You are on page 1of 4

СВОБОДА УКРАЇНСЬКИЙ ДНЕВНИК

SVOBODA U K R A I N I A N D A I L Y

УРЯДОШІИ ОРГАН ЗАПОМОІОНОї ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ


OFFICIAL ORGAN OF THE UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION, Inc.
СОЮЗ В ЗЛУЧЕНИХ Д Е Р Ж А В А Х АМЕРИКИ.

ГРМ ЦЕНТИ. PIK XXXV. Ч.


SIOJUKKXV.
187. Джерзи С и т і , Н . Д ж . , суб.ота, 13. с с р п ц я , 1927 Jeraey- City, N. J . , S a t u r d a y , August 1 J W U CE#fTB

КОРОЛЕВА ВДОВА МАРІЯ ОБКИДАЛИ КАМІННЄМ ЮГО-'БУДИНОК ВСЕУКРАЇН


НОВИЙ луч НАДІ! Б ЖИТТЮ САЌКА ОПИСУЄ СВОГО ВНУКА,
КОРОЛЯ МИГАЯ. СЛАВЯНСЬКОГО'КОНЗУЛЯ. СЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК. І М О Н Д Е Ш Е Р А І П Р О Ч І Ч Ш И Р Е С -
ДЩ"

В І Д Е Н Ь . 9. с е р п н я . Юго
І ВАНЦЕТТІ ПУБЛИКАНСЬКОЇ ПАРТІЇ ЗЛОЖИЛИ
СІНАЙЯ, Р у м у н і я , 9.
серпня. славянське правитс.іьство і
В і д б у д о в а б у д и н к у к о л . О.т-
гіиської. гімназії для Академії`
СТГИТОВИЙ
ДАЛЬШУ НЛИВИСШИИ
ГХ СУДЬЬУ. — СУД ЗАСУДЖЕНИХ
ОБОХ ВИРІШИТЬ У ПЕРЕВОДЯТЬ
ВІВТОРОК На просьбу
кореспондента Белграді повідомляють, що фа
Н а у к в основі з а к і н ч у є т ь с я . Нн-

ПРИСЯГУ ВІРности
„ Е с о ш і е й т е л Пресе"., к о р о л е в а ш н с т и в З а р і о б к и д а л и к а м і н
ні х у д о ж п н к - а р х і т е к т А . і ь о ш и н
ДО ИНШОЇ ВЯЗНИЧНОЇ КЕЛІЇ. М а р і я т а к оДНСує с в о г о в н у к ; н и є м . ю г о с . т а в я н с ь к о г о к р и з у -
короля Ми гай: ЛЯ т а п о р а н и л и й о г о . П о ќ л и к а
працює над художпим офор
Б О С Т О Н , II. с е р п н я . — О ц і л и х 12 д н і в п р о д о в ж е н о н а
МОЖЛИВІСТЬ РОЗВЯЗАННЯ ІРЛЯНДСЬКОГО
„ В і н не м а є н а й м е н ш о ' г о п о не в і й с к о р о з і г н а л о т о в и у . На-
А
м л е ш і я м ' б у д и н к у , іі цій с п р а в і
л ь о ш и н з в е р н у цся д о А к а дем
разі ж и т т є С а ќ к а і В н и е т т і , а з НИМИ і ж и т т є у б н й и і М а д е й р о с а ,
ПАРЛАМЕНТУ.
іяття про тс, щ о сталося у по д і ю т ь с я протесту югославяись-
я к о г о н р н д е р ж у ю т ь з о г л я д у н а е в е н т у а л ь н і й з . н о в о ї с у д о в о ї с п і д н и х 2 г и ж н я х . В і н не И О Ж (
кого правительства у Римі.
`Іаук з з а я в о ю , де наполягає
на п о т р е б і п р и т я г н е н н я най-
р о з п р а в и . З а в д я к и н е в т о м н і й а к ц і ї о б о р о н ц я А р т у р а Д. Г і л л я з р о з у м і т и , ч о м у л ю д е т а к це Д А Б Л И Н , І р л я н д і я , П . с е р п н я . — І м о н Д е В а А е р а І усі п р о -
вдалося н а к л о н и т и г о в е р н о р а Ф у л л е р а , а з ним і Е к з е к у т и в н у ре.угоняіься з ним. Він х о ч е ‚-що к р а щ и х у к р а і н с ь к н х с к у . і ь п т у - чі ч л е н и р е с п у б л і ѓ к а н с ь к о ї п а р т і ї з л о ж и л и д н е с ь п р и с я г у в і р Н о -
Раду д о в і д с т у п л е н н я с п р а в и С ў и р і м К о р ѓ о м с т е й т у М е с с е ч у с - б и й о г о н а з и в а л и . ‚ М і к к ї '
- ! Б Р И Т А Н 1 Я Н Е Б У Д Е С У П Е Р - рів, а б и в и р о б и т и с к у л ь п т у р н і сти к о р о л е в и і т и м с а и н м м а ю т ь п р а в о б р а т и у ч а с т ь в н а р а д а х
` Н И Ч И Н И З А М Е Р И К О Ю В
?

'емблеми "Академії Наук` для парляменту, Дейл Ерін.


ікии б у д р р о з б и р а т и с п р а в у у в і в т о р о к і в и с л у х а є в и в о - „ В а ш е б е л и ч с с т в о " . В і н
У О Р У Ж Е Н Н Ю . в м і щ е н н я їх на в х о д а х б у д и н к у .
лів о б о р о н ц я і п р о к у р а т о р а т а з а д е ц и д у є п р о у х и л е н н є е к з е - - ^ - . . Кількох республіѓканських послів представив спікерови
куції ѓа н а з н а ч е ш і є - н о в о ї р о з п р а в и . Н і х т о не з н а є , ш о з р о б и т ь І . : Щ 0
-, . ` ^ Н і е н о 0 c y n o h o -
А
Л О Н Д О Н , Ю. с е р п н я . Ан- Над розробленням дета.іів (рредсідателевн) парляменту капітан Біллям, голова групи
1
о б о р о н а н а в и п а д о к , к о л и б с у д н е п р и х и л и в с я д о а п е л я ц і ї о б о - р а`'й к а м и " . г л і й с ь к н й м і н і с т е р в і й н и . С е р б у д и н к у п р а ц ю є нині д о 2 0 Н а ц і о нальної Ліги і Т о м а Д ж а н с о н , г о л о в а робітничої партії, в
рони. К а ж у т ь , щ о о б о р о н а х о п . ч д а с я т е п е р в ж е о с т а н н ь о ї д о ш Вортингтон.Еванс, з а я в и в у сво- с к у л ь п т о р і в . Р о б о т и б у д у т ь ви- нарляменті.
‚ ‚ Я к усі н н ш і д і т и , він н е з в и
їїї п р о м о в і , в и г о л о ' ш е н і й у В о т - к о п а н і м е ж и ѓ і р с ь к и м к е р а м і ч - Обставина, ш о навіть сам провідник республіканської
ки ратўнќу. чайно л ю б и т ь байки про духіі
С а ќ к а і В а н ц е т т і т а М а д е й р о с а п е р е в е л и т е п е р зі с м е р т н о ї і О п о в і д а н н я п р о ф о р д , щ о В е . і и к о - Б р н т а н і и не н и м т е х н і к у м о м . партії п р о ф . Де Валєра з л о ж и в вимагану присягу вірности,
авантурнич
іе с у п е р н и ц т в а в у о р у - в и к л и к а л а з а г а л ь н е з а ч у д о в а н н я . Щ е н е д а в н о Де Валєра мав
келії д о з в и ч а й н о ї . П о д о в г и х т е р п і н н я х в с і р и х в я з н и ч н и х м у - п р и г о д и . В і н р і в н о ж
ВИВЕЗЕННЯ ВЕРБИЦЬКОІО.
1 0 3
любить;І "
pax в и й ш л и в о н и п е р ш и й р а з н а п о д в і р є і п о б а ч и л и с о н ц е . ц в і т и . Л ю б и т ь т а к о ж п л а в а т и , ж е н н ю з А м е р и к о ю н а с л і д к о м заявити, щ о с к о р ш е уступить з головства партії, як „ з л о -
Оба б у л и л у ж е в и с и л е н і і з т р у д о м п е р е й ш л и я р д . С а ќ к а т р е б а іДзд-ИТИ на к о н и " . н е у с п і х у к о н ф е р е н ц і ї д л я о б м е - І ж и т ь п р и с я г у ч у ж о м у п а н у ю ч о м у " .
женя зброєнь у Женеві. Д а л ь ш е ! Д н и . 2 - г о л и п н я ц. р. в полу д- По з а н я т т ю республиканськимн послами своїх посольсь-
було в е с т и , б о не м а в с и л и й т и . В а н ц е т т і п е р е р в а в г о л о д і в к у М а є він п р и к м е т и т а к с в о ї `
не в и в е з е н о з л ь в і в с ь к о ї т ю р м и к и х м і с ц ь у н а р л я м е н т і , п р е д с т а в л я є т ь с я у с л і д у ю ч и й с п о с і б
і вже д е щ о їв, а С а к к о г о л о д у є в ж е 2 6 - т и й д е н ь . К а ж у т ь , ш о б а т ь к а , як і м а т е р и . М о л о д и й з а я в и в з г а д а н и й м і н і с т е р , щ е
ній не в и д е р ж и т ь в ж е д о 2 2 . с е р п н я і п о м р е з в и с и л е н и й , к о л и к о р о л ь г о в о р и т ь д о с в о є ї к о н ф е р е н ц і ю в Ж е н е в і не т р е п р и пул. Б а т о р і я с т у д . ф і л . М и - р о з к л а д п а р л я м е н т а р н и х г р у п ; П р а в н т е л ь с т в о К о с г р е й в а 4 5
не п р и й м е і д и . М а б у т ь б у д у т - ь с и л о ю й о г о г о д у в а т и . б а у в а ж а т и п о в н и м н е у с п і х о м , х а й . т а В е р б и ц ь к о г о в а с и с т е н - ч л е н і в ; ф а р м е р і 11;. н е з а л е ж н і 14; р о б і т н и ч а п а р т і я 2 2 ; ф і я н н а
тери і королевої Марії по
а п р о т и в н о в о н а м о ж е с т а т и ції к і л ь к о х п о л і ц і я н т і в у и е з п а - ф е й л 4 5 ; к р і м т о г о д в а м і с ц я є о п о р о ж к е н і а п о с о л к а , п а и н а
глійськи, д о инших л ю д е й по
п е р ш и м к р о к о м д о о с т а т о ч н о г о нім н а п р я м і . В с і д о т е п е р і ш н і М е к С в і н і , Ш і н Ф е й н П а р т і я , не г о д и т ь с я н а р і ш е н н я п а р т і ї Д е
П О М Е Р О, (ІЕЛЕНСЬКИЙ. румунське. Матір короля,
НАГЛА СМЕРТЬ Н А С Т У П И Л А Н А С Л І Д К О М Н Е Щ А С Л И В О Г Оп р и н ц е с а О л е н а є д у ж е п о б о ж -
и а ; о д н а к с а м М і к к і не л ю б и т ь
порозуміння. Він п е р е с т е р і г з м а г а н н я р о д и н и іі о б о р о н и д о -
д а л ь ш е с л у х а ч і в , „ и ю б и не д у в і д а т и с я в і д к о м п е т е н т н и х влџ`}
Валєри.
Праиительственна партія Косгрейва полишається тому
АВГОМОБІЛЕВОГО ВИПАДКУ.
КАРНЕҐІ, НА., І І с е р п и я . — о. П е л е к с ь к о г о , який у своїм х о д и т и д о церкви, б о б о г о с л у -
мали, щ о к о л и в Ж е н е в і її
п р и й ш л о д о п о р о з у м і н н я , Т( р а д н и к а Я н у ш е в с ь к о г о , п р о мі
саме від с л і д ч о г о судді у м е н ш о с т ѓ і і п о тій п р и ч и н і м о ж л и в е є р о з в я з а н н я і р л я и д с ь -
к о г о парляменту і розписаний нових виборів.
часі з а с т у п а в о . Ж у к а в ч а с і й о г о с у с п е н з и н д у ш п а с т и р ю в а н - ж е н н я т р и в а ю т ь д л я н ь о г о з а
т а к е п о р о з у м і н н я є н е м о ж л и с н е в и в е з е н н я М. В е р б и ц ь к о г о ,
ИИІ в у к р . г р . - к а т ц е р к в і в К а р н с г і , с т р і н у в н е щ а с л и в и й а в т о - д о в г о .
їЌЌй с и д и т ь у ж е д е в я т і . м і с я ц і в
УВІЛЬНЕННЯ ПОЛЬСЬКОГО ГЕНЕРАЛА Н А ПІДСТАВІ
мобілевий в и п а д о к , н а с л і д к о м я к о г о мусіли й о м у відтятій н о г у . Королева сказала дальше, що
} іпквізиті, о с т а л и с я , на ж а л ь СФАЛЬШОВАНОГО ПРЙКАЗУ,
Видно, ш о й ц е н е п о м о г л о і о . П е л е н с ь к и й п о м е р в Д ж а н с т а в н .Мигай не з д а є с о б і с п р а в и з
Меморіял Г о с п и т а л в н я т и н ц ю р а н о . П о х о р о н в і д б у д е т ь с я в DIO. щ о й о г о д і д н о м е р і він НА З Н 1 Щ Е Н Є РУСІ. дезусиіінні. На з а м і т к у о б о р о н
дя д - р а П а в е н и ь к о г о , що вії
В А Р Ш А В А , II. серпня. — У Польщі повторилася а ф е р а по-
дібна до тої, яка мала місце у Парижі з диевиикарем Д о д е т о м .
с з н а с т а н н о ж д е на з а б а в к и , я- Новий польський проект
с у б о т у о г о д . 10 р а н о . Зуде п р и м у ш е н и й піти д о п р е
виборчої ординації. Г е н е р а л а З а ї ў р с ь к о г о , який р а з о м зі с в о ї м б р а т о м в о ю в а в
і. п о к і й н и й к о р о л ь м а в у з в и -
ягден`а, відповів йому суддя проти Пілсудського, підчас минулорічного м а е в о г о перево-
ВИЛЕТЯТЬ Д О ГОНОЛЮЛЮ. аю д а в а т и йому щоденно. 1
С е й м о в а підкомісія радила
Чиў-шевський: „ Н є х се пан і д з є роту, увільнено несподівано з вязниці, у Вильні. С т а л о с я се в
П р и о д н і й н а г о д і з а п и т а в він д а л ь ш е н а д с п р а в о ю з м і н и в и -
ДЕВЦТЬ Л Е Т У Н І В В О З Ь М Е У Ч А С Т Ь В К'ОНКУРСОВІМ ЛЕТІ каліці."... той спосіб, ш о до вязнииі у Вильні -зголосилося кількох л ю -
цю.існу в д о в у зі с . і ї . о з а м н : З о р ч о ї о р д и н а ц і ї . Л і в и ц я не
З САН Ф Р А Н Ц И С К О Д О Ю Н О Л Ю Л Ю . - д е й , о д і т и х у в і й е к о в і . о д н о с т р о ї , т а н р е д л о ж и л н п а п е р и , "кі
Де п о д і в с я д і д о ? " К о р о л е в а в з я л а у ч а с т и в з а с і д а н н ю . Сей-
О К Л Е Н Д , К А Л . , 1 1 . с е р п н я . — Д н я 12. с е р п н я в п о л у д н є в і й с к о в о г о с у д у , на п і д с т а в і я к и х г е н е р а л а З а г у р с ь к о г о `ма-
дповіла: „Він відійшов д о іас при ч и т а н н ю п е р ш о г о а р г и - ЧУДАСІЇ.
вилетить л е в я т ь летунів з л е т н и ч о г о п о л я в Окленд, Кал., д о л и їм в и д а т и , щ о б и , в о н и в і д с т а в и л и й о г о д о В а р ш а в и , н а с у д .
о г а " . „ Ч и він не п о в е р н е н а - гу.іу в і д к и н е н о всі поправки
о с т р о в і в О а г у на Т и х і м о к е а н і . М а ю т ь п е р е л е т і т и д о р о г у , ш о У китайській .провінції Гонац По п р и б у т т я . . д о В а р ш а в и мким! офіиири полишили генерала
і д ? " „ Н і , він в і д і й ш о в на в і к и і а ц і о и а л ь н н х м е н ш о с т е й т а к , у р я д в и д а в н а к а з , щ о б и всі д і в -
виносить 2,400 миль. На нерелет назначена н а г о р о д а Д о л я в с а м о г о і він н а й м и в ш и а в т о у д а в с я д о с в о г о д о м у . П о д о р о з і
т и , с е р ц е , м ў е н ш з а н и т и й о г о ц о п. І Џ р а й г е р О П У С Т И В д е м о н -
сумі $ 3 5 , 0 0 0 . Д в о х л е т у н і в , щ о м а л и в з я т и у ч а с т ь в т и х п е р е - чата в и й ш л и з а м у ж : коли яка к а з а в ш о ф е р о в и с т а н у т и , і в с т у п и в д о л а з н і , а. ш о ф е р м а в в і д -
м і с ц е " , в і д п о в і л а к о р о л е в а . „ В і н г т р а т н в п о с а л ю , а и. Хру ц ь к и й
ю н а х . з г и н у л о п е р е д д в о м а д н я м и , а с е г о д н я м а л о щ о не с т р і - до в и з н а ч е н о г о р е ч н н ц я не п а й - в е з т и й о г о річи д о й о г о дому. Від тоді у в е с ь слід з а г е н е р а л о м
р з Богом у небі", і а л и Ш и в с я в х а р а к т е р і о б с е р в а - де с о б і м у ж а , д і с т а н е й о г о уря-
нула т а с а м а с у д ь б а д р у г и х д в о х , ш о л е т і л и н а а е р о п л я н і С п и - п р о п а в . О д н і к а ж у т ь , щ о й о г о т і л о н а й д е н о у лісі п і д В а р ш а -
і Ііог е д о б р и м ч о л о в і - гора. П р а в и ц я і П я с т п е р е в е л и
рнт о ф С е н Е н д ж е л о с А е р о п л я н п о т о в к с я і м а б у т ь не з м о ж е дово. Німецького пастора вою, однак сю поголоску заперечило правнтельство і скоифі-
запитав Мигай, зсі ЗМІНИ, які щ е б і л ь ш е ЗВСр- Т а й х м а и а п р и п и н и л а в у р я д у -
вилетіти в д о р о г у ч е р е з о к е а н . Л е т у н и о д н а ч е в и й ш л и щ а с л и - скували часописи, щ о про се писали. Приятелі З а г у р с ь к о г о
він є ч и м с ь б і л ь ш е , я к гені п р о т и н а ц і о н а л ь н и х мен-
по з ж и т т е м . о г о д у х о в н а в.тада з а те, м о в ч к и п о х и т у ю т ь г о л о в а м и і к а ж у т ь , щ о вони з н а ю т ь , щ о
ю л о в і к о м " , відповіла ко- ш о с т е й як п е р ш и й проект. А
щ о давав ш л ю б у літаку двом З а г у р с ь к о г о у в і л ь н е н о на п і д с т а в і с ф а л ь ш о в а и о г о п р и к а з у .
і Марія. „Він Є д у ж е мо- ! з м е н ш е н о число м а н д а т і в у р я д о в ц я м летунсЬких під при-
ГЕНРИ Ф О Р Д ПЕРШИЙ РАЗ У ВОЗДУСІ. . і о в о , б і л ь ш ` е , я к усі и н ш і щ е на 8, г а к . щ о з а г а л ь н е ч и с л о
У посліднім часі г е н е р а л а З а г у р с ь к о г о о б ж а л о в у в а и о о
мств. те, щ о б р а в х а б а р і при з а к у п і в і й с к о в н х л і т а к і в для П о л ь щ і , у
ВИЛЕТІВ А Е Р О П Л Я Н О М РАЗОМ З ЛИНДБЕРГОМ- послів має бути 412. Л ь в і в і
Франції.

