You are on page 1of 4

СВОБОДА УКРАЇНСЬКИЙ ДНЕВНИК AUG 2 0 1927 U K R A I N I A N D A I L Y

УРЯДОВИЙ ОРГАН ЗАПОМОГОВОІ ОРГАНІЗАЦІЇ №А№$ШЬШті^ OFFICIAL ORGAN OF THE UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION, 1
союз В ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ АМЕРИКИ.

Pfl Ц Е Н Т И , 4. 192. Джерзи Ситі, Н . Д ж . , п я т н и ц я , 19. с е р п н я , 1 9 2 7 . J e r s e y City, N. J . , F r i d a y , Augnat 1 9 . 1B27.

ДОЛЕТІЛИ ДО ГОНОЛЮЛЮ ВОМ НЕ ПРИЙШЛО ЩЕ ДО


ЃРАФІЙ ЧЛЕНІВ І ВІДДІЛІВ Д О
СТРАЩНА ІВ^ДИННА
ПІВНІЧНІ КИТАЙСЬКІ ВІЙСКА Ш`
Б АР ДУЮТЬ НАНКІНЃ
ПОВНОГО ПОРОЗУМ1НН1Е
ГЬ
^АТЕДІЯ.
ВУЛЯРОК ПЕРШИЙ, А АЛЬОГА ДРУГИЙ. — Н Е М А ЧУТКИ Ш А Н Г А Р І , 16. с е р п н я . - М і - К А Л Е Н Д А Р Я У . Н . GQH33A
Е Д М О Н Т О Н , Алта, Канада.
ПРО ДВА ДРУГІ АЕРОПЛЯНИ. — ВОЄННІ КОРАБЛІ ністер заграничних справ пра-
H A W K 'Ш БРИТІИСЬКІ Г О Р О Ж А Н И У Т І К А Ю Т Ь НА КОРАБЛІ.
Страшна родинна трагедія
ПОШУКУЮТЬ ЗА П Р О П А В Ш И М И . вите.тьства у Панкіиг, л р . В у ,
заявив, щ о до повного порозу- мала місце у Едмонтоні в Ал-
ГОНОЛЮЛЮ, 17. с е р п н я . — Д в а а е р о п л я н и з д о б у л и н а - Л О Н Д О Н , 17. с е р п н я . — П і в н і ч н і к и т а й с ь к і в і й с к а , я к д о -
міння м і ж Г а н к о в о м а Нанкін- К а л е н д а р У, Н . С о ю з а , який б е р т і , у н е д і л ю н а д р а н к о м , 7.
городу Д о л я , д о л е т і в ш и з С а н Ф р а н ц и с к о д о Г о н о л ю л ю . Пер- носить б ю р о Райтера, відновили а т а к на полудневі війска І
шнй п р и л е т і в л е т у н А р т у р Г е б е л ь , я к и й о д е р ж и т ь п е р ш у н а - ґом щ е не п р н й ш л о . В у д о д а в , р о з х г д и т ь с я v многих т и с я ч а х серпня. заняли місто Иуков, а о п і с л я б о м б а р д у в а л и через ріку Яйѓце
МІ
щ о саме тепер ведуться пере: примірників, є найліпшим се- В . Маріянич, щ о від д о в ш о г о
городу " СУ $25,000, а д р у г и й М а р т и н Д ж е н з е н , ш о к е р м у - місто Нанкінѓ, осідок п р а в и х націоналістів.
кав А л ь о г о ю , о д е р ж и т ь 510,000. г о в о р и п р и п о м о ч і т е ' л е г р а ф у р с д н н к о м д о о г о л о ш у в а н ь п о - ч а с у не ж и в з і с в о є ю ж і н к о ю Пять переломаних к о л ю м н полудневих війск утікає в н а -
цивільними властями у А н н о ю , п р и й ш о в д о її д о м у у
Летунів о ж и д а л а на л е т н и ч і м п о л и в В і л е р т о в п а народу, ; а м е о и г а н с ь к и м и У к р а л щ я - і ш и з т о г о , щ о д в е р і б у л и не- прямі Ш а н г а ю , в якім т о місті з м о б і л і з о в а н о добтЮвольмів.
j т о с к л а д а л а с я з я к и х 30,000 л ю д е й . Д в і к о м п а н і ї в і й с к а з з а - Н а н к і н ѓ і Г а н к о в в ц і л и з і з д у і м и Х т о м а є я к и й б н з н с с , а з а - { знаемд іклнюе н ні ,а д врваі нй кшоомв і сдкоо р хи ас тт и
ав-
Шаигайські війска заняли оборонні позиції, відбудували б а -
л о ж е н и м и на к р і с н б а й н е т а м и с т е р е г л и п о р я д к у , щ о б и н е д о - о б о х ф р а к ц і й націоналістів в л е ж и т ь йому на тім, а б и про,стрілив три рази д о сплячо`ї ріери і відтяли залізничнії т о р . Г о в о р я т ь , ш о Кантони! п р н -
нустнтн д о н е щ а с т я , к о л и т о в п а к и н е т ь с я в и т а т и с ь з л е т у н а м и . мовленім місци. Ву дуже н е - і г ь о г о знало як найбільше лю ' г о т о в л я ю т ь п о д і б н и й а т а к на Г а н к о в .
ЖІНКИ т а ранив п смертельно.
Всі ж д а л и голодні годинами на приїзд летунів. вдоволений з т о г о , щ о віиеконіі дин, повинен дати с в о є ог.оло- Опісля п і ш о в в корчі, лежачі Бритійські піддані о п у с к а ю т ь Нанкінѓ і х о в а ю т ь с я на в о -
Гебель, коди висів, з а п и т а в сейчас: А д е другі і б у в дуже провідннки х о т я т ь погодити о- ш с н н є д о к а л е н д а р я У. I I . С о ю - н е д а л е к о х а т и , і т а м п і д р і з а в ) єнні к о р а б л і , щ о с т о я т ь н а п о л у д н е в і м б е р е з і р і к и .
врадуваний, щ о він д о л е т і в перший. Одна з перших приви- правите.тьства, не порадив- з а . Ціни є вельми приступні, собі горло б р и т в о ю та стрілив
талася з н и м ж і н к а Д ж е н з е н а , пожелала йому успіху і з трі- пійсь ц і л к о в и т о цивільних вла-, уваживши, щ о наклад буде ви- до себе з рушниці у підборо-
стей у Нанкіні. носити 20,000 примірників. Ц і -
П Р Ш Е Я Ь С Т В О КОСГРЕЙВА У Р А Ш І В Г В Я О С ПРЕЗ. С О Й М У .
йогою п и т а л а з а с в о ї м м у ж е м , а Г е б е л ь в і д п о в і в , щ о н е б а ч и в док. Покалічена жінка умерла
Д р . В у с к а з а в д а л ь ш е , щ о п о - ' л а с т о р о н а 3 4 кв. п а л і в , к о ш т у є
П О Б І Д А К О С Г Р Е Й В А Є Л И Ш Е ТИМЧАСОВА.
іа пілў д о р о г у ні о д н о г о к о р а б л я і ні о д н о г о аероплянў. н е б а в ќ о м у своїй хаті, а покалі-j
1
За яких дві години надлетів цілком несподівано Д ж е н з е н . І луднеяі армії не ' р о з л і ч и ў т ь $30.00; п о л о в и н а $15.00; ч в е р т ь іеного Маріяннча відвезено д о Д А Б Л І Н , 17. с е р п н я . — П р а в н т е л ь с т в о К о с г р е й в а у р а г у -
на л і т а к у А л ь о г а . ^ го року''офспзиви проти:$10.00; о с ь м а ч а с т ь $5.00; пер- ш п и т а л ю , д е він п о м е р в д в і г о - в а в л и ш е г о л о с п р е д с і д а т е л я Д е й л Е р і н , т . з в . с п і к е р а . Я к і ^ -
Гебель мусів д о б р е з а д о в ж и т и с я , з а к и з д о б у в с я на а е р о - північних'реакційних генералів.! ша і послідпа сторона в части дини по смерти своєї жінки. пер п о к а з у є т ь с я , т о з а внеском, в и с к а з у ю ч и м правительстцу
пляп і т і ш и в с я , ш о з м о ж е т е п е р в і д д а т и д о в г и , а з а р е ш т у к у - П р и ч и н о ю с е г о є т а о б с т а в н - ' о г о л о ш е н ь по $35.00. Хто х о т і в - М а р і я н и ч і п о л и ш и л и т р о є ді- н е д о в і р я , г о л о с у в а л о 71 п о с л і в , а п р о т и в н е с к у з а я в и л о с ь т а -
пнти с о б і я к и й м а л и й д і м о к в Г о н о л ю л ю , я к е й о м у д у ж е п р и - на, щ о н а б л и ж а є т ь с я з и м а і с е б и в с в о ї м о г о л о ш е н н ю помі- т с й , о д н у з а п. Г а р р и с о м , м а д о - к о ж 71 п о с л і в . Г о л о с ц р е д с і д а т е л я Д е й л Е р і н р і ш и в с п р а в у в
пало д о в п о д о б и . К о л и н о г о х о т і л и ч а с т у в а т и ї д о ю , в і н з а я - с п р и ч и н н т ь н е м о ж л и в і с т ь м а р - І с т и т и також і ф о т о г р а ф і ю , ч и го сина Івана, щ о спав у хаті з к о р и с т ь п р а в и т е л ь с т в а К о с г р е й в а і у р я т у в а в т и м ч а с о в о тспе-
вив, ш о н е г о л о д е н , а т і л ь к и х о ч е о б г о л и т и с я і в и к у п а т и с я . іу н а П е к і н ѓ . В п о л у ч е н н ю з ' т о с в о ю ч и с в о г о б и з н е с у , м у - матерю і дочку .Марію, щ о в рішне правнтельство перед упадком. Побіда Косгрейва є лише
Того с а м о г о з а б а ж а в Джензен. ІЙСКАМИ Фенг-Ю-Гсі-Янга, a J с и т ь п р и с л а т и з неї г о т о в у до часі у б и в с т в а м а т е р и н с б у л а т и м ч а с о в а , а п р и п и с а т и - її н а л е ж и т ь т а к о ж ' о д н о м у ч л е н о ви
Але ч а с м и н а в , а п р о д р у г і аеропляни не було з нікуди т а к о ж Е н - Ш і - Ш а и а у Ш а н с і н а д р у к у к л і ш у ; к о л и ні, т о п о и о - дома. Маріянич часто відгро- партії Редмондд, Національної Ліги, Джінксовн, який в часі
ціона.тісти б у д у т ь д о с и т ь с и л ь - ; с и т ь к о ш т в и г о т о в л е н н я т а к о ї ж у в а в с я , щ о п о п о в н и т ь с а м о ` с а м о г о г о л о с о в а н н я в и й ш о в з с е й м о в о ї салі. Коли при д в о х
ніякої в і с т и . Ц е в с і х з а н е п о к о ї л о , б о п о б о ю в а л и с я я к о г о с ь ие-
ні, щ о б і ї з д о б у т и П е к і н , о д н а к ' к л і ш і з ф о т о г р а ф і ї , т о з н а ч и т ь , г у б с т в о , о д н а к н і к о л и не г о в о д о п о в н я ю ч и х в и б о р а х , у місті і на провінції, щ о м а ю т ь не-
иі.зсін. Команда фльотн видала сейчас зарядженнє пошуку-
вання з а п р о п а в ш и м и і я к и х 30 в о є н н и х к о р а б л і в в р а з з а е р о - X п р о в і д н и к и с у м н і в а ю т ь с я , чѓ щ о й о г о оголошепне буде о рив, ш о у б е с в о ю ж і н к у . з а д о в г о відбутися, упадуть правмтальственні кандидати, пра-
плянами п у с т и л и с я шукати з а пропавшими. Заразом видано б у л о б и р о з у м н о ю р і ч е ю у сік с т і л ь к и д о р о з ш е коштувати, в и т е л ь с т в о К о с г р е й в а б у д е мусіло п о д а т и с ь д о днмісії.

по р а д і о а п е л ь д о в с і х к о р а б л і в , щ о п л и в у т ь П а с и ф і к о м , щоби порі р о з п о ч и н а т и о ф е н з н в у . СКІЛЬКИ в и н о с и т ь к о ш т виго-


НАД ДОМОВИНАМИ ПОЛ.
шукали з а л е т у н а м н . товлсння з фотографії друкар- ФРАНЦУСЬКО-НІМЕЦ,ЬКЯЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ДОГОВІР,
БОЛЬШЕВИКИ ЗДИВОВАНІ д м . в і т о в с ь к о г о И ЧУЧМА
ської к л і ш і
ПОДІЯМИ В КИТАЮ. НА У БЕРЛІНІ. М А Є ВІН П Р И Ч И Н И Т И С Ь Д О П О Л І П Ш Е Н Н Я . П О Л І Т И Ч Н И Х
Текст о г о л о ш е н ь мусить на-
ПРЕЗИДЕНТ ГОВОРИТЬ ДО 10,000 ІНДІЯН. І В І Д Н О С И Н І П І Д Н Е С Е Н Н Я ДОБРОБУТУ.
МОСКВА, 16. с е р п н я . — До-1 х о д и т ь с я в р е д а к ц і ї п о д е н ь І . З а х о д о м „Комітету для вша-
ПАРИЖ, 17. с е р п н я . — Ф р а і ш у с ь к и й міністер торговлі.
ВИСТУПАЄ в РОЛІ ЇХ НАЙВИЩОГО ВОЖДА. — ГОВОРИТЬ н е с е н н я п р о п о р о з у м і н н я між вересни б . р . Г р о ш і з а о г о . т о - н у в а п н я н а м и т и б л . п. п о л к . Д м . М а в р . Б о к а н о в с ь к и й , н а п і в г о д и н и п е р е д від'ї'здом з П а р и ж а
ПРО СТАРАННЯ УРЯДУ РОЗВЯЗАТИ ІНДІАНСЬКУ ПРОБЛЄ- Наикінгом і Г а н к о в о м і устузі-1 ш е н п я н а л е ж и т ь п о с и л а т и р і в - Вітовського", „Союза Укра-
д о Америки на а д в о к а т с ь к и й з ї з д підписав т о р г о в е л ь н и й д о -
МУ. - СІЮ П Р Е Д К Л А Д А Ю Т Ь МЕМОРІЯЛ В СПРАВІ ВІД- лення Чіянг Кай-Шека зливу- н о ч а с н о . О г о л о ш е н н я н а к р е - ї н с ь к н х % С т а р ш и н у НіМеч
говір, заключений між Ф р а н ц і є ю і Німеччиною. На підставі
Ш К О Д О В А Н Н Я В КВОТІ $850,О0О,ОО0. вело дуже комуністичні круги д
н т безўслівно не б у д у т ь д р у - „Української Г р о -
с ь о г о д о г о в о р у з н и ж е н о з н а ч н о ц л о па і м п о р т о в а н і д о о б о х
в Москві, які прийпілн у по--куватися, мади,. у Берліні відправив держав товари. І так Франція о д е р ж а л а значно знижену тари-
І1АИН РІДЖ, С а в т І і а к б і а , 17. с е р п н я ? — П р е з и д е н т К у -
сліднім часі до переконання,; Фотографії братств і т о в а - і місцевий у к р а ї н с ь к и й п а р о х о. ф у на в в і з с в о ї х вин, перфум, мил, порцеляни, ш о в к у і инвіих
лидж г о в о р и в с е г о д н я д о 10,000 І н д і я н з п л е м е н и С і ю , я к е з р о -
бнло й о г о н е д а в н о с в о ї м н а й в и щ и м н а ч а л ь н и к о м . Ц е б у л о що Куомінтаг п р и х и л и в с я д о р и с т в . В і д д і л и У.- Н . С о ю з а , а М и х . Ќіндій в п е р ш и й д е н ь З е - ф а б р и ч н и х в и р о б і в д о Німеччини, а Німеччина з і ю в а на ввіз
одно з н а й б і л ь ш и х ІНДІАНСЬКИХ з і б р а н ь , я к і к о л и н е б у д ь м а л и ведення реакційного н р о т н р е - т а к о ж к р у ж к и с п і в а ц ь к і і т е а - лсни`х С в я т п а н а х и д у п о п о г н б - своїх хемікалій, електричних, механічних І инших виробів.
в о л ю ц і й н о г о курсу. их б о р ц я х з а в о л ю У к р а ї н и У Німеччині п р н н я т о з в е л и к и м в д о в о л е н н є м вістку п р о
місце. Іидіяни п о п р и ї з д и л и о д н і в б о г а т и х а в т о м о б і л я х , а д р у г і т р а л ь и і , 'школи, б а н д и , які суть
на к о н я х . В с і б у л и у б р а н і в м а л ь о в н и ч і о д я г и з п е с т р и м и п е - Большевицькі провідннки е п р и в і д д і л а х У. Ft. С о ю з а ( к о л и н а д д о м о в и н а м и б л . и. п о л к . підписання т о р г о в е л ь н о г о договору, який не тільки ш о при-
тепер т о ї гадки, що китайсь- який кружок, співацьке Дм. В і т о в с ь к о г о і і чстаря Чуч- чиниться д о піднесення д о б р о б у т у у к р а ю , а л е т а к о ж полін-
рами, а л и ц я ї х б у л и п о м а л ь о в а н і . А л е ц е в і д н о с и т ь с я т і л ь к и това-
до с т а р ш о г о п о к о л і н н я , б о м о л о д ш е м а л о з в и ч а й н и й а м е р и - кий р е в о л ю ц і й н и і і р у х пережи- р н с т в о і т . п. ис є с т ь п р и ВІДДІ- м а п а на ц в и н т а р і „ Г е д е і г с ф р і д - ш и т ь п о л і т и ч н і в і д н о с и н и мій; о б о м а н а р о д а м и .
ќлисќќин в и г л я д , а з а д е р ж а л о т і л ь к и с в о ю п и т о м у к р а с к у л и ц я . в а е с а м е т а к у ' с а м у х в и л ю , я к у лі У.'Н. С о ю з а , т а к и х п і с л я у - г о ф " . Після відправи й пропо-

