You are on page 1of 4

;

УКРАЇНСЬКИЙ ДНЕВНИК U K R A I N I A N D A I L Y

УРЯДОВИЙ ОРГАН ЗАІЮМОГОВОІ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ


СОЮЗ, В ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ АМЕРИКИ.'
OFFICIAL ORGAN OF THE UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION, I

3
ГРИ ЦЕНТИ. VOL. XXXV. No. 167. Jeremy C i t y , N . J . ,THURSDAY, Jyly 21, 192?.
CENT!

ЃІЌ A HE ЗМІНЯЄ СВОЄЇ ПОЛІТИ- ПЕЧІ


Н КА ВИЛІ
Ч УЄ АНЕМІ
Ю , КАЖІ
Ь
4. . ЩО. I
J
167. ^PKBA, МУСИТЬ) ПОКУСАВ-ЖІНКАМ НОГИ.
Д ж е р з и С и т і , Н . Дж,-
Канадійська
ч е т в е р , 21.
й
липня,
Онтеріиська
1027.
БОМБА ПІД АМЕРИКАНСЬКИМ ,
ПОБОРЮВАТИ, МІЛІТАРИЗМ.! . Медична, Асоціація на своїй
КИ СУПРОТИ НІКАРАГВИ - конвенції узнала, щ о поборю- , ^ '
С
Стефан Балетіќ, Мадяр, з фа- К0НЗУЛЯТ0М
САНДІНО ВТІК З ОСТАНКАМИ СВОЇХ ПРИХИЛЬНИКІВ
в а т и анемію^ т о б т о
можна найневнійше ї д ж с и и и м цВ,.а Ктсермру в и‚ ўг Зо алмоісниивт и о н ш
и т. ( рі,
б л і д щ с т ь , нійВ зі і на іні гплеігйссььккиицх цп еррокфоевс оврі д чФ х у нр аи блаі кж,к уї х н
о даіб лві о д - . нжоі н
а ва дс н
ц к иі ,м а вт ад очлоі м
п иа м
л ь, нсипма л ив адг во і
шунсєь л і ж в ик м
о .а хНуав аглои-
МАЛА БУТИ ПРОТЕСТОМ
Я ВАНЦЕТТІРАДИКАЛІ
. В ЗА САКА

У ГОРИ. печінки. плуги''. Свій відчит почав; ногами. Розлючений цим поќў-
П А Р И Ж . І9, лцпня, — В. г о р о д і американського" крнзуля-
Д р . Ф. Д ж . Кемпбел з Л о н д о - про'ф. Керр тим, #що л ю д с т в о сав їх ноги д о . к р о в и . Перестра-
М А Н А Г В А , 19. л и п н я . — Г е н е р а л С а н д і н о , к о т р о г о армію т у в Н і й ! в и б у х л а в ч о р а к о л о гѓівііочи б о Л б а . ` В и б у х в и б и в
ну, О н т . , у с в о ї й л е к ц і ї п р о н е - п о в и н н о в с і м и с и л а м и стреміти шені жінки втікли з в а г о н у в
розбили американські маринарі коло Окоталя, втік у Недо- вікна, а л е не у ш к о д и в ані б у д и н к у ані н і к о г о з р о д и н и н і з
дугу анемії с к а з а в , т о найгріз- д о мира, б о колиб прийшло д о Алентавн, Па. Пасажирі дума-
ступні части к р а ю . челяди американського конзудя, щ о тоді спали.
н і ш у апе.мію м о ж н а п о б о р о т и д р у г о ї війни, т о в о н а б у л а б ду- ли, щ о він с к а з и в с я , т а п о к а з :
Перечислення вбитих, п о к а з у є , щ о всіх Нікарагванців з г и - , Я к д о г а д у є т ь с я п о л і ц і я , б о м б у п і д л о ж и л ' и радикали д л я
ї д о ю в о л о в о ї , т е л я ч о ї о в е ч о ї а- ж е с т р а ш н а . В ж е т е п е р п р а ц ю - л о с я , щ о пі — в и п и в забоглто'
иуло с о т к а з р у к м а р и н а р і в і п о л і ц і ї , а к о л о 2 0 0 під б о м б , к и - м п р о т е с т у д р о т и т р а ч е н н я і т а л і й с ь к и х і м і ґ р а н т і в Сака й В а н -
бо й свинячої печінки. Він ють ріжіп вннахідннкн ад во-! УНШагіну. Його забрали до
н е и и х з` л і т а к і в . ц е т т і , котрі в и ж и д а ю т ь у Б о с т о н і к а р и с м е р т и на о с н о в і з а -
Американський комаііданг заявив, щ о політика Злучених вказав, щ о т а к як недуга енними річами, які малнб ин-І"
суду за вбийство платничого ф а б р и к и .
триває пять до десяті щити людей цілими масами —
Д е р ж а в буде далі та сама.
то щ е з а вчасно говорити, військо і цівільнс населення, поєдинок ЖІНКИ З Поліція каже, щ о підложеннє сеї б о м б и в Ній! вона в ж н е
як о с н о в у д о а р е ш т о в а н и й . в с і х п і д о з р і л и х р а д и к а л і в у ф р а н -
печінка вилічує анемію. А л е В ж е м а ю т ь , з д а є т ь с я , такі елек- чоловіком.
САКО й ВАНЦЕТТІ ВИЙШЛИ НА ХОЛОДОВИЙ СТРАЙК. однорічний досвід п е р е к о н у є , т р и ч н і п р о м і н і , п р н п о м о ч і я-
ц у з ь к и х к у п е л е в н х м і с ц я х , ^ П а р и ж і р а д и к а л и й СОЦІАЛІСТИ
У В а р ш а в і відбувся, цікавий плянують великі демонстрації з а в и п у щ е н н е м н а в о л ю д в о х
ВЖЕ ТРЕТИН Д Е Н Ь НЕ П Р И Й М А Ю Т Ь ЇДИ. що печінка н е з а д о в г о с т а н е о- к и х засліилюваноб надходячі
засудженців.
поєдинок. Жінка Соровска по-
диноким і найліпшим ліком в о р о ж і армії. Винайшли т а к о ж
В О С Т О Н ; М е с е ч у з е т с , 19, л и п н я . — Н і к о л я С а к о щ е т р и
дні т о м у з а я в и в , ш о в і н в и х о д и т ь џ а г о л о д о в и й с т р а й к д л я
п р о т и ане'мії. - отруйний газ та первні з а р а з -
л и в и х недуг, які н и щ и л н б люд-
сварилася зі своїм, чоловіком
так остро, щ о викликала його КОНФЕРЕНЦІЯ ДЛЯ ЗМЕНЧЕННЯ ЗОРУЖЕНЬ НА МОРЮ :
на п о є д и н о к . Узброєні в ре- 4
протесту проти свого невинного осуду, і з т о ю хвилею пере- -В К А Н А Д І З А С У Д Ж Е Н О 17 ство у застрашаючий спосіб. ПЕРЕРВАНА.
став п р и й м а т и віл з а р я д у їду й воду. Й о г о т о в а р и ш недолі
Ванцетті пішов степень з а степенем його слідами, відкидаючи
ОСІБ НА СМЕРТЬ, Не з а б у в п р о ф . К е р р з г а д а т и
і про б у в ш о г о президента Злу-
вольвери чоловік і жінка прн-
б у л и на о з н а ч е н е місце, Секун- АНГЛІЯ ВІДКЛИКУЄ ДЕЛЕГАТІВ ДОМІВ;ДЛЯ
СВОЇХ НАРАД.
Ж Е Н Е В А , 19. л и п н я . — А н г л і й с ь к і д е л е г а т и н а - т р и д е р ж а и -
п о с т е п е н н о щ о р а з б і л ь ш е п о ж и в у , п о к и не д і й ш о в д о п о в - Канадійські суди засудили д а н т и д у м а л и , дцо д о ч о г о с ь сс-
чених Д е р ж а в В у д р о в а Вілсона. і;у к о н ф е р е н ц і ю д л я о б м е ж е н н я м о р с ь к и х з о р у ж е н ь п о л і д о -
ного голодования. протягом одного року, .який р і о з н о г о не п р и й д е , с т а л и їх г о -
Він с к а з а в , щ о Вілсон б у в най- м н л и нині а м е р и к а н с ь к и х д е л е г а т і в , щ о в о н и в і д ї з д ж а ю т ь д о
Д о к т о р о г л я д а в їх т а к а ж е , ш о вони н а х о д я т ь с я о б а щ е закінчився 3 1 . березня, сімна- д и т н , а л е н а д а р м о — о б о є не
більшим нещасливцем теперіш- Лондону, щ о б и відбути конференцію з англійським міністер-
при добрім здоровлю. ц я т ь о с і б на с м е р т ь , з т о г о д е - хотіли згоди. Поєдинок відбув-
н и х ч а с і в . В і л с о н с в о ї м и 14. 1 ським кабінетом.
вятьох душогубів повішено, ся. Ж і н к а с т р і л я л а п е ѓ ќ н с . П і -
точками здурин усьо людство, Відїзд англійських делегатів автоматично перервав даль-
иятьом замінено кару смерти слала йому кулю під саме серце(
АМЕРИКА ДАЛІ ВИТАЄ ЛЕТУНІВ. на д о с м е р т н у в я з н и ц ю , а тро.м
б о у В е р з а л ю н е п о с т а р а в с я ні він п о г и б . : ший хід конференції. Американські д е л е г а т и сильне з д и в о в а н і
н о з в о л с н о на н о в у с у д о в у р о з - О т е , щ о б м и р о в у у г о д у з а к л ю й р о з ч а р о в а н і з а х о в а н и е м Англії.
ГЕРОЇ ІЕРЕЛЕТУ ТИХОГО ОКЕАНУ В МІЛУОКІ. ч е н о с п р а в е д л и в о , ні о . т с , щ о б
УБИВСТВО В ЛІСІ. ВІДЕНЬ ГОТОВИТЬСЯ ДО ПОХОРОНІВ ЖЕРТВ ЗАВОРУШЕНЬ.
НЮ ИОРК, 19. л и п н я . — М і с ь к и й у р я д т а р і ж и і ќ л ю б и
праву.
включити Америку д о Ліги На
Левада цвіте, I в лісах ясніє ПОХОРОНИ ПРИТОКОЮ ДО КОРОТКОЇ МИРНОЇ
справляли летунам, щ о летіли понад Атлянтійський океан, ве- У М Е Р Л А 110-ЛІТНА ІНДІЯНКА
р о д і в , з а щ о А м е р и к а не х о т і л а
президсн- найріжніше рожево-фіолєтне ДЕМОНСТРАЦІ Ї.
' личавий банкет, у я к о м у в з я л о участь к о л о 2,000 о с і б т а на
якому м е й о р міста вручив провідникам лету медалі міста.
тїого мати д о в ш е з а
Д н я 1. л и п н я ц. р . у м е р л а на т а . М а л і н а ц і ї п р о к л я л и В і л с о - ц в і т т я . А м а л о х т о з н а є ,
і д і я н с ь к і й р е з е р в і к о л о о з е р а на з а т с , щ о на м и р о в і й к о п ф с - б у р я п и , я к і р о с т у т ь п о л і с а х , т о
ВІДЕНЬ, 19. л и п н я . — В і д е н с ь к і с о ц і я л і с т и п о с т а н о в и л и
п о х о р о н и т и в р о ч и с т и м п о х о р о н о м 80 С О Ц І А Л І С Т І В , - щ о буди
Тимчасом Мейтленд і Гегенбергер, герої війскового лету
понад Тихий океан зі Сан Франциско л о Гаванських островів, Вінніпег Індіяпка М а р г а р с т а рснції пс п о д б а в о їх с а м о о з п а - н е б е з п е ч н і інтрузи (зайди), вбиті в к р о в а в и х з а в о р у ш е н н я х минувшої пятниці. Поліція з а -
приїхали д о міста Мілуокі, з якого вони п о х о д я т ь , та дістали Тнкфут. Вона була д і й с н о ю чспня, я к це о б і ц я в . Між бурянами і лісом іде бо- б о р о н и л а , однак, всякі демонстрації, а партія в и д а л а прнказ,
там незвичайно гучне приияття. Кападійкою і мала 110 л і т . її Г о в о р я ч и п р о ц е р к в у , п р о ф . р о т ь б а , щ о п р а в д а п о в і л ь н а , але щ о б и в ч а с п о х о р о н у з д е р ж а т и р о б о т у в у с і х ф а б р и к а х на
чоловік б у в г о л о в о ю індіянсь- К с р р с к а з а в , щ о у ч а с т ь церкви по о б о х б о к а х з а в з я т а й витре- 15 м і н у т .
І к о ї к о л ь о н і ї н а д о з е р о м Війні- війні ш к о д и т ь ц е р к в і , д у ж е . їла. В с і х у б и т и х у з а в о р у ш е н н я х н а ч и с л я ю т ь н а 91 о с і б . Ш к о -
ДІТИ ПЕРЕЇХАЛИ ОКЕАН БЕЗ ОПІКИ. чіег. П о л и ш и л а кілька синів і З а д а ч е ю церкви, к а з а в п р о ф . З е м л я у б о ж і є . Численні по- ди для-будинків і державних документів величезні. Шкода в
доньок. К е р р , е в и к р и в а т и п р и ч и н и в і й - коління д е р е в і п а й р і ж п і ш и х о д н о м у с у д о в о м у б у д и н к у в и н о с и т ь 36 м і л і о н і в д о л а р і в . Щ о -
ЩЕ И П О З И Ч И Л И Г Р О Щ И И НА Д А Л Ь Ш У Д О Р О Г У .
НЮ ИОРК, 19. л и п н я . — Н а к о р а б л и Т р а н с и л в а н і ї п р и ї х а -
ли с ю д и з м і с т а Ѓ л е з ѓ о в а 9-літиий Д ж е й м с т а 7 - л і т н а Мері М о -
П Р О Т Е С Т У Ю Т Ь ПРОТИ ПРО-
I ми і її о г и д н у дійсність.
н а й м е н ь ш о г о пнтапня, щ о цер-
„ Н е м а трав і ростин, щ о століттями
и в к р и в а л и її, в и т я г н у л и
б и п р и в е р н у т и в с і з н и щ е н і д о к у м е н т и , т р е б а б и н а н я т и 50 л ю -
д и й на 4 р о к и р о б о т и .
ДАЖІ КОНЕЙ СОВІТАМ. ква мусить засадничо и р о т и в и - зі з е м л і б о г а т о с о л е й і інших Відень уже заховується наскрізь нормально. Чужинці по-
рисои. їхали вони б е з опіки, д о свого батька, щ о ж и в е в Ді-
тися військовим вправам дітей важііих поживних складників. чииають с к о р о виноситися з міста, в и ї з д ж а ю ч и автами й лі-
тройті. ‚‚Жіночий Ќ'італійський Ќ л ю б "
у публичннх школах". А щ о дерево вивозять, зужнва- таками.
Коли вони приїхали д о сього порту т а перейшли вже всю у х в а л и в 7. л и п н я р е з о л ю ц і ю , в
к о н т р о л ю у р я д у , діти п р и й ш л и д о п е р е к о н а н н я , щ о г о л и й т и - якій д о м а г а є т ь с я від кшіалійсь-
т о з е м л я не м о ж е м а т и н о -
ГЛИБОКЕ ВРАЖІННЄ ВІДЕНСЬКИХ ПОДІЙ НА ЕВРОПУ.
кет н а з е л і з н и и ю ї м з а м а л о , і в о н и п і д і й ш л и д о к а п і т а н а к о - к о г о п р а в и т с л ь с т в а , щ о б и в о н о
р а б л я т а п о з и ч и л и в н ь о г о 10 д о л я р і в н а в с я к і п о д о р о ж н і в и - 'не позволило сонєтсі.кому
ЯК П Е Р Е Х О Д Я Т Ь В И Б О Р И НА

ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ.
ної н о ж и в і і
ів. Чатиішя
зі сиорохпавілих
(шпильки) со- НІМЦІ, ФРАНЦУЗИ ЙПОМОСКАЛІ
СВОМУ. ДИВЛЯТЬСЯ НА ПОДІЇ
сон, смерек і подібних дерев та
д а т к и . К а п і т а н х о т і в ї м 10 д о л я р і в п о д а р у в а т и , а л е д і т и в п е р - п р е д с т а в н и к о в і в Канаді куну-
галузки хабазя розкладаються Б Е Р Л І Н , ; 1 9 , липня. — Німецькі газети віднеслися д о ві-
лися, ш о вони б е р у т ь тільки п о з и ч к у , яку їх б а т ь к о з в е р н е ватн коней. Свій протест осно- З богатьох місць Західної
п о м а л о . Н а с л і д к о м квасів, які денських подій з великою резерврю, видно, д и в л я ч и с я , . щ о б и
сейчас, як тільки п р о се д о в і д а є т ь с я . в у ю т ь на т і м , щ о к у п л е н і в К а - України вже появилися перші
п р и ц ь о м у в и т в о р ю ю т ь с я , п і - Н і м е ч ч и н у з н о в а не п о с у д и л и , щ о в о н а х о ч е з б и в а т и с в і й к а п і -
наді копі с о в є т с ь к н й уряд мо- про внслід виборів. По
с о к к а м е і і і е г е т ь г л и б о к о і ч е - т а л з п о д і й а б о щ о в о н а м о ж е н а в і т ь сі п о д і ї в и к л и к а л а .
„СТЕНДАРД ОЙЛ КО." ВІДПЕКУЄТЬСЯ ЗНОСИН ж е в ж и т и у війні п р о т и Англії'. м і с т а х с к р і з ь п е р е х о д я т ь лісѓи
р е з н ь о г о не в с и л і перебитися Зате події р о з г л я д а ю т ь ш и р о к о в паризьких і москов-
ольсько-українсько - жндівсь-
З БОЛЬШЕВИКАМИ. І М А Р Е В О К О Л Ь О Н І З А Ц І Ї УК-J к о г о б л ь о к у . С ь о г о д н я можна
м а й ж е ніяке коріння — дере- ських газетах.

