You are on page 1of 4

УКРАЇНСЬКИЙ ДНЕВИИК

SVOBODA U K R A I N I A N D A I L Y

УРЯДОВИЙ Ol'LAH ЗАІЮМОГОВОІ ОРГ'АНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИЙ НЛРОДНІШ


С О Ю З В ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ АМЕРИКИ,
OFFICIAL ORGAN OF THE UICJtAiNIAN NATIONAL AS.MCUT10tV
E=3 T H R E E CSUfTI
ТРИ ЦЕНТИ. Ч. 164. Джерзи Ситі, Н. Дж., понеділок, 18. л и п н я , 1027. VOU XXXV. " No. 164. J e r a e y ' C i t y , N. J . , Monday, July 18. 1927.

ХОТІЛА ОТРУЇТИСЬ.

СМИТ і БРОНТЕ ПЕРЕЛЕТІЛИ ЩАСЛИ-


Е Д И С О Н
Н А Б И
Ш У К А Є ,
З А С Т У П И Т И
ЧИМ М О Ж - Д И Н Д Б Е Р Г
ҐУ-МУ.
Л Е Т И Т Ь У ГОСТІ.

Л и н д б с р г в и б и р а є т ь с я зі с в о - У Ксмден, Н. Дж., ниратува-


КРИВАВІ ЗАВОРУШЕННЯ У ВІДНІ
' Н Ю П О Р К , 14. л и п н я . Т о - ї м л і т а к о м „ Д у х м і с т а С т . Л у и с ' ' ли в ш п и т а л ю в і д с м е р т и 13- 5 0 0 Р А Н Е Н И Х А О К О Л О 100 В Б И Т И Х . — М І С Т О В Р У К А Х

ВО ДО ГАВАНСЬКИХ ОСТРОВІВ мас А. Едисои.``найбільший а и - в . г о с т и н у д о 75 міст З л у ч е н и х л і т н ю дівчину, П о л ь к у , С о ф і ю , К О М У Н І С Т І В . — П О Ї З Д И Н Е К У Р С У Ю Т Ь , .іаЕМА Н І Я К О Г О


н а х о д ч и к А м е р и к и , п о ч а в т е - Д е р ж а в . В і н в и л е т и т ь 20 с. м . з . Б ж о з о в с ь к у , к о т р а в и н и л а тру- П О Л І Ч Е Н Н Я 3 JVjaCTOM.
пер з н о в а з а й м а т и с я наукови- Н ю Н о р к у і наперед відвідає тину в намірі самогубства. В о Б Р А Т И С Л А В А , Ч е х о с л о в а ч ч и н а , 16. я и п н я . — А м е р и к а н -
ми р о з с л і д а м н н а д п и т а н н є м , Г а р т ф о р д , Коин., П р а в и д е н с . на з р о б и л а с е з р о з п у к и , б о ; с ь к и й к о р е с п о н д е н т м у с і в в и ї х а т и д о с у с і д и о г о ч е х о с л о в а и ь к о -
В И С И Л А Л И І І Р О З Ь Б У О ПОМІЧ, Я К ЇМ Н Е С Т А В А Л О
Т О П Л И В А .
чи н е м о ж н а б и з а с т у п и т и г у м и Р . А й . , Б о с т о н , М е с с , І І о р т л с н д , б а т ь к о її, А н т і н Б ж о з о в с ь к и й , г о м і с т а Б р а т и с л а в и , ш о б и м о ж н а б у л о в и с л а т и д е п е ш і про
якимось сурогатом. ' М е й н , К о и к о р д , Н . Г., С п р и н г - т я ж к о її п о б и в і - п р о г н а в з х а - кріваві з а в о р у ш е н н я , ` щ о їх викликали соціяд-демократищіі
Г О Н О Л Ю Л Ю , 15. л и п н я . — Д в а ц и в і л ь н і л е т у н и , Е р н е с т
Я к в і д о м о , г у м а с т а л а нині ф і л д , В е р м а н т , Б о ф а л о і С и р а - т и . Б а т ь к о с ь о м у п е р е ч и т ь , a.icj п р о в і д н и к и . Б е з п о с е р е д н о ю п р и ч и н о ю д о з а в о р у ш е н ь б у л о т е ,
С м и т та Е м е р і І ‚ р о п ѓ о , які в ч о р а в и л е т і л и з О н к л е н д а к о л о С а н
к ю з , і і , ' И . В д р у г і й п о л о в и н і па т і л і д о ч к и є з н а к и п о б и т т я . щ о суд звільнив т р о х австрійських ф а ш и с т і в , шо вбили о д н о г о
ф р а і ш и с к о в дорогу понад Тихий океан д о Гавайських остро- дуже важним продуктом, а А-
жовтня прилетить до Филадел- робітника і дитину в б о р о т ь б і ф а ш и с т і в з соціалістами. Ф я ш и -
вів, п р и б у л и с ю д и н и н і о 9. г о д и н і 4 6 м і н у т р а н о , п е р е л е т і в ш и мернка може продукувати
jipii, а відсі п о л е т и т ь д о Б о л т и - сти були в е т е р а н а м и с в і т о в о ї війни.
в і д д а л ь з а 2 5 г о д и н і 3 6 м і н у т . Є с е о 14 м і н у т с к о р ш е , я к вій своїх межах тільки дуже і
. П О Т О Н У Л И в ОЗЕРІ. Підбурені робітники вийшли н а м а с о в у д е м о н с т р а ц і ю І
Д О Н Ь К У ч а с т и н у г у м и , я к о ї в о н а мор, Мд., Іітлентик Ситі, Іі.і
сковий літак Мейтленда. „ п ідпалили будинок, в якім міститься Трибунал Справедливо-
}{ж., В а ш и и г т о ц у і В и л м и ш т о - В о з е р і Сі.піен к о л о Бер.тинг-
К о л и л е т у н и н а х о д и л и с я я к и х . 5 0 0 м и л ь в і д м і с ц я с в о г о вживає. Т о м у й б о г а т о А м с р и - с т и та х о т і л и з а х о п и т и п а р л а м е н т , щ о б и в т о й ' с п о с і б з р о б и т и
к а н ц і в має т е п е р а м б і ц і ю н а й т и ну, Д с л . т о н , Н . Д ж . , н а й ш л а с м е р т ь мо-
п р и з н а ч е н н я , в о н и с г а л и с у м н і в а т и с я , чи ї м в и с т а р ч и т ь т о п л и в а п е р е в о р о т т а перебрати владу в свої руки. Яка тепер з и а х о -
лода Полька Валерія Крунська
н а п с р е б у т т є в с е ї д о р о г и . С т а л и в ж е д у м а т и п р о м о ж л и в і с т ь с у р о г а т д л я Гуми, я к и й м о ж н а -
би п р о д у к у в а т и н'а а м е р и к а н - П о л я к Ф р а н ц Хубінськигі, к о - диться в р у к а х христіянських СОЦІАЛІСТІВ. З т о г о з а м і ш а н н я
о п у с т и т и с я на в о д у в с в о ї й г у м о в і й р а т у и к о в і й л о д ц і , с п у с к а - УКРАЇНСЬКА Д Е М О Н С Т Р А с користали комуністи і добули серед мас провід. Соціялістмч-
с ь к і й зсм.Ті, і т и м с а м и м з р о б и - т р и й х о т і в 'її р а т у в а т и , коли
ЮЧИЄЯ на. те, щ о я к и й с ь к о р а б е л ь ї х н а й д е т а в и р а т у е з в о д и . ЦІН У ЛЬВОВІ.
ти А м е р и к у н е з а в н с и м у під т и м п о б а ч и в , щ о в о н а т о ц е . О б о є иі п р о в і д н и к и з в е р т а л и р о б і т н и ч і м а с и д о р о з в а г и ,і с п о к о ю ,
В тій ціли в о н и в ж е й в и с л а л и б у л и р а д і о в и й с и г н а л з п р о з ь - але їк м а с и з а н а м о в о ю к о м у н і с т і в ше` п о б и л и . Вкінці п о ч а л а
з г л я д о м в і д з а г р а и и ц і . Я к вид- Д н я 18. ч е р в н я в і д б у л о с ь у б у л и з К с м д е н , Н . Д ж .
б о ю о п о м і ч . Н а щ а с т є , с я о с т а т о ч н і с т ь п о к а з а л а с я не п о т р і б - інтервеніювати поліція з машиноними крісами. В сутичках з
по, си а м б і ц і я з а х о п и л а н а в і т ь Л ь в о в і п у б л и ч н е віче в с п р а в і
ною, і вони д о б и л и с я д о ціли з т и м и п р и п а с а м и топл'ива, які п о л і ц і є ю м а л о з г и н у т и о к о л о 100 о с і б , а о к о л о 5 0 0 в і д в е з е н о
старенького Еднсоиа. нищення українського шкі.ть-
мали. ППС І В И Ь О Р И . д о ш п и т а л і в . О б ч и с л е н н я о д н а ч е н е п е в н і . Борба в е д е т ь с я д а л і ,
ництва польською владою. По
При висіданню їм з н о в а м а л о щ о ие т р а ф и л а с я н о в а - н е - а ф а к т и ч н а в л а д а в місті опинилася в р у к а х комуністів.
виголошенню п р о м о в ї п о нри- Коли польський уряд розпн-
іпасна п р и г о д а . Коли вся г а з о л і п а д о к р а п л и н и в и г о р і л а , вони К О Л Ю М Б І Я Щ Е Р А З П Е Р Е Л Е -
мусіли сейчас опуститися, щ е яких 2 5 миль від Г о н о л ю л ю , на
няттю протестуючих р е з о л ю - сав в и б о р и д о автономних тіл, Ч у ж и н ц і в т і к а ю т ь з м і с т а , але ие не так л е г к о . Б о к о м у н і -
Т И Т Ь О К Е А Н . цій у ч а с н и к и в і ч а у д а л и с я п о - П П С п р о г о л о с и л и б о й к о т т и х с т н з а б р а л и всі а в т о м о б і л і , н а в і т ь ^ п р и в а т н і , а з а л і з н и ч н і ї р у х
о с т р о в М о л о к а н . Тут вони м а л о не р о з б и л и с я д о землі та д о
П А Р И Ж , 14. л и п н я . І Н Ж І І - х о д о м д о с е р е д и н и м і с т а , щ о б и в и б о р і в т о м у , щ о в и б о р и б у - п е р е р в а н и й . С е г о д н я н е в і д о й щ р в ні о д е н п о ї з д . П р е д с т а в н и к и
дерев. З в і д т и їх у ж е з а б р а л и в і й с к о в и м и л і т а к а м и на в і й с к о в е чужих д е р ж а в звернулися д о уряду з пропозицією, д а т и вій-
л с т н и ч е п о л е , д е їм ц и в і л ь н е н а с е л е н н е й ж о в н і р и с п р а в и л и п е р К'інкейд, я к и й в и п р о б у в а в з а д е м о п с т р у в а т и п р о т и н а г і н - д у т ь в і д б у в а т и с я н а о с н о в і с т а -
с ќ о в у п о м і ч , а л е к а н ц л е р З а й п е л ь не х о т і в її п р и н я т и . В і н д у -
одушсвлену демонстрацію. мотори Берда, Ч е й м б е р л и н а , ки на у к р а ї н с ь к е ш к і л ь н и ц т в о . рої, н с д е . м б к р а т и ч н о ї в и б о р ч о ї
О д н а ч е с к о н с и г н о в а н а п о л і ц і я о р д и н а ц і ї . В о н а з в е р н у л а с я TO-J має, щ о п о р я д о к д а с т ь с я п р и в е р н у т и в л а с н и м и с и л а м и . К'ому-
Линдберга і других, прибув до
ЗУДАРЕННЯ КОРАБЛІВ НА МОРЮ. П а р и ж а і с п р о б у в а в К о л ю м б і ю в п а л а н а д е м о н с т р а н т і в і п о ч а - ді д о у к р а ї н с ь к о г о р о б і т н и ц -
ністн з н о в а д у м а ю т ь , щ о їм в д а с т ь с я т и м р а з о м п р о г о л о с и т и
совітську австрійську республику.
ОДИН К О Р А Б Е Л Ь П О Т О Н У В .
та заявив, щ о вона м о ж е летіти л а п р и к л а д а м и р о з г а н я т и з і -
з н о в а ч е р е з о к е а н , а т і л ь к и п о - б р а н и х . К'ількох с т у д е н т і в і р о - ціло З П П С . У к р а ї н с ь к е робіт-і
щ о б и в о н о с о л і д а р н о її а -

Н Ю И О Р К , 15. л и п н я . — Н о р в е з ь к и й т я г а р о в и й
бсль Сагаленд з у д а р и в с я к о л о пів д о питої години сполудня з
кора-
требує деяких п о п р а в о к . Відде- бітпиків є ранених. ництво, з а виїмком
Ганксвича, відкинуло
Миколи
оферту
ВДТЬ РАДИТИ ХОЧ БИ І ЧЕРЕЗ ЩЯЕ fflTfl.
г
ї
ѓіти м а є п о п а д е с ь о к о л о 1 5 - г о ОДИНОКИЙ ЧАС М О Ж Е ВРАТУВАТИ МОРСЬКУ. J
пасажирським голяндським кораблем Всндамом яких 5 миль П П С і - с т а н у л о на с т а н о в и щ і , ,
с е р п н я , а к о л и не п і з н і і і ш е , т о КОНФЕРЕНЦІЮ.
від м а я к о в о г о к о р а б л я Нентокета. ВСЯ Г Р О М А Д А HU ЕРСЬКА.
полетить' з нею ќромі летуна ц о х о ч а о р д и н а ц і я в и б о р ч а не
В е н д а м п л и в т о д і з Р о т е р д а м у д о Н ю Н о р к у та м а в к а с о б і в і д п о в і д а є к л я с о в и м к л и ч а м Ж Е Н Е В А , 15. л и п н я . — С е г о д н я с т о ї т ь с п р а в а з м о р с ь к о ю ж

