You are on page 1of 4

SVOBOD A

УКРЛ1І!С.^ИІт^ШІЕВІ^ . UKRAINIA N DAIL Y УРЯДОВИ Й ОРГА Н ЗАПОМОГОПО Ї
УКРЛ1І!С.^ИІт^ШІЕВІ^ .
UKRAINIA N
DAIL Y
УРЯДОВИ Й
ОРГА Н
ЗАПОМОГОПО Ї
ОРІ^а ^ціі ''у ^АШСЬКІИ 1
НАРОДНИ Й
OFFICIAL
ORGAN
O f THE UKRAINIAN
NATIONAL
ASSOCIATION. Lac
СОЮ З
В
ЗЛУЧЕНИ Х
ДЕРЖЗДЛ ^
АМЕРИКИ .
-
в
и
ГРИ
ЦЕНТИ .
РІК
XXXV .
Ч.
177.
Джерз и
Ситі ,
Н
.
ДЖ.,
второк ,
2.
серпня ,
1927 .
VOL.
XXXV .
No .
177 .
Jerae y City,
N .
J. ,
Tuesday .
Augus t
2 .
1927 .
THRE E
CENI 1
ТРШАШІОНОВИЙдопомоговии
СТРАЙ К
МАИНЕР Ш
У
НАН -
НЕІОСТАЧ А
МЕШКАЛЬНИХ )
АМЕРИКАНСЬКИ Й
,
тікок.
ПРИНЦ КАРЛО НЕ
ДОМІ В
У
НІМЕЧЧИНІ .
МАНТІЙ .
ФОНДДЛЯФАРМЕРІВ
ста-І
БЕРЛІН ,
29.
липня .
—З і
ПЛІГПКОК .
ПА.,
В
.
однім
селі
ходорівськог о
ЗРІКСЯ ПРЕТЕНС1Й
ДО ПРЕСТОЛА
тистичног о
звіту;
оголошеног о
— 5(Ю
Вчер а
майнерів ,
запити х
пов.
селянк а
Загробе.тьн а
дв
а
диесь
показується ,
щ
о
Пі -
у
Вес т
Цантіко к
Ко.і
Ко. ,
вий
рок и
висилал а
грош і
свом у
му
ПРЕЗИДЕНТ КУЛИД Ж
ПОГОДЖУЄТЬС Я
Н
А
ІІРЕДЛОЖЕН -
меччипі
.'5
міліони
люде й
не
ма є
жсв і
д
о
Аргентини,
який
вічно
шли
н
а
страйк .
Причино ю
БУД Е
ПОВИНУВАТИС Я
покликов и
румунськог о
Н
Є
ЦЕ Ї
СПРАВ И
КОНГРЕСОВИ .
де
мешивтн . У звіті зазначуять -
плака в
в
листах,
щ
о
лежит ь
не
страйк у
є
це ,
щ
о
компані я
НАРОДУ ,
v
РЕІІІ Д
СИТІ ,
Сав т
Дакота ,
31 . липня.
форми .
— Справ а
допомог
и
ся,
щ
о
держав а
буд е
потребу -
дужий .
Згодо м
виявилося ,
щ
о
впровадил а
нові
вози ,
як
і
є
фармера м
набира є
остаточн о
реально ї
Уря д
згодивс я
ПАРИЖ ,
ЗО.
липня .
Бувши й
наслідки ќ
румунськог о
пре -
ват и
000,000
апартаментів ,
що -
иі листи
писав якийс ь
йог о
зн
а
більш і
від
ноиереднн х
і
майџє-
прслложнт и
на
найблищі й
сесії
Конгрес у
зако н
пр о
асигиат у
стола ,
принц
Карло ,
повідоми в
днесь
представител я
Ессоші -
бн
помістити
у
ни х
рівне
чи -
йомий ,
б
о
Загробельпи й
номе р
і
приходитьс я
добуват и
з касн
державно ї
$30О,000,000,
призначени х
на
допомогу ,
фар
-
ейте д
Пресе,
ш
о
він
вс е
щ
е
уважаетьс я
претенденто м
д
о
ру-
с
т
о
родин,
складаючихс я
з
4
д
о
у
шпитал і
в
Н
ю
Порќу .
більш е
вугля,
щоб и
виповнит и
мерськн м
кооперативам . З
то
ї
сум и
має
бут н
вжит о
$25,000,00 0
муиськог о
престола .
Сво є
зреченн я
престола ,
як
е
Карл о
під-
5
осіб .
ці
вози ,
а
робит и
їм
приходить -
на
будов у
складі в
і молочарень ,
н а переведеѓѓне
властив у
а
далі
так у
сам у
сум у
буд
е
писа в
чере з
свог о
уповноважненог о
представника ,
а
як
е
про -
збудований
потрібних
з
а
т
у
сам у
заплату .
Майне-1
я
к
ГОЛЯНДЦ І
ПОБІЛЬШУ -
можн а
витратит и
плину.
Решт а
себт о
$250,-
‚голосил о
румунськ е
правнтельств о
дня
4 . січня
1926,
уважа є
страйк,
до-і-аЄШкаНь
буд е
потреб а
30,000,-f
І)іі
вийшл и
отж е
иа
ЮТЬ
УПРАВИ Ў
ПЛОЩУ ?
(JW,000
піде
на
допомогу .
Карл о
тепе р
за
вимушене , а
тимсами м
і
з
а
необовязуюч е
його .
'ООО
маро к
(окол о
$7,500,000 )
і
'
магаючис я
підвищенн я
заплат и
В
то
й
властив у дорогу .
в
спосі б
дума є
уря д
звест и
справ у
допомог и
фарме -
Від
трист а
літ
Голяндці
б.о-
Карл о
заяви в
рівночасно ,
ш
о
він
уважаетьс я
з
а
управіќ -
х
т
о
з
державни х
мужі в
не
мо-
воза .
рам
на
Справ а
стабілізаці ї
цін
на
фармерськ і
рютьс я
з
морем .
Д
о
цьог о
при-
ног о
д
о
особисто ї
інтервенції,
хотя й
при
ті м
полишаєтьс
я
е
придумати!
плину,
в
який
продукти
перейд е
руки
сами х
фармерів .
На
дня х
відбудетьс я
МУШУЮТЬ
їх
обставини .
Кра н
ЛЬОЯЛЬНИМ
румунськи м
патріотом .
ѓосіб
зібрати:
та
к
величезну
тут
конференція ,
в
якій
возьм е
участ ь
президен т
Кулид ж
т
а
ликий,
а
число
населення
„Коли б
румунськи й
нарід
вида в
д
о
ньог о
поклик ,
т
о
він
судово ю
дорого ю
до -
визначні
республикаиськ і
сенатор и
т
а
секрета р
торговл і
Гу -
рост е
з
рок у
н
а
рік.
Велик а
є
то
ї
гадки ,
ш
о
йог о
обовязко м
буд е
повинуватис я
сем у
по -
БИВАЮТЬС Я
ГРОШИ И
А
вср.
Кулид ж
вж
е
одобри в
то
й
плян ,
а
на
конференці ї
будут ь
ількіст ь
Голяндці в
.виїзджа є
кликови".
,
УКРАЇНСЬКИ Х
ІНВАЛІДІВ .
обговорен і
тільки
детайлі .
ЖІНК А
КОНЗУЛЕ М
У
ПАЛЕ -
д
о
кольоній
з
а
морс .
Т
а
вж
е
Сейчас ,
по
одержанн ю
сеї
звернулас я
Ессошіейте д
І
І
Ю
ПОРК .
29.
ЛИПНЯ.
Н
а
Нови й
проек т
допомог и
фармера м
предбачу є
Федеральн у
така
природ а
у
людей ,
щ
о
най-
Пресе
телефонічн о
з
црозьбо ю
вістки
її потвердженн я
о
т
а
небаро м
СТИНІ .
таганн е
уряді в
Січий
Воѓда -
Фармерськ у
Раду,
як
а
буд е
складатис я
з
тро х
членів,
а
яку
иа-
радш е
держатьс я
рідної
землі.
і
одержал а
йог а
з
палат и
принца.
і
Хмельницьког о
т
а
Чорно -
ЄРУСАЛИМ , 2 9 'липня .
ЃЦ.
значить
президен т
і
секрета р
хліборобства .
Отж е
щоб и
бул о
на
чім
жити,
морсько ї
потягнен о
д
о
судово ї
лестина
дістала
першог о
кон-
Чере з
ту
допомог у
не
буд е
ніякої
шкод и
дл
я
консументів .
Голяндці
взялис я
осушуват и
відповідальності !
п.
Іллю
ли
жінку.
Є
нею
панна
Фреп -
Фармерськ і
подуќт и
н
е
подорожіють ,
тільки
самі
фармер н
болота ,
озера .
В
давніши х
ча-
Шкварк а
з
а
повернення'
на
вла -
Кель,
секретаріГа
голяндськрг о
переберут ь
розпродаж у
фармерськи х
продукті в
в
сво ї
руки.
сах
втратил и Г`оляндці
800
ти-
БРАТІННС ПРОТИВИТЬСЯ ЇЗДІ КОРОЛЕВОЇ МАРІЇ
ДО
ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВ,
сний
ўжиго ќ
суми
6 1
долярів .
банкир а
і
сіопістнчного
провід-
ся
ч
моргі в
орно ї
землі ,
як
у
зал-
.('браних
минувшог о
року
и
а
інка. Яков а
Канна, яку
назначе-
ляло
море .
