You are on page 1of 4

У

ТМР

'КРАН
Г M Q A P V NR

ЇСЬКИЙ ДНЕВНИК
ТИ,
SVOBODA U K R A I N I A N D A I L Y

УРЯДОВИЙ ОРГАН ЗАПОМОГОВОІ ОРГЛНІЗАІГП УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ


OFFICIAL ORGAN OF THE UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATiON, tec
ro
mMmww лііживлх АМЕРИКИ.

ГРИ ЦЕНТИ. РІК XXXV. Ч. 182. Д ж е р з и С и т і , Н . Д ж . , п о н е д і л о к , 8. с е р п н я , 1 9 2 7 . J C R . E Y CITY, N . J . , MONDAY, AUGUST 8. 1927.

T H R U : COM
Н О В А Р О З О Р У Ж Н А Г Е Н Е Р А Л А В Р А Л Г Л Я Н Е

ДВІ ЕКСІШЗІЇ В НЮЙОРСЬКИХ НІМЦІ ПОБИЛИ РЕКОРД АМЕРИКАН


З Д О Б У Л И СОБІ М І С Ц Е
К О Н Ф Е Р Е Н Ц І Я . В П У С К А Ю Т Ь Д О Б О Л Г А Р И В АРЕШТІ.

ДЕДВУД, Савт Дакота, 4. СОФІЯ. З в і с н о г о росіпсь-1 Д в а ц я т ь т р и комуністи мимо


СОБВЕЯХ
ЬОГАТО РАНЕНИХ,
ЗУЮТЬ
ОДИН
З З Л С У Д О М
В М И Р А Ю Ч И Й .
САЌКА

І ВАНЦЕТТІ.
П О Д І Ю ЗВЯ-
серпггя. През. Кулидж є тої с о г о г е н е р а л а В р а ш л и , щ о ў ' в о л і з д о б у л и с о б і ц і с ц е в` а р с -
д у м к и , щ о р о з б и т а ж е н е в с ь к а 1920 р о ц і в о ю в а в на Ќримі п р о шті в Б р а т и с л а в і , в Ч е х о с л о в а `
к о н ф е р е н ц і я нс п о т я г н е з а с о - т и б о л ь ш е в н к і в і п р и н е в о л и в ї ) ч и и і . К о м у н і с т и у с т р о ї л н д е -
ЦІВ ЧЕМБЕРЛІНАІАКОСТИ
Е Д З А Р Д І Р І С Т 14 П Е Р Е Б У Л И У В О З Д У С 1 Ч Е Р Е З 5 2 ГОДИНИ
б о ю н і я к и х о с о б л и в ш и х нисліл- м и р и т и с ь з П о л ь щ е ю , щ о б и ра м о н с т р а ц і ю для ‚виявлення
НЮ И О Р К , Ь. с е р п н я . — С е г о д н я н о ч е ю в и б у х л и б о м б и в ків, а доведе д о цего, щ о ш е туватнсь перед упадком, ні с и м п а т і ї р о б і ' т н и к а м у Відніѓ 1 23 МІНУТИ.
двох стаціих п і д з е м н и х з и л і з н н ц ь , а т о на 2 8 ўлиці і Ь р о д в е й прн кінці К у л и д ж о в о ї а д м і н і - щ е п о д о Болгарії. Вранге.іг в злуці з р о з р у х а м н Д Е С С А В , Н і м е ч ч и н а , 5. серпня. — Д в а 'німецькі п і л ь о т и ,
минув-
з с л і з н и ц і Ві Е ч Ті і на с т а ц і ї 2 8 у л н ц я і 4 . Е ш и о з е л і з н н ц і І н т е р - страції, д е с ь на початку 1929J п р о с и в о в і з у н а в ї з д д о Б о л - ш о г о Е д з а р д і Рістіч, д е р ж а л и с ь у в о з д у с і у своїм аеропляні В-33
тижня. В і д б у в ш и мі-
Гюро. На з а г а л п а н у є п е р е к о н а н н є , щ о ц е в і д п л а т а з а з а с у д р о к у , б у д е с к л и к а н а у В а ш и н ґ - j ѓ а р і ї , о д н а к й о м у в і д м о в и л о її т и п і , К О М У Н І С Т И р у ш и л и в протязі 52 годин і 23 мінуѓ і т и м чином побили р е к о р д Ч е м -
під
Сакќа і В а н ц е т т і . ' І н ш і д у м а ю т ь , щ о ц е п і м с т а р о б і т н и к і в з а т е , т о н і д р у г а - к о н ф е р е н ц і я , я к а бу-1 болгарське міністерство загра- б е р л і н а і Б е р т а `Акости, ш о л і т а л и у `монопляні К о л ю м б і я . Ні-
вязницю і домагалися без-
що не д о б и л и с я т о г о , ч о г о д о м а г а л и с я в недавннх пертрак- дс вже успішніііша. іпичних справ,'заявляючи йому, м е ц ь к і л е т у н и Д е р ж а л и с ь у в о з д у с і о д н у г о д и н у і 12 м і и у т д о в -
проволочно` випущення дея-
іаціях. н ше, як згадані Американці понад Лонѓ Айленд у Н ю И о р к у .
що ного приїзд д о Болгарії є-ких своїх товаришів, щ о бу
З г а д а н і п і л ь о т и с п у с т и л и с ь на з е м л ю д о п е р в а т о д і , к о л и у ї х
Н а й б і л ь ш а с к с н л ь о з і и б у л а т а , ш о в и б у . х л а н а Бі Е м Т і не на ч а с і . лн т а м замкнені. Коли т а к т р о -
Р Е С П У Б Л И К А Н Ц І ЗА КУЛИ- т е н к а х н е л и ` ш и л о с ь ні о д р о б и н к и г а з о л і н и . ' . К о л и в о н и с ц у -
іслізниці. Всі ш и б и прн д о о к о л и ч и и х д о м а х в и б и т і . Н а стації хй накричалися, б р а м а вязниці
Д Ж О М . . скалнсь на з е м л ю , о п л е с к у в а л и їх в е л и ч е з н і маси н а р о д а . Ціла
оув г а к н и д и м п о в и б у х у , щ о ч е р е з к і л ь к а м і й у т н і ч о г о не було нагло отворилася. Демоистран
КУДИ Д І В А Ю Т Ь СТАРІ БАНК- Німеччина тріюмфуе. Є намір урядити їм овацію, яка дорів-
видно. На кілька г о д и н т р е б а б у л о ггерервати з е л і з и и ч и й р у х НЮ ИОРК. Hi Г Г . 4. с е р п н я . т и книулггся гга і т о д в і р и з п а л -
Н О Т И В АМЕРИЦІ. Налабн, а м о ж е і п е р е в и с ш и л а ту, яку у р я д ж е н о Чемберліновн
ч е р е з ту с т а ц і ю . Ь о г а т о о с і б п о н е с л о т я ж к і р а н и , а о д н о м у п о - Лідери республнканськоі ками та иншою з б р о є ю , але
і Левинови, коли вони перелетіли з Ню Л о р к у д о Німеччини.
в и к и д а л о кусні м о з к у і він л е ж и т ь в м и р а ю ч и й в ш п и т а л і . партії в нюйо'рськім стейті є з а Старі подерті і поваляні г р о ш і б р а м а з а р а з з а ними з а м к н у л а -
З г а д а н і німецькі пільоти перелетіли п р о с т і р 6,040 к і л ь о -
Поліція а р е ш т у в а л а 3 6 - л і т н о г о Петра Малеса, який перед тим, шоби поставити :
К у л и д ж а в е р т а ю т ь с я з б а н к і в д о д е п а р ся; п о к и в о н и отямилаѓся, їх п о -
м е т р і в , а б о . .4,75.4 а ш . м и л і у о з н а ч е н і м б е з п е р е р и в н і м о к р у ж н і м
вибухом стягав товари з вікна і втікав, коли й о г о х о т і в п р и - знова на к а н д и д а т а та
прези- таменту скарбу у Вашингтоні. вязано та повідпроваджувано
леті. їх успішний щ о д о в и т р е в а л о с т н лет є запевненням успі-
держати п о л і с м е н . З а р а з о м п о с т а в л е н о п р и в х о д а х д о с о б в е ї в д е н т а в 1928 р о ц і . Т а к у у х в а л у Щ о д н я ПРИХОДИТЬ ч о т и р и т о - д о а р е ш т і в .
ху п е р е л е т у ч е р е з А т л я н т і й с ь к и й о к е а н . С п о д і ю т ь с я , ш о у сАІ-
охоронну сторожу, бо побоюються дальших нещасть. , д у м а ю т ь в о н и п е р е в е с т и .40 в е - НИ т и х п о ш м а т о в а н и х г р о ш е й .
дуючім тижні к о т р и й с ь з німецьких пільотів перелетить з Ні-
ресня в м і с т і Р а ч с с т е р , Н. П . Зямісць тих подертих денарта-
мечЧнни д о Америки. `
мент в и п у с к а є нові г р о ш і , а ті П О Б Е Р Е Ж Н И К Л Ю Д О Ї Д .
В ЦЕРКВІ Ш Ш БОМБА,
КАЖУТЬ, Щ О ЦЕ С Т А Л О С Я
П Р О П О В І Д Ь
ТОМУ,
П Р О Т И
Щ О ПАСТОР
САЌКА. J
МАВ І Р Л Я Н Д С Ь К И Й
У Х В А Л Ю Є
П А Р Л Я М Е Н Т
Д В А НОВІ
старі і брудні щ е більше рвуть В БуДені, в Б е с а р а б і ї , арен
м і ш а ю т ь на м а с у , і т а к и р о д а - т о в а г ю п о б е р е ж н и к а Ф л ь о р і я ч
ить на в и р і б паперу г і р ш о г о Аделєіі, щ о вбивав людей т
РОБІТНИКИ В ПАРИЖІ ПЛАНУ
ЮТЬ ДЕМОНСТРАЦІЮ В СПРАВІ
Ф И Л А Д Е Л Ф І Я , Н А . , 5 . с е р п н я . -— П о п і в н о ч и з а х і д ѓ ѓ ў ч а -
З А К О Н И .
о р т а . А л е що гроші р о б л я т ь с я
САЌКА І ВАНЦЕТТІ.
їв л ю д с ь к е ` ' м я с о . Довшѓій ч а с ,
М А Ю Т Ь В И К Л И К А Т И О Д Н О Д Н Е В И И С Т Р А Й К
стину Ф н л а д е л ф і ї о б г о р н у л а в е л и к а п а н і к а , я к у с п р и ч и н и в в и - ДАБЛІН, 4. с е р п н я . П о з д о б р о г о полотна, т о ш к о д а , годі б у л о викрити, яка є п р и - )
бух б о м б и в п р е з б и т е р і я н с ь к і й ц е р к в і . В с і л о м и л и с о б і г о л о в и , 1 в ПОНЕДІЛОК.
безпереривнім Кі - - г о д и н н і м ш о б и з них п о т і м р о б и в с я п о - чина ч а с т и х у б и с т в в о к о л и ц і
звідки т а м в з я л а с я б о м б а і щ о з а п р и ч и н а т о г о в и б у х у , а ж з а с і д а н ю . ірландський и а р л я П А Р И Ж , 5. с е р п н я . — К о м і т е т о б о р о н и С а ќ к а і В а н ц е т т і
аннй н а п і р З н а в ц і в и р а х у в а т и , Н е д а в н о з н а й д е н о т р у п а а п о
нагадил собі, щ о п а с т о р о с т а н и о ї неділі г о в о р и в п р о п о в і д ь , в мент „Дей.і Е р і н " ухвалив д в а що якби ту масу з п о ш м а т о в а - відкраюваними частинами тіла о р г а н і з у є велику д е м о н с т р а ц і ю , щ о відбудеться у неділю, 7-го
якій в и с т у п и в п р о т и С а ќ к а і В а н ц е д т і . В і д т о г о ч а с у м у с і л и д р а с т и ч н і п р о е к т и з а к о н а , які ЇИх б а н к н о т і в о ч и с т и т и з б р у - П р н т р у п і н а й д е н о г р о ш і . З н а с е р п н я , н а п е р е д м і с ь к и х б у л ь в а р д а х П а р и ж а . О д е н `з ф р а н ц у -
призначити д о його п о м е ш к а н н я детективів, б о г р о з и л и йому б е з п р о в о л о ч н о і д у т ь д о сенату, д у . т о т о д і м о ж н а б у ж и т и її на ч и т ь , у б и в с т в а д о к о н а н о не д л я с ь к и х ч а с о п и с і в д о г а д у є т ь с я , ш о п р а в и т е л ь с т в о н е б у д е п р о -
смертю з ріжних боків. З г о ю п р о п о в і д ю з в я з у ю т ь рівнож і о п і с л я п о в е р н у т ь н а з а д д о в и р і б д о б р о г о паперу і т а к и м р а б у н к у . К р і в а в і СЛІДИ в е л и д о тивитись тій.демонтрації, бо комітет запевняє, щ о вона відбу-
сей в и б у х . Дей.т. леться спокійно і з поваґою. Фраішуські екстремісти зі Злу-
способом можна з а о щ а д и т и хати побережника. Він при-
Ьн.т ( и р о є к з а к о н а ) и у б л н ч - , 0 , 0 0 0 д о л я р і в р і ч н о . В і д т е п е р з н а в с я д о с в о ї х з л о ч и н і в , з а я в - ч е н о ї ' Ф е д е р а ц і ї Праці п р о г о л о с и л и 24-голнниий страйк на ио-
іі б е з п е к и а в и м і р е и н й п р о т и м а ю т ь и е л і л о к , 8. с е р п н я , я к п р о т е с т п р о т и р і ш е н н я ѓ о в е р н о р а Ф у л -
її. щ о вбивання людей
АПЕЛЮЮТЬ В СПРАВІ САЌКА І ВАНЦЕТТІ, робити із з н и щ е н и х `
; п о л і т и ч н и х у б и п с т в . як пое.іід- б а н к н о т і в новий д у ж е д о б р і ц і с п р а в л я є й о м у н е с а м о в и т у ро: лера в справі Саќка і Ванцетті.
ІІРЕДКЛАДАЮТЬ НОВИЙ ДОКАЗ НА А Л І Б І ВАНЦЕТТІ. — СОЦІАЛІСТИЧНИЙ ч а с о п и с Л ' Ю м а н І т е в з и в а є ф р а н ц у з ь к и й
інс з а м о р д о в а н н я в і ц е и р е з і і д е н - і а н і р . пт. З л о ч и н ц я а р е ш т о в а н о і п
В вязниці Р О Б Л Я Т Ь П Р И Г О Т О В А Н И Й Д Л Я С Т Р А Ч Е Н Н Я
'та К'евіна О ` і ` і і г г н н с а . Д р у г и й п е р л і к а р і . р о б л я т ь досліди н а д п р о л є т а р і я т у ж и т и усіх м о ж л и в и х срелств, я к генеральних
ВСІХ Т Р О Х З А С У Д Ж Е Н И Х . с т р а й к і в , мітігггів, п р о т е с т і в , ' р е з о л ю ц і й і м а н і ф е с т а ц і й , щ о б и
и р о є к ѓ е п о п р а в н о ю д о нифор- польшл К Р А Є М А И А Л Ь Ф А - сим внродом.
ч'ого з а к о н а , я к и й приневолює в р а т у в а т н С а й к а і ` В а н н е т т і . „-Ќотій С а ќ к а і В а н і і е і т Г Є т р а т т г т ь ,
Б О С Т О Н , 5. с е р п н я . — А р т у р Д . Г и л ь , я к и й о б н я в н а ч а л ь н у БЕТІВ.
к а н д и д а т і в на п о с л і в д о и а р л я - ш о п р а в д о п о д і б н о і станеться, ніякий Конгрес А м е р и к а н с ь к о г о
оборону Саќка і Ванцетті, докінчує перегляд актів з а послідні
мс`іпу зобонизуватись перед Польська газета „Епока" П О Ж А Р І В ГАЛИЧИНІ. Л е г і о н у не б у д е м і г в і д б у т и с ь в П а р и ж і " .
лва р о к и і п р и г о т о в л я є а п е л я ц і ю д о с т е й т о в о г о с у л у , а р і в н о ж
готується апелювати евентуально щ е й д о Супрім Корту в Ва- вибором зложити п р и с я г у ПІД- с т в е р д ж у є на п і д с т а в і ц и ф р , щ о
В Ўгрипові дол. коло Сганис-
П о л ь щ і панує така нспиеь-
шингтоні. На р а з і не п о д а є д о п у б л и ч н о г о в і д о м а п р о свій данства.
`нність, я к а г і е з в і с н а є у Ні-
лавова вгібух онодї п о ж а р в РУМУНСЬКУ ГРАНИЦЮ ІЕРЕЖЕ ПОДВІЙНА Ш Ш
ппнблнщнн крок. П р е з и д е н т К ' а с г р е й в не д о н у -
:ій є в р о п е й с ь к і й д е р ж а в і . У б у д и н к а х М и к о л а Б а р а н с ь к о г о .
З А Г Р А Н И Ч Н І Д И П Л Ь О М А Т И Н Е П Р И З Н А Л И Щ Е МИГАЯ.
З а т е о г о л о ш у ю т ь , щ о в і д А м с р і к е н Е к с п р е с Ќсўўіпані м а - с т и в д о н і я к и х поправок д о о -
П о л ь щ і є т е п е р б л и з ь к о 5 , 5 0 0 , - М и м о ; в ѓ т р у в д а л о с я не д о п у с - Б У Д А П Е Ш Т , У г о р щ и н а , 5. с е р п н я . — Р у м у н с ь к а о п о з и ц і й -
ють п о с в і д к у , я к а в к а з у є , `шо В а н ц е т т і в т і м часі, к о л и б у л о бох проектів закона.
тити д о поширеііия огню. В
І Іронідник рссііубликанців, 000 дітей у ш к і л ь н о м у віці в і д на п а р т і я х о т я й о с т е н т а ц і й н о з а я в л я є с в о ю л ь о я л Ь и І с т ь н о в о м у
поповнене в б и й с т в о , к у п и в б о ч к у у г о р і в і п р о д а в їх к о м п а н і ї . Саджавках коло Грнмалова
Імен ле Валера скликав кой- д о 14 л і т . В І 9 2 4 р о ц і х о д и л о к о р о л е в и і регенції, щ о п р а в и т ь в й о г о іменй, п о в и т а л а б и р а -
Тим х о ч у т ь в о н и д о к а з а т и , щ о о б а з а с у д ж ' е н і н е м а л и б е з с т о - з г о р і л о 17 г о с п о д а р с т в , в ч о м у
ференцію до Даб.інна, щоби до школи поверх три міліони д о ЗМІНў на п р е с т о л і , к о л н о н т а к а з м і н а с п р и ч и н и л а п о в а л е н н я
р о н н о г о суду т а ш о не в и с л у х а и о всіх д о к а з і в їх невинностѓі. 52 б у д и н к и . П р и ч и н о ю п о ж а р у
застановнтисн, йќ боронити дітей. Таким чином у Польщі н е н а в и с н о г о їй п р а в и т е л ь с т в а Ьратіятта.
С а к к о і В а н ц е т т і с т р а т и л и в ж е в с ю н а д і ю гга р а т ў н о ќ , н е
КІТІІІІ п р о т и н а с л і д к і в н о в о у х в а - два міліони д і т е й пе п о б ѓ ѓ р а л о діти, щ о б а ' в и л и с ь о ѓ ц е й . В Пе- П р е м і е р Братіяно, з н а ю ч и п р о се, п р и к а з а в о б с т а в и т и , г р а -
п р и й м а ю т ь ніякої їди і к о л и п р и й д е х в и л я екзекуції, вони в ж е
дспого законодавства. . я к о ї н а у к и . В ПИВШИХ к л я с а х р е м и ш л я п а х згорів таптак.
ниию п о д в і й н о ю с т о р о ж е ю у всіх т и х місцях, д е принц К а р о л ь
б у д у т ь так о с л а б л е н і , щ о х и б а їх с и л о ю з а н е с у т ь на е л є к т р и ч -
тльськнх гімназій училося 50 Мігби п р о б у в а т и п е р е й т и г р а н и ц ю І д і с т а т и с ь д о К р а ю .
ний с т о л е ц ь .
тисяч дітей. Дальіііс додає К О М У Н І С Т И З А Б О Р О Н Я Ю Т Ь Депеші з Букарешту подають, ш о румунське правитель-
Комітет оборони о б о х засуджених видав стейтмеит, в я- КРАП, Щ О НЕ МАС БЕЗРОБІТ-
„Ниока", щ о у послідних двох М Н О Г О Ж Е Н С Т В О . ство с т а р а л о с ь від с а м о г о п о ч а т к у зміни на престолі о при-
кім д у ж е о с т р о в и с т у п а є п р о т и ѓ о в е р н о р а Ф у л л е р а і й о г о д е - НИХ.
ромах не н а с т у п и л а ніяка з м і - зиания короля-дитиии, Мигая і його регенції заграничними
шізїї. Н а й б і л ь ш е в и с т у п а ю т ь п р о т и с е к р е т н о с т н поступоваѓѓѓѓя. К'онтрольна комісія комуні-
Д Р Е З Н О . С а к с о н і я , 4. с е р п н я . .' т і м напрямі. д и п л ь о м а т а м н . Д о т е п е р о д н а к ані о д е н з з а г р а н н ч н и х д и п л ь о -
Саксонія є одиноким краєм стнчної партії в Туркестані ви-
м а т і в не п р е д л о ж и в н о в о м у п р а в и т е л ь с т в у с в о ї х у п о в н о в а ж у -
КУЛИДЖ НЕ БУДЕ КАНДИДУВАТИ В 1928 РОЦІ. німецькій-державі, щ о не тіль-
Р У М У Н И А Р Е Ш Т У В А Л И ІІРА-
Д І Л В р о з п о р я д о к , яким заборо-
ю ч и х паперів, а се т о л к у ю т ь в т о й с п о с і б , щ о усі за граничні
ки ш о пе м а є б е з р о б і т н и х , а л е няє многожеггство своїм чле-
Г О В О Р И Т Ь П Р О СВОЇ БУДУЧІ ПЛЯНИ. — Н Е Б У Д Е СКЛИ-
В О С Л А В Н О Г О С В Я Щ Е Н И К А
д е р ж а в и х о ч у т ь в п е р е д п е р е к о н а т и с ь , чи к о р о л ь - д и т и н а і й о г о
отребує ще' всякого рода ро- ііам. К о т р и й комуніст б у д е мати
КУВАТИ Д Р У Г О Ї Р О З О Р У Ж Н О Ї КОНФЕРЕНЦІЇ. р е г е і ш і я п а т р а ф л я т ь у д е р ж а т и с ь т а чи п р и н ц К а р о л ь не с х о ч е
ЗА його П Р О П О В І Д Ь .
б і л ь ш е жінок н а р а з , ніж одну,
бітшгків. спробувати повалити короля і регенцію та обняти сам ру-
РЕІІІД СИТІ, Савт Д а к о т а , 5. серпня. — В розмові з ко- В К і ц м а н і , на Б у к о в и н і , а р е ш - а б о к о т р и й в і з ь м е с о б і м а л о л і т -
Після саме о г о л о ш е н о г о зві- мунськии престол.
респондентами заявив презндеит Кулидж, ш о його урядован- в а л и р у м у н с ь к і в л а с т и О с н п а н у ж і н к у , а б о к у п и т ь її, т о й п і д -
ту. н е м а т а м ані о д н о ї о с о б и ,
ие с к і н ч и т ь с я о с т а т о ч н о з д н е м 4 . м а р т а , 1 9 2 9 р о к у . В і н д о д а в ,
що не м а л а б и я к о г о с ь з а н я т т я , С о р о к у - у к р . п р а в о с л а в н о г о с в я - п а д а е не т і л ь к и д е р ж а в н о м у , а-
гцо А м е р и к а м а є б о г а т о л ю д е й , я к і м о ж у т ь б у т и п р е з и д е н т а м и
п і д ч а с к о л и ф а р м е р і і р о б і л г н - щ е н н к а з а т е , ш о н а п р о п о в і д и л е іі п а р т і й н о м у с у д о в і ї . М г г о г о - ЧЕХОСЛОВАЦЬКА ПОЛІЦІЯ ВПАЛА НА СЛІД УБИЙНИКІВ
і нема й о м у п о т р е б и ш е р а з к а н д и д у в а т и . Т и м б і л ь ш е , ш о він
чі п і д п р и є м с т в а в і д ч у в а ю т ь н е - г о в о р и в п р о т я ж к е п о л о ж е н н я ж с н ц і в не б у д и п р и н и м а т н с и д о
почувається ўмученим. У р я д президента накладає на людину
мѓѓого о б о в я з к і в г о в о р и т и і п р и с т а в а т и з р і ж н о г о р о д а л ю д ь -
ми, а в е с т е в и ч е р п у є с и л и . П р е з и д е н т н е с к а з а в , ш о в і н б у д е
достачу робітників. українського народу під Руму- комлтіістичної партії, а тих, щ о
Вправді ф а р м е р і п о т р е б у ю т ь ією і в н с к а з у в а в надію, ш о для будуть нехтувати собі розггоря-
АМЕРИКАНКИ,
т е ` с е з о н о в и х р о б і т н и к і в н а б у к о в и н с ь к и й У к р а ї н ц і в п а с т а - д ж е п н я , у с у н е т ь с я з ї х стагго-
А Р Е Ш Т О В А Н О Д В О Х В И З Н А Ч Н І И Ш И Х Л Ю Д Е Й . '
робити по скінченню президентури, а тільки спімиув, щ о з а ПРАГА, Чехословаччина, 5. серпня. — Тутешній поліції
п р о т я г к і л ь к о х тггжгіів, з а т с н у т ь ще л і п ш і ч а с и . С в я щ е н и к а в и щ .
р о б о т у він не б о ї т ь с я , б о в о н а з н а й д е т ь с я . П р а в д о п о д і б н о с т а - Сороку віддано воєнному су- п о в е л о с ь частннгк( р о з в я з а т и т а й н у з а г а д о ч н о г о зникнення
фабрикѓѓ г.іядують за досвідче
гіе вііг п р е з и д е н т о м Е м г е р с т - к а л е д ж у . . д о в и 8-ої дивізії. О т т а к Румуни Маргарети Вердесмарт, американської дівчини, р о д о м з Н ю
ними ро'бітниками, та предкла З А С У Д И Н А УКРАЇНІ.
З а п и т а н и й , чи б у д е ш е р а з с к л и к у в а т и к о н ф е р е н ц і ю д л я б ю т ь і п л а к а т и не д а ю т ь ! И о р к у . К о л и п о л і ц і я а р е ш т у в а л а її ш в а г р а , я к о г о с ь С і к о р -
д а ю т ь їм с т а л е з а н я т т я .
о г р а и и ч е и н я з б р о е н ь , з а я в и в , ш о це буде` н е м о ж л и в о , бо. не Н а д з в и ч а й н а сесія волинсько с ь к о г о , з а я в и в він п і д н а т и с к о м , п о л і ц і ї , щ о 2 9 . л и п н я м и н у л о г о
стане часу. Б о т а к у к о н ф е р е н ц і ю м о ж н а б и скликати і пере- го.окр. суду затвердила присуд р о к у в и б р а в с я він, з г а д а н а М а р г а р е т а і д в о х и н ш и х м у ш н н н а
Б И Т В А С Е Л Я Н З Б А Н Д И - Большєвики К А Р А Ю Т Ь
вести у х в а л и , а л е не б у д е ч а с у , щ о б и ті у х в а л и м о г л и п е р е й т и двох шпигунів. Ганни Самоті прогульну д о одної відднхової місцевости в Карпатських го-
' Т А М И . БУДДИСТІВ.
в сенаті щ е в часі у р я д у в а н н я п р е з и д е н т а . Т. Т а р а с е в и ч а , обвинувачених рах і ш о коли е о н и дістались у ліси, з г а д а н і д в а м у ш и н и з а -
В Барцішеві коло ґиєзиа се- В В е р х н е - У д і н с ь к у н а Сггбі- у с и с т е м а т и ч н і й ггра,ці д л я гголг,- д у ш и л и М а р г а р е т у і з а к о п а л и її т і л о у п і с к о в і й п е ч е р і . Тями
ляне зловил`и двох б а н д и т і в рі з а с у д ж е н о н а р і ж н і р е ч е н ц і с ь к о г о г е н . ш т а б у ; о б о ї х р о з д в о м а м у щ и н а м и м а л и б у т и Іван М и х а л к о , о с о б а з в і с н а в ч е х о -
ЗБУДОВАНО ВЕЛИКАНСЬШ ЛІТАК. ( р і з н и ц ь к и х ч е л я д н и к і в ) на г о тюрми 88 бурѓятських л я м і в , с т р і л я н о , і ' селі А у л а х ( Д н і п р о словапькнх політичних ‚кругах, т а його приятель лікар, др.
БУДЕ СЛУЖИТИ Д О БОМБАРДОВАНИЙ. — МІСТИТЬ р я ч о м у вчинку. Пустилися з а або священиків буддистів, за) К л е п е т а р . О б о х п о с л і д н и х а р е ш т о в а н о , о д н а к в о н и в цілостіѓ
петров.) присудили на розстріл
Д Е С Я Т Ь М А Ш И Н О В И Х КРЇСІВ I Т О Н У БОМБ. ними в п о г о н ю . Бандити с х о с п р о т и в совітській владі. Засу- заперечили зізнання Сікорського. Поліція старається вяслідн-
Бабічева і Ісправникова за
в а в ш и с и в ж и т о , стали стріляти джені м а ю т ь сидіти від о д н о г о вбивство „селькора" Заварихі- ти п р а в д у ч е р е з найдений м і с ц я , д е м а л о б у т и з а к о п а н е т і л о
Б Р І С Т О Л Ь , НА., 5. серпня. — Д о в і й с к о в о г о у ж и т к у від-
д о селян, щ о їх о к р у ж и л н . Не- д о пяти літ к о ж д и й . П р о в і ш и на, а їх с п і в у ч а с н и к і в : „ х у л і г а дівчини. Згаданий Михалко, щ о б у в секретарем, теперішнього
лагго н а й б і л ь ш и й л і т а к , я к о г о щ е д о с і а р м і я н е м а л а . Н а й о г о
р е с т р і л к а т р і в а л а д о в ш и й ч а с . л и с я в о н и т и м , щ о п р о т и в и л и с я н а " М е р с о н а н а 10 р о к і в п о - міністра просвіти Г о д з и , мав неправно оженитися з сею Аме-
подобу б у д у т ь б у д у в а т и б і л ь ш у скількість таких, літаків, він
НаДтШла'поліція й а р е ш т у в а л а націоналізації монастирів, усу збавлення волі, Горбоноса на р и к а н к о ю м и н у л о г о року. П о вінчанню в и б р а в с я він з ж е н о ю
б у д е о д н а ч е н а й б і л ь ш и м . Б у д е н е с т и т я г а р 8 , 0 0 0 т о н , н ѓ о ж е тте-
о б о х б а н д и т і в . О б а в о н и з р а н е в а н н ю д у х о в е н с т в а з ггубличних рік п р и м у с о в и х р о б і т , С а в с н к а і своїм приятелем К л е п е т а р е м д о П а р и ж а і від т о г о часу ніхто
релетітн 500 миль, скинути б о м б и і н а з а д в е р н у т и . М о ж е п о м і -
пі. Т о м у з а в е з е н о ї х д о ш н и у р я д і в і в і д м о в л я л и с я ^ п л а т и т и иа 3 р о к и в и с и л к и з м е ж Ў к р а ї - не ч у в н і ч о б і л ь ш е п р о с ю д і в ч и н у . П о а р е ш т о в а н и й ) з а я в и л и
с т и т и 5 л ю д и й , 6 д о 7 б о м б і 10 м а ш н и о в и х к р і с і в . Є ц е в е л и к а
талю. 1 податки. о б а м у ш и н и , ш о М а р г а р е т а покинула їх в д о р о з і д о П а р и ж а
літаюча фортеця. '
і щ о в о н и не чули в і д т о г о часу нічо п р о неї.