Д р о с н а і її в л а с н и к Л е в и н . В В с т с й т і М н с и с н п і і І і г р і в б і л ь -
174 п а с а ж и р і в . С а г а л е н д , н а л а д о в а н и й ц у к р о м , п л и в з К у б и к о н ф е р е н ц і є ю г і р ш е як в о н а б у л а на с а м і м п о ч а т к у . Д и п л ь о -
п р о т и в н о м у р а з і Л е н і н і від'ї'де т е я к п о л о в и н а . А ‚ о д н а г р о м а - п р о . т є т а р і я т у , в с е т а к и м о м е н т
до Бостону. Зударення наступило серед густої мраки. м а т и к а ж у т ь , ш о б у д у т ь о д н а ч е р а д и т и т а к д о в г о , 'доки не
до Лмернки кораблем, б о дов- да, Мавпд Баю, чисто пітерська в и б о р і в треба використати для
Як т і л ь к и - к о р а б л і з у д а р и л и с я , б о г а т о м о р я к і в з к о р а б л я р о з б у р х а н и й м а с . В . о с т а н н і й знайдуть якоїсь розвязки, б о час нанліпшнй-лікар на'всі крізи.
І! не б у д е м і г ж д а т и . Т и м п а 1.WM) н а с е л е н н я н е м а ні
Сагалендў почало скакати в воду. Корабель став скоро нога-
п а т н , і д о 15 м і н у т в і н у ж е в е с ь б у в п і д в о д о ю . С т о я ч и й к о л о
о д н о г о б і л о г о ч о л о в і к а . Г р о - ХВИЛІ П П С змінила ф р о н т . М о -
м а д у з а л о ж е н о щ о й н о т о м у 40 тнном д о зміни постанови по- АТЕНТАТ НА #ПЃЃЕНСА БУВ ПЛЯНОВАНИЙ В АМЕРИЦІ.
н ь о г о В е н д а м р а т у в а в м о р я к і в та п о в і з в і д т а к у с і х м о р я к і в з а - ЗАСУД ШПИГУНА. літ. Т е п е р в о н а м а є публичну ив голос соціялиатріотіі! в ПОРІВНУЮТЬ ОГИГГЕНСА 3 ЛИНКОЛНОіЧ.`
тонленого з виїмком одного, котрий певно втопився. Т у - ' ш к о л у , я к а к о ш т у в а л и $10Ч),000; р о д і Г а в з н е р а , щ о к о л и п о л ь - ДА6.ДМН, 15. л и п н я . — А р е ш т о в а н о д в о х б р а т і в , щ о п р и -
н М О С К В А , 12. л и п н я ,
Вендам приплив до Н ю Иорку з великою дірою, вибн- дві ц е р к в и , які к о ш т у в а л и $60,- с ь к е р о б і т н и ц т в о не б у д е б р а - булн т о м у три тижні з Америки, а яких п і д о з р і в а ю т ь о а т а к на
т е НІ ні з а с у д и в Сі о г о д н и
т о ю в його боці понад лінією води. З а р а з по висадженню, па- 000; публичну бібліотеку, г р о - ти участи в в и б о р а х , т о на тім а н г л і й с ь к и х ж о в н і р і в в К в и н с т а в н в 1924 р о ц і .
С е р г і я Д р ; кслоиськоіч: на к а -
сажирів та розбитих моряків його відправлено д о доків па м а д с ь к і д о м и , с к л е п и і т . і. Г р о - п о т е р п и т ь п о л ь с ь к и й х а р а к т е р і З а г а л ь н о д у м а ю т ь , ш о а т е н т а т на з а с т у п н и к а п р е д с і д а т е л я
. направў. ру с м е р т и з а ш п і о н а ж у в к о - з а . х і д н о - у к р а ѓ н с ь к н х м і с т . І ' т о - ірляндської держави Огиггеиса упляновано в Америці. Ирези-
мада має почту, торговельну
ВИКОНАННЄ КАРИ СМЕРТИ НА ТРОХ ЗАСУДЖЕНИХ. р и с т ь ч у ж и х д е р ж а в . В і н при-
палату, ссип збіжа,. о д н о г о но- П П С д е ф а ќ т о б е р е у ч а с т ь дент К о з г р е й в , з г а д у ю ч и п р о п о г и б ш о г о , п о д а в , ш о Огигг'енс
з н а в с я па суді, щ о п р о д а в аме-
М Е К С И К А Н Е Ц Ь , ПОЛЯК І Л И Т В И Н ПОВІШЕНІ ЗА ВБИИ- л і с , м с н а . ' Т і л ь к и не м а є а р е ш т у , у в и б о р а х п і д р і ж н и м и в и д а м и , б у в д л я І р л а н д і ї тим, ч и м б у в Л и н к о л н д л я А м е р и к и . Він к а з а в ,
ство вязничного С Т О Р О Ж А . рнканській амбасаді в Берліні
б о к а ж у т ь , щ о пе п о т і р б н о . а ж д о п і д д е р ж у в а н н я л.істн п р а - щ о так, як х р и с т і я н с т в о н а б и р а л о с в і ж о ї сили зі с м е р т и муче-
Д Ж О Л І Е Т , Илннойс, 15. л и п н я . — В присутності, яких Лиети „кбмінтерна", та щ о під- Г р о м а д я н и з а й м а ю т ь с я хлі-
пиці в к л ю ч н о . н н к і п , так і ірляпдська держава скріпиться і отсею мучсничою
4 0 0 в я з н и к і в в и к о н а н о т у т нині р а н е н ь к о к о л о 6. г о д и н и п р и - р о б . і я в інші б о л ь ш е в и ц ь к і п а - смертю.
б о р о б с т в о м . Усі м а ю т ь с в о ї ѓ а -
суд с м е р т и , виданий на т р о х учасників у б и й ч о г о нападу н я з - пери.
вдівства, доми і будинки го-
н и к і в на в я з н и ч н о г о с т о р о ж а П е т р а К л а й н а , щ о н о ѓ н о дня 5-го с и о д а р с ь к і . І всі з а м о ж н і .
К О Р А Б Е Л Ь МАНДРІВНИК. БЕРНАРД ВІДПОВІДАЄ ЗАВЕР8АИН0ВИ,
НУЖДА В П О Л Ь Щ І .
мая 1926. р о к у . Оноді приплив д о Филадел- П О Я С Н Ю Є СПРАВУ ПРИЛУЧЕННЯ АВСТРІЇ Д О НІМЕЧЧИНИ
З а с у д ж е н и м и на с м е р т ь б у д и : М е к с и к а н е ц ь Р о б е р т о Т о р е с , Осѓанні статистичні дані вн- фії американський малий во- Б Е Р Л І Н , 15. л и п н я . — Н е д а в н о т о м у в і д о м и й ф р а н ц у з ь к и й '
П о л я к В а л ь т е р С т а л є в с к і т а л и т о в с ь к и й в е д и к а н К а р д о Д у і и - . к а з у ю т ь , щ о в П о л ь щ і Є 81 п р о - РУМУІІСЬКА ЦЕНЗУРА еішнй корабель Скорпіон, ко- журналіст Заиервайн о б г о в о р ю в а в в американських часопнсях
н о в с ь к и й . Всі БОНИ к а т о л и к и й д о ш и б е н и ц і підвели, їх к а т о - (цент з а г а л у населення, якого ЛЌІТУЄ. т р и й 10 л і т в о л о ч и в с я п о ч у ж и х с п р а в у з л у к и А в с т р і ї з. Н і м е ч ч и н о ю , д о б а ч у ю ч н в т і м ф а к т і
л и т . к і с в я щ е н и к и . В о н и н е с п а л и ц і л у н і ч . О г о д и н і 2 . н а д р а - І з а р о б і т о к не е б і л ь ш и й я к ЮС в о д а х . В і й у с л у ж б і в ж е 2 9 л і т і н о в у в і й н у з Ф р а н ц і є ю . `На с е в і д п о в і д а є й о м у т е п е р Д ж о р д ж
Хоч і скасував (звичайи
ном їх п р и к у в а л и д о к р а т і в двернй, щ о б и вони не п р о б у в а л и з о л о т и х иа м і с я ц ь . Д о о с т а в - ф о р м а л ь н о ) ц е н з у р у повпіі г о - в ж е б р а в у ч а с т ь в а м е р и к а и - Б е р н а р д , р е д а к т о р н і м е ц ь к о г о о р г а н у Ф о с і ш е Н а й т ў и ѓ . Він ви-
поповнити самовбийства. Коли їх виводили на страченќе, Т о - их 19 п р о ц е н т , д о т и х „ щ а л о в а у р я д у — Ш т і р б е г і , в Б е - с ь к о - е с п а н с ь к і й в і й н і в 1 8 9 8 р о - с к а з ў е с в о є з д и в о в а ќ н е з п р и в о д у с т а т т і З а в е р в а й н а , з я к и м
рес крикнув голосно: „ Ѓ ў д б а й , еверібоді". и в й х " , щ о м а ю т ь б і л ь ш е пь с а р а б і ї а н і н а х в и л ь к у цензур- ці, а л е о с т а н н і х 10 л і т ї з д и в я р л у ч а т ь й о г о п р и я т е л с ь к і з н о с и н и і з я к и м він д о к л а д а в с т і л ь к и
Межи свідками, щ о приглядалися страченню, був брат вби- 1 0 0 з о л о т и х на м і с я ц ь , п а л е труду в Льокарні, ш о б и довести до фраішусько-иімецького
їй г н і т не п о с л а б ш а в . „ І і ї д р с п - ц і л о м у с в і т і , т і л ь к и н е б у в д о
т о г о с т о р о ж а т а б р а т жінки в б и т о г о , а с а м а жінка в б и т о г о ж а т ь д е р ж а в н і й п р и в а т н і уряд? т а р с а " з 16. ч е р в н я п о в і д о м л я є , м а . Я к з а п л и в д о р і к и Д с л е в с р , з б л и ж е н н я . Б е р н а р д в і д п о в і д а є ф а к т а м и : 6,00О,0ОО л ю д и й н е
п р и й ш л а д о в я з н и ц і . п р о с и т и з а р я д у , а б и її д о з в о л и в п е р е т я т и ІІНКИ, с т а р ш и н и в і й с к о в і і п о л і - м о ж е з а в а ж и т и иа німецькій політиці, я к а с т р е м и т ь д о тісної
що в Акермцнськін „ П о ш т і " т о й о г о в и т а л и як б л у д н о г о си
шнур, який 'піддержує д о ш к и , на котрих с т а ю т ь засудженні. я та й врешті д о и о п п ю ю т ь ц е н з у р а в и к и н у л а г е т ь усі ч о т и - з л у к и з Ф р а н ц і є ю , а с т р е м л я т ь д о н е ї о с о б л и в о ті, щ о д о м а ѓ
Заряд відмовив. й п р о ц е н т т а к о ж ріжпі ф а - ри сторінки. З а п о в і д о м л е н н я м г а ю т ь с я з л у к и А в с т р і ї з Н і м е ч ч и н о ю . З л у к а т а і так б у л а ' у х в а -
б р и к а н т и , ' к а п і т а л і с т и , б а н к и р і , „ Д і м і н я ц и " з 17. м . м . с к о н ф і - лена в ж е а в с т р і й с ь к и м п а р л а м е н т о м в 1 9 ) 8 р о ц і , коли усту-
РОБІТНИК ПРАЦЮВАВ 6 ТИЖНІВ ЗІ ЗМАНИМ КАРКОМ. в е л и к і К у п ц і її в е л и к і власники с к о в а н о о р г а н у р я д о ц і в „ Ф у н к - Б А Н К Р О Т С Т В О ПОЛЯКІВ- пили Г а б с б у р г и , а л е с а м а Німеччина не п о д б а л а за злуку. А в -
Д О П Е Р В А Л У Ч І ікс В І Д К Р И Л И С Т Р А Ш Н Е С К А Л І Ч Е Н Н Є . З А К О Р Д О Н О М . с т р і я не м о ж е с е б е в и ж и в и т и , б о п е р ш е В і д е н ь б у в с т о л и ц е ю
П Е Т Е Р С О Н , Н ю Д ж е р з і , 15. л и п н я . — Д о м і с ц е в о г о ш п и -
ц і о н а р " . Т а к і - ж випадки з а р с -
є с т р о в а н о в Б е н д е р а х . З н а ч н і П о л ь с ь к і п р о м и с л о в ц і хотіли{ і ц е н т р о м д л я 51 міліонів, а т е п е р д л я 6 міліонів г о р и с т о ї
т а л я С в . И о с и ф а п р и ї х а в нині с в о ї м Ф о р д о м р о б і т н и к Л у и с ГЕРСТОВІ Г А З Е Т И Р О З К Р И -
країни.
Мнкенс з Ривердейлу, т а к а з а в зняти зі себе ф о т о г р а ф і ю прн цензурні репресії зазначують використати торговельний, д о
В А Ю Т Ь Д І Я Л Ь Н І С Т Ь П Р О Т И -
п о м о ч и л у ч і в „ і к с " , як с е п о р а д и в й о м у й о г о п р и в а т н и й л і к а р ,
в к о т р о г о він лічився на р е в м а т и з м мяснів карку.
С А Л У Н О В О І ЛІГИ.
такі газети, як
Слово".
„ Б с с а р а б с ь к о с говір П о л ь щ і з Туре`ччиною і
подбали, щ о турецька влада КАЖУТЬ, ЩО БРИТАНІЯ ПОТРЕБУЄ БІЛЬШЕ КОРАБЛІВ.
Газети звісного Р. Перста виарсндувала їм алькогольиий ТАКА ДУМКА В ДИПЛЬОМАТИЧНИХ КРУГАХ.
К'оли з п а ц і є н т а з н я л и ф о т о г р а ф і ю , а л і к а р , щ о з д і й м а в її,
містять добуті якимось чудом ' м о н о п о л ь . А л е д о в г о б и з н е с не П А Р И Ж , 15. липня. — М о р с ь к у к о н ф е р е н ц і ю в Женеві
п о к а з а в н а ч а л ь н и к о в и ш п и т а л я , сей в і д р а з у с п и т а в : „ К о л и иа- ЗІЗД НАЦІОНАЛЬНИХ
(документи „ П р о т и с а л у п о в о ї Лі- т р и в а в . В ж е о г о л о с и л и банк- О б г о в о р ю ю т ь на всі б о к и в п о л і т и ч н и х к р у г а х ф р а и в у с ь к о ї І
цієнт п о м е р ? " Коли л і к а р с к а з а в йому, ш о пацієнт ж и в е , н а -
я к и х в и д н о , я к та ф а - р о т с т в о . З т о г о п р и в о д у поль- с в і т о в о ї столиці. Н а з а г а л чужі д е р ж а в и т о ї д у м к и , щ о Англія
ч а л ь н и к не м і г в и й т и з д и в а , б о ф о т о г р а ф і я в и р а з н о п о к а з а л а , МЕНЬШОСТИИ.
патична суха організація ста- ська преса дорікає, щ о польські потребує б і л ь ш е к о р а б л і в ніж Америка, б о Америка с а м а собі
шо пацієнт м а є з л о м а н и й х р е б е т н и й с т о в п . В т а к і м стані він В Ж е н е в і , у Ш в а й п а р і ї , з а ч - п і д п р и є м ц і п р и н о с я т ь н е с л а в у в и с т а р ч а є , а А н г л і я е м а л и м о с т р о в о м , я к и й б е з д о в о з у не м о ж е
ралася впливати на політику
і п р а ц ю в а в через 6 тижнів,' нарікаючи весь час на болі в шиї;
З л у ч е н и х Д е р ж а в . М і ж о г о л о - н с т ь с я 2 3 . с е р п н я ц. р . к о н г р е с П о л ь щ і з а г р а н и ц е ю . в д е р ж а т и с я . Ч е р е з те а н г л і й с ь к е с т а н о в и щ е в с п р а в і б і л ь ш о г о
які, як в і н д у м а в , п о ч а л и с я в н ь о г о з т о г о ч а с у , як й о м у п і д ч а с
шеиими документами є виказ представників національних числа воєнних кораблів оправдане.
о д н о г о п о ж а р у , я к и й в і н г а с и в як п о ж а р и ш . - д о б р о в о л е ц ь , в п а в
г'рошевих в и д а т к і в , ріжиі тайні м с н ш о с т и й ріжних д е р ж а в Б О М Б И КОМУНІСТІВ П Р О Т И
па г о л о в у т я ж к и й п р е д м е т . РОБІТНИКИ ІІОЄДИНКУЮТЬСЯ З А УСМІХ ЖІНКИ.
протоколи й'ухвали'та- протек- Европі.
ція і п і д д е р ж к а р і ж й и м к а н д и -
КОМУНІСТІВ. П А Р И Ж , 15. Л И П Н Я . — П о є д и н о к , щ о ' б у в д о с і привидеем
ШИДЖ ПРИЙМАЄ ЖІНОЧУ ДЕЛЕГАЦІЮ, д а т а м на урядові с т а н о в и щ а . З Москви повідомляють, щ о ш л я х т и , з а п а л и в с е р ц я д в о х ф р а н ц у с ь к и х р о б і т н и к і в , я к і по-
К А Т А С Т Р О Ф А У ВОЗДУСІ. с т р і л я л и с е б е в с у п е р е ч ц і з а у с м і х д і в ч и н и . О д и н з н и к , що б у в
Р Е П И Д С И Т І , С а в т Д а к о т а , 16. л и п н я . — П р е з . К у л и д ж п р и - М і ж и н ш и м о г о . т Ь щ е н о резо там н а й д е н о в д о м і б і л я д о м і р -
з а л ю б л е н и й в д і в ч и н і , б у в п л о м б е р о м , а й о г о с у п е р н и к цемен-
няв нині вели'ку д е л е г а ц і ю К р а е в о ї Ж і н о ч о ї П а р т і ї , я к а п р и й - люцію, якою „Ліга" г о с т р о , К о л о місЦевости Г и Л б е р , М о - ки Г П У ( Ч е к а ) б о м б и і великі
шла д о н ь о г о д о м а г а т и с я п о в н о ї р і в л о п р а в н о с т и д л я ж і н о к . с к р и т и к у в а л а п р е з и д е н т а Ку- н і т о б а , запалився у в о з д у с і з а с о б и динаміту. В с е т е нале- т о в н м р о б і т н и к о м . З а п о р а д о ю спільного приятеля в з я л и су-
П р е з и д е н т п р и н я в д е п у т а ц і ю д у ж е п о в а ж н о . Він д а в а в жін- А и д ж а з а т е , щ о він не іменує м о р с ь к и й л і т а к і р о з с т р и г ќ а в с я ж а л о д о к р а й н и х к о м у н перинки р е в о л ь в е р и і постріляли собі взаїмно груди і голови.
і с т і в ,
кам ріжні р а д и , я к п р и м і р о м т е , щ о в о н и повинні д о б и т и с я т а к и х у р я д о в ц і в , які т и м ф а н а . на ч а с т и . Н а н ь о м у б у л о т р о х ' к о т р і г о т о в и л и м а т с р і я л и п р о О б о х в і д в е з е н о до ш п и т а л ю , а с е к у н д а н т а І п р и я т е л я до аре-
б і л ь ш о с т е с е р е д членів конгресу, т о щ о , а л е с в о ї х п о г л я д і в на Тикам б у л и б на руку. летунів, які зсниулй- І ти совєтської влади. шту. ' - , '
с п р а в у не с к а з а в .
52- 1
СВОБОДА, ПОНЕДІЛОК, 18-ГО Л И П Н Я , 1927. J "

в імя з б е р е ж е н н я церкви і віри повести організовано. Мусимо!ціональну церкву. Щ о в о м і т е т


с

УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА в і д д а л ь ш и х з н у щ а н ь . Але б і л ь - в и б р а т и нині к о м і т е т , щ о с к л а - м а є р о б и т и , к о л и - ' м и т р о п о л и т


н е м а м м г ріНПікай -аііу ascapl S a a d a - f ї ї і ша частина нижчого д у х о в е н - д а в с я б и з п р е д с т а в н и к і в усіх І не п о с л у х а є ? ! К о л и з а коміте-
at fa Oraod strrei, J - п - - ot-, H. J . ^
.:-МгннИ ву tte UfcralBlaa НаиоваІ Аа-осІаИов, Іиа.
. ПІД ПОЛЬЩЕЮ с т в а х и т а є т ь с я м і ж ' м о л о т о м і п о в і т і в з у к р а ї н с ь к и й населен т о м б у д е с т о я т и ігарід, х о ч мн-
трополит не послухає нас раз,
ќ о в а л о м : з о д н о г о б о к у н а т и с к ним п р а в о с л а в н о г о в і р о і с п о в і
Bdltad Ну Editorial Commlttca. не п о с л у х а є д р у г и й — за третім
(Короткий 'зміст р е ф е р а т у : , р о п о л н т а . Н е м а є н а в і т ь с п р о б н а р о д н ь о ї с т и х і ї , з д р у г о г о т е - данггя і ц е й к о м і т е т з г і д н о з
ta І а с н а і Сіам Mail Matter at uta Poet Office oi J t f M r СЌу. И. J . сам нас закличе. Колиж пі-
M Merck 30, 1 9 1 1 , andar the Act of Mtrck I , 1379. „ С у ч а с н и й с т а н ц е р к о в н о - р е л і - п о р о з у м і н н я з м и р я н а м и . В в о - p o p д у х о в н о ї в л а д и . Є щ е т р е - п р н н я т и м и на ц ь о м у з ї з д і р е з о -
а б с о л ю т и з м у тя частина н и ж ч о г о духовеггст-j ‚люціямн і в к а з і в к а м и п о в е д е де на розріз, то слово
гійного життя українського диться пршщіп
а Щ Ц Й В - а Юѓ HuOllac at ipedal rate ot posta-a provided tor in Section 1103 Матиме другий церковний
at ftf Act ot Octobar 3. 1917, autkortiad Jury 3 1 . I 9 f . п р а в о с л а в н о г о н а с е л е н н я П о л ь - н а в і т ь у с у п е р е ч к а н о н а м (нѓір, ва — " я к я в н и й у ж е с т а в л е н и й ќ б о р о т ь б у з а н а ш і н а ц і о н а л ь н о -
(ПрелегеііТ) зїзд. Комітет не внбірається
ттсяигпош
гннц в с#ну. .
вати-
щі", який виголосив др. А. Рі- досйертність володіння митро- певних політичних кол. Д я к і в -
ч и н с ь к и й ^ н а П е р ш і м У к р а ' ѓ й с ь - п о л и т а н е е о б м е ж е н а ж а д н и м и с г в о н а п о л о ж е н н і н а й м и т і - У.
церковні
відчитує
права!
резолюцію. Коли кін- щоби його мав

