You are on page 1of 4
SVOBOD A ШЮЖТЇ г ILLllSis" УКРАЇНСЬКИ Й ДНЕВНИ К UKRAINIA N DAIL Y УРЯДОВИЙ
SVOBOD A
ШЮЖТЇ г
ILLllSis"
УКРАЇНСЬКИ Й
ДНЕВНИ К
UKRAINIA N
DAIL Y
УРЯДОВИЙ ОРГАН злпомогово! ОРГАНІЗАЦІЇ
сою з в ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ
УКРАЇНСЬКИЙ
НАРОДНИЙ
OFFICIAL
ORGAN
OF
THE
UKRAINIAN
NATIONAL
ASSOCIATION,
la c
АМЕРИКИ.
4 .
170.
Джерз и
Ситі ,
H.
Дж. ,
понеділок,
25.
липня ,
1927.
No.
170 .
Jer-e y City,
N.
J. ,
Monday,
Jul y 25 .
1927 .
THRE E
CENT S
МУЗЕ Й
МОЗКІВ.
СУЧАСН І
ПРОМИСЛОВЦІ .
ВАЖК О
ДОКАЗАТИ .
ВСЕ-АМЕРИКАНСЬКИЙ РОБІТНИЧИЙ
КОМУНІСТИЧНИЙУРЯДНАКЛАДАЄ
70-літни й
визначни й
моско в
Льві в
е
здаєтьс я
більш е
при`
Львівськи й
су
д
розбира в
КОНГРЕСПРОТИПОЛІТИКИАМЕРИКИ
ськи й
фізіольо г
Бехтерьов ,
ав-
гожи м
грунто м
для
прац і
влом-
справу ,
яко ї
головн а
основ а
ЗЕЛШУРУКУНАРОТИТОВАРИШІВ
т
о
р
яки х
50 0
праць ,
пропону є
никі в
я
к
Варшава ,
кол и
звідт и
ста є
щора з
частіш е
предмето
м
оснуват и
музе й
мозків ,
себт о
приїхал а
ціла
ватаг а
і
проб у
процесів :
17-лїтній
нарубо к
БУРЛИВ А
СЕСІ Я
З А ПОВЕДІНК У
ЗЛУЧЕНИ Х
ДЕРЖА В
СТАЛІ Н
ЗДУШУ Є
СВОБІДН У
ДИСКУСІ Ю
НАВІТЬ
Пантеон ,
Де
переховувалос ь
б
и
вала
щаст я
з
велики м
успіхо м
Міґ а
з
Лані в
заявив ,
щ
о
зізна н
У
ЛАТ .
АМЕРИЦІ .
У
ВЛАСНІ Й
ПАРТІЇ.
те,
щ
б
в
людин і
найцінніше :
н
е
на
протяз і
кілько х
місяців.
ї
х
ня
ног о
брат а
бул и
складен і
МОСКВА ,
.
парті ї наложи в
я
22
липня
— Центральни й
виконавчи й
коміте т
ВАШИНГТОН ,
22.
липня.
На
Все-Американські м
Робіт -
тіло ,
а
мозок .
Кол и
тіл о
велн -
сміливіст ь
є
справд і
небуденна ,
під
побоям и
та
на
шнурі ,
на
я
комуністичної
остаточн о
зелізк у
цензуру
на
ко -
ничім
К'онгресі,
ш
о
радит ь
ту
т
уж
е
від
ряд у
днів,
прийшл о
к
о
ї
людин и
ГНИЄ
аб
о
палиться ,
кол и
-кількох
з
них
явилос ь
д
о
кий
повісил и
йог о
місцев і
по -
мунїстичну
опозицію .
С
опозиція ,
веден а
Троцьким ,
Зінове -
нині
до
остри х
нападі в
на
політик у
Злучених
Держа в
у
латин -
людств о
зазна є
чимало ї
втра-
суд у
н
а
розправ у
свог о
това-
л і ца'ѓ.
Поліца ї
подают ь
йог о
в
вом
1
Радеком ,
робил а
в
Росії
богацьк о
галасу ,
добиваючис я
СЬИІй
Америці;
тн.
Наука ,
маюч и
змог у
дослі -
рцш а
Герман а
Маєр а
і
на
судо-
суд
з
а
клевету .
„Газет а
Порай `
д
л
я
себ е
прав а
свобідно ї
дискусії
всіх
питань ,
звязани х
з
по -
Притоко ю
д
о
дискусії
бул а
резолюці я
в
справ і
засад и
аме -
джуват и
законсервован і
орга-
вім
коридор і
вел и
воєнні
пар а
"
дода є
д
о
цьог о
таки й
влуч
літико ю
партії.
Говорил и
вони ,
ш
о
се
тільки`некомуніста м
ма -
риканськог о
президент а
Монро в
прот и
посяган ь
европей -
ни
вчени х
і
творців ,
могл а
бгг(дн.
Та м
їх.
арештували ,
імена
ний
коментар :
„Кожни й
посте-
єтьс я
замикат и
роти ,
ал
е
не
членам
рядово ї
партій
Опозиці я
ських
держав , п о
кольонії
в
Америці .
Резолюці я
критикувал а
мож е
дійт и
д
о
розяснег.ня ,
в
`їх
сильн о
йгтернаціональнБірункови й
з
обурення м
запер е
використовувал а
зручн о
те ,
ш
о
Сталі н
виїха в
на
вакаці ї
в
Кав -
Злучені
Держав и
з
а
вживанѓѓе
сеї
засад и
не
дл
я
оборон и
Аме -
чом у
джерел о
їх
величини .
Файга ,
Рифќа ,
Кляйтмаи ,
Ізра-
чує,
а
відта к
обвинувачу є
бу -
каз,_і
справд і
потрафил а
нахилит и
на
сво ю
сторон у
велику
ча -
рики
пере д
визиско м
Европи ,
ал
е
дл
я
визиск у
латинсько ї
ель,
Яике.іь,
Гевірц,
Лєйзор ,
цімт о
побитог о
в
злочин і
кле -
стину
партії,'
Америк и
Злученими
Державами .
Як
говорил и
бесідники,
ва- `
КОНГРЕ С
ФАХОВО Ї
ПРЕСИ. ІМортко ,
Райзма н
і
Абрага м
вет и
і
того ,
щ
о
жалується ,
інин п енськи й уря д поясня є доктрин у Монро в у се й
інин п енськи й
уря д
поясня є
доктрин у
Монро в
у
се й
спосіб ,
З
поворото м
Сталін а
вакаці й
справ а
нара з
перемінилася .
судж у ют ь
на
нязницю ,
б
о
ві н
Від26.до30.жовтнязбереть-1 Танб;,ю ` м '
?
с
і
записан
і
н
е
.
в
і
д
ш
о
американські
бѓізнесмени
можут ь
.томати
закон и
ріжних
Виконавчи й
комітет ,
інспірований
Сталіном ,
вида в
не
має
`ніяких доказів ,
щ
о
каж е
ся
в Берліні
міжнародні й
конг-
,,т
"
30
-
10Т
"
М
"
буквам и
в
Л.ТО-
самостійни х
держа в
латинсько ї
Америки .
Резолюці я
наводила ,
остри й
осу д
становищ а
кажучи ,
щ
о
свобідн а
ди -
правду ,
тому ,
щ
о
якб и
навіт ь
е
с
.фахово ї
преси.
ПоперЄВиЙ ^
щ
о
Злучені
Держав и
наїздили
ріжні
держав и
латинсько ї
Аме -
скусія
в
ряда х
парті ї
пере д
широки м
світо м
сла-
Р
блю м
засуджени й
на
В
літ
утік
постерункови й
зроби в
ц
е
зло -
конгрес и
бул и
в
Пари :
рики
ві д
1898.
рок у
3 5
разі в
т
а
ш
о
вони
„загарбали "
Порт о
бост и
партії.
Дал і
опозиці я
парті ї
вийт и
з
теперішно ї
мі.
Організаціє ю
конгрес у
зай -
і
з
стаіАс'лавівськрї
вязниц і
вживання ,
т
о
прецін ь
н
а
ц
е
Ріко,
К'убу, Панаму ,
Домінік о
т
а
Гаїту
т
а
правлят ь
ними
гейби
халепи
партії
в
то
й
спосіб,
розвест и
більш е
революційн у
ІОецькиа видав-."АРУ " 3
' , 0 'адум '
;
Городко м
свідкі в
не
кличе,
а
у
власній
метьс я
сою з
і
кольоніями.
Резолюці я
виступал а
наконеи ь
прот и
прнсутно -
акці ю
поз а
ѓраќнцям и
коміте т
зверта є
ува-
ахово ї
преси ,
пі д
прово-і 1
і 3 ( 'лятнчамн .
риватігих
їх
з
Вс .
в
с
справ і
він
сам
є
свідко м
прот и
сін
американськи х
війск
у
Нікарагві .
С
ю
політику
Злучени х
гу
опозиції ,
ш
о
тог о
з
видн о
опозиції ,
роскрилаб и
радит ь
щоб и
краю . Центральни й
род а
ворог и
політик а
сейчас
довелаб и
д
о
війни,
мешканнях .
Ін -
того ,
щ
о
жалується" .
Одни м
Ідом
Грайфенгаґена ,
яки й
є
го- j
Держа в
резолюці я
осуджувал а
як
імперіялістичну.
яко ї
бажают ь
якра з
Росії
й
комуністів.
ший
спінземля к
Ляй б
Лєвд -
словом :
кол и
ніхт о
не
бачить -
юво ю
міжнародньог о
союз у
Се
рішеќн е
комітет у
відраз у
поклал о
конец ь
всякій
ди -
По
горячій
дебат і
на д
резолюцією ,
переведено ю
в
резо -
б
а
в
а
направ ў
економічни х
бит и
можна !
