You are on page 1of 4

^ І ^ ^ т " МІ У Н Ь

SVOBODA U K R A I N I A N D A I L Y

УРЯДОВИЙ ОРГАН Ї УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ OFFICIAL ORGAN OF. THE UKRAINIAN NATIONAL A S S O C I A T I O N , LAC.
ГЛХ АМЕРИКИ.

ГРИ ЦЕНТИ. РІК XXXV. Ч . 181. Джерзи С и т і , Н . Д ж . , с у б о т а , 6. с е р п н я ; 1927. УОКІОЗИ. #И. N O .1 8 1 . І J E R A E Y C I T Y , N . J . , SATURDAY, AUGUST 6 . THREE СЕМІТА

ДОБУВАЮТЬ ВСІХ СПОСОБІВ, ЩОБИ НЮ И О Р К ЗА ѓюзом.


НЮ Й О Р К , Н. й . , 3 . серпня.
П А Р Л Я М Е Т А Р Н І В И Б О Р И В ІВ К И Т А Й С Ь К І М
РУМУНІЇ.
ЗЕМЛЕТРУСІ
І З Г И Н У Л О П О Н А Д 100,000 КОНФЕРЕНЦІЯ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ
РАТУВАТИ САЌКА І ВАНЦЕТТІ
ЗАСУДЖЕННІ А П Е Л Ю Ю Т Ь Д О РОБІТНИЦТВА, АТАКУЮЧИ
—- Р е с п у б л н к а н с ь к а п а р т і я
і'юрського стсйту
найпідповіднііпнм
заявляє,
ню-
Що й
кандидатом страхіття
Український
Бесарабії
румунських
нарід
пережив
Буковини 1
на днях'
виборів.'слідного
ЛЮДЕЙ,
Ш А Н Г А і ї , К ' и т а й . — П і д ч а с по-
землетрусу в ировін
КРУЖЛЯКІВ КІНЧИТЬСЯ НЕУДАЧНО
АМБАСАДОР ҐШСОН ОБВИНЮЄ ВЕЛИКУ БРИТАНІЮ
на президента в кампанії п а В і д б у л и с я в о н и д н я 7. л и п н я ц і ції К а н с у , у м а ю с. р.,` м а л о з г и -
ФУЛЛЕРА І ТЕЄРА. — ЦІЛИЙ СВІТ К О М Е Н Т У Є ЗА НЕУСТУПЧИВІСТЬ.
J 9 2 8 рік я в л я є т ь с я б у в ш и й с е - р . п і д з н а к о м н е ч у в а н о г о т е р о - ) н у т и П о н а д 100 т и с я ч о с і б . Про
РІШЕННЄ ГОВЕРНОРА. Ж Е Н Е В А , 4 . с е р п н я . — Н и н і з а к і н ч и л а с ь н а п'овнім з ' а с і д а н -
'^ретар стейту Чарлз Гюз. ру зі сторіѓн п р а в и т е л ь с т в е ш ю ї се п и ш е у приватнім листі до
ню конференція трьох д е р ж а в в справі зменшення морських
Б О С Т О Н , М а с с , 4 . с е р п н я . — К о л и о 10. ѓ о д . р а н о повідо- ліберальної партії і с а м о г о п р а - с в о ї х товаришів-місіонарів
(
з б р о е н ь в и д а н н е м с п і л ь н о ї з а я в и , у якій к а ж е т ь с я , щ о на к о н -
мили о б о р о н а і п р и я т е л і С а ќ к а і В а н ц е т т і п р о т е , ш о в о н и м а - внтельства. Ш а н г а ю німецький вікарій
БУВША ЦІСАРЕВА ЗИТА СПО- ференції прийшло до згоди щ о до зменшення підводних ло-
ю т ь в м е р т и , С а к к о , щ о в ж е 19 д е н ь г о л о д у є 1 в и г л я д а є я к т і н ь Опозиційні часописи Бука- Т Р А Л Ь Н И Й в провінції Камсу
ДІЄТЬСЯ, Щ О П С И Н С Т А Н Е д о к і міноносців, о д н а к не м о г л о п р и й т и д о з г о д и ш о д о з м е н -
Л Ю Д И Н И , не м і г в д е р ж а т и с я на н о г а х зі з в о р у ш е н н я , а Ванцетті решту подавали докладні дові- монсіньор Т е о д о р Будденброк
УГОРСЬКИМ КОРОЛЕМ. шення кружляків і для того конференція у в а ж а є за пожадане
не м і г у в і р и т и , щ о з а с у д с м е р т и п о т в е р д ж е н о . Оба засуджен'і рочні телеграми міністерства в і д р о ч и т и с ь а ж до часу, коли відносні п р а в и т е л ь с т в а з а с т а -
проголосили опісля через свій К о м і т е т О б о р о н и два письма, Відколи в Румунії нроголо-'внутрішніх справ до к о м л н л ' г і ` Р И Г О Т У В А Н Н Я ДО ВИБОРІВ иовляться над тими проблемами.
в яких вони н а з и в а ю т ь г о в е р н о р а Ф у л л е р а і с у д д ю Т е є р а убий- ПІСНО к о р о л е м шестилітнього жандармерії, в яких були вка-
Д О ВАРШАВСЬКОГО СОЙМУ. Делегати ЗГОДИЛИСЬ поручити своїм правительствам, ш о б и
никами, а п р о к у р а т о р а к р и в о п р и с я ж н и к о м . С а к к о стверджує, к о р о . т я М н г а я , б у в ш а а в с т р і н - з і в к и , п і с л я я к и х ж а н д а р м и бу-
в о н и с к л и к а л и н о в у к о н ф е р е н ц і ю п е р е д с е р п н е м . 1931 p., я к с е
щ о вони гинуть з рук капіталістів з а те, щ о вони анархісти. ська цісарсва Зита, жінка по-'ли зобовязані йти на руку лі Коиституційна комісія вар-
п р е д в и д ж е н о у В а ш и н г т о н с ь к і м д о г о в о р і . Н а тій к о н ф е р е н ц і ї
Одинокий їх р а т ў н о ќ л е ж и т ь в р у к а х р о б і т н и к і в . О б о р о н а за- слідного австрійського цісаря, бералам, нс дфпускаючи опо- інавського сойму від довшого
1
м а є т ь с я п о в з я т и рішення, якійввійдуть в силу, з а к и переста-
суджеиих ш у к а є тепер з а с п о с о б а м и , як їх в и р а т у в а т и щ е від К'арла І., п о ч и н а є н а б и р а т и щ о - знційшіх виборців всякими іа с у р а д и т ь н а д т и м , я к зміни-
нуть о б о в я з у в а т и ограничення, на які в ж е з г о д ж е н о с я .
смерти. раз більшої надіѓ, щ о у г о р с ь к а ; с п о с о б а м и до' виборчої урни. т и д о т е п е р і ш н ю о р д и н а ц і ю до
А м б а с а д о р і'ібсон, п р о м о в л я ю ч и на сім з а с і д а н н ю , з а к и н у в
По проголошенню рішення говернора почали надходити шляхта, ідучи з а п р и м і р о м р у - ' щ о б и з а в с я к у ціну п с р е п е р т н с о й м у . О б м і р к о в а н о д о с і в ж е В е л и к і й Б р и т а н і ї , щ о її н е у с т у п ч и в і с т ь є п р и ч и н о ю н е в д а ч і с е ї
сотки гелеѓрам з А м е р и к и і ц і л о г о світа, в яких одні о с у д ж у - мунської, проголосить утор- побіду правительства. Л і б е б е з л і ч п р о е к т і в , а всі в о н и р с -
конференції. Велика Британія д о м а г а л а с ь збільшення числа
вали г о в е р н о р а , а д р у г і хвалили його за відвагу і мужність. с ь к и м к о р о л е м - ї ї 1 5 - л і т н о г о си- р а . т ь н я п а р т і я в и д а л а т а й и и й о д а г о п а н і в т о м у н а п р я м і , щ о б к р у ж л я к і в з 4 8 н а 70, а с е д о м а г а н н я п е р е в и с ш а л о з н а ч н о ч и с л о
Рівнож і К о м і т е т о б р о н и С а ќ к а і В а н ц е т т і о д е р ж а в зі всіх с т о - иа, О т т о и а . З г а д а н а е к с ц і с а і т с - б і ж и и к , в я к і м н а к а з у є т ь с я г о я к н а й м е н ш а б у л а н е б е з п е к а кружляків, яке намічено підчас конференції у В а ш и н г т о н і .
рін с о т к и т е л е г р а м в і д л ю д е й р і ж н и х п е р е к о н а н ь , я к і о с у д ж у - в а зі с в о ї м и о с м е р о д і т ь м и жи- л о в а м партії па п р о в і н ц і ї о б с а - у к р а ї А ь к и х п о с л і в в м а й б у т -
ніть р і ш е і ш е г о в е р н о р а . в е т е п е р в Р.спаніі, т а в с е щ е на- д и т н в и б о р ч і л ь о к а . т і е н е р г і й - п ь о м у с о й м і . Н а й и о в і й ш и й п р о - КОМУНІСТИ П Р И Г А Д У Ю Т Ь СВІТОВУ'ВІИНУ.
д і є т ь с я , Що її с и н О т т о с т а н е н и м и л ю д ь м и в ж е п е р е д п б ч а т є к т з м е н ш у є ч и с л о м а н д а т і в на Б Е Р Л І Н , 4. с е р п н я . — Т у т е ш н і к о м у н і с т и п о к а з а л и с ь о д й -
к о р о л е м У г о р щ и н и , х о ч с е м у к о м в и б о р ч о ї а к ц і ї , а в ч а с і ви- т е р с н і східно-га.тицьких воє- нокими, ш о Пригадали німецькому пролетаріятови тринайця-
T0MGQH ЗРІКАЄТЬСЯ ОБОРОНИ. ` д с т в о ц і л и х 12, на В о л и н і о т у р і ч н и ц ю в и п о в і д ж е н н я с в і т о в о ї в і й н и . 2 5 т и с я ч к о м у н і с т і в
рішучо противляться Чехосло- борів заквсстіонупати опози-
КАЖЕ, Щ О С А К К О І В А Н Ц Е Т Т І НЕ МАЛИ Б Е З С Т О Р О Н Н О Г О 1

ваччина, Ю г о с л а в і я і П о л ь щ а , ц і й н и х в и б о р ц і в а б о в п р о с т їх бі н а П о л і с с і о 2 , а н а п р о ч и х , з г р о м а д и л о с ь п е р е д к о л и ш н о ю п а л а т о ю „ к а й з е р а " в Л ю с т -
С У Д У . — від К Л І Ш У Є Т Ь С Я Д О ЛЮДСТВА.
б о я ч и с ь , щ о б н к о р о л ь з д о м у з а а р е ш т у в а т и . К о м а и д а н т ж а н - J т е р н т о р і я х о к р а ї н на 4 м а н д а т н і г а р т е н , п р и у л н ц і „ У н т е р д е н Л і н д е н " , п р о т е с т у ю ч и п р о т и в і й -
Б О С Т О Н , М а с с , 4. с е р п н я . — ‚ Г о л о в н и й о б о р о н е ц ь С а ќ к а Габсбургів, на угорськім пре- д а р м е р і ї в С т о р о ж и і щ і , С о к о - Н а т о м і с ц ь п о л ь с ь к і о к р у г и ви ии і п і д п и с а н н я н е с п р а в е д л и в о г о В е й р с а й с ь к о г о м и р а , т а в и -
і Ванцетті Вилієм Т о м с о н з р і к с я д а л ь ш о ї о б о р о н и з а д л я ціл- с т о л і , нс с т а р а в с я п р и л у ч и т и л є а п у , в и с л а в д о н а ч а л ь н и к а б о р ч і о с т а ю т ь б е з змін. Т е са с к а з у ю ч н б а ж а н н я війни п р о т и війни.
к о в и т о г о в и ч е р п а н н я с и л . О б о р о н ю в а в він з а с у д ж е н и х ч е р е з з н о в а з г а д а н и х к о р о н н и х к р а ї в ж а н д а р м е р і ї в ц і л і й Р у м у н і ї , м е м а є с т а т и с я з ч и с л о м ссіга Підчас походу несено картонові фігури визначних о с о б и -
4 роки. Р а з о м з ним з р і к с я о б о р о н и з т и х с а м и х причин Г е р - бувшої Австрії д о угорської генерала Д а в і д о г л ю , слідуючу торів у вимінених округах. стостей Ліги Націй і карикатури, представляючі членів кон-
берт Е р м а н . Д а л ь ш у о б о р о н у п е р е б р а в А р т у р Д . Пл'ь, я к и й держави. телеграму: „ В повіті спокій. Я фереішії для роззброєнь.
йўде щ е а п е л ю в а т и д о С у п р і м К о р т у в В а ш и н г т о н і , а б о в о з ь - ідавив цілковито опозиційну; Підчас п о х о д у несено т а к о ж ' п р а п о р и з протестами п р о т и
пропаганду, а пікших згідно З КИТАЙСЬКА ЕТИКЕТА. рішення г о в е р н о р а Ф у л л е р а в справі з а с у д у на с м е р т ь С а ќ к а і
меті.ся д о и н ш н х с п о с о б і в , п р о я к і не х о ч е н а р а з і я в н о г о в о -
рнтн. ТУРКИ Д У Ж Е ПРИВЯЗАНІ Д О районом Марцеска віддав під О б ш и р н е поучснпя про етн Ванцетті.
Т о м с о н і Е р м а н з а я в и л и , щ о суд над С а ќ к о м і В а н ц е т т и м
С В О Г О ФЕЗА. суд. С ь о г о д н я дістав я інструк- кету міститься ' в ж е в творах П Р А В Н Т Е Л Ь С Т В О В НАНКІНІ С Т А Р А Є Т Ь С Я О ПРИЗНАННЯ
не б у в б е з с т о р о н и и й т а щ о г о в е р н о р Ф у л л е р п е р е в о д и в д о х о - Цію
в і д м і н і с т р а Н і с т р о р а , я- с л а в н о г о к и т а й с ь к о г о ф і л ь о с о -
АНГОРА, Т у р е ч ч и н а ; 3. сер- АМЕРИКИ.
дження с е к р е т н о і не д а в м о ж н о с т н о о о р о н і б у т и в курсі д о - к и й є т е п е р т у т , а б и з 1. л и п н я ф а К о п ф у ц і и з V I . с т о л і т т я п е -
пня. — М и м о з а к а з у і к а р а н н я Ш А Н Г А Й , 4. с е р п н я . — П р а в н т е л ь с т в о в Н а н к і н ѓ , Щ о , я к
х о д ж е и ь і с т а в и т и п и т а н н я д о с у д д і Т е е р а чи т и х , я к и х н а н о в о Ударемнити всяку пропаганду рсд Хрнстом. В приповідку
вязницею старші Турки є силь- відомо, творить праве крило китайських націоналістів,.яке е
ѓіерес.їузсувайб.:ТЃойи з а к і н ч и л и свТй С т ѓ Й Г м е н т т и м , щ о в о н и о п о з и ц і ї . 'Я пр'ацюю в повній в і й ш л а в ж е к и т а й с в к а ус.г.'жли-
ио п р и в я з а н і д о с в о г о ф е з а , як в о р о ж о настроєне до російських большевиків, вислало д о Злv-
с в я т о п е р е к о н а н і , щ о С а к к о і В а н ц е т т і не в и н н і т а щ о ї х с п р а в а з г о д і з п р е ф е к т о м , який рів- вість і гостіншість. Приміром
ноші до накриття голови. Поза- чених Д е р ж а в с в о г о представника в о с о б і ФраНка В і л л я м а Л І ,
віддана т е п е р під о с у д л ю д с т в а . часно є шефом л і б е р а л ь н о ї е т и к е т а прн г о ш с н п ю ГБІБТИЙ
я к їх п р е з и д е н т , М у с т а ф а К е - родженого в Америці, щ о є по званню дипльоматом, щ о б и
партії". обіймає наймсньші подробиці
м а л ь , з а к а з а в їм н о с и т и ф е з и старався о признання для с в о г о правительства. П р о с ю місію
п у б л и ч н о на ў л и ц і , під к а р о ю У к р а ї н с ь к е населення й ш л о д о і И А Й Р І Ж Н І Й Ш І п р и п и с и . Г о с п о Ф р а н к а В . Лі оповістив міністер заграничних с п р а в правителі.-
ДОМАГАЮТЬСЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СТРАЙКУ.
б е з п р о в о л о ч і і о г о а р е н і т о п а н н я , в и б о р ч о ї у р н и д в о м а л а в а м и : у- д а р д о м у м у с и т ь в и х о д и т и г о с - с т в а в Н а н к і н ѓ , д р . К. К . В у . Л і м а є п р и б у т и д о В а ш и н г т о н у
в т о й СПОСІБ Х О Ч У Т Ь З А П Р О Т Е С Т У В А Т И П Р О Т И З А С У Д У
б о г а т о п р а в о в і р н и х Т у р к і в , п а - к р а ї н с ь к і т р у д о в і м а с и голосу- т е в и на с т р і ч у . П р н в х о д і до
п е р е д 1. в е р е с н е м с. р . З г а д а н и й Л і п е р е д п р и б у г т е м д о З л у -
САЌКА І ВАНЦЕТТІ. просить, аби гість вхо-
в і т ь д о б р и х р е п у б л и к а н і в , н о - в а л и на С О Ц І А Л І С Т И Ч Н У Л І С Т У Й чених Д е р ж а в в і д в і д а є в п е р е д Я п а н . К о л и МІСІЯ Ф . Л І б у д е
НЮ И О Р К , 4. с е р п н я . — Н а Ю н і о н С к в е р в Н ю Н о р к у і в
сять фези бодай у своїм домі. т и м с п р и ч и н и л и с я , щ о л і с т а ця Д И В ; с е н не х о ч е і п р о с и т ь г о с - успішною і американське правнтельство уділить признання
Бруклииі відбулися протестаційні робітничі віча, на яких об- подаря, щ о б и перший входив.
М о л о д і Т у р к и нс д у ж е д б а - в і д н е с л а ЧИСЄЛЬНУ п о б і д у . .Y- правительствў правих націоналістів, правнтельство в Нанкінѓ
говорювано перед кількатисячиою публикою рішеннє говер-
ю т ь про ф е з и і носять звичайні, країнські націоналісти й ш л и К'оли т а к о б а не х о ч у т ь у в і й т и , в и ш л е в и з н а ч н і ш о г о , як Лі, д н п л ь е м а т а я к о с в о г о п о с л а у В а -
В а ,
иора Ф у л л е р а , я к и м з а т в е р д ж е н о в и р о к с м е р т и на С а ќ к а ' '- в кінці г о с п о д а р в х о д и т ь двер-
є в р о п е й с ь к і к а п е л ю х и . Поліція зб.тьоковані з Ьіімцямн, Ж и д а - шингтриі.
иетті. В Н ю Йорќу ухвалено резолюцію, шоби проголосити П о л я к а м и і М а д я р а м и і го- ми правобіч, а гість лівобіч.
однак, знаючи, що фези нбсять
південний генеральний с т р а й к як в и р а з с п і в ч у т т я для з а с у д ж е - Т о м у к о ж д а китайська гостнн- СТЕРЕЖУТЬ АМЕРИКАНСЬКОЇ АМБАСАДИ В т о ќ ю .
п о д о м а х , в і р и т ь , щ о ч а с в и д і - л о с у в а л и на т . з в . л і с т у б л ь о к у
них. Н а з б о р а х п е к а р і в в Б р у к л и н і д о м а г а л и с я ц і л о д е н н о г о ге- м е н ш о с т е й . Л і с т а ця л о м и м о на к і м н а т а м а є д в а в х о д и т і с н о Т О К І О , Я пан, 4 . с е р п н я . — П і д п р и н я т о т у т в с я к і м і р и о с т о -
м и т ь Т у р к і в з т о г о привезення
нерального страйку. Протестаційні віча пройшли спокійно ми- біля себе. При обіді етикета р о ж н о с т и , щ о б и не д о п у с т и т и до демонстрацій перед амери-
до традиційних фезів. а цего, щ о заявила себе льояль-
мо палких бесід. ною супроти румунської дер- вимагає, щ о б и господар виби- канською амбсадою зі с т о р о н и япанського продетаріяту, ко-
ж а в и , по останнім в і д о м о с т я м р а в із п о л у м и с к а н а й л і п ш і кус- либ сей хотів протестувати проти рішення говернора Фул-
ПРЕЗ. К У Л И Д Ж ІНДІАНСЬКИМ НАЧАЛЬНИКОМ. ЛІКВІДАЦІЯ ЛУГІВ. п е р е п а л а на цілій лінії. Всюди цоби клав їх На тарілку л е р а в с п р а в і с т р а ч е Н н я С а ќ к а і В а н ц е т т і у дні 10. с е р п н я с. р .

