You are on page 1of 4
E LIBIM^ F THE . її SVOBOD A А № З ІЕН ^УВВ Ж LiN(
E LIBIM^ F
THE
.
її
SVOBOD A
А
З
ІЕН ^УВВ Ж
LiN(
УКРАЇНСЬКИ Й
ДНЕВНИ К
UKRAINIA N
DAIL Y
УРЯДОВИ Й
ОРГА Н
злиомо і
ОВО Ї
ОРГАНІЗАЦІ Ї
УКРАЇНСЬКИ Й
НАРОДНИ Й
OFFICIAL
ORGAN
OF
THE
UKRAINIAN
NATIONAL
ASSOCIATION,
Inc.
СОЮ З
В
ЗЛУЧЕНИ Х
ДЕРЖАВА Х
АМЕРИКИ .
M ЦЕНТИ .
Jeraey
City,
N.
J. ,
Monday,
August
22 .
1927 .
THRE E
ОМ
І
Ч.
194.
Джерз и
Ситі ,
Н.
Дж. ,
понеділок ,
22.
сернПя,
1927.
VOL.XXXV.
НАЙВИСШИЙ СУДСТЕЙТУВІДКИДАЄ
ПРОСЬБУ САКАЙ ВАНЦЕТТІ
НЕОДНОСТАИНІСТ Ь
СУПР У
СУДД Я
Н
Е
БУД
Е
МАТ И
ПРИГАДАЛ И
СОБ І
КИ
НІМЕЦЬКИЙЛЕТУНВИЛЕТИТЬ
ЖОГ О
І
КАРНОГ О
ЗАКОН А
ВТРАТИ .
ЛЯ.
У
ПОЛЬЩІ .
БОСТОН ,
Масс ,
18.
серп и
Відомо ,
щ
о
теперішн є
по.ть-
УНЕДІЛЮРАНО
ВАРШАВА .
Польща .
У
Жител і
з
Іст
Мнлто н
рішил и
ськ е
нравите.тьств о
є
настроє -
Польщ і
лучаегьс я
тепе р
часто ,
власни м
кошто м
відбудуват и
іе
супрот и
Велико ї
Україн и
АДВОКАТ И
ВЎДУТ Ь
ПРОБУВАТ И
ЗАХОДІ В
ПЕРЕ Д
ЛІТА К
ГЕРМАНІ Я
БЕР Е
З
СОБО Ю
ЛАДУНО К
У
ВАЗ І
8,800
щ
о
деяк і
люд е
завдают ь
соб і
дім
судд і
М еќгард ог оі
яки й
бу в
‚фслерацігіно'
З
а
курсо м
ці
ФУНТІВ .
ФЕДЕРАЛЬНИМ И
СУДАМИ .
слідуюч і
питання :
Ч
и
я
е
жо -
м
і
ж
ТИМИ,
щ
о
судил и
Сакќ а
і
єї
федераці ї
ЙДуть
і
помен ш
і
КОЛЬОНІЯ .
Німеччина,
19.
серпня.
Ляйтнан т
Кеннеккс
БОСТОН .
19. серпня .
Найвнсши й
су
д
стейт у
Месечу -
натий ,
ЧИ
пі? "
Инші-знов а
пи-
Ванцетті ,
а
під
яког о
дім
підќи -
ольськ і
офіція.тьні
чннннки .
і
йог о
товариш ,
гра ф
Солм с
Лявбах , вибираютьс я
в
подоро ж
ЗСТСА
відкинув
нині
всі
просьб и
адвокаті в
Саќка
й
Ванцетті.
тають :
‚‚Чи
поповни в
я
біга-
нен о
бомбу ,
щ
о
знищил а
дім .
т
а
к
волинськи й
воєвод а
Бла -
д
о
літако м
Германія , у
неділ ю
рано ,
коли
ли
ш
пове -
На основі
сьог о
рішенн я
обо х
засуджений ,
сейчас
переведен о
м
і
ю
(доженство) ,
або ,
чи
вза -
На
т
у
ціль
рішен о
зібрат и
дис.тав
Ме х
зложи в
пі д
ци м
галі
є я жонатий?'
детьс я
Америк и
Кеннеккови
сприят и
найкоропно ї
послідна
проб а
з
літаком ,
т
а
коли,
погод а
назад
д
о
„дом у
смерти" .
$10.000.
знако м
10.
липн я
и.
Р.
вінець
буд е
летови .
Кеннекке
буд е
в
часі
свог о
Адвокати
заявили ,
ш
о
вони
щ
е
н
е
здают ь
боротьб и
з
а
Причино ю
таки х
питан ь
є
об -
рЃил і
київськог о
воєвод и
лет у
північної
рут и
чере з
держатис ь
Лаблін ,
Нов у
Фуі.лин-
життя засуджених ,
ал
е
будут ь
пробуват и
добитис я
здержанн я
тавнна ,
щ
о
сунруж с
прав о
у
ПІВНІЧНИ Й
ГЕНЕРА Л
Н
Е
і
Адам а
Кисілн
в
Нисковича д
д
і
ю
і
і долетить.д о
Н
ю
Иорку ,
а
кол и
позволят ь
при -
вироку прн
помоч и
федеральни х
судів.
Польщ і
є
дуж е
неодностайне ,
СЛУХА Є
ПРИКАЗІ В
ДИКТ А
Волині .
А
знаємо ,
щ
о
Кисіл ь
паси
Босто н
палива , долетит ь
а
ж
д
о
Филаделфії .
`
На
корабл і
Аквітані ї
приї'хала
нині
д
о
Злучени х
Держа в
ТОР А
ЧЕНҐ -ЦР -ЛІНА .
б
о
супружі
закони ,
щ
о
обовязу -
часів
Хмельниччини
бу в
в
и
Міністер
комунікаці й
уповажни в
пільот а
Германії
взят и
з
.Іюіджія
Ванцетті ,
сестр а
засудженого .
В
порт і
при
висіданн ю
ю
т
ь
у
ОДНІЙ
ПОЛЬСЬКІЙ
ііровін -
радником
цієї
ославлено ї
фе -
ПЕКІН ,
18. ссрння .
Гене`рал
собо ю
ладуно к
у висоті
4.00 0
о
од
-
СТРІНУЛАїї велика громад а симпатині в засуджених . Вон а заяви -
ції,
не
у
другі й
про-
Аерації
з
українськог о
бокуv
В
північних
війск,
Сон-Чуа ш
нак
зажадав ,
щоб и
Германія, підчас
кільограмі в аб
лету,
свог о
8.8.00 фунтів ,
пона д
не летіла
л
а
ЇМ,
ш
о
н
е
буд е
робит и
ніяки х
заході в
о
звільненн є
свог о
вінції
обовизуют ь
і навідворот .
Кол и
нримі-
Згадані
іі
м ісцевост и
вл
аштов ;
Фені',
здобувш и
Пуков ,
загр о
густ о
заселен і
простори ,
а
ж
пок и
її
тяга р
н
е
зменшитес я
до .
брата;
дума є
тільки
переконат и
його ,
шоб и
пере д
смерт ю
ка -
ро.м
мешканец ь Варшави ,
де
не-
урочист у
ишпку ,
ѓті`
ж
у
є
тепе р
містові!
Нанкінѓ,
о-
нормально ї
ваги.
дав
покликат и
священик а
т
а
вмира в
післ я
приписі в
церкви .
ма
цивільни х
шлюбів ,
поїд е
д
о
ої
воєвод а
вйїолоси
в
сідков и
умірковани х
націоналі -
Коли
д
о
Н
ю
Иорк у
з
Бостон у
наспіл а
чутк а
пр о
рішенн я
Познан я
і
та
м
візьм е
циві.ті
промову . В цій промов і сх, НІМЕЧЧИНА ПРОТЕСТЎЕ ПРОТИ РІШЕННЯ
промову .
В
цій
промов і
сх,
НІМЕЧЧИНА
ПРОТЕСТЎЕ
ПРОТИ РІШЕННЯ
СУД У
В СПРАВІ
стів,
щ
о
лежит ь
н
о
другі м
боц і
чсссчузстського
суду , міська
поліці я
зарядил а
скріпленѓѓе
полі-
нніі
шлюб ,
т
о
ЙОГО
су
пру же
в;
рактеризува в
він ,
очевидн о
з
і
ріки
Янгце.
Згаданиі і
генера л
иійної охорони ,
шоб и
запобігт и
можлнвост и
заворушень .
сне
є
лиш е
у
ті й
провінції .
САЌКА
І ВАНЦЕТТІ .
тановйщ а
свойого ,
історичний
СПОДІЄТЬСЯ
тако ж
здобут и
на -
Коли ж
він
верн е
д
о
Варшав и
ідк.тад
і
причин и
иольсько -
ЧИСЛЕНН І
ДЕМОНСТРАЦІ Ї
ВІДБУВАЮТЬС Я
П
О
НІМЕЦЬ -
ПИЛЬНІ
ПОШУКУВАННЃІ
З А ПРОПАВШИМИ
ЛЕТУНАМИ.
з
а
д
утрачени й
на
весні
Шангай ,
стан е
домагатис
ь
розводу ,
т
о
україиськн х
воє н
зпере д
трох -
.
КИХ
МІСТАХ .
з
йог о
богатим и
доходам и
з
ОДИ Н
З
ПОМАГАЮЧИ Х
Л^ЕТУНІВ
У
НЕБЕЗПЕЦІ .
судд я
скаж е
йому ,
ш
о
він
є
нс-
с
о
т
літ,
вказуюч и
на
ро.тю
Ки-
БЕРЛІН ,
19.
серпня.
Вістк а
рішення
порту.
Диктатор а
ЧенГ-Цо-Лі и
САН
ФРАНЦИСКО ,
18.
серпня .
Пошукуванн я
з
а
двом а
жонатий ,
б
о
у
Варшав і
важн і
є
як
медіитор.`.
українсько -
Найвисшог о
месечузетськог о
Суд у
пр о неприхильне
в
справ і
Саќк а
і
Ваг.цеп і
противитьс я
одна к
з
а
великом у
ПРИПАВШИМИ ЛІТАКАМИ, щ о вибралися
були
н а летннчі
нере-
супружества .
заключеп і
у
розтягненню боєвої ЛІНІЇ пів -
ата-
ПОЛЬСЬКИХ
непорозумінь ,
я
к
дал а
товчо к
д
о
масови х
демонстраці й
п
о
німецьких
містах,
в
церкві.
К'олиж
він
оженитьс я
у
іоіш
до
Гонолюлю ,
покищ о
показалис я
безуспішними .
Д
о
то -
нічних ВІЙСК, побоюючись
великог о
державног о
муж а
і
якій
бер е
участ ь
німецьк е
населення,
бе з
огляд у
на
політичні
Варшаві ,
тол і
йог о
перш а
жіп-
ІО
один
з
літаків,
ш
о
вибралис я
н
а
пошукувані ї
пропавших ,
глибоког о
мислителя,
а
також ,
погляди ,
хо ч
прові д
у
демонстрація х
ведут ь
радикальн і
елс-
ку
на
ослаблени й
боевн й
фрон т
і і обжа.тову е