Вони
завзялис ь
і
ві-'
ҐЗВБРНОР СМИТ ВИПРАВДУЄТЬСЯ Зі СВОЄЇ ГОСПОДАРКИ.
боїтьс я
ЗРОСТ У
її ВПЛИВІВ .
іазарі
в
Січи
н
а
українськи х
ю
конзулс м
у Єрусалимі .
Вон а
дібрали
втрачену
площу
з
иро-х
ЦИФРАМ И
ЗБИВА Є
СВОЇ Х
ВОРОГІВ ,
Щ
О
ЗАКИДУВАЛ И
ива.іідів.
іайме
місце
Канна,
щ
о
вибрав -
БУКАРЕШТ ,
Пропонован а
подоро ж
короле -
центом:
при
помоч і
відповідн о
йом у
розтрати ў
господарк у
і
НАДМІРН Е
на
довш у
відпустку.
вої,
вдов и
Марії,
д
Злучени х
Держа в
сталас я
тепе р
найголов -
П.
Шкварк а
арештован о
в
будовани х
гребел ь
і
шлюзі в
податков е
обтяженн є
стеиту .
ніши м
питанням
31 . липня.
о
румунсько ї
політики,
яке
навіт ь
поставил о
на
вівторо к
у
мешканн ю
гр.
Івана
вони
осушил и
півтора `
міліона
други й плян МОЖЛИВИЙ поворо т принц а Карл а д о Румунії .
други й
плян
МОЖЛИВИЙ
поворо т
принц а
Карл а
д
о
Румунії .
Редчука.
Після
вступног о
пере-
ОЛБАНІ ,
31 .
липня.
В
свої м
річнім
фінансові м
стейт -
моргів. Том у
ГОЛЯНДЦІ
залюбки )
РАДЯНСЬКИ Й
УКРАЇНСЬ -
Преміе р
Братіян о
противитьс я
тій
подорож і
як
найзавзя -
хання
суддя ,
взявш и
пі д
у
-
менті виправду є
себ е
говерно р
Сми т
пере д
закидам и
респу-
повторюют ь
приповідку :
„Бо г
к
и
й
міністе р
відвіду є
тійше ,
головн о
чере з
те ,
щ
о
тим
способо м
зрослиб и
"ВПЛИВИ
бликансько ї
опозиції ,
як
а
осуджувал а
йог о
фінансов у
госпо -
вагу ,
щ
о
тут
ходит ь
о
гроші ,
зі -
сотворн в
світ ,
але
-Голниді ю
со -
жидівськ і
ОСЕЛІ .
королево ї
Марії
в Румунії
і
вон а
запевнилаб и
соб і
місце
в
ре -
дарќу,
заповідаюч и
великий
дефіци т
иа
біжучи й
рік.
брані
на
так у
благородн у
ціль.
твори.ти
Голяндці".
В
остап -
геішії,
квлиб и
їй
повелос ь
дістат и
в
Америц і
позичк у
для
Ру -
: на
допомог у
інвалідам,
иос-
МОСКВА .
13. липня.
Укра -
Голяндц і
О
т
о
говерно р
Сми т
виказав ,
ш
о
новий
фіскальни й
рік
за -
мунії ,
яко ї
Румуні я
так
дуж е
потребує .
новн в
поставит и
обвннепого .
нськнй
радянський
міністер
висушит и
озер о
мор е
чинае
з
касово ю
надвнжко ю
в
сумі
$13,965,345.
Збільшенн я
пере д
лав у
присяглих
суддів.
Шліхте р
відвіда в
недавно
жи -
Зюйдерзее ,
четвер -
податкови х
тягарі в
виправду є
Сми т
побільшення м
видаткі в
П.
Шкварк а
випущси о
на
вол ю
дівські
оселі
у
полудневій
У
-
тини
часа х постановил и
велике
величини
це
краю .
Пр о
думал и
вони
иа
такі
ціли, як
школ и
і
дороги .
Б
о
з
$135,961,870 видаткі в
при-
ПРИНЦ КАРЛО ХВАЛИТЬ СВОГО БАТЬКА.
`
`
раїні
і
тепе р
вида в
зві т
про
те,
вже
250
літ.
Та
поважн о
д
о
ие-
нача є
н
а
допомог у
школа м
$71,778,225,
н
а
удержанн я
дорі г
їй
зложеин ю
„бсйла "
в
сумі
щ
о
та
м
Міністер
рішу .
реведення
в
житт я
взялис я
І'о-
.'27,901,008,
а
н
а
ііигтитути
дл
я
умов о
ларл х
$12,016,423;
1,000
долярів ;
„бейд "
зложи в
КАЖЕ ,
Щ
О
ВІН
ПОВИНЕ Н
ЗВАТИС Я
„ФЕРДИНАН Д
ляндпі
щойн о
тепер .
Довг о
Сми т
каж е
в
свої м
стейтмснті ,
ш
о
він
н
е
боїтьс я
ніякої
.
Іван
Редчук.
перечив
поголоски ,
щ
о
ЛЬОЯЛЬНИИ" .
працювал и
інжиніри
на д
ЦЛя-
критики
своє ї
господарки ,
б
о
він
знає ,
ш
о
публик а
наріка є
на
жидівські
купці
берут ь
землю ,
ивают ь
як
помічне
сред-
ном.
І
14.
червня
1918
р
.
інж .
податк и
тільки
тоді,
коли
бачить ,
щ
о
з
тих
податкі в
нема
ні-
ПАРИЖ ,
31 .
липня.
— Румунський
принц
Карл о
оголоси в
хлопец ь
застріли в
Лені,
тоді
міністер
публичпих
яког о
хісна.
ств о
до
ведення
торговл і
по
мі-
статтќі
у
парнжськи х
часописях ,
у
якій
вихвалю є
під
небеса
другого .
тах.
Рівно ж
заперечи в
він ,
щ
о
робіт ,
оповісти в
декретом ,
щ
о
характе р
свог о
покійног о
батька ,
корол я
Фердинанда .
Насам -
Жид и
не
обробляют ь
самі
зем -
Зюйдерзе е
„закрит е
для
рн-
Олд
Фордж ,
27 .
липня.
пере д
наріка є
у
ній,
ш
о
жорсток а
дол я
н
е
позволил а
Йому
ЧЕЙМБЕРЛИН ЗЛЕТИТЬ З ШАБЛЯ ЛЕВАЙНТАН.
лс
уживают ь
д
о
сего
наєм-
боловл і
і моренлавбн ,
б
о
вон о
Вчера
вечеро м
16-літній
іта.іій-
бачит и
батьк а
пере д
смертю ,
та'бут и
присуши м
на
йог о
по -
БУД Е
Ц
Е
ПЕРШ А
СПРОБ А
ПЕРЕВОЖЕНН Я
ІЮЧТ И
робітннків.
Міністер
відві-
іідлягає
осушенню" .
І
від
кіль-
ькиіі
хлопець ,
Доміні к
'Россі,
хороиах .
Дальш е
каж е
він,
шо
йог о
батьк о
бу
в
дуж е
повздерж -
ЛІТАКО М
З
КОРАБЛЯ .
дав
прості р
обіймаючи й
13.000J
кох
літ
будуєтьс я
гребля,'
яка
иострілн в
8-ЛІТНЬОГр
Аиджел я
ливий
у
видаванн ю
рішень ,
боючнсь ,
шоб и
не
зробит и
чогос ь
десяти н
землі,
н
а
яких
нахо -
відділить
Зюйдерзе е
ві д
Пів -
НЮ
ИОРК ,
1. серпня.—Клерси с
Чеймберлин ,
щ
о
перелеті в
Фільоманті.
На
вратоваші я
по-
несправедливого .
Йог о
панованне
можн а
поділити
на
тр
и
пе -
дитьс я
тепе р
630
жидівськи х
о
-
ііТого
моря ,
а
опісл я
вон о
бу-
на
ЬелляТіка
аероплян !
чере з
Атлянтійськи й
океа н
з
Н
ю
Нор -
стріленого
СВаба
надія.
Арені-
ріоди :
Від
1914—191 6
період,
невтральности ,
підчас
війни;
від
се.іь'.
Оселюванн я
Жиді в
на
зе -
.'^е
зведен е
д
о
величин и
певе -
ку
д
о
Німеччини,
відїха в
сегодн я
раіго
о
ѓо
д
1.15
иа
кораблі ,
овапи й
Россі
оправдуєтьс я
1916
д
о
1919
періо д
воєнний
і`від
1919
д
о
1927
період'відбу -
лі
почалос ь
під
кінець
1925
р.
лнког о
озера ,
з
яког о
вод у
бу-
Ленанята н
н
а
повн е
море ,
щоб и
ран о
о
rqju
7.30
вилетіти
з
до
малий
Фільомаіп ї
дерся
з
дов и
знищеног о
кра ю
і внутрішньог о
скріплення
держави .
З
днем
першог о
липня
сего
ро -
детьс я
спускат и
в
мор е
при
по-
корабля .
іим
з
а
револьвер ,
який
вистрі-
В
перші м
період і
він
бу в
нейтральний
н
а
зверх ,
хо ч
в
,'
82
процен т
цілих
роди н
по-
25
шлюзів .
Кошт и
осушен -
На
корабл я
побудован о
дл
я
то
ї
ціли
сиепіильпий
„лі -
іИВ
випадково .
