You are on page 1of 4

У К Р А Ї Н С Ь К И Й Д Н Е В І І И К

SVOBODA U K R A I N I A N D A I L Y

урядовті ОРГАН злномоговоі О Р Г А Н І З А Ц І Ї УКРАЇНСЬКИЙ ІІЛРОДНЙИ


OFFICIAL' ORGAN OF THE UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION, Inc.
союз в З Л У Ч Е Н И Х Д Е Р Ж А В А Х АМЕРИКИ

ГРИ ЦЕНТИ. РІК XXXV. Ч. 178. Д ж е р з и С И Т І , Н . Д Ж . , с е р е д а , 3. с е р п н я , 1927. VOL. XXXV, No. 178. J e r a e y C i t y , N. J . , Wednesday, August 3. 1927. THREE D J F L L

ВЕЛИКА ТУЧА НАД НЮ ЙОРЌОМ ГОВЕРНОР ФУЛЛЕР ВЖЕ ВИч


ГОТОВИВ Р1ШЕННЄ В СПРА-
СПІЗНЕНА

їїослідня політична
АМНЕСТІЯ.

„ а м н е с - Ш И М В І Д В И Л И В У МІССІСІПІ.
НА # ДОПОМОГУ ПОТЕРПІВ-
ООСЛІДНЕ З АСІДАННЄ РОЗОРУ ЖНОЇ
ВОДА
І ОКОЛИЦЕЮ
ЗАЛЛЯЛА СОБВЕЙОВІ ТУНЕЛІ. — ПАНІКА СЕРЕД
ВІ С А К А І В А Н Ц Е Н Т Т І .
тій" в Румунії доторкнулася-
БОСТОН, М а с с , З і ; л и п н я . т а к о ж д в о х у к р а ї н с ь к и х с о ц і я - В А Ш И Н Г Т О Н , Д . К . , 1. с е р -
В часі к о л и 5 0 0 0 Б о с т о і ш і в лістів, а с а м е М и х а й л а Ц ь о м и і пня. С е н а т о р Р о б е и з о п зі
КОНФЕРЕНЦІЇ
ГОВОРЯТЬ ПРО РОЗБІЖНІСТЬ ДУМОК СЕРЕД ЧЛЕН№
слухало підчас д о щ у ріжних Т е о д о р а Ш т е ф ю к а . Але о б а во- стейту Е р ќ е н з а с внесе в грудні
ІЮДОРОЖНИХ В СОБВЕЯХ. АМЕРИКАНСЬКОЇ ДЕЛЄГАЦІЇ.
промов в справі о с в о б о д ж е н н я ни в і д с и д і л и в ж е свою к а р у в к о н г р е с і п р о е к т з а к о н а , ні
Ж Е Н Е В А , І,. с е р п н я . — І Ю с л і д н е з а с і д а н н е розоружної
Н Ю И О Р К , І. с е р п н я . — В ж е т р е т и й р а з н а п р о т я з і 16 д н і в Саќка і Ванцетті, говернор майже цілком, так щ о акт ко к о ж н о г о р о к у б у д е в и з н а ч е н о
к о н ф е р е н ц і ї в Ж е н е в і н а з н а ч е н о д е ф і н і т и в н о н а ч е т в е р , 4. с е р п -
навістила місто і о к о л и ц ю велика буря, яка н а р о б и л а б о г а т о Фул.тер викінчував в готелю родівеькоі б л а г о д а т і ѓ м а в д л я і $ІОО.СХЮ.ООО н а д о п о м о г у п о -
ня. П р е з и д е н т К у л и д ж м а в с т р а т и т и у с ю н а д і ю и а т е , ш о д і й -
ш к о д и ТА с ч н н и л а в м і с т і т а к у п а н і к у , я к а м о г л а з а к і н ч и т и с я свою остаточну децизію, яка них лише платонічне значіння, т е р п і в ш и м від виливу ріки-Міс
НЕМАЛОЌЇ к а т а с т р о ф о ю . Б о о т о в о д а п о ч а л а з а л и в а т и п і д з е м н і сісіиі а г о л о в і ю на р е к о н с т р у к - деться до якогось порозуміння і тому мав поручнти америкаи-
рішить про життє і смерть Сака
коридори, якими курсує собвейова залізниця. Треба було цію гребель та будову нових ській делегації закінчити наради.
і Ванцетті. Кажуть, що ґовср- МАЙБУТНІ РОДЮЧІ НИВИ.
здержати весь рух між 4 а 5 г о д и н а м и по полудни. Це з а р я - з а б е з п е ч е н ь від евентуальних Говорять також про розбіжність думок серед американ-
д ж е и н е не м о ж л и в о б у л о п е р е в е с т и т а к , щ о б и всі п а с а ж и р и nop відвідав тільки на кілька! 0 д с щ н і і і почалися н і д . о - д а л ь ш и х в и л и в і в . Ті с у м и тре- ської делегації, яка доси д е р ж а л а с ь непохитно, як с к а т . Одні
могли були висісти на стації. Е л е к т р и ч н е полученне п е р е р в а н о Л C V ба буде виплачувати так довго, з ч л е н і в д е л е г а ц і ї є з а т и м , ш о б и п о к і н ч и т и усі н а р а д и з б р и -
а р е ш т у^`^ ,^ ^
п р,^SJl`Z
Т 0 В І , І о б о т и щ и л о
исвятив n Р злійснеиня
і деякі трени мусіли с т о я т и в тунелях. Це в и к л и к а л о велику проєкту штучного з р о ш е н н я д о к и К р а й не б у д е з а х о р о н е н н Ѓ ! т і й с ь к и м и д е л е г а т а м и , а д р у г і е з а т и м , щ о б и їх п р о д о в ж и т и
ѓ ріШЄННЮ, які в ж е г о т о в е , ю н а д 5 т и с я ч д е с . п р и л н і с т р н н від н о в о г о нещастя. дальше. Япанські делегати д у м а ю т ь посередничити між аме-
п а н і к у , б о н і х т о не З Н А В , ш о з а п р и ч и н а . П а н і к а п о б і л ь ш и л а с я ,
коли деякі п о ч а л и в и х о д и т и з в о з і в і ш у к а т и в и х о д у . Всі д р у г і , ської землі, якій систематич р и к а н с ь к и м и і б р и т і й с ь к и м и д е л е г а т а м и , та д о в е с т и д о и к о -
побоюючись нещастя, почали і собі виходити. Серед стиску но шкодить посуха. Для зро гось остаточного порозуміння.
шунанни цієї плоті буде спо`

В
ИБ
У
ХИЛ
Я
ВИ З ВЕЗУВЛ
І,
було п о в н о крику і покалічень. На ш а с т е п о в а ж н і й ш и х н е щ а с т ь Т О В А Р И С Ь К І Ф О Р М И П О В Е -
КОМУНІЗМ С Е Р Е Д К И Т А Й С Ь -
нс б у л о . Н а й б і л ь ш е п о т е р п і л и ж і н к и , б о . ї м п о д е р т о с у к н і , о - Д Е Н Н Я Н А Д С Е Н Е Ґ А Л Е М . рудЖено 5 парових стацій і
с о б л и в о р у к а в и . ВОНИ т о п о г у б и л и р і в н о ж цілу х м а р у в и с о к и х Троїцьку, Б і л я ї в ц і , М а я к а х , Я- КИХ СЕЛЯН.
На балевій салі, в глибині Се-
обцасів. сках і Граденицих. Насамперед П О В С Т А Л О О Г Н И С Т Е О З Е Р О 2000 СТІП Ш И Р О К Е .
негалю, ЯКИЙ с к о р о цивілізу- ШАНГАЙ; К и т а й . В про-
буде збудована стація в Тро Н Е А П О Л Ь , 1. с е р п н я . — Б е з ч и с д е н н і т и с я ч і т о н Л я в и т е к л и
Туча б у л а так сильна, щ о в місті з а п а н у в а л а т е м н о т а як ється, можна бачити слідуюче
їцькому. Ця стація зросить в і н ц і ї Г о н а н і в п о л у д н е в і м Ч ї - . ц і л у ніч з „ П е к е л ь н о ї Д о л и н и " п і д к р а т е р о м г о р и В е з у в і я у
в ночі і т р е б а б у л о с в і т и т и п о о ф і с а х . Г р і м в д а р и в в п а м я т н и к , олошення для танцюристів:
1,200 дес. Потім збудується лі ш и р и т ь с я к о м у н і с т и ч н и й р у х розколини, що-тягнуться в напрямі місточка Терціньо, з я к о г о
побудований в память сухопутних і морських вояків і р о з б и в Артикул 1. Забороняється
дві стації в Білнївцих і М а я к а х . с е р е д к и т а й с ь к и х м у ж и к і в . К о - усі м е ш к а н ц і у т е к л и .
і і о г о ц і л к о в и т о , к и д а ю ч и к а м і н н и м и б р и л а м и на д а л е к у в і д - танцюристам, яким п о т я т ь с я В о д у для з р о ш е н н я цієї з е м л і муністпчна організація селян У згаданій долині п о в с т а л о огнисте о з е р о ш и р о к е 2000
ла.іь. Р і в н о ж в д а р и в грім в о к о л и ц і в с т р і т к а р у і р а н и в т р о х ноги, здіймати черевики н а б р а т и м е т ь с я з Д н і с т р а на в и с о - п р и б р а л а назву' „ Ч е р в о н е Ко- стіп, з я к о г о л я в а п е р е л и в а є т ь с я у р о з к о л и н и , ведучі в н а п р я м і
людей. Вода т а к п о з а л и в а л а вулиці і дороги, щ о треба було :алі. чині 12 с я ж н і в . j '. З г а д а н і с е л я н е з о р г а н і з у - м і с т о ч к а . Т е м п е р а т у р а в к р а т е р і д о х о д и т ь х в и л я м и д о 1100
їздити в деяких місцях ч о в н а м и , щ о б и р а т у в а т и л ю д е й . Т е м п е - А р т и к у л 2, З а б о р о н я є т ь с я з а -
Розроблюється також про- ва.іися в новочасннй спосіб. їх, степенів Цельзія.
р а т у р а с п а л а н а г л о о 14 с т е п е н і в і в и н о с и л а п о б у р і 6 9 с т е п е н і в .
іадто сильне щипання танцю- і н с л о о б ч и с л я ю т ь на ч в е р т ь м і - ' П р о ф . М а л л я д р а , д и р е к т о р о б с е р в а т о р і ї під В е з у в І е м , к а -
ЄКТ ш т у ч н о г о з р о ш е н н я відда-
ристок. Кождий з панів нови- тіона. Поява сеї організації же, ш о мимо сильних вибухів ляви, нема ніякої п о в а ж н і й ш о ї
з е п і ш о ї в і д Д н і с т р а П Л О Щ І В 15
ЛЕТ ЧЕЙМБЕРЛИНА УДАВСЯ. нсн п е р е с т а т и щ и п а т и , з а к и йо-
тисяч десятин, яка т а к о ж снстс- ЃПРИЧИНИЛА частинний відво- небезпеки.
мимо д о щ і в І МРАКІї ВСЕЖ Т А К И Л Е Д У Н го д а м а крикне. рот армії Чаііг-Тсо-Ліна, з Го-
З Л Е Т І В м а т и ч н о -терпить в і д п о с у х и . Т а к о ж і другий вулькан, недалеко Везувія, щ о зоветься
З КОРАБЛЯ 1 ПЕРЕВІЗ ПОЧТУ. Щоб зрошувати цю площу, нан. С е л я н с ь к и й р у х є в о р о ж о С о а ь ф а т а р а , почав рівнож вибухати. Сей послідний вулькан
Н Ю И О Р К , 1. с е р п н я . — В ж е о п я т і й г о д и н і р а н о з б у д и в с я роЄКтуетЬСЯ збудувати цент- настроєний до чужинців. Мож- п о ч а в в и б у х а т и п е р ш и й р а з від 1198 р о к у .
Е С П А Н С Ь К И Й , Н А С Л І Д Н И К
Чеймберлин на п о в н і м м о р и , п л и в у ч и к о р а б л е м Л е в а й я т а н , щ о ральну е.ієктро-стацію, щ о під- івс є, щ о п о ш и р и т ь с я т а к с а -
належить до Ю н а й т е д Стейтс Лайн Компанії. Т а був д о щ і П Р Е С Т О Л А У М И Р А Є .
пімагиме воду Па височінь 25 м о , я к б о к с е р с ь к и й р у х у 1900 ЌЕМАЛЬ ПАША ВИБЕРЕ СОБІ САМ ПАРЛНМЕНТ.
така м р а к а , щ о г о д і б у л о в и л е т і т и і Ч е й м б е р л и н м у с і в ж д а т и Сижнін. році. У ПАРЛЯМЕНТІ НЕ Б У Д Е О П О З И Ц І Й Н О Ї ПАРТИ.
М А Д Р І ІД. Е с п а н і я . - Стан
а ж д о 8.14 ѓ о д . р а н о . В и л е т б у в в п о в н і ў д а ч н и й . Ч е й м б е р л и н з д о р о в л я 18-літиого наслідника К О Н С Т А Н Т И Н О П О Л Ь , 1. с е р п н я . — М у с т а ф а Ќ е м а л ь п а -
піднісся щ а с л и в о в г о р у , о к р у ж и в к о р а б е л ь і п о п р а ш а в ш и с я , 'прів.-гола. А л ь ф о н с а викликав Ч У Д А С І Я ТА й... Г О Д І ! ша, виконуючи уповноваження, лане йому Народпо-Републн-
рушив в сторону Т е т е р б о р о , Н . Д ж . Та густа мрака змусила І туѓ поважні .побоювання. Нема П Е Р Е С У Д И П О Я О Р В Е Ж С Ь - к а и с ь к о ю П а р т і є ю , іменує с а м о с о б и с т о к а н д и д а т і в на п о с л і в
Дві зорі УіаргТського балету
його з л е т і т и в Куртіс Ф і л д , з в і д к и він в с в о ї м часі в и л е т і в до в ж е н і я к о ї н а д і ї па й о г о н и з д о - при осінннх в и б о р а х , і в той спосіб станеться в дінсности о д и -
звані „Сестрн.Доллі'` мають ве- КИХ С Е Л А Х .
Німеччини. По к о р о т к і й перерві Ч е й м б е р л и н в и б р а в с я в д а л ь - ж л е н н я . РЇОЃО с м е р т ь може поким д и к т а т о р о м Туреччини. Ч е р е з те, у слідуючім т у р е ц ь к і м
інкнй клопіт. А з ними поліція,
шу д о р о г у і п р и б у в на о з н а ч е н е місце т а в і д д а в п о ч т о в о м у ік.тнкати в е л и к е п о л і т и ч н е з а - О С Л О , Н о р в е г і я . — Норве`- п а р л я м е н т і не б у д е м а й ж е н і я к о ї о п о з и ц і й н о ї партії, а б у д е він
їх н а р е ч е н и й і н р а в н н к н . Вони
у р я л н н к о в и п е р е б р а н у на к о р а б л и п о ч т у . неначе о с о б и с т о іменованою прибічною р а д о ю „Побідника",
шаппя і м о ж е мати погані б л и з н я ч ќ и і в віці, коли м о ж н а г і я , м и м о с в о є ї ц и в і л і з а ц і ї , нс
У п р а в а Ю н а й т е д С т е й т с Л а й н п о д а є , щ о супроти удачіго- )літнчні наслідки. Д р у г и й з с в о б і д н о ю під с м і ш н и х п е р е - як з о в у т ь з а г а л ь н о п р е з и д е н т а М у с т а ф у Кемаля п а ш у .
виіітн замуж. І найшли бата-
стн цеї п е р ш о ї с п р о б и , в к о р о т к о м у ч а с і б у д е в і д б и р а т и с я п о ч - р я д у син к о р о л я є г л у х о - і й м н й с д і в . ОдцАг д е р ж а в н и й у р я д - Опозиційну партію турецького парламенту цілковито
того нареченого, промисловця,
га З к о р а б л і в її л і н і ї п р и п о м о ч и а е р о п л я н і в , ч е р е з щ о п о с и л к а і ч е р е з т е не м о ж е б у т и п а с . т і д - ннк, п е р е б у в а ю ч и н а в і д п у с т ц і , з м е т е н о з л и ц я з е м л і , ш е м и н у л о г о р о к у , к о л и т о її п р о в і д н и к і в
який жде тільки на ш л ю б . Т а
лисѓів З Е В Р О П И д о А м е р и к и п р и с п і ш и т ь с я о д в а дні. ІІИКОМ п р е с т о л а , т о м у , на с.ту- Північній Н о р в е г і ї , н е д а л е к о б у д ь т о п о в і ш е н о , п р о г н а н о а б о у в я з н е н о на п і д с т а в і - о б ж а л о -
л и х о в т о м у , щ о ні с а м і с е с т р и
чай с м е р т и н р е е т о л о н а с . і і д н и к а О ф о т е н , н а й ш о в у лісі з в н с а ю - ванни з а з а г о в і р на ж и т т я М у с т а ф и К е м а л я п а ш і .
ірсч не КІІУ
РНШАРД БЕРД В ГОСТИНІ У ФОРДА. Альф І, н а с л і д и ш і и т и с ь , 3 М е р і , чи з
іс г о л о в о ю в долину т і л о пса, Доси говорено часто, шо „слово Мустафи паші е законом",
а тепер с а м е ся ф р а з а стане дійсностю, коди п а р л я м е н т Т у -
І.ДСЕЛЬ Ф О Р Д З Г О Д И В С Я ФІНАНСУВАТИ ЧАСТИННО та б у д е й о г о т р е т і ї Д о н Д Ж е н і . А з н а т и це н е л е г к о , б о п р и б и т е г в о з д я м и д о б е р е з и .
брат,
На т і м с а м і м д е р е в і у м і ш е н о реччини б у д е складатися м а й ж е з політичних однодумців пре-
ЛЕТ БЕРДА ДО ПОЛУДНЕВОГО БІГУНА. Карльос. вони подібні д о с е б е як дві ЛЯ-
д е р е в л я н ў т а б л и ч к у зі слідую- зндента.
ДІТРОЙТ, 1. с е р п н я . — Комендант Берд прибув до Ді- КИ (і т о м у т а к назвались),
чим н а п и с о м : Сю сильну владу одного чоловіка о п р а в д у ю т ь прихильни-
тройту і п е р е б у в а в цілий д е н ь в гостині у Ф о р д а . Б е р д рбзпо- в п я ю т ь . щ о в ж е їх р і д н а
В И К И Д А Ю Т Ь БІЛОРУСИНІВ ки т е п е р і ш н ь о г о п р а в и т е л ь с т в а тим, щ о Т у р е ч ч и н а п о т р е б у є
іа м у с і . і а їх з н а ч и т и з м а л к у „Віддаю тебе в обняття
ніііав п р о с в і й п о с л і л н и й лет через океан, А Ф о р д показував п р и н а й м е н ь ш е на п р о т я г д е с я т ь літ а б о і б і л ь ш е т а к о ї „ є д и н о -
найновіші моделі своїх аероплянів і модель найновішого ти-
З К О Н С Т А Н Т И Н О П О Л Я . ними стяжечками, ш о б и с м е р т и , мій с о б а к о , в і р н и й при-
в л а с т і Ѓ ' на т е , щ о б и в о н а в е л а м о л о д у і н е д о с в і д ч е н у націю
в і д р і ж н и т н . Б у л о їх т р и ; т р е т я я т е л ю . П о в н и й ж а л ю , КЛИЧУЧИ
пу а в т о м о б і л я , я к и й м а є в к о р о т к о м у ч а с і п о я в и т и с я на р и н к у . .КОНСТАНТИНОПОЛЬ, 31. п е в н о о з н а ч е н о ю д о р о г о ю , а ж п о к и в о н а с а м а не н а у ч и т ь с я
І З і с е л ь Ф о р д з а я в и в п р е д с т а в н и к а м п р е с и , ш о він д у ж е заиі- р л а т а к неждано і серед та- у б и в а ю тебе і п р и б и в а ю до то-
шини. Губернатор Коистан- ходити. Остаточно обіцяють вони народови турецькому при- .
кавлений в авіятиці і р а д о послужить допомогою Бсрдови в кпх с е н з а ц і й н н х о б с т а в и н , щ о го д е р е в а , а в і з в а н н я м , щ о б и
гнноноля видав диесь розио- вернути назад його свободу.
його виправі до п о л у д н е в о г о б і г у н а . Н е з н а т и т і л ь к и , чи Берд іа м а м а не м а л а _ п е в н о с т і ѓ , чи усі д и к і з в і р я т а п о т р а т и л и ' а ў -
ряДЖЄННЯ, СИЛОЮ я к о г о 2 2 0 0 Б і -
третя, імовірно Розі, щ о по- би і полишили в супокою мої
у ж н е д о цеї ціли а е р о п л я н і в Ф о р д а , б о це б у д е з а л е ж а т и ше лорусииів, перебуваючих у СОВІТСЬКА РОСІЯ Ш Л Е ЗНОВА ДЕЛЄГАТІВ Д О ЖЕНЕВИ.
м с р . і а , ие н а з и в а л а с ь М е р і а б о корови і мої реии. Нехай
від д е я к и х с п р о б . Н а в с я к и й с л у ч а й Е д с е л ь Ф о р д з о б о в я з а в с я К о н с т а н т и н о п о л і від й-ох літ, Ж Е Н Е В А , І. серпня. — Ю р і й Чічерін, с о в і т с ь к и й міністер
Д ж е н і . . . які т е п е р ж и в у т ь . БО і дикі бестії винесуться з тої
дати фінансову д о п о м о г у в такій в и с о т і , я к ц е б у л о п р н поло- має вігнестнся з т о г о міста д о заграничних справ, повідомив Лігу Націй, ш о С о ю з Совітських
Млі, т а к , як саранча, ш о на-
рожі до північного бігуна. І. с е р п н я с. р . Рішення с е иида- у р я д не м і г р о з в я з а т н ц і є ї с п р а - їла на Є г и п е т , на п р н к а з М о й - Р е п у б л и к р і ш и в в и с л а т и д е л е г а ц і ю на інтернаціональну к о н -
вн с м е р т и т р е т ь о ї б л и з н ю ч к и і
НО на п і д с т а в і у х в а л и т у р е ц ь к о - ференцію в справі свобідного перевозу товарів і комунікації,
залишив розвязку аж до роз- я. С е м о я прозьба".
правительства, новзятого я к у с к л и к а л а д о Ж е н е в и Л і г а Н а ц і й на д е н ь 2 3 . с е р п н я .
БРИТАНІН ВІЧНО МОЛОДА ЙДЕ ВПЕРЕД. с.тіду, я к о г о д о нині не і і с р е в е -
МИНУЛОЇ осенн. П і д п и с а н о : П о а Ґамберг. У своїй о п о в і с т ц і п р о се д о д а є Ю . Чічерін, щ о він с п о д і -
ТАК ЗАПЕВНЯВ КАНАДІЙЦІВ АНГЛІЙСЬКИЙ ПРЕМІЄР ти. Т е п е р Д ж е н і х о ч е в и й т и з а -
Згадані Білорусніиі станов,- ється, ш о швейцарське правнтельство подбає про відповідну
БОЛДВИН. м у ж і д о м а г а є т ь с я , щ о б и в па- Пересуд убивання найбільше
ЛЯТЬ о с т а н к и б і л о г в а р д і й с ь к о ї поліційну о х о р о н у для запевнення з а б е з п е к и ж и т т я І гідности
М О Н Ѓ Р Е А Л Ь , 1. с е р п н я . — С т е и л е й Б о л д в и н в и г о л о с и в перах означили точно, як вона люблених звірят в жертву ду-
армії генерала В р а і н л н , яка по російської делегації.
сегодня в готелю Виидсор п р о м о в у д о 800 канадійських биз- хам природи звгсний б у в від

