You are on page 1of 4

СВОБОДА УКРАЇНСЬКИМ ДНР.

ВНИК
SVOBODA U K R A I N I A N D A I L Y

УРЯДОВИЙ ОРГАН ЗЛПОМОГОВОІ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ OFFICIAL ORGAN OF THE UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION, b e .
СОЮЗ В ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ АМЕРИКИ.

ГРИ ЦЕНТИ. X. 174. Д ж е р з и Ситі, H. Д ж . , п я т н и ц я , 29. л и п н я , 1927. No. 174. J e r a e y C i t y , N . J . , F r i d a y , Jufy 29. 1927.

VOL. XXXV. CCNT1


АМЕРИКА ТРАТИТЬ НАДІЮ НА
THREE
РОБІТНИЧІ П О С Л И Р О Б Л Я Т Ь Б У Д У Ю Т Ь ЛІТАК Н А ІОО-ОСІБ П А М Я Т Н И К В И Н А Х І Д Н И К О В І

ЖЕНЕВУ
АВАНТУРУ В ДЕИЛ ЕИРІН.

міністра просвіти
Н а й б і л ь ш и й , л і т а к на с в і т і бу-
ДАБЛІН, 27. липня. — З а я в а д у ю т ь саме
Вільної' Ір- ф р н д р и х с г а ф е н ,
АВТА.
під с ю х в и л ю
в
у У В і д н і н а п л о щ і б і л я по.ті-
Н і м е ч ч и н і . т е х н і ч п о ї ш к о л и п о с т а в л я т ь па-
нові ЖИДІВСЬКІ АВТОНОМНІ
ОБЛАСТИ НА УКРАЇНІ
ляндської Держави, проф. О. Будує його Д о р и і е р . Б у д е се) м я т н и к З і г ф р і д о в і М а р к ў с о в і ,
УРЯДНИКИ БАЧУТЬ МАЛО ЗАОХОЧУЮЧОГО В ПРОМОВІ
Соллйвсна, щ о робітнича пар- величезний літак, з р о б л е н и й в и н а х і д н и к о в і а в т а . Він у р о д и в -
ЧЕйМБЕРЛЕНА.
тія хоче використати на с в о ю ц і л к о в и т о з м е т а . т ю і у п і м з м о с я 1831 р . у М е к л є н б у р з і і п о -
В А Ш И Н Г Т О Н , 27. липня. — С е р е д в и с о к и х урядників з а -
к о р и с т ь з а м о р д о в а н и й в і ц е п р с - ж е п о м і с т и т и с ь 100 о с і б . Н а л а - м е р у 1 8 9 8 . П о ч а в він с в о ю к а - БОЛЬІДБВИЦЬКИЙ УРЯД ЗАПОВІДАЄ ОСНОВАННЄ Н Ю Х
г р а н и ч н о г о у р я д у , які слідять ц і к а в о з а р о з в о є м подій на три-
з и д е н т а Ксвіна О Т н г г и к с а , в и - д о в а н и й б у д е він в а ж и т и 5 0 р і є р у як з в и ч а й н и й у р я д о в е ц ь НОВИХ ОБЛАСТЯМ.
державній конференції в Женеві для справи обмеження мор-
к л и к а л а с т р а ш н и й к р и к і с п р и - тон, з ч о г о п о л о в и н у б у д е т в о - берлінській електричній фір- М О С К В А , 26. липня. — Основання т р ь о х а в т о н о м н и х ж и -
ськнх зоружень, панує сильне пригнобленеє. Видно, вони в ж е
иила скандальні авантурн у рити т. з в . корисний ладунок, . Відтак переїхав у Відень і 4
д і в с ь к и х о б л а с т и й е` ч а с т ю п р о г р а м и Д е п а р т а м е н т у д л я Н а -
втратили майже всю надію на можливість осягнення якихсь пасажири, паливо і у р я - тут
ірландськім парламенті, Ден. 1864 р. з б у д у в а в п е р ш е б е н - ц і о н а л ь н и х М е н ш о с т е й , н а р і к 1928. О б л а с т и т і о с н о в а н о у
конкретних результатів з тої конференції.
Рлірінн, я к і з а к і н ч и л и с ь д о п е р - і д ж е к н я . Згаданий літак буде зинове авто. Поліція заборо- повітах Кривий Ріг, З а п о р о ж ж я і Маріюпіль, д е саме концен-
Спеціально о х о л о д ж у ю ч о поділала промова англійського
тоді, коли ціла робітнича мати силу 7000 коней у числсн-Ѓпила тоді їздити ким п о вули труються кольонізаційні зусилля Жидів.
міністра з а г р а н и ч н и х с п р а в Ч е й м б е р л е н а в англійській палаті
п а р т і я вийшла з і с о й м у . своїх машинах. цях. Для перевірки апарату Екзекутивна Рада Озету, себто Стоваришення для Осе-
послів.
Коли робітничі посли зажа Л і т а к сей у ж н ю т ь д о псрсле Маркўс і ііого друг Куржель лення Ж и д і в на з е м л і , р і ш и л а о б л е к ш и т и відвідини р е п р е з е и -
дали від президента Косгрейва ту через океан. Підчас лету бу мусіли їздити ним п о ночах. тантів всіляких організацій і и н ш и х осіб ззаграниці, які б а -
ДОРАДНА РАДА СКЛАДАЄ СВІЙ РАПОРТ ГУБЕРНАТОРОВІ щ о б и міністер О'Солливеп від д е д е він п р и д е р ж у в а т и с ь по- П р о б и скінчилися к а т а с т р о ф о - ж а ю т ь оглянути жидівські оселі. В тій ціли о д е р ж у є О з е т чи-
с п о д і ю т ь с я С К О Р О Г О ВИРІШЕННЯ СПРАВИ. кликав свої слова, п р е з и д е н т л у д н е в о ї р у т и ( д о р о г и ) ч е р е з ) ю. М а р к ў с п р и л а д и в н о в и й а п а - сленні з г о л о ш е н н я .
Б О С Т О Н , М е с е ч у з е т с , 27. л и п н я . — Д о р а д н а р а д а , яку в с т а - Косгрсіів ' с к а з а в , щ о б у д е Е е п а н і і о , о с т р о в и А з о р и і Б е р рат, щ е менше щасливий як КРИЛЕНКО ЗАПЕРЕЧУЄ ТЕРОР В РОСІЇ.
новив г у б е р н а т о р Ф ў л е р для р о з с л і д ж е н н я с п р а в и С а к а й В а н - просити О'Солливсна, щ о б н мулу. п е р ш и й . Він стої'ть т е п е р у ві- КАЖЕ, Щ О НЕ ПОБІЛЬШЕНО ПОВНОВЛАСТЕЙ S
нетті, в і д в і д а л а нині в с я г у б е р н а т о р а Ф у л е р а т а п р е д л о ж и л а с в о ї х с л і в ііс в і д ќ л и ќ ў в а в . Офіціяльну заяву про було денськім музею. Перший почин ЧРЕЗВИЧАИКЙ..
йому свій р а п о р т . Зусилля міністра п р о с в і т и ву с е г о л і т а к а з р о б и в п. А л - Маркўса розвинули инші вщга- М О С К В А , 26. л и п н я . — К р я л е н к о , с о в і т с ь к и й м і н і с т е р с у -
Г у б е р н а т о р з н о в а б а ч и в с я з В а н ц е т т і . Всі с п о д і ю т ь с я , щ о п р о д о в ж а т н с в о ю п р о м о в у ис ф р е д В е р в н л , ; ^ Д е т р о й т , щ о є х і д и и к и . Н е є в и к л ю ч е н е , щ о д і в к н ц т в а , в р о з м о в і з к о р е с п о н д е н т а м и п'реси з а п е р е ч и в і с н о -
губернатор видасть незадовго своє оречениє. п о в е л и с ь по причині Ссзнастаи- а м е р и к а н с ь к и м р е п р е з е н т а н т о м ще п р и й д е нора, коли поліція вання н о в о г о т е р о р у в Росії, а б о , щ о п о б і л ь ш е н о я о в н о в л а -
них п е р е р и в а н ь з і с т о р о н и р р - Д о р п і е р К о м п а н і ї . з н о в у з а б о р о н и т ь ї з д и т и а в т а - . сти т. зв. ч р е з в н ч а й к и , ш о м а л о м а т и м і с ц е п о з а м о р д о в а н о ю
ми п о в у л и ц я х м і с т а , к о л и . . . к о - р о с і й с ь к о г о п о с л а в В а р ш а в і , П е т р а В о й к о в а . Р і в н о ж з а п е -
БЕРД ПОДАЄ ПЛАНИ СВОЄЇ ЕКСПЕДИЦІЇ ДО БІГУНА. бітничнх послів.
ФАЛЬШИВНИКИ ГРОШЕЙ, і з м о ж е мати авто. р е ч и в він, щ о р о с і й с ь к і т ю р м и п е р е п о в н е н і є п о л і т и ч н и м и п е -
Д Е Н Ь ВИЛЕТУ Щ Е Н Е ВСТАЛЕНИЙ.
ВИЯСНЕННЯ НОВИХ ПРАВИЛ СТЕМПЛІВ І МАРОК. реступниками. Він с к а з а в , щ о е к з е к у ц і ї і а р е ш т и від хвилі з а -
Б О С Т О Н , 27. липня. — Ричарл Берд, славний америкаи-
ГРАНИЧНИХ. м о р д о в а н н я В о й к о в а так п е р е с т р а ш и л и „ б у р ж у а з і ю " , щ о в о н а
ський л е т у н , к о т р и й л е т і в уже' р а з д о п і в н і ч н о г о б і г у н а , а в і д - С л і д с т в о в с п р а в і фальлпівді ТАЙНА ЛІБРАНДА.
в грошей, стемплів і почтових бачить і предвиджує арешти тут і там та деинде і побільшав
т а к у с л а в и в с я п е р е л е т о м А т л я и т і й с ь к о г о о к е а н у , п о д а в нині Недавні переговори між
, У Ф р а н к ф у р т і ж и в е д о б р о д і й ^ їх, б о н а ній д р о ж и т ь ш к і р а .
близчі і н ф о р м а ц і ї п р о свій намір летіти д о п о л у д н е в о г о бі- палійським посольство: Марок виявило великі розміри
Карло Лібранд, над я к о г о жит- В дійсиости справа мається саме так, як рік т о м у назад,
гуна. партаментом іміграції З л у ч е - , у т о ї а ф е р и , в к о т р і й б р а в діялі
т є г ї и с о м л о м л я т ь с о б і г о л о в у . к о л и т о п о ц і л і й Р о с і ї тайна п о л і ц і я , ш о з а с т у п а є т е п е р м і с ц е
Н а п е р е д г о в о р и в він, щ о й о м у н е х о д и т ь т а к о с а м и й п е - них Д е р ж а в д о п р о в а д и л и оста участь бувший підкомісар
Як м о л о д е ц ь п е р е д в і й н о ю в и ї - ч р е з в н ч а й к и , р о з п о ч а л а н а г і н ќ ў на. „ с п е к у л я н т і в " , щ о к у п у -
р е л е т , як о з д о б у т т є п е в н и х н а у к о в и х д а н и х п р о с е й л е т . Д а л і точно д о вияснення деяких т о поліції Ш в а р ц , з К р а к о в а . Цент
;ав він д о А н г л і ї . В а ж к о с к а з а в а л и т о в а р и п о д е ш е в і й ціні у п р а в и т е л ь с т в е и н и х . с к л е п а х , а
п о д а в він, ЯК м е н ч е - б і л ь ш е б у д е в и г л я д а т и сей л е т . Б у д е він правилах про перехіді р а л е ю діяльностн фальшивий
ги, щ о він р о б и в в і д т о ї х в и л і ѓ перепродували по д у ж е віддалених від Москви селах по не-
наближатися д о бігуна сќоками. їда буде зложена в ледових границі до роботи. Каиадійці, ків б у л о мешкання Якопа Брен
. Називав себе письменником звнчайно високих цінах. Тоді т о т а к о ж піднесено алярм п р о
магазинах ( „ к а ш е " ) ; кождий такий магазин буде віддалений щ о з а п л а т я т ь п о г о л о в н у т а к с у , пера у Л ь в о в і , п о з а т и м мали
справді видрукував страшке переслідування торговців і кожний спекулянт у Мо-
нід д р у г о г о н а 100 м и л ь , і к о ж д и й б у д е м а т и п о ж и в и н а ш і с т ь м о ж у т ь б е з о б м е ж е н ь иерехо- вони свої філії у Галичині т а
правничих книжок. В Англії скві, ідучи улииею, д р о ж а в зі с т р а х у I т о м у т а к о ж - п о б і л ь ш е -
місяців. , ` дити через границю, тільки ма- Королівстві. Донесення поліції
вважали його німецьким но тоді, вдесятеро число а р е ш т у в а т ь
Дня п о ч а т к у в и п р а в и щ е не в с т а н о в л е н о . ю т ь від ч а с у д о ч а с у д а в а т и д о та п р о к у р а т у р и с п и ' с а н е на 2 2
г ў н о м і н а в і т ь у п е в н я л и , щ о він
інспекції свої картки переходу іркушах.

