You are on page 1of 4

УКРАЇНСЬКИЙ ДНБВНИК U K R A I N I A N D A I L Y

УРЯДОВИЙ ОРГАН ЗАПОМОІ ОВОІ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ


OFFICIAL, ORGAN OF T H E UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION,
СОЮЗ в ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ АМЕРИКИ.

ГРІ ЦЕНТИ. Ч. 188: Д ж е р з и С и т і , Н; Д ж . , п о н е д і л о к , 15. с е р п н я , 1887. VOL, XXXV. No. 188. J e r s e y C i t y , N.. J;, Monday, Auguai 16. 1 9 2 7 . THREE CENTl

БУНТ ІНДІЯН В БОЛІВІЇ Е В Р О П Е И С Ь К А `ОПІНІЯ В Н Е Ч У В А Н А ПОВТНЬ Н А ' Н і - ! ЗРАДЛИВБ Б О Л О Т О НА


С П Р А В І В І Д Л О Ж Е Н Н Я
З Е К У Ц І Ї С А К К А І ВАНЦЕ{ГТІ.
Е К - МЕЦЬКО-ЧЕСЬквМУ КОР-
ДОНІ.
ЧЕРЕВИКЛК, . Ф Р А Н Ц У С Ь К А ПРЕСА ХВАЛИТЬ ВІД-
У Парижі розяснили одно та

С
Т
Р
АШ
З
В
ЕР
НН
А
Е
НОГН
У
ОЖД
А
ПР
ОТИ Ь
ЛІЛ
ИХ10Л . ПЕ
Р
Ш И
Х ПРИЧИНОЮ РЕВОЛЮЦІЙНОГО З Рц И
П А Р И Ж . II. серѓшя.
у сВьУк .а` о н і н і я з б и л а с ь
Фран- І Іа німеціжо-чсхословацько- ємне вбивство зовсім' сучасноюі
цілкови- му кордоні -наступило обірван- м е т о д о ю досліду. У „Бульон
Л О Ж Е Н Н Я СТРАЧЕННЯ САЌКА .
СУТ
ИЧ
КА
Х
ЛЯ
З
ГИ Н
У
П
АЗ
О
,

НД
Е
ІД
ЯЙ
ІЊ — В

Б о л і в і я , 12. с е р п н я . — 8 0 , 0 0 0 н а щ а д к і в с л а в н о г о ,
то з п а н т е л и к у п о п р и ч и н і х в и - ня х м а р и , щ о с п р и ч и н и л о т а м с ь к і м л і с к у " иаЩЯи т р у ' н а

т и н а д С а ќ к о м і В а н ц е т і м , о д - ка Мігліц в к о р о т к о м у часі під- ч а м щ е з л о " о д н о ч а с н о


13-
з е в о г о з а в і ш е н н я в и р о к у е м е р - н е ч у в а і і у п о в і н ь . П о б л и з ь к а р і - л і т н ь о ї д і в ч и н и Б ю р н о . її р о д и
фр 3000 І ВАНЦЕТТІ
ВИСКАЗУЄ; Н А Д І Ю , Щ О З А С У Д Ж Е Н І Б У Д У Т Ь ВКІНЦІ t
сгарнішого ІНДІАНСЬКОГО п л е м е н и Інка підняли б у н т п р о т и в л а - н а к п у б л и к а ПрИНЯЛа с ю в і с т к у и и л а с ь на к і л ь к а м е т р і в , з а л и - П о л і ц і я ш у к а л а з а я к о ю с ь б і -
ПОМИЛУВАНІ.
полекшою. в а ю ч и п о б л и з ь к і села т а м і с т а . л и в о ю д а м о ю , . що відвідува.і;
ліі б і л и х , ш о д о в е л и їх д о к р а й н о г о у б о ж е с т в а і н у ж д и . У з б р е - ПАРИЖ., 12. с е р п н я . — У с я ф р а н ц у с ь к а ‚ п р е с а п р и л и л а з
єиі в п а л к и і к а м і н н е н а п а д а ю т ь н а д о м и і ф а р м и б і л и х і и а - О д н а к л ю д е У С Я К И Х політич- Г о л о в н о п о т е р п і л о д у ж е м і с - в б и т у ж е р т в у . П і д о з р і н н я ви,І в е л и к и м в д о в о л е н н я м ' в і с т к у п р о в і д л о ж е и и я ст р е ч е н н я С а к -
дять і н и щ а т ь ї х . Ѓ І н ш о г о о р у ж я не м а ю т ь . Н а с т у п а ю т ь в е л и - н и х ѓ р у н є з г і д н і у тім, ш о п р о ' т е ч к о Т і р м а , д е у с т р ў я х з і б р а - л о - н а о д н у С е р б к у , К у р с е , о с о ка і В а н ц е т т і . Б і л ь ш і с т ь з них у в а ж а є се з а заповідь, щ о Сак-
втопилося-26
ними г р о м а д а м и , а з а н и м и й д у т ь ж і н к и з д і т ь м и . У р я д з б и р а є
иійско д о б о р о т ь б и з н и м и , а б о р о т ь б а т а н е б у д е т я ж к а з
о г л я д у на ц е , ш о І н д і я н е н е м а ю т ь н і я к о г о о р у ж я .
ќ ў ц і ю н е м о ж е б у т и тепер- н о ї в о д н
мови і щ о Сакко і Ванцетті, j
осіб. - б у л е г к о ї поведінки. П р и реві
1 I d м е н ш е з а с т р а ш а ю ч и й о б - зії н а й ш л и в н е ї
х о т и й б и н а в і т ь і в и н н і , не п о - , р а з п р е д с т а в л я в с я у м і с т і І'.тяс- фр. заплатила вона саме З
фр.,
А ко
2000 1000J
ко і В а н ц е т т і б у д у т ь ж и т и ` д о в ш е , я к 12 д н і в , як їм с е д о з в о л и в
г о в е р н о р Ф у л л е р . Ф р а н ц у с ь к а п р е с и т і ш и т ь с я ше` І д л я т о г о , щ о
д в о м з а с у д ж е н и м не в і д і б р а н о ж и т т я , як с е в ж е б у л о поста-
винні б у т н с т р а ч е н і , а л е п о в н и - ѓѓте. З і б р а н і в о д и з а л и л и д о м і р н е , за я к е б у л а в і д д а в н а в и н
Збунтовані представляють с о б о ю о б р а з крайної нужди. ьовлене, б о „ т а к б о г а т о л ю д е й у в а ж а є їх з а невинних".
ні б у т и п о м и л у в а н і ! З м . в и с о т и м і с ц е в и й д в і р е ш . та С л і д ќ р о в и на п а н ч о с і р о з -
Початок б ў и т у м а в м і с ц е в о к о л и ц і м і с т а С у к р . В п е р ш і й б о - З а г а л ь н а о п і н і я ф р а н ц у с ь к о ї преси усяких- п о л і т и ч н и х на-
роті.бі з в і й с к о м з г и н у л о 1 0 0 І н д і ч н , а л е р а н е н и х б у л о б о г а т о М О С К В А , 11. с е р п н я . — Ту-J стоячий т а м особовий п о т я г , я с и и . і а в о н а тим, ш о р і з а л а к у р - п р я м к і в ` е т а к а , - ш о к о л и б п о 12 д н я х о б о х з а с у д ж е н и х т а к и
більше. В л а с т и в о ю п р и ч и н о ю в и б у х у р е в о л ю ц і ї б у в н с с п р а - т е ш н і ч а с о п и с и у в а ж а ю т ь в і д - І І о д о р о ж п і х , які х о т і л и в и с к о
( Та її к у р к у р і з а в х т о і н ш и й , с т р а ч е н о , „ т о б у л и б и с е н е ч ў в а н о с т р а ш н і т о р т у р и д е р ж а т и
яедливий п о д і л з е м л і . Р у х ц е й з в е р н е і г и й п р о т и б і л и х , с е б т о лож`еинн с т р а ч е н и й С а ќ к а і В а п - ч и т и з ц ь о г о П О Т Я Г У , п і р в а л и а в о н а с а м а н е н о ч у в а л а д о м а д в о х з а с у д ж е н и х ч е р е з 7 літ під з а г р о з о ю б е з н а с т а н н о н а н и х
Ьсианиів, в я к и х р у к а х у п р а в а к р а ю . цетті я к хііИлеву п о б і д у п р о - х в и л і ш а л і ю ч о ї в о д и . Щойнд зліг в б и т о Б ю р п 0 . Всі ію- ж д у ч о ї с м е р т и " .
Індіяне п л е м е н и Інка т в о р и л и к о л и с ь м о г у т н ю д е р ж а в у , щ о л є т а р і я т у н а д „ к р и к о м буржуа- п о 2 г о д и н а х о г н е в і й с т о р о ж і з и а к и щ о д о з л о ч и н у - п о т в е р д и в ; „ В і л л о ж е н н я в и к о н а н н я к а р и с м е р т и п о в и н н о м а т и як- на-
обнимала сегоднішні краї Перу, Е к в а д о р і Б о л і в і ю . їх б о г о м зіѓ за пімстою". вдалося видістати з в а г о н і в щ о й н о п о л і ц і й н и й хемік, я к и й с л і д о к п о м и л у в а н н я о б о х о ж и д а ю ч и х с м е р т и . Г о в е р н о р ѓ с т е й -
було с о н ц е . М а л и в и с о к о р о з в и н е н у к у л ь т у р у . У с в о ї л и л я м у Московська Правда п и ш е : к р і з ь в і к н а ж і н о к т а д і т е й , т а н е р е а н а л і з у в а в б о л о т о на ч с р е - ту М а с с е ч у з е т с е д о с е г о у п о в н о в а ж н е н и й . Він може.скористати
і пса. їх д е р ж а в о ю п р а в л е н о п о в з і р ц я х т е о к р а т і ї . ї х в о л о д а р „Чи а м е р и к а н с ь к і к а т и в н о - п р и м і с Ѓ и т и їх на п е р ш о м у и о - вггках К у р с е ; в о н о м а л о т о ч н і с ь - з с ь о г о п р а в а і т и м п о л о ж и т и ` к і н е ц ь б о л ю ч і й д р а м і . С е г о с п о -
був ие т і л ь к и з а с т у п н и к о м б о ' ж е с т в а , а л е і с а м и м б о ж е с т в о м . с.тідній х в и л і з м і н и л и с в о ю г а д - в с р с і д в і р ц я . Н а п р о с т о р і ќ і л ь - к о ті с а м і с к л а д н и к и , щ о б о . і о - д і е т ь с я п о нім к о ж н и й . к р а й " .
Уряд н о л б д а р я б у в д і д и ч н и й в ж і н о ч і й л і н і ї . ` Х л і б о р о б с т в о б у -
30 н них д у ж е в и с о к о р о з в и н е н е в ж е д у ж е р а н о . В о н и з н а л и
ку і р і ш и л и з д е р ж а т и ц і . т к о в и - к о х к і л ь о м е т р і в з н и щ е н и й з о в - то на ч е р е в и к а х у б и т о ї .
го в и к о н а а я с в о ї х н а м і р і в , чи є сїм з а л і з н и ч и й т о р . Т е ж а'вто- В
НЕ
СОК
,- В
ИС
КА
У
ЗГ
ОЧ
ИИН ЕДО
В
РІА ДЛЯ П
Р
АВ
ИТЕ
ЛЬ
с п р а в л я т и з е м л ю в ж е н а „ м о д е р н и й " с п о с і б , в м і л и її н а в о д н ю -
нати і п і д н о с и т и ш т у ч н о її п л о д о в и т і с т ь . Б у д у в а л и а к в е д у к ѓ и
і канали. Б у д і в н и ц т в о б у л о р і в н о ж у них на в и с о к і м с т е п е н і .
се л и ш е цинічною н а с м і ш к о ю , мЬбі.тева комунікація з н и щ е н а .
як у минувшині, і н о в о ю ш т у -
кою для продовження
' Знов-жеж в иншому
м у к ти'х п о в і н ь з н и щ и л а половину
містечку
ло-
БОЖЕВІЛЬНИЙ ВИНАХІД-
НИКОМ. ,
КОС
ГР
Е
ЙВА
, ;
РОБІТНИЧА ІРЛЯНДСЬКА ПАРТІЯ У Т В О Р И Т Ь Н О В Е '
Мали д е я к і в і д о м о с т и з м е д и ц и н и , а р і в н о ж в м і л и б а л ь з а м у - двох невинних людей?" мів. Камінний міст, який нахо- У вщенськім домі божевілг,- ПРАВИТЕЛЬСТВО.'
вати іі.та. диться в цьому-місті і це в ж е них с и д и т ь п р о ф . техніки д р . Л О Н Д О Н ; 12. с е р п н я . — Д ж а н с о н , п р о в і д н и к р о б і т н и ч о ї

КА П
ТІА
НВЖЕРО Д Ж ЕРС.— ЛЖ ЕТ Е
ІДЕ ОДНА ЖЕРТВА ГАВАЙСЬКОГО ЛЕТУ.
А Щ Е
А.Н
Е' - з . - - .". - ` -̀
І-поііад 100 літ, зовсім з и и щ е - Г е о р г Мері, який в и н а й ш о в там партії з а я в и в у ірляндськім парлямеиті Д е й л Ерін, щ о п о с т а -


Г
И НУ,ЛА РТВ
ЗГИНУВ РОЗПОЧАТО, пий. Щ е г і р ш а доля с т р і н у л а е л е к т р и ч н у .ти'миў н е з в и ч а й н о ї в и т ь у в і в т о р о к , 16. с е р п н я , в н е с о к , в и с к а з у ю ч и й н е д о в і р я д л я

ЮС ЕН ДЖ ЕЛО С КАЛ. ТРЕТА І


12. с е р п н я . — К а п і т а н А р т у р Р о -
джерс в л е т і в з л і т а к а С п и р ќ т о ф Л о с Е и д ж с л о с т а з о г л я д у
СІ Н А Ш , Румунія,
РУМУНСЬКЕ ПРАВИТЕЛЬ-
11. в е р е -
поблизьке село, в якому № ос-
тало пі о д н о г о
Число ж е р т в у ЛЮДЯХ
цілого
обчисли-
вітляної сили. Цей винахід має
дому. ве.іиканське практичне значін-
ни, б о з а о щ а д ж у є е л е к т р и ч н у
п р а в и т е л ь с т в а К о с г р е й в а . За в н е с к о м б у д е г о л о с у в а т и ціла р о -
бітнича партія, а т а к о ж п р а в д о п о д і б н о 7 членів національної
партії Н а ц і о н а л ь н о ї Ліги, що о с т а е під п р о в о д о м к а п і т а н а Віл-
сни. Румунське праві тсль- енергію. Мері продав свій па- ляма Редмонда, а т а к о ж трох незалежних послів. Правитель-
на те, щ о л і т а к не б у в в и с о к о над з е м л е ю , не б у л о д о в о л і ч а с у , СТВО ДАРУВАЛО МИГАЄ- ють т а м и а 150 Л с і б .
с т в о д а р у в а л о н о в о м у її і е с т и - теігт за 2 міл. д о л . А м е р и к а н ц я м с т в о К о с г р е й в а д у м а є б о р о т и с ь д о о с т а н к а , х о т я й п р и в т і р к о - `.
шоби м о г л а в і д ч и н и т и с я п а р а с о л я і л е т у н в п а в на з е м л ю і з г и - . ВИ ЗАМОК. Рівночасно з нею повінню
ілітньому королеви Мигаєви ве- ше інші в и н а х о д и велико вім голосованню буде мати за собою 67 голосів, а
иуі на м і с т ѓ . А а е р о п л я н в п а в р і в н о ж і р о з б и в с я , н е з н а т и шалів в поблизьких краях
Іличавий з а м о к , в а р т о с т і ! З м і - в а г и . Т о м у , щ о він не в і д п о в і проти себе 77.
тільки з я к и х п р и ч и н . сильний ѓураган, який наробив
ліоии д о л я р і в у Сінайя, в Кар- дає з а свої вчинки, заведення В п а р л я м е к т а р н и х і р л а н д с ь к и х круга^х д у м а ю т ь , ш о в н е -
Капітан Р о д ж е р с п р о б у в а в л і т а к , на якім м а в п е р е л е т і т и чимало снустошеьин. З ирнчи-
п а т с ь к и х г о р а х , на м е ш к а н н я . для божеві'льних звернулося з сок н е ' д о в і р я для ` п р а в и т е л ь с т в а К о с г р е й в а не с п р г й й н и г ь ` р о з -
Пасифік як о д и н з учасникЬл к о н к у р с о в о г о л е т у з С а н Ф р а н - ни з н и щ е н н я телефонічних та
З а м о к складається з 75 кімнат, домаганням призначити йому вязання парляменту, Д е й л Ерін, л и ш е покликання Т о м е Д ж а н -
чиско д о ' Г а в а н с ь к ' и х о с т р о в і в , ' н а я к и й т о л е т п р и з н а ч е н а н а - телеграфічних п р о в о д і в не м о -
має золоту престольну салю, куратора для його майна, щобіі сона, г о л о в и робітничої партії, д о утворення н о в о г о міністер-
города в сумі $35,000. жна було дотепер позбирати
алеві кімнати, м а р м у р о в і б а - він ці г р о ш і п е п р о п у т а в . с т в а . Д о г а д у ю т ь с я т а к о ж , щ о р о б і т н и ч а п а р т і я о с т а к е при вла-
Вчера згинули щ о й н о при п р о б н і м леті д в а другі визначні в і с т е й п р о всі заподіяні ш к о д и .
юстради, фонтани, звисаючі ді н а й м е н ш е 6 м і с я ц і в .
летуни, а с е г о д н я в п а в ж е р т в о ю в о є н н и й б р и т і й с ь к и й г е р о й ,
який р о з б и в в с в і т о в і й в і й н і 3 2 в о р о ж и х а е р о п л я н і в . С в і д к о м
тої к а т а с т р о ф и б у л а ж і н к а к а п і т а н а Р о д ж е р с а . З а п л а к а н а з а -
явила: Ьогу сл а ва , щ о оставНв мені х о ч д о ч к у .
городи, с а д ж а в к й д о пливания,
та повно всіляких дорогоцін-
ирикрас у орієнтальнім і
80ЧТ ПОЛ
Ц
ІА
ВЇ А ЗЛОДВ
ЇІ.
Цими днями поручив міністер
400
ЛАХМІТТЯ БОГАЧА.