іде
д
о
суду
сво -
НАЙШОВСЯ
в
небезпец і
т
а
треб а
бул о
вислати
корабл і
йом у
на
підчеркну в
значінн я
голоше -
менти.
зі
сторон и
маршалќ а
Фсш'-Ю -
і (бі -
чоловік а
о
двожсиств о
допомогу.
ннх
Кисі.тсм
заса д
у
теперіш -
Сінш'а.
Одна к
Con-Чўаш '
ФенЃ
Сі
демонстраці ї
мают ь
за
ціль
в передпослідній
хвилі
вра -
ізію) .
Ходит ь
тут
о
літа к
відомог о
летун а
капітан а
Вилием а
Ер -
ню
хвилю .
хоч е
знов а
статис ь
н
а
пі в
не -
туват и
засуджени х
люде й
пере д
електрични м
кріслом .
иииа. який
вилеті в
в
слід
з
а
пропавшим и
літакам и
сере д
вели -
Тепе р
є
богат о
таки х
с.ту'чаїв,
залежни м
ві д
пекінськог о
дик -
Участ ь
у
цьом у
„святі' `
взял
о
Часопи с
„Л
і
яка
зовсі м
не
зачисляєть -
чезного
одушевленн я
зібрано ї
товпи .
Літа к
перелеті в
не
цілих
:і мають
РІШИТИ польські су-
гатор а
і
тому
не
числитьс я
з
льќох ,
несвідоми х
політичн о
ся
д
о
радикальни х
часописів,
рішенн я
Найвисшог о
Суд у
в
600
миль
від
берега ,
а
вж
е
виласла в
радіо м
закли к
о
поміч.
ди.
П
о причині
повільності ! рі-
йог о
бажанням и
і
приказами .
українськи х
Православних
по -
Месечузет с
„побідо ю
і
містит ь
образо ќ
смерти ,
Воєнні
корабл і
сейча с
поспішил и
на
місце,
подан е
летуном ,
як
пнн
відкликі в
(апелів )
най -
Ченг
Цо-Ліп ,
північний
дикта -
яка
переда є
сво ю
Ахт Ур Абендблятт ,
зов е
варварства "
говерноров и
косу
Фуллеров и
т
а
говорить :
чісие
йог о
випадку .
Ш
о
сам е
случилос я
з
ним,
радіов а
депеш а
внсши й
польськи й
сул
щ
е
не
за -
„Я
моглаб и
згладит и
Саќк а
і
Ванцетт і
лиш е
раз ,
а
ти
каже ш
не говорігла.
j
инмавс я
тоні
справою .
їм
умират и
сім
разів" .
зн.та
агітаці я
полудневих
Сам е
тепе р
роблят ь
старання
щ
о
ДИВНІШЕ ?
ПОМІЧ
ДНЯ
ЖЕРТ В
ПОВЕНЎІ
ПІДОРВАНА
ЧЕРЕЗ
УРНДОВІ
війск
як
мілітарні
пораз -
для
уодно.стайненпя
законе,
БРИТІЙСЬКІ
РОБІТНИКИ
ПЛАНУЮТЬ
НОВІ
ДЕМОНСТРАЦІЇ .
ки,
організу є
саме
тепе р
Слов о
Польське" ,
як
е
поз а
ФОРМАЛЬНОСТИ.
відпосячогос я
д
о
зрівнапн я
АНГЛІЙСЬК А
ПРЕС А
ПИШЕ ,
Щ
О
НІЯКИ Й
КРА Й
Н
Е
ВИКО -
контрпропаганд у
прот и
по
-
КОЖНИМ
рядко м
оголошенн я
І,
пра`'в
дочо к
і
синів
д
о
спадщини
УРЯДНИ К
Н
Е
ХОЧ Е
ДОЗВОЛИТ И
Н
А
ВИДАНН Я
КОШТІ В
НАВБ И
ТЕПЕ Р
КАР И
СМЕРТ И
Н
А
ЗАСУДЖЕНИХ .
лудневн х
генералів ,
зааніа -
ІІОПЄрЄДНО у
раїнській
пресі
вміє
занюхл -
Д
Л
Я
ВІИСКОВИ Х
ІНЖИНЄРІВ .
19.
серпня.
Ліберальн а
І
робітнич а
прес а
в
жувавш и
л
о
неї
окол о
90 0
ки -
батьковії.
провінціях, д е придержувалися
якус ь
небезпеку ,
робит ь
на`-
ВАШИНГТОН .
19. серпня.
Генеральни й
контрольо р
фе -
внсказу є
здивовання ,
ш
о
месечузетськи й
Найвнсши й
тайськн х
студентів,
щ
о
пршо -
російськог о
закону ,
сини
бул и
тяк и
на
дивн і
приватн і
укра `
лерального уряд у
не
дозволи в
на
виданиє
інжинєрськом у
кор -
відмови в
новог о
процес у
для
Санна
і Ванцетті ,
Том у
у
су-
товляютьс я
у спеціяльній
шко -
Привіліовані
в норівнанню
з
ііські
ніколи ,
в
яки х
влад а
Ѓнеділ ю
плянуют ь
англійські
робітник и
нові
масов і
дс -
пусови
американсько ї армі ї
суми
дво х
міліонів
долярів ,
які
у-
лі
д
о
тог о
род а
пропаганди .
дочками .
,
дозволя є
не
повірит е
пЧо!
ЛОНДОН ,
Англії
Суд
бот у
монстраці ї для
Фуллер а
вратованн я
Саќк а
і Ванцетті
і
для
приневолений
ряд хоті в перенести
з
фонді в
для
рік
і
порті в
на
комісі ю
допо -
за
навчання
УКРАЇНСЬІОІХ
Карн е
прав о
е
мал о
щ
о
туч -
Говернор а
помилуват и
засуджени'х.
моги
жертва м
вилив у
МІсісіпі.
ВСЕСЛАВЯНСЬКИ И
ЗЇЗ Д
ПА
-
ше,
як
зако н
супружнй .
З.то -
танці в
поз а
школою .
Приві д
В
телеграм і
д
о
„Дейл і
Гералд" ,
говорит
ь
Г.
Г.
Веллс :
Сей
кро к
контрольор а
здержа в
сейча с
робот у
код о
будо -
СІЧНИКІ В
В
ПРАЗІ .
ИНИ,
з
а
які
карається
у ОДНІЙ
цьог о
зачудованн я
дал а
„Обдумани й
мор д
Саќк а
і
Ванцетт і
буд е найчорніши м
зло-
ви
там,
які
доконечн о
потрібн і
дл
я
належитог о
ратўнќ у
залля -
Провінції,
провінціях
обява ,
щ
о
Народн я
Лічниц я
Іі
дня х
З
10
.ТІПНІМ
ц
.
р
.
віл -
чином
в історії".
А
голов а
Бритійсько ї
Робітничо ї
Партії,
Ро
-
тих
околиць .
важаються
V других
НІЯКИМИ про -
бувс я
в
Праз і
IV .
з
ряду ,
(ос -
три
сиівучаст н
„Рідно ї
Шко -
берт с
говорить : „Я
сего
рішення . Я сподівався ,
щ
о
світо -
НЕЩАСН І
ВИПАДК И
Н
А
АВТА Х
ЧЕРЕ З
ЗЕЛЕЗНИЦІ .
танній ,
III.
бу в
в
1912
р.
у
Мос -
ступками .
Тако ж
є
ріжниц і
що -
і
и
"
на
Левандівц
і
т
а
Ііогданів-
вий
апел ь
щ
о
вирок у
НЮ
ИОРК ,
19.
серпня .
В
сій
околиц і
случилос я
сими
кві)
всеславяиськи й
зїз д
пасіч-
д
о
ступн я
кари .
З
усіх
по.тьсь-
иі
(передміст я
Львова )
орга -
смерти
сплямит ь
жалу ю
зворушит ь тих,
рекор д
є відвічальні. Виконанн я
справедлнвости" .
днями
богат о
ріжних
нещасни х
випадкі в зударенн я
зелізничи х
ких
провінцій лише одна
Галн-
ннків.
В'зїзд і
взял и
'участ ь
та-
пізуют ь
„бале т
українськи х
поїздів
з
автомобілям и
й
тронами .
чнна
ма є
суд и
присяглих .
к
о
ж
українськ і
представники ,
танців" .
Хт о
ходит ь
інколи
па
ГРОЗЯТЬ БОЙКОТОМ АМЕРИКАНСЬКИХ
ФІЛЬМ.
В
Ракви л
Сеите р
на
.'Іонѓ
Айленлі,
приміром ,
зелізничий
м.
ин. підпору чніік
українсько ї
У
Познан і
банкроцтв о
кара -
площ у
„Таргу ф
Всходніх",
мо -
ЖЕНЕВА ,
Швейцарія ,
19.
серпня.
Віче,
як
е
ту
т
відбу -
сторож
не
спусти в
рамп и
пере д наближеннє м
електричног о
по -
насічничо ї
кооператив и
„Рій "
етьс я
строго .
Усі
довжпнк и
від-
ж
е
почути ,
я
к
та
м
орхестр а
лос я
минулої ночі
у
одній
з
найбільши х
сал ь
і
на
якім
бул о
при -
їзду,
і
сей
влеті в
на
дв
а
автомобілі ,
щ
о
переїзлжал и
чере з
зе -
у
Львов і
др .
В
.
Ревюќ .
Зїз д
повідают ь
пере д
карни м
судом .
польсько ї
військово ї
музик и
сутних
окол о
3000
осі б
одобрил о
висилку
телеграм и
д
о
Босто -
лізиичий
то
р
у
противни х
напрямах ; оди н
з
пасажирі в
одног о
розпочавс я
відкритим
пасічіні-
У
Варшав і
лиш е
купці в
засу-
шкварит ь
наш і
національн і
ну,
в
якій
висказуетьс я домаганн я
увільнення
Саќк а
і
Ванцетті .
авта відніс
тяжкі
покалічення ,
шофе р
другог о
легкі,
а
дво є
лю-
чої
виставки;
на
якій
регірезеи-
джуетьс я
на
вязішц ю
з
а
бан -
пісні.
М
и
моглн б
тако ж
сказа -

