You are on page 1of 4

УКРЛШСЬКИИ Д " Е в н и к у Е В 8 і т у

OF
А
ILLINOIS
U K R A I N I A N D A I L Y

УРЯДОВИЙ ОРГАН .ЗЛНОМ(м СВОЇ ОРҐЛНКІЛЦІУ УКРАЇНСЬКИЙ НЛРОДНЦИ OFFICIAL ORGAN OF THE UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION, b e .
СОЮЗ В ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ АМЕРИКИ.

ТРИ ЦЕНТИ. Джсрзн С и т і , Н . Д ж . , в т о р о ќ , 19. л и п н я , 1 9 2 7 . J e r a e y City, N. J . , Tuesday, J u l y 19. .1927.

С П Е К А НА УКРАЇНІ. СКАЖЕНІ ПСИ If ХАРКОВІ. НІСТОР ЗАЛЯКУЄ ВИБОРЦІВ.

ТРАНСОКЕАНСЬКІ ЛЕТУНИ 3 МОСКВИ повідомляють, щ о


в останніх днях була велика
спека на Україні. В Києві, Ка-
З Харкова по
є 100,000 с о б а к ,
без нагляду і і
та,

ролі
що там
в о л о ч а т ь с я ста
міста
В Чернівцях.відбу.часи врочн-

личннх
авдіенція
робіт,
у міністра
-відомого
пуб-
вже СТРАЙК СКІНЧИВСЯ, УРЯД УДЕРЖАВСЯ, А Л ЕЙ Д ЕН А

ВЕРТАЮТЬ В АМЕРИКУ. теринославі, Харкові й Одесі


б у л о 44 с т е п е н і Ц с л ь з і н ( 1 1 0
степенів Фарешайта). Такої
Серед них тепег
них, я к і к
дня д о шпиталі
ѓато скаже
ідий.
добре
Щ о промові
ю з я т ь 20j п о д а є
Ністора.
своїй
„Черновіцер
Цей
(як
панок
зміст
Морґен-
ВІДЕНЬ,
ПЕРЕГОВОРИ.
17. л и п н я . — В ч о р а по' ц і л о м у о с е р е д к у міста
т р е в а л и д а л і з а б у р е н н я , а л е нині м і с т о в ж е з о в с і м у с п о к о ї л о с я . '
ню И О Р К ПРИГОТОВЛЯЄ ВЕЛИКІ ИРИНЯТТЯ ДЛЯ 5 с п е к и не з а п а М и т а л и На У к р а ї н і д о ЗО о с і б , щ о і кусали ска б л я т " з 26. ч е р в н я ц. р . ) с к а з а в П о л і ц і я п о т р а ф и л а п р и в е р н у т и л а д і с п о к і й , не в и к л и к у ю ч и н а
жені с о б а к и . таке:
ЛЕТУНІВ. д о п о м о г у не з о в с і м п е в н о г о війска.
Досі там лише І П У (Чека) Я син Буковини... Держава
ДНІИРЕЛЬСТАН. Ж и т т є на в у л и ц я х з о в с і м н о р м а л ь н е . Великі товни н а р о д а
Н Ю И О Р К . 18. липня. — Н а к о р а б л і Л е н а н е т а н і п р и ї з д ж а - скаженіло, а тепер скаженішії тільки тоді м о ж е р о з в и в а т и с я ,
переходять попри великі публичні д о м и , к о л о котрих р о з г р и -
и п ь нині в А м е р и к у л е г ў ш і Ь е р д , Н о в і л , А к о с т а , В о л х с н і Ч е й м - З Х а р к о в а п о в і д о м л я ю т ь , m o j п е р е к и н у л а с ь і на б і д н и х с о б а к к о л и б у д е п а н у в а т и п о в н а г а р -
в а л и с я г о л о в н і к р о в а в і п о д і ї п о с л і д н и х д н і в . П о р я д о к у місті у-
б е р л и н , які я к в і д о м о , б р а л и у ч а с т ь у д в о х п с р е л с і а х ночерез Дпіпрсльсгаи (Дніпрова монія межи горожанами... Ми д е р ж у є поліція. В і й с к а с т о я т ь на п о г о т і в л ю в б а р а к а х на к р а ю
Аглиптійський океан. трична, с т а ц і я в К а т е р н п о с . С У Д Н А Д Д И К Т А Т О Р О М . j стремимо д о створення братст- міста.
може бути побудована за б літ.
М і с т о з н о в а п р и г о т о в л я є т ь с я п р и в и г а т и їх в р о ч и с т о як ге- З Агей, с т о л и ц і Греції, нові ва всіх г о р о ж а н т а зміцнення З у р я д о в о г о перечислення ж е р т в показується, щ о перші
К о ш т и п о д а ю т ь на 120,000,
роїв в о з д у х а . ї х к о р а б е л ь стріне ціла е ќ с к а д р а к о р а б л і в і л о - д о м . і н і о т ь , щ о Г і у и ш б г о д и к т а к р а ї н и і не п о т е р п и м о н і я к о ї вістки п р о їх число були .пересадні.
000 рублів ($60.000,000), колиб
д о к , ф о р т и в о к о л и ц і б у д у т ь с т р і л я т и їм на в і в а т , м е й о р м і с т а т о р а Греції, П а н ґ . г о с а . в л а д а агітації, щ о т о й м и р в к р а - Уряд відбуває потайні наради з ріжними партіями. К а -
е л є к т р і в и н б у л а н а 1.50,000
з б и р а є т ь с я в і д з н а ч и т и їх м е д а л я м и , в у л и ц я м и м і с т а м а ю т ь від- п о с т а в и л а п е р е д с у д з а н а д ў - ' ЇНІ порушилаб. Ви мусите жуть, щ о христіянські соціяли, щ о з а п о в н я ю т ь уряд, прийшли
С Ь К И Х с и л , а на 1 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0
б у т и с я п а р а д и . М і ж ННЧНМИ л е т у н і в м а є в и т а т и Л и и д б е р г . ж н т т є в . т а с т н в часі й о г о д і ї ќ - 7 - 1 4 л и п н я д о к а з а т и щ о в и м а - до переконання, щ о о д н о ю партією правити годі та що-треба
б о в а и ц і в , я к б и б у л а на 3 5 0 , 0 0 0 єте д о в і р я д о уряду... Мн кате-
Левін, котрий летів з Чеймберлином, остав в Европі. таторства. вже завести коаліційний уряд, в я к о м у малиби бути заступле-
кінських сил. ґорнчно вимагаємо ваших го- ні всі п а р т і ї п р а в а й ц е н т р а . J