Навіть жебрак, коли вміє жи-


ГЕН. ЗАГУРСЬКОГО УВІЛЬНЕНО ЏЛРУ1КАЗ'MffHiG
НАЧАЛЬНИКА ВЯЗНИЦІ У ВИЛЬНІ АРЕШТОВАНО.
європейськім стилю. і як аскет, м о ж е з лѓѓами дій-
САККО ДАЛІ ГОЛОДУЄ. М о л о д и й Король о г л я д а в д а - С к . т а д к о в с к і к о м е н д а н т о в і в а р - т и д о м а л о г о м а й н а . Ц и м и д н я -
В А Р Ш А В А , 12. с е р п н я . — П о л ь с ь к е п р а в н т е л ь с т в о в и д а л о
комунікат, у якім каже, ш о генерала Загурського, який у з а -
р у н о к , р а з о м з і с в о є ю матерю, ш а в с ь к о ї п о л і ц і ї у л а д и т н о б . т а - ми а р е ш т у в а л и у П а р и ж і в и ' п а д -
ЬУДУТЬ
РАЗІН, Ш
ТУ
Ч
Н
ЩО
ЕВД
ІЖИ
ВЛ
ЯТ
И,Б
О П
Р
ОТ
ИВ
Н
йогоМ
І В п р н н ц е с н о ю О л е н о ю та б у в д у -
ж е ним врадуваний. О с о б л и в о
ву на з л о д і ї в ц і л о г о в а р ш а в -
ського повіту. В обдаві взяло
ково жсрбака, який падав ви-
сігаженніг з г о л о д у , а к о л и з р о -
г а д к о в и й с п о с і б з н и к з вязниці у В и л ь н і , в и п у щ е н о на в о л ю па
п р и к а з міністерства війни. М и м о т о г о а р е ш т о в а н о н а ч а л ь н и к а

ЬОСТО ПОМРЕ П Е Р Е Д Д Н Е М 22 С Е Р П Н Я .
12. с е р п н я . — В ж е 2 7 д е н ь С а к к о н е п р и н и м а є
т і ш и л и й о г о к о п і з з а л і з а , на
яких думає возитись, а т а к о ж
участь 800^іоліцаїв, щ о у ви-
сліді прилаігали 400 з л о д і ї в . Я к
б и л и па н ь о м у р е в і з у ю , в и я в і ѓ -
лося, щ о в к о ж н і м клаптику
вязниці у Вильні.
Генерала Заїўрського проголошено дезертиром з поль-
с ь к о ї а р м і ї і о п о в і с т к и п р о се о г о л о ш е н о п о ц і л і м к р а ю .
п о ж и в и . К'оли й о г о в і д в і д а л а ж і н к а - і п р о с и л а п і т и с л і д о м з а
Ваицеттім і в з я т и п о ж и в у , він с к а з а в : О т г о в о р і м п р о ш о ин-
іи`я о, о т х о ч б и п р о г о л у б и , ш о л і т а ю т ь в е с е л і і р а д і п о п о д в і -
величаве мале ліжко. Молодий

ЖЕРТ
ВАВ ИСЛИІПО
ЛЬ
С
к о р о л ь ж у р и т ь с я л и ш е тим,
Ь
КІ „де
бачимо, жниво показалося ду-
ж е оби.тьннм.
вбрання
золоті монети —
м а в він банкноти
разом 20,00 та
Сконфісковано три дальші польські-часописи з а те, щ о
помістили статті, у яких пишеться, щ о з а загадкове щезнення

І" СТРА- РИБАЛКИ.


б у д е с п а т и й о г о пес М о м б о ! " фр. В с е це о щ а д п о с т и з м и л о с -
З а г у р с ь к о г о н а л е ж и т ь винити п о л ь с ь к е п р а в н т е л ь с т в о і ш о
рю. Ж і н к а в і д п о в і л а , щ о в о н и в е с е л і , б о ї д я т ь . Н а т е у с м і х ѓ і ў в - т и н і з а ЗО л і т .
ся С а к к о , а л е п о ж и в и н е в з я в . Б у д у т ь й о г о . п р о б у в а т и о д н а ч е
штучно годувати, коли лікар с к а ж е , що
г о д и н а , к о л и він з голоду може померти.
наближається критична Д
ИК
ИЙ ЧОЛОВК Г
ИНУТ
Ь ЖОВН
Р
ІИ. ' В околиці Казимнра (дюб-
л и н с ь к о г о п о в і т у ) у Вис.ті в т о -
Загурського уведено за старанням правительства, щ о б и з а п о -
б і ч и н е п р и є м н о с т я м ДЛЯ ТИХ, ЯКІ Є в і д в і ч а л ь и і з а й о г о а р е ш т о -
ванкя. І л о і иі:: ум.

С а к к о с т а в д у ж е б а й д у ж н и м . В і н н е має надії вийти, навіть


колиб р о з п и с а л и нову р о з п р а в у . Б і л ь ш і шанси м а є Ванцетті,
т о м у він і б і л ь ш в е с е л и й .
ШИ
Т
Ь ДВІЧАТ. пилася 21-літнч українська а р - В ч а с і війскоТзих в п р а в у
тистка Мариѓ Стомішаківив, яка бертові, під В а р ш а в р ю , розір`
С А В Т А М Б О Р І , Н . Д ж . , 11. м а л а в и й т и з а т и ж д е н ь з а м у ж . в а в с я н е н а д і й н о г а р м а т і ш й н а
Рем-
ції
Аіаршалок Пілсудський вибрався д о своєї літної резиден-
і відмовився дати якінебудь пояснення у згаданій висше
справі.

Оборона робить успішно приготований д о розправи, щ о


відбудеться ў ' в і в т о р о к . К а ж у т ь , щ о е надія на іюмилуванне,
бо протести з Европи мали таки потрясти рішучістю Фуллера,
с е р п н я . - НШі г р о м а д а м е ш - „ Г а з е т а П о р а н п а " д о д а є т а к у у- б і й , в б и в а ю ч и д в о х ж о в н і р і в т а
к а п ц і в і ' п о л і с м ' е н і в ш у к а є п о в а г у : „ С л і д н а п я т н у в а т п и о в е - п о р а н и в ш и о д н о г о . Імен ў б и
г у щ а в и н а х з а „ д н к і і м ч о л о в і - діику р и б а л о к , які не п о к а а п и - тих п о к и щ о пе подано,, як т а
10 Л
Т
ІАК
В
І П
Р
ИГ
ОТ
ОВ
ЛЯ
ЄТ
Ь
СЯП
ЕР
Е
ЛЕТ
ІИ А
ТЛ
ЯН
П
ОФ ТУІ БАЙ
ЛТІКУ,Щ
О
ЧЕКАЮТЬ ЛИШЕ НАГОДИ, ЩОВИ- РОЗПОЧАТИ ЛЕРЕЛЕТ.
який б у в п р о т и в н и й помилуванню. що п а і і а д а є иа д і в ч а т , які л и с ь д о п о м о г т и потопаючій кож хто завинив у безперечно

Г
Р
АЄ
ТЬ
С
Я
П А Р И Ж , 11. с е р п н я 10 є в р о п е й с ь к и х л і т а к і в є г о т о в и х

П
УС
ТИ
ВПО О
НОГ
Р
АФ
ЕДГСОН Р О З П О В І Д А Є РАДІО САМУ
ТОМУ 50
В Е С Т О Р Е Н Д Ж ; Н . Д Ж „ 12. с е р п н я . — П о н а д 2 0 0 в и з н а ч -
з б и р а ю т ь там П ` я г о д и . Ц е й ч о л о - і м о в і р н о з т о ї п р и ч и н и , щ о з а н е д б а й л и в о м у в е д е н н ю в п р а в ,
В вік
З А Дм . а є м а т и в е л и к у і бпоорвоі д уб и і-
тільки настраши
сравк а ч ея г я окд и .ма.тіга.
к о ж н о г
т аем -б ушл еа п е л ь н и к а
П о л і ц іДяі в чваж
о в и л о
одержують
в л е н ого й о т о - прн ч о м у не в п е р ш е
нагоро- людським життям.
д о п е р е л е т у ч е р е в А т л я н т и к . П я т ь з них
з
вилетить з Франції, чо-
т н р и з Н і м е ч ч и н и , а л и ш е о д е н з А н г л і ї . З п я т ь п е р е л е т і в з 11а-
рижа, чотири відбудеться у француських літаках, а оден у а-
них г о с т е й з і б р а л о с я в д о м і Е д і с о н а , щ о б и в і д с в я т к у в а т и 5 0 - л і т - д у " . З ц ь о г о в и х о д и л о б и . що
вв еп ла ил ка о їм а йшжкео дниа с лні ед , бн о
Б
АН
ДИ
ТИ БЛ
ароб ба ч
иив ,-
ний ю в и л е й ф о н о г р а ф у . С т а р и й в и н а х і д н и к п р и с т у п и в т о д і д о
р а д і о і п е р е л о в і м : ту с а м у ба'йку, я к у п е р е д 5 0 р о к а м и пустив
ла, як якийсь' чоловік вискочив
з г у щ а в и н и , сів па а в т о і з н и к
р и б а л к и на Вислі ц і н я т ь біль-
ше трупів як живих і ш о - в р я - ІЯ
- КОЛОМ
И'.Ї
т о в а н і л ю д е п л а т я т ь їм з а с в о є . Н а д н я х в е р т а л о г о с т и н ц е м
мернканськім, кермованім фраицуським підьотом. Більшість
летунів наміряє летіти д о Н ю Йорќу, деякі однак взяли з а ціль
свого прнчалення Клівлянд а б о Филаделфію, щ о б и о д е р ж а т и
як п е р ш у ф о н о г р а ф і ч н у з н и м к у . З а ч и н а є т ь с я т а б а й к а : М а р і й -
так с к о р о , ш о не м о ж н а б у л о н а г о р о д и , які п р и з н а ч е н о д л я п е р ш и х летунів, що - п р и л е т я т ь
ка мала мале я г н я т к о . П о тім в і д п о в і д а в Е д і с о н на ріжні пи- ж и т т я менше як у р я д о в а такса з `Камінќи д о Коломиї кількох
fforo д і г н а т и . д о тих міст.
гаиня в с п р а в і в и б о р і в і т. п. М і ж иншим з а я в и в , що фонограф іотопельників. к у п ц і в , я к і м а л и п р и с о б і ве-
Більшість летунів думає летіти північною р у т о ю понад
причинився д у ж е м н о г о д о т о г о , ш о у п р и є м н и в ЛЮДЯМ д о м а ш - л и к і г р о ' ш е в і с у м и . В лісі н а п а
ЖІНОЧРРЕКОРДИ.' полуднево-західну Англію й Ірляидію д о Нової Фунляндії, а
не ж и т т я . К А Т А С Т Р О Ф А . л и на них б а п д и т н т а п і д п о
ЗНОВУ ОДНА л и ш е д е я к і п о н а д о с т р о в и А з о р и , яка то рута веде через най-
У В а р ш а в і трапилася таки по- грозою смерти зажадали гро
В той день іидійшли сотки ріжних телеграм з желаннями, дикший простір Атлянтійського океану.
дія: Сура Крахман привела д о З Б е р л і н а д о н о с я т ь , щ о н е - шей. Купці не з л я к а л и с я а не
між иншим і від Муссолінія, президента Масарика і бельґій- НІМЕЦЬКІ ЛІТАКИ ГОТОВІ Д О ,ПЕ Ч Е Р Е З
комісаріяту с в о г о чоловіка, б о - далеко місцевостіѓ Вернігеродс) ревсли-формал'ьну б о р о т ь б у , в І
ського короля Альберта.
КУЛИДЖ РІШУЧО НЕ БУДЕ ШДИДУВАТИ.
В С В І Й ЧАС; В И Д А С Т Ь Ш Е ОСІБНУ ЗАЯВУ.
р о д а т о г о великана... на шнур- в п а в ж е р т в о ю к а т а с т р о ф и по- якій т р о х віднесло тяжиі рани,
ќу., Т А
М з а я в и л а в о н а , ш о п р и - їзд, переповнений літниками. а один, Давгд - Ќам'фор згинув
В е л а н е б е з п е ч н о г о б а н д и т а , я- П о ї з д з в а л и в с я д о р і к и р а з о м з йа м і с ц і . Д в о х б а н д и т і в , к о р и мен,
ДВССАВ; 12, с е р п н я . — О б а
АТЛАНТИКИ!
літаки Юпкерса, Европа і Бре-
ОГ
Ш'
с т о я т ь г о т о в і - д о перелету через Атлянтик. Н а случай
1

Р Е П І Д С И Т І , С а в т Д а к о т а , 12. с е р п н я . — П р е з и д е н т К у - к и й у к р а в ї й 800' д о л . і х о т і в її м о с т о м , я к о г о п і д м и л а н е д а в н я С т а ю ч и з` заміигаітгтя, з а б р а л и п о г о д и в и б е р у т ь с я в о н и в д о р о г у у с у б о т у , між 6 й 8 ѓод. вече-


лидж видасть ш е осібну з а я в у , ш о б и упередити своїх при- в б и т и . Н а ц е м у ж С у р и відпо- повінь. С м е р т ь н а й ш л о кі.тька- г р о ш ѓ ` і йтікли в ліс. П о л і ц і я - у - pow, .
к л о н и и к і в , щ о б и н е г о л о с у в а л и на н е г о п р и п р а в н б о р а х . В той вів з а л я к а н и м г о л о с о м , щ о н і я - десятѓь о с і б . Б а г а т о т р у п і в fie с т а л и л а , - щ о в о н и н а з и в а ю т ь с я Т е и к и о б о х л і т а ќ ю н а п о в н е к о г а з о л і и о к і , а також у м і щ е н о
спосіб хоче п р е з и д е н т усунути з р я д і в партії всяке з а м і ш а н н е . кггх г р о ш е й н е б р а в і щ о невтп вспіли щ е витягнути з води. Владислав' Мирќўе і Василь вже п о ж и в у н а л і т а к а х . О б а п і л ь о т и не б о я т ь с я р о з п о ч а т и пе-`
31 с в о ї м и п р и я т е л я м и о б г о в о р ю є в і н т е п е р т і л ь к и т і с п р а в и , з н у щ а є т ь с я н а д жінкою`, а `вона З а г а л ь н о г о ч и с л а ж е р т в щ е не П р о с к у р н і ц к і т а ш у к а є е н е р г і й - р е л е т 13-го серпня І мажуть, ш о 13-ка у в а ж а е т ь с я щ а с ;
які він х о т і в б и в и к і н ч и т и щ е а а с в о г о у р я д о в а н и й . Д о н и х н а - І н а д н и м . - . ) стверджено. числом. ,
но з а ними.
лежить г о л о в н о фермерська справа.
У світлі тих актів п о к а з у є т ь - `ВісТрє й о г о інтересної статті що Д У М А Ю Т Ь НА україні
„СТАРИЙ ТИГР" ся нам гарний п р о ф і л ь
ка, чоловіка неугнугого
гіоліти- вимірене є головно проти
харак- зиціонісгів з.рядів Т р о ц ь к о г о і
опо-
ПРО МАЙБУТНЌІ ВІЙНУ.
Коли п и ш е м о про „ с т а р о г о бути і д е а л ѓ - т е р у , не д а ю ч о г о с я п е р е к у п и т и , З і н о в є в а . У п е р ш і й ч а с т и с в о є ѓ
хоч в молодости
тигра", т о не маємо на ідеалізму.спосге- 'сталого в поглядах і засадах.
д у м ц і ' с т о м , б о сліди І статті о б г о в о р ю є С т а л і н н е б е з - В і д г у к и останніх п о д і й — Но-
V w n e i by the UkralaUa National AmhcUUhh, laa. К а р і е р а політична К л є м а н с а ' п е к у війни і о с г р о к р и т и к у є ва к о л о т н е ч а в с і х л я к а є . — щ

-H-нIеeepМa4аѓсаOlauiЗо,ta.aMan MtU iaarearat tthhee P Acotrtot OMc


M.archat jeS,raЏП.
ey City, M. J справдішного жорстокого і р і г а е й о у цілій й о г о д о в г о л і т - 0

1911,
by I.ltorh.1 Committ... п а ж е р л и в о г о тигра, щ о ж и є ^ і й політичній карієрі. џе е к а р і є р о ю ч о л о в і к а , щ о j Т р о ц ь к о г о і З і н о в є в а та з о в е їх ч е к а є ц и х , я к і в р а з з імперія-

aвиШActавel atOipctoabdaral 5.rate1917,at foанa№


UaоНaаМ рготШJuаН
yl И,lor U ШІ. Secioa UfS
т і л ь к и з д в и г а є р а м е н а м и і к а - т х о р я м н — б о я г у з а м и , які в п е - л і с т а м и п і ш л н б и п о х о д о м на
десь у нетрах полудневої Азії, На в с я к и й с л у ч а й Клємансо
чи в І н д і я х З а г а н г е с о в и х , а л е не б у в т о г о р о д а ц и н і к о м , щг)-' ж е : „ Щ о за р і ж н и ц я ? " Т і л ь к и з р е д о д н і війни С о в і т і в з Евро- брата.
нашого старого знайомого, би п р о д а в а в свої переконання, американської точки п о г л я д у пою бояться відвічальности і
( Н а в о д и м о т у т у р и в о к з .ти-
М
) BATBSJ па. з в і с н о г о н а м з м и р о в о ї к о н ф е - як з в и ч а й н о р о б л я т ь ц е п о л і т и - у в а ж а ю т ь К л є м а н с а з а ц и н і к а . б а ж а л и б и змінити совітську
ста, о д е р ж а н о г о о д н и м із укра-
І -.но ..
11 ту.
Нарік. ""$ 8.75 Т " ' ' ) е ц і
Рсайського
Z$ 2Л0 б у в ш о г о в о є н н о г о
3
М и р а , ки, д л я з д о б у т т я с л а в и ' і с г а и о - Н е п о м и л я в с я в і н
В е

президента вища. щ о д о людей і інституцій.


цілковито політику
Чу- Азії.
відносно Европи
. ;
і
їнських Г р о м а д я н , поселених v
4
Ф р а н ц і ї , в і д с в о ї х б а т ь к і в цщ
І 3.75 Н
Наа тп'р-и"міса ( Ф р а н ц і ї , її. Д ж . К л є м а н с о . С т а -
ШЮРРго Клєманса,
К л є м а н с о не с т а р а в с я о г ю ч е
ж и й й о м у б у в
в и з н а ч н о г о с т и і у р я д и . З н а в вігг з г г а м е н и т о , Т о м у й о г о с ц и с і я з
с е н т и м е н т а л і з м . О п і с л я б а в и т ь с я С т а ' л і й в ж и в у т ь в о д н о м у з с і л на По.т-
п р е з и д е н п р о р о к а , я к п і д сгц х в и л ю р о б - т а в Щ и и і . C e . r o ц^е має д о 3 тися-
ВИ ф р а н ц у с ь к о г о _ п о л і т и к а ггазва- д і й с н о ї в л а д и гге м о ж н а к у - т о м В н л с о н о м н а м и р о в і й к о н - л я т ь у с і в и з н а ч н і с о в і т с ь к і ' но-
І ало рік. На
$1751
На пів (в
‚ с т а р и м т и г р о м " і х т о зѓгає, и н т и а н і
ч и не ц і л к о м в л у ч н о . С`еред н а с ,
д о р о г о ю політичних ференціі була неминучою. С т а - літики і з а п о в і д а є , щ о иаходи- ^ ^ m ^ f h J ^ w
' р и й , п о м о р щ е н и й , г о р д и й і не імось
"
в п е р е д о д н і в и б у х у е в р б -о д з а л і з н и ц і , . Л и с т п о м і ш е н и й
t b 1 2 в с р с т

Ва ЇХНІХ
ами
іуВарЗ, ножду
На три ш
адресн платнтьса 10 центів.
Українців п о л и ш и т ь с я про ньо-j
к о м п р о м і с і в , ані оггортуністич-і
н о ю з м і н о ю поѓглядів. Н е с т о я в
угнутий в переконаннях п е н х ь к 0 вінни Клє-, - , саме
у такій у перше.у часописі.„Українські

Заь, висилати гроші


оголошення лише не
редакція на відповідає.
Tt зв. Foreign Monty Qr-еі г о як н а й г і р ш а п а м я т ь , б о се
вігг н і к о л и З б о к у ' і не и р и г л я -
мансо був типовим np^li^JgJJ^^:^еїџьщѓь с п р а В і с т и " , ч. 3 4 з 2 5 . ч е р в н я ц. p . ) .

З Кааадаї „ т о й п е р ш и й " , гцо в і д д а в н а с


дався `байдужно біжучим поді-
телем старої Европи, мудрої з у літі 1914 р о к у . Неможли- „ В останні часи у нас богато

Адаесаі "3VOBODA.' CITY.P. O . BOX З-ІЄ, .ГШЗГУ N. і.