$ 7.00 кім Православнім Церковнім увагами про можливість такої' відношенні д о попа. Брацтва чив — зривається! буря о п л е с - с л у х а т и л и ш е м и т р о п о л и т : пе-
a 3.7S З ї з д і в Л у ц ь к у , д н я 5 . ч е р в н я , й о г о п о в е д і н к и , щ о з р о б и л а б не м а ю т ь з а т в е р д ж е н и х с т а т у - ків, я к а п е р е х о д ` и т ь у д о в г у гге- р с д к о м і т е т о м в е л и к і р р г а г г і з а -
. . ‚ . . . Ѓ а.оо ційні з а в д а ш і я .
В Джерая Сяті і Заграннцею: 1927 p . ) . - - й о г о н е м о ж л и в и м на м и т р о й о - тів. Т а к з в . місіонерські к о м і - в м о в к а ю ч у о в а ц і ю ) .
И й l e u e y CUT HUtMi
л н ч і м п р е с т о л і ) . А л е т у т MaeMoj т Є т и і с ѓ н у ю т ь д л я б о р о т ь б и 3 J , Д и с к у с і я . - - - Ж а м і н с ь к и й ( с е -
Не рік -У{ У П о л ь щ і ж и в е три міліони
На пів року . . . — і ' І % , ш д о д і л а гіе т і л ь к и з а б с о л ю т и з - у к р а ї н с ь к и м р у х о м . У ш к о л і на- л я н н н і з Д у б н а ) р а д и т ь в и б р а
На три місапі --'ЗІ п р а в о с л а в г г о г о н а с е л е н я т а іст- релігії в і д б у в а є т ь с я у р о - ти к о м і т е т , щ о переняв б и в і д
м о м одиниці, а л е щ е й з д и к т а - ука У Ш Щ В Р С Ф Р Р - Н А
нўе 1300 православних „пара`
За колаў аміну адреси платиться 10 центів. т у р о ю к л і к и . В і м я п а н у в а н н я Сійс^тоТі м о в і , а ш к і л ь н і г о д и н и м и т р о п о л и т а в л а д у н а д у с і м а
За оголошення редакція не відповідає.
фін" — як кажуть наші право`
Л е ї кліки е ф а в о р и з о в а н і о с о З а к о н у Б о ж о г о є лекціями с т а - ц е р к о в н и м и справами. Hoc. КУБАНІ,
славні земляки. З т о г о на В о
Адресат "3VOBODA", Р. о . BOX 346, б и , щ о не т і л ь к и н е М а ю т ь п р а - р о с л а в я н щ и г г и . — Т а к и й стаѓѓ е Х р у ц ь к н й : Д і я л ь н і с т ь ц е р к о в
линь припадає 750 парафій н о ї в л а д и є а н т и к а н о н і ч н а і н е
ва д о в и щ и х є р а р х і ч н и х стаѓю настільки мнлнй нинішнім цер- С п р а в а у к р а ї н і з а ц і ї ш к і л на
( м а й ж е в с і д о о д н о ї ч и с т о у-
вищ с в о ї м н е д о с т а т о ч н и м ві к о в н и м в о л о д а р я м , щ о в о н и х о - з г і д н а з д у х о м п р а в о с л а в і я . М и - п і в і ч н о м у К а в к а з і п о ч и н а є н а - ,
ЗА РЕФОРМУ КАПЄНДАРА країнські), на Полісся 298 (у-
країггських 1 8 0 ) , на Х о л м щ и н у
ком, а л е й с у м н і в н о ю п р и и а - ч у т ь п е т р и ф і к у в а т і г й о г о . М и - т р о п о л и т в п а в в о д н у с к р а й - б и р а т и п л я н о в о с т и в з а г а л ь н і іі
Ще не так д у ж е давно ми були свідками т о г о , щ о в нас л е ж н і с т ю д о п р а в о с л а в і я ( н а -т р о п о л і я в и р о б и л а б е з порозу- ність (відсунув м и р я н ) , т у т чу шкільній політиці Наркомоа
60. Т а к Отже у к р а ї н с ь к и х — ра-
м А м е р и ц і м а л о ш о не р о з г о р і л а с я „ в і й н а з а к а л е н д а р " . В е р т а - цодить конкретні п р и к л а д и ) мігшя з і с в я щ е н и к а м и т . з в е м о голос із другої скрай-
Р С Ф Р Р .
хуючи п о приналежноиу насе-
дися давні темні часи д о м а ш н ь о ї війни з а к а л е н д а р і „ с в я т е Ц я кліка хозяйнуе як хоче. З а „статути"; щастя, щ о мїністер- ности (хоче правити церквоюі
ленню — парафій е 900—1000, К о л и з а п о п е р е д н і х р о к і в у-
йор". Зі справи календара зробили др. Н а з а р у к І еп. Б о г а ч е в - панувала в церковнім житті ство віроісповідань досгль не б е з єпископів!) ЕпискОпат)
р е ш т а — це парафії білорусь- країнізація шкіл гальмувалася
ський такий ш у м , який мав з а г л у ш и т и м а л о щ о не всі другі п о в н а с в а в о л я , я к а д о в о д и т ь г а т в е р д и л о ї х . Я с н о , щ о т а к а в с т у п и в н а " ш л я х ' автократѓѓ, як на місцях, т а к і в центрі ізза
кі і д р і б к а р о с і й с ь к и х . В і д с о т -
н а р о д н і с п р а в и так, я к б и к а л е н д а р б у в н а й в а ж н і й ш о ю д л я вірних д о в і д п а д а н н я від церк- с и т у а ц і я д о в е д е д о висѓўпіві п р о т и в н и й п р н н ц і п а м п р а в о -
кове відношення таке: Українці суперечок чисто методичного
нас с п р а в о ю . С к л и к у й , н а р о д е , мітінги і р а д ь над нею. В и х о - (Дубенщина, К р е м і н е ч ч и с п р о т и в ў . П о ч а л и с я т о р г и з м и - с л а в н о ї ц е р к в и , — т р е б а і'ю- х а р а к т е р у , я к - т о : ч и . п о в и н н а
творять у Польщі дві третини
д и д о , щ о ц е т а к в а ж н а с п р а в а , щ о в і д неї з а л е ж и т ь б у д у ч н і с т ь на). Стихійно росте серед на трополитом. Декотрі посли й го з того шляху заверггу- б у т и в у к р а ї н с ь к и х ш к о л а х мо-
п р а в о с л а в н и х а б о 70 в і д с , Бі-
н а ш о ї іміграції, церкви, а навіть н а ш о ї культури. Б о з м і н и в ш и с е г г а т о р и , псвггі у к р а ї н с ь к і ' к о - т и . Р а є в с ь к и й : К о м і т е т м а є ) в а у к р а ї н с ь к а , ч и т а к з в а н а ку-
л о р у с н 28 в і д с о т к . , Р о с і я н и її!- р о д у н е в д о в о л е н н я з п р и в о д у
календар, станемо доперва тоді справжно культурною нацією. ла у В а р ш а в і ( „ Д у х о в н а Бесі- м а т и функції ' укр`аїнізації б а и с ь к а , щ о і с н у в а л а в уяві ли-
в і д с , - J в і д с , п р а в о с л а в н і По- н е в і д п о в і д н и х ‚ о с і б п а ду'хов-
З т а к о ї п р о п а г а н д и н і ч о г о не в и й ш л о . Н е т о м у , щ о н а р і д п о с а д а х і з п р и в о д у г а н е б - д а " , „ Д у х о в н и й С і я ч " ) , о к р е м і ц е р к в и . С н н ю к : „ Р а с п у т і г г о в - ш е н е п о б о р н и х кубанськѓі.х и а -
лякгг т а ін. З т а к о г о в і д н о ш е н н я
в засаді б у в п р о т и в н и й зміні к а л е н д а р а , а г о л о в н о ч е р е з те, щ о щ и н а і Г а п о н і в щ и н а панує д а тріотів і малопоінформованих
в и п л и в а ю т ь я с н о д в а ф а к т и : 1 ) н о ї г о с п о д а р к и ц е р к о в н и м м а й - д і я ч і з м і с ц ь — у с і х сгіл д о б у -
вірні г р . к а т . ц е р к в и ( а о н и х т у т х о д и л о ) н е д о в і р я л и т и м , По^. Н а з а р у к : Д о к л а д не н а р к о м о с в і т с ь к и х - ; . в р о б і т н и к і в ,
щ о п р а в о с л а в н а ц е р к в а в П о л ь - н о м . В і д 5 - т и л і т 7 6 0 п а р а ф і й в а л и , а б и в п л и н у т и на з м і н у р с -
щ о т у с п р а в у піднесли. Д о б а ч у ю ч н п о с л і д о в н у л а т и н і з а ц і ю , п о в н и й , б о н е м а в- н ь о м у а к т і в д`о т е п е р н а д „ к у б а н і З а ц і є ю "
щі е р і ж н о п л е м і н н а і 2 ) щ о ч и - н а В о л и н і не м а є с в о г о е п и с к о - ж і м у б е з п о с е р е д н і м и р о з м о в а -
а б о ' як н а ш нарід к а ж е , п о л ь щ е н н є с в о г о о б р я д у , д о б а ч у в а л н В і н с и д и т ь у В а р ш а в і а п а м и — і ЕСІ р о з ч а р о в у в а л и с я , б о і з Х о л м щ н н и і П і д л я ш а . Д р о з п о с т а в л е н о х р е с т , ю
с е л ь п о на п е р ш о м у м і с ц і с т о я т ь
і в зміні к а л е н д а р а г о л о в н о латннізаційннй к р о к . А д о т о г о д і в с ь к н й : ‚ - ‚ К о м і т е т м а є бути
гінѓ У к р а ї н ц і . З т и х т е ж ф а к с т в а є б е з с в о г о п а с т и р я , в с у - к о н к р е т н и х н а с л і д к і в н е б у л о . Д о т а к о г о в и с н о в к у прггво-
вся` с п р а в а б у л а в е д е н а п о д и к т а т о р с ь к и , б е з п о р о з у м і н н я з повстання Р Н О генеральним ш т а б о м , а всі м ид н т ь т с непереборне
гів в и р и н а є п и т а н н я , х т о є с у б р е ч к а н о н а м , п р о с ь б а м в і р н и х З хвилиною бажання
нарохіями, с в я щ е н с т в о м , а навіть тими к а т о л и ц ь к и м и інстнту-
є к т о м , а х т о о б е к т о м церков- та р о з у м о в и м а р г у м е н т а м ав- М и т р о п о л і я з а г о в о р и л а з Укра- а р м і є ю його". Кличе д о одно- народніх українських мас, щ о
ціями ‚які т о ю з м і н о ю з а і н т е р е с о в а н і . Ч е р е з т е і в и й ш л о з т о ї
ного ж и т т я у православній пер торнтетних громадян д о б р о ї ї н ц я м и т а к и м т о г г о м , я к и й в и с т а й м о с т и і с о л і д а р н о с т и . П о с . не б р а л и н і я к о ї у ч а с т и в д и с к у -
акції те с а м е , щ о й з переміни к а л е н д а р а підчас війни в д і є - К о з и ц ь к и й : М и т р о п о л и т л с б у сії, а п о д а в а л и л и ш е с к р і з ь о д -
кві в П о л ь щ і ? І о с ь д а м о ф і віри. Церковна влада по- ключав усяку р о з м о в у . Духов-
цезії Х о м и ш и н а . І'умбуг І б і л ь ш нічого.
ціяльнггй о р г а н п р а в о с л а в н о р в а л а в с я к и й д у х о в и й з в я з о к з пики п о ч а л и н а в і т ь в е с т и з б і р - д е р а х у в а т и с я з п о с т а н о в а м и ну коггкретну й ясну п р о п о з и -
Та нам не х о д и т ь о переміну ю л і я н с ь к о г о к а л е н д а р а н а з'їзду. Щ о б у д е р о б и т и к о м і т е т , ц і ю : „ Д а й т е н а ш и м д і т я м не чу-
м и т р о п о л і ї у В а р ш а в і „ В о с к н а р о д о м . З а т е с т в о р ю є т ь с я гшю. к и н а к о р и с т ь М и к о л и М и -
Грнгоріянськнй, ми хочемо згадати п р о реформу календара я к щ о й'ого не п о с л у х а ю т ь ? Р . і - У , - р у с ь к у ш к о л у , а с в о ю р і д -
Ж
р е с н о е Ч т е н і е " з 2 7 . ІІ. 1 9 2 7 к а р и к а т у р а л ь н у п о с а д у „ р е ф е - к о л а є в н ч а . В церкву вно-;
взагалі. А підносимо ту справу тому, щоби виказати нашим д и т ь з о в с і м з і р в а т и з м и т р о п о - ну, у к р а ї н с ь к у " .
стверджує залежність право рента" для українських церков-1снться поволі момент б о р о т ь б и
р е ф о р м а т о р а м , як д о таких справ ставляться другі народи. А лією. Пос. Підгірський: З і р в а т и
с л а в н о ї Ц е р к в и в П о л ь щ і в і д них с п р а в п р и м и т р о п о л і ї . Д е ж . і г с лише -н а ц і о н л а ь н о г , а л е П р о т я г о м останніх трох-чо-
ставляться з п о в а г о ю , р о з в а г о ю і великим тактом, себто з тим н е ш т у ка, але щ о з т о г о внй- тирох років „рассудку вопре-
російського єпископату. Росій
всім, чого н а ш и м р е ф о р м а т о р а м д у ж е часто б р а к у є . Б о п р и пнскопи, я к і ч е й ж с ггайкра- й с о ц і п л ь н о ї , б о я в н а р с а к -
ський єпископат ггоклав д с ? П е т р е б а п р о с и т и , а в н м а - ки, н а п е р с к о р с т и х и я м " , д о у-
к а л е н д а р с ь к и х р е ф о р м а х т р е б а г л я д і т и не т і л ь к и н а п р а к т и ч н у гцс п о в и н н і с а м і з н а т и т і с п р а - ц і й н і с т ь церковного прав-
п р ш щ і п п о р а б о щ с н н я ч е р е з сс гатн. Коли нічого пс п о м о ж е , країнгзації прагнули самі низи
с т о р о н у , а л е т р е б а м а т и на у в а з і л ю д с ь к у п р и р о д у , щ о не т а к ви н а о с н о в і в л а с н о г о щ о д е н - ЛІНІЃЯ ОбурЮЄ ПОЧуТТЯ ДЄМОКра-
бе прав, церкви, а б и не д о н у т о „ в і р а в н а с єдигга, б о є д и н а — с е л а й с т а н и ц і . І с ь о г о д н я г о -
л е г к о відвикає від старини, а далі т р а д и ц і ю і релігійні, а на- ного досвіду? Просто скандаль- тизму й с п р а в е д л и в о с т ѓ і су-
с к а т и д о виявлення в ній с в о Вкраїна". Після пи. Кнсіляка, в о р и т ь с я л и ш е „ п р о україніта-
віть І політичні згляди. відносини п а н у ю т ь в обсягу спільпої. Т и м ч а с о м м и т р о п о л і я
єрідннх питомих місцевих по в д а є а п о л і т и ч н у н е в и н н і с т ь Підстригана й Л а й к а відгювіг цію шкіл", а не ‚‚кубанізацію".
Всі згідні з т и м , щ о теггерішннй к а л е н д а р неточний і не- знак: м о в и , а р х н т е к т у р н , Т о щ о . розв'одовнх п р о ц е с і в . В и щ е ду-
коли иіслятравнсвпй уряд nc-j референт: Остання постанова президії
' практичний, але т я ж к о погодитися щ о д о способів р е ф о р м и Т о й ж е офіціяльннй орган ми ховенство (сп Антоній Симоіі)
отверто з проповідальниці ор- р с с т а в п і д т р и м у в а т и м и т р о п о - У б о р о т ь б і з а п р а в а ‚ п р а в о - к о л е г і ї Н а р к о м о с у Р С Ф Р Р з 8.
календара. Над т о ю р е ф о р м о ю п р а ц ю є тепер Ліга Націй, на- трогголії у т о т о ж н ю є ПОНЯТТІ
з н а ч н в ш и д л я т о ї ціли о с і б н у к а л е н д а р н у к о м і с і ю . З ріжних г а н і з у ю т ь п р о т н у к р а ї н с ь к у к а м - л и т а в й о г о р у с и ф і к а т о р с ь к і й с л а в і я т р е б а п а м я т а т и , щ о вий- б е р е з н я ц. р . щ о д о о с в і т р о б о т и
‚ ‚ п р а в о с л а в н и й " і „ р у с с к і й " ; ви
п а н і г с . П о в і т о в і п р о т о е р а т и , цс. п о л і т и ц і , т о „ В о с к р . Ч т е н і е " по т у т не п р а в о с л а в і є , а винні с е р е д у к р а ї н с ь к о г о н а с е л е н н я в

Х еќтів тої комісії найбільше вдачним у в а ж а ю т ь той, який


гть р і к н а 13 м і с я ц і в , к о ж н и й п о 2 8 д н і в з т и м , щ о б и п о
останнім тижні в році д о д а т и ще о д е н самостійний день. Проти
х о д и т ь , на_че і с ѓ н у є у П о л ь щ і
в и к л ю ч н о я к а с ь р о с і й с ь к а релі
гія. П р е л е г е и т ц и т у є в е л и к у сн
агентури Р Н О . ( Р у с с к о е Націо- підняло крик, щ о це уряд в т я - люди. Не слід виливати з бруд- Р С Ф Р Р г о в о р и т ь п р о с т о й ясно
нальнос Обедіненіе). Вони заії- г а є ц е р к в у в п о л і т и к у Ною в о д о ю й дитини. Н а д і л и т и п р о п о т р е б у п л а н о в о г о п е р с в е -
цего проекту виступив тепер француський календарний зна- м а ю т ь с я т а к и м и р е ч а м и , я к в и - С к р і з ь сумно. Т а є п р о м і н ь п а - к о м і т е т а ж т а к и м и у п о в н о в а ж д е н н я ш к і л гга у к р а ї н с ь к у м о в у
лу ріжних а в т о р и т е т н и х г о л о дії. Ц е р к о в н а с п р а в а з а ч е п и л а н с н н я м и , щ о б и в і н м і г з а с т у г г и - І в м і с ц е в о с т я х з к о м п а к т н и м
в е ц ь В е й л є р , я к и й д і л и т ь р і к н а 12 м і с я ц і в п о ЗО д н і в , д о я к и х д а в а н н я л е т ю ч о к , щ о о п л ь о в у -
с і в і з п о в а ж н о ї п о л ь с ь к о ї rfpe
д р д а є п я т ь днів б е з д а т и , які б у д у т ь п о м і ш а н і м і ж ріжні м і - ють український нарід. Сільсь- вже глибоко з а д у ш у народу. ти м и т р о п о л и т а — неможливо,'українським населенням, „раз-
сн, с т в е р д ж у ю ч и х р о с і й с ь к и й
с'яці І б у д у т ь з в а т и с я : Д е н ь р о к у ( Н о в и й р і к ) , д е н ь в е с н и , д е н ь ^ р у с и ф і к а т о р с ь к и й ке д у х о в е н с т в о — д у ж е нещас Г е т ь у с і з а ц і к а в и л и с я ц е р к о в - б о ц с з н а ч и л о б н і р в а т и з и р а - ' г а в о р н о й р е ч ь ю к о т е р о г о я в -
характер
л і т а , день осени і д е н ь з и м и . Рік т о й д і л и т ь с я на 4 к в а р т а л и , Д о Організаційггосо Коміте- ннми с п р а в а м и . Ц е зацікавлегг- в о с л а в я м . Л а м а т и з а к о н і в н с ^ я е т с я р о д н о й я з и к " .
а к о ж д и й к в а р т а л б у д е м а т и р і в н о п о 13 т и ж н і в . Т о й п р о е к т j п р а в о с л а в н о ї ц е р к в и в П о л і т у з г о л о ш у в а л и с я десятки, свя- не с а м о в ж е є г а р а н т і є ю у с ш - т р е б а , б о в о н и н а м з а б е з п е ч у - Далі постанова г о в о р и т ь про
з н а й ш о в в і д р а з у б о г а т о п р и х и л ь н и к і в , а л е чи в д е р ж и т ь с я , не І У "' внутрішньому церковному щепнків, готових нав'іть на х у б о р о т ь б и з а о з д о р о в л е н н я ^ готь п о в н у с в о б о д у і д а ю т ь м о - у т в о р е н н я короткотермінових
з н а т и . Т а р е ф о р м а к а л е н д а ' р а т а к и п р и й д е , а л е ц е з а б е р е ч а с у , " ж нтті паиуе є д и н о в л а с т я мит- sui g e n e r i s ц е р к о в н у р е в о л ю ц і ю j ц е р к в и . А л е ц ю б о р о т ь б у т р е б а ' ж и і с т ь м а Т и в- п р а в о с л а в і г о н а - к у рсів для підготовки й псрсд-
підготовки викладачів т а до-
ручае раднацменовї проробити
п и т а н н я щ о д о р о з г о р т а н н я сіт-
В. Б у д з и н о в с ь к и й . я с н е б у л о т і л ь к и щ е о д н о . З її в о . Я т о б і к а ж у , щ о я к гг з а р а з л и й г о р і х , як ти, т р е б а м а т и д о - . О л е н а , п р о Г а н н у н е м а щ о й
ки у к р а ї н с ь к и х педтехнікумів
и о с л і д н н х с л і в Б о г д а н не м і г J не с п е к а є ш с я , т о в о н а л и ш и т ь - б р і з у б и . А л е в о н о в с е н с б е з - 1 д у м а т и . Б о г д а н с т а в т е п е р ж а
(
на 2 7 - 2 8 у ч б о в и й рік.
в и м і р к у в а т и , як д а л е к о с я г а ю т ь с я у т е б е гга в і к и . Я к не в г д і ш - ' печгго. Ілувати, щ о так богато балакав

П Я Т Е КОЛЕСО. І С Т О Р И Ч Н А ПОВІСТЬ.
'її а с п і о ? ц і ї .

