You are on page 1of 4

УКРАЇНСЬКИЙ ДЃ№ВНИК

SVOBOD A

UKRAINIA N

DAIL Y

УРЯДОВИ Й ОРГА Н ЗАІЮМОГОВО Ї ОРГАНІЗАЦІ Ї УКРАЇНСЬКИ Й НАРОДНИ
УРЯДОВИ Й
ОРГА Н
ЗАІЮМОГОВО Ї
ОРГАНІЗАЦІ Ї
УКРАЇНСЬКИ Й
НАРОДНИ Й
OFFICIAL
ORGAN
OF
THE
UKRAINIAN
NATIONAL
ASSOCIATION,
la c
СОЮ З
В
ЗЛУЧЕНИ Х
ДЕРЖАВА Х
АМЕРИКИ .
;ТШ
ЦЕНТИ .
РІК
XXXV
.
Ч.
191.
Джерз и
Ситі ,
Н
.
Дж. ,
четверг'ів , серпня ,
1ВВ7.
VOL.
XXXV .
No .
191 .
Jerse
y City,
N .
J. ,
Thursday ,
Augus t
16 .
1927 .
ЧОТИРИАЕРОПЛАНИВДОРОЗІ
идяил ,
ПЛАТН Я
З
А
СПАННЯ .
і ВИСТАВА ДОМАШНЬОГО
ВНЕСОК РОБІТНИЧОЇ
ПАРТІЇ
У ДЕЙЛ
лРОмислу
В УЖГОРОДІ.
ПІТСБУРГ ,
ПА.
В
туте ш
догонолгалнз
ТОРОНТО ,
15 .
серпня.
J.
нім
інституті
МеЛлон
є
заняти х
В
Ужгород і
відќрит о
вистав у
Ж
Чарл з
Дос .
заступни к
прези`
12
мущин ,
яких
цілим
завдай -
домашньог о
промислу .
Влад
а
деит а
Злучених
Держав ,
запи -
ням
і
т
о
добр е
платним
-
і
стараєтьс я
це ю
виставо ю
пок а
1
Д
В
А
РОЗБИЛИС Я
ПР И
ВИЛЕТІ ,
А
ДВ А
ЗАВЕРНУЛ И
таний,
чом у
ві н
та
к
дуж е
с
п
спати.
В
часі
спання
піддають
одни м
зат н
сво ю
культурну
робот у
на
з
дороги.
шиться ,
ч
н
мож е
жд е
йог о
в
їх
спеціяльни м
дослідам ,
правительство 'косгреигЗА удержалос ь
голосом.
Закарпатт ю
і
вон а
д
о
певної
Вашінггон і
тяжк а
робота ,
від-
три х
цілею
є
ствердженн я
міри
відповіда є
н
а
закордоніѓў
С
А
Н
ФРАНЦИСКО ,
Кал. ,
16.
серпня .
На д
Пасифіко м
ДАБЛІН ,
16.
серпня . —
Внесо к робітничо ї
партії ,
внсказу -
повів :
„Заступник а
президент а
ких
условина х
приносит ь
со
н
пропаганд у
пр о
невдоволенн я
взносяться
тепе р
4
аеропляни ,
а
то :
Вулярок ,
Альога ,
Гол
дон
ючий
недовіря
преміеров и
Косгреивов и
1
йог о
кабінетови ,
ўпа в
ніхт о
н
е
„бадрус" ,
він
н
е
має{
як
найбільш е
кориети
для
люд '
місцевог о
населення
з
сучасно-
Ігл
і
Мис е
Дора н
і
спішат ь
в
напрям і
д
о
Гонолюлю .
Хо ч
ви -
одни м
голосом .
З
а
внеско м
голосувал о
71,
а
прот и
нег о
72
жадно ї
роботи" .
ськог о
здоровля .
Т
і
дослід и
го
стану
річи.
Н
а
вистав і
зіб -
летілн
вони
менш-біль ш
разом ,
п
о
кілько х
година х
лет у
буд и
послів. Таки м
чином
правительств о Косгрейв а удержалос ь
пр и
переводитьс я
кошто
м
одног о
рагго
вс і
зразк и
дерсвляного ,
вже
віддалені
віл
себ е
на
кільк а
со
т
миль .
Найдальш е
залеті в
власт и
лиш е
одни м
голосом .
ткацького ,
глиняного ,
коти -
трилітна річниця кольо-і? С0Г,1Т " Х
Ф^і"""- 1 "
Вулярок,
б
о
о
6
год .
вечеро м
перебу в
він
вж
е
дорог у
довг у
За
прнняття м
внеску
промовля в
сам
внескодавець ,
Джан -
карськоѓ о
домашньог о
тгро-
на
506
миль.
У
тім
самі м
ча'сі
Альог а
перебу в
473
миль .
Наѓѓ-
сон,
яки й
твердив ,
щ
о
правительств о Косгрейв а стратил о
до -
пізаш, в-н^сижидхмаІХ^ Г
ЇЇШ
мислу
ѓі
багат і
зразк и
прегар -
більш
позад у
оставс я
аеропля н
Мис е
Доран ,
ал
е
ц
е
н
е
диво ,
віря
ірляндськог о
народу ,
б
о
не виповнил о
своє ї
соці яльної
і
М1НСК,
13. серпня.
Сам е
льогі ї
на
університеті
в
Огайо ,
них
вишивок .
бо
він
мусів
п
о
злет у
завернут и
з
дорог и
і
злетіт и
на
землю ,
індустріально ї
програм и
і
при
ті м
щ
е
більш е
зменшил о
с
е
мина є
тр
и
роки ,
я
к
бо.тьше- і Ті
дослід и
тривают ь
вж
е
від
1 0
Домашні й
лромис л
н
а
За -
направити
машин у
і
п
о
півторагодинні й
перерв і
знов а
злетіт и
довір я
народ у
ухвало ю
проект у
законодавств а
публичної
без-
вицьке
правительств о
розпоча- J тижнів.
карпатт і
п
о
приход і
чесько ї
і пуститися
в
дорогу .
Мис е
Дора н
названи й
від
імени
летунќи
лек и
і поправкам и
д
о
виборчог о
закона .
влад и
значн о
потерпів .
Чехо -
ЛО
жидівську ,
кольонізаці ю
н
а
Мисе
Доран ,
як
а
бер е
участ ь
в
летуиськи х
перегона х
я
к
пі -
Джапсонов и
відповіда в
преміе р
Косгрейв .
Він
запитавс я
Білоруси.
НОВІ викрути в справі
словацьк а
влад а
н
е
піддержу є
льот.
Вон а
бул а
учителько ю
в
малій
місцевост и
і
в
вільни х
ві д
йог о
пр о
тайні
договори ,
заключен і
мі ж
партіями ,
ш
о
попн -
З
сеї
нагод и
.M.
Володко ,
бі -
АВТОНОМІЇ
ЗАКАРПАТТЯ.
домашньог о
промисл у
н
а
За -
тяияття хвиля х
віддавалас я науці
штук и
летунства .
,
раюг ь
внесо к
висказуючн й
недовір я
правительству .
Дальш е
Ідорусьчмй
;ВІцеміністер,
оголо -
карпатт ю
прост о
я.омгу,-.
шоби )
На
кілька
днів
пере д
вилето м
розбилос я
дв
а
аеропляни ,
В
коігституційно-правпій
ко -
-сказав,
щ
о
парлямен т
(Дейл )
повине н
щос ь
близш е
довідатис ь
сив
статт ю
пр о
успіхи
се ї
ко -
дат и
нови й
тере н
збут у
свої м
а вилет і
при
самі м
попсулис я
машин и
на
дво х
других .
Знова ,
місії
чехословацьког о
сенату
п
р
о
сі договори .
У
дальші й
промов і
тверди в
Косгрейв ,
щ
о
льонізації.
промислови м
товарам .
Тепер)
однії
аеропля н
дискваліфіковано. ' В
то
й
спосі б
5
аеропляні в
розбиралас я
н
а
дня х
рефо р
політичні
згляд и
а
н е економічні
справ и
бул и
причино ю
по -
У
протяз і
192 6
рок у
стараєтьс я
ѓгіг
влад а
прикрит и
відпало,
а
в
перегона х
взял и
участ ь
чотири ,
які
тепе р
л'етять
192 5 і
а
ма
адміністраці ї
і
з
цьог о
при-
ставлення внеску.
На
останк у
говори в капітан
Редмонд ,
провід -
і
призначен о
н
жидівськ у
ко -
виставо ю
найкрнкливіш і
сто -
понад
океаном .
вод у
бул о
поставлен е
питан-
ник
Національно ї
Ліги,
який
закида в
правительству , щ о
вон о
льонізаці ю
н
а
Білорус и
15,268
рони
своє ї
дотеперішньо ї
гос -
ггя:
кол и
правительств о
дума є
скорш е
стоїт ь
на
перешкоді ,
як
помага є
конституцГоналізмов и
десятин ;
тод і
основан о
10 3
подарки .
здійснити
загараггтовану
мир -
в
Ірляндії.
Промовля в
він
тако ж
з
а
національни м
поєднання м
СУД РОЗВАЖУЄ
САЌКА І ВАНЦЕТТІ.
рільничі
комуѓнѓ,
з населенням
ггими
договорам и
автономі ю
і
миром .
1,147
душ .
Разо м
з
і
старим и
Закарпатсько ї
України.
Сек -
дес ь