ФОРД ЗМІНЯЄ НАПРЯМ СВОЄ) ГАЗЕТѓІ,


КАЖЕ АГЕНТАМ ЗВЕРТАТИ ПЕРЕДПЛАТУ.
границі. Колиб такий К'анаді-
е ц ь наві'ть п е р е с т а в на я к и й с ь
час переходити границю, він
ЖЕРТВА ЛЕїЖОшРНОСТИ.
Анна Ф е л ь з Ч о р н о г о О с т р о -
мав д о в і р о ч п і р о з м о в и з к а й з е
ром. Після війни він пі'ддержу
вав т о в а р и с ь к і в з а є м и н и з анг
ПЕРЕД П
Р
ОЦ
ЕС
ОМ
Д І Т Р О Й Т , Мишиген, 27. липня. — А і е н т и - п р о д а в ц і в и р о - л і й с ь к и м и о ф і ц и р а м п на' о к у НА П Р О Ц Е С І Б У Д Е П Р И С У Т Н И Х 2 0 0 Ж У Р Н А Л І С Т І В .
може своє право відзискати. іа ( п о в і т Б і б р к а ) служила у
б і в Ф о р д а д і с т а л и нині в і д з а р я д у п і д п р и є м с т в а в Д і т р о й т і паційнііі т е р и т о р і ї в Р е н щ н н і П А Р И Ж , 2 6 , лМгпгП.' —- П а н а Ф л о р і н а з н а ч е н о и р е д с і д н т е -
До Злучених Держав будуть Львові і тут познайомилася з
п р и к а з не п р и й м а т и б і л ь ш е п е р е д п л а т к а Ф о р д о в у г а з е т у „ Д е Л і б р а н д не м а є о з н а ч е н о г о під- лем суду, щ о в і д б у д е т ь с я н а д Ш в а р ц б а р д о м , у б и й н и к о м г о -
м о г л и д і с т а в а т и с я в т а к и й с і ю - Іваном К о в а л ь ч у к о м . Він п р и о -
Д і р б о р н І н д е п е н д е н т " та р о з в е р т а т и т і п е р е д п л а т и , я к і в о н и д а н с т в а і, в т р а т и в ш и н і м е ц ь к е , л о в к о г о отамана' Семена Петлюри, підчас коли судовим о б ж а -
сіб К а и а д і й ц і і в б у д у ч ч и н і , а б і ц я в ї й о ж е п н т н с я з н е ю . I
вже мають. іриняв англійське. В 1922 р лувателем буде пан Регнод.
не т і л ь к и т і , ш о д о с и . м а л и т а м л е г к о в і р н а дівчина завірила
Сей к р о к Ф о р д а в в а ж а ю т ь в и к о н а и н є м о б і ц я н о к , які Ф о р д Б а в а р і я не х о т і л а н о г о п р и н я С у д н а д Ш в а р ц б а р д о м р о з п і ч н е т ь с я 18. ж о в т н я с р . Н а
роботу. К'овальчукови, т я ж к о з а п р а ц ь о -
мав д а т и С а п і р о в и й Б е р н ш т а й н о в и , д в о м ж и д і в с ь к и м п р о в і д - т и . В і н п о ч а в м а н д р у в а т и з мі с у д і п е р е с л у х а є т ь с я з о б о х с т о р і н б і л ь ш е я к 100 с в і д к і в .
іаний г р і ш ( 2 5 0 з о л . ) а відтак і
пикам, щ о й о г о п о з и в а л и . ' Ф о р д м а в п о о б і ц я т и перемінити ста в м і с т о . У Ф р а н к ф у р т і з а н е Адвокат обжалуваного сподіється, ш о суд потреває 8
„НЕ ПЕРЕВЕРТАТИ!" ііддалася йому. Перед Зелени-
с в о ю г а з е т у на так з в а н и й „ д о м а ш н і й о р г а н " п і д п р и є м с т в а . д у ж а в . Коли жінка побігла зѓ днів. П о н а д 200 журналістів з усіх частей світа п р о с и л о о з а -
ми С в я т а м и щ е позичила 200
З таким написом дістав та- лікарем, вернувши нс з а с т а л ; р е з е р в о в а и и я д л я них с н д ж е н ь у суабвій салі.
зол. і д а л а мантієвн, який у м о -
ВЕЛИТЕНСЬКІ СВІТЛА Д Л Я ОРІЄНТАЦІЇ АНГЛІЙСЬКОГО ємниії пакунок англійський інвся з н е ю , щ о п і д ч а с с в я т й о г о в л і ж к у , т і л ь к и л и с т з п о
ЛЕТУНА.
Н Ю И О Р К , 27. липня. — Коли англійський летун капітан
і л о р д Г р е й г після весілля. Б у в
це п о д а р у н о к в і д н е в і д о м о ї о-
К о р н е й п е р е л е т и т ь ч е р е з А т л я н т і й с ь к и й о к е а н т а під'ї'де д о І с о б н з н а г о д и його женячќи.
відбудеться весілля.
с в я т Анна в Ч о р н і м
А підчас
Острові,
відомленням, щ о його пірвали
т р и п о л і ц а ї , з а я в и в ш и , щ о він
4
божевільний. й о г о найшли в
ьоіњгавд^ ТЕРОР ЗРОСТАЄ.
п р и г о т о в и в ш и с ь на в е с і л л я , д а - О Т Р О Є Н О 26 КОМУНІСТІВ-УРЯДНИКІВ.
Ню И о р к у , д л я к е р м о в а н н я й о г о л е т у н ю й о р с ь к н й п о р т у ж и є 'Він р о з п а к у в а в і з д и в а не м і г д о м і б о ж е в і л ь н и х , куди він у-
р е м н о ч е к а л а на м о л о д о г о . В і н Л О Н Д О Н , 27. л и п н я . — Д е п е ш і , щ о д о х о д я т ь д о Л о н д о н у
в и й т и : в п а к у н к у б у л а з д о р о - . нс п р и ї х а в . 1 т е п е р щ о п о к а з у - т і к . Т а м б у в в і н 3 ' м і с я ц і . М е -
велитеиських світляних сигналів, які р а з о м будуть кидати
с в і т л о О с и л і 18 і п і в м і л і я р д а с в і ч о к . С т а т у я С в о б о д и б у д е
перемінена в морський маяк д л я в о з д у ш н о г о п о д о р о ж н о г о .
І
венька дитина, д у ж е
до його м о л о д о ї жінки.
подібна ється: Ковальчук жонатий чо- дична експертиза признала йо-
К о л и л о в і к , м а є жінку і д в о є д і т е й . г о з д о р о в и м . У д е н ь в и х о д у із
дому божевільних його ареш-
з Р и г и , д о н о с я т ь пр'о щ о - р а з б і л ь ш е з р о с т а ю ч и й т е р о р в С о в і т -
ській Росії. І так д е п е ш і з Риги п о д а ю т ь , щ о у Ленінграді п о -
мерло внаслідок отроення 20-ох совітських урядовців. У М о -
приглядався дитині, війшла А з легковірної дівчини тепер
т у в а л и як ш п и г у н а . Всі ж д у т ь с к в і п о м е р л о ш і с т ь о х з них, в н а с л і д о к т о ї с а м о ї п р и ч и н и . Д в і -
НЕМЕЦЬКА ЛЕТУНЌА ПОПИСУЄТЬСЯ ПЕРЕД до кімнатќ жінка. О ч е в и д н о , л ю д е в сслі н а с м і х а ю т ь с я .
цікавого процесу. Кажуть, щ о ста п я т ь д е с я т ь о с і б м а є б у т и н е б е з п е ч н о х о р и х .
АМЕРИКАНЦЯМИ. з р а з у пізнала власну дитину, я-
Л і б р а н д с а м не х о ч е с е б е б о р о - Після донесень зі С т о к г о л ь м у , у Х а р к о в і , теперішній с т о -
К Е Р Т И С Ф І Л Т , Л о н г Айленд, 27. липня. — Перед т о в п о ю в. т а й н і п е р е д с в о ї м н а р е ч е -
ЕКЗОТИЧНА ЗАБАВА. питн, щ о б и не в и я в и т и тайни лнці Р а д я н с ь к о ї України, р о з с т р і л я н о у т р ь о х днях 120 о с і б ,
яких 2,000 осіб, з і б р а н и х на с ь о м у л е т н и ч о м у поли, пригля- іим ( а т е п е р ч о л о в і к о м ) дала
О д и н і з м а н д р і в н и к і в иа о с т - с в о г о ж и т т я . В і н м а є 6 0 л і т . включаючи у се шкільні дівчата.
д а л и с я нині з п о д и в о м л е т о в и н і м е ц ь к о ї л е т н у к и Т е н Р а ш е . іа в и х о в а н н я . З р о з п у к и , щ о
р о в і Д ж а в а ж а л у є т ь с я , щ о ` не ПО 'УКРАЇНСЬКИХ^ С Е Л А Х Ж И В Е Т Е П Е Р 353,000 Ж И Д І В .
Вона в и р а б л я л а в воздусі всякі карколомні штуки, т а п о к а з а - т а й н а в и й ш л а н а в е р х , в х о п и л а
з а с т а в т а м у ж е в и д о в и щ а , не- КИШ, 26. липня? — У 609 українських селах ж и в е т е п е р
лася в сьому рівною найкращим летуиам. дитину і з а к и чоловік спосте-
давно забороненого голяндсь- 3 5 3 , 0 0 0 Ж и д і в , як се п о д а є п о с л і д н е о б ч и с л е н н я н а с е л е н н я , п е -
Н е з а д о в г о в и б и р а є т ь с я в о н а в п о д о р о ж п о А м е р и ц і . Гі р і г с я , в и с к о ч и л а ч е р е з в і к н о з ХИТРИЙ ЗЛОЧИНЕЦЬ.
ким губернатором. Місцевий реведене Українським Центральним С т а т и с т и ч н и м БюрОМ.
менаджером є барон Барнеков. першого поверха. Дитина зги- З обчислення населення, яке в і д б у л о с ь минулої з и м и , б а -
князь давав щороку кілька В П л ь о з е н з е е ( в А в с т р і ї ) си-
н у л а на м і с ц и , а л е г к о д у ш н а ч и м о , щ о у р о ц і 1923 м е ш к а л о п о у к р а ї н с ь к и х с е л а х 328,000
БАТЬКО ПОЗИВАЄ КОРАБЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО свят „ р а м п о ќ " , яке о з н а ч а є : дів у т ю р м і ві, д в о х літ небез-
мати в шпиталю приходить д о Ж и д і в . В п р о т я г у 4 - о х літ ч и с л о ж и д і в с ь к о г о н а с е л е н н я з б і л ь -
ЗА У В Е Д Е Н Н Є С И Н А . бій тигрів і б у й в о л і в . Ці кріва- печний б а н д и т Ф р і ц . Недавно
с е б е , щ о б и с т а н у т и ггерсд с у - ш и л о с ь о 7.6 в і д с о т к і в , п і д ч а с к о л и у т і м с а м і м п е р і о д і ч и с л о
Н Ю И О Р К , 27. липня. — Т о м а с Ф и ц д ж е р а л д вніс д о ф е - ві б о ї т я г н у т ь с я з д а в к и х ч а с і в . п р и й ш л а д о , н ь о г о у в і д в і д и н и
дом. н е ж и д і в с ь к о г о н а с е л е н н я з р о с л о л и ш е о 4.6 в і д с о т к і в . З 6 1 8
дерального суду п о з о в проти корабельного підприємства На місце змагань вибирали ю - його жінка. Побалакали і про-
СІЛ ПО у к р а ї н с ь к и х п о в і т а х , л и ш е у 9 - о х н е б у л о м е ш к а н ц і в -
Л е м п о р т енд Г о л т С т і м ш і п Ко. з а у в е з е н ќ е й о г о 16-літного си- л о в н у п л о щ у в місті, яку о б г о - щ а ю т ь с я д о в г и м - д о в г и м поці-
Жидів.
на з А м е р и к и в А н г л і ю . Б а т ь к о п о д а є в п о з в і , щ о в і н х о т і в С А М О В Б И В С Т В О ПОЕТА З р о д ж у в а л и г у с т о ж о в н і р а м и із л у и к о м . С т о р о ж а м тюремним,
Ж А Л Ю ЗА МАМОЮ. ПАПА РИМСЬКИЙ В И Д А С Т Ь ЕНЦИКЛІКУ, О Б Г О В О Р Ю Ю Ч У
п о з и в а т и п і д п р и є м с т в о з а в і д ш к о д о в а н н е в с у м і .50,000 д о л я - наїженими списами. ТигріВ ви в прияві яких б а л а к а в Ф р і ц з
ЖИДІВСЬКЕ ПИТАННЯ.
рів за з л о м а н н е ноги й о г о синови. Він х о т і в п о з и в а т и підпрн- В Н е а п о л ю в і д і б р а в с о б і жит- п у с к а л и з клітки; б у й в о л а м жінкою, ця картина витиснула
(

Б Е Р Л І Н , 26. л и п н я . — Після з а я в и К а п л я н а Р е д е р а , iit-


ємство в Америці, а ф і р м а хотіла, видно, бути п і з в а н о ю в Ан- т я т а л а н о в и т и й і т а л і й с ь к и й п о - з а г о с т р ю в а л и на ц е й д е н ь р о г и . з о ч е й с л ь о з и з в о р у ш е н н я . Н а
мецького репрезентанта Стоваришення Приятелів Ізраїльтян
т д ї ї , і в тій ціли в о н а з а в е з л а сина п р о т и й о г о волі в Англію, ет Ф р а н ч е с к о Ґ е т а . П р и ч и н о ю Т и г р и з в и ч а й н о с п е р ш у ш у к а - д р у г и й д е н ь Ф р і ц у т і к з т ю р м и . у Р и м і , п а п а р и м с ь к и й , П і й XI, в и д а с т ь е н ц и к л і к у , о б г о а о р ю -
щ о б и б а т ь к о не м і г п о з и в а т и в А м е р и ц і . р о з п у ч л и в о г о к р о к у п о е т а б у ли утечі, але приневолені л і с о м П о м і г й о м у с а м е цей д о в г и й - ючу ж и д і в с ь к е питання.
списів мусіли зважитися довгий поцілунок. Саме тоді
П Р И С Я Ж Н І С У Д Д І О С У Д Ж У Ю Т Ь П О Л І Ц І Ю З А М І Ш А Н Н Є ла с м е р т ь й о г о м а м и , я к у ц у ж е Згадану енцикліку видасть папа, с к о р о л и ш е діяльність
ДО ПАРАДИ КЛЕНА. л ю б и в і яка — як н а п и с а в — бу- бій, я к и й д у ж е р і д к о т р . ; . він всунув жінці в уста к а р т о ч
С т о в а р и ш е н н я зискає на силі.
ється в джунглях. З р у ч н і с т ь ку, на якій б у л о напи`сано: „ Р а
Н Ю И О Р К , 27. л и п н я . — В е л и к а л а в а п р и с я ж н и х с у д д і в в ла й о г о „ о д и н о к и м п р и б і ж и - 0
но 5. т р а в н я підчас проходу
повіті Квінс, п е р е с л у х а в ш и с п р а в у з а в о р у ш е н ь на „ п а м я т к о в і й щем п е р е д б о л ю ч о ю с а м о т о ю т и г р а н е з в и ч а й н а , але в п р о с т і м С т о в а р и ш е н н я „Приятелів Ізраеля" (Амічі д'Ізраелі) остю-
параді" в Джемейці, видала догану поліції з а т е , щ о вона ж и т т я " . П о е т - с а м і т н и к в о с т а н - ' . б о ю на а р е н і р о г и с и л ь н і ш , в т е ч у ч е р е з м у р . Д а й п о м і ч п о в а и о у Р и м і в ціли с т в о р е н н я у к а т о л и ц ь к і м світі п р и я т е л ь -
ніх ч а с а х б у в п р и з а б у т и й , з б р о я . Б у в а л и в и п а д к и , к о л и на другім б о ц і " . Н а - д р у г и й день)
противилася участи Ку-Клакс-Клена в поході. Присяжні з а я - с ь к и х ч ў е с т е в і д н о с н о ' Ж и д і в т а з є д н а н н я с и м п а т і й с е р е д ЖН-
(5. т р а в н я ) Фріц перескочив
н и л и с я т е ж з а т и м , щ о б и н а д п о в е д е н н е м п о л і ц і ї р о з в е с т и ш н - Ш о й н о с м е р т ь п р и г а д а л а й о г о м і с ц і б о ю л и ш а л ' о с ь з 10 т и г р і в , дівського народа. Богато визначних католицьких пралатів, м і ж
м у р , там ч а к е в на н ь о г о р о в е р
р о к е с л і д с т в о , б о т у т п о л і ц і я с в о ї м п о с т у п о в а н н є м п р и ч и н и - з а с л у г и д л я і т а л і й с ь к о ї л і т е р а - ' а також і... к і л ь к о х л ю д е й . Р"і н и м и монет`ньрри П і с а н і і К а р і а д о р , с т а л и ч л е н а м и с ь о г о С т о в а -
лася б і л ь ш е д о викликання з а в о р у ш е н н я , я к Клени с в о є ю п о - тури. В п е р ш е на літературній з в и ч а й н а в краю, де шкіра т п г - ! і повий кашкет. Бандит утік ришення, д о якого відноситься прихильно кількох впливових
я в о ю в пар`аді. ниві з я в и в с я він в 1900 р. ' р а більше варта як людини. 'слух по ньому загину- кардиналів, шіціятиву д о створення сього Стоваришення д а в
генеральний секретар, моНсіньор др. Ван Ассслдоик, г о л о в а
д а н с ь к о г о релігійного чина.
личність московських с к р и п о - Р-емлях, т а к б и м о в и т и , в и р о с - ! е н н о ї д о б и н а д з в и ч а й н о я с к р г -

hrаfйlJeT01вв№
кПаак
ійаа except Н. Шу, liifa-f
street, J e r u y City,
іее ку tha Ukrainian HaBonal AiioclaHt-и, Іиа.
МІ
і.
МОСКОВСЬКА СЛІПОТА. л ю д и н и її д л я н а р о д і в .
перів, які теоретично
ють
п р и з н а - тае з і с а м о ї , з е м л і і є г о л о в н и м в о в і д б и в а є т ь с я н а ц ь о м у т е а г -
всі можливі с в о б о д и
Вони ню суверенної української дер-
д л я ' р і ш а ю ч и м ч и н н и к о м в с т в о р е н - рі-
На велику увагу заслуговує
роспинаються з а права до жави. т а к з в а н и й н і м е ц ь к и й робітни-
Edited by Editorial Commute-, Московські скрнпопери, щ о нарешті Німеччину. Впершў
еманципації кого хочете: чи Ж а д н и м и і н с і н у а ц і я м и , ж а д - ч и й т е а т р . В и т в і р н і м е ц ь к о ї ре-
так часто люблять розперезу- чергу вона н и щ и л а м о р є ь к у си-
н и м и н а п а д а м и , п р о в о к а ц і є ю і і в о л ю ц і ї , в і н м а є в е л и к и й успіх
ватися при писанню в своїх га- л у т и х д е р ж а в , щ о ї й з а г р о ж у - К а н і б а л і в , .чи Н і г р і в , ч и Р и ф і в ,

tU) MI
‚на р о б і т н и ч и х п е р е д м і с т я х Б е р -
в а л и , а б о с т о я л и ї й н а п е р е ш - ч и ч Д й р и ш і ц , чи І н д у с і в і т . д., а - б р е х н е ю у ж е н і х т о н е с п и н и т ь
of Ad October 3, 1917, autaorlied Juyl 31, 1918.
м to- авалів- at i p a d a l rata ot peerage prorUUd lor in SecUoe 1103 зетах, знову знайшли для Ук-
раїни нову інтригу. Т о ю інтри- к о д і д о п а н у в а н н я н а д м о р я м и . ле ніколи не п р и з н а ю т ь н а й у к р а ї н с ь к о г о н а р о д а н а й о г о ліну.'Театр цей з д о б у в собі вже

С
ftkО
С
ІeР
C ІТЮ И аЖвеA
aaaU жT
ѓ.I J,
г о ю є на їх д у м к у а н г л і й с ь к а .
Мовляв, українські сепаратисти
Тепер очевидно приходить чер- ` м е н ь ш о г о п р а в а з а т и м и П а р о ш л я х ў д о в и з %
г а на к о г о с ь и н ш о г о , щ о с т о ї т ь д а м и , щ о б у л и з а г а р б а н і п і д р е н н я с в о є ї д е р ж а в и . У к р а ї н с ь - .
о л е н н я т а с т в о - 'певне м і с ц е
ж и т т і Берліну.
в театральному

і 7.00 тепер привязують в с ю надію на п е р е ш к о д і Англії. Х т о с ь з а ѓ в и с о к у ю і м і л о с т і в у ю р у к у к и й н а р і д н а р е щ т і н а т р а п и в н а В Н і м е ч ч и н і н а д з в и ч а й н о вн-


$ 3.75 ш л я х своєї д е р ж а в н о с т і й яким р ю к о СТОЇТЬ культура актор;
. . $ а.а о д о відірваішя Укоаїии від Росії р о ж у є її і н т е р е с а м в Індії, П е р м о с к о в с ь к и х ц а р і в .
ції, А ф г а н і с т а н і т а в К и т а ю . Т о й б и д о в г и м та т я ж к и м в і н н е Н
' і м е ц ь к і р е ж и с ери й актори — , :

на А н г л і ю . Д л я них на всіх величезних


PRBBJB M l ІШ4Х ОУ
І KatMt Довгі роки ті скрииопери
х т о с ь " була, є й б у д е з а в ж д и п р о с т о р а х б у в ш о ї імперії іст- був, н а ш нарід т а к и п р и й д е „ в с п р а в ж н і знавці своєї справи.
велікая і недєлімая Росія". нує л и ш е о д и н м о с к о в с ь к и й , а- з е м л ю обітованну". Даремне { Т е а т р а л ь н е м и с т е ц т в о в о н и ви-
. . . f 10.00 плекали байку п р о німецькі

.T
. . . $ 5.00
З а кожлу аміну адреси платиѓ
MF 3.75
За оголошення редакція не відповідає.
ьса 1 0 центів.
марки, німецьку інтригу. Потім
поговорили трохи про польсь-
Д о п і д р і з а н н я . і м п е р і я л і с т и ч н и х 6Q „ р у с с к і й " н й р о д з р і ж н и м и м е т а н н я ж о в ч и й б р е х н і п р о В ч а ю Т ь в с е б і ч н о і н а с л і д к и від
крил Росії Англія вже прясту його
пила, почавши з
„разновідностями". Д і я український нарід засліплени-
п і д т р и м к и них і Ж и д , ( я к и й в д о д а т о к - д у м и м о с к о в с ь к и м и і м п е р і я л і с т а
' ц ь о г о м а ю т ь б лискучі.
Кіно В Німеччині с т о ї т ь знач-
ку інтригу. Щ е й т е п е р п р о ц е
прибалтійських держав, Фін- же охоче з а в ж д и зве себе „рус мн т а скрипоперами, б о вони н о н и ж ч е з а т е а т р и . Коли по
З К а н а т належить висилати гроші лише на т. зв. Porcl-n Money Order, не з о в с і м п е р е с т а л и г о в о р и т и .
в ‚Свободи": 498 Montgomery. Тел. У. Н Союза: 1838 Mont-ошегу. л я н д і ї , Г р у з і ї т а и н ш и х к а в к а з ь - с ќ і м " , з а м і с т ь т о г о , щ о б и с к а - „ Є І і н о й Р а с с е ю ш к и " не в р я т у - Т е а т р а х м и м а є м о в е л и ч е з н і ци-
А ж о с ь на о б р і ю в и р и н у л а н о в а
Ах#ЄСЄІ " 3 V O B O D A " , 'р. О. BOX 340, JERSEY СЃЃУ, N. J . д е р ж а в а , на я к у „Украї`нці поќ-
л а д а ю т ь усі с в о ї надії т а д е
ких д е р ж а в . Т о м у немає нічого з а т и „росіянин") і Т а т а р и н ,
дивного, щ о вона м о ж е почати Калмик, і Кіргиз і Осетін,
ють.
фри глядачів, кіно похвалитися
цим ніяк не м о ж е . Т е м и буржу-
„ я к у с ь інтригу", я к г о в о р я т ь в з а г а л і в с і 113 н а р о д і в б у в ш о ї а з н о г о кіна у ж е в и ч е р п а н і , ви-
провадять свою пропаганду'
творити щ о с ь нове тепер дуже