ПЛЕМЯ С І Ю П Р И Й М А Є П Р Е З И Д Е Н Т А В СВОЇ РЯДИ, І М Е - В ч е т в е р , д н я 7. л и п н я и. p., п о б і л и л а , п р н помочи в и щ е гостеви. Х т о стрінеться зі зна- , Н Е Г О Д О В А Н Н Я В ІТАЛІЇ.


комим, мусить зняти підчас
НУЄ ЙОГО СВОЇМ Н А Ч А Л Ь Н И К О М І О Б О Р О Н Ц Е М ІНДІЯН. п е р е в е л а л ь в і в с ь к а поліція ряді з г а д а н о г о т е р о р у , правите.ть- Р И М , 4. с е р п н я . — Р і ш е н н я г о в е р н о р а А . Ф у л л е р а , у я к і м
с т в е н н а л і с т а л і б е р а л і в . р о з м о в и к а п е л ь ю к і не с м і є й о -
Д Е Д В У Д , С а в т Д а к о т а , 4. с е р п н я . — І н д і а н с ь к е п л е м я С і ю , ревізій у провідника лугів д-ра він в і д м о в и в с я с п а с т и Николу Саќка і Вартоломея Ванцетті
г о з а л о ж и т и на г о л о в у , н а в і т ь
яке я в л я є т ь с я н а й б і л ь ш м о ѓ ў ч и м з а м е р и к а н с ь к и х Індіанських Д а ш к е в и ч а та в льокали Т о в а - п е р е д е л е к т р и ч н и м с т і л ь ц е м , в и к л и к а л о п о цілій Італії з д и в о -
колиб розмова була і найко-
племен і Д о м а г а є т ь с я т е п е р від д е р ж а в и в і д ш к о д о в а н и й в сумі рнства. Одночасно заявили вання і сильне негодовання. Н і х т о не с п о д і в а в с я т у т т а к н е -
П Р О Г Р А В П Р О Ц Е С І З А С Т Р І - ротша. Китайці л ю б л я т ь дуже
S700,000 з а к о н ф і с к а т у т е р и т о р і ї Бдек Гиде, на якій мешкає Д а ш к е в и ч о в и по.ііційні властіѓ, прихильного рішення, п о з а я к послідні донесення часописів ка-
ЛИВ ЖИДА. . б о г а т о п л ю в а т и ; у с ь о м у ї м ні-
тепер президент, — прнняло між себе през. Кулиджа, іменую- щ о з н а к а з у м і н і с т е р с т в а при- залн догадуватись, щ о те рішення буде цілком відмінне від
х т о не д о р і в н а є . В е л и к а плю-
ч и й о г о Б і л и м В о ж д о м Та н а д а ю ч и й о м у і н д і а н с ь к е і м я „ В а м - пипюється діяльність Головної У Волі, Раніжовській Мазур того, яке говернор видав.
гірикрасою к о ж д о г о
блі Т о к а г а " , щ о о з н а ч а є „ П р о в і д н и й орел". Л у г о в о ї Р а д и . Ц е с а м е з а к о м у - Ян Р е м б і т н , я к и й н е д а в н о п с р -
н і к о в а н о Г о л о в н і й Л у г о в і й Ра- нув з А м е р и к и , п р о г р а в п р о ц е с
місця, д е п е р е б у в а ю т ь Китайці. ДОЧКА БОЛЬШЕВИЦЬКОГО ПРОВІДНИКА ВІДДАЄТЬСЯ
Все те відбулося підчас урочистої церемонії, підчас якої
щ о є п і д впливами р а д и -
І т о с т о ї т ь в к і м н а т і нс о д н а ЗА Ф Р А Н Ц У С Ь К О Г О КНЯЗЯ.
передано президентови відзнаки ІНДІАНСЬКОГО в о ж д а , які вло- шинкарем Л е й б о ю Зіглсм. А
плювачка, л и ш е стільки, скіль- Л О Н Д О Н , 4. с е р п н я . — Ч а с о п и с „ Л е й л і С к е т ч " п и ш е , ш о
жено на г о л о в у . П р е з и д е н т б у в з а д о в о л е н и й і т і ш и в с я п е с т р и м кальної партії. п р о ц с с у в а в с я з ним за грунт.
ки є о с і б . В і д б и в а н н я К и т а й ц і в Л ю д м и л а Крассін, д о ч к а недавно п о м е р ш о г о Л е о н і д а Крассі-
пірєм, щ о спадало з його голови. А кажуть, щ о президент мав Цей нечуваний к р о к польсь Р о з л ю ч е н и й в з я в ќріс і т р о м а у в і й ш л о в ж е в приповідку. Хус-
на, о д н о г о з к о м у н і с т и ч н и х п р о в і д н и к і в і б у в ш о г о с о в і т с ь к о г о
причину р а д у в а т и с я , б о і в Його ж и л а х м а є плисти індіянська кої влади т р е б а в в а ж а т и почат стрілами п о л о ж и в Л е й б у тру-
точок до цоса привозять з Ев- посла в Лондоні, віддається з а ф р а н ц у с ь к о г о князя. Ріжні ч а -
кров. ком систематичної л і к в і д а ц і ї п о м , а й о г о с и н а з р а н и в . О ц і с - р о п н д о К и т а ю б о г а т о , а л е їх у-
с о п н с н п и с а л и в ж е д а в н і ш ' е , щ о К р а с с і н п о л и ш и в с в о ї м 'Дітям
Привитав през. Кулиджа інший індіянський начальник а п о л і т и ч н о г о р у х а н к о в о г о т о ля втік з села р о в е р о м . ж и т ќ у с е й н а р і д із н а й с т а р ш о - велике майно.
Генри Стендинг Б е р , щ о г о в о р и в п о англійськії. Він з г а д а в п р о вариства. Поодинокі випадки ю к у л ь т у р о ю д о с і не навчився,
давні б о р о т ь б и і т е п е р і ш н і часи, к о л и ч е р в о н о ш к і р і з білими закриття товариства мали вже СИЛА УРАГАНУ. БОЛЬШЕВИЦЬКІ СУДИ ЗАСУДИЛИ Б У Р Я Т С Ь К И Х ЛЯМІВ
а думає, що хусточки служать
ж и в у т ь р а з о м як рідні б р а т т я . Він з а з н а ч и в , щ о їх б а т ь к и і діди місце в деяких селах в краю. ЗА ОПІР ВЛАДІ.
Ураган в Ґ р е ф е н т а л ь (Німсч- д о втирання кінців пальців.
може поробили д е я к і б л у д и , а л е всі в о н и б у л и л ю д е чесні і Т е п е р цс з а к р и т т я п і д е успіги- В Е Р Х Н Е - У Д І Н С К , С и б і р ; ЗО. л и п н я . — Вісімдесять вісім
чипа) знищив протягом одної
геройські. ним темпом. бурятських лямів, а б о буддійських попів, обвинувачених зв
хвилини 4—5 тисяч дерев. Над
ставлення спротивў совітській владі в Агінському окрузі Транс-
Берліном підчас бурі обірвала- Ж Е Р Т В А ІМЕНИН.
ХОЧУТЬ УЛЕГШИТИ СТАРАННЯ О ДОЗВІЛ НА ПОВОРОТ Байкалу, засуджено від оден д о 5 років вязниці. Вони вмсту-
і у Н А С Б И Ц Е ПРИДАЛОСЯ... ся х м а р а і т у ч а з н и щ и л а б о г а т о
ДО АМЕРИКИ. Іван Пузан з В е й г е р о в а свят- пали проти націоналізації буддійських монастирів, усування
с а д і в та о г о р о д і в .
В А Ш И Н Г Т О Н , 4. с е р п н я . — Г е н е р а л ь н и й ( м і г р а ц і й н и й ко- В а н г л і й с ь к і м п а р л я м е н т і ду- к у в а в с в о ї іменини. Й о г о ж і н к а попівства з публичних урядів та не хотіли платити п о д а т к і в . ,
місар Гуль зарядив, щ о б и подання о п е р м і т н на п о в о р о т до же остро перестерігається, що- СІ СКЛЛ К А Н А Д А Б У Д Е П О Т Р Е Б У В А Т И 31 Т И С Я Ч РОБІТНИКІВ
ЗІЗДБАПТИСТІВ У РІЙНОМУ.'^. ' ц е н
} а
л
Г
Р О
УД И г а н і б Л К И

А м е р и к и , о я к і т и с я ч а м и с т а р а ю т ь с я ч у ж и н ц і , не в н о с и т и до би посли не уживали грубих НА ЖНИВА.


І З І В Ш И булку, Іван і гості р о з х о -
іміграційного уряду в Вашингтоні, але п р я м о д о портових вла- слів. На днях 'СОЦІАЛІСТИЧНИЙ Канадійські часописи подають, щ о у західній Канаді б у д е
У Р і в н о м у в і д б у в с я з'їзд б а п - ' р ў в а л и с я . Івана навіть треба
стий. Б о й т а к всі подання пересилаються, з Вашингтону до ПОСОЛ Б і к е н е и к р и к н у в т а м в т и с т і й . Ц я с е к т а м а є на н а ш и х і б у л о в і д в е е т и д о ш п и т а л ю , д е
п о т р е б а ц ь о г о р о к у 31 тисяч р о б і т н и к і в на ж н и в а . З них 25,000
Е л л и с А й л е н д і т а м п р о в і р ю ю т ь с я , а п о ї х зџгоді в и д а є т ь с я д о - с т о р о н у о д н о г о б е с і д ц и к а с л о - б і л о р у с ь к и х з е м л я х 110 с в о ї х І він і п о м е р . В и я в и л о с я , щ о й о
п р и в е з у т ь з і с х о д у , а 6^000 з Бритійської Колюмбії. Около
перва перміти в Вашингтоні. Через заряджений Ґуля проЦеду- во „брех'ня" і його з а р а з вики- „ п а р а ф і й " , у яких г у р т у є т ь с я г о жінка через необережність
І 20,000 робітників б у д е потрібно в провінції Саскачеван, 8,000
пено за двері. j 15,000 вірних.^ J в с и п а л а д о т і с т а Селітри, і в Алберті, а 3,000 в Манітобі.
ра ўпроститься і прискориться видача пермітів.
ПРАВО НА НАЦІОНАЛЬНУ НАЗВУ
н и л о 1 2 1 3 р. в і д о б р а в в і д П о л я -
ків „Берестин, О у г р о в ь с ь к ь 'й КАСОВИЙ ЗВІТ ОБЄДНАННЯ
Вельщин и Столпье Комов и ( З а місяць липень, 1927 р . )
(ВІДПОВІДЬ польському фільольоговн).
І йў t i e Ukralatao Hailonai Аа-осипь-в, Іва. всю Оукраину". Ц я назва, по І. П Р И Х І Д :
ширена з а українських княжих 1) 3 п е р е н е с е н н я .
tdtUd by EdttortBj Commute.. Боротьба з терміном „ўкраїн- жаву в сусідстві з державою
королівських часів, закоріни- 2) П р и х і д в л и п н и , 1927 , 865.92
ський". Франків. Знова.С.товяне звуть
лась сильно в у к р а ї н с ь к і м на-
Німців в і д їх племени Nemetes,
џџ йвт ждШіб at ір.спи щ, of p o s U f a pro-idad for la Section t ю з -Проф. Н і т ш п о м і с т и в у вида- р о д і і н а й ш л а с в і й в и с л і в у на- Разом $1,065.15
а не від с л о в а німий, як дійсно
И U u Art G QctoNr 3, t 9 i 7 , anUo-U.-4 July З і , I H l нім м и н у л о г о м і с я ц я ХІІ-ім з о - ' р о д н і х п і с н я х з татарських ч а - II. Р О З Х Щ :
^ о б р а з л и в о в и д а є т ь с я п р о ф . Ніт-І
шиті „ J ? z y k a Polskiego" СТАТТЮІ сів ( „ о р д а з а б р а л а українські а) В И С И Л К А Д О К Р А Ю :
ІВ#АЕІІГТІОЯ KATKIJ
..В 7 . 0 0
ПЕРЕДПЛАТА:
' л . з . „ О nazwy naszych slowian-
ш о в і . С а м о с л о в о D e u t s c h e n , по-
х о д и т ь від німецького племени
діти"), найбільше поширилася 1 ) Н а Д і м У к р . І н в а л і д і в у Л ь в о в і . . . . ..їіЗОО.ОО -

ІЦ#Є ВВВІІ В МНУ. HAPB..


