You are on page 1of 4

E

I ІВ
A
^UNV
U
G
IE
T

I'Y O
FДІГ
ІАТ
SVOBODA U K R A I N I A N D A I L Y

УРЯДОВИЙ ОРГАН ЗАІЮМОГОНОї ОРГАНІЗЛЦІІ УКИАІНСЬШІИ НАРОДНИЙ


OFFICIAL ORGAN OF THE UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION, tee.
СОЮЗУВК ЗЛУЧЕНИХ
РАЇНСЬКИ Й Д 1 І Е В НАМЕРИКИ.
.ДЕРЖАВАХ ИК

РІК XXXV.
Г
Р
М ЦЕНТИ, Ч. 190. Джерзи С и т і , Н. Д ж - , середа, 17. с е р п н я , 1927.

V
OL. XXXV.
J e r s e y City, N. J . , Wednesday, August 17. 1927.

T
HRE
E cum
УВЕРЛ
ГОТОВІ ДО ЛЕТУ ЧЕРЕЗ ПАСИФИК Г ОВ
ДЕ
Н КАНДИТ6А-ШИН Ч И Т Ь С Я Д О ОПОЗИЦІЇ ПРОѓ'
(ТИ сиАЯНЕРІВ
КОСГРЕИВА
П
РИЛ
УJ- СЕЗОІ НЕВДАЧНА
КИВ
ЗііЛШВіІГЛЇ- СПРОБА ПЕРЕЛЕТІТИ У

НП
ЕР
Е
ГОН
АХ БЕРУТЬ УЧАСТЬ в АЕРОПЛЯН
В
І.И—Н
АМІЖ
Цього року виробѓіѓѓ

М ПРЕЗИДЕН
ТА
.ЛИН. Д
ЕР
ЖАВ
НЙ
І ОПЕР.І А ТЛШМ
ДБ
зон оперного театру буде і

САМ
ОД
НА ЛЕТУНАМИ Є ЖІНКА.
Ф Р А Н Ц И С К О , К а л . , 15. с е р п н я . — З а в т р а в п о л у д н є ,
Д Е Т Р О Й Т , 13. с е р ц н и , - В ж е
ѓ р о м п р а в и т е л ь с т в е н г і о ї п а р т і ї р осчье гкгіой. П р о т и 6 - 7 м і с я ц і в м и
14. с е р п н я .
Косгрейва. підчас го.іосоваііня нулого року, опсровий
н а д вггеском, в и с к а з у ю ч и м
Д
РУГ
ИЙЛ Т
ІАК Ю
триватиме тільки б місяців. З а - Н
КЕ
Р
САВ Е
ІР
НУВС
сезон
Я ДО 4
т е п е р м о ж н а т в е р д н ѓ и , щ о реє-
коли п і д н е с у т ь в г о р у а м е р и к а н с ь к и й п р а п о р , п у с т я т ь с я в д р - н е д о в і р и , є м а й ж е п е в н и й . З а те змістом своїм, художньою
публнканська партія поставить Д А С С А В , Н і м е ч ч и н а , 15. с е р п н я . — Д р у г и й л і т а к Ю н к е р - -
рогу д о г а в а н с ь к и х о с т р о в і в 8 а е р о п л я н і в , щ о б и д о б у т и н а - згаданим-внеском має голосу- постановкою, силами сезон
на своїй конвенції г о л о в н о д в о х са, Б р е м е н , що. в м и н у л у н е д і л ю в и л е т і в з Н і м е ч ч и н и д о А м е -
г о р о д у ДОЛЯ в с у м і $ 3 5 , 0 0 0 . К о л и д е в я т и й а е р о п л я н „ Е й р К і н ѓ " в а т и щ е 6 с к р а й н н х „ Ш и н Ф а й - має бути далеко цікавіший
кандидатів на президента в р и к и , м у с і в , т а к о ж в е р н у т и , д о м і в п о 22-г о д и н н і й б о р о т ь б і з
узнає к о м і с і я з а в і д п о в і д н и й , т о й в і н в о з ь м е у ч а с т ь ї'ї п е р е - н е р і в " , щ о т а к о ж з л о ж а т ь п р и - між він б у в . м и н у л о г о р о к у .
гонах. Щ о д о н е г о б у л и с у м н і в и , чи він з м о ж е в и д е р ж а т и т я г а р
гої с к і л ь к о с т и г а з о л і н и , я к о ї , п о т р е б а д о т а к д а л е к о ї д о р о г и .
Погода д о б р а і по всякій п р а в д о п о д і б и о с т и не б у д е в ж е
1 9 2 8 р о ц і . Б у д у т ь н и м ті
говернор
Илннойе і
Фрепк
секретар
Ловдсн
бувший

торговлі
з

!
П
АР
ЛЯ
МЕИ
Т
.ІУ
ягу І з а с я д у т ь у ірландськім

внеском робітничого
такім случаю з а
ЦЬОГО СеЗОНу - В ОІІЄрІ
,ть
ЙТИ:
т а к і в и с т а в и , я к і щ е тѓе
ідера.ійшлн. Підібрано оригінальний
бурею, сильним вітром і мракою. .
„ Н і х т о н е м о ж е л е т і т и в чцсі т а к о ї н е п о г о д и " , с к а з а в А. Ф .
Л у з е , пільот л і т а к а Бремен. И о г а и Рісгіч, пільот л і т а к а „ Е в р о -
ніяких п е р е ш к о д , я к і с п и и и л и б в и л е т . М і ж л е т у н а м г ь є і о д н а Герберт Гувер. Джонсона буде голосувати р о па", д о д а в д о слів Лузе, ш о „ м р а к а була т а к а густа н а Піаиіч-
'репертуар, який змістом вис
н і м м о р ю , щ о с е р е д неї не м о ж н а б у л о б а ч и т и , с в о є ї в л а с н о ї
молода жінка, Мисе М и л д р е д Д о р а н .
ПОМЕР СУДДЯ ЃЕРИ, СТАЛЕВИЙ МАГНАТ. НО
В
ИЙМ УЗ
БИУ КР
АШ- бітггича ігартія, ц і л а п а р т і я ї м о
іга д е В а л є р и , ш і с т ь ‚ ‚ Ш н н Ф а й
віт.гюватнме побут т а історію
України, н а п р и к л а д " Тарас
р у к и " . „ Ь у л о б и г р і х о м п р о д о в ж у в а н і д а л ь ш а лет. Машинерія
у н а ш і м л і т а к у не х о т і л а д о б р е ф у н к ц і о н у в а т и I ми, килиб б у -

К
О
БУВ
Р
ПОР
Е
ЙШЕ
Н.Ч Е Р Е З 25 ЛІТ Д У Ш Е Ю Ю Н А И Т Е Д СТЕИ.ТС С Т И Л
— З А Л И Ш И В $25,0(Ю,000
НЮ И О Р К , 15. с е р п н я . — В с в о ї м д о м і п р и Ііятій Евні
МАСТКУ. СТАРОВИНИ. ськоі
нерів", сім членів Н а ц і о н а л ь н о ї
Ліги і ггринайменше 2 незалеж
них. К і л ь к о х ч л е н і в п р а в и т е л ь
ѓо йтимуть твори нової^евро
Бульба", " К н я з ь Ігісур';, ‚"‚Рўе'ал-
J 1
' v4 п і д Р і з д в о : . К'рім и ь о
лн полишились д о в ш е у воздусі, булиб опинились серед окса-
ну. Н а с е т я ж к о б у л о п о г о д и т и с ь " .
Рістіч і Е д з а р д , пільоти л і т а к а Е в р о п а . з а ж а д д л м в і д к о м -
ственної партії д у м а є не в з я т и
номер с е г о д н я р а н о с у д д я Е л б е р т Г . Ґ е р и , п р е д с і д а т е л ь Н а д - пейської музики. З Вцпгерівсь
Всеукраїнський культурно- цілком участи у голосоваиню. панії Ю н к е р с а , щ о б и в о н а п р и г о т о в и л а д о л е т у другий л і т а к
ііоііої Р а д и Ю н а й т е д С т е й т с С т и л К о р п о р е й ш е н . Б у л а ц е о д н а творів буде відновлено
історнчиий заповідник, р о з т а - Д . 1198, з а о с м о т р и в ш н й о г о у м о т о р л і т а к а „ Е в р о п и " . З г а -
і найбільших індустріяльних о с о б и с т о с т е й . Виріс на малій „Валькирію". В усякім разі в
пюваний в п р и м і щ е н н я х .ко- даний літак мав в ж е передше т о в а р н ш н т н підчас лету літакам
ф а р м і , на я к і й т я ж к о п р а ц ю в а в , н е М а ю ч и н а в і т ь с п р о м о г и н а - сезоні йтиме й одна з сучасних
. і н ш н ь о ї Київської Л а в р и , ді- Европі і Бремен. Новий літак буде готовий д о лету в протязі
б р а т и п р а в и л ь н о ї о с в і т и . З а к і н ч и в т и м , гцо п о л и ш и в м а й н о ,
яке д о х о д и т ь д о 25,fJ00,000 д о л я р і в .
став-дуже коіптовну збірку, ІІо-
т о ц ь к о г о . З б і р к а ця .має к і л ь к а
ПРО Р
ОЗ
ВИ
ТОКНА
УКОВ
ИХ революціниих
У з в я з к у з цим
опер.
в оперному
Р
ЕЗ
ИҐ
НАЦ
Я
І ЧЕ
НГК
.двох д н і в .

А
И
Ш-ЕКАВЗ
АПОВ
Д
ІД
Ю
НАЦО
ІНАЛ
СІ
ТВ
І.
Був якіѓйсь час Кавнті С у д д е ю і той т и т у л з а д е р ж а в ціле Іа пленумі Всеукраїнської
груп набору старовинних меб- театрі провадять тепер велику
життя і б у в р а д , к о л и ЙОГО т и т у л у в а л и с у д д е ю . Б у в ш и ч е р е з
УСТ
АНО
ВН А УКРА
Н
ЇІ
секції Науков№і р о б і т н и к і в нар-

Ч
УЖИНЦ
ІУВ
А
ЖІА
Ю Т
Ь УД
лів. картин, порцеляни, гравюр, художньо-декоратнвну роботу.
25 літ Г О Л О В О Ю д и р е к т о р і ї Ю н а й т е д С т е й т с С т и л К о р п о р е й ш е н ,
довів він ту к о р п о р а ц і ю д о м і л і я р д о в о г о м а є т к у і д о м і н у ю ч о ї
а т а к о ж старовинний війсковий
одяг, запорізьку зброю, го-що.
комосвітн
між нншим
Скрипник
ось-шо:
говорив
Асиѓ-
Художні сили цілком відпо-
в і д а т н м у т ь у м о в а м вггробггггчо-, ПВН
ЧІНОЇ К
О

ИСН П ОДНАК
АРМІЇ.
ЗА

сили в А м е р и ц і . Т і л о й о г о б у д е п е р е в е з е н е д о й о г о р о д и н н о ї цувшггш на к у л ь т о с в і т н і п о -
У с к л а д і з б і р к и є б а г а т а н а 17, го лляну. О п е р и поновлено по} Ш А Н Г А И , 15. с е р п н я . — Т у т у в а ж а ю т ь р е з и ґ н а ц і ю Ч е и ґ
місцевостѓі В і т о н , І.т.і., і п о х о в а н е в м е т о л и с ь к і й ц е р к в і , я к у треби щорічно з р о с т а ю т ь . Про-
000 т о м і в б і б л і о т е к а . Книжки ВІІМІІ. г а л а н о в и т і й ш и м и о п е р К а й - Ш е к а з а корисну д л я справи о б о х поділених т а б о р і в иа-
пін п о б у д у в а в с в о ї м к о ш т о м . тягом 5-тиріччя. за плином
українською, польською, ро н н м н с и л а м и , з я к и х 50",, у к р а ціоналістів і за з а п о в і д ь їх п о б і д и н а д північними реакційними
За д е с я т ь л і т с в о г о у р я д о в а н и й п і д н і с в і н д о х і д к о м п а н і ї Укрдержпляну, аснгііуваиня г
сійською. німецькою, францу їиські співаки. генералами.
з 5b0.b00.000 на р і к д о $ 1 1 6 , 6 6 7 , 0 0 0 . К а ж у т ь , ш о з а й о г о с т а - народцю освіту місцевого
с ь к о ї . італійською, а н г л і й с ь к о ю Куо-Тай-Чі, віцеміністер заграннчних справ правитель-
раинем п р и д б а л и ті, щ о п р а ц ю в а л и в к о м п а н і ї , 1 3 0 , 0 0 0 з в и ч а й - державного буджету збільш
іттгіЛи.мн м о в а м и , б а г а т о ства у Нанкінѓ, з а я в и в , щ о б е з п о с е р е д н и м наслідком резнгиа-
них і н е р і в . Н о г о п о с л і д н н й с т е й т м е н т , п р и з н а ч е н и й . д о публі- ю т ь с я з 593,827 т н е . к а р б , і
кації, з а й м а є т ь с я р о б і т н и ч и м п н т а н н е м і в и к а з у є , щ о й о г о
компанія в и д а л а S170,00C,()00 на улігтшення у м о в и ќ п р а ц і в
т а к о ж г р а в ю р , літографії'ѓ
ріжних репродукцій 14.000.
830.405 тис. к а р б . Ннтрачання
освіту з б і л ь ш у ю т ь с я на о д по о д н и х В
ИБ
ОР
АХ ДРУГІ ції Ч е н г К а й - И І е к а б у д с з л у к а в о є н н о г о ф р о н т у н а ц і о н а л і с т і в
і віднова б о р о т ь б и з північними віисками.

ЃП ЕР
Е
ДВ Е
Л
ИКИ
М ИРОЦЕ-
компанії, щ о б и в т о й епосіЃ, з м е н ш и т и н е щ а с л и в і в и п а д к и .
ГУВЕР ЯРО ПОДАТКОВІ ЗВОРОТИ. ,
Щ о б розташувати цю збір-
ку, в з а п о в і д н и к о в і в і д р е м о н т у -
іи окремийс окм о. р п у с на 15 кім-
о г р о м а д я н и н а в і д 3 к р б . 7;
к и п . д о 5 к р б . .40 коті. Н а с т у п
ного року асигнування місце-
Виборами д о у р я д і в с а м о -
в р и д у в а н н я щ е не п о к і н и и л а с я
„ П е р ш и м н а ш и м зааданиєм", с к а з а в згаданий віцсміиі-
с т е р , „ б у д е п о б и т и ц і л к о в и т о північну а р м і ю . Т е п е р ми д и н и -
м о с я в повній надії у будуччину. Нанкінѓ стане н о в о ю с т о л и -
нат. З ц і є ї з б і р к и б у д е утворо- Виборча розвідча а к ц і я Піл-

РЕГУЛЯЦ
ЇІ` М
""С
ІС
ІНА
П
ІІ ІП
К
О
ЕЛ
Р
ЕО
Р
ША
ДОН
КО'.ІЕ-С
"Д "'ТАН
` УТЬ Т
О
М У С тмо уї м
tint з еой , наш оп енреездаобданріо мв е лпио к
гфункціонувати.
ся
о процесу, який має відбути-
перед краківським судом.
чно -е в о г о б у д ж е т у гга н а р о д н ѓ о о с в і -
т у д о с я г н у т ь з а п л и н о м .Укр-
лсржіг.тину 9 5 . 5 міл к р б . , хочу
с у д с ь к о г о і й о г о у р я д у . Щ е ма-
ють
цею".
Д а л ь ш е сказав Куо-Тай-Чі, щ о небаром відбудеться на-
н і д б у т н с я в и б о р и д о тю- р а д а м і ж д е л е г а т а м и п р а в и т е л ь с т в а в Г а и к о в і Н а н к і н ѓ . Н а
в і т о в ї і х с о й м и к і в на т е р е н і нів- підставі д о г е п е р і ш н о ї у м о в и віиска п р а в и т е л ь с и і а а і`анкок
Т л о м ц ь о г о процесу діяльність вимоги Наркомосвіги далеко нічпо-україііськнх земель. Соп-
ЛОС Е Н Д Ж Е Л О С , К а л „ 15. с е р п н я . — С е к р е т а р т о р г о в л і м а ю т ь скріпити війска .з Нанкінѓ п о в з д о в ж залізниці Тієп- У

української військової орґа- більші. м н ќ и ц е в и щ і у с т а н о в и с а м о , Тсііг, п о н а д І і у к о в , а д е п е ш і з Я й ѓ ц е д о н о с я т ь , ш о п р а в и т е л ь -


Гувер з а я в и в , щ о г г р е д б а ч е н і в б у д ж е т і в и д а т к и на д о п о м о г у
погериівшнм від в и л и в у Місісіпі, а з г л я д и о на р о з б у д о в у т а м нізації, якої членам закидуєть- П р о т я г о м 5-тігріччи ч и с л о i n в р я д у в а і ш я , які н а г а д у ю т ь а в с -
с т в о з Г а й к о в а ш л е ггаладоваиі транспортѓѓ д о Нанкінѓ.
і регуляцію Місісіпі І К о л о р а д о , не б у д у т ь м а т и н і я к о г о в п л и - ся ш л і о н с ь к у а к ц і ю на к о р и с т ь ститутін з б і л ь ш у є т ь с я від 1 .8 д о т р і і і с ь к і п о в і т о в і р а д и а б о р о -
Чужинці у Ш а и г а ю у в а ж а ю т ь резиґнацію.Ченг К а й - Ш е к а
ву на п о д а т к и , б о ці в и д а т к н н е з н а ч н і і б у д у т ь р і ч н о в и н о с и т и с у . м е ж н н х держав, б у д е це тре- 120, п р и ч о м у ц і л к о м н о в и х о р - с і й с ь к і з е м с т в а . На о с н о в і п о л ь -
як з н а к б е з с у м н і в н о г о о ` с л а б л е н н я н а ц і о н а л і с т и ч н о ї с п р а в и і
нсего ЗДО.ООО.ООО. Ч е р е з т е б у д е м о ж н а я к д о с і ч и с л и т и з тіні з р я д у в е л и к и й п р о ц е с то- г а н і з у е т ь с я 3 0 і 18 р е о р г а п і з у - с ь к о г о д е к р е т у з 5. грудня д у м а ю т ь , щ о о б а п р а в и т е л ь с т в а понесуть п о р а ж ќ у з рук пів-
евентуальними значними д а л ь ш и м и п о д а т к о в и м и з в о р о т а м и . го с а м о г о характеру. На лаві єтг.ся. Н а і і п н . п . н і ш у у в а г у з в с р - 1 9 1 8 р. кожгга с і л ь с ь к а г р о м а ,
нічних г е н е р а л і в . Т о м у , після їх г а д к и , р о з в і й б у д у ч и х п о д і й
Инші в и д а т к и к б у д ж е т і , я к р е г у л я ц і я р і к и С в . Л а в р е н т і я і обвинешіх засяде 36 осіб. Акт иеть'ся н а в і д к р и т т я н а у к о в и х в и с и л а є д о с о й м н к у по довх у долині ріки Янгце є-дуже непевний.
В е л и к и х О з е р , р о з л о ж е н і н а д о в г і л і т а , не б у д у т ь т е п е р ш е в з а - обвинувачення, щ о обиимає 83 і н д у с т р і и . т ь н о - т е х н і ч н и х іттстн- п р е д с т а в н и к і в , але є закони
галі з у ж и т і , б о щ е не г о т о в і р е г у л я ц і й н і п л и и н . ѓгорѓн д р у к у , так представляє тутів сільсько-господарськнх. застереження, ш о послом до
С
ОВ
Т
ІС
ЬКА РОСЯ
І В Д
ІШ КУ
Е СВО Х
Ї ДЕЛСГА
З КО Н ФЕР
ЕНЦ
,
ЇІ
їхню діяльність: біо.тьогїчннх, медичних, соці- соймнку м о ж е бути тільки така

СА
КК
ОП ЕР
Е
РВ
АВГ
О
ЛО ДІВКУ
.. яльно-економічннх та еконо-

ДІО СОВ
Т
ІСЬКІОС
Д
ЕЛЄ
ГА
Т.И
На т е р е н і П о л ь щ і існує укра- о с о б а , ш о з н а є п о л ь с ь к у мову
игх. О д н о ч а с н о з о р г а и і з а -

З
АЧ
АЛ
СТАЛОСЯ Т
И СИ
Л
ОЮ
Е В 30-ІМ ДНИ голодівки, коли ЙОГО
шська вісі.кова організація, яка
з р а н ю є в порозумінні з німсць- j нових і реорганізацією
исьмі і в г о в о р і . Коли з в а -
пі, ш о у к р а ї н с ь к і с е л я н и п о НЕ БУДУТЬ М
ПРИЧИНОЮ Є ОБСТАВИНА,
А
Т
И Г О
Л УВА
ТИ ПРАВА

ЬОСТОН, ШТУЧНО ГОДУВАТИ.