нею о ж е н ю с я ? — п о д у м а в .
л е ш з а р а з , тсц п о т о м у х о ч б и

х а т и , т о т и не п у с т и ш її.
Д а л і їхали мовчки, б о Б о г д а н ' з О л е н о ю і в и к р у ч у ю ч и с я сі
— Ч и не н а д і є т ь с я в о н а , щ о з { іб у л а н а г о д а і в о н а х о т і л а в і д ї - ! п о т о н у в у с в о ї х д у м к а х . Д у м а в н о м , н е р о з в і я в її н а д і й с т а т и
І п р о Олену. Він вже д у ж е д о б р е й о г о ж і н к о ю . Н а д о б а в о к ціл-
З в е р н е н о т а к с а м о у в а г у на
видання підручггиків україпсь-
к о ю м о в о ю і підсилення мето-
(53) д и ч н о г о керівн'ицтва українсь-
Ще й хоче вже тепер забезпе-J Т а к а н е б е з п е ч н а в о н а не є з р о з у м і в її. Н е с у м н і в а в с я , щ о к о м н е п о т р і б н о п о с а д и в її на
кнми школами.
' — В такім господарстві по-.вір. чити себеЃ і я в ж е н е такий г о р я ч и й . А . в о н а м а л а б и о х о т у с т а т и с о т п о ч е п ѓ і м м і с ц и г о с п о д и н і І з о -
Н а р е ш т і п о с т а н о в а зачіттає
трібна неодна наймичка. По- Олена, усміхнена, скоса ѓля Не з н а ю ч и , я к р о з м о в у з в е с - J х о ч б и й с п р а в д и л и с я т в о ґ с т о - . ѓ ѓ н ќ о в о ю . Х о ч Б о г д а н г о р і в до` б о в я з а й с я ` ` д е р ж а т и її у с е б е п о -
справу підготовки й персдпід-
трібирлдобра кухарка, п о т р і б н а ' д і л а в ного очи. т и на ѓ і н ш и й ш л я х , т а не х о т я ч и . і З а в и д у є ш мені? неї, він т о й о г о н ь х о л о д и м с в о т и , п о к и в о н а с а м а с х о ч е . Т и м
готовки політосвітробітників і
к л ю ч н и ц я , п о т р і б н а д і в ч и н а д о ) "`-— Н е б о ї ш с я п о г о в о р у ? в і д п о в і с т и ні т а к ні с я к , Б о г д а н Не з а в и д у ю , а л е б о ю с я . їм зимним р о з у м о м . П е р е д о в - він сам ' в з я в на с в і й в і з ц і л к о м
вмдання політосві-гЯІтсратури.
н а й м о л о д ш о г о синка, п о т р і б н а ' Богдан спитав, гладячи дісчічіу закінчив балачку, б у д ь т о б н . 1Б о ю с н , ш о с п р а в д я т ь с я с л о в а с і м в о н а в й о г о о ч а х б у л а щ о с ь н е п о т р і б н о п я т с к о л е с о , ігідо-
В с і п и т а н н я , щсТ`їх п о с т а н о в а
" д р ^ д і в ч а т , . п о т р і б н а п о к о ї в к а . . . під б о р о д у . з вини з а д у ш л и в о г о повітря б е я . Тугай сказав, щ о ч е - г і р ш е , я к в д о в а . В ` ' й о г о ` р у к а х ч о г о н е п р и г о ж е . Б о в і н не с у м
в и с к а з у є й` п і д к р е с л ю є , д а в н о
- - Я т е б е ие х о ч у м а т и д о т а - — Т е п е р мені . в ж е б а й д під д а х о м . рез ту дівку т и готов- з а - вона опинилася в ж е н е л и ш п о нівався, щ о справжня господи
н а з р і л и . Т о м у місц'я' о х о ч е в і д -
к о ї п о д л о ї с л у ж б и . В з а г а л і не щ о на мене л ю д и с к а ж у т ь , — — Т у т п і д сего в е р е т о ю д у ш - б у т и , про щ о балакав з , о д н і м м у ж е в и , а л е й с п о н е в і р я - н я з неї не б у д е . В о н а х о ч е с т а
гукуються на ц ю постанову і
.до с л у ж б и , б о ж т и д о н ь к а м о - О л е н а в і д п о в і л а . — А б о я її н о . — М у ш у з н о в гга в о з д у х . Я - н и м . Я додам, щ о т и г о - н а и н ш и м и . Б о г з н а , к і л ь к о їх т и г о с п о д и н е ю , а л е н е такою,
с а м Н а р к о м о с в ж е ' п о ч и н а є її
го приятеля. Хиба би щ о с ь та- дівчина, щ о сидить у батьиа кось т о буде. Я к приїдеш д о 'т о в з а б у т и , т ѓ о щ о р о з щ и б а в с я б у л о і х т о в о н и б у л и . В і н б о я в - щ о р о б и т ь щ о с ь , а . т а к о ю , щ о
реалізувати.
кс, щ`о б и т о ие б у л а с л у ж б а , ж д е на с в а т і в ? Л ю д и б у д у т ь г о - С у б о т о в а , о г л я н е ш МОе г о с п о - з а м н о ю і д о ч о г о м и о б а д о б а - 1 с'я, щ о з н е г о б у д у т ь с м і я т и с я ` п р и к а з у є і т і л ь к и з г о р и д и -
г

- Щ о б з а б е з п е ч и т и прві укра-
т і д ь к и . . . т і л ь к и , с к а з а т и б , щ о б ` ' в о р и т и , б у д у т ь ш у ш у к а т и , т а й д а р с т в о і п і з н а є ш м о ї д і т и , т о лj а к а л и с я . ( т о в а р и ш і , п р и я т е л і і ч у ж і , б о н н т ь с я , як д р у г і р о б л я т ь . Щ о б и
їнські ш к о л и в ч и т е л я м и , в чср-
т о б і не б у л р ' с к у ч н о ж и т и у м с - з а т и х н у т ь . З а т е м е н і б у д е д о б м о ж е с х о ч е ш л и ш и т и с я у м е н е . Б о г д а н с п и н и в к о н я , з д о к о - р а к и й с т а р и й в з я в таку м о л о д у , в у с т у п ќ а х д л я н е ї н е п о с у н у т и
вггі в м . К р а с н о д а р і в і д к р и л и с ь
не. Н е п о д л е б у л о б и с т а н о в и - . р с у в а с . Г а д а ю , щ о т а к о ж в а м Г о с п о д и н е ю , ч и я к з а в г о д н о . Я рІ о м г л я н у в т о в а р и ш е в і ѓ в о ч и і З н а в , щ о о ж е н и в ш и с я з н е ю , с я щ е д а л і , Б о г д а н р і ш и в с ь п р о
українські вчительські курси,
щ е н а ч а л ь н о ї - г о с п о д и н і , а л е т и б у д е д о б р е з і Мною, т е б е не п р о ж е н у в і д с е б е . промовив: з б ў ѓ ѓ ѓ у в а в б и п р о т и н е ї і п р о т и в с е т е з н е ю б і л ь ш е ігс б а л а к а
на щ о Н а р к о м о с асигнував гро-
на т а к с . з а м о л о д а . І — Але з мене с т а р о г о б у д у т ь Олена, котра доконче хотіла — Я г а д а в , щ о ти мене л і п ш е І себе в с і свої діти. П о т е р п а в , ти і аж в С у б о т о в і , п о б а л а к а в -
_ Чому з а м о л о д а ? А як би с м і я т и с я , х о ч не с л у ш н о . р о з м о в у з а к і н ч и т и я к и м с ь в и с - з н а є ш . Т и г а д а є ш , щ о я д л я щ оїїб у д у т ь н е б е з у с п і х у б а л а - ш и з д і т ь м и і з С о м к о м , р і ш и т и
Н а р е ш т і б о л ю ч е питанггя. з
б у л а в и й ш л а не з а М и х а й л а , а — А яќ б и ( Ќ с л у ш н о ? ! л і д о м , щ е з а к и з а ї д у т ь д о С у - д і в к и , а б о х о ч б н д л я с т о т а к и х м у т и т и м о л о д ш і в і д н е г о . Н а - її д а л ь ш у д о л ю .
п о л і т о с в і т р о б о т о ю в українсь-
за того, накидуваного мені чина в і д п о в і л а , п р и т у л ю ю ч и с я б о т о в а , с к а з а л а : як та, з а п р у с я ? Ѓя'ла- ш , щ о в і д - р е ш т і й о м у б у л о с о р о м н о в і д - С м е р к о м в а л к а п р и ї х а л а д о кггх с е л а х і с т а н и ц я х П і в н і ч н о -
б а т ь к о м . . . Н е б у л а б я нині б р у - д о Б о г д а н а , д а л і з а з и р а ю ч и йо- Л и ш е т е м е н е у с е б е , щ о б и ' гс т а н у в і д т и х д у м о к , в і д т и х гга- j к л и к у в а т и с е , д о ч о г о д о б а л а - і н е в е л и к о ї л і т н о ї о с е л і з а н о р о ж -
го К а в к а з у наближує'гься д о
л ' а р к о ю в е л и ' к о г о г о с п о д а р с т - м у в о ч и . — С л у ш н о , чи не слу- я б у л а ѓтятим к о л е с о м п р и в о з і ? -м і р і в , я к і в м о ї й д у ш і я п л е к а в к а в с ь б у в з Я к и м О м , с в о ї й ніў-' с ь к и х р и б а к і в н а д І н г у л ь ц е м . В
вирішення.
ва? Я к а ж ріжиицн м і ж ` г о с п о - шпо, т о се б у д е х и б а тільки... П я т и м к о л е с о м іге б у д е ш . І т а р о с т и в в е с ь м і й вік, п о ч а в ш и р и н о м . Б у д у ч и в П е р е к о п і , Б о г - І т і Й о с е л и . д о ж и д а л и Богдана
Щ о б з а б е з п е ч и т и українські
і п і р к о ю иа в л а с н і м і г о с п о д а р - — Щ о т і л ь к и ? — Б о г д а н спи- В с е б у д у м а т и з т е б е я к у с ь к о - ' в і д т о д і , к о л и щ е б у в у ш к о л і ? j д а й вже р і ш и в с я б у в с л а т и е в а - Два З а п о р о ж ц і з кіньми і в і з -
хати-читальні д о б р е кваліфіко-
кг^.ю на ч у ж і м ? т а в , к о л и вогга з а м о в к л а . — Т и р и с г ь . В п р о ч і м , п и т е к о л е с о не 1В і д к о л и ї м к о з а ч и й х л і б , в с с т і в ( д о с е с т р и З о л о т а р е н к і в . І к о м . Тут. Б о г д а н в з я в н а с е б е
ваннми хатачами, Д`оловиоліі-
`яССіЬНа`, к р у т и л а . т а к , б о ко-іи л ю б и ш н е д о г о в о р ю в а т и . С а м е є т а к е н е п о т р і б н е , я к т и д у м а - л л и ш р а х у ю і в а ж у , в а ж у і р а х у ю Щ о б и не р и з и к у в а т и г а р б у з а , ` к о з а ц ь к и й с т р і й . П е нічнім в і д -
о с в і т а в і д п у с т и л а 1,500 к р б . н а
Хмельницькнѓѓ а н і руш не х о т і в тоді, коли з т в о ї х уст м а є ? и й - єш. П р и м і р о м , р о з у м н и й і ^ а - і і а ш і сили, щ о б и в и м і р к у в а т и , п о п р о с и в С о м к а , щ о б и він п о - , починку Б у р л а й і й о г о това
Утворення курсів українських
с к а з а т и , щ о г о ж с н и в с ь б и з нею, т и наі'щікавійше, т и п р и ќ ў с у є ш і ю п а д л и в и й ч у и а к все має и я т с ' к о л и м о ж н а б у д е з у с п і х о м в д а - , б а л а к а в з І в а н о м З о л о т а р е н - р и ш п о п р а щ а л н Б о г д а н а . їх-j
х а т а ч і в на Кубані.
то'ропа намагалося піддати йо- язика. колесо. Деколи й шесге. {рити. І саме тоді, коли мій р а - К о м . Н е булЬ виключене, щ о 'валка, з нею іта м а ж а , в котрій
(
Як і р а н і ш , о с н о в н и м питай-
к у д у м к у , щ о б и її у с а д о в и в Дівчина хотіла сказати, щ о Хмельницький висунувся з х у н о к п о к а з у є мені, щ о н а б л и - С о м к о в ж е п о б а л а к а в . Н а слу- д о с и ї х а л а О л е н а , в з я л а на л і -
(
ням д л я окружних українських
сНогй х а т і я к п е р ш у о с о б у . Я кс с е б у л а б и х и б а т і л ь к и з а в и с ѓ ь , м а ж і , с і в н а з а д гга к о н я , к о т р и й ж а є т ь с я х в и л я , п р о я к у я в е с ь , ч а й , к о л и б и П и л и п и х а з ґ о д и - в б ; щ о б и п р о б р а т и с я д о Б о г а ,
інспектур освіти північного
би с е . о с я г л а , т о з г о д о м м о г л а ' А л е п о г а д а в ш и в і д п о в і л а . с а м і ш о в з а в о з о м , і в е р н у в ла м і й в і к д у м а в , м р і я в і с н и в . . . я л а с я , Б о г д а н не с м і в р о з і з л и т и j О л е н а с і л а н а в і з о к Х м с л ь н и ц ь -
Кавказу щ е залишається як
ОН зайти й д о с в о є ї г о л о в н о ї ! — С е б у л а б и т і л ь к и з л о б а Б у р л а я . -втопив б и м о ю д у ш у і м о ю Золотаренків. Вони мали м і ж кого, він сам ка коня і вони в
найскоріше розгортання по-
Міќўй. В п р о ч і м , г а д а л а , щ о я к лихих.-'людий. А л е в і д з л о б и u j e j — Кажу тобі, Богдане, були Товаристві обох З а п о р о ж ц і в трібної сітки українських шкіл
Х м е л ь н и ц ь к и й в ж е т е п е р р і - л і і х т о не в т і к і м и н е в т е ч е м о . Б у р л а й п р о м о в и в д о п р и я т е л я , ' к о ю , а Украї'на У к р а ї н о ю . Л ю - Б о г д а н о в і ! п о т р і б н і д л я й о г о п у с т и л и с я г о р і Інг^дьіїщнГсу
соцвиху.
ш и т ь с я з р о б и т и її г о с п о д и н е ю , ' О д н а р а д а , ж д а т и , а ж т і н а с м і - ! - - т и т у д і в к у в і д і ш л и д о Л ь в о - б о ѓ ц і л ю б о щ а м и , а в і й н а в і й - в о є н н и х намірів. К о л и т е п е р б о т і в . Б о г д а н час д о часу п о з и
т о вона й р е ш т у виторг),є від шки самі затихнуть. Впрочім, ва з а р а з , як тільки приїдеш д о пою. Хоч б и яка прикувала ме- п р и г а д а в собі Пилипиху і с е . ' р а в І і а Олену, а л е х о ч й о г
0
него ще заки доїдуть д о Субо--чи таке першина? Вже трапля-.Єуботова. " { н е д о с е б е , т о я к б и пс п у с к а л а щ о п р о неї б а л а к а в з Я к и м о м , ! к о р т і л о пересістися' н а в і з о к
НАМЯТАЙІЕ Н А Р А Д И М КРАНІ
топа.. . лася б і л ь ш а ріжниця віку. . — Г а д а є щ — Б о г д а н в і д п о в і в , м е н е тоді,- к о л и п р и й д е с л у щ - й о м у с ѓ а л о я с н о , щ о п і д й о г о , н е р о б и в с е г о . Б о я в с я щ о б и не
- Щ о люди сказали' б н ? — Т е п е р т а к и д о б р е п р и т и с л а , — щ о з а р а з б у д е н а х о д а ? Ч с й - ний ч а с , т о я т а к и п і д у т у д и , д а х о м не б у д е м і с ц я д л я о б о ї х . ' р о з п о ч а л а н а н о в о р о з м о в и
Хмельггиц'ький з а м і т и в . — Ч и j й о г о д о м у р у . Б о г д а н з р о з у м і в ж е н е п о с а д ж у її iat к о н я і н е к у д и Мене к л и ч е м і й о б о в я з о к ,
( Або, Олена, а б о Г а н н а ! Як п р и й - ' в ч е р а ш н у т е м у . С и д я ч и на to
б у д у т ь в і р и т и , щ о т и у м е н е ' д о б р е , д о ч о г о О л е н а й д е . Во-1 п у щ у с а м у ! її т р у п і ! Іде Ганна, т о Олена б у д е мусіла ми, б а л а к а в з нею, але поо такі
тЦькй г о с г г о д н н я ? П і д е пого-інаж г о в о р и л а дуже ясно. Не; — ББоогг дд аа нне , з г а д а є ш м о є с л о - j — Я з н а ю , щ о на т а к и й т в е р . в с т у п и т и с я з х а т и . П о к и у н е г о ) річи, які м і г ч у т и в і з н и к . OBYEDNANYC
іѓ. о . н о х 4 1 1 , пиилшипш, РА
U - U k - j f Руда).
Ч. 164 У СВОБОДА, ПОНЕДІЛОК, 18-ГО ЛИПНЯ, 1957.