ОПЕРТИЙ НА УПЕРЕДЖЕННЮ СУДДІ ТЕЄРА.
запад е
АЖ в понеділок. — відклИк
По
голосованн ю
Дей л
зіста в відрочений
д
о
11 жовтня ,
дл
я
РІШЕНН Є
комунам и
бул о
тепе р
160
ріль-
ІНТЕРВЮ ГУБЕРНАТОРА
БЕСКИДА 3 РЕД. „ВЕІЧЕРА"Л
ційнитї
ше ф
міііістерства
внут -
уможливленн я
утворенн я
новог о
коаліційног о
правительства .
ничих
комун
и
д
Білорусѓѓ.
Ві д
„Вечер "
з
13.7
приносит ь
ін-
рішніх
справ ,
др .
Бобеќ ,
у
від-
тог о
часу
основан о
2 2
комуѓѓн
БОСТОН, Масс ,
16 . серпня.
Найвисши й
су
д
стейт у
терв ю
свог о
редактор а
з
за -
повіди
зазначив ,
ш
о
адміиі-
і
поселен о
37 2
Жиді в
н
а
осіб -
Мессечусетз
зійшовс я
н
а
наради ,
шоб и
вислухат и
промо в
карпатськи м
губернаторо м
Бес .
ЛІТАКИ ЮНКЕРСА ВІДЌПАДАЮТЬ ПОВТОРЕННЯ ПЕРЕЛЕТЎ
стративн а
реформ а
н
е
нару-
них
фармах .
оборонц я
Артур а
Гнлл я
і прокуратор а
Артур а
Ре д ѓѓнѓа
обнихіпе 25
Гил ь
кидом .
Найцікавішѓі м
місцем
ш
у
е
автономни х
пра в
Закар -
Сег о
рок у
призначитьс я
7000
'
ШТОУ .
предложив
сгейтмент ,
писаний
на
машині ,
щ
о
сто -
цілої
розмов и
є
відповід ь
н
і
патгя.
Одначе,
щоб и
пер`евести
десятин
н
а
жидівськ і
рільничі
ріи. В
своїх
вивода х
підносит ь
він
головн о
упередженіст ь
судд і
питання:
„Ш
о
бажали' )
ви
при
приготованн я
д
о
переведення
комуніѓ.
можливіст ь понеханн я
ПЕРЕЛЕТЎ У СІМ році.
Теєра,
який,
як
зізнал и
свідки ,
декільк а
разі в
відгрожувавс я
оді
іг.р.?датн
чехосло -
автономії ,
треб а
напере д
зна -
На
жидівськи х
комуна х
про -
в
ќлюбі
і
в
розмов і
з
другим и
особами ,
ш
о
даст ь
школ у
ти
м
вацькі й
пуѓбліѓчній
опіѓѓй?"
ти
дефінітивні
границі
Закар -
ДЕССАВ, Німеччина , 16. серпня . — У фабриц і
Юнкерс а
цвита є
годівл я
худоб и
і
моло -
„радикала м
та
большевикам" .
Прокурато р
борони в
станови -
Губернато р
відповів :
„ Є
кілька
патгя.
Пі д
ц
ю
пор у
є
між
За -
детьс я
конференці я
між
директорам и
фабрик и
а
компаніями ,
і'чарство.
Коров и
у
жидівськи х
ше
судді
і виказував ,
щ
о
розправ а
бул а
веден а
я
к
слід.
питань,
щ
о
якра з
вирішуютьс я
каппатгя м
а Словаччино ю
тіль-
в
яких
бул и заасекуроваи і
06 а
літаки,
Европ а
і
Бремен.
Позая к
якій
(Комунах
дают ь
о
мног о
більш е
Ќромі
тог о
оборонец ь
Гил ь
вніс
нов у
апеляцію ,
в
м
і
ж
владо ю
а
нами,
пр о
котр і
ки демаркаційн а
лінія.
Питання
л
е
т
розпочався ,
том у
компанії
годятьс я
заплатит и
лиш е
з
а
на-
-
ллока ,
як
коров и
на
нежидів-
вгасить
на
уиеважггенне
вирок у
і розписанн є
ново ї
розправи .
однач е
н
е
хоч у
висловтювати -
дефінітивно ї
границі
є
дуж е
правки,
які
конечні
е
при
літаці
Европа .
Оден
з
директорі в
ськггх
комунах.
Апеляційній
розправ і
прислухувалас я
невелик а
горстк а
ся.
Скаж у
хиб а
тільки,
щ
о
є
ду-
складне
задл я
незгод и
заінте -
Юнкерс а
сказав ,
Що
сег о
рок у
ледви
вж
е
повторитьс я
спроб а
людей,
б
о
поліці я
пускал а
тільк и
з
а
спеціальни м
дозволом .
ж
е
важні
і
моглиб н
спричинити
ресовани х
сторін
і
вон о
мусить
перелетіти
Атлянти к
задл я
иадходячо ї
осени
і
неможливого !
Була рівно ж на розправ і і жінк а Саќка . ЖИДИ радних у
Була
рівно ж
на
розправ і
і
жінк а
Саќка .
ЖИДИ
радних у польських
містах.
МАЮТЬ ОДНУ ТРЕТУ
цілковит у
гармоні ю
й
КОНСОЛІ-
бут и
вирішен е
й
переведене
компані ї
Юнкерс а
заплатит и
премії
з
а
друг у
асекураці ю
літа -
дацію ,
що б
можн а
кращ е
пра .
ків ў'висоті
50.000 долярів.
конституційним
законом ,
щ
о
в
цювати" .
ВИБУШ БОМБА В ДОМІ СУДДІ.
сво ю
чергу
звязан е
з
новим и
Коли б
справ а
перелет ў
залежал а
лиш е
від
пільоті в
літак а
труднощами .
Щойн о
п
о
втгрі-
Т
и
м
зазиачсно ,
щ
о
влад а
з
а
Бреме н
і
Европа ,
т
о
вони
готов і
були б
розпочат и
переле т
та
к
ВАРШАВА .
13. серпня.
-
У
пять членів
родин и
вийшл и
З ЛЕГКИМИ РАНАМИ. —
шеші ю
всіх
ти
х
труднощі в
кулісами
стараєтьс я
пр и
по -
скоро ,
як
скор б
булоб и
се
можливе .
Зі
з ѓляду
одігак
на
се,
ш
о
сімох
польськи х
провінціях, а
КАЖУТЬ, ЩО
ЦЕ
СТАЛОСЯ
З
ПІМСТИ
ЗА
ЗАСУД
прийд е
на
порядо к
дн
я
акти-
моч и
владних
парті й
вирішит и
повторенн я
перелетў
залежит ь
ві д
рішенн я
директорі в
Югг-
Лодзь ,
Кельні,
керса,
том у
нічог о
певног о
пр о
ту
справ у
покищ о
не
дастьс я
САЌК А
І ВАНЦЕТТІ .
якггсбудь
„вігутріщне "
ггитан-
Білнйсток ,
Вільна
і
вування
автономі ї
Закарпаття .
ия
дефінітивно ї
границі
і
авто -
сказати .
В
кожні м
случаю ,
коли б
справ а
перелетў
мал а
бут и
щ
о
становлят ь
поло -
БОСТОН ,
Масс ,
16. серпня .
Ран о
о
ѓод .
ЗЛО
вибухл а
ревізія тріяновського
номії
Закарпаття ,
щ
о
в
остан-
повторення ,
не
станетьс я
се
скорш е
як
за
два
аб о
три
тижні.
простор у
Польщі ,
вибра -
бомб а
в
дом і
судд і
Левис а
Мекгарди ,
яки й
бу в
мі ж
тими ,
щ
о
иьом у
часі
прот и
її
волі
вири -
усіх
міських
радних
1597;
з
судили
Саќка
і Ванцетті .
Судд і
не
бул о
в
то
й
час
в
дома .
Ви -
іменно Варшава ,
Люблип ,
Волинь ,
вину
но
тог о
значит ь
у
мирового договору в
сенаті.
числа
Жиді в
радних
є
541,
ѓгуло
н а міжігародггьому
фору .
бух,
щ
о
наступи в
в
Іст
Мільтон ,
12
мил ь
ві д
Бостону ,
бу в
та
к
БОРОДІН
МАВ
ЩЕ
ПОШИТИСЬ В КИТАЮ.
'
Жид и
мают ь
одн у
тре -
сильний,
щ
о
стоні.
Бамб а
наляка в всіх, мешканців ,
цілий
почул а
кол и
спадал и
а
чути
бул о
йог о
і
в
Бо -
На
запит ,
як
відноситьс я
че-
т
усіх
радних
у
згадани х
про -
знищил а
майж е
дім.
Родин а
судд і
спал а
хосдовацьк а
влад а
д
о
закор .
вінціях.
злодірі
НЕ
з
професії.
і
зірвалас я
з
ліжок ,
кол и
страшни й
гук.
Ціла
родин а
донно ї
пропаганд и
в
справі
ре-
ВІН МАВ НАМОВИТИ ХРИСТІЯНСЬКОГО ГЕНЕРАЛА ЗРАДИ-
ТИ
ЧЕНГ КАЙ-ШЕКА.
вийшла
чудо м
неушкоджена ,
не
брат и
під
уваг у
незначні
тріяіговського
мировог о
Гарн у
злодійськ у
історі ю
з
а
е
V
поширенн я
АНТИСЕМІ-
-Я%'
-
рани,
які
одержал и
тоді ,
я
к
з
і
стін
образ и
т
а