През. К у л и д ж п р и б у в на ті в е л и ч а в і з б о р и р а з о м з М и с с и с ПЄрЄХОДИДа Р о с і я у л і т і 1917 p . , х в а л н не б у д е п о м і ш у в а т и с ь у в і д н о . ЌІндія ІфОМОВЛЯВ в і д


КОЛИ в л а д а н а х о д и л а с я в р у к а х к а л є н д а р и ) , х о т і л н б , а б и їх ф о - з г а д а н и х товариств п о л к . ІЗ, НІМЕЧЧИНА УСУВАЄ МОНАРХІСТЙЧНИЙ ПРАПОР З ДЕРЖАВНИХ
К у л и д ж і с в о ї м с и н о м і з а с і в н а п е р ш і м м і с т ѓ м і ж ЗО і н д і я н -
ськи.ми н а ч а л ь н и к а м и . В с в о ї й п р о м о в і п о д а в він і с т о р і ю з м а - Корейського та иорівиують тоґрафії були поміщені в к а - Коновалець і від „ З а к о р . Цен- - БУДИНКІВ.
гань а м е р и к а н с ь к о г о у р я д у д і й т и д о п о р о з у м і н н я з І н д і я н а м и , Ченґ Кай-ІИека з г е н е р а л о м л є н д а р н на 1928 рік, з в о д я т ь ї х т р у " д р . Е . П е р ф е ц ь к и й . П о м и - МОЖНА В И В І Ш У В А Т И Л И Ш Е Р Е С П У Б Л И К А Н С Ь К И И
які т е п е р с т а л и в к і н ц і п о в н и м и а м е р и к а н с ь к и м и г о р о ж а н а м и Корніловом. п р и с л а т и н а а д р е с у „ С в о б о д и " н а л ь н е с в я т о , на я к е , нс з в а ж а - ЧОРНО-ЧЕРВОНО-ЗОЛОТИИ П Р А П О Р .
та м а ю т ь з а б е з п е ч е н і щ е с в о ї д е я к і п р и в і л е ї . З р а м е н и п л е м е н и В о н и к а ж у т ь , щ о т е п е р є о - н а й д а л ь ш е п о д е н ь 15. серпня ючи на д у ж е погану погоду, Б Е Р Л І Н , 17. с е р п н я . — Н і м е ц ь к и й м і н і с т е р к р а е в о ї о б о -
Сію п е р е д а н о н а р у к и п р е з . К у л и д ж а я к с в о г о н а ч а л ь н о г о бовязком китайської к о м у н і - б. р . Р і в н о ч а с н о п р о с и т ь с я п р и - з і й ш л о с я богато місцевих) рони в и д а в р о з п о р я д ж е н н я , ш о на будівлях к р а е в о ї о б о р о н и
ножда м е м о р і я л , в я к і м С і ю д о м а г а ю т ь с я в і д д е р ж а в и т о г о , ш о стичної п а р т і ї і Н а ц і о н а л ь н о ї с л а т и з ф о т о г р а ф і є ю ч е к а б оУ к р а ї н ц і в , з а к і н ч и л о с я в і д с п і - можна вивішувати лише республиканський чорно-червоно--,
t чесне і с п р а в е д л и в е , с е б т о з а п л а т и $850,000,000 з а т і з е м л і , Ліги, які ч и с л я т ь 100,000 чле- м о н і - о р д е р , в и п и с а н и й н а і м яв а и н я м н а ц і о н а л ь н о г о г и м и у й золотий прапор, а забороняється уживати монархістиЧного
які з а б р а в їм у р я д . зорганізунати і д о д а т и е- „Свободи' 1
на суму $10.00. Сі „ Ж у р а в л і в " . чорно-біло-червоного прапору. Таксамо офіцнрн і мужва м а - ,
торѓії м а с а м китайського про- гроші ужнеться на покритѓе ють послугуватись усюди лише републиканським прапором.
лєтаріяту розпочати „правди- коштів виготовлення з фото- Д а в н і ш е підчас п о х о р о н і в тих жовнірів, ш о б о р о л и с ь щ е п і д
РІЖНІ РЕКОРДИ.
АПЕЛЮЮТЬ ДО ФЕДЕРАЛЬНИХ СУДДІВ. у','і С О Ц І А Л Ь Н У р е в о л ю ц і ю . графії друкарської кліші. Місце цісарським п р а п о р о м , несено монархістичні прапори. Н а б у -
Болвпїеннцькі провідники ві- в калєндари безплатно. ЯКИЙСЬ НІМеЦЬ V СЛІДЧІЙ, 11513- д у ч е не в і л ь н о б у д е р о б и т и с е г о . Р е а к ц і й н о - м о н а р х і с т и ч г і а t r i b e - 1 1

СТЕИТОВИИ СУД ВИРІШИТЬ АПЕЛЬ В СПРАВІ САЌКА І


ВАНЦЕТТІ ПЕРЕД СУБОТОЮ. — ОСУДЖУЮТЬ р я т ь , щ о сн п р а в д и в а револю- Всі ф о т о г р а ф і ї м у т я т ь б у т и ниці в Б е р л і н і з ї в - н а с т и н у с в о са є сильно обурена тим р о з п о р я д к о м і називає його йару-
..ія м у с и т ь н а с т у п и т и , б о р е в о - добре опаковапі. го з а л і з н о г о з і ж к и ; після емер шеииєм особистих прав тих, щ о склонюються д о монархістич-
v ПІДЛОЖЕНН БОМБИ.
люційиніі рух жевріє с е р е д 3- тної операці`ї д о б у л и з й о г о них ідей і щ о б о р о л и с ь і з г и н у л и під т и м п р а п о р о м . , :
Всі письма належить адрссу-
БОСТОН, М а с с , 17. с е р п н я . — О б о р о н а С а ќ к а і В а н ц е т т і уіліонового китайського про- шлунка 400 гр. ааліаа.
ватн:
спішиться з виготовленнем апеляції до Федерального Суду -—таріяту у п о л у д н е в і м Китаю, Л.тойд Д ж о р д ж вибраний 20-
на с л у ч а й , к о л и б с т е й т о в и й с у д в і д м о в и в в н е с е н н ю оборони з л о ж е н о г о з Иемилосерие ВИ- „ S V O J 3 О D А" ий р а з г о л о в о ю с о ю з у ш о т - ФІЛЬМИ З СОВІТСЬКИХ ,
83 Grand St, J e r a e y City, N . J . л я н д с ь к н х л і б е р а л і в , й о г о з а с - Н Ю М Е Н В Е З Е Д О А М Е Р И К И Ф І Л Ь М И , НА ЯКИХ П Р Е Д -
на р о з п и с а н н е н о в о ї р о з п р а в и . з и с к у в а н и х промислових р о -
тупником - знову його жін- С Т А В Л Е Н І Є' Г Р О М А Д И Б Е З Д О М Н И Х Д І Т Е Й.
Ситизенський Комітет Оборони, видав стейтмеит, в якім бітників і великих мас селян-
У Т о р о н т о п о м е р л а жін- П А Р И Ж , 17. с е р п н я . — Е . Н ю м е н в е з е д о А м е р и к и ф і л ь м и
о с у д ж у є а т е н т а т на д і м с у д д і М е к Г а р д і , я к и й н е м а є ніякого ства, яких довели д о розпуки
ПОМИЛКА АМУНДСЕНА. ка Т е ч , щ о не ї л а 5 5 д н і в , л і к у - з Совітських Республик, представляючі теперішнє життя у
звязку з о б о р о н о ю Саќка і Вацетті і якого, на думку коміте- лиха управа краю і цивільна
ючи'себе г о р і в к о ю . В о н а віри- С о в і т с ь к і м С о ю з і . Є се п е р ш і ф і л ь м и , які совітські власти п о -
гу, д о п у с т и л и с я якісь невідвічальні осібниќй. війна. Славннй дослідніїќ підбігў
щ о голодуючи видужає і зводили вивезти з краю по революції.
Підложенне бомби під дім судді викликало велике него- нових земель Амупдсен в и б р а в -
з г о д о м п е р е с т а л а з о в с і м їсти. Підчас свого тримісячного побуту у С о в . С о ю з і ч ю з в о л е -
лованне і воно г о т о в о в і д б и т и с я ў є м н о на д а л ь ш і й судьбі Є а к - ЗАСТРІЛИЛИ ПРОГИБІЦІИ- с я т е п е р д о Я п о н і ї . П р и цій н а -
но Нюменови зняти види з внутра Кремля і історичних бул!-
ка і Ванцетті, б о публика д о м а г а є т ь с я тепер як н а й с к о р ш о г о НОГО УРЯДНИКА. годі він в и с л о в и в д у м к у , щ о голяпдськім місті ґ у д а
вель, яких д о с и не вільно б у л о зниматн чужинецьким ф і л ь -
о с т а т о ч н о г о в и р і ш е н н я с п р а в и . А щ о н е м а надії т е п е р на т е , Д О Г А Н , В . В а . . 16. с е р п н я . - й о г о остання в и п р а в а д о пів- в п а в підчас бурі м е т е о р паѓй
мовнм підприємцям.
ш о б и г о в е р н о р Ф у л л е р з г о д и в с я на п о м н л у в а н н є чи відложеи- Гірські муншайнери з а б и л и се нічного бігуна на л і т а к у „ Н о р - 2 5 ф у н т і в . — В Італії, п С а л є р
Особливостю згаданих фільм будуть знимки громад р о -
иє с п р а в и , о б а з а с у д ж е н і г о т о в і п і т и 22. с е р п н я н а е л є к т р и ч - годин ирогибіційного агента г е " б у л а в е л и к о ю п о м и л к о ю . но, я к и й с ь . л ь о м б р О З і в с ь к и й
сійських ‚ д и к и х дітей", складаючиќся з кількадесятьох тисяч
ний с т о л е ц ь . Е д Г е н с л е я , й о г о 1 8 - л і т н о г о си- „ К о л и я в и б е р у с ь щ е р а з н ат и п п о р і з а в і с п а л и в с в о ю мн-)
х л о п ц і в її д і в ч а т , щ о б л у к а ю т ь п о с е л а х і м і с т а х і ж и ю т ь н о -
Ванцетті з р а д ж у є в послідних часах велике нервове по- Дона і й о г о приятеля Ерне- п і в н і ч " , с к а з а в в і н , „ т о д і в і з ь - м у та с е с т р у , при допомозі!
1
мадським життям. . .,),-,-
трясеннє і - п о б о ю ю т ь с я з а й о г о у м о в и й с т а н . мна ста М а р к у м а . Г о в а р д а - Т о м . і и н а м у і з с о б о ю т і л ь к и р у ш н и ц ю с в о є ї . н а р е ч е н о ї , з , п р м с т и , IUQJJ
ранено. Яких 40 л ю д е й р о б и т ь та л е щ е т и " . З ц ь о г о д в і науки`:' б а т ь к ѓ у н е з а п и с а в й о м у в с ь о ОСУДЖУЮТЬ П О С Т У П О В А Н Н Є СОВІТСЬКОГО`СОЮЗА.
4
АЕРОПЛЯНОВА ВОЗДУШНА ЛІНІЯ МІЖ Н Ю П О Р Т О М п о ш у к у в а н н я з а в и н у в а т ц я м и , с к і л ь к и л і т п р а ц і , з н а н н я т а д о - ! го майна. Ш в е д с ь к и й ко С Т О К Г О Л Ь М , Ш в е ц і я , 17. с е р п н я . — К о о п е р а т и в н и й К о н -
І ПАСИФЖОМ. я к и х д о с і т е н е з н а й д е н о . К о л и с в і д у т р е б а І Н К О Л И в и т р а т и т и , р о л ь Ѓ у с т а в , який п р и ї х а в як грес, який саме відбуває тут свої наради, приняв р е з о л ю ц і ю ,
поліція перешукувала д о о к о - щ о б и з м і н и т и свій ПОГЛЯД Я К л і т н и к д о м а л о г о м і с т е ч к а Сае- я к о ю о с у д ж у є спосіб пропаганди, я к о ю послуѓўється С о в і т -
НЮ И О Р К , 17. с е р п н я 3 д н е м 1. в е р е с н я б у д е в і д ч и н е н а
л и ч н і д о м и , н е б у л о ні о д н о г о ф а х о в е ц ь і я к м а л о п о м а г а ю т ь р о б і л я Ґ е т е б о р г , к и н у р с я г а - ський С о ю з , а який цілковито п р о т и в и т ь с я правилам Інтерна-
коздушна лінія м і ж Н ю И о р к о м і П а с и ф і к о м . Аеропляни б у -
м у ш и н и в д о м а . При тій иагоДі нові в и н а х о д и в країнах, де'.сити вогонь р а з о м з іншими ц і о н а л ь н о г о Ко о п е р а т и в н о г о С о ю з а '
дуть п е р е в о з и т и пакунки і п а с а ж и р і в . З а 1 ф у н т пакунку т р е б а
з н а й ш л и т і л ь к и д е к і л ь к а д и - ж и т т я п і д ч и н е н е з о в с і м п е р в і - ' с м і л и в ц я м и п і д ч а с п о ж е ж і міс- Б у л а се 12-річна сесія Конгресу, на якій б у л о заступлених
б у д е п л а т и т и $3.50, а п о д о р о ж н и й т и к е т з Н ю И о р к у д о С а н
стилярень алькоголю. ) сним з а к о н а м . ' чіевого купелевого будинку. 35 націй.
Ф р а н ц и с к о б у д е к о ш т у в а т и $200.00.
С В О Б О Д А , П Я Т Н И Ц Я , 1 9 - г о С Е Р П Н Я , 1927. `

ННІК
Е ІТ
ІУ К
ІИ
НГ
АІ: ІST

Й
А U
КІUT
R А
I,IA
ЬЛЮа

K
RTLO
T
Д
М
JN
R

УA
IY
T
LO
DLT
T
Х.Y
AO
Е,ТІИВ
IICU TT.Ї.B
H
Л ТІ Ш
,J.В
ІА.
СОВІТИ
А
А ІЕ
ПІПРАВА ЛЮДИНИ ten

Професор парижської C o p - цусьќої Сорбони, виходить з


ГОЛОСИ ЧИТАНІЇ
ИНT DB YE D
TI ОR L
I C OMM U T T.
бони, А. О л я р д о б г о в о р ю ю ч и писднь Леніна, з поступовання
п р а в а ч о л о в і к а і г о р о ж а н и н а у Ч е к и т а цілої с о в і т с ь к о ї адмц-
Р а д я н с ь к і м С о ю з і , п и ш е т а к е : ніетрації. І т а к у декдярації Л е -
як НАМ Б
ОР
ОТ
ИСЯ
?
„ К о л и не поведеться! якась
„ С о в і т и в и я в л я ю т ь в е л и к и й п о - н і н а п р о п р а в а г н о б л е н о г о і ви - акція, т р е б а мати всегда від.

И
ІН
ВМ
УР
Т
В
Ю
ІІ МА
МИЛА ВТИmi.
, дггв д л я ф р а н ц у с ь к о ї р е в о л г о - ! з и с к у в а п о г о н а р о д у , з 1 9 1 8 р о -
а л е т і л ь к и я к д л я Ш К О Л И ) ку, я к і в т е к с т і п е р ш о ї с о в і т -
ф і з и ч н о ї п е р е м о г и , б о х о ч р о - сь'ќої к о н с т и т у ц і ї з 1 9 1 8 p . , а
в а г у з а я в и т и , щ о н а с т у п и л а нс-
вдача. Б о ж невдача сама собою
н е к и д а є н і я к о г о п о г а н о г о світ-

PJRTF^::::::: ....$ 3.75 -ІТІЙ


Ѓ Ї' сійські б о л ь ш е в и к и н е о с у д и т а к с а м о і в тексті д р у г о ї с о в і т -
Іди ш е д е к д я р а ц і ї п р а в ч о л о в і к а ; с ь к о ї к о н с т и т у ц і ї н е н а х о д и м о
КОЛИ ВИ НЕ МАЛИ ЗМОГИ БОРОТИСЯ В
ла н а т и х , Щ о в з я л и с я д о я к о -
ѓ о с ь в е л и к о г о д і л а і й о г о хви-

AT
X ЯВ
АВКІ
І , В ДЖ ЕР
НВ С$
Ѓ
ЃІ
.
О
І..
О- И і г о р о ж а н и н а . як с е з р о б и в п р о - н і я к и х с л і д і в п р а в , п р и з н а н и х !