АРХИ КНЯЗЬ РУДОЛЬФ.


1 1 1
Д І Т Р О И Т , 11. с е р п н я . — П о л к о в н и к Ч а р л з Л и н д б е р г і й о г о ' і ' ' ' " а м б і р м а ю т ь т в о р и т и о д и н о-
жилаіши відпо Після д а л ь ш и х п о г о л о с о к , які п о ш и р ю ю т ь с я у В а р ш а в і ,
С З
аероплян С и и р и т о ф Сен Луис, с е б т о „ М И " , були гістьмн в і - 3 ? руг з У м а н д а т а м и . Стрий і
З а г у р с ь к о г о в і д с т а в л е н о д о В а р ш а в и на п р н к а з с а м о г о Ніл-
домого а в т о м о б і л е в о г о Генри Ф о р д а . С т а р и й Ф о р д д у ж е піка- Г,' Станиелавів один округ 8
1
м а д я р с ь к і м селі Л я з о с - М і - с у д с к о г о і в и п у щ е н о т у т на в о л ю , к о л и він д а в с л о в о , ш о я -
в и т ь с я а в і я ц і е ю і в и д а є м і л і о н и т а б у д у є л і т а к и в с в о ї х з а - ) д у "` же добрим королем?" іаидатів, Тернопіль- -Зо.точів
, біля Будапешту, поселився виться у бюрі Пілсудського у вівторок, для обговорення роб-
в о д а х . Д о с і о д н а ч е не п р о б у в а в він щ е ніколи с а м л і т а т и . А ж
тепер п і д в а ж и в с я в и ї х а т и а е р о п л я н о м С п и р и т о ф С е н Л у и с , щ о КРІВАВА СУТИЧКА
БЕСАРАБСЬКИМ НАД
КОРДОНОМ.
о д и н о к р у г 12 м а н д а т і в , К о в е л ь
Луцьк К р е м е н е ц ь о д и н ок-
дій,
д к і л ь к о х ЛІТ с т а р ш и й добро-, леннх йому з а к и д і в .
що звав себе Адольф
ік-релеіЙітАітлянтійський о к е а н . Л и н д б е р г к е р м у в а в а е р о п л я -
ном. Ф о р д п е р е б у в в а е р о п л я н і я к и х 10 м і н у т , а п о т і м з л е т і л и
І Іа к о р д о н і Б е с а р а б і ї , в о к о -
р у г 10 м а н д а т і в , Б е р е с т і , н а д і
Бугом Пінськ один округ.
К а р л ь Ф р а н ц Г'іоснф. Він
н е з в и ч а й н о п о д і б н и й д о `б. а в -
був Н І М Е Ч Ч И Н А О Б Х О Д И Т Ь О О Ь М У Р І Ч Н И Ц Ю Д Н Н конститур.
на з е м л ю . П о . н і м с і в й о г о с и н Е д с е л ь Ф о р д і р і в н о ж п о л е т і в Н о в о ї р у д е ќ - Ліда о д и н о к р у г Б Е Р Л І Н , 11. с е р й н я . . — Ц і л а Н і м е ч ч и н а о б х о д и л а Нинька
лиці Х о т и н а д і й ш л о д о к р і в а - стрійського імператора і иово-
з Лніідбергом, 8 мандатів. Зменшено чисто т о р ж е с т в е н н о 8-му річницю - В е й м а р с ь к о ї Констистуції. Д е н ь
в о ї СУТИЧКИ МІЖ б о . т ь ш с в и ц ь к п - дився як висока особа. Ніколи
с е н а т о р і в щ е на д в а так щ о К о н с т и т у ц і ї с в я т к о в а н о п о цілій Німеччині з е н т у з і я з м о м а л е
д и н е р с а п і а м н іі р у м у н с ь к о - пе к а з а в , х т о в і н , а л е щораз
Б У Д У Т Ь ВІДБИРАТИ П О Ч Т У З КОРАБЛІВ. з а г а л ь н е ч и с л о б у д е 103. спокійно. У столиці-Німеччини, Берліні д а в с я з а ў в а ж а т и снль-
ВІЛ БУДУТЬ ЩЕ ОДНУ ПРОБУ З прикордонноќ,
Л Е В А И Я Т А Н О М . Б о л ь ш е в и ц ь к и й у з б р О е н и й від-
сторожею.
Відібрано рдиН мандат
більше людей вірило, щ о це
у а р х и к н я з ь Р у д о л ь ф . С е р е д м а - ний з р і с т р е с п у б л и к а н с ь к и х і д е й . П і д ч а с к о л и м и н у л о г о р о к у
В А Ш И Н Г Т О Н , I I . серпня. — Дня 21. серпня виїде а е р о - е р с й ш о в ш и к о р д о н , від- л ь в і в с ь к о м у в о є в і д с т в і , яке бу-.І д я р с ь к о г о н а р о д у ж и в е д о н и н і р е с п у б л и к а н с ь к и м н п р а п о р а м и б у л и п р и ў к р а ш е н і л и ш е д о м и
плином н а м о р е л я й т н а н т К л е р е и с Ш и л ь д г а в е р . - щ о б и п е р е л е т і - на п е р е д м і с т я х і у тих мастях міста, де ж и в у т ь р о б і т н и к и , т о
о г о н ь на р у м у н с ь к у с т о - д е м а т и 7 с е н а т о р і в , і 1 м а н д а і, щ о Р у д о л ь ф не в м е р ,
ги 5 0 0 м и л ь і д о р у ч и т и н а п о в н і м м о р и к о р а б л е в і ї Л е в а й я т а н р о ж у . В б и т о о д н о г о р у м у н с ь к о - у в о л и н с ь к о м у , я к е б у д е м а т и а с к р и в а є т ь с я , ж д у ч и „ с л у ш н о - -.его р е п у б л и к а н с ь к і п р а п о р и п р и у к р а і п а л п т а к о ж д о м И н а й -
почту д о Е в р о п и . Я к щ о і т и м р а з о м ш т у к а в д а с т ь с я , п о ч т б в и й г о с т о р о ж а . Д и в е р с а н т и втіклн З с е н а т о р і в . більших промислових підприємств у перворяаннх дільницях,
ч а с у " , щ о б и с і с т и на п р е с т о -
уряд в п о р о з у м і н н ю з к о м а н д о ю ф л ь о т и з а в е д е н о р м а л ь н у б е з п е р е ш к о д назад. Посол Попелі, зрезнгнува а також з в и с а л и в о н и з д о м і в у н а й б о г а т і п і й ч а с т и м і с т а .
Тисячі людей почало зїз-
висилку листів при п о м о ч и а е р о п л я н і в . В т о й с а м с п о с і б бу- реферату, рішено отже, що Президент Пнденбург брав участь у торжествах в Райх-
джатись до нього з чолобит-
дуть в і д б и р а т и і в і д с и л а т и р і в и о ж листи і в Е в р о п і . Ч е р е з те
пересилка письм п р и с к о р и т ь с я о я к и х д в а т р и дні.
клопіт ДЛЯ ГЕОГРАФІВ. пленум комісії р е ф е р у в а т и б у д е нею т а д а р у н к а м и . В л а д а мусі- стазі І в і д б у в `перегляд війска. У Г а л л е р е с п у б л п ќ а н с ь к а о р г а -
сам ґломбінські. Ж и д і в с ь к и й ла в і д д а т и його' в р у к и иснхіят- нізаиія „ Р а й х с б а н н е р " п е р е р в а л а т о р ж е с т в о п о тій причині,
Російська революція поро щ о професор Мензер говорив про університет, у якім учить, і
к . т ю б в н і с п р о т е с т п р о т и т а к о г о р і в . Ті с т в е р д и л и й о г о НЄЗВН-
лила одну своєрідну недугу п р о н і м е ц ь к и й н а р і д , а не п р о ‚ ‚ В е й м а р с ь к у К о н т и т у и і ю " .
ПАНІКА Н А БІРЖІ. з м е н ш е н н я р е п р е з е н т а ц і ї націо- тайну с х о ж і с т ь з Ф р а і ш о м П о -
ЗА З ГОДИНИ В Т Р А Т И Л И Ш Е Р И ОДНОЇ КОМПАНІЇ
перехрещування м і с т н о в и м и
іменами своїх героїв свіжих
є т
л ь н и х м е н ш о с т е й , яке я в л я с и ф о м , а т а к о ж те, щ о він ново-
ь с я р а з и ч и м з . т о м а н и я м к о н д и в с я с у п р о т и н и х з м а н е р а м и
Всі склепи п о м і с т а х та б а н к и б у л и о т в о р е н і а т а к с а м о п о -
л а г о д ж ў е н о , я к з в и ч а й н о , усі б н з н е с о в і о р у д к и .
$8,000.000 НА В А Р Т О С Т И .
к а н д и д а т і в на і с т о р и ч н у с л а в у . Е К С Н Л Ь О З І Я ' Б О М Б И НА П О Д В І Р Ю А М Е Р И К А Н С Ь К О Г О
Н Ю И О Р К , Н . РІ., 1 2 . с е р п н я . — С п е к у л я н т и н а н ю й о р с ь - ституції. маннќа, який вірить у своє ко
Заки європейські фірми встиг КОНЗУЛЯТУ В СОФІЇ, У БОЛГАРІЇ.
кій б і р ж і п о т р а т и л и в ч е р а г о л о в и , к о л и ш е р и М е н г е т т е н Е л е к - ролівське походження. Коли
ли п е р е в и д а т и с в о ї „ а т л я с и " і С О Ф І Я , Б о л г а р і я . — 11. с е р п н я . — В е л и к и й п е р е п о л о х в и -
т р і ќ а д С у п д а й К о м л а н і в п а д и н а п р о т я з і т р о х г о д и н з 121
пойнтів на 58. Т а к о г о "наглого с п а д у не п а м я т а ю т ь на б і р ж і . З а
новими назвами, сотку
міст п е р е х р е щ е н о з н о в у . Тепер
нових ДЕРЖАВА ДЛЯ ЛІТЕРАТУРИ, його вивезли до санаторії
Б у д а п е ш т у , п р о ц е с і ї с е л я н і
де
ш
к л н к а л а т у т е к с п л ь о з і я б о м б и н'а п о д в і р ю п е р е д с а м и м а м е р и -
ќ е н с ь к и м к о н з у л я т о м . З г а д а н а е к с п л ь о з і я м а л а м і с ц е о Ю-Ій
тих к і л ь к а г о д и н і і і е р О в ц і к о м п а н і ї в т р а т и л и н а в а р т о с т и с в о ї х
шерів $8,000.000.
з а цією і д е є ю х о ч е піти т у р е ц ь -
кий п а р л а м е н т і в ч е с т ь свого
НАУКИ ТА МИСТЕЦТВА. лщтуди, домагаючись,
його звільнили. 560 мешканців
щоби
годині вночі. Гук, викликаний е к с п л ь о з і е ю , б у в страшенний,
о д н а к ш к о д а с п р и ч и н е н а н е ю , б у л а д у ж е н е з н а ч н а , а п р и т і м ні-
Ф р а н ц у с ь к и й нар.тямент при- Л я з о с - М і ч е внесло прохання д р
ПОШУКУВАННЯ ЗА ШО НЕПРАВНО ПЕРЕ-
ЧУЖИНЦЯМИ, володаря назвати К о н с т а н т и йияв з а к о н п р о с т в о р е н н я наш'- х т о не б у в скалічений.
БУВАЮТЬ В АМЕРИЦІ. нопіль Мустафа Ќемаль. она.тьної касн для м а т е р і я л ь -
уряду, щ о б и випустити достой
п и к а . На. п р о х а н н і є н а в і т ь п і д Д у м а ю т ь , щ о б о м б у п і д л о ж и в х т о с ь зі с и м п а т и н і в С а ќ к а
В А Ш И Н Г Т О Н , 12. с е р п н я . — С е к р е т а р п р а ц і Д е й в н с о д е р - К о н с т а н т и н о п і л ь ' м а є т у хибу, ного п і д д е р ж у в а н н я ' у ч еіні ри ех-, ! і г и с о д н о г о христ.-суспільного І Ванцетті як п р о т е с т п р о т и в і д м о в и їх п о м и л у в а н н я . ' .
щ о ! з а д о в г и й , а М у с т а ф а Ке- п р и з н а ч у в а н н я нагород, Поліція, сейчас по експльозії, обставила довкруги кордо-
жав п о в і д о м л е н н е з Н а ц і о н а л ь н о ї П р о м и с л о в о ї Р а д и , щ о во- п и с ь м е н н и к і в т а й ирс і' ж т циіів , в ич де р
а ве з- !. п о с л а . В ч е н і с т в е р д и л и , щ о є ц е
на д о л о ж и т ь в с і х с т а р а н ь , щ о б и в и к и н у т и з р о б о т и т и х ч у ж и н - м а л ь т р о х и з а к о р о т к и й . . . п е -
(
чї, с т и п е н д і й }нерідке нвіпце м а с о в о ї сугест ком о о д в і р я і р о з п о ч а л а енергічне пошукування з а тим, щ о
пів, щ о н е л е г а л ь н о п е р е б у в а ю т ь в А м е р и ц і . І ред історією. к и н у в б о м б у , о д н а к н і к о г о не а р е ш т о в а н о .
ОЌМ СВОБОДА, СУБОТА, 13-го СЕРПНЯ, 1927..

ГОЛОСИ ЧИТАЧІВ
к о г о ш о в і н і з м у , щ о ніби приѓ-j цих д в о х слів м о ж е о х о п л ю в а -
ЗРІСТ НАЦІОНАЛІЗМУ НА УКРАЇНІ ноблюе Українців-комуиістів; в ти і автономну державу і феде-
т и х у к р а ї н с ь - р а т н в н у , а не е о з н а ч е н н я м су-

Н
УВ Л
АO KR
AT
BL
AAH A
TO
AA
LA A
TACUU
A A, TAA.
лютім цькуванні
ких товаришів, щ о правильної веренної держави.
ЏйШ$Л Заява Центрального Коміте- одинокий реальний шлях д о Ч
И М А Є М О Б У Д У В А Т И УКРА-
п р о в а д я т ь партійну лінію т а Т а к а в ж е д.оля в с і х „ С о б і р а -
т у Комуггістичйо'г' П а р т і ї Ў к р а ї - с т в о р е н н я у к р а ї н с ь к о ї н е з а л е ж ;
телей Землі Русской", чи вони
ЇНСЬКІ О С Е Л І В АМЕРИЦІ.

GGJSJA
ITН
У CPAD
AB
F
LLTO
R
AILO
RAU L
ни ( Ц К К П ( б ) У ) к о н с т а т у є , я к и о ї д е р ж а в и , я к и й , н е д и в л я -
щ о ї х к в а л і ф і к у ю т ь ям з р а д н и - І
будуть виступати в гегьмансь-

ЙPO
JT
AG
E3Г
О
І1Т

М
191KTORLACS.T
O
IA TE
IS ків, ренегатів, „презрених ма- В и ч и т а в я ц и м и д н я м и в ча-
COMMIU7 ись на всі у т и с к и м о с к о в с ь к и х

"
, 19
17, В
АИТ
ОГ
Ь
М AL
Y
н е г а т и в н е з її т о ч к и п о г л я д у я - к і й к и р е ї н а У к р а ї н і , ч и в к о м у - с о п и с я х т а к е : П р и ї х а в д о Ка-
л о р о с о в " і т. д . "
в и щ е , зріст націоналізму на Ук- к о м і с а р і в в с е ж таки р о з в и в а -

ЬГ'. Н
ВВН
И
ІР
І
ЯО І Ми навмисне навели цей д о в - нгстнчному ч е р в о н о м у „ к о л г і а - н а д и а н г л і й с ь к и й п р е м і е р і на
раїні. Д о р е в о л ю ц і ї на У к р а ї н і є т ь с я й ќ р і п н е . М и в ж е р а з г о -
-

І К ІИ
ІІКАТПІ майже гге б у л о у к р а ї н с ь к о г о в о р и л и , щ о д л я большевиків ший витяг з Заяви Ц К КП ( б )
У, б о к о л и с а м і к о м у н і с т и на ці
ќє", щ о коли
приспати активність
приходиться ЇМ в с т у п і в и г о л о с и в ч и с т о бизнс-
українсь-1 с о в у п р о м о в у . „ М и ,
Бритійці,

ЙМ
- -aajae'.'.-..і
37.5 ..В
..В
..$
7.60
а.оо
Д 7.C0 м і щ - " с т , і н т е л і г е н ц і ї т а р о - к о ж е н с е л я н и н і к о ж е н р о б і т -
$ 3.75 б і т н и ц т в а ,
в а

щ о малгтб
Р " " пальне п о ч у т т я . Ц і елємеігти у
w
н а ц і о - гшк та і н т е л і г е н т , щ о н е п а л е - п р и ч и н и в к а з у ю т ь , т о о ч е в и д -
ж а т ь д о к о м у н і с т и ч н о ї п а р т і ї й ! " о вогги м а ю т ь П І Д с о б о ю г р у н т .
к и х м а с і в і д в е р т а т и гг в і д б о - к а ж е — п о в и н н і п о ч у в а т и себе
р о т ь б и з а у к р а ї н с ь к у д е р ж а в и ў ( о д н о ю в е л и к о ю н а ц і є ю . Кожда
ч а с т и н а с е ї нації' м а є підпомага-
В Джерав Оѓті і б о р ю т ь с я з а к р а щ у своі-o д о л ю , А д ж е о п о з и ц і я Ш у м с ь к о г о п р о суверенність, треба
.місті були обрусителями Укра-
В п......110.00
ѓат. т"м а л о р о с і й с к у ю " с т р і ч к у . А л е -т и д р у г у ч ц с г И н у . Я к вам, Каіи

