You are on page 1of 4
UKRAINIA N DAIL Y УКРАЇНСЬКИ Й ДНЕВНИ К УРЯДОВИ Й ОРГА Н ЗЛИОМОГОВО Ї
UKRAINIA N
DAIL Y
УКРАЇНСЬКИ Й
ДНЕВНИ К
УРЯДОВИ Й
ОРГА Н
ЗЛИОМОГОВО Ї
ОРГАНІЗЛЦ И
УКРАЇНСЬКИ Й
НАРОДНИ Й
OFFICIAL
ORGAN
OF
THE UKRAINIAN, NATIONAL
ASSOCIATION,
Inc.
СОЮ З
В
ЗЛУЧЕНИ Х
ДЕРЖАВА Х
АМЕРИКИ .
No .
173 ,
Jerse y
City,
N.
J. ,
Thursday,
Jul y
28 .
1927 .
THRE E
CU
M
Ч.
173.
Джерз н
Ситі,
Н.
Дж. ,
четвер ,
28.
липня,
1927.
ГРИ
ЦЕНТИ .
УКАМБНУВАЛ И
МИРОВОГ О
ФІНЛЯНДІ Я
ГРОЗИТ Ь
ЗІР-
‚ДЕМОРАЛІЗАЦІ Я
П
О
УРЯДА Х
СТРАЙКНАНЮЙОРСЬКИХЗЕЛІЗНИ-
і
СУДДЮ.
ВАННЄМВЗАЄМИНЗРАД .
F
Н
А
УКРАЇНІ
І
БОРОТЬБ А
СОЮЗОМ.
З
НЕЮ.
ЧАРЛЕТОН ,
В
.
ВА. ,
20 .
Лип-
КАЖЕ ,
Щ
О
МОЖ Е
Н
Е
ДІСТАТ И
СПАДК У
П
О
БАТЬКОВИ .
цях ВІДКЛИКАНИЙ
ня.
Мировог о
суддю ,
Вилля -
Фінляндськи й
уря д
переда в
В
Житомир і
начальни к
ста
ПАРИЖ ,
26.
липня .
Преміе р
Братіяно ,
я
к
подають ,
ма в
м
а
І`.
Том.ма ,
чистячог о
3 5
лі т
московськом у
урядов і
ноту,
в
ції
вкра в
три
тисяч і
карбова н
вислати
повідомленн я
д
о
бувшог о
принц а
Карла ,
у
якім
да є
житт я
а
замешкалог о
в
Пннч,
якій
він
найрішучіш е
протестує'ці в
і втік.
Ту т
же
арештован о
10
д
о
пізнання
Карлови^щ о
він
повинен
погодитис я
з
існуючим
РОБІТНИКИ ПОСТАНОВИЛ И ВИЖДАТ И ВИСЛІД У укаменувал о На смерт
РОБІТНИКИ
ПОСТАНОВИЛ И
ВИЖДАТ И
ВИСЛІД У
укаменувал о
На
смерт ь
5
му-
прот и
розстріл у
свойог о
горо -
урядовці в
міліції,
які'найшли
стано м
річнй,
а
принайменьш е
полишитис ь
на
всегд а
на
вн -
ЗЛУК И
ЛІНІЙ.
щин,
щ
о
заатакувал и
судд ю
ПО
жанина ,
но.т.
Б.іьвенгрена .
соб і
ос ь
яке
джерел о
доходу :
гнанню.
'
-
N,
І
І
Ю
ЙОРК ,
27.
лиішя .
Велики й
страй к
робітникі в
ню- -
тім,
як
він
їх
упімнув ,
щоб и
Фінляндськи й
уря д
заперечу є
арештувал и
богатн х
громадян ,
У
свої м
листі
згаду є
преміе р
Братіян о
пр о
деяк і
немож -
йорських
підземних
і
надземни х
зелізниць ,
щ
о
ма в
початис я
перестал и
запиватись .
Се
мал о
твердженн є
радянськог о
уряду ,
мучил и
їх,
а
опісл я
з
а
відіювід -
ливост и
щ
о
д
о
виповненн я
постано в
у
тестамент і
по -
місц е
в
неділ ю
пополудни .
Ми-
нині
рано ,
відкликано .
Мейо р
міст а
Воке р
перекона в
об
і
сто `
іемо в
би
державн у
приналеж -
ним'викупо м
виНускаЛИ
на
во -
кійког о
корол я
Фердинанда ,
д
спадкоємці в
яког о
належит ь
рови й
сухі й
Том м
аідпрова -
рони,
щ
о
вони
повинні
пождат и
зі
своє ю
боротьбою ,
пок и
не
ність
розстріляног о
не
можн а
л
ю
.
В
Харков і
арештован о
уп-
тако ж
і принц
Фердинанд а
є
кляв -
джува в
сво ю
жінк у
і
діти
д
о
бул о
ствердити .
вирішиться
пнтанн є
сполук и
систе м
нюйорськи х
зелізкнц ь
в
равителя
кооперативи,
який
зулі,
щ
о
відносятьс я
д
будуччии и
сейча с
о
у тестамент і
молодог о
корол я
Мигая ,
а
одну.
Так е
посту пованн я
бо.іьш е
церкв и
і
наиімну в
згадан у
пнт- (
`-
.
іюбира в
лихварськ і
ціни
з
а
то -
сей
послідннй
чере з
13
літ
малолїгннм ,
том у
ви -
Всі
відправлені
робітник и
мают ь
вернут и
д
о
роботи .
ку,
щ
о
запивалас
ь
на
гостинця;;
Вицьки х
суді в противитьс я
зви-
варн ,
а
опісл я
щ
е
й
обікра в
ка-
повнення
ти
х
постанов ѓ
Кароль . Позая к
о
полишитьс я
як
рівно ж
і
поділенн я
спадку-,
мусит ь
Сграйколомів ,
яки х
компані ї
набрал и
вж
е
кільк а
тисяч ,
відо -
щоб и
розійшлась '
П
о
відпрова-і'гаям
Усіх
культурни х
держа в
су.
В
Мошурои і
(Гуманшнна )
бути
відложен е
а
ж
д
о
по'внолітности
Мигая .
ДЖСННЮ рОДИНИ
д
о
церкви суд-
світу.
Так е
дальш е
поступовак -
слано
ломів.
ссляп е
вбил и
нредсідник а
міс
:
Дальше-пиш е
Карлови ,
ш
о
‚платн я
у
висот і
ня
мусит ь
довест и
д
о
зірвани й
ОРГАНІЗУЮТЬ ЕКСПЕДИЦІЮ НА ПІВДЕННИЙ БІГУН.
дя
верну в
д
о
згадани х
5
муши н
цевої
рад и
комуніст а Хомен -
30,000
франків ,
яку
після
корол я
Фердинанд а
о-
і
тоді поцілив;
йог о
один
ка -
всяки х
взаєми н
між
Фінляндіє ю
ка,
яки й
здира в
і
переслідува в
лержува в
дос и
Карло ,
мож е
бут и
дальш е
виплачувана , а
на-
НА
ЧОЛІ
ВИПРАВ И
БУД Е
СТОЯТ И
ЛЕТУ Н
БЕРД .
і
Рад.
Союзом .
мінѓ,.
Опісл я
усі
5
мущини ,
людей .
віт ь
її
можн а
буд е
підвисшнт и
д
о
Однак ,
коли б
БОСТОН ,
26.
липня.
`Приготованн я
д
о
експедиції
на
взявш и
д
о
рук
велик і
камені,
принц
розпоча в
якус ь
протизаконн у
акці ю
у
Ру-
полудневи й
бігун ,
гга
чол і
котро ї
ма є
станут и
відоми й
лету н
кидал и
ними
'так
довг о
на
суд-
мунії,
се
мож е
дат и
причину
д
о
виплат и
йог о
Берд,
яки й
вж
е
леті в
д
о
північног о
бігуна,
вж
е
поступил и
ВЛОМНИК И
І
ФАЛЬШИВИЙ -
БОЛЬШЕВИК И
ЗАСУДИЛ И
д
ю
,
пок и
йог о
пе
забили .
Усіх
значно
вперед .
Д
о
експедиці ї
буд е
належат и
тако ж
Арту р
КИ
У
ЛЬВОВІ .
платні,
а
суд'мож е
ўневажниѓ й
посліди ў
корол я
Ферди -
КОВЕРД У
Н
А
КАРУ
СМЕРТИ .
їх
арештован
о
і обжаловап о
O J
наида
і
сконфіскуват и
Братіян о
розпорядк у
і
50,00 0 франків .
політичну
застановлени й
вол ю
я
частку,
призначен у
дл
Карла . -
По.і.ієн.
Нюгемшерськи й
погони ч
собак ,
зі
своїм и
собаками .
Кол и
тільк и
одн а
дру
морд .
В
Міѓѓську
в
салі
місцевог о
Виправа
буд е
потребуват и
кол о
50
соба к
т
а
яки х
5
погоничів .
спеціялісті в
від
замкі в
і
кас
пе-
комсомол у
(комун ,
сою з
МОЛО-
БРАТІЯНО
ГОВОРИТ Ь
З
МОРҐАНТИЧНО Ю
ЖЕНО Ю
`
ЛИНДБЕРГ ОБЕЗПЕЧЕНИЙ ПІДЧАС СВОЄЇ П0Д0РОЖИ
ПО АМЕРИЦІ.
рейд е
порог и
вязниці,
негайно
МАЙН О
КОРОЛ Я
ФЕРДИНАН -
д
і
)
відбувс я
суд
над)
вбийни -
КАРЛА.
зявлнетьс я
на
її
місце
нова ,
з
Д
А
ВИНОСИТ Ь
31X^000,000
к
о
м
пос.
Войкова .