вали -
договору ,
відпові в
міністер
др.
вдячуєм о
італійській
пресі.
В)
ПЕКІН ,
16.
серпня .
Бородін ,
бувши й
дорадни к
націо -
лися
стіни.
ТИЗМУ НА УКРАЇНІ.
Бенеш ,
т
о
подібн а
пропаганд а
околиц і
Ріміні
на д
морем ,
у
ѓо
телик у
арештувал и
панка,,
щ
е
налісгичног о
Китаю ,
має ,
як
кажуть ,
перебу -
Говерно р
вислав сейча с
будут ь
Фуллер ,
я
к
тільк и
довідавс я
пр о
вибу х
бомби ,
має
чимра з
м'енше
значіння
й
МОСКВА ;
н-
3
Харков а
д
о
чотир и
рок и
том у
вкра в
чотилі
вати
ще ў
Китаю .
правительств а в
не
Він
міг
полишит и
Китай
пароходОм ,
ш
о
письм о
д
о
судд і
з
виразо м
співчутт я
т
а
запев -
минаєтьс я
з
успіхом.
Розрахо -
носять',
Що'українськи й
`ком'і
ри
та
пів міліона
і прожива в
їх.
плив е
п
о
ріці
Янгце
п
о
тій
причині,
ШО
Ченг
Кай-Ше к
налож-ив
ггеннєм, щр
пороблен і
всі
можлив і
кроки ,
щоб и
віднай -
вана
вона
більш е
н
а
виклику-
cap
рільництва
Шліхтер ,
який
Цсрбіиі
бу в
колис ь
підстаршіѓ-
$100,000
нагород и
на
йог о
голову . Бороді н
мав
виїхат и
сперш у
'
ти
виновішків . Він
заразо м
заявив ,
щ
о
всі
.матеріальні
втрати ,
ваггпя
ворожне ч і
мі ж
сусідами
недавно'
повергіув
з
інспекцій
но'ю,
поті м
касієро м
у
Міляио.
на північ
і відвіда в „христіянського"-генерал а
Феігг-Ю-Гсіянга,
які
судд я
потерпі в
чере з
знишенн е
дому ,
будут ь
покриті .
в
середущі й
Европ і
і
ти
м
сами м
подорож і
п
о
полудневії'
Познайомивс я
з
.якимсь
ошу -
а
опісл я
прибу в
д
о
Гоиан,
е
тепе р
перебуває .
знищенн я
значішгя
малоѓ
Україні,
заяви в
представите -
канце м
і
ста в
йог о
спільником.
Минулог о
місяц я
Ченг
і Фенг-Ю-Гсіян г
мал н
зїха -
антагтг .
ЗМЕНШЕННЄ ПОДАТКІВ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД КОНГРЕСУ.
лям
преси,
щ
о
сере д
ўкраїн-
Діставш и
ра з
у
руки
портфел ь
тнс ь
у
Сўхов і
і згодилис ь
д
Кай-Ше к
воюват и
разом .
Бороді н
ма в
одна к
На
запи т
пр о
дефінітивн е
ських келті
ширитьс я
дуж с
an-
з
півпят а
міліонамн,
пішо в
з
а
намовит и
генерала
Фснг-ю-Гсіянг а
попират и
радше ,
я
к
побо -
-
ТАК
ЗАЯВИ В
ПРЕЗИДЕН Т
КУЛИДЖ .
НЕ
ТРЕБ А
вирішенн я
границі
Закарпатт я
тисемїтизм ,
який
виклику є
ск
о
спок'усою,
себт о
втік
з
ним.
П
рюват и
правительств о
націоналістів
в
Танкові.
Тепер ,
п
о
у-
числит и
Н
А
ВЕЛИКУ
ЗНИЖКУ.
ре
кольонізованн я
і
Чехословаччин и
Беігеш
відпо.
рок у
скривавс я
в
місті.
Пот.'м
ступленггю
Чен ѓа,
генера л
Фен ѓ
є
головнокомандуючи м
по
луд -
вів,
щ
о
ц
е
є
чисто
внутрішн є
РЕПІ Д
СИТІ ,
Сав т
Дакота ,
16.
серпня .
Президен т
Ку -
України
Жидами .
полуднево ї І
ІІередовсі м
ста в
шоферо м
пі д
прибрани м
невим и
війсками ,
хо ч
дв
а
рок и
том у
стоя в
він
щ
е
п
о
сторон і
питання
Чехословаччини .
лндж
заявив ,
щ
о
видатк н
на
фльот у
треб а
вложит и
в
будже т
обуренн я
виклику є
обставина ,
прізвищем .
Я
к
шофе р
відсидіві
північних
війск.
-
іцо
підча с
коли
українськи м
се-
тому,
щ
о
конгре с
відкину в
бу
в
попередн і
домаганн я
н
а
роз -
кількамісячну
кару,
побившѓі
Кажуть ,
щ
о
Бороді н
верне
наза д
д
о
війск
у долин і
рік и
Явг-
військові тягарі.
ляиа м
заборонюют ь
користат и
будов у
фльоти .
Мим о
цег о
можн а
б
и
надіятис я
податкови х
когось ,
а
поліція
не знала,
ког о
це,
скор о
лиш е
промин е
і
передтим .
спека
буд е
дальш е
відграват н
н
е
з
иаємно ї
праці
в
господарств і
полеќш,
коли б
конгре с
посчерка в
деяк і
злишн і
видатки .
Т
а
Сам е
тепе р
оголосил и
вій -
посадил а
під
ключ.
Вийшовш и
менш е
важн у
рол ю
я
к
і
н
с
даєтьс я
ї
м
ніякої
матер і
конгрес
звичайн о
дуж е
щедри й
в
видатка х
і
ї
х
счеркат и
н
е
ськов і
ПОЛЬСЬКІ
власт и
поќли -
з
вязниці,
утік
д
о
Єгипту ,
ал
е
Маршало к
Сун
Хуан-Фенг ,
яльііої
помочі ,
Жид и
кольоні-
любить .
Чере з
т
е
н
е
маліют ь
і
тягар і
податкові .
Ал е
й
бе
з
капня
рекруті в
п
а
військов і
там
йог о
спільник
не
да в
йом у
гаю
пере д
війскам и
Ченг
щ
Кай-Шека , одержа в
о
у марѓ і
мусі в
утікат и
з
Шаи-
тепе р
запросин и
сти
послугуютьс я
наємно ю
конгресу
год і
надіятис я
велики х
полеќш ,
б
о
треб а
ужит и
знач -
учебиі
вправи .
Покликуют ь
1 0
жити :
він
мусів
ділитися
з
Ви л
в
і міста ,
д
визначни х
Китайці в
тог о
щоб и
поверну в
та
м
назад ,
працею ,
віддают ь
сво ю
земл ю
ггі
сум и
н
а
регуляці ю
Місісіп і
і
допомог у
фермерам .
річників
на
протя г
6-гижневих
грішми ,
а
врешт і
втікат и
пе-
і „осв о бодите л
щ
о
йог о
по витают ь
Там
Як
я".
в
і одержуют ь
піддержку.
ѓгаєм
фінансов у
вправ .
Відчули
це
в
перші й
мірі
ред`консулятомѓ
який
хоті в
йо
совггй, стараютьс я о полерт я УЧЕНИХ.
"
і
українські
селягги,
б
о
якра з
т
с
г
о
арештувати .
Вернувс я д о
Т
о
Д8Д АЕРОПЛЯНИ ВИЛІТАЮТЬ ДО
ЕВРСПИ.
п
е
р
ча с
жни в
т
а
селянинові
ріно,
найшов (Собі
якусь
сим
РИГА ,
16.
серпня.
Совітськ і
власти
стараютьс я
прнєд -
БАВАРСЬКИЙ 'БАРОН
Тяжк о відірватис я
від
праці,
б
о
патичн у
дівчину,
иір
закох а
нати
репрезентанті в
науковог о
світа
взят и
участ ь
у
свьтко -
ОДИ Н
Д
О
ПАРИЖА ,
ДРУГИ Й
Д
О
РИМУ .
'
ДУШЕГУ15ШЕМ.
инакш е
жд е
йог о
катастрофа .
лас ь
у
ньом у
і
потайк и
ві д
сво-
ванн ю
десятилѓтної
річниці
жовтнево ї
революції.
Ти м
'чином
КУРТИ С
фІЛД ,
Л.
АЙ., 16. серпн я
Вж
е
привезен о
сюд и
Покликанн я
вж
е
почалося .
Ву-
еї
жінки,
як
у
покинув,
уті к
з
хочут ь
вони
представит и
горожана м
Совітськи х
Републик ,
щ
о
МАДРИД ,
12. серпня.
Аре-
деякі
части
величезног о
літак а
робот и
Сікорського ,
а
реш -
лицям и
ти,
перетягают ь
.резервіс -
не ю
над
море .
Пог о
надт о
тих е
найвисш і
представител і
науки
західно ї
Европ и
симпатизуют ь
штован о
тут
барон а
Юрі я
Віль -
туючі
части
надійдут ь
завтра .
П
о
переведенн ю
пробни х
леті в
співаюч и
українські
пісні,
та
скромн е
життя'зрадил о
йо -
зі
Совітськи м
Союзом
.
гельм а
фо н
Арко ,