М а с с , 15. с е р п н я . — К о л и С а ќ к а п р и в е л и д о
барберні і п о р о б и л и к р о к и д о ш т у ч н о г о н а с и л ь н о г о г о д о в а и -
ким у р я д о м . Ц е н т р а л и о р г а н і -
з а ц і ї м і с т и л а с я в Берліні; в
Шарльотенбурзі, і мала вису
інститутів НКОсвіти г а д а є - п о -
д б а т н п р о о б л а д и о в а и н я іттсти-
т у т і в . з а б е з п е ч е н н я їх ‚ л я б о р а -
польськії б а л а к а т и , а в ж е пи-
с а т и не в м і ю т ь , т о б а ч и м о , щ о
' . '. ; '
Ж Е Н Е В А , 15. с е р п н я - — С о в і т с ь к е п р а в и т е л ь с т в о , я к е п о -
цеіі з а к о н є т е н д е н ц і й н о с п р я - д і б н о я к і З л у ч е н і Д е р ж а в и , п р и н я л о з а п р о ш е н н я н а м а ю ч у с я
ня, р і ш и в с я в і н п е р е р в а т и г о л о д і в к у і в з я т и п о ж и в у . К о л и в і н торіями та иишнми нрнладдяу,.
ЄНІ в н а п р я м і п о л ь с ь к ' о ї д е р . м о в ' а н и й на т е , а б и я к н а ц м е н - в і д б у т и к о н ф е р е н ц і ю в Ж е н е в і в с п р а в і к о м у н і к а ц і ї і в і л ь н о г о
в и п и в ч а ш к у з у п и , з в е р н у в с я д о с в о є ї ж і н к и і с к а з а в : Н у , чи ави д в і р о з в і д н і с т і й к и : в б р е - М а т е р і я л ь и о - п о б у т о в и й с т а н ще у к р а ї н с ь к о г о е л е м е н т у ' в в і й - п е р е в о з у т о в а р і в , в і д к л и к а л о т е л е г р а ф і ч н о с в о є р і ш е п н г і . С 6 - " `'`
те'пер ти в ж е з а д о в о л е н а ? Л і к а р з а я в и в , ш о С а ќ к о в ѓ і н е з а х о - с л а в і т а Д а н ц і г у . Берлінська наукових робітників т а к о ж по- в і т с ь к и й С о ю з не п о д а в нрнчини в і д к л и к у с в о г о р і ш е н н я , о д -
ло до соймиків. ,
дила щ е .гі(яка н е б е з п е к а , а л е п о б о ю в а л и с я , щ о б и г о л о д і в к а
не в і д б и л а с я , н а й о г о у м о і і і м с т а н і т а к , я к ц е б у л о п о п е р е д р о ,
коли п о .'10-диевній г о л о д і в ц і т р е б а б у л о й о г о в і д с т а в и т и д о
централи мала бути в контакті
з німецьким "міністерством о б о -
рони краю, з рамени 'котрого
ліпшується. Професори пра-
ц ю ю т ь в куди к р а щ и х матері-
тьних у м о в а х ніж в Р С Ф Р Р .
ЗАХ
Д
ІНЯ У
ЕКРА
НК.Р
ІА
Н
ЇА НА наќ догадуються, ш о причиною є обставина, ш о Совітська
Р о с і я , я к а не є ч л е н о м Ліги Н а ц і й , не б у д е м а т и п р а в а г о л о с у
над д е я к и м и с п р а в а м и .

АН
Г
ЛЙ
ІС
Ь
КИЙЛЕТ
УНК ОР
УН
ІВД
ІЛ
ОЖИВ СВ
ЙІ
шпиталя для ц е р в о в о хорих. . В гой ч а с . коли в а р т і с т ь річно:
цілою акцією кермував бувший Письменники В. Атамаиюк
А р т у р Гіьгл, о б о р о н е ц ь С а ќ к а і В а н ц е т т і , п р а ц ю є з н о в а г о д и н и на У к р а ї н і д о с я г а є 2 7 0
січовий отаман Конова.тець. та Б . А п т о н е н к о - Д а в т г д о в и ч іга-
зі в с і х с и л н а д т и м , щ о б и т а к и в и р в а т и ї х в і д с м е р т и . З а в т р а кбр., в Р С Ф Р Р - л и ш е 220 кбр.
Шніонська праця відбувалася пнса.ти в е л и к и й с ц е н а р і й - на

ВН
І Д
УМА
Є ЛЕТ
Т
ІИ ПО
ЛУ
ДН
ЕВ
ОЮ РУТОЮ
стане вііг п е р е д С у п р і м К о р т о м с т е й т у М е с с е ч у с е т з і б у д е о б о - на к о р и с т ь н і м е ц ь к о г о гене- Наступного року НКОсвіти
7 частин з часів б о р о т ь б и Га-
роггяти с п р а в у . В р у к а х . ц е г о к о р т у с п о ч и в а є т е п е р д о л я з а - ральпого штабу, але також домагається підвищення ста-
л и ч и н и з а в и з в о л е н н ѓ і п. її. „ Н е
суджегшх, х и б а , щ о г о в е р н о р Ф у л л е р х о т і в б и у ж и т и с в о г о вок для цілої низки н а у к о в и х
продавано здобутий матеріял плачем, а мечем". Сценарій з а т -
права п а р д о н у і у л а с к а в и т и їх на с л у ч а й , к о л и б суд в і д к и н у в робітників, а саме для керов- С А В Т Е М П Т О Н , А н г л і я , 15. с е р п н я . — К а п і т а н ф . Кортѓѓі,
С о ю з о в і Радянських Республіѓк верджеко Вищим Художнім
відклик. ників науково-дотлідчих ка- щ о м а в з а в т р а р о з п о ч а т и лет з Англії д о А м е р и к и , в і л л о ж н в
і Литві. Головні шніонські скс- Репертуарним Комітетом. Ц е
Ситезенський Національний Комітет О б о р о н и віднісся щ е тедр. для дійсних членів і к е - с в о ю в о з д у и ш у п о д о р о ж н а неограничений час. Н а се й о г о
нозіттурн находилися в Крако- перший сценарій, ш о покаже

Саќка і Ванцетті. П
ОТ
РЕБАН О
В
ИХ БУДИНК
В
І.
раз д о п р е з и д е н т а К у л и д ж а з п р о с ь б о ю о і н т е р в е н ц і ю в с п р а в і
ві, П е р е м и ш л і , Л ь в о в і . В а р ш а в і
та Яворові. Головна екснозн-
ровииків секцій і для ш т а т н о г о
педггерсоналу. Крім т о г о вису-
крані м а л ю н к и з З а х і д н ь о ї
України. І т р е б а признати, щ о
рішення мала вплинути невдача німецьких літаків Е в р о п а І
Бремен. '

НА Б У Д О В У ІЮЧТ І ИНШИХДО
М ВІ ПУБЛИЧНИХ
т у р а на П о л ь щ у м і с т и л а с я в
К р а к о в і . Орг-атгізацін б у л а с і р о -
вається потреба знизити норми
навчальні для професорів і ви-
К.тадачів, п о л і п ш и т и у м о в и ке-
ф і л ь м б у д е д у ж с на часі.
Летун Коріні, колиб рішився перелітати Атлантиќ, д у м а є
летіти п о л у д н е в о ю р у т о ю ч е р е з о с т р о в и А з о р н , за.місиь п і в -
н і ч н о ю ч е р е з І р л а н д і ю і П і в н і ч н и й АТЛННТИК. В ТІЙ Ц І Л И д у м а є

Н
АГ
ОРО
ДИАДЛЯ Л ЕДТУН
В
І, ЕДЕРАЦ
г о к о н с п і р а т и в н а , а ч л е н и її б у

ТРЕБА ли звязаггі п р и с я г о ю , яку скЛа-


ровииків інститутів, технікумів, ЗНОВУ ГОЛОДІВКА. він о с н у в а т и в п е р е д г а з о л і н о в у р е з е р в о р у с т а н і ю н а А з о р а х .

Н
ІТ
ЕР
НАЦ
О
ІН
АЛЬ
Н А Е
РОНА
ВТ
И.Ч'ІА Ф Я
І
smooo.ooo. бібліотек, музеїв та инш.
дали в Данцігу. Політичні українські вязні,
Р Е П І Д С И Т І , С а в т Д а к о т а , 15. с е р п н я . — Д ж а н Б а р т л е т ,
перший а с и с т е н т г е н е р а л ь н о г о п о с т м е с т р а 1 К а р л о Шуне.мен,
заступник с е к р е т а р я с к а р б у , з л о ж и л и в і з и т у п р е з . К у л и д ж о в и ,
. Членами
Українці, але на л а в і
організації

вагтих с и д я т ь т а к о ж
були
обжало-
не-Україн-
КОНФІСКЛТА ФІЗИЧНОЇ
КАРТИ УКРАЇНИ.
шо находяться в тюрмі при
л.ииі Б а т о р о г о у Л ь в о в і , а р е ѓ н -
т о в а н і п і д з а м і т о м а т е н т а т у на
ву-
РОЗД
АЄ
Н'А
ГОРО
ДИ
Ц І 1 Р І Х , 15 с е р п н я . — І н т е р н а ц і о н а л ь н а А е р о н а в т и ч н а Ф е -
Г

д е р а ці я н а г о р о д и л а ќ о м а н Д
А
Й та Ф р а н ц і с к а д е II і не д о з о л о т о ю
а при т і м з д а л и з в і т п р о с т а н , д е р ж а в н и х п у б л и ч и и х б у д и н к і в , ці; ц е я к р а з т і , в і д к о т р и х op- Н а у к о в е Т - в о ім. Ш е в ч е г г к а у к у р а т о р а С о б і н с ь к о і о , з а ч а л и
и е д а л е ю з а й о г о перелет з Р и м у д о Т о к і о у 1925 році.
о с о б л и в о п о ч т . ВЬІѓи п о д а л и , ш о т р е б а н е г а й н о п р и з н а ч и т и ґанізаиія мала видістатн нот- Львові дістало з окружного Голодівку на знак ' протесту
Сер Едан Крбем, брнтійський'летуч, одержав такуж ме- '
^і00,00О.ДКЮ н а п о п р а в у т и х б у д и н к і в , а б о н а б у д о в у н о в и х . рібний матеріял. к а р н о г о суду п и с ь м о , в я к о м у п р о т и їх т р а к т о в а н н я . У п р а в а
даль з а свій окружний лет з Лондону д о Мелборн.
Д о т о г о ч а с у п р е з и д е н т з а т в е р д и в б у в н а т у пілѓ. $ІОО.ООДООО, Р о з п р а в а , з о г л я д у на с ќ і л ь , т о й с у д п о т в е р д ж у є к о н ф і с к а . низинці в в а ж а є їх з а кримі-
Полковник Линдберґ і командант Ричард Е. Б и р д з а свої
але с е н а т щ е не у х в а л и в с е ї с у м и . кість обвинувачених і на в е л и - т у ф і з и ч н о ї к а р т и У к р а ї н и , а в - н а л ь н и х з л о ч и н ц і в і не д а є ї м
перелети через Атлантиќ та ляйтнаити Мейтленд і Гегенбер-
кий Матеріял, потреває около J т о р о м к о т р о ї є длч С т е п ш г Р у д - ! т и х п р а в , які М а ю т ь в с і п о л і

НЮИП
Л
ОАН
У
Ю
Р
К,Т
Ь НОВИЙ ГЕНЕРАЛЬНИЙ СТРАЙК.
15. с е р п н я . — Ті с а м і р о б і т н и ч і , о р г а н і з а ц і ї , ш о
2 місяці. пицькнй. ` ' ` Ітичні в я з н і ,
гер з а п е р е л е т з. Сен Ф р а н и и с к о д о і ` о н о л ю л ю о д е р ж а т ь ѓгри-
з н а н і ї м м е д а л і з а 1 9 2 7 рік д о п е р в а у 1 9 2 8 р о ц і .

зорганізували були попередний страйк, хочуть страйкувати

СТРАЧЕН

його щ е р а з в п о н е д і л о к , к о л и б С а к к о І В а н ц е т т і мали, б у т и
З МІЖНАРОДНЬОЇ ПОЛІТИКИ Політиці" Англії з о в с і м не щ а - і

5J '^Т^т^ЇЙ^%Г^^У^ЛТГ
ОХАЙНІ И UMI UKRILNUA HattoMl А І Ю С І І Н . . , LIT.
Ш Ш
КРУГОМ АНГЛІИСЬКО-РАДЯНСЬКОГО КОНФЛІКТУ.
стить.
' В К и т а ю їй н е в д а л о с я у т в о -
рити міжнародньої коаліції
ГОЛОСИ НИТАЯІВ щ о м н в ж е так н и з ь к о у п а л и і
ОРІЄНТАЦІЯ НА ВЛАСНІ
.Ц11В4 Ву Editorial Commltt... д л я інтервенції, і в останніх ча-
СИЛИ. так. нічого' н е в т о р о п а є м , щ 0
В момент, коли
в політиці ;дучої війни, д о якої р а д я н с ь к а сах в о н а т а м б о г а т о в т р а т и л а
В И . ' М вд І . С Н І с н а м с т р а ш н о з а і м п о н у є привіт
н а с т у п а є м і с я ц ь в а к а ц і й , х о ч у в л а д а п о ч а л а г о т о в и т и ціле на- я к щ о - д о п р е с т і ж у так і щ о - д о
г TK. ACT ol Маѓсќ Я, 1 1 7 9 . К о л и з а с т а н о в и м о с я н а д т е - It. С к о р о п а д с ь к о г о .
Ю М І вваШав АА IPADAI rate OL POSTAIA РГОТІЛ.4 FOR LA s.CTIOA T д а т и к о р о т к и й о г л я д наинові- селений. П о ч а л а с я б у д о в а в о з - т о р г о в е л ь н и х інтересів.
лерішним положенням ўкраїн Я п р и з н а ю п р а в о н а істно.
at MM. Ш X QCFMN І, 1 9 1 7 , " Ж Д и І JALY З І , T F J T щ н х подій на міжнароднім полі. д у ш н ь о ї ф л ь о т н з д о б р о в і л ь ` На женевській конференції
с ь к о г о народу, т о м у с и м о нрий- вання р і ж н и м українським пар-
Ц е н т р о м м і ж н а р о д н ь о ї у в а - н и х д а т к і в н а с е л е н н я . П р о г о л о - п р о с т а н з о р у ж е чий н а м о р и
ти д о бстаточиого переконай- тіям, щ о ріжними дорогами
ги з а останні м і с я ц і б у в р о з р и в ш е и о „ Т и ж д е н ь О б о р о н и " , в в и я в и в с я т а к и й г л и б о к и й к о н -
н я , щ о л и ш е в л а с н и м и с и л а м и : п р я м у ю т ь д о о с т а т о ч н о ї нашої
дипльоматичних відносин м і ж якім населення м а є дістати по- флікт між Англією і Злученими
потрафимо збудувати С а м о - ц і л и : в и з в о л е н н я У к р а ї н и зпід
Англією й Р а д я н с ь к и м С о ю з о м . учення п р о новочасну війну, Д е р ж а в а м и , щ о в е с ь політич-І
стійиу У к р а ї н с ь к у Д е р ж а в у , г ч у ж о г о шЙЙВаннн і- зроблений
Н е в в а ж а ю ч и н а о ф і ц і я л ь н і з а - з о к р е м а п р о о т р у й н і г а з и і як н и й с в і т б у в п е в е н т о г о , щ о т а
т о й , х т о орієнтується на ч у ж у ^ЬЬЛОСТТЋШО. О д н а к , чи т а к у
п е р е ч у в а н н я а н г л і й с ь к о г о у р я - п р о т и них б о р о т и с я . С л о в о м — к о н ф е р е н ц і я скінчиться п о в н о ю
ПОСТОрОННУ ПОМІЧ, ВНОСИТЬ ЛИ' ц і л ь м а в „ г е т ь м а н с ь к и й „зїзд" у
д у , `весь с в і т з р о з у м і в с е й р о з - в у с і х в и с т у п а х р а д я н с ь к о ї в л а - невдачею.
ш е д е м о р а л і з а ц і ю м і ж у к р а ї н - Д е т р ' о й т ? Н і , - і щ е р а з ні. Г е т ь -
рив т а к , щ о с е є п е р ш и й с т у - ди і в с і х . д е р ж а в н и х т а ѓ р о м а д - JB3i^RE.gi-. А н г л і ї с т а є . щ о р а з
Де. вз-ввзг- вмівѓў адреси ськнй нарід, с п и н ю ю ч и р о з в и м а н с ь к и й з ї з д у Д е т р о й т , Миш .
пінь англійської акції для у т в о - ських установ Радянського j ж-.е`обороняти свою перемо
Іток с а м о с т і й н и ц ь к и х п о г л я д і в і це б у л а ш о п к а , з а а р а н ж о в а н а в
в а

За оголошенил редакція ие відповідає.