В
рол і
об -
Депеш і
з
подають ,
щ
пан ю
Зізі
Ламбріно ,
НЄМЄНШИМИ апетитами.
Справ-
леїв.
ювуючог о
виступа в Оувшнй,
ПОЮ
ПОЛІСА
ВИНОСИТ Ь
ІГТО.ООО
ДОЛЯРІВ.
моргантнчн у
Карла ,
завізван о
д
о
Букарешту ,
жній
‚‚столичний'! вло м
трапив -
посо л
польськог о
сойму .
Коха ` І
де
Букарешт у
Жінку
конферува в з
з
признат и
нею
преміе р
о
недавн о
Братіяно . Вон а
старатис я
Мірка .
поверта є
д
о
Па -
НІНО
ПОРК ,
26.
липня . —
Чотири-велик і
асекураційн і
під -
Корол ь
Фердннан д
полиши в
ся
в
крамниц і
зі
зброє ю
Дмит -
нович.
Су д
присудив
Коверду ,
риж а
наміром ,
як
говорять ,
приневолит и
Карл а
нріимсгв а
заасекурувал н
Чарлз а
Лнндберг а
на
загальн у
суму
окол о
30O,fJ00,000
леї в
майна .
раха,-
в
самім
центрі
міста,
па
кар у
смерт и
чере з
розстріл. "
законніст ь
їх
сина,
150,000
долярів .
Асекураці я
відноситьс я
д
о
йог о
і
о
перинно ю
С
е
майн о
має
бутіг
поділен е
вулиці,
щ
о
не
втихає
і
в-ночі.
літання
ио
Америці .
Обезпеченн е
відноситьс я
і
д
о
ньог о
й
між
йог о
діти
Карла ,
Никол у
і
Добич а
прегарна :
72
брав -
НОВИ Й ЗЕМЛЕТРУ С В ПАЛЕСТИНІ . ло його машини . ВАРТІСТЬ
НОВИ Й
ЗЕМЛЕТРУ С
В
ПАЛЕСТИНІ .
ло
його
машини .
ВАРТІСТЬ
ОБРАЗУ.
І.ієану.
Кожн е
з
них
одержит ь
ііінгн
і
набої .
Мают ь
чим
боро -
ЄРУСАЛИМ ,
25.
липня .
Вчер з
давс я
чут и
нови й
слаби й
м
і
ж
ЗОО.ООО
д
о
-100,004)
долярів .
КЛЕН КУПУЄ РАДІО.
нитись !
Поліці я
замісц ь
цих
го.тяндські.м
міст і
Бреди
землетру с
в
Єрусалимі ,
Єрихоні
і
Вифлеємі ,
який
одна к
не
Крім
сьог о
Карл о
одержит ь
щ
е
мис
ѓців
зловил а
тільк и
17
МАС
РОЗСИЛАТ И
ПРОПАГАНД У
З
ВАШИНГТОНУ .
вималюва в
маля р
Їіоа п
Теун с
спричинив
ніякої
шкоди .
вартіст ь
в
готівці,
замісц ь
jia
-
фальшивпнкі в
банкнотів ,
які
ВАШИНГТОН ,
26.
липня .
З
а
згодо ю
радіово ї
комісії
кільк а
літ
тому ,
на
старі м
ио-
лат,
які
ма в
одержати ,
щ
о
щ
е
пустил и
між
люде й
67 5
піт.
2-
ЕКСПЛЬОЗІ Я
ШРАПНЕЛ Ю
УБИЛ А
4
ОСОБ И
В
ПОЛЬЩІ .
накладна
спілка
часопис и
Д
е
Феловнін н
Форум ,
яка
досі
зай -
лотн і
голов у
старог о
рабіпа ,
подвоїт ь
йог о
спадок .
Королс -
золотівок
у
ноні ѓах:
ЖОВКІВСВ-
ВАРШАВА ,
25. липня.
Оде н
робітни к
з
села
ЦІхе,
най-
малася
головн о
ширеннє м
пропаганд и
Ку -Клакс-Клена ,
заку -
взявш и
соб і
з
а
вірний
зразо к
ва
.Марія
одержит'ь
палат и
Ќот-
кім,
радехівськім ,
сокадьські м
шовш и
шрапнелев у
„гнльзу "
по
відбути х
маневра х
артилерії ,
пи.та
на
сво ю
власніст ь
бруклинськ у
радіов у
станін ,
„Даблю -
обра з
Рембрапдта .
Тому ,
щ
о
іроценї
і
Сіпайя ,
а
Ілєана
і
і
дрогобицькім .
Оди н
з
них
за`-
прині с
її
і
убил а
н
а
місц и
4
осо
-
Ті-Ар-Сі".
Сподіються ,
щ
о
н
сеї
стації
будут ь
від
тепе р
ужи -
копія
була ,
на
йог о
думку ,
ду-
принц
Никол а
палат и
в
Бу'ка-
лиши в
при
кіпці
травн я
брід-
б
и
,
а
5
домів . „Гильза " експльодувал а
осі б
зістам е
тгюкко покалічених.
v
-
вати
дл я
Ќленінсько :
пропаганди .
ж
е
віртї ,
він
у
свої й
скромиос- .
рсшт '
Крім
сьог о
парлнмсп т
ськи.м
громадяна м
252
фальши -
ги підписа в під нею Рембраид - у хвалит ь щ е для королево ї
ги
підписа в
під
нею
Рембраид -
у
хвалит ь
щ
е
для
королево ї
Ма-
БОРОДІ Н
ВЕРНУ В
Д
О
ҐАНКОВА .
ГУБЕРНАТОР ФЎЛЕР ВІДВІДУЄ МІСЦЕ ВБИЙСТВА.-'
ві
2-золотівкн .
та.
І прода в
її
а
10 Гульденів
прннцес и
Ілєапи
і
iipiniiiaj
з
антнквареві. Це й найшо в
куп-
БОСТОН ,
26.
липня.
І 'убернато р
Фўле р
відвіда в
нині
Михайл о
Бородін ,
Росіянин,
ш
о
бу
в
дораднико м
націона -
Ннко.ін
осіби;
ііанажі,
себт о
ців,
які
жертвувал и
ііому
50,000
місточк о
Сав т
Бейнтрі ,
д
е
Сак о
гі
Ванцетт і
мал и
доконат и
сво -
лістичног о
правительств а
в
Ґанкові ,
а
який
пере д
кільком а
ВКРАЛИ
КОРОН У
З
ОБРАЗУ.
мгсичні
платні
на
удержання ,
я-
Г'ульденів.
Теун с
пізна в
сво ю
го
розбійничог о
напад у
на
касієр а
одно ї
шевсько ї
фабрики .
днями
виїха в
з
Гайкова ,
правдоподібн о
д
о
Росії,
верну в
наза д
кі
вони
перестали
побирати
зі
руку ;
він
заяви в
антнквареві ,
Па
йог о
припорученнє
робЛено
всякі
поміри ,
які
на
йог о
дум -
В
місті
Тарноожег у
вкрал и
д
о
сьог о
міста.
Одна к
Евген
Чен,
міністер
заграннчни х
спра в
смерт ю
їх
батьк а
Фердинанда .
щ
о
обра з
йог о
кнстн.
Але
ку
мают ь
важн е
значіннє
дл
я
вирішенн я
питання
вини
засу -
якіс ь
невідом і
справники ,
щ
о
правительств а
в
Ґанкові ,
заявив ,
ш
о
Бороді н
небаро м
виїде
антиква р
йом у
не
повірив .
А
з
а
лжеішів.
дісталис я
чере з
вікн о
д
о
косте-
„на
все".
СМЕРТНИ Й
ПРИСУ Д
ним
не
повірил а
йом у
і
решт а
Комітет,
покликани й
губернаторо м
для
видання
опінії
пр о
ла
Домініканів ,
корон у
з
чудо-
Жінк а
покійног о
Доктор а
Сун-Ят-Сен а
заявила ,
ш
о
усу-
У
ЧОРТЌОВІ .
громадянства .
Б
о
прецін ь
біль-
вину
засуджених ,
працю є
тепе р
над
зложеннє м
рапорт у
дл
я
творног о
образу ,
висаджуван у
ваєтьс я
від
всяко ї
співучастѓі
в
діяльности
Куомінг-танг а
аж
і
ш
а
чест ь
для
міста
Брел а
мат и
іубернатора .
Губернато р
дал і
діста є
з
усіх
усюді в
нанріжній-
самоцвітами .
Пере д
війно ю
о-
д
о
часу,
коли
на
йог о
чолі
станут ь
мудріш і
дорадники .
Вон а
Пере д
судо м
присяжни х
у
правдивог о
Рембрапдт а
як
ко-
ші
відклики
з
а
Сако м
і Ванцетті .
Мі ж
ними
бул а
петиція
10,000 -
цінюиа.ти
вартіст ь
тої
корон и
находитьс я
тепе р
в
Шангаю ,
куди
виїхал а
п
о
виданн ю
висш е
Чортќов і
відбулас я
вдруг е
роз -
пію.Іі е
знаємо ,
чи
знавц і
мис-
бсльгігїських
робітникі в
з
Брукселі .
на
40.000
коро п
в
золоті .
Вступ -
наведеної
заяви .
Ту т
відмовляєтьс я
вон а
бачитис я
з
репор -
прав а
прот и
Гриц я
Базюка .
обѓ
тецтва
в силі
розчаруват и
ни.;
НС
слідств о
безуспішне .
терам и
часописі в
і
носиться
з
гадко ю
виїхат и
д
о
Злучени х
винуваченог о
о
потрійн е
вбив -
ДІСТАВ
ЧОТИР И
РОК И
ВЯЗНИЦ І
З
А
НЩРОБЛЕНН Є
ЧЕК А
аматорі в
Рембрапдта ,
ал
е
маЄ-
Держав .
ство .
