You are on page 1of 4

THtUBRAR y

OF

THE

UKRAINIA N DAIL Y УКРАЇНСЬКИ Й ДНЕВНИ К УРЯДОВИЙ ОРГАН ЗАПОМОЃОВОІ
UKRAINIA N
DAIL Y
УКРАЇНСЬКИ Й
ДНЕВНИ К
УРЯДОВИЙ
ОРГАН
ЗАПОМОЃОВОІ ОРГАНІЗАШЇ
.УКРАЇНСЬКИЙ
НАРОДНИЙ
,
OFFICIAL
OROAN
OF
THE
UKRAINIAN
NATIONAL
ASSOCIATION,
lac .
СОЮЗ В ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ АМЕРИКИ.
No .
153 .
Jerae y City,
N.
J. ,
Tuesda y
Jul y 5.
1927 .
THREE
can t
4. Джерз и
153.
Ситі,
Ц
і
Дж. ,
второќ ,
5 . липня,
1927 .
ЖАЛІБНИ Й
ДЕН Ь
МАДЯР -
НІМЕЦЬК І
КНЯЗ І
БУДУТ Ь
до -
ПРІГЕЛЬПАТЕН Т
ОЖИВАЄ .
АМЕРИКА ОДУШЕВЛЕНА ЛЕТОМ
БЕРДА
ЩИНИ .
МАГАТИС Я
ВІ Д
ДЕРЖАВ И
Самбірсько'му
староств у
ду-
ВІДШКОДОВАННЯ .
Жалібни м
днем
Мадяріцинн
ж
е
не
в
сма к
всяка
організа'цій-
ЗВІТ БЕРДА ГОВОРИТЬ ПРО ВЕЛИКІ
НЕБЕЗПЕКИ П0Д0Р0ЖИ
проголошен о
річницю
догово -
БЕРЛІН ,
ЗО.
червня .
Вне -
на,
прац я
сере д
.`українськог о
ру
в Трі'янон,
тобт о
ден ь
4.-го
сеннє
з
а
nf-одовженпєм
зако -
населення
і
вон о
стараєтьс я
В ЖЕ
СМЕРТ Ь
ВИГЛЯДАЛ А
ЛЕТУНА М
НЕМИНУЧА .
ВСІ
ПРИЗНАЮТ Ь
ЙОГ О
ВЕЛИК У
ВАГ У
МИМ О
ОСТАТОЧНО Ї
червня.
Цьог о
року
припал а
в
на,
який
дозволя є
німець#кім
спинити
ц
ю
прац ю
переслід у
НЕВДАЧІ .
т
о
й
день
б.
річниця
тог о
тра -
ванним
активніши х
одиниц ь
КАЕН , Франція ,
1.
липня.
Берд ,
Акоста , Новіл
та
Балхен ,
принца м
процесуватнс я
з
дер -
ВАШИНГТОН ,
2 .
липня .
Хоч а
трансокеанськи й
ле т
чо -
гічносо
дл
я
Мадярщии и
дого -
зпосере д
нашог о
свідомог о
с
е
щ літаку
о
перелетіли
почере з
мор ю
океа н
в
Америк а
та
перебувают ь
буд и
приму-
жаво ю
з
а
відшкодованп є
в
тиро х
люди й
в
літак у
Америк а
пі д
командо ю
підбігуновог о
вору.
Бу в
ц
е
великий
день
жа -
лянства.
ЃЦ
е
н
е
прогомоніл і
шені
осісти
н
а
кол о
села
Вер-Сір-Мер ,
ту
т
снраві
загарбани х
їм
земель ,
не
летун а
Берд а
покінчивс я
нещаслив о
хочґ`и
для
самог о
літака ,
лоб и
дл
я
всеї
нинішньої
Ма -
як
гості
сьог о
села
заки м
виберутьс я
н
а
врочисті
приннття,
одержал о
в
парламент і
дво х
справ а
з
а
довірочно ю
нарадо ю
мим о
сьог о
вс я
Америк а
незвичайн о
вдоволен а
з
і
сьог о
по -
дярщини .
Н
а
громадськи х
і
у-
Нац.
Обєднанн я
в
Орттшча :
зладжен і
для
них
у
Парижи .
трети х
голосів.
П
о
тій
причині
двигу .
рядовн х
установа х
повівал и
німецька
шляхт а
буд е
могл а
до-
як
Знаток и
летництв а
підносять ,
щ
о
се й
ле т
ма є
з
усіх
най-
чився
старост а Скомпськн й
у
позна -
командан т
Америки ,
нюйорсько ї
газет и
зно в
нашом у
житті.
Берд ,
Таймса` опи с
свог о
лету,
в
якім
вислав ` д о
він
представляє ,
щ
о
кол и
ле
-
.іагатися
в
судові й
дороз і
від- j жалібні
хоругви ,
громадян е
н
о
більш е
значіннє
дл
я
науки
іі
дл
я
штук и
летництва .
Летун и
сили
маленькі
чорні
хрестики } Тим
разо м
підшука в
собі
туни
е
могли
чере з
мрак у
осісти
н
а
сушу ,
смерт ь
виглядал а
мо-
шкодованпя ,
як
е
буд е
виносі!
фльот и
й
армі ї
кажуть ,
щ
о
найголовкійш а
наука ,
як
у
треб а
з
написом :
„Тріянон" .
В
4.
год .
їм
н
неминучою.
Каж е
він,
ш
о
летуни
не
бачил и
суші
ні
вод и
че -
тн
кілька
со
т
міліонів
долярів .
дог о
енергічпого
діяч а
з
Лу -
витягнут и
з
виправлюванн я летунів
лет у
Америки ,
с
е
потреб а
кращи х
інструментів
т
а
дня
з
усіх
дзвіниц ь
Будапешт у
р
е
з
цілих
19
годи н
за
рядом ,
їх
компас и
бул и
попсуті,
і
всі
вон и
А
щ
о
німецькі
суд и
настроєні
ки
гро.м.
Петр а
Луцького ,
яко -
потреб а
у
боротьб і
прот и
мраки. `
задзвонил и
сумно
дзвони .
згодилис я
в
тому ,
щ
о
вони
вже
страчені.
Припас и
топлив а
вж
е
монархістично ,
т
о
п
о
всякій
йог о
промов у
в
дні
29-го
Летун и
підносят ь
одноголосн о
справніст ь
Берда ,
яку
він
виходили ,
а
ту
т
вони
щ
е
н
е
бачил и
безпечног о
місця
дл
я
ви -
правдоподібності !
німецька
травн я
ц.
р
.
н
а
вічу
у
Волощ і
показа в
свої м
рішеннє м
осісти
на
воду .
Рівночасн о
вони
ствер -
сідання.
ї
х
виратуванн е
бул о
вислідо м
незвичайн о
щасливог о
шляхт а
дібєтьс я
заплат и
з
а
за -
присуди в
на основі
цісарськог о
З
ТАЄМНИЦ Ь
КУЛЬПАРКІВ -
джують ,
щ
о
ні
оди н
з
тро х
літакі в
не
ма в
д
о
поборени й
таки х
рішення .
брапі
їм
добра .
рігельпатепт у
ще
з
1854-го
ро-
СЬКОГ О
ЗАВЕДЕННЯ .
перешкод ,
я
к
ма в
літа к
Берда .
ку
па
14 днів
арешт у
бе з
замін и
Навіть
підчас
осідання
на
вод у
не
обійшлос я
бе з
пригоди ,
Велик а
констернапі я
з
привод у
сьог о
лет у
пану є
сере д
тих ,
У
кульпаркінські м
заведенні
гривну.
Слі д
зазначити ,
щ
о
б
о
Балхе н
зачепивс я
о
дрот и
літак а
й
бувб и
певн о
втопився ,
щ
о
доставлял и
й
оглядал и
ріжні
інструменти
на
літак .
Знато -
ВИЇЗ Д
Д-Р
А
ДНІСТРЯНСЬ -
для
божевільни х
поме р
іщ
е
в
гром.
Петр о
Луцьки й
на
згада -
якб и
Бер д
н
е
бу в
да в
курк а
попі д
літак
та
н
е
відчепи в
свог о
ки
радія , приміром ,
не
можут ь
пояснити ,
чом у
радіови й
апара
т
КОГ
О
Н
А
УКРАЇНУ .
1926
р. Гснр.
Смулк а
сере д
пі-
но.му
вічу
нічого
а
ж
каригідно -
товариша .
Опісл я
'всі
летун и
викинул и
н
а
мор е
гумов у
лод -
Берд а
працюва в
кепсько .
дозріли х
обявів .
Тепе р
відбу-
г
о
н
е
сказав ,
тільк и
перепові -
ку,
скинули
н
а
неї
ладуно к
почти
т
а
сво ї
записки ,
незвичайн о
Д
- р
Стлпісла в
Дністряпсь -
Властител ь
літак а
Родме н
Ванамейке р висказуєтьс я з
не
ве -
лася
судов а
розправ а проти
до -
дав
ноторійи о
від#мі
факт и
з
важні
для
науки,
й поплили
д
о
берега ,
д
е
ї
х
стрінули
рибак и
кий,
професо р
цивільног о
ира-
лнким
удоволеннем .
пр о
ле т
т
а
ма є
наймеичог о
зорці в
кульпарківськог о
завс -
наши х
переживан ь
пі д
Поль -
села.
.
w
ва
на львівськом у
університеті,
жал ю
з
привод у
розбитт я
впевняє,, щ о
машини .
