You are on page 1of 4

СВОБОД А

ШУЕМіШіІсШ#$иіЕВНИ К

SVOBOD A

UKRAINIA N

DAIL Y

 

OFFICIAL

ORGAN

OF

THE

UKRAINIAN

NATIONAL

ASSOCIATION,

LAC.

АМЕРИКИ .

ЦЕНТИ .

ГРИ

САШ!

Ч. 180. Джерз н Ситі , Н. Дж „ іщтийия , 5. серпня , 1927.
Ч.
180.
Джерз н
Ситі ,
Н.
Дж „
іщтийия ,
5.
серпня ,
1927.
VOL.
XXXV .
Jerse y City, N. J. ,
ЗАЯВЛЯЄТЬС Я
З
А
ЗМІНО Ю
1
МАРЕВ О
ГОЛОД У
В
ГАЛИ -
ЛІГА
ПІДНЕСЕНН Я
жіночо ї
ВАНЦЕТТІ УЗНАНІ ВИННИМИ
ПЛЯН У
ДОСА .
ЧИНІ.
МОРАЛІ .

Friday,

August

5.

1927 .

THRE E

CKJFL L

ПІДУТ Ь НА ЕЛЕКТРИЧНИ Й СТОЛЕЦ Ь ЃОВЕРНОР А ДН Я 10. СЕРПНЯ . —
ПІДУТ Ь
НА
ЕЛЕКТРИЧНИ Й СТОЛЕЦ Ь
ЃОВЕРНОР А
ДН
Я
10.
СЕРПНЯ . —
ФУЛЛЕРА .
І
ПО
ІЇОРК,
II.
ЃІ
2.
серпня. ;
Безземелля
і безробіття
маѓі-j
Таку
оригінальну
ііістііт
ЖЕНЕВСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ ДЛЯ
РОЗЗБРОЄННЯ РОЗБИЛАСЬ
ТАК А
ОСТАТОЧН А ДЕЦИЗІ Я
Кораблем
Меджестик
повер-'ж е
по
всіх
громадах
у
Вероііі,
родин
!пув
з
подорож і
п
о
Квропі
ві-1 України,
а
особлив о
в
горах
ному місті несмертельної парі
ЬОСТОН ,
3. серпня. —
децизі ю
засуджени х
О
годніЃї
1І.ЗО`ночею
проголошен о
ПОСЕРЕДНИЦТВ О
ЯИАН У
Н
Е
ПОВЕЛОСЬ Ѓ
банкн р
Бер -
на пІдгірю досяглії
свог о
закоханих Ромен і Юлії. ЛІЃЙ
остаточн у
ѓовернор а
Фуллер а
в
справ і
Саќк а
і
Ван -
ІДОМИЙ нюйорськіі й
який
проблемою
буде
ЖЕНЕВА ,
3.
серпня.
Конференці я
дл
я
морськог о
роз -
ггард
Барух ,
подав ,
що}ка .
Цьог о
року
голо д
є
.Західної ( зорганізовано
і
вер'ш-
вже
Ніѓ-
має
па
меті
строгу
боротьбу;
з
иетті,
з
а
напа д
і
вбийств о
на
кар у
смерт и
щ
е
в
броени я
мі ж
Злученим и
Державам и
Япа -
ііайважійпшою
на
слідком
сТнхіііннх
і
цілком
„неморальною"
жіночою
мо-
1920
р.
Говерно р
переда в
пресови м
представника м
готови й
гіом
розбилас ь
я
к
Інаїіблигці
літа
справа
ні-І„нормнльних"
і звичайних
прн-
дою .
На
чол і
ції
ЛІҐГІ
стоять :
стейТМЄНТ, що
обіѓйма є
яки х
2000 слів .
Своє ю
децизіє ю
затвср -
авторитетн і
Велико-Бритаиіею ,
вчерашньо ї ночі ,
а
заяв у потверджуют ь
круги ,
нослідне
засіданн я
і
стверджуют ь американськ і
ма є
японськ і
відбутис я
завтра .
'мецькнх
репарацій.
Н
а
1928
ijHHu
якщкщоо
такими
можна
на-
див
говерно р
Фул.іе р
виро к
смерти ,
видани й
судіє ю
Теєро м
т
а
Сю
тако ж
і
делетатм .
1929
роки
припадає
на
Німсч-Ізваг н
політику
польських
панів
бурмпстр, архиепискои, секре-
тар еоюза фашистів і призн-
заявив,
щ
о
об
а
засуджен і
одержал и
заслужен у
кар у
т
а
ш
о
суд
Рішенн я
пр о
відложенн я
конференції ,
після завтрішмьог
о
чину сплата
великих
pat,' а кро-jna
західно-українськнх
землях,
дент суду.
над
ними
бу в
ведений
в
законни х
рамках .
Говерно р
поклику -
1
засідання ,
повзято ,
кол и
стверджен о
неможливіст ь
прннятт я
мі того
сплата
процентів
від
за-)ш о
повільно,
але
иляново
веде;
Почалася
пропаганда на ші
еіі.ся
на
II
живи х
щ
е
присяжни х
суддів,
які
заявили ,
щ
о
ви -
комігромісовог о
пляиу
Яиану,
як
основ у
д
о
обговоренн я
ни-
дали засўд
в
повні м
пересвідченню ,
ш
о
Сакк о
і
Ванцетт і
ви -
граннчшіх
ПОЗИЧОК, а
тим
са-
українські
трудящі
маси
д
о
з.ти-ірок у скалю. ЯКІЎЇ наслідком чи-
тання
відносн о
кружляќѓв,
як
е
бул о
камене м
преткновени я
ці-
мпм
і
від
ПОЗИЧОК
американсь-
ларського
стану,
нуваті.
Судд і
заявил и
далі ,
ш
о
судд я
Теє р
ві в
розправ у
без -
c.iemii грошеві жертви" на
Ціли
л
о
ї
конференції .
ких.
Тих
послідни х
Німеччина )
Кольонізація ,
податки,
сіоронно
та
не
вплива в
на
них
нічим
в
справ і
виданн я
їх
оре -
піднесення
жіночої
моралі.
Ор -
не
буде
могла
'сплатити,
коли
датки
до
податків,
оплати,
чсння.
Говерно р
Фуллс р
пода є
далі,
щ
о
заіменован а
ним
ко -
ґапізацп'пшй
комітет
розписав
БОЛЬШЕВИКИ
СПІШАТЬСЯ З ПРОГНАННЄМ ТРОЦЬКОГО З
ПАРТІ!
місія,
яка
складалас я
з
президент а
Еббот а
Лоренс а
Довел а
з
Комісія
Дос а
цему
спротивить-
міністраціііні
кари,
брак
усякої
конкурс
на
нові
жіночі
моли.
МОСКВА ,
На
засіданн ю
Рад и
іарвардськог о
університету ,
бувшог о
судд і
Роберт а
Ѓрент а
і
ся,
себто,'кол и та
сплата
буде
допомоги
при
відбудоваиню
Дівчата, які мають охоту запн-
сатисн до ліги, зобовйзані но-
Центральног о
З. серпня .
Комітету ,
ш
о
президента
С
В. Стреттон а
з
месечусетськог о
технольогічно -
нарушуват н сплату репарацій.Ізнпшеіш х
ВІЙНОЮ
господарств .
вовірні"
відбуваєтьс я сам е
Рикова ,
Спільно ї Повно ї
в ЛІоскві,
„пра -
сторониик и
Сталін а
і
ни-
.іихварськніі
кредит,
-
словом
го
інституту,
заявил а
однодушно ,
ш
о
нема
ніяких
законни х
А
Німеччині
буде
тяжко
ннко-
сггти
довг і
суконки; довг е
во-
ших,
заагакувал и
причин,
шоб и
назначит и
нону
судов у
розправу .
Фулле р
рівно ж
Інатн
всі
ті
зобовязання.
Через
тѓіла
господарськ а і
фінансова
лосся, не підкрашувати
лиця
і
партії, так,
переконаний
по
вислуханн ю
свідкі в
і
п
о
прочитанн ю
відкликів ,
'те
готово
прийти'до
нової
крі-
панів
ось ті „звичайні" і „нормальні"
політика польських
уст,
не гуляти
чарльстона
і
т.
горі я
Зіновев а
большевики , себт о
диес ь
майж е
виключат ь диесь
сильн о
опозиці ю
н
большевицькі й
щ
о
нема
сумніву,
щ
о
Льв а
Троцьког о
і
Гри -
в
ночі,
аб
о
завтр а
рано ,
з
Цент -
шо
Сакко
і
Ванцетт і
винуват і
та
щ
о
нема ніякої
причини
казна -
зи,
коли
тому
не
зародиться
д.- Якщо
така
„моральна"
дів-
ральпог о
Комітет у
Комуністично ї
Партії.
чувати нову
розправу .
завчасу.
Причини, шо привели українсь-
чнна
одержит ь на конкурсі
пер-
Тако ж
і
жінк а
Леніна,
мада м
Круиская , шо
колис ь
сам а
на-
ке
селянство
до
голоду.
Рішеннє
ѓовернор а
Фуллер а
викликал о велик е
Саќка
але
рішенн є
щ
вражінн є
не
шу
нагороду,
припадає
на
неї
лежал а
д
о
опозиції ,
виступил а
к
а
вчерашні м повні м
засіданн ю
РУМУНСЬК Е
Н Е ДОПУСКА Є
ПРО
ІІРАВИТЕЛЬ-
Польські
урядові
органи
цьо-
тільки серед
кореспондентів ,
оборонці в
і Вагшеті і
і
зна -
премія
у
формі
цілковитого
з
промовою ,
у
якій
завзят о
критику є
опозицію ,
у
якій
зверта є
СТВ О
ВІ-
і
о
голодного
стану
українсько-
ііомих,
ш
о
прийшл и
послухат и
це
рішеннє ,
у
всіх,
щ
о
тіль -
приданого,
урядження
меиікан-
уваг у
на
три
моменти .
П
о
перше ,
на
се,
ш
о
опозиці я
стримал а
СТЕ И
ЗАЯВ У
КАРЛА .
ѓ
о
селянств а
гге
хо`чут ь
бачити .
ки
чули
пр о
ту
справу .
На
вістку
пр о
це
ждал а
не
ня
і 5,000 лірів
на
всяку
злук у
з
сентименто м
маси
т.
зв
.
революцій -
А
вже
нема
мови
про
те.
щоб
тільки
ціла
Америка ,
ал
е
й
цілий
культурни й
світ,