РЯДАХ УКРАЇНСЬКОЇ АРМІЇ ЗА ВИЗВО-


.1Г
І А
ЗРА
НШ С
Ю̀ 3.75 л е в о н е діпняли. П р и кождів

TV.
Г
ВХ
М,Ш
Я
М У
В
ІЌ
Ю (Й
СА
КІ ..Ч
А
.....B
.І . . . . . . . . j

. -о.о .....Я X
В
#10.00
$ 5 00
7
S
у вмівў адреси платиться 10 центів.
— 5 2.00 в і д н и к ' і т а л і й с ь к о г о ф а ш и з м у , о д и н и ц і . Г о в о р и т ь с я т а м т і л ь -
...і але
2.7.'М у с с о л і н і , т о в с е таки н е у з н а -
ють
Ки п р о з о б о в я з а н н я
'демократії, я к в п р а к т и ц г і д е р ж а в и і про п р о г р а м у рево-)
су`проти

ЛЕННЕ СВОГО НАРОДА; КОЛИ ВИ НЕ


невдачі н а л е ж и т ь розглянутися
в п о м и л к а х . Які її с п р и ч и н и л и ,
б о з п о м и л о к ч о л о в і к учить-

Н
А РКІ у
-?ON'
так і в теорії' Зѓадан'а д е к л я р а люційної б о р о т ь б и .
ц і я н е н а ' х о д и т ь Місця у ї х су- Особиста свобода і иезай МУЧИЛИСЯ В ТЮРМАХ І ТАБОРАХ ЗА
Ч и т а ю ч и ' н а в е д е н і стрічки .
п е р е д о в о ї Ста'тті в „ С в о б о д і ' ,
і лише на т. за. Foreign М о в а - Order
З
А оголошення редакція не відповідав.
ІслаЄоа -Сасн-юллѓ'і 498 Montgomery. Tea. У. Н. Союза: 1838 М о п і Є - а и і і
спільнім Поняттю. маність особи; щ о .признані у
П о н я т т я і д е ї п р а в а у н а с ( с є б - Всіх к о н с т и т у ц і я х , н е і с т и у ю т ь ТЕ, ЩО БОРОНИЛИ РІДНОЇ ЗЕМЛІ; КО- п р и й ш л а мені н а г а д к у б о р о т і ,
б а у к р а ї н с ь к о г о н а р о д у з спи-
її "1VOBODA", P. О. BOX Мв, т о Ф р а н ц у з і в ) і у б о л ь ш е в и к і в у совітській конституції. Ч е р е з
є я к р а з п р о т и в н е . П р а в о , як й о - )te і Т е п е р і ш н є Г о л о в н е П о л і т и ч - ЛИ МАЄТЕ ЗМОГУ ПРАЦЮВАТИ І ЗА с к о п о м Б о г а ч е в е ь К и м . Усі ми
з н а є м о , щ о б о р о т ь б у викликав

ЗАВЕРНУЛИ З ДОРОГИ
г о р о з у м і ю т ь б о л ь ш е в и к и , м а є Не У п р а в л і н н я , н а с . т і д н и к о с л а в '
характер „зиаряду", якого ужи леиого Чека, має право арсш
T
Y
EA
TH РОБЛЯТИ - СПОВНТ ІЬ ОБОВЯЗОК УКРА сам є п и с к о п Б о г а ч е в с ь к и й при
д о п о м о з і д - р а Н а з а р у к а . Прс-

П о н е щ а с л и в і й с п р о б і з б о к у Н у н ж е с с е р а 1 К о л і , два
л і т а к и в и б р а л и с я в д о р о г у з Е в р о п и д о А м е р и к и . І оба в о н и
другі,
Івається д о осягнення ціли —
д и к т а т у р и комуністичної' п а р - Кого з а х о ч е . Т е с а м е м о ж у т ь )
і з а с у д ж у в а т и на с м е р т ь , '
Н
ІСЬКОГО ГРОМАДЯНИНА І ПЕРЕШЛТ ІЬ цінь з п р и ї з д о м еп. Богачсвсв-
к о г о д о А м е р и к и н і к о м у іі не

з а в е р н у л и з д о р о г и . К о л и л і т а к Б р е м е н , п е р е б у в ш и 2 2 години
Л е н і н п и с а в : „ Н а у к о в е п о `
З р о б и т и т а к о ж і инші адміні
Іс'траціййі в л а с т ѓ і . П о л і ц і й н і п р 1
и - СВОЮ ЖЕРТВУ НА ІНВАЛІДІВ ЧЕРЕЗ: сггилося р о з п о ч и н а т и я к у с ь бо-
р о т ь б у . Н а в п а к и , ті, д о котрих

G
BYE
DNANY
E, Р. О. B
OX 411, P
HL

A
DEL
PH
AI, PI.
в в о з д у с і і п е р е л е т і в ш и 3,200 к і л ь о м е т р і в , вернув д о Д е с с а в ,
л е т у н Г е р м а н К е л ь в и с і д а ю ч и п о б а ч и в с в о ю ж і н к у ‚ я к а н е знала няття диктатурі? означає, щ о Ітісн і укази з царських часів є п и с к о п п р и ї х а в , т і ш и л и с я ним,
чи п л а к а т и ч и с м і я т и с я . К е л ь з в е р и у в с я ^ д о н е ї з і с л о в а м и : Т о в л а с т ѓ і н е м о ж е о г р а н и ч и т и нія- ' п о
н і ч о г о , я т і л ь к и п о в е р н у в , ш о б з т о б о ю п о п р а ш а т н с я , щ о я ке п р а в о , н і я к а р е г у л а , б о в о н а З а с т о с о в у є т ь с я ї х - м а й ж е д о
з а б у в п е р ш е з р о б и т и . А д о к о р е с п о д е и т і в , ш о о к р у ж н л и лі- о п и р а є т ь с я .'безпосе.редно на слівно. Змінився л и ш е п р а п о р ,
л и ш и л и с я м а й ж е н е з м і н е н і і
И
Н Н
НА
АН
В т о р ж е с т в е н н о в и т а л и й о г о , у-
строювали паради, запрошу-
І вади д о с е б е ; а крли д о року
так, в і д п о в і в на численні з а п и т и о с ь т а к : О т т а п о д о р о ж ц е силі". Під яким
царського
їх застосовувано',
на совітський,' ЗРОЗУМІЙМО ВАГУ СПІВПРАЦІ Іа
д у х о в е н с т в о й о г о зненавиділо
народ відвернувся, тр хут
один в е л и к и й д о с в і д . Я з н о в а б у д у п р о б у в а т и п е р е л е т і т и о к е а н ,

гщм р а з о м з а в е р т а т и . І закінчив усміхаючись: Я і т а к мусів


П р а в о — се є поияттє п о
х о ч б и м е н і п р и й ш л о с я ч о т и р и чи п я т ь р а з і в л е т і т и 1 з а кож- з б а в л е н е в б о л ь ш е в и к і в в с я к о ч с р в и р н и й . З п р а к т и к и зггае-
ѓ о з м і с т у , к о л и п і д п о н я т т я м і м'о, ' щ о свобода преси, з і -
С п і в п р а ц я є б е з сумніву під- ЖИДІВСЬКИХ шкіл
ставою розвитку культури і ц н - , Ж и д а м и усюди числяться, ми-
через т с з щ о с ь
` И Н Ш

р о т ь б у В И К Л И К Ѓ І В с,гиі с ц н с о к п
^ ^ ^ ^ Ш Х ^
0 Г 0
ШЖ

Г

в е р т а т и , б р мій т о в а р и ш п о д о р о ж і б а р о н Г у н т е р д і с т а в , біднн^ П р а в а р о з у м і т и т е , щ о в и б о р о - б р а ц ь ї к о а л і ц і ї у р а д я н с ь к і м
вілізацп. Починається' вона у , м о т о г о , щ о Ж и д і в ніде не _ „ „ , ; _ „ , . „ „ „ n,„lJ.'„.V^
„ я о з д у ш н у " х о р о б у і я м у с і в з а в е р ѓ ѓ ў т и , щ о б в р а т у в а т и й р м у д а ф р а н ц у с ь к а р е в о л ю ц і я , як С о ю з і и е і с н у є , р і в ц і с т ь е , і и - д о п о л і т и к и , я к а й ш л а на ш к о -
0

роіиннім кружку і через держа люблять. О скільки би і ми


жнтте. „вираз волі загалу". ше иа п а п е р і . У с і х т о р о ж а н Р а - ду нашої церкви і народа. Щ о
ву р о з т я г а є т ь с я на ціле люд- с т о я л и в и с ш е під з г л я д о м на-
Та м и м о т и х ж а р т і в , б у л о ф а к т о м , щ о н і м е ц ь к і л е т у н и Легальність, в розумінню дяггського С о ю з а поділено на ц е б у л а з а п о л і т и к а , ш к о д а ч.і-
ство., ' , ціоггальним, політичним і е-
дві групи: працюючих і непра с у п е р е п о в і д а т и , б о п р о ' ц е і во-
по невдачі найбільш журилися тим, щ о їх висмівають ф р а и - большевиків, означає „ з г о д у з Як з н а є м о з д о в г о г о ж и т т є - к о г ю м і ч н и м , к о л и б v н а с к о ж - Г „ ' _г„ „ ,
ц і л е ю " , а ц і л ь ц е т р і ю м ф с в і т о - ц ю ю ч и х ; н е п р а ц ю ю ч і гге м а ю т ь
г

цуські т а а м е р и к а н с ь к і летуни з а т е , щ о вони в з я л и с я д о к о - ` - . , р о б щ зѓгають. Д о б о р о т ь б и ста-


чати в е л и к о г о д і л а , а не д о к і н ч и л и і з а в е р н у л и з д о р о г и . О т у -
хд в с т у п и л а в н и х д о п е р в а т о д і , к о л и о д е р ж а л и т е л е г р а м у в і д
вої к о м у т с т т і п т т о ї ѓ ѓ е в о л ю ц і ї . г ц я к н х п р а в . Та щ е і м і ж п р а ц ю -
Характеристичною прнкме-
ючимн є одна упривіліована.
в о г о д о с л і д у н а ш и х попередѓѓѓѓ
ків а т а к о ж і с в о г о , п р а ц я о д и -
ний в з я в ч а с т и н у п р а щ на с е б е , J
як сс роблять Жиди, замісць
ниці, х о т я й б и н а й л у ч ш а , коли) с п и х а т и у в е с ь т я г а р иа о д и н н - ^
Л н н д б е р г а , Берда, Ч е й м б е р л и н а т а в і д а м е р и к а н с ь к о г о айба- т о ю с о в і т с ь к о ї в л а д и є р і ш у ч е г р у п а , я к и м и 'є ч л е н ќ к о м у н і - її цс п і п р с з а г а л , не п р и н е с е ве- ц,. Н а ш у к р а ш с ь к н й н а р і д м а є
J НЕ ^
с в

С^
П Р
я

И Ч
„арід.Хвиле-
И
щ

І
ІИ Л Н
е

СВ ЯЩ
н

С
и

п
к

і
и й

.
в и ц о ф а л и с я . 3 п о л я 0 н т в и Н н

с а д о р з в Берліні, які хвалили їх р о з у м н и й п о с т у п о к , щ о вони, сгичної партії, і які, як в і д о м о


підкинення з а с а д и о б о в я з к о в о - ликоїкористи. в р о д ж е н і с п о с і б н о с т и , є п р а - т
.
бачучи Т А
К в е л и к у г г е б е з п е к у , з а в е р н у л и з д о р о г и . `На такім становлять зникаючу меншість Р ^ . ш н а п о л і б и т в и о с т а в с я сам на-
го, публичного оголошування!
серед м н о г и х м і л і о н і в населен Там, д е з р о з у м і н н я с п і в п р а ц і ц ь о в и т и н , ощаднѓѓѓі, д а є р а д о .
сам{м становищу станула вся світова преса. тексту законів. Совітська в л а д а 1
є високе, бачимо далеко скор- - . ' р о д , а п с ж з т о г о ф а к т у не м о ж -
ня. 1
ж е р т в и па д о б р у ц і л ь , о д н а к н с - н а з а к л ю ч а т н , щ о с п р а в а у ж е
iSq хоч Н? д р л е т і л и н і м е ц ь к і л е т у н и д о А м е р и к и і н е о с я г - д у м а є , щ о ті з а к о н и б у д у т ь т и м
ш и й р о з в і й у к о ж н і й ДІЛЯНЦІ! д о с т а є й о м у п о ч у т т я н а в і т ь та-
нули. ц і л и , то. в с е ж т а к и ї х п о д о р о ж п о с у н у л а с п р а в у п е р е л е т ў б і л ь ш е успішні, чим м е н ш е бу- Т а к о ж і прн виборах засто- життя. А щ о сс є співпраця? програна. Б о р о т ь б а ведеться і
к о ї солідарностіѓ і с п і в п р а ц і , я-
в п е р е д - В ж е т е п е р т р е б а с т в е р д и т и , щ о і и а ш и и а , я к а н е ф у н - д у т ь з н а т и п р о ї х з м і с т її в о р о - с о в у е т ь с я д в а ц е н з у с н „ п р а ц і " буде вестися д а л ь ш е , бо амсри-
С п і в п р а ц я є с с рівний п о д і л ку б а ч и м о о т х о ч б и у м у р а в -
т . щ о н у в а л а Д о б р е п і д ч а с б у р і на м о р и , ф у н к ц і о н у в а л а ц і л к о м гн. і цензўе „ п о л і т и ч н и й " . Х т о ділаитгя і о б о в я з к і в . Ч и м б і л ь - к а н с ь к і У к р а ї н ц і н а с т і л ь к и сві-
лів. У нас кожний х о т і в б н р о -
п р а в и л ь н о п о п о в о р о т і на с у ш у . З н а ч и т ь с я , т р е б к п о р о б и т и У н а с ( с е б т о Ф р а н ц у з і в ) з а - пс с п р и я є с о в і т с ь к і й в л а д і , ? ш о ю е с п і в п р а ц я , ч и м б і л ь ш е ! б и т и н а с в о ю р у к у і п і с л я в л а - д о м і , щ о в о н и в л я ц ь к е я р м о
д е я к і у л і п ш е н н я , в м а ш и н е р і ї , к о л и х о ч е м о д у м а т и п р о п р а - к о н є д о с т у п н и й д л я у с і х ; т а м н а в і т ь к о г о п і д о з р і в а ю т ь о не ггс д а д у т ь с я з а п р я г т и і з в е д у т ь
о д и н и ц ь з а б и р а є т ь с я д о д о в е р - сггого Р О З У М У , н е п о р а д и в ш и с ь r J -
в и л ь н н й р у х а е р о п л я н і в м і ж Е в р о п о ю її А м е р и к о ю . Т а з а к и ц е з а т а ю ` ю т ь й о г о п е р е д н а р о д о м . д о с т а ч у л ь о я л ь н о с т н .для совіт- ш с н н я я к о г о с ь д і л а , т и м л е к ш с -ч - ' . 1
. б о р т ь б у на ж и т я і с м е р т ь навіть
другого, а прецінь, щ о дві г о - п
станеться, т р е б а б у д е щ е д о в г о ж д а т и . І м о ж е не о д и н щ е П о н я т т я п р а в а є в з а г а л і к о п т р - с ь к о ї в л а д и , т о м у т и м с а м н м не с е д і л о в п к о н а є т ь с я . - ` ', "` з єпископом своїм. Розходнть-
л о в и , т о ис одна. І т о м у с а м е ^ ,
з а в е р н е з д о р о г и і не о д и н п о т о н е в м о р и , з а к и л ю д с т в о п о -
к о н а є п р и р о д у щ е й під. т и м о г л я д о м . В о в е л и к и х д і л з а о д н и м
революційне. СовітсьНий прав- п о з в о л я ю т ь голосувати.
ігик Г о л д б е р г п и ш е : „ К о ж н и й
м а х о м л о к о н а т и не м о ж н а . Н е р а з і не д в а т р е б а п а д а т и і з а - с в і д о м и й , п р о л е т а р {знає В ж е ,
всртати з дорогії, заки осягнеться успіх. Т а к е м о ж н а з а в в а ж а -
м е н ш о г о сумніву, щ о під с о в і т - ша
Кїлько то великих І ПОЖИТО"- найлучшг нераз справи кінчать-
Н а в е д е н е ' д о к а з у є б е з н а й иих д і л м о г л а б и д о в е р ш и т и на-
^ `

, К

м а й ж е м і л і о н о в а і м і г р а ц і я с я н е у д а ч н о , б о усг х о т г л н бгг ;
ЇЙ--.
а
:`

І С
с я т е п
-
е р о

, . т
те, я

и
к о
.
г о с п о с о б у бо-

р о т ь б и у з я т и с я і який пляи за-

щ о р е л і г і я д і л а є на н а р о д н і м а - с ь к о ю в л а д о ю о д и н и ц я п о з б а в - у Злучених Державах, к о - б у т и на чолі, а д о п р а ц і н а х о - , о д н о с т а й н о г о плину і спосо-


їи.'у в с і м не т і л ь к и в і с т о р і ї к у л ь т у р и л ю д с т в а , а л е і в ЩОДЄ№ `си, я к о п і й . Д у м а є , щ о м а л о є бу б о р о т ь б и д л я усіх громад
на у с і х п р а в , б о п р а в а п р и н а л и б н а л е ж н т о з р о з у м і л а г о Л о в - ; д и м о не б о г а т о м і ж н а м и .
ніМ ЖИТТЮ. Н а т е ПОВИ`ННІ п а м я т а т н о с о б л и в о м и , У к р а ї н ц і , які
і ю д е й , щ о з д а є с о б і с п р а в у з л е ж а т ь л и ш е н ь д е р ж а в і , а щ е ну о с н о в у с п і в п р а ц і . В а г у с п і н - Т о м у , як д о в г о н а ш а с у с п і л ь - н а м о ю д у м к у г о д і ў д о ж и т и .
з в и к л и насміхатися з тих, щ о б е р у т ь с я д о великих діл і з м у - н і с т ь ггс н а в ч и т ь с я п р а ц ю в а т п і Б о р о т ь б у т р е б а в е с т и в і д п о в і д -
'Того, щ о в подібний спосіб д е р ж а в у т в о р и т ь л и ш е комуні і р о з у м і ю т ь н а й л у ч ш е з у-
иіепі л у ж е ч а с т о з а в е р т а т и з д о р о г и . М и з в и к л и р і в н о ж т р а т и -
5ділає р і в н о ж і п р а в о ; є `се т а с т и ч н а п а р т і я , т о м у в Р а д я н с ь е в р о п е й с ь к о ї і м і г р а ц і ї у
с п і л ь н о , з р о з у м і в ш и в а г у с п і в - гго д о м і с ц е в и х в і д н о с н і ї . Д е
т и охотѓу і з а в з я т т я вже по першій ліпшій невдачі, а з а б у в а є м о , праці, так д о в г о б у д е м о серед
:ама о т р у я , л и т е ш е г і р ш а у кім С о ю з і панує самодержавіс Злучених Д е р ж а в а х Ж и д и і т о - можливо в н п р о ц е с у в а т н пер-
щ о в с я к а б о р о т ь б а і в с я к и й у с п і х т а п о с т у п це і с т о р і я н е в д а ч
і завертань з доріг.
!
наслідках". а б о а б с о л ю т и з м комуністично: му у них стільки д о б р о д і й н и х
численн`ої ч у ж и н е ц ь к о ї і м і г р а
ц і ї в А м е р и ц і в с с г д а послідѓѓі J
к о в н і п р о п е р т и , т а м іти в про-
'. С е , щ о п и ш е п р о ф е с о р ф р а н - п а р т і ї . і н с т и т у ц і й , с т і л ь к г - . п р и в а т н и х в е е г д а б е з б і л ь ш о г о зна'чіння. ц е с ; д е н е м о ж л и в о в и г р а т и про-
цссу, т а м з а п е р е с т а т и платити
процент в і д моргечів. Д е гро-
, Степан Мусійнук. Читав я сс по кілька р а з і в і мада неосвідомдека, т а м треба
ва. Т а м м а л о б у т и в е л и к е в і ч е . З е м л ю і л і с и р о з к у п и л и с а м і Т Я Т ь , б о вони „ ф а р и с е й с ь к і " . З а в д о в о л я т и с я п р а ц е ю н а д осві-
нс м і г з р о з у м і т и , як с с . Н е м о г -
П о д о р о з і п о я с н и в мені б а т ь к о , У к р а ї н ц і К о р ш о в а і о к о л и ч н и х к і л ь к а д н і в п і с л я с е г о з н а в в ж е д о м л е н н є м п а р о х і ї . Щ о д о м а й -