дення,
обвинувачени х
у
тому ,
іцею
Однач е
старост а
Скомп
-
Проспавшися ,
вони
пішл и
оглядат и
літак.
Пр и
помоч и
а
тепе р
проф .
українськім-
у-
Жінки
летунів
відпочивают ь
нарешт і
з
і
спокійно ю
голо -
щ
о
вдушил и
Сиўлќу .
А
сам е
ськш"!
помиляється ,
коли
місцевих
рибакі в
вони
притягнули
йог о
д
о
берега .
Бер д
каже ,
піверситеті
в
іменований
в
о
ю
п
о
дводобові м
вижиданню .
на
Празі ,
Українсько ї
В
секція
тіл а
ствердил а
смерт ь
має,
щ
о
репресіями
ду -
заляка є сві-
щ
о
хоч а
машин и
сильно
знищені ,
все
так и
можн а
буд е
літа к
членом
Академі ї
наслідком
стиснення
гортанки ,
доміщн.х
громадян .
і
направит и
таќ ,
щ
о
він
буд е
ще
літати.
Нау к
у
Київі.
короткі м
часі
щ
о
доказувала!тако ж
поздира -
КУЛИДЖ ЗА БУДОВОЮ ВОЗДУШНИХ ПОРТІВ НА ОКЕАНІ. Тимчасо м Пари ж
КУЛИДЖ ЗА БУДОВОЮ ВОЗДУШНИХ ПОРТІВ НА ОКЕАНІ.
Тимчасо м
Пари ж
цілий
прост о
з
ум
а
сходит ь
на вістку
пр о
академії ќ
Дністрянськи й
пере-
на
шкір а
н
а
пнії.
Обвинувачен і
чудесн е
спасенне
летунів
т
а
виждат и
н
е
мож е
хвилі їх
приїзд у
їздит ь
д
о
Кнїва,
що б
віддати -
БУД Е ДОМАГАТИС Я ВІДПОВІДНО Ї ДОПОМОГ И ВІ Д ТРАГЕДІ Я ЖІНКИ .
БУД Е
ДОМАГАТИС Я
ВІДПОВІДНО Ї
ДОПОМОГ И
ВІ Д
ТРАГЕДІ Я
ЖІНКИ .
дозорці ,
Дмитрі в
і
Бушков -
на врочисті
приняття .
ся науковій
праці
в області
сво -
КОНГРЕСУ .
ськнй,
дес ь
пропали ,
присутні
і'іого
звання.
З
ни м
переїздит ь
РЕПИ Д
СИТІ ,
Сав т
Дакота ,
1. липня.
У
розмов і
з
газе -
Д
н
я
8.
і
9.
червня
ц. р.
відбу-
на
розправ і
дозорц і
Дердзін -
тако ж
н
а
Радянськ у
Україну
яку
президен т
Кулид ж
ма в
з
нагод и
вістки
пр о
закін -
валас я
пере д
судо м
присяжни х
ськиії
і
Войтови ч
зложил и
ви -
іог о
дружина ,
відом а
пяністка
лет у
Берд а
з
Америк и
в
Европу ,
президен т
заявив ,
щ
о
у
Львов і
розприв а
Марії
Ми ц
з
АНГЛІ Я
ПЛЯНУ Є
ЗАЖАДАТ И
ДВ А
РАЗ И
БІЛЬШ Е
ну
н
а
дво х
попередніх ,
том у
п.
Софі я
Дністрянська .
американськог о
летництв а
з
а
послідии х
кільк а
міся-

тярами ,

ченнє

здобутк и

ців показують , щ о Америк а вед е прові д на пол и летництва
ців
показують ,
щ
о
Америк а
вед е
прові д
на
пол и
летництва ,
т
а
щ
о
посту п
сей
таки й
великий ,
щ
о
вон а
вже
мож е
починат и
ду -
УКРАЇНСЬКИ Й
ЛІКА Р
В
ФИ
-
мат н
практичн о
пр о
довершеин е
правильно ї
воздушно ї
кому -
ЛАДЕЛФІЇ .

Р030РУЖНА КОНФЕРЕНЦІЯБЛИЗЬКА КРИТИЧНОГО МОМЕНТУ.

КРУЖ -

Диков а Старог о біля Любачс - ЛЯКІВ, ЯК ХОЧ Е ДАТ И АМЕРИКА .
Диков а
Старог о
біля
Любачс -
ЛЯКІВ,
ЯК
ХОЧ Е
ДАТ И
АМЕРИКА .
трибуна л
увільнив
обвину
ваче,-
ва
з
а
злочи н
підпалу.
Марі я
ЖЕНЕВА ,
1. липня
Розоружн а
конференці я
тро х
вели -
ни.х.
Прот и
неприсутні х
дозор -
Ми ц
в
1414
р.
вийшл а
заму ж
з
а
ких
морськи х
держа в
стане незадовг о
пере д критичним
моиеи -
ців
буд е
су
д
вести
додатков у
Фед я
Ми на,
богатог о
господа -
том,
б
о
Англія
пляиує
зажадат и
конференції
признанн я
ї
й
розправу .
дяка
в
Диков і
як
йог о
тре -
два
раз и
більш е
тонаж і
дл
я
від
кружляків , як плянує
Америка .
иіканії мі ж двом а континентами . Д н я 16. червня н а універси-
иіканії
мі ж
двом а
континентами .
Д
н
я
16. червня
н
а
універси-
ІДоб и
сьог о
доконати ,
треб а
буд е
завест и
почере з
океа н
і
тя
жінка.
Коли
в
кілька
місяців
Англія
ма є
жадати", 'щоби
їй
вільно
бул о
мат и
кружлякі в
теті
Темпе л
одержн в
стенеш ,
освітлені
лйрог и
для
літакі в
та
побудуват и
в
тій
ціди
'пристани
пізніше
вибухл а
світов а
війііа
КРОВАВИ Й
НАПА Д
БАНДИ -
на
загальн у
сум у 600,000 тон. Американці
знов а
приватн о
на
с
е
доктор а
медицпн и
Снльвесте р
на
океані
дл
я
літаків.
Малиби. се
бути
великі
тратви ,
відповід -
Фед ь
Ми ц
пішо в
на
війну,
во -
заявляють ,
щ
о
вони
скорш е
зірвут ь
конференцію ,
я
к
н
а
с
е
Т
І
В
БІЛ Я
КАЛУША .
Черняк.
но
злагоджен і
т
а
причіплені
д
о
морськог о
дна.
а
лишилася на господарстві і
дозволять .
Він
родо м
із
села
Чехи ,
по-1
Д
н
я
2.
червня
кол о
півночі
Президен т
запові в
внесеќне
в конгресі
відповідног о
про -
д
о
поворот у
муж а
з
російської
віт
Броди,
в Галичині, син
бід-
на
тро х
торговців ,
що
вертал и
екту .
І
'
неволі
в
1920
р.
провадил а
ціле
ног о
робітника-сслянина .
Пер -
ПРОТШДІВСЬКі ВИСТУПИ ПОЛЬСЬКИХ СТУДЕНТІВ У ЛЬВОВІ.
з
ярмарк у
з
Калуша ,
недалек о
господарство .
З
поворото м
му-
ш
у
науку
одержа в
в гімназії
в
поліційного
постерунку
напа-
ОСТОРОЖНО ЗІ ШТУЧНИМИ ОГНЯМИ.
НАПАД И
ПОЛЬСЬКИ Х
ШОВІНІСТІ В НА
ЖИДІ В
Т
А
ГАЗЕТУ .
короткі м
часі
почалас я
Брода х
і
бу в
та
м
в
українській
бандити.
Коли ж
перелякані
трагедія.
Пішл и
чутки
п
о
селі,
В ЖЕ
Є
ЖЕРТВ И
НЕРОЗУМНОГ О
СВЯТКОВАНН Я 4.
не
ЛИПНЯ .
бурсі
іменн
Маркіяиа
Шашке-
ЛЬВІВ ,
1. липня.
Польські
студенти
з
і
шовіністично ї
стали
крич.іти,
бандити
почали
щ
о
Фед ь
Ми ц
любитьс я
в
дочц і
ВАШИНГТОН ,
1.
липня.
Ще
бул о
Четвертог о
Липня,
вича.
Приїха в
д
о
Америк и
в
організаці ї
Польоні я
стали
ві д
якогос ь
часу
зачіпат и
Жидів-
рубат и
їх сокирцми.
Всі
три
о-
-сіда
Катерині Озімек .
П
о
дов -
а
вж
е
з
ріжни х
святковаин я сьог о
місцевости й
доносят ь
патріотичног о
кра ю
пр о
жертв и
неро-
в
1914.
році.
Працюва в
і
вчив-
кровавлені попадали на гостин-
ських
студентів,
як
і
носили
відзнаки
своє ї
організації.'Кол и
іх
му жїї Почав
бїі-
зумног о
свята.
ся;
зда в
приватн о
гайскул ;
о
-
терпіннях
і переслідувати .
котри й
жидівськи й
студент
н
е
хоті в
скинути
відзнаки ,
вони
Калуша ,
побудже -
ти
Коли
дня
29.
Як
доносять ,
приміром ,
з
Джемейки ,
щ
о
є
частино ю
ню-
держа в
степеі љ
„бечелер
о
ф
ці. Мешканц і
крико м
на
ньог о
нападал и
т
а
побивали .
