You are on page 1of 4

СВОБОДА

T H E LIBRARY ОГ Т Н Е
-їїѓ І

J U T . 1 1 1922-.
УКРАІНСЬКИИ ДНЕВНИК
1
SVOBODA U K R А-І N І А N D А I L Y

УРЯДОВИЙ ОРГАН ЗАПОМОГОВОї бРГАНІЗАЦН УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ OFFICIAL ORGAN OF THE UKRAINIAN ^UT10NAL ASSOCIATION, iac
UNIVERSITY OF ILLINOIS с о ю з В ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ АМЕРИКИ.

VOL. XXXV. J e r a e y City, N. J . , , J t J y 9. 1927. THREE СОЃТІ


ТРИ 11ЕНТИ. Ч. Г57. Джерзи Ситі, Н. Дж., субота, 9. липня, 1927.

ФІНАНСОВА КОНФЕРЕНЦІЯ БАНКИРІВ ЗАЦТКАВЛЕННЄ


ВОМ В АМЕРИЦІ
ЛЕТНИЦТ- ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ГАЛИЧАН) СПЕЦИФІЧНҐ ПОЛЬСЬКІ М Е -
ЗРОСТАЄ. РАДЯНСЬКОЮ ВЛАДОЮ. І тоди. ЛЕВИН ВЕРТАЄ АЕРОПЛЯНОМ -
ЧОТИРОХ ДЕРЖАВ ВАШИНГТОН,

океановнх
6. л и п н я . — Львівське „Діло" ( з 2 2 . ч е р в -J 1

л е т і в б у л о в е л и к е с ь к а У к р и ї н а " м і ж и н ш и м пи- О р г а н і з а ц і ї
В с у б о т у , 18. м. м . , в і д б у л о с я
Б е з п о с е р с д и и м н а с л і д к о м т р а н с - ня Ц. р . ) в с т а т т і п. и. ‚ ‚ Р а д я и - в „ Н а р . Д о м і ' ' в і ч е Н а р о д п ь о ї `
Українців міста ВЖЕ
З ЕВРОПИ ДО АМЕРИКИ
РІШИВСЯ ЩО ДО ВИБОРУ ФРАНЦУСЬКОГО ЛЕТУНА.
РОЗГЛЯДАЄ ПИТАННЄ П О В О Р О Т У ФРАНЦІЇ д о ЗОЛОТОЇ спопулирнзованне летництва. ш е : „ П о п р и все те, щ о з а о б с е р - ' Л ь в о в а , присвячене п о л о ж е н н ю — РОЗІЙШОВСЯ ХОЛОДНО 3 ЧЕИМБЕРЛИНОМ.
стопи. Доказом сього може послужи- в о в у є м о зі самої р а д я н с ь к о ї у к р а ї н с ь к о г о ш к і л ь н и ц т в а піді П А Р И Ж , 7. л и п н я . — В к о р о т к і м ч а с і , в м і с я ц ю л и п н и в и -
В А Ш И Н Г Т О Н , 7. липня Нині з і б р а л а с я т у т к о н ф е р е н - ти хочби те, щ о д о департамен- преси, д о в і д у є м о с я ше про и е р - ' П о л ь щ е ю . Після віча серед сту їде Левин на своїм аероплян! К о л ю м б і я н а з а д д о Америки. Ле-
ній б а и к и р і в З л у ч е н и х Д е р ж а в , Англії, Ф р а н ц і ї й Німеччини, торговлі вплиі с и м и І в о з н і настрої' т а не м е н ш е н е р - . д е н т і в і р е м і с н и ч о ї м о л о д і п о туном б у д е М. Друен, в і д о м и й ф р а н ц у с ь к н й летун. О б а вони
шоби застановитися над у м о в а м и наміреного п о в о р о т у Фраи- д н я м и 2,059 п о д а н ь д цивіль- возні вчинки радвлади на У-{чрЛИ п а д а т и п о к л и к и , щ о б и де` будуть порозуміватися руками і при помочи словника, б о Ле-
іі і і д о з о л о т о ї стопи. країні і приватних дже-імонстраційним походом удатн- вин н е г о в о р и т ь п о ф р а і ш у с ь к н , а Д р у е н н е з н а є а н г л і й с ь к о ї
них людий о прнзнаппє летни
Ф р а н ц у з ь к и й у р я д з а п о в і в , щ о вже на д р у г и й м і с я ц ь Ф р а к - рел. Ось нанновіща вістка (ся
під магістрат. Вічевиќй, які м о в и . П е р е д о м виїде Д р у е н д о Л о н д о н у і с п р о б у є літак, а йер-
чих лайсепсів.
иія м а є п о в е р н у т и д о з о л о т о ї с т о п и т а в с т а б і л і з у в а т и ( з а в е с т и зі здивуванням виходили зі салі, п о в о д и л и с я н у в ш и д о П а р и ж а б у д у т ь ж д а т и ш е на новий пропелер I н а
'каже нам (