Ќромі т о г о т р е б а щ е 20,000,- досів. Коли ви в а ш і г о л о с и від-


КР.ЩАВИИ Т Е Р О Р ' П Е Р Е Д В И -
ОСТРИЙ НАПАД ГАЗЕТИ НА ПРЕЗИДЕНТА. 000 рублів ($10,000,000) на з с -
БОРАМИ Н А БУКОВИНІ. д а с ь т е ие н а м , я к м и н у л о г о р о -
ЛІЗНИЧІ м о с т и Д О е л є к г р і в н і . ДАЛЬШІ ТОРГИ Н А ЖЕНЕВСЬКІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ,
ку, т о д і в нашому краю буде
ОРГАН ЛА ФОЛЕТА ПРЕДСТАВЛЯЄ КУЛИДЖА ПІД З А Р Я - „ Ф о р в е р т е ` ` з 2. .`іиііия ц. р . щ е г і р ш а у п р а в а , н і ж т о є т е - А М Е Р И К А П И Т А Є Т Ь С Я АНГЛІЇ, Ч И В О Н А Г О Т О В А З Р Е К Т И -
ДОМ ДЕМАГОГІВ. п о в і д о м л я є п р о ту х в и л ю ДИКО' п с р " . СЯ Б А З Ф Л Ь О Т И .
ЗБУДУВАННЯ ВОДЕСІ С Е - Ж Е Н Е В А , 17. л и п н я . — Ц і к а в и й з а п и т п о с т а в и в а м е р и к а н -
В А Ш И Н Г Т О Н , 17. л и п н я . — Г а з е т а „ Д е П і и е л з Б и з н е с " , ѓо т е р о р у , щ о п о к о т и л а с я т с - І цс ще називають'„повна во-
ЛЯНСЬКОГО САНАТОРІЯ. иер п о т е р е н і Б у к о в и н и іі Б е - ля п і д ч а с в и б о р і в " . ський п р е д с т а в н и к Гибсон англійським п р е д с т а в н и к а м на ж е -
яку в и д а є , П і п е л з Л е д ж и с л е й т и в С е р в і с " , з а л о ж е н и й с е н а т о -
р о м Р о б е р т о м М. Л а Ф о л е т о м , з а п о в і д а є с т а т т ю с в о г о р е д а к т о - На з а с і д а н н і п р е з и д і ї В У Ц В К : а р а б і ї в з в я з к у з п е р е д в н б о р - нсвській к о н ф е р е н ц і ї ДЛЯ м о р с ь к о г о р о з о р у ж е и н я . С п и т а в він,
А щ о ж тоді назвати т е р о р о м ?
ра Ь е з и л а Менлі п р о т и п р е з и д е н т а К у л и д ж а . 1 Іаркомздоровля був д о к л а д ю ю кампанією. Щ о дня т е р о - чи Англія г о т о в а б у л а б и з р е к т и с я деяких б а з для с в о є ї ф л ь о -
п р о б у д у в а н н я в О д е с і с е л я н - р и з у ю т ь џеварііиімі б а н д и , р о б - тн, я к і п о л о ж е н і к о л о а м е р и к а н с ь к и х п о с і л о с т и й , я к б и т а к
С т а т т я п р е д с т а в л я є п р е з и д е н т а К у л и д ж а п о ж а л о в а н и й гід- ТЕЛЕГРАФУЮТЬ, Щ О ХРУНІ і
с ь к о г о с а н а т о р і й і м . В У Ц В К - у . л я т ь з а м а х и на п р и х и л ь н и к і в А м е р и к а з г о д и л а с я признати Англії 6-цалеві г а р м а т и .
пою к у к л о ю р о з г о л о с у . На д о к а з с ь о г о з а к и д у г а з е т а н а в о д и т ь ПОБІДИЛИ.
ф а к т , ш о п р е з и д е н т н е д а в н о на ф а р м і , де він п е р е б у в а є в а к а ц і ї , Санаторій будують дуже соцінлістинних і опозиційних Межи англійськими а япанськими представниками знова
енергійно. Н е з а б а р о м почнуть іартій та к а н д и д а т у опозицій- Польські часописі в Америці н а с т у п и л о з б л и ж е н н я , яке д е я к і г а з е т и о к р и ч а л й як д о к а з п р о -
вбрався, як дитина, в ш и р о к и й к а в б о й с ь к и й капелюх, к а в б о й -
будувати другий поверх. В з а - іих л і с т . Т а к н а р . в С о р о к а х н а одержали телєграму з Варша- минутої крізи.
сі.кі ш т а н и і д р у г і п р и ч а н д а л и к а в б о я , і в н и х п а р а д у в а в п е р е д
гальпих рисах санаторій б у д е кандидата нац. цараністнчної яка повідомляє, щ о нри
газетярами, фармерами й дітьми, щ о зібралися з цікавости
г о т о в и й д о 10 Ж о в т н е в и х р о к о - партії напала якась банда і громадських в и б о р а х у Східній
КОЛО „ ќ є м н у " . Г а з е т а з а к и д а є п р е з и д е н т о в і щ о т а к е з а х о в а н - ФАШИСТИ ВИДАЮТЬ „КНИГУ ВІРИ П
Д Л Я СВОЇХ ЧЛЕНІВ.
вин. О т ж е з т р а в н я н о в о г о р о к у Галичині п р о г р а л о У П Д О (у-
не не л и ц ю є п р с з и д е н т о в и , т а щ о в о н о п о н и ж а є г і д н і с т ь н а й - стріляла- в нього. Л и ш і т ь з а в -
країнське національно - демо- МУСОЛІНІ НАКАЗУЄ Ї М ВІРИТИ СЛІПО.
більшого уряду в найбільшій державі світа. санаторій зможе прнпяти пер- днкн антови депутат врятував
крагнчне Обєдпаннє), а побі- Р И М , 17. л и п н я . — Т а к з в а н а в е л и к а р а д а ф а ш и з м у в и д а л а
С т а т т я далі с к л а д а є г о л о в н у частину вини з а з а х о в з н н е ші п а р т і ї х в о р и х селян. З б у - обі ж и т т я . З а б о р о н я ю т ь збо-
днв хрунівськніі Україиськиіі з б і р к у всіх р е з о л ю ц і й , ухвалених сею р а д о ю до с ь о г о часу. Пе-
президента па й о г о політичних дорадників, які р а д я т ь йому д у в а и н я іі у с т а т к у в а н н я с а н а - р и с о ц . де.м. i'.iihj-В'Ші'.. ійосила-
Народній С о ю з . р е д м о в у д о с ь о ї книжки н а п и с а в Мусоліні, котрий з а ќ д н ќ ў є ' в
р о б и т и такі о п е р е т к о в і виступи, д л я зискуваиня голосів не- торія кошту ватиме 550.000 ючнсь oox^k-ti, діозиолу
Д о с ь о г о т р е б а д о д а т и , irroj ній у с і х ф а ш и с т і в ч и т а т и к н и ж к у т а с л і п о в і р и т и в у с і з а я в и
о б а ч н и х в и б о р ц і в . Т а к и х д е м а г о г і ч н и х ш т у ч о к сі п о л і т и ч н і м е - карб.' від г о . т о в " ^ ^ ^ . н і д а р . м с ь -
Н Д О се п а й е н л ь н і й ш а у к р а - ради.
наджери в ж е робили б о г а т о . С в о г о часу вони представляли, рави. А т о щ е нрактику- . М у с о л і н і к а ж е в т і й п е р е д м о в і т а к о ж , щ о тепе'р н а с т а в в
їнська опозиційна організація,
щ о К у л и д ж у молодостіѓ ж и в на ф а р м і с в о ї х р о д и ч і в , на якій #ІРОТИ БОЛЬШЕВИЦЬКОЇ Глльш в е с е л і р е ч і . У В а т р и Італії п е р і о д ф а ш и з м у , щ о „ с т а р и й л а д " з г и н у в н е п о в о р о т н о ,
г Український Народній С о ю з
була тільки одна маленька н а ф т о в а лямпочка. Відтак вони ф о - ТМолдоиіцсй закували і до кро- т а сі ч а с и в і с т о р і ї І т а л і ї б у д у т ь в і д о м і т і л ь к о ч е р е з ф а ш и з м ; '
ПРОПАГАНДИ. сѓнує на п а п е р і і т о м у б е с і д і
т о г р а ф у в а л и К у л и д ж а , я к він к и д а в с і н о на в і з . В і д т а к ф о т о - ііобили іюсноважного соц. тревалий і побідний. Після й о г о слів, ф а ш и з м р о з в и в а є нову
іро й о г о п о б і д у є п у с т и м ' б а -
г р а ф у в а л и й о г о , я к вій т я г а в з в о д и г а р н у р и б к у , х о ч а я к и й с ь Б ю р о української академій-! і. парѓії механіка Пилипа ідею держави.
лаканнєм.
час п е р е д т и м в і н м а в з а я в и т и , щ о р и б о л о в с т в о с е д і т о ч и й ної г р о м а д и в П о д є б р а д а х . на Матіяса. Справа розпочалася
М о ж л и в о тільки такс, щ о u
спорт. Чсхос.тооаччипі. прислало п р о - надто просто. З початку пака-
Ціллю теперішньої демагогії є представити Кулиджа з а т е с т п р о т и б о л ь н і е в и ц ь к о ї про,' за.ін йому зянитися як чужо-
деяких ( а м о ж е і м і і о г и х ) по- АНГЛІВЦЬ ГОТОВИТЬСЯ ДО №ДОРОЖИ ЧЕРЕЗ OKEIH.
вітах нобідн.іи польські старо- ПРОБИ З „ЛІТАЮЧОЮ лодкаю" ЎДАЧНІ.
с п р а в д і ш н ь о г о мушину, який м о ж е д о р і в н я т и с я в усім покій- пагандн, яка хоче використати зсмцю(?) до жандармерії, а
т и при помочі відомих р о з б о - С А В Т Г Е М П Т О Н , А н г л і я , 17. л и п н я . — К а п і т а н ' Ф. Т .
йому прсзидентови Рузвелтови. процес проти убивця Петлюри, там з а а р е ш т у в а л и . К'оли доне-
в і ш а х р а й с т н , поставиіщіи но Кортні, котрий з б и р а є т ь с я відбути сими днями п о д о р о ж че-
С т а т т я з а к і н ч у є т ь с я в и с л о в о м надії, щ о с ь о г о р о д а д е - Шварцбарта, проти українсько - лося звільнити й Матіяс був у
:елах с в о ї х к а н д и д а т і в і „ в н -
м а г о г і я м о ж о д у р и т и цілий н а р о д я к и й с ь ч а с , а б о я к у с ь р е з А т л я н т і й с ь к и й о к е а н з Англії в Америку, р о б и т ь т е п е р б е з
го народу. готелі д о часу відходу потягу,
б р а в ш и ' " їх п р и п о м о ч і ж а п д а р - упину проби зі с в о є ю „ л і т а ю ч о ю лодкою", я к а називається
ч а с т і ш у н а р о д а в в е с ь ч а с , а л е н е п о т р а ф и т ь д у р и т и п е с ѓ о пат С е й п р о т е с т п і д п и с а л о 4 7 у- ЙОМУ з н о в а н а к а з а н о б у л о з а й -
мерії. „ Д е І`вейл" ( к и т ) . Нині л і т а в він п о ч е р е з А н г л і й с ь к и й к а н а л у
рода ввесь час. КраїНСЬКИХ с т у д е н т с ь к и х о р і а - пг до жандармерії. Тут його
Ф р а н ц і ї та вернув н а з а д в Англію.
пізаціи з Чехоеловаччипи, Ю - знова арештовано. На кіішн
АРХЕОЛЬОПЧНІ РОЗКОЛИНИ Л о д к у с ю з б у д у в а л и німецькі інжннери, котрі к а ж у т ь , щ о
гос.тавії, Австрії,. Німеччини, ВИЙШЛО о б в и п у з р ч е н п и — ВТС-
ФОРД І САПІРО ПОЛАГОДИЛИ СВОЄ НЕПОРОЗУМІННЯ. В РАЙОНІ ДНІПРЕЛЬСТАНУ. в о н и б у д у ю т ь т е п е р 10 т а к и х л о д о к д л я р о с і й с ь к о г о у р я д у .
Дапцігу, Бельгії, Франції, Гали- ча. ‚ З р е ш т о ю з а к о в а н о м у в д и -
чнни, П о л ь щ і і К и т а ю ( з Х а р б і - би і крівано побитому Матіясо- Архсольогічні розкошній и
Д Р У Г И Й П Р О Ц Е С Ф О Р Д А З ЖИДАМИ ТЕЖ БЛИЗЬКИЙ
). Підписали р а з о м Дніпряп- ин в т і й ж е у п р а р і в к р а д е н о в с і р а й о н і Д н і п р е л ь с т а н у почали ДЕДАЛІ СВАРЯТЬСЯ ЗА ТЕ, ХТО ВИНУВАТИЙ ЗА СВІТОВУ ВІЙНУ
ПОЛАГОД`ЖЕННЯ. і Галичани. цінні р і ч н . цими д н я м и . Р о з к о п а н о д в і м о ' ї ПУАНКАРЕ В І Д П О В І Д А Є Н І М Ц Я М Н А З А Ќ Й Д И П Р О В И Н У .
В протесті` сказано, щ о боль- і. В о б о х з н а й д е н о п о кісти- Л Е К Е Н , Б е л ь г і я , 17. л и п н я . — Н а в і д с л о н е н н ю намятннка
Д І Т Р О И Т . М н ш и і си. 16. л и п н я . — А р о н С а п і р о , ш н к а г о в - ЕВИЦЬКІ агенти намагаються „РУМУНІЯ Н Е М А Є Ж А Д Н О Ї при ч о м у о д и н кістяк по- в честь француського Невідомого Жовніра говорив між инчи-
ський а д в о к а т , к о т р и й п о з и в а в б у в а в т о м о б і л е в о г о ф а б р и к а п - іриписати покійному Петлюрі КУЛЬТУРИ". х о в а н о в центрі дсревляного) ми бесідниками француський преміер Пуанкаре, який у своїй
га Генрі Ф о р д а з а в і д ш к о д о в а н ц є в с у м і 1 м і л і о и а д о л я р і в з а навіть усьому українському зрубу. промові посвятив б о г а т о уваги німецьким закидам, щ о мов-
„Черновіцер Альг. Цаіітунг"
напали в Ф о р д о в і й г а з е т і „ Д е Д і р б о р и Індепендент" п р о т и ді- іародовн вину з а п о г р о м и . У тих самих могилах знайде- л я в Б е л ь г і я п а р у ш и л а с в о ю ц е н т р а л ь н і с т ь , щ е з а к и м її п а р у ш и -
з 1. л и п н я ц. р. п о д а є ц і к а в и й
яльносги С а п і р а як наміреиої акції Ж и д в д о з а х о п л е н н я конт- Підписані академічні тонари- п о с к л я н е т а з я к о ї с ь м а с и на ла Німеччина.
факт, щ о схарактеризовує як
ролі над а м е р и к а н с ь к и м ф а р м е р с ь к и м к о о п е р а т и в н и м р у х о м , ства заявляють, щ о Петлюра мисто, 7 бронзових накопеч
н а й к р а щ е т а к настрій насслен-
відступив від с в о г о процесу, п о л а г о д и в ш и с я з Ф о р д о м п о з а б у в бЄЗВИННИй У п о г р о м а х , т а
НЯ в о к у п о в а н и х з е м л я х , я к і
ників д л я стріл і ю маленьких!
судом. цо тільки б о л ь ш е в и к и , котрі золотих баранчиків.
ПАЛІЙСЬКІ РІЛЬНИЧІ РОБІТНИКИ П Р О Т Е С Т У Ю Т Ь ПРОТИ
методи адміністрування Руму-
ІІідготованнем д о сеї п о л а г о д н б у в нублнчинй відклик його убили, хотілнб відвернути
нії. У в і й с ь к о в о м у с у д і в о є н н о ї
З п р и в о д у цих з н а х і д о к існує ЗНИЖЕННЯ ЗАПЛАТИ,
Форда його виступів проти Жидів. Коли розійшлася вістка, щ о увагу світа від убийників Пет- д в і д у м к и : о д н а г а д а є , щ о ці П Е Р Ш И Й ПРОЦЕС П Е Р Е Д ПРОМИСЛОВИМ ТРИБУНАЛОМ.
дивізії слухалася справа про
Ф о р д погодився зі С а п і р о м , пішла чутка, щ о С а п і р о дістав від і ю р н , а з в е р н у т и її на п о г р о м и . могили скитської доби (1800— Р И М , 16 л и п н я . — І т а л і й с ь к і р і л ь н и ч і р о б і т н и к и в и с т у п н -
„образу" румунської державі
Форда гроші. С ю чутку Сапіро з обуреннем простує, кажучи, Т а к с а м о з а я в л я ю т ь студент- 2000 років т о м у ) , друга, щ о во- л и п р о т и з н и ж е н н я ї х р о б і т н и ч о ї з а п л а т и н а ЗО п р о ц е н т т а вне-
Мімі з Секурені. О б в и н у в а ч у
щ о йому х о д и л о ТІЛЬКИ О в и я с н е н н є с п р а в и , а не о`те, щ о б и на ькі о р г а н і з а ц і ї , щ о й ў к р а ї н - на д о б и к о ч о в и ќ к і в . сли в тій справі п о з о в п е р е д н о в о встановлені п р о м и с л о в і с у д и ,
ю т ь й о г о в т і м , щ о на п р и в а т
процесі щ о с ь з а р о б и т и м а є т к о в о . с ь к н й н а р і д т е ж не п о в и н е н з а Яка п р а в и л ь н і ш а , — з я с у є т ь - щ о м а ю т ь р о з г л я д а т и н е п о р о з у м і н н я м і ж р о б і т н и к а м и а п.ід-
ній в е ч і р ц і в і н , б у в ш и в ж е н а
Тепер з а п о в і д а ю т ь , щ о Ф о р д п о л а г о д и т ь п о з а с у д о м т а - жидівські погроми. ся п о т і м . Т е п е р д о Д н і п р о п е т - прнемцями.
підпитку, нібито сказа
кож процес ЖИДІВСЬКОГО газетяра Бернш.тайна, котрий пізнав е с т в е р д ж у ю т ь українські Румунії не м а ю т ь ж а д н о ї к у л ь - р і в с ь к о г о в и ї х а в п р о ф . Е в а р - Був с е перший процес т о г о рода. С у д п р и з н а в слушність
Форда за в і д ш к о д о в а ќ н е в сумі 200,000 д о л я р і в . с т у д е н т и я к о учасники ў к р а ї н - турн, та щ о Румуни циганський ницькнй, щ о б д о с к о н а л ь н о д о - робітникам.
с ь к о ї визвольної' війни.
народ. Викликано б у л о б а г а т о слідитн все знайдене.
Треба щ е було додати, щ о „ Т И Ж Д Е Н Ь О Б О Р О Н И " В МОСКВІ Н Е В Д А Ч А .
свідків. Щ о д о обвинуваченого, Розкопинами керує архсо-
НІМА ЖІНКА ВІДЗИСКАЛА МОВУ ЧЕРЕЗ СТРАХ. п о г р о м и сс т в і р російського М О С К В А , 16. л и п н я . — „ Т и ж д е н ь О б о р о н и " , я к и й з а в і в у -
то суд мусів його звільнити, б о л ь о г Рудинський.
ц а р с ь к о г о уряду, які осталися р я д д л я р о з б у д ж е н н я в населенню п а т р і о т и ч н о г о з а п а л у иа
Ч Е С Т Е Р , В е с т В е р д ж і н і я , 17. л и п н я . — М е ж и г л я д а ч а м и н а вини не д о к а з а н о . Х а р а к т е р н е - Ц и м и д н я м и р о з к о пають!
в Росії, иа Україні і Білоруси случай м о ж л и в о ї війни п р о т и Росії, не приніс б а ж а н о г о вислі-
представленню м а н д р у ю ч о г о цирку в с ь о м у місті була 32-літна т и ч н и м є о д н а ч е те, я к и м и с п о - н а й б і л ь ш у м о г и л у , в я к і й д у м а -
м а л а
яко с п а д щ и н а ц а р с ь к о ї неволі ду. П у б л и к а в і д н о с и т ь с я д о небезпеки з о в с і м байдужо`, і з о в с і м
пані Мері Л а й о і ; с , к о т р а ч о т и р и р о к и т о м у н а з а л і якусь собами д о в о д и т ь с я з б е р і г а т и ю т ь з н а й т и цінні й ц і к а в і р е ч і .
Тільки московські большевики не ц і к а в и т ь с я а г і т а ц і є ю з а п о т р е б о ю „ с к р і п л е н н я ф р о н т у з а
о п е р а ц і ю г о р л а й с т р а т и л а н а с л і д к о м її м о в у . Л і к а р і п р о б у в а л и „авторитет держави".
с ю п р а в д у з а к р и в а ю т ь , а силќўа- ч е р в о н о ю а р м і є ю " . У р я д у р я д и в всякі війскові п а р а д и , мані-
привернути м о в у , а л е о с т а т о ч н о м у с і л и п р и з н а т и п о в н у б е з - САМОГУБСТВО.
ються звалити в и н ў н а україн- фестації, віча з горячими патріотичними п р о м о в а м и , а л е се
надійність д а л ь ш и х з у с и л ь . М і ж т о ч к а м и ц и р к о в о г о п р е д с т а в -
лення б у в п о п и с в о з д у ш н о г о а к т о р а . А к т о р р о б и в о д н у , так с ь к и й нарід і на у б и т о г о ними чоловік У Б И В Ж І Н К У . В Филаделфії повісився По все не п о т р а п и л о з а п а л и т и б а й д у ж о г о населення.
Петлюру, щоби піддержати во В с е л і Г а л я х б і л я К о с о в а ЗО- л я к Г н а т К в я т к о в с ь к и й , р о д о м Богато краще як „тиждень оборони" поступають приго-
рнзнковиу ш т у к у , щ о б о г а т о г л я д а ч і в а ж о х н у л о зі с т р а х у . П а -
рожнечу українсько-жидівську літній Петро Скрипнуќ убив з Виленщини. Перед 'самогуб- товання балетів на в р о ч и с т е святкованнє б о л ь ш е в и ц ь к о ї рс-
ні Л а й о н с а ж к р и к н у л а . С е її з д и в у в а л о н е м а л о , і в о н а с е й ч а с
аби Ж и д и ішли з ними п р о т и свою жінку Варвару. Вбийиик ством віц дуже запивався аль- в о л ю ц і ї в ж о в т и й , на я к о м у м а ю т ь в и с т у п и т ' и ' п і в т о р а т и с я ч і
висловила свій п о д и в словам'и. І в і д т о г о ч а с у в о н а в ж е г о в о -
України. утік, й о г о шукає поліція. коголем. балєгистів.
ригь, н і д з и с к а в ш и з і с т р а х у в т р а ч е н у м о в у .
4
T
I-OBO
рD AокяII1199
еим Москалів, ського режиму. Всі вони озлоб- С к р о п а д щ и н а д л я Українців

МОНАРХІСТИЧНА ВОДА HA
пнуться наслідувати

_г а і: Виана-
-aMlih-а і у except
то цс в ж е не л и ш е с л у ж е н н я лені, г о р я т ь п о м с т о ю д о н а р о - це ц е н з у р а у к р а ї н с ь к и х газет,
р е с т а в р а ц і ї СОЦІАЛЬНОГО Й ПОЛІ- ду, я к и й в о н и в в а ж а ю т ь п р и ч и - к н
т и ч н о г о г н е т у с т а р о ї ц а р с ь к о ї і і о ю ї х с т р а т и с в о г о п а н у ю ч о г о ках
и ж о к і' т. д.- П р и б о л ь ш е в и -
в с е ж т а к и деякі українські

ин Brand Street, Jereey СЌу, N. J . ВОЛЬШЕВИЦЬНИЙ МЛИН. Росії, але й національного раб- становища.
стаа.
Зявнвси один шляхтич римо-
Ц е значить, щ о вчені п р а ц ю ю т ь , а при Скоро-
знову почнуть палати в і д рук падському їх замикано п о вяз-
р і ж н и х „ а ф і ц е р с к и х атрядов" ницях. Навіть професоровії
VWB.4feytke UkralDlan HaMonal Aaaoctottet., ї м . у к р а ї н с ь к і к н и ж к и , у к р а ї н с ь к і Г р у ш е в с ь к о м у д о в е л о с я в часи
Увесь ч а с с в о г о істнування л и ш е ' в о н и б о р я т ь с я за і н т е р е с и к а т о л н к , щ о н а з в а в с е б е У к р а -

іatЯ
вeВ
l$
cІaсaаdі̀іто Idltea fey BtHtorlai Committee. кооперативи та „Просвіти". Це С к о р о п а д щ и н и ж и т и н а нелє-

и Be
М ім
ИиЦkaІ.Itisеру.
Claaa MaU
j
Matter at the Poit Offlce ot Jeriey City,
ПЕРЕДПЛАТА:
March 30, 1911, adder tke Act of March I , до
1
H 7 три
9. в
H. J.
большевики ведуть пайжорсто-
кійшу б о р о т ь б у з політичними улишеі
т р у д о в о г о люду, а всі инші т о їнцем і п о ч а в . п р о п о в і д у в а т и
с л у г и к а п і т а л у , ц а р а т ру е, с т а в р а ц і ю з е м е л ь н о ї ,
с л у г и п о л і т и ч н о г о , С О Ц І А Л Ь Н О - Ної т а и н ш о ї ш л я х т и н а У к р а ї -
чинов-
значить знищення українського ґальному становищу. Поворот
шкільництва, панування „ о б щ е С к о р о ' п а д с ь к о г о ц е нові а р е ш -

