You are on page 1of 4

SVOBODA U K R A I N I A N D A I L Y

УРЯДОВИЙ ОРГАН З Л П С - Л Ю ! ОВОІ ОРГАН13л.ЦІТ^РЙЙГЇЬКИИ


СОЮЗ В ЗЛУЧЕНИХ ѓ№РЖАВАХ АМЕРИКИ.
НАРОДНИЙ OFFICIAL ORGAN OF THE UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION, 1-м.
FC
В,
У№АЇНСЬКИИТЙ^ЩАЄУ
^опішш^ V
j Тт
І`
ГРН ЦЕНТИ. РІК XXXV. Ч. 169. Д ж е р з и С и т і , НІ Д ж м с у б о т а , 23. липня, 1927. VOL. XXXV. No. 169. J e r a e y С і с у , N. J . , S a t u r d a y , J u l y 2 3 . 1927.

АНГЛІЙСЬКІ ГАЗЕТИ ОСУ КНИГА ЖИТТЯ. ІЩЕ ВІДГОМІН УКРАЇНСЬКО


ЖАДАЮТЬ ВІД АМЕРИКИ ПОКИНУТИДЖУЮТЬ АМЕРИКАНСЬКУ
№КАРАЃВЎ
ПОЛІТИКУ В НІКАРАГВІ.
ЛОНДОН, 21. липня. — В
Радянський уряд м а є намір ПОЛЬСЬКІЇ ВІЙНИ. КАРЛО ХОЧЕ БУТИ КОРОЛЕМ
кількох англійських газетах по-
з а в е с т и в к о ж д і м селі с п е ц і я л ь - ! В перших днях листопада
ПРОГОЛОШУЄ СВОЄ ПРИНЯТТЄ КОРОЛІВСЬКОГО ТИТУЛУ
ВСЕАМЕРИКАНСЬКИРІ
ВІДКЛИКАННЄМ
РОБІТНИЧИЙ
ВІЙСК.
КОНГРЕС ЗА
нвнлася критика американської
політики в Н і к а р а г в і . Вони під-
ні к н и г и п р и с е л ь р а д а х , д е к о ж - 3 9 1 8 року команду стаціїПід
НИЙ г о л о в а р о д и н и в п и с у в а в б и ` б і р ц і б і л я Л ь в о в а о б н я в на при- ПАРИЖ, 21. липня. — Б у в ш и й наслідник румунського пре-
стола Карло, к о т р о г о с в о г о часу п о з б а в л е н о прав д о насдід-
В А Ш И Н Г Т О Н , 21. липня. — Bee-Американська Федерація всі і н ф о р м а ц і ї п р о с е б е т а с в о - . к а з Н а ч а л ь н о ї К о м а н д и у Л ь в о -
ч е р к у ю т ь з в д о в о л е н н є м а м е р и - бу, в і й с ь к о в о ї с л у ж б и , п о д
Праці ухвалила нині о д н о г о л о с н о р е з о л ю ц і ю з а с е й ч а с о в и м
канські протести проти прнсут-
ленів: від дня ў р о д и н , шлю-ГВІ підстаршина Української Г
ѓ ' р я д о в и х п о в і д о м л е н ь а ж СЬКИЙ. М і ж іншим ВІН м а в в і д
ства з а його явне скандальне життя, д а в д о зрозуміння пред-
нідкликаннєм американських війск з Нікарагви. лицько'і Армії В а с и л ь Д о б р я с т а в н и к а м а м е р и к а н с ь к и х г а з е т , щ о він н е з р і к а є т ь с я с в о ї х
иости а м е р и к а н с ь к и х військ у д о стану с в о г о г о с п о д а р с т в а . З б и р а т и з б р о ю від тисячів Ж О В - прав д о наслідства, уважається далі одиноким правним на-
Резолюція каже, ш о доперва по відступленню американ-
Нікарагві. т а к о ї книги м о ж н а б и д о в і д а - нірів австрійської` армі с л і д н и к о м с в о г о б а т ь к а на п р е с т і л Р у м у н і ї т а щ о він с к о р о
с ь к и х в і й с к з' т о г о к р а ю буде населенне т о г о краю могло в
тися, х т о має п р а в о г о л о с у в а т и , б е з л а д н о вертали зі с х о д у до- поверне д о Румунії обняти правління.
повні в и р і ш и т и с в о б і д н о свої с п р а в и . Р е з о л ю ц і я в и с к а з у є в е -
ликий жаль з приводу присутности американських-війск у ляцькии ПОХІД ПРОТИ j скільки хто має худоби, які мів. При відбиранні з б р о ї , коли Тимчасом у газетах, інспірованих румунським урядом, про-
Нікарагві. „ЛУГІВ". к о д и , щ о к у п л е н о т а п р о д а н о І о д н і ї з повертаючих, П и л и п г о л о ш е н о п о с л і д н и й л и с т п о к і й н о г о р у м у н с ь к о г о к о р о л я Ф е р -
— п р о с т о в с е ж и т т я л ю д и н и т : П р у с , у ч и т е л ь з К е н д е р і в ц і в к о - д н н а н д а д о К а р л а , в я к і м Ф е р д н н а н д п р о с и в К а р л а не п і д п о -
З а х о д о м м і с ц е в о г о с в я щ е н и - п о л і т и ч н о - с у с п і л ь н о - е к о н о м і ч - л о К а м і н ќ и С т р у м і л о н о ї , не з в а - сити своїх прав д о р у м у н с ь к о г о п р е с т о л а т а не в т р у ч у в а т и
СЕНАТОРИ ЗНОВА ДОБИВАЮТЬСЯ НАДЗВИЧАЙНОЇ СЕСІЇ ка о . С а в ч а к а т а д е л е г а т а ПОВ. ш н і с т а н к р а ї н и . І д е я г і д н а пай- ж а ю ч и па з а в і з ' в а н н я , н е х о т і в к р а ю в в о є н н у х а л е п у .
КОНГРЕСУ. централі „ Л у г і в " В . Подобнп- більших мрійників людс`тва в і д д а т и з б р о ї , а щ е й з а г р о з и в ) Р у м у н и в П а р и ж и к а ж у т ь , щ о р е г е н т и не в д е р ж у т ь с я д о в -
с ь к о г о з С я п о к а п і д п и с а н о у Т р е б а т і л ь к и в с і х н а в ч и т и пи- р е в о л ь в е р о м , Добрянський в и - г о п р и п р а в л і н н ю , б о н і б и т о н а р і д х о ч е К а р л а . З а т е з Р у м у н і ї
С Е Н А Т О Р С М У Т НА К О Н Ф Е Р Е Н Ц І Ї З К У Л И Д Ж О М .
' н а с і в н е с е н о д о в о е в і д с т в а щ е с а т н , в и х о в а т и в них р и л ь н у д н - с т р і л н в і у б и в й о г о на м і с ц і . т е л е г р а ф у ю т ь , щ о К а р д о в а п а р т і я в Р у м у н і ї д у ж е м а л а т а ш о
Р Е П И Д СИТІ, Савт Д а к о т а , 21. липня. — Сенатор Смут з
1 5 7 4 ц. р . с т а т у т и н а з а с н о в а н - І с ц п п л і н у і... м а й ж е л і т е р а т у р З а ц е п р о к у р а т о р і я в и г о т о в и л а вона не м о ж е навіть з і б р а т и с я на відвагу п о ч а т и якийсь рі-
Юти, предсідатель фінансового комітету сенату, відбув у літ-
і і я В П е л ь п і й „ Л у г у " і ц е д а л о н и й т а л а н т . А б о р о з д і л и т и в с і х й о м у а к т о б в и н у в а ч е н н я з а зло-" ш у ч и н к р о к Д Л Я в і д з и с к а и н я п р е с т о л а д л я б л у д н о г о к о р о л і в -
иім д о м і п р е з и д е н т а К у л и д ж а д о в ш у к о н ф е р е н ц і ю т а п р е д л о -
п о л ь с ь к і й п о л і ц і ї н а г о д у в и я в и - 1 п и с ь м е н н и к і в і п у б л і ц и с т і в н`ѓ ш м о р д у з $. 134 к. з . с ь к о г о сина.
жив ирезндегітовн домаганнє скликати надзвичайну сесію кон-
ти вповні п р с с л о в у т у е н е р г і ю iijселах, щ о б и з р а н к у д о ночі х о Д н я 14. і 15. ж о в т н я 1 9 2 6 р .
гресу для розглянений ріжних пильних справ, г о л о в н о с п р а в и
д о п о м о г и ж е р т в а м виливу ріки Місісіпі.
напрямі тероризований насе-;Дилн по ХАТАХ і після щ и р о ї р о в і д б у л а с я р о з п р а в а п е р е д су-
ПОХОРОНИ ПОЛІСМЕНІВ, ПОГИБШНХ ПІДЧАС ЗАВОРУШЕНЬ.
ленпя. з м о в и п е р е н о с и л и псі ф а к т и дом присяжних і його засу- У ВІДНИ.
Він п р е д л о ж и в т е ж п р е з и д е н т о в і ! п л я н с в о г о к о м і т е т у і ц о -
до дальшого обнижеиня податків. Н е д а в н о в ' п а в д о с е л а п о с т е - денні джсио за злочин убивства з
$. 1 4 0 и а ч о т и р и р о к и т я ж к о ї
ПОХОРОНИ ВІДБУЛИСЯ БЕЗ ДЕМОНСТРАЦІЙ.
В І Д Е Н Ь , 21. липня. — В присутности австрійського пре-
С е к р е т а р т о р г о в л і Г у в е р з а п е р е ч и в ч у т к у , б у ц і м т о він з б и - р у н к о в і п і і п о ч а в у р і ж н и й СНО-
сіб с т р а ш и т и х л о п ц і в . На ж а л ь , ЯК ВИГЛЯДАЄ ПРОЩАЛЬ- в я з н и ц і . П р о т и ц ь о г о з а с у д у о- зидеита Гайніша, канцлера З а й п л я та начальника поліції п о -
р а є т ь с я р е з н і н у в а т и зі с в о г о с т а н о в и щ а , щ о б и к а н д и д у в а т и
знайшлося кількох слабодухів, НИЙ ВИСТУП? бороисцЬ а д в о к а т д - р Л е в Г а н - х о р о к е н о нині 5 п о л і с м е н і в , ш о з г и н у л и п і д ч а с з а в о р у ш е н ь
проти Кулиджа.
які, залякані, в і д п е к а л и с я с в о - к е в и ч в н і с зажалення д о Н а й в п - . у „червону пятницю" минувшого тижня. Похорони відбулися
Визначний варшавський ар щ о г о С у д у у В а р ш а в і . Д н я 11
їх підписів на с т а т у т а х . ОЧЕ- спокійно. О д и н о к у п р о м о в у на г р о б і в и г о л о с и в к а т о л и ц ь к и й
тнст Вл. Ярач приїхав на г о
КОМІТЕТ ДЛЯ СПРАВИ САКА й ВАНЦЕТТІ ПОКІНЧИВ видио постерунковиіі сейчас
стипні
ЛЮТОГО 1927. р. в і д б у л а с я р о з
в и с т у п и д о л ь в і в с ь к о г о п р а в а п е р е д Найвищим С у д о м
священик.
В с у б о т у в і д б у д у т ь с я ' п о х о р о н и д р у г и х ЗО ж е р т в з а в о -
ПЕРЕСИЎХАННЯ. зробив протоколярне донесен-
театру. Успіх й о г о був повний у В а р ш а в і , який прихилився д о
рушень.
н я , щ о на с т а т у т а х „ Л у г у " н е м а
ЗАСУДЖЕННІ ВЕДУТЬ ДАЛІ ГОЛОД1ВКУ. як театр. Аж ось безпосередньо зажалення н е в а ж н о с т н , ухі
власних підписів і супроти то- Австрійський представник у П а р и ж и поясняв віденські з а -
Б О С Т О Н , 2 1 . липня. — С а к о й Ванцетті далі відмовля- перед прощальною в и с т а в о ю вирок львівського суду й
го староство заборонило за- ворушення як вислів подражиення народа через зле економіч-
ю т ь с я від всякої їди. Вязничиий л і к а р о г л я н у в їх т а к а ж е , щ о
вони щ е з д о р о в і .
гальиі з б о р и т о в а р и с т в а . ВСЕЖ а р т и с т щ е з . І т о щ е з із сценн, р е к а з а в справу д о поновної вже
п е р е о д я г н е н и й д о с в о є ї р о л і , н а р о з п р а в и звичайним с у д о м у
не п о л о ж е н н є . Ф а б р и к и м і с т а н е й д у т ь , я к т р е б а , б о н е м а ю т ь
капіталу. Селянство потребує капіталу для поправи рільииц-
т а к и з н а і і ш о в с я у н а с х о ч о д и н 10 х в и л и н п е р е д п о ч а т к о м в и -
Комітет, установлений губернатором Фўлером для розгля- Львові.
В. Лісняк, ш о не н а с т р а ш и в с я ставн. Л и ш и в у своїй р о з д я - тва. Гроший добути тяжко, і тому в населенню панує невдо-
нения с п р а в и С а к а й В а н ц е т т і , в ж е п о к і н ч и в п е р е с л у х у в а т и с в і д -
п о г р о з , а п о с п и т а в поліцая, чи гальиі лист д о одної артистки, Д н я 22. червня ц р. в і д б у л а - воленнє, яке легко д о в о д и т ь д о роздражнення.
ків і в п о н е д і л о к б у д е в и с л у х у в а т и а д в о к а т і в т а п р о к у р а т о р а .
Комітет, О б о р о н и С а к а й В а н ц е т т і п л я н у в а в на 3 1 . л и п н я
е ш с де в світі т а к а д е р ж а в а , я - п е р с т е н ь д л я передачі своїй ся р о з п р а в а п е р е д ЗВИ'чайним ЯПАНСЬКІ РОБІТНИКИ `ПІДНОСЯТЬ НЕБУВАЛІ ПРЕТЕНСІЇ.
ка з а б о р о п ю в а л а б и с в о ї м ж н - д о н ь ц і і... м о в к а м і н ь У в о д у . т р и б у н а л о м , у с к л а д я к о г о в х о - ЖАДАЮТЬ ВІДШКОДОВАННЯ ЗА ПРОДАЖ
в е л и к и й - л е ^ н с т р д ш и н и й п о х і д у північнім.части Бостону, але
телям закладати пожарні това- Ярач б у в неврастеніком, недав- днли радник Байорек, Ќоман і ПІДПРИЄМСТВА.
п о л і ц і я не х о ч е н а с е й п о х і д д а т и д о з в о л у .
р и с т в а . В л а д а х о т і л а би, щ о б и ІІІО п е р е ж и в л ю б о в н у т р а г е д і ю , З а в і с т о н с ь к и й . О б в и н у в а ч у в а в
у пас б у л а тільки одна „ с т р а ж ќ п р о б у в а в у ж е покінчити с а м о - п р о к у р а т о р В і з у й , б о р о н и в д-р
ТОЌЮ, Япан, 21. липня. — Робітники Ніпонфон Г р а м о -
фои ,Ко„ ш о вирабляє грамофони й грамофонові плити, д о -
ВЛАСТИТЕЛІ КОПАЛЕНЬ КУПУЮТЬ МАШИНОВІ КРІСИ. , іпожарна". я к о ї ч л е н и на л а т и н - в б и с т в о м , у ж и в а в с и л ь н и х н а р ` Л е в Г а н к е в и ч . П о цілодеі відалися, ш о властителі продали підприємство американській
ЗБИРАЮТЬСЯ ОТВОРИТИ РОБОТУ В ОГАЙО В ПОНЕДІЛОК с ь к і с в я т а няні п о б и л и с я д о к о т и к і в — п р о в с е ц е з н а л и в розправі трибунал засудив грамофоновій компанії Коломбія та вислали сейчас д о с в о г о
К О Л А М Б А С , О г а й о , 21. липня. — Властителі копалень мяг- к р о в н з а л і з н и м и т о п і р ц я м п , п о - т е а т р і . А л е н і х т о не с п о д і в а в с я , Д о б р я н с ь к о г о з а в б и в с т в о на підприємства делегацію з протестом проти продажи. Якби
к о г о в у г л я з б и р а ю т ь с я н а всі с п о с о б и л о м а т и с т р а й к р о б і т - д е р л и на с о б і о д я г и т а ПОЛОМИ- щ о м о ж н а із с ц е н и в и й т и на в у - к а р у 14 м і с я ц і в в я з н и ц і і п р и - п р о д а ж у ж е д о в е р ш е н о , в о н и з а ж а д а л и п і в м і л і о н а є н і в в і д -
ників. П р о г о л о с и в ш и , ш о вони п о ч и н а ю т ь п р а ц ю в своїх к о - ли з а л і з н і ш е л о м и , ч и м д о к а з а - л и ц ю і щ е з н у т и , м о в о с о б а з а н о р о в и в д о неї а м н е с т і ю , ' т а к , шкодовання.
пальнях у слідуючий понеділок, вони добули собі судову з а - л и , на щ о с а м е п о л ь с ь к і „ с т р а - к у л і с а м и п е р е д о ч и м а гляда- до Д о б р я н с ь к и й в и й ш о в в і л - В л а с т и т е л і ж а д а н ь р о б і т н и к і в не с п о в н и л и , а з а м і с ц ь с ь о г о
борону проти виставлюваиня пикет робітниками, а рівночас- ж е " п о українських г р о м а д а х чів. Ш у к а ю т ь усі: поліція, д е - р а з у на в о л ю . Ц е м а б у т ь у ж е о - з а м к н у л и ф а б р и к у .
ІО з а к у п и л и м а ш и н о в і к р і с и н і б и т о д л я о х о р о н и с в о ї х м а є т к і в . закладається. тектнви, приятелі; талановитий стання р о з п р а в а п о 8 довгих
роках з тих, щ о з а основу м а - ПОЛЬЩА ЗНОВА
і ІНТРИГУЄ.
ДЕМПСІ ЗНОВА ПОБІДНИКОМ.
Ми` одначе
ступимо
від с в о г о нс від- а к т о р о б д у м а в останній
і хочби нам і десять виступ дуже ефектовно.
свій
лн п о д і ї з у к р а ї н с ь к о - п о л ь с ь к о ї
ВАРШАВА, ПЛЯНУЄ НОВУ КОНФЕРЕНЦІЮ.
21. липня. — Польський уряд покликав д о
‚‚стражей" накинули, то не ІІНИ.
В Е Л И Ч Е З Н А К У Л А Ч Н А БІЙКА ПРИ З Д В И З І 80,000 Н А Р О Д А . По чотирох днях Ярача
‚спічнемо В наших' з а х о д а х , до- Варшави своїх представників д о балтійських держав, д о Ту-
віднайшли в однім підзорлнвім
Н Ю Й О Р К , 2 1 . л и п н я . — У б е й з б о л о в і м п а р к у А м е р и к а и - І к и не д і б е м о с я д о з а с і ю в а н н я у р е с т о р а н ч и к у м а й ж е з о в с і м н е - ПАМЯТНИК ГЕРОЯМ. реччнни, Чехословаччини та Німеччини, ш о б и нарадитися над
скликаниєм якоїсь нової конференції. Польський представник
с ь к о ї Л і Ѓ н в і д б у л а с я т у т нині в е ч е р о м у п р и с у т н о с т и 8 0 , 0 0 0 j н а с „ Л у г у " . прнтомігого. Ш о він р о б и в 4 Д н я 12. т р а в н я ц. р . в с е л і у Москві був сими днями в В а р ш а в і .
народа боксерська бійка межи б у в ш и м т я ж к и м чемпіоном сві-
дні, н`евідомо; який х а р а к т е р ( Ч е р н и х о е і , т е р н о п і л ь с ь к о г о
т а Д ж е к о м Д е м п с і а б о с т о н с ь к н м м о р я к о м ДжекЬтИ Ш а р ќ і . .
БЕЗГЛУЗДИЙ РЕКОРД. м а в й о г о і і е п р и т о м н и й стан, не- віта, в і д б у л о с я с в я т о ч н е в і д -
АМЕРИКАНСЬКІ ПОЛЯКИ ВИТАЮТЬ ПІЛСУДСЬКОГО. '
Бійка покінчилася п о б і д о ю Демпсі.
Б о р о т ь б а та б у л а ц і к а в а з т о ї п р и ч и н и , ш о в о н а м а л а в и - Французький т а н ц ю р и с т
в і д о м о ; Причина й о г о утечі — ќ р и т т я п а м я т н и к а п о л я г л и м з
н е в р а с т е н і я на т л і л ю б о в н о г о т о ї г р о м а д и в с в і т о в і й і ў к р а ї н -
ДАЮТЬ ЙОМУ ПРЕЗЕНТИ,
З ПРИВІТОМ. АЛЕ МАЮТЬ КЛОПОТИ
Ш а р л ь Ніколи хотів п о к а з а т и у
рішити, хто буде битися в будучности з теперішннм чемпіоном
світа Ю д ж і н о м Тані. Публика з а п л а т и л а за вступ коло міліона Барсельоні, який ТЕМПЕРАМЕНТІ
і а ю т ь Ф р а н ц у з и . Він т а н ц ю в а в
розчарування. Артист
Виїхати д о с а н а т о р і ї .
р і ш и в ській в и з в о л ь н і й війні — п р и
м а с о в і м ЗДВНЗІ н а р о д а о к о л и ч -
В А Р Ш А В А , 21. липня. — У палаті м а р ш а л ќ а Пілсудського
з я в и л а с я нині д е л е г а ц і я 6 0 0 П о л я к і в з А м е р и к и , я к і н е д а в н о
д о л я р і в , — н а й б і л ь ш а с у м а , з а п л а ч е н а д о с і з а бійку, в якій ш х г р о м а д та „ Л у г і в " . Посйп-
не б р а в у ч а с т и ч е м п і о н . 10 д н і в б е з у п и н у , в і д п о ч н в а ю - приїхали сюди на відвідини р і д н о г о к р а ю . Д е л е г а ц і я в р у ч и л а
АПАРАТ ПРОБУДЖЕННЯ іення п а м я т н и к а д о в е р і н и п м і -
Б о р о т ь б а м і ж головними противниками тревала в цілих після к о ж н о ї г о д и н и т р и маршалќові! в дарунку гарно вироблену шаблю.
сцевий завідатель о. Побереж-
в и с т у п і в ( „ р а в н д " ) . О б а б и л и с я з а в з я т о , н е щ а д я ч и ні с е б е хвилини. Поліція гляділа на ЖИТТЯ. П і д ч а с ирн в и т а н н я м а л а п р о м о в л я т и п а н н а Яну ш е в с ь к а з
ний у п р и с у т н о с т и д в о х с в я і ц с -
ВИХИ.іястого
ні п р о т и в н и к а . В с е м і м в и с т у п і Д е м п с і в д а р и в Ш а р ќ і л і в о ю
р у к о ю в щ о к у т а к с и л ь н о , ш о с е й . п о к о т и в с я н а з е м л ю та н е д н і в с п о к і й н о ,
НИЛА й о м у прОДОвЖЯТИ
д е р в і ш а 10
ЗАКИ СВОЄ
не з а б о р о -
ви
В інституції кримінальної ме- ннків. О т е ц ь П о б е р е ж н и й внго-
{ д и ц и н и у Відні д р . Р.пзсймепгер л о с н в к о р о т к у п р о м о в у , в якій
Дітройту, але застрягла підчас промови. Пілсудський став ї й
п о м а г а т и , а л е се н і ч о г о н е п о м о г л о , б о п а н н о ч к а р о с л л а к а л а с я
міг у с т а т и , ш а р ќ і п р о т е с т у в а в п р о т и п о с л і д и и х у д а р і в , я к не- т а не м о г л а д о к і н ч и т и п р и в і т у . '
р о б и в ц і к а в і е к с п е р и м е н т и г: з в е л и ч а в п о г и б ш н х з а К р а щ у
правних, але роземннй суддя признав його правно побідженим. д о ви щ е .
своїм новим чудодійним апара д о л ю українського народу та