ТЕПЕР ПРИИМА
" Ч. W

ПОСИЛАЙМО ДІТЕЙ ДО ВИСОКИХ ШКІЛ АПОСТОЛИ ВІЙНІЃ І ГАЗУ П О Д Я К И

Менвіл, р . Ай.
O w a . e a , tha икгаівіав national АмрсіаИан, tat За кілька т и ж н і в р о з ш ч н е т ь - ! м а ю т ь ` н а с т і л ь к и с п о с і б н о с т е й , Є всілякі а п о с т о л и на світі ироцснт л ю д е й гине від газу, т о
Edlt-d by Editorial Committee. с я н а у к а в а м е р и к а н с ь к и х п у б - і щ о б и с т а т и л і к а р я м и , п р о ф е с о - j y б и з н е с о в і й і г р о ш е л ю б н і й А- і с е б у л о б и д о с Т а т о ч н о ю п р и - С е р д е ч н у п о д я к у с к л а д а ю У-

ВІТА' Й м л и ч н и х ш к о л а х . М і ж у к р а ї н с ь - р а и и , а б о і г г ж и н і р а м н . О д н а к Америці п о я в и в с я н е д а в н о „ а п о - ч и н о ю д о в і д к и н е н и й й о г о н е -
киМи д і т ь м и е б о г а т о т а к и х , щ о к р і м у н і в е р с и т е т і в є щ е ф а х о в і JCTO.I
в і й н и і г а з у " , я к и м е п р о м у д р о г о ‚плину.
р я д н и к а м і Ч л е н а м Т о в . ім`.
х а й л а Д р а г о м а н о в а , в і д . 181 У.
Ми-

в ві иресіаі r.tt of poatage pro-ldtdtorІя ЗасИоя I


1917, а а Д о г б а й July
Octok.r I , -"IT, 3T, I9II. п о к і н ч и л и п о ч а т к о в у ( е л е м е н - ш к о л и , д е у ч а т ь д о б р е п л а т н и х ‚ ф е с о р х е м і ї , н а у н і в е р с и т е т і рі Однак твердження професо- Н . С о ю з а в М е н в і л , `Р. Ай., за
N .Цю Act д а р и ў ) науку і їх родичі надў- ремесел, яких знання у л е к ш у е О б с р л і и.
Г ра є лище частинно правдиве,
Ч ѓ у ю т ь с я т е п е р , щ о м а ю т ь р о - з д о б у т т я л і п ш о г о с т а н о в и щ а у - г Ц' е й ш а н о в н и й п р о ф е с о р , щ о б о н е г о в о р и т ь в і н п р о с т р а ш н і л и , ч и м м о г л и і п о т і ш а л и м о ї о
те, щ о в с і в і д с і д у в а л и , н о м а г а -

МВІСІГРТІОН HUTISJ ‚битн з і своїми дітьми: ч и пі- с ю д и , а т а к о ж і у ф а б р и ч н і й з о в е т ь с я Г е р р і Н . Г о л м с , в и с ѓ у - н а с л і д к и д і л а н и я г а з у н а л ю д - б р а т а , а члена У, Н. С о ю з а , Сте


t H e a авац а -агу. с л а т и ї х д о ф а б р и ч н о ї п р а ц і , п р а ц і . О д н а к т р е б а п а м я л а т и , п и в н е д а в н о з н е з в и ч а й н о о р и - с ь к и й о р г а н і з м . В а м е р н к а н с ь ф а и а Л а п ч и и с ь к о г о , я к в і й зла-
Чи д а л ь ш е п о с и л а т и ї х д о ш к о - р е м і с н и к п о в и н е н в ж е ґ і н а л ь н о ю г а д к о ю . Щ о б и п е р е - к и х ш п и т а л я х д л я в е т е р а н і в х о д и в с я на с м е р т г г і й п о с т е л і .
Яи? С п р а в а ц е в а ж н а і п р о TOJ д и е с ь п о с і д а т и б і л ь ш е - я к с л є - к о н а т и с в і т , щ о в с і у п е р е д ж е н - п о с л і д н о ї в і й н и н а х о д и т ь с я щ е - К о л и він р о з п р а г ц а в е я із сим
хочемо заворити ще'А тим ра м е н т а р н е о б р а з у в а н н я . Т о м у т і `ня д о г а з у я к в о є н н о г о с е р е д - б о г а т о н е д у ж и х в н а с л і д о к ді- . с в і т о м 27. л ю т о г о 1927 і заснув
зом. з у к р а ї н с ь к и х д і т е й , щ о д у м а - н и к а є к р и в д я ч о ю к л е в е т о ю , л а н н я г а з у в о я к і в ; т е р п л я т ь в о - на в і ќ н , т о в с і члеѓѓн п р и й ш л и
S 5.00 На пів року . _ ють посвятитись ремеслу,, по- піддав цей професор п л я н ни с т р а ш н о і б у д у т ь в і д ч у в а т и д о й о г о д о м у і п о с т а р а л и с ь о
З а можду аміну адреси платітѓься 1 0 центів. З н а є м о , щ о не усі у к р а ї н с ь к і
ВИННІ і т и д о в и с ш о ї ш к о л и . з б о м б а р д о в а н н я я к о г о с ь д е с я - ті „ л а г і д н і " д і л а н н я г а з у у с в о в с е , щ о б у л о п о т р і б н о , не в і д -
...І а.75ІНАТРИ міе-nl r. родичі стоять матеріяльно так

АРК-ВМАДН НАЛЕЖИТЬ ЗН огоаошенна редакціа


висилати гроші лише не иа
відповідає.
т. ав. Рогеііп Мопсу Order.
'добре, ш о б и були встані поси З в е р т а є м о с я д о у к р а ї н с ь к о ї тцтисячного міста. їх к о с т я х , м у с к у л а х , л е г к и х т а с т у п а л и ч е р е з дві д о б і від тіла
На н е щ а с т я ш а н о в н о г о п р о ќ р о в и , т а к , щ о з а в и д у ю т ь т и м п о к і й н о г о
"SVOAODA", P. О. ВОХ 346,
Л ЖЗКЇ CITY, N.
Т,
Ілати своїх дітей д о в и с ш и х м о л о д і ж и , сеї надії і будуччини
ш к і л . О д н а к зѓгаємо, щ о біль-
н а ш о г о н а р о д у н а і м і г р а ц і ї з ф е с о р а , п і д с ю х в и л ю н е м а с а м е ‚ д в о м " п р о ц е н т а м с в о ї х т о в а - д в о м м а л и м с и р і т к а м обтерли
т а бідній вдові і

