You are on page 1of 4

ПІНСЬКИЙ ` Д Н І ` в н и к

SVOBODA U K R A I N I A N D A I L Y

УРЯДОВИЙ ОРГАН ЗАПОМОГОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ OFFICIAL ORGAN O F T H E UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION, lac
СОЮЗ В ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ АМЕРИКИ.

ГРИ ЦЕНТИ. 4 . 183. Джерзи С и т і , Н. Д Ж . , в т о р о к , 9. с е р п н я , 1927. VOL. XXKV, No. 183. J e r a e y City, N. J . , T u e a d a y , August, 9 . 1 9 2 7 . THREE CbNTB

ВЗИВАЮТЬ до ГЕНЕРАЛЬНОГО О С Т Р А
К О Г О
К Р И Т И К А Р У М У Н С Ь
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А .
В І Д К Р И Т Т Я
Р Е Д
З Л О Ч И Н У
14 літ.
З П Е -
І
УКРАЇНКА
П У В Л И Ч Н І И
У Ч И Т Е Л Ь К О Ю
школі.
В

НЕДОСТАЧА ВІСТЕЙ В Р О ВИКЛЮЧЕН-

НАДІЮТЬСЯ,
СТРАЙКУ Щ О ПІВ МІЛІОНА РОБІТНИКІВ ВИЙДЕ НА
до
Б У К А Р Е Ш Т . 5. с е р п н я . — Р у
мунський парлямент відрочено
НОВИН САНЧ,
:
- ' - . к а літ перед
Лемківщипа.і
війною

14. ж о в т н я . П е р е д в і д р о ч е п ж е н и в с я б о г а т и й г о с п о д а р М и - р л и з а в е т а
о-ІЧ

Дичко
П

з
Т
р
С .

Корона,
И

1 Ь
ссгОрічнім
С Ь К І М І С І І И Т І
піврічнім
З Д ., Л А „.
v

НЯ ТРОЦЬКОГОІЗІНОВЄВА
в ТІЙ СПРАВІ викликує З Д И В О В А Н Н Я
Ним в и г о л о с и в у п а р л я м с н т і о - к о л а З а в є р а ч . з с е л а Р о з т о к а `понґ А й л с н д , і с п и т з р і л о с т и М О В Ч А Н К А
СТРАЙК, Ш О Б И ЗАПРОТЕСТУВАТИ П$ОТИ З А С У Д У САЌКА В МОСКВІ.
с т р у п р о м о в у , с и л ь н о а т а к у ю ч у м а л а , в ПОВІТІ П о в и й С а п ч , на, у ч и т е л ь к у в п у б л и ч і т і іуколі. З
1 В А Н Ц Е Т Т І . — 14.000 П О Л И С М Е Н І В С Т Е Р Е Ж Е ПОРЯДКУ. М О С К В А , 7. с е р п н я . — ч З е л н к е з д и в о в а н н я в и к л и к у є у ч и -
п р а в н т е л ь с т в о Братіяна, н р о - Л е м к і в щ и н і , зі значно молод- тої нагоди родичі і приятелі
Н Ю Й О Р К , 8. с е р п н я . — В з а в т р а в і д б у д у т ь с я п р о т е с т а ц і й - сленних м о с к о в с ь к и х к р у г а х н е д о с т а ч а вістей про виключення
відігнк о п о з и ц і ї Ю л і я М а н ю . ш о ю в і д с е б е М а р і є ю М а л є к . п а н н и Д и ч к о с п р а в и л и ма.тень-
ні м а с о в і в і ч а в Ю н і о н С к в е р і в д р у г и х м і с ц я х , с к л и к а н і с о ц і я - Т р о ц ь к о г о і Зіновєва з Центрального Комітету Комуністичної
Він з а я в и в в імени с в о є ї п а р т і ї , П р и с ў п р у т а х з а м е ш к а л а т а к о ж Іїку г о с т и н у , п і д ч а с я к о ї с к л а д а -
лїстичними о р г а н і з а ц і я м и і к о м у н і с т и ч н и м и . С о ц і я л і с т и не з а - Партії. Хоч згаданий Центральний Комітет як і Центральний
щ о т е п е р і ш н є п р а в н т е л ь с т в о є т е щ а ( м а т и ж е н и ) . О д н а к ие- по желання м о л о д і й учительці
хотіли і тим р а з о м йти з к о м у н і с т а м и . Контрольний Комітет в е д у т ь свої наради в ж е б і л ь ш е як т и ж -
нелегальне і н е к о н с т и т у ц і й н е т а б а р о м розпочались між супру- Н а та`м місціѓ н е х а й б у д е м е -
Р а з о м з п р о т е с т а ц і й н и м и вічами б у д е йти в парі цілодеи- д е н ь , не в и д а н о 'досі н і я к о ї о ф і ц і я л ь н о ї о п о в і с т к и в с п р а в і в и -
не є в и с к а з о м в о л і н а р о д а , т Г8МИ д о м о в і н е п о р о з у м і н н я , які 'пі в і л ь н о ВНСКазатн м о л о д і й
ііий г е н е р а л ь н и й с т р а й к , я к и й з а х о п и т ь я к и х 5 0 0 . 0 0 0 робітнив- ключення згаданих провідників опозиції в Комуністичній Пар-
зажадав розвязання п а р л я м с н - І в и к л и к а л а тім ми niTpii-J, i цайщнрші бажан-
ків. В т о й с п о с і б х о ч е з о р г а н і з о в а н е р о б і т н и ц т в о з а р е а г у в а т н V I I H T C l b l l я к
тії.
т у і р о с п н с а и н я н о в и х в и б о р і в . гЄМИ. ІІЯ у с п і х у н а н о в і м п о л і д і я л ь
проти рішення г о в е р н о р а Ф у л л е р а , яке в и с и л а є С а ќ к а і В а н - 1
Здивовання збільшає ще й обставина, щ о атаки совітської
На т і м п о с л і д и і м засіданню О д н о г о дня, а б у л о сс у рої пости, на славу і к о р и с т ь укра
петті в с е р е д у на е л е к т р и ч н и й с т о л е ц ь . 913 у р я д о в о ї п р е с и , я к п р и м і р о м м о с к о в с ь к о ї „ П р а в д и " , на Т р о ц ь -
ннвязалась т а к о ж пристрасна^ " найдено ранком М и к о л у ї н с ь к о г о н а р о д у . і иа п о т і х у ї
Н а й т я ж ш е п р и х о д и т ь с я т е п е р з г а л я м н на в і ч а , б о т р е б а к о г о і З і н о в є в а о м н о г о з л а г і д н н л и і в о н а не з о в е їх в ж е б і л ь ш е
дискусія, спричинена остррю,Завера" лежачої родичам.
іаких принаймні 12, а д о с і з а м о в л е н о ч о т и р и . Підозрі-, , п с с д
зрадниками, лише инше, щ о „боротьбу кількох здискредито-
цензурою преси'і к о и ф і с к а т о ю Р власним обійстям. Функ З—п.
в а и і т ь , щ о п о л і ц і я м у с і л а в п л и н у т и н а т е , щ о б и йе в і д с т у п а л и ваних провідників з Комуністичною Партією називає загранич-
з а г р а н и ч н и х ч а с о п и с е й , щ о пи о г л я д а ч а тіл сповняв у тім
галі, на ті п р о т е с т а ц і й н і в і ч а . П о л і ц і я п и л ь н о п а т р о л ю є , с т е р е - на б у р ж у а з н а п р е с а в е л и ч е з н о ю к р і з о ю " . В М о с к в і д а ю т ь с я ч у -
шуті, неприязно про теперішні елі мелообразоваиий місцевий К О Л Ю М Б У С ЗАЇХАВ Щ А С Л И -
же міських б у д и н к і в т а з а л і з н и ц і і с о б в е ї і а р е ш т у є п і д о з р і л и х . ти щ о - р а з ч а с т і ш е з а п и т и : „ Щ о се з н а ч и т ь ? Чи о п о з и ц і я з г о -
п р а п и т с л ь с т а о . П о с о л П о н е с ќ у , селянин, як се н е р а з лупається В О Д О П О Р Т У .
Я к и х 14.000 п с л и с м е н і в в и к о н у є т е п е р в м і с т і с т а л і с л у ж б и . д и л а с ь н а к о м п р о м і с , чи м о ж е а д м і н і с т р а ц і я п р и й ш л а д о п е -
член н а р о д н о - с с л я н с і . к о ї парті п о г а л и ц ь к и х с е л а х , я к и й creep
НЮ ГЮРК, Н . П . , б. с е р п н я . реконання, щ о прогнания Т р о ц ь к о г о і Зіновєва з Центрально-
домагався, щоби правителі, д и в , що с м е р т і , н а с т у п и л а з на
ПОЛІЦІЯ РОЗІГНАЛА МІТІНГ, тўральних причин і т о м у в и „ К о л ю м б у с " , найкращий к о - го Комітету є за твердим кусочком д о п е р е ж у т т я ? "
ство для рятований своєї нова
СТАЛОСЯ Т Е З П Р И Ч И Н И КРИТИКИ С У Д У І ВЛАСТЕН в дав посмертну к а р т к у , т а к , пп Ірабс.ть Північно - Німецького З а г а л ь н о з в і с н и м о д н а к є, щ о б о г а т о у м і р к о в и н и х е л е -
гн заграііицею понсхало без
СПРАВІ САЌКА І ВАНЦЕТТІ. тіло покійника п о х о в а н о б е ; ЛлоЙДЯ причалив до порту з м е н т і в п о ц і л і м к р а ю , щ о є не т а к к р и к л и в і , я к р а д ш е ч и с л е н н і
п р о в о л о ч н о ті с в о ї практики.
Б О С Т О Н , 7. с е р п н я . — П о л і ц і я р о з і г н а л а д в а м а с о в і м і т і н - ніякого слідства. Небаром, п о деяким опізненнєм. Причиною і впливові, пруть до компромісу і радоби його повитали. То-
ги, с к л и к а н і в с п р а в і С а ќ к а і В а н ц е т т і п о т і й п р и ч и н і , ш о
бесід- смерти с в о г о м у ж а , Марія З а - т о г о б у л о те, щ о по д о р о з і з л о - м у не є в и к л ю ч е н и м , щ о с а м е з г а д а н і е л е м е н т и д о в е л и в в п е -
В І Д К О П А Ю Т Ь МІСТО СИБА-І
иикн п о ч а л и д у ж е о с т р о критикувати стейтові права т а по- в є р а ч віддалася другий р а з . мався пропелер і трсба було редпослідній хвилі д о я к о г о с ь компромісу.
РИТЯН.
сіуповаішє влади і суду в справі Саќка і Ванцетті. Комітет о б о - Перед двома місяцями зане- ати т і л ь к и о д н и м п р о п е л е р о м Коли-же дійсно прийшло д о якогось компромісу, тоді
рони о б о х з а с у д ж е н и х в и с л а в у тій с п р а в і т е л е г р а м у д о прези- РИМ. 5. серпня. — Саме тс дужала м а т и М а р і ї З а в є р а ч , т е - і з в і л ь н и т и ї з д у . Д е я к і и а с а ж н Тропі.кий і З і н о в є в з а м і с ц ь п о р а з к и віднесли м о р а л ь н у побі-
д е н т а К у л и д ж а т а п р о с и в , ш о б и він в п л и н у в на г о в е р н о р а Ф у л - пер р о б л я т ь приготованій!, щ о п е р в ж е з а м у ж н о ї Полиняй, а ри чули гук, я к з л о м и в с я п р о ду і будуть могли перенести с в о ю б о р о т ь б у з п а р т і є ю перед
лера, ш о б и цей у л а с к а в и в С а ќ к а і В а н ц е т т і . би в і д к о п а т и с т а р н н н с г р е ц ь к е п е р е д ч у в а ю ч и наближаючуся пелєр та завважили, щ о кора Все-Уиійний Конгрес Партії, щ о в і д б у д е т ь с я в п а д о л и с т і с р.
м і с т о , у п о л у д н е в і й І т а л і ї , С и б а - с м е р т ь , т а м у ч е н а викидами с о - б е л ь с т а н у в . А л с п о з а т и м н е
ВИБУХ БОМБИ ВДОМІ МЕЙОРА. р і с , я к е з і с т а . т о з а л я т е в о д а м и в і с т и з п е р е д 14 л і т , з а я в и л а б у л о н і я к о г о з а м і ш а н н я . К о р а А М Е Р И К Д Н С Ь К І Т У Р И С Т И З П О С П І Х О М В И Ї З Д Ж А Н Ї Ї Ь З І ГАЛІЇ.
К А Ж У Т Ь , Щ О Ц Е В З В Я З К У З СПРАВОЮ С А Ќ К А І ВАНЦЕТТІ. ріки К'ратіс. у 5 1 0 р о ц і п е р е д п е р е д н а й б л и ж ч и м и с в о я к а м и , б е л ь підїдс н а з а д д о Б р е м е н б е з
П О Б О Ю Ю Т Ь С Я О С О Б И Б С Т И Х З Н Е В А Г В І Д ІТАЛІЙЦІВ.
Б О Л Г І М О Р , М Д . , Н. с е р п н я . — В п о м е ш к а н н ю м е й о р а Б р е - Христо.м. М і с т о сс ч и с л и л о 300,- щ о її п о п е р с л и и й з я т ь , Микола пасажирів і там його зреперу Ж Е Н Е В А 6. с е р п н я . — Б о г а т о а м е р и к а н с ь к и х т у р и с т і в , я к і
К