ПРИГОДИ ВІТРИЛЬНОГО КОРАБЛЯ.


дивні злочинці В ЗВІРИННОМУ т о м . Д о ц ь о г о ч а с у він у ж и в а в ВИЗВАВ присутніх, а б и память
й о г о д л я ш т у ч н о г о в і д д и х у п р и п р о н и х о с т а в а л а на в і к и в с е р -
ВАТИКАН РОЗГОВОРИВСЯ ПРОТИ АМЕРИКИ. Т
НЮ ИОРК, 21. л и п н я . — Нині з а ї х а в д о с ь о г о п о р т у на-
СВІТІ. потопельниках, яких добули з цях українського народу. Па
НАЙШОВ В П ФІЛЬМАХ СМЕРТЕЛЬНУ ОТРУЮ.
РИМ, 2 1 . л и п н я . — О с е р в а т о р е Р о м а н о , о ф і ц і я л ь н и й о р г а н
решті довго морськими урядниками вижиданий трищогловий
корабель Кингсвей, про я к о г о в ж е від кількох місяців ходили
Оксфордський біольог ГОКС- в о д н , — цими д н я м и він -пере- м я т и и к з д в н г и е н о с е р е д села
вів ц і к а в і ш и й д о с в і д : д о а н а т о - біля церкви, з т е р е б о в е л ь с ь к о -
л е й в и д а в д о в ш у п р а ц ю .ПРО м і ч н о ї с а л і д о с т а в и л и т р у п 40- г о к а м і н н я , а н а н ь о м у на с и н і х
р и м с ь к о г о п а п с т в а , п о м і с т и в нині н а п а д н а а м е р и к а н с ь к и й
фільмовий промисл. Приводом д о сього м а л о б и бути ніби до-
найріжнійші страшні чутки. кесеннє, ш о А м е р и к а х о ч е д а в а т и т а к о ж повчаючі ф і л ь м и .
злочинців у звіринному с в і т і . л і т н ь о ї ж і н к и , я к а с к о ч и л а з ПІ- з а л і з н и х таблицях видніють{
Капітан к о р а б л я Л о р і з а я в и в у р я д н и к а м , щ о вступили на З того приводу папський орган уважає за потрібне остерегти
Він д у м а є , щ о с е р е д з в і р і в т р а - г о п о в е р х а ' і п о д о р о з і д о ціпи- і м е н а г е р о ї в . П р и с у т н і х б у л о
корабель, ш о від самого початку п о д б р о ж и минувшого груд- Европу перед смертельною отруею, яка міститься в амери-
п л я ю т ь с и т а к с а м о з л о ч и н н і и а - т а л ю в м е р л а . 4 ѓ о д . п і з н і ш е 150 д у ш .
ня м о р я к и з а х о в у в а л и с я я к б у н т а р і . К о л и к о р а б е л ь п р и ї х а в канських фільмах.
ИЛИ, ЯК і с е р е д л ю д е й . П р н - д - р Е н з е Й м Є і ї ґ е р п р и п о м о ч і
д о С е к о н д е в А ф р и ц і , капітан приняв на к о р а б е л ь н о в о г о ку- І У ч о м у с а м е л е ж и т ь ся смертельна о т р у я американських
міром у зоольогічних садах ба- елєктричности з р о б и в помер-
харя, Мулята Ерла Бетиса, а рівночасно з ним і й о г о жінку,
б е з я к о ї к у х а р не х о т і в ї х а т и . М і ж н е ю а м о л о д и м німе'ць-
чиліг, щ о б у з ь к и і п о д і б н і вели- щ і й м а с а ж ж и в о т а і в п у с т и в с о -
кі п т а х и н а р о ч н о д о п у с к а л и с я л я н и й к в а с у ж и л у р у к и . К р о в
ШЛЮБНІ РОКОВИНИ, ф і л ь м , с ь о г о папський о р г а н в и р а з н о не к а ж е . Д о г а д у в а т и с я
ТІЛЬКИ м о ж н а , щ о в а м е р и к а н с ь к і й м а т е р і я л ь н і й в и с ш о с т и . А -
ким к о р а б е л ь н и м м а ш и н і с т о м Б а д к е с к о р о з а в я з а л а с я л ю б о в н а
афера. Бетис терпів якийсь час, але відтак став жінку остері-
вбивства. Т а к с а м о пчоли,
розлютяться, то' перемінюють
КОЛИ Часом дехто бажавбн знати,
почала кружити, а живчик би-'які т о коли припадають ш л ю б
мернка, каже папський орган, ставить хмародери, але ми,
Е в р о п а , с т а в и м о к а т е д р и . В нас є с т а р а ц и в і л і з а ц і я , я к а б о г а т о
г а т и , а к о л и в о н а . й о г о н е с л у х а л а , в і н н а п а в н а неї з б р и т в о ю т и с ь . П о м е р ш а не в о с к р е с л а , а - ні р о к о в и н и . І т а к : П е р ш о г о ліпша від американської, ново придуманої.
ся у справжніх злочинців,
в р у ц і т а п і д т я в Тй г о р л о . П о ш і с т ь о х д н я х т я ж к о ї м у к и в о н а лс експеримент доказав, щ о у року паперові; другого ро-і „Американські ф і л ь м и , с в і д о м о чи не с в і д о м о , п х а ю т ь у
Л ь о . м б р о з о каже, ш о в Абіси-
вмерла. випадках припиненого обігу у К — полотняні; трстого ро- нас с м е р т е л ь н у о т р у ю , яка м у с и т ь м а т и п о в а ж н і наслідки д л я
нії т р а п л я л и с я н а в і т ь в и п а д к и ,
Б е т и с п р о б у в а в п о п о в н и т и с а м о в б и й с т в о , а л е м о р я к и й о - щ о вівці і к о з и , які п р и в и к л и к р о в и , н а в і т ь у т р у п і в , м о ж н а ' ќ ў — ш к і р я н і , п я т о г о р о к у — н а с Т о м у ми м у с и м о с т е р е г т и с я . Най А м е р и к а н ц і д е р ж а т ь с в о ю
м у не дал'и. Б е т и с а а р е ш т о в а н о , щ о б и й о г о с у д и т и з а в б и й с т в р , ї с т и к а в у , в і д з н а ч а л и с я й а х и л а - о ж и в и т и с е р ц е в к і л ь к а г о д и н І д е р е в и н і ; д в а ц я т ь п я т о г о — І матеріяльиу винність. Ми х о ч е м о задержати свою д у х о в у
1

а других м о р я к і в як свідків. пізніше. - - срібні; пятьдесятого золоті. в и сш ість".


ми д о злочинів.
л я р и о с т и й „ п р о д а в с я в у л и ц і " . . . л е не с а м а - й о г о учениќй, які "

Р И М ПРОМОВИВ.
IBM Б а ж а л о з о б і духовенство й ро- т о в а р и ш и л и йому. Оригіналі,-

