You are on page 1of 4

У К Р А Ї Н С Ь К И Й Д Н Е Й Н И К

SVOBODA U K R A I N I A N DAILY

УРЯДОВЌІ ОРГАН ЗАНОМОГОВОІ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ OFFICIAL ORGAN OF THE UKRAINIAN NATIONAL A S S O C I A T I O N , LAC
СОЮЗ В ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ АМЕРИКИ. `

ГРІ ЦЕНТИ. РІК X X X V . ОД0$ А Ч. 184. Джерзн Ситі, Н. Дж., середа, НУ. серпня, 1927. VOL. XXXV. " J E R S E Y CITY, N . J . , W E D N E S D A Y , AUGUST Ц ) . 1927.

САККО І ВАНЦЕТТІ НА ПЕРЕДОДНІ Д Е М О Н С Т Р А Ц І Я


САЌКА І В А Н Ц Е Т Т І В
В СПРАВІ
Л О Н Д О -
З Г И Н У Л О З А ПІВ РОКУ
Л Ю Д Е Й ВІД А В Т О М р Б І Л і В .
514 НА УКРАЇНІ У Б И Т О КАТА

Л Ю Д ЕРІ.
8000

СОВІТСЬКИЙ СОЮЗ СПОДІЄТЬСЯ


СМЕРТИ
НІ Н Е Д О П И С А Л А . .
НЮ Й О Р К . А), с е р п н я . - Ву- У Вільні о д е р ж а н о примірник

СУД
Д О
HE Г О Д И Т Ь С Я
С У Д Д І ТЕЄРА,
НА НОВУ
П Р Е З И Д Е Н Т А
РОЗПРАВУ.
К У Л И Д Ж А

І
А П Е Л Ю Ю Т Ь
Ѓ О В Е Р Н О Р А
ЛОНДОН,
Монстрація
7. с е р п н я . -
радикальних
м е н т і в у Л о н д о н і в с п р а в і С`аќка
і Ванцетті, щ о числила 2000
Де
елє
лична
Ню
Охоронна
Порќу
івтомобілевих
Комісія
оголосила
міста нелегальної української

нещасли- щ о вбито ката


о- в и х - в и п а д к і в за о с т а н н о г о
одно-
статн- днівки з Х а р к о в а , яка д о н о с и т ь ,
Годлєвського,
пів я к и й м а в т а к о ж п р і з в и щ е Х л о
ДОБРИХ жнив
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О З А П Е Р Е Ч У Є поголоски П Р О Г Р О М А -
ТЛ ПРОСЯТЬ ПОМИЛУВАННЯ. — В ВЯвНИЦІ Г О Т У Ю Т Ь С Я
сіб і яка прнйгпла під тутеіііну і якої виходить, щ о в иальшука. І'одлєвський був ДЖЕННЯ ЗБІЖА СБЛЯНАМИ.
. до ВИКОНАННЯ КАРИ СМЕРТИ.
а м е р и к а н с ь к у а м б а с а д у і с е р е д п е р ш і й п о л о в и н і 1927 р о к у з г и - б е з п е р е р н в и о к а т о м у х а р к і в с ь - М О С К В А , 8 . с е р п н я . — В и г л я д и на ж н и в а в С о в і т с ь к і м
ЬОСТОН. М а с а , 8. серпня. — Суддя Вебстер Теер відмо- я к о ї ч у т и б у л о к р и к и : „ Г о в е р - ѓгуло в Н ю И о р к у 5 1 4 л ю д е й в і д С о ю з і е м а й ж е т а к і як м и н у л о г о р о к у , б о х о т я й з б і ж е п о т е р п і -
-ірезничайці, в і д г а к нри 1
вив внесенню о б о р о н и н а з д е р ж а н н є е к з е к у ц і ї і р о з п и с а н И е но- nop Фўллєр є мдрдерця", „Сак- ц а с л и в п х а в т о м о б і л е в и х в и - П. К. т а п р о т я г о м ш е с т и Л і т м а в ло від д о щ і в у північно-західних с т о р о н а х к р а ю , т о з а те стан
вої р о з п р а в и . А р т у р Г и л ь , т е п е р і ш н и й о б о р о н е ц ь С а ' ќ к а і Вагг- к о і В а н ц е т т і не п о і и і н н і у м с р - и а д к і в . Ш о ф е р и в і д т р о ќ ї в н а й - з а с т р і л и т и 8 0 0 0 л ю д е й ! К а т а з а - в с і л я к о г о р о д а з б і ж п о п р а в и в с я на п о л у д н і , о с о б л и в о на У к р а ї -
иетті, ггодав д о . с у д у к о р о т к и й а л е д у ж е м а р к а н т и и й с т е й т - т и " , „ К а п і т а л і с т и м о р д с р ц і " , не б і . т ь ш н е о б е р е ж н і , т а к в и к а з у - д у ш е н о в п а р к у . ні. П р а в д о п о д і б н о з б і р з б і ж ж а б у д е д е щ о м е н ш и й , я к у 1 9 2 6
МЄКТ, в я к і м п і д н о с и т ь , щ о з а с у д С а ќ к а і В а н ц е т т і п і с л я л ю д - д о п и с а л а з т о ї п р и ч и н и , щ о art- ю т ь д о х о д ж е н н я . І р о ц і , о д н а к з б і р „технічних культур'', як т ю т ю н у , лейў, медич-
сі.кнх, б о ж и х і с т е и т о в и х п р а в б у в н е в а ж н и й , б о в и д а в й о г о у - ' басадор перебуває тепер в них з е л т а б а в о в н и п о п р а в и в с я о 3 0 п р о ц е н т .
иерелженнй суддя. А щ о с у д д я б у в у п е р е д ж е н и й і п о п о в н и в В І Й С Ь К О В А К О Н Т Р О Л Я
І І І о т . т я і і л і ї , т а не л и ш и в н і я к о г о М и м о б е з н а с т а н н и х п о г о л о с о к , ш о . селяне г р о м а д и т ь і у-
іакі п р о м а х и , я к і не п р и с т а л о и а с у д д ю , п р о ц е з г а д у є в ж е н а - ЛЬВІВ ЗА ОДИН ДЕНЬ. в БОЛГАРИ. к р и в а ю т ь великі припаси з б і ж ж а , по причині п о г о л о с о к о на-
вого заступника, так, щ о комі-
віть с а м р а п о р т К о м і с і ї , я к а н а б а ж а н н є ѓ ' о в е р н о р а Ф у л л е р а тс'т д е м о н с т р а н т і в г о в о р и в ли- Я к иа о д и н д е н ь , т о д л я Льво- б л и ж а ю ч і й с я війні, Д е р ж а в н е Б ю р о З а к у п у З б і ж ж а о г о л о с и л о ,
Міжнародни військова' комі-
розглядала справу. зі с т о р о ж е м амбасадгі. б і ѓ м с д о с и т ь : Д в а з а с у д и НІ с і я с т в е р д и л а , щ о б о л г а р с ь к и й ш о у липні, а р . с к о л є к т у в а л о в о н о 2 3 1 , 0 0 0 тон з б і ж ж а ; на У -
С у д д я Т е е р в і д м о в и в в н е с е н н ю г о л о в н о ч е р е з те, щ о післу шибсийцю: з а в б и в с т в о ж і н к и у р я д в и п о в н и в всі к р а ї н і с к о л є к т о в а н о в л и п н і д в а р а з и с т і л ь к и з б і ж а , щ о Мн-
постанови
п р а в а п о з а с у д і вігг в ж е т а к о г о р і ш е н н я в и д а т и н е м о ж е . Щ е визничного ключника Яйко; цодо розброення Болгарії, до ггулого р о к у . Се в ж е т р е т і , с л і д у ю ч і п о с о б і д о б р і ж н и в а і т о м у
ос гала т і л ь к и с л а б а н а д і я Щ о д о ц е г о , ш о с у д д я в з я в п і д р о з в а -
СОВІТСЬКІ ЗАГРАІІИЧНІ ПО-
не д и в о т а , ш о с т а н ж и т т я селян С о в і т с ь к о г о С о ю з а с т о ї т ь з н а ч -
муж і 'спільник Кухар- того вона з о б о в и з а л а с я миро-
С Л И В О Б О Р О Н І Т Р О Ц Ь К О Г О по в и с ш е в(д п е р е д в о є н о г о . Вони ї д я т ь т е п е р білий хліб, м я -
гу в н е с е т е о б о р о н и щ о д о з м і н и в и р о к у і з д е р ж а н н я е к з е к у - - с ь к и й , які рік тому звабили ї'ї в и м д о г о в о р о м . Вслід з а цим
нії. Т е в н е с е н і ќ в и р і ш и т ь с у д д я в с е р е д у . І З І Н О В Є В А .
в Брюховичах і там о- з г а д а н а со і я й ц я і т о у с к і л ь к о с т и . неЗвісній п е р е д в і й н о ю і т а к о ж п о -
комісія припиігює з
Ќромі т о г о Комітет о б о р о н и С а ќ к а і Ванцетті віднісся до` Л Ь В І В С Ь К И Й к у п е ц ь д н е м 1. л и п н я ц. р . с в о ю ДІЯЛЬ- питують за м а н у ф а к т у р о ю , якої у ж и в а ю т ь тепер у такій скіль-
МОСКВА, Росія. С`овітсь- Т р у ї л и .
през. К у л и д ж а і п р о с и в н о г о о з д е р ж а н н є екзекуції, а рівнож і і н н д б е р г з а с т р і л и в с ь у вагоні, іість. к о с т и , я к п е р е д в і й н о ю , х о ч ц і н и її в д в о є а б о т р о є в и с ш і .
нї посол в Берліні Крестін- Дальший нагляд над
ѓовернора Ф у л л е р а . Ті. щ о присягали в користь засуджених кий п р и с л а в п и с ь м о д о пред- ю в е р т а ю ч и з Б р ю х О в и ч ; при- з б р о є й п я м Б о л г а р і ї п е р е х о д и т ь
СВІТОВЕ ЗАІНТЕРЕСОВАННЄ СПРАВОЮ С А Ш І ВАНЦЕТТІ.
віднеслися д о ѓ о в е р н о р а і п р о с и л и в з я т и їх під суд з а к р и в о - МОСКВА ОСТЕРІГАЄ ЗЛУЧЕНІ ДЕРЖАВИ.
гатели Ц е н т р а л ь н о г о К о м і т е - чина матеріяльиі клопотіѓ. з цим д н е м на С о ю з Народів.
присягу. . М О С К В А . — Т у т е ш н і часописи п о с в я ч у ю т ь цілу п е р ш у
Ор Д Ж О Н Г К І Д Зо г о , щоби ітггій с т о л я р п р о б у в а в о-
Президент А м е р и к а н с ь к о ї Ф е д е р а ц і ї Праці Вцлієм Грін с т о р о н у с п р а в і С а ќ к а і В а н ц е т т і , я к и х в о н и н а з и в а ю т ь ‚-Жерт-
Троцького і Зіновєва в й - т р у ї т и с я с е р е д н и к о м на с о н . —
не П О В С Т А Н Ц І — Ш П Ю Н А М И .
віднісся р і в н о ж д о ѓ о в е р н о р а Ф у л л е р а і п р о с и в о п о м н л у в а н н е вами капіталістичної пімсти". Совітські часописи о с т е р і г а ю т ь
кидати з Центрального Коміте- З 7452 з о л . утік помічник ману-
з о г л я д у на т е , щ о б о г а т о л ю д е й п е р е к о н а н і , щ о С а к к о і В а н - Польська поліція арештувала Злучені Д е р ж а в и ш о б и стереглись перед відплатою ( р о з . ро-
іартії. Д о перестороги Кре- фактурннка Бавма 21-літній
исѓті н е в и н н і . па Ш л е с ь к у о д н о г о д о с т о й н и к а бітниЦтва).
стінського прилучилися й ШайН з Кази.мирівської вулиці
ще
Т й м ч а с о м С а к к о в ж е г о л о д у є 23 дні. В а н ц е т т і р і в н о ж не — Англійський т о р г о - „звйонзку повстапьцув", Мале- БЕРЛІН. — Робітники зігнорували зазнв комуністичної
онітські посли у нншнх краях,
п р и й м а є п о ж и в и . А з а р я д т ю р м и п о р о б и в в ж е всі п р и г о т о в а н - якому доказано шпіонажу в преси до страйку, однак преса протестує д а л ь ш е п р о т и рі-
і іменно Раковськиіі С у р и ц , в е л ь н й й коѓѓсуль ў Л ь в о в і , Ваѓіт-
ня щ о д о п о т р і й н о ї е к з е к у ц і ї , щ о м а є н а с т у п и т и в с е р е д у п о п і в - г е д . я к представник зрадливої хосеп Німеччини. В ту справу шешгя ѓовернора Фуллера. Німецькі правийки в и с к а з у ю т ь опі-
Чонгалєвський, Копл К о . і о н -
иочі. П о л і ц і я з а в е д е д о в к ` о л а т ю р м и в е л и к и й к о р д о н , ч е р е з Англії, в і д п о в і д а є з а в б и в с т в о мають бути вмішані й іінші н і ю , щ о С а к к о і В а н ц е т т і д о с и т ь т е р і г і л и в п р о т я з і 7 літ, м а ю ч и
тай з Мексика.
який не б у д е м о ж н а н і к о м у п р о ї х а т и ні п р о й т и . В о й к о в а ; т а к о ї г а д к и є ті, щ о через той час всегда перед о ч и м а с м е р т ь і т о м у повинні буТн
У І повстанці, але Малеќ не хоче
пнсьмі перестерігає помилувані.
вкинули й о м у в ночі ч е р е з вік- з р а д и т и їх прізвищ.
КресТІНСЬКНЙ Ц е н т р а л ь н и й К о - Ш Т О К Г О Л Ь М , Ш в е ц і я . — СОЦІАЛІСТИЧНІ І комуністичні
ГОТОВЛЯТЬ ВЕЛИКУ ДЕМОНСТРАЦІЮ. м і т с т п а р т і ї , щ о б и не в и ќ ѓ ї д а т и
иннще загорнене кому-
інстнчною летучќою з проте- п р о м и с л о в і унії з о р г а н і з у в а л и у п о н е д і л о к публичиі дсмон-
НАДІЮТЬСЯ, Щ О 750.000 Р О Б І Т Н И К І В В И Й Д Е НА С Т Р А Й К , У Ч Е Н И К У БИ В У Ч И Т Е Л Ь К У .
Т р о ц ь к о г о та З і н о в є в а , та ра- страції у Штокгольмі і инших шведських містах.
стом проти вбивстна радян-
Щ О Б И З А П Р О Т Е С Т У В А Т И П Р О Т И З А С У Д У САЌКА І
дить йому радше порозумітись І Ііс.ія закінчень шкільного Б У К А Р Е Ш Т , Румунія. — Масові робітничі мітинги вислали
і.кого п о с л а .
ВАНЦЕТТІ.
з ними. року в Бяло'стоці ученіїќ дер- протести до американського посла. Американські коизулятн
І ПО И О Р К , Н . И . , 8 . с е р п н я . — О д е р ж а н о д о з в і л п а в е л и к е ремісНнчої школи, 18- берегла поліція. Американський посол приияя делегацію ро-
д е м о н с т р а ц і й н е в і ч е , я к е в і д б у д е т ь с я у в і в т о р о к п о гголудни в К А Р Д И Н А Л ТОСІ В И С Т У П А Є ПРОВІНЦЮНАЛЬНІ ТЕМНІ літнііі П о с н ф Д у т к е в н ч , с т р і л и в б і т н и ц т в а і о б і ц я в п е р е с л а т и їх а п е л ь д о п р е з и д е н т а К у л и д ж а .
Юніон С к в е р . Віче скликують СОЦІАЛІСТИЧНІ оргаиізацГі і ті, П Р О Т И РАДІЯ. ІСТОРІЇ. д в і ч і на в у л и ц і до учительки
шо з ними с и м п а т и з у ю т ь . Комуністи будуть осібно протесту- РОСІЯНЕ А П Е Л Ю Ю Т Ь ДО КУЛИДЖА. — СЕКТИ РЕЛІГІЙНІ
Ядвіги Кондратовічової і убив
нати. В т і м с а м і м ч а с і б у д у т ь в і д б у в а т и с я в і Ч а і п о д р у г и х га-
ЛОНДОН, АНГЛІЯ. -
Кореє- Селянин з КрОќова, біля Ж о в - ВСТАВЛЯЮТЬСЯ ЗА САЌКОМ І ВАНЦЕТТІМ.
місці. В і д т а к стрілив д о се-
пондент часопису „ Д е й л і квн, В о л ь ф . п р н з н а в с я , щ о з а - М О С К В А , 8 . серпня. — Члени м о с к о в с ь к и х сект, т о л с т о -
лях. Поліції з а ґ а р а н т о в а н о , щ о віча будуть мати спокійний, бе і ранив себе тяжко. Дутќе-
М е й л " п о в і д о м л я є свій часо- трілнв к р а д ь к о м а с в о ю 24-літ- ївців, баптистів, д у х о б о р і в і м о л о к а н вислали каблевий апель
протестаиійний х а р а к т е р . Н і я к и х п о х о д і в не б у д е . В т о й день ича в и д а л е н о зі ш к о л и і це
пис, щ о к а р д и н а л Тосі, а р х і е п и - ню жінку, т о м у , ш о вженнпсн л о президента Кулиджа, у якім п р о с я т ь о помилування С а ќ к а
покине р о б о т у я к и х 7 5 0 . 0 0 0 р о б і т н и к і в в ознаку симпатії для абуть причина злочину.
СІСОП М е д і о . т я н у у с в о ї м н а с т и р - з н е ю п р о т и в о л і і в о н а б у л а і Ванцетті в імя христіяиства.
засуджених.
ськї.м л и с т і , я к и й р о з і с л а в д о е- п о г а н а . Р у ш н и ц ю п о з и ч и в в і д
Ќромі сего м а ю т ь виїхати з Ню Иорку і других міст чи-
гдекні д е л е г а ц і ї до Бостону, щ о б и там своєю присутністю в
пнскоиів Л ь о м б а р д і ї , виклика'є д в о х інших селян. У Рудќах З А М А Х У С У Д О В І Й САЛІ.
Т Т Т Т Ш К А Д О Р В Щ Й Д У С НІМЕЦЬКИХ ЛЕТУНІВ'
радіо і заказує католикам но- іЛІЗНИЧИЙ р о б і т н и к Цслбінка НІМЕЦЬКІ Л Е Т У Н И В И Б И Р А Ю Т Ь С Я Д О А М Е Р И К И В
день е к з е к у ц і ї в и я в и т и свій п р о т е с т п р о т и засуду. Римський часопис „Трібуна"
сідати радіові інструменти або ш о в ціў к а т и з а с п і р т о м на дні СУБОТУ, ІЗ. С Е Р П Н Я .
ише, щ о в часі судової роз-
п р и с л у х у в а т и с ь р а д і о в и м Про- лізннчнх б о ч о к ; коли засві- Д Е С С А В , Німеччина, 8. с е р п н я . — Американський А м б а с а -
ОСТЕРІГАВ ЧУЖИНЦІВ П Е Р Е Д ДЕМОНСТРАЦІЯМИ. г р а м а м . Кардинал н а з и в а є , по- ів н а д о д н о ю сірник, б о ч к а
правн в місцевости llipaiio, жін-
ка, щ о в и с т у п а л а в р о л і свідка, дор Ш у р м а к відвідав днесь Дессав і з л о ж и в гратуляції ніиець-
ЗА КРИТИКУ УРЯДУ ГОТОВІ БУТИ ПОЗБАВЛЕНІ ПРАВА
сідання радія ‚‚непристойним шгбух.іа, поранила т я ж к о його к н м летўѓѓам Р і с т і ч о в и і Е д з а р д о в и , з а о с я г н е н н я р е к о р д у в и -
ЛО Д Р У Г И Х Г О Р О Ж А Н С Ь К И Х П А П Е Р І В ТА М О Ж У Т Ь БУТИ витягнула раптом пляшку з
предметом р о з к о ш і " а слухан- а ще одного робітника і пото- тревадости у держанню у воздусі через більше як 5 2 годин.
Д Е П О Р Т О В А Н І .
сірковою кислотою, якою об-
ня р а д і о в и х п р о г р а м ‚ ‚ к а р и г і д - р о щ и л а на с т а ц і ї ' ш и б и . - Поч- Рівнож б а ж а в успіху і двом другим німецьким летунам Лозе і
ГОЌВІЄМ, В а ш . , 8. серпня. — Альберт Джонсон, голова лила обвинуваченого. Цей за-
ною і шкідливою цікавостю". н п о м і ч н и к із С у д о в о ї В и - Кел, щ о з б и р а ю т ь с я п е р е л е т і т и з Н і м е ч ч и н и д о Н ю й о р ќ у . П е -
(міграційного і Натуралі заііійного Комітету в Конгресі видав м а х в и к л и к а в в е л и к у п а н і к у на
Цвсчек доповнював свою р е л е т н і м е ц ь к и х л е т у н і в не р о з п і ч н е т ь с я с к о р щ е , я к у с у б о т у .
осторогу до н а т у р а л і з о в а н и х г о р о ж а н і чужинців, в якій р о б и в салі р о з п р а в . 'Обвинувачений,
ТУРЕЦЬКІ ЖІНКИ П Р О Г Р А Л И
п е н с і ю д о л я р а м и з л и с т і в , які ІЗ с е р п н я .
їх о с т о р о ж н и м и перед протестами в справі Саќка і Ванцетті, судді та кілька осіб з слухачів
Іриходили з Америки. — На-
норанепі. . Летуни погодилися, щ о б и летіти північною р у т о ю , понад
яких н а з в а в у б и й н и к а м н і з л о ч и н ц я м и . Д ж о н с о н п і д н о с и т ь , шо АНГОРА, Туреччина. - Ту' в і т ь з а л і з н и ч н и м и б і л е т а м и м о -
Ірляндію. Р і в н о ж рішилися вони вилетіти вечером між 6 а 8 го-
чужинці можуть бути депортовані т а в і д о б р а н е їм п р а в о до р с ц ь к с п р а в и т е . і ь с т в о Ќ е м а л і ж и а к р у т и т и н а всі б о к и ; м і ж
других г о р о ж а н с ь к и х паперів, коли вони в и с т у п а ю т ь проти а- Паші ВІДМОВИЛОСЬ с п о в н и т и П е р е м и ш л е м і У с т р и к а м и ігро- кілько Г Р О Ш Е Й ПРОКУ- диною, ш о б и прилетіти до Ню Йорќу над ранком. Рівнож в о з ь -
Р Ю Є М О ? м у т ь вони з с о б о ю г у м о в і ч о в н а , щ о б у них р я т у в а т и с ь , к о л и б
м е р и к а н с ь к и х в л а с т е й І не п о ' в и ќ ў ю т ь с я ї х з а р я д ж е н н я м . На- д о м а г а н н я т у р е ц ь к и х жіноі ійшлялн ними залізннчі порті
впали у воду.
г у р а л і з о в а н і ч у ж и н ц і , я к і к о с я т ь ч о р н і с о р о ч к и і в т о й чи ин- п р и з н а т и їм п р а в о г о л о с у п р и ри т а п о д о р о ж н і , щ о б у л и г Тютюневнй монополь ;
ніий с п о с і б в и с к а з у ю т ь с в о ї с и м п а т і ї д л я у р я д у Мусолінія чи виборах до парляментў змові. Гімназійну учительку Іольші вторгував в квітні 41,
Як п р и ч и н у в і д м о в и п о д а л о
СТОРОННИКИ C. ПЕТЛЮРИ ГРОЗЯТЬ ПРОЦЕСОМ ФРАНЦУЗЬ-
якого иніпого, м о ж у т ь бути позбавлені набутого вже амерн- Перемидндян п о б и в досвіт- 500.000 зл. Коли прийняти, що
каіКЬКОГО г о р о ж а п с г в а . п р а в н т е . і ь с т в о , щ о е м а н ц н п а ц і : к о м на з а л і з н и ц і я к и й с ь її у ч е - українська людність прокури- К Ш Ч А С Ш С Ш .
с е р е д т у р е ц ь к и х ж і н о к гге п о - к о г о в о н а не в с и л і б у л а іпо одну десяту частину П А Р И Ж , 5 . серпня. — Ф р а н ц у с ь к и й СОЦІАЛІСТИЧНИЙ ч а с о -
ВЕЛИЧМОТЬ ГЕНЕРАЛА ВУДА. тупггла ш е т а к д а л е к о , ш о б и р о з п і з н а т и . — М і ж Камінкою цієї суми, то з ц ь о г о виходить, п и с „ Ю м а н і т е " о г о л о ш у є д а л ь ш е документи, у яких доказує,
ПРОФ. ГАЙДЕН КАЖЕ, Щ О Ф И Л И П И Н И П І З Н А Ю Т Ь А Ж о п р а в д у в а л а надання їм п р а в а С т р у м і л о в о ю і Г е р м а н ц я м и чо щ о наш нарід прокурив протя- щ о бритійське п р а в и т е д ь с т в о с т а р а є т ь с я при помочі сторон-
Т Е П Е Р , Щ О В У Д БУВ ЇХ П Р И Я Т Е Л Е М . голосу. т и р о х о з б р о є н и х б а н д и т і в о- гом двох місяців вісім міліо ників гол. о т а м а н а С Петлюри о р г а н і з у в а т и повстання на Р а -
ВИЛІЄМСТАВН, М а с а , 8 . серпня. — Професор Ральстон г р л б и л о д в о х ссляи: одггого в пів з о л о и х . дянськін Україні.
І'айлегг з М и ш и г е н у н і в е р с и т е т у , я к и й т о в а р и ш и в п о л к о в н и к о - В И К О Н А Н Н Я П Р И С У Д У Н А Д х а т і , д р у г о г о ѓѓа д о р о з і . Стороннќії С Петлюри г р о з я т ь через те сему часописові!
ни Т о м с о н о в и в й о г о п о д о р о ж і п о Ф и л и п и н а х , з в е л и ч а в в с в о ї й 5 - К Р А Т Н И М ВБИИНИКОМ." ЦАР, Щ О Х О Ч Е Ж Е Н И Т И С Ь . судовим процесом, бо думають, щ о оголошення того рода до-
бесіді, в и г о л о ш е н і й в Інституті Політичних Н а у к , п о к і й н о г о НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ. куменгів причиняється до викликання прихильної опінії д л я
г е н е р а л а В у д а яЌ н а й б і л ь ш о г о п р и я т е л я Ф и л и п и н , я к и й з а в і в В місѓі Пі.тьзні в и к о н а н о при Це болгарський
Б о р и с . Вігг
С а м у ї л а Ш в а р и б а р т а , я к о г о у ж о в т н і с. р . б у д е с у д и т и ф р а н -
іам д о б р у в л а д у т а о;іистив Край в і д х б р і б . Г е н е р а л В у д б у д е :уд с м е р т и над С а и д т н е р о м , З тимчасового
я обчислення користає з т о г о , ш о ггашпорт
цуський суд присяглих за з а м о р д о в а н н я С Петлюри.
с т о я т и , па й о г о д у м к у , в р я д і н а й в и з н а ч н і ш и х А м е р и к а н ц і в . кіЃм м а в н а с о в і с т и 5 мордів. насел'ення У к р а ї н и , п е р е в е д е н о і в і з и м о ж е л е г к о д і стати і
Він згинуќ через повішеггня. На го В с е у к р а ї н с ь к и м Ц е п т р а л ь - б и р а є т ь с я у вакаційну иодо- ПЕНСІЯ ДЛЯ Р У М У Н С Ь К О Ї К О Р О Л Е В О Ї І Н О В О Г О КОТ^ОЛЯ.