ніига в и б у х л а б о м б а , я к а н а р о б и л а б і л ь ш е п а н і к и с е р е д с у с і д і в 000 населення і б у л о звісне зі З а в є р а ч , ис в м е р натуральною ють. п е р е б у в а ю т ь під с ю х в и л ю у північній Італії, а г о л о в н о в Турині
і родини м е й о р а , як в л а с т и в о ї ш к о д и . Б о м б а мусіла бути в е - своїх б о г а ц т в і достатків. Ко- с м е р т ю , а л е з і с т а в в скрито- і Медіоляиі, з п о с п і х о м в и ї з д ж а є з Італії у Ш в е й ц а р і ю , п о -
л и к о г о о б є м у , б о р о з в а л и л а в е л и к у ч а с т и н у д о м у , а л е на ш а - л и б се місто п о в е л о с ь в і д к о п а - в б н і і ч н й с п о с і б замордований Х В И Л Я З Е М Л Е Т Р У С У
б о ю ю ч н с ь о с о б и с т и х атаків, ло причині неприхильного рішен-
стє у ш к о д и л а т і л ь к и к у х н ю і п о р ч т а в и б и л а с о т к и в і к о н в д о м і , т и , т о с к а р б и , які т а м н а й д у т ь , с в о є ю ж е н о ю , а її д о ч к о ю , я к а НА УКРАЇНІ.
ня г о в е р н о р а Ф у л л е р а в с п р а в і С а ќ к а і В а н н е ѓті.
мейора і в сусідстві. І псрсвисшать о много усе тс, прн її п о м о ч і задушила його.
Дня 26-го червня київська ме К і л ь к о х з них, що. п р и ї х а л и д о Л ќ і ѓ а н о , о п о в і д а ю т ь , щ о їх
щ о НайДЄНО ў в і д к о п а н и х м і с т а х
М е й о р т і ш и т ь с я з а г а л ь н о ю с и м п а т і є ю і ніколи не в и с к а - Се рсвеляційне зізнання уми- теорольогічна обсерваторія з н е в а ж а н о на ў л и ц я х і т а л і й с ь к и х міст в о ч а х поліції, яка д и в и -
Помпеях і Геркулянум.
зався проти С а ќ к а і Ванцетті і це л у ж е всіх д и в у є , б о в в а ж а ю т ь , раючої дісталося д о відомостіѓ прийняла низку повідомлень л а с ь спокійно, та л и ш е підсміхувалась. В К о м о д в о х а м е р и к а н -
щ о вибух цей є т е р о р и с т и ч н и м а к т о м , в и к л и к а н и м з а с у д о м в Згадане місто Сибаріс мали команданта стації в Л а б о - п р о т с , щ о о п і в д н і в р і ж н и х ча- с ь к и х гостей з а а т а к у в а л и Італійці н е д а л е к о стаиК т а побили і
Б о с т о н і . М е й о р а в т о й ч а с не б у л о в д о м а . А н а х о д и в с я в т р е н і з а т о п и т и його завнсиі сусіди Т о к а р ч и к а . Р о з п о ч а в в і н стииах м і с т а в і д ч у л и поранили. Американські втікачі к а ж у т ь , ш о протиамернканські
підземні
в Сннсинаті в д о р о з і д о Сен Луис. Коли й о г о п о в і д о м л е н о п р о Кротоніяти. щ о відвернули ру- сейчас енергійне слідство, яке удари. Хитання грунту стверди- почування р о з п а л ю ю т ь перворядні італійські дневники.
в и б у х , він с е й ч а с п е р е р в а в д о р о г у і п о в е р н у в д о д о м у . сло ріки Кратіс, та звернули во- дінсностн мало дуже с е н з а - ли п о в е р х н і х п о в е р х а х б у д и п - У с а м і й Ш в е й ц а р і ї р о з г о р я ч е н н я д і й ш л о д о т а к о г о стутїня,
д и з г а д а н о ї р і к и на м і с т о т а в ційний вис.тід. щ о п о л і ц і я п і д п р и н я л а усі м і р и о с т о р о ж и о с т и , щ о б и з а п о б і ч н
ів: із стелі осипалось вапно,
ПОМЕР ГЕНЕРАЛ ВУД, той спосіб з'атопили його. Си- Софія З а в є р а ч , в огні псрс- репчала иосуда. виливалась дипльоматичним непорозумінням.
б а р н т я н е звісні були зі с в о г о хреСТНИХ п и т а н ь , п р и з н а л а с ь д о
Ф И Л И П И С Ь К И Й Г О В Е Р Н О Р Б У Д Е П О Х О В А Н И Й зда. На в у л и ц я х К а р л а М а р к с а На ш в а й ц а р с ь к о - і т а л і й с ь к і й г р а н и ц і п е р е с т е р і г а ю т ь Лме-
виставного життя і великих бо- поповнення сего страшного
В А Р Л И Н Ґ Т О Н І . Мсрінговській розмах хитань р н к а н п і в , щ о б и не ї х а л и д о І т а л і ї .
В А Ш И Н Г Т О Н , 7. с е р п н я . — Г е н е р а л Л е о н а р д В у д , г о в е р н о р гацтв. ілочину. д о х о д и в д о 18 ц м . О с т а н н і й раз
Филипинських островів помер нагло в бостонськім шпиталю Після зложених нею зізнань, запримітили таке явище в Ки-
по невдалій о п е р а ц і ї . Т і л о й о г о б у д е п е р е в е з е н е з Б о с т о н у д о ЯК О С В О Б О Д Ж Е Н О ЖІНКУ п о п о в н и л а в о н а сей м о р д в т о й 1907 р. Т а к о ж г і д р о м е т е о р о -
НІМЕЦЬКІ ЛЕТУНИ ВИБИРАЮТЬСЯ ПЕРЕЛЕТІТИ АТЛАНТИЌ.
БОРОДІНА. П Е Р Е Л Е Т Р О З П І Ч Н Е Т Ь С Я В ПОНЕДІЛОК.
В а ш и н г т о н у і п о х о в а н е на Н а ц і о н а л ь н і м Цвинтаріѓ в А р д і н г т о н п о с і б , щ о к о л и її м у ж повср- їгічна с т а ц і я в Одесі записа-
Б Е Р Л І Н , 6. с е р п н я . — А м е р и к а н с ь к и й амбасадор Шурман
м і ж т и м и к а в а л е р і й с ь к и м и о х о т н и к а м н , щ о їх з о р г а н і з у в а в б у в Л О Н Д О Н . — Д о агенції Рей- іув Критичної н о ч і д о д о м у в та к о л и х а н н я . г р у н т у в о к о л и ц і ;
вибиреться завтра літаком до Дассав, щоби погратулюватн
колись генерал Вуд в еспансько-американській війні. т е р а д о н о с я т ь з Пекіна, сто.ти- н е т в е р е з і м стані з Н о в о г о Сан- м е ш к а н ц і Х е р с о н у і К р и в о г о
з а м і с ц ь в хаті п о л о ж и в с я Р о г у відчули й о г о теж. Сильні- Р і с т і ч о в и і Е д з а р д о с и з а їх п о н а д 5 2 - г о д и н н и й , б е з п е р е р и в н и й
Х о ч всі з н а л и , щ о г о в е р н о р п о в е р н у в з Ф и л и п н н і в в д у ж е ці к и т а й с ь к о г о к о н с е ' р в а т и в н о -
о к р у ж н и й лет і п о ж с л а г н їм успіху в перелеті А т л я н т и к у . З г а -
лихім стані з д о р о в л я , н і х т о не н а д і я в с я т а к н а г л о ї с м е р т и . З і г о п р а в и т е л ь с т в а , щ о с у д д я , Й- на с ў п о ч и н о к п е р е д д о м о м , т а , ш с в і д ч у л и й о г о у' К р и м у ; в Я л -
дані д в а німецькі л е т у н и , а крім них щ е д в а другі Л у з і К е л ь в и -
всіх с т о р і н , в і д а р м і ї , у р я д у і президента надійшли до вдови кнй п і д п и с а в п р н к а з о с в о б о д н - к о л и з а с н у в , п р и с к о ч и л а в о н а ті т р і в а в він 3 секунди і його
бираються перелетіти через Атляитик д о Ню й о р ќ у . їх перелет
вирази співчуття. жінку Бородіна, о д е р ж а в д о нього і зловивши за ш и ю , с у п р о в о д и в підземний гуркіт.
а його душити. Д у ш е н и й Мешканці втікали з хат. Д р у - р о з п і ч н е т ь с я п р а в д о п о д і б н о в сей п о н е д і л о к . В п р о т и в е н с т в і
200,000 д о л я р і в . З а с ю суму з г о -
1 д о Чемберліна і Линдберга м а ю т ь вони взяти зі с о б о ю подо-
НЕ БУДЕ ЗМІНИ В ФИЛИПИНСЬКІЙ ПОЛІТИЦІ.' - дився він о с в о б о д и т н жінку робудивсн в тій хвилі і землструс п е р е й ш о в на
с т а т к о м їди і в о д и . Т а к о ж м а ю т ь в о н и в з я т и з і с о б о ю г а м а к ,
ПРЕЗ. К У Л И Д Ж З А Я В Л Я Є Т Ь С Я З А П Р О Д О В Ж Е Н Н Є М ІІО- Б о р о д і н а й а р е ш т о в а н и х з нею старався боронити і тоді ирн- всьому південному березі від
ш о б и к о ж н и й з н и х м і г у нім в і д п о ч а т и , к о л и не б у д е 'при к е р м і
ЛІТИКИ В У Д А щодо Ф И Л И П И Н . т р о х к о м у н і с т і в , не п о с т а в и в ш и ЙШЛО д о в з а ї м н о г о б о р и к а н н я . піти Д О С е в а с т о п о л я . Київ-
машиною.
В А Ш И Н Г Т О Н , 7. с е р п н я . — В о р о г и г е н е р а л а В у д а , а п р и - у с л і в і й , а н і н е з а ж а - З а в є р а ч не м і г о б о р о н и т и с ь н е - с ь к и й ѓ с о л ь о ѓ а к а д . Тутков-
Крім сих ч о т и р о х летунів в и б и р а є т ь с я т а к о ж летун Отѓо
хильники повної н е з а л е ж к о с т и Ф и л и п и н врадовані с м е р т ю Ву- д а н п і и к а і щ і ї . С у д д я , - в и п о в п н в - р с д с в о є ю у б н й п и ц с ю , б о б у в с ь к и й в и с л о в л ю є п о г л я д , ніс
К е н н е к к е , щ о м а є р о з п о ч а т и л е т п е р е д 16. с е р п н я , с. р .
д а , ЇЇ о д у м а ю т ь , щ о їх с т а н о в и щ е п о п р а в и т ь с я , к о л и позбулися пи с о в і с н о т е , д о ч о г о з о б о в я - цілковито інший, т и м б і л ь ш с , п і д з е м н а х в и л я й д е д о К и ї в а :-

так в п л и в о в о г о в о р о г а їх с а м о с т і й н о с т и . Т а з з а я в и през. Ку- з а в с и , щ е з як к а м і н ь у м о р с ь к і й щ о н о г о жені, у б и й н и ц і п р и - К а в к а з у , Вірменії` а б о Т у р ќ е -


л и д ж а в и х о д и т ь в и р а з н о , щ о ніякої з м і н и не б у д е , б о п р е з и - безодні. н ш л а на п о м і ч її м а т і р . П о д о - с т а н у , а л с н а У к р а ї н і н о н а д у - СОВІТСЬКА ПРЕСА ТІШИТЬСЯ Р О З Б И Т Т Я М КОНФЕРЕНЦІЇ
в е р ш е н н ю с е г о с т р а и ш о г о з л о - ж е с л а б а . Н е м а д а н и х иа т с . ш о -
дент вповні п о г о д ж у є т ь с я з д у м к о ю п о к і й н о г о Вуда, щ о Ф и л и - Диктатор Чанг-Тсо-ЛіиГ д о -
чниу обі у б и й н и ц і . п о л о ж и л и с ь би п р и ч и н о ю я в и щ а були п р о ДЛЯ МОРСЬКИХ РОЗОРЎ}ЌЕНЬ.
п и н и не д о р о с л и щ е д о с а м о с т і й и о с т и і м у с я т ь б у т и задоволе- відався п р о увільнення жінки
спати. ц с с и на дні Ч о р н о г о м о р я а б о в Б А Ч И Т Ь З А О С Т Р Е Н Н Я А Н Ґ Л І И С Ь К О - А М Е Р И К А Н С Ь К О Г О
ні з а в т о н о м і ї . Б о р о д і н а і її т о в а р и ш і в д о п е р С У П Е Р Н И Ц Т В А .
ва в дві години опісля. Б е з п р о З а п и т а н а о причину попов- З а к а в к а з і ; є це процес перссу-
в а н н я п і д з е м н и х ш а р і в а б о гір- М О С К В А , 6. с е р п н я . — Р о з б и т т я к о н ф е р е н ц і ї д л я р о з о р у -
ДОС КРИТИКУЄ ЖЕНЕВСЬКУ КОНФЕРЕНЦІЮ. в о л о ч н о в и д а н о п р и к а з а р с ш - нсння з л о ч и н у у б и й н и ц я , щ о
ських. жень називає совітська преса „женевським фіяском", а приня-
МОВА, Я К У В И Г О Л О Ш Е Н О ПРИ П О С В Я Ч Е Н Н Ю М О С Т А , т у в а т и з н о в а Б о р о д і н у і її т о ч и с л и т ь т е п е р 3 7 л і т , з а я в и л а ла в о н а її з у к р и т и м в д о в о л е н н я м . Ц і л и й т о н , я к и й п р о б и в а -
ВИКЛИКАЛА ВЕЛИКУ СЕНЗАЦІЮ. в а р и ш і п , о д н а к з а н и м и і с л і д щ о пі п х н у л а `її д о с е г о п о г а н о - ється з т о ї преси, є неначе с а м о г р а т у л я ц і е ю , щ о висказу-
Б О Ф А Л О І Н . И . , 7. с е р п н я . — С т о т и с я ч н а т о в п а з і б р а л а с я застиг. го д і л а пімста з а л и х е с у н р у ж е З Н О В А Г Р А Д У С А С К А Ч Е -
ється словами: „А ми казали в а м " .
біля М і ж н а р о д н о г о М о с т а Мира, який л у ч и т ь т е п е р Канаду з пожиття. Убийницю арештова- ВАНІ.
се усунено с е й ч а с з його У передовий) „Економічная Жізнь" пишеться: „Не поділя-
А м е р и к о ю . На в е л и к е т о р ж е с т в о п о с в я ч е н н я п р и б у л и : англій- н о і в і д с т а в л е н о д о в я з н и ц і fc
становища начальника суду. Друга шкідлива градова ту ючи с а м о о б м а н у заграничної капіталістичної і соціял-демокра-
ський наслідник п р е с т о л а к н я з ь Валіѓ, п р е м і є р Б о л д в н н , пре- Н о в і м С а н ч і . її м а т і р , я к спів-
іа.навістила І9. липня часть т н ч и о і п р е с и , с о в і т с ь к а опінія з а д и в л я л а с я на с ю к о н ф е р е н ц і ю
м і е р Кінѓ З К а н а д и , с е к р е т а р с т е й т у К е л л о г , з а с т у п н и к п р е з и - винна в злочині, с п а с л а с ь пе-
двоє Д І Т Е Й З Г И Н У Л О від с а м о г о початку песимістично".
дента Д о с і говернор Смит. рсл караючою рукою српапед Саскачевану від Лідер д о око-
В ОГНІ. А московська „ П р а в д а " твердить, щ о скандальний неуспіх
Всі д о с т о й н и к и виголошували відповідні д о ХВИЛІ мови л и в о с т и ч е р е з т е , щ о п е р е д м і - (лиці на п о л у д н є в і д В и л о в Б о н ч
В часі п о ж е ж і в селі Лясках сяцсм померла. к о л о американської границі повинен навчити робітників світа про правдиву вартість р о з -
на т е м у д о б р и х в і д н о с и н м і ж К а н а д о ю 1 А м е р и к о ю , а з а с т у п н и к
м а л и х на П о м о р ю з г о р і л о о б і й - наробила богато шкоди, виби- о р у ж н и х г о в о р е н ь б у р ж у а з і ї і її л а к е ї в , р о з у м і ю ч и п і д с й и п о -
президента Д о с викликав немалу сензац{ю, коли з а г о в о р и в про
стя господаря Сульми. В шопі ЗГОРІЛА Ф А Б Р И К А С У К Н А ваючи засіви, бючи шиби до слідним с л о в о м соці я л - д е м о к р а т і в .
невдалу женевську конференцію, яка н а д ш а р п а л а д о б р і англій-
с п а л а ціла р о д и н а . М и м о с к о р о ї В Б Є Л Ь С К У . мів та у б и в а ю ч и з в і р я т а . В око Та підчас коли „ П р а в д а " і „ І а в є с т і я " з в е р т а ю т ь у в а г у на
сько-америкаиські стосунки. Д о с зазначив, щ о ту невдачу тре-
п о м о ч і не м о ж н а б у л о у р я т у в а - В н е д і л ю з г о р і л а ф а б р и к а су- л и ц і Л я Ф л є ш в і т е р з і р в а в д а х І зріст капіталістичного суперництва взагалі, „Економіческая
- ба приписати невдалому підготованню, а рівнож і тому, ш о де-
Ж і з н ь " підносить се, щ о т я г а р , який в п а д е на б р и т і й с ь к и х п о -
л є г а т и д у м а л и г о л о в н о п р о с в о ї власні п о т р е б и , а не с т а р а л и с я ти дітей: шестилітнього х л о п - ќна ф і р м и К а р о л ь ` Б і т и е р ! У с і з і с т а й н і і п о п е р е с у в а в к і л ь к а
датковців, як наслідок з о р у ж н о г о суперництва з і Злученими
ввійти в положенне д р у г о г о . Т а к е було з англійськими і а м е - чика і т р и л і т н ь о ї дівчинки. М а - м а ш и н и т а всі будинки-згпгшс- г а р а д ж і в . Г р а д в и б и в з б і ж ж а
Д е р ж а в а м и , п р и с п і ш и т ь упадок консервативного прави тель-
рнканськнми д е л е г а т а м и . Не д у м а є одначе, щ о через т у невда- т и п о п а р и л а с ь т а к с и л ь н о , щ о ні. Ш к о д а в и н о с и т ь м і л і о н з о на п о я с і ш и р о к і м н а д е с я т ь
J.TOTHX. миль. ства, котре буде відвічальне з а т е високе оподаткований. -
чу н а ч н у т ь с я т е п е р п е р е г о н и в б у д о в і к о р а б л і в .
С В О Б О Д А , ВТОРОК, 9 - г о СЕРПНЯ, 1 9 2 7 . ' В Ч. І S3."

ГАИЯВКН H 9 S
І В . В П . К . В T A N - АХСІ
БОРОТЬБА В КОМУНІСТИЧНІЙ ПАРТІЇ УКРАЇНИ ^іїв К П ( б ) У и а чо`лГ з т ,
ським", щ о не п о г о д ж у є т ь с я
ШУМ-1
з УКРАЇНСЬКИЙ РОБІТНИЧИЙ НУВЕРСИТЕТ
К В П П А STREET, J . T B . J CITY,
І АТУ TKA UKRILNLIN NILLONI! AIIOCLATLAA. І В І . Нарешті надійшли харківські Головні підсумки заяви Ш у м - па У к р а ї н і . Г р у п а Ш у м с і ж о г о Д . В о с е н и с ь о г о р о к у в в і й д е в
н а ц і о н а л ь н о ю п о л і т и к о ю п а р т і ї 1 ';; """^ 0

4. С у ч а с н а політика.
Idlt-d by editorial Committee. газети, з
узнати ського такі: яких -
с л о в а м цих „ п р е з р е и н и х м а - { п р а з і в ж и т т я „Український Р о -
можна
І' . викладів:
1) Україна мусить у т в о р и т и л о р о с о в " , не з у с т р і л а н і я к о г о , б і т н н ч и й Університет". П е р ш і
4
причини боротьби' в комуніс-
Робітнича справа: про-
т и ч н і й п а р т і ї У к р а ї н и . К о м у н і с - с а м о с т і й н у с о ц і а л і с т и ч н у р е с - в і д г у к у с е р е д п а р т і й н и х к о л на.' л є к Ц і ї р о з л і ч и ў т ь с я в ж е з к і н -
фесійний рух, соціялізм,
т и н а У к р а ї н і і п о з а її м е ж а м и п у б л и к у , к о т р а м а є б у т и у в і й - У к р а ї н і . Л и ш е „ з н а й ш л а пев-І ц е м вересня. Організаційний
І н т е р н а ц і о н а л і п а р т і ї . . . 1Q
у в е с ь часзаперечували, будьто сковому союзі з СРСР. ний відгук і с п і в ч у т т я у ч а с т и - комітет подає, щ о Український
2. С е л я н с ь к а с п р а в а , б о -
би н а грунті національного^іи- 2 ) В н у т р і ш н я - т а з о в н і ш н я п о - ні ко'муністів в окупованій! Робітничий Уніве'рситет буде
ІВНМ ИІ ВНЙ В СЕРУ. І КАТИ-
т а ш і я у комуністичній партії на л і т н ќ а у к р а ї н с ь к о ї соціялістич П о л ь щ е ю З а х і д н і й Україні' призначений для українського!
р б т ь б а селянства з а зем-
л ю і в о л ю . С е л я н с т в о і ро-
; З . И ' У к р а ї н і в е л а с я з а в з я т а б о р т ь - н'ої р е с п у б л и к и п о в и н н а б у т и Між иншим отце власне т а робітництва в Америці, Канаді і
5Ж :::':'::::::::::ГІП
_BMTATFH ИІ І Ш а і ВЦУ B i t n ,
` ' б а . У с в о й о м у часі м и зазна- самостійною. Україна м у с и т ь п р и ч и н а , і з з а я к о ї т е п е р н а Ве,-
ч а л и п ` о з н а к и такої б о р о т ь б и й м а т и в л а с н у ф і н а н с о в у с и с т е м у л и к і й У к р а ї н і переслідується
та в ріжіпГх к р а я х Е в р о п и . Л е к - 1 .
будуть
бітництво, партії

відбуватися заоч-'
3 Н а ц 5 о н а л ь н а с п р а в а

4. П о л і т и к а в е л и к и х д е р ж а в
....#Ю.ОО ІІОЛО{за т с н а с з д о р о в о л а я л и з б о - з в л а с н о ю в а л ю т о ю т а нсзалсж- Галичан партійних і не партій ним листуваішям. Програма
5.00 (Імперіялізм)
....в 2.75
2 І 7 5 . У и ю й о р с ь к и х „ Ш о д с и н і х В і - ну е к о н о м і ч н у п о л і т и к у .
К
них т а висиляється з а межі У розрахована на 2—3 роки.
5. Міжнародне господар-
с т и й " . Т а т и м р а з о м м и в ж е по- 3 ) Українська республика нс країни. Коли на Україні дійсно К о ж д и й в и к л а д д а с т ь м а т е р і я -
За кожду амівгу адреси пдатнтьсв 10 центів. ство
даємо за харківськими „Вістя- відмовляється від комуністич- `ширші кола У к р а и щ і в - к о м у н і лу на 2 тижні.
За оголошення редакція не відповідає. 6. Б о л ь ш е в н ц ь к а ' Р о с і я і V-
м и " ч и с л о 150. з 5 - л и п н я с. p . , н о г о Інтернаціоналу, але К П ( б ) с т і в не в і д г у к н у л и с я о т в е р т о н а
належать висилати гроші лише на т. зв. Foreign Money Order. країйа (Велика Рсволю-
Џ якім п о м і щ е н а „ З а я в а Цент- повинна бути відокремлена непогодження Шумського з по 1. Курс українознавства.
ція) ..`
" S V O E O O A " , R. o. BOX 34a. J B R S E Y C I T Y , H . J . рального Комітету Комуністич- від українського уряду. л і т и к о ю М о с к в и н а У к р а ї н і , TOJ
в и к л а д і в : 7. В і й с к о в а с п р а в а
ної П а р т і ї України д о В и к о н а в - 4) Відношення К П ( б ) У до! причина цьому з о д н о г о б о к у
8. С у с і д и У к р а ї н и
чого Комітету Комуністичного р о с і й с ь к о ї к о м у н і с т и ч н о ї п а р - т д ^ щ о У к р а ї н ц і в - к о м у н і с т і в ду- ,1, Населення України ( с о -