ТРИ МОМЕНТИ.
ло поміститися в моїй дитячій
голові — чи і ми
сих У к р а ї н ц і в ? Ч и
Н
А
Л
ЕЖ
ИМ
О Шо
до
се е віче . я б у в д у ж е ці- сіл, а д в і р з ` в е л и ќ ѓ ш о г о р о д о м п р о се і с в я щ е н и к , т а , я к л ю д е б у т н о г о д р у г о г о конгресу?' т о
к а в и и ч у т щ п р о щ о т а м б у д у т ь , е нині г р о м а д с ь к о ю в л а с н і с т ю б а т ь к о в і ѓ
є потом-1 г о в о р и т и . Н а р о д у з а с т а л и і с л у ж и т ь на о д и н о к у „ Ў к р а ї н -
) донесли,
г о в о р и в : м о я д у м к а , н с с п і ш и т и с я а пі-
ки с и х к о з а к і в ? Т а к і п и т а н н я гге г ь м у тьменггу, щ о п о з ї з д н л г г с я Дивіть, не т о щ о старий с а м д о ж д а т и .
ську Рільничу Ш к о л у в Гали-
М і й с п о м и н з п р и в о д у с м е р т и г о с т и н і з а й ш о в з м о ї м б а т ь к о м д а в а л и мені с п о к о ю . Н е б у л о з і в с і х о к о л и ч н и х с і л і м і с т о коршОвсцькнй мазепинсць, але Ц е мій п о г л я д на боротьбу.
чині".
Івана С а н д у л я к а . д о ч и т а л ь н і і м е н е в з я л и в о н и к о м у мені с е г о п о я с н и т и . . . А чок. й . с и н а в ч и т ь я к о г о с ь н о в о г о Хто має л у ч ш и й п л я н , н е х а й ви-
1 По вічу виступала' місцева
- ' Б у л о се 1 9 0 5 р . Я м а в т о д з с о б о ю . вжеж д у м а в я, - - щ о т а к ! А б а л а м у ц т в а " . Т а б а т ь к о н а с с с к а ж с п у б л и ч н о , б о втакійв а ж -
у М і с ц е м в і ч а б у в в е л и к и й о ѓ о - Січ з в п р а в а м и і з п і с н я м и , гцо
v 10 л і г і б у в в т р е т і й к л я с і на- Бібліотекарем і управителем в ж е ж я У к р а ї н е ц ь ! —- ‚Досі с е - нс з в е р т а в у в а г и , а т и м б і л ь ш е ній с праві виміна гадок дуже
р о д ( с т а р и й д в і р ) п о с е р е д и н і п е р ш и й р а з в життю `маа. я н а -
` р о . ш и і ш к о л и в селі К а м я н ц і ч и т а л ь н і б у в у п р а в и т е л ь м і с ц е г о я о д н а к ' не з н а в . В ш к о л і п р о с е л а . Я х о т і в ч у т и ` к о ж д е с л о в о ,
:
мені п р о с е б у л о б а й д у ж е . Я п о ж а д а н а . Л и ш не с п у с к а й м о с я
г о д у б а ч и т и і .чути. К Ц ь к а сі-
Не.інкііТ, к о л о м и й с ь к о г о п о в і - вої народної ш к о л и д. Кочі се і к ` н е не ` в ч и л и . С п р а в д і я"чи- б е с і д н и к і в , т о м у в и л і з н а я б - т і ш и в с я к н и ж о ч к а м и . Ч и т а в їх{ на д н о ! it- (1111 їх
човнків чіррдавали Січовий
:
ту .,іі,`агоне с е л о і д о с и т ь в е л и к е , П р о ф е с о р б у в д о б р и м п р и я т е т а в к н и ж о ч к и з ш к і л ь н о ї Г)іб- л і й к у , т а к и г г е д а л е к о п л я т ф о р - п о к і л ь к а р а з і в , а пісні в с і в и Г. Приходьмо.
співаніїќ і Січовий Календар з
'має,, ‚-рколо .Ч.ООО д у ш л е м вуйка, с п о д о б а в собі мене л і о т е к и , я к и х мені в и п о з и ч и л а м и , я к с с р о б и л и й и н ш і в м о учився на память. С и х чотири
1906. р .
. Ровложене при ц і с а р с ь к і й з а п и т а в : „ Ч и л ю б и ш , с и н у , ч и у ч и т е л ь к а , Агііга М а р д а р о в н ч ЇМ в і ц і . книжочки й досі держу, як ми
д о р о з і -ОтаЌ т о д і
.`тиігець), щ о веде
з в п л н ѓ о с - татн?"
з К о л о - ко,
За м е н е в і д п о в і в б а т ь - але т а м п р о У к р а ї н у н і к о л и Ні Г о л о ш и ї м и бесідникамѓѓ
б о я з а с о р о м и в с я , б а т ь к о ч о г о н е з н а х о д г п . Со б у л и кни ли б у т и д - р К и р и л о Т р н . т ь о в
Я п о п р о с и в б а т ь к а і в і н меі лу з г а д к у . Т а с е г о б у л о мені З а
к у п и в сі д в і к н и ж о ч к и з а 4 0ѓ І к а л о . Я х о т і в с а м с і ч о в и к о м П
О
МЛ
Ь
А
ГС
Ь
А
ЄК
ИЙГР
Р
К К
-.Т
АТС

О
СН
ВД
Я
ШЗЕ
НПИ
О
- ' И и ) ч е р е з О б г р т і ш д о Г о р о . - е с - в Т д п о в і в : . ‚ В і н , п а н е п р о ф е с о р , v-Vv'Kii в и д а н н я
, і . : . . 1 1 селі не бч.і'-` т о д і ні ч л - ЛО к н и ж к и с и д і в б н ніч
т а . њ н і П р о с ь в і т н ані С і ч и . Ц в н - д е н ь ! " — „ К о л и т а к , сиѓгу,
к о в с ь к о г о , накладу Білоуса'
товери`СТІ`л К.іч с ь к и й — т о д і п о с о л д о а в с т р і г і
.крейцарів. В співаѓѓнку з н а й б у т и . Х о т і в с п і в а т и , м а ш и р у в а
шов я с і ч о в і пісні, щ о м е н і д у т и , . р о б и т и в п р а в и . В м е н е . з б у
с ь к о г о п а р л я м е н т ў , І в а н Саггду ж е п о д о б а л и с я , а в к а л е н д а р і ѓ
К о л о м и ї . Кггнжки к а ц а п с ь к і ( я к ) ляк з Б у к о в и н и . і о . Т и т Войгга джалася все більша і більша
ВД
І
Б
ВДИ А И
І ПАРОХ ЯЦЕ
Р
ІН.К
В
ковиУ
вичитав я всякі поклики січові, о х о т а , енергія і п о с т а н о в а бути
п з . т у т кацапіннигі з м ' с ц е а и м в і д і з в а в с я п р о ф е с о р , — т о н а я о п і с л я д о в і д а в с я ) .
-.священнком.
Кацапського
П р о п а г а т о р о м т о б і о т с и х д в і сині к н и ж о ч к и
руху, о. Ілїєю
Снх дві С
И
НИ
Х р о в с ь к и й . Г о в о р и л и л и ш е н ь д-
к н н ж о чК.к Т р и л ь о в с ь к н й і о . В о й н а р о в -
и т а й с о б і їх!'' — В и й м и в з з б у д и л и в мене нові п о г л я д и с ь к и й . Іван С а н д у л я к — г о в о -
звіти, апелі
т. и.,
батька
що
Кирн січовиком. Я в ж е знав, щ о Січ
м е н е б о р е т ь с я з а в о л ю У к р а ї н и . М е н і :п.
Д о н а ш о ї парохії, на приказ
Богачевського, . прийшов
дуже заінтересувало. Тепер ж а л ь було, ч о м у т о в н а ш і м селі недавно о . М а н ь о с ь к и й з Бал-
- Мардоровичем та дяком Кос- ф л я д н д в і малі, тонкі кни на себе с а м о г о . І х о ч були сс рили л ю д е , — з а х о р і в і тому)
бібліотека , моя с к л а д а л а с я н е м а С і ч и , т о гі я м і г б и д о н е ї т і м о р . ` З г а д а н и й - с в я щ е н и к п о -
Тсм М а р ц н і г Ю к о м н а ч о л і . У ч и - жочкгг і д а в мені. Я з р а д о с т и п о г л я д и д и т я ч і — т а к б у л и в о - н е п р и ї х а в . Г о в о р и л и п р о с п р а -
вже з ч о т и р о х к н и ж о ч о к . І сі н а л е ж а т и . сгаиовив відразу впровадити у
Т с л ь к о ю м о є ю б у л а д о ч к а о . гге. з н а в , щ о р о б и т и — с к а з а в йи с в о ї — д і й с н і і в і р н і . ви виборів д о австрійського книжочки читав я т о в а р и ш а м у нас австрійську війскову дис-
М а р д а р о в и ч а , Анна. дякую і поцілував професора Я п о ч а в бор'отися з с о б о ю , б о парляментў, п р о читальні, к о
школі. Підглянула се учитель- Се б у в д р у г и й м о м е н т , щ о ципліну, у в а ж а ю ч и с е б е з а о-
, ' С е л о К а м я н к а В е л и к а не б у - в р у к у тяжко було повірити, щ о б о п е р а т и в н , Січи, молочарні, ка і з а б о р о н и л а мені ї т і л ь ш с н а л л я в в м о л о д у д у ш у ідей в о - ф іцира, а нас з а мужву.
Ло НДІПНМ Р о д ііщгм с с . о м . І ` . Ц і к а в и й я б у в , щ о с е за кггиж- мій б а т ь к о і в у й к о і всі ми н а й б і л ь ш е Про с п р а в у п а р ц е д я
п р и н о с и т и їх д о ш к о л и . С к а з а - Н а ш і л Ю д е з в е р н у л и с я д о о.
ІИІР'ИМ м і с п е м Г і у п т с у . . ДНЄ ге`- к и і в е р т а ю ч и в е ч е р о м д о д о - н а л е ж а л и д о с е г о в е л и к о г о у ц і ї . г р а ф с ь к и х г р у н т і в в К о р -
ла, щ о сі к н и ж к и м е н е з б а л а м у - Маньосьќого, щ о б и не робив

гТ.илися миіі899іТ`і4і К у р и ю в і ЛН
І
tiii . К о р т і в . Д о К а м я г і м г п е р ему, п о ч а в ч и т а т и . Б у л и с е : М а - Ќ р а ї н с ь к о г о н а р о д у . шові. В з и в а л и нарід, щ о б н г д а -
К о б з а р , Ш е в ч е н к а ` ' з к о -Ч и т а в я к н и ж о ч к и і в ш к о л і т и к у п и т и з е м л і н і к о м у з Л я -
учивВ
'СІХ
між н а м ќ ро'здору, а щ о б и роз-
повів нам дсііїо п р о бідования

ПРИ ВСЯКІЙ НАГОДЃ СКЛА-


Й.ті-.а в с я нягїю б л и з ь к а п о д ѓ і й ' р о т ќ о ю жнттєписю поета товаришам — в і р ш и -хів : а б о Ж и д і в , а щ о б р о з к у ' п и -
у к р а ї н с ь к о г о нарсуду п і д П о л ь -
і м а л и м и т з т щ е кі.'-. і-я м о р і К о р о т к а І с т о р і я У к р а ї н и - Р у с и . ків н а п а м я т ь , але таки п о я с н е н - л и с а м і У к р а ї н ц і .
щсю, п р о з н у щ а н н я П о л я к і в над
На п е р ш і й с т о р о н і К о б з а р я ! ня н а м о ї п и т а н н я н і д е н е д і -
Найкраще говорив д-р Три- Українцями, про ославлені
І%Ћ ПОЛЯ. ТОМ.' їрЛНЛН І ЛОДНЛ'І вичитав я: На розпутті к о б з а р став.
сидить... далі читав: Було к о -
л ь о в с
Вкінці я п р и й ш о в д о вдасно- я Нагоду б а ч и т и і чути сего від-
м и і у д а д у ж е ч а с т о . Н а Л б і т ь ш е І лггсь н а В к р а ї н і , С в і т е т и х и й . . . г о п е р е к о н а н н я , щ о с е м у с и т ь
ь к н й . Тут п

в а ж н о г о мужа галицької Украї-


е р ш и й р а з м а в )
ДАЙМО ЖЕРТВИ НАЃ СИРО- п о л ь с ь кі тюрми, у яких мучать-
с я н е л и ш е с в і т с ь к і У к р а ї н ц і , а-
л с т а к о ж і гр.-кат. священикѓѓ,
їздив туда я з батьком. В моя Україно.
К о р ш о в і їіви.то в ж е україцсь-
ке ж и т т є : бу.та ч и т а л ь н я П р о -
б у т и так, к о л и в. к н и ж к а хтаке . ни.
В с е т с в и д а в а л о с я мені д и в - О т і с и н і к н и ж о ч к и б у л и д л я
, 'Ще д о диесь з в е н я т ь в vxax,
Мене п е р ш и м п о д у в о м - в и т р у , с л о в а й о г о : Є д н а й т е с я . Д р у г и і
ТИНЕЦЬ- ЗАХИСТ ЎКРАЇН- щ о б о р о н я т ь п р а в гр.-кат. цер-
кви і с в о г о народа. Т а о. Ма-
ньоський сказав так: Я проти

СЬКРГО НАРОДНОГО СОЮЗА.


с в і т и , Січ, к р а м н и ц я . Н а п р о в і д - Н дома прочитав' я цілого щ о повіяв по моїй молодій ду
Б р а т и ! В с т у п а й т е в січові т о в а - Поляків кричати не буду. Як я
йу неділю б у в т а м в і д п у с т . Я к К о б з а р и к я її і с т о р і ю Ўкраўги.
к Ь ж д о г о т а к і с е г о р о к у в и б р а - О с о б л и в е - в р а ' ж і н н є ііп " м е н е ш оСе повіяв
і.
М
О
Л ц с я ми т у д и на в і д п у с т . І Іо від- з р о б и л а д о л я м а л о г о Ш е в ч е н к а . о ж и в и в м о л о д е с е р ц е
Л
ОТ
ЇІ JTVГ'-
'- ;

б у в ' ппо ерщ моїй


, . t

и й , м о м е г л гію
рідпим
і
) р н с т в а ! Н е д а й т е І П я х а м і Жи-І
д а м і і а д вами панувати! Не ДвйД
_ . -
б у в у Б а л т і м о р н а п а р о х і їтап і -
гггов м і ж П о л я к і в з а к о л є к т о ю ,
‚те н і к л а п т и к а з е м л і в о р о г а м ' : т о зібрав купу грошей.
n p a w i x в ц е р к в і з а н р о с і і в йасі В о л і в я ду-жс н а д с и м . З і р о -
Ір с е б е в гостину

О
ІТ
І-І
(тобто ш і а й б і л ь ш е п о д о б а л и с я мені
Ж
ИТ
ТЄ
М.. V І (Ляхам і Жидам! Т о в а ш а з е -
м е л ь к а , к у п і т ь її с а м і ! " Н а р о д і
Ц е не п о д о б а л о с я вілмінгтон-
ськнм Українцям. Урядники па-

П
ОНА
ЙНО
ВЙ
І ШИП Ц
Н
ІН
ИЙ
П р а З ш і к ) в у й к о А н д р і й ВіГітен ко^і`ки Ї^г'х б о р о т ь б а з Л я х а -
На З е л е н і С в я т а 1^06 р у з я в п о с л у х а в , б о с е л о н е д о п у с т и л о ,
КО. Ч о сс б у в м о іо.тні'і щ е
1 lojyiii, Т у р к а м : і Москалями.
р о х іяльні з а ж а д а л и від еписко-
6v.o::o м е н е б а т ь к о з с о б о ю д о Коршо-Jщоб в о р о г м і г п о с е л и т и с я т у т ! - С Е С И Л А . - , ПИШІТЬ па Богачевського, щоби від-
НчмиГ'
К
НИЖ
ОК. к л и к а в з ї х п а р о х і ї о. М а я ь о с ь -
Ч. 192.

