You are on page 1of 4

W

СВОБОДА
ЎТ

УКРАЇНСЬКИЙ ДНЕВНИК
SVOBODA U K R A I N I A N D A I L Y

УРЯДОВИЙ ОРГАН ЗАГЮМОГОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ OFFICIAL ORGAN OF THE UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION, U e .
с о ю з вЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ АМЕРИКИ.

ГРИ ЦЕНТИ. Ч. 166. Джерзн Ситі, Н. Д ж . , середа, 20. липни, 1927. VOL XXXV. No. 166. J e r e e y C i t y . N. J . , W E D N E S D A Y . J u l y 2 0 . 1987.

ХОТІЛА С К О Р О Г Р О Ш И Й . Ѓ У Р А Г А Н Н А Д В А Р Ш А В О Ю . АРЕШТУВАННЯ У ЛЬВОВІ.


АМЕРИКАНСЬКІ ВІЙСКА ВБИЛИ СГ.ПНО, МИШ., 14. л и п н я . - В А Р Ш А В А , 14. л и п н я . — П о П о л і ц і й н і т р у с ѓ і ѓі а р е ш т у в а н ВІДЕНЬ У СТРАХУ ЗА КРЕДИТИ
Д о тутешнього банку прийшла розвязанню сойиу п і д н я л а с ь ня с т а л и в ж е и о в с е д н е в н и м я У С П О К О Ї В С Я НА ЧУТКУ П Р О ПОХІД ВІЙСК ПРОВІНЦІЇ
ТРИСТА НІКАРАҐВАНДІВ б і л я в а 1 9 - л і т и я д і в ч и н а В а й о л а в е л и к а б у р я н а д В а р ш а в о ю з вТгще.м. Н е м а м а й ж е д н и н и , щ о
Г е р р и с , в р у ч и л а к а с і є р о в н ч е к ѓ у р а г а н а м и , я к і н а р о б и л и б о - б и п р е с а пе й о т у в а л а н о в и х ви-
П Р О Т И С Е Б Е .

В Ж И В А Л И Б О М Б О В І ЛІТАКИ В БИТВІ ПРОТИ С Л А Б О В І Д Е Н Ь , 18. л и п н я . — В і д е н ь в е р т а є д о н о р м а л ь н о г о жит,-


на $ 5 , 0 0 0 , з н а п и с ю „ м е й к и т г а т о ш к о д и в м і с т і . падків, як у самому Львові, так
ЗОРУЖЕНИХ. тя Б о г а т о кореспондентів заграннчних газет, щ о пустилися
снеппі" ( п о л а г о д ь негайно) ви- П і д ч а с б у р і г р о м и у б и л и д в і і на п р о в і н ц і ї . О с т а н и ь о г о д и т ь -
МАНАҐВА, Н і к а р а г в а , 18. л и п н я . — Коло міста Окоталя сюди літаками й а в т а м и , р е в о л ю ц і ї в ж е не з а с т а л и , а тільки
мірггла д о н ь о г о р е в о л ь в е р і щ е о с о б и , а в о д а з а л и л а б о г а т о ся з а н о т у в а т и м а с о в е арешту-
п р и й ш л о нині д о с п р а в д і ш н ь о ї б и т в и м і ж а м е р и к а н с ь к и м и м а - ш и р о к о розславлену віденську „гемїтліхкайт" (веселу т о в а -
с а м а п о в т о р и л а с л о в а , я к і н а - д о м і в , тж і н ш и м и і б у д и н о к в а н н я у Л ь в о в і д н я І . л и п н я ц.
рниарами а прихильниками ліберального провідника генерала р н с к і с г ь ) . З а м і с ц ь о п и с у в а т и біжучі події, їм п р и й ш л о с я р о з -
п и с а л а на ч е к у . розвязаного сойму. р. Д о п о м е ш к а н н я П а в л а Куде-
С а н д і н о , к о т р и й к і л ь к а д н і в т о м у н а з а д не. з а х о т і в послухати глядатн минувше та шукати за причинами вибуху заворушень
Та касіер, ЗАМІСЦЬ внилатитн нича в п а л и того дня поліційні
приказу американських війск віддати оружа. т а її с к о р о г о к і н ц я . Т е л е г р а ф і ч н і й т е л е ф о н і ч н і п о л у ч е н н я з і
г р о ш і , у п а в НА землю і там по- агенти ѓі п о п е р е в е д е н н ю т р у
Коли прихильники Сандіна взялися занимати місто, аме- ПРО М О Р А Л Ь Н У СМІЛІСТЬ заграницею в ж е привернені.
тиспув алярмовий прилад. За су а р е ш т у в а л и г о с п о д а р я д о м у
р и к а і ч ь к і м а р и н а р і в и й ш л и д о них у невеликій силі, а л е з о р у - Л И Н Д Б Е Р Г А . Як в и д н о п о г о л о с а х г а з е т , у р я д х о ч е в б и т и с о б і з „ ч е р в о -
хвильку прибіг д о банку поліс' ІКудевЙча і з а м е і и к а л и х у н ь о г о
жені в найновійиіі воєнні п р и л а д и . Коли о д и н а м е р и к а н с ь к и й ної пятниці" а р г у м е н т п р о т и віденських СОЦІАЛІСТІВ. Він не
н е п , а а ним ю р б а л ю д и й . П о б а - С в я щ е н и к Р о й Т. Б р о м б о п з 'студентів т о р г о в е л ь н о ї школи
моряк погиб у бою, а один дістав тяжке поранениє, коман- з в е р т а є в ж е у в а г и на а в с т р і й с ь к и х к о м у н і с т і в , у в а ж а ю ч и ї х з о -
ч н в ш н сс, панна Г е р р и с з і м л і л а К о в т с в и л , Па., с к а з а в , щ о к о л и М а р у щ а к а , Гелетюка, Яворсь-
даігт а м е р и к а н с ь к и х в і й с к к а з а в в и с л а т и п р о т и п р о т и в н о ї с т о - всім м а л о в а ж н и м чинником, а з а т е винуе з а з а в о р у ш е н н я с о -
І в п а л а на г р у д и п о л і с м е н о в і ! Л и н б е р г в і д к а з а в с я п о п р и л е т і к о г о , Галая і Семкова. Всіх
рони пять бомберів, себто пять Літаків, приладжених до но- ціялістів. Газети к а ж у т ь , ш о з а в о р у ш е н н я прибрали такі р о з -
П о п а г і р к о р о з п л а к а л а с ь на ви- д о П а р и ж а в и п и т и ч а ш у Uttfl приміщено в а р е ш т а х і п р о т и
шення б о м б . Сі літаки б о м б а м и й м а ш и н о в и м и крісами скоси- м і р и т о м у , гцо с о ц і я л і с т и ч н і п р о в і д н и к и н е м о г л и н и м и к е р -
д у п у б л и к и і с к а з а л а , щ о не м о - п а н с ь к о г о в и н а , т о д л я с ь о г о нх в е д е т ь с я с л і д с т в о в п а п р я
ли р я д и С а н д і н а , я к і к и н у л и с я , в т і к а т и , л и ш а ю ч и на п о л ю к о л о мувати, а вулиця в с я о к о ї л а с я на чутку, щ о на случай, якби
ѓла с к о р о д о р о б и т и с я г р о ш и й і т р е б а б у л о 100 р а з і в б і л ь ш е мі з л о ч и н у протидержавної' а-
трисга вбитих та сотки ранених. На трупи вбитих злетіли сей- п о в а л е н о у р я д , на В і д е н ь п о м а ш е р у ю т ь з п р о в і н ц і я л ь н и х м і с т
гадала, Щ О се пайлекпіий сію- смілости ніж д о перелету по гітації.
час т и с я ч і суггів т а с т а л и ї х п о ж и р а т и . зібрані т а м відділи к р а е в о ї о б о р о н и .
над Лтляптійсі.кий оке.нг.
К а н ц л е р ( п р е м і е р м і н і с т р і в ) З а й п е л ь в і д б у в нині к о н ф е -
її в і д в е з е н о ДІЇ арешту. Різичної СМІЛОСТИ м а є м о д о
ВСЕ
А
-МЕРИКАНСЬКИИ РОБТ
ІНИЧИЙ КОНГРЕС СТВОРЕНИЙ. УКРАЇНЕЦЬ Ж Е Р Т В О Ю
в о л і і с к р і з ь , а л е м о р а л ь н о ї смі- В Ш Е Х П О Л Ь С Ь К А
лостн дуже мало, — говорив
ДУРІЙКА. ренцію зі соціялістичними провідниками, м і ж я к и м и б у в б у р -
містр Відня З а й ц . Конференція т р е в а л а кілька годин. З а й п е л ь
НА КОНГРЕСІ ВІДРАЗУ П І Д Н О С Я Т Ь С Я Г О Л О С И П Р О Т И Недавно відбувся у Львові заявив, щ о головною ціллю уряду в с ю хвилю буде приняти
І А М Е Р И К А Н С Ь К О Ї ПОЛІТИКИ. СПЕКИ: вігг. А в і д м о в а випити шампан їзд вшехполяків, ѓіа я к о м у в и - міри проти повторення подій. Уряд думає скликати в як н а я -
сс м о р а л ь н а смілість. Кілько з
У ІЗотербері, Коші., н о м е р на- голосив реферат відомий про- к о р о т ш і м часі п а р л я м е н т т а р о з г л я н у т и с п р а в у в с е с т о р о н н о .
В А Ш И Н Г Т О Н , 18. л и п н я . — Нині о т в о р е н о т у т п я т и й з вас, говорив він, м а є смілість
слідком запсдужапнн іззя с п е - фесор університету Ѓрабський Він п р о с и в СОЦІАЛІСТІВ, щ о б и в о н и с т а р а л и с я покінчити с т р а й к
ряду конгрес Все-Американської Федерації Праці, яку с о т в о - ЛнндберГа сказатгг: Ні! і до-
кн у к р а ї н с ь к и й р о б і т н и к Т е р е н - п р о н е б е з п е к и , які загрожують почтової й зелізничої служби.
рнк п о д о в ш и х з а х о д а х п о к і й н и й С а м у е л ь ґ о м п е р с , д о н г о л і т - держати слова?
тій ГІАИАСІОК, р о д о м ІЗ села Ѓ А ` їй р е с п у б л и ц і . Т и м и не Після сеї конференції відбулося засіданнє кабінету м і -
ний п р е з и д е н т А м е р и к а н с ь к о ї Ф е д е р а ц і ї П р а ц і .
Конгрес о т в о р и в д о в ш о ю п р о м о в о ю Вилнем Грій, п р е з и - л а й к и , и я т и г і р с ь к о ї в о л о с т ѓ і , на б е з п е к а м и є : Р а д я н с ь к и й Союзу ністрів, к о т р е в и д а л о пўолинну п р о з ь б у д о заграннчних г а з е т ,
дент А м е р и к а н с ь к о ї Ф е д е р а ц і ї Праці, з а я в л я ю ч и с я між инчим Київщині. П Е Р Е Н О С Я Т Ь МІСТОЧКО. б о л ь ш е в и ц ь к о - комуністичнії щ о б и вени в п л и в а л и на п у б л и к у у с п о к о ю ю ч о , щ о б и не під-
Покійний п р о ж и в 47 літ. елементи внутрі краю. „Треба р н в а т н к р е д и т у Австрії,, б е з я к о г о в о н а не м о ж е е к о н о м і ч н о
проти вживання о р у ж а для вирішування спірних питань між Американський Червоний т я м и т и — к а з а в він — щ о ц і л а існувати.
Злученими Д е р ж а в а м и а ріжними краями латинської Америки. Хрест переносить ціле м і с т о ч к о
УКРАЇНЕЦЬ В И Р А Т У В А В акція комунізму в Польщі, рух
М і ж и н ч и м в і н в и с к а з а в ж а л ь з п р и в о д у „ н е щ а с н о г о с т а н у рі-
чий в Н і к а р а г в і " , а л е р а д и в з д е р ж а т и с я , від д и с к у с і ї н а д Н і к а - А М Е Р И К А Н Ц Я .
Коломбос, у стейті
Й о г о часто нищили повені чс-
Кентокі. білоруський і український, все
т е р е ф е р а т и в е д е н і III. І н т е р н а
РОСІЯ, ПОБИТА НА СХОДІ, ЗВЕРТАЄ ОЧИ ЗНОВА НА
р а г в о ю , п о к и с п р а в а не б у д е р о з г л я н е н а у в і д п о в і д н и й с п о с і б Дня 14. с. м. в м у н і ц и п а л ь н и х р е з низќе положенѓѓе. Тепер ціоналом, інструкції я к о г о ка БАЧИТЬ У ВІДНИ „ С Т Р А Ш Н И Й ЗНАК".
конгресом. к у п е л я х на Н а й с т а в н , в Ф и л а - в о н о б у д е п е р е н е с е н е в н е д а - жуть виразно про обовязок М О С К В А , 18. л и п н я . — Б о л ь ш е в и г г ь к і г а з е т и , о п и с у ю ч и
Сей г о л о с , о д н а к , в и д н о не н а й ш о в з а г а л ь н о г о п о с л у х у , делфії, вхопив корч 18-літньо- леке в и с ш е положеннє. в і д е н с ь к і п о д і ї , з а я в л я ю т ь о д н о г о л о с н о , щ о сі п о д і ї є с т р а ш -
ведення комуністами націо-
бо скоро опісля нікарагванський делегат Д е Л Я Сальва висту- го студента Американця і він ни.ч з н а к о м д л я ц і л о ї Е в р о п и . М о в л я в , в о н и п о к а з у ю т ь , щ о в с я
іної п р о п а г а н д и с е р е д мен-
п и в з г о р я ч и м ` п р о т е с т о м п р о т и в б и в а н н я й о г о з е м л я к і в в Ні- зачав тонути. На ратўноќ ско- Е в р о п а н а х о д и т ь с я на в у л ь к а н і , к о т р и й м о ж е в и б у х н у т и к о ж -
ПОЛЬЩА ЧВАНИТЬСЯ гей, б о к о м у н і с т и ч и с л я т ь ,
карагві та п р е д я о ж и в конгресови р е з о л ю ц і ю , осуджуючу ви- ч и в з а н и м 1 4 - л і т н і й с т у д е н т II. дої хвилі. .
НАДВИШКОЮ. по з ферменту національного
сн.іку а м е р и к а н с ь к и х м а р и н а р і в д о Н і к а р а г в и т а в б и й с т в о при- ђоку гайскул Богдан Богачев- Заграничні кореспонденти, перебуваючі в Москві, пояс-
.Українців чи Б і л о р у с и н і в вн-
хнльннків Сандіна коло Окоталя. ськнй і внратував потопаючого,
П о л ь с ь к а т е л е г р а ф і ч н а агеп- н я ю т ь се поясненне віденських подій як новий з в о р о т М о с к в и
б у х н е р е в о л ю ц і я , а з нею о п а -
Який настрій панував серед делегатів, видно було з того, скавтівським способом,
беручи{й я передає з Варшави вістку, на з а х і д . С е й з в о р о т р і з к о в і д б и в а є т ь с я в і д н е д а в н о г о к у р с у
нувапня Польщі". Свої теревені
що мексиканський делегат Люсі Моронес, мексиканський мі- гонўчого попід рамя і горло. щ о ПОЛЬСЬКИЙ б у д ж е т м а є н а д - М о с к в и н а с х і д , в і д її о р і є н т а ц і ї на К и т а й т а І н д і ю , і с т о ї т ь ` б а з
войовничий професор закінчив
ністер п р а ц і , с е й ч а с вніс д о д а т к о в у р е з о л ю ц і ю , щ о б и р е з о л ю - Богдан Богачевськнй є стар в и ш к у . З а п е р ш и х 4 місяці с ь о - сумніву в тісній з в я з н з б о л ь ш е в и ц ь к и м и н е в д а ч а м и в К и т а ю .
м и в к а з і в к а м и : „ Н е м а іпг-
цію Д е Л я С а л ь в и п е р ш у відослати д о р е з о л ю ц і й н о ї комісії. В пінною прн скавтах і з а с е гго го року нараховано у прйхо- ш о ї р а д и на т е , я к в і д р у х з о р -
своїй п р о м о в і М о р о н е с м і ж инчим п я т н у в а в чутки, щ о м о в л я в
мексикаські робітники або уряд стоять під упливом больше-
дано його до товариської по дах буджету 100,000,000 золо- нізованн.х к і л ь к л н а й п я т н чи АНГЛЯ
І Й Я ПАН УЖЕ ПОГОДИЛИСЯ ЩОДО відносин
в и ц ь к о г о у р я д у в М о с к в і , як а г і т а ц і ю в о р о г і в р о б і т н и ц т в а . С и м
тих ($і2,ооо,ооо) н а д в и ш к и .
л ь к а с о т л ю д е й в к о ж д і і і міс-
цевостн. Треба вести зоргані-
, ' СИЛИ ФЛЬОТИ. п
кін з в е р н у в с я в и р а з н о п р о т и м е к с и к а н с ь к и х і а м е р и к а н с ь к и х ПИТСБУРГ В Ж Е ІІЕЗАДИМ- АМЕРИКАНСЬКІ ДЕЛЄГАТИ НЕ ГОДЯТЬСЯ.
зованнн терор проти всего, щ о
к а т о л и ц ь к и х є п и с к о п і в , які н а й б і л ь ш е п о с л у г у ю т ь с я сим з а - Т а т р е б а з н а т и , їцо се ш т у ч н а
ЛЕНИЙ. підважує польську культуру". Ж Е Н Е В А , 18. л и п н я . — А н г л і й с ь к і т а я п а н с ь к і д е л е г а т и н а
кидом. а д в н ш к а , на п а п е р і .
П и т с б у р г б у в ВІДОМИЙ і з з а - тридержавній конференції для обмеження морських зоружень
Найбідніі'ппа держава може
з г о д и л и с я в ж е зі с о б о ю , щ о ф л ь о т и Англії, А м е р и к и А Я пану
АМЕРИКАНСЬКІ РОБТ
ІНИЧІ ЮНЇІ СТАРАЮТЬСЯ ЗЛОМАТИ ДНМЛЄННЯ ч е р е з те, щ о у фа-
б р н к а х і в приватних д о м а х па-
нќазувати такі
Б буде платити старих
надвишки, як
довѓів,
ПОЛЬСЬКІ КЛОПОТИ НАД м а ю т ь с т о я т и д о с е б е в в і д н о ш е н н ю 12:12:8.