ГИЛІД
!І' За џхтмз
$
. . . ‚ . . І
5.00
X
7S

аміну адреса платиться 10 центів.


f -дяіїни.ікі
5
вони іменували
__Н І„РУсскімі" т а ' б у л и ж о р с т о к и м и
в о р о г а м и всяиог
себе

національної
з а к р а щ е е к о н о м і ч н е т а п р а в о - Ш п р и ч и н и не г о в о р и т ь , а їх ви-1
ве й д у х о в н е с т а н о в и щ е , н а з и - " - У ^ % н „таварищі вєрние
в а ю т ь с я „ б у р ж у я м и " . Т о м у не М В с к в $ Г , б о в о н и в п а д а ю т ь в і д -
вже п р о й ш л и ч а с и , к о л и с т р і ч - Jді'ЙЦйм,, 'Тђе.ба б а в о в н и , т о ви
к о ю ч и н а в і т ь „ м а л о р о с і й с ь к и м -к у п у й т е її л и ш е в і д д р у г и х бри
г о п а к о м " у к р а ї н с ь к і м а с и з а д о - (-т і й с ь к и х д о м і н і й , к о т р і лежаті,
За оголошення редакція не відповідав. окремішности України. м о ж е м о звертати уваги й при разу в око.
в о л ь н я л и с я . Вогги т е п е р п р а г - н а п о л у д и ќ . З а т е м а т і р н а дер
д а в а т и значіння твердженню,І Крім т о г о нам хочеться щ е
гроші лише на т. за. Foreign Моваў Order. Т е п е р , ѓге д и в л я ч и с ь гга всі де І.Л муть ч о г о и н ш о г о , а т о с у в с - і и н ш і д о м і н і ї б у д у т ь КУ
і Ж а в а
гцо г г а ц і о н а л ь н і л а в и у к р а ї г г с т в а

А
Д
АЕ
С
МІ "IVOBODA", P. a BOX гм, J M R S K Y C I T Y . N. J.
націоналізаторські старання
м о с к о в с ь к и х к о м у н і с т і в иа У к -
раїїіі, б о л ь ш е в и к и в с е ж м у с и т ь
л и ш е буржуазггі. Н а в п а к и , м и
знаємо, щ о якраз, буржуазні
к о л а т я г н у т ь д о „Єдіггой і Неді-
SSSFCST
вказати ка а к а л ь о л ю я к а по- Д
- Р ж а в к . А ш о вокк с . о
о^с я г он у"т ь '.
и
украшської „ т и . . ш і п р о д у к т ќ . І тоді
ЏщЏ
у в а

с к р і к к к о о д к к д р у т о т о фі.
Ю

, н а ц е в к а з;у ю т ь в с і н а н с о в о '.
ж , u
ній п а р т и н а У к р а ї н і з таким
СИЛА ІДЕЇ признатгг, щ о „ П о р у ч
русского шовінізму, ми маємо!
зросту
лімог'г", щ о б в и з и с к у в а т и в с і
народности б у в ш о ї Росії. Т а ќ
-
самим націоналістичним
_ „
ухи-
обєктивггг ф а к т и , я к і в ж с
v u

большевики признають.
' ,
О с ь як В о н о — п о д у м а в я собі
— щ о ц е з а д е р ж а в а , щ о н пре
В той день, коли мали стратити Саќка і Ванцетті, згинуло перед с о б о ю безумовний зріст лом в широких колах свідомо-

С
Т
Р
АШ Н
И
-ІЙ З
ЛО
ЧИ

с а м о й комуністична партія, на- м і є р г о в о р и т ь т і л ь к и п р о бііі
д в о х м о л о д и х американських летунів, д в о х смільчаків, щ о х о - українського шовінізму". Т у т го україггства в часи г е т ь м а н с т - ,

МАТЕ
Ж
Р ЕБРА
ЧКИ
магаючись панувати над всіма иес. В и д к о т и м в о н а і сильна І
тіли пуститися в д о р о г у з Сан Ф р а н с и с к о д о Г о н о л ю л ю . С п а - ми мусимо з р о б и т и невеличку ва С к о р о п а д с ь к о г о , ц ь о г о д е -
народностями б у в ш о ї Росії для с е й ч а с п р и й ш л а мені д о голо-
лені їх т і л а д о б у т о з п і д о с т а н к і в л і т а к а . А С а к к о і В а н ц е т т і , шо у в а г у й з а з н а ч и т и , щ о д л я сятої в о д и на кисілю „ггащад-
виќїв кожне проявлення J У В И З И С К ї х
М о с к в о ю , йде в п а р і ви и н ш а д у м к а : Ч и н е ч а с би т о
Мали б у т и р і в н о ж с п а л е н і е л е к т р и ч н и м д р о т о м , о с т а л и щ е в б о л ка`` г е т ь м а н а , п р и б і ч н и к а М о с -
3
н о г о у к р а ї н с ь к о г о п а ц і - , б у р ж у а з і є ю , а л е ні в я к о м у На вулицях В а р ш а в и 'зроби- нам, а м е р и к а н с ь к и м Ўкраїн
ж и в и х . І т а к в о д н о ч у д н о с к л а д а є т ь с я , щ о всі ми, щ о е с в і д к а - п р и р о д н о г о у к р а ї н с ь к о г о квн. {
разі з трудящими масами. Д о ла одна інтелігентна ж і н к а ' м в и д в и г н у т и п р а к т и ч н о дум
Ц Я

м и т и х д в о х р і ж н и х т р а г е д і й , з в е р н е н і г о л о в н о т а к и в с т о р о н у о и а л і з м у є п р о т и в н е їх і д е ї ін- В ч а с и С к о р о п а д щ и н и гга к о - с т р а ш н е в і д к р и т т я . З а ц і к а в и - } к у - е к о н о м і ч н о ї с а и о п о м о ч и і
б о л ь ш е в и к і в п і ш л и на с л у ж б у
' б о с т о н с ь к и х а н а р х і с т і в , щ о щ е о с т а л и при ж и в и х . Г а з е т и п о - т е р п а ц ' ю н а л і з м у , Що с т и с л і й ш с ж д о м у кроці гіодибувалися до-
всі „ с о б і р а т е л і З е м л і Р у с с к о й " , л а с ь в о н а м а л о ю д и т и н о ю я к о - j с о л і д а р н о с т і ! , а б о к о р о т к о ска-
д а л і . в і д о м і с т ь п р о летничу к а т а с т р о ф у в С а н Д і е г о , а л е п о з а н о с и т ь всі о з н а к и р у с о ц с и т р и з - к а з и , щ о с к о р о и а д щ и и а не про
починаючи від найзаслужсній- ї с ь ж е б р а ч к и , ' т о м у , щ о д и т и н а з а т и , с т в о р и т и Йвіґі у к р а ї н с ь к и й
тим всі вони переповнені відомостями п р о д а л ь ш у судьбу ма, „ о б щ с р у с с к о с т і " й т о м у Па- .вадить національної політики, ця н а р у к а х м а т е р і д у ж е ж а л і с - j б и з н е с . С я д у м і ^ а . м у ч и л а мене
С а ќ к а і. В а н ц е т т і . І с л і д и м о з а н е ю ггс т і л ь к и м и в А м е р и ц і , а л е з и в а е т ь с я ш о в і н і з м о м , з я к и м ж а
" - І а підтримує віітнви московські: н а п л а к а л а . Д и т и н а м а л а з а в я ^ к і л ь к а днів. АІк к о л и т р с т о г о
с л і д к у є з а н е ю ц і л и й с в і т . Н е т і л ь к и р о б і т н и к и , н е т і л ь к и л і в і ej в о н и п о в и н н і б о р о т и с я , б о мов- д а р м і в , о х р а н н и к і в т а і н ш и х м о с к о в с ь к а м о в а в ш к о л і , в су-
заѓгс о к о — а н а п и т а н н я п р о в е ч с р а з а г о с т и в до,меме,мщ су-
' Д ^ ^ и к а л ь н і е л е м е н т и , але й н а й б і л ь ш і к о н с е р в а т н с г и . З а н и м и ляв цс з а г р о ж у є д и к т а т у р і п р о - с т о в п і в с а м о д е р ж а в і я т а р у с о - д а х , в с е н а т а х , в у р я д а х ; и е р е с -
причину г і р к о г о плачу і неду-Ісід і я з ним п р о ' в с е те р о з г о -
в п о м и н а ю т ь с я учені, д и п л ь о м а т и , д е р ж а в н і м у ж і і міліони л є т а р і т а . цсггтризма. С в і д о м і т р у д я щ і с я лідування всіх націоналістів, гу о к а — м а т и не х о т і л а д а т и в о р и в с я , т о в і н мені ї к а ж е :
з о р г а н і з о в а н о г о робітництва. В с т а в л я ю т ь с я з а ними л ю д е ріж- 'Маси т а ЇХ п р о в і д н и к и й п а р т і ї
Н а ц і о н а л і с т и ч н і к а д р и на Ук- щ о визначалися активностю т а ^ , , ^ ^ відповіли. Т о д і зняла ця,, Таж т о не в и п е р ш і н а д та-
них п е р е к о н а н ь , і н т е р в е н ю ю т ь н а в і т ь п р е д с т а в н и к и д у х о в е н с т в а ис п і ш л и з б о л ь ш е в и к а м и , а
р а ї н і с к л а д а ю т ь с я з с в і д о м о г о п а ц г о п а л ь н о г о с е л я н с т в а , г т. д . пані п е р с в я з к у з ока дитини та:кими справами продўмўете
хоч С а к к о і Ванцетті здекляроВані атеїсти. В їх о б о р о н і в и с и - залишилися з своїми масами,
а натомість толерування „русс- з ж а х о м п о б а ч и л а , щ о на о п у х - ^ р е ц і н ь є в ж е в нас т а к і люди,
лае т е л е г р а м у д о ѓ о в е р н о р а Ф у л л е р а н а в і т ь м а т и Н у и ж е с с е р а , с е л я н с т в а , я к е б о л ь ш е в и к и н а - х о ч б а г а т о з н и х з а те п о п л а т и -
кіх" о р г а н і з а ц і й , армій, партій лім, перекровавленім оці з а л о - щ о з а к л а д а ю т ь українські
т о г о с л а в н о г о ф р а г ш у с ь к б г о героя, щ о т а к трагічно з а к і н ч и в з и в а ю т ь глитайнею, і з сільсь- ли с з о ї м ж и т т я м , в я з ш г ц с ю , т а
кої інтелігенції, а. п о містах засланням в Сибір. та моральна й матеріяльна їм жегга б у л а лугтНггка з о р і х а , а в ста".
ггедавно т о м у с в о ю в и п р а в у ч е р е з о к е а н . О д н и м с л о в о м цілий
спостерігається такий процес: допомога. ній с и д і в в е л и к и й п а в у к . П а в у к „ Д о б р е кажете, сусідо, - за-
світ н е р в о в о с л і д и т ь з а с у д ь б о ю д в о х л ю д е й , які нічого д л я Н е с т а н е м о с п и н я т и с я н а д то-
л ю д с т в а не д а л и , я к и х імена н і к о м у не б у л и в і д о м і , з я к и х су- „ Д о р е в о л ю ц і ї м и м а й ж е не ма- П р й С к о р о п а д с ь к о м у цілимѓѓ зачинений в лупинці і п р и л о - м і т и в я . — А л е ж н е з н а т и , чи
ю о ц і н к о ю д і я л ь н о с т н О. Ш у м -
сггільними п е р е к о н а н н я м и п о д а в л я ю ч а б і л ь ш і с т ь т и х , щ о ї х ли п о м і с т а х у к р а ї н с ь к о ї б у р - с ь к о г о , я к у д а є комуністична п о т я г а м и б е з п е р е р в и п р н в о - жеггий - б е з п о с е р е д н ь о д о о к а , т о д о б р е м і с ц е т а м , д е з а к л а -
б о р о н я т ь , не п о г о д ж у є т ь с я . ж у а з і ї і м і с ь к о ї і н т е л і г е н ц і ї , — п а р т і я , а л е н а в е д е м о т і причті- з и л и с я з М о с к о в щ и н и гга У к р а - в і д а в с я т я г о м д о о к а б і д н о ї д и - д а ю т ь о т с і у к р а ї н с ь к і м і с т а . Чи
тини. Мати-жебрачка х о т і л а т о т а м м о ж н а с т в о р и т и дійсно
1 коли С а ќ к а і Ванцетті стрінула в суді н е с п р а в е д л и в і с т ь ,
г о в о р я т ь б о л ь ш е в и к и . — Т е п е р ни н а ц і о н а л і с т и ч н о г о у х и л у в їну к а д р и р і ж н и х а д м і н і с т р а т о -
в о н а з к о ж н и м р о к о м с т а є ч и м с а м і й п а р т і ї , я к і б о л ь ш е в и к и рів, урядовців та московської через переймаючий зойк т а українську оселю".
т о т а к а н е с п р а в е д л и в і с т ь т р а ф л я є т ь с я в світі к о ж д о ѓ о дня.
раз п о м і т н о ю с и л о ю , п о п о в н ю - п о д а ю т ь ^ с в о ї й з а я в і . Г о л о в - інтелігенції, я к и м и з а м і н я л и с я плач дитини зєдиати більше „То п о ї д ь м о тай п о д н в і м с н "
Ж е р т в т а к и х повно. Вони гинуть і ніхто і с л о в о м з а ними не
ю ч и с ь к о ш т о м в и х о д ц і в з с е л а , нійші з тих п р и ч и н як в о н и г о - м і с ц е в і н а ц і о н а л ь н і с и л и . Те с а - милосердя п р о х о ж и х т а з д о б у - — к а ж е сусід. „ О т виберімоѓ
о б і з в е т ь с я . Не в тім сук, щ о С а ќ к а і Ванцетті судив, як к а ж у т ь
зміцнюючи свої позиції в еко- ворять, полягають: „ у певному м е и
ти о б и л ь и і ш і ж е р т в и . Ж о р с т о с л і д у ю ч о ї неділі на Н о в у Украї-
ліві, суд клясовнй, капіталістичний, суд упереджений, б о в с ю - ' " Р бо.тьшевиках. Цілими
номіці т а д е р ж а в н і м а п а р а т і і недовіррі силам т а з д а т н о с т и І в а л к а м н ку м а т і р а р е ш т о в а н о . ну, к о л о м і с т а П л е й н ф ї л д , в
д и п о д і б н і судіѓ. З а г а л о д н а ч е о б с т а є з а С а ќ к о м і В а н ц е т т і м пруться на Україну
намагаючись п і д п о р я д к у в а т и н а ш о ї п а р т і ї п р о в а д и т и н а ц і о - Р'жні „ р у с с к і є т а в а р і г ц і " . стейті Н ю Джерзи".
т о м у , щ о в в а ж а є їх л ю д ь м и і д е й н и м и , я к і с т о я т ь п р и с в о ї х п е -
реконаннях т в е р д о д о останної хвилі, коли в ж е мінути відго- свойому в п л и в о в і п е в н у ч а - ггальггу п о л і т и к у н а У к р а ї н і , у При Скороггадському націо- „Згода", — кажу. „Возьмім
стину рад. с л у ж б о в ц і в , р о б і т - занепадництві т а „пораженчес- пальне Не х и л я й т е в діл п р а п о р а , ще зі собою секретаря нашого
р о д ж у ю т ь ї х в і д с м е р т и , я к і з а ті і д е ї т е р п л я т ь , а л е н е п о д а - будівництво Ўкраїѓѓн
н и к і в і ч л е н і в п а р т і ї . Ц я б ў р ж у - тві", Лиш держіть його високо!
лргђся. Все те окриває Саќка і Ванцетті певною авреолею, я к а в н а с т р о я х в і д н о с н о п е р під ргжними гіретекстами с п н - б р а ц т в а , я д а м свій а в т о м о б і л ь ,
І гге з н а й т е , щ о п о к о р а ,
з н о в а с т а в и т ь в сумнів їх вину і з д о б у в а є їм с и м п а т і ю н а в і т ь а з і я І, п о с а м п е р е д і н т е л і г е н ц і я , с п е к т и в нашого СОЦІАЛЬНОГО нювалося, хоч увесь час і г о в о - ви заплатіть з а газоліну і поі-
Страх нікчемний, думка х о р а ;
у в о р о г і в . Б о геройську поставу, ідейність і х а р а к т е р н і с т ь ш а - тепер о с о б л и в о енергійно ф о р - б у д і в н и ц т в а ; в с и с т е м а т и ч н о м у рилися с л о в а п р о українську Х о т ь слізми з а х о д и т ь о к о , демоесі разом". „Згода" - ка-
н у є І ц і н и т ь н а в і т ь н а й б і л ь ш и й в о р о г . А ті п р и к м е т и ц і х у ю т ь м у є с в о ї к а д р и , н а м а г а ю ч и с ь о - н а м а г а н н і п і д і р в а т и д о в і р р я до. д е р ж а в у , д е р ж а в н і с т ь і т . д . Н е х и л я й т е в д і л п р а п о р а , ж е сусід.
С а ќ к а і Ванцетті як анархістів. І хоч з а г а л противний аиархі- п а н у в а т и в с і м к у л ь т у р н и м п р о - о с н о в н и х п а р т і й н и х к а д р і в , з о - , М і ж и и ш и м з а м і т и м о , щ о ні Л и ш держіть його високо! З П е н с и л в е н і ї ї х а т и а ж в о-
с т и ч н н м П о г л я д а м , він с и м п а т и з у є з С а ќ к о м і В а н ц е т т і м , б о ц е с о м І с к е р у в а т и й о г о в б у р - к р е м а , д о р у с ь к и х т о в а р и ш і в І, І п р и С к о р о п а д с ь к о м у , ні п р н Богдан Лепкнй. колнцю Н ю Иорку, т о ш м а т до-
в в а ж а є їх за л ю д е й в и с о к о і д е й н и х і с у м н і в а є т ь с я , щ о б и в о н и , жуазне річище". особливо, д о тих, щ о Прибува- б о л ь ш с в и к а х ніхто з офі- р о г и . А л е н а м нс н у д и л о с ь . Яка
. Ідейні л ю д и , м о г л и п о п о в н и т и у б и й с т в о . Н е С а к к о І В а н - Ц е н а д з в и ч а й н о в а ж н е и в н - ють н а У к р а ї н у з и н ш и х с о ю з - ' ц і н н и х о с і б не г о в о р и т ь п р о О й ѓге в п о в а й т с н а н е п р а в д у , то краса по дорозі. Доїзджаю-
ц е т т і я к о с о б и з а в а ж и л и тут,
I б у д е м а т и д л я всіх Ідейних і х а р а к т е р н и х л ю д е й і д л я ідей,
хоч би'ті ідеї були навіть утопійні і шкідливі для суспільства, М 'И