п и т а н н я , яке й о г о ггослідне б а ним в и к о н а в ч и м к о м і т е т о м р о ж по європейських столиця: Б У К А Р Е Ш Т . — Р у м у н с ь к и й п а р л я м е н т п е р е д своїѓм в і д р о -


ХТО БУДЕ ГОВЕРНОРОМ ФИЛИПИН.
жання, з а ж а д а в печеної гуски Харкові, довідуємося, щ о на- через Б у к а р е ш т до Риму, Па ченням у х в а л и в річну платню д л я к о р о л е в о ї вдови, Марії, у ви-
НОМІНАЦІЯ Н А С Т У П И Т Ь П І З Н І Ш Е . — НАЙБІЛЬШІ Ш А Н С И
я к о ї не . м о ж н а б у л о о д н а к діс- с е л е н н я У к р а ї н и в и н о с и т ` ь 2 8 , - р и ж а , Л о н д о н у т а Б е р л і н а шу- соті 2 0 міліонів Леїв, б л и з ь к о 1 2 0 Тисяч д о л я р і в , н о в о м у к о р о -
МАЄ С Е Н А Т О Р В О Д С В У Р Т .
т а т и . В д о в о л и в с я в к і н ц і т е л я 8 7 1 . 7 8 5 д у ш . З т о г о У к р а ї н ц і в е к а т и к а н д и д а т к и Иа ж і н к у . Н а - л е в н М й г а е в и 18 М і л і о н і в л е ї в , а реґЄНтоггн 4,Т;Ш лЄІВ. Я к
РЕІІІД СИТІ, Савт Д а к о т а , 8 . серпня. — Президент Ку-
ІНМ к о т л е т о м і п и в о м . Цілих 8 7 - : процент, Москал'ів 5 - п р о скільки нам о ф і ц і я л ь н о в і д о м о ,
1 І
б а ч и м о , т о з г о л о д у к о р о л е в а в д о в а н е п о пере, х о ч д е я к і ч а с о -
л и д ж не б у д е н а р а з і і м е н у в а т и ѓ о в е р н о р а Ф и л и п и п з ог'ляду
(24 г о д и н п е р е д е к з е к у ц і є ю ї в , ц е н т , а Ж и д і в , П о л я к і в і Н і м ц і в j всі в е л и к і к н я ж н и в и ї з д ж а ю т ь писи писали, щ о Вона м а й ж е Б І Д Н А .
на ж а л о б у п о г е н е р а л і В у д і . В с е ж т а к и в ж е т е п е р з а с т а г г о в л я -
нив і співав. В и п а л и в б і л я 200 !по п і в т о р а проценту. гга л і т о і з д у ш н и х і з а ' п о р о т е - М о л о д и й к о р о л ь М и г а й не Д у ж е т о і з а н и м а е т ь с я д е р ж а в -
ються над евентуальними к а н д и д а т а м и , м і ж якими на перше
папіросів. В часі в и к о н а н н я І С і л ь с ь к е населення у к р а ї н с ь них СТОЛИЦЬ на м о р с ь к и й п і с о к ннмн с н р а в а м н а бавитьс-і більіве зі с в о ї м и песнкаМй; вони
місце в и с у в а є т ь с я б у в ш и й с е н а т о р Д ж е м е В о д с в у р т , який д о в -
-присуду з а х о в у в а в с я спокійно Іќої республики в и н о с и т ь 82')j а б о в гори, т о м у б о л г а р с ь к и й і н т е р е с у ю т ь й о г о ЖУАгН б і л ь ш е , я к Ѓв м і л і о н і в в і р н и х Й о г о п і д -
го з а й м а в с я ф и л и п и н с ь к и м и справами і обізнаний з адміні-
пс с т а в и в н і я к о г о о п о р у . )а міське 1 8 % . цар г о т о в в е р н у т и с я з нічим.
сграцією островів.
е и и и в а н tits БОРОТЬБА В КОМУНІСТИЧНІЙ ПАРТІЇ УКРАЇНИ культурним
нальних республік".
розвитком націо-
КІЛЬКО КОМУНІСТІВ Е В РОСІЇ? ПРОГИБІЦІЯ.
ф

пгршаі M k i n h i . tally ахсаіо іі-а--і м 4 В , Т о ж т о й є, щ о к о ж н а цент-


ЧМ 9ПШЛ s t r . i t , J . r t a y Ctty, N. X (Докінченќе). у Всі з н а є м о , щ о
Злучених
Статистичний відділ Центр.
й Ну вМ Ukr.un.IB Hatioaal АмосіаОнв, Іна. ралізація параліжує місцевий Д е р ж а в а х і с ѓ н у ю т ь д у ж е острі
Комітету Ком. Партії о г о л о ш у є
EDITED by EDITORIAL Coromltt...
01. І ретельно большевики грабува- р о з в и т о ќ економічних т а к у л ь п р о г і б і ц і й н і з а к о н и , Які н а п е р -
інтересний з в і т про число чле-
ли й п р о д о в ж а ю т ь г р а б у в а т и турних сил. Ц е к а г о в о р и т ь , щ о ш и й п о г л я д цілковито уиемож-
F U U T aa t i c і a с н и MaU Mattar at t h a P o s t OMca oi J . n . y City, M. J- Самі московські посіпаки при- нів комуністичної партії.
" , ни MarcH ЗО. 1911, a a d a i tka Act of March S, 1179. українського селянина т а в с ю централізація потрібна -для ливлюють уживання якихбудь
знають зріст націоналізму на П і с л я ц е ї с т а т и с т и к и д н я 1.
ВНЄаніМіа неї аеаШиї at ipaclal rata of poitace prorldaH lor 1н SectiOH 1103 Україну, щ о б и знищити націо- зміцнення радянської влади. горячих напитків.
Україні.
НІ ЊІ Ad ні OCTOFCIR J , 1917. TUTKORLI.a J a l y 31. 1911. н а л ь н е п о ч у т т я с е р е д у к р а ї н с ь - З о в с і м не т е . Н с д л я р а д я н с ь - тсшня, 1925 р. к о м у н і с т и ч н а п а р -
ІТія " ' ч и с л и л а 3 8 3 . 4 1 4 членів і Т а к в и г л я д а є в т е о р і ї , інакше
Д а ю ч и з п о ч а т к у с а м о х в а л ь - к о г о населення. Ч и не наївні в о - к о ї в л а д и ц е п о т р і б н е , а д л я
329.944 кандидатів, р а з о м о т ж е однак м а є т ь с я справа в прак-
н у Оцінку с в о є ї д і я л ь н о с т и н а І ни г о л о в и ? Т а ж т а к и м п о с т у - с к р і п л е н н я в л а д и М о с к в и н а
т и ц і . П о п р а в д і с к а з а в ш и, то у
.$ 7.00 п о л і н а ц і о н а л ь н о м у та з а я в л я - j п о в а н н е м в о н и т і л ь к и з б і л ь й Т у в с і х т е р е н а х „ Є д і н о й Рассєї". з а п и с а н и х д о партії б у л о 713.
і юейВе . ..а злі 358. н а ш і й д е р ж а в і п ю т ь н а в і т ь .тю-
.$ 2.00 Натрн місаді ю ч и , гцо Л е н і н щ е п е р е д ІЗели- ю т ь н а ц і о н а л ь н у с в і д о м і с т ь та: Г о в московський
о р я ч и п р о

Д н я 1. с і ч н я , 1 9 2 6 р . ч л е н і в ) д е к у д и б і л ь ш е , я к у т и х держа-
В Дхеращ СиЦ І КОМУ В і й н о ю в и с у в а в ў к р а ї н а . - н е т е р п и м і с т ь д о м о с к о в с ь к и х о - ! Ш 0 В І Н І З „ічо-
М н а у к р а ш і ї Ц е к а
В а х , д е п р о г і б і ц і ї ц і л к о в и т о не-
#10.00 ке п и т а н н я ; я к о д н о з в а ж н і й - к у п а н т і в . П р а в д и в е в т і й з а я в і т о н е с п р о с т о в у є з т о г о , щ о г о - п а р т і ї б у л о 5 9 2 . 1 4 3 , а к а н д и д а -
$ 5.00 т і в 410.346., р а з о м - п р о т е з а п и - J M a , а б о д е п р о д а ж а т р у н ків є
ш н х питань партії, Ц К К П ( б ) У те, щ о коли дійсно.комуністиЌ- Шумського, але
№ М І М А Ѓ $ 3.75 і в о
обмежена і в і д б у в а є т ь с я під
говорить: на п а р т і я на Україні б у д е з в я - ^ р о б и т „ . саних д о п а р т і ї б у л о 1,002,489.
ь т а к и х л ь о ґ і ч н и х в

За кожду аміну адреси платиться 10 центів У дні 1 січня, 1927 ч л е н і в п а р т і ї і к о н т р о л е ю д е р ж а в и , з а носе