К
Р
ИМЎ
,
н а з и в а є т ь с я . А л е я к їй д о к а з а -
в н к н н е н н ю її б о . і ь ш е в н к а м и з
несмеиів, з а о х о ч у ю ч и їх д о п о б і л ь ш е н н я т о р г о в л і з А н г л і є ю , ти, щ о вона Джепі, коли вона ііайдавнійшнх часів серед Л я - П Р И Н Ц К А Р Л О С П О Д І Є Т Ь С Я В І Д П О В І Л И ВІД Б Р А Т І Я Н О
в 1920 р о ц і , р о з б і г л а с ь
ЯКА з н о в а ч и м б і л ь ш е з м о ж е в и п р о д а т и д о К а н а д и , т и м б і л ь - с а м а ні її с е с т р а не з н а є п р о ц с . понців v північній Норвегії. П А Р И Ж , 1. с е р п н я . — П р и н ц К а р л о с п о д і є т ь с я , щ о п р е м і е р
по цілім Б а л к а н Ѓ
ше і буде спроваджувати канадійських товарів. Премієр був І в о н а з а я в л я є : „ХОЧУ н а р е ш т і Б р а т і я п о д а с т ь публичну в і д п о в і д ь на й о г о з а я в у , щ о . й о г о з р е -
в добрім гуморі м и м о спеки і з а п е в н и в всіх, щ о Британія стоїть
Се р і ш е н н я с т о ї т ь и супереч` з н а т и , чи я ж и в у і як назива- чення р у м у н с ь к о г о п р е с т о л а з і с т а л о в и м у ш е н е на нім.
пости до переговорів Ліѓн На-
с е г о д н я н а с и л ь н і ш и х н о г а х , я к к о л н н е б у д ь п е р е д ш е та щ о юсь, бо може... я вмерла". Ба- САМОГУБСТВА БУВШИХ Приятелі К а р л а к а ж у т ь , щ о 80 п р о ц е н т румунсь'кого на-
цій з ангорським иравнтельст
не і с т о р и ч н а н е п р а в д а , щ о Б р и т а н і я п о ч и н а є к о т и т и с я в д о - гатйй наречений теж хотів би селення е з а принцом і щ о н е з а д о в г о с а м Б р а т і я н о б у д е тіри-
лину, б о в о н а я к р а з п н е т ь с я д о н о в о г о ж и т т я , в і ч н о м о л о д а вом, нафчідставі яких Білоруси- знати, яка з двох сестер має
ЦАРСЬКИХ ОФІЦИРІВ.
неволений запросити Карла повернути в Румунію.
і сильна. Ц ю т о ч к у п р и н я л и всі п р и с у т н і ѓ у р а г а н о м о п л е с к і в . нам дозволено полишитись у
бути ногожнікога, б о др т о г о М О С К В А , Росія. — Внаслі-
К о н с т а н т и н о п о л і щ е о д е н рік. ПЕРЕСТРАХ ЮГОСЛАВЯНСЬКИХ МАТЕРЕЙ.
По с к і н ч е н н ю б е с і д и с к и н у в п р е м і е р б л ю з ќ у , б о б у л о д у ж е ч а с у й о м у в а ж к о їх п і д р і ж н и т н . д б к к р о в а н і г х у т и с к і в , які від- БЕРЛІН, 31. липня. — Між югославянськими матерями і
г о р я н о , щ о в и к л и к а л о н е м а л е с ч у д о в а н н є , б о всі гості б у л и в Н а й л е к ш е б у л о би, я к б и він иовило совітське правительст- околиці Панкора, в Югославії, панує страшний перестрах, так
фраках. Та н е з а б а р о м І другі міністри та бнзнесмени почали і КРАКАЛІЯ ЗАПОВІДАЄ Г О Л О - у з я в шлюб з парою` „сестер во, б у в ш і царські офіцири по- щ о п р а в н т е л ь с т в о мусіло в и с л а т и війско, щ о б и у с п о к о ї т и на
собі скидати б л ю з ќ и і ситуація р о з я с н и л а с я . Д о л л і " т а к як вони в и с т у п а ю т ь повняють масово самогубства,
ДОВИЙ СТРАЙК. селення тої околиці.
на а ф і ш і т а иа сцені. Але п р о

П
ОБ
И
ЛИН
Е
№Н
ЙІН
ИХ РОБ
Т
ІНИК
В
І.
СТАЛОСЯ Ц Е ТОМУ, Щ О НЕЮНІИНІ ХОТІЛИ БУТИ
Бувший посол Кракалія, яко ш у уявити собі наслідќи такого
ѓо недавно а р е ш т о в а н о , нахо- п о д р у ж а , в Парижі, з к а б а р е -
т о вими артистками! Цей бідо-
щ о б и в той спосіб уникнути
переслідувань. В послідних ти-
ж н я х 17 б у в ш и х ц а р с ь к и х о ф і -
П р и ч и н о ю с е г о п е р е с т р а х у є п о ш и р е н н я п о г о л о с к и п р о Т(
ш о м у с и т ь с я п о ж е р т в у в а т и ж и т т я 175 дітей під б у д о в у мосі
через Д у н а й , щ о б у д е лучити Белград і Панкору, та який бу;
д и т ь с я д а л і `в с л і д ч і й т ю р м і у цирів відобрало собі життя, н а й б і л ь ш и м м о с т о м на світі.
СТРАИКОЛОМАМИ. в і й с к о в і й ( р у м у н с ь к і й ) в я з н и л а х а ніколи не з н а в б и , я к а з инші у к р и в а ю т ь с я у віддалених Сей с т р а ш н и й пересуд п о л я г а є у тім, щ о к р о в у б и т и х J
К О Л Ю М Б У С , О г а й о , 1. с е р п н я . — В Д о в е р , О., прийшло ці. В п о с л і д н о м у ч а с і К р а к а л і я н и х є в хаті, а яка 'поза х а т о ю , селах або с т а р а ю т ь с я втечи з а тей м а є бути о д и н о к и м середником, ч е р е з який потрібний X
до боротьби між юнійними і неюнійннми майнерами, серед м а в з а я в и т и , щ о к о л и й о г о сей- к о л и с у д у ж е т е п е р не м о ж е границю. В місяці червні по- м о с т а цемент м о ж н а з р о б и т и сильним і т р е в а л и м . З т о ї при'
якої було кількох ранених, а одного неюнійного вбито. Не- ч а с не в и п у с т я т ь з т ю р м и , т о ї д а т и с о б і р а д и із с х о ж і с т ю д в о х над 2000 осіб переселено з се- J ни м а т е р и з г а д а н о ї о к о л и ц і н е п о з в о л я ю т ь н а в і т ь с в о ї м ді:
юнійні х о т і л и н а н я т и с я на р о б о т у в майнах і зломити в той він р о з П і ч н е г о л о д о в и й с т р а й к , і ч а р і в н и х близнючок! р е д у щ о ї Росії на Сибір. в и х о д и т и на 'Ўлицю.
с п о с і б с т р а й к . Ч е р е з т е їх побито.
I геііько відчиняється церква,

tBv-.ee. ту (Lu UkralDtaa National АиосІвНов, l a . .


НА ДВОХ СТІЛЬЦЯХ. РАТУЙМО ХОЛМЩИНУ.
З нагоди з а к л а д и н у г о л ь н о г о к а м е н я під українську
п р и х о д и т ь с в я щ е н и к в р я с і . Ще
й з-бородою,
Божу по нашому
править Службу
і проповідь
ністичної агітації в Англії. Ко- в и г о л о ш у є 'в р і д н і й м о в і . Ц е —
Committee. Російські б о л ь ш е в и к и , як зві- національну ф о р т е ц ю Холмщини.
муиістична а г і т а ц і я в Англії, п о апостол н о в о ї унії східного
сно, є з а в з я т и м и п р о т и в н и к а м и
ВИЙШЛА
1IcH
t el A
OoctbeJIrj 3, І1917,
Claii Mail Matter at tlu Poat OMce ot Jeraey City, И. J . о б р я д у ; у н і ї п о л ь с ь к о ї , Не у к р а -
cH SO, 1911, voder On Act ol March ff, H 7 9 . усіх буржуазних правительств вході у дипльоматичні і торго- Холмська здавсн-давиа у- д у х о в е н с т в а щ е н е зпід

5BMC
PO
T AW.I T
б о л ь ш е в и к а - к р а ї н с ь к а з е м л я р а з о м з її с т о - в п л и в і в р о с і й с ь к о ї к у л ь т у р и і ї н с ь к о ї . —- Т а к т о у н а с т е п е р
'З'^'ЕЛ.^ Шва Baited
at special
by rate of p oatate pro-ruled tor їв Sectioa 1103
Idltortal і буржуазних держав.
П р и й ш о в ш и до влади, дума-
вельні зносини з
м и - н е л и ш е , щ о ц е з м е н ш и л а с ь , ' л и ц е ю Х о л м о м к о р о т а є нині не- д у х а . на Х о л м щ и н і .

auatod.irl 31, 1918.