КОМУНЗ
ІМ. . л с и о т а м МЯГКИМ у г л е м . Т а к е с а - а б у д е з а т я г а т и н о в і . С и м ПІЛ-
І м е в п р и б л е ж е н н ю б у л о в Ш н - судськигї м о ж е д у р и т и своїх
МОРЕМ.

Поляќн не дістали морської


А м е р и к а н с ь к і п р е д с т а в н и к и на с е н е г о д я т ь с я . В о н и в в а -
ж а ю т ь , щ о в а ж н и м т у т не т е , я к а м а є б у т и з а г а л ь н а с и л а к о -
ПРЕДСТАВНИК ФЕДЕРАЦІЇ ПРАЦІ О Т В Е Р Т О ДО ОЬОГО р а б л ї в , а л е я к о г о р о д а к о р а б л і м а ю т ь її с к л а д а т и .
к а г о , Ілл., С н н с н н а т і , К л і в л е н д , і д д а н и х , а л е з е т р а н и ц і не з д у - п р и с т а н і Д а н ц і г у , т і л ь к и п е д а -
П Р И З Н А Є Т Ь С Я . Вість про згоду між АНГЛІЄЮ І Япаном викликала в Фран-
О г а й о , т а і н ш и х м і с т а х СерЄД- р і п ь . кігй малий д о с т у п П у ц к .
НЮ Й О Р К , 18. л и п н я . — Н а К о в н і А й л е н д і п о ч а л а с я нині нього Заходу. У С Т А Т К У В А Н Н Я Д Л Я ДНГП- Вони тішилися Пупком, ка- ції в е л и к у к о н с т е р н а ц і ю . Ф р а н ц і я , в и д н о , ж д а л а н е в д а ч і с е ї
річна конвенція м е ж и н а р о д н о ї юнії д р у к а р і в рисунків. П о ви- Але тепер кажуть, щ о Питс- РЕЛЬСТАНУ. кучн, щ о він буде п о л ь с ь к о ю к о н ф е р е н ц і ї і т о м у в о н а не в з я л а у ч а с т и в к о н ф е р е н ц і ї . К о л н б
борі президії конвенцію витав від Американської Федерації бург в ж е не н а л е ж и т ь до за- пристаню. Т е п е р п о л ь с ь к а пре- к о н ф е р е н ц і я в д а л а с я , Ф р а н ц і я б у л а б и сильіго р о с ч а р о в а н а .
І п ж і п і і р , щ о приї`хав д о Л є -
Праці Г а ф Ф р е й н , і сей в своїй п р о м о в і г о в о р и в п р о з а х о д и д и м л е н и х міст. К а ж у т ь , щ о иа- са н а р і к а є , щ о П у ц к н і м ч н т ь с я .
Американської Федерації Праці вичистити ряди зорганізова-
ного робітництва з больгневизму.
л я т ь т а м д а л і м.игким у г л е м , а
проте вже м а й ж е все заднмлсп-
ИІНГраду В с п р а в і з а к о р д о н н и х
замовлень Днїѓірельстану, з а я -
І а в і т ь ПОЛЬСЬКИЙ С о к у л т а м у-
п а д а є , а в и р о с л о в с и л у німець-
ФРАНЦУЗ ХОЧЕ ПЕРЕГАНЯТИСЯ З ЛЕВН
ІОМ.
внв, щ о Диіпрельстан з а м о в и в Ж 1 В О Н З А П О В І Д А Є , Щ О ВІН В И Л Е Т И Т Ь Р І В Н О Ч А С Н О АБО
Він г о в о р и в , ш о б о л ь ш е в и к и с т о я т ь під к о м а н д о ю б о л ь - пє ( 9 0 " ) з н и к л о .
п гімнастичне товариство
уже в Німеччині та в Злучених СКОРШЕ.
нгевицьких урядників у Москві та с в о є ю р о б і т н и ч о ю політи- Се сталось, кажуть, т а к : У- Турнферайп.
Державах богато устаткування ПАРИЖ, 18. Л И П Н Я . — Ф р а н ц у с ь к и й л е т у н Жівон заявив,
к о ю д о в о д я т ь усі юнії, д е в о н и м а ю т ь у п л и в , д о руїни. Він у- хвалено закони проти задггм-
для роботи першої черги. щ о він в и л е т и т ь в д о р о г у з Ф р а н ц і ї в А м е р и к у в т о й с а м и й ч а с ,
к а з а в як на п р и м і р на ю н і ю ж і н о ч и х к р а в ц і в т а ю н і ю к у ш н і р і в . лення; назначено для сього ко-
Щоб раціоналізувати земля- ЗНАЙШЛИ СТАРОВИННІ як н е с к о р ш е , як Л е в і н . і
та комісія контролює
пі р о б о т и , в А м е р и ц і з а к у п л е н о РЕЧІ.
ВРОЧИСТЕ ВИТАННС ГЕРОЇВ ДРУГОГО й ТРЕШ ПЕРЕШЎ п а л ю в а н н е в цілому місті і п о -
учує. як палити б е з д и м у і щ е
25 вагонів, щ о перекидаються,
В селі В о л о д и м и р і в н і , на У
Знатокн летництва відраджують йому, б о його літак не
надається д о лету понад океан. Друен, француський легуй, ш о
ОКЕАНУ. прн сьомўі
Сей зиск і страх
заощадити
перед
гроші.
карами
іі п а р о в о з и , с п е ц і я л ь н о п р и с т о -
совані до крутих поворотів.
манщині, випадково
з н а й ш л и старовинні речі: соки-
селяни буде летіти з Левіном, п р о б у в а в уже літак Колумбія; п р о б а
вийшла вдачно.
ЧЕИМБЕРЛИНА ВИТАЄ Й О Г О РОДИННЕ МІСТО. Крім д в о х екскаваторів, які вже
довів до того, щ о дим з міста ри, к р у ж к и й ин. Ц і речі наді-
НЮ Й О Р К , 18. л и п н я . — Н а к о р а б л і Л е в н е й т а н і п р и ї х а л и
с ю д и нині а м е р и к а н с ь к і л е т у н и , ш о ї з д и л и н а л і т а к а х А м е р и к а зник.
прибули д о Ленінграду,
лять щ е два та крани з підйом-
замов-
слано до
льогічного музею,
Уманського
який
Архео-
визна-
ОСТАТОЧНІ ПРОБИ АНГЛЙ
ІСЬКОГО ЛЕТЎНА ПЕРЕД ВИЛ
й К о л ю м б і я в б е з п е р е р и в н у п о д о р о ж з А м е р и к и в Е в р о п у . Mi- Досі Питсбург мусів завсіди
ною с и л о ю п о 40 т о н кожний АВІЯЦІЯ З Н О В А В З Я Л А ДВІ Ж Е Р Т В И .
c m с п р а в и л о їм в е л и ч е з н е п р и н я т т е . В к о м і т е т і м е й о р а м і с т а зідчищуватиси з диму і се ко- чив, щ о речі с т о с у ю т ь с я доби
Б і л ь ш у ч а с т и н у у с т а т к у в а н н я о- Л О Н Д О Н , 18. л и п н я . — А н г л і й с ь к и й л е т у н к а п і т а н К о р т и і ,
для привитання летунів був т а к о ж Линдберг. Летунів стрінула іптувало річно $10,000,000, а те- так званої Трипільської' культу-
хоче дають у кредит і здати що з б и р а є т ь с я летіти з Ірляндії до` Злучених Д е р ж а в , з р о б и т ь
в порті справдішна еќскадра кораблів. На причалі посаджено п с р , к а ж у т ь , м і с т о д а є на к о м і - ри. У ц ь о м у селі У м а н с ь к и й му-
н о г о м у с я т ь п р о т я г о м д у ж е не- завтра остаточні пробні лети с в о є ю „ л і т а ю ч о ю лодкою", н а
ї х н а у р я д о в і а в т а т а п о в е з е н о д о р а т у ш а , де ї м д а н о м е д а л і . сію усього $15,000 річно, а сі, зей незабаром почиггае архсо-
довгого часу. к о т р і й він д у м а є д о к о н а т и с в о г о л е т у .
Опісля їх витано на врочистих банкетах. що палять' ўтоль, ше заоща- льогічні розколини.
К о л о м і с т а К е м б е р л і з а й м и в с я нині в е ч е р о м у в о з д у с і лі-
Чеймберлнн, що летів д о Европи з Левіном, виїхав сейчас джують гроші, слухаючи комі-
так, ш о вилеітв з д е р ж а в н о г о летничого поля в Ф а р и б о р о . О-
по врочистім прнняттю в Ню Норку до свого родинного міста сії. СПАЛИЛИ ШКОЛУ. НОВІТНЯ „ОБРОНА, ЛЬВОВА"
д и н з л е т у н і в в и с к о ч и в з літака,- з а к и м сей в д а р и в о б з е м л ю ,
Т е т е р б о р о , в стейті Н ю Д ж е р з і , я к о г о населення, щ о виносить В резервації Кламат, в стейті Поляки показували у Львові але забиветГ. Й о г о т о в а р и ш , п і л ь о т , ш о б у в п р н в я з а в и й р е -
з в и ч а й н о 19 о с і б , з р о с л о на час п р и н я т т я д о 7 , 0 0 0 д у щ . САНАТОРІЙ ДЛЯ СЕЛЯН-ПА-
Орегоіг (над Тихим о к е а н о м ) в г о р о д і п о л ь с ь к о г о С о к о л а но- мінцями до літака, згорів.
ИОВИКІВ КООПЕРАШЇ. ІНДІАНСЬКІ дівчата підпалили вітню
СМЕРТЬ З ПОБОЇВ поліції. „оброну Львова", Там Англійський уряд обчисляє, щ о зі сиии жертвами досі
Д Ж Е Р З И С И Т І , Н ю Д ж е р з і , 19. л и п н я . — У р я д п о с т а и о - Президія ВУЦВК-у в и з н а л а ш к о л у і вона з г о р і л а д о тла. побачив на землі польський п о г и б л о в Англії 3 2 летунів. М н и ў в ш о г о р о к у з г и н у л о 85.
внв р о з с л і д и т и о б с т а в и н и , с е р е д я к и х п о м е р Ч а р л з В о л е , 5 2 - за доцільне спорудити в межах Шість дівчат признались д о студент Тадей Ясінський гранат КОМУНІСТАМ ДАЛІ НЕ В Е З Е В КИТАЮ.
літний м е ш к а н е ц ь с ь б г о м і с т а . П о м е р він у м і с ь к і м ш п и т а л и , України коштом української виниѓ кажучи, щ о їх силувано і с х о в а в й о г о д о кишені. Т а з а Л О Н Д О Н , 18. л и п н я . — Б ю р о Р а й т е р а д о н о с и т ь з Шаигаю,
як к а ж у т ь л і к а р і , з п о б о ї в , я к і д і с т а в в і д п о л і ц і ї , H o r f q тілоі кооперації санаторій д л я се- д о н а у к и і д о п о с л у х у , а в о н и к і л ь к а х в и л ь г р а н а т в и с г р і л и ь і шо консервативний провідник Г о Чіен д о б у в від радикальних
д о б у д у т ь з гробу, щ о б и з р о б и т и н а д ним р о з с л і д и . лян-пайо'аиків кооперації`. с ь о г о не х о т я т ь . і р о з і р в а в нахідника на кусні. ' війск- Г а н к а в і Г а н і я и г .

ТЕПЕР M K I U П БЕЗ ВСТУПНОЩ


С В О Б О Д А , С Е Р Е Д А , 20 го Л И П Н Я , 1927

вООНЮВА' {І
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ЗЕМЕЛЬНОГО БАНКУ в а р т і с т ю з о л . 2 4 0 , 0 0 0 , к о н с о р ц Т - j з о л . 9 , 8 8 9 . 9 8 в р. 1 9 2 5 ) і ч и н ш а х ) щ е с е р е д б а н к і в а к р а ю , З а р а -
ялЬні і н т е р е с и - з к в о т о ю з о л о т . д о м у з о л . 1 7 , 7 4 8 . 7 3 . зом, як одинока н а ш а девізопа