на п о т а л у н а ш и м в о р о г а м
ляка.м, а р е ш т у д о в е р ш и л а в ж с
По
я.м. Б р а в ж и в у у ч а с т ь в п о л і т и ч -
ггім ж и т т ю Ф р а н ц і ї гга п р о т я з і
п р и ч и н и мѓѓоѓїѓх д о с в і д і в і н е ў - в і с г ь п р и й т и д о я к о г о с ь і ю р о - б а л а к а ю т ь п р о в і й н у . К а ж у т ь ,
спіхів, підчас коли Вилсон зі зуміння між Англією і Злученн- щ о Англійці прогнали нашого
славна „Рада Амбасадорів" с в о ї м и н а д і я м и , с е н т и м е н т а л і з - м и Д е р ж а в а м и , З л у ч е н и м и Д е р - п р е с т а в н и к а з А н г л і ї і не хо-

Ш КОНФЕРЕНЦІЇ Р0336Р0ЕННП - ЗБРОБННП „ С т а р и й т и г р " К л є м а н с о се т о й


що обдурив бувшого прези-
д в о х генерацій; боровся т я ж к о
і з а в з я т о в о б о р о н і з а с а д , які у-
м о м і а с п і р а ц і я м и р е п р е з е н т у - ж а в а м и і Я п а н о м , Ф р а н ц і є ю і т я т ь б і л ь ш е з н а м и м а т и діла,
`вав м о л о д у , п р у д к у А м е р и к у . І т а л і є ю , ' Ф р а н ц і є ю і А н г л і є ю , а щ о в о н и п і д к у п и л и я к о г о с ь ро-
Гарно відбулося свято отворення М О С Т А МИРА, щ о лу-
ч и т ь Злучені Д е р ж а в и з К а н а д о ю 1 гарні т а м в и г о л о ш е н о м о в и
д е н ѓ а н а ш о ї р е с п у б л и к и В.
согга, ч о л о в і к а ' ш л я х е т н о г о '
Вил-
в а ж а в за с п р а в е д л и в і , ч е р е з щ о
д а л и й о м у імя „ т и г р а " .
Клємансо був головою вер- т а к о ж скорий п о в о р о т
с а й с ь к о ї конференції, а В и л . чини д о с в о г о
сійськрго
Н
. ІМЄЧ: панича-денікінщі
т о й у б и в н а ш о г о представника
і

передвоєниого
п р о з г о д у і взаїмггу л ю б о в . Г о в о р и л и н а й в н с ш і а н г л і й с ь к і , к а - ідеаліста, але д о б р о д у ш н о г о ' В и д к о , щ о К л є м а н с о п о с і д а в в П о л ь щ і , і ц и м всім, н а ч е б т о
сон її "серцем.- О д н а к о б а с т а н о в и щ а під з г л я д о м еконо-
надійські і американські урядовці, преціери, наслідник англій- ц і л к о м не т а к б и с т р о - о р і є н т у . я к і с ь і д е а л и , з а к о т р і г о т о в б у в в о н и о д н а к о в і п о р о б и л и п о м і ч н о - т о р г о в е л ь н и м в і щ у є , т- в о н и н а с з а д и р а ю т ь , а б и п о ч а
с ь к о г о п р е с т о л а і заступник ѓѓрезидента Злучених Д е р ж а в . З Не т и в і й н у з н а м и і ' р о з б и т и нас
ючог.ося і х и т р о г о політика н к І Р б о
иосліднього. о т и
хибќи
с я д о

сля Сталіна, нову європейську


їх п р о м о в в и х о д и л о , шо н е м и с л и м а м а й ж е в ж е ніяка війна м і ж 0
уряди
3 Х 0 Д И Л 0 С Ь ( Ч и так в о н о , ч и н е т а к , а л е на
Клємансо. Клємансо висміяв;Г йому " І б а ч и т ь ті п о м и л к и К л є м а н с о в і й н у .
А м е р и к о ю а К а н а д о ю чи А н г л і є ю , а з а с т у п н и к п р е з и д е н т а Д о с корнети , а найлучшим доказом
1 р о д у н а с в о ю в а т и не хоче.
потнхонько його „14. точок' ,! ще п е р е д кінцем с в о г о життя, Д а л ь ш е п и ш е СталіїЃ, щ о пай- Т і л ь к и - т і л ь к и щ о , п о ч о - л о у нас
підніс, ЩО ж е н е в с ь к а конференція для припинення зброєння с е г о є т е , щ о К л є м а н с о на п р о
щ о мали служити я к , підстава щ о п о л і т и к а гнету, ш о в і н і з м у і
н а м о р и р о з б и л а с я в п р а в д і , але т і л ь к и т о м у , щ о не б у л а з б о к у т я з і с в о є ї довго`ѓ п о л і т и ч н о ї ` к а - і б і л ь ш и м в о р о г о м С о в і т с ь к о г о налагоджуватиоі,,жи'гтггГ'тільки
до заключеиня мира у Всрсалю, непримиримости та ігиорован-
А м е р и к и як с л і д п і д г о т о в а н а . Н і я к и х н е п о р о з у м і н ь о д н а ч е в о н а р і є р и тількгг д в а р а з и б у в па С о ю з а 'є і м п е р і а л і с т и ч н а А н ґ - в с т и г л и з а б у т ц . п р о ті м о б і л і -
а з яких,' як з в і с н о , н і ч о не виі'г- ня с п р а в е д л и в и х ' Д о м а г а н ь ' с л а -
' м і ж : А н г л і є ю і А м е р и к о ю не о с т а в и т ь , ні не с п р и ч и н и т ь п е р е - в и с о к і м у р я д і — р а з в 1 9 0 6 p., лія, про щ о голосять вже від- з а ц і ї , р с к в і з и ц і ї - u p p o ранених,
іи.то. Він- г о л о в н о причинився б ш и х н а р о д і в діє' д о в д Д и т ь ` д о
гонів в 'розбудові ф л ь о т и . Таке саме з а я в и в рівнож і прези- і д р у г и й р а з 'в ч а с і світової д а в г г а і и н ш і п р о в і д н и к и б о л ь з а б и т и х , п р о е в а н у # н п , наст,у-
до того, щ о Версайськнй Мир, т р е в а л о г о м и р а , ' ` б о , я к з'вісно,
ДОИТ К у л н д ж с е й ч а с п о р о з б и т т ю ж е н е в с ь к о ї к о н ф е р е н ц і ї . в і й н и , к о л и ф р а н ц у с ь к и й ггарід Ш е в и з м у , б о А н г л і я є н а й б і л ь п и , з м і н и в л а д т а у р я д і д , і ізію-
замісць бути дійсним миром, при помочі киўта, а навіть баг-
.' L Та р а з о м з т и м и з а я в а м и м`и' є с в і д к а м и т о г о , щ о п р е з и - інстинктовно звернувся до ньо- ше к а п і т а л і с т и ч н о ю д е р ж а в о ю в у щ о б все п о ч а л о с я зпочатку
‚без побіджсних і побідників", нета д о в г о п р а в и т и нс м о ж н а і
дент К у л и д ж з а т в е р д и в плян р о з б у д о в и ф л ь о т и і з г о д и в с я
стався миром н а с и л ь с т в а і н с - го, я к ч о л о в і к а , я к о г о д у х не т о м у В е р с а й с ь к и й м и р в ж е т е - н а с в і т і , т а ч е р е з те с а м е і х о Ч е ! — ц е не м о ж л и в о , і т о м у з та-
на негайну б у д о в у в і с ь м о х 10,000-тоиових к р у ж л я к і в з т и м , знищити Совітський Союз. На- к о ю н е н а в и с т ю б а л а к а ю т ь т с -
снраведливости, що віддав дався нагнути, був незломний і пер л а т а ю т ь всякими д о д а т к а -
щ о д о 1 9 3 5 р о к у м а є б у т и з б у д о в а н и х 18 н о в и х к р у ж л я к і в . ї з д на с о в і т с ь к у а м б а с а д у і п е р у н а с п р о А н г л и ч а н т а ип-
с л а б ш і і гноблені н а р о д и у ру- к о т р и й в п и т о м и й й о м у с п о с і б внми д о г о в о р а м и і у с т у п ќ а м и .
Т а к е в и х о д и т ь з конференції, яку мав през. Кулидж з секре- П е к і н і і ў б и т т я ' р о с і й с ь к о г о ши'х, щ о х о т я т ь на н а с іти і
кн їх сильніших гнобите- служив з цілої душі Франції. От х о ч б н з г а д а т и п р о Л ь о к а р
т а р е м маринаркгг В и л б у р о м . А с е н а т о р з О г а й о Ф е с с з а я в л я є К л є м а н с о с т а л о в і д м о в л я в с я п о с л а у В а р ш а в і , П. В о й к о в а , с е з н о в у затівають війну. Про
лів, а нераз національних во- н о а б о п р о з в і с н и й „ П л я н До-;І
т е п е р д а л і , щ о к о н г р е с на н а й б л и щ і й с е с і ї не т і л ь к и з а а п р о б у є д і л о і н т р и г і п і д ш е п т і в а н г л і й ' Ф р а н ц у з і в щ о с ь у н а с не чути,
р о г і в . К л є м а н с о се т о й , щ о в і д у р я д у у м і н і с т е р с ь к и х к а б і са", а п р и й д е ч а с , гцо й о г о ціл-
плян п р е з и д е н т а Кулиджа в справі р о з б у д о в и ф л ь о т и , але п о - ського, консервативного п р а щ о б і в б н и з б и р а л и с я проти
слухаючи п і д щ е п т і в п о л ь с ь к о - нетах, а кожне п р а в и т е л ь с т в о к о м з м і н я т ь , б о с е й м и р , як вже
ш и р и т ь й о г о на б і л ь ш у с к а л ю , б о А м е р и к а м у с и т ь н е т і л ь к и вительства, з Болдвином, Чор- ^
го премієра П а д е р е в с ь к о г о у в а ж а л о й о г о з а н а й б е з п е ч н і всі б а ч а т ь , в е д е не д о „ з а м и д в а с т д м с

д о р і в н а т и н а м о р и А н г л і ї , а л е її ш е й п е р е в и с ш и т и . Т е с а м е п р о р с н н я Е в р о п и " , але н о с и т ь у с о ч и л е м . нншими л о р д а м и на , '


і вшехггольського лідера Д м о в - т о г о свого політичного б а л а к а ю т ь я к ж с В 0 І І 0 б у д с 3

'наступить і на поли авіяціг. На п р о т я з і ггайблищих п я т ь о х літ


с ь к о г о , н а м о в и в м и р о в у кон- т и в и и к а . П р о й о г о с и л у і в п л и в бі з а р о д к и н о в о ї війни і міжна-
ч о л і . А н г л і я х о т і л а Т И М И д Ь о м а , jвас npHMVO1T!)
б у д е п о б у д о в а н о нових 1800 а е р о п л я н і в . подіями викликати, ненависть ,
ференцію до того, щ о в о н а с в і д ч и т ь т е , щ о в і н п о в а л и в 18) р о д н и х н е п о р о з у м і н ь . н и м и я к Д е н Ь

, v
д о С о в і т і в і с п р о в о к у в а т и .
ТІ з а я в и j д е б а т и в и к л и к а л и в А н г л і ї р і ж н і к о м е н т а р і . К а - вислала через Німеччину а р - р і ж н и х к а б і н е т і в , і н і к о л и не кіні, в о ю в а т и п р о т и н а с — чи
жуть там, щ о Америка розпочинає тепер з Англією перегони мію Галлєра до Східної Га- дався перекупити, коли йому О д н а к їй с е гге ў д а л о с ь . Т о м у
ні? А як ви б у д е т е наступати
в з б р о е н н ю і о с ь т о м у с е р Л е м і н г В о р т і н г т о н - І в е н с , аттглій- лнчинн, нібито бити б о л ь ш е в и - ж е р т в о в а н о міністерську теку, ЩО КАЖЕ СТАЛІН?
інтригує вона д а л ь ш е і веде
проти нас, т о щ о - ж воно буде?
с ь к н й с е к р е т а р війни, з а я в и в , щ о м и м о р о з б и т о ї ж е н е в с ь к о ї ків, а в д і й с н о с т і ѓ ся а р м і я з щ о б и т і л ь к и в и р і к с я с в о ї х пе- протисовітську а г і т а ц і ю у всіх
Я с о б і і н е у я в л я ю , б о р о н и Бо-
к о н ф е р е н ц і ї А н г л і я ие д у м а є б р а т и с я д о п о б і л ь ш е н н я с в о є ї б о л ь ш е в н к а м г г н і к о л и не с т р і - р с к о н а і г ь і п о л і т и ч н о ї п р о г р а - й о с и ф С т а л і н , одсгг з т е п с р і - j д е р ж а в а х ,
ж с . Та ц е - ж н е д е в я т г г а ц я т и й чи
ф л ь о т и і п е р е г а н я т и с я в її р о з б у д о в і з А м е р и к о ю , а н а в п а к и н у л а с я , а п і ш л а в и д и р а т и р і д н у міг, я к у у в а ж а в з а н а п в і д п о в і д - ш н и х провідників Совітської) У д р у г і й ч а с т и с в о є ї с т а т т і д в а ц я т и й р і к , к о л и все одно,
буде свою фльоту ще зменшувати. з е м л ю від украї`нського народа, ніщу для Франції. Р о с ії і г е н е р а л ь н и й с е к р е т а р з а ш г м а є т ь с я С т а л і й с п р а в а м и б у л о з р у й н о в а н о і л а д у нс було

. _ Я к б а ч и м о , ж е н е в с ь к а к о н ф е р е н ц і я не т і л ь к и , щ о не п р и - і билася з Українською Армі Одного разу з а с у д ж е н о В с е с о ю з н о ї К о м у н і с т и ч н о ї Пар- гга а з і й с ь к і м к о н т и н е н т і . В і н н і я к о г о ; а т е п е р ж е н і х т о тут і

песла Америці спод'іваної к о р н е т и з м а т е р і а л ь н о г о б о к у і не є ю , щ о не б у л а ц і л к о в и т о б о л ь К л є м а н с а на . п р о г н а н и й з к р а ю , тії, п о д о в ш і й м о в ч а н ц і п р о - п р е д с к а з у є , щ о у К и т а ю в и б у х - ч у т и не х о ч е п р о н о в у к о л о т н е -

п р и н е с л а о б м е ж е н н я у о р у ж е т т н я на м о р и і з м е н ш е н н я в и д а т к і в ш е в и ц ь к о ю , а л е н а в п а к и : б и з а й о г о с ў ' п р о т и в л е н и й м о н а р - м о в и в і т о на с т о р і н к а х м о с - не у к о р о т к і м ч а с і н о в а і т о , ч у і в а с б у д у т ь н е н а в и д і т и ще
'ТЃа ф л ь о т у , а л е х и б а т і л ь к и п р и с п і ш и л а з б р о є і ш е , а т и м с а м и м лася з большевиками. хістнчному п р а в и т е л ь с т в у . Він к о в с ь к о ї „ П р а в д и " , о р г а н у В с е - п р а в д и в а с о ц і а л ь н а р е в о л ю ц і я , ' б і л ь ш е ніж т о д і ; з н о в у зивлятв-
Г нові в и д а т к и . В и х о д и т ь , щ о А м е р и к а п о б о ю є т ь с я , щ о на В н ю й о р с ь к ї м „ І в п і н г П о с т " в и ї х а в т о д і д о А м е р и к и , д е гге с о ю з н о ` ї Компартії. У с в о ї й яка у с в о ї х н а с л і д к а х б у д е м а т и л е н і , а с е л я н с з в и л а м и бу-
с я З С