рення м і ж и а р о д и ь о г о п р о т и р а - С о ю з а ч у є т ь с я п о к л и к : „ Д о о - гу на морі з о г л я д у на з м а г а н н я
р о б и т ь ііїкоду цілій у к р а ї и с ь - к о р и с т ь тих панів, що, стратив-
Ч КАивав, належить ввсжлати гроші л І иа т. ав. ГотеЦа Money ОтОаг. дянського бльоку і в дальшім б о р о н и ! " Злучених Держав, Японії і
к і й н а ц і ї . М и м у с и м о в к і н ц і п с - ш и н а У к р а ї н і с в о ї в е л и к і ІЮСІ-
Ам-и-ца .С-юсЮллГ: Щ Mont-ornery, іел. У. Н. Союза: 183И Montica..ARY. р о з в и т к у для с в і т о в о ї війни) В останніх днях англійський Франції.
р е к о н а т и с е б е самих, щ о М о с - лости, с и д я т ь п о берлінських
" S V O E O D A " , P. a B O X 344, І проти Радянського Союза. міністер закордонних справ Я к ц і к а в и й п р и ч и н о к д о х а - к а л і , ч и в о н и б і л і , ч и ч е р в о н і , к о ф е й н и х , т а п р и д у м у ю т ь иля-
T CITY, N, А
Якраз рівночасно з р о з р и в о м Чемберлен і визначний провід- рактеристики т е п е р і ш н ь о г о с а м о с т і й н о ї У к р а ї н и н а м нс д а - ни, я к и м б и т о ' ч и н о м виклйка-
англійсько-радянських відно- ник консерватистів Б і р к е н г е д п о л о ж е н н я Англії я н а в е д у ѓо` д у т ь , ' т а к с а м о не з р о б л я т ь с е г о т и з а м і ш а н н я м і ж ўќрайѓським
ПЕРЕД НОВОЮ КАТАСТРОФОЮ с ш і п р и п а д а є в ` б и с т в о р а д я н с ь - в и г о л о с и л и п р о м о в и , я к і е в р о л о с п р о ф е с о р а С о р б о н и и В і к і П о л я к и . Д а р е м н о т о м у б а л а с е л я н с т в о м і в і д о б р а т и свою
к о г о п о с л а В о й к о в а у В а р ш а в і цей с ь к а п р е с а к о м е н т у є як з н а к ) т о р а Б а ш а , п р е з и д е н т а ф р а и м у т я т ь н а ш н а р і д д е я к і н а ш і ін- с т р а ч е н у з е м л ю , а с а м и х селян
Найбільшим американським національним нещастем тре-
ряд терористичних актів про- злагіднення анґлійсько-радян` цуської „Ліги д л я о б о р о н и т е л і г е н т и і д о к т о р и м о с к о в с ь - о б е р н у т и у с в о ї х н а й м и т і в . Сси
б а в в а ж а т и п і д с ю х`вилю т и х н е щ а с н и х л ю д е й , щ о ї х в е с ь д о -
тирадяігських о р г а н і з а ц і й на с ь к о г о к о н ф л і к т у . В тих п р о м р ` П р а в Л ю д и н и і Г р о м а д я н и к и м г е н е р а л о м С к о р о п а д с ь к и м , з ї з д н е с к л и к а л а о т ж е ніяка
р о б о ќ з а б р а л и ш а л і ю ч і н е д а в н о т о м у в о д и ріки МІсісіпі. Л ю -
т е р и т о р і ї Р а д я н с ь к о г о С о ю з а . вах м і с т я т ь с я з а я в и , щ о Л н ѓ - на". П р о ф е с о р Б а ш помістив а з н о в а другі, петлюрівські не- партія, щ о л р а Ц ю є з народом
дей т и х т р е б а числити на с о т к и , тисяч, а ш к о д у н а м і л і я р д и
д о л я р і в . В с і в о н и о п и н и л и с я в д у ж е в а ж к о м у п о л о ж е н н ю , б'о Радянська влада т в е р д и т ь , лія г о т о в а з н о в н а в я з а т и з н о с и ` н е д а в н о у ф р а н ц у з ь к і м ш о д е н - д о б и т к и в П а р и ж і і В а р ш а в і , і д л я н а р о д у , але с к л и к а л о кіль-
щ о всі ті а к т и С т о я т ь у з в я з к у з ни з Р а д я н с ь к и м С о ю з о м — п і д н и к ў „ V o l o n t e " с т а т т ю , в я к і й щ о П о л ь щ а з б у д у є н а м с а м о - к о х п а н і в , щ о б и п р и п о м о ч і на-
допомога, яку зібрано д о р о г о ю приватної жертвенности, ие
капля в мори. а н г л і й с ь к о ю а к ц і є ю і н а д о к а з у м о в о ю , щ о р а д я н с ь к а в л а д а н е к а ж е , щ о в н а ш і м с т о ' л і т т ю п р и с т і й н у У к р а ї н у . П о л я к и н е з б у - р о д у та п о й о г о п л е ч а х підлі і-
Одинокий ратўноќ міг прийти з боку уряду і т о м у т а к наводить р я д документів п р о б у д е в м і ш у в а т и с я у внутрішні йде у п а д о к - в с л и к о м о г у ч о с т и д у ю т ь на'м У к р а ї н и , а л с л р о т и в - т и в г о р у .
англійські справи і взагалі N P H - j - ненормально, цо: зміряють д о знищення тих
м н о г о ПО'являлося г о л о с і в , щ о д о м а г а л и с я с к л и к а н н я к о н г р е с у с і т ь а н г л і й с ь к о ї ш п і о н а ж і на т с -
A H n l i I i б о с е

д е р ж у в а т и - м е т ь с я м і ж н а р о д ш х , щ о б т а к и й неве.їцкий `острів Ідеалів, з а які щ е н е д а в н о б о Б у л и т а м , к р і м інтелігентів,


в справі допомоги потерпівшим. Але президент Кулидж б у в р и т о р і ї Р а д я н с ь к о г о С о ю з а п р и
п р и в и д . щ о з о в у т ь усіх - № Л И О Д и ` ' . і
п р о т и в н и й с к л и к а н н ю н а д з в и ч а й н о ї сесії конгресу і т о м у с п р а - п о м о ч и російських, українсь- панував над веіІнЂзинмЦ.про- ролась українська армія. І тому
к и х , г р у з и н с ь к и х і ии. п р о т и - П р о т е , н а с к і л ь к и т е п е р і ш н і с т о р а м и в у с і х " Ч а с т и х с в і т а і с у м н о р о б и т ь с я д у м а ю ч о м у У ‚ р у ї н н и к а м и " , а саміШіа№ілЬ-
ва е в е н т у а л ь н о ї д о п о м о г и з м о ж е п р и й т и п і д о б р а д н н а й с к о р - ш и м и х а о т и к а м и і киринника-
Ш е з і о п е р в а в місяці грудни. радянських о р г а н і з а ц і й , п р о д е р ж а в и с в і т а в м і ш у ю т ь с я а б о д л я з а б е з п е ч е н н я с в о г о пану- к р а ї н ц е в и , к о л и ч и т а є п р о з ї з -
вмішуються у в н у т р і ш н і в а н н я м а в п е р е в а г у н а в с і х м о - д и г е т ь м а н ц і в в Д і т р о й т і й о р к - м и , я к і с ь д е л е г а т и . Н е з н а ю од-
.юа А' т и м ч а с о м п р е д с к а з ў ю т ь , щ о в и л и в и в і д б у в а ю т ь с я к і л ь - з в я з о к т и х о р г а н і з а ц і й з 'ай- иак, щ о т о були з а делегати,
ґ . т і й с ь к и м у р я д о м і т . д . с п р а в и о д н а д р у г о ї , — м о ж н а рях. тоні, а петлюрівців у П а р и ж і і
к а л і т н и м и п е р і о д а м и і т р е б а н а д і я т и с я , щ о в и л и в в 1928 р о ц і к о г о в о н и р е п р е з е н т у в а л и і яка
буде ш е б і л ь ш и й як сего року. Щ о б і л ь ш е , н а д х о д и т ь осінь, а П р о ц е с п р о т и Д р у ж е л ь о в с ь - би б о г а т о г о в о р и т и . З в и ч а й н о С е в к о ж д і м р а з і х а р а к т е р и - К р а к о в і і п р о їх р а б с ь к і , у п о к о
к о ж д а з н и х з а я в л я є , щ о в о н а п о л і т и ч н а п а р т і я їх вислала.
з н е ю і осінні з л и в и , які г о т о в і з н о в а з а л л я т и цілу д о л и н у к о г о в М о с к в і в і д к р и в а є , щ о се стичне, щ о т а к и й п о г л я д в и - р у ю ч і т е л е г р а м и д о ц а р с ь к о г о
г
Прецінь сторонники Скоропад-
МІсісіпі. А с т а т и с я це м о ж е д у ж е л е г к о , б о в о д и п о з р и в а л и він ф а б р и к у в а в р і ж и і д о к у м е н - т і л ь к и б о р о н и т ь с в о ї х „ о п р а в - ) с л о в л я є т ь с я у Ф р а н ц і ї , я к а є с о - г е н е р а л а П . С к о р о п а д с ь к о г о '
д а и и х інтересів", а з а т е д р у г а ю з и и ц с ю Англії. с ь к о г о п р о г о л о с ніяких иар-
всі н а й б і л ь ш і т а м и , а б о п о р о б и л и в н и х п р і р в и , я к і д о с і и е - тн р а д я н с ь к о ї . в л а д и і к о м у н і - Юзя Пілсудського. `Петлюрівці
вмішується у внутрішні т і й н е д б а ю т ь , - б о к а ж у т ь , ТО
йаправлені. Менші направи пороблено, а д о більших ніхто не стичного Інтернаціоналу, які Коли-б англійсько-радйнсь- жалуються перед Пілсудським,
б е з о г л я д у на тс, чи партії ба-
б е р е т ь с я . Н а менші с к л а д а є т ь с я бідне, знищене місцеве на- були потрібні ріжним европей- справи. кий к о н ф л і к т с п р а в д і в т р а т и в щ о л и ш е 7 міліонів Українців
(
ж а ю т ь с о б і й о г о , ч и ні, він т а к и
с е л е н н е ^ а на б і л ь ш і й о г о в ж е не с т а т и . В п р а в д і ф е д е р а л ь н и й ським урядам і політичним Д о с и т ь , щ о є в р о п е й с ь к а пре- с в о ю остроту, тоді Е в о р п а мо- н а л е ж и т ь д о П о л ь щ і і взива-
гетьманом буде, буде правити
у р я д о б і ц я в покрити дві треті видатків, а л е знищені міста т а к р у г а м . Д р у ж с л ь о в с ь к и й с ф а - с а к о м е н т у є з а я в у а н г л і й с ь к и х гла б и с п о к і й н і ш е в і д і т х н у т и . А ю т ь й о г о д а т и а м у н і ц і ї і п о л ь -
н а м и , та б у д е к а р а т и і милува-
о с е л і не в селі з і б р а т и н а в і т ь о д н о ї т р е т и н и в и д а т к і в . А К о - брикував т а к о ж відомий лист державних мужів п р о можли- то в останіх місяцях небезпека) ських „рицсджи", якіб пішли
ти. Н е д и в у ю с ь т и м „ д с л е г а -
місія Ріки МІсісіпі з а я в л я є , щ о коли н е г а й н о н е б у д у т ь ' на- З і н о в є в а д о а н г л і й с ь к и х в і с т ь н а в я з а н н я з н о с и н з Р а д я н - с в і т о в о ї в і й н и с т а л а т а к и з а и а д - п р о л и в а т и ' к р о в у к р а ї н с ь к о г о
т а м " , б о в о н и не в и з н а ю т ь с я на
правлені дві найбільші ушкоджені тами, нбва к а т а с т р о ф а не- комуністів, п р о який з а г о в о р и ським С о ю з о м — як свідоцтво то реальна. народа. Гетьманці хочуть ьідо-
т и х в с і х ш т у ч к а х . Д и в у ю с ь од-
м и н у ч а . Які п а н у ю т ь відносини, п і з н а т и п о т і м , щ о на п о п р а в у л а а н г л і й с ь к а к о н с е р в а т и в н а з л а г і д н е н н я а н ґ л і й с ь к о - р а д я н - Т е п е р , я к с к а з а н о , м а т и м е м о ) б р а т и з е м л ю у к р а ї н с ь к и м с е л я -
нак т и м „ с т а р ш и м " , щ о з н а ю т ь ,
тами в Мовндс Леидінг т р е б а було з і б р а т и місцевому насе- преса підчас в и б о р і в 1924 і я- с ь к о г о конфлікту. м і с я ц ь п о л і т и ч н и х в а к а ц і й . По- нам, а на їх м і с ц е п о с а д и т и мо- щ о р о б л я т ь і в я к у „ є г и п е т с ь к у
ленню о к о л о $300,000, бо федеральний уряд д а в від себе кий п р и ч и н и в с я д о т о г о , щ о на Д у ж е м о ж л и в о , щ о А н г л і я тім, з п о ч а т к о м в е р е с н я , буде) с к о в с ь к и х і п о л ь с ь к и х п о м і щ и - н е в о л ю " ведуть своїм бала-
$$58,000, а л е й т о ї суми д о в г и й ч а с не м о ж н а б у л о з і б р а т и . виборах перейшла к о п с е р в а - р о з ч а р у в а л а с я в с в о ї х н а д і я х , я- ч е р г о в е щ о р і ч н е з і б р а н н я С о ю - к і в , я к с а м е б у л о з а „ с л а в н о г о
м у ц т а о м . т о й бідний нарід! А
В к і н ц і н а с е л е н н я з д е р л о с я з о с т а н н ь о г о і з л о ж и л о її, б о н е тивна партія. кі в о н а п о к л а д а л а н а р о з р и в з а Н а ц і й у Ж е н е в і . А т а м — п о - г е т ь м а н у в а н н я " ц а р с ь к о г о г е н е - ч и б у л и я к і п р и в і т и на т і м
б у л о и н ш о г о в и х о д у . С а м с е к р е т а р т о р г о в л і Г у в е р не з н а х о - Д а л і йде х а р к і в с ь к и й п р о ц е с зносин з Р а д я н с ь к и м С о ю з о м . б а ч и м о , щ о б у д е далі... рала Скоропадського. Н е дар-
„ з ї з д і " ? Н с б у л о т а м привітів
д и т ь слів п о х в а л и г е р о й с ь к о ї посвяти і с а м о ж е р т в и , з якими проти грузинських соцінль- Міжнародній б л ь о к проти Р а - Проф. Д р . М. Лозииський. мо попирають Скоропадського
ні в і д с е л я н В е л и к о ї У к р а ї н и , ні
місцеве населенне зносить нужду і відбудовує знищену полосу. них д е м о к р а т і в , які х о т і л и під- д я н с ь к о г о С о ю з а не у т в о р и в с я , наші Преосвящені, т а к амери-
в і д с е л я н З а х і д н о ї У к р а ї н и , ні
Все т е д і є т ь с я т о д і , коли д е р ж а в н а к а с а м а є в `своїх р у к а х готовити повстання в Грузії і а безпосередні сусіди Радянсь- к а н с ь к и й , я к і к а н а д і й с ь к и й , та)
в і д і н т е л і г е н т і в , а н і в і д НІЯКІЇЎ
$ 6 3 5 , 8 0 9 , 9 2 1 . 7 0 н а д в и ш к и і н е з н а є , я к її р о з д і л и т и . Ч и н е к р а - які користувалися помічю к о г о С о ю з а : Румунія, П о л ь щ а , Підносім лиш свого духа правлять за нього молебні, хоч
о р г а н і з а ц і й , т і л ь к и в і д бсрліи
ш е б у л о б у ж и т и цеї суми на негайну в і д б у д о в у т а м т а на д о - польського генерального шта- Литва, Латвія, Естонія й Фін- і р о з п а л ю й м о д о грани, він п р а в о с л а в н и й , а з а н а ш о г о
с ь к и х п а н і в . С е п о с л і д и е є най-
п о м о г у н а с е л е н н ю , я к з в е р т а т и її в е л и к и м п р о м и с л о в ц я м і бу. ляндія, які м е н ш е а б о б і л ь ш е Х о т ь з в а л и т ь нас з а в і р ю х а , н а й б і л ь ш з а с л у ж е н о г о п и с ь -
л у ч ш и м д о к а з о м , щ о українсь-
б а н к и р а м , які т о г о з в о р о т у не п о т р е б у ю т ь , б о й т а к м а ю т ь на- І Р о з р и в д и п л ь о м а т и ч н и х з н о - с т о я т ь п і д в п л и в о м Англії, з а Нарід обновиться з духа мснника, Ів. Ф р а н к а , н е х о т і л и
кий н а р і д не б а ж а є с о б і м о н а р -
биті кишені. Чи не к р а щ е р а т у в а т и ж и в и х л ю д е й і н а й б і л ь ш ;снн м і ж Англією'і Р а д я н с ь к и м слабі і незгідні між с о б о ю , щ о б і обновлений п о в с т а н е . . . позволити нам помолитись.
хії, а н і н і я к о г о г е т ь м а н а , , б о
урожайну землю, як уживати гроші на розбудову фльотн, j С о ю з о м знайшов о с о б л и в и й Англія м о г л а тільки н а них Підносім л и ш свого духа Нам се дивно, а П р е о с в я щ е н и м
г е т ь м а н с т в о вилізло йому вже
коли тут и н ш о г о рода в о р о г з а плечима, який в ж е т о ї осени 'відгук в Радянськім С о ю з і . Тут спертися. Ѓ р о з п а л ю й м о д о грани! я к р а з с с н а р у к у , „ б о п а н з п а
боком. Він памитає щ е добре
а б о на с л і д у ю ч у весну р о з і л л є свіжі в о д н і з н и щ и т ь к р а й . - з р о з у м і л и й о г о як з а п о в і д ь б у - нсм з н а сен, а хлопові з а с є н "
Ще в а ж н і щ с , щ о в „ в е л и к і й Богдан Лепкий. (ті к а р н і е к с п е д и ц і ї г е т ь м а н а , д е
Моя гадка є така, щ о ми по
селян сікли р і з к а м и д о кровн.
винні п р я м у в а т и в с і м и с и л а м и Н а ш н а р і „д н е х о ц е с л у ж и т

УКРАЇНСЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ В АМЕРИЦІ є ю ї д о ю нічим н е ц і к а в и т ь с я . п о г о ч о л о в і к а є у д. К. Н. про- З о л о т і с л о в а ! Т а к , п р а в д и д о з л у к и з В е л и к о ю У к р а ї н о ю , Л я х о в и , ні М о с к а л т } в и , т о м у і