І в І
tally . і с . - І З а в l a y l ІАІ І і І.ті б и л о з а х о д и , щ о б и с у ф р а г а н о м ний з в и ч а й м а в цісар Август, а
" 2 ^ ? в І г а и а Street, Jartay City, H. J .
митрополита іменовано й о г о с а м е н е х о т і в ч и не в м і в т в о р н -
O w a - a fey IKE Ukralolan Hatlonal Anoclittoa, LIT.
б р а т а , ігум. Климентія. Н і щ о з т и и н а к ш е . я к л и ш е тоді, коли
Edited by Editorial Committee.
того! В Римі противний вітер сидів у ванні. Але й о г о „купс-
( С т а т т я зі священичнх к р у г і в ) . Епискон, своїми розпо- тутів церковних , і клнру, віє... П р и й д е я к и й с ь із „ н о в о ї леві" ноезії.не заховалися до
На всі м е м о р і а л и , п р о т е с т и й рядками виданими для щ о д о Капітули, а особли- школи", щ о відзначатиметься наших часів. Святий Хризос-
віча в справі целібату Рим ро- своєї духовної Семинарії, во щ о д о д у х о в н о ї С е м и н а - „ с в і т л о ю ревністю", я к а в на том призвичаївся працювати
Bj tfea Act of October i, 1917, ANTHORLMD July 3 1 , 1916.
ками мовчав. Цю сфінксову не н а р у ш и в в нічім ніяко- ; рії, м у с и т ь з а с в і д ч и т и і шій суспільности, як.учать при л и ш е в п р и с у т н о с т и о б р а з у св.
.
_ . ІЙВІС ЇЇЃЃ і о н IATBSJ ГШІ ІШ1ЛАТА: з а с в і д ч а е о т с и м , щ о він у м і р и , д і с т а н е з о в с і м не т а к у
м о в ч а н к у в нас ріжио с о б і поя- го з а г а л ь н о г о п р а в а Схід- Павла, який одушевляв його.
ІШт І-АЦ В СЕРУ. Поохввок., число, три ванти.
7.00 с н ю в а л и . З а г а л ь н о в в а ж а л и її иої Ц е р к в и , ані стану рі- в с і м т і м не з р о б и в н і ч о г о , с в і т л у н а з в у . О с ь тут ми при Се. Б е р н а р д п о т р е б у в а в краси і
$ 3.75 3.75 з а з л и й з н а к . Т е п е р у ж е ясно, чий, що його дотепер щ о противилобся з а к о н а м властивій трагедії; Я к о с ь паші грози природи, які додавали
2.00
ПЙЛШ ВВМИИІ $ 2,оо щ о Рим тільки ч е к а в відповід- признавала Апостольська Церкви j розпорядкам А - п о л і т и ч н о - ц е р к о в н і в і д н о ш е н н я й о м у с и л и д о п р а ц і . Т о м у від-
В Джераи Сапі 1 Загрлннцею:
Р.Ч.ЦЄ ІАІ і щ а а (Д{У І,:.., ної н а г о д и , щ о б и с к а з а т и с в о є Столиця. А `якщо Переми- постольського Престола". до Риму зачинають укладатися бував довгі прогульки,. заки
і рік ..$10.00'
ОМ ЎТ #10.00 с л о в о — куди .сумніше для нас, ський Епископ, дозволе- взявся д о праці. Про Гетого
ИА АМ.'ЬІ # 5.00 М а б у т ь Конгрегація перечис- подібно, як наші політично-су-
ніж м о ж н а б у л о сподіватися. ними с п о с о б а м и , у свойо- з в і с н о , щ о яќ д и к т у в а в якусь
ПГМЯМВІМ . . . . . Я 3.7S л н л а с я в с в о ї х м і р к у в а н н я х ! її с п і л ь н і В і д н о ш е н н я д о B a p n i a - j
За кожлу аміну адреси алатитьса 10 цеятіж. Перемиські г р о м а д я н и подали му старанню о своїх пи- ви. Х т о д л я н а с н а й г і р ш и й , ц е й п р а ц ю свомАГ' с е к р е т а р е в і , то
в и р і ш е н и й н е т і л ь к и щ о не п р и -
с к а р г у на еп. К о ц и л о в с ь к о г о д о томців оказався іірихиль- п о х о ж а в с ю д и й т у д и п о своїм
За оголошеній редакція нс відповідає. несе успокоєния д л я р о з б у р х а - (напр. „ х л і б о ї д й " ) т а м найліп-
Риму, в и м а г а ю ч и й о г о усунен- ним р а д ш е за таким осе- ший. С у м н о , т а й г о д і ! малім кабінеті, а ` р ў к и держав
З Канали належить висилати гроші лише на т. за. Foreign Money Order. них у н і я т с ь к и х д у ш у Галичині,
! ось цю нагоду в и б р а в собі редком, у котрому ті пи-
Телефон „Свободі'": 498 Montgomery. Тел. У. Н. Союза: 1838 Montgomery. але навпаки, стане в ряді. тих А в с е ж т а к и одна п о т і х а ! М и з в и ч а й н о з з а д у на в х р е с т . Про
Р и м , щ о б и в і д п о в і с т и на всі томці, щ о хочуть без жад-
ч и н н и к і в , щ о в о с т а н н і х ч а с а х т р о п о л и т п р о г р а в — але й в и ѓ - Ш і л л е р а звісно, щ о спеціяльио
"SVOBODA". P. О. вОХ 34в, JERSEY CITY, N. J . мсморіяли, прошеішя й протес- ного примусу, с в о б і д и о і з
б е з н а с т а н н о п і д г р и з а ю т ь к о р і н рав. Програв паперові, еіреме- мав в п л и в на н ь о г о з а п а х над-
тн в справі целібату. власної волі лишатися в гнилих я б л о к ; п о б у д ж у в а в йо-
ня у н і ї . М и не п р и в и к л и , щ о б и р и ч н і в а р т о с т и , а в и г р а в ж и т т є -
Н е в и с л у х а в ш и н і к о г о з тих, целібаті, приготовитися го д о праці. Т о м у все в шуфля-
ц е р к о в н а в д а с т ь — і з з а н а ш о ї ві й і с т о р и ч н і . С к і л ь к и ж т о —
що підписали скаргу, Рим не до священства і отримати д і д е р ж а в д в а такі яблока. За-

-П`А-.-
„ПОЛЬСЬКИЙ ПАПА" БОРОНИТЬ ТАКОЖ т і л ь к и о б ч и с т и в еп. К о ц н л о в с ь -
к о г о з усіх 28 з а к и д і в , які пере-
св.
безженному
Тайну священства
стані, могли
п о л і т и ч н о ї н е м о ч і ; — п о с т у п а л а з а д л я й о г о ` п о х о д ж е н н я — під-
з н а м и так, я к п о л і т и ч н і чиііни н о ш е н о п р о т и н ь о г о п і д о з р і н ь ,
те н а Ґ е т о г о т а к и й з а п а х м а в
з о в с і м п р о т и в н и й в п л и в . Коли
іапр. р а д а а м б а с а д о р і в . Че наклепів у приватних р о з м о в а х
ПЕРЕМИСЬКОТО БІСКУПА мнські
проти нього, але щ е н до
громадяни піднесли
того
би
відповідне
одержати
їхній
виховання
аспіра-
рез довгі віки д о с в і д ч у а а л и ми і навіть у п у б л і к а ц і я х ? ! А т е п е р
на с о б і „ К р у г о м н е п р а в д у . . . " т а ця с п р а в а в и р і ш е н а — ие с л о в а -
с
раз, у неприсутности Шілєра,
танув п е р е д й д г о б ю р к о м і по-
вихвалив ного — за „світлу ції і с о в е р ш е н н і й ш е п о їх- чув з а п а х зігнилих яблок, зро-
заєдно мріяли про правду й м и і не с у д д я м и , а л е с а м о ю
Як в и д н о з п о д а н о ї в с ь о м у числі с т а т т і я к о г о с ь с в я ш е - ревність". Скаргу папа передав нім в л а с н и м б а ж а н н я м , я к б и л о с я й о м у н е д о б р е і м а л о не
справедливість — і стали дуже історією. — ( „ Д і л о " ) .
иика д о л ь в і в с ь к о г о Діда, старий край т е ж м а є к л о п о т и з п о - Конгрегації для Східної Церк що отже Перемиський Е зімлів. Не міг ніколи зрозуміти,
вразливими на в с я к і прояви
л ь о и о ф і ль с ь к о ю політикою- своїх уніятських єпископів. Х о - ви й вона справу вирішила. Це пнскоп в з я в і-бере собі до як Ш і л є р м о ж е л ю б и т и такий
політичного лукавства і кру-
д и т ь тут о зовсім льояльні протести ріжних українських уиія- її р і ш е н н я в формі листу до с е р ц я це їх с о в е р ш е н н і й ш е ЯК П Р А Ц Ю Ю Т Ь СЛАВНІ Л Ь О Д Е ? з а п а х . Є т'акі, щ о м о ' ж у т ь п р а -
тінства. Щ нам ж и в о п е р е д о-
тів з перемиської єпархії проти польонофільської політики в а р ш а в с ь к о г о нунція видруко- духовне в и х о в а н н я , — пер ц ю в а т и л и ш е в і ї о ч і . Д о т и х на-
чима стоїть розігнання цілої Кождий чоловік виробляє в
є п и с к о п а К о ц и л о в с ь к о г о . П р о т е с т и сі в и с т у п а л и г о л о в н о п р о - ваие в о с т а н н ь о м у числі пере- шнмн, щ о повиниіб тішн лежав кардинал Рішсльє, шо
перемиської духовної ссмина- собі деякі спсціяльні звичаї
ти політики с ь о г о біскупа в справі целібату. С п р а в а по своїй миських „Епархіяльних Відо т и с ь і б у т и г о р д и м и з це в е ч е р о м с п а в т р и годи`ни, п о т і м
рії, б о п и т о м ц і не х о т і л и з г о д и щ о д е н н о ї п р а ц і . Г о л о в н о л ю д е
сути певно м о г л а б и мати б о г а т о менче ваги, якби Українці мостей". Говориться там, Що го, є с а м е ті с в і т с ь к і в і р н і у с т а в а в і п р а ц ю в а в Цілу піч, а в
т и с я на ц е л і б а т , а т у т К о н г р е - у м о в о ' ѓ п р а ц і р о з в и в а ю т ь у с о б і
б у л и п о л і т и ч н и м и г о с п о д а р а м и с в о є ї з е м л і . З о г л я д у на т е , ціла, та скарга, „як і попередні підписані на с к а р з і , і всі девятій рано клався до ліжка і
однак, щ о з а х і д н а Україна стогне т е п е р під п о л ь с ь к о ю к о р - ґація г о в о р и т ь , щ о еп. Коци спсціяльні м е т о д и , щ о є х а р а к -
д о неї п о д і б н і , є в з н а ч н і й ч а с світські добрі католики спав д о полудня. Ба.тьзак спав
мнѓою, а Польща вживає всяких способів для знищення укра- ловський заводить целібат „ б е з теристичними прикметами їх
тн вислідом непорозумінь мін перемиської Епархії і зпо- з в и ч а й н о д о л і в і ю ч и , а в і д пїп-
їнського племени та випертя його з української землі, ба на- жадного примусу, свобідно і з творчостіѓ. Т а к прим. С о к р а т о -
м а л о ю ч а с т и н о ю в і р н и х і клгіру за неї, б о ж вони якраз є ночи до рана працював. Компо-
в і т ь у тій ц і л и в в і й ш л а в с п і л к у з п а п с ь к и м у р я д о м у Р и м і , власної волі" питомців, б о - ві у ч е н и ќ й о п о в і д а л и , щ о ї х у-
а Рліископом". А причиною тих тими, щ о перші м а ю т ь за- зитор Глюк штучно робив з
справа, по думці с т а р о к р а є в н х уніятів, м а є д а д е к о с я г д е з н а - ротьбу проти о б о в я з к о в о г о читель, як з а д у м а в с я , т о с т а в а в
непорозумінь є целібатські за- з н а т и д о б р о д і й с т в а в і д це дня ніч, з а с л о н ю в а в вікна та
чіннє д л я ц і л о г о у к р а ї н с ь к о г о н а р о д а . целібату (проти д о б р о в і л ь н о г о н е п о в о р у ш н о на о д н і м місці, з
ряджепіія Рлінскопа: „цей за- го клиру, котрий, якщо засвічував великий канделябр,
ц е л і б а т у в н а с н і х т о не висту`- к о т р о г о не р у ш а в с я - г о д и н а м и ,
На протести українських уніятів, піднесені, як видно, з к и д є д л я п і д п и с а н и х на с к а р з і , вповні відповість старан- якого світло конечне-було йо-
п а є ! ) н а з и в а є „ з л о щ а с н о ю і не- д о к и не р о з в я з а в п и т а н н я , я к е
л ь о я л ь и о с т ю вірних католиків, римський папа відповів гру- а б о р а д ш е для інспіраторів ре- иям і ц е р к о в н о м у в и х о в а н -
д о р і ч н о ю " , а цілу с п р а в у пред- не д а в а л о й о м у с п о к о ю . С е н е к а му до пращ.
б и м ф а р и с е й с т в о м . Він к а ж е , ш о п е р е м и с ь к и й є п и с к о п з а в о - курсу найголовнішим, та щі ню, яке Епископ подбає
с т а в л я є т а к , м о в б и єн. Коци- т а к о ж г л и б о к о з а д у м у в а в с я , а-
д и т ь ц е л і б а т не с и л о ю , а л е „ д о б р о в і л ь н о " . М о в л я в , х т о х о ч е справа, котру в ньому порушу дати йому по мудрим при
л о в с ь к и й не з а в о д и в о б о в я з к о - л е р о б и в це в л і ж к у , т е п л о о б і - НЕ РОЗРІЖНЮЄ, Щ О ТАКЕ
в и с в я т и т и с я в ц е л і б а т і , т о й м о ж е , а х т о не х о ч е , т о й м о ж е ється, є головною причиною . пнсам Церкви, стане непо в о г о ц е л і б а т у і н і ч и м не н а р у - к р и т и й , б о с к о р о п е р е с т у д ж у - М А С Л О , С И Р І СНІГ.
женитися. П р а в к о воно ніби й так. Але ф а к т и ч н о в о н о з о в с і м цілого цего рекурсу". Відтак хитним і ревним, стане шив „загального права Східної вався і тоді почувався иездіб-
інакше. 1 папа знає, ш о воно є інакше. І власне в тому ф а р и - слідують такі слова: пповні відданим душпас- У південній Сербії, в с е л і П л о -
Церкви"... Ц е д і л а є руйнуючо! ним д о д у м а н н я . С п о к о ю в л і ж -
сейство. К о ж д о м у відомо, щ о коли католицька церковна вла- тнрству', та готовим па с н и ц і , ж и є с т а р и й д и в а к — му-
„Це пе перший раз Кождий т я м у щ и й з р о з у м і є , ку п о т р е б у в а в при с в о ї й п р а ц і
д а та п о л ь с ь к и й д е р ж а в н и й у р я д , в і д я к и х з а л е ж и т ь вся каріе- п о в н у ж е р т в у з с е б е і всіх с у л м а н и н , я к и й н е р о б и т ь нія-
ра б у д у ч о г о у и і я т с ь к о г о с в я щ е н и к а , з а я в л я т ь с я з а ц е л і б а т о м ,
ш л е т ь с я в тій с п р а в і д о св. щ о т и м п и с ь м о м Р и м з а т в е р д и в також релігійний реформатор
кої ріжниці між сиром, маслом
с в о ї х с и л , на с л а в у Б о г а і
т о х о ч а в о н и ц е л і б а т у п р и м у с о в о не з а в е д у т ь , ї х з г і д н а з а я в а
Конгрегації і до Апостоль- целібат у нашій церкві.. Поки- Кальвїн і к о м п о з и т о р Росіні, а і снігом. З и м о ю , коли впаде
иа с п а с е н н я д у ш ближніх.
за ц е л і б а т о м м а є т і л ь к и ф а к т и ч н о ї сили, щ о й з а в є д е н н є п р и - ського Престола прошсн- щ о т і л ь к и я в н о п р и з н а в й о г о також гуморист М а р к Твен, я-
сніг, б е р е т о й д и в а к ш м а т о к
мусового целібату. ня, р с к у р с и чи п р о т е с т и . „Тому то Аностольсь та п о х в а л и в , а к а н о н і ч н а ф о р - к и и к а з а в , щ о н а й л і п ш і і н а й в е - х л і б а й не м а с т и т ь й о г о м а -
В і д д а в н а в ж е в о р о г и целі- селінші думки приходять йому
КИЙ П р е с т о л і о т с я С в я т а м у л а з г о д о м вже найдеться. Ви- с л о м , я к д р у г і л ю д е , л и ш е сні-
Українці з н а ю т ь , щ о того рода „ д о б р о в і л ь н и й " натиск н а бату спричинили і піддер- т о д і д о г о л о в и . Ю л і й Ц е з а р у-
Конгрегація, котра вже ходить, щ о також ў л ь в і в с ь к і й гом. К а ж е , щ о сніг т а к с а м о по-
уніятських студентів теольогії буде мати той наслідок, щ о ж у ю т ь ц ю з л о щ а с н у і не- мів п р а ц ю в а т и в к о ж д і й п о з н -
перше знала і добре знає а р х і е п а р х і ї ц е л і б а т не д а с т ь живний як масло й їсть такий
с т у д е н т и ДЛЯ к а р і е р и , д л я м а с н и х п а р о х і й , д л я ф і о л є т і в , д л я дорічну агітацію умів у ції і в к о ж д і й п о р і , я к підчас
псе, що ЕПИСКОП КОЦИЛОВ- д о в г о ч е к а т и на с е б е . К о н с е к - хліб з великим смаком. Стара-
пелеринок і мітр будуть ломати свої найсвятійші переконання , перемнській дієцезії, поза п о д о р о ж і , к о л и б у в сам, так і в
СЬКИЙ з р о б и в і з а п о р я д и в в с н ц і ї я с н і н а всі б о к и . . . М и т р о ється й усіх селян переконати,
та н а й б і л ь ш е п р и р о д н і с т р е м л і н н я . С е м о ж е с к і н ч и т и с я т і л ь к и - н е ю , т а ї'ї д у ж е д а л е к о під т о в а р и с т в і . Коли м а в щ о с ь на-
у своїй Епархії щ о д о сво- н о л и т , т о м у , щ о не з а в і в целі- щ о т о найліпша й найвидатпі-
з л о м а н н е м л ю д с ь к и х х а р а к т е р і в . С е з н а ю т ь і П о л я к и , і се п е в - . неї. п и с а т и , р о б и в це н е г а й н о , не
їх в і р н и х , щ о д о Т о в а р и с т в бату, стратив у Римі всяке зна- ша с т р а в а . Т о м у , щ о т о й мусул-
ніЎ з н а є „ п о л ь с ь к и й п а п а " . А л е ї м п р о се б а й д у ж е , ї м т а к о г о і в і д к л а д а в на п і з н і й ш е . Т а к с а м о
' „ Т о м у то отся Св. Конг- і Інститутів виховавчих, іння. Т а м п е в н о пояснюють м а н и н б а г а т и й , нс х о ч е т ь с я ві-
т р е б а , б о власне такі з д о м а н і й споДлені д у ш і б у д у т ь и а й к р а - ; Ціцеро записував свої думки
рсгація у з н а є і засвідчае, д о б р о д і й н и х і релігійних, с о б і н о г о п о с т у п о к тим, щ о пін р и т и , щ о б и ж и в и в с я с а м и м хлі-
ще служити ч у ж и м п а н а м у В а р ш а в і й Римі. відразу, тоді, як п о в с т а в а л и , а-
щ о Преосп. Перемиський щ о д о Б р а ц т в , щ о д о Іисти- не х о т і в у т р а т и т и с в о є ї п'опу- б о м і снігом.