С л у ч а й к о н ф л і к т у в о є н н о г о її с и л и н а м о р и и е в и с т а р ч а ю ч і . А л е находимо таку досить в л у ч н у р е б у в д о в ш и й час, заробляючи довгій статті о б г о в о р ю є сей введення к о м у н і с т и ч н о г о ладу д у т ь від в а с відбиватися, бо з
вони и е в и с т а р ч а ю ч і тільки с у п р о т и о д н о ї Англії, б о т а о д н а політичну си.іьветку Д ж о р д ж а на п р о ж и т о к як у ч и т е л ь у п у б - в и з н а ч н и й с о в і т с ь к и й п о л і т и к у К и т а ю , в а м и - ж п о в е р н у т ь з н о в у помі-
с и л ь н і ш а в і д неї. К о л и ж А м е р и к а х о ч е д о к о н ч е д о р і в н а т и А н - личігій ш к о л і . Д р у г и й р а з й о г о у с і в а ж н і ш і р о с і й с ь к і і с в і т о в і — — — щ и к и і з н о в у почнуть одбірати
ЃЛІЇ, чн її щ е п е р е в и с ш и т и , з н а ч и т ь п р е д б а ч у є м о ж л и в і с т ь в о -
Клємансо, званого популярно
м а л о щ о пс р о з с т р і л я н о па при с п р а в и , а о б г о в о р ю є їх, розу- В КОЖДЛІ УКРАЇНСЬКІЙ з е м л ю , в и м а г а т и г р о ш е й за ста-
є н н О г о к о н ф л і к т у з А н г л і є ю . П р и ч о м у ж тут ті г а р н і м о в и п р о
„старим тигром".
!
З в и ч а й н о у в а ж а ю т ь Клємап- каз парнської Комуни тому міється, виходячи з больше- ХАТІ ПОВИННА НАХОДИ1- р е т а р о з ш у к у в а т и т с , щ о бу-
в і ч н и й мир, так г а р н о в и г о л о ш е н і п р и п о с в я ч е н н ю м о с т а М н р а ? '.са з а ц и н і к а . М у с і в о д н а к в і н щ о б у в її п р о т и в н и к о м . в и ц ь к о ї т о ч к и ѓѓогляду. ТИСЬ ЧАСОПИСЬ „СВОБО- л о у н и х р о з і б р а н о ; а у нас ж е
спалили з а в о д і хутори тощо,
т а ' ц е б у д е ж а х — х о т ь тікай.
Як б у д е ш `писати — ианниіи,
в а л и с я п е р е в а ж н о із р і ж н о г о л ю д е й д л я г р о м а д и е, б е з п е р е ч -
УКРАЇНСЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ В АМЕРИЦІ
ШКОЛА І ЦЕРКВА
критичні уваги д о шкільного питання
(ПРО п участь в народній
Написав Проф. Др. Олександер Сушко.
РОБОТІ).
р о л а п о с л і в ч и т а м д е л е г а т і'в І' н о , д у ж е в е л и к і . Я в і р ю , щ е
рідного краю, ш о п р и ї з д ж а л н п р и й д е ч а с , к о л и т і с а м і Уіюде
д о А м е р и к и з в и ч а й н о у в а ж н и х з а й м у т ь с е р е д с в о ї х г р о м а д ва
щ о ч у т и у вас — н а с ц с д у ж е ці-
к а в и т ь , а л е о д н о з н а й — з ни-
м и нс й д и , к р а щ е п е р е ї д ь на У -
к р а ї н у , яка .гге будс гююватн,
українських переселенців В АМЕРИЦІ. У к р а ї н с ь к а і н т е л і г е н ц і я в с т а р о - , п и т у піс. укінчення вісьмох
к у л ь т у р н и х , е к о н о м і ч н и х , полі- жпі, п е р е д о в і п о з и ц і ї . Д я к у ю ч и
т и ч н и х т а д и п л ь о м а т и ч и и х мі ї х д о в г о л і т н ь о м у г р о м а д с ь к о м у , тай почекай...
Написав Проф. Др. Олександер Сушко. с і я х . З а й в и м з г а д у в а т и , щ о — д о с в і д о в и та в и г г р о б о в а н і й ч с с „ Ч о м у Т и й д о с і пе ї д е ш , м и
му краю, в Америці І „супер- гімназійних кляс), такі, зви-
І 1
(Докінченая). як ц е г о м о ж н а п р и р о д ѓ ѓ о н а д і я н о т і і з а в з я т т ю , ї м ц е с п р а в с д . (усі Т е б е в и г л я д а л и ; д у м а л и , п о
' Л ' р і в н о ч а с н о з усім тим і з я ч а ц п о , п о п а д а л и у к л я с у т а к т и с я , у с і 'ті п о с л и
н о в і ц і н н о с т і ѓ , НОВІ П О Н Я Т Т Я : не Інтелігеити". , і д е л е г а т и ли'во н а л е ж и т ь ' с я . Т р а ф л я л и с я в е с н і п о в е р н е ш с я і д о п о м о ж е ш
щ.лось теє. ш о мусі.ю б о р т з в а н и х „пів-іителіг`ентів". З а й - з в и ч а й н о д о к т о р и
ч а й н о тії, я к и х щ е о с ь н е д а в н о п р а в а а б о о д і г а ч с м і ж ѓтими о д и н и ц і , щ о вже нам поратися (йіая'хазян-
ч'и' пїзіѓійзпс н а с т у п и т и : попит У с т а р о м у к р а ю п р и в и к л и м и шгм г о в о р и т и , щ о ц я в е р с т в а ф і л ь о с о ф і ї , п р и ї ` з - ж а л и д о с в о - г о р і л и н е п р и м и р и м о ю н е н а в и с - с т в а , а в о н о в ж с аікліто н а і г щ м .
п р о в а д ж е н о неначе т у ю без
за у к р а ї н с ь к о ю інтелігенцією. І називати '„Інтелігенцією' б у л а д о в о л і числеѓѓна т а щ „о ` ї х а м е р и к а н с ь к и ' х б р а т і в з п р о - т ю д о у с і х , щ о „ м а л и щ а с т я " в ж е
м о в н у ч е р е д у х у д о б и на в о л о й сінокоси дочалнся, а Те-
і і е ч а н и с у й о і і н т с е й О к а з а в с я так
великим і т а к пекучим, щ о чи-
воді, проясніли чудовими
мгі н е н а ч е тії к а з о ч н і а н г е л и , та
огія дей, щ о Кінчили в и щ і ш к о л и та м і ж
не з а й м а л и с я ф і з и ч н о ю
цими „півштслігентами Іхашгямн рідної землі м а т е р і - j (як в и с л о в л ю є т ь с я д. Б е р е з ю к ) б е н е м а є . А о с ь і т у т приїхав...
п р а - т р а ф л я л и с я н е р а з я к р а з в и с о - я л ь н о ї д о п о м о г и чгг т о на н а ш і н а в ч и т и с я і з н а т и т р о х и б і л ь ш е з С е р б і ї щ е н а - П а с к у і т е п е р
ма.іо н а ш и х робітничих орга- ц е ю . Х т о ж и в з п р а ц і р у к на рі к о і н т е л і г е н т н і й п р е г а р н і о д и - п р о с в і т н і т а е к о н о м і ч н і
чудовими блисками своїх умів інсти- в і д н и х , і ці б у в а л и в г р о м а д і в ж е д о м а х а з я й н у є — він у н а с
пізацій почало с п р о в а д ж у в а т и лі, ц е й з в а в с я с е л я н и н , х т о ж и в і ггиці.
І с е р д е ц ь о с л і п и л и п р о с т о свої.` т у ції як: Р і д н а Ш к о л а , Н а у к о в е ж е р е л о м н е в п и н н и х непорозу- тепер і в совіті—він же і розка-
собі; просто в останніх шістьох з р е м е с л а , цей б у в р е м і с н и к о м , О ч е в и д н а р і ч — ц е д у ж е з а - Т о в а р и с т в о ім. Ш е в ч е н к а , Н а ц і м і н ь т а к р а й н о ш к і д л и в о ї в о р о - з у в а в н а м і т і н г у п р о т е , щ о д е -
дотеперішніх „пасторів", і про
місяцях, інтелігентних праців- а к о л и х т о б у в к о в б а с н и к о м ; гальггиѓг п о г л я д н а н а ш у с т а р о - о п а л ь н и й
:
рекли громовими голосами Музей, Гіѓготечний жнечі, а н а в і т ь і б р а т о в б и й ч о ї нікінці д о с і не п о к и н у л и д у м -
пиків з.Європи! Число місцевих с в и н а р е м ( т о р г о в ц е м с в и н ь м и ) к р а є в у і н т е л і г е н ц і ю . В с е ж т а к і ї Б а н к і т . п., чи в к і н ц и н а в і й с ь б о р О Т ь б и . Н е д о с т а ч а в и щ о ї о с - к и н а п а с т и і щ о в о н и т а к і ж и -
своє могутнє слово:
о к а з а л о с я . НЖІІ н е д о с т а т о ч н и м ! а б о і с к л е п а р е м ‚ т о й р і д к о к о не у л я г а є н і я к о м у с у м н і в о в и , ' к о в у т а д и п л ь о м а т и ч г і у , а с в і ж о в і т н т а с л і п е у п е р с д ж е і ш е й не- в у т ь п о л к а м и . Ч и п р а в д а - ж в о -
Зпгічайнї р о б і т н и к и - ч о р і ш р о б и „ Д о с і в е л и в и н а с м а нівцями
ли п о п а д а в у к а т е г о р і ю „ і н т е л і щ о т о г о р о д а р о з ў м і н н е „ і н т е - j —- р е в о л ю ц і й н у б о р о т ь б у з на н а в и с т ь д о „ щ а с л и в і ш и х " в і д н о ? Н е в ж е в о н и з о в с і м не з н а -
д о п е в н о ї
заговорили голосно про н е г а й - . загибелі. Сьогодня ГегГціГ', х о ч а б и ft о б е р т а в с о т л і г е и ц і Г ' п р и в е з л и з с о б о ю на- ш и м в і д в і ч н и м в о р о г о м , П о л ь с е б е , с т а л и д л я н и х с а м и х і д л я ісгть, я к т у т и а н и х д и в л я т ь с я і
н у к о н е ч н і с т ь б у д і в н и ц т в а у - п о п р о в а д и м о вже с е б е с а м и х — нями тисяч т а л я р і в річно.
дв
ШІ переселенці і д о А м е р и к и . шсю. В ряди-годи — ц е й т а ї х о к р у ж е н ц я ж е р е л о м с п р а в ж - щ о в ж с ні ц а р я м , ні и н ш и м п о -
ќ р а ї н с ь к о г о ш к і л ь н и ц т в а в А-( яокуго сонця н а р о д н ь о ї во-
мериці, заговорили про органі- Л І 1
шастя! Спасіння наше і у Р і ч п р и р о д н а , гцо с е р е д д о в о - П о к а з у є т ь с я ц'е наглядно і той посол-делегат л и ш а в с я н ь о г о н е щ а с т я . На щ а с т є — н о - в о р о т у н е м а є ? І х т о - ж ї х т а м

заиію українсько - а м е р и к а н - '


П Р А
с ь о г о
" - ш о г о народа в
ЦІ, Є Д Н О С Т И ТА БО-
НАУЦІ, ріжиоманітиої інтелігента,-
к о ї в е р с т в и м у с і л и і у н а с вггт-
в і д о м и
Берсзюка,
х в ж е н
який
а м с л і в д .
м а р к у є тяг
вЖе в А
часу.
м е р и ц і н а д о в ш и й про- т о р й ч і ш х д е м о р а л і з а т о р і в , р о з - г о д у є і с п о м а г а є ? Певне-ж зпо-
їгусггиків, п и я к і в , к а р т о г р а ї в т а ву т і А н г л и ч а н е . І гга щ о вогги
ської школи, вибір шкільних
воритися згодом доволі мар- виразно, що наша „еміґ Чимало із інтелігентів-сту- д е ф р а в д а т о р і в г р о м а д с ь к о г о р о з р а х о в у ю т ь ? Х т о їм п о в с р -
П і д р у ч н и к і в , к в а л і ф і к а ц і ю у ч и - Р О Т Ь Б І ! І п і д е м о миЃ у к р а ї н -
кантѓѓі д і ф е р е н ц і й г г і ч е р т н . .М...и рлася уюча інтелігенція с к л а д а - д е н т і в к і н ч и л о м і с ц е в і а м е р и - г р о ш а б у л о м і ж - н и м и з і і и к а ю ч о н е ? Я к щ о м и , с с л я н е , т о не д і -
т е л ь с ь к и х сил, п р о з ї з д ўкраїн-
сько-американських учителів
ські п р а ц ю ю ч і маси, цим новим
шляхом всенародиього Відро-j навчилися отже відріжнювати і
в подивляючій більшостні канські ш к о л и , чимало одначе мало.
3
ждуть"...
д ж е н н я н е с а м і , але р а з о м і п о - і н т е л і г е н ц і ю „ р о д о в и т у " в і д . молодих людей, переважно зі розсипалося по ріжних позиці
п р о негайтіе с ф О р м о в а н н е У к р а -
руч т о ї н а ш о ї інтелігенції, я к а л ю д и й н о в и х , н а п л и в о в и х (,;го-^студентів, -що з тих чи и н ш и х я х на т а к з в а н і й „ н а р о д н і й р'о-
їиської Шкільної Ради в Амери-
ц е й ш л я х в к а з у в а л а н а м т а д о - м о н о в ў е " ) , та д і л и л и і н т е л і г е н - п р и ч и н нс п о к і н ч и л и г і м н а з і й , і б о т і " ; ѓ'ѓ'ці о с т а н н і ц е н а н п е щ а -
цЌЃі т ^ ' д . Д Т . д . А в К а н а д і і З л у -
чЄАшх Д е р ж а в а х самі робітни-
р а д ж у в а л а у с т а м и н а ш и х н а й - тів н а ч л е н і в в и с о к о ї , с е р е д - ' Д у ж е р і д к о з т и х „ щ а с л и в ц і в " , с л н в і щ а в е р с т в а у к р а ї н с ь к о ї ін н о в и й tyEtjtfffify до англійський мо- престола
к р а ш и х л ю д и й т а г о р я ч и х и а - ітьої т а в и щ о ї і н т е л і г е н ц і ї . Д о щ о бачили „університет' теліґегшії в Америці. П р о с к р и литовникг Бувший '-російський князь
ки с т а л и організувати украѓн- р о д о л ю б ц і в , п о ч а в ш и щ е від) в и с о к о ї інтелігенції з а ч и с л я л и З п о в и щ и х слів п о к а з у є т ь с я б о в а н і , а ч а с т о і я в н о та з а в з я -
Конгрес представників англі Кирил В о л о д и м и р о в и ч заяв-
сйсі учительські семинаріі часів гро могласіюѓо черця Іва- ми, з в и ч а й н о , в и щ е д у х о в е н с т - ясним, я к и м мусів б у т и - с к л а д ' т о переслідувані с в я щ е н и к а м и ,
ўУсе т е - п р и й ш л о так негайно і д щ г с ь к о ї ц е р к в и в с і х н а п р я м к і в .ляє,
с ь к о гщо о п кр ае н
с тд оилдаа тбо умд ед ой о гроо с 10
ій-
н а з В и ш н і т а р о з у м н о г о Ю р к а в о , т. є. в л а д и к і к р и л о ш а н ( к а - н а ш ' о ї у к р а ї н с ь х о ї і н т с л і г е г щ і Г . які б а ч и л и в н и х ' н е б е з п е ч н и х
:

і т а к стихійно, що я і щ е нині З а т в е р д и в 517 г о л о с а м и п р о т и літній син. Д о б р е б о д а й , що


Р о г а т и н ц я — а ж д о ч а с і в б е з - н о и і к і в ) , в и с о к и х у р я д н и к і в т а ц А м е р и ц і . Т у т , на а м е р и к а н с ь - . с о б і „радикалів";, провадили
133 нове видання молитовни- л и ш е , кандидатом... Датѓська
маю вражіннє формального с м е р т н о ї п а м я т и М и х . Д р а г о - Д о к т о р і в ф і л ь о с о ф і ї , п р а в і м е - кім грўіѓті, с и л о ю у м о в и н а в о н и , а. т а м і провадять іще по
ка, щ о в і д п о в і д а є н о в и м с у ч а - к н я ж н а в и б и р а є т ь с я інкогніто
хмаролому! Пробудженнє мас м а п о в а , М. П а в л и к а т а І в а н а д и ц и н и ; с е р е д н ю інтелігенцію р а д ш е т а к и силоміць, інтеліген- нИнішний день, з л и д е н н е ж и т -
мало просто революційний ха- Ф р а н к а ! П і д е м о ним с м і л и в о т а т в о р и л и : гімназійні у ч и т е л і , се- т о м с т а в а в к о ж д и й с т у д е н т — ' т и „ н а р о д н і х п р а ц і в н и к і в " , в и с j сним д о м а г а н н я м . 'на Литву, мріючи про престол.

рактер, й воно захитало доо- неустрашимо з бадьорою ро-


редне у р я д н и ц т в о , с в я щ е н и к и ї чи т о у ч и т е л ь с ь к о ї семинарії.'лугуючись, нераз, з а марну
бітничою піснею на устах в и НЕМАЛИ
снов усіма нашими дотеперіш-
^ н І м и п б ѓ л я д а м и на „ н а р о д " т а до остаточної певної побідиI І
т. п.; н а й н и щ и й щ е б е л ь і и т е л і - ч и г і м н а з і ї , ч и о с т а т о ч н о лТу-^іЦџгту н а в с я к о г о р о д а
м

гентської драбини' займали


крайно.)
у деггт м і с ц е в о ї в ж е , т . є . а м е р н - х и т к и х т а е ф е м е р н и х п о с а д а х у 01 А Р М И З А
-^-..25" змоги боротися в рядах укра-
аа`Іїого^ „провідників". 'Здава- нас, з в и ч а й н о , народнѓі учителі. капської ш к о л и . Т а к и х ж е щ а с - н а ш и х анемічних т о в а р и с т в а х . ВТЮ МАХ1 o^tH ВИЗВОЛЕННЄ СВОГО НАРОДА: КОЛИ
л о с я , щ о о с ь на н а ш и х о ч а х на-
Ос в т а к з а г о в о р и л и нечайно
У с я ж ` т а с і р а б р а т і я , щ о не м а л а д и в ц і в , гцо „ б а ч и л и у н і в е р с и - (Мені д о в о д и л о с я с т р і ч а т и м і ж Н О Ї ЗЕМЛІ К О Л И М тилїмін^? ? ТАБОРАХ ЗА ТЕ, ЩО БО-
ступила якасьстірашна експльо-
наші працюючі маси в Америці,
Ш а с т я в и в ч и т и с ь а н і н а н а р о д - тет", б у л о тут д у ж е м а л о , а т а - н и м и ч и м а л о п р е г а р н и х л ю д е й , і ^ІЇЇІЇЇ „^ '' АЄТЕ ЗМОГУ ЗАРОБЛЯТИ
з і я і - ш о р о з с и п а л а в.п'орох н а ш а р а з о м з тим , дали нам своє , могла пе- к и х , л ц о к і н ч и л и у н і в е р с и т е т , ідейних, з а в з я т и х , р о б о т я щ и х №РЕШЛ, гогл-Г?^^ - СПОВНІТЬ ОБОВЯЗОК УКРАЇНСЬКОГО
^ЧБРЕз" ТЬ СВОЮ ЖЕРЛ̀ВІГНА ІНВАЛІ-
н і х у ч и т е л і в а и { н е

етОрий, п о л а т а н и й та струпіші- р о з у м і н и е к а б а л і с т и ч н о г о д о с і р е й т и т а к з в а н о ї „ м а т у р и " ( т . а б о Гг т и т у л о в а н и х ( д о к т о р і в ) , щ о цікавіще, високо освіче-


лий Пантеон, та доѓїўла иа̀уВ^р^ слова „інтелігенцій". J e : н е в и т р и м а л а о с т а н н ь о г о іс- щ е м е н ш е . Ц і о с т а н н і р е к р у т у - ,них ( „ с а м о у к і в " ) . З а с л у г и т и х
. - , - F ` - - - Л - - , .

Голоси ЧИТАЧІВ в а и а в і д ж и т т я , з н а ч и т ь т і л ь к и , т а є т ь с я — ш т у к а ? " „15


що зеро.

Заки перейду д о обговорен


центів".'ліоновоіо штору. Я м і о д з и а к џ м у д о р о г у через сквер, омину зі світа мертвої природи, все і довгий, час будуть підпорою
„ Т а т а к д о р о г о ? " „ В е л . . . т о т а - , к і л ь к о в и н о с и т ь й о г о MUCTOK.jколіна б л а к і в і с к о р о ч у с о б і д о - в с ю д и п а н у є о д е н і т о й . с а м и й н а ш о ї т о р г о в л і . Я не х о ч у ш к о -
кий бизнес в Америці", к а ж е З н а ю лиш, щ о не м е н ь ш я к 2 ^ р о г у . На в і щ о ж мені с к о р о ч у в а - з а к о н економіки. Кождий за дити нашим бизиесмснаміЯ хо-
ня т и х істин всесвітньої еко- „ с в і й " ш т о р н и к . Т а к и й с а м и й міліона в самім С н р а к ю з . П і д - і т и ? А на т е , с к а ж е в ж е й д и т и - с в о ю п р а ц ю , т о є За. з а т р а ч е н у ! ч у ' ї м п о м о г т и . Т а к у ціль м а л а
номіки, я к и м н і д ч и н е н и й в с е . о г і р е ц ь в с ю д и 3 ц е н т и . М о ж е і ч е р к у ю , щ о н е є т о к о м п а н і я , а ! на, щ о б н о г и н е б о л і л и ( с т р а - ' е н е р г і ю м а є о д е р ж а т и м а к с і - мf о—
я допись.

патроітизм і торговля.
го т о р г о в л і . В с в о ї й д о п и с и `п.
Недавно була уміщена д о -
світ, а тим самим і л ю д и н а с к а ж е : д е х т о : б е р е д о р о з ш е , ` б а т ь к о і син. К о л и ж е р т в у в а л и і т а сили е н е р г і ї ) , т а й щ е й н а І м у м п р о д у к т у д р у г о У я ќ о с т и , на
м а б у т ь т о в а р к р а с ш и й . Н і к о л и , на д і т е й в е т е р а н і в в і й н и , які б о - т е , щ о б с к о р и с т а т и н а ч а с і . О т і я к у
Все гірший. О с о б л и в о той, щ о і р о л и с я як американські жовні-{вам
затрачено т а # о ж . певну

т о р г о в л ю . Я к в с ю д и , т а к і в т і м п р о д а є т ь с я в р о з в о ж е н н ю . й д у р и , т о т о й пан Е . дав. а ж $ 2 , 5 0 0 . ' м і с т и т ь с я в ж е в с а м о м у ч о л о - ) Х т о ж іде в чімбуд'ь и а р о з т р а т у ,


A O з і
і закон економіки, який І скількість такої самої енергії.
Микола Безкоровайний,
Сиракюз, Н . РІ.

-‚овальних ж а л у є т ь с я на н а ш у місци, д е я ж и в у , є всілякі n a - j P . o r o i o ' з н а й о м и м . Р о з м о в - Г а з е т и кричали, а р о б і т н и к від вікови. Ідемо у.тицсю. Р я д о м з (той п о п о в н ю є н а с и л ь с т в о н а д
и н с ь и. К о в а л ь ч и к а в С в о б о д і з в е р н у у в а г у ш а н . ч и т а ч і в на ті л я е м о с с ВІДОЗВА
в А м е р и ц і , щ о не п і д - ші бизнесмени. Звичайно, є т о ' т е . ‚ ‚ З а ч е к а й т е , — к а - , р о б і т н и к а н о с и в с я з. г а з е т о ю , н а м и в р о з м і р е н о м у п о р я д к о в и : т и м з а к о н о м п р и р о д и , я к и й д у
про відноиіенне н а ш о г о заг`алу услівя, в яких наші люде ведуть
пирає с в о г о „ р і д н о г о " б и з н е - л ю д и , щ о в ч е р а в п о т і ч о л , ж е з н а к о м и й . „ Я с к о ч у і в і з ь - ,̀ в и х в а л ю ю ч и ж е р т в о . і ю б и в і с т ь с т о я т ь с т о в п и , щ о п і д д е р ж у - ж е с к о р о п і м с т и т ь с я и а н і м , б о ДО ГРОМАДЯН СЕЛА КУНА-
су, т о в о л и т ь л і т и д о ч у ж о - складали цент д о цента. С л у - І ^ У У с и г а р е т о к " . „ Н у , , Е . В м е н е п р о м а й н у л а д у м к а ю т ь е л е к т р и ч н і д р о т и , а б о , я к п р и с п і ш у є в и ч е р п а н н є с и л и (і
с о б і б а к с
ШІВ, П О В . Р О Г А Т И Н , Г А Л И -
го! ш о з а в и д у є р о з в о е в и с в о ї х чайність п о з в о л и л а їм примі- ч о м у , в и ц е в з я л и с о б і в с в о - з р о б и т и п р о п о р ц і ю т а к у : Х т о іижиніри к а ж у т ь , с і т ь е л є к т р и - л ю д и н и р о б о ч о ї ) , йў, і с к о р ш у
а
Р ЧИНА.
д о чи п і з н і й ш у , в і д т о г о з а л е ж н у ,

Д-в^оВ
.ил.оу
-ійліихвої рі
г 0 Е Т
б и з н е с м е н і в і ' т . и. В к і н ц н в з и - с т а т и с я д е с ь в к у т и к у зі ш т о р и - "- - І я - н і к о л и в н е г о не б е - j бі.т.ьше ж е р т в у в а в : Е.`, щ о м а с . ч и ў . Д р о т и не п р и в я з а н і
5

вас н а ш зага.т, щ о б с е й п і д - к о м . П е р ш и м и џ к л і є н т а м и е'-РУ. х і б а я к н е с т а н е м е н і . О т - і 2 ' - ' м і . т о н а д о л я р і в л и ш е в С ц - с т о в п а , а н і д о з а л і з а , а д о - с м е р т ь . І т а к я к н а д л ю д и н о ю , Б р а т т я- і С в е т р и !