,..$,i 3.7S poartge


партіями та окремими особами
r.oo п а н я т н а в о я з и к а " , ' т а р о з б и т т я т и всіх у к р а ї н с ь к и х націоналі,-
чи о р г а н і з а ц і я м и , які р е п р е з е н - ГО й н а ц і о н а л ь н о г о п о н е в о л е н - ііі. Н а Ч О Л І Т О Ї р е с т а в р а ц і ї п о -
Шевченкових бюстів, а замісць н и х т а п о л і т и ч н и х д і я ч і в , це
2.00 тують щиро демократичну, або ия п р а ц ю ю ч и х м а с . З а в е д е и н є с т а в и в с т а р о г о р о с і й с ь к о г о г е -
.... . at ipedal rate ot pro-rlded них поставлення б ю с т і в „ ц а р я - н о в е пе'реповнення українських
В Джераа С-ГГІ іfor la SecttoB 1103
Загражядею: СОЦІАЛІСТИЧНУ д у м к у . Д л я боль- д е м о к р а т і ї п р е д с т а в л я ю т ь . в о н и нсрала С к о р о п а д с ь к о г о , пред-
батюшки". в я з н и ц ь в с і м и в е р с т в а м и свідо-
рік
at the Act of October J , 1917,На authorised July 3 1 , 191S. "- n n n
шевиків нанстрашнійшим воро- як т і о в о р р т н а з а д д о ц а р с ь к о ї ' к и я к о г о б у л и українськими
На пів року $ 5 00 хрунями. Почав творити теоре- Ц е все робилося в часи Ско- м о г о українства.
N t - f r a вві І Ш І Х ЄИт Kataai На три місапі і 2.75 ѓ о м є д е м о к р а т і я , я к а с т а в и т ь неволі з поміщиками.
Чи м о ж е все це бути стиму-
ропадщини й в уяві українсько-

But -всієї
ЏЩЏЏТШЛЯ T 5.00 д о б р о народа в и щ е партійних, Г о л о в н а сила, б у в ш о ї Росії, а т и ч н о д л я У к р а ї н и у к р а ї н с ь к у

центві. ...I 2.7ь


Ь
ин fNi 110.00 ѓо народа Скоропадщина мо- лом д о пробудження народної
КЛАСОВИХ інтересів одної о с о б л и в о на У к р а ї н і п о л я г а є в „ а р и с т о к р а т і ю " . Т о м у , щ о с т а -
За оголошений редакція не відповідає. верстви. Демократія, яка при ж е п р и й т и л и ш е з такими а т р и - а к т и в н о с т и в б о р о т ь б і 3 б о л ь -
її' с е л я н а х . С е л я н с т в о , т е п е р б а - р о ї , ш л я х т и м о ' с к о в с ь к о ї нс
За кожху вмінугроші
адресилише иа т. зв.
платитьси 10 Foreign Money Order. б у т а м и с в о є ї ` в л а д и . шевиками?
з н а є п о в н у с в о б о д у к о ж д о ї лю- чить, щ о поміщики зникли й з н а й ш л о с я б о г а т о , я к а б схоті

Ж И

ЖІ J.
Телефон „Свободи": 498 Montgomery. Tea. У. Н. Союза:"Л838 Mont-ornery.
А "3VGBODA", P. О. BOX 346. JHRSEY CITY. N.
д н и н , п р и з н а є п р а в о к о ж д о ї : з е м л я н і б и т о п е р е й ш л а в й о г о ла натягнути на себе хочби
‚люпин н а свій т р у д т а на з д о - к о р и с т у в а н н я , а л е п о д а т к и з а т и м ч а с о в о у к р а ї н с ь к у м а ш к а р у ,

СЛОВА ТОГО, ЩО ДОСВІДЧИВ НА СОБІ


б у т к и т о г о т р у д а , є д л я niixj
пайиебезпечнійшим ворогом.
доводиться тепер платити притягнув він д о т о ї праці
д а л е к о б і л ь ш і ніж б у л а аренд-
Т о м у б о л ь ш е в и к и т а к у п е р ' на п л а т а ' з а з е м л ю в ц а р с ь к і ч а - С е р е д
ш л я х т и ч і в " з ХЛОПСЬКИХ синів.
європейської іміграції
г о л о с и ЧИТАЧІВ
Гр. П е т р о В о л я н с ь к и й , член У . Н . С о и Л а в і д д і л у 3 4 1 . в
К л і в л е н д і , так п и ш е д о г о л о в н о ї к а н ц е л я р і ї У . Н . С о ю з а :
то й жорстоко борються з ко
жним
Та селяни сподіваються, з України справа не пішла, т о
п р о я в о м д е м о к р а т і ї , з щ о цс п о в о л і мине т а щ о в о н и п е р е к и н у л и т о д і с в о ю агітації
к о ж н о ю д і й с н о р о б і т н и ч о - п р о - с т а н у т ь д і й с н и м и в л а с н и к а м и на а м е р и к а н с ь к у і м і г р а ц і ю , я к а
нм
і ці дпооркоазгуую
. ть нам :и з а х о п и л и с я т о ю д у м к о ю і ю -
к а з а т и с я т а к , щ о навіть, вони,
„ З а п о м о г а в сумі 5 0 д о л я р і в , к о т р і мені в и п л а т и в У. Н .
ф с с і і ' ш о ю ч и с е л я н с ь к о ю о р г а - с в о є ї з е м л і . Б о л ь ш е в и к и у в е с ь м а й ж е н і ч о г о , н е з н а є п р о від- В американській газеті „ Н ю
які п о к а з у ю т ь с я п о с т у п о в ц я м и ,
С о ю з , с т а л и мені в е л и к о ю п о м о ч і ю в м о ї м в и п а д к у .
и і з а ц і є ю , я к а б о р е т ь с я з а п о - час у п е в н я ю т ь с е л я н , щ о х т о - п о с и н и , я к і б у л и н а У к р а ї н і і И о р к Т а й м е " в и ч и т а в я , я к у які не з в е р т а ю т ь н а некорисні
„Я п р и с т у п и в д о о р г а н і з а ц і ї , б о з н а в , ш о в А м е р и ц і м о ж е
ш е н н и с т а н у р о б у ч о г о л ю - б и не п р и й ш о в п о н и х , т о й НЄ- ч а с и революції, Центральної
політику ведуть репер Німці. річи у в а г и , в з я л и с я п о к а з а т и
чоловіковії трафитися нешастє. Я знав, щ о таке нещасте м о ж е
ду. В е д у ч и н е ч у в а и и н ж о р с т о - йпо поверне н а з а д поміщн- Ради т а С к о р о п а д щ и н и . О с ь Видно, Н і м ц і в с і м а с и л а м и л ю д я м д р у г и х п е р е к о н а н ь , що
т р а ф и т и с я , але прецінь я його для себе ніколи не с п о д і в а в с я .
кнй т е р о р , б о л ь ш е в и к и головне в, в і д б е р е у с е л я н з е м л ю т а тут з и а й ш о в е я ентузіяст, який
п р у т ь д о о б є д н а н н я в с і х с в о ї х й в о н и в м і ю т ь ў с т р о ю в а т и по-
„ А л е м е н е н е ш а с т є с т р і н у л о . 1 с т р і н у л о в о н о , як з в и ч а й н о ,
Н И Щ И Л И ТИХ, щ о в ц а р с ь к і часи ще с к а ж е п л а т и т и з а к о р н е т у - п о ч а в в и р о б л я т и р і ж и і б л о ф и к р а ї в в о д н у ц і л і с т ь . Н с х о ч у т ь х о р о н и не м с н ч с в и с т а в н о від
зовсім несподівано. Вертав я раз з роботи. Здоровий. З ве-
б о р о л и с я з а п р а ц ю ю ч и й н а р і д ванни, нею. зі С к о р о п а д щ і ш о ю .
б у т и р о з б и т і н а к у с о ч к и , х о - Н а й т с м н і й щ и х Італійців. Я к у-
селнми думками, як звичайно чоловік, вертаючий з р о б о т и
нищили тих, щ о б о р о л и с я про- К о л и б не б у л о р і ж н и х р с а к З я к о г о н с б у д ь д е с я т к а з а п р а - ч у т ь з і б р а т и с я в о д н у в е л и к у м с р ї х о д и н т о в а р ц щ , то. н а ѓю-
по.'цілоденній праці. Радий, щ о п о б а ч у жінку й дітий, р а д и й ,
т и П О Л І Т И Ч Н О Ї , н а ц і о н а л ь н о ї т а дійних о р г а н і з а ц і й п о з а к о р - ц ь о в а і ш х р о б і т н и к і в т в о р я т ь д е р ж а в у . Х о ч у т ь н а в і т ь А в с т р і - г о п о х о р о н з н е с л и т і л ь к и кві-
щ о відпочину.
с о ц і а л ь н о ї н е п р а в д и , г н е т у , ца- д о н о м , т о їх т р е б а б и б у л о цілі а р м і ї р і ж н и х к о л ь о р і в , „ в е - ю , з я к о ю в о н и к о л и с ь в о ю в а - тів, щ о я к б и с і к в і т и продати,
„Та не д о в е л о с я м е н і т о г о д н я т і ш и т и с я с п о ч и н к о м , т о - рзту. Неоднн з борців з а па большевикам створити. М і ж личсзиі" з'їзди, а р х н є р е й с ь к і л и , п р и л у ч и т и д о о д н о ї Н і м е ч - то м о ж н а б и . о д н и п о в і т людиіі,
в а р н с т в о м ж і н к и і д і т и й . Н а в і т ь не з н а ю , я к с е с т а л о с я . В і д а й род, щ о в часи с т а р о ї Росії від и н ш и м вони подекуди и р о б и С л у ж б и Б о ж і , т о щ о . Р о б л я т ь чиіш, а німецькі Німці нічого г о л о д у ю ч и х на Україні під
усяке н е щ а с т е т а к п р и х о д и т ь , я к м о є , щ о л ю д и н а н а в і т ь не б у в а в т я ж к і к а р и й к а т у в а н ш ли т а к , щ о ч е р е з с в о ї х а г е н т і в ) р с р г о л о с , п і д н і м а ю т ь б у р ю п р о т и т о г о пе м а ю т ь . б о л ь ш е в и ц ь к о ю . к о р м и г о ю , ці-
з н а є , як в о н о с к о ї т ь с я . Не з н а ю я, як у д а р и л а мене л ь о к о м о - царсьиої жандармерії, зазнав (утворювали монархістичні т а
склянці води. А б о л ь ш е в и к а м Че н е т р е б а її н а м в е с т и т а к у лиїї м і с я ц ь г о д у в а т и , а б р к і л ь -
тива. Я сейчас с т р а т и в п р и т о м н і с т ь . К о л и я п р и й ш о в н а з а д від б о л ь ш е в и к і в щ е б і л ь ш и х
и н ш і р`еакційні о р г а н і з а ц і ї , т а к т і л ь к и й ц ь о г о т р е б а , щ о б и п о п о л і т и к у з а о О є д н а н н є м у с і х У ка т р а к т о р і в у к р а ї н с ь к и м с с л я -
д о п р н т о м н о с т и , — а б у л о с е на д р у г и й д е н ь , — р о з г л я д а ю с я , П е р е с л і д у в а н ь т а з н у щ а н ь . Б а
а я не в д о м а , а л е в ш п и т а л и . М о я н о г а в и с и т ь н а б а н д а ж а х .
на терені Совдспії, я к і п о з а к а з а т и у к р а ї н с ь к о м у селяниі к р а ї і щ і в в о д н у д е р ж а в у ? В н а с н а м к у п и т и . З а ч у в а ю , що сей
гато з них розстріляно в тем кордоном. дско-
ви р о б і т н и к о в и : Д о в и с ь , у к р а - п р и м і р о м т е п е р і д е з а в з я т а б о - п о х о р о н з а і м п о н у в а в уже
„ Т а к перележав я в шпитали кілька місяців. 1 кілько разів них л ь о х а х ч е к а .
Т о м у всі т і , щ о т в о р я т ь р е - і ї и с ь к а і м і г р а ц і я , п р и д о п о м о з і р о т ь б а м е ж и о д н и м и У к р а ї н ц я му з н а ш и х ц е р к о в н и х людий.
я так д у м а в , щ о б у л о б и з і м н о ю , я к б и не У к р а ї н с ь к и й Н а р о д -
Б о л ь ш е в и к и в з я л и собі на акційні організації, п р о п а г а п - J світової к о н т р - р е в о л ю ц і ї ' ми, щ о хочуть лучнтися з М о - і в о н и т в е р д о п о с т а н о в и л и собі
ний С о ю з , не й о г о д б а н н я з а с в о ї х ч л е н і в , й о г о п о м і ч н а р у к а ,
с л у ж б у б а г а т о с т а р и х , ц а р с ь д у ю т ь та а ф і ш у ю т ь ї х є и а д з в н т і л ь к и й п е р е п и т а н а м і р о м п о - с к а л я м и , а т и м и У к р а ї н ц я м и , не д а т и с я „ з б ѓ ѓ у в а т и " к о м у и і -
я к у він п р о с т я г а є к о ж д о м у ч л е н о в и , щ о с п о в н я є с о в і с н о о б о -
ких ж а н д а р м і в , „ о х р а і ш н к і в ' чанно цінними п о м і ш н и к а м и в е р н у т и з н о в у На к и ї в с ь к е г е - щ о л у ч а т ь с я з П о л я к а м и . О д н і с т а м . О т ж е б у д ` е м о м а т и тепер
в я з к н с у п р о т и ц ь о г о . Я д і с т а в з а п о м о г у в і д в і д д і л у , за щ о й о м у
( т а є м н а п о л і т и ч н а п о л і ц і я ) т а б о л ь ш е в и к і в . В о н и п о м а г а ю т ь н с р а л - ґ у б е р п а т о р с т в о г е т ь м а н а п и ш у т ь , р о П о л я к и н а в і к и п е р с ѓ о н и у в и с т а в н о с т и похо-
щире спасибіѓ. Скільки потіхи я м а в в і д членів відділу 341.
У к р а ї н с ь к о г о Н а р о д н о г о С о ю з а , щ о в і д в і д у в а л и мене в ш п и -
иишнх слуг ц а р с ь к о г о режиму, б о л ь ш е в и к а м як н а й д о в ш е з а - С к о р о п а д с ь к о г о ! ^_ Ізахопили західну Україну т а роиів. З а м і с ц ь „ б і т у в а т и с я " в
т а л н , д а в а л и мені р о з р а д у с в о ї м и р о з м о в а м и , п о р а д а м и , п о -
м о т и в у ю ч и це тим, щ о вони ма- л и ш и т и с я п а н а м и н а д „ р о б о ч і - Д л я у к р а ї н с ь к и х с е л я н п о в о - т р е б а з ќ и м и л у ч н т и с я , а б и в и - н а р о д н і й р о б о т і , в ж е р т в а х па
т к и у в а и н е м . К і л ь к о в а р т а с я п о м і ч , не г р о ш е в а , а м о р а л ь н а ,
ю т
ь відповідний адміністрації ми і х р е с т и н а м и " . рот Скоропадського з н а ч и т ь гнати М о с к а л і в з В е л и к о ї У- н а р о д н і д о м и , п а ш к о л и , під-
з н а є тільки т о й , х т о б у в у такім п о л о ж е н н ю , як я. Х т о п р о л е -
Ний д о с в і д . Ці л ю д е стали б о л ь - У Моеквинів витворилося до- п о в о р о т знову поміщиків на країни, а другі з н о в а п и ш у т ь , д е р ж у в а и н ю Газет, устроюван-
жав на шпитальній постели місяцями, х т о в и ж и д а в д о в г и м и
ш е в и к а м у в е л и к і й п р и г о д і , б о с и т ь б а г а т о р е а к ц і й н и х т а м о - с в о ї з е м л і . З н а ч и т ь з н о в у к а т у - щ о с е М о с к а л і з а н я л и . В е л и к у ню в и с т а в , б і б л і о т е к і других
ранними годинами тої хвилі, коли почнуться в шпитали візи-
ти та прийдуть зкакОмі. Тоді т о я міг пізнати вартість о р г а -
ру с л у ж б у , в и л о в л ю ю ч и р е в о с т а р і itoMiuirJJl
ім з н о в у д о в е л о с я р о б и т и с т а н а р х і с т и ч н и х г р у п . ї х т в о р я т ь в а і ш я р о б і т н и к і в т а с е л я н к а р - У к р а ї н у н а в с е т а щ о з н и м и н а р о д о в и п о т р і б н и х р і ч н і ї , т о
г у б е р н а т о р и ,
н и м и е к с п е д и ц і я м и . З н а ч и т ь і т р е б а п о р о з у м і т и с я , а б и д о б у - МИ б у д е м о ПЄрЄГЙНЯТИСЯ В 11.1-
нізації Українського Народного С о ю з а т а його відділів. Тоді
я п о б а ч и в , щ о т о г о р о д а організація має в собі такі добрі
с т о р о н и , щ о ї х не м о ж е з а с т у п и т и н і я к е а с е к у р а и і й н е п і д п р и -
люціонерів щ е старих часів.
^ Н і ч о г о т а к у світі б о л ь ш е - революції стРтіла
генераліп-т^І^Иа б р а т і я , щ о в з а к о п у в а т и у з е м л ю ж и в и х се- т и з а х і д н у У к р а ї н у з п і д П о л я - р а д а х д л я с в о ї х м е р ц і в , з яких
с в о є п р и
в и к и нс б о я т ь с я , я к с в і д о м о с т і ! л і о в а н е с т а н о в и щ е . Н и м и б о л ь - на",
в і - л я п з н а п и с а м и : „ ц е в а м У ќ р а ' ків.` І о д н і й д р у г і з а б
„ ц е в а м з е м е л ь н а р е ф о р на Україні вічними б у д у т ь т і л ь ж и в и м т і л ь к и в т р а т а .
у л и , щ о м е р ц я м б і л ь ш е ч е с т и не буде, а

своїх народних мас. Вони бо- шевикп, лякають своїх п і д д а - ма". З н а ч и т ь н о в а н а в а л а М о - к и У к р а ї н ц і , а в с і д р у г і з а й д и , І. К .