постійний курс) свої гроші. Франк мавби мати постійно вар-


СТРАЙК В ОБОРОНІ САКА й ' у с в і д о м и т и собі досить див-1 зовсім спокійно. Поліція, п о - Механіка, я к и х с п р о в а д ж у є Левин з Н ю Иорку.
іість о д н о ї д в а й ц я т ь - п я т о ї частини д о л я р а . ний процес щойно заінщі- ч у в ш и п о к л ики в справі демон- Чеймберлин в е р т а є к о р а б л е м д о Америки. М і ж ним і Л е -
ВАНЦЕТТІ.
оваішх репресій проти Гали- страційного походу, б е з при- внном прийшло д о непорозумінь з приводу телеграми, яку
П Ю ИОРК, (і. л и п н я . — Р о - ч а н .
ВЕЛИКА ДЕМОНСТРАЦІЯ ЗА ЗВШЬНЕННЄМ САКА й ВАНЦЕТТІ. бітничі організації с ь о г о міста
Читаємо, іщ Г а л и ч а н , чин, в м и т ь к и н у л а с я н а в і ч е в и - вислав Левин зі своїм і Чеймберлина підписом, в з и в а ю ч у Б е р д а
т и х ч о р н и х р о б і т н і ЧІВ, р о з к н - к і в , о з в і р і л о б ю ч и п р и к л а д а м и д о л е т у з п о в о р о т о м До А м е р и к и р а з о м з Л е в и н о м . Ч е й м б е р -
КОМУНІСТИ доводять д о БІЙКИ Т А РОЗБИТТЯ зарядили для протесту проти
н у т н х п о Всій У к р а ї н і , п о ч и н а - к р і с і в к о ж н о г о с т р і ч н о г о . . П о - л и н з а я в и в , щ о т а к и й в и з о в ц е п е в н о г о р о д а н е т а к т , б о ні в і н ,
ДЕМОНСТРАЦІЇ. т р а ч е н и й С а к а ї'ї В а н ц е т т і н а
ють масово висилати поза межі бито сильно кількох студентів ні Б е р д н е х о ч е н і я к и х п е р е г о н і в .
НЮ И О Р К , 7. л и п н я . — Н а з а з и в „ к о м і т е т у в и з в о л е н н я з а в т р а . На 4. г о д и н у с п о л у д н я ,
У к р а ї н и . Ч о м у ж ? Н е в ж е т о м у , і р е м і с н и к і в , а її і н ш и м в і ч е в и -
С а к а й В а н ц е т т і " я к и х с т о т и с я ч р о б і т н и к і в в и й ш л о нині н а одпоѓодинннй генеральний
ш о вони густо-часто з наражен- кам не ж а л у в а н о стусанів п о -
генеральний с т р а й к о годині'4. сполудня, ш о б и відбути демон- страйк. Ся година буде лосви-
ням ж и т т я р в а л и с я туди, щ о б и л і ц е й с ь к н м и к о л ь б а м и . ДАЛЬШІ ПІНИ БЕРДА,
с грацію проти виконування кари смерти н а С а к у й Ванцетті. робітни'чим демонстраці-
Працювати для свого народу? Визиваюча поведінка полі- ХОЧЕ РОЗСЛІДИТИ АРАБСЬКУ ПУСТИНЮ I БРАЗИЛІИ-
Демонстрація п р и б р а л а ф о р м у к і л ь к о х віч иа П Л О Щ І Ю н і о н
ям і в і ч а м . Н е в ж е т о м у , щ о в о н и в с ю д и і ції в и к л и к а л а н е ч у в а н е о б у р с и - СЬКІ ДЖУНГЛІ.
Сквер та в трох других місцях. Кількох бесідників говорило
Ц и г а р о в і р о б і т н и к и в м і с т і и р н коЖ`дій н а г о д і б у л и п о м і ч - ня с е р е д в і ч е в и к і в . Т і л ь к и з а в : П А Р И Ж , 7. л и п н я . — К а п і т а н Б е р д з а я в и в , щ о в і н м а є вже
рівночасно з ріжних підвисшень, д о м а г а ю ч и с я від г у б е р н а т о р а
Тампа, в стейті Ф л о р и д а , ви- ннми в українізації ш к о л и і д я к и х о л о д н о к р о в п о с т и і з а - виготовлений плян р о б о т и на яких 7 літ. Весь час хоче він
Фулера справедливості! для засуджених радикалів:
х о д я т ь з т о ї с а м о ї причини на д е р ж а в н о г о а п а р а т у ? С у м н о ц е с н о к о ю ю ч и м с л о в а м к с р м а н и - п р и з н а ч и т и на н а у к о в і е к с п е д и ц і ї . П е р ш а з н и х б у д е д о -по- -
На в і ч е н а Ю н і о н С к в е р і з а й ш л а г р о м а д а к о м у н і с т і в т а л у д н е в о г о б і г у н а , а п о ній в и б е р е т ь с я р о з с л і д ж у в а т и н е в н с л і -
ЦІЛОДСННИЙ д е м о н с т р а ц і й н и й Ч и т а т и . Т а ие м а є м о н і я к о ї ' п і д - віча не п р и й ш л о д о проли-
почала з а р а з бійку з вічевиками. Бійку вспокоїла а ж поліція, джені досі частини а р а б с ь к о ї пустині і б р а з и л ь с ь к и х пралісів.
страйк. с т а в и не в і р и т и цьому, т и м ву ќрови.
викликана з поліиійиих стаиій. Поліція а р е ш т у в а л а 6 осіб.
Д о р а д ч и й к о м і т е т губерна- більше, коли такі відомості! ді- О б у р ю ю ч а поведінка поліції
т о р а Ф у л е р а в і д б у в нині д р у г е с т а є м о в і д Л ю д и н и , щ о т и ж д е н ь б у л а ш и р о к о к о м е н т о в а н а в у--, НОВІ ПРОПОЗИЦІЇ ЩО ДО ЗБРОБННН НА МОРИ. '
ФОРД ВІДКЛИКАЄ СВОЇ ВИСТУПИ ПРОТИ ЖИДІВ. засідаиннє.. т о м у с п а с л а с е б е ‚ ‚ б і г с т в о м " , к р а ї н с ь к и х к о л а х . В к а з у в а н о неї
АМЕРИКАНСЬКА ДЕЛЕГАЦІЯ ПРОПОНУЄ 18 К Р У Ж Л Я К І В
щ о б и не п о п а с т и на С и б і р т о м у т е , щ о п о л ь с ь к а м о л о д ь д у ж е
ПРИКАЗУЄ З Д Е Р Ж А Т И Д А Л Ь Ш І ВИСТУПИ В СВОЇЙ ГАЗЕТІ.
ТИФ У- М О Н Т Р Е А Л И . тільки, ш о була Галичанином. часто робить демонстрації і т о
П О ю.ооо Т О Н .
НЮ И О Р К , 7. л и п н я . — А р т у р Б р и с б е й н , в і д о м и й амери- Ж Е Н Е В А , 7. л и п н я . — М а б у т ь н а з а в т р і ш н і м з а с і д а н н ю
канський журналіст, р о з і с л а в п о всіх г а з е т а х к р а ю з а я в у в — Х і б а це не я с к р а в и й пок.із- з б л а г и х причин, о д н а к у в і д -
ВАШИНГТОН, 6. л и п н я . — буде рішена судьба морської конференції. Перший р а з знай-
імени автомобілевого фабриканта Генрі Форда, щ о мовляв чик д о к р а ю д о в е д е н о г о з д е - н о ш е н н і д о неї п о л і ц і я п о в о -
КоминЃ, начальник б ю р а . з д о - ш л а с я американська делегація в вигіднім становищу, б о при-
Нервування, в якому, звичайно, диться т а к т о в н о . З а т е д о уќра-
Ф о р д переглянув сторінки своєї Газети „ Д е Дірбори Індепен- ровля, заявляє, ш о місто Мон- глядається напруженню, а к е панує м і ж англійською і япон-
поповнюється дурниці най- їнської молоді припоров.тюєть-
д е н т " та б у в с и л ь н о п о р а ж е н и й п о с т і й н и м и протижидівськимн т р е а . і ь у К'анаді н е Є б е з п е ч н и м ською делегаціями.
ґрубшбго калібру". ся п о л і ц е й с ь к і к о л ь б н і т о б е з
в и с т у п а м и г а з е т и . Ф о р д м а в п е р е к о н а т и с я , щ о сі в и с т у п и н е - місцем для туристів, б о там па- Американська делегація зголосила свою останню уступќу,
іує е п і д е м і я т и ф у . Д о т о г о найменшої причини.
сдушні, та мав зарядити газеті перестати цькувати проти Жи- яка в и г л я д а є о с ь т а к : А м е р и к а г о д и т ь с я п о б у д у в а т и на рівні
дів. т а н м і с т а т а к и й , т о він н е д а є В п о н е д і л о к , 20. м. м., я в и л и - з А н г л і є ю щ о н а й в и с ш е 18 к р у ж л я к і в о 10,000 т о н а х п о е м н о -
СМЕРТЬ „АПОСТОЛА".
Рівночасно Ф о р д мав відкликати і з продажі брошурки і а д і ї на с к о р е поліпшснпє. ся у д и р е к т о р а л ь в і в с ь к о ї п о л і - сі и, а р е ш т а к р у ж л я к і в м у с я т ь м а т и н и з ш е 7 , 5 0 0 т о н . П о е м н і с т ь
Заява видана видно з огляду Помер бувший голова одної д-pn Р а и н л є н д е р а г о л о в а У- всіх т и х к о р а б л і в не м о ж е п е р е в и с ш а т и 400,000 т о н .
п р о т ^ ' и Т и д і в , ' в и д а н і на` о с н о в і с т а т ѓ е й й` г а з е т і .
іа 8ЄЛІИКИЙ н а п л и в а м е р и к а н с ь - н і м е ц ь к о ї партії, званої н о г о краї'нського Нац.-Демокр. О б - Я п о н с ь к а д е л е г а ц і я о б с т о ю є з н о в а н а й й и з ш у америк`ан-
j іменем „ Г а й с с е р " - пів-шарл ;днання д-р Д м и т р о Л е в и ц ь к и й
. ПОТОНУВ, РАШЧИ ДРУГИХ. СИХ туристів у се місто.
тан, пів-иародній агітатор, гол. секретар В о л . Целевич,
с ь к у о ф е р т у , я к у з р о б л е н о на п о ч а т к у к о н ф е р е н ц і ї , а я к а о з н а -
ПОТОПАЮЧІ ДІВЧАТА ПОТЯГНУЛИ В ВОДУ ЧОЛОВІК'А ч а л а з а г а л ь н у п о е м н і с т ь на 250,000 т о н д л я Англії І А м е р и к и .
СТЕИТ ИЛИНОИС ЗАВО- кий м а в ч и м а л и й в и л и в на М цоби протестувати проти спе-
Н А ОЧАХ Р О Д И Н И . Почав свою карієру як к цифічнх м е т о д львівської полі-
ДИТЬ ЕЛЄКТРИЧНЕ КРІСЛО ЗАЛІЗНИЧА КАТАСТРОФА В НІМЕЧЧИНІ.
К Е М Д Е Н , Н ю Д ж е р з і , 7. л и п н я . — Д і м е т р і о К о р д е о , 3 2 - л і т -
м і в о я ж е р в і д в и н а , в і в ш и р о к е ЦІЇГ На п р е д с т а в л е н н я п р о т е с т у - Б Е Р Л І Н , 7. л и п н я . — В е л и к і д о щ і , піднесли в Г а р ц с ь к и х
ний м е ш к а н е ц ь П а л м е р и , к и н у в с я на р а т ў н о ќ д в о х д о ч о к с в о г о СПИІНГФІЛД. Млинойс. 6 их з а я в и в д - р Р а й п л є п д е р ;
життя, женився, розводився, і г о р а х воду в малесенькім потоці Тумкуль д о цеї міри, щ о в о д а
с у с і д а , п о т о п а ю ч и х у річці Пенсокин Ќрік коло Ділеру. Вчув- л и п н я . -'- Г у б е р н а т о р С м о л п і д щ о переведе слідство і витягне
революційна хвиля робить : п і д м у л н л а а к в е д у к ѓ . Він з а х и т а в с я я к р а з т о д і , к о л и н а д ї х а в з а -
іии крики дівчат о ратўноќ, Кортео - одівся в купелевий к о - п и с а в нині з а к о н , на о с н о в і ќ о т відповідні коисеквеіщії з пове-
нього „спасителя людства" лізничнй льокальний поїзд. В о д а пірвала машину і передні в а -
стюм якось так поспішно, щ о в х в и л і , я к він п і д п л и в а в д о р о г а на б у д у ч е в сьому стійті народнього кайзера'', „прези дінки винуватців. С п р а в д і пай- г о н и . 10 л ю д е й з г и н у л о в ф и л я х в о д и , а д е с я т к и д р у г и х з н а -
дівчат, він зачепив ногою о б к о с т ю м . С а м е в х в и л і , я к він- б у д у т ь людий з а с у д ж е н и х Н( д е н т а З л у ч е н и х Д е р ж а в Р в р о в и щ н і і ч а с , ш о б и в і д п о в і д а л ь н і
х о д и т ь с я п о ш п и т а л я х . Всіх ж е р т в ш е не в і д н а й ш л и , б о щ о й н о
скрутився, щ о б и відмотати ногу, дівчата кинулися в страху вішати, але вбивати елєктри Людвіг Хрістіян Гайссер, чинники навчили львівську по- вода викидає їх в ріжних місцях.
й о м у на ш и ю . Всі т р о є п р о п а л и під в о д о ю . К о р д е о п р о б у в а в „схарактеризував" своє облич ліцію людської поведінки у від-
у в і л ь н и т и с я з о б і й м і в , а л е се й о м у не в д а в а л о с я , б о й о г о нога ЧИ на п о д о б у Христа, відкрш ношенні д о українських грома-
не б у л а с в о б і д и а , а о д н а з д і в ч а т , я к і й б у л о 18 літ, була сильна. ВИЇХАВ Д О ЕВРОПИ. у собі д а р сугестії і цими всіми дян т а щ о б и закинули іірино- В ЕСПАНІЇ ЗАВЕДЕНО НАФТОВИЙ МОНОПОЛЬ. '
Він к р и к н у в о п о м і ч , і на сей крик к і л ь к о р о л ю д и й п у с т и л о с я . J д а н и м и в с т и г в 1924 з д о б у т і р о в л ю в а н у д о н и х с и с т е м у . — АМЕРИКАНСЬКІ І АНГЛІЙСЬКІ КОМПАНІЇ П О Н О С Я Т Ь
Новим фраицуським кораб
плисти до борикаючоїся трійці, та заким вони доплили, ^і всі 50.000 г о л о с і в д л я своєї' партії („Діло").' ВЕЛИКУ ВТРАТУ.
лем „Іль д е Ф р а и с " виїхав :
т р о є п р о п а л и п і д п о в е р х н е ю в о д и . Цілій сцені п р и г л я д а л о с я І а т а к о ж безліч ‚‚вічних" пози М А Д Р И Д , 7. л и п н я . — В і д д о в ш о г о ч а с у р о б и в е с п а н с ь к и й
и ю й о р с ь к о г о п о р т у в Р.вропу
четверо малих дітий Кордеа. чок від своїх неофітів. у р я д з а х о д и , ш о б и п е ребрати в свої руки т о р г о в л ю н а ф т о е и -
др. Л ь о п г н н Цегельськнй, п р о -
ШАЛЯПІН Б Е З ПІДДАНСТВА, ми п р о д у к т а м и , щ о ' з н а х о д и л а с я м а й ж е в и к л ю ч н о в р у к а х б р и -
Гх д о б у т о з в о д и д о 1 5 м і н у т , а л е л і к а р і н е м о г л и в ж е ї х фесор презбитеріянського бо-
тійськнх і американських капіталістів. В послідних часах по-
привернути д о життя. г о с л о в с ь к о г о семинара в Блум- СМЕРТЬ УЧЕНОГО. Радянський уряд позбавив!
чала з д о б у в а т и нафтовий ринок в Еспанії щ е й Совітська Р о `
ці, П р о ф . д р . Ц е г е л ь с ь к и й
ї о м е р італійський астроном Шалрпіна прав громадянства
X СЕНАТОР ЛА ФОЛЕТ ПРО ВАКАЦІЇ ПРЕЗИДЕНТА. котрий від я к о г о с ь часу р о з
Вінчепцо Цсруллі, творець т е , щ о він ф і н а н с о в о п і д д е р -
сія, я к а н а м а г а л а с я при д о п о м о з і цеї т о р г о в л і з д о б у т и в и з н а н -
пе совітів з боку найстаршої в Европі монархії.
- Д О Б А Ч У Є ПОЛІТИЧНІ ЦІЛИ З А Р И Б О Л О В С Т В О М . вивав у нрезбнтсріянській цер ж у в а в д е я к і е м і г р а ц і й н і р о с і й -
нйабільшоѓо італійського телє Американський амбасадор Мур, який ж и в в дуже д о б р и х
В А Ш И Н Г Т О Н , 7. л и п н я . — С е н а т о р Р о б е р т Л а Ф о л е т в и - Ж И В У д і я л ь н і с т ь , м а в виїха
с к о п у в М е р а т е і відќривиќќ за ські організації. Ціле щастя,
зносинах з еспанським диктатором Прімо де Рівера, добув на
лав публичну з а я в у п р о нову кандидатуру президента Кули- т и в К в р о н у на к і л ь к а м і с я ц і в в
г у б л е н о ї к о м е т и Ф а я . З й о г и щ о бідний Ш а л я п і н найде собі нім о б і ц я н к у , щ о д о к и він б у д е а м б а с а д о р о м , е с п а н с ь к и й у р я д
джа. З а я в а каже, щ о президент таки старається дістати в трете с п р а в і п о ш и р е н н я с в о є ї акції
д о с л і д і в в а ж н и й д л я нас в н с н о - і б е з п і д д а н с т в а п р и е в р о п е и - не з а в е д е н а ` ф т о в о г о м о н о п о л ю , який д у ж е п о ш к о д и в б и а м е -
н о м і н а ц і ю на к а н д и д а т у р у , та щ о в сій ціли він і в и ї х а в на з а х і д
в о к , щ о На М а р с і н е м а н і я к и х с ь к и х і- а м е р и к а н с ь к и х о п е р а х р й к а н с ь к и м і н т е р е с а м . К о л и ж М у р у с т у п и в , п р а в н т е л ь с т в о в н -
иа ф а р м и , щ о б и примилюватися до ф а р м е р і в „десять-гальоно-
ЩЕ ПРО РЕФОРМУ ПАЛАТИ а т і л ь к и т а к і с а м і те-vi с к р о м н у п о с а д у в і д 3 0 0 0 д о л . з а дало декрет, яким завело нафтовий монополь. Торговля наф-
вими к а п е л ю х а м и " та „ х р о б а к а м и , г о д о в а н и м и на молоці".
ЛОРДІВ. і і , п л я м и , я к і на и н ш и х п л а н е - в е ч і р . т о ю обмежена д о таких підприємств, в яких вложеннй еспан-
НЕЩАСНА ПРИГОДА УКРАЇНЦЯ.
Л О Н Д О Н . 6. л и п н я . — ` Щ о й - т а х . ський капітал. Р і в й о ж в и м а г а ю т ь від т о р г о в ц і в е с п а н с ь к о г о
Т Р Е Н Т О Н , Н ю Д ж е р з і , 5. л и п н я . — С т е п а н С л у к а , 13-літ-
но п о в е р н у в ш о г о по д о в г і й х о - ВИЛЕНСЬКЕ ПИТАННЯ. горожанства. Все те цілком підкопає американську 1 бритій-
ний`син м і с ц е в о г о у к р а ї н с ь к о г о іміґранта Івана Слуки, п і ш о в з ж і н о ч и х Р Е К О Р Д І В .
робі Мек Дональда, провідника сьќу т о р г о в л ю , а піде на р у к у с о в і т а м , які вже ўспіли о с н у в а т и
на Ч е т в е р т о г о Л и п н я в місцевий парк, щоби приглядатися
Партії Праці в англійськім пар- Л и т о в с ь к е правнтельство такі компанії, які відповідають законним в и м о г а м , а в яких
штучним огням, які мало пускати місто. Після врочистості! У в е л и к и х віденських кінних
ляменті, привитали всі посли перегонах у п е р ш е бере участь с п р о с т у в а л о ф а л Ш и в і п о в і д о м в бий будуть мати вплив.
хлопці стали збирати патрони з вистрілених „фаерверків". Се-
д у ж е с и м п а т и ч н о . Міїмо т о г о як д ж о к е й жінка, панна Конні лення п о л ь с ь к о ї преси, будьто- В БОРОТЬБ З ПИЯНСТВОМ.
ред сміття Степан н а й ш о в одну патрону, ше не вистрілену.
одначе перепало й о г о внесеннє Рїве, з п о х о д ж е н н я Англійка, з б и п и т а н н я В и л ь н а в ж е з л і к в і
Б Е Р Л І Н , 7. л и п н я . — В н і м е ц ь к і м п а р л я м е и т і в н е с е н о ггро-
В і н п р и н і с її д о м і в , і п о к а з а в її н а д р у г и й д е н ь б а т ь к о в и . поставлене з рамсни Партії уродження Віденка. Вона м а є довапе. Навпаки, Литва заду- єкт з а к о н е , я к и й з н а й д е По в с я к і й п р а в д о п о д і б н о с т і ! б і л ь ш і с т ь .
Б а т ь к о х о т і в з а б р а т и патрону від хлопця та викинути в канал, Праці, щ о б и всі проекти в 2 2 л і т , з ч о г о 16 п р а к т и к и у м у е в і д п с с т и с я в ц і й с п р а в і д о
Тим законом заборонќи'ться в шинках продавати алькогось и а
б о вона м о г л а б и бути набита. Та хлопчина став просити бать- с п р а в і р е ф о р м и п а л а т и л о р д і в в е р х о в і й їзді, дві другі н а г о р о С о ю з а Н а р о д і в . к р е д и т , з г л я д н о , с у д б у д е в і д к и д а т и всі п о з в и з а н а л е ж и т о с т и
ка, щ о б и йому д о з в о л и в побавитися нею. Він б у в певний, щ о у р я д в п е р ш у ч е р г у п р е д к л а д й в Дн у п е р е г о н а х з Б у д а п е ш т у і за трунки, дані на кредит в сальонах, к а в а р н я х і инших місцях.
п а т р о н а вистрілена і він х о т і в н е ю побавити'ся. Б а т ь к о з г о д и в - , д о обговорення палаті послів. кілька почесних згадок. Вона
ФУТРА МОСКОВСЬКОЇ ЦАРИ
с я і ЧЛбпЧИНа п і ш о в з п а т р о н о ю н а в у л и ц ю . В ` к і л ь к а хвилин гордиться тим, чим ие з в а ж и - ВРЙТЇЙЦІ Н Е ВІРЯТЬ В УСПІХ КОНФЕРЕНЦІЇ.
опісля б а т ь к о вчув з вулиці страшний гук. С е хлопчина роз- ЦІ Н А Л І Ц И Т А Ц И . Л О Н Д О Н , 7. л и п н я . — В б р и т і й с ь к й х о ф ї ц і й л ь н и х к р у г а х
ВІДМОЛОДЖУВАННЯ. ла'сь'би прилюдно почванити
д о б у в собі сірника та підпалив патрону. Вибух покалічив йому г о в о р я т ь отверТо, щ о м о р с ь к а конференція в Женеві сповзне
На ветеренарійиій академії у ніяка феміністка, ш о вміє ш и - Нечуваио дорогі футра,
р у к у , яка отікала кровю. На Н І Ч І М . К о л и т а к с т а н е т ь с я , в і д н о с и н и м і ж н а р о д а м и , Які в е -
Б у д а п е ш т і п е р е в е л и с и с т е м о ю ти, п р я с т и і в а р и т и . В а ж и т ь 5 0 н а л е ж а л и д о в б и т о ї м о с к о в с ь -
Батько задержав переїзджаючий автомобіль т а пігнав з к і л ь о і ї с т ь з а п е т и т о м п а п р и - к о ї цариці, а в і д чаСу р е в р л ю - л и н а р а д и , б у д у т ь д а л е к о гірші, як к о л и б не було т а к о ї кон-
х л о г г а е . м д о ш п и т а л ю . П о к а з а л о с я , щ о виб`ух у р в а в Всі п а л ь ц і В о р о н о в а о п е р а ц і ю па н а й с т а р - к о в а н и й г у л я ш , ч и м п е р е в и щ а є ції н а х о д и л и с я в м у з е ю в Ц а р фереішії. В о н и к а ж у т ь , Що н е в д а ч а л е ж и т ь в Інтересі певних
лівої руки т а к , щ о тільки о д и н мізильний палець д е р ж а в с я па т і й малпі, яка ж и в е т а м 2 5 літ м у ж е с ь к и х д ж о к е ї в , я1ќі м у с я т ь с ќ і м С е л і , б у д у т ь ц и м и д н я м и п о л і т и ч н и х і П р о м и с л о в и х г р у п . - я к І в ж е на п о ч а т к у п р е д с к а з у -
вали невдачу конференції.
шкірці. Лікарі в т я л и цілу д о л о н ю , щ о б и з а п о б і г т и з а т р о е н н ю И
' г ом
л ао лс и я іюд тмьо л по од ві лааж, н і б е р е г т и п р о ф е с і й н о ї д і є т и .
п а——з о вв пс іемв н в в и с т а в л е н і на л і ц и т а ц і ю .
п р о ви.
. т `
Г-ЛДОПА-хишюаи і
самогубні для. ^ австрійських
КАСОВИЙ ЗВІТ ОБЄДНАННЯ
ПАН НІМЕЧЧИНА. Німців. Т о д і ж почав висувати
ся н а й б і л ь ш е п і д х о д я щ и й д л я
них п р о е к т злучення Австрії з
(за м і с я ц ь червень, 1927 р о к у ) .

іітз ----т I. ПРИХЩі


І І і м і н а м Г внкВаксй наЛу ахсарі Зипіа-и, І Німеччиною.
П о с в і т о в і й війні з а л и ш и л о - З великої колись австро- 1) 3 перенесення $ 15278

w
ejHat te ну
at М Grind Street, J e r i . y City, N. J .