н и р а в в с е і в с ю д и ' c B o i V f l i i a ' h e c - т а к и в с е н а ш і л ю д е . Ч и в о н и т у т в А н г л і й ц я в с е дтент.а т а н ь - ' р а к ю з , чи м і й т о в а р и ш P . , р о - к и х о с ь с к л я н о ч О і К , с н н е н ь к и х , а и над німою твариною _ тяжі


ні і A P ^ J J H ^ . ^ ' I J J P с т ` о р о н и , виї-
мсиів, б о я к б и м н м а л и б о г а - з о в у т ь с е б е г і р н и к а м и , ч и н о - ш е н а б а ќ с і " . Д у м а ю . г Є о 0 і ; . . Б а - б і т н и к , щ о м а ю ч и 2 . 5 д ф л я р і в н а ' б о д о б і л и х , и о р д е л я н о в и х . Н а ' ю т ь б і о л ь о г і ч н і І . ф і з и о л ь о г і ч
халн з а оке.тп;до п е з н а н о ї і чу-
го б и з и е с м е н і в , т о м о в л я в т а - д о л я к а м и , ч и с в і д о м и м и У к р а - л а к а й , б а л а к а й , ч о л о в і ч е ) , А - т и ж д е н ь д а в 2 о ц е н т і в ? А ' з р о - і ш о ж tj ^ к д и ц о ч к и т а м щ е з а - ' н і з а к о н и , т а к і н е т і л ь к и щ о
жої землі шукати щастя та кра-
кі з а г а л ь н о - н а р о д н і п о т р е б и , я'к ї н ц я м и , т о ф а к т є ф а к т о м , щ о д ж е - ж и, к о л и с в і й .чоловік, в і д - б и в я т о д у ж е п р о с т о : В з я в т а й ч е п л ю в а т и , щ о б ї х д і т и к а м і н - j т я ж і ю т ь н а д н е ю , а л е і р у к о в о -
і щої долі.
культурно-просвітиі чи г у м а - т а к и в с і в о н и є У к р а ї н ц і . Р о з у - к р и в ш т о р , к а ж у ж і н ц і : Н а й - . п о д і л и в с у м у 2 - м і л і о н а д о л я - } и я м и б и л и , я к п р и м і р о м в н а с а д я т ь некЗ е к о н о м і ч н і з а к о н и . А
в
1 нині ш л е м о В а м щ и р и й н р и -
нітарні, я к о т Д і м І н в а л і д і в ч и м і є т ь с я , не г о в о р ю п р о т и х , І ц о м е н ш у р і ч б е р и в с в о г о . Т а п о р і в , я к і м а є Е , , ч е р е з 2 5 д о л я р і в с т а р і м к р а ю . А на т о , щ о б не т і в с і е к о н о м і ч н і з а к о н и з в о -
віт з р і д н о г о с е л а ВЂІ Ваших
Сиротинець У. Н . С о ю з а , б у л и б м а ю т ь с в о ї б и з н е с и с е р е д П о - Нівтора р о к у б и з и е с у з і с в о ї м які о д е р ж у є Р . на ж и т т я . В и й - і в т і к л а е л е к т р и к а з д р о т а в з е м - ' д я т ь с я д о одної, ф о р м у л и : Б е
п о б у д о в а и і з а о д н и м м а х о м , л я к і в , чи в з а г а л і и н ш и х Н а р о д - я п р и й ш о в д о п е р е к о н а н н я , щ о і ш л о , щ о Е . м а є 1 0 0 , 0 0 0 р а з і в - п о . Я к б и т а к д р о т и б у л и п о - ! р е ж и с и л у , б о с и л а з д о р о в л я ; рідних т а близьких І громадян,
Мушу сказати, щ о з а м о г о 2 і носТей. Не г о в о р ю і про THX.J
т о н е шторник, а якесь недоро-j б і л ь ш е маєтку. А тепер в з я в я чепляні д о стовпа, або, д о з а - ' р о з т р а т а ї ї - - с м е р т ь , та рідних Вам по д у ш і п р о с в і т -
піврічного т у т п о б у т у п е р е ч и - . Ш О , не з в а ж и в ш и д о б р е , від- зу.міння. М о р а л ь н о г о п р а в а н а т и х 2,500 д о л я р і в , я к і ж е р т в у - л і з н о ї ш т а б и , щ о б у л а б з л у - ! Чиж можна дивуватися, коли них інституцій. .
тав н в ж е д о б р и й д е с я т о к п о - к р и л и ш т о р д е с ь к о л о е л і - п о п е р т а н а ш и м з а г а л о м він н е ' в а в і ! , на б е з п р и т у л ь н і д і т н , з а - н а зі стовпом, т о електрика' серед т о ї страшної б о р о т ь б и , , , с А з а р а з о м цею дорогою звер-
(

дібних дописів. Не десь- пої ўлиці тай 'серед ч и - з а с т ў ѓ у є . Т а к , я т о г о в о р ю рі я к у в е д е л ю д с т в о , а в ній і н а ш т а є м о с я д о в с і х В а с , Б р а т т я і


мінив на самі центи і поділив " є п і ш л а б вам д о хати в лямпу.
гам в якихсь журнальчи- сельної _ конкуренції. В о н и чо. Не з г а д у ю в ж е й з а гниль ч е р е з 2 5 центів, які ж е ' р т в у в а в В о н а б з р о б и л а т о , щ о я з р о б и в , нарід, я к и й я к т е м н и й несе н а С е с т р и , з в е л и к о ю п р о с ь б о ю ,
ках чи газетах, але т а к мусять^ упасти жертвою сво- у ш т о р а х . А б р у д , а н е ч и с т о - Р . В и й ш л о , щ о т у т и . Е . д а в В о н а б в и к и н у л а с о б і д о р о г у , а с о б і н а и т я ж ш и й її т я г а р , ч и ж щ о б б у л и л а с к а в і ж е р т в у в а т и
в н а ш о м у о р г а н і У. Н . С о ю з а , г о в л а с н о г о нерозуміння. Тан та, а н е о х а й н і с т ь , т о є нсвід- т і л ь к и 10,000 р а з б і л ь ш е в і д Р. п о м о к р о м у с т о в п о в і ї ш м о р г н у - м о ж н а д и в у в а т и с я , щ о він ш у - с в о ї л е п т и на б у д о в у ч и т а л ь н я -
Свободі. Всі вони не о с н о в а н і н а р і к а т и їм нема чого. Як с т у п н і ї х товариші. Т а к с а м о , в А т е п е р в с я к о м у с т а н е я с н о , - б в з е м л ю . Д л я т о г о ў ж и в а - к а є , з а с в і й , п о т о м т я ж к и м о б - j н о ґ о д о м у т о в а р и с т в а „ П р о с в і - і а

на н а л е ж н і м і в с е с т о р о н п і м р о - ж е ж в о н и , ті наші шторниќй м о ж е щ е й г і р ш е в е д у т ь с в о ї щ о щ о б Ті! Е . д і і в с у м у р і в н у ють тих с к л я н о ч о к , я к і є і з о л я - лятий г р і ш , н а л е ж и т е " п р о д а - т и " в К у н а ш о в і .


‚умінню торговельних с п р а в в е д у т ь т о й свій б и з н е с ? А о с ь ,,бизнеси`' Тадінни і П о л я к и . Р., м у с і в б и ` д а т и ис 2 , 5 0 0 д о л я - т о р а м и , т о є, не д а ю т ь п е р с х о т н о г о ііому продукту пеобхід- Починаючи будову читальня-
тай тих економічних з а к о н і в , я к : П а ч к а с і р н и к і в в с ю д и 5 цен- Т е п е р я торк'нусь п а т р і о т и з - J P I B , а 2 5 , 0 0 0 . Щ е прос`тійшнмн д и т и електричній.‚струї ч е р е і : п о с т и ? С е ж б о р о т ь б а , я к у вчс- ного дому, ми находимося в
якнми к е р у є т ь с я в с е с в і т , а я к і т і в — в них 7; ф у н т м а с л а в с ю - м у . н а ш и х , б н щ с с м с н і и . В ж е є ^ с л о в а м и : пан Е. л а в т і л ь к и о д н у СЕБЕ, з м у ш у ю т ь її ‚ м а н д р у в а т и ) Щ т о й ' 'сам ш т о р н и к н і с а і а с в о - т я ж к и х фінансових" 'Ьбстави-
т о з а к о н и д а в н о в ж е ; п с р с ч е р к - д и 5 0 ц н т . , в н и х 5 9 ; я к в ннцвнх д о к а з а н о ю , ‚ с т а р о ю , щ о в с я к и й . т и с я ч н у ч а с т ь с в о г о м а й н а я к т а м , Л- к о н т р а к т о р , и д ІЩТЦ- с 1 1
і г ї х ^ п . т е ч а х , а н и н і в ж е з а б у в і а н а х ; т о м у В и д і л читгі.тЬ.іі „ П р о -
пули с е н т и м е н т патріотизму, лозин яєць З О ц н т , т о в них міняйло,, всякий склепар, чн . ж е р т в у , а Р . д а в о д н у с о т у . А -`иітор п р и к а з а в . Д л и т о г р , т о та-j лс'люючи д о п а т р і о т и з м у , в и - світи" п р о с и т ь Вас о''жертву.
.Можливо, Шо н. К о в а л ь ч и к с к а - 3 9 ц н т . ; с к л я н к а гірчиці
в с ю д и т а м , н е х а й не г н і в а ю т ь с я п а м е - п о з а я к о д н а с о т а є б і л ь ш а в і д мідяний дріт електричний х о д и т ь п о з а межі конкуренції, Коли у В а ш и х ж и л а ќ г ^ а с ' Й с к о ж

г н е м а ю п о ч у т т я п а т - 1 5 ц н т . , в н и х т а к а с а м а 2 0 ц н т . н е , „ б и з н е с м с н " , є з з а с а д и іи- о д н о ї т и с я ч н о ї д е с я т ь р а з , т о о б в и в а є т ь с я г у м о ю , я к а є т а - В с я к е в и ќ п н е н и й г р о ш а з а т о - к р о в ў у к р а ї н с ь к о ї н а ц і ї , ' к о л и в


р і о т и з м у , т о с т о ю н а м а р к - Д а є б а р б о л ю н а к л а д е п о л о в и н у ^ н а ц і о н а л і с т о м . Д о к а з а н о т а - І з н а ч н т ь , `що Р . д`ав д е с я т ь р а з к о ж ізолятором електрики, в а р гірший і в меншій скілько- серцях В а ш и х л е ж и т ь п ђ Л й т -

вишу
к о ж , І Ц 0 н і х т о 1 1 0 е т а к
. д. М о - зігнилої. Д а є цибулю — те са- к р и в и й б і л ь ш е в і д Е . Таі'і т о щ е Р . д а в с м б . т о ю і т о м у п о д і б н и м и с е - с т и б у л о б з л о ч и н о м , п о п о в н ю нс д о б р о В а ш и х г р о м а д я н , к о -
і плятформ д ш с ю
пня щ о " є . Купить яйця несвіж`і про-І У ' словом я к „ б и з н е с - ' з г р о ш е й , я к і т р е б а б у л о з а р а з р е д н и к а м и , я к і є з л и м и п р о в і д - в а ш і м н а д с а м и м с о б о ю і н а д ли В и м р і є т е д у м к а м и , д е В и
жна м а т и й т а к е в р а
и щ о с ь п р о т и в н е , щ о б , я к Здає д о р о з ш е з а с в і ж і . П і д е g . n - j р і ж н и ц і з я к о ї ж е п о р о з н о с и т и я к д ------
M C M
овг "; Н е
робить тп и
и к: а м и електрики. З того б а - тими щ е нерозвинеиими діть- зросли м о л о д и м и , якщо Ви
I , a I t t 1 0 т н а м з н о в ч , , л ю б и т е рідне село Ваше, тр
то к а ж у т ь , в п х н у т и с в о ї х „ ч о - тшга за тейб.тетом, а знає с ќ і л ь - : - и р и м і р : З а - р і ж н и м і нашим і ч у ж и м биз- ( м о , щ о в ж е н і м а с и л а , с л є к - м и , щ о ї х м у с к у л и щ е не п о т р е -
тири н о в и х " з с п р а в у . З о в с і м ки м а є ‚бути л и с т і в о к в нім. ( х о д я т ь л ю д и д о „ с в о г о " ш т о р - и е с м с н а м , а Е . д а в л и ш я к у с ь тричиа енергія, з а о щ а д ж у є сво- б у ю т ь поповнення, з а к и з а ч твердо віримо в успіх наших
ш. В ж е д а в н о , п і с л я п р о ч и т а й - П е р е к и д а є з ц і к а в о с т и — б р ; , ника. С п о р и т ь п р о всячину. Т у т с о т у частинку зі с в о г о п р о ц # і -
ю
р о з т р а т у . Ч о м у ? Б о енергії путь пролежувати, т о є з а р о б - з м а г а н ь і в і р и м о , ш о не в і д к а -

434
J'"
нн т а к о ї д о п и с и , щ о ` н о р у ш а є к у є з 1 0 л н т і в о к . А б о т а к и й і П о л я к покурює с о б і і підсмі- т у в і д к а п і т а л у . О т , В а м , Ш а п . У всесвіті є л и ш е о г р а н и ч е н а л и т и на с е б е . З т о г о в с е г о , щ о ж е т с ж е р т в и н а наше освітнє
патріотизм і торговлю, зро- примірчик: Гладить .скількість, а в и к о н у ю ч и я к у с ь т у т с к а з а н е , щ е не з н а ч и т ь щ о б д о б р о . О с в і т а і з н а н н я д о з в о -
с к л е п а р' х а е т ь с я . Т а к и м и с а м и м и у с м і ш - Ч и т а ч і , п р и м і р , х т о д а є б і л ь -
лжувалось в мене б а ж а н н я но- котнка руками. Приходить по- " а н е г о ш т о р н и к . Щ е і х т о б у д у є , н е к а ж у в ж е п р а ц ю , в о н а в и б и р а є с о б і н а й - б у т и з а к а м е н і л и м н а п о т р е б ул я т ь н а м к р а щ е ж и т и .
к и д а є

с т а в и т и ц ю с п р а в у в п р а в д и в і м к у п е ц ь з а м и с о м . Б е з ж а д н о ї: Н а ш і с п о р я т ь з П о л я к о м ш а п и т а д о м и В у л в с р т і в , ч и лекшу д о р о г у , т о є т а к у , я к а ж е р т в . Ж е р т в у в а т и т р с б а і т о Зерім від других народів і

її світлі, т а в с е ч е к а в , м о ж е ч е й - ц е р е м о н і ї : в о д н у р у к у ні " л я к б о р о н и т ь с в о ю „ о й ч и з н у " І а р к і н и х , а л е т і с и р о т и н ц і , т і ДЯЄ ' й найменьше о п о р у . І д і м щ е д р о . А л е ж е р т в а в і м я я к о - к у л ь т у р у с ь о , щ о д о б р е і г а р н е


і ж в

другу мясо і ріже. Розуміється о р н и к ‚мовчить. ш т


В і н н е в - в с і і н с т и т у ц і ї , які М і я к і щ е т ц е - д а л ь ш е . Блиснула лнскавка. їсь думки висшої, т о свідомість. д аймо свому народови, б о
же т о з р о б и т ь х т о с ь ,
шс к о м п е т е н т н и й в т і й с и р а - п у т н щ н й п о к у п е ц ь в и ѓ ;а п ь б и т ь т р а л ь н и й . Н а ш і л ю д и в и х о д я т ь б а з б у д у в а т и . Н у , а я с н о ж в с я - Д о д а т и я е.тєктричність а т - Викнненнє г р о ш а на н е з д а р в о просвіта, це н а й к р а щ и й в а р т о -
3
т а к и т а к о г о „ б и з н е с м е н а " і а а ж а д а є ' ' ш т о р у , о с т а є т ь с я П о л я к з і к о м у , щ о н а ш б и з н е с м с н ні м о с ф е р и , с т а р а ю ч и с ь з р і в н о в а - і м я п а т р і о т и з м у — с с з л о ч и н в и й українського духа.
в і за мене. Т а в и д ж
житися з відємною земною, вн- несвідомості!, злочин, з якого Н е х а й о т ж е нс б у д е м е ж и
і і д п о в і с т и . О с к і л ь к и и н ш о г о , ааббо о іі ззааббееррееттььссяя з і ш т о р н и к о м . Т у т в ж е ш т о р н и к л і п ш и й з а т а к о г о с а м о г о б
в о г о я з и к а і п і д - И с с м е других націй. б н р а е с о б і н а й к о р о т ш у л о р о - н а р о д н і й с п р а в і к о р н е т и не б у - В а м и ні о д н о г о , щ о , п о ч у ' в а ю -
МЕ!! д а є т ь с я , н. К о в а л ь ч и к є ш т о р у . А х т о н е с м і є , д р у г и ій р о з п е р е з а в л і

итс.іем з ф а х у . А я к у ч и т е л ь , . р а з н е п і д е . О т і м , щ о к о ж д а лещуеться П о л и кк о о вв ин ,, п р и з н ; Т е п е р п е р е й д у д о о б г о в о р е п - г у . І в т і м н е п и т а є : ЧИ т и м л е ї - д е . чись с и н о м с в о г о с е л а і у к р а -


" - Р " о - Я к б и б у л и са- ня т и х з а к о н і в е к о н о м і к и , з я -
ю ч и 0 M к и
V м п р о в і д н и к о
а і 1 м б у д е д е р е в о з т о г о о д н а ч е н е в и х о д и т ь , і с ь к о го народу, не причи-
він п е в н о з н а є п р о н а у к у , щ о господиня щ о д н я свариться,
І в і н таку . с а м у р а ц і ю к н м и т о з а к о н а м и в с я к о м у , а в и с о к е , ч н ц е р к в а — д і м б о - щ о б я б у в п р о т и п і д п и р а н н я н а - н и в с я б и с в о є ю х о ч б и ' й н й й -
л
м , Н А Ш ,
зветься суспільною е к о н о м і є ю . щ о б не п р и п и с у в а в на кннжці
„ б і л ь ш е я к т р е б а " , в ж е не с т а н у п р и з н а в б и і ї м . А я к ж е з . ж е р т - о с о б л и в о т и м н а ш и м б и з и е с - ж н й , чи л ю д и н а , я к н а й в и с ш и й и ю ї т о р г о в л і , ч и б и з н е с у . А л с , м е н ш о ю л е п т о ю д л я здвигнеи-
А як знає і м и н а є її з п а т р і о -
тичного ч у в с т в а , б о й о г о з а - г о в о р и т и . Т о в ж е з н а є н а й к р а -
в а м и
чи г у м а н і т а р - м с н а м , які х о т н д ь ' м а т и успіх, пункт, в якім з н а х о д и т ь с я з е м - я к в ж е д о к а з а л о , „ н а ш и м " , в
" а
народи, і дому читальні „Просвї-