ТРАГЕДІЯ ШШШ НАІІОНАПІСТІВ


Звичайно
просвєшенниє
потішають
імперіялісти'
себе
м о с к о в с ь к і і м п е р і я л і с т и , І ІМ Р о с і ї , є д и ш е „ р а з н о в і д н о с т я м и
Україні, Чи Українці т о г о з а х о р у с к а в о челавєка", а т о м у му СУЧАСНИЙ театр в ЕВРОПІ.
в а ж к о . О с т а н н і м и ч а с а м и Німці
ч у т ь , ч н ні, а л е к о л и А н г л і я , н а д з в и ч а й н о з а ц і к а в и л и с я на-
тим, щ о Англія з а в ж д и була сить почувати себе щасливим
чи х т о и і ш і и й , з а х о ч е п р о в а д и А р т и с т и ч н и й провідник, те- ш и м к і н о в н м в и р о б н и ц т в о м .
другом „русскаво народа", а під п я т о ю м о с к о в с ь к о г о л а ш я .
С е р е д с к о р о з м і н я ю ч и х с я п о д і й в К и т а ю на п е р ш и й плян тн т а м с в о ю інтригу, т о вона те а т р у „ Б е р е з і л ь " Лесь' К у р б а с З українським і русским те-
тому, г о в о р я т ь вони, Українці Коли х т о з цих н а р о д і в праѓ- після
в и с у в а є т ь с я нині з а н е п а д т а к з в а н о ї к и т а й с ь к о ї н а ц і о н а л і с т и ч - буде робити навіть через голо` повороту з п о ї з д к и а т р о м Е в р о п а м а й ж е не з н а й о-
п о м и л я ю т ь с я , к о л и їм нощас- не д о виявлення своєї націо- до П а р и ж а й Берліна помістив
ної партії. Ся партія тільки три місяці т о м у н а з а д у в а ж а л а с я ви „ с е п а р а т и с т і в " . ма. Н а м т р е б а налагодити о б -
тнть втягнути в своє „злодійсь н а л ь н о с т и й с т а н е в о б о р о н і (vy х а р к і в с ь к и й п р е с і о ц ю р о з - м і н т е а т р а л ь н и м и з д о б у т к а м и ,
с п а с н т е л е м 1 о б е д и н и т е л е м в с ь о г о К и т а ю , а нині в о н а р о с п а -
ке" д і л о для р о з в а л у „ В е л і к о й А л е в л а с н е с п р а в а не в т і м , чи с в о ї х н а ц і о н а л ь н и х п р а в , т о в і н м о в у п р о т е а т р у с у ч а с н і й Е в - б о я к н а м у Н і м ц і в , т а к і Н і м -
д а є т ь с я . З а п о в і д ь заведення нової ери для К и т а ю , яку д а в а л а
Рассії" Англію. хто з о в н і б у д е п р о в а д и т и „йѓѓ негайно обзивається зрадни- ропі:
ся п а р т і я , з а б у в а є т ь с я , а провідники партії, щ о далі, т о тим цям у нас м о ж н а б о г а т о дечого
б і л ь ш е показуються звичайними мілітаристами, щ о тільки Не с т а н е м о ми т у т с п о р и т и р и г у " с в о ю на У к р а ї н і й ч н б у к о м , з л о д і є м , з а п р о д а н ц е м й рі Театральна культура Европи навчитися. З деякими закор-
жадні пановання й особистої наживи. русоцентристамн п р о т е , чи підтримувати у к р а ї н с ь к і ѓ й ж н н м и и н ш и м н е п і т е т а м и , іц п і с л я в о є н н и х часів відзнач а доппими р е ж и с е р а м и , драма-
І -У с е й с п о с і б п е р е д н а ш и м и о ч и м а б л и з ь к о 4 0 0 м і л і о н і в дійсно Англія є п р н к л о п н и ц е ю д е р ж а в н и ц ь к и й рух, чи п о б о - які т а к б а г а т а м о с к о в с ь к а м о в а . є т ь с я б у й н и м р о з к в і т о м . ^ Б е р - т у р ѓ а м и т а х у д о ж и н к а м и в ж е
дуці ч и с л я ч и й н а р о д - в е д и к а н у п а в з н о в а в б е з с и л л я . В е л и т е и - „ р у с с к а в о н а р о д а ' ' т а й о г о ім- р ю в а т и ' н о г о . К о ж н и й в п л и в Цілком природне п р а г н е н н я лін, П р а г а , М а г д е б у р г , М ю н х е н п о щ а с т и л о н а л а г о д и т и з в я з о к .
ськнй матеріял, щ о мігби зложити найбільшу д е р ж а в у в сві- іеріялістиЧиих прагнень. С в о ю зовні м о ж е бути а б о д о п о м а - к о ж н о г о , х т о б о р е т ь с я з а с в о є — в р а ж а ю т ь н е й м о в і р н о ю кіль Б о г а т о
ті, о п а н о в а н и й к і л ь к о м а в і й с к о в и м и д и к т а т о р а м и в нутрі, м о - „ п р и х и л ь н і с т ь " А н г л і я у ж е не г а ю ч и м
раз виявила д о великої
фактором
Росії, створення української держави, сприятливі
скоршого визволення, скористувати кістю театрів. певні німецьких
д р а м а т у р г і в о б і ц я л о надіслати
і чеських

ж е л е г к о в п а с т и ж е р т в о ю н а п а д у Із з о в н і . події, називають На час м о г о перебування там оригінали своїх пєс д о - н а ш о г о


. Китай д а є нам о б р а з н а р о д а , який п о с т а н о в и в собі д о - х о ч б и п р и г а д а т и 'Берлінський а б о ф а к т о р о м , щ о б у д е усклад- н а й м е н ь ш е запроданннцтвом, з и м о в и й театральний сезон у ж е театру. Т е а т р „ Б е р е з і л ь " одер-
рівняти чужинцям, скинути зі себе я р м о чужої неволі, о т р я с - К о н г р е с , К р и м с ь к у війну, Я п о н - няти т а з а т я г у в а т и п р о ц е с т в о б е з ч е с т я м і т. д. Т о вже- т а к а
закінчився, театри переходили ж а в , між иншим, кілька запро-
стися з чужих визискувачів та повести с в о є ж и т т я після своєї ську війну і т. д. Н а в і т ь підсді- рення н а ш о ї д е р ж а в и . вдача кожного гнобителя, д о л і т н ь о г о р е п е р т у а р у — ќ о ш е н ь від т е а т р і в Німеччини та
волі та покликання. Однак сеї постанови було з а м а л о . С к а - ватий може побачити, ш о Т е п е р з о в н і ш н я п о л і т и к а я - н і к о л и не п р и з н а є п р а в а д р у г о - м е д й і , а л е т і з и м о в і п о с т а н о в Ч е х і ї п р и б у т и н а г о с т и н н і в н -
з а т и с о б і , щ о я рівний, а з а х о в у в а т и с я , як рівний, се дві, з о - р о с і й с ь к и й і м п е р і я л і з м є п р о - к о ї н с б у д ь д е р ж а в и д л я П р и с п і - г о на б о р о т ь б у з а в и з в о л е н н я .
ки, щ о їх удалося побачити ступн.
всім другі, річи. С к а з а т и собі: „ я скину я р м о " , се одно, а тивний інтересам Англії; щ о шсння природного процесу О с о б л и в о ш и р о к о розвинена є справили вражіння надзвичаіТ
скинути й о г о се д р у г е . Китайці д у м а л и , щ о вони с т а н у т ь р і в - в е л и к а р о с і й с ь к а імперія з а г р о - с т в о р е н н я н е з а л е ж н о ї у к р а ї н с ь - ця п р и к м е т а в М о с к а л і в .
ного багацтва театральних
ВЕТЕРАНИ ХОЧУТЬ
н и м и б і л и м , я к в о н и п о ч н у т ь б і л и х л а я т и а б о в б и в а т и . їм з д а - ж у є а н г л і й с ь к и м і н т е р е с а м в Іќѓ к о ї д е р ж а в и є н е б а ж а н о ю , іі Справа української держав- форм.
в а л о с я , щ о в о н и с т а н у т ь я к б і л і , я к п е р е й м у т ь в і д н и х т а к і (дії, М а л і й А з і ї т а п о ч а с т и на С е - н а в і т ь ш к і д л и в о ю . А л е , к о л и п о с т и в и р і ш у є т ь с я не в к а б і н е ф о р м , п о ч и н а ю ч и з д е я к и х в і д -
Ріжноманітність цих
ШИНКУВАТИ.
кличі б і л и х , я к : н а ц і о н а л і з м , к о м у н і з м , СОЦІАЛІЗМ і т а к і ннчі. редземнім морі. Але „ з р я ч і хтось стане провадити с в о ю т а х п о л і т и к і в р і ж н и х д е р ж а в і р о д ж е н и х с е р е д н ь о в і ч н и х і кін- О р г а н і з а ц і ї в е т е р а н і в у Він-
та с т а н у т и н а р і в н і з є в р о п е й с ь к и м и н а р о д а м и з а о д и н п р о в и д ц і " , м о с к о в с ь к і с к р н п о - п о л і т и к у , т о з в и ч а й н о він з н а й -
не в п а л а т а х м о с к о в с ь к и х м о ж - ч а ю ч и н а й н о в і й ш и м к о н с т р у к - н і п с г у к у ю т ь з е л і з о , п о к и г о -
д е н ь не м о ж н а . І н е р о б и т ь с я с ь о г о ч е р е з п р и с в о є н н е о д н о г о п с р и , н а м а г а ю т ь с я с е б е і в с і х д е д л я с е б е іі в і д п о в і д н і ч и н н и -
н о в л а д ц і в , а н а с а м і й Укгті тнвізмом, надзвичайно усклад- ряче. С у п р о т и безсумнівного
а б о другого клича, а через муравлину працю, через органі- „ с и н о в е й в с л і к о ї Р о с і ї " у п е в н и - ки, які п і д у т ь р а з о м з ним. Ц ь о -
В о н а в и р і ш у є т ь с я не о к р е м и м и н ю є п и т а н н я п р о л и ц е с у ч а с н о - р і ш е н н я більшостіѓ горожан
з а д і ю н а р о д а в щ о р а з б і л ь ш і й б і л ь ш і о р г а н і з а ц і ї , е к о н о м і ч н і , т н в т о м у , щ о А н г л і я е п р и я т е - м у ні м и ні п і х т о н и ш и й не з м о - о д и н и ц я м и , и е о к р е м и м и го європейського театру. М а н і т о б и , щ о б и в п р о в і н ц і ї бу-
територіальні, культурні. Китайці проголосили себе рівними лем російського імперіялізмў. же запобігти, так воно завжди л а д о з в о л е н а с в о б і д н і й ш а тор-
з е п і н ц а м н " , чи „ і н т р и г а н т а м и " , З о к р е м а німецькі т е а т р и ду-
Нехай себе впевняють й поті- буває скрізь, так воно буде і у
Є в р о п е й ц я м , а л е в нутрі ЛИШИЛИСЯ в ч о р а ш и и м и Китайцями, чи „ з а п р о д а н ц я м и " , а в с і м у к - ж е в а ж к о - п о д і л и т и н а я к і с ь г о в л я п и в о м в к л ю ч н о з п и в н н -
я к і не п р и з н а ю т ь з а Л Ю Д И Н О Ю п р а в а д о с в о б і д н о г о р о з в о ю , а ш а ю т ь ц и м , б о н а с з о в с і м не о - н а с . А д ж е Н і м ц і , к о л и в и р і ш и - м н п а р л ь о р а м и , в е т е р а н и взя-
раїнськнм н а р о д о м , в с і м а й о г о певні категорії.
п'ризнають з а б а т ь к а м и п р а в о диктувати дітям а б с о л ю т н о р б х о д и т ь , ч и м д и т и н а б у д е б а - ди в і д б у д у в а т и „ Є д и н у Р о с і ю " , в е р с т в а м и . О с н о в и й п і д в а л и н и Знамениті постави режисера лися д о ш т у р м о в а н н я генераль-
свою', в о л ю . В о н и нині г о в о р я т ь п р о п о с т у п , б о т а к г о в о р я т ь в н т н с я , л и ш б и не п л а к а л а . то підшукали собі і Скоропад- н о г о п р а в и и к а п р о в і н ц і ї , аби
в)'.ЕаропІ й А м е р и ц і , а л е вони щ е й далі в в а ж а ю т ь с в я т и м и всі Т а не в а д и т ь в і д а й
майбутньої української держа державного німецького театру
н а г а д а т и с ь к о г о , і р і ж н и х „ у к р а и н ц о в " , ви т в о р я т ь с я т а м , д е ж и в е у к р а - ' Есѓтера т а р о б о т и р е ж и с е р а - к о - він с п і ш и в з і з д і й с н е н н я м сего
п р а д і д н і т р а д и ц і ї . Ч е р е з т е к и т а й с ь к а д у ш а р о з б и т а : нині К и - ї м , щ о А н г л і я у с в о ї м с т р е м л і н - щ о „ в и б р а л и " й о г о на г е т ь м а н - ї н с ь к и й н а р о д : чн т о н а з е м л я х м у н і с т а Е р в і н а П г с к а т о р а м о ж - р і ш е н н я . В е т е р а н и д о м а г а ю т ь -
т а є ц ь п о с т у п о в и й , а л е з а в т р а з н ь о г о в и х о д и т ь н а з а д н и к . Нині н ю д о с в і т о в о ї г е г е м о н і ї д у ж е с т в о т а т в о р и л и і н ' м е ц ь к о - м о с - ч е р в о н о ї У к р а ї н и , чи п і д П о л ь - на в в а ж а т и з а т и п о в і д л я с у ч а с - с я д л я с е б е с п е ц і я л ь н и х к о н ц с -
він и а й ч е р в о н і й ш и й к о м у н і с т , з а в т р а в ж е с е р е д н о в і ч и и й ш к а - п о с л і д о в н а . КОЛИ п р о с л і д и т и к о в с ь к у п о л і т и к у в у к р а ї н с ь к и х щ е ю , ч и п і д Р у м у н і є ю . Н а в і т ь в н о г о н і м е ц ь к о г о і в з а г а л і з а х і д - с і й н а п р о д а в а н н я п и в а , с п с ц і -
р а л у п н и к . Н и н і він г р о з и т ь , щ о п о к а ж е д о р о г у в с е м у с в і т о в и , І і с т о р і ю м і ж н а р о д н ь о ї п о л і т и к и ж у п а н а х . Я к п о т р і б н о б у л о б и яльно в своїх клюбах.
такому закутку української з е но-свропейського театру.
а завтра тягнеться в хвості всіх народів. '.Англії, т о м и п о б а ч и м о , щ о в о - д л я б і л ь ш о г о д е н о р у м у , т о й м л і , я к З а к а р п а т т я , т а к о ж п р о
Т а к а була т р а г е д і я Росії, і в с я к о г о народа, щ о через п р о - j n a на п р о т я з і останніх століть г о л о в у поголилиб під оселе-
Великий успіх має паризький
б у д и л а с я в ж е с в і д о м і с т ь укра „ Р е в ю " ( т е а т р с а т и р и ) , щ о ѓа- в к о ж д і й УКРАШСЬЮИ ХА-
сте п у с т о м е л ь с т в о я з и к о м п р о б у є з а один рік з р о б и т и те, на ' н и щ и л а п о с л і д о в н о : Голяндію, дець.
щ о другі народи витратили сотки літ т я ж к о ї праці. " п о т і м Р.спанію, д а л і Ф р а н ц і ю , а
н с ь к о г о н а р о д а . Т а с и л а , щ о с т р о л ю є нині в Б е р л і н і . „ А м е 1 ПОВИННА находитись
З в е р н у т і ї т р е б а у в а г ў на б е з - ' з н а х о д и т ь с я українських риканізм" Французів післяво-
ЧАГОПИСЬ ІС. ВОБОЛАГ
Михайло Козирев. ту: „ Ч и є свіжі т р у н и ? Прошу... о. Олександер К о р е ќ є ц ь часто продовжуватиме ту са- самих моральних пригщіпах, (

Але п е р ш о р я д н у . Ў л а д и т е мені му п о в е д і н к у с у п р о т и неї, т у . д о т и з а в с і д н в суспільности на-


НЕБІІДИК ^ похорон першої кляси! Скор-
ш е ! Г а р н и й мені Г р і б - к о м , і з СИН 1 ДОНЬКА. саму систему ж и т т я й в и х о в а н - , р и т и м у т ь д в і м о р а л і ; одна —
ня с в о ї х д і т е й , щ о її м а т и , б а б - т о м о р а л ь н а к а л ю ж а , в я к і й
У пиварні при столику сидять у вязниці — перейду через сті-
и е б і щ и к о м не в м і ю т ь р о з м о в - ка і п р а б а б к а . вільно купатись мущинам, дру-
д в а р о б і т н и к и . О д и н із них п я - ну і - з н о в у д о п и в а р н і ! Т а к !
ляти!... О с ь щ о я є! В р о д и л а с ь д і в ч и н а . В х а т і й І в і т ь і на м а т і р . Д і в ч и н а с т а є т а Н а с л і д к о м т а к о г о в и х о в а н н я т а — м о р а л ь н а ч и с т о т а , яку му-
ний, д р у г и й т в е р е з и й і внго.то- О т ж е т и н а ч е ф а к і р , чн
— Ж а р т у є ш с о б і з м е н е , ч н у р о д и ч і в м е н ш е в д о в о л е н н я —- J к и м р о б . о м б і д н о ю н е в і л ь н і
шує проповідь пяному. щ о ? Був такий — я бачив... Три дітей у нашій суспільностіѓ пов- с и т ь з б е р і г а т и жінка, щ о б и ш с
т о м у , щ о це не с и н ! В ж е в п е р н е ю . і д і в ч и н а , щ о щ е в , х а т і с т а ю т ь д в і с и с т е м и м о р а л і . О д й м у ш и н у з н я т и н а р і в е н ь д о
Я к м о ж н а , П а в л е ! Д а в н і ш е дні п р и х о д и в я щ о д н я д и в и т н -
т и б у в ч о л о в і к я к я л о с я , п и в с я , я к він с о б і ж и в і т р о з и о р у в а в Не ж а р т у ю . А т о с т а л о с я ш и х хвилинах ж и т т я дівчині б а т ь к і в ' в и р о с л а у р а б с к і м під-; „ с и с т е м а д л я х л о п ц і в , дру- 'чистоти. Ч о м у ж не д о м а г а ю т ь -
а