о
виказа в
подорож.
Комітет
БУКАРЕШТ .
2. серпня.
Ру-
ної
теорії,
підчас
коли
Сталі н
і
і держитьс я
йог о
однодумці в
ўПраві
пар -
з їхнього
боку
були
якісь захїс
за
сім
літ
величезн е
затитсресованн є
до
цего
процесу .
жіночої
моралі
переочИв
мунськс
иравнте.тьство
не
до-
пошлюбну
піднесення
однак,"
подоро -І
також
чн
городжепа лігою за мораль
серед
тіе ю
лучш е
є
обзнакомлен'і
з
наступившим и
змінам и
і
розвит -
ди
для
допомоги
безробітині
пускає" ніяких
вістей
до
ќраю
здається,
факт,
що
до
ком
в
опіиії
маси
в
протяг у
послідних
дво х
літ.
Дальш е
за -
та
голодним
селянам;
хіба
що
про
париську
заяву
принца
і
пошлюбної
треба
кидує
мада м
Крупськая ,
ш
о
провідники
опозиці ї
дал и
д
о
пі-
КАЖУТЬ, ЩО ГОВЕРНОР ФУЛЛЕР ПОСТУПИВ НЕСПРАВЕДЛИВО,
для
реклями,
як
на
сміх,
кинуть
Карла,
що
йог о
зречення
пре-
.-жа.
Невідомо
однак,
на-
зиання,
ш
о
відкидают ь
всяк е
порозумінн я
і
стараютьс я
пере-
ПОВИНЕ Н
БУ В
УЛАСКАВИТ И
АБО
ЗАЯВИТИС Я
З
А
НОВО Ю
як
псови
недогргтзену
кістку
стола
бул о
вимушене
і
том у
не-
дів-
вести
на
засіданн ю
сво ю
гадку .
По
трете ,
мада м
Крупска я
при -
РОЗПРАВОЮ.
мовляв,
ми
даємо
голодуючим
важне.
видало
ІЙде аматора
тепс-
зна є
вартіст ь ‚критики
опозиці ї
в
протяг у
послідних
дво х
літ ,
Н
Ю
ИОРК ,
4.
серпня.
Відомість
про
затвердженн є
го -
І Іравн гельстио
до
як
то
зробили
тепер
в
чер-
повідомлення
народу,
що
рішніх
мущіш, який
полюбить
коли
положенн я
більш е
усталене,
осуджу є
одна к
ту
кри -
вернором
Фуллсро м
вирок у
смерт и
на
Саќк а
і
Ванцетт і
прий-
нримтром
иа
одіто
справа
наслідства
румунського
її,
а
не
гарне
придане,
уряджеп -
тик у
під
с
ю
грозит ь
небезпек а
війни, та
коли
тре -
шла
о
півноч і
і
н
е
бул о
ще
час у
зібрат и відомосте й
пр о
власти -
підгірське
село,
ЧИСТЯче
окол о
престола
є
дефінітивно
ріпіе-
ня, мешкання
і 5.000
лірів!
б
а
єднатгг
ітарті ї
прот и
ворогів ,
щ
о
окружают ь
її
довко -
кс
вражіннє,
як
е
виклич е
ця
децизія .
Але
члени
Комітет у
Обо -
800
мешканців ,
прислал и
15
кі-
іна
і
що
ніхто
не бажає
собі
ио-
ла,
а
не
бул о
хвилю , коли
ряд и
розбивати .
ронн
Саќка
і
Ваииетт і
висказал и
вж
е
на
борз і
в
часопися х
сво є
аьо
грамі в
кукурузяно ї
муки
Івороту
Карл.і До Румунії.
В
ко-
„МОНОПОЛІЗАЦІЯ"
ТУРЕЧ -
велике
обуренне ,
а
деякі
називал и
Фуллер а
брутально ю
лю
-
д.їя
голодуючих.
БОГАТІ
АМЕРИКАНЦ І
ОЖЕ -
мупікаті
правительства кажЄтц-
ЧИНИ .
диною.
Б
о
коли
вж
е
не
назначен о
справедливог о
суд у
НИТИС Ь
ПОБИВАЮТЬС Я ЗА ТИМ, ЩОБ
З
ІЛЄАНОЮ.
Па
держанні
`пі
громадські
дальше,
що
одиноким
ба-,
Польські
господарі,
маючи
лля
засудже`них ,
'то
на
всяки й
случа й
новог о
воггіі повиті )
бул и
бут и
роботи
Українців не беруть,
хі-
БУКАРЕШТ ,
Румунія,
3.
серпня; —
Відкол и
королев а
Ма-
иіям
румунського
народу
є
практику
щодо горівчапого
мо-
уласкавлені.
а.іц о
женуть
на
шарварки ,
т.
рія
заявила ,
щ
о
н
е
буд е
противитис я
сему ,
кол и
її
дочк а
від -
консолідація
(злука)
усіх
чнн-
нопо.ію
у себе, захотіли
зроби-
. безплатні
иаправи
доріг.
дастьс я
за
під
услівям,
щ
о
йог о
полюбить ,
ПРЕЗ .
КУЛИД Ж
ПОЧУВАЄТЬС Я
ЩАСЛИВИМ.
нггків
в
кра ю
під
ново ю
вла-
ти
такий
же
„інтерес"
в
Туреч-
На
сезонові роботи до
Пімеч-
вже
9-ох
американськи х
зголосилос ь
з
пропозиціє ю
Також
королева
Марія
РЕПІ Д
СИТІ ,
Савт
Дакота , 3.
серпня. —
Коли през. Кулид ж
і.
Рік
ѓому
стали
до
коггкур-
инн
не
пускали
Українці в
і
оженення
з
королівною .
Оден
тих
охочи х
д
о
женячќ и
мо -
вдова
внсказа.та
надію,
що
подав до
відом а
сво ю
славн у
заяву ,
в
якій
заявив ,
ш
о
не
дума є
су
на
піднаєм
турецького
дер-
ввесь
контингент
зарібкової
лодців ,
ш
о
мешка є
в
Індіяні ,
у
лист і
принцес і
`не
лиш е
принц
Карло
буде
держатись
бути
кандидато м
на
президент а
в
1928
році,
цілко м
змінився .
жавного
монополю.
Всюдн,
де
еміграції
розділили
поміж
любов ,
поважанн я
Американця , одна к
молодці в
з
обіця в
повинования ,
і
ал
е
тако ж
запи с
своє ї
де-
своєї
колишньо ї
заяви,
ш
о
Зрі-
Все
усміхнений
і
в
добрі м
гуморі ,
бавитьс я
з
дітворою ,
ста в
тільки
Польща
має
„пеха'`,
му-
польські
місцевостѓі.
Та
мало
сятьакрово ї
фармн ,
з
шістьом а коровами , автом ,
двом а
„бо ї
.'1-
кається
престола,
та
полишить-
більш
балакучи й
т
а
ввічливий .
А
особливш у
забав у
ма є
з
сить
вмішатися
Німеччина.
Так
того:
і
ту
т
нема
місця
для
у-
ми"
і
саньми .
Други й
знова ,
щ
о
мешка є
стей`ті
ю
Порк ,
на-
я
поза
границями
Румунії,
що-
того,
щ
о
люд е
ломлят ь
соб і
голов у
з
того ,
щ
о
властив о
озиа -
було
і
з
турецькою
горівкою.
КраїНСЬКОГО
робітника ,
б
о
де
є
писа в
їй,
ш
о
не
має
ні титулу,
ні
обіця є
бн
не
утруднювати
праці
ре-
чає
йог о
заява ,
чи
він
дійсн о
рішени й
не
кандидуват и
з
а
всяк у
Німецькі
конкуренти
запроію-
робота,
привезуть
мазурів
із
їй
ус ю
сво ю
любо в
і
посвяту ,
а
в
у
маєтку , ні
додатк у
Н
слави, одна к
виѓ
ідненьки й
домиќ .
еннії, що
править
краєм
в
іме-
піну
на
президента ,
чи
тільк и
він
висказа в
сво ю
приватн у
опі-
нували
Туреччині
несподівано
ходу,
а
коли
український
ро-
Одна к
Ілеана відкинула
пропозиці ї
виход у
замі ж
з
то
ї
й
його
сина.
і
нію,
яка
однач е
не
є
щ
е
остаточно ю
відповідќ і
в
тій
справ'і.
високу
ціпу.
Польські
банки
бітник
селянин,
протестую -
причини,
що
не
дума є
усі
віддаватис ь скорше ,
аж
доперв а
за
5
ро-
шарпнулись"
і зголосилп,
ра-
чи,
страйкує
та
домагається
ків.
вісьмох
ОБЖАЛОВАНИ Х
ВАШИНГТОН ВСЕЩЕ СУМНІВАЄТЬСН.
зом
з
італійськими,
ще
вишу.
воїх
пікш
без
церемонії стрі-
О
ШПІОНАЖУ .
СЕСТР А
ВАНЦЕНТТ І
В
ДОРОЗ І
Д
О
ЗЛУЧЕНИ Х
ДЕРЖАВ .
Гонор!
ЗАЯВЛЯЄ,
Щ
О
ПРЕЗИДЕН Т
ПОВИНЕ Н
ВИДАТ И
РІШУЧУ
ляють ло
него.
як до
якої
звіри-
ТУРИН ,
Італія,
3.
серпня. —
Цесіна
ванцетті,'сестр а
засу -
ни
(крівавнй
страйк
в
Дзвінкі-
Турки,
розуміється, прийми-
ЗАЯВ У
І
УСУНУТ И
ВСЯК І
СУМНІВИ.
ХАРК'ІВ.
Україпсьі
а
Респуб-
джеиог о
на
смерт ь
Бартоломе я
Ванцетті ,
щ
о
має-згинут и
на
чі).
ВАШИНГТОН , Д .
о
К.,
3 .
серпня . —
В
офіціяльни х
і
вплнво -
лика,
2.
серпня.
Росіяпииа
лн польську оферту. Конкуреи-
електричнім
кріслі
в середу,
Ю.
серпня,
всіда є
завтр а
на
кора -
тн відступили
і
спільники
вих
круга х
широк
обговорюют ь
заяв у
прсз .
Кулидж а
І
всі
Гієнќова
Полойпог о
засуди в
У-
1 так українські безробітні
і
сціплюватн
се-
бель ,
ш
о
відходит ь
з
І`авру, у
Франції ,
д
о
Злучени х
Держав ,
(талійці,
„занюхавшп
письмо
t вон а