душсвним б а ж а н н я м є ўкраїн- ще псяка господиня, яка має 1 1 1


' `- Ц , І
"ослу-- т р е б а п о з н а й о м и т и с я . Я к і ж т о на е л е к т р и к а , в с т е п у , с е р е д по- з н а ч і н н ю е к о н о м і к и , є в с я к и й ,
Н ? Я к т о и е х а і і
" в Кунашові. '

ська с п р а в а в її і д е й н і м ВИДІ, щ а с т е м а т и „ б и з н е с " з н и м . А -


ж и
Ф - т
'' ь
РУ т а к і з а к о н и і в ч'і'м в о н и п р о - л я . Я к е п и т а н н я н е п о р у ш и м о : я к и й з у м і є в г р а н и ц я х і с т н у ю -
а к т я к и , я б е в ж с ; ,
Всім ж е р т в у ю ч и м Виділ чи-

т о м у н о г о д о п и с і , я к і в с і х п о - б о щ е и н ш и й примірник: П р н - Великих а м е р и к а н с ь к и х б и з н с с - я в л я ю т ь с я ? О с ь у ч і м : Л^сиі чи т о з і с в і т а о р г а н і ч н о г о , т о є ч о ї к о н к у р е н ц і ї д а т и з а н а ш т а л ь н і в і м е н и т о в а р и с т в а с к л а -


дібних, не д а ю т ь позитивних ходить покупець з а квашени- МЄНІв. Є в С и р а к ю з , Н. П., в е - т р е б а п е р е й т и п а р у б л а к і в д о з і с в і т а з в і р и и и о г о і л ю д с ь к о г о , г р і ш , т о є з а н а ш т р у д , м а к с і - д а є з г о р и щ и р у п о д я к у , а і м е н а !
мум, т о є н а й б і л ь ш е т о г о , ч о - всіх ж е р т в о д а в ц і в б у д у т ь з а п и -
результатів. С а м а і д е я , в і д і р - м и о г і р к а м и . „ П о ч о м у - пи- л и к и й б и з н е с м с н , в л а с н и к м і - М. А л е я з н а ю , щ о ' к о л и я в о з ь - і світа неорганічного, т о t
н а м в д а н і м р а з і т р е б а , я к п о с а н і в се`рцях В а ш и х рідних
СКІлькОсти, т а к і `по я к о с т и . Н а г р о м а д я н і в п р о п а м я т и і й к н и з і
к і н ц и с к а ж у , щ о я нс і д е а л і з у ю н е с т о р т о ї і н е з а б у т о ї с^аіви ч,н-
Др. Остап Грииай ( В і д е н ь ) . слиен над с в і т о м в буру сні-, с т р а ш н о самотио'ХНмтнЖ^туч-1 с ь о г о д н я в с и л і р о з я с н и т и с в о н н н і ш н о г о т о р г о в е л ь н о г о с т а - т а л ь н ї „ П р о с в і т и " в К у н а ш о в і .
г и в о ї в і і і и и ? П о в а л и л и гнилі сказати, як с т р а ш н о жиги ї м д у х о в и м сеѓѓлом тсрпистпи , Q і, у рі (
Ж е р т в и п р о с и м о с л а т и fia а д - П % Q я к ( ) Д С Т Я ) в е д с

ОЛЬГА' КОБИЛЯНСЬКА ЯК ПИСЬМЕННИЦЯ трони гнилих імператор


с о т в о р и л и нові о с н о в и життя, ановує глух^,лкдт.ц,'Я
л я х н а ш о ї СПІЛЬНОЇ б о р о т ь б и
з а к р а щ е м а й б у т н є . 1 є НИНІ о - с р с д с т в о м
монополізації.
товарообміну
О д и н о к и м ресу : В и д і л Ч и т а л ь н і ! П р о с в і т и
в Кунашові, почта Ьолшівці.
1

цінльно для „Свооо нового суспільного ладу п о ю с и с к о в а н о ю , к о л и я ж и т и б а - бовязком кожної української к о о п е р а ц і й , щ о но' д о в За Виділ Чит. „Просвіти": . С П І Л Ь І і а

(Докінченнв). і д е я м т о г о н е с м е р т е л ь н о г о т са йо - в с л і д зЖ а идру т и гця^я к и м ХІіи.тями


ось и н ш имм е , кінки й Д і в ч и н и ч и т а т и п и л ь н о j „и
Іван Б а н д у р а , г о л о в а ; п ) х р о к а х з р о з у м і в стар

(7) ціялізму, соцїялізму справед- повним яснішим ж и т т е м ! " . . . гоіі і к о ж н и й инший т в і р н а ш о ї - „ . к р а Д ) Й К а м а й б у т І Њ О Ю с р


Пилип Исрегінець, секр.
на цілі д е с я т и л і т т я перед ливостн й любови, щ о й о - ,Ох, л и ш с и л и д о д а й мені, Б о - інсьменинці, з н а т и в с ю т в о р - т у п и т ь ни- С П С К Т И В О Ю і Џ Џ І з а С
З цього погляду в Кобиляп-
СВІТОЕОЮ війною, та щ о т а к го проповідував Х р и с т о с . ж е , с и л и , щ о б . я не с п р о н е в і р и - і і с т ь К о б и л я н с ь к о ї і черпати з торговельний х а о с . Т а Н І Ш Н Н 1 І
ської, як і в к о ж н о г о пнсьмеп-
ч у д н о д о с т р о ю є т ь с я це місце в Н е х а й . щ о о с т а н н і ц а р і й л а с я с о б і і п р а в д і , а я п о б о р ю ісї с и л у д о б о р о т ь б и з а о б н о в у справи не з а -

В—А^-^НН
щ о б м ц л и ш и т и
иика е п о х а л ь н о г о з н а ч і н н я , є я -

ѓСвіїлоліоіОД. -J
К о б и л я н с ь к о ї д о в і д о м о г о міс- кати л ю д с т в а , згу'ртовані і сьо- всю погань, яку тільки стріну житти, б о т в о р ч а стихій, з а м к - ' _ знссме- К І И Ч С М О І О і в к а ж у б и

к е с ь НуВІИВО ' г л и б о к е п р о ч у ѓ т е
ця п р о велике „ п о к а я и і е " н а ГОДІІЯ ПІД №ЙГОМ н о в і т н ь о г о д о р о з і с в о й о г о ж и л и . . . " п с н а у к н и г а х в е л и к с а о % к о в в и - „ ш м т о й ш л я х ; я к и м в о ц и с

грядучого майбутнього, і сві-


людей у С т е ф а н и к о в і м т в о - ф а і і т н з м у есй'кб.'о р о д у м а р ш а - „ М р і ю о б т і м , щ о б с т а т и к о - ської' К а м е н я р к и і з г у р т у ю т ь к о л о себе свій
Для п е р е в е д е н н я .„‚зўбірки uKl j
д о м і с т ь т о г о , щ о її с л о в о ' е у- ці в с и л і виховувати,‚ще й н а і ї - . у нців.
„Каміппий' хрест"! І така- л і в , геіШраЛІв, Г е т ь м а н і в т а ї х л и с ь п и с а т е л ь к о ю . Ч и б у д у н а р і Д ) а л с { з а б с р у т ь Ч Ж И

даром в якийсь велнтснський ж е р т в на п о в и т у цільне,,flffl


сама незвичайно цікава є прйсітужннків Ііачиняють щ е здатиа.до того, научать люде, дальші покоління українського , . і 0 с ь в н с т а р и й в ж с { д у ж с п р о

мертвіючий світ, я к о м у п р н - П о р ќ у з а в язався Комітет в та-


зія знви Христа, л ю д с ь к и м и ж е р т в а м и свої т ю р - або й час, а м о ж е прийду і са- громадянства. -' ', - сітйй кім с к л а д і : Ф е д ь С і р к с } ц Г р л о в а ;
ходить заглада. Слухаймо м а на т е . В м о ї х н а й т я ж ч и х х в и -
Христос каже д о м и і кримІїіа'.ти, о с ь т а к я к у Українські жінки! 1) Т о ч н і с т ь м і р и і в а г и ; В а с и л ь Ш е р с м е т а (q, ^ о р н е л я ) ,
тільки, ш о каже п р о це лях була така праця одинокою
Наталки: — Ч о м у кланяєшся П о л ь щ і ката Пі.тсудского. Але Читайте т в о р и в а ш о ї геніяль- 2) Уміння в и т о р г у в а т и з ж е касієр; С е м к о Румак, ‚секретар.
доктор Марко в розмові моєю розвагою, ставала мені
м е н і ? с п и т а в с п о к і й н о . Ч и не п о х о д у с в і д о м и х м а с о б н о в л е - ної с е с т р и в і д с т о р і н к и д о с т о - р с л а я к н а й д е ш е в ш е , щ о б п о Ж е р т в и т а к о ж м о ж н а с л а т и д о :
з н а ш о ю героЃїкою. — Ни-
ч у є ш ? Т а м на з а х о д і сміх. С м і - н о г о л ю д с т в а , т и х ' ш и р о к и х я к о ю с ь в и м о г о ю ж и т т я . В тій рінки, п р и к р а ш у й т е ними В а ш і конкуренційній ці- VASSIL S H E R E M E T A , и а ш і и з ш і й
ПАМЯТАЙТЕ НА РІДНИЙ КРАЙ!
иішні часи — г о в о р и т ь вій —
ються з вітця м о й о г о і з мене. трудових м а с , ц і л л ю я к и х є п р а ц і купається м о я д у ш а , ПО- д о м а ш и і к н и г о з б і р н і , о б г о в о - к о н с у м е н т а м 2 2 При 9 A кождій
V E . В . ,нагодіN Eзбирайте
W Y o r kна:С %
Рід-. н і п р о д а т и с в о ї м
п р и г а д у ю т ь мені м о р с ь к у т и - р і ш а є в пій, а Х0 ЃЩ Я й . п е з а - р ю й т е ї х в В а ш и х г у р т к а х і на - ,и
ну Школу, Інвалідів, сиріѓ тн гюагтич-
Але вони м у с я т ь сміятися, б о , в о л ь н е ж и т т я в о л ь н о ї людини, о г о обороту); них вязиів в старім краю. з а д л я с к о р
шииу нпр. під р і в н и к о м . Г о р е знала ніякого - ішшуі{о дццстя, В а ш и х
іастав'час сміху і знесилля. Н а - ' н е спинить піші ніякий фа- с х о д и н а х , і д о к а ж і т ь j 3 ) д о д с р ж а н „ я ѓисієни і с а Жертви належить СЛАТИ до крах)
кораблеві вітрильному, коли така п р а ц я є ще ‚ з а в ж д и чимсь тим, щ о 40-літия п р а ц я н а ш о ї
с т а в ч а с , д е ї х ж и т т я м у ч и т ь і шизм. І не с п и ш і т ь він і р о з в и т - ( стота); через: 1 і і т а р і і Ч И

и а т р а ф и т ь на т а к у н е щ а с н у п о - б і л ь ш и м , ніж б у д е н н е щ а с т я . . . " п и с ь м е н н и ц і не п р о п а л а д а р м о , (
в и к л и к а є б с з н а д і і " и і і с т ь . Я ви- KV д у х о в о с т н н о в о ї л ю д н и й , д у - j о б х о д ж е н н я з пуб
р у ! В и м а б у т ь не з н а є т е , щ о в о - Або ті останні слова в щодсн- щ о вона п р о м о с т и л а Вам ш л я х Q8YEDNANYB 4 Ч с м н е

ж и д а ю в і д з и в у с в і ж о ї і ч и с т о ї х о в о с т и , повної в е л и к о ї ` с в і д о - - BOX 411 РНЛ-ADELЃHIA. РА л н к о ю

по т а к е : Б е з п о д у в у в і т р у ж а - нику Н а т а л к и : „ И е з н а ю , п о
сили, а ти ч о г о ш у к а є ш ? Т у т мости життя і волі д о з а в з я т о ї до духового обновлення. j 5) п'сршоклясний т о в а р в ці
рить сонце огнем незносимим. чи'ні с т о р о н і п р а в д а , а л е в і д ч у -
Наталка д о д а є : Я х о т і л а ш о с ь б о р о т ь б и з а ж и т т я . І я к н е б у д і Прислухуйтеся до голосу конкуренції (НІ низ
МІТІНГИ ВІДДІЛЮ У.Н.СОЮЗД н і с т р о г о ї
і р о з к л а д а є вкупі з к и с л о р о д о м паю. я с н о , щ о о д н о с т а н е мені
відповісти, ие з н а ю н а п е в н о К о б и л я н с ь к а й не в е д е м а л ю й - О л ь г и Ц о б и л я н с ь к о ї — це в і - „j ) . ш е В И С Ш С
ь о з д у ш н и м в с і орґаиі`їіні тіла. спасенним, а т о п р а ц я ! Слав;
щ о , а л е не м о г л а н а й т и відио- ку ж и т т я в нашій повісти` з " у щий, благословенний небом І 6) Ріжноманітність товарів РАЧЕСТЕР. Н. И. Ьр. св. V ^
В о д а м о р с ь к а починає гнити, тобі, Боже, щ о вона остається від. 217. повідомляє'Своїх членів, шо
і идкий жовто-бруи-мгиий. с л и з
в і д н о г о с л о в а , щ о б в и я в и т и с е ю послідовністю
м е н і , і щ о я м о ж у в ній ш у к а т и
т в о р ч и й г о л о с , Іщ о з о в е В а с з ( . ( J J ц о м е и к л я т у р а т о в а р і в ) , місячний
Т ѓ ‚вш^д-ться у іЬтр.
B 1 P i
мі,і.іг
с в о ю д у м к у . Він н е м о в в і д г а д а в ' с о ц і и л ь и о ї обігові! . в маиќу-т п у с т а р г в с н р р . і , б^; д е н щ и н и і п о - j . б і л ь ш е в і з ь м е ) рок. дня Тб. серпня, о годині Т Л О в е - Т и м ж с х т о
о к р у ж а е к о р а б е л ь д о в к о . д а . , яь щ а с т я . К о л и п о т о п а ю в ній ц і : чсром, fofliUlM.riuiiWf.beVi-iaftHO. О-
ту' думку, б о сказ'ав: Сііравед-) ньому — хоч ос'оба'Орядина неволеного життя'на вершини и с ь , ра- бовязком є кождого члсшт,явитись на с о б і д о с е р ц я с ю Д 0 П
далеко з а с я г н е оЎб. П Ш ь ' ` К Ш л о ю д у ш е ю , т о д і нсі, щ о з а к о - в и з в о л е н н я
л и в о с т и ? Л ю б о в и ? П о ж д и , не- б у л а д о т о г о з н а м е н и т о ю ^ в и - - совсршсиности. Іди-у з в е р н у т и с ь д о т о р г о в е л ь сей мітінг, бо е важні с`прави до по- :

л и е т ь с я мису,- х л і б о в і , с о л о д лочують міц.сиокіи, відходять лагоджеішя. Довгуючим пригадуеть- 0 —


хай сміх цей утихне і сонце у- хідною т о ч к о ю — т о постать — " І н о ї Ш К О Л И в Ш и к а ґ о , т а й н а у- ся, щоби внрівиалп свої довгії я а сім
кій в о д і І ВСІМ х а р ч е в и м з а с о - від мене д а л е к о - д а л е к о і я пе мітінгў, бо будуть суспендовані Оез
д р у г е з і й д е . — Т а к і м і с ц я в на-1 Н а т а л к и з її п р и с т р а с т н и м п о - Нс забуваймо, щ о н а ш а к р а ш с ь к і й м о в і з а с я г н у т и в і д о - жадного
Сам, щ о к о р а б е л ь в е з е з с о б о ю . чуюся'ані с а м о т ц о ю , а н і н е п о т - оправдання. Також пригаду-
ш і й п о в і с т и с в і д ч а т ь н а й к р а щ е ж а д а н н є м б о р о т ь б и т а зїїб е з - п и с ь м е н н и ц я ж и в е н и н і в н а й - ' м о с т е Ѓ ѓ п р о б и з н е с та п р о т о - ється, шо будемо збират нжертвн на
Та г н и л ь п е р е н о с и т ь с я п о м а л у рібною, але навпаки, чуюся іСнротинсідь сего місяця після ухвали,
п р б т е , щ о п и ш у ч и с в і й т в і р , сцос нюн о— ю т у г о ю з а в е л и к о ю пра
це кість о д к о с т и н о в о ї . м і ц н о ю , с а м о с в і д о м о ю , спокій-
т я ж ш н х обставинах, без влас- варознавство. С п о д і ю с я , ш с яка запала минувшого року. Ті члени,
і па л ю д с ь к і т і л а , і не м а є на неї
ної х а т и , б е з з н а ч н і ш и х з а с о б і в j у к р а ї н с ь к і б и з н е с м е н и , які котрі мають вписані діти в У. Н. Сою-

вступного
паша авторка почувала гряду- епохи нашого життя і кров о д ' T
ліку на` ц і л і м с в і т і . Спочатку зі, мають'внрівиати вкладки, бо в про-
чий н с р е л і м в ж и т т ю ' л ю д с ь к о ї ќ р о в и н о в і т н ь о ї л ю д и н и . ною... д о ж и т т я і б е з з м о г и в е л и к о ї п о с т а в и л и с в о ї б и з н е с и н а з д о - тнвнім разі їх внчеркиеться. Просить-
міі б и с и л ь н и й в і т е р з р о б и т и
суспільности й уподобнювала т в о р ч о ї п р а ц і , а щ е д о т о г о н а р о в и х з а с а д а х , н е т і л ь к и , щ о н е ся також привести нових членів, буде-
иіюму п о ѓ ў в н о м у п р о ц е с о в і 1 в с е н а н о в о т с : мо приниматн без до Бр.
т о м у своїх героїв—- принаймсп- „ . . . П е р е к о н а і ц і я , щ о я не р о - р у м у н с ь к і й з а й м а н щ и н і . А я к р - б у д у т ь г н і в а т и с я з а с е н а м е н е , У. Н. Союза. — А. Іванів, секр.
"'.'ш,, о д н а к п і з н і ш е н е п р и п о - Боротися!
ш е Н а т а л к у — п о п р о о б р а з а м ^блю н і ч о г о з л о г о , щ о с т о р о ю матеріяльною з а п о м о г о ю а л е в сій д о п и с і з н а й д у т ь п о
`ить і в і н у ж е ' п і л ь г и . ^ Н и н і ш н і
м а й б у т н ь о ї л ю д и н и й м а й б у т - , н ю с я від у с я к о г о б р у д у , щ о че- О т ѓ и м т о ' т а п е р ш а ' велика с т а л о б д л я а в т о р к и „ Ц а р і в н о ї " т в е р д ж е н н я р а ц і о н а л ь н о г о їх МІННЕАПОЛІС, МІНН. ТОВ. Зало-
`'аси п о д о б а ю т ь у д е ч і м н а т а - рожська Січ, від. 385. повідомляє, шо
К
н ь о г о ж и т т я т а з в я з у в а л а ї х т а к р е з м о ї у с т а н е п е р е х о д и т ь ні- п о в і с т ь О л ь г и К о б и л я н с ь к о ї на- т е , к о л и б в е с ь н а к л а д її т в о р і в п о с т у п о в а н н я , б о ж г о л о с к о н - надзвичайний мітінґ відбудесь о год.
У м о р с ь к у т и ш и н у , і в них та
и і с в і д о м о з д у х о в і с т ю н а ш о ї к о л и л о ж ^ - - д о д а є м е н і с и л и л е ж и т ь і л о м и м о с в о ї х п о х и б о к б у в р о з к у п л е н и й ! Т о м у к у п у й т е с у м е н т а , я к и м я є , п и ш у ч и с ю 7.30 вечером, в середіЎ, дня 17. серпня
кож б о г а т о - б о г а т о гнилі, ї м в гали У. Д. Просвіти, 700 Jackson St.
е п о х и . Б о х і б а н е с к а ж е м о с ь о - д и в и т и с я н а с в о ї х г н о б и т е л і в д о п р и к р а с у, с к а р б і , д у х о в о ї т в ` о р и К о б и л я н с ь к о ї д л я к о ж - ' д о п и с ь , є в к і н ц и к і н ц і в р і ш а ю - N. Е На порядку нарад е важні спра-
треба т а к о ж с и л ь н о г о з в о р у -
г о д н я , щ о т о й , п р о ч у в а н и й д у - не п о г л я д о м н е н а в и с т и , а л е п о - т в о р ч о с т и У к р а ї н и . , 6 с . н а с т а л а н о ї у к р а ї н с ь к о ї х а т и , д л я к о ж - ч и м в у с п і х у т о р г о в л і , о с о б л и - вн до полагодження, як справа з да-
-иення, щ о б и п о д у ж а л и . — Я к а лекнм нортон, таж обовязком кождого