ли вони, щ о світова революція, але п р о т и в н о щ е і з р о с л а . А д о веселі і иевідрадні хвилі під Н а т о м і с ц ь в к о ж н о м у селі є О д н а к не в м е р л а Х р л м щ и н а ,
і 7 з а їх ініціятивою, з м е т е з
Л 0 по- т о г о б о л ь ш е в и к и не з а б у л и щ е п о л ь с ь к и м п р а в л і н н я м . Т а в с е ж , ( - п о л ь с ь к и й у ч и т е л ь , а т о і к і л ь - ‚ б о р е т ь с я , я к м о ж е , з н о в и м л н -
І R.oo і 3.75 в е р х н і з е м л і т і н е н а в и с н і б у р - п р о К и т а й , А ф г а н і с т а н т а Індії н е з в а ж а ю ч и н а в с і п о л ь о н і з а - к а , щ о в ч а т ь у к р а ї н с ь к и х д і т е й х о л і т т я м , с а м а , с в о ї м и м у ж и ц ь -
ПИИАМУ S 3.75
July

M
-tQM
ij п о л ь с ь к о ї д е р ж а - в и к л ю ч н о по польськії. Ѓ в ж е нс кими с и л а м и . П о в с т а ю т ь п о м а -
1
--ОО.жуазні держави. Та сталось і там ще-завзятішс почали під- ційні з а х о д и

! В.̀`'-ЕГМАН _ИВ І т и Sio.oo


Bataat Ob
t 3.00 :
інакше, як б а ж а л о с ь . „ С в і т о в а
'МИЮ І р е в о л ю ц і я " н е в и б у х л а .
ставляти ногу Великобританії, J- BHI з д о б у л о с я т а м о ш н є у к р а ї н - в м і ю т ь н а ш і д і т и ч и т а т и п о у-
`леньки ф і л і ї н а ш о ї п р о с в і т н ь о ї
як у самій Англії, с в о є ю к о м у - { г р о м а д я н с т в о , н а в е л и к и й к р а ї н с ь к и , в ж е не м о ж у т ь в з я - і н с т и т у ц і ї „ Р і д н а Х а т а " . А о т о
с ь к е

IFFISTA;-: % 5.oo
І
На три місяці - І 3.75
5.00
Б о л ь ш е в и к а м не лишилось ністичною агітацією.
нічо и н ш о г о , як п о г о д и т и с ь з І вкінці п р и й ш л о до т о г о , Д о ^
{ п о д в и г , н а в е л и к и й чин, щ о бу- т и у к р а ї н с ь к о ї к н и ж к и д о рук, в ч о р а р о з п о ч а л а с ь б у д о в а п е р :
п е р е л о м о в и м у ж и т т і цієї ча науки релігії в ч а т ь с я л и ш е Ш о г о ' у к р а ї н с ь к о г о будинку в
8a ЖОЖДУ АМЯІУ АДРЕСИ ПЛАТИТЬСЯ 10 ЦЕНТІВ.
д е

2.75 істнованням буржуазних д е р - ч о г о п р и й т и м у с і л о : А н г л і я зір-Щетини з е м л і у к р а ї н с ь к о ї . В ч о р а у с ѓ н о , з і с л і в с в я щ е н и к а . Д а н и л о в і й с т о л и ц і .— Х о л м і .


Зв оголошення редакція не відповідає.
ж а в , а н а в і т ь іти в п о р о з у м і н н я в а л а д и п л ь о м а т и ч н і і торго-J 6TO В н е д і л ю , д н я 19. VI., від- Є в н а ш и х с е л а х на Х о л м щ и н і (;Є щ е у Х о л м і з - ч а с і в Д а н и л а

г a..tHI
Лм
to
‚Сноболн'Г: 498 Mont-omery. Тел. У. Н Союза: 1838 М о о ц о т е г у .
-ЗУОВООА". О. ВОХ
Ад#еса. Р. 34в, JERSEY CITY, 14. J .
з ними, б о переконались, щ е вельні зносини з б о л ь ш е в и ц ь - , б у л о с я в Холмі с в я т о з а к л а д и н другий
с а м і я к п а л е ц ь Не в с т а н і ісігува- к о ю Р о с і є ю . Тепер прийшла ‚угольного каменя л і д
провідник польської „стюденець, рекомий кладязь,
‚ Р ш - y j к у л ь т у р и , п о м і щ и к — пай, а д е с а ж е н е й и м у щ е 35", а л е ' н е У-
т и на с в і т і і щ о г о л о в о ю не пе- ч е р г а - н а Ф р а н ц і ю . К о м у н і с т к и Х а т у " . С к р о м н і з а м і р и „ Р і д н о ї п а н и п о п р о д а в а л и с в о ї з е м л і , к р а ї и ц і п ю т ь з н е г о в о д у . Щ е

„МАМО, ХОДІМ ЇСТИ" — ПРОМОВИВ НОВИЙ р е б ю т ь б у р ж у а з н о г о м у р у . А и а а г і т а ц і я з р о с л а д о т о г о с т е Х а т и " ! В о н а б а ж а є п і д в е с т и в{ т а м о с і л и , я к т а к о ж н а в с і х цер- „ с т о ї т ь с т о в п , п о п р и щ е о д г о -


д о т о г о , д л я в і д б у д о в и в л а с н о ї неня у сій д е р ж а в і , п о з а к л ю - ц ь о м у р о ц і свій б у д и н о к , м а й к о в н и х з е м л я х , о с а д н и к н - м а з у р о д а , к а м с и " ; к о л и с ь б у в „ н а

МОНАРХ д е р ж а в и , п о т р е б а б у л о їм „ б у р - чешгю д и п л ь о м а т и ч н и х і т о р г о - б у т н ю фортецю всеї з е м л і р и , в с е к у р к у л і з п а н с ь к о ю пи н і м о р е л к а м е н и з в а и н " , а т е -


ж у а в и о г о к а п і т а л у " , я к и й с а м і в с л ь н и х з н о с и н , щ о с а м е у п о с - х о л м с ь к о ї , л и ш е п і д д а х , а л е й х о ю , з п о ч у т т я м с в о є ї в и щ о с т и п е р . . . к р а щ е і. не з г а д у в а т и . Щ е
Цілий с в і т м а є нову з а б а в у , п р и г л я д а ю ч и с я тій к о м е д і ї , Знищили у своїм краю с в о є ю Лідних д н я х п р е м і є р П о а н к а р е ц е м о ж е не з д і й с н и т и с ь , і с и л и . А н а ш с е л я н и н щ е б і л ь - в и с о к о в г р р і п и ш а є т ь с я на мі-
щ о с а м е т е п е р р о з г р а в а є т ь с я на румунській землі п о смерти н е р о з в а ж н о ю п о л і т и к о ю в ' ч а с і зая'вив б о л ь ш е в и ц ь к о м у пред- ція з б і р о к на Х о л м щ и н і й д е ш е ' з м а р н і в : не п р о д а л и й о м у е ц і Данилової православної
румунського короля Фердииаида. Згідно з старим звичаєм, воєнного терору. І тому почали ставиикови Хр. Раковському,
м л я в о , а з а к л и к „ Р і д н о ї Х а т и ' ані к л а п т и к а з е м л і , н е п о м о г л и ц е р к в и п і з н і й ш и й г р е к о - к а т о -
коли помер король, окликують сейчас наслідника. „ Х а й ж и в е большевики залицятись д е щ о н а к о л и б о л ь ш е в и к и нс п о - } д о і н ш и х у к р а ї н с ь к и х з е м е л ь '
відбудувати зруйнованої хати, лицький собор, але тепер у
к о р о л ь М і г а й " — р о з н і с с я клич п о всій Румунії. І в и т я г н у л и буржуазних правительств. Роз
м і р к у ю т ь с я і не з а п е р е с т а н у т ь і м а й ж е не з н а й ш о в в і д г у к у . л и ш е п о з б у в с я в і й з а р о б і т к у т а н ь о м у з а г н і з д и л и с ь є з у ї т и . -І
пятилітне д и т я від з а б а в о к та привели в п а л а т у , в якій з і б р а - п о ч а л и в і д І т а л і ї , а с к і н ч и л и на
комуністичної агітації у Фран- А т а к и й д о р о г и й д л я нас ста- о с т а в м а й ж е б е з з а с о б і в д о о с ь в ц ь о м у і с т о р и ч н о м у , кия-
лися вже визначні державні достойники, ш о прийшли з л о ж и - Ф р а н ц і ї , не г о в о р я ч и в ж е про ж о м у Х о л м і щ о й н о п е р ш и й у-
ціїі т о д и п л ь о м а т и ч н і з н о с и н и р и й Д а н и л і в Х о л м , щ о н а п е в н о . ж и т т я .
т и н а р у к и н о в о г о „ м о н а р х а " й р и с я г у . С к л а д а в її з в е л и к о ю Німеччину, з я к о ю перші з а ќ `
будуть зірвані. й Г а л и ч и н а п р и й д е й о м у на п о - Нарешті щ е один могутній країнський б у д щ ю к повстає;
у р о ч и с т о с т ю і старенький, над г р о б о м в ж е стоячий патріярх. лючнли мир, щ е в Берестю. Хо-
І с т р і м г о л о в п і г н а в Р а к о в с ь - міч. Щ е с и л ь н і у н а с с п о м и н и іч и н н и к п о л ь с ь к о г о д у х а і к у л ь - д; е с ь н а п е р е д м і с т і , в г л у х о м у
А м о л о д и й м о н а р х д и в и в с я на м у н д у р и з з о л о т и м и п о г о н а м и , д и . т о їм п е р е д о в с і м , щ о б и б у р - '
к и й на н а р а д и у М о с к в у . Щ о ' п р о е, ч и м б у л а д о в і й н и Г а - т у р и з б і л ь ш и в с я т а з р і с н а н а - з а к у т і . Т а й ц е й з таким т р у д о м
н а с и в у б о р о д у п а т р і я р х а і на з о л о т у м і т р у т а м а в я к и й с ь ч а с жуазиі держави признали їх
звідтам 'привезе — не з н а т и , л и ч и н а д л я у к р а ї н с ь к о ї с п р а в и , іш і й з е м л і — п о л ь с ь к и й к о с т е л , в д в и г а є т ь с я . Т а з а в д а н і ї ^ й о г о ;
д о б р у з т о ї паради з а б а в у , а коли і йому в ж е надоїла та з а б а - правнтельство, розпочали з іш-
м а б у т ь запевнення, ш о совітсь- як тут' билося серце України, Рясно засірна ними Х о л м щ и н а : великі. О ц е т в о р и т ь с я ф о р т е ц я
ва,' з в е р н у в с я д о с в о є ї м а м и , б у в ш о ї г р е ц ь к о ї п р и і ш е с н н , з ми д и п л ь о м а т и ч н і з н о с и н и , за-'
ке п р а в н т е л ь с т в о — Б о г у д у х а з б е р і г а в с я її н е в м и р у щ и й д у х . старих костелів долучено j національно загроженої поло-
с л о в а м и : „ М а м о , та ходім в ж е р а з д о д о м у , я хочу їсти", О т - ключнли торговельні договори,
в и н н е , щ о в о н о не відповідає І з д а в а л о с я нам, щ о . я к тільки нові; б і л ь ш е сотні православ-І`си у к р а ї н с ь к о ї і к о ж н и й Украі-
така „троѓгова" бесіда з а п о ч а т к у в а л а історію нового румун- а г о л о в н о , щ о б и п о ж н ч и л и їм
ського монарха, ш о має ущасливити румунську
край визиску, боярської самоволі і б е з п р а в с т в а сігураици.
монархію,

М а л и й М і г а й г е й б и в ж е на к о р о л і в с ь к і м п р е с т о л і , а й о г о
держави.
г р о ш е й на в н у т р і ш і і у в і д б у д о в у о п а л у , к о л и в о н а
j Франції, та щ о
ведеться Х о л м щ и н а з і л л є т ь с я з Га.тичи- т и н с ь к і к о с т е л и т о м у , щ о
н е в д о в о л е н н я н о ю в о д н о ціле, як б у л о к о - л и с ь б у л и
- були
вони
вони грекр-като-.
Ko-JB
за а г і т а ц і ю Т р е т ь о г о Інтернаці- в п а д е . с о к а л ь с ь к и й к о р д о н , т о ' н и х ц е р к о в перемінено на л а - ) н с ц ь і У к р а ї н к а повинні внести
її б у д о в у б о д а й о д н у ц е г о . т к у .

Сергій Хруцький,
1 буржуазні д е р ж а в и почали серед ф р а н ц у з ь к о г о пролєтарі- лись. Зміцниться Х о л м щ и н а , лицькими церквами. Т а к на-
б а т ь к о , б у в ш и й наслідник престола, якому вже надоїла блу-
ќанина з любовницями, голосить тепер в Парижі про великі
м и ќ н у т и . П е р ш а в в і й ш л а у днѓі- я т у є п р и ч и н о ю п о ш и р е н н я к о - в і д ч у є п р и л и в н о в и х с и л . . . ші-ж давні муки і терпіння з а г о л о в а Української Парл. Рснр.
л ь о м а т н ч н і з н о с и н и з ними Іта- муністичіигх ідей. Впав сокальський к о р д о н ! ті с в я т и н і о б е р н е н о п р о т и н а с !
заслуги свого батька, покійного короля Фердииаида та про-
лія, о п і с л я В е л и к о б р и т а н і я з а І т а к с и д я т ь б о л ь ш е в и к и на В ж е к і л ь к а л і т ! А Х о л м щ и н а А в б і л ь ш о с т и п р а в о с л а в н і ц е р -
б у е н а всі б о к и д і с т а т и п р е с т о л д л я с е б е . З н о в а п р о к о р о л е в у
Марію розписуються, яка вона тепер то бідна стала, бо буде
мусіла заставляти а ж свої дорогоцінності!, щ о б и могла вести
часів робітничого правитель- двох
ства Мек Данслда,
стільцях. Запевняють ще бідніша, щ е нещасливіша, ковці стоять замкнені, з п о б и -
а вкінці і „ б у р ж у а з н і " п р а в и т е л ь с т в а про як б у л а п е р е д війною. Війна т и м и вікнами, з п р о д і р а в л с н и - '
як БУДУЄМО
д а л і таке ж и т т я , д о я к о г о в о н а з в и к л а , к о л и з а п л е ч и м а Ф е р -
д и н а н д а і н т р и г у в а л а і д е р ж а л а в л а с т и в у к о р о л і в с ь к у вла'ду в
своїх руках. Про ню п и ш у т ь далі, щ о вона бідна рішилася
крайно в о р о ж а б о л ь ш е в и к а м с в о ю приязнь, г о т о в і с т ь сиів- з м е л а всю інтелігенцію,
Франція, з а радикально-соція- праці між б у р ж у а з н о ю а кому- вийшла з рідного краю, і роз- т ь о х - б о г а т ь о х селах Х о л м щ и -
щ о ми д а х а м и . Н а й д е т е їх по б о г а -

л ѓ с т и ч н о г о п р а в и т е л ь с т в а Е р - н і с т и ч н о ю ф о р м о ю г о с п о д а р к и , ' н е с л а її п о д а л е к и х п р о с т о р а х і ш Г Я к д а в и т ь д у ш у , я к п р и -
рі-я. а п і д с т у п н о п і д к о п у ю т ь г р у н т І С х о д у ^ і е л и ш и л о с я на Хо.тм- г н о б л ю є чоловіка вид такої
СИРОТИНЕЦЬ
У. Н. СОЮЗА.
піти тепер д о монастиря, бо все відчувала о с о б л и в ш и й потяг
до спокійного, відірваного від світових к л о п о т і в і інтриг м о - Т а н е б а р о м п о к а з а л о с ь , щ о під б у р ж у а з н о ю ф о р м о ю г о с - щ и н і м а й ж е н і к о г о : їй о д н о г о ‚ с в я т и н і , щ о в і д д а н а н а п о т а л у
н а ш о г о життя. Та біда тільки в тім, щ о румунські селяни, коли б у р ж у а з н і д е р ж а в и нс б о г а т о н о д а р к и і т о , у ж и в а ю ч и д о т о - а д в о к а т а , ні о д н о г о л і к а р я , ні р у ї н н и к а — ч а с у ! А т у т с п о м и -
д і з н а л и с я п р о це р і ш е н и е к о р о л е в о ї , піднести т а к и й р і ш у ч и й виграли з того, ш о ввійшли у г о д и п л ь о м а т и ч н и х з н о с и н , я к о д н о г о і н ж и н і р а , ні о д н о г о п с - ни т и с н у т ь с я д о г о л о в и і с с р -
протест проти цего, щ о королева таки мабудь роздумається дипльоматичнізносини з б о . т ь - п л а щ и к а . з а л е ж н о г о , матсрія.тьно з а б е з - цп: о с ь . у тій церкві б р а л о с я
І д о м о н а с т и р я не п і д е , б о ц е г о в и м а г а є , д о б р о к р а ю , о с о б л и в о ш е в и к а м н т а з а к л ю ч и л и з ними З а г а л ь н о д у м а ю т ь , щ о і ф а - псченого інтелігента. Є л и ш е ш л ю б , хрестилося дітей, х о в а - о, ) Т у о в а р и с т в о л ь н а к р а ї н а в

в о з л ю б л е н н х нею селян. О т т а к е г о л о с я т ь румунські монархі- т о р г о в е л ь н і з н о с и н и . ' В и й ш л и ш н с т с ь к а І т а л і я н і д е н е з а д о в г о к і л ь к а б у в ш и х н а р о д и і х у ч и т е - л о с я б а т ь к і в . . . Т е п е р не м о ж н а ,, І , в і д . 1 0 5 . У. Н.