Базю к
оженивс я
пере д
НА
5
ДОЛЯРІВ .
мо
щ
е
однії
дока з
більше ,
щ
о
шест и
рокам и
з
дочко ю
бага -
КИТАЙЦІ
І
Ї
Х
МЕРЦІ .
ПОЛЯК И
КОМУНІСТІВ .
Н
Ю
ЙОРК ,
26. липня .
Стейтови й
суд
засуди в
Джек а
част о
вартіст ь
образ у
з;:.ю-
тнх
селян
з
Кривча ,
Маріє ю
Я
-
ВАРШАВА ,
25 .
АРЕШТУВАЛ И ЗО
липня .
Відкритт я
комуністично ї
ПРОДЯ,-
Кавфмана
на
чотир'и
рок и
тюрм и
в
Сииґ-Снк г
з
а
те,
щ
о
він
жит ь
не
від
того ,
як
він
науа -
центюковою .
Яцентюк н
поган
о
У
китайськи х
свята х
у
честь
ганди
сере д
регіменту,
стаиіонованог о
у
Варшаві ,
спричинил о
підроби в
че к
гга
5
долярі в
т
а
пробува в
йог о
„скешувати" .
Се -
льований ,
а
від
того ,
хт о
йоі
о
поводилис я
з
зяте м
тому , у, щ'о
мерці в
нема
нічог о
з
нашо ї
ме-
острі
зарядженн я
прот и
комуністів.
Поліція ‚наїхал а
сегодн я
був
одиноки й
злочин ,
на
яком у
йог о
поліці я
переловила ,
хоч а
підписав .
він
бу в
бідций
і
трактувал и
йо-
линхоліг.
Китайці
рад о
ідут ь
на
головн у
кватир у
українсько ї
революційно ї
щ
о
поліція
мал а
вказівки ,
щ
о
він
займавс я
таки м
обмаиьсгно м
го
як
наймита .
Одног о
раз у
в
кладовище ,
щоб и
відвідат и
не-
находилас ь
у
помешканн ю
бувшог о
білоруськог о
організації ,
М.
посл а
Та
-
професійно.
суперечц і
Нцснтю к
хоті в
соки-'біщиків ,
як
добри х
приятелів,
расевича .
ТРУПИ.
ПІДКИНУЛ И
ДІТИ .
р
о
ю
вдарит и
Базюка,'ал е
гой'Кнтайськ а
релігія
не
зна є
ні
Бо -
Між
30-ом а
арештованим и
находитьс я
кілько х
визначни х
ЕЛТИНҐВИЛ ,
Стсте н
Айденд ,
26.
липня.
Пані
Е.
Тол -
підскочи в
і
уда р
впа в
на
Яцен-lra ,
ні
другог о
світа,
лиш е
лю
-
V
Крсховнча х
Жовкв и
комуністів,
включаюч и
у
них
тако ж
і
австрійського ,
делегата .
тюков у
жінку .
Тод і
Базю к
вир-ідей ,
які
сталис я
богами ,
а
т
о
є
порті,
вертаюч и
д
о
свог о
авта ,
як
е
вон а
лишил а
під
своє ю
арештувал и
біл я
селянин а
яког о
Мартин а
В
згадані м
висш е
помешканн ю
Тарасєвнч д
найдено,
мал у
дру -
в
а
в
від
тест я
сокир у
і
зарубав'предки ,
яки х
Китайц і
дуж е
ша -
хато ю
на
ніч,
найшл а
в
ньом у
дво є
немовлят ,
з
котри х
одн о
Во.гьфа ,
підозрівають ,
карн ю
т
а
сконфіскован о
тисячу
летючок ,
які
мал и
бути,
роз -
його ,
а
поті м
вби в
і
сво ю
ЖІН-Інують і поступают ь
з
ними ,
на-
мож е
мат и
який
рік, а
друг е
кол о
6
тижнів .
Вон а
віддал а
діти
щ
о
сво ю
24
літ-
кипені
мі ж
жовнірі в
у
Східній
Галичині.
ку.
Базю к
прийнявся
д
о
нини.'чс б
усе
щ
е
жил и
і
працювал и
д
о
публичног о
шпйталя .
,ію
вночі застріли в
в
жінку ,
три
тижн і
після,
На
перші й
розправ і
приеудже-і з
ними,
все
готов і
помогт и
сво -
шлюбу .
У
Львов і
на-Богданів-
СВЯТКУЄ
98-1
ЎРОДИН И
ПРАЦЕ Ю
В
УРЯДІ .
ио
ног о
на
смерть ,
але
потомкам ,
але
лиш е
тоді ,
ко-
ці
застрілилас ь
26-літн я
Марія
НЮ
ЙОРК ;
26.
липня . —
Джа н
Вургис ,
провідник.місцево ї
псц ь
вніс
зажаленп я
пр о
них
старатися ,
щоб и
ЇМ
' ПРЕЗИДЕНТ ПОЛЬЩІ НЕ ПОМИЛУВАВ УБИЙНШ
ПЕТРА ВОЙКОВА.
".Чи
Герніківн а
з
туги,
з
а
свої м
иа-
демократично ї
організації ,
відомо ї
під
іменем
Темені
Гол ,
об -
розправ а
оборо- ( . ї м
нсважнб-'л и
відбулас я
засуджен о
вдру-ібул о
лекш е
в
гробі .
Том у
Ки
речени м
у
роковин и
йог о
емер-
ЗАСУ Д
ВОЄННОР О
СУД У
полишитьс я
НЕЗМ1НЕНИЙ.
ходи в
нині
сво ї
98-і
ўродини .
В
день, свої х
ўроди н
він
працю -
ге.
Тепе р
знов у
Ба-Ітайц і
не
носят ь
на
гроб и
свої х
т
и
.
Дам а
легко ї поведінк и
К.,
ВАРШАВА ,
25. липня.
Президен т
Польщ і
Мосиіцкі
від-
вав
при
своїм
бюрку ,
як
звичайн о
кождоѓ о
дня. в
роиі.
ВЮка
на
смерт ь
через
ііовішен-
покійників
цвѓѓів',
лиш е
харчі
і
скочил а
з
поверху .
Вбивств а
мовггвся
помилуват и
Борис а
Коверду ,
убийннк а
совітськог о
Газетяр і
питалися ,
яки х
прави л
здоровл я
держитьс я
він,
ни.
Оборонец ь
знов у
вніс,
за-'т о
найліпші,
які
мають .
На
гро -
на
селі
і
симовбнвств а
у
місті
посла ,
Петр а
Войков а
і змінити
засу л
наглог о
суд у
у
Варшаві ,
щ
о
ма є
так е
сильне
здоровля .
Ворги с
відповів :
Ход и
кождоѓ о
жаленн я
неважностн .
ібі
оправдуються ,
щ
о
не
мал и
одн о
з
найбуденніших яви ш
який
засуди в
Коверд у
на
досмертн у
вязішцю .
Су д
пропонува в
дня
на прохід,
хо ч
троха ;
кур и
мало ;
пий
ш
е
менче,
як
куриш ;
нічог о
ліпшог о
і
просять ,
шо -
нашог о
сучасног о
життя .
президентов и
змінит и
засу д
досмертно ї
вязниці
на
15 літ
тюр -
спи
6
д
о
8
годи н
па'лобу ;
ѓдж
дв
а
раз и
в
день;
уникай
журби ;
ПОМІЧ
ОДНОВІРЦІВ: '
би
вдоволилис я
тим,
щ
о
при-
ми .
Як
причину
відмов и
помилуванн я
подают ь
обставину ,
щ
о
не
обіцю й
ніколи
чогос ь
такого ,
чог о
не
може ш
сповнити ;
не
Львов і
на
вул.
Казимірів-(несли .
Багат о
Матерей
прнхо -
ДЗВІН
З
АМЕРИКИ .
помилуванн я
могл о
викликат и
напруженн я
липльоматични х
бери
иіочог о
на
сплат у
ратами ,
ал
е
плат и
з
а
все
готівкою .
ські н
ііюлї ційни й
аген т
донав{днт ь
підча с непогодин а
нагрі б
зноси н
мі ж
Совітсько ю
Росіє ю
а
Польщею .
НАСЛІДКИ
ПРОФЕСІЙНОГ О
ЗАНЯТТЯ .
фалшівник а
гроший ,
кол и
сам е {своє ї
дитин и
і
кажут ь
їй,
щоб и
В
теперішні й
столиц і
Литви ,
Російські
смігранти-монархісг и
у
Польщ і
уважают ь
Ко -
ІІЮТОН ,
Месечузетс ,
26. липня .
Дже к
Шарќі ,
ш
о
ми -
не
боялася ,
б
о
незабаро м
знов у
Ковні, завісил и
на
веж і
катедр и
пуска в
у'
рух
чергови й
фалпп г
всрд у
своїм
героє м
і
многі з
них
кожног о
дня
стараютьсяДіог о
мувніою
четверг а
бивс я
на
кулак и
з
бувши м
тяжки м
чемніо -
вий
банкнот .
Фалшівни к
-
ма в
засвітит ь
сонце .
Взагал і
роз -
„Дзві н Свободи" , який присла
побачити .
Ковсрд а
одержу є
від
монархісті в
цілі
стос и
листі в
ном
світа
Джеко м
Демпсі ,
захорі в
ту
т
н
а
кровото к
кишок .
ли
в
дар і
американськ і
Литовці .
прн
соб і
більш у
скількіст ь
гро-
мовляют ь
з
своїм и
покійника -
та
численні
подарунки .
Лікар
каже ,
ш
о
се
правдоподібн о
наслідо к
послідної
кулач -
ми,
розказуют ь
їм
ігайновійші
На
цьом у
дзвон і
є
таки й
напи с
ший.
власног о
виробу .