С
і
напади
довел и
остаточн о
ранених,-заалирму -
грудн я
192 6
рок у
знов у
її
по -
йорсько ї
дільниці
Квіис,
7-літна
дівчин а
Мар і
Меккена , за
-
артс"
в університеті
Джррджа
д
о
масови х
нападі в
Полякі в
н
а
Жидів ,
коли
громад а
поль -
пі
ПОЛІЦІЙННЙ
постеруно к
бив,
вона
втікла
з
хати
і
підпа-
бавляючис я
штучним и
огнями ,
запалил а
на
соб і
одіж ,
а
огон ь
Вашингтон а
у
Вашингтон і
і
там
ських
студентів
напал а
н
а
„Хвілю" ,
жидівськ у
газет у
в
поль -
Поліція
ствердила ,
ш
о
в
наііа-
лила
дво х
господарі в
Озімк а
і
попари в
її
та
к
сильно ,
ш
о
вон а
померл а
з
попарені,.
почав
ИЄДНЧНІ
студії.
Опісля
ській
мові .
Жид и
боронилис я
заварто ,
ал
е
Поляк и
так и
пока -
і
брал и
участ ь
бандити,
кіль-
Єдннака .
З
а
ц
е
станула
пере д
В
Пойи т
Плезеит ,
в
стейті
Н
ю
Джерзі ,
10-літкий
хлопчин а
І
перенісся
д
о
Филаделфі ї
і
ту
т
лічнли
богат о
Жидів .
Остаточн о
поліція
розігнал а
польськи х
а
разі в
уж
е
карані
з
а
грабежі ,
трибунало м
присяжних,
а
в
ак-
бавивс я
„фаерверками "
та к неосторожно ,
щ
о
оди н
з
них
випа -
{вписавс'я
в ,,Темпел
юпіверси-
студентів.
.
і.
Натане ,
Келебай
і
Коло-
ті
обвинуваченн я
прокурато р
лив
під
око м
йог о
6-літиого
товариша .
Хлопчин а
страти в
око .
ийко
т
а
оди н
робітни к
елєк-
жада в
для
неї кари
досмертно ї
Гіідчас своїх
паўк працюва в
у
тровні.
Назви щ
тро х
бандиті в
ЯПАН ПРИЗНАЄ АМЕРИКУ ПАНОМ ВОЗДУХД.
'
СЕНАТОР ЗАЯВЛЯЄТЬСЯ ПРОТИ КАНДИДАТУРИ СМИТА.
вязниці.
Переслухан о
цілий
ряді
питаля х
Northern Liberties Но-
стверджено .
Згадани х
свідків,
які
зізнал н
вправді ,
шс
ЯПАНЦ І
ВЖ
Е
ДУМАЮТ Ь
ПР О
ПЕРЕЛЕ Т
З
АМЕРИК И
'
„ПОЛУДНЕВ І
СТЕИТ И
Н
Е
ПУСТЯТ Ь
ПАПСЬКИ Х
УПЛИВІ В
spitril
і
St.
Josep h
Hospital,
а
те-
бандиті в
поліція
вж
е
арешт у
Марі я
Ми ц
жил а
недобр е
з-ч о
Д
О
ЯПАНУ .
Д
О
БІЛОГ О
ДОМУ" .
ep
в
Samaritan
Hospital.
Усю -
вала,
а
шука є
щ
е
Келебая .
я
ловіком ,
ал
е
щ
о
1
вона
не
ТОКІО ,
1. липня.
В
своїх
стаття х
з
привод у
перелсту
Н
Ю
ЙОРК ,
1.
липня .
Тома с
Гефлин , сенато р
пере д
стейт и
з
Алабами ,
дН
визначавс я
подрібни м
знан-
їй
утік.
З
перевезених
д
о
була
злослив а
і
сварли -
Берд а
япанські
газет и
одноголосн о
признают ь
Америці
пер -
заяви в
ту
т
підча с
своє ї
промов и
союзо м
`протестант -
пєм
медични х
наук.
Управ и
гіиталю
тро х
жерт в
бандит -
ва
жінка.
Внески
оборон и
н
а
іпенстцо
на
поли
летництв а
т
а
закликуют ь
американськи х
ле -
ськи х
товарист в
Квінса,
ш
о
південні
н
е
дозволят ь
Ал .
шпиталі в
дал и
йом у
найду
ськог о
напад у
одна
вж
е
помер-
Покликання
відводови х
свід-
тунів
пробуват и
перелетіти
з
Америк и
д
о
Япану.
Смитови ,
теперішньом у
губернаторові !
нюйорськог о
стейту,
рекорди .
ла,
а
дві
борятьс я
з
і
смертю .
ків
трибуна л
відкинув.
П
о
стат и
президенто м
Злучени х
Держав .
Я
к
говори в
Гефлин ,
по -
Належит ь
д
о
американськи х
промова х
прокуратор а
Бізуп а
луднев і
стейти
„н
е
допустят ь
папств а
д
о
Білог о
Дому" .
НАЙМЕ№Ш ЛІТАК ДЛЯ ДОВШОЇ ДОРОГИ.
Г
і
українських
о
моло -
Товариств а У
в
резервово ї
команд и
армії
товариств .
Є
р
й
оборонц я
д-р а
Льв а
Ган -
ПОЖЕЖ А
В
ЛЮБІН Ю
ВЕЛ
И
ганізаторо м
української
кевнча,
присяжні
12
голоса -
ЖІНКА
ПІЛЬОТО М
СЬОГ О
ОСУДЖУЮТЬ ПЕРЕНЕСЕННЕ САКА ЙВАНЦЕТТІ
КІМ.
діж н
і
Толово ю
МИ
увільнили
Марі ю
Ми ц
ві д
ЛОНДОН ,
1. липня.
Д
о
Лондон у
нині
з
міст а
країнсько ї
Молод і
Филаде.і
БОСТОН ,
Месечузетс ,
1. липня.
Коміте т
оборон и
Сак а
В
Любін ю
великім,
під
Льво -
вини
і кари.
Штутгарт а
в Німеччині
найменчий
літак.
він
крил а
всег о
фії,
членом
офіцнр -
4
й
Ваішетт і
вида в
пубдичн у
заяву ,
в
котрі й
острим и
словам и
'вом,
внбухл а
пожежа ,
ш
о
ціл -
33
стопи
широкі ,
ма є
ввес ь
довжин и
т
а
важит ь
бе з
сько ї
медичног о
від -
'
критикуєтьс я
перенесенн е
обо х
засуджениі в
з
Дергемсько ї
ковит о
зннщнл а
2 0
госпо -
ладунку
585
фунтів .
Кермувал а
ним
ЛІТАКА .
прибу в
Ма є
2 4 стопи
англійська
летунка
Бейлі.
діл у
Злучених
Держав .
вязниці ,
в
якій
вони
дос і
перебували ,
д
о
стейтово ї
вязниці
в
дарств .
Огон ь
повста в
наслід-
КАМІННИ Й
ДОЩ .
Чардстокі .
Коміте т
да є
д
о
зрозуміння ,
ш
о
сере д
розярення ,
к
о
м
необережності !
в
однім
до -
НЕЩАСНАПРИГОДА ПОЛЬСЬКОЇ СПІВАЧКИ,
^ :
ПОБІД А
УКРАЇНЦ Я
Н
А
ША
-
З
Мадрид у
повідомляють ,
яке
пану є
прот и
засуджениі в
сере д
загоріло ї
частини
амери -
в
котрі м
відбувалас я
заба -
ЗГОРІЛ А
В
СПАЛЬНІ М
ВАГОНІ .
ІХОВИ Х
ЗМАГАННЯ Х
У
ГРАЦУ .
щ
о
в Кастилії
(Еспанія) ,
в
часі
канськог о
громадянства , можн а
легк о
припустит и
можливіст ь
ва.
Пожеж у
погашен о
кол о
пів-
ВАРШАВА ,
1.
липня.
Панна
сильної
злив и
з
градо м
упа в
у
лінчу.
В
цвітні
ц.
р
.
відбулися
в
ночі .
Втрат и
виносят ь
lOO.OOOJ
ють
найбільшо ю
польсько ю
оперетково ю
деяки х
околиця х
густий
до щ
з
Гран у
шахов і
змаганн я
найкря-
золотих .
підчас
пожар у
в
її спальнім
вагоні
н
,
Нєвяровська , як у
співачкою ,
в
призна -
згоріл а
а
стації
Вільні.
Кажуть ,
ОЗЕРНИЙ КОРАБЕЛЬ ВДАРИВ 0 ПІДВоДНУ СКАЛУ.
каміння.
Губернато р
провінції
цнх
в
яких
взя в
щ о
співачк а мимовол і
перевернул а
фляшин у
з
газоліною ,
ві д
повідомля є
мадридськи й
уря д
Ь
З
ПАСАЖИРІ В
Н
Е
ПОТЕРПІ В
НІХТО .
участ ь
тако ж
із
наши х
з
е
УБИВСТВ О
ГРОМАДСЬКОГ О
яко ї
занялас я
оді ж
н
а
акторці .
Вон а
кинулася
через
вікн о
н
а
офіціальном у
звіті,
ЛЕЙ Ќ
ДЖОРДЖ ,
Н
ю
йорк ,
1. липня .
Парови й
кора -
мляків,
грачі в Стирії,
оди н
Чнкалюк ,
е
Юрі й
канд.
КОМІСАР Я
В
СТАВЧАНА Х
двір ,
ал
е
пожар у
скор о
погасит и
н
е
могли .