є.мство, я к е м о ж е д а т и т і л ь к и о д н у м а т е р і а л ь н у д о п о м о г у . М а -
я т ь с я т о г о , щ о б и м а с и н а р е ш т і ннх. с к а л і в н а у к р а ї н с ь к і з е м л і ; н о в а м о с к о в с ь к і чи л я ц ь к і , с е т і л ь к и
т е р і я л ь н а д о п о м о г а в а ж н а , і її У к р а ї н с ь к и й Н а р о д н и й С о ю з
не п р о з р і л и її не п о б а ч и л и , щ о І с н о в а н н є ц и х г р у п у М о с к в и - н а в а л а м о с к о в с ь к и х у р я д о в ц і в , т и м ч а с о м д е р ж а т ь с я , п о к и м и
д а є , а л е д л я ж е р т в и к а л і ц т в а х т о - з н а чи не в а ж н і й ш а с я д р у г а
їх не з м е т е м о зі с в о є ї з е м л і .
і і е г р о ш е в а поміч, т о в а р и с т в о й р о з р а д а д р у г и х членів. ! в о н и п о п а л и з н о в у щ е в н о в у пін є д л я н и х ц і л к о м п р и р о д - п о л і ц а ї в , ж а н д а р м і в , п о м і щ и
„ Т о м у просто зі ш п и т а л ь н о ї постелі я постановив напи- і неволю.
сати д о всіх н а ш и х громадян заклик, щ о б и
с о б і з а к л и к і в та п р и с т у п а л и як
не легковажили
найскорше до нашого дорогого
ю
і ться
Б о л ь ш е в и к и ` н а м а г а н и м я в и щ е м . П р е ц і н ь у М о с к в и - ків,
й д а л і т в о р и т и л е г е н д иів
' ' п о л и ш е в о ш і вели б о р о т ь б у з
у б у л а с в о я з е м е л ь н а , чи ка-
піталістична, або
промисловців, -генералів.
Для Українця Скоропадщина
с л у ж б о в а о з н а ч а є , щ о на Україну пале
Іван Г а в р и л е н к о .

дешеві закиди.
Батька-Опікуна, до Українського Народного Союза. "царським с а м о д е р ж а в і є м , ще ш л я х т а . Коли, однак, Українці т я т ь х м а р а м и старі слуги цар
ЧИ НЕ ВЧИТИСЯ НАМ ВІД Лані Кері Чемпаіі Кет, поче-
АМЕРИКАНЦІВ? сна п р е з и д е н т ќ а Ліги Голосу-
ючих Жінок, оголосила отвер-
В. Будзнновський. рина поїдеШ зі мною. П о л о р о на и о д в і р є і з а ї х а в п е р е д д в е р і її' п р и в і з с ю д и ? — д у м а л а За кілька нослідішх днів і `тий л и с т а м е р и к а н с ь к о ї п а т р і о -
зі в с ь о р о з к а ж у . хати. Богдан, щ о стоючи разом Б о т о не м о ж е б у т и , щ о б и в і н з читав в американських газетах тичпої о р г а н і з а ц і ї Д о ч к и Аме-
Богдан пригадав собі, щ о з а з ш у р и н о м на ш в р о з і дожидав т а к о ю оженився. Вір, з т а к о ю дуже богато про славного аме к а н с ь к о ї Р е в о л ю ц і ї , а в т і м лп-

П Я Т Е КОЛЕСО. ІСТОРИЧНА ПОВІСТЬ.


н и м ї`де в і з о к з О л е н о ю , т а о с ь -
о с ь н а д ї д е . Щ о б и С с м к о нс ду-
же здивувався, коли побачить
його, прискочив ж в а в о до візка
і п о м і г Олені зіскочити. Ю р к а
в з я в на о д н у руку, д р у г о ю в з я в
дитиною. Каже, опікунка Ю р -
ка. К а ж е , щ о в о н а н е н а ч е б и
воскресла небіжка. Значить
рнкапського актора

фориії, і американські газети


Джана
Д р у . В і н п о м е р н е д а в н о в Калі
сті в и с т у п а є о с т р о проти заки-
дів, які Дочки Американської
Р е в о л ю ц і ї ш и р я т ь п р о т и нслю-
(54) О л е н у , т а щ о б и Б о г з н а є щ о нс за р у к у О л е н у і в т о в а р и с т в і в о н а ні г і с т ь , ні н а й м и ч к а . Х о ч помішували про нього дуже бо- бих собі жіночих провідннчок
П о д о р о ж не й ш л а с к о р о че- - Дѓѓиска не п у с к а ю т ь м е н е п о г а д а в с о б і , т р е б а б у л о й о г о старої Ќсені, к о т р а н я н ь ч и л а він ж е н и т ь с я з П и л и п и х о ю , т о г а т о р і с т о к , я к в і н х о р у в а в , у- Д ж е й н Е д е м з і Ф л о р е н с Келі,
р с з те, щ о ш л я х и к р і з ь З а п о р о - в і д с е б е , б о б о я т ь с я б у т и в х а з а з д а л е г і д ь приготовити ще покійну й о г о жінку, завів хоче мабуть лишити у себе м и р а в , і як й о г о х о р о н е н о . Ви- щ о м о в л я в вони' є большсвнч-
ж е і і с ' с к р і з ь м а л и д о б р і л о р о - ті б е з т а т а іі м а м и , — С о м к о с т р і ч у з дівчиною. О т ж е він д і в ч и н у 40 її комнати. ту, б у д ь т о б и опікунку Ю р к а дію, славна була людина. ками. Пані К е т д о к а з у є доку-
ги д л я в о з і в . Т р е б а б у л о об'ѓз- в і д п о в і в . На д о б а в о к я б у в с к а з а в : — Т и тут ґаздуй,— сказав до На з'наю, ч и т у т п о м і с т я т ь с я о Я не х о ч у п и с а т и п р о н ь о г о , м с н т а л м і о , щ о с і д в і ж і н к и ні-
дити ' багна, я р и , густі лісид у ж е цікавий і х о т і в як най — С т р і ч а з Б у р л а є м ПрННЄСЛі Не,ї — неиачсб т о була т в о я б і : П н л и п н х а і та О л е н а . Т а к и й б о х т о й о г о не б а ч и в на сцені, колн б о л ь ш е в и ч к а К Н і ис були,
к р і з ь які в і з о к Не п р о п х а в с ь би. с к о р ш е п о ч у т и , я к т а м т о б і пі н а м р і ж и і к о р н е т и . Я п о б а л а к а в власна хата. П р о р е ш т у поба- розумний, а привіз д о хати., п е в н о н е н а б е р е с о б і б о г а т о п`с- але в с е б у л и протри к о м у н і з м у
Від хвилі, коли п о р о м п е р е в і з шли діла. Бо, правду кажучі з ним с а м и м , п р и д б а в д л я на л а к а є м о з а в т р а , б о я інші м а ю пите к о л е с о ! рсконання про його величину та других подібних краґпю-
ї х на с е й б і к Д н і п р а , а ж д о х в и я т р о х а п о т е р п а в з а т е б е . Я к ш о г о д і л а з б р у ю і г р о ш і . І І с л у ж б у і з а р а з їду д о Ч и г и р и н а ,
Б о г д а н п і ш о в на о б з о р и ш і як а к т о р а . Я х о ч у з в е р н у т ` и ува с т и й . П а п і К е т н а з и в а є сей з а -
, к о л и с т а н у л и н а д Т я с м и и о м Д б у д у с и д і т и у т е б е , д у м а в я, т о сам д е щ о з н с к а в . Д л я Ю р к а но д о м о г о п о л к о в н и к а . Верну піз
цілого обійстя. Заглянув у кож- гу иа зовсім що инчого к и д ч и с т о ю б р е х н е ю , я к о ї по-
п р о й ш о в цілий т и ж д е н ь . К о л и с к о р ш е п о б а ч у т е б е і с к о р ш е т р і б н а я к а с ь дівчина, щ о ним по в п о ч и , а б о іі а ж з а в т р а . П о
ду закутніїў і знайшовши саме па й о г о похорони. в и і ш а в с т и л а т и с я в с я к а чесна
лоТздили До С у б о т о в а , Б о г д а н в ч у ю , я к скінчилося. М а б у т ь о п і к у в а л а с ь би. Я з собо`ю при- б а ч и м о , чи ти Ю р к о в и п р и п а л а
скрізь лад, приказав окульба- Як він помер, його роди- людина.
л и ш и в О л е н у на в і з к у , с а м н ў е д о б р е , б о т и в е р н у в . Х о ч п і з н о , віз т у р е ц ь к у бранку, відбиту д о в п о д о б и . В о з ь м и в і д мене
ч и т и к о н і . П о х в и л и Б о г д а н і Я- спровадила тіло д о Ф и - Ч и т а ю ч и сей л и с т , я пагада-
тішся чвалом вперед. Д і т и ' п о - але все т а к и в е р н у в ц і л и й і з д о - Б у р л а є м . Я к о с ь т а к с к л а л о с я , дитину. ким в и ї х а л и з а п о р о т а і пусти- ладелфії й тут похоронила йо- ла с о б і , щ о іі н а ш і м о н а р х і с т
бачили їздця з далека. Пізнали ровий. f щ о в о н а не ч у ж а мені. В о н а Олена усміхнулася д о Юрка, лиси на Чигирин. го порох. Ніякої парадної це- та п о л ь с ь к і с и м п а т и ќ н з с і ш -
йоте, і з радісним к р и к о м вибіг- — Л и х е нс з г и н е , — Б о г д а н Л ь в і в к а і д о н ь к а м о г о и р и я т с - в и т я г н у л а д о н с г о р у к и , к а ж у ремоиії на г р о б і не б у л о . М і л і о - с к о п с ь к о г о о м о ф о р а виступали
Коли б у в гінець від гсть-
Ля з а - в о р о т а й о м у н а з у с т р і ч . в і д п о в і в , с м і ю ч и с я . — Т у т в с е ля. П р и н а г о д і в і д і ш л ю її д о ; х о й ц і , х о й ц і ! " Ю р к о іі с о - м а н а ? — Б о г д а н с п и т а в С о м к а . ии з н а л и п р о ц ю с м е р т ь , і с о т - нераз проти своїх противників
З а н и м и с т у п а в п о в а г о м ї х в у й - в п о р я д к у ? М і й п о л к о в н и к н е Л ь в о в а . П о к и щ о , д а м п і д її о- б і у с м і х п у в с я . з а т р і п а в р у ч е н я -— З і Л ь в о в а ис п р и ї з д и в х т о ? тисяч людий булибн прийш зі з а к и д а м и , щ о вони б о л ь ш е -
ко. Я к и м С о м к о . питав за мною? піку Ю р к а . т а м и і в и т я г н у в ї х д о неї. О и н - — Гінець н а д ї х а в д о Кричсв- лй па п о х о р о н . Тисячі п о ќ л о н - авли ек нс. і Цлі ю
л идйи наш
в с е нтаки
а р і д нзен ам
є ,а юх т о
ч
- - Х о ч С о м к о з н а й ш о в с я т у т ў- — Я м а й ж е щ о днини б у в а в у — Де вона? С о м к о с п и т а в . н и в ш и с я на її р у к а х . ' з в е с е л и м с ь к о г о в ч с р а с м е р к о м , — С о м - й и к і в й о г о т а л а н у х о т і л о з л о - єс о броолмьуш етваи книа ,з иа вхатюот ьн и бмоил ьнеш еє,--
-
прошений Самим Хмельниць- Крнчевського. й о г о непокоїло — ї д е в і з к о м . Я в и п е р е д и в її. к р и к о м в х о п и в її з а п і с і с т а в к о в і д п о в і в . — С а м е т о д і , к о л и ж и т н па г р і б с п о ї к в і т и . А л е р о - в и к а м и л ю д и й , я к і в с і м в і д о м і
ким, с е й т е п е р нс д у ж е в д о в о - те, щ о т и т а к д о в г о н е в с р т а З а р а з над'їде. сіпати. я в і д К р н ч е в с ь к о г о в і д х о д и в . Аиіія з а я в и л а с я п р о т и с е г о , і, як п р Ь т и в и и к н б о л ь ш е в и з м у , а
.іеііий б у в з т о г о , щ о з а р а з на єш. Він п о т е р п а є , щ о й г с т ь м а Так балакаючи, увійшли в — А т о с и н ! — Б о г д а н п р о - П о л к о в н и к щ е н а х в и л ю з а д е р - п о к і й н о г о п о х о р о н е н о б е з в й - які певно отвсрто нризналиби
цступі т р е б а б у д е шуринови Коиєцпольскому твоя хату. Богдан позвав стару мовнв сміючися. — В О Л И Т Ь жав м е н е , п р о ч и т а в п и с ь м о в і д с т а в н о г о п о х о р о н у . В н о х о р о - ся д о б о л ь ш е в и з м у , я к б и ними
розказати п р о дівчину, я к у мандрівка по Запорожу в и служку Ксеню, щ о в і д к о л и ц і л к о м ч у ж у , я к с в о г о р і д н о г о г е т ь м а н а і с к а з а в м е н і , щ о г е т ь - н а х у з я л а у ч а с т ь т і л ь к и н а й - б у л и . П а н і К е т к а ж е , щ о т і , що
ѓпій віз н а т с , щ о б и її л и ш и т и у д а с т ь с я з а д о в г о ю . Г е т ь м а н в ж е Х м е л ь н и ц ь к а з а н е д у ж а л а , о р у - О з т ь к а . А м о ж е в і н в ж е т е п е р ) м а н п и т а є п р о т е б е . Г і н е ц ь с к а - б л и з ч а р о д и н а . р о б л я т ь неслушні свідомі брсх-
с5)`бе д о м а . Б о щ о л и ш и т ь с я , п р и с л а в г і н ц я з п р н к а з о м , щ о - д у в а л а ц і л и м д о м а ш н и м г о с п о - п о к а з у є , щ о м а є н з х м і д о г а р - зав, щ о тільки переночує і за- П р о ш у ч и т а ч і в не д у м а т и за- лнві з а к и д и , повинні стидатп-
Б о г д а н вже не с у м н і в а в с я . Х о ч б и п о л к о в н и к , с к о р о в е р н е ш , д а р с т в о м Б о г д а н а . Ксеня при- них д і в ч а т ? раз д о с в і т а відїде. М а б у т ь в ж е раз, що я х о ч у з а я в и т и с я в з а - с я с в о ї х в и с т у п і в . Н с з н а ю , чи
сам н а з б и р а в б о г а т о а р г у м е и - о к р е м и м гінцем п р и с л а в й о м у й ш л а з Ю р к о м на руках. Б о г -
т Ь п р о т и с ь о г о ; ж а д н о г о за
д е р ж а н н є м її у с е б е , т о ті, р о з у -
за- з в і т п р о в и с л і д т в о є ї р о б о т и .
— П о г л а д и в б и він м е н е п р о -
дан
к о и н а н е б і ж к и ж і н к и н а п р н ши
— Б о в і н р і д н и й с и н С В О Г О в і д ї х а в . Як б и т и б у в в ч е р а п р и -
п р и к а з а в їй приладнати тата! — сказала Олена, глянув- їхав, т о гінець був б и
т у глубоко в очи Богдана.
взяв
галі з а приватникѓЃ'похорона- сс п о м о ж е , щ о б кликати наших
р ам- и . Н і . П у б л и ч н і п о х о р о н и с с п о л ь о н о ф і л ь с ь к и х м о н а р х і с т і в
порт полковника п р о тебе. Те- старий український з в и ч а й , І стцдатися своїх з а к и д і в ?
м о м диктовані аргументи не ти шерсти, коли б и провідав, нятте гостя. вони м а ю т ь значіние навіть для!
м а л и н і я к о ї с и л и на й о г о о с т а - к у д и я т о в к с я і я к в и к о н а в й о -
т о ч н е р і ш е и н є . Б о г д а н ч у в , щ о го,
А ти, — Б о г д а н з в е р н у в с я п е р п о л к о в н и к б у д е м у с і в пус-
А л е ж и в о , — с к а з а в , — б о д о с т а р о ї Ќсені, - в о з ь м и м о г о и т и в л а с н о г о г і н ц я . Н е з н а є , ж и в и х л ю д и й , к о л и такі
т
рони д а ю т ь м и м о в о л і признай
похо-І А. П - с ь к а .