хильниќ єпископської полїти


З УКРАЇНСЬКОГО і м е н н о , щ о т а м т о г о р о к у нам. у - т а в и х о в а н н я н а ш и х д і т е й в у к -

ГОЛОСИ НИТАЧІІ ки, п і с л я я к о ї н а р і д м а є п л а т и - ВІДОЗВА Д О РОДИМЦІВ МІСТОЧКА 9 д а л о с ь з о р г а н і з у в а т и в с і х У к - , ' р а ї н с ь к і м Дусі,


ти і м о в ч а т и . раїнців в Фултон, х и б а такі по- Є Українська Дїточа Школа,
П р и й ш о в він д о и а р о х г я л ь п о -
В І Д Г О Л О В И Р И Б А С М Е Р - го у р я д у в о с о б и с т і й справі.
КОПИЧИНІЏ. ЖИТТЯ В АМЕРИЦІ. ЛИШИЛИСЬ п о з а о'рганізацією,'в котрій б у і о минувшого сезо-
к о т р и м а б о с т а т у т з а б о р о н я в . н у 39 д і т и й . Ш к о л о ю З а р я д ж у є
ДИТЬ. В х о д и т ь і каже, я к звичайно:! стати членами, а б о такі, Котрі Шкільний Комітет, секретарем
Ф У Л Т О Н , Н . и.
Від коли Р и м , з а р а з п о з а - „ С л а в а Ісусу Христу". С в я ш с ж ц ю т ь щ е середновічним ж и т к о т р о г о є тов, Д . Оленський,
к л ю ч с и ю уг'оди з П о л ь щ е ю , н и к не в і д п о в і д а є н а п о з д о р о в - Я к т у т ж и в у т ь н а ш і У к р а ї н ц і . Тям. З г о д а т а л ю б о в з а н а н у в а - к о т р и й в і д д а є т ь с я ц і л о ю д у -
прислав нам сюди правителя леннє, а відразу питає: „Як'иа- ми ш е ю ш к о л і а т а к с а м о ч' в с я к і й
П е в н о , щ о ч и т а ч і з д и в у ю т ь - л.а м і ж н а м и , і з д а в а л о с ь , щ о
д л я к а т о л и ц ь к о ї ц е р к в и н а ш о - з и в а є ш с я ? " Д і з н а в ш н і м я , ви- (другій о р г а н і з а ц і й н і й р о б о т і .
ся, к о л и - п о б а ч а т ь д о л и с ь з н а - о д н і , о д и н о к і в А м е р и ц і щ а с -
г о о б р я д у , м а л и м и н а г о д у ч и - т я г а є к а с о в у к н и ж к у . "А . т о т и л и в ц і , щ о ж и є м в ` з г о д і , та щ о Учителює тов. М . Буйдв, к о -
шої місцевости. А здивуються
тати п р о неодин ф а к т г р у б о - винен колєкту"., Парохіяпин т р н й т а к о ж не м а л о п р а ц і в к л а -
т о м у , б о д у ж е р і д к о п р о н а ш у м о ж е м б у т и приміром, для д р у
г о п о в е д е н н я з н а ш и м и л ю д ь м и к а ж е , щ о він п р и й ш о в п о м е т - дає, щ о б и піднести н а ш у д ї т -
м і с ц е в і с т ь щ о н е б у д ь ч у т и . Ч е г и х ' м і с ц е в о с т е й . Ч л е н а м и У. Н .
з і с т о р о н и у п р а в и т е л і в с е ї ц е р - р и к у с в о г о х л о п ц я , к о т р о г о ВІН вору, щ о б и вона принесла
р е з т е х о т і в б и я х о ч т е п е р Д о м у у нас суть г р е к о - к а т о л ц
кви. Н а ш и х людий трактували хоче спровадити з Галичини д о честь своїм P O A W A A M т а н а ц і ц
в к о р о т ц і з г а д а т и п р о т у т е ш н є ки, р и м . - к а т о л и к и і п р а в о с л а в
так, щ о в о н и м а ю т ь п р а т ю ` п л а - А м е р и к и , та щ о с п р а в а к о л є к т и Останього сезону діти ўстроїли `
н а ц і о н а л ь н е т а р о б і т н и ч е ж и т - ні, а с у т ь і т а к і Д о т р і д о н і я к о ї
ѓ

тнти тільки к о л є к г и , б у д у в а т и б у д е з а л а г о д ж е н а як слід, к о л и


тя з а останні часи. " ц е р к в и не н а л е ж а т ь . Ц е не п р и - д в а к о н ц е р т и п і д у п р а в о ю с в о -
ц е р к в и , д о м и д л я ' С в я щ е н и к і в , на с е п р и й д е с л у ш н и й ч а с . Н а го учителя. ,
с к л а д а т и ж е р т в и На`, у д е р ж а н н е се п а р о х з а м и к а є к а с о в у к н и ж - Г о л о в н о ю і н д у с т р і є ю н а ш о - п а л о д о в п о д о б и гр. к а т . с в я -
щ еникови. Він т о , д о в і д а в ш и с ь Остаіший відбувся 26. марта
с в я щ е н и к і в , а л е н е м а ю т ь н а й к у , з а к л а д а є р у к и п о з а д с е б е і, го місточка є ф а б р и к а сукна,
1927' р. в честь роковин
м е н ч о г о п р а в а д о з а р я д у ц е р - ні с л о в а н е к а ж у ч и , в і д х о д и т ь к о т р а н а л е ж и т ь д о „ А м е р і к е н про сю с и т у а ц і ю , з а д у м а ь своїх
с м е р т и генія Т а р а с а Ш е в ч е н к а .
ковиимн маєтками й справами. д о себе д о горішної кімнати, В у л с н К`о.". О б с т а в и н и робіт- вивисшити понад других, ка-
нині д у ж е в а ж к і . П л а т н я д у ж е ж у ч и , т р и м а й т е в с е в с в о ї х ру- В п р о г р а м у с в я т а в х о д и л и с п і -
Писали дописувателі з ріжних о с т а в л я ю ч и ч о л о в і к а ні в с и х ні ви і д е к л я м а ц і ї п о е з і й поета.
низька, мабуть найнизша к а х і д р у г и х не д о п у с к а й т е .
м і с ц е в о с т и й п р о те, я к церков- в тих. П р и й ш л о с я н а ш о м у па
З рідного нашого місточка, В Г с м т р е м к нс `богато п а с , всіх ф а б р и к т о ї ж компанії. Т а Та б і д а з п р о в о д о м , к о л и На ж а л ь , н а ш і к а т о л и к и в і д м о -
па в л а д а їх з н е в а ж а л а , і ф а к т і в р о х і я н и н о в н йти д о а д в о к а т а й внлись в і д участи, б о ю ч и с ь
м н о г і з к а н д и д а т і в и а п р о в і д и н -
т а к и х н а з б и р а л о с я т а к б о г а т о , під з а г р о з о ю с у д о в о г о п р о ц е Х о р о с т к о в а п о в і д о м л я ю т ь нас, а л е т у т з р о б и л и м и п о ч а т о к і ще й клопіт, щ о р о б о т и нема
гріха с л у х а т и співів у піст. L H C
щ о н а в і т ь сліпі в ж е ї х п о б а ч и - су д о б у в а т и в і д с в я щ е н и к а и о - щ о т а м в и б р а н о К о м і т е т Б у - ' о с н у в а л и к о м і т е т , щ о б и пов`е- с т а л о ї . О д и ў п о л о в и н у р о к у р о - к і в у в а ж а ю т ь с е б е з а А в с т р і ' я -
л и ш т о , б о н а в і т ь не д о з в о л и л и
ли. т р і б п о г о `документу. д о в и Н а р о д н о г о Д о м у , д о я к о - 1 с т и а к ц і ю . П р б с н м о з а в с і м и б и м о , а д р у г у т о т а к к о р о т а є - ків, д р у г і з а Ґ а л і ц і я н і в , щ е о д н і
с воїм дітям'брати участь, хотяй
г о в в і й ш л и : О л е к с а Г л и н с ь к и й , і н ф о р м а ц і я м и в і д н О с ' и т н с я д о м о , о ч і к у ю ч и , к о л и б о с з а к л и ч е з а а в с т р і я ц ь к и х ру с п а ќ ї в , а щ е
Т а п а с ь о м у в и д н о не к о н е ц ь . !Ї!":і в г р о м а д і ш у м и т ь в і д д і т и ц і л и й час. п і д г о т о в л я л и с ь
г о л о в а ; М и к о л а Явний, з а с т . го- к о м і т е т у і р о з п о ч а т и збірки, д о праці. Р у к р о б о ч и х б о г а т о , одні з а г р е к о - к а т о л и к і в , і т а к
П о г о р д и д о . „ п р о с т и х " м і р я й се'ѓ події. П и т а ю т ь с я с е б е с а м і в ШКОЛІ ДО концерту.
л о в и ; П а в л о М і щ а н , з а с т . ; М и - 1 щ о б и і м и п р и ч и н и л и с я д о т о г о т о м у р о б і т н и к і в с к с п л ь о а т у ю т ь б е з к і п ц я , на к о ж д и й з а п и т п р о
не м о ж н а б у л о о б м е ж и т и д о н а й п о б о ж н і й ш і г р о м а д я н и , ч и По скінченню ШКІЛЬНОГО Р Е -
к о л а О б у х , с е к р е т а р ; І в а н Ва-ІТАК г а р н о г о д і л а , ' Щ о б и і сказатнб зі семої шкіри. Пере націю дістанете иншу відпо-
с а м о ї т і л ь к и г о л о в и . Я к р и б а сс є л ' р н с т і я н с ь к н й с п о с і б п о -
с и л е в с ь к н й , к а с і є р ; Е . Б а х т а З , м о г л и р а д і т и , к о л и з а в и т а є м о с і ч н а з а п л а т а є 4 0 ц е н т і в на г о в і д ь . А я к в ж е п р и й д е з в а т и с ь ку у ч и т е л ь з о р г а н і з у в а в Д і т о -
(починає з а с м с р д ж у в а т н с я в і д ступовання з л ю д ь м и ? Ч и сеі'і
ловський, господар. Ч л е н и : І д о р і д н о г о м і с т о ч к а ; щ о т о й д и н у , 8 ѓ о д . п р а ц і . Я к ж с ж т у т У ' к р а ї н ц е м , т о к а ж у т ь , _ ш о У к - чий К л ю б п р й У. Н. Д о м і , я к и й
голови, а л е гннттє р а з почав- єпископський л ю б и м е ц ь посту-
Чорненький Антін, І. Б і л о у с , Н а р о д п и й Д і м з б у д о в а н и й і на м о ж е в и ж и т и ф а м і л і й н и и ч о л о - р а ї н ц е м м о ж е б у т и т і л ь к и г р е к , м а є н а ц і л и в д с р ж н н п є ‚ к р л т а к -
ш н с я , н а г о л о в і н і к о л и н е з а - п а в с л і д а м и Х р и с т а , к о л и він т у д і т е й з о р г а н і з а ц і є ќ ѓ , ѓѓа, ц е
д е р ж у є т ь с я , '(але с к о р о п о ш и - д б а є т і л ь к и з а о д н у колеќгу,
Ссмків, L Дрозда, Ворончак шими жертвами. вік з а с ю п с й д у , п р а ц ю ю ч и Л И Ш к а т о л и к , а т і р е ш т у б е з б о ж н и -
допустити д осего, щобиітДІти,
р ю є т ь с я п о в с е м у т і л у , т а к і т а а п р и с л у г и , д о я к о ї він з а к о н о м
Ілько, В о р о н ч а к Іван М а т в і ї в . З а к о м і т е т в Г е м т р . с м к , М и т . : п і в р о к у . П а н о в е в л а с т и т е л і не к и , б о л ь ш е в и к и , не в а р т н і ж и т -
1

т я на с в і т і , т а щ о п і с л я ї х н е р е - л и ш а ю ч и ш к о л у , забували." се,
п о г о р д а д о „ п р о с т и х " , в і р н и х , з с б о в я з а н и і і , с п о в н и т и не х о - Наші, родимці рішили збуду- Д а н и л о Д о с к б ч , предс`.; О - ж у р я т ь с я т и м з о в с і м , а р а б и
вати в нашім місточку націо- лекса Явний, с е к р е т а р ; Михай- гнуть спину покірно. Р о б л е н о конань т р с б а б їх всіх вини- чого научились. У р я д В и б р а н о
проявившися в голові церкви, в я щ с н и к у церкві вічної
і а л ь п у т в е р д и н ю , с в і й Ў к р а ї н - л о П р о ц к і в , к а с і є р . К о и т р о л ь о - с т а р а н н я з о р г а н і з у в а т и іон'но, щ и т и . В о ш і н е х о ч у т ь у з н а т и з д і т и й , д о к о т р о г о у в і й ш г и а ; І.
п е р е й ш л а с к о р о на з в и ч а й н и х ѓозорить п р о в н с ш і с т ь с в я ш с
народних с в я т о щ і в , а заміс'ць Зарічний, п р е д с ; Аина Н а д в о р -
„ п а с т и р і в ' . О с ь в а м ф а к т , я к и й і н ш о г о с т а н у , п р о й о г о м о г у - с ь к й й Н а р о д н и й Д і м на п л о щ і р и : В . П а с т е р н а к , О . Ч о р н е н ь - лс всі з а х о д и не в д а л и с ь , б о няк, с е к р . ; М . О л е н и ч , з а с т . ; П .
п о р т р е т і в Ф р а н к а т а Ш е в ченка,
с л у ч н в с я в н а ш і й п а р о х і ї , а-Н- чість т а В И Л И В т а п р о т с , щ о в і н н а п р о т и ш к о л и , б о ц е м і с ц е киіі, В . К р а в е ц ь . так звані стопроцептовці не
Комешок, касієр.
к н х п е в н о є б о г а т о п о в с і х п а - м а є владу в і д Б о г а й М а т е р і ї н а г і в і д п о в і д н і й ш е . В т у с т о р о - х о т і л и б у т и в ю н і ї р а з о м з ч у - х о т і л и б м а т и в У. Н`. Д . о б р а з и
П о інформації п и с а т и : с в я т и х . Д л я і ш х п і п , с е п а й м у д - Т е п е р ідуть підготований д о
р о х і я х , в я к и х с в я щ е н и к и у в а - Б о ж о ї , а л е г р о м а т а , я к і й він т е ну п о ш и р я є т ь с я м і с т о . Б у д е ц е ищямн, хотяй вони так с а м о
рійша, найбільш учена людина зорганізований Г о р о ж а н с ь к о г о .
ж а ю т ь с е б е п о к л и к а н и м и й у - г о в о р и т ь , н с - н р и й м а є в ж е т о г о т р и п о в е р х о в и й д і м з с а л е ю на Alex Yawny, .суп. в и з и с к у в а н і я к і т і .
в и с т а в и і з б о р и , в я к і м б у д е в с в і т і , д я к д р у г и й , а т р е т і , т о Ќ л ю б у п р и У. . H . Д о м і , і` -
і і р а в н е н и м н п р а в и т и г р о м а д о ю , на с л і п о , б е з застанови. П о ж и в - 2 7 6 5 HOLBROOK ST., Окрім з н а ч н о г о числа Поляків
Тепер декілька слів про т е п е -
я к пастух в і в ц я м и . ши в А м е р и ц і , м н в ж е н а в ч и л и -
міститися коонсратнва, гуртів- поміж чужинців жиє тут о к о - вони.
ІІЯ, ч и т а л ь н я , б і б л і о т е к а , Р і д - HAMTRAMCK, MICH. лоло 35 родин українських. Н. Д і м , я к о р г а н і з а ц і я , не
ріпшє.
Д о н а р о х і я л ь н о г о у р я д у п р и - ся, щ о н а й к р а щ и м н а с л і - у в а т с - Ч е р е з релігійні иепороуміи-
іа Ш к о л а , Р е м і с н и ч а Б у р с а , а
ходить один нарохіяніпі, з а - л е м Христа є т о й , х т о с а м и й не В с я н а р о д н а р о б о т а о б с р т а - м і ш а є т ь с я д о ніяких' р е л і г і й н и х
ќромі тогџ будуть мешкання, пя п р и й ш л о д о о р г а н і з а ц і й н о г о
г а л і . н о п о в а ж а н и й з а с в о ю с т а - н о б н в а є т ь с я з а г о н о р и , ч е с т и іі лась о к о л о Т о в . З а п . Січи, від. рав, н о л н ш а ю ч и с е ч л е н а м .
що будуть приносити сталий тертя, задля котрого кілька
в п л и в и , а л е д о б р о в і л ь н о с п о в - 2 6 3 У. Н . С о ю з а , к о т р и й з а с и о - Т а й с т а т у т к а ж е , щ о ч л е н о м
т о ч н і с т ь . Т і ш и т ь с я він ш и р о к о -
дохід. Б у д о в а 'буде к о ш т у в а т и МІТІНГИ ВІДДІЛІВ У.Н.СОЮЗА членів полишили о р г а н і з а ц і ю ,
Ю повагою серед п а р о х і я и , няє д р у г и м , х о ч б и й пайнизчим в а н о в 1911 р . В 1 9 2 5 р о ц і п і д - м о ж е б у т и к о ж д и й Українець
100.000 польських золотих, не п о д а ю ч и навіть причини
як п р о с е с в і д ч и т ь ф а к т , щ о від с е б е , я к н з й б і л ь ш е д о ^ р а . н с с с н о г а д к у б у д о в и а б о к у п н а б е з р і ж и и ц і р е л і г і й н и х т а и о л і -
а б о $12.(Ю0. ШИКАГО. ІЛЛ. Г.р. с в , , 0 . Ииќо.тііи. свого кроку. А таке поступо-,
роки Ми в ж е нсрестали шанувати Тичішх переконань. При У. Н.
через чотири нослідні від. Юйіи повідомляє своїх членів, що У к р а ї н с ь к о г о Н а р о д н о г о Д о м у . в а и н є не е п р а в и л ь н е . К о л и т і
під рядом його в и б и р а н о церковних п р о в і д н и к і в а а їх с о - К о м і т е т в к р а ю о б о в я з а в с я місячний мііінг відоу.ісіі.сн ДНЯ 21-1 о З а почином деяких одиниць, Д о м і ісѓнують щ е слідуючі о р - члени бачили, щ о щ о с ь в'орга-,
липня, п іа.ін иароуін ІІ.ІІІІ:. о годині г а н і з а ц і ї : Ч и т а л ь н я П р о с в і т и
церковним скарбником а б о ) л у й в и л и в . ї х с и л а н а м у ж е н с д а т и ж е р т в и в і д с е б е , а ќ р о м і 1..V) иоіц-лулнп. На порялку нарад t к о т р і і і и р о в і д н е с л и с ь д о с н р а - н і з а ц і ї не е т а к , я к в'они б а ж а -
контрольором. Сей ч о л о в і к імпонує, бо м и б а ч и л и н е такі ) д а т и б е з п л а т н у р о б о т у і ванжі справи ло полаі оджсния. Прр-(ви с лнкано збори, вибрано
ім. ї в . Ф р а н к а , к о т р а м а є д о -
л и б , а б о щ о в и х о д и т ь на ш к о -
СІПЬСЯ всіх членів явитись на мітінг,' ' сить гарну бібліотеку, та за по-
поклав великі заслуги к о л о с и л и , і б а ч и л и , як б і л ь ш і СИЛИ б е з п л а т н и й -довіз м а т е р і я л ў . лс контроля здаси, справозланнє .‚а (, і Т и м ч а с о в и й Ко.МІТСТ, чолі ду організації, т о власне о б о -
ц е р к в и т а п р и ч и н и в с я н е м а л о додали б е з с л і д н о . Н а м і м п о - Щ о б и о д н а ч е з а ч а т и б у д о в у , місяііів. — С Маѓас, пред'с.; В. Ѓринь- к о т р о г о с т о я в т о в . М . Б у н д а , і ч и н о м котрої відбуваються
вя.зком їх п о в и н н о б у т и . ' и а л е -
ків, секр-.
д о т о г о , щ о п і д у п а д а ю ч у п а р о - нує НИНІ п р а в д и в е н а с л і д у в а и - т р е б а м а т и д в і т р е т и н и Г О Т О В О - н з я т о с я д о п р а ц і . П о ч а т ќ и б у л и ^ с п і л ь н і ч н т а н н я к н и ж о к та л є к - ж а т и д о o p r a н i з a Ц n ^ ^ т a - - c т a p a ^ - ,

хію упорядковано, г ` р о м а д а ІІЄІ Х р и с т а ! а с е н е п з ќ а д у є т ь с я г о г р о ш а , щ о б и м о ж н а д о т я г - як з в и ч а й н о т р у д н і , а л е п і д J ції на р і ж и і т е м и , к о т р і д а є т о в . т и с ь те" з л о н а и р а в и т н , а н е в и -