Крім тог о ухвален о ма є запитис ь пропа - днй, побачивш и
Крім
тог о
ухвален о
ма є
запитис ь
пропа -
днй,
побачивш и
наближаючийс я
поїзд ,
вискочил и
н
а
ча с
з
КРОЦТВО.
Польські
іорожаие
не
українське
пасічництв о
ти,
щ
о
див:юю
.
є
щ
е
иольсь -
іанло ю
з
а
бойкото м
вибрат и комітет, який
товарів ,
американськи х
а
передовсім-амо -
о,
авта.
волят ь
том у
пожнчат н
грош і
у
їло
тако ж
сво є
признаний.
музика ,
а
прецін ь
не
Дііву-
риканськи х фільм .
tus
Множатьс я
те ж
випадк и
чере з
самі
авта .
Познані ,
б
о
їх
інтереси
пахо -
Золот у
медал ю
надан о
іи
ж
мось.
В стейті
Лейквуді ,
в
Н
ю
Джерзі ,
оДин
чолові к
погиб ,
а
дят ь
та
м
луЧшу
охорону .
Архиненков и
з
і
Львова ,
а
сріб-
СОВІТСЬКІ РЕСПУБЛНКИ І ТРЕТИН ІНТЕРНАЦІОНАЛ БУНТУЮТЬ другий
СОВІТСЬКІ
РЕСПУБЛНКИ І ТРЕТИН ІНТЕРНАЦІОНАЛ
БУНТУЮТЬ
другий
відніс
тяжк і
покаліченн я
пі д
колесам и
автомобіля .
В
ні
медал і
дістал и
інж.
Боровсь -
Кодифікаційн а
Комісі я
пра -
Ьлизабеті.Н ю
Джерзі ,
налеті в
.‚бос "
на
19-літного
Томас а
МІ-
т
і
т
а
інж .
Зеркалев .
цює
тепе р
на д
збірко ю
ио.ть-
ЗІЗ Д
УКРАЇНСЬКИ Х
АҐРО -
гена Росел а
й
17-літиого
Стеда ;
Мігеи
трути в
Стед а
з
дорог и
ськн х
законів ,
одна к
її
прац я
Слідуючи й
зїз д
має
відбути -
НОМІ В
У
ЛЬВОВІ .
ПАРИЖ ,
19.
серпня.
„Матії Ѓ
містит ь
на
свої х
авта, авт о
але
сам
уж
е
не
спасся ;
переїхал о
чере з
йог о
тіл о
і
ютрсна є
кільк а
літ .
ся
в
1929
р
.
в
Познані .
сторінка х
отверт е
обжалованн я
Інтернаціоналу
і
со -
вій
поме р
у-шпитали .
Д
н
я
10.
липни
відбувс я
в
вітськог о
правительства ,
ш
о
вони
кімната х
„Сільськог о
Госио-
ПОЛЬСЬК А
люці ю
тубильці в
у
француських ,
Часопи с
Третьог о
стараютьс я викликат и
кольоніях .
рево -
африканськи х
ВИНАХІДНИ К
ЛИСТІВКИ .
ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА МЕЖИ
ПОЛІЦІЄЮ.
дари "
перши й
зїз д
українських
Згадани й
часопи с
пише ,
шо
совітськи й
аташ е
в
Париж і
М.
Польськ а
преса
повідомляє ,
ВИЛИЕМСОН ,
Вес т
Верджінія ,
19. серпня .
Меж и
двом а
агрономів .
Н
а
з'їзд
явилос я
3 8
Так ,
і
так у
звичайнісіньк у
річ
Волко ф
і совітськи й
амбасадо р
у
Берліні
Крестннський
опра -
щ
о
Польщ а
набул а
цим и
дня -
партіями
місцево ї
поліції
прийшл о
нині
д
о
справдішію ї
війни,
агрономі в
з
краю .
Ініціитиву
як
ночтов а
листівк а
треб а
бул о
цьовуют ь
пляни
викликанн я
тако ї
революції .
н
ві д
Франці ї
оди н
здск.тисо-
в
якій
стріляно
острим и
набоям и
й
падал и
трупи .
д
о
скликання
цего
зїзд у
дал а
винайти .
І
хоч а
ва м
здається ,
На
дока з
сказаног о
„Матіїѓ"
наводит ь
переписќу
мі ж
Вол -
ваниіі
корабел ь
w
обєм і
біл я
Одна
парті я
мейор а
міста ,
друг а
парті я
місько ї
ради .
Спілка
Українськи х
Агрономі в
ш
о
вон а
ісѓнувал а
щ
е
пере д
ковом ,
Крестинськи м
і
якимс ь
з
Лон -
.000
тон.
Корабел ь
цей
к
у
у Львові .
Боротьб а
меж и
партіям и
велас я
чере з
тр
и
місяці.
В
бійці
вбн -
Колюмбом ,
повірте ,
щ
о
перш а
дону ,
в
якій
згадуєтьс я
пр о
доставлений
оружж а
муніиії
пле -
о
з
а
дуж е
низьк у
ціну,
б
а
В своїх
перші й
частіші
пара д
ідея
появилас я
шойи о
в
січні
мена м
Рифі в
і
'про
ведення
пропаганд и
„товаришом " Геллаге р
і
Альжирі ,
від
в
Марок ў
І
то
дво х
полісменів
з
парті ї
мейора .
Вбийникі в
арештовано .
на
кредит !
Щастя ,
ка ж
1869
p
в австрійські м
часопи с
(орга`нізаційні
справи )
з'їзді
Тунісі,
як
а
має
за
ціль відірват и
тубильці в
Франції .
Однак ,
КРАДІ Ж
ПЛЯНІ В
ВОЄННОГ О
КОРАБЛЯ .
ліпш е
я
к
готов і
гроші
її
творце м
бу в
рядни к
міністе р
постанови в
співпрацюват и
після
сег о
часопису ,
пропаганд а
Третьог о
Інтернаціоналу
і
Со -
ФИЛАДЕЛФІЯ ,
19. серпня .
Све н
Берґ ,
24-літний
дан -
ства
др .
Емануел ь
Геермаи ,
я
-
Сільськи м
Господаре м
т
а
з
вітів
не
вінчаєтьс я велики м
успіхом .
`
ський
горожанин ,
признавс я
агентам и
д
о
СКІЛЬК И
Д
Е
ВМИРА Є
ДІТЕЙ
?
кий
поме р
саме
2 5
лі т
том у
і
Цеп-тросоЮзом .
В
другій
ча с
крадежи
плянів
иайновійшог о
пере д федеральним и
воєнног о
корабля .
Урядник и
тині
виголошен о
кільканай
ПОЛЬСЬКИЙ
КНЯЗЬ
І ЖЕНА УМИРАЮТЬ
ВІ Д 3ATPOEHHR.
П
о
обчислення м
з
1924
р
з
нагод и
ци х
рокови н
австрій -
арештувал и
були'впере д
Даиц я
Ретгамера , котрог о
письм о
по -
вмирає :
в
ськ а
преса
рефераті в
н
а
Норвегі ї
пригаду є
нсвдянно -
цят ь
ріжні
1000
діте й
ВАРШАВА ,
19. серпня. —
Уме р
тут
ві д
затроени я
несвіжо ю
дібне
д
о
письм а листа ,
з
який
діста в
уряд ,
а
плянів,
в
яком у
авто р
дома -
50.6,
в
Голянді ї
51.2,
в
Швец і
му
світові
йог о
імя .
Геерма н
агрономічн і
теми ,
і
на
підстаЕ
дичино ю
мол'одий
княз ь
Любомирськи й
і
йог о
жена .
Княз Ь
гався
гроши й
а
ннданне
крадени х
грозяч и
в
противні м
55.9,
в
Злучених - Держава х
77 ,
звернувс я
д
о
міністерств а
тор -
цих
рефераті в
приняв
зїз д
низ
Любомнрськи й
належа в
д
о
иайбагатши х
властителі в
земськи х
раз і
продат и
ПЛЯНИ
якіс ь
чужі й
державі .
Кол и
Ретгаме р
уперт о
в
Канад і
78.9,
в
Дані ї
82,
в
Л
а
говл і
з
проханням ,
аб
и
йог о
ку
резолюці й
з
ріжних
обла с
посілосте й
у
польські й
республиці .
заявляв,
щ
о
він
невинний,
агент и
навга д
арештувал и
Берѓа ,
твії
88.4,
в
Бельгі ї
93.1.
в
Ні
думк у
взял и
н
а
розгляд ,
хоч а
тей
агрономічни х
наук.
Мі ж
.Чотири
рок и
том у
подібни й
загадкови й
спосі б
померла}'
котрий
і
признавс я
д
о
вини,
кол и
урядник и
дал и
йом у
д
о
зро -
меччии і
132,
в
Австрії
140.8,
в
б
и
з
економічни х
причин ,
б
о
нишнм и
прилит о
деякі
резолю -
княжн а
Любомирська ,
старшог о
брат а
княз я
Любомир -
зуміння,
щ
о
йог о
земля к
невинно
арештовани й
з
а
сей
учинок.
Ьолгарі ї
І№,
в
Польщ і
165,
в
лист и
коштувал и
дорого .
Ав -
ції
загальног о
характеру ,
я
к
минулої
весни,
виказамў'
Признавшис я
д
о
вини ,
Бер ѓ
сейча с
пові в
агенті в
д
о
місця ,
ІЗАЛІУ
Угорщин і
195.
Значить`,
емерѓ-Істрія
ввел а
перш у
листівк у
BJ
п
р
о
скликання
осіню
укра'шсь-
щ
у
внутренностя х
княжни
находилос ь
потовчен е
скло,
де
він
схова в
крвдені
пляни.
Схова в
він
їх
з
а
купо ю
Каміння
ніст ь
діте й
у
Польщ і
післ я
У--жовтн і
цього ж
року,
а
з
а
її
ког о
сільського-господарсько -
у
жен а
ського . Лікарські розсліди ; переведені
о
мал и
сісти
їй
дават и
чере з
довши й
ча с
у
плинах
слуги,
щоб и
за
міським
музеє м
штук и
на д
ріко ю
Скулкилом .
Берѓ а
задер -
торщнн и
найбільша .
І прикладо м
пішли
інші
країни.
го
конгрес у
у
Львові ,
її
дорогоиінности .
жано
в
арешті ,
б
о
він
н
е
міг
зложит и
„бейлу "
в
сумі
$50,000.