тої
думки ,
щ
о
неясна
і
да є
приток у
д
о
ріжни х
сумнівів
ќраінський
Иайвнсший
Су д
на
ляни
робітішкн
голодіѓѓ,
му-
корабел ь
ма є
прибут и
д
о
Н
ю
Порќ у
10.
серпня,
сам е
в
ден ь
Носом",
також
утекли.
„Інте-
і дуж е
коментарів.
А
що
тут
лат и
йог о
ходит ь
о
важн у
справу ,
президен т
смерти,
по
доказаніпо
йо-
сять
зуби
і
голоду-
страчений
Ванцетті .
Сестр а
Ванцетт і
заявила ,
щ
о
сподієтьс я
'
рсс"
лишився
в
польськіїх
ру-
повинен
рішуч о
ясну
відповідь ,
б
о
під
неї
буд е
залежат и
му
контрреволюційної
діяльно-
вати
самі
та
ше
й дивитися,
як
побачит и
свог о
брат а
живим .
А
тепе р
читаємо,
щ
о
тор-
в
сить завчас у оглянутис я
дальша
прац я
власній
республиканські й
партії,
як
а
му-
стн.
шпіона-
пухнуть із голоду
й
їхні
діти.
говельнпй
суд
у
Константино-
з
а
відповідни м
кандидатом .
в яку включається
користь
тайиої
засуджено
ВНУ К
„КАЙЗЕРА "
ВІЛЬГЕЛЬМ А ПЕРЕХОДИТ Ь
в
польської
і
фран-
(„Покутське
Слово") .
полі
проголосив
банкроцтво
НА
КАТОЛИЦТВО .
цуської
поліції.
7
шіши.х
польських
продуцентів
сиірту,
БЕРЛІН ,
3.
серпня.
Принц
Лўіс
Фердинанд ,
други й
сни
КУЛИД Ж
БУД Е
КАНДИДУВАТИ ,
КАЖ Е
ГУВЕР.
осіб
на
вязницю
від
НЕ
ХОЧ Е
вийт и
З
ТЮРМИ .
ш
о
обігялгг
експльоатацію
та
а-
бувшог о
наслідігнка
престола ,
Фридрих а
внук
ІІАЛЬ О
Кал.,
президент і
на президент а
ї
АЛЬТО ,
3.
серпня .
Секрета р то'рговлі
являєтьс я
республикансько ї
дв
кандидуват и
Гу -
трох
до
8 літ.
Одну
жінку,
іме
Валентин
Качмарек
відсидів)
ренду
турецького
спіртового
бувшог о
„кайзера " Вільгельма, женитьс я
з
еспансько ю
Вільгсльма , а
Інфант-
вер,
який
п
о
Кулидж ў
найповажнійши м
Софі ю Шскесвнлі,
засудже-
15 літ
польсько ї
тюрм и
і
так
д
о
монополю.
Ос ь
вам
„інтерес".
к
о
ю
Беатричсю ,
ш
о
є
католичко ю
і
чере з
т
е
і
са
м
переходит ь
кандидато м
з
бок у
партії,
за -
по
иа
три
роки
вязниці,
однак
неї`
призвичаївся,
щ
о
ие
хоч е
А
всему
винні
прокляті
Турки.
иа
католицтво .
Еспанськ а
пануюч а
династі я
звісн а
є
з
і
`свого
явив,
гцо
він
то
само ї
думки ,
як
у
висказа в
том у
а
тижні
в
копання
засуду
відложено
у-
вийти.
Сво ю
„любов "
до
„Іва-
Jtu o
ire
ХОЧУТЬ
пит и
горівк и
так
ревног о
католицизм у
і
том у
згодилас ь
лиш е
під
ти
м
усліве м
Шикаґо ,
а
саме ,
щ
о
президен т
Кулид ж
буд е
і
по -
СЛІВНО. Провідника сеї групи М.
нової
хати"
мотивує
тим,
що
як „дурні
русини".
віддат и
заму ж
сво ю
принцесу
за
ко -
винен бути
вибрани й
нанов о
президентом .
Лвяиарідже
засуджено
на
8
літ
не
має
родини,
а
роботи,
все
ли
Він перейде
на
віроісповідани я
протестантськог о принца,
жени.
своє ї
вазііиці
і
конфіскату
його
ма`
одно, ніде
не дістане.
Тюремна
єтку;
чотирох
обжалованих
у
влада
звернулася
до
міністер
НЕ БУДЕ КОРАБЕЛЬНИХ ПЕРЕГОНІВ.
СЕПАРАТИСТИЧНИ И
РУ
Х
НА
ШАЛЯПІ Н ЗАПЛАТИ В
ВКЛАДКОВ У ЗАЛЕГЛІСТ Ь
ЧЕКОМ.
вільнено.
ства
з запитанням, шо має
ро
УКРАЇНІ.
МОСКВА ,
3.
серпня.
Феді р
ПІалягтін,
світово ї
слав и
спі-
РОЗБИТТ Є
ЖЕНЕВСЬКО Ї
МОРСЬКОЇ
КОНФЕРЕНЦІ Ї
Н
Е
ВІ-
бити
з
тим
„тюремним
патріо
Всі
вони
бул и
членами
Гео р
вак
I
ба с
Метрополіте н
Опер и
Ко .
в
Н
ю
Иорку ,
заплати в
че-
ДОБЄТЬСЯ
ПОГАН О
Н
А
ВІДНОСИНА Х
КОНФЕРУЮЧИ Х
Депеш і
з
Варшав и
доносять ,
том".
гійської (грузинської) Парті'
ком
на
$200,000
сво ї
заяеглост й
д
о
Совітсько ї
Професійно ї
ДЕРЖАВ .
що
в послідних
місяця х
переді-
Мсншевиків, яка противиться
Унії
яким и
заляга в
від
1921
року .
ставалисг,
чере з
радянськи й
РЕЛІ Д
СИТІ ,
Сав т
Дакота , 3.
сер'пня. —
През .
Кулид ж
є
тої
георгійсь
ВЕЛИК І
НАДУЖИТТ Я
В
МИТ- j
Сталос я
при
тій
нагоді ,
кол и
згадан а
Уній
Професійни х
кордо н
д
о
ІІольщ і
часті
дон е
думки,
щ
о
женевськ а
морськ а
конференці я
не
осягн е
своє ї
пі-
правлінню Совітів у
кій рсспублиці.
НИЦІ
В
БИДГОЩІ .
Артисті в
в
довідавшись ,
щ
о
він
співа є
в
парисьќи х
о-
сенггя
пр о
сепаратнстичн і
рухи
ли.
Амбасадо р
ґнбзо и
вияснит ь
щера з
в
свої й
прашальні
й
бе -
перах,
Артистів , з
се
Москві ,
д
вислал а
о
ньог о
свог о
репрезентант а
з
просьбо ю
о
за -
Секрета р
митниці
Владисла в
на
Україні.
сілі становтгще Америки , яка
би
за
всяк у
ціну
змагал а
д
о
цего ,
що-
П
І
Д
ЗНАКО М
АВІЯТИКИ .
пдат у
свої х
членських
даткі в
на
с
ю
Унїю
від
1921
p.,
д
о
яки х
Маєвск і
^шовку' і не
з
пачкарам и
Радянськ а
преса
част о
обг о
ухвал и розоружио ї
вашингтонсько ї
конференці ї
з
1922
рок у
В
Англії
можуть
жінки,
які
б
у
в
зобовязани В
п
о
причині
наданн я
йом у
титул у
„Народног о
з
них
ніяких
ворювал а
па
свої х
сторінка х
ті
поширит и
з
дреднавті в
на
инші
кораблі ,
б
о
в
то
й
спосі б
зао -
Артиста" ,
у
згадані м
висш е
ропі .
Унія
домагалас ь
від
йЬогр
ПОКІНЧИЛИ
школ у
їзд и
літаками,
оплат , буцімт о
шадитьс я
груб о
на
видатка х
на
фльоту .
Коли ж
в
Женеві
не
стати
фаховими
пільотамн.
Зй-
не
шовк ,
прийшл о
до . порозуміння ,
яка
конференці ї
Америк а
буд е
дал і
держат и
тільк и
ряд и
приватни х
авіяційних
то-ін і
ві д
мита .
змовивс я
побира в
вон и
а шовков і нитки, віль-
на
перевозят ь
х:епаратистичи і
рух и
гга
У'країні ,
Голов а Українсько ї
Комісарі в у
Чубар ,
Рад и
лиш е
SIOO.OOO, одна к він,
маюч и
в МОСКОВСЬКІМ БАЙКУ
у
1916
р
.
Та к
одній
„заробляв " сяці в
тіль -
мі
$гОО.ООО, написа в
че к
на
ціл у
суму ,
як
у
посіда в
ш
е
в
тім
банкў .
так у
фльоту ,
доконч е
потрібн а
д
о
оборон и
її
берегів .
Поз а
варнст в
погодилис я
видавати'к и
пересилці
обслуг у j ЗО.ООО
на
він
том у
наза д
заявив ,
о
на
КРАКАЛІ Я
В
РУМУНСЬКІ Й
ВЯЗНИЦІ .
тим
розбиѓт е
не
мож е
мат и
ніяких
лихи х
наслід-
нільотка м
дозві л
н
а
золотих .
Слідч і
Україн і
д
богат о
ків
щ
о
д
о
взаі'мни х
відноси н
мі ж
конферуючим и
тром а
дер -
Бувши й
СОЦІАЛІСТИЧНИЙ
посо л
з
Буковин и
Кракалі я
сидит е
пасажнрськггх
апараті в
цих
зареєструвал и
дотепе р
гцо
ведут ь
агітаці ю
тим,
шо -
жавами .
Кожд а
з
них
буд е
мат и
тільк и
вільн у
рук у
в
розбу -
під
Сю
хвил ю у румунській , війсковіи вязниці. За
що
він
сидить ,
сами х
умовах ,
я
к
пільотам-му-.со т
тися ч
золоти х
шкод и
власт и
кілька -
иа!
б
и
увільнит и
Харкові , кільк а
щ
сторошпщтВ ,
за
Україн у
від
звяз н
дові
своє ї
фльоти ,
кол и
ходит ь
о
корабл і
не
обнят і
вашинг -
нсзнатн,
одна к
у
посліднім
часі
ма в
він
заявити ,
щ
о
кол и
йог о
типам .
'pinVno.ibCbKo'i
держави .
Москвою .
тонсько ю
конференцією .
ч
не
випустят ь
з
тюрми ,
т
о
він
розпічн е
голодовк и
страйк .
' '
-
-
" -
-