к о г о , о д н а к о. М а н ь о с ь к и й щ е мусите пааежа'ѓи. Ксьондз


СВОБОДА,П
ЯТ
НИЦ
Я, .19-го СЕРПНЯ,1927, війшли отсі члени: Т е о д о р К о
А Ѓ^ГЛИУ" "

МУЗИКА ПРИРОДИ-
1Н . вірив, щ о б и н а р і д б у в п р о т и Г у л ь а с ќ а з а н р е п о р т е р о в и ан- валі., Г р и г о р і й Яськів, Л е с ь о
нього. П і ш о в т о м у з колекто- глійсьокго часопису, щ о мно-
ром з а к о . і є к т о ю м і ж н а р і д і т о - г о з ч л е н і в п а р ' о х і ї є б о л ь ш е -
ДО АМЕРИКИ І КАНАДИ Сисин, И о с и ф Сагайдак, Мих.
Швець, Михайло Пипюк. В природі є чимало музи-
ді доперва переконався, щ о лю- вики і щ о в о н и є на у д е р ж а н н ю СПРОВАДЖУЄМО ме тільки рідню горожан, І: КОЛЄКТУЄМО спадки в старім краю Тимчасова екзскутива про к а л ь н и х я в и щ , які всі п о д и в л я -
але і хліборобів; ють. Деякі наука в ж е відгада-
де е п р о т и н ь о г о . І І а р о х і я н е п о б о л ь ш е в и ц ь к о ї Р о с і ї , т а щ о о , і ПбРЕСИЛАЄМО ДОЛЯРИ до краю звичайно с н т ь з і й т и с ь н а н а р а д и на` д е н ь
итати о. М а н ь о с ь к о г о , . Ш І М а н ь о с ь
к и й мав право відібра- ^ 1
і телеграфічно, доручуючи аж в рідне село. повисше назначений. Просить- ла. З н а н і щ е в с т а р и н у б у л и
конгресі у Ф и л а д е л - , т и
в і д л ю д е й ц е р к в у , б о в о н а за'-1(g) СПОРЯДЖУ^МО контракти, повновласти І т. д. ся в и с л а т и п р е д с т а в н и к і в в і д стовпи Мемегона в Єгипті, з
писана н а є п и с к о п а Богачеії-ЇЩ О С Н У В А Л И С Ь М О і р о з в и в а є м о українську о с е л ю яких чути б у л о музичні тони.
т о в . і м . І. Ф р а н к а , в і д . 9 7 , і т о в .
І. чи був иа з ї з д і священиків
с ь к о г о . С к а з а в т а к о ж , щ р у не- Щ ім. Т. Ш е в ч е н к а , в і д 42. У. Н. Ц е в і т е р в и т в о р ю в а в ці з в у к и .
Ію П о р ќ у і чи п р а в и в п а п а х и - Н О В - Й . . " S - ^ " . P . ^ . . E - = - L - ^ .
д і л ю в і д п р а в и т ь с я у ц е р к в і C.i.'(g) Союза. У Синайській пустині стоїть на
in І. Ф р а н к а . Н а ' с і п и т а н н я ,
Божа, а „радикалів" викинеть-Іф н е д а л е к о Н ю Н о р к у , д е п о д е ш е в № ціні м о ж н а н а б у т и з е м л ю і д і м . Українці в Пасейку і околи- сто метрів висока г о р а з ліско-
п о в і д а в ' p . М а і г ь о с ь к г г й : ні,
с я з неї', т а щ о б о г о с л у ж е н н я ф ці! ВОЗЬМІТЬСЯ щ и р о д о с е ї в о г о к а м е н я . Н а з и в а є т ь с я в о н а
Толі л ю д е с к а з а л и й о м у , П О Р А Д И ' Д А Р О М .
в і д п р а в и т ь с я ПІД о х о р о н о ю п о - ф справи, що'б у к р а ї н с ь к и й день) „ Д з в о н о в а Г о р а " . К о л и в и х о -
ИС м а ю т ь д л я н ь о г о к о л є к - Українці, деб не жили, повинні відноситися з довіряй до своїх інституцій, де вигіднійше:
На з а к и д „ иредсідате.ія ф в П а с е й к у п р и н і с ѓ ш и я к н а й д и т и на ц ю г о р у , т о п і д к р о к а -
Гому 8 т и ж н і в о п у с т и в о
ц е р к о в н о г о комітїіу`гперед зѓа- J ф ІЖ G L O B E S E R V I C E A R E A L T Y C O R P O R A T I O N .
бІЛЬНіу KOpHCTl^'""jJliM с л і д о м ми м а н д р і в н и к а в и х о д я т ь г л и -
ньоський н а ш у п а р о х і ю , д у -
других ііароді^ .цоагрі в ж е ма- б о к і т о н и , н а ч е ѓ х т о в д а р я в у
очи, щ о л ю д е т р о х а в н к р и - даним репортером, що парохія-
н

'ЗО E A S T I W . m i W m r T TEL. ORCHARD 8966. ^ W ^ O B ' K , 7


N . Y . 7

ють ріжні "захисту j нові буду- гонг. Ц е д и в н е я в и щ е п о я с н ю -


НРАЇГГЦЯМЙИІ
І.ОІ. а о п і с л я УСПОКОЯТЬСЯ і
НЬОСЬКИІ 1
ють. г- - , . юта о с ь т а ^ М д ^ д о і і и 1
сточує
.па й о г о п о к л и ч у т ь . Н е м о г у -
ГАМИ По.
І Й І ^ 1
HB І СЕ Y їй'В`О., THE STAR SAVINGS й LOAN ASS'N, П р н с к о р м ^ Й у ^ д о в ` у С и р о т и н - н о г а м и г р у б і ѓ ^ ^ г в а р ц о в и й пі-
однак діждатись з ' а п р о с и н j, 2T 329 SOtJTH 4th S T B E E T ,
ООЛ t9ВГЧУТГПТТ AIV. .^ТПТ"Т 2І73 P B O F E S S O B S T B E E T , ця, к о т р й и - с в і т и т и м е . м і ж н а м и с о к , я к и й в ќ г ^ { і в з є ^ с к л о н и г о р и ,
людей, приїхав 24 литій РЯД, п о л ь с ь к и й ксьондз відпо- (g)
в і в
P H I L A D E L P H I A , PA., CLEVELAND, OHIO. я с н и м с о н ц е м . З б у д у й м о с ю у- з е р н я т а п і с к у и і у р у ю т ь с я в з а -
. нспрошеннй. Однак люде - ШО п а р о х і я н е є дійсно У- ф СЛІДУЮЧА ПРОГУЛЬНА УКРАЇНЦІВ HA Р І З Д В О КОРАБЛЕМ LEVIATHAN 7-ГО ГРУДНЯ 1927. Країнську т в е р д и н ю , в котрій їмно і наслідком т о г о повста-
ЧОТІ.ІИ о г в о р н т и йому цер- к р а ї н ц я . м и , а л е щ о їх к р а й з а н я - ( S )
н а ш і д і т н н а б е р у т ь с я з н а н н я і Ють з в у к и , п о д і б н і д о з в у к і в
л ю б о в и д о с в о г о у к р а ї н с ь к о д з в о н а . К о л и м а н д р і в н и к не в о -

Іюгачевського забрати його О т т а к н а ш с в я щ е н и к злучив' нам під д и с к у с і ю с п р а в у С и р о - го н а р о д у . З а л н ш і м в с я к і р е л і - І р у ш и т ь с я , т о н і в з а р а з не чути.


з польським ксьоіїдзом у тинця. гійні ч и п а р т і й н і п е р е к о н а н н я , О с т а н н і м и ч а с а м и з а п р и м і т и л и
шд них. Переконавшись,
поле пе о т в о р я т ь
що
п е р е д . н и м б о р о т ь б і з Українцями, щ о не З українського ж и т т я Н а в н е с о к Л е с я С н с н н а у х в а які м а л и б с т а т и и а ` п е р е ш к о д і в ф р а н ц у є ь к і а с т р о н о м и , щ о т а -
церкви, п і ш о в о . М а н ь о с ь к и й на х о ч у т ь йотх) м а т и у с с б с . П о . т ь - лено в і д н е с т и с ь д о в с і х в і д д і л і в п р а ц і д л я С и р о т и н ц я , а в с і я к к о ж північне світло витворює

пораду д о п о л ь с ь к о г о
пика, Г у л ь ч а . В с е р е д у , 2 7 л и п
свище свкий КСЬОНДЗ д а є
ньосько.му, ЯК станути
р а д и о. Ма
проти
в Америці. оден с п і л ь н и м и ‚силами з б у гони, п о х о ж і на свист. А л е я к
спільний а у й м о сю т в е р д и н ю на с л а в у у- ц с . д і є т ь с я , д о с і ц ь о г о не р о з - ти
У. Н. С о ю з а в П а с с й к у , с к л и к а
наради і вибрати
п а р о х і я н , щ о й о г о не х о ч у т ь , т а комітет , котрий м а є вистара- кра'шського народу. наѓйди. Відкіля п о х о д и т ь ш у м
ия, п р и ї х а в в а в т і п е р е д ўкраїн-
СЬКУ ц е р к в у і ш к о л у о . Маиьо- щ е н а з и в а є У к р а ї н ц і в п о . т ь с ь - Е Д М О Н Т О Н , А Л Ь Т А , К А Н А Д А . ця і ч л е н и ' в с і з г і д н і , щ о б и й т и т н с я у м і с ь к и х в л а с т е й о п е р - Лесьо Сисин, аеревѓ^Як пояснити, щ о навіть
к и м н ` иіддаїттіми, х о ч м н о г і п о в к а з і в ' к а х Г о л о в н о г о К о м і м і т на у к р а ї н с ь к и й „ т е г д е й " в р с к . с е к р . т о в . У к р а ї н с ь к а С і ч , іа н а й с . т а б ш і м в і т р і з в и ч а й н а
гккіп'і, 3 п о л ь с ь к и м ксьондзом С р і б н а ч а ш а як н а г о р о д а з а
П о л ь щ і п а о ч і не б а ч и л и , тету.'Му'шу зазначити,' щ о н а ш е П а с с й к у . В тій а к ц і ї п р а ц я в ж е відділ 182. У к р . Н а р . С о ю з а . і б л і н к а є музикальноќ)?"A,ioCja-
ҐУЛЬЧОМ і щ е з якимсь панком. похід.
б о к о л и кида.мн рідний к р а й , т о т о в а р и с т в о , як і другі т о в а р н е ѓ - п о ч а л а с я . .V.4T_Y са ш е л е с т и т і ь л и с т я м н а м Ф ь т о -
(Пені. М а н ь о с ь к и й з а п и т а в л ю -
дсИ по .'ийЗііііськн, х т о має клю- т о д і п а н у в а л а т а м щ е А в с т р і я , ' ^ У к р а ї н с ь к е Т о в а р и с т в о Її; в а , перейшло в е л и к у к р і з у д о в - З а стараннем т о р . у к р а ї н с ь к а як з о в с і м н е м а вітру; ііоі;

чі віл ц е р к в и і ш к о л и . Л ю д е від- а не я к а с ь П о л ь щ а . І р д ш і и і і й і . Д і м і У к р а ї н с ь к и м III т о г о с т р а й к у в П`ассйку, о д н а к С і ч , в і д . 182, і т о в . і в и . І . Ф Р А Н К А Ў шум п о х о л і і т ь із т о г о , ідасям-


І Е І Ї Ї Й Ь У А И Е У
Ѓ Ю В Ї Л П , ш б не р о з у м і ю т ь п о ан- Сюзовеиь. ІСтиЯігтііім..іТру',Ш(ЖСЬКого, які ; - ! с с пс з а с т а н о в л я є нас лишатись ВІД. 9 7 . У. П . С о ю з а . - П И К Г І Ф ' с ' І А - ; уІ'oil W ^
ггя ш у р у є т ь с я в з а ї м і ю . А т о м ѓ , ;
ранжуралн'дукр^нський похід позаду. Т о в а р и с т в о в ж е висла- л о с ь пврміт ВІД зарядуямвиаа що ріжиі р о д и д е р е в мамгмь
ГЛІЙСЬКИ- Тоді він запитав по
E X C U R S I O N
п р и в о д у д і я м е н т о в о г о с в я т а К а - З т о к ї л ь к а д е с я т ь д о л я р і в і з б і р - П а с с й к у , на д е н ь 3. в е р е с и п с . ріжне листя, т о і їх музика с
УКРАЇНСЬКИ, хто має ключі.
L E H I G H " V A L L C Y " W о д е р ж а л и за' г а р н о в и в с - к а ' д а л і п е р е п р о в а д ж у є т ь с я . р. В п с р м і т і з а с т е р е ж е н о , щ о ріжиа. Найгарніше виходить
С т а р ш и й б р а т в і д п о в і в , щ о він
дені: похід, народні співи і на- 1
. . ' „ , . „ , , . . . , . , . день з а г а л ь н о ї з б і р к и можна мабуть шум чатииного (сосио-
МАЄ ключі, о д н а к не отворнть
. ' П а пікніку, щ о ў с т р о ю в а л а з о г о ) ліса. А б о м о ж е ш у м ж е -
церковних д в е р е й , б о л ю д е о . т о н а л ь н і танки як другу наго- . -' З М І Н И Т И , наколнб б і л ь ш е т о в а -
л 1

E X C U R S I O N рела. Ж е р е л о ш у м и т ь у т р ь о х
М а н ь о с ь к о г о не х о т я т ь і п і д к л н - (роду міста срібну ч а ш у з відпо- українська иравославііа иаро- риств прилучилося д о спільної
` - в і д н о вирізьбленою написю. х і я д н я ЗО ч е р в н я , місцевий у- к а м п а н і ї . Д н я 14. с. м. и а з б о - І г о н а х с - Е - о . в а к о р д і C-Jur. З а -
к.і.ш його через єпископа.
іримічено, щ о великі в о д о п а -
Дальше запитали польського Нагороду вручив в і д і м е н и КраїНСЬКИЙ н р а в о с . т а в н ш ї с в я - п а х т о в . У к р а ї н с ь к о ї С і ч и о б -
щ крім т и х т р ь о х т о п і в маю`ть
п л о щ і , щ с н и к о . К. К и р с т ю к п о я с н и в г о в о р ю в а н о обшнрно справу T O
ксьондза, щ о пін х о ч е в і д н и х . м і с т а м е й о р на міській M A U C H C H U N K
щ е т о п F. У с к о р о п л и в у ч і й в о -
Він в і д п о в і в , ш о х о т і в б и ї х п о - на якій з і б р а л о с я п о в н о г о р о - з і б р а н и м ц і л ь С и р о т и н ц я і в з и - к а м п а н і ї д л я С и р о т и н ц я і п е р е - $ўШщСО ' y A O L m d S u n d a

ді т в о р я т ь с я м і х у р ц і в о з д у х а і
годити зі с в я щ е н и к о м . А л е л ю - жан, щ о приглядалися п е р е м о - в а в , щ о б н а т а к у ц і л ь У к р а ї н ц і читано з і б р а н и м п е р м і т т і і д м і с - Trip AUGUST 28th
нс п о ж а л у в а л и ані ж е р т в и ані ц с в и х в л а с т е й з д о з в о л о м на Special Train—Standard T i m . тріскають. Тріскіт б о г а т ь о х та-
дс з а я в и л и й о м у , щ о п с х о ч у т ь
т р у д у . З а й о г о з а з и в о м дві дів- Лиш. Hudson Terminal 7.40 A . M.; Jer- ких м і х у р ц і в п о д о б а є н а т о н и ;
Б А Ч И Т И й о г о па с в о ї й п л о щ і і у С. Улян. І.,тегдей". sey City (Exchange PI. Sta.) 7.50 A . M..
чини п е р е й ш л и с ь з к а п е л ю х о м Newark (Elizabeth li Meeker Aves ) чому саме як C-E-F-G, т о г о щ е
своїй ц е р к в і , т а щ о б и з а б и р а в -
8.20 A . M. Поворот: Лиш. МАЙСЬ не р о з я с н е ц о . Т а й нс в а ж н е , щ о -
оі геть д о П о л я к і в і с в о г о ' к о -
стсла, б о т у т н е є П о л ь щ а , а л е
I^ffi ^ 1
уряд враз з другими збірками ходити по ўлицях з пушками,
Chunk 5.00 P. M.
Білети до набуття n Exchange Place a-
би всі я в и щ а п р и р о д и розясни-
А. М 11.:.Г А - І . T. в и ш л е і п р о г о л о с и т ь в часоии-І Т а к с а м о т р е б а п і д н е с т и , щ о бо Journal Square. Телефон Іиформа- ти. К о л и в о н и гарні, т о в и с т а р -
вільна земля Вашингтона. У- MTTKRRALVRS ) К, :UR;,- П А С Е И К І К Л И Ф Т О Н , Н. Д Ж . сн.
1 V- Ќ'Є С.ПР-1. і українська православна церква ційного Бюра, Montgomery 7ооо. чає, щ о душа людська радіє
чувшн т а к е , в о н и з а б р а л и с ь , а л с 4.)5PA(.BHE-.NDO.VH.
-І'Л P . M . КШІІПО- І причиниться д о п р а ц і н а д е н ь ними.
лин 9 серпня появились з н о в а Білети Бже маємо Український День
іп-е Place або JOB і
і Ехсіпг Тепер хочу падати до підо- збірки. Всі члени церковного
піл ц е р к в о ю . Т е п е р , к р і м о . М а - на д о х і д Сиротинця.
s q u i r e , іс.тєфон ІнформаціПноіо І ма про нашу д а л ь ш у працю, д о хору, дівчата і хлопці, підуть з Залізнича катастрофа.
ш.оського і ксьондза' Г у л ь ч а , ра Montgomery 7000.
Справа Сиротинця і З а х и с т у я к о ї п р и г о т о в л я є м о с ь не з н а - пушками. В и б р а н о Екзекутиву — Господіѓ Б о ж е ! Прияте- Ш е ф (до інкасента): Чи ви
був ш е п о л і ц а й і ш л ю с а р . О т е ц ь
І п р и У к р а ї н с ь к і м Н а р о д н і м С о ю - м і р о . м , щоби с'ебе в и х в а л я т и , д о п е р е п р о в а д ж е н н я к а м п а н і ї .тю, т а т и Ц і л к о м п о б и т и й н а заіпкасували рахунок?
Маньоський к а з а в ‚ н л і о с а р о в и . ПАМЯТАЙТЕ НА РІДНИЙ КРАЙ!) зі з а с т а в и л а н а с , ч л е н і в Т о в . У - а л е щ о б д а т и і д р у г и м г р о м а - і у х в а л е н о , щ о б н а д е н ь 2 2 . с е р - л и ц і ! І т и т а к в е р т а є ш і з п о ` Ін к а с O U T : НІ. Довжинќ
розбити старі з а м к и , з а м і н и т и к р а ї н с ь к о ї С і ч и , в і д . 182. У. ( Г і д а м ' п р и м і р , щ о б т а к р о б и л и , п н я зійшлись представники шлюбної подорожі?' скинув мене зі с х о д і в . .
їх Новими і з а м к н у в ц е р к в у (і ну Школу, Інвалідів, сирі С о ю з а в К л і ф т о н , д о г о р я ч к о в о ї На з б о р а х т о в а р и с т в а Ўкраїн- всіх відділів на п а р а д и , в е ч е р о м — Т а к , мені приключилася Шеф: Коли так, т о , йдіть
них вязнів в старім краю. п р а ц і , щ о б п р и с к о р и т и б у д о в у с ь к а С і ч . в і д . 1 8 2 . У, її С о ю з а , д о г а л і у к р а ї н с ь к о ї п р а в о с л а в - з а л і з н и ч а к а т а с т р о ф а .
школу н о в и м и к л ю ч а м и , які з а - іще р а з д о н ь о г о і принеоїть
Жертви належить слати до краю С и р о т и н ц я . Н а к о ж д і м м і т и н г у - 1 2 . ч е р в н я , п р е д с і д а т е л ь М. П и - н о ї ц е р к в и п р и 4 7 H o p e A v e . . І — Як ж е ж т о бул
д е р ж а в у с е б е . А к с ь о н д з Г у л ь ч яерез: г р о ш і . Я й о м у п б к а ж у , щ о , нс
сказав, щ о в и Належите п і д п е р е ч и т у ю т ь с я л и с т и від Г о л о в - І п ю к , по п е р с ч и т а н н ю . л и с т а в і д П а с е й к , о г о д . 7.30 в е ч о р о м . Підчас переїзду тунелем я р о б л ю собі нічого з його`.по-
0 8 Y E D N A N Y E
Польщу у старім краю і тут . BOX 411. PHILADELPHIA. PA ного Комітету В ў д о в и Сиротин- Головного Комітету, дав Д о т и м ч а с о в о ї е к з е к у т и в и у- п о ц і л у в а в якусь и н ш у жінку. ступовання!