І

мог у Англії, творят ь спільний; ЧЕТВЕРТИЙ КОНГРЕС ОБЕДНАННЯ
мог у
Англії,
творят ь
спільний;
ЧЕТВЕРТИЙ КОНГРЕС ОБЕДНАННЯ
.-'-
аBвTO,SOtb0A.-ЏкГ(гІ.ввіІHoltrnalAoiicaetlta ead.ti byEdotiarilCommu.tl
ПІ Д РУМУНСЬКИМ
і-,
ЯРМОМ.
фрон т
і
передн ю
сторож у
ан-
тант и
прот и
України
і
Радян-
ськог о
Союза .
В
сій
ціли
Подь-
На
підстав і
f
2 0
статут а
Обеднанн я
Г
ухвал и
Екзекутиви
яќ„побідииця" , стараючис я за-І"А а
й
Румуні я
підпирают ь
т
а
з серпн я
дн
я
3 .
б
.
p.,
подаєтьс я
д
о
загальног о
відома ,
щ
З смерт и
привод у
румунсь-
0
ІШШeeOoctberj1917,atbtoraie. leiммШоаalpiadalraet atpaeatgepro-uuotral Jayl Зі,191$ Seocttaпоз
ЧЕТВЕРТИ Й
КОНГРЕ С
ОБЄДНАНН Я
УКРАЇНСЬКИ Х
ОРГА-
безпечит и
соб і
з
розпад у
Росії, к о ж
згадани й
еміграційний
у-
ког о
корол я
Фердинанд а
хоче -
НІЗАЦІ И
В
АМЕРИЦ І
відбудетьс я
ДНЯ
26 .
ЖОВТН Я
1927
р
.
м
о
пригадат и
важк е
положенн я
й Австро-Угорщин и як найбіль-ІР Я Д
Петдюри-Лівицького .
в
Филаделфії ,
Па. ,
в
галі
Амернканське-Українськи х
Горожа н
українськог о
народ у
Бесарабі ї
ші
корнети .
Румунськ а
окупаці я
надяга є
п
р
и
Нор т
Френкли н
ст., ч. 847.
Конгре с
начнетьс я
точн о
о
год.
й
Буковини ,
українськи х
зе -
Корист'аючи
з
революці ї
в
на
українські
землі
щ
е
важчи м
9-тій
ран о
і
буд е
треват н
оде н
день .
ІH.fO
мсль,
які
власне
з
а
панування
Росії
і
з
окрем а
з
громадянсь -
ярмо м
ніж
польська . Їх
терит о
Цмі "at'n ававЬІя. єівсігііпоиHUTBU Во-.о
сьог о
корол я
дісталис я
під
ру-
кої
війни
н
а
Україні,
Румуні я
ріяльна,
чисельна
і.культурн а
ПРОГРАМ А
КОНГРЕСУ :
мунське
ярмо .
заняд а
свої м
війско м
Бесарабі -
сил а
бе з
порівнання
менш а
#
5-7 5
1)
Отворени е
Конгресу .
Пере д
світовою ,
війно ю
Ру -
ю.
Поті м
користаюч и
з
розпа -
вони
н
е
можут ь
протист'авити
2
)
Зві т
уступаючог о
Уряду .
муггія
бул а
в
сОюзі
з
Австро -
д
у
Австро-Угорщин и
і ПО.ІЬСЬг
румунськом у
імперіялізмов и
3
)
Дискусія .
W
110.0 0
Угорщино ю
й
Німеччиною .
А
-
ко-україисько ї
війни,
як
а
увяз -
і
s.oo
т
о
ї
відпориости ,
з
яко ю
бо -
4
)
Реорганізаці я
Обеднанн я
1
змін а
статута .
s
І -.7 5
На
трв
місяці
ле
коли
вибухл а
світов а
війна,
нила
всі
війскові
сиди
Західно :
рютьс я
західно-українськ і
зем`-
5 )
Реферати :
вон а не пішл а разо м з централь- Українсько ї Народно ї Респуб
вон а
не
пішл а
разо м
з
централь-
Українсько ї
Народно ї
Респуб -
ді
прот и
польсько ї
окупаці ї
а)
Плян
реорганізаці ї
иими
державами ,
тільк и
ждал а
ликн,
вон а
загарбал а
Буковин у
Користаюч и
з
сеї
слабости ,
ру-
б
)
Практичн і
в
завданн я українсько ї іміграці ї
нашо ї
школ и
Америці .
в
Америці.
дальшог о
розвитк у
бійии,
що
б
і
помогл а
Польщ і
д
о
перемог и
мунський
уря д
щ
е
перевисшу є
в)
Примінення
українськог о
іміґрант а
д
о
америк .
життя.
бачити ,
д
о
котро ї
з
воюючи х
н
а
д
західно-українсько ю
армі -
польськи й
винищування м
укра -
г)
Автократі я чи
демократія .
сторін
вигідніш е
пристати .
То -
є
ю.
Держав и
антанти,
розумі -
їиської
національно ї
культури ,
6
)
Ухваленн е
резолюцій .
дішніаі
румунський
корол ь
На
ється ,
затвердил и
свої й
союз
-
румунізаціє ю
українсько ї
зем -
7 )
Уділеннє
абсолюторі ї
уступаючом у
Урядове .
рол ь
хоті в
додержат и
союз а
нггці
се й
рабуно к
українськи х
ді,
позбавлюваиня м
українсь-
8 новог о
)
Вибі р
Уряду .
Австро-Угорщин і
й
Німеччині,
земель .
Окреми м
договоро м
ког о
населення
всяки х
прав,
9 і
)
Внесення
запити .
але
румунськ е
правительств о
м
і
ж
державам и
антанти й
Рум у
^жорстоким и
переслідуваннями.
бул о
сьом у
противне .
Т
а
Ка-
ніє ю
признан о
Румунії
Бесара-'
Стату т
Обеднанн я
підписали :
Українськи й
Народни й
Со -
В
Бесарабі ї
українськ е
иасе-
рол ь
бу
в
старий ,
недужи й
і
бію,
а
договоро м
в
Сен-Жерме и
ю
з
,
Провидінне ,
Народн а
Поміч ,
Згод а
Брацтв ,
Січов а
Органі-
дсння пе вспідо
ще
визволитис я
швидк о
вмер ,
а
йог о
місце
за -
заці я
(давня ,
негетьманська) ,
Ліг а
Горожан ,
Ліг а
Ветеранів
з
10. вересн я
1919
мі ж
антанто ю
зпі д русифікації ,
я
к
її
місц е
з
а
няв
Фердиианд .
та
декільк а
менши х
самостійни х
товариств .
Вс і
відділи
згада -
гї
Австріє ю
і договоро м
в
Сев р
я
д
а
румунізація ,
Н
них
організацій ,
о'скільк и
складали ,
аб
о
зложат ь
жертв и
па
Був
с
е
час,
кол и
об
і
воююч і
з
10.
серпня
1920
р. мі ж
голов -
Буковин і
українськ е
иасе
Н
а
визвольн у боротьб у
в
виді
народног о
податку ,
аб
о
з
виразним
сторон и
центральні
держав и
ними
державам и
антанти
й дер-) 1ЄЙ , 1 Я
Австрі ї
ряд!
осягиул
о
з
а
зазначенне м
н
а
певну
ціл ь
в
краю ,
я
к
н
а
Рідн у
Школу ,
інва-
і
антант а
запобігал и
ласк и
Жавами,
які
поділили
мі ж
со-, нац і
у П равнеиь ,
які
;
ональни
х
лідів,
боєв у
акці ю
і
т
.
п,,
мают ь
прав о
вислат и
делегат а
на
притягну-
б
о
ю
територі ю
Австро-Угор-І творил н
,
,
національного :
ос
о
в
у

.