Вон а
померл а
ско -
деяк і
камінці
важили,більш с
як
бел ь
Сагамор , други й
з
ряд у
щод о
величини
корабель , илн -
інж.,
ш
о
нера з
вж
бра в
учЬсть
КОЛ
О
ОБРОШИНА .
р
о
з попарені
џ
450
грамів .
Метеорольог и
о
б
. ваючи й
н
а
озер і
Джорджа ,
вдари в
нині
кол о
9.
годин и
ран о
о
у
подібни х
змагашія х
т
а
внхо-
Цим и
днями
застріли в
хтос ь
ясіпвют ь
ц
е
не.чуване
явищ е
підводн у
скалу
кол о
Антоніс
Новз .
Дзю б
корабл я
заломивс я
д ив
ус е
сливе
побідоносно ;
БІЙКА
В
СОЙМ І
ЗРИВА Є
ЗАС1ДАННЄ .
'
Ставчана х
наказног о
війта
природ и
тим,
щ
о
камінний
до щ
т
и
м
разо м
Чнкалю к
одержа в
та
йог о
буд е
треб а
відкликат и
з
і
служби .
Всіх
пасажирі в
виса -
БЕРЛІН ,
1. липня.
В
пруські м
соймі
прийшл о
підчас
Івана
Мерцала ;
стріл
упа в
чере з
спричинений
воздушно ю
тр
у
знов у
перш е
місце
іі
нагороду,
джен о
н
а
беріг.
'
(
нинішньог о
засіданн я
д
о
тако ї
бійки,
щ
о
предсідатель
мусі в
вікно
іі ранив
Мерцал а
в
шию ,
бою ,
яка
дес ь
у
далекі й
віддалі
а.німецькі
часопис и
розголоси -
перерват и
засіданне.
Бійк а
зчинилася
меж и
републикаішям и
УРЯ Д
ПОДА Є
ВЕЛИЧИН У
ПОДАТКОВО Ї
НАДВИШКИ .
Справник и
втікли.
Польськ а
пїрвала
з
землі
богат о
шутру ,
ли
побіл у
Українця-студент а
з
і
й монархістами.'Засіданн е
можн а
бул о
отворит и
доперв а
п
о
ВАШИНГТОН ,
1.
липня .
Департамен т
скарб у
обчислив ,
преса
приписує
це й
вчинок
у-
а
це й
тепе р
спа в
у
Кастилії
у
спеціяльним
зазначення м
його '
кількагодинній
перерві ,
1
т
о
тільки
на
коротк у
наряду.
щ
о
надвишк а
податк у
виносит ь
у
сьом у
роц і
докладн о
63 5
країнськнм
терористам .
виді
камінног о
дощу .
національности.
міліонів
809
тися ч
92 1
долярів .

I EBVOHODA" YUKIAXL Є

українськи х церква х м и щ е чити, зїз д відбудетьс я бе з
українськи х
церква х
м
и
щ
е
чити,
зїз д
відбудетьс я
бе з
бл
а
книжкови х
старииностий,
як
і
POUHD1D
119 )
Л —
'
-
ЦЕРКОВНИЙ ЗІЗД.
іМа
M-rtpaBa r pgbHske d daily txcap f ЗипЄі- і u
змушен і
слухат и
Служб и
Бо -
гословенства . духовно ї
влад и
і
звичайно ' й
є
при
великих
біб -
at
П
Grind Street,
Jersey City,
N.
j
.
ж
о
ї
і
слов а
Божог о
в
чужі й
на м
б
е
з
участ и
духовенства .
OpKe j ліотеках .
Відписуєм о
Ва м
ЏкШ
Ну
Лл
Ukrainian
Rational Association,
t
Московщині .
З
другог о
бок у
самі
світські
представник и
у-
публично ,
щоб и
звернут и
в
сей
Edited
by Editorial
Committee.
довгптерпеливіст ь
нашог о
на -
країнськи х
православни х
пара -
спосі б
уваг у
тако ж
декотрих
5—6
червн я
в
Луцьк у
ма є
ќо ж
тод і
підупадал а
чере з
ріж -
aaut. a
aa S-cona
Qu s
Mall Matter at tke
Post
Office
of
Jersey Oty!
N.
род у
т
а
бажанн я
зберегт и
цер-
фій
будут ь
міркуват и
на д
тим ,
други х
наши х
людий ,
які
мо -
відбутис я
українськи й
церков -
н
і
причини ,
мі ж
инши м
;г—
Че -
HM
Marck
30.
1911,
under
tke
Act
of Msrck 8 ,
1879.
ковиий
ми р
і
спокі й
тако ж
є
як
б
и
кращ е
направит и
церков -
жут ь
мат и
в
себ е
дорогоцінні
ний
зїзд .
Зїдутьс я
з ріжних
кін-
ре з
нерозу м
і
иедостойніст ь
том у
причиною ,
щ
о
на ш
нарід{
не
життя ,
я
к
б
и
вивест и
йог о
з
рідкі
книжк и
та
їх
не
шанують.
ців
Волині,
Полісс я
й Холм'щи-
тодішни х
`владик,
як
і
рільш е
ще
й
`досі
терпит ь
у
свойом у
тог о
оплаканог о
стану,
в
як
о
ни
уповноважен і
православни -
дбал и
пр о
власні
сво ї
інтереси
I.
В.
Т.
Богат о
американсі
IUBSCKH-ТЮ И
TB-#A reati
RATES ,
1
ПЕРЕДПЛАТ А
церковном у
житт і
отс ю
ненор-
м
у
вон о
опинилось ,
дякуюч и
a
copy.
ні ж
пр о
число
три
;ми
парафіям и
народн і
пред-
вигідне
життя ,
ПООЖИНОЇЄ
ќих
робітничи х
юній
займаеть -
мальність.
.
теперішні м
владика м
т
а
їх
л
и
FM УМЛ
t
7.0 0
Нар1к
ставниќй .
ЗЇДУТЬСЯ
дл
я
того ,
справ и
церкви.
Тод і
вон и
зіб -
ся
те ж
справо ю
образоваіш я
х
и
м
дорадникам .
Us
aaatk t
J
3.7 5
На
пів
рок у
Справ а
з
запроваджени й
д
о
т
ралис я
тако ж
самі ,
бе з
участ и
2.00
щоб и
застановитись , над'
ціли м
робітників .
В
місті
Катона,
а
На
три кіісяці
Т%ім motk e
t
a.oo
нашо ї
церкв и
нови м
стиле м
на-
BGEJJPЄНИІЕИЕТ AT Y ETATTAI
своїх
владик ,
В
Джерзв
Ситі і Заграннпею:
J рядо м
питань ,
звязанй х
з
те -
нюйорські м
стейті,
є. навіть
ро-
глядн о
показала ,
щ
о
чагиа
на -
тямляч и
слов а
Христові ,
,$10.00
перішни м
положеніія м
право -
ібітнич а
колегія,
в
якій
у
минув-
На
рік
.
ІЯМ
УМЃ
110.0
0
родньог о
терпіння
мож е
пер е
щ
о
як
пастир і
нас
зрадят ь
ПЕРЕЛІСКА РЕДАКЦІЇ.
-
MAAAOATKA
% S.OO
5-М І славно ї
'никаючи х
церкв и
в
Польщ і
т
а
в
и
шім
роц і
бул о
44
учениќй.
повнитис ь
тод і
дружни м
-
ви'-
треб а
нам,
самом у
стаду,
і
з
ти
х
порядків ,
які
За
кожду аміну
адреси
ступо м
і
наро д українськи й
змо -
Гр-а
А. ;
Кіид-К ,
Ст .
Джуліен ,
п
р
о
сво є
спасіння
дбати ,
в
тій
церкві
пануют ь
і
спіль-
Витинк и
з
газе т
надіслали :
ТНГМ
ASMTBA
ж
е
розвязат и
і
вс і
пекучі
ц
и
Канада .
Долар а
Ва м
звсрта .
За
Адреса : "SVOeODA" , P .
оголошення
редакція
не
348 , JERSE Y CITY , N .
відповідає.
прийняли
цілий
ря д
конечних
но
ї
х
обміркуват и
т
а
винести
гр.
Г.
Лебещак ,
Честер" Па.,
гр .
О
.
BOX
J .
тання,
звязан і
з
йог о
церков -
ється .
Прозьб и
о
помі ч
поміс-
для
церкви
і
народ а
ухвал .
спільні
постанови ,
всіх
нас ,
Володими р
Юрковський ,
Н
ю
ним
житям ,
і
справ у
впрова -
тнт и
Ва м
не
можемо .
Раз ,
ми
е
православни х
Українці в
^ п'іл}
Так
і
тепер :
зберутьс я
одні
Иорк ;
гр.
Волод .
Шепула ,
Гей -
дженн я
українсько ї
мов и
в
бо -
запомогов а
організація ,
як
а
ПольіАею,
обовязуючі ,
як
певні
люд е
світські,
як
і
будуч и
б
зелтон ,
Па. ;
гр. І.
Марусевич ,
о.
В ОБОРОНІ СВОЄЇ ЦЕРКВИ
ослуження
і
справ у
ѓієрархії ,
стоїт ь
н
а
становити ,
щ
о
вся -
завданн я
й
напрям и
наши х
зма-
дарован і
довіри м
величезно ї
П.
Понятишнн ,
і
др.,
Н
ю
Иорк .