ф о р д С и т П

сти по світі. І д у м а ю т ь , щ о х т о с ь г о д е н в т а к е повірити. в о н и на т і м , я к т а б а б а , щ о „ н е с л і д а м и А н г л і ї а т а к о ж і Ф р а н - л і в , с е л я н с ь к и х д і т е й , щ о с и - і п р и с т у п и т и д о н е ї ; н е м о ж н а


1

От до яких нісенітниць, ч у д а ц т в та ідіотизмів д о х о д и т ь мала клопоту, та купила с о б і ції, п е р е к о н а в ш и с ь , щ о з л ю д ь - д я т ь б е з п о с а д і т я ж к о б і д у ю т ь о г о р о д и т и , не м о ж н а в і д р е м о н -


сегодня справа з королівськими престолами в Европі. Не т р е б а порося". Даремно б о р о н и в с я м и , які с и д я т ь па д в о х с т і л ь ц я х , н а с в о ї х м а л о з е м е л ь н и х г о с п о - т у в а т и . М о в ч и т ь с т а р а ц е р к в а ,
; Хвальний Заряде! — Відділ
в ж е нікому п і д к о п у в а т и їх а в т о р і т е т у , б о вони самі з а в з я т о Мек Данслд заключаючи т о р - н і я к і ні д и п л ь о м а т и ч н і ні т о р - д а р с т в а х . Є з 4 5 с в я щ е н и к і в у . ' с у м н а , п о ч о р н і л а ; п о т и х о в м і 1 0 5 - и й У . Н . П о м о ч и у х в а л и в
п'рацюють над тим, щ о б и переконати навіть I самих д у м а ю - говельгіий д о г о в і р і в х о д я ч и у говельні зносини неможливі. всіх 8 повітах Х о л м щ и н и і Під- рає. Але чим б л и ж ч е д о с м е р т и , } ж е р т в у в а т и на С и р о т и н с ц ь - З а -
чих монархістів, щ о т а с т а р о д а в н а м е т о д а правління в ж е пе- '.дипльоматн` зносини з боль- л я ш ш а , а л е т і л ь к и о д и н и ц і с е - І т и м с и л ь н і ш е п р о м о в л я є в о ш г ' х и с т У . Н . С о ю з а $ 1 0 . 0 0 , які я
режидася т а щ о нове с к о м п л і к о в а н е грома`дянське і д е р ж а в н е І ш е в и ц ь к о ю Росією, щ о тим В К О Ж Д І Й У К Р А Ш С Ь Ю И Х А р е д них п р и з н а ю т ь с я д о у к р а - І д о нас... Т я ж к о . . . А б у в а є , щ о j В а м висилаю. Ми вважаємо
ж и т т я т р е б а б у д у в а т и на и н ш и х о с н о в а х . Д о т о г о переконання ' т и х о м и р и т ь большевиків ТІ П О В И Н Н А Н А Х О Д И Т И С Ь їнства і т о о б е р е ж н о , п о т и х е н ь - н а с и л а ю т ь і с п о к у с ў д о т и х ' с в о ї м о б о в я з к о м п о п и р а т и сей
п р и й ш л и в ж е т е п е р Німці 1 д о б р е на тім в и й ш л и . ".здержить їх в і д ш и р е н и й koj ЧАСОПИСЬ „СВОГОЛА- ки, а п е р е в а ж а ю ч а б і л ь ш і с т ь ! ц е р к о в . І т о д і н е з а м і т н о , л с - { С и р о т и н е ц ь т о м у , щ о він п е в н о
станс з а г а л ь н о ю українською
інституцією, у якій знайдуть
ловголітний життєвий досвід і життя, підноситься ПОВО.ТІ-ПО- JBORO пробудження л ю д и З а х і д - j с в о ї власні злободисвиі справи, вразі потреби поміч і порату-

ШКОЛА І ЦЕРКВА МОЇ


ЧІМ
довголітні студії. К о л и ' в ' в о д і потужній лицар-великан 'пої Е в р о п и стали думати т а ' а передовсім про цю велику і
МИЛЮСЯ, р а д о п р и й м у усякі П і д н о с и т ь с я , с т а є на ноги, в и : вати самі за себе, без про 'грізну боляку — справу н а ш и х
с п р а в л е н и й , Д о б р о і к р а щ а б у - п р о с т о в у є т ь с я , п р о с т я г а є с в о ї в о д у с в о ї х д о т с и е р і ш и и х і ііс- ц е р к о в н и х м а є т к і в , у я к и х н а ш і
н о к н с т і л ь к и ч л е н и У. Н. С о ю -
з а , а л с в с і б е з з а х и с т н і ч л е н и у-
країнської суспільности. — Л.

КРИТИЧНІ УВАГИ ДО ШКІЛЬНОГО ПИТАННЯ д у ч ш с т ь моного народа є для


мене н а й в и щ и м з а к о н о м .
м о ѓ ў ч і р а м е н а — т а ц і
г л я д а є т ь с я к р у г о м себе...
к а в о р о з в і д с т у пних „ д у х о в и х ировідпи- переселенці топили с в о ю кер-
ків" ( а б о „ о т ц і в д у х о в н и х " ) . — в а в и ц ю від с а м о г о п о ч а т к у на-
Колодійчик.

УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ В АМЕРИЦІ. Писано в Шикаго. 1 2 - 1 5 . :п Зівсім як в казці. с т а л и д у м а т и , д и с к у т у в а т и т а іпої е м і г р а ц і ї д о А м е р и к и , чи


Ех, як прокинеться^ з п р о с о н в и л и в а т и на п а п і р с в о ї д у м к и і вкінці п р о с в о ї м і с ц е в і к у л ь -
Написав Проф. Др. Олександер С у ш к о . ни з а ч а р о в а н и й в і к о в и м и ч а р а - п о г л я д и н а ж и т т я і у в е с ь з о т у р н і п о т р е ` б и , я к п р и м і р о м : У - Б р . с в . В а с и л і я в П е р т А м б о й ,
м и свої'х в о р о г і в у к р а ї н с ь к и й в н і ш н и й с в і т . ( т о є п р и р о д у ) країиські Народні і }Робітничі Н. Д ж . , в і д . 1 6 8 . У , Н . С о ю з а .
1) в е л е т е н ь — п р а ц ю ю ч и й ў к р а ї н - т а к с а м о , я к с е ч и н и л и б у л и ко- Д о м и ,
f ДІоген: внхов.ппіє молоді є основою всякої дс( бібліотеки, аматорські
Хв. Редакціє-— українських громад зацвітуть с ькнй йарод, з а д р о ж и т ь в лись люди старинної Греції к р у ж к и і т . п., а п е р е д о в с і м ж е Хвальний Заряде! — Поси-
Ренесанс-Відроджеине ўкраїн о с н о в а х з е м л я та громамн-бли- Риму. Щ е иншими с л о в а м и це
В о с т а й і г і х м і с я ц я х н о я в и л о - ПИШНО ; ШКОЛИ. і наиважнійшс про ш к о л и , л а ю на В а ш і р у к и $10.00, яко
ських п р а ц ю ю ч и х мас Америки. скавнцями о п е р е ж е т ь с я уся У ж е р т в у з к а с и н а ш о г о б р а т ства
с я на с т о р і н к а х В а ш о г ' о в е л ь м и Д о п и с і сі п и с а л и ` П е р е в а ж н о з н а ч и т ь , щ о ці л ю д и п е р е с т а л и с к р і з ь у в с і х т и х д о п и с я х к и д а
шановного часопису ч и м а л о л ю д и нєвчені, звичайні робіт- Серед українських псреселен країна! д у м а т и т а в і д ч у в а т и я к л ю д и є т ь с я у вічі т а к е ч у д н е з р о з у і в і д ч а с т и н и членів. Б у д е м о
д о п и с і в на т е м у „ ш к і л ь н о г о пи- н и к и - ч о р н о р о б и . - Т и м б і л ь ш е п і в у с е ї а м е р и к а н с ь к о ї з е м л і іді С е р е д н і х В і к і в , т о є в і к і в , у я- м і н н е т а я с н и й п о г л я д н а о с н о в - в с і м а ' с и л а м и с т а р а т и с ь , аби
т а н н я " . Н а м о ю д у м к у - ці д о - тії д о п и с і цінні, т и м н н щ е ХИ- наших очах великий і могу Ьких н а усі п р о я в и л ю д с ь к о г о ні п р а в д и , щ о л е ж а т ь н а д н і о б і д е ю б у д о в и С и р о т и н ц я У . Н .
Не ч и м а л о хвилин п е р е ж и в а в
п и с і ц с н а й ц і н н і ш и й с к а р б , я - л ю г о л о в у п е р е д їх а в т о р а м и . чий рух. П р и г л я д а ю ч и ' с ь й о м у ж и т т я п о л о ж и л а б у л а с в о ю в`а г о в о р ю в а н и х н и м и с п р а в , щ о ; С о ю з а я к н а й б і л ь ш е с п о п у . т я -
н а ш н а р о д на с в о ї м і с т о р и ч н і м
к и й н а ш а е м і г р а ц і я д о б у л а на А чн г о д и т ь с я у ц ю х в и л ю , м а ю в р а ж і н н є , щ о мн п о п а л и у ж к у і всемогучу руку Ц е р к в а нераз я п и т а ю сам себе: звід- ризувати. Я д у м а ю , щ о ќожднй
віку подібних сучасній добі. Мн
в е р х із с в о ї х с е р д е ц ь з а у в е с ь к о л и т о н а ш і робітні л ю д и б е вир все і всіх о б і й м а ю ч о ї мо- т а її с л у г и , с е б т о с в и щ е н с т в р , кн ц е в з я л о с я , к о л и і я к д о з р і с в і д о м и й Українець пов'инен
з о в е м о їх В і д р о д ж е н н є м або
ч а с н а ш о г о ж и т т я н а а м е р и к а и - р у т ь с я с а м і д о т а к о г о а б о ин г у т н ь о ї хуртовини. Наоколо але п о ч а л и д у м а т и т а поступа- ли вони, тії у к р а ї н с ь к і р о б у ч д а т и я к у с ь ж е р т в у на с ю н а ш у ,
Ренесансом у к р а ї н с ь к о г о пра-
ській зсмлн, ц е н а й в и щ а м у - ШОГО ВИрІШеННЯ Ш К І Л Ь Н О Г О ПИ' понад нами і в нас самих т и я к л ю д и віль'ні, л ю д и п о в і т - л ю д и в А м е р и ц і , щ о . м о ж у т ь т а к н а м п о т р і б н у , н а р о д н ю ін-
цюючого люду.
дрість, д о якої д і й ш о в україн- тання, м о в ч а т и т и х о т и м з нас, к л е к о т и т ь грізно н е в і д о м а нам Н ь о ї д о б и . О д н и м с л о в о м — I р о з п р а в л я т и т а к я с н о та т а к ро- с т и т у ц і ю а к р і м т о г о а г і т у в а т и
с ь к и й е м і г р а н т в Америці після я к и м п о щ а с т и л о з д о б у т и собі д о с і сила. Чорні х м а р и п р о д и - ж и т т ю н а ш и х п р е д к і в и я т н а й з у м н о п р о т а к і с к л а д н і т а м н о - з а С и р о т и н ц е м п р и к о ж д і й іга-
д е с я т к і в л і т г і р к о ї б л у к а н и н и н в и щ у о с в і т у ? Д у м а ю , ш о ні, т а р а є в с і х і в с я о с л і п л ю ю ч а м о в годі. Пили'п М а н и ќ , с е к р .
Ренесансом або Відроджен- цятого і шіснайцятого віків по- говажні наші громадські і
всякого пошукування правди. тому і прошу Хв. Редакцію грохотить грім, тут Ті и з о в е м о в історії західно їлася б у л а н о в а д о $ а , д о б а ціональні справи, та ше й д о то-
' ' ` Р і в н о ч а с н о — д о п и с і ці цч „ С в о б о д и " не в і д м о в и т и і мені Там п р а в і ш і й с и л а П с р у н в е р ж е є в р о п е й с ь к и х н а р о д і в ( а в ч а ( с в о б о д и д у м к и і п р а ц і , д о б а г,о п о л е м і з у в а т и у с п і ш н о з т а -
з а п о в і т н о в о ї д о б и у н а ш о м у д р і б к у м і с ц я на с т о р і н к а х В а л ю т о у с и р у з е м л ю огненну сти т е ж і в історії народів Схід- Н о в и х Віків. кими своїми ученими у висо-
м а й б у т н ь о м у . У цій д о б і в и з в о - й ѓ о г о ц і н н о г о ч а с о п и с у .
л и м о с я МИ в ж е д о к р а ю і з в а ж - у в а ж а т и с е б е щ а с л и в и м ,
Б у д у стрілку. Д р о ж и т ь з е м л я , хрс- ної Е в р о п и ) , у в у з ќ і м з н а ч і н н ю О с ь таку с а м у д о с т о т у х в и л ю к и х ш к о л а х п р о т и в н и к а м и , як^
с т я т ь с я ж а х л и в о в і р у ю ч і л ю д и , с л о в а , ц е й н о в и й та м о г у ч и й з а п е р е ж и в а є нині й у в е с ь н а ш б л и с к у ч и й у своїй діялєктиці
ПЕРЕПИСИ РЕДАКЦІЇ,
к о г о я р м а в г к о в и х п е р е с у д і в т а м о ї м и у в а г а м и п р и ч и н ю с я б о у' м и ш а ч і д і р и х о в а є т ь с я у с я к а х в а т ( е н т у з і я з м ) д о к л я с и ч н о ї . п р а ц ю ю ч и й з а г а л в А м е р и ц і , Др. Осип Назарук, слизький .
„ П а р а ф і я н и н " . — Не м о ж е
з а ж и в е м о н о в и м , к р а щ и м ж и т - ' д а й у н е в е л и к і й мірі д о п р о н с ; т е м н а с и л а . літератури, науки і мистецтва, своїх єзуїтських силльогізмах
б у т и ' п б м і щ Є ш ; , бо' ф а к т и н е -
тям. А п р о в а д и т и ме нас у тому НеннЯ цего т а к в а ж н о г о т а рів-
( З у с і х у с ю д ї в в і є л е г о т о м ча- я к и й п р о к и н у в с я в І т а л і ї н а В с ч . о. Л е в С е м б р а т о в и ч з Д і
значні, яких тепер повно в кож-
іїовому ж и т т ю та просвічувати ночасно т а к складного .питай- рівної весни, у п о в і т р ю чути прикінці Середніх Віків, а який С т а р і ю с я . О д н а ч е с е р ц е р а - т р о й т ( м і й с т а р и й ш к і л ь н и й то- кій г р о м а д і . Б о в с ю д и т е п е р мі-
ме. н а м н а ш н о в и й ш л я х н о в а н я , я к т е є , я к н а л е ж и т ь у к р а ї н - з а п а х и в с і х і в с я в і д с в і ж у ю ч и х , п р о т я г о м п я т н а й ц я т о г о і ш і д у є т ь с я т а м о л о д і ю , к о л и ч и в а р и ш ) т а и н ш і ?
тінѓи і в с ю д и т р е б а зводити
з о р я — н а у к а . Б о п о м е р к л и д о ! с ь ќ о м у г р о м а д я н с т в у в А м е р и - j п і д б а д ь о р у ю ч и х т а о ж и в о т в о - с н а й ц я т о г о в і к і в ( 1 4 0 0 — 1 6 0 0 ) т а ю н а ш і ч а с о п и с и , а в н и х ці
Щ с н т у к а г а н ц і н а ш и х б а т ь к і в т а11 ні б у д у в а т и т в е р д и н ю с в о й о г о р ю ю ч и х б а л ь с а м і в . З і в я л и й та д а в ўСій Е в р о п і н о в у к у л ь т у р у . . Га,- ч а с р о б и т ь с в о є і м и м р - . б о р о т ь б у .
прегарні, повні невинної щ и р о -
в и с о х л и д о д н а ж е р е л а , із я к и х о с т а н н ь о г о Відродження-Рене- спалений соішсм степ нокрива- ж с м о лишень щ и р о радіти, гля-
У ш и р ш о м у р о з у м і н н ю с л о в а с т и та н а ї в н о ї , о д н а ч е и о г у ч о ї , М. Б . , Ф и л а д е л ф і я . — Т а к и х
пи.ти ц і . т ю ш у в о д у н а ш і п р е д - с а н с у , т о є с в о ю р і д н у Ш К О Л У . є т ь с я ч у д о в и м и і з а п а ш н и м и м о ж е м о с к а з а т и , щ о Р е н е с а н с , д я ч и н а це с п р а в д і с т и х і й н е д о
бо стихійної віри у свої власні в і д о з в не п о м і ш у є м о .
кн,.Сучасні нам і майбутні ио- З н а ю з гори, щ о найдеться ќвітами, ш у м и т ь р о з к і ш н о тир- це поновний п о в о р о т цего гро- сили, дописі н а ш и х америкаи- зріваннє н а ш и х п р а ц ю ю ч и х мас
ко.тіиия и а ш і х о ч у т ь ч е р п а т и ч и м а л о т а к и х , я к і з м о ї м и д у м с а , н а х р у с т а . т ь н и х в о д а х в и л и - в Америці, на їх с п р а в ж н є Від-j ..Той сам". — Всі дописи і ві-
модяиського і наскрізь с щ т - с ь к и х робітників. І чи це п з в о -
и е з а к а л в м у ч е н у н і к и м в о д у із) к а м и н е з г о д я т ь с я . Ц е річ п р и с к у е т ь с я з е л е н и й о ч е р е т , у я с - родженне. дозви мусять бути написані
с ь к о г о д у х а д о с в о б і д н о ѓ о й р я т ь вони в них п р о д о п о м о г у
н о в и х ж е р е л . Н а ш і т р у д я щ і м а - р о д и а . Я о д н а ч е ніяк не п р е т е н - них і т е п л и х л у ч а х с о н ц я кле- ч и т к о і на о д н і й с т о р о н і . В и на-
си в і д к р и в а ю т ь їх у с в о ї й в л а с - д у ю на „ н е п о м и л ь н і с т ь " . Н а д т о
ній, своїм власним т р у д о м в п е в н я ю усіх, щ о в и с л о в л ю ю
всестороішього розсліджуван- рідному краєви (будова Чита,
к о т и т ь в е с е л о т а б е з ж у р н о д н - ня у с і х т а й н л ю д с ь к о г о ж и т т я і д е н ь та Н а р о д н и х Д о м і в у н а - I ДАЛЬШЕ 0 VAC І з б и р а л и цілу купу листів з кра-
ю і дві відозви ї хочете, щ о б и
ке п т а ц т в о . природи,- щ о був основною ш и х старокраєвих селах, поміч
здвигненій, й не г а л ь м о в а н і й м о ї д у м ќ и — я к т о к а ж у т ь — Те в с е п о м і с т и т и . Ч и В и з н а є -
Пробудилась в е с н а в усій} п р и к м е т о ю ж и т т я і к у л ь т у р и „ П р о с в і т і " , П е л а г р і ' . Т о в а р и - Мухи сідають На ранах,
ніякою темною силою школі. sine Ira tl studio, н е МаЮЧИ Н І Я - с в о ї й н е о п и с а ' н о ч а р і в н і й к р а с і к л я с н ч н о г О ( а н т и ч н о г о ) с в і т а , т е , СКІЛЬКИ це к о ш т у є р о б о т и і
с т в у , Н а у к . Т о в а р и с т в у ім. Ш е в - . Пчоли иа квітах пахучих;
І візьмуть у свої'руки скри- кого упередження до С К І Л Ь К И т р е б а б и д е р ж а т и сил в
MOHJ
нікого. та пишноті. т о є с в і т а с т а р и н н и х Г р е к і в і Іменќа, Н а ц і о н а л ь н о м у М у з е ю y j добрий все бачить лиш добре,
жалі народиіх - з а п о в і т і в новії П и ш у теє, щ о д и к т у є мені
провідинќи — учителі, а серед'
с о в і с т ь , щ о н а к а з у є мені м і й , як
А і з з е м л і , щ о д и ш е м о ѓ ў ч и м Р и м л я н . П и т и м и с л о в а м и ц е !І Л ь в о в і , А к а д е м і ї Н а у к в К н ї в і , j
к о ш т о в н е вино з а п а х о м ' з н а ч и т ь т е : п і д в п л и в о м у м о - ііннвваалліідпалми, зч`'и'`'`
у н р о іі—т . ' п". ) `, Ч И п р о
тлятУлтт підле у других.
їв.
(
редакції, щ о б и такі письма пе-
рсчитувалн і їх переписували
та с п р а в л я л и ?
р і в л і с а і .47 акрів д о р і г і п л о ѓ д і , н і т а л о м , а до, ‚ т о г о , щ х Треба
під будинками, е 10 H O M E I N - J 6 Y ^ I O к о р ч у в а т у f . ^ c j ^ unкля
Г О Л О М Ш А Ч І ! X E H I G H V A L L E Y Кальних домів.' Р а з о м ціла ф а р - б у д у в а т и с я . Д е к о т р і с ќ і л'и в ж е
м а має, 1 5 1 8 , . . і^крїв з е м л і . О т ) н а г о т о в і й ф а р м і .
1
Вони все Е М І Ґ Р А Ц І Я З Г А Л И Ч И Н И
що я Б А Ч И В В П Е Р Ш І Й У-І E X C U R S I O N S місце на Сиротинець, котрий т о п о б о р о л и і д о п е р в а прихо- ДО — . .
К Р А Ш С Ь К І И кольони В справді самий себе оплачував- дять д о добробуту. Я К Б И були
милвіл, Н . д ж . би, щ е й д л я охочих д о праці в ' п о ч а т ќ и х .мали б і л ь ш е капі-
д а в б и з а н я т т я . Ч е р е з т у ю ф а р - т а л у , т о нині о м н о г о ѓце к р а щ е А М Е Р И К И І К А Н А Д И
Від ряду л і т п о я в л я л и с я д о
му побудовані головні госїин-.' с т о я л и б и . Я к в і д о м о , і м і г р а ц і я д о С п о л у ч е н и х Д е р ж а в 'з Е в р о п и в і д к і л ь к о х л і т з н а ч н о
миси п р о п е р ш у у к р а ї н с ь к у к о
ці д о н а д м о р с ь к и х м і с т . У с е р і в - Кількох управляє ярйну і т. о б м е ж е н а . О с о б л и в о д у ж е о б м е ж е н а ІЗ С е р е д н о ї т а С х і д н о ї Е в р о п и . Т и м с а м и м о б м е -
.тьоггію в М й л в і л , П. Д ж . , т а м у
цина. НевжеЖ ггаших д е с я т к и ;НН. для свого вжитку, за то ж е к а вона з України, з окрема із Галичини.
їйў признати, ш о як індустрі-,і Т о м у в останніх р о к а х д у ж е мало прибуло д о Америки українських емігрантів.
тисяч членів і прихильників Си- J м а ю т ь годівлю курей, — по
м.и.нш'і р о б і т н и к б і л ь ш о г о м і с Одначе і при цьому обмеженню, яке приписує американський іміграційний за- і
р о т и н ц я не с п р о м о г л и б и с я до-'кілька тисяч штук, всякі м о -
та, а до того несігосібнНй до . Standard T u . c к о й . У к р а ї н ц і м о ж у т ь в д а л е к о б і л ь ш о м у ч и с л і п р и ї з д и т и д о С п о л у ч е н и х Д е р ж а в нІмгЛ 4
конати цього діла і з д о б у т и д е р н і м а ш и н и д р вигрі'вання ку-
праці гга ф а р м і , я з в е р т а ' в м а л о Л'ЃІ.7?S T
1
e r m i n
- 1 1 2
Midnight, Jer- я т
це було досі. ` ІЛ - 1