ЧЛЕНІ В БЕЗ ВСТУПНО

І цьог о вон и так заходятьс я біли , `Українці в т а нншн
І
цьог о
вон и
так
заходятьс я
біли ,
`Українці в
т
а
нншн х
народів, j
намовляюч и
їх
іт
и
разом ,
то
(

ВІЙНОЮ,!

їх, )

інтересі,'

'

'

Перши й

раєтьс я

від- ( бувш и

бурѓ . Голянді я і Бельгі я так і як: Мерилеид. Данія, Швайцарія і
бурѓ .
Голянді я
і
Бельгі я
так і
як:
Мерилеид. Данія, Швайцарія
і
ІЕстоиін
такісамі
як
третина
стеііту
Н
ю
Иорк .
Австрія
не
є

більш а

Литв а

стейтови

й

ві д

Сав т

Ірляндія

Мейн.

трох и

Португалі я

Індіяни,

токп ,

а

Болгарі я

Греці я

я

Каролайни ,

а

майж е

рівні

і

ві д

Кеи-

я

к

Угорщина

меньш і

така

Пенсилвенія.

-

рівнаєтьс я

ра-

к

завбільшк и

А

OWMHHYTK. НОГААЙSTRUT, UKRANIAINFUTTOOJ- J-RTAYCITY. AIIOCLIHEA, Н. IAA.

Edited

by

Editorial

CommltUa.

МОСКОВСЬКЕТУПОУМСТВО

редакці ї

надіслав

„Обраще- 1 кол и їгує сії, чекати

о

Рус-

опозиці ї

ПШЧВНАННЯ АМЕРИКИ

З ЕВРОПОЮ.

- о

досвід ,

яког о

кожди й

перши й

чужинець ,

ра з

в

Д

сові т

о

нашо ї

парті ї

мі

погрожуюч и силою , опозиції. Скажем о лише , щ о погромом , т о
погрожуюч и
силою ,
опозиції.
Скажем о
лише ,
щ
о
погромом ,
т
о
уговорююч и
дійсн о
так а
опозиціяіст- ,
щ
о
ц
е
лежит ь
в
їх
я
к

т

організован а сил а е переміни

щ

в

доведетьс я

лад у

в

ній.

довг о

Ро-

ї

Ко -

й

щоб и

родилася .

Велик а

Росі я

знов у

наби -

при -

Америк у

його до-

`

ВГАНUTAEAAICUTTMALI MITT., ATTKAPOTTOCCAol J.N.YCITY. И. J-

ніе"

{рам а

„Ќратќа я

4-CMU.C.TATАААШАВATPIADALRAT. OPIOTTAEI PRORUTTITORLAS

HI TFCA ACT AT OCTOBER J, 1917, TUTHORBU JAJY M, 19

WM MARCH Ja 19IT, UODR. THE ACT OF MUCH I,

МПСІІРТІОМRATHS. ПДНА $%тіл Н ЕННУ.

$ ЇЛО

! У75

І.11І0.0.000 1 5.00

3.7S

ІЃЊ.

брошуру :

Патрі ї

Проѓ -

рабоче-Крестьян -

Опозиці ї

іл

і

(Большевік і

ской-Казачс й

скіх

права)" .

иачено ггіби т о 3.75'ваѓга в Москві , ^‚такий : „Россі я дл я
иачено
ггіби
т
о
3.75'ваѓга
в
Москві ,
^‚такий :
„Россі я
дл
я
В Джер-я Сѓѓі І ЗАГРНВННЕЮ:
Надсилаюч и
сво ю
.$10.00
1
J2o
рад а
опозиці ї
Ї 7 3
ревест и
її
на

просит ь

українськ у

сере д

розповсюдни к

читачів.

її

{ЃѓЗа- І

—-

АМНІУадреси платиться 10 ЦЕНТВІ.

і який основно змінює

Фашісто в

с

На жаль , і сере д Українці в тогочасн у думку , т о ли
На
жаль ,
і
сере д
Українці в
тогочасн у
думку ,
т
о
ли
провідники
опозиці ї
не
ма -
поднбуютьс я
одиниці,
хо ч
не -
мсрика
є
богато
разі в
ють
ясної
думки ,
т
о
чог о
вж
е
численні,
щ
о
йдут ь
н
а
москов -
ні ж
ві н
думав .

те ,

цій заз - вимагат и від мас! Хочем о одна- вон а видруко - че
цій
заз -
вимагат и
від
мас!
Хочем о
одна-
вон а
видруко -
че
підкреслити
те,
щ
о
очевидн о
а
зверх у
клич

брошурц і

Н

а

Русскіх".

програму .