MJ- s k i c h s n s i a d o w " , в я к і й з а д у м у і стала дійсно одинокою 2 ) Н а У к р . Н а р о д н и й Д і м в С я н о к у . . . . 180.00
. . $ 3.75 Teutones.
..В - . о о 2Л0 є т ь с я н а д н а з в о ю „ R u s i n i c z y ключною назвою українського 3) Гідна Школа 100.00
Джсрая Сяті І Злгралашею: tukraincy" — і виводить, т о
РІК #10.00 На y n n n l p,,QINI^TIAI-a-ПИЛІПЕ p r a w o n a z y
П е р е м о г а н а ц і о н а л ь н о г о прин-J
'народу з а к о з а ц ь к и х часів, пс-
р с й ш о в ш и в українські народ-
4 ) П и с ь м е н н и к а м .-. 100.00

ОО
.....І 5.2.75 А На пів року
На три місти! .
v _.FLU00 99; w a n i a sic U k r a i f i c a m i ' ' , а л е - , . z
p r a w a k.izdcffo n a r o d u d o nazy-
_ulny.
З а т е в д р у г і й д о б і , н а з в и є о-
пісні т а л і т о п и с и а т а к о ж д о
5) Сироти
6 ) На р а м я т н и к Ш е в ч е н к а в Київі
60.00
50.00
'всіх ч у ж и н н и х л і т е р а т у р : п о . т ь - 7) Тов. „Просвіта" у Львові 25.00
З а ЏЛа аміну ахрссн илатнтьси 10 центів. дні і ті с а м і н а л р . Г р е ц і я , Бель-
wani.a SIC, j a k c h c c , b y n a j m n i e j ської, німецької, шведської, 8) На захист для письменників 25.00
З а оголошення редакція не відповідає. гія, Р у м у н і я ( Д О 19-го с т . д в а
nie w y n i k a p r a w o z a d a n i a p r z y - французької. У переяслявськім , 9 ) На Народний Д і м в Гнильчу 10.00
висилати гроші лише иа т. зв. Foreiio Money Order. ' J e c i a t e j n a z w y p r z e z i n n y c h " . к н я з і в с т в а : М о л д а в і ї й В о л о щ и
д о г о в о р і з 1654 р. г о в о р и т ь с я 10) К о ш т а листів і пересилки 9.50 $859.50
и и , Р у м у н і ї я к д е р ж а в и н е бу-
w C.-oc,o-ji": 498 Mootiomery, Тел, У. H Союза: 1838 Montcomary. В ж е на п е р ш и й п о г л я д МОЖ- в и р а з н о п р о з л у к у У к р а ї н и .S б ) К о ш т а ведення канцелярії 25.00
до), Болгарія ( д о якої влучено
" З У О Є О О А " , P . О. BOX 3 4 B , J 0 R 3 E Y C I T Y . N . J . на ствердити, щ о виводи проф. Москвою. в) Кошта дороги 12.00
Р у м с л і ю ) , а по останній світо
Нітша вражають иедостаточ-
вій війні Ч е х о с л о в а ч ч и н а ( х о ч А ж ц а р П е т р о І. в р. 1721 л о
иою знайомістю предмету, п р о Разом $896.50
'до к і н ц я с в і т о в о ї в і й н и Н і м ц і с т а н о в и в з м е т о ю обрусіння
ВОДА НА ПОЛЬСЬКИЙ МЛИН кий п и ш е .

Передовсім проф.
з в а л и Чехів B o e h m c n ) , Югос.та- счеркнутн цю назву з карти Ев-
Н і т ш о в і вія ( х о ч ц е є . в л а с т и в о п о б і л ь - р о п и , т о м у н а з в а в М о с к а л і в — П р и х і д В л и п н и 1927
III. З І С Т А В Л Е Н Н Є :
$1.065.15
: . П р о п а г а н д а Комуністичного Інтернаціоналу довела д о це-
СЛІД б и з н а т и , щ о щ о д о н а з в , а щ е н а С е р б і я ) т а інші. О т ж е в В е л и к о р о с а м и , Українців —
го, що, в Европі приходить звільна до щ о р а з сильнішого про- Розхід , 896.50
г о л о в н о д о п о л і т и ч н о ї о р г а н і д р у г і й д о б і (в 19-ті.м с т о л і т т і ) М а л о р о с а м и , а з а с е л е н і ними
' т и б о л ь ш е в и ц ь ќ о г о ф р о н т у . Англія з і р в а л а з с о в і т а м и всякі
зації Европи, внложниками я панує всесильно н а ц і о н а л ь н и й к р а ї — Р о с і є ю . О д н а ч е ці п і к -
з н о с и н и , а П о а н к а р е в Ф р а н ц і ї на тій с а м і й д о р о з і , б о й ФраічВ О с т а є В к а с і О б є д н а н н я з д н е м З І . л и п н я $ 168.65
(Кої є н а з в и , в і д р і ж н я е м о д в і д о л р и н ц і п , я к и й в и с т у п а є в и р а з - ч е м н і з а х о д и й о г о і й о г о н а
цузам в ж е забогдто підпольної розвальної роботи висланців
б и : п е р ш у д о 18-го ст., в я к і й но в в и з в о л ь н и х б а л к а н с ь к и х с.тідників з н і в е ч и в у більшій Обеднаннє Укр. Організацій в Америці.
з М о с к в и . С в о є ю п р о п а г а н д о ю М о с к в а н і ч о г о не з и с к а л а , б о
Е в р о п а була організо`вана по війнах, при відродженні чи- п о л о в и н і Ш е в ч е н к о . П і д н а т и
н е в и к л и к а л а с в і т о в о ї р е в о л ю ц і ї ні не о с л а б и л а буржуазних
д е р ж а в а м , цісареѓві і церкві слеиних націй, в повстанні Бель ском Росії п і ш л а Австрія і вона
у р я д і в в Европі. З а т е зробила вона велику прислугу п о т а л а -
від Га. п е ч а т а е ц ю н а з в у і не д о з в о - , п і д П о л ь щ е ю , б о Укра'їнців з.і
ючій П о л ь щ і , яка почала в ж е була тратити на міжнародній
п а є о р г а н і з о в а н о ю п о н а ц і о - пи, а в 20-ім ст. в часі о с т а н н ь о ї K u t h e n e n " , а 'на Б у к о в и н і л и т ь н і к о м у її с о б і в и р в а т и . . Збручем зветься „Ukraincami",
а р е н і в с я к и й к р е д и т не т і л ь к и г р о ш е в и й , а л е й м о р а л ь н и й . Б о ж
п а л ь н о м у п р и н ц і п і . Т о м у в п е р - с в і т о в о ї в і й н и п е р е м і н ю є т ь с я в ,K.leinruth". І т а к у н і м е ц ь к і й М о в а ф а к т і в і п о л і т и ч н а - к о р о т - т о з о в с і м н е з р о з у м і л и м є, ч о м у
Н А А І А . и а і Л в и д н і щ і фраиігуські вчені і писателі підносили г о л о с
шій добі назви є ріжнородні, п р а в о самоозначення народів й термінольогії утворено тоді для к о з о р і с т ь . " ' "' ' ' З - У к р а ї н ц і в п і д П о Л ь Щ е ю 'малоЃї
протесту проти П о л ь щ і як т ю р м и народів. Т а тепер инші часи
з а т е в другій д о б і одні і тісамі. н а х о д и т ь свій в и р а з у в и з в о - назви у к р а ї н с ь к о г о народу а ж З притиском п і ^ е п к у й ѓ ^ С З В А Т И С Я „Кизіпаті? ' Д о цього
1

н а с т а л и . Ніяка ф р а н ц у с ь к а г а з е т а не п р и й м а є н і я к о г о п р о т и -
І т а к старинні Гелєни м а л и лснні р і ж н и х н а р о д і в . Т а к и м р о - т р и п с е в д о - н а з в и : „ K l e i n r u s s e n " , щ о п р о ф . Н і т ш я к ф і л ь о л ь о г с л і д п р и г а д а т и неодностайно-
п о л ь с ь к о г о голосу, а т о ї міри ф р а н ц у с ь к и й публіцист як Ґ о -
к і л ь к а д е р ж а в ; Греції я к д е р - б о м н а з в и НОВІ, ЧИ п а к старі, Ruthenen" і ,,Kleinruth". Річ я повинеи би з н а т и , щ о ` н а я в а ^ У - сти в по.тьскій т е р м і н о л ь о г і ї : у
вен п н ш е п е р е д м о в у д о виданої на ф р а н ц у с ь к і й мові к и и ж к и
ж а в и н е б у л о . Т а к о ж , м е ш к а н - . а л е н а н о в о у с т а л е н і , є о д н а к р в і с н я , щ о ці н а з в и б у л и н е і с т о к р а ї н ц і " „ у к р а ї н с ь к и й " , я к зр"е- б у в ш і й К о н г р е с і в ц і „ r u s k i " о -
п о л ь с ь к о г о публіциста С м о г о ж е в с ь к о г о , в якій згідно з д у х о м
к н и ж к и п і д н о с и т ь , щ о у к р а ї н с ь к и й рух на з а х і д н о - у к р а ї н с ь к и х теперішнього і т а л і й с ь к о г о у всіх м о в а х , р и ч н і , ш т у ч н і , н і ч и м не в и п р а в ш т о ю в с я к а і н ш а н а з в а , м а є з н а ч а є „ р о с і й с ь к и й " , т о д і яіс
з е м л я х ш т у ч н и й , з а щ і п л е н и й б о л ь ш е в и к а м и та щ о „ Р у с и н и " п і в о с т р о в а п е р е д с т а р и н н и м и ; ' З р е ш т о ю , к о л и б п р о ф . Нітиг д а н і , а с л у ж и л и п о л і т и ц і о б р у с в о є р і д н и й х а р а к т е р і т о м у а н а - „ У к р а ї н ц і " , „ у к р а ї н с ь к и й " п р и -
не ' д о м а г а ю т ь с я н і я к о ї д е р ж а в н о ї с а м о с т і й н о с т и . ^ Р и м л я н а м и м а л и к і л ь к а д е р } б у в з а г л я н у в д о і с т о р и ч н о г о а г - с іния й а в с т р і й щ и н и . Щ о й н о л ь о г і ї не з а в с і д и є д о ц і л ь н і . ( н я т і - й у ж и в а н і не л и ш е в цілій
З н о в а а н г л і й с ь к и й п и с ь м е н н и к Ч е с т е р т о н , щ о о б ї з д и в н е д а в - ж а в ; І т а л і ї я к д е р ж а в и ие б у л о . л я с у , б у в б и п о б а ч и в , щ о б о г а - розвалі царату 1927 р. Крім згаданих історичних і ' б у в ш і й Конгресівці, але здс-
н о т о м у П о л ь щ у , п і д н о с и т ь її р і в н о ж п і д н е б е с а . В в и д а в а н і м Т е с а м е б у л о з г е р м а н с ь к и м и т о с т а р и х н а з в з н е х т о в а н о , п о - п і д н а п о р о м с т и х і й н о г о р у х у ф і л ь о л ь о г і ч н и х м о т и в і в Ў к р а ї н - б і л ь ш а і в Галичині, а тільки
н и м л о н д о н с ь к і м ж у р н а л і п р е д с т а в л я є він б о л ь ш е в и ц ь к у г р о з у , і с.товянськими племенами,, творено б о г а т о нових, р о з ш и - українського народу р с в о л ю - ці м а ю т ь п о в н е п р а в о д о м а г а - ж м і н к а в ш е х п о л я к і в т р и м а є т ь -
п р о я к у так б о г а т о п и ш е т ь с я в Англії. І о д н о Ч е с т е р т о н а т е п е р поминаючи, очевидно, і ром: рено і змінено деякі з д а в н і ш и х ційний уряд К е р е н с ь к о г о тись, щ о б інші н а р о д и , с е б т о .ся щ е н а з в и „ruski", в р я д и - г о -
л у ж е дивує, щ о у всіх тих писаннях так рідко д о в о д и т ь с я й о м у с ь к и х п л е м е н . З о к р е м а ж о д н о ) - - і щ о т в о р и т и я к е с ь п р а в и л о в е р н у в д а в н у н а з в у „ Ў к р а ї н - I П о л я к и , з в а л и ї х У к р а ї н ц я м и {ДЯ п е р е м і ш у ю ч и її п і в - н а п і в з
с т р і ч а т и о д и н знаменний в и р а з , а в и р а з о м т и м є: П о л ь щ а . Б о германське племя, Франки,'під- поза фактом, щ о назви є ви- й „український" як оди- ще з т а к и х головних причин: н а з в о ю „Українці", „українсь-
ч

н е ' Б о л д в и и ні а н г л і й с ь к и й у р я д о б о р о н я т ь А н г л і ю п е р е д б о л ь - б н л о галійські племена, само ложннкамн політичної органі- ю к о слушну її одиноко 1. п р а в н и х : а ) м і ж н а р о д н і х ; к и й " ,
іиєвизмом, але П о л ь щ а . Коли б о л ь ш е в и з м є н е б е з п е к о ю д л я с т о п и л о с я в н и х , а л е д а л о їм н а - з а ц і ї Е в р о п и т а і н ш и х
і а с т е й . о б о в я з у ю ч у . Т а к о ж д л я Австрії всі п о в о є н н і західноевропен- 3 буцім-то фільольогічннх
с т а р о ї христіянської культури, т о нема сумніву, ш о П о л ь щ а з в у , я к а нині з в у ч и т ь Ф р а н ц у з и . ^ в і т а — це а б с у р д .
І п о р о з в а л і Р о с і ї не б у л о в ж е ські т р а к т а т и , я к в е р с а й с ь к и й д о к а з і в п р о ф . Н і т ш а в и х о д и т ь
є о х о р о н о ю перед тою небезпекою. Вона одна вже оборонила Т е ж о д н о г е р м а н с ь к е п л е м я Ан-
- З о к р е м а щ о д о назви „Ўкраїн- б і л ь ш е причини у д е р ж у в а т и на- п р о національні меншини, Сан- ясно, щ о вони м а ю т ь підклад
с в і т п е р е д б о л ь ш е в н ц ь к о ю н а в а л о ю і б о р о н и т ь й о г о далі. І в г л ь о - с а к с н , п і д б и л о б р и т і й с ь к і ці", „ у к р а ї н с ь к и й " слід п р о ф . ; з в у „ R u t h e n e n " і „ K l e i n r u t h e - Ж е р м е и с ь к и й , с е в р с ь к и й ч и р і - н е н а у к о в и й , а л с політичний,
т і м т р е б а їй д а т и п о в н у п о м і ч . Т а к п и ш е Ч е с т е р т о н . п л е м е н а , р о з л и в ш и с ь у них, а л е
Нітшові знати, щ о в найстар-'пел", тому австрійський уряд і шення Р а д а Амбасадорів, н е . В ж е на п е р ш и й погляд впадає
5. Я к б а ч и м о з ц е г о , П о л ь щ а к о р и с т а є з н а п р у ж е н н я , я к е д а л о ї м н а з в у , я к а нині з в у ч и т ь
шім літописі пишеться п р о а в с т р і й с ь к а к о м а н д а в 1917 р. в і д б и р а ю т ь нам нічого з п р а в , в очі т е , щ о п е р е з в а н н я Гали-
наступило м і ж Англією і с о в і т а м и . В Англії П о л ь щ а ніколи Англійці. Англійці з в у т ь Г о -
с м е р т ь В о л о д и м и р а Г л і б о в и ч а вернулись до д а в н ь о ї назви „У- назви, приналежності! і т. д., чини на „ M a t o p o l s k a " й утри-
(

не т і ш и л а с я о с о б л и в і ш і м з а ц і к а в л е н н є м т а с и м п а т і я м и . Т а т е - Dutch, б о тоді, коли