рахово'ѓ
преси .
скусії.
люційнім
комітеті ,
резолюці ю
значн о
злагоджено
.
В
новій
ре -
відноси н
і
пуска в
у
світ
фаль -
'
`
.' -
`
.
'ЎІ
лакггія
резолюці я
говорила ,
щ
о
засад у
Монро в
вживан о
так ,
шив і
5-золотівкн .
- ПОШЕСТЬ ЗМІНИ ІМЕН 8 РОСІЇ.
І
ПОЖЕЖ А
І
ПОСУХА .
ЗЕМЛЯ К
ХАСИДОМ .
ш
о
народи
латинсько ї
Америк и
нині
переконані,
щ
о
нею
по -
„КОЖДИЙ"
КОРИСТА Є
з
ДЕШЕВО Ї
НАГОДИ .
'
ьористуванос я
для
ломанн я
пра в
слабши х
держав .
У
Саджавка х
на
Поділ і
(кол о
Щойн о
чере з
жидівськ у
пр е
МОСКВА ,
22.
липня.
Урядов а
статистик а
показує ,
щ
о
Товстого ,
пов.
Сќалат )
вибу х
су
дійшл а
д
о
нас
цікав а
звіст ю
дуж е
велик е
число
людий'
в
совегські м
союз і
користа є
з
і
за -
КУЛИДЖ ДАЛІ ПРОТИ НАДЗВИЧАЙНОЇ СЕСІЇ КОНГРЕСУ.
субот у
18.
червня, в
сам е
по -
В
ча'сах
як
христгяиств о
бул о
про
земляк а
з Комариа , Даѓѓѓѓла
конної
постанови ,
ш
о
кожди й
ма є
прав о
змінит и
соб і
імя ,
лудне
вогон ь
і
знищи в
16
го -
в
Рим і
релігіє ю
бідни х
людей ,
Федуха ,
вчителя ,
яки й
пере й
подавш и
зміну
д
о
відом а
уряд у
т
а
заплативш и
таксу ,
щ
о
ви -
СЕНАТО Р
ВОТСО Н
ТЕ Ж
Н
Е
БАЧИТ Ь
ПОТРЕБ И
СЕСІЇ.
сиодарств .
Люд и
скор о
збігли-1
а
пал и
почитал и
щ
е
богин ю
1
ш
о
в
на
юдаїзм .
Він
утримува в
насит ь
на
американськ і
грош і
кол о
10
долярів .
ся
з
пол я
на
голо с
дзвону',
алеізнду ,
приключалос я
нсраз ,
щ
о
ся
з
лекці й
п
о
хасидськи х
д
о
РЕПИ Д
СИТІ,
Сав т
Дакота ,
22.
липня.
Президен т
Ку-
Цікав о
прослідити,
яких
змі н
добива'ютьс я
люд и
в
свої х
вогон ь
перекидавс я
н
а
дальш і
н
е
оди н
із
визначни х
римськи :
мах, жидам и о р лид ж н е змінив свог о становищ а супрот
мах,
жидам и
о
р
лид ж
н
е
змінив
свог о
становищ а
супрот и
потреб и
скликання
поданнях.
Отж е
комуністи
прибирают ь
соб і
імена
стари х
ре -
з.
Поліці я
з
Товстог о
стяг-.'патриції в
(шляхти )
покину в
тодоксами ,
учитис я
ж
и
надзвичайної
сесії
конгресу.
Гувер ,
секрета р
торговлі ,
т
а
се-
волюційни х
лідерів .
„Прості "
част о
зміняют ь
сво ї
„прості
и
і
в
дуж е
короткі м
часі
кіль-(сво ю
кас'ту
і
в
брудни х
печера х
дівсько ї
т
а
мов и
нато р
Смут,
голов а
фінансовог о
комітету ,
н
е
ясніли
йог о
не-
імена
на
панські,
а
пани
й
офіцер и
на
прості.
Богат о
Жиді в
капацят ь
сикавок ,
однач е
чере з
(катакомбах )
сере д
иевільн и
навіт ь
студіюва в
і
Ст а
реконати
про
потреб у
тако ї
сесії.
прибира є
соб і
славянські
імена.
довг у
посух у
не
бул о
досит ь
ків
і
нечисти х
черці в
моливс я
рий
Заві т
у
і
В
Ню
Иорк у
виступи в
сенато р
Вотсо н
з Індіяни
з
публнч -
вод и
в
керницях ,
а
з
давног о
д
о
новог о
Бога .
Тако ж
богата ,
школ і
приятелюва в з
поча в
гебрайсько ї
талму д
Бет-Гамілраш
хоті в
для
хасидів .
Феду х
н
о
ю
заяво ю
прот и
скликуванн я
тако ї
сесії:
він
каже ,
щ
о
уря д
г
ВЕЛИКІ ТУЧІ В ГАЛИЧИНІ.
`
потічк а
нема
вж
е
і
сліду.
гарн а
дівчин а
Евстахія ,
сестрін
перейт и
ѓѓа
юдаїзм `
пр н
помоч і
може'гт^огги-жеті^та м
повен п
Mfctrtnl
без`сгсі ї
конгресу.
Сей
ка
світовог о
старшог о
жрец я
комарпянськи х
рабінів ,
а.ле
во -
ЗБІЖ А
НА
ПРОСТОР Г
ВІ Д
ПЕРЕМИШЛ Я
П
О
ТЕРНОгііЛ Ь
сенато р
сказа в
теж ,
ш
о
Клен
занепадає .
ЗАБОРОНЕН І
КАРИКАТУРИ .
Гімеліи
і
ног о
жінк и
Претекста -
нн
відмовились ,
та
к
щ
о
він
му-
ЗНИЩЕНІ .
Ітн,
пристал а
д
о
простолюдд я
прохат и
підмог и
у
ггереїз-
ТЕРНОПІЛЬ ,
22. липня.
(Приватн а телеграм а
й
П.
Кунашев -
5'
Копенгаген і
влаштува в
о
-
ГУБЕРНАТОР ФЎЛЕР ГОВОРИВ ЗІ САКОМ й ЩЕПІ .
(плебсу )
т
а
переодяглас ь
в
жог о
рабіна ,
яки й
узя в
йог о
із
ськог о
д
о
Свободи) .
Злив и
гради ,
щ
о
тревал н
чотир и
дні,
дин
маляр ,
бувши й
російськи й
скромн і
шати .
Зажурен і
свояк и
собо ю
д
о
Варшави ,
д
е
Феду х
знищил и
сильно'збіжа .
Найбільш е
потерпі в
прості р
від
Пере -
офіцир ,
виставк у
карикату р
ра-
ВАНЦЕТТІНЕВДОВОЛЕНИ И
З ПОБАЧЕННЯ .
ріжн о
старалис я
завернут и
дів-
працю є
о
нині
в
якійс ь
жидів -
мишл а
д
о
Тернополя .
дяпськи х
діячів .
Місцев е
радян -
БОСТОН ,
22.
липня .
Губернато р
Фўле р
бачивс я
нині
в
іину
з
„блудної "
дороги .
Вкііг-
д
ській ‚фабриці .
Цікаве ,
щ
о
се й
ськ е
посольств о
запротестува -
тюрм і
з
і
Сако м
і
Ванцетт і
та
мав
з
ним и
коротк у
розмову .
Ван -
ці
постановил и
доказат и
свог о
прихильни к
талмуд у
пробува в
л
о
і
виставк у
зачинили .
Ч
и
ра -
МОРСЬКАКОНФЕРЕНЦІЯ ВРАТОВАНА.
ггетті
пішо в
на
розмов у
з
довгим и
запискам и
й
бу
в
дуж е
невдо -
при
помоч і
підступу .
Запросн -
переконат и
і
сво ю
жінку,
щоб и
дянськ і
достойник и
є
а
ж
так і
АНГЛІЯ
ПОТВЕРДЖУ Є
СТАНОВИЩЕ
СВОЇ Х
ДЕЛЕГАТІВ .
волеггий, як
губернато р
не
хоті в
слухат и
йог о
виводів .
ли
Пвстахі ю
д
о
казочно ї
мар -
разо м
вразлив і
осо -
і
кинув її. Уявляєм о
ним
змінил а
віру
і
гго-
на
критик у
своє ї
ЖЕНЕВА ,
22.
липня.
— Англійські
представник и
на
тріг-
З
Буено с
Айрес,
столиці
Аргентини,
доносять ,
щ
о
та
м
Під-
мурово ї
вўиково ї
палати ,
здій -
собі,
щ
о
для
би,
щ
о
н
е
можут ь
глядіт и
н
а
державн у конференці ю дл я обмеженн я морськи х зоружен ь
державн у
конференці ю
дл
я
обмеженн я
морськи х
зоружен ь
ложен о
бомб у
пі д
памятни к
Джордж а
Вашингтона .
Поліція
милгг
з
неї
понури й
покутннчи й
ма-
карикатур и
політиків ,
як
і
в
ін-
вернули
нині
з Англії,
д
е
вони
відбувал и
довш і
нарад и
з
ан-
думає ,
щ
о
сей
зама х
ма є
звяз ь
зі
справо ю
Сак а
й
Ванцетті .
одя г
і
зодягл и
її
в
пестрі
шов -
жінк и ортодокса-неофіт а та
таки й
тері-селянк и
перехі д
му-
ш
и
х
країна х
ніякий
уря д
не
за-
пінськи м міністерським кабінетом . кові шат и бороняе ? і
пінськи м
міністерським
кабінетом .
кові
шат и
бороняе ?
і дорогоцінності! ,
і
дівчин у
на-
сів
бут и
дуж е
болісний .