Ч и н а з в е т е т а к о г о ч о л о в і к а іи с т о ґ е н і я л ь н о я с н е т а ф у н д а - ві і н т е л і г е н т н і л ю д и я к р а з так б о ' х о ч в о н а н е є щ е с а м о с т і и г е т ь м а н н е м а є щ о м і ж н и м р о -
( П Р О її У Ч А С Т Ь В Н А Р О Д Н І Й Р О Б О Т І ) . т е л і г е н т о м т о м у , т о в і н х о д и в м е н т а . т ь н о п р а в д и в е . 1 д л я п р и - п о с т у п а ю т ь . І м и у с і , т . є у в е с ь н о ю , а л с в с е таки є в о н а н а й б и т и .
Написав Проф. Д р . Олександер Сушко. у в и с о к і ш к о л и ? Щ о з т о г о , Що м і р у т а н а п о п е р т е п р а в д и в о - у к р а ї н с ь к и й н а р і д на у с ь о м у б і л ь ш е у к р а ї н с ь к о ю , д е м о ж н а
Сутиие а р і в н о ч а с і в ; і р а д і -
він х о д и в д о в и с о к и х ш к і л , к о с т и с в о ї х с л і в н а в о д и т ь д . К. Н . с в і т і ж и в у ч и й , р а д і є щ и р о , щ о х о ч н а з в а т и с с б с п у б л и ч н о З і -
Іаіс в р а ж і н н я р о б и т ь на кожію-
(Піюдов^ не). л и в і н з а х о в у є т ь с я т а к с а м о яг к о м і т е т б р а т с т в і т о в а р и с т в в д і ж д а в с я о с т а т о ч н о х в и л і , к о л и к р а ї и ц е м а д е р ж а в у У к р а ї н о ю .
го читача „ п р а щ а л ь н а " промо-
той, щ о д о шкіл не х о д и в ? З Рочестер, Н. П., З а п о р о ж с ь к у свідомий український р о б і т - У П о л ь щ і з а с л о в о У к р а ї н е ц ь в а д - р а Н а з а р у к а . О й , д а в б и ГО-)
Н е у л я г а є н і я к о м у с у м н і в о в і ї , з ў м і н н е о д н а к о в о ш и р о к е т а т о ї ш к о л и ні й о м у ні й о г о н а Січ, т а м ж е і В і д д і л 2 0 0 т а 160,
ник-інтелігснт, звільнений із п х а ю т ь д а а р с ш т у , а з л а с к и п о - { с п о д ь , щ о б и б у л а с с `ді'йсно і
піч ' у в а г и д . Н . І. є г л и б о к о н е - г л и б о к е я к і р о з у м н е т а г у м а н р о д о в и к о р и с т і ѓ НЕМАЄ
н і я к о ї . Яз я к и х п е р ш і з і б р а л и і в и с л а л и к а й д а н ц с р к о в н о - и а р о х і я л ь н о ї з в о л и ю т ь - щ е з в а т и с е б е „ Р у с і п р а щ а л ь н а і послідіга'гіромОвп.'
р е % м а н і й р о з у м н і , а п л я н д у - пе, п о д а в , н а м д . К.' Н. т е ж н а й о г о д о І н т е л і г е н ц і ї н е з а ч и - на б у д о в у С и р о т и н ц я $ 2 7 0 . 0 0 ,
з а с к о р у з л о с т н , п р о м о в и в о с т а - намі", а б о , я к нас з о в у т ь т у т і я к о ї с л у х а в н а ш н а р і д від сего
ж е а д у ж е р а ц і о н а л ь н и й . Х т о с т о р і н к а х „ С в о б о д и " ( ч . 161 с л я ю " . а д р у г і $ 5 5 . 0 0 на б у д о в у Д о м у т о ч н о о с ь т а к п р о с в о є в и с о к е А м е р и ц і н а ш і к о н к о р д а т н и ќ й , і н т е л і г е н т а , щ о в ж е к і л ь к а р а з і в
#

м а ц і і а г о а і у . б у в а т и в К а н а д і , й 14. л и п н я , 1 9 2 7 . с т р . 3 ) . Й о г о С у в о р и й , а л е с п р а в е д л и в ц і І н в а л і д і в у Л ь в о в і , а т р е т і н а т у т а б л а г о р о д н е п і с л а н н и ц т в о с у - Р у т с н а м и . Я не п р и х и л ь н и к м о -
з м і н я в с в о ї п о г л я д и і з а р а з ва-
б а ч и в , ик.мм б е з ц і н н и м с к а р б о м у в а г и par ехеНеиСе с в і д о м о г о п р и с у д . - Присуд с в і д о м о г о , саму ціль і на „ П р о с в і т у " п р о т и В і т ч и н и й у с е г о с в о й о г о с к о в с ь к и х б о л ь ш е в и к і в і не з м і - л и в т с , щ о п е р е д т н м б у д у в а в ,
стали д л я н а ш и х переселенців у к р а ї н с ь к о - а м е р н к а н с ь к о г о р о інтелігентного у к р а ї н с ь к о г о ро-) Л ь в о в і зібрали теж та і н а р о д а , „ з яким він з в я з а н и й нив своїх п о г л я д і в та не прихи а о п і с л я з н о в а б у д у в а в те, щ о
в К а н а д і н а ш і н а р о д н і Б у р с н в б і т н и к а н о в о ї д о б и , а т и м с а б і т н и к а н о в о ї д о б и . Т а н а тім не с л а л и п о в а ж н і с у м и . „ Я з н а ю лююся в сторону московських
своїм походженнєм". п е р е д т н м р у й н у в а в . К о л и б се
Саскатуиі І Е д м о н т о н і , о б і м и м у в а г и в и с о к о і н т е р е с н і д л я к і н е ц ь : д . К. Н . п о д а є н а м і т и х л ю д и й " , к а ж е д . К. Н . , „ щ о комуністів, б о бачу наглядно,
здв'нгнеиі т а у т р и м у в а н і ж е р т - н а ш и х інтелігентів с т а р о г о сти Друс$ с т о р о н у м е д а л і : м а л ю є п р а ц ю ю т ь у т и х к о м і т е т а х , і я Не м е н ш цінними є й кінцеві щ о і вони, п о д і б н о я к Ю з ь о ) б у л а о с т а н н я п р о м о в а д-ра На-
з а р у к а , т о т і л ь к и радіти нам з
в а м и с а м о г о н а ш о г о ігарода, — не л и ш е н ь в А м е р и ц і , а л е , н а м д і й с н е о б . т и ч ч е н о в і т н ь о г о з н а ю , щ о т а м л ю д и й , я к і п о -у в а г и д . К. Н . Т о г о р о д а л ю д и й - П Г л с у д с ь к и й і п о л ь с ь к і п а н и ,
він інтелігентними ще т о г о . Український нарід так тут.
цђґг з р о з у м і є з а р а з в и с о к у в а р - т е ж і в Е в р о п і . М і р к о в а и н я д . К . у к р а ї н с ь к о г о р о б і т н и к а - і н т е л і - к і н ч и л и в и с о к і ш к о л и , н е м а є . х о т і л и б и п а н у в а т и вічно . наді
тому, „ б о їх прнмір п о к а з у є ‚українським хахлом", хотячи, я к і в Канаді а т а к о ж в старім
т і с т ь р о з у м н о ї й г л и б о к о ї д у м - Н. с л і д у ю ч і : г е н т а . В р о з у м і н н ю д . К. 1 і. ц е й П е в н о с а м і ф а б р и ч н і р о б і т н и -
ки д. П. І . ' ‚Нині ч а с т о ч у в а є м о б а л а д р у г и м л ю д я м , я к т р е б а н а м щ о б и в і й в і ч н о б у в у з л у ці з к р а ю , в ' и к и н у в в ж е з п о м і ж с е -
н о в і т н и й у к р а ї н с ь к и й р о б і т н и к - ки, а л е в о н и ц і к а в л я т ь с я н а р о д -
Т а не т і л ь к и в и р и н а ю т ь т с - п р о н а ш у інтеліг'енцію. І в ѓ а ї н т е . т і г е н т в А м е р и ц і в и г . т й д а е німіѓ с п р а в а м и , . д у м а ю т ь н а д ж и т и , працювати, б о р о т и с я , ними і щ о б и в о н и Насилали й о - б е т о г о р о д а „ х а о т и к а " і кирип-
п с р д у м к и п р о ш к о л у . її в а р - з е т а х , б а ч у , д е к о л и п о п а д а ю т ь т а к р о з в и в а т и с ь - . З п р и м і р у с и х ін м у с в о ї х н а м і с н и к і в , я к б у в к о - н н к а , щ о с л у ж и т ь т о м у , т о пла-
тим, як нам з а в е с т и в Америці Т И Т Ь , і з м і н я є с в о ї п о г л я д и як
т і с Т ь і; з н а ч і н н я . М и с в і д к а м и с т а т т і п р о неї. З а к о ж д и м р а тсліґентних людий, і тих, лись Раковський а тепер Чубар.
„А т е п е р в о з ь м і м д р у г и х л ю - j к р а щ е ж и т т я , і в о н и д л я с ь о г о
рукавицю. П о с л у ж и в тепер д-р
т о г о , я к о р г а н і з у ю т ь с я в А м с - з о м , я к Ми ч и т а є м о п р о інтелі д е й . Д о ш к і л в и с о к и х в о н и н е п р а ц ю ю т ь , я к з н а ю т ь н а й к р а - ш к о л и п о к і н ч и л и , і т и х , щ о М о с к а л і і Л я х и н а д с и л а ю т ь іj Н а з а р у к Р и м о в і ѓ з і ш к о д о ю д л я
р н ц і ' у ч и т ' е л ь с ь к і к у р с и , я к б е - г е н ц і ю , т о н а м з д а є т ь с я , щ о ін- х о д и л и , а л е п о п р и ф а б р и к у т а щ е . п (вчилися з ж и т т я , е б о г а т о ко-'
н а м ц а р с ь к о г о г е н е р а л а С к о р о - с в о г о н а р о д а , т о м о ж е послу-
р у т ь с и д о з а с н о в а н н я у ч и т е л ь - т с л і г е н ц і я се вчені л ю д и . Н і б и їду ц і к а в л я т ь с я в о н и ш и р о к и м ристи д л я н а р о д а . Ч и м р а з біль-
А д а л ь ш е : „ Ч и ж ц с не р а д і п а д С ь к о г о , а другі з а м і н ю ю т ь ж и т и щ е і В а р ш а в і . З Р и м у нре-
с ь к о г о с е м и н а р а , я к б е р у т ь с я в т о л ю д и , щ о в и с о к и х ш к і л щ с в і т о м , д у м а ю т ь п р о і і ь о г о , ду'- с и а в і с т к а д л я к о ж д о г о с в і д о - ш е л ю д и й з а ч и н а є д у м а т и її
й о г о вже Г а б с б у р г о м „ В а с и л е м їіінь д о В а р ш а в и б у д е й о м у по
Нас ' д о с в о ї х в л а с н и х ф а х о в и х м а ю т ь , н е н а л е ж а т ь д о і н т е л і м а ю т ь п р о с в і й н а р і д , п р а ц ю - м о г о працювати з а поліпшення жит-
Українця?" — питає Вишнваннм", б о знають, щ о дорозі. .Тому -щасливої лиш
ш к і л , а н а в і т ь До) о с и о в а н н я У- ґ е н ц і ї . Т а мені з д а є т ь с я , щ о ю т ь с е р е д с в о г о н а р о д а , п ' р о б у - щ и р о - с е р д е ч н о д . К . Н . п і д с в і - ІІня. Б о г а т о л ю д и й , б а ч у ч и п р и т и м з р о б л я т ь м і ж н а м и р о з к о л ,
'мір інтеліУентаоѓо чоловіка, со д о р о г и п о ж с л а т и д-ровн На-
к р а ї ц с ь к о г б `,РьЬІти^ін^Го І У н і ` с е с л о в о н е т а к т р е б а р о з у м і - J ю т ь розвязуватиг ріжні трудні ж и м в р а ж і н н я м п р о ч и т а н о ї ві- щ о п у с т я т ь б р а Т а На б р а т а , ) з а р у к о в и . ' О д н а
б і з а ч и н а є д у м а т и , і з ч а с о м щ е остання
в с р с и т е т у в АМсрйДіі;'Бо'спро- ти.- п и т а н н я , з в я з а н і з ж и т т е м на- с т и у с в р ї й г а з е т і ( „ С в о б о д і ' . ' ) , ‚Русіна на Русіна", а з т о г о р о з - п р о с ь б а д о В а с , д - р Н а з а р у к :
б й л ю д о в й х ' уйІрерситстських „ Я п р и м і р о м б а ч у д о в к о л а се- ш о г о н а р о д а . П о с и х л ю д я х ви- с т а в інтелігентним ч о л о в і к о м ,
щ о робітники там і там зібрали' д о р у м і ж н а м и с к о р и с т а ю т ь я к І д і т ь Д о к т о р е , , д о р о г о ю , на
викладів в ж е були. бе, м і ж людьми, які високих дно, щ о вони м а ю т ь р о з у м і б о п і з н а є , щ о і в н ь о г о ќ р о м і
та" в и с л а л и д о с т а р о г о к р а ю н а Л я х и так і М о с к а л і , а р о з у м і я к у вступили, бо нс нам
. У с е т е в і с т и о д н а к о в о і н т е ш к і л , н е п о к і н ч и л и й п р а ц ю ю т ь й о г о в ж и в а ю т ь . В о н и д у м а ю т ь , Д і м І н в а л і д і в а б о П р о с в і т у п о ' РУК і с и л и т і л а є щ е у м т а с и л а є т ь с я с т р а т и т ь у к р а ї н с ь к и й н а
Вас- учити, не нам Вас за-
рсснг т а - п о т і ш а ю ч і , я к і сері- у ф а б р и к а х т а к , я к і я , б о г а т о п р а ц ю ю т ь і б о р ю т ь с я , я к с е в а ж н і суми. I він ф і л ь о с о ф у є : ума. А як він у ж е почне ў ж и в а - рід; б о п е р е с т а н е д у м а т и , щ е
т и у м а , т о він у ж е с т а в інтелі- в е р т а т и . А л е п а м л т а й т е н а о-
озпі. Показується очевидним, інтелігентних людий- Я бачив) р о б л я т ь ` п р а в д и в і .інтелігентні І х т о ж ц е р о б и т ь ? ‚ І Ч Н Ж . не він ` п о в и н е н о р і є н т у в а т и с я н а с т а н н ю н а ш у п р о с ь б у : Х о р о н и
ї л о н е д о с т а ч а і з а п о т р е б о в а н н е у ж е н а в і т ь т а к е , щ о л ю д и , я к і Л Ю Д И . Ч о м у ж б и м е н і н е н а з в а - І б а ч и т ь к о ж д и й , щ о с е р о б и т ь ) г е н т н и м ч о л о в і к о м . Ч и с л о МА4 с в о ї в л а с н і с и л и .
і н і о ї і н т е л і г е н ц і ї в с е з р о с т а є rj В а с , Б о ж е , в е р т а т и д о нас на-
і н т е л і г е н т н и х СИЛ, о с о б л и в о ю високі ш к о л и покінчили, а л е ти їх інтелігентними?-" . робітник,' але'робітник свідо-
тому' наш нарід п о с т у п а є Ѓ Я к о с ь ' т о п о п а в мені д о . р у к з а д . М н с к о р о з а б у д е м о п р о
у ч и т е л ь с ь к и х , е у н а с д у ж е а в Америці на ф а б р и ц і р о б и т и Я к о т ж е в и х о д и т ь . і з п о в н - м и й , і н т е л і г е н т н и й ! Він п р а ц ю є
(Дальше буде). г е т ь м а н с ь к о - к а т о л и ц ь к и й м а с о - В а с , а В и н а й к р а щ е з р обите.
д у ж е в е л и к е та п е к у ч е , і я к а ж у с т а л и , ш о в о н и з о в с і м не з а х о - щ и х с л і в , в р о з у м і н н ю д. К- Н т я ж к о ў ф а б р и ц і , щ о б и у д е р ж а -
щ о г о р е у с і м т и м ; щ о ц ь о г о в у в а л и с я я к - і н т е л і г е н т и , а л е м і р и л о м та п р о б н и м к а м е н е м { т и с е б е й м и л у р о д и н у , а л е п о -
,v.kyxa і к л и Ч а т ч а с у " н е п о ч у ю т ь , як н е і н т е л і г е н т н і л ю д и . П р е д - К Е Г О

Обо, ш о щ е с т р а ш н і ш е , — й о г о ставте` Ііобі


і н т е л і г е н т н о с т п " к о ж д о ї о д и . з а т о ю т я ж к о ю п р а ц е ю — він
ч о л о в і к а , ; щ о н и ц і є н еїї„ в и с о к і ш к о л и " , а л е
TM н . СІ,О.„Й Л І Й . ' " ; " У"Р""СЬКОГО на-
зігнорують. має кілька кляс гімназії, передівсім слідуючі
б а ч и т ь щ е цілий с в і т , а перед`о-
ч е с н о т и : в с і м свій нарід, з я к и м вій з в и -
НАНЯТАЙТЕ НА РІДНИЙ КРАЙ! Ісковського генерала П. С к о р о - '

вміє добре читати, писати, д у м а и н є - ж у р б а п р о нлродііі б о - падського. бувшого адютанта А Дроботій,


Р о б іти и к - і и г е л і ґ е н т . з л н и й с в о ї м п о х о д ж е н н є м . Він)
ОДНОЮ, а кількома м о - лі, п р а ц я д л я з а г а л у , і б о р о т ь б а пос.тідньої російської цариці, В . І с т о н , Па.
х о ч е л и ш и т и в с в і т і я к у с ь па-1
В повнім значінию слова „ро- вами, знає богато п р о світ, за й о г о к р а ш у будучиість. Яі: Олександри Федоровни. . ,,
м я т к у , я к и й с ь гідний ( { ) слідД,
І Ь о
ТО ТРУД, ИС НАГОРОДА;
бгтниче" розуміннє терміну про давнипу, про людей, бачимо — зясоваине основних Пани, щ о у р я д ж у в а л и с е й ^ ^ ї Г ^ Й А ЧИН, ЗА ТРУД:
Чи н е т а к р о б л я т ь інтелігентнії ТО НЕ ВЮБЧДА, НЕ СВОБОДА; з
„ і а т е л і г е н ц і я " , - 'а д о т о г о р о - л с п о з а ф а б р и к о ю і п о з а сво- ' п р и к м е т п р а в д и в о інтеліґеят- л ю д и ? " 0 B Y E D N A N Y E ' правили Д ЮЛЦ5НІі ft-a'-LINK^
. BOX 411, РА. е'`` І Ш генерала, д у м а ю т ь , ! -
СВОБОДА, СЕРЕДА, 17-го С Е Р П Н Я , 1927.