п о к л и к о м , щ о б и н е м а р н у в а л а о т в е р т о ї в і й н и , т о м у , з а м і с ц ь н а р н ш і в , я к и х н і м е ц ь к и й г а з в і д с л е з и . Д н я 1. м а р т а т і л о п о ќ н і
дціість у к р а ї н с ь к и х р о д и ч і в м о -
своїх спосібностей, щ о б и п о - в о р о г а х , р а д и т ь він в и п р о б у в а р а з у у б и в . ника похоронено на ўкраїн
рже ц е з р о б и т и , і п о в и н н а ста-
РІШЕННЄ, ЯКЕ ЗАВАЖИТЬ ратися дати своїм дітям наго-
}ду з д о б у т т я б і л ь ш о ї освіти, так
д у м а л а п р о б у д у ч ч и н у т а щ о б и т и с в і й п л я н й а с в о ї х . П л я н п'ро-
ішла до висших шкіл і здобува- фесора Голмса звучить: „ З б о м
Коли Німці п е р ш и й раз
ли г а з у у „Великій Війні" пов-
у ж и - с ь к і м ц в и н т а р и в В о и с а к е т , І'.
А й . Н а й с е р д е ч н і н ш у ПОДЯКУ
. ПО в с і й а м е р и к а н с ь к і й з е м л і р о з н е с л и ч а с о п и с и в і д о м і с т ь ла с о б і п о т р і б г г е у д а л ь ш і м ж и т - б а р д у й м о , н а п р и м і р , я к е а м е р и -
п р о те, ш о С а к к о і В а н ц е т т і м а ю т ь з г и н у т и . Так в и п а л о р і ш е н - 'конечно п о т р і б н о ї в б о р о т ь б і о став загальний оклик обурення складаю тим, щ о найбільше
к а н с ь к е м і с т о " . т р у д и л и с ь .
не ѓовернора Фуллера, в якого руках спочивала судьба о б о х істновання. М у с и м о ч е й ж е з р о - т ю знання, та с п и н а л а с ь при но- цілого цивілізованого людства.
зуміти се, щ о доки наші д і т и ' , г 0
п о м о ч і на в н с ш і с т а н о в и щ а , Н е о д е н з н а ш и х ч и т а ч і в ска- І на в с т и д і г а н ь б у т о г о с а м о г о Петро Лапчинськин,
з а с у д ж е н и х . 3 я к о г о б о к у не р о з г л я д а т и б и ц е р і ш е н н є , о д н о
не сВаиуть щ о д о о б р а з о в а н н я і б у д е п о ж и т о ч н а і соб'і і с в о - ж е , щ о с е й п л я н н е л и ш е є від- л ю д с т в а щ о р а з ч а с т і ш е п о д и -
Д е
ч л е н 181 в і д . У. I I . С
пеЌне, щ о в о н о п о т я г н е з а с о б о ю т я ж к і к о и с е к в е н ц і ї , н е т і л ь к и
на рівні з д і т ь м и р о д о в и т и х А . - ї й р о д и н і і с в о м у н а р о д о в і ! то, в а ж н и й а л е з а р а з о м і ќранѓѓо б у е м о у всіх т и х „ о б у р е н и х "
для'.тих, щ о м а ю т ь піти на е л е к т р и ч н и й с т о л е ц ь і з г и н у т и , а л е
Американців, д о т и б у д у т ь ї х все ‚ д а л е к і й , з а м о р с ь к і й в і т ч и н і с в о - д у р н и й , н і к ч е м н и й і ж о р с т о J ц и в і л і з о в а н и х к р а я х т о г о р о д а
й д л я т и х . ш о ї х с у д и л и . Щ о б і л ь ш е , це р ц и е н н е д а с т ь п р и т о к у
у в а ж а т и з а щ о с ь г г н з ш о г о , м и - їх р о д и ч і в , кий. О д н а к т о г о р о д а читач
ДО ріж'них м а н і ф е с т а ц і й т а в и с т у п і в т у т в А м е р и ц і 1 в д р у г и х ^‚‚патріотів", щ о приготовляють Ст. Ф р а н с о а , М о ,
мо-того, щ о вони вже роди- Н е х а й у к р а ї н с ь к і р о д и ч і па- з р о б и т ь л и ш е к р и в д у у ч е н о м у н о в і г а з и і т о в а р и с т в а - г о р о -
к р а я х , які ц і л к о м п е в н о н а н е с у т ь ш к о д у а м е р и к а н с ь к о м у і м е н и .
'лись н а а м е р и к а н с ь к і й з е м л і і м я т а ю т ь , щ о к о ж н и й ц е н т , в н - . х е м і к о в и з О б е р л і г г . С е й д о б р о - ж а н , Я, В а с и л ь Сосяк, складаю,
Засуджених за вбийство анархістів боронив коисерватив- піввійскові і війскові, щ о
с е р д е ч н у п о д я к у Г о л о в н о м у У-
ний. а д в о к а т В и л і е м Т о м с о н , який з л о ж и в т е п е р п о ч о т и р о х д о т и б у д у т ь в о ш і в с е п о п и х а - д а н и й на о б р а з у в а н н я їх д і т е й , І д у ш н и й п р о ф е с о р х о ч е л и ш е п о п и р а ю т ь п р а в и т е л ь с т в а . у в и
і а м и т и х , щ о п е р с в и с ш у ю т ь їх ‚ о п л а т и т ь с я їм с т о к р а т н о . Д а ю - п е р е к о н а т и с в і т , щ о г а з н е є т а к г о т о в л е н н ю т а к и х г а з і в . р я д о в и Укр.. Нар. С о ю з а з а вн-
л і т а х о б о р о н у з з а я в о ю , щ о він п е р е к о н а н и й , щ о С а к к о 1 В а н -
п л а ч с н н я мені з а п о м о г и у су-
ц е у г і не в и н н у т а щ о с у д н а д н и м и не б у в б е з с т о р о н н и й . Л ю д - о б р а з о в а н н я м . П р и г а д а й м о с о - і ч и д и т и н і н а у к у , д а ю т ь в о н и ї й ' ш к і д л и в и й , я к п р о с с д е я к і д у -
СТВО.хай
ТОМСОН. тепер видасть ПРОц ю п о д і ю свій о с у д — з а к і н ч и в бі, к і л ь к о ми н а т е р п і л и с ь у п е р - j н а й л у ч ш е о р у ж ж є в б о р о т ь б і І м а ю т ь . Т р о х и п е р е с т р а ш а т ь с я л о щ е н е щ а с т ь з н е д а в н о ї с в і т о -
ш и х п о ч а т к а х н а ш о г о п о б у т уj З ж и т т є в и м и п е р е ш к о д а м и , з а - л ю д н с к а , п о п л а ч у т ь з а у б и т и
Б а ч и м о , щ о д л я л ю д и й з а м а Д мі 2 0 0 д о л я р і в н а п о к р и т т я к о -
штів похорону моєї.жсіш Катс-
вої війшг, коли в п р о ф е с о р а рини С о с я к . vfl
ми і кінець, бо т р е б а знати, щ о .
' ` ' 'Понад $ 3 5 0 , 0 0 0 з і б р а н о по всіх с т о р о н а х с в і т а на о б о р о н у на тій а м е р и к а н с ь к і й з е м л і , д о - б е з п е ч у ю т ь ї ї б у д у ч ч и н у , а не-
1

Ѓолмса і в товаристві для по-


ки не здобулисьмо собі яко- р а з і с в о ю , а р і в н о ч а с н о п р и ч и - в і д г а з у т и н е л и ш е д в а п р о ц е н т Рівнож складаю згаданому
С а ќ к а і В а н ц е т т і . В їх о б о р о н і станули т о ї міри с в і т о в і п и с ь м е н - пирання ужиття газів у буду
ники-ик А н а т о л ь Ф р а н с , Д ж о р д ж Б е р н а р д Ш о І Генрі Б а р б ю с , гось ф а х о в о г о знання, та п р и няються д о піднесення загаль- людей. П р о т е прн з б о м б а р д о - У р я д о в и д'ругу ПОДЯКУ за ви-

а б о . т о г о р о д а знавці п р а в а як Р о с к о е Тіавнд. А п р о ф е с о р ан- п о м о ч і с е г о з н а н н я 'нс з а р о б н - н о г о уровсггггя п р о с в і т и н а ш о ' ѓ ' ї в а н н ю Ю - т и с я ч н о г о м і с т а з ѓ и - ч і й в і й н і ж и в е щ е д а л і д а в н и н , п л а ч '


е о г и у в и с о т і 200
н н я з а г 1 0 М

л и с ь М о т р о х и г р о ш а , щ о б и с т а - т у т е ш н ь о ї ' іМіґраціГ не л и ш е д в і с т а о с і б . С с ж н с б о в о є н н и й п р у с ь к и й д у х т а т о й д о л я р і в гга к о ш т и п о х о р о н у м о -


г л і й с ь к о ї л і т е р а т у р и п р н н с т о н с ь к о г о у и і в е р з н т е т у М е к ^ЛІН п р у с а ц ь к и й т р і Г г л и в н й г а з , ѓце
н е з а л е ж н и м и , з г л я д и о ггс п о - С п о в н я ю ч и се, з а с л у ж а т ь с о - ѓ а т о і п р о с е з а п е в н я є ш а и о в - г о п а с е р б а , С тсфана Берези,
Гарпер з а я в и в по виданню рішення ѓовернора Фуллера, щ о це в ж с р с я в їх у м и і к а ж е п р и д у
р і ш е н н я й о г о не з а д о в о л ь н я є т а п і д н і с , ш о г о в е р н о р не з в е р н у в л і п ш и л и с ь . м о с в о г о с т а н о в и щ а . бі у к р а ї н с ь к і р о д и ч і п р и з н а н н я н и й п р о ф е с о р . щ о у м е р гга з а т р о є н г г я к р о в н по
і м у в а т и пляни для ‚ б о м б а р д о
в с в о ї х д о х о д ж е н н я х ніякої у в а г и на к р и в о п р и с я г у д в о х п о - М н о г и х з нас, які прибули цілого н а ш о г о г р о м а д я н с т в а і К о л и б с с не о г і р к о в и й с е з о н , ! к о р о т к і й н е д у з і . Т і г р о ш і ста-
вання власних м і с т о ч о к . і по-
л к м е и і в ; яких п р о к у р а т о р д о п у с т и в до з і з н а н ь в суді, хоч м а в з к р а ю , д е м а л о х т о д б а в п р о д о с м с р т н у в д я ч н і с т ь с в о ї х д і - т а н е х в и л я в е л и к и х с п е к у на- пули мені у в е л и к і й пригоді, б о
збавленя життя кількох соток
знати, щ о вони з і з н а ю т ь неправду. н а у к у і п р о с в і т у і д е н а в і т ь с т а - тей. ш і й А м е р и ц і , м і г б и х т о с ь п о д у - 1 І с а м е т о д і л и ш и вся я був без
нсвинних'людсн.
‚ Н а в о д и м о тут н а р о ч і ю тільки безпартійні імена, щоби ранося унеможливити нам або мати, щ о ш а н . п р о ф е с о р дій- г р о ш а . С к л а д а ю т а к о ж подяку
в к а з а т и н а те, щ о с п р а в а С а ќ к а і В а н ц е т т і с т а л а с в і т о в о ю , я к о ю у т р у д н и т и в с т у и л е н н и н а ш л я х , с н о я к и й с ь з в і р у л ю д с ь к і м Т І Л І , в і д д і л о в и м У р я д н и к а м за сс,
з а ц і к а в л е н і не тільки р а д и к а л ь н і елемент'и, а л е і л ю д и а п о л і - щ о веде д о висшої просвіти, І ніхто най не говорить: щ о с ь на в з і р о с л а в л е н о г о „ ґ о - щ о в и с т а р а л и с я д л я м е н е о ско-
тичні, л ю д и науки. Н а й к р а щ і правники л о б а ч у ю т ь п р о м а х и в м о ж н а б е з сумніву в и п р а в д а т и „Що мені наука!" рила мсн", щ о десь т а м поку- ЛЕРЕПМСКА Р Е Д Д Ц П . р у п о м і ч в о б о х с лучаях.
Бо наука — мудра штука. тує у далекім Вінніпегу і чекає
с у д о в і й п р о ц е д у р і , я к а з а в а ж и л а р і в н о ж на т і м , щ о С а к к о і з т о г о , щ о н е н а б у л и т а к цін- Р і в н о ч а с н о з в е р т а ю с я д о усіх
Міцніша від бука,
В а н ц е т т і не м а л и з м о г и я к с л і д б о р о н и т и с я . П р о л і в и х н е з ѓ а - н о г о у ж и т т ю знання, одігак д л я на л ю д с ь к и й с у д . Ш а н . п р о ф с - . У к р а ї н ц і в і У к р а ї нок з заохо-
Вона тобі в пітьмі світить
д у є м о . Б о 'всі вогги п і д н е с л и о д н о д у ш н о п р о т е с т , з а я в л я ю ч и , т и х , щ о у р о д и л и с ь п а в і л ь н і й І гріє у студінь, сор є лише хорий духово, щ о Витинки з газет надіслали:П. І т о ю ставали членами У
щ о б и

щ о з а с у д С а ќ к а і В а н ц е т т і є к л я с о в и м н а с и л ь с т в о м к а п і т а л і с т і в 'землі В а ш и н г т о н а , д е так л е г к о Вона тобі в смутку втіха в і д ч а с у в і й н и не р і д к о л у ч а є т ь - Д а в и с к и б а , М. З а з у л я к , Ю . C a v H С оі тим самим аабезпе-


І о з а

ііад п р о л є т а р і я т о м . О н а б у т т я в и с ш о г о з н а н н я чи І п раз ник у будень. с я в с ю д и , а т н м б і л ь ш е в А м е - гай г Н . Н . з Ф и л а д е л ф і г , П а . у в а л и себе на случай якогось


Ч
Вона сила 1 богацтво риці в часі спек, а н е д у г у й о г о
. С м е р т ь С а ќ к а і В а н ц е т т і не з а к і н ч и т ь с п р а в и . Ц е б і л ь ш я к
певне і про те знав певно і говернор Фўллер. В ж е тепер сильна ТАКОГО
т о в денній Ш К О Л І , чн в е ч і р н і й ,
о п р а в д а н н я нема. В А-
1 бита дорога,
психопат
Д . М., Н ю И о р к , Н . И . , — Д л я и е п р е д в и д ж е г г о г о н е щ а с л и в о г о
мігби означити я к Вас з а м а л о революційног'о від- случаю.
поліція стереже ѓовернора, а навіть департамент стейту в Ва-
ш и н і тоні т а всі а м е р и к а н с ь к і а м б а с а д и в П о л у д н е в і й А м е р и ц і
мернці в и с ш і ш к о л и ДОСТУПНІ
є Д Л Я ВСІХ. Т р е б а л и ш е ,
В ній покривджених опора,

ЩОБИСлабих перемога.
їв. Франко,
‚‚воєнний комплекс", який к а ж е руху в к р а ю і Ви б а ж а л и б , щ о б
проф. Голмсови, з д о б р о т и сср- вистрглюлн мазурів і палили
АВ-ШИ-^-НАННАВВМЮ^^Н^ННВ
родичі з р о з у м і л и значіння вис-

;О',ХОЧУВАЛИ
ШОГО
І в Европі. Виходить, щ о сам уряд числиться з евентуальним і для успокоєння инших ЛЮ- двори. Ви заќйдўете старокрай-
п р о т е с т о м . Т о м у с т а є дивним, щ о це з а аргументи з а с т а в и л и образування та щоби за- КОЖДІИ УКРАШСЬКІЙ Р А ѓ и д о
с е р ц я — с л а т и ськи.ч б р а т г я м б р а к в і д в а г и , а б 0 Г 0

НОВИН УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР,


ѓ о в е р н о р а не с к о р н с т а т и н а в і т ь зі с в о г о п р а в а п а р д о н у і не своїх дітей д о наў- . „ ‚ м м , к і л ь к а с о т л ю д е й н а с м е р т ь і "т `о н е м а є т е в і д в а г и п і д п и с а т и с я
у л а с к а в и т и т и х , щ о в ж е ч е р е з 7 л і т м у ч а т ь с я , с т о я ч и в е с ь ч а с .ки. Н с м а є м о т у т н а г а д ц і , щ о навіть` під своїм „революцій
Р
в о б л и ў ч ў с м е р т и і я к і т и м с а м и м в і д п о к у т у в а л и з л о ч и н , я к б и 7 у с і д і т и м а ю т ь к о н ч е і т и н а у- Х А Т І П О В И Н Н А Н А Х О Д И - „ ^ j . . і г и м " письмом, щ о його виси
и J M m п р а в і н т е р с с і в

його 1 поповнили. у н і в е р с и т е т . Н с всі, як з н а є м о Ж С Ь ЧАСОПИСЬ „СВОБО-j К о л и б н т в е р д ж е н н я п р о ф е с о - !л а є т е д о р е д а к ц і ї .


НА". ра були правдиві, щ о л и ш е д в а ' .

.Укр. Н а р . С`оюза і д о т р и ч і а ч н л о с я б н с в о є ї м о в и , пісні т а т и у ї х в и р і ш е н н ю . Н і я к и х СУМ- иа е м і г р а ц і ї — о д н и м с л о в о м —

ШКОЛА ЃЦЕРКВАПИТАННЯ
КРИТИЧНІ УВАГИ д о шкільного
м о ж е Tf б і л ь ш е т а к о г о ч и с л а
ч и т а ч і в „ С в о б о д и " д. Іван Т о м -
ко з Ст. Клер, Па., т а складає
і с т о р і ї . А не б у д е ш к о л и , т а к
незабаром навіть і церкви б у -
дуть світити пустками. Не цер-
ш'вів,
го
із
ггіякнх в а г а н ь ,
хитрунства. Неначе
цих могутніх
ніяко

Франкових
один
сказав у кількох словах теє
щ о я, л ю д и н а в ч е н а , н а м а г а ю -
ся в и л о ж и т и паиіим л ю д я м у

УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ В АМЕРИЦІ. сиої д у м к и у цій п е р ш о р я д н і й


нині н а р о д н і й с п р а в і о с ь г а к
ква, а головно школа піддер-
ж и т ь у м о л о д і м п о к о л і н н ю при-
героїв - каменярів бере
Т о м к о у руки могучнй. м о
Іван ц і л о м у р я д і статѓѓи...