НЕВДАЧА Інтернаціоналу". Ця заява з а -


твсрджсна останнім пленумом
тії мусить` б у т н у р е г у л ь о в а н е н а ж е м а л о — ї х м о ж н а н а п а л ь -
грунті рівноправності!.
діольогія)

ц я х ' п е р е л і ч и т и , а в і м е н и у к р а - 2. Г е о г р а ф і я і к л і м а т о л ь о -
10
Разом 50
К о л и не п о в е д е т ь с я я к а с ь а к ц і я , т р е б а м а т и в с е г д а в і д в а г у Ц е н т р а л ь н о г о ' К о м і т е т у Кому- 5) Українська республика по їнськйх к о м у н і с т і в г о в о р я т ь рі- гія У к р а ї н и ( ф і з и ч н а і п о -
з а я в и т и , щ о наступила невдача. Б о ж невдача с а м а с о б о ю не н і с т н ч н о ї П а р т і ї України,'або в и н н а м а т и с в о ю в л а с н у ф л ь о - ж н і з а й д и н а У к р а ї н у . З д р у г о г о 5 Ріжні окремі курси.
літнчна) 7 :
S. ' ШТЖШЖШМШХГГ .
к и д а є н і я к о г о п о г а н о г о с в і т л а на тих, щ о в з я л и с я д о я к о г о с ь скорочено ЦК КП(бУ. ту та армію.
б о к у , з в и ч а й н о , Ч е к а п о с т а р а - 3. Е к о н о м і ч н а г е о г р а ф і я У - викладів:
в е л и к о г о д і л а 1 й о г о х в и л е в о не діпняли. Т а к о ю н е в д а ч е ю з а - Крім т о г о пнмінено т е низку л а с я с в о є ч а с н о з а м к н у т и устаі країни' 7-h. Д е р ж а в о з н а в с т в о
кінчклася т е п е р ж е н е в с ь к а к о н ф е р е н ц і я , с к л и к а н а з ІНІЦІАТИВИ в и м о г щ о д о з а г а л ь н о ї с о н і я л ь - в с і м н е в е л и к и м р и б а м в і д к о м у - 4. С о ц і я л ь и о - п о л і т и ч н а іс- " F 2. П р и р о д о з н а в с т в о . . Я
І.
п р е з и д е н т а К у л и д ж а в ціли о б м е ж е н н я з б р о е н н я н а м о р и . П о - но-скономічної політики кому- нізму. - '" торія України 1 5 3. М а т е м а т и к а 5
дібна невдача стрінула першу конференцію для р о з о р у ж е н и я , З а я в а Ш у м с ь к о г о та й о г о това- ністнчної партії.
А л е т о й ф а к т , щ о Ц К п а р т і ї 5. І с т о р і я в і д р о д ж е н н я У -
яка р а д и л а в Г а з і т о ч н о 2 0 літ т о м у в з а д , в серпні 1907 р о к у . ришів д о Комінтерна. О т ж е з цієї з а я в и м и б а ч и м о , БУВ КОЛЬО
Мимо тих невдач можна в ж е тепер заявити, щ о л ю д с т в о буде
з м а г а т и д а л і д о р о з б р о є н н я т а к д о в г о , д о к и не д і й д е д о такої
`Обєктнвне студійоваішє в з а щ о не л и ш е українська С О В П - : " ^ " " "
країни
. , . „ „ . „ , „ ! . с а . і ь н у з а я в у д о К о м і н т е р н у , я- 6. В е л и к а р е в о л ю ц і я
л
2
ТИ О п л а т а
"
з а н а

5 В п и с о в с д л я к о ж н о г о ў-
у к у .

.'емовідношень Радянської У с ь к а р е с п у б л и к а не м а є ж а д н и х ка г о л о в н е . м а є в н у т р і ш н і й а п
к о н ф е р е н ц і ї , к о л и з а с я д у т ь н а ній п р е д с т а в н и к и д е р ж а в , п е - 7. У к р п ї н с в к е п и с - ь м е н с т в о : чня виностиь $ 2.00
країни д о ц і л о ї Р о с і ї п р и в о д и в л а с н и х д е р ж а в н и х п р а в , а л е й т а ц і й н н й з м і с т , г о в о р и т ь з а ЎЃЄ
реияті новим духом, б е з задніх думок, і у х в а л я т ь та переве- л о н а с з а в ж д и д о висновку, ш о к о м у н і с т и ч н а п а р т і я У к р а ї н и є щ о п о з и ц і я Ш у м с ь к о г о о ч с в и д старе, пиеьмснство, від- О п л а т а з а к у р с и : -IF.II ЛІ
дуть дійсне розоруженнє. Т а д о него ш е д у ж е а д у ж е далеко. р о д ж е н н я , н о в е 10 1. К у р с у к р а ї н о з н а в с т в а и
Україна жадної державности в цілковито залежною безиосс-
Н е о д н а ш е к о н ф е р е н ц і я с п о в з н е на Нічім, н е о д н а ш е ж д е н е - Но з н а й ш л а с п і в ч у т т я " с л и ш с ^ (71 в и к л а д і в ) . . . . . . . $30.00
У і ф а ї н с ь к Є 4 І и с т е ц т в о : м у

І м е ж а х с о в і т с ь к о ї Р о с і ї н е м а є . р с д н ь о не в і д К о м у н і с т и ч н о г о
с е р е д г а л и ц ь к и х к о м у н і с т і в , але
;

в д а ч а і д е ю р о з б р о є н н я . М и м о цего світ б у д е д о неї с т р е м і т и , В о н а л и ш е має с а м у куцу к р а є І н т е р н а ц і о н а л у , а в і д м о с к о в - зика, малярство, будів- 2. О к р е м и й к у р с м о в и


й н а цілій Р а д я н с ь к і й Україні.
б о н і я к а н е в д а ч а н е з м о ж е з а б и т и с а м о ї ідеї. ВУ а в т о н о м і ю , т а й т о с и л ь н о у- с ь к о ї комуністичної п а р т і ї . ництво 5 (10 викладів) 8.00
{
( К о л и Ш у м с ь к и й с т а в и в навіт'ь
При кождій невдачі належить р о з г л я н у т и с я в п о м и л к а х , р і з а н у н а в і т ь в к у л ь т у р н и х пра- Звичайно проти цих вимог 9. Г о с п о д а р с т в о України: ІЗ. К у р с н а у к п р о - с у с п і л ь -
в і д п о в і д н у р е з о л ю ц і ю на о с т а н -
які її с п р и ч и н и л и . Б о з п о м и л о к ч о л о в і к у ч и т ь с я . П о м и л к и б у - j'eax. Т а к стоїть справа щ о д о Українців комуністів виступили
ньому пленумі Ц К партії, я к у
. з е м е л ь н а с п р а в а і сі.іь- ство (62 викладів) . . 25.0(1
л и 'І в у л а д ж е н н ю т о ї к о н ф е р е н ц і ї , я к у п о в е д е н о з р а м е н и А м е - д е р ж а в н о с т і ! р а д я н с ь к о ї Ў к р а ї - м о с к о в с ь к і к о м у н і с т и ч н і янич'а- ське господарство, п р о - ' 4 . С у ч а с н а п о л і т и к а ( 5 0 ..
підтримував представник кому-
р и к и . В п е р ш у ч е р г у не б у л а в о н а як слід д и п л ь о м а т и ч н о п і д - 'ии. Щ о - ж т о р к а є т ь с я її с а м о - р н , щ о н а У к р а ї н і в к е р у ю ч и х мисловість, торг, фінан- , викладів) 20.00
ністнчної партії Галичини Мак-
готовлена. Ц е н а й к р а щ е пізнати п о тім, ш о від участи в кон- управління, т о т у т вона` жад- партійних органах м а ю т ь біль- сіг, к о о п е р а ц і я 1 Ю 5. Р і ж н і к у р с и :
симович, т о очевидно він н а
ференції в і д м о в и л и с я Ф р а н ц і я і Італія і в ж е тим с а м и м з а с у - І них а в т о н о м н и х п р а в не м а є , б о ш і с т ь . Спираючись на силу) 1. Д е р ж а в о з н а в с т в о ' ( 5
щ о с ь р о з р а х о в у в а в . Коли він
д и л и к о н ф е р е н ц і ю на н е в д а ч у . А к р а щ е н е с к л и к у в а т и к о н ф е - у в е с ь її у р я д в і д н а й в и с ш о г о д о с в о г о Ч Е К А , в о н и в е р х и о п о - викладів) 4.00
не з і б р а в б і л ь ш о с т и , я к г о в о Р а з о м 71
реиції, я к с к л и к у в а т и т а к у , я к а з а с у д ж е н а на `певну н е в д а ч у і 'самого найменшого підлягає знції в ж е покарали. Крім т о г о 2. П р и р о д о з н а в с т в о ( 8
риться в заяві, то до цього моѓ-
яка м о ж е д о в е с т и д о д а л ь ш и х м і ж н а р о д н и х н е п о р о з у м і н ь і ,по н а к а з у з М о с к в и п о д а л и з а я - в и к л а д і в ) 6.00
напружень. А воно д о цего д о х о д и л о , б о в деякій лондонській ‚Центральному Комітетові Р о ли б у т и ріжні п р и ч и н и , а и с 2. О к р е м и й к у р с у к р а ї н с ь к о ї
прес' в ж е аж надто о с т р о почали критикувати с т а н о в и щ е Аме- с і і і с ь к о ї К о м у н і с т и ч н о ї П а р т і ї , ву К о м у н і с т и ч н о м у І и т с р н а ц і о - т і л ь к и м е н ш і с т ь с п і в ч у в а ю ч и х . мови. 3. М а т е м а т и к а ( 5 в и -
р и к и ; а в а м е р и к а н с ь к і й в з я т о в своїм часі з а о б и д у і в и з о в а б о стислійше сказати Політнч- налови про осуджсннє поступо- Крім т о г о Цека партії, а о с о б - I ќладів 4.00
промови англійського адмірала Бріджмена і Сесила. А всего ному Бюрови тої партії. вання Ш у м с ь к о г о т а й о г о т о в а - л и в о т а м , д е члени й о г о п р и з - викладів:! Оплата з а окремі вибрані
т о г о не було би, колиб вашингтонський уряд б у в передом в В с ю с в о ю д і я л ь н і с т ь п р о в а д и т ь р н ш і в . О т і т у т М о с к в а з н а й ш л а н а ч а г о т ь с я , я к у к о м у н і с т і в , щ е 1. Я к у ч и т и д і т е й 5 л е к ц і ї иа п і д с т а в і п о р о з у м і н н я .
довірочній дорозі поінформувався в Лондоні, як там стоїть у р я д у м е ж а х і н а п р я м к о в і т о ч - с о б і д о с и т ь з н а ч н у г р у п у „ п р с - не в і д б и в а є н а с т р о ю п а р т і й н и х 2 . Я к с т а т и п и с ь м е н н и м У - ) П р и записі учень платить
с п р а в а з о б м е ж е н н є м ў з б р о е н н я на м о р и . Б о А н г л і я с т о я л а в і д но визначених з Москви. Т а к зренних малоросов", щ о рс-
мас. З а ц е іі н а п а д а є т е п е р і ш н я країнцсм 5 вписове і щонайменше полови-
п о ч а т к у на с в о ї м п р и н ц и п о в і м с т а н о в и щ у , щ о в о н а с а м а з н а є с а м о й п р и з н а ч е н н я н а всі в і д Т Є Л Ь Н О п р и с л у г у ю т ь с я 'пі. о п о з и ц і я на ч о л і з Т р о ц ь к и м та- J ну о п л а т и з а в и б р а н і курси, ре-
н а й к р а щ е , я к о ї їй п о т р е б а о б о р о н и і в і д т о г о н е в і д с т у п а л а . повідальпі посади провадить З і н о в є в и м на с у ч а с н и й Ц К к о - Р а з о м 1 0 ; ш т у в р а т а х п о 5 д о л я р і в мі-
II.
Америка знова хотіла вирішити справу обмеження зброєн- П о л і т б ю р о П а р т і ї з М о с к в и . Всі муністичної партії. с я ч н о а б о 15 д о л я р і н н а ч в е р т ь
ня в д у с і п о п е р е д н о ї в а ш и н г т о н с ь к о ї к о н ф е р е н ц і ї і п р и м і н и т и в и б о р и в комуністичній д е р ж а - З а я в а Ц К К П ( б ) У ' д о К о м і н т е р - 3. К у р с н а у к п р о с у с п і л ь с т в о р о к у .
(Докінчений буде).
д о п о м і м н и х к о р а б л і в т у с а м у р а ц і ю , щ о її п р и м і и е и о д о д р е д - пі цс л и ш е о д н а ф і к ц і я , б о спе- н а з н а й ш л а с п і в ч у т т я с е р е д г а - (соціольогія). Організаційний Комітет У-
н а в т і в . О б і д е р ж а в и х о т і л и о б к р о ї т и в и д а т к и на ф л ь о т у , але не ціяльні емісари партії н а к а з у - лицьких комуністів. к р а ї н с ь к о г о Рс{5ітничого Ўні-
ХО'тіли Т И М с а м и м о с л а б и т и своєї воєнної сили, яку ідентифі- ють в и б о р ц я м г о л о с у в а т и ні На п е р ш и х п о р а х ЦК К П ( б ) У „ С л а в а нс п о л я ж е ,
викладів: верситсту застерігає собі пра-
визначені партією особи. 1. У с т р і й с у с п і л ь с т в а ( с у - во п о р о б и т и щ е деякі зміни
кують з с п р а в о ю національної оборони. Кожда держава рішала поспішає заявити Комінтсрно- Нс поляже, а роскажс,
спілпа аналітика) 7 щодо подробиць прог'рами
с а м а п р о т е , щ о їй п о т р е б а д л я н а ц і о н а л ь н о ї о б о р о н и , ч е р е з т е С л і д у ю ч а з а я в а г р у п и Ш у м ві, щ о в к и ї в с ь к о м у ґ е н е р а л - ґ у - Щ о д і я л о с ь в світі,
й и е м о г л и з г о в о р и т и с я , б о в и м о г и о д н о ї не п о г о д ж у в а л и с я з 2. Д і я л ь н і с т ь с у с п і л ь с т в а с у - к у р с і в , о п л а т та и н ш и х с п р а в .
ського д о Комінтерну підтвср бериаторстві „всьо обстоїть Чия правда, чия кривда,
вимогами другої. Розоружні конференції вимагають одначе 2дДіяльність суспільства П р о всі д а л ь ш і к р о к и Комі-
д ж у є тільки, щ о наші висновки благополучно". Мається м о в - І чиї ми діти".
иншого духа і вирозуміння, як тих, щ о панували в Женеві. ляв . і н ш е н е в е л и ч к а г р у п а „ ч л е - ' ^суспільна м е х а н і к а ) : т е т у в справі о р г а н і з а ц і ї унівср-
були правдиві (Т. Ш е в ч е н к о ) .
а) г о с п о д а р с ь к а (полі- ситету будуть повідомлення В
тична економія) 5 газетах.
б) культурна (фільосо- Запис студентів разпочато.
М. З а г р н в н и й . j г о п о л о н и л и б у с у р м е н и , п с м о - н о в і , с х о п и л а с я з а с т р е м е н а т а бі с т е п а м и т а о с о к а м и , д е н ь фія, релігія, п р а в о ) . . . 5 З г о л о ш у й т е с ь д о місцевих Кл-
жу я б у т и т а к о ю в е с е л о к ) , я к й з а г о л о с и л а : „ О й Р о м а н о ч н у 'ніч б е з в і д п о ч и н к у , т а в с е її в) політична (к.тясова б о - мітетів Українського Робітіоі-
СТАРА КАЗКА I р а н і ш е б у л а . . . А, з н о в ж е , д о к у - с о к о л и к у , не п о к и д а й х о ч т и п і в д е н ь п р о с т у ю ч и , — в д е н ь п о
ч а є мені з і с в о ї м и з а л и ц я н н я м и м е н е , є д и н и й мій.:, н и є і б о л и т ь с о н ц ю к е р у ю ч и с ь , а в н о ч і п а
(
р о т ь б а , війни, р е в о л ю ц і ї
і ин.)
ч о г о Університету, а б о тимча-
сбео д о гр. Антона Батюка В
0
} І в а с ь , т в і й б р а т невірний... моє серденько, — лихе віщує. шлях чумацький зоряний... 3. П о х о д ж е н н я і р о з в и т о к Бруклині:
Д а в н о ц с с к о ї л о с я , п с б у л о п а р у б к і в : с т а р ш о г о Р о м а н а і' Р о з м и с л и в Р о м а н Пилнпснко Ой б о ю с я я, Р о м а н о ч к у , щ о А ж па в о с ь м и й .день прнїха- суспільства (суспільна ге-
т о д і щ е М о с к о в щ и н і ѓ , а б у л а м е н ш о г о Івана. А П с т р н х а іі с о - ' т а й к а ж е : „ П р а в д а т в о я , Н а т а - б і л ь ш е я т е б е нс п о б а ч у . Н е ї д ь , л и П и л и п е н к и н а д Д у н а й - р і к у . нетнка) A. B a t i u k ,
л й ш е н ь з е м л я н а ш а , х р и с т і я н - б і м а л а с и н а , м о в с о к о л а — ' . т о ч к о , нс м о ж у я н а т е д о з в о - не ї д ь , Р о м а н о ч к у , н е п о к и д а й О й , ш и р о к а т а р і к а т а й г л и - 4. О с н о в и п о л і т и к и 2 8 5 Briatol S t , B r o o k l y n , N . Y.
с ь к а , щ о с я г а л а а ж д о м о р я , та Г р и ц е м з в а в с я , т а д о н ь к у Н а - л н т и , а б и л ю д и н а з а в і р у х р и м е н е , с и р о т и н у , н а п о т а л у г і р - б о к а , к і н ц я - к р а ю їй не в и д н о ! А 5. О х о р о н а н а р о д н ь о г о з д о - Адреса Організаційного Ко-
д е с ь з а м о р е м п о г а н с ь к а з е м л я , тОЛочкў. І с т і я н с ь к у , з а н а р і д х р е щ е н и й , кої' д о л і с и р і т с ь к о ї " . за р і к о ю в ж е й з е м л я в о р о ж а , ^ровлй мітету:
бусурменська. І А г а р н а б у л а о т а Н а т а л о ч к а , І " ' P " ' - i a т я ж к і , м у к и над.тюд- T t — Ні, Н а т а л к о , — к а ж е Р о б у с у р м е н с ь к а я . і 6. О с н о в и с у с п і л ь н о г о в и х о -
Скажені люди були отті Порадились Пилипенки з со- Ultr. S O C I O L O G . U B U V V P r a x e ,
{чемна та хазяйновита, а щ о , ' наругу б у с у р м е н с ь к у ю . м а н д о неї, — щ о п р и о б і ц я в ,
С Ь К 1 1
панни
сурменн, не з н а л и в о н и д о к о н а т и т о г о м у ш у . . . а з а г и н у б о ю й в и р і ш и л и — с х о вати ша Суспільна контроля (Pro LIDOVU UNIVERBITU),
(ВРОДЛИВА, т о ВЖЕ другої Ось тобі моє слово козацькеє
л ю д о л ю д е й , не б у л о т о г о , — з н а т и м у , щ о з а п р а в д у с в я т у т и с в о ї к о з а ц ь к і ї п о с е й б і к рі 8. Т е о р і я о б о р о н и н а ц і ї . . . P r a h a III, S e r i k o v a 47Ш,
,й НА СЕЛІ Н Е б у л о . п і д у я в з е м л ю т у р е ц ь к у ю і в и
би жити з нами, хрещеними, у г о л о в о ю н а л о ж и в , — Б о г н а с в т у р е ц ь к і с т р о ї п р и с т р о 9. І с т о р і я с о ц і о л ь о г і ч н и х те- CHEKOSLOVAKIA, Europa.
д о б р і й згоді т а пити мед-горі- Д і т и р о с л и з м а л е ч к у , н о С У - ! З В 0 Л Л Ю 3 Т " Є 8 0 Л І І В О Г О ^ Р А Т Н К А н'а т о м у с в і т і н е р о з л у ч и т ь . . 'ітись та р і к у б и с т р у п е р е п л и в а -
Х 0 б и Т у р к и и о г о н а д н , м о
орій ( Г р о ш е в і п е р е к а з и н а цю-ж
дськи, пізнали одно одного І ' '' Р
лочку, заїдаі и салом та к о в - ! й ^ р
П 0 к 6„ ^ ^ і с ь к о м у п е р е х о в у в а л и . . . Н е я б у - П р о щ а й , Н а т а л ю , не с у м у й б е з т и , к і н с ь к о ї г р и в и т р и м а ю ч и с ь
х а л и с я о м а
а д р е с у , а л е з д о д а н н я м імени
басами; — все тс було для них м е н е та п а м я т а й , є д и н а м о я , щ о А там г— Б о г д а с т ь . . . Разом
пенко з Наталею П е т е н к о в о ю ; ) ` " Д у
-`' я к , ц о о г о , , с з л о б у л
62,"скарбника: Mykola Kosenko.
з а к а з а н е , й м о л и л и с я вони нс Р
хіба щ о загину, але тебе Пливе Роман попереду,
м а л и в о с е н и І п о б р а т и с я , т а 'j, ж - , и в о г о чи З м -е р т в о г о . А щ о д о ! 4