нас

пе- ,

мов у

наши х

і

що

А

більша,

Чехословаччип а Пересічний Ев - йови , Югославі я ськог о гачка,
Чехословаччип а
Пересічний
Ев -
йови ,
Югославі я
ськог о
гачка,
творюч и
т
о
єдй -
ропеєць,
часто
навіть
в
обра -
стейта м
Ореґо н
і
Н
зованих,
рідко
соб і
лредстав-
ні СОЦІАЛІСТИЧНІ
фронти ,
як
Ми--
ю Иор к російські реакціонер и не лиш е зом. Італія, Румунія ,
ю
Иор к
російські
реакціонер и
не
лиш е
зом.
Італія,
Румунія ,
Польщ а
ляє
Америку
більшою
ві д
йо -
роскололис я
помі ж
собо ю
н
а
кит а
Шаповал ,
т
о
монархістич -
Фінляндія,
які
дуж е
мал о
го
рідног о
vkpaio
і
говорит ь
щод о
величини,

Кнриловці в та яких тако ж взірця х

инши х

і

Миколаевців , ч и ал п

о

е

монархістів ,

американських ,

з

ти

м

республіканці в

на

ні,

я

к

Скоропадський ,

т

о

фа -

шистські ,

тавцев . Всі

не

Остряниця-Пол -

мают ь

я

ці

к

угодовц і

почутт я

так

сам о

реальности ,

нятьс я приміро м пр о віддалення` Н ю дают ь Ріорк у - Шикаґо
нятьс я
приміро м
пр о
віддалення`
Н
ю
дают ь
Ріорк у
-
Шикаґо ,
я
к
пр о
Київ

приблизн о

Швеція)-

Мексико .

—-Житомір, Льві в і Перемишль ,

і

ріж -

відлові-

стейтов и

і

Н

Україна

ю

t

ЗНОГООЛШЕННА редакція не 3. КАААХАНАЛЕЖИТЬ
ЗНОГООЛШЕННА редакція не
3. КАААХАНАЛЕЖИТЬ АММСШ"BVOBODA",Р.О.BOX344,JHRSKYCITY,N.І. ЗНЮХДУ аисн.
два
раз и
та
к
великі
я
к
стейт
Берлін
і
Дрезн о
аб о
Ри м
і
Не -
одначе,
щ
о
свобод а
буд е
тільки
як
і
ті,
щ
о
прагнут ь
відбудува -
М
и
гге
звернул и
б
уваг и
зов -
Юта ,
Німеччин а
так а
я
к
Кеп -
іати
гроші
лише
на
т.
відповідає. Foreian' Monet-
зв.
c.-a.r
агголь.
Щойн о
приїхавш и
сю
-
д
л
я
„русскі х
чесних
людей'
т
и
стар у
Росію .
с
і
я
н
а
це й
випадок ,
я
к
б
и
він
за`с
і Колорадо .
Еспапі я
тро -
ч
ди,
бачить ,
щ
о
ті
американськ і
не
буд еЇЇ для
тих,
з
ки м
вони
Ми,
Українці,
завжд и
заявля -
пе
бу в
таки й
характеристични й
0D
хн
більш а
Франці я
віддалі
богат о
більші ,
щ
о
самі
j
"". -!!."rJtSS- Т
.
боряться .
Та к
заявля є
ггрогра-
J ти
мусим о
всім
тим,
Що
тягнут ь
д всіх
л
я
московськи х
русотя -
Нор т
і
Сав т
Дакот і
ііебрасці
Злучені
Держав и
дорівнюют ь
`
ЗАЯВА ПРЕЗИДЕНТА КУЛИДЖА
ма.
нас
н
а
налигач у
д
о
„обще й
пів.
Ставляч и
гасл о
„Росі я
для
разом .
і
рівняютьс я
і
Франці я мусіла б
заанек -
просторо м
майж е
всій
Европ і
борьби "
з
сучасними
володаря -
. і
Всі
факти ,
як
надходят ь
з
туват и
окупован у
яастин у
Ні-
а
подоро ж
з
одног о
кінця
Аме -
р
ССКІХ
} Батьк о
кра ю
Джорд ж
Вашингтон ,
яког о
двом а
наворо -
У
_ ;
ми
Росії,
щ
о
нас
зовсі м
н
е
об -
лючают ь
з
ме ж
Росії
Українців.
лав
русоцентрисгі в
ріжних
нцп-
меччини,
Голяндію ,
і
рики
и
а
другий ,
себт о
ві д
А
т
там и
вибран о
одноголосн о
президентом ,
відмовивс я
канди -
ходит ь
те,
яка
влад а
буд е
в
Мо -
Ц
е
було б
гарно,
коли б
тільки
рямків,
вказуют ь
тепе р
н
а
те ,
Швайцарію ,
що б
лянтійськог о
п'о
Спокійни й
о
Дуватн
на
президент а
за
трети м
разом ,
хо ч
вибі р
йог о
був ,
річ
сковщині .
Т
о
діл о
сами х
Мос -
вони
не зачислял и
ни х
залишаєтьс я
України
д
о
щ
о
та
м
панує
повний
хаос ,
щ
о
найбільшом у
стейтов и
Бельгі ю
дорівнят и
Тсксас .
кеан
з
Ев -
Ясна, цілко м
запевнений ,
а конституція
Злучени х
Держа в
тог о
калів
творит и
соб і
таки й
уст -
Росії.
Дл я
і
дос і
Укра'ѓ-
там
істну'б
безконечн а
сќіль-
А
помістилабс я
роп и
рівнаетьс я подорож і
а
н
а
Алясці
в
Америку .
Т
найкрасш е
не
забороняла .
Це й
поступо к
Вашингтон а
ста в неписаним
за-;
нець
„всь о
тож е
кість
груп,
групок ,
які
взаємн о
рій,
який
ї
м
більш е
пасу є
т
а
меччина,
Франці я
і
Еспані я
Ні -
ра-
іоном ,
яког о
придержувалис я
Джеферзон ,
Медизои ,
Моиро ,
подобається .
Кол и
ї
м
подоб а
видн о
т
у
ріжниц ю
в
поняття х 11
русскій",
коли
ві н
потрібний
одн а
друг у
поборюють .
Зви -
зом.

Джексон ,

Дснтамн

І

Аргументо м

і

Ѓрен т

і

трети м

з

а

наклонен о

д

прот и

о

Рузвелт ,

разом .

Президеггтів

ал

каденції

які

рівно ж

е

мали

Ѓрента

при

вогги

бул о

шанс и

і

стат и

Рузвелт а

прези -

вправ -

їм для боротьб и з а відбудов у чайн о це вод а на млии
їм
для
боротьб и
з
а
відбудов у
чайн о
це
вод а
на
млии
тепсріш-
„велікай
Рассеї".
Вон и
тод і
ис -
ніх
володарі в
„Земл і
Русской".

єтьс я

анархізм ,

анархізм ,

коли

він,

а

нам

ха й

та

м

панує'пр о

большевизм ,

царизм ,

мож е

немає .

діл а

т

о

Жа -

великансвьк і

коли

з

не ю

краї,

простор и

мерики ,

рівнят и

пейськ і

кандидатури ,

трето ї

вибора х

те ,

перепали . х а й рсстают ь називат и Українц я В бувші й Росі
перепали .
х
а
й
рсстают ь
називат и
Українц я
В
бувші й
Росі ї
відбуваютьс я
щ
о
коли
можн а
й
д
о
„інородцем "
ѓа
обіцюют ь
йом у
грандіозні
події,
коріні
яких