всі
ииші
справ и
натур и
мораль -
кий
чолові к
повинен
приготов -
більшост н
православног о
паро-
Не
тільки
в Америці
громадян и
сам е
свідомі
і
дбаюч і
пр о
добр о
ўкраїн -
пої
й матеріяльної .
Сам о
собс -
лятис й
на
нещасни й
випадо к
т
а
Правдоподібн о
н
а
зїз д
пр и
ду,
-винесуть
коИечні
для
нашо ї
.
Н
ю
Иорк .
Часопцс ь
звіті в
ськог о
народ а
займаютьс я
тепе р
церковним и
пи
-
ю,
щ
о
тод і
авторитетов і
вищо ї
приступат и
.$тій‚цід и
д
о
орга -
будут ь
лиш е
люд и
світські,
б
о
церкви
і
дл
я
нашог о
народа ,
зі
збіро к
п
о
ріжниХ ч 4ромада х
таннями .
Так е
дієтьс я
і
н
а
рідній
землі .
От о
в
дня х
5 .
духовно ї
влад и
буд е
нанесен о
нізаіаї .
П
о
друге ,
коли б
дат ц
після
того ,
я
к
поставивс я
для
гармонійног о
ї
х
співжитт я
н
а
місцеві
справи-ні-
поміщува -
6. червня відбувс я
ськнй
влад а
словенства .
в
1
на
Волині
в
місті
Л'уцьку
Перши й
Україи -
великий
удар .
Ал е
на д
ти
м
чо -
нагод у
вживат и
газет и
для
та -
Свящ .
Слитіод
д
о
справ и
скл и
ц?ркв и
в
народі ,
а
народ а
в
ла
й
не
помішує .
Н
с
помішува -
Православни й
Зїзд ,
скликаний
людьм и
світськими ,
б
о
мус ь
не
хоч е
поважн о
застано'-
ких
особисти х
прозь б
о
доію -
кания
церковног о
з'їзду
перш и
церкві' —
авторитетн і
постано-
ла
други м
громадам ,
і
не
мож е
церковн а
н
е
дал а
н
а
цей
церковний
зїз д
свог о
благо -
витис ь
вищ а
духовн а
влада .
могу ,
т
о
газет а
сталаб и
роз -
іпіціяторами
і
я
к
тумані ю
ви.
Ljj
робит и
виїмк у
дл
я
громад и
Н
ю
П
о
тій
т
о
причині
і українське
духовенств о
не
взя -
саднико м
деморалізації ,
б
о
її
Церковни й
зїзд ,
який
напев-
та
виминаюч о
відпові в
митроп ,
'
Чере з
ріжні
неспрняючі
полі
йорк .
Кдли
ДО
таког о
звіт у
д
о
тім
зїзд і
участи .
Т
а
мим о
тог о
н
а
це й
зїз д
прибул о
окол о
ие
зберетьс я
у
великом у
числі
вжнвалиб и
люди ,
як
і
можуть'
Діонисі й
представника м
п
о
тичні
обставин и
православн а
додат и
щ
е
вістку
пр о
сварк у
800
делегатів ,
прибули
парлямектари і
українські
посли,
прн-
представникі в
українськог о
працювати ,
ал
е
замісц ь
сьог а
сольськог о
Українськог о
Кл ю
церква,
я
к
установ а
зовнішня ,
кільком а
громадянами ,
т
о
бул о
богат о
наши х
визначни х
громадян ,
як
і
прислухувалис я
пускаютьс я
п
а
„легки й
хліб '
'бў,
щ
о
в
ім
я
церковног о
мир а
цьогосвітня ,
з
її
ѓієрархією ,
від.православног о
народа ,
м
и
ві -
й
с
е
щ
е
не
даст ь
Н
ю
йорков и
нарада м
з
балькону ,
прибул о
велике число
представникі в
укра -
дорого ю
жебранинн .
Пустивші ї
й
єдност и
радили
йом у
щ
е
п
е
довшог о
часу
перестал а
бут и
римо ,
проявит ь
належну
муд -
прав а
бут и
трактовани
м
їнської
преси.
Ціле
українське
громадянство ,
вс я
українськ а
так у
прозьб у
одну, газет а
була -
ред
зїздо м
скликат и
предста в
д
л
я
Українці в
установо ю
на -
рість,
так т
і
повагу .
Він
пока-
інакше
я
к
друг і
громади ,
преса
поставилас я
д
о
цего
з,їзду
з
надзвичайно ю
прихильні -
б
и
відта к
засипан а
таким и
ників
заінтере`сованих
сторін
родпьою ,
принаймні
близько ю
ж
е
,
щ
о
йог о
мето ю
п
е
є
пере-
Ќром і
сьог о
редакці я
Свободи ,
стю`;
неприхильн о
віднеслас я
тільк и
иеркбвн а
ерархія ,
право -
ярозьбами .
дійт и
д
о
якогос ь
порозуміння ,
д
о
народа .
В
рука х
московсь -
ведеіш я
якогось .
церковног о
як
усяк а
редакція ,
мусит ь
за
с
славний
митрополи т
Діонізі й
і
єпископи .
ясно ,
щ
о
на
з'їзд
не
буд е
бла-
ког о
уряд у
вон а
бул а
чинником
розкола ,
як
про
це
на
всіх
пере-
тереіт и
соб і
прав о
рішат и
пр
о
Насуваєтьс я
пнтаннє:
Чом у
ц
е
в
тих
тяжки х
часах ,
коли
СПРАВЛЕНН Є
ПОХИБКИ .
гословенств а
вищо ї
духовно ї
найбільш е
україножершім ,
най
хрестя х
і
роздоріжжа х
бал а
яр.мЮ
наїздник а
та
к
дуж е
заважил о
на
наші м
народні м
життю ,
чи
поміщат и
дописи ,
влад и
і
чере з
т
е
духовенств о
Е
більш е
русІфікуючим .
Вик и
кают ь
„істинно-русскі "
наш і
В
новинка х
ч.
152.
про
при-
коли
м
и
маєм о
стільки
важни х
други х
завдань ,
приходитьс я
моглиб и
образит и
люднй .
Р
е
ньом у
н
е
буд е
брат и
уділ у
нувш н
мов у
українську
навіт ь
Sj
ворвви ,
а авторитетн е
ухвалеп -
лет
Берд а
д
о
Франці ї
назван о
нашом у
громадянств у
турбуватис я
щ
е
й
справам и
церковними .
дакці я
відповіда є
з
а
образ у
Щ
о
ж
робити
.
Так
а
буде .
Бу -
церковно ї
проповіді ,
вона ,
прн
пя
певних
постанов ,
які
мают ь
йог о
літа к
Колюмбгя .
Мал о
БУ-
Відповід ь
на
це
проста :
церкв а спииюе
на ш
національний
роз -
редакці я
ма є
прав о
відкидат и
д
е
лиш е
зайви й
доказ ,
щ
о
між
криваючис ь
авторитето м
сл
о
на
меті
добр о
церкв и
прав о
ти:
Америка .
Колюмбі я
се
літак'
вій,
ста є
н
а
перешкод і
нашом у
національном у
визволенню .
дописи ,
які
н аїї думк у
моглиб и
православни м
українськи м
н
а
ва
Божог о
і
то
ї
авреолі ,
яко ю
славно ї
і
добр о
православног о
Чеймберлина .
^
Отеє
й
змусил о
світських
православни х
Українців
взятис я
д
о
когос ь
образити .
Редакці я
н
е
родо м
і
йог о
духовество м
існує
окружен е
вс е
духовн е
й
бо -
народ а
українського ,
а
як
і
по-
скликання
Церковног о
Зїзду .
Треба ж
подумати ,
я
к
вирват и
дума є
зобовязуватис я
опінієі
прірва,
сипати,
як
у
нарі д
хоті в
б
и
з
а
жественне,
ширил а
погорд у
д
о
тім
мусят ь
увійти
в
життя .
Це й
православн у
церкв у
зпі д
польськи х
і
московськи х
впливів ,
б
о
люднії,
які .
покликуютьс я
але
тог о
не
хоч е
виш а
всьог о
народнього ,
українськ о
Церковни й
З'ї'зд
виявит ь
вол ю
Польщ а
поробил а
з
ласих
на понести
і
нажив у
православни х
ПОЯСНЕННЄ .
зиаші є
австрійськи х
парагр а
церковн а
влада ,
щ
о
керуєтьс я
го' —
мови ,
мистецтв а
то-шо .
православни х
Українців ,
піл^
єпископі в
сліпе
орудд є
польсько ї
денаціоналізаиійно ї
політн -
фів.
М
и
живем о
в
Америці ,
а
не
Гр.
Володими р
Лотоцькіі й
всякими
ми, тільки не
інтересами
т
а
ідеала
За
сво ю
культурну
відсталіст ь
Польще ю
сущих ,
вол ю
мат и
ки,
а
владики ,
вихован і
в московськи х
школах ,
повні
ненави-
в
Австрії,
і
на с
обовязуют ь
а-
пише :
інтересами
й
ідеа
наш
наро д
повинен
у
великій
сво ю
церкву
такою ,
яко ю
вон а
сти
д
о
українськог о
сепаратизму ,
йдуть
у
всім
Польщ і
на
руку
мерйканські
закони .
Зрештою ,
В
протокол і
з
річног о
засі -
лами
нашог о
народа
степені
подякуват и
мі ж
инши м
повинна
бути ,
а
сам е
церквою ,
з
велико ю
шкодо ю
для
українськог о
народа ,
який
становит ь
х
т
о
відповідає ,
сей
ріша є
даний
У
.