Ал е
і
Кабінет
міністрів
потверди в
становищ е
делегаті в
як
ко -
иудрувал и
лиц е
намалювал и
для
самог о
земляка
.
також !
ТОВПА КАЛІЧИТЬ ЛЮДИЙ ПІДЧАС ДЕМОНСТРАЦІЇ ДЛЯ
ЛИНДБЕРГА.
ректне
т
а
каза в
їм
вернути
на
конференцію .
В
сей
спосі б
існо-
уста.
Витал о
величав е
ВІДМОВЛЕН І
візи.
ваннє
конференції,
з
а
як
е
та
к
побоювалис я
від
виїзду
англій-
!
товариство .
Дівчин а
усміхну -
Радянськи й
уря д
відмови в
ських
делегатів ,
уратоваие .
лася
думала ,
щ
о
вж
е
ПОЛІТИК А
І
спідниця .
1
ОСОБ А
ПОМЕРЛА ,
11 4 ПОКАЛІЧЕНИ Х
У
НАТОВПІ .
проф .
Кримськом у
і
проф .
Тим-
все
буд е
по
бажанням .
Т
а
ве-
У
німецькій
жіночі й
лідзі
ченков і
візи
на
виїз д
д
о
Варта ;
черо м
—^ родин а
її
дівчин а
скинул а
з
і
себ е
КАРЛО НЕ БУДЕ РОБИТИ ХРІЇ ПІДЧАС ПОХОРОНІВ БАТЬКА.
БОСТОН ,
22.
липня.
Н
а
приїз д
летун а
Линдберг а
ви -
‚Королевої'
Лю'ѓзн",
організаці ї
вн
на
конгре с
істориків .
лягло
н
а
вулиці
міста
нині
стільки
народа ,
щ
о
сере д
стиску
ТЕСТАМЕН Т
КОРОЛ Я
ВІДКРИТИЙ .
?
Т
1
Г
о
"
^
ВИ,
" ,
Ш
-
1
Н
СНЛЬН
І
ИС
'
згинула
одн а
жінка ,
а
114
осі б
віднесл о
тілесні
ушкодження ,
а
сірий
вовняни й
одяг .
Усміхну
""' б І
ПАРИЖ ,
22.
липня .
На
пр`озьбу
родин и
Карло ,
син
по -
:
СТРАШНИ Й
УРАГА Н
В
з
тог о
числ а
14
осі б
так
тяжко ,
щ
о
їх
треб а
бул о
відставит и
д
о
лас я
і
сказала :
„Тому ,
щ
о
я
а
порозуміння .
ПровінціональгііІ
мершог о
румунськог о
корол я
Фердинанда ,
обіцяв ,
щ
о
він
н
е
ПОЛЬЩІ .
шпиталів .
Бо'гато
люди й
сере д
натовп у
зімліло .
чила, яка
я
гарна ,
вертаюс я
дві
буд е
робит и
ніяких
клопоті в
з
а
престіл,
пок и
н
е
скінчатьс я
'(відділ и
протестуют ь
прот и
ко-
Пона д
пятьм а
повітам и
иов-
чи
веселіша
д
о
вбожества ,
як
е
похорон и
короля .
'Іротк'и х
спідниц ь
і
підстрижки ,
городськог о
воєвідств а
нерей -
я
соб і
сам а
вибрала" .
1
покину-
В
румунській
столиці
Б уќарешт і
отвор е по
тестамен т
по -
'які
носят ь
жінк и
у Берліні.
Бер-
СУПЕРЕЧКА ЗА БОРОТЬБУ МІЖ ДЕМПСІА ШАРЌІ.
ла
в
дня х
від
12
д
о
14.
червн я
ла
перелякани х
своякі в
з
усмі-
меригог о
короля .
Корол ь
400,000
бул лінськ и і
переконат монархістк и и
в
ЛИШИ В
готівко ю
страшн а
буря-ураган .
Найбіль -
своїх ѓге
одн силі о
х
о
м
і
віро ю
на
лиці.
долярів . Решт і родиНн
Цілий
Америці
лиши в
менче
Карлов н
готівки,
а
зат е
більш е
дібр .
БОГАТ О
ЛЮДИ Й
ЗАКИДУ Є
ПОБІДНИКОВ И
НЕЗАКОНН І
гпе
потерпілі ѓ
повіт и
слонімсь -
думниц ь
політичним и
арґумен -
маєток ,
однак ,
я
к
показується ,
зовсі м
н
е
великий.
В
УДАРИ .
новгородськнй ,
б
о
та
м
в
там и
пр о
крас у
цієї
ново ї
мо -
навіть
у
невеликім
місті
він
уходивб и
з
а
зовсі м
„бід -
часі ураган у пада в град . Втра- ди і мусіл и створит и окрем
часі
ураган у
пада в
град .
Втра-
ди
і
мусіл и
створит и
окрем у
НЮ
ЙОРК ,
22.
липня.
Цілий
прост о
спортови й
світ
КНИГОЗБІРН Я
толстого .
ног о
богача" .
тн
в
людя х
виносять :
6
ўб
и
самостійн у
лігу.
Америки
заняти й
тепе р
горячо ю
суперечкою ,
як
а
розвелас я
Д
і
м
Толстог о
в
Ясній
Поляні,
тих ,
1 2
ранених .
Числ о
втрат)
довкол а
кулачно ї
боротьб и
мі ж
Демпс і
а
Шарќ і
з
послідног о
ІДЕ
ОДИН МОНАРХ НАСТАВИВСЯ ВМИРАТИ.
-
^
перетворений
у музей,
ма є
кни-
було б
далек о
більше ,
якб и
н
е
ПРОЦЕ С
ПРОТ И
ЛЮДОЇДІВ .
четврга.
гозбірн ю
15.000
томів ,
сере д
я-
КАЖУТЬ ,
Щ
О
З
ПЕРЕПОЮ .
`
те,
щ
о
урага н
пройшо
в
в
поп у
Як
відомо ,
„рефері "
(суддя )
се ї
боротьб и
Солива н
при-
Молдавськ і
ци'гани
вряди-го -
ких
безліч
творі в
ПАРИЖ ,
22.
липня.
Монархістичні
круги,
щ
о
висува -
лудневи х
годинах ,
кол и
я
к
лю-
знав
побіднико м
Демпс і
у
семі м
виступі.
Шарќ і
одна к
зара з
пбетів ,
почеркани х
фільософі в
заміткам и Іди
зїдал и
людей .
ї
м
доказано ,
ють
кандидатур у
великог о
княз я
Микол и
Миколаевнч а
Рома -
д
е
та
к
і
домашн і
звірят а
бул и
заложи в
протес т
прот и
сьог о
рішення ,
кажучи ,
щ
о
Демпс і
російськог о
письменника.
Те-1 1 5
злочинів.
Всѓ арештован і ся-
нов а
на
російський
престіл,
сильно
занепокоєн і
поважно ю
в
полі.
Урага н
знищи в
84 3
до -
вдари в
йог о
напере д
прот и
прави л
штук и
„понизч е
пояса'^,
п
е
р
ц
ю
бібліотеку .
в
осе-
дуго ю
князя .
Він
лежит ь
у
свої м
замк у
під
Парижем .
Нині
не-
він 4 '
мів,
в
тім
27 1
мешкань ,
10
шкі л
а коли
він,
Шарќі ,
опусти в
руки ,
п
о
части
з
болю ,
п
о
части ,
порядо к
під
проводо м
приводять'ДУТЬ на лаві обжаловаігн х
ни.
(кордовий ,
проф .
Ак т
обвинуваченн я
-
ре -
омліва в
два
рази .
Груп а
йог о
прихильникі в
уж
е
навіт ь
покли -
і
дві
церкви.
шоб и
протестуват и
пере д
суддею ,
Демпс і
вдари в
йог о
в
шок
у
Єфімова .
як
і
апети т
обжало -
кала
д
о
Париж а
нарад и
над
справою ,
щ
о
зробит и
на
случа й
Н
а
простор і
ІО.ООО
гектарі в
так,
щ
о
він
покотивс я
бе з
памяти .
Заяв у
Шарќ і
потвердил о
; вапих ,
ма є
4,000
сторін.
смерт и
Миколи .
знищен і
цілковит о
озимин и
і
богат о
свідків,
спорѓови х
репортері в
ріжни х
газет ,
спортови х
Сере д
російськи х
ліберальни х
кругі в
недуг а
великог о
кни-
4 0
проц . ярини.
Ліс и
на
просто -
зкатоків ,
членів
стейтово ї
боксерсько ї
комісії
тощо .
Прот и
МОРАЛ Ь
І ГІГІЄНА.
ЧЕРЕ З
МОРЕ .
зя
виклику є
тільки
усмішк и
пожалування .
Вон и
думають ,
щ
о
рі-бОО
гектарів ,
в
половин ѓ
дер-
них
знов а
виступил и
неменче
відом і
люди .
княз ь
знов а
хорий
з
похмілля .
В
англійській
палаті
льордівЧ
Францу з
Адрієн
Ремі
прнду-
Думали ,
ш
о
справ у
буд е
можн а
вирішит и
на
основ і
фіЛь -
'жавні ,
а
в
половин і
приватні,
іітерпульський
єписко п
поста -
ма в
лодкосовг ,
рід
совѓів ,
яки-
мови х
образќів , які зниман о
підча с
бійки,
ал
е
показалося ,
щ
о
а
пі в
скошені .
Я
к
сильний
був^
СИН
СЛАВНОГ О ПИСЬМЕННИК А ЗАСУДЖЕНИ Й
З
А
ОБМА Н
Демпс і
заслони в
свої м
тіло м
сво ї
#ук и
в
то
й
час ,
кол и
Він
мав ѓ
(віте р
в
час і
то
ї
бурі ,
можн а
заяви в
проект ,
щоб и
зорганізува-.м и
хоч е
переїхат и
Атлянтгйс ь
т
и
референдути
на
тем у
приму-;ки й
окейн.