„ З а о с т а н і 2 — 3 р о к и , на ѓрун-) з а н а „ т и с я ч а м и н и т о к " з ' у к р а - с н о в к і в , я к ті, щ о д о м а г а ю т ь с я
З а оголошення редакція не відповідає. б у л о 734.072, а к а н д и д а т і в 397.- р е д н и ц т в о м державних скле-
ті р о з в и т к у Н е п а ( Н о в о ї Е к о - ї н с ь к и м и м а с а м и , т о в о н а `тоді у д е р ж а в л е н н я радянської У-
і с ж т ь висилати гроші лише на т. зв. Foreign Money Qruer. п і в п р о д а ж і т р у н к і в , я к се прн-
к о м і ч н о ї П о л і т и к и ) , з р о с т у к а п е р е с т а н е п р и с л у ж у в а т и с я М о - к р а ї н и . О ч е в и д н о д л я н и х у ж е 184, р а з о м з а п и с а н и х д о п а р -
с к в і , а б у д е п и л ь н у в а т и б і л ь ш е т і ї б у л о 1 , 1 3 1 . 2 5 6 . м ї р о м м а є м і с ц е у н а ш і й сусід-
иіталістнчних елементів нашо-j нарешті ясно стало, щ о при
- з у о а о о А " . R. о . в о х SEA, ТАКИ c m . м. J .
г о г о с п о д а р с т в а , як у місті т а к інтересів у к р а ї н с ь к о г о п р а ц ю - централізації м о с к о в с ь к о ї п а р - З п о д а н и х ц и ф р п о к а з у є т ь - ці в і д п і в н о ч і , б р и т і й с ь к і й Ка-
і на селі, п о м і ч а є т ь с я певне від- ю ч о г о н а р о д у . ся, щ о ц и ф р о в и й з р і с т п а р т і ї наді..
т і ї У к р а ї н а н і к о л и не с т а н е н а -
А КОЛИ ПРО HAG ЗАГОВОРЯТЬ? р о д ж е н и й а ѓѓти р а д я н с ь к о ї а ќ - ,
тивности буржуазії, розгром IV.
ц і о н а л ь н о ю , .хоч би й радянсь- о с л а б и в с я . В і д 1 січня, 1925 д о Н а д о к а з в и с ш е . с к а з а н о г о па -
к о ю р е с п у б л н к о ю , а в е с ь ч а с (З с і ч н я , 1 9 2 6 п а р т і я з р о с л а о в е д е м о к і л ь к а ф а к т і в п р о ту`
В і д о м а річ, ш о аліянтн з а в д я ч у ю т ь с в о ю п о б і д у над Нім-
леної а б о придушеної в роки буде залишатися безправною 2 8 9 . 0 0 0 л ю д е й , а б о о 4 0 п р о - , о с л а в л е н у п р о г і б і ц і ю в нашій
цими с в о ї й н а д з в и ч а й н о х и т р о і у м і л о веденій п р о п а г а н д і , я к а Московський шовінізм на
спочивала в руках пресового магната покійного лорда Норт-
г р о м а д я н с ь к о ї війни". Україні зміцнюється. к о л ь о н і є ю М о с к в и з я к о ї т а гго- ц е н т . республиці.
Цікаве признанне комуні слідна буде тягнути останні со- З а т о в і д 1 січня 1926 д о 1 січ- Помнмо того, щ о федеральне
` к л и ф а . С в о є ю п р о п а г а н д о ю н и щ и в він в е н т р а л ь н і д е р ж а в и н а Признаючи зріст московсько-
ф р о н т і і н а з а д а х н е м е и ш е я к н и щ и л и ї х б л ь о к а д а , г а з е чи
с т и ч н о ї п а р т і ї , б о пе д и в л я кн, на в з і р к о л ь о н і я л ь ` н о ї п о л і - ня 1927 п а р т і я з р о с л а з а г а л о м п р а в и т е л ь с т в о не д у ж е нерес-
г о ш о в і н і з м у на У к р а ї н і , т и м о 1 2 9 . 0 0 0 л ю д е й , а б о о 12.8 п р о - л і д у в а л о д о с и м е ' н ш о г о
г и с ь н а в с і її р е п р е с і ї , гге д и в ^ тики. других імперіалістичних рода
танки. Т а війна минула, лорд Н о р т к л и ф помер, а його місце самим Ц К партії підтверджує
занив тепер лорд Родермер, який держить в своїх руках Ди л я ч н с ь п а в с ю її д и к т а т у р у , иа: д е р ж а в . Т и м д е р ж а в а м б о л ь - цент. . . . . . бутлєгсрів і домові десгиляр-
правдивість позиції Шумсько-
Л о н д о н Дейлі Мейд і б о г а т о д р у г и х часописей і м о ж е п о т р я - Україні п о м і ч а є т ь с я відроджен- го, щ о дійсно т р е б а провали- ш е в и к и о г о л о ш у ю т ь смертний С е й з р і с т п а р т і ї в і д н о с и т ь с я ні, п р о г і б і ц і й н і а г е н т и п е р с в е -
стн п у б л и ч и о ю о п і н і е ю н е м е н ш е як й о г о попередник. Т о м у на ня а к т и в и о с т и б у р ж у а з і ї . П р а в - т и б і л ь ш р і ш у ч у н а ц і о н а л ь н у . ^ ' ^ кричать, щ о б о р я т ь с я з а л и ш е д о с а м и х членів партії, л и у ^ р о ц і ,
т а
щ о с к і г г ч и в с я ЗО.
о с о б л и в ш у у в а г у з а с л у г у е т е п е р г о л о с , який він п і д н я в в с п р а в і да, щ о для комуністів кожен є „о vJnoTni { в и з в о л е н н я всіх пригноблених. щ о ж до'Тичить ч и с л а кандида- червня, р е к о р д о в с число а р е ш -
п о л і т и к у на Україні
М а д я р і в в с в о ї м а р т и к у л і „ М і с ц е У г о р щ и н и п і д с о н ц е м " т а у# б у р ж у є м , х т о не г о л о д у є , а т а к - а к о л и у с в о ї й х а т і з н а й ш л и тів, т о в о н о не т і л ь к и , щ о не т о в а и ь . о к о л о 8 0 , 0 0 0 о с і б . У
сяк у х и т р я є т ь с я іто л т о д с ь к и „ Н а Україні — г о в о р и т ь Ц К ся такі, щ о в к а з а л и на при
в і д п о в і л и ч е х о с л о в а ц ь к о м у міністровіѓ Б е н е ш о в и . з р о с л о , а л е п р о т и в н о з м е н ш и с к і н ч и в ш і м с я ЗО. ч е р в н я році
Р о д е р м е р з а я в л я є , щ о він м а є в е л и к у с и м п а т і ю д о ч е х о - ж и т и . Т а к о т ж е д е с я т ь р о к і в К П ( б ) У — ми м а є м о и а с а м п е - гноблення к о м у н і с т и ч н о ю М о - л о с я о 13.000 членів. число а р е ш т у в а н ь виносило о
с л о в а ц ь к о г о н а р о д у , а р і в н о ч а с н о б а ж а ќ н е не д о п у с т и т и д о іишуть, с к у б у т ь б у р ж у а з і ю , а р е д з м і ц н е н н я р у с ь к о г о ш о в і н і - с к в о ю У к р а ї н и , т о їх з а п р о т о - Населення цілого Совітсько 20,000 осіб б і л ь ш е , як у попе-
д р у г о ї с в і т о в о ї різні н а р о д і в . П о тій причині він не м о ж е п о г о - вона т а к и з н о в у ціджнває. Чи зму". М о с к о в с ь к и м ш о в і н і з м о м рили туди, „ д е й М а к а р ' т е л я т г о С о ю з у п е р с в и с щ а є о м и о г о реднім році. Б і л ь ш і с т ь а р е ш т о -
д н т н с я на це, щ о б и т е р и т о р і я , в якій М а д я р и м а ю т ь п е р е в а - це не п р и з н а н н я с в о г о б е з с и л л я на У к р а ї н і о х о п л е н е м і с ь к е м і - ие п а с е " . 100 м і л і о н і в м е ш к а н ц і в і я к б а - . - щ н и х п е р е с т у п и л а гфогібіцій-
щапство та московське робіт-
ж а ю ч у б і л ь ш і с т ь , б у л а в і д і р в а н а від м а т і р н о г о пня і п р и л у - щ о д о з а в е д е н н я комуністично- Н е с т а н е м о т у т с п и н я т и с я н а д ч и м о з н а в е д е н с і і с т а т и с т и к и не п р а в о т и м способом,
ч е н а д о Ч е х о с л о в а ч ч и и и ^ А н а т а к е д о з в о л е н о д о г о в о р о м в г о л а д у ? О ч т і в и д н о , ж и т т я , не н и ц т в о . А л е ц і к а в о , щ о с а м Ц с - п е р е п о в і д а н н я м п р о я в м о с к о в - ' Ц е н т р а л ь н о г о Комітету, то крадькома перевозила через
Т р і я н о и . А д о з в о л и л и на ц е т і , я к і н а в і т ь н е о р і є н т у в а л и с я в з в а ж а ю ч и н а ж а д н і з у с и л л я к о - к а п а р т і ї в и з н а є , щ о п р о в і д н и - с ь к о г о ш о в і н і з м у н а У к р а ї н і , я з г л я д н о м а л а г о р с т о ч к а к о м у - к а н а д і й с ь к у г р а н и ц ю а л ь к о г о -
т е р и т о р і ї I н е з н а л и , х т о її в л а с т и в о з а с е л ю є . І т е п е р м а є м о н а - м у н і с т і в , т в о р и т ь с в о ї ф а р м и . к а м н ш о в і н і з м у м о с к о в с ь к о г о кі к о н с т а т у є Ц е к а п а р т і ї , а л е ч н і с т і в править в е л и ч е з н о ю лічні ііапитки і в е л а гуртові
слідки т о г о . В чеськім парляменті в Празі сидять мадярські М а л о т о г о , щ о б у р ж у а з і я від- на Україні є партійні та д е р ж а в - п і д н е с е м о т і л ь к и т с : б і л ь ш о с т ю некомуністів. бутлєгерські підприємства.
п о с л и . У г о р щ и н а не п о г о д ж у є т ь с я гга т е п е р і ш н і в і д н о с и н и і р о д ж у є т ь с я , але? в п л и в и її с в і - ні а п а р а т и . в л а д и . Ц е ц і л к о в и
1. З м е н ш у в а н н я з н а ч і н н я У - Кілька міжнародних бутлє-
„ ж д е нагоди, щ о б и відібрати свої землі назад. т о г л я д у з а х о п л ю ю т ь робітггиЦ- т о п р и р о д н е я в и щ е д л я к о ж д о ї
Родермер підносить, ш о ЯОО.ООО п о л я г л и х англійських л во й н а в і т ь партійні кола. П р о о к у п а н т с ь к о ї в л а д и . Т а к б у л о
ж о в н і р і в гге п о с в я ч у в а л и с в о г о ж и т т я н а т е , щ о б и н а н е с т и я к о - з а ч а с і в ц а р а т у на В е л и к і й У-
країни, як частини С Р С Р , та б а -
жання бачити в С Р С Р фактичну
Х т о ггс ч и с л и т ь , т о й н с м а є . ґерсько-пачкарських банд роз-
б н т о , а ї х п р о в і д н и к і в п о с адже-
це г о в о р и т ь Ц К т а к :
ліквідацію національних рсс- Р а з д о б р о м н а л и т е с е р ц е , в о но д о „ х о л о д н о ї " , о д н а к з в і т и
муиебудь народові! в Европі кривду і санкціонувати неспра- „Таке відродження о з н а ч а є к р а ї н і , так в о і ю є т а м п р н б о л ь -
п у б л и к . ( Ф а к т и ч н о в о н о т а к і вік не п р о х о л о н е . в и к а з у ю т ь , щ о к і л ь к а б і л ьших
в е д л и в і с т ь . Т о м у і У г о р щ и н і н е м о ж е с т а т и с я к р и в д а . ЇЇ з е м л і м і ж ИИШНМ з р і с т ш о в і н і з м у в о-j ш е в и к а х , т а к в о н о є в П о л ь щ і ,
є і лише московські яничари б у т л є г е р с ь к и х п і д п р и є м с т в все
н е м о ж у т ь б у т и в і д о р в а н і в і д м а т і р н о г о п н я . М а л я р с ь к а м о в а т о ч е и н ю б у р ж у а з і ї , щ о р о з в и - Р у м у н і ї т а Ч е х о с л о в а ч ч н н і гга у-
н а . У к р а ї н і нс х о т я т ь ц ь о г о б а Є л ю д е гга с в і т і , є щ е н а х о д и т ь с я у н а ш і м к р аю.
не м о ж е б у т и з н е в а ж а н а н а р і д н і й з е м л і . В о н а м у с и т ь з н а й т и в а є т ь с я ; ц е й з р і с т п е в н и м чи` к р а ї н с ь к и х з е м л я х . чнтіг, а б о л и ш е у д а ю т ь , щ о гге Сріблом, злотом сяють,
с в о є місце в суді, в ш к о л і і в у р я д а х . С в о є п и с ь м о закінчує ном в п л и в а є на с е л я н с т в о й на-j Про московський шовінізм В минулому році сконфіску-
бачать). Здається, панують,
Р о д е р м е р тиѓм, щ о Ч е х о с л о в а ч ч и н а п о в с т а л а з л а с к и а л і я н т і в , в і т ь н а р о б і т н и к а , і відбнва- р а д я н с ь к и х урядників на Украї- А д о л і не з н а ю т ь .
вали прогибіційні федеральні
2. Центральне відношення
г о л о в н о Ф р а н ц і ї і Англії і б е з т и х д в о х п р и я т е л і в в о н а Істиу- є т ь с я в д е - я к н х н а с т р о я х в с е - ні Ц е к а г о в о р и т ь т а к : власти п о н а д 2,500,000 гальонів
в а т и не в с и л і . Т о м у х а й в о н а н е й д е п р о т и с е н т и м е н т у а н г л і й - реднні партії, т и с я ч а м и ниток „Зокрема шовіністично на- партії до р о з в и т к у української горівки, вина, пива і инших за-
с ь к о г о , б о в р а з і н е б е з п е к и о с т а н е с а м а , б е з п о м о ч і Англії. культури та намагання утрима- краішзаці! т а насильство, яке казаних трунків, менше однак о
з в я з а н о ї з СОЦІАЛЬНИМИ в е р с т в а - с т р о е н і р о б і т н и к и н а ш о г о р а -
Н е в х о д и м о в `те, щ о с а м е с п о н у к а л о л о р д а Р о д е р м е р а п і д - м и , щ о її о т о ч у ю т ь " . д я и с ь к о г о а п а р а т у , т и с я ч а м и тгг м о с к о в с ь к у м о в у в д е р ж а в ч е р е з н е ї т в о р и т ь с я н а д н е у к р а - м ќ о г о , я к у м и н у л і м р о ц і . З а т о
нести отсей знаменний голос. Не б у д е м о л о м и т и собі г о л о в и йому, г р о м а д я н с ь к о м у т а куль- їнськими м е н ш о с т я м и і т. д. І л о д о к і а в т і в с к о н ф і с к о в а н о сс-
На б і д н у комуністичну д у м - н и т о к з в я з а н і з т а к и м и с а м и м и
р і в н о ж і н а д т и м ; ч о м у він не с т а н у в в о б о р о н і т р о х м і л і о н і в туркомў ж и т т ю України. Т о м у
ку національне п о ч у т т я т а на- р о б і т н и к а м и , щ о о б с л у г о в у ю т ь Це лише головні ф а к т и , ѓ о р о к у д а л е к о б і л ь ш е , як ми-
Н і м ц і в в Ч е х о с л о в а ч ч н н і т а ч о м у не в и с т у п и в п р о т и Румунії, саме українську мову назнва-
ціональні інтереси м о ж у т ь ма- союзні а п а р а т и . Такі робітии- але їх д о с и т ь д л я т о г о , щ о б и нулого.
яка гнете п і в т о р а міліона Мадярів. А тільки з а з н а ч и м о , ш о ється дуже часто „галіцій-
ти л и ш е б у р ж у а з і я , глитаї т а ки, д о ц ь о г о часу, в п р о т и л е ж - ствердити, що кожне наше Доходження виказують, що
цей г о л о с л о м и т ь п о в а г у тих, щ о у к л а д а л и в е р з а л ь с ь к н й д о - ською.
І в з а г а л і з а м о ж н і Ѓ ѓ ш а к л я с а л ю - ність політиці т а лінії п а р т і ї , твердження, а тепер і т в е р д ж е н - пересічна к а р а на а р е ш т о в а н и х
говір і здирає заслону з Рад Амбасадорів, щ о розділювали 3. З д е р ж у в а н н я у к р а ї н і з а ц і ї . ня о п о з и ц і ї к о м у н і с т и ч н о ї п а р - з а п е р е с т у п с т в о п р о г і б і ц і ґ ш о г о
-дей. Р о б і т н и ц т в о і бідне селян- цілком потрібну для зміцнення

І
т е р и т о р і ї , не з н а ю ч и н а в і т ь , х т о на них ж и в е . Т е п е р т і л ь к и б
с т в о не с м і є м а т и с в о г о н а ц і о - Р а д я н с ь к о ї в л а д и ц е н т р а .і І з а - 4. Перекручуваннє р і ж н и х тії на У к р а ї н і п р о р у с о т я п с т в о , з а к о н а . в и н о с и л а пересічно
т р е б а т а к о г о голосу, щ о б з а г о в о р и в з а наші землі під П о л ь -
н а л ь н о г о п о ч у т т я . Т а к д у м а ю т ь ц і ю н а м а г а ю т ь с я в и к о р и с т а т и ф а к т і в п р и у к р а ї н і з а ц і ї , щ о б и з і с т а л о щ е с т в е р д ж е н е Ц К К П - $ 1 5 0 у г р о ш е в і й к а р і , а 140 д н і в
ш е ю , про поневоление в о с ь м и міліонів Українців. y-J ( б ) У .
'большевики. М о ж л и в о тому так для боротьби з економічним І тим виказати непотрібність у к а р і в я з н и ч н і й . Б і л ь ш а часті,
арештованих звичайно була

М. Загривний. Д о в г о не з г о д ж у в а л а с я Н а т а - І чи не л у ч ш е б у л о б и , к о -
стнтися над моїм в о р о г о м " . ї к и х не з а б у л и і ї д у т ь Р о м а н з, б р а т . ' щ о в с я к р у т і й к а й о г о в и -
л о ч к а , а л е ѓѓа д р у г и й р і к д а л а - А Турки повірили та й ка- Грицем, веселенькі та щасливі, І крилася, — п о б а ч и в ш и , щ о Р о - либ т а „ ф е є р в е р к о в а " прогібі-

СТАРА КАЗКА ся н а м о в и т и й з І в а ш к о м окаян- ж у т ь й о м у : „ Н у , коли т а к , т о д о д о м у , як н а й с к о р ш е поспі м а н з Г р н ц ь к о м у д о б р о м у з д о - ція ц і л к о м пе і с н у в а л а у н а ш і м