НЕ ХОЧЕ З ТОРГУВАТИ, ПОКИ


НИМИ В О Н И Н Е П Р И З Н АІ -Р А Ў Н С Ь К И Х З Е М Е Л Ь П Р О Ц В І - в ж е п о д а т и я к ц і л к о м певне,
не'можуть рости: Так життя Ф р а н ц у з ь к і г а з е т и , г о в о р я ч и н і б и т о в імени аліянтів, к а -

ЮТЬ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ!. ТАЄ ДАЛІ. щ о п о л ь с ь к а п р а в и ц я с к р і з ь пе-


всіх в и б а г л и в і ш и х ростин с т а - ж у т ь , щ о австрійські події п о к а з у ю т ь , щ о А в с т р і я є з а г р о з о ю
є т ь с я н е м о ж л и в и м . Р о с т и н н ті для с в і т о в о г о м и р а , б о к о л и б т а к п р и й ш л о д о п о в т о р е н н я п о -
ЏЮ ИОРК, 19. л и п н я . — „ Д е С т е н д а р д О й л К о . о ф Н ю
Джерзі" зірвала торговельні зносини з большевицьким уря- сить: „Земельна фондація гра-
Л ь в і в с ь к а „ С в о б о д а " д о и о -
репаде. Украї'нці
склад нових громадських р а д
входять у
у с т у п а ю т ь із п о л я б о ю , а на їх дій, то А в с т р і я й Н і м е ч ч и н а б у д у т ь ш у к а т и д о р і г д о о б є д н а н н я ,
місце п р о х о д я т ь невибагливі а проти с ь о г о сейчас виступлять аліянтн.
д у ж е м а л о м у числі. Н а й б і л ь -
ф и н і С к а р б ќ о в о ї , щ о с к л а д а л а - м е ш к а н ц і б і д н і ш о г о піску, пе- М о с к о в с ь к і г а з е т и собі д и в л я т ь с я на віденські події як
дом, з а я в л я ю ч и при тім, ш о вона не б у д е и а в я з у в а т и з ними ше мандатів з н с к у ю т ь Жиди, я-
ся з д в о х б і л ь ш и х м а є т к і в ( р а - на о с т о р о г у д л я с в і т а , х о ч а в о н и й п о я с н я ю т ь п о д і ї І н а к ш е .
з н о с и н так д о в г о , п о к и в о н и н е п р и з н а ю т ь п р и в а т н о ї в л а с и о - :і н е з в и ч а й н о с о л і д н о п о с т а в и - редовсім бурян. Поява буряну
зом 1000 м о р Ѓ і в ) , р о з д а л а май- На думку сих г а з е т , в и б у х у Віднн був в е л и к о ю н е с п о д і в а н к о ю ,
сти. С я з а я в а в і д н о с и т ь с я д о д р у г и х частий с ь о г о с а м о г о під- исп д о в и б о р і в і п і ш л и г у р т о м персдсказує с м е р т ь ліса. Л и ш е
ж е всю з е м л ю д а р о м польським д л я всіх. Вім м а в б і л ь ш е х а р а к т е р у п о л і т и ч н о г о , я к е к о н о м і ч -
приємства та д о помічних компаній. д о в и б о р ч о ї урни. Лісти робіт- к о ш т о в н а праця людини( яка
о с а д н и к а м . В м і с т і Р у д ќ а х в і д ного. Події прибрали скоро такі розміри, яких соиіялісти, щ о
Сю заяву вважають ударом для престіжу Оольшевипько- ннчої лівиці п о містах скрізь й є спричинником т о г о пещас-
бувалася недавно велика пара ї х в и к л и к а л и , с о б і не б а ж а л и , і я к и х в о н и к о н т р о л ю в а т и н е
го у р я д у в М о с к в і , к о т р и й в е л и ч а в с я с и м и з н о с и н а м и з Р а к е - п е р е п а д а ю т ь . Є це н а с л і д к и не- тя) м о ж е врятувати.ліс.
могли. Основою заворушень має бути невдоволеннє робітни-
ф е л е р о м як великим п р и з н а н и е м п р о м и с л о в о г о світа д л я с в о - д а , на котрій о б д а р о в а н о 85 і у а а н о г о т е р о р у . Все т а к и в дс- По в с ь о м у світі йде т а к а зав-
родин польських осадник ків з е к о н о м і ч н о г о т я г а р ў , я к и й с п а в на них ч е р е з війну т а з і
го уряду. яких містах вдалося лівиці з я т у щ а б о р о т ь б а м і ж первіс-
бувших жовнірів та інвалідів з р о с т а ю ч о г о п о л і т и ч н о г о гнету, який з а в о д и т ь б у р ж у а з і я н а ,
здобути поважне число голо- н о ю , т у б и л ь н о ю р і с т н е ю 1 но-
ПРОПОВІДНИК ПРО ВІДНОШЕННЯ ВІРИ ДО НАУКИ, польської армії, 10-морговими
самовистарчальннми наділами.
сів. П р и м , в С т р и ю на л і с ѓ у р о - вими бурянами- Богато з тих
те, аби робітники несли т я г а р економічний. Події в Відні при-,
г а д у ю т ь Е в р о п і на п о в н и й у п а д о к с о ц і а л і з м у т а на н а р о с т а ю -

НАУКА МАЛА В Ж Е ДОКАЗАТИ БЕЗОСНОВНІСТЬ СТАРИХ


Всі в о н и д і с т а л и к о н т р а к т и д а -
бітннчої лівиці в т р е т ь о м у колі
в п а л о п о н а д 2,000 г о л о с і в на
бурянів поширилось по всій
чий р е в о л ю ц і й н и й н а с т р і й м а с . Д л я а в с т р і й с ь к и х р о б і т н и к і в ,

ПОГЛЯДІВ ВІРИ'
ровнзни і стали.правію власни-
з а г а л ь н е число 6,000 ў п р а в і ю
з е м л і р а з о м із л ю д ь м и . Д о к а з у - б у ц і м т о є о д и н р а т ў н о ќ : к о м у н і с т и ч н а р е в о л ю ц і я . `
ють це м а й ж е всі пнучі рости-

НЮ ИОРК, В
ками 1 0 - м о р г о в и х наділів,
великій гімнастичній салі К о - м а ю т ь утворити відразу велику
них д о г о л о с о в а н н я . Т а о д н а ч е НИ, н а в і т ь у т р о п і к а л ь н и х о к о - ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ВІЛЬНОДУМЦІВ У ТУРЕЧЧИНІ. '
19. л и п н я
л у м б і й с ь к о г о університету виголосив д р . Гері Е м е р с о н Ф о з - польську кольоиію.
рішили з а р а з приступити
Осадники
до
перейшла ліста бльоку
нальностсй.
націо- лицях. Так приміром
Скотсберг розказує про остро-
Швед
КОНСТАНТИНОПОЛЬ, 19. л и п н я . — В ц і л і й Т у р е ч ч и н і г о -
в о р я т ь т е п е р п р о з н а ч і н н я н е д а в н о г о п р и с у д у т у р е ц ь к о г о .суду,
дик, о д и н з в и з н а ч н і й ш и х п р о т е с т а н т с ь к и х п р о п о в і д н и к і в Аме-
б у д о в и каплиці. А місцеве б е з ви Галяпагос, Ф р а н ц у з Пссіє д е в справі вільнодумних висказів двох молодих осіб у турець-
рики, п р о п о в і д ь про відносини між в і р о ю і наукою.
Проповідник говорив, щ о наука розбила зовсім старий по-
гляд на світ, який ми н а х о д и м о висловлений б о г а т о р а з і в у
земельне українське населення
р о з д у м у є над тим, куднб т о в и
„СВІТЛО" виходить ЗНОВУ ля Батіє
там
про Мадагаскар,
тубидьчі ростини ростуть
що кій п р е с і . С і л ю д и , м у ш и н а й ж е н ш и н а , п и с а л и в г а з е т і , щ о р е -
лігія має на ч о л о в і к а такі самі шкідливі наслідки, я к в ж и в а н ќ е
їхати в світ за очі" у ж е лише в кількох примірии- о п і ю м ш , с е б т о в о н а р о з б а в л я є л ю д и н у з д і б н о с т и думати. В о н и
Біблії, а після к о т р о г о земля е рівна площина, а небо солідна Р о б і т н и ч и й час`опис „ С в і т л о " ,
копула над землею. В подібний спосіб наука д о к а з а л а нестій- к а х . Н е б а р о м в о н и з о в с і м цим. н а п и с а л и т е ж , щ о всі п р о р о к и були брехуни. С у д п о к а р а в ї х
який недавно закрила влада у
ність б о г а т о других поглядів, висказаних у Біблії. С у п р о т и
с ь о г о ц е р к в и о б о в я з а н і нині с л і д и т и з а н а у к о ю т а п р н м і н ю -
5,Ш,000 Б Е З Р О Б І Т Н И Х . з в я з к у з а р е ш т у в а и н я м у с і х ре-
руть.
У с ю д и в ростинному .світі
з а сі в и с к а з и на м і с я ц ь т ю р м и к о ж д о г о .
Х о ч а п р и с у д у Не в и к о н у в а н о к а о с н о в і з а к о н а , щ о к а р у з а
дакторів, почав знову виходи-
вати свої проповіди д о наукових дослідів. О б ч и с л я ю т ь , щ о т е п е р В ЦІ- т и . Т а в ж е п е р ш е ч и с л о с т р і н у - л ю т у є в і й н а л - - - і в с ю д и к о с м о г п е р ш и й п р о с т у п о к м о ж н а д а р у в а т и , все таки с п р а в а в и к л и к а л а
Бесідник далі д о к а з у в а в п о т р е б у релігії навіть для л ю д и - л і й Е в р о п і є 5-,000,000 б е з р о б і т - л а т а к а к о н ф і с к а т а , щ о „ С в і т - п о л і т и випирають . первісних ж и в у д и с к у с і ю в Туреччині, б о турецькі священики досі влсту-
нн, н а с к р і з ь п е р е п и т о ї н а у к о ю . Н а у к а , н а й о г о п о г л я д , с е т і д ь - н и х . К о л и в з я т и б е з р о б і т н и х з л о " в п р а в д і с в і т и т ь , а л е — в е - м е ш к а н ц і в , які є з а м а л о з д і б н і , пали проти уряду з а й о г о . о с в і т и ў діяльність, з а , т е , щ р в і д , ,
ки о р у л д я , і я к т а к о г о м о ж н а в ж и в а т и на к о р и с т ь а б о ш к о д у , їх р о д и н а м и , т о т а м є т е п е р п о - л и к и м и б і л и м и п л я м а м и . щ о б и приноровитися до всяких д б а є б і л ь ш е з а ш к о л и , я к з а ц е р к в и , щ о він не. раз к а ж е н а в і т ь
людий. Ч е р е з т е людині т р е б а ідеалізму, щ о б и в о н а повер- над 20,Ш,О0О душ без засобів! обставин і падуть у новітній ( м е ч е т и ( ц е р к в и ) п е р е м і н я т и на ш к о л и . П р и с у д с у д у д а є о
т а л а с в о є з н а н н я н а к о р и с т ь л ю д и й , а не н а ї х ш к о д у . до- життя. боротьбі. д о балачок, щ о мовляв уряд хоче годитися з попами.
В ПАМЯТЬ` ЗАМЕНГОФА, ТВОРЦЯ ЕСПЕРАНТА ЗА УКРАЇНСЬКУ ШКОЛУ.
дітей посилали д о українських
шкіл, пятнуючи всіх иеиіікону-
Віче Народньої Організації ючих того національної о о б о -
„Верх" — В а ш у допись тре.
ШтШтй B j tiia Ukrainian HaHoaal АносііНов, L I E . Від д о в г и х с т о л і т ь ріжні л ю - З а м е н г о ф б у в П о л я к о м . А все вязку і посилаючих дітей до
Українців `ѓ'і ( б а б у л о р о з д і л и т и н а д в і , б о Ви
Edited by Editorial Coraraltte-. д е п р а ц ю в а л и н а д т и м , щ о б и ‚те д о к у м е н т у ю т ь г о л о в н о т и м , польських шкіл — націоііаль-
писали в одній частині дописі
створити міжнародну мову, од- що книжка Замеигофа вийш- В с у б о т у , 1 8 . ч е р в н я , в 6. г о д . н и м и в і д с т у п н и к а м и . Д у ж е п'о-
( п р о о д н у с п р а в у , а в д р у г і й ча-
иу д л я всіх л ю д е й світа. Б о г а т о ' ла у В а р ш а в і . вечером відбулося у великій важні і річеві наради закінчили-
стині, п р о д р у г у , . з о в с і м з пер.
О у л о ріжних п р о е к т і в , але один салі Н а р о д н ь о г о Д о м у ґ р а н д і - с я в г о д . 9. в е ч е р о м . В і ч е м п р о -
щ о ю н е з в я з а н у . Я к б и В и були
з-них здобув собі право горо- озне віче в справі у к р а ї н с ь к о г о в о д и в в м і л о А м б р о з Б е р е з о в с ь -
о б р о б и л и н а п е р е д п е р ш у дум-
fc. ЙWE.LET!PTIOH
ИМЄЖГРТЮМ К А Т В І І Г1ЕРЕДІ1ЛАТА: ж а и с т в а в цілім культурнім сві- приватного і д е р ж а в н о г о кий, а в президії засідали: Ми-
ку, а в і д т а к в о с і б н і й дописи
і А -НАЃ. Поодиноке -мело ГРА І в и . Ч І . Є ним Есперанто, яке свят- шкільництва на всіх українсь- х а й л о С т е ф а н і в с ь к и й і д р . Л ю -
‚ ‚ I тло Нарік. д р у г у , т о в и й ш л и б и б у л и дві
к е
Г!І з!?5 У с ь о г о р о к у с о р о к л і т н и й ю - кцх з е м л я х під П о л ь щ е ю і у б о м и р М а к а р у ш к а . С е к р е т а р ю -
$ 3.7S г а р н і д о п и с и . Ч е р е з т е , щ о Ви
2.00 аоо, вклей свого істнования. Львові. Віче скликала рухлива вали студенти Р о м а н З у б и к і
д у м а л и в о д н і й с п р а в і п р о дві
_ Nr.rtgB М І І Е Ш І С И Т HUTEAI В Джеран Саті в Заграаігцею: П о д а ю як Л и т о в е ц ь - д о „ С в о національна Організація Укра- Стеран Охрнмовнч.
с п р а в и , т а п р о б у в а л и з в я з а т и їх
....#10.00 На рік щ... У л л л
боди" (яку часто читаю) отѓі ї и ц і в м. Л ь в о в а . - В і д к р и в й о г о
. . . . І 5 . 0 0 На пів року 1 5.00 з а м і т к и з т о г о з г л я д у , Щ о х о короткою промовою теперіщ
с и л о ю д о к у п и , в и й ш л а одна
На три місяці 2.75 с л а б а д о п и с ь Г Б у д у т ь поміщені
За коасду аміну адреси платиться 10 центів.
чу висвітлити особу творця ній г о л о в а о р г а н і з а ц і ї Амброз АФОРИЗќМИ ВЕНЯМИНА обі.
Есперанта, якого присвоюють! Б е р е з о в с ь к и й . О б ш и р и и й і ос-'
За оголошення редакція не відповідає. собі П о л я к и , н а ш і спільні „ п р и - повний р е ф е р а т П Р О українське
ФРАНКЛИНА.
І,- Д . — В а ш а д о п и с ь не б у д е
8^, .Канади -аа-еа-ость висилати гроші лише на т, зв. Foreign Money Order. я т е л і " . . ‚шкільництво" т а весь процес
С с и я м и н Франклии, щ о оті п о м і щ е н а . Щ о а м е р и к а н с ь к а га-
Те-ЄВСЯ ‚ С в о б о д - ' : 498 Mont-ошегу. Тел. У. Н. Союза: 1838 Montgomery. й ого систематичної польоніза-
В 1887 р о ц і о г о л о с и в у В а р - з е т а п о д а є вістку п р о Галичину
АДРЕСА} " S V O E O D A " , P. О . B O X 34Є, JERSEY CITY, N . J . ш а в с я с е р е д з е м л я к і в т а к о ю ве-
шаві по довгих дослідах д-р ції п о л ь с ь к и м и у р я д о в и м и ч и н т а при. тій н а г о д і в ж и в а є поль-
лнкою популярністю, завдячу-
Л ю д в н к З а м е н г о ф свій: Lingvo н и к а м и в и г о л о с и в г о л о в н и й с е - с ь к о ї с т а т и с т и к и , с е сумне, але
в а в її м . і. т а к о ж к а л е н д а р е в і
lnternacia — М і ж н а р о д н а М о в а , кретар Українського Націо не н о в е . П о д і б н і в и т и н к и з дру-
„ П у р Річардс Альманак", який
З ІСТОРІЇ ОДНОГО ДНЯ ВЕЛИКОГО МІСТА укриваючи своє правдиве імя
під п с е в д о н і м о м : Doktoro Espe-
НАЛЬНО-Демократичного Обед-
иання В о л о д и м и р Ц е л е в и ч ,
видавав б о г а т о років. У цьому
Н е в х о д ж у в т е , д о , я к о ї ра- К О М У П Р И С У Т Н І Й на с а л і к о м і с а р „ А л ь м а н а с і " б у л и т е ж Ф р а н к -
гих газет, походячі
мого жерела, прислали
з того
у ре-
са-