Там, к а ж е мій т о в а р и ш , є б о - д о в е л и ч е з н о г о з е р к а л а , щ о ся- Антін Ч е х о в .


Денис П и р ч . самоту, самітнє ліжко г е н ь з а б е , а л е з а т е в и б р а л и с я з yjtji.
ѓато фабрик і наших краянів, гало а ж під стелю й питаєсь
лісами, долинами... прибутком і т о на цілих три-
то м о ж е й к о л е ќ г а л і п ш е п і д е , с а м с е б е : чи т о я', чи н е я ? А л е СВОНКИ.
Ш Я ХОДИВ ПОКОЛЕКТІ. (Спомини з минулих літ).
Вже б у л а ніч, я к ми п р и ї х а - щ е н е к о н е ц ь На ц ь о м у . Щ е
лн д о П і т с б у р г а . Н і к о л и н е з а - я к а с ь г а р н е н ь к а д і в ч и н к а й ні-
б у д у т о г о в р а ж і н н я , я к е на м е - х т і на п а л ь ц я х о б ч и ' с т и л а й п о -
нам

чої
З д о в ж перону малої залізші- як гарно виглядає.
стації проходжується мо-
(да

1

Здалека
П о ї з д іде — сказала моло- чотири
жінка д о ч о л о в і к а — глянь, генькі, не м о г л и нас д і ж д а т и с я .

видно б у л о т р о є о- Ф і ф а ,
(що?
дни.

Миколќа,
діти,
Щ о ж , м б ї дд'рр`-

Костиќ,
привитайтеся ' з`
Ніна,

зробив Пітсбурґ. Фабрик обтинала. А в мойого товари-


лоде п о д р у ж а . З т о г о , як ч о л о - гнених очей. Н а перон в и й ш о в д я д ь к о м Олесем. С п о д і ю с я , щ о
там б е з ліку, а всі з а л і з н і . 3 - ш і - ш а ніхті були як леміші, т о
А в ж е ж ідім п р о с т о т р е к о ю , ї х а т и д а л і , т а к мені в ж е в с ь с вік о б і й м а в у стані ж і н к у і з т о - J н а ч а л ь н и к с т а ц і ї . Н а ш и н а х з а - не б у д е т е н а м и в я з а т и с я ? Л и - '
соких фабричних коминів бу- бідна дівчина а ж зуби затиска
доки н с п р и й д е м о д о я к о ї с ь о б р и д л о . З д а в а л о с ь мені, щ е го, щ о в о н а т а к із чуттєлі при-J мигтіли т о т у т т о т а м огники ш е п р о ш у , н е ц е р е м о н ь т е с я , т о (
хав ч о р н и й " д и м з поломінню, л а , як їх о б т и н а л а , Т а щ е й че
стації'. 1 т а к і д е м о с о б і поволи. цілий світ б л о щ и ц я м и емер голубилася д о и ь о г ѓ ^ м ^ ^ може дамо намовитися, щ о б и
а ж ДЯЧІТОИГ)У.тО Ч і и в и т и с я . З д а - ревики вичистили. Світи- ' " " " " нам ""`".і( лііШЛ"іС'лУ{ v v %
1 11 , ; ,
р а х у ю ч и т а й з и , я к т о к а ж у т ь , д и т ь . К а ж у т о в а р и ш о в и , щ о ін , - ;м ма-АГ, 1
- - б у л о з д о г а д у в а т и с я . якд B O I I N J . і — П і д і ж д е м о а ж в і д і д е п о ї з д о с т а т и с я ю ' д ь к а д н і в довше. .'.} 1
in.TOCB^-WeWl, ІЦО ц і л е м і с т о ѓ о - лися так, щ о хоч голися д о . - і.Ри `л` Л: т р р и Г Ш ' д і „ _ Молода пара перелякайася.' г
аж вкіици м и п р и й ш л и д о о д - п о ї д у . . -,:- . . . f
„ ,-. `І - щщаассллииввіі ттаа яякк ррааддіісснноо ууссммііхха: - і . І п і н д е м о д о д о м у — с к а з а в л
ш л л

1 1

Щ о з в а м и , б о ї т е с ь б л о щ и ц ь ! piitte: А п о в н о в с ю д и д и м у , а ж них. Н а р е ш т і , коли т а б а р б с р - н - о^'лГ-- , „ „ „ „ , „ „ . ' - як п о б а ч и л а в у й к а й й о г о с е - '


ііого м.мсіихмсм'істочка. В ж е б у - л - , . ' І п . ,. . ' єєттььссяя їм
ї м жжи ит т ят .я .
у
Олесь, здавлюючи позіхання ѓ

,та ніч. Х о ч е м о с і д а т и н а т р е н , Ч и ж в о н и н а м т а к і с т р а ш н і . М а т я ж к о д и х а т и . С п р а в д і ш н є п е - ська операція в ж е скінчилась, Б у л а г а р н а , літіїа`'ніч. Н е п о - І — Д о б р е н а м о б о ї м , В і р о у к о , Підчас промови дядька


ллє в ж е з а п і з н о . Т р е б а чекати л о наїлися нас в старім к р а ю й то! О с ь т а к с с о б , м і с т о Пітс- т о мені а ж л е к ш е с т а л о . П р и й - І ^ ^ . д перепоєний т а к д о б р е , щ о а ж з д а є т ь с я в о - г а р я ч е п р а ц ю ю ч а О л е с е в а уява в о а д у х

б у р ѓ , х т о й о г о не зііає. ш л о с я платити. М і й т о в а р и ш насувала йому образи найблиз-


до рана. П и т а є м о о д н о г о края- нічоТо нам пе с т а л о с я . Т а коли був з а п а х о м б о з у й ясмину, но н е п р а в д о п о д і б н и м ,
па, щ о я к р а з т о д і т р а ф и в с я на вже' ми на ц е п о с в я т и л и с я , т о І д е м о в у л и ц е ю т а й д и в и м о с ь в и й м а є нитку, ' Ь о , д р ` і б н и х н е в і д к і л я с ь , с л о з а ш и н , Л я щ і в і Ч о р н а п о т в о р а в п о в з л а б е з ! ш о ї б у д у ч и н и . ї х м и л е н ь к і , а а -
липі, д е б и т у т н а м п е р е н о ч у - ї д ь м о д а л і . А щ о т а м п р н й д е т ь - п о с о б і , я к і ми з а с м а р о в а н і , з а - ' м а в , а . . . ґ е р в и ш к і р и в ш и д о спів с о л о в е й к а . Л и ш е м і с я ц ь , ' г а л а с у на п е р о н і з а д е р ж а л а с я , хистні т р и к і м н а т к и з а й м а ю т ь
І , ь о г о

влти, а він н а м п о к а з у є и а я - с я н а м т р о ш к и потерпіти, цс валяні й обідрані. Щ о б л о щ и ц і свої білі з у б и , щ е к а ж е щ о в и г л я д а в і з з а х м а р и а б о х о - І У вікнах в а г о н і в з а м а я ч і л и з а - гості. К а в я р , сардинки й с а л а т а
а т с о С , д в а М И

кніісь с т а р и й г а в з и щ е , щ о г е й - н і ч о г о . П а н Б і г н е т а к т е р п і в , не п о д о г р н з а . і н , т о п с и обтор- ^ " ШЊ в а в с я , б у в н а с у п и в с я . В и д н о з а - І с п а н і л и ц я , к а п е л ю х и , с и л ь в е т - з н и к а ю т ь на о ч а х , с в о я к и р в у т ь


би в и с і в н а д б е р е г о м . Ц е б у в а н а в і т ь ж и т т є з а н а с в і д д а в , г а л и й т а к м и с п р а в д і в и г л я д а - лиш о ч и в и т р і щ и л и , з а п л а т и л и , в ѓ ѓ д у в а в ї м щ а с т я та с о р о м н о ки... цвіти, р о з л и в а ю т ь чорнило, га-
якийсь з а п у щ е н и й в ж е с т а р и й , а в а с б л о щ и ц я т р о ш к и в к у с и - л и , я к би н а с ц и г а н и а в о з а " чим с к о р ш е н а дв.р. Навіть — Ах, ах! — р о з л я г л о с ' я з о д - л а с у ю т а , т і т к а ц і л и м и д н я м и
б у л о й о м у з а й о г о нікому не 1

бордниг г а в з . З а п л а т и л и ми п о л а й в ж е плачете. А л е т о т а к а . в ж е не чекали ми, як нам пігср, ного вагона. — Вірочка з чо- р о з к а з у є про свою недугу ( с о -
потрібну непорочність.
стратили. дверей с т о я в , 'хотів.
кводрови і таки з а р а з пішли біда з нами, Руснаками, щ о e j — Ах, як нам т у т д о б р е , О- л о в і к о м ж д у т ь на н а с ! О с ь во- літер і біль під о б о й ч н к о м ) т а `
к о і о

Т р е б а би нам якось т р о ш к и очесати, про свій аристократичний рід.


спати. А щ о ми б у л и д у ж е з м у - н а с терпеливости нема. Щ о л е с ь — с к а з а л а м о л о д а ж і н к а ни! В і р о ч к о ! А х ! . . .
к о в т и І Ц І Т К 0 1 ( ?

о х р е с ц я ш і т и с ь , б о як ж е ж т а к , у л и ц е ю іі
чеиі, а б о , я к м і й т о в а р и ш г в а т і л ь к и з а ч н е м о я к у р о б о т у , т о — дійсно б о ю с я , щ о б и це все
д е м о
І з вагона вискочили дві дів- с о б і з
І Олесь уже з ненавистю по-
д о в ж

м і ж л ю д е й іти, к а ж е мій т о в а - j , б а л а к а є м о , так, як би


рив, с ц я р а и і , т о с п а л и м и т а к н і к о л и її я к с л і д н е в и к і н ч и м о . H 4 C r o 1 С
н е п о к а з а л о с я л и ш е п р и є м н и м ч и н к и й п о в и с л и п а ш и ї В і р о ч - г л я д а є на с в о ю м о л о д у ж і н к у
риш. І дивимось, а проти нас у встйдалися.
твердо, щ о хоч з г а р м а т и стрі І т а к мене т и м мій т о в а р и ш
М І ( о д с н д р Г 0 Г 0
с н о м . Г л я н ь , я к з а х и с ѓ н о в и - ки. З а н и м и п о к а з а л и с я с т а р ш а й ш е п о ч е к р і з ь з а т и с н е н і з у б и :
величезний якийсь готелишс, Нарешті т о в а р и ш відзиваєть-і
ляй, т о н і ч о г о н е ч у є м о . А ж н а - в к о л о в , щ о я в ж е на в с ь о р і - т і л о в и т а ж і н к а , і в и с о к и й , ху-І — То дб.тебе.вони приїхали,
видко, щ о панський, А в ньому . д . ' Ж ^ ' г л я д а є цей л і с о к , яке м и л е вра
раз б у д ж у с я в н о ч и , а т у т щ о с ь ' і ш и в с я . Н а в і т ь г о т о в м у ч е н н -
с я
д о щ а в и й ' д^`б.родій з с и в и м и б о д а й п о т р і с к а л и ! . . ; :
Б о а ж

п о в н о б о р д е р . в , А в с і т ѓ р и .. ^ ' . жіния роблять мовчаливі телє-


п о б и в х а п о б й і а т о І 1 ; 1 С о б

гейби л а з и т ь п о мені., тіло І ком а б о й г е р о є м статиіі б о к о б о р о д а м и . д а л ь ш е д в а гім- . Н і , — в і д п о В і д а е м г і л е д а жін-


чоріп як дідьки. А Б Д Т З Г А М ' -. _ графічну стовпи, щ о оживля- :

пече як в о г н е м , ^ а с в і т и в я ' л я м - , В ж е м е н і й б л о щ и Щ . и е ^ с т р а - в с і х о к о л о д в а й ц я т ь , ШЩ с, б і й т е с я b o r a , гџ, ^ ,^u^f ійигадують,


Г 0 Л І І Й
ш о н а з и с т и , ' ббваџісажені' к л у н к а к а , б л і д а з і з л о с т и — ѓ т о д о т е -
! Т Ц Ж Т ќ г і г я
{

ТІ ГРОШ1 М0ЖІ1АБ
пу, д и в л ю с я , а с т і н и г е й р у х а - ш н і - б у л и , х о ч б о р б а з н и м и є ш е . О д . . . л и ш б о о д Щ с м а р у } і ‚жнаб було кадиль- Д ^ ‚ ^ Ц Н ^ - . м н , з а і{Нми ^ г у в е р н а н т к а , зс б е . Т о таря р о д и н а , Не м о я ! ц и в і

н и ц ю д о в и

ються. Щ о ііс т а к е ' ? П р и г л я д е - сідиа з г і а й с т р . и і т н і й м - м Яќ'ВІ' ю т ь , А д р у г , г о л я т а . ` р к в и с п р а в и т и , а б о ^л і з а^ ц і яі . . . А ' яя ^