Россі
вийшов {
душ і
бу в
приклоннико м
аліянтів
і
чека в
лиш е
на
рішенн я
на-
менціи
працювал о
вж
е
пр н
Ня
будут ь
виносити
580
мі.тіо-
іаючи й
міст",
звідк и
злетит ь
Чеймберлин ,
який
вж
е
огляну в
іа
подвір я
з
набити м
рево.ть-
роду ,
шоб и
отверт о
піти
з
а
аліяитами .
У
другі м
період і
ма в
оброблюванн ю
землі.
ів
гульденів,
т.
є.
пона д
дв
а
міст
і
зазначив ,
щ
о
йог о
конструкці я
досконала .
Ци м
разо м
ером ,
аби
стріляти
щурів .
він
терпіти
разо м
з
народо м
воє`нні
лихолітт я
свог о
кра ю
і
Правда ,
щ
о
між'поселенця -
іліярди
польськи х
золотих .
Чеймберлин
не
забер е
ніякої
почти ,
б
о
ц
е
пробни й
лет,
а
д
о
жит и
як
вигнанец ь
поз а
границям и
краю .
Він
не
підписа в
миру,
и
є
кілька
осіб ,
щ
о
поперед -
Таки м
чином
здобудут ь
І'о
-
тог о
корабел ь
плив е
д
о
Европи .
Коли
однач е
ле т
вдасться ,
у
хоть ,
йог о
ратифікува в
безсильни й
парламент ,
КОМУНІСТИЧН А
ПАРТІЯ
ЗА -
іше
бул и
великим и
купцями ,
ляндці
нових
224,000
гектарі в
буд е
це
пристосован о
опісл я
д
о
правильног о
висилання
і
від-
б
о
знав ,
о
він, як
вимушени й
Німцями ,
не
удержиться .
З
а
т
о
одна к
с
е
є
зникаюч і
виїмки. У
улравно ї
землі.
биранпя
почти
з
кораблі в
на
мори .
В
то
й
спосі б
прнспішнтьс я
ХІДНО Ї
УКРАЇНИ
ЗБУНТУВА -
третій
Бу ќареш т і,
ш
періо д
с
е
бу в
тріюм ф
корол я
і
народ у
І
значног о
по -
жидівські й
рільничій
областіѓ
є
висилка
писем
д
о
Евроин'
о
оди н
ден ь
аб о
й
більше .
більшенн я
краю ,
ш
о
ма є
тепе р
18
міліонів
мешканців .
ЛАС Ь
ПРОТ И
КІІ(Б)У .
28
осіб,
позбавлени х
прав а
го-
Загарбанн я
ч
и
прилученне
Бесарабі ї
зов е
Карл о
добро -
лосованнй)
позая к
бул и
вели-
Харківськ а
газет а
,, Вісти"
ГРІМ
УБИ В
ЧОЛОВІК А
В
ВА -
вільни м
і
згідни м
бажаннє м
населення ,
б
о
йог о
мав
ухвалит и
В
ПОГОНІ ЗА ДЕШЕВОЮ ГАЗОЛіНОЮ.
кнми
торговцями ,
а
лиш е
три
приносит ь
в
152-гім
числі
дов -
КАВ,
САСК .
молдавськи й
хоч
ся
„ухвала "
бул а
подібн а
д
о
ра -
ВСІ
ХОТІЛ И
НАБРАТ И
ГАЗОЛІН И
НА
ЗАПА С
ПЕРЕ Д
особ и
за
те,
щ
о
торгувал и
у
по -
ні
резолюці ї
ўправії
Кому-
тифікованн я
мир а
Німцями .
Карл о
хвалит ь
тако ж
свог о
бать -
Підчас
страшно ї
бур і
і
хма -
ПІДНЕСЕННЄМ .
ЦІНИ.
внх
оселях,
чотир и
особ и
то -
ністичної
Партії
(большевиків )
ка
за
надання
хо ч
деякі
ролом у
в
Вакав ,
Саск.,
в
чст -
щ
о
послугу валися
наємнн-
України
прот и
тако ї
самої
нар-
румунські
політичні
приписуют ь
здобутт я
тог о
ШИКАГО ,
31 .
липня .
Пона д
3,000,064)
гальоні в
газолін и
вер,
16. липня,-уби в
грі м
одио -
ми
робітниками .
гії
н
а
Західній
Україні.
В
тих
права .
Хо ч
з
римо-католик ,
інтересі
династіг"
закуплен о
в
Шнкаг о
з
а
одн у
тільки
неділю,
себт о
втро є
біль-
го
чоловік а
і
скалічи в
другого ,
резолюція х
розкриваєт е
ше,
як
бува є
в
звичайни й
літний
недільний
день.
Сталос я
и
е
Шліхте р
н
е
надиба в
ан
і
од -
охрести в
ФердНнанд
дітей
у
вірі.
Пр н
кіпці
потря с
старо ю
жінкою.
нутрі
само ї
комуністичної
свого-писанн я
каж е
ш
о
йог о
батьк о
к
демократичн о
тому,
щ
о
з
слідуючи м
дне м
ма є
бут н
вж
е
піднесена
ціна
н
а
ног о
Жида ,
якИйби
віпіаймнв
Упа в
і
град,
щ
о
декуд и
зробив`!
партії
на'Ўкраѓпі
повста в
роз-
настроєний ,
щ
з
парламент ,
з
краєв и загальног о
партії
походженн я
своїх
Карло ,
б
о
хотів ,
що
кожни й
прав а голосовання ,
соб і
„ в
православні й
та
під
нарі д
румунськи м
па-
газоліни
о
2 центи
на
гальон .
Кожди й
хоті в
набрат и
на
запас .
сво ю
земл ю
другом у
фармер о
о
д
у
на
ст
о
процент.
Убити й
кол.
Комуніс т
Шумськнй ,
яког о
ви.
Щоб и
одна к
запобігт и
сему
нованнем
визнава в
сво ю
віру
і
ужива в
всегд а
своє ї
матірно ї
З
350,00 0
автомобілі в
поспішилос я
пона д
ЗОб.ООО
автомобілі в
називавс я
Еміл ь
Барснський.
недавно
нагнали
з
і
становищ а
вида в
міністер
розпорядження ,
мови ,
хо ч
всі
знаємо ,
щ
о
в
-Румунії
маєтьс я
справ а
якра з
про' '
закупит и
дешевшо ї
газоліни .
Він
стоя в
в
дверя х
заїздігої
комісар и
освіти,
старавс я
ш
и
забороняюч е
вішає м
зе^
тII
вію.
стайні
вра з
з
Миколо ю
Кули-
ГИМ Н
ДЛ
Я
ЛЕТУНІВ .
рити
по
Україні
українізацію`
ідуючі
з
Жидам и
селяне
част о
Отта к
вихвалю є
„блудни й
син"
свог о
покійног о
батька ,
ком
і
одною -
старо ю
жінкою .
НЮ
ИОРК ,
1.
серпня. —
Товариств о
гіѓмнів оголосил о
пре -
вимага в
від Москалів,
що б
в
о
ошибаються ,
коли
кажуть ,
щ
о
корол я
Циганів , під
яког о
пановання м
ма в
місце
найстрашній -
Кулика
грім
спараліжував ,
але
мію
в
сумі
$НЮ
з
а
найкращи й
гіѓмн
в
чест ь летунів.
Тро х
про -
ни
вчилися
п
о
українськи.
Ц
і
правнтельств о
да є
Жида м
з
а
ш
и
й
утис к
усіх
національностей ,
щ
о
прот и
волі
ввійшл и
в
-
в
шпитал и
ві н
приходить ,
д
о
тестантськи х
священикі в
буд е
рішат и
пр о
нагороду .
Товари -
їм
не
подобалос я
і
йог о
усуне
помог и
і
том у
завидуют ь
їм.
В
скла д
ніби-то
„Велико ї
РумуніЃ'.
себе .
Так
сам о
приходит ь
д
о
ств о
рішилос я
на
видання
таког о
гимну
з
привод у
тог о
вели -
но
з
а
та
к
звани й
„націоналі
дійсностіѓ
такі
запомог и
одер-
себ е
і
жінка.
ког о
ентузіязму ,
який
виклика в
ле т
Линдберга .
стичний
ухилизм" .
П
о
старом у
жуют ь
Жид и
із
заграниці ,
ві д
ПОЛЬЩ А
БІЛЬШ Е
СПРОВАДЖУ Є
Я
К
ВИВОЗИТЬ .
звича ю
вислан о
д
о
комуністів
џ
жидівськи х
організацій .
Даль -
ЗІ
звіт у
загранично ї
торговл і
Польщ і
з
а
ма й
показується ,
ПРОПА В
В
КУЩА Х
НАШИЙНИ К
ВАРТОСТ И
$60,000.
ПРИМХ И
ТЕМПЕРАТУР И
'Галичині
делегат а
з
домаган -
ше
стверджу є
міністер,
щ
о
від-
щ
о
т
е
„моиарство" , себт о
велнкодержава ,
як
звут ь
свОю
дер -
НЮ
ИОРК ,
1.
серпня.
Арештовани й
Джейм с
Френсис ,
ним,
що б
і
вони
ухвалил и
нага-
ВС.Р.СР ,
'
(чюсини
мі ж
українським и
ссля-
жав у
Поляки ,
спровадил а
у
ма ю
усіх'товарі в
з
а
163,814,000
відоми й
як
„Босто н
Билли" ,
признався ,
щ
о
він
кинув
в
при -
иу
Шумському .
Галицьк і
кому-
нами,
а
жидівським и
носелен-
дорожн і
куш і
вкрадени й
в
Кинѓе
Парк ,
Л
.