К
ТИ
В
НИ
Х
а п о ш а н а і с и м п а т і я , які світ м а в j u r e п а р о д ж е н п я в с е ш и р ш и х них р е с п у б л и к ;
верств національних І
ц і л к о в и т о н е „ С у в е р е н н у У к р а ї н с ь к у Д е р ж а - Д о б р а ч у ж о г о не ж а д а й т е ;
п р а в д и в і й у я в і п р о н а ш у п а р ^ в у " , а г о в о р и т ь л и ш е п рК
м о ж е м о л и ш е в и т а т и . Ц е є ^ і ю , як п р о н о с н т е л ь н и ц ю р у с ь - ж а в у " , „ д е р ж а в н і с т ь " . П о н я т т я
о о „л дие рк- о м у т е ч е б о г а ц т в о ,
С е р д е ц ь с в о ї х гге п р и л а т а й т е .
чи д о Н о в о ї У к р а ї н и з а в в а ж а л и
одної сторони
вкриті гори, з другої знаменито
зеленню

загосподаровані ф а р м и , майже
П. Куліш. д о в к р у г и промислові місцсво-
сти з ф а б р и к а м и , робітними,
віт з а в н т а е п а гостинних с т о - j в і з ь м е т ь с я і у ігас-до цеЃ мпого- к а м и ) в н р о с . і а м а й ж е н е с п о д і -
ШКОЛА І ЦЕРКВА !та д р у к а р е н ь . „ Р А Т У И М О H A - підприємствами, самостійними

дЕ
оЛ
р і п к а х „ С в о б о д и " і д о Вас. Т о ж . в а ж н о ї п р а ц і й о с т а т о ч н о м и і в а и о — в о с т а ш г и х к і л ь к о х лі

К
Р
И
УТ
К
Р
АИ
ЇЧ
НН
С
ЬІИ
КХУВАГИ
П
ЕР
ЕС ЕШ
Н
ЦІК
ВЛ
ІЬ
НО
ВГ
ОАМ
П
ИЕТ
А
Н
Р
ИН
Ц.Я
І
п р и в і т і п о к л і н В а м п с в і д м е н е ' в с е т а к и д і ж д е м о с я к о л и с ь на- тах.
с а м о г о , а від у с ь о г о українсь- ш и х національних
к о г о з а г а л у в А м е р и ц і ! Н і , п р и - мів".
Д о т о г о часу число с в я щ е
„ ш с м а т н з - ників б р а л о с к р і з ь верх н а д чи
П о к и щ о п о з в о л ю с о б і ли с л о м с в і т с ь к о ї інтелігенції, і
ШУ М О Л О Д І Ж Ѓ - отеє гасло,
яке к и н у л и с а м і н а ш і п р а ц ю ю ч і
л ю д и на сторінках „ С в о б о д и '
бизнесами т а господарствами.
А сейчас п о п р и Н о в у Україну
лежить славне- лстниче поле
та у с я к и х и н ш и х н а ш и х р о б і т Г е д л е й Ф і л д . І р у х там н е а б и я-
Написав Профц Др. Олександер Сушко. віт і п о к л і н В а м в і д у с ь о г о у- шсггь п р и п у с т и т и , щ о п а о д и н літ т о м у д в а й ц я т ь - т р и й ц я т ь —
иичих часописів, й гасло це — кий. Л і т а к и в и п у р х у ю т ь у воз-
ќ р а ї н с ь к о г о н а р о д а на у с ь о м у міліон з г о р о ю ( м о ж е п і в т о р а н а ш і с в я щ е н и к и мали б е з у м о в
(Продовженне). здається — перетоплює усіхдух як птиці, а г о л о в н о ю доро-
і-Ѓу і світі с у щ о м у ! Привіт та поклін м і л і о н а ? ) української іміграції) но єдиний ‚ д у х о в и й " м о н о п о л ь
(8) Вам у с і м — т и х и м , н е з н а н и м ,та в К а н а д і , З л у ч е н и х Д е р ж а в а х н а с у ггових, к р а щ и х л ю д и й . За
г о ю , щ о й д е ч е ^ і , - ‚^ері^дииу

Ж
{ ` Н е м і с ц е і ие н о р а п и с а т и т у т р і д н о г о н а р о д а , щ о т и х о т а б с нс н а з в а н и м , ж и в и м і у м е р ,
ш и р ш е п р о усі п е р е ж и т т я н а - р о з г о л о с у , в г о л о д і і холоді будівничим нашого
Бразилії, можна буде налічити шнмн словами, являється о ч с -
над н а ш и м и імігрантами. Пн-

к р а щ о г о н е б і л ь ш е , я к к о л о п і в т о р а т и - в и д н и м , щ о члісіто Н а ш о ї СВІТ-
ш н х п е р ш и х інтелігентів-піоні п р а ц ю в а л и д л я нас. д а ю ч и нам б у д у ч о г о , - - і н а ш е н а й в и щ е о- сячі у к р а ї н с ь к и х с в і т с ь к и х інте-j с ь к о ї інтелігенції росло' з л і т а -
метушився н а ш н а р о д п о усіх
закутннах велнтенської амсри-
каггської з е м л і , я к н і к о л ц щ е !
г р у н т і в Н о в о ї України,^ ідуть
с о т к и а в т о м о б і л і в д о летничої
стації. В ж е т р и гаѓѓгари з б у д о -
pin в А м е р и ц і . Я б а ч и в їх ч и м а в з а м і н у з а н е д о с т а т о к і н а р у г у ц і н с п п є т а п р н з н а н н е ! С е р д с ш - л і ґ е н т і в . П е р е с і ч н о ц е б у л о , б н м н , а в п а р і з ц и м і р і с її в п л и в д о с і , та н а в і т ь н а ш а ц е р к о в н о - 1 вагго т а м д л я лі`таків, а б у д у ю т ь
л о на власні очі, р о з м о в л я в з це, ш о є д о р о щ с в і д з о л о т а релігійна б о р о т ь б а , я к а саме І
ггі! В и й с а м і н е с в і д о м і т о г о , м е н ш е - б і л ь ш е одніѓ і н т е л і г е н т н а м а с и . Р і ч з р о з у м і л а , щ о в ще нові.
і т м н — і п о д и в л я в . З о г і р ч е н с а м о ц в і т і в , б о с в і й у м і с в о є як безЦІННОЮ б у л а для у с і х пас па т е п е р киіТить т а р і ш а є т ь с я н а
т и с я ч у у к р а ї н с ь к о г о п а с е - б у д у ч ч н н і вѓѓлив ц е й б у д е г л и б - І пішли м и оглядати землю
реМ т а п р о с т о з ф і з и ч н и м б о ж и т т я . П р а ц ю в а л и , мучилися В а ш а т и х а і не г о л о с н а п р а ц я , лешгя в Америці наших очах, нс провадиться
шати і більшати у великих роз- будучої першої української
лем у с е р ц ю Г Л Я Д І Л И В О Н И н а та виснажені важкою працею з о л о т і зерна сіяли В И у гге- - н а м о ю д у м к у , з а я к і с ь т а м
Зваживши г г і в т о р а м і л і о н о в е і м і р а х . Д о с і б у в вігг т г е з а м і т н и й .
безпросвітну темноту м а с , і і н е д о с т а т к а м и — с х о д и л и т а к о р а н у н и в у , які с в і т л і о в о ч і пргг- ч и с л о н а ш и х п е р е с е л е н ц і в в А та . ! н е в л о в и м і реліґійно-доґматич-І м і с ь к о ї г р о м а д и . Н а н а ш у д у м -
г г о в е р х о в и и й п р о с т о з фі к у п о л о ж е н і м ; г а р н е . З е м л я їм
мовчки приглядалися п с р с г о - с а м о т и х о і н е з а м і т и о д о г р о б у , и о с н т ь нині В а ш а г е р о й с ь к а с а - ' мерѓѓці т а ц ю б е з м е ж н о в е л и к у з и ч н и х п р и ч и н . - ні т о н к о с т и , а л е п р о с т о з а п р а -
високій рівнині, суха, вулиці

Г
Р
АЦ
ЯІ
іщм н а ш и х і м і г р а н т і в у ф о р - а б и ми, щ о ж и в е м о нині, м о г л и м о п о с в я т а ! А в б у д у ч ч н н і п р н т е р и т о р і ю , на я к і й ц я н а ш а ім 'во д о господаровання нашим
Та в ж е ж д р у г а причина по- с т а р и м І в е л и к и м п о в и м і р ю в а в і , п р а в и л ь н о попа-
ма,!ьнім і буквальнім з а с и п л ю - з і б р а т и гарні т а бохаті ж н и в а несуть вони нам іще к р а щ і , іще церковно-
р о з с и п а л а с ь : в і д с т е пс ітві )н н о г о з р о с т у в п л и в у н а ш о ї у к р а ї н с ь к и м и іменами,
вашгТо с в о ї х ц е р к о в і с в о ї х с в я - ї х н ь о г о б л а г о д а т н о г о п о с і в у . богатші жнива! народним майном, у якому на-
К а н а д и а ж п о п а м п а с и Арѓеѓѓ- і н т е л і г е н ц і ї гга м а с и у б у д у ч ч й як: Прут, -Карпатія, Франк',
шеііиків (між якими були „ а - ші л ю д и т о п и л и б у л и ц і л і д е -
Так, усякого рода люди тра Б о н е м а є н і ч о г о ц і н н і ш о г о на т и н и п о м і ж ч о т и р м а найбі.ть- і щ е в а ж н і ш а . Є н е ю ц е ѓ с я т к и літ м і л і о и о в і с у м и . Ш е в ч е н к о , К и ї в , Д н і с т е р , Галич,
гіанаси", в а р т і пера Б о к а ч і я ) ф л я л и с я м і ж ц и м и н а ш и м и п е р - с в і т і , як п р а ц я і ж и т т я , п о л о ж е - ш н м и о к е а н а м и с в і т а , т . є. Ат- Д н і п р о , с в . М и х а й л а , св. Оль-
могутній і все відроджуючий
г о р а м и а м е р и к а н с ь к и х доля-1 ши.ми у к р а ї н с ь к и м и і н т е л і г е н иі д л я д о б р а з а г а л у . 1 І е х а й ж е ќ л я н т н к о м і П а с и ф і к о м та о б о м а д у х , я к и й о х о п и в п і д т с п с р і ш - (Дальше буде). г и і т . п. К о ж д а п а р ц е л и т о ч н о
р і в . . . С к а з а т и б у л о п р о т и ц е г о т а м и - п і о н і р а м и в А м е р и ц і . Т а б у д е мені в і л ь н о у х в и л ю с т и - о к е а н а м и Ледяними, м у с и м о н ю п о р у усі н а ш і п р а ц ю ю ч і м а - о з н а ч е н а ц и ф р а м и і кождий
с л о в о , з н а ч и л о в т и х ч а с а х ви- в ж е ж у цей м е у т м о я д у м к а л и х і й и о г о б у д і в н и ц т в а у к р а ї н с ь - з г о д и т и с я , щ о ч и с л о н а ш о ї iii-j
с т а в и т и с е б е на ф о р м а л ь н е
мсноваіше розфанатизованої
ука- н е с т р і л о ю і у д а л е к і , г г е с х о д и к о ї Р і д н о ї Ш к о л и в А м е р и ц і п і д т е л і г е н ц і ї в А м е р и ц і є р е л я т и в
мі ѓгущі К а н а д и і у в е л е л ю д н і
си, д у х н а ц і о н а л ь н о г о , с у с п і л ь -
пого т а класового самопізнан-
т е п е р і ш н ю п о р у - - к л и к н у т и гго д і й с н о з н и к а ю ч о м а л е н ь к е . ня, т. є. те ч у д о в е , в с і х і в с я з а
С
М
С
ПВЕ
Р
Т
ІТ
ВЬР
ОЦЯГЕН. Б
Г
О
ЕФ
Р
ЕМ
СА
Н
Т
ЕАСЬ-—
И
н о в и й в л а с н и к м о ж е б е з пай-
м е н ш о г о т р у д у віднайти свою

Ю р б и „ в і р н и х " . .`У б і л и й д е н ь м і с т а З л у ч е н и х Д е р ж а в , і у д а г о л о с н о д о у с і х В а с : Ч е с т ь і В с е ж т а к и в п о р і в н а и н ю з ч и
м а р н о т р а т і ^ т н р я ріі
Оий д о л яярів,,ІЃ
( р і к - р і ч н о мѓлі л е к у Б р а з и л і ю , д е т о с и з и м г о с л а в а В а м та н е в м и р у щ а н і к о л и с л о м у с я
ші с т а р о к р а е л у б о м п о б и в а є т ь с я н а д відро п а м я т ь о д рода в рід! Ч е с т ь щеників, попів, проповідників д я ч о ї маси і з д о в г о г о , прсдов-
р і в , . а нн аа ш
к о г о р о д а н а ш и х с в я
хоплююче пробудженнє півто
(раміліонової української т р у
ДОГОВОРУ. та̀^Тиц'}СІ
к о г о
власність. С в і ж о приїзджаючіііг
ч о л о в і к в ж е з д а л е к а б а ч и т в вс-
ЛНкУ з у к р а ї н с ь к о ю та
В Райхспадь помер п р у с ь - ; а н г л і й с ь к о ю н а п и с с ю „ Н о в а У-
иі і н т е л г г е н т и - с т у д с н т и і ш л и н а д ж е н н є м н а ш о г о б е з т а л а н н о г о у с і м у к р а ї н с ь к и м у ч и т е л я м - п і о - представляється воно
г о г о с н у у в а ж к и х к а й д а н а х ду- к и й г е н е р а л М а ќ с Г о ф м а н , в 58І к р а ї н а " , а у к р а ї н с ь к е о к о м и л о
ф а р м и т а з а м и р н и х 80 д о л я р і г н а р о д а н а ш н е у с т р а ш и м и й спі- н і р а м в у с і й А м е р и ц і ! д о в о л і п о в а ж н о . Б о коли лічи
х о в о г о т а м а т е р і я л ь н о г о р а б - р о ц і життя. Ген. ГофмОп нал-- в р а ж а є в и д у к р а ї н с ь к о г о п а в і -
н е р і к у ч и л и у к р а ї н с ь к у д і т в о в е ц ь - Б о я н . а м і й с т а р и й ТОЂЯ- `ти у с я к о г о р о д а п о п і в , щ о ' ж и
с т в а і н у ж д и . Д у х ц е й 'і ц е в е - ж а в д о чільніших н і м е ц ь к и х (льону, з б у д о в а н о г о на взір дав-
р у п и с ь м а т а к р а щ о г о р о з у м і ѓ ѓ рніп п о п е р у і ' з в а н н ю , п р о ф . в у т ь с е р е д н а ш о г о н а р о д а в А-
личне Відродженне українських І Генералів. Ш и р ш о м у з а г а л о в і них українських б а ш т . Дехто з
ни з а в д а н ь н а ш о г о з л и д е й н о г о її. К а р м а н с ь к и й , т а в і т а є д р у ж - мериці на суму 500 ( б і л ь ш е
п р а ц ю ю ч и х м а с в А м е р и ц і в и - с т а в в і н з в і с н и м с в о є ю у ч а с т ю у в л а с н и к і в г р у н т у н а Н о в і й У-
ж и т т я . А к і л ь к о т о б е з м і р н о г о н ь о і б і л я т и х и х та в б о г и х х а К і н е ц ь п а р а ф і я н щ и н и , п о п и т р і ш у ч о н е б у д е ) , т о все т а к и ' ч и - {
двнгнули наперед нову, велику м и р о в и х п е р е г о в о р а х - в Берес- країні в ж е п о ч а в будуватися, а
геройства та ідеальної самопо- тин, у яких д о ж и в а ю т ь с в о й о г о за інтелігенцією. сло с в і т с ь к о ї інтелігенції п е р е
с п р а в у , т . е . с п р а в у В І Л Ь Н О Ї , т ю . Ген. Г о ф м а н в и с т у п и в т а м д е х т о р о б и т ь в ж е приготоиаи-
с в я т и о к а з а л и с е р е д т о г о ці на- в і к у н а ш і с т а р і І н т е л і г е н т и - п і о - в и с ш а е ч и с л о с в я щ е н и к і в три-
В е л и к и й ж а л ь , щ о не м о ж е м о С В І Т С Ь К О Ї , Р І Д Н О Ї Ш К О Л И ! п р о т и м о с к о в с ь к и х б о л ь ш е в и - ня.
rut п е р ш і і н т е л і г е н т и - п і о н і р и в в Америці, н а ш і п е р ш і учи- п о д а т и б о д а й п р и б л и з н о ч и с л а чі. Є ц е ф а к т д у ж е в е л и к о ї ва-
В п а р і з ц и м н а ш і м а с и ста.т шо довело д о острого
А м е р и ц і , ц е г о гге с п и с а в б и на т е л і п е р ш о г о П о к о л і н н я н а ш о - н а ш о ї і н т е л і г е н ц і ї в Америці.І ги, я к и й , в ж е в н е д а л е к і й бу- Н е в е д у т у т н і я к о ї агітаціѓй
чим р а з б і л ь ш е іггтересуватися с т с р т я м і ж ним і Т р о ц ь к и м .
с т о р і н к а х одггої в е л и к о ї к н и г и ! г о , і м і г р а н т с ь к о г о н а с е л е н н я , і П р и н а ш і й н а р о д н і й дуччині, з а в а ж и т ь д у ж е . а дуже! але т і ш у с я щ о У к р а ї н ц і б е р у т ь ,
невироб- с п р а в а м и та п о т р е б а м и ш к о л и ,
б і л я т а к с а м о т и х и х т а у б б г и х п о в а ж н о н а д а л ь ш і м р о з в и т к у П о укінченню війни та підпи- ся д о б и з н е с ў на ш и р ш у скалю,
Колись, вірю твердо, виведуть лености й незрілости, ми все себто стали клопотатися п о - сашію версальського .поговору
д о б р і л ю д е і т е є на в е р х , а т о д і м о г и л о к т и х н а ш и х п е р ш и х ще не с п р о м о г л и с я на я к у - т а к у Ін а ш о г о е м і г р а н т с ь к о г о ж и т т я . Б о у к р а ї н с ь к а о с е л я — це в ж е
К а ж у : „ в будуччнні". І к а ж у т р е б а м и своїми власними і с в о - Г о ф м а н покинув в і й с ь к о в у !в е л и к и й бизнес. В а р т а , щ о б І
український з а г а л в 'Америці п р о с в і т и т е л і в на далекій чужи- н а ц і о н а л ь н у с т а т и с т и к у , т а п о -
ї х д і т и й . В с л і д за т н и — с к р і з ь ! с л у ж б у , - - - б о н е х о г і ч п о г о д и -
дізнається, чогось н е з в и ч а й н о ні, щ о с к і н ч и л и в ж е с в о ю т у - 1 з а н а р і к а н н я у в с я к і й п о т р е б і т а к з двох причтѓ. І по н а ш и х кольош'ях почали на (другі т а м т у д и п о ї х а л и , власии.
тися з ганебними п о с т а н о в а м и ми о ч и м а те все оглянули і ви-
г а р н о г о т а ' в е л и ч н ь о г о п р о ц и х з'емну п у т ь , т а с п о ч и л и н а 'віки с т а т и с т и ч н и х ц и ф р — м и в с е Раз т о м у , щ р ц я ч и с е л ь н а ші л ю д и п р о с т о п е р е г а н я т и с я в ц ь о г о д о г о в о р у . З з ц е б р а в в і н
с в о ї х т и х и х та н е в і д о м и х г е р о ї в у с и р і й м о г и л і . . . М о ж л и в о , щ о І щ е не в и х о д и м о . Д у м а ю о д н а - п е р е в а г а с в і т с ь к о ї Інтелігенції б у д о в і с в о ї х власних Н а р о д н и х д а л и свій осуд. '`
опісля живу участь в пслітич-j
1 б о р ц і в з а ` к р а ш у б у д у ч н і с т т , іІоіЃ`Думка і м і й с е р д е ш н і й п р и - } ч е , щ о в с е таки х т о с ь , к о л и с ь , н а д - д у х о в н о ю " ( т . є. с в я и ( е н н - ' Д о м і в , Р о б і т н и ч и х Г а л ь , Ш к і л Василь Троягювськнй,
ному життю.
Ф р а к в и , Па. j
П О Ч І М П І З Н А Т И В І К У 3 0 - л і т н ь о ї жінки видно вже
П Р О Т О К О Л .. Позаяк О. Gs. суть ліпші ... тому
людиниЃ` . н а д г о р і ш и о ю губою і довкола
е к р а н и ж о в т а в і плями. Л и ц е
ЗАСІДАННЯ ЕКЗЕКУТИВИ УКР. НАРОД. СОЮЗА, Д о к т Ь р Мілєр подає такі вка-
с т а р ц я має в и р а з н о жовто-бру-
в і д б у в ш о г о с я дня 8-го липня 1927 р.
з і в к и д л я о з н а ч у в а н н я віку лю- L J ^^ ^ ^ Ц