и а х р е с т с в я т и й , а на о т о й л е д а -
трапилося лихо тяжксє, - г И в а н а , п с т р е б а з в а ж а т и на н ь о в і к у не з а б у д у .
м а
бистрина така^ ЩОЇКІНЬ з остаи-
чніі м і с я ц ь .
Л и х о було з тими нехриста-
мн; зберуть о т о своє свійско
J б у т ь , щ о в ж е не с у д и л о с я .
А тралилося ось іЦо.-Випра-
го; в і з ь м у й його з с о б о ю в Ту
реччнну, — в поході в г а м у є т ь -
Ой 'чекатиму, Романочку,
сто років чекатиму,
и ь о ї с и л и
уже й середини, т а пустився
в и б и в а є т ь с я , д о с я г
КГЕПІСИ РЕДАКЦП, МІТІНГИ ВІДДІЛІВ У.Н.СШЗА
хрест святий, щ о на к о г о ин- знесилений вороний з а бистри-
бусурменське, наїдуть хрещені р и л и с ь одного разу козаки Тур- И. П . , Г л е с т е н б у р и , К о н н . - —
ною, г е т ь від б е р е г а . Кинув Ро- ЛІЧБУРҐ ПА. Тов. ім. Тараса Шев-
Не д о в г о збирався Р о м а н іпогб й не погляну. П е р е п и ш і т ь с я з р е в о л ю ц і й н о ю ченка, від. 360. повідомляє, що на пів-
села, витнуть ДО ноги. — х т о ків-бусурменів п о п о л о х а т и , т а . ЛРУГОГО Ж ТАКН

де та д у ж е ,
г
с т а р и й та не з д а . т и й , а щ о м о л о - ' п о п а л и с я в н е б е з п е ч н у
н а л и г а ю т ь н е м о в НУ в о р о ж у ю , т а т а м усі й п о г и - №
O^^BFSS'
' . W -`оря. к а з а в м о
Отак прощалися та заріка-
л и с я Р о м а н з Н а т а л е ю , а Іван,
с в т
-'
май п о т о п а ю ч о г о вірного свого)
коня та д а в а й в л а с н и м и с и л а м и
к
о р г а н і з а ц і є ю . З б е р і т ь я к у з б і р - Річнім мітінгў вибрано новий уряд як
у н а р е в о л ю ц і й н и й ф о н д , а О б
слідує: Федор Мороз, предс; .МнхаЯ-
то Фицик. заст.; Іван ІІетрів, касієр:
далі плисти; д о п л и в т а к и д о
обернувши буланого д о цари- є д н а н н є п е р е ш л е її д о к р а ю в о- І ригорій Коровецький, заст.; Дмитро
х у д о б у , т а й ж е н у т ь о т а р о ю ".`'лн; х т о г о л о в о ю б у й н о ю rta-Идому І в а с е в , л а г о д и т и с я д о б е р е г а й з а І в а н о м с т а є п о річ- Марчук, секр.; Посиф Ќостюк, заст.
п р о д а в а т и на р и н к о в і , у т я ж к у ' 1 0
^ , ^ с а м оталан к о з а ц ь к и й , ! -`- " ^ ' ^ с я І в а с е в і п у - ни, н е м о в с к а м я н і л и й м о і ч к и ці р о з г л я д а т и с я , ч и г а р а з д й о - з н а ч е н е м і с ц е в р а з з В а ш и м І Іоаідомляеться членів, шо СЛІДУЮЧИЙ
п о х о д Н е

МІТ
и е в о л ю ; та т о в ж е т а к , щ о й Р " ^ к о П е т р е н к о , в п а в у „ - І д а т и с я в т р у д н у . н е б е з п е ч н у в и ч і к у в а в к і н ц я р о з м о в и , н а с ў м у п о в о д и т ь с я . Б а ч и т ь Р о м а н п и с ь м о м , а В и в ж е о д е р ж е т е
г
Е
1 н Г_-"йбУДеться дня 13. сер'пня в
дом. Д. Марчука. Просипся всіх ч.те-
. волю турецькую.
S u ; подорож, — а л е м у с і в к о р и т и - і і у в ш и с и в у ш а п к у к о з а ц ь к у н а Ѓ в і д п о в і д ь ` п р я м о з о с і д к у р е в о - іпв прийти на сей мітінг і привести но-
світу б о ж о г о людина поівк-віч сам о д и н б у л а н и й Іванів н а
- воля старшого шанувала- о ч і , щ о б и ч а с о м не з р а д и л и д у люційної організації. вих членів, які 6 у т ь приняті без о- Д і
ііий-нс п о б а ч и т ь ! Зажурилася Н а т а л о ч к а п. д в о є г о н е й н и ж ч е за в о д о ю по- плати вступного. Д. Марчук, секр.
мок ного лукавих.
А:-й м а л е н ь к и х о х о ч е б р а л и . б р а т и к у л ю б и м о м у , - ѓ о д . б у д а в с ь , а п о Івану на воді і слі- М. Я . , Н ю Я о р к , Н . Рі. — Хто
1 0 1 1 П 0 Т І і
О к у л ь б а ч и л и Пилипенки ліп Н с з н а л и г о л у б я т а т и х д у м о к д у не л и ш и л о с я .
та потім навертали v с в о ю в і р у . ' инти. родився на американській зем- ВУНСАКЕТ. Р. АИ. Тов. ім. Іваіп
1
Іванових, а тих д у м о к і сам ли Франка, від. 241. повідо'мляв своїх чле-
п о г а н с ь к у й р о б и л и з них о т е Було й каже Роман д о Н а - ' ^ и х своїх скакунів степових, в
H O B
хий злякавсяб.``Умів Іван д о б р е
ж п а н
Заплакав Роман с л ь о з а м ќ лі; ц е й є а м е р и к а н с ь к и м г о р о ' - мітіяг відбудеться в церковній
своє війско яничарське, щ о т а л і : Г а р н а т и в мене та x o p o - j ' У " вбралися, мов д о ж а н и н о м , х о ч б и б а т ь к и н е б у гали дня 14-го серпня, о годині 1-Ш
ш л ю б
думки свої з а х о в у в а т и , а коли гіркими. „ Б о д а й , к а ж е , я с а м
К И В 1
н а й б і л ь ш е д о ш к у л я л о х р е щ е - . ш а , Н а т а л о ч к о , щ о й не з н а ю , , У- " Р ятагани да- ли г о р о ж а н а м и . пополудни. — Секретар.
я

вчув с л о в а Наталчині, — з а - п о я с
в
,
т о п и в с я а
б у в
3
, н 3
і ж з а м о ю с п р а -
н и м л ю д я м . - б о т а к е м а л д , н е - ч и є щ е на с в і т і д р у г а т а к а "Р" - поясом'
м ш
с к р е г о т а в з у б а м и , м о в х и ж и й в у з а г у б и в д у ш у б р а т о в у й о-
к е т и
т я м у щ е забуде, якого воно ро- гарна т а вродлива... Коли м и . У виолискують, сереб- ЛІТРОИТ, МІШ. Тов..ім. Ів. Фрлн-
вовк, і так огїерезав буланого, с и р р т и в с т а р у л е н ь к у - в д о в и -
д у - п л е м е н і 'й к а т у є х о ч б а т ь к а в ж е п о б е р е м о с я , м о є с е р д е н ь к о р о м ц я т а о в а н і . і. від. 146. повідомляє, що зборн від-
щ о д о б р и й к і н ь в и х р о м з. д в о - цю . ЙЙИ-ЬС?оДі!1" ' -ЊРТМ. в неділю, о
АКАРІІИА"
И

рідного..: коханеє? . П о с і д а л и П и л и п е н к и н а коні, годині 12-ій в полуднє, в Укр. На .


ру в'ихопився. П р о т е , ж у р и с я — не ж у р и с я , Р

О ѓ с о б і в н а ш о м у селі д в і р о - АґНаталочка — о д н о відка- неньку стару п о п р о щ а л и , пере- Школі прн Мекий Галеќ в Н. ДАтройг.
Р о м а н і с о б і - ж ' п е р е х р е с т и в - с л ь о з а м и с п р а в и не н а п р а в и т и . . . Просимо всіх членів прийти на озна-
дині: в д о в и н а П е т р и ш и н а т а ` з ў е : І т и мені л ю б и й , Р о м а н о ч - х р е с т и в ш и с ь н а с х і д сонця, — ЧІОВІСТЬ ченнй час бо е важні справи до пола-
шися — пустився добрим чва- Зітхнув.Роман тяженько, звів- годжеинн. — П. Аидрушків.
вдовина Пилипишина. Ж и л и ку, не х о ч у я б і л ь ш е щ а с т я на в и р у ш и т и л и ш и л о с й .
л о м у с л і д Іванові, в степ ш и р о - ши очі д о неба, м о в л я в : Б о г ' б а
;
raHcae

с о б і п о с у с і д с ь к и у д о б р і й з ѓ о - с в і т і , як б у т и т в о є ю д р у ж и н о ю , Вийшла й Наталочка попро- О^^ОБИЛЯНСЬКЛ


ч и т ь м о ю п р а в д ў , — й о г о на те ICT СТ. ЛЎІС," ІЛЛ. ВІДДІЛ 308 пові-
ді, як в о н о і Б о г велить, п о м а - т а б о л и т ь м о є серденько, я к щ а т и с я з п а р у б к а м и , а я к у з - домляе, що мѓѓінѓ відбудеться дня 21.
святая воля... Щ Можна набути а Кннгарні „Свобохи"! серпня. Кождий член має явитись на
т а л и . о д и о о д н о м у , х л і б о м сіл- з г а д а ю н е щ а с л и в о г о б р а т и к а д р і л а к о з а к і в д о п о х о д у в и р я - }
' РІ подався один в чужу зем- сеи.мгтінг, бо є важні справи до ио.та-
Лю.ділилися з останнього. свого Гриця; однаково любила-джених, забилося щире серце' Минає день, минув і тиждень, лю бусурменськую. n S V O B O D A " іодження. Котрий чл,ен не заплатить
М а л а Пилипи: д в о х СИНІВ- 'я в а с , Р о м а н о ч к у , а в і д к о л и й о - , д і в о ч е , п р и п а л а д о с і д л а Р о м а - І а П и л и п е н к и в д в і й ц і ї д у т ь с о - своєї вкладки, то буде суспендований.
(Кінець буде). — Мих. Хома, предс; Семко Коробій.
І З С Т П Н И І S T . J H M T С И Ѓ , N . J ,кас; Федор Данько, секр.
Ч. 181 С В О Б О Д А , B T Q P O K , 9-го С Е Р П Н Я , 1927.

д о н о с и т ь р е п о р т е р , о д н о г о ча- грізний- д л я л ю д с т в а час кож-


НАЦІОНАЛЬНАІІ М1ІТНКА ПРИМХИ РУЛЄТКИ.
ГОЛОСИ НИТАЧШ
т у р н и й їх рівень з н а ч н о в и щ и й н о ж и д і в с ь к і колєкти%иГ). „ Н и
с о п и е у , д в і ' м и л і в і д в а к а ц і й н о ї ний з о с і б н а є д о к т о р о м д л я се- в і д к у л ь т у р н о г о р і в н я Ў к р а ї н - ні — к а ж е д о с л і в н о Б у ц е н к о —
резиденції п р е з и д е н т а Куди, бе; він-є паном с в о є ї смерти і УРЯДУ УСРР. ців". О с о б л и в е значіння-мала і земельного ф о н д у в ж е нема і У ЗВЯЗКу і з н о в и н к о ю ПРО

РОЗПИЯЧЕННЯ 1 ДЕМОРАЛІ- джа, в полудневій Дакоті, від- паном свого життя.


Освітлення національної полі
має російська культура, як ми с т а в и м о п е р е д с о ю з н и м у р я - с м е р т ь Е с п а і г ц я Г а р ц і я с , я к и й