ranto. З ч а с о м о т а м і ж н а р о д н а д а к ц і ю н а ш і ч и т а ч і з д р у г и х мі-
сн Н а л е ж а в д р . З а м е н г о ф , т в о - л и п о в і а ф о р и з м и , які м о ж е на-
Н ю н о р с ь к і г а ' з е т и з і с у б о т и , д н я 16. л и п н я с ь о г о р о к у , мова дістала назву Есперанта, поліції Б е х м е т ю к не д а в з м о г и с ц є в о с т и і ї . Т і л ь к и ' щ о н і х т о не
рець Еспера'нта, але тільки п і д й ш о в то тут то там, або й сам
принесли м і ж инчими новинками такі в і с т к и : від імепи о т с е г о анонімного) реферату скінчити. З черги взивав якихсь безіменних інте-
н е с у т е , щ о він с а м г о в о р и в і видумав. Ці золоті гадки ще й
івтора. промовляв витаннй грімкими лігентів, щоби вони пішли до
В доїзді д о порту затонув корабель, зударившися з дру- 1907 р о ц і в Л о н д о н і в Ґ н л д нині н е в т р а т и л и н а в а р т о с т и ,
Н а в і т ь к о л и ш н і зав'зяті в о р о - і не в г а в а ю ч и м и о п л е с к а м и г о - редакції та справили сю інфор-
гим. На щ а с т є , при с ь о м у з а г и н у в тільки о д и н ч о л о в і к . галі підчас М і ж н а р о д н о г о Кон хоч вони в ж е м а ю т ь м а й ж е 200
гн Е с п е р а н т а п р и з н а ю т ь й о м у ЛОВА У к р а ї н с ь к о ї П а р л я м е н т а р - мацію. С е з р о б и л и д о п е р в а Ви.
П а с а ж и р п і д з е м н о ї з е л і з н и ц і , р о з г н і в а н и й на т е , щ о д в е р і ґресу Есперантистів. В присут літ.
тепер велику будучність. А та Н О Ї Р е п р е з е н т а ц і ї і ч л е н Ц . К. Чомуж Ви, замісць писати на-
п о ї з д а не о т в о р и л и с я , п о т я г н у в з а а л я р м о в и й ш н у р , а п о ї з д , пости о к о л о 3000 делегатів, moj
кий к о н с е р в а т и в н и й А м е р и к а Н а ц і о н а л ь н о г о О б є д н а н н я пос. І М и не є т а к і в р а з л и в і на н а й - рікаинє д о української газети,
з д е р ж у ю ч и с я нагло, п о к а л і ч и в 29 осіб. з ї х а л и с я зі всіх кінців с в і т а , ви-
ний я к д р . В і з і т с л л і , а в т о р в с Хруцькнй Сергій. Крім т о г о б і л ь ш е з д о р о в л я , я к на н а й м е и самі не пішли в американську
С п е к а н а д м і с т о м т р е в а е д а л і . В і д неї з г и н у л о з н о в а 5 л ю - г о л о с н в він т а к е :
лнкого англійського словара промовляли ' . ‚ Г Е Р А С И М О В И Ч , Д. ш у недугу. г а з е т у та н е р о с п о в ї л и , щ о Ви
дий. Підчас бурі згинуло від грому кількоѓю ЛЮДИЙ. Ж е р т в и „ С т о ї ш п е р е д м о ї м и ОЧИМА, Е р с т е н ю к ,
пише: Світ став вже о д н о ю ве К. М а л н ц ь к а , М . походите з `тої Г а л и ч и н и , що
п о г о д и з а О Д И Н Д е н ь н а ч и с л я ю т ь на 2 9 о с і б . Риби і відвідини смердять д о
лнкою міжнародною р о д и н о ю , м о я д о р о г а Л и т в о , м о я п с ш а С н и л и ќ і А. Д о б р я п с ь к и й . В і ч е т р ь о х д н і в . . - Ви знаєте, щ о назви Рутенціп
Трамвай ударив „ б о с " та перевернув його. Олинайцять вже д і й с н о п о т р е б а м і ж н а р о д - с л и в а в і т ч и н о . Ти, яку я опу- Н р і ш и л о цілий р я д р е з о л ю ц і й , тепер н а р о д на с в о є означенне
осіб{ ранених. с т и в з м у ш е н и й о б с т а в и н а м и щ е М І Ж н і к и н м и з а п р о п о н о в а н у К. Н і о д и п ч о л о в і к не п р о п о в і -
ної м о в и . не' в ж и в а є , щ о такого старого
Далі ще йдуть звідомлеішя про вбийства, б о г а т о нещасних в молодости, а якої я н і я к й до М а л и ц ь к о ю р е з о л ю ц і ю протес- дує л і п ш е від м у р а ш к и , а вона
И н ш а річ ч н Т о ю м і ж н а р о д - коронного краю Галичини, я -
случаїв у фабриках, т о щ о . сі з а б у т и пе М О Ж У . ТИ, я к у я т а ї т у п р о т и н е д о п у с к а н н я п о л ь с ь - н і ч о г о не Г о в о р и т ь . '
пою м о в о ю стане Есперанто. Я кий б у в під А в с т р і є ю вже тепер
С е в с е х р о н і к и о д н о г о д н я о д н о г о в е л и к о г о м і с т а . А с к і л ь - д у м а ю , щ о т а к , б о Е с п е р а н т о ч а с т о б а ч у у' сні, т н , я к у мені к о ю ш к і л ь н о ю в л а д о ю у ч и т е л ь - О т в о р и о б о є очей, з а к и о ж с - н е м а т а щ о й він б у в ш т у ч н о ю
` ки щ е б у л о в и п а д к і в , я к и х г а з е т и не п о д а л и п р о с т о т о м у , б о ніяка з е м л я на світі з а с т у п и т и с т в а з украї'нських приватних нищся —І а л е п о т і м ^ м у с и ш
скомбіноване .дуже просто, з л н п к о ю д в о х д о с е б е не н а л с -
ие б а ч и л и в них н і ч о г о г і д н о г о н о в и н к а р с ь к о ї з г а д к и ? пе в с и л і " . шкіл ДО кваліфікаційних іспи п р и м к н у т и їх д о п о л о в и н и .
до того стало вже популярним жачнх цілостий, і таке инче?
П р о ч и т а в ш и се все, д е х т о мігби мати вражіннє, щ о в Н ю і м а є міліони приклоНників та (Др. Л ю д в н к З а м е н г о ф PO-J-ГІВ І в і з в а н о весь український Якби Ви були се зробили, то
Лінощі мандрують так пома-
И о р к у в той день були якісь великі потрясений. М о ж е з е м л е - в е л и к у л і т е р а т у р у , й о г о п р и и я д и в с н 1Г). г р у д н я 1 8 5 9 р. і Л н т - ( з а г а л Д О б о р о т ь б и з і і а д у ж н т л е н ь к н , щ о ї х п е р е г о н и т ь б і д а . може редакція американсько!
'. т р у с , я к у Є р у с а л и м і . М о ж е г о р о ж а н с ь к а в і й н а , я к в М е к с и к у . л и з а м і ж н а р о д н у м о в у : М і ж н л ні в м і с т і Б я л и с т о к ) . тями в т о м у напрямі. Крім т о г о газети булаби се помістила.
Л ю б о в , к а ш е л ь і `дим н е д а -
М о ж е вулична р е в о л ю ц і я , як в Віднн. родний Червоний Хрест, Між- Казнс Відікавсказ. в і з в а п о все г р о м а д я н с т в о Л ь в о - П о п р о б у в а т и не пошкоднлоби.
дуться добре скрипі.
А л е п р и г л я н у в ш и с я б л и з ч е , він м у с і в б к п р и й т и д о п е р е - н а р о д н а Унія М і ж н а р о д н и х То- ва, з о к р е м а ж б а т ь к і в українсь- Корона від того з Г о л о в и не
к о н а н н я , щ о н і ч о г о п о д і б н о г о . В Н ю И о р к у не б у л о ні з е м л е - в а р н с т в , б о г а т о ф р а н ц у с ь к и х і коѓ д і т в о р и , д о с и с т е м а т и ч н о ї і Х т о є м у д р и й ? -Той х т о в ч и т ь - спаде. А з р е ш т о ю , якби навіть
т р у с у , ні в і й н и , ні р е в о л ю ц і ї . С у б о т а , 16. л и п н я 1 9 2 7 . р о к у , с е італійських наукових організа- внтрівалої б о р о т ь б и з явними ся від к о ж д о г о . Хто є м о г у ч н й ? була к о р о н а , ѓ с п р а в д і впала...
Петро Колючка.
б у в с о б і звичайнісінький день в Історії с ь о г о міста. І сей з в и - цій, М і ж н а р о д н и й С о ю з Ж і н о к т е н д е н ц і я м и л ь в і в с ь к о ї міськ'ої Т о й , х т о в м і є з а в о л о д і т и н а д Ч и не в а р т о б и п о п р о б у в а т и на-
чайнісінькнй день к о ш т у в а в населення к і л ь к а с о т ж е р т в , гейби для виборений жіночої рівно шкільної влади польок ѓзўвати самим собою. Х т о б о г а т и й ? віть з а ціпу сеї к о р о н и ?
землетрус у Єрусалимі, г о р о ж а н с ь к а війна в Мексику, а б о ву- правностн, Міжнародне Бюро
І Д У Т Ь У БІЙ... . о д и н о к у у к р а ї н с ь к у ш к о л у ім. Т о й , ХТО вдоволений. Х т о ж ц с ?
и

личиа революція в Австрії. Так виглядає один день у великому Мира, Міжнародне Б ю р о Пра Шпшксвнча у Львові. Віче за- — Ніхто! „Юніоніст — Мсжинародна
м о д е р н о м у п р о м и с л о в о м у місті, з тисячами ф а б р и к І т о р г о - ці, С в і т о в а Л і г а Ж і н о к , М і ж н а - І д у т ь у б і й . . . Ж а р у воча.х протестува.то проти теперіш- Ф е д е р а ц і я . П р о м и с л о в и х Юній
Я з и к мягкий і'без костей, але
вельиих підприємств; з тисячами поїздів, автомобілів, „босів", родна Ліга Католицької Моло- В к р и в а є з е м л ю квіт терновий ньої обурюючої політики подає число зорганізованих ро-
не о д и н й о г о у д а р з л о м и в л ю -
кораблів; з міліонами людий, з другими міліонами гостий. З а ді, С о ю з Х р н с т і я н с ь к о ї М о л о д і , Г о р я т ь вогні Вогненний меч шкільної влади відносно цієї б і т н и к і в : в А в с т р і ї 1,049,949; в
дині хребет.
н е щ а с т е в т а к о м у л ю д с ь к о м у муравлиску не т я ж к о . Н е щ а с т е Міжнародне Б ю р о Масонів і І в руках ш к о л и , д е на в с і х 16 у ч и т е л і в є Н і м е ч ч и н і 7 , 1 8 7 , 2 5 1 ; в А н г л і ї 4,-
Доки ми робимо добре, жерт- 369,893;. в К а н а д і 152,000; в Ру-
в т а к о м у м і с т і с е й о г о х л і б щ о д е н н и й . Б е з н ь о г о в о н о н е м о в б и Ч т. д . Ч о л о красить вінок л а в р о в и й . аж 9 Поляків, м і ж якими є
ИЄДТІІ не могло., О т о тепер, коли Есперанто „Помстіть!... Помстіть!..." — польські шовіністи і донощики,.
Далі приняло віче р е з о л ю ц і ю з
вуємо. .
Д е в я т ь із д е с я т ь о х людей є
мунії к о л о 36,000; в Ю г о с л а в і ї
66,166; в Ч е х і ї 388,294; в Поль-,
„`. І в п о д і б н и й с п о с і б п р е д с т а в л я є т ь с я ж и т т я в к о ж д о м у іабнрає значіння в світі, ко. І Б а г р і є їхній ш л я х —
б і л ь ш о м у місті А м е р и к и , і так в о н о п р е д с т а в л я є т ь с я н е р а з у j с т а є дійсно м і ж н а р о д н о ю м о Скрегоче демон стоголовий— домаганням негайного засну- самовбийинками. щі 369,991. Д о з г а д а н о ї Феде-
менчих містах, а часто т о щ е й гірше. Нещасні випадки стали j вою, з г о л о ш у ю т ь с я п о него Г о р я т ь вогні!... П о б і д и т і спів вашгя у Л ь в о в і у к р а ї н с ь к о г о у- Гнів о г р і в а є коМии, а персг- р а ц і ї н а л е ж а л о п р и к і н ц і 1923.
І в у с т а х '— ніверситету і політехніки. р о к у 16,528,072 робітників. Від
н е м и н у ч о ю п о я в о ю . І т о м у т о нігде в світі о б е з п е ч е н н е р о д и н и j П о л я к и і о г о л о ш у ю т ь , щ о це р і в а е печ.
Крорава слава — Хрест Далі в і з в а л о всіх б а т ь к і в д і т в о - т о г о часу з а й ш л о м а л о змін.
на с л у ч а й с м е р т и а б о к а л і ц т в а б а т ь к а - х л і б о д а в ц я н е д і й ш л о д о І т в і р п о л ь с ь к о г о у м а і п о л ь с ь к о ї Хто не в с и л і у к р и т и с в о є ї м у -
т а к о г о степеня р о з в о ю , щ о в Америці. 'культури, зазначуючн, щ о др. Ідубовий. рн ш к і л ь н о г о віку, щ о б и с в о ї х
дрости, цей дурень.