. . . вааШНаEdited
Ukrainian National AitocUtloa,
by rate
at special Editorial Committee.
of postage provided for in Section 1103
lie.
ся в Е в р о п і б а г а т о б о л ю ч и х пи-
т а н ь , які не д а ю т ь їй м о ж л и в о -
сти прийти до остаточного
угОрської

тили добрі
держави
нові д е р ж а в и т а старі
кавалки
повстали
прихва-
німецько`'
Спочатку
Австрії се б а г а т о прихильників,
але
цей проект мав в

поволі Число їх р о с л о і ось


2 ) П р и х і д в червни, 1927

" Разом
2,103.8.,

$2,256.63

aw-, В
-ІС
ІIfeП
ІТ
m -ЮмацКaRATES)
a# tka Act of October 3, 1917, tuthortoed July 3 1 , 1918.

copy.
ГШРЕДПЛАТА:
Поодиноке тінсло
три нантж.
заспокоєння. Одним з ттких
питань є питаня німецького на-
р о д у . Н і м е ч ч и н а не л и ш е с т р а -
землі.
миміліонова
Економічне
Залишилася
німецька
становище
всього се-
Австрія.
Австрії
тепер ми м а є м о з а я в у австрій-
с ь к о г о к а н ц л е р а І. З а й п е л я ,
австрійський уряд цілковито
що
а) Висилка до краю:
1) Інваліди
II. РОЗХІД:

$800.00
I 7 . 0 0 На рік т% 7-00І прихильно ставиться до ідеї

IVee aiaatki . $ 3.75 т и л а всі ' с в о ї к о л ь о н і ї , а л е т а - надзвичайо тяжке. Вона стра-


злучення з Німеччиною. Навіть
( Д і м Укр. Інвалідів у Л ь в о в і $600, а

і Ц.-і.. !-.-.$
к о ж д о в е л о с я їй з н а ч н у ч а с т и н у тнла головнійші свої проми- на д о п о м о г у Інвалідам $ 2 0 0 ) . '`ии-

ТНгм moat a
aS
і ta.oooo.o$
2.75
В Джеран Ситі І Заграинцеіс:
На рік
На пів року
5.00 .лі,Т
своїх теренів відступити сусід-
, П П Л І
ним д е р ж а в а м : Ф р а н ц і ї , Ч е х о -
С л о в а ч ч и н і та П о л ь щ і . К р і м і -
слові
достави
райони, стратила
сирівців та
терени
поживи.
Т е п е р в о н а н е м а є ні с в о г о з а -
б і л ь ш е т о г о , він з а я в и в , щ о А в -
стрія т а Німеччина прагне
тепер до найскоршого еконо
вже
К2)
'З)
Рідна Ш к о л а
Політичні Вязні
' Х`ЯІ} Н а д о п о м о г у Л е м к і в щ и н і
400.00
200.00
100.00
го, т а к з в а н и й Д а н ц і ґ с ь к и й к о - мічного обєднання, т а щ о він
у аміну адреси платитьса 10 центів. л і з а , ні с в о г о ' в у г л я , ні н а ф т и , ` Б ) Нац. Музей у Львові 100.00

Ща-І- 1й
- eloey Cyti tateai
За оголошення редакція не відповідає.
З Канади належить висилати гроші лише і . Foreign Money Order.
ритар відрізав від ж и в о г о тіла
Німеччини величезну частину
Східних Прус, в і д яких т а к о ж
В
але зате має деякі
о д н , які не м о ж у т ь
ї промисловості!. Біля тих
великі з а
відновити
подасть д о Ліги Націй
повного
народа
зеднання
в одну державу.
проект
німецького
6).

8)
Письменникам
7) Т о в . Просвіта v Л ь в о в і
Боєвий Фонд ^
105.00
75.00
50.00
Т - л . Ь о н ..Свободи": 498 Montgomery. Тел. У. Н. Союза: 1838 Montiomery. ( с в о е

Т р у д н о т е п е р с к а з а т и , чи до-
АДЄИКНІ -ЗУОИОРА". P. О. BOX ЗЧЄ, J M R S E Y СЃЃУ, N. J . частину, з п о р т о м Мемелем, заводів купчаться десятки т и 9) Рідна Ш к о л а в Бережанах ;'.. 50.00
відкроїла собі Литва. п у с т я т ь д е р ж а в и п е р е м о ж ц і , я- 10) Укр. Гімназія в Чортќові 50.00
с я ч ф а б р и ч н о - з а в о д с ь к о г о Про
Звичайно це все підриває лєтаріята, який від самої вій кі к е р у ю т ь Л і г о ю Н а ц і й , д о та- 11)" В д о в і п о п о ќ . В і т о в с ь к і м 25.00 1

ОДНІ БУДУЮТЬ, ДРУГІ РУЙНУЮТЬ е к о н о м і ч н і с и д и Н і м е ч ч и н и , а ї х ни й д о о с т а н н ь о г о д н я п е р е б у


вона мусить н а п р у ж у в а т и дале- ає в стадії постійного б е з р о
кого обєднання.
збільшує тоді Німеччину й б е з
Занадто цс 12) Ользі Кобилянській
13 Ч и т а л ь н я в с е л і Х о д а ч к о в і
25.00
10.00
В і д о м а річ, щ о серед українського н а р о д а національне
освідомленне щойно почалося. Море ќрови пролито в послід-
нім д е с я т и л і т т ю с а м е к а т е , щ о б и п о ш и р и т и н а ц і о н а л ь н у і д е ю .
А ч и п о т и с я ч н и х ж е р т в а х не п р и х о д и т ь с я HSM З В О Д И Т И б і й щ е
к о б і л ь ш е , н і ж ' т о б у л о д о віі'і- б і т т я .
пн: б о їй т р е б а п л а т и т и великі
репарації, покладені на неї
Крім т о г о м а є Австрія с о т
того
лешгя д е р ж а в у
Росією,
найбільшу числом
в Европі,
насе-
поза
б о ц е з б і л ь ш и т ь її н а
б)
в)
14). К о ш т а листів і висилки
К о ш т а ведення канцелярії
Кошта дороги %
21.40
ЗО
И
(.)
$2,011.40

12.00
і тисяч безробітних в бувших я к и х в і с і м м і л і о н і в . Т а к и м чи
верзайським миром, а також г) Почтова скринка 4.00
й тепер з породами Рутенців і Малоросів? Виходить, щ о нема війскових т а .цивільних уряд-
відбудовувати все своє внутрі- ном Німеччина, п р и її в е л и к і й
в нас н а й м е н ь ш о ї щ е п о т р е б и г о в о р и т и п р о якийсь и а ц і о н а л ь - никах, які о б с л у г у в а л и в е л и к у
шне економічне життя, щ о ду- н а р о д ж с н о с т і населення, з а па
ний ш о в і н і з м чи ф а н а т и з м . Г о в о р и л и д о с і п р о н е г о т і л ь к и н а ш і
ліві і н т е р н а ц і о н а л і с т и , щ о п і ш л и на с л у ж б у М о с к в і , з а б у в а ю -
ч и , я к на. г л у м , п р о т е , щ о п о ш и р ю в а н и й М о с к в о ю ч е р в о н и й
ж е п і д у п а л о ч е р е з війну. Стра-
т и в ш н свої кольонії, Німеччи
на мусить в и ш у к у в а т и потрібні
пер, п о розпарі
австро-уторську державу. Те- ру років стане у двічі б і л ь ш о ю
А в с т р і ї , в о н ив і д Ф р а н ц і ї . А ц ь о г о Ф р а н ц і я
.^0

П р и х і д в червни 1927
ШІ. ЗІСТАВЛЕННЄ:
Разом

$2,256.63
$ 2 , 0 5 7 40

І н т е р н а ц і о н а л не є н і ч и м и н ш и м , як з а м а с к о в а н и м м о с к о в с ь к и м
націоналізмом. Та тепер п і ш о в щ е похід на український н а -
` ціоналізм з боку другого Інтернаціоналу, а то від українських
д л я її п р о м и с л о в о с т і ! с и р і в ц і в
инших країнах, а т а к о ж ринки л
збуту своїх фабрикатів.
ч и л н с я
збліьшЌ
на с в о ї
яке сНеі м ц і п о п о х о д ж
й о г о п р о л є т а р
й

і
'

я
р

т
і д н і й з е м л і
скупД7буть"чи
ся, б о в с е в і д ч у в а є , щ о к о л и с ь
к ае дн рнию . б е з р о б і тмм о ж е п р и й т н
а . Д а л і м а л а
н а йтбоі глоь,ш ещ о
и е д`о
меччина д а с т ь р е в а н ш з а суча
боНї т іь -
Р о з х і д 2,057.40

католиків. Від якогось часу почала українська к а т о л и ц ь к а Австрія має.велнчезну с т о л и ц ю спий р о з г р о м .


преса розписуватися про український національний шовінізм, В с і , ці т р у д н о щ і Н і м е ч ч и н а ,
— Відень, я к а м а й ж е н і ч о г о не
Крім Франції т а к о ж проти
О с т а е в к а с і р б е д н а н н я з д н е м ЗО. ч е р в н я $1992
.3
алигаа
як ш к і д л и в и й о б я в , п р о т и в н и й - Х р и с т о в і й н а у ц і . П и ш у т ь п р о завдяки свойому організатор-
п р о д у к у є , н і ч о г о не д а є д л я
сьќому таланови, надзвичайній проектўу будуть Італія, Чехо- Обеднаине Укр. Організацій в Америці.
те в к р а ю і т у т з а м о р е м . Б р а з и д і й с ь к а „ П р а ц я " в и п и с у є ш е держави, те б а г а т о коп- словости в Німеччині, які м а
народній продуктивності!, о- С л о в а ч ч и н а і, з в и ч а й н о , П о л ь -
таке, щ о т і л ь к и к а т о л и к м о ж е б у т и с п р а в ж н і м п а т р і о т о м .
Н а г а д у є т ь с я нам т у т недавна п о л е м і к а м і ж п р о т е с т а и т - щадости т а національній днс
сумуе.
Як щ о т е п е р А в с т р і я я к о с ь
ща, я к і т е ж д о б р и й к а в а л о к ні-
ють на меті в и с т у д і ю в а т и с т а
п о в и щ е а в с т р і й с ь к о ї індустрії, ПЕРЕШ
і А РЕДАКЦ.ЇІ
„Парохяінин",
ч и п л і н і й п а т р і о т и з м о в і ! , пог.о- м е ц ь к н х з е м е л ь в і д х в а т и л и со-
ським нюйорським адвокатом Чарлзом М а р ш а л е м і католиком щ о б и прийти їй на д о п о м о г у .
говериором Смитом. Маршал твердив, щ о знова справжні ка- лі п е р е б о р ю є . Н і м е ч ч и н а д е н ь - п е р е б и в а є т ь с я , т о ц е л и ш е з а в - б і . А л е х о ч і н е п р и й д е д о ф о р - г Нюарк. — До.
Працює спеіізяльна комісія
т о л и к и не м о ж у т ь б у т и с п р а в ж н і м и а м е р и к а н с ь к и м и п а т р і о т а - за-дием починає набирати в с е дяки фінансовій д о п о м о з і Лі- м а л ь н о г о злучення Австрії з
з н а в ц і в е к о н о м і ч н о г о ж и т т я о- п н с и В а ш о ї п о м і ѓ т и т и н е м о ж е -
ми, б о м у с я т ь у всім п о в и н у в а т и с я в п е р ш у чергу папі, а не б і л ь ш о г о з а ч і ш і я в м і ж н а р о д - ги Н а ц і й т а її ф і н а н с о в і й о п і - Н і м е ч ч и н о ю , до фактичного
ці. А л е ц я д о п о м о г а й о п і к а бох держав, щоби виробити мо. Р а з , Ви не подали свого
н ь о м у ж и т т ю д е р ж а в , не л и ш е злучення треба рахувати без-
законам і конституції Злучених Д е р ж а в . С м и т з н о в а твердив, п р о е к т и ф і н а н с о в о ї та і н д у с т р і - і м с п я н а в і т ь р е д а к ц і ї . По д р у -
щ о може бути католиком і добрим американським патріотом 'на п о л і е к о н о м і ч н о м у , а ї'ї п а б е з к о н е ч н о н е м о ж у т ь п р о д о в - у м о в н о п р и й д е її т о с к о р о .
я л ь н о ї ю н і ї м і ж ц и м и д е р ж а в а ге, в д о п и с ' " р е б а опиратися
та з а я в и в , щ о д о б р о а м е р и к а н с ь к о г о н а р о д а і й о г о з а к о н и д л я полі чисто політичному. Пере жуватися і колись Австрії дове- Головне, щ о псих ольогічно ч
н а ф а к т и . Л ' - с а т и , щ о я к б и ті%
ми.
него святі. ' б о р ю ю ч и в е л и к і т р у д н о щ і , Ні д е т ь с я в с е в і д д а в а т и з п р о ц е н - ці д в а н і м е ц ь к і н а р о д и в ж е в і д - д и т и н у с п и т а т и п р о с е а с е , то-
меччнна поволи, але вперто т а м и . Ц е у т в о р ю є д л я А в с т р і ї чули с в о ю національну єдність, О т ж е ч и Л і г а Н а ц і й д о з в о
Як б а ч и м о , о д н і і д р у г і р е л і г і й н і ф а н а т и к и о б с т о ю ю т ь два ді дитина з р о б и л а б и таке-а-та-
противні становища. Протестант М а р ш а л каже, Що католик п о с т у п а є н а п е р е д і, п е д и в л я м а й ж е б е з в и х і д н у с и т у а ц і ю Н' а т о м у п і ш л и ш л я х о м ф а к т и ч - л и т ь , ч и ні п о л і т и ч н е о б е д н а н - ке, н е м о ж н а так д о в г о , п о к и
не м о ж е б у т и с п р а в ж н і м п а т р і о т о м , а у к р а ї н с ь к і к а т о л и к и з н о - ч и с ь н а т е , щ о м і л і т а р н о в о н а м а й б у т н є . Т о м у в ч а с и н а й с и л ь - п о г о о б є д н а н н я . В Н і м е ч ч и н і ня ц и х н і м е ц ь к и х д е р ж а в , а л е В и с п р а в д і д и т и н и н е с п и т а л и .
зовсім обмежена, всеж таки н і н ш о ї к р і з и е к о н о м і ч н о ї в 1921 т а в А в с т р і ї в ж е п е р е в е д е н і д е - е к о н о м і ч н е о б є д н а н н я ї х с т а є
ва т в е р д я т ь , щ о т і л ь к и к а т о л и к м о ж е б у т и с п р а в ж н і м п а т р і о - Як д о в г о сього не зроблено,
такий к о р о т к и й рсчинсць в і д — 1 9 2 4 р о к а х в А в с т р і ї в и н и к а - які з а к о н и о д н а к о в і ц і л к о в и т о ф а к т о м . Т а к и м ч и н о м н а р о д ж у
том. 1 як справжні патріоти в и с т у п а ю т ь з т о г о титулу проти так д о в г о В а м з д а є т ь с я одно,
з е р з а й с ь к о г о миру, с т а л а в ж е а и ріжиі п р о е к т и у р я т о в а н и й в о б о х д е р ж а в а х , а деякі з м о - є т ь с я В е л и к а Німеччина, я к а а д р у г и м л ю д я м м о ж е з д а в а т и -
українського національного шовінізму, щ о б ми, Б о ж е б о р о -
ни, не п е р е с я к л и н е н а в и с т ю д о М о с к а л і в і П о л я к і в , б о це п р о -
тивне хрнстіянській науці. Р о з п и с у ю т ь с я п р о це, я к б и Б о г першої ваги. Поволі прийде д о бн'ціною Щ
( нти
м ю в у є в р о п е й с ь к о ю д е р ж а в о ю с в о г о н а р о д у в і д з а г и б е л і , х о ч - д н ф і к о в а н і т а к , щ о б б у т и о д - з г о д о м м о ж е з о в с і м знищити с я д р у г е , і о д н о г о д у м к а в а р т а
своєї держап в а- к о в и м и , я к н а п р и к л а д к а р н і н а с л і д к и г р и с у ч а с н и х ге'гсмо-
тільки само, щ о другого, себто
зна п р о яку важну справу. Так, як би ми, Українці, нічого
и н ш о г о не р о б и л и , а т і л ь к и р і з а л и і н и щ и л и П о л я к і в і М о -
скалів. І т о п и ш у т ь в тім часі, коди с а м е М о с к а л і і Л я х и ни-
того, щ о нарешті
з м о ж е знову вести с в о ю власну
Німеччина иостп.
БулттроеЯти ; '