в р. 1187 т а к : „ о н е м ж е О у к р а и - к р а ї н ц і " й „ у к р а ї н с ь к и й " , у ж и - які міг в и б о р о л и с о б і в о с т а н - ` м у в а н н я н а з в и „ r u s k i " є к о п і ю -
пєр ситуація змінилася. Попри Ф р а н ц і ю с т а є тепер Англія п о - т в о р е н о г р а ф с т в о Го.тяндію, н а м н о г о п о с т о н а ' ' . Т а м з в е т ь с я в д ю ч и у р я д о в о ц і є ї н а з в и . У - ній д о б і з а А в с т р і ї , а р и ж с ь к и й в а н н я м н а з в и М о с к а л і в п о 1 8 6 3
лечител'ькою Польщі. А все те тому, щ о б о л ь ш е в н ц ь к а п р о - д р у г і й п о л о в и н і с с р с д н н х в і к і в , ^ У к р а ї н о ю П е р е я с л а в с ь к у зе.м- к р а ї н с ь к и й н а р о д у в и з в о л ь н і й ' д о г о в і р н а к л а д а є в и р а з н о н а Р- б у в ш о ї К о і і Г р е с і в к и н а „ п р н
- паѓлила надоїла в ж е європейським д е р ж а в а м і вони рішилися з а с е л ю в а л и Г о . т я н д і ю н і м е ц ь к і ю . Але і Галичину цей с а м лі- війні в p p . 1 9 1 8 — 1 9 2 1
Л кровю П о л ь щ у з о б о в я з а н н я супроти вислянскій к р а й " і перезвання
з н е ю в ж е р а з покінчити. З ненависти д о б о л ь ш е в и з м у і їх п л е м е н а , які а ж з г о д о м н а б р а - т о п н с з в е У к р а ї н о ю , б о п р о Р о - п і в м і л і о н а н а й к р а щ и х о д и н и ц ь , і г г а р о д н о с т е й : у к р а ї н с ь к о ї , б і л о - У к р а ї н ц і в н а ‚ ‚ м а л о р о с о в " . Я к у
і н т р и г з в е р н у л и в о н и с в о ї о ч і т е п е р и а П о л ь щ у . И н ш а р і ч , чи ; ЛИ о к р е м н а ц і о н а л ь н и х п р и - " с т н с л а в а Б е р л а д н н ч н н а в р. 1189 я к і з г и н у л и н а Поугю б и т в и , і ( р у с ь к о ї й р о с і й с ь к о ї і ці в с і д о - т і м в и п а д к у м а л а М о с к в а тіа о-
П о л ь щ а у я в л я є с о б о ю т у с и л у , н а я к у в о н и ч и с л я т ь в е в е н т у - ‚ к м е т . Ф р а н ц у з и з в у т ь Н і м і џ в ГЯШС, щ о п р и ї х а в , к О у к р а и н і п і в м і л і о н а н а й к р а щ и х о д н н и ц ь і г Ь в о р н п о л ь с ь к и й с о й р а т и ф і - ці о б р у с і н н я П о л я к і в і Ў к р а ї н -
альнім протибольшевицькім наступі. Нам` ходить тільки о les A l l e m a n d s , б о к о л и т а н а з в ; : г а л и ч ь с к о й " . ' Т а к с а м о з в е я к и х р о з с т р і л я н о , п о в і ш е н о , з а - Г к у в а в ( о т ж е я к б и в и г л я д а л о з о - ц і в , т а к т е п е р П о л я к и м а ю т ь о-
стаердженнє т о г о , щ о на невмілій б о л ь ш е в и ц ь к і й пропаганді і п о в с т а в а л а , німецьке п л е м я } т о п и с і Г а л и ц ь к е З а б у ж е У- м у ч е н о , п о г р е б а н о ж и в ц е м N O J 6 O B H 3 A I M H П о л ь щ і с у п р о т и у - ; х о т у с п о л ь щ и т н з а х і д н о - у к р а
р о б и т ь д о б р и й інтерес тільки П о л ь щ а . З А л є м л н и , т в о р и л о с и л ь н у д е р - к р а ї н о ю і п н ш е , щ о к н я з ь Д а - .л ь о х а х , т а б о р а х і т ю р м а х , `при- к р а ї н с ь к о ї а н а р о д и о с т и , к о л и їиські землі. Але як р а н і ш е По-
по в и в о д а м п р о ф , Н і т ш а в ^ т я к и й Українці обурювалися
П о л ь щ і є тільки „ R u s i n i " ? ; б ) , і д о м а г а л и с я , щ о б и нс назива-
ШИ н а „ о п і ц і н а д е м і г р а н т а м и " , (нашого) священика? Чи
д и - ка..`. Т а в ж е ж р і в н о ч а с н о Ю р і й правно-державних, бо поль-'ли їх видуманими штучними

КРИТИЧНІ
ШКОЛА І ЦЕРКВА
У В А Г И Д О Ш К І Л Ь Н О Г О П И Т А Н Н Я
т. є. п р о д а ж і к о р а б е л ь н и х к а р т , в у в а т н с я , щ о т а к б о г а т о в і р у ю - ґ у р а це в ж е нс т о й с а м и й у к р а -
ф а р м і в і т . п. А п о р у ч ц е г о п о - ч и х л ю д и й стає бабтнстамн,' їнсьрнй робітшгк-чорнороб,
ч н н а є м о ч и т а т и ч а с п і д ч а с у у ' „ б а д а ч а м н б і б л і ї " , а д е я к і к а - к н й З л і т т о м у ЗО, 2 0 а б о п
ський сойм і уряд є звязані пе- термінами, і тепер Українці о-
ребраними зобовязаниями, а в бурюються І протестують про-
виконанні тих з о б о в я з а и ь і вла-і'ти назви Malopolska тимбільше,
с т і м и з а к о н а м и , р о з п б р я д к а - ЩО і с т о р и ч н о — я к ц е п о т в е р -
іасопнсях, щ о таке і таке Б р а ц - } ж у т ь , щ о вони взагалі д о иія- ішов смирно д о церкви, д а в а в
УКРАЇНСЬКИХ П Е Р Е С Е Л Е Н Ц І В В АМЕРИЦІ. т в о ім. с в . П о с а ф а т а а б о В а р к о ї ц е р к в и н е п і д у т ь , б о с в и щ е - д о л я р и иа „ т а ц у " т а б е з у с я к и х ми, у х в а . т а м н і т. д,, в я к и х в о - ‚дили с а м і п о л ь с ь к і і с т о р и к и —
в а р и у х в а л ю є о д н о г о л о с н о не- ниісн, м о в л я в , т і л ь к и н а т е , щ о - з а с т е р е ж е н ь п р и й м а в о п о в і д а н - ии у ж и в а л и й у ж и в а ю т ь н а з в и , „ M a l e p o l s k - о ю " звано шмат
Написав Проф. Др. Олександер Сушко. р с м і н и т н с т а р у н а з в у на ( и р н - б и д о в г и н а г р о м а д у т я г н у т и , ггя п о п а п р о п е к л о , н е б о , чор`- „Українці", „ у к р а ї н с ь к и й " , п о - і п о л ь с к о ї з е м л і н а північ в і д
3)
м і р о м ) : Т о в а р и с т в о ім. Івана т а п о з а плечі Іванів х о в а т и с я , тів, с е р а ф и м і в і х е р у в и м і в . Н і ! чинаючи від української пар- К р а к о в а в б у в ш і й Конгресівці і
Подібні нарікання д о х о д я т ь зі С х о д у годі з а п е р е ч и т и . О д Ф р а н к а , Мих. Д р а г о м а н о в а і т. ляментарної репрезентації, а в зовсім незрозумілий спосіб
як епископ к о т р о м у стане на Юрій Гўра ходить далі д о цер-
д о м е н е і т у т у З л у ч е н и х Д е р - н а ч е не з а б у в а й т е , щ о в о н и н е п., і т . и. кінчаючи на українській а м а - н е ю історичною н а з в о ю з по-
н о г у . Н і д е таки п р а в д и д і т и , к в и , д л я з а с п о к о є н н я свойого
жавах ї т о іцо з а іронія - підкопали зівсім, приміром, Читаєш такс т а мимоволі щ о найбільше біди в церкві естетичного голоду, б о л ю б и т ь торській виставі; (над К р а к о в а п е р е з в а н о Галичи-
п а в д т ь з. у с т с а м и х т а к и с в я щ е - п о л ь с ь к о ї ц е р к в и т а м о г у т п ь о - к л и ч е ш : „ Ч у д н і д і л а Твої', Г о с - 2. ф а к т и ч н и х : — в о с т а н н і й ну. Ц е т о р к а є т ь с я і н а з в и „ ѓ ш
р о б л я т ь т а к и ті, щ о н а з и в а ю т ь - х о р а л ь н и й с п і в , а н а о п е р н і
и н к і в ! Ж а л у ю д у ж е , щ о ие м о - г о в п л и в у на м а с и польських иодн, і невідомі нікому стежки,
с я н а м і с н и к а м и Х р и с т а т а ' в в а - с в і т с ь к і к о н ц е р т и і щ е не з в и к в и з в о л ь н і й війні п р и п е ч а т а в ЬГ, б о о б і ц і н а з в и п і д т р и м у -
ж у п'одати т у т ц і н н о ї к р и т и к и с в я щ е н и к і в . . . ` А ч о м у ? Б о з а т - як,нми Т и л ю б и ш х о д и т и " . . . А жаються проповідниками слів х о д и т и , — а л е Ю р і й Г ў р а у м і є к р о в ю на п о б о є в и щ а х с в о ю т и - є т ь с я в и к л ю ч н о з м е т о ю п о л ь о -
к і л ь к о х ду'же п о в а ж н и х і а б с о - р а т у в і р и у н а ш і ц е р к в и і н а - т а м п и т а є ш с е б е : „ А щ о б у д е
Б о ж и х . Н а ш н а р і д в і р у є і в і р и в ж е п р н т і м к р и т и ч н о в и с л у х а с я ч л і т н ю н а з в у , — в ж и в а є її я к Я І з а ц і й н І п о л і т и к и ,
лютііо чесних українських і р е - ш и х попів з р о д и л и т а посіяли д а л ь ш е ? "
п о к и н у т и не х о ч е ; а л с він п р н г - т и п р о п о в і д и т а р і ш а є , щ о "`це є д и н у з а г а л ь н у н а в с і х п р о с т о - ) Колиб проф. Нітш писав „ О
к о а с а т а т и ц ь к н х с в я щ е н и к і в ( є с е р е д наших м а с самі такії на- А к о л и в ж е б е с і д а п р о „ д и в а л я д а е т ь с я д о б р е д р у г и м н а р о - дѓе п о Х р и с т о в о м у п р и м і р у " , — p a x с в о ї х з е м е л ь ` і і н ш і н а з в и n a z w y n a s z y c h s i o w i a n s k . c h sqsia-
м і ж н и м и і т а к і ) в і д н о с н о ц е г о ш і с в н ш е н и к и , які д б а л и б і л ь ш ч у д а на н е б і і на з е м л і дам та хоче, щ о б и й його церк- б о „ м и з н а є м о д о б р е (очевид- в в а ж а є о б р а з о в о ю , з в е р н е н о ю dow", ( ч о м у тільки словян-
питання. . і п р о н е ж и в у , а не д у м а л и я к т р с - п о п р о б у й т е в д у м а т и с я , о п я т ь ви ш и р и л и с е р е д н а р о д а л ю б о в но: з н а є м о з к ш г ж о к ! ) , щ о „ м о - п р о т и с в о є ї н а ц і о н а л ь н о с т и ; . І с ь к и х ? — певне почувши, щ о
В Ш и к а г о м а є м о т у т к о ш -б а п р о п р о с в і т у т а д о б р о б у т л и ш е н ь д л я п р и м і р у , в о т с е й і м и р т а вели нарід д о в и с ш о г о ральннй в п л и в Христа^' ( о с ь 0
н а у к о в и х і ф о р м а л ь н и х : у- н і м е ц ь к а н а у к а - в и с м і я л а б и йо-
тощіу' ц е р к в у і в е л и ч а в у попів- с в о ї х вірних і ї х п о т о м к і в . . . Н с преінтересннй „ v o x populi", щ о й к р а щ о г о ж и т т я ' І за чим тужить благородна к р а ї н с ь к у м о в у я к с а м о с т і й н у г о в и в о д и і щ о Н і м е ч ч и н а не
але шкіль- дивниця отже, щ о і діждалися появився
с ь к у резиденцію,
н о г о б у д и н к у н е м а . Р е з у л ь т а т нині т а к и х ж н и в . -
б у в на сторінках
Н е х а й ж е ж „ С в о б о д и " , у ч и с л і 160, а д н я
Знаменна сповідь! А слова д.ІША
Юрія!) був ИНШИЙ,"та
що
визнала петроградська акаде- дасться Польщі польонізуватн,
мія наук 1905 р. і п р а ж с ь к а а в цьому саме діло. j з доклад-
Ю р і я Ґ у р и т и м ц і н н і ш і , щ о в о - ! „ у с ю б і Д у в` ц е р к в і " р о б л я т ь )
т о г о ' п р я м о с т р а ш н и й : П р о т я і п о ж и н а ю т ь т е є , щ о п о с і я л и ' ' . 13. л и п н я , 1927. М а ю на д у м ц і
ѓ о м не ' ц і л и х .15 ЛІТ м о л о д е п о Та щ о і к а з а т и ! Р о з в а л т а дуже характеристичну д о п и с і На б и н а ц ю т е м у
ГГН
слова робітника. Томи мож- самі таки попи, т а щ о
писати, — J ком т о г о „деякі кажуть, щ о во-
НАС.тід-
1918 p.; у к р а ї н с ь к у д е р ж а в н і с т ь ним з н а н н я м і с т о р і ї н а р о д і в , з
визнали в 1918 р. у берестей- з н а у к о в и м історичним.ат.тясом
к о д і н н є в і д ч у ж и л о с я в і д ц е р к в и їна ц е р к о в н о г о ж и т т я іде у н а с д . Ю р і я Г ў р и . З а п р и м і ч у ю о д с т і л ь к и у н и х і ж и в о ї о б с е р в а - ськім д о г о в о р і : Німеччина, Ав- у руці, з докладним знанням
ни . в з а г а л і д о н і я к о ї ц е р к в и н е
в п о в н і , а с т а р і цс г о д н і в ж е с а - на н а ш и х очах п р и с п і ш е н и м н а ч е з г о р и , щ о п о д і б н и х д о п н ції, і х о л о д н о ї р о з в а г и і р о з у - стрія, Болгарія, Т у р е ч ч и н а , п о д і й п о л і т и ч н и х , СОЦІАЛЬНИХ І
яііуть".
м і с ' П Л А Ч У В А Т И д у ж е ` п о в о є н н и х т е м п о м . Н а й н о в і ш а с п р о б а т а с и й , т . є. д о п и с и й н а п и с а н и х в м у т а - глибокої особистої б о л ь ш е в и к и , в 1921 р . А р г е н т и - к у л ь т у р н и х п о о д и н о к и х и а р о -
Ось і бачите, д о чого доду-
сум усяк'их „ м о р г е ч і в " , щ о тя- ф а т а л ь н і р е з у л ь т а т и інтересно- п о д і б н і м дусі, міг б и я н а в е с т и к у л ь т у р и . А Ю р і й Г у п а на, в р'нжськім д о г о в о р і .1921 р . д і в , а - т а к о ж з н а ю ч и н а у к о в і
мався та д о чого договорився
ж а т і - ма—чер-ковннх „ п р о п е р ѓо ексисріменту людини такої б і л ь ш е : о д и н із десятків тисяч н а ш и х український ( П о л ь ц і , а в і д 1924 р. я к с о ю з - п р а ц і європейських учених
робітник - чорно-
тах". КОЛИ б и т а к з а ч а т о б у л о міри щ о др. Осип Назарук ну д е р ж а в у р а д я н с ь к и х р е с п у б - Іп р о н а з в и і п о л і т и ч н у о р ґ а н і з а -
„ Я л ю б л ю церкву", — п и ш е а м е р и к а н с ь к и х р о б і т н и к і в - ч о р р о б в А м е р и ц і ! Д о д у м а в с я т а
т л т ' А І Д ' ш к о л и , нині б у л и б п р и С п і л к а с в і д ч а т ь п р о т е є т т й в и - лик визнали Україну: Англія, цію Е в р о п и , т о певне б у в би
з г а д а н и й д. Ю р і й Ґура, „ і щ о н о р о б і в ! В і н т е ж , я к і й о г о д о г о в о р и в с я не л и ш е н ь піді
церквт Ѓлюди, б у л а би і церква. мовніщс. с т а р ш і т о в а р и ш і , л ю б и т ь щ е в п л и в о м ф а т а л ь н о ї „ н а у к и " са- Франція, Італія, Ш в е ц і я , Н о р в е - мусів з р і к т и с ь с в о є ї тенденції.
ііеділі х о д ж у на С л у ж б у Б о ж у
А тГодібгіі' н а р і к а н н я п о ч у є т е Гія, Ш в а й ц а р і я т а і н ш і , — і п о
' ' V. " в х о р і л ю б л ю п о м а г а т и і ц і к а в - ц е р к в у і л ю б и т ь з а й т и д о неї, м и х т а к и п о п і в , , а л е т е ж - і п і д і г

с л и в е , чи не у к о ж д і й . у к р а ї н с ь -
кій п в р о х ї ї в А м е р и ц і .
Vox Г.ОГЛ.ІП Г о л о с н а р о д а . L
ЛІЮСЯ . д - б и т Ь г р о м а д с ь к е ж и т т я , л ю - т о ї н а ш и м и Ю р і я м и В д о б р і й п
М о ж е бути, щ о проф. Нітш
с п р а в а м и ц е р к в и і ч у ю ,б о л ю б и т ь ' ц е р к о в н и й с п і в , л ю - ВПЛИВОМ' д і й с н о ї н а у к и , з д о б у І с в і т о в і й в і й н і в з а г - а л і в с і е в р о - і й о г о а д г е р е н т и ш у к а т и м у т ь
І
;