Дмитро Тягннгоре. — „ Т а й щ о - ж , т е п е р б у д е м о І д р і б н и ц ю ? В о н и п е в н о і К н ї в а щ о б г о л ќ і ї б у л и д о г о р и і ввіЃ:


к и ш е н і цілу купу. А з а годину,' '— В и й ш о в начальник, я о п о -
р о б н т н ? " — питає. не б а ч и л и , а д е с ь в с у с і д н і м с е л і ш о в д о ц е р к в и . часу поліцаї привели щ е чотн- вів, я к було, і п о к а з у ю с в о ю
— „А я знаю щ о ? А хоч ш а п - пянствували, пропили всьо, тай

НА ВІДПУСТІ. ку в а м л и ш и л и ? " , — п и т а ю .
— Кінчилася С л у ж б а Б о ж а
‚вернули й о п о в і д а ю т ь небилиці. Пішли д о благословення. С а м е
— „ О й г о р е н ь к о м о є ! — за-J М о ж е щ е й.'сЯттар`аталіі'їх т а м т а п о р а , щ о з л о д і ї о р у д у ю т ь ;
рох його т о в а р и ш і в та витруси- калитку. Н а ч а л ь н и к а ж з а х о -
ли її у н и х г р о ш і .
— З а к л и к а в мене начальник
диться, сміється з моєї вигад-
Обшукали злодія; було-
в е р е щ а в кум, — я й з а б у в про j д о б р е " ? Сунусь і я , г о л о в у з а д е р , а р у к у і п и т а є :
Микола Коцюбчеико с т р а ш - п о р а х у в а т и . Півчі с п і в а ю т ь , а ж к і л ь к а д е { я т к і в к а р б о в а н ц і в прн
шапку. Нема".
ио не л ю б и в злодіїв. — Д о в і д а в с я я п р о се, б о т о , т р и м а ю на п о г о т о в і і иад-
— „ С к і л ь к и у т е б е в к р а л и нім. В и р а х у в а в н а ч а л ь н и к д е -
душа радується. 4
— Ко.му-ж т у т щ о к а з а ѓ н t

— Видно, д е с ь мали злодії з н а є т е , в селі т а к о ж є х о д я ч : с л у х а ю . З л о д і ї , в и д н о , с л і д и л и , г р о ш е й ? " А я к а ж у : „ Д в а н а ц я т ь с я т ь к а р б о в а н ц і в , д а є мені і ка-


— Кінчалась Служба Божа, Ш у к а й в і т р а в п о л і . С і л н м и на
вам д о б р е залляти сала за шкі- почали підходити під (Злаго- т е л е ф о н и , ' і т е г і р ш а т у г а м е н е з а м и о ю , т а л и ш е н ь п о г а н е ц ь і к а р б о в а н ц і в " . Д у м а ю с о б і : Не-
лавочці і неабияк зажурились.
р у , к о л и ви ї х т а к не л ю б и т е , о г о р н у л а . Н с м о ж у ні ї с т и ні в с т р о м и в р у к у в к и ш е н ю , а м о ї х а й п о л о в и н а в е р н е т ь с я з а д о '— „ С е т о б і н а г о р о д а з а м у д -
словення до мнрополита. Н а р о - Гадали купити дарунків дітям,
скЗзав я раз д о Миколи. спати, а ж зчорнів.. А П а р а с к а , голки т а к і впилися в пальці. р о г у та щ е й ш а п к у за три кар- ру в и г а д к у , а л е р а д ж у т о б і за-
ду сила. П р у т ь наперед, а ж ко- з н а й о м и м , п о б у т и д в а - т р н дні,
як н а й н я л а с ь , д о р і з у є м е н е . „ Він йойкнув, ш а р п н у в руку, а я
- - 0 , залляли прокляті, але й сти тріщать. П р о б и в с я якось і б о в а н ц і , — т а к о ж н а к и н у в к а р р а з з а б и р а т и с я з міста,, б о з л о -
воно ои як в и й ш л о ; д о б р е й о г о л а п , т а з ц е р к в и . В і н с ю д и ,
я `їм Віддячився добре. щ о ? Я нс к а з а л а , — ш е п ч е с б о в а и ц я , — б о м о я к о ш т у в а л а ідії як д о в і д а ю т ь с я , т о м о ж у т ь
шяв благословення і щ о х о ч х а р ч і в м о ж е в и с т а н е на
- - Т о ц і к а в о , М и к о л о . Р о з - в и й ш о в в бічні двері с і д а м , — щ о н о г о м а л и д о б р е т у д и . Н у , ні, б р е ш е ш , н е в и р - л и ш д в а . „ Т а щ е , в а ш е в и с о к о - Ч с б е у б и т и " .
п р о т и д в а дні.
кажіть, б у д ь ласка, як то було, трапезної церкви, коли се лап п о б и т и ' М о ж е й печінки в і д б н в с ш с я в і д мене.' В е д у й о г о , а б л а г о р о д і є , — к а ж у , — і у м о г о
5

— П о д я к у в а в я і з а р а з таки
— Н і ч о г о не в д і є ш , о п о в і л и сам а ж трясуся. В и в і в з а в о р о -
— п о п р о с и в я. н у в п і д п а х у п о ш а п к у , а 'її не м о н а х а м , м о ж е щ о в о н и п о м о - к у м а П е т р а т о д і - ж таксамо з а - п о д а в с я з К и ї в а д о д о м у . П о
т а , а там я к з а т о п л ю й о г о в л н
— Г а р а з д , — каже МнколЬ. - О б в а , г а д а ю с о б і , д е с ь псв- ж у т ь . Д а л и нам п о о б і д а т и і ка- Не міг я вже д о в ш е терпі- брали десять карбованців д о р о з і з а в е р н у в д о с в о г о міста,
це р а з , другий, щ о б забити
Закурив люльку і почав: по в и п а л а . В е р н у в с я я, д и в - ж у т ь , щ о т а м м а й ж е в с я к о г о н а д у м а в піти з н о в д о Кнїва, шапку за три карбованці. купив собі нову смушкову шап-
трохи паморокн, б о лихо його
- - В^-ло т о в ж е д а в н е н ь к о . л ю с ь , — н е м а н і д е . Б і д а . В и і і д н я т а к і с л у ч а ї б у в а ю т ь . Я к са- щ о б в і д ш у к а т и г р о ш і і ш а п к у .
знає, щ о він думає, і питаю: — „ Х а р а ш о , — . к а ж е и а ч а л ь - к у , т а к у в и с о к у я к д з в і н и ц я , чо-
Н а д у м а в . я з к у м о м П е т р о м З а - j ш о в я, з н о в м а ц н у в д о к и ш е н і , н а й б і л ь ш и й натиск, - т о д і А л е я к ? Т р е б а і с о б і б р а т и с я на Д е м о я к а л и т к а з г р і ш м и і н и к , — м а є ш п я т н а ц я т ь к а р б о - б о т и , ж і н ц і х у с т к у і д і т о ч к а м
в а д е н к о м п і т и н а в і д п у с т д о а т о і к а л и т к и з г р і ш м и н е м а з л о д і ї н и ш п о р я т ь п о кишеня. с п о с о б и . П о ш и в я н о в у к а . ш т - в а н ц і в . А сс д а ю т о б і д в а ц я т ь д е ч о г о ; с т р і н у в сусідів і з ними
шапка т а кума Петра гроші і
Київа, д о Л а в р и святої, о т о - ж І Т а к а р о б о т а ! Х о д і м , — к а ж у , — к у м е , к у , в л о ж н в в неї к і л ь к а н а й ц я т ь ) ш а п к а ? " пять карбованців нагороди з а приїхав д о дому.
т а к і з р о б и л и . З і б р а л и с ь і гай-1 .— Т о се ви, г о л у б ч и к и , т а д о д о м у , д о к и щ е м а є м о т р о х и зелізних кружечків, нарізав викриття злодіїв; а т в о м у ку —- П р и б і г к у м П е т р о .
да піхотою'в дорогу. А дорогаімене обрихтували в святім м с п о р у к у п у п р п е р у п і д к о л ь о р „ П у с т і т Ь м е н е , — п о ч а з мови гроші вишлемо через по — „ А що, як? — питає.
харчів".
ие, б л и з е н ь к а ' . В і д н а ш о г о с е л а п р о с и т и с я , — я н е з н а ю . П а с лінію'".
Такий ж а л ь мене огор- . ‚ Т а х о д і м , — в і д п о в і д а є г р о ш е й , т а к о ж в л о ж и в д о ка- — „Добре, — кажу, тай'О-
р а х у ю т ь ' л ю д е н а в п р о с т е ц ь с і м н у в , щ о м а л о не п л а ч у . Ж а л к о кум. — Б о д а й їх П а н - В і г с к а р а в Л и т к и і п р и л а д и в д о неї д е с я т ь б о г а т о , м о ж е т о х т о д р у г и й . повідаю всьо, як було. — l e a -
— Я пе т я м и в , щ о з і мноюі
д е с я т ь п я т ь в е р с т о в . По д о р о з і нової ш а п к и , а ще б і л ь ш е ж а л ь за н а ш у кривду". тонесеньких голок, вістрями до Я вам десяті, к а р б о в а н ц і в . д а м ро'биться, в і д радости. %куме, г р о ш і н е п р о п а л и ,
здибали людей з других грошей. Цілих шість карбован- ,Ні г о л у б е , — к а ж у , — (
О т о п о м о л и л и с ь ми, зітх- г о р и Неначе у ї ж а к а . К о л и в с ь о j — „ Д я к у ю в а м , в а ш е в и с о к о -
скоро дістанете".
щ о ' т а к о ж і ш л и на в і д п у с т , т о ж ців б у л о , а се на т і часи д л я 'буде и н а к ш е " .
пули т я ж е н ь к о і подались до- було готове, позичив собі д в а благородіє". А начальник, гар- — „ Д і й с н о , ч е р е з д в а тижні
і весе.Тшде б у л о і т и . Н е и о м і - б і д н о г о ч о л о в і к а в е л и к а с у м а .
мів. Куди прийдемо п с е л о , к а р б о в а н ц і , в з я в х а р ч і в і цо`. А тут дивлюсь і поліцай
ииіі якЃійсь ч о л о в і к , у с м і х н у в с я п р и ї х а в с т а р и й п о л і ц а й д о Іва-
' Я К ' В е р с т в у з а в е р с т в о ю Але щ о - ж р о б и т и ? Т а к в и д н о J
в с т и д о ' г о р т а є , б е з ш а п о к іти, д а в с я в д о р о г у . К л и к а в к у м а ) п і д х о д и т ь . й каже: иьок, покликав мене і кума
мішали, судилось. Треба відшукати ку
л ю д е з г л я д а ю т ь с я . К а ж у в а м , П е т р а ѓ а л е т о й не х о т і в іти,' в і д ` — „ В чім д і л о ? " — п и т а є Петра, списав протокол і дору-
— „ М о ж е ш і т и , та х о в а й д о
- Я Н а д р у г и й ^день в р а н ц і ., м а П е т р а т а й п о з и ч и т и у J i e r o щ о н а т е р п і л и с ь м и и е м а л о . , р а д ж у р а в і мене: „ И е йдіть, ку- Я й почав оповідати як іщо. чив Петрови пятнацять кар{ю-
б р е ? р о ш і , щ о б з н о в пс в к р а л и .
золоті' в е р х и КИЇВСЬКИХ церков! з о д в а рублі. v ;
П р и й ш л и д о д о м у , д і т и ме, б о щ е й с в и т к и п о з б у д с . в а п ц і в . А ж т о д і д о п е р в а в селі
— „Харашо', — каже поліцай,
побачили. На восьму годину і — Іду і р о з г л я д а ю с ь ` д о в к о л а б і ж а т ь з у с т р і ч а т и , к р и ч а т ь : гссь". . — С х о в а в я г р о ш і в ш а п к у , )
— пойдьом в поліцію". повірили, щ о м и правду гово-
в Лієійпу в в і й ш л и . Т р о х и с п о з а к у м о м . Н а г л я д і в й о г о к о л е б о вже-ж т а к ц ш а п к и з голови рили.
;
,А щ о , п р н п е с л и о б р а з - - Знов стрінув я п о д о р б з г П р и й ш л и ми. В и й ш о в
ЧилѓЎ'і'пішли в У с п е н с ь к у ц е р к - к е р и н ц і , н е д а л е к о ц е р к в и . С т о - нс з д і й м е , т а н ш а п к а у м е н е б у -
ків, х р е с т и к і в , д у к а ч и к і в , к о н и - п р о ч а н і з н и м и д о п л е н т а в с я . д о ' Іду я н а д р у г и й д е н ь в се-
ву. А т а м К р а с н о , к р а с н о , не- Ї Т Ь з і г н у в ш и с ь і щ о с ь м а ц а є і ПАЛЬНИК. Я й о м у ВСБО о п о в і в , ла старенька. В е р н у в д о Л а в р и ,
ка, перстенець, н а м и с т е ч к о ? Кнїва в суботу вечером: Пере показав калитку з голками. Іло т а й с т р і ч а ю П а р а с к у і п и -
ііаче; па небі; о б р а з и сіяють мацає р у к о ю в кишені. Гай, гай, дав н а С л у ж б у Б о ж у , обділив-j
— М и н у д ь г у в серці прине- н о ч у в а в в - н і ч л і ж н і , - а . р а н о , - ЯКД. таю:
золотом, сріблом, д о р о г и м и м і р к у ю я, ч и н е о б р о б и л и і йо- М о л о д е ц ь ! — к а ж е на- у б о г и х , н а к у п и в р і ж н о ї в с я ч и
с л и , О п о в і д а є м о , ш о с т а л о с ь , { щ е б у л о м а л о л ю д е й , П і ш о в д о І ч п л ь и и к , — з а р а з м и д о в і д а е ни, д л я ж і н к и , д л я д і т е й і п о - — „ А іцо, в ж е замкнули па-
к а м і й я м и , ' м о щ ѓ с в я т и х у г о д н и - ѓ о с е р д е ш н о г о ? П і д х о д ж у І ПИ-
ІМ (щеку?"
ків.стоять,.так і хочеться м о таю: дався на Поділля, д е ріжний
пригоді, щ о б т р о х и я з и к почі- гу. А'чѓќ' п о ч а л и д з в о н и т и itaj^ — П о ч а в п и т а т и т о г о з л о д і я д е ш е в и й к р а м п р о д а ю т ь . Х о - — „ О й пробачте, Миколо,
лити'ся-,^забуває чол'овік з а в с е — „Що'шукаете, куме?"
мирське. х а т и . О д н і к а ж у т ь - ‚Негідні бу- С л у ж б у Б о ж у , я с т а в н е д а л е к о В і н с п е р ш у не п р и з н а в а в с я а л е д ж у . п о м і ж с т і л ь ц і , к о л и с е чу- о т а к о д у р н и ц і п л е л а і с а м а не
—' ‚‚Ох, лишенько м о є , —
л и д о с в я т и н і з а й т и , ' т а й Ѓ о - 1 ц е р к в и ; р о з ш м о р г н у в к а л и т к у ' п о л і ц а ї , я к в ч и с т и л и й о м у к і л ь - ю, ш б с ' ь с і п н у л о м е н е з а к и ш е - з н а ю н а щ о " . ' .
— С к о р о і С у ж б а Б о ж а р о з - в і д п о в і д а є вій, — в к р а л и б у з у - с п о д і , п о к а р а в " . А с т а р а Па-j
П я . , і неначе 'гроші р а х у ю л С е д л я ; к а н а й ц я т ь канчуків, т а й я т а к и ню. А т о з л о д ю г а на г о л о ч к и З т о ї п о р и я з л о д і я па пс-
поча.тасі-. П р а в и в с а м в л а д и к а - в і р и г р о ш і " . р а с ќ а , б о д а й ї й т о й я з и ч о к т о г о р О б л ю щ о б з л о д і ї з в е р - j ще. д а в д в а м о р д а ч і , о т о в і н і
митропЬ'лиг з д в о м а єпископа-і „ О т такої, — кажу, — та всох, ще краще-придумала: „Не
%
н а т р а ф ц в . Я й о г о з а руКу, т а ej р е х ї д не х о т і в б и видіти. Х о ч і
м и . А щ о а р х и м а п д р и т і в , є р о - й у-.м^не В к р а л и " .
пули, п а м е н е у в а г у . Б о в о н и ' в и д а в с в о ї х т о в а р и ш і в . Н а й ш - IJHCAстратив я. т о д і в К и ї в і , а л е
вірте, людоньки, — каже. — так і н а г л я д а ю т ь з а тим: Вло-І.тк к о л о него кілька г а м а н ц і в
мопйхів, е р о д і я к о н і в , т о й не
у м - . ц д и и и в с и иа м е н е . . Х т о б т а м лакомнвся на т а к у ' ж и в калитку д о кишені, та т а к , ' з г р і ш м и і г р о ш е й в боковій
ш л и м и з н о в на. п о л і ц і ю . 1 терпівся. ^ ^
С В О Б О Д А , Ч Е Т В Е Р , 21-го ЛГПГИЯ, 1927.

