You are on page 1of 4
lb J U SVOBOD A УКРАЇНСЬКИ Й ДНЕВЦИ К UKRAINIA N DAIL Y УРЯДОВИ Й
lb J
U
SVOBOD A
УКРАЇНСЬКИ Й
ДНЕВЦИ К
UKRAINIA N
DAIL Y
УРЯДОВИ Й
ОРГА Н
ЗАНОМОІОШ И
ОРГАНІЗАЦІ Ї
УКРАЇНСЬКИЙ '
НАРОДНИ Й
OFFICIAL
ORGAN
OF
THE
UKRAINIAN
NATIONAL
ASSOCIATION, U c
союз в 'злучених ДЕРЖАВА
Х
АМЕРИКИ .
4 .
185 .
Джерз и
Ситі,
H .
Дж. ,
четвер ,
11 .
серпня,
1927 .
WQL .
No . 186 .
Jerse y
City,
N.
J
Thursday,
Augus t
11 ,
1927 .
THRE E
CEJCT
B
поляки
кольоні-
ЖИДІВСЬКИ Й
МУЗЕ Й
Н
А
БУДУТ Ь
СТОЛІТТ Я
РОКОВИ Н
ЛЬВ
А
ОСТАННЯ ДОШКА РАТЎНЌУ ДЛЯ
GAKKAІ ВАНЦЕТТІ
ЗАГРАЬЩіШИ^
УКРАЇН І
ОДЕРЖУ Є
ДЕР
-
ЗУВАТ И
ПОЛІСС Я
МІ Ж
ЖИ
-
НИКОЛАЄВИЧ А
ТОЛСТОГО .
ЖАВН У
ЗАПОМОГ У
ДІВСЬКИ Х
КОЛЬОНІСТІВ .
Д
н
я
10.
вересня
1У28
рок у
ВАРШАВА ,
5.
серпня.
МОСКВА ,
5.
серпня.
Укра -
мине
ст
о
літ,
як
вродивс я
оде н
НЄ САЌКА І ВАНЦЕТТІ
Польськ е
правнтельств а спод і
їнськс
радянськ е
міністерств о
з
найбільши х
письменникі в
ро `
ГОВЕРНО Р
СКЛИКУ Є
РАД У
В
СПРАВ І
ЗДЕРЖАНН Я
ЕКЗЕ -
ється ,
щ
о
йом у
поведетьс я
при
просвіт и
призначил о
провізо -
сійсьКого
на}роду,
19-го
століт-
МАТ И
НОНДЖЕССЕР А
ШЛ
Е
КАБЛЕВИ Й
АЛЕЛ Ь
$
КУНІЇ.
ОБОРОН А
БЕРЕТЬС Я
ВСІ Х
СПОСОБІВ ,
ЩОБ И
дбат и
земл ю
дл
я
жидівськи х
ричну
запомог у
жидівськом у
тя,
Лев
Толстой .
Д
О
ФУЛЛЕРА .
РАТУВАТ И
ЖИТТ Я
ЗАСУДЖЕНИХ .
СЛАБ А
НАДІ Я
Н
А
кольоністів .
Так а
земл я
най -
му`зееви
Менде.іе
Мохе р
Ссфо -
ПАРИЖ ,
9. серпня.
Мада м
Нонджессср ,
мат и
загинув -
Щ
о
б
належнѓ о
відсвяткува -
РАТЎНОЌ .
детьсн ,
п
о
висушенн ю
багон,
рі.м
в
Одесі ,
на Україні .
С
ю
про -
шог о
французьког о
летуна ,
ш
о
пробува в
перелетіти
з
Париж а
ти
се й
ювилей ,
підготовляют ь
БОСТОН ,
9.
серпня.
Ча с
летит ь
і-зближаєтьс я
північ
з
візоричи у
запомог у
признан е
д
о
чог о
сам е
забираєтьс я
пра-
д
о
Н
ю
Иорку ,
вислал а
слідуюч у
телеграм у
д
о
говернор а
Фул -
видання
другог о
том у
біогр а
10.
иа
II .
серпня,
а
міпуі и
п
о
півночі
під е
н
а
електрични й
асово ,
поки
івительство
маршалќ а
Пілсуд-
лера :
ї
(опис у
життя )
сег о
сла в
сѓолені,
перши й
Мадейрос ,
а
з
а
ним
Сакко ,
а
п
о
нім
Ванцетті .
сему
музеєв и
не внзпачить -
правильно ї
пог о
письменника
з
пі д
пера
„Вірю ,
щ
о
в
часі
очікуванн я
на
поворо т
моє ї
дорого ї
днти-
Сакко
не
їсть
вж
е
24 дні
і
з
стоїчни м
спокоє м
дожида є
екзе -
ся
р а .(річно ї
запомоги .
Ті
багна ,
як
і
польське
Гусєва,
пі д
наголовко м
ти
нренесе
с
е
мені
маленьк у
полеќшў ,
КОЛИ
МОЯ
інтервенці я
куції.
Ваішетт і
рівио ж
н
е
бер е
поживи ,
ч'итає
фільософічн і
ннгельств о
дума є
обсушити ,
Згаданий музе й вислав експс-,„Толсто й і
повноті
свог о
твор -
врату е
житт я
дво х
нещасливців .
Очіку ю
нетерпелив о
Вашо ї
книжки
і
ш
е
вірит ь
в
раѓўнок .
Мадейро с
каж е
подават и
соб і
находятьс я
саЯ е
„н
а
крс-сах",
дицпо ,
щ
о
має
запитис ь
ношу -
чог о
генія".
Рівночасн о
правії
відповідіѓ".
'
.
найліпші
страви ,
добр е
спить ,
чита є
роман и
і
та
к
я
к
би
пого -
на
Поліссю
і обіймають про-
куваннн.ми
з
а
ЖИДІВСЬКИМИ
ста-
тсльственн е
видавництв о
п'ри-
ЛЬОКАРНО ,
Щвайцарія .
Американці ,
щ
о
берут ь
участ ь
лився
з
судьбою .
Всі
тр
и
не
хочут ь
допустит и
д
о
себ е
свяше -
стір
18.000
квадратови х
кі.іьо-
рннностям н
і
ма є
збират и
пред-
ступа є
д
о
видання
усіх
творі в
у
світові й
учительські й
конференції -
вислал и
слідуюч у
каб -
инка
чн
пастор а
і
відмовляютьс я
ві д релігійних
потіх,
яких
метрів.
Шоб и
їх
обсушити ,
ста'-
метн
па
Україні,
які
під
с
ю
по -
письменника
уділяють
звичайн о
засуджени м
тюремн і
духовниќй .
раетьс н
польськ е
нравитсть -
одитьс я
п
о
ріжних
музе -
дакціє ю
в
В. Черткова .
92
томах ,
під
ре-
лев у
телеграм у
д
о
президент а
Кулиджд :
„Зауважалисьм о
з
заінтересовання м
глибок е
співчуття ,
А
оборон а
робит ь
тимчасо м
вс і
можлив і
зусилля ,
шоб и
лгво
затягнут и
ножичку
загра -
ях.
Тако ж
ма є
він
набути
ману-
щ
о
існує
в
ума х
люде
й
миоги х
націй
відносно
Саќк а
І
Ван -
За
границе ю
приготовляют ь
вирятувати їх життя .
Судд я
Теє р
вж
е
осьми й
раз
відмови в
вне-
ницею.
Після
плинів
иравитель -
скрипт и
жидівськог о
нисатели
цетті.
Апелюєм о
д
о
Ва
с
за
інтервенціє ю
в
Імя
світовог о
поро -
знов а
и
а
се
н
ювиле й
видання
сению
оборон и
на
нов у
розсправ у
і
на
знесени є
вироку .
Голов -
переведения
обсушени й
за-
Мендел є
Мохе р
Ссфорім ,
щ
о
зуміння".
творі в
Л
.
То.істог о
у
нові м
ви-
ниіі оборонец ь
він
апеляція ,
о
Арту р
Гн.тл віднісся
тепе р
д
о
говернор а
з
прось -
бер е
10
літ
часу.
З
обсушено ї
ОДЯТЬСЯ
в
иосіданн ю
дочк и
давннцтв і
у
Англії,
Франці ї
і
ПАРИЖ ,
9 . серпня.
Ден а
Коміте т
Парижі ,
пі
д
бою,
шоб и
здержа в
екзекуці ю
доти ,
док и
н
е
буд е
вирі -
.іі
п'ризначить`с я
якус ь
ча -
цисателя .
Німеччині.
У
Париж і
письмен-
проводо м
Генрик а
і
Мичела
Американців , в
Фишер а
висла в
слідуюч у
шена
внесена
д
о
стейтовог о
суду .
Говерно р
відпо -
стину
для
жидівськи х
кольоні -
Як
бачимо ,
т
о
Жид и
пе
ма-
:
Роме н
Роллан д
випуск`ає
телеграм у
д
о
говернор а
Фуллер а
і президент а
Кулиджа :
вів,
щ
т
у
справ у
вирішит ь
н
а
спільні м
засіданн ю
з
Екзеку -
стів.
гь
причини
нарікати ,
щ
о
у-
друг е
видання
своє ї
книжки
„МИ
Американц і
зібрані
у великім
числі
у
Париж і
шлем
о
тивною
Радою .
В
серед у
в
полудн є
запад е
piineimt.
Були
вж
е
країнське радянськ е правитель - про Толетого . остаточни й апел
країнське
радянськ е
правитель -
про
Толетого .
остаточни й
апел ь
пр о
справедливіст ь
дл
я
Саќк а
і
Ванцетті" .
одначе
випадки ,
коли
говерно р
здержа в
екзекуці ю
і
не
питав -
твб
не
опікуєтьс я
їх
культу-
„КАЙЗЕР "
ВІЛЬГЕЛЬ М
ПО
-
„Ясній
Поляні "
(місці!
за -
ся
Ради.