н и м на с в я т у П о к р о в у п о в і н ч а - , б у д ь н а м ' с л у г о ю в і р н и м , ш а ю ч и с ь , а б и п о б а ч и т и п о т р о х р о в л і п о в е р н у л и с ь , та щ е г і р ш е к р а ю , а б о щ о б и в о н а в з о р у в а -
ч а р о м з а в з я т и м , та й б у д е ш д о р о к а х л ю б у с в о ю наречену, І р о з г н і в а в с я , к о л и в з р і в , я к На- л а с ь на к а н а д і й с ь к і й прогібіції,
Ж и в у т ь с о б і І в а н з Н а т а л е ю , г л я д а т н н а д в к р а ї н с ь к и м и не- Г р н ц е в у с е с т р и ц ю Н а т а л о ч к у . т а л о ч к а з Р о м а н о м м и л у в а л и с я ! щ о є л и ш е ч а с т и н н о ю п р о г і б і -
Н е в т о п и л о т о г о і в а ш к а о к а - ми к р і в а в и м и , н е м о в с а м о ц в і т а Б Ж Є й рік, д р у г и й м и н у в , в ж е в і л ь н и к а м и наши`ми. А в ж е В ж е й село рідне перед о — Схонив д о р у к списа Р о -
цією, а властиво обмсже-
я н н о г о , — х и т р и й і л и х и й б у в м и к о ш т о в н и м и , б у й н и м и з р о Гг с и н а ї м Б о г д а в , а в с е с у м н а Г р н ц ь к о м о т и м с к а ж е н и м р о б і ч и м а ; й ц е р к в а с в я т а х р е с т о м м а н о в о г о т а т а к н и м і п і д н я в н и м п р а в и т е л ь с т в с н н о ю к о п т -
ЙИЙЦИ - и ж д а в він, п о к и Р о - с и л а Р о м а н і в ж у п а н к о з а ц ь к и й н е в е с е л а Н а т а л о ч к а , — в с е с о б і с о б і , щ о с а м з н а є ш "
м а п в і д п л и н е на д о б р у в і д д а л ь , т а не в и д е р ж а л и с т а р е н ь к і н о г и Р о м а н а з г а д у є ; п о х и т а є б у л о
золоченим сяє-виблискує. Пе б р а т а с в о г о є д и н о г о на гост- р о л е ю питтям нравнтельствси-
В к л о н и в с я Р о м а н П и л и п с н к о р с х р е с т и л с я к о з а к и на х р е с т рий спис, т а к і в л у ч и в у с а м е них т р у н к і в ? ,„,,,,, .
п у с т и в б у л а н о г о на в о л ю Б о ж у , л и х а т я ж к о г о , — п е р е д о б р а с в о є ю ч о р н я в о ю г о л о в о ю , бусурманам, п о д я к у в а в їм чем святий, Б о г о в і - д я к у ю ч м з а щ а - серце к о з а ц ь к е є . ,
а с а м н а з а д д о б е р е г а : „ П л и в и , з о м п о х и л и л а с я з а у п о к о й д у б и х о ч е г і р к і д у м и с в о ї г е т ь в і д н о , а вогги й о г о гга г а л е р у з а с л и в у п о д о р о ж , і в с е л о в ї х а л и ,
Тільки встиг Роман вимови- Роботящим рукам,,
мовляв, Р о м а н е , — щ а с т и т о ш с ч к и х р и с т о л ю б и в о ї Р о м а н о себе в і д о г н а т н , зітхне тяжень- п р о в а д и л и , н а г а я д о б р о г о д о на буйних к о н я х г а р ц ю ю ч и .
ти: Роботящим умам
бі, Б о ж е , с п і й м а т и в і т р а в полі, вої м о л и т в у п р а в е д н у с т в о р и ко, п е р е х р е с т и т ь с я т а ж а л і с н о р у к й о м у в т у л и л и , та й к а ж у т ь П е р е л о г и ор'ать.
О с ь і рідні оселі їхні б л и - — Г о с п о д ь т е б е с к а р а є , б р а -
-— б о д а й б и й д у х т в і й в і т р о м т и Г о с п о д е в і . махне рукою за страченим ща- „ О с ь вони, недовірки христіян Д у м а т ь , с і я т ь , не ж д а т ь ,
зеггько с е б е с т о я т ь на п р и г о р - те!...
звіяло!'' І посіяне 'жать —
Т а т а к з м о л и т в о ю й д у ш у с т я м , т а й б е р е т ь с я д о р о б о еькії, щ о нам з а ними ж и т т я не ку, с а д к а м и зелеггими п и ш а ю -
Та' як цс в и м о в и в , б а ч а т ь лю-) Р о б о т я щ и м рукам.
З а б р а в І в а ш к о зі с х о в а н к и с в о ю с т р а д н и ц ь к у в і д д а л а в р у т и я к н а й т я ж ч о ї . має, — д и в и с ь з а ними т а не
чись. 'де, а ж у с е , я к б у л о , т о т а к і п о - Шевченко: Молитва IV
Р о м а н о в о г о ж у п а н а о к с а м и т н о ки Б о ж і ї . В с е б у л о Н а т а л і в в и ж а є т ь с я , ш к о д у й к а н ч у к і в н а їх с п и н и '
Зупинились козаченьки, щ о б чало підноситись над з е м л е ю —
ѓо, пустив з рамена собі ќрови щ о Роман живий та дужий, П о д я к у в а в щ е р а з Пилипеѓѓ
А на т р е т и н д е н ь і н о х о в а - п о л ю б у в а т и с я с в о ї м т и х и м р а - і Р о м а н на списі і І в а ш к о р а з о м
струмок, сќрівавив нею вбран ш у к а є її б р а т а р і д н о г о в Т у р с ч - к о : „ Б у д ь т е п е в н і , п а н о в е - б у Я К В Н О Р В Е Г І Ї В И Т А Л И
лн г р о м а д о ю с т а р у П и л и п и х у є м х р е щ е н и м , а ж б а ч а т ь — м о - з ним, т а т а к иа списі і т р и м а є А Н Г Л І Й С Ь К У Ф Л Ь О Т У ?
ня Р о м а и о в е , у с м і х н у в с я иа с в о ї інні. сурмсгги, я в ж е ї м в ї м с я у п е
д у м к и й п о д а в с я як стій н а з а д а 9 л о д и ц я з в і д р а м и від криниці з с в о г о б р а т а небіжчика.
ііикн!" Зі с т о л и ц і Н о р в е г і ї О с л ь о по-
на Вкраїну. - Тяжко побивалася Натало 1 в о д о ю йде. О т а к о б и д в а , з' к о н е м р а з о м
А сам собі думає: чекайте в і д о м л я ю т ь , щ о - п р и б у в ш у туди
Привіталися. і поплили над землею, геть
. А з а м і с я ц ь - в ж е г'г д о д о м у к а , к о л и п р о Р о м а н о в у д о л ю Н е з а в о д и л о Н а т а л ю п р а в с д - Т у р к и д у р н о в е р х і , я в а м щ е нс
ескадру англійської фльоти
Приволікся. довідалась; довго п р и м а р о ю , нс с е р ц е д і в о ч е : нс с у д и л о с я так п о д я к у ю . . . А Р о м а н j з в е р т а є т ь с я д о м о - а ж д о м і с я ц я , т а так д о м і с я -
п р н в и т а л и н о р в е ж с ь к і комуні-
. У в і й ш о в Іван сумний д о ха- н е м о в с т р а ч е н а т и н я л а с я , тінь) Р о м а н о в і з а г и н у т и с е р е д б у с у р - лодицї: ця й п р и т у л и л и с я . . .
сти відозвою, в котрій взнва-
т н ( у м і в в і н д о б р е у д а в а т и ) т а о д н а з неї з а л и ш и л а с я . МСІГІВ. А дайно, красна молодичко, . Від т о г о часу о т о ми й б а ч и -
О с ь п и л ь н у є Р о м а н т и х не- ють з а л о г у ( м о р я к і в ) до ви-
ѓ'і к а ж е д о м а т е р і : „ П е н е м о я Т а п о д о л а л о т и х е ж и т т я ѓгра Д о в г о блукав Роман по Ту- н а п и т и с я з п о в н о г о відеречка. м о , синку, на місяці, я к І в а ш к о
в і л ь н и к і в т а к л ю ч и к а м и в і д їх с т р і л я н н я о ф і ц и р і в ї б у н т у . Ан-
р і д н е с е н ь к а , щ о - ж м и т е п е р р о в е д н е т я ж к е л и х о д і в о ч е ; п о в о р е ч ч и н і , Гг с а м п о д е к у д и б у в п о - Подає молодиця к о з а к о в і ї г р и м а є на списі с в о г о б р а т а
л а н ц і в п о б р я в к у є , т а н а Г р и ц я глійська к о м а н д а ескадри і са-
бнтЙмем, с и р о т и нещаснії, б е з леньки з н о в у д о с п о к о ю на- т у р ч и в с я . відро повне води чистої т а хо- Р о м а н а .
нагаєм покивує. А Гриць давно! англійське правительство
Р о м а н а б р а т а , б р а т и к а м о г о бі в е р н у л а с я , х о ч с у м н а Н а т а л я й Забрив нарешті Роман до р о ш о ї , а с а м а й вічі не п о д и - І це Б о г т а к у мудру кару з а - цим ф а к т о м сильно
пізнав свого л ю б о г о приятеля, обурені.
д о л а ш и о г о . Ой, стяли-ж його надалі з а л и ш и л а с я . столиці турецької та й иита- виться. Подіяв, щ о б и усі л ю д е б а ч и л и . В и п а д а л о б Англії х і б а з і р в а т и
буйну г о л о в у яничари турецькі. О с і , т о д і й п о ч а в І в а ш к о Пи- є т ь с я : — „ Ч и не з н а є т е , л ю д е , Т а л и ш е у с м і х а є т ь с я с о б і в д о в - П р и г у б и в Р о м а н в і д р о з во- Той гріх т я ж к и й т а к а р у Б о ж у й J
ѓі в у с а з а п о р о ж с ь к і . дипльоматичні взаємини і з
Н а п а л и нас ніччю т е м н о ю й по- линснко Наталочку словами добрі, де тут в неволі вашій д о ю , а м о л о д и ц я гі п р и к а з у є : шанувалися. 4
Норвегієќ) ...
рубади мого братика любого,) власними тішити-бавити, та до сидить ватажок козацький Нс д о в г о з в о л і к а в Р о м а н зі „Доброго здоровля пивши,
т а . т а к в с т е п у й п о к и н у л и , щ о - неї з а л и ц я т и с я . Грнцько Петренко?" своєю справою й коли турецька) козаче...
б и в о р о н х и ж и й ясні о ч і п о в и - — П о щ о м а є ш , серденько, в а р т а поснула,' відімкнув'коза- Як п о ч у в Р о м а н оте привітай-
А Турки його й запитують:
‚ к л ь о в у н а в ; т а не п о к и н у в я н а п о б и в а т и с я ? — с т р а ч е н о г о щ а - „А т и х т о б у д е ш , ч о л о в і ч е д о б - к і в - н е в і л ь н и к і в з к а й д а н і в т я ж - і — пізнав с в о ю л ю б у Ната-)
п о т а л у в о в к а м - с і р о м а н ц и и х р е с т я н е в е р н у т и , я к н е в е р н у т и р и й , т а н а в і щ о т о б і т о й к а т о р - j !ких, г о с т р і ш а б л і т у р е ц ь ' к і р о з - л о ч к у , т а т і л ь к и й в и м о в и т и
щ е и е т і л о Р о м а и о в е , з а к о п а в річці в о д и з м о р я , н е м а на т е ж н и й Г р н ц ь к о П е т р е н к о ? " д а в к о ж н о м у т а всі г у р т о м і міг:
При всякій нагоді скла-
йото в сиру з е м л ю над Дунай ради-помочі. Одна р а д а тобі, в п а л и на Т у р к і в - и н и ч а р і в .
А в і н їм в і д к а з у є : „ Т а , б а ч - — Н а т а л ю ! . . . — а в і д р о з рук)
ською рікою бистрою; ось і жу моя Наталочко, — б у д ь м о є ю
пан""його, к о з а ц ь к о ю к р о в ю д р у ж и н о ю п е р е д ` л ю д ь м и іі п е -
те, л ю д е добрі, о т о й Г р н ц ь к о , `. " так і покотилося...
Продали З а п о р о ж ц і д о б р и и Глянула Наталя Романові у ві-
даймо жертви на Сйро-
отаман козацький, то перший {

змочений, в рідну з е м л ю при- р е д Г о с п о д о м .


м і й в о р о г л ю т и й ! а и к р а в мені) л ю д я м б о г а т у з д о б и ч б у с у р - чі т а й с о б і в п і з н а л а с в о г о н е - ;
ставне. Т а к е т о л и ш е н ь к о спіт-
к а л о нас, н е н ь к о м о я с т а р е и ь -
А Н а т а л я в с е б у л о в і д к а з у є : м о ю к о х а н у д і в ч и н у , Т а , к а с м і - м е н с ь к у , щ о з н а й ш л а с я На к о - с у д ж е н о г о нареченого
„ Я к а з м е н е ж і н к а т е п е р , І в а с и - я в ш и с я н а д н е ю , к и н у в її н а п о - р а б л і с у л т а н с ь к о м у , п о к у п и л и с т і й , н е с т я м и в ш и с ь , п р и п а л а
і, я к ) тинець - Захист Ўкраїн-
кая. Н е б а ч и т и н а м б і л ь ш е Р о -
ку. С у м н а я с т а л а , м о в т е м н а т а л у . . . Я , к а ж е , сам б у в к о л и с ь ) с о б і д о б р и х к о н е й з с і д л а м и , у- д о с і д л а к о з а ц ь к о г о .
мана нашого, сиротам бідним" (
ніченька; з а й ш л о для мене ясне к о з а к о м та т е п е р п р и с т а в на
З а п л а к а л а і ї и л и н н х а е . т ь о з а - іОнечко"...
Ізброїлись гострими шаблями)
ш у віру турецькую, щ о б и Ћїм-j дамаськими та й списів козаць-
Тут то, синку, гріх і скоївся,
Зрозумів Івашко, Романів!
ського Народного Союза.
ГОЛОСИ ЧИТАЧІВ
(Подібні п о л ь с ь к і установи 3 П
О
БУ
ТВ РІДНІМ К Р А Ю . рішним,.Бачив а д е п а р у нашім

закликфар
д
оев
р.іукрн
аїських
„ К у л к о р о л ь і й ч с " й инчі ж и ю т ь П р о ш у ласкаво помістити у! с е Л І
^ ^ Ш Ш і будин-

м
п р я м о на д е р ж а в н и х грошах. Вашім Шановнім часопису ' Д ' " гарною мої к и к р и 1 п а х і в к о ю

р і д н о м у п л о щ е ю п о с е р е д и н і села, на я

ЕМІҐРАЦІЯ З ГАЛИЧИНИ
„Спіл'ка Українських А г р о н о - вражіння з побуту в
м і в " у Л ь в о в і м а є 80 членів, са- ікій міститься м у р о в а н а з цегол
селі, в Галичині.
мих вишколених молодих агро- j Читальня Просвіти, покрита
номів, які п р а ц ю ю т ь по наших В и ї з д ж а ю ч и в 1907 р. з с е л а д а х і в к о ю ; д а л ь ш е г а р н а с а л я ѓ Д О . ; — - - -` .-
Про українських ф а р м е р і в в селах, д а ю т ь поради господар- Ланів, б о б р е ц ь к о г о повіту, ли- на а м а т о р с ь к і вистави, к о о п е - j

АМЕРИКИ І КАНАДИ
Америці не д о в е л о с ь мені щ е с ь к і , ў с т р о ю ю т ь ш и в я село в дуже занедбанім ративна убікація, канцелярія,'
господарські
, j— —, (стані під з г л я д о м освітним
r т а г а р д е р о б а і дві пивниці. Стан
ЧУТИ, МИМО ц е г о , щ о живу в А-
курси то що та с т а р а ю т ь с я о р г а н і з а ц і й н и м і в и г л я д і в на я- п р о с в і т и т а к о ж значно поши-,;
мериці вже четвертин місяць і п о л ,
двигнути наше село на ;кенебудь поліпшення не мож рився. В неділі і свята відбува-'І Як відомо, іміграція до Сполучених Д е р ж а в з Е в р о п и від кількох літ значно
п и л ь н о ч и т а ю всі у к р а ї н с ь к і г а - р і л ь н и ц т в а . С п і л к а з а с н у в а л а б . Мешканці се- ю т ь с я сходини в читальні, да- о б м е ж е н а . О с о б л и в о д у ж е о б м е ж е н а із Середної т а Східної Е в р о п и . Т и м с а м н м о б м е -
б у л о д о а ч и х и

зети. В п р а в д і я чув, щ о т а м .і с в і й ; „ С і л ь с ь к о - Г о с н о д а р с ь к и й н е ве-


м а ю ч и змоги черйати Ю Т ь аматорські вистави, ж е н а вона з України, з о к р е м а із Галичини.
х о ч е Т о м у в останніх роках д у ж е м а л о прибуло до Америки українських емігрантів, і
там живе фармер Українець, Банк", при помочи якого і 3 н а н н я з п о с т у п у на всіх д і л я н - д у т ь с я р о з м о в и
і тосподарів
Одначе і при ц ь о м у о б м е ж е н н ю , я к е приписує американський іміграційний зд-
відрізаний з в и ч а й н о від світа й в е с т и Д а л ь ш у п р а ц ю . j о с т а н н ь о г о с т о л і т т я , ж и л и м о лK о д і ж и a п р о x п і д н е с е н н я р і ль-
кон, Українці м о ж у т ь в д а л е к о б і л ь ш о м у числі п р и ї з д и т и д о С п о л у ч е н и х Д е р ж а в ніж - 1
З і „ С п і л к о ю У к р а ї н с ь к и х А г - с т а р и м с п о с о б о м сво'їх пред- ництва і в справах відиосячих- це б у л о досі. . ` '
людей, але п р о ф а р м е р і в Укра-
І р о н о м і в " , я к о ї я є ч л е н о м , я є к і в , т а ` т р и м а л и с ь н а р о д н о ї п о - с я д о г о д і в л і х у д о б и і т . п. Р і в - А в сих сл ўчаях, всяку умілу, чесну І совісну пораду уділять радо підписані . .'. ,
іів, я к я к у с ь ц і л і с т ь , с к а ж і м , с т контакті. Спілка з в е р - словиці „ ж и в мій д і д о і б а т ь к о ночасно довідався, я від
а л о в своїх
у К а н а д і , я не ч у в . З в и ч а й н о , „ у Л а, щ о б и я звер- т а к — т о ж і я буду"!
с я д 0 м е и е ' і т о в а р и ш і в , щ о м а й ж е нема гро-

АМЕРИКАНСЬКОУ-КРА
Н
ІСЬКІН
ІСТИТУЦ
-ЇІ
-і, щ о б н а ш і ф а р м е р и в З л у - ' „ , „ ш и х фармерів, що-'
у в С } д о а П е р е б у в а ю ч и в А м е р и ц і ч е - м а д и у с і м п о в і т і , д е б и нс б у л о
,uv Д е р ж а в а х , я к і е р о з п о - ^ , , , м о г т и їй у наміченій н р а - :
Ю іу „ м а в я точніших читальні Просвіти. У згаданім р е з Л Г Г і с