' ` т а к . З н а є ш С а ф о н о в а ? Ч о р т и не п о с в я ч у ю т ь с т і л ь к и у в а г и , и н с н і п її з а л я к а н і м п о с л у с і с у ѓ а д л я д і в ч а т . с я нині і в і д м у щ и н т о г о , ч о г о
н е б а г а т о , в міру, а т е п е р Див- - усе н а д а р м о . П о с т а н о в и в я
зробили, що занедужав, його щ о х л о п ц е в і — к о л о н еї т а к п р о т и в с і ж м у щ и н ў р о д и н і , к о - в і д ж і н к и д о м а г а ю т ь с я всі б е з
люс'я на т е б е т а й м і р к у ю с о б і , йти ч е т в е р т и й і останній р а з , 1
І Перша мораль позваляе
р е в н о не п о р а ю т ь с я . Б і д о л а ш - ли в о н а п і д р о с т е і с т а є ж і н к о ю , винятку, навіть найбільше зі-
щ о ти з о в с і м р о з п и я ч и в с я . а н у ж в д а с т ь с я ЙОМУ! 1 щ о ж ? і
Д
- 'О м с и е
" . : P H T v n д а Г , с в і
х л о п ц е в і ж и т и , я к й о м у д о в п о -
`ній д і в ч и н і не б о р о н я т ь п л а к а с т а в л я є т ь с я в ж е с а м а в ' п і д ч и - п с о в а н и й м у ш и н а , я к и й на в и -
, Я с в и щ у на т е ! м а х а є В і д в е з л и й о г о д о ш п и т а л ю —' І д о к у м е н т , х о ч у т ь ч о л о в і доби, яка як найбільше д о г о
містити в ш п и т а л ю , а т и с к і л ь к и х о ч е ; п р о неї м о ж н а ігеііе й п і д р я д н е с т а н о в и щ е т а п а д о к н а й м е н ш о г о підозріння,
р у к о ю ѓіншій. зарізався... джує його нахилам та забаган
м а є ДОКУ м е н т у . Я д а в , а він, н е - . н а в і т ь і н к о л и т р о х и з а б у т и , б о с т а є р а б с ь к и с л у х н я н о ю с у п р р - х очби й якого повсрховного,
. . - — Я к то с в и щ е ш ? Д е дівся — А я т о щ о и н ш о г о , мені ні 'Ікам. й о м у дозволено уживати
ти с в о г о м у ж а й сина.
н е д о з в о л е н и х п о з б а в л я є її ч е с т и та д о б р о г о
ц е Д І В Ч а

т в і й о д я г ? Д е д і л о с я т в о є и а л ь - ч о г о не с т а н е т ь с я ! Н е в і р и ш і в д я ч н н к - б у в а ю т ь та`кі с в и н і І " " - ' " " с т р е б а так д у всяких, навіть


же жалувати іменіѓ з а т е , ч и м піп с а м щ е іі
т р , яке ти д і с т а в із р о б к р е д н - Ну т о р і ж ! На м а є ш — р і ж ! Ма- — я з ним, м о ж н а с к а з а т и п о Чи м о ж е така жінка марѓ приємностей і розривок, іти'за!
дівчина підросте, став-
т у ? П р о п а в ! Я к т о б і не с о р о м ! ю н а в і т ь на т а к и й в и п а д о к д о - п р и я т е л ь с ь к і ї , а він у з я в і в м е р . дати своїм дітям інакше вихо- своїми гонами і похотями, які ч в а н и т ь с я !
у тім ш п и т а л і ! П о м е р під м о ї м ' " " " Р Л Я Т Ь
в а н н е ? В о н а п о ч и н а є в и х о в у в а - і д о в г о т і л ь к и д о з в о л я є й о м у на
р о д и , а П 1 Д Я Д М С м і З д а є т ь с я п о р а перевести пе-
-^..А н а я к о г о ч о р т а м а ю у м е н т , ч и т а й :
сне і не б о р о н я т ь б р а т о в і с т а р
т и с в о й о г о с и н а т а к с а м о , я к її^це з д о р о в л я . Т а к е ж и т я й п о р с в і р к у ц и х д в о х с и с т е м в н х о - у

встилатися! „ П о с в і д к а ! В л а с н и к о т с ь о г о н а з в и щ е м ! П р и в о з я т ь й о г о на ш у в а т і і н а д н е ю , н а в і т ь к о л и
в а і ш я в інтересі виховання ро-
Н а ф а б р и ц і п и т а л и м е н е , ' д о к у м е н т у , П а в л о І і а ш н н н , дій- ц в и н т а р , н а х о д я т ь у н ь о г о я - м а т и в н х о в у в а л а її с а м у т а Л І к р и в а є т ь с я і т о ю м о р а л ю , в я -
в і н не д у ж е с т а р ш и й в і д неї. Н е
ч о м у не п р и х о д и ш . Я с к а з а в , , с н о в м е р , і з я к о ї т о н а г о д и ви- к н й с ь с т а р и й й о г о д о к у м е н т б р а т а . Л а н ц ю г п р о д о в ж у є т ь с я : кій м у щ ш ш з м а л к у в и х о в а н і , д и н н . С л і д б и в п е р ш у ч е р г у
боронять йому давати стусана п р и г о т о в итися самим батькам
щ о т и з а н е д у ж а в . . . Т и мій п р и д а н о й о м у п о в и ш у п о с в і д к у у не х о ч у т ь й о г о п о х о р о н и т и . сестричці, хочаби й за наймен
в о н а в и х о в у є с в о ю д о н ь к у на. м о р а л ю , в и т в о р е н о ю с п о с о б о м
я т е л ь чи ї й ? М у ш у р я т у в а т и т е - д о м ќ о м Ѓ ( д о м о в і м к о м і т е т і ) . Іомер — кажуть — Паш- рабиню. їх п о в е д і н к и в х а т і і п о з а х а і м а т е р я м і п о в е с т и в и х о в а н н я
ш у п р о в и н у , б о він х л о п е ц ь ; й о - с в о ї х д і т е й , з г і д н о з їх м а й б у т -
бе. Б а б а т в о я п р и й ш л а до мене Тепер віриш? ви п р и в е з л и С а ф о н о в а
м у ' в і л ь н о р о б и т и , щ о він х о ч е , Я к це не д и в н е , а х л о п ц я від) т о ю .
нми о б о в я з к а м н — родичів.
в Ч о р а тай к а ж е : н а м о в того Т о в а р и ш з р о б и в л и ш е к і л ь - З в е р н у л и с я д о м е н е : так і т а к — а п е р е д о в с і м в о ю в а т и . Р о д и ч і п е р ш о г о дня його народнії' Д р у г а м о р а л ь , це та,' п о якій) Ц е й о б о в я з о к нс м е н ш е в а ж -
драба... ка н е в и р а з н и х р у х і в р у к а м и . к а ж у т ь — к о л и т н п о м е р , т о іге,
й о г о н а в і т ь н е так с и л ь н о к а р а - б і л ь ш е б а в л я т ь , а н а в і т ь — н і д е м у с и т ь ж и т и ж і н к а . їй не д о з в о н и й , Як у с і и н ш і п р о ф е с і ї , д о
'„— Свнщу! — О т ж е т е п е р р о з у м і є ш , х т о р о б и д у р н и ц ь —- п р и й д и , ю т ь і він з н а є , щ о н е п о т р е б у є п р а в д и д і т и ! - - р о д и ч а м б і л і ш е л я ю т ь н і я к у ж и в а т и ж и т т я ` . В о я к и х к о ж н и й п р и г о т о в л я є т ь с я
Як то с в и щ е ш ? ! Дивлюся, ? Щ о ? Ні, щ е н і ч о г о не р о з у п о х о р о н и м о т е б е ! Д а л и мені
їх з а н а д т о б о я т и с я . В о н и і лек-' с т а є ж а л ь , к о л и х л о п е ц ь умер.Тиа м у с и т ь з а в с і д и з б е р і г а т и д у с т і л ь к и л і т !
тай не п і з н а ю т е б е . . . Н у , П а в л е ! м і є ш , а л е я а ж з а н а д т о р о з у м і ю д о к у м е н т : в и б е р и с о б і г а р н е ш е п р и т а к н у т ь й о м у , б у д у т ь зі З а д і в ч и н о ю м е н ш е п л а ч у т ь . У І ш е в н ^ і т і л е с н у ч и с т о т у ѓ ` п р и
— П а в л е ? Я т е п е р не П а в л о ... П і с л я т о г о в с ь о г о с к а ж и м е - м і с ц е на к л а д о в и щ і . В і д т о д і НИМ т р и м а т и . Ось nS
tJ
т а к а є мен-j батьківські`й х а т і д о н ь к а , к о л и }тій одночасній системі, щ о в и - с я у нас д о т о г о п р е в а ж н о г о
Скільки літ приготовляють-

Т а к , т а к ! Т и щ е в и д и в и в с я и а ні, чи я є ч л е н о м М о л р и ? Н і , я з н а ю , х т о я . Н і я к о ї н а д с о б о ю ш с - б і л ь ш е н а ш а м е т о д а в и х о п і д р о с т е , м у с и т ь ' в и с л у х а т и в і д , х о в а н е ц ь п е р ш о ї м о р а л і м а є '


:
б а т ь к і в с ь к о г о з в а н н я ? Ані о д -
м е н е та'к, н а ч е б я б у в П а в л о не є! Я не є ч л е н о м Д о б р о х і м а і і в л а с т и нс ч у ю ! Н а ч е д у х . . . К е л ь - в а и н я с у п р о т и х л о п ц і в і д і в ч а т . б р а т а ч а с т о б о г а т о д у р н и ц ь п р а в о п р и й т и д о н е ї , в з я т и її
н е ! ‚ної х в и л и н и ! Т о м у т о й в и х о -
Пашпин, а т о є л и ш е одно вели- Добролету... Чи я — н с б і щ и к } Р Ш і с т ь п л я ш о к пива! Мер-
Та чи т а к е в н х о в а н я д о б р е ? неприлнчішх слів, інколи і пов- руку і п о в е с т и у с в я т и н ю п о Івання н а ш о ї суспільности є та-
к е н е п о р о з у м і н н я . Я т е п е р н е м а ю п л а т и т и к о м і р н е ? Н і ! Ч и . н ќ і й , б о я к ні, т о з г о л о ш у с я д о
т е б е
Чи воно має лишитись таким н и х з н е в а г и , н е м а ю ч и з м о г и д р у ж о г о . щ а с т я . ке, я к нині є ; в і д н ь о г о т е р п и т ь
П а в л о , л и ш е с а м не з н а ю щ о . . . м о ж у т ь мене п о з б а в и т и п р а ц і в нині в ночі з т а м т о г о світа б о р о н и т и с ь .
і `на``далі? Б о г а т о р о д и ч і в ду- В а р т спитати, чн т а жінка р о д и н а , д е р ж а в а й нарід.
Ч и т и часом не з б о ж е в о - ф а б р и ц і ? Не м о ж у т ь ! О т ж е , С к о р ш е ! ‚ П а м я т а й , щ о я небі
лїв? з р о з у м і й мене! Т е п е р пе п л а ч у ' ш и к , лисий ч о р т е !
м а є , щ о д і в ч и н и н е м о ж н а ви- Мати т а к о м у с в о й о м у „син- б у д е щ а с л и в о ю у т а к і м подру-
х о в у в а т и такою с а м о ю м е т о д о - ц ь о в і " в и б а ч а є б о г а т о д е ч о г о і Ж і ? Ч и т о й м о л о д е ц ь ^ я к о м у І
П о п р а в а умовин, в яких жи-
в у т ь н а ш і ж і н к и , -це т и м с а м и м
- — К е л ь н е р ! Щ е д в а п и в а ! Я к о м і р н о г о , не х о д ж у д о ф а б р и - j Кельнер подає пиво. В о д и -
ю як х л о п ц я і т о м у синові д а - к о л и він к у р и т ь , і п є і п о н о ч а х б у л о в с е в і л ь н о в ж е р а н і ш е , бу-
міркую собі так: Ч о м у ж мені к и ! С п и т а є ш мене, ч о м у ? Б о в н а ц я т і й годині п р и я т е л і в и х о - j п о п р а в а ж и т т я м у щ и н і всієї
ють завсіди першенство. Bomtj х о д и т ь , тоді коли дівчина м у - ' д е міг справді д а т и щ а с т я ' т і й ,
т е п е р ї і е в і л ь н о б и п о г у л я т и , м е н і н е м а в ж е ж и ю ч о ї о с о б и ! д я т ь із п и в а р н і , . с и л ь н о з а т о ч у - суспільности!
не б а ч а т ь у ж е в дитинстві п о с и т ь у н а й б і л ь ш і й с к р о м н о с Г и ' щ о з а д е р ж а л а д у ш е в н у і тіле-
коли я начеб дим?... Х о ч е ш , т о Кажеиг — п а л ь т о ! Тепер о д я г ються. Тепер о б а пяні. ' П р и я -
чатку т о г о лиха, яке, коли діт сидіти з а хатнім п о р о г о м і сну ч и с т о т у ? Ч и він б у д е в м і т и
з а р а з з р о б л ю с к а н д а л ? Н і ? Х о - ' м е н і не п о т р і б н и й ! Д і й с н о . . . ні! т е л ь П а в л а о б і й м а є і к а ж е :
TenV vce'
ч е ш , т о р а з я з б у ф е т н и к о в і з а ї - ' Я н е б і щ и к ! Б е з т і л е с н и й д у х ! . — Т е г і е р у с е р о зоубмз іуюм.і. ю
в а к п і д р о с т е , п е р е т в о р ю є т ь с я і ж д а т и , к о л и я к и й с ь н а р е ч е н и й ц і н и т и я к с л і д її м и н у л е ж и т т я
. .Т и у н ь о г о у в е л и к е л и х о . М и , в й - - " `
хоче з р о б и т и їй щ а с т я с в о є ю і чи буде старатисі-. піднести
т
ПАМЯТАЙТЕ НА РІДНИЙ КРАЙ!
д у в м о р д ю к ? Н е х о ч е ш ? Мені К е л ь н е р ! Ч о т и р и п л я ш к и , ' н е ж и в и й , б і д а к у — м а є ш н а ц е х о в у в а ч і д і т е й н а такий л а д , При кожяій нагоді збирайте иа: Рід-
п о я в о ю . А цей. наречений не себе, з к а л ю ж і , в якій зріс на-

КРА
т е п е р усе вільнр. Я т е п е р с т о ю ва... — Не р о з у м і ю . І документ... Як підеш д о неба — р о б и м о із сина — егоїста т а І Школу, Інваліді-., сирѓѓ та політнч-
ш а к ш е в и х о в а н и й я к її б р а т , с л і д к о м к е п с ь к о г о , в и х о в а н н я ? tx вязнів а старім краю.
надсакій п о з и ц і ї , щ о м о ж е ш м е - В и п и й — а з р о з у м і є ш ! Т е - не з а б у д ь п р о м е н е . , . П о м о л ю с я д е с п о т а ; т о д і с н и у с т а р ш і м в і - Жертви належить сдг-М` до
Той „милий", щ о приходить по На м о ю гадку: доки дівчата
не к р а я т и , б и т и - н і щ о не п о - п е р к о ж д о ї х в и л і м о ж у . з ѓ о л о - з'а т в о ю д у ш у . . . ці ' п е р е н о с и т ь с в о є в и х о в а н н я :рез:
н е і д о хати батьків і хоче і ї и б - і хлопці не будуть виховувані
чучо, т о ч н о н і щ о ! З а м к н и м е н е с и Г и с я д о п о х о р о н н о г о к о м і т е - П е р е к л а в М. Т р - и й . н а с в о ю ж і н к у , д о н ќ к у , а на- O I Y E D N A N Y K
вести в той довгожданий і , т и м и с а м и м и м е т о д а м и і иа т и х ' , . ^ . . а 4 І 1 р д
в о із й о г о б - т м $ С Н ^ р а м і т ; 1. рів- Н а У к р а ї н і м у с я т ь з н и к н у т и а н -
че розходиться, не д о в е р ш и в - 1
З УКРАЇНСЬКОГО НОВІТНІ В И Н А Х О Д И У СТАРІМ В СПРАВІ П О Ш И Р Е Н Н Я
ГОЛОСИ ЧИТАЧІВ
В НАС ГОЛОД Н А ПОЧУТТЯ
ши