Том у
мал а
надія,
ш
о
так е
зізволенн є
буд е
можн а
до -
ю
ю
і
літературою .
ІРЛЯНДСЬКі РЕСПУБЛИКАНЕ ЗАДУМУЮТЬ ЗЛОЖИТИ
мешканн я
Толстого )
відновля -
бути.
Оборон а
віднеслас я
щера з
д
о
президент а
Кулидж а
і
д
о
ДОРОЖУ Є
П
О
ГОЛЯНДІЇ .
ють
музейні
кімнат и
у
так`ім^
генерального
прокуратор а
т
а
поробил а
инші
законн і
кроки ,
ЛОНДОН ,
8. серпня.
Був -
ЗАВЗЯТ А
БІЙК А
В
ПРУСЬ -
виді,
як
вони
виглядал и
у`
1910,
mm mm.
шоби
в останній
міиуті
спинити
ек`зекуцію,
д
о
яко ї
в
вязниці
німецькому
,,канзсроип "
КОМ У
СОИМІ .
році,
Себто
у
пос.тіднім
році
пороблено
вже
всі
приготований .
шо.му
Вільгельмов и
йог о
і
руху
З
правительств а
"
наприкрилос ь
житт я
Толстого ,
що .
як
відомо ,
В слідне
самім
Бостон і
велик е
забуреинє .
Арештован о
1 ііі
останньом у
засідашш ю
ПРАВИТЕЛЬСТВЕНН А
ПАРТІЯ
ГОТОВ А
ОСТАТ И
В
сидіти
у
розкішні м
зам -
мешка в
та
м
з
ціло ю
своє ю
рід-
МЕНШОСТИ .
кількадесят!,
симпатині в
засуджених ,
щ
о
пікетувал и
стейтов у
пруськог о
сойм у
дійш.тб
д
о
ку
в
Дер и
для
розривќ и
т
а
нсю.
ДАБЛІН ,
9 . серпня.
Приклонники
республиканськог о
вялпщю ,
в
якій
сидят ь
Сакк о
і
Ванцетті .
бурливо ї
демонстрації ,
а
відта к
більшог о
рубат и
т
а
різа -
Д
о
толстоївськог о
му`зею
в
д
о
бійки
між
націоналістичнн-
провідник а
Д
е
Валєр и
сегодня
сво ї
тайні
збори .
Пред -
ти
дерево .
а
дозволо м
го.тянд-
Москв і
набут о
портре т
пись-
ін
т
а
комуністичними
посла -
мето м
нара д
сих
зборі в
відбули
було ,
о
чи
4 5 респубдиканськи х
пардяменту ,
послів ,
ЯК ВИГЛЯДАВ
ПРОТЕСТУЮЧИЙ HHJ
ИОРК.
ськог о
вибрав -
меннпка.
робот и
артист а
Па -
МН.
Причино ю
д
о
цьог о
стал а
вибрани х
том у
дв
а
місяці
д
ірландськог о
мают ь
15,000
ЗІБРАЛОС Я
Н А ПРОТЕСТАЩИНІ М
ВІЧ У
В
ЮНІО Н
ся
бувши й
кайзер
Вільге.іьм
стернака,
а
тако ж
скульпторів .
нтерпелиція
соціялістнчних
по-
ЗЛОЖИТИ
присяг у
вірностп
королев и
і
занят и
сво ї
місця
у
соймі ,
СКВЕР ,
А
КІЛЬКАСО Т
ТИСЯ Ч
СТРАЙКУВАЛО .
у
авті
в
прогульков у
подоро ж
слів
в
справі
крівави х
розрухі в
Дей л
Ерін,
чи
погодитис ь
з
тим ,
що б
їх
парті я
політичн о
пе-
ІНТЕРВЕНЦІ Я
ПОЛІЦІЇ .
Голяндії.
‚.К'айзер"
не
чу -
з
людсько ю
ЗВІРИНЦЯ .
місті
Аренсдорфі. '
Соціяліс -
рестал а
існувати. Се
послідќе
статис я
малоби ,
як
наслідок
про -
видк о
дуж е
земліг я Ви тіавІ і в
певним
на
го-
НЮ
ИОРК ,
9,
серпня. —
13.000 протестуючи х ріжних
по-
І
тичниіі
посо л
Крігер ,
обосно -
Арештувал и
у
Львов і
гарно -
єкт у
закона ,
я'кий
внесл о
правнтельство ,
щ
о
кандидат и
на
по -
дськііі
пере `
літнчних
напрямкі в
зібралос я
в
Юніон
Сквер ,
вислухал о
ріж -
вуюч и
інтерпеляцію,
заявив ,
що!
сторожа ,
Васи -
слііі
зобовязуютьс я
зложит и
присяг у
вірностн
королеви ,
н
а
го
камеии
1
них
промовців ,
щ
о
нятнувал и
засу д
смерт и
на
Саќк а
і
Ванцетт і
моральним и
вннонника.чн
ти
х
ля
Ґахї
якиії,
удержуюч и
зно -
случай
вибору .
і одноголосн о
ухвалили
резолюції ,
які
вислан о
д
о
през .
Кулн-
:воєЮ малолітньо ю па- Богат о республиканці в уважа є менши м
:воєЮ
малолітньо ю
па-
Богат о
республиканці в
уважа є
менши м
лихо м
зложенн я
лоид
джоРдж
розрухі в
є
провідник и
шталь -
джа,
говернор а
Фуллер а
і
други х
в
справі
здержанн я
екзекуції.
ПРИЇД Е
В
сербнце ю
а
згодо ю
своє ї
присяги ,
як
погодженн я
з
тим ,
щоб и
ї
х
парті я
політичн о
пе-
гельму`.
Ц
і
слова ,
викликал и
Мітінг
пройшо в
в
споко ю
і
поліці я
н
е
мал а
потреб и
інтерве-
1928.
Р.
д
о
А 'МЕРИКИ .
:и!).
знущавс я
на д
не ю
і
ио-
рестал а
існувати.
страшн е
озлобленн я
сере д
по -
иювати.
Тільки
прийшл о
д
о
терт ь
тоді ,
кол и
протестуюч і
хо -
1
ЛОНДОН, 8. серпня. Був -
грожував ,
щ
о
вб є
її.
У
селі
Наколи б
ус і
республіканськ і
посли
зложил и
присяг у
і
равиці ,
з
чог о
опісля
ви -
тіли
піти
походо м
п
о
місті.
Кінна
поліція
утворил а
оонач е
иіі преміє р
Англії Давид .'Іойд
Баковиця х
парубо к
Васил ь
Ко-
війшл и
д
о
сойму ,
становищ е
премієр а
Косгрейв а
було б
дуж е
вязалас я
бійк а
мі ж
одно ю
і
дру-
сильний
кордо н
і
не
допустил а
д
о
походу , який
після
програм и
иик
коха в
бе з
иамят и
дівчину,
загрожене ,
б
о
він
мавб и
меншіст ь
у
соймі
і мусівбн
уступити ,
ДжорДЖ
обіцяв,
щ
о
відвідає.
г
о
ю
стороною .
Дво х
послів
бу-
вічевого
комітет у
й
та
к
н
е
ма в
відбутися .
сідног о
села
Мельипківну,
йог о
парті ю
у
соймі,
Дей л
Ерін
попира е
лиш е
6
незалежни х
Злучені
Держав и
у
1928
році
і
ю
тяжк о
ранених.
Предсідник
Віча
бул и
по
ріжних
місцевостях ,
а
тревал и
від
10 год.
ра -
іро
це
не
хотіл а
знати .
То -
ПОСЛІВ а
тако ж
час
від
час у
фармерськ а
партія .
`'
де
иредсідате.іе.м
на
інтерна-
ойму
не
бу в
у
силі
довест и
д
о
но
до
ночі. Соціялісти
подають ,
ш
о
392,000 робітникі в
вийшл о
му
пішо в
д
о
славно ї
ворожк и
опальних
збора х
Вслшів .
-сиокоєнпя
т
а
мусів
перерват и
.
на
страйк, а комуністи
кажуть ,
що
500,000.
Ко.іесникової
з
а
„любистком "
іасідання
сойму`.
П
о
перерві
вибраної .
Дівчин а
любнс -
ЖЕРТВ И
ЦИВІЛЬНО Ї
АВІЯТИ -
промовля в
дальші '
посо л
К'рі-
ЗЛОВЖИВАННЯ
В УРЯДІ
ЗДОРОВЛЯ.
ток
внпила,
але
бул а
надалі
хо-
ПОДІЛ ГАДОК В СПРАВІ ОПОРОЖНЕННЯ НАДРЕНІЇ
У ФРАНКЎСЬКІМ КАБІНЕТІ.
годиться Н А
К
И
МЕНШАЮТЬ .
гер,
а
п
о
нім
прийшо в
д
о
сло-
БРІЯН Д
Огі^РОЖЃіЕНН Я
в молочній ТОРГОВЛ І
РОЗВЕЛОС Я
ХАБАРНИЦТВ О
лодна .
Тоді
Мельник
з
двом а
націоналістичнніі
посол ,
я.-
ПАРИЖ ,
Сере д
француськог о
кабінет у
мі-
ВАШИНГТОН ,
8.
серпня.
НА
ВЕЛИК У
СКАЛЮ .
побратимам и
д
о
помочі
звяза в
ністрів
п
о
9 . серпня.
тре х
годинні й
нараді
наступи в
поділ
гадо к
щод о
і ЩО
закину в ЛІВИЦІ,
сам а
во -
Департамен т
торговл і
проголи -
НЮ
ИОРК ,
9.
серпня.