Це й
апара т
ма є
тр
и
ЛОНДОН ,
22.
липня,
Державни й
суд
засуди в
Алфред а
дат и
недозволен і
удари .
Вс е
так и
„рефер Г
признав , Що Демпсі ,
Іключит и
з
того ,
щ
о
він
перенгс(
сово ї
тверезости . Прот и
„сухо-І
ротаційн і
зубчаст і
мотор и
і
раз
так и
вжи в
недозволеног о
удару ,
ал
е
се
йог о
не
позбавля є
(камін ь
ваг и
300
кѓ. на
простор і
Борис а
К'онрада
на
рі к
вязниц і
з
а
підроблюванѓѓе
чека ,
`
г
о
режіму "
виступи в
дуж е
зможе ,
впевня є
винахідник,
пе-
прав а
боротис я
далі .
Н
е
дивлячис я
н
а
d
протести ,
менеджер и
їЗОО
м
.
і
хлопця ,
яки й
т
у
воз- .
го -
корол я `реїхат и
}щонайбільш е
Батьк о
засудженог о
бу в
славни м
англійськи м
пнсьменни-
стр о
придворни й
меди к
д
о
Америк и
з
а
2 8
аб о
Демпс і
й
Джіи а
Тані
збираютьс я
підписуват и
контрак т
пр о
Ідунпгу
подоро ж
ком,
щ
о
писа в
пі д
прибрани м
імене м
Джозеф а
Конрада .
Він .
Юрі я
льор д
Доусон .
4 0
годин.
бійку
між
сими
боксерам и
в осени.
І-життям.
б
у
в
Поляко м
з
походженн я
т
а
звавс я
Корженьовскі .
СВОБОДА , ПОНЕДІЛОК , 25-го Лт^ТПГЯ, 1927. " ол`сей спосіб . Треб а
СВОБОДА ,
ПОНЕДІЛОК ,
25-го
Лт^ТПГЯ,
1927.
"
ол`сей
спосіб .
Треб а
йог о
лише
КРУТИ ТА HE ПЕРЕКРУЧУЙ
ЩО МОЖЕ ЗАТРИМАТИ М0Л0ДІ Ж ПРН ХАТІ ?
розсудн о
ужити ,
а наслідки
бу-
РВШГС П
ЇЇ
"
ІРАНЕЃ
РАКНІКЕЄ
ілііу
. IC.P L
ВВИЕАУВ
І
(дуть
певні
і вдоволяючі .
Вели-
at
U
GRIN.
Str.it,
JTN. y
City,
И.
J .
Ся
мудр а
народн а
ков и
н
е
треб а
зовсі м
обурюва -
к
и
х
річей
довершуют ь
лиш е
ТІ
жадн а
довідатис ь
і
зрозуміти ,
Нарікання м
на дітий,
головн о
І Ну
th e
UKRAINIAN
NATIONAL
Aiiociitloi ,
I a a.
щ
о
остеріга є
нас,
щоб и
в
тис я
н
а
так е
поступованн я
люди ,
що`уложил н
сво ю
працю
щ
о
дієтьс я
в
світі ,
ал
е
треб а
її
старших ,
нема є
границь .
Всю -
EDITED
bj
EDITORIAL
Committee.
`ній
справ і
мат и
міру ,
поговірка ,
кож -
прихо -
„Послєдні х
Новостей" ,
а
зго -
систематичн о
і
зорганізувал и
Іди,
з
ким
і
йа
ЯКІ
тем и
н
е
гово -
ґіостепенн о
д
о
тог о
призвичаї -
днт
ь
на
гадку ,
коли
читає ш
ли- (дитис я
з
тим ,
щ
о
ві й
трох и
сві й
час.
Т
а
кол и
молоди й
чо -
м
Маѓсќ 30.
1911 .
under
ta#
Act
of
Marck t ,
TT7!
рити,
т
о
все
бесід а
мусит ь
кін-
і
і
заняти .
ста
В . Винниченка,
вміщеног о
‚перекрутив" .
`ловік
майж е
пі в
рок у
н
е
ма є
читис я
наріканнє м
на
діти.
Щ
о
Иншо ї
рад и
нема.
Бит и
e # M
ШАШЯС at
І pedal
rate ol pottage
provided tor la
SecUoa
tlO )
у
парижськи х
„Українськи х
Тако ж
не
можн а
згодитис я
з
ч
и
м
забит и
довги х
зимови х
вс-
OF
O A
ART
Н
І
Octobe r
3 , 1917 . tntkort M Jul y 31 ,
1)18 .
декуд и
зл
е
діється ,
т
о
правда ,
зле;
переконуват и
н
е
оослу -
Вістях".
В
сьом у
листі
він
на-'
Винниченко м
в
тому ,
щ
о
ві н
черів,
не-ма є
з
ким
н
і
пр о
щ
о
ПЕРЕДПЛАТАі
'водит ь
сво ї
ли'сти,
щ
о
ВИСЛАВІ
але
зачинат и
вчит и
ч
и
вихову -
хає;
просит и
тако ж
н
е
доб -
% ІЄИСИІРТІО М
.
RATBS J
говорит ь
пр о
зміну
т
а
вжива в
хосенн о
говорити ,
коли
його
TLGEE
МИ
,
E
МРУ .
Понтон е
.гасло,
ТРМ
нм
т
.
ват и
старш у
молоді ж
трох и
ре.
Одиноки й
спосіб ,
я
к
здер -
н
я
тактики
в
прямованн ю
д
о
московсько
ї
газет
и
пПо
ніхт о
н
е
навчи в
інтересуватнсп
за
пізно.
Діт и
зачинаєтьс я
ви-
жат и
молоді ж
пр и
соб і
добро -
'ІНИЙ
I
7.0 0
певної
незмінної ў
ціли.
Після
'г—т
І
І
В.ГОІСЛЕДНІ Я - Hopogji"
котра ,
подал а
аб о перекручені
н
а
книжкою ,
часе.писю,
кол и
йо -
ховуват и
ві д
колиск и
і
т
о
са -
ю,
слухняною ,
є
лиш е
кннж-
Винниченка
виходить ,
щ
о
мет а
М ШААІКА
і
3.0 0
На
три місяці
S
2.00 j ду ^ ^ v
винниченка ,
н
е
Ііго
ніхт о
н
е
втягну в
у
просвіт -
мим н
родичами .
Старших, ' го -
ка.
Taj
й
тім
т
о
і
біда ,
щ
о
ста р
. СНУ
ВЕГЕВІИ
АНЙ
ІАШ
І
IITE N
виправду є
Іріжні
засоби .
Ал е
В
Джерак
Сжті І Заграашцею:
(
д
в
і
,
пр о
праВ
И
ні
ч
и
економічн і
товариств а
-
ловн о
хлопців ,
котр і
вже
набра -
CW
?.AR
110.0
0
ша
генераці я
сам а
книжк и
.не
культурн е
"людство
зна є
инш у
Ш
gpi
f
'
'
" f l
1
'
рЙѓиьог о
факти .
Винииченко
вв а
розуміється ,
ві н
мусит ь
десь
МА
—І.
.
S
5,oo
ли
з
а
богат о
злн х
норовів ,
по -
любить ,
її-вартости
н
е
розуміє ,
засаду :
„Чист е
діл о
вимага є
На
три місапі
І
2.75
ПЃА Н
AAANTAA
2.7 $
жа в
потрібни м
це
спростувати ,
виладуват и
т
у
енергію,
щ
о
кри-
провадит и
д
о
лучшого ,
звичай -
уважа є
її
я к непо'трібний
люк-
стих
рук",
а
том у
ї
х
не
можн а
але
т
а
московськ а
газетк а
йо-
ЗА
КОЖНУ аміну адреси платиться
10 цеигів.
но
тяжко ,
хоч
можн а
в
пооди -
єтьс я
в
йог о
здорові м
толубі
І
'сўс,
то
ж
як
мож е
вон а
присто -
брудити ,
ручкаючис я
з
ріжни-
г
о
спростованн я
^ге
вмістила ,
виладову є її
в
спосіб ,
який
під-
За
оголошення
редакція не
відповідає.
ноких
случая х
ужит и
чи
т
о
до -
ми
пройдисвітам и
чи
злодіями .
суват и
то
й
одиноки й
можли -
Ц
е
Винниченка
обурил о
і
вії
бро ї
ради,
ч
и
примір у
і
дещо ;
суне
хвиля ,
аб
о
товариств о
з
а
належать
висилати
гроші
лише
на
т.
зв.
Foreign
Мопсу
Order.
Взявшис я
нершо ї
засади ,
Вин-
в
и
й
і
добри й
спосі б
у
вихова й
„писнув "
лист а
д
о
комунгстнч
зробити .
З
малим и
виїмкам и
таких ;
як
він.
535 ^САОБОДИ":
498
Montgomery. Тел.
У. Н. Союза:
1838
Montgomery.
ниченко
вхопивс я
з
а
зброю ,
я-;
н
ю
діте й
?
иої
газети ,
щ
о
виходит ь
в
укра
стают ь
вони
одна к
добрими ,
Найперш а
отж е
річ,
щоб и
у-
підсўіѓўли
йом у
другі
воро-
Нин і
хат а
бе з
книжк и
і
бе з
II "SVOEODA" , P. О. BOX
344 , JMRSKY CITY, N.
J.
їнськін
мбві
у
Парижі .