- Џтгі
І в ѓ а в і Street, Лгм-?`ЙІуі"Й. .І? '
wy the Ukrainlaa HaHoaal At-ocHttoa, l a c
ЃІПОТЕЧНОГО 5,000 й інвентар банку, оцінс-
н и й н а з о л . 1.00.
Н а т о м і с ц ь в т р а т и в и н о с я т ь і н с т и т у ц і я , з б л и ж у є н а ш е су-
н а : платні з о л . 46,232.00 ( в р. с п і л ь н е г о с п о д а р с т в о д о світо-
Baited by Editorial Committee. З Е М Е Л Ь Н И Й Б А Н К Ѓ І П О Т Е Ч Н И Й У В І Й Ш О В НА Ш Л Я Х 1925. з о л . 47,999.00 в р. 1924. в о г о р и н к у й у д е р ж у є к о н т а к т
Значно висший стан виказує
н о р м а л ь н о г о розвитку. з о л . 26,002.82), п о д а т к и з о л о т . з, б а н к о в о - т о р г о в е л ь н и м світом
І є ѓ н aa І а с м Н О м і Mall Matter at t h e T o t t Office of Jersey City, И. .). в е к с л е в и й п о р т ф е л ь . З д н е м 31.
ня Маѓсі 30, t 9 t i , ander the Act of March t , 1 І 7 9 . 49,070.11 ( п р о т и з о л . 29,943.59 з а к о р д о н у , с е р е д я к о г о виро-
частині тенденцію a V I S T A ТО г р у д н я 1 9 2 5 р. о с г а л о
В п я т н и ц ю , 2 9 - г о к в і т н я с. р . в р. 1925, а з о л . 15,736.80 в р. б и в с о б і п о в а ж н е імя.
ca tot a - i l i a i at ipecial rate of postage proYlded for in Section 1103
нИ the Act Of October 3, I 9 t 7 , tathorlied July 3 1 , 1918. в і д б у л и с я о г о д и н і 4-ій з п о - м у не л и ш е в и м а г а л и д е р ж а н н я було векслів па зол. 552,383.73 1 9 2 4 ) , и н ш і а д м і н і с т р а ц і й н і в и -
л у д н я 13-ті З а г а л ь н і З б о р и З е - доволі високого касового по . 'й . Ш І м.
МИЮІРТЮМ латіjj 1924 р. зол. . . . д а т к и з о л о т и х 40,425.89 ( в р.
`І І 'ЄРУ. Імельного Банку Ѓіпотечного, готівля, але й унеможливляли протязі року 1926 засскон- 1925. з о л . 3 1 , 1 1 6 . 7 1 , в р. 1924. П о д а ю ч и сей з в і т Земельно-
. . . . . І 7.00 7.00'Акційної Спілкц у Львові, в ВСІ І н т е р е с и A L A L O N G U E . товано векслів на зол. 1,662,226.70
з о л . 18,513.38), а - в і д с о т к и в і а { го Б а н к у Ѓ і п о т е ч н о г о д о відо-
$ 3.75 І'оо' п р и с у т н о с т и п р а в и т е л ь с т в е н н о - Ся обставина, як і непоєм- Разом отже векслів було вкладок і купонів заставних лн- ма н а ш о ї суспільности, корн-
а а.оо В Джерел Сжті І Заграяняею:
го комісари, ст. ради. В е р ж б і ц - н і с т ь р и н к у на з а с т а в н і л и с т и , на зол. 2.214,610.43 ( с т і в р а з о м 3 4 , 7 8 0 . 8 5 ( в р . 1 9 2 5 .
'стаемо з нагоди, щ о б подати
к о г о и
протягом року сплач, зол. 1,246,243.77
' 1 - І Ь Ш Ѓ П І Х lit.it $ЮЛо' и о т а р я І. Р а с т а в е ц ь к о г о . були причиною, щ о Земельний з о л . 23,913.03, в р о ц і 1924. з о л . в і д с е б е с л і д у ю ч і д у м к и : - с т в е р -
.A10.00 5.00(Зборами проводив Президент
. 1 5.00 Б а н к Ѓ і п о т е ч н и й не м і г у р у х о - 6,169.82). д ж у є м о , щ о З е м е л ь н и й Банк
" 2.75 На три місяці 2.75 Н а д з і р г г о ї Ради др. Теофіль м и т и ѓ і п о т е ч н о г о в і д д і л у й уді зол. 968.366.$6) Ѓіпотечний своєю фінансовою
М и м о все щ е невеликих фон-
За аожду зміну адреси платнтьсі 10 центів. К о р м о ш , як скрутатори фунгу лювання нових ѓіпотечних по СОЛІДНІСТЮ І витриманістю
д і в , які с т о я л и б а н к о в и д о р о с -
З а оголошення редакціє не відповідає. вали пп. О.тександер О н и с ь к о й зичок. стає у - н а ш і м повоєннім госпо-
п о р я д и м о с т и , з а м и к а є т ь с я _рік
висилати гроші лише і . зв. Forelen Monev Order. М и к о л а С к р и п к а . З к р е д и т у к о р и с т а в Баггк л н якміа протязі року знаходили- дарськім ж и т т ю щ о р а з поваж-
1 9 2 6 ч и с т и м з и с к о м у вис%ті
ЃТ А а у с н і - я у о в о о А " , Р. О . а о х з4н, л а м з к у CJITY. N. J . Зі звіту, який іменем Н а д з і р - J u r e в П о л ь с ь к о м у Б а н к о в н j ся в п о р т ф е л і , б у л о в е к с л і в : нійшим чинником і здобуває
57,195.59 з о л . п р о т и з и с к у з а р.
пої Р а д и с к л а д а в з а с т у п , ппе- ф о р м і ресконту портфелевих селянські{', на зол. 1,О5в,08С 1925 з о л . 19,823.57, а з а 1924. постійно щ о р а з тревалійше до-
з и д е н т а о. к р и л о ш а н н н Д а м я г ^ в и ќ с л і в . К р е д и т с е й в и н о с и в ві кооператив на зол. 458,02( віря. М а ю ч и в ж е такі підстави,
з о л . 1,333.45.
БОРОТЬБА ЗА КЛЕРИКАЛІЗМ В НІМЕЧЧИНІ Лопатинс.ький, д о в і д у є м о с я 1924. р. З О Л . 5 , 0 0 0 , з п о ч а т к о м
п р о значний п о с т у п у р о з в и т к у р о к у 1926 з о л . 50,000, в д р у г і й
купців, ремісників, ппо-
мис.товців і ин. зол. 700,50100 Сей звіт приняли Загальні
Збори' до відома й ухвалили за
йде він д а л і ш л я х о м п р и р о д н о -
го розвитку і п о ш и р ю є свою
Німеччина, ш о від упадку монархії та здачі генералів алі- Земел'ьного Б а й к у Ѓ і п о т е ч н о г о , п о л о в и н Ѓ р о к у 1926 б у в підвис діяльність. Фінансова актив-
т в е р д и т и р а х у н к о в е замкне'ння
янтським побідннкам представляла о б р а з подиву гідного під- я к и й п о т р а ф и в с в о б і д н о вийти шений д о к в о т и з о л . 250,000. ність Б а н к у о п р а в д а л а вповні
ношення великого народа з глибин р о з г р о м у н а з а д до своєї векслевггх к р е д и т і в у д і л е н о а рік 1926. т а у д і л и т и У п р а в і
з
з крізи, спричиненої катастро З осталих позицій довжггого довір'я н а ш о г о г р о м а д я н с т в а ,
Банку абсолюторії, а з виказа-
давної величі, з н о в а найшлася тепер перед о д н о ю з перело- фальггою д е в а л ю а ц і е ю і увій к о л и д о н ь о г о в и й ш о в б у в по-
стану виносять купони застав- ного зиску приділити н а За-
мовнх хвиль. Сим р а з о м з нагоди боротьби з а вплив клерќка- ш о в на ш л я х н о р м а л ь н о г о р о з - купно землі й псдвижимо- к л и к д о п і д п и с к и а к ц і й н о г о ка-
них л и с т і в з о л . 2 2 , 1 9 6 . 5 0 ( в р.
. лізму на ш к о л и . мостнй зол. 700.139.29 г а л ь н и й Р е з е р в о в и й Ф о н д з г і д -
вою. 1 9 2 5 з о л . 8 , 3 0 4 . 3 2 , а в р. 1924 0 ) поправу господарки зол. 274.116.81 п о з з а к о н о м , 10 п р о ц е н т т . є піталу в квоті о д н о г о міліона
, Д о з а в е д е н н я в Німеччині републнки д е р ж а в а у с п і ш н о по- Акційний капітал виносить а прочі позиції разом квоту засіві) зол. 149.695.84 п о л ь с ь к и х з о л о т и х . Н а ш а СУ-
з.тснлеиня иарсгатів праці, з о л о т и х 5,591.56 на 5 - п р о ц е н т о -
. б о р ю в а л а к л е р и к а л ь н и й в п л и в на ш к о л и . Д е р ж а в а д и в и л а с я з а зол. 1,000,000, р о з л о ж е н и х і з о л . 1 3 9 , 2 6 6 . 8 6 ( в р. 1 9 2 5 з о л . спільність ‚має сьогодня під-
промислові, торговлі і іп- ву д и в і д е н д у від акцій у ж и т и
. т и м , а б и ш к о л и в и х о в у в а л и дітнй п е р е д о в с і м на д о б р и х Н і м - 40,000 ш т у к а к ц і й , к о ж д а иомі- 13,525.23, в р. 1924 з о л . 6 4 , 6 4 6 . 5 6 ) . ші ціли зол. 1,090.659.48 с т а в у п о к л а д а т и п а л і ї гга т'е, щ о
з о л . 50,000.00, а о с т а л у р е ш т у в
. цін, а н е д о б р и х к а т о л и к і в чи п р о т е с т а н т і в . Х о ч а д е р ж а в а о ф і - п а л ь н о ї в а р т о с т и з о л . 25.00. Земельний Баггк Ѓіпотечний
Переходячи до чинного сга- разом 2.214,610.43 к в о т і з о л о т и х 1 , 6 0 4 . 0 3 п е р е п е -
. ціяуіьно п р и з н а в а л а г о л о в н о д в а в і р о і с п о в і д а и н я , р и м о - к а т о - З кіггцем р . 1 9 2 5 . о с т а л о б у л о стаѓѓє н а ш и м с и л ь н и м ф і н а н с о -
пу біляггсу, н а х о д и м о п р и п а с и з
линнзм 1 протестантизм, мимо с ь о г о ш к о л и були під о п і к о ю С л і д у ю ч і п о з и ц і ї в и к а з у ю т ь ! с т и - н а р і к 1927.
410 несплачених банковн д н е м 3 1 . г р у д н я 19Є6: г о т і в к а вим жерелом продуктнвного
. д е р ж а в и , а не ц е р к о в . Ц і с а р с т в о д о с п і ш н о б о р о л о с я з к л е р и - стан: довжнііќѓв в обезпеченім Опісля ухвалили Загальні
редвоенних ѓіпотечних позичок) з о л . 102,323.64 ( в році 1925 з о л . кредиту, як р і в н о ж піднесе наш
калміими посяганнями по німецькі школи. о т в е р т і м р а х у н к у з о л . 631,025.- Збори пропоновані Дирекцією
в з в л л ь о р н з о в а н п і сумі зол. 9 8 , 0 3 6 . 6 1 , в р . 1924 з о л . 3 3 , 4 1 4 . - е к о н о м і ч н и й п р е с т і ж на ринку
. ` Послідннми часами старе питанне клерикального впливу 17 ( в р о ц і 1 9 2 5 З О Л . 4 3 7 , 4 2 2 . 7 0 , й Н а д з і р н о ю Р а д о ю зміни ста-
344,286.88. 86), льокат в Польськім Банку й внутрішнім і з а кордоном.
. 8 ш к о л а х з н о в а в и р и н у л о на п е р ш и й плян в н у т р і ш н о ї н і м е ц ь к о ї в р . 1924 З О Л . 1 0 1 , 1 4 4 . 8 3 ) . тута, а саме щ о д о переведеної
П р о т я г о м р . 1926. в п л и н у л о ) П. К. О . з о л . 7 , 7 4 2 . 4 6 ( в р . 1 9 2 5
політики. „ К а т о л и ц ь к и й центр" та „німецькі націоналісти" взя- п і д в и т ќ и акційного капіталу й Р і в н о ч а с н о о д н а ч е н а ш а су-
з о л . 1 6 , 0 5 7 . 2 3 гга с п л а т у , п р и ч і м з о л . 6 , 3 4 6 . 4 7 , в 1924 р. з о л о т . ' В к і н ц і п о о б о х с т о р о н а х б і -
лися побиватись з а зміною шкільного закона в тому напрямі, поширення діяльності! банку в І спільпість має д о б р е зрозумі-
сплачено ц і л к о в и т о 3 6 позѓі 6 4 3 . 8 4 ) ; в а л ю т з о л . 1 1 6 , 2 5 8 . 3 1 л я і г с у н а х о д и м о п о з и ц і ї у д і л с -
. щ о б и пўоличні ш к о л и п е р е м і н и т и на в і р о і с п о в і д н і , с е б т о щ о - н а п р я м і п р и д б а н н я концесії на лнй о б о в я з о к , о х о т н о L с а м о -
чок, — т.ак,_дцо з к і н ц е м ( в р . 1 9 2 5 з о л . 7 4 , 1 2 5 . 5 6 , в рі н н х г а р а н т і й і п е р е в о д ж е н и х
б и к о ж д а ш к о л а с т о я л а п і д в п л и в о м к л е р у , к а т о л и ц ь к о г о чн переводження .парцеляція, чинно с п і в п р а ц ю в а т и п р и кож-
1926. р. о с т а л о 3 7 4 " п о з и ч о к на 1924 з о л . 2 1 , 5 2 3 . 2 3 ) . гикасових чинностнй. Квота у
п р о т е с т а н т с ь к о г о . З а сим п р о е к т о м з а я в и л и с я навіть міністри Слідував вибір д в о х членів дій нагоді з т о ю інституцією,
суму з о л . 328,229.65. Є т о стаѓѓ в а л ю т і ч е к і в , гцо І д і л е н и х г а р а н т і й в и н о с и л а З І - ѓ о
з і с и х п а р т і й на р а д і міністрів. г д я 1 9 2 6 ІІадзірної Ради, якими вибрані а сю співпрацю' в и к а ж е вона в
Н а о с н о в і 'пляму к о г ш е р з і з н а х о д и л и с ь в касі Банку в д н и ! Р У " Р- з о л о т и х 2 4 , 7 3 0 . 0 0
З а сей п р о е к т в і д р а з у п і ш л а п о цілій Німеччині з а в з я т а проз. др. КОСТІ, Л е в н ц ь к и й і сей с п о с і б , щ о не о б м е ж и т ь с я
п о т е ч н и х п о з и ч о к і з а с т а в н и х З І . г р у д н я 1926. Д о в о л і з н а ч н і ' І ^ Р - 1 9 2 5 з о л . 1 6 , 6 5 0 . 0 0 , в р о ц і
д и р . і п ж . Ю л і я н П а в л и к о в с ь к н н . гга так м а л і м к а п і т а л і о д н о г о
б о р о т ь б а . Наперед виступили проти сього проекту люди й Л И С Т І В , з а т в е р д ж е н о г о р е с к р н н о д н а к о б о р о т и в т і м д і л і б у л и 1924 з о л . 7 , 4 4 7 . 5 5 )
п а р т і ї , я к і в ж е з д а в н а в і д о м і зі с в о г о с т а н о в и щ а п р о т и з б і л ь - По тому виборі о т ж е в склад міліона польських золотих, а
т о м Міггістерствп С к а р б у з дня протязі року. Внстарчнть О б о р о т и в інкасовому ділі Н а д з і р н о ї
нгеііпя в п л и в у с в я щ е н и к і в і п а с т о р і в . О т ж е н а п е р е д в и с т у п и л а Ради Земельного підійме з а х о д и для зібранніѓ
2 2 - г о т р а в н я 1 9 2 6 , Ч . Д . 6 . Г. III. гадати, щ о через касу з р о с л и в д в о є в порівпаггню з
партія лібералів, котра вела антиклерикальну б о р о т ь б у щ е з а Баѓѓку Ѓ і п о т е ч н о г о в х о д я т ь : я к д р у г о г о м і л і о н а а к ц і й н о г о ка-
2392. з а с т а в н і листи З е м е л ь н о - Банку п е р е й ш л о п р о т я г о м р о - попередпггм р о к о м , а з кіпцем
п р е з и д е н т д р . Т е о ф і л ь К о р м о ш , п і т а л у . Ч е р г а н а І Н І Ц І А Т И В У в сій
и ї с а р с т в а , а я к а т е п е р , н а з в а н а н а р о д н о ю п а р т і є ю , в е д е її д а л і . г о Б а н к у б у л и з в а л ь о р н з о в а н і ку п о в е р х 1 , 0 0 0 , 0 0 0 д о л я р і в ( и е р о к у 1 9 2 6 о с т а л о перебраних адвокат в Перемишліѓ й днрск- справі ЗемельногЬ Банку Гіпо-
П пінідставник, с л а в н и й на в е с ь с в і т міністер з а г р а н н ч н и х с п р а в н а 6.11 п р о ц . п о с к а л і $ 2. в а - р а х у ю ч и в ж е нншггх в а л ю т — д о і н к а с о , в щ е ггс з а і н к а с о в а -
ІІІтреземан п р о т е с т у в а в проти з а к о н а на раді міністрів. ЛІбе- тор Української Щадниці в Пе-'течного з одної сторони, актив-
льоризаційного закона. чк ф у н т і в с т е р л і н г і в , ш в а й ц . і ггих р е к е т і в н а з о л . 5 8 , 6 0 9 . 6 8 .
Р}ДаИ п о м а г а ю т ь СОЦІАЛІСТИ Й к о м у н і с т и , які при н о с л і д н н х в и - р е м и ш л н ; як заступник^ п р е з н - н і с т ь н а ш о ї с у с п і л ь н о с т и на з а -
Вслід наведеного р е с к р и п т у рранц. ф р а н к і в , цім. м а р о к , че-
oopqx дістали одну третину всіх відданих голосів. Р а х у н о к з и с к і в і` с т р а т ' в и к а - ' дента о . к р н л о ш а н и г г Д а м я н ' х і д н о - у к р а ї н с ь к и х з е м л я х т а с-
Б а н к ие б у д е в и д а в а т и к о н в е р - с ь к н х к о р о н і т. д . ) , а Б а н к в і д -
Н а в і т ь т і , щ о м а л и б и с к о р и с т а т и з н о в и н и , не з о в с і м в д о - з у е зисків на: в а л ю т а х , д е в і з а х Л о п а т н н с ь к и й , п а р о х В о л о с ь - м і г р а ц і ї з д р у г о ї с т о р о н и .
з і й н н х л и с т і в з а с т а в н и х , т і л ь к и п р о в а д н в на п р о т я з і р о к у д о
аЬлеНІ. К а т о л и ц ь к і с в я щ е н и к и й п р о т е с т а н т с ь к і п а с т о р и з а с а д - й е ф е к т а х з о л . 4 0 , 1 1 1 . 0 5 ( в р.І к о ї ц е р к ви й директор Коопе
п е р е с т е м п л ю е д а в н і л и с т и на П о л ь с ь к о г о Б а н к у ч е к і в , щ о н о -
і г я ч о ` ` г о д я т ь с я н а з б і л ь ш е н н є к л е р и к а л ь н и х у п л и в і в на ш к о л и , 1 9 2 5 . з о л . 4 2 , 2 1 1 . 0 8 , в р . ` 1924 р а т и в н о ї С п і л к и „ Д і л о " у Л ь в о
з в а л ь о р н з о в а н і к в о т и , я к се в ходили) з е к с п о р т у , на 4,109,-
ОДЄ `рдні х о ч у т ь с ь о г о з а к о н а т і л ь к и т о д і , я к з а к о н з м е н ч и т ь з о л . 3 6 , 6 3 3 . 4 9 — т а к в и с о к и й в і ; я к ч л е ни: д р . Л е в Бачиггсь
часописах було оголошено. 2 5 4 . 1 8 з о л о т и х в з о л о т і ( т . е. с т а н п о я с н ю є т ь с я з в и ш к о в о ю ЧИ РОСТИНИ ВІДЧУВАЮТЬ
ўпли'в д р у г о ї ц е р к в и . П о ч а л а с я з а в з я т а б о р о т ь б а м і ж п р о т е - кий, а д в о к а т в С т а н и с л а в о в і
В к л а д и на б і ж у ч и й рахунок поверх зол. 9,000,000).
т е н д е н ц і є ю в а л ю т в р о к а х 1924. ч л е н Н а д з ірггої Р а д и видавѓѓи
стангами і к а т о л и к а м и , головно з а малі села, в котрих віро- — головно В твердій валюті — Е ф е к т и в и к а з у ю т ь з кінцем ТАК ЯК ЛЮДЕ?
ісповіданнє менчости малоби ходити до школи в о р о ж о ї собі 1925, а з н а ч н о ю їх з н и ш к о ю ч о ї К о о п е р а т и в и „ Г р о м а д а
п о б і л ь ш и л и с я значно, б о вика-' р о к у стан з о л . 92,408.74 ( в р.
аірн, або обходитися без школи. в другій половині 1926.), проці Л ь в о в і ; М и к о л а З а я ч к і в с ь к н й .
І з у ю т ь к в о т у З О Л . 9 9 0 , 0 9 8 . 8 2 , 1 9 2 5 з о л . 1 2 , 4 9 1 . 3 5 , в р. 1924 К о ж д р му, хто з замилувап-
В сей с п о с і б самі т і л ь к и з а х о д и к о л о п о б і л ь ш е н н я к л є р и - `'проти с т а н у з р о к у 1925 з о л . зіях і відсотках б а н к о в о г о від- д и р е к т о р Кооператив'ного C o
зол. 5,718.35). ділу з о л . 138,290.22 ( в р. 1925 ю з а ням з а й м а є т ь с я росѓинами, на-
„Народня Торговля
мецького народа, якого йому так потреба в тяжкій межина-
родній ќрізі. "
j
к а л ь н о г о в п л и в у в і д б и в а ю т ь с я т я ж к о н а в н у т р і ш н і й е д н о с т и ні- L 3 9 9 . 4 2 8 . 4 6 , а з о л . 1 8 6 . 1 7 4 . 5 9 з р.
1924.
Вклади мали в переважній'
Б е з р і ж и и ц і о с т а л н п о з и ц і ї з о л . 7 5 , 3 4 8 . 5 4 , в р. 1924 з о л о т . " Л ь в о в і ; Р о м а н З у б и к , к у п е ц ь
з попсредпих літ, а . с а м е : . J2 5 , 2 8 5 . 2 9 ) , в і д с о т к а х ѓ і п о т е ч н о Л ь в о в і ; д р . І в а н К м і ц и к е в и
Дім, вставлений у біляис з го відділу з о л . 30,262.39 ( п р о т и а д в о к а т у Л ь в о в і ; др. Ќ о с т ь Ле- та. Н а п е р ш и й п о г л я д , щ о п р а в -
сувається погляд, щ о вони
т а к с а м о живі істоти, як і звіря-
1
е