Бувши й
судд я
Найвисшог о
Суд у
ворожк у
мотузам и
і
силоміц ь
на
звичайн о
послугуєтьс н
фі -
того ,
чи
Надренія
ма є
бутн
оиорожнен а
з
фраішусі.ког о
вій-
и
е
статистик у
нещасливи х
ви'-
Чарлз
Келбі
нредложи в
мейоров и
Вокеров и
зві т
з
доходжен ь
влив
їй
у`
горд о
велику
порці ю
иіим
насиллям ,
ш
о
знов у
вн-
ска
і
чи
періо д
окупаці ї
ма є
бути
скорочений .
.
надќів
в воздуишій
цивільній
в в
справі
налужит ь
молочні й
торговлі .
Ходил о
тут
о
вислі-
ріжних
її
любистків .
Ус ю
ц
ю
акал о
великий
гамі р
на
лав -
Після
звіт у
француськог о
генерал а
Пльома ,
німецькі
на-
лавбі .
На
5.000.000 мил ь
відбу-
джеине хабарництва ,
ш
о
мал о
ивист и
сере д
урядовці в
іиспек -
народн ю
Jiecy
буд е
критично
ках
лівиці.
Шойн о
коли
на
три -
ціокалістичиі
і війскові
провідники
роблят ь усе,
щ
о
в
їх
силах,
ої
дорог и
згину в
однії
подо -
ційиого
відділу
департамент у
здоровля .
Стейтмеи т
стверджує ,
аналізуват и
суд.
явився
міністер
справедлп -
щоб и
зорганізуват и
напів-війскові
сили
у
здемілітаризовані й
рглкний
і
оде н
механік'
на
про -
шо
закид и
прот и
департамент у
бул и
оправдані .
Людніст ь
о
-
вости,
настал о
успокоєння .
П
о
полосі,
як
і
занимают ь
регулярни х
війск,
я
к
охорон а
гязі
року.
Статистик а
обннма є
держувал а
погане ,
нездоров е
молоко ,
а
підплачсні
урядники
нім
забра в
щ
е
голо с
міністер
БАНДИТИЗ М
У
„МАЛО -
фронту ,
д
е
лиш е
окупаційн у
армію .
100
аероплниови х
компаній .
ие
толерували .
Стейтмеи т
виказує ,
щ
о
судд я
Келбі
провіри в
внутрішні х
справ ,
котри й
жда в
ПОЛЬЩГ .
Се
є
технічним
постано в
ВерсайськОг о
Мир а
Ц
е
великий
поступ,
коли
зва -
148
випадкі в
хабарництва , які
повинні
бут и
відступлені
сулов и
від
сойм у
ухваленн я
зоќбна ;
і
мож е
бути
ужит е
відмов а
спорожненн я
Надренії.
Два
митні
стражник и
з
Тата -
сити,
ш
о
I92G р.
бул о
75
неща -
до
переведення
слідств а
і
покарання .
Урядовця м
платили
п
о
кий
заборонюва в
б
и
циві,
Міністер
місце
вииофаєтьс я
нарушения м
як
загранични х
спра в
Бріян д
є
з
а
онорожнення м
ров а
вбил и
митног о
комісар я
$250, $300 або $500 як додаток до „платні", а по $5000 з а ріжиі
лнвих
випадків .
ним
особа м
носити
оружжа .
Надренії,
б
о
зда є
соб і
справ у
з
того ,
як
тяжк о
є
вести
дл
я
Ні-
з
Яблошщі ,
Щульца ,
ограбнв -
иермі і н.
Хабарництв о
цент е
ві д
яки х
1 0
літ.
Стейтмеи т
то
й
меччини
аб о
політику
снівділання,
як
довг о
жовнір и
шн
йог о
з
грошей ,
прнзнйче-
БУРЛИВ Е
ЗАСІДАНН Я
ФРАН
-
одног о
кра ю
другог о
краю . Підчас
женев -
перебра в
мейо р
д
о
нерестудіовання .
Щ
о
з
тог о
вийде ,
щ
е
н
е
21
ТИСЯ Ч
УМОВ О
ХОРИ
Х
урядовці в
митної
сто -
ЦУСЬКО Ї
ПЛАТ И
ДЕПУТАТІВ .
ської
конференці ї
Франці ї
занимают ь територі ю
майж е
опорожненн я
видалос ь
певно ю
річею ,
щ
о
німе ш
-
знати. Це
залежит ь
головн о
від
рішенн я
мейор а
Вокера .
В
ПОЛЬЩІ .
рожі.'
УбнйнИки
Брос ь
і
ііахе-
На
останньом у
засіданн ю
кі
домаганн я
в
справ і
Надренії
будут ь
в
цілості!
рек
иомстнлис я
з
а
втрат у
носа-
французько ї
палати
депутаті в
Г'енеральна
дирекці я
здоров -
КУЛИДЖ
АПРОБУЄ РОЗБУДОВУ
ФЛЬОТИ.
сповнені.
ди
аб о
злакомилис ь
на
грош і
прийшл о
д
о
бурливи х
сцен
я
міністерства
внутрішні х
ГОДИТЬС Я
Н А „УМІРКОВАНУ " ПРОГРАМУ .
РОЗБУДОВ А
Перши й
з
них,
коли
мал и
ног о
Безпосередні м
поводо м
д
о
них
спра в
пода є
с'татистику
умов о
КОЛЬОНІЗАЩЯ УКРАЇНИ ЖИДАМИ.
'
'%
БУД
Е
ИРОДОВЖАТИС Я
ЧЕРЕ З
ПЯТ
Ь
ЛІТ .
піймати,
застрілився .
Біля
бул а
дискусія
над
законопроє к
хори х
в
Польщі .
I
та
к
загало м
2 9
НОВИ Х
ЖИДІВСЬКИ Х
КОЛЬОШ И
Н
А
УКРАЇНІ.
РЕПІ Д
СИТІ, Сав т Дакота , 9. серпня.
н
Розбит а
Женевська
Обертин а
тро х
опришкі в
напа
т
о
м
пр о
зміну
виборчо ї
орди -
пона д
21
тисяч,
з
цьог о
ли-
МОСКВА ,
8 .
серпня.
У
Никопольські м
повіті,
ма
Укра -
конференці я
е
припинит ь
розбудов и
американсько ї
фльотиу
л
о
на
тро х
купців,
щ
о
мал и
при
пації.
Предсідник
палат и
мусів
шен ь
10
тисяч
приміщен о
в
за -
іні,
ма є
бут и
основани х
2 9
нови х
жидівськи х
осель.
В
кожні й
як
це
бул о
в
пляні
уряду .
През .
Кулид ж
заявивс я
з
а
будово ю
соб і
1009
дол .
Оди н
купец ь
у-
два
раз и
перериват и
засідання,
ведениях
решт а
жив е
при-
з
тих
осел ь
будуют ь
від
2 0
д
о
25
домів .
Усіх жидівськи х
родин,
нових
кружлякі в
і
аеропляні в
в
міру
того ,
я
к
цего
вимага є
бнти н
на
місці,
дво х
померл о
у
щоб и
н
е
допустит и
д
о
бійки.
ватно.
які
вж
е
осіл и
п
о
українськи х
оселях ,
числят ь
765 .
потреб а
національно ї
оборони .
Затвердженн е
остаточн е
цег о
шпитал і
від
куль. Тільки
грош і
Найбільш е
божевільни х
в
програм у
буд е
лежат и
в
рука х
конгресу.
Плян
розложени й
ПАРАД А
И
АРЕШТИ .
врятовані ,
тому ,
щ
о
опришк и
Познаищині ,
кол о
4
500,
в
Га-
5
ЖИДІВСЬКА КОЛЬОНІЗАЩЯ
НА БІЛОРУСИ.
На
літ.
З
нагод и
коронаці ї
образ у
личиггі
біля
2.700,
в
Конгресів-
втіклн
сполохані .
Лекш а
форм
а
бандитизм у
вигляда є
у
НРАвИТЕЛЬСТВЕННИ Й
ЌОЛЬОНІЗАЦІИНИ И
ДЕПАРТА -
„Matki
Boskiej
Ostrobran.skicj'
ці
2.500.
ВУДА
ПОХОВАНО З ВЕЛИКОЮ
ПАРАДОЮ.
виїха в
д
о
Вільн а
са
м
президен т
Львов і
так:
на д
ранко м
прихо-
МЕН
Т
УДІЛЯ Є
ЗАПОМО Г
ЖИДІВСЬКОМ У
3 в
хорих ,
які
остают ь
при-
КОЛЬОНІЗ.АЦІЙНОМ У
ТОВАРИСТВУ .
Мосціцкі
н
товариств і
кілько х
ватном у
лікуванню,
більш а
ча-
дят ь
дв
а
пяні
доброді ї
д
о
к
а
ВАШИНГТОН ,
9. серрня .
3
Бостон у
привезен о
тіл о
поќ .
міністрів
т
а
вищи х
церковни х
стина
спокійні
т
а
мал о
небез-
варні
„Республикн "
і
кажут ь
МОСКВА ,
8 . серпня. —
Комзет ,
Парвительственнн й
Депар -
генерала
Вуда ,
говернор а
Филипинськи х
островів .
Секрета р
достойників .
Та
цеп
приїз д
го-
дат и
соб і
пити;
коли
кельнер и
тамеи т
дл
я
Поселення
Жиді в
на
землі ,
да в
жидівськом у
това -
печні
дл
я
окруженн я
одиниці.
стейту
Келлог
заступа в
през .
Кулиджа .
На
похорон і
зявилис я
лов н
держав и
спричини в
чнма-
ристїву
Озетов и
дальши х
5 0
тисяч
рублі в
на
жидівськ у
кольо -
Все
так и
майж е
2.000
є
та
к
не-
виправдуються ,
щ
о
ча'с,
прод а
численні
урядовці ,
заступник и
армі ї
1
ветеран и
еспансько ї
вій -
л
о
клопот у
місцевій
поліції,
я
нізаці ю
н
а
Білоруси .