ey U t y (Exchange PI. S t . . ) Г А Л О A M т у ю твердиню д л я сиріт і Н Є - ! Р , воду Позапускали рурами


уваги на т і д о п и с и , А в сих случаях, всяку умілу, чесну І совісну пораду уділять радо підписані
^Newark ( E l k . and Meeker AVCS) м і ч н и х с т а р ц і в , п е р ш и х в и в е с т и П О я р д і і к у р н и к а х , т а к щ о в о д а
Т а вкіггци найбільше з а і н т е -
c ? ." iP A 1 J W , l k
" - B a r r e 6.30 P. M. в люди а другим дати п р и т у - . - - - ш е свіжа, А М Е Р И К А Н С Ь К О - У К Р А І Н С Ь К І І Н С Т И Т 5
ресувала м е н е д о п и с ь в ч. 1 5 5
aunii-r Excur.ion Sunday, Sept. 11. лок? J В і д в і д а л и ми і д о б р о д і й к у А- котрі пересилають АМЕРИКАНСЬКІ ДОЛЯРИ ДО КРАЮ звичайно і телеграфічно;
„ С в о б о д и " з д н я 7. л и п н я с. р. Ьілетн д о . н а б у т т я в Exchange Place a-
бо Journal Square7Tc.TecpoH Інформа- Я певний, щ о кождий бувби иастазію Ключку, к о т р о ї допи- ПОЛАГОДЖУЮТЬ всі старокраеві справи, а саме: СПОРЯДЖУЮТЬ контракти, повновласти I т . д_
під з а ѓ . „ Я к ж и в у т ь У к р а ї н ц і в колектують спадки в старім краю і Америці; ПРИГОТОВЛЮЮТЬ прогульки Українців на найбільших
цніного Бюра, Montgomery 7000 одної гадки зі мною, н а к о л и - j - - 1 0
заінтересувалися. Засга- м и

першій українській кольонії кораблях до старого краю і назад, не горожанам ВИЄДНУЮТЬ позволення на поворот в Америку;
би сс п о б а ч и в своїми очима. обоїх з дітьми в дома. Тут І
л и

Мйлвіл, Н. Д ж . " , а в т о р к о ю к о - ПОЛАГОДЖУ ЮТЬ всі формальиосги, получені з виїздом до краю 1 назад; ОСНУВАЛИ 1 РОЗВИВА-
Т о д і п д в н о , щ о р а д о п о с и п а - пригтяли н а с д у ж е г о с т и н ѓ ѓ о ,
т рої е д о б - к а А н а с т а з і я К л ю ч к а . р а , к р а щ е , з а г о с п о д а р о в а г г о г о ЮТЬ УКРАЇНСЬКУ ОСЕЛЮ ИИь^'
лисьби жертви щедрою ру-І Вкінцн мушу згадати, що.8
Ц і к а в і с т ь м о я б у л а т и м б і л ь ш а , н а 10 а к р а х , н і ж у н а с н а 100-
к о ю і в п р о т я г у к і л ь к о х м і с я ц і в п е р ш и м о р г а н і з а т о р о м м'йлвіл-
що в иослідігих ч а с а х я слідку- а к р о в і й ф а р м і , п а г и х К А М Е Н К У Е " : О " В _ _ ^ . " - ^ E C " - P ^ _ J C I = C - A -
повставби живий памятник для ської української кольонії був І
вав ж и т т я ггаших ф а р м е р і в в " ' в і к о р ч і в . н а ш
недалеко Ню Иорку, де по дешевій ціні можете набути землю І дім. Будете мати свою власну хату 1
грядучих поколінь. Там з часом провідник добр.'' Василь j
моїй о к о л и ц і ( с е п е р е в а ж н о м о ї Н е счувся я, я к ми в ж е п р и б у - можете залежати свій бизиес Стараються о будівельний кредит для незасібних, а всякі прав ні І биз-
м о ж е повстати і в и с ш а ш к о л а , Матолич. Він від ряду літ щ н -
приятелі і з г г а к о м і ) , с т а р а ю - л и на місце. Д о р б . В . М а т о л и ч несові
о ю
з котрої' в и х о д и д и б и л ю д и від- Р працею і совістю довів д р І
чись о с о б и с т о прослідити їх н а с а м и й ` п е р е д п о к а з у є н а м т о г о
П О Р А Д И Д А І Р О М .
дані д л я у к р а ї н с ь к о ї ідеї, а с е - ШР м и б а ч и л и м і ж п а ш и - ' Весь загал Українців в Америці і а старім к р і ю повинен користати з наших ўслуг. Пишіть отже
життя й буття, я к г о в о р я т ь їх прекрасну будівлю, побудова-
(З м е н е г о л о в н е н а д у м ц і п о п р и ‚ . л ю д ь м и . З пустирів з р о б и в G
м и
та прнходіть з довірям до своїх інституцій, де Вам внгіднійше, як слідує:
д о с т а т к и . Т о м у з а д у м а в я п о д и - ггу п е р е д п а р у р о к а м и . С е г а й - п е ' р е д м і с т я і у р о ж а й н і н и в и , п о -
Сиротинець.
МНТИСЬ і н а ЖИТТЯ н а ш и х п о с е - с к у л , д е , я к гге п о м и л я ю с я , у -
ленців в М й л в і л , П . Д ж . Т а к а и т ь с и наших у к р а ї н с ь к и х 1 7
Гріхом булоби цю н а г о д у с с л ю ю ч и ' н а ш и х л ю д е й в ігат'і-
пропустити, бо цю землю може кращім положенню.. Хотяй в
ZAHAY GLOBE SERVICEfcREALTY CORPORATION
нагода т р а ф и л а с я мені д н я 9. с т у д е н т і в . TEL. ORCHARD 8968. NEW YORK, N „ Y .
д у ж е л е г к о к о ж д о ї х в и л і з а к у - п о ч а т к а ' х п р и й ш л о с ь й о м у і не 30 E A S R 7 T H S T R E E T ,
липня с. p . , коліѓ с к і н ч и в ш и С а м е місто Мйлвіл Табудо-
п и т и х т о с ь з ч у ж и н ц і в , а к р а - м а л о п е р е т е р п і т и , т а нині к о ж - В А С И Л Ь З А Г А Є В И Ч , Т Е О Д О Р І. Г Р И Ц Е И , волод. книгиницькии
к о н т р о л ю м а й н а У . Н . С о ю з а , вагге г у с т о . Ў л и ц і м о д е р н і . С ю - дги'і з г а д у є й о г о тут з в д я ч п о - нрсзндент
цого й ліпшого місця,під Си- сскреіар скарбник
мені у д а л о с я н а м о в и т и с п і в т о - д н й д у т ь д о р о г и желізггггчі і стю.
р о т и н е ц ь гге з н а й ' д е т ь с я п і д е . - а б о до -
в а р и ш і в п.п. О . Ш а р а в а р к а ш л я х и д о н а д м о р с ь к и х міст, як Хт`о с у м н і в а в б и с я п р о т е , щ о І T..J. H R Y C E Y 4 CO., ТНЕ STAR SAVINGS LOAN ASS'N, ;
П о п р а щ а в ш н с ь з мр. В е р о м ^
Гр. П и п ю к а д о с п і л ь н о ї п о ї з д - ' А т л е н н т к Ситі, Ошен Ситі,
у д а л и с я м и гга к о л ь о н і ї н а ш и х
тут пишу, т о нехай самий поди- 329 SOUTH 4 T H S T R E E T , 2173 P R O F E S S O R S T R E E T ,
ки д о М й л в і л . К о ш т и п о д о р о ж і j В а й д в у л і д р . М і й с п і в т о в а р и ш виться і перекопається. CLEVELAND, OHIO.
поселенців. Ці кольонії близь- P H I L A D E L P H I A , PA.,
к о ж д н й з н а с п о н і с з в л а с н о ї і ` д о б р . Г р . Питлюќ не м о ж е в и й т и Омелян Рекрут.
к о т о ї ч у д о в о ї ф а р м и і є їх дві.
j з дива, щ о десь то так в корот-
П е р ш а т а к з в а н а с т а р а на Ќ а р -
Добр. Василь Матолич з Ф и - J Ќ I M з м і н и л о с ь ( а він б у в ЖУРБА ПРО БУДУЧНІСТЬ
м е л Р о в д , а д р у г а н о в а гга С е н -
ладелфіі р а д о нам уділив в с я - І т а к о ж з п е р ш и х поселенців), Вона нас давить 1

т е р Г р о в Р о в д . П о с е л е н ц і в тта- ють на роетині. Б а в о в н у х о в а є ш а р і д у ж и ж и в а є б а в о в н и , свІд- ;


ких інформаціѓ'ї і п о ї х а в з н а м и Д е б у л и п у с т а р і , нині с т о ї т ь
буде около 1 5 0 родиѓѓ. малнбисьмо кусник хліба, без зѓ Л'ЯДУ'{ БІЛІ ЖНИВА. з б и р а ч у д о в ж е з н и й м і ш о к , я - ч н т ь п р о й о г о розвитгУк. К о л и ' '
д о .МЙЛВІЛ. І г а р н а „ с и т і г о л " , д в а б а н к и , у-
Ф а р м и м а ю т ь н е в е л и к і , а л е з а на сс, чн в фабриках або майнах е 3 ж и т к в а , , н я

П е р с ї х а л н м и в е л и к и й м і с т на л и ц і З б і л ь ш и м и ш т о р а м и . О д - праця або і цілковите безробіття.. кий тягне з а с о б о ю , п р и п н я т и й ! У У бавовни збіль- і


те г а р н о о б р о б л е н і . М а ю т ь вся- А цс можна ОСЯГНУІИ, коли купимо І
ріці Д е л е в а р , к о т р и й с п о л у ч у є НИМ с л о в о м , н а п у с т а р а х с т а л о з б о к у . К О Л И м і ш о к у ж е п о в - і У ь с " , т о це р і в н я є т ь с я з р о - : ш е т

к у я р й н у . Д е к о т р і в и п л е к а л и собі землю в ІІЕРШҐП УКРАЇНСЬКІМ! Бавовна т о легенька матерія,


с т о в і
стс-йт П е н с и л в е н і ю з і с т с й т о м , м і с т о з і в с і м а в и г о д а м и , в і д п о - ^^іт^їі^і^РсІІ, "КУ в и т в о р ю є з е р н о о в о ч у б а - Ний, в и с и п а є б а в о в н у ж а в і з , а і культури і добробуту;
садки з овочевими дсрцвамн. звичайна осслй, яких 'е в Амс- в о в п я і ю і р о с т и н н , Щ о р о с т е в ц е й в і д в о з и т ь її з а р з д о ф а б р и - і в с і х л ю д е й " .
Ню Джерзн. та вїхалн д о міста і відаючим пайновійшим в н м о -
Д о м и р і в н о ж н о в і , м о д е р н і , з рипі тисячі, в котрих властителі, крім ‚ ‚ К Ч . - І И І І Я У ч Н О Ї К П . Т Р П ` І И М п і л -
Ксмден. В о ч и у д а р я є п о р я д о к г а м . ВОХКО-ТЄПЛИМ ПІД к и д л я п с р с ч и щ у в а ш п і з і з с р
0 К 0 Л И Ц Я Х 3