г о р д о с т ю н а с и л у й в п л и в , а л е
Г К П З Г У І Т О Н . ЃЙЃ Ш. св. Аршѓі
п о з б у л а с я всіх д о в ѓ і в , б а щ е й нути б у д и н о к під д а х . Т р е б а , Ми` . ВА в м і л и м п р о в о д о м з а р я д у і щ и - , М . Б у н д а р а з на т и ж д е н ь , ступати.
піврічний мі гінѓ нілгїулсп
п р и з б и р а л а к і л ь к а т и с я ч д о л я - ПОКІрНИМ с п о в н ю в а н п є м в е л н - о т ж е я к и х $ 7 . 0 0 0 . Н а ш і ррДИМ- 1-ій попол.. в неділю. . U - м - о . ііпіия. р о с т и ч л е н і в , з а к о р о т к и й ч а с в е р в е ч е р о м . Т у т т р е б а п і д к р е -
к и х - з а и г . в і д и н Х р и с т а п ; . ; л ю - ці з в е р т а ю т ь с я т о м у д о в с і х в іа.ти нерковнні, 74 N. ь-ur ул. На по- ц р и й ш л и с ь м о в п о с і д а н н я с в о - с Л и т и В о р г а н і з а ц і ї т р е б а н е р а з не
рів готівки. інтересовність нашого
б о в других л ю д и й . А лниЗовп з е м л я к і в в К а н а д і і в А м е р и ц і з рялку нарад фінансове спранозданнє і{ . .. о д н о п е р е т е р п і т и і н е о д н о 8H-
Та сен п о в а ж а н и й громадя- друіі важні справи. Члени'котрі Ще не "'О Д О М У , Т З К Щ О НИНІ К О Ж Д И И , ж і н о ц т в а , к о т р е д у ж е ц і к а в и т ь -
ч е й ж е не п р о я в л я є т ь с я ч е р е з п р о с ь б о ю д о п о м о г т и ї м с в о ї - жертвували па Снін)іннсць, щоби се к о т р и й и р н з н а є с е б е з а У к р а ї н - с я ч и т а н н я м т а л е к ц і я м и , н а я к і б а ч и т и . Б о щ о ж т о м у в и н н а
пиіг м а в т е д о с е б е , щ о на й о г о
погорду т а глибоку иевчин- і на сім МІЃННУ. Ьудемо иріі-1 . . „ ^„„л. організація, коли найдеться - в
д у м к у м а є т к о м церкви рядити ж с р т в а м и , виставити в рід-
нових ордиться т и м з д о б у т к о м , г.ромадно у ч а щ а є . Є в нас Жі-
ній п а р у з а к у к у р і ч е н и х з а г о -
п о в н і ш а г р о м а д а . З а т е й о г о НІСТЬ? ній м і с т о ч к у о т т у в е л и ч а в у на- Неявнвший. ІТІІІЬ KAPNJ Ц о с е д і і і с и о н а р о д н а в л а с н і с т ь . н о ч а С е к ц і я У. Н . Д о м у , к о т ' р о ї
(
рільців, к о т р и м не д о б р о о р г а -
незлюбив новий парох, йри Парохіяпин. ціопальну твердиню. ВАРКО, ИРСЇСЛ а КОСТЮИ!'ССИР: Н а л е ж и т ь п і д ч е р к н у т и о д н о , а о б о в я з к о м є д б а т и п р о р о з в і й н і з а ц і ї л е ж и т ь н а с е р ц и , 'але ї х ,
власне особисте „ Я " , слава і
І ѓопор? Щож винна о р г а н і з а ц і я ,
Роман Купчииський. Ізза горбів гукнув грохіт — А л е з п і х о т о ю б'уде б і д а ' А г . - ( п а х ні ж и в о ї д у ш і . Т і л ь к и з а - М и р о з г о в о р и л и с ь , а в і н n p o - j a b o x y , а він в і д ш у к а в н а с т а к и ! . перевелись щ о у н а с щ е н е

ОДИН, Д Р У Г И Й , т р е т і й . Б і л і д н м - с т р і й с ь к а к о м а н д а д і с т а л а в і д о - ц і а х М о с к а л я , щ о я к д о г о т ь з с и т ь к л ю ч і в в і д ц е р к в и . Я б о я - j і п р и й ш о в п о п р а щ а т и с я . „Ну.'рпдстні? С е д і й с н о є прикре


ПІД БУРКАНОВОМ. КН р о з і р в а н и х і п р а и н с л і в р о з - м і с т ь , щ о н а д С т р и п о ю в о к о м а х о р к о ю — щ е . с н у є т ь с я р о в а - л а с я д а т и , а він з а с м і я в с я і а і ї . п а н і д о б р о д і й к о ` — к а ж е . — з а ' ш и х організаціях, а- я в и і ц е в н а

(Спомин про Данила Щ е р б а - цвнлнся з а р о з с т р і л я н о ю . Ц с пах о с т а л о с я ,,clf bctrunkenc ми. Де-не-де -валяетііся я к а с ь к а ж с : „ П а н і д о б р о д і й к о , я нічо- д в і - т р и годині б у д е т е в ж е М а т и І и т ь , щ о й н , не е ц е щ с н с з и а Ч

ківського). р о с і й с ь к а а р т и л е р і я П О Ч А Л А б і й . K o s a k c n " т а т я ж к о в і д и о к у т у - с к р и н ь к а чн к о р о б к а . Б і л ь ш го не в к р а д у . А л е з а в і р а - п о з л р - j с в о г о с и н а . Ц і к а в о , чи б у д е Д У - . у т и членами т и х р р ґ а - м а е м 0 б

Н е р а з я к и й с ь в и п а д о к чи лю- Загреміли і'ѓ а в с т р і й с ь к і п я т - в а л а ц е . М а д я р с ь к и й п о л к , щ о н і ч о г о , б о М о с к а л і м н е т ц і у від- т р а б у д е т у т м о ж о б і й , т о ш к о ж е н а р і к а т и н а м е н е " . В и б і г і щА 1 І і з а

д н н а в и л е т я т ь з п а м я т и д о TO'IJ н а ц я т к и і п о н а д г о л о в и Н А С Т У ' р в а в с я н а о д и н а ц я т ь козаків, вороті. ' Д.Т, б у л о б , я к б и я к і с т а р і о б р а з а х в и л ю ц і л а б а т е р і я в і д ї х а л а „ лихо п о о р - Н а й б і л ь ш с а ш е

м і р и , щ о з д а є т ь с я , н е м о в в о н и п а ю ч і і г п о н е с л и с я с т р і л ь и а геп, іє с о р о к в і д с о т к і в с т р а т . Переправляємось уплав на бо щ о с ь і н ш о г о про`пало к у д и с ь Іганізаціях, цс о с о б и с т і п о р а -


ніколи не істнували. Але н а р а з за Стрипу. С т р і л е ц ь к і с т е ж і в и в і д а л и с я іііях ч е р е з С т р и п у . Ч е т а р чи з н и щ и л о с ь " . М н п і ш л и д о О п о в і д а н н я м а т е р і ї і с е с т р и . т р е б а вже р а з знати, шо х у п к и

якась подія відслонить у душі Почалося... к р а щ е . Н а д С т р и п о ю о к о п и о б - С т р о н с ь к и й м а л о н е п о т о н у в , ц е р к в и , в і н п о д и в и в с я н а в с е і о т в о р и л и м е н і о ч і . О с ь 4 0 M Y J X T 0 М А Е дкінсбудь с п о р и о'со-


Приладу п о р о г о м с т і н к у і з а б у - с а д ж е н і д о с и т ь , г у с т о і тО.му б о м и з м и л и л и б р і д . к а ж е „ н е м а т у т н і ч о г о т а к о - б у р к а н і в с ь к а б а т е р і я " так з л с , б и с т і і т о н е х а и полагоНЖуе їх
С п о л о ш е н а тиша пурхнула з
тс в с т а є п е р е д о ч и м а щ е в и - п о д і л ь с ь к и х піль і п о л е т і л а ку стрілецький п о л к п і д х о д и т ь о- Ш в и д к о иа другий беріг і го". е,.е . стріляла нас. Щербаківський: п о з а 0рГані3ацією. Т а к роібляп,
разпіщс як колись сторожно, .щгкорнстуе к о ж н у в а л о м на попівство. Т а м м о я С е с т р а нс в и т е р п і л а , щ о б . докладно знав, куди будуть "a-j культурні, а я B'tpld, ' щ о
д и с ь , а на ї ї м і с ц е в п а в к л е к і т л ю д е

Так і з І Ц ' н и л о м Щ с р б а к і в - с к о р о с т р і л і в , р е в г а р м а т і вибу- д о г і д н і с т ь ітерсиу. рідня: мама, сестра, шваґер. с о б і нс д о к и н у т и п а р у с л і ш І с т у п а т и с т р і л ь ц і і в і н н а р о ш н . - , б ' дЬ т'а- 1 к о ж д и й 3 ш с х о ч е с е е
г

ським... П е р е д р о с і й с ь к и м и д р о г а м и їривнташія, оклики, р а д о щ і — З н а є ш , а я к и й с и м и а т н ч с т р і л я в з л е . З а т е М а д я р а м ді- ких з а ч и с л и т и . Я в і р ю , ' Ш ' Т І ,


хи с т р і л е н .
маленький вал. Ш в и д к о заца- як з в и ч а й н о в - т а к и х в и п а д - ний б у в . Н с к р и в с я н і ч о г о , m o j с т а л о с я в д в о є б і л ь ш е .
Передчасна трагічна смерть Стрілецька розстрільна то що полишили організацію, ко-
й о г о п р и г а д а л а мені один ви- дає з а нього п е р ш а розстрілі,- він У к р а ї н е ц ь . В ч о р а м а м а т а к В і с т к а п р о т р а г і ч н у с м е р т ь л и с ь о п а м я т а ю т ь с я , т о вернуть'-
встає, то біжить, то падає. Д н в
п а д о к , щ е в р . 1 9 1 5 , щ о пі;г.І на. Б у р к а н і в с ь к а б а т е р і я сипле В р е ш т і п о ч н н а е т ь с я с п о ї 'її н а ж а р т п р о с и л а , щ о б н е с т р і Д а н и л а Щ е р б а к і р с ь к о г о в и з в а - с я н а з а д . Т а й в о з ь м у т ь с я до
ним д и в о м р о с і й с ь к а а р т и л е р і я
виливом сумної вістки з Київа з а л і з о м на них, а л е я к ж е з л е . н і щ а р о з м о в а . л я в на с т р і л ь ц і в , б о т а м ї х с и п л а в м о ї й д у ш і о т ѓ о й ж м у т о к ! щ и р о ї п р а ц і в н а ш і й громаді,.
ие р о б и т ь ї й ш к о д и . П р о с т е
струсила зі себе попіл з а б у т Ні о д н о г о п о ц і л у , в с е з а к о р о т - — Д у ж е в а м д е с ь д о к у ч и л и є,- а він в и в і в н а с н а г о р б і г споминів. Нс мав я чести знати для д о б р а с в о г о , т а к і д л я
чудо якесь Шрапнелі розрива-
тя і станула мені п е р е д очима. ко, а б о з а д о в г о . П р о б о є в і сте- російські г а р м а т и — п и т а є т ь с я к а з у є : „ О с ь з в і д с и п а д х о д ` о с о б и с т о П о к і й н и к а , а л е й о г о н а ш и х п о к о л і н ь , Т. є . д'ітий.
ються за високо, гранати внбу
П е р ш и й п о л к У С С с т у п а в иа жі в ж е при дротяних проволо- мама. два стрілецькі курші. Будуть j велику д у ш у знав з писань і Тепер щ е слоов до тих, щ о
хають т а м , де розстрільна пе-
Бурќанів, п о д і л ь с ь к е с е л о над) ках. Протинають переходи — — Н І , м а м о , навпаки. Н І Ч О Г О і а с т у п а т и на Б у р ќ а н і в . Я вже п р а ц і , а й о г о з о л о т е с е р ц е по- с т о я т ь т в е р д о при о р г а н і з а ц і ї .
ред хвилею була, а б о за хвилю (

Стрипою. Був ясний, горячий н е з а м і т н о і с п р а в н о . Щ о п р а в н а м не ' р о б и л и . - Т а к з л е б и л и , в а ш о м у с т р і л ь ц е в і д а м ! " М а м а б а ч и в я иа с п р а ц ь о в а н і й д о л о - Т о в а р и ш і і Т о в а р и ш к и ! М и п е -


б у д е . Щастя м а ю т ь У с у с у с и . г р а ю т ь п р о т и них два росій щ о а ж д и в н о .
літний день і стрільці падали т о д і з а ч а л а п р о с и т и в ж е н а - ні м о є ї м а т е р и . режили все те, щ о б у л о най-
Заде Мадяри, щ о на ліво від
п р о с т о з у т о м и т а с п р а г и . Від-'І ські с к о р о с т р і л и , а л е безусиі М а м а сплесн'ула р у к а м и . Н е х а й той ж м у т о к б у д е груд- т р у д н і й ш е . Ми в л о ж и л и стільки
У С С , м а ю т ь великі втрати. О с ь п р а в д у . А він т а к я к о с ь с у м н о
бита від Карпат російська'хви-' шно. — Б а ч и т е , , я к и й . ч е с н и й ч о л о - д и в и в с я на д о л и , з в і д к и ви м а к а м и г а л и ц ь к о ї з е м л і н а й о г о ф і з и ч н о ї ' п р а ц і , т а й ф і н а н с о в о
цілий р і й . с х о в а в с я з а к о р ч е м
ля к о т и л а с я н а з а д ч е р е з Б о л е - Нараз усе стихає. іік, о т т а й к о м а и д і р ! передчасний гріб... потерпіли і не з в а ж а ю ч и н а . ц е
тернини: спочити, кидихатисьі лн п р и й т и .
хів, Г а л и ч , Г и и л у Л и п у . Н а д Зя-І Мовкнуть скоростріли, нікі — К'отрий,! м а м о ? В і д в с і х т и х , я к и х в і н н е з а в с е , МИ в и т р е в а л и а ж д о н и н і .
хвильку. Вмить з а г о р о ю бух- А нині — к а ж е м а м а
лотою Липою здержалась, аби ють гармати. Очевидно росій — Щербаківський.
ііуло і вже т е р н о в и й к о р ч п о л е - п р и б і г д о н а с , в е с е л и й , м о в б и ' к о п а в п е р е д ч а с н о с в о ї м и г а р - Т о ж не у п а д а й м о на д у с і д а л ь - -
д а т и відпір наступаючим пі- ські, б о австрійська артилерія
тів' у г о р у . А з ним р а з о м п о - п о д в о ю є в о г о н ь і п і д с у в а є т ь с я
— Данило, ѓможе? н і ч о г о . Тут кулі б ю т ь , щ о г о л о - 1 м а т а м и в п а м я т н и й д е н ь з д о - j ше, б о д о л я в ж е нам у с м і х а є т ь -
мецько-австрійським впїскам. — З д а є т ь с я , щ о Д а н и л р . В і н ви н е м о ж н а п о к а з а т и , м и в с і в j б у т т я Б у р к а н о в а 1 9 1 5 . р о к у . І ся, ч о г о н а й к р а щ и м д о к а з о м є
шматовані тіла мадярського щораз т о ближче.
Бурќанів знаменита позиція У к р а ї н е ц ь , старнині, річі д у ж е фінансові справоздання нашої
р о я . О д и н а ц я т ь ї х б у л о , ні о - П е р е д п о л к о м У С С тніііа... л ю б и т ь
від с х о д у . Г о р б и , щ о з а р і к о ю , інституції. Покажім, щ о ми
д и н не о с т а в у ж и в и х . О с ь п р о - Р о з с т р і л ь н а к и н у л а с ь на д р о
п а н у ю т ь н а д р і в н и н о ю і в 'ясний — Т о він н а п е в н о ! Щ о ж BHI:J вмієм оцінити клич: „ В органі-
б о є в а с о т н я м а д я р с ь к о г о п о л ќ у ти. Л е д в и к і л ь к а н а ц я т ь пере-
д е н ь о д н а л ю д и н а не підійде! стоянку мав у в а с ? , . . . з а ц і ї с и л а " . Н е х а й всі т і н а п а д и
вже над рікою, біля дротів. страшених стрілів крісочих Д Р У К А Р Н Я ворогів розбиваються о скалу
иезамітно. Ш о ж говорити - п о — Т а к ! Був у йас три дні. Д у -
С к о р о с т р і л ізза ріки з а т р і с к о - р и в и т а л о ї х . З н а ч и т ь с я : в о р о - ж е м и л и й і к о х а н и й . ' З о в с і м яі
полки, бригади, корпусні? нашої свідомости. Берімся д о
Всі з н а л и , щ о н а д С т р и п о ю )
транати артилерії загарка- жий відступ.
с в і й . П р и ї х а в зі с в о е ю б а т е р і є ю
У . Н А Р О Д Н О Г О ' С О Ю З А „ С В О Б О Д А " освіти, д о науки н а д собо`ю, а
ледви третина спасла ж и т тим переконпанєм к о ж д о г о , на-
б у д е „ г о р я ч о " , і всі ладились С т р і л ' ь ц і в ж е н а д р і к о ю а там: д о Б у р к а н о в а і з а р а з п р и й ш о в
тя. в и к о н у є с т а р а н н о , д е ш е в о і на час в с я к і д р у к а р с ь к і р о б о т и як:
до цього. О с т б р о ж н о підсува лавки, д о ш к и на' розірваний сюди. Гілюська не-була дома, віть своїх ворогів.'
Стрільці йдуть неиарушені. С Т А Т У Т И , П Р О Г Р А М И I Т І К Е Т И Н А К О Н Ц Е Р Т И , П Р Е Д С Т А В - Ч л е н У к р а ї н с ь к о г о Народного
лися стсжі, щ е осторожніще м і с т і в ж е с т е ж і На д р у г о м у б о - С т с ф а п і ш л а к у д и с ь т а к о ж ,
Вже й д р о т и російські перед J Д о м у в Фултон, Н. И.
п і д х о д и л а б о є в а лінія, скрнва- не д о М С Д И Ц Ь К И Х Ї а - в і н п р и х о Л Е Н Н Я , ПІКНІКИ І Б А Л І , Я К Т А К О Ж К О В Е Р Т И I Л И С Т О В І
ними, а ледви д в о х - т р о х ране-
лися по видолинках о б о з и . Над Ворог зовсім затих. v
І д и т ь і: „ Ц і л у ю р у ч к и п а н і д о - !
них і т о в і д к р і с о в и х к у л ь а б о ПАПЕРИ Д Л Я БРАТСТВ, ТОВАРИСТВўІ СЕСТРИЦТВ.
ч

у с і м в и с і л а т и ш а , з л о в і щ а і не-І До перших наших с т е ж б р о д і й к и " . Я к а ж у : „ Ч и в и не


гармат, щ о стріляють з боку. В КОЖДІИ УКРАГНСЬКШ
певна, яка тільки б у в а є переді підбігає якийсь хлопчина. Галичанинѓ`.' ^ ‚ Ч о м у ? " питає П р о с и т ь с я всі відділи У. Н. С о ю з а у д а в а т и с я з і в с я к и м и
ХАТІ Л О В И Н Н А НАХОДИ-
б и т в о ю . Навіть п е р е д б у р е ю ' Батерія, щ о б е з Бурканова, не Т і к а ю т ь у с і ! — к р и ч и т ь і „ Б о г о в о р и т е так я к н а ш і . ‚Д`'і з а м о в л е н н я д о с в о є ї в л а с н о ї д р у к а р н і на а д р е с у :
нема такої. ш к о д и т ь їм.
р а д і с н о , м а х а ю ч и к а п е л ю х о м , пані", к а ж е „ я з Великої-У'ярвї-
тись Н А С О Л И С Ь „СВОБО-
Полк УСС. д ї д х о д и т ь д о рі- — Попилися старшини! "SVOBODA", 8 3 Grand S t , , JERSEY СПТ- N . J . 'ДЛ".
С п р а в д і ! В р о с і й с ь к и х о к о - и , але ч а с т о б у в а в ў Галичині
і Н

д о г а д у є т ь с я х т о с ь із наших.
С В О Б О Д А , П О Н Е Д І Л О К , 13-го Л И П Н Я , 1927.