Комзе т
одержа в
вж
е
попередн о
20.000
спокійних,
щ
о
необхідн о
булоб '
жі
минув,
гості
бют ь
шиб и
нн,
особлив о
ті,
щ
о
служил и
в
тій
дивізії,
яко ю
проводи в
ге-
ка
для
забезпеченн я
лад у
та
по
примістити
їх
у
відповідни
зеркала ,
мо в
град ,
а
навіть
та
к
рублі в
на.кольоиізаці ю
ўБілоруси .
нерал
Вуд.
Вуд а
похован о
на
національні м
цвинтар і
в
Арлінг-
рядк у
позамикал а
всіх
підозрі-
веденнях
одна к
місця
дл
я
сам о
гостр о
стріляют ь
з
ре -
Білоруськи й
Озе т
одержа в
тако ж
креди т
у
висоті
I79j000
тоні
між
тими,
ц
ю
боролис я
разо м
з
ним
в
еспанській
війні.
Н
а
лих
Бі.торусинів
д
о
тюрми .
них
вж
е
нема.
вольверів .
рублі в
від
Білоруськог о
Рільничог о
Банку.
похороні
бул о
видно'богат о
дипльоматични х
представників ,
rayтя??` ќўінваліда м УГА , складаємо ! л о Довган ь зЎвисли , п.
rayтя??`
ќўінваліда м
УГА ,
складаємо !
л
о
Довган ь
зЎвисли ,
п.
Копи-
тив и
значніш у
квот у
на
допо -
НАРОДНІЙ ОБОВЯЗОКЧЕСТИ
щир у
подяку .
Хт о
викону є
о
-
чинці'у
32
роц і
життя .
Об а
по-
могу
інвалідам.
Богато коопе-
МОИОИВ 1893
ратив пішл о за
тим
гарним по-
бовязо к
супрот и
борців-муче -
хован і
на
Яиівські м
цвинтарі
у
СУЧАСНИ Й
СТА Н
ДОПОМОГ И
ІНВАЛІДА М
УКР.
ГАЛ.
АРМП .
ииків
України,
то
й
боронит ь
Львові .
Неха й
буд е
їм
легка
рі-
Ал е
м
и
чекаємо,
КЛИКОМ .
щ'об и
.
. -Г-raei ву
Ви
Ukrainian
ИаИоваІ Аів-ttUttoa,
вдц
(Голо с
з
краю) .
чести
українськог о
народу .
д
н
а
земля ,
з
а
яку
вони
борол и -
ще
півтора' тисячі
кооперативі
-
.;
Edited
by Editor!-! Committee.
с
я
т
а
страждали !
Наприкінц і
згадайм'о
нс-зли м
виконали свій обовязок .
Кол и
Uct
"
J
t
pla n
Malj
МвНаг Bt^ Ua^oi t
Овс.^о і
Jer-ву
CUT. И-
J -
Коли
перенесемос я
думко ю
протези ,
одержу є
її
н
а
кош
т
тихи м
слово м
інвалідів,
щ
о
ві
Жертв и
просим о
й
на
будуч е
кожни й
гідн о
викона є
свій
обо -
M
Mar U
30,
t9ti ,
авааг
th.
Act
ol
March I
в
1921
і
192 2
рік,
кол и
згадаємо ,
Т-ва,
та
к
сам о
лічення .
День-у -
дійшл и
ві д
пас :
дня
29.
травн я
слат и
чере з
Обеднанн є
в
Фила -
вязо к
супрот и
інвалідів,
т
о
не
номе р
в
Дом і
Українськи х
Інва-
як
верталис я
з
польськи х
воєн -
ден ь
висиляєтьс я
д
о
„Наро д
мусітнм е
соромитис я
пере д
чу
делфії,
аб о
на
адресу :
M.
Ни
Act of
October S. 1917,
aotaort-
t
Jal y 31.
t9ll .
ліді в
у
Львов і
інвалі д
УГА
Тео -
них
таборів ` наш і
стрільці,
вер -
ньої
Лічннці"
у
Львов і
п
о
кіль
жницям и
з
а
опущеніст ь
та
за
-
вОЄІСІІТТІОМ KATUj
.
Українськ е
Товариств о
Опіки
д
о
р
Точеию к
з Тетевчидь ,
пов .
талис я
обдерті ,
нужденні,
зне -
ка
інвалідів
д
о
лічення;
крім
недбаліст ь
наши х
інвалідів.
й
а#ну.
Н
а
д
Інвалідам и
у
Львові ,
Радехі в
у
29.
роц і
життя ,
а
2 .
$ фізичн о
7.00
силеиі,
заморен і
і
зни -
тог о
спрямовуєтьс я
інвалідів
І
т
і
f
У.оо
І
3.75
Організован а
помі ч
з
бок у
червн я
ц
.
р
.
десятни к
УГА
Пав -
вуд.
Руськ а
ч.
ЗЛ
І
I тод і
щені,
живо , відчуваєм о
т
у
д
о
лікарі в Українці в
на
провін-
2.00
1^ вввйи ,
$
3.75
товарист в
ти
м
більш е
потріб-
прірву,
як
а
існує
від
віків
мі ж
ції.
на,
щ
о
прилюдні
збірк и
жерт в
аа
вмаИмі
в
з.о
о
Україно ю
т
а
шляхетсько ю
В
цьом
у
роц і
нанят о
н
а
4
літ-
на
інвалідів у
Старі м
Кра ю
зу -
КОЛ И
ВИ
НЕ
МАЛ И
ЗМОГ И
БОРОТИС Я
В
РЯДА Х
УКРА -
Іаіаві
Польщею .
Мі ж
повертаючим и
,.#іо.о о
і
місяці
(червень ,
вересень )
стрічаютьс я
з
великим и
пере-
ІНСЬКО І
АРМІЇ
З
А
ВИЗВОЛЕНН І
СВОГ О
НАРОДА ;
КОЛИ
lite e
aaaat
стрільцям и
бул о
немал о
тя
ж
А
5.0 0
а-х
ц
ма
ііш
і
сіў в
А
а.? 5
Ііа кожху аміну адреси платиться 10
центів.
==ІІ
дім
у
Сииевідськ у
вижні м
у
понами .
Польська-влад а тільк и
ВИ
Н
Е
МУЧИЛИС Я
В
ТЮРМА Х
І
ТАБОРА Х
З
А
ТЕ ,
Щ
О
БО -
к
и
х
калік-інвалідів : бе з
рук,
бе з
Карпатах ,
куди
вистан о
іивалі-
два
раз и
д
о
рок у
да є
дозві л
на
РОНИЛ И
РІДНО Ї
ЗЕМЛІ ;
КОЛ И
МАЄТ Е
ЗМОГ У
ПРАЦЮВА -
За
оголошення
редакція не
відповідає.
сухітників,
умов о
хорих,
дів-сухітників.
Покищ о
пере-
збірку ,
ал
е
і
цей
дозві л
даєтьс я
ТИ
І
ЗАРОБЛЯТ И
СПОВНІТ Ь
ОБОВЯРО К
УКРАЇНСЬКО Ю
Діє
.
спараліжованих .
П
о
землисти х
висилати
гроші
лише
на
т.
за.
РогеЦв
Money
Ormr.
бува є
та
м
постійн о
б
інвалідів,
з
таким и
обмеженням и
т
а
під ч )
ГРОМАДЯНИН А
І
ПЕРЕШЛІТ Ь
СВО Ю
ЖЕРТВ У
НА
1НВАЛІ-
барака х
аб
о
в
мура х
і
з
камін
а
саме :
Білевич
В.
з
Кукизов а
таким и
тяжким и
умовами ,
щ
о
Д1В
ЧЕРЕЗ :
ною
долівко ю сиділи
вони,
м
у
cm, N . пов. Львів , Прийма к Гр . з Ца - не можн
cm, N .
пов.
Львів ,
Прийма к
Гр .
з
Ца -
не
можн а
йог о
ак
слі д
викорис -
6BYEDHAHYE, Р. 0, BOX 411, PHILADELPHIA, PA,
чнлись
як
польськ і
полонені;
їх
повсц ь
п.
За.тіщнкн,
Сакалю к
тати.
Д
о
тог о
щ
е
доводитьс я
не
лікували ,
як
слід,
рани
ятри -
-ауоаооА", r.a
але,
JJOjjoj
BOX
JHRSK Y
А
О.
зі
Стари х
Бродів ,
Світенькнн
поборювати ^
несвідоміст ь
мас,
ПОСТАВМО НА СВОЇМ
лися,
ѓішли .
КОЛИ
їх
врешт і
ви-
Мих.
з
Плотич і
п
.
Бережани ,
яка
сходитьс я
з
невідрадним
,Хво6о.аа": 498 Montgomery.
Тел.
У.
Н
Союза: 1838
Мопі-хниегу.
пустили
з
незгоеним и
ранами,
Тірк о
А.
з
Княжпол я
п.
економічни м
становище м
н
а
1 1
Українці
в
Америц і
мают ь
свог о
род а
завзяття .
Н
е
тіль -
вони
пішл и
одні д о
рідні,
а
дру-
Рома н
Купчинськнй .
миль
і
Чав с
І.
з
Варяж а
п.
Добро -
Со - шог о
народу.
В сьогорічні м
пе
і
к
и
в
тім,
щ
о
в
многи х
случая х
взаїмн о
себ е
поборюют ь
т
а
щ
о
ѓі
шукал и
захист у
у
Львов і
се-
каль.
Гарн а
околиця ,
свіж е
по-
реднівку
в
богатьо х
околиця х
мим о
закликі в
вс е
щ
е
замал о
д
о
організаці ї
приступають .
Є
р
е
д
своїх.
Ту т
на
борз і
утворе -
І
УКРАЇНСЬКИМ ІНВАЛІДАМ
Галичини
завіѓтав
голод .
Бурі
і
ще
так е
завзяття ,
як
е
заслугу є
на признанне.