н а п і д с т а в і з д о г а д у а л е н а пгд-`і п е ц ь , 1 маючи заледви к і л ь к а в і д д а в г о л о с яри в и б о р а х . н а

ГОЛОСИ ЧИТАЧІ! с т а в ѓ в л а с н о г о д о с в і д у . Я с а м а , !( Л л я с в и д і л о в и х ,
як
лася
приїхала з краю, і оголоси- дК учительську,
в „ С в о б о д і " я к кваліфі-
ішли на поса
відтак
польського кандидата-і посли.
підчас Але ніхто дотепер не описав
вакацій ішли на курси і в сей докладно хруия-ученого, щ о за
ПЯТНАИЦЯТЬ ЗЛУЧЕНИХ УКРАЇНСЬКИХ ТОВАРИСТВ'МІСТА НЮ ИОРКУ І ОКОЛИЦІ
ДЯКОУЧИТЕЛІ ІНВАЛІДАМ. к о в а н а у ч и т е л ь к а "з п р а к т и к о ю )
в к р а ю , т о крім д в о х осіб, які
спосіб по -кількох літах става-' почесні високі уряди, масні по- `
л и п р а в и л ь н и м и у ч и т е л я м и . Т О - с а д и і м і т р и п о ф а р и р е й с ь к и у-
улаштовує . J

В и ч и т а в я в „ С в о б о д і " д у ж е з а п р о ш у в а л и мене учити при- му і ми, з а м і с ц ь д о р і к а т и д я к о - д а е п а т р і о т а в м е н ш е в а ж н и х


г а р н и й з а к л и ' к д о б и з г г е с м е н і в , в а т н о ї х д і т и , н і х т о б і л ь ш е ані' учителям, д а й м о їм з м о г у при- справах, а в иайважніншнх` і
щ о б и вони допомогли
Дому Українських
б у д о в і с л о в о м не писнув. Н а с л і д к о м ,
Інвалідів. ^такого ставлення громадян-
г о т о в и т и с я гга у ч и т е л і в ,
Вкінцн варта п о р у ш и т и щ е рід Полякам. Хт^-Йільше гіко
жизненних с п р а в а х п р о д а є на-,
В Е Л И Н И Й П І Н Н І Н
Г р о м . Л е с ю ќ з л о ж и в в і д с е б е с т в а д о у ч и т е л ь с т в а н а ш і ' учи о д н у о п р а в у , я к а т а к о ж н е є м а - ' д и натворить: - Ідррстолюдіпі
$100 і т и м д а в дійсно гарний телі п р а ц ю ю т ь п о ф а б р и к а х , а

другі.
в а г и . Іменно: У нас м о ж н а х р у н ь , чн у ч е в й й - З $ ^ щ $ `
и р и м і р , з а я к и м п о в и н н і п і т и !( г р о м а д я н и к р и ч а т ь , г ц о д я к о з а п р и м і т и т и б і л ь ш у о х о т у і д о -
у ч и т е л і н е є з д і б н і і іге м а ю т ь в і р є д о у ч и т е л я м у щ н н и н і ж д о
А л е м е н і т у т не о б ѓ і з н е с м е н і в В і д п о в і д н и х К В а л і ф і к а ц і й ^ ч н т и
Б о нема д р у г о г о `'зда-! НАРОІГА В НЕДІЛЮ, ДНЯ 24-го ЛИПНЯ 1927 Р.
учительки жінки. У Амернкан-ь.гарні'^процвиталО^рунівстві),
х о д и т ь , а л е о н а ш и х д я к о у ч и д і т е й . В к і н ц і не з н а т и , ч о м у т а к ц і в т а ' і ш ш н х з о в с і м п р о т и в н о . І я', п о с е р е д н а ш о г о . ` Д о т и `не р о - П О Ч А Т О К О Г О Д И Н І 1
телів, д о яких і я сам належу б о г а т о 'нарікати на JAAPDYIIHTE-
С е ' я в и щ е т р е б а п о я с н и т и е о б і } с т у п и м о ' вперед,- д о к и не в и к о -
11-тій Р А Н О ,
, Т О Ч К И ПІКГПКО$ОЇ П Р О Г Р А М И :
ВСТУП 50 ЦЕНТІВ.
"'ИИІ'.-'
Я дуже був би рад побачити л і в ? Т а ж п р а ц я , Wkoi в о н и и і д - х і б а ф і з и ч н о ю , с и л о ю м у щ н н и , J р і н и м о ' ; й о г о ' е і ю _ м і х ^ с е б е . Я к б и П е р ш о р я д н а ю н і й н а о р х е с т р а з д в а н а й Ц Я Т ь о с і ^ " - - - Г у р т о в і ' с п і в и , п е р е г о н и в м і ш к а х , ш у к а н н я
;
їх і м е н а м і ж ж е р т в о д а в ц я м и на
н я л н с я , с е б т о п р а ѓ і я у ч и т е л ь - ' щ о о д н а к в п е д а г о г і ц і `не м а є т а к а к н и ж к а п о т р а ф и л а в и к о р і голубів, риболовство, биття тарелів, переѓрий з яйцями, вязанка б е з шнура і богато і
т а к у гарну ціль. З в е р т а ю т ь с я
с ь к а , є д у ж е т я ж к а . І я д у м а ю , І з н а ч і н н я . . Б о не ф і з и ч н а с и л а , a J н и т и 'ли'ше 2 5 „ Н а ш о г о хрунін- ' П Р И Х О Д Ѓ Ѓ Ь В С І ! Ж А Л У В А Т И Н Е Б У Д Е Т Е ! Х О Л О Д Н І Н А П И Т К И І С В І Ж А П Е Р Е К У С К А !
0

бнзнесменн д о бизнесменів, т о
й ми, д я к о у ч и т е л і , повинні одні
щ о с'ю п р а л ю о ц і н и т и м о ж е ' н і ж н і с т ь ' в и х о в у є д у ш у і у ш л я - ' с т в а , - т о . в о в а - в а р т у в Л І а б д л ?
тільки той, х т о колннебудь BJXOTIRI OE
с е р ц е д и т и н и . З р е ш т о ю ! н а р о д у міліон'и.'.
ється.,.а:СВІТІ‚и^нлт^ЂУШЕР П А Р К У (П)^25-ТІЙ ЕВНІ) Б Р У К Л И Н , Н. Й .
Д О Р О Г О В К А З : Б р а т и „ В е с т Е н д ' В . М . Т.'` собвегї і ї х а т и д о 2 5 - т о ї Евні, з в і д т и п е р е й т и ч о т и -
других напоминатн і дбати про ри „ б л о к и " на п і в д е н ь , д е в і д б у в а т и м е т ь с я ПІКНІК.
ж и т т ю учив другого. В ж е сама жінка в ж е в родиннім життю Василь Козакевнч.
те, щ о б ѓ ѓ н а ш с т а н б у в п р и м і -
відвага дякоучителів провали- мимоволі є учителькою і вона
ром і в жертвенности, особли-
во коли т а ж е р т в е і ш і с т ь звер-
ти ш к о л у "Значить б о г а т о . Б о ж з т о г о з г л я д у с к о р ш е на-
це о д и н и ц і , я к і м о г л и н і к о л и й І Д а є т ь с я н а у ч и т е л ь к у н і ж м у -
н ж с

н і р і в 4. л е т у н с ь к о г о і 59. л і х о т - І
РЕВОЛЮЦІЙНА М і Ќ Ѓ .
ного полку з а творення рево-
УВАГАЃ НЮ ЙОРК І ОКОЛИЦЯ! УВАГА!
іѓєна н а д о п о м о г у т и м г е р о я м ,
не д у м а т и , щ о ї м п р и й д е т ь с я ' ш и н а . Т о м у н а ш і п е д а г о г и и о - іійних к р у ж к і в . Р у ц і н с ь к и й І ЗАХОДОМ БРАТСТВА СВ. ВОЛОДИМИРА
щ о стали каліками в боротьбі Н а п р о т я з і м і с я ц я т р а в н я с.
учитн д р у г и х . Ми д о б р е знає-'агппгі в з я т и і це під у в а г у під- д і с т а в 10 л і т т ю р м и , Б а л ю к , І в і д д і л 130 У к р а ї н с ь к о г о Н а р о д н о г о ' С о ю з а в Н ю И о р к у .
з нашими національними воро-
м о , щ о в ж е з п р и р о д и є д і т и J ч а с р о з д у м у в а н ь н а д р е ф о р м о ю р. б у л и р і ж и і в и п а д к и , я к і „ в е - Ш й к а , З а ' я ц ь , С о л о г у б , Г р ў ш е в -
гами. лика п р е с а " п о л ь с ь к о ї т ю р м и І уряджується
р і ж и і і м и д і л и м о ї х на т р и г о - . н і к о л и ський і Бубновськнй по 6 літ
Посилаючи свою дрібну жерт- народів промовчувала. Деякі з
л о в н і г р у п и : 1) з д і б н і , 2) м с н - Марія Демидчук, тюрь(и. — У Л ь в о в і в т ю р м і
ву д о О б е д н а н н я , в і р ю , пѓо м о ї них т а к и д і с т а л и с я д о в і д о м а
ше здібні, 3 ) нездібні. Бруклнн, її. й п р и іул; Б а т о р і я і в т ю р м і в
т о в а р и ш і не в о з ь м у т ь мені з а з а г а л у . О т н. пр. с а б о т а ж і и о л ь -
М о ж е м о собі уявити тепер С т р н ю ўстроїли вязпені ўкраїн -
зле тих моїх слів, з якими д о с ь к и х з а л і з н и ц ь на п о н е в о л е н і й
п р а ц ю д а н о ї о д и н и ц і с е р е д т и х ські студенти голодівку, д о м а -
них з в е р т а ю с я і п р о ш у , щ о б и Польщею Західній Білоруси.
г а ю ч и с ь приміщення `в с п і л ь н и х
самі дали і з і б р а л и по з м о з і я к дітей, не б е р у ч и під у в а г у , щ о
І ЩЕ ОДИН ГОЛОС ПРО ДЕЛЄ-
Між Барановичамн а Жеребе-

№ѓ ВЕЛИЧАВИЙ ПІКНІК W ^ D
келіях, п о п р а в и харчу і допу-
н а й б і л ь ш і ж е р т в и па ДІМ У к р а - д і т и є р о з с і я н і , с в а в і л ь н і , а п р н лівкою підложив хтось внбухо-
тім м а й ж е д л я всіх Дітей, з ма- щепіги книжок т а часописів.
ЇКСЬКНХ І н в а л і д і в у Л ь в о в і . ҐАЦНО. , в и й м а т е р і я л на з а л і з н о д о р о ж -
ми виїмками, є тут українсь Львівські студенти сидять нібн-
. К). Б е р е з и и с ь к и й , Д о п н с и й п р о . д с л є г а ц і ю на У- ннх ш и н а х і р о з ш р у б у в а в їх. —
м о в а д л я них ч у ж а . Д о п н с у - в звязку з у б н г і с т в в м С о б і н -
Централія, Па. к р а ї ї і у я не ч и т а в , ќ р о м і о д н о ї . Б і л я Л і с н о ї ( п а п і в н і ч в і д Б е р е -
вачі С в о б о д и ц і к а в л я т ь с я ме- сьцрго, а стрнйськнх обвннува-
П р и з н а ю с я , гцо н а в і т ь с а м і з а - с т я ) с а б о т а ж а д о в е л а д о ката- В ЗНАНІМ B E L V E D E R E P A R K , NORTH BEACH, L. L
тодами, яких у ж и в а ю т ь дяко-
г о л о в к н д о п н с и й м е н е і р н т у в а - с т р о ф и : т р и в а г о н и пої'зду пе- ч у ю т ь як звичаЃѓѓю - - в при-
иггслі. Н а цс питання треби В НЕДІЛЮ, ДНЯ 24-ГО ЛИПНЯ 1 9 2 7 РОКУ
лй; „ ревернулнсь і покалічили і належности д о тайних, п р о т и -
МОЇ УВАГИ В СПРАВІ УКРА- відповісти, щ о кождий учитель П а р к с т в о р е н и й в і д 10-ої г о д и н и р а н о .
Чому? п о л ь с ь к о г о старшину,' б п і д -дсржавних „ в н в р о т о в о - к о м у п і -
Ї Н С Ь К О ї Ш К О Л И В А М Е Р И Ц І . ' м а є с в о ю м е т о д у , в і д п о в і д н у д о І ЃЗо я к м о ж н а х а п а т и с ь з а д е - СТаршин і 27 ж о в н і р і в . - - . Н а сгичних о р г а н і з а ц і й " . Музика перворядна. Вступ 5 0 центів.
Шан. Г р о м а д я н и ! О т с и м Б р а т с т в о св. В о л о д и м и р а п р о с и т ь '
В і д я к о г о с ь ч а с у р о з в е л а с ь в І і н д и в і д у а л ь н о с т і ! с в о є ї і с в о - І л є г а ц і ю , не . п о к і н ч и в ш и т а к в а - З а х і д н і й У к р а ї н і на з а л і з н н ч о -
„ С в о б о д і " д о с и т ь інтересна ди- їх
с к у с і я на т е м у у к р а ї н с ь к о ї ш к о - м е т о д
дітей.
в
Наслідком
навчанню є
ц е г о і ж н и х справ, як церква і 'школа. гху б і л я Ж и д а ч е в а , us
д у - Т о р а з , а д р у г е , її ц і л к о м п е к і л ь к а хвилин п е р е д приходом і УВАГА! ЧЕСТЕР, ПА. Вас
УВАГА!; ггочнтн
п р и б у т и на цей пікнік, д е б у д е т е м а л и н а г о д у гаргігкв}д-
п о т и ж н е в и х т р у д а х на з д о р о в о м у - в о з д у с і т а в гаірнім
ж е б о г а т о . В з а г а л і м у с и м о п р и - т р е б а , б о м и всі з н а є м о , щ о У - п о ї з д у ' до Львова, завважено Отсим повідомляється з а к у т к у , а прн тім з а б а в и т и с я - в т о в а р и с т в і з н а к о м и х .
л и в А м е р и ц і . Т а ц і к а в е т е , ЧИ
хоч одна з наших ч и с л е н н и х з н а т и , щ о п р а ц я у ч и т е л ь с ь к а є к р а ї н а є, д е в о н а є, і я к а в о н а є. г а р м а т н е с т р і л ь н о на ш и н і . Б
Але о д н у допггсь, присилу- останній хвилі Полики усунули
ЧЕСТЕРСЬКУ ГРОМАДУ І
ПОЗІР! ФІЛАДЕЛФІЯ І ОКОЛИЦЯ! ППЗІРІ
П р н х о д і т ь всі! П р н х о д і т ь г р о м а д и о !
Direction, to the P.rk: From Brooklyn: All Cars to North Ueacl.. stop in
. . . 167-8

г р о м а д подумала і застанови- дуже т я ж к а і вона вимагає ве-


л а с ь н а д д і й с н о ю реформою л и к о ї т е р п е л и в о с т н і п о с в я т и . в а в ш н с е б е , т а к і ѓ п р о ч и т а в і й о г о . К а ж у т ь , щ о ц е с т р і л ь н о
—— що -
CORONA
Iront of the Parfc. — From Now York E u t Side: Tike 2nd Avenue "L" to S7th
Street Sta.. change to
СЛІДУЮЧІ train to Junction Ave. Wnt Sides All Subway.. '
МІТІНГ JAMACIA
;

to Grand Central, change to CORONA Train to Junction Ave. theft take Сдг
с в о є ї ш к о л и ? М а б у т ь щ о ні, б.рі Т о м у н е м а при`чини н а р і к а т и з н а й ш о в т а м , щ о т а к а д е л є г а - п о л о ж и в х л о п е ц ь М и х а с ь Г р н и - running to North Beach. From J . m . i c . and Woodh.ven take Ave C n
1
д я к о у ч и т е л і в , х о ч б и н а в і т ь ція б у л а в к о ш т у в а л а не б і л ь ш е ц и ш и г ґ з і С о р і к і з а ц е п о л ь с ь к і to Junction Ave., then North Beach Car. . - 'І

ЗБОРИ ПАРОХІЯЛЬНІ
м и , У к р а ї н ц і , в і д с л і в до д і л ' (

дуже далеќ
знає, щ о справа школи дуже
Кождий з нас ї

, ціль.
"Р х
" : 1 Ц І , е , ,ие м е н ш е , а л е а ж д е с я т ь т и с я ч д е ф е и з н в і щ к и
с с

долярів.
о с я , а л а С В 0 1

Михася.
зііасакруваліі
В селі С т а в ч а н ;
ПАРОХІНЛЬНИЙ
Я засадннчо проти висилання відбудеться — -
в а ж н а . ' н к і з н а є т е , щ о на с ю т е - ) З р е ш т о ю ие б о г а т о В р о б и - Львова хтось — відбудуться
му можна б о г а т о г о в о р и т и f лДб на тім поли л ю д и н а з вели-
д е л е г а ц і ї на У к р а ї н у , а л е з а т с
г о д ж у с ь , щ о б и г р о ш і т а к и д а - п о с т р і л і ѓ в в і й т а - х р у' н й е р тВеалсьинлоя
см В НЩІЛІО, 24. ЛИПНЯ 1927 Р. В НЕДІЛЮ. ДНЯ 24-ГО ЛИПНЯ 1 9 2 7 РОКУ
л н с а т н . Н е річ о д н а к в г о в о р е н - '
п ю і п и с а н н ю , а р і ч - в діл Б о г а -
м
к ,

а
,

л
м
о б р а з о в а н н Є м , к о л и б не
а
підготовання і здібностей
тн. А л е на щ о , к о м у і к і л ь к о ? М е р ц а л у . — В С а м б о р і п е р е в е -
л а п о л ь с ь к а п о л і ц і я 1
НА П О Л Ь С Ь К І Й Г А Л И
при 2-гій 1 В і л с о к в у л и ц я х ,
В ГАЛИ ТОВ. АМЕРИКАНСЬКИХ ГОРОЖАН
849 NORTH FRANKLIN STREET, PHILADELPHIA PA.
П я т у ч а с т ь з т о г о . ` т . є. д в і
то з наших шановних громадян учительських.
" т и с я ч і о ф і р у в а т и т о м у п и с ь - р я д р е в і з і й і а р е ш т у в а лтар ка івлнья- г _о д и н і , 2 - г і й п о п о л .
к р и в и м о к о м д и в и т ь с я на д я к о - Я думаю, щ о нам треба в пер.
менпнкови, котрий н а й к р а щ е кох молодих людеіі, нібито з а
П о Н ча а с те йо кM i l 0l H r

рафіяии, котрі належать до Ўкраїн-


0 В Н Ш І з і и т и с я B d

ЗАРАЗ ПО СЛУЖБІ БОЖІЙ.