Р.-Бальтаці. ' я к о г о с ь ч о л о в і к а , щ о д о с і п і к о - б и л и в е л и к у п р и с л у г у . Я ` в а м її н ь о г о , т о б у л и в і ж к и м о г о к о - д о н ь о г о , н і х т о як Біг..." — Оці мені-баби цокотухи!


І ЛИ щ е не з а б л у к а в с я б у в д о . н і к о л и не з а б у д у . К і л ь к о м а ю Пішла ото я до старця. Див- Підуть кудись тай провалять-
його ордннаційної кімнати. То' заплатити? — Та б о ж в и , п а н е д о к т о р , у- люсь — хатинка як билинка,
Ш Р І Т ся... . . у. . :
Ібув Рікардо, якого люде про-! н і ч о г о , Р і к а р д о , з о в с і м ні- с е ї з д и т е в о з о м ! -г- з а в о д и в одним вікном світить. Я в ві- 'А я, м а т і п к и м о ї , в о д и ч к и з а -
о . Звали були „пророком". Рідко J „ т е п е р м а ю ї х з л о м а н и й Р і к а р д о .' 4 0 r o ! Я ж к а з а в : конце постукала, і в и й ш о в ста- раз і сьорбнула, т а к як старець
. '.коли м о ж н а б у л о б а ч и т и й о г о , , " м і п і т 6 V B мій тн Я ї з д ж у , як мені подобаєть- v c i x м а о м рець. Низенький такий... худе- к а з а в , не п л ю н у й не ковтну а
С т а р ш і люде п р и г а д у ю т ь со- богачем. Але він у м і в л и ш е . „ ^ п о т р е б у в а л и ' ^ ' „ ‚ ^ ся. А т е п е р , п р и я т е л ю , с к а ж у сепбкий, а сива б о р і д к а цапом...
а в і т ь щ 0
молитву до Христа т в о р ю з во-
б і щ е д у ж е д о б р е ті ч а с и , к о л и р о з д а в а т и д а р о м цю масть. з в и ч а й н о не " n o S А що я в - тобі щ о с ь : Як іще колииебудь{ і— Ч о г о , к а ж е , р а б а х о ч е ш ?
с у м и і в н о ї р о б о т И (
д о ю в устах. Д и в л ю с ь — за-
т о в л і с и с т и х і г о р и с т и х о к о л и - j С к і л ь к и р а з і в він п е р е ї з д и в ч е - , 3 ! . з г о . ` ^ Ц ^ - ^ о ж Т о - т р а п и т ь с я я к и й н а п а д у лісі, т о а д о a 4 H i a 1 H н и м А л с
— Т а ось, кажу, дідусю, у ме-
У
м о в к м і й с т а р и й ! От, д у м а ю с о -
ц я х ж и л о б о г а т о о п р и и і к і в . е з л і с , ш к о л и не п р н к л ю ч и л а - , ворожбицтва'^ ' я знаю, куди треба післатн
( Р ц о к р і м й о г о

1
в я т и в f i e
не в с е з і с т а р и м м о ї м , п о м о - б і , я к а та в о д и ц я ц і л ю щ а я . З а -
б а н д и т і в , я к і IIEIIOKO'bTjr ці о к о - ; с я й о м у н і я к а п р и г о д а , б о н а - І жандармів. Цей раз іще дарую г о д і б у л 0 с к а з а т і І п р 0 и ь о г о
жіть... х о в а л я в о д и ч к у з а о б р а з и , а с'а-
л и ц і ь - М і й б а т ь к о , щ о б у в т о р - ( в і т ь о п р и ш к и п і а н у в а л н й о г о . ІI щ о и е б у д ь з л о г о , т о д у м а л и , щ о
по7м ю ' " " ' . т о м у щ о т и так г а р н о п р и . С Ь О Р Г а С П а Р 0 Є т о б і
— А підожди трохи, каже. ма д а в а й м е р щ і й с а м о г р а й р о з -
г о в ц е м д е р е в а , т о м у б о г а т о п о - ; А л е щ о він б у в з д а н и й с а м н а він ж и є з д а р у н к і в , я к і в д я ч н і р v 1
- " н і с м е н і н а з а д м і й ш р і т . Та д р у І виніс він, матінки ви мої, дувати, та я к о с ь і загреміла :

д о р о ж у в а в , л ю б и в н а м р о з к а - ' с в о ю в л а с н у о б о р о н у , т о в с е на і х о р і л и ш а л и в й о г о с к р о м н і й
— Ой т а к , т а к ! П о д у м а й гий р а з у в а ж а й , а т о щ е т е б е т р у б о ю . . . А у с т а р о г о очі на л о -
з ў в а т и ріжиі історії і пригоди,"мандрівці м а в прн собі н а б и т у ѓхатчині. в о д и ц і в ж б а н ц і , та п р о т и м е н е
лише трохи. Я був тим мислив- зовсім інакше назначать, ніж б а полізли... с е б е не чує:
які „ п р и к л ю ч н л и с я й о м у а б о ‚ ш р о т о м з б р о ю . О д и н - о д и н о к и й н а д в о д и ч к о ю п о ш е п т а в . . . OTJ
-`'Ѓприятелям. Н а й б і л ь ш е в р а ж і н - ' р а з п р и ш и л о с я й о м у п о к о р и - Він ж д а в с п о к і й н о с в о є ї чер- цем, а мій набій п о ц і л и в т е б е , ш р о т о м . з м і с ц я не з і й т и , к о л и и е п р а в - — О т о щ е в о в к у л а к а недо-
н я з р о б и л о на мене о п о в і д а н н я с т у в а т и с я т і є ю з б р о є ю , ги. П о т і м у в і й ш о в д о р о б і т н і Д е р е в о , щ о ти в и л і з р у в на Переклав Ст. Вовк.
д у к а ж у . Х р е с т п о л о ж и в , п е р е тепна... не т и м кінцем руки
про пригоду дядька Гаспаро.) `у о з і з л о м и л о с я й о м у к о л е - л і к а р я .
В лив водицю в флящннку тай встромлені..
J o M y я затямив собі його д у ж е ; виїмково їхав каже: А я о п я т ь за в о д и ч к у . . . с ь о р б -
С О і T O M V д
— Подивіться, сіпьор ґаспа
я д ь к 0

д о б р е , г е т ь із у с і м н п о д р о б и - ; і е м . Д о р о г а б у л а д а л е к а , а ро,
цямн.
Дядько Гаспаро був с і л ь с ь - '
к и м л і к а р е м . У цгяій о к о л и ц і ! f
,
К 0 І

вертав до дому, вже давно прнключилося вчора вечером


я к

10
Р '
була ніч. С т а р а в с я с к о - н а л о в а х .
з а г , а л а

п е
" л і с о м . Н а р а з із е х
— с к а з а в він — щ о мені

а т
— Ось, р а б а , як д о д о м у п р и н у л а , т р и м а ю . . . З а м о в к м і й с т а -
й д е ш , та твій старий розкудах- рий знов.... Н у й щ о ви скаже-
четься, то возьми водиці с е ї те, м о ї д о р о г е н ь к і ! З т о г о ч а с у
НАГОВОРНА ВОДИЦЯ
с ь о р б н и , але н е п л ю й і н е к о в т - п і ш л о у н а с т и х о т а г л а д к о я к
т е м р я в и вискочив б а н д и т і схо- — В е ч е р о м ? На л о в а х ? Від (Народна казка).
ни, а з м о л и т в о ю д о І с у с а т р и - у Б о г а в у с і . В і н 'за л а й к у , а я
л і к у в а в він, тому, м у с і в як д е н ь к о л и ж т о тн з а й м а є ш с я л о в а - п р о н а г о в о р и ў в о д и ц ю ? Ні! О
K Q m з а к і (
ренька? Г а ? !
љ
м а й в р о т і , а ж п о к и в і н не ў т о - з а в о д и ц ю . . . В с е п і ш л о як по
т а к . ш ч їздити по сусідніх сетах. ми?...
д у б а п
т о А дчиувлои! в и , м о ї д о р о г е н ь к і , ! м
—— Т Т аа зв сче о гт оиб н це
е п оут рпеабса,, с тс уа - м о п и т ь с я . . . в с е д о б р е й б у д е . ‚ п и с а н о м у . О н щ о в о д а н а г о в о р -
С е л а ті відділені б у л и від і і о г о Б , „ . ' - . л Ь - - Наговорною водиця п р о з и п е р е ч н и й . . . все
}
ї н о м у с в і т л і З т р у д о м м о ж н а бу- — М і й Б о ж е , т а ж ч о л о в і к му- ти! П о к л о н и л а с ь я с т а р ц ю , в з я л а ,на р о б и т ь ! - А с т а р и й м і й , ц а р с т -
рідного села густими л і с а м и . ) ' -
сить жити, пане доктор... О т ж е , в а є т ь с я , а я к а ж в о н а ц і л ю щ а — Та г о д і - б о ! Ч и я - ж ? Н е т и ф л я щ и н к у , т а м е р щ і й д о д о м у , в о
д 0 п і з т
й о м у небесне,' в и с о к и й т а
Дядьќо Гаспаро любив ж а р т у , _;
я с и д і в на д е р е в і , ж д а в н а з в і - бта в о д и ц я — м а т і н к о ! В і д у- ч а с о м ? ! Б о з д о в г и м я з и к о м . . { т і л ь к и ц е я н і ж е н ь к у ч е р е з п о - с и л ю щ и й с т р а х я к и й . О ц ю с т і -
б с о б і л

в а т а , г о в о р и в пе б о г а т о . а п о - . -' с и
рину. Н а р а з в и с т р і л и в інший с ь о г о п о м а г а є . О с ь послухай-
П 0 В С Т Я І І И Й к а п
— Не я, а ти...
е л ю х
р і г з а н е с л а , а с т а р и й м і й с е б е н у л о б о м м і г б и п р о б и т и ' . . . І о-
с в я т и в с я з о в с і м ДЛЯ х о р и х . К о
н а т и с н у в б у н д ю ч н о на ч о л о . ( ' м и с л и в е ц ь , щ о н е з а м і т н о з а ч а - те п о , я к в о н а м е н і п о м о г л а . Т а — Т и , а не я. н е . п а м я т а є . А він у м е н е л ю б и в { т а к а ф л я щ и н к а в о д и о т у ма-
ли переїздив селом своїм во
— Гроші або смерть! ївся б у в б і л я м е н е . В е с ь н а б і й Щ е й я к п о м о г л а — л і п ш е н е , Т а й з н о в к а т е р и н к а з а к р у т и л у ж е ч а ю в а т и , в с е з т и м с а м о - ш и н у с т р и м у в а л а . О н в о н о я к а
s o w ( а в і з т о й з н а л и в с і ) , TOJ
к р и к н у в він. п о п а в с я м е н і в л и ц е . Н а щ а с т я т р е б а . П о с л у х а й т е , я к д і л о бу- л а с ь . г р а є м в о з и т ь с я б у в а л о , а тут І с и л а у т і й с а м і й в о д і и а г о в і р -
лю`де в и б і г а л и н а п о р і г п о з д о - ).
н і ч о г о не с т а л о с я о ч а м , а л с я І д о т о г о в ж е п і ш л о , м о ї ' д о - І я т р о х и п р и п і з н и л а с ь . . В і н з пе- н і й .
роюіт'и й о г о і п р о с и т и в н ь о г о Він д у м а в , щ о п е р е д ним я-
сам п о д і р я в л е н и й н а ч е р е ш е т о . . . О т о я з і с в о ї м с т а р и м з а м о - р о г с н ь к і , щ о я к т і л ь к и з п е ч і {пі д о м е н е :
п о р а д и . Б о л е д в и чи б у л а я к а к и й с ь б о г а т и й а р е н д а т о р , щ о з П е р е п о в і в Василь М а к у х а .
л о д у о й як д о б р е в і к п р о ж и л а , с т а р и й н о г и с п у с т и т ь р а н о , в с е
х а т ' а , я я к і й в і н не з л а г і д н ю в а в п о в н и м г а м а н ц е м в е р т а є з б а - Операція т р е в а л а м а й ж е пів
а під с т а р і с т ь в і з ь м и , т а щ о с ь з о б е р т о м х о д и т ь , х о ч з х а т и
б и ' б о л і в і не д о д а в а в б и р о з р а - ! , з а р у . години. Лікар совісно в и д о б у - ‚ ' , . Р

геть тікай. Т а спасибі — одна Н И 1 І п р И К Л Ю Ч И С Ь н е п о т р і б н е

ди. Д і т и н а з и в а л и його „дядь-^' , — О л о в о м о ж е ш дістати —


вав одно за одним з е р е н ц е ' ре и й с т а р и й став,, с т а р ў ш ќ а налоўмила — недале-
ком", А в і н м а й ж е в с і х їх з н а в ( в і д р у б а в д я д ь к о Г а с п а р о і в и . П р и в с я к і й н а г о д і с к л а - т а к и й с у п Є Ч Н

Z Z ' ^ ^ " T r : l ? . . . ! ; ' . ^ и е п р и в е д и Г о с п о д и . . . Т и 'ко в і д н а с т у т о д н а т а к а ж и л а .


! 3
i
U

від .народження, бо п о м а г а в і и і л и в у р о з б и ш а к у . Цей з а т о - і в о д и л а під небеса. П о к л а в ш р і т , . і т о Ь і он як... Т и С л у х а л а о т о в о н а , с л у х а л а , т а й й о м у т а к а в н

npft ц ь о м у . В к и ш е н я х м а в п о в - ч и в с я в з а д із к р и к о м і п р о п а в у ІУ м и с о ч к у , щ о с т о я л а н а й о г о і н т о б і два". Ну чаже: і й о м у а в

И . У ^ ф л я щ й н о к і з л І к а р с т в а м и і J лісі. л а й м о ж е р т в и н а С и р о -
{бюрку. — „Пятнацять, шісна-
Маринќо, ш о це в т е б е зі Щ
к о р е з Ц ч о к - із п і г у л к а м и . Р о з д а - { М і й д я д ь к о не б у в б а з і к а л о м , ' ! Цят'ь, с і м н а ц я т ь , І Ш . , ' т а к , ! " " ^ ^L ^ ї ю Т ї ' п я т І H
: т а р и м в с е не д б л а д у ? П і ш л а б
вав т х д а р о м . Б у л а т а м і м а с т а к о м ў нікому не р о ' з к а з у в а в і Т е п е р маю ї х усі н а з а д ! " - с И а - S п я т ь , а я і д с і т а . Отож^а-
яка щ е нині — т р и ц я т ь п я т ь літ ‚ с в о є . , п р и г о д и . КАБЖЄТІ ги, каже, моя дорогенька, до танець - З а х и с т У к р а ї н -
Н а д р у г иП й д е н ь .`м" л і к а р . п е р е в й з а в л и ц е п а ц і - ^
п о й о г о смерти — д о к а з у є чу ї п л ^ я
дес. К о л и б б у в умів вихіснува-
С В О Ш
{Що х о ч с в я т и х з х а т и в и н о с и . . . Н
старця на гору. На в о д и ц ю
р и й ш е п ч е , л ю д я м п о м а г а є . . . Та
ста-
к а т а в а с і я н а с п і д н і м е т ь с Я і

W С р а В Н п а ц , е н т , в Н а
м а с т ь т о fiv- Л м m„ . r " - " - Ох, пане д о к т о р , - с к а з а в А р о з б и р а т и с ь почнемо - ви- вже поможе й тобі. с ь к о г о Н а р о д н о г о С о ю з а .
цю масть, т о був би с т а в с ц і р а з п о м і ж чекаючими п о б а ч и в І Р і к а р д о вдячно - ви мені з р р - І н у в а т ц я н е м а ! І ,А й с п р а в д і , j - а д а ' ю , п і д у я І
J Зальцбурга. Се право зальц- д о свого н а р о д а , а л ю б о в и і с а

ГОЛОСИ .ЧИТАЧІВотепе'р
організованности й інтертности
і бурському епископови надав - мопожертви для Польщі. Тамі являється змарнованим націо-
І'не хт`о и н ч и й , я к п а п и , і к о л и д і с т а ю т ь -вони д у х о в н и й кормі а л ь н и м к а п і т а л о м . А ц е в е л и к а
папа виступив проти пра-
... Позаяк О. Qs. суть ліпші ... тому (як колись яничари) тай наказ ш к о д а , б о , я к к а ж е один ні-

ГУРТУЙМО СВІЙ НАРОД, НЕ: признаггого д р у г и м и .папа- іти м і ж н а р о д т а н и щ и т и в н ь о мецькнй великий державник:

Ви м о ж е т е курити їх -
, т оВ п р о т и с ь о г о повстали му всі з м а г а н н я , всі стремління „де жіноцтво Є холодним і бай-
Коли тепер ведеться дискусіяінайвірнійші к а т о л и к и . АвстріЃї- до національного визволення. д у ж и м с у п р о т и с в о є ї вітчини і

шукаймо чужого.
за т е , , я к з е д н у в а т н я к н а й б і л ь - і
шс людий д о справи Сиротин- т
с ь к і

и с ь
священики виступили про-
о г о іменовання, т а виска-І
, У к р а ї н с ь к і н а р о д н і маси, х о ч н а ц і ї , т а м м у с и т ь п о б л і д н у л и
і в ` л я ц ь к і м я р м і , о д н а к вонн.1 з в і з д а щ а с т я ц е г в н а р о д у . Н а -
ця п р и У . H. С о ю з і т а я к зібра-К`'ють
ти я к н а й б і л ь ш е грота на с ю ' Д
ц і л ь , ' т о н е в і д р і ч и б у д е меніі'Н'і
а л і

б
УДЄ
побоювапя,
б у д е йти, як римський ha
касувати
щ о я к таѓ

права, при
Рано, в полуд ни і вечер ж и в у т ь і с и л о ю с в о є ї стихії пія, д о я к о ї л и ш е м у щ н н и зачи-
з д в и г а ю т ь с я з а к о н о м природ- сляються, а жінки відчужукіть-
н ь о г о „ г о н у " , к р і п ш а ю т ь у с в о - с я в і д неї, не м о ж е д о в г о і с т і ф -
додати, щ о наші люди ч а с т о ї - " - ' " попсредннмгг папами, то й о м у ж и т т є в о м у стремлінню д о вати". Т о м у н а щ е ж і н о ц т в о та-
непотрібно заходяться коло' 3
ч а с о м він е т а п е с п р а в д і абс,о- вггзвідля, %.кдйдагг н е в о л і . З р о - к о ж не п о в и н н о з а б у в а т и на
;

л ю т н и м
чужих людий, щоби приеднал монархом своєї‚церкви СТОМ. г н п ї у г - р и р о п и і у СИЛ СКИ- с в і й о б о в я з о к с у п р о т и п о н е в о -
І і у т ь ноѓги в - б л и з ь к і м м а й б у т - л е н о ї б а т ь к і в щ и н и .
т а
ти ї х д л я с в о г о д і л а . Я п р н г а - , б у д е всі п о с а д и , т . р л о в н о т б і і -
д у Ю с о б і , я к д е к о м у з н а ш и х У - ^ т і , о б с а д ж у в а т и т і л ь к и свр`іми нім л я ц ь ќ е яр`мо,' п і р в у т ь в і к о в і Т о м у кличем нашим хай бу-
к р а ї н ц і в з В и л к с Б а р е , щ о збн-іІ л ю б и м ц я м и , п у т а і небдг^сйї''уже п р и й д е д о д е : г е т ь з я н и ч а р с т в о м " , г е т ь з
ралися б у д у в а т и місцевий снро-,' П р о т и пани виступила навіть крівавого розрахунку, д о б а й д у ж н і с т ю і ЛЬОЯЛІЗМОМ су-
типець, впала гадка приедиати „Католицька Церковна Газета", смертної та справедливої пім- проти Ляха! Д е брак поривів,
д о справіѓ д е к о г о з П о л я к і в . От) яку видають професори тео- сти з а всі к р и в д и і з н у щ а н н я на іде н е м а в і р и в і д е а л и л ю б о в и ,
і жінка одного з місцевих на- льогічггого ф а к у л ь т е т у в З а л ь ц - п р о т я г у в і к і в . І т о г о з р о с т у на-і о б о в ' я з к у с у п р о т и б а т ь к і в с ь к о ї ,
шнх парохіяльннх урядників бурѓу. Ся газета вичитує рим- р о д н ь о ї сили не д а с т ь с я , нічим з р о ш е н о ї п о т о м і к р о в ю землі,
виступила з протестом проти с ь ќ о м у п а пЃ д о в г у н а у к у з і с т о - з д е р ж а т и . А історія недавно д е р о з п а н о ш н л Ь с я б а й д у ж е ка-
т о г о , щ о б и на р о к о в и н а х Ф р а н - р і ї . П о к а з у є папі, що право мину'лих л і т м а є д о с и т ь д о к а з і в р і є р о в и ч і с т в о і р а б с ь к и й д у х `
ка н е с п і в а т и „ Н е п о р а М о с к а - ' з а л ь ц б у р с ь к н м архнепископам на т е , щ о т а к і п е р е п о н и ` в с ' б а ґ - п о к о р и т а с л у х н я н о с т и н а й л ю -
леви й Л я х о в и с л у ж и т ь " . Г о в о - ' н а д а в папа Олександер II щ е в п е т и і теѓѓќѓѓ, т ю р м и а б о в а т а г и т і г ц о м у в о р о ѓ о в ц , т ч а т о в и у к р а -
р и л а в о н а : „ Т о я к . д о м н е п ш и й - j 1070. році т а щ о сей п р и в и л е й пнгунів, п о л і ц е й с ь к и х р п р и їнських народніх мас, т а м не
ллє к с ь о н д з а б о д з я к , т о я к у р с н а д а в урочистою бўлею, я- к і в і с в о ї х ж е я н и ч а р , не в си м о ж е б у т и б е с і д и п р о в и з в о л ь -
і вудкі т а д о б р е г о піва на с т у л , ' ќ у кінчиѓ, словами: „А якби лі с п и н и т и це`ѓ' р е в о л ю ц і й н о ї на- н у б о р о т ь б у , ч и х о ч б и к р а щ у
а як я п ш и х о д з е н а п ш и д с т а - ' х т о с ь с а м о в і л ь н о н а р у ш и в с е й ціональної стихії в ш и р о к и х будучність нації.
вєнє, т о ви мне н є п о р е спєва-' привілей, н а д а н и й в а м , ѓо най масах. Навпаки, вони вироблю- Я н и ч а р а м и чи к а р і є р о в и ч а м и
иє!" Наші люди, звичайно, с п о - і з н а є , щ о стягне н а . с е б е екско- ю т ь т и м б і л ь ш е ` з а в з я т т я , г а р - не д о р о б и л а с я щ е ні о д н а н а -
кійио сидять, і з а с в о є право 'муніку апостольську і підляже т у ю т ь і с к р і п л ю ю т ь б а ж а н н я ція к р а щ о ї д о л і ; т е ж с а м е б у д е
пе п о с т а в л я т ь с я , я к т у т н а ї х o - j к л я т в і " . розплати. і з н а м и , я к щ о ѓге з а в е р н е м о , н а -
ч а х і па ї х д о б р і п о л ь с ь к у n o - j Пізнішій папи потпердилн Більшість нашого студеііетва'шс студенство з тог блудної
літику провадять. Ллє відтак ‚привілеї зальцбурського архи- не п р г г ч а с н а в т і м ж и т ю - с т р а ж - ( с т е ж к и , я к о ю в о н о х о д и т ь ' с ь о -
ио з а к у т к а х т о н а ш і л ю д и п а р і - ' є п и с к о п а , а о д н а з т и х б у л ь , ви-1 'лашію н а р о д н і х м а с . Н а р о д н і л`одня.
к а ю т ь , і в і д с п р а в и о д и н з а д р у - ' д а н а в 1218. р о ц і , г о в о р и т ь п р н j м а с и ж д у т ь і м п у л ь с и в н о г о ви- Тернисту,
іим втікають.
Отже моя рада-така: Браття' важився
'кінці: ‚‚Колнб, однак, хтось від-'
на нарушення сих noon knight т у п у своєї молоді і вона no-J
виѓша б у л а в ж е д а в н о вийти з )
Гі с е с т р и , нийте та їджте,
свій р о з у м м а й т е , і с в о г о і м е н и
а л е п р а в , т о най з н а є , щ о він стяг-
ие на eerie г н і в Б о г а в с е м о г у ч о -
ВАШИМ ОБОВЯЗКОМ Є УВАЖАТИ НА ВАШЕ ГОРЛО І ВАШ НЗИК
тої гнилої пасивности, якби бу
ла с в і д о м а п о л о ж е н н я с в о г о па ГОДІ ТАК ДАЛЬШЕ.!.
сплямити ие д а й т е . Як хто з Т о і апостольських князів пер рода.
Та, на ж а л ь , серед н а ш о г о Зѓгаю о д н у п а н ю з к о м і т е т у
Поляками там особисто собі ќ в и , С в . П е т р а іі П а в л а . А м і н ь ,
з а х о д и т ь , се одно діло, але д о Амінь, Амінь", ТАК, ЯК І ВАШ СМАК... КОЛИ ВИБИРАЄТЕ ДЛЯ СЕБЕ ЦИҐА- с т у д с н с т в а т р а п л я ю т ь с я одгг- опікѓѓ н а д п о л і т и ч н и м и , в я з н я -
публичних українських справ' пнці, які стаготь на с л у ж б у на- і. -. і - : і%ї-ЩЏф$ї
На основі сих документів
чужих людий не п р и п у с к а й т е . р и м с ь к и х п а н і в к а т о л и ц ь к а ЃЏг РЕТКУ... ВИ УДОСТОЇТЕСЬ ПОДЯКИ ВІД ВСІХ, КОЛИ ЗАВЕРНЕТЕ віть польській поліції і дефеіі- Запопадлива, роботяща, б а -

С п р а в и у к р а ї н с ь к і с е с п р а в и у- з е т а з а л ь ц б у р с ь к а р о б и т ь з а - знві, ч о г о не р о б и л а студент- д ь о р а , енергійна.


ська м о л о д ь ніякого народу. дЗід к і л ь к о х о д н а ч е , д н і в б а -
країнського народа, і Ўкраїн- ключення, щ о папа своїм с а м о - НАЗАД ДО О. GS.
Т а к е о г н д г г е р е м е с л о п і д б и - чу з і з д и в о в а н н я м , щ о п о д а л о -
ЦЯМ я к н а р о д о в и з д р у г и м и п а - в і л ь н и м п о с т у п о в а н н є м т а б е з -
р о д а м и не п о д о р о з і . Д е к о л и й правним н а р у ш е н н е м п р а в а р - ралгг с о б і о с і б н я к н , я к і с т о я л и с я . ' К - .' ;
В українських справах виступа- хиепископа З а л ь ц б у р б а стяг- п о з а скобкамѓѓ г р о м а д с ь к о ї мо- Бадьоростгг в ж е ні слгду,
ли з к о р и с т ю д л я нас П о л я к и , н у в на с е б е гнів Б о г а в с е м о г у -
а л е с е б у л и чесні П о л я к и , які ч о г о т а а п о с т о л і в - к и я з і в церк-
Ж а д н о г о к а ш л ю в цілім в а г о н і ралі. Ось д о якої моральної' бе-
зодпі докотилася деяка частина
еігергія т а к і з а в м е р л а .
Що таке? — думаю здпво-
признають для у к р а ї н с ь к о г о вн, С в . П е т р а й П а в л а , а ќ р о м і загної с т у д е н т с ь к о ї м о л о д і , а в а н и й і в і д п о в і д і ѓ н а й т и ѓге м О -
жў. . - .

OLD GOLD
н а р о д а т а к е с а м е п р а в о н а р о з - с ь о г о п о п а в п і д к л я т в у т а ПО- проче студенство здвигає пле-
пііі на н а ш і й з е м л і , я к міг п р и - вігнен б у т и в и к л ю ч е н и й ' з к а т о - чима, силкуючись виправдати В ч о р а н а р е ш т і с т р і н у вїїз н о -
з н а є м о ї м п р а в о д о р о з в о г о на л и ц ь к о і ц е р к в и . такі я в и щ а складом обставин. ву. С у м з л и ц я так і в д а р я є , о ч і
польській землі. Т а таких П о - Щ о ж варта така молодь? підпухли.
ляків дуже мало, а підріжнити Д л я мене, як д л я Українця, Линѓ т а к а м о л о д ь м о ж е б у т и — ДЃо з в а м и , д о б р о д і й к о ? ; . .
чесного Поляка в і д н е щ и р о г о , не д у ж е т о ц і к а в о , я к т а м о с т а - н а д і є ю паціѓ, я к а с в і д о м а т о г о , А вона:
який тільки вдає зі себе, на- т о ч н о р о з в я ж е т ь с я сей небува- щ о нація це велика спільнота — Трібліпґ... — і г о л о в а щ е
нѓого
Отже
приятеля,
ліпше на чужі
дуже т я ж к о . лий спір, у я к о м у р и м с ь к о м у
н е п а п і з а к и д у ю т ь , щ о пін к а р у -
сили
Нова найлагіднійша циґаретка Тих, щ о ж и в у т ь , і тих, щ о ж и л и ,
пе щ е з л и н а в і к и з ж и т т я
пизчс. -
— Я к Т р і б л і н г , що. саме?.'.: `

2оцу
спускаймося, а тільки на свої. ш и в - з а к о п с в о є ї ц е р к в и т а п о - народу. Вони, відходячи з істо- Голос як зпід землі: — # й
Б у д у й м о в с е с в о ї м и р у к а м и , а в и н е п б у т и ВИЌЛИТИЙ. С е т і л ь к и р н ч п о ї ареніѓ, п е р е д а л и г р я д у - чули, щ о в я з н и ч н н й д о з о р е ц ь
т о д і не с т р і н е н а с ніяке н с п о - п о к а з у є мені, щ о ті п р о к л о п и щ и м п о к о л і н н я м свої' в ч и н к и , Т р і б л і н ґ п а п р о ц е с і і н ж . Меі'ь-`
трібне р о з ч а р о в а н ѓ ѓ е , і р о б о т а к и д а н о с т і л ь к и р а з і в т а ГООЖЄ- ц і л и т а іде'ѓ, я к і з д і й с н ю ю т ь с я ннка і тов. зізнавав?... ' -''`
п о НИМИ н а т а к і в с я к і с п о с о б и , Product of P. LorUIard Co,,
тнмслмим піде с к о р ш е . ие о д н о ю ґ е н е р а ц і є і б , а з у с н л - — Ч у в , і щ о з того'?...' ` ; ` ' -
щ о в о н и м а ю т ь н а в і т ь на в і р н и х лям д о в г и х пок'олінь. — Як, щ о з того?... В и х о д и т ь
Іван Бойко.
католиків, тільки страху, як
В о н и в и р о с т и л и так б о г а т о я с н о , щ о н а ш і п о л і т и ч н і 'в'язні
крик того пастуха: „Ратуйтс
Н і б и т о п о с т у п о в і л ю д и , я к і CO- поривів, змагань, спогадів сла- погану з а б а в у вибрали. Саірі
від в о в к а ! " , щ о к р и ч а в т а к с о т -
бі с т а л и д о к а з у в а т и , щ о с п р а в д і
им в и ц в і т о м н а р о д у і с т а н у т и
ГЕТЬ З ЯНИЧАРСТВОМ! вгг і п р и с я г п і м с т н , т у в е л и ч с е б е п о б и в а ю т ь , р е б р а л о м -
в перших б о є в и х рядах з а на-
СВОБІДНІ л ю д и борються КИ р а з і в д л я з а б а в к и .
Що
j Р и м м а є с л у ш н і с т ь , щ о в Тій
для мене важне, т о отеє.
( С т а т т я надіслана до „Україні
стнальне і с о ц і я л ь н е в н з в о л е і г - б е з с т р и м н о ї е н е р г і ї н а р о д у з її л я т ь . . . І щ о ж г р о м а д я н с ь к а о -
а к т и в н и м р о з м а х о м . Ц е не п р о - п і к а п о м о ж е , я к в о н и с а м н ! . . .
А РАБИ КАРКИ В ЯРМО Відколи українські католики.
ігеркві п і х т о п с с м і є п ' р о т е с т у - пашого народу, щ о терпить
пащі спомини, але сокровиця Д у р напав людей, чи що?..,
ГНУТЬ.
В Клівлеггді в и х о д и т ь щ о д е і г - ' с т а л ѓ і п р о т е с т у в а т и п р о т и р н м -
иа п о л ь с ь к а г а з е т а , я к а с т о ї т ь ‚ с ь к о - п о л ь с ь к о г о конкордату,
вати, щ о коли ти католик, т о
повинен похилити голову та історія ріжних народів паво-
л я ц ь к о м у пеклі.
Н а ш е с т у д с н с т в о , г о л о в н о це, нації, з я к о ї м о ж н а щ е ч е р п а т и Справді. Розумію тепер ему-
с п о к і й н о п р и й м а т и в с е , щ о т о б і д и т ь б о г а т о н р и м і р і в гансбИОІ о с т у д і ю є на л я ц ь к н х внсо- в и з в о л ь н и й о г о н ь н а п р о т я г ці- т о ќ м о є ї з н а й о м о ї . І д у м а ю , щ о
за п о л ь с ь к е панованнє н а д у-.`який м а є п о в е р н у т и українську, д о наших політичних вязнів о-
зради, відступства і рабського іх школах, забуло своє справ- лих п о к о л і н ь . І с а м е т е „ з а в -
країнськнмн л ю д ь м и , поѓѓѓграє.'католицьку церкву в польськуіИриказуЮть.
вислугуваия гнобителям з боку іє з а в д а н н е , я к е м а є м о л о д ь тра" нації н а р о д у в и м а г а є я к крему д е л е г а ц і ю від г р о м а д я н -
л л т о г о 5 1
римсько-польський к о н к о р д а т і інституцію, яка має помагати і ^ . підношу сю афе- с т в а післати треба. Х а й з а л и -
: н н і в ПОНЄВОЛЄНОГО н а р о д у . п о н е воленого народу. В пагоні н а й б і л ь ш о г о скупчення сил і
3 1 с т м
хвалить рнмо-католнцьку ц е р к - і ш щ ц т н український народ та.Р-` Ріиським єпископом,
Та й в історії у к р а ї н с ь к о г о т е п л и м місцем, „ п е в н и м хлі п р а ц і м о л о д и х п р о в і д н и к і в н а - ш а т ь . . . Д о з о р е ц ь Т р і б л і н ґ , ЛЮ-
0 0 в о , , а п о к а з е
в у з а п о л ь щ е н н е У к р а ї н ц і в . А - п о в о л и й'ого п е р е м і н я т и н а П о - ! У . як в і р н і к а т о - д и н а п о р я д н а , сніп с в і т л а н а
іароду записані такі ганебні м " , повним ж о л о б о м воно в роду. Б о коли хто хоче знати,
л е д н я 12. л и п н я п р и н е с л а с я ѓ а - ' л я к і в . т о п р о т и н а с в и с т у п и л и Ц-ки других народів борються
факти па чорних сторінках. Я к більшостіѓ і всупереч с в о м у п о щ о йому щ о с ь принесе, т о це психіку наших вязнів кинув. І
в , д в а ж 0 з а с в о
з е т а мені в е л и к у н е с п о д і в а н к у . ѓ з а р а з - а ж з к і л ь к о х б о к і в з к р н - ! " ' п р а в а , к о л и їх з й о г о слів в и х о д и т ь картинка
цс п о я с н и т и ? кликанню замісць станути і з а л е ж и т ь в значній мірі від т о -
В ній п о я в и л а с я н а 3 . с т о р о н і : о м п е р е с т а т и о б о р о н у с в о ї х І " - Р У Ш с и о . С е р е д Н і м ц і в в о б о -
к
го, щ о х т о для нього зробить. невесела. О с ь :
с т а т т я під н а г о л о в к о м : „ П а - ' п р а в . Н а п е р е д л ю д и , які д о н е - ! " " Р 0 0 1
бояться К'оли х о д и т ь о, і н д и в і д у а л ь н і п е р ш и х л а в а х у б о р о т ь б і :
с в о , х а в , , с