Б
о
о
т
свог о
час у
вітря
т
а
здорови й
і
обильни й
но
Дім
Українськи х
Інвалідів,
Є:
сказал и мн собі , щ о треб а зложит и стотисячну Позичк у На
сказал и
мн
собі ,
щ
о
треб а
зложит и
стотисячну
Позичк у
На -
хар ч
вплива є
додатн о
н
а
ф
і
гра д
знищил и
богат о
засіві в
існу є
й
досі .
Очевидцев і
ва-
Як
зажада в
наро д
велико ї
посвяти ,
ніональної
Оборон и
іїї зложил и
т
а
щ
е
й
з
горою .
Треб а
бул о
зичний
стан
інвалідів. Ц я
кор и
стоїм о
пере д
нови м
голодом .
ж
к
о
згадуват и
ті
часи
т
а
тих
Як
зажада в
наро д
н
е
тільк и
слів,
а
діл, .
зДржи'тн
Негайну
Допомог у
і
т
у
зложили .
Треб а
бул о
слат и
сна
прощ а
з
літпище м
заохочу є
Наш е
село
спролєтаризоване ,
калік,
щ
о
не
могл и
й
вийт и
на
Т
о
В
и
пішли ,
як
стій,
свій
кра й
обороняти ,
телеграм и
І
протест и
слали.
смерти
і святкувал и славно
повести
і
ті
Треб а
бул о
відсвяткуват и
па -
ддт
удержанн я
в
ті м
місц і
ста -
безпощадн о
визискуване ,
зади -
світ
з
дому ,
б
о
не
мал и
щ
е
іі
В
и
Україн и
цвіт
і
з
городі в
і
сіл.
І 8 і І і
мить
дссчтьлітної
річниці
нашог о
національног о
генія
ннці
дл
я
іивалідів-сухітників.
хаєтьс я
від
земельног о
недос-
протез ;
були
ц
с
переважн о
ка
Івана
Франк а
п
о
всіх
громадах ,
хо
ч
треб а
Н
е
справедлив а
мест ь
пігнаАа
Ва с
д
о
бо
ю
діќй
бе з
ніг.
Вол я
сял а
Їм
ті.ть
бул о
з
тог о
привод у
завзят у
боротьб у
з
рутенством .
І
н
е
жажд а
забрат ь
чужи й
шмато к
ріллі,
кордо н
обмежени й
т
а
пс.іуче-
ки
з
вікна
в
соняшні м
промі н
датиі
прояв и
в
житт ю
інвалідів
Ками.
Є-
ще'богат о
други х
справ ,
д
о
яких,
полагодженн я
берутьс я
Але
любо в
свят а
Ва м
дал о
в
рук и
зброю ,
ний
з
велики м
Трудом
і
вида т
ню
за
цей
рік.
Пер ш
з
а
все
вислов-
американськ і Украї'нці рівно ж
з
завзяттем ,
як
о'т
реформ а
своє ї
Любо в
д
о
свобод и
й
д
о
Рідно ї
Землі .
люєм о
щир у
подяк у
тій
ўкраїн-
'рідної
школ и
в
Америці,
перехі д
церковни х
маєткі в
д
о
ру к
З
тог о
часу
проминул о
кілька;
Скроаовлен і
пол я
поллял о
крови я
свіжо ,
ській
американські й
пресі,
-як а
Сере д
таки х
нсвідпаді'их
о
б
.народ а
і другі,
які
певно
з часом.будут ь
як
полагоджені .
Т
а
сим
літ,
в
історичні м
житт ю
нашог о
1
уділила
місця
справ і
інвалідів
Т
о
кровц я
Вош о
й
Тих ,
шо
перейшл и
д
о
дум .
разо м
хочем о
пригадат и
так у
справу ,
а
не
жд е
проволоки ,
народ у
важни х
і
важки х
літ .
стави в
треб а
напружуват и
вс і
та
підняла
з
а
них
свій
голос .
Т
о
гірш е
щ
е
стократ , як
ран и
ві д
заліза ,
сікти,
щоб и
йти
вперед.
А
іива-
а
як
а
е
пункто м
нашо ї
амбіції.
Є
не ю
БУДОВ И
ДОМ У
Сьогодн я
на
інвалідів
видаєм о
Дальш е
застўѓуют ь
на
згадк у
Болючи й
дл
я
сердец ь
їдкий
ворожи й
глум .
яідську
справу
мусимо
посуну
УКРАЇНСЬКИ Х
ІНВАЛІДІ В
У
ЛЬВОВІ .
справ а
Отѓо й
ді м
хотіл и
б
и
вже
десятк и
тисячі
золотих .
заход и
Стрілецько ї
Громад и
в
ми
побудуват и
з
а
грош і
американськи х
Українці в на
вічну
па -
Сам о
удержанн я
До`му
У
країн-
т.г.
вперед !
Прапо р
борці в
з
а
Б
о
всюд и
простягну в
на д
селам и
й
містам и
Филаделфі ї
в
напрямі
організа -
вол ю
України
ие
смієм о
кинути
мять
про
землі, ш о
борцям ,
наш е
серце
і
наш і
почування,
щ
о
звернені
в
сторон у
ськи х
Інвалідів
кошту є
повер х
Сто
тися ч
нагайо к
на ш
воро г
ві д
вікі в
ції
допомог и
інвалідам,
зокре -
рідної
ш
е
досі
стогне
в
ярмі,
як
а
ще
дос і
не
вигоїл а
3,000
золоти х
місячно.
Під
ц
ю
в
болот о
буденщини !
І
всюд и
н
а
калі к
показу є
пальцями :
в
дом у
інвалі-
ран
ти
м
щ
о
пішл и
визволят и
сві й
нарід .
пор у
„Українськ е Краєв е
Това -
справі будов и
Вдячн а
організація м
„Ос ь
ва м
страшн і
сліди
нерозум у
батьків" .
Дотеперішн я
допомог а
дів.
згадк а
належитьс я
над
Інвалідами " у^
„ДІ М
УКРАЇНСЬКИ Х ІНВАЛІДІ В
У
ЛЬВОВ І
ДА
Р
АМЕ -
риств о Опіки
яке
далек о
н
е
вистарчає .
Ал с
і товариствам ,
я
к
Та
сум
і
жал ь
і
біл ь
наро д
Ва ш
серце м
чує.
І
Львові ,
взял о
на
себ е
обо-'
РИКАНСЬКИ Х
УКРАЇНЦІВ "
так а
наиис ь
повинна
видніти
щ
о
ми
кро к
за
кроко м
йдем о
Обєднанн я
в Филаделфії ,
Він
обітр е
сльоз у
н
а
змучени х
очах :
вязо к
нест и
ПОМІЧ
інваліда м
У
-
н
а
тім
домі ,
яки й
м
и
рішил и
побудуват и
з
а
сво ї
гроші .
Кращо ї
вперед ,
повинно
заохотит и
д
о
Народни й
Союз ,
Народн а
Безноги х
понесе ,
безруки х
нагодує ,
країнської
Галицько ї
Армії,
Ціли
год і
видумати ,
б
о
хто ж
мож е
піднести
голо с
прот и
неї.
Укр .
По -
Зго -
жертвеиност и
тнх,
які
дос і
отя-
міч,
Оборон а
України ,
Січ ,
А
невидющи м
даст ь
поводарі в
на
шлях .
признал о
й
виплачу є
107
інва-
На
тім
однім
пункті
ми
величавий . Бід а
всі
обеднан !
і згідні.
Коли
так ,
т
о
ви -
га.тися.
д
а
Братств ,
Просвіт а
з
їх
відді-
лідв м
постійні
місячні
ренти
в
слід
повинен
бутн
тільки,
щ
о
на
раз і
щ
е
цего
лам и
т
а
ин.,
що ,
хоч а
часо м
і
Х
о
ч
і
поневолені
відвічним
висоті
від
10
д
о
ЗО
золотих .
Ці
8 Є:
внсліа у
не
видно .
стоят ь
н
а
ріжній
плятформі ,
ворогом ,
биті
всяким и
з`лидня-
ренти
ще ,
на
жаль ,
з
а
малі.
Т
о
В
літну
спеку,
кол и
звичайн о
жертвенніст ь упадає ,
на
зібрал о
все-так и
несуть
спільно
-Ми
не хтожимо
зброї
своєї
Пісня
І
праця
великі
дві
силі І
помічні й
т
а
недостатками ,
мусим о
варнств о
йд
е
н
а
зустріч
б
а
дужі
в
нас
1 бажання
1 гнів,
їм
я
до
скону
бажаю
служить;
і
вислал о
Обеднанн є
з
а
місяці
червень
і липень
сами х
тіль-
плачўе їм
інвалідам-борцнм .
поступат и
так ,
щоб и
н
е
безчс-
жання м
інвалідів
і
в
потреб і
в
и
Ми
здобудемо
землю
і
волю,
Ними
лиш
зможу
й
для
правнуків
щ
кй
інвалідів
$1,100,
а
з
тог о
призначен о
$900
на
Ді м
Інвалідів.
ститн
імени
нації,
щоб и
збереѓ -
ренти
на
кілька
міся
І
загоїмо
рани
віків".
Іжить".
В
Галичині
зно в
цінну
поміч
Гарн а
збірка ,
але
всег о
тог о
замало . Збірк а
ми
буд е
треват н
всег о
ти
її
достоїнств о
т
а
лишит и
Олесь.
Іван Франко.
в
ців
наперед ;
та
к
доводилос я
несуть
нам
українські
коопера -
два
три
місяці
і
з
а
той
час
повинні
спільними
зусиллям и
світлий
споми н
пр о
наш і
вели
б?
Є:
робит и
особлив о
весною ,
тнвн,
які
здебільшог о
гарн о
зібрат и
яких
$20,000.
І
зберемо ,
коли
возьмемос я
д
о
збірк и
чезні
змаганн я
так ,
як
лишил и
переднівку.