ц в і т н и к а м и . З а х о д и м о д о к і л ь - хатини нічого більше не мають, але


і чистота містц, а н а й б і л ь ш е Д о б р . В . М а т о л и ч п р е д с т а в - к о х д о м і в . В с ю д а в о ч и у д а р я є від. 16 ліг правильно зоргапізов.-інс сс- с о н н и м . Т о м у щ о б а в о в н а д у ж е і і я т . Ц і л а м а с а б а в о в н и й д е д о INTERNATIONAL PAPER COMPANY. I
лі, в котрім жнпе около 150 ўкраїн. . ., о с і н н ю н е с е її в і т с о 1 С К т о

з н а м е н и т і р і в н і й ш и р о к і ц е - л я е н а с д . Ф . В е р о в и , б у в ш о м у і и с т і с т ь і п о р я д о к . У м с б . т ь о - ських родин, де кождий г.идл, крім . ТО ОСІННЮ н е с е II в і т е р с н е ц і я л ь н о г о а п а р а т у , з я к о г о


л с г к а
New York, June 29, 1927.
м е н т о в і д о р о г и . З а К е м д е н о м м е й о р о в и м і с т а М й л в і л , а т е п с - тапне ѓ ў с т о в п е . В с е н о в е . О с в і - гарною дому і других будинків, має д а л е к о в і д м а т і р н о г о п н я , щ о б и в и х о д и т ь у ж е я к в а т а . В а т у в і д - Управа Директорів проголосила'
ЗКОЖ Кілька акрів п.ЮЛОВИТОЇ землі, л : f t n v nniiHV і т и с и л а ю т ь з а р а з п і д п р а с у , д е чвсргьрічну дівіденду шістьдесяті.
зачннаються в ж е малі ф а р м н , р і ш н о м у к о м і ш е й е р о в и публнч- дують е л е к т р и к о ю , т а иайго- г о n n

і ярнну або годуючі


котрої, плекаючи ярйну або юдуючи " а и ш . і а СООі ДООру ПОЧВУ ДЛЯ, цснгів (60 ц.) віл УДІЛУ. :5ничайннх
гарію оброблені. Одну ярйну них робіт. Мр. В е р в и с л о в л ю є ловнійпге, щ о діти і с т а р ш і з д о - арні доходи. д а л ь ш о г о ж и т т я . Б а в о в н я н а ро- п р а с у ю т ь її у д о в г і б а ѓ у л и . В Уділів Компанії, плагпа 15-го червня,
Іраця та :ож на місті, бо коли в вс- 192І, Звичайним Уліловцям вписаних
вже з і б р а н о , а д р у г у на т і м с а - с в о ю р а д і с т ь з н а ш и х в і д в і д и н д о б р е р о з в и н е н і . Х а з я ї - ликомў міс і треба нсраз їхаін ло пра-, с т н н а в и т в о р ю є о к о л о .JO0 к а п - З л у ч е н и х Д е р ж а в а х є о к о л о 9 0 при кінци 1-ГО червня 1927. Чеки вії- `і
мім м і с ц я з а с а д ж е н о , а б о з а - ( в і н н а в ч и в с я к і л ь к а с л і в п о у- н і в м а л о з а с т а є м о д о м а , п е р е - ' годину слів, у яких є по б - 8 зернят, т а к и х прас, д е в а т а під тягарем
до 45 мінуѓ. ' " M U c M 0 д о с ї
i о т ж е ` з а г а л о м 1800 2400 з е р - 3 a j ? 0 шлсся почтою. Кпиіи змін пс будуть
с а л ж у ю т ь . Ч и м б і л ь ш е з б л и - у к р а ї н с ь к і ї ) , в и с л о в л ю є т ь с я д у - в а ж н о с т а р ш и х і д і т е й , б о р о - _ А в міс'ѓі Міл віл, 'є Ше кільк'а" ykpb-' ня Г. щ о н а й м е н ш е 2 С - м і л і о н а кѓ, замкнені. (54,78
з г у щ у є т ь с я п р о т я г о м о д н о ї мі OWEN SHEPARD, і '
ж а с м о с я д о м і с т а М й л в і л , т и м . ж е п р и х и л ь н о п р о н а ш и х і і о с е - д и ч і п р н п р а ц и н а ѓ г о л ю а б о в їнськнх бнзнссіп, а моНпшбй їх ше ні . Vice-I'resident 6: Trca-urer, .
б і л ь ш і й г а р п і й ш і ф а р м н . Ж и т а І л с і щ і в т а й щ е с т а р а є т ь с я д л я п о б л и з ь к и х ф а б р и к а х , к о т р и х двоє тільки мати, і яка юді.гарна гар. нути на д в і - т р е т і с в о г о обє.му
К'апелі ці х о р о н и т ь з е р н я т ќ и
вже в и ж а т і , а з о л о т о к о л о с а , них, щ о б и м а л и я к н а й б і л ь ш е ька. Г о с п о д а р і , котрих з а - монііша співпраця: українські фармері : ґ.. ... „ і - . ,4- П О Ч Н И Т
1
К УН а пе-п р о т я з і п і в п я т а
іипп}
м і с я ц я в и ц 1 г

п ш е н и ц я ж д е с в о є ї ч е р г и . Т у т і в и г о д и , щ о д о д о р і г , в о д о н р о - с т а є м о в д о м а , п о я с н я ю т ь н а м і українські бізнесмени — правдиве ) ПІДЧЯС IX р о з в и т к у HC- в а л к о в у ю т ь ц і л е ио'ійво А м с р и - П А М Я Ш Т Е Н А Р І Д Н И Й К Р А Й ! ,


1 ( ) J H o n l 1

українське місточко. j р е д ш к і д л и в и м и в п л и в а м и . К о - к н (1GVL' м і л і о н а б а л і в ) і р о з - При кождій нагоді збирайте на: РЏк'


з н о в п р е ч у ДНІ о в о ч е в і с а д и , ц і - в о д і в , о с в і т л е н н я газового і ро своє господарство. Кождий По інформації, у всіх висше наведе- . , „ . . . . . . . „ , . , : , ,,е,, ,-„ і m i п п ну Школу, інвалідів, сирѓѓ та о о л А г №
п п т 1

л е м о р е б р о с к в и н ь , в и ш е н ь , я б - електричного і т . ш і . Т а в ќ и щ і ї з а д о в о л е н и й : п р о д у ќ т і ї з б у в а - них справах, юлосніись на адресу - l l р о з п у к а ю т ь с я І ІІУ- с и л а ю т ь д о т к а л е н ь і с к л а д і в них вязнів в старім краю,
Л И Ж h l l I U
`
лок, а в с е т о м о л о д н и к з а с а - о с о б и с т о х о ч е н а м п о к а з а т и о - ють на м і с ц е в о м у ринку, б о - льонії:
властителя земель `
_в. л
.х.краінсьіаіі 140—
ко- І ШИНКИ б а в о в н и в и з и р а ю т ь н а п о в с ь о м у с в і т і . У ж е Т о м а Е л і Жертви належить сле``и до краю 1

д ж с и о , в з і р ц е в о , д о п о р я д к у і дну ф а р м у . Він з н а є п р о У. Н. г а т і ю т ь з к о ж д и м р о к о м . М а й - В А С И Л Ь МУМЃОЛИЧ, с в і т т а д а ю т ь с я п о р и в а т и в і т р о - с о н , н а й б і л ь ш и й з н а в е ц ь б а в о в - через:


— ѓу
N. Е . 7 TH Љ G R E E N S T R E E T , OBYEONANYI ,
понумеровано, в котру сторону С о ю з і щ о н а ш а о р г а н і з а ц і я х о - ж е всі о с і д а л и з д у ж е м а л и м к а - 1 ві,
н о з бб и
а вр оа вч н
і ув, и с к ук ба уп ю
е лтіь нооблсирш
е жа -- ни, с к а з а в : Це, скільки який О . BOX 411. ГШЦФЖиЩК
че з б у д у в а т и С и р о т и н е ц ь , таіі
РHI L A D E L P Н І А . РА. -