ний
с в о г о діла.
Або цей інцидент, щ о г о л о в - І
уряд організації- б е ш т а є і ЖИТТЯ В АМЕРИЦІ.
ність, 2 . з а т з л Ш с т ь , ЗІ т а й - т а ґ о н і з м и і не одна, п а р т і я , а л е
ність, 4. б е з п о с е р е д н і с т ь і 5 . н а р о д н і у г р у п о в а н н я с е л я н с т в а
ііропорціональиість. З окрема і робітництва д о р о г о ю комііро-
КИТАЮ. КОБЗАРСТВА.
(Лист д о редакції).
о р г а н с в о є ї о р г а н і з а ц і ї , щ о ор- висвітливши пропорціональ- місовостн і політичного реля-
Ц і к а в е є , щ о К и т а й , ' я к и й -у) Останніми часами відроджен-
ДІЙСНОСТИ. r a n и е т и х п о г л я д і в , щ о с е й у- ДЕТРОЙТ, МИШ. ність у в и б о р ч о м у праві, д-р тивізму м а ю т ь творити ж и т т я
т е х н і ч н і м р о з в и т к у с т і л ь к и п о - ня к о б з а р с ь к о г о м и с т е ц т в а о -
рядннк, а б о б е ш т а є редакторів) К л о д н и ц ь к и й о б г о в о р ю є прнн- Ўкраїѓѓн, м а ю т ь б у т и д ж е р е л о м
Д у ж е цікаву, а навіть з о л о т у
Політичні лекції д-ра Клод- л и ш и в с я п о з а д у З а х о д у , знав стільки поступило вперед, щ о
з а т е , я к а б у л а г а з е т а , я к ѓзон'и цип - б і л ь и ю с т н , votum д о в і р я с в о й о г о з а к о н а .
статтю помістила краева часо
ницьќого. ріжні в и н а х о д и б о г а т о cro.IITBJ вже не п р и х о д и т ь с я г о в о р и т и
ще р е д а к т о р а м и не б у л и . Д е чн н е д о в і р и і в к і н ц і н а р о д н е р е - ` М і ж с л у х ` а ч а м и м а в д - р К л о д -
пнсь Н о в и й Ч а с , яку н а ш а С в о с к о р ш е як Захід. А З а х і д перс про о`кремих к о б з а р і в , ` л и ш е
бода помістила на своїх с т о тут ПОЧУТТЯ д і й с н о с т и ? . В ч е р в н и , в д н я х 2 7 - г о , 2 9 - г о фсрснду.м т а і м п е р а т и в н и й май- н и ц ь к н й ч и м а л о о п о н е н т і в я к няв н а й в а ж н і й ш і в и н а х о д и від{ п р о 'цілі кобзарські капелі,
р і п к а х , в ч. 168, п і д н а г о л о в к о м , Слушно пише Новий Час i 31-го д а в а в д-р, В. Клодниць- дат. т а к о ж і сторонників. Поднвля включно д о художніх. (Перша
Китаю.
„Що таке дійсність". Персчи н а ш а с у с п і л ь н і с т ь з а н н м а є т ь с я кніі в д о м і в ц і Н а р . Ш к о л и п о л і - В д и с к у с і я х ггісля н е ї л е к ц і ї т и т р е б а с у п о к і й н и й с п о с і б в е художня капеля в Київѓ). П о -
Одним із таких винаходів є
тавшії ц ю с т а т т ю двічі під ряд, в и с о к и м и к л и ч а м и , п о л і т и к а м и , т ц ч н і л е к ц і ї , в . я к и х з а г а л о м бе- великим зацікавленням о б г о - ' д е н н я лекції та дискусій д-ром ши рилась к о б з а ( б а н д у р а } в ж е
прнмірвнѓ-ЯАГНРІ, В и н а й ш л и п а
я п р и з н а в ї'й с в я т у правду Клємансамн, Лойдамн Д ж о р - ручи в з я л о у ч а с т ь о к о л о пару) в о р ю в а н о п р о п о р ц і о і і а л ь н і с т ь К л о д н н ц ь к и м як т а к о ж з р і л і с т ь ) не т і л ь к и н а П р н д н і п р я н щ и и і ,
н і р у К ' и т а ю в- Й)Б-ім р о ц і ` п е р е д
в нас в д і й с н о с т и є г о л о д я к р а з д ж а м н , мозками, небеса крає, а сот людий. п р а в а г о л о с о в а и ґ і я , 'при ч о м у с л у х а ч і в в т о м у н а п р я м і , щ е але на інших землях України,
Х р и с т о м : ^ ^ W - f M р о ц і прине-
иа ц е п о ч у т т я д і й с н о с т и . Д і й своєю рідною буденщиною та В І. л є к и і ї , н а в я з у ю ч и д о в и - г г р е л є г е н т ` з к р е й д о ю в р у ц і п о - і ч е с н е п е р е к о н а н н я к о ж д о ї л ю с л п ` к и т а й с ь к і " р о б і т н и к и ( п о - о т х о ч б и на П і д к а в к а з і ( К у б а н -
сність це т а к е велике, т а к е к о с в о є ю б і д н о ю с и р о т о ю , ‚ ц ю п і д в о д і в н а в і ч у , щ о н а ш н а р і д я с н я в , я к т о в ' п а ' р л я м е н т і і з рі-+ДИнЦ т р е б а . ш а н у в а т и , щина, Ставропільщина, Чорно-
л о н е н і ' в битві, Дідя Самаркан-
ЛЬОСалЬНЄ с л о в о , о с о б л и в о д л я плотом з голоду приміщає, : гуже с к о р и м - т е м п о м й д е д о ж н и х політичних угруповань) І'ромадяне Гемтремк і Д е ѓ
д у ) т о й в и н а х і д д о А р а б і в , а ті
моргцина, Т е р щ и и а ) . Почала
пас. народу, горем прибитого, ятисп нема кому. р а с ш о г о з а в т р а , р е ф е р е н т о б - м о ж н а в и т в о р ю в а т и ‚ ‚ з а г а л ь н у р о й т ' у в ' е с ь ч а с п і д ч а с ггрилюд- п р и н е с л и й о г о в Е в р о п у . К и в о н а п о ш и р ю в а т и с ь і с е р е д емі-
і т о м у в в а ж а ю , ш о н а м треб;і В. Гасій г о в о р н в народні змагання на- ) л ю " б і л ь ш о с т ѓ і н а р о д а , я к и й них в`иступів-д-ра К л о д н и ц ь к о - грації.
тайськопа'"походження є дру-
як н а й б і л ь ш е - п р о н е г о писати, ш о г о народа з о р у ж ж а м в ру- іе б у т и д ж е р е л о м з а к о н а . J го з д у ж е великим заінтересо- с
В часі моїх виступів по р і ж -
к а р с т в о . К и т а й ц і д р у к у в а л и на
г о в о р и т и і читати. ii — в і д 1 9 1 7 р о к у п о ч а в ш и . Як На цьо'му з а к і н ч и в К л о д ш щ ь - ванним с л у х а л и віч і л е к ц і й і
к а м і н н и х п л и т а х , н а я к и х в и р і - них д е р ж а в а х З а х і д н о ї Б в р о -
Колиб було почуття дій- ЛИС У ТЕРНІ. наочний ' с в і д о к українсько- кий в і ` е м т р с м к с в о ї лекції`, під- х о ч е т ь с я в і р и т и , щ о з д о р о в е
з ў в а л и н а п и с и . В 4. і 5 - і м с т о - пн д о м е н е в с ю д и з в е р т а л и с я і
спости в Ю р а с я Коцюбинсько- п о л ь с ь к о ї в і й н и і я к б у в ш и й ЧАС я к и х , м и м о х о д о м с к а з а в ш и , з е р н о н а у к и з і і і д с в н а ш и х с е р - л і т ѓ і п р и й ш л о т с п р и м і т и в н е з в е р т а ю т ь с я з е м л я к и в с п р а в і
Втікаючи від погоні з і б р а н о д е щ о НА Рідний К р а й . і і я х і р о з б у д и т ь пас д о к р а щ о - д р у к а р с т в о з а п о с е р е д н и ц т в о м п р и д б а н н я к о б з и т а н а в ч а н н я
ю, т о він п е в н о не п і ш о в б и з І с т а р ш и н а Укр. Гал. Ар
Сќпився лис в тернину.
дрібно змалював К л о д н и ц ь к и й І Р Ш О б Л 0
згадка в пншому го, ) життя.
большеницькою байдою розби- Вратувався — але лихо А р а б і в н а З а х і д . Т а к з в а н и й Г у - на н а ш о м у н а ц і о н а л ь н о м у і н -
п о в с т а н н я , о р г а н і з а ц і ю і п о д в п - Гемтрамчаннн.
ватн столицю України Київ, Ѓ'І т у т н а й о г о с п и н у . т е н б е р г і в в и н а х і д д р у к а р с ь к о ї струменті. Але, н а жа-fb, д і с т а т и
розганяти паціоналі.не правн- Куди тільки повернеться. ГИ н а ш о ї армії. Рівночасно з о б - штуки був такий, щ о Гутенбер- тут п о р я д н у к о б з у б у л о спра-
ТЄ.ТЬСТВО, т а н и щ и т и історичні Терня т а к і коле. р а ж а в він иевідрадпі о б с т а в и - Рівнож треба згадати, щ о за-' г о в і п л и т и п р и п а д к о в о р о з б и - в о ю д у ж е т я ж к о ю . Т о м у не д и -
памнтннки та будівлі. А всеж Аж з а п л а к а в лис із Полю: пи, с е р е д я к и х о р г а н і з у в а л а с ь п р о ш е н и й г і с т ь , д - р К л о д н и ц ь - І л и с я і вігі п о т і м у к л а д а в п о о д н - 8 0 , щ о б у л и в и п а д к и , к о д и м о ї
він сип н а ш о г о с л а в н о г о пнсь-
— Нещаслива доле! н а ш а а р м і я В Г а л и ч и н і , Я К А ПІД- к и й , в і д б у в З', л и п н я в і ч е п а ПЕРЕПИСКА РЕДАКЦІЇ. п о к і б у к в и . А л е і т о й в и н а х і д учні самі ї х р о б и л и , а л е т о г о
Я-ж у тебе. Любий терне,
меииика К о ц ю б и н с ь к о г о , і иев- іас с в і т ' о в о ї В І Й Н И ? б у л а п о б о - В е с т Д е т р о й т . В і ч е в і д б у л о с ь в з р о б л е н о н а й п е р ш е в К и т а ю . не к о ж н и й д о к а ж е . С г г р а в ж н ь о -
Шукай порятунку,
по к о с т и б а т ь к а в г р о б і здріг- Та ти, б а ч у , ані т р о х и є в н щ е м — с е б т о д о тла м а й ж е церковній галі. І Ник. Білиќ, Говіда, Квібек. Насамперед якийсь китайський гож майстра бандур це було,
Ііулися. дізнавшись про діла Не м а є ш рахунку. зруйнованою країною. Рівнож треба додати.` щ о Відозва буде поміщена. П е р е д к о в а л ь Пі-Ченг в и р о б и в букви коли не р а х у в а т и о д н о г о сѓу-
сина, в' я к о г о партійний фана- Б 6 о с ь з а м і с ц ь мені д а т и Представивши В правдивому згаданий'м'ав'лекцію 4. л и п н я н е ю є ш е ряд других відозв, г л и н и , а п о т і м і з м с т а л ю . А л е деггта з П о д е б р а д с ь к о ї У к р а ї н -
З а х и с т між гильЦями;
ТИЗМ взяв верх над почуѓѓєм світлі нашу армію, К л б д н и ц ь - па В е с т Д е т р о й т в Просвітио- т о прийшли вперед, в К и т а ю т о й в и н а х і д не пошн- ської Господарської Академії;
Т і л ь к и мені о б д и р а є ш
дііісностн..Впав ж е р т в о ю з бра- кнй р о б и в в и с н о в к и , щ о нарід, му Д о м і , д е б у л о і і а р у с о т при- „ „ волс- рився. а цс н е м о г л о не б у т и в с л ц к , у ю
Боки колючками. Б д К о л 1 1 в е В Д О

ку п о ч у т т я ` д і й с н о с т и і і В и н н и - На т с й о м у т е р е н к а ж е : ікий спромігся па 1()0,000-иу інх с л у х а ч і в . П і д ч а с з г а д а - „ . 3 , 1 ( ) Г і р а в о К і поробленіїќ-ре- перешкодою для задоволення


чеііко, к о л и в і н я к ч л е н Днрек- - Правду к а ж е ш , брате. Із Китаю походить
к о м п а с в с е з р о с т а ю ч о ' г о на б а н д у р у л і о -
рмію, є и а ц і є ю , якої історичне лекції о б г о в о р и в ирелєгент даќціею в В а ш і й д о п и с и , р е д а к -
торії с к а з а в , щ о коли пе б у д е Щ о ближнього у пригоді ( б у с о л я ) , який напевно був Ки- питу. А ж т е п е р ц ю п е р е ш к о д у
завтра є забезпечене!! п о л і т и ч и с п о л о ж е н н я та ція м о ж е п о м і с т и т и т е , щ о В и
України зі СОЦІАЛІСТИЧНИМ У-
'Гра порятувати. т а і ' щ я м з н а н и й щ е д о в г о п е р е д м о ж н а в в а ж а т и у с у н е н о ю , щ о ї'ї
В ожилених дискусіях збивав ував з а о с т р с и п я політич- прислали, б е з змін, д а ю ч и в сен
Та х і б а ж т и с о б і па т е Х р и с т о м . У ж и в а л и т о г о к о м - п о д а ю д о в і д о м а всім заіггтере-
с т р о є м , т о не т р е б а ж а д н о ї У- Клодницький Гакнди, роЃблені гуації. В д у ж е оживленій
Заслужив у кого? с п о с і б цілу с п р а в у д о о с у д у чн-
п а с а л и ш е на м а н д р і в к а х на с у - с о в а н и м . 4 лі
Тн-ж позбавив, душогубе, паџіій війскрвій команді, ще `і'і, яка винизалась після . в. Л и ш н а п и ш і т ь о д н о с л о - ш і . Щ о й н о в 3 4 2 . р о ц і s r a i y -
Ж и т т я не о д н о г о ! - вона, мовляв, мала забороняти д-р К л о ' д н и ц ь к и й Після кількалітггіх ггошуку-
С т о я т ь у н а ш і й п а м я т и ті н е - в о , а р е д а к ц і я с е й ч а с с е з р о - є т ь с я п р о к о м п а с на к о р а б л я х ,
і к о л и б не т е р н о м б у в я ,
далекі часи зриву нашого се-
А т а к чимсь із дробу,"
т р і л я т и на Л ь в і в . рив, НІН І 140 ювалеі
б и т ь . Х о ч е м о в с е й с п о с і б п е р е - а в 9 - і м а б о в Ю - і м с т о л і т т і в а н ь м е н і п о щ а с т и л о з н а й т и не
лянства в Галичині, коли йшла Клодницький, як ф р о п т о в и і і'Рад. иротивік т і л ьки д о б р о г о майстра-знавця
Т о п р и й ш л о б й мені п о п а с т и конатн В а с , щ о прн з м і н а х д о - к о м п а с з а г а л ь н о в в е д е н о д л я
ст'аршина, рішуче заперечує!бачити з. всіх у к р а
б о р о т ь б а з а к р а щ е з а в т р а . 11а- У т в о ю утробу. п и с и р е д а к ц і я не з м і н я є о с н о в - м о р с ь к о ї п л а в б и . Д о г а д у ю т ь с я , с в о г о д і л а , щ о п р о б у в а в р о б н -
ці о п а л ь н а Р а д а з а с і д а л а в Ста- Т. Т. П р о й д и с в і т . того рода поголоски по-j з е м е л ь В І держави ти ц е й і н с т р у м е н т щ е н а Ў к р а ї -
ної д у м к и ч и т а ч а т а щ о з м і н и е гцо і к о м п а с А р а б і ѓ п р и н е с л и
пнслвові, щоб-зібрати більше даючи. що такі н і к ч е м н і М и м о ВСІ t-P Клодп .ькип але й солідну, чесну л ю д и -
справді абсолютно конечні. д о Е в р о п и .
в й ї с к а т а в д а р и т и на Л я х і в і ві- аклепн на п а ш у а р м і ю к и д а - ПІдчеркуе, що Рад. .``'країна не З г о д и т е с ь па п р о б у ? ну, у я к о ї с л о в о н е р о з х о д и т ь -
ДОбраТИ Львів. Та тоді УВАГА! РОЧЕСТЕР, Н. Й.' ю т ь д е з е р т и р и і` в о р о г и н а ш о г о є с у в е р е н н о ю д е р ж а в о ю і щ о
н а р о д у н а т е , щ о б с і я т и - р о з _ , в ній У к р а ї н ц і м у с я т ь с о б і ' щ е
Старим винаходом у Китаю є
О . 3-нй, Клівленд. — ‚‚Пяте і стрільний порох. Той винахід
ся з д і л о м т а я к і й м о ж н а д о в і -
р я т н . В ж е ннні м і й з н а й о м и й
наші яничари-большсвики пн-
СЕСТР. ПР. БОГОРОДИЦІ, д о р і зневіру серед Українців. б о г а т о прав в и б о р ю в а т и . У- К о л е с о " б у д е д р у к о в а н е д а л і , м а б у т ь з а в д я ч у є т ь с я а л ь х е м і має кілька г о т о в и х ко'бз н а
сали-крпчалн, що не треба
відділ 36 Укр. Нар. С о ю а з II. В д р у г і й л е к ц і ї о б ш н р н о країна Радянська н'а д у м к у пре- я к а в т о р н а д і ш л е д а л ь ш і ч а с г н - к а м с л а в н о ї м и н у в ш и н и . В ж е . в п р о д а ж у ціні в і д 5 0 0 ф р а н к і в
йти на П о л я к і в , але свої гар-
о б г о в о р ю в а в д-р К л о д н и ц ь к и й ЛЄҐЄІГПІ т е п е р д о р о г о ю ево.тіо- п о ч а т к а х н а ш о г о числення з н а - для Е в р о п и а б о 25 д о л я р і в для
Мати і д у л а треба звернути на ўстроює
іаш п о л і т и ч н и й п р о в і д т а п о л і - таки перероджується в ду- ні б у л и р а к е т и і в и б у х о в і м а - А м е р и к и . Р о з у м і є т ь с я , ці ц і н и
Станиславів, на с в о ї х „націо- Витинки з г а з е т надіслав: гр.
гичні о р і є н т а ц і ї . Г о л о в н и м м о - таки п е р е р о д ж у є т ь с я в' д у - т е р і я л и , а в 4 і 5 - і м с т о л і т т і к и - не є ч и м с ь п о с т і й н и м , б о п і с л я
пальних ворогів", та розторо- ПЕРШИЙ ВЕЛИКИЙ Тимко Милещук, Вудсайд, тайські торговельні кораблі бу- музичної якости, о з д о б , т о щ о
г и в о м ц е ї л е к ц і ї б у л о д а л ь ш е ж е - л і в у - д е м о к р а т и ч і і у країну.
ш и т и це ‚ ‚ б у р ж у а з і й н е к о д л о " . ли о з б р о є н і п а л ь н о ю з б р о є ю . в о н и м о ж у т ь б у т и і в и щ е і и н ж -
юярнення, ш о т р е б а р о з у м і т и Урслєгенг д о тих к р н к л ю з ї й
Колиб у них б у л о п о ч у т т я дііі-
сностн, т о вони т о г о , навіть як
^ПІКНІК ^ іід поняттям
будувати її? Клодницький
держава, т а я к д о х о д и т ь па тій підставі, Г Ю
р о з - б а ч и т ь на Р а д . Л країні ком'п'ро-
П е р ш а п а л ь н а з б р о я К и т а й ц і в , че т у т з а з н а ч е н и х . П е р е с и л к а ,
т о . б у л а — з д а є т ь с я ' — р у ч н а о п а к у в а н н н т а в с я к і `инші в и -
больШЄВНКН, б у л н б и п е в н о не НЕДЩН), 31. ЛИПНЯ 1927 Р. ріжняе два поняття ‚ ‚ д е р ж а в а " . м і с о в і с т ь між н а ц і о н а л ь н о ю і г р а н а т а . Г р а н а т а ця б у л а зі сві- д а т к и , я к т о з в и ч а й н о б у в а є ,
робили. жггх к у с н и к і в б а м б у с а ; к о л и в о - р а х у ю т ь с я о к р е м о . Н а д а л і , к о -
Д о я к о ї с п р а в и м и не д о т о р -
В САДІ НА НОРТОН, 1) Д е р ж а в а е не морально-ду- тьною п р о б л е м о ю . К л о д - Д А Р І Ш А "
іу, я к о ї з н а м е - ниці.кіпі вірить, щ'о с а м о ж и т т я нн з а п а л и л и с я , с п р и ч и н ю в а л и лгг ц е й з а п а с б у д е в и ч е р п а н и й ,
кнулпсяб, скрізь замітне в нас на кінци Гудсон Евні. ПОВІСТЬ
‚хотіння своєї Рад. У к р а ї н і д о к а ж е всім написала ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКЛ с т р а ш н и й г у к і б у л и в е л ь м и не- б а н д у р и р о б и т и м у т ь с я п о м о ї м
почуѓѓти браку дійсности. К о - П о ч а т о к о г о д . 2-ій пополудки. б с з п е ч н і . П і з н і ш е т і -кусники в к а з і в к а м ,
державности — свойого права, трннсрам, щ о в політнчно- Ціна $2.00. протягом 10—14
либ було почуття дійсности, ЖИТТІ а'ні марксівський Можна набути в Книгарні „Свободи" б а м б у с а виповняли скспльознв- днів, р а х у ю ч и з часу о д е р ж а н -
Запрошується всі Братства, свойого, ніякою чужою силою
в наших владик, вони ніколи л м у Д и з м " большевиків. ані м а т е р і я л о м , а п о т і м і з а - ня з а м о в л е н н я .
життя. Перше
ис п і ш л и б н а с л у ж б у в о р о г о в і ѓ
Т о в а р и с т в а т а всіх Українців з „S V О В О D А " лізні к о р о б к и виповнили внбу-
п о н я т т я „ д е р ж а в а " , с е б т о д е р - загорілий шовінізм деяких на-
п о в і р е н о г о ї м с т а д а . В о н и п е в - Р о ч е с т е р і о к о л и ц і д о чисдеіґ- M A ^ J I U I N I буття. 8 3 G R A M D S t . J C R A E T C i t y . N . J ховим матеріялом. І Таким чином справа з постій-
ЯК м о р а л ь н а ф у н к ц і я н а -
ІЮ не п р н н я л и б жадННХ с т р н ч - н о ї у ч а с т и . З а д о б р у з а б а в у р у - ним в и р о б о м к о б з ѓѓарешті н а -
рода, подібне до поняття Бога, У к и т а й с ь к і м в і й с к у б у в у 12- л а г о д и л а с ь , о т ж е р і ш а є т ь с я в и -
К І Р , в и м і р е н н х на ш и ю бідного піть 1 7 1

отрий в нашій душі тоді т в р - ім с т о л і т т і п о л к в о я к і в , щ о к и - р і ш и т и с п р а в у н а в ч а н н я . Д л я


селянина, в с я к и х тих конкорда- Комітет. и т ь с я , я к ми і і о г о з а п р а г н е м о .
ПОЗІР! ДЖЕРЗН СИТІ І ОКОЛИЦЯ! ПОЗІР! д а л и р у ч н і г р а н а т и . В 1 2 3 2 - і м у с п і ш н о г о її п е р е в е д е н н я я п р о -
тів та целібатів. В других лю-
2) Другим поняттям „ДЄр- році р о б л е н о п е р ш і гармати, п о н у в а в б и всім, б а ж а ю ч и м у-
дпй в л а д и к и , ш о їх а ж х в а л и т и ЗАХОДОМ Т О В . У К Р А Ї Н С Ь К А С І Ч . В І Д . 170 У . Н . С О Ю З А
кава" є це фізична держава, 1252 рушниці, б а навіть трій- читнсь грати, з а к л а д а т и гурт-
хочеться, а в нас аж плакати ПОЗІР! - ПРОВІДЕНС, Р. АЙ.!