вицький, а д в о к а т і д и р е к т о р да, б і л ь ш е в п а д а є в очи ріжни-


К о о п е р а т и в н о г о С о ю з а К р е д и ця н і ж те, гцо є с п і л ь н е м і ж р о -
В. В у д з и н о в с ь к н й . с т и н а м и і з в і р я т а м и . К о л и ж ві-
й о г о п і д с т а р о с т а т а к о ї ш т у к и т а м не р і ш и в с я , з а р а з п о н о в о - " в с - р о т у . ' К о л и т и с в о є ї п о с т а н о т о в о г о „ Ц е н т р о б а н к " у Л ь в о в і
не в т н е . Г е т ь м а н с л . п о в і р и т ь ; р о т і с л а т и с в а т і в ? Т и ж с к а з а в ' в и не з м і н и в інж. Ю л і я н П а в л и к о в с ь к и й , г о з ь м е м о п і д у в а г у в е л и к и й в і д -

її'.
П Я Т Е КОЛЕСО. історична повість.
м е н і і з н а є , щ о Ч а п л ш ь с к і , д е мені, щ о в о з ь м е ш Г а н н у , с е с т р у '
м о ж е , п і д с т а в л я є мені ногу. Золотаренків. Вола дуже добра
Т е п е р Б о г д а н с т а в ш у р и н о в і ! г о с п о д и н я . П р и пі с я д і в ч и н а л а п п е р е б и в ; — В и н о і т а п е ч н и -
л о в а Р е в і з і й н о г о С о ю з а Укрі
— Т о б у л о по п я н о м у , — Бог- їнських К о о п е р а т и в у Л ь в о в і п р и р о д о ю , т о п о б а ч и м о в и р а з -
Омелян Саєвич, д и р е к т о р Коо-
ступ

н о , щ о
між неживою і живою

всі ж и в і істоти т в о р я т ь
р о з к а з у в а т и п р о в с е т е , щ о пе-1 не б у д е м а т и 'і я к о ї р о б о т и . Б у - ці р о з б у р х а л и м о ю к р о в і я п е р а т и в н о г о С о ю з а К р е д и т о в о в е л и к у , н е р о з д і л ь н у одиѓѓнцю.
% ' ;

(Докінчеѓѓні).
режнв від хвилі, коли о б а ро-
де пятнм колесом. На доба-
п р и г а д а в с о б і м о л о д і л і т а . Я гга го „ Ц е н т р о б а н к " у Л ь в о в і ; др. В д і й с н о с т и б о г а т о п р и к м е т лу-
зійшлися В Перекопі. х в и л ю з а б у в , щ о я в ж е з а с т а - К и р и л о С т у д и н с ь к и й , п р о ф е с о р ч и т ь р о с т и н и з і з в і р я т а м и — як
вок т в о ї й жінці т а к а дівчина
. — Г е т ь м а н х о т і в би, щ о б и як конче хотівбн знати, куди — Т о ти ту дівчину в і д і ш л е ш б у д е з е р н о м піску в оці. р и й на т а к е . Н е т і л ь к и м о ї л і т а у н і в е р с и т е т у у Л ь в о в і . з в і р я т а з л ю д ь м и . Т е п е р наука
Гадо-
іїаЙЄкорше я к а с ь б і л ь ш а в а т а - п о в і я в с я . Д у ж е з д и в у в а в с я і д о Л ь в о в а ? - Яким спитав, ко- єш, щ о в хаті буде спокій, з а б о р о н я ю т ь мені р о б и т и т а к здає собі зовсім справу з того.
як Д и р е к т о р а м и З е м . Б а н к у Гі
ѓ а З а п о р о ж ц і в н а п а л а на я к е ' д у ж е б у в в д б в о л е п и й , к о л и лн Б о г д а н с в о є о п о в і д а н н є д о - в о н и о б і б у д у т ь в к у п і ? Б о д а й д у р н и ц і . Т а к о ж не п о з в о л я є д і Але на'протязі століть погляд
п о т е ч и о г о .є у р я д у ю ч и м и : М и
турецьке місто. Се потрібне йому збрехав, що добре в і в д о кінця,, і— Н а г о д а б е з п е ч - ц е й б у в р і ж н и й . Вс'е т е , щ о м и
р о н Г а в р и с е в и ч і др. Л е с ь Куль-
королеви. Король хоче п о к а - ' з н а ю , а л е в г а д у ю , щ о т и м а б у т ь на д л я д і в ч и н и не с к о р о з н а й - і Бурлай перестерігали чнцький; тепер у ростини в в а ж а є м о обя-
косим оком неурядуючими-гоно-
я а т и Д і е н е т ц я м , щ о П о л ь щ а в ж е ' п о ї х а в д о Б р о д і в на з а з н в с а д е т ь с я . Б у д е ш м а т и з н е ю м о - м е н е , щ о я к з а ч н у д у м а т и ' п р о р о в н м и : о. Т н т . В о й н а р о в с ь к и й , в о м ж и т т я , д а в н і ш е л ю д е с т а -
Запи'нає в і й н у з Т у р к о м . Т и м ' м о г о г е т ь м а н а , й о г о п а н а .
прі н а д і є т ь с я в і д В е н е ц і ї в и д у
р о к у . В о н а у тебе, т о неначе
„ Я не з н а в б и с е г о ? " Чаплінь п я т е к о л е с о и р и в о з і .
р и т и т р о х а з о л о т а . . . З а ч е т на скі с к а з а в мені. „ Г е т ь . м а п прис-
Мороку буду мати. Схоче
— Щ е подумаю, щ о з усім
тим зроблю.
Далі їхали мовчки.
л ю б о щ і , то ѓотой чорт взяти
ціле наше иовстанне
Б о г д а н П о л ь щ і . Ж і н к а у т а к о г о , я к я,
Говиковнч, адвокат і директор
Коо'перативного Банку „Земля'
проти
ітрат у Л ь в о в і ; др. А л ь ф р е д
ралися пояснити чисто фізично
а б о навіть казали, щ о ростина
має душу. Гадали, щ о так скор-
с т а в думати, як би т о діло з
більшу підмогу. Г е т ь м а н м а - л а в б н т а к и й з а з н в пс ч е р е з м е -
б у т ь х о ч е з н а т и , чи я на З а п о - не, с в о г о з а с т у п н и к а т у т в Ч н -
р б ж У з о р у д у в а в щ о в сім д і л і . і ирниі?"
ї х а т и , ч и ні, б у д е к л о п і т .
— Чому не х о т і л а ґ н ?
Л ь в о в і , к а ж е ш , її б а т ь к о .
У
Пилипихою
б у л о р і ш и т и с
відкласти. Треба
я і С о м к о в и с к а -
т о к о л о д а п р и к о в а н а д о ніг. Я І у Л ь в о в і ; д р . В о л о д н м ^ м " а ц ь -
таки роздумався. Ні з
і а і п ю ю , ні з її б р а т а м и п р о с е , і т о р „ Т и т а н а . " С п і л к и з о г р а н и
самоюкісвич,
промисловець і дирек
ше і к р а щ е з р о з у м і ю т ь цю за-
гадку.

Також приїхав якийсь а а т и щ е нині, щ о б и в і н з н а в , ч и Останнімн ч а с а м и цим питай-


— Я й о м у в і д п о в і в , щгг к о -
ч е р в е ц ь і п и т а в з а т о б о ю . Ч и з а ц ь к н й с о т н и к не в с л у ж б і К о -
Або я знаю, чому? Вона,І
про се` балакати а З о л о т а р с н - п о к и щ о , не б а л а к а й . Л ю д и с м і - ч с н о ю п о р у к о ю у Л ь в о в і ням з а й м а в с я недавно помср-
псначеб боялася вертати. Вона ялись би, як би почули, щ о та-1 Д о Контрольно'ї Комісії делє
в і н з і Л ь в о в а , не с к а ж у , б о ні- п е ц п о л ь с к о г о с т а р о с т и , к о м , ч и ні. пигн іпдіііський ф і з і о л ь о ґ Б о в з .
а в г а р н а , а її м а б у т ь с и л у ю т ь з а кий старий жениться; х п зі Ѓўвала Надзіриа Рада прсз. д-ра
ко.му ііе к а з а в з в і д к и він, ні н а - с л у ж б і К о н е ц п о л ь с к о г о ГСТЬ- якогось д у ж е поганого. Казала — А м о ж е він з п н м в ж е б а в д о в о ю , т о в с е т а к и з д у ж е м о - С в о ї м и д о с л і д а м и в і н б ільше
К б с т я Л е в и ц ь к о г о , о. К р и л о
ЩО т и й о м у п о т р і б н и й . Він а - м а н а . О т ж е г е т ь м а н К о н е ц п о Л ь - зацікавлення викликав серед
мені, щ о з а я к о г о с ь к а п р а в о г о . л а к а в ? — Богдан подумав лодою.
шанина Дамяна Лопатиггсько
бо я к и й с ь в е л и к и й н е д о т е п а , а - с к і п р и с л а в с в і й п р и к а з не ч е - спитав Сомка: л я ї к і в як с е р е д ф а х і в ц і в . Д о с л і -
— Т о щ о ж ти з нею з р о б и ш , — А побачивши у тебе таку г о й д и р . О м е л я н а С а є в н ч а .
б о ' д у ж е обережний. Чигирин- рез с в о г о підстаросту, але че- — Ти коли б у д е ш у З о л о т а - молоду господиню, як то, кр- дами доказував, щ о ростини
я к в о н а ие с х о ч е в е р т а т и д о Комітет Цензорів складаєть
сьќому п о п о в и с к а з а в , щ о їде р с з с в о г о полковника, б о сот- р е н к а ? Ч и м о ж е в ж е б а ч и в с я з т р у т и нині п р и в і з с о б і , не б у - м а ю т ь б о г а т о спільного зі зві-
батька? ся зі слідуючих членів Надзір-
д о т р е х т е м и р і в с ь к о г о а р х и м а н - ник ііідчннеинй п о л к о в н и к о в и , ним? дуть сміятися? рятами і людьми. Написав бо-
З х а т и н е в и ж е н у її. Х и б а ' ної Р а д и : др. М и к о л а З а я ч к і в -
дрнта. Сидить у попа. не п і д с т а р о с т і . гато книжок в англійській мо-
лигну у с е б е . Вогга м а б у т ь д у ж е — З а р а з як тілько вериу д о - Як б у д у т ь сміятися, т о ро- ський, Р о м а н З у б и к , адв. д р .
ЛЧабуть в и с л а в й о г о д о м с - — Увірив тобі, щ е я поїхав ві, в я к и х о б г о в о р ю є в п л и в з о -
,
добра кухарка і добра г о с п р - П о л т а в и , піду д о него. Г а р б у з а ти п о з а т у л ю ю їм! — Ђ о г д а н j - №ан Кміциксвич, прсз. др. Ќ о с т ь B
ие.лЛ 'ііЬкпи в л а д и к а . М о ж е , щ о д о Б р о д і в ? — Б о г д а н спдггав. внішиіх сил на ріст ростини
д н н я . Я к п о к а ж е т ь с я , гцо т о т е не д і с т а н е ш , б о в о н а с а м а д о - Д р і з а в с е р д и т о . Лсвнцькцй, дир. Юліян Павлн-
й львівський. Вони оба обіцяли — Чи увірив, не--скажу, а л е її п е р е х в а л ќ и , т о в і д д а м в її р у - ж н д а є т е б е . ( р і с т м і р я в він с п е ц і я л ь н и м и а-
idem' п р и с л а т и на н а ш е ' д і л о ` J-мабугь г а д а в , щ о с е ні? в н к . п о - Потис коня і пустився чвалом ковський та п р о ф . др. Кирило) п а р а т а м и ) . Він ствердив у рос-
ки д о м а ш н є г о с п о д а р с т в о . Я не Дожидає?! — Богдані вперед. С о м к о собі з а ним. Студинський.
грттші.` Я к ї д е д о Т р е х т е м и р о в а чен'е, б о б у в с к о н ф у ж е н и й . К о - тиніх такі рухи як у людському
!можу робити війскову службу с к р и к і ѓ ў в з` д о с а д о ю . — Може Правительствснним Коміса- тілі: стягання і р о з т я г а н н я мя-
тті^тт^
6 0 С Л И Ж 6 У В с к о н ж е н и й
^ Z n V u ' . T " `" п " ' Ф У - ^ очн-іодночасно о р у д у в а т и , х а т о ю . ' т и в ж е в и щ е б е т а в щ о ? її б р а р о м Банку є с к а р б о в и й надрад- зів, серця, рухи нервів. На ро-
н ^ , щ о в ш д о м е н е .
: ^ C Z ; I ; 0 ^ ; T ^ Теща. ник В о л о д и с л а в Вєржбіцкі.
стину Впливає т а к о ж зовнішній
О б е к т и в н о т р е б а ствердити, світ: хемічні складники, тйпло,
— А'х! п о б а ч и т и Н е а п о л ь

І^^оГчигн^
щ о Земельний Банк Ѓіпотечний електрична струя і т. д. Про
яќ одинокий н а ш акційний
психічні п о д і ї Б о в з не б р а в с я

т о я піду п р о с т о д о Крнчевсь-І
ж
к ос гщо . щТ ио п я і дв ж
еш
-
е вдеор нпуовп аі я кі всикна-- такц,ніслав
Ч а п л і п ь с к і м а б у т ь м'ав о - JJLZ^TL^TJ
д о н о с на мене, щ о тільки власна жінка,
Ї!!?.! P
^
ііеї т а - '
Р " " ' - А - Ша
— Найближчий поїзд відїз-
Ч и г и