ше п р о н а с у щ н и й . Н е б у я о ^ г і а - і м і р к о в у ю т ь те, чи д р у г е п и т а й
г о д и , не л и ш а л о с ь ч а с у , щ о б и д у м а ю т ь н а д `задоженням:)
з а б и р а т и с ь д о с т у д і й н а д т и м , н а р о д н и х і н с т и т у ц і й , о р ґ а н і з у - нас
Та хочби й нс знайшовся в
т е п е р в е л и к и й г е н і й , то с е
Т'
Н а й б і л ь ш а І

'тяя
ЗНЕВІРА УБИВАЄ ДУХА,

Слідячи за ходом'свого жит-


Канаді, за рухом роботи на
що

що
кождий
н а м д о н а р о д н ь о ї р о б о т и ють т е а т р а л ь н у т р у п у і т . п.'щ е н і щ о . Не В тім д і л о . Н а м т я -
п р и д а д о с я б . Т а к , була` д о б р а С к а ж і м , щ о в т а ќ у п о р у ж н е в мити, що в у с я к о г о є талан
воля, т а й в с я к о м у з д а в а л о с я , я к о м у с ь закутку, в к о р ч а х т а чайний, який т р е б а рівнож
і т о г о гга т е п е р д о с и т ь . І л і с а х , н а ш
думку
український учитель. внвати; нам треба вчитись; нам
п р о н а р о д н і Він н е м о ж е в т о м у ж и т т ю , чи в т р е б а д а в а т и д о б р и й п р и м і р на-
зви-
ров- д
с п р а в и в і д к л а д а в на к о л и с ь , не р о б о т і б р а т и в е л и к о ї уча- шим д і т я м . Н а ш е ж и т т я не п о -

К Н И Г А Р Н Я
; народній ниві ч е р е з п р о т я г ми-
п р е д в и д ж у ю ч и і н е р о з у м і ю ч и сти, т а в с е ж т а р о б о т а м у с и т ь винно бути для хліба виключ-
; н у в ш и х к і л ь к о х літ,' ми бачили,
т о г о , щ о к о д и , н е й д е м о в г о р у , й о г о і н т е р е с у в а т и . В і н н е н а р о - но. Н а ш а , а б о загалом людська
що замісць поступати скорше
то т и м с а м и м и в е р т а є м о с я в д о - к о м С Л І Д И Т Ь з а р у х о м п о д і й , д у ш а х о ч е т а к о ж к о р м у , а чи^ т

'вперед, набирати розмаху, все


лину. п р и м , ПІСЛЯ ч а с о п и с и и х з в і с т о к , ми її н а г о д у є м о ? Чи с к а ж е м о
ггемов з у п и н я л о с я , ' с п а д а л о , з а -

е А м е р и ц і К о л и ж уся н а ш а у в а г а с п и н и він бачить боротьбу, бачить спити? або заставимо марніти,


сиггляло. М р і ї з н и к а л и , ф а и т а -
л а с ь на о д н і й т о ч ц і , н а х л і б і , н а ж и т т я і в й о г о д у ш і м у с и т ь з а в м и р а т и ? Т р е в я уџџйди і те,
зія притуплялась, віра в себе
о с о б и с т и х інтересах к о ж д о ѓ о . зродитггся т о й о г о н ь , який ро- що к о л и .не буд'емєІАуебити м и ,
завмирала, а на місце всього
то т и м . . с а м и м в с і н а ш і д у ш е в н і д и т ь с я з а в с і д и в п о д і б н і м п о л о т о на у а ш д о о д е п р и й д у т ь д р у -
лягала зневіра — скептицизм.
турботи,.крім одної — турбо- женню. На вид чужого огню і ѓі р о б і т н и к ' и , - н а м ' ч у ж і , я к і н е
Бувало давнійше зачнеш го-
ти п р о н а с у щ н и й , н и д і л и , м а р в а ш а д у ш а з а г о р я є т ь с я . Н е д о - стануть на н а с оглядатися, а л е

‚ С В О Б О Д И " ворити з деким про „нас", про


б ч о к з а г о р я л а с ь о х о т а з р о б и т и ніли, з а в м и р а л и . Н а ш а д у ш а с и т ь т о г о .
роботу народнѓо, т а к в с ю д и
I щ о н е б у д ь ; а о п і с л я ггс з н а т и д о ' с т а в а л а щ о р а з м е н ш а , щ о р а з
елі д н о . б у л о з а і н т е р е с о в а н и й ,
{Я ч о г о д і й ш л о . Г о в о р и ш , т а к м о - б і л ь ш е к о р о т к о з о р а і в к і н ц і м и
б о д а й хвилере, б о д а й на ч а с о
Заінтересувавшися
життям суспільности, д о якої
він н а л е ж и т ь , в і н н е с х о ч е си-
візьмуться д о роботи і зроб-
л я т ь в с е так, щ о ми самі тіль-
ки а х н е м о . З н а ю ч и , я к и м ш л я -
, УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗА. дітгг б е з д і л ь н о і б у д е с т а р а т и с я хом і ш о в п о с т у п , які п е р е х о д и в
Й вчить, а б о потакує нехотя, а б о самі показались нікчемними,
щ о б у д ь придбати д л я на запори заки дійшов д о ХХ-го
Ц в п р о с т к а ж е : „Ет, я не в і р ю в б е з с и л и м и , д о нічого неспосіб-
83 GRAND STREET. JERSEY CITY, N. J. g н і щ о , т у т нс д а с т ь с я н і ч о г о ^ими.
зробити. Шкода праці". Такс турбот т а к о ж турбота про хліб
П р н занепаді других
р о д н ь о ї с п р а в и . Він з н а т и б у д е ,
що я к а б р о б о т а не була, т о
в і к у , ми н е с т а н е м о д у м а т и , щ о
тут уже. й край поступови. Т а -
коли вона щира, вона м а є своє кож г о д і с к а з а т и , щ о ми н е ѓод-
В вчувається від декого, щ о дав- підупала в богатьох, щ о самим
значіння, о т ж е він не с х о ч е за- ні р і в н я т и с е б е з д р у г и м и н а -
І Вартість н і й ш е п е р ш и й з а п а л ю в а в о г о н ь їм с т р а ш н о з а будучнісТь, щ о
в і р и в д р у г и х т а с а м п е в н о ггс с а м и м ї м з д а є т ь с я , н а ч е б в о н и
напастити того, щ о може на
щ о с ь придатись. А д е є заінте-
р о д а м и . Т а м , м о в л я в , ѓінакше.

j Книгарні I І Книгарні
Вартість ж а л у в а в б и б у в п р и л о ж и т н р у ѓге б у л и г о р о ж а н а м н з е м л і , а л е
Л д о йародиьоѓо діла.' жили н а якійсь ласці, яку щ о
ресовання, т а м розвивається
штука думання, змисл критики,
Ні, н е и н а к ш е . Усі л ю д е я к м и ;
Олександер. Великий, Цезар,
Вашингтон, Наполеон, Мойсей,
І коли ггагадаєш т е все, т а к хвиля м о ж н а утратити, а тоді?... в и р о б л я є т ь с я талан, кристалі-

I $13.612 75
М а г о м е т — се все були люде.

W.W.'.'S.'.'.W.
$1061275! п р и х о д и т ь т о б і ц а д у м к у : „ У ч и - З н а ч и т ь , о б м е ж и в ш и себе,, мгг з у є т ь с я х а р а к т е р Л Ю Д И Н И .
т с л ю , х т о в и н е н з а й о г о т е м н о не в и г р а л и . Мгг з р о б и л и п о д і б -
й т у : в і й , Ч И р о д и ч і й о г о ? " Т а іто,
Я подумавши дальше, п р и х о - тів
я'к т о й ч о л о в і к , ' щ о іге х о - Мц
через якийсь час корвету' aj^sc талановитого, нехай і фі-
в і з ь м і м чоло'віка н а в і т ь
Та о д н о , щ о в о н и б у л и л ю д ь м и
д у м а ю ч и м и т а впертн$Ои в с в о -
їм д і л і . - , и ,
гні

п р о д о в ж а т и : „ Н і вігг, в а т и с я с в о ї м з о р оом,м , асю


АБИ' сс лл уу х о м л ь о с о ф а , і п о с а д і м й о г о в г л у -
ПИШІТЬ по НАЙНОВІЙШИЙ Ш А Л Ь О Ґ КПИЖОК КНИГАРИІ СВОБОДИ диться 'ТИ.

слівце до наших покупців ні р о д и ч і " . . . І с п р а в д і н е н н а к - в к о р и с т ь д р у г о гѓ о з м й сс'ллуу . .А б о хніі кут, до якого жадні звістки Я в і р ю , щ о Я К ТІЛЬКНіФАЗЬМЄ-'
ше. Б о і п о д у м а й м о . К о л и б у л а н е х а й б и у ч е н и к в і д к л а в а р и т - : з і с в і т а , ж а д н і н о в и н и , к н и ж к и , м о с я з а в з я т о д о д і л а , тю в о с -
д о б р а в о л я , к о л и б у л а г о т о в і с т ь м е т н ќ у н а к о л и с ь , , — вігг п е в н о ‚ г а з е т и гге д о х о д я т ь . М е ш к а н ц і к р е с н с в н а с о х о т а й в і р а Ш л е -
G п р а ц ю в а т и , т р ч о м у ж н е п р и ѓ і - ггс б о г а т о н а т о м у с к о р г г с т а в с ь о г о т е м н о г о к у т к а л ю д е т с м - бе, з н а й д е т ь с я т о д і с п о с і б і с и -
' ш л о д о р о б о т и ? Н е в ж е ж м и с а б и . В і н н е л и ш щ о н о в о г о в а-1 ні, б а й д у ж і д о в с ь о г о , р о з п и я - а щ о ггайважнійше: р о б о т а

Хто бліьше читає той бліьше знає.


Се вже неоспоримий факт, що народи, які сьогодня стоять висше культурно, завдячують се і
- І читанню книжок. Вони не жаліли гроша на піддержане своєї літератури, не жаліли часу на чиганне
дискоќ, не дивились обоятно ка просвітні потреби. Не диво отже, що й піднеслись висше від инших на
родів. — Нам треба памятатн сс, що й вони колись стояли низше, тому перед нами так само отвооена
дорога до більшого поступу як у них. До сього не запізно. Одначе сього ми потребуємо зараз, а не ко-
іись. На світі красше стане, если народи будуть менше більше однаково стояти культурно І просвітно
в и н у в а т і ? Н і , н е з о в с і м . ( р и т . м е т и ц і гге и а в ч и в с я б , а щ е і ' м е н і . Щ о с т а н е т ь с я т а м з т о г о н а ш а гге б у д е м а р н о ю . Т і л ь к и
Й В з я в ш и 'на у в а г у н а ш е м а т е р і - ТЄ,
й яльне п о л о ж е н н я в н о ч а т к а х , я-
8 к е б у л о не н а й л і п ш е , м и з р о з у -
с

м,
а

г.
м с
нині щ е є т а к и м и у ч с н и к а -
по- щ и р о с т н Гг о х о т и ; х т о и е м о ж е
щ о в м і в , п р и з а б у в б и . А міг т а л а н о в и т о г о ч о л о в і к а ? Він,
к и щ е д у ш а й о г о гге з а ч е р с т в і є р о б и т и с а м , ѓгехай д р у г и х з а -
о г л я н у в ш и с ь нс о х о л о н е з д а в н ь о г о , з а г а л ь - о х о ч у є . С с т а к о ж р о б о т а , - р і в -
‚Нині к о ж д и й ,
Й м і є м о , я к с с с т а л о с ь . К о ж д н й н а с`воє м и н у в ш е , м о ж е н а й к р а - гго л ю д с ь к о г о ж а р у , б у д е д у м а - ігож в е л и к а .
to тоді один буде мусів другого рівно трактувати. Читайте отже книжки І то читайте найбільше, а бу 8 м і г д у м а т и : „ Р о б и т и щ о б у д ь ШЄ с а м п е р е к о н а т и с я п р о п р а в - т и щобудь, буде виробляти
тучність перед Вами. " у В к і н ц і з г а д а т и б і тс, щ о коли
8 т р е б а і таки т р е б а , т а щ о б и Дивість т а к о г о стану. К о л и с ь плянн, т а поволи будс остига-
ДЕ СВІДОМІСТЬ, ПРОСВІТА ПОСТОЯННІСТЬ - ТАМ СИЛАІ деинде п і д п о л і т и ч н и м г н е т о м
Всі члени Українського Народного Союза повинні памятатн при купні книжок, що весь прихід з кни- 8 т і л ь к и т ю л а т а т г г т р о х а с в о ї п с - п а л а в о г о н ь , з а ч а с видгго ѓце тгг, малітгг в с в о ї х в л а с н и х о -
одиниці щ о с ь р о б л я т ь і р о б о т а
арні „Свободи" остається в їх організації, себто' в руках самих членів та членкинь У .H. Союза I д о с т а т к и , а т а м з а р о б о т у т а - б у л о кілька іскор ж и т т я , а ч и м ' ч а х , а ж д о к и не призггасть себе
х п р и н о с и т ь о в о ч і , то н а м т у т ,
Товариства, Братства й Сестрицтва УкраїнськЬго Народного Союза повинні памятатн при замовлю- 8 ки т р е б а б р а т и с ь " . З н а ч и т ь — д а л ь ш е , т о в с е х о л о л о , т е м н і л о , б е з с и л и м , с л а б и м , нікчемним
ванню книжок І друкарських робіт, що, замовляючи сі книжки й роботи в друкарні „Свободи", дають ЗЛ а ж о к
на в і л ь н і й з е м л і , п о д в і й н и й СР-
Я в д у ш і б у л а г о т о в і с т ь , та на ді- Д ' и н е з а м е р з л о . С а м а прн-1 Він схоче робити, а тут нс да-
ообляти своїй власній організацій себто збогачують самих членів та членкинь У. Н. Союза. ром з а безділля. Тут, роблячи
ѓ лі в і д к л а д а л о с я с е д о с л у ш н о г о в а т н а к о р е с п о н д е н ц і я в д е к о г о ю т ь й о м у м а т е р і я л ў , а б о
( легко-
ВКАЗІВКИ ДЛЯ З А М О В Л Я Ю Ч И Х КНИЖКИ: - Кождий замовляючий книжки повииен^виписат.. д і л о , не т р е б а б о я т и с я , щ о при-
виразно всі тихўли книжок, які йому подобались І обчислити загальну калежитість за книжки Гроші на В ч а с у . К ' о ж д о м у з д а в а л о с я , ш о з в у з и л а с ь д о ч и с т о п р и в а т н и х , в а ж а т ь , б а ѓі п л ю ю т ь н а й о г о
йде поліція і з а б е р е в т ю р м у ,
лежить посилати через почтомій або експресовий моні-ордер. Книжок на С О. D. не внсилавться Адре- Ц т о й с л у ш н и й ч а с м у с и т ь прггй- б ѓ і з н е с о в и х с п р а в , в д е к о г о в ж е р о б о т у , а д а л ь ш е з н е ю н і к у д и
са замовляючого мусить бути написана як найдокладнійше. Мешкаючі по малих місцевостях повнії№ 1 1 Т Т
ані п е в н о не р о з с т р і л я ю т ь нас.
В ти і прийде та щ е й незаба- У п р и х о д и т ь и а д у м к у , чгг п о д і т и с я . Він там ні Геній, ні та-
при замовленню кннжок посилати 10 центів на реджістер. За недоручені книжки, коли замовляючий ис О т ж е д Ь д і л а з т г г м б і л ь ш о ю за-
прислав на реджістер 10 центів, книгарня не відповідає. — Замовлені книжки висилаємо відворотноќ I р о м . А щ о в к о ж д о ѓ о б у л а д о - не л у ч ш е б у л о б і в і д т о г о я к о с ь лан. А в о з ь м і м з н о в ч о л о в і к а
взятістю. ллаша будучність від
почтою. Гроші належить посилати наперед, ШТТАЏИШПЛЩ "J"6pa в о л я , т о ж ніхто і це б а ч и в в і д х р е с т и т и с ь . звичайного, неталаиовитого, і
для ТИХ. Щ О Х О Т Я Т Ь З А Н Я Т И С Ь Р О З П Р О Д А Ж И Ю КНИЖОК. ДАЄМО ЗНАЧНИЙ ОПУСІ нас с а м и х з а л е ж и т ь . — В. Ц .
. ^ г р і х а з а с о б о ю . Щ е б у л а одіга Щ о пише б у в а є там, д е жит- д а й м о йому місце між л ю д ь м и
(Війніпеѓський" „Укр. Т о л о с " ^ .
" " " " " причина, а т о : з а м а л о р о з в н - т я ие з в я з а н е , д е в суспільно-1 ученими, д о б р и м и , діяльнимѓѓ
— тнй змисл ггародггього д і я ч а ; с т и , х о ч бгг і н т е л і г е н т н і й , є п о - ( П о б а ч и м о , щ о в і н з а ч а с о г л а -
мале розуміння стану народ- при особисті клопоти заінтесо- диться, набере естетичного сма-

Д
Р
УК
А
РН
ТС П
„ВОБОД Г
Р
Е
НИ
ДШ
Т
ьІСТР.,П
О
Д
ЖЕЗЦ
Р
ИН
ЇН
ИКІИ.К
СТ Н
ИЖ
О
ДК.
ЧИТАЙТЕ УКРАЇНСЬКІ КНИЖКИ

Ж
ПРОСЬВІТИ, А ПРОСЬВІТА — С Е СИЛА.
И",
I

83
ГАЗЕТИ БО ЧАСТЕ ЧИТАНЄ ВЕДЕ ДО н ь о г о т а С О Ц І А Л Ь Н О Г О Ж И Т Т Я з а - в а н н и с п р а в а м и г р о м а д с ь к и м и , к у , р о з в и н е с в о ї д у х о в і с и л и УВАГА! PASSAICN.J. УВАГА!
, г а л о м ; з а м а л е з н а н н я і с т о р і ї , н а р о д н і м ѓ ѓ . Н а й п е р ш е , т а м з а в - . п о р о з у м і є , щ о г а р н е , щ о Ні, СТАРАННЯМ УКРАЇНСЬКО).'

І лам одинцем
Н.
серед
ДО
чужинців,
О П И Н И В Ш И С Ь ТУТ

Ікождий
громадського
з''бідою по по- сіди мусить бути я к а с ь р о б о т а , в і з ь м

мусів думати'.іайпер-
де гарним т а вартісним чоловг-
е т ь с я сам
ПРАВОСЛАВНОЇ
х а р а к т е р у : скли-.не станс п р о р о к о м , т о в с е ж бу-
к а ю г ь віча, р о б л я т ь зїзди, об-
д о р о б оЦЕРКОВНОЇ
т и г, х о ч

ГРОМАДИ В ПАСАИК У
ком. Таке можна сказати про відограеться
нас у відношенню до нашої
власної праці, таксамо і п р о на В СУБОТУ, 20. СЕРПНЯ 1927 Р.
Недаром він т а к п е р е ш с п - і „Но, зіш, по, відзіш, па- серця полоскотати. І т а к зара:
рід у відношенню д о нас. Коли В ГАЛИ РУСЌОЇ НАРОДНОЇ'
дався з людьми. Та бо ѓі л е м ѓ о МІ мудрі, д а х т о б і з а ч а в я, я к т о к а ж у т ь , з нѓішо
нарід побачить, щ о ми справді ОРГАНІЗАЦІЇ,

ЯК Я ХОДИВ ПО КОШТІ, с п р а в д і могли мене л ю д е в з я т и мггшлє. ж е о н и є з н а ніць, а б о ч к и . Я з в е р н у в м о ю б е с і д у ні


п р а ц ю є м о і д б а є м о п р о й о г о 5 9 —. 4lb STREET, PASSAIC, N. J .
д у х о в н и м , б о я м а в ч о р н е оѓт єдігак з н а " — й т у т б а ц і празник Рождсства Христово-. -
д р а м у в 5 . д і я х І. Т о г о б о ч н о г о
ўбранне, високий стоячий ков- виалнв таке слово, щ о ліпше г о . П о р і в н а в я ц е й празник у. Д о б р о , т о д і віїѓ ѓгас п о с л у х а є ,
и і р с ц ь і з ч о р н о ю к р а в а т к о ю ѓі ѓгайся пс п и ш е . Н е д а м у ю ч н , ч и б а р а к у зі с т а р о к р а є в и м с в я т о м , і Б а ч у ч и гарне в н а с , він будс
( С п о м и н и з м и н у л и х ЛІТ).