Ай.,
нашийни к
вар -
злотих ,
а
вивезл а
лиш е
з
а
il4,177,6 W
Найважиїщй м
продук -
У
Крим у
так а
спека,
щ
о
го-
иісти
тог о
и
с
зробил и
і
тепе р
цями
поггравляіоться.
Дієтьс я
тост и
$бО.ООО.
Зроби в
ві н
ц
е
тому ,
щ
о
боявс я
поліції ,
як
а
гна -
тов а
знищит и
всю
городин у
та
том,
яки й
спроваджу є
Польща ,
є
сер'едники
поживи ,
яки х
Комуністичн а
}Партія
Україн и
се
тому ,
щ
о
селяне
бачатв^
щ
о
ла
з
а
ним
і
яка ,
як
він
думав ,
буд е
перешукуват и
йог о
авто -
Польщ а
спроваджу є
з
а
57,316,000;
від
Новог о
Рок у
ї
х
приві з
тютюн .
В
околиц і
Смоленськ а
кличе
Комуністичну
Парті ю
Жид и
виконуют ь
фармерськ у
мобіл ь
і
йог о
самого .
Поліція
однач е
тод і
Йог о
н
е
пізнал а
і
збільшивс я о
40,000,000 злотих .
Польськ а
Індустрія
в
послідни х
впа в
гра д
завбільшк и
го.іубя-
Польщі ,
якій
Галичан е
підля
прац ю
дуж е
успішно ,
працюю -
перепустила .
Коли
з
а
кілька днів
Френси с
поверну в
д
о
Деріен ,
часа х
значн о
оживилась .
Приві з
д
о
Польщ і
звірячи х
продук -
чнх
яєц ь
і
знищи в
все
збіжжа .
гають ,
що б
вон а
зробил а
з
ни-
чи
на
рілі
самі,
бе з
ніякої
по-
Кони.,
щоб и
відшукат и
нашийник ,
не
міг
вж
е
йог о
знайти .
З
а
тів,
головни х
сири х
і
виправлени х
шкір ,
яки й
виносит ь
10,-
Зат е
н
а
кіргізькі й
територі ї
та-
j
мн
порядок .
сторошго ї
помочі.
відшукаин е
нашийник а
назначен а
нагород а
в
сумі
$3,000.00.
168,000,
виказу є
зріс т
о
80
процент,
почавш и
від
Новог о
Року .
ка
СТУДІНЬ,
ЩО
все
померзло .

ШшшшштшшшшШшшшшШШ

ний) , а в одном у Росіяц е (Ти- нролєтаріяту" , громадяни н „ве-
ний) ,
а
в
одном у
Росіяц е
(Ти-
нролєтаріяту" , громадяни н
„ве-
распольський) .
Миневе
іітз
ікого
Радянськог о
Союзу' `
Bp.
св.
Михаїла ,
в
Стейилетон,
ГОЛОС
И
ПРЕСИ
.
BMN - И
ві%щвм г
-еЬНік. л
Ш
У
вжсе-І
Sen
i t ўв
і
Термі н
„найчисленніша` '
н
а
щойн о
поті м
член
українськог о
Н.
И. ,
відділ
211 .
У
.
Н.
Союза .
' !
'
`
-
mU
№ан і
Slr.it,
Jeraey СНу,
И.
і
доти ч
народу .
V
. ШТПШЛ
try МИ икгаівіаи
ИаНоваі
AbiocUHob,
Н
е
_
н
ціональкісГь уживаєтьс я
ю
о
публікаціє ю
Центральног о
Хвальни й
Заряде :
—Наш
е
Jpauin
заяво ю
пр о
конечність
Ясно ,
щ
о
таким
„наука м
БОРОТЬБ А
З
НАШОНАЛ13 -
tilted
ay
Idltorlal
Committee,
Статистичног о
Управлінн я
з
а
братств о
н
е
жертвувал о
доси
кріплення
боротьб и
з
україн -
противлятьс я
навіт ь
нечислен-
М
О
М
В
КП(Б)У .
'
вВІЧЄ Є в і
Імен і
Cla n MaU
Matte r a t U e
Por t Ofic e
o l
Jerae y City , H .
J .
брако м
точно ї
національно ї
на
Сиротинец ь
У
.
Н
.
Союз а
ським націоналізмом ,
як
і
з
ро-
пі
у
КП(б) У
українськ і
комуні
еж
March JO,
1911,
andor
tke
Act
o l Marck
t ,
1179.
Недавн о
писали
ми
пр о
пере-
статистики ,
й
означає ,
щ
о
„най-
много ,
б
о
лиш е
$72.50
д
о
сих
сійським
шовінізмом" .
сти.
Т
а
їх
з
а
це
не
гладять ,
ал
е
at
ler
види.-
it apodal rate ot po-u-.-pro-.ded
lor la
Section
1103
слідування
Галича н
н
а
Радян -
численіша "
національніст ь
ст
а
nop ,
б
о
н
е
могло .
М
и
постави -
сильн о
карают ь і стараютьс я
і`:
a# tke
Act
ol
October
S.
1917,
autko-taei
July
31 ,
191 1
Не
маюч и
пі д
руко ю
харкі в
'ські й
Україні,
а
щ
е
пере д
тим
ішвит ь
в
дотичном у
районі
ли
сьог о
рок у
місцевий
Народ -
ПЄрШ
з
а
вс е
ізолюват и
ві д
на-
ськи х
газе т
з
перши х
днів
лип-'
ІІМСЙІРТ.ОН КАТЯІі
j
ГШРЕДПЛАТАі
'пр о
затяжн у
боротьбу ,
яку
ве -
абсолютну ,
зглядн о
релятивну'ни й
Ді м
і
маєм о
велики й
дов г
сслення,
знаючи ,
щ
о
вони
м
а
в аои.
Поодаяохе
'Осло
три
вахтж.
ня,
м
и
не
можем о
познайоми -
Ні
7.0гУ Де
КП(б) У
з
т
.
зв
.
українськи -
національн у
більшість .
на сім^домі.
Але
наші
члени,
ко-
гін
І
а
ють,
цілко м
природно ,
далек о
7.оо
тися
з
оригінало м
тієї
декляра -
На
піл
року
і
і
0
3-75:ми
націоналістичними
ухилам и
З
статистично ї
тіібельки
Са-, Т р і
^свідо'мим и
Українцям и
і
$
S.7S
більши й
впли в
на
ньог о
як
мо -
ції.
Т
а
вж
е
наведене
в
горі
за
-
^нвЬаі '
Натри иВнви-е
І
хоо
чимо ,
щ
о
в
міста х
молдавської ; дбают ь
з
а
українськ у
будуч-
^
І
у
своїх
ж
е
рядах .
Зокремаж !
сковські
наказні
комісарі .
пражськи м
органо м
вистарчає ,
Сжті
І
ііоооі широк о
бгово
Р
ювал
и
м
и
бо
'
респубдик и
Молдава н
майж е
ність,
н
е
забувают ь
і
з
а
Сиро -
'
Ос ь
і
дальши й
розвито к
за -
щоб
и
зрозуміти ,
в
чом у
діло.
ЩО.00
ротьб у
з
літературно ю
групо ю
$ S.oo
нема,
крім
одног о
Ананієва,
агнецьЎ .
Н: Союза .
Минувшо-
На
пів
року
І
^0 0
тяжког о
процес у
боротьб и
ор-
Отж
е
комуністичні
ортодокс и
I На
а.75
три місяці
$
2.75
комуністичних
письменників,
в рєспублик и
столиці
Молдава-ѓт о
мітінґу (10 .
липн я
ц.
р.)
м
и
тодоксі в
з
Хвильовими ,
Шум -
боятьс я
навіть галицьки х
кому- ;
щ о
згуртувалас я бул а
водо м
поті м
ортодокс и
Освіт и
пі д
про -
не становлят ь
одн у
десят у
про -
зібрал и
на
ту
ціл ь
$9.00,
ал
е
бу
-
За
хожду зміну адреси платиться 10 центів.
ністів
тому ,
щ
о
вони
прихили-Іськими' ,
ну
і
накінець
Хвильового ,
а
д
о
яко ї
цента
населення
а
тисячуЗдем о
старатись ,
аб и
н
а
другий
лися
д
о
погляді в
Шумськог о
наїУкраїїщими-галичанами ,
навіть'
За
оголошення
редакція не
відповідає.
врахувал и
комуністичні
завданн я
національної
політи-тоді ,
коли
вони комуністи
і
чле-
Жидів ,
Українців ,
Москалі в
і;ра з
зібрат и
більше .
Жалк о
ли
Г Kaj-адя валежнть висилати гроші лише на т. дв. Foreign Money Order.
тако ж
б.
Нарком а
к
и
н
а
Україні .
Наслідко м
тог о
ии
партії .
Так і
реч і
повинн і
со-}и.
є
та
м
„аж "
оди н
Молдавії -
щ
е
на
серці ,
щ
о
мі ж
нам и
є
т
а
^Саюбоди'': 498 Montgomery, Тс-. У. Н. Союза: 1838 Montgomery.
Шумського .
Т
а
не
знал и
пий) .
репресії
прот и
усіх
Галича н
та{б ;
добр е
взят и
д
о
серц я
псрс -
Ікі
містахі ц і л ь
члени,
котр і
сам і
на
народну
и
діям и
м з
тод і
пр о
те ,
щ
о
тим и
по -
AAjeeoil "3VOBODA", Г. О . BOX 346 , JERSE Y CITY . N. J .