учнтелів і кричить, щ о нам тре- ш у ч е р г
б а ф а х о в и х , себто кваліфіко- курси підчас вакацій, де ф а х о -
у з а л о ж н т и пѓдѓѓовідні
напише книжку ( в і д їх п р и н а л е ж н і с т ь д о ўкраїна
с т о р і н ) , а в ній о п н с а и о б и х р у - кої р е в о л ю ц і й н о ї
100—200)
орґанізаЦ ци,
ської Гр.-Кото.тицької Церкви
стер, Па. Заповідається згори тим, ко-
трі не е парафіянами, вступ заборо-
З о г л я д у , тцо н а с и х З б о р а х б у д у т ь - о б г о в о р ю в а н і тніжйї
і рішаючі справи, обовязком с кождоѓо парохіянина і парохі-
в а н и х сил. К о л и б о д н а к дані о- ві сили з у ч и т е л ь с ь к о ю п р а к - .... нсннй. На мітінгу маємо рішати; що
ня на в и с о к і м с т а н о в и с к у . іцо з р о б и л а б у л а „ з а м а х " і маємо дальше робити в справах цер- янки я в и т и с я на з б о р а х . T67
диниці мали д о вибору силу т н к о ю
к в а л і ф і к о в а н у і дякоучнтеля, учителів. Сей спосіб практикуѓ
підготовлялнби дяко-
Ф р а н к о і другі письменники
описали
в і й т а - х р у н я М и к о л
х р у н я - г г р о с т о л ю д и н а , ЛісУтовнсках. - В ґ р а в д е н ц су-
у К; я в ковних. Комітет здасть срравозданне.
^ ^ 6 т м ш і с т ь
^ м , с я ц , в
ЗА КОМІТЕТ: ^ . T

ЛЇих. К о ц ю к , предс. Мих. Д а р м о г р а й , секр.:


т о я п е в н а , щ о в о н и в и б р а л и б ' ю т ь в П о л ь щ і , д е п о війні б у в ;

д р у г о г о з них. Н е г о в о р ю с е г о б р а к у ч и т е л і в . Д і в ч и н а , чи х л о -
невченого, щ о за пятку і дреглі ' джено в половині травня жов- Комітет Парафіяльний.
ПОЗІР! ДЖГРЗИ СИТІ І ОКОЛИЦЯ! ПОЗІР!
Р. Купчинський.
дав і х о д ж у знову перед церкву. Т а м ського Вояка". А по Лепкім го-
) 12 л і т . Ч и ж и в і , ч и ‚ з д о р о в і
в о р и т ь др. Стецюк від Підгаєч-
З А Г А Л Ь Н І ЗБОРИ
і ні г о с п о д а р і м о ї , я к и х в с е зѓа-J( у ж е п о х і д г о т о в н й . ' В СПРАВАХ ЦЕРКОВНО-НАРОДНИХ ВІДБУДУТЬСЯ '::
інни, д р . Б е м к о в і д Б е р е ж а н -
' д у ю як р і д н и х , б о не б у л и г і р ш і
23-ГО ЛИПНЯ
СВЯТО СТРІЛЕЦЬКОЇ МОГИЛИ.
Вінці, вінці, вінці. І зі с г с п о -
для мене в і д рідні. вггх к в і т і в , і з ц р д і . т ь с ь к о г о з б і -
щ и н н , п. С а г а й д а ч н и й , п. Д о - В СУБОТУ, ДНЯ 1927 РОКУ
Заходжу в хату і стрічаюся б р я н с ь к и й і- н е в і д о м о г о н а з в и - В C E N T R A L HALL, напротив Court Hou.e, JERSEY CITY, N. X
' з колючих дротів. Останні
ща селяни — від б у в ш и х У С С П о ч а т о к о годині 7-мій в е ч е р о м .
Д в а н а ц я т ь літ м и н у л о , як У. ї х а л о з і Л ь в о в а н а т е С в я т о . о к о в о к о з г о с п о д и н е ю . С т а н у - н а й к р а щ і . О д и н в е л и ч е з н и й зі
Д о Б е р е ж а н з а л і з н и ц е ю , а з в і д - Біля першої' години в полуд- До участи запрошується всіх місцевих Українців греко-католиків в цілі .
С С спинились на с т о я н к а х у ла, п о д и в и л а с ь у в а ж н о і на ра- С о с н о в а , д е Стрільці стільки
обговорення і вирі'шення важних справ загальних і місцевих.
ні с к і н ч и л о с я с в я т о п о с в я ч е н н я
п о д і л ь с ь к о м у селі В і в с ю . О д - сіля п і д в о д а м и д о В і в с я . В Б с - д о щ а х с к р и к н у л а м о є імя. Р а - т о г о д р о т у намоталгг. Дротяігі Сі збори рішено ^кликати на засіданню представників всіх місцевих
„Стрілецької Могили". П і с л я Українців ірско-католнків. які відбулися'в неділю, дня Ю-го липня с р. на
н о ї д о щ е в о ї дннгги п р и й ш о в р е ж а н а х п р ш г я в н а с п і д с в о ю дий і я н е в и м о в н о . В с е ж т а к и вінці н е с у т ь с т а р ш і в ж е г о с п о -
ц ь о г о в с і р у ш и л и в с т о р о н у се- поклик Головного Комітету в Філаделфії. Бесідники місцеві і позамісиеві
н а к а з в и с т у п и т и д о б о ю з М о - о п і к у о д и н з о р г а н і з а т о р і в в і в - не з а б у л и м е н е , в с е ж т а к и п і - д а р і . Ц е в с е ўчасѓѓѓѓќи В н з в о л ь - представлять в відповідних рефератах, біжучі справи церковно-народні все-
ла, д е к р а с у є т ь с я новий буди- сгоронно, почім присутні, по переведенню свобідної дискусії, будуть могли
с к а л я м и , я к і , п е р е й ш о в ш и р і к у ) с я н с ь к о г о с в я т а і у р о ж с н с ц ь з н а л и , х о ч п о 12 л і т а х пі с л і д у ноі В і й н и . Т а к п о с т а н о в и л и с е - вирішити принятте відповідних резолюцій і постанов так" шо до свого.иід-
С т р и п у , перли на з а х і д . Вівся, др. Бемко з м о л о д е н ь к о г о х л о п ц я , я к и м я л а , щ о т і л ь к и їм т а ч е с т ь н а л е - н о к к о о п е р а т и в и . В н ь о м у і чи- ношення до Головного Комітету, як і до Епископа не мснче як і т о до'пе-
Ранком виступили Стрільці з Р а н н и м р а н к о м в и ї х а л и м и з а б у в т о д і . — н е м а є кін- ЗАЛПЏ`ам
жнться.
тальня і т е а т р а л ь н а .саля. В и
с т а в л е н о ц е й б у д и н о к ^ з а в д я к и і
реведсння обеднання всіх місцевих сил Українців греко-католиків для.сліль-
ної праці на поли церковнім і народнім на будуче.
села і з й р а з ж е почали бій. В З о л о т у Липу. З нами „ Б с р с - ця. В с і х г о с п о д ш ' і я п а м я т а є , н е Коли приходить до вирішення квестії так важної, як злука або розлука
першій сутичці впав підхорун- ж а н с ь к и й Б о я н
ж и й Б с р е г у л я к і т р о х р я д о в и - іий х о р в и з н а ч а є т ь с я не т і л ь
" , я к о г о ж і і т і л ь к и т и х , які в неї мешкали.
— А п і д х о р . К л и м ? - Н е жгг-
лі з о . п р а л . К у н н ц ь к и м і о . д е к . р и к а н ц і в з В і в с я , я к і п р и с л а л и може
вязаиі взяти в них активиў участь.
ВДІТЯГНУТИСЯ ВІД
Д в а н а ц я т ь с в я щ е н и к і в на ч о - ж е р т в е н н о с т и . е м і і р а н т і в - А м е - j ісгвуючик місцевих.частин раз на все — ніхто зі свідомих Українців не
участи в так важних обрадах, — противно всі обо-
167-9
Сандецькнм провадять п о х і д н а т у ц і л ь 1700 д о л я р і в . О д и н '
ків. ї х п р и в е з е н о н а з а д у В і в с я г а р н и м и г о л о с а м и . . . Вибраний снеціяльннй Комітет проте не лишень просить, але і взиває
п і д м о г и л у . Т р и х о р и , д в і о р з них в е р н у в с а м е з А м е р и к и і в імя важності! справи і будучою добра всеї місцевої ѓпомади, всіх Укра-
і тут насеред села поховано. Д о В і в с я т р и м и л і . В Літню — А о. ќ у р а т Ш ш с п ю р с ь к и й їнців і реко-католнків в Джсрзн С'иті явитися Точно в означений час І м і с т і .
хестргє,. Могила в ф о р м і стятої підчас приняття д л я гостей з а - на Збори дня 23. липня с. р. Прнходіть і рішайте самі за себе і для себе,
Ў С С п і ш л и з Вівся д о С о с н о - спеку п р о ї х а т и їх цс вічність. Живе і згадує вас нераз.
п і р а м і д и : в и с о к а Гг о б є м и с т а . б н р а в с л о в о . П о й о г о с л о в а м іцобисьте опісля не нарікали, ню '.бори рішили щось може без Вас'або 1 ие
в а , а з в і д с і л я т о н а з а д т о на- А л е ггам п р о м и н у в т о й ч а с пс- — А Мойсеовнч? — Помер..
На горі камінний хрест. В с е вівсянські Американці присла-
по нутру для Вас. - - 3 високим новажаннем
перед п о цілій Галичині і В е - з а м і т г г о . Н е т і л ь к и з а в д я к и м о - ВІЧЕВИЙ КОМІТЕТ:
— А Т е л і щ а к ? — Помер... вбране в зелень, лепти і хору- т о м у т а к м а л о ( ! ? ) , ' б о д о -
ликій Україні. В і в с я осталося`І л о д е н ь к и м ч л е н а м „Бережан-
А ц е й , - а т о н , а т а м т о й — в с і х говкгг. ' х о д и л и д о н и х в і с т и , гцо в Г а -
само з чотирма стрілецькими с ь к о г о Б о я н а " , щ о співали ц і л у
згадує.
д о р о г у , але й с т а р и м с п о м и н а м , П о с х о д а х в и х о д я т ь на м о г и лнчині н і ч о г о не р о б и т ь с я , щ о
м о г и л а м и на м а й д а н і . . . В хату н а х о д я т ь і сусіди. К о ж
Н е з а б у л о , с е Л о з а них, пс д а
щ о пригадували нам кожний
ний п і з н а є , к о ж н и й р а д і є , к о ж
лу с в я щ е н и к и , л ь в і в с ь к а д е л е т у т т і л ь к и г р и з н я т а к о л о т н е ч а
ґ а ц і я і д е к і л ь к а визнатнігггих т а гцо інтелігенція не й д е ра- ПОЗІР! РОЧЕСТЕРШ І ОКОЛИЦЯ!
л о з а т о п т а т и їх. Х о ч в и г о р і л о
її о д и н ч а с , х о ч г р а н а т и з р и л и
лісок, кожний г о р б о к чи до-
ЛИйку. А д ж е в с е т с м і с ц я , к у д и
ний з а к о г о с ь п и т а є т ь с я . С к а
ж е ш , щ о з г и н у в чи п о м е р — з і
г о с т е й . Д о в к р у г и м о г и л и п о з о м з і с е л о м . Н и н і м а в в і н гга- ТОВАРИСТВО ЗАПОРОЖСЬКА СІЧ
м и х о д и л и щ е в 1915 і 16 р о ц і іетна с т о р о ж а Л у г і в і С о к о л і в г о д у п е р е к о н а т и с ь , щ о ц е в с е ўстроює
землю як плугом, хоч по м б -
гнлках п р о й ш л и тисячі Німців,
Лисоня, Жовнівка, Шибалин, тхання, а т о й сльоза блисне в с і х д о о к о л н ч г г и х с і л . А з а гги- н е п р а в д а і я к т і л ь к и в е р н е н а -
П о т у г о р н . . . О д и н д р у г о м у при- оці. — Д о б р і , к о т а н і в і в с я н а . к ми к і . т ь к а т и с я ч н а м а с а н а р о д у , з а д в А м е р и к у , р о з к а ж е т е с в о -
ПЕРШИЙ ВЕЛИКИЙ
М а д я р і в , Москалів... С е л о пиль-
гадуємо, сперечаємось, у с т а л ю д и ! Т а чи т і л ь к и вівсянські щ о з і й ш л а с я з процесіями на їм з е м л я к а м .
гго с т е р е г л о п а м я т к и п о С т р і л ь -
л ю є м о . Т у т о б о з и , т у т а р т и л є В і р ю , щ о в к о ж н о м у селі, д Велике с в я т о В і в с я ^ Н а д ними
цях. Відновляло, підсипало Після перекуски в коопера-
д о в ш е п р о б у л и С т р і л ь ц і , т а к
г р о б и , с т а в и л о щ о р а з ноні х р е -
стн, нові написи, а рік річно на
р і й , т а м п е р ш а л і н і я , з в і д с и пі
д і й ш о в запасний курінь. Балач- с а м о булоб.
к р и в д и гге р о б и л и , а л е гі по'ма-
л і с х о р у г о в і п р а п о р ц і в сиггьо-
А д ж е гге ' т і л ь к и ж о в т и х . С і в а н а С л у ж б а Б о ж а .
т и в і всі г о с т і п і ш л и н а ф е с т и н
на п л о щ у , яка в ж е з а п о в н и л а с я
П І Н Н І Н
кам немає кінця, х о ч 'сонце П р о в о д и т ь о. п р а л а т Куннць-
Зелені С в я т а в б и р а л о їх у вінки тисячами народу. Д о пізного
п р и с к о м с и п л е н а с п й ц У ^ о ' Нѓали л ю д я м ' кий, а с и с т у ю т ь усі присутні д у
вечера святкувало Вівся своє
, В НЕДІЛЮ, ДНЯ 2 4 - Г О ЛИПНЯ 1 9 2 7 Р О К У
з подільських^ квітів, між яки- Г о с п о д а р я , д о б р о г о м о й о г о ховники. Т р и х о р и с п і в а ю т ь на
порох забиває горло. ' В ПАРКУ НА В Е С Т Е В Е Н Ю .
ми світилася брилянтом нсод- в е л и к е с в я т о , 'найбільѓше в і д ча-
на щира сльоза. Ч е р е з К о з о в у д о В і в с я . ' В ж е з н а й о м о г о Л а в р а в ж ^ нем'а п е р е м і н у . Н а й к р а щ и й з них мі
су і д о часу С в я т о 'Свободи. П о ч а т о к о 2-ій г о д и н і п о п о л у д н и .
з д а л е к а в и д н о , щ о у В і в с ю нині ж и в и х . — Я к и й б у в д о б р и й шаний х о р зі Слободи З о л о т о ї
Та цього щ е з а мало було З а п р о ш у є т ь с я усі Б р а т с т в а і Т о в а р и с т в а т а в с і х У к р а ї н ц і в
с в я т о . На вступі д о села т о в п и тихий, т а к а й його с м е р т ь б у л а J Після С л у ж б и Б о ж о ї п р о м о в и . З а в д я к и праці громадян Вів-
- д л я села. В і д б у д у в а в ш и свої В РоЧЄСТЄр І О К О Л И Ц І Д О ЧИСЛеННОЇ учаСТИ. 1-6-7
народу, на б у д и н к а х ліс синьо- — к а ж е г о с п о д и н я . П е р ш и й г о в о р и т ь о. Куниць ся, а с п е ц і я л ь н о ї х н а ч а л ь н и к а
ж и т л а , подумали і над вічним Уряд Товариства.
жовтих хорўѓовоќ. В х а т у в х о д и т ь д р у г и й її чо,- к и й . Н а в и с о к і й м о г и л і з х р е - г р о м а д и , з и с к а л о с о б і н е з н а н е
ж и т л о м чотирох Усусусів, щ о в д о с і с е л о с л а в у в и ц і д і м к р а ю .
с т о м у р у ц і , н а тЛі б е з д о н н о ї
д о щ е в у днину 1915 р о к у спочи- О. п р а л а т а К у н и ц ь ќ о г о (і нас л о в і ќ „ А м е р и к а н " і в і д р а з у по-
с и н я в и л і т н ь о г о неба панує г о - В і р м о , щ о з а їх . п р и к л а д о м пі

ШНшШ
л и на їхнім м а й д а н ѓ . Ц ь о г о ро- п о п р и нього) витає м у з и к а . ч'иѓгає п о я с н я т и м е н і , ч о м у м и
в і й н у п р о г р а л и і п о в ч а є , я к т р е л о с о м ггад ц і л и м м а й д а н о м . П о д у т ь і інші с е л а , д е п о х о в а н і у-
к у 13. ч е р в н я в і д б у л о с я п о с в я - С т р у н к і р я д и Л у г о в и к і в п р о х о
б а б у л о р о б и т и . Х в и л ь к у в д а ю , нім п р о м о в л я є Л е в Леѓгкий, д е - к р а ї н с ь к і в о я к и , щ о б и к у р г а н и , КОМЕДІЯ З СІЛЬСЬКОГО
ж и т т я н а т р и дД.
ч е н н я збірне'ѓ' м о г и л и , щ о з а р а - д я т ь
з о м с т а л а памятковгім курга- плине в с т о р о н у могили. Біля
п а р а д н и м м а р ш е м
щ о слухаю, але серце м о є в ж е л є г а т в і д Т - в а „ О х о р о н и М о висипані над героями, були
в н с т у п я е н сій ш т у ц і 14. — Ціќн 8 5 ОСІБ. МЄЯТІВ.
З ;"J БАНКИТИР
с х о в а л о с я , х о ч „ А м е р и к а н " хва- гил". З пушки, привезеної зі свідками минулого, дорадника-
нои. ц е р к в и у с т а в л я є т ь с я п о х і д З а - З а м о в л е н н я слати д о книгарні „ С н о б о д м " .
Л ь в о в а , сипле на курган з е м л ю J ми т е п е р і ш н ь о г о і д о р о г о в к а -
Н а с ш і с т ь о х , з н е с т р у д ж е н и м к и в і н б у д е г о т о в и й , є ч а с п о - і л й т ь с я , щ о „ с і м о м а я з и к а м и з г р о б у „ Н е в і д о м о г о . Ў к р а ї н - замгг м а й б у т н ь о г о .
р . п р а л . К у н н ц ь к и м на чолі, б і г т и на с в о ю с т о я н к у , з п е р е д ' г о в о р и т ь л і п ш е я к своїм". В и - V О О І О А", АЗ
GRAND І Т М К Т , СГТТ, і. JMXHT И.
І
С В О Б О Д А , ЧЕТВЕР, 21-го ЛИПНЯ, І927.