А треба ‚ ш а г и , ш о давнійше к а л ь в і н и б у л и . А с а м .ТИП


д о т о г о щ о я б у в б е з в у с і в . Я к - і. д р у к а р і х о т і л н б н а д р у к у в а т и
(І) раз пригадав я собі народну його.
п о г о в і р к у : ні ч и т а т ц , пі п и с а т и ,
я к т о л ю д е т а м , в с т а р і м к р а ю , ' с т а р а т и с я н а с н а с л і д у в а т и ; він
(тепер тішаться н веселяться, а заінтересується н а ш о ю робото-
„ П і т а м ї х поніжене, п а н п р е - ' м и т у т , к а ж у , у т і м п о г а н і м ІІЮ, а т о д і й п о м о ж е Нам будува-
Зміст д р а м и Гарний і повна-ог
„ДУШОГУБЃ.
чсмо
юдс, д е відкладали грі щини т а м б у л и ; женщини
ші д о б а н к і в , З в и ч а й н о д а в а л и
1
о д н о ї м и т а м Не б а ч и л и . А гар-
і х о ч у т ь мет^` з а п о п а о б р а т и . в е л є б н и й , в і д з и в а є т ь с я д о м е н е б р у д н і м б а р а к у , и а чджл.иіі,,ААТІ7
Т а ' й сМііННО м'ені с т а л о . І в д а ю , ^ і к и й с ь д р у г и й С л о в а к , щ о с й - ' л е к о в і д с в о є ї р і д н і ,
що
зацнває-1г И Т С , Ч

б у ц і м т ' о гГсічую, щ о д о м е - ' д і в н е д а л е к о , „ м о ж е бгг о н і , я к м о с я т р і й л и в н м с п н р н т у с о м ; і П е р е с т а н е б у т и б а й д у ж н и м д о


О Г
' О М И Б
ЮЧИЙ.
С

' В с т у п 5 0 центів.
З Н Е Г
Н І В Ќ П "}
п о б у д у в а т и . Т о д і н а р и П о ч а т о к т о ч н о о 7-ій . в е ч е р о м .
О І 1 С З М 0

.‚пейду" ґаздині, а в о п а х о в а л а м і д е р я к у ц в і ш с и д е і
не г о й о р я т ь ' Ѓ б ' е р у ч а р к у в ру- о с о б а дуговѓѓа, п р н т а к і м в е л ь - з а к у с у є м о смердячими с а с н - р о з у м н о г о , к о р и с н о г о та г а р н о -
г р о ш і у п а н ц и х у т а д о п о с т е л і м е ц ь к і й Шифі. Я к р а з т о д і з а с і - г о 8 а с в
Не
і
забудьте прийти'й'прн-
н б д е
к и . З а т и н а ю п и т и п о в о л е н ь к и , к і м ш в е ц е і п р и теѓѓ о к а з і ї , п о - ! д ж а м и . Т а щ е д е ч о г о б і л ь ш е и ' " У бачити сво-
з нею. Н е р а з б у в а л о д і т и , щ о д а л н л ю д е д о д о в ж е з н и х с ѓ о ї х
іровадити своїх знакомих.
лів, з б и т и х із. п р о с т и х , неѓ ѓѓб. а ж т у т Н а р а з м е н е щ о с ь з а д у - в е д з с л і ггам к а з а п ь " . І ЇМ н а т а р а б а н и в . А к о л и и р и к і н - івіднггків п р и х и ліь нпиеквінв о, унчаист епл оі вс,л упхраоє І9О Парохіяльний Заряд.
с п а т и н а т и х доларах, н о з а -
ф а р б о в у ю т ь їх на ріжні ко.тьо- л ь о в а п и х д о щ о к . Н а столах б у
ІГЛО, щ о й ДИХНўѓИ не г о д е н . Н а , м а є ш , а ж ' т е п е р мені з а ї - ' ц и щ е с п і м н у в з а ї х жінки в Зневіра з а б и в а є силу духг
ри гак, щ о п о т і м г о д і р о з п і з л о в и д к о п о в н о х л і б а та р і ж н и х Щ о ц е ? п и т а ю . А ц е , п р о ш у їв я к д о в б н е ю п'о г о л о в і . Я , ' с т а р і м к р а ю , т о в с і в п л а ч . Н а л ю д и н и . С п и т ь с я б о г а т о , т о щ е
що ніколи в мойому ж и т т ю не віть старий баці, щ о зпочатку більше хочеться, каже припо
вати їх. О т т а к т і , б а ч и т е , д а в - с а с и д ж і в і б а л о н і в , с е б т о а м е - в а ш о ї л а с к и , т а к а м о ц н а г о р і в -
но н а ш і л ю д е б а н к м а л ѓ і . І ги р н к а н с ь к н х к о в б а с . Не браку- к а . Л и ш в и п и й т е , а в о н а вас за в и с т у п а в з п у б л н ч н н м н б с с і - я к о с ь з к р н в а н а м е н е п о з и р а в , в і д к а , т а к і т у т . Щ о р о б и т ь с я ,
п р е в е л и к е д и в о н а в і т ь не т р а ф - в а л о т а м і ф л я ш о к . Л ю д е Май- г р і є , к а ж е ґ а з д а .
лялося, щ о б з т а к о г о „ б а н к у " ж е всі б у л и о д н а к о в о в б р а н і ,
коли г р о ш і п р о п а д а л и .
Поираіцавшись з краянами,
Таже
в р о б і т н и ч и х б л ю з а х , з а в а л и - к а ж у , він не т і л ь к и загріти`, а л е
них на ж о в т о . В я к о м у убранні й с п а л и т и м о ж е .
до роботи ходили, в такому і
д

т
а

а
м

р
и

а п
, а т е п е р м а ю казанѓѓе г о - і він о б т и р а в с о б і о ч и я к о ю с ь то

а т а х б у в . А.Іе м і й т о в а - р и ш в ж е н е м і г в и т р и м а т и

Н с б і й т е с я , м и в с е т а к у ѓ о - ш е п ч е з л е г е н ь к а : ' Л е м с'я д о -
1
плач р о з і б р а в , а він з а т к а в р о т
і щ е х о ч е т ь с я р о б и т и . Татї
ц е ч и с т и й стѓѓѓрѓітўе, в о р и т и . П е д а й Б о г , в ' я к и х я ж о в т о ю ш м а т о ю . А м і й т о в а - т р е б а з н а т и , щ о з а о х о т а ч у д е с
нераз доказує. Оден наш уче-
р и ш п о т и с к а є мен'е з а п о ѓ ў і в т і к н а д в і р . Я д у м а в , щ о й о г о н и й к о л и с ь к а з а в , щ о „ в р о д ж е -
й талан, сс безперечно діло
Lehg
ih Valey
ми щ е п о х о д и л и і п о д р у г и х
святкували. р і в к у п е м о й в о н а д у ж е н а м б р с п о т р и м а й т е ! А ' п р о п а в б и І х у с т к о ю й т а к д у ш и в с я з о с м і - в е л и к е , а л е ѓ'г с е н талаѓѓ м о ж е
хатах, д е були п а ш і л ю д е , н е

Excursion
з д о р о в а т и , щ о т и м е н е в т а к у х а л е п у їхў, щ о мало не тріс.
реночували, а па другий день Посадили'нас як гостей п о дійти д о своєї повної величини
ѓІў, т с в и м о ж е т е с о б і завів, д у м а ю собі. О х , який я Я к тільки я скінчив м о є " "
р а н о п у с т и л и с я в д а л ь ш у д о р о - к о н с ц ь с т о л а , с е б т о іга п е р ш о - тільки тоді, коли людина обер-
т и , х о ч б и і н а здороВДЄіі а я і т о д іІ-ІІЯПААГІИЙ г г е д б б р и й й„а я н„КПГП
ь о г о б ІЇЕВ!
у в ! Т аТ аз аІнЯнНєН" Р. " т оТОЛІ
д і в свіс ід ЛОо м еМЕНЕ
н е вггта-і
тається серед найгарнійших лю-
і у. В о д н о м у м і с т о ч к у м и д о в і - му м і с ц и . Я д у ж е б у в з м е р з , б о
на д в о р і з и м н и й в і т е р д у в , і такгг и с б у д у . П о д а л и , д а л ь ш е ' щ о р о б и т и , трСіба я к о с ь р а т у - І т и с я . Т а й к о ж е н з н и х п р и т і м д с й ч а с у , я к іїїз а о х о ч у ю т ь , д а -
дались, щ о н е д а л е к о з в і д т а м ,
ч а р к у м о й о м у т р и а р и ш е в и і а в а т и с я ; гцо б у д е , ' т о б у д е . j ж е р т в у ' в а в щ о с ь , я к в о н и н а з и - ють поради, підтримують". Го-
на ф а р м а х , н а х о д и т ь с я к о г г а л ь - т р я с с я н а ц і л о м у т і л і . А м і й т о -
віи в и х и л и в , а н і ц е , с к р и в и в с я , І так п е р е х р е с т и в с я я, в ж е н е ' в а л и , н а Божий..-Храм. Д а в а л и , ді с к а з а т и , щ о в нас н е м а т а л а -
ия з а л і з н о ї р у д Л ' Д ь , б ( ж а т н ) , - И - в а р и ш щ о с ь к р у т и в с я , т о с і д а в ,
шігх л ю д е й п р а ц ю є : ; І м и т а к и т о в с т а в а в і щ о с ь г е й б и п е р е т і л ь к и й о м у т р о ш к и о к о п о б і - т я м л ю : р а з , чи' т р и р а з и , т а й ' щ о х т о м і г , щ о н а й м е н ш е о д - и о в и т и х л ю д е й , о т ж е р о б л я ч и 4.60 P.M. M-H.NOY
з а б г ф а ю с ь д о балакання. А т с - І ц о г о д о д я р а . Д е к о т р і навіть і діло, ми д а м о з м о г у їм р о з в и - QIY.fi.LIP.M. НДЇ-

собі
з а р а з п о ї х а л и д и ; тої манни. ш е п т у в а в с я з людьми. Н а р а з діло. ІЕСОП.БЛОР.М.-
Приїзджаемо па місце, а т а м Приступає д о мене з ч а р к о ю Та м о ж е б и п а н п р е в е л е б н и міг Я к б и в ж е г о т о в а б у л а , 6 b j n a С л у ж б у Б о ж у д а в а л и . М і й н у т и с ь і б у т и м о ж е , щ о в о н и
д е щ о перекусили. . припрошу- баці зачав. гуторитИ п р о т о в а р и ш лиш г р о ш і в і д б и р а в , а к о л и с ь с к а ж у т ь : „ К о л и б нс Білети в Exchange Place або Journal
ќ р о м і п а р у х а т и н о к і о д г г о г о ве-. р у к а х я к и й с ь д о с и т ь п о в а ж н и й т а м - Square. Телефон Інформаційного Бю-
к и ,
ють . м е н е . І щ о т і л ь к и я в з я в ч у д о з в и н о м , та й я про я записував. Всьо булоб д о б р е , І
іичезпого бараку, щ о в и г л я д а в собі чоловік, відай ч и це не
т і , т о м и н е

г е й б и я к а д о в ж е з н а т о в а р о в а ґ а з д а був, к л а н я є т ь с я м е н і й ка- в и л к у й н і ж у р у к и , а ж т у т ч у д о , але з о ш п и р и т у с о м . Б а ц і , т і л ь к и я в с е я к о с ь так ч у в с я , ' б у л и б - и а м и ; н а ш а ` pa Montgomery іт.


шнфа, пе б у л о більше нічого. же: Пан прсвслєбин, як виджу, встає вжс старий собі чоловік, в и д к о , п о т я г н у в с о б і за богато,'як би не в своїх иагавицях. А - ' . р о б о т а
" ч а с т и н а
їхньої р о б о
Входимо до бараку, а в ньому д у ж е змерзли^ т а м о ж е б и с и д і в на д р у г о м у к і н ц и сто-
т о х о т і л о с ь й о м у води', а я т а к и І нуж мене т у т х т о пізнає? —

ЖЕНІДИНА ПЛАТИТЬ
повно людей. А б у л о ц с иа с а - т р о ш к и з а г р і л и с я , ѓі т а к и с у н е ла, в и д к о в ж е п і д п и т и й і з а ч и -
х о т і в п е р е к б н а т и Л ю д е й , щ о во- все б у л о в мене на думці,
(Дальше б у д е ) ^
ме латинське Р і з д в о . В и д к о , м е н і п о в н у ч а р к у . М е н е я к б и нас д о нас б е с і д у по с л о в а ц ь к и . д а з д о р о в й а від`'Шпи`РЙТУ'су і'
люде Празник с п р а в л я л и - Ц с хто о к р о п о м спарив. Х о ч я кК а ж е : „ М о ї л ю б і краяні, ві н е л ю д е п о в и н н і ' пи'ти' .тйи? ч и с т у - Терпіння, на лумбаґо, вомітн і у млі- Попробуйте пачку Gold Medal taiarlem
мені б у л о з и м н о , т о ггараз ста- з и а ц е , ц о я вам хцем поведзец. воду, а т о д І б ^ л и б'й'з'дорові, : вання, опухненне ніг і других членів oil capsules (оригіналь'ні і правдиві),
буди п о б і л ь ш і й ч а с т и С л о в а -
ки. А л е б у л и м і ж н и м и і н а ш і л о м е н і г о р я ч о . Щ о ц е м а є з н а - Я х ц е м у к а з а ц лем н а т о , я к т о м а л и б и біль`ш'е р б з у ' м у й з а - ДАР II НА' мального стану нирок
вомітн іненор-
е часто спричинені наслідком ум.ті-
других членів
іідком ненор-
Попробуйте па
Вони буди приятелем
oil capsules (с
Вони буди пр
жсишнн понад

Українці ' і з , У г о р с ь к о ї Р у с и , ч и т и ? Ч о г о він м е н е так к л и ч е ? пші Є ж н ш ходзіл п о швеце і жилиб к р а щ и м ж й т т є М . Ѓ це


повість і міхура.
в е л ь к е ч у д а р о б і л , я к Огг в і н о б у л о б с п р а в д і ш н є ч у д о . ' "М' HAARLEM OIL ^ Н ще Пічніть вживати I t
к і л ь к а Л е м к і в з Г а л и ч и н и ., я к ' А л е м і й т о в а р и ш н е з н а ч н о ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА Лишень ж е н щ и н а диесь та зауважте
во в о д у п р е м е н і л . . . ^ , А л е , в и д к о , 'йоя` 'бесіда', щ о
потім п о к а з а л о с я , б у л о т а м ' п о т и х о н ь к Н д о мене: Н е бійте- Ціна $2.00. t що ті терпіння ріжницю завтра. В пе-
і д в о х П о л я к і в т а щ е о д е н Л и - ся, лем ся добрі потримайте! „ Н о л е м , б а ц і , д о ф р а с а , н е а п е л ю в а л а б і . т ь Ш е ' д о і % з у м у , М ОЖІ набути в Книгарні „Свободи" .ЃНАЧАТЬ., а ОДНАК ВОНА ^^OLOMTNTM ІМЧПХ НЕ- - ЧАТАННХ M4KAJT

т о в е ц ь . В с я к а в і р а т а м б у л а Ага, я а ж тепер, як т о кажуть, і б а б р а й ц е , б о т о н е т а к було", не чіпалася краянів. Дума'ю со- - S V O B O D A " ТЕРПИТЬ ЗДНЯ НА ДЕНЬ беріть імітацій. У перворяд-товаиі 1Ш СК носдстав-
кодн підьга вїїруках, них а-тиках, 35,75 п, І $1.50. Делі.
католики, Руснаки. а навіть д о г л у п а в с я , щ о ц е й о г о ш т у ч -І п е р е б и в й е й о м у д р у г и й С л о в а к , бі, треба "би' П ? " т ^ Ш і М ' к о л о { 8 3 GxamB S t , ішшшш O t y , N . J .
ШКІЛЬНІ книжки
му всячину і в пояс клапяють- к р а щ е 'відносилися ніж куль-1 Д О Г Р О М Д А Ш Г Ш Ч В І Н А Т И - Е ^ И
Ф І Л Ь Ш И В І ЛРХККННЗІ, турні люде, м і ж якими я дене-І Скор. п.аа..пц-ІІ-і. від
ся: ліучйе, а#ти'-і- .І,,, -АГА--
БАРОНИ 1 ПАТРІОТИ. - В а ш а В'исокосте!... б у д ь б у в а в . Ті д в і т и с я ч к и кар-' З'і . ( І Ѓ омАиквх 1 ѓщѓ-
пйХ ofџви..
А може, „вігсокість" боже- ликів вимирають — б о замало

Жиь, собі у Німеччині з в и - вільнц, а м о ж е в д а є б о ж е в і л ь -


У них ж і н о к , а з а б о г а т о д е я к и х ЯКД М О Ж Н А Н А Б У Т И В К Н И Г А Р Н І „ С В О Б О Д И " . Я одержав письмо з - mScholVs ``іі
налогів, защіплених їм світом П Е Р Ш А КНИЖЕЧКА (український поаістковий Буквар ццльча з п р о с ь б о ю б жертви
гайнщї д о б р о д у ш н и й чолові пого, - доснті-, щ о поліція 0
п р и м . К У Р Я Т Ь С о п і ю м . Ж и в у т ь ві п. М а т в і й ч у к а ) .... і . 40 ц. ца б у д о в у їх ..Народного Д о Zing-pa^ "
і о к . Г а р і Д о м е л я . М а в т і л ь к и арештує . ‚ а р х и к к я з я " й в е д е д о
будах з'галуззя, переходять з 45 ц, іў'.' Хоч сдм н е п о х о д ж у 'г
гри.хиби: 1) б у в бідний, 2) т р о Б у д а и е ш г у д о „ з а к л а д у " . Д Р У Г А К Н И Ж Е Ч К А ( д л я д р у г о ї кляси, п. М а т в і й ч у к а )
місця иа місце. Кормляться н и л ь ч а , с к л а д а ю малу, ж е р т в у
хи л і н и в и й І 3 ) йќ` м а й щ а с т я . ! п р о в і н ц і ї т о в п и н а р о д у з а і Б У К В А Р , з л а д ж е н и й п. Д . А н д р е й к о м ... 5 0 ц.
л о в н о ростицамн п о в о ч а м и , я- а руки „Обєдпаііііи" і взииаю
Пробивався крізь життя, як'домагаються уні.гьщпшн „ Ц І ' кі з б и р а є ж і н о ц т в о . М у ж ч и н и БУКВАР (Народна Школа) -W Д Р І Ш № О Л М Е Н Н І
сіх, м е ш к а н ц і в Гнильна і
міг. Б у в с л у г о ю , р о б і т н и к о м , с а р с ь к о ю сина'' і о с т р у н е т и ЧИТАНКА, друга ^ и ,
ц і ю п и ш у т ь з о в с і м серіозну, б о І х о д я т ь на л о в и й ЛОВЛЯТЬ рибу, ОКОЛИЧНИХ сіл, иеребуваючцх
післанцем, продавцем папіро- Ч И Т А Н К А , Ш. і IV. 'би- ! ИОТРІЬІШ ЖЕНШИІІ I ДІВЧА І а
й один посол м а д я р с ь к о г о i i a p - ! - - б і л ь ш е таки п р а ц ю є жінка, a :

