You are on page 1of 4
УРЯДОВИ Й ОРГА Н ЗАПОМОГОВО І ОРГАНІЗАЦІ Ї УКРАЇНСЬКИ Й НАРОДНИ
УРЯДОВИ Й
ОРГА Н
ЗАПОМОГОВО І
ОРГАНІЗАЦІ Ї
УКРАЇНСЬКИ Й
НАРОДНИ Й
СОЮ З
В
ЗЛУЧЕНИ Х
ДЕРЖАВА Х
АМЕРИКИ .

ГРА

ЦЕНТИ .

РІК

XXXV .

Ч.

195 .

Джерз и

Ситі,

Н

.

Дж. ,

второк ,

23.

серпня,

1927 .

VOL .

КХХУ.

No .

195 .

Jerse y City ,

N.

J. ,

Tuesday ,

August ,

23 .

1927 .

TT4PJLE

СЯП В

ФЕДЕРАЛЬНІСУДДІ HEХОЧУТЬ ПОМИЛУВАТИСАЌКАЙВАНЦЕТТІ ВМ. ЛІСОВСЬКИ
ФЕДЕРАЛЬНІСУДДІ HEХОЧУТЬ
ПОМИЛУВАТИСАЌКАЙВАНЦЕТТІ
ВМ.
ЛІСОВСЬКИ И
ЗАМІСТІ М
ЧЕТВЕРТИЙ КОНГРЕС ОБЄДНАННЯ
НІМЕЦЬКИЙЛЕТУНКЕННЕККЕ-
ЗБІЛЬШИТ И
СВО Ї
ОШАДНО- '
СТИ,
СТРАТИВ
у.сьо .
,
ГОТОВИЙДОЛЕТУ
На
Підставі
$
2 0
статут а
Обєднанн я
і
ухвал и
Екзекутив и
НАЗАРЕТ .
ПА.
Віяіям
Лі -
з
дн
я
3 .
серпн я
б
.
p.,
подаєтьс я
д
о
загальног о
відома ,
щ
о
совськнй ,
Поляк ,
тутешни й
ме -
ВІН
СТА Є
ВЛАСНИКО М
ЛІТАК А
1 ВИБИРА Є
СОБ І
АДВОКАТ И
ЗНОВ А
ВІДНОСЯТЬСЯ
З
ПРОЗЬБОЮ
ЧЕТВЕРТИ Й
КОНГРіГ С
ОБЄДНАНН Я
ОРГА -
щканець , хотів.подвоїт и
се
свої'
о
-
-ТОВАРИША:
ПОДОРОЖІ .
Д
О
ФУЛЕРА.
НІЗАЦІ И
В
АМЕРИЦ І
відбудетьс я
дн
я
УКРАЇНСЬКИ Х
26 . ЖОВТН Я
1927
р
.
щаднос-ти, одна к
йом у
не
по-
в
Филаделфії ,
Па.,
в галі.Американсько-Українськи х
Горожа н
велос ь
і
він
страти в
$1.350,
б
о
серпня . —
Літа к
Германія, є
цілковит о
при-
БОСТОН ,
21 .
серпня,
Адвокат и
Саќк а
й
Ванцетт і
від -
при
Нер т
Френкли н
Конгре с
начнетьс я
точн о
о
год.
‚Дроблення
грошей' -
дрписа -
готоввни й
КОЛЬОНІЯ , 21.
до.
лету.д о
Америки,.мотор и
літак а
випробуван о
І
неслися
з
прозьбо ю
д
о
членів
Найвисшог о
Суд у
Злучени х
9-тІй
ран о
і
буд е
треват и
ст., ч. 847.
оде н
день.
ю
.
Хотяч н
Наза -
такожумішен о
на
нім
увес ь
ладунок .
Газоліни , взя в
Кеннекке
Держав ,
шоб и
вони
здержал и
виконаин е
вирок у
смерт и
н
а
рет
д
о
Еллентавн ,
не
перенестис ь з
прода в
він
стільки, шоб и
вистарчњі а йому
на
50
годин;
літак
заосмотреі ю
двох
тасудженцях,
визначен е
на
завтр а
п
о
огіівночн.
Адвокат и
ПРОГРАМ А
КОНГРЕСУ :
й
дім
і
діставш и
я
к
завдато к
у раді я
приряд и
д
р
теле^рону
Щлий.ладунокліта -
)
Отаореии є
Конгресу.
МОГЛИ
с
ко
м
ЎНІ куватис я