пк^ькві,
х о м К о б и л я н с ь к о ї „ в е л и к и й в и - г л я д о м п о в н и м , д о в г и м , і м а й - ` о д н о ю з о с н о в к у л ь т у р н о - в и з н о ї ч и т а л ь н і , д л я к о ж н о ї п р о с - І в о к о л и т о в і д н о с и т ь с я д о у - члена бутн присутним иа сім мѓѓінѓу.
гострозорість письменниці тут,
хор", т е „ с и л ь н е з в о р у ш е н н я ' ж е с п о к і й н и м " — п и ш е р а з На- в о л ь н о г о р у х у ' у к р а ї н с ь к о г о віТної установи$ — О. Г . j к р а ї н с ь к о ї т о р г о в л і т у т в А м е Не ^ явившийся
сля.ухвали.
член заплатить кару пі-
— К ` К а і д а к , предс.-,Ио-
коли з в а ж и м о , щ о . це писа-
г н и л и м с в і т о и Т і ' с п р а в д і п р о н е - т а л Ќ а . А и н ш и м р а з о м : „ Я к ж і н о ц т в а в н а ш і й - д о б і , .і щ е й (Кінець). ; р и ц і , д е н а ш і л ю д и б у л и і щ е С' Ф СЕЌР.' И
65 Світліїќ Михайло, Світліїќ Ma-,
цін.
Світліїќ Стефан.
В місяшЬ лмпии 19Й7 р. примято
наново
В місяцю линии 1927 р. іірніигго
л
І
,, м
ДРІБНІ ОГОШИМЕНКЯ
В 137. Дсшевський luaii. Дсшсиськ.. з переСТуппимн лнстамнг' —
ПОТРІБНО ЖЕНШИП І ДІВЧА І „ ,

ЕМІГРАЦІЯ З ГАЛИЧИНИ
Лина .Дсиіснська Катерина. Лсшев- Р а з о і і т Ї 2 І 5 4 І Ю О О І І Г у вироблюваних) умбрів на
ька Марія. Дсшевський Сісфан. В місяіік) 'липни 11)27 it еувианЧ ` ^ А лямпи (lainp-sludes). привіті б.УДМІ,
В 15G. Я т і ќ Андрій. Яшнх Анна, Я-
в`ік' Наталка, Яііик Василь. ДОІМІШ нь ті, що знають сю робоѓў г „ .
v
..... днини 1927 р`. иідій- лосніися до . 188-'й)
В. 361 ІЧцалм.к Ольга. ПеѓриќА Н НЬв- шліі з нересгулпнми листами
.. до ЄН. Захарќів Михайло, '
А.
. CORONA CORPORATION
В місяцю липни 1927 р. нідій-
ДІТИ СУСПЕНДОВАНІ: - шли до повнолітніїќ членів . - 346 Ct.ramont Ave., J . r . e y City, N. J

АМЕРИКИІ І КАНАДИ її. 18. Вашѓа Олена. Павук Лина.


В. 21. Боднар Доркн.
В місяцю липни 1927 померли

В 26. Корнс Одскспнлра. Ьорнс Іиан. З -кінцем місяця днини-1927- Р-


В. 41. Яремќо Олекса.
Разом 4 'ЛОТИ в дуже добрім місци.
тракті, пів і один,! з Н^о Порќу, д
дешево пролом,- бо їду до '-4'-'І
Як в і д о м о , і м і г р а ц і я д о С п о л у ч е н и х Д е р ж а в з Е в р о п и в і д к і л ь к о х л і т з н а ч н о В. 57. Дзямба Петро. в У. Н. Союзі було Д І Т И Й чл... І.
о б м е ж е н а . О с о б л и в о д у ж е о б м е ж е н а і з Середќо'ѓ т а Східігої Е в р о п и . Т и м с а м н м о б м е - В 59 Лпдруснніин ІІ.шлиіі.1. Літру- краю. ІІищігь до:
..шипі Посиф'. А И А Р У С И Ш И Н Аниа, Лн ЗІСТАВЛЕННЄ ПІСЛЯ КЛЯС р; Н. с o'SVOBODA
ж е к а в о н а з України, з о к р е м а із Г а л п ` т М а .
друсішіни Олексі. МОЛОДЕЧОГО ДЬтТАРТАМЕНТУ: 83 Grend Street,- J e n a y City,
Т о м у в останніх роках д у ж е мало прибуло д о Америки українських емігрантів. її 61. Корюсвят Іван, Коро.тспяг
О д н а ч е і ѓгри ц ь о м у о б м е ж е н н ю , я к е п р и п и с у є а м е р и к а н с ь к и й і м і г р а ц і й н и й з а - .Miu.iii.io. Королеаят Марія,-; КОрме- В кдясі 1-ій .
BUT Катерина. Королевиѓ Иоснф. Ко- ВКЛАДКИ . - ФАРМА до ІИІІІАНЗУ.ІСІІНА НРН самі
кон. Українці м о ж у Т ь в д а л е к о б і л ь ш о м у числі п р и ї з д и т и д о С п о л у ч е н и х Д е р ж а в ніж тсйтхтвій-дороз`г, добра ни газонної
‚лсвят Сіефан. . „ клясі 2-ІЙ . U ні'
це б у л о д о с і : В. 7(1. Чміравсі.ка Сіефдшя. Чупрап- ВКЛАДКИ . . . стацію і нл ЛІТІІП№ сезон, ночі а ко
А а сих случаях, всяку умілу, чесну і совісну пораду уділять радо підпікаШ' ,ка Олена. Чміравська Ірина, Козар - м о г о лому . АфНН' окоЛнни, аніобі.,
А М Е Р И К А Н С Ь К О У Ќ Р А Ї Н С Ь К І І Н С Т И Т У Ц І Ї , Мико.і.і. Козар Володимир, Козар По- ncj-сходять поперед фарму, аніоч...'
коѓрі пересилають А М Е Р И К А Н С Ь К І Д О Л Я Р Н Д О К Р А Ю звичайно і телеграфічно; тіф, Козар ‚Омелян. . тсвий рух так як в місті. Іпісерс.і.
. П О Л А Г О Д Ж У Ю Т Ь всі старокраеві справи, а саме: СІЮРЯДЖУЮТЬ контракти, повновласти Г т. д., II 77 Иьвс-к Тацініиіп. Пьвск Марія, ЗАГАЛЬНЕ ЗІСТАВЛЕННЄ: інхся прошу' іолоситіісь міх, 6. а
Цьвск Іван. Цьнск Анна. Пьвск Зофія. ѓод. всч. кождоѓо діш до: 188-!
колеќгуюіь спадки в старім краю і Америці; П Р И Г О Т О В Л Ю Ю Т Ь прогулькн Українців на найбільших В. 85. Дріль Пеѓро. Дріль Олекса, З початќоЌ-місяця липня 192-7 HARRY MAXYMCIW,
кораблях д о старого краю і назад, не горожанам ВИЄДНУЮТЬ позволсніея на поворот в Америку; ‚.ріль Пстронеля. Мадай Марія. Мадай в У. Н. Союзі було всіќ о . -
110 Wahoi) St), Brooklyn, N. Y
ц П О Л А Г О Д Ж У Ю Т Ь всі формальності!, получсні з виїздом до краю і назад: ОСНУВАЛИ і РОЗВИВА- Андрій. Мадай Василь, Малай Іван.
В. 95. Турни Франко. І'ўрин І спо- В місяцю лнннн 1927 р. прибуло
ють УКРАЇНСЬКУ ОСЕЛЮ ІЮВІІО.І ѓѓних ' ДО ВИНАИМУ 11 оме ііі ка н ця н„ ;
всфа.
В. 105. Полинськніі І-.дварл. Ію.іяи- миатн. рент від $ І Я до $20; гсз, с.іек-
-ькиіі Посиф. Иолянська Ьроіінс.ьіва, трнка, в українсько-иольській дільіш-
ІЧр Іван. Тур .Марія. Т У Р Михайло.
недалеко Ню Иорку, де по дешевій ціні можете набути землю і дім. Б У Д Е Т Е мати свою і 'В. 120. Дрсвна КЎсінна. Дренн.і І р.н- ці. Голоситнсь Від ч. 6 0 MUX ROAD.
можете заложити свій бизнес. Стараються о будівельний кредит для нсзагібннх. а всякі і юііій, Лревна Володимир. ІІласконос JERSEY CITY, N: J . , до HENRY BURNE
Марія. ІІ.ілсконос Юрій, Ссмснчук По-
несові лодпмнр. Сѓадниќ Мирослав. Стадннк
П О Р Д Д И Д А Р О М . Евген. У' В ' А Г А - ПОШУКУЌЃ У В'АЖНІЙ СПРАВІ
В. 12Н. Савчіін Ілько, Савчнн Іван. котру кождий відділовий урядник' І Свого зиакомого ВАГЛ'ШЯ МІЛЄТ'. .
Весь загал Українців в Америці і в старім краю повинен користати з наших ўслуг, С.ячип Грінорій, Савчнн Сгсфан. Сан- член Українського Народного Союза котрим я працював LA Passaic. N. І . І.
та прнходіть з довірам до своїх інституція, де Вам вигіднійшс, як слідує: -інн Зофія. У повинен пильно прочитати і до неї ,
В. 132. Каховський Володимир, їм- стисло застосуватися. Лонч-карі коло t r i e стації 'в 1917 ррці,

ШЃ ZAHAY GLOBE SERVICE Ь REALTY CORPORATION ховська Марія, 1„іховсьмій Михайло.


Ьа.ховська Юлія, Каховська Ольга.
В. 1.58. ІНішко Павло.
Так повиолітпі як і молодечі члени він' маемісрсбуіштн тепер в Newark.
У. Н. Союза, оголошспі в рекордовім Хто би про н е ю
зпііі за місяць липень 192? р. як су-( САМ, I I P O U I V ARO.FOCNRMCB ДО:
ЗНАВ АБО вві
188-У
TEL. ORCHARD 8 9 6 6 . NEW, YORK, N. Y. В. 160. Ќопечуќ Вайолііміці, Кнпечу
ЗО E A S T 7th STREET, Mapbi.
спсидоваиі або виключені за неплаѓ
KUCMENT SARACHUN.
чслне місячних вкладок чи з пшіих
ВАСИЛЬ ЗАГАЄВИЧ, Т Е О Д О Р І. Г Р И Ц Е Й , волод. книгиницькии В. 162. Ільчишші Микола, Ільчиши причин лідно ЗІ статутом організації, 116 Main Sh-ect, Terryvillr, Conn.
ПРЕЗИДЕНТ коли хотять і налальше бути членами
секретар н скарбиик Обезпечешіе платне з а життя з В. 187. І'учинська Лнна, Ру У. Н. Союза, мусять зголоситися про-
вкладками протягом 20 літ. Зофія. Ручи'нськнП Микола. ПОШУКУЮ свого брата Степана
тягом сего місяця (серпня) до сво- Іехівського з м. Волочііск на Волині
. T, J. HRYCEY Я CO., — або до — THE STAR SAVINGS Я LOAN ASS'N, (Ендавмент). В. 237.' Житняк Иоснф. Житняк Ояс- їх відділів і вписатися наново, залла-J
Виїхав до Америки-в 1911 році, т р е
і. Житняк Антін, Ж т н я к Зофія. тившн всі свої вкладхи-і залеглостн д о
329 SOUTH 4th STREET:, 2173 PROFESSOR STREET, В клясі Е- 500 па S .100.' В. 238. Музика Марія. Музика Тс- місдеврї каси па руки иідділових у-, бував в Костоні. Хтоби про нього миѓ.
В клясі Е-ЮОО на $1000 або він сам. прошу зголоситися до
PHILADELPHIA, PA., CLEVELAND, OHIO. В клясі Ь 1.500 на $1500 В. ОЛ
26У. Р
Кпк Сісфапія, Петриќ Марія
рядникіи. Коли цего не зроблять до М. TCHECHOWSKY. U Ronde.u .
В клясі І.-2000 на $2000 Петриќ Богдан. ІІетрик Лнна. Петриќ кінця місяця серпня 1927. то в вересни Ru.n, par Arten.y, (Loiret) France
В клясі 1-1-2500 на $2500 Теодор. Петриќ Іван, Петриќ Петро, 1927 року мусять виповнити ИГЗАТ
іясі L-ЗООО на $.3000 Псі рик Михайло. Р У Д И Й Петро. Півень аплікації (просьби о нрняягте),
Василь. ПІпснь Стефан. Швець Петро скотять Супі, дальше члепамн J
В 276. Деленко Михайло, Лелсико Союза, подібно як кождий новий КВАЛІФІКОВАНИЙ' краевпй y,i,
иль пошукує вчительської посілії
І'. }S6. Г Р І Ш О ` К Посиф, Г Р Н Ш У И Лна- Марія, Лелсико Олена, Васпльчук О- д н д а т . Ц і знов члени, так повнолітні Крім учнтслніпаиня здібний є весні
МІСЯЧНИЙ ЗВІТ ГОЛОВНОГО лскса. Васпльчук Ольга. як і малолітні, котрі і курс неї рпМотініх. давати вілчнш її
МОЛОДЕЧИЙ ДЕПАРТАМЕНТ.
В. 157. Г . І Й Д У К Олекса. В. .400. Пирч Анастазія. Пирч ГрИГО- 1927 р. взяли переступні листи, а ешс лекції, уряджувати ісатра.іьні ш м , :
ГАШРДОВОГО СЕКРЕТАРЯ В. 15Н ЬІ.ІІІІ.І MuxaH.a.. Шшіко СІІ.ТЬ- ' НОВОВТШСАНІ д т і : ч
рій, Пирч Марія, Пирч Михайло. Си- доси не зголосилися до іншого прав- ви. Котра нкраїнська громада поірс-
вестер. І-і.ііпа Ami.І, і Пішки Розалія. 15. 2. Карляк Ярослав, Колодій Ап- натовськнй Іван. Снн.ітовська Анна, но істнуючого відділу У. Н. Союза, бўе нчнтеля. хай зголоепться на аїр.
162. І.іьчншнн Теодор. Ільчишнн Ма- на, Маиійовськнй Теодор, Мааійов- Син.ітопсьі МУСЯТЬ цс зробити в місяцн серпні! су: ВОЛОДИМИР БІЛОРУСЬКИЙ. R
У. Н. СОЮЗА рія. ч.ка Ольіа. Маційовська Меляиія. Ма- 1927 p., бо иа другий місяць, т о є в " 2, Box 24, Pl.inr.eld. N. J .
І Михайло, ІЮЙКО В. 177. Мнськіп Таціянна. ЦІЙОВСЬКІІ Зофія. Маційовська Марія, вересни 1927 р. стратять псі членські
за місяць липень І 9 2 7 р. права і моглиби бути приняті тільки
В. 187. РучіШСЬКИй Микола. МаШйовська Ііарасксвія, МаційовськиП
Посафас В. 18А Кіота Михайло. Андрій. ' " В . 359. Кардинал Михайло, Кардинал на підставі нових аплікацій (просьб о
вио Ірінорш. В. 192. Ѓуаар Сгсфан. В. 7. Пухир Іван, ііу-кир Михайло. прнпяттє). Т'РЕБА ЖЕНЩИНИ
НОВІ ЧЛЕНИ: " К ' а ' І . І'у.іар Михайло, Гузав Оме-
Л,
заряду у о ю дому. Жсншина не
Г'. І. Лабояська Фльорени
: ДМИТРО. и. 193. Ляховпч Петро. В_ 8. І Іп.тиннпіин Аф{юзія, Пилип Кашташок. год. рск. сскр.
196, Карно. ВАРІ-..Ц В. !У6. Лсцли Василь. пні" Михайло. пі, Коцюбінський Іо., Коцюбінськпй старша як 45 літ і без ліній. Голо-
1'. 2. Жук Олекса. Ясеинч ЇЇ
Н. 8. Гараснмів І Ін.іин 'І' 1-'І В. 216. Ко.іак Анна. В. 9. ІІаноіііпіш Мнхайто. ІІанчншіін Мирослав. Контобінська Стапис.іава, снтнсь лнеювно на адресу: 187- 4

Карп. Л І Т Н А Ќ 'І В. 217. Казіи Сіефан. Опііннк І.тьм Іпан, Панкепнч Іван. Нпкнфорчпи Дмитро, Ііикифорчніі О- в к о ж д і й У К Р А Ї Н С Ь К І Й ХА-
II. 16. Млхомет.і Ната.ііи. 1
М. U. SfCHOWY BAZAR.
В. 20. ССМЧУК Адач. Гіілавськцй МнкайЛо. Нншук ІЛЬКО. В. 15. ШСВЧУК Катсрнпа
В 235. Анлрнн Анлрій. 1юГ,.щ В. 21Н. Одвард Анна. В. 26. Корис Олсксанлра, Ьорііс
В. 21. Миниќ Теодор
то. Бобам Марія. Керничиа Він ТІ П О В И Н Н А н а х о д и т и с ь 34 Е-.І 7tb Strw,i, New York C.lv
В. 26. КуШНІр Сгсфан В. 221. Нськів Іван ,Р;ІС Мих.ІЛІНІІ.
В. 28. Криворчук Андрій Киіііііі, Мпх.ійло, Тяііініі Михай В. 222. Каспер І`араснм. В. 29. Гоміиіак Михайло.
" 17. Лавриќ Манія ч а с о п и с ь „СВОБОДА". ПОШУКУЮ свою cecipy ЛІШУ І на`
В. 29. Коваль Анна. С.ібо.п. В. 229. Койко Стефан. В. 43. Кова н. Катерина, Коваль тів. замужнз Дзуг.1.1, переживає ден.
зо. Скріпнійќ Мнко.` В. 2ЗО. Задць Анлрій. Бріяпь Дмитр В .1. Сііітлнк Стсф.іи, Світліїќ Марія,
В. 34. Ковяк Теодозія. .. Коваль Олена, Коваль Григорій. Світліїќ Михайло. в ВаІІіпіогс, Md. ХТо іцю неї зіви. а,'„.
В. 37. ІНавляк Анна, Мої на. В. 268. І І Посиф, (- В. 211. Смолій Дмитро КЃОЛА Марта.
В. 209: Вояко В. 57. Петриќ І-.пгсн. вона сама, прошу зголоситись до:
В. 43. Коваль Анна ч І'.. 2.4.5. ВУ.ТЬЧ.ТІ; Гриіорііі, Андрії - СООІЛЬ А
В. 275. Мнські Юрін. іп.тьчак Марія В.:. . ТЕ., а О.п В. 91. Морозовќи Іван. JOHN HNATIW,
В. 48. МаліЃ Франко В. 277. Манас і В. 137. Мазій Олена. Мазій Анна. 401 St. Sherman, N-` Hamilton, Onl.,
В. .58. Романчук Іван В. 237. Кобн.інпськнй Михайло. Жи їй. Могила Катерина, Могила
В. 29-1. Дсмідн ник Іван. Жніннк Марія. ІІовосіл Варвара. Мазій Сіефанія. о д и н о к а Canada.
В. 59. Каган Теодор. Іі. 15-і. Фсцак Михайло. Фсцак 1
В. 64. Ніі'іќа .Микола Демідкж Олена, ська П.-ііі.іпна. Пірс Анна. В. 67. Лсиіцька Марія.
В. з і 8 . Ковалі І'.. 238. Ксріе.нцька Аілфііі. Кеі"',. В. 94. І'отра Марія. 'І'єнаќ Посиф. Фсцак Андрій. Фсиак Б Е З П О С Е Р Б Д Н А
В. 65. Волосяновськнй ОЛЕКС Петро, Фсиак Марія.
В. 73. Андроидук Сидор. В. 339. Гайная ліцькиіі ііосиф. Стлвннчнй Ілько, К; В. 95. Кріль Катерина.
В. 342. Леші В. ІЌЗ. Грубиќ Анна, Грубяк Франн. п р о д а є т ь с я реставрант
В. 74. Єрвановнч Василь ' Андііій, В. 120. Лревна Юсішіа. Дрсвна Д О Р О Г А !
МУ І О.іем юрііі. Лревна Вотоднмнр. ІІ.іаск В. 213. Михаліцькнй Теодор. (дешево з причини слабосгп; бизнес ѓіі-
В. 82. Г У М Е Ч У Н Анна.
В. 90. Ilvxeua Лука. Стсльм.і В. 241. Кої лаповим МіІХО; Марі-а. ІІ.і.ісіаніос Юрій. Семен'ІЎЌ ІГо- діти В І Д І Й Ш О В Ш І З М О Л О Д Е Ч О - ДО рантованнй. рент $35.00 місячно: до
В. 94. І`отра Семен. В. 245. Вайс.іер Говар.г in, Стаді і Мирослав, Стаді бра наогда ‚тля Українця. Гтосіпнсн
В. 2ія`,. Горц'іўн .'Ієн ІІІнчн їв.' ГО ДЕПАРТАМЕНТУ ДО СТАРШИХ
В. 98. Курила Носнф. Ч Л Е Н І В У. Н. С О Ю З А : ніг ч. 363 HENDERSON STREET. JER
ІГ. 99. Лавриќ Стефан. В. 2ІЬЧ. Громяк Михайло.
В. 105. Ломішчук Іван, За ўа В. 269. І'уда Марія. Пеѓрші Зі . . В. 44. Льокай Генрик. Льокай Лина. llSEY С Ѓ Ѓ У , N. J . 181-on
кола. ЧЛЕНИ ПРИНЯТІ З ПЕРЕСТУПННМН Мудрпк, Іван. РУДІІІІ Лмиіро. Пстршс В. 70. Іуреичак Михайло.
В. 120. Василь Іван С:еф.п:. І Ми` ра Теодор. КІЛОУС Вас В. 128. Хорошаќ Марія.
ЛИСТАМИ. В. 271. 'YJKI.KNFT Семен. В 204. Дзюрка Антін.
В. 122. Даліда Максим. БЕЗ ПЕРЕСІДАННЯ.