дусі м
ті ,
яким
теперішн я
п
о
Релятивн у
більшіст ь
в
нічог о
н
е
дадуть ,
а
щ
е
іі
вивожеіш я
їх
поз а
межі
Укра;
звязан с
тако ж
нересліду-
літнќ а
КП(б) У
на Україні стала^
'мают ь
Росіяне,
за
яких
очевид - J инши х
відраджуют ь
давати ,
ваші я
Галичан,
а
в
том у
числі
найвищи м
політични м
„ідеа -
но
багат о
записан о
й
Укра`ці-jTyT
та
к
говорили ,
щ
о
в
Н
ю
Ціл а
історія
найкращ е
дока -
і
Галичан-комуністів .
Т
а
все ж
ців;
н
а
другом у
місці
стоят ь .(Зорќ у
є
оди н
відділ
У.
Н.
Сою -
зує
,
чим
надихан а
в
свої й
біль-
лом' 1 .
(„Діло") .
ЗАНЕПАД ЦЕРКОВ ЧИЧОГОДРУГОГО?
ртолі
висловил и
м
и
здогад ,
щ
о
Жиди ,
а
н
а
третьом у
Українці,{за ,
яки й
ма є
пона д
250
членів,
шост и
теперішн я
диктаторќ а
псреслідуван я
Галича н
можн а
становляч и
одн у
пят у
частину:
вон и
щ
е
нічог о
н
е
дали ,
лн
Україн и
КП(б) У
у
відношенні
а
пояснит и
собі
хіба
тим ,
щ
о
в
о
населення
міст. Молдава н
у
всіх
ше
чекають ,
аж
Сиротинец ь
за -
українсько ї
національно ї
ии
мают ь
глибок о
у
соб і
вкорі`
Д
Л
Я
КОГ О
СТВОРЕН О
ОКР Е
Організаці я
Межицерковн а
Конференція,
ще '
лучит ь
в
пят и
міста х
всьог о
3.1%.
чне
будуватися ,
т
о
тоді
вони
^справи. А тут,
у
нас городят ь
у-
непе
національне
почуття .
М
и
МУ
РЕСПУБЛИКУ ?
одн у
ціліст ь
всі
протестантськ і
церкв и
в
Америці ,
проголосил а
На
підставі
урядови х
стати -
сякі
звеличник и
„націопаль -
дадуть .
Я
к
с
с
ту
т
говорилося ,
не
помилялися !
снмн
днями
зві т
з
і
стану
членства
си
х
церков ,
з
яког о
вон а
стичних
дани х
слі д
ствердити ,
ної"
державност и
на
Україні
т
о
наш і
члени
цофнулис я
на-
.
Б
о
ос ь
все
добр е
поінформ о
Національни й
скла д
населення
щ
о
територі я
Молдавсько ї
ре -
робит ь
для
себ е
сумні
закдючения .
п
р
о
єдиноспасаєміст ь
комдик -
зад .
Алс
нас
пар у
добри х
члс-
ваний
орга н
чеськог о
міністер
Молдавсько ї
респубдики .
спублик и
в
дво х
треті х
частих
татур и
дл
я
українськог о
паро -
нів
і
щири х
Українці в
не
оѓля-
З
і
звіт у
показується ,
ш
о
І
З
вір о і сповідань ,
ш
о
палеж у
ті.
ства
закордонни х
спра в
„Пр а
Так
зван а
„Молдавська "
Ре -
є
населена
переважн о
Україн -
ду.
Вон и
т
у
парті ю
вихвалю -
далис я
н
а
ніякі
імойорські
чи
д
о
Конференції,
мал о
пона д
15 міліонів
членів,
а
з
а
рік
стра -
(ѓ'ѓер
Прессс "
приносит ь
у
числі
снублик а
на
поѓранин у
Бссара -
цямн
і
тільк и
в
одній
треті й
ча -
ють,
вибілюют ь
усім и
мож.ін-
які-там
инші
недбалі
відділи,
а
тили
разо м
268
тисяч.
Колиб
та
к
тратил и
членів
усі
церкви ,
які
5 . липня
знаменну
кореспон -
бії
обнима є
просторін ь
'8.123
стині
переважн о
Молдаванами ,
ви
засобам и
та
мовчат ь
про
те,
жертвували ,
щ
о
могли ,
на
укра .
й
д о Конференції
не
належуть ,
т
о
з
а
рік
страт а
в
церква х
Аме -
денці ю
з'Москви ,
в
якій
чорне
-квадратови х
кілометрів ,
ма є
а
в міських
центра х
майж е
не -
щ
о
вон а
навіт ь
східньо-галиць-
їнськ е
прибіжит е
.-для
наши х
рики
виносилабн
д
о
пів
міліона
членів.
на
білом у
стоїть :
758
селищ ,
організовани х
в
211
ма
Молдаван .
Чому ж
тод і
ц
я
ких
комуністів
нищит ь
і
пере-
дрібни х
сирі т
і
немічних-старі-
Сільських
радах ,
поділени х
на
Найбільш е
потерпіти
мал а
організаці я
Презбитеріянськ а
„Харківськ а
преса
опуб л
територі я
називаєтьс я
молдав -
сліду є
за
те,
щ
о
вони
мают ь
яс
ців.
Григорі й
Юрків ,
секр.
кувала
лскляраці ю
центральн о
11
районів,
і
містечок,
з
яких
Церкв а
Злучени х
Держав , яка
втратил а
з
а
6
рокі в
300,000 чле -
сько ю
республикою? !
нс
і скристалізован е
національ-
г
о
комітет у
КОМУНІСТИЧНОЇ
пар -
міст о
Балт а
є
столице ю
рсспу-
нів.
Велик і
втрат и
мал и
тако ж
методиськ а
єпископальн а
цер -
не
почуття .
(„Нови й
Час" )
ква
та
лютерани .
ч
тії
большевикі в
України,
заа д
блики .
МІГШЃИ ВІДДІЛІ В
У.Н.С0ЮЗА
ресован у
д
о
виконавчог о
комі
Описані
факт и
наглядно
до -
Населення
в республиці
бул о
Ще
цікавійши м
від
сьог о
факт у
втрат и
членів
є
розгля д
тет у
комуністичног о
інтерна
казують ,
щ
о
та
м
пі д
диктат ў
наІ-г о
січня
1926
рок у
560,459,
причин
сьог о
явиша .
Одно ю
з
найголовиійшн х
причин
ма є
СТ.
ЛЎІС ,
МО.
Отсим
новідомля-
ціоналу
в
Москв і
в
справ і
ріж -
р
о
ю
московськи х
комуністів
не
з
тог о
на
5
містечок
припадал о
ється
членів
Ьр
,св.
Волод.
великої о,
бут и
війна.
Заяв а
дуж е
цікава ,
б
о
в
час
війни
всі
церкви
хва -
від.
179. що
мітінг иідГл-
‚ииці думок ,
щ
о
виникла між
нс-
мож е
бут и
й
мов и
пр о
здоров у
.66,618
голов .
лилися
великими
лоспіхами .
Тепе р
ш
церкви. Друго ю
віку;
моральні
аб о
вони
кажуть ,
о
війна
ма -
дсться
в неділю,
в
У.
II.
'значно ю
групо ю
члеі
ів
комуні -
і
розумн у
національну
політи
Відносн о національног о
скла
Домі,
1523
Гікори
спеціальний
дня 7. серпня,
юд .
Стр.,
о
3-ті1і
ла
страшни й
впли в
на
христіянські
причино ю
пополуднії.
Просигься
членів ІІрІІЙІП
'стичної
партії
пі д
проводо м
ку.
Дл я
більшост и
комуністів
д
у
населення
в
республиці
дові
має
бути
матеріялістичність
сьог о
мовляв ,
люд и
дбают ь
иа
сей
мітінг, бо
е
важні справи;
бу-
народньог о
комісар а
з
КП(б) У
національна
політика;
дуємос я
з
спсціяльної
стат и
де
також
справа
Сирої ииця-Захисту
тільки
з
а
наживу ,
а
не
дбают ь
з
а
добра .
Як
дальш у
бувшог о
'освіти Шумськог о
тично
СИРОТИНЕЦЬ ЯКБУДУЄМО
У. Н. СОЮЗА.
У. Н. Союза. — Mux. Парашаќ, ирсдс ;
і
партіє ю
до-
відносно
Українців
заключаєт ь
стичної публікації (Молдавськ і
причину
подают ь
тако ж
недбальств о
невміння
проповід -
І'.
Владика, секр.
проводженн я
національ-
ся
в
тому ,
щоб и
навіт ь
при
до- :
автономн а
соціалістичн а
Ірес-
ників.
ІПІКАІ'О. ШЛ
Ьр.
св.
Димитрія. інл.
ної
політики .
Деклнрація .
ОСУ- (
помоз і
формально ї
україїііз а
299.
публика,
Харків,
1926, вид.
Це й
301,
повідомляє
усіх
своїх
членів.
ІІЮ
Та
се
все
відай
не
дотика є
найголовнійшо і
причини,
яко ю
j^yj .
„фальшиві "
погляд и
ції,
тобт о
пр н
допомоз і
укр а
тральног о
Статистичног о
.
У
Бр.
св.
Юрі я
в
Шнка і о,
Ілл.,
від-
мітінг
відбудеться
в неділю,
лин
7-'го'
є
не
щ
о
инчого,
як
сварутьс я
головні
якра з
сей
факт ,
щ
о
церкви
щ
е
й
по
ниніш-
рупи,
яка'домагаєтьс я нагаль -
їнської
мов и
цілковит о
згноб и
серпня,
о
ѓод.