Н
.
Союз а
бу в
м.
і. та-
своїй
церкві
з
її
русифікатор -
близько ю
д
о
народа ,
з
ўкраїн-
70",,
всіх
православни х
в
Польщі .
Своє ю
льоялькіст ю
супрот и
Зрештою ,
н
е
перши й
ра з
кий
уступ :
сько ю
ѓієрархією .
ськи м
духовенством, -
щ
о
розу -
Польщ і
ломлят ь
владик и
в
наші м
народі
протипольськи й
на -
приходитьс я
народов і
ўкраїн
Д
.
пр-й , Нортг. ,
Па .
В
міє
інтереси
нашог о
народ а
як
Н
а
д
звіто м
менеджер а
Сво .
стрій.т а
наклонюют ь
йог о
д
о
угодовост и
і відступств а
від
бо -
сьќом у
виступат и
в
оборо н
Тепер ,
коли
на ш
на ш
наро д
справі
продаж і
рідких
книжо к
духовні ,
та
к
і світські
і
їм
вір-
бод и
прийшл о
я
к
всегд а
д
о
ротьб и
з
а
сво ю
національну
самостійність.
Владик и
баламу -
своєї
церкви
серомў ,
бе з
допа -
намагаєтьс я
скинути
з
себ е
ві -
треб а
віднестися
д
о
якоїс ь
в
е
но
служить ,
а
н
е
як
найми т
чи
ширшо ї
дискусії.
Гол .
радний
тят ь
на ш
нарід
щ
е
й
тим ,
щ
о
заявляют ь
себ е
монархістам и
і
мог и
свого ,
вижчого ,
ду.ховен
ковіч
пута
темнот и
й
неволі,
лико ї
бібліотеки ,
я
к
приміро м
агент
чужо ї
влади.
,
С
Матча к
висказу є
здивованиє .
агітуют ь
ЗІІ
Миколо ю
Миколаєвиче м
я
к
будучи м
російськи м
ства,
робит и
зусилл я
направ н
природн о
він
хоч е
мат и
і
Н
ю
Иор к
Побли к
Лайбрері ,
щ
о
Свобод а
взял а
накла д
кпи-
царем ,
а
навіт ь збирають ,
пропаганду .
сере д
бідног о
нашог о
народ а
збірк и
ги
свій
церковни й
корабель ,
церкв у
своєю ,
він
хоч е
внкорі -
В
останій
час
прийшл о
пові
Н
ю
Иорк ,
на
роз і
42-ої
Вул .
т
а
ж
о
к
Випниченка
і
Олеся ,
з
а
які
на
монархістичну
Те
все
представлял а
Українську
надвережени й
напоро м
хвил ь
ннтп
з
неї
і
той
ворожи й
д
о
се-
домлення
з
Варшави ,
щ
о
н
а
5-ої
Ев. ; нюйорськ а
бібліотек а
мим о
унімнень
не
хоче,
'запла -
Парламентарн а
Репрезентаці я
митроподитов и
Діонізієв и
і
до -
бурхливог о
„житейськог о
мо -
б
е
дух ,
Ікв^
залишивс я
з
часі в
Митропблітанські й
Рад і
пост а
Моргана ,
на
Меднсо н
Ев. ;
На -
тнти. Менадже р С Ядловськи й магалас я змін, т а митрополи т
тнти.
Менадже р
С
Ядловськи й
магалас я
змін,
т
а
митрополи т
стоїт ь
далі
вперт о
пр и
своїм .
ря`',
п
о
яком у
судилос я
йом у
московськи х
і
штучн о
в
ній
новлен о
віднестися
д
о
Церко в
ціональна
Бібліотек а
в
Ватин ѓ
інформує ,
що"
с
е
минаєтьс я
з
Чере з
т
е
й
попа в
він
в
розрі з
з
вірними.
Чере з
т
е
й
скликан о
плисти
пі д
кермо ю
недостой -
тримаєтьс я
досі
режімо м
поль -
ног о
Зїзд у
негативно .
Отж е
тоні.
В
листі
треб а
подат и
док-
правдою ,
б
о
Свобод а
ніколи
отсей
Церковни й
Зїз д
у
Луцьку .
ннх
керманичів—владик .
В
ро -
ськнм.
І
на
т
е
він
ма є
право .
І
митр.
Діонисі й
не
послуха в
по-
ладн о
титул,
з
виразни м
зазн а
таки х
книжо к
не замовлял а
і
не
Наста в
то
й
час,
щ
о
на ш
нарід
поча в
скидати
всякі
кай -
ці
1621,
отж е
трист а
літ
том ;
тільки
злоб а
ворогі в
народ а
у-
рад и
представникі в
Ь'країнсь-
ченнєм
рок у
її
друку ,
і
спитати ,
обовязувалас я
з
а
ни х
платити.
данії,
а
мі ж
ними
й
ji ,
які
наклада є
на
на ш
нарід
Польщ а
при
Ѓ
В
цьому ж
самому
Луцьк у
вж
е
краінськог^о
т
а
прикриті
по -
кої
Репрезентаці ї
і
н
е
захоті в
и Зђряд бібліотеки
цікавивби
Киижки,
пр о
як
і
мова ,
с
е
зов -
допомоз і
церкв и
Т` єпископів .
Кол и
наш і
владик и
йдут ь
Моль-
` збнралнс я
наш і
предки
дл
я
на-
крнвко ю
„льояльности " їх
пев-
порозумітис ь
у
справ і
зїзд у
с
я
її
купиом :
Яка
могл а
б
и
бут и
сім
приватн а
справ а
бувшог р
щі
на
рук у —
самі
вірні
і
т
о
світські люд е
йдуть
ратуват и
цер-
радн
над
способам и
підтримай
lli
політичн і
тенденці ї
являють -
відштовхну в
протянут у
йому , вартість таких
книжОк, се
м
о
редактор а
Свободи .
Книжк и
т
і
кву
і нарід.
Ос ь такі
тепер
часи настали
в
кра ю
і
в
нас
в
Америці.
яп
православно ї
віри,
щ
о
т
а
ся
причино ю
того ,
щ
о
в
своїх
руку.
Я
к
можн а
бул о
персдба-'жут ь
оцінити
тільки
знатоки
бул и
прислані
редакторові !
приватн о так,
щ
о
адміністраці я
навіть не
знає ,
кільк о
і
з
а
кіль-
В.
Будзиновський .
вог о
пасажир а
є
якас ь
мо я
зиа-
непі
д
о
Білгорода .
Неха й
вій
в
шій
хвили
п
а
чердак у
не сумнівався,-Хиб а
галери. 7 світл а
нема.
Н
а
чердаку .
годі.
ко
та
нащо .
А
щ
о
редакто р
не
'к'ома.
Пізнала
мене,
хо ч
я
оді-
Бўрѓасі
пита є
з
а
инши м
кораб -
Але
тоді
Богда н
а
ж
як
приїдем о
д
о
Ста м
мав
д
е
подіти ,
т
о
адміністраці я
ПЯТЕ КОЛЕСО.
тий
з
турецька .
Я
щ
е
п
е
знаю ,
лем
д
о
Стамбула .
щ
о
пізнійше
ліпш а
нагода;була .
позволил а
йом у
примістит и
ї
х
ХТО
вона,
БО
її
лице
заслонен е
J
Нема
нншої
ради,
як
зро-іотж е
д
о
буд е
дівчат , нс
пхався .
Щ
е
в
склад і
Свободи ,
н
е
беруч и
Н
е
цілу,
я
к
її
Бо г
сотво -
і
я
н
е
бачи в
ного.
Мож е
т
о
бит и
так .
В
Бўрѓасі
лиш у
його.) "
вимина в
їх,
щоб и
н
е
розб у
жадно ї
відвічальност и за
се ,
щ
о
рив.
Хоч у
бачит и
тільки '
лице .
ІСТОРИЧН А
ПОВІСТЬ .
доньк а
аб
о
жінка
яког о
нашог о
Шкод а
пускати
з
ним
йог о
ка-ідит и
підзору.
Показалося ,
щ
о
не
значить ,
щ
о
адміністраці я
ті
Хиб а
щ отак.Лиц е
можн а
(42 )
ПРІІЯТЄЛЯ.
Треб а
БІ !
ЧПІ.ТМШТИ
'Г. -
книжк и
приймил а
аб о
позво -
њнити,
су,
дуж е
шкода .
^-
О
Ал е
Л
, „
щ
о
т
и
‚'ИІ'ПІ`
через
.
т
TV
у
№ПКАППМІ.,
переборщен у
.
ЛК.
обереж -
.
„ .
П
відкрити .
Яке
погруддя ,
скаж е
Н
е
каза в
я,
щ
о
так
буде ?
'мен е
самого .
Я
па
тво ю
галер у
-
- .%'вільнимо
всі.
лил а
соб і
ї
х
в
такий
стюсі б
па -
і
вон а
вперся ,
муш у
пустити ,
хо ч
я
НІСТЬ
взагал і
втрати в
змог у
по -
тоб і
тво я
рука .
З
а
решт у
виба-
Але
я
бу в
н
а
ті й
другій,
не
вертаю ,
б
о
Реши д
хоче,
що-'вийд е
на
волю .
Хнб а
як
між
ни-
кинути.
.химери
н
е
годе н
абиѓ',
балакат и
з
дівчиною.
чай.