ЗАЩЯ АМЕРИКИ. крили тузии дестилярень, де


продуковано горівќў, а губер-
В. Гасій.
т и к и х а р к і в с ь к о г о у р я д у Буцегг-
ком на сесії Р а д и Національно-
культура пануючої колись, а дом питання про те, щ о б и нам д о к а з а в рідкої ш т у к и і р о з б и в
нині т а к с а м о , н а ц і ї , щ о м а л а д а л и с п с ц ї я л ь н і ф о н д и д л я п е - к і л ь к а р а з і в б а н к у М о н т е К а р -
Амерггка п р е д с т а в л я є т ь с я пе- н а т о р є б е з р а д н и й , б о х о ч в к а - сильний вплив о с о б л и в о на мі- реселення ж и д і в с ь к о ї бідноти. льо, ц і к а в о навести о п о в і д а н н я
стейҐЦВК. СРСР. у Москві.
рст с в і т о м як країна б е з а л ь к о - рає п р о д а в ц я з а з л о м а н н я з а к о - ста і на в е р х и з а м о ж н и х к о л Ж и д і в с ь к і с е л я н и р о з в о д я т ь ін- д и р е к т о р а п а р и с ь к о г о т е а т р у
г о л ю , б е з с а л ь о н і в , країна," д е к а р о ю тисяч д о л я р і в , т о він ПОДАЌЙ с і л ь с ь к о г о н а с е л е н н я т а інтелт- т е н з и в н і к у л ь т у р и , н а м а г а ю т ь Д е б о , з а в з я т у щ о г о г р а ч а в - р у -
Агції. Р о с і й с ь к а м о в а , с т в е р - с я п е р е й т и н а к у л ь т у р н и й с і в о л е т к у . О с ь ' щ о в і н о п о в і д а є :
иема пияків, н е м а к а б а р е т і в , не- о х о т н о п л а т и т ь , б о з а р о б и в па - На сесії Ради Національно-
ма р о з п у с т и , а д е плекається д в а й ц я т ь тисяч. Як б а ч и м о , стей у Москві виголосив п с р - д ж у є Б у ц е н к о , є нині м о в о ю з м і н (тоді, коли українські ‚Одного разу пополудни п р о -
гуманність, м о р а л ь , етику, та то перед урядом стоїть тепер Д ж е р з и С и т і , Н. Д ж . ш'ий с е к р е т а р В У Ц В К - т у Б у ц е п б і л ь ш о с г и робітництва, в тім ‚некультурні" селяни м у с я т ь х о д ж у ю с ь на Рівері, в о к о л и ц і
красу. Та це все тільки н а з в е р х о д е н в и х і д : з н е с т и прогггбіцію, к о о б ш н р н и й р е ф е р а т з ц и ф р о числі У к р а ї н ц і в , Ж и д і в т а ін- п е р е х о д и т и „побутозмітґ Монте Карльо. Мій зір аупиня-
і Я, низнге підписана, с к л а д а ю
так виглядає, а в дійсности а коли це станеться робітницт- с с ними, д а н и м и з ч е р в н я ц. р . п р о ппгх н а ц і о н а л ь н о с т е й . Н а 1 0 0 0 г г е р е с е л ю в а т и с я в с в і т з а о ч і и а є т ь с я н а п р и д о р о ' Ж і г і м с т о в п і ,
Р Д е ч і і у п о д я к у У. І і С о ю з о в и
бачимо ЩОСЬ іншого. и о г о національну п о л і т и к у . Х а р к і в д у ш н а с е л е н н я є л и в ї е 2 8 3 гра`І д а л е к и й С и б і р у п о ш у к а н ц і з а гга я к о м у н а м а л ь о в а н е ч е р в о . -
во мусить запану'вати над со- ' Головним Урядникам за
п о ю ф а р б о ю числі.)..б.' Я к с т і й
О с ь п о с л у х а й м о , щ о п и ш у т ь б о ю , ' т а с т р и м а т и с я ' в і д п и т т я УДЇЛеіпів м е н і з а п о м о г и в с у м і с ь к о г о у р я д у . Д е я к і м і с ц я ТОГО) м о т п н х У к р а ї н ц і в , а н а т а к у ж . ' з е м л е ю ! ) та м а ш и н і з у ю т ь - с в о є
р е ф е р а т у м а ю т ь п р о с т о с е н з а - с к і л ь к і с т ь Д у ш є на Ўкраї п о д у м а в я, щ о на це ч и с л о м у -
не ч у ж и н ц і , а д і й с н і А м е р и к а н ц і д е р е в л я н о г о а л ь к о г ' о л ї о , ради 5 0
Долярів в часі м о є ї недуги, господарствр .
ц Г й н о - р е н е л я ц і й н и й х а р а к т е р . шу поставити. Проїзджае ф я -
в найбільшім часопису, „ С о н с а м о г о себе,.ради бідної жінки, С с в ж с т с т а м о т і щ х 454 М о с к а л і в , 601 П о О с ь які- п о х в а л и ! О с т а н н і м и
П з а п о м о г а , яку я к е р з ч и с л о м 2 8 . К о л и в и й д е 6,
лей А м е р і к а н " . Буценко зазначив, щ о радян л я к і в і 6 2 8 Н і м ц і в . Ц і д а н і п о - л і т а м и д і с т а л и і німецькі к о л ь о
своїх дрібних діточок. ‚ о д е р ж а л а в і д У. II. С о ю з а . В о - д у м а ю собі, треба буде поста-
на т а к мене в т і ш и л а , як поміч х о д я т ь з к і п ц я 1924 р . Б у ц е н к о н і с т и з ' В і л ь н о г о у к р а ї н с ь к о г о
С п о д і в а н о г о р а ю в проѓѓѓбі- М і п і с т е р с т в о з д о р о в л я т в е р - від р і д н о г о б а т ь к а , б о в о н а д у с ь к а в л а д а стрінулися на Ўкраї- в и т и ч и с л о 28. В д в і г о д и н и пі-
ції ми пс знайшли, а н а т о м і с ц в д и т ь , твердить, щ о вони тепер зміни земельно'го ф о н д у 52 тисячі
УІІ знайшли жорстоке Даптій- смертність дуже побільшилась,
що підчас п р о г и б і ц і ї ж е с т а н у л а м е н і в п р и г о д і в ч а ні п р и п е р е в о д ж е н н і н а ц і о н а л ѓ , -
сі 1 3 - л і т н о ї м о є ї ` н е д у г и , к о л г
н о ї п о л і т и к и в і д н о с н о н а ц і о - т и с я н а к р а щ е д л я У к р а ї н ц і в . г е к т а р і в у п р а в н о ї з е м л і . С л о - в и х о д и т ь 6. Л е д в и ' я р і ш и в с я
Ц а й Б м, ї д и л л я д л я у к р а ї н с ь к о г о
з н і ш е я в с а л і гріЃ. П о х в и л и н і

сі.кс п е к л о . Н а д н а ш о ю к р а ї н о ю т а щ о л ю д е с т р а т и л и ц в і т л и - пальних меншостей і `загост-


я не г о д н а з а р о б и т и с о б і ш поставити; вже вийшло друге
п о в и с л о м а р е н о с м е р т и і з б и - ЦЯ, к р а с і ? п л и ц я с т а л а ж о в т о ю , реішям націона.ті.ного пювіпіз- Якже представляється далі селянина і робітника.
хліб насущний. ч и с л о 28. М о ж е т е у я в и т и с о б і
рає обнЛЬНО с в о є ж н и в о ; ц'вин- в.зір я п о н с ь к о ї , т а почина-' му, а н т а ' г о н і з м у т а а п т и с е й і т и з - п р а к т и ч н а р о б о т а сер`ед у к р а - мою лють і роздратовання.
іарі з а п о в н ю ю т ь с я ж е р т в а м и ю т ь Т а к с а м о д
хігрлявітн і индітн, д і т и р я д н н к а м 4 в і д д і л у ) з а їх чем-
я к у ю с е р д е ч н о у му с е р е д населення, які підтри- і н с ь к и х п а ц м е н ш о с т е Г г ? В ч е р в -
КІНЕЦЬ виїмкового Кілька т и ж н і в пізніше на п р о -
і і р о г и б і ц і ї , кримінали п с р с и о в -
ііені, д о м и б о ж е в і л ь н и х в щ е р т ь
т и х р о д и ч і в є тупі, н е з д і б н і - д о ніеть, щ о в и с т а р а л и с я мені о
п а ў х и , є р о з с і я н о ї в д а ч і , я к с е с ю з а п о м о г у і в з и в а ю у с і х а'ме-
мува.ін „глитайські та петлю-
рівські елементи". 8 7 2
ц ь о г о р о к у б у .то н а У к р а ї н і
н а ц і о н а л ь н и х р а д . М і ж п и - ЩАСЛИВЦЯ. ході паде моя папіросниця на
землю. Схиляюсь і бачу, щ о
ми 272 російських, 237 німець- Цими днями помер Еспанець)
набиті, з а х и с т и д л я с л і п ц і в в і д - Із к о н т р р е в о л ю ц і й н и х орга п р и д о р о ж н и й с т о в п м а є ч. 2 2 .
діється всегда з н е щ а с н и м и р и к а н с ь к н х Українців, щ о б и як к и х , 139 п о л ь с ь к и х і 5 6 ж и д і в - Р о б е р т Г а р ц і я с , я к о г о і м я з г а -
уювляються припнмати б і л ь ш е н і з а ц і й , ш о в в і й ш л и д о ісѓторії З н о в у п а л е ц ь дол'і — д у м а ю с о -
жертвами родичів а л ь к о г о л и - о д е н і о д н а в с т у п а л и д о иагпо- ських, а крім т о г о 4 5 б о л г а р - дав у в е с ь світ з а в д я к и й о г о не-
пацієнтів, р о з п у с т а ш и р и т ь с я бі. 1 0 х в и л и н п і н з і ш е я в с а л і
' І г о б а т ь к а , С о ю з а , б о с с н а ш ; г р о м а д с ь к о ї в і й н и на У к р а ї н і е ь к н х , 3 9 г р е ц ь к и х , 5 7 м о л Д а р - ч у в а н о м у щ а с т ю . . . у г р і в ру-І
п з а с т р а ш а ю ч и й с п о с і б , само-J Асекураційп компанії див- говорив Буценко' слід зѓала- гри. А л е п р и г а д у ю с о б і , щ о н е
нлйлучша організація п Злучс с ь к и х ( а в т і м і 14 п о з а м е ж а м и л е т ќ у . К о л и в 1858 р . в і д ч и н е н о
ї с т в а с т у д е н т і в на д е н н о м у ‚ . т я т ь с я з ж а х о м І` б у д у ч ч и н у , б о ти т а к і : сіоністи, п о м і і ц н ц ь к о - маю початкової цифри. Нехай
них Д е р ж а в а х , б о в о н а м а є ми в т о и о м и о ї м о л д а в с ь к о ї респу- в М о н т е К а р л ь о с а л ю гри, і і к а
порядку, м о р д і в та рабунків смертність обезпечспнх подво глитайськіій с о ю з , кольоністи з ц е б у д е 1, г а д а ю . Ж д у и а в и х і д
лосердя над бідними і помагає б л и к и ) , 13 ч е с ь к и х , 2 б і л о ' р у с ь д о н и н і є є д и н и м д ж е р е л о м д о
ИС п е р е ч и с т и ш , р о з в о д о в н м и їлась, завдяки зле дпстильона- о з б р о є н и м и відділами, „ о з б р о - одинки цілу годину. П о н і й
їм в н е щ а с т ю і н е д у з і . й 1 шведська. Р о б о т а в спра- ходів і б е з ж у р н о г о життя пре
п р о ц е с а м и с у д и п р я м о з а с н п а - иОму а л ь к о г о л е в и , і т и м р о б о м КОМІСІЇ п і д т р и м а н н я п о р н д - с т а в л ю п о в н и х 50 ф р . на 22 і —
Анастазія Андрусечко, виділювання національних дивного королівства Монако,
ІІІ. і г а к г е н е р а ц і я з н и к а є п о с т е - а с с к у р а ц і ї у б о ж і ю т ь п о п р и ч н - с е р е д Меііоііітііі ( п е р е в а ж - не п о м и л я ю с ь ; в и г р а ю . Н а дру-
исііпо з л и ц я з е м л і , і г о д і з і і а й - пі м н о г и х п о с м е р т н и х в и п л а т . ч л е н к и н я в і д . 4 У. 11. С. н о Н і м ц і ! ) , н і м е ц ь к и й п р а в о - р а д , на д у м к у Б у ц с н к а , щ е н е Г ' а р ц і я с п р о б у в а в т а м щ а с т я я к гий д е н ь у р а н ц і з а оТРдйнкбм
з а к і н ч е н а . ї х б у д у г ^ . д а л д , в и д і б і д н и й м о л о д е ц ь з 10 ф р а н к а
ти. д е з н а х о д и т ь с я м е ж а м і ж Л і к а р і иа с в о ї х конвенціях есерівський с о ю з селян, „ с о ю з кельнер п о д а в мені р а х у н в к з
л ю в а т н . В с е д і л о в о д с т в о і у р я м и . 10 р а з і в п о ч е р з і п о с т а в и в
ц а р с т в о м с м е р т и , а ж и т т я . Н а м т в е р д я т ь , щ о м е д и ц и н а не м а є г р о м а д я н` н і м е ц ь к о ї р а с и " , гли- ц и ф р о ю 222. М е н е в р а з и л о , щ о
д у в а н н я в т и х р а д а х в і д б у в а він н а „ ч е р в о н е " і д е с я т ь р а з і в
здається, щ о м и в п о в н і в д о в о - Ню Александрія, Па. тайсько-клєрнкалі.ні орѓаиіза- я зустрів моє щ а с л и в е число щ е
затроєння чоловіка аль- є т ь с я в м о в а х м е н ш о с т е й . Н а - в и г р а в , п о д в о ю ю ч и к о ж н у по-
лігію ш а н о в н о г о ч и т а ч а , т а к о г о л е м ; с т в е р д ж у ю т ь , щ о м а - Я, М а р і я 1 Пиляк, ч л с н к ш ш я п о л ь с ь к и ч се`ла'х, Д р і б н о - раз повтЬроис. Вечером після
ц і О Н а л ь н н х р а й о н і в є нині н а У - п е р е д н ю ставку. На 'другий
‚ н а й д е м о ц ю м е ж у , щ о р о з д і - лн т и с я ч і с л у ч а ї в п о ш п и т а л я х , Б р . с в . П е т р а і І І а в л , в і д . 8 2 У. б у р ж у а з н и й , сепаратистнчннй вѓѓходу числа 1 с т а в л ю на р у -
раїпі 2 1 , а в т і м 9 р о с і й с ь к и х , д е н ь п о ч а в с т а в и т и п о 100 ф р .
люе с м е р т ь і ж и т т я . д е о г л я д а л и х о р и х р е н т г е н і в с ь - Н. С о ю з а , с к л а л а ѓ „ с о ю з Іглінів" м а р і у п і л ь с ь к о г о л е т к у 22. В и г р а в . Я з а в а г а в с я ,
сердечну р е ш т а німецькі, а один поль- за тиждень виїхав з міліоном.
О б м е ж и м о с ь тільки д о ннз- кнмн ироміням ми , і б а ч и л и , щ о п о д я к у Г о л о в н о м у У р я д о в і ї з а п о в і т у і н а ц і о н а л і с т и ч н і с и о р - а ж о с ь після ц ь о г о в и х о д и т ь 2.
ький і один ж и д і в с ь к и й . їх т е ж Банк М о н т е К а р л ь о б у в з р у й -
ШОІ к л я с и с у с п і л ь с т в а , б о м и у д а н о г о п а ц і єї н т а ввЖе ж е уся п е - с се , щ о с е й .Уряд
н Урі вислухав моєї організацГі молоді. Ось з Ставлю ще раз — вийшло. Я
буде більше, б о в найблищій новаиий. У цьому самому сезо-
певні, щ о в и с ш а , б о г а т а к л я с а ч і п к а п е р е п а л е н а алькоголем; прозьбн і обдарив мене таѓ т а к и м и к о н т р р е в о л ю ц і й н и м и п р о т е р очі з д и в а . Ц е й о с т а н н і й
б у д у ч ч и н і м а ю т ь в и д і л и т и щ е ні вігі с п о к у с и в щ а с т я щ е д в і ч і
ис пє „ м у н ш а і і н у " , а л е с п р о и л - т у т м е д и ц и н а И і п р н ч і м , а т р и - щ е д р о ю с у м о ю , я к о ї я не с п о о р г а н і з а ц і я м и к а з а в Буцен- рипалоќ цікавий тому, що сгра-
кілька російських районів. )м і в и ї х а в з и і в ч е т в е р т а
джуе с о б і д о б р у г о р і в ќ ў з К а - ц е г о с п а л е н о г о в н у т р і чо-J д і в а л а с ь , б о о д е р ж а л а з л н о м о к о — з у с т р і л и с я К О М У Н І С Т И с е - піеигго рідкий. Математик о б -
ІЦож щ е зроблено для тих міліонамн готівки та валізами
пади і з М е к с и к а п а р о х о д а м и , л о т ' к а в щ п и т а л и н е м а п о щ о , ' ѓ у з г о л о в н о ї к а с и С о ю з а , я і и с л и т ь в а м , гцо є 2 0 м і л і о н і в
рсд иацюші ( а и і и о с т с , н а ц і о н а л ь н и х м е н ш о с т е й ? К'а- д о р о г о ц і н н о с т е й . ЃЧого з н а л и у
троками і а с р о п л я и а м н . П е р е д т о м у ми р а д и л и б и , пінне сей в и н о с и л а 60 д о л я р і в . Т о м у щ е і і а р а з і в п р оти можливості!, щ о б и
прогнбіцією робітник мешггс ч а с о п и с , щ о б т а к і х о р і
Ўкраїв
ЧАС:
г р о м а д с ь к о ї же Буценко, щ о з а с н о в а н о для в с ь о м у світі і з у с ь о г о світа по-
й ш л и р а з с е р д е ч н о д я к у ю Г о л о в н о м у в і й н и . Н а т е , ш о б и в и з в о л и т и н и х п о ч е р в е н ь ц. р. 8 8 с у д о в и х ч а л и л ю д и з ї з д н т и с ь д о М о н т е
воно повторилось. Але випа-
д о к і „ щ астя" глузують з мате-
пив, т о м у , щ о і д у ч и з р о б о т и , д о м і в і щ о д в і години деннр.Виділови за щире серце д л я с е л я н с ь к і та р о б і т н и ч і м а с и з п і д к а м е р , а в т о м у : ж и д і в с ь к и х 36, К а р л ь о , м о в на д і я м а г г т о в і п о -
матиќй. Ц с химерне, необдума-
в с т у п а в д о с а л ь о н у , в и п и в а в з а с х о д и л и п о с х о д а х , з т р е т о г о ч л е н і в і ч л е н к н н ь і в з и в а ю в с і х т о г о вплив'у і п р и т я г н у т и ї х д о р о с і й с ь к и х ЗО, н і м е ц ь к и х 12, Колн Гарцеяс вернувся з г о -
р а д я н с ь к о г о б у д і в н и ц т в а , х а р - пс щ а с т я є п р и ч и н о ю , ч о м у м і -
пікля ч а р к у г о р і в к н , т а й ш о в п о в е р х а на д і л , і т о д і " з в и ч а й н о У к р а ї н ц і в і У к р а ї н о к , щ о не є польських 6, б о л г а р с ь к и х 4. д о м д о „ п е ч е р и г р и " , в і н п р о -
ліоггн л ю д е й у ж е д е с я т к и ЛІТ
д о м і в , а я к не м а в п і к л я , т о н с т а к і х о д я ч і т р у п и до п я т ь о х ч л е н а м и У. П . С о ю з а , щ о б и н е к і в с ь к и й у р я д р і ш и в п о в е с т и С т і л ь к и ж с а м о є с л і д ч и х к а м е р . г р а в у с е , а л е в с т и г з н о в у в і д б и -
ш у к а ю т ь великої виграної до-
пив. Н н н ь к а , к о л и в с а л ь о н а х д н і в у м и р а ю т ь . У ч е н і т в е р д я т ь , ' б у л и б а й д у ж і , а л е с т а в а л и ч л с - с е р е д н а ц і о н а л ь н и х м е н ш о с т е й П р о ч и с л о ш к і л Б у ц е н к о ч о - т и с ь , в е р н у в ш и д о І ` с п а н і ї з пів-
нема г о р і в к и , т о ц е й с а м и й р о - щ о т е п е р і п и п п ' і . п р о г і б і ц и й н й й н а м и У. П . С о ю з а , б о с е н а й - р о б о т у обслугувавнй ї х н і х м у с ь не з г а д у є . А ш к о д а , б о т р е т я м і л і о н а м н . А л е л ю д с ь к а в к о л а р у л е т к и в М о н т е К а р -
к у л ь т у р н и х т а г о с п о д а р с ь к и х льо".
бітпик в а р и т ь с о б і її с а м , і п є час, ц е е п о х а в б и в а н и й л ю д е й , ( л у ч ш а у к р а ї н с ь к а організація и р о п о р ц і о г г а л ь і г о д о ч и с л а на-, н е н а с и т н і с т ь є н е о б м е ж е н а . РЧо- 4
до безтями, ц ю з л е д и с т н л ь о - Лікарі к а ж у т ь , щ о і н ф л ю є і щ а , в Амсрии
ваігу Гірагу. І п ю т ь т е п е р чоло- в порівнанню з теперішною
справ.
Як
с е л с н н я ї х д а л е к о б і л ь ш е н і ж м у б у л о з а м а л о ц ь о г о Майна і
вііі ц с з р о б и в ? О б л е к ш и - у к р а ї н с ь к и х ш к і л д л я ў к р а ї н - в і н п о ч а в г р а т и н а б і р ж і ; о с т а н -
СМЕРТЬ У КРИНИЦІ.
В селі Тучемгіи к о л б Я р о с л а -
віки, ѓпоті, Ж І Н К И , І І Ю Т Ь і д і т и і а л ь к о г о л і ч н о ю ч у м о ю , це б у л а ло
й о м у ц ю с п р а в у т е , щ о де', с ь к о ї б і л ь ш о с т і ! . З а т е з г а д у є
рОКИ Ж И Т Т Я ПрОВІВ V НУ'ЖДІ і в а п і д ч а с б у д о в и к р и н и ц і хлсг-
бачуть, щ о їх н е щ а с н и й б а т ь к о л і ш і і г р а ш к а , б о н й м а л и л і к па М І Ш А Й Т Е Н АРІДНИЙ КРАЙ!
які м е н ш о с т ѓ і ж и ю т ь к о м и а к г - він к о р о т к о п р о г о с п о д а р с ь к і щ помер, в н
пець П е т р о Білий з і й ш о в иа
ломить закон. Він-жеж к а ж е : неї, а на ц ю х о р о б у в п а с ліку При кождій нагоді збирайте иа: Рід- ш і м и м а с а м и . П а П р а и о б е р е ж -
ну Школу, Інвалідів, сиріт та політич- добутки нацменшостей. Отже j _ _ _ _ г -
дно і відразу впав в обморок, а
Чому ЛОМЛЯТЬ з а к о н ті, щ о иос- нема. П р и й ш о в час, щ о лікар е них вязнів в старім краю. жі ж и е т а к н а й б і л ь ш е Поляків, за останніх Г
т а в л е п і на ч о л і ц е г о з а к о н а , ч о - б е з р а д н и й , хиба що може Жертви належить слх-и до крав Б у ц е н к ' о с т в е р д ж у є , щ о ц ю р о - років з о р ґ а н і з у г д у к Р А Ш С Ь Ю И ХА КОЖДІП по кількох хвилинах
Причиною цього були
помер.
сірчані
му в о н и п р о в а д я т ь б у т л є г е р с, . г с т в е р д и т и , щ о х т о с ь н о м е р на
по на м і л і о н о в у с к а л і Ось, якізатроєиня алькоголем. В цей Р. О. BOX 411. PHII^DELPHIA. PA ' ' НАЦМЄИІ ЮСТЄбо
0 8 Y E D N A N Y E
п о т у ,СЛ
було ЛегкО виконати се`-
вала влада с е р е д них 240
л є к т н в і в на п л о щ і п о н а д ЗО т и
ко-І П ПОВИННА НАХОДИТИО гази, щ о стали вдаряти з недо-
кінченої криниці.
сяч десятин з е м л і ( ц е п е р е в а ж - 'J А.`ОЛИСЬ .Ѓ.ИОГ.ПП A"
Др. Остап Грицай (Відень). білим л и ц е м п о п а і с п р а в д і л а о н ч о г о с ь , ие з н а ю я с н о , ч о - навіть і без л ю б о в и , бо л ю б о в и гордої і вразливої вдачі. Я не лггст вона вжс псреда-
(ОЦЛЮЄ в с і х н і б и я к а с ь р ў е а л - г о , щ о м е н е в д о в о л я л о би, а б о д о п о д р у ж а , к а ж е т і т к а не п о т - міг` їм д а т и г р о ш і н а ч е з в и ч а й н у
поліції. Мені зробилось
ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА ЯК ПИСЬМЕННИЦЯ , якась чудна царівна з давніх
з о ќ . БІЛЬШ за, те в о н а в с в о ї м
щ о мене з р о б н л о б и
могутньою. Я порииу.іабіг у
сильною, рібно! — уступитися т а к и м чи- милостиню. Т е м у п р и д у м а в я — ніяково. Мої почування для
ном з хати та щ е й матеріально в моїх очах - - чудовий вихід, с т о р о ж и х и остуденгли. Я ска-
, для „Свободи"), ОКруженНЮ, о к р у ж е н ц ю ущерть j ЩОСЬ ц і л о ю д у ш е ю , т а к я к T C - допомагати вуйкам в подяку П і ш о в я д о к р а м н и ц і ц и г а р , ку- з а в їй отверто, що докоряю
буденннх, звичайних л ю д е й .пер потопаю в кожній дрібній за одержані д о б р о д і й с т в а . Ви- пив брунатного паќўпкового за її чорну невдячність
1. „ Ц А Р І В Н А " . як щось нове, повне спірних іти з а - м у ж і д о б у т и так в л а с - н а п е р у т а н а п и с а в п а н ь о м у не- д л я
передовсім царівна духа. На-1 р о б о т і ц і л о ю д у ш е ю . А х ! Я х о - такого .чесного злодія.
питань і саме тому творче н о г о х л і б а з л а с к и п а н а ч о л о в і - долужггггм п и с ь м о м п а ч е р у к о ю
„Найбільше займало мене т а л к а с е р ц е м і у м о м не т а к а , я к І ТІЛ а б и ч о г о с ь , с т р а ш і ю хочу С т о р о ж и х а і я р о з л училися зі
ожнвотворююче. А ще іі — це по д у м ц і тітки Павлінн м у р і ш а : „ Л ь у б а П а н і і . З а б р а в є м с о б о ю б е з с е р д е ч н о .
чував так глибоко зависимо- с ь о г о д н я , к о л и н а м у ж е
ті д р і б н и ч к о в і л ю д е , в середо-ІЖИТиІ Я п н л а б н це ж н т т я ! Щ о
д о - внщі яких вона виростає. В П ц е т а к е ? " Ц е в л а с н е в і д г у к б у п - оДнноке ііризначіння кожної в а ш н г р о ш і . Ни м о ж у їх довшіѓ
іо нужденного положення С п р а ќ а п і ш л а т е п ер своєю:
л жінки,' яќ я. Ніхто, здавалося в о д и т ь с я приготовляти свято статті Н а т а л д н Ѓ'Протиставить т у п р о т и с і р о ї б у д е н щ и н и не- д і в ч и н и н а с`віті, з т и м в о н а ' М у - { т р е м а т и . П о с и л а ю ї х в а м н а - х о д о ю . П о л і ц і я в і д ш у к а л а х л о -
v
мені, не думав стільки паї рі 4 0 - л і т н ь о ї діяльности п и с ь - К о б п л я н с ь к а — в т і с н і м з н и з ќ у в о л ь н н г г ь к о г о ж и т т я у к р а ї н с ь - с и т ь п о г о д и т и с я б е з о г л я д у па з а т . Н и г н і в а й т и с і на м е н и і З л о -
пця в і д п о с и л о к , к р а м н и ц ю з
V ;', ІКІП.НДвйОГО. ЯК Я.
,валися.преріжні думки по го-
Мені СІІУ-
менпиці Ольги К о б и д я н с ь к о ї , зі с в о є ю в л а с н о ю і п д н в і д у а л ь - к о ї ж і н к и , о с в я ч е н о г о з в и ч к о ю
не с т р а т и л а її п р о п а м я т н а п о - н і с т ю т а ж и т т є в о ю д о л е ю — довгих століть. Але в хаті вуй-
чи т о й ч о л о в і к п о д о б а є т ь с я ' д і й " . П о т і м з р о б и в я і з п а п е р у ц и г а р а м и і м і й з о в н і ш н і й в и ѓ -
и ні, чи р о з у м і є її, чи в с и л і : т о р б и н к у , в л о ж и в д о неї г р о ш і л я д цілком. Нічого не п о -
' лові. 'Я бачила „питання жі- в і с т ь н і ч о г о з і с в о є ї к о л и ш - т і ш в и с о к о о с в і ч е н о ї , п о с г у п о - к і в не р о з у м і є м о л о д о ї б у н т а р - с т а т и д л я неї щ и р и м ' т а в и р о з у - з а т е л е ф о н у в а в п о п о с и л к о в о г о м о г л о , що я обголив со-
і ноче" майже прн кожній нп- н ь о ї с в і ж о с т н , г л и б и н и й п о -
юді, коли приходилося жінці в о д у м а ю ч о ї , м о д е р н о ї д і в ч и н и ки н і х т о . Г о л о в н о ж т і т к а П а в м і л и м п р и я т е л е м її д у ш і . Б о х л о п ц я і п і с л а в й о г о і з к р а м н и - б і б о роду і переодягнувся.
терпіти... Я не хотіла, щоби н а г и , а до т о г о вона нам типам з п е р е с т а р і л н м , мерЃ- л і н а не. р о з у м і є її т у г и з ;
мені аж мужчина надав змнса с а м е „ м у щ и и а т о в с е , а ж і н к а — н і ч о , ці з г р і ш м и д о м о є ї с т о р о ж и х и . В о н о р о б и л о с п р а в у щ е б і л ь -
нині з д е я к о г о погля- в е ц ь к н м с в і т о г л я д о м , і д а є нам ж и т т є в о ю самостійністю, з; Пізно того дня зайшла вона ше підозрілою. Підозрілою?
і значінні{. Рінночасно ріши- — к а ж е сип тітки Муньо — ви,
здобуту ОСВТІУ В
лася я в Йудучности віддати д у м о ж е б і л ь ш ц і к а в і ш а і з р о - т а к и м ч и н о м о д н у к а р т и н у т о г о в и с т о ю