р о ш е н і н а п р о с т о р і в і д Ат.тнн
ці. Ф а р м е р и м о ж у т ь н а д с и л а т и І в і д о м о с т и й з Рідного Краю, році.иристунлсно.. до будови j
гійського до Т и х о г о океану,
до краю за посередництвом j машно-фамілійної ко- таких
K p читалень у M Коцурові,
Д О

п р е д с т а в л я л и с о б о ю я к у с ь ці-
п і д п и с а н о г о , в з і р ц і (1 ф у н т о в і ) р е с п о н д е и ц і ї і т и м с а м и м ие С о с н о в і , а ч и т а л ь н я в З в с н и г о - j
л і с т ь - о р г а н і з а ц і ю , як це є в К а - о д і б д е
р і ж н о г о р о д а з б і ж а , насінь, т о - б і уявити теперішний Р м и У с л а в н а на ц і л и й
я с о по-,
наді, де' н а ш і ф а р м е р и ж и в у т ь в і т Н а ш
щ о , які С п і л к а б у д е р о з м н о ж у - в и г л я д п о к и н у т о г о к о л и с ь се- - нарід, хоч як т а м від-
звичайно з б и т о ю масою, ТІ ч в а е т ь с я б а к
котрі пересилають АМЕРИКАНСЬКІ ДрЛЯРИ ДО КРАЮ звичайно 1 телеграфічно;
в а т и па с в о ї х д о с в і д н и х п о л я х , підчас світової та в и з - У л а Р і`Р`йЩа, к и д а є і І
ПОЛАГОДЖУЮТЬ всі старокраеві. справи, а саме: СПОРЯДЖУЮТЬ контракти, повновластн I V. ЃД'
т в о р я т ь К О Л Ь О Н І Ї , на в з і р у к р а
і я к и х б у д е ^ у ж и в а т и п р и уст-1 вольної війни нераз доводи-.-воїДрібнілепти, щИдтШо- кол оптують спадки в старім краю і Америці; ПРИГОТОВЛЮЮТЬ про гульки Українців на найбільших
іиських сіл. л
кораблях до старого краю і назад, не горожанам ВИЄДНУЮТЬ позволення на поворот а., Ампірнќу; .. S
роюванню господ, курсів в з и - 1 л о с ь читати в тутешніх-часони-; У. політичний визпів, Ўкраїн-
Мені, я к а г р о н о м о в и , ц і к а в о мі. Р і в н о ж б у л и б б а ж а н і ѓ о с і ю - ' с а х „п п ПОЛАГОДЖУЮТЬ всі формальности, получені з виїздом до краю і назад; ОСНУВАЛИ і РОЗВИВА-
р оо и поолд іі її ,. ІПО
що п П Е П Е Н Я Л Ю Н М - с ь к и х І і ш а л і д і в , а . г о л о в н о на j
сревалюва- с а х

ЮТЬ УКРАЇНСЬКУ ОСЕЛЮ .1


булоб знати, серед яких у м о - д а р с ь к і ф і л ь м и , ф о т о г р а ф і ї т о л и с ь ч е р е з з и а к о м і мені о к о л и - т о в а р и с т в о П р о с в і т у у Л ь в о в і ,
иии ж и т т є в и х і к у л ь т у р н и х ж и - щ о . Д л я с в о є ї п р а ц і , я к у Спі.т- ці, і т о д і т о з р о д и л о с я в м е н е Усі у к р а ї н с ь к і ш к о л и у г р о м а -
ють паші ф а р м е р и , я к а у них ка веде, з в и ч а й н о п о т р е б а г р о - н е п о б о р н е б а ж а н н я , щ о б по Двх сего п о в і т у перемінено
обрібка землі, яких машин ша, тому Спілка

р о в и д е р ж а т ь , т а чи у ч а щ а ю т ь є р і в н о ч а с н о у д і л о м ,
сподіється,

виносить
скінченню
рільничих у ж и в а ю т ь , я к е з б і ж - щ о а м с р . ф а р м е р и п р и с т у п л я т ь і м д в і д а т и Р і д н и й К р а й .
жс у п р а в л я ю т ь , я к і р а с о в і к о - з а ч л е н і в С п і л к и . В к л а д к а , я к а
воєнної

П і д в е с н у 19ІІ6 р . в и ї х а в я з
заверухи польські,

т е й , а 20
хотяііби а

українських. З Укра-
громаді
J б у л о л и ш е , д в о є п о л ь с ь к и х ді-

ї н ц я м н не ч и с л я т ь с я П о л я к и . І Е
-=сощ
-А - . "гг-к-р-^.1-=ї^-
В
АС
ИЬ загаєТ
Л Е
О
вД
О
ич,Р І.ГРИЦЕЙ,
або учащали до р і л ь н и ч и х 10 з о л . п о л ь с ь к и х . Р і в н о ж у к - А м е р и ' к и і в м і с я ц і м а ю п р и ї х а в т а к в с е л і Л а н и іїе п о м о г л и н і я -
у рідне село. В ж е по дорозі
шкіл, к у р с і в т о щ о , т а ч и діти раїнїські ф а р м е р и м о ж у т ь і по- кі р е к у р с и а н і в ш к і л ь н і й к у р а -
д о в о д и л о с ь м е н і б а ч и т и с л і д и
їх д о т а к и х ш к і л х о д я т ь . Т а к в и н п і с т а т и у д і л о в ц я м и „Сі.ть- т о р і ї , ані в м і н і с т е р с т в і ' ў В а р - недалеко Ню Норку, де по дешевій ціні можете набути землю і дім. Будете мати свою власну хату Г

2
0
7
0
,0
воєнної х у р т о в и н и ; с е б т о цвин- можете заложити свій бнзнес. Стараються о будівельний кредит для незасібних, а всякі правій і биз-
с а м о як м е н е , ц і к а в и т ь це к о ж - с ь к о - Г о с п о д а р с ь к о г о б а н к у " у шаві. Польські сскатури'мають
тарі по полях з дерсвляними несові f——
дого н а ш о г о селянина в к р а ю . Л ь в о в і . Спілці т р а п л я є т ь с я з а -
s
м і с ц е на к о ж н і м к р о ц і . П о л ь с ь -
На ж а л ь , к о н т а к т м і ж н а ш и м и к у п н т и в Я в о р і в щ н н і 2 10
,0 мор- хрестами, понищені міста та
кі в л а с т и в и с т у п а ю т ь п р о т и в и - T. J. HBYCEY гі CO.,
с т а ц і ї , н е п о з а с и п у в а н і т а з а р о -
селянами т у т і т а м о г р а н и ч а є с ь гів з е м л і з а дол. цеб- в і с о к в у к р а ї н с ь к і й м о в і на к о о - президент

ПОРАДИ ДАРОМ.
секретар
слі б у р я н а м и о к о п и , а п а к о ж - і е р а т н в а х і д о м а г а ю т ь с я п о л ь -
л и ш е на ф а м і л і й н и х л и с т а х , я - т о 17 д о л . з а м о р г . С п і л к а г р о - с и т ь 11 п. з л о т и х . З а а м а т о р с ь - н е н и х г о р о ж а н , а з а с т у п и л и їх р и к н д о с т а р о г о к р а ю , нс м а р -
- або до -
кимн п е р і о д и ч н о п е р е д Р і з д в о м Ш И
Й не м а є й з в и ч а й н о пс м о - д о м у кроці стрічав ж е р т в у - п о л ь с ь к о - у к р а ї н с ь - ку в и с329 т а в уSOUTH
треба п 4th и та- іменованими
л а т и тSTREET,
с ь к и х комісарами, а б о са- нуеться, алс приносить стЬ-
ж о р с т о к о ї війни, н а н р і ж н о р і д - ких. С л у ж б о в н к ї в
і В е л и к о д н е м о б м і н ю ю т ь с я , а б о ж с к у п и т и й з е м л я піде, в м а - п р и н е в о л ю - кож., У р я д ж у є х т о с ь весілля у мими П о л я к а м и , а б о и о л ь с ь к н - кратііі корнети.
PHILADELPHIA, PA.,
й т о м о ж е ні. П и ш у ч и ц ю до- зурські руки. Яке гарне д і л о ніших калік, інвалідів, темних, ю т ь п е р е х о д и т и на л а т и н с т в о своїм або чужім домі, мусить ми хрунями. В таких радах як А.Снсак,
з р о б н л н б укр. фармери, я к б и б е з р у к , б е з ніг, щ о не мають
амим ставати Поляками і рівнож платити, а до того по- радні з а с і д а ю т ь п е р е в а ж н о По-
инсь, я б а ж а в б и с о б і , щ о б и н а -

прнват-JryeРЃ' Z
A
HAY GLOBE SERC VIE a REALTY CO R
Детройт, Мнш.
цю землю закупили для себе та можности заробітку і мусять
тимсамим українська інтелі-1 л і н і я п и л ь н у є , щ о б и ї м і ц о з л о - л и к и , х и б а , я к н е м а достаточ-
ші а м е р и к а н с ь к і ф а р м е р и ці-
'її р о з д і л и л и , а б о к у п и л и с п і л ь - нині п р о с т я г а т и р у к у з а л е и т о - г с п ц ї я є б е з з а б е з п е ч е н н я , т а ' г о не с т а лВесь о с я . загал
Поліц Українців
ія - н о г о іч ви сстарім
р о з вн иАмериці л а П о краю
л я к і вповинен
, тоді ім енў-
корнстати з наших ўслуг. Пишіть отже
кавилися ж и т т є м н а ш и х селян
н о На к о о п е р а т и в н и х з а с а д а х ю, щ о б к о р о т а т и д а л ь ш е своє та приходіть з довіряй до своїх ю інституцій,
т ь р а д н иде
х Вам
У к р вигіднійше,
а ї н ц і в . Ч о як
л о нслідує:
і -
в к р а ю , т а щ о б в ч и л и їх того, бсзпастанно глядає за рівиож, щ о говорять укра-
з а д о п о м о г о ю „Спілки Ўкраїн- нужденне життя.
чого самі в А м е р и ц і н а в ч и л и с я . ііим з а н я т т я м а б о в и ї з д ж а є у . ї н с ь к ї с в я щ е н и к и на пропові- ковн, щ о приїде з вільного
ських Агрономів" у Львові. стрі- Бразилію, Канаду, Кубу та Ар-Ідях. Д о м а г а ю т ь с я від свище- краю, дивним видасться, коли

СІЕСВ
ТН
ІАС ІТОР
Я
І.
Дуже б у л о б б а ж а н и м , щоби П р и в'їзді в р і д н е с е л о
Г р і ш в л о ж е н и й в з е м л ю є з а - ч а ю б о г а т о л ю д е й на ЗО E A S T 7th S T R E E T , T E L . O R C H A R D авва. . NEW YORBV N. T .
паші ф а р м е р и с т а л и п е р е д п л а т - п е р ш и й ‚ґентину. С о т к и української мо-ГНиків п р о в а д ж е н н я метрикаль- таке бачить. Однак т р е б а
беапечений як н а й к р а щ е , а в п а т и , щ о у к р а ї н с ь к и й н а р ів д онл о д . к н й г и н и сецнове
ь к ивидання
и попу-
пиками рільничих часописей п о г л я д псзнани: в х о д я ч и ‚ ‚ о д і в и с т о ю є п о п і д і п и ф к а р т о - , них к н и г в п о л ь с ь к і й м о в і , т а і ..„...,, яу. Тугецом) історії, ваші-
додатку українські америкаи-
„Сільський С ь в і т " та „Сі.іьсь- в розмову, пізнаю колнШніх{вими а г е н ц і я м и , ' щ о б покинути зміни печаток п а р о х і я л ь н о г о д а є т ь с я з л о м и т и П о л я к а м , а л е і с а н о і скарбник коротко І авязќово. В новому
ські ф а р м е р и з р о б и л и би ве.іи- сьому виданню богато ілюстрацій. —
кшї Г о с п о д а р " , щ о б їх ч и т а л и , с в о ї х т о в а р и ш і в т а з н а к о м и х , ' с в о ю з е м л ю і в и б р а т и с ь в да-1 уу р ря я дд уу з у к р а ї н с ь к и х або ла- стоїть к р ш к о і непохитно на
Часть II.: середні віки, стор. 246. —
ке народне діло. С п о д і ю с я , ш о с в о ї х с и л а х , м и м о у с і х н с ч у в а - В сіма частині ввернено належну -пва-
як т а к о ж , щ о б б у л и д о и н с у в а - котрі з а час моєї Неприсутное-j у , заморську'чужину і х о ч ' "т и н с ь к и х н а ' ч и с т о полі.

THES TA
R SAN
V
GISftAL}
л с к
н а ш і ф а р м е р и в і д г у к н у т ь с я з у-
чами д о з г а д а н и х ч а с о п и с е й . В
к р а ю під с ю п о р у й д е н а полі
сіх у с ю д і в . По інформації у
ти, т а воєнних злиднів значно їх деякі псрестеріГаіоті. перед Деякі священики б о р о л и с ь
постарілись та змінились. З о-(еміграцією, то вони відповіда- тими розпорядженнями старо-
з них п о л ь с ь к и х - п е р е с л і д у в а н ь .
на
Написав
укр. Історію,
в а д о . — PL
Часть
чого давніше
III.: нові —
ЧДйківскккі.
П р и к і н ц і м о є ї д о п и с и з в е р - 304. — Сей підручник доводить Істо-
часи,
ве
стор.
Bcecar 2
висше наведених справах про- і аа Історія часть І
ричні події до 1911. р. Як І в других
сільсько-господарськім пильна повідань довідуюсь, щ о з к о - ю т ь , щ о н і г д е ї м п р ш е не б у д е , с т в а , о д н а к б у л и п р и н е в о л е н і т а ю с я д о у с і х У к р а ї н ц і в , ж и в у - частинах,а о р . 280. так
— Єі се і ввернено велику
тут, .. 1

ш у з в е р т а т и с я на п и з ш е п о д а н у j и р н о і (за др. Тугецом) ІсторО, в


праця, яку веде „ С п і л к а У к р а -
адресу: л н ш н і х м о ї х т о в а р и ш і в 32 лНи -' 'і я к п і д П о л ь щ е ю : ' П о л і ц і й і і і и е - ў с ѓ у п и т и , а д е я к і б о р ю т ь с я щ е ч и х в А м е р и ц і , щ о к о л и д і й с н о увагу ва укр. Історію І иа кінці додайџ
реєстр мжніщнх Історичних дат.
їиських А г р о н о м і в " т а „ С і . т ь с ь - ш и л о с ь на п о л я х б о ї в п о ріжк -- ' р е с л і д у в а і ш я в і д б у в а ю т ь с я н а і д н е с ь т а п л а т я т ь к а р и . Щ о д о п о ч у в а ю т ь с с б с У к р а ї н ц я м и , т о
кнй Г о с п о д а р " у Л ь в о в і . С і д в і них^-.фронтах". к о ж н і м МІСІОГ. Роблять п а ш і г р о м а д с ь к и х р а д , т о с т а р о с т в а щ о б и нс в і д м о в л я л и х о ч б и н а й -
Іиж. А ґ р . К у р о п а с ь Степан, Саме село змінилось так під люде забаву,' то -
подання до'покасували громадські р а д и , м е Н ш и х д а т к і в на с т а р о к р а е в і I " S V O B O D A "
інституції не д і с т а ю т ь с о т и к а з 2173 PROFESSOR STREET','"
державної каси, підчас коли, 8 3 9 N . L e a v i t t S t . , C h i c a g o , 111.. о г л я д о м з о в н і ш н н м , я к і в п у т - с т а р о с т в а і стемплями вино-j вибирані голосованням управ ц і л и , б о г р і ш , в и с л а н и й з А м е - j а з Спті S t . . Jearaenr Ств`. F t J .
CLEVELAND, OHIO..

Др. Остап Ѓ р і ш а й (Відень). а п о р о д н и х д о т е п і в як т я г а р р о - инші з н о с я т ь , т а к н е х а й ! Я неї п о в н и н о с т и д о


льтурницької діяльностіѓ, громадянства розуміла г а р а з д усю послідову
р а з о м і одно з м о ж у ! Я п р о б у в а л а клонити го-ї вона хоче ізолювати
жерел таких'динний!") есбс иість „ а р и с т о к р а т и ч н и х " к л ц -
болючих Правда стихія культурно- лову терпеливо, бути
протестів проти ду- такою, г р о м а д и , н е х т у є її й к и д а є їй і і в , у . ю ж е н н х в у с т а гсройки
п о в н и й г а н ь б и і и р и з и р с т в а в н - Д а р і в н о ї " , н а це д о к а з о м

О
Л
ЬА
ГКО
Б
ИЛ
П
НС
ЬК
А ЯК П
И
СЬ
МЕ
Н
НИ
Ц
Я
х о в о г о п о н е в о л е н н я н а ш о ї жін- в и з в о л ь н о г о р у х у м і ж ў к р а ї н - як і д р у г і , І не з м о г л а . Б л а г а л а те
ки, я к и м - я к п о б а ч и м о д а л і — с ь к и м , ж і н о ц т в о м в Г а л и ч и н і , с п і в ч у т т я , л ю б о в и , й не в и б л а - к . і н к " ( С . Є . „ І с т о р і я у к р а ї н с ь - с о р о к л і т т я її д і я л ь н о с т и в к о -
к о г о п и с ь м е н с т в а " , К и ї в 1
917
, р и с т ь п о н е в о л е н о г о з а г а л у,
я в л я є т ь с я п о в і с т ь К о б и л я н с ь - щ о п о ч а в с я — я к у ж е з а з п а ч е - га.іа. Ч а с т о п о р и в а є мене гір-
т . 412.) . А д ж е ж усі змагання свято якого незабаром довс-
к о ї . Б о ж це з а г а л ь н о в і д о м а НО у 80-цх р о к а х з в и с т у п о м кнй ж а л ь , д и к а в р а ж д а с ў и р о т и
І б о д о н е я с н и х , х а о т и ч н и х с п о р і ч , ш о н а в і т ь Н а т а л я К о б р и н - H . К о б р и н с ь к о ї т а її о д н о м и ш - м о ї х п о м е р ш и х р о д и ч і в , щ о м е - Н а т а л к и с т р е м л я т ь д о т о г о , " д с т ь с я в ш а н у в а т и .
Справді:
минів, а б о п р о с т о д о кількох ська мусілц п і д . в п л и в о м щ о б не п о т о н у т и в б а г н і т а к о ї І Д Я Л К І І І Ѓ OvBi-l
Бідна царівна! з а т і ( і , л е н н н ц ь п о ц е й І п о т о й б і к не в ж и т т є т р у т и л и , і я т е п е р
байдужності! до всього, щ о є
Ми п о р о з у м і є м о т р а г і ч н е п о - і м е н , а з н а н н я м о в д о м а т і р н ь о ї к л є р н к а л ь н о - р е а к ц і й н о ї п а р т и к о р д о н у , с т а л а з г о д о м ч и м р а з б е з ц і л ь н о б л у к а ю ! П о р и в а є пс-
(Сненіильно для „Свободи"). лом, в и щ и м інтересом та
л о ж с н н я н а ш о ї гер о й к и , а з т и м польської, або в к о л а х з а с н о в а н о г о с о б о ю сильніше вдарятН об мур духо- пависть і біль супроти цілого
(Продовженнв) в и щ о ю працею, яка знаменує
і л ж ї е к о с я г л і с т ь п р о в і д н о ї д у м - П О Л Ь С Ь К О Ї , б о щ е в УО-их р о к а х „ Т о в а р и с т в а р у с ь к и х ж е и щ и н у в о ї т е м р я в и в й о г о р я д а х . А л е с в і т а . - Але п о п р и Такі відѓ