Т а ні, г о в о р і т ь щ о х о ч е т е ,
Написав Проф. Др. Олександер Сушко. („Свобода", і. 150, ЗО. ч е р в н я , в я з а н н я д о у к р а ї н с т в а , а м а ю ч и л о т т а кує у віковічній с к а
л е я в с е к а ж у с в о є , гцо в і д ча-
1927): українського духа, воно буде лі т е м н о т и і неволі, щ о за-
(Докшчеака). сів поќ. о. Івана Волинського
г о р о д ж у є ггам я с н у п у т ь д о з о -
(4) „Я р о з у м і ю вагу Рідної Ш к о - ходити 1 до української церкви, з р о б и в н а ш н а р і д на еміграції
„В нашій громаді маємо а ж лотого сонця Волі і Щас-
найкраще буде д л я нас ли в с т а р о м у к р а ю . Р о з у м Америці велитеиський пос-
' 'с VI- тя, к о р о т к і , л я к о н і ч н і і л я п і д а р -
Путь Д р а г о м а н о в а . нашого народа, коли піде- щ о н а м т р е б а їй п о м а г а т и , б о а п я т ь ц е р к о в , п о б у д о в а н и х з а туп, яким є перехід від кадила
гіі с.-о-.ва: '
Покійний великий наш мо за порадою Драгомано- той спосіб ратуємо наш народ гроші нашого народа ( з а і кропила до журби з а Народні
„Не церква, а головно ш к о л а
рОДИИЙ у ч и т е л ь , М и х а й л о Д р а - ва і з а , приміром від винародовлсштя, від
инших п о л ь - г р о ш і м о ж н а би п о б у д у в а т и о і Робітничі Доми, школи та з а
с ь к и х в п л и в і в . Але на о д н е х о - дну а б о й дві українські ѓімла п і д д е р ж и т ь у м о л о д і м поколін-
г о м а н і в , г о в о р и в , літ т о м у б у д е культурних народів та возьме б о р о т ь б у з а визволення рідної Д р . Н И К О Л А г`НАТИШИН,
чу з в е р н у т и у в а г у , щ о всі д о б - зії, а б о купити Міліон н а б о ї в на н ю п р н в я з а н н е д о у к р а ї н с т в а . . .
землі в с т а р о м у к р а ю , а рівно-
з' п я т ь д е с я т ь , п а а д р е с у т ю б о ж - носи д о науки т а б р а т е р с ь к о ї
р е з н а ю т ь : А щ о б у д е з н а м и Л я х і в ' — пр'имітка с к л а д а ч а ) Ц е р к о в м а є м о в ж е в А м е р и ц і
ч асно д о ж у р б и і з а з а д е р ж а н - щ о покінчив сего літа цедици-
них Г а л и ч а н т а к е : „ П о к и В и ие кооперації. А в результаті ма
А т е п е р всі р о з у м н і л ю д е в гро- аж з а б о г а т о . Б е р і м с я т е п е р д о M0 H)R ну на Лойола університеті в
п е р е к а з и т е с я на релігіях, д о т и
з В а с не б у д е л ю д и й " . л о ггаших С о ю з і в і С т о в а р и
тут в А м е р и ц і , як м и ис б у д е м о
с м о т е , щ о б і л ь ш а є т е п е р чис-
мати тут своєї рідної школи ? маді приходять д о перекокан-j б у д о в и шкіл, б о б е з . ш к і л
п а д е м о тут б е з сліду, І т о в ду-
е м і г р а ц і ї . — О т ж е є е в оЯлЬю цні а ^ISGFFI T
я, Шикаґо, та одержав Л О К А
стсиень
Д 1

Д'рагоманів р а д и в нам з а р а - шснь, як гриби по д о щ і внрос- „ В е д е т ь с я т е п е р в . А м е р и ц і ня, щ о н і ч о г о ті ц е р к в и ІЯка повинна і яка мусить Доктора меднцпнн. Др. Гнати-
ц с р к о в і г о . - и а р о д н а б о р о т ь б о , я - п о м о ж у т ь , к о л и н е б у д е св'оїх ж е к о р о т к і м ч а с і " ! ш и н р о д и в с я в с е л і Т о порові,
т а ю т ь все нові і нові Н а р о д н і
з о я 'братися головію д о науки Д . І в а н Т о м к о . м о ж е й . с а м не п о в н и т и к о ж д е у к р а ї н с ь к е с е р -
і в т і м добачувати шлях відро- ка п р я м у є д о ц е г о , щ о б н п а ш у ш к і л . І от. в ж е
та Р о б і т н и ч і Д о м и , о с н о в у ю т ь -
при церкві св.
це л и ш е н ь п о ч у т т я м н а й в и щ о - б р і д с ь к о г о повіту, в Галичині
ся к о о п е р а т и в и . ц е р к в у з а х о в а т и д л я н а ш о г о Н н ќ о л а я з а к у п и л и з е м л ю і д у з б а г н у в я к с л і д ус е ї б е з д о н н о ї в 1 8 9 9 р о ц і і п р и б у в з і своїми
джсігия н а ш о г о народу. ѓо п о д и в у , п о ш а н и та радости!
н а р о д а , з г л я д и о , щ с г б и ц е р к в о ю М - ю т ь б у д у в а т и ш к о л у . .От ц е г л и б и н и с в о ї х г а р н и х т а м н о г о -
'.З.гтего часу минуло чимало 1
Не ўЛягає ніякому сумнівови,
ліг ..ѓслова в е л и к о г о у ч и т е л я і к Р ш о м и с т у п и л и в ж е т в е р д о гіа р а т у в а т и п р о д о в ж е н н я тгаціо- і . р о з у м н е д і л о . Ц Е Р К О В М А Є -
ВАЖНИХ
слів. Н а м о ю ' д у м к у — ! Нарід, який д о з р і в а є
в них г г а ч е р к н у в вііг нам, просто темпом, невмирущий!
таким
родичами до, Канади, маючи
л е д в и 2 р о к и , й о г о р о д и ч і осі-
м о

п р о г о м о н і л и на д а р м о . В К а н а - ‚ Д р а г о м а и і в с ь к у п у т ь " . іїального істновання в Америці В А М Е Р И Ц І А Ж ЗА- л и в к о л ь о н і ї Г о н о р , М а й . , не-


Тому ' коротко, цілу п р о г р а м у н а ш о ї S u r s u n i c o r d a ' ( В г о р у серця!) д а л е к о В і н н і п е г у . П о скінчен.т
1і; Злуюагих Д е р ж а в а х , Б р а з и - від несходимих дівочих прерій ( щ о з а тонке тіньованнє! — Б О Г А Т О . Б Е Р І М С Я Т Е П Е Р Д О , м а й б у т н ь о ї н а р о д н о ї праці, на-
л П ; т а ' в ` и и ш и х з а к у т и п а х вел'и-' КаНітдй а ж п о п а м п а с и Б р а з и л і ї А в т о р ) . Але я
БУДОВИ шкіл, шкіл з н а чБО БЕЗ
и в р а м и , у я к и х м а є і м у -
ню публнчної
д о Ст. Джан
школи вступив
Текиікал „Гай-
ДВІІ
1
кої` а ' м е р и к а н с ь к о ї з е м л і н а г р о - і А р г е н т и н и , і ш ш і переселенці нашій громаді Такої д у м к и , П Р О П А Д Е М О ТУТ БЕЗ СЛІДУ
с и т ь ф о р м у в а т и с я н а б у д у ч е у- Зерно, посіяне в t
голосиійше Щ о церкви н а с Н а Ш о н а л ь - . ЧАСІ ТО В ДУЖЕ 1
КОРОТКІМ с к у л " , д е в ч и в с я через ро-
мадилося велике число наших почали чимраз то
а е р е с с л е и ц і в , і м и -— з а д о б - д о м а г а л и с я о д н о г о :
рЬю: п о р а д о ю н а ш о г о - в е л и к о г о
Йо не п і д д е р ж а т ь , коли НЕІ " се н а ш е з б і р н е ж и т т я на а м е р и -
канській еміграції. У кількох
І прийде воля
І зійде сонце золоте. П
к и . ' О п і с л я в с т у п и в ' д о б у р с и ІМ.
е т р а М о г и л и в С а с к а т у н і , д е
„ Ш к о л и ! Ш к о л и н а м д а й т е , т а б у д е у к р а ї н с ь к о ї ш к о л и . Ц с б а - f Х т о є д . І в а н Т о м к о , не з н а ю , с л о в а х простий, український
'Л'посто.та П р а в д и , і Н а у к и — д о б р и х , р о з у м н и х і ч е с н и х у ч и - ч и м о д о б р е на п р и м і р і в н а ш і й Ц е . з н а ю о д н а ч е з і в с і м Тільки той досягає мети, хто Іде, дђкінчив „Гай-скул", а також
певно, робітник-чорнороб з я с у в а в нам
Тільки той, хто гориѓќ, не згоряє,
„ с к о ш т у в а л и з а к а з а н о г о о в о ч а т е л і в ! І Т о н р о б у и м о за п р и м і р о м г р о м а д і , С е ѓ ѓ ѓ Ќ л е р . Щ е пів р о - щ о д. Іван Т о н к о "гімназії ані нормальну -учительську школу,
увесь наш довголітній ж и т т є - j Стелить кнлнм для його життя мо-
д е р е в а 'Пізнання з л а і д о б р а " і г р о в о д о м н а ш и х к у л ь т у р н и х к у т о м у н а з а д н е б у л о в н а с у к - ` у н і в е р с и т е т у та' одср'исаВ^'уУіитсльський. ц е р -
а ж Д о п о м о г о к р а ю . М и з а г л я - с у с і д і в н а й т и с о б і і н а ш и м н а - р а ї н с ь ќ о ї ш к о л и , 'бо`- не б у л о „ к с ь о н д з а " ані п р о ф е с о р а не у -
%

. д а л и і д о б а п т и с т і в і д о м с т о д и - н ѓ а д ќ а м к р а щ о ї д о л і в н а у ц і . 'іим о п л а ч у в а т и у ч и т е л я ( а в ' ч и в с я і є з в и ч а й н и м с о б і у к р а -
не кінчив, на в и й д о с в і д , з с у м у в а в д о к у п и ' _ "
усю нашу громадську мудрість Смерть вінок йому
- '- -'
Ілоде,
ВЧІНИЙ
сплітає, т и ф і к а т 3 к л я с и . О п і с л я у ч і ш
Олесь. п о н а ш и х к о . і ь о н і я х 'в С а с к а -
стів, і д о . иресвитеряи і д о М о ж е вони, т..є. Ш к о л а І учи-j г р о м а д і е о ж п я т ь ц е р к о в { — ї и с ь к н м р о б і т н и к о м - ч о р н о р о - тупі. П р и д б а в ш и т р о х и г р о ш а
„ б а д а ч і в біблії", і д о суботнй- телі з у м і ю т ь п о в е с т и н а с д о у в а г а а в т о р а ) . Н а с л і д о к б у в т а - І б о м та ч л е н о м 3 1 . в і д д і л у У к р . на у ч и т е л ь с т в і , їде д о Едмоггто-
кір, і-до п р а в о с л а в н и х . Б о — як в й с ш о ѓ о і к р а щ о г о ж и т т я " .
каже наївно д. Ю р і й Гўра:
к и й , щ о в ц е р ќ і ѓ ї не б у л о н і я к о ї j Мар.
П о с т а в м о ж т е п е р о п я т ь н а ш у м о л о д е ж и ні д і т и й . К о л и ж - п р и - ( т а к
С о ю з а в С т . Клєр, Па.,
п і д п и с а в с я під с в о є ю до-
П Р И ВСЯКІЙ НАГОДІ СКЛА- н у , А л б е р т а , д е у ч а щ а є иа п р и -
г о т о в л я ю ч н й -курс м е д и ц и н и і
„ Н а ш нарід вірує І віри покину- з а м е ш к у є у б у р с і ім. М . Г р у - ;

р у к ў па н`ароднбому-живчику, б у в д о ігас о . М и л я н щ г і с а м з а - иисею у „С`вободі"). Одначе


т н ие х о ч е ; а л е в і н п р и г л и д а -
еті.ся д о б р е д р у г и м н а р о д а м ,
та п р и с л у х а й м о с я , як і щ о ду-; вів ш к о л у , в ц е р к в і п о в н о д і - і г р о ч н т а н т е л и ш е н ь щ е р а з ц ю
м а ю т ь ї в ц ь о м у м н о г о в а ж н о м у тий.` К о л и б о т ж е священики його невеличку допись, п р о ш у
ДАЙМО ЖЕРТВИ НА С И Р О - ш е в с ь к о г о . В о с е ш і ІЇА23 р. не-
р е ї з д ж а є д о Ш и к а ґ о , Илл.. д е
та хоче, ш о б и і й о г о церкви з а п и с у є т ь с я па медичний ф а -
питанню нашої маси. Трохи и н а к ш е інтересувалися Вас д у ж е , та п о д у м а й т е х в и -
ширили серед народа л ю б о в і
'мир 'та в е л и н а р і д д`о в и с ш о г о і VII.
ш к о л о ю , я к ц е . б у л о д о с і , т о й л и н к у , с к і л ь к и у ній т в е р е з о г о
м а л и б л ю д и й б і л ь ш е в . ц е р к в И та ' я с н о г о я к х р у с т а л ь р о з ў м і н -
ТАНЕЦЬ - ЗАХИСТ Ў К Р А Ї Н - культет Лойо-та. університету,
який скінчив сего літа з титу-
кращого життя". Так ш о ж ? — лом доктора медицини. На
В ш к о л і н а ш е спасігше! булаб користь-для і м ї г р а ц і ї , н а на'ших н а й ж и в о т н і щ н х ` н а -
згодом
всіх
міі п е р е к о н а л и с я п о
своїх ‚практиках, щ о
„ Б е р і м с я д о н а ш о ї ш к о л и Ѓ ' ! б о м о л о д е поколінне н і в ч и л о - (родіііх Проблємів, скільки р о з -
— кличе д о 20 тисяч ч л е н і в ' ся би ш а н у в а т и свій нарід,, ц а в - j ваги; б и с і т ю з о р о с т и та мудрос-Г
СЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗА. ш п и т а л ь н у п р а к т и к у виїхав др.
Г н а т н и і і ш д о Д ж с р з п Cirri. II.
Дж..
Ч. 182. СВОБОДА, П О Н Е Д І Л О К , 8-го С Е Р П Н Я , 1927, `

Г О Л О С И ЧИТАЧІЌ нінграду, та творила там


н и х в с я к о ї о р о д а а в т о н о м н і о б - До:.чнїгання. А н г л і я , с е й к р а й ни-
ласти і ресіїублики.
д л я .тодніц^у j ц а й ц і к а в і ш у р у б р и к у б и . И І О С С Р С Д Н И і і

І доко розвииеної культури,


і л і й с ь к у С у с и і л ь) 11 СЛ і4, іпо ж іЇІІ Н а
по- р а з і с у м н і в а т и с ь ч е р е з т е , щ о
t niLiuu,‚џа. ан-

, Т о м у ц. Н а к о н е ч н и й п о м и л я - ` в и н н а п о д б а т и п р о с е , щ о б и во- с е й з в и ч а й цілі с т о л і т т я в к о р і -
Е М І Г Р А Ц І Я З Г А Л И Ч И Н И
ѓя Л И Ш Е Т Р Е Б А 1П П Р О С Т У - Є Т Ь С Я
^ Щ О А
о е о б и , а станула на чолі тих культур- О М О Є Ї н нився у людську суспільність
л и ш с Ві А Т И " . " "гчьшш мене з а особу, щ о них країв, щ о п о б о р ю ю т ь ку- усіх країв, а до того кулачні
) к о л и у в а ж а е

нс і н т с р е с у в а л а с я ‚ н а р о д н и м и л а ч н у б о р б у і у в а ж а ю т ь , щ о їх змагання получені є з велики-


„ З а м о є ж и т о , щ е м е н е в ли- справами. Я всетда п р а ц ю в а в повинностю є довести до сего, м и з а р і б к а м и т и х , щ о їх у п р а в -
А М Е Р И К И І К А Н А Д И
цс б и т о " , к а ж е н а р о д н е п р и с д ї - д л я Народної справи. Ж и в у ч и у J щ о б и кулачні спорти цілковито л я ю т ь . Ч е р е з те ті послідні у-
ия. Лучше терпіти від сотки ж и в а ю т ь н е м а л о г р о ш а на по- Як в і д о м о , Іміграція д о С п о л у ч е н и х Д е р ж а в з Е в р о п и від к і л ь к о х літ з н а ч н о
Л ь в о в і , н а л е ж а в я і д о Т о в а р и - ‚ п о н е х а н о , я к не в а р т і н а с л і д у -
о б м е ж е н а . О с о б л и в о д у ж е о б м е ж е н а із Середної т а Східної Е в р о п и . Т и м с а м и м о б м е -
своїх, як від о д н о г о чужого. ства Просвіти, д о С о к о л а т а ' в а н н я старинні звичаї, щ о є ви- борювання поглядів противних
ж е к а в о н а з` У к р а ї н и , з о к р е м а і з Г а л и ч и н и .
Кількома реченнями відпові- брав участь в зїзді Українських-сказом кровавого.варварства. кулачній борбі.
Тому в останніх роках д у ж е мало прибуло до Америки українських емігрантів. -.
лаю на статтю в справі делє- С і ч е й у Л ь в о в і , у літі 1914 р.( Чи голос англійських пись- Н. С . О д н а ч е 1 п р и ц ь о м у о б м е ж е н н ю , - я к е п р и п и с у є а м е р и к а н с ь к и й (міграційний 'за-
RAU.II д о Радянської України, По упадку Австрії, видершись з і м е і ш и к і в буде мати великий кон, Українці м о ж у т ь в далеко б і л ь ш о м у числі приїздити д о Сполучених Д е р ж а в ніж
поміщену у „ С в о б о д і " Іваном а в с т р і й с ь к о ї а р м і ї , с л у ж и в я в.' ' це було досі. ' з .
Наконечним, під з а г о л о в к о м : У к
Р - Гал. Армії. Т а в Америці,j"" А в сих слу чаях, всяку умілу, чесну і совісну пораду уділять радо підписані
„Чи и н ш о ї ж у р и в ж е не м а є т е " . І У У Фулон, працював я ж и в ч и
Іван Криленко.
А М Е Р И К А Н С Ь К О - У К Р А І Н С Ь К І І Н С Т И Т У Ц І Ї ,
Ци с т а т т я п р и н е в о л ю є мене другими над здвигненням '(Культ, і Побут, Харків).
котрі пересилають АМЕРИКАНСЬКІ ДОЛЯРИ ДО КРАЮ звичайно і телегглфічио;'' '
відповісти к і л ь к о м а с л о в а м и , У к р а ї н с ь к о г о Н а р о д н о г о Д о м у ,
ПОЛАГОДЖУЮТЬ всі старо краєві справи, а саме: СПОРЯДЖУЮТЬ контракти, повновласти I tv -ц,
бо вона мене д о т и к а є . ( У його секретарем та збирав б

С'таття п. Н а к о н е ч н о г о б у л а , ' в и с и л а в ж е р т в и н а н а ш и х іи-


в

ДЕ БУДУЮТЬ ДНІПРЕЛЬСТАН колектують спадки в старім краю і Америці; ПРЦГОТОВЛЮЮТЬ про гульки Українців на найбільших -
кораблях до старого краю і назад, не горожанам ВИЄДНУЮТЬ позволення на поворот в Америку;
іійсно ц і к а в а і п о у ч а ю ч а д л я в
У Львові. Уложив я та-а л і д і в
ПОЛАГОДЖУЮТЬ всі формальности, получені з виїздом до краю і назад; ОСНУВАЛИ 1 Р О З В И В А -
н а ш и х ч и т а ч і в . У ній б у я й д о - к
' лраму`про нашу визволь-1 о ж
В ч о р а м и б у л и на з а в о д і ім. Була там застага польська, щ о ЮТЬ УКРАЇНСЬКУ ОСЕЛЮ - '
брі р а д и і в к а з і в к и , я к о ю д о р о - У б о р о т ь б у в Г а л и ч и н і п і д з а - - І П с т р о в с ь к О г о , Д и в и л и с я ,
н г
не п р о п у с к а л а в т і к а ч і в д о За-
і „ ю т р е б а іти д о в и з в о л е н н я н а - г о л о в к о м „ С т р і л я й а не п і д д а й - . ' я к з в е л е т е н с ь к и х д о м е н л л е т ь - поріжжа.. А Богдан Хмельниць-
с я а б с
шого народу, т а при тім б у л а , " „ К р о в а в и й Ш л я х Г а - ся чавўи, а р о б і т н и к и наче ѓпо- к и й Е З Я В п р и с т у п о м її і о т о в недалеко Ню Иорку, де по дешевій ціні можете набути землю 1 дім. Будете мати свою власну хату і
там і к р и т и к а , я к і й б и я не п р о - Б - и ц ь к и х У к р а ї н ц і в " , я к о ї щ е не ш у г а ю т ь поміж цілим лісом м и
знак цього поставлено мону- можете заложити свій бнзнес. Стараються о будівельний кредит для незасібних, а всякі правќі і биз-
тивився, б о б е з к р и т и к и не - ! - по причинів и д а н
недостачі ріжних труб, топок, вагонеток, мента, — г о в о р и т ь нам провід- нссові
0

бійдеться ніде, нако.тнби в о н а ф о н д і в . З н а в е д е н о г о б а ч и т ь п. м о л о т і в , к р а н і в і т. и н ш . Н а с ( ник. П O P . AД И Д А Р О М .