р о з д і л у А в с т рї'зду
С к а с о в а н і п а ш п о р т и д л я п р о - ній с в і т а .
ії г р о м а д я н цих д е р ж а в з од-
п о л і т и к у , н е з в е р т а ю ч и о с о б л и - м і ж сусіднггміі д е р ж а в а м и : У - н о ї в д р у г у . Т а к о ж у с т а н о в л е -
н і ч о г о . Т р е б а піти на іспит,
дати пнтаіше, а б о послухати,
зав-

як д р у г і п и т а ю т ь , а д і т и в і д п о -
в!5ї у в а г и н а т е , щ о ц е н е б у д е г о р щ и н о ю , І т а л і є ю , Ч е х о - С л о - н а п о ч а с т и в ж е с п і л ь н а м и т н а
ш а т ь наші землі, коли тисячами н и щ а т ь наших людей по т ю р -
мах, коли з а м и к а ю т ь наші ш к о л и і н и щ а т ь навіть наші церкви.
I т о п и ш у т ь в тім ч а с і , к о л и д е с я т к и т и с я ч з г и н у л и з а те, щоби
подобатися
переможців.
котрій з держав ваччиною т а Ю г о - С л а в і є ю й політика й скасовано богато
н а в і т ь Н і м е ч ч и н о ю . Б у л и ннші м и т н и х ф о р м а л ь н о с т е й , щ о іст-
П
АМН
Т
АЙ
ТЕН
АДРІНИЙ КРАЙ! відають, і писати відтак н а о-
снові ф а к т і в , с е б т о не т о г о , щ о
моглоби статися, але того, що
наш нарід піднести д о бунту проти п о л ь с ь к о г о і м о с к о в с ь к о г о Ч и не о д н и м з п е р ш и х к р о - п р о е к т и , як н а п р и к л а д виді иували р а н н і ш е між цими дер` При кожній нагоді збирайте ни: Рід- д і й с н о с т а л о с я . Т о д і р е д а к ц і я
ярма. Виходить, щ о наші теперішні католицькі світочі хочуть ків н а ц ь о м у ш л я х у б у д е о б - л е и н я В і д н я у в і л ь н е м і с т о , н а жавами. О с т а н н ь о г о ч а с у д о ну Школу, Інвалідів, сиріт та полѓѓич. р а д о помістилаби Вашу до-
х и б а руйнувати о в о ч і тих ж е р т в і з а в е р т а ю т ь нас д о л ь о я л ь - ЄДНаіІНЯ Н і м ц і в А в с т р і ї в о д н у з р а з о к ґ д а н с ь к а і т . д . Ц е в с е В і д н я п р и ї х а л и г о л о в н і б а н к и р і пнсь, і в о н а м а л а б н с в о е зна-
OBYEDNANYE :

ности н а ш и м національним гнобителям. Г-ЄЛНку н і м е ц ь к у д е р ж а в у . були проекти страшні, болючі,(та керовникн фабрнчно-проми-
О. BOX 4 1 1 . PHILADELPHIA. P A ч і н н е д л я ч и т а ч і в , х о ч а д л У к о -
ѓ о с ь в о н а м о г л а б и б у т и кепри-
ємна.
В. Будзиновський. їйќ с в і т л а . С а м Бурлай стояв,
— Тепер .знов п о к а з а л о с я та г а . і є р а с у л т а н а з її с к а р б а м и ,
так т и х о , щ о т і , к о т р і п і ш л и Турки. Пізнали би, щ о т о сул-
ќ і н ш і д р у г е с в і т л о , а л е т а к о ж ч е р в о ЇЇ ч е р в о н і о ч и р о с л и , с т а в а л и
к р а й г а л е р и на її з а д н і м с п а т и , не п р о б у д и л и с я . Я в з я в т а п о в а г а л е р а . П е р е р о б и т и не
за кермою. Вдивлявся в не, — Б о г д а н с к а з а в . — О б а щ о р а з я р к і й ш і ! Н а б л и ж а ю ч и с я

П Я Т Е КОЛЕСО.
н а з а д в м о ї р у к и к е р м у , м о ї то- в и п л а т и т ь с я і т а к о ж нема де.
пітьму. Богдан приступив д о червоні. І неиачеби більші бу- д о червоних ліхтарень галєрн в а р и ш , з і й ш л и під ПОМІСТ І по- Найпростійше було би взяти
него і с о б і в д и в л я в с я в темну ли. А б о б і л ь ш і , а б о вони б л и з у ш к а л і в , н а д п л и в а ю ч а галера
І% ІСТОРИЧНА ПОВІСТЬ. ше н а с . . . О ! Щ е раз два червоні звільнила і з р і в и а в ш и с я з т о ю
в я з а л и с п л я ч у р е ш т у ч е л я д и ѓа-,
лєри. Каторжники вже знають,
каторжників д о себе,
вкинути в м о р е , г а л е р у спали-
челядь

(^8) j _ Відки ти знаєш, — Богдан Бурлай плеснув д о л о н я м и : с т а н у л а б і к д о б о к у . її г ребки щ о з їх к а т о р г о ю с т а л о с я , т а ти. Але у мене нема місця
— Б о г д а н е , з а к і н ч и ті р о м а н - ' — Т и не в с н е ш ? П о к і л ь к о х с п и т а в , — щ о А ш і к н а д п л и в а є крикнув: прилягли д о боків, неначе кри- що вони незабаром будуть Б
ла п т а х а , щ о , с п у с т и в ш и с я на сам вантаж галери. Подумаю
с и . Н е х а й д і в к а вж`е й д е н а з а д таких н о ч а х ? Т н ж п о с л і д и ў т`г^Я н і ч о г о не б а ч у . Х и б а л ш — Не б у д е б о ю ! О б і й д е т ь с я вільні.
землю, присів. Світла погасли щ о з р о б и т и , аж м о ї х л о п ц ц с к а -
на с к л а д , б о з а я к о ї п і в г о д и н и , п е р е с т о я л а , б о в т і й к о м о р і з ні з о р і . без проливў ќрови. Біле і чер — Мені ані снилося, щ о піде
н а о б о х г а л е р а х . ж у т ь мені, щ о є на тій галері і
наііда.ті з а г о д и н у з у д а р и м о с я ' д і в ч а т а м и на с п а н н е ."і м і с ц я н е { — Ти в ж е з а б у в , чого Тутай воне світло, т о був для мене так г л а д к о , — с к а з а в Б у р л а й . — я р і ш у с я , щ о п е р е в а н т а ж и т и на
ф и н с ь к о ю г а л е р о ю . Б у л а б у л о . Я м у ш у в і д і й т и , б о я п о - с п р а в и в т е б е на г а л е р у А ш і к а ? з н а к , щ о на г а л е р і с п о к і й , т а Т е п е р Б у р л а й в ж е не д а в а в Такої добичі щ е ніякий у ш к а л мою, щ о викинути в море. Те-
б и д ц к о д а , як б и п р и т а к і й о к а - т р і б н н й т а м , на ч е р д а к у Б у р л а й в і д п о в і в с в о ї м пи- щ о о д и н з м о ї х х л о п ц і в д а є п р и к а з і в , б о з й о г о че`ляди к о не в з я в . Т а к о ї в е л и к о ї , і т а к пер, п о к и щ о м у с и м о вступити-
зії п о т е р п і л а т а к а краля. Богдан л и ш и в Олену і вий- таннем. сигналі! л ю л ь к о ю . О д н о ч е р в о - ж д и й м а в с в о ю з а д а ч у , к о ж д и й легко. Нам треба тепер вступи- ія з і ш л я х у , щ о б и н е з і й т и с я з
;. , — М о ж е б и т и г і д н і й ш е п р и - ш о в н а з а д н а ч е р д а к . Г а л е р а — Щ о б и я м і г з т о б о ю з і й - НЄ світло ЗВІСТИЛО мені, щ о з н а в , щ о й о м у р о б и т и . Т і , щ о тися далі на повне м о р е , б о т е - яким воєнним судном.
. м і с т и в її? Б о г д а н с к а з а в . — В с т о я л а с у п о к і й н о на в о д і , г р е б - т и с я . л ю л ь к а не д а є с и г н а л і в . Д в а " с т о я л и з г а к а м и , з а г а ч и л и с у л нер з а б л и з ь к о берегів. В с ю д о -
4

Б у р л а й в е р н у в з ` Б о ` г д а н о м на
т і й к о м і р ч и н і , д е в о н а б у л а , ки п р и л я г л и д о її б о к і в . Н е б о І щ е на щ о с ь . Т н б у в м е н і ч е р в о н і с в і т л а з в і щ а ю т ь п р о те, т а н с
У г а л е р у і п р и т я г л и її щ е ь к
бич му'симо п е р е в а н т а ж и т и н а
с в о ю г а л е р у , р о з д і л и в с в о ю че-
т і л ь к и д і в о к , щ о й с і с т и не м а - б у л о з о р я н е , а л е б е з м і с я ц я . Н а там потрібний. п а щ у галеру. Г о т о в о ие в л і з т и -
б л н з ч е
галера Ашіка вже цілком в л о своєї. Ті, щ о були
л я д ь на о б а с у д н а і п р и к а з а в
кіть де. В і д к о л и п р и й ш л и с ю - ' г а л е р і б у л о т и х о , неначе б и всі , — Г а д а є ш , се в н т р і п у в а ш і е р у к а х м о ї х х л о п ц і в , щ о в о н а а р к а н а м и , з ч е п и л и о б і г а л е р и ся. Н е о д н о т р е б а б у д е в к и н у т и
р у ш и т и на повне м о р е , далеко
ди, всі с т о я т ь , а б о па переміну в и м е р л и . Х л о п ц і с т о я л и к о ж л ю л ь к и ? вже н а ш а . Т е п е р т р е б а їм пока- д о к у п и так, щ о з о д н о ї на д р у в м о р е .
від корабельних шляхів.
о д н а ' с и д и т ь на д р у г і й . днй-на місци, яке йому п о к а з а в — О т ж е б а ч и ш . Т и п о к и н у в з а т и , д е ми. ѓу м о ж б у л о не т о п е р е с к о ч и т и , — Шкода — сказав керманич
— Може би я тепер з тобою
— Як, о д н а н а д р у г і й ? Б у р л а й . В с і б у л и г о т о в і д о а- А ш і к а , а л е т у т в о ю р о б о т у р о - С ю д и дві ліхтарні з черво-
але й" п е р е л і з т и . Л о д к и з у ш к а -
— Та ш к о д а , а л е ш і ш о ї р а д и п о б а л а к а в ? — Б о г д а н п р о м о -
— О д н а л е ж и т ь , д р у г а с и д и т ь т а к у на Г а л е р у А ш і к а , к о т р а , як б н т ь т е п е р н н ш и й . О д е н з т и х , н и м и с к л а м и г . — Б у р л а й г у к н у в лами підпЛИЛИ під з д о б у т у ѓа
нема, — Б у р л а й відповів. внв д о Б у р л а я , к о л и г а л е р и вже
н а ній. Богданові! с к а з а в Бурлай, с а м а котрих тн п р и с ѓ а р а в А ш і к о в и д о хлопця, щ о стояв з а р а з
л є р у і у ш к а л и в д е р л и с я д о неї.
— Щ о з р о б и ш з г а л е р о ю ? — р у ш и л и з місця. — Т и щ е не
— Т о т а к а п а н і я , щ о не г о д н а н а б л и ж а л а с я д о с в о г о в о р о г а . на м і с ц е з а г о в і р н и к і в . Н а м о р и В с е те д і я л о с я б е з м е т у ш н і , б е з
за н и м , д о ж и д а ю ч и п р и к а з і в . спитав Богдан. знаєш, чого я приблудив до те-
с т о я т и з и н ш и м и ? Царівна яка Кождий ушкал мав свою зада- між мною і Ашіком є чотири
Ліхтарні зі звичайними ш и -
крику, б е з балачки. Кождий
— Щ е сам не з н а ю . Д р у г а ѓа б с . В і і с л і д б а л а ' ч к и м а б у т ь т а -
- — П а н і , н е папі,- а л е д о н ь к а чу і с в о ю з б р у ю , ч и с в о є з н а м о ї л о д к и . Н а г а л е р і А ш і к а м і й б а м н , а л е з н а л і п л е н и м н а н и х робив своє мовчки.
л є р а м е н і не п о т р і б н а і н е м а ю к о ж п о р і ш и т ь д о л ю з д о б у т о ї
м`бг'о Д о б р о г о знакомого рядде. В руках деяких були чоловік дає сигнали л ю л ь к о ю . тонким червоним папером, сто На А ш і к о в у г а л е р у перейі
М о ї л о д к н п е р е д а ю т ь т і с и г н а - д е с п р я т а т и її. Я к б и м о ж н а г а л е р и , м о ж е й т в о є ї в л а с н о ї .
Л ь в о в і . її б а т ь к о в г н і в а в с ь б и д о в г і , з а л і з н и м и г а к а м и з а к і н - яли приладнані і - з а п а л е н і па л и також Б у р л а й і Б о г д а н . Н а
прокрастися крізь Босфор і Б у р л а й щ е в и д а в р е ш т у при-
н а м е н е , як б и п р о в і д а в , щ о я їй ч е н і ж е р д к и а б о д о в г і т а г р у б і л и л і х т а р н и м и м е н і . Б а ч и ш т і в с я к и й с л у ч а й п і д в е р е т о ю м і ж помості л е ж а л о вісім трупів,
Дарданелі, т о м о ж н а би прода- казів і повів Б о г д а н а д о своєї
не п о м і г . а р к а н и . С е иа т е , щ о б и з і й ш о в - м а л е н ь к і два світла? Одно біле,
скринями. Хлопець скочив між між ними й о т а м а н а галери
ти. В'епеційці а б о Г е н у е з ц і з а - к а ю т и . П о з а к у р ю в а л и л ю л ь к и і
— Т р е т і д в е р і в і д к о м о р и , д е ш и с я з с у д н о м , я к е з а п а д а л и о- д р у г е ч е р в о н е . - скрині,'виніс дві ліхтарні і при- Ашіка.
раз купили би. Т у т н а Чорнім Богдан зачав.
приміщені, т а м т і д і в ч а т а , по- панувати, з а г а ч и т и і притягну- Н і ч о г о не б а ч у , — Б о г д а н н і с ї х Б у р л а є в и . Б у р л а й п о в і с и в
— Я ќ в и г а л е р у о п а н у в а л и ? м о р и н е п р од а т , б о скрізь el
рожна комірчина. Заведи її т и й о г о , т а п р и к р і п и т и д о с в о - в і д п о в і в . ті л і х т а р н і н а г а к а х з а с т е р н о м . Бурлай спитав керманича. tДальше буде).
П р о мене, й т и м о ж е ш т а м л и єї галери. И н ш і у ш к а л и с т о я л и — Б о м о р с ь к а війна не т в і й С а м е т о д і д о г а л е р и прийшла — Без вистрілу, б е з крику і
шитися., на с в о ї х с т а н о в и щ а х з р у ш н и - промисел. Тн п о б а ч и в б и т і л ь -
лодка з д в о м а червоними світ-j б е з втрат. В хвили, коли в ж е
Б о г д а н в з я в О л е н у з а р у к у і ц я м и , п і с т о л я м и , ш а б л я м и і но- ки се, щ о м о ж н а п о б а ч и т и з к о -
л а м и . З а н е ю п о к а з а л и с я д в а м а й ж е всі п і ш л и с п а т и - і н а ч е р -
з а в і в її п і д ч е р д а к д о к о м о р и , ж а м и . З а
При всякій нагоді скла-
галерою х о л і т а л и с я ня, щ о м о ж н а п о б а ч и т и в стешу,
нові червоні світла і п о хвили'Лаку л и ш и л о с я , о к р і м нас, ось-
п р о к о т р у г о в о р и в Б у р л а й . В на в о д і ч о в н а п о в н і з а з б р о е и и х л і с і . І т в о ї о ч и не п р и в и ч н і д о
н а д л л и л а д р у г а л о д к а . За ч а с о к м е р о , м и в с і ш і с т ь , к о л и к о ж -
к о м о р і б у в с к л а д к о в р і в . Б о г - у ш к а л і в . їх з а д а ч е ю б у л о о С - І Т а к о г о. Д о в сего п о т р і б н а ш к о
н а д п л и л а Т р е т а , з а н е ю ч е т в е р - д и й вже з а з д а л е г і д ь в и б р а в со-
д а н з л а д и в з н и х в и г і д н е л е г о - с к о ч и т и в о р о ж у г а л е р у , як м а л і -іа, в с ь о г о т р е б а н а в ч и т и с я ,
вище.
— - Загач двері і лягай, —
собаки великого
ска- в д е р т и с я н а неї.
медведя і І — Т е п е р бачу... Але...
j - - А л е біле світло щ е з л о іли-
та. З а ч е т в е р т о ю с в і т и л и с я д в а б і ж е р т в у , к и н у л и с я н а н и х .
великі світла, щ о р а з б і л ь ш і . і П е р ш и й погиб від м о г о кин-
більші; значить, щ о р а з близше джала отаман. Шість инших за-
даймо жертви на Сиро-
з а в д о неї.
— Ви йдете? — спитала і сво-
На
І червоне,'але т
Б у р л а й п р и к а з а в п о г а с и т и всі
їм поглядом молила його, щ о - . с в і т л а . Л и ш е між
епеирна. не
галері було темно, - б о шилося тільки червоне!