п о г л я д о м , щ о в о н а д и т ь д о Н е а п о л ю в г о д 7^58 -
банк — сповняє як слід с в о ю
ролю серед Нашої суспільности. j
С т а в він п о в а ж н и й жерелом
щ о с ь т в е р д и т и і л е д
колись д о в і д а ю т ь с я щ о с ь із то-
- Б о в з в и к а з у є
в

л
и

и ш
ч и

е ,
л ю

щ
де

о
д у . В І л К р и ч е в с ь к о г о , п і д у д о я з а м і,с. ц ь„ р о б и т и в і й с к о в уt с л у - — К о л и:ж — б о ‚я влі- . с т п с "?L!L
л и - О.ічініСЯ T. - " ТУТ В ЧИЃ - ^ б е . _ в ^ в і д а е
а Д І Я Т Н С Я В І А
„співчуваючий'
кредиту Ф д лЄ
,Ря н а ш и х п р о д у к Ш Й - ( с п і л ь н о г о е м і ж у с і м и жі
‚ь' Гоґ1гог кажеЃ люде
?
6 0
н е г о . Б і л ь ш е т у т н і ч о ц у к а - ж б у . к у д и с ь п о в і я в с я на ^ 1 ^ "J ^
BO+OY

; г Цікаве хиба'те, що п і д - ' дхсоЛт м


Ч а п л ш ь с к і м а б у т ь м а в о- з а с т у п и т ь ж а д н а ч у ж а . В п р о ч і м ле' ти н е р а з п о з и р а в .
іконспірвцііо. й о г о кортить ` в і - , А л е " б ^ д е ш мати.
у ^птгис л Від
а т и дмое нгее т С
с т а р о с т а Ч а п л і н ь с к і б і л ь ш е ніж то".була колггсь ч а с т и н а с т а р о - '
ьму ба н
о та і, ва, б о б йо н а й л і п ш о ю г о с п о д и н е ю б у в а є не
Буду? Хто тобі с к а з а в ?
^ ' - ' ` "
к и мз а ол ха ос и
І уповажнив
чм
Т О Д І

у в а в тебе. Ти неначе
мене
У Т

V
у Г

поробити ^ К О Ж Д І И УКРАГНСЬЮй XA-


-
З Я б

^
у В б И

^ ^ ^ т т т т ш т

Г
'
т
"
д
вйрпуогб
Ги
В Є Р Ш {
^ Р . ^ істотами та Й 1

р і л ь н и ц т в а . , З е м е л ь - в и н н і в і д к р и т и с в о ї с е р ц я і БІ
'"0ТЄЧ^ИЙ "РТПафив'чнти в росѓинах і звіря'гіахсво-
що по

ќ d - Ь з , щ к а в и т ь с я т о б о ю . , Д о - j c T B a . А л е п о к и г е т ь м а н ж и в и й , ' п и н и йх'и о а т н у Т у г а я б у в т а к и й , в с т у п н і к р о к и в т в о ї м і м е н й , ІЛ ПОВИННА н а х о д и т и с ь


щ о вже з а б у в ? Хиба ти'лЄ'Я здержався аж до твого по-1
ЧАСОГЖСЬ .СВОБОДА-,
- - ' - .... m m !.

вати прекрасний Дім Інвалідів. СПИС РОЗСТРІЛЯНИХ БОЛЬШЕ-

ЯК
ГОЛОСИЧИТАЧІІ
ТРЕБА ПРИГОТОВЛЯТИ
І не о д н о м у інвалідови
с т а л о б н а с е р ц і і не
він б о л ю , к о л и б д і з н а в с я , щ о
почув
легше
би
за
ВИКДМИ ПОЛІТИЧНИХ BR3HIB,
. Московська, преса
комунікат Зєдиненого держвв-
містить

далеким морем відчувають Йо-


Д Е Л Є Г Я Ц І Ю НА РАД. ного політичного управління
г о д о л ю — й о г о рідні б р а т и .
f УКРАЇНУ. ( О Г П У ) , у якім подано спис 20
Т о м к о Чіпп.
розстріляних „контрреволю-
Від д о в ш о г о в ж е часу піхто
ц і о н е р і в " : 1) П а в л о Д о л г о р у -
не п н ш е в ж е нічого про д у м к у
ков, б у в ш и й к н я з ь , щ о м а в бу-
в и с л а т и на р а д я н с ь к у Україну Ш А М О К І Н , ПА.
ти провідником закордонної
Делегацію від американських
Я к м и п о м а г а є м о н а ш и м б р а м о н а р х і с т и ч н о ї о р г а н і з а ц і ї і'пе-
Українців. З т о г о м о ж н а впо-
т а м Л е м к а м в с т а р і м к р а ю . л є г а л ь н о п е р е й ш о в із Румунії
сити зовсім певно, щ о прнхнль-
на т е р и т о р і ю С Р С Р ; 2 ) Е л ь в е н -
н и к а м сеї д е л е г а ц і ї не в д а л о с я В ід п о в і д н о ЃДО з а к л и к у о по- г р е н , б у в ш и й ш т а б о в и й р і т м а й -
переконати більшостіѓ нашої іч п а іді'Дідз.ц-^.і'краіігського с т е р , щ о р а з о м із а н г л і й с ь к и м
і м і г р а ц і ї . Ч о м у їм ие в д а л о с я , Н а р О д н о - і — Д о м у ^ б у р с н в С я о ф і ц и р о м Р і л е є м , ( ч л е н о м ан-
м и м о н а й к р а щ и х їх з у с и л ь , п р о иоці, з а в я з а в с я в Ш а м о к і н , Па. г л і й с ь к о ї т а й и о ї поліції) б р а в
сс м о ж н а б н б о г а т о г о в о р и т и , комітет з переселенців сяніць участь в організуванні атента-
але н а й в а ж н і й ш а п р и ч и н а пев-
кого повіту з села Дудинці ,ту п а Ч і ч е р і н а , к о л и ц е й і з б о л ь -
по в тому, щ о з а д е л е г а ц і є ќ ^
Сяннчок а іменно: з села . Ду- ш е в и ц ь к о ю делегацією переїз-
з а я в и л и с я не л ю д и , я к і в і д п о -
д и і щ і : М а х а й л о К о л о д і й і П а в д и в ч е р е з Б е р л і н на ж е н е в с ь к у
сяться до справи бсзсторонно,
ло Колодій; з села Сяничок конференцію.- Ельвенѓрен ді-.
а л е л ю д и , які с а м і д у ж е с т о р о н -
М и х а й л о Лесяќ, Іван Л е с я ќ стався нелегально до СРСР. у
Іінчі; і ч е р е з т с х а п а л и с я п е р о -
К о с т ь о І в а н ц ь о . К о м і т е т цей зі 1926 p.; 3 ) М а л е в н ч - М а л е в с ь -
к о н у в а т и . д р у г и х пе с п о к і й н о
але г о р я ч к о в о н зі з а в з я т т є м Теперішний І
б р а в жертви як слідує: кий, б у в ш и й г в а р д і й с ь к и й о ф і -
М., К о л о д і й $5В.ОО; І в . Л е с я ќ ц и р , а г е н т т а й н о ї а н г л і й с ь к о ї
Ч е р е з т е нині, м о ж н а с к а з а т и ,
$ 2 5 . 0 0 ; П . К о л о д і й - $15.0Q; п о п о л і ц і ї в . П е р з і ї , я к о г о .в 1927
с п р а в а в ж е р а з на в с е в б и т а , і
п р о неї' л е д в и чи х т о щ е д у м а є . модерний $ 5 . 0 0 : М . Л е с я ќ , К. І в а н ц ь о , й . р о ц і в и с л а н о д о С Р С Р . з а д л я
К у ц ь м а , М. К о р б и ч ; Т. К л е б а и ш п і о н а ж і ; 4 ) Є в р е ї н о в , б у в ш и й
Щ о б и с п р а в а не п р о м и н у л а $4.00; по $2.00: М. Н е с т е р и к , ц а р с ь к и й консуль, урядовець
не л и ш е н ь б е з н а с л і д к і в д л я Тім. Д о в г и й , о . М . О л е ќ с і в , Я . д е р ж а в н о г о б а н к у С Р С Р . , в і н
н а с , щ о б и м и з неї в с е т а к и д е
щ о навчилися, я хочу подати
вік с т а в и т ь Т е п е р і ш н і й вік в и п р о б у в а в Кеме-
Глива, Розалія Кавалко, Ст. в и к о н у в а
В и п а р н и к ; п о $1.00: Ів. С е м а п , ДЛЯ Г о д ж с о н а ; 5 ) С к а л ь с ь к и й ,
в ш п і о н а ж у службу

тут голос найбільшої жидівсь- лі і п о с т а в и в їх п е р ш и м и . І щ б у в ш и й д в о р я н и н . В і н давав -


В . З а в е р а ч , О н . В а с ю т а , Ів. Л а -
кої газети в Америці, июйор-
с ь к о г о СОЦІАЛІСТИЧНОГО щоден.
Кемеля н е .був, п о п о л о в и н і , з а с у д . Н і к о -
л и в і с т о р і ї к у р е ќ н я не д і с т а л и
б о в с ь к и й , А ф т . Т и р л и ч , П. З а - а н г л і й с ь к о м у ш п і о н о в і у Фін-
верач, П. Г а ц у р а , й . Кучма, П. л я и д і ї , Б у н а к о в у , п о д р обиці
нпка „ Ф о р в е р т с а " про зовсім цнѓлретки такого першеньства
Д з в і и ч и к , Т . К а н я , М . Х у д н н ц я , п р о в о є н н и й п р о м и с л С Р С Р . 6.)
п о д і б н у с п р а в у , а т о п р о висн.т-
ку т а к з в а н о ї д е л е г а ц і ї а м е р п першим. як Кемель має тепер,
і ' Щ о б и д о в і д а т и с ь чому КемелІ
Н . Д у д р а , М . Б у ц ь , В . Гасюга", П о п о в , б у в ш
Ів. Ф е р е н ц , К. К о в а л ь ч и к , О л . н у в і з Ф р а н ц і ї , щ о б и н а п р и п о -
и й о ф і ц и р , щ о мер- -

кансЬКЙХ р о б і т н и к і в у с о в є т с ь - сталися любимцем, попробуйте р у ч е ш і я б у в ш о г о ц а р с ь к о г о ам-