т а королівські п р и к а з и . її щ о л и ш н е в и д к о . г о с т я і о п і к у н к у Ю р к а п і д т в о ю ч о м у г е т ь м а н УАК н е т е р п е л и -
к о л и б и в о н а с а м а с х о т і л а ві- Т і л ь к и т р о х а в і д л і ч и ў і з а р а з j — Х и б а в і н вж'е м о ж е - о ж е -
д і й т и в і д н е г о , т о в і н її не пус-
тить. Не сила, т а й годі!
о п і к у . Щ о б и їй у н а с нічо н е , в и т ь с я .
ще нині с і д а ю н а к о н я , т а ї д у . п и в с я , т і л ь к о щ е не х о ч е с к а з а - х и б у в а л о . Н е х а й - т о б і з д а є т ь с я ,
до Крнчевського. (ти, щ о т о його жінка? — Ксеня
"навнввшвиннвим н е т'а о ц і н к у д і я л ь н о с т и п о м е р -
шої людини. Одная, у нас час-
Як
Впав.
1

т о б і п о д о б а є т ь с я цей
, НЮ
Ь И0Р У
— Т и в е с ь час т у т ? — Б о г д а н і
спитав, коли Сомко підійшов!
— Н е р о з к а ж е ш м е н і , ч и т и п о д у м а л а . — Сомко к а з а в , щ о п а н і , ц а р с т в о їй н е б е с н е . акж
Г
,оБог-UujU.t^
'1МЯТШЕ %З^ЇЇІЇЬ.' садиться лохорГ"ГшоГн^ " `"""""" .
НА П Д Н И Й КРАЙ) ш , CKM ТI,, Kl їн
до него. Я гадав, що`тобі в
вхєе н а в ќ ў ч и л о с я г о с п о д а р и т и
з іиййшшолвос ?я з Б у р л а є м і щ о з с е г о , в і н м а б у т ь о ж е н и т ь с я з в д о в о ю С л у ж к а в и д и в и л а с я на
— Р о з к а ж у , а л е не т е п е р , б о 11П и л и п и х о ю . Т а н е х а й ! Д і т я м д а н а , а л е не с к а з а л а нічого.'.ва^оііі

п Lлcьс"ьvк!і ш
ш'ля.'хтZ.^
ичі каж'уть" пр-^"x-...o„o.„ov^J
СЄ
о)н5і .
Є я8 ПОСТа Н :Так? О
ЛА
. адаю, щ
о до Чиѓй- j
і їлильнувати чужі стріча була з ріжними ц і к а в и м и ќ . , .
пригодамиГ Взіок хвилю рх
їавІ
п о т р і б н а мама. П и л и п и х а д о б - В і д х о д я ч и , ! п о х и т у в а л а
Іра^не б у д е л и х о ю мс п а чр уа вх од ю
і .з а вою. і. — І
голо-^,!!^
` І
ЏШШт.Ш!ш
ОВТВОМАМТВ
1ти,мщо;ТендааввтіьнонашіГбол"'ьшев"и- ""W -
a
t
, Jn. д
ля в
дітн-. 1 Що воіа
-о- a^-a^ta^-^^
іа з а в о д н а і ч о г о в і н і - . . а
_ З УКРАЇНСЬКОГО наш нарід в старім краю, боре-
мося і тут.в Америці.
ти, и н ш і п і д н о с я т ь і о п у с к а ю т ь
своє листя відповідно д о поло-

. ЖИТТЯ В АМЕРИЦІ, Бесідник говорив д а л ь ш е про


культ героїв, а рівнож і п р о
жсння сонця` і впливу тепла. Є
ще т а к о ж ростини, щ о замика-

слово
к у л ь т в е л и к и х н а р о д н и х геніїв, ють свої цвіти, як тільки к о м а -
т а к и х я к Т а р а с Шевче'нко чи
ff СЕН ЛУИС, М О . Іван Ф р а н к о . З о с і б н а обгово
ха стає вязнем росѓини. Є рос-
тина, щ о за д о т и к о м з а р а з сѓу-
j ' Як в нас віче відбували. рив він п о с т а т ь Івана Ф р а н к а , люе листочки і похиляє свою

пРИЗН я
з а д л я я к о г о са^іс в А м е р и ц і п о - ч а ш к у на д і л . П о д і б н о р о б и т ь
Не так легко с е к р с т а р а м опи встала така б о р о т ь б а , а який одна індійська росѓина. Л и с т я
сати т а к е в і ч е , я к т е , щ о в і д б у -
АНН
був нашим національним Мой тої ростини спадає, як тільки
лосн в нас 3. липня, на яке в сеєм, щ о з а л и ш и в нам одиноку людина наблизиться, а яілно-
н а с ждалгг не л і г а , а л е десятки правильну політичну орієнта- ситься, коли прохожѓій відда-
літ. Не л е г к о в і д д а т и вражіння ц і ю гга в л а с н і с и л и , о р і є н т а ц і ю , л и т ь с я . Р у х цей п е р е х о д и т ь
t і
і и е р е п о в і с т г г всі т і б е с і д и , щ о щ о йде проти всяких р о з д о р і в н а всі о к о л м ч ђ т р о с Ѓ и н и . В и ѓ ля -
їх м о ж н а б у л о п о ч у т и . В о р у к а
наша звикла до чого иншого, а
партійних, а яка звернена д о
ц е г о , щ о н е п о р а н а м ні Л я х о -
ПРОДУЦЕНТІВ (ФАБРИКАНТІВ) д а є т о н а ч е б Ті
калися прохожого.' Природни-
РОСТИНИ перелй-

пс д о т а к о г о д і л а . Л л є обовя- ви ні М о с к а л с в и с л у ж и т ь , ні к о - ки д у м а л и , щ о т о д і є т ь с я п і д
з о к каже писати, то й пишемо. му другому, б о п о р а нам д л я впливомќ в і т р у . О д н а ч е в и я в и -
Вже перед 3-ою годиною, на України ж и т ь . O L D G O L D лося, щ о в усіх згаданих випад-
яку ..було назначен{а 1
віче, з і й - По півторагодинній бесіді, ках р у х и т и х р о с т и н п о в с т а ю т ь
ш.іоен б о г а т о народу з н а ш о г о я к о ї в с і присутні с л у х а л и з т а - наслідком світла, а р а д ш е нас-
лїдком соняшного терла,, а б о
м і с т а і з б л и щ н х т а п о д а л ь ш и х к о ю увагаю, щ о м и м о з н а ч н о ї
о к о л и ц ь . Н а д е с я т ь м і н у т д о с п е к и н і х т о н а в і т ь не р у ш и в с я )
C I G A R E T T E S дотику. В останніх ростнн под-
трегої надїхав а в т о м о б і л ь і з місця, молоденька донечка' разнення, викликане 'дотиком,
с п и н и в с я б і л я н а ш о г о Н а р о д - к а с і є р а 179 в і д . У . Н . С о ю з а , ' І спричинює виділення в о д и з
г ю г о Д о м у , а з а в т о м о б і л ю в и й - А. Д м и т р і і і п и п в р у ч и л а б е с і д - 'комірок, наслідком чого долі-
шня частина х в о с т и к а с к о р р ч у -

Ш
ШЛИ н а ш і в і ч е в і к о м і т е т о в і і з а - п н к о в и в і д імени місцевого ОТЯРЇ с е е т о р г о в е л ь н и й вік, ґречність І п р и з н а н н я не в и й ш л и з м о д и в аме-
п р б ш е н и в г і с т ь д р . J I . М и ш ў ѓ а , М о л о д е ч о г о Д е п а р т а м е н т у У, ється, корчиться, а листок ззи-
риканськім бизнесі. Н а й б і л ь ш бизнесові інституції п о с л у г у ю т ь с я щ е 1 днесь с'ає гга д і л . Щ о в і т е р не є п р и -
р е д а к т о р а Д ж е р з і С и т і , і І. Д ж . її. С`оюза п р е к р а с н у китицю
Б а н д а , я к а с т о я л а при вході квітів. чиною рухів тої ростини, пере-
приємним висказуваннємся „ Д я к у ю " з а одержану прнхильність.
до Народного Дому, відоѓрала коналися дослідники також,
Др. ІУ'.ПІМ в и с к а з у в а в свою
иривнта.іьпнй м а р ш . Д - р а Мн- велику радість з п р и в о д у т о г о коли цю ростину плекали в о-
шугу, щ о б у в З а р а з о м т у т і від- одушсвлепни, яке м о ж н а внчи- р а н ж е р і ї , д е з о в с і м не у$уло в і -
О с ь не так д а в н о , LorUIard п р е д л о ж н л а н а п о л е г о р я ч о г о с п о р у цнґаретку популярної тру. Бічні л и с т о ч к и о б і ф у ч у в а -
н о р у ч и н к о м ' Н а ш о ї д о р о г о ї ор- тати з лиць всіх слухачів і взи-
л и с я на п р о т я з і пів м і н у ^ н . Те-
і ' а н і з а ц і ї У. Н . С о ю з а , п р н в и т а - в а в п р и с у т н и х , щ о б и д о б р е с о - ціни. Є з а г а л ь н о п р и з н а н и м м і ж т о р г о в ц я м и т ю т ю н у , щ о с я н о в а ц и г а р е т к а здобула
п л о є тут п р и ч и н о ю , що,гДгрбу-.
л и у р я д н и н н ` Ч ч л е н и С о ю з о в и х бі з а т я м и л и ті с л о в а , щ о ї х чу-
новий р е к о р д . . .котрим знскала публику т а широку популярність. джує``ростиггу д о і н т е и с и в н і ш о ї
Т о в а р и с т в , щ о я в и л и с я з ВІД- іро г е р о й с ь к і п о д в и г и на-
ж и т т є в о ї діяльггости, х о ч листя
з н а к а м и і з п р а п о р а м и т а с т а - ш о і армії' т а т у н а у к у , щ о в и -
т о ї ростини все виконує рухи,
ну.іи в д о в г і м р я д і , п о с е р е д и н і дить з н а ш о ї т р а г е д і ї ' , ‚-яка
коли має відповідну температу-
я к о г о п е р е п у с т и л и г о с т я . Д р . в з и в а є нас д о в з а ї м п о ї л ю б о в и Сю з а я в у подякН в н с к а з у е LorUIard я к в и р а з г л у б о к о ї пошани Курцям Цигареток,
ру. О б о р о т о в і рухи багатьох
Ми ш у г а с т а н у в опісля при в х о - обєднання:
Спродавцям і Т о р г о в ц я м т у т е ш н о ї суспільностѓі з а прихильну к о о п е р а ц і ю , котрою росѓин, щ о з в е р т а ю т ь с я за сон-
ді д о Н а р о д н о г о Д о м у і в и т а в - Гром. Петрівський тішився,
цем, спричинені п о т р е б о ю від-
с я з п о о д и н о к и м и ч л е н а м и і у- Ю р а з о м з д р у г и м и міг о б т и - в о н и п о м о г л и п о ш и р и т и сей н о в и й в и р і б L o r i l l a r d . . . O L D G O L D .
повідного насвітлення ( с о н я ш -
рядпиками. р а ѓ й не о д н у с . і е з у р а д о с т і ѓ і
ник), але ч о м у згадані на п о -
В і ч е о т в о р ѓ і в ѓ р о м . 11. Б о р у - ѓќу, к о л и в с л у х у в а в с я в т і
чатку ростини постійно сиґна-
СЄвНЧ, в к а з у ю ч и п а в а г у ссго- енти, к о л и б у л а с в о я д е р - лГзують, д о к о г о вони' телєґра-
Б о се як р а з те ш и р о к е відпоручуванне публики І т о р г о в ц і в , котре у м о ж л и в н л о ско-
ДНІШНОГО з і б р а н н я . На предсі- жава, а б о коли десятками т и - ф у ю т ь , і щ о , т о г о ие з н а ю т ь
дателя віча вибрано ѓром. II. ли н а ш і с т р і л ь ц і в і д р о з р о с т а ю ч у п р о д а ж сеї к о в о ї І л і п ш о ї ц и ґ а р е т к и . навіть природггики.
Б о р у с є в и ч а , на з а с т у п н и к а г р . т и ф у чи в б о р о т ь б і . Бесідник