ейські політики,: публіцнети,' щ е я к и х с ь н а т я г а н и х аргумен-


0 м е и і ц е р к в а п о т р і б н а 0

Правда'- т у т з а р а з не о д и н
Р а з о м з о б н и ж е н н є м т а о х о л о - ' н а к я н е е л я м п о л и з о м ; не с л у б и т а н а у к у . . . Н а ' ж а л ь — н а у к и а м е р и к а н с ь к і й п ѓ ќ о л і , в т о в а р и у ч е н і , а к а д е м і ї і т ^ д . а в а ю т ь т і в , а б о п е р е к р у ч у в а н и х ф а к т і в ,
із „ д у х о в н и х о т ц і в " с к а ж е : „ Н а - т Ц ь к и н а з в у „ У к р а ї й ц і " і тіль- а л е х т о х о ч е конче д о к а з а т и .
джеш^єм заінтерссовання нг-``Щ с в я щ е н и к о в и І н е в в а ж а ю із п р о п о в і д и й с в я щ е н и к а в і н н е с т в і т а у р о з у м н и х книжках
uii п е р е с е л е н ц і . в А м е р и ц і в т р а -
;
ших м а с ц е р к в о ю і попами, д о - ' й о т о з а с в о г о пана, якому виносить — і звідтіля
ти.ти вїрЧ в ц е р к в у п і д в п л и в о м х о д и ц е р к о в н и х с л у г с т а л и м а - ' . б а р у к и л и з а т и й п о к л о н и б и ѓ р о в а и н є , п с в д о в о л е н н є , к р и т и -
Tpe-j розча- газетах. ки;іі у ж и в а ю т ь , д о к а з о м ч о г о е і і ц о б і л е
- чорне, з тим всяка
не тільки книжки і часопііхи,
(Кінець буде). дискусія виключена
В е л і п ^ і В а й н и та . російського а л е т а к о ж Мапи, а т л я с и , с л о в ;
:
л і т и , . я в п а р і з ц и м и д а л о с я за- т и . В м е н е Т о й с в я щ е н и к д о б - Микола Вовкунець.
б о л ь ш е в и з м у . Я к ' б и і ге ц е , н а ш ннкн, т о щ о ;
о б с е р в у в а т и ц і к а в е явище, я к р и й , щ о п о с т у п а є після слів
і г а р ^ т в ^ а в с я б дальше, цер- 4. л ь о ґ і ч н и х : коли виво'ди
т о ікіціі ' п о п и п е р е к и д а ю т ь с я Х р и с т а . М и зіиємо йобрй; я к и й
к о в і `свя'щеників т а у с е б у л о
би пр 'старому".
п р е с п о к і й н о на н о в е поле фі- в е л и к и й м о р а л ь н и й в п л и в мали Ч И Т А Й Т Е У К Р А Ї Н С Ь К І К Н И Ж К И І Г А З Е Т И Б О Уі ткррЬафї .н цНі ві т сше аб т от о вр скьаоюгтоь сўяк р ва сї ні х- ! Чи ти дійсно, Марійко, НС
ігансової сцскуляцҐѓ ь б е р у т ь с я п р о п о в і д и Х р и с т а на т и х л ю - зазнала щ е нещасливої лю-
Т а ^ т у т з а р а з і и і д н о с ч т ь с я Ч и м - р і і з ' т о б і л ь ш о т в с р т о д о у - І д и й . ` які й о г о с л у х а л и , і мн п и - ! Ч А С Т Е Ч И Т А Н Н Є В Е Д Е Д О П Р О С В І Т И . А П Р О С В І Т А ського народу, т о як погодити б о в и ?
г о л о с и : „ П р а в д а в а ш а ; в п л и в у с я к о г о р о д а б и з н е с і в , п о ч а в ш и ( т а е м о с я , я к и й м о р а л ь н и й вплив{'
—С Е СИЛА, П И Ш І Т Ь П О Н А Й Н О В І Й Ш И И Ц І Н Н И К
ї х з. ф а к т о м , щ о з а З б р у ч е м ^
Н і , д і й с н о пі, С т е п а н е , в і р
В е л и ^ І Д І О Р И І Т О . і ю в н х кличів у к р а ї н с ь к а д е р ж а в а . Кол`иж в о -
мені. Т и м о я п е р ш а л ю б о в , vci
ВІД т о р г о . в л і л о т а м и а с к і н ч и в - { б у д с м а т и „ т а к е " п о с т у й о в а н н е ) Н Н И Ж О К . н и т е р и а ю т ь с я Українців тільки
инші були щасливі.
Ч.І81 СВОБОДА, С У Б О Т А , б-ro С Е Р П Н Я , 1927, НВІГГЄ"'СГ-И"і.

тах не б у л о к р а с н о м о в н и х д е в і зоруженимй робітниками у


ГОЛОСИ ЧИТАЧІВ зів,
девіз:
а у цілім війску б у в оден
за волю рідного краю.
синдикаті. r

Коли я вернув із Чія-Шеон у


І так ішли вони проти лукавих
шотляндськии ГЕРОЙ. Гаггкоу, п о б а ч и в н а ' м у р а х в е л и -
панів. Роберт провадив їх д о
кі п л я к а т и з н а п и с о м : ..
Наша славна письменниця, бою. В нещасну годину ш о т
Леся Українка, переложггла з ляндський народ кував- с в о ю „Банкові робітники, треба
пютлянської м о в и н а у к р а ї н с ь -. ( з б р о ю . У п е р ш о м у б о ю р о з б и з д е р ж а т и п р а ц ю " . ' На дверях
банків вивішені такі.домагання
КУ п р е ч у д н у п о е м у , п р о ш о т. (-т о його війско. Б о г а т о лягло
банковців: . . .
ляндського борця, Р о б е р т а11 г о л о в о ю ; у д р у г о м у б о ю н е д о
І і р ю с а , я к и й не х о т і в піддатися тяжка, знов шотландське З б і л ь ш е н н я і зрівггаИия п л а -
англійському королеви, що т о д іі ( в і й с к о р о з б и т е ; у д а р и л и в т р е тень, ч о т и р о м і с я ч н а ' 'цлдтіія
був з а в о ю в а в ШОТЛАНДІЮ, - знов поле вкрите кругом відправленим урядовцям; 40
віть т о д і , коли ш о т л я н д с ь к а11 Ш О Т Л А Н Д С Ь К И М в і й с к о . м . д н і в в і д п у с т к и у р о ц і , гге`числя-
шляхта добровільно піддалась Широкі лани шість разів бу чи д н і в з у ж и т и х н а п о д о р о ж і
к о р о л е в і ѓ . С л а в н и й б о р е ц ь і o - І.тиj к р о в ю политі. ІІІѓсть разів виплата коштів переиесеціія;
боронсць рідного к р а ю , ' ' Р"о - ‚ п р о л у н а в п о Ш о т л я и д і ї к р и к 2 0 0 д о л я р і в гга в и п а д о к с м е р т и
бсрт, к и н у в з а л і з н у р у к а в и ц ю ' Ш О Т Л А Н Д Ц І р о з б и т і . О д н а к ні або о д р у ж і н н я о д н о г о з членів
під н о г и к о р о л е в и на з н а к п і м - j з б р о ї ні с в о ї х х о р у г о в н е з л о - родини занятого в банку; всі
ѓти, і сам п о л е т і в о р л я н и м л е - ‚ ' ж и л и в о н и д о н і г к о р о л е в і . Н е з а н я т і в б а н к у мусяі`ь `носити
гом п о ШОТЛАНДІ'Ї та в и к л и к у - ( с т а л о с е л я н с ь к и х сил, щ о б и б о - однострій д-ра Сун-Ят-Сена, я-
пав с е л я н с ь к і п о в с т а н н я . Ш ї с т ь ) Р О н и т н в о л і р і д н о ї к р а ї н и ! О д - кий к у п и т ь і про я к и й б у д е ста-
разів викликував повстання п о л я г л и , д р у г і п і ш л и поле р а т и с я у п р а в а б а н к у , і яВГвІі 'В'і';
шість разів п р о г р а в а в , аж за се-. о р а т и , о с т а в с я Р о б е р т б е з сла- П е р е д ко'ждим б а н к о м с т о ї т ь
мим разом виграв битву, п . ви та війска. Щ о ж має він те- на с т о р о ж і в і д д і л с о ю з у б а н к о -
Ливши на голову англійські вії пер п о ч а т и ? Чи має він, як ш о т - внх урядовців. Управителів
ска, та о с в о б о д н п Ш о т л а н д і ю ляндські панн к о р о л е в и з б р о ю банків повідомлено, що^будуть
від в о р о ж о ї навали. з л о ж и т и ? Ч и з і с т а т и с ь т у т на інтерновані в своїх мешканнях
ШОТЛАНДІЯ мала с в о г о Б р ю - п о б и т і й землі о с т а н о г о с о р о - щ о н і к о м у гге б у д е д о з в о л е н о
сл, а Україна мала с в о г о Б о г у - му ж д а т и ? Н і , красѓне не б а ч н - ю с и т и ї м х а р ч і , к о л и .не прий`-
иа. І б о г у й , як Р о б е р т Б р ю с , ки . ти т о г о і не чути, як Г И Н У Т И Б У - м у т ь д о м а і а н ь б а н к о в и х р о б і т-
иув ш а б л ю під ноги Х.мельниць . д е країна... ників.
кому підчас п е р е г о в о р і в з П о „ П р о щ а й м о я рідна к р а ї н о !
л я к а м и ; тільки щ о д о л я б у л а П р о с т и с в о м у б е з т а л а н н о м у сн -
ласкавіЃѓша для Р о б е р т а як д л я новіѓ!"
нашого Боѓўна. , На І Р Л Я Н Д С Ь К І М о с т р о в і , у бід-
Шотлпидська історія ї'ї і с т о - ' н о г о р и б а к а с п о ч и в а в Р о б е р т
РОЗВОДИ СЕРЕД АФРНКАН-'
рія України; цілком подібні д о Й о г о п о г л я д З У С Т Р І В павука,
СЬКИХ ПЛЕМЕН. II ЌІН'ШІ
себе, і тому п о ж а д а н и м , а н а - ' к о т р и й с н у в а в п а в у т и н н я . Л и -
ніті. святим о б о в я з к о м п о в и н н о п а р п о б а ч и в , як п р я л а с ь п о м а -
бути, щ о б и наша с у с п і л ь н і с т ь лу та нитка т о н к а , як павук
Природник Герман Нордеп
перснялась б а ж а н н я м и та кли-, с п у с к а в с я п о ній, щ о б її п р и ч і -
побувЕВ у г л и б и н і А ф р и к и с е -
чамп славного Р о б е р т а . Для-1 пити д о стіни. Щ о г о й д н е т ь с я ,
ред п л е м е н , д е щ е м а й ж е не бу-
того перечитаймо з у в а г о ю ' т о нитка п і р в еГТЬСЯ, т ь с я . і,І ві д о л и н у
ла нога чужинця. Перед згада-
-давні події, Про с { ў п а д е павук. Т Така к нѓ'іс
ш'ість разів П О З А Я К o.GS. С У Т Ь ЛІПШІЃ ним американським подорож-
іисьмсиниця. J о б р и в а в с я павук, і ш і с т ь разів
пиком був л и ш е природник
На в і л ь н у Ш о т л я н д і ю і ш о в ' іна с т е л ю в д и р а в с я , а ж за с с м н м Вісман і хіба який заблукаиий
ю к о р о л ь Е д в а р д . Л н г л і й - р а з о м причіпнії він павутин-
Світ п о с т у п а є . . . і л і п ш а цгггаретка мусіла прий- місіоиар а б о лікар. Свої приго-
: в о л о д а р з і б р а в с в о ї х лн-і'ня д о стіни. Т у т р а п т о м с к о ч и в тп. Вона прийшла! І О. G.! А як скоро розхоплю- ди описав Н о р д е н у книжці
царів, все горде й пишне пан- Р о б е р т н а . Н О Г И { у х о п и в с в о ю ють її курці. Вони дістали, з а чим гляділи. Цнга- „Стежками Кош'а". Він каже,
стио, щ о б п і д б и т и під с в о ю вла- І з б р о ю і гукнув: „ Т а Н Є В Ж Є Ж ретку медової г л а д к о с т н . . . б е з щипання в язик що ггавіть у т и х н е д о с т у п н и х
ду в і л ь н и й Ш О Т Л А Н Д С Ь К И Й н а - І т а к и л и ц а р має м е н ш е внтрева- і без одного к а ш л ю в цілому вагоні. територіях приходить доволі
Виріб P. Lorill.rd СІ
рід. П о всій Ш о т л я и д і ї йде го- і л о с т н ніж п а в у к ? " часто д о розводів. Норден брав
О й не сокіл злетів з гори ні Основ. 17(50.
лосігою л у н о ю клич.: „ Д о з б р у ї у ч а с т ь у ріжних „ п а л я в е р а У " а-

G O L D
браття: о с ь іде к о р о л ь в і й н о ю , д о л и н у , але т о прилетів юнак
гей милі б р а т т я , чи у вас м а л о Р о б е р т в рідну країну, в остан-
ясної з б р о ї , х и б а в ш о т л я н д с ь - і ній р а з с к л и к а в він ш о т л я н д - л . в .
OLD
- ( л а с і , ќ р і п к о д о д о л і в к и ! і Іанч-
б о судових р о з п р а в а х , па яких
ж а ю ч и на й о г о п о б і д и , п р о г о - ' в і д б у в а л и с я р о з в о д и
л о ш е н о з р а д н и к о м п р а ц ю ю ч е - . т у б і ѓ л ь ц і в . Р а з б а ч и в вігг
подруж

кій стороні вже лицарів не ста- ськіпі л ю д д о з б р о ї , к а ж у ч и :


ло! Л и ц а р с т в о йде, з е м л я г у д е . „ В с і з а в о л ю з г и н у т и М И кля- Я ВІДНОВЛЯЮ МОЄ МЕШКАННЯ ЖАДНОГО КАШЛЮ В ЦІЛОМУ ВАГОНІ.
. ' х а м и ! .Мусіли м и б і д н е н ь к у
і грудом відривати терпентинрі
го л ю д у . Н а однім плякаті на-1 с т о л і н а ч а л ь н и к а о к р у г у Л ю -
мальований Ч а н г - К а і - Ш е к , я к і і ю а б у р ґ ( в б е л ь г і й с ь к о м у К о и -
зпїшлнсь в о р о ж і . дави... г у к а - лись, а д е ж п р и с я г а н а ш а ?
І а т о щ е ІІЙНІ с т о я л а ґ ж кори-і стоїть н е р і ш у ч о перед д в о м а ' ѓ о ) ріжні „ в а р т і с н і " п р е д м е т и :
ють люто вояки, і — р ж у т ь коні Х т о волі щ е не цідцу равсн, Н а ш е мешкпіін - м і . В О І при.н РИЛ дорі! І дверми, не з н а є , - к о т р и м и й т и . J п а р у ш л и й о к в і д ш т а н і в , к і л ь к а
воронії, в о ю ю т ь день, в о ю ю т ь нехай іде д о б о ю ; х т о па.мятає з н о в у відновити ( с к а з а л а і ` любови, і, вдарили Я в в і ч л и в о к л а н я ю ч и с і Зїгоза о д н и х дверей н а ї ж и л и с ь ' м і д я н и х монет, кілька штук
два, на третій, о г о р е , Шотляггд-f п р о славу і честь, д о з б р о ї зі ж і н к а ! ) . А л е як иаляр і 'об драбину драои пе`реѓ м о ї м п а н я м — у т і к д о н о в о в . и багнетіѓ, а з з а д р у г и х в и л и с к у - т к а н и н и , „ м а д і б а " і т. д . Н а п и -
ці крикнули, б і д а , к о р о л ь Г.д- м н о ю ! " щив ч о л о і вдумчиво о б ч и с л я в в у л а с я , а ведро падаючи обіляй-1 }біллі а п е т о в а н о ї к і м н а т и . Т у т — о ю т ь с я кинджали. Ц а і н ш і м п л я - тг.ння щ о ц е т а к е , в і д п о в і в й о `
пард нас п о б и в а є , ш о т л я н д с ь к е І в семѓѓи р а з , як у пер- собі а потім сќазан нам ЄВСНТУ-ІЛО мою д о р о г е н ь к у ж н ю ч к у -
ам с в о ї м пе х о т і в я в і р и т и
t)
каті з о б р а ж е н о , як Ч а н ґ - К а і - м у н а ч а л ь н и к с у д у , щ о ц і п р е д -
війско о п а д а є на с и л а х , лиц'ар- ш и й , з і б р а л и с ь ссляне д о б о ю І с т р у я м и невинно; о і д и м й ! А я м а й ж е ВСІ т а п с т и звисали з Шск і Чанг-Цо-Ліп стискають мети п р е д с т а в л я ю т ь суму куп-
ство з н е м а г а є , к о р о л ь зуптг- і в ц і м с е м і м б о ю П і о т л я н д ц і І "` А Л Ь
" А S
розпуЧЛИВО` - ќр`іпко д е р ж а в с я‚стін наче ж а л і б н і ф а н и . К о
один о д н о г о бліді з і с т р а х у - J на, я к у б а т ь к о м у с и т ь д а т и `чђ-
п р и й ш л і г а к а в СТЄЛІ. Т у т ІІ.ІСІВ Я, Я б і д
1
пивсь, т р у б к а з а б р е н і л а , зня-` п о б і л и л и А н г л і й ц і в , п р о г н а л и . у " " стали д р д е ` р ж а л и с я щ е на с т і н а х Щ е інший плякат з о б р а ж а є , я к ' л о в і к о в і , к о т р и й х о ч е р о з в е с т и 1