була с п р а в е д л и в а і н а м і с ц и . Н а к о н е ч н и й , щ о я н е з а п р о д а в - ' П р и г о л о м ш и л а д з с л и ч ц ь о г о ѓ і - 1 з н о в у шум, і з н о в у біді о т а - Весь загал Українців в Америці і в старім крдю повинен користатн з наших ўслуг. Пишіть отже
с я г та приходіть з довірям до своїх інституцій, де Вам- вигіднійше, як слідўе:
Тому однак, щ о ся к р и т и к а п о - к а ц а п а м з а „ м и с к у с о ч е е и - - н т а р а д я н с ь к о ї індустрії, ми ри з с р і б л я с т и м н відблисками
декуди t н е с п р а в е д л и в а , у в а ж а - н і " а б о з а „ к у с о к к о в б а с и " , а ' Д о в г о н е з м о г л и н і ч о г о г о в о р и : на сонці і глухий урочистий
ю з а свій о б о в я з о к її с и р о с т у - ' к о л и п и с а в з а в и с и л к о ю д е л є - , 7 ' т і л ь к и м о в ч к и в с л у х у в а л и с я и
ш у м . І з н о в у мн и е р е ї з д ж а є м о F E J J J R Z A H A Y GLOBE SERVICE A R E A L T Y CORPORATION `-тщ
„і-,, ' ґ а ц і ї , т о л и ш е л Ціли в и с л і д ж е н - в г р о м о в у м у з и к у з а в о д у . ( т і л ь к и Е С С Ж таки не к о з а ц ь к и м 30 E A S T 7th S T R E E T , TEL. ORCHARD вава. N E W YORK, N. У. -
н я
Дописуватсль закидўе, що правди і дійсного положен-j А сьогодні вранці великий х о д о м ) пороги бурський, а да-
ВАСИЛЬ ЗАГАЄВИЧ, Т Е О Д О Р І. Г Р И Ц Е й , волод. книгиницький
тих, щ о п и ш у т ь п р о „ Д е ' л є г а - і н я в Р а д . С о ю з і . j л у б , з л е г к а п о х и т у ю ч и с я , п о в і з лі Л о х а н с ь к и й .
президент секретар скарбник т
-
- ю ' н а Р а д . У к р а ї н у " , не в и д к о Г. Т у р к е в н ч . нас вниз від Дніпропетровсько- і . . - .,
ірн и н ш и х н а р ' о д н и х с п р а - ' ^ - ' ѓ о т и х и м с р і б л я с т и м п р о с т о р о м . О с ь він, Н е н а с и т е ц ь , а б о Д і д . T. J. HRYCEYfc.C0„ або до
THE STAR SAVINGS ft LOAN ASS'N.
Щ о д о м е н е , т о п. Н а к о н е ч - І Дніпров'их вод. Ми в ж е відїха- g ш и р о ч і н ь 'Дніпра перетй- c l o 329 S O U T H 4th S T R E E T , 2173 P R O F E S S O R STREET,
ний б е з п е р е ч н о т у т помиляєть- л м в е р с т о в з п я т ь , гале ч о м у с ь н а ю т ь Е С Л Н К І -і м а л і Г р а 1 І І Т І І І P H I L A D E L P H I A , PA., CLEVELAND, OHIO. M W

ся. Я п и с а в н е р а з і в н а р о д н и х ПРОТИ КУЛАЧНОЇ БОРБИ. . п р о т и волі о б е р т а л и очі туди, С К С 1 І а п о х - ж „ „ м и в и р у є па


справах і м і с т и в м о ї д о п и с и у д е на г о р б і р о з л я г л о с я місто з ч с т о й з в і р і р с з Ненаситець.
е

.‚Свободі". I так наведу загоКулачна борба, яка мала с в о ї м и в и с о к и м и д и м а р я м и , щ о М а б у т ь і н а з в а йо'му т а к а ч е р е з


ловќи моїх дописей, зву- н е д а в н о місце в Н ю Норку' м і ж
які жбурляли червонуватим димом р
Т С ; і багато вже сга- щ о С П а в д

чать: „Посвячення Укр.Нар. Дембсім а Шарќим, фробил.а в голубе літнє повітря. Iп е р е к и н у в д у б і в , ІГЛОТІВ і х в и л и н у н а д
р т і селом залунала — Дивіться. Дніпро кінчаєть- день, а в вечері чепурненький
Дому" в 242 ч и с л і і д р у г у „ У т і л ь к и р о з г о л о с у і в и к л и к а л а їхали з д о в ж широкої Дігіп- все й о м у ' м а т о
4 0 О т у т р о з л о ж и с т а п а р у б о ц ь к а п і с н я . ся. Д а л і й о г о в ж е немає,.
B 1 I j B а пароплав „Петровськнй"=важко
:

країнці а Р у т е н с т в о " в 2G3 ч и - таке загальне зацікавлення, —е л е н и і м и л у в а л и с я з ч у -


рової п ' j с л о ц м а н о в о г о п о - " Р—
п р а У в
- д
-п—и т-а ,
і
аби І знову захована посмішка.
б с з
Ч о т л а д
дихаючи чорним димом, мчав
елі. И н ш і с т а т т і не б у л и п о м і - щ о н а в і т ь л е д в о в і д з е м л і п і д - дових острівців, щ о деиеде персдження проти волі можна У У ` рішили ми. Дивимось, і справді. Вражіння Ш М б в
нас у З а п о р і ж ж а . М и н а л и Х о р -
шсііі, б о б у л и , п р а в д о п о д і б н о , р о с л і д і т и п р о иічо б і л ь ш е не розкидані і с т о я т ь у чарівній молитись. Але д у б а р о з - И г а л а с у в а л и ,
п о ч а т що и є сили, таке, ніби Д н і п р о упирається тицю, згадували, щ о . т у т колись
маловажні або не надавались говорили, як саме про сю ку- з а т и ш н і й самоті. Але щ о цс? ц т а ж н т и довелося а т о чого Коли
в а скінчили, почули, я к в скелі і далі пе р у х а є т ь с я . Але гуляли Запорожці, і ие було
до п о м і щ е н и й : П и с а в я т а к о ж і дачну борбу. Д о н а с д о л і т а є я к и й с ь ш у м , щ о д о б р о г о , ж а р т и -кз#ро-тжк - - гулко вигукує б у б о н . т о о м а н а . О с ь він к р у т о п о в е р - д с с ь
ш к о д а , щ о с к о р о все це о д і й д с
віршики к р с в о л ю ц і й и о - н а р о д - Також і маюча відбутися йде з д а л е к у і п о д і б н и й д о ш у - Вїзджаємо в канал. Облнчча П і ш л н 1 , а З В
У К 1
о п и н и л и с я на тае, стає надто в у з ь к и м (80
( з архів, умре, затопиться тіе-
нім дусі. Щ о д о д и . т є г а ц і ї , т о я борба між Танім а Демпсім у 'му я к о г о с ь в е л и к о г о п р о п с л є - напружені, кожний м а б у т ь про весіллі. П о в е н д в і р люду. Зах- саж.) і перед очима замайорів
юж самою Дніпровою водою,
сподівався, щ о в о н а , и о н е р н у а - к р а с у н ь , Кічкаськн{'г м і с т . По-
Шикаго викликує п о д і б н и й р а . Н а с 20 чол. Всі м и ирис.ту- с с б с д у м а е : „Ану.як? Чи щ е -`ьобуеться гармонія, в ша.тено- щ о колись служила Запорож-
ши з Р а д . У к р а ї н и , п р е д с т а в и т ь в н с він на д в о х с к е л я х ч у д о в о ю
розго.тос і зацікавлення. хуємося здивовано, дивимось Ж Н Х Н му, ч и „ і ? " Т І Л Ь К И л о ц м а н ИУ т а н к о в і к р у ж а т ь с я х л о п ц і и цям, а тепер служитиме Україні,
нам в п р а в д и в і м с в і т л і д е я к і н е - визерунчастою дугою, а иа
Не від річи т о м у б у д е д о в і д а - о д и н па о д н о г о , т і л ь к и л о ц м а н , с т о ї т ь "спокійний я к д у б , м і ц н і - Д і в ч а т а ч і т к о в и с т у к у ю ч и п о љ
ясні нам ф а к т и і п і д н е с е н а ц і о - ку. Н у , я к т у т у т р и м а т и с я ? Т а ньому наче ц я ц ь к о в и й жене
тись ѓгро с с , я к з а д и в л я ю т ь с я РУДИЙ, к р е м е з п н й д я д ь к о , в с м і - ш с стиснув у руках керму
кального д у х а н а ш о г о народу. : пильно "І Е
письменникам, журналістам, і гуркотить колесами товаро- „ П О Х О Ж Д Е Н І Я ЧІЧІКОВА".
на сю кулачну б о р б у учені х а е т ь с я х и т р и м и о ч и м а
Про в і д н о с и н и в Рад. Союзі я п и с ь м е н и к и в Англії. В тім к л я - . в и й м а ю ч и ц и г а р к и , р о т а , кожним плсслом піо після р о к у Ч и с т о г о г о л і в с ь к у . і с т о р і ю , я-, упертої мару- вий поїзд. Т о везуть для Дніп-
по- сте-кйт-
маю у с т а л е н у с в о ю г а д к у , о д н а к .„,. , дної праці по д у ш н и х ку с к о п і ю в а л а ' д і й с н і с т ь , ч и т а - кімнатах рельстану будівельні матерія-
сичнім
к р а ю кулачнОї б о р б и яснює: хвилі.
деякі н а ш і л ю д е в А м е р и ц і за- Кодацьк поріг. р а п т о м о п и н и л и с я н а в о л і . А ЗтИ. Х о с ь з г а д а в - п р о т е , - щ о - є м о в „ К о м с о м о л ь с ь к і й - е П р а в - -
розпочали
представники Ух, х-аа-ра-йї-Т)
падто о д у ш с в л я ю т ь с я мнимим — А як ми п о ї д е м о ? - ціка- л о с ь у к о ж н о г о , коли д у б з н о Т У Т щ е г а р м о н і я п і д б и в а є , п і д - ш в и д к о б у д е з а т о п л е й о в о д о ю ді". О с і н ю 1 9 2 6 р . д и р е к ц і я ф і -
глійського письменства прав-
добробутом і щ а с т я м т а сво- дивий хрестоносний похід про- виться хтось.
1 Просто таки з а х и т а в с я , о б д у н а ю ч ц під- в у юджує. Ну й д о в е л о с ь д о к а з а т и б о г а т о о с т р о в і в і н а в і т ь в и с о - нНІа н с о в о - к о о п е р а т и в н о ї нолі-
ти боксовання. Привід до цього через поріѓѓ І водні камені. Ненаситець про хлопцям, щ о ми т е ж вміємо го- кий міст б у д е перенесено ку-Ітехніки в Катеринославі одер-
бодою у тімжс С о ю з і 1

К'ічкаса S пака витанцьовувати. Спочатку д и с ь в и н ш е м і с ц е . І пе ч у т и б у - ж а л а . т е л е г р а м у в і д п р о ф . Ц і р ^


бо і дійсно деякі відомостѓі, д а л а кулачна б о р б а о світове ' — Ц е - ж с т р а ш н о — додає д м'етіѓ н а - і х а л н 0

І шої п о д о р о ж і — Л И Ш И Л О С Я - в е р - дивились вороже: Звідки воно, л о ж а л ю в ц и х с л о в а х , б о к о ж - л і'н г а , б у в ш . ; п р о ф . в і й с к о в о ' - .


що д о х о д я т ь д о нас з Р а д . У- 'чемпіонство .середної в а г и м і ж х т о с ь .
щ о в о н о ? А потім пізнали. ний з п а с р о з у м і в , щ о н е м о ж е п р а в н и ч о ї а к а д е м і ї . И о г о ' п р и й -
країни, є в е л ь м и п о т і ш а ю ч і і І^двома к у л а ч н и м и б о р ц я м и , М і - І т у т п і д і й м а є т ь с я ж в а в а су- . Вечірні сутнн- с т о п п я х ь д с с я т ь

J перечка. Одні, х о р о б р і , з а те, д „ і „ . О Й вже — Свої хлопці і закурювати далі Дніпро т а к пустувати, не ий.ти с в я т о ч н о і в і н п о ч а в в и -
підносячі д у х а , я к п р и м і р о м б у - кі В о к е р о м і М и л л и ґ е и - о м .
( к и с п а д а ю т ь І І а р о

д а ю т ь м о ж е р о з к и д а т и с в о ю силу по к-тадати. Д о в г и й - р і к в и к л а д а в
дова ..Дніпростану" і розвій П е р ш и й а т а к п р о т и сеї б о р щ о б ї х а т и к о з а ц ь к и м х о д о м , і ц і та у Військовій (сс- у В а с и л В

культурно-економічного і по- би розпочав і с с т о р а н г л і й - ; а р г у м е н т у ю ч и цс т и м , щ о , м о в - , Г наситцем)ч-.у-ік-свіаи л X а У - к п і ч и л о с я . скелях, к о л и п м о ж н а в з я т и в ( ф і н а н с о в е п р а в о і всі б у л и в д о - .


І А Д І Є
А , і а Ц Ь 0 М и с

літи'чного ж и т т я , а д е я к і з н о в а с ь к о г о р о м а н т и ч н о г о п и с ь м е н л я в , п а ш і д і д и ї з д и л и , а ми і ата з м о л о - З а п р о х а л и в х а т у , п о с а д и л и з а з а л і з н і о б і й м и і в о р у ш и т и н е ю в о л е н і . А ж о с ь 2 міся1ці'' тому


д р у ж е ч о к Т о д В Ч

викликують розчарований і с т в а С е р Г о л л Ксйи, який у д о щ о - ж , не з м о ж е м о ? А л е й т у т ' н а г і л Ь ц с " . . : ' " ^ `


д ч а с т у в
о а т и п о чюа ли, моло- вслнтснські заводи, освітлюва- Цірлінг показує телеграму
й д
з

пригноблення, коли ч и т а є м о 'писі Д О ч а с о п и с у „ Д с й л і Е к с - л о ц м а п о в с с п о к і і і п с : „ Д у б а ^ '` ' е'' ІДНЙ з м о л о д о ю . Н с в т р и м а в с я ти далекі з а к у т к и селянських підписами Кцірінга та Л у н а ч а р - '
' п р е с " в и с к а з у е г а д к у , щ о н а й - , р е в а н т а ж е н о , не м о ж н а " - - п р и ' ІВЬЧ і о д и н з н а с і с к а з а в п а л к у п р о - х а т , п і д і й м а т и , в и в о д и т и н а ш у с ь к о г о , щ о й о г о приз'начили за-
про в с я к о г о р о д а автономні
республики, як ж и д і в с ь к а , ш л и х о т н і ш о ю задач'ею англій- пиние палкі суперечки. Монастирська скеля, Історнч- у у а ж н о вислухали і мо- країну вперед д о к р а щ о г о жит- відуючим економічним ‚відді-. М О В В

польська, м о л д а в а н с ь к а , б о л - с ь к о ї суспільности повинно бу- А поріг ш у м и т ь . Он уже вид- міснс. Під нею б у ш у є наилю- м
, д ф е
п р и в и т а н н я . т я . І б л і д н і ю т ь п е р е д ц і є ю пер- л о м „ Д н і п р о с т р о ю " і він б у д е л о д го н а ш с

к хвилі, паче о т а р и білих настнна JІсцаситця, так К т і ш


„ тарілку молодій від спективою а
оті манастирські м у с і в п о к и н ути свою катедру.
г а р с ь к а і д р у г і . Т о м у д і л е н н ю т н п і д с ю х в и л ю , ц і л к о в и т е у- О Л И Ж а

н а ш о г о к р а ю я, р о з у м і є т ь с я , .сунення з ч а с о п и с н н х з в і т і в ві- о в е ч о к , т о п і д і й м а ю т ь с я н а д сн- е П е к л о . А пд н і й д ю ч о р и і л а -


з в а , ,
Г Р У П И б у л о п о к л а д е н о скелі, де сиділа ц а р и ц я , оці З усіх б о к і в п о ч а л и прохати н а ш о

в і д ч а с з н а й о м і т а н езнайомі профссо-...
противний і б а ж а в б и з ц і л о г о с т о к п р о к у л а ч н у б о р б у , які т о і ь о ю п о в е р х н е ю в о д , т о з н н к а - У б р о н з о в а д д щ к д . з над- р б в а н ц і в , а о д и н з пас столи, оці легенди, щ о х о в а ю т ь п я т ь к а 0

. І п и с о м ; „ Н а е т о м , м с с т с в , 9 7 2 б р с з а г р а в п о л ь к у , ў ` с о б і с у м н у і с т о р і ю н а ш и х ЧУ-' р а , щ о б и д а в ї`м я к у с ь п о с а д у
серця, щ о б и М о с к р а з а б р а л а з в і т и з а н и м а ю т ь н е р а з б о г а т о ю т ь ( д у ж с т а к и д о

Моліться Богу! - - каже У н є р а в н о м б о ю с печене- г


- р о
, д
більше зрос- батнх предків. в при „ Д н і п р о с т р о ю " . Напроха-
собі т и х Ж и д і в , щ о н и м и к о л ь о - м і с ц я у п е р е в а ж н і й б і л ь ш о с т і ѓ д о в Я д о і а с І Ц С