не п о г л я н е ш в с е о д и н р і в н и й
ряд. В с ю д и рівнина, повітря з а р я д м і с т а М й л в і л б у в б и ду-
лагідне, з д о р о в е , з е м л я у р о - же радий, наколиби той Сиро
І Ц о б и не з в е р т а т и на с е б . ` у а а - н у л и с я п р и п а д к о в о па к о р о т - л а с я в а з а з х о х л е ю і т р и ч а р к и ^
жаі`ша. Я р и н у з б и р а ю т ь 2 — З т и и е ц ь б у в в ї`х м і с т і . К о л и б д о П е т р о Ф р а н к о .
н о с т а в и в я к і л ь к а р а з і в на к и й м о м е н т . Я з р о з у м і в , щ о я М а м а в в е с ь ч а с д е р ж а л а н а ру-`-
рази до року. Як м у р а ш к и пра- того дійшло, т о місто побуду
нуль, п р о г р а в к і л ь к а з о л о т и х м у с і в б а ч и т и ці о ч и і ц е о б л и - ці в е л и к у ш к і р я н у , слєгаптиу`
пюють родини з дітьми через в а л о б и на т і й п л о щ і ш к о л у д л я
Сггротшщя й українських ко-
T P А Г м о н е т , в и г р а в а н а „ ч е р в о н е " і з а ч с . А л е д е іі к о л и ? Я н а п р у ж и в т о р б и н к у , а л е т е п е р п р и н и т т ю
ціле л і т о , з а р о б л я ю ч и г а р н и
цей ч а с о г л я н у в . т о ч н і с і н ь к о у с с ю с и л о ю в о л і с в о ю п а м я т ь цс б у л о д о в о л і н е з р у ч н о і в о н а
гріш. Се п е р е в а ж н о р о б і т н и к и з льоністів. (2)
і р и с у т н и х . К і л ь к а Анг.`.ій- д а р е м н о . З а д у м а н о п р и с і в я г г о л о ж и л а т о р б и н к у гга к а н а п ц і
б і л ь ш и х МІСТ. П о 7 м і н у т а х п р и б у л и м и н;
(Продовженнв) ців, Американців, Б а в а р ц і в , н а ф о т е л і п і д с т і н о ю т а п о п и в а - т а н а к р и л а її с в о ї м б о я . В м о - .
У с е т о м е н е о ч а р о в у є , п е р е т у ф а р м у . Т у т з н о в а не м о ж в и кілька інтернаціональних `дам, ючи
а в я к е с ь п с р с к о ц а н н є , щ о перлисте х о л о д н е вино, мент, к о л и д а м а н а к р и в а л а т о р - -
н о с и т ь ду.мксцц, в м о ї о к о л и ц і й т и з д и в а . П р е ч у д н і с а д и , а „ Н е л я к а й т е с я , маі,
ілс м о ї х з н а й о м и х і щ е не б у л о . п р и г л я д а в с я с в о ї м з е м л я ч к а м . б и н к у , г л я д і в я о д н и м о к о м н а '
і Штайн - або гохштаплєр,
Н о в о ї Англії, н а ф а р м н мої: все м о л о д н и к . 5 0 а к р і в с а м и х нами б у д е комісар ІІО.'ИЦП
Ждати прітишлбся недовго. На Давні
а б о агсггг р у л е т и . с п о м и н и знов станули к о м і с а р и . Й о г о о ч и вѓѓилися в
земляків-рбкнмців. Порівнюю вишень, 125 а к р і в пічесів і Штайн".'
п о р о з і станула в р а з пара, якої іеред моїми о ч и м а . Щ о з а біда канапку і слідили к о ж н и й рух.
обі с т о р о н и і я к і а т ь з е м л і й пра- я б л і н о к . С а м и х я б л і н о к є 17.868 Я легко здрігнувся. Комісар З в і л ь н а в с т у н и ц -я у підзе-
я ije м і г не п і з н а т и : в с е р е д - в и г н а л а м е н е у с в і т ? Я к д о б р е д а м и . В м е н е р о з с і я л и с я о с т а г т -
цю. Т у т б а ч у в с ю д а д о с т а т о к ш т у к в с і м о х г а т у н к а х . 2 0 а к р і в п о л і ц і ї м а є п р о в а д и т и п а н і д о м е л л є к у р с а л ь о н у . П о п р и н и в - н і м в і ц і м а м а і м о ж е ' Д е в я т н а -
т я м и в ' я д е н ь , к о л и м е н е п р о г - ні с у м н і в и : к о м і с а р , щ р п о р а - ,
д о б р о б у т , а т а м тяжку, непо- суниць; 458 а к р і в о р н о г о , г а р - пекла, в я к о м у г р а ю т ь у руле- ннцю із в и н а м и , ч е р е з величез- цягьлітна доня. З а ними с т о я в
нали з гімназії Рќоли б а т ь к о п о д и в виміняти фльорени, знав
платну п р а ц ю . Т у т б а ч у ф а р м е но о б р о б л е н о г о п о л я , 8 1 8 4 - а к - ? Т у т к о л о В і д н я ? Ч и м е н е ну б о ч к у в і д вина з тайнимн
із п о в а ж н и м у с м і х о м на о б л н ч - с м е р т и м а т е р и ( і з г р и з о т и п р о з м і с т т о р б и н к и і м а в на неї
п л и в слух? Чи може рулєта дверима і двома кельнерами,
чі ‚ с т а р ш и й добродій коло очевидно я б у в п р и ч и н о ю ) , х р а п " . Я н і к о л и не м і ш а ю с я д о
була під протекцією поліції щ о припадком крутилися по
п я т ь д е с я т ь р о к і в . Н а г л а д к о с к а з а в мені о т в е р т о : ч у ж и х с п р а в . Коли на Алясці
УВАГА! ДІТРОЙТ, ГАМТРАМК, МІШ. І ОКОЛИЦЯ! УВАГА! це б у л о в и к л ю ч е н е . Ц е б у в п и в н и ц і т а у с л у ж н о , з а потис- виголеному обличі при блиску
. „їдь за границю, щ о б и мої о два кроки від мене всадив о д и ц
і а й и р а в д о п о д о і б н і щ е а г е н т , а- неннєм я к о ї с ь т а є м н о ї и р у ж и ч о м у с в і т л і л е д в г ѓ м о ж н а б у л о
УКРАЇНСЬКА ГРОМАДА В ГАМТРАМК чи т е б е не б а ч и л и . В т і м т о в а г р а ч д р у г о м у , з л о в л е н о м у на
не п о л і ц і ї , т і л ь к о с п р и т н о ї нн, о т в и р а л и д в е р і т і л ь к и д л я п о м і т и т и к і л ь к а з м о р щ о к . З а т е
відсвяткує рнстві, в яке ти п о п а в , п р о с т а ф а л ь ш и в і й г р і , н і ж у с е р ц е , я'.,
РУЛІ л є т и , щ о т и м с п о с о б о м з а т я - ‚ з н а й о м и х " , у кінці, ч е р е з д о в - к о л о у с т д в і г о с т р і р и с к и , у с т а
д о р о г а д о вязниці". с к а з а в тіЛькй:
В НЕДІЛЮ, ДНЯ 7-ГО СЕРПНЯ (AUGUST) 1927 P. гав „ г о с т и й " . Я п о ч а в слухати гий к о р и г а р увІЙШОВ Я д е з а т и с н е н і с п о к і й н о , п о в а ж н і , о -
„ В и з д а є т е к а р т и ! " — т а к па.-;3
В У К Р А Ї Н С Ь К І Й Х А Т І , 2 2 4 0 GRAYLING AVENUE де у в а ж н і ш е . ‚ с в я т а я святих'''. 'В п е р е д п о к о ю д и а ч е з у с м і х о м л ю д и н и , що Як с к о р о сповнилися
ч е б и н і ч о г о не. с т а л о с я . Щ о ж
Л`ак, т а к , він н а м и , щ и р о з а - б у л а гардероба, де кожний вповні вміє з а п а н у в а т и над с о - с л о в а ! Д в а місяці п і з н і й ш с втік
м о г л о мене о б х о д и т и , щ о я -
1 9 1 7 Д Е С Я Т Ь Л І Т Н И Й ЮВИЛЕЙ 1 9 2 7 п я в с я . Д о в і д а в с я , щ о ф л ь о р е н и с к л а д а в п л а щ , к а л с л ю х т а пали- б о ю , з д а в и т и в с о б і в с і з в о р у - я із в я з н и ц і , з а с у д ж е н и й н а пів-
впадуть і радив виміняти цілу цю, а о д е р ж у в а в з а ` т е б л я ш к у . ш е н н я , а п о п р и це б у т и ввічли- т о р а р о к у . В т е ч а п о в е л а с я д у ж е
кийсь ф а х о в с ц ь о б р о б л я в сво-..
їх г о с т и й , а б и їх у д о г і д н у пору-,
, ЗАСНОВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ХАТИ. с у м у , а л е т е п е р не з н а ю , щ о " Н а всі с т о р о н и п р о в а д и л и д в е р і в о ю , і н к о л и н а в і т ь б е з с т и д н о л е г к о п р и н а г о д і , к о л и в я з н и ч -
СВЯТО ПОЧИНАЄТЬСЯ ЗРАНА: обскубати і зникнути? Я всіма,
г р і ш м и р о б и т и . Н о с и т и зѓ' с о - щ і л ь н о з а м к н е н і ; д е л і к а т н о ю . Я в г а д а в й о г о в і д нніі с т о р о ж п р о в а д и в м е н е до
Служба Божа за Осіюаатслів Української Хати; по Службі Божій панахида силами хотів побороти свій
за померших членів; по панахиді похід до Укр. Хати, там відправиться б о ю Н е б е з п е ч н о , б о м о ж н а з г у - „ Д о ф а р а о н а ? " — з а п и т а в разу: цс б у в ф а х о в и й грач. лікаря. Я пробув у Львові щ е
сентименталізм; а д ж е рідня за-
Водосвятіе, а відтак В Е Ч Е Р О М бити, а в готелі оставляти щ е кельнер. петличці знаменито с к р о є н о г о т и ж д е н ь , . з а к и не о д е р ж а в о д с
мій, певно щ о т я ж к и й п р о с т у .
З А Х О Д О М С П І В А Ц Ь К О Г О Т О В А Р И С Т В А ЇМ. ЇВ. К О Т Л Я Р Е В С Ь К О Г О гірше, бо прислуга непевна"... „ Д о рулети!" смокінга ясніла т у б е р о з а . Ц е жі і д е щ о г р о ш а на д о р о г у .
----.відбудеться - ‚Запитаємо пана Штаііпа. Т.Двсрі па п р а в о , п р о ш у Р " — п е в н о б у л а о д н а з т и х , я к и х К р а к о в а н а п и с а в я о с т а н н ю Поќ, п о к и н у л а мене, в і д р е к л а с я ;
ВЕЛИКИЙ ЮВИЛЕИНИИ КОНЦЕРТ мене, всі м о ї . листи з а л и ш а л а
і е й ж е щ о с ь д о б р о г о п о р а д и т ь . і д в е р і о т в о р и л и с я 'самі, а я о п о ' в н у - к и т и ц ю д е р ж а л а в р у ц і к а р т к у і в і д т о д і в с і з в я з к и
ПО СЛІДУЮЧІЙ ПРОГРАМЃ: б е з в і д п о в і л и , а о д н а ч е ц с були
А л е т е п е р у ж е х о д і м , м а м о ч к о , J пинивси у невеликім саДьоиі, панночка. О ч и м о л о д о ї ' д і в ч и - рідним краєм, родичами й дав-
ЧАСТЬ L н и м и з н а й о м и м и п о р в а л и с я р а з м о ї з е м л я ч к и , їх у с я г о т і в к а
Вступне Слово Всеч. о. С Побуцький, місцевий парох В сальоиі вже десь певно чекає рядженім з б е з м і р н о ю р о с - ни о к и н у л и ц і л у к і м н а т у і с п и -
1. ІІІсвченко-Лпсснко: Радуйся Ниво, не, поднтая Хс ' 1
ю . П о с е р е д и п і с т о я в к р у г - п и л и с я н а р у л е т і , д е - я к р а з к р у на з а в ж д и . Д л я рідні я п е р е с т а в б у л а в чорній т о р б и н ц і п і д над-
. . Зофія Ді на н а с п а н Ш т а й н " . з о р о м самоггевггої, а ч е р е з .це
2. Лсклямація л н й сччіл. С т і л б а ж а н ь , несггов- п є п р о г о л о с и в : і с ѓ н у в а т и . Я к я . п о п р а в и в с я ?
3. Шсвчсико-Лікеико: І. широкую долину, дует, А, І' , М. Топорівська Обі постаті піднялись і звіль-
I. Лсклямація . . М'. Заблоцька нених мрій, гіроклоггтвї слідів „Гра готова!" В і д ц ь о г о ч а с у я н е з р о б и в ні г г е о б е р с ж н о ї д а м и .
Хор на з н и к л и в т е м н о т і . Я вийшов до передпокою і
5. ИІевчснко-Білнковськнй: „Думи мої" ќ р о в и . А одначе ті, щ о сиділи о д н о г о в ч и н к у , щ о в х о д и в б и
6. Ніевченко-Зарсмба: Нашо мені чорні брови, сольс О. Добуш Закрутилося колесо щастя..
Д. Васько, Я р і ш и в п о д и в и т и с я на пана в колізію з законом, але я по показав кельнерови значок в і з
ІІІсвчснко-Лнсснко: На городі коло броду, сольо довкруги, бачили тільки купи
Хор дівчат комісари, й т и просто з а паня- „ К о м і с а р " п р о в а д и в пані, на- господаря.
`і. Шевченко: Човен золота. їх очи ґоріли пристра- ч а в г р а т и , г р а т и н а ж и т т є
0. Шсвчснко-Іопольннцькнй: Ой три шляхи Хор че б и ггалежав д о родини. За'
м и ? Ні, по щ о , а д ж е пізнаю їх смерть. Н а ж а р т я д а в н і ш е зай- „Чим можу служити?"
Ю. Історія заеновоння Української Хати сію.
усюди, хоч би й по голосі, хоча д л я ц ь о г о гге й ш о в ѓгід р у к у з і „Коли помітите, щ о починаю
ЧАСТЬ II. м а в с я г і п н о з о м і ч и т а н н є м чу-
„ Р о б і т ь гру, п а н о в е ! " — с п о . с т а р ш о ю д а м о ю , ані в з а г а л і па
II. Гушалевич-ікрбнцькнй: Кінчиться день, октет : Два хорн я б у в п е в н и й , щ о п і з н а ю ї х п о жих з а г а д о к . Т е п е р ц е мені г о в о р и т и з п а н о м із т у б е р о ' з о ю
12. Шсвчепко-Лнсенко: Минаќѓть дні. сольо . . . . . . л . . Я. Бойко к і й н о г о в о р и т ь к р у п е . ' ним н е і ї а д с к а к у в а в . П о с т у п а в J
с а м і м в и г л я д і . . Б у л и ж м о ї м и п р и д а л о с я . Н а ц ь о м у п о б у д у - у петельці, станьте пять кроків
13. ІІІторха: Г.тубоким сном, „брум хор, сольо і шум' Дзвенить золо+о. "' ' з ними чемно, але д о в о л і холо-
Кошнця: Всснттка № II З землячками. Я пішов покищо в а в я с в о ю с и с т е м у . Д о н я з „ к о - j з б о к у і не с п у с к а й т е н а с з о к а .
14. Шевчеико-Заруба: Над дніпровою сагою, сольо"'., „ Н і х т р не с т а в и т ь б і л ' ь ш е ? " д н о , п о я с н я в п р и т и ш е н о , а л е не
15. Шсвчснко-Лисенко: Тече вода зпід явора, ду до власника спелюнки та розві- м і с а р е м " с т а н у л и к о л о с т о л а . Як піднесу, руку, б е з в а г а н н я
Наче кров у висках , скакала р в багато. Н а питання Г О В О И
Ідав обережно п р о комісари М а м а підійшла д о сусідного хапайте д о б р о д і я з а ковнір!"
16. Над річкою могили чорніють кулька н о карбах рулети. ' ^відповідав здержливо і поваж-
Ш т а й н а . Він п о к а з а в мені спис зі м н о ю ф о т е л ю і сіла при с т о - „З приємністюЃ
17. Закінченій, ----—- --- „Трицять`шість!", ию-привітно. Я п о д и в л я в гру лику, на якому м и т т ю
усіх комісарів і „тайних". Т а м опини (Кінець буде). -
Дірігент Андрій Стисловський. Одначе мене не ц і к а в и л а гра. ц ь о г о „ г р а ч а " . Н а ш і очи стрі
Початок концерту в я-ій годині вечегом. б у л и ч о т и р и Ш т а й н и . А п р о т е
Ау з а р а д и т и , рішило Т р в а р й - с т о ч к а Г о р о ж а н ки.
ВІДОЗВА Н А Г Н Е Т И
во „ Ч и т а л ь н я П р о с в і т и " п р ќ - J М а ю н а д і ю , щ о нс в і д м о в и т е
с т у п и т и як н а й с к о р ш с т о бу- н а р о д н і й с п р а в і .
ДОРОГІ КРАЯНИ З ДУБНА! дови Народного Д о м у в пашім
З поважанням
селі. Н а с ю іиль збирає Т о в а -
З`алучена відозва н а ш и х о д
риство фо'нди. О д н а к з нричи-
Ф е д о р Кіт, DrSchdll's
носсльчші' сама с о б о ю г о в о
11 її з у б о ж і н н я ф о н д и па б у д о в у
105 L e j r . n - e St., D c w . i i . c , 'Місії. X і по pads
іИть п р о змагання та ціль иа
з р о с т а ю т ь так ионолн, щ о нс- РОДИМЦІ'.
ш и х братів в н а ш о м у рідшімў
ма 'надії, аби ми могли в корот- Наше місточксь. - Горожан
селі Д у б н і .
КІм часі без помочі взятися д о
В і р ю , щ о не найдеться між
ми, у ѓ п р о ж и в а ю ч и м и м с ш -
б у д о в и . З а с е ю п о м о ч с ю звер-
ка, підўпале ч е р е з війну,
пас двигатись.
зачи
ДРІБНІ ОГОЛОШЕННЯ
исредовсім д о Вас, Маємо товариство ;,Просві
канцями Д у б н а ані оден такий
Браття і Сестри в Америці. Ви. та", кооперативу, аматорський КОНЬУРС.
ромадянии чи Г р о м а д я н к а , ко-
о ж н е т е серед вИСОКОЇ куль- кружок, молочарню. Бракує Плрохія св. Кирила і Мсіодіи в І.,
трібн по гіерсчитанню отсеі ні- вік, Па., пошукує дяко.учніс.іи І;
рн, з р о з у м і є т е красше як нам тільки хати, де т о в а р и с т в а
дозви свідомо відмоннлііся ІОІИ: ісЩіг дякінськиіі провал,,,, ПІ
їогі паші односе.іьчане зна- м о г л и б и р о з в и н у т и с в о ю Діяль- наукач-ніііу хоральною, дію-юі „ж-
ТИ хочби паймеіняпу ли, нрсдсгавлеиня і концерти II І , . І
iiiit такого ДОМУ Д Л Я села. ність.
ву лепту і нм самим не після умови. Парохію можна ...'.НІ
З н а є м о Д о б р е , як т я ж к о прп- З а х о д и м о с ь к о л о б у д о в и Н а - Сейчас`. Го.іиснтнсь письменно
допомогли ' збудувати нашим
х о д я т ь В а м гроші та щ о не все родпиго Д о м у в Торожанці. дрссу: .177-!
іем.іякам їх власйу „ Р і д н у Х п - " JOHN DUBIL.
м о ж н а їх з а р о б и т и , однак вірн- С а м і не г о д н і с п р о м о г т и с ь — - н с -
іу", в нашому селі Д у б н і . 2192 St. В.. B.v--ick. P..
мо, щ о хто Вас б у д е міг, ио- достає гроша.
Щ о б и не зволікати справи, м о ж е нам х о ч б и невеличкою
Родимці, п о м о ж і т ь нам у сім хто з УКРАЇНЦІВ НЕ млі;
п а р а н и н м п і д п и с а н о г о відбу ж е р т в о ю до здвнгнеішя в н а - РОБОТИ,
лі! Д а т к а м и в і д с е б е і з б і р к а -
лиси дня І2-і о ЧЄрвНЯ с. p., і ним селі х р а м у культури. Я к щ о ІЇНСЯ .1
ми між знакомими Ви моглиби
галі У к р . П а р . Д о м у в С а й т такий дім у пас етапе, б у д е сс . держаініе і 5-'Ю (к
п о д а т и нам в е л и к у Поміч. нехай юлоснться ДО:
порт. Коїш., перші довіреній В а ш а заслуга, а імена жертно-
П о к а ж і т ь д і л о м , щ о В и . не з а - HNAT NOWAK,
з б о р и наших громадян в тііі дявців б у д у т ь уміщені в памят- Sew.r , N. J .
б у . і и п р о р і д н у з е м л ю , п р о свііі 326 Cliff R . D . ,
справі, підчас котрих, по річе
ііій книзі. Д о збирання ж е р т в нарід, про своє село.
вім представленню справи, ии М И К О Л А П Е Т Р И Н А , живучий у НІ,
уповажііяємо В п о в . пана М и З а й м і т ь с я с п р а в о ю щ и р о . Ч и - nil, Австрія, пошукує Михайла Петри-
б р а н о Комітет, в склад к о т р о - , ' Ного сестру Аиііу Псірипу, РОДОМ
хай.та Б е . і ю , потара, - і ѓ ` — ззпі и м о б о г а т о на В а ш у п о м і ч .
го увійш`ли слідуючі паші гро-1 ‚та Ссрафннці, Гал. Хтоби про mw
1
St.cel. Astoria, I. I , N. v.. а б о npo- Ж Е Р Т В Н від с е б е і з б і р к и и р о - І, або вони самі, прошу зголосп-
м а д я р е : Ріосїіф І І І и і п с р а . г о л о - і до.. ,, 173-8
с н м о присилати п р я м о п о о д н - СИМО п е р е с и л а т и д о Комітету
ва; М. Ќ'лўичак, скарбник; М . і
н о к о а б о гуртом до Читальні будови Народного'Дому в Го- , N. Y.
С с п д з і к , секретар; П е т р о Д у д -
іросвітіг в Д у б н і , почта Т р и н ь - р о ж а н і ї і , н а р у к и о. П р н д а т к с -
ко, І. Рейко і Д . М а х и о , коцтро- ПРОДАЄТЬСЯ ДЕШБВО РЕСТАВ-
іа, на руќні голови о. Микити вича в Горожанці.
льорц. РАНТ з прнчини слабости. Біиясс ви-
іулика, а рівночасно п о в і д о м и - Заслужених иатріотів-зсмли-
УСІ грошеві ПСРССИЛКИ від роблсний, pent 5-І5В0 місячно; добра
ги про^ посилку коіітрольора ків в п и ш е м о д о З о л о т о ї К н и г и , нагода для нашого Українця ГОЛОСИ-
громадян з Д у б н а , як рівнож і їх п о р т р е т и б у д у т ь ў к р а щ а т и
іитальпі, п. Якова М а х н а . тися під ч. 3 6 3 HENDERSON STREET.
від І І О С Т О Р О Н Н Й Х с и м и а т и к і в з сѓипі н а ш о г о Н а р о д н о г о Д О М У JERSEY CITY, N. J . 175-80
І Іриніѓ В а м , Браття і С е с т р и
д о о к н . і н ч и н х нам сіл та м і с т б - КОМІТЕТ:
чок, як Л е ж а н с к о , . С і н я в а , П и - ВІД В И Д І Л У ..ЧИТАЛЬНІ . Ів. П р н д а т к е в и ч , Т е о д о р ПРОДАЮ ДІМ З І АКРОМ ЗЕМЛІ
скоровичі, Ж л х і в , Корилнзка та ПРОСВІТИ" В ДУБНІ: Гураль, Т. Турган.
I ҐАРАДЖ

прочі, П Р О С И Т Ь С Я слати па руки ю причині смерти жени; рс-і.п.нк І І.


іа стейтовій дорозі. Піна $2.нос І'...
о. Н и к и т а Б у л и ќ , г о л о в а , І в а н
с к а р б н и к а MR. PAUL KLUPCZAK, І' і юсипіся ду властителя; 17s ' 1

BOX 164, SOUHIPORT, С О Т І . , Т к а ч и к , заст. гол.; М и х . Т к а ч и к ,


або н FRANK MITCHEL.
адресу иідписаного: секр.; И о с и ф М а х н о , с к а р б н и к ;
{HLCBAD . НЕРІВНА Ш А , AMSTON. CONN.
;і7 _ IJRD S T , ASTORIA, L I Мих. Ш а б а т , бібліотекар; Мих. Тяжкі матеріальні умовні
Гайда, господар; Яків М а х н о , -приневолюють кожну ЖІНКУ,
ПОШУКУЮ господині до ‚аря.ь
м о ю дому, може бути влова або дів-
Василь Ґогіль і Мих. Шингера, замужню так і незамужню, шу
чина. Інтересоііаинх прошу зголосп-
ДО БРАТІВ З СЕЛА ДУБНА, котро.іьорн. к а т и з а р о б і т к у і м а т и с в о є ф; тігсь листовно на адресу: 17Н-'з
Л А Н Ц У Т С Ь К О Г О ПОВІТУ, хове звання. Загал однак В. МАЛК`ОВНЧ,
(Пс- Чиѓ. Просвіти в Д у б н і )
щ е с т а в и т ь с я д о в о л і н е г а т и в н о 134 Е. 3rd Str-HJT, New York, N. Y.
ЖИЮЧИХ В АМЕРИЦІ.
до праці замужньої
"І" . Брат І Іашс с п р а ц е д а в ц і в і д н о с я т ь с я д о неї

одного РАЗУ,,. кричав.