скринямисто- тиш - Так. Було біле і


а л е біле згасло. Тепер бачу
і близше. На галері було тихо, кололи мої товариші. Осьмий
настала мертвецька
Ніхто шепнув, нххіототві
стрілити д о мене а л е піс
т о л я не Він випалила тинець-
Лл
іЛ Захист Ўкраїн-
б'и л и ш и в с я . — М и щ е ні д о ч о -
г о не д о б а л а к а л и с я . Я й т а к
с к о р о вену.
не)

ЯЛО запалених Л Х
ІТарЄН Т
ІЬ
Л
І,ЬКИ ОДНО,ЧерВОНе СВ Т
ІЛО. ттіи--.
не р у ш и в с я , Н І Х Т О п о в і к а м и не п і с т о л ю к и н у в в м о п с і с а м
але, н а к р и т и х в е р е т а м и так, щ о і , - М а є ш д о б р е о к о . З а р а з к л і п н у в . Х т о ж и в , в д и в л я в с я в ч и в з а н е ю . О ч и в н д н о в т о п и в
в і д иП и ахр. ну е в и х о д и в ні п р о м і н - . п о к а ж е т ь с я , щ о с е з н а ч и т ь . ) т і с в і т л а . Т о н а д п л и в а л а з д о б у - ся. - В с е т е с т а л о с я - таќ скоро І
скп.
ського Народного Союза-
4 . J 5 7 . ' СВОБОДА, С У Б О Т А , 9 - г о Л И П Н Я , 1927.

с е р е д чужих. Я к б и їх б у л о біль`
ГОЛОСИ.ЧИТАЧІІ ше, т о всі вони держалибися
У К Р А Ї Н С Ь К І {

... Поза як О. Gs. с у т ь ліпші . "тому


к р а щ е і б у л и б и с в і д о м і ш і ї і й,

ЩЕ В СПРАВІ РІДНОЇ Ш К О Л И
менче б у л о б и с е р е д них хрунів,
щ о з а б у в а ю т ь свій нарід, з яко- НАЙНОВІЙШІ І НАЙКРАЩІ РЕКОРДИ
Ви можете курити Ї Х -
В АМЕРИЦІ. го вийшли.
В ж е м а й ж е рік і пів уплило Я к б и в нас б у л о б і л ь ш е інте- К О Л Ю М Б І Г
від часу, як н а ш е ' г р о м а д я н с т в о лігентів, т о вони певно заціка-
В Н А С Д І С Т А Н Е Т Е Н А И С К О Р Ш Е

Рано, в полудни і вечер


заповняє сторінки часопису в и л и б и с я н а ш и м ж и т т е м та т о -
чалиб нам п о к а з у в а т и практич- ` И Н А Й Д Е Ш Е В Ш Е .
С в о б о д а в с п р а в і Рідної Шќо
ли в Америці. Шановні допи но, я к п о п р а в л я т и н а ш е ж и т т я П Р И Х О Д І Т Ь з ню И О Р К У , .

сувателі давали д о б р і поради, в`Америці. Як довго їх тільки І. о к о л и ц і .


а декотрі троха собі поќпили з жмінка, т о одні своїм народом) О Т В О Р Е Н О В Н А С К О Ж Д О Г О

теперішних шкіл, щ о ісѓнують не ж у р я т ь с я , а д р у г і с в а р я т ь - Д Н Я І В НЕДІЛІ.

при парохіях, але до чогось :я з а те, к о т р и й а н и х р о з у м н і й - Х Т О Н Е М О Ж Е П Р И Ї Х А Т И , Т О Х А Я П И Ш Е П О Р Е К О Р - ^


шші. Наука може богато по-
путнього ми щ е не дійшли. Д И , - Я К Г Б А Ж А Є МАТИ. М И В И С И Л А Є М О Т О Г О С А М О Т І
могти для життя, бо, як каже
Здавалося з початку, щ о ми з Ѓ О ДНЯ, Я К Д І С Т А Н Е М О З А М О В Л Е Н Н Я .
н а ш а п о с л о в и ц я , г о л о в о ю му-
новим 1927 2 8 р о к о м розпіч-
ру пе п р о б е ш , а л е р о з у м о м Г А Р А Н Т У Є М О , Щ О Р Е К О Р Д И Д І Й Д У Т Ь Д О В А С ЦІЛІ.
кемо вже школу „нову", але,
розвалиш. Ми з н а є м о наперед, які нові р е к о р д и м а ю т ь вийти.
як видно, т о ми певно л и ш и м о
с я п о с т а р о м у . Н а в і т ь уж'е і д о - Щоби задержати нашу моло- За місяць серпень м а ю т ь вийти:
иисей м а л о п о я в л я є т ь с я в С в о і і ж при нашім народі та з а г о р -
б о д і в сій с п р а в і . н у т и д о ш к і л я к н а й б і л ь ш е на-
Як звичайно в нас! Щ о б и ми ш и х дітий, ми м о г л и б и б о г а т о
робили, т о все з в е л и к и м кри- зробити, якби ми постаралися
і.''м, з к р и т и к о ю . Покричимо, тут в Америці о щ о с ь такого,
крлїнська бурса в старім
понаписуємо великі програми,
к р а ю . Щ о с е т а к е б у р с а , с е ві- „МАЙНОВІ ТРОБЛІ З МЕРОЮ", число рекорди 27099.
а опісля ждемо, щ о б и то хтось
дай кождий знає. Якесь това Ця рекорда найсмішнійша і найвеседійша за всі його дотеперішні.
за нас .робив, а ми сами знов
риство постановляє удержува- З провінції безпечно можете замовляти відразу по ДОІЄНІ їх, бо ту
„снимо" собі блаженним сном, рекорду всі схочуть мати. Ог втяв той р а з . . .
ти дім, у я к о м у д а є мешканнє,
аж поки знова щось нове 12-ЦАЛЕВІ РЕКОРДИ ПО $1.25.
х а р ч і її в с е и н ч е , п о т р і б н е д л я
п р и й д е -на порядок дня. Чого 70004 (Хрестини, Ч. І. і II. — Орхестра Гумеиюка.
життя школярів, що ходять д о
то м и в ж е не з р о б и л и в А м е р и 70001 (Христос воскрсс і Согласно, — М. Зазуляк.
публіічної школи. В старім
пі - і послідпий час?! І майно 70003 (Вірую і Отченаш. — М. Зазуляк, барітон.' '
раю б у л и т а к і б у р с и в`' к о ж - 70000 (Бог предвічний, 4. I. I II. — М. Зазуляк.
церковне від єпископа відобра
дім місті. Т а м р о д и ч і ' м о г л и у 70002 (Весілля, Ч. І. і И. — Орхестра Гуменюка. '""''
ли, і ш к о л у п о с т а в и л и на н о г и
держувати своїх дітий По'низ- 63005 (Весіля (польська), відоѓрала Орх. Гуменюка. ' "..і.
і делегацію внслалн на Р а л я и
ій о п л а т і , як д е и н д е , ї там д і т и І' 10-ЦАЛЕВІ РЕКОРДИ ПО 75 цнт. .'
ську Україну (даруйте, я хо
ж и л и р а з о м , т а м а л и "спільний
тів с к а з а т и на Сибір, б о ж на Спис Рекордів Жуковського. ; СПИС РЕКОРДІВ ГУМЕНЮКА.
нагляд. Бурси принесли б о г а т о
Україні в ж е другу жидівськ; 27093 Школярі. (Дуже комічна). 27094 Забава в стодолі
корнети нашому народови 27092 Родимий Краю 27091 На відспуст до Почаева
республику засіювано, а Укра
старім к р а ю , і якби їх з а в е с т и 27090 Молотник. Змарнів я. 27089 ` Вальс „Бандура"
шців висилають в Сибір, бо
в Америці в т и х містах, д е є 27086 (Ой не шуми, луже. 27088 (Хотіла мене мати
мовляв, Жиди делікатний нарід SHOCK ABSORBERS УСУНУЛИ ПОТРЯСЕННН З ЇЗДИ ШАМИ., всякі висші ш к о л и , т о я певний, (Чорні очи як терен (Гусар ізуси зіанме .
то с и б і р с ь к и й к л і м а т п о ў б и в а в - щ о вони зробилиби велику ко- 27083 ( Щ о грубе, то добре 27087 (На весілю під хатою, Орх.
би ЇХ, а нашого брата не в б є ;
OLD GOLD УСУНУЛИ ПОТРНСЕННН З ЦИГАРЕТОК... ВОНИ УСУ- рнсть і тут. (Зрадниця. (Ой там за лісом, хор 1 о р х у ф :
він в с е в и т р и м а є ) . М и в с е в ж е 27085 (On піду я зіхер віхер
Піддаючи с ю гадку, я рівно- 27082 (Лист з краю
зробили і тепер тільки чекаємо, (Український „ту-степ''
щоб нам щ е зробитиб!
НУЛИ КАШЕЛЬ, ЩИПАННЄ В ЯЗИК, ДЕРТЄ У ГОРЛІ. ЛАГІДНІ іасно п о п р о с и в б н читачів, щ о - 27084 (Ой Козаче білоусий
би вони п о д а л и д о г а з е т и п р о 27072 (Старість не радість (На весілю прн вечері
А тут нема чого ждати даль- (Не женися, сину
ше і псувати папір, але брати- ПІСЛЯ НОВОЇ МЕТОДИ, СЕ ВАМ ВІДПОВІДЬ. тих в и с ш н х у к р а ї н с ь к и х ученн-
27065F Борщик з грибами
18082 Заручини, (польська).
про котрих вони чували в 27079 (Придане
ся д о д і л а , і то зараз. Нехай Заграли, заграли
своїй місцевости, та щ о б и вони 27059F (Коза дереза (Пересувний
ті люди, котрі справу школи
подали д е щ о близче п р о т о й (Велика память
п о р у ш и л и , с к л и ч у т ь з ї з д д о 11ю 27057F (Соколи, соколи
Ж А Д Н О Г О К А І І І Л Ю В Ц І Л І М В А Г О Н І
г а й - с к у л , к о л е д ж чн щ о т а м ,
Порќу чи Ф и л а д е л ф і ї . Н а сей (Ми гайдамаки
б о се тепер цікавить к о ж д о г о
з ї з д най к о ж д а г р о м а д а поста- 27053F (Ой поїхав дід на раки
батька, щ о має підростаючого (Ой дриг-дриг
раеться вислати делегата. І там сина а б о дочку, щ о м о г л и б и 27048F (В хаті свекрухи

OLD COLD
треба вибрати Шкільну Раду, піти д о в н с ш о ї ш к о л и . (Ковалівна 27054F (Pax цях-цях
д а т и їй н а п р я м в е д е н н я шкіл в 27047F (Молода на відході (Гамай юшю
И . І. (Віват, пані свахи 27050F (Гоп, Марку, покинь сварќ;
той спосіб, щ о б и одна система
27042Р (Премудрий Соломон (Ой вишеньки, черешеньки,.
навчання була п о по всіх на- (Катерина моя
27049F (Бим-Бам (полька)
ших школах Америки. Та МІТІНҐИ ВІДДІЛІВ У.Н.СОЮЗА 27041F (Жінку не цілуй
(Ой чи ти, чи не ти запаску (Від кутика до кутитга
Шкільна Рада постарається т Українська Орхестра.
ВІЛІНГ, В. ВА. Отсим повідомляеть- згубила
теж з а відповідні підручники Н О В А Н А Й Л А Г І Д Н І Й Ш А Ц И Ґ А Р Е Т К А
всіх членів bp. св. Івана Хрестите- 18177 Ку-ку, вальц.
Д. Медов, тенор.
для навчання. Опісля дальше і, від. 56, шо мітінг відбудеться у ие- 27064 (Вся гюдшіа на eecf-дю - '
ділю. 10. липня, о ѓод. 2-ій пополуднії, 27081 (Стоїть гора високая
треба приготовитися д о учи- (Таіщюяте, МОЛОДИЧКИ .

20И5^
Мземо дуже важні справи до йол (Пусти мене, мамо.
т е л ь с ь к о г о курсу, десь в голов- джеиня. 'Не явившийся член запла 27066 (Ой не світи місяченьку 27063-F (Як ся маєш Маринќо,,-,
кару 50 ц . ' а урядник 1 дол. Проситься (Ой іду, ой іду ( полька ,'
нійшім центрі. Покищо лиши- членів принести свої жертви на 27056-F (Ой не ходи, Грицю (Українська мазурка '
ти всіх учителів і дякоучителів ротннець У. Н. Союза. — Василь (У сусіда, хата біла
Product ol P. Lorilltrd Co., En. 1760 ваковськнП, секр. 27051-F (Дівка в сінях стояла
в спокою: кождий з них м а є
(І шумить і гуде
далі свою роботу продовжати,
27044-F (Ой, продала дівчина курку
п о к и н а й о г о м і с ц е не н а й д е т ь - ПОЗІР! CHICAGO, ILL ПОЗІР! (Солоха
ся кращий. 27043-F (Дід рудий, баба руда
БР. С В . А П П . П Е Т Р А І П А В Л А ,
лорос, Рутснець, Галичанин, тільки вводить блуд. З а ` б у д е ж а д н о г о хісна, і л (Ерцем-перцем, три дочки.
З тих дякоучителів нсоднн від.'220 Укр. Нар. С о ю з а
А в с т р і я ќ , Л е м к о , Б о ` й к о , і щ е з і н а у к у т р е б а з а п л а т и т и , і с в і - к о і ш к о л и не з а ч и н а т и . Михайло Зазуляк, баритон.
поїде на курси і стане правди- уряджує
сотню инших. Послідними ча- домий робітник певно запла- С к л и ч м о з'їзд і з а ч н і м р о б о - 27075 (Не пора. КОНЦЕРТОВІ СПІВИ.
вим учителем. А наші „високі П Е Р Ш И Й В Е Л И К И Й
с а м и н а ш а м о л о д і ж , тут гіодже- ить. Д о н е с в і д о м и х не т р е б а (Гей, Січ іде.
г о л о в и " , з а м і с ц ь ї з д и т и з мі- Ой Дніпре мій. Дніпре
о б д а р у в а л а н а с щ е о д н о ю д о в г о г о в о р и т и , а л е т р е б а їх Володимир Подолеико. 27062-Р ( Щ е не вмерла Україна Ой піду я лугом