Та
ту
т
ної
бійки.
події.
Ц
е
їм
якос ь
облеќщу є
в
литовські й
мові :
„Дзвон и
від
БУВШ А
ЦАРИЦ Я
МАРІ Я
ФЕДОРОВН А
НЕБЕЗПЕЧН О
ХОРА .
станул и
йом у
в
пригод і
йог о
житт я
і
зновў. , весел о
балак а
В'іку
д
о
вік у
сина
м
Литви ,
КОПЕНГАГА ,
Данія ,
26.
липн я
Російськ а
цариц я
вдов
а
одновірц і
Жиди .
Впхалис я
ЗНОВ А
СМЕРТ Ь
ЛЕТУНА.
ють,
сміютьс я
і
курить .
Курят ь
тільк и
то
й
заслугову є
на
волю ,
Марі я
Федоровна ,
мат и
цар я
'Ніѓколи
II,
а
вдов а
ПО
цар і
Оле -
між
ньог о
й
агента ,
зробил и
АРМОНК ,
Н
ю
Йорк ,
26. липня. —
Н
а
болота х
кол о
Бед -
богато ,
б
о
у
Кцта ю
нема
моно-
х
т
о
її
боронить! "
Це й
дзві н
ксандрі
І Н`ім,
бувш а
нс-
„збіговище "
і
фалшівни к
утік,
фор д
Ров д
вііав літак,
яки м
їхал и
Кенег
Пейто н
т
а
йог о
меха -
пол ю
на
тютюн ;
кожний
мож е
інфлюенцу
зак и
иа
свис т
агента
надбігли
дзвонит ь
тільк и
ра з
В
рік
під-
ніќ
Алфре д
Тредвел .
Літа к
злеті в
з
висот и
яки х
1,000
стіп
т
а
йог о
садити .
час
національног о
свята .
бсзпсчно ' Н а
Клямпенборг .
Бувш а
данськ а принцеса,
у
цариц я
свої й
літній
Дагмар , захорувал а
недалек о
резиденці ї
має
сам е
тепе р
8 0
літ.
поліцаї .
о
б
а
летуни
згинул и
на
місци.
окреми х членів організації , ч и ДБАЙМО ПРО ГРОМАДЯНСЬКУ
окреми х
членів
організації ,
ч
и
ДБАЙМО ПРО ГРОМАДЯНСЬКУ ДИСЦИПЛІНУ
ПРОВІНЦІОНАЛЬНІ ВИБОРИ{ МАНІТОБІ
гвиювм IttS
навіть
і
вс ю
організаці ю
й
на
-
W
O
H
ннЬНікай
Яаііу
еісер і
ІввЄата
і
решТі викинути й
з
то
ї
орґаніза -
ТМ
ОтавЯ Street, Jersey City,
N.
J.
ції,
цілко м
спокійн о
й
легк о
28.
червн я
. відбулис ь
пр о
кий
лиш е
в
менші й
половині
є
:
IHraaH Ну tHa Ukrainian Mattonal Aa-ociatiom, lae.
Част о
доводитьс я
чути
ііарі-
ження,
а
кол и
вж
е
заражений ,
вступа є
в
члени
ново ї
вінціональні
вибо'ри
д
о
м
а
український .
орґанІ -
кання
на
те ,
щ
о
маєм о
багат о
т
о
радикальним и
засобам и
.
ННМегеа на Інмйй ОТ
edited Hf Editorial Committee,
зації.
нітобськог о
сойму ,
щ
о
скла -
r
ріжних
організацій ,
ал
е
мал о
пробу є
лічитися,
так е
сам е
пе-
П
о
прогресивно`-фармерськпі
Mali I9tl, Matter aader at Us Ом Act Post of ОЯсе March ot 8, Jartay lt79. City, N. J.
даєтьс я
з
5 5
членів.
При.
в
и
ви Маѓса зо,
АявеіЦвса HI йи tt e аааШвд Act Hi Octob.r at special 3, rats 1917, ol poatace autaorlitd prorWsdtorla July 31, 1913. Secttoe 1103
В
організаційни х
справа х
нам
в
і
д
них
праці .
Дійсн о
з
жйттє
м
рсводит и
й
з
організаціями .
Ко-
партії
наЃѓсильнійшото
партією,
треб а
`виробит и
громадськ у
бора х
побілил а
знов а
протр е
наши х
громадськи х
організа -
ж
н
а
організаці я
повинна,
прий-
а
заразо м партіє ю признаної
о-
дисципліну.
Громадянств о Maej
сивно-фармерськ а
партія.^
якоїі
цій
не
все
гаразд .
Част о
органі -
маюч и
свої х
членів,
бут и
дуж е
прзиці ї
буд е
в Манітоб і консер-
накладат и
гга
свої х `члені в
з
а
їх'^
провіднико м
є
теперішни й
пре-
1
зацгї
дуж е
скор р
виникають ,
обережно ю
з
виборо м
їх
і
кол и
вативн а
парті я
з
провідником
WBSCtlPTlOK 1-TIIj
В
антигромадські ,
антитоварись -
міє р
Манітоб и
Брекен,
а
як
а
розвивают ь
жвав о
діяльність,
прот и
ког о
є
яке
нсЗадоволен-
полк .
Тсйлором ,
якій
удалось
Н
И
йенц І
снуѓ.
кі
чи
безчесн і
вчинки
громадсь -
прийшл а
д
о
влад и
в
Манітоб і
ле
не
встигш и
добр е
розцвис - }ня,
підозріння,
т
о
треб а
пере-
вибрат и
15
послів .
Ліберальна
І
ку
знедисципл і
підча с
I _a.".^.^.^.^.^.^::::::::::{!:?? ,
кару ;
з
таки м
попередни к
виборів ,
у
н,
починают ь
`занепадат и
т
а
' вести
поперед у
найпильнійш е
парті я
вибрал а 7 Послів,
робіт-
новашгм
громадянино м
в
ди
с
літі
1922.
р.
Тод і
мал а
вон а
28
дезорганізуватись .
розсліджешг я
Його
минулої
ді:
нича
3,
а
1
посо л
бу в
вибраний
% 2,00
ципліновані м
громадянств і
ні-1
по`слів, на
усіх
55.
П
о
нови х
ви
яльности ,
перевірити
всі
обви `
Одно ю
з
найчастіќши х , прн-
як
незалежний .
іеаец я
И
І
ІШ# І
Oi l
Bateet
х
т
о
не
стан е
ні витатнся ,
ні
роз-
бора х
входит ь
до.
сойм у
скріп-
f 10.00
нувачення
т
а
нарікання
прот и
чин, яку доводиться ,
спостеріга -
Рівночасн о
голосоваіши м
на
І
5.00
мовляти ,
ні
взагалі ,
яке б
т
о
гге
лена
о
оди н
посольськи й
май-
дано ї
особ и
і
лише ,
коли
буд е
т
и
тут
в
Америц і
сере д
наши х
1
2.75
послі в
голосован о
при
сих
вч-
8 а кожну
аміну адреси
платитьса 10 центѓа.
'
бул о
діл о
мати .
'Дат.
)
впевнено,
щ
о
так а
особ а
не
б
у
організацій ,
є
бра к
у
них,
так
борах
на д
тим ,
ч
и
ниво має
За
оголошення
редакція не
відповідає.
д
е
шкідливо ю
дл
я
організаці ї
Д
о
-заведення
громадсько ѓ
б
и
мовити ,
громадсько ї
гигіе-
Д
о
прогресивно-фармерсько і
Продаватис я
склянками ,
ди
і' належить висилати гроші лише на т. зв. Poreltn Money Order.
приймат и
в члени.
Коли ж
в
ча-
Дисципліни,
а
вѓѓершу черг у
д
и
парті ї
зачисляютьс я
тако ж
і
фляшкам и
т
а
ч
и
вільно
буде
.Свобода": 498 Moot-omery. Tea. У. H Союза: 1838 Montgomery-
си
істнування
організаці ї
вияц-'сциплін и
п
о
товариствах ,
тре-
Кожд а
організаці я
це
жи -
два
Українці-ііоели:
Микол а
броварня м
продават и ниво
без-
Адресні "SYOBOOA". P. О. BOX 344,
ляєтьс я
шкідлив а
робот а
чле-
б
а
негайно
взятися ,
щоб и
за-
вий
організм ,
немовб и
орг а
Бачинський ,
бра т
провідник а
поссрсдн о
коПсумснтам.
чи
за
на,
т
о
треб а
йог о
направити , а-'
безпечит и
ві д
внутрішньог о
нізм
людини.
Чере з
те ,
коли
радикально ї
парті ї
в
Галичині ,
посередництво м
приватних
л
е
коли б
вігг
дал і
провади в
сво-
розклад у
т
а
гнилизни,наш і
ор -
ввести
в
таки й
організ м
щон е
Левк а
Бачинського ,
вибрани й
з
склепі в
продаж і
алькоголів.
НЕ ВИПРАВДУЙМОСЯ ВІ Д ПРАЦІ , АЛЕ ПРАЦЮЙМО
буд ь
шкідливе ,
т
о
ноѓго
мож е
ю
роботу ,
загрозит и
усунец-.
ганізації ,
які
вж
е
заражені .
И^-1
Григор -
г
а
фишер
)
т
а
њ
Значно ю
більшост ю
перейшла
затруїти ,
зробит и
хворим ,
аб о
нєм.
Кермуватис я
ту
т
треб а
ін-
ші
народ и
взялис я
вж
е
давн о І
переважн о
у
-
вибра1ІИ
Н
3
пропозиці я
продават и
ниво
навіть
зовсі м
убит и
організм .
тересо м
організації ,
а
не
сеггти-
д
о
лічення
свої х
організацій ,
і
країнськог о
округа ,
Етелбсрт .