ш
І. Д о б р о м і . т ь с ь к о г о , а на с е к р е - евннй т о г о , щ о в Сен Л у н с се-
одпішиа хвиля етапе иезабу-.
т а р і в Ю . Мікуляка і М. Варті-
тою і залишить г л и б о к і сліди, н е д л я іO L D
Д о б р о в і л ь н е п р и з н а н н е , д агне G O L D , п р и й ш л о після н а ш о г о о с у д у наслідком,
ша.
б о нарід набере б і л ь ш о г о д о - І 'А` ' { ` НЕ ІШАТИ-МЕМ..
Відтак предсідатсль п о п р о с и в віря в свої власні сили і б і л ь ш о -
гга п е р ш о г о б е с і д н и к а Голов- го запалу. Не н л а к а т и - м е м , а сміятись,
г ю г о Р а д н о г о У. I I . С о ю з а г р . ;: Готова здібність і охота американської публики роз- Зі своєї недолі колись,
Придніпрянський Українець Як воли п р и й д е , усміхнеться,
М. Пстрівського. ріжннтн І признані ліпший виріб.
Григорій П р о к о п о в и ч , який з И с к а ж е : Н е б о ж е , не журись'.
Гр. Петрівський, з в о р у ш е н и й З ц і к а в о с т и п р и й ш о в послу.ха-
ДРУГЕ: Постанова P. LorilUrd Company не жалувати ні часу Н е ж у р и с ь , щ о б е з м е н е тгг ж и в ,
глибоко т и м рідким святом, цо т о б у д е за віче, з а я в и в ,
,. .'_ ; ні гроша випродукувати OLD GOLD довго очікувану В неволі літа марнував,
з г а д а в про Свято Нсзавнснмо- щ о віч п о х о д и т ь з К а м я н ц я І І о -
ліпшу цигарстку... цигаретку найвисшого степе- Бо знай, щ о ти тільки в неволі
с т н , п р о Ф о р т о ф Д ж у л а й , на дільського, але був вихований
ня... покн предложсно її публиці. Своє серце загартував.
я к о г о п е р е д о д н і ми с т о ї м о . Він п о м о с к о в с ь к і ї . СегОДНІШНЄ ВІ-
в и к а з а в значінне т о г о свята і чс прямо з р о б и л о з його ду- Руки в о р о г і в вас скували,
способи, якими боролися Амс- ю т е , щ о вій с а м не з н а є , ЩО Та тільки в а ш а сила сильна,
риканці, щ о б и дійти д о свята з ним д і є т ь с я . Він м у с и т ь т о -
Ваша к р о в переїла кайдани,
с в о б о д и . Ті с п о с о б и , к а з а в б е - Иу ПОДІЛИТИСЯ з і свої`ми б р а т а -
Н е в о л я т у силу вам дала.
СІДННК, є н а й к р а щ о ю н а у к о ю Ц мн с в о ї м вражіннем, х о ч п р о -
д л я у к р а і н с ь к о г о - н а р о д а , б о А- Н е п л а ч у ж е б і л ь ш е н гге ж а л у й ,
СИТЬ д а р у в а т и , щ о п о м о в і к а -
мсрнкакці б о р о л и с я і дійняли Щ о тільки труду підніс;
дічйть п о у к р а ї н с ь к і ї , а л е за те
своєї' н е з а в н с и м о с т и . Н а м т р с - Тому, щ о в боротьбі не-спочи-
циро ио українськн відчу-
б а держатися тих самих демо- Він т е п е р н с о д н о и о р о з у - ;вав ти,
кратичиих принціпів, щ о їх мів, що в й о г о д у ш і т л і л о , а ч о - Т о м у і и о б і д у відніс. ,
проголосив колись амсрикан- г о ній пе р о з у м і в і о б і ц я є в і д Катря Новосад.
СЬКМЙ н а р і д , н а м т р е б а с л у х а т и ниішпої хвилі часто бути між
тільки тих провідників, щ о ш а - своїми Українцями і разом з
н у ю т ь ті при'нципи і гцо в и с о к о н и м и т у т в Сен Л у н С працювати МІТІНГИ ВІДДІЛІВ У.Н.СВЮЗА
д е р ж а т ь н а ш національний си ла в с і л я к и м и с п о с о б а м и в и с е - дію, бо уряд зарані з а г о т о в л ю є
иьо-жовтнй прапор і прямують
для д о б р а свого народа.
ДІЯЧІ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ ПРО
.тяти у к р а ї н с ь к у і н т е л і г е н ц і ю з урни з з а п и с к а м и на т и х канди
РОСТИНА-ТЕЛСГРАФ. ПАСЕПЌ. Н. ДЖ. Тов. ім. Ів. Фран-
і, віл. 97. повідомляє членів, що збо-
Гром. Мих. П а р а ш а ќ питав в
в своїх політичних змаганнях
справі акцій З е м е л ь н о г о В а ш СТАН НА БУКОВИНІ. Буковини в Галичину. Ц е прн- д а т і в , я к и х він х о ч е о б р а т и . і Ростина телеграфує!
ри місячні відбудуться 24. липня в
Т а к е алі церковній під ч. 46 ГовП` Еве_ в
до з о л о т о в е р х о г о Києва. мусове виселення переводили У надзвичайно тяжкому ста- розказували перші Анг`лійці- Іассйку. Кождий член має явитись на
Ѓ і п о т е ч н о г о , ' на щ о о д е р ж ;
‚борах; неявнвшийся заплатИті, кару
гак, щ о б н а д а т и й о м у х а р а к т е р п р с с а . У с і г а з е т и , з а щ ш и т - м а н д р і в н и к и . В о н и з а ц і к а в и л и 1 дол., бо так було ухвалено ќна пів-
Д р , М и ш у і ' а , я ь д р у г и й б е с і д - ІЬзідповідь, щ о З е м е л ь н и й ' Банк У Київ прибув ректор Укра
'це с о л і д н а н а ш а і н с т и т у ц і я і з і б а ж а н н я " з б о к у У к р а ї н ц і в і к о м о ф і ц і я л ь н и х , л е д в и - " л е д в и с я б у л и р о с ѓ и н а м и в б о л о т и с - річних зборах. Проситься членів, ко-
пик, п р и в и т а в ирисутних віді їпського Педагогічного Інсти- трі ще не зложили жертви на' Сироти-
‚ д о п о м о г и " з б о ќ ў р у м у н с ь к о ї ж и в о т і ю т ь , ї х з а к р и в а ю т ь , в о - т и х л і с а х Індії, щ о б е з у п и н у нець. щоби були так добрі і, зложили
ІМСИН У. Н . С о ю з а , д о я к о г о с а т а к у її в к р а ю з а г а л ь н о у в а ж а т у т у в І ф а з і п р о ф . С і м о в и ч . В
в л а д и . В у с я к о М у ' р а з і з т и х , щ о ни ` м і н я ю т ь н а з в и , а р е д а к т о р и в и к о н у ю т ь Д и в н і р у х и л и с т к а - свою палсжитість, бо вже найвисшнй
м е ч л е н и з в е р т а л и с я , щ о б и їа ю т ь . Т о м у н е м а о б а в и з а акції' А к а д е м і ї П а ў к він з р о б и в д о п о - час, щоби діло своє виповнити. — М.
На запит гром. Прокопія виселилися, бРалй підписку, в в е с ь час с и д я т ь у в я з н и ц я х . м и . „ Т е л е г р а ф у є б е з п о м о ч и с- Припхав, предс; М. Табачук, секр.
вислати бесідника. А відтак в і д ь п р о с у ч а с н е с т а н о в и щ е у-
М а р ф у т а в справі школи д р щ о вони не повернуться назад. лєктричної струї. П о д о б а е т о
звернув увагу присутних к р а ї и с ь к о ї Б у к о в и н и під румун- Даючи з а г а л ь н у х а р а к т е р н -
Р у м у н і з а ц і я ш к о л и п о ч а л а с я з і на з а л і з н и ч н и й з н а к , к о л и під`
Р і д н и й К р а й і о с т а в п р и т і мМ и ш ў ѓ а д а в в і д п о в і д ь п р о з н а - с ь к о ю п и т о ю .
к р а ю ч е р е з в е с ь час с в о є ї бесі чіннє ш к о л и , В с п р а в і я к о ї ве-
нижчого щабля з початќо-
стику становища в українській
н е с е н о ю р у к о ю в к а з у є т ь с я ггад- ПОЗІР! КЕМПБЕЛ, 0.! ПОЗІР!
І У к р а ї ' н с ь к а Б у к о в и н а , я к а к о - в о ї ш к о л и . У перѓѓгу ч е р г у в с е Б у к о в и н і , д о п о в і д а ч к а ж е , щ о ї з д ж а ю ч о м у п о ї з д о в і , щ о ш л я х
їй. А щ о т у т ггс д о в о д и л о с ь н а м д е т ь с я с а м е т е п е р з а г а л ь н а д и -
л и с ь б у л а ч а с т и н о ю З а х і д н ь о і у к р а ї н с ь к і п о ч а т к о в і ѓѓѓколи, щ о
с т а н о в и щ е т а м н а д з в и ч а й н о на- ТОВАРИСТВО СОКІЛ, ,
вільний". Така ростина є в ж е
д о с і п о ч у т и ш и р ш е п р о н а ш и у с і я в пресі. Плян зреі в і д т д і л 218 У к р . Н а р о д . С о ю з а
а л и ч и н о ю і б у л и на п і в д е н ь о д річк'и Пру- п р у ж е г г е . Усі р о з у м і ю т ь , щ о т а - м а й ж е в к о ж н о м у б о т а н і ч н о м у
С К

України і р а з о м
визвольні змагання, бесідник зовапої школи буде прсдложс к и й с т а н д о в г о т р и в а т и не м о - усторюе ——
в х о д и л а в ' с к л а д австрійської' ту, б у л о з а к р и т о , я вчителів ро- саді. Т о не в е л и к а , н е п о к а з н а
н с р е п о в і в ріжні м о м е н т и з на- с л і д у ю ч і м к о н г р е с і О б же, щ о з нього мусить бути я
імперії`-, з 1 ) . л и с т о п а д а 1 9 1 8 з і с л а л и п о ц і л і й Р у м у и і Ь У д р у
: р о с т и н а , в и с о к а н а о д и н м е т е р ,
ш о ї в и з в о л ь н о ї б о р о т ь б и в Г а - є д н а н і ї ! і, я к и й в і д б у д е т ь с я с с
лнчнні і на В е л и к і й Україні. осеїні.
р о к у п е р е б у в а є п і д р у м у н с ь к о ю г у ч е р г у р у м у н і з у в а л и всі ш к о -
окупацією. Ц я о к у п а ц і я м а є ли п о м і ж Днісгро'м і П р у т о м .
кинсь вихід. Ч о г о ч е к а ю т ь ма
с и ? С е л я н и ч е к а ю т ь з е м л і , мі
з тонкими г а л у з к а м и і числен-
нимн листками, з к о т р и х серед-
^БАЛЬ Ж
З г а д у в а в п р о ті тисячні жср- На з а п и т ѓ р о м . П р о к о п о в и ч ; ська людність прагне звільни-
твн, про тиф, ляцькі табори оворив щ е др. Мншуга про
х а р а ' к т е р н а н ж о р с т о к і ш о г о гга- У г ф а ї н с ь к у м о в у ц і л к о м в и ѓ н а ` . ні м а ю т ь д о в г і х в о с т и к и , а д в а В СУБОТУ, 23. ЛИПНЯ 1927 Р.
п р и м у с о в о ї но зі ш к о л и ; у ч и т е л ь не м а є тися від утисків, стану о б л о г и , бічні маленькі з
смерти, т ю р м и і п р о т у в с гМ а х н і в щ и і і у і її' н е б е з п е к у в б у
діональнбго гніту,
румунізації й ирагнсния з а в с я - ' „ р а н ; , навіть' дати т и с н е н н я І культурного
господарчого
короткими в ІТАЛІЙСЬКІЙ ГАЛИ,
хвостиками.
Г о л г о ф т у , я к у п е р е н о с и в і ги д о в і у к р а ї н с ь к о ї д е р ж а в и . Ц е й н а 12-тій у л и ц и .
ку ц і н у п е р е т в о р и т и у к р а ї ' н с ь к у і д р ю м о в о ю т о д і , к о л и у ч е н ь j п о н е в о л е н н я . І щ о - р а з у часѓѓ-
І Ю Дрібний цвіт т о ї ростини
р с и о с и т ь п а ш н а р і д . А д а л і и е - . . . к і л л и н и й п р о я в ие м о ж е п і к о - Іше буковинська людність звср- П о ч а т о к о г о д н ќ і 7-ій в е ч е р о м .
Буковину на частину „ в е л и к о ї ^ р о з у м і є румунської' мови.
l l Q
р е н ш о в і д о н а у к и з тог' к а т а - ЛН п р и н е с т и н а м х і с н а , б о М а х - тається в бік Великої Радян- спочатку фіолетовий, пізнійше В с т у п д л я м у щ н н 50 ц е н т і в ,
Румунії' ї а в і т ь ті н е з н а ч н і н а -
строфи, г о в о р и в п р о відро- н і в ш и н а це в о р о г в с я к о ї о р ґ а
ціональні привілеї, якими к о - С е р е д н ю ш к о л у т а к о ж ціл- с ь к о ї У к р а ї н и . ‚ ч е р в о н і є , вкінці синіє. Ц і к а в е д л я женгцин 2 5 ц е н т і в .
д ж с н н є нації і п р о значінггє нізації і національної дисциплі- І л и с т я т о ї р о с т и н и : в о н о вгчно
р и с г у в а л а с я Б у к о в и і г а з а ађ'- к о м р у м у н і з о в а н о , в у н і в е р с и - А к а д е м и к М. С Г р у ш е в с ь к и н , Т о в а р и с т в о з а п р о ш у є всіх че-
силу в и з в о л ь н о ї т р а д и ц і ї , т о н и , ц е а н а р х і я і з а г у м і н к о в і с т ь . ў к р а ї н щ о г о л о в у в а в на ц и х з б о р а х , р у х а є т ь с я . А с а м е , бічні л и с т к и сних г р о м а д я н з КемЦбел, О . ,
стійської монархії, цілковито) теті замісць катедри
к р о в н о ї , щ о о б е д н а л а ггаш н а - П о прагцальггнх с л о в а х д - р а
знищені. с ь к о ї м о в и з о р г а н і з о в а н о кате- д я к у в а в д о п о в і д а ч е в і в і д і м е - щ о к і л ь к а х в и л и н р о б л я т ь р у х (до с п і л ь н о ї у ч а с т и . Н а б а л и б у -
рід від П о н р а д у д о С и н ь о г о М и ш у г и закінчили цс с в я т о ко- д р у п о р і в н я л ь ' н и х с л о в я н с ь к н х ни т і є ї ч и с л е н н о ї а в д и т о р і ї , щ о у в и д і е л і п с и . С е р е д у щ и й л н с - д е п р и г р а в а т и у к р а ї н с ь к а О р -
Д о н у а ж геп п о З е л е н и й Клин. роткимгг п р о м о в а м и г р о м . Б о - Я к і ггс б у л и о б м е ж е н і н а ц і о ` тоќ, великий, в о р у ш и т ь с я щ б
літератур. уважно прослухала Доповідь і х е с т р а п. Р у д я к а з Б у д л е р , П а .
р и с є в и ч і М . П е т р і в с ь к и й . В і д - ггальігі п р и в і л е ї Б у к о в и н и з а ) я к и й с ь час л и ш е в г о р у і на діл
Тій відродженій геройській! запевнив його, щ о Радянська З а д о б р у і чесну з а б а в у ру-
с г г і в а в ш и : Щ е н е в м е р л а і Н е Г а б с б у р г і в , в с е ж т а к и н а 320. Ж а х л и в е й політичне стано- а б о рівномірно а б о з перер-
традиції м о ж е м о завдячувати У к р а ї н а не з а б у л а с в о ї х п р и г н і - чить ' -б$
пора, розійшовся одушевлс- 0 0 0 л ю д н о с т и п р и п а д а л о т о д і в и г ц с в Б у к о в и н і . ' У ж е д е с я т ь в а м и . В и г л я д а є т о , н а ч е б р о с
ц е , щ о н а ш н а р і д і т е п е р н е під- ч с н и х у к р а ї н с ь к и х б р а т і в . Комітет.
н и й н а р і д д о м і в . З б і р к а на і н в а п о н а д 1,000 н а р о д н і х ў к р а ї н - р о к і в , п о ч и н а ю ч и ' з 1918 р о к у , тина д а в а л а якісь знаки. Т о м у
д а є т ь с я , а з в о д и т ь п о с в о ї м си-
лідів внѓѓосила с т о к і л ь к а д е с я т ь с ь к и х у ч и т е л і в , б у л и . с е р е д н і ЛО в с і й Б у к о в и н і з а в е д е н о с т а н „Я певний, — с к а з а в а к а д . А н г л і й ц і н а з в а л и її р о с т и г ю ю -
лам д а л ь ш у б о р о т ь б у з ворога- У барбера.
д о л я р і в , я к і б у д у т ь в и с л а н і д о ш к о л и й с е м и н а р і ї у к р а ї н с ь к і . о б л о г и , п і с л я 8. г о д и н и н е м о ж - Г р у ш е в с ь к и й , — щ о п р и й д е т е л є г р а ф о м .
м и . Б е с і д н и к п е р е й ш о в п о ТІМ
Обедгганггя, а імена ж е р т в о д а в Л с д в и Ж т і л ь к и Р у м у н і я з а х о п и - н а н а в у л и ц ю в и х о д и т и , с и г у час, к о л и в с я У к р а ї н а , ш т у ч н о Рухи тої ростини і небагато — П о р у ч а ю в а м , пане, т у ю
до церковних справ, оскільки
ців осібно п р о г о л о ш е н і . ла Буковину, як в о н а з а х о д и л а - ранца панує над усе й чинить,
вони звязані з н а ш о ю визволь- п о р і з а н а н а д е к і л ь к и ч а с т и н , и н ш и х , а б о х о ч б и н а ш о ї о с и к и , н а д з в и ч а й н у воДу на поріст в о -
М. Б а р т і ш , с я с у в о р о р у м у н і з у в а т и в с і у- щ о х о ч е .
ною боротьбою. Оттут обгово прилучиться д о с в о є ї основної т о м у цікаві і загадочні, щ о при- лосся. З а ч о т и р и тижні в а ш а
Ю . МікуЛяк, секретарі віча. станови, громадські організа-
рив він п о л ь с ь к у руку, щ о при 1 ч а с т и н и , д о В е л и к о ї Р а д я н с ь к о ї ) р о д н и к и не в силі в і д г а д а т и ні лисина...
ції, ш к о л и , т о щ о . У п е р ш у ч е р - Усі конституційні гаранті
п о м о ч і к о н к о р д а т у х о т і л а б у- України". п р и ч и н и , ні ц і л и т о г о явища. — Не говоріть; дурниць! Т а ж
гу б у л о з м і н е н о н а румунські с к а с о в а н о і ч е р е з те в и б о р и д о
ж и т и церкву д о поневолення , В К О Ж Д І И У № А Ш С Ь К І И ХА- А в д и т о р і я в і т а л а д о п о в і д а ч а ! З н а є м о б а г а т о р о с т и н , щ о від-) т о я с а м е ф а б р и к а н т о м т о г о
н а з в и всі вулиці, з а л і з н и ч і ста- І ч с р н о в е ц ь к о г о . с о й м у в Б у к о
у к р а ї н с ь к о г о н а р о д у . З т я м и ТІ П О В И Н Н А ГІАХОДИТИСЬ бурхливими оплесками. чнняють і замикають, свої дві- еліксіруі Л
ції т а д в і р ц і . П о т і м в л а д а п о ч а - вині п е р е т в о р и л и с я , н а р к о м е -
польськими впливами бореться' ЗАСОЛИСЬ „СВОБОДА"-
СПОПбДА. ВТОРОК. Ю-го ЛИПНЯ, 1927.