з
Баварії , я-
виберетьс я
він
в
дорог у
д
о
Парижа .
Аеропля н
зветься : МЃсто
Фонќ .
щ
о
и
е
по'добається
польські й
го.
Жінк а
е
знал а
нічого,
Російськ а
Академі я
Нау к
академик и
в
Ол -
кйй
признавс я
и
а
поліції,
uioj
Париж.
Кермуват и
буд е
ним
капіта н
Реи е
шовіністичній
'пресі,
яка
наќ-
ким
н
живе.' Цербін і
і
бу в
уж
е
бе з
денбурз і
обіцял и
перевест и
у
і большевипьк і
діл о
большевнньк і
пл'ями 'і
зор -
він замордува в
у
1919 році
Кур-
В
найблигцих
дня х
вилетит ь
аеропля н
Ол д
ґлоргг,
яки м
дика ^
військов і
к'рути,
аб и
р
е
гроше й
з
усьог о
висповідав -
і
анізуват н
інтернаціональний
конгре с
учених
у Лєкінґраді ,
са -
та
Аиснера,
першог о
преаиден-
кермуют ь
летуни
Дж .
Гцл л
і
ЛлоЙ д
Берто .
Летуни'хочут ь
до -
І
співання
заборонено .
ме
в
часі
святковання
10-літної
річниці
революції .
та
баварсько ї
республики.
летіти
д
о
столиці
Італії,
риму .
СВОБОДА , ЧЕТВЕР , 18-го СЕРПНЯ , 1927- , прям і збуд е плипя
СВОБОДА ,
ЧЕТВЕР ,
18-го
СЕРПНЯ ,
1927-
,
прям і
збуд е плипя
Українсько ї
I
TEES
ІРеспублики.
і
четвертині
`ТИ.' І
АШЬ-ІЬАЙ TALLY АХСАИ LIA.T-I Я
ГАНЕБНИЙ ДОКУМЕНТ
РОсІЙСЬКОІ ДЕМОКРАЦІІ.
Треті й
універсали
лиш е
продовжал и
ні
ЏшШ$М Џу Щ Ц-RIIABA
AT ВPІ ЩГААв' STREETН STREET,,
JERTTJ.R„,.CCITY,ft.J .
уміраішя ,
ал
е
н
е
врятувал и
її
НАЙОААІ ЛЕЕНСТАИНМ. LAA
Оди н
помилкови й
кро к
перѓшу
І4ЇЇІЙ
ві MITORLAL
COMMUTE-.
і
і
чост и
і угодовств а
приві в
її
до п
ІМЕНН І
MXU AUTTER AT TKEPATT ОЯНСА н і J.'I. Y
CITY. М. J_
J
того ,
Щ
о
треб а
бул о
залишит и j
- в Веян а шшт М CU it, U
T^T Y ААЛАГ
Ц
А
ACT OF МЧСК
Я, TLTF .
Київ,
а
з
ним
і
земл і
велико ї
У-
RATEEL ROITII. ARO--U4TORto SACHOH LIEF
тельство м
зробил а
спроб у
Сам е
тепе р
припада є
річниця
країни
пі д
ударам и
добр е
зор -
S.
MY .
AATFCHCFIAA JALY Я ,
WS.
здержат и
то
й
рух
мас
та
поста-'
вслитенськог о
здвиг у
українсь -
ганізовано ї
червоно ї
московс ь
шша ШАШААІ ВАТИ-
ког о
народа ,
скерованог о
д
о
рит и
ног о
иа
служб у
російсько -
кої
армі ї
т
а
пр и
нейтралітеті
у
(створення своє ї
держави .
Тому,
г
о
правительства .
країнськи х
народні х
ма с
т
і
рт
І%ТЗмй
џт
щ
о
десятирічч я
є
таки м
періо-
Том у
в
маса х
почал а
прояв -
більшост и війска. Угодовств о
й:
і
МИЃ .
-Ь.ОС
На
гра
д
о
м
часу,
який
да є
вж
е
можли -
ляТися зневір а
у
свій
провід ,
за-
компроміс и
ніколи
не
прнв о
К
о
л
и
н
е
мал
и
змог и
боротис я
в
В
віѓѓсть
з
більш-меншо ю
обєк-
підозрінн я
Ѓтого
в
слабості !
н
В
МО
дят ь
д
о
перемоги ,
а
лиш е
до )
тивніст ю
дават и
оцінюѓ
мнну-
навіть
„ у
зраді "
революції .
То-
"
В
ж
тимчасово ї
передишки ,
як
у
во -
ряда х
українсько ї
армі ї
з
а
визво -
3.7 -
mKOpHCT T^Z
лим
подіям,
м
и
й
пригадуєм о
гочасиі
політичні
ворог и
росій-
кт
.
В але)
час-д о
час у
най-оловтйш і
ета -
ськог о
правительства , а
голов -
ленн е
свог о
народа ;
кол и
в
и
н
е
М ІШ а н вдкжг Н ШЬ
`
^^
аміну Bataei алреса шга-гнться 10 пе-ггіа.
о
ї большевики .
а
почаст и
і
ре-
" а
Д сталос я
сво ю
користь ,
ш
о
зрс^о ю
пи
нашо ї
визвольно ї
боротьби .
Ііеа
з
Радо ю
в
боротьб г
гг
з
Сам е
17
серпня
припада є
дс-
акціонери,
вели
шален у
аѓѓга
І
3.7 5
мучилис я
в
тюрма х
і
табора х
з
а
"5VQHQDA", Р. О . BOX
344 .
J
русоцснтриста-
сятнріччя,
коли ,
в
191 7
році
цію
прот и
нього .
Пок и
Цент-1 " О
М яміярдад п
редакція не
відповідає.
ми,
н
а
чолі
яких
п
о
упадк у
у-
Тимчасов е
Російськ е
Праві ѓ
ральн а
Рад а
стоял а
в
острі й
о
-
т
е
,
щ
о
боронил и
рідно ї
землі ;
ко -
ряд у
Керенськог о
ста в
уря д
Ле-
тельств о
видал о
сво ю
знаменн-
позиції
д
о
пстербурськог о
у-
Ніна.
-
БУН Т
ІНДІЯН
у
„Інструкці ю ДЛЯ
Генерально -
ряд у
та
провадил а
сво ю
власн у
л
и
маєт е
змог у
працюват и
і
за -
Нарі д
вже
бу в
зви к
рахуват и
Секретаріяту і
України".
Ін-
революційно-національн у
полі-
Крайна
нужда ,
голо д
доводитьс я
за -
Центральн у
Раду ,
яку
він
сѓво ї
ц
я
бул а
видан а
Тим -
(тику наперекі р
її
том у
правитель -
роблят и
- сповніт ь
обовязо к
укра -
знават и
червоношкіри м
з
білих,
пхнули
в
Боліві ї
80,00 0
рив,
свої м
суверенним
парля -
Правительство м
ггіби
ству ,
становищ е
бул о
сильне .
Ьідіян
д
о
бугггу
прот и
і безправство , яког о
бок у
білих.
виголоднілих
через
о
Еквадор .
більшіст ь
високо ї
о
вж
хліборобство ,
її
канали,
завита в
Фраиинск о
Хт о
б
и
т
о
сегодн я
мі г
пізнати
струкція
! часови м
к
МЄІГТОМ, а
Генеральни й
Секрст а
т
о
я
наслідо к
угод и
росінсі
Коли ж
Рад а
увійшл а
в
догові р
їнськог о
громадянин а
і
перешліт ь
По
тих
обдертих ,
босих ,
Іидіянах
потомкі в
слав-
ріят
свої м
урядом ,
а
ту
т
сам а
ких
зробил и
з
ти
м
та
розпи -
ног о
племенн
Інка,
ш
о
довг і
сотки
літ
володіл о
велико ю
правительство м
в льояльност н
други й
Рад а
згодилас я
н
а
прннятт я
Центряльно ю
у
Київі.
салас я
д
о
нього,
сво ю
жертв у
н
а
Інваліді в
через :
іидіянською
державою ,
щ
обнимал а
землі
сегодиішні х
рес -
„Інструкції"
Тимчасовог о
Пра-
Ми
вж
е
на
сторііт-Івидавщ и
універсал
т
а
публи к
Болівії,
Перу
і
Щч й
дос і
творят ь
вони
на
тих
вительства .
Т
а
інструкція
по -
ках
нашо ї
міністрів, яку вони
Радо ю
згадувал и
щ
газети ,
о
перши й
у-
прнкявш и
„Інструкцію",
тод і
OBYEDNANYE, Р, 0. BOX 411, PHILADELPHIA, PI.
земля х
подавляюч у
населення.
Щ
е
й
дос і
можн а
збавлял а
Рад у
всіх
пра в
крає -
ніверса.т
Центрально ї
Рад и
бу в
агітаці я
прот и
уряд у
Керснсь-
подибат и
та
м
сліди
їх
культури , яко ю
вони
славилис я
вог о
парламенту ,
а
Генсраль- j
надзвичайн о
цінним
державно -
ког о
одночасно
стал а
й
аґіта -
сотк и
літ
том у
взад .
Б
коли
прийшл и
на
ї
х
землі
еспанські
НИЙ
Секретарія т Україн и
роб и
творчи м
актом ,
який
зібра в
в
ціє ю
прот и
Ради .
Звичайно ,
ц
е
.„зайди
з
Европи ,