ВК О
ЖЙДІУ К
Н
РА
С
ІЬ
Ю
її д р я х л е о к р у ж с н н є . 1 не г р о -
ки в цій п о в і с т и К о б и л я н с ь к о ї б у л и в Г а л и ч и н і у к р а ї н с ь к і п о С т а н и с л а В о в і ? ' ( 1 8 8 4 p . ) . п о к и - в о н о я с н е , щ о в и д а н н я к і л ь к о х к и б у н т а р с ь к о г о страждання
мадянству кидає в о н а „ т о й но-
тим к р а с ш е , к о л и з в а ж и м о , щ о п а д і , я к і г о в о р и л и в д о м а в и к і і у т и ц е й г у р т і р о б и т и с в о ю а л ь м а н а х і в не м о г л о З а один: ч у є м о т у т усе н а н о в о с л о в а ра-
вний г а н ь б и і п р и з и р с т в а вик-
т а к і й т и м п`одібні п о г л я д и н а л ю ч н о п о п о л ь с ь к і ї , а л и с т а ік к а м е н я р с ь к у р о б о т у о с т о р о н ь р а з о м о б н о в и т и т е м н о г о л и ц я д і с н о ї в і р н герої'ѓки у в и з в о л ь СКЛО, Щ О НЕ ЛОМИТЬСЯ.
лик", тільки с в о й о м у темному
призначити жінки, заступлені вміли написати ортоґрафічно від нього ) А на Буковині іерестарі.іої духовости. 1 ну С И Л У С В О Є Ї п р а ц і н а д с о б о ю
і р е а к ц і й н о м у о к р у ж е н ц ю . І не Одна з німецьких фірм відда-
т у т Т І Т К О Ю І І а в л і н о ю , це н і я к і ні п о л ь с ь к о ю , ні у к р а ї н с ь к о ю п е в н о не б у л о н н а к ш с , к о л и Тут треба б у л о велитенської та праці в користь зага. -Пи
від о б о в я з к у служити грома- ла д о нубличного ^вжитку но-
видумки авторки, а в і д г у к и м о в о ю . ) П р о в и с ш у - ж о с в і т у — т а м в р . 1 8 9 4 , на з б о р а х - „ Т о в а - невсипущої р о б о т и всіми з а - І ш у ч и з а в з я т о , очула себе
дянству відтягається в о н а , в и й р і д с к л а , щ о не л о м и т ь с я .
справжньої дійсі№сти в н а ш і м нпр. п р о з н а н н я ` икоїнебудь з р и с т н а р у с ь к и х ж і н о к на Б у к о - с о б а м и т в о р Ю ч б г о гіочину і!немов иншою. Чулася і щасли
тільки від о б о в я з к у — служити Ц я ф і р м а с п о ю є і . п о к р и в а є
ж и т т ю п е р е д в о є н н о ї , а п о д е к у - г о л о в н и х є в р о п е й с ь к и х м о в , ні- в и н і " — в Ч е р н і в ц я х 14. X. - - т в о р ч о г о с л о в а , щ о б ' м а с и з а с - в о ю . Б о ж е в е л и к и й ! —- н о д у м а - г н и л і й т р а д и ц і ї . А з т а к о г о
скло верствою целюльойду, то-

ТІ П
О
ВИ
Н
НА наход
ди щ е її т е п е р і ш н ь о ї д о б и . П р и м е ц ь к о ї , ф р а н ц у с ь к о ї а б о а н Г - О л ь г а К о б и л я н с ь к а г о в о р и л а гоя.того ж і н о ц т в а повернути н а ї л а м о ж е я д о ч о г о й здібна,
р и с т о к р а т н з м у д у х а " Нема ч о г о м у в о н о не л о м и т ь с я , а н а в и п а -
г а д а й м о с о б і т і л ь к и , я к т о в на л і й с ь к о ї — в перссічі т о г о ж Б ж иншим таке: животворний шлйх р е в о л ю ц і й - ! м о ж е Ти д а р у в а в хоч крихітку
р о б и т и їй д о к о р и , б о т а к и й а- д о к з у д а р у т і л ь к и з а г и н а є т ь с я ' .
ш и х т. зв. інтелігентних колах ноцтва в ж е й не г о в о р и т и . юї думки і праці. Т р е б а н е ' я к о г о талану, м о ж е моя ма-
„...Коли в родині зявитьсн ристократизМ, як з р е ш т о ю вся-
в Г а л и ч и н і д і в ч а т а т р о х и нс ні- Т и м т о й п о я с н ю є т ь с я т о й п р и - с и н о к , р о д и ч і тільки буденної агітаційної ро-І-тенька, малесенька праця пору
тішаться; коли кий справжній аристократизм АРЕШТОВАННЯ ЗЛОЧИНЦЯ.
лс с т о л і т т я б у л и виховувані крий по собі факт, т о степсиь зявиться дівчина б о т и , а л е й т о ї т ї і щ о - т в о р ч о ї , ш и т ь хоч в одній душі одну
сумують. д у х а — ц с в с у т і ѓТечі д с м о к р а Іван Г а п ч у к з Г о л і в к о л о К о -
м а й ж е т і л ь к и на т е , щ о б и в м і л и д у х о в о ї к у л ь т у р и у к р а ї н с ь к о г о Ч о м у т о т а к ? Ч о м у в о н о , с и р о - я к а в м а л ю н к а х , п о в н и х п о е - с т р у п у ! Ч е й не б у д е т а к , я к к а -
тизм у благороднішім значінню сова, доконавши страшного
подобатися своїм б у д у ч и м чо ж і н о ц т в а в о б л а с т я х с т а р о ї Ав- т я т к о , принесе в ж е малесень ю ї с и л и і к р а с и , п і д х о д и т ь з а л а т і т к а , щ о з м е н е не в и й д е ц ь о г о с л о в а , не б е з наслідків в б и в с т в а цілої родини Рнндза-
ю в і к а м , щ о б уміли з в а р и т и і стрії б у в в д о б і виступу Фран- ким ж и т т я м своїм сум з с о б о ю д о ііайживучіціих питань дня, йќоли щ о с ь п о р я д н е ? — Зна- во б л а г о загалу, я к - щ о тільки
ків, д о в ш и й час х о в а в с я в ѓ о -
ч н т ь , н а ш а г е р о й к а цс не я к а с ь
спекти, в д е р ж а т и в ладі х а т у ка, а д а л і H. К о б р и н с ь к о ї Воно т о м у так, щ о доля йоп проображуе.. їх світлом висшої й о г о носій р о з у м і є с в о є з а в - pax. На д н я х у В о р о х т і
:

Гйоп
гпв
попав
м р і й н и ц я , я к а с а м а не з н а є , ч о - д а н н я г а р а з д та з у с е ю п о с л і -
заходити дітей та пильнувати н а ш о ї славної О л ь г и Кобилі н е п е в н а . А н е п е в н а т и м , щ о н д у м к и і р о б и т ь їх з р о з у м і л и м и він у р у к и п о л і ц і ї с а м е в х в и л і ,

доби,
їм г о с п о д а р с т в а . Т о м у нересіч-Jської, з о в с і м н с д о с т а т о ч н и н . з н а т и , чи з д о б у д е с о б і ч о л о в і - д л я ш и р о к и х м а с н а р о д у - Т а к і г о в о н а х о ч е , і не я к а с ь „ а р и с - д о в н і с т ю . А щ о Кобилянська коли хотів сісти до поїзду. І
пий с т с п с н ь о с в і т и с а м е в ' ѓ и т е - . Т і н а ш і п е р е с і ч н і інтелігентки ка, к о т р и й м а в б и статись м а л ю н к и т в о р и в І в а н Ф р а н к о , т о к р а т к а " , щ о б а ж а л а б ж и т и г

лігептпих к о л а х н а ш о г о ж і н о ц - в л о в о л ю в а л и с в о ї д у х о в і п о т З кормильцем і заступником віт- коли оспівував своїх „Каменя- к и м с ь ч у д а ц ь к и м ж`иттям т і л ь - О А . О П И Г К

іва іісредвоеігної особли- реби цілими д е с я т и л іцтят яімми а т е р і , ч и ні... Г о р е т і й , р і в " , с в о й о г о , „ Н а й м и т а " т а :и д л я - с с б с т а й д л я с в о ї х з а б а -
„Вічного революціонера". І та- Лшок, а повна ідеалізму бор-
вожу Провіиціональних сере-'питанням таких б е з і д е й н и х к о т р і й не в д а с т ь с я з д о б у т и -

35Ў='
КІ в і щ о - т в о р ч і . к а р т и н ц с т в о р и - к н н я з а т в о р ч е ж и т т я з т о н к и м
д о в и щ а х д о 9 0 - и х р о к і в — p e n - п о л ь с ь к и х ж у р н а л і в , я к ж у р н а л т о г о п а н а ! О к р і м т о г о , щ о ос-
рсзентував с о б о ю майже своє-'„Blnszcz", або „Wcdrowiec",j танеться без кормильця, б е з л а ѓі О л ь г а К о б и л я н с ь к а , р о з - з р о з у м і н н я м д л я в с ь о г о , щ о є
рідний а н а л ь ф а б с т и з м . Г а л и ц ь - ) а б о „Tygodnik iluslrowany", т о в а р и ш а й о б о р о н ц я — гра- г о р т а ю ч и в п о в і с т и ‚ Д а р і в п а " с л у ж б о ю д л я з а г а л у , д л я гро-
г л и б и ж і н о ч о ї д у ш і , щ о з ' у с і х м а д я н с т в а . Я не р о з у м і ю тому
ка п а н н а т и х ч а с і в к і н ч и л а в с ь о - j у к р а ї н с ь к и х к н и ж о к в о н и м а й т и т ь в о н а в т е п е р і ш н і м у с т р о ю ПОЗІР! МІННЕАЛОЛЮ І ОКОЛИЦЯ! = Ш
с и л в и р и в а є т ь с я з о к о в , г н и л и х н і я к , я к м і г С
. Є ф р е м о в у с в о їм
го кілька кляс п р и м і т и в н о ї ж е н е ч и т а л и , ( б о не б у л о ї х в с у с п і л ь н і м і в а р т і с т ь і з н а ч і н н я ,
т р а д и ц і й , і с т р е м и т ь по СвоїмІ о с у д і п р о „Царівну" сказати,
школи в п о в і т о в о м у містечку, польських ировііщіональних бо і яким значінням тішиться
р о з у м і н н ю д о р е в о л ю ц і й н о ї о б - щ о „ г е р о ї К о б и л я н с ь к о ї — ц с
вміла ч и т а т и й п и с а т и , а п о з а - „ в и п о ж и ч п л ь н я х " ) , а к о л и й тепер пезамужна жінка? Що
нови життя. всстаки „аристократи духа",
т и м з а с і б з н а н н я в неї б у в м о ж - ч и т а л и , т о б е з в е л и к о г о з р о з у - п р е д с т а в л я є в о н а ? „ С т а р а п а н -
ливо невидатний. Відомости з м і і ш я тай б е з н і я к о ї корнети на" с е ж нічо, тільки ціль ріж- ' — Чи нема н і я к о г о виходу, вони хочуть вживити в собі
г е о г р а ф і ї й і с т о р і ї н а р о д і в та д л я с е б е . Т у т і о д н о з голов- ніякого снасения? — питається ідеал надлюдини: „ б у т и пере-
д о в с і м с о б і ціллю, і ие д б а т и о

БАБСЬКИЙ БУНТ Ж
їх культури, з релігії, них ж е р е л т о ї т е м н о ї реакції, з
історії р а з н а ш а геройка. — К о л и це
і ) Замісць зложити гроші на про-
мистецтва, літератури, ф і л ь о - я к о ю Ф р а н к о в і т а й о г о К а м е н я - світні ціли того Товариства, йодо чле- загал"; для такої надлюдини
софії та з о б л а с т и СОЦІАЛЬНОГО рам доводилось боротися в ниці воліли вжити їх на закупно зо- - ) 3 3 твору: „Дсшо про ідею жіно- „не можуть істнувати.
лотої чаші в дарунок тодішньому епи- чого Руху". Відчит' Ольги Кобилян-
ж и т т я , о б м е ж у в а л и с я в них а - ' п е р ш и х десятиліттях' й о г о скопові Ю . Пелешові (9.1. 1888 p.). ської. Видав M. Павлиќ. Коломия! J894. тоб-то ніякі певні о б о в я з к и й

' ` COR.
Ь Д:,-.' чВи сНЕДІЛЮ,
оJACKSON лен
ВПноA
оУч
їК
-аS Р
ту А
U чкаДНЯ
оM ЇMН
комедія в 3-ох

сEотВ
С
RисЬ
відограється
зуT14-ГО
годи'ні
тSК аІпSМ домі
3^
п, р5N0о.ш-цСЕРПНЯ

діях

те. є,інйт ві всп.іохп о 1927


лMуП
I дNР иEР
нNО .AСО КІУ
PКомітет.
ВO LТI SИ, , Ml!
З УКРАЇНСЬКОГО ЖИТТЯ В АМЕРИЦІ ВІДОЗВА ПОЗІР ДЖЕРЗИ ШІ, Н. ДЖ А! ВІДОЗВА МІТІНГИ ВІДДІЛІВ У.Н.ОДОЗАН А Р О С Т И
ДО
ПОВІТУ
КРАЯН№ СЕЛА СТОКИ,
Снм ДО ТУРЄ,
ОДНОСЕЛЬЧАН СЕЛА
ПОВІТ РАДЕХІВ. РОЧЕСТЕР. Н) И. ТОЙ. ВІЛЬНИХ КО-
повідомляється Українців, ЗІ
С Ь О Р . ПОМІ- .ІД Т^АТ-

ІЇЕРТ АМБОЙ, Н. ДЖ. ст. ЛУЙС, мо.