За

Канада 'належать

8

.Телефон ‚Свобода":

оголошеній

редакція ве виповідає.

ГРОШІ

анше

Tea.

Foreign

зв.

аа

У. Н. Союза:

т.

ІНЗЯ

ввсндатя

41ЙГ Mont-ornery.

Money

Qrd.r

Mnntt„m.T7

вох Щ, лтвшті сѓтѓ. џ J.

ллвешшооооа". р. а

СКІНЧІМ'З КОМПРОМІСАМИ

Кол и історі я е матір ю наук, т о т а наук а нас
Кол и
історі я
е
матір ю
наук,
т
о
т
а
наук а
нас
поўчу є
вж
е
в
Румунії,
старалис я
в
і
д
сото к
ЛІТ,
ШО
всякн и
компромі с
з
Полякам и
на м
н
е
прині с

'Нікол и

Конгрес . т и ї ї гга сво ю сторону . Цеггт- щини, Румунія
Конгрес .
т
и
ї
ї
гга
сво ю
сторону .
Цеггт-
щини,
Румунія
закріпил а
соб і
розвитку :
національн а
курія
В
НІЯКОЇ
корнети,
а
тільки
нам
шкоди в
І
нас
компромі -
ральні держав и манили Руму- Кожди й делега т мусит ь виказатис
ральні
держав и
манили
Руму-
Кожди й
делега т
мусит ь
виказатис я
повгговласт ю
свог о
Буковину.
(буковинські м
соймі,
самоупра -
тував .
Так е
вийшл о
І
тим
разо м
з
нагоди
виборі в
д
о
сільських
нію
обіцянко ю
Бесарабії ,
Товариства .
3
особливи м
натиско м
треб а
1
міських
рад .
Н
а
щаст е
цей
компромі с
н
е
засягну в
села,
а
ва
на
полі
народньо ї
г
середньог
очевидн о
на
випадок ,
коли
во -
ствердити ,
щ
о
нема
ніяког о
ак-
тільки
відносився
д
о
міст,
в
яки х
Жид и
становлят ь
більшіст ь
школи ,
катедр а
українсько ї
мо -
З
А
ОБЄДНАНН Є
УКРАЇНСЬКИ Х
ОРГАНШЩИ - 4
АЩР}№:
ни
переможут ь
Росію .
Держав и
ту,
яким
українськ а
влад а
зѓ
о
населення
І
в
яких
бе з
компроміс у
з
Подякам и
і
Жидам и
н
е
вн
й
літератур и
в
черновецько -
аггтаггтн
обіцювал н
ї
й
зно в
Се
Семе н
Ядловський ,
заст .
предс ;
Др .
Лук а
Мишуга ,
секретар
дилас я
б
и
відступит и
Румунії
довелосьб н
нам
мат и
ніяког о
представництв а
в міських
радах ,
му
університеті,
адміністрацій-
мигоро д
і
Буковину ,
—та к
с
а
Бесарабі ю
й
Буковину .
Прот и
В
Галичині
обовязу е
щ
е
далі
куріяльиий
виборчи й
зако н
на
самоуправ а
внутрі
право -
м
о
н
а
випадок ,
коли
перем о
занятт я
Бесарабі ї
протестува -
з
відомим и
чотирм а
„колами" .
Подібног о
закон а
нем а
на
ці-
славно ї
церкви.
нншим и
українським и
земля -
ню.
Особлив о
тепер ,
коли
в
Ра-
жут ь
Австро-Угорщину .
ч
ла
Українськ а
Народн я
Респу-
лім
світі, а
істнуе
щ
е
тільки
в Галичині
тому ,
шоб и
в
то
й
спо -
В
с
е
т
е
румунський
уря д
зни-
мн,
румунськи й
уря д
замкну в
д
і
Союз а
Наці й
засідают ь
В
половині
1916
р
.
Румунія
блнка,
прот и
занятт я
буковіѓ-
сіб
забезпечит и
польській
меншости ,
себт о
головн о
діднЧам,
щив.
Вс і
українськ і
народн і
і
к'ордони
дл
привоз у
українсь -
Польщ а
і
Румунія !
Однач е
жа -
рішилас я
приступит и
д
о
війни
ни
Західно-Українськ а
На -
урядовця м
т
а
поліцаям ,
можніст ь
дістатис я
д
о
громадськи х
середн і
школ и
зрумунізовано .
ког о
Так
са-
лоб и
д
о
Рад и
Союз а
Наці й
ма
п
о
сторон і
антанти .
Г
родня
Республика .
Вкінці
ан
і
рад.
І
хо ч
п
о
наши х
села х
людність ,
як
відомо ,
українська ,
т
о
Катсдр
у
українсько ї
мов и
Гг
лі -
м
о
гге
я
друкованог о слова .
а
випуска є
з
кордо н
мі -
л
и
сво ю
ваг у
як
засі
б
міжнарод -
л
о
дл
я
не ї
то
й
иаслі-
Українська
Соціялістична
Р
а
завдяк и
першом у
колу
ма є
можніст ь
ввійти
д
о
громадсько ї
тератур н
в черновсцьком у уні'ісцееої
українсько ї
преси,
що б
иьо ї
пропаганд и
прот и
ру-
док ,
щ
о
незабаро м
май -
дянськ а
Республик а
ані
Радягг
рад и
польськи й
дідич,
шинкар , учитель
Поля к
чи
почмайстер .
верситеті
скасовано .
Церковн у
инші
українські
землі
н
е
мал и
мунськог о
гніту,
вся
румунськ а
тсрито-
ський
Сою з
н
е
заключн е
дос и
Наказні
війти
та
комісар і
шахрували-тепе р
виборч і
лісѓи,
ви -
самоуправ у
знесено
і
зроблен о 'змоги довідатис я
пр о
положеи -
Бесарабі я
й
Буковин а
не
тіль-
рія з столице ю Букарешто м о кидали Українців, а дописувал и
рія
з
столице ю
Букарешто м
о
кидали
Українців,
а
дописувал и
польських ,
записуюч и
иебі-
правос.тавггу
церкв у
знаряддям.н є
свої х
братів .
ки
не
можут ь
власним и
силами
ѓіѓѓшѓлася
в
рука х
центральних
щиків.
Вибор и
перепроваджув'ан о
бтж е
після
стари х
шахрай -
Урядовці в
і
свяще -
.Окреми м
засобо м
визволитис я
з
кайдані в
румун-
держав ,
а
корол ь
МНОрВОГО ДОГОВОРУ
ськггх
практи к
і
том у
не
диво ,
ш
о
наш і
хлібоїд и
на
Покутт ю
румунізації.
ігикі в
українсько ї
ці ї
є
кольонізаці я
ськог о імперіялізму ,
вон и
на-
ств о
з
останкам и
і правитель -
армії
дсржа -
мал и
тим
разо м
та
к
гарне
пол е
д
о
попис у
т
а
попереводил и
3
Румуні сти ;
викидаєтьс я
з
і
національно -
аб о
служб и
землі
я-
віть
з
а
слабі,
щоб'вест и
з
успі-
я
в околиці
Яс
завдякгг
ро -
своїх
це
бул о
тільки
по
темних
і
відбити х
селах.
переггоситься
на
румунськ у
ет- ( к а
переводитьс я
гасло м
хо м
щоденн у
боротьб у
проти
сінськїй
підмозі.
Коли- ж
рево -
є
ю
і
при
кожді й
нагоді
протс -
На
зага л
держалос я
добре ,
хоч ,
як
пишут ь
з
краю ,
п
о
ве -
територію ,
д
е
„аграрно ї
румуніза -
українсько ї
румунським и селянами ,
пі д
реформи" .
румунськог о
гніту.
Ти м
біль-
гія
в
Росі ї
дал а
перемог у
стуют ь
прот и
загарбанн я
укра -
ликих
кандидатів . Та
сел о
революційни х
наши х
змаганя х
д
о
створенн я
своє ї
влас-
н
а
румунізацію .
воѓїн
а
Н
Д
д
я
виправданн я
румунізаці ї
ши й
обовязо к
допомог и
слаб-
больгпевнкам.
як
і
заключил и
їнських
земел ь
Румунією.
пої
держави ,
можн а
бул о
надіятис я
більшог о
підйом у
духа .
місце
приходят ь
на
українсь-
румунськи й
уря д
придума в
о
-
цгому,
поневоленом у
братовії
мир
з
центральними
державами ,
і правитель -
Тільки
еміграційний
уря д
У-
Але,
я
к
сказано ,
там ,
д
е
можн а
бул о
перевести
вибор и
я
к
земл ю
урядовц і
і священнќѓі
соблнв у
теорію ,
по
якій
ўкраїн -
лежит ь
н
а
инши х
українських
румунський
корол ь
країнської Народньо ї
Рсспубли-
слід,
виходил и
наші
кандидати .
які
переводят ь
руму
ське
населення
Бесарабі ї
й
Бу-
землях .
ство, .позбавлені
дотеперішньо ї
ки
пі д
проводо м
Петлюрѓѓ,'
а
За
те
по
містах
пішли
Українці
на
компромі с
з
Полякам и
українськог о
населення
ковин и
вважаєтьс я
Румунами ,
Та к
представляєтьс я
поло-
російсько ї
підмоги,
бул и
при-
тепе р
Лівицьког о
від-
і
Жидами ,
щоб и
ратуват и
українське
представництв о
в
мі -
Андрія
Румунії
—'т і
вона , загарбала ,
в
Д
румунськог о
парлямент ў
ді
які
підлягли
українізації,
і
то -
ження
українськог о
народ у
пді
шені
заключит и
мир
з
цент-
ступи в
та
к
сам о
я
к
ськггх
радах .
Вислід
тог о
компроміс у
дуж е мал е
Жид и
дуж е
непотішаючий .
одиниц і
під
му
треб а
ї
х