Спис
інвалідів,
щ
о
розвиваються ,
а
заразо м
рату -
ЗВІТ ІЗ ЖЕРТ `УКРАЇНСЬКОЇ АМЕРИКАНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ
з-таки м
сами м
завзяттем ,
з
яким
ми
бралис я
д
о
инши х
діл.
Бо -
йог о
наш і
предки,
яких
діл а
о-
одержуют ь
ренту,
ми
оголос и
ють
наш е
селянств о
пере д
ви -
ѓат о
е
щ
е
в
нас
таки х
людей ,
які
з
ріжних
причин
викручува -
сиівуют ь
народні
пісні
т
а
думи.
ли
пере д
3
місяцями ,
а
тепе р
НА УКРАЇНСЬКИХ ІНВАЛІДІВ
'
Й
знском .
Ревізійний
Сою з
Укра -
лися
передѓнє
від
жертв .
Чи
мали
б
и
вони
викрутитис я
і
тим
!
йог о
доповнюєм о
(ѓл.
окреми й
їнських
К'ооператив
у
Львов і
На
жаль ,
у
хвилі,
як
це
пиш е
за
квітень, травен ь
і
червен ь
1927
р.
разо м
ві д
жертв и
н
а
інвалідів ?
Це ж
вже
не
н
а
політику .
Ч
и
.виказ) .
Біля
півтор а сотні
періодич
інва
к
вида в
обіжни к
д
о
всіх
підлсг-
мо,
н
е
маєм о мце
певних
вістей
мал о
би
стат и
тільки
на
дво х
чи
тро х
бизнесмена х
в
Америці ,
-дідів
користуєтьс я
СООО.
дим
йом у
кооператив ,
яки м
зо -
j
пр о
перебіг
збірк и
на
інвалідів
які
відгукнулися
на
покли к
громадянин а
Лесюк а
з
Н
ю
йорќу ?
1.
Обеднаннє,
Філаделфія ,
П
а
$500.00
.но ю
підмого ю
Товариства .
Ко-
бовяза в
кожн у
кооператив у
іідчас
Зелених
Свя т
в
Америці.
Не
тільки
д
о
них,
а
д
о
кождог о
з
нас
простягают ь
руку
наш і
2.
Стрілецьк а Громада ,
Філаделфія ,
П
а
інвалід,
щ
о
потребу є
призначуват и
з
зискі в
коопср а
нещасні
інваліди.
-
Всім,
щ
о
подал и
помічну
р
у
3.
Т-в о „Будучність "
(М. Козуб )
Нюарк ,
Н.
Д
ж
56.00
4.
Укр.
Поступ .
Т-в о
‚‚Могилцііиця''
(Оси п
Тернопіль -
І
ський) ,
Н
ю
Иор к
50,00
5. Коміте т
для
вшановани й
памят и
Франк а
(Васил ь
'звідтіл я
і
походит ь
цін
наскріз ь
каиський,
гряд е
стомилевнм и
v B O H H
переживають {
ШКОЛА!ЦЕРКВА
Ссмбрат) ,
Олифант ,
-Па
50.00
І примітивний
церковно-парохі -
крокам и
наперед ,
щ
о
ві н
міграції .
нуль- 1 час
свойог о
духового ,
культу р
6. о.
Вас . Ґегенчук,
Отава ,
Онт.,
Кан.
`.
50.00
яльиий
характе р
наши х
перши х
сує
і
кипить
новим,
могутні м ‚ного, суспільного, класового та
7. Січов а
Організаці я
Канади ,
Вінніпег,
Оит .
50.00
критичні уваг и
д о шкільног о ПИТАННЯ
оса д
на
усій
американські й
життям ,
щ
о
міниться
стотнсяч-
національног о
самопізнання ,
8. Кан
Ст.
Конобій ,
Ќспора ,
Онт.,
27.00
млі.
В
старі м
кра ю
ду х
це й
ними
краскам и
її
чудово ю
кра-
УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ В АМЕРИЦІ.
доб у
свойог о
справжньог о
Від-
9. Іван
Чайка ,
Бюкенен,
Саск. ,
Кап .
.
25.00
б
у
в
наскріз ь
своєрідний
й
ѓли
с
о
ю
науки,
знання
і мистецтва,
роджени й
-
Ренесансу.
Доб а
Ю.
Читальн я Просвіти ,
Вінніпег,
Онт .
25.00
Написа в
Проф ц
Др .
Олександе р
Сушко .
бок о
традиційний,
ўсвячений
щ
о
він
на
кожді м
кроці
манит ь
культур и
церковно-парох і
11.
Петр о
Карманський ,
Куритиб а
,
23.30
(Піюдовжеіпіє).
віковими
звичками
її установа'
та
вабит ь
д
о
себ е
ту
т
прост о
ної
належит ь
вж
е
д
о
минувши-
(6 )
12.
Т-в о
„Єдність "
( А
Савка) ,
Вілімантік , Кої ш
20.00
ми,
щ
о
переходил и
автомати '
кождог о
молодог о
і
старого ,
ни;
вона
зложен а
вж
е
разл а
ві
13.
Відділ
66.
Укр .
Нар .
Помоч и
.
Шостак)
,
Шікаг о
15.00
VIII.
ня
(соціаліз м
Фрапка-Павлика ,
но
з
покоління
н
а
Поколінне,
паш і
священик и
цего
бачн-
ки
у
домовин у
і
не
ма є
на
світі
14.
Чит.
Просвіт и
ім.
Франка ,
Рсдбери ,
Саск. ,
Кан.
15.00
радикальн а
партія,
палкий
и
а
однач е
тут,
сере д
в'исокої капі
ти
не
хочуть !
тієї
сили,
щоб и
могл а
воскр с
Інтелігенція,
Наро д
і
Церква .
15.
Укр .
гр.-кат.
Парохія ,
Мічем,
Саск. ,
Кан.
15.00
ціоиалізм
Три.тьовського ,
Б
у
талістнчпо-індустріяльної
куль
І
ис
дивниця ,
щ
о
з
біго м
ча-
ситн
її
із
мертвих .
Закон и
жит-
16. ВІДДІЛ
15.
Обор .
України
(чере з
Гром .
Голос )
.
13.75
Рідоньк а
та,анемічн а
верств а
дзиновського .
Чайковського ,
тури
американськог о
суспіль
су
поволі-пово.ті
д
о
живо ї
с-
тя
сильпіщі
від
законі в
смерти.
17.
о.
М.
Олснчук,
Саскатун ,
Саск.,
Кан
13.50
українсько ї
та
к
звано
ю
„Інтелі-
Пачовськог о
і
пр.,
т
а
найнові-
ства,
бу в
він
разячи м
анахро-j
маиципаційпоі
праці
та
співза -
EVIVA vita : Най
жиє
житт я
12.00
і
витворил а була
ніколи
Все ж
і
діферснціяці ю
Галичині
на
Великій
щі
концепції-помисли) .
18.
о.
С. Маланяк , Иітсбур г
ЃЄнцІГ' в
нізмом ,
і
як
таки й
фатально ю
відпицтв а
з
культурним и
сусі-
19.
Д
.
Паращук ,
зб .
в
Коністоіг,
Онт.,
Ка н
10.00
Україні
не
фак -
Взаємин и
мі ж
інтелігенцією
га.тьмою
в
прогрес і
при
вельм и
дам и
ста в
братис я
у
нас
сами й
20-
Укр .
гр.-кат .
Парохія ,
Пітерсон ,
Саск. ,
Ка н
8.25
Тйчно
окремо ї
суспіль-
І та
церкво ю
„духовенством '
складній
компетиці ї
'ўкраїн-j
працюючи й
нарід.
В
останніх
для
культу танцю.
21.
о.
П.
Процьків , Марешал ь Малєт , Паран а
.
.
4.55
іїої
кляси.
так и
можн а
за -
е.
священиками ,
мали
характе р
ських
повнќі в
з
своїми
далеко-
літах,
а
навіть
місяцях ,
рух
й фор - хиаьникві
цей
У
Магдебурз і
скінчився
н
е
Пркмітити
сере д
неї
певног о
індіферснтности.
З
надуживай-
22.
Маќ с
Глух,
Скрентон ,
П
а
3 .
2.00
далек о
поступившим и
напере д
набра в
характер у
прост о
сти-
'величний
конгрес знавці в
і
при-
род а
- іменно
в'не м
Церкв и
для
денаціоиаліза-
сусідами
(приміром :
стар а
й
хінного
пробуджени й
танечної
культури ,
Неподан і
банкам и
жертводавці :
дво х
напрямках : пра'ве її
в
крило!ційни х
цілий,
головн о
з
паду-
знаменит о
зорганізован а
імі-
мольног о
відроджени й
наши х
,
Щ
д
о
ЯКОГ О
ДАЛ
И
П0Ч
Ш
ВИВН
23 .
Одеран о
871V.
з
Н
ю
йорќ у
чере з
„Амер.-Балті к
Ко."
Творил о
щос ь
роді
відомої.живанне м
„вищог о
духовсн-
грація
жидівська ,
німецька,
працюючи х
ма с
в
Америці.
А
мистецькі танцюрист и та
теоре -
в Данціг у
30.00
„понадклнсово ї
'категорії" дер-jcTB`a".
т
.
є
.
владик-архнереїв ,
. ндіе-
польськ а
і
т
.
п.) .
Заплатили ж
щ
о
принесе:
в
ш
нам
у
дар .
вж
е
Павлова , Мері
Віг-
Анн
а
24. Одержан о
11 fW.
чере з
М
.
Клим ,
Шікаг о
12.0 0
жацпнх
урядовців ,
а
ліве
— ( боролос ь
успішн о
сам е
житт я
т
е
ж
переселенці,
т.
є. „на
в
недалекій
будучности ,
цег о
маН
( Рулоль
ф
Лябй
д
р
' 25.
Одержан о
277IV .
чере з
„Бан к
Зединеии х
Держав "
формувал о
„нови й
середній
(консерватиз м
та
самозахова в
рід "
провідники ,
т.