(
лась н а д в і й с к о м біла х о р у г о в , - ' в о р о ж е війско з рідної землі, І ) себе. пий д у р е н ь і т о т а к в и с о к о я к . т 0 1 1 к р І 1 Л І 1 0 1
іе з`і Китаєць, Я п о н е ц ь , А н а м і т , І н д і - І с я з й о г о д о ч к о ю . „ Я м д ю д у ж е
; ! М о р ш

Король ШОТЛАНДЦІВ г о д и т ь с я , ' Н с п р о п а в вільний д у х в ш о т Ми дамо віти. Д О Ѓ , ли д о с і . Щя-з4І#8?Щ: Ч`` ж у р б и т я ж к о ї ! (`єць і М у р и й — усі в н а р о д н і й б о г а т о д о д і л а з р о з в о д а м и " - —
на п е р е м н р я і к а ж е : „ Х о ч у при-ІЛЯНДСЬКІМ н а р о д і ; сталг "' с л а л а мені т а к и Ѓ , п о г а н и й п р о ќ - " „ .
ре ' Т с я, щ о т у т н о т і
п с р с
- д е р ж а т ь с я з а р у к и п і д ' с к а з а в вігі. — " „ В и д и в у в а л и с я
р с і О І і а и

йти д о з г о д и без війни, по б р а т - ю ш о т л я н д с ь к а с т о р о н ; . Навіть


М а л я р відійшов. , ЛІН V м о ї яси. ь и с о т и . Щ О Я - Ж І Н К О о л н п о ш а - п р а п о р а м и совітів і , с п і в а ю т ь . ' б и , к о л и б з н а л и , я к ч а с т о " . Ц і
М А Л А Р А Ц І Ю )

ньому з в и ч а ю , .хто з вас г о д и т ь - ік пізніше Ш о т л и н д ц і і Англії'ѓ- правду сказати з переляку і ц у в а л а мене иочесі м т и т у л о м
М о я д р у ж и н а шаліла: Що кілька кроків ч е р в о н и й р о з в о д и м о г л и б б у т и д о к а з о м
ся : м н о ю , т о й і м а є т к а м и і 'ці з є д н а л н с ь у спільну д е р ж а пустив гак і пірнув на доли, в " .
Т р о х и краски! Т р о х и тане ) И 0 Л У П а
п р а п о р . Т о знак, щ о у т і м б у - те, ш о навіть у найглибшій ( і а

людьми владатиме в с п о к о ю ; ' в у , т о А н г л і й ц і вчились у Ш о т - : а м у сере`дину між горшки з " ш в е ц ь пильнуй свого шсвст-
з! Т и х кілька годин р о б о т и диику міститься о д и н із ч и с л е н - А ф р и ц і п р о б у д ж у є т ь с я с а м о с -
люд п р о с т и й м а є п л а т и т и п о - ляпдців, як л ю б и т и в о л ю , честь ‚-расќами, які з а р а з г а р н е н ь к о _ мішаіїся!
славу. З а те і слава Р о б е р т о -
Такі г р о ш і ! Щ о за Б Е З С О Р О М в а а к р а в с ц т в
инх р о б і т н и ч и х к о м і т е т і в .
о І 1 е
т і й н е д у м а н н е т а щ о в ж е не р о -
датки й д е с я т и н и , а л и ц а р б у д е -еремііцалися. С и д і в - я наче, в ж е н і к о л и "не б у д у , в і д н о в л я -
ність!! Та як Б И ти не Б У Й т а к т ' Я відвідав о д н у м а л у д и с т и - б л я г ь с о б і н і ч о г о , з л а в и ь о г о
вільний в с в о ї й б а т ь к і в щ и н і , и. Вігг б у в б о р ц е м з а рідний М а р і й на з в а л и щ а х К а р т а г ш н . ? ! ! м о г о и е ш к а н н я !
луп...! И н ш і чоловіки Р О П г- : ' з в и ч а ю , який не знав, щ о т а к е
кожний л и ц а р м а є з к о р о л е м край, п о в н и м відваги в б о ю і М о я жінка в и г о л о с и л а мені , , лярню. П р н н я в м е н е п р е д с і д н н к
з а в з я т т я в п р а ц і ; він навчився ЛИТЬ т а к у р о б о т у с а м і і з а о щ а розвід. Предложеиня розводу
йти в п о х о д и , з а ц е б у д е м а т и р о бітничого с о ю з у тої робітні.
д ж у ю т і . г р о ш і ! А л е т - н - н ! - виходить усе від жінки, а Еона
ласку й н а г о р о д и . в м а л о г о п а в у к а вггтрсвалостн,
певно!! . . . п і ,
діє в и с и п а л а м е н і з т о р б и н и н а ГАНКОВ, ОСІДОК КАНТОНСЬКОЇ Він с к а з а в м е н і :
Має г в о г о б а т ь к а п р о т и с е б е ,
„Ло долу впали прапори, вігг з д о б у в с о б і велику славу,
Я з р о з у м і в , ш о т у т р о з х о юю с л а в н у Ѓ О Л О В У хромово- Н а с усіх є д в а ц я т ь т р и . З який, с а м о с о б о ю , не ре.ао 'ѓО-"'
весь ш о т л я н д с ь к и и , п а н с ь к и й j не вмре та не п о л я ж е та слава.
Д Н Т Ь С Я про м о ю честь! У ж е ра: Ж О В Т У краску! Д о ц и с у в а ч „ ї Ћ ї Парізієн-а"
т о г о о д и н п р е д с і д н и к , о д и н де- д и т ь с я д а т и н а з а д ц і н у іісупМа.
гурт в р а з к р и к н у в : З г о д а , х а й В о н а б у д е вічно ж и т и в пісні і Не з в а ж а ю ч и HQ Пі ріжні, ие- л е г а т і д в о х з о р у ж е н и х і ўні Т а к и й р о з в о д о в и й ` n p o i . e e в і д -
іушу п о б а ч и т и , чи я д і й с н о і прислав такий о п и с к и т а й с ь к о -
живе н а м к о р о л ь Е д в а р д . Ш о т р о з к а ж е п р о себе світовії.
:

СПОДІваНі пригоди, `кухня все- формованих стражників. Влас бувається в присутиости б о г а -


той вічний й о л ў и ! С м і л и в е р і - го 'міста Гаиков, т е п е р і ш н ь о г о
ляндське л и ц а р с т в о з д а л о с ь , а- Василь Гасій, гаНИ'ДО пятвох-дпііі`^(якин рс- о с і д к у кантопської влади. ник д и с т и л я р н і є К и т а є ц ь . Вігг зі т ь о х т у б и л ь ц і в . В о н и п р и н б -
Трентогг, Н . Д ж . шення с х в и л ю в а л о п о ГСрОЙСі
ле один з і с т а в с я , п р и з б р о ї м о - корд!) була `готова! ' н а м и п і д п и с а в у м о в у , гга о с н о в і с я т ь р і ж н і ч а р о д і й н і а м у л е т и ,
ки м о ї груди. П о д с р е д к а МОЇ Гаиков, т о місто банків, мі-
лодий лицар — Р о б е р т о м звав-
с о р о ч к и заскреготіла виразі Т е п е р п р и й ш л а 'черга на кїм- НІСТЕРСТВ і Сільських хат. Від- я к о ї ніодного робітника не як п р и м і р о м к о з я ч і р о г и , х в о с -
ся. к о р о л е в і , в і н г л я д і в в л и ц е ,
з одушевлеиия! Жінка прав;; н а т у . с`теля пішла ще яко-тако. Д А Л Е Н Е одну годину х о д у від в і л ь н о в і д п р а в и т и ні п р и н я т и т и л е о п а р д і в , с т а т ў и к и б о ж к і в
з д і й м и в м о в б л и с к а в и ц ю , і ки- до роботи без згоди нашого
иув ворогам під йоги залізну
МІІІНГИ ВІДДІЛІВ УН

. ВЮЗАказала. Т ь ф у ! Т р о х и т а п е т і в н Тапсти
С П О Л О В І Л И . Н у м о д о ді- ве`ликого ПРОМИСЛОВСЛ`О перед-J т. п., щ о б и т и м в п л и н у т и н а
клеї`ти! Т р о х и намастити н е п ла! Я намастив клеє`м і налін- містя Чія-Шеби. Коли п р о х о д и - j с о ю з у . С о ю з ` і м е н у є н а с т а в н и к а р о з в і д . - Ч о л о в і к не х о ч е в и д а т и
рукавицю"... і ш е ф а р о б і т н и к і в , я к і гге с м і -
РОЧЕСТЕР, Н. И. Тов. Запороже лем! Ц е ж д р і б н и ч к а ! ЛЮвав із одушеплснням. А ж чу- те вулицями, крич; ж і н к и . „ Я к у п и в її, в о н а е м о -
м и

Поїхав Роберт по шотлянд- (ють приймати ніяких поручень


ч. від. 367. повідомляє, т о мѓі Я з а р а з у з я в с я з а п о п а д л и в о Д О ЯК І Ш Л О гарно! Під вечір я д і т и : є ю в л а с н і с т ю " — к а ж е він. Прн-
с ь к і й з е м л і , в и к л и к а в н а р о д н е відбудеться о ѓод. 7.30 вечером в ід у п р а в и т е л я . Д н е в н у плату сутні п і д д е р ж у ю т ь й о г о і п о д а -
второк. дня 9. серпня, в гали плр( за д і л о ! К у п и в П е н з е л ь , К Р А С К У , скінчив. 1 Іе`вискпзапа гордість Вражий Ч У Ж И Н Е Ц Ь ! Bp; п і д в и с ш е н о в д в о є .
повстання. Гонців р о з і с л а в він іій( 303 Hudson А - - Робітники ю т ь д о б р і р а д и : „ Х а й в і н л ише
„ , обовязкчУі клей, Л а п е т н . П о т і м надягнўи з н і м а л а МОЇ груди. Т е п е р іще жий ч у ж и н е ц ь !
по всій с т о р о н і , с к л и к а т и селян І мусять діставати щ е б о г а т о в и б є її д о б р е , т о в ж е в о н а л н -
е кождоѓо єна явитись на мітінг. Не
1
с т а р у жінчину ‚ н і ч н у с о р о ч к у вичистити долиѓ'ќў в сінях! Ч е - і Всі вулиці прибрані ріжннміі б і л ь ш е і п о т р і б н і г р о ш і н а м я -
на з і б р а н н я . К о л и н а ш и р о к і й явившийся ієн заплатить кару 25 ц. ш и т ь с я п р и н ь о м у . В о н а н а ле-
предс: М. Антонів, секр. з а м і с ц ь м а л я р с ь к о г о халата і р е з ніч м о ж е в и с о х н у т и . Я ЗА- П Р И К Р А С А М И і ЛЯМПІРНАМИ
долині з і б р а л и с ь тисячні маси, В. Пукіні со, ярйну і п р и п р а в у ( к о р і н н я ) . ж н т ь д о н ь о г о " . А л е жінка зви-
д о праці. м і ш а в ч у д о в и й брунатшп"г п о - честі, п о б і л к а н т о н с ь к о г о вії
Роберт в и й ш о в п е р е д н а р і д т а - У ч а й н о в п е р т о с т о ї т ь п р и с в о їм,
Н а с а м п е р е д о п о р о ж н н л н м и кост. І давай 'мУстнтй! В ж е все ська. В Чія-Шсон є тисячі таких
с к а з а в : „ШОТЛАНДЦІ в ч и н и л а с ь П О З І Р ! NEWARK, N, J, П О З І Р ! к у х н к г . Ц е п і ш л о с к о р о . Л и ш е с п а л о , я к ' я ' д о м а с т и в с я аж д о І Ч а н г - К а і - Ш е к а , ґенералісім) с о ю з і в . У с я к и й з н и х з а с т у п л е б о р о н и т ь с в о г о п р а ч а . „ Р о б і т ь
зрада, н е м а в н а с л и ц а р с т в а , н с - з і м н о ю щ о х о ч е т е " — с к а з а ла
КОМІТЕТ УКРАЇНСЬКОГО п р н п е р е с у в а н н ю п е р е в е р н у л а - спальні і теііер і с о б і змуче'- са кантонського війська, не зв; ний д в о м а д е л е г а т а м и і д в о м а
ма в н а с п а н і в — в о н и .вже а н - одна така муринка, щ о хотіла
НАРОДНОГО ДОМУ ся ш а ф а з п о с у д о ю . Ллє, крім ний, паче побитиіі п'оклався
г л і й с ь к і п і д д а н і , та є щ е в к р а ї н і р о з в е с т и с я — а я н е в е р н у с я д о
ЎСТРОЮЄ — тарілок і горняток, майже до ліжка.'
Ш О Т Л А Н Д С Ь К И Й н а р і д , нс з в и к в і н нього. Він м а є з а б о г а т о жінок
н і щ о не з б и л о с я , б о ш а ф а впа- Р а н о я негайіТо п р о б у д и в с я ! П О З І Р ! Н Ю ЙОРК 1ОКОЛІ)ДВІ П О З І Р ! і б є м е н е б а т о г о м " . Ч и с л о р'оз-
носити кайдани, п о в с т а н ь м о тс-
л а н а д о в о л і м я г к с місце: н а На к о р и д о р і кричить х т о с ь :
п е р в с і , ик о д е н з а с п і л ь н е ,
б р а т с ь к е діло. Р о з к у й м о на
ВЕЛИКИЙ ПІКНІК м о ю жінку. С и н я краска ґудзів, „ Р я т у й т е ! Ряту'йтеЃ' С п о л о т н і -
лий кинувся я 'до дверей.
З А Х О Д О М С І Ч И Й І УКР. ПАРОХІЇ СВ. В О Л О Д И М И Р А
відбудеться
водових причин у глибині А ф -
р и к и не е, щ о п р а в д а , т а к е в е л и -
з б р о ю плуги! Щ о м а є м о о р а т и , І С У Б О Т У , 6 . С Е Р П Н Я 1 9 2 7 Р . які в о н а н а б и л а с о б і , щ е збі
ке як у к у л ь т у р н и х н а р о д і в , але
коли ггаше п о л е н е в і л ь н е ! " Т у т ш а ' д а к р а с у її я с н о г о в о л о с я . С т о ї т ь м о я т е щ а в н і ч н о м у о - В Н Е Д І Л Ю , Д Н Я 1 4 - Г О С Е Р П Н Я 1 9 2 7 Р О К У всетаки п о д а ю т ь ріжні причи-
В СЛОВАЦЬКІЙ ГАЛИ: — Вкінці кухня була порожна.'дязі, причепилась до свіжо
всі з а ш у м і л и м о в м о р с ь к і х в и л і , ниі Т а к п р и м і р о м О д н а м о л о д а

ВЕЛИЧАВИЙ ПІКНІК
„ Т Н Е SLOVAK GYMNASTICAL Т о ж д о д і л а ! Н а с а м п е р е д т р е б а ' п о м а л ь о в а н о ї д о ' л і в к и , в и м а х у є
ходімо, здобудемо волю, а б о FALCONY ASS'N, ж і н к а б а ж а л а р о з в е с т и с я зі сво-
н а ш і б у й н і г о л о в и с к л а д е м о н а MORRIS AVENUE, NEWARK, N. J . п о б і л и т и с т е л ю ! Я з а м і ' ш а в к р а - р у к а м и н а ч е п о л і с м е н , щ о к с р - їм ч о л о в і к о м т о м у , ѓДо в і н ї в
В N E W B E L V E D E R E P A R K , NORTH BEACH, L. I , N. Y.
н а ш о м у п о л і . І там н а ш и р о к і й Галя велика ПОМІЖ Springfield і I S Ave. с к у . П о т і м в і д в а ж н о в и л і з і з м у є в у л и ч н и м р у х о м , і не м о ж е мясо звірят, яке було „табу"
долині, МІЖ г о р а м и станули сс- П о ч а т о к о г о д . 4ій п о п о л . ведром на драбину, Л е д в и я ні к р о к о м д а л ь ш е п о с т у п и т и с я ! П о ч а т о к b ѓ о д . ІО-ій р а н о . ' Вступ 50 центів.j s