Ту т
в) ку
коли
поженятьс я
і
зачѓѓуть
г
о
никнути
клопот у
з
дітьми ,
я
к
ги
українськог о
народу,
те ж
добро ї
часопис и
т
о
так,
я
к
кім-
свогіому
листі
Винииченко
від`
сподарити .
вон и
підростуть ,
т
о
заприязни -
московські ,
хоч а
червоні.
Ві н
ггата
бе з
вікна. І
в
нинішних
ча-
иовляєтьс я
ві д
того ,
щ
о
буві
т
и
їх
замолод у
з
найлучшн м
КОРОЛЬ ФЕРДИНАНД
залі з
з
і
своїм
листо м
д
о
па -
с
а
х
ні
одна
родин а
не
мож е
бе з
іленом
комуністичної
парті`
Б
о
в дійсности,
щ
о
таки й
мо-`
товарише м —
кішжкою ,
з
това -
рижсько ї
комуністичної
газети ,
книжк и
виховат и
дітий.
Вж
е
.говорить,
щ
о
ві н
лиш е
лоднг'г
парубо к
ма є
робити ?
ришем ,
яки й
ї
х
нікол и
н
е
.LD-
яку
видают ь
емісарі
московсь -
минули,
і
т
о
безповоротно ,
т
і
б
у
в
антнкомуністом .
Мож е
во -
Ч
и
м
він
інтересується ?
Як у
т
е
Смерт ь
румунськог о
корол я
Фердинанд а
роскрива е
цілий
КИНЄ,
н
е
зрадит ь
і
д
о
нічог о
кої
комуністичної
партії,
полі-
часи,
щ
о
я
к
„мі й
тат о
н
е
зна в
но
іі
та
к
нам
звідси
н
е
видно,
м
у
він
ма є
д
о
розмови ?
І
гцо
р я
д
незвичайн о
цікавих
други м
провінцією,
старанням
Росії.
визволяєтьс я не
зі
від
у
фактів .
злог о
не-допровадить .
тнку
гї
робот у
якої' сам
Вннни-
йог о
мож е
затримат и
в
хаті ?
ні
читат и
ні писати
а
бу в
газ -
але
відомо ,
щ
о
п
о
виїзді
закор -
`ЎІЏ`
Фердинан д
бу
в
монархо м
Румунії .
Д
о
18`77.
рок у
ченко
засуди в
і
зганьби в
у
дон
з
1919 .
рок у
ВинничеикоІ
Щоб и
молоді ж
гге
пила ,
неї
дою ,
т
о
й
я
буду" .
Ті ,
гцо
та
к
вон а
бул а
турецько ю
а
.добул а
вон а
независи -
свойом у
„посланію "
д
о
світо -
д
о
жадгіої
некомуністичної
билася ,
не
робил а
збитків ,
по -
кажуть ,
нині
вж
е
н
е
ґазди ,
а
місті,
не стільки
завдяк и
самог о
народа ,
я
к
завдя -
ПЕРдаКАРЕДАКІЏІ,
вог о
пролєтаріяту ,
піс.тіг
пово -
партії
н
е
належав ,
ал
е
стоя в
треб а
її
чимс ь
заінтересувати ,
халупники ,
раб и
ти
х
народів ,
у,
кн
протнтурецькі й
політиці
Як
звичайн о
бува є
в
таки х
рот у
заграниц ю
і
свог о
корот -
близьк о
д
о
української
ком у
Безперечн о
є
ча'с
а
т а спокійної.)вартість. Сс
на власній
н
забав у
'котри х
книжк а
і
часопис ь
ма є
случаях,
д
е
нарід
своїми
власними
зусиллями ,
ког о
комісарствувагшя
в
Харк о
ністнчної
партії,
щ
о
мал а
кіль
молодіж и
чесної
спрактикувал и
сам і
Витинк и
з
газе т
надіслав :
гр.
але
чужими,
нарід
попа в
старо ї
неволі
в
нову.
Румунія
стал а
кор о
люде й
закордоном .
забав и
відмовит и
не можна .
А-іУкраїнці
шкірі ,
Петр о
Липяп ,
Клівленд,
Огайо .
державою ,
але
наролов и
сьог о
богат о
не
поліпшилося .
Він
Зовсі м
правдив о
характери -
ле
і
на
забава х
не
можн а
про- .
Особлив о
біднійш і
люди ,
Отж е
Вииннченкови
н
е
за -
дальш е
капари в
вік
корол я
Карла . Як
Коли
свій
темноті,
визиск у
й
безправстві .
1
Д
В. ,
Н
.
Дж ,
Так у
гго-
ську
де -
вести
всьог о
.молодог о
піку, j щ о
н
е
мают ь
можггостн
дат и
п
шкодило б
і
у
своїй
тактиц і
На
першог о
Румунам
чужі
держав и
накинули
ні-
дяк у
можн а
помістит и
тільк и
Пере д
молодіж ю
стоят ь
поваж-1 всім
дітя м
висшоѓ о
образован -
„не
перекручувати" .
Ќ
о
колії
мецьког о
князя
Німець
він
бу
в
чужий
інтересам
ру-
і{з ўЄ
мократі ю
Вннннченко
брехливою, ,
ро с
облудлн-
як
платн е
оголошениє .
ні
обовязк и
як
будучи х
rocno-jim ,
мусят ь
розуміти ,
щ
о
діт и
мўіѓського
народа .
він
поме р
бездітно ,
престіл
перейшо в
вою,
н
ю
всяким и
засобам и
пра-
виходит и
з
твердженн я
Випни
дарі в
і
горожа н
вона
мусит ь
Молодш і
ч
и
старші ,
маюч и
'на
йог о
братанич а
Фердинанда .
Бул о
с
е
пр н
кінц і
1914 .
року ,
гне
д
о
відбудов'и
„веліко й
Рас-
чеѓѓка,
щ
о
вс і
засоби ,
як
і
ве -
Г.
Г-и,
С-н,
Па.
Коли
пи-
на
т
о
звертат и
і
увагу ,
що б
ті
о-
дом а
гарний
добі р
книжо к
і
моли
горіла
світов а
війна.
Німець
з
походженн я
й
виховання ,
сеї"."Але,
КОЛИ
говорит и
прав- '
дут ь
д
о
поставлено ї
мети,
є
д
о
шет е
пр о
якус ь
справу ,
щ
о
бу -
бовязк н
зрозуміти .
З
правил а
газет ,
образуютьс я
навіт ь
пе -
брим и
й
коли
дл
я
досягнення
Він
симпатизува в
з
Німеччиною,
і
бувб и
певно
післав
румун-
д пр о
у
російськ у
демократію, !
ла
розбиран а
в
Свободі ,
по -
кожд е
слідуюче
поколіѓѓѓѓє ма є
свідом о
дуж е
ѓарѓго тай
бе з
ве-
т
о
не
треб а
замовчуват и
й
то -
своє ї
мети
можн а
єднатис я
з
і
ськи х
хлопі в
.тляги
кро в
з
а
свог о
кревняка , німецьког о
цісаря ,
дайт е
докладн о
число
її
дату
бут'и
лучш е
ні ж
ликог о
експенсу
і,
читаючи ,
свої м
ворогом ,
т
о
тод і
він
му-
якби
не
боявс я
сили
російської
армії.
З
і
страх у
Росії
біль-
го,
щ
о
й
сучасні
комісародер- j
та
місце,
д
е
вон а
бул а
ггоміще-
зрозуміло ,
я
к
поважіг о
знают ь
світ,
політику,
права ,
сить
зробит и
льогічний
висі ю
ше,
я
к
з
румунськог о
патріотичног о
бажанн я
визволит и
Ру -
жавц і
на Україні
мают ь
т
у
сам у
на,
аб о
хо
ч
опишіт ь
справ у
так
ставитис я
д
о
життєви х
старе,`отж е
мусить)
прдтз-
'СОЦІАЛЬНІ
проблем и
й
нѓіші
ві -
вок,
щ
о
і
иншнм
ие
можн а
за -
мунів,
угнетених
в Угорщині ,
станув
він
наконець
п
о
сторон і
ЦІЛЬ,
Щ
О
ВС
Я
російськ а
демо -
докладно ,
щоб и
знати ,
про
ш
о
лємі в
JNNRJRUHA
молодіж ,
що б
домост н
н
е
гірш е
ві д
тих,
гцо
аліянтів.
Румунія
з
а
с
ю
політику
страшн о
потерпіл а
підчас
кратія.
КОЛИ
Винииченк о
з
тс -
кндуват и
„злочинів "
т
а
„зра -
В
а
м
ходить .
З
Вашог о
лист а
пі-
могл а
зробит и
більши й
поступ,
покінчили
з
велики м
вкладо м
'кнм
запало м
пише ,
гцо
йог о
о
-
д
и
"
з
а
те ,
щ
о
вони
йдуть
ч
н
війни,
ал
е
кошто м
Румунів
виграл а
династія,
бо ,
коли
війна
хто.
не.мож е
догадатися ,
о
щ
о
ніж
батьк и
зробили .
академі ї
аб о
університети .
Ро -
диноко ю
цілею
є
соціяльне
pi-
з
Поляками , чн
з
монархістами ,
скінчилася побідо ю аліянтів,
й
Румунія
захопил а
під
себ е
не
тіль-
Вам
ходить .
зуміється ,
діти,
полюбивш и
Заінтересуват и
молоді ж
і
ки
румунські
краї
Австрії
Угорщин и
та. Росії,
ал
е
й
щ
е
бо -
венств о
люде й
т
а
з
московсько ю
демократгєю .
`чнтаннє ,
уважают ь
такий
ді м
за
приѓгўќати її
д
о
хат и
мож е
ли
ш
і ато
просторі в
неромунських.