БІБРЌА, ГАЛИЧИНА.
ЛАФАЄТ ДИСТРИКТ УКР. закін. від. 316, повідомляє членів, щи
місячні збори відбудуться в четвер,
Шановні Земляки: АМЕР. ДЕМОКРАТИЧНОГО Дорогі Земляки! дня 11. серпня, о годині 8-М вечером.
С в я т о в н а м и т ь Т.
Коліѓ другі
ШЕВЧЕНКА.
замовчали, тс Дня
Українці в
10. л и п н я б р а л и
тутеш-J
поході.
Д о листа, який я о т р и м а й з ЌЛЮБУ ^ рих і дорогих
DXScholVs
Звертаємося д о Вас, яко щи-
Xino-pads
нам Братів пів
Обовязком кождоѓо члена прийти раз
в місяць на збори. На снх зборах!
контрольна .комісія здасть піврічне
j'рідного краю о допомогу будо- ўстроює 1 справоздаіше. Хго з членів Ше не впн-
в ж с я б е р у с я з г а д а т и п р о н а ш е ні У к р а ї н ц і у ч а с т ь у в е л и ч а в і м ічно'і А м е р и к и о п о м і ч в б у д о -
о ТУТ в і д - Народного.Дому, в
не т р е б . і
сав своїх дітий до У. Н. С , то н е х а й
с в я т о и н а м и т ь Т. Ш е в ч е н к а , я церковнім п о х о д і
к е в і д б у л о с я щ е дггп 2 6 . ч е р в н я б у е с я з н а г о д и п о с в я ч е н и й у-
н і ч о г о д о д а в а т и б о він ю н о ЗАБАВУ З ТАНЦЯМИ ві Н а р о д н о г о Д о м у в н а ш і м с е - сего місяця анише, бо тепер нрініи-
маєтьсЯ без вступною, ю ж корисній-
б . р . А з г а д а т и т р е б а , б о с в я т о г о л ь н о ѓ о к а м е н н я під х о р а а г с ь
‚'рйть сам з а себе дуже зрозумі
Л И Ш д о д а м це, щ о т о й л и с т ИСУИТУ, 13. СЕРПНЯ 1927 Р.
п` Т у р ю , р а д е х і в с Ь к о г о
Відомо Вам, що кооператив-
повіту. те з нагоди поки ч'ас, Рівно}Ќ і дорос-
лих членів принимиеться без оплати
вступного, як ДО Тов. ТЦК і до У. Ну
ДРІБНІ ОГОЛОШЕНИЙ
б у л о в е л и ч а в е , т а к е , я к о г о Ні
т а г р о м а д а гге н а м и RAT.
КИЙ к а т о л и ц ь к и й к о с т е л . Н
j відділ Украіпсько-Народпого
а ш ^ , ..w ....
з в о р у ш и в д о глибини еер- jм с н с
B Г А(одеи
Л И п ібльок віл
д ч. 340 НііціфГк
J Q H N S T гівіїі)
ДЖЕРЗИ С И П , Н. д ж .
нн о р г а н і з а ц і я в н а с д у ж е
ширилась так, щ о в кождому
по--
с`оюза.
В. Гурянсьюій. .
ПРОДАЄТЬСЯ РЕСТАВРАНТ
по Службі Божій в і д ' п р а в и в ' С о ю з а ч и с л о 170 в з я в т а к о ж у- І 1 Я
' Коли я д о в і д а в с я , щ о н а ш і селі с е л я н и м а ю т ь с в о ю к о о п е - і дешево з причини слабнеш: біпік`, і.
Дохід З забави призначений на удер- ративў, через котру все спро- ЛОРКИН.О. Віі. св. Андрія, вія. їй), ра'нтоиаіпій, рент $35.00 місячно;
О. Л и с я к п а н а х и д у за н а ш о г о ' ч а с т і , у тім п о х о д і зі .своїм с и - Р і д н і
брати,'в нашій нещасній жанне галі Ќлюбу. _ І повідомляє лснів, всіх своїх місцевих '
дають і купують, тому, щоби-до ш о мітінг відбудеть- ібра наогд`а для Українця. Голосні їм,
генія, а вечером відбувся в ук-'ньо-жовтн.м прапором. Однак Галичині, під л я ц ь к о ю кормн- Початок о годині 6.30 вечером. ся дня 14. серпня, о іолііні 1-ій ропо-
в и р в а т и с ь з ч у ж и х о б і й м і в і І лудііи. в гали неркоіиіій. 2445 Іст 31 iiLl ч. 3 6 3 HENDERSON STREET, JCR.
р а ї н с ь к і й г а л і к о н ц е р т , уладже-І б е з н а ш о г о п а р о х а , о. М е р е і н - к и х . нпео сзівпаажк ,а юнч еи знва а гжнаею
1 0 К )
т члия ц ні ь- Вступ від особи 35 цеіпів.
Українська орхестра буде пріп ра- позбутись жидівських пявок. Стр. Проситься TUX членів, котрі дон SEY CITY. N. J . i,4i .„,
пий с п і в а ц ь к и м товариством і поході брали У`часть ' л н ц ь к і т ю р м и і на в с я к у л я ц ь к у іін до іаіщів. С`мачні перекуски і ЇУЮТЬ. шоби нрийніли на" мііінг і вн ПАРОХІЯ U J . МИХАЙЛА в І',,,
Ідучи з а п р и м і р о м д р у г и х сіл,
типі п а р о х і я , і кі аапиткн І ' в д о і , піл власним за- рівнааи свій дош`, бо в протннпім разі форд пошукує лякоучпге ія: ним.ПО
„ Б о я н " п і д п р о в о д о м п. Г і о с и - як п о л а і і, - д а н и н и з а л о ж и л и і м и п р и к і н ц і 1 9 2 5 р . будуть сусцсндовааі. — В. К а р т е л ь , ' такі: ірії р.і.ін в гиждпи укр. пік., і
и с т у и а л н ліги як к а т о л и к и , ІЛІ'М. І Ірпходіп. 'і ромално зі знако-
к о и о е р а т и в у , п і д н а з в о ю „ Г о - секр. - .
ф а Б ў ќ а т и . Шкільні діти відрі -
рали Ггредставленне „Діюче І Українці, і
Єршу скрипі
го' ЌТЌА І Р І ,
' 0 С 8 Т И ;
Бони зрозуміли, щ о і БЕРУТЬСЯ до ІИЯ і родиною, а гарно -лбашімоси.
ЗА У Р Я Д :
ТІсТро Петрович, аасг. предс.; ВОлод.
сподарська Торговля в Турю".
обслуга Укн. Нар. ДОМУ. Пожаданий
.чоловік сдмоіннй, знакічий діри І И
ДГТРОИТ. МІНІ. Подається до відо: еру. Платня після умови. І ' с ф а - м ,
Свято". Г
..Л1 '‚'.`, І л и ш н а у к и. .і .пі р о с вн ігт а м о ж е ВИ-ТВагнер, ЛИСЃІШЌІ`, чсрмсїі; Іван ҐеЛета, З а в д я к и в е л и к і й і щ и р і й п р а ц і ма членам Бр. св. І в. Хі№стнтсля. інд ючий на сю посаду нех.іЯ ііаііерел в-,
ПРІ 292. шо місячні збори відбудуться її
На сцені видніла прекрасно І гнати Л я х а з а Сян. Тому наші - ;еко. .18-1,6 р о з в и в а є т ь с я в о н а д у ж е г а р н о .
. Г І рС і`
1 суботу, дня 13.- серпня, о годині 7гмій
о б м а е и а могила, а з а нею nop- .... б р а т т я в р і д н і м к р а ю в з я л и с о б і Н а р а з і п р и м і с т и л и міг її в г р о - ^ вечером. в ґави парафіяльній при Клі- W . Y , ROWFORD. O H I O .
т р е т Т а р а с а і Д н і п р о і кручі..., а мків в д е р л а с ь т а к о ж у п о х і д
( '_ , з а ц і л ь б у д у в а т и с в о ї н а р о д н і
ПОЗІР!-ST. LOUIS, МО!. мадськім будинку. Т е NPRMI^JGG Обовіиком кождоѓо членѓ
..‚....УГІІНМ на сих зборах. Кой
довкруги дітвора. Певне раду-
щ
ЇМ lie п р и з н а є с и н ь о - ж о в т о г о
и р а , п о в і в а в с е р е д неї т а -
д о б и р а ю т ь на-
БРАТСТВО св. ВОЛОДИМИРА ц с н н я є, я к з н а є т е , д у ж е н е п с в - і трольна комісія здасть піврічне спра
возлаіиіє. Просіѓться тнх членів, ию ПРОДАМ ДВІ лоти
в а л а с я д у ш а п о е т а , к о л и г.тиді-
л а на т у м о л о д ь , щ о о б с т у п и - тч у к р . с и н ь о - ж о в т и й п р а -
p. Н а й ц і к а в і ш е , щ о н а ш п а -
РО: злине. Нони з р о з у м і л и
дорослі
ВЕЛИКОГО не, б о внсіинй у р я д к о ж д о ї х в и - д о ш у ю т ь по 2 - 3 місяці, шоб далі не
лі м о ж е в и к и н у т и н а с н а ў л и ц ю . відкладали, бо як так буде, то нс буде
навіть до Союза вислати, не лиш
leiuiielil. N. J. на Spruce ST. Хі
хотів купити нехай голоспться , л
ла й о г о м о г и л у , щ о дек.тимува- пќо.II учи в і д д і л 17Н У к р . Н а р о д . С о ю з а М и п е р е д в ц д і л і г з г о р и с ю н с -
к о. М е р е н ь к і в опинився б і - у виплатити. Пригадується, і B O L E SL A W S I M L A ,
ла й о г о в і р ш і і с п і в а л а н о г о я н и ч а р о м , я- ўстроює б е з п е к у і т о м у р і ш и л и п р н с т у - будемо збирати на Сиротинець.
самого архієпископа, з роду 1400 Pl.in Slreot, . Avo.a. I
пісиі, я к це п і д н і с д р . Л . М и т : кий ч и м с к о р і п е ігде д о м о р д о - іиіги д о б у д о в и в л а с н о г о Н а - сего місяця будссь відсилати, то шоб
му х ю ис казав: а я був би т а -

ВЕЛИКИЙ БАЛЬ
ѓа в с в о ї й СВЯТОЧНІЙ бесіді,
р и ш а , а НС МІЖ с в о ї м и Р у - родного Д о м у , в котрім малаб
в у в а г н с в о г о б р а. А с в о я рід- дав. але я не знав. Ті члени, ню
щ я м и Л е м к а м и . П о п о к і и ч е и - макпь вписані дітн в У. Н. Союзі, ма- НЮ
якій в и к а з а в силу Шевчепк па ш к о л а , т 0 д л я Л я х а н і ж в с а - стале приміщення наша коопе-
` ь нда гіѓѓн кождоѓо місяця, бо ніхго добрий збут ші всі нродхкіа
. й о г о с л о в а ь ТИХ ч а с а х , ко.` ме с е р ц е . ратива, читальня, театральна буде за них платити. — Володимир ські,. шко.ні і міста близько
він з я в и в с я і в часах тЄперіш- і і г о . т о ш у в а т и п р о и о в і д ь , у н-
Т о м у т о р а д і й т е , ш а н о в н і з е м - В НЕДІЛЮ-14. СЕРПНЯ 1927 Р. ќ о п е р а т и в н и й Ш ш г х л і р . І'.і.ншчак', предс.: Иоснф Маѓляќ, к а с ;

В ГАЛИ УКР' НАР. ДОМУ Петро Кізсл, секр. МІКЕ ADAMOWICZ.


ніх. ііі х в а л и в Х о р в а т і в , дакушв С е л о н а ш е , х о ч в е л и к е , але у б о -
ляки села Стоки, і д о п о м о ж і т ь - Є
Всі п р о д у к ц і ї в и п а л и під к о и і ж п ч и в їм в с ь о г о д о б р а . В ST. LOUIS, MO. г с і ц'е'є в с и л і д а т и н а м в і д п о ГАМТРАМК, MIUL Топ. ім. МарЌія-
с в о ї м б р и т т я м в р і д н і м к р а ю в 1523 HICKORY ST.. НА ПРОДАЖ фари
ж д и м о г л я д о м вдовОЛЯЮЧО. З і р о п о в і д н а р х і е п н с к о п а з а м і т - т і м с в я т і м д і л і і н е відмовт'`е, П о ч а т о к о ѓ о д . 3-ій и о п о л . в і д н о ї ітомо`іі д о б у д о в и т а к на Шлшкевнчл. від. 94. повідомляє
своїх місцевих і -юзамісцсвих членів, кімнат, забудования, все в добрі%
дітей д е к л я м у в а л н : С Д я ч н - н`с с е , щ о ВІН г о в о р и в . т и ш е п р о х о ч б н і н а й м е н ш о ї ж е р т в и . Вступ 2 5 центів, великого дому. шо збори відбудуться дня 14-го серп- сс знаряддя, добрий збір, 5 к
ш и н , А . М а р к і в , І. С е м к і в , М . Х о р в а т і в , а з а к а т о л и к і в ані не д і т и в і д 7 - г о р о к у 10 ц е н т і в . ня, „ і.цт. 2-ііі поиол.. іѓ гали Укікіїн- ні. 600 курцй. ГІ0 ІУСНЙ, ісма
Тут в Трснтоні вибрано ко А к о о п е р а т н в а с а м а , х о ч в ж е ської хати, 2240 ГреГміііґ ул. Обовмз-І
В а в е р ч а к і О. шанців, а з членів і н с н у в , х о ч д е я к і к а т о л и ц ь к і П р о с и т ь с я всіх членів п р и б у бра, чверть ми.ті до школи. ! ми
мітет.який займається збіркою у п и л а п о с е р е д и н і с е л а г а р ком кождоѓо члена явитись на
ри. ДОВГУЮЧИХ просіѓться вирівнати 4UTU Ціпа $8,000, готівкою Я.оот
Т - в а Б О И Й : П . А и д р у с е ч к о , О . є п и с к о п и г о в о р я т ь я к р а з п р о - д л я Н а р ` о д н о г о Д о м у в СТОІ т и я к о д и н на с ю з а б а в у т а п р н - п л о і ц у п і д с ю б у д о в Ў і т р о свої вкладки і плат#ѓи точнійіис. Прн- шснтнсь до:
тнвіго. О п і с л я попи і сни
Г а в р и л ќ о і К'. Я р е м ќ о . . і просить ласкаво прислати иссти своїх з н а к о м и х з с о б о ю . м а т е р і я л ў , т а з а о щ а д и л а всдіть своїх ^зішкомнх і кревних і DANIEL F. BATTA,
По концерті в и х о д и л и н а щ е н н к и і к'ожний з н и х ній ж е р т в и на п о н и з ш у а д р е с у ` І ЗПрихід
к о
ихл ` з б а . т ю на С и р о т и и е ц ь - т р о х и к а п і т а л у , т о н е з м о ж е в запишіть їх в члени У. Н. Союза. Ћі R. D. 2, Воя 80, Flcmingto N. J .
кож заиисуйтс свої діти до У. II. Со
сцену представники Б р а т с т в і між свій нарід. Н а ш п а р о х міѓсту, який по отриманню 11. С о ю з а . З а д о б р у с к о р і м ч а с і д о к і н ч и т и я к с л і д юза, котрі научаться шанувати —
організацію і нарід, а на буду ПО ПРИЧИНІ е`мері її сина прода-
Товариств і віддавали ч е с т ь М е р е н ь к і в в и й ш о в на г а н о ќ , п а забаву ручнть т ' і сего будинку. ють диоє ЛЮДИЙ добру фарму Ю аќ-
д р у г і м п о в е р с і і з в і д т а м і ні- ; Ж
І С ) Т В
о г о л о с и т ь імена ж с р т в о - будуть вам вдячні. — Іван Чайків-
Батьковії Тарасовії в і д іменѓі Комітет. Т о м у па загальних з б о р а х на- ський, іфсдо; Іван Курчаќ, секр. рів, стсйтова дороіа, ссіьські шюрн.
І д а в ц і в в ўкраѓї жих часопіі школа прн фармі. дім Ю кімнаі. біп
організацій, а рівнож складали парохія
давсі сах в Америці. н ю ї к о о п е р а т и в и р і ш и л и всі синки, шіходок, ванна, телєфон, іш.`іа
ж е р т в и д л я т и х , щ о й д у т ь д о - б а в л я т ь с я і о с з ЦЬОГО, іѓо. Членні'" ДІТРОИТ. МІШ. Топ. Зан.'Січ. їеи.та і зимші. форіісс`, меб.іі, мн.и..
П р о с и т ь с я л а с к а в о о п е р е д - л я , к о т р и й у ч и в б н і в и х о в у в а в - ч л о и н о д н о г о л о с н о в і д н е с т и с ь з 75. повідомляі-` своїх членів, шо МІСЃІ овочевих дерев, пес і. збір. 12 КОРІ.і;.
б у в а т и в о л і д л я н а ш о г о н В р о - н а ш о г о в і д д і л у .``кр. Н а р . С Я ќ ' Р Ў Ќ ц е ї в і д о з в и в у с і х ў к р а ї н б и д і т и у хоссіг с в о й о м у и о н с - г о р я ч о ю п р о с ь б о ю д о В а с о ІНІЙ мітінг відбудеться дня 14. ссрцни. 2 коні, 700 курнії, місячний прп.уі і
да, йдучи слідами Тараса. о 1-ій юдині пополуднії, в іа.іп і ` 5250. Ціна $7„500. юіівкок, $.;,000 Пі",
за поставилися передовсім І . і с ь к н х часописах. волсноиу н а р о д о в і . г р о ш е в у д о п о м о г у гга с ю ц і л ь . Cicolte Ave., ч. 3464. Подасться до
У шу іолоепінсь до фармера: 181-1
С е с т р и ц т в о Неп. З а ч . Пр. Ді- Українці. Н а ш відділ у Ст. НЎІГ Тому звертаємося до Вас щ е М и , я к о д и р е к ц і я к о о п е р а т н - дома, т о Товариство ухвалило, М. LAGODA,
ви М а р і ї з л о ж и л о г а р н и й ні- іс Мо., має зорганізований І До комітету входять: м . р а з , д о р о г і Р о д и м ц і , з а п и т и с ь ви „ Г о с п о д а р с ь к о ї ' Т о р г о в л і в допіхк'чі члени, до коірнх пишеться, 252, Ver.aUle.. Conn.
ван Сопка, шоби зложили свій лові, мають за- Tel. 1 5 2 0 — 1 1 horvich.
н е ц ь на м о г и л у . ! відділ дорослих л ю д е й , щ о С к а л о ц ь к и й , їв з б і р к о ю ж е р т в рідному селу т а Т у р ю " і Я к о К о м і т е т б у д о в и платігти за кошт повідомлення 5 нсн-
М а к с и м і в і Іваїі К о л т у п . т ім. Ироснться всіх членів прнйті
Г р о м . М. Ч а б р а к в и г о л о с и в ч и с л и т ь 100 ч л е н і в , а т а к о ж В ТОЙ с п о с і б п о м о ж і т ь н а м Н а р . Д о м у в Т у р ю , з в с р т а є - сей мігіш`, бо маємо мііого важних
Адреса:
підчас п а в з и м о н о л ь о г . Ф о р т е - молодечий відділ, щ о склади з д в и г н у т и с в я т и н ю к у . т ь т у р н іі м о с ь л а с к а в о д о В а с з в е л и к о ю справ ло полагодження. — Стефан Ді-
' є т ь с я р і в н о ж з і 1 0 0 ч л е н і в 5 о ' N. C l i n t o n(
A v e . , ду.іа, секр. яриною, булііикн н доброму с
пяновий акомиаиіямент сиочи- науки. і горячою просьбою особисто
в а в в у м і л и х р у к а х її. О . В а в е р - j Ч л е н и н а ш о г о в і д д і л у в и с т у п и запитись сею з б і р к о ю між свої- хаіі, 2 барні, 1 курник. 2 ,
. П і д і т ь слідамѓѓ г р о м а д я н НУНСАКЕТ, Р. АИ. Топ. Мир. від. кінь, 2 бе-.іроиі. кури. Нін.
чак. , все ї д а У ' ` Р А Ї і всі ми, з г л я д и о н а ш и м и Ціановий- 36К, повідомляє своїх членів,
Дорогі РОДИМЦІ, сусідних сіл, як СерййкИ, Зіѓ тіпґ відбудеться II нслі.ти,. дв
з н а ю Ї`В. х и б а ' у с при- м и З е м л я к а м и н а т у н а р о д н у срипя, о год. 1-ій. в га.тиТріиііі К.юб
Н а одгго о д н а ч е т р е б а звср- В и д і л ч и т а л ь н і „ П р о с в і т а " і ІИНГОрод К о ц у р і в , С е л и с к а і ні
Українців дехто з
нутн у в а г у . Н а святі не б у л о С т о к а х , п о в і т у Б і б р к а , Засилас ш і , з а к о т р и х т о п о м о ч е ю п о ц і л ь . В і р и м о щ и р о , щ о всі н а ш і
т а к о г о числа громадян, я к о г о гвоіх. В а м свій привіт. б у д о в а н о у т и х с е л а х в е л и ч а в і з е м л я к и п о т а м т і м б о ц і А т л я н - ІСТУПНТН; іірипнмається без вступно-
можна було надіятися. А Того
б у т и п е п о в и н н о . Ч и ж не к р а щ е СІІС'ХІЙІ
Ло ю а н і всі
домів, та
ДОРОГІ
Р о д и м ц і . В і д н о с н м о о ч и т а л ь н я н і б у д и н к и . І і о г ві
д о В а с із. ц и м п и с ь м о м і п р о г о р о д и т ь В а м з а д о б р е п р о с в і т -
тійського океану з р о з у м і ю т ь ! о. Заобезпсчіть себе і свою родину
- Ю. Габрнк. нрслс; К. Ходоров-
в а г у н а ш о ї п р о с ь б и і ие в і д м о в - ький, к а с ; І. Пригода ‚сскр. КАВАЛКИ ДОБРОЇ ЗЕМЛІ.
п і т и на к о н ц е р т і вислухати л и т ь н а м с в о ї х л е п т на б у д о в у Фронт 50'фігів, довжина 275, і.
х а н н я м о з і б р а н н я д о б р о в і л ь не д і л о , а п р о п а м я т н а т а б л и ц я Лонѓ Айленл, близько Ню Порк.
Промов, співів і деклямацій та Народного 7Іому для нашо- И І Т С Б У Р Ґ . ЊУ. ТОВ. ІМ. Р
них д а т к і в па з а к у п н о д о м у п і ; з і б р а н и х ж е р т в в к а з у в а л а б усі на ‚від. 396, повідомляє всіх своїх ч.тс- Ціна $.350. легкі сплати. Власнісіь
Гарантована, добра наюда роли,,
п р е д с т а в л е н н я , пк с и л ѓ ѓ и на читальню Т-ва П р о с в і т а в С т о П р о Н а ш і д о б р і в ч и н к и . Н і д і ю г о с е л а . нів, що мітінг вілбулсіься дня 14
серпня, її галц під ч.` 142 Orr St., о і чати юдівлю курнй або огородови-
п о р ч у чи п о с а л ь о н в х . ' В ч а с і , ках. Тому, щ о м а є м о тепер д о с и м о с ь ло всіх н а ш и х братів, я Будову цего д о м у в ж е дині 7-ій вечером. На сей мітінг кож ну. По б.тнзГні ннтюрмації голоси-
тись між 4 а 6 пополуднії або ініс.і-
коли відбувається концерт и
Іван Д о б р о м і л ь с ь к и й , б р у н а г о д у к у п н т и в і д Ж и д і в кі ж и в у т ь у Т р е н т о н і , М а й ф і л д і , чиѓгаєм'о, т о м у щ е р а з п р о с и м о днй член обовязаннН прибути, бо ти до: 177-УО
важні справи ло полаіоля-
п а м я т ь Шевченка, повинні бути
:ІІ У к р . 1 l a p . С о ю з і В І Д . к о р ч м у , я к а д о б р е в і д п о в і д а є 1 Ію П о р ќ у т а і н ш и х м і с ц е в о Н а с д у ж е , щ о б и я к н а й с к о р ш і Крильськнй, предс; О. її N. А. V О L GAR,
п о з а м и к а н і с а л ь о н н і другі біз- па б у д и н о к п і д ч и т а л ь н ю , д е с т я х А м е р и к и іі К'анади ж е р т в у з р о б и л и В и з б і р к у н а с ю ц і л ь T. Фсдупок, сскр. 2 2 5 W. 34TH S T R E E T , Room 2 0 1 ,
несіг. К о ж д н й с в і д о м и й У к р а і -
В КОЖДІЙ УКРАШСЬЮЙ ХА- КОЛИСЬ н а ш і д і д и т а п р а д і д и з а - в а т и г р о ш е в у л е п т у па з г а д а н у п о м і ж с в о ї м и з н а к о м и М и т а в и
ІІІ'ІІДЖІІОІТ. КОНН. Too. Укр. Сі NEW YORK CITY.
н е ц ь п о в и н е і г б у т и ' т о д і на к о п -
церті. ПЧАСОПИСЬ
ПОВИННА -СВОБОДА"
НАХОДИТИСЬ пина.іисн
груіп-кервавицю.
і пропивали с`ні її б л а г о р о д і ї ў ц і л ь . Ч е й ж е г л и б е с л а л и н а а д р е с у : К о о п е р а т н в а від. 5U. повідомляє' всіх своїх члсніь
ќо в серці лежат`ь нам ІПевче Г о с п о д а р с ь к а Т о р г о в л я в Т у членкннь, шо мігіш відбудеться в с
боту, 13. серпня, о гол. 7.30 вечером,
А. Я р н ч е в с ь к и й . к о в і с л о в а : „ В своїй х а т і сооя рю. З г о р и д я к у є м о і б а ж а є м о яг в гали церковній, 34 Beach St. Про-
Т е п е р с а м е , к о л и б ми с е й б у -
н а н л у ч ш и х у с п і х і в т а з д о р о в ѓ ѓ - аігься всіх членів прийти точно на
дниок купили, т о в ньому мог-
ЇЛА І с и л а