С и д я т ь с о б і н а ш і в я з н і , з ну-
пєж п о д Кльонтвов". Ідавна щ е признавалися я в н о } У ^ к а т о л п н ь к і п г з е т п . а к т и з р а д и і в и с і л и супи, т о м о - л я ц ь к и м
в и с т п т н п , ворогом і в л а с н о ю А гцо р о б и л о і р о б и т ь гга з у -
ду у воздух плюють і лапають.
В с і й ' с т а т т і р о с п р в і д а є т ь с я . б е з в і р к а м и , с т а л и ѓгас н а в ч а т и , . ' " Р Ф ; Р и т е о л ь о п і , ні е п и - п п
0 г вом т а к о г о ганебного вчинку
( с о р о в ю о к р о п и т и в о л ю — х о в а стріч тої будучности українське
с т у д е н с т в о ? К р у г л о н і ч о г о ! А Л а п а ю т ь годнѓѓу, л а п а ю т ь д в і ,
цікаву історію. Недавно т о м у і щ о як ми справдішні католики, ) ' с к о п є з в и ч а й н о "жаЛодіа о с о б и с т о ї є т ь с я д е с ь п о з а п і ч к а х , а б о
и

тн р и м с ь к о м у папі, щ е г і р ш е , щ о ѓге Л р и г о т о в л я - а в р е ш т і і н ж . М е л ь н и к :
р и м с ь к и й п а п а і м е н у в а в е п и - } т о ми повинні п р и з н а т и все, і, - ч а с о ї ч ь ч в і р я ч а дика п р я м о з безпрнмірннм цииіз-
є т ь с я д о н ь о г о , а н а в п а к и , від- — Давайте, братчики, поко-
І ступає як деспот, м е с т ь , б а м н и м і чн м о ж е д і й с н і м о м с т а є -по с т о р о н і к а т а - г п ' о -
скопа для стирійської дієцезії,робить Рим, повинуватнся т о - . с у в а є і с а м у з г а д к у п р о т е , ду- л о т и м о с я т р о х и ! . . . Н у д н о так,.'.
м и т ь
к р и в д и , які т а к т і о с і б п я к від- б н т е л я .
в Австрії. Папська номінація`мў сліпо, п о рабськи. Рим с а - ' з а к о н и , щ о він повинен маючи тільки про забезпечення — Давай! , ,
у т и б и в а е с о б і п о т і м на ц і л і й с п р а - Д у х протесту проти паснль-
' в и к л и к а л а в і д р а з у в е л и к е о б ў - ) м и й а б о ч е р е з с в о ї х висланий-і вггклятнп в л а с н о ю п е р ќ ' теплої посади і певного кусня І зачинається. Бачиш тількн.
решіє в австрійських церкЬв-.'кїв л о м а в права уніятської ц е р - ! !' У в о к
в і д в а ж н и й ні — к о ш т о м с в о г о н а р о д у . К о - с т в а , гісй д у х в і ч н о р е в о л ю ц і й
п о с т п а е

хліба, х о ч б и на ляцькій служ- як г о л о в и о б м у р М о р з о г о ` а -


ІЙх к р у г а х . Д е щ о б у л о в т о м у : ќ в и , а в о н и к а з а л и н а м м о в ч а т и . Р ' ` - н а
" ЧР-т д
л и ж х о д и т ь о к ' о л є к т ї г в н и й акт Ігіої м о л о д о с т і ѓ , я к и й о б х о п л ю -
Н с д , , в о 1 , 1 0 В 1 м : 1 є

бі з а с о б а ч і о х л а п н . бетќу вистукують... Зеленийй голову клонити. Р и м говорив ' к о л и с в о . х п р а в н і к о м у н е з р а д и , т о м а є м о д о д і л а .і о р г а - в а в
в а
колись н а ш е студеггство
о б у р е н н я н а т е , ѓѓго н а с е с т а - п р о д у х о в н і п о т р е б и У к р а ї . ш і в ! Р "- ' д а с т ь з а б а т
" " " ?ЄРКВі н і з о в а н и м я і ш ч а р с т ѓ . о м , т а к д о ( б о ж г о в о р і ѓ л о с я т о д і — „ щ о V 1 і а Зиблікевичові по ребрах з а к а б -
Всупереч досвідови сучасних
н о в и и г е не і м е і г о в а н о о. З а й п л я , в А м е р и ц і з П о л ь щ е ю , а и е з і ' " " ' " " Р- З а п о с с т , з а Г 0 , , 0 з а луками, а той тільки і просидь:
б р е ` в і д о м и м в ѓташѓй і с т о р і ї п і д х т о в д в а й ц я т і м р о ц і не б у в р е - п о д і й н а й н о в і ш о ї і с т о р і ї у с і х
тепсрішонього а в с т р і й с ь к о г о н а ш о ю ц е р к в о ю , а в о н и к а з а л и . ' Ф ' о л е т и , не к а з а т и в ж е з а к о - н а з в о ю м о с к в о ф і л ь с т в а , м а д я — щ е , ще!...
премієра міністрів, я к о г о в в а - н а м на се г о л о в а м и ивати - .1РО"У,
продають погляди, права,
с у м л
в о л ю ц і о н е р о м , т о й в с о р о к о в о - н а р о д і в на к о ж н ь о м у м і с ц і б а -
р о н с т в а , р у м у и о ф і л ь с т в а і л я м у р о ц і ж и т т я б у д е п о с л Г д н н м чн.мо, щ о в и з в о л ь н а н а ц і о и а л ь -
ш я
Щ о й н о д о з о р ц і вязнів відря-
жали головним кандидатом Р и м с ь к і висланѓѓиќй вели к а м - " ' Кождий хоче тов- товують, рани промивають^ з а -
с'оманії. ш у б р а в ц е м " ) щ е з б е з п о в о р о т - но-региулюційна б о р о т ь б а під-
сю церковну посаду, але „ „ w . . стоѓ п а р о х п , к о ж д и й х о ч е буди спокоюють...
панію проти наших протестів}. - ' Такі яничари п о б о р ю ю т ь j
к натомісць д у х покори, готовлялаея саме національної
Павліковського, ш о досі б у в А вязні: — н і , И и битися.-хо-
- .. . . „ Ѓ л ю б и м ц е м , я к в ж е н е п а п и , т о с в о ї й р е н е г а т с ь к і й з а ї л б с т и в с е к в і є т и з м у і р а б с ь к о г о л ь о я л і з - с в і д о м и м с т у д е н с т в о м . К о л и н а -
а д м і н і с т р а т о р о м з г а д а н о ї д і є - п р о т и к о н к о р д а т у , п р б т и маѓ-1 чемо, пустіть!...
у пережер мозки і серця на- ша м о л о д ь щ з н а є с ю правду,
ц е з і ї . П о м и н е н н є З а й п л я т а іме- -л. . . ' л -.^оЛ;,^„.',-4
(хочби послідного п а п с ь к о г о с в о є рідне з б і л ь ш и м з а в з я т -
п о с т а в и т ь ц п о н а д у с і и н ш і „ з а -
тям ніж справжні в о р о г и ; вони ш о ї м о л о д о ї генерації, м о л о д о ї
н о в а н і г є П а в л і к о в с ь к о г о п о я с - ш и х н а ц ю н а л ь г г и х о р г а н і з а ц і й , ' , . .І 1 Д І , Ж К А
ияли с о б і в сей с п о с і б , щ о п а п а
проти допомоги
дови в бортьбі проти Польщі,
нашо^н.ІРО-І ' ' 1
-
с т а ю т ь т и м р у ї н н и ц ь к и м 'пиш'ѓи- х і б а т і л о м , а л е в ж е с п о р о х н а в і с а д и і п р а в а " , к о л и в о н а с т а -
ком, т о ю з а т р о є і і о ю б о л я ч к о ю ) л о ї д у х о м .
Зле з нашими політичними,
не с в і д о м о ю , т о д і в о н а з р е г а б і - г р о м а д я ч е ш а н о в н і . Ш к і д л и в а
- х о ч е , а б и З а й п е л ь не п х а в с я д о ' а сі с в у к о с п е ч е н і к а т о л и ц ь к і
церковіміх почестий, а л е далі І правоімпи
вів політику 6 Австрії і так по- ти все покірно. Наконець ляць-
КАЗАЛИ
намііринима-
М а т и ( д о д о ч к и ) : Щ о ? Т и гга з д о р о в і м і г а ц і о н а л ь н ї м б р ѓ а
п о з в о л я є ш цілувати себе
Б е з розуміння „ в ч о р а " с в о г о літується в о ч а х н а ш о г о наро-
н і з м і , я к а р о з к л а д а є ц е й о р г а - р і д н о г о н а р о д у , з к о т р о г о вий- д у .
а в антюрничість в них родить-
Т р і е б а з а р а д и т и ц ь о м у , ;—і

магав церкві й свящеиству, х о - ' к и й єпископ у Ш и к а ґ о


ЧА в і н х о р и й і х о т і в у ж е д а в н о - щ о н а ш у ц е р к в у в ж е п о р а п о -
КАЗАВ,
жомумужчиггі!? нізм щ о р а з т о б і л ь ш е і д о в о - ш л и , с е р е д к о т р о г о нібито х о
Д о ч к а : М а м о , я т а я а л а , що д і г т ь й о г о д о н е м и н у ч о ї с м е р т и . ч у т ь п р а ц ю в а т и , б е з р о з у м і н н я
Під с ю х в и л ю щ е кілька слів
про наші студентки. Коли між
обовязково треба..
Аристид Шишка.

ти з н а є ш його... Ми, національні рсволюціо- н о г о сучасного положення, б е з студентками чужих націй бачи-
уступити з'політики. (хоронити, а вони т е ж казали
. п е р и , х о ч е м о з`вернути у в а г у на в і р и і н а д і ї в й о г о к р а ш у д о л ю , м о світлі п р и м і р и р е в о л ю ц і й - П а н і в і д п р авила несподівано
АЛЕ с е б у л а т і л ь к и м а л о в а ж - н а м н а с е м о в ч а т и . П о ч а л а с я
н а п р и т о к а ло невдоволення, латинізація н а ш о ї церкви, а на- Л і к а р : В а ш поло'вЃќ т р о х и і ідано г и д к е я в и щ е с е р е д н а ш о - в о н и , ті м п о г о н а д і й н і п а н и ч и к и , н о ї с а м о п о с в я т и і з а п а л у , я к и й п о к о ї в к у .
резиґнацією, з чолом похиле- п о р и в а в н а в і т ь с н л ь н і й ш и й І. — Т а ж в о н а сповняла як слід
Головна підстава до обу-jрід став протестувати проти нервовий, т о м у повинен пере-!ѓо громадянства, якого давні-
с т а т и к у р и т и : О д н а ч е д л я ц ь о - ' щ е ` в п а с не б у в а л о , а і м е н н о н а ним в д і л п х а ю т ь с я д о л я ц ь к и х п о л , т о н а ш е а к а д е м і ч н е ж і н о ц - у с і с в о ї о б о в я з к и , — к а ж е з д и .
р е н н я а в с т р і й с ь к и х к а т о л и к і в j с ь о г о ЯК п р о т и н а р у ш е н н я с в о -
страшний занепад іденности у ч и л и щ і т а м с м и р н е н ь к о с л у - т в о н е т о щ о н е м о ж е в и к а з а - в о в а н и й ч о л о вік.
н а р и м с ь к о г р і і п е і п у б у л а в т о м у , ї х п р а в , і з а с е н а н а р і д п о с н - г о т р е б а ` б о г а т о 'енергії
щ о єпископа в Стирії зодавних'ІПАЛИСЯ проклони. На д о п о м о г у Ж і н к а': Е н е р г і ю я м а ю , п а с е р е д н а ш о г о с`туденства.-ЯКЕІ х а ю т ь , ч о г о п а н и ї х у ч а т ь , а і т и с я т а к и м и г е р о й с ь к и м и , п о - — Т а к , але т а к о ж і моїі
було і п о в и н н о . б у т и найќра і м е н н о — п о г о р д и і н е н а в и с т и j с т а т т я м и , а л е в о н о в с в о ї й н е - ш_ —..^
часів іменував а р х н е п н с к о п ' с і й т р у п і п і ш л и щ е д е я к і н а ш і не д о к т о р .
ЗАВЕДЕННЯ ДЛЯ ПОПРАВИ
лмГвараІ Н ю Поріс і оісо Jixin;si. RK МИ ПОМАГАЄМО СТАРОМУ
КРАЄВИ. ЖАРТИ. теЏ' ДРБ
ІНІ ОГОЛОШЕНН

ПЯТНАИЦЯТЬ З Л У Ч Е Н И Х УКРАЇНСЬКИХ Т О В А Р И С Т В МІСТА Н Ю ИОРКУ І ОКОЛИЦІ ' Дивний жаль. ПОШУКУЮ господині дому,
Російський публіцист Е.Тард!
улаштовує старшої дівчини або влови, під. ЗО до
Фернапдо Паер італійсь- помістив в ленінградському ча-
45 ЛІТ, вдова може бу`ти в одною дп-

Велиний Ліннін
к и й ` к о м п о з и т о р (1771—ЙИ39, ' с о п и с о в і „ К р а с н а я Г а з е т а " ці- іііюю. Голоситнса до: і,;-.,,
З б і р к а на мітінгў на Дім Інва-
иайславніші його опери ‚‚Ка к а в н й о п и с д і я л ь н о с т и х і р у р ґ а . J O H N WASYLCZYK, `
лідів.
м і л я " і „ С а р д ж і н о ) в е р т а в і з і п р о ф е с о р а Б о г о р а с а , щ о п о - 453 Melro.e Ave., Ambridge, PI.
На мітінгў Б р . С о ш е с т в і я св. п о х о р о н у с в о є ї д о ч к и , під р я м я к л а в с о б і з а з а в д а н н я н а п р а в ў
Д у х а , в і д . 2 9 5 У. Н . С о ю з а , з і б з п р и я т е л е м . Всі сподівалися ломностей та недостач людсь-
НА П Р О Д А Ж ҐРОСЕРНЯ І КЕНДІ
ШТОР
рано між членами на б у д о в у п о П а е р о в ї й д о ч ц і , щ о б у д е к о г о т і л а . на Montgomery Street. Продається тс-

В НЕДІЛЮ, ДНЯ 24-го ЛИПНЯ 1927 Р. Дому Українських Інвалідів світової слави а р т и с т к о ю . Т о м у
$ 1 2 , я к і в и с л а н о д о к р а ю ч е р е з д у ж е ж а л у в а в за н е ю б а т ь к о . н а д Д р н о м — . п и ш е Е . Ґ а р д —
Обеднаннє.
Н а одітій в у л и ц і в . Р о с т о в і шево, тілько $275.00. Добрий „.ис . і

„ Т а к и й ' г о л о с ! " п л а к а в П а е р — п о к а з а л и м е н і п р о х о ж о г о з з а - 193 GRAND STREET, JER.EY CITY, N. J.