2-ій,
зараз
по
Сл.
Ьо-
правління) ,
щ
о
в
семи
района х
діл
379 .
У
.
Н
.
Союза .
жій,
в
гали
церковній
при
Ірі
і
І'обсй
ний
день
мі ж
собо ю
з
а
всякі
питання
іпдавоиіря,
а
ти
т
а
знищити' В
народі
всяк е
к
о
ї
українізації
російської
й
на
одинадцять ,
Українці
ст
а
Хвальни й
Заряде !
Члени
ул
Кождий
при-
занедбуют ь
питання
людськог о
життя .
Вж
е
т
е
само ,
ПОЧУТТЯ
національно ї
окрем і
6ўти
на
то`й
є важні справи,
{ших
національносте й
на
Ўкраї -
мовлят ь
„найчнсленпійшу"
н
а
нашог о
відділу,
зложил и
доб -
які
н
с
можут ь
довше .
Довгу -
щ
о
кожд а
з
тих
13 церков ,
щ
о
належут ь
д
о
се ї
Конференції,
шност н
т
а
відрубності!
від
М
о
ні.
Дальш е
в
деклярац П
гово -
ціональність
(Ананівський,
ровільн о
на
Сиротинець ` У.
Н
ючі члени
член мусить конечно
мітінг, бо
чекати
мусять внпопііптп
свої доіі-
вважа є
себ е
розумнійшо ю
віл
кождо ї
друго ї
та
вважа є
сво ю
скалів,
а
ііатомісць
защепит и
в
ги
ло
7. серпня,
в противнім
разі
бу-
I
ритт я
пр о
те ,
ш
о
Шумський .
Балтський ,
Бнрзульськнй ,
К
а
Союз а
$20.00,
які
я
висила ю
н
а
луть
суспендовані.
Нсявившіся
члени
характерн у
признаку ,
чи
то
й
хрест,
чи
спосі б
вибор у
духо -
них
якес ь
неприродне
анаці о
Ѓвів
уперту,
систематичн у
бо -
мянський,
Колимський ,
Вікнин
Ваш у
адре`су
вра з
з
і
.списом
будуть
мусіли
сплатити
кару.
Ни-
веїіьства,
ч
и
ш
о
там ,
головно ю
умово ю
спассння,
.мусрлп.
ви -
пальне
почування
інтернаціоиа
колай Сліоінсьхнп,
секр.
.'
`ротьб у
центральним
коміте -
ськнй,
Рибницький) .
жертводавців .
М
и
розуміємо ,
кликати
відраз у
в
богат о
думаючи х
людий ,
які
ждут ь
від
цер-
лізму,
а
точніш е
всеросійськог о
ітом .
не
мал а
ніяког о
від-
Молдаван е
є
„найчнсленній
щ
о
самим и
голим и
словам и
і
І
МЕНВІЛ,
Н. ДЖ.
Тов.
Тараса Шеа
кпи
розгляданн я
основних
питань
життя ,
а
не
таки х
благих,
патріотизму .
Це
комуністи
про-
гуку
партійних
круга х
н
а
У
-
шою"
національністю
в
решт і
добрим и
порадами
Сиротинця
ГГщо І Д міс^ні ^
теольогічних
спорів .
водит ь
та
м
послідовно
у
шко -
здобул а
деяку
сим-
чотирьо х
районів ,
пр и
чі м
не
збудуємо .
Я к д о то ї справ и 'неділю, дня 7 .
серпня, о гол. 2-іп
ѓк
мах,
клюба х
і всяких
інших
о
На
с
е
сам е
вказу є
й
то
й
фа'кт,
щ
о
послідннми
часам и
в
з
Груп а
в
країнці, зат е
в
комуністів,
'сякими
'ми
націоналістів.
паті ю
частині
східно-галиць-j
дво х
з
ни х
Українці
стоят ь
н
а
не
прнложим о
свог о
серця
І
^^ІЖ^І
^
світних
чи
політосвітцих
уста-
Америці
починают ь
рости
й
набират и
вплив у
зовсі м
нові
цер-
,ки х
підсичуваних
у-
другом у
місці
п
о
Молдаваі ш
гроша,
т
о
й
д о кіцця
нашого,
х
т
о
ше' не зложив
жертви
на Сир,
новах, та
вмойлнют ь
у
кожног о
ќви,
які
н
е
кладут ь
натиску
на
віросіпосідні
ріжниці
мі ж
віра-
поголоскам и
н
невірнії-
CU
^^J
^^^J
L
(Ду'босарськигі,
Слободзейсь -
житт я
наші
очи
пе
побачат ь
країнця,
що`вііі
в
перші й
мірѓі
ми, які
люди й
мусят ь
розеднуватн ,
ал
е
на
ті
загальн о
людськ і
інформаціям и
українських
1
кий) ,
в
одном у
Німці
стоят ь
на
інституції ,
як
а
на м
є
конечн о
ренати сво'ї залег.тостп. -
ідеали,
які
люди й
можут ь
зближуват и
т
а
обеднувати .
Кінчиться
дек.тя
член
„велико ї
сім'ї
світовог о }другом у
місці (Грнгоріопільсь -
потрібна .
С
В
.
Пилипів .
помост і з а комино м і жЛав на ват и з а Петр о
помост і
з
а
комино м
і
жЛав
на
ват и
з
а
Петр о
Франко .
‚-шеішя?"
Токіо .
Гра в
із
незмінним'нейсько ї
ог.тадн
і ввічлнвост и
в
очим а
родинний ,
брудний ,
жи
-
щасливог о
побідн н
Ждати (
е
можете ,
б
о
карти, позна-
ІЃЎ ,
щастям „„ „„, . .
З
цей „
'
'
„Н „.
^ а ц
.„ час 1 V .
-‚дитина-.кургавз удоскона - і
і
великім
прегарнім
дівськи й
Львів !
Нагадалис я
чч
ГРАЧ
нрийшлос я
недовго.
І
че
вам и
в
Цілій
бандеролі ,
напли в
сво ю
психольогічну
методу ,
парку.
Ці
хвилиі№
примусу
від-
скромні ,
бідні
балі ,
нагадалис я
‚‚Ум-гууу!"
псвнразн
ходятьс я
у
ваші м
пдащн'
.
(
j
д
о
найдальши х
границь.
Про-:оивал н
соб і
бивал н
подвійн о
в
щ
е
скромніш і
провіпціональн і
тягнувся
вій,
„завт г
j
Я
цьог о
не
зна в
перше ,
лс^фссіональни х
грачі в
із
їх
дура -
дома .
Я
зани в
у
арнім
пансіоні ‚красуні
з
нровінціонально ю
пень!"
І гадки
цьог о
доброді я
казал и
Я старий
картяр.
Фахови й
шо ю
сило ю
волі,
але
прочнта-
цьким.и
способам и
обман у
я'„Боліє "
пр н
вулиці
Мархет а
щиріст ю
та
провінціональні
ма-
Я
підступив
д
о
нього :
„Поз -
припускати,
щ
о
він
боїтьс я
рс-
грач.
Вж
е
зз а
цьог о
самого ,
гадку
можн а
в
кожного ;
чи
обминав , де
не
міг. Бода й
я
ніколи
т
р
и
роскішн і
кімнати.
Платил и
ми
з
сердечно ю
гостинністю!
вольтс,
добродію
"
візії,
а
поліції
щ
е
більше .
Ві н
сидів
із
ними
з
а
одни м
щ карти
о
не
тільки
щ
о
бул и
сильніш а
вол я
людини,
тим
е
них
добряг и
Віденці,
Берлін
Ц
е
й
світ який
я
бе з
жал ю
поки-
„Чог о
вам ?
Стріляю ,
коли
сягнув
по
лівий
иотфсль ,
ал
с
я
нергічніща
гадка,
тим
лекш е
і
і
ти
м
сами м
столом .
У
моїм
одиноки м
заняття м
два -
ці
т
а
Монахійці
солені
грош і
нув
і
який
наче докоро м
става в
простягнет е
руку!"
спинив
йог о
рух :
нок,,
на
скільки
не
уважа в
цят ь
ият ь
літ,
отж е
від часу,
ко -
прочитати .
Властив о
не
ходи ѓ
В
саля х
касина
офіціяльним и
мені
як
живи й
пере д
очи!
Д
е
я
„Чог о
та
м
стріляти ?
Я- ж
нс
„Я
в
крайній
потребі", —
пов-
про
прочитання
гадки
у
всіх
і
б
н
їх
з
а
обєк т
д
о
внзн с
.11!
я
покину в
військов у
служб у
грам и
бу в
віст,
преферан с
і
т
а
був ?
Ч
и
то
й
сві т
ще
істнуоав'г`
А
відбира ю
у
вас
виграної.
Ду -
тори в
я
ще
раз.
подробицях .
Вистане
зовсім ,
ку,
міг
б
и
бу
в
мат и
щастя .
Алс
в степени
поручника,
а
радш е
рок,
ал
е
в
побічни х
покоях ,
к
о
як
істнував^ т о
ч
и
оста в
такіѓм
маю,
щ
о
для
вас
вигідніш е
бу -
Доброді й
глянув
на
мене
і
я
боявс я
цього .
—Хт о
має
ща с
служб а
мене
покинула,
не
тіль-
коли
сцівграч
подума є
„добр ;
лн
хт о
ма в
що,
т
о
міг
програт и
самим ,
чи
мож е
змінивс я
і
я
к
де
сісти.