К О Р О Т К А І С Т О Р І Я У К Р А Ї Н И , І. К р и п я к е в и ч а 5 0 ц.
в Америці, з л о ж и т и свої ж е р РО4РШ У іиіроб.ікніаннн. ўморів її
сів, ж е б р а в у панів п л а щ а щ ТВИ на з г а д а н у ці-іь. лямии (iamp-sh-iles).. приняіі будуй
іяменту т а м п і д п и с а н и й , м д о е { Н е з н а ю т ь н а д с о б о ю ж а д н о ї М А Л А І С Т О Р І Я У К Р А Ї Н И , н а п и с а в І. К. 15 Ш
з и м у - аж. нараз... лишені, ті. ию зішють ск, no6orv Б .
І в л а д и НІ н а ч а л ь н и к і в , Др. Вол. Сіменович.
Щ Є Й І І І Т Е Р Ц Е . І И Ц І Ю ВНССЄ. 'к" о" "ж- 'д" иВ йВ КОРОТКА ІСТОРІЯ БІБЛІЙНА, Старого і Н о в о г о Завіта 60 ш ЛОСІІПІСЙ До: ' ls-s-'.і
Н а р а з п о д у м а в с о б і , глнднчи Іііьобідшиї, робить, щ о хоче
КАТЕХИЗМ - ЗЛИ. C.ORONA CORPORATION
на свій елєгантниії, солідний Одного засудили, дрўѓог Підііисапі громадяне
іідс к у д и х о ч е . Т а с в о б о д и ие J346 Clju-ei-ont Aye., J . - r . . y City. N. J .
ПОЧАТКОВА ГЕОГРАФІЯ, СТ. Рудннцького 75IV і В З В І Т Ц С Ь п о в.іѓші з п р д в о є -
вигляд і пригадуючи собі свою засадили, і архикиязямн" у ю т і . , б о всі д у ж е л; и а Д Ж И В а

з р у ч н і с т ь , в і д в а г у і вимойїіість: б у л и . Ф а л ь ш и в и х к н я з і в б е р у т ь ні: не з н а ю т ь , ш о т о у б ш ї с т в о , ,,SVDB0DA", 83 GRAND ST., JERSEY CITY, N. J, ним запалом д о ' м о з о л ь н о ї пра- 4 Л О Т И в ЛЙЖС добрім місн
до арешту. А хто ЗАСУДИЃ! і всіх ділянках г р о м а д с ь к о - тракті,.пів іодини з Нвз Норку,
„спробую щастя!" крадіж а б о грабунок. Муж :во продам, бо^'їду до с
НАЙНОВІЙШІ УКРАЇНСЬКІ Р Е К О Р Д И КОЛЮМБ1Я життя. Викинені воєнним
І с п р о б у в а в . С т а в ї з д и т и и с д е с я т к и й с о т к и н а ш и х ф а л ь - ч и н а лупиться з ж і н к о ю — п Ікраю. Пишіть до: ,
Ж У К О В С Ь К И Й , барітон з аком 27090 (Молотник лихоліттям два рази з рідного
Німеччині я к г р а ф ф о н К о р ф , ш и в и х п а т р і о т і в , щ о ііе з н а - j с п і л ь н е пожиття, керуючися (Змарнів я
P. Н . с р SVOBODA
ють, за що, п о Щ О І ЯКИМ Пра-,
орхестри. с е л а д о к о н ц е н т р а ц і й н и й т а б о 8 3 Gr.Dd Street. J o n су City.
т о сам, TD з д р у г и м щ е т о в а р и , симпатією, а л е о б о є у х о д я т ь 27I01F (Розвід 27092F (Ой, не спиться, не лежитьея:
вом звуть себе Українцями і рівноправних і ж и в у т ь р а з о м рів. в е р н у л и ми на руїни і ш ш и х
(Заду мќоваѓ ий (Родимий Краю.
шем, рівнож фальшивим баро хат і' г о с п о д а р с т в . З найбіль ФАРМА до вшіаиіиеііпи при самій`
патріотами, а на ділі
є ЗВИ- г а к д о в г о , д о к и о д н о н е з н с л ю - П. ЃЎМЕНЮЌ, сольо на скрипці. 27095F (Журавель.
ном. Заїде д о готелю, зали- )7100F (Думка І коломийка (Школярі. нм з у с и л л я м т р е б а б у л о в і д стейтовій До,юзі, добра НА ГАЮ.ііпов,
чайними фальшивими
„нрин- обі д р у г о г о . Т о д і р о з х о - 27099 (Маіікові троблі стацію і на літний сезон, ПОЧТА кщ..
ліеться в книжку ѓостий (Полька „Добуш" будоцувати найперше в л а с н і самого дому . гарна околиця, АВТОБОСН
н а м и " п а т р і о т и з м у ? А т а к и х у д я т ь с я в мирі і к о ж д е ш у к а є со- (Діктом-дактом.
з а г о р о д и ( д е я к і д о н и н і м с ш - переходять поперед фарму, АВТО мой е
дить тиждень, два — а потім ВОЛОД. ДІЛОВ з акомп. архестр. Д. Медов, ТЕНОР з АКОМП. ОРХЕСТРИ.
нас, на ж а л ь , є, х о ч г а т ь г а т и ! іі н а р и ; о д н а к , я к мають у ж е J7097F (Гетьмани. 20096F (Казбек. ‚тевнй рух так як в тиісті. ІНТССРСМІ.
поїде „ н а г л о " і поминай як к а ю т а в л і п н и к а х ) , а к р і м т и г о чііхси прршу іолс.ситись між 6. А х
(Серенада Шевченко. (Прашай мой сни.
з в а л и . А м о ж е й а д р е с у с в о ю І В В В Н А Т И М ' г ^ _ ^ ^_ вою дитину, не р о з л у ч а ю т ь с я .

ПАВЛО ЃЎМЕНЮЌ, сольо. с т я г а т и с ь н а б у д о в у к у л ь т у р ЃОД. ВСЧ. КОЖДОГО ДВЯ до: ЇйЌ.'.")
подасть, де, мовляв, виплатятьЗ Невірність сўпрутів уважають .J7098F („Гоп", вальц. них інституцій. П о к и щ о є в ж е J H A R R Y MAXVMCIW.
за найбільше зло. (Танець лрнсюди. Сопрано Р. Красновська. ш к о л а ( п р и х о д с т ц о п а р о х . в ц - ПО Walto- St., . вгооИуп, N. Y.
до першорядного готелю і за- Вірять у боЃа грому і многих ЕВГАІ ЖУКОВСЬКИЙ. 27093F (Забава в стодолі. Часть 1.
І І б у д у в а в власним к о ш т о м ) , заѓ
J7096F (Ой, заивила червона калина. (Забава в сгододі, Часгь 2. ДО ВННАИМУ ІШМСШКДІІІІЯ по I
ТАЙНІ МАЛАЙСЬКИХ ПРАЛІСІВ. лісових богів і водяних руса- (Що найшов, то твоє. Маруся Патрікоаа, сопрано, б у д о в у церкви, як
т а - кімнати, рент від $18 д о $20; іе і. слек-
писує свій г р а ф с ь к и й титул. . о к. В і р я т ь у н о з а г р о б о в е ж и т - 70851- (Украіисько-Русс`. Ту-Степ. з акомпан. орхестрн. II кож беремся „ Н а - І ірнка, в україіісько-ііодьсьми діаьнн
д о будови
Приходить комісар п о л і ц і ї , ' ,. . _ , 27(XMF (Ой, Джиґуне.
s f i . ' „- .. 1
Д и к і л ю д е - к а р л и к и —. ї х н і з в и - десь на острові серед мо- (Ой. піду я Шіхср Віхер. іці Годрсіаись під`ч. 1В М Ц Д . ROAD.
з а г л я д а є , питає, котрий це, а .. .Г , ( Ждгдівочка. (Коломийка, чі I родцого Дому!', б о відчуваємо,
Лаврентій М. Тнмошук СОЛЬО НА JERSEY СЃЃУ, N. J - До HENRY BURNE
г
чаї й обичаі. ря, але не-вірять у пекло а б о .7084F (Па весіллю, при вечері ЦЯЌ н а м - т я ж к о , коли, не м а є м о
якунебудь покуту по смерти, гармонії.
потім шепче таємничо д о вла- (Ой, Козаче Ьілоусий. ІІдс зійтися, обговорити н е ОД-'
20100F (Полька ..Кукушка".
стителя готелю; Н а п і в о с т р о в і М а л я я ( С х . Ін- к а ж у ч и , щ о в с я к е з л о п о к у т у - .7086 (ОП, не шуми, луже. ПОШУКУЮ У ВАЖНІЙ СПРАВІ
(Вальс „Сівшая Красавица" I I ну. г р о м а д я н с ь к . у
пора- спрацу.
Чорні очи як терен. юго зііакомого ВАСИЛЯ МІЛЄР, і
ДІЇ) с е р е д т н ш н н и п р а л і с а , а р і з ь ю т ь у ж е н а з е м л і з а ж и т т я .
'^-''rfcr! Т и х о ! Ц е перебраний Я Московський, цимбали сольо,
іаєній ЛЮДИНІ, В тіиі в и с о ч е н - 7091 (Вівчар на сопілці. "дитися, перечитати хосеину
з акомпан. рояли. котрим я працював о Passaic. N. І . і;
крбнпрінці Наслідннк престола, який в а ж к о пройти иепризвн- Чи м о ж н а тих лагідних, у б о - (До Почаєва на відпуст. кпнжку п р и м і с т и - Лонч-к.ірі коло Eric стаиії в 1917 РОЦІ,
чи часопис,
ннх ліянів і б а м б у с і в , В с в о ї х
(
20101F (Попўри із Руссюи пісень,
гнх карликів н а з и в а т и „днки- Евгсн Жуковський, барітон, ( Часть 1.
Ві.тьгельм!... I I т и свою кооперативу, ўстроїти має псрси.міаін тепер в Newarl,
щаласах, к у д и н і к у д и И Є з а г . т я - з акомпан. орхестрн.
В і с т к а іѓде б л и с к а в к о ю п о д а е с о н ц е , ж и в е д и к е '70S2F (Волокнта. (Попўри із Руссюіх пісень, Цтсатральну виставу, і помимо . Хѓо бн про неї а знав АБО кін
племя ( Часть 2.
м і с т і , з б і г а ю т ь с я с т у д е н т и , п а - ' к а р л и к і в , з в а н е С е м а и ґ а б о О- (Лист з Краю. н а й л і п ш о ї в о л і с в і д о м і й ш и х о Ісам, прошу зголоситись до: IR8-W
7083F (Зрадниця. Анна Шатлеп (Петренко), сопрано KLEMENT SARACHUN,
т аи дгдадникн,
и о „ г р а ф а "п:о л і ц і я , офіцирн з акомтшн. орхестрн. диниць праця'розбивається за-
РАИГ-Утан, а б о й „Нсгріто" (Що грубе, то добре.
— Ваша Величносте, т а к і( м а л и й мурий). Ц і л е п л е м я чи-
так! Просимо на ба.ть, на к о н
ДАРОМ ТЕРПЛЯЧИМ 27089 (Полька Парубоцька
(Вальц Бандура
02F '(Світігті ` для браку власної домівки.
116 M.in Street. T.-rryvUle, Core,.

ц е р т і т. д.
Цей спершу думав, щ о смі
с л и т ь не б і л ь ш е я к д в і т и с я ч і
Г О Т О В ; всі к а р л и к и к р и ю т ь с я НА ПРОПЎЌЛИНУ UKRAINIAN
8 6 — 2nd AVENUE
A M E R I C A N
CORNER 5tb STREET,
R E C O R O CO.,
NEW Y O R K C I T Y
Запал довів д о т о г о , щ о самі
вибудували собі
ПОШУКУЮ с в о ю брага
п р и м і т и в н у Чсхівського з м. ІГолочиск Н
Виїхав до Америки в 1911 fx
лісах, як „лісові люде`', PLAPAO на 'пробу І книжку про перед цего.іьню — власними с и л а м и бував в Бостоні. Хгоби про н
Ф І Л І Я : 2 WEST 32nd S T R E E T , КОЛО Sth Avenue, NEW Y O R K , N.
ю і ься, а б о щ о з л о в и в с я вже, та пропўќлину цілком безплатно. палимо цеглу і на ц е р к в у і н а
' сільськими людьми-маляйцями ОТВОРЕНО ЦІЛИЙ ЕНЬ І ВЕЧЕРАМИ.
коли господар кланяється д о СТУАРТА PLAPAOPAS е чивіось ин
і перед європейцями, хоча вла- км від паса. Є сс медичний збірник „Народний Дім" - - алс запалу
землі і просить його вписати-: ѓкий приліплюється сам, шоб сильн,
, сне к а р л и к и е первісними м е ш - іержати нутреішости в Ж-HBOTL — Не КЕМПБЕЛ, С). Тов. Сокіл, від. 2Пч.
коли прийде на чер- мало —
ся в з о л о т у книжку коропова-;
І К А Н Ц Я М И Т О Г О П І В О С Т Р О В А . . . П р о ча пасків, спружин або спряжок. То МІТІНГИ ВІДДІЛІВ У.Н.СОЮЗАІ іітіін' г у д н я б е с і д а п р о г р о ш е в у г о -
них осіб, він с а м починає ві- му не зсувається, не тре тіла, і не гне ФІЛАДЕЛФІЯ, П А Отсим повідом- дбудсп.ся дня -4-го серпня. II ІТ.1ЛІ1- т і в к у н а с а м у б у д о в у . ' В дооко- КВАЛІФІКОВАНИЙ краєвий учи-
ц и х р о з п о в і д а ю т ь маляйці вся- кій Гали при 12-тіП ўлиці. Просить.-
р н т и , щ о він є а р х и к н я з ь і зна-І te кости званої ,,pubes". Тисячі ocit Г Є Л Ь . ПОШУКУ`Є ЦЧИТСЛЬСЬКОЇ ПОСІП'
, К І к а з к и , у в а ж а ю ч і ї ї х з а н с з в и - іічилося в хаті успішно, нс опускаючи І
х членів явитись на мітінг, бо є л и ч н и х с е л а х м о в г р и б и п о д о - Крім учителювання ддібішіі t весні
И
м е н и т о г р а є ро.тю.. і денної праці і успіх був навіть в най н:,, шо місячні .юоци відбудуться в важні справи до полагодження. щ у п о в и р о с т а л и н о в і ч и т а л ь н і курс неграмоінкх, давати иідчкпі іі
Ч А Н Н И Х людий, б о В „ н и х б л и - гірших випадках. МягкиД наче ѓќсамії ІІПІІ.Ч.. -'І. СЕРІЇ,!, о І ОД. ПОІІО.ІУ.Д- -'У'. ..їх. Ткачишин, предс.; Федор КУ-
Н е д о в г о . Б р е х н е ю д а л е к о пе чи Народні Д о м и , б о ї м їх од- лекції, уряджувати театральні внсіа-
щать о ч і , в о н и ї д я т ь у с е с и р е , ієѓќни до уживання, не дорогий, на ми В іѓ. і.і Т О В УКР. .Умер. Г о р о ж а н . зснко,
- " х . секр.;
1 Іван Грснсчко.
м
Ткачишин, предс. кас. ци. Котра іікраїнсь.а громада потік:-
з а ї д е ш . Зловили, відкрили, з а - городжений золотим медалем і пер и о с е л ь ч а н н в А м е р и ц і п Ь с п і ш и - був Іічнтс.ія. хан ІГОЛОСШЬСЯ на адр,-
судили на 6 місяців.
не з н а ю т ь о п і ю , з н и к а ю т ь
шою нагородою. Процедура лічення 447 : І сей І ІІАСЕИК, II ДЖ. Тов. Івана Фр:
д о м і з н о в у з я в л я ю т ь с я . я к з п і д натуральна, послідов'но, пас стаеться і, від. 97, поиідомляє членів, шо з( ли з в и д а т н о ю п о м о ч ю . А . м і г В О Л О Д И М И Р Б І Л О Р У С Ь К И Й . R.
Другий в Угорщині..Старень- землі". непотрібним. Удовідиимо то, що го а відбудўѓься дня 21. ссріниі. и іхтц ї м т і л ь к и з а в и д у є м о , б о н е з н а D. 2 , Box 24. PUinfield. N. J .
кий двійник Ф р а н к а Гіосифа. ворнмо, посилаючи Вам п р о б и } І церковній, 17 HOPE Ave.. о 2-ій
PLAPAO цілком ДАРОМ. Нзпишіті ФТЛЛДЬ'ТФІЯ. ПА. І,р. св. Ісоргія,}япиі ПОНО.ІУДПИ. Просніьси усіх І емо в Америці нікого, х т о б нам
Зовсім подібний д о гюмершо- — Ц і к а р л и к и — п и ш е д о своє назвнско і адресу на купоні вії 2.W ПОВІДОЗІЯ.: ім:іх своїх членів.'"" приходити частійшс на збори. Хѓо с л у ж и в п о м о ч ю б о д а й 10 д о л я - П Р О Д А Є Т Ь С Я Р Е С Т А В Р А Н Т
1