:
нізує н а ї п у і ^ ќ % л ю , н а с в і й п р о а н г л і й с ь к и х ч а с о п и с і в т а с т а - л о ц м а п . гами тут иопгб русскин в и т я з ь . ночівку. перед н а м и о с ь н е в е л и ч к е л и й о г о а ж на. 1 5 , 0 0 0 к а р б . Т о д і л 0 Т р с б а б у л о й т и І і а

Е Т О А В
п р о ф е с о р щ е з . П о ч а л и Љўкати
Всі з д и в о в а н о обернулись. У 9 ? ^ Г ^ ^ Л ^ И е
, Ђ а т ь к и молодих, м о л о д у дру и ще селище Кічкас, що ; П О К
сторіпї С и б і р а б о к о л ь о н і з у в а - и о в л я т ь д л я м н о г и х м а л о д у м а -
місце, де сиділа КаТќріійа. Ко- ж с ч к н і х л о п ц і в и р а ж а л и „ н а с ‚ , р з ц с в і д о ѓ р а т и в ж и т т і Ук- і в и я с н и л о с ь : щ о він не Цірлінг,
ла ними о к о л и ц і М о с к в и і Л є - ' ю ч и х ч и т а ч і в с и х г а з е т , н а н г о - х и т р и х о`ча'х,'віІб.тііскує і р о и і ч - л и б не я м к а , в и д а в л е н а в г р у н т і И В а

а Ципіи і не п р о ф е с о р , а м а л и й ,
ний о п і и к . ` ' б у й н о ю з л и в о ю пісень і танків. історичну ролю. р а ш и в е л и к у

державним з а д о м (міцний иа-


Крім т о г о , к о ж н и й з нас м а в у С ь о г о д н я с в я т о , нс п р а ц ю ю т ь , неосвічений а ф е р и с т , я к о г о п о -
А в и не' д и в у й т е с ь , к а ж е б у т ь б у в з а д ) , т о н і к о л и не м о -
б у д і в н и ц т в а в і д ч у в а ліція д а в н о ш у к а є . Всі й о г о д о -
НАИНОВІИШІ УКРАЇНСЬКІ АРТИСТИЧНІ РЕКОРДИ він. — Ц е в ж е п о р я д о к т а к и й , ж и а б у л о б д о в е с т и , щ о д і й с н о
П і д ї з д ж а ю ч и д о п о р о г а , т р с б а ц а р и ц я с'иділа`тут`,а п е д е с ь ін-
кишені „ ш и ш к у " , як
про весілля у Військовім.
спогад
. є т ь с я на к о ж н о м у к р о ц і . О н на к у м е н т и та дипльоми були
а л е п у л ь с

КОМПАНІЇ 0КЕЙ-0ДЕ0П. м о л и т и с я Б о г у , п р о щ а т и с я . В с е д е . А л е ' ц с н а с м е н ш е ' з а в'се ці.
^ , березі г о р о ю піднімаєься
р е в о н а р о б і т н и ч е с е Л и щ е ,
де- сфальшовані, а ж до у р я д о в о ї
О І Г
телеграми включно, історія
Заходом впливових українських музичних продавців вдалося дістати м о ж е б у т и . А л с м и б а ч и м о , щ о к а в и л о . Б і л ь ш е в а б и л и п о р о г и , з в и ч а й н а , а л е м о р а л ь з неї не-
-расќі сили до виробу українських рекордів. в і н г о в о р и т ь н а м л и ш е д л я т о - п р и к о в у в а л и д о с е б е своє'ю'с`и- С о н ц е щ е нс з о в с і м в и г р і л о , в ж с о п а н о г т а М ) д с
звичайна: малий, неосвічений
Одна вайновійша рекорда, котра буде осо.тодою в кождій хаті, е рекорда г о , щ о б н а г а д а т и п р о к о л и ш н і І л о ю , і пс давали скутічитн д у м - а Д н і п р о с п а в т и х и м р а н к о в и м р м„чка, і
аферист м о ж е весь рік виќла-
б д т и м е т ь с я П Є Є

15541 К'олиб мені, Господи ' з в и ч а ї , і п о ч и н а є м о о д и н о д н о - к и на ч о м у с ь о д н о м у . сном, як ми р у ш и л и далі. Щ о ц кому, аку-, і в н и І Ю Н І М Є Ь


дати у вищій школі фінансове
Карі очи, — Марії Машнр. не в е р с т в а , То я к е с ь і с т о р и ч н е празнико-J
му ж а р т о м г о в о р и т и заповіти. А думали ми про Дніпрсль- місце, щ о викликає силу з а п и - право і його слухачі та т о в а '
ш в у л и ц я м И (

Рекорда роблена електричним способом, без шкрябання, коли її слуха- „ацерують в и м и п а т о в п а м и


1

ете, то привиджўаться Вам жива постать чудової української артистки на К о л и б м о ж н а б у л о з а п и с а т и , стан, куди зав-rgja, з а н е с е нас т а н ь з н а ш о г о б о к у д о провід- риші-професорн... ним в д о в о -
сцені. — Друга дуже гарна нова рекорда е: м а л и б з в о р у ш л и в о - в е с е л у с т о - п а ш п о в а ж н и й `дуб: робітники. Пішли в с т о л і в ќ ў , л е н і . В и д к о , щ о т е , щ о `він з р о -
ника. Ои т а м Катерини.г стіл. . р рш6му й Ч и с т е н ь к і с а л і Н а Є
ріпку. Та всеж таки, иідїзджаю- б и в із п р а в о м і з фінансами, ви-
О б і д а л а ц а р и ц я на н ь о м у , к о л и
Обі пісні вигадали Січові Стрільці, коли кулі свистали їм поза вуха, чи д о п о р о г а , к о ж д и й з паї . н а д р у г о м у п о в е р с і в и р у є на- с т а ч а є , щ о б и м а т и д а н і . н а п р о -
обїздила з Потьомкиним „Но- - , ^
так І передав ці пісні наш артист М. Зазуляк. _ підсмикнувся, д у ж ч е натяг ка Спинились у . ВпТськовій: На
т о в п С а м е о б д н и й ц а с з а

фесора в Катеринославі.
В Січовім Базарі також все можна почути рекорди українського Шадя- в о р о с і ю ' . І справді граніт на- столиками, голосно в е л и ч к и м и

піна — Г. Шандровського. Ось вони: ш к е т а , п о д и в и в с я , ч и д а л е к о д о j н а ш и х ' оч`ах р и б а л к а в и т я г


гадує невковирний стіл. А он . 0 В Л Я Ю Ч И і о б і д а ю т ь р о б і т

15538 Oil Дніпре мій. Дніпре 0 1 Р 0


15539 Г 1 ' " . Л " Ї ; ! І ! ! 0ТЬСЯ Д В 0 Є І б е р е г а , н і б и , м і ж и н ш и м , п о ѓ л я - с і т к и с о м а , щ о с в с ї м р о т о м , п о -
острів Перўи. Великий острів з . пригаду- Поляѓ з а в о л ю України. н и к и С м а ч н и й б о р щ
Я В чужині загибаю. Д - " бродиш. т
І н у в н а р і ч і . Т а не в с т и г л и м и і б н и м д о д а м с ь к о г о р е д и к у л я , д

Ріжииця між Шалапіиом а Щандрівським хиба це, иіо о д е н ^ к а л ь , гранітними с к ^ я м и , щ о звиса- „ОЛІВКИ, Стояв з а правдў`і за нас — ю ч и Н А Ш І Х А І В С Ь К І

п р и г о т у в а т и с я як слід, як н а - , л о в и в п о в і т р я , і ' в ю н о м т р і п а в - І до само! домовики


а другий Українець. (Може 1 Шаляпін бувби Украі№ем, але ` ^ т ^ б р ^ та- ють над Д н і п р о м ш у м о м . І зно- висновку, що :
м и й ш л и д о

Робленого голосу його не прийняли на Україні до Укр. Артистичної групи), ш о г о д у б а , т а к о г о п о в а ж н о г о ^ я п о піску. -Ма,$уть ис м а в " Б о р о в с ь великий, н а ш Т а р а с .
ву п о р о г и , п о р о г и : Будилівсь- ^
С
. м о ж н а п р а
читай зпо літ Українського Театру. к а в и г л я д , п о ч а л о г о й д а т и ні я к о г о б а ж а н н я б у т и з в а р е н и м В. Ш а ш к е в и ч .
Инь. ""'`оди, котрі варта мати: б и трісочку. Кілька хвилин і ми у ю ш ц і . Т а щ о ж п о р о б и ш . З г ' ' ' ^ ц ю в а т и н а Д и і п р е л ь с т а н і , а 1
к и й Л и ш ш й В , л ь н и и 3 с в

15540 Украіоськнй танець 15534 Ой-чомуж я не такий дали ми йогб, б і д о ^ х у , аж Т О П - в о ю і и м гирлом",. через яке
Як зачую коломийку — л и ш и л и п о з а д с с б с цей п е р ш и й
Гандзя, полька — Мандолііиі ЙРСШТІ
15535 Ой я собі козак лепкий.
А я тое дівча люблю. —
Ѓўменюќ.
15533 Червона Калина
поріг. Далі йде ціла серія вели-
кихд малих порогів, щ о за- ложки.
І,
J
везти, обминаючи канал.
М А Н Р І Ш И В НАС П Р 0
bJSSSSS^^^ написом: „Диспро-
При кождій нагоді
М
W збирайте
H
Школу, Інвалідів, сиріт та в ѓ ' ' '
KНА:
P W РЦ-
I 'Г ' ^`"'
Г) менюќ. Тропак — М. Зазуляк. - Н а т е в а м , щ о б не к о р т і л о
п р у і ж ў ю т ь Дніпро в і д Д н і п р о - Уже повний місяць плив над с т р о й " . „ У п р а в л е н и е г л а в н о г о НИХ( вязнш а с
З великою оадостю подаємо до відома, ш о з В Ж Е В И И Ш Л А ^ рекор- козацьким ходом! І справді
ді, на котру т а к д о в г о всі очікували, котру відспівав квартет з хору Ковшця. пстровського аж до Запоріж- селом і собаки перестали ѓвал ішженера". М и д у м а л и , щ о на
пстровського АЖ до ОАИИЬ.ІЛУ- С Е Л О М І ..ИИИІЧП Ч - н " љ
' п
„_„, _ v f i _ о л и н М О М Р І І Т жбуо- п п я
^ к
" . "` "`"
15543
Чуєш, брате мій ,. . ж а . В о н и . щ е б у д у т ь з п с р е д у , а т у в а т и , а л е с п а т и ч о м у с ь не ^ б а о ^ ( я к це звикли O B Y E D N A N Y I
^ О й луснув обруч. ... п б к и щ б ' т р и біноклі, щ о б у л и х о т і л о с я . Співи, д р у ж е ч о к пе- ", _ і Я Л Д С Я с
ч н а м и бачити, у Х а р к о в і ) п о б а ч и м о ч. о мох а і і . ИШ^ІЖЬРНІА. РА.
Обі пісні, досконалий концерт, пісня сумиќ і весела. ^ _ нашому роспоряджені, по решкаджали. У когось зявилась ^ ^ ^
надпис „Диіпрельстан", та да- ^ і^ у `; І ^ Ѓ Т Т ^ .
а
За всілякими рекордами заходѓѓь І пишіть до " о в о г о Базару. ^ ч о в ќ я З Н О в у в е л и ч и и й т и х и й

Базар, це українське іЛдпри.мство. котре, як І }РУТ^Р^НШ^М^то чаозі Переходять до кожного. Цея: ремно. Мабуть і т у д и щ е не Н А П Р О Д А Ж фарма 35 акрі, -гри
моральне й матеріальне піднесення свого народу. Зах#діть до нас: 135— ч е р з і - и ` - р і . л и А " . о , v р о , а п о б о к а х л і с и , с к е л і і н е - ^ , ^ „ „ ^ ' _ „ „ „ „ _ „ - - , „ - стейтовій дорозі, обсіяна обсаджена л а а

Там он на горі ніби велика, р о з - — Хлопці, на весілля! ^ ' . ' д о к о т и л а с я хвиля українізації... „ „ . будинки в -оброму- стані, вся- R p o w

SICHOWY B A Z A R
к о п а н а м о г и л а , а б і л я неї м о н у -
--ент.,."!' -
Чоловік з пять молоді від-
І гўќнулосьЃ З І
в е
'
-
л и ч к і с е л а
П і в д н я б л у к ' а л и м и п р К і ч к а - и машинерія. ^
-і, р о з п и т у в а л и р о б і т н и к і в п р о ;
^ 8 к і ^ . ^ У ^ в
^зрогн. к ^ І Ц Н З к і н ь 2 Щоі
Книгарня і Видавництво Звійок на пино „ С у р м а " — 'Ѓо` К р і п о с т ь , щ о її з б у д у - І — Ходім! , . , І Н а д у б і всі глянули вперед, будівництво, оглядали те, щ о Годоситися^дс^ c q r _ 182-6
T H
32-34 EAST 7 SLNEET, ` - Ц Е Й YORIC, FJ. Y . вали Поляки в XVI. столітті.( Х у т к о п о с х о п л ю в а л и с ь , , і„ з а Л о ц м а н в к а з а в р у к о ю . і д о д а в : м о г л и оглянути в святочний % D . 2 , вг^-ЛІЬІ-,, К Т.
К А Є О В И Й ЗВІТ У . Н . С И Р
Відділ
280.
Заплатив Відділ
... 98.36 333. .
Заплатив _ В о л . ‚ Я с ь к к ' в и ч , в . 2 0 3
9 1 . 8 5 Д м и т р о Ф о с г и к , в. 211
2 5 0 . 0 0 1 Відділ Заплатив І Відділ Заплатив
1 0 0 . 0 0 L55. . ... . 4 9 . 9 5 269. , . . . . і:80І
ється до Земляків в AMepiml.j
Д о р о г і З е м л я к и , не в і д м о в т е ДРІБНІ О Г О Л О Ш Е Н Н Ѓ І

. . . 24.351 3 3 4 . . 1 0 3 . 9 8 p p . Д о р о ш е н к о , в. 2 1 9 7 5 . 0 0 156. . .. . 1 0 . 0 0 270. . ... .19.601 н а м . с в о є ї п о м о ч і . Не д а й т е знн- К О Н К У Р С .


за місяць липень 1927 р. 281.
...156.75 335. . 41-14 Д м и т р о Л е б і щ и к , в. 2 3 7 158. . . . . 1.63 2 7 1 . . . . . 3 : 0 0 ` Ф І Л І Я Т О В . „ П Р О О В І Т А " щитися матсріялові, який з а - Нярохія си. Кирила і Мелодій в І , .
282.
1 3 6 . 0 5 р'і. С т а п г р и т ч у к . в. 2 7 3 5 0 . 0 0 159. .... 9 . 2 3 273. .... 5.00
ПРИХІД: 283. ... 99.59 336. . В ЛЮБАЧЕВ1. к у п . і е п о з а г р і ш з і л л я т и й к р і в а - вік, 11А., іміцукус д я в о - у ч і т М„ ц„
. . . 24.21 337. . 1 6 . 3 2 І в а н К о р у н а , іг. 2 7 6 5 0 . 0 0 160. . . . . 1 2 . 8 5 274. ... .10.58! п: ісіііѓг дяківський ироиа.і.міш,,
284. шгм п о т о м В а ш о г о б р а т а в с т а -
Ві"-1л Заплатив 2 8 5 . . . . 3 7 . 5 5 338. . 2 2 8 . 7 0 Н а т а л і я М о п ч и к , в. 2 9 5 2 5 . 0 0 161. . .. . 8 . 8 5 2 7 5 . .... 7.20' в и с о к о п о в а ж а н и й П а н е ! УК.І снівў Х0РА.!ьпоіо..лік;чоі ПІК...
I. . .377.47 ... 45.69 5.65 276. . . Л 52.00 і рім к р а ю ! Не д о п у с т і т ь , щ о б и представленій і концерти. Платім
286. ... 63.07 339. . 63.091 62. . . . . . П р и х о д и т ь ч а с , д е і н а м rj їй умови. ІІарохів. можна оЛІм ..
2. .174.54 .... 19.91 9 . 0 0 278. . . . . 8.351
287. . . . 14.00 340. J J H S Виплати з фонду сирітського 63. .... ба відгукнутись до Вас п р и Ідаіііі в о р о г и - г и о б і і т е л і , д и в л и - сейчас. Голоситнеь письменно іѓ І
3. . . 7 5 . 3 7 . . . 98.54` 6.30 2 8 1 . 2.93-і
...190. 341. 164. . . . . . г а д а т и В а м р і д н у з е м л ю ч и с ь и а н а ш у н е м і ч , с м і я л и с я з лрссу: 177 К2
4 . . .. 79.7Л ... 20.77 ... 2 1 . 342.
156 94 п о б л . п.:
165. . . . . . 4.30! 282. ... .26.78 J O H N DUBII.,
нас, т а р а д і ю ч и ж д а л и иа н а ш у
5. . .. 6 8 . 5 4 ... 57.13 і

. . . 5 1 . 5 8 343. і ! 18ІЮ Т е о д о р С о р о к а , в . 1 3 3 2 0 6 . 5 1 166. . . . . . 1.5b' 2 8 3 . 9 . 2 5 г а н н я - н о т р е б п т и х , щ о її 2192 Si. в . e.rwiek. IV


6 . . .. 2 7 . 8 3 ... 48.40 0
5 9 7 М и ќ . П а в л и ќ , в. 187 ( с т . ) 1 2 5 . 0 0 2 8 4 . . 3 . 4 0 ж и в у т ь . з а г н б і л ь . П о к а ж і т ь , і ц о в н а с
... 24.50 167. . . . . . 2.95.1
7. . . . 1 9 9 . 3 9 ... 87.14
...216.50 ,345. 8 8 . 9 4 Я . Ц е п е г г ю к , в . 1 5 8 ( с т . ) 6 0 0 . 0 0 168. . . . . .'18.90 2 8 5 . . 4.50 Ф і л і я Тоѓг. . ‚ П р о с в і т а " у Л ю - 1 п л и в е о д н а к р о в . Щ о т а м , д е
ІЮ П Р И Ч И Н І С іер.