Ш` ВЕЛИЧАВИЙ ПІКНІК Ш С=
себто фізичні здобутки народа, л н в и х г а з і в у ж и в а л и в к и т а й - ки, я к і я о д в і д у в а в б и д л я у -
хочеться. З А Х О Д О М УКР. ГРОМАДИ то є: а ) теріторія, б ) нарід і в ) ській а р м і ї . В б и т в і п і д ЛіЃні- д і л ю в а н н я л е к ц і й . Я к б и ч а с ч и
Або отце: З а пятьдесять літ НА С А В Т П Р О В І Д Е Н С
свій уряд. цом М о н г о л и з н и щ и л и німець-1 щ е які причини не в с е у м о ж -
нашої мозольної праці в Аме- уряджується
„ М и нині в ж е м а є м о м о р а л ь - к у а р м і ю н а п а д о м із г а з а м и , які л и в л ю в а л г г м і й п р и ї з д , т о б у д у
рнці ми з л о ж и л и кількадесятѓ, В НЕДІЛЮ, ДНЯ 31-ГО ЛИПНН, 1927 РОКУ

ВЕЛИКИЙ ПІКНІК
ну д е р ж а в у , в и т в о р е н у у с в о ї х приладили китайські інжиніри. старатися, Щоб мене з а с т у п а л и
міліонів г р о ш а та в л о ж и л н їх г В MAYWOOD GROVE PARK,
д у ш а х , б о цілий україснький В 13-ім с т о л і т т і п і з н а л и в о н и мої б у в ш і учні. Б а ж а н о б у л о б ,
церкви та парохіяльні доми, і 351 Fairview Avenue, N o r t h B e r g e n , DhiJ.
нарід гаряче б а ж а є своєї дер- від К и т а й ц і в і т о р п е д у . Китай- щ о б такі гуртки повстали їіе
з а п и с а л и ї х па ч у ж и н ц і в ! Т е п е р П о ч а т о к о г о д и н і . 1-ій п о п о л у д н и . В с т у п 50 центів.
В НЕДІЛЮ, 31. ЛИПНЯ 1927 Р. ж а в и — с в о й о г о п р а в а на віль- ці в 3 - і м с т о л і т т і п е р е д Х р . м а т і л ь к и н а е м і г р а ц і ї , а л е й ' и а
м - б а ч и м о ! ЩО з л е м и з р о б и л и , Дорогі Громадяни! Горячі дні вже наступили. Спека доку
не ж и т т я . Щ и р а , н а р о д н я п о л і - іах і тим, що працюють надворі. Приходнтьс . . „ через цілий ли п і д в о д н і ч о в н а , а л е в о н и п е В о л и н і , в Г а л и ч и н і , Б у к о в и н і та
стараємося ї х в і д о б р а т и , а л е Н А TOBEY FARM. ТАМ ДЕ ЗАВШЕ. шок. Цю неділю повинні
Р о д и м ц і ! Н а г о д а д л я в а с , я- т и к а ц е н а ш а д е р ж а в н и ц ь к а ре- .день. Лишається тільки одна неділя на відп п о ш и р и л и с я . М а л и іі п а н ц н р н и - J З а к а р п а т т і , д е , на ж а л ь , ќ о б -
воно в нас с л а б о йде! А це т о -
кої` є щ ѓ н е б у л о в с и х о к о л и -
використати як слід для відпочинку. Тому і БУВАЙТЕ про неділю, дня
лігія, я к а н е з а б а р о м дасть нам ЛИПНЯ (Ічіу)., В пн, нсдцік, кличе Ьж Т, Укр. Січ на свій перший к й , н а я к и х в о ю в а л и п р о т и я- з а - б а н д у р а н е т і л ь к и щ е не` п о -
м у , щ о в н а с н е м а п о ч у т т я дій- ц я х , а і м е н н о х т о л ю б и т ь р і ж - 173
нашу фізичну державу то є піч в цім році. .Мушка буде нерворядна. понської фльоти. ширилась, але вона взагалі там
с н о с т и . М и л е д а - я к о м у з а и д о в и ні з а б а в и ' і в і д п о ч л т и на з д о р о Direction: From dowtown lake Street Car or Tube Tl Journal
т е р и т о р і ю б ) з і б р а н н я на ній ідѓе. From Journal Sqnarr take Hudson Boulevard Jitney u, - mmneisers, Цікавий механічний H I N I A X U J невідома.
п о в і р и м о , л и ш е м и н е м о ж е м о вім і с в і ж і м в о з д у с і після т я ж
всенького українського народу n on Fairview Jifney to park. From New York City take 4 2ND St. Ferry.
повірити самим собі, щ о м и кої цілотижневої праці, т о ж 11 change to StK'et- Car or Fairview Jitney to Park. б у в бгг й а п а р а т д о л і т а н н я , я-
З о к р е м а п о д а ю це д о в і д о м а
п р о с и м о пе з а б у т и , а приїхати т а в ) в с т а н о в л е н н я р і д н о г о у- к и й б у д у в а в ф і л ь о с о ф Гг і н ж и -
за с в о ю к е р в а в н ц ю п о в и н н і бу- тих Українців, щ о в справі нав-
на Пікнік. Пікнік б у д е з а о п л а - р я д у — д б а ю ч о г о п р о б л а г о у-
ти самі г о с п о д а р я м и . Н а в і т ь то т о ю 1 д о л . вступ, а за т о будете нір М о г Тіѓ у 5-ім с т о л і т т і п е р е д
чання на к о б з і з в е р т а л и с ь д о
к р а ї н с ь к о г о н а р о д а " — так з а Х р . і д а л е к о в и д ( т е л е с к о п ) у 6-
ді, к о л и п р о в і д и н ќ и п а с з і г и о м а л и в ж е в с е з а д а р м о , я к п е р с мене о с о б и с т о а б о в листах, а
кінчив К Л О Д Н И Ц Ь К И Й с в о ю дру
р ў в а л и , та н а п л ю в а л и н а м в са- к у с к и ' наѓѓйтќи, т а й з а к у р и т и , ІЕРЕСИПКА ГРОШЕЙ Д ОКРАЮ В І Д Я Р А Х ім с т о л і т т і п і с л я Х р . ,
то: з Омекуру, Ш а л е т у (срран- - таксаме-
ѓу л е к ц і ю .
му д у ш у , а самі пішли з а г о л о - а д о т о г о всего є щ е і д о б р е п о - ПАШЛОРТИ — КАРТИ КОРАБЕЛЬНІ. тер у 3-ім столітті п е р е д Хр.
ція), Е ш у ( Л ю к с е м б у р г ) Бель--
гуляти д о пізної ночі т а к , щ о
сом Р и м у та В а р ш а в и , ми й т у т С л у х а ч і лекції' з в е л и к и м на- СТАРОКРАЄВІ СПРАВИ ВСІЛЯКОГО РОДА. сейсмограф у часах перед Хр,
ї, Н і м е ч ч и н и т а З а к а р п ' а т т я .
б ' у д е т е на в с і м з а д о в о л е н і . Т о ж
я к о с ь т а к м л я в о - б е з р а д п о з ѓ о ' п'росимо це о п у с т и т и сеї наго- пруження, м и м о дуже парного К У П Н О І П Р О Д А Ж домів В Є І Л Л Д Е Л М І і о к о л и ц і . був точнісенько т а к сконстру-
В обох цих справах прошу
лжуємося, не н а х о д и м о в себе ди, а численно прибути, а ЗІ в е ч о р а , висиділи на місцях по- КОНТРАКТИ К Р А Є В І І А М Е Р И К А Н С Ь К Н ований, я к і перший сейсмо
звертатись, надсилаючи марку
п о ч у т т я д і й с н о с т и . І н а д н а м и ў с л у г у і п о р я д о к ручить на`д З ' в ` ѓ ` о д и н и і б у л и т а к в д б - АСЕКУРАЦІЯ Д О М І В В М Е Б Л І В ВІД О П І Ю г р а ф , я к и й I 8 6 0 р. с к о н с т р у о
на в і д п о в і д ь , п о т а к і й а д р е с і :
буде панувати, хто л и ш е схо-
че, б о в і н б а ч и т ь , щ о н а с м о ж н а
нахилити в т о н бік, який л и ш е
НАЙЛІПША ЦИҐАРЕТКА., і
Комітет,

О. Gs. представляють все те, шо е


в о л е п і л е к ц і є ю , щ о не с т а в л я л и
прелєгентовн ніяких запитів.
III. л е к ц і я . Д е м о к р а т і я в з а г а -
найліпше в цигаретках. В них нложс- лі і с у т ь д і й с н о ї д е м о к р а т і ї . — Т .
І
Хто мав до полагодження котру в наведених справ, нехай
особисто або писемнѓу вголоскгьеа до аналої в перед віДжи
правдиво української канцелярії НОТАРІАЛЬНОЇ:

J . H R Y C E Y В C O .
дяна і виріб ляку походять із
вано.в Европі.
Vassyl Y e m e t z , 4. p a s s a g e St. Hip-
З а г а л ь п о е з н а н е , щ о п о р ц е - p o i y t e , P a r i s XI11-е, F r a n c e .
Всі українські г а з е т и , як к р а -
потрібний вороговн. К и т а ю і д е я к і ' м е д и ч н і в н н а х о - є в і , так і а м е р и к а н с ь к і , л а с к а в о
всі добрі прнкмстн стар'ої ЦТГГАРЃТ- Ї М SOUTH FOURTH STREET, PHILADELPHIA, Ѓ А
„.. з нопнм удосконаленим смоком. Н В ц е й л е к ц і ї п о я с н ю є и р е л є г е н т , ди, яќ при'міром щ е п л е н н я . К и - п р о ш у п е р е д р у к у в а т и ц ю з а -
В о з ь м і м н а ш у ш к о л у . Ми вжр
них інаходііться делікатність і аро- щ о такс демократія, перехо- т а й с ь к о г о п о х о д ж е н н я е вкінці мітку, з а щ о н а п е р е д с к л а д а ю
д о с и т ь писали про неї. З б и в а л и ма. яка е гладка і легка. Зпанне і мо-
и-рііі засоби удосконалили для вас в д и т ь її і с т о р и ч н и й р о з в и т о к в і д і брікети, віяльця (вахлярі) свою найсердечнійшу подяку.
одні д р у г и х . П и с а л и п р о педа-
Old Gold цнгаретку, коіра іопорить н а й д а в н і й ш и х ч а с і в , к р и т и к у є пкрасОлі, а Л о ж е ї'цнліндер, я Василь Ємець.
гогів, про шкільнуjca.iro і т. д. сама за себе. Холодний t пріпмннП по-
кий є в е л ь м и п о х о ж и й н а ш а п

УКРАЇНЦІ, НЕБУВАЛА НАГОДА!


А про м а м у - д і й с н і с т ь ? Щ о шко- тяг сеї подивляючої ннгарстюі уоми- 'зведеггггя н а м а н і в ц і (крізу)
рюе горло і чарує смак. Нова науков;і ф р а н ц у с Ь к о г д е м о к р а т і ї і д о - ки, щ о ї х у К о р е ї н о с я т ь уря-
лі т р е б а в і д п о в і д н и х ф о н д і в ? меЄ)да, винайдена через P. Lorillard
Company, котра виробляє цигаретки к а з у є , щ о п р а в д и в а д е м о к р а - довці. Европейські гармонії
П р о с ю н а й в а ж н і й ш у с п р а в у ми
понад сто шістьдесять шість літ, усу- т і я е ц е н а й к р а щ а ф о р м а с а - в з я л и п о ч а т о к в і д к и т а й с ь к и х М І Т І Н Г И В І Д Д І Л І В У.Н.С0ЮЗА
не с к а з а л и н і ч о г о ! нула всю острість з тютюну. Ліятого Ще богато ніколи не думало стати властителем дому або якоїсь реаль-
то ви можете курити О. Gs. рано, м о у п р а в л і н н я н а р о д а , я к о ї го- ности. Тепер е нагода стати ним в гарних околицях міст PLAlNFIELD І ф т є т і в . Т а к и й одеіе ф л є т із по
А щ о сказатг: про наші ехо' SOMERVILLE, N. J . , де вже запроваджена вода, газ, електрика; в склепи,
полуднє і вечер. В них нема кашлю ч а т ќ о м 1 8 - г о с т о л і т т я п о п а в с я ) НЮ КЕНСІНГТОН, ПА. Бр. с а . А р х .
дмни, віча, конвенції? Т а м в с е ЦІЛОМУ вагоні. О! Gs. е ліпші. Вони л о в і ю ю ц і х о ю е т е , щ о с а м и й школи, церкви, станЃі, фабрики, де можемо постаратися вам о роботу. Там
ми маємо на продаж гарні доми від $ЗООО 1 висше та лоти по дуже дешевій у руки о д н о г о ф а б р и к а н т а ор-
Михаїла, від. 296, повідомляевеіі чле- ,
й всюди нам б р а к у є тої прецін- ліпші під кОждим зглядом. Ідіть до н а р і д — с е б т о н а й ш и р ш і в е р с т - нів, що надзвичайний мітінг відбу-
найблизшого вам спрадавці цигареток ціні від $ЗОО і висше. Коли купите лоту І схочете` будувати дім, ми побудуе- г а н і в у П е т р о г р а д ѓ і в і н ф л є т ) деться дня ЗО. липня, о год. ЇДЬ вече-
ної д і й с н о с т и . С к л и к у є м о віча ' попросіть о пачку. Ви^іе заведетеся. в и н а р о д а в д е м о к р а т и ч н і й с у - мо вам його після вашої вподоби на малі місячні сплати. По близші інформа-
ції голоситнся особисто або листовно та Тю білети на переїзд, до: 1S6— п р и м і н и в д о о р г а н і в . І д і т о ч а ром в Укр. Гали на Форт Евні. `Буде
д л я о д н о ї с п р а в и , а о д и н и ц і за- спільности е джерелом зако-
з а б а в а д і я б о д ь о п р и й ш л а в 19- справа пікніку, а якою задалеко чека-
раз п х а ю т ь т а м с в о ї партійні
вета, а предсідник звичайно так,
В - К О Ж ДІЙ У К Р А Ї Н С Ь К І Й життя.
НАУЛГЇИ І
нів — н о р м у ю ч и х горожанське
VALHALLA REALTY 4 IMPROVEMENT CO, і м с т о л і т т і з К и т а ю , а т а к о ж тіі 'до звичайного мігінгу. і справа
__, J збірки пушками, які прислав Комітет
п о б л а ж л и в и й , щ о не відбере Х А Т І П О В И Н Н А НАХОД№ Д а л ь ш е аналізує д - р Клод- 132 NASSAU STREET, R O O M 428, N E W Y O R K C I T Y н а й н о в і ш а г а р н а г р а мадЖОНГ, . Ороситься, щоби кождий С і і р о т и н ц я

де дістанете скору і чесну обслугу в своїй рідній мові, або впрост НА місце п о х о ж а н а г р у в д о м і н о зѓл. прийшов, бо се дуже важні спра-
C B O B O . J ницький парляментаризм і дій
ч я е н
I " с у те цілаІТИСЬ НАСОЛИСЬ
НАШИХ ЗЄМЄДЬ ДО НАШОГО репрезентанта на Loe-er Arm., Somerville, N. J . К і с т к и . 'ви. — Н Любчик, секр.
H

` с п р а в а з б у в а є т ь с я на нічім, в і - І Д Д - .
сію д е м о к р а т и ч н е в и б о р ч е пра-. потреба агентів, услівя дуже приступні. Голоситнся на повисшу адресу:
А С В О Б О Д А , ПЯТНИЦЯ, 2 9 - г о чЯИЛНЯ, 1927.