г о „ т а т а " — ц і с а р я . В с і м а ю т ь е л і д н н к I I . Ш е б е с т а - - в и с о к і вишліть почтою днехь. 257.6V пѓо місячний .мітінг відбудеться в н е - з л и ж т жертви п.г-Сиротинѓ-- дешево з пріічнни слабосін; бнзнсс с -
тілю. дні. 21. серпня о юд. 1-ій поіюл.!! "; ," зрооить і с па сих зборах,
1 1 рами. Накладаємо на ссбс до-
рантрваний, рент $35.00 місячно; д..-
його з а архикнязя Р у д о л ь ф а , на 1 3 0 — 1 4 0 цм. д у ж е зручні, PLAPAO LABORATORIES домі У К Р . Лмер. LOPOA.A,.. Н-17 1 1 - М - Приих.іи, предс; М. Табачук. секр. б р о в і л ь н і п о д а т к и , а л е с е т с -
3071 Stuart Bid-., St. Louii бра наогда для Украї'нця. Голосні пси
що був одиноким с и н о м .те й д у ж е б о я з л и в і . В і д л ю д и й І'ренк.іші у.т. До .джеиия п с р п р и б у д о в і ц е р к в и і и н ш и х
справа хорих і справа іушок іа дістів КОТСвІЛ. П А . Тон. Ьоідан.! Хмелі. і. 3 6 3 H E N D E R S O N S T R E E T , JER-
Ф р а ц ц - й о с и ф а . . . і, я к к а ж е н а - у т і к а ю т ь , а д о м е н е п р н в я з а л і і Імя 1 ІІІЬКІ.ГО, від. 248. поиідомляє своїх в и д а т к а х в е л ь м и н е п о с и л ь н и й S E Y C I T Y , N. J . 18-1-90
К'омітетѓ Сиротинця. - Волоі Се-
родня легенда, ж и в е й досі. СЯ л и ш е т о м у , щ о м о я п о с т а в а гіиь, секр. пісних і іюзамісиевих членів.`шо j
Адреса ічинй мііінг відбудеться дня 20- т я г а р . Т о м у в і д з и в а є м о с я з у-
С т а р и й не п р о т е с т у є , б о д о б - н е в и д н а , а п о в е д е н и й с к р о м н е . Відворотна почта принесе Вам проб ОЛИФЛНТ. IJA. Ьр. св. Кирн.іа і рішя, в суботу, о 7-ій ю д . вечср. кліиною п р о с ь б о ю д о амсри
р е й о м у з т и м . П р и н о с я т ь й о - Б у л и д о м е н е д у ж е в в і ч л и в і , -v PI А Р А О безплатно тодія, від. Но. повідомляє всіх с і .пп церковній. Проситься всіх ч;
х
канських земляків:
ЖУРБА ПРОБЎАЎЧНІСТЬ
місцевих і позаминеяих членів, ;,:и:в пішбути на час. бо є дуже важні не дає нам спокою. Вона нас давить
місячний мітінг відбудеться :ік J справи до под.цоджсння. — Войт: К о л и В и , а м е р и к а н с ь к і б р а т и , га каже шукати нам чогось такого, де
чайно в исліію, лин 21. серпня, зараз С`трлж, предс; Панько Турчин, ка малнбисьмо кусник хліба, без зг.тяду
Божій, в шкільній І а ні І'реиіі ГІ0СІ
" Р -^'і^АИ. секр. помагаєте своїм землякам на сс, чи в фабриках або майнах є
X . М а й с т е р е н к о і І. ‚ Н а ш і у с т у п и л и , Т а як тільки ні, І їли ч а й в а р и т и . . . А в т і й ул. Обовязком і кождого чле ОўтЏѓ с т а р і м к р а ю — ч и н е м о г л и б і праця або і цілковите безробіття.
тн ні означений час і вис.іуз Н Ю ГЕЙВЕН, КОНН. Т А це можна осягнути, коли КУЃПІМО
прийшла нона весна, ринули роті М о с к а л ь П е т р о б у в сад- нам п о м о ч и ? О т наші с п і в м е ш -
!)ічнс спрвозд.впн контр. ко собі землю в ПЕРШІЙ УКРАЇНСЬКІ 11
С і ч о в и к и . . : К а р п а т с ь к и х Г І Р на дато:, стерігаеться довгуючид члени чісіпіці.. ш,. мііінг відбудечься в це к а н ц і П о л я к и , я к и х ц н а ш і м с е КОЛЬРНІЇ, на передмістю фабрично-
ПЕТРО Й ПАВЛО. літќ,, дня 21. серпня, -лараз по Сл. Бо` ѓо міста М І Л В Г Л . Н. Д Ж . Кольонія ся.
московську п е р е в а г у . Січа бу- С а назва „ліснсті К а р - жій коло години першої пополудни. І лі є т р е т я ч а с т ь , н е д а в н о в и -
пост УПИТЬСЯ з НИМИ після ста 1
д е не звичайна оселя, яких є в Лме-
ла з а в з я т а : не один б у в ране- па ги с в і д ч и т ь , щ о л і с а т у т — аких членів піш 'ве тикни 'а- " "Ч'коіаші, 1.7 Парк УЛ. Про д в и г н у л и с в і й „ С о к і л " т і л ь к и - рнці тисячі, в котрих властителі, крім
В с в я т о о т с и х д в о х а п о с т о - ' ний, не один у б и т и й . Т а М о с к а - Недобір перейшли б місяців і лсиів прибути на означениііі хатини нічого більше ис мають, але
хоч голови клади. Бери с v нас не булсся ПРАКТНКУ- час. а ДОВГУКІЧІ члени нехай прийдуть з а в д я к и а м е р и к а н с ь к і й п о м о ч и від 16 літ правильно зорганізоване се-
л і в п р и х о д и т ь мені на с п о г а д . д в і д с т у п а т и . А як р і д . н а д і ї ,
и о ч м и
СКІЛЬКИ хочеш! Отже, ікож за дітий відділ иіюсить і аирінпамть свої залеглости. бо' в с в о ї х о д н о с е л ь ч а н , а м и її ні` аз, в котрім .живе около 150 украін-
одна понура подія з жорстоких " "3,7 - регулярно кождою місяця, а проінвиім разі будуть суспендовані. ськтіх родин, де кождийДЧІЗДІ крім
вийшло не т а к . Р о з б е щ е н а не г.писаг. своїх дітий до У. К. Марушак, предс; Н. Хабіиець. з в і д к и н е м а є м о . гарного дому і других "Рудників, мас
, , а м а т и С і ч с в н к а П а в л а п о б а
д н і в і в і й н и . П о д і я , в якій р о . т ю - ' Н. Союза, тепер наііліііша пора сс : і р о - , Р- с с к р с І а
також кілька акрів плодовитої землі,
іила, щ о Посіяне втікають, своєрідним вихованням,
в р а ю т ь Петро й П а в л о - -' ' ч и л а щ о Р о с і я ж Ожидаючи. в с с л а с к а в і и ш о ї з котрої, плекаючи яркну їібо годуючи
н а д і я л а с я , с т р и м а н а ні д и с ц і п л і і ю ю н
а л і
зраділа серцем, б о п о м о ч і , о с т а є м о з н а й г л и б ш и м кури, має гарні д о х о М
не ті два, с в я т і , т і л ь к и д в а в о II Сьтамаха секо l -" T D a Ю О 0
" . "'Л П7. повідошяе споіх
що ось-ось прийдуть наші й ш а н о ю д о людей, позбавлена п о в а ж а і ш є м . Праця також на місті, бо коли в вс-
яки,, к о ж д и ' й з п р о т н в ц о ї в о ю - І членів І члсниць. щ,мітінг за місяць пикому місті треба иераз їхати до пра-
вона п о б а ч и т ь с в о ю рідну д и - м о р а л ь н и х підвалин, рука Мос- ЛЕИТРОБ, ПА Ьр. Усп. Преса. Ьо- серпень " Р " " відбудеться
"ибудсться дня 20. серпня,
с ь
Ні і юдину, а в майнах тільки іги піш
ю ч о ї армії. — Д о речі: др-,д.щі. від. 61, поииомляє суботу, о ѓод. 7-ій вечером, в і ^^
тнну... ка.тя П е т р а перша простяга- ГОГИШІЦІ, повідомляє своїх `Іі^Х^У^л^^^^^І
WfflWL!2L"Av7Щ
с ь к і
ЗА В И Д І Л Ч И Т А Л Ь Н І
1
ки, то з кольоиії зайдемо до неї за 20
Петро народився далеко, і ібутсться дня 17 " "ерковпіІІ
Ь К 1 гали.
членів, шо мітінг відбудеться дня 17. ^ " ' срковп.Й Йоп, -15 ІМкгІпі St.. 15 Ріікгі до 45 мінут.
Та прийшли „ н а ш і " а Павла лась д о хрестів: т р о щ и , л о м и серпня. ПРОСИТЬСЯ членів ирибулг як South P r o v i a e „ . Проситься всіх чле ПРОСВІТИ:
глибокій Росії, в осередку мос . члепиць ітрцбути на означений
w _ А в місті Мілвіл, Є вже кілька укра-
м і ж н и м и не б у л о . З а щ е м і л о в к л а д и и а в о г о н ь ! П о г а н і п р н к - найчнслениійшс. Суспеіиовані члснн. Іван Плекай, г о л о в а . шських бизнесів. а можиабк їх 'шс в
ковського царства. Рідна м а внрівнакігь час, бо є важіг ісправн. Буде .‚вії ко-
матерії серце, але ж д е далі тер- ладн завжди чогось подоба- мітсгГ з пікніку НА будову Снротнішя ДЯое тільки мати, і яка тоді гарна іав
:тнй. дістану ті. в.іключені з Бр, і У Ілія Ф о р е м с ь к и й , с е к р . монійиа співпраця: українські фармсрі
т и не с п і в а л а й о м у м и л о з з у ч -
псливо. Ж д е місяць, ж д е два, ються товпі-юрбі: П е т р а нс Н. Союза. — Петро Марутяк. предс при У . Н. С.; буде також справа за- і українські бизнесмени — правдішс
нЛтіп Скубяк, секр. юження касн хорих при ні-ділі. Про-
н и х п і с е н ь , не б а в и л а с и н а ц і к а -
р о з п и т у є , р о з п и с у є ; а ж п р н х о - с п і ш и л а , а о х о ч е п о с л у х а л а ці сигься тих місцевих і позамісцсвих З А К О М І Т Е Т Б У Д О В И Н А - українське місточко.
По Інформації, у всіх висше иавсдс-
вими, чарівними казками, б о
д и т ь в і с т к а : П а в л о , ї ї с и н , її л а р о т а . . . ШИЌЛЃО. ІЛЛ. ГОВ. ІМ. Т. Шевчен- членів і чдсниш., котрі не були на пік- РОДНОГО ДОМІ': ' них справах, голоснтись на адресу
с а м а ї х ис з н а л а . Ц і л и й й о г о ка, під. 252. подає до відома всім сво- ПІКУ . щоби доручили вступ ПІСЛЯ V- о . П р о к і п М а к с н м ю к , г р . - к а т о л . властителя земель в українській і
рідний, л е ж и т ь під Калушем у їм членам, шо МІСЯЧНИЙ МІТІНГ відбу-
І ва пі відділової, бо иесь прихід пріі-
деться в неділю. 21. серпня, о год. 1-ІЙ ЗНАЧЕНАЯ НА будову Снротшіца. — Ст. п а р о х , я к г о л о в а ; І в а н Ш а ю к і
діточий і молодечий вік про- М а т и о п и н и л а с я на ќ л а д о в і ї льонЃі: мо -
могилі, а число хреста „ 3 7 "
й ш о в с і р о й. о д н о м а н і т н о я к с і р і щі, коли р о т а в ж е р у ш и л а далі. пміюлудпи в Укр. Нар Гали, 1950 W . Саска, предс; оВлод. Рекрут, секр. Василь Кулинич. ВАСИЛЬ МАТОЛИЧ,
Заплакала мати, заридала, В ріжних місцях щ е жевріли Еііе St. Проситься всіх членів прнй-
й нудні б у л и ті н е в р о ж а й н і п о - ти сей мітінг, бо маємо іижні сг,равн СКРЕНТОН. IIА Той. Вільна Укра- Е . 7TH A G R E E N S T R E E T ,
далі з і б р а л а сили й стала прп- о г н и щ а ; курилися, д о т л і в а ю ч и , до полагодження. Довгуючі члени му- їна, віл. 176. повідомляє своїх 'і.іеііпе З А
ля, с е р е д я к и х він виріс. Зма.т- АМАТОРСЬКИЙ ГУРТОК:
готовлятися в дорогу, відшу- дерсвляні головешки. Замісць сять вирівнати свої залеглости, бо в що місячні збори вибўдугься в субо-
к у л и ш е н и й с а м и й с о б і , бо противнім разі будуть суспендовані. ту, дня 20. серпня, о годині 7.30 всчс- М и х . Ч а б а р а н к о , В . Г у р н н о в и ч .
кати могилу с в о г о сина, попла- хрестів на к л а д о в и щ і була На мітінгў будсться припинати членів ром, в Укр. Ѓор. Ќлюбі, 618 W. Lacka-
б а т ь к о й м а т и х о д и л и на з а р о -
к а т и ма Ній р е в н и м и с л ь о з а м и . я к а с ь н е м о в с т е р н я . М а т и П а в - без вступного, тому проситься членів wanna AVe. Проситься всіх членів, при-
б і т к н на У к р а ї н у , „ т е к у ч у м е д о м привести з собою кандидатів. — На секр ' І Л С і з б о р ЗА
Р ГОСПОДАРСЬКО-' ! КАВАЛКИ ДОБРОЇ ЗЕМЛІ.
Та п о к и ц е , поки т с , а ж ч у є , з і л о в а з п о ч а т к у о с т о в п і л а з ж а - "` ` Уубльовський.
і молоком,". Т о ж у ж е змалку Чнтвінський. предс; С. Багрій, к а с ; С П О Ж И В Ч У СПІЛКУ: Фронт 50 фігів, довжина 275, в
с х о д у з н о в а с у н е х м а р а , „ А в с - ху, а п о т і м м а й ж е підтюпцем II. Хо.мпн. секр. 'Лонѓ Аадсіід. близько Ню Иорку
привчився Петро.Москаль д о НЮ ІЮРК. II. П. Бр. св. Ііолоднми- Мих. Клнмчук, касієр. Юна $350, леікі сіілалі. Цласиість
т р і я " втікає, Росіяне верта- кинулася ш у к а т и на к і л ь к о х
всяких хиб, щ о сквернять чо- ІІАСЕИК. Н. ДЖ. Отсим повідомля- ра, від. 130, повідомляє всіх сво'ї'х Корннло Довжинський. гарантована, добра нагода ролю-
ють ощаджених хрестах потрібну кгься членів Тов. Т. Шевченка, від. 42, ^тсігів. шо місячні і продовження пів- чшн тодіалю ќўріці або огородоин-
ловіка: лінивий, пияк, мстивий, що місячний мѓѓінѓ відбудеться в не- рі-ишх зборів відбудеться в суботу, ну.-'По близші тнф`ормацц голоси-
ж о р с т о к и й , нікчемний. І в е р н у л и й з н ' о в у о с і л и у л і - ій табличку. Придивлялась, ділю, дня 21, серпня, о гбд. 2-ift по- дня 20. серпня, точно о годині 8-ій Л а с к а в у в і д п о в і д ь с л а т и н а ? ж ь між 4 а 6 пополудни або пнсл-
п р о м и в а л а з а р ж а в і л і т аблички полудни під ч. 237 Hope Ave. Про- вечером в У. Н. Домі, 217 Іст 6-тя ул. а д р е с у г о л о в и к о м і т е т у б у д о - тидо: ,77.90
П а в л о п о б а ч и в с в і т у с е л і Н . Сігстих Карпатах. Т а матері сігться членів прнбугн на мітінг ТА вк- Кождий член-обовязкпво мав явні псі.
сльозами, ш к р е б л а нігтями, — рівішгн свої вкладки. Рівнож просить- иа зборах, бо є важні справи до по- - и : N . A., V O L C A R .
над .Прутом, на н а ш і й п р с к р а с - стриму немає. В о н а сюди, вона ся тих членів, котрі ещс до сего часу лагоджешія. .У'рядники здадуть спра-
праця була даремна. Тоді мати 2 2 6 W. З-иЬ STIIEET, Room 201.
ній т а нс т а к і й щ а с л и в і й , я к т у д и , п р о с ь б о ю і слізми у б л а - не зложили своєї жертви иа Сироти- о. P R O K I P M A K S Y M I U K ,
кинулась д о огнищ, в однім, нець при У. Н. Союзі, нехай на сім мі- . ... `зложплі жертви NEW YORK CITY.
прехорошій Гуцульщині. Змал- гала в о р о ж и х комендантів, а б и ТІЙЃЎ хтожать свою жертву, кождий І проткнеш, при У. Н. С , шоби ста- їїѓ. k a i . p a r o c h . H n i l c z e ,
другім місці копирснула попіл,
к у к о л и с а н и й шумом е м е р і ќ , ї й д о з в о л и л и п о к л о н и т и с я г р о - після своєї сироможіюстн. Нехай не ралися пшшестц на сі збори, Просіѓть-1
нарешті — щось брязнуло... буде між памп ані одного члена, ко- ся членів tic передавати до секретаря і' р H o r o z a n k a , a d H a l t c z , P o l s k a .
с п і в о м п т и ч о ќ , п і с н е ю "ЄНІ І{ б о ш і с и н а . П о к л о н и т и с я і к о с - трий не схотівби причинитися домісячних вкладок, а приносити самі
в о н а , т а б л и ч к а ``з п о т р і б н и м
с е с т р и ч о к , в і ш і с на г а р н о г о , ти з а б р а т и в рідцс с е л о , на рід- здвигнення своєю жертвою так, БЛА- :а збори. Приведіть з собою іюввх
нумером (37). Але д е ж саме, іородної інституції — В . Лелсг, пр.; ленів, ЯКИХ будемо приймати до Бр., ПЕТРО Я Р Е М А
р о з у м н о г о легіня,_ п о т і х у с в о є ї не к л а д о в и щ е . Д о з в о л и л и .
на якій могилі с т о я в х р е с т з О. СВИТАЌ, секр. після статутл, а до У. Н. Союза 64А Х т о к а ж е в а м , щ о в с е о д н о , УКРАІНСЬЮЧН ПОГРГЬНВХ
матері.' П і ш л а м а т и , на к р и л а х П О Л И - вступвого. Не явившийся член иа або-
ІДс ж и д и ; я к е м і р а т и .
н
цією т а б л и ч к о ю ? . . . 1 тут я вгля- РАЧЕСТЕР, Н. И. Тор, ім. Івана
В ц б у х л а війна. П е т р о і р ш о в ! у л а а ж у те село, д е під моѓїѓ Франка, від. 269,- па Вест Сайд, нові-1 Інко.іай Марків, рск. секр. Тої, т я г н е вас в б а г н о на д н о ,
дів' п а - в і ч т у б і д о л а ш н у м а т і р -
др, москоської л
армїї', П а в л о , ? ю Ч . 3 7 її с н н с п о ч и в а є . . . домляе своїх членів, що місячні `збо- Той вам д а є без дна судно
чайку,. що вивела діток при ри відбудеться дня 20. серпня, в домі І ПРОВІДЕНС, Р. АГ1. Тов. ім. Тарасу
Вступив д о Січових Стрільців. . А в, т е с е л о с а м е о д и н д е н ь ) тов. Снпяіш. 26 Redale St., о год. 7.30 Шевченка, від. 73. повідомляє своїх І к д ж е к е р м у па пі.
битій д о р о з і , ч у м а к а м на п о т а -
дрбродолі,Ща по стороні Авс- передтнм прийшла з Росії одна вечером. ОМвязком кождого члена і І членів, Шо звнчайшіЛ мітінг відбу-
лу... членкіџіі на тих зборах явитися, бо є Ідеться в неділю. 21. серпня, о годнїіі Б. Леоиий.
три. нова полева сотня. Ночуючи дуже важні справи. Не явившийся: 1-ій црпол., в Базар Гали, 155 Willard
М а т и ' з а й ш л а с я великим ри- член заплатіѓть 50 п, керн, а урядиќќ Ave, тим де минулого року. Просить-
1 п о ч а л а р я д и т и в і й н а . М о с - в. с е л і , р о з л о ж л л а с я табором 1 дат. Взивається тих членів, котрі бу- ся кождого члена прибути. Довгуючі в к о ж д і й У К Р А Ї Н С Ь К І Й ХД-І 129 Е. 7th STREET,
к а л і з а н я л и Г а л и ч и н у і р і д н е на в и г о н і , с а м е . б і л я а в с т р і й с и о - д а н н е м . ли суспендовані ттімтого місяця, щоби повинні вирівнати свої вкладки. Та-
прнйщли і втф}внали свої задаглостн, кож члени, котрі не зложили яісртан H E W YORK О Т У
— Дмитро БалацьккП, гірелс.; Василь иа Сиротинець. повинні сс зробити на Т І Ц О В И Н Н А Н А Х О Д И Т И С Ь
П а в л о в е с е л о н а д П р у т о м і піш-1 н і м е ц ь к о г о в о є н н о г о ц в и н т а р я , Могила Павлова затратилась!
лн л а в а м и в л і с и с т і К а р п а т и . ' П о к л а л и н а м е т и , р о з і к л а л и о г - н а в і к и . ІІІііеиь, секр-, , тім мітінгў. — Секретар. IE-PHONE: O R E W . 1 2 5 6 8
в
ЧАСОІ1ИСЬ_ „ С В О Б О Д А " .