К в а ш ц ь о в с ь к н й , П. Ч е р е п , О л е -
ку Росію. їх лишень. Ви з н а й д е т е праидн- іа С т а р ш і ч а к , А. Н і к о л ь с о н , М . б а с а д о р а Маклакова дїлати
Ся газета пише: внй запах і смак найдобірніщого к о н т р р е в о л ю ц і й н о ; 7 ) Щ е ґ л о-
П о л и н я к , Г р . Г а м у л я к , Ів. С а л і т -
„В газетах появилося допе- тютюну, найкраще змішаного. Ви р и и с ь к и й , Ів. Л є ш н и с ь к и й , Л . в і т о в , с и н г е н е р а л а , з а й м а в с я
сення з В а ш и и г г о і г у , щ о сими з а з н а є т е лагідну мягкість, яка д а є шпіонажеіо для закордонних
Лешинський, Ю. Филипяк, Л.
дііями пиѓзджае до СОВЄТСЬКОЇ безконечну втіху з цигареткп. штабів; 8) Вншняков, бувший
В о з и я к , Ів. А м б і ц ь к и й , Н . Т и -
Росії американська робітнича присяжний повірений (адво-
х а н с ь к и й , П. В о р о н а , Я . Х о р о -
делегація. Делегація склала-! Д л я в и б о р у м о д е р н о г о віку — кат), ўчастийќ монархістичної
щак, Ф . В а л я , В. Х і м я к , Т. В о й -
еться з ряду урядників та дія- "ЗАКУРІТЬ КЕМЕЛЯ".' , о р г а н і з а ц і ї , б у в у в з а є м и н а х із
тович, В. Карпяк, Д м . Карпяк,
чів к і л ь к о х р о б і т н и ч и х юній, еміграцією; 9 ) Сусалііц б у в ш и й
М. М а з у р , Т . Л о г а з а , С т . . С і к о -
г о л о в н о юній зелізпичих р о б і т - полковник враигдівської армії,
Т. М е ц а , М . С т е ц к о ; п о 5 0
І І И К І В . Ц і л л ю с е ї д е л е г а ц і ї є' р р - о р г а н і з а т о р н е в д а л о г о атеігта-
Г р . Х о м я к , Ів. Ч н ч н л а , Т . П о л и -
слідити положеннє с о в є т с ь к о г о т у на К р а с і н а в 1926 р о ц і ; 10)
Ів. Н о в а к , М . Г а с ю г а , Є ф .
союза та зложити відтак звіт в М у р а к о в , купець, щ о фіпансу-
Т а т у с ь ќ о , В. Ч о р и е г а , Т. Ц ь о в -
Америці. вав діяльність монархістичної
к а , A n n a К а н д р а , М. Б о й ч у к , О н .
о р г а н і з а ц і ї в С Р С Р . ; 11.) П а в л о -
„В звязку з тим є важним, Канючок, Розалія Дудра, Марія
вич, б у в ш и й г о л о в а к и ї в с ь к о ї
щ о б и читачі знали про сю де- Ц ь о в к а , П. С м е т а н а , М . С і в е ц ь ,
організації „Двуглавий Орел";
лєгацію ось щ о : Т. Р а п а в и й , Ів. Р с в е л я к , Т ^ П у х -
2) Наришкін, б у в ш и й офіцир;
„По п е р ш е , щ о ся т а к з в а - нак, Анна К у л и к , Аит. К о в а л ь -
Wm.,.vo.S_.o,. JS. , щ о сповняв шліонську службу
па д е л е г а ц і я з о в с і м н е є д е л є - іик, Ю . С и ч , С т . П о п о в и ч , М .
для цілого ряду закордонних
г а ц і є ю . Д е л е г а т і в їх о р г а н і з а - Л а п к о , Л . М а к с н м ч а к , Л . Т у р е - з а с т у п н и к і в ` ў М`оскві; і З ) П о -
ції на д е л е г а т і в не в и б и р а л и т я к ; п о 2 5 ц.: Ів'. М е ц а , Ф . В а т - п о в - К а р а т о в , б у в ш и й к а п і т а н ,
ДЛЯ п о д о р о ж і в Росію. В о н и р е м о в и , я к и х т р е б а з н а т и в с о - і т и с к п е р е д о в с і м на , щоби Чнсьте дістали шдміс
м теие- їїўвшого'еі'омосцн?
ЯК МИ ПОМАГАЄМО СТАРОМУ раль. щ о з агентом румунської тай-
ї д у т ь т у д и в свої'м в л а с н і м і м е - в е т с ь к і и Р о с і ї , о т ж е п е р е д о в с і м в и к а з а т и н а р о д о в і ѓ , в
Р а з о м з і б р а н о $ 1 7 5 . 5 0 і в н с - ііої п о л і ц і ї У р е н ю к о м п е р е д і -
іін, я к п р и в а т н і о с о б и , т а п р е д - о с к о в с ь к у . Л ю д и п о в и н н і р о - І рр іі ш нш н аа ввечірнії
е ч і р н і ї ш к о л а лих; ка І Т о м у г а д а ю , щ о в с ю силу д о КРАЄВИ. л а н о д о к р а ю ч е р е з О б е д н а ш і є с т а в с я на У к р а ї н у , щ о б и о р г а и і -
ставляють нікого більше тільки м і т н с я н а с у с п і л ь н и х с п р а в а х ; ! м а є б у т и .туч і і и с и й п р о ш к о л у і н а т и с к т р е
в Филаделфії. з у в а т и в а т а г и ; 14) Міткул'ии.
самих себе. им б і л ь ш е в о н и Ї Х з н а ю т ь , т а А л е с е не о с я ѓ й л о ц і л и . Ч о - { б а п о л о ж и т и , щ о б н а р і д ні Н Ю И О Р К , Н. й . В т о й с п о с і б н а ш і чесні г р о - б у в ш и й к а м е р г е р , б у в ш и й член
„ П о д р у г е , б і л ь ш і с т ь сеї д е - к р а щ е з н а ю т ь вони минув- ,'? j м а р н у в а в ѓ р о т н і ї 'па п і я т и к у , ;
м а д я н н в Ш а м о к і н , Па'., о к а з у - д ержавної думи, власник по-
лєглції се б у в ш і юнійні у р я д ќ и , ину Р о с і ї , т и м к р а щ е в о н и б у - Я к х о д и т ь о і н т е л і г е н ц і ю , т о о б е р н у в ї'х н а ш к о ' л и , ' б о д і т и , С І ' п о с в я ч у є п р а п о р і з б н р а е
на Дім Інвалідів. ють свою любов' і привязаннє мешкання, у якому скррвалися
к и , я к і Ћ р о б і т н и ч і м р у с і не д у т ь м о г т и з р о з у м і т и т е п е р і ш - с я й б е з т о г о з н а є , я к а м а є б у т и б е з ш к о л и с к о р о в ш і а р о д о в
д о с т а р о г о к р а ю . В т р и с п о с і б т е р о р и с т и , щ о п р и х о д и л и із з а -
г р а ю т ь нині н і я к о ї р о л і . О д и н о - іс ж и т т є й п о л о ж е н н { і Р о с і ї . школа, а коли ходить о л я т ь с я . . ... - , ... Д н я 10. л и п н я в і д б у л о с я в е -
р а т у ю т ь с в о ї х б р а т і в Л е м к і в — к о р д о п у ; 1 5 ) Л и ч е в , б у в ш и й о-
кі в и з н а ч н і ч л е н и „ д е л е г а ц і ї " є Т а й не п о в н і ш і с е б у т и л ю д и , л ю д и й , щ о д о ш к о л и не х о д и - Василь Козакевйч. ч а в е С і ч о в е С в я т о , на v
іе с л о в а м и а щ и р и м и ж е р т - ф і ц и р , с п о в н я в ш п і о н с ь к у слу-''
у р я д н и к а м и ю н і ї л ь о к о м о т н в - кі з г о р и в і д о м і я к ПрН.ХИЛЬНИ- л и , т о , п а н о в е , м о ж е т е щ е й д е - довершено посвячення прапора ж б у ч л е н о в і а н г л і й с ь к о ѓ мр'сії
ппх і м а ш и н о в и х робітників. о в е т с ь к о г о у р я д у , б о т а к і СЯТЬ р о к і в п и с а т и п р о и с д а г о - Ч о р н о м о р с ь к о ї С і ч и в Н ю і`'іор-
‚ ‚ П о т р е т е , ні о д и н ч л е н ‚ ‚ д е -
л е г а ц і ї " не з н а є ні с л о в а п о м о -
л ю д и з і п с у ю т ь все д і л о д е л є - ґіку, п р о п е д е в т и к у , к в а л і ф і к а -
ґ а ц і ї . Н а к о п е ц ь , к о ш т и п о д о р о - ції у ч и т е л і в , а н а р о д у с и м не
З УКРАЇНСЬКОГО ку. П р о цс с в я т о б у д е осібн;
Чернокові; 16) К о р о л е в ќ о , був-
ший капітан Колчакової армії,
і ш л и с ь , а ТУТ т і л ь к и п о д а є м о ,
с к о в с ь к и , і НІ о д і ш з н и х н с
з н а є ні м и н у в ш и н и , ні т е п е р і ш -
жи тих д е л е г а т і в повинні по- п о р у ш и т е , б о нарід сего не'ро-
крнтн а б о самі делегати а б о з у м і є і НІКОЛИ не с х о ч е п о р о з у -
ЖИТТЯ В АМЕРИЦІ. щ о підчас свята зібрано $132
па б у д о в у Д о м у Українськи:
ТОЛІДО, ОГАЙО.
щ о д о с т а р ч а в Г о д ж с о н о в і рій-
сќові докумеііти; 17) С о л о м о н
На Дім Інвалідів у Л ь в о в і . Гуревич, який старався викона-
о р г а н і з а ц і ї , я к і їх в и с и л а ю т ь . міти.
пьости Росії. І н в а л і д і в у Л ь в о в і . Г р о ш і ті ві т и а т е п т а т на Б у х а р і н а , Р и к о в а
Мені й не т р е б а д о д а в а т и , щ о Найпажпіііші слова у відчнті Ф И Л А Д Е Л Ф І Я , ПА. З рамени Бр. св. Н и к о л а я , від.
„ П о ч е т в е р т е , в о н и б е р у т ь зі дослано до Обєднання в Фнла Сталіна; 18) Мазуренко, був-
н а с я к р а з з о в с і м і н а к ш е п о - п. С т е т к е в и ч а , я к і мені г л и б о к о Закінченнє шкільного року 167 У. Н. С о ю з а , з л о ж и л и с л і д у -
с о б о ю як фінансового знато- делірії. д и й о ф і ц и р К о л ч а к о в о ї армії,
с т у п а л и ті, я к і з а в и с и л к о ю д е в б и л и с я в п а м я т ь , о с ь т і : „ н а р і д ю ч і г р о м а д я н и ж е р т в и :
ка д - р а Д ж е р а д а Д е й в и с а , я к и й в ш к о л і ім. І в а н а Ф р а н к а . достарчав Годжсонові шпіои-
л є г а ц і ї н а й б і л ь ш е п о б и в а л и с я не х о ч е д а т и ѓ ` р о ш и й н а ш к о - П о $1.00: Н. С к о т и н с ь к и й , М.
від яких чотирох літ є гостем ські відомості! про т р а н с п о р т о -
Головно, вони дивилися за лу". В і д т а к в доп'исн дякз Д н я 26. м. м. в і д б у в с я св.і
в Росії і який в ж е нераз у своїх Т А М С , в . вА'. 1 К о р н о в а , О . П е т р и ш и н , М . Б л я - ві с п р а в и і п р о в і й с к о в і т р а и с -
т и м , а б и д е л е г а ц і я нс б у л а с в о - з Д і т р о й т у njvo ш к о л т о ч н е з а к і н ч е н н є ш к і л ь н о ѓ
лекціях і працях говорив, щ о в с с ц ь к и й , І. К у л ь м а т и ц ь к и й , І. п о р т и ; 1 9 ) А н н е н к о в а б о М а х -
б і д н а , а л е а б и в о н а д о к о н ч е м а - т а к і : „ Н а р і д о х о т ќ о д а є г р о ш і р о к у в ш к о л і ім. І в а н а Ф р а н к ; З б і р к а на Д і м І н в а л і д і в . Л о н я к , Н. Б і л е ц ь к и й , Ф . Ж у к о - р о в - А р с е н є в , б у в ш и й
Росії все „ о л райт", щ о стан офіцир
Росії є блискучий.
ла хоч половину в и р а з н и х при г о р і в ќ ў і к о р ш м у " . Як н а р і д щ о м і с т и т ь с я в С і ч о в і м Дож
в е ц ь , й . Р о з щ і н к а , ` Ю . Л і щ у к , а р м і ї Ю д е н и ч а , щ о 1927 р. п р и -
17 І і. Ф р е п к л и п С т . П і д ч а с а м е р и к а н с ь к о г о с в я т а
х и л ь н и к і в б о л ь ш е в и ц ь к и х к о п с д а с т ь с я в і д т а ѓ н у т и в і д горіѓ
‚‚По няте, з ними їде як п р а в - пезавнснмостн підписаний пі- Н . П е т р и ш и н , Д . І в а с ю ќ , М . ї х а в н а и р и п о р у ч с і п і я р о с і й с ь -
місарів. іі к о р ш м и , н і ч о г о м и не Зрі П а пічеп ве
ний д о р а д н и к пан Ф р е н к Ф . и ю в м і ж наш'их р о б і т н и к і в і з і - К р о х м а л ь н и й ; п о 5 0 ц.: М . 4 o p . j к и х м о н а р х і с т і в і з П а р и ж а ; 2 0 )
Сі н е д о с т а ч і н а ш и х ў к р а ї н б и м о в с п р а в і і н к о л и . П о ѓ л я н и к е ч и с л о р о д и ч і в І Пі r o p o n
В о л ш , котрий є о т в с р т и м нри- б р а и $ 2 4 на д о п о м о г у б у д о в і ний, Т. Т а н а с і ч у к , Б . У н и с ь к о , М е щ е р с ь к и й , б у в ш и й к н я з ь і
ських прихильників такої делє- п о ч и с л і т ь , к і л ь к о п а ш на- их г р о м а д я н .
хильииком совєтської росі" 1
Д о м у У к р . І н в а л і д і в у Л ь в о в і . А. У н и с ь к о , А. К р о х м а л ь н и й , М. п о м і щ и к , щ о п р а ц ю в а в а к т и в -
г а ц і ї п і м с т и л и с я н а н и х с а м и х . р і д п о б у д у в а в г о т е л і в . Я не ч у в У ч и т е л ь к о ю в ттій і й ' ВОЧфНІ
адвокатом тутешнпх ' комуні- ѓспер б е з р о б і т т я , т о й Космина. ю д л я б у в ш о г о великого кня-
п ќ о л і є п. С т е ф а Їй' Ч и ж о н і с
стів. Прн тім в а р т а т е ж зазна- За тс, щ о вони з а х о в у в а л и с я сего року, щ о б и к о т р и й н а ш б і л ь ш о ї збірки годі б у л о псрс- Р а з о м з л о ж е н о $16.00 і вис зя Миколи Миколаєвича.
цо поза своєќ наукою її
ч и т и , щ о п а н В о л ш ї з д и в к і л ь так з а х л а н н о , з а т е л ю д и с т а - е м і г р а н т ж е ` р т в у в а в с т о д о л я р і в всстн, але кождий жертвував, лапо до Обєднання з призна-
п е п с н л в е н і й с ь ќ і м у н і в е р с н т е '
ка л і т т о м у в Р о с і ю в і д „ П р н п у л и п р о т и н и х , і ц і л а с п р а в а н а н а р о д н у ц і л ь д о к р а ю , а л е с к і л ь к и міг. Г р о ш і в и с л а н о д о чсннєм на б у д о в у Д о м у Ўкраїн-
я чув про тс, щ о кинув сто до- одить щ е час і і иавчаппє Д о п о д а т к о в о г о уряду при-
я т с л і в С с в є т с ь к о ї Росії" і ще п р и т и х л а . краю через Обеднаннє. ських Інвалідів.
вѓії д і с т а в гїув в і д „ П р и я т е л і в ' Евген Брикович. л я р і в д о м а ш и н к и л и ш е о д н о г о ііаіпих дітей. ходить якийсь купець і просить
Ж е р т в у в а л и по $5: Іван Ма-
вечера. А таких, щ о по двай- Д і т и в і д о ѓ р а л и 'дуже гарну начальника уряду чотири тиж-
за с в о ю п о д о р о ж д е с я т ь тисяч гу її, Г р и г о р і й М а г ў и , в і д . 2 6 У. в кожділ УКРАЇНСЬКІЙ
долярів. Д О П И С У В А Т Е Л Ь П Р О Б У Є З І - ) ь ц я т ь , т р и і і ц я т і , і б і л ь ш е к и д а - к о м е д і ю „ Б у н т Л я л ь о к " , а ві Н. С о ю з а ; по $2: М и к и т а М а -
ні в і д п у с т к и .
Б Р А Т И С У Щ Н І Т О Ч К И П Р О ю т ь , пе з ч и с л и т и ! так зявилися д в і дівчинки ( з ІХАТІ П О В И Н Н А НАХОДИ- — Т а ж ви у н а с не пратдюете!
„По шестс, „ д е л е г а т и ' к и х о д н а в у к р а ї ` н с ь к і м с т р о ю
гуи, М и к о л а О з а р ч у к , В а с и л ь ^
— к а ж е здивований начальник.
ШКОЛУ. Кажуть, шо-дописи в газетах є
ї д у т ь на с в о ї в л а с н і к о ш т и , ні
в і д б и т ќ о ю т о г о , ' ч и м нарід, ж н е , б у л а а п о т е о з о ю У к р а ї н и )
Бусько, Войтко Бараи; Василь тись Ч А С О П И С Ь „ С Б О Б О - І — Так, а л е цілий рік п р а ц ю ю
па к о ш т и я к о ї с ь юнії, а л е з а П о п р и ц е р к о в н у с п р а в у з а Д р о г о м и р е ц ь к и й , а по $ 1 : М.
щ о п е р е д у м у є і - п р о ; щ о г о в о - на з них в і д д е к л я м у в а л а п о е м у н а вас.
гроЎні, я к і в о н и , я к в о н и . с а м і д о в г и й у ж е ч а с н а й б і л ь ш е р о з - П і и а , В . Піп'а, І. М а ц о н ь к и й , І. Д А " .
Ч и г а д а є т е , щ о я к пи- Т. Ш е в ч е н к а , „ Р о з р и т а м о г и л а " .
кажуть, дістали від деяких фі г о л о с у р о б и т ь серед ііаіііОГімі-'рнть. Моравський.' .
ш е т ь с я т е п е р п р о ш к о л у , Щ о о с о б л и в о м и л о всіх прн-
лянтропів. Д у ж е цікаво було грації с п р а в а школи:
б и з н а т и , щ о с е з а такі „ ф і л я н В п а д о л и с т і м и н у т ш і о г Ь ` ф о - Певно нарід г о в о р и т ь п р о ш к о -
сутних в р а ж а л о , це чиста укра-
їнська вимова.. З а те належить-
Іван Маѓўй.
РОЧЕСТЕРЦІІ ОКОЛИЦЯ! ПОЗІР!
т р о п и " д а ю т ь г р о ш і н а „ д е л є к у б у в п о м і щ е н и й в` С в о б о д і л у ? Д е т а м ! Я к о ж д і у і д е д „ і . ь б у - Т О В А Р И С Т В О З А П О Р О Ж С Ь К А СІЧ
с я п. Ч и ж о в и ч о с о б л и в е приз-
г а ц і ю " . М о ж е т о д і с т а л о б и яс- в і д ч и т п. С т е т к е в и ч а п р о Hauiyj в а ю м і ж н а ш и м и л ю д ь м и і ані н ю иоРк, Н. и. ўстроює 1—
нашіє, бо вона мусіла немало
н и м , х т о с т о ї т ь з а „ д е л е г а ц і ш к о л у в А м е р и ц і . П о ч а т ќ и і с л о в а д о т е п е р не ч у в п р о ш к о -
труду доложити, щ о б и відов- П Е Р Ш И Й В Е Л И К И Й
е ю " т а які ціли сеї п о ї з д к и р о з в і й ш к о л и , х и б и і н е д о с т а т ду, П р о щ о г о в о р я т ь ? К о б и т а к всі відчули.

ПІННІЌ
советську Росію". 1 ) Г о в о р я т ь п р о ц е р к в у і п р о ч и т и д і т е й в і д т о ' г о к а л і ч е н н я
ки т а п е р е п о н и д о л у ч ш о ї ш к о -
єпископа. J н а ш о ї м о в и , д о я к о г о вони, на Х в а л ь н е О б е д н а н н є : П о с и л а ю
Так писала жидівська соція ли там представлені м а й ж е пер-
2 ) Г о в о р я т ь н а о д н і й п а р о - ж а л ь , т у т з в и к л и , а на' щ о і с а - ' в і д с е б е $ 1 0 на Д і м У к р а ї н с ь к и х
л і с т и ч и а г а з е т а , і н а м з не'ї, х о ч ф е к т н о . З а п р о ш е н о , щ о б и п и -
ї: „ Д о б р е , щ о с ь м о вигнали мі родичі ду'же'малу з в е р т а ю т ь Інвалідів. . П р и й м і т ь і мою
чужої, м о ж н а дечого навчити сати дописи в справі школи.
т а м т о г о попа, б о не х о т і в з на- увагу. (скромну ж е р т в у на т у так
ся. Н а п е р е д , щ о к о л и д е л є ґ а Д о п и с и п о с и п а л и с ь одна з а о д -
ція м а є б у т и с п р а в д і делегаці- н о ю д о С в о б о д и .
ми пити. Сей уже д о б р и й : сам, У п р а в і С і ч д в б г о Д о м у пале- слу ціль. Коби хоч пята частьі В НЕДІЛЮ, Д Н Я 24-ГО ЛИПНЯ 1 9 2 7 РОКУ
випє і щ е зафундує. . ж и т ь с я р і в н о ж ` п о д я к а з а т е , щ о н а ш о ї і м і г р а ц і ї п о ч у л а с я д о о-' В ПАРКУ НА В Е С Т Е В Е Н Ю .
є ю , т о її ч л е н и п о в и н н і б у т и П о з а т о , щ о б у л о у відчиті
3) .Говорять і сперечаються відступає безінтересовно галю бовязку зложити жертву для
вибрані на се о р г а н і з а ц і є ю . п. С т е т к е в и ч а н і ч о г о нового і П о ч а т о к о 2-ій годині пополудни.
з н о в а на д р у г і й п а р о х і ї : Т о г о н а п р и м і щ е н н є ш к о л и , а р і в н о ж т и х , щ о с т о ю ч и в о б о р о н і н а -
І н а к ш е вони не делегати, ніхто м а й ж е не написав. Все З а п р о ш у є т ь с я усі Б р а т с т в а і Т о в а р и с т в а т а всіх У к р а ї н ц і в
і недсо- п о м а г а є ш к о л і і в и н ш и х п о т р е - ! ш о ї н е з а в и с и м о с т и , с т а л и калі
ТІЛЬКИ приватні люди. Далі, д о таки принаймні спопуляризо- В РоЧЄСТЄр І ОКОЛИЦІ ДО ЧИСЛеННОЇ уЧаСТИ. 166-7.
Іками-іцвалідами, то можиаб
у ч а с т и в д е л е г а ц і ї т р е б а під- в а н о д е щ о з т о г о в і д ч и т у , аН ч е з н а м и п р и с т а в а т и і в и п и т и б а х . Уряд Товариства.
Вдячний батько. 'скоро і то дуже скоро побудо-
б ќ р а т и л ю д и й , які з н а ю т ь д о б - і м е н н о к л а д е н о н а й б і л ь ш е на- з н а м и , ' я к т а м т о й , щ о б у в у нас.
СВОБОДА, С Е Р Е Д А , 2 0 - г о ЖіГгТГЯ, Ї 9 2 7 . Ч. 166.