^ ПІКНІК Щ
сця на місце і скликувати віча (Марселеза
н а з в о ю : „ Г а й Р о ш е н " . П и т а ю п е р е к о н а т и , я к у к о р и с т ь ПрИНЄ- Реве та стогне. .. -..'А
тай о б в и н у в а ч у в а т и одні д р у
о д н о г о т у т р о д ж е н о г о зе.м- се д о б р а ш к о л а , а т о д і й в о н и Баламути
тих з а м и н у в ш і „ б л у д и " , — таї" Стоїть гора високая
чка, щ о се т а к е „ Г а й Р о ш е н " прийдуть. Не п о р а . . . _
в додатку робити в громадах 5
він с и р о м у д р о п о я с н я є , щ е Розуміється, щ о т у т мусять Н Е П О М О Ж Е М О М И В С Е Й Думи мої, і ннші
партій „ п а р т і й к и " — і собі са
він х о ч е с е б е - в і д р і ж н н т и в і д п о в с і х м і с ц е в о с т я х п о с т а р а т и - С П О С І Б З Б І Л Ь Ш И Т И
В НЕДІЛЮ, 17. ЛИПНЯ 1927 Р.
Ч И С Л О ЧУЖІ ГАРНІ РЕКОРДИ.
НИМ н а н о с и т и ш к о д у і т р а т и т и В P O L O N1 A G R O V E ,
Р о ш е н ; Американці д у м а ю т ь ся з а л ь о к а д ь , відповідний на ST. LOUIS AND ARCHER AVES.
в людей довіря, нехай візьмуть- Н А Ш О Ї ІНТЕЛІГЕНЦІЇ. ські, словенські І инші. Понище подаємо спис найкраі
щ о к о ж д и й М о с к а л ь се б б л ь ш к о л у . Щ а с л и в і ті г р о м а д и , П о ч а т о к о годині 2-ій попол, їх замовляти для других або І для себе.
ся за к о р и с н у п р а ц ю д л я нашої Х т о т е п е р ч и т а є ч а с о п и с и ,
ш е в и к , о т ж е він з в е с е б е „ Г а й щ о м а ю т ь Н а р о д н і Д о м и . Д е В с т у п ЗО ц е н т і в , НАИНОВІИШІ 12-ЦАЛЕВІ РЕКОРДИ:
іміграції. З а м і с ц ь наруги й г о - ииі іі ч у ж і , т о й м у с и т ь з в е р -
Р о ш е н " , н і б и т о ЩОСЬ ЛІПШОГО н е м а , т о вже б у д е д і л о г р о м а д и П о в а ж а н і Г р о м а д я н и І' Б р . св. 50041 „Май Коіггрі" -і „Стар Спенглед Беннер". Хор і Орхестра.
лоду, котрий вони тепер иераз
від „Рошена"... п о с т а р а т и с я ; 6 п р н м н ц е н н е д л я н у г и у в а г у ііа т е , щ о з н а ш о г о A n n . П е т р а і П а в л а в і д . 2 2 0 У`. 50042 Віденське Життє і На фалях Љ'наю, до танцю, Орхестра:
мусять терпіти, наша іміграція н а р о д а в и х о д и т ь з а м а л о - і н т е - И. С о ю з а з а с в о г о `ніістьнай- ІІ.ІООЧ) Польський Марш, Хор і Орхестра.
Т о м у конче треба подбати школи. 63007 ХРЕСТИНИ польські, зложив і відоѓрав П. ЃЎМЕНЮЌ, па поль`-`
д а с т ь їм у т р и м а н н я і к о л и с ь п о
-про ш к о л у я к н а й с к о р ш е ! А Ш к о л а м у с и т ь б у т и вільна. лігеіщії. цятьлітного істновання уря- ськнх хрестинах співав Е. Жуковський інаша співачка
дякує з а їх працю. З початку Н а ш и х дітий є в іџколах п р о - д ж у є п е р ш и й великий Пікнік, Красновська.
п р и с к о р и м о її с к л и к а н н є м з ї з Н е п о в и н н а з а л е ж а т и н і д ж а д -
треба попрацювати тяжко й за 59019 Весняна Любов і Прекрасна весна. Орхестра до танцю.
ду. них г р у п п о л і т и ч н и х чи п а р о - с т о з а м а л о . Я к п о і і і в н а т и н а ш у на к о т р и й з а п р о ш у є всіх У к р а - 55086 Серенада, вальс і Австрійське село, орхестра до танцю.
- мале винагородження. Однак я молодіж у висишх школах г

вірю, щ о коли нарід побачить З н о в а н а ш е г р о м а д я н с т в о м у х і ї`ї. В ш к о л і м а є п р о в а д и т и с я ї н ц і в і У к р а ї н о к д о ч и с л е н н о ї у- НАИНОВІИШІ ЧУЖІ 10-ЦАЛЕВІ РЕКОРДИ.


наука і б і л ь ш е нічого. Жадна м о л о д і ж ю других народів, т о части. Т а м буде м о ж н а весело 18202 Поправні'й, польські, зложив і відоѓрав П. Ѓўменюќ.
що школа прцнссе к о р и с т ь с и т ь з р о з у м і т и р а з иа все, щ о
з а н а у к у т р е б а платити. Х т о ба- п р о п а г а н д а , п о л і т и ч н а чи р е л і - п о к а ж е т ь с я в и р а з н о , щ о н а ш и х з а б а в и т и с ь . Б у д у т ь с м а ч н і п е - 20101 Ніч Любвн. русскнй вальс, орхестра до танцю.
д л я н а ш и х д і т е й , т о з а т р у д бу-
ґійна. Тільки в с е й с п о с і б за м а л о . Т а к н е м о в б и т о н а ш і р е к у с к и , а й с к р и м , с о д а та п и в о ; 20102 Світить місяць, з варіяціями, цимбали.
де відповідне винагородження. ж а е собі мати д о б р у ш к о л у і вороги таки нас навчили того, пригравати буде добірна музи- 20095 Косово, вальс, і Ўвиди поета, вальс. Чудова рекорда дл твнцю^
д о б р и х у ч и т е л і в , м у с и т ь 'бути в д а с т ь с я школу утримати,
20090 Маруся отравилась, співав Медовий, тенор.
Як м и т і л ь к и б у д е м о п и с а т и т і л ь к и т а к а ш к о л а принесе х о чого їм т р е б а ; б у л о - . д а л и н а м КОМІТЄ
приготований на те, щ о т р е б а Г То.т о в и й . 157-9
20089 Бордер, (русеќл комічна рекорда) Сзрматовз
тай п и с а т и п о ч а с о п и с а х ; я к не сси н а ш і й м о л о д і . К о л и ми з н о - ,ки ѓралі, т а к а з а л и : „ Т и ,
„ д о б р е " заплатити. Не дурім — Ви посвідчите, щ о отсей 20085 Вії жертвою в бою не рівнім ляглн, дві революційні п і с н і ' С п і #
розпічнемо праці самі, т о з а ва п о м і ш а є м о з н а у к о ю в с я к і х л о п е , р о б и , і н і я к о ї ш к о л и с о - вав Медовий. Ч "Я
себе самих, щ о ш к о л а „якось пан н а з в а в мене р с л о м ?
нас н і х т о д р у г и й п р а ц і не з р о - п р о п а г а н д и , т о з т о ї ш к о л и не б і н е з а б а г а и " . І м и в з я л и ѓ р а л і , 20081 Пісня Арестанта, співав Медовий.
ќ утримається", б о те „якось" — Так, я п о т в е р д ж у ие п е р е д 20086 Как проживаєте, шекорда до танпю. дуже голосна
бнть. `` і робимо, і на світ-не хочемо
.20045 О, Катеріпа, співав комік С Сарматів. 'І.. . .
Ш к о л а є н и н і ' х т о з н а є чи н е ї подивитися, щ о другі--народи Ісудом д у ж е р а д о .
12048 Весела вдова, вальс до танцю. W.
роблять. Щ е ' й - я к котрий з нас
найважнійшою справою
нас. К о л и м и б у д е м о в і д к л а л а -
для!
! НЮАРКІ ОКОЛИЦЯ! ПОЗІР! навернеться д о книжки, т о ми Може випєте з і м н о ю І
14269 Італійська, скрипка з гітарою, танець.
1812- Весќіля у Вітоса, таиці. "
і
^ІmV'
.

т и її з р о к у н а р і к , т о з а я к и х З А Х О Д О М Т О В , „ Б У Д У Ч Н І С Т Ь " В Н Ю А Р К У , Н. Д Ж . й о г о щ е й г р а л ь м и г о т о в і п о - с к л я н к у чорної кави? Для вигоди посилаємо С О. D. Пришліть нумерн


— Т е п е р ні, б о м у ш у власне рекордів, шо бажаєте. За рекорди заплатите, як почтар
два-три роки будедзже запізно J в і д б у д е т ь с я ДРУСИДЇ з . р я д у н а з е л е н і й траві тягнути. ... принесе до хати. Менше як 5 не висилаємо.
Зі с ь т о д л я нас в е л и к а , ш к о йти д о с л у ж б и , а я к я в и п ю і Вже е нова книжка зі словами до всіх Весільних Ре-
Н а ш а м о л о д і ж вже тепер почи-

(^ВЕЛИЧАВИЙПІКНІК
ч о р н у каву, т о в с е м а ю т а к и й І кордів. Хто в нас рекорди купує, тому д о рекордів
нає, р о з у м і є т ь с я невинно, п о т о - д а . Як ми с в а р и м о с я з а п у с т е й слова даємо даром. л
марне, як ми р о з б и в а є м о с я на неспоЌкійний с о н .
пати в чужих о р г а н і з а ц і я х , які Всі з а м о в л е н н я на р е к о р д и та н н ш і д л я Вас
приміром в словацьких Соко- маленькі партійки, т о певно й потрібні річи, посилайте на т а к у адресу:
лах. Д о с в о ї х її г о д і притягну- В H I L L S I D E , N. J . ч е р е з те, щ о в н а с - з а м а л о інте- Ж і н к а ( д о ч о л о в і к а ) : Му-
ВИДАВНИЦТВО ЗВІИОК НА ПЯНО „СУРМА"
Пікнік відбудеться на п л о щ і м і ж р о з л о ж и с т и м и деревами лігенції. Я к б и в н а с б у л о біль- сиш знати, щ о служниця випо-
ти. І в тому ми теж д е ш о вину-
і рікою, щ о пливе попри парк. чиє інтелігентів, то ВОНИ вже віла службу. К а ж е , щ о поки-
ваті самі, щ о м и не з у м і л и д а т и
їй с е г о , щ о д а ю т ь їй чужинці, а В НЕДІЛЮ, ДНЯ 10-ГО ЛИПНЯ 1927 РОКУ довелнби. д о чќогось порядку д а є нас у ж е від 15-го, тому, щ о S I C H O W Y B A Z A R , 34 Е . 7 S T . , N E W Y O R K
в н а р о д і , як з а в е л и п о р я д о к ш - ти обійшовся з нею дуже гру
то всяких гімнастичних к л ю б і в П о ч а т о к о г о л . 11-ій р а н о , В с т у п - 2 5 центів.
Тов. „Будучиість", щоби задоволитн Українську Громаду, постаралося телігенти в других народів. б о , я к г о в о р и в нині р а н о ч е р е з
1 Т. Д. влаштувати ще один „Пікнік" в тім самім мТспи, ле був МИНУВШОГО раз%-
Вигоди пороблені, лавки до сидження, вибитий тік до танців.'В день Ю-г'о Ч е р е з т е , щ о н а ш о ї інтелі- телефон.
До винародовлення н а ш о ї ! липня збирайтеся громадко з дітьми і родиною, щоби виїхати на свіжий Ч о л о в і к : Т а к ? ! `То це'
г е п ц і ї так м а л о , ч е р е з т е так б о ` (Біля Бюра Загаевича) !'l j
м о л о д е ж и п р и ч и н я є т ь с я ў т е , воздух та гарно разом побавитись. Приходіть громадив, приходѓѓь всі!
Д о р о г о в к а з : 3 Нюарку беріть Гілсайд джітннй № 10. або ШЯ І висісти г а т о з неї п р о п а д а є д л я н а ш о г о с л у ж н и ц я г о в о р и л а ч е р е з т е л е -
щ о м и в ж и в а є м о н а о з н а ч е н я е на Ліберті Ьвню і йти просто по кінець. Valy Евню, де побачите пікнік. Не
1
народа. В о ш і , п р о с т о н е м а ю т ь ф о н зі м н о ю ? А я г а д а в , щ о т о О т в о р ен о к о ж д о г о д н я в і д 9 . р а н о д о 9 в е ч е р ; в неділі
с е б е р і ж н и х н а з в , я к : Ґ р і к - К а - забудьте в день Ю-го липня.
з ким триматися, і п р о п а д а ю т ь '


На случай дощу пікнік відбудеться в НЕДІЛЮ, 17-го ЛИПНЯ. До 5-ої пополудни.
толіќ, Руснак, К а р п а т о - р о с , Ма 1 5 5 5 7
- - -. . Комітет. МИРОМ СУРМАЧ, управитель Січового БаЬару.
Ч л е н У. і і . с , в і д . 130. `, І
J-—
ПОСШДНА БОРБА В БОСТОН. на подвірі криниця м а є чи не

, ФАРМ№

До
який
Ж А Р Т И .
усмирителя диких звірів,
саме, в клітці з. л ь в а м и ,
Р. Купчинський.

СКАРБИ ЗЕМЛІ УХРЛтНСЬКОї.


І У т а ^ л ќ г ѓ і й ш у сгрчвну
цілому Черчу. Н ю х а є м о ,
воду
а'на^-
вІ
ДЕЛІгСАТЕСЕН І ГРОСЕРИ штор на
в і т ь к у ш а є м о її і м о ж е в о н а б у - продаж, дуже дрбрий бнзнес, в Ста-
л а б д у Ж е п р и к р а д о л р о к о в т - вянській сетаії. тижневий торг $700,
М о Д б к о м і м е д о м т е ќ Ў ч а Ук- рент за ш т о р - і 3 руми до мешкання
ЖУРБА ПРОГЬУДУЧНІ
яе дає нам спокок`Во СТЬ і нас. лаі
приходить
— Пане, в а ш к р а в е ц ь прнй-
цирковий слуга:
раїнська Земле! Скарби Т в о й о - j
го л о ж а — благословення ;
І и е н н я . я к б и не д о ч к а г о с п о д а р я
щ о нам подає кухоль.-Недурно
$40, ліс на три роки. Голоситися до
ІКЕНДИ СТОР,
та каже шўЌати нам 'іі
малнбисьмо кусник хліба, без зі ляду ш о в , п р и н і с р а х у н о к . п р о ќ л и т т я Т в о є . Н е т і л ь к и ке'д
о д и н з т о в а р и ш і в п о ї з д к и п р и - 508 EiMt' ІВЙі St., New York, N Y
на се, чи в фабриках або млинах У с м и р и т е л і. з ві р я т : г а д а в с о б і з а р а з , щ о ма`є н е в и - . . -`. . - - 154-й
праця або і цілковите безробіття.
А це можна осягнути, коли КУПИМО
Д о б р е , х а й з а й д е т у т д о мене,
собі.землю в ПЕРШІЙ УКРАЇНСЬКІЙ д о к л і т к и .
р о в і та т и с о в і б о р и , ' н е тілѓлсн
х л і б о р о д н і ' н и в и , не т і л ь к и р и -
носимий р е в м а т и з м і щ о му
сить як н а й ш в и д ш е
КЕНДИ СТОР на спродаж, добрий
п р и ї х а т и , бнзнес. Рент за crop 1 2 руми до мене
КОЛЬОНІЇ. на передмістю флбр.е бні ріки т а с т а в и . Щ о к р о к т о ія-$ІО, Добра нагода для фамілій-
г`о міста МІЛР.ІЛ. 11. ДЖ. Ко.іьопаі Лічитися сюди...
Це не звичайна оселя, яких є в А сіль, то, вугілля, т о н а ф т а , ного. Гогоситнся до: 154.г,
вмієте кермувати Оітртм д ж е р е ' л з і с і р ч а н о ю в о
риці тисячі, в котрих властите'лі, крім з о л о т о , ' т о с а м о й в ї т и . З нутр'а
хатини нічого більше не мають, д о і б є"в' Ч е р ч у і г і р к а в о д а , по- КЕНДИ СТОР,
від 16 літ правильно зорганізоване Т в о й о г о б ю т ь клю'чами водні
д і б н а -'д'о .-‚води Ф р а н ц - И о с и -
ло, в котрім живе около 150 ўкраїн,
ських родин, де кождий ґазда, крім — То д о б р е , постійне тут
гарного дому і других будинків, має х в и л и н к у к о л о м о г о а в т а , п о
цілющі, яким
світі...
нема'є р т в п і в