склянками
т
а
З ріжни х
українськи х
кольоній
доходять,вістк и
пр о
ожив -
тмеитами,
жалем ,
милоссрдем ,
том у
їх
організаці ї
стоят ь
дале -
Таким и
шкідникам и
органі-
О
б
а
посли
засідал и
тако ж
і
в-
безлосередно
КО нсумента м
з
продават
и
йог
о
лену прац ю для довершенн я великог о діл а будов и Сиротинц я
лену
прац ю
для
довершенн я
великог о
діл а
будов
и
Сиротинц я
братерством ,
таксамо ,
як
ліка р
ко
вищ е
й
міцніЃѓше
від
наших .
заці й
мож е
бут и
невиконання
попередні й
лєгіслятур Г
Згад а
броварів .
й
Захист у
при
Українськім
Народні м
Союзі .
робит ь
операці ї
й
відрізу є
р
у
Б
е
з
цьог о
й
неможлив е
орґані -
нею
свог о
статута .
Дал і
ггрова-
т
и
ту
т
належить ,
щ
о
прот и
ви -
ку
чи
ног у
в
людини ;
ли
зован е
громадськ е
життя ,
я
к
Побід а
плину
продаж і
пива
Працюют ь
у
ріжних
околиця х
на
ріжний
спосіб.
В
одни х
джепн я
непотрібної,
недоціль-
бор у
обо х
українськи х
послі в
склянкам и
спричинит ь
скоре
використовуют ь
літну
пор у
т
а
уряджуют ь
пікніки
й
прогуль -
ше
врятуват и
сам е
ної,
аб о
невластивої
їй
праці
і
б
е
з
військово ї
дисциплін и
не -
виступал о
греко-кат .
духовсн -
ки
на
дохі д
для
Сиротинця .
В
други х
використовуют ь
сього -
треб а
робит и
й
щоб и
життя. : Те
в
організація :
армії.
Нездисциплінован а
скликання
надзвичайно ї
сесії
т.
д.
Та
найбільшим и
шкідннка -
ств о
в Канаді
та
йог о
орга н
„Ка-
річне
мокр е
літо
для
концерті в
т
а
заба в
у
місті.
В
инчих
наш і
кол и
який
члегг грозить ,
щ
о
він
армі я
іїд е
неминуче
д
о
повної
маггітобськог о
сойм у
для
змі-
мн
орґанізац .
житт я
бува -
палійськи й
Українець",
закиду -
ЛЮДИ
постаралис я
о
перміт н
т
а
збирают ь
жертв и
п
о
місті
в
своє ю
робото ю
в
організаці ї
загибелі .
Національн а
органі-!
ни
закона ,
відносн о
продажі
ют ь
сам і
член и
її,
кол и
вон и
гге
ючи
послов и
Бачинському ,
щ
о
пушки ,
прислані
Комітето м
Сиротинця .
В
нкчих
не
забувают ь
розіб є
її,
ног о
треб а
з
організа -
алькоголевн х
напнткі в
у
тіро-
виконуют ь
постано в
організа -
заці я
мож е
сповнят и
сво є
на-
є
горячи м
прихильнико м
укр.
н
а
справ у
на
збора х
відділів
т
а
на
ріжних
обходах .
ції
усунути.
вінції.
ції ,
порушуют ь
її
статут ,
т
а
гге
ціональие
завдаии я тільки
тоді,
(автокефально ї
церкви, а
посло -
Словом ,
де
є
люд и
свідомі ,
охоч і
д
о
праці,
та
м
і
найдеть -
виконуют ь
своїх
обовязків .
Ц
е
Лиш е
таки м
засобо м
органі-
кол'и
вон а
в
нутрі
здорова .
ви
Григорчукови ,
щ
о
є
її сим-J
3
українськи х
послів,
щ
о
с я спосі б помогт и дорогі й тим людя м справі . в більшості
с
я
спосі б
помогт и
дорогі й
тим
людя м
справі .
в
більшості !
вон и
роблят ь
не-
заці я
буд е
забезпечен а
від
виў-
посл а
Ба
сідали
в попередні м
манітобсь-
свідомо ,
але
трапляютьс я
та -
трішньог о
гниття та
смерти .
І
навідворот :
д
е
люд и
несвідомі,
аб о
д
о
робот и
неохочі,
поставил и
прот и
кім
соймі,
цсрепа в посол
Якимі-
к
о
ж
люди ,
які
свідом о
стрем -
там
нічого
не
робиться ,
хиб а
придумуєтьс я
оправдання .
Звід -
Част о
людина,
яку
викинут о
ТВОРЕЦЬДІТОЧИХ САДКІВ.
патиком . Противник и
чинськог о
ньог о
кандидатур у
п
.
Ілії
Цю -
щак
головн е
чере з
Те,
що
про-
лят ь
д
о
розбитт я
організаці й
з
т
н
йдуть
ріжні
пдяни
робот и
для
других,
але
не
дл
я
себе .
Звід -
з
одно ї
організації ,
негайно
пака,
який
діста в
лиш е
9
голо-
(Ти
ньог о
виступи в
други й
укра-
-tixJ
Цим и
дням и
минул о
7 5
ріжних
Одці
з
корис -
кн
складают ь
вс ю
робот у
на
Коміте т
Сиротинця ,
який
мовля в
і
там
про -
сів','
хо ч
з
а
ни м
гр.-
їнський
кандидат ,
п.
Кулачков-
від
смерт и
одног о
і
з
найкр а
них
власної
ам-
має
усе
зробити .
Звідт и
приходят ь
роспучливі
мовляв ,
мотивів , другі
а
з
листи,
водит ь
саму
роботу ,
щ
о
ро -
кат.
духовеств о
агітувало - і
f a його,
ський.
Перепа в
тако ж
бувший
щ
и
х
опікунів
дітей,
Фрндріх а
біції,
треті
виконуют ь
певне
у
нас
та
к
тяжк о
щонебуд ь
для
Сиротинц я
робити ,
щ
о
ми
на-
бил а
в
Коли б
її
викину-
„Канадійськи й
орга н
Українець" . Х о
посо л
з
округ а
Пмлі ,
и.
Роєсь-
Фрсбля ,
основинќ а діточи х
са
д
завдання ,
Трапляютьс я
характерами ,
не
вносят ь
ворож е
організації .
віть
не
починаємо .
В
одні м
відділі
спротививс я
предсідатель ,
л
и
з
організації ,
т
о
най.
кий,
латинни к
п
о
віроіспові-
ків.
називают ь німецьким'ч а
крі м
перших ! кандидаті в
Цюпак а
бул о
щ
е
дво х
люд е
Гг
з
таким и
в
другі м
хтос ь
не
хоті в
на
збора х
сісти,
як
справ у
почали
ли-
детьс я
як
а
прийм е
її.
данню,
а
п
о
національни х
пере-
Руссо .
бу
в
одни м
з
Англійців,
гг.
Ба -
гцо
в
якій
органі-
скўѓувати ,
в
ніѓчому
н
е
можн а
бул о
чогос ь
робити ,
б
о
свя -
заїрі
вони
працювалггб,
вони
шсник
не
хоті в
робити .
'-приймається в другу,
ту
першій .
ціє ї
третя ,
явищ е
і
Так е
незвичайн о
поши -
конаннях
більш е
Поляк
як
У-
щ
о
зверну в
уваг у
на
чинський
вийшо в
значно ю
реіге,
цим
част о
організаці ї
країнець.
виховуват и
діти
щ
е
більшост ю
голосі в
в
окрузі ,
я-
скріз ь
туд и
сварк у
т
а
самі
себ е
вбивають ,
затроюют ь
Сказано ,
не
все
вдасться ,
щ
о
пишеться . Не
всі
ті
сади
ро -
пере д
Фребсл ь
внутрішни й
розклад .
та
сво ю
діяль-
дять ,
щ
о
цвіѓтуть. Т а
з
того ,
щ
о
робот а
мож е
не
вдатися ,
щ
е
Йог о
Він
педагогів ,
потреб у
шкільни м віком.
на
відчув сам
соб і
як ранній
си-
ність.
- параліжуют ь
е
Н
звертают ь
уваг и
не
виходить ,
щ
о
її
н
е
треб а
пробувати .
Чи
вон а
справд і
н
е
Д
о
того ,
добр о
кожно ї
орга -
рота ,
щ
о
значить, молодіст ь
бе з
ЧЕРЕШНІ .
на
те .
чому
викинут о
л
ю
вдасться,`буд е
видіго
тільки
тоді,
як
спробуємо .
нізації
вимагає ,
щоб и
честь
її
опіки.
Перейшовши,ріжні`про -
дин у
з
організації ,
особл и
(Відк и
походит ь
черети
Дехт о
любит ь
насміхатис я
з
тільки дурак .
соб і
другого ,
як
йом у
проб а
н
е
членів
не
бул а
заплямлен а
яки-
феоії
дл
я
проживќу ,
він
дійшо в
во,
коли
т
а
організаці я
Гр.
Ф-т.,
Фил.
Ваш а
до-
назва) .
вдалася .
Т
а
се
робит ь
Звертат и
уваг у
на
насміш -
мись
каригідними
вчинками.
ворожа .
Зовсі м
не
звертают ь
ки
дурак а
пусте.
Треб а
сказати :
Від
ког о
чую,
том у
Організаці я
мусит ь
складатис я
треб а
Починати
від
того ,
щ
о
її
Дик і
черешн і
знані
бул и
в
Бв-
уваг и
гга
те ,
гц
о
част о
таки й
пись,
яку
Ви
кінчите: „ Я
знваю ,
ся
не
дивую .
з
таки х
членів,
які
самі
мі ж
со-
найбільш е
приваблю є
і
є
дл
я
ропі
вж
е
мабут ь
з
а
римських
член
в
старі й
організаці ї
занля -
а
б
и
кожд а
околиц я
почал а
пал-
б
о
ю
мают ь
повне
довіри
оди н
,
часів.