Ви можете курити Ї Х -
К О Д О
Н
ден. В а ж н о ю є тут верства тов-! p 0 3 U 1 „ p H ) K ) T b C H т р о х и Ж „ Л И
По полагодженню рутинових Справ екзекутиви і аплікацій
щу. П о в н і л и ц я д і т е й н а д а ю т ь }' . J , 7
р запомоги, о б н я т и х з в і т а м и о б о х г о л . с е к р е т а р і в , користаю- H O D С П
Р
Р Ч И Н Ю 1 0 Т Ь

чн з п р и с у т н о с т и г о л . к о н т р о л ь н о ї к о м і с і ї , н р и б у в ш о ї на п і в - їх х а р а к т е р и с т и ч н и й в и г л я д . L ^ П Л Я М И Д О В К О Л А О Ц Е Й

річну к о н т р о л ю д і л о в о д с т в а г о л . к а н ц е л я р і ї У. Н . С о ю з а , г о л .
Гіредсідатель о т в о р і ѓ в ш и р ш і н а р а д и , з а п р о ш у ю ч и д о у ч а с т и
членів к о н т р о л ь н о ї к о м і с і ї , г о л о в у к о м і т е т у
сту У. Н. С о ю з а і р е д а к т о р і в С в о б о д и .
Сиротиіщя-Захн- Рано, в полудни і вечер Коло 20-го року верства Тов-
щу пересувається „аділ, а в
пізшнших літах нагромаджу-
є т ь с я т а к о ж на к а р к у , о т ж е з ^ ,
т в о р я т ь с я

п
о

і д

ж
Ч

е
а

ц
с `
и
о м

ста
м

п
о

щ
о
р

о
щ

ш
и

т
н

б
ю
и

и
т

т
д у с вчас-
ь

ь Л
Ж

м і

-
ш

)
е ч к и

^
Н а д е н н и й п о р я д о к п о с т а в л е н о с п р а в у б у д о в и д о м у У. Н . вигляду постаті м о ж н а п.зна- з і н и ц я ^ 3 л і т а м и з в у ж у .
С о ю з а . С п р а в у реферує: м е н а д ж е р д. С. Я д л о в с ь к и й і п р е д с т а в -
т и з р і л ш і и й в і к . Ш к і р а є у ди- е т ь с я д о в е л и ч и н и г о л в к и в і д
.зяє к і н ц е в і н . т н н н , . з л а д ж е н і а р х и т е к т о м I. T. Р о в л е н д о м з Д ж е р -
п і з и С и т і , Н . Н#І., і н ф о р м у ю ч и , ш о на п і д с т а в і у х в а л р і ч н о г о т и н и м я г к а й е л я с т и ч н а . З по- ш п и л ь к и . М о л о д е ч и й „огонь" в
з а с і д а н н я і е к з е к у т и в и , с у с і д н и й д і м з а к у п л е н о н а річ о р г а п і - чатку трицятого року явля- у^паєІШ^рпоюйиому
о ч а х

зації. а предложенї 'плини п р е д с т а в л я ю т ь оден будинок, який ються м о р щ и н и в напрямі -від а б о ^ У ^ ^ Ш ^ О Г І . На-
має с т а н у т и н а м і с ц і ѓ ` Т е й е р і Ш н ь о г о д о м у У. Н . С о ю з а і з а к у п - скрани (ВИСКІВ) ДО кутів очей. с л і д К О з ^ е л и н я і ї ч к и зіниця
М

л е і і о г о , с е б т о на п л о щ і 50 ф у т і в ч е р е з 1 0 0 . М а є с е б у т и - б у д і в л я В т і м с а м і м часі т в о р я т ь с я та- сірийТщтіїїоіс. Т я ж -


п р и б и р а є
огпегрева.іа, в і д п о в і д а ю ч а всім п о т р е б а м головної канцелярії
кож часом морщини між носом. к о е б о р о т и с я з надходячою
о р г а н і з а ц і ї і її' о р г а н о в і ! С в о б о д і . Б у д і в л я м а є м а т и д в а „ б е й з -
м'енти" і д в а в е р х н і „ ф л ь о р и " , р а з о м ч о т и р и п і д л о г и з і с т а л и , й устами. З дальшими літами J C T A P I C . Л і к а р с ь к е знання без-
T I 0

цементу і цегли. На с а м і й д о л и н і в т а к з в а н і м „ с о б б е й з м е н т і " з я в л я ю т ь с я м о р щ и н и н а цілім; р а д н е п е р е д З А К О Н Я І Л Н природи,


мають бути склади паперу, друкарні і книгарні і осібне місце лиці. В і д і г р а є т у т в а ж н у р о л ю
на печ д о о г р і в а н н я ц і л о г о б у д и н к у та м і с ц е на з а п а с в у г л я . які с п р и ч и н ю ю т ь с т а р і н н я і зав-
0 поверх в и с ш е , с е б т о в „ б е з м е и т і " , я к и й б у д е п і д в н с ш е н н й , одідичення і раса, а т а к о ж спо-
мирання комірок тіла. Звірячий
з в и н я т к о м т и х місць, які з а б и р а ю т ь в е л и к і м а ш и н и , щ о д р у - сіб ж и т т я . У х л о п ц і в і моряків,
о р г а н і з м гине, але л ю д и н а в і д -
кують г а з е т у і к н и ж к и , б у д е д р у к а р н я і е к с п е д и ц і я , а т а к о ' ж які в с е є н а в о з д у с і , п о в с т а ю т ь
с к л а д на п а п і р . і і н ш і п о т р е б и . Т у т с т е л я б у д е п і д н е с е н а в и с о к о м о р щ и н и вчасніше. Т а к о ж кра- р о д ж у е т ь с я у д і т я х ї ц е е`` й о г о
п о н а д п о в е р х н ю у.тиці т а к , щ о б у д е б і л ь ш е с в і т л а і п о в і т р я . більшою розрадою, ніж усякі
ска л и ц я м о л о д о ї дівчини в и -
Н а д тим б у д е п о в е р х ц і л и й у ж и т и й д л я п о т р е б а д м і н і с т р а ц і ї ,
редакції і книгарні С в о б о д и . В задній части т о г о п о в е р х у б у д е глядає, я к „ к р о в з моло.кам". штучні відмолоджування.
п р о с т о р а г а л я з Л И Н О Т А Й П А М И і ч е р с н к а М И д о р у ч н о г о ск.та-
дання, с т о л и д о з а м и к а н н я ф о р м , а б о т а к з в а н и й „ к о м п о з і н ґ
рум". Щ е висший п о в е р х ц і л и й п р и з н а ч е н и й д л я п о т р е б г о л .
к а н ц е л я р і ї У. II. С о ю з а . Н а й б і л ь ш а к і м н а т а н а т і м п о в е р с і є
а^БАНКИТИР УМЕРаЖІ
п р и з н а ч е н а на г а . і ю з а с і д а н ь . Б у д и н о к б у д е м а т и д в а ф р о н т и , к о м е д і я з с і л ь с ь к о г о ш и ѓ ѓ н н а т р и дії.
бо у в а ж а е т ь с я н а р о ж н и м д о м о м , т а к я к п р и т и к а є д о м і с ь к о ї в и с т у п а є в с і й ш т у ц і 14. о с і б . — Ц і н а 3 5 ц е и ) і а .
п л о щ і , я к о ї м і с т о не м о ж е у ж и т и і н а к ш е я к н а п а р к а б о м і с ц е
Замовлення слати д о книгарні „ С в о б о д и " . . -. Ь-
з а б а в д л я д і т и й і з а б у д о в а н а б у т и не м о ж е . Д л я т о г о б у д и н о к
ч v о і о а А" а з (.ЛАНІ` атвцаст. л т в г т C T T Y J M а
мусить м а т и дві ф р о н т о в і д е к о р о в а н і стіни. В б у д и н к у б у д е ,
д о в о л і свттди з всіх ч о т н р о х с т о р і н , б о з ф р о н т у "ўлиця, З ` . Т І -
вого боку парк, з з а д у велика п р о с т о р о н е не з а б у д о в а н а , а з .
п р а в о г о б о к у в с е р е д и н і л и ш і ѓ т ь с я . G ф і т і в о т в о р е н о г о , ггро- ПОЗІР! %W ДЖЕРЗИ СИТІ, Н. ДЖ. =Ш `"№№І
стору на с в і т л о і п е р е х і д . М а є б у т н д в а в х о д и , з б о к у і с е р с -
-ч-опи
динн. З б о к у б у д е п е р е х і д д о з а д н и х с х о д і в , а з ф р о н т у д о
середних с х о д і в . В х і д ф р о н т о в и й б у д е р і в н и й з у . т и ц с ю , б о ТОВ. ДАРАХЮЩИНА В З Л ^ Ц І З ТОВ. НАРОДНИЯ Д І М
сходи, які т е п е р є п а у л н ц и , б у д у т ь в с е р е д и н і , з а т о цілий УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКИХ ГОРОЖАН
будинок б у д е висуненні! До місця, яке т е п е р з а й м а ю т ь в х о - „ЩО ПОДОБАЄТЬСЯ ВАМ В OLD GOLD ЦИГАРЕТКАХ?" МИ ўстроюють
лові с х о д и . Б У Д І В Л Я м а є б у т и п о с т а в л е н а т а к , щ о б и з г і д н о З
будівляними з а к о н а м и , в р а з і п о т р е б и м о ж н а к о л и с ь и о т я г -
иуѓи б у д і в л ю в и с ш е .
СПИТАЛИСЯ 1 0 . 0 0 0 КУРЦІВ OLD GOLO. МАЙЖЕ КОЖДИЙ ВЕЛИЧАВИЙ БАЛЬ
Д а л ь ш е д. С . Я д л о в с ь к и й і н ф о р м у є , щ о п р е д л о ж е н і п.ти- МУЩИНА ГОВОРИВ ЗА ЇХ ЛАГІДНІСТЬ НА ГОРЛО. ПОЗА СИМ, В СУБОТУ, ДНЯ 17-ГО ВЕРЕСНЯ 1027 РОКУ
ии нс є в ж е п е р ш и м и , щ о п о п е р е д н і п л и н и б у л и с п р а в л ю в а н і
В UKRAINIAN HALL, 1 5 3 - 1 6 0 MERCER STREET, JERSEY CITY, N. J .
кількома н а в о р о т а м и членами е к з е к у т и в и т а щ о т р с б а о с т а -
т о ч н о їх о д о б р и т и , щ о б и п р и с т у п и т и д о т а к з в а н о г о „ с п с с и -
ЩО ВОНИ НЕ ЩИПАЮТЬ В ЯЗИК і НЕ ДРУТЬ ГОРЛА Є СЕ. П о ч а т о к о ѓ о д . 6-тій в е ч е р о м . Вступ 5 0 центів.
феКЄЙШЄй" і к о н т р а к т у . Запрашаємо всіх Українців місцевих і позамісцсвих прибути на цей
По п с р е г л я п с н н ю плинів и р н с у т н н м и і к о р о т к і й д и с к у с і ї НАЙЛАГ!ДКІЙША ЦИГАРЕТКА"... ТО ЩО ВСІ ПРО НЮ ГОВОРИЛИ. баль, музика знаменита, здорові іспитќи І смачні перекуски. і-т,:ялмз
над п о д р о б и ц я м и б у д о в и , н а внесеггнє д . О . Р е к р у т а ' , п о п е р т е
За веселу забаву ручить КОМІТЕТ БАЛЕВИИ.
д. Ї`. П и п ю к о м , ф о р м а л ь н о у х в а л е н о п о с л і д н і п л и н и з д а т и
1-го ЛИПНЯ 1 4 2 7 р. о д о б р и т и і д а л ь ш і в с т у п н і к р о к и и р и с п і ш и -
т н т а к , щ о б и й с а м у б у д о в у щ е с е г о року" м о ж н а в и к о н а т и . ЖАДНОГО КАІИЛЮ В ЦІЛІМ ВАГОНІ ПОЗІР!
З А Х О Д О М
НЮ ЙОРК І ОКОЛИЦЯ!
СІЧИГЛ І УКР. ПАРОХІЇ С В . В О Л О Д И М И Р А
ПОЗІР!
Г о л о в а К о м і т е т у С и р о т и н ц я - З а х и с т у д.` М . У г о р ч а к п р е д -
клидає с п р а в о з д а н н е з д а л ь ш о ї а к ц і ї К о м і т е т у з а ч а с в і д р і ч - :
відбудеться

OLD G O L D
ного з а с і д а н н я , в яке в к л ю ч е н а в ж е п о с л і д н а розси.тка п у ш о к
до з б и р а н н я д р і б н и х ж е р т в , п р и п о м о ч и я к и х к о м і т е т с п о д і є т ь - І НЕДІЛЮ, ДНЯ 14-ГО СЕРПНЯ 1027 РОКУ
ся з і б р а т и п о в а ж н і й ш у с у м у н а С н р о т н н е ц ь - З а х н с т . Д а л ь ш е
г о л о в а К о м і т е т у і н ф о р м у є ' , ш о ч л е н и У. Н . С о ю з а ч и м р а з бі.ть-
ше п р и х и л ь н о в і д н о с я т ь с я д о а к ц і ї і є п о в н а н а д і я , щ о м и є
на певній д о р о з і д о о с я г н е н н я ц і л и . З а г а л ч и м р а з с е р і о з н і й ш е
а к ц і ю т р а к т у є і її п о и и р а є . З ч и с л е н н о ї п е р е п и с и г о л о в а К о -
мітсту має в р а ж і н н є , щ о я к б и з а г а л о в и в ж е т е п е р м о ж п о к а -
ВЕЛИЧАВИЙ ПІКНІК
В N E W E E L ' V E D E R E P A R K , NORTH BEACH, L. 1., N. Y .
зати б о д а й в п р и б л н ж е н н ю д е і який т о й С и р о т и н с ц ь - З а х и с т Н О В А Н А Й Л А Г І Д Н І Й Ш А Ц И Ґ А Р Е Т К А
буде, то, м а ю ч и п е р е д с о б о ю б о д а й в уяві о б р а з т а к о ї б.таго- П о ч а т о к о г о д . 10-ій р а н о . Вступ 50 центів.
Громадяни! Лучається одна з найкрасших нагод забави-

2оШї
р о д н о і ІНСТИТуцІї, п о п е р б н а к ц і ю с и л ь и і й ш е . П о к и - ш о р і ж н і
л ю д е р і ж н о с о б і с п р а в у п р е д с т а в л я ю т ь і ' в м і р у т о г о її п о и н - тись в товаристві своїх знайомих і відітхнути свіжим в о з д у х о м
р а ю т ь . К о м і т е т в ж е м а є р і ж н і з г о . т о ш е н н я , н а с'тарі г о т о в і з а - та налюбуватись ріжиороднимн з а б а в а м и , як Січовими співа-
будовання для т а к о ї інституції, а т а к о ж відповідні ф а р м и на
ми, українськими народними т а н ц я м и ( к о л о м и й к а а р к а н і др.)
таку інституцію надаючіся. М і ж іншими в н а ш і м стейті п о м і ж
Мі.твіл а Б р і д ж т о н з н а х о д и т ь с я в е л и к и й ш м а т , п о н а д 1,500 а к - т о ж ис т р а т ь т е часу н а д р о з д у м у в а н н є м а с п і ш і т ь 14-го с е р п н я
Product of P. Lorillird Co.. En. 1760
рів, з ч о г о п о л о в и н а є п і д у п р а в о ю , а р е ш т а д у ж е л е г к о с п р а в - всі я к о д и н , а п е в н о б у д е т е в д о в о л е н і , д о ч о г о к о м і т е т д о ќ л а -
леною м о ж е бути, де в ж е п о б л и з ь к о істнуе українська ко.іьо- ` д а є всіх своїх зусиль. ш.6-7
НІЙ, з а п о ч а т к о в а н а п е р е д 1 5 р о к а м и і д е м і с т о в і і п о в і т о в і в л а -
сти б у л и б и р а д і т а к у і н с т и т у ц і ю б а ч и т и і д а т и їй в с ю м о ж . т и -
ву п о м і ч , р і в и а ю ч у с ' я н а ш о м у в л а с н о м у в к л а д о в н . Цементо- Др. Остап Ѓрипай (Відень). З цього погляду вистаис пере-'до міністерських кабінетів t ба-
вий г о с т и н е ц ь з Ф і л а д с л ф і ї п е р е т и н а є ф а р м у . 6 т а м в о д а , г а з
1 слєкрика. Б л и з ь к о Л т л с н т и к С и т і і і н ш и х ц і л о р і ч н и х м і с ц ь
і и т а т и о с ь х о ч б и т і л ь к и т а к и й , ч и м о її н а в і т ь с м і л и в о ю
рОман, я к В . М а р г е р і т а „ Л є ка-
супер ИРОЗВІД"
цею о б і к Л и н д б е р п в . Ч " ' - ' b y . , , , з р у в е с і л л я , Попра-
купелевих. Ц і н а $ 1 7 5 , 0 0 0 . Є с с н е о д н а ф а р м а , а з б і р к і . т ь к а - ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА Я К П И С Ь М Е Н Н И Ц Я а Ч И Н И ;