вони
е
бул и
культирни м
народо м
і
мал и
ла
підвладни м
органо м
псте р
нічог о
н
е
значило .
Крі м
тог о
ВОПРАВІ ОГОЛОШЕНЬ І ФОТО-
висок о
розвинен е
б
о
вміли
штучн о
наводню -
ЄДИНО
ВСЮ
ЄНЄрГІЮ
УКРАЇНСЦ ( 0 - І
сильно
підрубал о
впли в
прийшл о д о
Рад и
бурськог о
уряд у
на
Україні.
патн
земл ю
і
підносит и
врожайність .
Вж
е
тод і
вогги
буду -
внзвольіюг о
рух у
гї
напрл-
на
маси.
Коли
бо -
Ц
я
ганебн а
„інструкція "
т
екстренних
випад- 1
Diiii її
на
шля х
створенн я
своє ї
ротьби
большевикі в
з
Тнмча-
вали
подопрочод н
і
вміли
бальзамуват и
тіла
і.жил и
ключал а
з
меж''і-'Яраїни ! та''ІЬІДІ
-жосиии Петербург а
ках"
могл и
бут и
безпосередні )
з місцевою-дод о
$
j
Џ
соб і
спокійно ,
коли
д
о
них
з
Европ и
в
1532
році
не -
державності! .
З
а
т
е
вж
е
нс
мо -
сови м
Правительством ,
т
о
бо -
Ш
;
атад и
Рад и
та
ССГУР'Наіріяту
у-
поминеннє м
Секретаріятў .
А
пррщеии й
гість
Пізарр о
вра з
з
183
еспанськими
жгга
цьог о
скТГзатп
пр о
другіѓЃї
гат о
Українців
стал о
в
їх
лави ,
КиіБНДйРН У. Н. БОЮЗА
НАРІК 1920.
вес ь південь України, а сам е гу- так бувало , щ о звичайн о
вес ь південь України,
а
сам е
гу-
так
бувало ,
щ
о
звичайн о
всі
ви-
жовнірами .
версал.
Пок и
Центральн а
а
біль ш
революційні
й
гарячі
бсриії:
Херсонську ,
.Таврійську,
падкгг
зноси н
з
центрально ю
Рад а
тверд о
стоял а
н
а
шлях у
голов и
стали
виступат и
прот и
Гостинно
принялн
„некультурні "
ікдіяни
„культурних "
Катеринославську ,
Харківськ у
атадо ю
стал и
„екстреннимн" .
рсволюцій -
Ради .
Калєгаа р
У.
Ні
Союза ,
який
Європейців ,
а
ті
послідні
відплатилис я
їм
тим,
ш
о
д
о
рок у
та
Крим.
Таки м
чином
Україн а
Зрешто ю
з
а
ц
ю
ганебну
іи-
творчости ,
д
о
Большевик и
вс е
ц
с
викор и
розх і
дитьс я
v
многи х
тисячах
вбил и
родовог о
начальник а
Індіюѓ,
а
са
м
нарід
почал и
під -
І`зводіглася
д
о
ме ж
пят и
губер-,
струкці ю
поплатилас я
н
е
лиш и
тог о
вон а
черпал а
силі
примірників ,
є
найліпши м
се-
биват и
і
запрягат и
д
о
тяжко ї
робот и
п
о
копальнях ,
в
яки х
стал и
й Центральні й Раді,
а
зѓ
о
ній
бе з
Запоріжжа ,
Слобожан -
Центральн а
Рада ,
але
Гг
сам е
ро-
д
л
я
боротьб и
з
широки х
реднико м
д
о
оголошуван ь
по -
гинули
міліони
автохтонів , властиви х господарі в
землі.
А
вкін-
д
о
м
й об'дуреним
ними
ўкраїн
щнни ,
а
головн е
бе з
донецько -
сінське
правнтельств р
Керенсь-
мас
свог о
народу .
Ллі
м
і
ж
амеоигаггськггмн
Угра"нця
пі
культурні
Европейц і
привезл и
Іидіянам
в
дарунк у
щ
е
ріжиі
ськи м народнім
маса м
довелос я
г
о
за-
кого ,
яке
всіма
способам и
дез -
вон а
пішл а
на
компроміс и
ми
Хт о
ма є
яки й
бизнес,
а
за-
„культурні "
європейськ і
хороб и
т
а
алькоголь ,
а
ті
дарунк и
безкомпромісово ї
гго-національної
часу
своєї
активних
коли
її угодовств о
сійсі.ким
дорог о
це
все заплатити .
том у
Нарід)
ліза
вугілля й криворіжськог о
е
та
бе з
моря .
Ц
бу в
визо в
організувал о Украї'ну
і
ти
м
при-
з
Тимчасови м
Ро-
лежит ь
йом у
па
тім,
аб и
пр о
бул и
щ
е
гірши м
для
ни х
иещастєм ,
як
т
е
ворож е
оруже ,
ві д
вірит ь
лиш е
проводовѓі ,
киггешгй
українськом у
ггародо-
спішил о
свій
власний
упадок .
Правительством ,
ко -
щ
о
тверд о
стоїт ь
не
компроміс и
на
прНнціпо-
ньог о
знал о
я
к
найбільш е
лю
-
яког о
гинули.
Б
о
хоч
як
високу
мали
індіяни
культуру,
коли
це
бул о
прост о
знущанн я
ли
вона
поставил а
соб і
з
а
за
в
дий ,
повине н
дат и
сво є
оголо-
дійшл и
д
о
ї
х
землі
еспанські
штуці . Вони
завойовники ,
т
о
не
дорівнювал и
вих позиціях ,
входит ь
в
жад -
н
а
д
ним,
а
наш е
революційн е
дання
ўзаконніш і
т
а
оформит и
шенн е
д
о
календар я У.
Н.
Сою-
Еаропейця м
в
в воєнній
воювали , як тепер,
палками
ні
умов и
та
з
тими,
правительств о
згодилос я
під -
Степа н
Мусійчук.
революційѓѓў
боротьбу 1
всьог о
1 тоді
каміинем.
І
та
к
як
не вдержалис я
з
з
тим
оружем'прот и
х
т
о
дл
я
ньог о
е
аб
о
ворогом ,
за.
Ціѓѓй
є
вельм и
приступні,
пнсати
це й
ганебний
шмато к
українськог о
народа ,
вкладаю -
горстк и
Репанців,
щ
о
стріляли
рушниц ь
в подавляючі й
білих,
гарматам и
і ітистолів
т
а
рубал и
а
б
о
чужим.
Українські
маси,
я
-
зваживши ,
щ
накла д
буд с
ви
папер у
гї
зобовязатос я
бут и
НА ВІЧНУ ПАМЯТЬ ІВАНОВИ
чн
її
в
певні
рямк и
законно -
Шаблями,
та
к
і тепер,
хоч
вони
більшостн ,
н
е
кі
а
початк у
революці ї
рахува -
носит и
о
20,00 0
примірників. Ці-
льояльни м
Тимчасовом у
Росій-
сти
її
льояльност н
д
о
російсь-
вдержатьс я
в
свої м
бунті
прот и
горстки
які
мают ь
д
о
лн
пегербурськи й
уря д
тако ж
ла
сторон а
34
кв.
цалів,
кошту є
САНДУЛЯКОВИ
сьќом у
Правительству .
ког о
правительства ,
т
о
тоді
$30.00;
половин а
$15.00;
чверть
своє ї
розпорядимост и
армі ю
вра з
з
і
машиновим и
і
своїм ,
д
о
другог о
універсалу
сама
вона
почал а
скор о
трати -
почали'
вж
е
йог о
рахуват и
не
`$Ю.ОО;
осьм а
част ь
$5.00 ;
пер-
крісамн. h
Крім
територіяльггого
обм е
ти
сво ю
баз у
в
революційно -
лиш е
чужий ,
ал
е
навіт ь
і
в
о
ша
і
послідн а
сторон а
в
части
^.ђовстадне
Індіян
в
Болівії
ц
е
кро к
розпуки .
Н
е
є
вон о
жсння
вплив у
Рад и
т
а
Ген.
С
е
і
в
Галичині.
національних
масах
українськ о
р'ожим-.
Дл я
цьог о
найбільш е
оголошен ь
п
о
$35.00.
Хто
ніяко ї
большевицько ї
агітації,
я
к
ц
е
пода є
уря д
і
крет'аріяту
Центр.
Рад у
зовсі м
На
зеленім
на
Покуттю ,
го
народу.
Революційн а
акти в
причинилися
самі
представйи-
б
н
в
свої м
оголошенн ю
хотїв-
помі-
`ютяса,
а
тільки
вилітдом
розпучливог о
положенн я
зггсхтовано
я
к
краєвіѓ Гг
парл я
Нс
вїтр и
се
так
гули,
ність,
революційни й
запа л
на
кн
уряду,
н
а
чолі- з
ісОмаігдую-
стит н
також
і фотографію ,
чи
іеного
і
визискуваног о
народу ,
яком у
знищен о
куль -
мент,
б
о
вс і розпорядженн я
з
.
Т
о
пращат и
свог о