Староримськи й
історик
З
невдачі
не
треб а
соб і
робит и
великої трагедії.
Не
пішли
неї
найбільш е
доступне :
від
за-
мив
свого,
чеС`гь
так ,
гцо
не
вар -
д
о
другого ,
а
всі
вони
користо -
ку
щир у
дискусі ю
з
а
висилко ю І Пл , н , й
,
одн а
проба ,
треб а
з
неї
вчитися
т
а
пробуват и
вдруге .
Пробу -
бав н
та
гри.
Забав а
мусит ь
ста -
ро
з
щ
о
рнмськ1І1
т
о
йом у
сказат и
й
добри й
день
делегації
н
а
Рад,
J
краш у
, нс;
,
, .
вуютьс я
довіри м
загалу .
Орга -
вати
щ
е
раз ,
краще .
Пробуват и
втрете .
Пробувати ,
поки
н
е
ти
перши м
засобо м
дисциплі -
вож
д
л
ні
с
а
при
зустрічі.
Ти м
стягают ь
на
^^^ Р Т^1 Л ^ Е
^
нізація,
в
якій
будут ь
членами
вдасться .
ТІЛЬКИ
Д
О
таки х
світ
належить ,
щ
о
н
е
зражуютьс я
нгг,
ладу'т а
виробленн я
харак -
д
о
,талі
ї
3
"іст а
Керасос,
сво ю
організаці ю
члена.
характер , гцо
не
темну
славу
вже
бул а
досит ь
дискутован а
ніякими
невдачами ,
а
вічно
нанов о
пробують ,
поки
діл о
не
за-
ЛЮДИ,
ДО
ЯКИХ
ширши й
зага л
теру.
Фребел ь
са
хоДив'
від
над
побереже м
Чорног о
моря .
новог о
Други й
ма є
та -
та,
здається ,
досит ь
вияснена.
не
ма є
довіря ,
н
е
буд е
ко -
всршиться .
міста
д
о
дл
я
В
і
д
назв и
міст а
Керасо с
похо-
кий
в
жадні й
ор -
Коли б
Ви
щ
е
взивал и
с
ю
снра -
}рнстн о
провадит и
своє ї
праці,
Прихильник и
Сиротинц я
не
мал и
властив о
невдачі.
Вон и
цієї
тако ї
просто ї
погляд и
дит ь
тако ж
латинськ а
назва
че-
.гаиізації
уживеться ,
щоб и
ву
взагал і
дискутувати ,
т
о
щ
е
дали
ділу
кращи й
початок ,
як
вони
самі
сподівалися .
Треб а
е
буд е
її
розвивати ,
а
всі
родичі в
і
Він
виду-
решн і
„cerisia",
а
відсн
нішла
І не
внести
та
м
внутрішньо ї
бо -
можиаб н
с
е
помістити ,
ал
е
ні
тепе р
тільки
витрнват и
т
а
довершит и
діл о
та
к
сам о
гарно ,
Іпостепснн о
д
о
занепаду .
мав
цілу
заба в
дл
я
дітей,
француська '
назв а
„cerise",
ротьби ,
гге
зробит и
якоїс ь
інт -
як
Вашог о
заклику ,
щоб и
„по -
як
гарн о
ми
йог о
почали .
Тільки
праці,
праці
й
праці,
а
діл о
Як
живи й
організ м
всіма
з
а
як
нпр.
м
міста, здобуваюч и
ідеї
педагогів .
низку
скриньку
д
о
будов и
з
англійсьіса
„cherry" ,
німецька
чати
палку
щир у
дискусі ю
З
А
буд е
певно
скор о
завершене .
.собам и
охоронюєтьс я
від
зар а
риѓй,
авантури,
ие
образити Іріжновиднимн
фігурами.
„Kirsche",
ft
українськ а
черсш-
висилко ю
делегації".
Власн е
ня.
Є
ріжн і
род и
черешень ,
гго-
дискусі я
не
повинна
бут и
пал-
чавш и
ві д
дрібоньких ,
пташа -
ка,
і власне
вона
не
повинна
бу-
чнх,
ііа-пїв
здичіли х
а скінчнв-
Аркаді й
Аверченко .
сипати
зерна,
а
на
други й
дснц)
-
Ви
поступили зі
мно ю
під-
Аграмаптів ? Гм !
Гадаєте ?
ти
тільки
ЗА
,
б
о
й
люди ,
щ
о
хо -
ши
на
величезни х
наче
горіхи.
напевно
прийд у
д
о
теб е
зав -
ло ,
підступно!
В
переділі
затишно ї
гостин-
`чуть
сказат и
щос ь
ПРОТИ ,
м
а
Кол и
говорим о
пр о
черешні,
то
СКАР Б
тра,
коли
твій
чолові к
забе- І
Тугоухі в
усміхався ,
ггиці
сиділи :
Аграмапті в
і
Би'
ють
мат и
так е
сам е
право .
мусим о
мат и
на
думц і
і
вишів,
ретьси
па
ті
збор и
акціонарів !
J
-
-
А
т
о
ніби
чому ?
Я
Пішо в
Вашо ї
відповідіѓ
гр.
Евгенов н
б
о
вишн я
не
є
нічим
іншим,
як
У
цьом у
місці
Бичкі в
випа в
собі ,
щоб и
н
е
заколочуват и
Бичкі в
поклспува в
Аграман -
Бриковичов и
помістит и
не
мо-
квасно ю
породо ю
черешні.
В
Тугоухі в
говори в
д
о
свого.ни х
г
-
цим
разо м
у
великом у
нещасливо з ритму розмови
.
І-а м
вашог о
щастя.
тов а
п
о
коліні:
жна,
б
о
відповідаючи й
повинен
Японі ї
ростут ь
вишц і
ві д
нсна-
молодог о
знайомог о
Бичков а
са.іьоні.
Сиді в
пр н
фортепяп і
А
саме :
Коли
чолові к
бу в
на '
—-
Небилиці.
В
и
прост о
під
Ага !
Що ж
т
о
ва с
не
вида-
уважат и
перши м
свої м
обовяз -
мятпи х
часів.
У
-—Чом у
не
відвідаєт е
біля
Олени
Іванівної, а
чоловік,
другі м
кінці
кімнати
Бичкі в
кинули
мені
жінку,
б
о
ва м
на
тн
та
к
довго ?
Зайдіт ь
д
о
нас.
ком
ніколи
н
е
перекручуват и
ли?
Познайомлю'
вас
із
моєю !
задумавс я над чимся
п
і
ходи в
ве
оповіда в
недбал о
про
канарка,'прикрилася , а
я
впа в
у
халеп у
Таж
я
з
Олено ю
Іванівною
як
аргументів ' свог о
и
противника .
Чимали й
є
пожито к
і
з
чсре-
жтнкою.
Мо я
жінка
чудова,
ликим и
крокам и
о
а
коли
чолові к
підійшо в
блнзь-, я к
дурень,
чоловік
і
жінка.
Чудов а
жінка
Дальш е
В
називаєт е
допис у
шснь .
Зна є
цс
кожд а
добр а
го-
г'арна,
розумна !
Напємос я
чан-
щ
о
наближавс я
д
о
сидячої
при
сподиня .
Щ
е
більш у
вартість
ко,
тоді .-Бичків
перейшо в
па:'
—Або ж
ви
вж
е
незадоволс -
грає ,
співає ,
а
при
цьом у
ват`слн
пацифістом ,
яком у
и
ку,
познакомл ю
з
жінкою .
Будь)
фортепяп і
пари,
аб
о
віддалю-
збудован а
наче
богиня .
Ді й
„Прийд у
д
о
теб е
завтра ,
коли
видн о
надаєте ,
якес ь
зл
е
в
і
д
черешн і
мают ь
вишн і
й
то -
ласка,
прийдіть!
Грає ,
співає.
вався
у
протилежни й
кінець
ве-
спий
скарб !
Ні,
зайдіт ь
на
чай
твій
чолові к
забереться
"
І. '
Задоволени й
д
о
чорта !
чінне;
се
те ж
не
водиться ,
му
вншп і
дорожч е
платиться.
'
„Як і
т
о
дурн і
всі
чоловіки "
лико ї
кімнати
-
т
о
і
розмов а
Олена
Іванівна
кілька
разі в
у
-
А
т
о
тому ,
щ
о
черешні
підчас
-
Так .
так
-
роздавс я
заІ Т о
н
е
жінка
називат и
свої х
.
-
сщет.
Недобра ,
подума в
Бичкі в
і
глянув
сно-
мі ж
Олено ю
Іванівною
і
Бичк о
ж
е
питалас я
пр о
вас .
Прийде -
прецін ь
можн а
В
зна-
щоб и
противників , б о
дискутуват и
варенн я
тратят ь
смак,
стаютьси
плечим а
розмовляючи х
лагід-І' 1,1ха '
завис
и
а
як
чорт,
а
так а
чутлив о
на Тугоухова .
сказав :
А
голос -
внм
бул а
якас ь
дирна,
перем!
те,
що ?
ний,
жалісливи й
голо с
чолові-'
дур,,а
'
щ
о
час
о
м
уж
е
хочетьс я
справ у
бе з
визиванок .
Словом , г мляв, '
331-
6
"""-"і
в
сполуці
з
ІІО
шана .
„ Що
т
о
з
а
дурень "
дум-aej
Гарн о
відвдячивс я ти
ме-{ бити `
Та
ж
ви
знаєт е
це
найкра :
менче
палкої'лискусії,
а
більше)Ц укро м
"збирают ь
іщ
е
більшо -
Добре ,
зайду .