р у к и , п о в і д к р и т т ю т р у п а п. П е т е р - '

ш
падає в зневіру, опускає НА ЗОРЯНОМУ НЕБІ.
т р а т и т ь т в о р ч у силу. Инші знов) сон, ч е р е з те, щ о д о вннаймле-І
в и я в л я ю т ь с т о ю Н е щ и р і с т ь і не- н о ї к і м н а т и з л о ч и н ц я н і х т о н е НАТНЕТИ
гависть це тільки проти гноби- з а г л я д а в крім властительки, щ о Б а г а т о р а з і в п и ш е т ь с я В NACJ
Е М І Г Р А Ц І Я З Г А Л И Ч И Н И
теля, але й проти своїх ріжни- п о б а ч и в ш и застелене л і ж к о , і г о в о р и т ь с я , щ о я к е с ь там н е -
ДО
ми з а т і я м и , щ о н а н о с я т ь вели- р о б и л а т я м н і я к и х , п о р я д к і в . б е с н е т і л о к о л и с ь там б у л о ч и
ку ш к о д у г р о м а д я н с т в у в н у т - В к і н ц і п о ш у к у в а н н я п о л і ц і ї п р и б у д е н а й б л и з ч е д о З е м л і . А л е
рішньою б о р о т ь б о ю . " Ц ь о м у п о м о ч і т е л е г р а м , т е л е ф о н і в і ті міжпланетні віддалі навіть
А М Е Р И К И І К А Н А Д И
страшному лихові,' щ о підрн- радія увінчались успіхом. З л о - тоді, коли вони найменші, в с е
Як в і д о м о , і м і г р а ц і я д о С п о л у ч е н и х Д е р ж а в з Є в р о п и в і д к і л ь к о х л і т з н а ч н о ває національну силу непоро- чинця зловлено у полудневій ще такі великі, щ о д у ж е в а ж к о
обмежена. Особливо д у ж е обмежена із Середної та Східної Європи. Тимсамим обме- Б і л ь КІНЧИТЬСЯ сейчас
зумінн`ям, н е з г о д о ю і пепоша- Манітобі, в місцевости Кіларні, с о б і їх у я в и т и . А л е ц і к а в о , я к а
ж е к а пона з України, з о к р е м а із Галичини.
нўванням, неменгн як байдуж недалеко стейтської границі. є взагалі найменша віддаль,
Тому в останніх роках дуже мало прибуло д о Америки українських емігрантів.
Одначе і при цьому обмеженню, яке приписує американський {міграційний з а - ВІСТЬ о д н и х , а з р а д а д р у г и х , му- Посаджено його д о холодної, щ о буває між Якимсь небесним!
кон, Українці м о ж у т ь в д а л е к о б і л ь ш о м у числі п р и ї з д и т и д о С п о л у ч е н и х Д е р ж а в а н і ж снть виховання молоді проти я к о ї він за пів години утік б е з т і л о м і З е м л е ю . Я к т о б у л о ВІ
це б у л о д о с і . ' л ділати всіма силами й спбсоба ч е р е в и к і в , які й о м у осторожна жовтні минулого року, коли
А в СИХ случаях. всяку умілу, чесну і совісну пораду уділять радо підписані м і с ц е в а п о л і ц і я з н я л а з н і г . ДО- ч е р в о н а п л а н е т а М а р с т а к м о Я П-ОТВ АА.Р.А.п.і.1 ... ‚ З
к о л и н а ц і я не м а є з а н и д і
'г з а г и н у т и із в л а с н о ї в и н и . п е р в а на д р у г и й д е н ь з л о в л е н о г х т н ь о с в і т и л а ? М а р с б у в н а й
А М Е Р И К А Н С Ь К О - У К Р А І Н С Ь К І І Н С Т И Т У Ц І Ї .
О.П. в д р у г е з л о ч и н ц я , с а м е у хвнлі,' б л и ж ч е Землі, а с а м е б у в від-
котрі пересилають АМЕРИКАНСЬКІ ДОЛЯРИ ДО КРАЮ звичайно 1 телеграфічно; коли п р и б у в спеціяльний по- далений від нас 68 і пів міліона
ПОЛАГОДЖУЮТЬ всі старокраеві справи, а саме": ОПОРЯДЖУЮТЬ контракти, повновласти І т. д -
тяг з Вінніпегу з миогими по- кільометрів. Щ е б і л ь ш е набли
ко.івктують спадки в старім краю і Америці; ПРНГОТОВЛЮЮТЬ прогулькн Українців на найбільших D X S C H O L Y S
КОРАБЛЯХ до старого краю і назад, не горожанаи ВНЄДНУЮТЬ позволення на поворот в Америку; ЧОЯвВІК-ҐОРИЛЬ. ліцаямн і детективами. Чоло-' З И В С я б у в М а р с в серпні 1924,
ГЮЛАГОДЖУЮТЬ всі формальносте получені з виїздом до краю і назад; ОСНУВАЛИ І РОЗВНВА- вік-гори.ть опинився у вінні-}а с а М е на 5 5 міліонів кільомет- " L I N O - P A D S
ЮТЬ УКРАЇНСЬКУ ОСЕЛЮ У нровінціональній вязниці
пеѓській поліцінній в я з н и ц і . j рів, але в ж е б і л ь ш е н е м о ж е на-
Вінніпегу^ в Канаді, сидить
Т у т п і з н а л о й о г о 17 с в і д к і в . B i n J 6 . I H 3 H T H C H . Зате Венера, коли
в і д п о л о в и н и ч е р в н я с. p . , о ч і -
о д н а к ц і л к о м с п о к і й н о з а я в и в ' п е р е х о д и т ь м і ж С о н ц е м і^Зем-
куючи судової розправи, що
недалеко Ню Иорку, де по дешевій ціні можете набути землю.і дім. Будете ма свідкам, щ о вони о ш и б а ю т ь с я , 'л е ю , м о ж е при с п р и я т л и в и х о б -

несові
и свій бнзнес. Стараються о будівельний кредит для цезасібних,
іий з в і р у л ю д с ь к і м т і л і , з в і с -
відбудеться у падолисті, страш-
б о він н і к о л и н е б у в у В і н н і п е с т а в и н а х н а б л и з и т и с я а ж н а 4 0 J ЛРІБНІ ОГОЛОШЕННЯ
в Ріджайн, Саск., з яко- міліонів к і л ь о м е т р і в , тільки щ о
іий п о ц і л и х З л у ч е н и х Д с р ж а -
П О Р А Д И Д А Р О М . г о т о м і с т а т а к о ж б у л и с в і д к и т о д і її з о в с і м нс в и д н о . ПОШУКУЮ ТІТОЧІІІІХ сестер Мс.ія-
Весь загал Українців в Америці і в старім краю повинен користати наших ўслуг. Пишіть отже %Ь в а х ч о л о в і к - г о р и л ь , з а н г л і й с ь - Б а г а т о б і л ь ш е м о ж е н а б л и - ) пп Ромиіііішші, котра має неребув.пп
щ о його т а м бачили. Після у
та приходіть з довірим до своїх Інституцій, де Вам внгіднійше, як слідує: ка „ г о р и л а мсн", який з а д у ш и в в Канаді, і і 1а,заііі Дольпа, котра має
р я д о в о г о о п и с у в і н и і п е ґ с ь к о ' , з и т и с я д о н а с т і л о , в і д к р и т е ч е - перебувати в Shenandoah. Ра. Х ю би
п о н а д 20 а м е р и к а н с ь к и х жінок,
ю л о в і к - ґ о р и л ь з о в е т ь - І Р Е З д - Р А В і т т а в Б е р л і н і в 1 8 9 8 о них знав або вони самі, прошу іго.
Z A H A Y G L O B E S E R V I C E A R E A L T Y C O R P O R A T I O N п о п о в н и в ш и на н и х с т р а ш н и й п о л і п і ; тися иа адресу МЕЛЯНІЯ ПІШ-
с я И р л Н е л с о н , р о д о м з Калі-г, р о ц і , а с а м е м а л а п л а н е т а Е р о с ,
злочин зиаснлування. Зоветься Д У С ЖЕНА П. ТОМИ, 1 0 3 8 MONTGOMERY
TEL. ORCHARD 8968. ф о р и і ї , має 3 2 р о к и , с и л ь н о з б у - ; Н а й м е н ш а її в і д д а л ь В і д н а с м о - St., Sjrraeu.e, N. Y.
ЗО EAST 7th S T R E E T , NEW YORK, N. Y. вій И р л Н е л с о н а б о т а к о ж Ф а р - 171 -;
дований, є високий 6 і чверть` виносити 20 міліонів кільо- ж е

В А С И Л Ь З А Г А Є В И Ч , Т Е О Д О Р І. Г Р И Ц Е И , рел, та п о х о д и т ь з Каліфорнії,
с т о п и , а х і д м а є п о д і б н и й д о і м с т р і в і в 1931 р о ц і м и б у д е м о МИКОЛА ПЕТРИНА, живучий у Під.,
секретар з р о д и ч і в , з я к и х о д е н б у в лн ци, Австрія, пошуку'є Михайла Пеірн-
малпн. Служив при мяринарці{дійсно свідками явища, щ о ну і його сестру Анііу Петрину, родом
— або до — г л і й с ь к о г о а Другий е с п а н с ь к о
Злучених Д е р ж а в , з а к р н м і - і Е р о с п і д і й д е д о п а с м а й ж е н а з села Серафинці, Гал. Хі'оби про них
T . J . H R Y C E Y ft C O . , T H E S T A R S A V I N G S ft L O A N A S S ' N , го походження. знав, або вони самі, прошу згллосн-
пальні н а п а д и н а ` ж і н к и в і д і - ; в і д д а л ь 21,70Ю.ООО к і л ь о м е т р і в . тися до 17 !-S
329 SOUTH 4th STREET, 2173 PROFESSOR S T R E E T , В п р о т я з і п о с л і д н н х д в о х ЛІ" с л а н о й о г о д о д о м у д л я б о ж е - ' Ц Е б у д е п е р ш и й р а з , щ о н е б е - EMANUEL KLOUPAR,
PHILADELPHIA, PA., CLEVELAND, OHIO. а м е р и к а н с ь к і ч а с о п и с и п и с а л и в і л ь н и х , з в і д к и він н е б а р о м у - ' с н е т і л о так д у ж е д о н а с н а б л и - 168 Culbert St., Syr.cu.e, N. У.
у т і м а б о в ш і ш і м м і с ц и тік і п о ч а в о п і с л я д у ш и т и і б е з - ' ц т ь с я , а на в е я к н й в и п а д о к ц е
ПОШУКУЮ свого брата Юрка 3

з а д у ш и в х т о с ь в д и в н и й с п о с і б ч е с т и т и ж і н к и , Пе п о г о р д ж у ю - 1 б у д е п е р ш и й р а з , щ о м и б у д е
Хань. Хтобіі з
я к у с ь ж і н к у , я к о ї т р у п а н а й д е - чи о б р а б о в а н я м с в о ї х І ж е р т в . і м о п р о ц е п о і н ф о р м о в а н і . сам, нехай зголоситься .
т и м и м о р а л ь н и м и ц і н н о с т я м и д о л ю - б у д у ч ч и п у . Із т в о р і в г е н о п і д л і ж к о м , у к і м н а т і , ^ д е
Н а ' м у щ и н ніколи не и а п а д а в . ) Ц е в с е о д н а к о ж є н і ч и м в по- адресу:
П Р О Н А Ц І О Н А Л Ь Н Е В И Х О В А Н Н Я . к о ж д о г о г р о м а д я н с т в а є й о г о ніів н а р о д у т р е б а д о б у в а т и г о мешк'ала. З а г а л ь н о г о в о р е н о , 3 ж і н к а м и л ю б і ш в с е г д а д у ж е ' рівнаіші з я в и щ е м , я к о г о свід- JOHN CHANN,
В і д н а ц і о п а л ь н о ф в и х о в а й - д у х , с е б т о й о г о і д е ї , п о ч у в а н н я ' л о в н о г р о м а д я н с ь к у д у м к у , , на щ о д у ш и т е л е м є я к и й с ь ч о л о - R. F. D. 4, MUb
богато говорити, ж а р т у в а т и , ' к о м и ми були, хоча в більшій
ця з а л е ж н а д о л я н а р о д у . П р о і з м а г а н н я , т а чи він з д а т н и й ціональні ідеали, а з історії вік, п о д і б н и й ( в х о д і ) д о м а л -
в е с т и д и с к у с і ї , б е р у ч и з а т е м у ЧЯБФНІ н е с в і д о м о , ніччу з 26 на НА ПРОДАЖ дім на А кімнати, ло-
це д б а ю т ь навіть д е р ж а в н і на- д о ідейної праці, д о - ж е р т в е п н о - письменства н а й к р а щ і почуваи- п н - г о р и л я і щ о т у т і т а м й о г о
с п р а в и д о т и н а ю ч і релігії. П о ,27 ч е р в н я . Ц е б у л о н е б е с н е яви та 50x100, три блоки до фабрики, І
р о д и ; т и м б і л ь ш к о н е ч н е в о н о с т и і п о с в я т и д л я з а г а л ь н о г о ; п я й д у м к и , і д е й н у д у ш у и а р о - б а ч е н о . Усі с т а р а н н я а м е р и к а и - блок до школи.' Є: вода і ел-кірика.
т а к и х р е л і г і й н и х д и с к у с і я х о - щ е д у ж е р і д к е і є д и н е п а д о в г і маю 40 курок і качки, з важної прп-
поневоленим. Ц ю велику й ва- д о б р а замісць особистої кори-Іду, я к о ю йому житиби. ської поліції, щ о б и дістати й о г о б о є зникали. Нелсон п р о п а д а в часи. Н а п р о т я з і т и ж н я , а м о - І ^ продам лнш $1,900. і ш ш

ж к у з а д а ч у т р е б а с п о в н и т и на сти, я к у н а л е ж и т ь и і д п о р я д к у - 3 п и с ь м е н с т в о м л у ч и т ь с я ті у с в о ї р у к и , н і к о л и н е у в і н ч у - - - к а м ш ь у г л и б о к і й . о д і , а ж е й т р о х и д о в ш е к о м е т а N O U C - ^ S I ^ ! ^ " 0
" і " },,"
підставі історичної т р а д н ц і ' івати щ а с т ю з а г а л у , б о л ю д и н а , j с і ю н а ц і о н а л ь н е м и с т е ц т в о , щ о в а л и с ь у с п і х о м , з а в д я к и с к о р о -
н а р о д у т в о р ч и м и с и л а м и н о г о j б а й р о д и н а т і л ь к и ч а с т и н к и не т і л ь к и в к б р о б л ю є й п л е к а є с т и , з я к о ю ч о л о в і к - г о р и л ь V- ж і н к у , ш о з н и м д и с к у т у в а л а , В і н н е к е н а х о д и л а с я т а к б л и з ь - ! з і з л ^ , I W V O R K , N. Y. 3 7 ь

генія, а с п о с о б о м , який в к а ж е (‚народу. С в і д о м і с т ь к о п е ч н о с т и п о ч у в а н н я к р а с и , а л с й з б у т і к а в з місця, д е п о п о в н и в зло- з а х о д ж е н о з а д у ш е н о ю п і д й о - к о землі, щ о в і д д а л ь в и н о с и л а


МАЮ НА ПРОДАЖ добрі фарми.
п е д а г о г і к а , щ о б и м о л о д ь при-1 п р а ц і д л я з а г а л у в и х о в у є н а ц і о . д ж у є т а з а г р і в а є л ю б о в д о і д с а ч`ин, т а б е з н а с т а н о м у з м і н ю в а и - ' ѓ о л і ж к о м з в с і м и п о з н а к а м и м е н ш е я к 10 м і л і о н і в к і л ь о м е т - дорогі і дешеві, які хто хоче, по 60,
с п о с о б и т н д о б у д о в и м а й б у т Г н а л ь н у с в і д о м і с т ь я к п с р е д у м о - л і в , я к і к о н е ч н і о с о б л и в о ПОН н ю о д е ж і д у ш и т е л е м , т а с н і з н е - з н а с и л у в а н н я , а т а к о ж ч а с т о р і в . У з в я з к у з т и м в и р и н а л и 70, і 100 акрів, добрі землі, близько
н ь о г о нації. У тій ціли т р е б ;і'ву в с е л ю д с ь к о г о д о б р а . с и л ь н о п о к а л і ч е н у . т р і в о ж п і о б я в н , щ о з е м с ь к а а т - міст. І Шиї після угоди. Хто хотівбн
в о л с н о м у н а р о д о в і , я к щ о нс н о м у в і д к р и т т ю з а д у ш е н о ї жін- купити фарму прошу шісатн або їха-
виховати громадянського духа Ц и в і л і з а ц і я к о ж н о г о н а р о д у іфає в т е р я т и в о л ю й с и л у д о ви- кн, якЎ з в и ч а й н о ііаХОДЖСіІО під И р л а Н е л с о н а б у д е с у д и т и ! м о с ф с р а м о ж е з н а й т и с я в х в о - тн до мене, я сам є ТУТ фармером.
щ о в и я в л я є т ь с я не тільки с л о - в и т в о р ю є т ь с я з п е р в н і в в л а - зволеннн. ліжком. в і н п і п с г с ь к и й с у д п р и с я г л и х у і е т і к о м е т и , я к о г о т р і й л и в і г а з и . . J O S . SALYK,
R. F. D. 7, Rome, N. Y.
в а м и й н а с т р о я м и , а л е й діла сних і ч у ж и х . П о н е в о л е н и й на- п а д о л и с т і с. р . П о з а я к Н е л с о н ' м о г л и б и н а с в и т р о ї т и , а б о на
Однак наука й штука м о ж у т ь А л е в к і н ц і і д у ш и т е л е в н не
м и , щ о д е н н и м щ и р и м т р у д о м . р і д м у с и т ь п л е к а т и г о л о в н о в с е р о з в и в а т и с я т і л ь к и на п і д с т а в і п е д о м а г а в с я н і я к о г о о б о р о н - 1 в і т ь , щ о з е м с ь к а . к у л я м о ж е з у -
п о в е л о с ь , б о як к а ж у т ь , з б а н о к
Г р о м а д я н с ь к и й д у х к о н е ч н и й . с в о є , р і д н е , к о л и н е х о ч е п о п а - м а т е р і я . і ь н о г о д о б р о б у т у п а р о - д о ч а с у т і л ь к и н о с и т ь в о д у . Н е ця, м а н і т о б с ь к е п р а в н т е л ь с т в о 1 д а р н т и с я з я д р о м к о м е т и . Прн- НА ПРОДАЖ ФАРМА 75 АКРІВ,
дім 8 кімнат, 2 стодоли 12x30, сайло
с у с п і л ь н о с т и , щ о б и не завОЛО-Гсти п і д ц і л к о в и т и й в п л и в ч у - д у . Ч и м б о г а т ш и й н а р і д , т и м щ а с т я , чн щ а с т я х о т і л о , щ о ч о в и н а й м и л о й о м у д в о х а д в о к а З г а д у є м о , щ о т о г о с а м о г о б о я і другі забудований, 2 молоді коні, 4
д і л а в ній М ѓ і н ќ а з а о с о б и с т і ї - ^ ж ш і и і т и м ч и н о м в и н а р о д о в н - в и щ а м о ж е б у т и й о г о о с в і т а - л о в і к о в и - д у ш и т е л е в и т і в , щ о б и й о г о б о р о н и л и і щ о - л а с я л ю д н і с т ь з е м л і і в 1 9 1 0 р о - корови, 3 ялівки, 2 безрогії. 50 кўрий,
захоті- качки, гуси, пчо.тн, ПЛУГ, бором:!, ціла
ми з и с к а м и т а х и б а щ е б о р о т ь - ‚ т и с я . П р и р о д а р і д н о г о к р а ю к у л ь т у р а . А л е й н е м а д о б р о б у л о с ь в і д в і д а т и н а ш у с у с і д к у в і ; б н с у д н а д н и м б у в б е з с т о р о н - ці, к о л и т о н а б л и ж а л а с я к о м е - господарка. Продам за $.1800, югів-
б а з а п а р т і й н у в л а д у . Г н о б л е - , в п л и в а є иа т і л е с н и й і д у х о в и й у б е з о с в і т и . Т е м н и й н а р і д б і т а ' Г а л є я і б у л а м о ж л и в і с т ь , щ о кою $1.500. Ф а р ш в добрім положен-
п і в н о ч і , б р н т і н с ь к у д о м і н і ю Ка
Т