бови до своїх дітей, тон'не з а -


ЯК МИ ПОМАГАЄМО СТАРОЇ ВІДОЗВА б у д с і п р о н`аші д і т и і це п о з в о -
до ГРОМАДЯН 1 ГРОМАДЯ- л ц т ь па тс, щ о б н а ш і д і т и про-
ЌРАДО. нок З Г Р О М А Д И С А С С І В БІР, нали па 1
віки в польській! ХТО З НАШИХ ЛВШІІІ хотівбн жи-
ПОВІТ .^ОЛОЧІВ, ГАЛИЧИНА. школі, а-своєю лептою поможеІ і на здоровім нозлусі, в гарній око-
лиці, нри українській іюдиці, самотні
П Е Р Т А М Б О Я , Н. Д Ж . нцм д о о т в о р е н и й н а ш о ї ў к р а ї н - або родина, або хто мав би намір ку-
Підписана одержала з краю
ь к о ї ш к о л и , б о т і л ь к и В н а ш і і і ннтн ТУТ дім, з Ню Иорку 5 ц. собвеіі,
31 с в я ч е н о г о на Р і д н у Ш к о л у . з рідної оселі лист від комітету іцюшу голоситися до мене. 163ДУ,1
українській школі наша будуч- PETER TATARIN,
З раменн Жіночого Ќлюбу будвви Народного Дому, в я-
нгеть. В і р и м о в т е , щ о . В и ц а і ц і й 1227 Е . 34 th St., Brooklyn, N. Y.
у л а ш т о в а н о сего року Свячене, кім П о с н ф К а р м а з и н , Л у к а Я х -
п р о с ь б і не в і д м о в и т е . З а ђ а -
на я к і м з і б р а н о $ 3 1 , які відос- торович і другі комітетові про 'К ХОЧЕТЕ КУПИТИ ДБО ПРО-
п о м о ч ю м и в ж е нині м о -
лано до Обєднання
ф і ї з п р и з н а ч е н н є м на
ѓу Рідній Ш к о л і .
в Фнладел-
допомо-
с я т ь нас з рамени
.‚Просвіти" о поміч в справі бў`
лови свого Українського Паро
читальні
ж е м о погордитись с в о є ю коо-
п с р а т и в о ю , б о х о ч Н Й Ш Є ссл'с
бідне, але н а ш а кооперативи
Я' ДАТИ дім, бизнсс або фарму,
як хочете переслати гроші до-
лярами до своїх кревних а о „
залагодити якунебудь правіїў справу,
дного Дому. Думаю, що ТІ так прошу удатися до: WALTER КО
М. Чумср. п а й б о г а г ш а на ц і л у о к о т и ш о , і STETSKI Љ CO., Inc.. B u . i n e . . IT Re.l
рана б у д е л е ж а т и кождому
н а о к о л и ч н і с е л а . Н а м з а в н д у - E f U t . Broker, 4 3 0 9 Grrm.Htown Ave.,
краяповп в Америці глибокі Philadelphia, Pa.
ють другі. Щ е п а з просим Вас,
Н Ю И О Р К , Н. И . і'рцн і вій н е ю з а і н т е р е с у є т ь с я
іс в і д м о в т е н а м с е ї п р о с ь б и і!
а з л о ж и т ь ж е р т в у на ту т а к ВСІ С У Д О В І С П Р А В И
На дім „ П р о с в і т и " в Печеніях. д о п о м о ж і т ь нам в т а к в а ж к і м
гарну ціль. виконується здібно, чесно і по ўмірно-
ділі, з а щ о ми і п а щ і д і т и бу-
Хто хоче переписатися в тій ваній ціні.
На викінченнс будови дуть Вам д у ж е вдячні і згадува І в спілці із добре знаною і Ііо-^
му „ П р о с в і т и " і кооперативи п р а в і , хай п и ш е на т а к у
тнбудуть Вас добрим словом, а ок, фірмою
„ С і л . ь с ь к н й Г о с п о д а р " в Пече п а м я т ь п р о В а с о с т а н е т ь с я н а ' D O R M O N Де B U C K L E Y
н і я х , п о в і т у П с р е м н ш л я п п , зло Марія Серафнновнч, 1206 Liberty B l d . , f
віки.
жили: N. E. C o r . Bro.d A Chc.inut Street.,
Cbriatofer St.,
Засилаємо Вам товариський PHILADELPHIA, PA.
Іл. С о л о в с ь к н й $5; по $2: Ів. Carteret, N. J . ( T . I . Rittenhou.e 6 2 3 3 )
рнвіт: І`аразд! ...
Д а ц к о , К. Д а ц к о , Д . Ч а й к а Можу запевнити україїк:ькнх ли.-
- За Виділ Кружка „Рідна II, моїх приятелів, точною обслу-
$ 1 : І. М а р у с е в и ч , T . В и т р и ќ
Школа" в Лагодові: . . ю , без ж а д т і х ќпроводів, у ріжних
О. Б а л я с , 8 . Цільніїќ, В. Один судових справах. Чесне і'сиравсдлнне
с ь к ш ї , А. Г а л е ц ь к н й , Т . С Т І М и х а й л о "і'квотоќ;
ракюваннє всіх. '142—
м а х , І. В і т в і ц ь к н й , М. Ж у к о ДО РОДИМЦІВ СЕЛА ЛАГО Тимко Цимбала; THEODORE J . SWYSTUN.
кий, М і с т е р Ш а л а т ( Ж и д ) , С. ДОВА, ГАЛИЧИНА. Михайло Проців; Домашня адреса:
1 і І е в ѓд і н, ї ї . К а в е ц ь к и й , П, К о л е - В а с и л ь ` Ќ о с т і в ( с . П и л и п а ) 7S6 N. 22nd St., PhU.--A.lphi., Pa.
Я, Василь Ќостів з Ню Йорќу T.I. PopUr 5190.
к о в с ь ю і й , В. К у т о р л а ш , К. Ку- Микола Оконь;
о д е р ж а в письмо з рідного села,
ц и й ; п о 50 ц.: Ю . Р у б н и ( Ж и д з Кіндрат Пилипчук.
яке о г о л о ш у ю в цілости, б о в о - ДОМИ — ФАРМНІ
К и є в а , І. С т а с ю к , П . Півнарчии, DTKH ДОМІВ, фарм і інтересів на
но вартує т о г о , щ о б и ного ко-
1
К и є в а ) , г! С т а с ю к , П . П и в о в а р - продаж або в заміну.
ч и н , І. Павлишин, Р. Кур:
ждий прочитав, а прочитавши, ЯРОСЛАВСЬКИЙ ПРО НАЦЮ _ ПОСЛІДНІМ РОЦІ
щ о б и з л о ж и в ж е р т в у на р а т у - продали ми домів і ин-
Ц ю з б і р к у з і б р а в в Народнім
п о к не т і л ь к и р і д н о г о с е л а , а л е НАЛЬНУ ПОЛІТИКУ В УМОВАХ шого на загальну суму $ 3 2 5 , 9 0 0 . 0 0
Домі в Ню Иорку Іван ВСІ НАШІ КЛІЄНТИ вповні ладово-
Д а ц к о . Р а з о м 28 дол. і 75 ц. й цілого н а ш о г о народу зпід УСРР. лемі з нашої ўслуги.
п о л ь с ь к о ї к о р м и г и . Т о й лист Хто хоче скоро продати, купити, за-
Д о н е ї т р е б а д о д а т и ще 25 ц. иіиягн свій маеюк, хай г
в і д І. П о п и к а . звучить ось так: І
Секретар ЦКК В К П ( б ) Яро
Дорогі Товариші і Товаришки!,! Ідіть т а м , де дістанете скору
Василь Крохмальний зібрав с л а в с ь к и й , щ о п е р е б у в а в у Киі І ч е с н у ў с л у г у .
$ 1 1 . 5 0 . З л о ж и л и : T. Х о м і в $ 1 . 2 5 ; В і д з и в а є м о с я д о В а с і п р о с и ві, сповістив співробітинк-і V. в О Н А С Н Е V S К І,
п о $ 1 : Г р . Д у х , К. Ф і . і ь , Іван С а - м о В а с : р а т у й т е н а с і не д а й т е п р е с и в п и т а н н і п р о н а ц і о н а л і . - Real E.t.te BroWar,
в о к , В . П а в л ю к , П о ц ю р к о , І. н а м т у т в р і д н і м с е л і з а г и б а т и ну п о л і т и к у в у м о в а х У С Р Р . ОСЬ` 4233 Germ-ntown Av.., Phiia, Pa.
Г і л е т а , М . Ґ о р к с , А. А н д р у ш и к ; М и т у т ПОНЄвОДЄНІ р а б и д і л и щ о :
п о 5 0 ц.: Н . Ж у м а , П . Г и р к о ; п о мось з Вами н а ш о ю неволею, „І І а ц і о і і а л ь п а п о л і т и к ;
2 5 ц.: А. К и н д р и , М. Б о д н а р , В. я к о ю пас н а д і л я ю т ь Л я ш к и . країні має о с о б л и в о в а ж л и в е
Стрімковськігн, Н. Козак, Д. Вас в ж е звісно, щ о в нас від значіння. Україна — багато
Ссньрівський. д в о х літ ісѓнує п о л ь с ь к а ш к о н а ц і о н а л ь н а р е с н у б л и к а з над-
'ла, д і т е й н а ш и х з а м і с ц ь ч о г о с ь з в и ч а й н о з а п л у т а н и м и і с т о р н ч -
Б.ПЕЛЕХОВИЧ
2 3 0 0 WEST CHICAGO AVENUE,
н а в ч и т и , т о р о б л я т ь їх щ е б і л ь - н и м и в з а є м и н а м и м і ж о к р е м і ї -
CHICAGO, ILL.
ДЖЕРЗИ С И Т І , Н. ДЖ.
ия к о н ц е р т в память Т. Шен- ю Польщею, ухвалили и і и м н т у м а н а м и . Б о в ж е п с р ш о - м и ц а ц І я м и . 7-і.о р е в о л ю ц і ї о-
Практикўа у всіх судах; вайма-
ч е н к а . Комітет свята зладив лати з каси 'Гов. $10.00 і зібра- го року науки як т і л ь к и д и т и н а с п о в н а м а с а населення Україні! ѓѓься перо ѓля двинем а бс тракті в;
На б у д о в у ч и т а л ь н і в селі
ТИ д о б р о в і л ь н і жертви. Д о б р о - п е р е с т у п и т ь ш к і л ь н и й п о р і г , ТО б у л а п о з б а в л е н а з м о г и н а ц і о - виготовляв контракти купна І про-
Ќарові. точне ф і н а н с о в е с п р а в о з д а н н е ,
вільні Ж Е Р Т В И з л о ж и л и с л і д у ю в ж е не ч у є с в о г о р і д н о г о с л о в а . н а л ь н о - к у л ь т у р н о г о розвитку дажі; перепроваджує с п а д к о в і
яке п р о в і р и л а контрольна комі-
Односельчане села К а р о в
ЧІ: ПО 2 дол.: В . Кугіль, Д . М а В ч а т ь їх т і л ь к и п о л ь с ь к и х д у р - В н а с л і д о к ц ь о г о т у т щ е м о ж справи; полагоджу, старокра-аі.
сія, до якої в х о д и л и С . П і д б с - патентові І прочі справи. 191— І
повіт Рава Руська, в Д ж е р з и ничок про польських к р у л ю в ливі пережитки вслнко-русько-
р е ж н я к , В . Калина і II. К л я ц к о . ГПІНЧИН, Г р . Р а й ш а р т , Г р . П а р `
Ситі, Н. Д ж . , д а л ь ш е з л о ж и л и
В. 1 Џні і 11. М а р н і ш и й ; пс та п р о п о л ь с ь к у і с т о р і ю , в и х в а - г о ш о в і н і з м у і р о з в и т о к у к р а
Чистого доходу з концертуj
і в и с л а л и д о р і д н о г о с е л а на б у - л ю ю т ь то, щ о польське, а опас- їнського шовінізму, а т а к о ж
б у л о ` $ 5 4 . 8 6 , які вислано до О б - $1: Г р . Г о т р а , М . Ц а и о в с ь к н і і ЛІКАРІ НЕ ЗНАЛИ, Щ О СТАЛОСЯ
д о в у ч и т а л ь н і „ П р о с в і т и " елі- к у д ж у ю т ь те, щ о українськ,е, і іноді, виявлення єврейського
е д н а н н я з таким п р и з н а ч е н н є м : П . Вацлавський, О . і . М а з у р и ќ , Д Л Я К У П Н А або продажі до :
ЃУТИШ.
З ІВАНОМ
д у ю ч і ж е р т в и : п о $10.00: А щ о нам н а й д о р о з ш е і н а й м н л і й - н а ц і о н а л і з м у й а н т и с е м і т и з м у
$З'і. 86 на иамятник Т. Ш с в ч е п - І`п. М о р а в с ь к и й , В . Наў'мовим і мів а б о землі, як рівиож в сира- „ О з н а й о м и в ш и с я з матерія
Його лічено через сім літ, шо сто-
Б а р г а р а , Я . В а с и л ю ќ ; п о $5.00 ві обезиечення, голосіться д о : ше. П о просту р о б л я т ь з н а ш и х яло Ного родину тисячі долярів — НС
ка в Києві, а $22 на Д і м У к р . І. Кругляк; но 50 ц.: В. П а с і ч -
К. П і д д у б ч и ш и н , М. Б а р а н , В PETER KOWALCHYK, дітий яничарів. Кілько ми в ж е лами й д о к у м е н т а м и в націо говорячи вже за страшні терпіння і
няк, О п . П о п и к , Г р . К у з ь м а , болі. Бідака, и-раз проклинав день, В
М а т в і я с , С . Ќ о т , І. К о з а к , Г. Д я - 513 HUSSA ST., LINDEN, N. J . з а т е нс б о р о л и с ь , щ о б и н а м п а л ь н о м у п н т а щ і і на У к р а ї н і , f коѓрім родився на такі муки. З дня на
складає з а р а з о м Т И М и х . Ќлапко, II. Л а з о р к о , О л . Tel. Linden 3222. 116-
чик, П. H j r y p a , А. Л ю т и й , І 1
п р и в е р н у л и н а з а д н а ш у ш к о л у п р и Й Щ о в д о в и с н о в к у , щ о в ці день нидів j станався що раз слабшим
І всім тим, які ЧИЇ М с н д а к , В. Каричорт, І. Х о м а ; 1 . аж вкінци стратив усю надію на прн-
С т е л ь м а х , С С а й ч у к ; п о $2.0( :
і наших Українців учителів, але лому українська парторганіза исрнсннє собі КО.тинсбуль здоров.ІН.
1 Іоліщук і Т. К у ш н і р 2,
А. Сайчук, Е . Б а р а н , Ю .
т у х , С. Г р і ц а , М. Баран. Н. Пі-
Men
Р а з о м на д о б р о в і л ь н і жертви ‚КАВАЛОК ДОБРОЇ ЗЕМЛІ
. 50 ф і т і в ф р о н т , 275 д о в г и й в
сс н і ч о г о пс п о м а г а є . Л я ш к и ція правильно п
д о б р е з н а ю т ь , щ о український п р о в о д и т ь лінію партії в паціо-
послідовно Пробувано одного професора за лру-
гпм, однак кождий з них поќру ПІВ
головою і не міг збагнути, що сс за
зібрано $23.7
г у р а ; п о $1.00: М . М а з у р , І О у ч и т е л ь не б у д е п о л ь і ц і п и у к - н а л ь н о и у п и т а н н і . Ч и с л е н н і р о - хороба, так, що він уважався вже за
Тин. $10.(10. Раз НОНЃ АЙЛЄНД, б л и з ь к о Н ю П о р - ііомсршого. Однак не було Ііому шс
Ванько, С. Мисак. В. В а в р о , п р е д с ,
ку. Ц і н а $350, л е г к і у с л і в я . П р а раїиськнх дітий. З а те н а ш и х бітничі делегації з таких країн, призначено нмсрати так молодим і ВН-
П. А н д р і й Б а р ґ а р а з і б р а в ці Т. З а х а р е в и ч , к а во-власносте: га'рантоване. Д о У к р а ї н ц і в п о п е р е н о с и л и на М а - я к Ч е х о с л о в а ч ч п н а іі А в с т р і я , глядае, що в кінци іштрафлено на
В. П а с і ч н я к , секр. правлипнй лік. Його іета приїхала
в е с і л л ю в П о р т Д ж с р в і с в и. Д а О . М е р е щ а к , сек бра нагода розпочати годівлю з у р и — а їх м і с ц я з а с т у п и л и д е н а ц і о н а л ь н е п и т а н н я в і д о - що тільки до Америки, а Гі муж, бу-
нила П о к і т и н с ь к о г о від з і б р а Ќурий а б о фарму з я р и н о ю . П о польськими шовіністами. Дітей грає велику ролю, одностайно д у ш доктором в старім краю, вона
сама де шо розумілася на людських
н и х г о с т е й $14.00. п о д р о б и ц і г о л о с і т ь с я м е ж и 4. нс т і л ь к и с и л у ю т ь г о в о р и т и п о с т в е р д и л и , щ о л и ш е в Р а д я н - коробах. Скоро побачила хорого. віл
а 6. ѓ о д . в е ч е р о м , а б о п и ш і т ь д о польськії, а л е н а в і т ь м у с и т ь ук- с ь к о м у С о ю з і , й па Україні з о - разу знала, шо йому бракувало. То-
Чесні і Д о р о г і З е м л я к и , Од- ИОІ1ҐСТАВІ1, О. ВОВК ТА КІСТКА. го самого дня післано по лікарство на
н о с е л ь ч а н е : — К о л и м и в ж е з а З б і р к а в ц е р к в і н а Д і м Інва-
N. A. VOLGAR, раїнська дитина мовити OTHCJ крсма, взаємини між окремими солітера до Пітсбурга; можете доіа-
22S W. 34th ST.. ROOM 1201,
ч а л и . ' т а к з Б о г о м кінчім. Д о с наш по польськії. Т о г о д о в ш е націями п р а в и л ь н о н а л а г о д ж е - датнся яке було здивованнє для всіх,
лідів. NEW YORK CITY. колнсмсрдяче лікарство иа солітера
ми в и с т а л и у ж е $300.00 і я к І Чи в о в ч и с ь к о ѓдодав кістку - ' : -." 152-66не м о ж н а т е р п і т и і д и в и ш с я з внкннуло хробака 65 фітів, котрий ІЮ-
р а з ни'ні д н я 6 - г о л и п н я о т р и В тутешній у к р . гр.-кат. церќв: Т а й плавився нею, ложеннми руками, бо колись малу з'їдав жнігє сього чоловіка. СС
ФАРМИ HA ПРОДАЖ. В околиці „ Н а У к р а ї н і , я к і в і ш ш и х н а - було тому два тижні!'Тю. чім він зи-
м а . т и с ь м о в і д о м і с т ь , щ о з а на П р е с а . Т р о й ц і переведено з б і р ' Т о - ж помочі почав п р о х а т
Сипаќй,.,, Ром j Ц „ . і ур,„ .„іш ,с-
шс поколінне буде проклина-
ціональних республнках С о ю - скав трнІІцять нять .^фунтів на вазі.
11к t к