рент таннй. Голоснтиси:
S. WEIL Sc CO.,
t64-7o

Ж е р т в у в а л и : п о $1: В . Піль- п а м я т а є ш , як вона с п і в а л а ка- м і т к о ю , ш о цей осібняк т о на-

ВУЛМЕРПАРКУ (при25-тійЕвні) БРУКЛИН, Н. Й.


ПОЧАТОК О ГОДИНІ 11-ТІЙ РАНО.
Т О Ч К И П І К Н І К О В О Ї ПРОГРАМИ: -
П е р ш о р я д н а юиійна о р х е с т р а з дванайцять осіб. — Гуртові співи, перегони в м і ш к а х , шукання
В С Т У П 50 ЦЕНТІВ.
г у й , М ' Ф і л я с , К. Ц е п к о , А. К о - в а т і н у з „ С е в і л ь с ь к о г о ц и р у л ь - п р а в л е н и й ч о л о в і к . В і н м а л о г о Ірадж. в добрім положенню. Іі
с о н о ц ь к й й , Г . Л е с н я к , Ф . Д р и - і ш к а " ? „ Н і к о л и не з а б у д у т о - ѓѓосту,, а л е н е к а р л и к , б о й о г о $3,500, готівкою $ІООО. а решта НА
жак, а дрібними з і б р а н о $б. го!" — в і д п о в і в п р и я т е л ь . „ А б о ноги продовже`но иа я к и х д е -
ПРОДАМ З чотиро.х кімнат дім і

гідні сплати. Хтоби з наших УКР.


ців ^отів купити, прошу голосні
голубів, риболовство, биття тарелів, перегони з яйцями, вязанка б е з шнура і богато инших. А. Косоноиькигі. арію „ Д і танті пальпіті с я т ь ц е н т и м е т р і в . К о л и с ь він
ПРИХОДІТЬ ВСІ! Ж А Л У В А Т И Н Е Б У Д Е Т Е ! ХОЛОДНІ НАПИТКИ І СВІЖА ПЕРЕКУСКА! „ Т а н к р е д а " . Під в п л и в о м т а к и х мав ноги к а р л и к а , але у віці 35
ДОРОГОВК'АЗ: Брати „ В е с т Е н д В . М
І.Т . " с о б в е й і їхати д о 2 5 - т о ї Е в н і , звідти перейти ч р т и - j ч а р і в н и х с п о м и н і в П а е р у цвни- він п р
т а р н і й б р а м і с т а в с п і в а т и цс ф е с о р а Б о г о р а с а , д е й о м у п р о
и й ш о в на к л і н і к у п р о

ри „ б л о к и " на південь, д е в і д б у в а т и м е т ь с я П І К Н І К . Ф И Л А Д Е Л Ф І Я , ПА,


1 6 7 , ( ,

Збір`ка на ч и т а л ь н ю П р о с в і т и га$ре м і с ц е з о п е р и . Д о с п і в у
д о в ж е н о кінчили.
АЛЕКСАНДЕР ХИЛЯК
ЯК БУДУЄМО прилучився і приятель. Співали Імя п р о ф е с о р а Б о г о р а с а з и а е
ПОЗІР! CARTERET, N, J., І ОКОЛИЦЯ! ^ ПОЗІР!
в Пядиках, пов. Коломия.
j с е р е д ревних с л ь о з і с х в и л ю - в Р о с т о в і к о ж н а д и т и н а ; в і н , я к
УКРАЇНСЬКИЙ АДВОКАТ
ПАРОХІЯ В КАРТЕРЕТ, Н. ДЖ.
СИРОТИНЕЦЬ мий,
На з а з и в Б у д і в е л ь н о г о Комі ванпя. Л ю д е , ї ц о б у л и на п о х о т о н л і к а р з а б а в о к в к а з к а х An- j
т е т у н с е л і П я д и к а х , п о в . К о л о р о н і , д у м а л и , щ о в о н и о б а з б о - д с р с с п а . Р о с к а з у ю т ь , ш о вінЃ

Нище
на-прислану лісту зібрав{ жеволілн.
2694.0 п р о д о в ж у є носи, ноги, з о д н о г о
п а л ь ц я р о б и т ь лџа, о д н и м с л о -
полагоджув всякі справи прівні чесно
І совісно.
233 BROADWAY, NEW YORK, N. Y.
Woolworth Bid-., Room 2234-2236.
ВЕЛИКИЙ ПІКНІК Ші підписаний дол.

У. Н. СОЮЗА. В НЕДІЛЮ, ДНЯ 24-ГО ЛИПНЯ 1927 РОКУ


НА E A S T R A H W A Y .
Д а т к и з л о ж и л и с л і д у ю ч і гро-
м а д я п е : п о 20 д о л . : І. Ш е в ч у к ;
п о Ю д о л . М . З а м у л і н с ь к и й , І.
Чемиість.

До т р а м в а ю ввійшов профе-
пом,
людей.
цілковито

В клініці п р о ф е с о р а Б о г о р а -
са л е ж и т ь м о л о д а жінка, ціла
перероблює Tel.: Whiteh.ll 4 7 9 8 .nd 4799.
В е ч е р я м и в і д г о д . 7 ДО 9 п і д Ч.
3 4 0 EAST 17th STREET,
NEW YORK, N. Y.
і Іятничанськин, - Ф. Замуліись- cop, йому з а р а з з р о б и л а місце 27— Tel.: Lexington 2193.
Сеетрицтво Пресв. Богородиці
З а п р о ш у є т ь с я всіх У к р а ї н ц і в з К а р т с р е т і о к о л и ц ь , кнй, Л . Т к а ч у к , Я. С к р о ц ь к и й , ленька дівчинка. П р о ф е с о р о - п о з ш и в а н а . Лице, ш и я , рамена, А Д В О К А Т
і `' ' Комітет. р у н — в ш в а х . І с т о р і я ц е ї ж і н -
в К л і в л е н д , О., в і д д і л 112. В . Ч е р е д а ' р ч у к , І. В о л о ш и н , І. ві це д у ж е с п о д о б а л о с я , він п о К

Б. ПЕЛЕХОВИЧ
ки не з в и ч а й н а . О д н о ї ночі
У. Н. С о ю з а . Мельпнчук. Ю . Р б м а н ю к ; п о 5 х в а л и в дівчинку: „ Т о д у ж е гар-

Х в а л ь н и й Заряде! Носила-
ПОЗІР! ДЖЕРЗИ СИТІ І ОКОЛИЦЯ! ПОЗІР!
д о л . : Д . М е л ь п н ч у к , Ю . Л ю - по, щ о т и т а к а ч е м н е н ь к а , ш о
б о н ь к и і і , М . В и ш н в а н ю к , К. Р о у с т у п а є ш м і с ц е с т а р ш и м
в д е р л и с я д о її х а т и в К а т е р и
п о с т а в і б а н д и т и , які - п о р і з а л и
10 В а м в и к а з жертв, зложених
ч л е н а м и н а ш о г о в і д д і л у , в кно-
ті $ 1 5 . 2 5 , а $ 1 0 з відділової ка-
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
В СПРАВАХ ЦЕРКОВНО-НАРОДНИХ ВІДБУДУТЬСЯ
` м а н ю ќ , В . Ш е в ч у к , М. Ш е в ч у к д я м . А як тн н а з и в а є ш с я ,
І п о 3 д о л . : М. Г о л і й и и , О . В е к л е и ь к а ? "
І л н п е ц ь , В. Б о г а ч е в с ь к и й ; п о 2
її н о ж а м и і п і в ж и в у к и н у л и п
кут. З жінки лишилася без-
ф о р м н а м а с а . її в і д в е з л и д о Р о -
2 3 0 0 WEST CHICAGO AVENUE,
. CHICAGO. ILL.
П р а і т о . 7 . г - у .всіх судах; вайма-
На те дівчинка т а к с а м о чсм-
с и , о т ж е разом $ 2 5 . 2 5 . Н а ш а стова, д о професора Богораса, -ѓљся перегляде ннем а бс тракті в;
д о л . : І. Т о д о р , І. Г а й о в и й , М . п с н ь к о в к л о н и л а с я і к а ж е :
к л і в л е н д с ь к а кольонія п е р е ж и - В СУБОТУ, ДНЯ 23-ГО ЛИПНЯ 1927 РОКУ Ч а б а н , В . М е л ь п н ч у к , І. Р й б ч у к , Називаюся Марійка Кото-
д е її з ш и л и і п р и в е р н у л и д о виготовляв контракти купка І про-
л а в о с т а н н і х часах^рогато р і ж - В C E N T R A L H A L L , напротив Court Hou.E, JERSEY CITY, N. J . ж и т т я . Т е п е р в о н а е и д и т ь на дажі; перепроваджує с п а д к о в і
І. П е т р и ќ , О . М о с ю к , М . П а с т у : в и ч , п р о ш у т а т к а ! " . т

н н х п р и к р о с т е й , а сс е причн- свойому ліжку, усміхається справи; полагоджув старо ..-раєві,


П о ч а т о к о годині 7-мій в е ч е р о м . Д. Харюк, Марія Макснмюк, Ф.
' и о ю нашої невеликої жерт- До участи запрошується всіх місцевих Українців греко-католиків в ціли р о з к а з у є мені: патентові І прочі справи. 1
В о л о и г у к , О . М е л ь п н ч у к , C . Іва
і в е н н о с т и на р і ж и і добродій- ооюворення і вирішення важних справ загальних і місцевих. Учитель вибив Івася й пита- — М е н е в ц і л о с т и н а п р а в и л и ТЕЛЄФОН: СГ-ПТ.ГСУ 8881.
( і збори рішено склнкаіп па `лсілапню представників всіх місцевих І ції а к , К . М е л ь п н ч у к , О . Р о м а - Д р . К. Д . Б І Л И Ќ
ні ціли. Певна річ, ш о Українців іре.к„.католиків, які відбулися в неділю, дня Ю-ѓо липня с. р. itfi і є т ь с я : „ З а щ о я т е б е в и б и в ? " б р а к у є мені т і л ь к и д в а п а л ь ц і
таку інституцію, як С и р о т и поклик Іоловного Комігегу в Фі.іаде.іфп. І.ссілннки місцеві і позамісцев' к, Н. Г н а т ю к , Ф . Б у ч и н с ь к н й УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР І ХІРУРГ.
Івась таки досить с е р д и т о на п р а в і й руці, які б а н д и т и від-
н е ц ь - З а х и с т У. Н. С о ю з а . т р е б ;
прс К`Т.ІВЛЯІ і. в ні.іиовілннх рсфераіах біжучі справи церковно-народні все` Г н а т ю к , І. Р о м а н ю к , І. С е м е ЕЛЄКТРИЧНІ ПРИРЯДИ.
сюронно. почім присутні, по переведенню своОілпоі дискусії, будуть моѓлі відповів: тяли. Але п р о ф е с о р каже, щ о і
в с і м а с и ` л а м и ' п о п и р а т и , і мі
т в е р д о в і р и м о , щ о наша г р о м а
! .
H PM U I
:J H пранні і. відповідних резолюцій і постанов так шо до свого від к
Н.чиснпн до і о.ІОННОЮ Комітету, як і до Кпнскопа нс менче як і т о до пс- A . К р у п а , Т . М е л ь н и ч у к , М .
ревсдення обєднання всіх місцевих сил Українців греко-католиків для спіль-
д а , я к т і л ь к и п р и й д е т р о х и д о п..і праці НА поли церковнім і народнім на будуче.
, ' М . Ф . Н
12
а с е в и ч , Т

Д а р м о г р а і і , А. Ч е р к а с , Д . У г о р
. Г у ц у л я к ,
„ Т о п а н п р о ф е с о р в и б и л и ме- ц е в і н н а п р а в и т ь . В і н п е р е н е с е
не д о б е з т я м и , а т е п е р с а м і н е д в а п а л ь ц і з н о г и н а р у к у і з а J11 Е. 18th ST.. NEW YORK CITY.
Урядові ѓодніѓй: від 12. до 1-ої,
від 6. до 8-ої і після умови.

Коли приходить до вирішення ќпестії так важної, як З.ТУКЗ або розлука ч у к , Я . В е н г р и н ю к ; п о 1 д о л . з н а ю т ь з а в і щ о й м е н е п и т а - я к и х д е с я т ь — д в а н а ц я т ь д н і в


с е б е , с п о в н и т ь г і д н о свііі Пі ІСШУЮЧ ' ІХ місцевих частин раз на все - - ніхто зі свідомих Українців 'не ються!" вони зростуться. DR. M, S M I T H
рІОТИЧНИЙ о б о в я з о к ' . — мо.ке відтяміупісн від участи в так важних обрадах, — противно всі обо- Т. С м о к , Л. Г р и г о р ч у к , С . Бер- IB EAST 7tk STREET, NEW YORK
ня.`ані т я т и в них активну участь. - , 167-9 к е щ у к , Д . Г а й о в и й , І. Л у ц к і в , Б і л я цеї ж і н к и л е ж и т ь д і в ч н - TeL Orchard 6073
Кульчицька.
Вибранќії спеціялі.ниіі Комітет проте нс лишень просить, але і взиває Говорить по українськѓі.
ви і будучого добра всеї місцевої іромадн, всіх Укра- Н. Д е д е л ю к , Ю . Сьо.мко, Ю . Б а т ь к о ( д о с и н а , я к о м у п о - иа, р о б і т н и ц я з ф а б р и к и м а к а В - я т ь успішно недуги мущня, жев-
МІЕ. ipt-КО-КА.-ОЛНКІН В ДЖ_. . Каратннк, її. Семенович, 1 м а г а в писати шкільну з а д а ч у ) : рону в Т а г а н р о з і . М а ш и н а ві щнн І ДІТИЙ. '
а Зборн дня 23. липня с. р. Приходіть і рішайте самі за себе і для себе,
с ю к , І. М о с ю к , І. Т о д о р , А. А щ о казав учитель д і р в а л а їй д о л о н ю і п о ш а р п а л а Наймоаєпнійші ЕЛЕКТОИ-MI а п а р а т
ТАМС, ВЕСТ ВЕРДЖІНІЯ юбнсьте опісля НЕ нарікали, т о Збори рішили шось може без Вас або і нс
о нутру для Нас. — 3 високим поважаннєм с а к , Р . М а ц д ю к , В . З е л е н е в и ч , р у к и . З її ж и в о т а в з я л и к у с е н ь )
Замітка. С и н : К а з а в , щ о я з к о ж д и м
ВІЧЕВИЙ КОМІТЕТ: м я с а і з р о б и л и д о л о н ю , а п а л ь Х Р О Н І Ч Н І И Е ДУГИ МУЩИН
В ч и с л і 161 С в о б о д и з 1 4 - г о B. М а т л ю к , М . М о ч е р н ю к , М . д н е м у с е б і л ь ш е і д і о т і ю . І ЖЕНЩИН
Марцель Шевчннськин-Вагнер старшин, Петро Дубовецький, Петро ці п о в и п р о с т о в у в а л и т а к , щ о лічу успішно найновійшими методами.
л и п н я 1927 p., в п о і м е н н і м з в і Козачок, Леон Струж. Г е л е м б ю к , Д . Б а к а й , О. М о с к а
один вже функціонує. Помагаю скоро в ріжних кровних не-
т і ж е р т в о д а в ц і в на С и р о т и н е ц ь люк, Н. Солтанюк, П . Матлюк, дуга'х, нервових І шкірних, хронічні
— Мамо, — питається доиеч- А л е є там щ е б і л ь ш к а з к о в і нарости, загальне ослабленні, міхура,
З а х и с т У. Н. С о ю з а , поза В. О п и р , М. Ѓ е л е т а , Д . К о б и л
ка — чи т и с к а з а л а т а т к р в и , щ о в и п а д к и . Л е ж и т ь т а м ш і с т ь н а нирок, мочсвгнсдомагоння, ревматизм,
членами і відділами У. II.
НАЙНОВІШІ УКРАЇНСЬКІ н и к , М . С п о д а р н к , І. В а с н л ь к о в
я хотіла би мати р а д і о - а п а р а т цятьлітня дівчина з о д н о ю к о жолудок, внутрішні хоробн та грудні.
Союаа,
що Маѓла
було
Іван
поміщено,
з Тамс, Ѓ^ШЩТда с ь к и й , Г . К о н д р а ц ь к ш і , Тї. Ш а
варин, Н. Г а й д а м а х а , Г . Гонта,
— Я к а з а л а , а л е т а т о не х о ч е р о т ќ о ю н о г о ю . А л е т а н о г а з а - помочи вам. Оддати умірковані. Огля-
купити. мітио росте. Уживається до то
Без ріжннці, як довго хоруете, я можу

дини пацієнта переводжу особисто.