Ну ,
ось,
ма ю
д
о
ва с
коли б
сами м
ПОГЛЯДОМ
можн а
тя
у
жінок,
не
ма є
щаст я
в
грі
ки оказалнс н
для
мене
ласкави -
карта",
‚‚тяжко",
„зле",
„гра
довільні
суми
в
фараона ,
фер б
саме ?
предложення
"
бул о
знищити ,
т
о
я
певно
бу в
ми, але
нриснорил и
мені,
щ
о
рі-
ю".
В
юнакі в
видно
ц
е
на
об -
а
я
дуж е
сумніваься, чи
щас-
ля
і
в
банк.
У
пивниці
кружл я
Алс
на
довг і
ремінісценції
н
с
би по
знищений ;
звільна сягнув
д
к
о
буває ,
круглу
суму
так ,
ш
о
личчі,
але
в
старог о
грача, а
о
Шуле р
бистро ,
на скільки
по-
тя
у
жіно к
даст ь
мені
ус е
тс,
ла
елегантн а
рулєта
Одни м
бул о
часу.
Н
а
другі м
кінці
ла-
соблив о
професіонального ,
о
б
зво.тяла
на
ц
е
піч,
осяяна
тіль-
правий
портфел ь
і
хоті в
йог о
щ
о
давал о
дос і
щаст я
у
гр
і
Ч. дав
соб і
звільнення
і
жи ю
з
і
словом :
заря д
дба в
пр о
добірн і
воики, мабут ь мене
не
помічаю-
личче
творит ь камінну
маску
кн
зорями ,
огляну в
за
ц'ей
час
у
отворити .
Адж е
з
а
грош і
можн а
мат и
своєї
„картярськоЃ '
пенсії.
розривќ и
дл
я
добірни х
гостей.
чи,
а
може ,
кол и
й
помічаючи ,
на
нім
не відбиваєтьс я
зворушення .
наймен
всіх
подробиця х
мене
і
ріши в
„О,
Я,
щ
о
грав
бе з
ніяког о
зру -
не завдавайт е
прийму
соб і
труду,
все
д
о
жіно к
включно .
Ріжни
Раз
пізним
вечером ,
кол и
щ
е
т
о
маюч и
певність,
щ
о
чейже
ще
щ
о
я
ие
насильник
і
сів
на
бо р
портфел ь
ві д
ва с
н
а
ц
я
тільки
с
ціні. А
мені
покищ о
(
іиени'я,
усе
одно ,
ч
и
програва в
За вчасн о бул о йти д о зеленог о тут на одні й лавц
За
вчасн о
бул о
йти
д
о
зеленог о
тут
на
одні й
лавц і
пе
зійдутьс я
тові й
лавці
так,
щ
о
кожно ї
хвн-
спомин".
навіть
найменш а
сум а
видава -
д
о
останньої
копійки,
чи
„зрі -
Професіональн і
грачі,
які
п
с
столика ,
сидів
я
у
парк у
на
ла-
два
земляки ,
йшл а
оживлен а
лі
гото в
бу в
схопитися .
Доброді й
дума в
хвилин
Лася
з
а
високою .
З
часо м
зубав "
ког о
до
ниточки,
любл ю
ішртацьк и
вміют ь
обіграват и
вочці,
панів
заховани й
гильк а
розмова :
„Вн
шахруєт е
при
грі! "
вибухнути
гнівом,
ч
и
скинути
же
тепер
дивитис я
на
зворушенн я
повнќі в
„зелених",
необізна
роскішно ї
магнолії.
Пер е
‚Мамочко ,
поз`воль,
т
о
заѓ -
поча в
я
сво ю
вступиў
бесід у
мене
поз а
бор т
парохода .
Ал е
інших.
Я
к
багат о
ночуван ь
від-
цих
зі
способам и
чи
т
о
прост о
А
тимчасо м
трнцяг ь
лі т
не
ді
мно ю
терасам и
збіга в
п'арк,
раю
у
рулету .
Я
маю
таке
шас -
„Як
ви
смієте? "
засича в
пятнацят ь
крокі в
від
нас
стоя в
биваєтьс я
на обличі,
а
особ -
го,
бсзпосередног о
обману ,
та
к
минуло
безслідно.
Мо є
чорне
заквітчани й
внизу
ярким и
ел
є
добродій .
капітанський
місток,
а
поміч
лив о
в
очах,
молодих ,
недосвід-
частог о
в картнних
грах,
чи
т
о
волосс я
протягнулос я
срібнимі'
ктричними
огням и
„Чи
думаєш ,
Льоню ,
ш
о
ко -
ник
наш у
сто-
чсннх
грачів! Я
вироби в
соб і
посерсдног о
при
альк о
Так,
гарні товаришки ,
помоч і
О
с
ь
бачите ,
як
ви
ще
тих о
капітаііа глядів у
ропу.
ішткаии ,
постав а
з
молодеч о
На
лів о
внизу
моноліт ,
ли
програє ш
кільк а
тисяч,
т
о
Поводи ,
поводи ,
немо в
иа
основі
довголітнн х
епосЃе-
голю ,
чи
третіх
осіб.
так ,
приймаєт е
д
о
відом а
і
цілком
стрункої
стал а
струнк а
п
о
му-
окружени й
диво-
стан е
тоб і
лекше? "
під
Страшним примусом ,
иідня-
}іежеиь-
такий.досвід ,
щ
о
май-
алькогол ь
і
слушно ;
голосний
сканда л
бу
в
жсськи .
Завдяк и
всім
можли -
вижним и
ќактеями .
мо -
„Ні",
зазвепі в
срібний
лася
рук а
з
портфелем .
Я
спо -
ж
с
ніколи
ие помилявс я
і
вѓа -
це
для
підрядни х
шулері в
дв
а
б
и
дл
я
вас
рівнозначний
із
у-
внм
спортам ,
які
є
одиноко ю
ноліт
розділивс я
і
заскря -
сміх
молоденько ї
мабут ь
Льоні,
кіі'ую
схова в
портфель .
дува в
згори ,
яка
в
фактором ,
противник а
атути.
Об а
ці
способ и
затума -
пристра-
трато ю
обо х
портфелів ,
ну
моє ю
пристраст ю
(гр а
в
карт и
ботіл а
під
легким и
але
коли
виграю ,
т
о
низка
свобод и
так
на
півтор а
року!",
„Коли б
ви
захотіл и
тепе р
за -
карта .
Други м
нкиіїуі
нюють ,
розбуджуют ь
це
занятт я дсколі :
навіт ь
скуч
Д
в
і
темпі
постат і
курсальона .
сторча в
прегарними ,
Нагл о
рінь
кроками . —
при б
звільн а
пере д
буд е
чудово ю
иамят-
тсрт и
сліди
і
зробит и
п
а
мене
Приходи в
мені
з
поміччю,
ц
е
сти,
роблят ь сліпим.
А
тоді
та
Доброді й
роздумува в
на д
не,
а
не
пристрасть) ,
фізичн а
лнжа.тися
д
о
лавочки ,
н
а
якій
кою".
донесенн я
з
а
краді ж
вашог о
бул а
мо я пслитенська сила
волі.
легк о
ловит и
риб у
в
к
каламут-
положенням .
сила
і
здоровл я
п
с
покидал и
я
сидів.
Вони
говорил и
з
тиха ,
„Пр о
мене,
вигра й
собі
пер-
портфеля ,
т
о
це
бул о
би
цілком
Я
уіїів
слабши м
воле ю
накиду-
ній
воді!
„Ви
не
агент,
ви
"
мене
ні
на
оди н
день.
Мої-зна -
здалек а
слів
це
можн а
бул о
po- j
ли,
ал
е
не
да м
тоб і
більше ,
я
к
безуспішне .
В
мене
ніхто
нічого
віа,ти сво`ю
гадку .
Завсіди ,
кол и
Чере з
сво є
марнотравств о
в
те ж
професіоналіст .
Я
,
о-
мениті
боксов і
удар и
здобул и
зібрати ,
ал
е
коли
станули
дв
а
трист а
гульденів".
ііе
найде`
І
п`ротивник
вагався,
яку
кидати
молоди х
щ
е
літах
опинився
я
диноки й
зпомі ж
цеї першокля -
мені
поваг у
навіть
у
Каліфорнії,
крок и
ві д
лавочки ,
вдарил и
мій
, 0
мамочко ,
`Які
в
и
добрі ,
карту,
вснів
я
кидат и
цю
,
як
а
раз
у
безвихідном у
становищі .
спої
публики,
бачи в
цілко м
ви
_-.„ к
,
-
--.V---
-а`зручність у
володінн ю
фльо -
слу х
слов а
наче
бич і
щаст е
зробит ь
із
ни х
трицит ь
підходила
мені.
Я
не
бу в
шулє -
На
пароході ,
яким
я
плив,
ки-
разно ,
як
ви
підсували
аси
і
ко
Уважай ,
щоб и
наш і
дорог и
Не
--„о- -
дозволил а
пережит и
Мамо ,
мож е
ту
т
сядем о
н
а
тисяч".
ром;
найстрогіщи й
коміса р
по-
дав
бано к
заводови й
шулєр .
Я
рол і
замісц ь
сімо к
і вісімок,
як
і
І
пригод и
в
Неаполі,
влучне
стрі-
хви'лечку?"