не треба вірити
Виходи
і проти себе
ЩО і йом`
нрпмііщ
коно'мічі
котрім

DOWAGIAC, MICH.
и н а к ш е я к д о н е з а м у ж н ь о ї . Ві
иа в п е р ш у ч е р г у н а р а ж е н а
всякі редукції, б о м о в л я в ,
потребує, муж також пенс
КАВАЛКИ ДОБРОЇ З Е М Е І
Фронт .50 фітів. ;
Лопг Айлснл. близько Ню И(
275,
Піна S.350. леїќ, сн.іатп. Влас
А вжсж. гараніовіін.і. добр.і` наюда р,
нші. С я иедос шу о п о м і щ е н н я зі має', а б о „ з а б и р а є місце чати годін.тк, кўрий або бѓоро;
і р з в и , котру присла. шипам, які роками ж д у т ь ну. ПО близпіі `інформації ю
О д н о г о разу в ОДНІМ краю —`Булисьіе?
посаду". В останніх часах с
жив лектор, який ТІЛЬКИ й ро-
ІЗ в
з, н а ш и х н а й п о в а ж н і ш и х куль N. A. V O L G A R .
бив, ш о з міста д о міста їздив — Чулисьтс?
inv правду сказав. Всі турннх у с т а н о в з р е д у к у в а л а лн 225 W. 34th STREET, Root
т а лекції читав. Чув.
Коли вже начитався гих лєк- Від с ь о г с

Т.чі щ о ?
НІДЕ!
СТАРЕЧИЙ ВІК ЗВИТЯЖУЄ ш'еііь з а м у ж н і ж і н к и . ` В д с я к и :
ннших інституціях т р а т и т ь
NEW YORK CITY.

їдій доволі л ю д я м в тім краю, ані цент; ЖЛІШО ревматичні болі, ряднинка посаду па випадок
де жив, приїхав він о д н о г о ' р а - 1 Ірин , з б и р а и на яку
Чому?
і о. води і попробуйте Gold подружжа. Д л я ч о г о нсзамужі!
Зу д о . о д н о ю міста до ЧУЖОГО
БІ Ѓопор ‚Всі
іди. бук Medal haarlem oil жінка є б і л ь ш е протеговаиа ПЕТРО ЯРЕМА
краю і д а в а й ще іі туѓ лекції , всі за її рол ". К а ж у т ь , УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИХ
capsuls (оригінальні і Д л я ч о г о її з а р о б і т о к в и д а є т ь
ПІН ‚.І ЇЃМ в І
читати. П р о с т о до села по правдиві), Знаний мо- б і л ь ш е п о т р і б н и м і КОНеЧіїнм
- Знає ге, почав він, я кого правди. у меп в Бо-
чсвий СІІМУ.ІЯІІІ понад Чи МОЖЛИВО ДІЙСНО „непі
давно вже з б и р а в с я приїхати . Та циган хоч г р о - Дивіть за іменем Gold 'ЛЮ А
' на сино-золочсній пачці. Не- . ПЕЧІ рібно з а р о б л я є " ? М о ж л и в о , щ о
ки І Х і п р а в д и ирніінсан,
д о вас, але ніяк не міг, б о часу , берім,.імітацій. У перворяд- : такі замуЖні жінки, яким н
не ставало. А тепер таки ириї- і р а в д у іірипи- ннх аптнках, 35, 75 ц. і $1.50. ЗАНИМАЄСЬ ПОХОРОНАМИ
держання родини м о ж е внстар
хав, бо хочу, щ о б и ви мене п о - суе, б о в ьГна м а б ; нрип U 8 R O N X , B R O O K L Y N . NEW
о вкраду іитн з а р о б і т о к м у ж а — а в о ш і YORK І ОКОЛИЦЯХ
бачнлн та д е ч о г о навчилися. Колѓі Я дурНий шм ІВ 'Ч`'
ому ис да м и м о ц ь о г о не к и д а ю т ь своєї 1281", 7th S T R E E T ,
хати, го іСИЕП я
— І І е р ш у с ь о г о мусите зна-
ти, ш о ми т о м у не м а є м о своєї ший... УКРАЇНЦІ, НЕБУВАЛА НАГОДА! раці. Х т о м а є однак п р а в о ;
боронити бажання заробГті
NEW YORK CITY

д е р ж а в и , б о паші провідники (Вінніпега,кий „У Ще богато ніколи не думало стати властителем дому або якоїсь .рсаль- Telephone: Orchard 2588
— А ВИ т о д у м а є т е про ѓіоіч
ности. Тепер е нагода стати ним в гарних околицях міст PLAINF1ELD І матеріальної независнмости шштш ВИВЕВВВВВВВВН.
с а м і :і.юдії, о б м а н ц і та з а п р о - п р о м о в у , пане п р о ф е с о р ? SOMERVILLE. N. J . , де вже запроваджена вода, газ, електрика; в склепи,
школи, церкви, стації, фабрики, де можемо постаратися вам о роботу. Там цих жінок, д л я яких с а м е
дайці, а д о т о г о всі дурні, як — Д о б р е говорив. Х в а л ю йо ДО ОДНОСЕЛЬЧАН ТЕОФІПІЛЬ-
мн маємо на продаж гарні доми від $3000 і висше та лоти по дуже дешевій особиста незалежність є жит-
чоботи!
— С л а в н о , славно! — загула
г о . . Д у ж е конструктивна лекція
— Я к ж е ? Т а ж пін казав, щі КИ, ПОВ. БЕРЕЖАНИ, ГАЛ.
Дорогі Земляки!
піні від $300 і висше. Коли купите лоту І схочете будувати дім, ми побудуе-
мо вам його після вашої вподоби на малі місячні сплати. По близші інформа-
ції голоснтися особисто або листовно та по білети иа переїзд, до: 156—
гєвоін п о т р е б о ю ? Т а к и х жінок
нас о д н а к д у ж е і д у ж е мало.
ВСЕСВІТИ A ICTOPIfl,
публика" ви грош'і крали. Написав PI Ч а й х і в с ь и а — Всесвіт-
Загал працюючих замужніх
- Н а ш і провідники всі гро-
ші з а к р а л и , а н і ч о г о пс з р о б и - кайтс
- Т а к ! А Д І ! нть, дивіть... Че-
ишу. Ґеніяльна
ти .- приміро дооко.тич-
р о м а д та до С П І Л Ь Н О Ї пра-
VALHALLA REALTY a IMPROVEMENT CO. нок потребує ц ь о г о з а р о б і т к у
иа з а с п о к о є н н я п е к у ч и х п о т р е
иа Історія часть 1.:.старанна історія,
crop. 280. — Є са нове виданій попу-
аарноТ (аа др. Тутепбм) ІсторП, иалв-
ці на по.тГ визволення нашо`ї
лн! О т ж е я к х т о ще прийде д о думка
Вітчинн. з а . ю ж и л и ми в році
132 NASSAU STREET, ROOM 420, NEW YORK СІТУ родини, а редукції, звернені
саноі коротко 1 а м л к о в о . В новому
сьому виданню богато ілюстрація. —
в а в З а г р і ш м и иа б у д ь я к у ціль, де дістанете скору і чесну обслугу в своїй рідній мові, або впрост иа місце
1923 Ч и т а л ь н ю Просвіти, яка проти мужаток, підкопують -ть И.: середні ннш. стор. 246. -
т о не д а й т е ані цента, б о вкра А вам J
: подобалося ? наших земель до нашого репрезентанта на LOE-ER Аго., SORAERRILLE, N. J . Ш І частині ввернено належну ува-
п о к и - щ о міс .сѓнування родин, потягають
дуть! Та як, так як і т а м . і прнн Потреба аѓѓнтів, услівя дуже приступні. Голоситися на повисшу адресу: на укр. Історію, ного давніше в .
ХА 11. з а с о б о ю цілий р я д трагедій. и и о - — Часть I I L : нові часв, стор.
Гучні оплески.
Закид, щ о праця замужньої J . — Сей підручник доводить І а о -
— К о л и х о ч е т е п о м а г а т и рі П р и к р о і І І Є В И Г І Д Н О місті
рн-гі події до І 9 И . р. Як і в другвх
в комірнім. Т о м у , бачучи НАИНОВІИШІ УКРАЇНСЬКІ РЕКОРДИ КОЛЮМБІЯ ж і н к и і з з а п о д в і й н и х о б о в я з к і і частинах, так І тут, ввернено ведиѓў
дномў краеви, то посилайте - Д е він б у в . І КРЇ
горе, виділ Читальні задумав ВОЛОЉ ДІЛОВ з акомп. архсстр. Д ^ е д о в , тенор з акомп. орхестри. є м е н ш е в и д а т н а , є ` т а к о ж не ѓвагу на укр. Історію 1 на кінці додало
г р о ш і п р я м о д о с е л а , — на р у 20096Р (Казбек. історичних дат.
п о б у д у в а т и спін в л а с н и й дім, 27097F (Гетьмани. стійний. Сотки, тисячі жінок
ки в а ш о г о к у м а , свата, з н а к о — А й справді. (((ратай мой син. апршві ЏЯЛ
деЃ, Міст'илась читальня. На мі- (Серенада Шевченко. Українська Орхестра II. Гуменюіш. рацюють тепер фахово, його - 3 V O f c O D A -
мого. — Тай чому він не взявся бу
сце під б у д о в у в и б р а н о площу ПАВЛО ЃЎМЕНЮЌ, сольо. Ьарітон Евген Жуковський. джують з нею працею свої до
— Славно, славно! дуватн українську державу, як 2709SF (_ГоіГ, вальц.
к о л о каплиці. О д н а к и е д о с г а є І7О,,„.-Я 0 П
'? Н 0 Р
' Ярасіювська. машні т а родинні обовязкн
— І н т е л і г е н т а м не вірте, бо бачив, ідо д р у г і ч і е вміли? (Танець прнсюди. flVMf (.Забава в сгодолі, Часть 1.
нам ф о н д і в на б у д о в у . , ЕВГЕН ЖУКОВСЬКИЙ. вивязуються як слід зі свої
в о н и в с і б р е ш у т ь — і иоии т - А г а , д о б р е ви кажете; (Забава в сюдолі, Часть 2.
Т о м у з в е р т а є м о с я д о Вас з 27096F (Ой, зайняла червона калина Маруся ІІатрікова. 'сопрано, завдань. Нерівна міра у вілио
а д в о к а т и і учителі і доктори! ' не показав, щ о він уміє і (Що найшов, то твоє.
великою просьбою: помогти з акомпан. орхестри. шеиню д о п р а ц ю ю ч о ї жінкн
27085F (Українсько-Русс. Ту-Степ.
П у б л и к а з о д у ш е в л е и и я кри
мить, п л е т е , а навіть скаче.
НАМ не с л о в о м , а своїми ласка-
ІНМН ж е р т в а м и .
(ОП, піду я Шіхср Шхер.
( Жидівочка.
27084F (На весіллю, прн вечері
2700-IF Шй, Джигміс.
(Коломийка.
Лавректій М. Тимошуи сольо на
м у ж н ь о ї і н е з а м у ж н ь о ї це а н а х
р о н і з м , я к и й панує щ е -исі і
НА ПРОПЎЌЛИНУ
— Х т о н а з и в а є с е б е наЦіона- Те, щ о й ви. И - А Р А О иа пробу І книжку про
Д о сих слів злишним б у . і о б (ОЛ. Козаче Білоусий. гармонії. наших установах. Це незрозу
л і с ѓ о м , т о й х о ч е п а н у в а т и над — Ф а й н о говорив. 27086 (ОІ). не шуми, луже. 20ЮОІ` (По.-гька „Кукушка". пропумииу цілком безплатно.
д о д а в а т и свої коментарі і для Чорні очи як терен. (Валќе „Сііяшая Краслвица" міішя фактичної рівнопрчшгос ‚СТУАРТА PLAPAOPAS е чимось ян
' Вами, б о націоналісти є тільки — Д у ж е файно. іИм від паса. Є сс медичний збірник,
т о г о , гго о т р и м а н н ю сеї в і д о з - 27091 (Вівчар на сопілці. Я. Московський, цимбали сольо,
т
ти жінки, це д а в н е , перестарі
".кий приліплюється сам', щоб силню
- В Поляків і Москалів! — Але не знати за чиї г р о ш і ? (До Почаева на відпуст.
ви, підписані в и б р а л и з п о м і ж Евген Жуковський, барітон, п о н я т т я , щ о з а м у ж и і й жінці не держати ігутренііости в иоівоті. — Не-
— Браво! - А їі справді. М о ж е за свої. е б е комітет д о так Д Л О И ` (Попўри із Рухских пкеиь, Ма пасків, Оіргжин або спряжок. ТО-
важної з акомпан. орхестри, т р е б а і не м о ж н а вййті. ч о з а
— І н т е л і г е н т и х о ч учені, а л е 27082F (Волокита. ( . Часгь І. МУ не зсувається, цс тре тіла і не гне-
- - Н с має. прави і п р о с и м о Р о д и м ц і в нс чотири стіни домашнього
(Лист з Краю. (Понурії ід русских пісень, ге кости званої „pubes". Тисячі осіб
жсбракіі. П крпю, відки я прн- - Н у , то за ч и ї ? лічилося в хаті успішно, не-опускаючи
в і д к а з а т и с ь від щ е д р и х датків. 27083F (Зрадниця. V А Ч а а ь 2. огнища.
ї х а в , н а ш и м л ю д я м не т р е б а п о - І Іе знаю. ( Щ о грубе, то добре. Денної прані і успіх був навіть в най-
Жертви проситься с л а т и 27089 (Полька Парубоцька Анна Щатлен (Петренко), сопрано,
си.тагн дітей л о иіколи, б о вони Ж и т т я Йде в п е р е д —. з ч а с о м гіршкх виішдках. Мягкий наче аксаміг,
-ї`м... з акомпан. орхестри. лег-mft до уживання, не до'рогий, иа-
в п р о с т на руки Виділу Ч и т а л ь - (Вальц Бандура б у д у т ь мусіли всі з р о з у м і т и , городжеиий золотим мсдалсм і пср-
в фабриках більше заробля- 27090 (Молотник 20102F (Світять вісиць, з варіяціямн
`І `, а б о д о в и б р а н о г о К о м і т е т у . (Змарнів я (Полянка. щ о к о ж н а ж і н к а `має п р а в о шою нагородою. Процедура лічення
ІОТЬ, ЯК НЄОДНН П р о ф е с о р VII і - — Але р а з всипив інтеліген ііатуральіга, посДідовпо, гілс стаеться
З а В и д і л Ч и т а л ь н і : МнхайЛо-І 27092F (Oft. нс спиться, не лежіпьса. Русскій Орхестр Колюмбія.
верситету. там. в л а с н и й з а р о б і т о к т а щ о в і д б и - непотрібним. Удовілнимо то, шо ГО-
(Родимий Краю. аОЮЗіі-ЧНОЧ лкИівя, Вальс.
ї і а г а й н и й , г о л о в а . ( С л і д у є пе- р а т и їй х л і б , л и ш е і ї ь т о м у , щ о 2?
P 0
."?. A посилаючи Вам п р о б н у
Гучні оплески. — Таї`ѓ щ о з т о г о ? 27095F (Журавель. .(ОглаІІгс мні МІНІ, І П, Н,-,ЛЬС.
PLAPAO цілком ЛАГОМ. Ншгишіік
чатка). Межи народна Орхестра. в о н а з а м у ж н а , ц е н с с п р а в с д д н - своє нлзвйско 1 адресу на купоні і
— Як т о щ о ? Най з н а ю т ь . (иіиоларі.
27099 (Майкові троблі 590J9F (вессііная ЛЮБОВ. Вальс. вість і б с з п р а в с т а о . " вишліть почтою диесь. 257,69
Йо лекіџї почала публііка — А х і б а в і н с а м не іптслі. З А Т И М Ч А С О В И Й К О М І Т Е Т : (Прекрасная Весна, Валь-v НАРАО LABORATORIES
р о і б и р а т и те, щ о чула. (Лікюм-лактом. Я к щ о п о т р і б н а р е д у к ' ц і я , т а к 3071
тент? Никола Світенькнй, гол.; Мін — SIU.RT B L D . . St. L o o - , , Mo.
4 - Але р а з файно говорив. — Хто, він? хайло ІІсрцак, к а с ; Петро Дми-)
UKRAINIAN AMERICAN ВЕСОНО Й)., тоді м у с я т ь працедавці рукопо
F

2nd AVENUE. CORNER 5th STREET, NEW Yl Уми І казвисхо


Яќк газети-іитав! — А вжеж. траш, секретар. дитись тільки вартістю одним-J
- 32nd STREET. КОЛО 5th Ar.nue. J Й Ѓ ` ' '
' 4 А вжеж, щ о файно. Не — Ади, а я й не п о д у м а в . . , 5012 So. M.r.HR.eld ktii C1.ic.fo, III. O T B O P E H O Ц І Л И Й Е Н Ь T ВЕЧЕРХИКН.
tfc-pBjl міра для всіх' е н е о б - І Адреса ,
хідна. Відворотна почта принесе Вам проб-
PLAPAO безплатно.