Україн и
зпі д
чужинецьког о
на
Виннггченківсь-
Т,
С
Ваш у
допис ь
задер -
щаслив е
пташин е
гніздочк о
і
одна
книжк а
і
часописи .
Ану ,
Здавалося ,
щ
о
тепе р
край
стане
гарно
розвиватися . Ал е
правил а
т
нові
а
чужі
для
уживат и
поз а
'рабства,
т
о
в
цьом у
визволенн я уіи
Спйраючис я
ке:
треб а
ли-
„всі
засобѓі
добрі ,
щ
о
ве -
жалм ,
бо.
в
ній
не
бул о
подано ї
'ви
ї
х
буко м
від
хат н
гоніть,
т
о
попробуйт е
перечитат и
дітя м
корол ь
не
ма в
ні
сили
тіла
ні
сили
духа.
Ним
двірськ а
ше
витати ,
ал
е
з
другог о
б
о
дуть.д о
мети" ,
ріжиі
авантур-
дат и
події,
як
у
В
и
описуєте .
не
підуть.
гарну
повіст ь
чи
історію,
аб о
я-
камариля ,
на
котро ї
чолі
стоял а
королев а
Марі я
а
її
міністер
ку
треб а
дивуватися ,
щ
о
Вин-
иик к
можут ь
завжд и
говорити ,
Се
дуж е
звичайн а
хиб а
наши х
кусь
чи
порад у
з
Братіяно .
З
набуттє м
нових
краї в
прийшл и
додатков і
ннченко
н
е
робит ь
льогічног о
щ
о
вони
мают ь
одн у
незмінну
важѓѓу статт ю
часописи.
пр н
непогод а
Всі
знают ь
ту
правду ,
щ
о
дімідописий ,
щ
о
дописувател ь
про-
Прочитайт е
раз ,
а
Питання,
ал
е
уря д
н
е
збиравс я
ї
х
розвязувати ,
тільки
ш
е
висновку
з
і
сего
ііринціновог о
ціль, але
тимчасов о
поступають )
є
перший ,
д
е
дитин а
мусить
П
пустит ь
місце
і
ча с
по'дії.
Тог о
колис ь
нагоді
т
я
к
н
а
більш е
ї
х
запутував .
Уряд
ста в
переслідувати
релігії
й
'становища .
Коли
всі
поработи -
так,
щ
о
сам а
ціль
затрачуєть -
набут и
початковог о
вихован -
род а
дописи ,
хочб и
добрі ,
тра -
двор і
і
діт и
сидят ь
у
народи .
Селян
душен о
далі.
Нарід
визискуван о
горсточк и
телі
українськог о
иарод а
є
йо -
ся.
ня.
В
рідній
домівці ,
сере д
фа`І
тят ь
н
а
вартостіѓ ;
редакці я
хаті )
другий
раз ,
т
о
побачите ,
шляхт и
й
промисловців ,
які
не
хочут ь
навіт ь
народ -
го
ворогами
й
т
о
активними, з
Очевидно ,
ні Винииченко,
ні
мідійно ї
атмосфер и
форму-ітакн х
случаях
примушен а
за -
щ
о
діт и
будут ь
питат и
самі
з
а
иої
мови ,
а витягнені
з
народ а
грош і
роспускают ь
гра -
яким и
тепе р
сам е
йд е
бій ,
т
о
піхт о
инший,
'раху є
себ е
ютьс я
її
норови ,
її
життєв а
ка-j
ждати ,
мож е
хтос ь
други й
на -
подібним и
книжкам и
аб о
часо -
н
и
ця
ми
краю .
дуж е
необачн о
її наї`вно
Щука-
членом
цим
рієра.
і
чи
Ж
можн а
ту
т
обій-І
пиш е
пр о
т
у
сам у
подію .
Коли
лисами .
Деморалізаці я
королівськог о
дом у
дійшл а
д
о
того ,
щ
о
фп
в
їх
ворожом у
табор і
місця
це
змож е
Апо
культурног о світа, з
а
згодитися ,
скаже ,
(тис я
бе з
книжки ,
бе з
ніхт о
други й
не
зробить ,
треба ,
бул о
королівськог о
сина
позбавит и
престола .
Н
а
пре -
д
л
я
своїх
„спростовань" .
Н
е
щ
о
треб а
мат и
такт у
Нинішггин
ві к
з
і
своїм и
вина-'бе з
думо к
людий ,
котр і
часописи, І сьог о
самі ,
неодн у
таку
допис ь
прихо -
стол
нині
вступа є
5-літна
дитина,
ал
е
в
її імени
буд е
далі
ря -
можн а
сподіватися ,
щ
о
воро г
та
міри.
Н
а
почутт я
жаль ,
о
Винииченко
ходами ,
розгонами ,
культурою,(богат о
пережил и
і
завважили?'дѓітьс я
відкидати ,
хиб а
щ
о
дру-
лити
двірськ а
камариля , зложен а
з королевої-вдови ,
маклер а
руками ,
другі
найстар -
. віддаст ь
сво ю
збро ю
дл
я
на -
не
хоч е
цьог о
д
себ е
прист о
сам
собо ю
дуж е
цікави й
і
Всі м
отж е
тим ,
щ
о
наріка- ! гі
в
доггис и
такі
важні ,
щ
о
йіого
єпископ а
й
нафтовог о
в мундурі
міністра.
До- ,
.(шої
оборон и
ві д
нього .
Дл я
мо -
сўвати,
а
том у
з
властиво ю
йо-
е
нем а
людськог о
єства ,
щоб и
май- J
` ют ь
ѓѓа
і
н
е
находят ь
н
е
тратит ь
н
а
вартості ѓ
бувш и
соб і
свобод у
чужими
румунський
наро д
ма є
'‚ісковської
іміграції
тако ю
збро -
му
експанзивніст ю
стриба є
ним
не
інтсресувалося.
Особли-іцог о
поправит и
свої ,
недостач і
щод о
фактич -
свобод у
н
а
папери .
Він пересліду є
народи,
ал
е
й
са
м
'
є
ю
є
її
преса.
Том у
Винннчен-
колючки .
во
молоді ж
з
буйно ю
діти й
способ у
уяво ю і домашн і
відносини,
лишаєтьс я
річ и
жад - (вон а
мим о
них
даних.
щаст я
не
має .
ЇЃД І
Посли
шеік а
Пр н
пішли
зди-
Та
я
к
калі ф
знов у
витягну в
калі ф
караван у
з
дорогоцінни- 1
Жандар м
заплати в
і
вийшов;т и
Корсиканц і
говорили :
ЦИБУЛЯ .
вовані
й
щаслігві з і
скринею,
цибулю,
мудрий
каді
зірвавс я
ми
дарункам и
д
о
Пр н
і
каза в
мерщі й
із ќаварці.
І
„Пари' ж
інсценізу є
вс ю
наш у
повно ю
сво ю
самоцвітів ,
наза д
у
з
місця
і крикнув:
сповістит и
шеікові :
І
Романет і
н
е
лиш е
стріляв. J політику .
Аранжу є
іполіітичну
(Турецьк а
гумореска) .
батьківщину .
Звязат и
обох !
Вош і
вкра-
„Дяку ю
тоб і
з
а
дарунки . J Він
пошири в
сво ю
влад у
і
на ‚боротьбу ,
піддержу є
всі
паогії
`" 0
j ні ч
.N' бурхлив у
вдалос я
зно -
ЛИ дарунки
шеіка
При !
Буд ь
ласкавий
і
вибачливий
цивільне право.
Ма в приятелів, j(себтс
платит ь
їм) .
Партії
по-
-Шейк
із
nfhr
висла в
нослів' —
крикнув
великий
везнр .
ву
Ахмедов і
і Джаробов і
прнс-
А як
їх
жевріючи м
ўгіллям
для
твої х
послів,
яки х
обікрал а
Бувал о
дехт о
з
ти
х
приятелів ! борюќѓтьс я
тут ,
н
а
острові ,
за -
дйќаліфовог о 'міста . Посила в J Хтос ь важиться , володарю, 3HC-JBOTTH соб і коштовн і скарб и то ї
приневолили
сказат и
правду,
бсзсоромна,рука !
Ал е
н
а
буду-j забажа в
гроші , на
купит и
хату ,
але
за
та- 1
взято ,
ал
е
поті м
у
Париж і
мі ж
зав`ойовникові
світа
богат і
да -
важат и
тво ю
А начальник війська крикнув:
всемогучість !
(скрині.
І
знов у
у
скриню
насн-
призналис я
д
о
своїх
злочині в
і
че
висила й
пильггіших
послі в - кі
які
не
хоті в приста- І корсиканським и
послам и
па -
руг.ікн: по
мистецьк и
тќа,
кн-j
пали
цибулі.
подали ,
д
е
закопал и
грош і
і
с.т-
а
б
о
пошука й
соб і
дорадника,'т и
власни к
дому .
І
таки х
вла-,ну е
цовн а
згода ,
аб
о
заступа -
лнми,
червону
упря ж
із
шкіри
-
Країну
Пр а
треб а
зрівн а
А знов у
як
закопал и
само -
моцвітн.
таког о
мудрог о
як
мій
каді !
Ісників
Романет і
та
м
зовсі м
протилежн у
газелі-а
щ
о
найдорожч е
з
усьо -
ти
зі
землею !
А
шеіков у
голов у
цвіти,
сказа в
Ахме д
д
о
свог о
'
Щ
е
тогосамог о
дн
я
післав
Перекла в
Ч^еДь
Волох ,
у
корист ь
свої х
„вговорював " Іют ь
приятелів .
скриггю дорогоцінни х
тнх'виробів .
між
дш.бул о
rq^
зо.іо -
я
са
м
покладу
біля
твої х
товариша :
Останніми
літам и
ма в
Романе-1
всемогучий
каліфе !