зно в
зрумунізува -
румунськи м
ярмом .
-
ральии.мн
державам и
( в
марті
Польщ і
українські
землі ,
Українськи х
радни х
вибран о
чнсл о
так,
щ
о
ї
х
голо с
політичної
служб и
ур
я
ти.
j
Очевидно ,
смерт ь
румунсько-
1918
p.) .
які
і
оста є
з
не
буд е
мати
ніяког о
значіння.
йдуть
тепе р
в
Галичині
більшостѓі.
Українськ а
,'
'Ўѓгадок
центральних
держа в
Політичн е
й
соціяльн с
поло -
г
о
ког5оля
нічог о
в
ті м
поло-
не ю
добри х
зносина х
т
а
ді-
у всім
рук а
в
руку
Поляками , те
м
втратил и
вибор и
з
сам е
буд е
і
в
міських
радах .
нографічн у
засуджен і
їх
ку
Румуни,
заці ю
о
стаютьс я тільки
умово ю
дові й
мов а
не
їнськс друкован е
особливо ю
відрізат и українськ е
ві д
ма є
ніяких
прав,
укр а
-. приніс
Румунії
ту
користь ,
щ
о
жснн я
українсько ї
народньо ї
женн ю
не
змінил а
й
не
змінить,
стає
ві д
румунськог о
уряд у
Український
голо с
буд е
та
голосо м
вопіюшог о
в пустині.
Ми
слов о
загиба є
-держав и
антанти
лринял и
її
як
мас и
особлив о
важке .
Всяк і
Однач е
з
політичног о
поѓля-
грош і
н
а
сво ю
пропаганду .
ігічого
не
зискали ,
а
богато .
Б
о
от о
уря д
Пілсудског о
під
цензурою .
‚'союзницю
і
вона
разо м
з
ними
спроб и
організаці ї
лют о
перс -
д
у
та
смерт ь
важн а
тим,
щ
о
во -
зе -
згодивс я
на
ті
головн о
тому ,
щоб и
показат и
пере д
за-
in
а
українськи х
спільність тако ж на
Щ
о
б
'засіл а
н
мирові й
конференці ї
слідуютьс я
я
к
на
внесл а
замішанн я
й
непев-
витворил часах о
іи
-
границе ю
сво ю
демократичніст ь
т
а
льояльн е
відношеин є
д
о
Загарбанн я
ме.ть новіши х
терссі в
під-А С елення
усяко ї
спільностіѓ
усс ю
дикіст ю
„большевизм " з
білог о
терору ,
ність
у
внутрішн є
положення
мі ж
Пол'ьще ю
г'г
Руму -
національних
меншостей .
Цей
уря д
мож е
тепе р
похвалитис я
який
ji a
міжнародньом у
полі
Румунії.
ніє'ю,
які, обеднаггі
в
тісний
со-
тим,
щ
о
Українц і
йшл и
пр и
вибора х
з
Полякам и
і
Жидам и
має
вже
сво ю
„славу" .
J
Справ а
в
тім ,
що.Фсрдинан д
ю
з
і
сперті
на
сою з
Францією, і
рук а
в
рук у
як
братні
народи ,
себто ,
щ
о
Українці
вж
е
пого -
Володими р
Штангей .
д
о
ю
йдуть
коровќи ,
Іван
з
стиха,гголихавс іішнх я блискавками . Від
ху
Румуні ю
обовязу е
догові р
з
не
остави в наслідника,
який
мгі
ситься,
божитьс я
,
клянеться,
днлпся
з
польськи м
гганованнем
на
українськи х
землях .
Ц
е
є
погукує:
торі в
потягл о
свіжи м
вітром .
9.
грудня
1919
р
.
пр о
охорон у
б
и
бсзпоссрсдн о
після
нього
ціл у
історі ю
тоб і
вигадає ,
і
так
ше
одна
наука,
яка ,
майм о
віру,
мож е
хо ч
тим
разо м
вилічит ь
Гей-гей,
малі,
гей}
Кілька
разі в
вихривс я
шля х
ЗЛОЧИН У СТЕПУ,
національних
меншості'ѓ .
Н
а
р-
заггяти
престол,
розжалобить ,
щ
о
вартови і
наші
тупі
голов и
від
всяки х
компромісі в
з
Поляками .
Бо ж
з
Далек о
щ
е
їхат и
а
ж
п
а
Мав
бут и
дощ .
сггові
сьог о
договор у
Українці
Сг ш
Фердинанд а
королівськи й
Кароль ,
на -
махн е
рукою ,
мовляв ,
а
ну
ва с
Полякам и
треб а
на м
йт и
н
а
боротьбу ,
а
гге
н
а
угоду .
ўкраїн-j слідко м
могили,
щ
о
вартуют ь
пере-
Іван
уж
е
й
каявся,
щ
о
виїха в
повиіш і
мат и
публичн у
особисти х
і
Політични х
ѓгід
тр
и
чорти .
А
я
к
трапить -
хрест я
дво х
шляхів .
Ачк
та
м
з
дому .
Пропад е
даремн о
труд,
ськ у
народн ю
школу ,
прав о
за-і
інтри г
мусі в
зректис я
престол а
ся
ку м
аб
о
та
к
хороши й
хло-
І
ди
починал а
хилит и
дрімот а
їхня
нива.
Я
к
наділила
сільська
тільки
худоб у
намориш .
Т
а
хи-
'чати
українські
приватн і
виїхат и
з
Румунії.
Прав 9
на-
пец ь
н
у
я
к
т
и
йог о
гге
пус -
(
б
о
возо м
колихало ,
як
колнс-
земельн а
комісія,
ш
е
в
дваця -
ба
знатт я
було ?
Внїзджал и
ли
(ві д
народньо ї
школ и
д
о
н
а
престо л
перейшл о
тггш.
Зроб и
ЧОДОЕІКОВІ
вигод у
и,У;агсиу
бул о
порожньо .
Чор -
кою).
Що б
прогнат и
її ,
Іваі
том у
році,
та
к
і
п
о
сей
час
во -
все
бул о
гаразд .
університету) ,
прав о
уживати ( н а
і
І слідств а
йог о
син а
Михайла ,
яки й
має
раз
—вігг оддячит ь
вдесятеро .
НвЮ
крайко ю
припал а
д
уся напоєн а
й
втомл с
част о
курив.
ни
її
не
кидають .
українсько ї
мов и
в
Правда ,
є
такі,'
гцо
и
с
звсрт а
но
жнивяна
ніч
о
стиглих
па
В
таку
ніч
тільк и
злодія м
адміністр а
громадян -
тепе р
всег о
пит ь
ЛІТ".
А
ж
до
;
й
о
-
Іва н
і
Зот ь
два
брати .
Іва н
І
лівору ч
попере -
ції
ють
жадігої
уваг и
н
а
запер е
шень,
сторожко ю
добре ,
подумалос ь
Іванові.
внконува-
старший ,
Зот ь
менший .
Іван
ду
й
позаду ,
і праворуч ,
залі г
шатрах .
на
зоро м
І
розлоги й
ські
іі суді, вкінці—вс і
й
політичні
прав а
на
рів -
чсння
вартових ,
ггажме
тишо ю
мовчанням .
Бул о
та
к
Аби
всти г
тільки
взят и
т
г о повнолітностима є
и
королівськ і
функці ї
Реґен-
у
ж
е
матернії
чоловік .
Ма є
до ч
степ
у
темних
Зіпер-
ні
з
Румунами .
С
і
управнснн я
коні,
і
поїхав
темно,
щ
о
скільки
не
напружуѓ
та
д
о
дощ
у
сховатіг,
а
та
м
шу -
ційн а
Рада .
Отже'н а
тлі
си
х
віл-
ку
на
відданні,
енна
в
червоні,
сн
підборіддя м
Іван
крижів-
повинні
ввійт и
в
румунськ у
кои-
зору ,
як
не
силься, а
далі
краѓг
кай
вітра
в
полі.
Темн а
нічка
На
минулом у
сход і
зѓѓову
иоси п
'панує
в
Румуні ї
велике
армії.
Хо ч
літа
покраял и
ем
у
ннц ю
и
довит ь
усе,
щ
о
ституціго
як основні
права ,
а
на
ніх
полукіпків
не
побачиш ,
б
о
не
вижен е
доброг о
чоловік а
на
дебатувалос я
питання,
як
кра -
замішання .
Одн і
парті ї
нсвдо-
гами
чоло,
зібрал и
в
зморш :
надибаєтьс я
йому.
здається ,
сторож і
виконуванн я
ї
х
повин -
заливс я
чорно ю
смоло ю
ночі
двір,
а
дощи к
слід и
заплещ е
і
сщ
захистит и
пол я
ві д
злодіїв,
волеџ і
Регенційно ю
Радо ю
і
хо-
широк е
обличча
і вплели
за
з
щ
о
вон и
оте є
гге
в
себ е
н
а
сте -
на
стоят и
Рад а
Союз а
Націй.
степови й
обрій.
кінці
у
воду
.
Намотувалис ь
і
вс е
одно ,
крі м
тіл и
б
и
змінит и
її
склад .
Другі
далегідь-Nr e
впору ,
д
о
чорігої
дес ь
гойдаютьс я
в
яко -
Однач е
Румунія
й
н
е
дума є
далі
думки .
І
нагадавс я
чо -
чог о
иншОг о
не
вигадали .
зно в
ХОТІЛИ
би ,
що б
так и
Ка-
Іван
Пупчик,
щ
о
їха в
своєм у
бород и
срібні
ниточки,
ал
е
мус ь
таємничом у
просторові ,
виконуват и сих
міжиародніхзо -
мус ь
минулий
сільськи й
сход,
взагал і
мал о
бул о
инши х
рол ь
засі в
н
а
престолі .
Са м
Ка-
братов і
Зот ю
п
о
сно'пи,
тур -
прот е
бу в
ш
е
у
силі.
Він
завнг -
бовязань ,
а
українськ е
иаселен-
Казко ю
здаєтьс я
так а
тих а
ЃѓІ
на
яком у
мі ж
иггшими
справа -
позицій.
Кожном у
ботн о
погляда в
н
а
вкутан е
рашк и
щ
е
бра в
п
о
пятииуд о
так а
порожн я
ніч.
Фаптастич -
ми
розбиралис я
скарг и
пр о
допекл и