мсрад", аби побачити, як з о - бемГнів`), — саме ншп, кажу, „


найцйтьох ф а р м в о д н о в е л и к е г о с п о д а р с т в о , я к е с к л а д а є т ь с я СНІН.ІІ.Н.) для „Свободи").
з фарми з у п р а в о ю городовиии, з ф а р м о ю о б с а д ж е н о ю дссят- всі.м и н а к ш е мусілаб Наталка і вини, Придани, Пересувний,
(І І р о д о в ж е н н е ) 3) Німецька лету і Tea Ра
камн а к р і в д е р е в о в о ч е в и х , ф а р м о ю х о в у б е з р о г , х у д о б и і ку- повестися, колиб і справді хо- Християн, а тепер вийшла най-
рий, п е р е д і л е н і л і с и с т и м и г о р б к а м и . О к о л и ц я д у ж е з д о р о в а , м о ж е м о т і л ь к и п о д и в л я т и ис-
а перевести в життю ідею новійша рекорда, котру виду-
літом Н е ' з ^ г о р н ч о , а з и м о ю не з а з и м н о . н о в и д ю ч и й п і д х і д н а ш о ї вели-
своєї жіночої сувсрсішости са-
Є також- інші менчі п р о п о з и ц і ї з інших стейтів. Б у л о б и Та х о ч т а к и м ч и н о м і; дому, щ о топ іДилізм м а л о під- кої п и с ь м е н н и ц і д о п и т а н ь , п о мав і виспівав комік Евгсн Ж у -
добре, колиб члени е к з е к у т и в и та в з а г а л і члени г о л о в н о г о урн- ме я к д р у ж и н а в ц Д г } а д щ о . ^ с о -
вилюційрол^і^ці для а г ілў х о д и т ь п і д в е л и к е бунтарське рушених нею в повісти „ Ц а к о в с ь к и й п. з . Р о з в і д і ' ч . 2 7 1 0 1 .
ду всі т а к і п р о п о з и ц і ї ' м о г л и и р о в і р ю в а т и , я к т а к о ж о г л я д а т и б о ю ч о л о в і к а т а будууіа мііуір
лишається ц, ‚ і і а ш і і і і з а в д а н н я , що н о г о с о б і с т а в л я є рівна". Д Р У Г І Н А И Н О В І И Ш І
п р о с п е р у ю ч і п о д і б н і ІНСТИТУЦІЇ ІНШИХ о р г а н і з а ц і й , б о в к о р о т и і своїх дітей. А л с хоч і трудно
льки принагідним заќлпі Наталќі іменем поневоленого ГКіне-ль б у д е ) . Р Е К О Р Д И
мусить прийти час, коли і 'наш С и р о т и н е ц ь - З а х и с т б у д е з р с а - згодитися з оконсчним фінале
йзпваннй. Булоби д о б р е , щ о б и м и такі свої спостереження г а р н о ю т е о р і є ю , і і д е а л ні жіноитв; та'поневоленої люди-
і оперті на них п р о е к т и м о г л и п о д а в а т и д о в і д о м а з а г а л у , б о
тільки т а к и м ч и н о м п і д н е с е т ь с я з а г а л ь н е з а і н т е р е с о в а н н є с и р а -
вою і з б е р е т ь с я потрібні ф о н д и . К р ж д и й с к о р ш е д а с т ь ж е р т в у ,
коли б у д е т о ч н і н ш е в ж е з н а т и , на щ о має д а т и .
життєвої самостійності! А
одруженням
тільки ідеалом, то всетаки
голошепі т у т погляди,'
Наталки

думки
ни в с о б , п р ќ и д а ю ч и д і м т і т к и н а ш о ї п о в і с т н , Т О ї ї о с н о в и н
Іавліни. А.і
Наталка
р
як
ііута.у
і з в я з у є себе ідейний а к о р д з б е р і г а є щ е
т ќ и і ш ш н х її с ь о г о д н я с в і й п о в н и й ш и р о к и й
п о д р у ж а з чу р о з м а х , с в о ю ж и в о т в о р н у с т и
ФАЛЬШИВНИКИ
ВИХ ЗНАЧИВ.
СТЕМПЛЕ-

К р а к і в с ь к а п о л і ц і я п о п а л а иа
КОЛЮМБІЇ
Г о л о в а к о м і т е т у д. М . У г о р ч а к п р о п о н у є , щ о б и ч л е н и к о и - 27099 Майкові троб.ті з Кейдою (прн
с л і д д о б р е з о р г а н і з о в а н о ї шаЃг
т р о л ь н о ї к о м і с і ї , по" с к і н ч е н н ю к о н т р о л і , к о р и с т а ю ч и з н а г о д и , та з а м и с л и пс т р а т я т ь с в о й о г о л ю д и н о ю , іка іі д а є м а т е х і ю і ц е н е з г л и б и м е т е п л о о б телефоні).
ки фальшнвшгків стемплсвих
на с в і й к о ш т в і д в і д а л и п о в и с ш е о п и с а н у м і с ц е в і с т ь , х о ч б и б у н т а р с ь к о г о х а р а к т е р у , ие л п - lit З а б е з п е ч е н н я ж и т т я , т о н а ж с н о г о с е р ц я ж і н к и , я к е н а с 27098 Танець „Присюдн"; , J o n " , вальс
тільки для с в о г о в л а с н о г о д о с в і д у і в и р о б л е н н я власної опінії. попри всю розбіжність події значків. Воші мали свою літо II. Ѓўменюќ.
шаються пустою фразеольоії- пе з р і к а є т ь с я своєї
Д а л ь ш е д. У г о р ч а к з а я в л я є , щ о й о г о о с о б и с т і о б с т а в и н и
єю, ие є н і д е м е р т в и м змістом р о т ь б и з а висщі ДУХОВІ інтере- з а х о п л ю є усе наново, і д а є нам графічну прасу, т о ч н о виконані 27097 Гетьмани; Серенада. В. Ділов,
с к л а д а ю т ь с я т а к , щ о він н е г о д е н , я к д о т е п е р , т я г н у т и а к ц і ї т а в и д р у к у в а л и в ж е ціліѓй бас.
вигаданої романсової билиці. і. Б о н а с а м е в ЦІЙ с т а д і ѓ і почувати не тільки утаєний
власними силами і конче потребує, с т а л о ї п о м о ч і , а з огляду, 27096 Щось найшов, то твоє (Ирнго-
шо справа такої помочи була о б г о в о р е н а і зглядно вирішена Ч и т а ч п о ч у в а є с к р і з ь , щ о к.ож- нттевої дороги переходить трагізм Наталчиної долі, але й І ряд аркушів 50-ґрошових і 3- `, да в суді), Жуковський.
минувшин річним з а с і д а н н є м цілого г о л о в н о г о уряду, иред- не с л о в о в ц і й к н и ж ц і написане свою періиу'Го.ігофду як І Ю - долі українського жіноцтва на- з о л о т о в и х значків. Приготова-
і а т к у ю ч а п и с ь м е н н и ц я , і ч и т а ч ш о ї д о б и в з а г а л і . Ч и т а к , ч н ні м а л и д о д р у к у с т е м п л і и а 2 і
к.тадає с л і д у ю ч е д о м а г а н н є в і д і м е н и к о м і т е т у С и р о т и н ц я - З а - НАИНОВІИШІ РЕКОРДИ
кровю серця письменниці. ЩО РОСІЙСЬКІ:
х и с т у д о чл'енів г о л . у р я д у У. Н . С б ю з а :
в ньому є зміст цілих десяти- вірить глибоко, щ о пнсьменни- ннакшс п р о с т у є Н а т а л к а д о ви- 5 з о л о т и х , т а я к щ о поліція бу-
П о з а я к після р і ч н о г о з а с і д а н н я г о л . у р я д у У. Н . С о ю з а л а б їх не з л о в и л а , м о г л и с и р и - 20106 Три деревні, двц,ссла, С о л д а т - ,
показалося неможливим як слід сповняти технічну п р а ц ю до- д і т ь її д у ш е в н о г о ж и т т я , , м о р ѓ г - ія Г 1 а т а . і к а , н ц , ц е р і , ` с т а н е п і к о . звольіііаїдмети — це м о ж е кі-
ч и н и т и ш к о д и на п і в т о р а м і л і о - кий Хор. ' 'О')? ѓ т
ривочними і принагідними с и л а м и помічними, т о м у , хотячи вів, мрій, почуть і страж;шиь. Зутн..царівж;ю творчого дy^
: н с ц ь к і н ц і в річ д р у г о р я д н о ї в а -
20105 Марш „Порт Артур", Орхестра.
повести акцію успіщццдпе, п р е д с і д а т е л ь Ком. Сиротинци-За-
Що К о б и л я п с ь к а і т у ь івидвигае Н е п о к и н е н і к о л и і в и б р а н о г о ги. Г о л о в н е т у т т о й п о д и х п р о - а з о л о т и х . А р е ш т о в а н о 7 о с і б .
хисту п р о с и т ь о йриияттє с т а л о г о клерка д о в и к о н у в а н н я тех- 201W ИЬс.ттдніій norU-yiV Гармонія.
на о в и д н а ш о ї Ў с в і д о м о с т і ! ц і - раз т в о р ч о г о . ш л и х у . н а в і т ь п о тесту, той ќримібунту п р о т и по-
іггчних п р а ц ь к о м і т е т у з п л а т н е ю 5 0 д о 6 0 д о л . місячно.
при т е , чи він б у д е в е с т и в м е н неволювання жінки в лсгови-
В И Б У Х У Ф А Б Р И Ц І П О Ц І С К нлн нов і п ш і'' Польські
Па н н с с с н н є `я'. О . Ш а р а в а р ќ а , п о п е р т е д . О . Р е к р у т о м , лий ряд життєвих питань В Р Е М Б Е Р Т О В І . РЕкС^ДН":
формально ухвалено Справу тую п р е д л о ж н т и всім членам гол. ш і й чи в б і л ь ш і й відсталі ві; щах вигідних обивателів, д л я
п р о б л є м і в , з я к и м и їй доводи
Уряду д о в і д г о л о с о в а н н я ч е р е з р е ф е р е н д у м . тої „плєбейскостн", яка т а к о ю яких жінка щ е й сьогодня — а В о д н і м з б у д н и к і в д е р ж а в - 18202 Поправ шиї. відоѓрав Ѓўменюќ.
л о с ь б о р о т и с я , я к Я к о в о в і з ин 18201 В погідний вечер майовнй. І. У-
Відтак на впесенне д. М. У г о р ч а к а ф о р м а л ь н о ухвалено с у м н і в н о ю н о т к о ю о з и в а є т ь с я в п е р е д о в с і м у н а с — т і л ь к и с л у - них ф а б р и к а м у н і ц і ї в Р е м б с р -
г о л о м . Т а щ о х о ч її р о з в я з к а латовський.
п о д я к у д л я п а н і А. Р и б а к о в о ї , ч л е п к и н і в і д д і л у 4 5 - г о У. Н . С о - ч у д о в и х а к о р д а х д у х о в о с т и ц а - га й к у х о в а р к а , н я н ь к а д і т е й т о в і , б і л я В а р ш а в и , л у ч и в с я з з а
юза з Ф і л а д е л ф і ї , Па., з а н а п и с а н н е сценічної д р а м и „ С и р о - ц и х п р о б л є м і в п с к о н ч е н а с у- Хто б е р е не м е н ш е як 5 р е -
рівної духа Наталки Веѓ тай покірна рабиня д о р о с т а ю - н е д о г л я д у у п р а в и в и б у х т . з в .
ти". п р и с в я ч е н о ї с п р а в і б у д о в и С и р о т и н ц я - З а х и с т у , з д о л у ч е н - доволюе, т о вони всетаки ста кордів, т о м у цілу пересилку а ж
нем 5 0 д р у к о в а н и х прим'ірників я к г о н о р а р - п а м я т к у , т а к , я к внчівної. П е в н а річ - у с в о ї м чих, б е з з м о г и ж и т и с в о ї м і н д и - к а п і ш о и і в . Ц с к у с н и к и н а б о ї в ,
ю т ь д л я нас ж и в у ч и м и й інте н а й с и л ь н і ш і дО й о г о х а т и о п л а ч у є м о с а м і .
авторка працю тую віддала для організації зовсім безплатно. в і д н о ш с н ш о д о о б и д в о х м у ж е - в і д у а л ь н и м ж и т т я м т а й п о лот- д о я к и х в х о д я т ь
р е с н и м и , я к к о ж н и й п о к л и к на Всі п о в и щ і р е к о р д и п о 7 5 ц н т .
Гол. предсідатель, довідавшися, щ о гол. контрольна ко- ських партнерів с в о й о г о ж и т р е б а м с в о є ї н а й г л и б ш о ї душі. в и б у х о в і матеріяли. їх з б и р а л а
місія скінчила к о н т р о л ю гол. к а н ц е л я р і ї і а д м і н і с т р а ц і ї С в о б о - новий шлях, як кожний крик у ф а б р и ц і р о б і т н и ц я Чесухова Зайдіть а б о замовте, а ми ви-
б у н т у п р о т и г н и л о ї м с р т в е ч ч и - і т я , н е є Н а т а л к а п о с л і д о в н о ю ! С а м е о с ь нині, к о л и ж і н о ч и й
ди, з а п и т у є членів т о ї ж комісії, ч и н е м а ю т ь яких с п о с т е р е ж е н ь , вкидала до металевої ванни, ш л е м о з а п о с л і п л а т о ю .
уваг а б о д о м а г а н ь . ни в ж и т т ю , як к о ж н е в е л и к е д о р е ш т и р е п р е з е н т а н т к о ю ідеї І рух в к у л ь т у р н і м світі п р и б р а в
яка повинна бути наповнена Хто в нас купує ре-
Члени гол. к о н т р о л ь н о ї комісії з а я в л я ю т ь , щ о к н и г о в о д - слово великої, творчої душі. жіночої суверенности, т о б т о велитенські розміри, коли май-
в о д о ю . В а ш а о д н а к б у л а діри корди, т о м у д а є м о к
ство о б о х гол. секретарів і м е н е д ж е р а С в о б о д и ‚знайшли v Нехай, щ о тихий ідилізм Н а иезалежіюсти жінки від т р а д и - І Ж Е в усіх о б л а с т я х людської
взірцевім порядку, с п о с т е р і г а ю т ь однак, щ о гол. канцелярія ва, в о д а в и т і к а л а та з з а г о р я ч а j жку з і с л о в а м и д о р е - `
т а л ч и н о г о ж и т т я в д о м і пані ційних конвенансів д а в н ь о ї cyc-j праці б а ч и м о жінку о б і к чоло- наступила с т р а ш н а експльозія.
надто поблажливо відноситься д о тих, щ о спізняються з пла- кордів даром.
ченнем п р о ц е н т і в в і д п о з и ч о к , з а т я г н е н и х я к м о р г е ч і . К о н - М а р к о т а й т а к и й ж е і д и л і з м її п і л ь н о с т и . її о п о з и ц і я п р о т и 0 - в і к а ‚ я к г і д н у п о п у т н и ц ю н а Ч е с у х о в а , м а т и д в ф х д і т е й , у -
(

трольна комісія д о м а г а є т ь с я , щ о б и на б у д у ч е д о в ж и н ќ а м , спі- о д р у ж е н н я з Х о р в а т о м т а к с а м о р я д и н а с п о ч и в а є в суті речі на. ш л я х о в і т в о р ч о г о ж и т т я , к о л и б и т а на місці — т а к с а м о д в о х П и ш і т ь н а таку а д р е с ў і ` Х Ь И


-няючимся з з а п л а т о ю процентів, після п о п е р е д н о г о упім- с л а б к и х о с н о в а х , а її з в я з о к з к о р и с т у є м о с я її с а м о с т і й н о ю
розчаровує наші дожидання, як
псння, п о з и ч к у с е й ч а с в і д б и р а т и .
На т і м з а ' с і д а н н е з а к і н ч е н о .
І. К а ш т а н ю к , гол. рек. с е к р е т а р .
1 оконечна філістерія зрадливо
го О р я д и н а . Р о з ч а р о в у є нас!
Х о р в а т о м не в , б е з ( ю л е д к а в о ї , ! п р а ц е ю скрізь, п о ч и н а ю ч и в і д робітників і цілий р я д т я ж к о
доволі традиційної романтики-! пролетарських робітень аж генілегко ранених.
SICHOWY
34 Е. 7th ST.,
BAZAR
NEW YORK, N. Y.
З УКРАЇНСЬКОГО в з я т и с я д о п і д г о т о д і к н другого д н м ц і
п о д і б н о г о п і д п р и є м с т в а на в с - з в е р т а ю с я д о В а с зі с л о в а м и :
у старім краю. Тому Альбаиський одяг має бага-
т о в с о б і с т а р и н н н х п р и к м е т , а`
Ж А Р Т И .
Об вину вгачений
с в о г о о б о р о н ц я ) : Т о як я
(до
'маю ДРІБНІ ОГОЛОШЕННЯ
л е є він д у ж е р і ж и о р о д и н н , бо п о с т у п а т и з а в т р а на . р о з п р а в і ?