Я
к
хоче ш
купити ,
купецькій
галері,-
`її
отаман ,
б
и
ми
об а
бул и
в
купі.
Він
пої-'м и
будут ь
як
і
Московк и
або'нуЃй .
Треб а
побалакат и
з
евну
зираюч и
ціл'ої,
т
о
купи ш
кот а
З
привод у
сьог о
уступ у
пи -
твій'‚приятел ь
згодивс я
взятіРд е
галеро ю купецькою ,
отж е
Й
Ляшки ,
т
о
дал і
продам .
А
може і
'
; тим
щ
зроби ш
з
купцем
в
мішку .
Я
к
потом у
не
буд е
д
о
0
хом ,
погадав .
Мож е
ві н
талос ь
мене
кілько х
членів
У
.
мене.
Н
е
дуж е
радо ,
ле
зѓо -
я
муш у
так.
нехай
веде
І
як
буд е
яка
гарна,
т
о
т
и
вибе- , котрог о
я
наслав
тобі ?
`
вподоби ,
то ,
пиши ,
пропало !
зна є
імена
дівча т
і
відки
вони.
Н.
Союз а
про -
поясненне
дивея .
Спасиб і
тоб і
і
бувай'теб е
щаслив о
завед е
д
о
Стам-.
реш
собі?. Я
чув,
щ
о
і
повдо -
Буд е
мо я
втрата .
Покаж и
Я
н
е
велику
ма в
охот у
Богда н
зійшо
в
пі д
черда к
і
справи .
ІЙІЇр^В!
І була"
``
'
І
(брат и
його,
б
о
потерпав ,
щ
о
ти
О
б
а
пішл и
під
черда к
і
підій
приступи в
д
о
євнуха,
'котрий
Так
я
поясню .
(
ЧоЬс-'и
опинивс я
пр и
самі м
Сю
писульк у
Богдаі і
хл
купець
пустили
галери, бай -
поп -
бай -
о
дав
о
Плетеш !
О
з
паиькатис я
так ,
шли
д
о
комори .
Евиу х
сх
о
ни
м
схоче
ш
під
дверм и
комор и
з
дівчатам и
Том у
8
лі т
висла в
я
н
а
руки
байдаці .
Богда н
сказа в
греб -
пцям
і перескочи в
д
о
Ледв и
човен,
котрий
з
мат Р озів). жалуЮ і щ
А.піко-
решидом .
Тепе р
н
е
пився.
я
к
ти
м
З„ НМ
лежа в
па
старі м
подерті м
коврі .
д.
Тищенка-Сірог о $445,
згідно
цям,
щоб и
вхопил и
рукам и
ког о
байдака .
Хлопц і
ви
привіз
Керманича
і
о ВЗЯВЙОГО
ПС
Вивод и
одн у
п
о
одній ,
ал
е
Чи
т
і
дівчат а
н
а
продаж? ,
з як
йо'го
бажаннєм ,
о
завдато к
кра й
байдак а
і
та
к
удержал и
ся
д
о
кафипсько ї
відчалив
ві д
него,
ног о
галераГбуд у
місця,
ка - шида ,
"ого
мат и
ніяког о
клопоту .
Як' —
Богда н
спита в
евпу
тільки
ті,
котр і
щ
е
н
е
продані!
на
книжк и
Випниченка.
Be
човен
далі
при
байдаці .
Він
рі-
дак
з
Богдано м
і купцем
обернулас я
і
рушил а
з
купец ь
сказа в
д
о
євнуха .
тільки
в Бўрѓасі
спекаюс я
Ре -
зет е
їх
па
тор г
д
о
Стамбул а
ч
и
З сі
тог о
час у
книжк и
оголо -
шивс я
д
о
Ашік а
це
вертати .
Н
е
нв
горі
ріко ю
д
о
іірочих
Богда н
позира в
з
а
нею ,
прику ю
всіх
трех,
купця,
Евну х
увійшо в
в
комор у
і
ви-
мож е
щ
е
далі ?
шуван о
ѓ'продавано`;'''ал е
н
е
тільк и
тому ,
щ
о
там
вж
е
не
ма в
даків.
Купець
взя в
наза д
д
ЖУЧИ :
слугу
і
євнуха
д
о
лавк и
вів
одн у дівчину.
Купец ь
зсуну в
— скажу !
Н
е
євнух
вор к
продан о
навіт ь
з
а
100
долярів ,
жадно ї
роботи ,
ал
е
йог о
ще )
свог о
байдак а
євнуха
з
иевіль
-
Н
е
підозріва є
нічого.
Ві
між
гребцями .
Потом у
купец ь
з
її
лиц я
хустину.
Показалос я
нув,
цілком
н
е
ввічливо .
а
решт а
книжо к
є.
Д
.
ѓТищенко-
кортіл о дізнатися ,
що.т о
за
дів-
ницями,
щ
о
сиділи
п
а
берез і
і
плив
безжурно .
мож е
викрутитися ,
б
о
т
о
я
-
лице
гарної
білявки.
Богда н
ще
Ти
їх
сторо ж
і
не
зпаєш ?
Сіри й
мож е
ї
х
відібрати ,
ft
н
е
чина,'т а
невільниця.
Н
е
бул о
зно в
пустився
н
а
море .
ГІрочі
Нам.треб а
поспішати ,
-
кппсь
дуж е
великий
богатир .
ніколи
н
е
бачи в
її,
отж е
т
о
Сторож ,
т
о
не
пан .
Я
к
я
хоч у
дл
я
себ е
жадног о
зарібк у
внключене.` щ о
вон а
доньк а
байдак и
илилн
з
а
ним ,
а
ж
д
о
Бурла й
сказа в
щоб и
Ашік а
Як
пе
викупит ь
тако ж
тих
двох ,
бул а
та,
котр а
зна є
його .
Мах -
сторож ,
т
о
сторожу ,
не
продаю .
ані
навіт ь
процентў .
ког'ось
йог о
приятеля .
галери
Бурлая .
З
челяди
бай -
випередити .
М
и
й
та
к
мусим
т
о
йог о
слугу
лиш у
при
греб-
иув
руко ю
на
знак ,
щ
о
то
ї
н
е
Пита й
мог о
пана.
Таксам о
мож е
відібрат и
і
д
.
Я
тако ж
підўл о
Гусеіна,
дакі в
перейшл и
на
галеру
тіль-
задержатис я
в Варні,
д
е
Реши д
ках,
євнух а
прода м
д
о
яког о
хоче .
Евну х
відві в
її
і
приві в
Олесь „
яког о
твор и
те ж
є
Відки
т
і
дівчат а
і
яко ї
ві-
сказав .
Тільки ^іовен
мусить
купец ь
з
одни м
помічнико м
має
дістат и
гроші . Тепе р
жалу -
гарему.
другу.
І
с
я
н
е
бул а
Богданові !
нерозпродані .
ри,
тако ж
ііе
знаєш ?
насампере д
поїхат и
д
о
Ашіка,
євнух
з невільницями
і
Богдан .
ю,
щ
о
я
взя в
його.
Не
буд у
ма -
Бурла й
відійшо в
дават и
прн-
вподоби .
Таксам о
трета,
З
усіх сторін
світа.
А
вірн ?
Филаделфія ,
Па.,
.29.
червня ,
передат и
йом у
хлопців,
б
о
во -
Обслуг а
самих
байдакі в
тільки
ти
з
него
жадно ї
корнети ,
ли -
каз и
свої м
ХЛОПЦЯМ.
Богда н
сів
таксам р
четверта .
Всі
песя
віра.
Впрочім ,
як
е
1927.
ни
їдут ь
д
о
него.
Отж е
поїд у
перекинула
весь крам
на
галеру
ше
клопіт.
ЃЦе
й
бід и
якої
го -
на
скрипи
і
ста в
думати ,
як
б
и
ДІЛО
ДО
вірн ?
Жінк а
душ і
н
е
с
ю
Дат
мені
ціли й
свій-І
РА'зом з ним и
Володими р
Лотоцький.
д
о
Ашіка ,
пере -
і
вернула
з
байдаками ,
б
о
т
о
тов
наробити ,
як
доміркується ,
підійт и
д
о
невільниц ь
та
і
має.
маєтсЩ^.купец ь сказав.`кол и
д
а
м
йом у
їх
і
а
ж
тод і
поїд у
д
о
бул и
люд и
наймлені
купце м
щ
о
попа в
н
а
галер у
йом у
ушкалів . І побалакат и
з
тою ,
іц
о
йог о
евіцхл^иві в
цяху.
З ним
нема
щ
о
балакати ,
-
Гусеіна
Хоч ,
чог о
я
поїду
д
о
тільки
д
о
устя
Дунаю .
Нащ о
т
и
мен і впхав'його ?
Ще{знае.
Не
вигада в
нічого ,
б
о
Ту-,-
ДІЉТА справд і
бул а
дуж е
У
деіттиста.
І —
Богда н
подумав .
Треб а
з
Ащіка ? Хлопц і
самі
допитають -
Ти
втік
з
тамто ї
галери ?
гарна;й)ђогдан
довг о
вдивлявс я
сам
н
е
знаю ,
як
йог о
відставит и І рок
Jiioi
загна в
всі
невільниц і
д
о
од -
Ісами м
купцем .
7
Чи
ви
з
зубами ?
ся
його .
Мож е
б
и
ти
взя в
мене
Аші к
мож е
зробивс я
иедовір-
в
неї.'
.
д
о
тог о
Стамбула .