попробуват и

поодинок і

буд е

тог о

А- 1

по -

евро -

Кол и

: Злучені

прочи х

брат и

Держав и

заморськи х

пі д

уваг у

бе з

Аляски

самі

і

територій ,

бут и президенто м з а трети м разом , т о чо м н
бут и
президенто м
з
а
трети м
разом ,
т
о
чо м
н
е
бут и
з
а
четвер -
т
о
на
їх
простор і
помістнлобс я
ден
свідоми й
Українец ь
н
е
ма є
У
північно-східному
кутк у
і
на
верб і
золот і
грушки .
Т
а
ко -
заложен о
в
глибині
сото к
років,
ІРМ, пяти м
І
т.
д
.
А
так а
поведінк а
мож е
однач е
бути
вж
е
уда -
бувш і
Росії,
14 Францій ,
1 5
потреб и
Держа в
лежит ь
шіст ь `і дві
л
и
б
тільки
розсілис ь
н
а
вс ю
її
історії.
К'оріні
ци х
поді й
р
о
м
в
сам у
республику .
Том у
конгрес
в
1875 р.
ухвали в
резолю -
втручатис я у
боротьб у
внутріш- . Злучени х
на-
Еспаній ,
16 Німеччин,
17
Укра -
ню
московськог о
стенѓі в
Ново ї
Англії:
Мейн,
Н
ю
І
„Рассєю" ,
т
о
тод і
знов у
ноч а
знаходятьс я
у
віковічном у
уст-
Цію,
ш
о
поступо к
Вашингтон а
і других,
які
н
е
захотіл и
кан -
24
Румунії,
Норвегії ,
Фін -
роду .
М
и
маєм о
самі
у
себ е
Гемпшир ,
Вермонт ,
Месссчу -
і
лггб
співат и
стар у
пісню
питцсн
р
о
ю
бувшо ї
Росії,
повног о
без -
`дн`Дуватй
з
а
трети м
разо м
н
а
президент а
Злучених
Держав ,
ляггдії
аб
о
ПольщЃу
Лнг.тіГі,
сво є
велик е
Конетика т
і
Ро д
Айлепд.
ня
всьог о
українськог о
націо
правств а
т
а
клясового ,
націо-
ста в
частино ю
республикансько ї
системи
правління, як а
знай -
26
італій,
Чс -
т
и
сво ю
суверенну
завдання : збудува-зетс ,
а
держав у
т
Вон и
всі
разо м
дорівнюют ь
вс -
пального ,
починаюч и
від
мови ,
пальног о
т
а
соціяльног о
гнету
ці.іа
загальн е
ўзнання,
т
а
зазначив ,
щ
о
бул о
б
и
нерозумним ,
хословаччии ,
31 Югославій , 5 5
7 3
Болгариѓ ,
84
зібрат и
розграбован і
українсь-1 личино ю
дво м
Литва м
аб о
1р-
:
церкви
т
а
звичаїв .
Ра з
„Россі а
широки х
народни х
мас .
Та м
у-
не патріотични м
і
шкідливи м
дл
я
само ї
держави ,
коли б
хт о
Мадярщин ,
91
Литв ,
94
Австрії,
кі
земл і
д
о
купи.
Відтягат и
сво ї
ляндіям.
Кол и
д
о
ти
х
стейті в
і
д
л
я
Русскіх" ,
т
о
в
ній
нема є
мі -
весь
ча с
панувал а
страшн а
ав -
не
пози пупа вся
тій
традиції.
сця
жадни'м
інородцям .
Так е
сили
на
бік
в
ц
ю
страшну , кри-
лодат и
щ
е
нюйорський ,
т
о
ве -
121
Латвій ,
17 8
Даній,
18
тократія ,
небувал о
жорстоки й
L
Ніхт о
н
е
знає ,
чи
сам е
ті
аргументи ,
чи
які
инші,
змусил и
виходит ь
з
то
ї
чудернацько ї
тичѓѓу
годину,
кол и
справ а
то
ї
площин и
дорівнює'Швайцарій ,
24 0
Голяндій,
25 8
поліційний
режім,
бюрократі я
ПВЄз.
Кулидж а
заявити :
Я
н
е
дума ю
канд йду ват и
н
а
прези -
програм и
опозиції.
Головни м
раїнсько ї
держав и
важитьс я
Коли
д
о
тог
о
додат и
ще'БельгіЃ ї
аб о
275
Альбаній .
та
заможн а
земельн а
шляхта .
дента
в
1928
році.
Заяв а
т
а
своє ю
короткіст ю
ворожки .
і неясністю
на -
мотто м
цієї
опозиці ї
це
одначе
мож е
знов а
н
а
тисячк и
ук-( личин -
Італії.
стейт у
пі
в
Н
ю
Джерзи ,
т
о
вий-
j
Т
а
с
с
відноситьс я
лиш е
д
о
Трудови й
наро д
перебува в
в
гвду е
висказ и
славно ї
пітийської
Б
о
щ
о
ц
ю
заяв у
е
боротьб а
з
Жидам и
та
з
о
всіма
наперед,
н
е
мож е
ніяк
рокі в
жа - д
Румунія ,
а
я
к
брат и
цілий
простору .
Европа , яка
приблиз -
страшном у
рабств і
соціяльнім
Можна
ріжи о
розуміти ,
видно
найкращ е
по
американські й
пре -
чужинцями,
щ
о
ослаблюють !
д
с
н
чесний
си
н
свог о
народа ,
-Т-йт ,
т
о
дістанем о
територі ю
j но
рівнаетьс я
Злучени м
Дер
-
і
духовім .
Прийшл и
часи
і
вс я
Щ
яка
толку е
її
на
ріжни й
лад .
Одні,
а
т
о
меншість ,
є
то
ї
дум -
так
велику,
як
Польща ,
Норв с
жава м
разо м
з
Аляско ю
і
про -
„Ве.тікую
Рассєю" ,
т
а
намага -
та
снстс -
яки х
б
и
СОЦІАЛЬНИХ
перек о
кп,
пѓо
през .
Кулид ж
не
буд е
рішуч о
кандидуватн ,
а
другі
ютьс я
її
експльоатуватн .
страшн а середновічна
й
гія
аб о
Фінляндія.
Я
к
д
о
згад а
чнми
посілосгями ,
ма є
н
а
ті й
ма
гнету
насильств а
рухнула
пань
ві н
н
е
був .
Втрат и
на-
більшіст ь
кажуть ,
щ
о
коли
республиканськ а
патрія ,
мим о
територі ї
окол о
47 6
міліонів
Взагал і
програм а
цієї
опозиці ї
цих
осьм и
стейті в
додат и
щ
е
й
на
її
місце
в
страшни х
му -
ціональни х
си
л
гга
чуж і
спра -
заяв и
президента ,
поставит ь
йог о
далі
кандидато м
н
а
трет у
мешканців ,
підчас
коли
насе-
якимс ь
дивни м
твором .
В
ній
Пенсилвенію,
т
о
повстан е
кр а
ках
революці ї
народжуєтьс я
ви
в
ц
ю
важк у
годнѓѓу
бо -
каденцію ,
він
ві д
кандидатур и
н
е
відмовиться .
І
та
к
почавш и
т
о
склеєні
д
о
купи
ріжні
кличі,
їна
та
к
велика ,
я
к
Україн а
аб о
лешгя Злучени х
Держа в
з
усіми
новий
лад,
настає
нова
епох а
ротьб и
є
зрадо ю
власном у
на -
Від
вермонтськн х
гір
а
ж
д
о
берегі в
Тихог о
океан у
ломлят ь
починаюч и
від
самих
крайніх
Швеція .
Кол и
долучит и
щ
е
Me-
частя.чи
н
е
персвисша є
118
мі-
па
теренах
бувшо ї
Росії.
А
в
родові ,
зрадо ю
своїй
рідній
соб і
голов у
над
заяво ю
президента,
а
найбільш е
заклопотан і
лівих,
а кінчаючи
боротьбо ю
ріленд
і
Делавер ,
т
о
вийд е
ни-
ліоггів.
т
о
й
ча с
плосколоб і
русоцеит-
землі.
тим
політичні
Норку .
Ніхт о
республикансько ї
зна є
заважил а Миссис
н
бос и
партії
і
Во л
Стрі т
в
Н
ю
за
„Православну ю вєру "
прот и
нішн а
Німеччина.
П
о
доданн ю
ристи,
недобитки
старо ї
Росії
н
е
властиво ї
причини
це ї
заяви :
одні
ка -
В
час и
боротьб и
чеськог о
гга-
всіх
„експлоаторо в жідов" .
Ту т
Вес т
Всрджіні ї
вийд е
простір ,
шукают ь
вини
за
цс
все
одні
сс-
„Учітеся ,
брат и
мої,
жуть ,
щ
о
тут
Кулид ж
і
здоровл е
президента ,
род а
з
а
сво є
визволенн я
чесь-
же
поднбуютьс я
й
держав ,
такі
виѓгади
як
нннішна
Франція ,
а
трох и
Думайте ,
читайте ,
рсд
Жидів, другі
сере д
„інород -
а
другі,
щ
о
невдач а
а
женевській
конференції,
клопот и
з
Н1-
кий
пос т
И
.
Сладе к
говорив :
І
чужог
о
научатесь ,
прот и
тих
щ
о
входил и
більши й
ві д
Еспанії.
а
особлив о
сере д
Україи-
карагво ю
т
а
Мексико м
т а ггеполагоджеиий
конфлік т
з
фар
-
Свог о
н
е
цурайтесь" .
Хто
чужим богам.
в
ті
чн
инші
„Корол і
зносин и
з
большс -
Та
Европ а
ма є