крадіжки ,
вартування , ні-
Та й
пр о
живог о
е
д
о
рол ь
заяви
в
у
паризькі й
пре-
ия
н
а
стільк и
стероризоване ,
кожни й
н
сі,
щ
о
він
хоті в
б
и
зберегт и
в
густими
хмарам и
небо .
Пом у
пому
мішков і
пі д
пахв и
іі
л
е
щ
о
навіть
боїтьс я
подават и
ж
а
ними
взорамгг
сплітаєтьс я
дій-
ќрадѓжу
снопів
з
піль.
Майж е
певний
був ;
щ
о
в
одггу
з
ноче й
цілост и
держав у
дл
я
свог о
сйна
не
хотілося,
що б
бу в
дощ ,
б
о
геиько
виноси в
н
а
треті й
лоб и
д
о
Рад и
Союз а
Націй .
сш'сть
в
йог о
о
і .чекає—темни й
коли
уяві.
Т
о
здаєтьс я
щодн я
надходят ь
заяв и
ві
д
не
під е
в
чуж е
подвір я
коп а
і
тому ,
u
нього
на
покоси
тільки-но
верх
млина.
Пінний
молоди й
йому,
щ
пр н
дороз і
хтос ь
Характерно ,
ш
о
Румуні я
н
а
потерпілих :
в
тог о
взял и
ко -
власног о
збіжжа ,
ал
е
мовчали .
жає" ,
кол и
він
„нарі д
сьог о
заба -
гото в
занит и
престол,
сьогодні
поклавс я
ячмінь.
так
не
зробить .
А
коли
нснаро-
присів
та
ве -
стільки
певн а
себ е на
міжнарод -
лу,
в
тог о
півкопи,
а
в
иншог о
Боялис ь
висловлюватися .
Чорт і
щ
о
б
ггсрсдати йог о
свом у
сипо-
Жал ь
буде ,
коли
приплет е
іѓо-
к
о
м
біля
машини ,
аб о
та
к
д
е
дикий,
а
порівнялис я
нім
полі,
щ
о
на
зібранн ю
Сою -
десять-пятнацят ь
снопів'н е
ви.
го
д
о
землі.
Іваи,
як
досвідче-
йог о
зна є
скаже ш
щ
о
пр о
в
закутк у
зловит ь
д
о
р
у
кущ
бадилясти х
плями
будяків
І
за
Наці й
в
вересні
1925
р.
ру-
стало .
Беруть ,
гге
гидуючи ,
все ,
іші!
господар ,
знав ,
щ
о
кол и
ти,
а
він
стоїт ь
пору ч
теб е
й
Мимоходо м
треб а
звернути
лоднцю ,
т
о
вимне,
я
к
чинба р
зѓѓову
темѓѓі
полукіпків,
мунський
міністер
закордонни х
але
переваг у
віддаєтьс я
ози -
СЛЬОТОЮ
нереб є
ячмінь,
т
о
зер -
ніби
піддаќў є
— ніччуж
візьм е
увагу ,
які
т
і
панов е
з
короно -
шкурку .
Не
ра з
з
а
це
від
старо ї
а
мі ж
ними
чимале
а
чорне
пле
спра в
Дук а
ма в
сміліст ь
ВИСТУ-
ня н
мині:
пшешгці
т
а
житу .
Най -
но
загубит ь
сонячну
смугля-
тай
пустит ь
з
а
димо м
обійстя .
йом у
перепадало .
Н
а
се .
ИИС1
с
о
,
лі с
гге
ліс ,
ггаши я
н
е
така .
пити
я
к
оборонец ь
справедл и
У
в -ни х
родг в
ус е
деклямують ,
біль ш
крал и
сортов е
збіжжа :
л
вість
сво ю
й
буд е
темним,
а
на
І
скільки
н
е
намагалас ь
прези -
щ
о
вон и
роблят ь
те ,
чог о
„на -
зали :
вост и
дл
я
національни х
меишо -
Навсправжкн ж
т
о
ггліш
б
у
червон у
пшеницю ,
„баѓгатќу")
темпе
зерн о
й
покупц я
ѓрудію
д
і
я
розворушит и
сход—толк у
р
і
д
бажає"
.
стий,
не
боячися ,
що б
йог о
н
е
Добри й
дідор а
ще .
чили ,
щ
о
вродил а
гга
чийомус ь
та чотнрохграин е
жит о
„криць -
зч-іайти.
ис добилися .
бул и
вбивств о
Ще
в
усіх
у.тямк у
Словом ,
у
Румуні ї
замішання ,
запитали , як
вигляда єта ^‚спра
А
ті,
хт о
побува в
у
ньог о
в
полі.
Рапто м
коровќ и
стали,
ке".
рука
Вбачалас ь
ту
т
досвідчен а
недавні
пожеж і
на
селі
та.
їхали
межею .
Вон а
яке
мож е
потягнутис я
богат о
всддивість " у
Румунії.
руках,
лаялись :
Іван
пропѓа в
дрімоту .
її певний
смак .
Не
можн а
Пархом а
Чухрая ,
що )
вузька,
в наиівурос.тих
спори-
літ.
Очевидн о
бул
о
б
и
бажано ,
Неха й
вігг
сказиться .
Н
е
.
менш е
характерно ,
щ
о
Гей-гей,
малі,
гей!
Ал е
бул о
запідозрити ,
щ
о
крад е
спробува в
відверт о
боротис я
шем
борозна х
щ
о
зосталис я
від
щ
о
б
т
е
замішаші
я
довел о
д
о
1
Ш
е
ф
секції
національни х
мен-
Стар а
собака ,
а
щ
е
обрік
коровќ и
нерухом о
стояли .
Зліз ,
той ,
хт о
голоден.
Ту т
відчува -
і
з
злодіями .
щ
о
од -
горішньої
оранки.
П
о
бока х
внутрішньо ї війни,
б
о
тоді
мо-
(шости й
в
Союз і
Націй ,
Ері к
грає
придивився ,
а
вони
мордам и
лас я
господарськ а
дбайливість. ;
ног о
вечор а
Виступив
ш
густими
кущам и
стояли
иаѓгів-
Кольбан ,
після
свог о
останньо -
ж
е
вдатис я українськи м
земля м
Зат е
Зоть ,
хо
ч
бу в
і
моло д
вперлис я
в
чийс ь
ПОЛУКІПОК.
Так
іде
з
рок у
в
рі к
скільки
сході ,
а
на
Було ` так,
він
рано к
знайшл и
й
о
висох.іі
бурніш.
МаточНИи
ию -
побут у
в
Румуні ї
в
.осен и
вирватис я
з
румунськог о
пекла.
ший,
ал
е
н
а
вигля д
показува в
лудили.
Відшука в
дорогу ,
Іван
пригадує
'Починаютьс я і
г
о
забити м
у'
лоза х
і
з
запис -
разу
чиркали
по
стовбура х
бу-
' — дўранќая смерть.Державі
1926
p.,
п
о
відомостя м
румун-)
Праг а
в
серпні
1927.
багат о
старішим ,
йог о
встигл о
нада в
бичі в
коровќа м
і,
далі
жнив а
починаютьс я
й
кра- j
кою:
дяків
а
бугили,
струшуюч и
сько ї
прес и
ма в
заявити ,
щ
о
більш е
пошарпат и
життя- й
за-
поїхали ў
Зоть -
давн о
спав .
т^Я.
гіркий
пиа.
Пахл о
чомус ь
вя -
положенн я
національни х
мегг-
рані
спил о
вс ю
силу.
Взагал і
ізів
із
шіст ь
всти г
уж
е
.теннм
бўітќўѓѓом,
зіноватт ю
т
а
чесні ,
а
люд е
н е долічуютьс я to ѓїї^^Sfi
ї
шЬсти й
І
у
Румуні ї
є
зовсі м
за -
б
у
в
не
досит ь
т
о
дужим ,
а
закурювати .
Ні ч
ставал а
щ
е
а
недостигло ю
-
гречкою .
Тихо ю
полукшюв .
Пробувал и
сліДку-
-
їдяться'.
доволяюче .
ще
коли
німці
дал и
пити
з
а
темнішою .
Обрі й
зовсі м
заляг -
Проф .
Др.
м.
Лозинськнй .
варто-1
ходо ю
посуваєтьс я
віз.
їдуть
вати.
`Настановлювал и
І
підписалися :
„Подпольни й
економічне
дббро ,
та
к
зовсі м
Очевидно ,
дотеперішн є
по -
ли
дощов і
нена-
-як
човно м
пливуть.
Нудн о
вих,
ланових .
Вартов і
й
ланов і
комѓѓе т
самоохорони "
зачах .
З
а
яки х
два
роки ,
як
мо -
ведеѓѓне
Рад и
Союз а
Наці й
в
роко м
у
блисн е
золото ю
так
їхати.
Від
одноманітної
Із-
лок о
сивий
став.
Одні
тільки
цяточко ю
хмари . Дене'д е
неб і
зірк а
і
сховається .
ПАМЯТАЙТЕНАИДНИЙКРАЙ
очі
бул и
молод і
бадьорі .
і
ЃЧи.
ІДесь
поза д
них'тих о
воркотал о
і.
.3.
ЃМІ-
тліьки
Колнхаєтьс я
й
віз, ліниво ю
хо -
гіеб-о.
а
далеки й
-обрі й
ледве!
один
На jgj „0
^^Щш^Щ
j _^"ot ВрЯеСзО:ервтнOХ0Y4ПEDиHалAеWжINкYтAь1.EM4JсHлIаAтиI.РАдокрюа нстармі краю.
по-1
н
,
е
а
помага є
олуки,к„ _ь
Б
о
чолові к
.
не
Мм .
ка -
ПнміЛ
Телесь .
.
Ві н
сказа в
меншости й
ясніщ е
П
оїзвІиолья-єшприїд ехїа- тиспинишанеїтодівін про: -
(Дальше буде)казує.
щора з
щІд.ватисо звідс ия немўќраѓйськома чогоу
w спонаселен-
-
ѓля д зраді в я, думаючи , щ о мо ї Виж, пан е склепар
ѓля д
зраді в
я,
думаючи ,
щ
о
мо ї
Виж,
пан е
склепар ,
в
свої м
до-
писавш и
лист ,
розпроіцал и
ПОКЛИК
земляк и
н
е
забул и
з
а
мен е
і
иис у
пропонуєте ,
що б
покупц і
письмснн и коіі.
.
}
і`Л
`
прийшл и
відвідат и
мене ;
а
при
купувал и
найбільш е
сірник'и
Д
О
ОДНОСЕЛЬЧА Н
СЕЛ А
Повисш у
порад у
діпюьког о
тім
розказат и
пр о
сво є
життя ,
латвійськог о
вироб у
і
горівќ ў
письменник а
повинн і
з
уваго
ю
РОСОХОВАТЕЦЬ ,
СКАЛАТ -