ш и х ЗОО' д о л я р і в у ж е д і м р о з п о ку на б у д о в у Д о м у У к р а ї н с ь к и х І І о м е ж и звіриею. млі без каміння, лс можна добре фар. т и н а в і т ь н а ш і к о с т и , я к не н а с


з у , д е т і л ь к и п і с л я р е в о ,
П о ю твар Набирає здоровий вигляд
мерувати. Х ь , хоче ‚.сісін на іс і він дякує за сей депь, в котрім й о т
м а т и й т а к , щ о в З е л е н у с у б о т у Інвалідів, яка П р и н е с л а $23. О б і ц я в латі, міліона, з а ге, щ о м и п о з в о л и л и поро-
госполаруьапі, Ц'СУ.ІН іолоспться до н а ц і о н а л ь н а к у л ь т у р а д і с т а л а тсга вступила на сю сторону моря.
витягнули ўќрайѓський прапор З б і р к у ту 'вислано до краї А не яку ш і с т к у , мене, фармсра. а я радо покажу йому б и т і ї н а ш і д і т и к а л і к а м и . А б и Тисячі мущин, жснщин і дітий тсрпля-
і іюмо.ку КУПИТИ .‚см.іні іак, щоб т з м о г у р о з в и т к у , о к р е м і г р у п и чих лічиться безуспішно иа ріжні дру-
на з р у б , а т е п е р к о н е ч н о п р о - через О б е д н а н н е . Коли х т о йому із горла запобігти ссму нещастю, котре
лиіі був ндонолснніі. н а с е л е н н я , п е р е в а ж н о б у р ж у а гі хоробн. коли їх дійсний клопіт є
с я т ь 200 д о л я р і в на п о к р и т т я В и т я г н е ту К І С Т К У . Фарма Г`ІО акрів.добрі будинки, вже повисло над н а ш и м и голо цей потвір солітер. Певними познака-
лобаL машинерія. 11,па $,,,VHi. омівкон, н а м и , п о с т а н о в и л и м и с о б і р і - з і я й д р і б н о - б у р ж у а з н а інтс.т ми цего е відходячі части того пара-
( б л я х у ) . О т о ж п р о с и м о о лас- А л е ніхто не с п і ш и в с я
- JOO Ф.ірм., ІОН .„.рі,,. д ,Г,рі бу. генній н а д а ю т ь п и т а н н ю п а ц і о - зита. Другі симптоми е брак апетиту з
1
(

каві ж е р т в и . Всі ж е р т в и слати С К Р Е Н Т О Н , ПА. П о м у помагати. ки. ХУД.'б:,, .‚наряди. Піна $5,ЗД0, . ( . . . „ ш у ч о о т в о р н т и с в о ю у к р а ї н с ь - виїмковим лакімством, обложений я-
кою $2000. Фарма 70 акріќ, будинки н а л ь и о ї к у л ь т у р и з н а ч і н н я не я к знх, зага, болі в крижах, членах і в
на а д р е с у : К'ождий вовчу знав натуру - ку ш к о л у , д е б и н а ш і д і т и г а р -
' 3 хрестин на Д і м Інвалідів. ^РЄ'ТІН. худоба, .‚наряди. Нін.! S'J.SOO, з а с о б у в и х о в а н н я м а с , а я к са- іюгад, заворот голови, біль голови,
Х а й гине д о ката! `` Ѓ gic.ni уюдц. Мак, більше т у в а л и с в о ї с е р ц я л ю б о в ю до млости як порожний жолудок, нидін-
S. K o t , і. інтересоц.шпх прошу юлпснти- т о г о , щ о н а м н а й д о р о з ш е . О д - м о ц і л и . Д л я ц и х г р у п і н т е р н а - ня, підкови попід очи. Жолудок отя-
На хрестинах у громадян ж журавель, надлетівши, R
2 1 0 Van Winkle Ave., U„ J U " ' ! - . " ` ' " " " ILKO WITE-
лГн ,х л :
ц і о н а . т ь и е в и х о н у в ш і н я р і ж н и х жілий, надутий, часами дається відчу-
Стефана і Марії Пстрощак П о с л у х а в в о в ч и с ь к а : NIUK, R. D. 7, Rome, N. Y. нак с а м і з н а є т е , щ о п а о т в о - вати дивне буркотіння від жолудка
J e r s e y City, N. J . націй в дусі м і ж н а р о д н ь о г о до внутреііностия. Знова чується якби
г р о м . Н а з а р в і з в а в чесних гос- З а п х а в г о л о в у та ш и ю рсішє приватної ш к о л ц т о . п о -
За Комітет: ЄЛВФОН: Gram.ѓсу 58ЄП. б р а т е р с т в а в і д х о д и т ь н а д р у - щось підсувалося назад до горла. Па-
гей, щ о б и з л о ж и л и ж е р т в у н а Між його з у б й с ь к а т р с б а на п о ч а т о к в е л и к и х ф о н - щент має жовту шкіру, тратить на ва-
K. П і д д у б ч и ш и н , г о л о в а Д р . К. Д . Б І Л И Ќ п і й п л я н . З в и ч а й н о , п р о л е т а р - зі, мав немилий віддих, спльовує шо
Д і м У к р . І н в а л і д і в . Г р о м . З а - Та іі в и т я г н у в кісѓку з ЃОрда, дів. М и н у л о ї неділі ми с к л и к а -
с ь к а н а ц і о н а л ь н а п о л і т и к а г р у н - хвилини, попадає в апатію, знеохота
C. Ќот, касієр; А тоді іі озвався: УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР І ХІРУРГ. ли з б о р н ў і в и б р а л и ш к і л ь н и й до праці, завсігдй лінивий. Є відомо,
харчуќ пояснив ближче ту т о в к о с у п е р е ч и т ь ц и м н а ц і о н а - шо епілептичні напади спричиняє цей
ЕЛЄКТРИЧНІ ПРИРЯЛИ. '
M. Б а р а н , писар. т а к гарну ціль т а підніс, що - Д а в а й , вовче, той иіліои комітет Рідної Ш к о л и і в ж е ио-
Урядові години: від 12. до 1-ої, лістичним ухилам. "'в Я; котрий часто доростає понад
} і д ж е р т в и на Д і м І н в а л і д і в не Що пообіцявся! від 6. до 8-ої І після умови. а л и с ь м о на с ю ' ц і л ь з б и р а т и
t сттп. КОЛИ досягне до горѓянки мо-
11 Е. 180. ST.. NEW YORK CITY, д а т к и , о д н а к н а м т е п е р с а м и м „Взагалі і в цілому наслідки удусити свою жертву. Позбудьтеся
іовннні відмовитися ніодси А Неситий д о журавля о потвора сейчас, заки підкопає
Р А Ч Е С Т Е Р , Н. И. У к р а ї н е ц ь чи У к р а ї н к а . Як в и ш к і р и т ь з у б и , е р с д в а ж к и х о б с т а в и н т я ж к о нашо`ї р о б о т и в Галузі націо
ваше здоровля безповоротно. Вишліть
Та й загарчав: А ти, дурню! дійти до гаданого діла, б о в а л ь н о ї п о л і т и к и н а У к р а ї н і ве- $10.48 з а дозу L а х t а л, коди хо-
С о ю з о в е Т о в а р и с т в о иа Р і д н и й З л о ж и л и п о $1: І. Н а з а р , М. DR. M. S M I T H л и ч е з н і . П р а в д а , б у л и о к р е м і чете позбутися' цего страшного пара-
Ти, підла п а с к у д о ! IB EAST 7U, STREET. NEW YORK н а ш а д о р о г а д о н а ш о ї ц і л и з а - знта. LaxUn - нешкідливий навіть ко-
1
'" Край. М а р к е в и ч , С . М а й х с р , С . Пст-
Забуваєш, що тн в моїх Tel. Orchard 6072 г о р о д ж е н а д в о м а т я ж к и м и к о - н е д о л і т к и , а л е з н и х п а р т і й н і аи У вас нема хробака. Продаѓться ли-
р о щ а к , В . З а х а р ч у ќ , а п о 50 ц.
З у б а х находився!
Говорять по україпськл. к о н ф е р е н ц і ї і з ї з д и в ч а с н о р о ше У Royal Laboratory, 148 Nettine
З р а м е н и Т о в а р и с т в а З а п о Х р н с т и н а Н а з а р , І`. Т с к л н ш н н , A t a r i , успішно недуги мушю`, жев л о д а м и , а т о п е р ш о ю п с р е ш к о - Bulldi. Windsor, Ont. На забезпечення
р о ж с ь к а ' С і ч , в і д . 3 6 7 У. Н . С о О т о - ж д я к у й , щ о ще д о с і ш н н I JUTHFT. д о ю є Л я ш и я , а д р у г о ю є без- били належні висновки". посилки додайте 25 центів окремо. За
Збірку вислано до Обеднан- НаймодерніЯші електричні апарата. після-платою не висилаємо. (С31)
юза, переслано д о Обєднання Ти ж и в и м лишився! робіття, нужда і голод, а про
$80 і призначено поділити на сс м и є п е в н і , щ о с а м і д у ж г л л о - OLD С О Ц ) СТАЛИСЬ ГАСЛОМ.
В. З а х а р ч у ќ . ХРОНІЧНІ НЕДУГИ мущин Прошу' дати мені пачку О. G$.: Се
т р и рівні части т а в и с л а т и де І м і ж л ю д ь м и воно, б р а т е , І ЖЕНЩНН брс знаєте. о чується днссь більше як колннс-
к р а ю на д о п о м о г у с и р о т а м , п о лічу успішно найповнішими методами. 6j дь перед тим, а се тому, що амерн- П Е Т Р О ЯРЕАДА
Так нераз буває:
Помагаю скоро в ріжних кровних не-
лѓпічним вязням і інвалідам. Поратўи й о г о в пригоді, іх, нервових і шкірних, хронічні В с в о ї в л а с н і с и л и с а м і с о б і хаиська куряча публика зрозуміла, УКРАШСЬКИИ ПОГгаБттИЕ
т о в кінци знаПшлася цнгаретка, що
Д Ж Е Р З И . С И Т І , Н. дж. нарости, загальне, ослабленії-:, міхура, не в і р и м о . Т о ж м и о с м і л я є м о с я усмігрюе горло І вдоволяє смак. Old
М. А н т о н і в , с е к р . А він т е б е л а є ,
нирок, мочеві недомагання, ревматизм,
На Рідну Ш к о л у . з в е р н у т и с ь д о в а с щ е з о д н о ю Gold відсвіжують гордо' ТОМУ, ЩО Р.
Т. Т . Пройдисвіт. жолудок, втгутріііжі хоробн та грудні! Lorillard Co. внішйшла нову методу,
Без ріжниці, як довго хоруєтс, я можу п р о с ь б о ю : з м и л о с е р д і т ь с я не котра виробляє цнгаретки вже сто
Т о в . Укр. С і ч , від. 170 Укр. Ц. вам. Оплати умірковані. Оѓля н а д н а м и , а л е п а д н а ш и м и д і т ь - шістьдссять шість літ, і ухч-пула всю
АНСОНІЯ, КОНН. Союза, о б г о в о р и л о на своїх острісіь з. тютюну. Длято'го ви можс-
м и . Н е д а й т е ї м п о т о п а т и Е тс курити рано, `в поЛуднс і вечер і ЗАННМАЄСЬ ПОХОРОНАМИ
зборах а місяцю мою В кож ДІЙ УКРАЇНСЬКІЙ В BRONX, BROOKLYN, NEW
Зі СВЯТА Ш Е В Ч Е Н К А Н А Р і д н и й в л я ц ь к і м м о р и , а з л о ж і т ь н а школи не, змучитеся під них. О Gs. е YORK І ОКОЛИЦЯХ.
Край. `
с п р а в у ' п о м о ч и Р і д н і й ' П ќ о л і в ХАТІ П О В И Н Н А НАХОДИ-1 DR. Z I N S с ю ц і л ь С В О Ю л е п т у , к о т р а . б у д е так. щоб
4
нова і ліпша цнгаретка. Вона роблена!
вдоволити смак міліонів най- 1 2 9 E . 7th S T R E E T ,
Галичині.
1 0 Спеціяліста. Основ. 28 літ. б и ь ш е перебірчивих курціц. 1
Скажіть
н и н і і п н е-ІІ Т И С Ь ЧАГ О Н И С Ь „СВОБО- К Е - . ' - В Л SU4-1. ЏШУ. York, N . Y. з а п ` и с а н а В с е р ц я х н а ш и х д і т е й !

І
З а х о д о м З л у ч е н и х Б р а ц т в і' Члени, р о з у м і ю ч и
ІВАРИСТВ ВІЛБУ'ВСЯ ЯНЯ Я U-NA. П О І П Ж Р Ш І Д VC-N ILIA-.- R-.% ......
о в а р и с т в в і д б у в с я д н я 5 . ч е р в - п о л о ж е н н я У к р . Ш к і л Ѓ'І ш л м - І Д А " , ' A
- межи 4th Ave. 8t Irvin-lon PL

J Денно: 9 А. м , до P P M . - неділі
на з а в с і г д й . М и в і р и м о щ и р о В І
те, щ о к о м у б є т ь с я серце л ю -
п
Gs. вашому етіродакцеви, а
ТВФЬОПЕГ
діста-' N EW YORK СТІГ

- ^ S А. М. до j4 P. М.