Батьк а
шог о
народ у
щ
е
не
вгасав,
;
чніі
війсками
Київської
Війсь-
т
о
сво ю
ч
и
му-
:И)млю
і
яког о
перемінено
дорого ю
насильств а
з
госпо -
Петербург а
виконуват и
Се-
Зїзджалнс я
всі
сини.
навпаки
розгортавс я
й
стави в
кової
Округ и
полк.
Об^рУче-
сит ь прггсдати
свог о ЧЗизнссу,
з
неї
готов у
д
о
дар а
в
раба .
кретаріят,
не
Рад и
Т пісню
о
шумі в
жалібн у
все
нові
та
нові
соціяльні,
а
і
внм,
особлив о
через
розстріл и
друк у
клішу ;
кол и
ні,
т
о
попо-
у
Т
а
все ж
таки
це й
розпучливи й
крок,
хо ч
йог о
задусят ь
Тако ж
са
м
ма в
питаючис ь
Секретаріят ,
кол и
Бистри й
Черемо ш
і
Прут ,
ловн е
національн і
-.ВИМОГИ,
в
Богданівські м
полку.
Угодов-
сит ь
кош т
виготовленн я
такої
в
ќрови ,
буд е
мат и
і
добр і
наслідки .
Вігг
зверн е
н
а
себ е
уваг у
мав
видат и
му-
Центральні
Т
о
гуділи
луп ѓ
й
бор и
Рад а
свої'м
другим'ств о
загубил о
Рад у
а
з
ти
м
і
за-
кліші
з
фотографії ,
т
о
значить,
а
ЦІОЇ боротьби .
о
CBlta,
проллят а
свіж о
кро в
загрі є
прибитих
Індіян
д
о
даль -
сів
звернутггся
о
російськог о
Батьков н
в
о
вічѓѓу
путь !
універсале:
та
угодо ю
з
Тим -
губило
вс ю
т
у
підготовч у
пра
щ
о
йог о
оголошенѓѓ е
буд с
о
З
ї
х
освідомлешге м
наступить' і
поправ а
ї
х
долі .
розпорядження ,
д
правительства . Хо ч
проект и
по-
стільки
дорозш е
коштувати ,
В
їх
нещаст е
лежит ь
в ггесвідомости
їх
власної
сили.
Ро'сійським
Правѓі-
цю,
яку
вона
переводил а
в
на-даван о
під
розгля д
Радѓѓ,
т
о
ц
с
часови м
Т
о
жалібн о
грал и
дзвони ,
скільк и
виносит ь
кош т
внго-
Т
о
шумі в
прапорі в
ліс,
-
товленн я
з
(ротографі ї
друкар-
Т о співал и сільські хор и сько ї кліші . Похоронн у Січи
Т
о
співал и
сільські
хор и
сько ї
кліші .
Похоронн у
Січи
пісггь.
найбіль ш
твердолоб і
наші
„ви -
їх
парохіян , котрі
працюют ь
п
о
УКРАЇНСЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯВ АМЕРИЦІ
послухают ь
пнх
громогласнн х
Текс т
оголошен ь
мусит ь
на-
сокі
голови" :
майнах ,
і
не
заробляют ь
тільки
слів
наші
„духовн і
рровідн и
І с
п
е
бур я
е
з
громам и
ходитьс я
н
редакці ї
п
о
день
І.
„Інтелігентом
у
мене
вважа -
щ
о
Ви,
а
коли
випад е
Щу
(ПР О
П
УЧАСТ Ь
В
НАРОДНІ Й
РОБОТІ) .
У так .
Карпата х
гула
вересн я
б
.
р
.
Грощ і
з
а
оголо-
єтьс я
не
той ,
щ
о
високі
школ и
вони
тримаютьс я
со-
Байдуже !
Гаразд ,
щ
о
ўкраїн-
'То
гуцульська я
трембіт а
1
Іаписав` Проф .
Др . Олександе р
Сушко .
шснн я
належит ь
посилат и
рів -
покінчив, але
той ,
щ
о
бе з
огля-Ілідарн о
ж
д
о
побіди .
З
істо-
ські
працююч і
люд е
в
Америці
Грал а
в
шу м
смерекі в
такт.
ночасно .
Оголошенн я
н
а
крс
-
ду
н
а
те ,
як
і
він
ма є
школи ,
зна-
пробудилися !
Гараз д
і
щасте ,
І
і
е
уходит ь
уваги
д
.
К',
H., j
раїнськнй
інтелігент
в
Амерн-
Т
о
здрігнулас ь
Чорногора ,
д
и
т
безўслівн о
н
е
будут ь
дру-
І
Ѓ
І
вжива е
свог о
мозк у
н
а
те,
абиіємо ,
гроший ,
страйк, т о
а
рїї американсько ї індустрії
щ
о
страйк и
тревал н
по
ро-
щ
о
м
и
діждалис я
вкіици
раді-
„деяк і
інтелігентні
люд и
з
ці
т
а
прнзадумавс я
на д
ними
Славн а
Довбўш а
скала ,
куватися .
поліпшуват и
дол ю
соб і
й
ціло-
кони
і
більше ,
люд и
ходил и
го-
сно ї
хвилі,
КОЛИ
на
місц е
старо ї
часо м
перестают ь
бути
інтелі-
дуж е
а
дуж е
глибоко .
Ц
е
дум-
Мов
з
а
сино м
рідним
мат и
Ж
Фотографі ї
братст в
і
това -
му
иародови ,
який
шука є
все
J лі,
босі,
голодні,
а
своє ї
робіт-
та
зледачіло ї
у-сгдаїдеької
інте-
.
ҐОНТАМИ". Як?
Н а думку д. К. Н.
ки
висок о
інтелігентного
укра -
Рясні
с.тези
полила .
рнств .
Відділ и
У.
Н
.
Союза ,
а
дорі г
д
о
кращог о
житт я
дл
я
пичої
ідеї
і честіѓ
не
стратил и
лігенції
вирослг.г^і.^,іг^йч ^
-
ДМЕТЬСЯ
Щ
таки м
чином :
‚‚Як
їиськог'о
робітника ,
отж е
типу
також
кружк и
співа.игькіі .
теа-
А
Вн?!
Так ,
Отці
духовні,
;
ровані
у
казц і моѓўчі
лицар і
т—
Т
о
д
о
Кардов а
н
а
цвинта р
(ђйбричггого
робітника,
ш
о
пс
українськог о
робітник а
нового,)
тральні ,
школи , бапі(и,.які
суть `
А
благородни м
серцем
країнський
робітник
це скала,
а
многолюдггі,
`карні
т
а
одуше'в-
Срібн у
трумн у
принесли,
;гумдѓ
р
а
сво є
громадське )
яког о
у
старом у
кра ю
у
нас
не
п
р
и
віддііа х
У.
Н
.
Союз а
(колгг
стамѓѓ
д
.
Юрі я
Гўри
дода є
Ви
т
о
филя ,
щ
о
наробит ь
шуму ,
лені
великиіми
ідеалам и
кадр и
В
блеск у
сонця
золотого .
життєпи с
можн а
назват и
інте-
бул о
прост о
зовсім .
Ц
е
тип
а
-
яки й
кружок ,
това-
сміливих
т
а
благородни х
бор -
„Я
не
ЛЯМПОЛИЗ; не
служ у
свя -
крику
облива є
т
у
скалу,
а
Мерехтіл и
хоругви .
і
:ці:еіітним
чоловіком ,
та
к
сам о
мерикаиськнй .
Тог о
род а
р
о
рнств о
і
т.
п.
не
єст ь
Єідді-
попада є
противни й
вітер,
вж
е
ців
з
а
кращ у
будучність
рідио-
шеников н
й
не
вважа ю
йог о
.
я$'рѓ
назв у
інтелігентним
чол о
бітник
перейшо в
у'
вечірній
На
новітнім
Запорожу .
лі
У.
Н.
Союза ,
співацьк е
пр и
після
таки х
у-
го
народа ,
кадр и
українськи х
своїм
паном ,
яком у
треб а
руки
пропа в
шу м
та
крик
і
скал а
ли
:
віко м
чоловік а
з
високими
школі ,
у
фабриці ,
у
юнії,
в
о
р
На
покутські м
цвинтарі,
хвал и
нс
буд е
помішуватис ь
у
ррбітників-інтеліґентів!
лизат и
й ПОКЛОНИ
бити" .
шаєтьс я
сам а
в
супокою ,
а
фи-а}
.пІКо.Іамн,
який
не
зна є
нічого
ганізаці ї
т
а
сере д
широког о
ігг-
Поховал и
свог о
Батьк а
калєрдари) ,
хотілиб ,
аб и
їх
фо -
А
СМІЛИВИЙ,
бпстрозорн і
ля
щеза є
кудись.
Але
скал а
як
Гараз д
і
щастє ,
щ
о
із
задим-
.ќром і
своєї
школи ,
чи
церкви,
телігентцого
загал у
знамениту)
Нов і
полк и
СІЧОВІ.
Тографі ї
бул и
поміщеггі
в
ка -
завзяти й
д
.
Михайл о
Коцю к
з
стоял а
та
к
і
стоїть !
Та к
1
в
те -
лених
шапів ,
із
підземни х
.чи':бюра.ѓякий
в
своїм
офісі
лн-
^життєву
школу ,
яку
він
допо в
лєндар и
на
1928
рік, зводят ь
їх
Филаделфі ї
(„Свобода" , ч.