Вон а
говорила :
глумлив о
Аграмапті в
і
поѓл я
молоди й
чоловіче,
за
моє! щ е `
Га Р н овимен е
підійшли !
1
I ГО
спокійної.
смаку .
Дуж е
добр і
є,
дають -
Спасибі .
А
як
а
образова -
Вж
е
три
дни
н
е
бу
в
ти
у
дав
н
а
Бичков а
погірдлив о
довіря!
.
Га ,
щож
.
Я
можу {
Тугоухі в
лежа в
вигідно
н
а
Шкільни й
Комітет ,
Н
ю
Иорк .
С
Я
л? 8 1 " 0 - п е Р ехо вуват н
вишневі:
на,
а
пр и
цьом у
збудован а
нас, недобрий ! А
тої
я
так
тужил а
співчуваючо .
хоч е ДІ _! К0 "Ф
УРИ.
забратися"
.
мож у
забратис я і канапі
й
усміхавс я
погідно ю
у-
-
КоліГдописувател ь
джеми ,
компоти ,
наче
богиня .
Підчас
розмов и
чути
бу
смішкою .
А
голосн о
сказав :
зовсім !
Щоб и
н
е
'перепиняти
їггати
наза д
сво ю
допись ,
і
м
а
Р мел яди .
Черешн і
можн а
ли-
він
„А.теж
т
о
дурень!"
л
о
ззад у
крок и
чоловік а
і
жінка
і забратис я
годі,
-
залюблені й
парі
голубків .
Тай
пускає !
Прийд у
напевно.
Бода й
—І
присила ѓ
марк и
на
відсилку,
а-
Ш
С
зас
У
шити
-
Черешневи й
суш
В'голос :
відраз у
змінювал а
тему
розм о
Грозит ь
скандалом ,
^З`крико м
переляку
витягну-
завтра .
б
о
приходит ь
п
о
н`еї.
!
дуже
!
Дуж е
дякую .
Прийд у
-
Іване Хведоровичу !
Ви
по -
ла
жінка
руки
до
чоловіка ,
але
,
Минув
місяць.
ЗД 0 РОвий.
В`Уосподарці
ма є
велику
вар-
П.
Д-к ,
Гартфорд .
Подя к
завтра .
а
крім
тог о
в
маєтк у
у
вуй-
ступили
з
і
мною,
самособою ,
він
відсунув
її
мовчки ,
похиту-
.
В
театр і
'підчас
перерв и
А
тако ж
черешнев е
і
вишне-
ріжних
старокраєви х
комітеті в
Бичків
сидів
у
Тугоухови х
ка,
д
е
я
жила ,
бул о
богат о
су-
не
п
о
джентелменськи
ал
е
все
граманті в
стрінувся
з
Іволги
тїст ь
ве
дерево .
Знані
є
гарні
вишне-
ючи
головою :
для
жертводавці в не
міститься .
як^добри й
естет,
бу
в
очаров а
ниць.
А
я
гину
з
а
суницями!
вам
дару ю
вс е
забуду ,
кол и
ві
і
черешнев і
палиці,
цибухи
ним
і
кинувся
д
о
ньог о
з
отвс р
Не
треб а
ні оправдувати -
І
„Історія" .
Старинні
часи
ний
білими
і
звітним и
рученя
а
щ
е
більш е
з
а
тобою !
порадит е
мені
найдете
якийс ь
д
о
люльок ,
цигарничк и
д
о
па-
тим и
раменами :
ся
ні
пояснювати !
Мені
отвор и
Греції,
як
вони
описані
нера з
в
.
тами
Олен и
Іванівної ,
щ
о
зруч -
Так
мені
сумно
бул о
бе з
твої х
вихід!
.
ніросок .
Токар і
роблят ь
із
-че-
лися
очи!
Я
йду!
Далек о
ві д
А-а !
Щ
о
а
а
щаслив а
стрі
історіях,
не
все
стверджн і
без-
но
перетирал а
чайний
сервіс.
цілунків,
та
к
мені
їх
недостав а
Вихід ?
А
хто ж
ва м
боро -
решневог о
дерев а
ріжні
дрібні
вас
переживатим у
тяжк у
д
у
ча!
Бер у
ві д
ва с
слов о
чести,
сумнівними
історичними
дани-
„Чудов а
жінка "
дума в
із
ло,
щ
о
(кроки )
ДОСЛІВНО
ЦІЛИ
нить
тесаме ,
щ
о
я
?
Найдет е
я-
предмети .
Черешневом у
дереву
шсвн у
трагедію ,
а
коли б
та
к
щ
о
зайдет е
д
о
мене.
Я
тепер {
ми.
Автентична
історія
Греції
щирим -
признанням.
ми днями
лежал а
зі
сестро ю
се-
когос ь
пристойног о
молодця
.
можн а
надат и
магонсвог о
ви-
прийшл и
д
о
мене
якісь
листи
зовсі м
як
жонатий .
Мо я
нов а
починаєтьс я
дес ь
кол о
776.
ро -
`-г-іІ`ак,'' —
сказа в
Тугоухів ,
р
е
д
корчикі в
суниць
і
їла,
їла.,
ну
і
вон о
надаєтьс я
для
-
прош у
звертат и
їх
д
о
готел ю
жінка,
Олен а
Іванівна —
чуд о
ку
пере д
Христови м
Різдвом .
наче
відгадува в
йог о
думки.
а
мож е
ти
має ш
іншу
жріку
Д
е
ж
я
найд у
такого
дур -
гляду, том у
вироб у
меблів .
Роблят ь
тако ж
Брістоль" .
ва.
Зайдіть ,
зазнайомл ю
з
нею.
Найбільш у
слав у
добул а
собі)
М
о
я
жінка
справжні й
скарб !
т
о
вважай ,
я
так а
зависна ,
що
ня?!
ї
з
ць'ого
дерев а
знамениті,
тре-
Гарна,
розумна ,
а
я
к
співає
Греці я
дес ь
у
5.
віці
пере д
Хри
Няні
сам е
випал и
мені
збор
и
ніколи
н
е
могл а
й
подумати ,
Коли
чолові к
спакува в
свої }
А
я прецінь
найшов .
Зреш -
валі
бочки .
стом .
В
українські й
мов і
пр о
сі
акціонері в
і
жал ь
мені
лишит и
щоб и
сестр а
з'їла
більш е
від
ме-
річи
і
відійшо в
скор о
з
дивно ,
волгиі Г
відсунув
йог о
рів -
т
о
ю
чом у
дурень ?
Признай -
часи
нема
ќром і
підручникі в
не.
Бувал о
кричу
коли
щос ь
похилено ю
головою ,
Олена
і-
подушно :
її
сам у
вдома .
Оленќо ,
скарб е
те,
щ
о
перш е
вражінн я
оча -
історії
дл
я
середни х
шкі л
иія-
дізнаюс я
обілл ю
оцтово ю
е-
ванівна вибухнул а
плаче м
і
впа -
. буде ш
мій,
н
е
скучати ?
Зреш -
ровуюче .
Жінки
якос ь
т
о
вмі-
Перепрашаю ,
зараз
.
Ч
и
к
и
х
більши х
праць .
В
анґлійсь-
сенціє ю
і
себ е
і
тебе
)
так
ПІДКО П
НЕ
ВДАВСЯ .
ла
на
груди
т
о
ю
лиша ю
тоб і
д
о
розпори -
т
о
не.
ця
Олен а
Іванівна,
що-пе -
ЮТЬ.
кій
мов і
є
їх
богато .
Дістат и
їх
есенція-,
дуж е
смачна
з
чаєм ,
дженн я
Віктор а
Вікторовича .
Але
.зара з
підняла
голову ,
Іван е
Хведоровичу !
По -
редти м
бул а
жінко ю
Тугоухо -
Підко п
під
Тюрм у
зроблен о
в
можна ,
в
публични х
бібліоте -
ця
есенція
з
і
суниць!
Забает`е
її.
втерл а
очи
і
сказал а
спокійно :
радьте .
Мож е
маєт е
ког о
н
а
в
а
?
'
Софії ,
столиц і
Болгарії .
Мето ю
ках.
.
Дуж е
радо !
обіцяв)
і
тягнувс я
довг о
цей
ногід-
А
х
'
ха
й
ІД?
соб і
40
чорта !
приміті ?
— к Так
.
так
Або
що ?
цьог о
підприємств а
бул о
увіль-
Бичќів д'ріжучим
голосом .
нИй
монольог ,
а
ж
зача в
гово -
Будем о
соб і
чудов о
жит и
ра-
Гм !
Я
дійсн о
поступи в
і
з
Не
трудіться :
То
я
власне
П.
Ш-нй .
В
и
маєт е
рацію :
нснггя
політични х
ВЯЗНІВ.
ІПоби
Я
вернуся
в
оди'нацятій.
рит и
Бичків :
зом,
ти
мо є
сонічко
ясне!
вам и
негарно,
а
в
и
гарн а
лю-
підсуну в
її
перши й
Тугоух о
слов о „індепенденс"
походит ь
з.
дістатис я
д
о
середин и
тюрми ,
Скорше , ні.' Бува й
здоровенька ,
-
З
а
кого ж
міг
би
я
промі-
Мину в
місяц ь
дина.
Ког о
б
и
ту
т
порадит и
ву!
То ж
не
трудіться :
ма ю
її
латинсько ї
мови ,
і
значить -
yj
бракувал о
щ
е
всьог о
дв
а
мет-
скО`рбе
мій?
Д
о
побачення,
мо-
няти
тебе ,
скарб е
мій,
мо я
пта -
Бичкі в
сидів
у
кімнаті
готе-нам ?
Знаєт е
що ?
Аграманті в'вж е
по
вуха !
дослівні м
перекладі :
независи -
ри.
Т
а
сам е
тоді
власн і
попали
лоди й
приятелю !
шечко!