ВЗОРИ
В. 128. Хорошаќ Марія. В. 217. Гршіак КАТЌРИНА: D. M. C. I
В. 133.' Гладун Василь. її.' 28'.!. Залец'ька Матрона В. 147. Хріп IJUI! В. 218. Лнікнн Анна.
В. 136. Шарак Петро; Куйбі В. .108. Селяниќ Іван. Слідуючі відїзди: стешіовані річн. Пі-
еф В. 163. 'І ; ЛІНІЙ. ФЄДИЖ Мнха
... Фс.ін.ь В. 316. Пригода Григорій. Ш І Г І по хатальог доі
Г
с Сісфав
^г-зЙЙ Стисло Михайло. В. 29 , Поспф. Х.іроі В. 324. Конюќ Ольга. Л І Т У А Н І Я . . С е р п е н ь ЗО. UKRAINIAN BAZAR.
В. 147. ЛорошанськиІІ Грпк іі"`ІН2. К Олс В. 385. Друк Василь. 168 Е. 4іЬ 5t., N.w Y O R K . N. Т.
В 192. Пімпй Ві ,, Німа Оп.іа. Е С Т О Н І Я .. . В е р е с е н ь 2 0
В. 161. Юрчак Іван.
В. 166. Мозур Анна. Іоробій Іван, Коробііі В. НОМЕРНІЇ ДІТИ: ЛІТУАНІЯ . . О к т о б е р 11.
В. 177. Рідецька Анна 'В. ЗООІ ЛНССЙКО В.і ль. КороЃни Анна, Коробііі І'оаалія. В. 50. Іісрсза Стефан.
; Марія. Яцнк Мих; В. 21Н. KyjciiKo Михайло. В. ЯГ. Маланяк ВАСИЛЬ,
В. 192. Макогін Антоиша. І і По дальші інформації го-
Текля, Німа Гяська IT.' .404. ІІоі,ак МпхаГ І'. 2.",7. АІагковськнй Ігиагій. В. і55. Добрянсі.кнй Михайло.
В. 239. ІПсрсметл Василь. лоситися д о місцевих аген-
КАВАМИ ДОБРОЇ ЗЕМНІ. :
. В. 193. Тами Стах 239. І'орбіітій Петро. Волос
І'.. 250. в,, :ЬКНЙ Казпмир, Вроб` В. 317. Кондрассвпч Истію. Фронт 50 фЩв, довжина 275, в!
`.'`. R. аВмМаСНІІК Марія. тів; а б о п и ш і т ь д о : `.
В. ІОЃ Дзюрка Антін. ЛІшннськнЛ Ів. Лоні' Лйлснл, близько Цю Иорку.І
В. 300. о . ІЬч і'.. 340. ‚ОКЛЄВИЧ Дані ЗІСТАВЛЕННЄ: Ціп.і .$350. легкі сплати. Власиісіь:
8 6 В. ИІ1Я Кабій Пелягія, Баб В. ЗОН. І елмак ТЄОЛ НК A. L.,
' рива. Ірин.-,, Курсчка Іван. В. 252. Чішіінгькнн'Мпрос.іак, І З початком місяця липня 1927 гарантоііаіиі. добра іІ;іїо,іі І"І:П..-
В. 325 Заблоцький ( ко .'її.ня. Іващук Михайло, Інашуі в У. Н. Союзі були.дітий чл... 12.182 8 BRIDGE ST., NEW YORK, N. У. чатп і одів ля, ку`рнй або оіоролноі-
В. 217. Грншак Катерина. ка Вероніка ::. .ЦІ. Левковісі Іван.
II. 3.58 Аламови'і Сѓелі текса. ІЌащуК Марія. В місянк, лишіи І927 р. нрнпято ну. І Ь б.інзіиі інформації голоси-
В. 3-ki. З.І`ІОІ.І'І.МІІІ І). 257. фурка Марія. Косіефк`.і Іван, тись між I а 6 ііонолуднн або іиісі-
В. 349. КУСНК 1 В. ;яН. Агрсс Ьвдокія.
В. 236. Хенас АНнч. Ссл.іяр Лндрій, Сед.іяі) Юрій. тн до: ‚ X 177-90
В. абі. М'еніќ,! К істина. Музика Мн- В. 273. Д-і.ібіік Микола. ДраЃніќ Ан-
х

В.. 230. Сенишнн Василь. кол.т. Пеѓриќ Михайли. Гупали N. A. VOLGAR,


і, ;Ірабнк Стефан, Гриб Іван, Гриб
В. 249. Іваночко Зофія. кайло. миіро, Гриб Лука, Гриб Каролі 225 W. 34іh STREET. Room 201.
В. 257. Денеюі Олександра В. 369, Брннгілевпч Тнико', Кр
В. 271. Ґулька Марія. В. 274. ПУСІ. Михайло. Пусі. Луї
внч Анна. І' 276. .'Іліар Володимир. Н О В І Р ` Е К О Р Д № NEW YORK CITY.
В. 273. Опінанськнй Леон В. -.73. Лќнічиїѓ Катерина. ЧЛЕНИ ВІДІЙШОВШІ З ПЕРЕ-
В. 274. Пашовпч Марія І'.. 278. Го.юваіий Михайло. українського н а ц і о н а л ь н о г о
В. 385. Лісіивнч Михайло СТУПНИМИ ЛИСТАМИ: В. 288. Кіііпіац Унн.і. Моіпльськнй
В. 276. Мах Дмитро. квартету.
В. 3. І'ар,-,овсі.кшІ Василь. Ciiir.FIRK В.ІСІІ
В. 277. Марчук Федор Олекса. СВІТЛІЇЌ Лин.!.
В. 282. Бурдяк Микола, Павлнна По- ЧЛЕНИ СУСПЕНДОВАНІ: і Сіефаіі -ЧУМАКИ", аранж. Н, Уг.тнцкого.
В. 57. Неї рик Михайло. В. З
снф. Матвіїв-Карн.
В. ЗОЗ: Баран' Ліѓна.
В. 4. І І У П Ч Н К
В. 10. І`ринќо Михайло.
Семен.
В. 91. Морозивн'і Михай.ю. Mopojo-
І60. Хомяк Анна. Хомяк Ме.іянія.
... .'61. Гу.іар Михайло, І`у.іар О......
„ПРОМЕТЕИ", муз. К. Стсцеика.
Ця іювп іи-корла відспівана пілоинмн співаками Українського Націо-
ЖВНЩИИМІ
В. ЗОЯ. Саланлк Іван. В. 18. Кашта Марія`, Ьоджінський ші.і Анастазія. Гу.іар Омелян, І`у.іар Василь. Коню пального Хору Ол. КошнЦя — Ординським. Грсбснсцьким, Давндспком, ІЦи-
В. 310. Довгун Іван. Стефан. Н. 101. Цупко Михайло. ‚ни Іван. Конкібінський Миро том. Хто не чув „Промется" коли цей квартет спитай скрізь` но концерта) ДЕРЖІТЬСЯ МОЛОДИМИ!
В. 314. Стсиь Анна. " М Р Петро, ФедЯЯ Михай- В. 12Н. Замойський Дмитро. Коцви'іінсі.ка Сіашіс.тава, Коцкі- зайдѓѓі, до Січовою Казару" L послухайте. Його зміст наглдуе нам
В. 316. Пригода Григорій. ло. В. 132. ЧИСТУХ Семен. бінська Ольга. Кошлейчук Ф р а . . . долю нашої Неньки.'Друга пісня „У Київі нн риночку" відома всім і МУЗИКУ Веселі очн, чиста шкіра, тіло
В. 321. Коцюк Ольга, Слободян Мл- В. 21. Куишір Василь. В. 1.17. Мазій Марія. Кошлей'іук Віісиіь. Иикифорчші Лмн-
рія. . В. 29. Соха Анна. В. 150. О.тексннпш Яків. . . Нпкпфор'ііиі Олена, Ннкпфорчпн для неї сисиіяльно аранжував професор Павло Ўѓлипкий з Харкова і` який повиє молодости і здоровля
В. ЗІ. Дзюбай Марія. Дзюблн Іео- В. 153. Фсігак Теодор, Феішк Марія. Павло. зараз перебуває у Ню Иорку ле провадить спіч з цим квартстом.-Відспіі.нш
В. 332-. Спаї Михайло. іім, рекорду но мистецьки і хто має фонограф, той може дістати цю рекорд' м о ж у т ь б у т и ваші, коли в а ш
В'.' 34-1. Перуссніі'і Стефан. Иерусс- ідор, Міінан Семен. В. 179. Лишоіш К.ігсрин.і. В. 364. Небожуќ Ьва. Небожуќ Аниа 1 Р Я
В. 32. Огур'іак 'Посиф В. 197. Ге.і.ч.ік Теодор. Небожуќ Гршорін. Ссніок Катерина у нас. ( O U h — N . 1 5 5 4 5 ) . І ` ` систем е u порядку. Пийте бо-
тп Альбіиа. Друга рекорда — Тенор Давиденко відспівав свої гумористгпчні тгісні: ;
. В. 346. Вішко Михайло. І В. 38. ЯноЧКо Іван.Яськів Анна. В. 203. Заблоцький Стефан, Заб.юць- .-шок Марія, Сеиюк Лнна. гато води і попробуйте
В. 353. Максвич.Андрій. І В. 45. Ссньків Семен. к'н исронікн. ' В. 371. Иаиьків Лидрѓй, Наньків Ли- також дуст з н-нси, Стсценко. Обидііа співаки Хору Кошння. а п. cccYpsi
В. 360. Ставоровська Марія, Леїѓѓўќ В. 59. Андрусіпнин Марія. В. 206. Чорний Ілько. Мўанка Мпко- і. Осгаховська Олена, Остаховська композ. К. Стеценка, що написав „Промется". II. Давиденко ббглто разів
.Зофія. Волосінчук Маѓ'ла, Волосінчук В. 61. Королсвяг Теодор, Королсвяг ла. Музика ІОсгниа Липа. висѓував на українських коіщсртах зі своїми піснями і скрізь мав.великий
Михола, Кретович Косіь, Дмитру'ќ Ми- Аниа, Спрох Анлрій. В. 213. Михаліцькнй Григорій. Мнха- В. 585. ІІІмігановський Карно-І: успіх. Так хто памятае, той замовить і цю рекорду. (Okeh—-N. 1 5 5 4 6 ) .
W MAARTKM OIL " " V
хайло, Дем`чух І'Мі(Иіьйло. Хт)мян--тван, В. 65. Іюйко Петро ЛитБіііг Петро, -Тіцька Мслянія. Одна найновійіиа рекорда, котра буде осолодою в кождій хаті, е ќ к о р д а
Ставоровський Л І П Ш І Й Олена. В. 217. Квасниця Анасіаіія. НАНОВО ПРИНЯТІ ДІТИ: 15541 Колнб мспі. ГосполиЧ
. 361. . В. 66. Лежко Іван. В. 248. Крпнгілсвнч Анна, Крннгілс-
В. 69. Кобиќ Михайло. внч Тимко. В. 7. Чнжовська Олена. Чижовський Карі о ч н , — МарЃі Машир. Згнвнй uporiHoM'fiOOaiT ігобуЛЖУ и.'іий
Григорій, Боднаичук Стефві В. 70. Чуііравськнй Павло. Козар Олекса, Чпжонськнй Сгсфан. Чпжов-
ваКнй Сісфап. Олеськів Михайло, Ко- Михайло. В. 273. Шслок Аидрііі Друп дужс гарна нова рекорда е: серсдіпік мочі.`'Нирки, утроба, міхур
В. 288. К'ОГУТ Михайло. ська Розалія, Стасіш.кіій Іван, Стасіць- і мочеві тіслдіча_аііня се вОроі житія
ваяьчлк Дмитро, Герман Михайло. I- В. 74. Ворнк Дмитро. Катерина, Стасіцька Юлія. Стасіць 15542 О Україно
вах Посиф, Романншніі Одеќса. В 364. Стойка Мпхаліна. - М. Зззуляі і шітляду. У всіх атнківх, три роди.
В. 77. Ць'вск Грнгорій. .... Олена. Ста`сіцька МарЃа, . Щерба
В. 367, Яковлсиькнй Ігнатій. Ліарія, Щсрбл Дмитію, ІЦсрба Ана- СИ! ВИДНО село -
В. 371, Вергун Анна. В. 81, Ііудагазій Андрій, Ціпій Іван. ЧЛЕНИ ПОМЕРШІ: В Січовім Базарі також все можна почути рекорли уяраінсшого Шаля-
В. 84. Гоголь Анна.. В. 7. СідлсцькиП Петро, Хвалиќ Тс- —азія. Тима Катерина. Тяма Петро. тіна — Г. Шандро всьќого. Ось вони: 1
Дій пачці І неберіть Імітацій.
В. 373. Владика Текля, Квасна Текля В. 85. Дріть Іван. Смерекашіч Иав- одор. В. 44. Льокай Гснрик. Льокай`Лина.
. В. 386- Друк Василь. ^ . 15538 ОП Дніпре мій, Дніпре
ло, Мадай Василь, Мадай Марія, І Іон-1 В. 22. Яринська ІІсляіія. В. 74. Саракман Анна. Сарахмап Ка 15539 Коли розлучаються двоє -
В.'400. Сеймовський Михайло. Я В чужині загибаю. ' Де тп бродиш.
ко Іван. В. 57. Фслнк Петро. -
В. 86. Кілас Лнна К. 76. Дворянин Іван. Инші рекорди, котрі варта мати: .ПЕТРО ЯРЕМА-
ЧЛЕНИ ПРИЙЯТГ НАНОВО: В. 72. Дяк Іван.
В.` 7. Чесляк Антга, Чесляк Іван, Ќот В 90. Винних Теодор. В. 155. Соболяќ Лаврентій. Крусь В. 156. Кахновсць Лнна, Кахновснь 15540 Украи,сьюШ т 15534 ОП чомуж я не таюій - ' УА№Аінсьюет п о ѓ м і н я в
В. 95. Кобрпн Михай.10. Павлипа. Микола, Кахновснь Марія, Кахіювець І`лндзя, полька — Мандоліни Як-зачую коломийку —
Стефан, Ќот Мпхайло, Роговеька Оле- В. 96. Нронь Ссні.ко. Юлія. , . . .
па. СташСк Марія. Роговськнй Кон- В. 228. Пінклссвич Ьва 15535 Ой а- собі козак лспкий. Ѓўменюќ.
В. 248. Задорожний Іван. В. 229. Литваќ Карол'ь, 15533 Червона Калина
В. 235. Куіппір Іван, Теплий Едвард. А я тое дівча люблю. —
В. 28. Гнатюк Идсиф В. 281 Доќган Анна. - Ѓўменюќ. Тропак — М. Зазулйк.
В.` 36. Клвба-Катсрциа. ІОДОР. ПолнНсі.кя Анна. В. 288. Гблінсьќий Маріяп. В. ЗЗЯ Г'ойвзновнч Марія, Гойвано-
В. 292. Чсревсшко Катерина. ..іч Аниа. Гойвановіш Олена. Гойва- З великою радостю подаємо до відома, шо ВЖЕ В И Й Ш Л А нова т х к о о -
В.- 41; Ііиибаляк` А-силн. Цимбаляк, В. 109. Дуда Стачнслава, Сісафнська ноннч Катерина.
Матйя, P - F J H B -Параска. Родіпгиькнй! Катерина. . В. 305. Качмарчпк Марія. u , на метру такжонго всі очікували, котру відспівав квартет з хору КоііУиця ЗАНИМАЄСК П О Х О Р О Н А М И
Л,Мса І В. 113. Клнм Антін. В. 324. Луинк МЗрІя.' В. 351.1`упайло Матильла. 15543 Чуєш, брате ми
В. 364. Лсськів Іван, Лсськів Сі В BRONX, BROOKLYN. NEW
В.' 4S. Шойнок Микола ( В. 121. Стахів Михайло. Сгахіо Аі , Ой лўеїѓўв обруч.
ЗІСТАВЛЕННЄ: фан, Лсськів Василь.
V. 51; Гол яг Дміггро. І'„,тят грраико.Істазія. ОбЃ пісні, досконалий концепт, пісня сумна І весела. YORK і околицях.
KfertvH Григорій. І'олят Клріиька. , К 120. 'Іч^яхп Мирон З почиіком місяця липняѓ 1027
Н. 63. Ясінський МПколіг. ! В. 132. Каховський Іван, Каховська р. в У- п- Союзі було повно- ДІТИ ПРИНЯТІ З ПЕРЕСТУППИМН За всілякими рекордами заходіть І пишіть д о . СІчввого Базару Очі 12Є E. 7tb STREET,
U. 76. Дворянин Ќость, Стаќўра Ва'-1 Олена. літних членів 19.759 ЛИСТАМИ (КАРТАМИ): . ^ 4 % S S ^ Y
Укра-пшГдбаї
с а ^ С т а з ѓ у р а Маріж Скаяецький Се- В. ТЗЗ: Cj-рма Аг В. 41. Морозовнч Іван. -овальне й матеріяльнегаднесеянясвого няррду. Заходіть до нас: NEW YORK CITY
В місяцю днпяи 1927 р. принято '
`скаль Роман. нових - 101 і - В. 42. КалинГвеи, Калия Василь, Ка SICHOWY BA2AR, 32-34 EAST 7ih STREET, NEW YORK, N. Y . '