я
к
програєш ,
т
о
не
жури -
ліції
не
найшо в
б
и
в
моїй
гр
і
це
пізнав
відраз у
по
йог о
глад-
тисячки
ховал и
д
о
правого ,
а
„Покищ о
я
дуж е
ва м
зобо -
ляііня
з
пістолі
охоронил о
ме -
Ах,
так
це давно-давн о
не
чу-
ся
дуже;бе з
пере л
іщ
е
ніхто
не
Нічого
незаконного .
Бо ж
підда-.к о
обголеном у
обличчу,
спо -
дрібн і
д
о
лівог о
портфеля ,
я
ќ
вязани й
з
а
допомогу" .
Іге
ві д
маленько ї
дірочк и
в
моїй.т і
звук и
рідно ї
мови !
Ціл а
фил я
помер .
Ц
е
навіт ь
не
скоротить'
вання
гадо к
у
цих
заскорузли х
кінних,
ал
е
проворни х
рухах, '
заховал и
фальшиві ,
значені
і
Ві д
цьог о
дня .
минуло
три -
власній
шкір і
в Берліні.
(спомині в
налинула
на мене!
За -
нащрг о
побуту" .
з^онлдааствв х покищ о
лягає
ною
читання``
гадку
настроєному,
не
під-
бездоганні й
краватці
т
а
по
тім,
карти"
.
І Цять літ.
За
цей
час
пересунула -
І
ос ь
я
опинивс я
у
Веден і
пі д
бул'ися
столиц і
цілог о
світ а
„Підем о
разом? "
карі.
Але
властиво ю
тай
що
він
покла в
соб і
мето ю
„обі-1
„Кільк о
хочете? '
ся
пере д
моїм и
очим а
велитен-
Віднем.
В
полови`ні
сезон у
жит -
найелегантніш і
сальон и
Vcix
„Не
І піднял а
знаю ,
доню ,
я
сьогодн я
успіху
моє ї
гри
ц
е
бул о
брати.д о
чиста"
якогос ь
діди -
в крайній
потребі .
Я
пев-
ська.юрб а люде й
усіх
рас
і
від-
та
кипіл о
і
шуміло ,
як
російсь-столиць ,
найпустіш і
слов а
з
в
, гадок.
Та к
піддати
ча
з
тбвстезни м
портфеле м
т
а
ний.
І руку с
щ
о
ви
подасьт е
мені
прав у
+шків.
Мене
охопил а
охотапо -
кий
самовар ,
елегантні
пані
^найкращ е
зарожевлени х
ўсто -
тівісу
і
коли б
так
можн а
тільки
відповідно
червойи и
від
вина
обличчем,
у
-
дорожуват и
і"я
гра в
у-Л ю
Йор -
панов е
з
і
всіх
сторін
світ а
по -
коасун ь
стагтог.-.
і
ип-л-лі ^
ТЃО злакомив -
хт о
злакомив -
людині ,
зі
слаб -
,
П
о
скінченій
грі
я
стоя в
на
А
коли б
я
вас
каза в
арешту -
ку,
Каїрі,
Ќальќўті,
Дарджілін -
назувал и
я
к
Найбільш е
чб к
eepo-!cS T a
К
ь
^
перед )
іДальш е
буде) .
голоси №ЧИ коли я дивлюс я на тяжк у бо` Купец ь прислухувавс я
голоси №ЧИ
коли
я
дивлюс я
на
тяжк у
бо`
Купец ь
прислухувавс я
цілій
ІАРАДІ.
.
ротьб у
нашог о
народ а
з
а
кра-
'тій
справ і
і
н
о
Я
закінченн ю
ш.щ Позаяк О. Gs. сутй
ліпші
тому
щ
у
дол ю
в
світі,
а
попр и
.
них
звернувс я
д
о
судді :
ЧАС.4
Мене
не
було.деяки й
побач у
людий ,
щ
о
нібит о
такі ,
Не
мо я
річ
мішатис я
в
за
ЧИ
Н
Е
МАЮТ Ь
1
УКРАЇНЦ І
Польщі .
як
другі ,
щ
е
й
кращі ,
я
к
другі,
коині
діла,
д
о
рішенн я
яки х
я
а
ЧАРІВ
НА
ЗАБЕЗПЕЧЕНН Я
Кол и
а
Ви
я
з
полекше ю
виїздив ,
нібит о
ггровідники,
народі
підготований ,
ані
поќлик а
життя ?
(була
сам е
тямл ю
ДО-
тільк и
ведут ь
гга
потал у
воро -
гам.
Я
к
то
й
баран ,
вони
ходят ь
можетеікурити їх -
Рано, в полудня і вечер
ний;
однако ж
чи
н
е
мі г
би
я
ќладно
яка,
б
мій
реєст р
роль -
зробит и
д
о
цілої
то
ї
справ и
В
американські м
„магазині '
ськи х
пара д
парада . Не
о
за
останні й
рік,
щ
о
сумирн о
з
а
ногам и
ворогів .
Я
к
своє ї
уваги ?
.‚Тііе
National
Geographi c
Mag a
(-був
списаний
на
300
сторінках ,
т
о
й
баран ,
вогги
їдят ь
з
долон і
На
те
суддя :
,zine",
який
попр и
дуж е
гарнг (
дес ь
затратився . Мабут ь
вита -
ворога ,
гцо
їм
подати .
І
щадят ь
Дуж е
рад ,
друже ,
о
т
и
статті
про
ріжні
краї
світа
по-
ли
мексиканськ у
місію.
Тг}млю:
їх
вороги ,
не
нищать ,
і
відзнак и
Прислухувавс я
і
думав .
Се
знак ,
дае
ще
кращ і
фотографії ,
иай -
музик и
вигравали ,
хоруговк Н
їм
дають ,
одн і
ворог и
чер-
щ
о
ти
рівно ж
будеш^
невдовз і
шов
я
в
зошит і
з
а
липен ь
стат -
маяли,
маяли ,
польськ і
улан и
-
воні,
друг і
ворог и
чорні,
инчі
суддею .
Тепе р
скажи ,
щ
о
Т
и
ду-
по
про
ігригоди
нодорожни х
їхали
і
співали'дзідому UA
Mfife.
T
червоно-біді ,
чи
фіолетові, ,
яг
має ш
і
говор и
зовсі м
щиро .
па
ріжних острова х
Атлянтійсь-
світ
польськ у
пісню,
якў
відтак- '
там
д
о
ворога , —
і
за
ту
відзна
Я
не
так
ріши в
би
с
ю
спра-
кого океану,
а
в
тій
статт і
одн у
вкрал и
безличн о
Москал і
таліє -
ку
вогги пильно
сповняют ь
св
о
ву,
коли б
я
бу в
суддею ,
ск`а-
фотографію ,
котр а
певно
поя
реробил и
на
„Волгу ,
ВолЃу
4
'
.
ю
служб у
барана ,
щ
о
овец ь
в
о
зав
купец ь
звиняючисі .
спить
нам,
чом у
богат о
Україн -
;,Wisio, WJdo-.IHODNA MATKO
polska TYRZEKA,'
дит ь
під
ніж
різників.
Я
к
ж
е
ти
рішивби ?
ІІІВ
не
нриступа є
д
о
запомог о
Ф. Ф.
Wislo,
Я
ста в
б
и
на
тому ,
щ
о
не-
иої
організації .
Nie
widziala
ty
podark a
ма
на
світі стрільця , який
б
и
не
Так, стаття
пр о Українців
на
O
d
polskiego
ulari'a
'
,
, '
хиби в
і
сс
повинен
бу в
знат и
піп,
не
згадує ,
а
пр о
т
е
пояс-
H
e
знаю ,
ЧИ
ОЦЯ
Вісл а
„відзя -
найшерш с
той ,
хт о
стрільц я
на
ннє,
чом у
наш і
ЛЮДИ
не
дбают ь
свої люд и ПРОТИСВОГО
ла"
тог о
„подарка" , але- я
ба -
шгмав.
Самѓ
я
мі ж
стрільцям и
‚із
обезнечеіш я
в
заиомогови і
чив,
я
к
стар а
фіякерська'конЯ -
б
у
в
колис ь
пепослідни й
і
на
організації.
Фотографі я
нока -
НАРОДА.
ка,
щ
о
тягнул а
мене. з
багажо м
В
наші й
місцеврст и
кілько х
стрілецтв і
гге
зл
е
розуміюся .
зуе
чорног о
Араб а
з
афрнкан -
на
стацію , сміялас я
на
вес ь
рот.
діяльни х
Союзовці в
зібралос я
Міряєш ,
а
та
м
і
хибиш .
Ииши м
ського
кра ю
Сенегаліѓ,
а- в
ньо -
Тішилас я
В
піти
ггоміж
наши х
Українці в
з
а
ж
е
разо м
випусти ш
стрілу
з
лу-
житт ю
чейж е
мабуть , бщолюрня ,
к
та
мад о
радос- .
ю
на
ШИЇ
ЩОС Ь
гсйб и
т
і
„шкап -
жертвам и
на
Сиротинец ь
прн
ка
мо в
знехот я
і
вж
е
досягнув ,
ліржі",
щ
о
т
о
їх
носят ь
наш і
Українські м Народѓѓім Союзі . щ о хочеш . Так`і тут. Бояри н не
Українські м
Народѓѓім
Союзі .
щ
о
хочеш .
Так`і тут.
Бояри н
не
.іагипішки-католики.
Дв а
шкі -
Прот и
збірк и
виступггв
нагло
нанима в всемогучог о божог о ряпі пуделочка , а в них благо -
нанима в
всемогучог о
божог о
ряпі
пуделочка ,
а
в
них
благо -
За
кордоно м
бачи в
я,
я
к
лю
-
,