тільк и
з
одни м
судде ю
Лўисо м
Бран -
650
долярі в
та х пожнчивщ и
ще . 2
ма ю
)
Звіт'уступаючог о
Уряду .
важит ь .4,800
вилетиться.н а
воді ,
ка
і телеграфу ,
які
тенки,
опорожниться ,
коли
лайсом,
відоми м
сіоністо м
і лібералом ,
ал
е
сей, заяви в
їм,
щ
о
від
приятел я
700 долярі в
і
кільограмів , а
повний
колиб'мусі в
океан ,
будут ь
служит и
д
о
удержанн я
3).
Дискусія.
він
не
мож е
ту
т
нічог о
помогт и
т
а
щ
о
одиноко ю
особою ,
як
а
и
тепе р
досит ь
поважн у
сум у
літака.н а
спуститись
на
океан .
4 )
Реорганізаці я `Обєднанн я
і
змін а
статута .
має
право,
є
губернато р
Фўлер .
Тод і
адвокат и
щ
е
ра з
внесли
$1.350,
вибравс я
він
д
о
Елен
Кеннекке
І
Гра ф
Сольм с
т
о
послідинй
фінаи-
5
)
Реферати :
до
Фулер а
апель ,
щоб и
здержа в
екзекуцію .
тавп
купуват и
дім .
м
зна й
суе
перелет,
стали
власникам и
Лявбах , який
літака.
Кеннекке
вибра в
соб і
а)
Плян
реорганізаці ї
нашо ї
школ и
в
Америці.
З
наближенпє м
дня
виконанн я
вирок у
на
засуджени х
зио -
щовся ,
ал
е
треб а
бул о
дат и
з
а
за
товариш а
подорож і
І.
А
.
Волл-а ,
досвіиеног о
телеграфіста . -
б
)
Практичні
завданн я українсько ї
Іміграції в
Америці .
вл
елі дно
сильне
подражненн є
сере д
американськи х
робітии -
ньог о
$9.500,
а
Лісояськи й
ма в
Він
наміря є
са
м
кермуват и
літаком.через.ціли й
час,
сидями
у
в)
Примінення
українськог о
Ѓмігранта
д
о
америк .
життя .
кія
та
уряду .
В
Бостон і
поліці я
поарештувал а
пѓікети,
щ
о
хо -
всьог о
$1.350
Кол и
Лісовськи й
спеиіяльно
зроблені м
сидженн ю
і
думає ,
ш
о
у
нім: не
засне .
г)
Автократі я
ч
и
демократія .
`
:
дилн
з
иаписями,
т
а
зборонил а
нові
демонстраці ї
з
а
Сако м
І
клопотавс я
тим,
‚якби
збільш и
Кеннекке
плянує
летіти
Полуднево ю
руто ю
хоч е
вилетіт и
вча -
6 Ухваленн е
)
резолюцій .
Ваішетті.
В
Н
ю
Иорк у
поліці я
знов а
вставил а
сторожі в
н
а
ти
свої.ощадності! ,
j
сним
ранком ,
щоб и
перелетіти
над
день ,
7 уступаючом у
)
Уділенне
абсолюторі ї
Урядовіѓ.
підземних
зелізииия х
т
а
не
давал а
дозвол у
на
відбуѓт е
демон -
о
г
о
дом і
якні
а
прибут и
на д
отверти й
океа н
пі д
і
Бельгією, і Франціє ю у
ніч.
8 Вибі р