Гадаю ,
щ
о
щобѓѓ зачат и
ми
тепе р
уж
е
і
ті
свог о
род у
секретаря ,
який
П
р
й
рстанні х
вибора х
на
па-
Але
погоничам и
верблю -
Волода р
притакну в
е
голово ю
довол і
богаті ,
жн-
(вс е
йшо в
попере д
нього ,
щоб и
хучі м
острові '
кандидува в
п
а
дво х
хитрунів:
Джа -
на
зна к
згоди .
Вж
прискочили
тн
чесним
життям .
КОРСИКА
'справдити ,
ч
и
н
е
грозит ь
як
а
І
посл а
і
богати й
фабрикан т
пер-
р Ц
о
б
і Ахмед.
е
золот о
не
да-
озброєн і
вояк и
побренькуюч и
закуват и пещас -
1
я
та
к
гада ю
сказа в
небезпека .
Не
знати ,
хт о
застрі -
ф
у
м
Кот і
(Coty) .
Ві н
уроже -
вал о
їм
спокою .
ОДНОЇ
бурли -
мечами ,
щоб и
Джароб .
Побільшуватимем о
лнв
Романетія .
Жандарми ,
са -
нец ь
Корсик и
і
поправд і
пази -

Е

вої ночі каравана спала довко - ливнх послів. наш е богацтв о
вої
ночі
каравана
спала
довко -
ливнх
послів.
наш е
богацтв о
ггайчестіійшнм
Наполео н
І.,
ЯК
бу
в
НА'
за
с
в'ибсобою ,
приписуют ь
'це
`собі,'
приятелів,
ал
е
жи є
взагал і
ваєтьс я
Спортуно
.
Кандидату -
д%-криниці.
Об а
погоничі
по -
Нараз роздався
голос
муд -
способо м
і
бе з
найменшо ї
нс -
ланні
па
остров і
Св.
Олени,
ска-і
лісі.
І
алетдехт о
каже ,
щ
о
власн е
то
й
ра
коштувал а
Коті я
богат о
гро-
тайк и зірвали
печатку зі
скрині,
рог о
наді:
безпеки .
‚за в
РАЗ:
„ Я
й
замкнутим и
оч
и
І
нині
є'вон о
щ
е
так . Чужи-1
секрета р
прикла в до` цьо'го
ру-
шей,
ал
е
він
перепав .
Коті ,
хоч
в
я.кій-б.ули -золоті
дарунки.
Як
Позвольт е
і
мені
сказат и
:
Ахме д
похита в
голово ю
ІМА
пізнав бн
острі в
Корсик у
noj
нец ь
ід
е
крає м
;істурбрвагг)і й ѓЌУ-
Похорон и
Романеті я
бул и
добр
е
платив ,
бу
в
дл
я
Корси-
могл и найтихщге заќрад и
А
доро -
слово !
х
,
Сподієшс я
неможливого.J N запаху" .
(Наполео н
уродив -
ніким,
навіт ь
самотігою
околи - J4YH- e
величаві.
Бул о
трицят ь
капці в
занадт о
парнжськнн ,
за -
гоціггиостн.
щ
о
не
мали
чѓім
Вида й
т
и
прису д
гга
основ і
;
Слухай ,
брате !
прошеп-;С Я
в місцевостіѓ
Аячійо
на
ост-
цею,
.аб о
лісом,
ч
и
гористо ю
ввт .
надт о
далеки й
ві д
їх
люби х
піл-
ліпши м заповнит и скрині,
о
лиш е
наси
прав а
і
закону !
-
:
Приказа в
ТАВ`Джаро б
ти
ж
бачив ,
ЯК'
ров і
Корсиці) .
То й
запа х
похо -
доріжкою .
Вендета,
ц
е
законЃ `
Кажуть ,
щ
о
Романет і
бу в
по-;
guis,
ві д
вендети .
Вон и
радите
пали
д
середин и
цибулі,
сќіль-
волбдар .
висок о
цінили
цибул ю
глупий^дит ь
і
з
„maguis" ,
густих
лісів
лиш е
дл
я
Корсиканців .
Т
о
І
т
о
зовсі м
відповіда- і
вибрал и
б
и
бул и
Нонч с
Ром а
ки
мал и
її
під
руками.
По-
А'калі
сказав :
калі ф
і
йог о
дурніЃѓший
каді.і і
хашівників ,
д
е
ростут ь
тиси,
с
т
а
справа
,
ал
е
ггс
коротка ,
рід.
про- І кожний .
бо!' 1об и
йог о
харак -
неті,
коли б
він
бу в
кандидував .
уЏ' знов у
приліпили
печатку, а
Всемогучи й
каліфе !
Щ
е
Т
о
ж
принесімо
володареві}міртн ,
пістації,
вереси
(аб о
ве-
пімста
йде
з
род у
в
СтрілІтеров і
острова ,
коли б
біль -
Бул и
б
и
витягнул и
йог о
з
нет- 4 '
золот о
криниці.
закопал и
недалеко
ві;.
ніколи
ніхто
не
да в
тоб і
бі,
скрнн ю
повн у
цибулі,
А
віїѓ
по-(ресіль-калюн а
сильн о
розга -
сліду є
з
а
стрілом ,
а
вчор а ,
ш
е
болюч о
відчува в
що'не '
рів,
б
о
він
оди н
і
з
них .
шог о
дарунку,
перехову й
його)
дару е
стільки ж
самоцвітів ,
ЯК'лужени й кущик ,
щ
о
рост е
в
со -
б
у
в
стрільцем,
завтр а
хт о
стається^ож е в
неділ ю
характеров і і
він
це ,
о
піти
д
церкви ,
,,
Згадати б
ту
т
іщ
е
корсикап -
За"
тр'и
дн
й
і
тр
и
ноч н
кар а
добре в
твої й
скарбниці!
Ха й
"х подарува в
шеіковиТіри .
{снови х
лісах
і
піскуватих
мі- ,
мето ю
стрілу.
Ніж
те,
щ
о
н
е
ма в
дах у
на д
го-.'ські міста.
Аячі о
і
Бастія ,
т
о
го-
в;ша
прийшл а
д
о
каліфовог о
с
т
о
твої х
найкращи х
воїнів
: Мудр о
сказано !
сказав'сцях ,
д
е
займа є
нера з
широкі ;
Том у
рі к
кул я
поцілила
„ко -
'
^
о
ю
'
Ілови і
міст а
Корсики .
Т
о
вла-
міста.
пильнує
я
к
ден ь
Так
ні ч
це й
урадувани й
Ахмед .
Ха й
ТАКІПРОСТОРИ
(т. зв.
вересачі )
і
ПРЕ-
роля`бандитів "
Нонче
Роман е
,
В
Аяч ю
виходит ь
орга н
кор-.}'стиво містечка .
Кальві ,
Бояіфа -
г!а
йколїшка х
передали
пос -
дорогоцінни й
дарунок !
А
скри-
буде .
Іріжні
цвітѓѓ
І
в
інших
околи-
ті,
який
уби в
пят ь
осіб ,
а
Дов-
сиканськи х
автономісті в
„ А
і'чо,
Л
ь
Іль
Ру с
т
о
мал і
місцево -
ли
володарев і
килими
н
упряж ,
наповни
самоцвітам и
П
О
На
други й
день
об а
сказал и
;цях
і
края х
є
ліси
й
гущавини ,
гі
літа
жи в
у лісах.
Усі
йог о
іііа-
;Мувра":-Редакці я
при
бульвар і {сти
з
2—3
тисячам и
населення,
NETTM.принесл и
скриню .
Са м
сам
беріг
і відійдиїї наза д
При .
щед -
провідников і
караван и
,
щобніал е
ніде
нема
таког о
запаху ,
як:
нували.
Оди н
цікавий
жандарм , Гранвальу
Франці ї .скромн а
вже
поз а
містом ,
Є
тай'Ал е
ц
і
місцевост и
визначають -
ка^іІф у відірвав
віќб.
печатку
і
підніс
ром у
Щеікови
Щоправда ,
заплати в
їм,
щ
о
їм
належиться.Г у
корсиканськи х
„magiiis" „
що )
Ттіеренесений
сам е
з
друкарня ,
на
першому'с я
своє ю
спеціяльно ю
красою ,
я
знаю ,
щ
о
тисячі
й
тисячі
са-
За
ці
грош і
купили
нові
п
о
цілій
Корс и
на
Корсику )
сказав ,
щ
о
за-Іповерс і
кімнат а начальног о
ре-'-Міста
лежат ь
на д
розколенимѓѓ
Та
хт о
змож е
змалюват и
пе-
н
'цибуля. Ал е
моцвіті в
е
варт а
стільки,
щ
о
дяги ,
соб і
пятьдесят ь фунті в
цибул і
О-і простягаютьс я
ці.
вед е
ту
т
таки й
порядок ,
я
к
ў'лектора .
В
редакці ї
великайсь-іскелями ,
а
мі ж
ними
простяга -
реля`к,
який
заволоді в
усіми,
я
не
хочу
намовл я
велику скриню .
-
j
,
А
тому ,
щ
о
ті
ліси
є
п
о
цілій,
r
Франці ї
т
а
щ
о
йом у
й
са
м
Ро-.кй й
біли й
прапо р
і
з
головою'ютьс я
богат і
ловецьк і
терени,
m
q
стоял и
довкол а
володаря ,
Ти тебе,
щоб и
ти
занадт о
бога -
І
з
ти
м
вернули
н
а
дві р
ка-‚Корсиці ,
т
о
вони
сталис я
при-.'і ;манегі
попадетьс я
скор о
в
ру -
мурий а
^старинни й
корсикан-Івисочезн і
гори ,
пахучі ліси.