179,
перішній
боротьб і
то
й
нарід,
нів
і
з
сиро ї
землі
май
виріс,
П
о
зеленій
Буковині ,
щел ь
покиву є
бездумн о
голо-
ияе
невпинно,
кождоѓ о
дня,
ма
прислат и
на
адрес у
„Свободѓі "
серпня,
1927)
досяга є
сило ю
щ
о
повзя в
соб і
з
а
ціль
скину- j
піднявся
та
аж
о
б
сам е
І
п
о
„ляцькі й
стороні"' )
аоѓо ,
яік
Йом у
начальник и
ска -
с
о
ю
усяког о
знання
на
мі
неб о
ч пле -
найдальш е
п
о
ден ь
15.
серпня
слова,
почутт я
і .думк и
грани
ти
з
себ е
те
ярмо ,
яке
прогриз -
оперс я
своїм и
могутнім и
Затужили,паш і
села,
Жутд.
кивати , який
тягп е
з
а
Мо -
тігггах,
на
лекціях,
т
а
самоу ц
б.
р.
Рівночасн о
проситьс я
при-
ці
віщунськог о
патос у
геніялг,
л
о
вж
е
ши ю
д
о
само ї
кістки,
чам и
потужні й
Велнт-Лицар ,
Невеселії,
сумні.
скалями .
Ляхами ,
чи
яко ю
гам
тво.ч
з
книжо к
і газет.
Часи,
ко
слат и
з
фотографіє ю
чек
аб о
ггого
трибун а
українськог о
п
о
остоїтьс я
а
ж
д
о
побіди! "
український працюючи й
люд !
А
Марою,
б
о
та
к
йом у
`наказали
лн
на ш
український
робітник-
Поховал и
Орл а
Волі ,
моні-ордер ,
виписани й
н
а
ім
я
неволеног о
народ а
зпере д
30 0
Та
попр и
усе
сво є
тверд е
зав-
на
йог о
яснім
щит і
миготит ь
у
.‚‚згори".
Такі
люд и
з'
часо м
зо -
чорноро б
в Америці
не
виходи в
Сандуляка ,
Свободи' '
н
а
сум у
$10.00.
С
і
літ,
славног о
черця,
аскет а
зятт е
і
віру. в
остаточн у
побі -
золоти х
проміннях
сонця
еди -
Всім забувают ь
про
те,
ш
о
вони
ані
на
воло с
поз а
світогля д
за-
Щ
о
з
а
кращ у
наш у
дол ю
грош і
ужнетьс я
н
а
покритѓ е
революціонер а
Іван а
а
Вишні ,
ду
український
робітни к
в
Аме-
иее
слово :
Мають
розум ,
і
тод і
вони
вихо -
страшеног о
т
а
приголомшено -
Відда в
тру д
свій
і
життя .
J
j
кошті в
виготовленн я
з
фото -
та
справд і
гго
мужеськ и
і
п
о
риці
ново ї
доб и
свідоми й
ѓа-
Побіда !
дят ь
з
інтелігенції.
Великі
ви -
го
старокраєвог о
безземельно -
ґрафіїдрукарсько ї
кліші .
Місце
лицарськ и
нсустрашим о
раз д
того ,
щ
о
боротьб а
перед)
Спочивойже ,
Отамане ,
г
ДаТки,
які
поніс
нарід
на
їх
ви-
Так,
він пробудився ,
і
встав,
та
ѓо
т
а
безпросвітног о
наймита ,
в
калеіщаричіезітлатно .
кида є
у
вічі
нерішучій
т
а
хггт-
ним
нерівна,
щ
о
„боротьб а
С
п
и
спокійни м
люби м
сном !
образованне .
пропадают ь
без -
Іяобіди в
почина є
ґаздуват и
Минул'Н
вж
е
безповоротно ,
т
а
українські й
інтелігенції
в
уживаюч и
слів
д.
Мих.
Коцюк а
Спвчимь^Півч е
найѓ,
Іване,
Всі
фотограф и
мусят ь
бути
Стіяио".
У;
своїй
рідній
хаті ,
я
к
справ -
не
вернут ь
вже
ніколи
— навіт ь
Америці
слідуючі
важк і
т
а
пов -
щ
е
не скінчена".
Та
вже ж
він
Най::„3ем7і я
Тоб і
Пером! "
'
добр е
опакованк '
жній
„хазяї н
домовитий" ,
це й
Том у
т
о
й
д
.
К'.
Н
.
заявляє ,
на
випадо к
відчинеиня
границ ь
ні
глибоког о
й
далекосяглог о
не
сумніваєтьс я
ан
і
н
а
момен т
В
с
і
письм а
належит ь
адресv-
українськи й
працюючи й
люд .
іцо
у
ньог о
інтелігентом
„ва -
для
ново ї
іміграції
і
з
старог о
зміст у
слова :
в
тому ,
щ
о
остаточн о
він,
т
.
е
ватїі:
(Дишеньщ о
дехт о
з
нас
не
хоч е
Жаѓтьс я
не
той ,
щ
о
високі
шко-
краю .
Світогля д
українськог о
г
)
Ляцька сторона" —.
так
н:
цей
нови й
український
робі т
;,Та
армі я воїнів-борці в
з
а
во-)
цего
бачити ,
не
хоч е
з
ци м
г
о
юТь
на
-
„SVOBODA "
ли
покінчив,
ал
е
той ,
щ
о
без )
робітнйка-чорнороб а
поширнв -
ник-інтеЛіґент,
побідит и
му-:
Буковин і галицькиП бік
ремошем.
"
лю,
армі я
українськи х
борців,)
дитнся .
Н
е
хоче ,
а
мож е
й
н
е
8 3
Gran d St ,
Д-rte y
City,
N.
J .
Огляду
на
теє,
які
він
ма є
шко -
ся
т
а
поглибивс я
безмірн о
— І
сить !
А
побідит и
мусит ь
тому ,
американськи х
робітників ,
лякають-;б о „оруже ,
може
.
Т
а
ц
е
байдуже .
Він,
цейі
ли,,вжива є
свого.мозк у
на
те ,
однаков о
і
тут,
і
та
м
у
старом у
щурі ,
с
е
не тхорі,
ш
яким
за-)
український
робітник-інтелі-
а
б
и
поліпшуват и
дол ю
соб і
й
шукає ) еволюціоігізував
Краю.
А
вжЄж
виїмков о
світл о
ся
киват и
пальце м
о
в черевику.{тупилос я
с
і
н
е
б
о
ґент.'вж е
давненьк о
заия в
мі -
цілом у
иародови ,
який
український
П
р
и
всякі й
нагод і
скла -
Се
борц і
з
ідеалом ,
е
юнійні
оруже м
е правда,
воюємо , не
затупиться ,
котр а
по-
сце
не
лишен ь
того ,
щ
о
„з а
мі
все
дорі г
д
о
кращог о
житт я
для
робітни к
в` Америці.
Він
дозрі в
робітники ,
котр і
знають ,
тим
біднт и ` мусить" .
дюдий .
Я
годжус я
бути
з
та -
умово ,
культурн о
т
а
клясово ,
с
'ліани'!
працює ,
терпить , та
кро
в
едност и
сила.
Завелис я
ші
сво -
кими
людьм и
в
одні м
гурті".
здобу в
собі
поважн у
економіч-j
Знамениті,
золоті , могучісло .
з
сво ю
сердешн у
проливає , не ли-
дайм
о
жертв
и
на )
Сиро -
їх
духовни х
провідниках
щ
о
ну
незалежність,
визволивс я
і
з
ва!
Такі
слов а
надал и
лишен ь
шен ь
того ,
щ
о
„міліони "
годує ,
XIV.
стратил и
національн е
яочуван -
у
с
т
наших-найбільши х
трупо м
свої м
обо '
вікових
кайдан
середньовічних
ня,
стратили-
й
довіряв ў
тих ,
та
оборонці в
рідної землі
лицарів-тсо'рмнть т а
і
рід-
роняє ,
але
і
того ,
щ
о
„з а
міліо-
Українськи й робітни к
це
скала .
пересудів,
'накинених
йом у
ста-
тииец ь
-
Захис т
Україн -
котрі
зробил и
їх
героям и
`та
ног о
народ а
ўхвиля х
великих,
ии`'
дума є
і міліони
провадит ь
Думк и
Д.
К.
Н
.
гідні
особли-Іросвітсько ю
плєбанією,
та
вќін-
борцям и
з
а
визволенн я
з
ляць -
переломових ,
коли
вирішувала-'д о ;йеного
сонц я
кращог о
зав -
лубі' їх
в
о
`
пильної
уваги.
Я
бажа в
би, і ци
промови в
голосн о
т
а
могу-
ко-римськог о
к
навіть; Ви,ОтЩ ,ВІД4ИЌСВО- ,
ярма,
Я
ж
е
ни-
ся
та
к
аб о
тѓакт е
дол я
усег о 'тра'
усіх
працюючи х
люде й
н
а
еьког о
Народног о
Союза .
прочита в
соб і
кождийічо ,
що б
почули
йог о
усі,
ще
стоїт е
нашог о
народа .
Чи
почують ,
чиісвіѓі. '