галу, ft.'найглибшій глибині


користь з:з у м і л а , п і ж т о д і , к о л и її а в т о р -
духового перелому в життю ристь
творчістю
загалу, за
в
спромо
"ко
д і в ч а т а в і д нас з а л е ж н і , я к ті
р о с л и н и від с о н ц я , від в о з д у х а .
д о м е н е на г о р у . Я д у м а в , щ о Вона
вона буде б е з м е ж н о весела. А з л о ж и в писемне зізнання!
була зовсім ясна! Я ж
На
мого серця говорив якийсь к а в и с т у п и л а з н е ю п е р е д ч и т а - у к р а ї н с ь к о г о ж і н о ц т в а на а в с т - г о ю розвивати свойого ду в о н а н а в п а к и б у л а д о в о л і м а р цругий д е н ь в ч а с н и м р а н к о м а-
голос „вілляти жінкам". чів у п е р ш е . рійській Україні, щ о почався ) вершин досконалости Ми н а д а є м в а м з м і ѓ с т у , п о в а г и
„ Ц а р і в н а " (ст. 32-33). котна. Б у л а л ю т а на в л о м н и к а , р е ш т у в а л и мене. В с е щ е с и д ж у .
Т р н ц я т ь родќів м и н у л о в ж е З Так спитаймо тому: J це в 80-их р о к а х т а . м т о г о віку та в и д в и г а т и с я т и м п о н а д сіру і значіння, о д н и м 'словом —
що не п р и с л а в н а з а д т а к о ж Н і х т о и с в і р и т ь м е н і , х о ч я к
т о г о часу, як у ф е й л е т о н а х чер- В ч о м у в л а с т и в е з н а ч і н н я п о з в и с т у п о м Н а т а л і К о б р и н с ь - б у д е н щ и н у , і м у ч и т ь б і д н у д і в - усе". „ Т е п е р д і в ч и н і г о д і вггби- с р і б н о г о г о д и н н и к а . Г р о ш і їй с т р а ш н о я с т а р а ю с я в и п р а в д л -
к о ї . І с а м е я к р е п р е з е н т а н т к а ч и н у п р н к о ж н і й н а г о д і с т і л ь - р а т и , ж д а т и па с а м и х д о к т о р і в б а й д у ж е — г о в о р и л а в о н а — а - ти с е б е . М е н і с а м о м у в и г л я д а є
и. о а1896
е ц ь к опїо я„вБл уя к
т ио св яи н пио" в і сс тт аь л м
а о- вісти „ Ц а р і в н а " ? Про кого .
Р

0
н о в и х і д е й п р о г і д н і с т ь і з н а - к и ж г л у п и м и щ о й п і д л и м и д о і п р о ф е с о р і в . Н е х а й Б о г у д я л е т о й г о д и н н и к з г г а п и с ю повгг- це гга в и к р у т . Т о м у п о л і ц і я п і д -
лодої тоді ще письменниці 'Н р о з п о в і д а є нам тут а в т о р к а ,
іння ж і н к и в о б л а с т і ! д у х о в о г о к о р а . м н . П о д у м ц і т і т к и — Н а к у є , к о л и н а в и н е т ь с я і х т о і і е - гген б у в п і й т и з н е ю д о г р о б у . д'ає м е н е . б е з у п и н н и м д у ш е в н и м
О л ь г и К о б н л я п с ь к о ї , п. н. „ Ц а - і пѓо в о н а х о ч е н а м с к а з а т и ? а л к а повинна при п е р ш і й ліп б у д ь т а п о д а с т ь кусник хліб,
гі к у л ь т у р н о г о ж н т т я — явл: Годинник — так! П р о годинник т р о х и щ о не ф і з и ч н и м т о р т у -
р і в н а " . П і с л я п о ч а т к о в и х п е р - . М и н а б у к о в и н с ь к і й і к р а ї н і є т ь с я г е р о Ѓ ї к а н а ш о ї п о в і с т и ній н а г о д і в и й т и , з д - м у ж , . —
f
(Дальше буде) я і не п о д у м а в ! Я н а в і т ь не з н а в , р а м , г ц о б и в и д і с т а т и з м е н е , д е
нѓих о п о в і д а н ь т а к о р о т к о ї п о - . п е р е д в о є н н о ї д о б и , в з а г л у х л і м т и п о м я р к о р е в о л ю ц і й н и м , б у и -
я к вігг в и г л я д а в , я ж й о г о н і к о л и з а к о п а в срібний годинник.
в і с т и „ Л ю д и н а " —- н а п е ч а т а н о ї м а л е н ь к і м м і с т е ч к у , в рідні^ПМ- т а р к о ю п р о т и г н и л о г о с у с п і л ь - х
не б а ч и в . Завтра зачинається, розправа
в п е р ш е в „ З о р і " 1894 р. — б у в н а з і й г г о ' г о П р о ф е с о р а І в а н о в и - н о г о л а д у , а т с іі в и д в и г а е - . Г - Я с т а р а в с я вспокоїти с т о р о - перед карним судом. Я м а ю о-
Дан Берґман.
це в л а с т и в о п е р ш и й б і л ь ш и й ч а . В н ь о г о к р і м ж і н к и і . ч е т в е так в и с о к о п б н а д п е р е с і ч н і п о жиху, а л е вона с т а в а л а ч и м р а з бороггця. Він хоче, щ о б и мене
твір н а ш о ї а в т о р к и , п е р ш е ( р о в л а с н и х д і т е й є'ЄадЄІгіа л й с - с т а т т і в ипгних н а ш и х п о в і с т я х
т в о р ч е с л о в о е п о х а л ь н о г о з н а - к а в і м х л і б і і д в а ц я т ь л і т н л не- `З т о г о ч а с у і т а к д у ж е з б л и ж у є
БЕЗІМЕННЕ ДОБРОДІЙСТВО більше сердита. Казала, що вже признали
їй з л о д ю г а п о п а д е т ь с я у р у к и моя о д и н о к а надія.
нспочитальним. То

чіння. П о в і с т ь „ Ц а р і в н а " з д о б у - б о г а в і д с е с т р и , Н а т а л к а В е р - її д о н а ш о ї т е п е р і ш н ь о ї р е в о -
( З ш в е д с ь к о г о ) . м е н е н а г о р у й р о з п о в і л а м е н і
та м а л о д о с і в і д о м і й п и с ь м е н - к о в и ч і в н а , я к о ю І в а н о в и ч і п і к л ю ц і й н о ї е п о х и .
Н а ш у с т о р о ж и х у т о м у кілька про злочин та плакала так роз-
п и ц і п о в а ж н е імя т а з а ц і к а в л е н д у ю т ь с я в і д д в а н а ц я т о г о р о к у
життя, б о вона кругла сиро „Довкола мене глухота н о ч е й в і д в і д а в в л о м н ц к . В і н д а в п у ч л и в о . Д н і Гг т и ж н і м и н а л и , а,
ня н е ю в ш и р о к и х к о л а х у к р а
їнського г р о м а д я н с т в а по цей і т а . - О т с я т о панночка Наталка „нудьга" — читаємо раз в щ о
но т о й б і к к о р д о н у . А в т о р і т е т ц е і ' в л а с т и в а г е р о й к а н а п ѓ о ї д е н н и к у н а ш о ї г е р о й к и
т а к о г о п щ т и к а під н і с ш о про з л о д і я і слід загинув. Але
— гк в о н а не м о г л а к л и к а т и р я т у й ќ ў с т о р о ж и х а , к о л и л и ш е мала
Д Р У К А Р Н Я
ні к р и т и к и т а в ч е н і в н а с як о с ь п о в і с т и . її о д н а з и н ш и х д і є в и х м а ю н і к о г о , к о г о б и м о ї д у м к и
М. Г р у ш е в с ь к и й , А . К р и м с ь к и й , о с і б т у т н а з и в а є р а з в л ю б о в й ч у л и в я к и й н е б у д ь с п о с і б
— к р и к з а с т р я г їй у . г о р л і. З л о - ч а с , з а х о д и л а д о ' м е н е на г о р у й
д і й с х о п и в г а м а н е ц ь і з ` 3 7 к о р о - м и о б о є н а р і к а л и . В к і н ц і
7. НАРОДНОГО СОЮЗА „СВОБОДА"
мій

О . М а к о в е й т а иггші, п р и с в я т и - нім з а х о п л е н н ю ц а р і в н о ю , і п о м о г л и з а н я т и х о ч к р и х і т к у . Ч и
ЛЕННЯ, І , ЯК ТАКОЖ
ПІКНІДЛЯКИ БРАТСТВ,
І БАЛІ НА ПРЕДСТАВ-
н а м н і с р і б н и й г о д и н н и к і з н а - ж а л ь б у в такий в е л и к и й , щ о я в и к о н у є с т а р а н н о , д е ш е в о і н а ч а с в с я к і д р у к а р с ь к і р о б о т и я к :