ЇЇ х в і с т з а ч е п и т ь з е м с ь к у к у л ю . ню, близько міст і молочарень. Голо-


' пий н а р і д п р и в и к а є д о п о с л у х у , ) у с т р і й л ю д и н и , ш о п е р е х о д и т ь д у є п о м н м о с в о й о г о н а й т я ж ч о - паду. К а н а д а , я к з в і с н о , в п о снтнся до: 170-7
а коли гнет п о с т у п и т ь , в и б у - з р о д у в рід і н а д а є н а р о д о в і ѓ о труду, б о тільки освіт,
новий ПОЛІТИЧНИЙ Цим разом такої небезпеки WASYL R W A S I U K .
р і в н а н н ю з і Злученими Д е р ж а
х а є с а м о в о л я , я к ц е б а ч и м о й У і й о г о х а р а к т е р . Ц і н а р о д н і о з н а - ' з у є д о р о г у д о д о б р а . Д о б р о в а м и с с в е л и к е с е л о , б о і нс П Р О Ц Е С у ЛУЦЬКУ. ис б у л о , б о х в і с т к о м е т и П о п е - R. 4, CentervUle, P . . , Cr.nford Co.
к а
В І І І

д і т е й , щ о т о їх б а т ь к и чи н а - , к н з а т и р а є м і с ь к е ж и т т я ч у ж и - о д и н и ц ь з а л е ж и т ь в і д д о б р а д а р м о н а з в а л и її І н д і я н е К а н а д а В т о й час. коли щ е й ш л а р о з - І н е к е б у в наклонений не в


сгавникн д е р ж а т ь під строгим нецькими з а г а л ь н а — с е б т о с е л о ; а на с е л і не т а к п р а в а 5 3 о с к а р ж е н и х У Л у ц ь к у , І с т о р о н у З е м л і , а в з о в с і м п р о -
виливами, проти я-'загалу, бо тільки НА ПРОДАЖ ДІМ
на 4 фамілії і два склепи, ло 4 кімпл-
и а д з о р о м . П о г о д и т и цю індиві-JKIRX т р е б а о п и р а т и с я . г р о м а д с ь к а праця ц і л о г о паро- с к о р о с х о в а є ш с я , як в місті. І д о р у ч е н о а к т оскарження, н о - і т и и и о м у н а п р я м к у . А л е к о л и б I" иа рояину, гез і електрика. Піна
дуальну вдачу людини з гро- Л ю б о в рідної землі, де р о - ду годна його д о б у т и , том вим 54 о с к а р ж е н и м з а я к и й с ь _ н о б у л о инакшс і коли-б в о
$12,00. Готівкою S3.000. Голоси іися на
н а ш д у ш и т е л ь небаро.м д о с в і д х в
адресу:
і с т
7,,.г,
мадянськіім духом м а є в и х о - ( д я т ь с я й ростуть національні тільки одна доцільна з б і р н а ч н в т о г о на с о б і . П р и ї х а в д о о к р у ж к о м . П р о ц е с в і д б у д е т ь с я комети засягнув б у в иа- ROSE СНОМКА.
в і т ь

ваиня молоді. Т р е б а зараня ло-"силн, треба плекати, познаком-j праця цілого народу становить осінню. І нашу а т м о с ф е р у , т о нічо- 199 Green Street,
Вінніпегу, як л и ц ю є ДЖЄНТЄЛ
о г н а м б у л о б и не с т а л о с я . П р и Brooklyn, N. V., Green point.
мити вроджене самолюбство,і'люючи м о л о д ь д о к л а д н о з рід- силу, щ о м о ж е д о к о н а т и т а к о м е н о в и з і С т е й т і в , а в т о м , XO^
що витворює нелад у грома- ним краєм і з усім, щ о з ним го великого й т р у д н о г о діла, б о Д Л Я КУПНА або продажі до- помочі спектроскопу ствердже
в и п р о с и в с о б і ї з д у па нім, с е й
ів а б о з е м л і , як р і в н о ж в с п р а - н о , щ о - в м р я к о в и н і і х в о с т і ВСІ СУДОВІ СПРАВИ
дянському ж и т т і . Ц е з а в д а н н я { в я ж е т ь с я . З б е р і г а т и в с е , і най-1 „ г р о м а д а великий чоловік" час з м і н и в о д і ж і д а л ь ш е д о
ві о б е з п е ч е н н я , г о л о с і т ь с я д о : к о м е т и ВИКОНУЄТЬСЯ ЗДІБНО, ЧЕСНО І ПО УМІРКО-
помагають виконувати діточі‚дрібніше', ш о своє рідне, це r o - ^ o такої громадянської праці находяться: вуглевий
свого поганого діла. Наймив PETER KOWALCHYK, ` ВАНІЙ ЦІНІ.
гри і забави, щ о приневолюють ловне з а б о р о л о винародовлен-: треба заправляти вже молоде к в а с , сільний к в а с , ціян і инші Я е в снілцї із добре знаною і ло-
с о б і к і м н а т у прн С м и д ўлипі т а 613 HUSSA ST., LINDEN, N. J .
одиницю п і д п о р я д к о в у в а т и с я і н я , о с о б л и в о п о н е в о л е н о г о на- п о к о л і н н я , а л е не о д н и м и сло- .1 с п о л у к и в у г л е в о г о ,і с і л ь н о г о важною фірмою
ейчас вечером заманив д о TeJ. Lind.n 3222.
і Ѓквасу. А л е всеї т о ї м а т е р і ї в DORMON Љ 8UCKLEY
. з б і р н і й в о л і т о в а р и ш і в . Ц е й за-j роду. вами, а практичними вправами 14-літну дівчину, Л ь о л ю К а в е н , 1209 Liberty B i d , . . м

родок громадянського духар Н а й в а ж н і й ш о ю о з н а к о ю від- п р и з в и ч а ю в а н н я м до гуртової к ХОЧЕТЕ купити АБО ПРО- х в о с т і к о м е т и так м а л о , щ о во- N. Е. Cor. Broad A Che.tnut Street.,

Я"
щ о п р о д а в а л а на у л н ц і ш т у ч н і
плекати би далі і в инших гурт- рубности народу, це й о г о м о - п р а ц і в співацьких, музичних, ДАТИ дім, БНЗНЕС АБО фнрму.'на р о з п у щ е н а в з е м с ь к і й а т м о PTHLADELPH1A, P A .
цвіти і з а д у ш и в ш и , збезчестив
ках молоді, щ о мають поважні-'ва. Н а р і д не з л и в а є т ь с я з чу- театральних, читалі.нниих, ко- Z X T S S B Z L S K ^ " " а би . с а м і т н а . В
(Tel. Rittenhou.e 6233)
і п о к а л і ч и в а т р у п а її з а п х а і Можу_ мпевнити українських лю-
Щі ціли, на пр. спів, м у з и к а , т е - І ж и м зовсім, доки у д е р ж и т ь о п е р а т и в н и х , ру х а н ќ о в и х , с п о р - п і д л і ж к о , на я к і м с п а в . Н а д р ў ЗАЛАГОДИТИ ЯКУНЕБУДЬ ПРАВІЃЎ С П Р А В У , ' д і й с н о с т і ! н а ш а з е м л я п е р с й ш - ГДеи, моїх `приятелів, точною обслу-
атр, п л а с т , к о е п е р а т н в н і т . п . ' с в о ю м о в у , я к а м о ж е с т а т и к о - , т о в н х , п л а с т о в и х і т . п. у с т а п о - ^ Г А ^ Г Г П Є Ж Л ^ ^ б у л а р а з ч е р е з х в і с т к о - 'гою, без жадних короводів. у ріжних
ий з н о в а д е н ь на п е р е д м і с т ю )
Громадянське вихов'ання зма-'ждої хвилі підставою відро- вах. EiUto Broker, 4309 Genn.ntown Ате.,. М С Т И , а ТО В 1861 РОЦІ. судових справах. Чесне і справедливе
В і н н і п е г у В л м в у д . д е с ь с п о л у д Phil.delphi... Ра. трактованне всіх. 142_
галося від часу д о часу з інди-Ідження народу. А я к щ о завм-j Національна свідомість виро- Комету Понс-Вішіекс відкрив T W O D O R E J . SWYSTUN.
з а д у ш и в молоду жінку Пе J ч а с і т е п е
в і д у а л ь н и м о д и н и ц і , д о к и не у-.`ре р і д н а м о в а , т о з а г и н е й н а - с т а є з п р и р о д н и х і к у л ь т у р н и х КИПІ ,І. M V I F I Р І " Н ' ь о г о поворотўі Домашня адреса:
тсрсон, щ о недавно приїхала до
згідиено о б а напрямки, шаную- 'ціоальність, хочби о с т а л и с я д . е р в н і в н а р о д н ь о г о ж и т т я ; во- , Г Ш , Г ^ М Ш Т ^ ^ е, і а с т р о н о м Г . В а н Б і с - 7вв
д о
N. 22nd St.,
с
PbiI--J.Ipbb, P . .
о и ц я

с в о г о ч о л о в і к а з Ірляндії
чи людські права одиниці ў'всі инші ознаки національної;иа лучнть громадянство нан- ПРОДАЖ АБО в А Ж У . " "'брок И Т Є Р Є С І
в обсерваторії Джеркс, T-J. P-PUR s i a o .
двома маленькими хлопчиками,
з в я з к у з її о б о в я з к а м и с у п р о т и ' в і д р у б н о с т ѓ і . М о в а т о к р о в , в і д с и л ь н і ш е , т а к щ о в о н о готове ПОСЛЩНІМ Р О Щ І при помочі 2 7 - с т о п о в о г о телє-'
з котрих оден має 3 а другий
громадянства, тому щ о обоїх якої залежне ж и т т я нації. То-^до праці й посвяти за удержав- m^MJ^ljfr (скопу. З початком місяців бе- . . Т А Л І И С Ь К В Г А Р М О Н І Ї
літ. С ю ж і н к у р і в н о ж з а д у ШОГО НА ЗАГАЛЬНУ СУМУ $ 3 2 5 , 9 0 0 . 0 0 і
ІВІГРОБЛЯ-
доля однакова, бо „ щ о будеіму найголовнішим з а в д а н н я м н я - н а ц і ї ' т а її р о з в і й . Т р и в к і с т ь шив, з б е з ч е с т и в і з а п х а в п і д ВСВ НАШІ КЛІЄНТИ ВПОВНІ ААДОВО-
1 р
' "вітня, травня і ч е р е н я . ^ е з н я

громаді, те буде й бабі". До.національного в и х о в а н н я є на- і ж и в о т н і с т ь н а ц і о н а л ь н о ї


сві- л і ж к о . Д о п е р в а к о л о півночі, -ЄНІ З НАШОЇ УЧАУГИ. ні в і д д а л ь в и н о с и л а 140, 9 5 , 6 0
громадянського виховання на-івчити молодь любити
й гнану- д о м о с т и з а л е ж н а в і д з д а т н о с т і ! з а с у м о в а н и й і занепоко'єний і свій маєток,"хай голоситься "ЛО
к л и к а в Німців с т о літ тому, в вати рідну мову, в ж и в а т и й б о - переховування традиції і в і д н е п р и с у т н і с т ю жінки, чоловіќї і середині червня віддаль т а ви
час ї х н а й б і л ь ш о г о у п о к о р е н - і р о ц и т и її в с е і в с ю д и , т а н л е - т в о р ч о с т и н а р о д н ь о г о г е н і я , ІДІТЬ т а м , д е с к о р у ‚'носила 15 м і л і о н і в к і л ь о м е т р і в .
пані П с т с р с о и , щ о в е р н у в з р о - І чесну ўслугу.
ня, ф і л ь о с о ф Ф і х т е , а Д а н і л о в - - к а т н її ч и с т о т у й к р а с у . j Т р а д и ц і я т р и м а є н а ц і ю в к у - б о т и , н а й ш о в її б е з д у ш н е т і л о , Ц я комета зачисляється д о най-
V. B O H A C H E V S K 1 , менших. Колиб вона иавіть бу-
скі с к а з а в с в о ї м з е м л я к а м , щ о ! Побіч мови дучить нарід й о - ' п і , а т в о р ч і с т ь н а ц і о н а л ь н о г о під л і ж к о м , д о я к о г о поклав)
Re.l ѓ - t . t . Broker,
в і д н а л е ж н о г о з р о з у м і н н я й в и - , т о і с т о р и ч н а д о л я — м и н у в ш и - ( г е н і я в е д е її в п е р е д . Т р а д и ц і я с п а т и з г а д а н и х д в о х х л о п ч и к і в . ла с т р і н у л а с я з з е м л е ю , т о м и
- Ат.^ РЬА., Ра.
к о ч у в а н н я т р о м а д я и с ь к о г о в и - л і а , ш о р і з б и т ь й'ого х а р а к т е р , ц с п а м я т ь з б і р н о ї д у ш і , ' а т в о р П р и к л и к а н а п о л і ц і я р о з п о ч а л а булиб свідками щ о найбільш
х о в а н н я г р я д у ч о г о п о к о л і н н я ( й о г о н а ц і о н а л ь н у д у ш у . І с т о р і я ч і с т ь її' і н т е л і г е н ц і я . О б а ці с л і д с т в о . Н а п і д л о з і , п і д л і ж - j прегарного дощу спадаючих!
—вХ. Пишіть ПО даровия к а т а л о г .
з а л е ж а т и м е , ч и й „ б у д е м о : чи і'рідного н а р о д у п о в и н н а п і д н о - ' п е р в н і , т р а д и ц і я і т в о р ч і с т ь , ком, з візд. Зударения з ядром мог-: WJATTA 3ERENELU CO.
найдено старе робітниче
худобою, безіменними р о з б и т - с и т и національну свідомість, зя-'становлять духа н а р о д у . ВідІ у б р а н н я , я к е п о л и ш и в злочи- 1014 rUu.Ic.Urjd А т . _ D . p L 131. л о 6 м а т и
_ _ _ _ ^ _ , поважні наслідки, але
„ " C H I C A G O . ILL.
нами, н е р а з п р и п а д к о в и м і м е - ( с о в у в а т и причини к о ж н о ч а с н о - ц ь о г о д у х а з а л е ж и т ь д о л я на- нець, п е р е б р а в ш и с я с а м в нове) И О І У 4 Є J O Л О ‚ т і л ь к и т о д і , к о л и б те я д р о с к л а - 1

х а н і ч н и м з л і п к о м ж и в о т и н , чи г о упадку, аЛе одночасно'роду, з а л е ж и т ь , чи в і н г о д е н у б р а н н я п. П е т е р с о н а , я к е н а й - в с а м і м Н ю И о р к у н а н и р к о в і ! и - и х тверди.- час-JI д а л о с я 3 б І л ь

р о з у м н и м у п о р я д к о в а н и м г р о - ' с в і т л и м и п р и м і р а м и з а г р і в а т и з б е р і г а т и одідичепе д о б р о і шов в х а т і . На д р у г и й д е н ь в і д - х о р о б и м и н у в ш о г о р о к у . Нс! т и п ,

ЎГЕТРО Я Р Е М А
мадянством, ріжним у п о д р о б и - д у ш і д о спільної думки а ж д о т в о р и т и нове. Завданням, на- найшла поліція украдене у - п о з в о л ь т е с т а т и с я і ви ж е р т в о ю
У К Р А Ш С Ь І О Ч Р І ГЮГТЕБИА-г.
цях, а л е згідним т а м , де ` х о - . с а м о п о с в я т и . і ' ц ї о н а л ь н о г о в и х о в а н н я є в и - б р а н н я п. П с т е р с о п а у с к л е п і j н е х т у ю ч и б о л і і н е д о м а г а н н я .
днтиме про суть найважніщої Крім рідної м о в и н історії т в о р ю в а т и й з а к р і п л ю в а т и в ношених у б р а н ь , д е з л о ч и н е ц ь П и й т е б'огато в о д и 1 п о п р о Х О Т І В ІТЕРЕІІЛИСТИ
с п р а в и : ж и т т я чи п о в і л ь н о г о с т а н о в и т ь рідне п и с ь м е н с т в о " м о л о д і ц ю з б е р і г а ю ч у й таор- п о л и ш и в й о г о , к у п и в ш Я с о б і б у й т с
Ж Е Н Е В С Ь К Е О З Е Р О .
р о з к л а д у й с м е р т и " . Успіх в е - п р е в а ж н и й чинник у н а ц і о н а л ь - чу'силу.
( там д р у г е , и и ш о ї к р а с к и . К і л ь к а
л й к и х п е р е с т р о ї в з а л е ж н и й від нім в и х о в а н н і ; б о п и с ь м е н с т в о , Н е в о л я о с л а б л ю є ці д в і с и л и д н і в т р е в а л а н а г і н к а в і п н е п е г - Ф р а н ц у с ь к и й п л и п а к Ѓ о с Мі
шель намагався переплисти же- ІАНИМА^СЬ^ПОХрМНЛМИ
в н у т р і ш н ь о ї в а р т о с т и л ю д и н и і а п е р е д у с і м п о е з і я є н а й в и щ и м : С л а б о д у х и й с а м о л ю б и не з б е - с ь к о ї поліції з а н е з в і с н н и з л о -
И С Л 0 В 0 М Д У , Ш Н А Р 0 Д У Й 0 Г 0 Г А
иевське о з е р о . А л е п о 12-ти г о - . І
T ^ ^ L L ? R I U ^ U U Ї ' ? ' ' Р ' ^ Ь .‚аціональногр і д о б р а , чинцем.
? В межичасі найдено ..O., U B U . ьлави мочевого стімулянту г о

в и х о в а н н
" ' То- ідеалів, с т р а ж д а н ь і р а д о щ і в , м і н я ю Т ь ї х з а л а с к у г н о б и т е - т р у п а д ѓ в ч я н к и , я к у д у ш и т е л ь ! Напіональннй Середѓѓиќ в Голяидїї від
; а Плавби, він м у с і в в р е з и г - я и н а х 1.28 Е , 7 Њ S T R E E T ,
X a n T , , , t a x т р н в е л М Ч , т и 3
г о ж а д а є , т о г о о ч і к у є Іиаргд ж е р е л о м н а д і й і с и л и н а р о д у ' л я . А б а г а т о з т и х , у к о г о г н е т н а с^а м п - е р е д з а^д^у ш и в^, а я к о г о т о І S , o B . ^ L n . ' - "У^та виіеі спроби, б о мусів n NEW YORK .ОТУ
від своїх провідників. Найви- д о життєвої боротьби за с в о ю викликує спроюів
о п і р , п о - т р у п а в і д к р и т о дотгерва д в а дні JK HFA
Telephone: Ordaarel 2568
ячці І не беріть імітацій.
І И І І І И И І , , , , , , , , I