р е г у л і о є пѓлўічок ї у с у в а є з ѓ а ѓ ў
В 0 7 E u t ISth St., New N у. YORK.
також кілька акрів и.іодонпіої землі,
з котрої, плекаючи ярнну або годуючи п и л ь н у й т е й о г о , з а к и я вер'ну Ч о г о ж Твій госѓподар, щ о міг' і, 5 долярів сксіра
та шлунктзт-гу^слоту. Яка вона
кури, має гарні доходи. б и б у т и д у к о ю С ф ' е д патУоАГв, Більше розходів нема. Добра іикц.і

ликому МСІ ТІ
Праця також на місті, бо коли в вс-
треба нер.із їхати до пра-
ці і годину, а і, майна.х тільки іти ніш-
н а й м ї і т о м у н и х ВЖе с т і л ь к и
стелітіЃ?!...
в с м й к у , до'кладно н е з н а ю ,
ш и ќў`шали в о д у д у ж е о б е р е ж -
б о .1я тих. шо бажають мати радіо
SICHOWY B A Z A R ,
34 Е. 7tb Street, N.w York. N. Y.
у,ч

ки. то з кольонії зайдемо до неї за 20 С у д д я : Ви крім д в о х ти ІНЬ з о г л я д у Па .тічннчі п р и к м е -


...Скарби Т в о й о г о лбна бла
До 45 мінут. сяч д о л я р і в заб'рали т е б о г а т о т и її. НА ПРОДАЖ ЛАрздЄна-Г нова 300-
А в місті Мілвіл, є вже кілька хкрл- гослОїзеппя і прОк.тятт'я Т в о є . . долярова Ортофоиічиа Віктроля. V,,
7нських бнзнесіи, а можнзби їх 'ніс 1, д о р о г о ц і н н о с т е й , п е р с т е н і в , г о - Т а к і д у м к и тисн'улися мені в
І Ця в о д а ма'є о б и л ь н і д ж е р е - вана лиш 3 місяці. Чоловік, що її -,-
к
двоє тільки маги, і яка тоді гарна г.тр- л и п н и к и , б р а з л є т н і т . д . Т у т ла иа громадськім майдані за- на днях зістав вдівцем, ирол.і,
монійна співпраця: українські фармері г о л о в у , к о л и я ї х а в ДО Ч е р я а , і виїздіѓть для поправлення зд...
і українські бнзнесменн — правдиве у ж е НЕ м о ж е т е в и п р а в д у в а т и с я , р а з б і л я к у п а л ь н і . П р и с у т н і с т ь ровля. За Віќт^олю баж ає дістати н,, ;

українське місточко. по з р о б и л и ц е з б і д и . подивитись на й о г о ці.лтющі;


т ї є ї в'оди п і д н о с и т ь в а р т і с т ь -овину цінн. ` l.Viil
По інформації, у всіх внсшс нанеде-
кнх справах, к
властителя зсме
О б в и її у в а ч е її й і і : Я

А ЦКЕ'.
п р и г а д а в буй собі тоді прнпо-
д ж е р е л а . В і с т к а Пр'о тѓих уж'е,
давно облетіла край і я журив-
б о в Недалекій будучийЃ м о ж е
SICHOWY BAZAR.
Ч е р ч а , 'ЯК к у п е л е в о ї м і с ц е в о с т и , 34 Е. 7th S t r i e t , New N. Y. YORK,
льоніѓ: ІІ Ся, ч о м у ц е н е с т а л о с я п і з п і й і і ї е
в і д к у , щ о с а м і г р о ш і не р о б - зОвсім у'спішно з а с т у п и т и н а м НОВА книжка для грання иа скрип,
ВАСИЛЬ МАТОЛИЧ, н а д е с ' я т ь л і т . А д ж е з а р а з зЛе- ці. 300 пісень і танців, танці р м . т н
іть і щ е ч о л о в і к а щасливим. з а г р а н й ч н ї Живці (курорти)
' N. Е . 7th A GREEN STREET, т я т ь с я т у д и с а р а н о ю ч у ж і спе- націй. Звичайна ціна тої книжки Дію
PHILADELPHIA, PA. В п я т н и ц ю , 15. л и п н я в Б о с т о н в в е л и к і й А р а і і в і д б у д е т ь - к у л я н т н , д л я х о р и х и а ш л у н к о в і н е д у г и . Ми 'набули її велику ѓкількість і пр...
зйберуть, видурять даємо тю зниженій ціні. Лише 2.50 Хь.
В о д н о г о б а т ь к а б у л и д в і ду- с я п о с л і д н а б о р б а в с і м с е з о н і . Гіўде б о р о т и с я к о р о л ь б о р ц і в П О І И а ж а т и б т і л ь к и , щ о б г р о - бажає матії отсю книжку, хай сейч.іс
Д Л Я К У П Н А а б о п р о д а ж і до- Є г а р н і д о ч к и . С п о д о б а в їх с о -
м і в а б о з е м л і , як р і в и о ж в с и р а - б і о б і С У С І Д І В С И Н ; р а д о п о ц і л у -
в Америці СТРЕНГУІЕР дорогоЦінйі поля і левади та
Л ў і с . П о в и с ш а ф о т о г р а ф і я п о к а з у є , як п у с т я т ь з т о р б а м и 'несвідоме
м а д я н и Ч е р Ч а в с в о ї м в л а с н і м , пише, або зайде до нас:
а з а тим ї ` в національнім інте- SICHOWY BAZAR,
І5Сіі.'
Л ў і с р о б и т ь г е д л а к , к о т р и й к л а д е всіх. Він е о д н и м з с т р а ш н и х населення. Б'орисла'в, Т р у с к а
йі о б . е з п е ч е н н н , г о л о с і т ь с я д о в а в б и 34 Е. 7tb Sti-.-et, New York, N. Y.
передовсім молодшу, в американськім бориицтві. ресі, як н а й ш в и д ш е д а л и мож-
PETER KOWALCHYK, в'ець, КрНгтИЦя — о С ь к л я с г ї ч н і 1
Марійку. Раз виорався б а т ь к о и і с т ь н е д у ж и м ' к о р и с т а т н з чер- ПОТРІБНО джаяїтора під ч. Ю`. ..

TEL. LINDEN 3222. 1 3 6 —


513 HUSSA ST., LINDEN. N. J .
иа т о р г . К о л и в ж е в і д ' ї х а в т р о -
п р и к л а д и . 'Мож'е ? а д е с я т а лЬ`і
б у л о б і н а к ш ' е , м о ж е д о т о г о чті
ч е н с ь к и х в о д . П р и г л я н у в ш и с ь St. Mark's PI. (8th S t . ) . З кімнати ча
ўслугу. Г о т о с т и с я ч е р е з ' телефон

НА ПРОДАЖ фарма "5 акріи. добрі


х и , п о б а ч и в , щ о забув у х а т і
дві к о р о б к и ч е р е ш е н ь , які хо- М, P E T R O W S K Y су з м і н и л о с ь б и д е щ о .
А'ле з я к и м и RJY^itWHH 'думка-
д о о б с т а в и н , е' п о в н а н а д і я , щ о
В'оно н е з а д о в г о т а к і с т а н е т ь с я .
Academy 5 3 1.9. 1 5 7-'і

будинки, фарма засіяна і засад


2 Корови, 1 кінь, безрогії, ќурі
- і -рія, близько школи, - мі
ТІВ
дати.
УЗЯТИ
Не
па торг,
хотілося
щоби
вже
про
йому
REAL — ESTATE — AGENCY
G E N E R A L I N S U R A N C E
м и ї х а в 'туди, в т а Ќ й м и р а д і с і і и
МИ в и ї з д ж а в я з Ч е р ч а
Коли в Черчу кожна крапля
цілющої води буде використа
НА ПРОДАЖ НОВИЙ ДІМ
на 8 кімнат, або заміняю за лоти ЦІЇ
міста, дуже гарний ліс. Ніна $3,500. вертати, тому попросив сусідо 1 3 1 8 S. 7lb S T . , S T . L O U I S , MO.
готівкою $2,500, решіа на леї кі спл.і- на, к о л и г р о м а д а ч и п р и в а т н і будову. Ціна $5000. Голоснтися н.
Велике село в роѓаТйнськїм
GORON, BRO.D.lbin,
N. Y.
тн. Голоснтися до властителя LUKACZ вого п а р у б к а , щ о б и п о б і г у й о
го х а т у та щ о б и п р и н і с о б і к о
Хочете купити, продати Дім, або який небудь бізнес, удайтесь до мене.
Виробляю контра ќта куѓта і продажи. Асекурую від вітру І огню доми, ме-
блі і безнеса. Асекурація автомобілів. Полагоджую всякі справи нотвріяльнЬ
повіті. Кітловина криє його від;
п і в н і ч н и х в і т р т В , а В і д стїеКи с а -
підприємці подбають як
п р о вигоДу для гостей — незна-1
с л і д адресу: `` 155-1

робќи. HNAT N O W A K ,
не с е л о р о г а т и н с ь к о г о повіту
Порада даром. 64— мо воно з а к р и в а є т ь с я тінню J

с т а н е с л а в н и м н е т і л ь к и в к р а ю . 326 aif R . D . Sew.rcn. N. J .


КАВАЛОК ДОБРОЇ ЗЕМЛІ ось
Хлопець побіг дуже радо,
що впало й о м у на думку
бо
своїх садків.
П о с е р е д и н і с е л а м а й д а н , а на
А з н а ю ч и СВІДОМІСТЬ Ч е р ч а , складання в сяги, добре удержаннє,
П О Т Р І Б Н О Д Р О В О Р У Б І В ДО H ,„
50 ф і т і в ф р о н т , 275 д о в г и й і
Л о н ѓ Айленл, б л и з ь к о Ню Й о р
ку. Ц і н а $350, легкі услівя. Пра
як л и ш е в в і й ш о в
до дівчат:
у хату, каже
ШФКАРТИ ДО КАНАДИ иьОму в и р о с т а є я к и й с ь С у д и -
поќ. Ш к о л а ? ! Н а р о д н и й Д і м ? !
м и м о ж е м о т і л ь к и р а д і т и З ц ь о - добрі кемгіи. Голоснтися до:
го, б о з д а є т ь с я в п е р ш е ўкраїн-)
рубліиія дров, 4.50 від сягу
1.54-7
JOSEPH STEFANCIC,
P

— Дівчата, ваші тато каза ^ .


ОДИНОКА УКР. КОРАБЕЛЬНА СЬКИЙ а в т о х т о н буде ВИКЛЮЧ- R . F - D- 2. North StrBtlor-l, N. Н.
во власності! гарантоване. Д о Читальня?!
ЛИ, а б и я в а с поцілував! АГЕНЦІЯ У СХІДНІЙ КАНАДІ. ним експльоататором прадід-
бра нагода розпочати годівлю Ні! Ц е к у п а л ь н я для б у д у ч и х МАЙЖЕ НОВЕ АВТОМАТИЧНЕ
ГРИГОРІ МЕХ, властитель.
кўрий або фарму з ярииою.
Д і в ч а т а в крик, б о не хоті,
Спроваджуємо Родини зі старого кураційниктв!
йих с к а р б і в : отттіх сірчаних і пяно Н А ПРОДАЖ.

п о д р о б и ц і голосіться межі вірити. Краю і виробляємо для них всякі по- боровинових купелів та лічни- Коштувало 750.00, продається за
трібні иозволспня. Заопікуємося ними Гарний, стилевий будинок з 200.00 з причини виїзду з Ню Иорку.
а 6. г о д . в е ч е р о м , а б о п и ш і т ь д о На це п а р у б о к п р и с т у п и в до чоі гіркої води. З пяиом {де 80 українських і инших
старанно підчас подорожі, так само т и п о в о ю у к р а ї н с ь к о ю вежеч
N. A VOLCAR, вікна і к р и к н у в : тут на місті. Коли жадаєте, шоби Ваші двійок. Голосіться: 156-64
2 2 5 W. 34th ST., ROOM 1 2 0 1 — А о б і , чи л и ш е одну. Рідні чи зплкомі нрніхали до Канади к о ю . Інжнпір-архітекТ Грицай
NEW YORK CITY. та не мали жадної перешкоди, так удайтесь до нас, .і'ми спровадимо їх`як проектував. 4

— Обі, обі! — відгукнувся слід Ми стараємося сами о ііошуканне праці для прніхлвшнх так, шо вам
батько з воза - таж я казав то за ними нічим не треба журитися. Наша Агенція існує дваііцять років, за Х т о ж с т а в и т ь і з а чиї г р о ПОВОЄННЕ ОЗВІРІННН.
ФАРМИ НА ПРОДАЖ. ІЗ околиці
бі в и р а з н о , щ о обі, ч о г о ж д о
(Гиракюз, Ром і Ютнка T урожайні ЗЕ- п и т у є ш с я ?
патамн ПІПНС.ь АБО ПОИХОНГ№ ДО:
вашу родину гарантуємо, противно, гроші звернемо назад. За всякими по-
- ._
ші?!...
72—
Н е в ж е ж так ш в и д к о я к и й с ь
НА ПРОДАЖ БУЧЕРНЯ І ҐРОСЕРНЯ,
новий двофамиііінніі дім на розі, до-
Х а р к і в с ь к и й ч а с о п и с „ П р о л є - бра нагода для Українця або других
"млі без каміння, ле можна добре фар- ANGLO-UKRAINIAN STEAMSHIP TICKET AGENCY, чужинець ўспів намовити гро- славянських людий. Тижневий оборот
Д і в ч а т а не м о г л и в ж е п р о т и
$700.
9
243 CRA:G STREET WEST, MONTREAL, QUE.. CANADA
.і'осподаруватн, нехай юлоситься витися батьковому ириказові, м а л у , що`б . п о з в о л и л а Т і о м у бу-
тар подає питомий випадок м а ю много більше онзнесів на
Мене, фармера, а я радо покажу йому т о ж х л о п е ц ь д о б р е в и ц і л у в а в дувати купальню?!
і, поможу купити іемлк) так, щоб і ПОВ'ОЄНгЮГО ОЗВІрІННЯ радЯНСЬ- (продаж, Іабо
в заміну за-доми. Для
днй був вдоволений. обі, а потім з а б р а в обі к о р о б к и Інжинір Волосянка, щ о знає J купна або продажі домів, фармів.
КОГО с е л а ПІД бОЛЬШЄВНЦЬКОЮ нїторів, як рівнож в справі морг,153-8
Фарма 2.30 акрів, добрі будинки,
.добл, машинерія. Ніна $4,500,
$1.500. Фарма 100 акрів, лобрі буднії-
ГОТВІ
черешень.
НАИНОВІИШІ УКРАЇНСЬКІ Черче, пояснив мені:
ос іплі ьксоьюк.и й Спуамрнуиб мо к , г е яр к
— Ц е с а м і г р о м а д я н и с т а в п і д р о с т ќ о м з а х о п и л а в і й н а та
о єо м
го т у т ! - г

1604 L o
STEPHEN KORDA,
о

n
о
лр. й

Ave.,
т ь с я

. Hill.id, N. J .
8
:

,кн, худоба, знаряди. Ніна $5.500, --' T.I. Terrace 0 5 3 8 .