В с т у п в і д о с о б и 50. ц е н т і в . найшовся вгорі, з а р а з с т а л о Г а н ь б и т ь , ме'тає`' м е н і ' о д н о з в і - Г р о м а д я н и ! Л ў ч а є т ь с я о д н а з и а й к р а с ш и х н а г о д з а б а в и - 1 ( с в я т и м ) д л я и п л е м е н и . „Як


л я н е т а б о р т ч , п а л и л и б а г а т т я ці-
х о д и т и х о д о р о м : д р а б н - ря зі ‚^зоольогічного саду`' з а т н с ь в т о в а р и с т в і своїх з н а й о м и х і відітхнути с в і ж и м в о з д у х о м м о ж у б у т и ж і н к о ю чркотка,'Я'
лу ніч,-ясну з б р о ю к у в а л и ; р а н Проситься всі Товариства, Братства, в с е
та н а л ю б у в а т и с ь ріжнородними з а б а в а м и , я к Січовими cniea-ji-ий їсть м я с о д ж у н ґ л е в о г о к Ь -
к о м у з б р о е н е в і й с к о б у л о г о в о Сестрннтва і всіх українських {`рома- н а , к у х н я і я с а м ! М і й Б о - д р у г и м н а г о л о в у т а ' г р о з и т ь j
дян і Громадянок, старших і молод- мн. українськими народгіими т а н ц я м и ( к о л о м и й к а аркан і др.) ла ' — ж а л і л а с я в о н а р а а - у р а з , 1

в е ; к о м у з а б р а к л о з б р о ї , T O M V J ДОХЇДГЯКНЙ З НІКНІКУ. р участи. відваги, видіднченням!,А^ЛСПІ?чуваючо


Ж е ! ! Н е т а т я ч и
шнх, до як буді найчнслеинійшої Ьзвяже( " Р
п е - з а б р а к л о к о С и , с о к и р и , т а в ЗАГАДКУ, ЧН Ви ХОЧЕТЕ МАТІЇ СВІЙ вла- с т а р а в с я я ухопити г а к а ( щ о б и н е внДідичггла м е н е ) т о ж Н е т р а т ь т е ч а с у н а д р о з д у м у в а н н є м а с п і ш і т ь 1 4 - г о с е р п н я ' а з її с л і в п р о б и в а л а с я в і д р а з а
1

грудях завзятої відваги. НИЙ Укражськнй Народний Д і м _ - в ( с т е л і , н а я к о м у к о л и с ь в и с і л а к а ж у : „ Т а п р о с т о в и л і з ь л и ш е з всі я к . о д и н , а п е в н о б у д е т е в д о в о л е н і , д о ч о г о к о м і т е т д о к л а - д у ш і , я к і й о б и д ж е н о н а й б і л ь ш і


в

Нюарку. л я м п а , т а к л и к а в ж і н к у н а по- черевиків!" Вона пбслтзкала д а є всіх с в о ї х з у с и л ь . .81,6-7 п с в я т о щ і


На простих селянських щ и
к
ЗА КОМІТЕТ:
Дрібний прнмір англійського У школі.
гумору. ,

д
е
щоп
р
оГО
Л
ОС І вимовіу,
— Хто сотворив світ?

НАЙБІЛЬША
- Трибунал у ЦІефілд розгля-
— Бог. Всі с т а р а ю т ь с я о м и н а т и л ю -
д а в справу Д ж е к а Тірнея, обви-
— А тебе хто сотворив? дей з неприємним, крикливим
нувачеио'го з а н а м а г а н е само-

конкурс.
- - Т а к о ж Бог, а л е маленько- голосом. „Крикливу б а б у " чути
вбивство, щ о англійське зако-
го; р е ш т у я вже сам виріс!
нодавство вважає злочином сто метрів, а поправді вона

КНИГАРНЯ Суддя ' картаючи десперата Не к р и ч и т ь , г о в о р и т ь т а к и м в е -


с п и т а в й о г о , чи м а є щ о с ь н а о рсскливим голосом. Самосо-
Авто потрутило прохожого.
правдання с в о г о вчинку. „ П р и - бою годі вимагати, і ц о б и к о ж -
В і н у п а в і п о ч у в на с о б і щось
дий м а в чарівний голос. Т а ко-

S
eret
зиаюсй д овини— відповів Tip-
м о к р о г о , але як переконався,
ней — але иозволяю собі заз-і жен може богато зробити для Паоохія са. Кирила і Методія в Бер-
щ о то кров, каже: „Ну, слава ПОШУКУЮ Василя Гарасимовича

В АМЕРИЦІ
иачити важну злагіднюючу о б - свого голосу, щ о б и в і н б у в nhtv. Па., пошукує дяко-учігтсля. вц.
Богу!" А я вже думав, щ о з б и - евля
:ппі:.Руданві; би про неї
Га-т. Хто проваджений
існнт ДЯКІВСЬКИЙ
п р и є м н і ш и й д л я т и х , і з к и м м и знав, або вис сам. прощу зіолосіши
с т а в и н у : т о г о діѓя падав
ний д о щ і я в е р н у в с я д о
здив-
дому
лася ф л я ш к а з горівкою, яку
г о в о р и м о . М и н і к о г о н е п о в н н - лн,
наука співу хоральної о, діючої шк -
до P E T E R 3 0 Ohio
.представлення і концепти. Платня
ZbHNKA,
я мав укриту за сорочкою. (після умові,. Парохію можна обняти
промоклий, д о нитки, т о м у я ні в р а ж а т и н е м и л о н а ш и м
ісейчас. Голоснтись письменно на а-
л о с о м : в і н п о в и н е н б у т и т и х и й , Дресу:
П О Ш У К У Ю Г Р И Ц Я Ш В А Г ОI77-SJ
ЛЯКА`

МсКе, Roc,k.P..
повісився,! щ о б и зовсім висох-

В 0 Б О Д И"
зглядгго голосний, відповідно села Стрептова
JOHN і DU8IL,
АНДРІЯ ПАНАСЮ-
нути. Кдємаисо і Пуанкаре ворогу- А21
9
2 з села
Se. Нагірці.
ву llb^wkk. X
Галичина. o
t P.. би
до ` обставин і д о місця. На
вали зі с о б о ю вже здавна і те- них знав, або вони самі, прошу дѓ...
ж а л ь , ц е й , х т о з в и ч а й н о г о в о - лосіѓѓйся до: їх і
пер в о р о г у ю т ь . Клємансо ска-
Д о с л а в н о г о б е р л і н с ь к о г о лі- р и т ь з а г о л о с н о , не з н а є ц ь о г о PETER ZMJNKA,
зав недавно: „Природа створи-
каря-дерматольога Лясара ( щ о з о в с і м . А т о д у ж е л е г к о с т в е р ЗО Ohio S t r - . t , MdC-.ee Rock., p . .
ла дві непотрібні річи: людську
п о м е р т о м у яких 20 літ) прий- дити. Але він п о т р е б у є лише
сліпу к и ш к у і Пуаиќаре". Коли ПО ПРИЧИНА смерти сінта прода-
ш о в б у в раз чоловік, щ о незду попробувати говорити таким ть'двоє людий добру'фарму 85 аќ-

УКРНАС
ЇЬКОГО'народног союзл.
с к а з а л и це П у а н к а р е , він в і д п о
83 GRAND STREET. JERSEV СІТУ. Њк., ж а в на в и п а д а н н я в о л о с с я . Л я -
сар оглянув його, написав ре-
вів так: „Пана Клємансо спра-
„кімнатним" голосом десь
рів, стейтова дорогя, сельські штори,
п і д школа лри фармі, дім Ю кімнат, СНИ
г о л и м н е б о м , н а п о л і д о к о г о с ь , синки, виходок. Ванна, телефон, во.і.І
ведливо називають батьком тепла і зимна, форнсс, мсблТ. мноі,.
цеПту т а к а з а в п р и х о д и т и що х т о в і д н ь о г о є д о в о л і д а л е к о овочевих дерев, весь збір, 12 коров.
Вартість І і Вартість
побіди, але він о б х о д и в с я зі

V
.'
V.V
.V
.W
V
. '
.
- V
.
- чотири тижні. На своє здивування п е р е к о н а 2 коні, 700 курнй, місячний прихід
своєю дитиною так ганебно, $350. Ціна $7,500, готівкою $.3.000. Про-
— А л е ж т о н е м о ж л и в е , я ме- є т ь с я , щ о т а м т о й з р о з у м і є й о - шу г о л с к : и а д . с і ^ д о ^ . н ^ ^
щ о дитина зовсім підупала иа інщ

Книгарні І ш к а ю у Брссляві
пацієнт.
— відповів
силах".
кімнатний" голос — отже
такий голос є для замкненого
252, Ver.aille., Conn.

І
— Ну, т о з р о б и м о ось так: простору з а голосний і може

$18.612751 Б у д е т е п р и с и л а т и мені п о к і л ь - Н і м е ц ь к и й п о с т Ґ е л є р т 'мерз д е н е р в у в а т и слухачів. Треба

1
5
2
6
—и1 4в Rom
ка в о л о с к і в , а я д а л ь ш е з а п и с у - так д у ж е н а с т а р і л і т а , щ о в с е о т ж е л и ш е т р о х и е н е р г і ї і г о в о -

ф р
ам
ватиму щ о потрібно — с к а з а в мусіло бути сильно напалено в рити в найближчі дні нарочно
І лікар. ного кімнаті. Р а з весною відві- т и х о — а п о б а ч и м о , щ о слуха-
I т а к і ш л о дов'ший час. Паці- Tel. Norrieh.
дав Гелєрта молодий с т у д е н т , чі р р з у м і г о т ь н а с т а к с а м о д о б -
- єнт присилав по кілька волос`
а я к п о б а ч и в , . щ о поет п р а ц ю є рс, я к тоді, коли м и г о в о р и л и

ПИШ Т
ЬІП ОН АИН
Й
ОШ
ВІИ ЙК АТА
Л ЂОГК НИЖО
КК Н И
Г
АР
Н
ІСВ
О
Б
ОД
И
ків, а Л я с а р в и с и л а в й о м у р е -
в горячо напаленій кімнаті, д о них г о л о с н о
цепту. Н а р е ш т і о д н о г о дня Л я - їх. Р і д к о коли
сказав:
^ cap одержав листа з т а к о ю до- Я Маю до 10 добрих фарм на про-
' — А л е ж т о у в а с г о р я ч о н а ч е х т о с ь г о в о р и в так т и х о , аби
даж, коло міста, від 12 до 250 акрів, і

СтЛ
ВІЦЕ ДеОчиН таА
єШИ ХйП О КУеПЦ
В
Ізнає.
і пискою: „Залучаю чотири мої
в п е к а р с ь к і й печі! й о г о х т о с ь не р о з у м і в . А х т о інвентарем, і обсаджені. Голоситися
волоски. Т о в ж е останні".
І Книгарні — Щ и р а правда, — відповів дійсно говорить занадто тихо,
або їхати д о :
.. JOHN LAWRUK,
, 179-82

Х о бліьш то б
лі
ь ш
Ґ е л є р т — я т у т печу мій х л і б ! ш е п о ч е , т о й в ж е п е р е к о н а є т ь - 3 0 6 S. M-dUon St., Roa,e, N. Y.
Добра відповідь. с я , щ о так не я л о с ь і с т а р а т и с я - НА П Р О Д А Ж ФАРМА
М о л о д и й а д в о к а т на перші м с н а п р а в и т и с в о ю д евни емроввуув. а л и . _ 3 2 , _ .а т , , , я , м 7 к і ш , а т , д о 6 р , м в у д 0

оfivnae
уває, ш
щ оо об и
и і ` '
машинерія, збір. 800 иурий,
розправі промовляв так довго Шерідеи, славний аиглінсь Т а не л и ш е з а д л я і н ш и х п о - м н н я в с я

$18.612.75
2 корови, близько камінної до-

НІТЕРЕС:
Се вже нсоспорпмий факт, що народи, які сьогодня стоягь висше культурно, завдячують се просвіті, н у д н о , щ о п р е д с і д н и к с у д у не І к й й д р а м а т у р г і д е р ж а в н и й в и н н і м и з в а ж а т и н а н а ш г о л о с , роги, 60 миль з Ню Иорку. Ціна $5,500,
- І читанню книжок. Вони не жаліли гроша на піддержана своєї літератури, не жаліли часу на читанка
шнжок, не дивились обоятио на просвітні потреби. Не диво' отже, д о й піднеслись висше від инших на-
міг видержати і п о ч а в засипля-J м у ж ( 1 7 5 1 — 1 8 1 6 ) , ие х о т і в р а з а л с і з а д л я нас с а м и х . П о п е р ш е готівкою $2.500. Голоснтись до: -Н'
тн. З а п р и м і т и в це а д в о к а т і пе- іти на п р о х і д із о д н о ю с т а р о ю м и ш к о д и м о н а ш о м у г о л о с о в і , DANIEL F. BOTTA,
`одів. — Нам треба паиятати се, що й вони колись стояли ж и ш е , тому перед нами так само о творена
дорога до більшого поступу як у них. До сього не запізно. Одначе сього ии потребуємо зараз, а не ко- R. D. 2 , Box 89, Fieminfton, N. J .
рсрвав промову. Найближчий панною, а боронився тим, щ о коли г о в о р и м о за голосно. Т а к
дись. На світі красше стане, еслн народи будуть менше більше однаково стояти культурно і просвітно, .ВИГІДНИЙ
бо тоді один буде мусів другого рівно трактувати. Читайте отже книжки І то читайте найбільшо, а бу- суддя штовхнув злегка предсід-j
на дворі непогода. Пізніше само, коли говоримо занадто
іучмііль перед Вами. ннка. Предсідник п р о б у д и в с я стрінув Шсрідеи ц ю д а м у т и х о . Т о д і т р а т и м о на п о в а з і

виразно всі титули .ського


Я З Асвідомість.
В К А З І В К И Д Л ДЕ М О В Л Я Ю Ч И ХПРОСВІТА
книжок, Народного Союза повити!
які йому подоохтись
— КОЖДИЙ
К Н И Ж К И : постояиність
памятати
І обчислити
-
при купні
загальну
Т А М С книжки
замовляючий ИЛАІ
книжок, за
належитість
п
що ќніѓжки. Гроші на- нс д у ж е т р в д о в о л е н и й . З л о б в о н а к а ж е : і н ш и х л ю д е й . Б у в а л и н а в і т ь ви-
Чищення і фзрбоваішя убрані, і т п.
лежнть посилати через іеться в їх організації,
почтоьпй себто омоні-ордер.
або експресовИй руках самих членівнатаС чденкннь
Книжок 1
О . D. не виснлаеться. Адре- ний а д в о к а т з а п р и м і т и в ; „ Д у - — Ну, пане Шерідсн, в ж е т а падќи, щ о дехто в т р а т и в с т а - на ЯК41-ійХОЧЕТЕ
ул. в Нюкупити
Порќу,або продати
гарно урм-
са Товарнеѓ во, Братства
замовляючого мусить йбути
Сестрицтва
написана Українського
як наПдоќладнійше.Народного Союза по
Мешкаючі повинні
малихпамятати прн іповинні
місцевостях м а ю , ш о п а н п р е з и д е н т . м а л и кн в н п о г о д и л о с я . п о в и щ с т о м у , щ о н е в с и л і б у в джеішй, одналоти,
дім, бнзнес, Гофман
фарм упрасов.т маши-
або лешо за-
ванню книжок І друкарських
при замовленню робіт, Ю
книжок посилати що,центів
замовляючи сі книжки
на реджістер. й роботи вкнижки,
За недоручені друкарніколи
-Свободи", дають неза-
замовляючий пміняти,
а вартости
прошу$550. електрнчиа
ласкаво вивіска
голоснтись до;
робляти
приславсвоїй власній організації,
на реджістер 10 центів, себто
книгарнязбоіачують самих —
не відповідає. членів та членкинь
Замовлені ќніѓжки У. висилаємо
Н. Союза. відворотною гарний сон". - Д я к у ю , — в і д - — Т а к , м о я пані, — в і д п о в і в д о с т р о ї т и с я с в о ї м г о л о с о м д о і т. п. Дохід' M.іарзнтований,
M O O L I C Kліс
, на 5 літ,
почтою. Гроші належить посилати наперед. повів президент — дійсно сон пост — але тої погоди вистар- о б с т а в и н . П о д р у г е : к о л и г о в о - продається
24 Bwlfer за пів ціни Newark.
Aeenue, по причині
N. ро-
J.
динних непорозумінь. Голосніися сеіі-
для тих. ш о хотять ЗАНЯТИСЬ РОЗПРОДАЖНЌА КНИЖОК, ДАЄМО ЗНАЧНИЙ ОПУСТ. б у в гарний. С н и л о с я мені с а м е , ч и т ь д л я о д н о ї о с о б и ; д л я д в о х р и м о з а н а д т о г о л о с н о , м о ж е м о іасЦія до всіх ўслуга чесна, скора і179.КІ
вдо-
воляюча.Нотаря В . КРУГЛЯК, 181-2
щ о в н в ж е с к і н ч и л и п р о м о в у ' ` . ) о с і б її з а м а л о ! н а р а з и т и с я ` на ріжні недуги
181 Avenue A, N.w York City.
горла і го.тосових знарядів. Tel., Orchanl 7 її ;.
Х т о має гарний голос, пови-
Добра відповідь.
Ж А Р Т И . щим способом може собі зруй-

НАЙНОВІШІ УКРАЇНСЬКІ
Д
ОБ
Р
ОЇ ЗЕМ
М а м у с ю , чи м о ж е м о бавп- нуватн його. Спів ис шкодить
тися в тата й м а м у ? голосові, п о к и не відчуваємо
М а л и й І в а с ь вернув зі школи Д о б р е , т і л ь к и ис к и д а й т е б о л ю а б о не з а х р и п н е м о . Коли
до дому. Н а батькове питання, д о с е б е п о л і н а м и !
Ж У Р Б А П Р О Б У Д У Ч Н І С Т Ь j щ о учитель питав 'дітей, синок
І РОСІЙСЬКІ РЕКОРДИ до того дійшло, т о безумовно КАВАЛКИ
трсба порадитися лікаря або
відповідає:
вчителя співу. Вони певно по

ве дає пам спокою. Вона нас давнѓі питався дітей.