ще-ріжн і
ма -
ців,
а
треті
вбачают ь
чужинець-
Хто
збагатив чужі
трохи і-рами, —
Т.
Шевче і
мерам и
спонукали
чотнролітно ї
президент а
д
о
то
ї
заяви ,
як
у
він
вида в
в
внками :
і
царі
мают ь
ленькі
держави ,
яки х
ніяк
н
е
ку
інтригу
і
т.
д.
Той
оже
не
наш,
по кровн
нам.
річницю
своє ї
президентурн ,
надаюч и
їй
щ
е
й
стосунки з кримінальними зло -
можн а
порівнят и
ні
з
одни м
Ми потребуємо
з тог о
бок у
драматични й
ефект .
Спорохніл і
трупи
московсь -
іинцями,
улаштовуют ь
ї
м
по -
Міцну,
уперту
в
горю
та
боях,
стсйто м
Злучених
Держав ,
я
к
ПЕРЕЛИСКЯ РЕДЯКЩТ-
Заяв а
та
з
а
собо ю
цілко м
певно
оживлен у
диску -
ког о
русотяпств а
усіх
гру п
і
чесні
зустрічі
т
а
банкети .
А
то -
Шо
в
серці
має
прим .
Монт е
Карль о
(аб о
инак-
сію,
а
щ
певний
потягн е
жив у
шукат и
мі ж
парті я
на президента .
е
більш е
акцію ,
особлив о
в
ряда х
республикан -
партій
сходятьс я
в
одном у
сво-
Гордує
хоч колись служнв
хоч
чужий
цілу людину,
в
тільки батьківщину,
чужих
працею
в
полях.
му
імя
цар,
король ,
є
ганьб а
шс
Монако) ,
Са н
Маріно ,
Ліх
-
сько ї
партії.
Будут ь
новог о
кандидата ,
а
щ
о
буд е
ї
х
,
йом у
засліпленню,
яке
нас
най-
(Пер. М. Слзвінсько.6).
С И
В.,
Гренвіл , Н.
.
Дивн о
тенштайн ,
вільне
міст о
Данціг .
більш е
число,
прийд е
ними
д
о
терть ,
з
яких
мож е
скори -
'дл я
чеспої
русько ї
людини",
більш е
цікавить :
в
намаганн ю
Вам,
щ
о
ждет е
місяц ь
і
Ва ш
Ці
золот і
слов а
повинні
па -
Найменьшн й
амернканськиг"г
стат и
демократичн а
і
переперт н
си
м
разо м
свог о
кап-
;
Більш е
не
станем о
спинятися
склеїти
о
„Ве.тікую Рассєю" .
д
купи
стар у
тюрм у
вика з
жерт в
н
е
проголошений .
мятат н
всі
патріот и
та
чссггі
си-
стсгїт
Ров д
Айлен д
е
таксамо !
дидат а
'п
а
цій
дивовижні й
програ -
народі в
Дл я
Так
м
и
завертаєм о
йог о
Ва м
нн
українськог о
народа .
великий-, як
князівств о
Люксс м
наза д
і
буд ь
ласк а
зверніт ь
у-
ваг у
н
а
сотні
наш і
заклик и
і
перепишіт ь
жертводавці в
иа
о
-
п
р
о
„Церковніѓѓї Зїзд "
в ЛУІГЬ-І
Пригляньмос я
ти
м
дописа м
справджуєтьс я
вповн і
і
на`пас,
ШКОЛА і ЦЕРКВА
го
чорнороб а
пе виходила .
Дл я
дну
сторн у
паперу ,
а
н
е
приси-
' ќу
5
- 6 червня
ц.
р
.
(„Свобо-'блищс , та к як
вони
І
Старш е поколінне
імі-
церкви
й
дл
я
жа -
лайт с
письм о
з
кра ю
і
Ваш у
ві-
да",
ч.
153, 5. липня,
1927 p.):
(нашо ї
найбільшо ї
заслухуют ь
уваг и
т
а
по -
грації
ходил о
кождо і
лува в
він
нічого :
свойог о
фі
КРИТИЧНІ
УВАГИ
д
о
шкільног о
ПИТАННЯ
дозв у
всь о
в
купі
з
тим ,
щоб и
и
рука х московськог о
уряд у
j шани .
А
б
о
неділі
і
свят а
д
церкви,
моли-
зичног о
труду ,
священик а не
ні
свойог о
род а
ні
час у
'ми
зліплювали .
Завдаєт е
робо -
УКРАЇНСЬКИ Х
ПЕРЕСЕЛЕНЦІ В
В
АМЕРИЦІ .
вон а
(т.
є.
православн а
церква )
на
мо ю
думк у
вони
є
найцін-j лос я
прича-
ні
гроша .
Усяког о
цс р
т
у
і
ще
Ва м
спішно ,
хо ч
самі
Ви
бул а
чинником
найбіль ш
украї-
ніщи м
який
здобул и
щалосн ,
нашо ї
побожн о
о
ревѓю, сповідалося ,
щедр о
давал о
„н
а
б
о
1
іаггнсав
Проф .
Др .
Олександе р
Сушко .
ковні
„комітети" ,
жіночі
і
м
у
добр е
пишет е
і
могли б
були
ножерним ,
найбіль ш
русифіку-
мн
н
а
заслухуют ь тому ,
скарбом ,
протяз і
па
усег о
нашого !
жс", слухал о
уважн о
проповідгг
жеські,
пильнувал и
пильно,
аб и
п
р
и
добрі й
вол і
самі
все
в
по-
ючнм",
жалуєтьс я
украї'нсь-
житт я
довгих ,
еміграці ї
-
- після
та
к
3)
та
шанувал о
священик а
я
к
уо -
церкві
т а священикові !
не
бр
а
рядк у
д
о
редакці ї
прислати .
кий
патріо т
волииько ї
землі
болючи х
т
а
коштовни х
сіблецііє
найвищо ї
„мудрости" ,
кувал о
і свічки. У
нічого
почавш и
ві д
НІ.
лєнпн
завдяк и
зівсі м
иишим' з
нагод и
якра з
таког о
самог о
пережит ь
нашо ї
американсько ї
чесноти,
свято -
М.
П.,
Н
ю
Иорк .
Таким и
кадил а
старом у
кра ю
чинникам.
Н
е
йор а
і
не
місце
надуживанн я
українсько ї
пр а
мартирольоґії .
Вони
є
верш -
Фатальн а
помилка .
стп
на землі.
правди , а `навіть
х
В
ти
часа х
на ш
видавництвам и займаєтьс я
кий-
нарід
заливавс я
крівави м
говорит и
ту
т
пр о
теє,
хоч а
Як
же ж
жив о
нагадує
ўчас-1 це
інтересна
т
а
многоважн а
ний
настрій) наши х
мас
там
JMA.
Колис ь
вияснит ь
і
ц
е
май- ( н а
і ик`вославно ї
цілий
таки
церкви
дл
я
таки х
ком
нашо ї
народньо ї
зрілост и
і
переселенець
вірив,
щ
о
йог о
гарн я
Доячек а
в
Канаді :
Frank
том,
ѓпоїв
свої м
трупо м
праді д
те-.сами х
польськи м
урядо м
мудрости, —
світляним
запові д
церкв а
це
одинок е
прибіжи -
Doyachek ,
бб о
Main
St.,
Winni-
ну
землю ,
провади в
смертельн у
наши х
очах !
А
яке
стра-
пико м
ново ї
доб и
у
наші м
збі р
ще
дл
я
усіх
Українці в
в
усіх
їх
peg,
Mann.,
Canada .
боротьб у
з
відвічним
ворого м
у
старом у
краю ,
і
тут
бутігій
історик
в окремій
студії,
шн с
спустошенн е
сере д
наши х
іім
громадські м
від десяткі в
життю ,
доби,'духовни х
та
матсріяльнн х
пот-
-
істиуваинє,
остаиній
свій
рііканській
зсмл и
настрій, я
кожді м
починаєм о
кращ е
наш а
(греко-кат. )
нашо ї
православк а —
е
В
однач е
раз і
- -
нині
yrpo-руськи х
грома д
н
а
полу-
яку
літ
заповідал и
рсбах ,
а
священи к
це
одино -
цеѓѓѓ
склада в
н
а
сво ю
рідн у
кий
панува в
т
а
одушсвля в
мі-
ми
розуміт и
усі
чим
денних
збоча х
Карпа т
зробил а
ЩПИЛУ, у
ПОСМЕРТНА ЗГАДКА,
нам
ясно
т
а
недвозначн о
наші , кий
репрезентан т
інтелігенції,
"
які ЯКІЙ й єдин єдин о о
ліон и
наши х
предків
лі т
том у
раз
т
о
теє,
щ
о
якра з
на-!вж е
так и
з
а
наши х
часів,
у
сб-
найбьтьші
„Апостол и
Правд и
і
мудрости ,
т
а
всяког о
провід-1 сво є
Бе з
у
спасешгя, — а
у
ми
тут
ЗОО-з
накладом !
впаки,
церкв а
т.
є.
І като- j розмірн о
коротком у
часі,
як -
Науки "
ново ї
доби :
Шевченко,ішцтв а сере д
наши х
мас .
ганялис ь
будоііі
церко в
бачи оачи в і
пере-
т
а
„ А
вже ж
наш е
панств о
за -
лицьк а
у
західні м
ра з
„наша "
грско-католнцьк а
Джерз и
Ситі,
Н
.
Дж .
Васил ь
Драгомані Драгомані в в
і
і
Франко Франко , ,
доби доби , ,
церкв церкв и и
іноії іиоії а а
не
не ГОПИЛПГО„ІА^І попівськи х
годилос я
ніяк!
резиденцій.
Та к
ми-
шкодил о
українськом у
(русь -