ТОВАРИСТВЌОБЕРТИ І ЛИСТОВІ
СТАТУТИ. ПРОГРАМИ ТІКЕТИ КОНЦЕРТИ,
в о н о з л и ш і і е , чи ж і н о ч е д у х о в е п и с ю , д а р у н о к в і д в д я ч н и х л ь о - в і р и в , щ о т а к д а л і не м о ж е бу-
ли т в о р о в і К о б й Л я н с ь к о ї о к р е - . т о м у ж . н а з в а н а Ѓѓ'ціла к н и г а . А -
Мі с т у д і ї т а р о з в і д к и , с л о в о м 'ю п а н н а Н а т а л к а я в л я є т ь с я ж и т т я м е н ш е ц і к а в е , я к її о р г а -
к а т о р і в . У ж е з т о г о в и д н о , щ о т и . З р е ш т о ю я не м а в ч а с у віч- ПАПЕРИ І СЕСТРИЦТВ.
провідні д у м к и н а ш о ї п о в і с т и н а м ц а р і в н о ю не т і л ь к и т о м у , н і з м ? " А на д р у г о м у місці: н а ш а с т о р о ж и х а н а д з в и ч а й н о но п е р е с и д ж у в а т и т у т із с т о р о
приязна й люблена жінка. Жихою. П р о с и т ь с я в с і в і д д і л и У. Н. С о ю з а у д а в а т и с я з і
с т а л и в ийс о б м і р к о в у в а т и с я п о ! щ о з і с в о ї м д о в г и м з о л о т а в и м „ . ' . . Т і с н о м е н і т у т і г л у х о , і з а м о в л е н н я д о с в о є ї власної друкарні на а д р е с у :
літературних журналах та в волоссям, зЬевоїми бездонними к и г ї с ь т а й ний, п о ж и р а ю ч и й М е н і її с е р д е ч н о ж а л ь . ' - Н а 1 так я рішився подарувати
г у р т к а х с і р о - б л а х и Т н и м и о ч и м а т а сггіж- ж а р п а л и т ь м е н і д у ш у . . . Я х о т і - д р у г и й д е н ь з а й ш л а ' `ШШ` д о 'їїѓ у к р а д е н і г р о ш і . ' А л е в о н а w
ку л ь т у р г г о - п р о с в і т н и х "SVOB0DA t 83 Grand SL, J E R S E Y C I T Y , N. J .
С И Р А К Ю З , И. И.
flK MB ПОМАГАЄМО СТАРОМУ ЗАКЛИК
КРАЄВН.
З з а б а в и на інвалідів. ДО РОДИМЦІВ З СЕЛА
байковець.
НАГНЕТИ
На забаві в громадянина
Л а б и ие. з а б у л и чесні гості Дорогі Родимці!
Н Ю ИОРК, Н. и. наших і н в а л і д і в і на покл
Н а й б і л ь ш а Як В а м в і д о м о , м а й ж е усі cc-j
Січове весілля. і ром. С. Ваги зложили $14.75, і у Галичині будують, а многі
нќі в і д о с л а н о д о О б є д н а н н я . вже і збудували Народні Доми,
Д н я 5. ч е р в н я б. р . в і д б у л о с я
З б і р к о ю з а п и л и с я : І. Л е с ю ќ а також і наші Громадяне-Ро-1
вінчаннє т о в . Петра Приступи
А. Я в о р с ь к и й . димці з села Б а й к о в е ц ь присту- С е й ч а с о в а П о м і ч
ВГАннн Кандій, які є членам
К Н И Г А Р Н Я Ж е р т в у в а л и по $ 1 : В . Лаба пнли до будови свого Народ- Schoir. Zino-padi^
Ь Ч о р н о м о р с ь к о ї Січи,
С. Лаба (мол.), І. К а м е н ю к , І ного Дому, однак, не будучи
й Н а весільній забаві зібрано IT. В.Р#. ОІИІЄВІ. XML
Суіпевськнй, Я. Men, М . Д е м - вси.ті докінчити тої будови,
Ц $10, які вислано через Обєд-
б і ц ь к и й , Н. С о р о к а , О . Ш м о к ; з в е р н у л и с я д о нас, з а о к е а н о м ,
ft н а н п є иа б у д о в у Д о м у Ўкраїн- ДО'ОГП. ииотс, Ziiio-ptd. ..е--по.иті.
люк, Н. Л е с ю ќ , А.
Яворський; з п р о з ь б о ю о поміч в довер- - сейч.с. С ТОМУ що Z„oi.ad. УСУ-
Џ ських Інвалідів у Львові, от. ПРВ-ІГ-ІУ-Т.СНЕ-Ш. І тгщя ч . .
п о 5 0 ц.: М. Л і і ц и и с ь к и й , Т . А н - ш е і г н ю р о з п о ч а т о г о д і л а .
є А м е р и ц і її М. Близнак.
д р у с и ш и и , С'. В а г а , В . Ѓ ў м е н ю ќ , Т о м у ми з а в я з а л и в Н ю а р к у , Dr. Scholl's Zino-P-Д. ааоемот-.ні а
С. п о Н . Д ж . , к о м і т е т , щ о ' м а є з а н я - проти
П р и с я ж н ю к , А. М н к о л і в ; м р е . Я І МЕДЧЧЯІ СІС.ДНВКЧ У
їх .птгіках-І ОКЛЕП.Х ofiywi—33,..
БЕИТИН ГАЛО, Л. А й .
2 5 ц.: О . І І І к л я р е п к о , В . Ю с т и п , т и с ь з б и р а и н є м
З в е с і л л я на і н в а л і д і в .
ж е р т в на сір
Г. М а р и и ю к . И . М а р ш п о к , Н . ц і л ь , в я к о г о с к л а д в х о д я т ь DZSCHOLL'
. ‚ С В О Б С Щ И ' Ш
Я Воната
На весіллю в гром.
ѓ р о м . Іван Л о м а г а
Антона
ска-
Т а н а с н ш н п , І. Р о б а к , Д . Ќ о с т і в . М и к о л а З а б о л о т н и й , С е м е н Х о
А. Я в о р с ь к и й . д а ч о к і-Анна ЃЃтакса.
XINO"PAAS
українського н а р о д н о г о с о ю з а . Я зав до'чесних гостей декілька Просимо слати зібрані ж е р
ІСТОН, ПА. тви впрост до Будівельного
' слів п р о положення в ріднім
83 GRAND STREET. JERSEY СІТУ. N. J. В g к р а ю а г о л о в н о п р о н е д о л ю на-
. v . v . ; ших
Чи т а к п о в и н н о бути.
‚ ‚ ' р у к и к о м і т е т у в Н ю а р к у , на елі
Комітету в Б а й к і в ц я х , а б о на
ДРІБНІ ОГОЛОШЕННЯ
нещасних інвалідів. Б у в - І Іедавно тому мав я нагоду
А р м і ї б у т и н а в е с і л ю в Б е т л е г с м , П а . Д у ю ч у а д р е с у : N-k'oU Z.BOLOTNY,
Вартість І ji Вартість Михайло.
ший
перейшовся
стрілець Галицької

ОДАОТО Вівчар r o к р а я н а . В с ю У
д и
77 ЊУЃ. S t . . Newark, N. J . ПАРОХІЯ
C B O
М И Х А И Л А В I'm-
форд ношукуе дякоучитсля: вимоїн
такі: три рази в тиждни укр. школа,

І Книгарні 5 , грала музи- Дорогі Земляки з а морем!


:
іесними п с т ь м н зібрав і б у л а т а м
обслуга Укр. Нпр. Дому. Пожаданні:
в с с е л с т ь

Книгарні І і $ е т переслано д о Обєд-


наНЦЯ з п р и з н а ч е н н є м на Д і м
лилися. Хотів я к а
Вам звісно, в якому політич
н а п и т к
-опік самотини, знаючий дірігеи-
н
туру. ПлатПя'після умови. Рсф.ієкгч-
п р н т і й п а г о д і з і б р а т и Д Є Щ О иа й о м у й е к о н о м і ч н о м у т а к у л ь кічнй па сю посаду iicxafi наперед по

$18.612.75! і$18.612.75 'Й


Інвалідів у Л ь в о в і .
М. В і в ч а р .
Сиротннець, але стрінувся з за-
мітом, щ о п р о сиротннець, п о - лися.
в и і ш і д б а т и ч л е н и У. Н`. С о ю з а .
т у р

В
н

с
о

і
„ не визволення
м

н
у

а д
п

і ї
о л

п
о ж

а
е

ш
н

і
н

н
ю

а
м

н
и

а ц
обчислені
і
о

о
і

н
і и

а
и

л
и

ь
-

-
близші іисЬормаиії полоснтиси на .І
дресу: .W. HOLEWKA. 3 6 1 Dixie Hifh-
W.Y, RON FORD, OHIO.

ПРОДАМ ДВІ ЛОТИ


IS! I

КЛІВЛЕНД, О. З т и м ис п і ш л о . П р о б у в а вп а омдяит н- І Д О - г і Л і т а п р и в е л и к и х з у с и л я х
в Pleinfield. N. J . на Spruce St. Хто Г,М
З з а б а в и на інвалідів. . зн инка сШз еі бв рч ае тн ик а д, еащтоо г о щ е в н с ь - і и і л о ї н а ц і ї тів ќўпіѓти нсхаГі голоситі.ся до:
ПИШІТЬ по НАИНОВІИШИИ КАТАУІЬОҐ К Н И Ж О К КНИГАРНІ СВОБОДИ І ром. иосисра . Вправді многі були обў- Научилися ми одного в н а -
й Шм 1 B O L E S L A W S1N11.A.
Н на т аз аз ба а впіп ц і я т и в о ю г р о м . Д . . х. У
1400 PLAIN STREET, AVOCA, PA.
С Л І В Ц Е д о н а ш и х п о к у п ц і вй „ '. р е ш з п р и в о д у т о г о , а л е ф а гІ ц і о н а л ь н і м н е щ а с т ю , щ о и а і п -
ѓ
I8J-6
_

й С т а р а в с ь к о г о з і б р а н о на Д і м ' ' , ' ' . . '' кк оо гг оо ннаа м о г л я д а т и с я , щ о к о л и 4

Я v І П , С-П - 3 о с т а є т ь с я ф а к т о м , щ о на у к р а І м и с а м і с о б і п с п о м о ж е м о , т о ) H A П Р О Д А Ж бучсрня, бизі


Х т о б і л ь ш е ч и т а є т о й б і л ь ш е з н а є . й У кр. І н в а л і д і в у Л ь в о в і $9..-)0, я - .. J - ' брс вироблений, с п р о д а н и м її
н і х т о н а м НЄ п о м о ж е .
, f b K , M П С С
ні непоро ІУМІННИ між. спільі
, Л Л Ю С М О Ж Я б у Л О
І кі в і д о с л а н о д о О б є д н а н н я . І" " " г
Се вже неоспорнмий факт, що народи, які сьогодня стоять висше культурно, завдячують се просвіті. ЗБ,РКИ ,М
Український народ проявляє лоситнся:
— І читанню книжок. Вони не жаліли гроша на піддержане своєї літератури, не жаліли часу на читання
анижок, не дивились оОоятно на просвітні потреби. Не диво отже, що й піднеслись висше від инших на- В р а в с ь к и й , П. П о л н в ч а к , М . Г у м -
1
Жертвували по $1: Д. С т а - ' .
вподоби. б
П С р