- Ч о г о він сам не знав, ге ч
Добрий приятель.
Одного вечора чоловік запіз-
КОЛЮМБІЯ радять. Справжні недомагання Фронт 50 фітів, довжина 275, в
Лонѓ Айленд, близько Ню Иорку.
та каже шукати нам чогось такого, я` вимови, як приміром заікуван- Ціна 5360, легкі сплати. Власнќі ь
пнвся і хоч у ж е б у л о досить ВОЛОД. ДІЛОВ з акомп. архестр. Д . Медов, тенор з акомп. орхестрн.
малнбнсьмо кусник хліба, без згляд; пя, ш е п е л я в і с т ь м о ж е вилічити гарантована, добра нагода розпо-
на се, чи в фабриках або майпах п і з н о , в с е ще пс в е р т а в д о д о - 27097F (Гетьмани. 20096F (Казбек. чати годівлю курнй або огородовц.
праця або і цілковите безробіття. Суддя зачинає розправу: - му. З а т р і в о ж е н а м о л о д а ж і н к а (Серенада Шевченко. (Прашай мой син. справжній учитель в и м о в и . От- ну. По близші інформації голоси-
А це можна осягнутії, коли КУПИМ., О б в и н у в а ч е н и й , в и п о п о в н и л и Українська Орхестра П. Гуменюка. ж е ціла н а у к а п р о плеканця г о - тись між 4 а 6 пополудни або писа-
у розпуці зателеграфувала до ПАВЛО ЃЎМЕНЮЌ, сольо. ти до:
собі землю в ПЕРШІЙ УКРАЇНСЬКІЙ - Барітон Евген Жуковський.
л о с у не т а к а т я ж к а . Л и ш е в с і А Д' В -О К А Т 177.90
КОЛЬОНП.-на передмістю фабрично- к р а д і ж . . . найліпшого чоловікового при- 27098F („Гоп", вальц. Сопрано Р. Красновська. N. A . V O L G A R ,
ѓо Міста МІЛВІЛ, H. ДЖ. Кольонія ся, О б в и н у в а ч е н и й : Пане с у д д я я т с л я , чн п р и п а д к о в о н е м а ч о - (Танець присюдн. 27093F (Забава в стодолі: Часть 1. повинні би це знати, а тоді пев-
це яе звичайна оселя, яких єїли
ріѓці
тѓќому
хатини
тисячі,
м і а і втреба
нічого
Пі і годину,
котрих властителі,
нераз
а в більше TLTK
.I
майнах не мають,
в вАме-
ве-
про- к о л и в и з н а є т е це так н а п е в н о , л о в і к а в н ь о г о . Н е б а р о м в е р -
до крім
але т о н а в і щ о з а п р о с и л и в н м е н е
ііи піш-
ЕВГЕН ЖУКОВСЬКИЙ.
27096F (Ой, запекла червона калина.
- (Що найшов, то твоє.
(Забава в стодолі, Часть 2.
Маруся Патрікова, сопрано,
но не б у л о б и к р и к л и в и х , х р а п Б. ПЕЛЕХОВИЧ
2 2 5 W . 34th STREET, Room 201,
NEW YORK CITY.
нувся ч о л о в і к д о д о м у , а якої з акомпан. орхестрн. ливих, заіків і шепелявих.
Від
Ки, то16 літ правильно
з кольонії зорганізоване
зайдемо до се- 27085F (Українсько-Русс. Ту-Степ. а-юо WIST СМСАСО AVENUE,
в'), 45
до мінут. живе около 150 ўкраїн- с ю д и ?
в котрім пів г о д и н и о п і с л я п р и й ш л а т е - 27094Р (Ой, Джиґуне.
(Ой, піду я Шіхер Віхер.
ських родин,
А в місті де кождий
Мілвіл, ґазда, укра-1
є вже кілька крім ( ЖндІвочка. (Коломийка. CHICAGO, ILL
л є г р а м а в і д п р и я т е л я : „ Так, Лав ренѓій М. Тимошук сольо па Т а к о ж успІК.
гарного дому
їнських бизііссів,і других будинків,
а можнаби їх ше маєв 27084F (На весіллю, при вечері Практикўа у всіх судах; займа-
такожтільки
двоє кілька акрів
мати, плодовитої
і яка тоді гарназемлі,
гар- гармонії.
Д а н ц і в 1679 році з в е л и к о ю в а ш ч о л о в і к . є у м е н е " . (Ой, Козаче Білоуснй.
20100F (Полька „Кукушіш". А щ о , б у л а ц ь о г о р о к у ко- НТМСЯ Переѓ лялі нлєм .Сстрактів;
Sмоніина
котрої,співпраця:
плекаючи ярину або годуючи
українські фермері 27086 (Ой, не шуми, луже.
і українські бнзнесмснн — правдиве а р м і є ю в и р у ш и л и на Г а м б у р г ,
xypf виготовляв контракти купна І про-
Чорні очи як терен. (Вальс „Сняшая Красавіша" ристь.із в а ш о г о городу?

П
(ер
тѓи
українське місточко.
алс н а д а р м о трудилися і мусіли Ш Ш Е Р К А ' М Ш Ж И С Ш 27091 (Вівчар на сопілці. Я Московський, цимбали сольо, - Щ е й я к а ! Кури м о г о сусі
яднсі; перепроваджу, с п а д к о в і

пора пи і пом
чі
І !о Інформації, у всіх висше наведе- (До Почаєва на відпуст. сѓтрави; полагоджув старо краєві,
них справах, голосиінсь на адресу п о к и н у т и о б л о г у т а н а з а д з а б - Китомирсьхого заведення по роді в і Евген Жуковський, барітон, д а о д е р ж а л и на господарській`
властителя земель в українській ко- р а т и с я . З т о ї н а г о д и Г а м б у р г Київського Зайцевського шпигала. 20101F (Попурн із Русских пісень, патентові І прочі справи. 191—;
В Е. SHMULENSON, з акомпан. орхестри. в и с т аві першу нагороду.
льоніі: 140- ( Часть 1.

` ЕЛЄКТРИЧНІтр
іир
17
1 t Breed way. l t t a., New York 27082F (Волокнѓа.
в и Ч е к а н и в м о н е т у , на якій , п о (Лист з Краю. із Русских пісіень,
ВАСИЛЬ МАТОЛИЧ, Te.l Orchard 8
1
31 елефон: Оптшгсу 5 8 8 1 .
одному боці був напис: „ К о - 27083F (Зрадниця. ( Часть 2.
N. Е. 7tb A GREEN STREET, ( Щ о грубе, то добре. Анна Шатлен (Петренко), сопрано, П р и с я г а ю на м о є сиве в о л о с с я . Д р . К. Д . Б І Л И Ќ
PHILADELPHIA. PA. роль Данії був перед Гамбур- 27089 (Полька Парубоцька ^ УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР і ХІРУРГ.
ТЕ CAME ТЕРПІННЯ. з акомпан. орхестрн. Париський суд має між о б о
г о м ; щ о він з р о б и в , т о м о ж н а гвальц Бандура
27090 (Молотник 20102F (Світить вісяць, з варіяціямн
І Терпіння Прометеуша, котрого при- р о н ц я м и і о д н о г о а д в о к а т а , щ о Уралові години: від 12. до 1-ої
п р р ч и т а т и п о д р у г о м у б о ц і " . — ковано ланцухами до скали, котрого (Змарнів я (Полянка.
;
Русскій Орхестр Колюмбія. є „лисий, наче спина кита". Ад від а до 8-ої і після умови.
Н а д р у г о м у б о ц і не б у л о н і я к о - І утробу розносили орли г, день, а в 27092F (Ой, не спиться, не лежнться.
го напису.
іючі Зсвс співав, щоб вона йому росла (Родимий Краю. 20103F (Ноч любви", В а л ь с в о к а т ц е й п о с и т ь п е р у к у , а в л а - 311 Б. 1 Ь
8і ST., NW
E YORK О Т У .
наново. 27095F (Журавель. . (Отдайте мні минути, В а л ь с стиво а ж дві: одну шлаковату,
(Школярі. Межи каро дна Орхестра.
27099 (Майкові троблі 59039Р (Весснпая любов, Вальс. другу з о в с і м сиву. Підчас п р о -
П о е т Б о а л ь о не х о т і в с х л і б - (Діктом-дактом. (Прекрасная Весна, В а л ь с цесу н а д я г а є одіту а б о д р у г у ,
л я т и і з а р о з у м і л о м у ко`ролев
Л ю д в и к о в і XIV. Р а з із в е л и к и м
т р у д о м к о р о л е в і в д а л о с я скле-
їти к і л ь к а в і р ш і в і він с п и т а в
поета, щ о думає про його пое
тичний т а л а н т . Б о а л ь о прочи-
Ой, іду, іду. — Д. Медовий, Тенор
Ой, не світи місяченьку. — Д. Медовий, Тенор

мій Дніпре. — Володимир


ОЛ,- відсн гора. — Евгсн Жуковський, Барітон
ОН,A SM
У К Р А Ї Н С Ь К І

Ой, т а я на Пордаиі. — Евген Жуковський, Барітон . .


Ой, Дніпре, Ділов,

Поправний. — Чвасть 1. і II. — Орхестра П. Гуменюка


Бас

Спінджак чорний. — Іван Петляќ і Грицько Когут . . . .


T t.-..иЛі
27067Р
'.. 27066F
. . . . . . . . . 27066Р
27069Р

. . . . . . . . . 27074Р
відповідно який стспспь мнло-
сердя хоче викликати у суддів.
Недавно виступав у дуже важ-
ній к а р н і й с п р а в і . А д в о к а т п р и -
mm ї х а в д о с у д у с х в и л ь о в а н и й . Д у -
57070Р ж Є й о м у з а л е ж а л о , щ о б и й о г о Ів EAST
ХРОНІЧНІ НЕДУГИ МУЩИН
1 ЖШ ЕНЩ STREET,
НН NEW YORK
27057Р

^"fWK,
т а в ці в і р ш і і с к а з а в : „ В а ш а к о - клієнт виграв, т о м у з а всяку) „ . T e i Orchard 6073
Старість не радість. — Евген Жуковський, Барѓѓон . . . 2TO72F ГовУОрНть
ролівська великість любить Щедрий Вечір нині. — Евген Жуковський, Барітон 27069Р ціпу х о т і в з в о р у ш и т и суддів. магаю скоро Bo ўкраїнкровних
а ріжних cЬКЛ. н
Гам на горі крута вежа. — Евген Жуковський, Барітон . . . . . 2TO74F Дугах, нервових і шкірних, хронічні
жартувати. В и хотіли написати П а н о в е , — з а ч а в в і н п р о і^врв-тн, загальне ослабленіні, міхура,
Танцюйте, молодички. — Українська Орхестра Колюмбії . . . . 27064F
нездалі вірші і в о н о в а м знаме- Українське весілля. — Часть І. і II. — Орхестра П. Гуменюка . 70O02F м о в у , вдаряючись п о г о л о в і — нирок, мочеві недомагання, ревматизм.

M
mЉ асўш
е
Во Вефлеємі. — Евген Жуковський, Барітон . 27068F Ннутріштіі короби та грудн
нито вдалося".
Вся родина ка весілю. — Українська Орхестра Колюмбії . . . . . _27064F з а к л и н а ю в а с н а м о є с и в е в о оев ріжи-irti, як довго хоруете, и можу
від теперішіінх терплячих, котрі хору Оіцатиу '
ЮТЬ на жо.іудкові недомагання день Забрали-забралн. — Евген Жуковський, Барітон 27065F л о с с я .
ѓа перево
за днем. Трінера Гірке Вино є лікар- Р О С І Й С Ь К І — П а н е меценас, пане меце- ^ . Л і огляди,.,,
Г е с ь к и й к н я з ь ' Ф р і д р і х д о в і ^ ством, котре дає постоянну поміч. Бордер. — С. Ф. Сарматов. Комиќ жю
ВеІІ-іге, О., 5-го липня. Все мавем кло- Зх тьі доля, моя доля. — Д. Медов, Тенор 20089F нас — с к а з а в д о нього предсід-
дався, щ о парох м і с ц е в о с т и піт з жолулком. Пробував я всі мож-
Р о т в а й л ь б а ч и т ь д у х і в ( є д у - ливі лікарства, пігулки і ннші серед- Гармошка. — Д. Медов, Тенор 20084F н и к т ? в п п о м и л я є т е с я : т а ж вй`І

Z1NS
ннки. Нарешті почав я вживати Трі- Под вечер осенью ненастной. — Д, Медов, Тенор 20090F н а д й г н у л и ш г і а к б і в а т у п е р у к у !
ховидцем). Раз п р и й ш л о с я нера Гірке Вино і під .того часу не-
Гтааь}оіерндДшІ емггрігчтгі авлімнн.
к н я з е в і п е р е ї з д и т и ч е р е з Р о т - мяю жадних клопотів.^ ЧУЮСЯ ЯК НО- Пошли девки в Дон а-лмтс-і. — д . Медов, Тенор . 20О89Р

UI, R .
J?
онй чоловік і вся заслуга пллскнті.ся Ж а д а й т е п о в н о г о катальога українських і російських р е -
в а й л ь . П о б а ч и в у в і к н і с в я щ с - Трінера І іркому Виновії. М. Castri-
н и к а й с к а з а в д о и ^ о г о : „ Я ч у в , сопе". Купіть, днесь бутельќў від сво- к о р д і в . П и ш і т ь а б о приходіть до н а с . П р и ш л і т ь с п и с рекордів, D
го аптішаря або спродавия лікарств! к о т р і х о ч е т е , а м и с е й ч а с вишлемо їх в а м з а посліплатою ( С . 'М^агти: Щ о ? Т в і й т е п і с о в и й
т о в м і є т е к л и к а т и духі'в, ч и т о Найвідповіднійшнм препаратом на му-

2 Л
ІЙО
КЛ
ОЬ8
A
в ВЕЧЕРАМИ.YORK,N. 87Hi
34 п а р т н е р п о ц і л у в а в т е б е в л і в у Д-р А. Л. СИЗАР 1
п р а в д а ? " — „ Т а к , — в і д п о в і в хіі і комарі є Трінера Fll-Gass. вбиває О. D ) . ВСІ ЗаМОВЛеННЯ ВИКОНУЄМО СКОРО І рЄТЄЛЬНО.
l^jAve.

Ц
И Е
Н
їх цілими стадами. Пайпт 75 ц.. поч. І щ о к у ? Т и , п е в н о д а л а й о м у н а - Денно: і а ш ш я л і с т від ХtiО РIrvlnaton
п_ І Б очий. PL j
в я щ е п ї г к — а л е в о н и sic п р и х о - тою '`О н. У вашого доставші в околн- UKRAINIAN AMERICAN RECORD CO., учќу!'
- 9УХ A. НM.О Сдо
А t 8 ГP.
О РМ
М. до 4 P. ‚М.
9 А.. Приймає:
Л .А .— Неділі
j
іять!" . пі`лОо впрост віл Joseph Trlner Com- ве — 2ND AVENUE. CORNER 5TH STREET. NEW YORK CITY . j
рвпу, на і s. Ashland Are., Cblca-o. І Дбчка: Рано: 10—12 ѓод. Печер. 6—8'гол. {
ФІЛІЯ: WEST 32nd STREET. A-enue, NEW Т а к , м а м о , я н а с т а в и - ІаT .також гйсіія поперед, уновлеюія і
OTBOPEHO їла, й о м у у с т а . ТОЮ f_ S T . . NBW Y O R K CITY, і