8. . . . 1 6 4 . 6 8 ...333.19 400.00 . 1.15 }ВІЛ і


.. 2 5 . 9 8 316. . 16.42 П а в л о Р е в а . в. 3 6 5 170. . . . . . 1 1 . 7 0 286.
б а ч е в і п р и с т у п а є д о о с н о в н о ї П а с СИЛИ ч п у с к а ю т ь . Вгг гге л и - рів, стсПтовл дорога, сі-аьс
9. . ..124.46 ... 9.82
. . . . 38.3. 347. . 47.54 171. . . . . . 2 5 288. .22.28 "я при фармі, дім Ні ,
п е р е б у д о в и с в о г о д о м у , я к и й ш и т е п а с с а м и х а п о с п і ш и т е синки, нихоаок. ванна, іс.і
10. . . . 1 7 4 . 9 2 ... 24
348. 15.38 В и п л а т и з ф о н д у а д м і н і с г р а - 172. . . . . . 9 0 284. . 3 . 6 0
I I . . .. 9.72 ... 67.70
.202.1: 349. . 42.99 ційного. 174. . . . . . 4 . 3 5 ! 290. . 3 . 4 3 с л у ж н т ь - з а с п о к о ю є п о т р е б и У - н а м гга п о м і ч . І з і с к р і п л е н и м и тепла Г зимна, форнсс, мі
. . 53.04 овочевих дерен, весі. ..'іір
12. . ..110.94 . 16.0- 350. . 60.7. 175. . . . . . 6.7 . 1 8 . 9 0 К р а ї н ц і в ц і л о г о п о в і т а . Б у д о в а с и л а м и п і д е м о в п е р е д н а п р о - 2 коні. 700 курни. . . „ . „ а
. .. 39.26 ... 21.82 Свобода за орган 3,933.00 . 1.35 т о г о д о м у , з а ч а т а щ е п е р е д ВІН- б і і і , к у в а т и к р а щ у д о л ю п а р о - S2S0. Ціна $7.500. юііакок. 1
13.
.. 5 6 . 7 8 3 5 1 . . 37.44 176. .... 2.05
14. . .. 66,62 . . . 42.3; Платня гол. уряду 530.00 . . 3 . 8 2
.. 5 1 . 1 0 . -12.53 177. . . . . 8 . 7 8 294. . . з а п о в і д а л а с я в е л и ч а в о , але доиі. ШУ ГОЛОСІІГИСЬ До фармі м .
15. . .. 40.18 . ...320.74 о д о р о ж і ді'єти г о л .
. ... 87,24 .236.98 . 17.69 2 2 0 . 5 0 179. 22.50 295. . . .17.53, М. LACQDA.
. ... 35.21 контр. комісії війна, з н и щ е н н я , я к е принесла 252. V.r.aiUe-. Сс
16.
. . . 3 7 . 6 9 .. 89.81 . 32.39 181.
і
14.00 296. . . . 8.80 Нсхайжс цей розпуч.шнніі
1 7 . . ,.. 2 4 . 8 2 .. 7.8'. . 41.50 П о д о р о ж і д і є т а г о л . .... 9.25 297. . . . . 3.40 в о н а з с о б о ю , а опісля, невід- г о л о с села, щ о п р о с и т ь о п о м і ч ,
TEL. 1 5 2 6 — И Nor,
. . . . 23.31 3 0 2 . предс. і р е п р е з е н т а ц і ї 134.50
18. . . . 1 0 6 . 2 6 .. 4 9 . 4 3 3 . 3 9 1.35 2 9 8 . . . . . 7.95 радні п і с л я - в о е и н і в і д н о с и н и ФАРМИ В R O M E . N. Y
. ... 65.96 ЗОЗ. Головний л і к а р 37.50 широким відгомоном відібєть-
19. . ... 9.19
. . . . 2.70 с п р и ч и н и л и це, щ о б у д о в а ц я
. . . 1 4 7 . 7 8 . . . . 85.66 3 9 4 . .. 27.4: 358. . 31.44
г б а й к о в о ї с к р и т к и 3 0 . 0 0 188. 299.
с я п о в с і х у с ю д а х , д е л и ш е ж и -
Я маю до 10 добрих фарм на
20. .
. ... 96.86! 305. !^ 6 5 . 0 8 35Ч. . 26.77 189." 300. . . .16.45 в и п а л а м і з е р н о . Т а к , щ о с ь о г о - даж, коло міста, від VI до 2 4 ) аќ
2 1 . . ... 50.47 .. 12.55 . 29.03
В и д а т к н кіиіделирійиі,
3 0 1 . . . . 1 1 . 0 0 дні, к о л и в н а с , м и м о з л и д н і в , в у т ь громадяни а Г р у ш о в а , іивснтарсм і оосаД'КС-іи. Голос
. . . . 49.65
22. . . . . 9 0 . 2 5 2 .207.30
п о ч т а . е к с п . . те.т. і in.
302. . 75 дрогобицького повіту, як та-
. ... 89.68 ,8
23. . . . . 2 8 . 6 8 . 23.70
Н а п р а н а ПСЧаТКН
. 7.90 3 0 5 . . 2.50 які п е р е ж и н а є м о , с в і д о м і с т ь п о -
кож громадяни цілого дрого-
. . . . 76.02 . 99.12
24. . . . . 1 2 8 . 0 0 . ... 102.18 .. 3 4 . 7 . .108.61
Інвестиції готівки:
196. . 2.95 3 0 6 . . 50 віта з к о ж д и м д н е м р о с т е - к р і п -
25. ... 44.57 орґсчох 5,000.80 б и ц ь к о г о п о в і т у і в з а г а л і цілої
.... !2.90 . 32.25 .189.52 198. . 2.50 307. . . . 3.20 ш а є і є п е в н і с т ь , щ о кріпшатгг НА П Р О Д А Ж ФАРЛІА
26. . . . 47 0 3 В бондах 10.209.00 .17.10 і р о з р о с т а т и с ь б у д е Східної Галичини.
. ... 39.53 і
. 91.68 2 0 0 . .12.60 3 0 8 . . д а л ь ш е ,
27. ... 40.45 ПроиЄНТ па о о і і . 51.00 32 акри, дім 7 к і ш ш , добрі забуд-.
. . . . 129.79 201. . 6.00 3 0 9 . . . . 1.80
х а т а ц я ним в ж е нс в і д п о в і д а є ; Ж е р т в и п р о с и м о с л а т и н а р у - вання, вся машинерія, збір, wio курнії,
28. ...174.22
. . . . 38.21 . 199. 9J4 . 6.55 310. . . . 4.05
29. ...157.91 36.7 .33,836.82 2 0 3 . т р е б а н а м т а к о ї , я к а з о д н о ї с т о - ки к а с і е р а К о м і т е т у Б у д о в и , п і д 2 коні, 7 корови, близько каміниої
. ...177.48 . 10.92 3 6 8 1935 201. . 2.50 3 1 2 . . . . 4 . 5 0
ЗО. ... 68.02 попі. 60 миль з НюІІорку. Ціна $5,50в,
. . . . 44.66 . 16.56 . 156.57 205. . 4 . 3 5 314. . . . 1.80 р о н н з а с п о к о ю в а . і а б и всі п о - а д р е с о ю : І в а н Б е л з , Г р у ш і в ,
31. ...14Q.86 1

.... 22.04 .205.54 . 197.32 З І С Т А В Л Е Н Н Є ,


206. . -10.91 316. . . 2 3 . 4 0 требн Українців повіта, а з дру- Добрівляни, . пов. Д р о г о б и ч , готівкою $_,500. Го.тосникь до. у.
32. ... 37.92 DANIEL F. B O ЃТА.
. 97.13 . 82.69 Г о т і в к а з кінцем v 1207. . 2.70 3 1 7 . . .. . 1 0 . 8 0 о ї с т а л а б н д л я в с і х в з о р о м . П о л ь щ а .
33. ... 51.77 R. D. 2, Box 89, Flemington. N. J
. 9 8 . 1 2 . 6.42 ч е р в н я о с т а л а 4 6 9 . 1 0 5 . 5 6 2 0 8 . . 2 . 2 5 3 1 8 . . . . . 3 . 8 8 Хочемо і м у с и м о с п і л ь н и м и с и -
...107.15 Г р у ш і в , 14. т р а в н я , 1 9 2 7 .
. 20.13 .. 14.48 П р и х і д з а л и п е н ь 4 5 , 2 1 1 . 8 7 209. . . 16.00 320. . . . . 7 . 2 0
... 20.79 .. 9 6 . 5 1 Я К Х О Ч Е Т Е купити ІІВО продані
... 81.24 320. . 76.581 . 18.481 210. . 3 2 1 . . .. . 1 5 . 1 0 поставити дім, який з о с е
З а К о м і т е т Б у д о в и Д о м у ч и дім. бнзнес, лоти, фарму або дсшо ..
.. 4 0 . 6 6 . 16.18 Р а з о м . 7 . 0 0 р с д ж у в а в б и о с в і т и ў п р а ц ю ці
... 53.58 321 . 97.5 11. . 3,23. .
,. 6 9 . 3 7
. 18.4 . 57.01
1
.. . 1 2 . 8 5 т а л ь н і „ П р о с в і т и ' " в Г р у ш о в і : Міняти, прошу ласкаво гилрсигнсь а..
...225.61 322. 379. 212. . 324. л о г о п о в і т а - - д о я к о г о к о ж - М. M O O L I C K ,
,.. 36.66
. 44.4 380. .. 24.781 Р о з х і д з а липень 213. . 326. . .. . 1 7 . 1 0 24 8wifer Avenue, NEW.RK. N J
...103.76 ...170.0 д и й У к р а ї н е ц ь , ии т о в р а д о с т и , Іван Ч а п о в с ь к и й , г о л о в а ;
. . . 37.11 324. .114.9 381. . 29.16 Г о т і в к а н кінцем і 214. . 328. . . . 2.50 Для всіх УСТУПІ чесна, скора і ВД„
. . 7.43 .. 8 9 . 5 5 . . . 3 . 2 0 чи в с м у т к у п р н в с я к і й н а г о д і І в а н Б е л з , к а с і е р ;
325. .. 4 3 . 3 3 3 8 4 . липня о с т а е 217. . .35.55 .330. .
4 1 , . .. 3 2 . 8 4 181. ...129.00 ..201.791 . . 4.30 з н а й ш о в б п д о р о г у , щ о б и т а м Ќ о с т ь Кізии.
( 321, ..140.25 585 218. . .38.05 331.
42. . . )3.83 ...129.41
43.
44.
. ..
.
70.50
.140.17
182
18.1.
184 .
107.31
7.33
327.
328
. 32.26 3 8 8 .
.. 15.26 . 3 9 2 .
.175.95
. 15.97
БІЛЯНС: 219.
220. .
. 7.05 3 3 2 .
.14.40 333.
.. . 6 . 3 0 з н а й т и т с , ч о г о ш у к а в . Т о м у
. 8.10
. . 6.10
Загальні З б о р и Філії постано-
КРАСШЕ
45.
46.
.179.68
... 32.79
185
186.
. 84.53
. 65.54
15.0:
93.16
33.48
393.
396
'НЌІ.
24.96
... 78.38 Г о т і в к а
... 45.81 М о р г с ч і 798,170.00
221.
223. .
224. .
13.0.1
.22.50
. 2.25
334.
. 3.00 вили з в е р н у т и с ь , з а в і з в а т и всіх
. . . . 9 . 2 5 Українців п о в і т а в т о й чи ии-
ВМЕРТИ
47. . . . . 2 5 . 2 4 187. . 48.66 372,210.23 .... 1.15 ш и й с п о с і б п о м о г т и в д о к о п а й Ж н т т є с т а є с ь исвниоснмнм,
101. ... 25.64 Б о н д и 226. . . 2.50
48. . ... 4 0 . 3 8 188. . 22.9- .30.869.36 коли тіло знніцсне хоробами.
Реальність 227. . . .3.60 3 3 8 . . . . . . 2 9 . 9 5 н ю ц е г о д і л а . Т о м у і м и в н и о в Наші Браття і Сестри, наш
49. . . . . 15.86 ' 189. . 33.72 Друкарня 10,000.00 ... .11.50 Все л и ш е н ь ж у р б а і людина
228. . 5.2! 339. н и ю ч и ц ю п о с т а н о в у , з в е р т а є Р о д и м ц і , Т о в а р и ш і і Т о в а р и ш с т а є с я б а й д у ж н а та. пригнобле-
50. . . . . 3 6 . 4 5 190, . 9.60 1 . 3.83
старих родів о б е з п е ч . 30.897.3, 229. .20.70 341. м о с н д о В а с , б о з н а є м о , щ о м и ки, я к и х д о л я в и г н а л а з р і д н о ї н о ю . П и й т е б о г а т о в о д и і по-
51. . ... 53.75 191 . 70.31 Разом 1,691.730.20
230. .19.60 І 342. ' . . . 2 3 . 6 5
52. . ... 30.74 192 . 56.39 .... 2.50 м о т о г о , щ о с о т к и МИЛЬ д і л я т ь пробуіїтс
Відділ Заплатив Відділ Заплатив 231. . 7.45 3 4 3 . землі з а ш и р о к е море!
53. . ... 47.15 193 .153.8: Стан довжини: . . . . 4.30 В а с в і д р і д н о г о м і с ц я т о Ви
25. , . 8.18 195. . . . . 6.89 232. . 4.50 344. Звертаємось до Вас з горя-
54. . . . 13.04 І'О. . 14.72 . . . .10.2.5 душею з н а м и і д у м к а м и певно!
26, . 1 6 . 0 0 2 0 6 . . . . . 1 7 . 4 6 Ф о н д п о с м е р т н и й 1,148,7'; 233. . 25 345. H A A R L E M Oil. "'ЧЌ
55. ... 54.03 і 95. . 35.26 . 4.50 чим п р о х а н и є м п о м о ч и нам в
29. 217. . . . . 9 . 4 2 резервовий 2 6 2 , 6 4 2 . 9 5 234. .28.35 346. нсраз б у в а є т е тут поміж свої-
56. . . . 100.44 І%. . 36.68 . . 5.00 докінчснню будови Селянсько-
31. .10.37 221. . 5.72 запомоговий 49,044.07 235. . 5.18 3 4 7 . МИ К р е в н и м и , з н а к о . м и м и — т у т
57. ...101.38 197. . 34.4 . 2 . 4 8
. 5 . 0 0 350. Р о б і т н н ч о г о Д о м у в с е л і К'ар-
58. ... 76.40 198. 34. .... 4.30 229. . . . 2.87 адміністрац. 3 5 , 8 0 8 . 9 8 236. 4.0Г п о м і ж н а м и . З н а є м о , щ о т о м у
38. 7.11 2.37. .. 2.45 конвенційний 18,578.56 2 3 7 . .17.43; 351. лові, сннтннськогс повіту.
59. ...132.56 199. 6.71 р а д о п і д е т е н а м на з у с т р і ч і п о -
56. . . 4.52 242. . . 4.31 народний ` 7 , 2 8 2 . 8 9 238. . 3.b0j 352. Р о д и м ц і ! П о в о є н н і г а р а з д и кових і мочевпх
60. . . . 16.43 20(1 4 . 0 5
.... 3.72 2 4 5 . . . . . 6.81 сирітський 2 3 0 .
:
. 1 6 . 6 5 Ц55. м о ж е т е , ч и м б у д е т е м о г л и . Б о
61. ... 57.15 201. . . . 5 4 . 5 2 59. 169,579.96 з м у с и л и нас п о всіх п о в і т а х З а -
246. ... 1.00 241. . 7:90 557. Дивѓгь за знаком Gold Med.l їм к
62. . . . 82.71 202. . . . 3 2 . 2 6 64 7 З О і м о ж е Й В а м п р и й д е в нсоднііі
хідної України (Східної Галн-
6 5 . . 4.00 247. : з . з 7 Г ' а з о м 1.691,730.20 242. 358. дій пачці і небсріть імітаціїѓ.
63. ...251.47 203. .100.67 3.35 с п р а в і п о б у в а л и в ріднім На-
243. .19.801 359. ЧИИК) лучитись в культурѓѓо-
64. . . . 65.1С 204. . . . 71.36 67. . 2 . 4 8 26-5. . 3.64
Т е о д о р Грицей, гол. предс. 5.651 р о д н і м Д о м і , а ні т о п е в н о к о -
.... 1.96 266. . . 4.73 2 25 3 6 0 . економічні організації і б о р о -
65. ...286.81 205. . . . 20.06 84.
85. .... 3.22 .10.17 В. Л е в ч и к , гол. касіер; 3 3 7 5 361. . 1 1 . О б . р и с т а т н м у т ь з н е г о В а ш і д і т и КАВАЛКИ ДОБРОЇ ЗЕМЛІ,
66. . . . 105.38 206 ...314.39 тись з а дсмократичио-політич-
4.26 278. .... 1.04 . 3.60! 3.15 кревні, з н а к о м і .
67. ...126.20 207. . . . 4 5 . 3 0 87. ... Р. С л о б о д я н , г. ф і н . с е к р пі ідї, п р о с в і т и т и й о с в і д о м г г т и Фроп 50 ,!
. . . 2.14 . . . . 10.73 .30.20 .18.00
68. ... 33.12 08. ... 37.04 91. 281. В і р и м о , щ о з а з и в н а ш не иі- в т і м д у с і н а ш ш и р о к и й у к р а ї н - Лонг ЛПленд, блпзько-ІІв, Норм
92. 2 . 5 2 284. . . . . 1.32 . 3.83 3 6 4 . . 12.60
69. ... 93.16 !09. ...127.6І Ціна $350, лсікі с п л а т . Властен,
. . . 6-22 287. .... 1.36 250. . . 2.70 365. .11.41 д е д а р м о , щ о в п е д о в з і п о в и т а - с ь к и й н а р о д . Г.ірлніованл. Д О О П и.нода розио-
70. ...239.38 . . . 3 9 . 9 2 94.
. . . 3.30 К А С О В И Й З В І Т У . Н . С О Ю З А 251.
АО. . і.ЗО є м о в і д В а с в і с т к у т а щ о В и не чати гоДІвлю курні або огородовн-
97. ... .10.01 295. .12.35 366. Щоб т а к і ідеї п о ш и р ю в а т и ,
71. . . : 14.76 `І 1. .122.92 ну. По блнзніі інформ.нііі ЦкТосн
. . . . 1.74 252. . . 3 . 4 5 367. .11.11 тільки самі, але і і ш ш и х краяній
72. ... 59.85 '12. . . . 2 9 . 8 5 102. . . . . 1.85 3 0 1 . МОЛОДЕЧИЙ ДЕПАРТАМЕНТ . 2.95 368.
р е б а м а т и с в і й о с і д о к , в л а с н у тпсь між -1 а 0 пополуднії або пнса-
.... 4.27 309. .... 5.07 253. .
73. ... 93.67 13. ...270.31 105. з а м і с я ц ь л и п е н ь 1927 р. 369.
п а к л о н и т с , щ о б п р н в с я к і й на-1
х а т у , „ б о в св'оїй х а т і с в о я
ти до: І77.Ц0
.... 6.0-1 3 2 2 . .... 1.60 258. .
74. ... 61.32 44. . . . 36.31 106. 370.
годі п а м я т а л и з а п е р е б у д о в у
п р а в д а і с и л а і в о л я " , т о м у м и N. A V O L G A R .
.... 8.58 323. .... 3.23 259. . . . 9.23
75. ... 86.39 П5. ... 33.00 П О . ПРИХІД: в л а с н о ї х а т и т а м в к р а ю і с к о - 2 2 6 W. 34th STREET, Room 201,
.... 1.11 . . . 5.17 260. . 4.95 . . 13.0! г р о м а д я н и с е л а К а р л о в а з а при-
76. ...211.76 !І6. . . . 4 2 . 9 6 1L2. 326.
Заплатив Відділ Заплатиќ 2 6 1 .
77. ... 92.5Г 47. . . . 3 2 0 . 1 3 129 .... 4.73 3 3 3 . .... 1.85 Відділ . 2.70 . . 3.83 р н м н д а т к а м и п о м а г а л и с в о ї м м і р о м д р у г и х п о ч а л и щ е в 1922 NEW YORK CITY.
1. ... . 23.85 75. . . . 1 7 . 8 0 2 6 2 . , .14.40 . . 4.28 б л и з ь к и м , які і так б о р ю т ь с я зі
78. ...143.25 18. . . . 2 6 0 . 1 9 130. . . . . 12.35 3 3 8 . .... 1.99
2. . . 14.01 76. . . . . . 2 9 . 4 7 263. році будувати свою освітиў
1 72 346. . . 2.04 . 5.20 384. . 1 3 . 3 0
79. ... 6.16 19. . . . 56.01 131. 3. . . . . 1 4 . 5 5 77. . . . 7.65
з л и д н я м и , в у с п і ш н ь о м у скіп-
т в е р д и н ю , я к о ю є с е л я н с ь к о
264. . . 4.50 385. . .27.00
80. . . . 42.21 .20. . . . 1 1 4 . 8 -133. .... 4.97 3 5 0 . .... 1.35
4. . . . . 2.93 78. . . . . 2 . 9 5 чешію начатого діла.