Арсен вдає, нібито хотів злови, НЕБ1ЩИК ХОДИТЬ.


Альфонс Грозі ер.
ти ф л я ш к у , але й о г о довжезні ВТІК ВІД НОЖА. до ОДНОСЕЛЬЧАН СЕЛА НАГНЕТИ
руки, паче коса, стручукугь т а - Зїзд „Русско-народної органі
Болі в хребті м о ж у т ь нічого завтра може значити тяжка ЗЕЛЕНА, ПОВІТ БУЧАЧ.
рілки, накриття, сільцичку. On- з н а ч и т и , о д н а к к о л и не п е р е - операція. Пийте богато во- зації". — Д о к л а д и і п р о м о в и —
равдується перед господарем стають, коли чуттє о т я ж і л о - ди і п о п р о б у й т е G O L D M E D A L Дорогі Земляки!
Арсен Бішон н і к о л и не слу Інцидент з українським селя-
— Д а р у й т е , я н і ч о г о не ба` сти, б і л ь г о л о в и , н е с т р а в н і с т ь HAARLEM OIL CAPSULES (орнѓі- Як у всіх місцевостях нашої
жив при війску, а такгг хоче
чу... Ц я нещасна короткозо- або безсониість по- 4 ^ т Т ^ 1 ? І г В _ в "альпі і правдиві. Б а т ь к і в щ и н и , т а к і в нас, у Зе нином.
вдавати фронтовика, якого му втараються " Вони ділають як
рість, а збільши. леній '(п'. Бучач), повоєнне
чать ріжггі злидні. те осторожпі мочевнй еТімулянт Старе галицьке москвофіль-
щ о витискають сльози... Скора беспечна поміч
життя видвипгу.ку пекучу лот
Коли кульгає, тому що має п о м а г а ю т ь ниркам ство, над якого воскресеггням
йде непевно дальше. Та.яг. ЧИЄ' Дивіть за іменем СоШ М.а-1 т а д р у г и м о р г а н а м ребу власного просторого до- ВМІТЬ В-FTRIPATE Г.ОЛЮЧІ NARN-ТВ П.-
нагнітќу, а б о тому, щ о иагність незвичайно ревно і з повною URETMOTB СО.-1ІПГ ГКОРО .INU.HU M.JO
бачить, що напроти нього над` ма снко-золоченій пачці. He- „ ,'i отруї з му, щ о бувби пристановищем
врісся у тіло, кричить безсо- н и м . Щ о дис l l k M V T H

п о с в я т о ю в останніх літах пра ЖАТЕ OR. SCTYOH'S _INO-P..I..


х о д и т ь вейтер, щ о наче справ ` значити нічого у с і х о с в і т н н х , р е л і г і й н и х 'і е к о - ВОВК НИЩ-ТЬ ІФІІЧИВУ Я.ГЯ'Т.В
ромно: цювали всеполяки, засвідчило -ВСКГААЯ І ТЕР', Ч.РЕОІ.І.. Т.МУ
ж н і й ц и р к о в е п ь в и м а х у є п і в ту номічних організацій села. Бо
— Відколи маю той відломок своє животіння зїздом „Русс- -С-ЛАИКА СПРИ-ЖПЮК.ТІ. ,
зином повних тарілок, — ду асі н а ш і м і с ц е в і у с т а н о в и , себ-
г р а н а т и у кістці, ч у ю б і л ь у
зі п р н кождій зміні погоди
собі:
О с ь . цей мнстець Прихо
ЕМІГРАЦІЯ З ГАЛИЧИНИ го: читальня, кооперативе
релігійні т о в а р и с т в а і з з а браку
н
ко-ггародной ` організації",
в і д б у в с я 16. ч е р в н я ц. р. в
що
салі
ZINO-P.U- .ІИ,Т..В-.І.(-І- І
DR. SCHOLL'. ZINTVFJJI СУ

Коди перестудиться, то каже ДО` „Народнього Дому" у Львові.


л и т ь мені в с а м у пору! Власної д о м і в к и не в силі як
покашлюючи: З ї з д усіх живучих старомоск-
І наче б і ш е н и й кидається на слід розвинутися.
— А х , т і ч о р т і в с ь к і удушлН'
в і г а з и ! Н і я к не м о ж у позбути-
нещасливого.
С т р а в и л е т я т ь в о з д у х о м . її;
АМЕРИКИ.І КАНАДИ Тому завязався
будови „Народнього Дому",
вофілів висловлювався
в нас к о м і т е т д в о м а сотнями, в т о м у
в москвофільських „баришень"
понад
сотня DzScholl's
ся того.
я к о г о с ь д о б р о д і я з провінції у
Цей геніальний с п о с і б п р н ш л ю с р о к у в и л и в а є т ь с я п о т о п а
Як відомо, іміграція до
значно обмежена. Особливо
Тнусамнм обмежена вона з
Сполучених Держав з Европи від кількох літ
дуже обмежена із Середної та Східної Европи.
України, з окрема із Галичини.
то склад увіходять гіред- ю н о ш ї в " - с т у д е н т і в , приміще Хіпо-pad$
думав вігг, щ о б и зацікавити став'ники всіх установ села, і них в студентському „обше Наложіть оЄи#-о біль шийќне. '
о с у ; й о г о жінці д і с т а є т ь с я пор- T o w u ;:стаі:::іх роках дуже мало прибуло до Америки украиїських
всіх с в о є ю о с о б о ю , розпочинає будову великої рі- ж и т т і " на кошти фондаці
пія ф і л є т у в М а д е й р і на г а р н і 8
' Одначе і прн цьому обмеженню, яке приписує американський іміграцій- дної хати. Закуплено
площу, „Нар. Дому".
j А р с е н а Б і ш о н а м у ч и т ь пе ний закон, Украї'нці а Галичини, Волині, Полісся і Холмшиии можуть в да-
коронниќй (стокротки), ще
звезено велику частину каменя
довсім одна, доволі поширена
недуга: лінощі. Скільки то зре
п р и к р а ш у ю т ь її к а п е л ю х . С ч н
іяється страшна метушня.
дско більшому числі нрн'п`ити до Сполучених- Держав аніж це було досі.
Uefi `:акон зг.стсрііае у МІОІІ, яку признано для Польщі, 5 0 ' , для емігрантів
члі`б:,робін. Н ичо;.' сказано, що до Сполучених Держав' можуть приїхати
і мулярі вже стали д о роботи. З і б р а н н я м п р о в о д и в адв. Кмі ДРІБНІ ОГОЛОШЕННЯ
ш т о ю л ю д е й , т а к як він, р о д и н обсязі полон ч н приписаної квоти: хлібороби (фермери) І хліборобські Ѓ а нам с а м и м це д і л о в а ж к о ц и к е в и ч зі С а м б о р а , „ п о ч е с н и м
Прибігає господар паче бо робітники, огород,віки, пасічннхи і лісові робітники. Тесамо першенство ма- доконати (кошторис` виносить головою" був старенький „га-
л о с я па р е н т і є р а ! Н а ж а л ь н е м а т т ь самотні діти у віці від 18 до '21 літ і родичі горожан. ПРОДАМ СПОЮ реальність зарат к...
жсвільиніі. іцко-русскій літератор" о. о міста, 15 хвиль до фабрик і МІСІ...
с т і л ь к и р е н т , аби всі м о г л и з ЮДО.ІП -11.1 І о к о л о 1,500 д о л я р і в ) . М и х о т і
Ѓідіть до чорта з нашимѓ .`М.Р і пів акра чистої урожайної землі,
НИХ ж и т ѓ и . . до Америки прибувати і І року бо- лнбн з д в и г н у т и в е л и к и й і вигі Генрик Полянський. В зїзді в з я - ім. бангало на 4 кімнати з пивницею,
вандальськими забаганками! імп рангів. Не була би ПО.ієќні.і ла у ч а с т ь в с я „ г а л і ц к о - р у с с к а - овнй курник, мурований гаралж и
С а м о с о б о ю Арсен по самі ву- і іисяч безземельних, ѓіезробіт днигї д і м , щ о б у в б н справжнім
А л е ш к о д у з а п л а т и т е мені стайнею,' 75 курнй, 3 безрогії, гарний
, добиіись кращого жиѓги. середовищем ідейних і націо- іггтелігеггція: б а т ю ш к и , а д - ісадок ріжних овочевих дерев, зсм.м
ха в довгах, а щоби роздобути
в а м її ис д а р у ю ! в о к а т и , їх к о н ц і п є г г т и , п и с а р і , к б с а л ж е н а яриною. дуже дооре ію-
с о б і г р о ш і на о б і д , ч а с т е н ь к о і.ннх з м а г а н ь м і с ц е в о г о на-
Не р у ш т е м е н е ! пе р у ш т е 'ложена для дітий. не мусять ітн пннки
мусить укладати справжній во- АМЕРПКАНСЬКО-УКРАЇІІСЬКІ ІНСТИТУЦІЇ, селення. Ми і б о ж а л и б н цим ді чиновники і для декорації кіль- школи, забирає їх бос і привозить,
п е н е ! -г в е р е щ и т ь х и т р и й о б - кох селян. На п о р я д к у нарад J.THUJI весела і гарна межи Ўкраїн-
є ш ш й плян. К о л и ч и т а є в г а з е - ресилаюп, АМЕРИКАНСЬКІ ДОЛЯРИ ДО КІ'ЛЮ, п п о к л а с т и з а с н о в н під наці
нудний. смпани. а саме: СПОРАХ)
споряджу юіі. кой, ракѓи, повної цями. Спродаю по причині родиіишх
ті. щ о політичні вязні з а ч а л и СІ СТАРОКР. опальне й релігійне відроджен б у д и в с я к і з в і т и і р е ф е р а т и , я к непоіюзумінь. Ціна за пс? $2,60(1 І ..-
Ч у т и ч и й с ь г о л о с на с а л і : CtaplM краю і Америці, пріп оюнлююі
го.тодівку, то н а й к р а щ е пішов НУ кораблях Ло старої о кра іо'рожанам НЯ м о л о д і й н о в и х п о к о л і н ь с е і д о к л а д п р о д і я л ь н і с т ь „І lap. лоситися до: 166
Т а ж не р а б у й т е . п е ш а с п о 'КР.ІЇЧПІІ: WASYL HORIN,
на НОВОРОІ І; ЛМЕРИЌЎ, ПО.; С а в є т а " , д о к л а д п р о з а г а л ь н е R. F. D. 4 ,
б н д о в я з н н ц і і т а м к а з а в б'и ЮТЬ окрему ла. А д о ц ь о г о нам треба хо` MillvUle. N. J .
му й о г о цвікера. Як він т е п е р юлітнчне положення, доклад
д а т и с о б і їх п о р ц і ї , щ о б и лиі деякої помочі.
п о п а д е т ь с я під а в т о , т о ви м а -
н і щ о ие з м а р н у в а л о с я _ Г н е щ а с н о г о на с о в і с т и .
„НОВА У К Р А Ї Н А" Тому звертаємося до В а с , п р о з е м е л ь н е й е к о н о м і ч н е пн- ПРОДАЄТЬСЯ делікатессн і гросс-
і Ню Иорку, Д о р о г і Земляки, з проханням о ташгя, д о к л а д про вибори д о рн штор в добрій секції, добрий біи-
Недавно ВСМІХНУЛОСЯ йому притакують йому, пес, тижневий торг $600—$700, рент
щ а с т я : я к ш л я в с я п о с т о л и ці, ( м а т е р і а л ь н у п і д м о г у . П о м о ж і т ь г р о м а д с ь к и х р а д і т . і. Р е ф е р у $40.00; з 4 кімнатами, ліс на 3 літа.
Чути як п о п р і к а ю т ь : Г о л о с - а ' Ніна $2,600. Голоситнся діѓ: Ш-Н
найшов золотий цвікер. Уже - ПОРАДИ ДАРОМ. н а м у ц ь о м у д і л і ! П і д і п р і т ь на в а л н : ред.^, „ Р у с с к .
CANDY STORE,
Ц е й ч о л о в і к не з н а є м и л о - І
х о т і в п р о д а т и й о г о , але, як р о з ш і з м а г а н н я В а ш и м и л е п т а м и М а р к о в , о. Р о м а н Ч а г і к о в с ь к и й 607 Е. 15th STRMT, New York City.
с с р д я . Т а к о б і й т и с я зі с т а р и м і а т я т и ч ( б у в ш и й п о с о л ) - , в і
міркував, щ о можуть заплати й заохотою!
вояком-фронтовиком! За таке
ти Йому с м і ш н о м а л о , й о д у Відізвіться, Дорогі З е м л я к и , д о м и й Г р . М а л е ц , а в дискусі:
конче треба би збойкотуватн забѓѓраліѓ г о л о с : пос. С є р є б р є н
ЖУРБА ПРО БЎАЎЧНІСТЬ
мав собі:
— Краще буде мудріше вихі його гостннпицю. Підлий! ZAHAY GLOBE SERVICE Ь REALTY CORPORATION па Цпеа шк л ипчоек лВиакс! н а поміч
не дає нам спокою. Вона пас давить
р і д н е н і к о в , К р у ш н н с ь к и й з Ж и д а ч е та каже шукати нам чогось такою, де
снувати цю знахідку. Арсен д у м а є собі: ЗО EAST 7TH STREET, TEL. ORCHARD 89G8. N E W YORK, N. Y.
с е л о , в я к о м у в л а с н а н а р о д н я в а ( щ о т о р о з б и в а в у к р а ї н с ь к е малибнсьмо кусник хліба, без згляду
З а л о ж н в ц в і к е р н а ніс, у в і й Т о скінчиться зле для го- ВАСИЛЬ ЗАГАЄВИЧ, ТЕОДОР І. ГРИЦЕИ. ВОЛОД. КНИГИНИЦЬКИИ,
х а т а р о з б у д у є н а ц і о н а л ь н у сві в і ч е ) , Ваврик, Я б л о н с ь к н й на се, чи в фабриках або майнах е
президент, секретар. скарбник. праця або і цілковите безробіття.
шов у невеличку гостинницю сподаря. Я вратованнй! до.мість і підійме д у ш у молоді- (ред. „Голос-а Народ-а") й А це можна осягнути, коли купимо
сів при с т о л і г е т ь у куті. І голосом дріжучнм ІЗ обу- жи с в о ї м и у с т а н о в а м и . Ц е кли інші. Всі бесідники с т а р а л и - собі землю в ПЕРШІЙ УКРАЇНСЬКІІІ
рення к а ж е :
Т. J , Н Л У С Е У ft GO., THE STAR SAVINGS 8і LOAN ASS'H
Арсен д у ж е ф а м і л я р н о ї вдач ч у т ь В а с на п о м і ч р і д н і з а г о н и , сн п о п и с у в а т и с я „ р у с с к и м л і т е -
З а р а з зачинає розмовляти Д я к у ю вам усім. Він по- бо ті економічні товариства, ратурннм" язиком, г о в о р и л и це не звичайна оселя, яких е в Амс-
риці тисячі, в котрих властителі, крім
вейтером, говорить, який то вннен би с о р о м и т и с я , коли він щ о повстануть у рідньому дом про все і вся, в і д г р о ж у ю ч и с ь хатини нічого більше не мають, але
від 16 літ правильно зорганізоване се-
нього злий зір і каже: ще може. — н а в ч а т ь нас н о в и м и с п о с о н а й б і л ь ш е Т у р к а м і Т а т а р а м з а лі, в котрім живе около 150 україн-
— А х , т а в і й н а ! Я к б и не ті
прокляті гази, щ о то внти-
Госнодара залякала
постанова його гостей. Годить
гостра УКРАЇНЦІ, НЕБУВАЛА НАГОДА! б а м н їх у п р а в л я т и . м и н у л е , а п р о к л я т и м У к р а ї н ц я м ських родин, де кождий ґазда, крім
Не жалійте ж е р т в ! На жерт- за теперіщнє. Підчас п р о м о в и гарного дому і других будинків, має
також кілька акрів ллодовнтої землі,
с к а ю т ь с л ь о з и , я не потребу- Ще богато ніколи не думало стати властителем дому або якоїсь реаль- пос. С є р є б р є н н і к о в а , який ѓ о з котрої, плекаючи ярину або годуючи
ся віддати ш и б е н и к о в і Арссгго- ности. Тепер е нагода стати ним в гарних околицях міст PLALNFIELD і вах будується життя!
кури, має гарні доходи.
вав би зовсім носити цвікера в і й о г о з о л о т и й ц в і к е р . В і н зно- SOMERVILLE, N. J.. де вже запроваджена вода, газ, електрика; е склепи, К о л и с а м і ие м о ж е т е нічого ворячи про Українців постійно Праця також на місті, бо коли в ве-
школи, церкви, стани, фабрики, ле можемо постаратися вам о роботу. Там
Б а ч и т е , мої бідні очи все з а х о - ну д у ж е в в і ч л и в и й і к а ж е : ми маємо на продаж гарні доми від $3000 і висше та лоти по дуже дешевій п р и с л а т и , з б е р і т ь х о ч д е щ о м і ж к о р и с т у в а в с я т е р м і н а м и „ У к р а ликому МІСТІ треба нераз їхати до пра-
їпець", „ у к р а ї н с ь к и й " , р и з и к у ці і годину, а в майнах тільки іти ічш-
дять сльозами. —- О т ж е я с п о д і ю с я , щ о с п р а ціні під $300 і висше. Коли купите лоту і схочете будувати дім, ми побудуе- Вашими знайомими! ки, то з кольоиії зайдемо до неї за 20
мо вам його після нашої вподоби на малі місячні сплати. По блігзші інформа- ю ч и н а в і т ь п о г л я д п р о м о ж л и до 45 мінут.
А гості, щ о ч у ю т ь Арсеггове в а б у д е п о л а г о д ж е н а з а в т р а р а ції голоситнся особисто або листовно та по білети на переїзд, до: 156— О б і з в і т ь с я на н а ш п о к л и к !
А в місті МІлвіл, е вже кілька укра-
бідькання, жаліють цю неша П о д а й т е нам з з а м о р я помі вість русско-української с п і в - їнських біѓзнесів, а можнаби їх ще в
сливу ж е р т в у б е з с е р д е ч н о ї вій
ни.
— Самособою, я дуже радо VALHALLA REALTY Ь IMPROVEMENT CO. ну р у к у ! п р а ц і , б о — м о в л я в — „ ў к р а ї н - двоє тільки мати, 1 яка тоді гарна гар-
скоє двіженіє домінірующе"
моиійнл співпраця: українські фармері
— і українські бізнесмени — правдиве
п р и й д у з н о в у па о б і д . А „пропа.мятна кипѓа" було
Наш приятель каже подати 132 NASSAU STREET, ROOM 4 2 0 , NEW YORK CITY ви Н а р о д н ь о г о Д о м у і в д я ч н а п риходило де ворожих „ в о с к - українське місточко.
— Д е ви в л а с т и в о ж и в е т е І Іо інформації, у всіх висше нлведе-
с о б і о б и л ь и н й о б і д , т а я к уж де дістанете скору і чесну обслугу в своїй рідній мові, або впрост на місце згадка громадян н а ш о г о села ліцаній" з боку „ п р і с у т с г в у ю ннх справах, голоснтись на адресу
Арсен подає ф а л ш н в у адре
в и п и в к а в у , к а ж е в е й т е р о в і її наших земель до нашого репрезентанта на LOESER AVE., SOMERVILLE, N. J. п е р е д а с т ь В а ш і імегга в п а м я т ь т и х " , я к і — м о в л я в — г г і и к ю властителя земель в українській ко-
су і з н и к а є , а л е передшс з у Потреба агентів, услівя дуже приступні. Голоситнся на повисшу адресу: льонЃі: 140—
вухо:

шкільні ќними
грядучим поколінням! У к р а ї н ц і в не з н а ю т ь , т і л ь к и м а
сі.ми, щ о вставилися за ньогс В А С И Л Ь МАТОЛИЧ,
' — Скажіть господареві, хаіі зеггипців.
п р а г ц а є т ь с и я к найприязніще. Жертви просимо слати N. Е. 7th A. GREEN STREET,
з а й д е д о мегге.
адресу: PHILADELPHIA, PA.
— Чи м о ж е пан були невдо- — М о ї п а п і і п а н о в е , це ваше С л у х а ю ч и всіх цих „ е т а р о -
волені з о б с л у г и ? однодушне обурення дійсно р у с с к и х " т е р е в е н ь , не в т е р п і в
ВП. Яків Пасічник, Зелена,
зворушило м е н е і ЯІЗ вдячно- селянин М и х а й л о Кінаш, зі C o
— Н а в п а к и , мій л ю б и й , нав-
п а к и . Х а й в а м н а в і т ь на д у м к у с т ю п р и з н а ю , ш о є щ е чесні л ю
п. Б у ч а ч .
к а л ь щ и н н , щ о приггагідно і ;
КАВАЛОК ДОБРОІ ЗЕМЛІ
ЯКІ М О Ж Н А Н А Б У Т И В К Н И Г А Р Н І „ С В О Б О Д И " . Комітет Будови 50 ф і т і в ф р о н т , 275 довгий в
не п р и х о д и т ь щ о с ь т а к о г о . Я `де, які б о р о н я т ь д о б р о ї і с п р а ц і к а в о с т и н а й ш о в с я на ц ь о м у
П Е Р Ш А КНИЖЕЧКА (український повісгковий Буквар Лонѓ Айлепд, б л и з ь к о Н ю й о р -
власне хочу висловити йому ведлнвої справи. „Народнього Дому" зібранні. П р и й ш о в ш и до голо
п. М а т в і й ч у к а ) м 40 ц. ку. Ц і н а $ 3 5 0 , л е г к і у с л і в я . П р а -
моє вдоволення. в Зеленій. су, з а з н а ч и в вігг, щ о у к р а ї н с ь -
Н а в у л и ц і х о в а є ц в і к е р у ки Д Р У Г А К Н И Ж Е Ч К А ( д л я д р у г о ї к л я с и , п. М а т в і й ч у к а ) 45 ц. во в л а с н о с т и г а р а н т о в а н е . Д о -
Господаря повідомили. Він пѓеню і к а ж е д о с е б е : кий нарід в давнину боронило бра нагода р о з п о ч а т и годівлю
Б У К В А Р , з л а д ж е н и й п. Д . А н д р е й к о м 50 ц.
приходить. козацтво, а тепер той обовязок курнй а б о ф а р м у з яриною. По
. — Цей цвікер ше д о в г о буде БУКВАР (Народна Школа) 30 ц.
— Щ о ви б а ж а є т е , п а н е ? ХТО ВИНАЙШОВ КОПАНИЙ о б о р о н и у к р а ї н с ь к о ї нації несе п о д р о б и ц і г о л о с і т ь с я м е ж и 4.
харчувати мене. Т р е б а бути ЧИТАНКА, друга ЗО ц.
— Б а ч и т е . . . Мені п р и к л ю ч и - па с о б і с е л я н с т в о . А я к р а з н а а 6. г о д . в е ч е р о м , а б о п и ш і т ь д о
хггтрим! Ч И Т А Н К А , III. і I V 75 ц. МЯЧ (ФУТБОЛ)? N. A. VOLGAR, -
лася одна неприємність. С а м е ц ь о м у з і б р а ѓ ѓ н і не б а ч и т ь в і н с е
К О Р О Т К А І С Т О Р І Я У К Р А Ї Н И , І. К р и п я к е в и ч а 50 ц. 228 W. 34th ST., ROOM 1201,
т е п е р з а п р и м і т и в я, щ о я з а - П е р е к л а в М. Х о д о р і в с ь к и й М А Л А І С Т О Р І Я У К Р А Ї Н И , н а п и с а в І. К 15 ц. Я к з в і с н о , 4-00 у н і в е р с и т е т і в лягї, т і л ь к и с а м и х п а и і в , я к і г о
NEW YORK CITY.
був мій портфель. Т а ц е д р і б - КОРОТКА ІСТОРІЯ БІБЛІЙНА, Старого і Нового Завіта 60 ц. вищих наукових заведень ворять незрозумілою мовою:
. 152-66
ниця, я п р и н е с у в а м з а в т р а ра- КАТЕХИЗМ 30 ц. Злучених Державах рішили Після цих слів з і р в а в с я пекель-
Із г о л я н д с ь к и х а ф о р и з м і в . П О Ч А Т К О В А ГЕОГРАФІЯ, Ст. Рудннцького 75 ц. ний в е р е с к : З а л у г г а л и голоси
ненько ц ю незначну належѓѓ- вшанувати память Вальтера

ДАРІШ"
т і с т ь , гцо в а м її в и н е н і... .,SVOBOBA", 83 GRANO ST., JERSEY CITY, N . J . Кемпа, якому приписують „ І н т е р н а ц і о н а л ! —, „ Н і , я не іи-
— Ні, ні, — п е р е б и в а є г о с п о - Чи подруже приносить т винахід футбола. Тимчасом т е р н а ц і о н а л , а члсгг У к р а ї н с ь к о -
д а р — то не йде, м і н л ю б и й щ а с т я ? Н і : л ю д е , які мають) історії звісно, що ко- го Національгго-Демократично-
НАЙНОВІЙШІ УКРАЇНСЬКІ Р Е К О Р Д И КОЛЮМБІЯ
пане. Ми в ж е р о з у м і є м о с я на х и с т б у т и щ а с л и в и м и , ‚ б у д ў ѓ ь Жуковський І Красновська, дуі паний (ніжний) мяч знали г о О б є д н а н г г я " , — з а я в и в п. М .
27077F (Пійшла мати на границю
Евген Жуковський, барітон,
Кінаш. Це вже довело до край-
повість
таких справах! щасливі також і в подружі, а з акомпан. орхестри. в ж е старинні Римляне. Опи
(Сійся, родися, на шастя... -писала ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА
I7092F (Ой, і ного осатаніннп „доблєстинх"
А р с е н п і д в і в с я й к а ж е як пай- і н ш и м п о д р у ж е п і д д а є б о д а й 12048F (Веселая вдова, вальс їй вся, не лежиться. суе таку гру старорим Ці на $2.00.
поважніше: п р и в і д , , гцо с а м і с е б е м о ж у т і (Кармен Сильвій, вальс ський письменник Марсіяль у к а ц а п і в , які с е р е д д и к о г о р е в у
27095F (Журавель. Можна набути в Книгарні „Свободи"
Відоѓрав сольо скрипкове випхали селянина Кіггаша зі
— Я вже вам докажу, щ о я жалувати. Павло Ѓўменюќ. (Школярі. одному з своїх епіграмів. Крім n S V O B O D A "
Барітон: Евген Жуковський. 27009 (Майнові троблі салі. S 3 G N U R F ST.. J--..T C I L N N . J .
чесна людина. З р е ш т о ю м о ж е т е т о г о Ірляндці й Англійці в і д м о -
27085Р (Українсько-Pvcc. Ту-Степ. (Діктом-дактом.
бути спокійні. О с ь т у т з о л о т и й
ц в і к е р . Вігг в а р т а пятьдесять Н и н і ш п и й ж і н о ч и й о д я г по
(Ой. ніг.У я ІІІіхер Віхер.
( Жидівочка.
27084F (На весіллю, нри вечері
Маруся Патрікова, сопрано,
з акомпан. орхестри.
27094 F (Ой, Джиґуне.
вляють Кемпові
винаходу. Ірляндці впевняють,
першенства
Очевидно,
старий „Нар.
'зїзд
Савєт"
затвердив
з Гр.'
ДАРОМ ТЕРПЛЯЧИМ
ф р а н к і в . М о ж е т е з а д е р ж а т и с о - д о б а є на н е с м і л и в у с п р о б у ие
(
щ о к о п а н и й м я ч знаний у них є
бі його в застав.
Арсенові з д а є т ь с я , щ о цим
ходити нагим.
(Ой, Козаче Білоусий.
27086 (Ой, ие шуми, луже.
Чорні очи як терен.
(Коломийка.
Лаврентій М. Тимошук сольо на
гармонік
в ж е від д в о х тисяч літ. В к о п а -
ного мяча в давну давнину гра
М а л ь ц е м і М. М а р к о в о м на ч о -
лг. П і д к і н е ц ь , с в я т к у ю ч и свою
НА ПРОПЎЌЛИНУ
27091 (Вівчар на сопілці. 20100F (Полька „Кукушка". перемогу над „мазепинцем" — PLAPAO на пробу І книжку про
великопанським жестом з а р а з (До Почаева на відпуст. ли ірландські пастухи. Англійці
(Вальс „Спяшая Красавица пропўќлину цілком безплатно.
з д о б у д е д о в і р я господаря та Ж і н к и г о в о р я т ь ч а с т о не ду Евген Жуковський, баріѓон з акоміЧ. доказують, щ о копаний мяч селянином, виспівана „Пора, СТУАРТА PtAPAOPAS е чимось ян-
Я. Московський, цимбали сольо,
орхестри. пора, з а Русь святую"... шим від паса. Є се медмчшй збірник,
щ о г о с п о д а р не в і з ь м е в ггього м а ю ч и , а л е в о н и н і к о л и не ду
27082F (Волокита.
з акомпан. рояли. б у в у них п о п у л я р н и й вже
20101F (llonvpii із Руссюіх пісень, анна приліплюється сам, щоб сильно
д о р о г о г о ц в і к е р а . Т а д у ж е о- м а ю т ь б е з г о в о р е п н я . (Лист з Краю.
(. Часть І. XII. с т о л і т т і . "Як н а р о д н я г р а держати нутренности в животі. — Не-
27083F (Зрадниця. ма пасків, спружнн або слражоа. То-
шукався. ( Ш о грубе, то добре. '{Попурп із Русских пісень, спричинювала багато нещасли-
му не зсувається, не тре тіла І не гне-
Г о с п о д а р приглядається цві- 27089" (Полька Парубоцька ( Часть 2. вих припадків, т о м у три королі НОВИЙ МЕТАЛЬ. ге к о п и званої „риЬез". Тнсачі осіб
ПЕТРО ЯРЕМА (Вальц Бандура Анна Шатлен (Петренко), сопрано, п о ч е р з і з а б о р о н ю в а л и ц ю гру, лічилося в хаті успішно, не опускаючи
керові, а як п е р е к о н а в с я , щ о 27090 (Молотник з акомпан. орхестрн. денної праці І успіх був навіть в най-
то позолочуючий, каже: (Змарнів я 2O102F (Світить вісяць, З варіяціями звану „чортівською". У Лондоні ўладили для пред- прших випадках. Мягкий наче аксаміт,
Д. Медов, тенор а акомп. орхестрн. (Полянка. ставннків хемічного і металево- депшй до уживання, ие дорогиЯ, на-
— Д о б р е , я з а д е р ж у цей цві- 20096F (Казбек. городженнй золотим медалей і пер-
к е р у „ с е б е , п о к и ви не з а п л а - (Прашай мой сип. . РусскТй Орхесгр Колюмбія. промислу виставу - нового шою нагородою. Процедура лічення
т и т е мені. Українська Орхестра П. Гуменюка. -0103F (Ноч любви. Вальс. мегалю. Цей мегаль е легкий натуральна, послідовно, пас стаѓться
Барітон Евген Жуковський. . (Отдайте мні минути, В а л ь с непотрібним. Удовіднимо то, ідо го-
— Проклятий драбе! — по- Озпрано Р. Красновська. наче картон, а тривалий такса- ворпмо. посилаючи Вам п р о б н у
Межинародна Орхестра. ОБІКРАЛИ І ПОСЛА.
д у м а в собі Арсен — так, ти б е - ;
27093F (Забава в стодолі, Часть 1 59039F (Н-сешіая любов, Вальс м о як залізо. Назвали цей
ме- P L A P A O птахам ДАРОМ: Напишіть
АПИИЛ, ІИИИМ.ІП, Ї`Ї, (Забава в стодол` " своє назв вежо 1 адресу на купоні І
реш його, береш його! Добре,' (Прекрасная Весна, Вальс У Варшаві Поляки обікрали! т а л ь . електролітним Париліем.
YORK і околицях. ть почтою днесь. 267,69
зараз побачиш, щ о тепер бу- т а м о ш н ь о г о угорського посла! Випродукувала мегаль цей На- PLAPAO LABORATORIES
1 2 9 Е . 7TH S T R E E T ,
UKRAINIAN AMERICAN RECORD CO,,
де... , Шолца-Беліча. ціональна лябораторія ф і з г г ч 3071 Stu.rt Bid,., St. U o i . , Mo.
Н ' а р а з зашнотується до сто- 1
- N E W Y O R K ОТЃ ФІЛІЯ: : -
Як видно, то у Варшаю нема.них дослідів, а вживати його
ла. Перевертається фляшка. T E L E P H O N E : ORCHARD 2 5 6 8 О Т В О Р Е H O ЦІЛИЙ ЕНЬ І ВЕЧЕРАМИ. Іиезайманости' навіть д л я п у ж и х і б у д у г ь спеціяльно прн будові
п о с о л ь' с т в . ` асроплянів.