нагода ,

В

постояти ,

В

плотики .

а

с

е

муром ,

и

д

В

повинні

я

Поховалис я

к

бул и

а

одеи ,

всі,

зробили ?

Пригадайт е

собі ,

з

Отці,)

а

з

нашог о

се

і оде н

а

пародіѓю

справ у

послідньог о

Тепе р

ми,

пізнав,

я

щ

обнявш и

о

з

постоїм о

д

о

д о

тнсь,

ѓгашу справу

місііВ,:щоби^оради -

одног о

як

маєм о

Дальш е

.Запр'осім

.

вести

Гспяско -

па'

конгрес , ал е гйдУ' СЛ^Ц"'ще

д-р а

сей

Богач^вст^ГРА , на .

ПОЗІР! ВУНСАКЕТ І ОКОЛИЦЯ!

ГОЛОСИ ЧИТАЧІІ

и

щ

о

віддиху".

найми т

другого ,

а

УКРАЇНСЬКІ

ПРИ ЗАХОДОМ ' СВ. УКРАНЇСЬКЙІ МИХАЛЇА СЕСТРИЦТВА ЦЕРКВІ

НАИНОВІИШІ 1 НАЙКРАЩІ

РАЗОМ ДОСПЛЬНОЇ БО- РОТЬБИ.

церковно ї

РЕКОРДИ

краєві , вибори , д е священик и гірк о плакали . Згадани й мій
краєві ,
вибори ,
д
е
священик и
гірк о
плакали . Згадани й
мій
од-
`шл и
рук а
в
рук у
з
селянам и
і
носельчанигг,
приѓїхавши
наза д
буд е
вірним
сином-українськ о
відограееь
міщанам и
в
оборон і
народно ї
д
о
Америки ,
опові в мені
з
а
сегоіг о
народ у
і
не
буд е
робит и

справи .

Д

о

голосо -

мнимог о

наймит а

і

додав ,

щ

перши й ра з в ти х околиця х о ‚чог о на шкод у
перши й
ра з
в
ти
х
околиця х
о
‚чог о
на
шкод у
українськог о
на-
род у
г
українсько ї
гр.-кат.
це р
представлени є
в
3-ох
діях
ќви,
ал
е
буд е
піддержуват и
змаганн я нашог о народ у та к ‚МІЩАНСЬКА ДОЛЯ тут, як і в
змаганн я
нашог
о
народ у
та
к
‚МІЩАНСЬКА ДОЛЯ
тут,
як
і
в
старі м
кра ю
д
о
ви-1
звол'у
з'
накиненрг о
на
йог о
'
В
ЛУГПТ И
П
П
РСОП- Ш
100 7
D
ш
п
ю
ярм а
ворогів .
Коли ж
епи-і 0
BJOUIУ ,
ZU,
ИСПІП П
I3Z I
Г
,
Тоді за - легати'духрвеііств а і народ у ви- Всту п 40 ц „ дл
Тоді
за -
легати'духрвеііств а і народ у
ви-
Всту п
40
ц
дл
я
дітий
сво -
)берут ь
соб і
адміністратор а
діє-
Всіх
щир о
запраша є
цезії,
а
єпископ а
лишим о
у
су;
ѓарѓѓе
представленѓѓе
покою ,
ал
е
на
боціГнед'ай
бу-

своє ю

села,

якже! д е Овець

пастире м

ня дальше ,

але

бе з

МІТИНГИ ВІДДІЛІВ У.Н.СОЮЗА

А

Читачі,

тепе р

щ

нас

Мож е

Доро- {

Рим ?

запитаєте ,

о

ВСІХ

скаж е

на

се

ВНКЛСНЄ? Ні ,

буде ВИКЛИНаТИ, але зробит ь СС,

Й;

."о

відбудеться дня 21. серпня, в неділю,

ЛОРЕИН,

f-_'_JJ"

,

мленкнць.

"

- ,оди

" і

- 2Л ђ

'

'

'

'.`сі х

КОЛЮМБІЇ ВНАСДСІТАНЕТЕНАЙСКОРШЕ і ОКОЛИЦ.І н ю ИОРКУ П О РЕКОР- гсьіадя. як ДСІТАНЕМО ВИСИЛАЄМОТОГОСАМО ЗАМОВЛЕННЯ. ГАРАНТУЄМО, Щ О РЕКОРДИ ДІИДУТЬ Д О ВА С ЦІЛІ

Л НАЙДЕШЕВШЕ .

приходѓѓь З

НА С

ДНЯІВНЕДГЛІ .

ТСЃХА И

ПИШ Е

`КОЖДОЃ О

МОЖСтїРИІХАТИ ,

які

J F

,тті

МАТИ .

ИАЙНОВЙШ І

L в ге

Жуковського: ЩО

П.

Гуменюка:

„ГОП"

vfOVr" №ЇЖА

РЕ

НАЙШОВ, ТО ТВОЄ, ДУЖЕ СМІШНА. Ч. 27006

вальс,

І ТАНЕЦЬ

„ПРИСЮДИ".

Ч.

2709 7

'

Баса В. Ділова, вийде -ГЕТЬМАНИ" ЛИСЕНЌА, І „СЕРЕНАДА".

Ч. 27098

В НАС

вон и

БУДУТЬ

12 .

На „СПЕСЯЛ" вже вийшла дуж е весела РЕКОРДА НАШОГО ГУМОРИСТА

27099.

дотеперішні

дозені їх,

.

бо

ТУ

(ЃХрестини, Ч. I. і II. — Орхестра Гуменюка.

(Христос воскрес і Согласно, — М. Зазуляк.

(Вірую і Отчеяаш, — М. Зазуляк, барітон. "

(Бог предвічний,

(Весілля, Ч. 1. і II. — Орксогра Гуменюка.

(Весіля

(польська), вЦограла. Ррх .

Ч. І. і U.'—`М. Зазуляк.

Гуменюка.

' ?г.

.`р

.

Ш.І.І

к

РЕКОРДИ

ПО'75ШГГ.

І

П

їй

'

СПИС

РЕКОРДІВ

ГУМЕНЮКА .

Школярі. (Дуже комічна).

(Ой не Шуми, дуже.

(Чорні очн

добре

(Що грубе, то

(ЗрадниціЃ.

як

терен

27082 (ЛіТст з краю

(Снятннська

(Ой

27080 Коломийка

поїхав мій

Миленький

27094 в

27091 до

Забава

стодолі

27089 Вальс „Бандура"

27088 мати

зганяє -

Гуси

На відспуст

'

(Хотіла мене

(Гусар

(На

(Ой

(Ой

(Український „ту-степ"'

(Ой

(На

Почаева

`

27087 Ор х

весілю

під

хатою,

там за

я

27085 піду

лісом,

зікер

хор

і

віхер

орх.

27084 білоусий

Козаче

весілю при

вечері

18082 Заручини, (польська).

27079

,

27065F

7059F

Борщик

Заграли, заграли

(Коза

(Велика память

грибами

дереза

(Придане

(Пересувний

27078 (Танець під вербами (Грай, або гроші віддай

27057F (Соколи, соколи 27071 Чабан 1 Гуцулка (Ми гайдамаки 27053F (ОП
27057F
(Соколи,
соколи
27071 Чабан 1 Гуцулка
(Ми гайдамаки
27053F
(ОП
поїхав
дід
на
раки
27070 Поправинн
(на
2
СТОРОИИ
(Ой
дриг-дрнг
27055F (Заручини
27048F
хаті
свекрухи
(Вінкопдетинн
(Ковалівна
27047F
(Молода
на
відході
(Віват,
пані
свахи
27042F (Премудрий
Соломок
27054F (Рак цяк-цяк
(Гамай кицю
27050F (Гоп, Марку, покинь свар- і
(Катерина
моя
(Ой вишеньки, черешеньќѓ
27041F
(Жінку
не `цілуй
27049F (Бим-Бам (полька)
(Ой
чи
ти, чи
не
ти
запаску
(Від
кутика до
кутика
. Д.
Медов,
тенор.
Українська
ОРХЕСТРА.
27081 високая
(Стоїть
гора
18177 Ку-ку, вальц.
(Пусти
мене,
мамо.
27064
27063-F
(Як
ся
маєш Маринќо,
27066 (Ой
не
світи
місяченьку
(
полька
(Ой
іду, ой
іду
(Українська мазурка
.7056-P
(Ой
не
ходи,
ГРИЦЮ
(У біла
сусіда
хата
27046-F
(Дідунь,
полька
27051-F
(Дівка
в
сінях
стояла
(Хлопці,
ие
зівайте,, полка
(І гуде
шумить і
27045-F
(Сільські
дівчата,
ПОЛЬКА
27044-F
(Ой, продала дівчина курку
(Щаслива
ЖІНКА,
абдьк .
(Солоха
27040-F
(Сере д
ЦВІТІВ,
ВАЛИ
27043-F
(Дід
рудий,
баба
руда
(Ерием-перцем, три
дочки.
(Фраіщуська
ПОЛЬКА
27035-F
(Українська
ПОЛЬКА
Михайло
Зазуляк,
баритон.
(Український ГОПАК
27075
(Не пора.
КОНЦЕРТОВІ
стави.
(Гей, Січ
іде.
Ой
Дніпре
мій,
ДНІПРЕ
27062-F
(Ще
не
вмерла Україна
(Млрселеза
Ой
піду
я
ЛУГОМ
27036-F
(Туман
яром котиться
Реве
та
СТОГНЕ.
(Тихо,
тихо
Дунай
воду
Баламути
( Стоїть
несе.
гора високая
J7034-P
(Зелена
рута, жовтий
цвіт
Не
пора
.
дум и
мої, 1 инші
Щ`Щ
І
(Пропала
надія
ЧУЖ І
ГАРН І
РЕКОРДИ .
.ЇЇ'Ќ'--
k
Ми також тримаємо рекорди
инших на^дностей, ЯВРОГІВЃМ^%ЙЕ

0

'

`

ванггя їха в старенький , сивово - т и м нібит о наймито м бу
ванггя
їха в
старенький ,
сивово -
т
и
м
нібит о
наймито м
бу
в
їх
Майже
всі
українські
часоп и
лоси й
священи к
разо м
з
селя
парох ,
отец ь
M.
Мрнглодович .
‚піпіуть,.
т
о
священик и
упоко -
,
С
е
незгідне
одна к
з
нино м
на
одні й
фірі ,
щ
е
і