чимраз більше свою живучість,


у л а
е В

и
Є

с
С

д
И

о
```Г` ANNA SUPTELNA,
родів. — Нам треба памятати се, що й вони колись стояли ниаше, тому перед нами так само отворена . _ родпу ціль, б о вона все комусь` с в о ю організованість, стає п о
Щ н і ц ь к н й , Ю . К е р е к , I I . Г о л д е и , ' ' А ж на д р у г и й д е н ь в р о д и ч і ѓ 81 SHOLE STREET, M.NVILLE,
дорога до більшого поступу як у них. До сього не запізно. Одначе сього ми потребуємо зараз, а не ко-
яись. На світі красше стане, еслн народи будуть менше-більше однаково стояти культурно І просвітно, В 1. Ш м и г , Я . Ш м и т ; п о 5 0 ц . : К. м о л о д о г о з і б р а л и м и з В. Г а в в і т н о ю н а ц і є ю . ПО ПРИЧИНІ смсроі сина прол.і-
бо тоді один буде мусів друюго рівно трактувати. Читайте отже книжки І то читайте найбільше, а бу. Я В а р ч с п к о , Е . К л е п а к , Н . И . ; п о По цілій Західній У к р а ї н і ють двоє людий добру фарму К5 аќ-
гучність перед Вами. р и ш с м $5.50 і були раді, щ о
рів, стейтов.і дорога, сельсі.кі штори,
$ 2 5 ц . : Я . Ф і л і п о в с ь к и й , С . М а з - х о ч т а к у ж е р т в у з і б р а л и . Ж с р т - з н о с я т ь с я за д о п о м о г о ю н а ш и х школа прн фармі, дім 10 кімнат, білі
ДЕ с в і д о м і с т ь , П Р О С В І Т А , П О С Т О Я Н Н І С Т Ь — ТАМ СНЛАІ з е м л я к і в з з а м о р я с в о ї в л а с н і Синки, виходиќ, ванна, телефон, вода
К, РІ К., А. Ш м и т . в ў в а л и : М. і А. З а п а р ж о н і $2
Всі члени Українського Народного Союза повинні памятати при купиі книжок, шо весь прихід з кни- д о м і в к и , а в с л і д з а т и м iz тепла і зимна, форнес, меблі, мною
гарні „Свободи" остається в їх ооганізаиії, себто в руках самих членів та членќніљ У .H. Союза. п о $ 1 : Д . К р у ч о в и й , В . Г а в р и ш , овочевії-, дерев, весь збір. 12 корон,
О Б У Р Н , Н. й . розвій політичного, економі' 2 коні, 700 курнй, місячний прихід
Товариства, Братства й Сестрнцтва Українського Народного Союза повинні памятати при замовлю- М . П і д г а й н и й ; а С . І в а ш к і в 5 0 ц.
ванню книжок I друкарських робіт, що, замовляючи сі книжки й роботи в друкарні „Свободи", дають за- н о г о і к у л ь т у р н о г о ж и т т я н а $2.50. Ціна $7.500, готівкою $.3,000. Про-
робляти своїй власній організації, себто збогачують самих членів та членкинь У. Н. Союза. З панахиди на інвалідів. Р а з о м з і б р а н о на інвалідів шу голоснтись до фармера: 181-1
ш о г о села. М . LAGODA.
55.50 і вислано д о О б є д н а н н я . 252. VER,.ILLE.. Conn.
ВКАЗІВКИ ДЛЯ ЗАМОВЛЯЮЧИХ КНИЖКИ: — Кождий замовляючий книжки повинен виписатя В укр. грек. кат. церкві с в . Ми оста.ти п о з а д у з а и н ш и
_.. _зно всі титули книжок, які йому подобались 1 обчислити загальну належнѓість за книжки. Гроші ка-
к
М. Підгайний. Tel. 1526—14 Norvich.
лежить посилати через почтоьяй або експресовнП моні-ордер. Книжок на С О. D. не висиляється. Адре- П е т р а і П а в л а в і д п р а в и в п а п а - м и г р о м а д а м и , а` з л и д н і о с т а н -
са замовляючого мусить бути написана як кайдокладнійше. Мешкаючі по малих місцевостях повинні х и д у о . А. С т р о ц ь к и й , а п і д ч а с них л і т не д а ю т ь н а м з м о г и НА ПРОДАЖ фарма 35 акрів при
при замовленню книжок посилати 10 центів на реджістер. За недоручені книжки, коли замовляючий не
прислав на реджістер 10 центів, книгарня не відповідає. — Замовлені книжки висилаємо відворотною неї з і б р а н о $ 4 2 на Д і м І н в а л і д і в OR. М. S M I T H
т і л ь к и в л а с н и м и с и л а м и п о б у стейтопій дорозі, обсіяна і обсаджена
ярііною, будники в доброму стані, вся-
почтою. Гроші належить посилати наперед. у Львові. If EAST 7tb STREET, HEW YORK д у в а т и с в о ю в л а с н у д о м і в к у ка машинерія, дім на 8 кімнат, вода в
TeL Orchard 6073 хаті, 2 барж', 1 курник, 2 корони, 1
для тих, шо хотять ЗАНЯТИСЬ Р О З П Р О Д А Ж И І О книжок, Д А Є М О З Н А Ч Н И Й О П У С Т . Гроші вислано д о краю че- Говорять по українськи.
Читальню „Просвіти'
кінь. 2 безроги, кури. Ціна $22.500.
рсз Обеднаннє в Филаделфії. їВ-тять успішно недуги мущиа, жея М и в ж е о д е р ж а л и в д а р о в и з - Голоснтися до: 182-6
т и н І дітки. ні п л о щ у , в ж е п о с т а в и л и с ь м о
Найиогергтійші електричяі аварата
НЮ ГЕЙВЕН, КОНН. підвалини і стіни н а ш о г о . Н а -
дженііі митр. Ш е п т и ц ь к и м , в за. Ціни є вельми приступні, родиого Д о м у Читальні „ П р о -
ПОСМЕРТНА ЗГАДКА. в е р н у в ш и з в і д т а м , р о з п о в і в у з в а ж и в ш и , щ о н а к л а д б у д е вн- З концерту на Рідну Ш к о л у .
ХРОНІЧНІ НЕДУГИ МУЩИН Д Л Я К У П Н А а б о продажі до-
І ЖЕНЩИН с в і т и " в Б а й к і в ц я х , а л е в и к і н - мів а б о з е м л і , як р і в н о ж в с п р а -
С т р у с о в і і п о п о б л и з ь к и х чи- г 20,000 примірників. Ці- Д н я 2 6 . ч е р в н я в і д б у в с я т у т лічу успішно найновійшимн методами. ч и т и й о г о н е с т а є н а ш и х с и л , в і ' о б е з п е ч е н н я , г о л о с і т ь с я л о :
Д н я 18. ч е р в н я Ц. р. у п о к о ї в - т а л ь н я х , щ о б а ч и в п о д о р о з і і Помагаю скоро в ріжних кровних не- PETER K O W A L C H Y K ,
д а с т о р о н а 3 4 к в . ца.тів, к о ш т у є к о н ц е р т в п а м я т ь Т . Ш е в ч е н к а , дугах, нервових і шкірних, хронічні б о м и м о в е л и к и х с к л а д о к , к о ш т
СЯ В С т р у с о в і , т е р е б о в е . т ь с ь к о - в с в я т и х МІСЦЯХ. ЙОГО с м е р т і Б13 HUSSA ST., LINDEN, N. J .
$30.00; половина $15.00; чверть я к о г о $ 1 0 в и с л а н о д о О б є д - нарости, загальне ослаблешіє, міхура, б у д о в и п е р е х о д и т ь н а ш і с и л и .
г о п о в і т у , И о с и ф С и т н и к , мі- в и к л и к а л а з а г а л ь н и й ж а л ь , ч о - 3
нирок, мочеві недомагання, ревматизм, T.I. Linden 3 2 2 2 . 136—
$ 1 0 . 0 0 ; о с ь м а ч а с т ь $ 5 . 0 0 ; п е р - „ а н н я я к ж е р т в у н а д о п о м о г у жолудок, внутрішні хороби та грудні Звертаємось отже з прошен-
щ а н и н , с в і д о м и й У к р а ї н е ц ь , ри- г о д о к а з о м б у л о в е л и к е ч и с л о Без ріжниці, як довго хоруєте, я мож
ш а і послідна с т о р о н а в ч а с т и рід,,;,", Ш к о л і в к р а ю , ням д о громадян з Б а й к о в е ц ь
м о - к а т . о б р я д у , я к о г о в с е п р и - у ч а с н и к і в п о х о р о н у , не д и в л Я помочи вам. Оплати умірковані. Оглі
д е р ж у в а в с я . Б у л а це і д е й н а л ю - ц і к ь на з л и в н и й д о щ . У п о х о `
о г о л о ш е н ь по $35.00. Х т о х о т і в - , дини пацієнта переводжу особисто.
Поради 1 оглядини даром.
і тернопільського повіту о по-
КАВАЛКИ ДОБРОЇ ЗЕМЛІ.
би в своїм о г о л о ш е н н ю помі- КЛІВЛЕНД, О. міч в с к р у т н о м у положенню,
-днна, щ о з у м і л а п о г о д и т и с в о к Фронт 50 фітів, довжина 275, в
поні в з я л о у ч а с т ь _' м і с ц е в і ї ` с т и т и т а к о ж і ф о т о г р а ф і ю , ч и „ . _ . , щ о б В и н е в і д м о в и л и , к и н у т и Лонѓ Айленд, близько Ню Порќу.
народність з о б р я д о м . Все D R . Z I N 8
с в я щ е н и к і в р и м о - к а т . і 5 с в я т о с в о ю чи с в о г о б и з н е с у , му- 3 ф а р м е р с ь к о . з а б а в и н а Інва- с в о ю ж е р т в у гга в і д б у д о в у д о - Ціна $350, легкі сплати. Власність
всюди виступав як карний У гарантована, добра нагода розпо-
ш е п и к і в н а ш и х . Н а д г р о б о м с и т ь п р и с л а т и з пс'і г о т о в у ' д о І ' в
м і в к и Ч и т а л ь н і „ П р о с в і т и " .
краінець і ціле ж и т т я п о с в я т и в чати годівлю курнй або огородови-
п р о м о в и в м і с ц е в и й п а р о х о. Т е д р у к у ќліџгу; к о л и ні, т о п о н о - ;
Н а 4. л и п н я з ї х а л и с я н а ф а р - Ж е р т в и п р о с и м о с л а т и н а ру- ну. По близші інформації голоси-
для добра своїх співмешканців тись між 4 а 6 пополудни або писа-
о д о р Ц е г е л ь с ь к и й , щ о з м а л х т ` с и т і . к о ш т в и г о т о в л е н н я такої м і в г р о м . І в а н а П о л и в ч а к а н а - 9 А: М. до 4 P. М. ки г о л о в и К о м і т е т у б у д і в е л ь -
і с в о г о н а р о д у . У р о д и в с я 1849 ти до: 177-90;
в а в й о г о З а с л у г и і п о д а в д о ві кліші з ( р о т о г р а ф і ї , т о з н а ч и т ь , ш і г р о м а д я н е , щ о б и покріпи- ггого П р о к о п а М е л ь н и к а в Б а й -
p., о ж е н и в с я з Т а т і я и н о ю , д о н ь - N. A. V O L G A R ,
дома, щ о саме п е р е д ЙОГА щ о н о г о о г о л о ш е н н є б у д е о т и с я с в і ж и м в о з д у х о м . П р и в е - СОЛІТЕР ВИКИНЕНИИ ПРОТЯГОМ к і в ц я х , п о ч т а Т е р н о п і л ь .
кою Василя Гарматія, першого 2 2 5 W. 34th STREET, Room 201, і
к о н с т и т у ц і й н о г о п о с л а у Відні,
с м е р т ю в часі с в я т о ч н о г о ю в и с т і л ь к и д о р о з ш е к о ш т у в а т и , чері гість П а в л о К о в а л ь з г а д а в двох годин. . NEW YORK CITY.
л е ю 50 літніх р о к о в и н істнуван- скільки в и н о с и т ь , к о ш т Особа може терпіти літами невино- З А К О М І Т Е Т Б У Д І В Е Л Ь Н И Й
а відтак у Кромерижу, з я к о ю в и г о - п р о н а ш и х і н в а л і д і в в к р а ю , а симі болі та вичікувані смерти, а йо-
п я ч и т а л ь н і н С т р у с о в і і м е н о - т ` о в л е і ш я з ф о т о г р а ф і ї д р у к а р - ѓ р о м . Г у м с н е н ь к а п і ш л а м і ж го ціла хороба може бути лишень звн- В БАГіКІВЦЯХ:
п р о ж и в б і л ь ш е `як 50 літ. Як
в а н о поќ. й о с и ф а Ситника по- с ь к о ї кліші. чайний солітер, шо само собою є до- П р о к і п М е л ь н и к , В а с и л ь Л у к а -
ч л е н г р о м а д с ь к о ї р а д и в р. 1874 . ѓ о с т и й і з і б р а л а $ 1 3 , я к і в и с л а - сить з 6. Одна добра річ однак є, а се
п е р ш и й в и с т у п и в т а к и на з л с і -
ч е с н и м ч л е н о м ч и т а л ь н і . Поліг- , , , л о
його можна позбутися протя- шів, Антін Б а л а б а н , Іван Ч о р н о -
Тскст оголошень мусить na-'^ ' Обєднання на будову гом пару годин. Коли маз.
даннях ради д о б о р о т ь б и з пи-
я н с т в о м і п о с т а р а в с я п р о рі-
п н і в д в о х с и н і в і ті`чі д о н ь к и , 'і
я к и х о д н а , С т е і
х о д и т и с я в р е д а к ц і ї п о д е н ь 15.
с е р п н я б. . Г р о ш і з а о т о л о -
У Інвалідів,
^`Ртвувалн по$ї:
Д о м

Петро
маєте солітера ува-
жайте, не
сейчас острої отруї
вживайте
ЗА ГР. КАТ. У Р Я Д ПАРОХІ-
Б. П Е Л Е Х О В И Ч
іпення щ о д о в и п л а т не в неді- Евѓеном ІрНЯКОМ, п о в і т . ВЄТЄ
Р

ш е и н я н а л е ж и т ь п о с и л а т и рів- П о л и в ч а к , Іван По.тивчак, Д . бо вона може нароби Я Л Ь НИЙ: 230O W E S T CHICAGO A V E N U E ,


л ю , але в б у д н и й день. О с н у в а в р и н а р о м с І Іадвірній, а друга н о ч а с н о . О г о л о ш е н н я на р е - Х т а я в с ь к н й К
ти вам лиха. Ви по CHICAGO, ILL.
Р К ' ` Верненќо, М требуете тоді добро- о. Б а ч н н с ь к н й .
у р а з з ін'шими ч л е н а м и р а д и не- О л ь г а , з а д - р о м Р о д і о н о м С л і д и т б е з ў с л і в н о и е б у д у т ь д р . Р у м е п е п ь к н й , С . К а ч о р о в с ь к н и , препарату, котрий вбиває хроба `КпНмстЮ-#в у всіх судах; займа-
ред 5 0 р о к а м и п е р ш у в повіті
у
і відбсрає його силу і в той спосіб нтьси переглядлннєк ябстрактів;
куватися. ї ї К о в а л ь , Г . Г у л а , Т . I і р я х , В . маєся Ного викинути з організму на- В К О Ж Д І Й У К Р А Ї Н С Ь К І Й х а в и г о т о в - - е контракти купка І про-
читальню, яка була і є членом
І П о л н в ч а к , й . Ш м и т , а І в а н В о - єтўральним способом. Новий Лакстан
як раз препарат для усунення солі- П П О В И Н Н А н а х о д и т и с ь хажі; йерепроваджу. с п а д к о в і
„Просвіти"; перед 25 роками справи; полагоджу, старо краєві,
Ф о т о г р а ф і ї б р а т с т в I т о в а - : б е ц ь $ 1 . 5 0 , а п о 2 5 п.: К а т е тера без ріжниці, як великий він був-
р о ЧАСОПИСЌ ГітйОПА-
був членом-основатедем чи- би. Лакстан зробить його безпрнтом- патентові! прочі справи. 191-
р и с т в . В і д д і л и У. И . С о ю з а , а ' н а Щ а д и л о і Н . Н . ним. а відтак викине його і для сего
ПАМЯТАЙТЕ НА РІДНИЙ КРАЙ!
р И

тальиі „ П р о с в і т и " ; в читальні також кружки співацькі і теа- П. К о в а л ь . ся формула є відпоручана богато док- ПОДИВЛЯЮЧИЙ ВИНАХІД,
б у в 50 літ усе заступником го- При кождій нагоді збирайте иа: Рід. т р а л ь н і , ш к о л и , б а н д и , я к і с у т ь тррами. Солітер є найбільшим воро- Треба було досвідченої P. Lorillard
л о в и . А ж д о с в о є ї с м е р т и н е о - ну Школу, Інвалідів, сиріт та політич. п р н в і д д і л а х У. Н . С о ю з а ( к о л и гом людства, тисячі вмерае річно його КОМПАНІЇ, котра робить цнгаретки np.v
^ Б Е И О Н , Н. Д Ж . ——лідком — а однак мало коли мож- тягом 166 літ, щоб створити нову і Д О М И — ФАРМИІ
них вязнів в старім краю.
п у с к а в м а й ж е ні о д н о ї н е д і л і , який кружок, співацьке т о в а його спостерегти. Длятого е най- ЛІПШУ іиігпретку Old Gold. Kvpiii ()ld С О Т К И Д О М І В , фарм і Інтересів на
Жертви нале'жить слати до краю ліпшс. коли хоруєся на якесь незішко- Gold вже зрозуміли, чому взяло три продаж або в заміну.
щ о б ие заглянути д о читальні, р и с т в о і т . п. не є с т ь п р и в і д д і З хрестин на Рідну Ш к о л у .
через: ме недомаганне попробувати препа- роки часу на експеримент створити ПОСЛІДНІМ РОЦІ
д е пильно прочитував і обяс- лі У. Н . С о ю з а , т а к и х п і с л я у- рату проти солітера. Можливо, шо
0 8 Y E D N A N Y E Д н я 3 . л и п н я б . р . в і д б у л и с я він є якраз причиною вашої хоробн. сю цигаретку. В Old Gold знайдете юдали ми домів і ин-
и ю в а в м о л о д ш и м усякі цікаві х р а л и не б у д е п о м і ш у в а т и с ь у х р е с т и н и в г р о м . М и к и т и П а - Тисячі мущин, ж е к щ и н і дітіій терпла, язик ліпший тютюн, котрий ію щипає я нюго на аагальну суму $ 3 2 5 , 9 0 0 . 0 0
. BOX 411. PHILADELPHIA. PA І не іритўе горла. Ви можете
с т а т т і . З л а д и в на письмі 20 від- к а л є н д а р и ) , х о т і л и б , а б и ї х ф о - х о л к а , па я к и х з і б р а н о м і ж ч с с - чнх лічиться безуспішно на ріжні дру рити Old Golds рано, в полуднє і в а НАШв КЛІЄНТИ вловні задово-
читів і їх прочитував, як при- ' воли їх дійсний клопіт і чер без обавн іригації горла, бо в лея! а в а ш о ї ўсауѓн.
т о г р а ф і ї б у л и п о м і щ е н і в к а - ними гістьми $14, які в і д о с л а н о . солітер. Певними познака- нема кашлю в цілому ватоні. Як'ий` _Хто хоче скоро продати, куігнтн, аа-
міром „ П р о тверезість", „Про л є н д а р н на 1 9 2 8 р і к , з в о д я т ь ї х д о О б є д н а н н я з п р и з н а ч е н н є м мн цего е відходячі части того пара- ше не курите їх досі, час, щоб ви за-
зита. Другі симптоми е брак апетиту і чали сейчас, бо Old Gold е щось ново- р в н т в свій маєток, хай голоситься до
ощадність", „ П р о л а д в госпо- СПРАВІ ОГОЛОШЕНЬ і ФОТО- п р и с л а т и н а а д р е с у „ С в о б о д и " н а -Рідну Ш к о л у . Ж е р т в у в а л и го. Дивіться на образќи в оголошен- Ідіть т а м , д е дістанете скору
дарстві", „ П р о ніжність у пове- н а й д а л ь ш е по день 15. с е р п н я п о $ 2 : М и к и т а П а х о л о к , й . Т е - вик, вага, болі в крижах, членах і в нях Old Gold в нашій часописи. " І чесну ўслугу.
денні с у п р о т и жінок", ..Про до- ЃРАФІЙ ЧЛЕНІВ і ВІДДІЛІВ ДО б. р. Р і в н о ч а с н о п р о с и т ь с я при- л і ш е в с ь к и й , С . Л и п а ; п о $ 1 : С . ногах, заворот голови, біль голови сміху і вдоволення для вас і па
илости як порожний жолудок, нндін-
ніть їх і заховайте, вони дадуть повно
V. B O H A C H E V S K I ,
держування обітниць", - „ П р о приятелів. Оголошення сі ПОМІШУ R " l EelaU BROK-R,
слати з ф о т о г р а ф і є ю чек ' а б о К и б а л о , Т. За"дорецький, І в а н ня, підкови попід очн. Жолудок отя- нашій часописи.
заховання і поведения м і щ а н и КАЛЄНДАРН У. Н. СОЮЗА моні-ордер, виписаний на асілий, надутий, часами даѓться відчу-
К у ш н і р , П а в л о К у ш н і р , Н . П у - вати дивне буркотіння від жолудка
233 CERM-ЛІО-ГП А т . . . РЬП.ц P . .
н а в д о м і і н т е л і г е н т а " і т . п. В
‚ С в о б о д и ` ' на с у м у $ 1 0 . 0 0 . С і тас`, М. К и б а л а , І. Л а б а й , П , Ку- ао внутренностий. Знова чується якби
1 8 9 6 р. б у в ч л е н о м - о с н о в а т с л е м
і виділовим політичного това-
р и с т в а на цілу Г а л и ч и н у „ Х л о п -
с ь к а Р а д а " . Був членом-основа-
НАРІК 1928.

К а л е н д а р У. Н. С о ю з а , я к и й
гроші ужнеться
коштів виготовлення з
ґрафії друкарської кліші. Місце
в калєндари безплатно. .
на п о к р и т т є д р и к .
фото-

ГАРТФОРД, КОНН.
шось підсувалося назад до горла. Па
ае жовту шкіру, тратить на ва
немилий віддих, спльовує Шо
ввилини, попадає в апатію, знеохота
(о праці, завсігдй лінивий. Є відомо залагодити якунеЄудь правну справу.
епілептичні напади спричиняє цей ` т p - ^ й
к ХОЧЕТЕ КУПИТИ АБО ПРО-

?
Д

5
А

i
Т

. Й
И

Я
дім,

. ?
бнзнес
як хочете переслати гроші до-
лярвми д е своїх кревних або

W
або

A L T E
ф

R
е р

T
м

O
у

. '
, ПЕТРО ЯРЕМА
Я 5 T , , ,
і

телем і управителем позичко- р о з х ( д и т ь с я v многих тисячах) двір, котрий часто доростає по ITETSKI 4 CO., Inc., Bt.am.--e A Re.l
Зі с х о д и н на інвалідів.
вої к а с и „ В л а с н а П о м і ч " у С т р у - п р и м і р н и к і в , є н а й л і п ш и м с е - Всі ф о т о г р а ф і ї мусять бути стіп. Коли досягне до ѓорганќи GUU Brok-r. 4309 G - r m . „ t o w n A . e . ,
удусити свою жертву. Позбудьтѓ З,
сові, яка 'перед війною оруду- редником д о о г о л о ш у в а н ь п о На других г р о м а д я н с ь к и х aero потвора сейчас, м ќ и під кола, РЬЛа-ialpbi., P..
добре опановані. T
в а л а чверть міліондм корон. По між амеоиганськими Ўкра'нця с х о д и н а х б у л о ч и с т о г о д о х о д у ваше здоровля безповоротно. Вишдіті ЗЛНІШАЄСЬ ПОХОРОНАМИ
Я0.48 з а дозу L a z t e n , коли х о В BRONX, BROOKLYN, NEW
війні б у в о с н у в а т е л е м і у п р а в и - Хто м а є який бнзнсс, а за- В с і п и с ь м а н а л е ж и т ь а д р е с у - ! з з а б а в и $ 3 5 . 4 1 , я к і р і ш е н о в и с чете позбутися цего страшного пара
Д р . K. Д . Б І Л И К YORK 1 ОКОЛИЦЯХ.
т е л е м к о о ' п е р а т и в и „ Є д н і с т ь " у л е ж и т ь й о м у иа т і м , а б и . п р о в а т и : лати д о Обєднання з п р и з н а - j нѓѓа. Laxtan е нешкідливий навіть ко
ся у вас нема хробака. Продається лн , У К Р А Ї Н С Ь К И Й Л І К А Р І Х І Р У Р Г . 1 2 9 E . 7th S T R E E T ,
Струсові. Б р а в т а к о ж участь У нього знало як найбільше л ю - ч с н и є м на д о п о м о г у н а ш и м i n ШЄ V Royal Laboratory, ( 4 8 Nettine елєктричні приряди.
8иП(Ті. Windsor, Ont. На ввбезгг-ченнв . N E W Y O R K СГПГ
подорожі д о Єрусалиму, уря- , повинен дати своє оголо' ‚ З У О В О В А " . і ва.і і д а м . і Урядові години: a U 12. до 1-ої
посилки долайте 25 центів окремо. За T - - . - p b o n e : O r c b ^ 2 8 6 8 'I ,
ш е н н є д о к а л е н д а р я У. Н . С о ю - 8 3 G r a n d S t . , J e r s e y City, N . J . i Д . Драпяк. — п л а т о ю не висилаємо. (С.4) від 6. до 8-ОЇ І після умови.
ILL В. 18Иа ST., NEW YORK СТЃЃ.