Поради і оглядіти даром.
В е с т Ва., ж е р т в у в а в $20. Пра-
вильно м а є бути Магун Іван, І РОСІЙСЬКІ РЕКОРДИ ' М . М о т р у к , І. Б у р ш т и н с ь к и й ,
Олійник, М. Лўцик, Н. З а х а р
— А ти щ о на т е ? — п и т а є го с к о м п л і к о в а н о ї с и с т е м и . Ч е
дочка. рсз кість коліна переведено DR. Z I N S
член Укр. Нар. П о м о ч и ж е р т в у - ч у к , В- З е л е н е в и ч , В . С е р б е н ю к

$200.0.
— Я просила дуже, але ц в я х , я к о г о о б и д в а кінці в и с т а
в а в на С н р о т и н е ц ь - З а х н с т У. Н.
Союза — Комітет С и р о -
т и н ц я - З а х и с т у У. Н . С о ю з а . Жуковський І Краснопсьі-а, дует.
ШЮМБІП
Ѓвѓсі, Жуковський, барітон,
Ф . Л н с е н к о , В . П е л е н с ь к н й , І.
П с л е н с ь к и г і , В . К а н ю к а , Н . Сан
б і р , О . К у л ь ч н ц ь к н й , Д . Галі
дармо.
— П е в н о ! Д л я м е н е т о л и ш е
ю т ь н а з о в н і . В і д т и х о б о х кін-
ц ів тягнуться а ж д о п і д о ш в и
9 А. М. до 4 P. М.
27077Р (ПѓПшла мати на границю з акомпан. орхестрн. п р о с и л а м а м а , а д л я с е б е , т о с т о п и д в а ш н у р к и , д о я к и х при-
(Сіііся, родися, на шастя... чук, В . Г е р е й , О . Ж у п н и к : п
27092F (ОП. не спиться, џс лсжиться. була би зімліла і т а т к о з а р а з кріплений т я г а р , щ о с в о є ю ва
12048F (веселая вдова, вальс
(Кармси Сильвій, вальс (Родимий Кран,.
і 5 0 ц н т . : В . С т е ф а н ю к , І. П о т у ч
купивбн! г о ю на п р о т я з і о з н а ч е н о г о ч а с у
ШШЕРКА-МАСАЖИСТКА
Відоѓрав сольо скрипкове 27095F (Журавель. к о , І. Т о м а ш , й . П о т у ч к о , Н Житомирського заведення ѓгородів 1
Павло Ѓўменюќ. (Школярі. п р о д о в ж у є н о г у на в і с і м д о де- Київського Зайцевського шпиталі.
І Петриќ, Ф. Гросмен, Ю. Терпе В. Е. SHMULENSON,
Барітон: Евгсн Жуковський. 270.19 (Майнові троблі вять центиметрів.
27085F (Украіисько-Русс. .Ту-Степ. " л ю к , В . В и н н и к , й . Б ў ќ а т а , І. Б а т ь к о : Н и н і , д і т и , п о л у ч у з Є71 Е. Bro.dw.y, I . t Я,, Ne-, York
(Лікто.ч-дактом.
(Ой. піду я ШіхерїВіхср. В о к р е м і й к і м н а т і в и д н о о с о - Tel, Orchard S t - 1
Друіий важний крок в тютюновій Маруся Патрікопа, сопрано, К і с ь , А. Б у ч а ц ь к н й , І. Д и к а н , Й. р а д і о - с т а ц і є ю , яку самі собі
ПОРАЛИ І ПОМІЧ.
індустрії проголошено недавно І'. ( Жидівоііка.
Lorlll-rd Компанією. Компанія .таку- 27084F (На весіллю, прн вечері
з акомпан. орхестрн. Стриковськнй, Н. Рогатіцісь- виберете. Щ о хочете: Лондон, бливу людину. Ц е створіння з
27091F (ОП, Джиґуне. т р у д о м м о ж н а н а з в а т и ч о л о в і -
пнла фабрику цнгареток R. J . Rey- (Ой, Козаче БІЛОУСИЙ. к и й , 1. К а р б о в с ь к и й , П . Б е р е П а р и ж , Р и м , Б е р л і н ?
nolds Tobacco Company в Jersey City, 27086 (ОЛ, нс шуми, луже. (Коломийка.
котра перенеслася до yVinsion-Silem, Лаврснтій Лі. Тнмошук сольо на з о в с ь к н й , 1. Я в н и й , О . А б р а С и н о к : Т а т у , я х ь ч у А ф р и к у . ком. Ц с ч о т и р н а ц я т ь л і т н я дів- С Т Е Ф А Н І. Є В У С Я К
Чорні очи нк терен. гармонії. чина, і д і о т к а з у р о д ж е н н я . ІДе)
North Carolina, щоб пошириш виріб 27091 (Вівчар на сопілці. м ю к , П. М . С в і р н ю к , Г . Г у д и м а , Я т а к х о т і в б и п о ч у т и р е в л ь в а !
1
УКРАЇНСЬКІ ІЮГРЕБНИКН
Old Gold цнгареток, які розходяться 20100F (Полька „Кукушка". перед восьми місяцями сиділо
у великій скількостн під сю пору. Зві- (До Почаєва на відпуст. Г. Г р и г о р ч у к , М . К у з ь м н и , і
(Вальс „Спяшля Красавица"
домдяють, що фабрики в .Зжсрні С'иті Евген Жуковський, барітон з акомп. Я. Московський, цимбали сольо, С е р б е н ю к ; п о 40 ц н т . : Л . Р а д -
це с т в о р і н н я з ` о т в о р е н н м р о
."Лільіяить виріб віл 25.000,00 ло 30,- орхестрн. Яцківський оженився. Моло- том, з якого постійно виплнва-
з акомпан. роялн.
000,000 ОМ Gold цнгареток денно до 27082F (Волокнѓа. 20101F (П, к о в с ь к н й , а по 2 5 центів Н. Кри-
теперішного виробу компанією Loril- (Лист з. Краю. д а ж і н к а з п е р е д у наче д о ш к а , ла слина. Д і в ч и н а ие с м і я л а с я )
( Част І ш т а л о в н ч , ЃІ. З у б и к ,
Unl. l.orllUnl ставить ще одну фабри- 2708.3F (Зрадниця. з з а д у м а є г о р б , б д е н із п р и я т е - і и е п р о с и л а ї д и ; 'її в і д ж и в л я л и
ку в Louisville, Ку. для виробу пига- (Шо грубе, то лобре. (Попурі . РУСЕ і В іменн Б у д і в е л ь н о г о Комі-
реток. Ся фабрика буде ютова в осе. лів Я ц к і в с ь к о г о к а ж е : Я к и й він ш т у ч н о . В о н а б у л о я к кусень)
9 (Полька Парубоцька тету складаю щиру подяку всім. ^ - Щ Д „
ІІІІ. І побільшить виріб цигарі- (Вальц Бандура Анна Шатлсн (Петренко), сопрано,
T Q Достарчуггься автомобиі і..
дерева, який природа я к б и иа
ку саму скількість, 27090 (Молотник з акомпан. орхестрн. жертводавцям, між котрими J G „ С ^ ПЕРЕІІІЦУВАТН 7Ш весілі, хрестянн І другі охі-
Jersey City. (Змарнів я 1 с м і х н а т х н у л а ж и т т я м . Б і л я неї afl. Удаваітесь д о свогоі
O102F (Світить нісяць, з взріяніямн були т а к о ж Поляки і Литовці, -
Д. Медов, тенор з акомп. орхестрн. л е ж а л а д р у г а х о р а ж і н к а . ї й ОФІСИ:
(Полянка. з а т а к в и д а т н у п о м і ч на б у д о
20096F (Казбек. ТТ ШТЕГШ S t - J . r . . City,N J . j
Русскій Орхестр Колюмбія. треба'було вирізати! якраз з а - y

(Прашай мой син. ву Н а р о д н о г о Д о м у в П я д и к а х , ' TeL Montgomery 1745


Українська Орхестра П. Гумснюка. 20103F (Ноч любви. Вальс. л о з у , я к о ї б р а к у в а л о і д і о т ц і . 48 rroapeet Ат., Bay з в а e , N.
к о т р и й є конечним для култур- — Т р и л і к а р і о г л я д а л и мене,
. (Отдайте мні минути, Вальс
Ч О М У НСУЖИВАТИ? , Барітон Евген Жуковський.
Сопрано Р. Красновська. Межи народна Орхестра. н о г о піднесення н а ш о г о селян- а к о ж д и й в и д а в н и щ у д і я п ю з у .
Цю з а л о з у -й перенесено з
27093F (Забава в стодолі, Часті. 1. о д н о ї н а д р у г у . В ж е д в а
Коли ваші приятелі співають і 59039F (Вессшіая любов, вальс. ства — І в нічім пе п о г о д ж у в а -
ються, то чому ви малиби стоят (Забава в СТОДОЛІ, Часть 2. (Прекрасная Весна, Вальс. тижні після т о г о п о ч а в ку-
З п о в н і і і р ї з б і р к и в и с л о в я иа л и с я ?
осторонь і, стятися офірою смут У К Р А Ї Н С Ь К І `З сені, д е р е в а перемінятися і

ДАРІІИА"
мелятгхо.тії. Розженіт смуток! Ііеріть руки Комітету 265 долярів : — Ч о м у ні? К о ж д и й а них за-
Ой. де тн була? — Іван Петляќ і Грнцько Когут V,9$ll людину. Далі стала вона фі
Ой, іду. ІДУ. — Д. Медовий, Тенор , 27066F 44.0 д о л . о п л а ч е н о з а п е р е с и л - ж а д а в п о 2 0 д о л я р і в .
ОП, не свѓій місяченьку. — Д. Медовий, Ге.іор 27066F и ч н о р о з в и в а т и с я , о ж и в а т и .
-У-
Ой, там' на Пордаиі. — Евген Жуковський', Ьарігон 27069F Тепер вона сміється, радісно
ОП, Дніпре, мійЛ"іпре. — Володимир Ді.тов. Бас ШРЛ, Іван Ш е в ч у к .
Ш е ф кличе б у х г а л ь т е р а д о г о в о р и т ь як розумний чо-
ПОВІСТЬ
ОП. відсп гора. — Евген Жуковський. Барітон 27074F вписала ^ ^ А ^ ^ Л Я Н С Ь К А
Поправннн. - Чвасть 1. і II. - Орхестра П. І уменюка 27070F своєї кімнати і каже: ловіќ і р о з в и н у л а с я з а пік
Спінджак чорний. — Іван Петляќ і І рицько Когут 27067Р — Ми збанкротували. Цілий року якби за сімнацять. Можна набути в Книгарні „Свободи"
Старість не радість. - Евген Жуковський, Барітон 27072F — Мамо! — каже маленька
„ 5 V О В О D А"
Щедрий Вечір нині. — Ьвген Жуковський, Ьаргтон ЋУХ.І Леся — Володко найлінивіший маєток фірми виносить л и ш е
4F Професор Богррас розказує,
Там на горі круга вежа. — Евген Жуковський, Барітон ?J2Z десять тисяч долярів. Але хай АЗ GNWU SL, JE-МІ САГ. Н. J .
Танцюйте, молодичхи. — Українська Орхестра Колюмбїї VJzzl х л о п е ц ь на в с ь о м у світі. щ о дуже часто здорові л ю д е в К О Ж Д І Й УКРАШСЬЮЯ Х А -
Українське весілля. — Часть 1. і II. — Орхестра П. Гуменюка 70002F — А т о ч о м у ? — п и т а є т ь с я т о п о з і с т а н е м і ж н'ами. приходять д о нього з прохан- П П О В И Н Н А
Бо Вефлеемі. — Евіен Жуковський, Барітон 27068F Добре — каже скоро бух НАХОДИТИСЬ
Вся родина иа весілю. — Українська Орхестра Колюмбїї 27064F м а т и . ггям, з б і л ь ш и т и а б о з м е н ш и т и чА.-'пийсь _ГІІОКОПА''
Тріиера Гірке Вино і співайте і ужн- Евген Жуковський, Барітон . ' . 27065F - Він у с е я к я м о л ю с я вече- г а л ь т е р — д л я к о ж д о г о , з . н а с і їх ріст, т о щ о . А л е в т а к и х в и
-щЯте! Трінера Гірке Вино є знам'енќ-
тим літним тоніком. Чистить кишки,
Р О С І Й С Ь К І р о м ж д е л и ш е т о ї хвилі я к я по половині. '
п а д к а х ` п р о ф е с о р не . б е р е т ь с я і Т
привертає стравність, поліпшує апе- Бордер. — С. Ф. Сарматов, Коник
кінчу м о л и т в у і с к а ж е л и ш е : д о операції, б о він в и х о д и т ь з
тігт і оживлює цілий ваш систем. Є Зх ти доля, моя доля. — Д. Медов, Тенор
достовірним. Pittsburgh, Ра., 24-го мая Гармошка. — Д. Медов, Тенор
- Ї927. Трінера Гірке Вино є правдиво Под вечер осенью ненастной. — Д. Медов, Тенор ІХХ^
„Амінь!"
Ѓ
П и т а ю с я в а с — к а ж е суд- т о г о з а л о ж е н н я , щ о й о г о клі 1'"И""'Ч
Ідя с т р о г о д о о б в и н у в а ч е н о г о — j ніка^не є і н с т и т у т о м к р а с и , а л е
добрим тоніком. Ділає таксамо, як о- Пошли девки в Дон купатся. — Д. Медов, Тенор .` 20089F ПЕТРО ЯРЕМА
иисуете. Принесло мені пільгу в болю чи ви п о ч у в а є т е с я винуватим заведенням для направи хорих
голови. Маю ліпший апетит і не маю Жадайте повного катальога українських і російських ре-
- М и п р и й ш л и с ю д и д о т о ї чи н і ? :
зле розвинених людей.
більше газів в жолудку. З поважан- к о р д і в . П и ш і т ь а б о п р и х о д і т ь д о н а с . П р и ш л і т ь с п и с р е к о р д і в ,
НЄМ.Наггу Koonsvitaky". Можете його країни р а з о м із з а в о й о в н и к о м Обвинувачений підвівся п о -
ЌУпити у ліпших аптнкарів або до`, к о т р і х о ч е т е , а м и с е й ч а с в и ш л е м о ї х в а м з а п р с д і п л а т о ю ( С . каже шляхтич-хвалько. ЗАНИМАЄСЬ ПОХОРОНАМИ
ставиів лікарств: На тогорічні хмари О . D ) . В с і з а м о в л е н н я в и к о н у є м о с к о р о і р е т е л ь н о . 4 в а ж н о з м і с ц я іі з д я в н ђ п р о т е с -
- — Щ о т о з а пан цілував тебе
комарів: Трінера. Fli-Gass, забиває їх — Т о д у ж е м о ж л и в е , — від- т у ю ч о : В BRONX, B R O O K L Y N , NEW
вчора в альтані? — питається
стадами. IlaflitT 75 ц., почтою 90 ц
Коли яе можете купити їх v вашій о-
UKRAINIAN AMERICAN RECORD CO., повідає й о м у ^ т о с ь із слухачів — В и с о к и й суде4 Я к я т у т М а р і й к а т о в а р и ш к и . YORK і ОКОЛИЦЯХ.
коліт;, пишіть -до Joseph Triner С о т -
Уапу, Чбі Ь. AshUnd Ave., Chicago
III. . 1 6
36 — 2nd AVENUE.

Q
CORNER 5tb STREET,
'ФІЛІЯ: - 2 WEST SBnd STREET, КОЛТУ Sth Ат-ли..
ОТВОРЕНО ЦІЛИЙ ЕНЬ І ВЕЧЕРАМИ.
-' № г v n o m
— але т о д і іміграційні з а к о н и і ш о в , не МІГ Я с п о д і в а т и с я , щ о
не б у л и ' щ е т а к і с т р о г і , `як нині. м е н і з а в д а в а т и м у т ь ' в а ш у р о -
боту.
А в котрій годині?
тається товаришка'
ІІ '
1 2 9 E. 7th S T R E E T ,
H EW Y O R K CITY
Telephone: Orchard 2 5 6 8

пи-І