голоси ЧИТАЧІВ

п р о сво ї болі , пр о сво є гор е т а
п
р
о
сво ї
болі ,
пр о
сво є
гор е
т
а
австрійськог о
виробу ,
і
ту
т
в
и
ПИСЬМЕННИ К
Н
А
ВАКАЦІЯХ .
перечитат и
і
наш і
шановн і
д
о
хвил і
щастя .
Виступаєт е
я
к
шкідни к
данськ о
писувач і
т
а
переконатись ,
щ
е
1
ісрсглядаюч и
Е
трентон -
г
о
фабричног о
промислу.' Т і
з
Поздоровкалис я
з
ними,
редакці я
є
дуж е
вдячн а
доїш -
і.кій
ПУ'бЛИЧПІН
біб.тіотеці
вас,
щ
о
казали ,
щ
о
редакто р
спита в
я
їх,
чи
м
мож у
ї
м
слу-
сувачам ,
кол и
вон и
пишут ь
тор и
письменників
ріжни х
na-j
позмінюва в
ва ш
допис ,
нія к
не
жити .
Тод і
вста в
оди н
зиомі ж
щос ь
путнього ,
щ
о
ма є
сво ю
родів
та
культурн і
здобутк и
годитес я
з, правдою ,
б
о
читаю -
них
і
сказав :
„Дороги й
пане,
вартіст ь
ДЛЯ,
читачів; "
однач е
гих
народі в
зупИ 'Ні в
я
сві й
ч
и
ва ш
допис ,
аналізува в
я
ЙО-
ми
довідались, 1
щ
о
ви
прибул и
треб а
стерегтис ь
писат и
січку
погляд
на
книжці
данськог о
г
о
і
найшо в
в
нім
вісім
слів
гід-
тут
н
а
відпочино к
і
тому ,
бо
нащ а
„Свобода "
с
е
дійсн а
письменника,
на
якій
зол о
н
и
х
друку ,
а
решт у
мусі в
ре -
ви
письменник ,
м
и
прийшл и
д
о
трибун а
40-міліойовог о
ўкраї н
тими
буквами
видні в
на`
дакто р
са м
писати ;
коли ж
ре -
вас
з
а
порадою" .
„Дуж е
рад о
ськрг о
народу .
"
-
пис
Дапськ
а
Літератур а
дакто р
буд е
писат и
з
а
ва с
до -
послуж у
вам ,
сказа в
письмен -
В.
Гасій.
і
Економія".
Переглядаючи ,
її,
лиси ,
т
о
він
н
е
буд е
тоді.мат и
ник,
скажіт ь
в
чім
діло" .
найшов
я
на
сторон і
158-ій
ко-j
час у
бут и
редактором ,
б
о
буд е
„ Як
бачите.тла с
є
тут
пятнай -
ротепькиЙ
нарис
Під
иаголо в
мусі в
бут и
коректоро м
т
а
сте -
цят ь
таких ,
щ
о
любим
о
писат и
ком Данськиії пись.меігник жит и з а тим , що б писанн я ма -
ком
Данськиії
пись.меігник
жит
и
з
а
тим ,
що б
писанн я
ма -
допис і
пр о
наш е
селянськ е
і СЬКОГ О ПОШТА . і Дорог і Земляки ! Товариств о Просвіт а у
і
СЬКОГ О
ПОШТА .
і
Дорог і
Земляки !
Товариств о
Просвіт а
у
Росо -
ховатц і
звертаєтьс я
д
о
на с
з
просьбою ,
щоб и
м
и
допомог -
ли їм сплатит и площу , яку вон и купил и пі д будов у
ли
їм
сплатит и
площу , яку
вон и
купил и
пі д
будов у
Українсько -
го
Народног о
Дому .
Дорог і
Зе-
мляки !
Згадан а
висш е
справ а
не
повинн а
бут и
ДЛЯ
Ва с
байдуж -
на.
Всі м
Ва м
чейж е
відомо ,
щ
о
у наші м
селі'більш' а
половин а
мешканці в т о
Поляки , які
воро -
ЇЖО
відносятьс я
ДО
Українців ,
та
стараютьс я
перешкодити ,
щоб и
місцеві
Українці
освідом -
лились
національн о
т
а
щоб и
мі ж
ним и
ширилас ь
освіта .
То -
му
всі,
щ
о
походят ь
з
Росохо -
ватця ,
повинн і допомогт и
сво -
їм
краяна м
сплатит и
площ у
п
ід
Народни й
Дім .
Товариств о
Просвіт а уповажнил о
мене
зби-
рат и
фонд и
н
а
площ у
пі д
бў -
-
дов у
У.
Н.
Дому .
Том у
не
отя -
гайтесь,
дорог і
браття ,
ал
с
шліт ь
сво ї
жертв и
я
к
найскор -
ше,
б
о
д
о
тро х
місяці в
мусят ь
вони
вж
е
бут и
н
а
місци .
Том у
спішіться ,
б
о
хт о
скор
о
дає ,
той
подвійн о
дає .
Мі
Усі
жертв и
проси'ть'ся
слат и
на
адресу :
ШволВс #

КОЛИ В И НЕ МАЛИ ЗМОГИ БОРОТИСЯ В РЯДАХ УКРАЇНСЬКОЇ АРМІЇ ЗА ВИЗВО- НЕ

НАРОДА; КОЛИ

ВИ

ЛЕННЕ СВОГО КОЛИ ТИ ЛЮБИШ РІДНИЙ КРАЙ МУЧИЛИСЯ

КУРДО В на вакаціях" . Дума в ги добри й стил ь т а літератур
КУРДО В
на вакаціях" .
Дума в
ги
добри й
стил ь
т
а
літератур -
життя ,
та ,
п
а
жаЛ:.,
невдячни й
я.
ш
о
там
знайд у
опи с
житт я
ну
задач а
ре -
редакто р
нашог о
часопис у
„'Е-
панських
письменників,'
і
буду і
дактор а
вартість . Головн а
писанн я
стежит и
з
а
тим ,
що -
Кол и
т
и
люби ш
Рідни й
Край ,
киио '
іи
`
п
е
хоч е
помішуват и
мати
пагоду
пЬрІвЦатИ
ї
х
доб -
б
и
кореспондентів ,
В
ряд и
ставай !
доицсей ,
помим о
того ,
щ
о
м
и
робут
з
добробуто м
иашнх Т
пис%менників
і дописувачі в
свог о
ма -
Гор и
відваго ю
святою !
V
ісрсдилатникам н
цег о
ча-
ли
н
а
ціли
добробу т
на-
Б
о
тільк и
меч ,
а
не
слова ,
але
дуд
сопису .
ая ,
папочк у .любий ,
Ая ,
це
свят а
правда ,
род у
і
своє ї
держави .
Здобуд е
нації
прав а
j
-
помилився,
б
о
чог о
іншог о
заговорил и
всі
Прош у
принят и
д
о
відома ,
^
ВО
Р
ОГІ
В
Г
,
Р
03В0К)
-
шукав,
а
щос ь
інш е
найшов .
покривджені .
Опісл я
вста є
дру -
що
я
дв а
дні
перечитува в
ваш і
упере д
Ж
С
сшлив
о
WWb
Найшов
я
ирсцінни й
матеріял ,
гий
з
черги
покривджени й
пять .
булаІ м с
дописи ,
а
кол и
редакто р
т
е
са -
Кол
и
т
н
люби
ш
Рідни,
"
1
к
Р
а
й
!
J
лс
данський
письмепни к
да є
склепа р
і
каже :