г

МІСЯЧНИЙ 3BJT
РЕК0РД0В0Г0 СЕКРЕТАРЯ
головного В.
В.
В.
R.
259. ГДобуцнкнй Іван.
292. Тіанько Іван.
29Й. МаЙгловка Теодор.
327. Матіев 1 Ісгро.
В.
В.
В.
І',
177.
19.1.
25-і
2ЧЧ.
Бкюк Миров.

Хїр Процько.
Базар Іван.
,
Бзльгареаич П а в л а І
Аина, іСадзяк Володимир, Ііадзяк Іван,
Падзяк Павло, Пстріннак Посиф, Пе- Яиек Теодор, Янск Юлія.
тришак ОлсВа, Ж'ук Юс піна.
2 9 4 . Я ц е к З о ф к , Яцск Ю с ц ш а . І місяию ісріиш 1927 p. cycncu-

В. 307. Иарашак Анна.


І! ЗІ'.) Іайвлювич Катерина, Гайва-
.
доЄано
В місяцю червни 1927 р. вілііЬ
шли з .цірссі.у мнимії .іпсіами
В місяіоо чсрвцц 1927 р. відііі-
- ДРІБНІ ОГОЛОШЕННЯ
В. 334- ІШвариі.ськин Андрій. В. 295. Наконечний Григорій. ДІТИ ПРИНЯТІ З ІІЕРЕСТУНІШМИ коанч 'Марій'. Іайванопич Anna, І :ш- шлм до повмо.тпних членів . . МАЙЖЕ НОВЕ АВТОМАТИЧНЕ
В. .300. Макар Марія. ЛИСТАМИ (КАРТАМИ): ваВовмч Олена. ПЯНО НА ПРОДАЖ.
У, Н. СОЮЗА В. 349. КУСНК Андрій:
В. 3 6 1 . Кучма Метро, Заіоруйко Ан- В. :Ш. Семенќів Івзи. ' В. 351. Ѓўнаї'мо Магнльдл.
місяцќі червин 1927 померли
Коштувало 750.00, продається л л

ін, Ззіоруйко Епдокія. СамоорськнйІ В. 360. Білан Яків. , В 357. Бариќ Василь, Ьарнк Іван, Разом Є.00 з причини виїзду З Ню Иорку.
Андрій, Самборський Максим. Іаілія. І Ііарнк Михайло, Бариќ Лина . З кінцем місяця червня 1927 р. паном Іде 80 українських і иншнх
. за місяць ч е р в е н ь 1927 р. В. 372. Ярема Роман, Ярема Максим ЗІСТАВЛЕННЄ: В. 364. Кукіж Ольіа, Лсськш Іван, У. II. Союзі бу,ю д т і й ' ч л , . . 1: ііЯ`ок. Голосіп.ся: 156 01
Ярема Василь. " Б Г І З ` Кравець С и х , .Кравець Мн- Лсськів Васн.н.. „ . - .
і початком місяця червня 1927 SICHOWY BAZAR.
В. 384. Кошіль Ашіа. Кошмь Лїарія.
ЧЛЕНИ СУСПЕНДОВАНІ: В. 106. Войтовнч Михайло, Воііго- Кошіль Іїчн.орій, Kvo"-u. Іван. ЗІСТАВЛЕННЄ т е л я к л я с 34 Е. 7tb S t r ^ t , New York, N. Y.
НОВІ ВІДДІЛИ: Ж Ч - с я ^ ^ ^ 1 ^ вич Олена. Войюнич Ііо.ІОЛІІМІІР.
ДІТИ ВІДІЙШОВШІ З ПЕРЕСТУП- МОЛОДЕЧОГО ДЕПАРТАМЕНТУ:
Н. 2 ГІКІОІ.І Михайло. В місяцю чсрвнн 1927 Р- приУія- В. 121. Содам Анна. ДО ВИНАИМУ
Тоџ, Любов, від. 373 У. H. Союза в' И 7 Ко: Сісфлп, Мес.шк Анна. Че- В. 130. Пасдаасьиіій Михайло. НИМИ ЛИСТАМИѓ І клясі 1-ій за 25 ц. місячнсі .
Ст. Лўіс, М с - Ь а р г о ш Маргареі, До сляк Іван, Сташек Марія. Рогоиська .чсрвнн 1927 р. прння- В. 147. Терефенко Григорій.' В. 70. ІІас.іавський IWiixaiiflo. ПІЛ 4.33 E. 117th ЏІ. 4 MM 11,; І її $21);
бромільська. Зофія`,' Кульчиці.к.і Аіиіа Олена. Коі Михайло. Роїонськнй Кон- В. 161. Лесак Анасі.иія. Лссак Ма В. ПО' Сохам Ainfl. кімнати $15; горячл вода, елскірнк.і
Репчак.Катерина, І ромоцьк., Анна. С ангнн, І'ифун Онуфрій. ріп. Лесак Сісфанія. Д е - Юрій. с ІК
В. 99. Зарора Аіимг;
суско Тс КЛЯ, Ііараіцак Зофія, Парашаќ В місяцю червим 1927 р. іірння- о.іоситися до: 161 -1
В. 11. Кураїниќ Вололнмнр. то і перссіупннми листами. В. 163. Іііліііськмй Іван. Ііі.инсвк; В. 102. ІІІав,ірнпський Іван, Ніава-
Анйа. ALBA REALTY CO.,
Н. 20. ХУН.І Михайло. Гаврншко Се-
Тов. ім. Михайла Грушсвоького, від. р.іфінкн. І УМЄН Яків. Іванишин Псіро. В місяик, червніѓ 1927 р. прння Марія, Білінськнй Вікюіі. Чеікваіиі риисл.кип Иоснф,.ІІІаварпнська Марш. Разом 12.182
ю з інших клис обелпсч. Володимир. В. ГИ). ІТ'Ш.іюк Ольіа, Захарќів 110 W. 3 4 A St., New York City.
374 V. Н. Союза в Бостон, Масс. Білая Tel. Longacre 9 3 3 4 ,
Н -'ч. I'NUJM Микола. Сидор Олекса,
Микола. Ьл.ннків Наврнк, Гарчатнж ІСііДор Мііх.ііі.ю. І пачок Посиф. —TZ^l В. 2 0 3 - Гавріішук Анп.і. Михайло, .'.ахарків Л і т а . ЗАГАЛЬНЕ З І С Т А А Т Е Н Н Б :
І'ааом 19.975 R. П. Pay В. 1-17. Деіисвсі.кнй Іван, Дсшсвськ.
Антін, Ланікевнч Іван, Поліпиќ Сіс- II. Міщишин Іван.
2
початком місяця червня 1927
фап, Войценко .Микола, Б е з к о с т і ї Ми- ісяию чсрвнн 1927 р. сусисн- В. 298. Малії ловка О л м а , Маліѓ Лина, Дсіневськ.1 Катерина, Дешев ДУЖЕ ДЕШЕВО Д набуття .
VI. Ю'ГАИ Анна. КокОа Катерина. 150 а Теодор. р. в У. Іі. Союзі було всіх о-
хайло, БІЛВИ Андрій. ська Марія, ; Ц ц і ні.кпи Сіефаі бс ‚печених 3 1 . 9 0 1 ќлазеЃ' і великий округлий сіі.і MO,
м ІЌ. Н.імісняк Михайло. їсянк, червни 1927 і,. нідій- В. 334. Шаварнисі.ьнн Іван, 111 і Анастазія,
n J?2' I - ДЧ"ТГР- Вітовського, від, II. І'олнішький Андрій. Пимба.тяк. місяцю чсрвнн 1927 Р. убуло ^ линути кождоѓо дня від 4-тоі
375 У . Н. Союза в Філаделфії. Па. Де Марія. І'лѓўля Параска. Цимбаляк Ва- .іи з иереступ. .иісіами ішськиіі Поснф, ІІІаварпнська М, Сіа.х, Кравець Ми-
Парашаќ
мяинк Мико`л, . _.
Іван^Муруь і іст ро, Н.и`іда Іван, ісяию чсрвнн 1927 р. індій- липи пополудни.
лошанська ІІавлина. Бойки Михлйл, лн до інших клис обсзиеч. . . ДІТИ СУСПЕНДОВАНІ:
Парашаќ Текля, Смл В. 42І Порох Микола: Шершень Ва- В місяцн, червніѓ 1927 померли 50 СТЕФАН КОСТИШИН,
Михайло. ВОЙІОВІС
волошаііськніі Микол, нль, Даи'ндоаич Марія. В. 7. Чпасовськ.і Олена, ЧИЖОВСІ Іо.іолнмнр. 429 Eut I B T B STREET, Apt. 18,
лодимир. В. 45. ІІІ.ійнох: Микола. )лекса. Чижовськнй С'сф.ін, Чнжов- NEW VON. ( 3 t
)

В 4Н. ФсдорчіЉ Билесллв. і.ка Розалія. Сіасіпі.кпй Іван, Сіа-


НОВІ ЧЛЕНИ: В 51. І'о.іяі Ф.мико. І'РЛЯТ Kajvo.ii- сщі.ка Каісрина, Стасіиька Юлія, Сіа-
.1, І о.тяі Імигро, КОЛІЎН Грніориї. іцьк.і Олена. Ci.iciiu.k-i Маріа. ІЦеп-
В і . Манійовськнй Михайло.

К О С И
I',. ,V.). Нпќорчуќ Андрій. ,а Марія. ІПерб., Зміпро. ІЦсрбл А-
В. 2 Філіпчак Поси'ф. Маціис омі і і аія, Тнма Каіермн.і. ґима Иеіро. Д І Т И В І Д І Й Ш О В Ш І З М О Л О Д Е Ч О - У В А Г А
В І . Max.
Тевдозія. ЗІГТДНЕНІШЄ ПІСЛЯ КЛЯС В . 42. І х Стефан. Г О Д Е П А Р Т А М Е Н Т У Д О С Т А Р Ш И Х котру кождий відділовий урадимќ
В. 8. Баран ДМНТРОЧ
В. 25. Козак Ілько. І СУМ ОРЯР№Ч№НЯИ№
В. 76. Дворянин І ГЬ.С Ч Л Е Н І В У. Н . С О Ю З А : член Українського Народного Сокиа
В. 86. Білас Марія, імлас wa, В 59.ДУУІІП Параска. повинен пильно прочитати І до неї Маємо австрійські сарни і коси ,
З 28. Драбик Андрій. і хура На- лас Зофія. litiac Іван. Іііл.іс Неї стисло застосуватися.
І Кас В. 76. ВУЛИЦІ. Марія.
В. 37. Фуртас Анастазія. . MAP . Скал. ккліі Сс-
С Т А Р И Й РІД. лас Михайло.
найліпшоїссребрнстої стали, коса дон-
В. 55. ІІЄМЧУК Стах. В. 99. і Ібсреці.„Михайло. Т'ак повнолітні як і молодечі ѓа 32 цзлі, важить поверх фунта, за
Г.илошині Ч клясі Л. ні S 100 15 В. 135. Оріхоцськнй Іван. В. 127. Н.ігірняк Марія.
В. 57. Назе.рко Микола. В. 147. Лзюбан Петро. Д.ів,б. У. Н. Союза, оголошені в рскордовім одним иоклепаинем косить пару днів.
В. 59. КУЗІВ Параскевія.
Юрій. И клясі Л. на $ 250 404 В. 135. Кпім ИОСІВІІ. звіті за місяць червень 1У27 р. як су- Ціна коси $.3.00. Перстень до коси 50 ц.
В. 62. Ґорх-ша Марія. В 8(1 (-лпак Михайло. і клясі А А. на $ 500 5.79? фанія.. Д.іюб.ін І'оа.і.іія. В 145. БоЙШВ Василь. спендовані або виключені за нспла- Бабка 75аь Молоток 60 ц. Брусок 25 ц
В. si Печериця Василь. Л клясі В. на S 750 901 В. 156. Кахиовеіп, Анна, Кахиопсць В. 247. Гнагонська Катерина.
В. 64 Мщан Олекса ' чснш місячних вкладок чи з інших! Серп з зубами $1.00.
В. 65 Вальніцькнй Олекса, В. 85. Вуйвапко Прокоп В клясі С. на S1000 12.17'. Микола, К.і.хновеці. Марія. Кахповсііі. 15. 292. Д.іубаш Володимир. причин згідна зі сіатутом оргаііізаціі.І Замовлення враз з грішми посилай-
В. 86. Коцан Михайло, Бі.ілс Іван. !', клясі В.В. на $1500 24.' Юлія.
ськай Франко, ЗОЗУЛЯ .Марія. ПОМЕРШІ ДІТИ: коли хотять і надальіііс бути членами тс на адресу: 128 -
В. 91. К.шіій Михайло, Кашій Кссия. В клясі С С . на ЏЩО Т. І'. 179. Фе лик Андрій, Яцс У. Н. Союза, мусять зголоситися про-
В. 67. Левіцькиіі Микола, Б Адольф, Скула Аниа, хай.іо. Яцечкл Іван. В. 4 0 1 . Кукіш Иоанна. UKRAN1AN BAZAR.
тягам ссіо місяця (липня) до сцо-
Кашіивнч Гр ..ріп. В. 198. Ку.іів Марія, Кулі їх відділів і вписатися наново, запла- 168 Е м . 4th Stro-t. New York. N. Y.
В. 72. Кул'%мія Стефан. В. 95 Мазі „ ФЄДІ.КО. НОВІ Ю Д И : -діа Анна. ЗІСТ.ДДЗЛЕННЄ:
В. 76. Дмитриќ Зофія, Зелінсі початком иісаня червня 1927 тнвшн всі хвої вкладки і залсглости до
Обезпеченна платне по смерти з В. 209. Хоронськ` Марія.
неля, Сворін Олена В. 229. Литваќ Кароль. в У. ЃЃ'Союзі було дітнй чл... 12.132J місцевої каси на руки відділових у
В. 93. Ќот Григорій.
В. 95. Мич Василь.
В. 99. Обери Михайло. ІЗ. ФІЛСВІІЧ Михайло.
вкладками до 70 року життя.
В клясі О- ,Ю0 на S 500.' Г
.'У
В. 2Я5. Іууишір Іван. Ісплиіі Ьдвард. В місяцю червни 1927 р. прння-
2.19. .Тої З О Ф І . IN
В місяцні чсрвнн. 1927 р. приня-
рялннків. Коли цсґо не зроблять де
108 І кінця місяця липня 1927 p., то в серііни
, 1927 року мусять виповнити і
ПОВІЛЬНА СМЕРТЬ
В. 105'. Слободян Ксеня, С'л. Г, клясі О.ЦКХІ на $Ю(Ю 1 аплікації (просьби о прннятге), к Д о л е г л и в о с т и , б о л і , гіерво.та,
1-І. Ліонський Михайло. В клясі О-1500 на S150O схотять бути дальше членами У.
Анаоаля.
В. 116 Скури
.'2. Сошік Іван. Сусоль Михайлі " клясі О-2000 на S2O0O іак Зофія Союза. подібно як КОЖАНИ новий кан- у т р у д н е н а м і ч , о з н а ч у є часто
129. Покришка Михайло, Бойк клясі О-2500 .на S2500 дидат.`Ці зйов члени, так псшнолітџі с е р і о з н е з а в о р у ш е г ш е . П о п р о -
в. M ІІ.ІІІ А І Р ОРНІ.
клясі О-ЗООО на $ЗООО идіиг-ькиіі як і малолітні, котрі в місцин чсрвнн б у й т е с в і т о в о ї с л а в и с е р е д н и к а
В. 121. Кск В. 14X Співак ВДСПДЬ. 1927 р. ВЗЯЛИ переступні ЛИСЃИ, а еще
В. 126. Зсрсбн В. 147. Дзюбай Михайло.
В. 127. 1 VI Іва і. Паї ірняк Марія. Обезпеченне платне по смерти з доси не зголосилися до іншого прав- гга н и р к и , у т р о б у , м і х у р і моче-
сарснко ^Дмитро. істнуючого відділу У. Н. Союза, ві н е д о м а г а н н я . П и й т е б о г а т о
вкладками протягом 20 літ.
всі.кпй Іван, І води і вживайте
І Сіефан, Мнксті иїгтро, Міќу.та Микола. і І'- 500 і $ 500..
Ева. В. 170. Бульбах Петра ІЛЯСІ Р-ІООЧІ $1000. . ЇДЬТЕ- НА ПРИЃЇДЬЌЎ ЛО СТАРОГО КРАН
В. 147. Хрін Вікторія. В. 192. Янко Сісфан. слясі Р-1500 її. S 1 5 0 0 . . на н а й б і л ь ш і м к о р а б л і ѓ с в і т а " L E V I A T H A N " 1. с е р п н я .
В. 162. Марченко Стах. В. 19-1 Горб.пий Гнат. :лясі Р-2000'н: 5 2 0 0 0 . . ідставі нових аплікацій (просьб о
В. 163. Гпойськнй Алам, І 196. Карнчорі Варвара.^ tiaci Р-2500 н S 2 5 0 0 . . прнняттє). #

Анна. В клясі Р-ЗООО н. Я О О О . . I. Каштанюк, год. рск. секр.