лять і за свої гроші. с т р а х і т т я б о л ь ш е в и ц ь к о г о пе-
кою $2000. Фарма 70 акрів, бу.. — Ч о г о ж ти т е п е р у с е т а к и й
середні, худоба, знаряди. Ніна $2,И0р, с у м н и й ? Т и ж р а д ш е п о в и н е н б и І РОСІЙСЬКІ РЕКОРДИ З д и в а не м о ж у в и й т и , в і р и т и р е в о р о т у . ,
готівќок, після угоди. Маю більше не" х о ч у . Невже самі грома- І Л Е К С А Н Д Е Р ХИЛЯК
ЛИСТОR.ВНОD. 7, ROME, N. Y.
'фарм. Інтересонанпх iipouiv голосиш- с м і я т и с я , як п л а к а т и . Т а ж т е

`НШК.
-ся або їхати до: ILKO W1TE-п е р т и т р и ч і с т і л ь к и з а р о б л я
КОЛЮМБІЯ'
дяни?!...
Дивно слухати обйгпгуваль
штй а к т і д и в и т и с я н а 1 8 - л і т н ь о - УКРАЇНСЬКИЙ АДВОКАТ
С х о д и м о д о р і ж к о ю в д о л и н у . г о х л о п ц я С у х о т е п л о г о , щ о си- полагоджув всякі справи правні чесно
єш, щ о давнійше.

Телефон: Gr.rn.re- 5 Я 8 1 .
Д р . К. Д . Б І Л И Ќ жінка
--- Так,
знає,
то правда,
що я
але
стільки
моя
за
Жуковський І Красновська, дует.
27077F (Пійшла мати на границю
Евген Жуковський, барітон,
з акомпан. орхестрн.
Минаємо перші загороди. д и т ь на л а в і підсудних п о м і ж
Чистесенькі, просторі подві- о з б р о є н о ю в а р т о ю . 233 BROADWAY,
і сонќно.

Woolworlh Bldf., Room 2234-2236.


NEW YORK, N. Y.
(Сійся, родися, на щастя... ря, білі х а т и на д в і Кімнати і че-
УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР І ХІРУРГ. робляю. 12048F (Веселая вдова, вальс 27092F (Ой. На Обличчі п і д с у д н о г о с п о -
п у р н і г о с п о д а р с ь к і б у д и н к и , — T . I . : W t o e b - J I 4 7 9 8 .nd 4799.
ЕЛЄКТРИЧНІ ПРИРЯДН (Кармен Сильвій, вальс (Роді
І КРАЇ ќ ї й . Н а ч е в с е — с у д д і й г о л і

NEW ТОЙЌ, STREET,


27095F (ЖурзВелі В е і Ч е р а м и в і д ѓ о д . 7 д о 9 п і д ч.
' Урядові години: від 12. до 1-ої, Відоѓрав сольо скрипкове звѓичайно як у рОгатиНськїм h o - ш а б л і це щ о с ь т а к е , щ о д о ньо-

;S11
від 6. до 8-ої і після умови.
Е. 18Љ ST., NEW YORK CITY. малює
Маляр сидить
краєвид. Два
при дорозі
у.тич
і Павло Ѓўменюќ.
Барітон: Евген Жуковський.
27085F (Укрлїнсько-Русс. Ту-Степ.
(Школярі.
Маруся Патрікооа, сопрано,
з акомпан. орхестрн.
віті. г о з о в с і м не ст`осується. В г о л о -
Д е н е д е п е р е д в о р ' і т ь м и г у р т - сі і і е м а т р е м т і н н я : т е ќ л е д ` о в и й — Г 7
3 4 0 EAST 17ІЬ
Н. Y.
Т . І . І L.-tfottton 2193.
приглядаються хвилину мов- (Ой. піду я Шіхер Віхер. 27094F (Ой, Джиґуне. к и с е л я н с п о ч и в а ю т ь п р и св'яті с п о к і й .
чќи, а в к і н ц і о д и н із н и х каже ( Жидівочка.
(Коломийка.
DR. M. S M I T H у х о л о д о ч к у . Барвѓистими пля-
I S EAST 7tb STREET. NEW YORK
спочутливо:
27084F (На весіллю, прн вечері
(Ой. Козаче Білоусйй.
27086 (Ой, не шуми. луже.
ЛаврентіЙ М. Тимбшук сольо на ма'ми KHFLAROTBCH М и н у л о г о року, в осенїі,
в о ч і п р е ` к р а с -з і б р а л и с я в с е л і ` Х у х р н , О х т и р - А Д В О К А Т .
Г TeL Orchard 6 0 7 a — То страшне, ще перед хви ;
TFB-toiочи як терен.
гармонії.
пі д і в о ч і о д я г і і . І Те Я к і с ь Я е Ю е - с ь к о г о р а й о н у , х л о п ц і т а д і в ч а -
Б. ПЕЛЕХОВИЧ
і
- Говорять no українськії. л и н о ю б у в це т а к и й г а р н и й ку 201001 (Полька- .‚КукуііШа".
ЛКнтт. усчіптно недуги мутциж, жен 27091 (Вівчар п'а сопілці. в е и ь к і , п о г а н і п е р к а л і , а П а р О д - та н а в е ч о р н и ц і — г у л я т и , —
(До Почаевл па відпуст. (Вальс „Спящля Красавнца'
п н я I дітий. ї`їњ ч и с т о г р п о л о т н а .
Евген Жуковський, барітон з якомп. Я. Московський, цимбали сольо, ній стрі`й. В л е с т и т ь з о л о т о , г а п - к а ж е С у х о т е п л и й . Щ о т а м р о - 1

, Наймодернійші електрячиі аяаі з акомпан. роялн. ІЗОО W E S T CHICAGO AVENUE,


орхестрн. , ,

ХРОНІЧНІ НЕДУГИ МУЩИН


І ЖЕНЩНН би
— З ким тн н а й р а д ш е
жити, — питається
хотів
мати
27082F (Волокита.
(Лист з Краю.
?0101F (Ilonvpii із Русских пісень.

9
. ( Чвсть 1.
(Нонурн із РУССКИХ
пісень,
т о в а и е іча ч о р н и х
корсетах,
спідниц, приковують
записних
'm^^^J^t^i
билося,
^ C H I C A G O ,

у в а г у о к р і в і і в л е н и й н і ж , щ о л е ж и т ь ' J ѓѓься гн-гзеглндаяиим абстряктів;


I L L
У всіх судах; займа-

Мчу успішно найновійшнми методами. пятьлітнього синка — з татком ( Часть 2. п р е к р а с н і в и ш и в к и н а р у к а в а х ' -тян контракти кутша І про-
- Помагаю скоро в ріжних кровних не-
I дугах, нервових і шкірних, хронічні
нарости, загальне ослабленню, міхура,
чи з
З
мамою?
тим, хто мав би авто,
27089 (Полька Парубоцька
(Вальц Бандура ,
27090 (Молотник
Аяна ШАТЛЕН (ПЕТРЕНКО),
з акотипан. 'Орхестри.
соітраііо, с о р о ч о к . Х л о п ц і в ч о р н о м у ,
деякі в лугових одностроях. Як
п е р е д с у д о й , я'к р і ч е в и й д о к а з .
— Гуляли — продовжують
Длжі) переп-ЮваІокуа с п а д к о в і
спраии; полагоджув старокраеві,
(Змарнів я свідчення С у х о т е п л о г о свідки. патентові I іірояі справи. 191—
иирок, мочеві недомагання, ревматизм, — відповідає дитина. пізвгйше" д о в і д а л и с ь мй, вся
і жолудок, внутрішні хоробн та грудні. Д. Медов, тенор з акомп. орхестри. 20102F (Світіпь вісяць, з варіяніям Він витяг н о ж а й п о ч а в пахва-
, Без ріжннці, як довго хоруєтс, я можу 20096F (Казбек. (Полянка. молодь належить до „Лугу'
І помочи вам. Оплати умірковані. Оѓля- Русскій Оркестр Колюмбія. .тятися:
(Прашай мой син. „Луг" у Черчу „дашкевичівсь-
днин пацієнта переводжу особисто. ВОДА КЛИЧЕ. Українська Орхестра П. Гуменюка. 2010.3F (Ноч любвн, Вальс K o r o - б - мені з а р і з а т и ? Пі-
Поради і оглядини даром. Вода в кличе і не відтягайтесь Барітон Евген Жуковський. кий" — неприхильно ставиться
. (Отдайте мні міигути, Валм діййіов до ДавиДснка.
„Вода, повітре і чнстіст Сопрано Р. Красновська. д о сепйратистичних спроб р а -
DR. Z INS моїми головними лікарствамн!" Сей
максим Нзполєона є часто повторю-
27093F (Забава в стодолі, Часть 1.
(Забава в стодолі, Часть 2.
Межниародна ОрхЄсГра.
59039F (Весениая любов. Вальс.
дикальних загорільїіів.
— Хочеш, заріжу? Хочеш?
— Та вѓдійдй геть! легко-
І
Спеція.ііста. Основ. 28 літ. вапни, однак ко.тиб він А л е Ціль й й й о ї Поїздки не
1 1 0 Ее.г 16th Street, New York, N. Y. У К Р А Ї Н С Ь К(Прекрасная
І Весна. Вальс. Љтовхнув його Давидепко. J
межи 4th Ave. 8c Irvington PI. Ой. де тн була?, — Іван Пе`тляќ і Грнцько Когут „ Л у г " , а Джерела в ЧерЧу. 1

Денно: 9 A. M. ДО 8 P..M. — Неділі Ой, іду, іду. — Д- Медовий, Тенор Х о Ч е ѓ п ? — зтіоВу спНтав`
Д о р о ґ о т о д о х о д и м о ДЬ м а й - '
, 9 A. M. до 4 P. M. Ой, не світи місяченьку. — Д. Медовий, Тенор 27066F СўхОТеплйй.
Ой, там па Йордані. — Евген Жуковський, Барітон . . . 27069F д а н у , н а я к о м у с т о ї т ь к у п а л ь н я . 1 ї ї ў , р і ж — ж а р т у к у ч м вГд-
,
ОЙ, Дніпре, мій Дніпре. — Володимир Ділов, Бас 27073F В ж е н а в с т у п і п о к а з у є н а м ^нж. п о в і в Д а в и д е и к о і в І
, ШШЕРКА-МАСШСТКА
Житомирського заведення породів 1
Клїаського Зайцевського ітшталя.
Ой, відси гора. — Евген Жуковський, Барітон
Поправний. — Чвасть !. і II. — Орхестра II. Гуменюка
Спінджак чорний. — Іван Петляќ і Грнцько Когут
27074F,
27О70РІ
27067F 1
П— -
п'ояа.тйвся н а п і д л о г у з o i e p - - j
Старість не радість. — Евген Жуковський, Барѓѓон 27072F В о л о с е т і к а п е р ш е д ж е р е л о , т е л ь н о ю р а и о т о в г р у д я х . . .
B. Е. 5HMULEN50N,
171 I Bro.dw.-,
TEL.
ПОРА
C
. Orchard
'АДИ І ПОМІЧ.
АІАІ
1ST в . , New York Щедрий Вечір нині. — Евген Жуковський, Барітон . . . .
Там н а г о р і крута вежа. — Евген Жуковський, Барѓѓон
Танцюйте, молодїНки. —. Українська Орхестра Колюмбїї . . .
27069F
27074F
27064F
в ќ о л а д ж е р е л а а т м о с ф е р а гни-
л и х я є ц ь — з н а к , щ о в о д а сір- нав він і в м е р .
— Води! — тільки простот. 77
ЙІ-Г-Ь AT- J e r . e r ch-,n.і. І
Українське весілля. — Часть І. і II. — Орхестра П. Гуменюка .70CO2F ч а н а . Н а у к о в и й п р о с л і д в и к а -
Во Вефлеемі. — Евген Жуковський, Барітон — З а Щ о вѓЎив? — н е з н а ю —
27068F'
Вся родина на весілю. — Українська Орхестра Колюмбїї . ; 27064Р' з а в в е л и ч е з н у ( ѓ к і л ь к і с т ь с і р к и , б ^ л т і ТоварїпПами — якось - Мрвііонмгу ІЃ-
Забрали-забрали. — Евген Жуковський, Барітон 27065F б і л ь ш у як у Піщаних. Труска- іие^тво-хблоАно в і д п о в і д а є су

ВАНКИТИР УМЕР літ довше і пізнав Трінера Гірке


Бордер. — С Ф. Сарматов, Комнк
Р О С І Й С Ь К І

Зх ти доля, моя доля. — ' Л . Медов, Тенор !.


ЛАКИЃ
в е ц ь н е м о ж е н а в і т ь р і в н я т и с я дсуві'%бийпик. `
20089F д о Ч е р ч а . Д е г е н е р а т и в н и й психоп'ат— _ ТіЕТРі
О ЯРЕАІА
Іино, спевностю зарахувавбн його до Гармошка. — Д. Медов, Тенор 20084F С і р ч а н а в о д а в и п л и в а є з д о в ж С т в е р д ж у є с ' у д о в а Ме'дична е к с - ' І
{ Ш м Ь а СІЛ.-О.ЕОГ. нг-ття У№АЇНСЬКИИ ПОГРЕБ
своїх трех лікарств. Вода е на зовніш-
пу чистість, Трінера Гірке Вино є на
виўѓрішну, обоє є потрібні в рівнім
Под вечер осенью ненастной. — Д. Медов, Тенор
Пошли девкн в Дон купатся. — Д. .Медов, Тенор
20090F
20089Р берега потічка, щ о створений! пертиза.
джерелом, перепливає через — О д и н б у в у м е н е син, —
ПХМТ-ШІ-щ
степени. „Ottumw-, її., 8-го червня; Жада'йте п б в н о г о `Катальоґа українсі'ких ї російських ре-

ПИ №ТУИІ 14 ЕМСН 1927. Попробував я Тркчера Гіркого к о р д і в . П и ш і т ь а б о п р и х о д і т ь д о н а с . П р и ш л і т ь с п и с р е к о р д і в ,


Вина і результат був т і к вдоволяю-
чий. Шо сего лікарстваfeeбракує ні-, к о т р і хочете, а ми сейчас в и ш л е м о їх в а м з а посліплатою ( С .
майдан. П о дорозі приймає в ќвже ттригиоблено судові б а т ь -
с е б е в о д у і н ш и х д ж е р е л і з а р а з Ко С у х ' о т е п л о г о . Ў Ќ І -
ЦІМ. ЙЛ ит ЌТІЙ, коли тепер в моїй хаті. U. V. УеЄа".! О . D ) . В с і з а м о в л е н н я в и к о н у є м о с к о р о і р е т е л ь н о .
На продаж у всіх ііптикарів і спродав-
14 ЗА м а А д а і ѓ о м т в о р Ю т ь ўЖе до- — Були у нього і раніш „но-
с и т ь в е л и к у р і ч к у . Ц е д о к а з , я - Жс'ві" в и п а д к ї і . „ С у д і т ь й о г о з а
В ОКОЛАДЯХ
' 1-.МОЯЛ-НИЯ МЯТМ ців лікарств, прібки висилаеся по о-!
an кшшгш.
держанню 15 ц., через Joseph Trlner
Срптрапу, 1 J 3 3 . S . Ashlind Ave., Chi-,
""UKRAINIAN AMERICAN RECORD CO., " богаті у воду джерела і все в ж е р а з о м , — закінчує НЕ-,
VORK

ШІ -L-ооолр" 2nd A V E N U E . C O R N E R 5th S T R E E T , . NEW Y O R K CITY


скільки м о ж у т ь вони д а т и ку- щасптга дїАусь. 12ВЇ. 7fh STREET,
cago, III. Попробуйте також Trinera Ф І Л І Я : 2 W E S T 32nd S T R E E T ,
Fll-Oass, фіялкового запаху, забиває
кодо 5th A r . n . .
OTBOPEHO ЦІЛИЙ ЕНЬ І ВЕЧЕРЛМИ.
N E W УОДК, N. Y U

пілів. J
ЛА
Окружний суд засудив д у ш о - NEW ЛЃОИС CTTY
Т^Ч"Ьопнг ORCHARD 2568
він мухи і комарі сейчас.
В о д а з с і р ќ о к ) є HJ т і л ь к и н а і ..о . А
....... _ - о - - у д і
м

майдані. В одного господаря г у б а на 4 р о к и т ю р м и .