к і ' гпфр и є м н іі є с л ааббіі г уувве ер р
н аннат 'кно ю
т кXо ю ' ^ ^ - А с л о з а х м а р п о к а з а л о с ь пов-
' я к о г о с в я т о г о ш
1
юсь л і п ш е , а ц е б л ' о щ и ц і ! П о в - к и й с ь м у д р и й Н Г м е ц ь ' Т а з а в . в і д г о л о с и н а д ^ з д ж а ю ч О г о п о - — О с ь м и в ж е ^ т у т , доро-"І не, р о з я с н е н с у с м і х о м л и ц е м і -
Як тільки ми у в і й ш л и д о се- Так нам і треба, кажу, б о м и . ,
по їх в с ю д и і л а з я т ь я к м у р а ш - І так в к і і ш и сіли ми д о т р е н у несуться вітром і з генький, ось ми т у т — п о в т о - сяця, начеб т и м у с м і х о м х о т і в
Ї З Д а , щ о
редини, т о в і д р а з у в х о п и л о п а с повинні б у л и п і т и там, д е з а де-
:
ки у м у р а в е л ь н и к у . О б т р і п у й п о ї х а л и д а л і н а з а х і д . П о х о - р ю в а в д о б р о д і й з б о к о б о р о д а - він в и с л о в и т и в д о в о л е н н я , щ о
д а Л е к а
д в о х ніґрів і д а в а й мити нас, сять центів Голять, а з а пят- -
юсь в і д н и х т а й б у д ж у т о в а р и - д и л и т р о ш к и к о л о м я г к о г о в у - ми, п о т р я с а ю ч и р у к о ю Олеся .не м а є свояків.
стричи_ й г о л и т и . А п о т і м я к н а й ц я т ь с т р и ж у т ь . А н а м з а х о - — Так... Але які в т е б е горя
чіл, щ о х р о п і в н а в с і з а с т а в к и , т л я , к о л о к о к с а р е н ь , а л е т я ж - — о в г о
зачнуть с м а р у в а т и якимись п а - т і л о с я панських барбе()нів. чі р у ч е н я т а , В і р о ч к о ? Т о т о м у , Д ми д а л и ж д а т и на с е - ' м Т п
ІГні п р о к и н у в с я й а ж к р и к н у ' в к о н а м б у л о , б о т о г о р о к у з и -
хучими олійками тай якоюсь Та, ба, коби то'чоловік знав, щ о ти х в и л ю є ш с я , еерденько.І Р - - и.
з болю, так його щ о с ь вколо-Іма якась така погана була, щ о
в о д о ю н а к р о п л я т и , щ о й кінця щ о нас т а м т а к з л у п л я т ь . ' Щ о б у д е нині н а в е ч е р ю ? І
ло. П о в и с к а к у в а л и м и із л і ж о к . ' н і с н і г у , ні м о р о з у , т і л ь к и х л я -
т о м у н е б у л о . А$ в с е щ о с ь п и - О с ь т о в тім і б і д а , щ о ми не — Салата і курятко. Курятко
у б р а н н є на с е б е ,тач и м с к о р ш е п а н и н а й п о в н о в с ю д и б о л о т а ,
"а д в і р . І т у т щ е о б т р і п у є м о с ь Я в ж е й н е з д о р о в и й ч у в с я , а
т а л и н а с . А м и , я к з в и ч а й н о з н а л и , т а й д о б р е за н а у к у з а - в и с т а р ч и т ь д л я нас' о б о ї х . Д л я
г р і н о р и , щ о н е р о з у м і ю т ь н і ч о - п л а т и л и . Я н а в і т ь ї д у м а в соСд`, т е б е п р и в е з е н о з м і с т а с а р д и н -
БАНКИТИР УМЕР s e n
віл б л о щ и ц ь . А т о н а п р а в д у б у - н а в і т ь г о р л о в ж е з а ч а л о м е н е c o t t e a J a r S с і л ь с ь к о г о .агнття а а т р и д Я , ^
г о , т і л ь к и : Є с т а єс. А в о н и с о б і щ о така ц і л а ` о п е р а ц і я б у д е к и й к а в я р .
ли би и а с . з ї л и . боліти. І т а к походили ми щ е
д а л і с м а р у ю т ь т а к р о п л я т ь і г р о ш і к о ш т у в а т и , а л е ц е ні- Місяць з м о р щ и в безвусе ли- в н с т у п а е в сій ш т у ц і 14. о с і б . — Ш н а 3 5 а е я т Ь ,
В ж е б у л о д е с ь н а д р а н о м Л,трошки т у т і т а м п о м і ж края-)
есе з и н ш о ї ф л я ш к и . Вкінци, ч о г о ; п р и н а й м н і п о л ю д с ь к и це, н а ч е б н а ї в с я т а б а к и й с х о -
ми п і ш л и п р о с т о н а ` д і п о . З а ' п і в , а п о т і м с і л и з н о в н а т р е н Замовлення слати д о книгарні „ С в о б о д и " ,
к о л и в ж е нас п о п р и ч і с у в а л и на т е п е р в и г л я д а є м о . вався з а хмару. Людське щ а -
годину в ж е т р е н м а в в і д ї з д ж а - і п о ї х а л и в п р о с т а ж д о Пітс- ' І V О В О В А", ВЗ GRAND STKJKT, ДОЦВЛГ С Г П . Н . А
т всі б о к и , мій т о в а р и ш з а г л я н у в І (Кінець буде), ста 'пригадувало й о м у власну
и, але я в ж е с т р а т и в о х о т у ' б у р г а .
Балаба передихнув, а п о тТІМ!
ім!
ЛІТГНГИ В 1 Д Д Н 1 І В У.Н.СОІОЗА і Щ О С Ь НЕ щ . сціпив міцно кулаки, підніс

1РІ, ПА. Бр. св. Петра і Павла, від


40, повідомляє своїќ членів, ню місич- Щ о с ь на с в і т і Не в с е в п о р я д -
догори і зарепетував:
Єжлі н а ч а л ь с т в о могітг, 4 ЛОТИ в дуже добрім місци, при
Ќ т и д о л ж о н ! І п с с у м л і в а й с я ! П о - І тракті, пів години з Ню Иорку, дуже
ч
ний мЬінг відОудесь в неділю, о 3-іГ 1
год. попол.. 21. серпня, в іа.ти під ч ку. В і ч н і з е м л е т р у с ѓ ѓ , б у р і , г р о - ( л і п ѓ к у ч е р е з г о р і з о и Т и е п е р с - { д е ш е в о продам, бо іду ло старою
90S Гесс ЕВНЮ. На cell мітінг повинен м и і т у ч і ч е р г у ю т ь с я з і CO6OK)J краю. Пишіть-до: TSS-'M
прийти кожднй член, Сю ЧІЛ УМ бої ато пущаѓ'ѓ, зѓгай — о д б и в а й ш а г н а
шахраііства, надужиття P. Н. с'о SVOBODA
сщіав до вирішення. Коли ч а н е яіаіх мєсті!...
знакомих, шо.хотяіь вступиш в члени п і д д у р ю в а н н я п р н г р о м а д с ь к S 3 Cr.nd Street, J . r . e y City, N. J .
то приведіть на сен мітінг. ґ,о тепер І Промова телефоніста Балаби4'
приицмаьмо без вступної о. . . е явив- в ѓ ѓ б о р а х . Н е м а діѓя, щ о б д е с ь )іне г р а л а б л и с к а м и красномов- ПОТРЕБА ЖЕМШИНИ ДО ПОМОЧИ
шнйся член на мітінг заплатить кари ч о г о с ь ие в н б п в г р а д , н е р о з - la фармерській хяті. чистити і парній,
1 Дол.. а урядник 2 дол. - Василь 1 І п о с т и , а л е її, — і т і л ь к и її, — 'млљі фамілія, добрий,дім, мало роб.,
Юрчаи, предс; І. Паробій, б и в в и х о р , а б о не з а б и в г р і м .
з р о з у м і л и с а л д а т н . Ц е б у л а `мо` їй, платні нема, 'дістане ‚убрання і на
Вітковськнй, секр. Л ю д и , т і л ь к и у п о в а ю ч и гга покриѓте розходів. Проситься гол.,,
ва, сказана язиком війска, — спѓисі. ЮІ-І
ЛЛЕаТАВН. ПА. Бр. св. п р и п о в і д к у , щ о „ л и х е не з ѓ и - Mr.. ATAMANZUK.
Вона вплинула.
хаїла, від. 117. повідомля. : пускаються в дорогу, за- 78 Е. 106th S t r . e l , New York, N. Y.
членів, шо місячний мітінг і Д в і г о д и н и гїіер'егодя, я к с к і и -
ся в неділю, діѓя 21. серпня, о ГДОШІ л е ж и о в і д т о г о , з а щ о с е б е ма- ч и в Б а л а б а , ' „ в и ' с о т а ІООТ' о п и `
2-ій пополудни в Українській І ю т ь , о д н і в д а л ь н і ў , д р у г і в блн- ДО ВИНАЯМУ помешкання по і
ЙОЗ Фронт сгр. Hp ірілася в р у к а х р о с і й с ь к о г о вій кімкапі, рент від $ПА ді) $20; гсз, Є.ТЃк-
нрнбуін на ССІІ .ч.чи.. .... .. - їцу. Є і такі, щ о їдуть навіть зі
(ска. трнка, в уіфлїнсько-пўльській ділі.нн-
справи до полагодження.' До гіг границю.
члени мають' віфівнаіп свої д ці. Голосншсь під 'ШІ6 MILL ROAD.
найдальше до 25 серпня, п проіивіпм І я, м а ю ч и з а п о р у к у б е з п е ч JERSEY CrSY, H h, Ав HWRY BURNE
разі будуть суспендовані. — Іван ' п о с т и в п р и п о в і д ц і , п о ї х а в н;
яць, предс; Мих. Гуцлилюк. секр.. і
п р о в і н ц і ю , і, я к в и д н о з НИНІШ ВІДОЗВА
Ни1ц.і AVE., ALLERUOWII. Pa. ПОШУКУЮ У ВАЖНІЙ СПРАВІ
нього фейлетону, вернувся жн до г р о м а д я н місточка
свого знакомого ВАСИЛЯ МІ.ІЄР. з
ТАВНТОН. МАСС. Тон. Т. Шепче іі і н е и а р у ш е н н й .
ка, від. 122, повідомљте нс:х своїх ч. ДУНАЄВА, ПСРЕМИШЛЯН- котрим я працював в Passaic, N. J.. в
нів, що мітінг відбудеться в неділ В с е ж т а к и п р г г й ш л о с я мен Локч-карі коло Erie стадії в 1917 році,
ського повіту.
лня 21. серпня, в іалі товарисьќкі. з а тих кілька днів п е р е б у т и та віп має перебувати тепер о Newark,
MAPLE AVENU, о годині 2-іІІ . Хто би про него знав або він
Уряд просип, всіх місцеві ку с к і л ь к і с т ь г р о з и , ш о в и с т а За далекий океан, д о всіх
сцевих членів прибути на сам, прошу зголоситись до: 18891
і а б на м і с я ц ь в і й н и . В и х о р р е - нам дорогих Братів Українців
бл є важні справи до по. Ю-EMENT 9ARACHUN.
Хто із членів мас кандидата в і вів як к а н д и д а т на посла, в А м е р и ц і , дід п р и г н о б л е н и х ` і
116 Нтіп Stfpk, Terrjr-iile, Conn.
У. 11. Союза. то просимо привЄСТ лився як часопнсні статті при знищених культурно і матері-
собою. Бу`демо принимати без вс:
юно. - - Василь Туркало, предс; затяжних справах, град тарах льно ворогами які земляків,
КУЗНИЧНО-МЕХАНІЧНА МАИ-
колай Ссмеген. нас.; К. Сизінськиіі. к о т і в , а г р о м и р а з - у - р а з ѓре: борються у к р а і ' н - С Т Е Р Н Я па борзі продається; або
з в.орогами
секр. 'возьму спільника з невеличким капі-
ли м о в с х в и л ь о в а н а т е щ а . ського народу. Щ о б и виборо
та лом. Дрхід гаряігтопаііий. 192
АМЕРИКАНСЬКИЙ КУРЕЦЬ ДІСТАВ. Пекло було таіі годі, хо 1 ти собі к р а щ у ДОЛЮ, п р о с и м о
F., с.'о V. KRUGLAK.
щ о хотів. б е з т о г о Галичині не д а л е к о д о ! В а с , д о р о г і Б р а т т я в А м е р и ц і , btSI Avenue А, №ѓўТЎогќ. N..Y.
Богато літ амернка тієї н а з в и . Л ю д и , т р и м а ю ч и с ь ' п о м о ж і т ь н а м п о б у д у в а т и На-)
питалзся зл ліпшою ЦІ
ілреткою., якаб ві.тпові. имо-1 п р и п о в і д к и , я к у я в ж е н а в о д и в , родний Дім у нашім
КВАЛІФІКОВАНИЙ краспий учи- місточку
Дунаєві. .J.H.' пошукує вчнтельськсіт посадн.
рити ' п о „ л и х е не з г и н е " , — нс д у - Крім учителювання здібний є вести
горлл. ТисячіІже б о я л и с я з а с в о ю ш к і р у . Ц і - курс неграмотних, давати ‚відчнтн я
ЗА КОМІТЕТ НАР. ДОМУ: лекції, уряджувати театральні вистл-
саве, що навіть молоденькі ни. Котра вкраїнська громада потрс-
LorUIard пре
'т' ОІЛ GOLD американській п;.б. п а н н о ч к и , т а к і на о к о н е в и н н і , М . Ф е н ч н н с ь к и й , Ф. П о п а д ю ќ , бус вчителя, ха'й зголоситься на адрс-
часу предаоа.еііі.я її ітубтииі, су: ВОЛОДИМИР Б І Л О Р У С Ь К И Й , R.
а.іи в и д н о п і д с т а в и і с е б е п і д -
Т . Б о б а л о, К ' . - П о п а д ю ќ , Т. " D. 2, Box 24, Pi.infi.ld, N. J .
т я г а т й під ц ю п р и п о в і д к у , к о - 187-96
ш весі, ѓрізніѓЃї ч а с з а х о в у в а - Ќ'знака.
'бійка іроіууі.та, ШО OLD GOLD t ЛІПШ
і ‚.,т,:дт...`.и ШІГАРСГКЗ. OLD GOLD ци л и с я с п о к і й н о і б е з б о я з н о .
(Слідує печатка). Д Л Я КУПНА або продажі до-
І.ретки не ІРИІУ'н`М. ванюю іОРЛАМ, З а т е всякі шині т в а р п , а пс- Земляки з Дунаєва! мів а б о землі, як рівнож в спра-
ві о б е з п е ч е н н я , г о л о с і т ь с я д о :
ni'd' Gol'r .іаступ.тяп." всі вимоїн паї' р е д у с і м
l
чесні і добродушні Якуж радість спричинить
Г.і.тьш Віівагливого курця. Купіть п.і` рови, д у ж е потерпіли від у. PETER KOWALCHYK,
ку ше диесь. Чнтзйіс оіо.топіення Old кожному Українцеви, а зокре-
8 1 3 HUSSA ST., LINDEN, N. J .
Gold в наиіій оасописи. Ви ѓпі о. сіх т и х ж и в л о в и х к а т а с т р о ф . ма 'односельчаігам, коли дісга Tel. Linden 3222. 136—
заховайте, вони дадуть повно с ойого знайомого забггв
і вдоволення для вас і наших зі путь вістку, немовби рапорт з
мих. Оголошення сі ПОМІШУЮТЬ г р і м д в і к о р о в и . Я к л и ш ТІ.ТЬ- б о є в о ї лінії, щ о н а ш і к а д р и не к ХОЧЕТЕ КУПИТИ АБО ПРО-
ки в с п о к о ї л о с я н е б о ,
пастух і з д а в сумпнй звіт.
— Прошу пана, грім з а б и в
прибіг
піддаються і щ о н а ш н а р о д бо-
реться всіми силами, аби ви-'
Я ДАТИ ДІМ, бизнес або фарму,
ях хочете переслати гроші до-
дярамн до своїх кревних або
ЖЕНЩИНИ! дві к о р о в и . — Д е ? — ' Н а загу-І
І зводитися з дяцької неволі. '
І ц о б и В И Г а
стрів; перелічив докладно в с і ( Р ти ту боротьбу,
ДЕРЖІТЬСЯ МОЛОДИМИ! у. Т о в а р з б и в с я д о к у п и і X . М а й с т р е н к о . написами: „ б о р о т ь б а до загн-
т е б а С И Л И а т о ю

стояв. А тут нараз тарррах! і ну!" „ С м е р т ь в о р о г о в і ! " „ Г а г г ь - - і В И Г О Д И Д Л Я Л Ю Д Н О С Т Ѓ І , Щ О д а є ' Р ' с и л о ю я в л я - PHIL-DELPHI., РА.`

ДВІ ПРОМОВИ.
є т ь с я р
Веселі очи, чиста ш к і р а , тіло ба тому, хто Ламає присягу!" п р а в о в и й лад у д е р ж а в і ; п о я с -; ' Л Н а Ш к о л а , просвіта,
дві корови впало. — Котрі? —
повне молодості! і здоровля
М а л и н к а і Краеуля. (Спогад з часу російської революції). Ні з б о р и щ а , ні в і д о з в и , НІ пив с у т ь с а м о г о п р а в о в о г о . р ' и т а л ь н і і н а р о д н і д о м и . Т о м у
л а НА ПРОДАЖ ф а р - а 175-акрова, 80
'то і в Дунаєві з а в я з а в с я Комі
м о ж у т ь бути ваші, коли ваш червоні хоругви з голосними д у ; к л и к а в с т о я т и о д н о с т а й н о
Знакомий мойого зпакомого Б у в травень 1916. П і д н і ж ж я тст, який взявся до б у д о в и На
систем є в порядку. Пийте бо- за в о л ю , р і в н і с т ь , б р а т е р с т в о . 25 коров, 4 другі будинки, і:
в х о п и в с я з а г о л о в у : — б о ж е , „ в и с о т и 1007" в К а р п а т а х ро- написами с п р а в и н е п о л а г о д н - (родного Дому, деб м і с т и л а с я ров, пара конніі, 500 курнй, 6 ШТУІ
ѓато води і попробуйте Але правовим ѓюрмам в
д в і н а й к р а щ і ш т у к и . Д в і т и с я ' ' сійське війско о х о п и л о н е м о в ЛИ. Н а в п а к и : ч и м б і л ь ш е л а г і д - ш к о л а , ч и т а л ь н я і к о о п е р а т и в а . ; безрог, вся фармерська машинерія,
Офіцири, т и м п у с т і й ш і д е р ж а в і , н о в о в и б о р е н і й волі милі до міста. ЦінЛ $5,200, готівкоќ
золотих! п і д к о в о ю . Ллє на самій „ в и с о - З г а д а н и й К о м і т е т в ж е з а к у п и в $2Ш), решта на дуже легкі сплати
ставали вояки. Другий і третій з а г р о ж у є в е л и к а н е б е з п е к а
M f l f p M t K К а з а в к о р о в и з а к о п а т и і ні ті" з а т р и м а л и с ь А в с т р і й ц і , — п л о щ у к о л о ц е р к в и , в ж е з в с з - Хтоби хотів купити сю фарму
наказ, одбитн від Австро-Гер- г о в о р и в далі генерал.—Як чор Й-олоснтись до: WILL SHOLCYN, 637
в і т ь не д и в и в с я на них. це б у л о зле. л и к а м і н н я , - з а к у п и л и м а т е р і я л E. 12 St., Room 12, Now York, N. Y.
ма! І ці в ‚ . в и с о т у 1007", в і й с к о н а х м а р а гга р о р о з і держави
Ми п і з н і ш е п и т а л и с я йог' З „ в и с о т и " б у л о д а л е к о вид- і почали роботу. А т р е б а зна-
Знаний протягом 200 літ побуджуючип зустріло так же, як зустріло с т о я т ь лави а в с г р о - г е р м а н с ь к о -
серединќ мочі. Нирки, утроба, міхур о м у б о д а й не п р о д а в н а м я с о . гго на долину. Австрійці бачили п с ; р ш и й н а к а з : з о с т а л о с я с и д і - г о в і й с к а . Д у ж і с т ь а р м і ї п о д я - т н , щ о т а м п р а ц ю ю т ь п р и б у -
І мочеві недомагання сс ворог життя - В с е ж т а к и б у л о б з п я т ь с о т кожен рух Росіян, бачили, ко-
ФАРМИ НА ПРОДАЖ: Фарма 39
д о в і з а д а р м о , б о ф о н д і в н е ` м а - ікрів. дім 8 кімнат, добрі другі будни-
і вигляду. У всіх аптиках. три роди тн в с т а р и х ш а н ц я х . г а є в с т р о г і й д и с ц и п л і н і , в слі-
ли, звідкіль і скільки п і д х о д и т ь ю т ь і т я г н у т ь с я з п о с л і д н о г о , кн, вся фармерська машинерія і стаќ.
Дивіть за внаком Gold Med.1 на кож- з о л о т и х ! - п е р е к о н у в а в я. З н а - Н а п о з и ц і ю д л я о б р о з у м л е н - пій, б е з о г л я д н і й п о к о р і салда- Ювочеві дерева, добра земля., З милі
дій пачці і иеберіть Імітацій. ќомий мойого з н а к о м о г о в и резерви, в якій мірі підвозять- НЯ в і й с к а п р и ї х а в с а м к о м а н д у - т і в с в о ї : 'до місти. Ціна $6,600, готівкою $4.000.
звірився. ся харчі, де стоїть артилерія — щ о б и о б л е к ш и т и т я г а р н а ш и х і— Фарма Зо акрів, дім 5 кімнат, лруп
ючий армією. З і б р а в салдатів і армія не а р м і я , к о л и к о ж е н 'добрі будинки, близько камінної до-
Ч О Р Н І З Н А К И ПІД ОЧИМА н і щ о пе минало ї х н ь о г о нсвси- б р а т і в , з і й ш л и с я м и в Н ю а р к у роги, овочеві дерева, фармерська ма-
— Що?... За пятьсот золотѓо загоВРрив... вояка станс творити тільки
ЗНАК ОСТОРОГИ. п у щ о г о пильного ока. За.мкпу- і з і б р а л и м і ж с о б о ю к і л ь к а - шинерія і стаќ. 4 милі до міста. Ціпа
такі к о р о в и як Малинка і Кра З справжнім хистом красно- 0 8 0 1 0
в о л ю , пс с л у х а ю ч и с в о ї х
Пильнуйте чорних знаків під очима ти кілько округ „ в и с о т и " н а й н я т ь д о л я р і в і в и с л а л и ї х $6 800. готівкою $4,800. ґолоситися до:
суля?... Ніколи!!! м о в ц я , р а з - у - р а з в ж и в а ю ч и до- н а ч а л ь н и к і в . „ В и с о т а 1007" ду- DANIEL F. BATTA, R. D. 2. вок 89.
бо вовн говорять виразно про в; значило с в і д о м о підставити п о - н а ш и м б р а т т я м в Д у н а є в і і п р о - П е т і п - t o - , N. J . '-^. і0