ЖШШВЩ. ресень, і в з а г а л і Б р а ц т в о с в . к и н ь м о н а ш і ж е р т в и па
Н и к о л а й задумує р а з п і д н я т о - і о в у
м у р у х о в і ї не д а т и п о т а х н у т п .
їх Народного Дому,
бу-

щ о б и в о н и м а л и д е ЗІЙТИСЬ, б о
с т р і ч а є т ь с я т и п и одяг.ів
всіх б а л к а р с ь к и х народів.
майже
-
С л а в н і й о п е р о в і п с п і в а ч ц і А-
ѓліні П а т ѓ і ( щ о р о д и л а с ь 1943J
А д в о к а т:
розумні і вдавати
Ви новинні
дурного.
бути
КВАЛІФІКОВАНИЙ краюнн УЧИ-
:.п, ПОШУКУЄ вчительської ПОСІЛИ.
Крім учителювання здібний е весні
р о к у ) імпресаріо з р о б и в увагу курс неї рамоініі.ч. лаваш відчиіи Іі
ДЕНБУРІ, КОНН. ' Б у л о б и к р и в д о ю ДЛЯ ѓ р о м а - д і й с н о н а х о д я т ь с я у великій не- Суспільна організація Аль- 'президент Злучених Держав лекції,'уряджувати театральні иисі.і-
безпеці с п о л ь щ е н н я . б а н ц і в не в с ю д и щ е піднялася дістає У ч іг т с .і ь: Н а з в и мені п а й ВИ. Котра вкраїнська Громада потре-
дяннна Михайла Костри, як би стільки з а однії місяць, буе вчителя, хай зголоситься на адре-
С в я т о в честь Шевченка.
згадати, щ о учителем, і о н а д первісний степень іьки в о н а ж а д а є з а о д и н ви- б і л ь ш о г о ч о л о в і к а у світі. СУ ; В О Л О Д И М И Р Ь І Л О Р У С Ь К И Й . R.
Тимко Мерещак, F. О. 2, Box 24, РІ.іпГіеіа, N. J .
В Денбурі замешкує: невелике дірігеитом і взагалі д у ш е ю цьо- мігшого устрою. Внсгішй
Р. О. B o x 101, У ч с и гі к: Всликан Голіят!
число Українців і те поділе№ ѓ о в с ь о г о п і д п р и є м с т в а б у в він державності! не
Northamton, Pa. Т о . и р о і іу, х а й в а м п р е з и - -
на кілька партій. Той п о д і л пс і щ о головна заслуга за підго дістався ще глибше до всіх ТРЕБА ЖЕНШИНИ
К.пгмківці, 1927 p. дент с п і в а є , к о л и вігі д е ш е в - заряду мок, дому. Жеішіина не
поступіѓв в наслідок якоїсь пар тованнє і уміле переведенії-' верств народу. Стародавні 1

ший! МІТІНГИ ВІДДІЛІВ У.Н.С0НШ


тійної боротьби, б о тут такої Дорогі Товариші, Українці старша як 45 -їѓї і бс.і літнії Го.ц,-
прсдстав.теннн і к о н ц е р т у пале` звичай „ к р і в а в о ї пімсг.г" залі
снтнсь лнсіовно на адресу: IK7-V
між тутешніми Українцями ні- жить йому. Галич вався щ е в деяких частих-кріт ЬІ'ОІІКС. II. И. Тон. .Лв.о нГ."шл. (
Як ти ожепнвся зі
м н о ю , 2УК, і!оаіа..м.вн- -і іенін. ню зоорн від- М. U. S I C H O W Y B A Z A R .
к о л и не б у в а л о і тепер нема Всі с п о д і ю т ь с я , іцо він с в о є ю М и ' н и з ш с підписані, чде І т а к п р и м і р о м у північній -'у`, ' York Cily.
З а й ш л і з ріжних з е м е л ь Ўкраї в и т р и в а л і с т ю і заизнтт.єм д о в с оворив с п о в н и ш (ІУДУІЬСЯ в СУООІУ. 13. ccpiiim. н гали 34 Eait 7 th Street,
мені, що
тгователі „ Н а р о д н о г о Д о м у " бапії є о і р у г и д е н а Юз смц „і І ч 11 зо Southern Boulevard, точнії
ни ж и л и і ж і г а у т ь досѓі відок де Українців v Денбурі мені і н а й м е н ш е м о є б а ж а н н і ом. Є наЖ'ні справн де В І Д П Р О Д А М дешево шер.Україн-
н е в Климківцях, удаємося до Вас тей мущми припадає 4 0 смсрт-j
Так, а л е пі стільки м а є ш ОМУ иіюсигьси Ч.ІСІІ'ЦІ ,кою Робііннчоіо Дому u Ин, П„і,.
р е м л е н о н а ч е люд,, ріЖних рас j к р а щ и х п о п н с і в І з в е л ц к о ю п р о с ь б о ю , а іменно них п р и г о д , я к и х ж е р т в о ю п а - ірії. ІІсявивциійся член
т и х б а ж а н ь , щ о я й ие з н а ю в ж е зап.татіпь кару 50 ц. - - А ОдайськиП, і'. Хто куґнпь скорпсіае ііроцсін ‚.і
чи народііостиГі.'Є т у т т р и го- С в я ш . др. М. Копачуќ. з проханням о ж е р т в и на будо- дуть Альбанці власне наслідком w 'І ліга. Голоситнсь: Ші-7
к о т р е з них џ найменше. сскр.
ловні груші Українців а то: Зу- М - Ш . - В П Ш - - Ч Н - ! в у „Народного Дому" в нашім крівагп і о з в и ч а ю . WASYL MOROZOWYCZ.
к а р п а т с ь к і Р у с и н и , наЃѓсильніЃї- Ќ`елі. Ф о н д и н а ш і з а с л а б і а д і Роля жінки б Л.іьбанії д о с и т ь 1134 Simp.on St., Вгопж. N. Y.
шт ч и с л о м , м а ю т ь с в о ю певе- т о г о н а ш е с е л о м а є бІДЬШІСТі Г і с т ь : Веіїтер! Ця печеня,
підрядна. Заручини і одружіи- А Д В О К А Т ПОШУКУЮ свою сесіру Анііу Ѓна-
личку грско-католицьку церк` П о л я к і в , к о т р і д о к л ' а д а ю т ь всі: щ о в и мені п р и н е с л и , г а к а т в с р -
ня в и б у в а ю т ь с я з в и ч а й н о и д у - ,в, замужн.і Дзуг.іа, псрежииаі- десь
ву; друг`у г р у п у с т а н о в л я т ь я - Д О Г Р О М А Д Я Н Г Н И Л Ь Ч А , сил, щ о б и нас сііо.тьіцнтИ. Т о

к и х 2 0 р о д и н Л е м к і в , щ о м а ю т ь Ш Д Г А Є Ц Ь К О Г О П О В І Т У , Д О м ` міг п е р е ж и в а є м т я ж к у б о
же молодих літах. Крім т о г о є
звичай, щ о Альбанець купує,
д а , щ о я н е м о ж у р о з к р о ї т и її
ножем! Б. П Е Л Е Х О В И Ч Baltimore. Md. Хто про неї зна-.
она сама, прошу зголоситись до:
JOHN HNAT1W.
....

малесенький дім м о л и т в и і лрн- А М Е Р И К А Н С Ь К И Х Ў К Р А Ї Н - р о т ь б у , а л е ми щ е с и л ь н і на д у U T 1 ) G V В е іі т с - р : І І р о ш у д у ж е ! Я з а - 2 3 0 0 W E S T C H I C A G O AVENUE, 401 St. Shorm.n, N. Haiailton, Out.,


або й силою бере собі жінку.
раз п р и н е с у г о с т р і ш о г о н о ж а . C .d..
зігаються д о иравославної віри; ШВ. сі сен. іші повні л ю б о в и CHICAGO, ILL. a o

а В с я к а г о с п о д а р с ь к а р о б о т а на-
а трету і здається найменшу Ми, підписані г р о м а д я н с т в а країнську ідею. Практикує ў ' в с і х судах; вайма-
п о С В Я Х И
л е ж и т ь в и к л ю ч н о д о ж і н о к . А-
групу т в о р я т ' ь Галичанѓѓ з П о - р а з и - в о є н н у ю з а в і р ю х о ю зііи- Між людоїдами. еться neper дала инам абстрактів;
"`і`' Браття, ле з а т е жінки пс- п і д л я г а ю т ь Д О ВИНАИМУ 4 РУМИ, ГАЗ,
д і л я , щ о г у р т у ю т ь с я в 381 в і д - щ е н о г о с е л а , п о в і л ь н о д в и г а є - виготовляв контракти купка І яро-
Ваг обгг В и п р а в у ` ні о б о в и з к о в і к р і в а в о ї Д ж а м б о : ^ В і д к і л я `в т е б е
звертаємося дажі; перепроваджує с п а д к о в і ВАШТОІП.1.
ділі Українського Н а р о д н о г о м о с я і матеріально і д у х о в о п о
нам п о м о г л и у тій ародній пімеѓн.' Ц і к а в е є в Л л ь б а п і ї , щ о в з я в с я н а р а з ц е й п е с ? справи; полагоджув старокраеві, Р е ю $10.00 місячно.'Голоситнсь Їпд ч
Союзе. воєнній руїні. Відбудувавши В а м п о : Я нині на о б і д з ї н
с п р а в і , щ о б м и моѓлі п о б у д у д і в ч а т а , я к і не х о т і л и в и й т и з а патешові 1 прочі справи. 191— БО S U S S E X S T R E E T , J E R S E Y C I T Y ,
Національно н а й с в і д о . м і й ш і с в о ї з н и щ е н і з а г о р о д и , с т а л и в а т и с в о ю д о м і в к у , як ггам таї муж за призначеного для них й о г о пана, а пес в і д т о д і б і г а є N..J. rs5-:
є ц я т р е т а г р у п а . Х о ч зЃаданий міг В І Д Н О В Л Я Т И С В О Ї к у л ь т у р н і т а д у ж с щ о б и м и и е д и ш а
ч о л о в і к а , а б о к о л и в р о д и н і не- за мною.
в і д д і л і с ѓ н у є в ж е б л ѓ и з ь к о 1" економічні організації, як. ма- ., . рш. П Р О Д А Є Т Ь С Я P E C T A B P A H T
н с ь 1 1 о ; К І Д І д р у г н х к у њ т у
ма хлопців аби вдержати Ж У Р Б А ПРО Б У Д У Ч Н І С Т Ь
літ, поза своєю аапомоговоі диб пас двигнути з тих злиднів. „ „ ис Мати відвідала с в о ю дочку, дешев'о з причини слабостн; бизнес ѓа-
д і Т о м у с и м о б р а т
батьківську спадщину, ріша- не дає нам спокою. Вона нас давить
ф у н к ц і є ю не п р о я в л я в в і н д які саме переживаємо. І маємо - ^ , раніоваііиії,' рснг $.35.00 иісячію; до-
д ц и с ђ у л о п і з н о
ю т ь с я д о с м е р т и л и ш а т и с я в ді- яку н е д а в н о в і д д а л а з а м у ж . За- га каже шукані нам чогось такого, де
бра наогдз для Українця. Голоси і пси
t e i гіортг м а й ж е н і я к о ї н а р о д н о ї ріжиі свої культурні ѓа с к о п о - , с т а ла.дочку в ліжку сплячу. малнбисьми КУСНИК хліба, без згляду
П о т т п с у с І Д С Ь К И Х с с л а х д е
в о ч о м у с т а н і . В о н и р о б л я т ь у- на се, чн В фабриках або майнах е і. 363 HENDERSON STREET. JER-
ДІТЛЬНОСТИ. мічні о р г а н і з а ц і ї т а , н а ж а л ь , ц . е н с М а Народного Д о н у " та- сяку р о б о т у , т а к як ч о л о в і к и , М а т и : О т ! То` моя дони у праця або і цілковите безробіття. SEY C I T Y . N- J - 18-100
Ллє в посліднім часі, задля всі в о н и т и с н у т ь с я в КОМфНШ, беру-гься л ю д е д о будови А нс можна осягнўѓи, коди JQrnjrMO
к о ж
з о д я г а ю т ь с я по мужеськн, з а - вас т а к д о пізня с п и т ь ? !
собі землю в ІІІ-РІПІИ УКІ'ЛШСІ.КП!
б е з р о б і т т я по инших місцевос- через і мають можностн а HA П Р О Д А Ж фарма 90 акріц. дім 5
все з а п о м о ч е ю своїх' земля відують самй маєтком родини, і о џ і к: О так! А л е п р о КОЛІіОНІТ. на передмістю фабрично-
го міста МІЛВ1Л, І і. ДЖ. Кольонія ся. мнаі, забудоиання, все в добрім ста-
тях, осілося тут кілька свідо у с п і ш н о нс т о розвиватися- а ків в Америці, і ми т а к о ж по а нераз переймають на себе ш у вас, не б у д і т ь її, б о л и ш е т о це нс звичайна оселя, я`ких е в Амс- ні, все знаряддя, добрий збір. 5 корон,
мпх идиннць, щ о почали єдна навіть працювати. Д о в к р у г и к л а д а е м о н а д і ю на В а с , У к р а ї т я ж к и й о б о в я з о к крівавої пім- ( с п и т ь , не в и д а є в о н а г р о риці тисячі, b к о я ш х власііпе.н, крім ні. 600 курнй. 00 ІУСНЙ, земля до-
т и ріжні г р у п и У к р а ї н ц і в , ще по инших с е л а х м о в з п і д з е м л і ц і в в А м е р и ц і , щ о н а м не ві. каѓшін німої о більше по мають, а бра. чвсріь милі до ніколи. 4 милі до
сти. Ц е певно звичай, перешѓ шей! від 16 літ правильно зорганізоване (
д о с і жили в і д о к р е м л е н о від се за о д н у піч в и р о с т а ю т ь ч и т а л ь - к а ж е т е п о м о ч і в н а ш і м п о х в а л аз, в котрім живе около 150 ўкраї 1. Піна SS.OOO, готівкою WXX). І'ч-
т н іі в і д і л і р і й с ь к и х предків. ських родин, де кожднй ґазда,-крім лосиіись ло: 181 :
б с . З б л и з и т и їх т и м л с к ш е . що'.НІ, н а р о д н і д о м и , с п і л к о в і т о р - - Як ж е ж в а ш е З д о р о в л я ? гарного дому і других будників, має D A N I E L F. В А Т Т А ,
имсі.ж j uн и
aм, wи p н
„ іi я к о ї в о р о. ‚жс нк ешчіі, не , 1 , цім Д
мІоЛлІ ,о дДьО. ЯТКоОвГ аОр и
бсрСТЬСЯ
с т в о ` „ ПІр о rauo.i; кілька акрів плодовитої землі,
Ч и б о л и т ь в а с інье г о л о в а ? з котрої, плекаючи ярйну або годуючи R . D. 2, Box 89, Flemington, N. J .
було і тепер н е м а , а не з н а л и г о в л і , а л е в с е з а в и д а т н о ю а б о світа" в н а ш і м селі г а р н о ро:
в о ш і одні д р у г и х з чистої бай- й цілком в и к л ю ч н о ю п о м о ч е ю
д у ж н о с т и і з прЙЧИНІі в з а г а л і с в о ї х б р а т ї в - з е м л я к і в в А м е р и -
в і ш а є т ь с я , але
свої с в о є ї хати, т о м у
м и ие м а є м о
мусимо
вла АДРІЯИА" Ні, г о л о в а м е н е , Б о г у ди кури, має іарні доходи.
к у в а т и , в ж с пс б о л и т ь , лише
Праця також па місци, бо коли в вс-
ІКОМУ місті треба пера., І.У.ІІИ до пра-
OR. M. S M I T H
ПОВІСТЬ почуваюся якось н е в и р а з н о , ці і і ОДНІЇЎ, а н маіінах тільки ІТИ НІНІ-
IS EAST 7Ui STREET, NEW YORK
я к о г о н е б у д ь н а р о д н о г о ў к р а ї н - ці, і н а м с е р ц е с т и с к а є т ь с я з б о - міститися в комірнім. написала ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА глупо. ки, `ѓо з кольоіпі зайдемо до неї за м Tel. Orchird 6072
лю. не вжс м и НІКОЛИ і, в і ч ннео збдуодге ом- 1 Una 52.00. до 45 мінуѓ.
Ського руху в місцевости. Д о р о г і Т о в а р и ш і , внс.іу Коли так, то д у ж е добре. Говорять по україисьіаі.
іІрі!1-Х? 1 ІЮ А в місті Мілніл, е вже кьтька укра-
нимо сусідні Можна набути в Книгарні „Свободи'
Представлениє й концерт. сю нашу просьбу, за якої спов- В и д н о , в е р т а є т е вже д о в а ш о г о їнських бнзнссів, а можнабн їх т е в
двоє гі.-іі.ки мати, і яка тоді гарна гар-
Д о с е ї п о р и не б у л о в Д е н б у т н и я т н с я по' пешія складаємо Вам вже
„З V О В О D А" н о р м а л ь н о г о стану. монііиіа співпраця: укняїнські фармері
рі ніякогісінької українсько чалисьмо власними с и л а м и б у - 8 3 Graaial S t . , J . n . y C t y , N . J і українські бизнссмеии — правдиве
'І піу-п.-ітп
о ч а л и -вій
і с т а лНиа,р об до н иней пДі ідм . с иАллие VKp.lillci.KC місіочко.
маніфестації з боку котроїнс- Мої к т о б і так с п і ш н о Д-р
( п о п р и и н ш і н с е г д а ш н і в и д а т к и ри щ и р у п о д я к у . По Інформації, у всіх висше наведе-
б у д ь г р у п і ѓ т у т е ш н і х Ўкраїн'- С И Е Ш Я Л І С Т від ХОРІН ОЧИИ. ;
к р и г и в и д а т к и т а к о ї б у д о - ќ р За ї нпсоьвкаожгаои н
Нєамр,о дз на о гк оо м' іДтое м
т уУ в кождій УКРАЇЏСЬКІИ ХА- маю ні х в и л ь к и ч а с у , них справах, юлоснОісь на адресу
УХ НОСА І ГОРЛА. J
ц'ш. Першим таким виступом і Климківцях: п о х о р о и н м о г о ш е ф а . в л а с т і с л я земель u українській
й д у ні Нрніімає:
Ті П О В И Н Н А Н А Х О Д И Т И С Ь льонії: 1'
п о п и с а л о с я Б р а ц т в о св. Гінко-Г", . кого звернутись Дмитро Таиавський, голова Він н і ч о г о т а к н с л ю б и в , Рано: 1 0 - 1 2 ю л . І}счер. 6 - Н юд.
к м а ю м и д о
ВАСИЛЬ МАТОЛИЧ, а іакож иіі.ін іюперед, умовлений .
лая, 381 в і д д і л У. 1 і. С , що да- І з а П 0 М 0 Ч ю (і І о л я к и в п а ш і м с с - і Я р о с л а в Г о с п о д а р с ь к и й з. і Ч А С О И И С Ь „ С В О Б О Д А " N . Е . Тії, Л G R E E N S T R E E T . 109 Е . 87th ST., N E W YORK C I T Y . t
л о в суботу, 6-го червня с. p. L j С Т а в л я т ь на с к о р і „ д о м л ю д о - j Д м и т р о Івашук, секретар, PHILADELPHIA. P A
представлениє живого образу в и " з а допомогою повіту) і ие Прочі підписи: Василь іва- ТИСЯЧІ ВМИРАЮТЬ, A HE ЗНАЮТЬ
4
в о д н і й дії „ В ПЗ-ті роковини „ а ю ч и своїх громадян в Аме- щ у к , син Івана; В а с и л ь С а в и ч , ПРИЧИНИ. Др. K . Д. Б І Л И Ќ
Тисячі терплять денно, коѓрі вмира-
ўродин Тараса Шевченка", n o - ! p
лучене з концертом, в к о т р о г о c j x
H U j , звертаємося отсим до`ў-
американських Українців,
Юліян Шертій, Данило
ВИМИИРИИИИИИИИИИИвІ
Попів.
НАЙНОВІШІ УКРАЇНСЬКІ рають, незнаючії причини короби? до-
тяіі докторі безперечно знають бога-
то, всеж t таки ще богаіо, ч о ю треба-
УКРАЇНСЬКИЙ
ЕЛЄКТРЙЧНІ
ЛІКАР І ХІРУРГ,
ПРИРЯДИ