відтинку
території,
і
церкв а
у
хижацьки х
рука х
ма -
Ќутіль,
член
від.
170
У.
Н.
Сою -
у
якій
на ш
наро д
все
визволитьс я
починати
ніяког о
навіт ь і громадськог о
і
родинного ,
а
нали
роки .
Т
а
з
біго м
час у
н
а
кому )
народов и
найбільш е
тим,
у східнім,
обіілярськог о
уряду,
це
знаєм о
у
за,
поме р
дн
я
2.
серпня
ц. р.
у
вже
ра з
на
із ч кошмарног о
там
діла,
р
о
д
дозрівав ,
приглядавс я
жцт-
щ
о
заміст ь
церко в
не
будувал о
бували ,
і
є
щ
нині
у
рука х
на-
дуж е
добре ,
щ
о
читали
твор и
міські м
шиитал и
н
а
операці ю
ярма
вікови х
пересудів
а
ря-
j Піп
мусів
бут и
при
„посвячен -
тю-бутт ю
своїх
сусідів,
учився.
нам
шкіл",
ос ь
та
к
лямеиту-
жолудка ,
в
56.
році
життя .
Д
о
ш
и
х
серединкам и
пе -
'франка ,
Гнатюк а
і инших,
аб
о
дит и
ме
сами й
у
свої й
т
прадід-
утольиог о
камеѓѓя
т
а
тов а
вао
український
патріо т
першо ї
ГІоволі,
повол і
З
ОЧИЙ
ма с
У. Н.
Союз а
належа в
від
1914
p.,
впииної
дена -
гг
самі
студіювал и
ц
с
болюч е
ній
хаті
бе з
лукавог о
опікун-
риськог о
прапора ,
і
при
хрес-
почад а
спадат и
довголітн я
по -
четвертин и
XVlI-r o
столітт я
ворогі в
т а систематично ї
Свідоцтво м
походи в
з
сел а
Торчиновичі ,
ціоналізації.
сказа -
питаній )
гга
місц и
аб о
й
з
уря -
ства
усяких
своїх
і
чужи х
тем-
тинах,
і
пр и
вінчанню
і
пр н
луд а
—А
сере д
мас
прокинувс я
(1.^00—1625
p.) ,
піддаючи
тве -
пов.
Єамбір ,
Галичина .
Поли-
ног о
являєтьс я
ус я
наш а
цер-
довггх
жере л
к
ц
с
вчинив
а
в
ннтслів
як
справжні й
„хазя -
смерт и
н
а
похороні .
Нічог о
н
е
нови й
дух !
рез Ш
ність'` тодішньог о
критиці ^иародпю "
діяль-
шив
жен у
Марі ю
і
сина
Юрк а
в
ковна
історія
пі д
Польщею ,
т
о
р
цих
стрічо к
1907
p.) .
їн домовитий" .
Допис и
сі
є
дві-
бул'о'без .
попа !
А
на ш
амср и
українськог о
старі м
краю . Похорогг
відбувс я
Москво ю
т
а
Мадярщино ю
ві д
ГІАДА№а, А чи ж
І
ос ь
опят ь
особлив о
інтерес
чі
і тричі
цінні
іменно тому ,
щ
о
канський
‚Не
добре ,
папочку,
не
добр е
чорноро б
гарува в
не
таксам о
ля-
д
н
я
4.
серпня
192 7
р
.
Земл я
найдавніши х
часів
а
ж
п
о
нииі-
не
ріжниця ( тепе р
явище :
як
том у
літ
350,
та
к
походят ь
з
кругі в
тих,
щ
о
бу -
тяжк о
у
фабриці ,
скупився ,
зробил и
ми",
говорил и
мені
українсь-j
меі{ту є
нині
свідом е
Йом у
пером .
шиий
день.
Б
о
і
яка ж
свідом і
і неперекупні
на
є
і
все
будут ь
головни м
відмовля в
соб і
і
кращо ї
нера з
стар і
т
а
ўмучені
важко ю
ке
робітництва ў
дописях ,
бу к
заходить ,
приміром,
у
бандит-{ш і
люд и
починают ь
чимра з
т
о
ли,
ром,
серце м
т
а
незруиіимо ю
їд
и
1
одежний ,
н
е
купи в
`тѓі
праце ю
і
життє м
наш і
фармср і
вальн о
у
всіх українськи х
часо-!ські м
польсько-єзуїтськім . по-голосніш е
підносит и
оди н
і
підвалино ю
усяко ї
нації
і
ні
газети ,
н
е
зайшо в
1
Канад і
(рок и
1918—J923 )
ЕЛІЗАБЕТ, Н, ДЖ,
пйсях
Америки ?
Достот у
та
к
ход і
„на
зніщен е
Русі"
XVTl-oro
то
й
самий
мотучи й
клич :
JCRO.IITTH, а таки м сами м рабо-J
жави ,
т
.
є.
з
кругі в
широки х
яд- j щадив ,
і
дер - книжки,
д
аі ц
ал
свої х
ваних гроши й
а
о
театр у
на
концерт ,
аб
о
іНе
бул о
ком у
порадит и
нас.
Отси м
повідомляєтьс я
ВСІХ
само !
Берімн я
всі
я
к
оди н
д
о
ор -
трудячи х
мас . Цінні,
коротко ,
відчит, —
е
з
а
ц
е
и
е
запрацьо -
жалував )
Приїхал и
м
и
у
т
і
каиадійськ і
ЧЛЕНІВ-БОНДОВЦІ В
ЗнаменнГ це
слова ,
УСІ виростал и
о
знаменне
ваннєм
наши х
селян,
наши х
Ганізацїї
т
а
будов и
нашо ї
тому ,
б
о
писал а
їх
кремезн а
ніколи
тяжк о
пущ і
та
за
школ у
забули ,
а
бу -
УКР.
НАРОДНОГ О
ДОМ У
явище !
М
и
під'церко в
і
нашог о
церковног о
школ и
і наши х
Народни х
та
Ро -
та.могуча ,
та.рук а українськог о
ігсперскупна
та
лис -
на
церкв у
паро -
дувал н
тільк и
церкви
Зара з
вражігшєм,
ш
о
буці м
т
наш а
В Н
ЕЛИЗАБЕТ ,
.
ДЖ. ,
ш
о
майна
(зложеног о
пото м
і
тру -
бітиичих
Домів ,
у
яки х
єдин е
робітнй -
хію,
т.
є.
н
і
„ді м ‚божий "
і
ді м
зявилис я
мі ж
намилопи ,
заве'-
церкв а
була
і
є
нашо ю
одино-
д
о
м
цілих
ПОКОЛІНЬ!),
КОЛЬОНІ-
наш е
спасінн я
та
кращ а
будуч-.,
.
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Б
А
ка.
Рука,
щ
о
працює ,
щ
о
кор -
дл я священика.
На
останні
цілиі ЛаСЯ .
?РР ТЬБ
" 3 -
віри",
а
кою.
дошко ю
ратўнќу,
нашо ю
заціє ю
нашо ї
землі
Мазурами ,
ність —
дл
я
на с
1
дл
я
наши х
мить ,
ш
о
боронить !
віддава в
він
сво ю
кервавнцю'!? Ш !
!`
ДІТ
"
Д
"
ЧІЛ
И
^
3
письма
-
єдино ю
опікунко ю
в
часах
на
денаціоналізаціє ю
наши х
мас ,
нащадків !
відбудуться
.радиіщ е
радніш е
ні ж
ніж
на
н
а
Допомог у
ДОПОМОГУ
ь
ляд,ть
:
парубк и
під
вусом ,
родньої
недолі,
наши м
єдиним
катоваггнєм
т
а
деправаціе ю
Ос ь
(ВОЛ. дописів,
па-і
таки й
є
зміс т
усіх
майж е
НЕДІЛЮ,
7 . СЕРПНЯ
192 7 Р .
вж
е
і подружились ,
а
ч
н
їй
пайблищі й
і
свої й
широкі й
безпечни м
забороло м
пере д
ви-
ѓцих
передови х
одиниц ь
як
і
доводилос я
мені
сво- СВО- І ис
деякѓ
тат и
ОГОДИНІ 2-ГІЙ пополудни
і писати
ні
оди н
з
ни х
н
е
рідні
у
старом у
краю !
народовленнєм,
денаціоналіза-
214-216ФУЛТОНул-
У
ВЕЛИКІЙ ГАЛІ.
,
Бачииський,
Данилович ,
Яиків ,
читат и
останнь о и а
сторінках`ў-
Час и
ЗМІНЯЮТЬСЯ
вміє
Ех,
не
мудр о
зробилими ,
І
Церкв а
і
попівськ а
резиден -
цією.
Нема є
більшо ї
історич-
!
пр.),
у
XX.
(двайцятім ) еѓоліт-
сі х
майж е
українськи х
часопн -
щ
о
не
зачинал и
ві д
шкі л
і
наў -
На
тих зборах
буде
Елізабег, H. Дж.
справозданне
Тепгрог а
rtiutantur.
et
no s mu -
ція ,
ц
е
бул
о
усе ,
окол о
чог о
о
-
ної
помилки,
немає
більшог о
ТЯЧ ПІП-
контролі
з
а
весь
час
перебудови бу-
и
тю?^Нема є
ніякої
крім
ріж-
сів
в Америці,
а передовсі м
ж
е
taniur
cu m
Ш
Час и
змі-берталнс я
думк и
т
а
ус і
вищ і
п"""
?
а
к
щ
о
нин
і
динків,
як
також
мною
инших
дуже
самообман у
.від
того !
На ш
на -
нииг
в
часі.
А
чи
політика
су -
Jllis".
'
"О-"
. 1
;
П0 Р-Лиш ?
к
важних
справ.
Кожднй
член
обовяз-
з
певно ю
дозо ю
розумног о
няються ПГ N.M ,
і
ми
зміняємос я
разо `""' м - ^ порив и
українськог о
пересе-
Прозріл и
ми,
щ
о
правда ,
та
р
о
д
не
запронастнвся.тц`отяго м
ково
має
на
сі
зборп
прявути. Запра-
прот и