Гм!
Не
знаю ,
чи
т
о
ђуві
мість.
-
л
ю
„Брістрль "
у
Тугоухов а
надаєтьс я
знаменито! !
Весною {
Аграмапті в мовча в
нахмари в
на
слі д
і
всі
зусилл я
пішли
на-
ІуТинулн
Два
тижні ,
канарок,
чи
щигол ,
але
співав {
говори в
'до
нього ,
е`хвильова-
ще
кидав ,
очко м
н
а
це й
мін
шнсь .
Витинки з ґазет надіслав:
гр.
даремне .
Арештован о
всю
тю
-
і^ичків
зно в
сиді в
у
Тугоухо- І
чудово .
Ра з
якос ь
забу в
я
на-
ний:
‚скарб".
-
Колес о
заіііоіулрся.
^
Мі
Юрків ,
Рочестер ,
Н
ю
Иорк. '
ремну
сторожу .
М
л
і ' = : -— — і ' . і д е розбит о 1G
і
'
=
:
-—
і
'
.
і
д
е
розбит о
1G
наметів.
Запали -
VlrPAlUA
141
ЬСРПШРкІгі й
ї 'ір
и
цьом у
поетичніст ь
і
при -
ваків ,
приймалис я
всюд и
пре-'{заходи ,
що б
.улшжа ' в н vApJcO 3
пі в
музики .
Концерт ,
ш
о
від-
j травн я
ц.
р. )
знайшовприхиль -
ЛИ
ватри,
а
верблюді в
пущен о
ІАГАІПЯ
ПА
ВСГЛІПиВМИ
,
українсько ї
землі ,
у
-
гарн о
німецько ю
иублико ю
і'Німеччині ^
До Щ
Ш
`
бувс я
29-г о
травн я
в
салі
Бех- ( н у
критику ,
щ
о
виріжнил а
змі ж
надиіст
ь
на
ііаиіу, на
степ.
Раптояв.зрива-
СЦЕНІ 1926-27 Р.
}країнсько ї пісн і
й українськог о
критикою.як а
з
окрем а
з
вели-; .
Що б
допомогт и
д
о
цьог о
іі
штайна ,
прині с
хоров і
гарний :
інши х
учасникі в
йог о
„тепли й
єтьс я
страшенн а
курява,
щ
о
(Концерт и
пп .
Гушалевичівної, (народу .
Перш а
вис'тава
„Соро -
ки
м
признанням ,
а
навіт ь
за- І дат и
„хорові "
змог у
зарепрс-!успіх ,
чог о
доказо м
значн е
чи-j і
незвичайн о
видатни й
барі -
й
д
е
від
близьки х
гір.
Вон а
ок -
Колессівио ї
й
А'. Рудницького .ічинськог о Ярмарку "
(14 .
трав- : хопления м
висловлюєтьс я
пр о
зеитуватис я
пере д
ширшо ю
ny-jc.To
рецензі й
у
місцевій
просЌтоќ' ,
ружа є
табо р
і
найближч у
око -
„СорочинсЬки й
Ярмарок "
у
'ня )
бул а
велики м
успіхом- і
хо
ч
незрівнаи у
крас у
українсько ї І блико ю
й
музнчним.и
кодами, ! (‚‚Берліне р
Таґеблят" ,
„Льо- }
Доробо к
останньог о
сезон у
каль-Анцагіі'ер",
„Моргеипост" , івипа в
дл я
нас,
я
к
бачимо ,
д
у
лиц ю
непроникаємо ю
заслоно -
„Міські й
опері" !
в „Радіо" ,
—'вибагливи й
українськи й
ѓля -
пісні
й
мистецьк е
виконання ! ўладил а
„У'країнськ`а
Громада "
„Крайц-Цайтунг" ,
„Берл .
Ц
;Же
добр е
й
треб а
сподіватис я
ю.
Чут и
поодинок і
голос Ќ
лю
-
окреми й
концер т
„Українськ о
„Українськи й
Нар.
Хор"
Євсев -)да ч
бажа в
б
и
хвилям и
кращої'„Українськи м
Нар .
Хором" .
За -
ам
Міттаг "
і'т .
д. )
і
вкінці
за
-іШ
О
нови й
сезо н
192772 8
при -
деіі,
щ
о
накликаються .
ІХіврі
т
а
Параски ,
вийшо в
кож -
хопленн я
українськи м
хоро
м
г
о
Нар .
Хору "
у
Берліні
пр н
СЬКОГО
у
НІМЄЧЧИНІ
Й
ЙОГО
ВИ"І
ангажуванн я
на
цілий
вересень;нес е
на м
нов і
успіхи .
(„Ді -
По
десят и
хвилина х
бур я
технічній
допомоз і
найбільшої
д
н
й
і
з
цієї
„'української
премі- і прибирало ,
місцям и
незвичайн і
ступ
у Берліні.
Висту п
п.
М
.
д
о
берлінськог о
„Вінтергарте-!ло") .
іроишла ,
полишаючи '
слід и
г
о
берлінськог о
музичног о
під-
єри "
із
щири м
вдоволенням , Ѓдля
Німеччин и
форми :
дл я
на -
І
олннськог о
в
„Аїді" .
Нові
Зено н
Кузеля .
своє ї
діяльности .
Вихо р
пере -
приемств а
Вольф а
й
Закса .
„У
-
що
міг ,
я
к
б
и
н
а
яві ,
пережит и
ти
х
співакі в уладжувалис я
сер :
сили) .
гввДіі
Цьогорічни й
сезон
закінчив-1 t --^^-"^- , ^^- в , ^ l l ^ ^ в """^^" в "^^^ , ^
вернув
і
частинно,
знищи в
чо -
країнськ а
Громада`"
не'жал у
ва
кільк а
годи н
під
чаро м
рідног о
дечні
комерс н
з
промовами ,
н
'
Зимови й
сезо н
1926
27
сто -
і-мецькі
тир и
намети.^
окруження .
„Сороч .
Ярмарок "
співацьк і
н
інш і
орга-{л а
засобі в
і
заходів ,
щоб и
зро-jс я
дл я
на с
незвичайн о
СВЕ Н
ГЕД1 Н
яв
у
Берліні,
я
к
нікол и
досі ,
пі д
Азія ,
яко ї
тайн и
має
дolЬ^iДИ -
иринятн й
критико ю
прихил ь
нізаці ї
зверталис я
д
о
хор у
з'бит и
„Українс'ьком у Нар.
Хоро-і і
богатообіцюючи м
виступо м
вдаТНИМ ! П одоРОЖНЙК З
^
ДОРОЗ І
ДО
СЕРЕДУЩО Ї
знако м
України .
Ві д
час у
побу -
но,
ал
е
бе з
велики х
надій
на
письменними-подяками ,
а
дея-(ві "
належн у
рек.іяму,
иоінфор-jnainor o
відомог о
тенор а
М.
Го -
д^ ц
ти
згадан а
експедиція.). приня -
ту
О.
Кошиц я
н
е
бул о
щ
е
та -
ла
Европейці в
орггііНб" ТЃи"хщв.
довш е
жит и
н
а
одній
сцені,' кі
ентузіяст н
їхал и
навіт ь
з хо-{муват н
відповідн о
пресу
й
му-'.пінськог о
в
„Міські й
Опер і
ког о
року ,
в
котрі м
було б
так .
Був
ц
е
иенач е
огненний
хрес т
потрапи в
усупере ч
перши м
ио-і
ро
м
д
о
ближчи х
місцевостей,ізичн і
кол а
(рецензенті'в,
дирек -ІЩ О
зара з
ж
е
після
пер- !
Відоми й
шведськи й
подо -
богаТО
нагод и
стрічатис я
"(боюваини м
захопит и
місцеву
лцо б
тільк и
ще'ра з
бут и
на
кой-
торі в
і
власникі в
коіщертовнхЗио ї
домашньо ї
афі-j ангажувал а
проб и
за-‚'рожниќ ,
Свс н
Гедін,
післ я
пе -
подорожциків ,
щ
о
пустилис я
в
берлінській
концертовій
аб
о
"'німецьк у
нублик у
іі
стат и
ат-;Церті .
„Українськи й
Нар .
Хор"
,
бю
р
і
сцен) ,
видал а
крім
йог о
н
а
вес ь
зн-їремог и
всіх
перешкод ,
щ
о
ло -
дальш у
дорог у
в
пустиню .
-
театральній
сцені
з
українс ь
нів
окрем і
б'ю.їєтепи
т
а
про- j мовні'ї
сезо н
192772 8
наслідко м
нсспокої в
в
ракційио ю
штукою ,
щ
о
дв а
мі-
яком у
зрешто ю
приходитьс я
кими
артистам и
аб
о
ўкраїн а
рам и
з
поясненнями'д о
пісеньіумойах , що
даютьс я
тільк и
вибравс я
тепе р
ост а
сяц і
н
е
сходит ь
ужс^
зі
сцени .
боротис я
з
великими
матері-j
ким її
композиціями .
УОДГЙ!
-
ЕЛІЗАВЕТ,
К
.
ДЖ, !
притягнул а
па
концер т
ро-('визначиійши м
артистам -
Голин -
паїявнлис я
най-1 Китаю ,
точн о
в
наўчну
експедиці ю
д
о
Д
о
її
спопуляризовани й
при -
яльним и
труднощами ,
зроби в
іі
Український
сезо н
кол и
мо- .
зіславш и
мі ж
іншим
від
себ е
появивс я
пере д
тутеш-'‚середущо ї Азі:
робит ь
дуж е
богат о
дл я
попу- ,
ж
на
вжит и
цьог о
вислову ,
з;
(чинилос я
те
ж
берлінськ е
„р
а
кілько х
други х
товариств ,
я
к
йіськиі і
і ньо ю
иублико ю
31.
V .