К О С И
. .3.60 388. . .14.40 робітничий дім в Кардові.
іў,

81. . . . 2 9 0 . 7 9 142. . . . . 2.16 .... 7.19 265.


...122.77 '21. . 6.5" 80. . ... 5.60 2 6 6 . . . .11.70 Д р . Іван С т а н ь к о , г о л о в а .
82. ... 48.9Ь 22. . . . 2 1 . 3 0 143. .... 2.03 3 5 9 . .... 3.67 . 3.60 С к л а д а є т ь с я вій з 5 убікаціі
6. . 3.4( 81, . . 7 . 2 0 267. . . . 4.28 Богдан Кульчнцькнй,
83. ... 74.66 23. . . . 1 5 2 . 4 2 147. .... 4.13 361. .... 4.34 . 5.65 1. Т е а т р а л ь н а с а д и ; 2. Ч и т а л ь н я
7. .. .28.8A 82. . . 5.20 секретар.
... 15.33 ... 13.81 160. ....16.73 366. .... 5.81 268. . 2.50
84. .24. 8. . . . . . 1 3 . 2 8 83. . . . . 1 1 . 9 3 3. і 4. К о о п е р а т н в а ; 5 . г г о м с ш Маємо австрійські серни і коси і
85. ...100.51 25. . . . 3 1 . 6 1 163. .... 2.56 3 7 2 . .... 7.54
85. . . - . 1 1 . 7 0 З місячних в к л а д о к найліпшої серебрнстоі сіали, коса дов-
9. . . . . . 2 3 . 4 0 2,878.00 Д а т к и налсжггть с л а т и на ру- каипя д л я с к л с п а р я .
86. ...176.70 '26. . . . 19.01 167. .... 1.66 3 8 5 . .... 9.02 ѓа 32 цалі, важнгь поверх ф у т а , за
177. . . . . 1 5 . 1 3 3 8 8 . . . . 3.99 10. . . . . . 4.05 86. . .. . 6 . 7 5
П р о ц е н т в і д м о р г е ч і в 4 5 0 . 0 0 ки г о л о в и В и . Д р . І в а н а С т а и ь - Д і м в ж е п о к р и т и й і о б м а ш с одним тюклспаинєм косить пару лиш.
87. .:. 1 0 6 . 2 5 .'27. ... 62.85 87. . . . . 1 5 . 5 5 П р о ц е н т з б а н к і в
12. . . 2.05 .382.98 ка, а д в о к а т а у Л ю б а ч е в і , п о ч т а пий, л и ш а є т ь с я и а й а а ж и і ш а Ціна коси $3:00. Перстень до косії 50 н.
88. '28, . . . 4 4 . 0 4 179. .... 2.16
... 6.05 13.. . 2.95 88. . . . 90 Ьабка 75 џ. Молоюк 60 ц. Ьресок .' н
89. ... 9.54 229. ....196.24 н а й б і л ь ш е к о ш т о в і г а ч а с т и н а Серп з зу'бами $ 1 . 0 0 .
14. . . 1.35 89. . . . 2 . 0 5 Разом 3,710.98
90. ...210.50 230. ...197.49 З місячних вкладок Замовлення враз з грішми посилай-
15. . . . 7 . 0 5 90. . .. . 3 4 . 6 5 викінчення. Ф о н д и , які б у л и
G . ...207.48 231.
. . . .54.58 н о в и х р о д і в о б е з п е ч . 350.72 тс на адресу: 128 -
16. . 8.10 91. 24.55 ч е р п а л и с я , а о д и н о к е ж е р е л о
h: ... 15.49 232.
... 56.25 UKRANIAN B A Z A R
18. . . 9.25 98. ... 3.83 д о х ' о д у , т о є д о х і д з а м а т о р а , - 168 Ea.t 4th Street.
93. ... 34.94 233. ... 55.25- Р а з о м в і д члені 31,248.09 В І Д О З В А New York, N. V
20. . . 9.70 94. . 13.50 В и п л а т и п о с м е р т н и х з а п о м о г
...180.32 ...130.38 Процент від моргеч І 5,148.80 ких п р е д с т а в л е н ь , з а м а л і , щ о б
94. 234. 21. . . 5.85 95. ... 7,15 п о б л . п.:
...104:24 Процент від бондів 720.00 ігоќрѓѓѓѓѓ в е л и к і в и д а т к н .
95, ... 69.59 235. 22. . . 17.10 96. . 14,40
...15094 . . . 74.881 П р о ц е н т з б а н к і в 4,734.98 Стефан Береза, 200.00 Дорогі Земляки!
236. 23. . . . 2 . 7 0 9 7 . 5 . 2 0 Заморські товариші і тов;
ш і
. . . 1 6 0 73 С п л а т и м о р г е ч і в 2,300.00 " н.ть М а . і а н я к 253.00 В і д к і л ь к о х л і т з м а г а є м о дг О Д И Н О К А
ш . . . 4 5 . 7 4 237. 24. . .. . 15.30 98. . 7.90
. . . 69.21 Сирітські ч а с т и ш бл. п р и ш к и ! Заохочені і осмілеиі
98. ...149.70 238. 25. ... 1.60 99. .20.70 ч о , щ о б и п р и с т у п и т и д о бу К Е З П О С Е Р Е Д Н А
...150.78 . . . 1 7 9 . 5 2 ) Д а н и л о Д у т ч а к , в. 8 ( 6 0 . 0 0 В и п л а т и з ф о н д у а д м і н і с т р а - т и м , щ о Ви ідете з г р о ш е в о ю
99. 289. 26. . .. . 3.40 100. 6.55 довн власного д о м у для примі
. . . 1 5 . 3 7 '`р. Ц и м б а . і а , в. 116 5 0 0 . 0 0 ц і й п о ґ о : п о м о ч е ю і н ш и м г р о м а д а м па-
100. ... 7 5 . 0 8 240. 27. . 2.70 102. . Д О Р О Г А І
. . . 6 7 . 7 7 П с т р б Ф с д и к , в. 57 500.00 .23.85 пня читальні і к о о п е р а т и в и в
104. ... 5 0 8 5 241. 28. . .. . 2 3 . 9 0 103. . . 3 . 8 5 П л а т н я ПОМІЧНИХ с и л 260.0 Г р у ш о в і , д р о г о б и ц ь к о г о пові- ш о ї поневоленої країни (про сс
102. ...285.33
...124.751 ДО,
242.
...102.35 29. . .. . 1 7 . 3 5 104. .. . 2 2 . 0 5 В и д а т к и каНЦЄЯЯрійНІ 2 9 . 6 ту. Т а с т р а ш н е п о є ш і е л и х о л і т - ч и т а є м о в п р е с і ) , з в е р т а є м о с ь
103. . . . 6 5 . 4 2 243. Р а з о м 45,21 Г.87
... 30.04 ЗО. . .. . 9 . 2 5 105. . 1 0 . 9 0 Нвестиція г о т і в к и в д о В а с зі щ и р и м п р о х а н и є м ,
МИ. д о т о г о всякі елементарні

ГДАНСЬКА
...172.55 244. РОЗХІД: 106. . . . 5.00
...122.29 3 1 . . .. . 2 5 . 2 0 бондах 12,201.ОТ
105. ...134.99 245. п о м о ч и нам двигнутіѓ народѓѓу
... 34.60 34. . .. . 1 8 . 2 5 107. . . 5 . 9 0 П р о ц е н т на б о н д а х 72,41 н е щ а с т я , я к к а т а с т р о ф а л ь н і в н -
106. ...195.18 246. Виплати посмертних запомог 35. . .. 2.70 108. . . 8.35 с в я т и н ю , я к о ю д л я нас Є Селян-
...223. ливн рік, н е в р о ж а ї , з н и щ е н н я
107. ... 54.25 247. п о б л . п.:
... 43.29 36. . . 50 109 . .11.25 Разом 13.01G.0Gt з а с і в і в м и ш а м и т а с л и м а к а м и , с ь к о - р ( ) б і т н н ч н й Д і м , а і м е н а
108. ...100.86 248. П а в л о О л і й н и к , п. 5 5 0 0 . 0 0 38. ПО. . БЕЗ ПЕРЕСІДАННЯ.
... 31.87 .. . 2 2 . 7 5 . . 90 В а ш і на Вічну з г а д к у б у д у т ь
т . . . . 9 7 . 1 8 249. І І а в л и н а С т о л я р , в. 5 7 500.00 спинювалп нас у праці. Т а т е - '
... 20.7ОІ 39. . . 6.08 112. .. . 14.90 ЗІСТАВЛЕННЄ: вписані в з о л о т у книгу, щ о б
116. . . . 25.27. 2.50. II. Т р о я н о в с ь к и й , в . 8 7 , 0 0 0 . 0 0 Слідуючі відїздн:
40. . . . 2 . 7 0 113. . . 5.90 Г Я Д Ц І
T u J T S ISHSL^ Р У покоління знали, хто в
Ш . ... 39.71 261. . 1 2 3 . 3 6 А т а и а з і й Г и б а , в. 168 100.00 41. . . 2.55 114. . . 7.00 Г о т і в к а з к і н ц е м м і с
37 9 4 7 411 п р и с т у п и т и д о ц е ї б у д о в и . З і ЕСТОНІЯ С е р п е н ь 9.
1І2. ...155.82 252. .. 4 6 . 7 2 Іван Б а з а р , в. 2 8 3 ,000.00 42. . .. . 8 . 6 0 115. . 25 червня остала " скрутний час п о д а в помічну pv-
.. 6 7 . 5 3 і Д а н и л о Дутчак, в. so
і із. ...100.49 25,; 150.00
Б Р А В Ш И К
'.3 7 1 0 9 8 І О Л О 1
500'золотих, за Л І Т У А Н І Я . . . С е р п е н ь ЗО.
43. . . . . 2 . 9 5 116. . . 9.45 П р и х і д з а л и п е н ь ку.
114. ,.. 54.94 254. . . 1 0 8 . 2 0 І в а н Мага'ц, в. 3 0 8 400.00 44. . .. . 1 9 . 5 0 118. . . 3.60
(купили часть матеріялў і роз ЕСТОНІЯ . . . . Вересень 2 0
В н а д і ї , щ о н а ш е п р о х а н н я не
115. . . . . 2 1 . 5 0 255. .. 6 4 . 9 3 М и к о л а В о р о н а , в . 211 500.00 45. . .. . 1 2 . 6 0 120. . . .1-4.63 Р а з о м 6 1 , 6 5 8 . 3 9 почали вже р о б о т и к о л о цеї бу
116. . . . „ 6 Г . 8 2 256. .. 31.4: Кс. Я с т ш е м б с ь к а , в. 2 8 0 5 0 0 . 0 0 46. . .. . 50 121. . . .. . 1 2 . 4 0 Р о з х і д з 1 3 , 0 1 6 . 0 6 дони. Т а ф о н д и наші д у ж е сќу
буде без відгомону, пересилає- П о д а л ь ш і інформації го-
117. . . . . 7 1 . 1 4 257. . . . 5 5 . 4 5 П. Б а л ь с а р о в и ч . в. 193 1,000.00
47. . . . . . 2.55 123. . . . 7 2 0 JFTCHMTI і д а л е к о не в и с т а р ч а ю
мо В а м Д о р о г і Т о в а р и ш і і Т о л о с и т й с я д о місцевих агсн-
118. . .X 7 1 . 1 8 258. ..-28.71 М а р і я Л у ц и к , в. 3 2 4 5 0 0 . 0 0
50. . . . . . 6 . 3 0 124. . .. . 14.-85 ришки дружний привіт з рідно- тів, а б о пишіть д о :
419. ... 36.56 259. . . 1 3 8 . 0 1 П е л Я г і я Я р и н с ь к а , в. 2 2 1,000.00 5 1 . , . . . . 1.60 128. . . . 2.93
Бо коштіѓ будови є обчисле-
го к р а ю і о с т а є м о с ь з п р а в д и -
420. . . . . 1 3 9 . 4 7 260. .. 2 4 . 9 0 Г р и ѓ . Ц и м б а л а , в. 116 ' 500.00
52. . . 75 127. .. .10.35 на 6 . 5 0 0 з о л о т и х , а м и з м о г - I.A.L,
А н н а Д о в г а н ь , в. 281 вем п о в а ж а и н є м . в BRIDGE ST., NEW YORK, N. Y.
.121. . . . . 8 3 . 2 8 2 6 1 . .. 2 5 . 8 6 1 ‚ООО.ОО 53. . . . . 4 . 9 5 128. . . . . 6.8Т) БІЛЯНС лн з і б р а т и з а л е д в и 1500 з о л о -
... 56.83 2 6 2 . .. 8 2 . 1 4 І І а в л и н а Б р у ц , в. 185 .500.00 5 5 . . . . . 8 . 1 0 130. . . 7.00 тих. А с е р е д т а к о ї н у ж д и , я к а В К а р л о џ і , дня 30. л и с т о п а д а
.. 5 1 . 2 3 П е т р о Ф е д и к , в. 5 7 С т а н чинний: 1926.
128 ... 92.61 263. 1,000.00 56. . . . .18.90 131. . . . . .3.45
М а р і я М а к а р , в. 3 0 0 панує т е п е р в селі, д е о д н а тре-
124. . . . . 9 3 . 6 0 2 6 4 . . 19.07
К а т . Ч е р е в с ш к о , в. 2 9 2
500.00 58. . . . . 7.20 132. . . . . 19.60 Г о т і в к а 48,642.33
125. ... 16.59 265. . 40.05 5 0 0 . 0 0 , 58. .. .10.25 133. . . . 8.35 Моргсчі 4 6 , 6 0 0 . 0 0 т а н а с е л е н н я в ж е в і д Р і з д в а гге Іван Іванійчук, г о л о в а и н т .
б а ч и т ь х л і б а і_ п р и м и р а є з г о - Просвіта; Юрко Семотюк,. ПЕТРО ЯРЕМА
126. . . . . 8 2 . 8 4 ' . 266. .. 7 7 . 4 7 '
Запомоги з фонду запоно- 59. .. .13.10 135. .. 5.80 Б о н д и 12.2Q1.00!
127. ... 98.57 267. .. 3 7 . 9 0 61. . . . 4.05 136. . . . . 1 6 . 6 5 лоду, а від В е л и к о д н я т р и чст- с п р а в н и к Кооперативи; Іва УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИХ
128. . . . . 5 5 . 5 5 268. . 50.59 гового: 62. . . . . 8.10 137. . . . .18.23 Разом 1 0 7 , 4 4 3 . 3 3 в с р т і н а с е л е н н я не м а є в ж е п а
. . . 2 8 . 6 8 269.
Клейван, г о л о в а Сільськоѓ
№, 2 7 . 8 6j М и х а й л о Я ц у л а , в . 7 25.00 63. . . . . 2 7 . 0 0 139. . . . . 3 . 6 0 в і Т ь б у л ь б и , б а ч и т е , Д о р о г і З с Г о с п . ; Николдй Санщук,
130. . . . . 2 1 0 . 2 5 270. Стан довжини:
131. . . . . 2 4 . 1 7 2 7 1 .
145.76 К и р и л о М о т ' и л ь , в . 2 8 50.00 64. . . .. 6.15 140. . . . . 1.00
м л я к и , щ о в селі не б о г а т о в ж е ^-оаа а м . Г у р т к а ; Я . О и и ш у к о в а
З ^ ^ В І Ж `
. . . 3 3 . 5 6 М и к о л а ХомИгг, в . 3 8 50.00 65. . . . .30.60 142. J . . . 1 1 2 2 5 Ф о н д п о с м е р т н и й 8 0 , 6 1 5 . 5 4
132. . . . . п а 4 з 272. - 7.13 М а р і я Ш и л я к . в . 8 2 50.001 66. . . . . ЗіѓЗО 144. . . .'. 2.50 дасться зібрати. Однак .Комі- секретарка Жіночої Громади.
273. адміністрац. 26,827.79
. 8 1 . 3 2 Миќ. О м е л ю с ю к , в. 100. 5 0 . 0 0 67. .13.73 145. .. . . І . 4 0 т с т б у д о в и не м о ж е З А Н И М А Е С Ь П О Х О Р ОНАМИ
Ш.' : : Ж 274. . 1 3 4 Л 6 їв. І в а г п г ц ь к и й , в . 104 50.00 146. .. 7.65 В BBONX. BROOKLYN. NEW
68. . . . . 2.50 Разом 107,443.33 п у с т и т и д о т о г о , щ о б и м а т е р і
Об. . . . 1 0 2 . 6 8 275. -р` у о Щ і околицях.
ВЗОРИ Р Н С
. . . 6 9 . 3 5 Р о м а н С а л а б а й , в . 129 ' 50.00 69. . . . . 4.75 147. . . . .45.67
196. . . . . 1 3 1 . 7 5 2 7 6 . я л , я к и й з а к у п л е н о з а к е р в а в п
- - - 3 5 5 , 1 9 І л ь к о Т и м ц і в , в. 130 70. . . . . 2 8 . 3 5 1 4 8 . . .. 4.50. Теодор Грицей, гол. предс. 1 2 9 Е . 7TH S T R E E T ,
497. . .. . 1 3 4 . 4 9 277. - 8 1 . 7 4 Г р и г о р і й Л е ш к о , в . 157 ц ю н а ш и х селян, з і с т а в знищс-
50.00 72. J . . 1 1 . 0 0 149. . . . . 7 . 8 8 . В. Л е в ч и к , ГОЛ. касіер;
Шк - ... 42.72 278. -- 4 9 . 4 5 І в а н Г а р п у л ь , в . 1 6 3 73. . . . . 7 . 6 5 - 1 5 1 . . . . . . 2,25 н и й , - р і ш и в з а в с я к у ціну п р о N E W Y O R K СДТУ
П39. . . . . 6 0 . 4 9 279. - - 8,38 І в . Ш е г д а . с . Миќ., в. 1 6 3 50.00 74. . . . . 2 . 7 0 153, і
. . . . 3.60 Р. Слободян, г. фін. секр. д о в ж а т и б у д о в у , і т о м у з в е р т а - T ^ b o t i e : Orchard 2 5 6 8