адоровле. Здорова особа ніколи — Алеж ліпше бодай щоне тепннх прикладів і влучних по- ж е в
а ж н а для поспіху воєнних
мас чорних знаків, а зір е все чистий тіглнцю під австро-гермаиські с и м о всіх з е м л я к і в з Д у н а є в а , а
Коли терпите на ішркн або мочђвкЯ б у д ь д і с т а т и ! — О ! т о в и н е р о кулі, а л и ш а т и с ь на захопленій р і в н а п ь , г е н е р а л г о в о р и в н е д л я з а в д а н ь : А в с т р о - Г е р м а н ц і м у т а к о ж з Білод`о, а б и ж е р т в у в а
з у м і є т е с ь иа г о с п о д а р ц і . Т а к і с а м о в т і х и : це б у в щ и р и й ѓ о с я т ь б у т и в и п г а н і з неї. Щ т у р м
д и в і д с е б е , щ о л а с к а н а так
НА ПРОДАЖ ФАРМА В СТЕЙТІ
позиції міг тільки божевільний.
дві корові за п я т ь с о т з о л о т и х ! ? лос в о б о р о н у волі, прихильнії иемннучцй: офіцирство піде:
— і п о д и в и в с я на мене співчу-
В и х о д и в один 'кінець: зі`ѓва-
ка н о в о г о л а д у і к р а щ о г о ж н т п е р ш и м , ч е р г а з а с а л д а т а м и !
б л а г о р о д н у `ціль. НЮ ДЖЕРЗИ.
ти з висоти А в с т р о - Г е р м а н ц і в . По всякі і н ф о р м а ц і ї прошу Фарма Ю6 аќрів першої к.тяси зе-
в а ю ч о , я к на б о ж е в і л ь н о г о . - І Т а к п р и б л и з н о г о в о р и в гсне-
Д о к и вироблявся плин пана- в д а в а т и с ь д о : О л е к с и Н а г і р н о - мля, дім на 9 кімнат, барил, курники і
Л і п ш е нічого! ра.т, а й о г о промова! лилась
Ідуі їїЌ „ в и с о т у " , з Росії прнле- — СалдаТн! більшість вас у г о , 120 Sth St.. Elizabeth. N. J . , инші забудовання, 4 корі, 9, коров, НОО
Я СТИХ. Щ о б у л о к а з а т и ? Ад- г л а д е н ь к о к і л і - к л . годи}ѓ, j Д р і ^ ќурин, деяка машинерія `.яма'єсть по-
Ітіда перша ластівка-зпістка п р о з я т о на в і й н у в і д ' п л у г а , в і д ці а б о С т е ф а н а М о д р е й к а , S44%
ж е вігі, я к У к р а ї н е ц ь , м а в ра- н о в и й л а д . п р о я с н е ж и т т я . п . Ь ' п а , в і д р о б і т н и ч о г о в а р с т а т у . "0 п е р е п л і т а л и її в и р а і и B T I - I . трібна на фармі, 2 милі'Під міста, пів
міхур або від солітера, ваші оч 1 2., ^ n St , У о г к N

цію. Ця аритметика у нас милі до школи і цнуіе^тбвої дороги.


час виявлять вам се. Звичайно ' П р а ц ю ю ч и день і ніч, п г о - ж в н 1 1 1 0 1
термгнольопі, як п а п р и к
ьіія-дках зір- е притеміісшгй, чорні с к р і з ь , в и б о р о л а р е в о л ю ц і й н і Ж е р т в и гга Н а р о д н и й Д і м м о - ІЧКй 'плнве попри фарму. Ціна $П.ООО.
а найбільше в п мали за с в о ю п р а ц ю ? Л е д в е - " 1 д :
..волсві інстинкти", „кате-
амаикн. показуються вам пр ред очима Салдатн жадібно лови, і згукі гоПНЮУЮ $5.000. ГолоЄІЖтсь: I'll -'
котрі також в непорядку, шо вишить т и ц і . Ч о м у `не м а л а б б у т и ледве ч е р с т в и й ш м а т о к г і р к о г о г О р и ч н и й і м п е р а т и в " , „ с к с ц с - жгга с л а т и гга п о в и с ш і а д р е с и ,
н о в и х д л я н и х з в і с т о к і не м і г A SHYMXO,
злороале, енергію та все життя ко- г о с п о д а р с т в і ? ! . . . „субординація", а ми р а з о м в и ш л е м о їх д о кра-
рого. Коли мався солітера, се мож- шгг ї х п о ж и т о ч н о п е р е т р а в и т и н а с у щ н и к а ! В д е р ж а в і п а н у і е м н о , BOX 609, M.NVULE, N. J .
иа легко пізнати по хоровитім, зиише- ю. І м е н а ж е р т в о д а в ц і в б у д у т ь
В с е ж т а к и , к о л и на з и м н о з н е п р н в і т ч к н т і л ь к и ПЯНІЛН під с и с т е м а п о л і ц і й п о ї о п і к и , ш л и - с к р о м н о , д е л і к а т н о .
нім І хоровито-блідім вигляді особи
Тисячі мушин, женшин і дітий терпля р о з б и р а ю річ, б а ч у , щ о на с в : н и х , я к в і д м і ц н о г о х м е л ю . гунства, л и х о г о підступу. Вн- З д а в а л о с ь : л и х о — т и х о . Г е - ого.тошеггі в ч а с о п и с я х . Д-Р А. Л . С И З А Р ,
чях лічиться безуспішно на ріжні дру не все в порядку. Не тільки я нсра.т п о ї х а в . А л е в в е ч і р т о - ( С П Е Ц І Я П І С Т В І Д Х О Р І Б ОЧИРІ,
, ѓі. короби, коли їх дійсний клопіт . В т а к і м с т а н о в и щ і в і й с к о ді с о к о з д і й м а л а г о л о в у с в а в о л я , н

УХ НОСА I ГОРЛА.
цей потвір солітер. Певними познака о г л я д у на б у р і і з е м л е т р у с и с т а л о н а к а з ш т у р м у в а т и „ в и с о п о ж и т о ч н і с о к и д л я с е б е в о н а r o - ж таки д н я в і й с к о з н о в у в і д - Браття у Христі! — каже - Приймає: `
ми цего е відходячі части того пара а л е й з о г л я д у на н а ш у с в о є - смоктала з народу, я к п я в к а . к а з а л о с я д е р т и с ь н а „ в и с о т у с в я щ е н и к н а п р о п о в і д и — я к а Рано: 10—Г2 г о д Вечер. 6—8 г о д і
а к т а Другі симптоми е брак апетиту т у 1007".
і 007". а також після поперед, ўмовлення.!
виїмковим лакімством, обложений я р і д н у а р и т м е т и к у . Вислухало наказ і не р у х - Ж и т и т а к д а л і б у л о н е м о ж л и - буде будучниа нашої Церкви? E.eytbST„ NEW YORK CITY, і
зик, зага, болі в крижах, членах і г во, — ради с в о г о - ж спасення, Знову урядили з б о р и салда Щ е р а з п и т а ю с я : яка б у д е бу-
ногах, заворот голови, біль голови Галактіон Чіпка. нулося з місця.
млости як порожний жолудок, нидій Розсипся сама с о б о ю „висо- ради спасення обездоленої тів, знову з а м а я л и над вінском дучииа н а ш о ї ц е р к в и ?
ня, підкови попід очи. Жолудок отя ДОМИ — ФАРМИ!
ю д н о с т и , р а д и щ а с т я н а ш и х ч е в р о н і х о р у г в и з г о л о с н и м и
жілий. надутий, часами дається відчу т а " на д р і б н и й п о р о х , це п с Т у т п а р о х з д е р ж а в с я , щ о б и ООТЮІ Д О М І В , фарм і Штересів иа
вати дивне буркотіння від жолудк. сіноќ, д і т и й , с е с т е р д о в е л о с ' я н а п и с а м и . А л е ц и м р а з о м д о ) з р о б и т и продаж або в заміну
до внутренностнй. Знова чується якб, Одна дужс балакуча жінка так би гостро в р а з и л о пачаль- б і л ь ш е в р а ж і н п я на
щось підсувалося назад до горла. Па с т р і н у л а на в у л и ц і л і к а р я і с т а - т в о , я к в р а з и л о т е , щ о в і й с к о з в а ж и т и с ь н а в е л и к и й к р о к : в і й с к а п р о м о в л я ю т ь н е ќ о м а н - в посліднім РОШ
присутніх. Н а р а з р о з д а в с я чи-
Цієїѓѓ має жовту шкіру, тратить на ва п і д н я т і ї п р а п о р п о в с т а н н я , п о - дггри, н е с т р у н к и й к р а с у н ь ге- с т и й х л о п я ч и й г о л о с о ч о к : продали ми домів і ан-
зі, має немалий Віддих, спльовує щ, н у л а й о г о м у ч и т и , в и с л о в л ю ю - Не п і ш л о н а ш т у р м . Р о т і і і , б а - шого на аагадьну суму $ 3 2 5 , 9 0 0 . 0 0
хвилини, попадає' в апатію, знеохоті чи н а й р і ж н і ш і н е д о м а г а н н я , я к і т а л ь о н н і , п о л к о в і й в и щ і к о - в а л н т и с а м о д е р ж а в і е . и е р а л — к о м а н д у ю ч и й а р м і є ю .
Т а с к а ж і т ь й о м у , т а т у , т о - BCfl ИЦШГ КЛІвНТН мювШ а м о в о -
до цраці, завсігдн лінивий. Є відомо
що епілептичні напади спричиняє пеі так в і р и л а в о н а — м у ч и л и її. м а н д и р и р и н у л и с я запобігати Д а л і г е н е р а л р о з п о в і в і с т о - П е р е д в і й с к о м , гга в и с о к і м с і р і м м е м о йти д о д о - -ієні з изшоі ўслуги.
Хто дрча-скоро продати, ігушгги, за-
поѓвір, котрий часто доростає пона- Л і к а р п е р е б и в її б а л а к у ч і с т ь : лихові, рятувати становище. рію революційного руху в дср- камені, станув п р о с т и й полќо-
50 стіп. Коли досягне до ѓорганќи м', я и г м саід має-ок, j-да годоситься до
Вий.-телефоніст — Б а л а б а . Вій-
же ўдўаѓти свою жертву. Позбудьт, я — Н е х а й пані п р и м к н у т ь очі Д л я с а л д а т і в у р я д и л и з б о р и - ж а в і , п о ч и н а ю ч и в і д п о в с т а н н я Ідіть там, де дістанете скору
ЦЄІО потврра сейчас, заки підкопз. С к о ` в щ у х л о , - т и х о н а в к о л о , м о в ) п

ваше здоровля безповоротна Вишліт. п о к а ж у т ь мені д о к л а д н о я з и к . щ а , н а п и с а л и в і д о з в и , п о ш и л и д е к а б р и с т і в ; з я с у в а в п р о в и н и


домо'вині. Весь червоний, — С к і л ь к и м о л о к а д а ю т ь в а М чесну ўслугу:
$10.48 за дозу L 1 1 1 1 п, коли хо Ж і н к а п о с л у х а л а й о г о ; к о - ч е р в о н і п р а п о р и з г о л о с н и м и о с т а н н ь о г о ц а р я , о с т а н н і х міні- ші корови дѓнно? BOHACHEV5K1,
чете позбутися цего страшного парт, злий, Б а л а б а почав:
зќѓа Luc tan є нешкідливий навіть ко л и ж з д а в а л о с я ї й , щ о в ж е д о - — Шістьдесять літрів. R-аІ E . U U BROKER,
яи у вас нема хробака. Продається ЛИ в о л г д о в г о д е р ж а л а я з и к , о т в о - Ш т о - ж ми, т о в а р и с т в о - DRM.N, --o W . -ПАЦ, Ѓш. 0

ше у Royal Liborttorv, 148 NETTLRU


--, А скільки з т о г о . п р о д а є
салдати. дєдаємо? Хочемо ав-
Build- Windsor, Ont На забезпеченні р и л а о ч и — п о б а ч и л а , щ о лі- (те? и м п ц м і и в я м м н 1

посилки а о і а й т . 25 центів окремо 3. к а р о с т а в и в її с а м у п о с е р е д у- І Е Р Е Б И Д Х А Г Р О Ш Е Й ДО К Р А Ю В Д О Л Я Р А Х стро-германського ярма спро-


після-платою не висилаємо. (С7) — Вісімдесята літрів.
лиці. ПАШПОРТИ — КАРТИ КОРАБЕЛЬНІ. б у в а т ь ? . Х о ч е м о чуя$инцям за- ПЕТІЮЯ.РЕДІА
СТАРОКРАЄВІ с п р а в и в с і л я к о г о рода продать свою державу і здобу- У-ТАТНСЬКНИ І Ю Г Р № Ш И
Нотованого злодія арешго
КУПНО І ПРОДАЖ ДОМІВ В ФІЛАДЕЛФП і о к о л и ш іти в о л ю ? Не д о ж д у т ь ц ь о г о ро-
К О Н Т Р А К Т И К Р А Є В І Н А М Е Р И К А Н С Ь К І цано в ж е сотий раз. Як поліс-
Недібране подруже. - ни, с о б а ч і с и н и ! О с ь ш т о я в а м )
АСЕКУРАЦІЯ Д О М І В І М Е Б Л І В від огню мен п р и в і в з л о д і я н а поліцію,
. . м п ш " . іприсовєтую: задери всякий
злодій зараз питається:
Ж і н кав (до чоловіка"): ' м о р д у в и щ е н а „ в и с о т у 1007''!
ПОВІСТЬ I особисто або писемно вголоснгьса до аманоі а перед шШп — М о ж е п р и й ш л а д о мене'
і н а є ш , нині з н о в у п р и п а л и л а с я іравднвс української тишелярП нотаріааьиоі: її к о н е ш н о т р е б а о д н я т ь о д ) ЗАНИМАЄСЬ ПОХОРОНАМИ
ОЛЬГА КОБІІЛЯНСЬКА яка п о ч т а ? В BRONX, BROOKLYN, NEW
мені п е ч е н я . ` і Австро-Германців. Годі воро- YORK І ОКОЛИЦЯХ.
Можна набути а Книгарні „Слободи' Ч о л о в і к : З н о в у ? ! Коли H R Y C E Y А C O . `гові стежить за нами зоркім 12B E l 7dk STREET,
. а к , TQ т и п о в и н н а б у л а в и й т и ѓлазом, з в я з у в а т ь кожний н а ш ІВ К О Ж Д І Й УКРАЇНСЬКІЙ ХА-'
- 5 V О В О D А" N EW YORK Q T Y
замуж за огневого сторожа, а рух! О ф и ц и р и пайдуть riofie, ТІ П О В И Н Н А Н А Х О Д И Т И С Ь
В В G r a a J В С J a r e a - City. Н і .не з а п и с ь м е н н и к а ! . T-'.EPHONE: OrcbarJ 2 5 8 8
рьод. Рушаймо й ми! ЧАСОПИСЬ „СВОБОДА".