п р о г р а м у в в і й ш л и співи, x o p o - ' (3 б у л и л а с к а в і з в е р н у т и у- Уралові години: від 12. до 1-ої,

І РОСІЙСЬКІ РЕКОРДИ бн знати. Возьмііь нанрнклад `нрнмір


( I U O H
від 6. до 8-ої і після умови,
ві Гг с о л ь о в і , г р и н а ф о р т е п я п і і B a r v 1 і а нашу -просьбу і слали АЛЬБАНІЯІїїМЕШКАНЦІ. з І. Катубн, сего бідака куровано на
сухоїп через двоплйцять .тіѓ, він вжс
п і Е. гвіЬ ST., NEW YORK CITY.
скрипцях та дсклямації. Цілий жертви на „Народний Дім" в нпглядав як скелетон.
Коли помер, докторі

КОЛЮМБІЯ
цей святочний обхід відкрив знищенім селі Гпильчу, підга- Л.іьбанська республика має АКУШЕРКА-МАСАЖИСТКА
хотілп знаѓй правди-
п р о м о в о ю про життє і з н а ч и т е с ц ь к о г о повіту. 29,600 к в а д р а т о в и х кільомстрів ву прнчнну його смс- Житомирського заведення породід І
Тараса Шевченка автор снх j Будучи в тій вірі і перско- землі і коло 1 міліона насслеп- ін н. Чого наймсньшс Київського Зайцевського шпателя.
Ь. ЖУКОВСЬКИЙ, барітон з акомп. 27095F (Журавель. сподівалися, сс знай- В. Е. SHMULENSON,
с т р і ч о к . Я н е р е п о в і в к о р о т к о ш ш г т ю , щ о п р о с ь б у н а ш у міг , АльбанЦі є іпдогермансько- н я пі.ні і переконалися, t71 L i r o . d w . T , l . t Я., New York
орхестри. (Школярі.
ж и т т є п н с ь п о е т а і м у ч е н и к а , з в е р н у л и на д о б р у а д р е с у , і щ о походження і є останками 27099 (Майкові троблі шо причина могла бу- Tel. Orchard 8121
27101F (Розвід І О
тіі солітер, бо знай- ПОРАЛИ І ПОМІЧ
в к а з а в на величезне значігшє п р о с ь б а п а ш а б у д е л а с к а в о ви- старггншгх Іліріііців, а в ч а с т и (Задумковатий (Дікгом-дактом. шлн а ж два досить
II. ЃЎМЕНЮЌ, сь.іьо па сьрнпні. Д. Медов, тенор з акомп. орхестри. великих. Оѓ що вика-
й о г о т в о р і в і п р и кінці з а о х о - с л у х а н а , т а о ч і к у ю ч и л а с к а в о ї м о ж е і д а в н і х Т р а к і ґ щ і в . ХРОНІЧНІ НЕДУПІ МУШШІ
20096F (Казбек. зала секція тіла. Коли-
т и в в с і х н а с л і д у в а т и й о т о л ю - п о т і ш а ю ч о ї в і д п о в і л и та ж е р т в , Д л ь б а и і я м а л о в р о ж а й н а ; г о - 27100F (Думка і коломийка (Прашай мой син. би сего бьгака лічено як налсжіггь, I ЖЕНЩИН
(Полька -ДоОуш" Українська Орхестра II. Гуменюка. хробак міг бути усунений протягом лічу успішію найновійшими методами.
бов до народу, якою горів остаємо з найглибшим пова- р р ї н а , па побе'режжях
ВОЛОД. ДІЛОВ з акомп. архестр.
І І С т а

Барітон Евген Жуковський.


К а
пару і один, а він не мусівбн вмсрати Помагаю скоро в ріжних кровних нс-
Ш е в ч е н к о ціле с в о є життє, і вашиѓм: ( з маЛиричними багнами. Haji- 27097F (Гетьмани. іак скоро. Сс.однак була похибка, я- дугах, нервових і шкірних, хронічні
Сопрано Р. Красновська.
ЙргЬ П і л о х и т н і с т ь , т в е р д і с т ь в . р . „арохіяль- більше місто є Сќўтарі, пара- кнх мп бої.по робимо, коли xopytMo, нарости, загальне ослабленню, міхура,
З а г р к а г у Я ; (Серенада Шевченко. 27093F (Забава в стодолі, Часть 1. нирок, мочеоі недомагання, рснмаіизм,
б о р о т ь б і з а в о л ю і за ідеали у не ловіряімо кождому і нсхочсмо ви-,
ПАВЛО ЃЎМЕНЮЌ, сольо. (Забава в стодолі, Часгь 2. даваѓй іроиіий. Колиб сей чоловік жолудок, внутрішні хороби та і рудні.
nun: х о в у є ЗО.ООО м е ш к а н ц і в , п о т і м
ќраїнського народу проти силь- Маруся Патрікова, сопрано, зівав якогось д о б р о ю прспарагу на Без ріжниці, як довго хоруєтс, я можу
о. Прокіп М а к с и м ю к , іде Д у р а ц о з 5 , 0 0 0 і В а л ь о п а з 27096F („Гоп", вальц.
з акомпан. орхестри. ..літера він був би диесь в живих. їй вам. Оплати уиірковаиі. Оіля-
ни м і р а с е г о . (Танець присюди.
гр.-кат. п а р о х . 3,000 м е ш к а н ц і в . 27094F (Ой, Джиґуне. . Тисячі мущин, жсншин і дітий терпля- аннн паціепта переводжу особисто.
Д і я л ь н у у ч а с т ь в ц ь о м у гар- ЕВІЕН ЖУКОВСЬКИЙ. (Коломийка. члх лічиться безуспішно на ріжні дру. Поради і оглядини даром.
З а в и д і л ч'итальні П р о с в і т а : Лльбанці називають себе Скі- 27096F (Oft, заивнла чензоона калина. ѓІ короби, коли їх дійсний клопіѓ t
ному народному підприємстві
в з я л о у ч а с т ь б і л ь ш е я к Т{лпї-
Іван Плекай, г о л о в а ; п е т е р а м и , ц е б т о в е р х о в и н ц я - (Що найшов, то твоє.
27085F (Українсько-Pvcc. Ту-Стсп.
цей потвір солітер. Певними познака-
ми цего е відходячі части того пара-
DR. Z I N 8
І л ь к о Ф о р е м с ь к и й с с к р . м и . Т у р к и з о в у т ь їх А р и а в т а м и . 201001 (Полька .‚Кукушка". зпта. Другі симптоми е брак апетиту з Сцеціяліста. Основ. 28 ліг.
цять осіб, переважно місцевих (Ой. піду я Шіхср BUep.
іматорський гурток ( Жндівочка. 110 E u t 19th Street, New York. N. Y.
д і т и й , в з я т и х зі в с і х т р ь о х ѓрун Ріжняться між с о б о ю значно (Вальс „Сияпіап Крлс.вица" ковнм лакімством, обложенийЃ я- межи 4th Ave. St Irvineton PI.
Мих. Ч а б а р а и к о , г о л о в а ; вірОісПОвідаиням, м о в о ю 270S4F (На весіллю, прн вечері зага, болі в крижах, членах і в Денно: 9 A. M. до 8 p. M. — Неділі
тутешніх Українців. Зайнявся' 51. Московський, цимбали сольо, ногах, заворот голови, біль голови,
(Ой, Козаче Білоусий. " A . M. до 4 P. M.
с п р а в о ю і д о п р о в а д и в її д о у с - В а с и л ь Г у р и н о в и ч , с е к р . j ч а я м и та о б г г ч а я м и . А л е р е л і - 27086 (Ой, не шуми, луже. млости як порожний жолудок, ігидін-
і Русских пісень. ня, підкови попід очн. Жолудок отя-
піншого з а в е р ш е н н я спецгяль- Г о с п о д а р с ь к о - с п о ж и в ч у гіі`ші ріжиииі відділюють Чорні очи як ісрсн. ,
27091 (Віпчар на сопілці. жілнй, надутий, часами дається відчу-
і ш й к о м і т е т , вибраѓтиЃѓ Б р а ц т - С п і л к у : А л ь б а і ш і в т а к д у ж е від себе,
(До Почаева на відпуст,
вати дивне буркотіння від жолудка
вбм св. Н и к о л а я , д о котрого Михайло Климчук, б о члени п о о д и н о к и х в і р о і с п о - ген Жуковський, барітон,
до вііуТренностий. Знова чується якби КАВАЛКИ ДОБРОЇ ЗЕМЛІ.
щось підсувалося назад до горла. Па-
ігалсжали: Посиф В о в к , М. Корнило Д о в ж и н с ь к и й . відаиь з а к л ю ч у ю т ь між с о б о ю з акомпан. орхестри. Анна Шаг лей (Петренко), сопрано, ціеат має жовту шкіру, тратить на ва- Фронт 50 фітів, довжнна 275. в
27082F (Волокита. з акомпан. орхестри. JiV має ігемилнД вілдих, спльовує шо Лонѓ Айлсііл. близько Ню Порќу
Маркевич, В. Оліен і М и х а й л о Комітет будови „Народно- подружжа^ (Лист з Краю. хвилини, попадає в апатію, знеохота Ціна $350, легкі сплати. Власність
20Ю2Г ( С в і п п ь вГсяць, з варіяціями Гарантована, добра нагода pojno-
Костра,з Нюарку, щ о хвилево До У` г о м
Займаються випасом худоби 27083F (Зрадниця. (Полянка. до праці, завсігди лінивий. Є відомо,
#
що епілептичні напади спричиняє цей чати юдівлю курнй або дѓородовії-
п е р е б у в а є в Д е н б у р і иа в а к а - j O - П р о к і п М а к с и м ю к , і примітивною управою ріллі. ( Щ о грубе, то добре. Русскій Орхсстр Колюмбія. ну. По близші інформації-голоси-
270S9 (Полька Парубоцька потвір, котрий часто доростає понад
201O5F (Ноч любвн. Вальс. 50 стіп.^Коли досягне до горіанки мо- тнсь між 4 а 6 пополуднії або писі-
ціяхХ Онисим Довжинський, В а - і Н а й б і л ь ш е садять кукурудзи, (Вальн Бандура ти до: 177-90
. (Отдайтс мій мннутіі, В а л ь с же удусити свою жертву. Позбудьтеся
Ревній ї Ьсзкорнстній праці силь Крумшигг, Івась Ш а ю к , а в с е р е д у щ і й і п і в д е н н і й А.іь- 27090 (Молотник цего потвора сейчас, заки оідкиаа.
Мсжинародна Орхестра. N. A. V O L G A R ,
Семсон Магач. бшгії т а к о ж п ш с і п і ц ю . Х л і б о - (Змарнів я 5?і. „ и е з д о р о в л я
безповоротно. Вишліть
цього комітету треба завдячи- 59039F (Вссенная любов. Вальс.
27092F (Ой, нс спнгься, нс лсжніься. $10.48 за дозу L a x t a n , г о а и хо- 22Б W. 34th STREET. Room 201,
ти, щ о всі п і д Т о т о в а ш і Я з р о б л е - І а с к а в у в і д п о в і д ь чи ж е р т в и р о б с ь к і п р и л а д и д у ж е примі- (Родимий Краю. (Прекрасная Весна. В а л ь с чете позбутися цего страшною нара- - N E W YORK CITY.
и о т а к с у м л і н н о , щ о п р е д с т а в - с л а т и птТ^ідоесу г о л о в и к о м і т е тнвггі, т о л я з о в с і м не г н о я т ь , У К Р А Ї Н С Ь К І 5ита. LaxtBn е нешкідливий иавііь ко-
Ой, де ти була? — Іван Нетляќ і Грнцько Когут 27067Р ли у вас нема хробака. Продається ли-
леннє і к о н ц е р т в німецькій ѓа- ту б у д о в и Нйр. Д о м у : Коли і літі панує д у ж е в е л и к а ше у Royal Laboratory, 143 Nettine
" 1 , іду. іду. — Д. Медовий, Тенор 27066Р
л и в д а л и с я с в і т л о і з р о б и л и не о. P r o k i p M a k s y m i u k , спека посуха, мус-іть с и р о в а - і, не світи місяченьку. — Д. Медовий, Тенор 27066F Balldt. Windsor. Oot. На забезпечення
І,- там на Йордані. Евген Жуковський, Баріѓон 27069F ооснлхя додайте 25 центів окремо. За
л и ш гга с а м и х У к р а ї н ц і в , а л е її Hnilczc, д ж у в а т и в о д у н е р а з з д у ж е да- ' " шіснлаемо. (С.51
j, Дніпре, мій Дніпре. — Володимир Ділов, Бас . 27073F П Е Т Р О Я Р Е М А
на ч у ж у ггублику д у ж е в е л и к е p. H o r o z a n k a , ' a d H a l i c z . леких сторін. В о д о п р о в о д і в тих Ой, відсн ю р а . — Евген Жуковський, Барітон 27074F УКРАЇНСЬКИЙ Л
і` м и л е вражіннє. Декотрі Eaat GaHcia, Poland. п н л ь н у ю т ь д у ж е , цілі р о д и н и і Поправшій. — Чвасть 1. і II. — Орхестра II. Гуменюка 27070F
Спіилжак чорний. — Іван Петляќ і Грнцько Когут -7067F ТЕФАЃГі. И
ч у ж т щ і зі з д и в о в а н н є м д о - Іроди. Комунікація в Лльбапії Старість нс радість. — Евген Жуковський, Барітон 27072F ЎКРАЇНЃЌќѓ - ю т и — ч и й , шт
відалися нс тільки, Ш О її д у ж с л и х а . Б а г а т о г і р с ь к и х о - Щедрий Вечір нині. — Евген Жуковський, Барітон 2706'JP
Там на горі кру-а вежа. — Евген Жуковський, Баріѓон . 27074F
Денбурі живуть Українці,! ВІДОЗВА с с л ь в з а г а л і не м а ю т ь д о с т у п у . Танцюйте, молодички. — Українська Орхестра Колюмбії 2 706-1V
але і мають такі з'діб-І иіМШіил Д в о к о л і с н і візки т я г н у т ь ВОЛИ. Українське весілля, — Часть 1 70002F
Вефлеемі. — Еаген Жуковський,- О р х е с т р а і І Гуменюка .
Барітон 270KSF ЗАНИМАЄСЬ ПОХОРОНАМИ
ности і дорогоцінності, штуки, Д
Д О
^ АМЕРИЦІ В деяких місцевостях є звичай,
Р О Г , Р О И М І В

Вся родина ііа вссілю. — Українська Орхестра Колюмбії 27064 Р В B R O N X , B R O O K L Y N . NEW


з я к и м и не встид п о к а з а т и с я ' КАНАДІ, щ о А л ь б а п ц і п о р о з у м і в а ю т ь с я Забрали-забрали. — Евген Жуковський, БаріЃон 27065F YORK І ОКОЛИЦЯХ
п е р е д ц і л и м с в і т о м . С а м о п о в а - j П о р у ч а ю В а м п о м і ш е н у н и з - , на д а л е к у в і д д а л ь , п е р е к л и к а ю - Ж а д а й т е повного катальога українСвкнх і російських ре- Обслуга чесн. і депаня. - Ш 1 2 9 Е . 7tb S T R E E T ,
ѓа м і ж с а м и м и У к р а ї н ц я м и зро- иге п р о с ь б у З е м л я к і в в с е л і ' ч и с ь а б о с т р і л я ю ч и з к р і с а , на корДів. П и ш і т ь або прнходіть до нас. П р и ш л і т ь спис рекордів, Достарчувгьея автомобілі іѓ. Щ NEW Y O R K CITY
с л а ' О с т о п р о ц е н т . В о н и с а м і не К л и м к і в ц я х , у н ќ і й вогги п р о - ' о с н о в і у м о в л е н о г о ' с п о с о б у . котрі хочете, а ми сейчас в и ш л е м о їх вам з а посліплатою ( С M C U I U Хрест-на і другі ока- Ш
Telephone,: O r c h a r d 2 5 6 8
ail УдаваЯгесь до свого! Щ
В і р и л и , щ о п о т р а ф л я т ь так гар- с я т ь о п о м і ч ѓгри б у д о в і Н а р о д - Б е з ќ р і с а г о д і с о б і у я в и т и А л ь - О. D ). ВСІ ЗаМОВЛеННЯ В и к о н у є м о СКОРО І реТеЛЬНО. 24 ОФІСИ: П
и о п о п и с а т и с я п е р е д ц і л и м мі- н о г о Д о м у у ї х с е л і . Я б у в п о б а г ш я . А л ь б а н е ц ь н а в і т ь у п о л і Т 7 МосгЬ Яи, J a n a y Clt ,M.j.
стомґ {війні у к р а ю , т а в и д і в і с а м з а - п р а ц ю є зі з б р о є ю . Т о м у нічого
UKRAINIAN AMERICAN RECORD CO., Т Л Mont сотеѓў 1745V
T

NEW YORK C I T Y ' В К О Ж Д І И УКРАЇНСЬКІЙ ХА-


Гарний успіх цего п е р ш о г о з н а в тих ро'зкошей через кіль- дивного, щ о Адьбанці ніколи NEW YORK, N. Y.
OTSOPEHO ЦІЛИГі ЕНЬ І ВЕЧЕРАМИ. ТаМрковв 540 ТІ П О В И Н Н А Н А Х О Д И Т И С Ь
В и с т у п у з а о х о т и в в с і х з а р а з ` ка л і т , я к і т е р п л я т ь ' н а ш і Р о - н е ' д а л и с я р о з б р о ї т и Т у р к а м . 'І
Ч А С О П И С Ь „ С В О Б О Д А " .