комор и
під
чердако м
і
пе-І
Вийшо в
наза д
н
а
чердак .
Ні,
н
е
ма ю
ніодного .
на
свій
байдак ?
Я
поїха в
б
и
д
о
чивий ?
Бурла й
спита в
Бог -
Потом у
розкажу ,
нащ о
він
входо м
постави в
Знайшовш и
купцй,
забалака в
Хоче ш
знати ,
кільк о
я
з
а
Гусеіна
прост о
відси.
і
дан а
пошепки ,
здивований ,
щ
о
мені
потрібний.
Д
о
самог о
д
о
дівча т
бу в
него.
неї
возьм у
ві д
тебе ?
Лиш е
ві д
В
розгар і
красиорічнвостн .
Дуж е
рад о
возьм у
тебе .
У
йот р
приятел ь
прот и
умов и J Стамб Л ла,
його ,
очивидно ,
н
е
ре д
Присту п
прнс-'ливий .
й
Н
с
т
о
балакат и
з
євнуха.
немож-'д о
ними , І
було ,
е
тоді ,
Тво ї
дівчат а
н
а
продаж ,
тебе ,
б
о
т
и
помі г
мені.
мене
місця
досить .
Пересядься !
Бачите ,
я
не
е
здібни й
на
прийшо в
на
йог о
галє-у .
Ітави ш
б
о
т
о
небезпечн о
і
ал
е
видіти
ї
х
не
мо ж
ч
и
вж
е
продані?,
Дівчина ,
ш
о
правда ,
гар -
щос ь
такого!
Інш а
свин я
напев -
— тільки;
Зара з
пересядуся,
Я
не
втік, —
Богда н
відпо-'н е
конче
треба .
Д
е
т
и
`гадає ш
Богда н
ста в
жалувати ,
щ
о
н
Деяк і
н
а
продаж ,
деякі
J,
відп'овів , —
але
оч
и
пуль -
н
о
зробил а
б
и
так,
.але
н
е
я!
напиш у
д
о
Ашік а
пару
слів.
вів.
Я
тільк и
доміркувавс я
взятис я
д
о
кафипсько ї
галери ?
забалака в
д
о
дівчин и
щ
е
вж
е
продані ,
купец ь
відпо -
каті.
Я.таки х
бчи й
н
е
люблю .
Богда н
вийми в
кусни к
папе-'д о
того
,
щ
о
кол и
там`
вже
тво ї
І
-
Зара з
низше л Бургаса ,
е
б
о
кол и
вон и
бул и
н
а
берез і
Ду .
вів.
^
Т
и
мож е
тако ж
торгує ш
І Дальш е
буде) .
ру
і писальце,
які
все
ма в
з
со -
хлопці,
в
твої м
промислі
дос -
гадаю ,
щ
о
тод і
буд
ніч.
наю .
С
е
бул о
можлив е
тоді,
ко -
ти
м
солодки м
товаром ?
'
Пані
післал'а на'ймичку,
щоб и
б
о
ю
і
написа в
по
турецьки :
відніиші
ЯК
я,
т
о
мені
ТАМ
вже ;
_
Реши д
МАЄ
і
д
о
Бургас а
л
и
всі
сідали
д
о
байдака .
Тоді ,
-
Торгувати , не
торгу ю
ате '
купил а
швайцарськог о
сира.
„Посила ю
тоб і
доброг о
кер-
В
КОЖДІ Я
УКРАЇНСЬКІ Й
Купец ь
відважив ,
скільк и
тре -
н.чог о
сидіти .
Гадаю ,
щ
о
тоб і
поступити .
Отж е
та
м
скаж и
йо-
могл а
бода й
шепнут и
йому ,
ОДНУ
КУПИВ
б
и
як
б
и
бутя'ЯКА '
.
"
'
"
манНЧа
і
пят ь
яких
великим трудом .
як
матрозів ,
б
а
бул о
і
беретьс я
.загорнут и
моя‚люльк а
та
м
вж
е
н
е
потріб -
му ,
щ
о
т
и
зміни в
сві й
плян.'хт о
вона .
Тако ж
бул о
с
е
мож -
гідна .
Н
е
показа в
б
и
ТІ.
и?ії
М
Ћ
"OflfiHH A
ЙАХОДИ -
роздобу в
з
На
и
р
в
папір .
.
на.
ІЦе й
тог о
я
сюд и
прийшов,ІЩ о
д
о
Стамбул а
вже
НЕпоїде ш лив е тоді , кол и з'байдак а
вс і
-
Ту т
нем а
д
е
Ь
ЧАСОЇЩС Ь
.СВОБО с -
них
може ш
покладатися ,
на
ПЕР-'НО, під^чсрдако м ТАКО^ТСІНО В КОМООТТс-'^С ! Д А -
б
о
мі ж
невільницями
твог о
ио-'лнш е
д
о
Бургас а
і
відта м
вер-'пересідалис я
на
ѓвдер у
і
в
І
Наймичка :
А
на,й
ла н
до -
ложут ь
щос ь
з
а
ті
діри
.
Ч. 153. СГІОБОДА, ВТОРОК, 6-го ЛШНЯ , І927. шого маєтку та не можу на
Ч.
153.
СГІОБОДА,
ВТОРОК, 6-го
ЛШНЯ ,
І927.
шого
маєтку
та
не
можу
на
сю
Холмщинн ,
ві д
рівенсько ї
Про"-
ГОЛОСИЧИТАЧІВ
ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
ціль
дати
більшої
"жертви.
Ка-
світи,
Союз у
Україно к
в
Рівні м
ПРАВОСЛАВНИЙ ЗЇЗД.
жу
я
ни`ні
своїй
жені
пр о
се,
і
Позаяк О. Gs. суть ліпші
тому
і
від Ред,
„Укр .
Нива" .
вийма'ю
з
кишені
два
доляри,
Луцьк ,
5.
червня.
Після
привіті в
голов а
зборі в
ДАВАЙМ О
САМІ ,
Н
А
ДРУГИ Х
вклада ю
д
о
коверт и
та
збираю -
Н
е
ра з
вон о
вж
е
так
бул о
на
уділю є
голос у
докладчикбв ї
ОБОВЯЗК У
Н
Е
СКЛАДАЙМО .
ся
адресуват и
її
д
о
Обєднання .
можете
курити ЇХ -
наші й
зв;Млі
'Не
ра з
збирал а
д-ров і
Річинському , який ОСВТІ-
Приступає
до
мене
жеіші ї
ка-
ся
громад а
боронит и
сво ю
ві
л
ю
е
положенн я
православно ї
Вичитав
я
в
Свободі,
як
паші
же:" "
.
ру,
вір у
прадідів ,
а
цим
сами м
церкви
під
Польще ю
і
відно-
свідом і
люд и
жертвуют ь
г
а
Дім
Інвалідів
у
Львові,
і серці': мені
„Та
як
уже
посилаєш
від
се-
Ви
Рано, в полудни і вечер
сво ю
народніст ь
від
заглади .
І
шенн я
д
о
потре б
вір -
раду єтьсл.
бачучн
українську
бе, то
не
минай
і мене"
і
кла
дол я
хотіла ,
щоб й
ініціятиву
в
них
ієрархі ї
Українців,
приходяч и
д
о
висновкі в
на
підстав і
навіт ь
а`-
жертвенність.
Гарний
початок
де
до.моїх
2 долярів
свого
до
оборон і
перебрал и
не
духовн і
представники ,
а
так и
сам и
мі-
фіціоз а
Митрополі ї
„Воскрес -
дали
українські
бнзиесмеіш
ляра.
,,Колії
ти
маєш
обовязок
ряие.
ноє
Чтеніє":
1)
Церкв а
право -
Гарний
початок
дав
гр.
К.
Л
и
супроти
нашого
нарада,
тс
славн а
в
Польщ і
н
е
самостійна,
сюк,
складаюч и
на
-се
патріо-
чеиже
й
я
його
теж
маю`'Л"
Так
вон о
сталос я
й
на
цей
2
)
кермуєтьс я
абсолютизмо м
тичйе діло
більшу
жертву
в
су-
Почули
се
діти,
тай
собі
прн
раз,
гірши х
на
шкод у
вірним
і
В ЗОВНШІНЙІ
на
сканда л
мі
сто
долярів.
Добри й
дав
лучнлися
до
матери.
МшИО-лі
обставинах, ,
о
на
Православ -
пере д
світом ,
3 )
иримір другим
бнзнесменам,
я:
тннй
сип
і
6-літний
син
со'бі
нім
Зїзд і
н
е
бул о
політиц і
тяготі е
д
о
московсь -
се видно,
щ
о
гр.'Мирон Сурм а
стали
кричати:
„Давайте,,.тату,
аЛЄГм'.ЯРи далек о
б
Церковні м
одног о
е
відбуваєтес я
відродженн я
ані
священика ,
не
кажу -
кої
влади .
іараз
поспішнвся
з
жертвою
в
вж
е
й
з
а
на с
Гід
інвалідів-" .
чи
вж
пр о
єпископів .
Правда ,
На
закінченне
пропону є
оО-`
сумі
50
долярів.
Я
певни`й,
щ
о
Я
ніби
спротивився:
„Т
а
від-
цей
зїз д
в
хвил ю
нації,
а
том у
по -
рати# коміте т
з
представникі в
псі
бнзнес.мени з
Н
ю
Иорку ,
я
ки
ви,
діти,
будете
давати,
ко-
ставлені
зїздо м
завданн я
певн о
повітів,
яки й