Са -
як'ітгобачили; щ о там
Ѓ
бул о
у
тій
ТО
ІЧ
ТЯОГ Л
ЃІОГ-ІПТВ J
-ОПП-,
_'-)І4ЧА
'ІЌ:
УЃ-
т
о
і
з
твог о
давав ,
таку красоту .
оогацтв а
в
ліфа .
біжище м
я
надівсе люблят ь
дл
тих
Корсиканців,.ки .
Одног о
дн
я
сидів
то
й
жан-іСьки й
прапор) .
Імоходов і
дорог и
вютьс я
на
пе-
џ
скрТІНіГ.
ѓ
їЙІоГТ
дарунк у
за
(
-
Ми
посли
шеік а
з
Ель-Га-'.яќі
вол ю
і
сво-
Ідарм
при
столі
пере д
каварне -
Корсиканц і
кажуть ,
щ
о
мог-ІР-Мін у
т
о
вгору ,
т
о
вни з
т
о
по-
М
нахмари в
чол о
і
витяг -
значінн я
за ,
що.
володда . т),тямтім
бо Щ
боду .
Бе з
ти
х
бул о
би
.-Наполеонською "
в
Лячіоі-лЛ^-дуж е
е чиен-собі. й'пр и
добр
сам і
береги ,
з
краєвидом .
iTJTdl
W
УЛЯт
(
#
й` одну
цибулю.
ВИГ
-
Г
'Р.-
спов1стили
во" Н
безсо-' і
вендети
magui s н е
(кроваво ї
на
пімсти) .
попива в
вино.
Пр и
ті м
самім,самостійно .
Острі в
має
безмеж -
`
"
море ,
т
о
н
а
глибин у
остро -
І
Щ
о
скажет е
на
отсейдару -
лядал а
іиїкш е
я
к
власне
виѓ-
ромно ,
як
станули
у
ворота
х
Хт о
пімстився
свої м
ворозі,'стол і
сидів
якийс ь
чоловік .
'ні
ліси
й
інші
скарб и
"пр и
а
пок ?
сказа в
він
і
звернувс я
лядае
звичайна
собі
цибуля. А-
палати.
Приносим о
вашому'се'бто
поціли в кулею, йде
в
ліс
-- Я
чую,
мій пане,
щ
о
ви
хо-Лильники
Франц й
тле
й
є
ѓгой
д
о
свог о
гіочоту.
На д
бровам и
ле
іц
о
вѓи
дуж е
добр е
зна в
му- володарев і
дорог і дарунки .
ѓі
жн е
там
десять , пятнацяг ь літ.(чет е
найт и
мене .
Н
е
шукайт е
клонник и
Італії '
Жасетеіто
1
и^да^у$А `
темна
жила.
В КОЖДГЯ УКРАЇНСЬКІЙ ХА-
дрість
кадія,
приказа в
сповни-
Поті м
понесли скрин ю
пере д
Часо м
відвіда є
Жінку,
у`довѓо ,
ос ь
я.,Називаюс я
Рома -
ииІов і с^ї^граниІІКЖ
КОосики— іт-ліа.'.п
n
^^J ,
1
Т1 ПОВИННА НАХОДИТИСЬ
(осліп
покарат и
смертю !
Ѓіти,
щ
о
цей
говорив .
Ісгупені
престолу.
,
селі,
аб
о
зайд е
дітей
на скЛяночкуд о !неті,
Нонче
Романеті .
ЧАСОПИСЬ
„СВОБОДА'.
^
'
ний в добром у і патріотичном у няла бул а н а мешканн є прот
ний
в
добром у
і
патріотичном у
няла
бул а
н
а
мешканн є
прот и
наза д
з
а
жену.
Наш і
люд и
т
е
З УКРАЇНСЬКОГО
вал а
„Розрит а
могила "
і
з
зр
о
ГОЛОСИНИТАЧІІ
ЖАР ТІ. Ф
домі .
З
.
виразно ї
заяв и
мужа .
'Муж
ка-
пер
ро$уміютцщ. г за'те, '
щ
о
зўмінним.
Вон а
показал а
всім
Я
мож у
ли
ш
побажати ,
щоб и
Же,
щ
о
вибираючис я
ві д
ньог о
вон а
соб і
побрикал а
з
люби м
дітям ,
щ
о
українськ і слов а
лег-
ЖИТТЯВАМЕРИЦІ,
„Вуйк о
з
Америки" .
о
б
а
мо ї
молод і
приятел; ,
позн а
з
і
свої м
любимцем ,
жінк а
заб -
бордером ,
вон а
'набралася
пев -
ко
вимовлят и
кожні й
дитині,)
УКРАЇНЦІ ЙДУТ Ь д о
ви -
ќомившис ь
на університеті ,
ж
и
рал а
з
і
собо ю
свої х
дво є
дітий
по
непідхлібног о
розголосу ,
т
а
щ
о
ту
т
родилася :
Одног о
дн
я
уж
е
майж е
казо -
щ
и
х
шкіл.
ли
в
добрі й
дружб і
т
а
бул и
т
а
перебралас я
в
Питсбург ,
д
е
стратил а
на
вс е
мужа ,
яког о
чний
„вуйк о
з
Америки "
замк -
Н
Ю
ГЕЯВЕН ,
КОНЕТИКАТ . І
Креди т
з
а
підготовани й
д
і
гарним
приміро м
дл
я
молод -
вон а
й
зажил а
в
одни х
знако -
доброт и
й
вартост и
не'
знала ,
иув
на
віки
оч
и
у
Н
ю
Йорќу .
,_
Гтей
належитьс я
пані
Т.
Ќоло -
N ќрайѓські
РОДИЧІ`в
Америці
ш
и
х
учеників,
які
рівно ж
гада-
мих
як
му ж
і
жена .
П
о
півтора -
поки
йог о
н
е
втр'атила' ра з
н
а
Свят о
в
честь
Тарас а
Шевченка .
Вуйк о
остави в своїй, тітці
Марі -
миєць , котра , иекваліфіко - щораз т о більше розуміють ці- ю т
миєць ,
котра ,
иекваліфіко -
щораз
т
о
більше
розуміють
ці-
ю
т
ь
поступит и
колись , на
ўні-
місячиі м
побут і
в
Питсбург ў
все.
янні
у
спадщин і
кругли х
міліон
Заходо м
Драматичног о
То-',яан а
учителька ,
доложил а
всіх
ну і вартість науки. Вони не верситет . вон и переїхал и в міст
ну
і вартість
науки.
Вони
не
верситет .
вон и
переїхал и
в
міст о
Карне-
Гейзелтонець .
долярів .
Сам е
бул и
тод і
у
тіт -
вариств а
пр и українській
гре-1 старань ,
що б
попи с
випа в
я
к
вловоляються
цим,
що
діти
п
о
Чест ь
тим
батькам ,
щ
о
не
жа -
гі,
д
е
вони
дал і
жил и
я
к
му ж
і
ки
гості,
як
вон а одержал а
те -
ко-католицькі й
церкві в Ню(найгарнійше .
кінчили
„РиЬІіс school"
і
не
по-
луют ь
ні
труду ,
ні
гроша ,
що б
жена .
леграм у
відМютар я
з
Америк и
Гейвені
відбувс я
концерт ,
в
снлають
їх
д
о
роботи,
але
по-
лиш е
дат и
свої м
дітя м
як "най-
Укла д ‚ШМ.^^ЯШУ не
і
Щ
е
prfo згадаю ,
щ
о
дуж е
див -
п
р
о
смерт ь
її
Пані. Шипул а
на
суді
вперто
КРУЧЕНІ
голов и
крутят ь
силают ь
д
о
,,HIGN School " — а
вищ
у
освіту .
Хац . вони'
будут ь
честь
Тарас а
Шевченка .
вуйка . - Перші'ї ї
прийш .
перечила
слов а
мужа .
Та ,
пан)
СЩТЬЩ Ушер і
слов а
були :
„Ах-Боже К
а
х
Бо -
деякі
навіть
д
о
„Соііеде".
ц
и
м
загріття м
дл
я
друі`.их,
бід-
ОРГАНІЗАЦІЯМИ .
програм и
бу в
виключн о
льо -
поди -
Шипула
поставив
богат о
свід-
ж
е
!
ах
діте Боже!" й ,
але
словам и
ти-
л
и
т а к звани х модерністі в в Аме - ^^^БОПХІЙ^^ЦІШЙШЯМ^І^ ІІІЩХЯЖШМИ ТШЏ ПЬ
Д
р
.
Гарі
Фосднк ,
провідинќ
1
Кальин
" :
?
л
е
б
У
а
Доволі
ріжно -Ц-,, ^
.
Я
маю
радісну
вістку,
якою
них
батьків ,
щ
о
богацтв о
не
підтвердження
своїх
за-
ми
не
дуж е
звернула' Щ
с'ебе
у-
Ї
Х
Н
Е
БУЛ
О
К0
хочу
поділитися
з
пан
в
грошах ,
а
в
науці
т
а
зуанн.ю!
кидів.
Межи
іншими
свідками
вагу,
б
о
вон а
звичайно , гсворн -
ріѓці,
виголоси в
недавн о
в
Н
ю
докази
-
що.вони.доложил и
бр-
-
поуйраїиськи ,
співали ,
юм.
Я
зігаю
двох
молодців,
щ
о
І
чим
більш е
матим е
на ш
нарід
були
пан
Іван
Гри б
з
Пнтсбур
л
а
та
к
при
ріжних нагодах .
По -
)вори
л
и
Йорќ у
відчи т
пр о
те,
як
пропо -
гат
о
,циро
'
прац
і
кол
о
Ніком у
н
е
бул о
покінчили „Higl) School"
і
по -
образовани х
люди й
<