є.
свя
не
мож е
иередвидіти
і
перед-: ксн . ґебг а
7
ф
'
^
стан",
який
постача в
ідео.тьо-.чнй
інстинкт
мас) .
Щ
о
правд а
наш і
і йог о
дорог о
в Иорк у
Н
ю
10.0 0
щеники,
за'це й
свій
не
rip-борці в
і.дл я
робітників-с
т
о
інтелігенція
стежил а
те ж
розважни й
консерватизм
.
судити
з
того ,
т
о
вж
е
нині
о
-
лн
н
а
ньом у
фахов і
відчнти
Разо м
$1,097.35
.T5JH
і
для
робітників-наймитів .
дуж е
пильно
усякі
спроб и
над-
Бо,
я
к
т
о
кажут ь
наш і
чемні
сягнула
т
а
здобул а
пробудже -
п
р
о
основ и
і
принціпи
танцю ,
'Взаємин и
мі ж
„народом" ,
т
о
яскравог о
„хрунівства "
на - письмещіик и
„ніде
правд и
на
ініціятива та
запа л
широки х
словами :
тисяч у
девятьдесят ь
сім
долярі в
1
трицят ь
пять
цнт.
про
засоб и
та
вплив танечногогі
є-трудово ю
масо ю
і
„інтеліген-
ш
и
х
владик-архиереїв ,
які
— І
діти",
- - суспільній
короткозо -
країиських
робітничи х
кругів,
З
А
УКРАЇНСЬК Е
КРАЄВ Е
ТОВАРИСТВО . ОПІК И
НА Д
мистецтва .
Присутні
рішил и
цнїю"
носили
характе р
ідеалі-
звісна
річ
-
були
нашим и
л
н
рости,
примітивност и
і
незрі-
коли
взят и
пі д
розваг у
т
і
чи -
Sa^l^N мистецькихпр
j створит и
сою з
хорови одукці х й
Ф бў'
співаків
ІНВАЛІДА М
У
ЛЬВОВІ ,
вул .
Руськ а
ЗДІ :
хтичио-сентииентальний .
Дер -
іиень
стільки ,
щ
о
їли
наш
хліб ,
.тости,
т
а
комплєтаі й
клясові й
сленяі
Укра'шські
Народні
т
а
і
балетни х
танцюристів ,
-який
жавиі
урядовц і
„жалували " по-,
брата" ,
однач е
сідали
н
а
владичі
пр е
невиробленост и
т
а
несвідом о
Робітііичі
Доми ,
т
і
сотні
.шкіл,
Д
.
Паліїв,
мголова ;
Др .
П
.
Палійчук ,
з
а
скарбника ;
крім
професійни х
інтересів
ма є
неволеног о
„меншог о
столи
не
з
волі
власног о
нар о
сти
наши х
ма с
в Америці,
ві д
щ
о
виросл и
нсчайно
та
несло -
Т.
Мартннець ,
секретар .
на
меті
чист о
ідеальні
завдан -
свідчили
йому
усяког о
род а
діло -
да,
ал
е
з
наказ у
і ласки
наши х
повіда в
прегарн о кастови й
і
при-
діван о
неначе
гриб и
після
тел -
Ня.
Протектора т
цьог о
союз у
(ірисдути
в
рама х
свойог о
відвічних
ворогів , т.
є. Поляків!
п
о
усі х
наши х
ко.
мітиз м
суспільний
анальфа -
взял и
н
а
Себе
ріжні
вчені
т
а
водства ,
``одначе
иоі а
ц
е
їхні
і
Москалі в
( а
в
части
й
Мадя -
бетиз м
наши х
„духовни х
о
т
симпатії
н
е
виходили .
Інте.ті-
.тог о дощ у
льош'ях в
а
думатис ь
Канаді, Злучених
Дер-
письменники.
жава х
т
Бразилії ,
коли
приза-
рів
т
а
Румунів) .
Поз а
ўсвячені
часо м
при-
Привсякйі нагодіскла
rt-нтн
-ідеальоги
захоп.тювали -
дрібк у
на д
цим
масо -
Переваг а
селянськог о
елє -
земні
інтереси
церкв и
і
парохі ї
ся
новими
течіями
західно -
вим'
напливо м
незорґанізов а
мснту
у
наші й суспільній
певног о
стрўк-
вони
н
е
виходили ,
й
слив е
а
ж
'європейських
наук
живіш е
й
них
досі
українськи х
ро'бітни
турі
витворил а
род а
п
о
нииішний
ден ь
намагаютьс я
ііробу-Вали
активн о
н
е
лишен ь
ків
і
робітниц ь
д
о
усяког о
р
о
примітивно-патріярхальн і
вза -
за
всяк у
ціну
утримат и
укр а
'бу`дити
сере д
мас
апетит и
со -
да
своїх
робітничих
союзі в
й
єминн
між
„селом "
і
„попом" ,
їнськог о
робітник а
при
ти
х
са-
'іннльного
розкріпошенн я
й
на-
організацій ,
тод і
й
зможем о
ДАРЯІІА"
повість
т.
є.
між
селянами
і
їх
^вящснн -
м
и
х
наши х
„прадідни х
наці о
ціона.тьного
відродження,
ал
е
уявит и
соб і
бода й
в
прибли -
к
о
м
т
а
йогц^родицою .
Ц
е
до -
пальних
(! )
святощах" ,
т
.
е
ОЛЬГ А
КОБИЛЯНСЬК А
навіть
почали
згодо м
видвига -
женню,
щ
о
українськ і
працюю -
б
р
е
відомі
спеціфічні
ціхи
вся -
п
р
и
кухни,.
кадилі,, й лякают ь
попівській
кропилі
Щн а
$2.00 .
тн
конкретні
програм и
(чи
Там
чі
ког о
відсталог о
суспільства.
та
йог о
стра-
""HSHLtr^. " М ^ о м ж
йнособи)
переведення
в
житт я
ськогоНародногоСоюза тинець-Захист дайма жертви на' Укранї Сиро
мбуі
и
"
Кннгнр.н^Сме4ю-^^^
Дух а
тієї
сентиментальної
па-.шними "
карам и
‚дочасним и
іітепе р
н
а
світанк у
велико ї
і!
Цего
соціялвног о
розкріиоще н
-`-
тріярхальиост и
перенесли
наші.вічними "
н
а
випадо к
дезерції.
и -VOBODA "
світлої
доб и
в
історії
свойог о І
ігя н національного
нробуджен-jпересЄленці
й
д
о
Америки ,
й
'
Щ
о
світ,
а
особливо,
анер и
многострадальног о
житт я
на
Ь
1
83
Graa a
5t ,
Jaraerjr
City,
N,
J ,
ТПІЯПУЯ.ІкИАГТМ погіечепи іі-мім ' n.miitvrii" tin і,
намп,,м
e.U.XS
т^Ж
-
1
1-
ж.
І
- - - ; Ч - І =— - ` - Г Григоріє м Сковородою
- - -
;
Ч
-
І
=—
-
`
-
Г
Григоріє м
Сковородою ,
яки й j що
теперішн і
наслідник и Хрггс-
УКРАЇНЕЦ Ь
ПОЗИВА Є
УРЯД -
і їй,
и
е
знати ,
аЛс ,
я
к
за
-
і
(
УВАГА!
Й
0
Р ЧАН
І
УВАГА!
голоси ЧИТАЧІІ
в
свої й
пророчі й
науц і
висказа в
-іЯг - . М
та
хочут ь
народно-церковни м
НИКІ В
МІСТА
ФИЛ'АДЕЛФІ Ї
явля є
одн а
з
найбільших `
із
серц я
всім
тим ,
котр і
ко.іиса -
маєтко м
забеспечит и
н
е
душ і
З
А
НЕПРАВН Е
ВЙЏЛАЧЕННЯ , часописиЃѓ
в
Пенсилвенії, І
заходо м
злуч .
товарист в
і
братст в
пр и
участ и
л
р
на ш
нарі д
у
сні темноти ,
т
а
вірних,
а
тільк и
сво є
матері- j
$5,04)0,000.
`
л
„Інкваер" ,
в редакційні й
статті:)
укр .
хор у
пр и
церкв і
св .
юрі я
в
н
ю
иорк у
;
В
ЧІ М
лежит ь
корін ь
лих а
ким и
словами : „Прийд е
чьс,
щ
о
яльне
істнованнє,
а
вір и
ўжива- 1
.
„:
„_
;
: „
.
'„Самбі р
повине н
дістат и
щир у
відбудеться
-
н
М
ГЯІІ
иягп
'
j
Вже
ві д
кілько х
місяці в
часо -
т
о
й
наро д
виспитьс я
і
са м
пр о
ють
ли
ш
як
о
средств а
д
о
осяг-
жив о І піддержку ,
б
о
тільк о
тод і
Най-1
К'оли
читаєт е
тепе р
„Своб о
"
і
писі
„ „. сгейт у у
-.V.,. Пеисилвенія
будеться ,
а
тод і
ѓор :
тим,
к
Л
Р
Ї
ненин
свої х
замірів .
-
^-. О У
р
д
буд е
мат и
нагод у
ВЕЛИКИЙ
ПІКНІК
висши
й
у
ду",
а
головѓѓо
т
і
дописи ,
як
і
з
не
позволил и
йолѓу
(ггародови )
-
І інересуютьс я
ту-і дат и
j
осуд ,
котрий .
заспо -
CB
f
t
ріжних
сторі н
і
уісцевости й
в
CZECHOSLOVAK NATIONAL PARK.
1-19 FOREST ST.,
WINF1ELD, L. I.