В. 179. ВОЙІУСИНІИН МарТИН.
В. 198. Ку. ^ Д О А М Е Р Ш І Ш А Д И ^ Ї Славний мочений стімулянт. Знаний як
Ь 18.'. ПІСНЧУК Михайло. . В. 20(. Ьлкилсні. Пилип. спроваджугмо хліборобських робітників. ІИифкариі продаѓмо на Національний Середник в Годяндії
В. 188. Кікіа Михайло. В. '.'09. Чаронськпй Мнхайлс всі корабельні лінії. Помагаємо прн одержуванню иашпортів і до- монад 200`літ. У всіх аіітнках, в трсх
В. 193. Малішевський Іван.
В. 206. Зарічняк іівдокін, Впспян-
ровська Доміна.
В. 215. Козачок Людвік.
(Енддвмент). зволів на поворот. ІІолаіоджуемо справи старокрлсві ріжного рода. ПОЗІР! - ROCKAWAY. N. I
ська Иосифа. В. .'19. Козак Михайло. В кля сі F.- .500 на S .500.
В. 213. Бурбела Іван.
В. 2 1 7 . Чоловськл Гндокія. ЧОЛІ
ський Лука.
В. 223. К.ічмарсіа " '
Тш Міг
і: кля сі І -1000 на 51000.
Л:і- В кля сі 1.-1500 на 51.VX).
ЃДОЛЯРИ ДО КРА Ю З ЬРАТСТВО СВ. ЙОСИфА
в і д д і л 'iol У к р . Н а р о д . С о ю з а
Карн. Брннд В кля сі 1-1-2000 на $21)00. ПОСМДВЄІІО до всіх країв,лано, бе псчно і скоро.
В. 218. Ьусько Іван. Леспаннч І.
ко, Мнрунчак Марія
В кля сі 1-1-2500 на S2500. ўстроює — Ш А П О К Д О Б Р О Ї ЗЕМЛІ
В. 235. КувіНІр Михайло. Ксрннчі В клясі tl-ЗООО на $ЗООО...
В. 219. Бардич Ілько.
В. 2-М. Гаду-х Стах.
В. . 4 7 . Лулсиький Семен
Вікторія. Теплий Михайло, Андрі
Андрій, Ьооак Марія, Вобак Павло.
В. 237 Лавріп; Марія.
ЗЕГозза, ' У к р а й н а В Е Л И К И Й
50 ф і т і в фроггт, 275 д о в г и й в
Л о н ґ Агїленд, б л и з ь к о і і ю Йор-
ку. Ц і н а $ 3 5 0 , л е г к і у с л і в я . ІІра-
В. 247. Гііатовська Катерина. Перша Українська оселя в Америці, недалеко Ню Иорку. По дешс-
В. 239. С'крипник Микола.
В. 255. Голубій Дмитро. МОЛОДЕЧИЙ ДЕПАРТАМБНТ. вій ціні можем- набути іам землю і дім. 'Будете мані свою власну во власиости гарантоване. До-
В. 256. Фсдун Михайло.
В. 269. Сн`пяіг Яким.
В. 282. Кіт Микола.
В 215. Ііроколншігн Сгсфлн.
В. 252. Занѓііич Мартин.
В. 268. I'CMJ.I Иоснф, Єп-
НОВОВПИСАНІ ДІТИ:
хату. Можеіі. заложіси свій бнзнгс.
Зі в а м и справами удавайтесь , довірам до звісних: №ѓПІКНІК^ бра п а г о д а р о з п о ч а т и годівлю
к ў р и й а б о ф а р м у з яриггого. І Іо
Лечак Семен. В. 1. Ианканик Олена. Пацканнк Пс- УКРАЇНСЬКО АМЕРИКАНСЬКИХ Ь Ю Р : п о д р о б и ц і г о л о с і т ь с я м е ж и 4.
В. 295. Самоховнч Іван.
В. ЗОО. Губсрновнч Текля, Ѓ'ўбері
В 269. Вонќо Тарас. Кек Василь.
В. 270. Терпелива Юлія.
І р'о, І Ілмкаіііік Михайло.
В. 2. Манлсль ( і ієн.І. М.пс.ть Іван.
В НЕДІЛЮ, 24. ЛИПНЯ 1927 Р. а 6. г о д . в с ч е р о м , а б о п и ш і т ь до
вич Михайло. В. 27І. Завќа Катерина. В. 30. Бат Іван. ІІіияга Теодор, Пі- ZAHAY GLOBE SERVICE eS. REALTY CORPORATION
В. 308. Івасншнн Петро. В IN W O O D PARK, N. A. VOLCAR,
В` 275. Мнськів Рода. няга Стсфанія, Иіняга Марія.
В. 309. Яб.тонський Теодор. В. 276. Шпак Михайло В. ЗІ. Феценко Клнсавета. 30 EAST 7tb ST.. Tel.: Orchard 8968. NEW YORK. N. Y. McNElL AVENUE, I N W O O D , L. I. 2 2 9 W. 34TH S T . , ROOM 1201.
В. 312. Радковігч Домініка. В. 277. Манас Олена, Іірисіаш М. В. 55. Чайковськнй Іван. Дсмчук NEW YORK CITY.
В. 317. Марков Марія. АБО П о ч а т о к о г о д . 12-ій в п о л у д н є .
Пилип. 152-60
В. 320. Солодкий Тимко. Р
" в . 282. Митар 'і'ригорій, Якубів Сс
В. 326. Гаду- Харитон.
В.. 334. Підсадний- Дмитро. Сѓебе,
В. 56. Рсваковський
В. .58. К.ірпиіііііи Олена.
Іван, Стсфапн-
т . J . HRYCEY A CO., В с т у п 5 0 ц е н т і в .
канва, нитки до ва-

ВЗОРИ
В. 286 Фрич lir.ni. З а п р о ш у є м о всіх' м і с ц е в и х шивання D. М. С І
ський Іван. Шаравінська Олена., В. 288. Го.іінсі.кнй Іван. В. 76. Сворін Марія. Сворін Михлй- 329 SO. 4LH S J . , : ЬотЬага 2593. PHILADELPHIA, Р А
В.-342. Гіндн Марія. ло. Сворін Петро, Сворін Антін, Зі- позамісцених-'Українців та стснповані річи. Пв-
В. 292. Фсдиіппк Михайло.
В. 353. Дмитрів Іван. В. 29-1. Яцнк Іван, Демідкж К. шіть по катальог яоі
В. 356. Леснк Елисавета. к р а ї н о ќ д о ч и с л е н н о ї у ч а с т и . UKRAINIAN BAZAR,
ДЕМІДЮК Олена. '```ІЎ V). ІІІЕИ'у ла 'михайл.'ГЇ ІІенула І -
Х т о ПриЙДЄ т о й н е п о ж а л у е З а ІНН К. 4,Ь Sr.. НЛ, York. N. Т.
В.-360. Купчнк Марія.-
В. 3 6 1 . Лґрес Грніорій. Ьаран Олс-
ксандра. Носик Тимќ,,, Дольний Ми
В. 300. ІІПІ..1 .Михайло
В. .306. .
В. 307.
Ісодор.
іак Ін.
`В 87. Костсиьмій Володимир, Т.ш-
чак Михайло.
НАЙНОВІЙІШ УКРАЇНСЬКІ АРТИСТИЧНІ РЕКОРДИ добру забаву ручнть і
коута, М-дижіькни Д м ш р о . Савчук Іі-
лисавета, Др. Меісльський Лонгін,
Лемко Данило. Аґрес Гвдокія.
В. 318. Коваль Марія.
В. 322. І'уда М.фія.
Теодор. Вѓ 95. Гурнн Генонефа.
В. 99. Галко Аниа. Дедаш Олена.
В. 104 Сціиська Марія.
КОМПАНІЇ 0КЕЙ-0ДЕ0Н.
Заходом впливових українських музичних продавців вдалося дістати
Комітет.
О Д И Н О К А
" ЕЃФ. В. 335. Мікарнк Марія. В. 112. Шнмчлк Розалія.
В. 339 Гайваішвич Микола В. 116. Ссньків Кагернна. красні сили до вфробу українських рекордів. ; Б Е З П О С Е Р Е Д Н А '
Поплатна праця.
В. 342. Ленінќ' Михайло, В. 126 ІІІіііім Іи,,н. Шийка Василь Одна найновійіпа рекорда, котра буде осолодоіо в кождій хаті, а рекорда
НАЙ Варвара. Стсафн. Воробс.іь Іван. В. 127 Град Лев. Град Иоснф. Град Д О Р О Г А І
В. 245. Нииолііи Іван. Роман. 15541 Коли$ мені, Господи І в а с ь п і ш о в на п р а к т и к у і не{
В. 400. Стсбсн Франко Д О .
В. 351. Топ В. 128. Шнмилл Андрій. Шпмила О- Карі очи, — Марії Машнр. м о ж е нахвалитися, скільки т о
ЧЛЕНИ ПРИНЯТІ НАНОВО: В. .354. КУ лена, ІІІНмил.1 Семен. Рекорда роблена електричним способом, без шкрабання, коли її слуха-
вік. Ва.тог Ді В. 1.1.5. ГЛУШКО Марія. він м а є р о б о т и . , `

ГДАНСЬКА
В. 8. Бабій Стефан. В. 117 Горба.іевич Лина. Горбалевич сцені. - Друга ду:кс гарна нова рекорда е:,
В. 27; Клсчор Дмитро. В. 356. ІІавлучковнч Ева, Пав.тучко — Пів д о и я т о ї я в ж е п ю к а
внч Василь. І'уда Иоснф. Михайло, Мнхалииіим Анна. 15,-12
В. Т6.;Мігкитни Ксеня, Ланяк Юл В. 358. Гуменик Анна. В. 155. Ііерігжапський Антін. М. Зазуляка. ву.
В. 40- Волоцшн Лука. В. .361. МСЛЬНИЧУК Петро. В. 161 Лисаќ Олен.і. Дисак Теодор
В. 43. Лучк-ннч Осип, Малннчак Пе Обі пісні вигадали Січові Стрільці, коли кулі свистали Тм поза вуха, -т- Т а к , т о щ е т о д і н і х т о у
В. 363. Рулнй М`ихайло. В. 162. Мсдиіль Іван, БЕЗ ПЕРЕСІДАННЯ.
тро, Малинчак Л е т к о . В. .364. Лсськів Василь, Сербнй Іван, А 177. так і передав ці пісні наш артист М. Зазуляк. в а с не е н а н о г а х ?
В. .59. Якубнаиоі Посиф. Бойко Па- Кукіж Григорій, Леськія Юсгина. Вол, ІМІЦ1 В Січовім ІіаллрІ також все можна почути рекорди українського Шаля- — О так, м а м а в а р и т ь д л я { СЛІДУЮЧІ В И Ї З Д И :
В. 384. Кушіль Андрій. 179. Яцечко Mux . ЯИвЧІ піна — Г. Шандровського. Ось вони:
Литвќи Петро. Литвин Олена. В. 206. Виспянський Стах. мене сніданок, а пів д о ш е с т о ї
В. 69. Сидорович Лука. 15538 Ой Дніпре мій.-Дніпре 15539 Коли розлучаються двоє
В, 81. Валега. Михайло. ЧЛЕНИ ВІДІЙШОВШІ З ПЕРЕ- II. Вибій Марія. Я п чужині загибаю. Де ти бродніО. для батька. ЛТГУАНІЯ `.'.`. . Л и п е н ь 19
В 91. Апдрсйчиіі ОнурфІЙ, Кузьо СТУПНИМИ ЛИСТАМИ: Ріжннця між Шалапіном а Шандрівським хиба пе, що одсн Москаль, — А обід також? ЕСТОНІЯ С е р п е н ь 9.
В. 31. Бабсляк Петро. В 237 МатаовсьКа Юлія. а другий Українець. (Може і ПІаляпін бувби Українцем, але через брак вй- — Так. Л І Т У А Н І Я . . . С е р п е н ь 30.
^ " Г Ґ І . С т р о к Андрій. Мандзяк Тим- В. 239. Лаюла Г.лнсавета, Ћ,іличин роблсного голосу його не прийняли на Уќранѓі до Укр. Артистичної групи).
В. :16. Ніікнтнн Ксеня.
Зофія, Тоганчнн Текля. Читай 3Q0 літ Українського Театру. — Н у , т о в о н а б о д а й п о п о -
В. 120. Бац Дмитро. Бац Анна.
В. 47. Стасюк Василь.
В. 245. Корсак Генонефа, Шсі
По дальші інформації г о -
В, 122. ПодворшіЙ Кароль, Тсренюк В. 56. Ві`.нах Іпан. Ини.' "^".оди, котрі варта мати: . л у д н і .-має трохи спокою?
В. 69. Злюруйко Ангін, Загоруйко лоситися до 'місцевих аген-
Максим. _ . J . Зубрнцький Микола, Зуб- 15540 Украінк.кпЯ танень 15534 Ой чомуж я не такий — Т а має — бо тоді вона
В. 170. Клчмар Михайло. Іл
рнцькнй Василь. Гандзя, полька — Мандоліни Як зачую колоМнйку —
тів, або пищіть до:
В. 182. Ќлипка Михайло, В. 70. Пасл.твськнй Андрій. спрятує, ходить коло дітей а
В. 77. Побуцький Іван. В. 276. Фірнч Теодор, Гладьо Анна. 15535 Ой я собі козак лепкнй. Ѓўменюќ. В. А І_,
Анна. В. 282. Галчип Тммко. Ганліяк ІПАН, п о т і м л а г о д и т ь д е щ а гга в е ч е р ю ,
В. 80. Сох.ні Иоснф. Сохан Текля. А я i o t дівча люблю. — 15533 Червона Калина
В. 217. Кучмій Іван, Кучмій Григо- В. 94. Л і т у ќ Юрій. Пн.мшчак С`тсфанія, ІІплнпчак Юлія, Гумснюк. Тропак — М. Зазуляк. щ о б и ми в ж е м а л и ш о зїсти, я
a B R I D G E ST., N E W Y O R K , N. Y.
РІЙ. СтрТлЄф, Григорій, Пархуиь Дми- В. 99. Замора Андрій, Замора Марія авлін.т Ольга. ІІавліна 'Рранко.
тро. В. 102. Шаварннський Андрій. В. 290. Цѓлінськнй Гдвард. і батько, як верне д о д о м у . ' П о .
А 218. Дврмограй Стефаі В. 109, Стсф.іпськнй Пилип. В. 300. Губсрновнч І Істро.
В: 235. Агідрии Микола, Андриц Ма- 15543 Чуьш, брате мій тім ми о б а ч и т а є м о 'ще т р о х и
В. 130. Гуиллюк Михайло. В. 310. ІІідковнч Михайло. УМВИЯВМВІМИРВВВВ
Р
В. 139. Вроблсвський Казиміір, Вро В. 342. Васовнч Зофія. Ой луснув обруч. г а з е т у тай і д е м о в с т е б л о .
Гз. 238, АНТЧНКЖ Сава. Юськів-Дмн- блевська Анна. В. Я56. Лссик Иос'нф. Леснк Олсі Обі пісні, досконалий концерт, пісня сумна I весела. ПЕТРО ЯРЕМА
тро. Берестецький Тван, Давнскнба Леснк Володимир. — А мама також?
В. 147. Дспісвськнй Іван. За всілякими рекордами заходіть і пишіть до Січового Базару. СІчовиІ УКРАІНСЬЖНИ ПОГРгГЬННГГ
Љкола. В. .357. Ворнк Василь. Гнірик If — Т а к — але н а с а м п е р е д во-
, В. 268. Ґромак Михайло. В. 157. Сірі.ігцькнй Даньки, Панькі миар, це українське, підприємство, котре, як 1 другі Українці, дбав ирч
лн, Стрілецька І Іараия. Борнк Михайло, Бориќ Анна. гга ш и є щ е т р о х и , я к у ж е п о м и
В. 276. Днісїряіі Семен, Дністря)! Ка- В. .358. Павляк Марта. юральне й матеріальне піднесення свого народу. Заходѓѓь до нас: 135-
В. 178. Бяран Андрій.
В. 192. Боіуиький Литіїѓ. В. .359. Швець Марія. Півень Мих ла р о с ў л и н у .
Р
%^їџ., Вовчак Михайло.

ЧЛЕНИ ПРИНЯТІ З ГЕРЕСТТЛНИМИ "трський Максим.


В. 206. Кравець Гнат, Кравець Во
лоднмир. СамборськиІІ -Андрій, Сам
о, Швснь Ольга, Півень Юрій, Швець
Іпрота. Швець Алсля.
б. 360. Ќостюк Данило, Ќостюк Мн-
SICHOWY BAZAR — А скільки ти з а р о б л я є ш ?
— П я т ь д о л я р і в на т и ж д е н ь .
К н и г а р н я і В н д а в н н ц т в о З в і й о к на п я н о „ С у р м а " ЗЛІПІМАЄСЬ П О Х О Р О Н А М И
; ЛИСТАМИ. В. 213. Куснк Андрій. айло, Ќостюк Анна. — А батько?
В. 218. Шспас Катерина. В. 371. Біленька Юлія, Біленька БАи- 3 2 - 3 4 E A S T Т " 1
STREET, N E W YORK, N . У ,
В : 20. Баршокська Анастазія сааета. Дзюбата Юлія, Дзюбата Анна,
В. '229. Дорофей Василь. — Б а т ь к о д і с т а є двгста до-
В, 4-1, Кравець.Ігнатій. Кравець Во- В. 247. Габрнч Дмитро. "тловіца Анна. лярів.
В. 252. Войтовнч Василь, Войтовнч 12В Е . 7 Љ S T R E E T ,
^ Г Б . Г ' Н А Г І Р И Н Й Олекса. ' „ В. 384. Яворський Андрій, Осгафій
Катерина. Михайло. — А мама?
В. 75- Стрілецький Да,нько, Стрі-
ленька Параска.
В. 90. Ковалишиц Іван.
В. 276. Лссак Фсдор, Лесак Анна.
В. 287. Куснк Елисавета.
В. 321. Ссрнівка Іван, Ссрнівка Іри бов.
В? 388. Пастернак Марія, Пастернак
Івап, Пастерннк Роман, Псрчак Лк,- УКРАЇНЦІ, НЕБУВАЛА НАГОДА! — Т а м а м а нічого не дістає
NEW YOBiK А Т Т
Telephone: Orchard 2568
В! 102. Гбдемарськнй Данило. Ще богато ніколи не думало стати властителем дому або якоїсь ревль- б о вона н і ч о г о не р о б и т ь
Ві 10Б. Стасюк Г. ВаЬиль, Вбйтович В. 401. Ламакін Ольга, Ламакін Аи- ностн. Тепер є нагода стаЃн ним в гарних околиця- міст PLAlNFIELD і
Василь. Войтовнч Катерина. на, Ламакін Марія, Ламакін Катерина, SOMERVILLE, N. J . , де вже запроваджена вода, газ, електрика; е склепи,
В. 121. Сокан Иоснф, Сохац Текля. Ламакін Володимир. ьеркви, стани, фабрики, де можемо постаратися вам о роботу. Там В школі.
В`. 13Я. ТТвславсьќнй Андрій. о на продаж гарні доми від $3000 І висше т і лоти по дуже дешевій Р о з м о в а цві гів. У ч и т е Л ь ^ о ч у б р і й , ска-
В. 133. Сінгалеинч ПнлиіГ, Баран Ан ЧЛЕНИ ПОМЕРШІ: НАНОВО ПРИНЯТА ДАТИ: ціш від $300 І висше. Коли купите лоту І схочете будувати дім, ми побудуе-
ЛРІЛ. мо вам його після вашої вподоби на малі місячні сплати. По близші інформа- ж и , к о т р е з в і р я д о с т а р ч а є нам
В. 5. Олійник Павли. — Чн не міг б и я з а ц ю ки
А - М7 Терефенко Микола, Герефеи- В, 16 Махомета Петро. ції голоситнся особисто або листовно та по білети на переїзд, до: ІогзТ-- шинки і ковбас?
В. 22. Цугаіь Мцко.і.т тицкі з а п л а т и т и з а в т р а ? — пн
В. Бѓ. Столяр ІІавлина.
В.
В.
70. Сінявський Пеѓро.
74. Тройчук Яків.'
VALHALLA REALTY І, IMPROVEMENT GO, лається гість купця у крамни-
щ ц в і т і в . — Б о Я бачу, щ о мені
У ч е гг и к: ^ Р і з н и к .
Великодушний ГІСТЬ.
ПЕГРОІ Ѓ'і с т ь ( д о ггортієра`в готе-
В. 86. Мишсвин Микола. не в и с т а р ч н л о г р о ш е й .
. Вогуцький Антін.
В,239, Сериівка Іван, Сернівха Ірії-
В.
а
87. Троянолсь'кий Павло,
96. Починок Стефан. l^^ra^AT^S: 132 NASSAU STREET, ROOM 420, N E W YORK CITY К у п е ц ь ;
л і ) : Я з а г у б и в п я т ь д е с я т ь цеи-
Д о б р е п а н е , АЛЕЇ тів. Я к н а й д е т е їх, т о в і д д а с ь т с
В. 168. Губ Атаназій.
ва. В. 173. Ьушаішч Марія,
P M
" t 3 2 3 5 А і ^ и ц ' Антін. Андркц Іван. w
Дістанете спору 1 чесИу обслугу и своїй рід ній мові, або впрост на місце я щ е д о д а м кілька н е з а б у л ь о к . мені, а як не н а й д е т е , т о може-
В. 267. Хомиќ Іван, Флінта Пилип, наших земель до вашого репрезентанта на Loe.er A - . . , Somerville, N J
В. 276. Дністрян Параска, Днктрян Потреба агентђа, услівя дуже приступні. Голоситнся на повнсшу а д р е с у ' те с о б і взяти." ; : У