ФІЛАДЕЛФІЯ, ПА. Отсим З УКРАЇНСЬКОГО


УКРАЇНСЬКІ КРАЄВИ.
іленів Бр. св. Василів, відді.
місячні зборн відбудуться 1
неділю, дня'24. липня о годині четвер
ТІЙ пополудни під ч. 610 S. AMERICA
ЖИТТЯ В АМЕРИЦІ. Натиски
І. На сім мітінг`.- ііросиіься кождоп поні- .Ід Оо-
ГЕМТРЕМК, МИШ.
НАИНОВІИШІ І НАЙКРАЩІ РЕКОРДИ Примірнс весілля.
лена коисчпо ввитись, бо є важѓ
спікши до полагодження, як приміро`
вибір колєкюріі; на збираннє ,KCPNRJ
У. Н. СОЮЗА.
П Е Р Ш И Й КОМІТЕТ ЛБМг

КОЛЮМБЇЇ Д н я 2 5 - г о ч е р в н я с. р . в і д б у
л о с я вінчання т. Ів. Х л о п а н а :
Сиротннець У. Н. Союза і кілм
нішіих справ, які
жені. Пригадуйсь
мусять бути пол.
суспендованії
коли не внрікнаюті, своїх .‚.І.іеі.-н
кшшини.
В НАС ДІСТАНЕТЕ НАИСКОРШЕ
гіаппою Е в г є и і є ю Ж и ж е ц ь к о ю стий, будуть виключені З У. Н. С`ОЮ
' Іір.псша, — І. Ѓорока, предс; І. Іші
в у к р . г р . к а т . ц е р к в і Н е п о р о ч - а. кас; О. Глдай, секр.
Е л и з а б е т , Н. Д ж . Вже є початок роботи Тим-
часового Комітету Допомоги
ДРІБНІ ОГОЛОШЕННЯ
И НАЙДЕШЕВШЕ. На хрестинах у Стефаиа Ф у р -
ю г о З а ч а т т я Преч. Д і в и Марії.
т а с а з л о ж и л и на С и р о т и н е ц ь У. І-Лсмківщині. З а й о г о с т а р а н -
ПРИХОДІТЬ
I Воконллсицкі.ождого
З Н Ю ИОРКУ

домі родичів молодого.


ІЮТЕРВЛІТ. І Й, Бо. св. о . Ні
З а б а в а в е с і л ь н а в і д б у л а с я в тая, віл. 13, по ідомляе всіх Ч.'К
що піврічний v інг відбудеться дня
Н. С о ю з а ( з б и р а в М н х а і і л о К о -
церковній, зараз по с т і г і и н н ) : С . Ф у р т а с $ 2 . 0 0 ; Т .
у я м з о р г а н і з о в а
Комітет в Е л и з а б е т , Н. Д ж .
н о місцевий
ПРОДАЄТЬСЯ делікатсссн і гросс-
ріі штор п добрій секції, добрий „ , .
нес, тижневий .торг $600—$700. р-нг
S40.0O; з 4 кімнатами, ліс на 3 літа.
п

чл̀ени
ОТПОРПНО
Гостювали самі близші зна Божій. На мітінг` МУСИТЬ ЯВИ М у ш у п і д н е с т и н а ганьбу Ціна $2,600. Голоситися до: 166-8
дня І ВНЕДІЛЇ Ф у р т а с , М. К'остнпінп, Т. Г о - СДиЧРУ STORE.
комі та Тов. „ П р о с в і т акождий
" член, бо с нижні сирами,
депо також збирати місячні вкл: ` р н н ь , А . Р у д н н ц ь к и й , І. Б у с к о , в с т и д Л е м к а м в Е л и з а б е т . щ о { 607 Е. 15th Sir—t. New Yorlc City.
ХТО НЕ М О Ж Е ПРИЇХАТИ, Т О Х А Й ПИШЕ ПО РЕКОР- З а б а в а п р о в а д и л а с я в д у ж е бо секретар більше і роіииіі в
j О. А л е к с а н д р о в н ч , Г П а в л о в и ч д у ж е м а л о їх п р и й ш л о ` иа з б о -

кліька
ч
Д И , ЯКІ Б А Ж А Є ЛІАТИ. М И ВИСИЛАЄМО ТОГО САМО- взірцевий спосіб. В і д с п і в а л о приймати не буде. Мітінпі кожлою
будуть вибуватись в першу М. Ф у р т а с п о $ 1 . 0 0 , ' — Р а з о м рн. П о к у т а х всі Л е м к и п л а ч у т ь

ГАРАНТУЄМО,
ГО ДНЯ, ЯК Д І С Т А Н Е М О
що РЕКОРДИ
ЗАМОВЛЕННЯ.
ДІЙДУТЬ Д О ВАС ЦІЛІ.
М и з н а є м о н а п е р е д , які. н о в і р е к о р д и м а ю т ь в и й т и . принагідних
За
укр. пісень під прелюдом
п р о ф . Б а с с и , т а с к а з а н о кіл

іііддакиєм'
промов.
г а д к и п-пі
секр.
по 15-ІІМ. — Василь І л.ч.ійко, $ 1 0 . 0 0 .

СІ і I.MOP, KOI І! І. Відділ 18 У. II. Со-


Я- .‚ідомл, що з днем 17. липня адреса се-
і п р о к л и н а ю т ь н а ц і о н а л ь н и х лі-
д с р і в , щ о не д б а ю т ь з а Л е м к і в -
284. щ и п у — а тут, де найшлися лю-
К О С И
Маємо австрійські серпи і коси з
З а місяць серпень м а ю т ь вийти: . де, щ о б и р о з п о ч а т и р о б о т у д л я наіі.іішпоїсеребристої стали, коса дон-
Евѓена Жуковського: ЩО НАЙШОВ, ТО ТВОЄ, дуже смішна. Ч. 27096 ремчукової г а н а з а з и в н. Д - р а крст.іри метала змінена, бо бувший се- Тамс, Вест Ва.
Л е м к і в щ и н и , Л е м к и - п а з б о р и ѓа 32 цалі, важить поверх фунта, за
П. Гуменюка: „ Г О І Г вальс, і танець ‚ЛІРИаОДИ''. Ч, 27097 кретлр аре ‚цінував чере.і :с, шо ч.іс- одним поклепаннем косить пару днів.
Кібзся зложили слідуючі ХвальаиЙ Заряде! — П р о ш у не п р и й ш л и . Ч и неМа Л е м к і в в Ціна коси $З.ОО. Перстень до коси 50 ц.
Баса В. Ділова, вийде „ГЕТЬМАНИ" Лисенка, і „СЕРЕНАДА". Ч. 27008
В нас вони будуть 12. липня. Рідну Школу в. Галичині: і адре`са ЗВУЧИТЬ: Трофнм Підлип-
Елизабет? Бабка 75 ц. Молоток 60 ц. Брусок 25 ц.
17 The.I St.. Seymour. Сонм. Про- п р и й м и т и в і д м е н е о д н у ц е г о л -
На „СПЕСЯД- П о $ 5 . 0 0 : Д р . Аг. К і б з с й , А д в . снться всіх місцевих і позлмісненнх к у ($20) на Снротинедь-За- — МTеOп і Л зе дмакєит ь к с яа ,ж ущт ь н и Серп з зубами'$І.00.
о , вщо он о в отак
їданою ВІДДІЛУ заиамятати.
#
Замовлення враз з грішми посилай-
„МАИКОВІ ТРОБЛІ З МЕРОЮ". число рекорди 27099. О. Ч а р п о в с ь к и й ; М а є р ч а к $2.00 х й с т ПРИ У к р . Н а р . С о ю з і . Д а й Б о йЯ кк и з, ' ба иярк а ю
н ат ьБ но ай к Л
ѓ вещ и н у , так
м к і в щ и н у те на адресу: 128—
п о $ 1 . 0 0 : п р о ф . Б а с с а , п-ні Я відбу ют ься в
Ця рекорда іі.-.йсмііннійша і найвессліііша за всі ного дотеперішні. іЌ) по періиім
с
ЧЯ " І Б о ж е , щ о б и В и в к о р о т к і м ч а с і тоді вони Лемки. UKRANIAN BAZAR
З провінції безпечно можете замовляти відразу по дозені їх, бо ту іукова, !і. Небоженко, і,, в Братствѓ, а О, л ю д и , . т а к н е ' т р е б а р о б и - 168 E u t 4th Str-yt, N . y York. N. Y.
рекорду всі схочуть мати. От втяв той р а л . . . алі ќІ' розпочал'и б у д о в у т а к о ї б л а г о -
іі принесе д'о і
С т р а т у л я к , В . П а л і й , п-ні Г ў л е й , j дома кожлому. а хі """ОМРОДИОЇ І н с т и т у ц і ї , я к о ю м а є б у -
1
В той спосіб ми пе по
12-ЦАЛЕВІ РЕКОРДИ ПО $1.25.
місяи'і.Іти
70004
70001
70003
(Хрестини, Ч. І. і II. — Орхестра Гуменюка.
(Христос иоскрсс і Согласно, — М. Зазуляк.
(Вірую Ї Отченаш, — .M. Зазуляк, барітон.
Ів. К о м а с , 11 -11 і Ж н ж е ц ь к а , В . :хай принесе і-.-і

с ь к н й , Ів. і Е в г е н і я Х л о п а н . А н т .
іійшс як до 25-І
Х л о п а й , М . К р у к , С т . Б у л а к о в - Рівночасно прошу
. адресу С н р о т н н е ц ь - З а х и с т прн
існів, котрі(і-і С о ю з і . З д о р о в л ю В а с
кап. до Союза, а буду , прнііо-
місячну вкладку, шоби не зачули
m
" і ж е л а ю В а м д о б р и х успіхів.
У.
mHpoj
можемо
те. робити,
Лемківщині.
ані давати, так
не
н а р і к а й т е і не п р о к . т и н а й т е
Не хоче
УКРАЇНСЬКИЙ АДВОКАТ
А Л Е К С А Н Д Е Р

ні- полагоджув всякі справи прав ні чесно


Х И Л Н К

70000 (Бог предвічний, Ч. І. і II. — М. Зазуляк. Н а з а р у к ; М . Р и х л і в с ь к н й 5 0 ц. Іван Магун, с а м о с т і й н и й ч: кого! 4


1
70002 (Весілля. Ч. І. і II. — Орхестра Гуменюка. Р а з о м $ 2 5 . 5 0 ( Р і д н а Ш к о л а ) . "рстаря. жерііюи, на Сиротинець. До- У. Н. П о м о ч и , Т а м с , В . В а . Та м и м о ц ь о г о В Е л и з а б е т ,
233 BROAOWAY. NEW YORK, N. Y.
63005 (Весіля (польська), відоѓрала Орх. Гуменюка. югі браття, мені аж встидно, —`` Woolworth B i d - . . Room 2234-2236.
На інвалідів в старім краю
ДР.` і ВІДДІЛИ х о ч при малій с к і л ь к о с т и л ю - Т.І.: Whit-b-ll 4 7 9 8 end 4799.
Ю-ЦАЛЕВІ РЕКОРДИ ПО 75 цнт. зложили слідуючі: 285. зорганізовано М і с ц е в и й В е ч е р а м и в і д ѓ о д . 7 д о 9 п і д ч.
Спис Рекордів Жуковського. СПИС РЕКОРДІВ ГУМЕНЮКА. 116 $ 2 . 0 0 : Д р . А. Т . К і б з е й Комітет, урядниками котрого
Т о в а р и с т в о З а п о р о ж с ь к д Січ в 3 4 0 EAST 17th STREET,
27093 Школярі. (Дуже комічна). 'С91 Забава в стодолі Адв. О. Чарновський; Ал вибрано слідуючих .громадян: NEW YORK, N. Y.
Г.рУКЛПН, П. П. Ton. Б. Хмелќ- Ч е с т е р , П а . , в і д д і л 388. У. Н .
27092 Родимий Краю Г091 На відспусг до Почаєва Ш т и к $1.00. іицького, від. 22, повідомляє своїх 1) Ќос'ть К а ч у р я к , п р е д с і д а - 27 Tel.: Lexibgton 2193.
27090 Молотник. ...марнів я. 27089 Вальс „Бандура" r
Р а з о м $ j.00 ( І н в а л і д и ) . місцевих і п.иамісцсвнх членів, що мі- Союза.
тійѓ в справі статут а Товариства, ріи- тель; 2) Михайло Райхиль, мі-
27086 (Ой не тиўми, луже. 27088 (Хотіла мене мати - І. К. к і місячний ВІДБУДЕТЬСЯ в суботу Хвальний З а р я д е ! — В залу- сто-предсідатель; 3) Ю р к р Ці-
(Чорні очи як терен (Гусар Гуси зганяє ісром дня 2-5. липня, О год. 7-ій ю ч - А Д В О К А Т
27083 (Що грубе, то добре Обоиязком кождоі о члена прибути ч е н н ю п о с и л а ю ч е к н а .50 д о л я - ціла, с е к р е т а р ; 4 ) М и х а й л о За-

(Зрадниця.
27087 (На весілю під хатою, Орх.
(Ой іам за лісам, хор і орх.
В У Ц С А К Е Т , Р. А й .
ак важній справі, ик статут. Донгу- р і в , які п р и з н а ч е н о на С и р о -
і члени маќ`ті, инріннати свої іа.тсі -
ѓти, бо в прошипім разі будўѓь на- Т и п е ц ь і З а х и с т У. Н . С о ю з а . Сі
капич,
першу
касієр.
збірку,
Тамже
яка
зібрано
вино-
Б. П Е Л Е Х О В И Ч
27082 ЧЛнст з краю 27085 (Ой піду я зіхер віхер кені на НЕИІІИЧ-мпо. їй. На міііиґу г р о ш і з а к о л я д у в а л и о т с і т о в а 2300 WEST CHICAGO AVENUE, ;
щрольна комісія здасть справоз- сить $75. Жертви Зложили як
27080 (Снятинська Коломийка' (Український „ту-степ" З в е с і л л я на Р і д н у Ш к о л у . CHICAGO, ILL
(Ой поїхав мій Миленький іиє за піп року. Нсявнв'шцйси член р н ш к и , к о т р і є ч л е н и ц я м и н а слідує: Василь Левчик 25 дол.;
27084 (Ой Козаче білоуснй і.іягас карі після статута. — Іван Практикує у всіх судах; вайма-;
У к р а ї н ц і в В у н с а к е т не з а б у ш о г о в і д д і л у : П . Р у б а ш , К. М і п о 10 д о л . : І. П а в л и ќ , Ю . Ц і ц і -
(На весілю при вечері Кравчук, предс. Мпх.-.їл Баглаіі, секр. еться перегляданням абстрактів; І
в а ю т ь п р н н і я к і й н а г о д і з а рід- АсГурак, М . Ќ а с п е р , С Пастер ла; п о 5 д о л . : К. К а ч у р я к М . З а - виготовляє контракти купна і про-
18082 Заручини, (польська).
ний к р а й . Н а в е с і л ь н і й з а б а в і в СКРЕНТОН, .:-`.. .! :.. І!`...^ ^!. .': . .-;нак, М . В о з и я к , Г. М и ш п и н , С
Б ) С л , , ,
канич, П. Ковальчик; по 2 дажі; перепроваджуа с п а д к о в і
27079 (Придане ?
:

27059F (Коза дереза ѓром. Івана З а т о н с ь к о г о ріши НИН SHTHH ;Й -!Мелько. А. В е р е щ а к і І: П а с т е р д о л . : І. Г а в д о в с ь к и й , М . Г р и н ц - справи; полагоджув старокраеві,
(Велика память (Пересувний
ли зібрати жертву на Рідну ЦЕРКОВНІЙ ‚іJ,, . ^у р ряядд н а ш о г о т о в а р и с т в а
AK
шак; по 1 д о л . : М. Р а п х и л ь , С 191-
27057F (Соколи, соколи 27078 (Танець під вербами 1-ій годині ПОЛО' ХГ
(Ми гайдамаки (Грай, або гроші віддай Ш к о л у . З б і р к о ю запились: Я членів црнкііі на сен іакіиь `'складає щиру подяку названим IjiaOap, І. С л о б о д я н и ќ , І. Со-
27053F (Ой поїхав дід на раки ким Шаравара і С Сагайдак. важні справи до нплаю.тженн — В. т о в а р и ш к а м , як також усім к и р а , Д . Г а в р а и я к , І. К і ц е н ю к , І.
(Ой дриґ-дриг Барац, предс; М. Гнатів, секр.
' т и м , к о т р і д о с в о г о д о м у ко-
27048F (В хаті свекрухи
(Ковалівна
27047F (Молода на відході
27054F (Pax цях-цях
Жертвували слідуючі:
П о $ 2 . 0 0 : І. М а р ч у к , І. З а т о н - С
КР
І:
ІТ
ІОН
, ПА. Бр. св. В
під. 159, повідомляє своїх чле
ііхаїла,-лядниці п р н н я л и т а д а л и . с в о ю
ґ е н е г а , В . К а р д а ш , К. П н л а т , Т . ТЕЛЄФОН: CNNNRCJ 5831.
Чечіль, Ю. Картичак. Разсм Д р . К. Д . Б І Л И Ќ
(Гамай кицю УКРАІНСЬМИИ ЛІКАР І ХІРУРГ.
ськиіі, М. Скибінський; не мітінг відбудеться 2-І. липни, і!"'іалн ' ж е р т в у на таку добродійну $75.00.
(Віват, пані свахи 27050F (Гоп. Марку, покинь сі церковній, ЇЗО N. 7TH St., .‚ара: По С л . ' ц і л ь , я к ' С и р о т н п с і г ь У. Н . С о ю - ЕПЄКТРИЧНІ ПРИРЯДН
27042F (Премудрий Соломок ( $1.00: Д. Риміпнк, Я. Ш а р а в а р а У р я д М і с ц е в о г о К о м і т е т у сві
(Ой вишеньки, черешеньки Божій. На порядку нарад б з а З а
Урядові години: від 12. до 1-ої,
(Катерина моя М . М а з у р , А . Ш о с ц ь , і. Ч о р н и й , ТіШ - — Уряд: Г. М и с и ш и н , го- д о м о в з я в на с е б е о б о в я з о к в е
27049F (Бнм-Бам (полька) від 6. до 8-ої і ПІСЛЯ умови.
27041F (Жінку не цілуй П. С а в е ч к а , М . К а р а с ь , Т . Прн- ой МІ- л о н а ; П . Б р и н г і л е в н ч , с к а р б н и к
(Ой чн ти, чи пс ти ЗЛВАСКЇ (Від кутика до кутика ликрго діла приєднувати яі 311 В. 18TH S T . , NEW YORK CITY.
згубила ѓода, С Сагайдак, І. Ќосик, І н а й б і л ь ш е членів, с т а р а т и с я у
. Українська Орхестра.

27081
Д. Медов, тенор.
(Стоїть гора високая
18177
27064
Ку-ку, вальц.
(Вся родина на весіллю
Борин, О. Р о г о ж н н с ь к н й ; по 50
ц.: С . Р о м а н о в и ч , І. Р о г о ж и н , О . вмрвіїввеи^ ладжувати балі,
коццерти, при
представлення,
чому помагати
OR. M.
AST 7th
IB CAST 7tb STREET,
STRE
SMITH
NEW YORK
(Пусти мене, мамо.
27066 (Ой не світи місяченьку
(Танцюйте, молодички
27063-F (Як ся маєш Маринќо,
Ч е р в і н с ь к и і і , І. С т р и к , Г . Д у б и
па, І. К і ц и к ; п о 2 5 ц.: К. Альб Ф І Л А Р Ф І Й Щ ! ^ ПОВІСТЬ! б у д е все Тимчасовий
Комітет.
Головищі Orchard 6 0 7 2
TeL ORCLIB
Говорпть поno Jукраїнськв.
НЕДУІИ.МУГОД, КЕВ-
(Ой іду, ой іду , р и х т і II. Н. Д р і б н и м и д а т к а м и НАНОВО ОТВОРЕНИЙ СКЛАД МЕБЛІВ,
Тож не відтягайтеся, люди J І дітни.
27056-F (Ой не ходи, Грицю (Українська мазурка НаймоаернІйшІ електричні апарати.
(У сусіда хата біла 2 0 ц.
27046-F (Дідунь, полька в п и с у й т е с ь в с в і й К о м і т е т , і по-
27051-F (Дівка в сінях стояла
(І шумить і гуде (Хлопці, не зінзйтс, полка Зібрано.разом $21.70. магайте побороти темряву та ХРОНІЧНІ НЕДУГИ МУЩИН
27044-F (Ой, продала дівчина курку 27045-Р (Сільські дівчата, полька Присутні жадали, щ о б висла` нужду, яка опанувала нашу І ЖЕНЩИН
(Содоха т н 10 д о л . на Р і д н у Ш к о л у , а 1( лічу успішно найновійшими методам№
(Щаслива жінка, полька Лемківщину.
27043-F (Шд рудий, баба руда 'Помагаю скоро в ріжних кровних не-
27040-F (Серед цвѓѓів, вальс
(Ерцем-перцем, три дочки. дол. інвалідам, щ о й зроблено. І всі д о о к о л и ч н і м і с т а н е че- дугах, нервових і шкірних, хронічні
С Сагайдак. канте, а ж ми п р и й д е м о до Вас нарости, загальне ослабленне, міхура,
Михайло Зазуляк, баритон. (Француська полька
нирок, мочеві недомагання, ревматизм,
(Не п. 27035-F (Українська полька і з б у д е м о зі сну; самі з б у д і т ь с я . жолудок, внутрішні хоробн та грудні.
(Гей. (Український гопак Лідери хай беруться до роботи, Без ріжниці, як довго хоруєте, я можу
27062-F (Ще ие вмерла Україна КОНЦЕРТОВІ СПІВИ. помочи вам. Оплати, умірковані. Огли-
щ о б улекшити нам організаці- діши пацієнта переводжу особисто.
(Марселеза Ой Дніпре мій, Дніпре МАГОНОИ СИТІ, ПА.
ю всіх Л е м к і в в один Комітет Поради і оглядини даром.
27036-F (Туман яром котиться Ой піду а лугом
(Тихо, тихо Дунай воду Реве і а стогне. На читальню „Просвіти" на ц і л у А м е р и к у . .
Баламути
Стоїть гора високая
в Стрілисках. Н а з н а ч у й т е д е н ь з б о р і в у се- DR. XINS
бе, іювідоміть нас коли, а ми
На читальню „Просвіти г Спеціяліста. Основ. 28 літ.
ЧУЖІ ГАРНІ РЕКОРДИ, радо зявимося до Вас і прмо
110 E u t 16th Street, N.w York, N. Y.
рекорди.инших народностей
С т р і л и с к а х с т а р и х зложили: межи 4th Ave. 8c irvington Pi.
ж е м о В а м . Н у ж , . к р а я н и ! М и че-
. ..нші. Понище подаємо спис В . С а м у с ь , ч л е н 3 0 5 в і д . У. Н ДОМОВИХ ПІД ЧИСЛОМ 4218 German town Ave., Nice town, Phil.. P . . Денно: 9 A. M. до 8 P. M — Неділі
їх замовляти для других або і для себе. к а є м о ! Голосіться, Д ж е р з н Си- 9 A . M . до 4 P. M.
Союза $ 1 1 . 1 5 ; п о $ 2 . 0 0 : В . Ми- На складі є урядження 1 умебльованім цілих домів і поодиноких кімнат.

50041
50042
НАИНОВІИШІ 12-ЦАЛЕВІ РЕКОРДИ:
...Май Контрі`' і ‚.Стар Спенглед Беннер". Хор і Орхестра.
Віденське Життє і На. фалях Дунаю, до танцю. Орхестра.
р о н ю к , А. В а р г а , А. І І І у ш к о , М .
П р о к о п і в ; по $1.00: Н. Гань
Річи чайновійшої моди, а ціни приступні.

1
Коли хт-` потребує: ліжок, пружин, матераців, коців, ковдр, подушок,
піря, диванів, хідників, цнрат, лінолеум, всякого рода шаф, печей, столів
-. TL, нехай зайде до: 24.5—
ті, й о н к е р с , П а с с й к , К а р т е р е т ,
весь Копетикат, Пенсилвепія
всі инші! Голосіться письмеп-
та ОДИНОКА
63006
63007
.
Польський Марш, Хор і Орхестра.
ХРЕСТИНИ польські, зложив і відоѓрав ЃІ. ЃЎМЕНЮЌ, на поль-
ськнх хрестинах співав Е. Жуковський інаша співачка п-на
Красновська.
д з у к , І. К а ч м а р ч и к , І.
н е ц ь , Н . Б а т і г , М. К н ч у л а , М . О-
садчук, М. Гайдамаха,
Голова

о. С
ВАРШАВСЬКОЇ Т О Р Г О В Л І М Е Б Л І В
4218 GERMAHTOWN AVE., PHILADELPHIA, PA.
н о на м о ю
Петро
адресу:
Ковальчик,
ДОД
РО
ГА
О.{
Б Е З П О С Е Р Е Д Н А ;

59039 Весняна Любов і Прекрасна Весна. Орхестра до танцю. Склецкович, Н. Луговий, 513 Ноаан S t . ,
55086 Серенада, вальс і Австрійське село, орхестра до танцю. І В А Н ПЕЛ Е Н С Ь К И Й .
Р о й ; п о 5 0 ц.: М . Т н х а н є в н ч , С Linden, N. J .

18202
20103
20102
НАИНОВІИШІ ЧУЖІ 10-ЦАЛЕВІ РЕКОРДИ.
Поправний, польські, зложив і відоѓрав П. Гуменкж.
Ніч Любви, русскнй вальс, орхестра до танцю.
Світить місяць, з варіяціями, цимбали.
Стасюк, Я. Ѓўменюќ,
М. В а с н л н ш и н .
В и с л а н о д о к р а ю $ЗО, а $ 1 . 6 5
І. Готра,

ПАНОВЕ СЕКРЕТАРІ І УРЯДНИКИ


ГДАНСЬКА
20095 Косово, вальс, і Ўвиди поета, вальс. Чудова рекорда до ТАНЦЮ. коштувала пересилка. ТОВАРИСТВ І БРАТСТВ! НЮАРК7Н. ДЖ. БЕЗ ПЕРЕСІДАННЯ.
20090 Маруся отравилась, співав Медовий, тенор. Слідуючі відізди:
Українські преснитеріяии купи-

Тяк^даБЕТяЖ
20089 Бордер, (русска комічна рекорда) Сарматова За Комітет:
20085 Ни жертвою в бою не. рівнім лягли, дні революційні пісні. Спі- В. С а м у с ь , М . П р о к о п і в , ли церковний будинок. , ЕСТОНІЯ . . . . . С е р п е н ь 9.

200SJ
20086
вав Медовий.
Пісна Арестанта, співав Медовий.
Как проживаєте, щекорда до таицю. дуже голосна.
А. В а р г а .
ТОВАРИСТВА НЕ МОЖУТЬ ОБІЙТИСЬ.
Коли Ваше Братство чи Товариство потребўа
В п о н е д і л о к , д н я 17. л и п н я ,
у к р а ї н с ь к а п р с с в и т с р с ь к а гро-
f ЛІТУАНІЯ . . .
ЕСТОНІЯ ....
С е р п е н ь ЗО.
В е р е с е н ь 20
І Г
.20045 О, Катеріна. співав комік С. Сарматів. ДО Б. Ч Л Е Н І В У К Р . АРМП мада перебрала в посідаішє
народного або американського прапора, церков- По д а л ь ш і інформації го-
12048 Весела вдова, вальс до танцю. них хоругов, лент, відзнак, шапок або инших рі- ц е р к о в н и й б у д и н о к в р а з з па-
В ПИТСБУРГ ТА ОКОЛИЦІ, л о с и т и с я д о місцевих аген-
14269 Італійська, скрипка з гітарою, танець. і чий, то зверніться до нас з замовленнем.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗБОРИ СТРІЛЕЦЬ- р о х і я л ь н н м д о м о м п і д ч. 4 7 Бі- тів, або пишіть до:
18122 Весілля у Вітоса, танці. МИ Є САМІ ФАБРИКАН-
Д Л Я . .-.ИГОДИ посилаємо С О. D. Пришліть ну мери ;. і
коі Г Р О М А Д И ТАМИ І ТОМУ У НАС
кой стр. Се церковне майно
відбудуться в НЕДІЛЮ, 24-го ЛИПНЯ вартости $50.000 відкупили у Й. A , U.
рекордів, що бажаєте. За рекорди заплатите, як почтар ДІСТАНЕТЕ ДОБРУ РО-
принесе до хати. Менше як 5 не висилаємо. ц. p., о грд. в-тій вечером, в Народнім. ST., NEW YORK, N. Y.
БОТУ, А МАТЕРІАЛ ЛІ- к р а ї н с ь к і п р е с в и т е р і я н и в і д мі
Вже є нова книжка зі словами до всіх Весільних Ре- Домі, l l t h St. (бічна) C-r-on St. S. S.
кордів. Х т о ' в нас рекорди купує, тому до рекордів ПШИЛ І В ДЕШЕВШІЙ сцевої пресвитерії, яка побуду-
PitUburgb. P.. Street O r - No. 50, 53. ЦІНІ ЯК ДИІНДЕ.
слова даємо даром. вала була церковний будинок
Справа дуже важна, тому присут-
Всі з а м о в л е н н я на рекорди та инші для Вас ЦІНИ НАШИХ ПРАПОРІВ:
ність всіх е обовязконл, а також ППОІ д л я місії МІЖ У к р а ї н ц я м и в Н ю -
3Американський
ІП
потрібні річи, посилайте на т а к у адресу:

ВИДАВНИЦТВО ЗВІРЮК НА ПЯНО ^СУРМА"


снться не спізнятись.
З А ОРГАНІЗАЦІИНИИ КОМІТЕТ:
167-8

Осип Луцейко.
^ ^
Український прапор з гербом ка обі сторони:
прапор:
W
mrj арку в тім порозумінню,
громада з м о ж е його відкупити
що

с в о ю в л а с н і с т ь , к о л и б у д е ej
ПЕТРО ЯРЕМА

SICH0WYB
.AZAR3.4 Е. 7 St., New York вЯЛРІША"
11
И.Й 2
МП7Т Л 8
Ї;.^ І П
`%ії с и л і с е з р о б и т и . С е п е р ш а у-
країнська пресвитерська церк-
.10-5 $6.00 $7дХ} ${ОМ
Кожде Товариство, чи Братство потребуй все до публичних виступів, як па в світі; з о р г а н і з о в а н а в о н а

сейчас н
нашаТоІ-
паради, пікніки І прогульки, виступити з своїми прапорами, відзнаками Г ЗАННМАЄСЬ ПСВСОРОНАМИ
- (Біля Бюра Загаевича) лентами в шапках.—Просимо щиро всіх Українців удаватись до нас і 18 р о к і в т о м у . j
BROOKLYN, NEW
ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА повним довірам, бо ми ручимо за тревалість Гкрасу замовлених у
кождого д н я в і д 9. р а н о д о 9 вечер; в неділі Щна $2.00. "
чий Ми уділимо Вам всяких Інформація і вишлемо Вам мта- -
Др. Д. В. Лоск, представник і околицях.
до 5-ої. пополудни. Можяв набути в Книгарні -Свободи"! льог з взірцями і подамо Вам докладну ціну. Не відк-адайтс але тгшгп, І пресвитерії передав ц е р к о в н о - I t ЗЗТ_'
МИР01І СУРМАЧ, управитель Січового Базару.
Член У. H. С в і д . 130.
,

8 3 Огшші
- S V O B O D A "

St.. J . - r Q t y , N. J .
"EACLE REGALIA COMPANY му комітетові „ д і д " і з т о ю хпи- I
Лею г р о м а д а стала г о с п о д а р е м
NlpW. Y O R K CITY
TELEPHONE: O r c h a r d `.

115 Nassau St.. New York. N.Y


M y
у своїй хаті.