встат и
з
тог о
тяжког о
Бачим о
ѓѓострах,
щ
о
мож
е
тешггий
справою, як у
Українець ,
Грогорг й
р
в
у
,
але
і
коіт
ь
н
е
Лиш
е
с
ю
СП
а
надходять ,
т
о
год і
видержати ,
якра з
приходит ь
тепе р
то
й
прийт и
час ,
в
якім
наш
нарі д
Самбір. операто р реальностям и і мног о
подібни х
справ ,
котр і
В НЕДІЛЮ, ДНЯ 14-Г0 СЕРП№) 1927 РОКУ
щоб и
не
заговорити .
ггредсказаггий
час.
Наро д
пз
і
-ЛИШИТ Ь
СВОЇХ ДУХОВЃЃИХ
Про-
пр И
2231
'
ФеЙрмОНТ
EBeHro,;
R-IRRV-АТИ"
можут ь
unwtrr K
слідувати '
;'
Пар к
отворени й
з
рана
д
о
пізно ї
ночі.
І
тому ,
йдуч и
з
а
другим и
і
з
а
чає
пробуджуватися ,
почн и
відггнків
а
тако ж
і
віру .
Звід -
розпоча в
прот и
міст а
Филадел -
Дуж е
розумно ,
скаж у
ві д
се -
Музик а
перворядна .
Всту п
5 0
центів .
голосо м
СОВІСТИ,
пиш у
і
я
цих ,
пізнавати ,
щ
о
з
а
'довго `
і
к
и
ж
беретьс я цей
страх ?
Ч
па-
фії .
бе,
з
і
сторон и
и.
Самбора ,
щ
о
кілька
стрічок .
Хоч у
писат и
род ;
яки й
ма є
щир е
и
духовеѓѓ-. - чере з
свог о
Сам-
Шановн е
Громадянство !
Отси м
маєм о
чест ь
запросит и
спав .
Почина є
пізнавати ,
щ
о
в
;
про
те
лихо ,
щ
о
на с
всіх
да -
ство ,
як
е
йд е
народа ,
спільн о
в змагагг-
бі р
,
за киду є
уряд -
він
хочедізнатись ,
щ
о
скаж е j
Вас
на
це й
ПІКНІК, д е
п
о
тяжкі й
цілотиждиеві й
прац і
в
духоті ,
тім
сн
і
колисал и
йог о
гге
тільк и
нях
свог о
ѓгоќйдає
та -
к
а
м
міста ,
адвокат а Гр.
теперішгпі м
щ
о
вон и
безправ -
Найвисши й
Су д
пр о
так у
важ- 1
будет е
мат и
нагод у
добр е
відпочати ,
надихаЃйс ь
свіжи м
і
здо -
вить.
1
И
чужі,
ворож і
няньки ,
ал
е
і
ких
духовників ?
Думаю ,
щ
о
ні.
хочут ь
заплатит и
видатки
ну
справу ;
те ,
щ
о
Найвисши й
рови м воздухом , забавитис ь довол і зі знайомим и
й
приятеля -
и
о
Ні
І
на с
тепе р
те'котр і
могл и
кіс
тепе р
те' котр і
могл и
г
мал и
o6oBH30KJ npaww ,
І бачѓѓмо , відплачувавс я чорно ю
бул и
случаї,
щ
о
нарі д
приватно ї
корпораці ї
громад -
С
у
д
скаж е
пр о
с
ю
справу ,
буд е
j
м и та налюбуватис ь многим и несподіванками .
П'рибудьте гро -
СПИЕ 'пеоско.ганпє ,
щ
о
наш е І будити ,
а
н
е
будили .
невдяч -
вказівко ю
дл я
други х
подібни х
j
мадн о
й
свої х
знакомн х
запросіть. ,
ies- 6
ським и
грішми .
?ховенств О
яке
д
о
недавна'Далі ,
щ
о
здійснитьс я
погроза ,
иост
ю
свої
м
спра в
не
лиш е
в
Филаделфії ,
DIRECTION: Take 2nd Ave,
,.L", change at 57th St. (or Corona Train or
нашциргйши м
Grand Central Station; get off
at
Fi.k
Ave.,
ле
і
в
цілій
Пенсилвенії.
СЛАВ,,ИМ МУ
‚провідника м
і
працівникам .
А
-
Св
Ш
заки д
основу є
н
а
сем. м
'^^ТК^ЬЏШ^^^^
I. R. T . Subway Corona Train at
half block from park.
ле
ц
е
походил о
з
хвилево ї
пес-
ю
народу
в
свої х
руках ,
не
від -
жем ,
Григоріє м
Сковородою .
-
J,
,
параграф і
Чартер у
міст а
Фила -
Я
к
Українцеві ,
пану
Самбо -
л
с
ц
е
ИОХодил
о
хви
ево
ї
пе
с
делфіг,
д
е
зазначено ;
щ
о
не-
харківськ а
опер а
В
HA -
повіло
свом у
великом у
завдай- .
Вста є
на ш
наро д
і
пряму є
нідомост и
народу .
Я
к
в
народ ,
рові можн а погратулювати ,
щ
о
УВАГА! РОЧЕСТЕР, Н. Й.'
гро-
СТУПНОМ У
сезоні .
ІІЮ -
КОІІС1ІІТ
І
Ш
Ю
івласг.имгг силам и
д
о
світла ,
хо -
буд е
повн а
свідомість ,
не
буд е
У
^
е
Уживат и
він
взявс я
з
а
так у
поважну -
мадськ і
грош і
н
а
приватн і
під-
Головно ю
перешкодо ю
було.ч е
бут и
господаре м
н
а
свої й
лихо ї
заплатѓѓ
щири м
йог о
с
н
справ у
і
постави в
себ е
пере д
о- ,
Харківськ а
Українськ а
Дер -
СЕСТР .
ПР .
БОГОРОДИЦІ ,
j
приємства .
А
тому ,
щ
о
Сескв і
:амолюбство ,
як
е
не
позволил о j землі .
1
ч
и
мож е
ког о
здггвува- нам .
чіг
всеѓ
читаючо ї
американсько ї
жавн а
Опер а
вступа є
в
трети й
І СенТЄННІЯЛ
є
заінкорігорован а
ВІДДІЛ
3 6
Укр .
Нар .
Союз а
іаню.му
духовенств у
подбат и
ти
,
кол и
він
тут
в
Америц і
хоче !
Пертамбойськ а
публик и
в Пенсилвенії
і
други х
рі к
свог о
існування,
і
н
а
опер -
українськ а
корисраці я
дл я
зиску 1
і
ие
є
дл я
ўстроює
— -
щиро
з
а
свій
нарід.
Правда , І стат и
щ
е
й
господаре м
ТОГО громад и
зрозуміла
околични х
стейтах ;
ти
м
біль -
йом у
ринку ,
після
Московсько -
громадськог о добра , міст о Ф и їули одиниці, сере д нашог о
громадськог о
добра ,
міст о
Ф
и
їули
одиниці,
сере д
нашог о
церковног о
Ягайпа
як
е
він
зЮ
-
„оложс.ш є
і виступил теперішн а є
д
о
б
о
ше,
щ
о
кол и
репорте р
з
най-'г о
Великог о
Театру ,
ц
е
най -
{.іадслфія
н
е
мож е
платнт н
не`
ннщсііства,
які. з
ревгюст ю
і' рав ?
Наш і
церкв и
бул и
перши -
б
о
ї
більшо ї
газет и
„Булетін "
прий- , біль ш
солідн а
організація .
Сві й
ВЕЛИКИЙБАЛЬ
роть
и
з
а
СВ
і
загальн о
на-
добору . Сескві'` Сентенніял
гр
о
юсвято ю
служил и
не
тільк и
МИ
інституціями,
з
а
які
на ш
на-
.
.
:
,,_„„ „
.
шов
д
о
йог о
дом у
питати ,
хт о
сезо н
Харківськ а
Державѓѓ а
О
-
ппл
РВИ " 0СЙТЬ
‚рссголови,
ал
е
не
меньш с
і
РІД
найбільш е
дба в
і
н
а
які
н
е
Й^ДЇЇ
?
бпі
Г
іГ
ЬКИМ
"
Ф
Г!1
АтаЛ,ВД
`
'
і том у не ди-,^^^L^T^ L
що
він,
П.
Гр .
Самбі р
ска -
пер а
почина є
1.
жовтня .
Фор
-
-ВОМУ пародови .
шх
Т
а
таки х
ідей-,жалі в
свої х
жерт в
В НЕДІЛЮ, 14. СЕРПНЯ 1927
Р.
зав,
щ
о
він походит ь
з
Тергго-
муванн я
склад у
артистичног о
священикі в
в
пас,
н
а
жаль ,
!
-
О
,
щ
о
він
пі д
ц
ю
пор у
стара-,
J
,
.
M ,,-" J
,
'
Справ а
опинилас я
в
Коммо н
І
1
П
IIPN
N
P
I
(
оля,
н
а
Україні.
j майж е
закінчено .
НА
НОРТО Н
Булетін "
навіт ь
помістив ,
Щод о
репертуар у
т
о
в
цьом у
ШІ
С
‚уже
мало ,
а
зрешто ю
і
не
пр о
єтьс я
о
пссідашг є
тог о
ііслкоо -
^
'
щЃѓ
о
Ц
"
"
"
Кор
Т
Ч
Л
'
`' 3 '
'
ГОр
"
4
0
б
ї
л
а
пріі
кінци
Гудсо н
Евні.
ног о
майна ,
яко
Наше
духове ;
одиниці
ту
т
мова .
йог о
фотографі ю
і
дуже ,
при -
ств о
переважн о
в
підступни й
М
Џ
нічог о
спільно ї
о
з
вірою ,
дебатован а
обом а
сторонами .
сезон і
дирекці я
бер е
кур с
н
а
Почато к
о
ѓод.
2-ій
пополудни .
Треб а
ствердит и
факт ,
що
д
о
хггльіго
поставивс я
д
о
справи',
щ
о
то
спосі б
йом у
забрало .
К
W
`
Помад а
є
аб
о
ферг,,^, ,
.
постановк у
оригінальни х
укра- ;
_
.
недавна
на ш
українськи й