ЗА ВИДІЛ ЧИТАЛЬНІ:
час, шоб можна як найскорше мітінг
м о В а с і в с і х д о р о г и х н а м б р а - ‚перепровадити. Приймаємо до товари- L E H I G H VALLEY
С П І Т Ь СПОКІЙНО. либ учити дітей і молодіж, б о
іншої ради немає під ляцькпм Іван М н х а л о в с ь к и й , Теодор ства і У. Н. Союза бс зоплатн всіуп-
його тому вписуйте свої діти, родину
У п р а в а Кооперативи і К о м і - зшшомих до У. II. Союза. — Мих.
і БЖЕИГМІОП
Л и ш е н ь з д о р о в і с п л я т ь с п о - т р е б у г о т ь п о м о ч и у в и к и н с н - н а п у в а н и м . Ш к ' о л а н а ш а є ' у ярѓ С к а л о ц ь к и й , А н д р і й Х о м і ш . к н й ,
Гальксвич, сскр.
кійно. Коли ви нервові, р о з - пю отруї, ќотри спричннює мі. Н а ш и х д і т е й В И Х О В У Ю Т Ь и а
Василь Навогольннк, О л е к с а тст б у д о в и Н а р о д н о г о Д о м у :
д р а ж н е н і , в } г с н а ж с н і , не м о ж е - в а м н е д о м а г а н н я . П и й т е б о г а - польській мові у Польському І ` у з а р , В а с и л ь Н а в о г о л ь н н к , Петро Березяк, голова; ФІЛАДІІЛФІЯ. ПА. Топ. Дміпра Ві-
т о в о д і ї і п о п р о б у й т е G O L D .ML-
те сиатн, чуєтесь неспокійним дусі, т а к щ о діти, щ о т е п е р хо- ( А н д р у х а ) , В о л о д и м и р Бачніѓ- Іван К ў р и л я ќ , п и с а р ; ю в с ь к о ю , нід. 375, повідомляє своїх)
I. HAARLEM OIL с ь к и й , Іван С к а л о ц ь к и й , Гринь- чл-Аіп. Що мігіш відбудеться дня 1.1.
коли встаєте рано, ІІЯТІ. д о п о л ь с ь к о ї ш к о л и и і ч о - Пилип Лсхів, скарбник. серпня, о год. 7.30 всчср. п .січовім

(ОРИГІНАЛ-
S U N D A Y ,
домі. Проситься всіх членів ирігбу
і о р і д н о г о Не п а в ч а г ь с я . Н а в і т ь к о Б о й к о , Я р е м ќ о Д а н и л о , К у з ь Дорогі Родимці!

1
ви на д о р о з і у п а д - па сей мітінг. бо б.у.іуіь важні снр.н Aug. aist
CAPSULES
ку: се часто озна- м о л и т в и у рідній мові писаній С а в к о , В а с и л ь З а з у л я к . В и с ш е наведеѓѓў в і д о з в у з р і д - годжсшш. Члени отрнмаі SpcrUl TR.IN
і п р а в д и в і ) , сві- r r o r o с е л а Т у р я п е р е д а є м о ТАК, грамоти, котр їприслав У. Н. Союз. ШЯАГІТЬИ
чує органічне о - Ливіть за іменем Gold Med.l
с л а б л е н н я . Н и р к и і на сино-золоченій пачці. Не- ц і с т і м у л я н т . Е
ш т а т и не п о т р а ф л я т ь . С л о в о м
ЧАС польської ОРІЄНТАЦІЇ Я К м и її о т р и м а л и .
Іван Найда, нрслс.; Текля ITapain L.V. ILUD-,-. IR .1

міхур м о ж л и в о по-
беріть імітацій. У перворяд-
них аптиках. 35,75 ц. і $1.50.
В 1

п е ч а т а г ш х п а ч к а х . в
н о л ь щ а т ь наших дітей,
у ю т ь ї х на с в о є р і д н и х ПЕРЕЖИВСЯ. На з а к л и к р і д н о г о с е л а г р о -
Кас; Михаїл Бойко, сскр.

КЛИФТОН, Н. ДЖ. Тов. Українська


I I . V ^ . M . S . , ! L.V I ,

A. M 111,- .'.
К о л и б ми мали свій дім, Литовський офіціоз „ Л е т у мадяпе, щ о живуть в Палмер- іч, віл. 182. повідомляє, що мітінг K M R R AVR- I R C I
відбудссь о 2-ій годині ПОПОЛУДНІЇ І I„M. I V. М'. І . .
м о г л и б у ч и т и с в о ї х д і т е й у рід- в а " ,
НАРІНОВІИШІ УКРАЇНСЬКІ РЕКОРДИ КОЛЮМБІЯ Д. Медов, тенор з акомп. орхестри.
20096F (Казбек.-
о з н а й о м и в ш и с в о ї х ч и т а тогг, П а . , с к л и к а л и з б о р и . Н а ІКЛІ іќ,, діѓя 14. серпня в Гали парохі-
ній м о в і і у д е р ж у в а л и б у ч и т е чів п р о г о л о с „ Е ї г о к г т " п р о л а т - т и х з б о р а х в и б р а н о п о с т і й н и й ялмгій, 47 Hope Ave.. Passatc, N. J . Hal
порядку є важні справи до вирішення.
.Tei'.M.NI---.. -.-I
T
4.80 P . M .
QIY. S.I:, Ї ` М .
LE,NN.6U,F.M
КІЉЛП.^
II.
ВОЛОД. ДІЛОВ з акомп. архестр. військо-радянський д о г о в і р , к о м і т е т , к о т р о Ѓ ї м а є з а и я т и с я Проситься усіх членів ВЗЯТИ участь на Білети в Ехсііап-е РІзсо або Journa
ЖЃЃ (Гетьмаям. (Прашай мой син.
пише: з б і р к о ю ф о н д і в н а б у д о в у Н а - снх абот-ах.як найчнслсшіійшс. Члени, Stiuiire. Телефон Інформаційною ЇЛО
' Українська Орхестра П. Гуменюка. ЖУРБА ПРО БУДУЧНІСТЬ котрі ше нс зложили СВОЄЇ хсргвн па pa Mont-omery 7ГХЮ.
(Серенада Шевченко. в и с н о в к а х п о л ь с ь к о г о о - р о д н о г о Д о м у в р і д н і м с е л і Т у сн-ктіпсць, шобп се зробљтн на снх
Барітон Евген Жуковський.
ПАВЛО ЃЎМЕНЮЌ, сольо. Сопрано Р. Красновська. дає нам спокою. Вона нас давнті зборах і зложили по 1 лсСь лб і бі,1ь-
каже шукати нам чогось такого, ді фііііо`зу н а й ц і к а в і ш е є не к р и т и - р ю , повіту радехівського.
іцс. — М. Пшіюк, предс; Гр. Яськів,
7098F (Л`оп". ваяьа. 1 27093F (Забава в стодолі, Часть І. малибнсьмо КУСНИК .хліба, без згляду к а д о г о в о р у , а о т в с р т е н е в д о Д о к о м і т е т у з і с т а л н в и б р а н і сскр.
ЯЯАРІНА"
(

7 0 M F IETT, ЗАПЕКЛЕ че ѓжона і (Забава в сюдолі, Часть 2: иа сс, чн в фабриках або майнах
((Танець
Щ о найшов, то твоє.J Маруся Патрікова, сопрано, праця або і цілковите безробіття. в о л е і ш я т о г о , щ о Л а т в і я нава- Іван П р о к о п и ш и н , г о л о в а ; Да-
присюди. А це можна ОСЯГНУ ги, коли купимо ж н л а с я с к л а с т и й о г о , н е ПИТІ
7085F гУкраїнсько-Русс. Ту;-Степ. з акомпан. орхестрн. Дсмчик, иисар; Ниюгга РОЧЕСТЕІЛ Н. й. Тов. Тараса Шев-
(Ой-, піду я Шіхер Віхер. 27094F (ОП, Джиґуне. собі землю в ПЕРИНИ УКРАЇНСЬКІЙ' ченка. від. 289. повідомляє членів, що
( Жидівочка. - (Коломийка. КОЛЬОНП, на передмістн, фабрично- ю ч н с я В а р ш а в и , я к а так б а ж а є Б е р е з я к , к а с і є р . МісяЧш збори відбудуться в суботўні
tfOMF (На весіллю, при вечері міста МІЛВІЛ, Н. ДЖ. Колќонія ся, Г Р І Ѓ Т И ' р о л ю г е г е м о н а Р І а д б а л - Т е п е р п е р е в е л и м и м і ж с о б о ` 13-го серпня, о 7-мШ юдині печер,,м,
Лаврентій AL Тимошук сольо на не звичайна оселя, яких е в Амс- 1
(Ой, Козаче Білоусий. у Говарііськім Домі. 285 НагоІІ ул
'7086 (Ой, не шуми, луже. риці тисячі, в котрих власіитслі, крім тггкн. К о л и м о ж н а г о в о р и т и К І з б і р к у н а в и с ш е н а в е д е н у ІІросігтьоі членів прибути на ознпчс-
,

Чорні очи як терєя. 20100F (По-.ька ..Кукушка . хатини нічого більше не мають, але п р о б о р о т ь б у С Р С Р і І І О Л Г . Щ І ц і л ь . З а г а л ь н и й в и к а з ж е р т в о - нип час, бо є богато справ до полаі-о- Можна набути в Книгарні „(лободіЃ
.'7С01 ( В І В Ч А Р на сопілці (Вальс „Сняшая Красавииа" від 16 літ правильно зорганізоване, сс джсіпія. Буде збнраіпіе жертв на Сн-
(До Почаева на відпуст. Я. Московський, цнМбали сольо, 'а`, в котрім живе около 150 ўкраїн- з а в п л и в , т о л а т в і й с ь к а е к о н о д а в ц і в б у д е о г о л о ш е н и й п і з н і й - рспіїПець У. Н. Союза. - Н. Головка.!
ських родин, де кождий ґазда, крім м і ч н а й п о л і т и ч н а у г о д а з С Р С Р ш е в ч а с о п и с а х . предс; II. Ланнлишиіі, к а с ; 1L. Ко- „5 V О В О D A "
Евген Жуковемоій, барітон, з акомпан. рояли. .
з акомпан. орхестрн. гарного дому і других будинків, має ріпко, сскр..
20101F (Попўри із Русских пісень, також кілька акрів плодовитої землі, с в і д ч и т ь п р о т е , щ о ц ь о г о р а - В порозумінню з нашими од-
27082F (Волокнѓа. 83 G r a a J S t . Jaraay Ођѓ, I t J .
( Часть І. - котрої, плекніочн ярйну або годуючи `зу П о л я к и п р о г р а л и . Ц е й п р о -
(Лист з Краю. (Попурн із Русских пісеіш, ггосельчанами, котрі з а м е ш к у - ФІЛАДЕЛФІЯ, Н А Тов. Мир. гіід.
324. повідомляє, що звичайний мітінг
27083F (Зрадниця. ( Часть 2, в ве- г р а ' ш П о л я к і в н е є ч и м с ь ' н е с п о - ю т ь в И о р т г с м г г т о н , П а . , С і ґ -в.лбудссь о 3-ІЙ гол. попол. в неділя,
(Що грубе, то добре. Анна Шат..єн (Петренко), сопрано, янкому місті треба нераз їхати до пра- діванити. Ц е — л ь о г і ч н и й в и - ф р і д , П а . , ггаш к о м і т е т в П а л -
27089 (Полька Парубоцька Й ' ю " ' к С т М ` " м' л " у " Р - . г Р - М - - м нп ПЕТРО ЯРЕМА
з акомпан. орхестри. ну, а в майнах тільки іти ніш-
(Вальи Бандура
20102F (Свігиіь вісяць, з варіяиіями кольонії зайдемо до неї за 2С с и о в о к , шГо г р у н т у є т ь с я н а о б - м е р т о н . П а , , з а й м е т ь с я д а л ь ш о - -І-ПІ І ЬРАВП ул. Ловгуючі члени, коли
27090 (Молотник до 45 мінут. — пнрівітюѓь своїх залеѓлостий` бу-
(Поліѓнќа. єктивггігї оцінці по'літичного ю з б Ѓ р ќ о ю і о т с е ю д о р о г о ю , ь сусіісндсМанІ. - Ицкола Снмбі`р,
(Змарнів я А в місті Мілвіл, є вже кілька укра-
Русскій Орхестр Колюмбія. предс; Іван Слободян, сскр.
27092F (OA, не спиться, не і Інськнх бнзнесів, а можнабн їх ше в с т а н о в и ш а . - Н и з к а п р и ч и н не п р о с и т ь Т о в а р и ш і в , к о т р і з а м с -
. (Родіімнй Краю. 20103F (Ноч лкюви. Вальс. двоєтільюг мати, і яка тоді гарна гар-, д о з в о л я є Л а т в і ї с т а т и в л а в и ш к у ю т ь в и н ш и х м і с ц е в о с т я х ,
П.7095Р (Журавель. (Отдайте мні минути, В а л ь с монійна співпраця`, українські фармері ФІТШФМТЙ^ Тов. „Єдність',
і українські бнзнесмеии — правдиве' в о р о г і в С Р С Р . Д р у ж б а з П о л Ь - щ о б и з і с в о є ї с т о р о н и причи-- Д. ГЬЗ, ПОВІДОМЛЯЄ ВСІХ СВОЇХ -І ІЄНИ;
1
(Школярі. Межи народна Орхестра.
27099 (Мвйкові тіюблі 59039Н (Вссешіая любов. Вальс українське місточко. щ е ю Нікому н і ч о г о не м о ж е д а ` н и л и с ь я к н а й щ и р і й ш е до. т о ї о місячні збори відбудуться в нсді-
Діктом-аактом По інформації, у всіх висше наведе- Ь, дім 14-го серсѓия. о ѓод. Л-іЯ по-
(Прекрасная Весна, В а л ь с т и к р і м н е б е з п е к и б у т и в т я г н е - з б і р к и . полуднн в Ќлюбі Тов. Укр. А м е р . Т о -
. J BROOKLYN. NEW
них справах, голоснтнсь на адресу
UKRAINIAN AMERICAN RECORD CO., властителя земель в українській ко- іии.ч в а в а н т у р н і к о м б і н а ц і ї . Т и м ) Д ' а т к и п р о с и м о с л а т и н а ру- рожаи, 847 Н. Френклін ул. До полаго- YORK I ОКОЛИЦЯХ.
льонії: 140— джснтгя є дуже важні справи. Кон-
В Г — а м : AVENUE. C O R N E R 5th S T R E E T , NEW YORK CITY т о , г г е р с ж и в ш и ч а с „ п о л ь с ь к о ѓ " ) ‚трольна комісія здасть` сщкшозданнє 1 2 9 E . 7th S T R E E T ,
ВАСИЛЬ МАТОЛИЧ,
Ф І Л І Я : 2 W E S T 32ND S T R E E T , коло 5th A R E N U E , NEW YORK, N. Y. орієнтації, Л а т в і я явно почала D a m i a n Deraczyk, тому-осювяЛом є к о ж д о ю члена бутііі N E W Y O R K CITY
O T B O P E H O ЦІЛИЙ' ЕНЬ І ВЕЧЕРАМИ. Е. 7 th ВС GREEN STREET, на зборах. Проситься також привести
PHILADELPHIA. P A о р і є н т у в а т и с я н а С х і д " . 584 HAZАГd S t , P a h n e r t o n , P a . I нових Членів; будемо прнниматн'без e h p b o o a : Orchard 2 5 6 8
оплати вступного. — Г. Фрайт, секр