)
новог о
Уряду .
страиій.
Мим о
сьог о
й
Н
ю
Иор к
і
другі
великі
міста
`збира-
представивс я
я
к
Нот о
9 Внесення
)
і
запити .
і
юті.ся
л
о
великих
демонстраці й
прот и
виконуванн я
кар и
довідавшис ь
появивс я
пезнакомий ,
Посн ф
пр о
йом у
журб у
смерти.
ЗАГРАНИЧНА
ПРЕСА НЕ ВІРИТЬ
В УРАТОВАННЯ
+
Лісовського ,
обіця в
сво ю
Стату т
Обєднанн я
підписали:
Українськи й
Народни й
Со -
В
своїм
посліднім
листі
д
о
свог о
сина,
котри й
адвокат и
поміч . Незнайомий . Поточе к
п
о
ю
з
,
Провидінне,
Народн а
Поміч ,
Згод а
Органі -
САЌКА І ВАНЦЕТТІ.
дали
д
о
публичног о
відома ,
Сак о
заклика є
сина
н
е
плакат и
каза в
Литовському
малу
чорну
заці я
(давня ,
негетьманська) ,
Ліг а
Горожан ,
Ветерані в
НІМЕЦЬКІ
ЧАСОПИС И
ПИШУТЬ ,
ЩОБ И
ЗАПЕРЕСТАТ И
за
ним,
ал
е
постановит и
соб і
вс е
помагат и
переслідувани м
скрипк у
і
кільк`а
фляшо к
„ма -
та
декільк а
менши х
самостійни х
товариств .
Всі
згада -
ПРОТЕСТИ ,
А
ПАЛІЙСЬК І
ОЧІКУЮТ Ь
ЇХ
СТРАЧЕННЯ .
гічиого "
плину,
т
а
кі.іьканаіі-
ннх
організацій ,
о
скільки
складали ,
аб о
Брацтй , Січов а
Ліг а
відділи
жертв и
зложат ь
на
цят ь
кусників
білог о
паперу ,
визвольн у боротьб у
в
виді
народног о
податку ,
аб
о
з
виразник
БЕРЛІН , 20. серпня. —
Німецьк а
прес а
стратил а
ус ю
палі ю
ч
витяти х
у
величині
америкаи -
зазначеннє м
н
а
певну
ціль
в
краю ,
я
к
н
а
Рідн у
Школу ,
інва
НЕМА НІЯКОЇ ЧУТКИ ПРО 7 ПРОПАВШИХ ЛЕТУНІВ.
на
вратованн я
Сак а
і
Ванцетті
пере д
електрични м
стільцем
і
ськи х
банкнотів . Дл я
скрипк и
Банкнотів ,
у
проб и
По-
лідів,
боев у
акці ю
і
т
.
п.,
мают ь
прав о
вислат и
делегат а
на
є
то
ї
гадки,
щ
о
дальшог о
відложеіш я
страчення їх.вж е
не
буде .
ШУКАЧІ
ВЖ
Е
СТРАТИЛ И
НАДІ Ю
НАЙТ И
ПРОПАВШИХ .
точе к
в.тожив д о
кілька
Конгрес`.
часописи
прийшл и
д
о
переконання,
ш
о
демоистра -
пятьдолярови х
на -
САН
ФРАНЦИСКО ,
21.
серпня .
Уж е
пяти й
ден ь
ціла
арма -
Кожди й
делега т
мусит ь
виказатис я
повновласт ю
свог о
ції,
з
протестами ,
листи
і
погроз и
нічог о
н
е
кри в
їх
зверх у
витятим и
фор -
да
кораблів , .воєнних
і торговельних ,
шука є
п
о
Тихі м
океані
Товариства .
помогл и
Деяк і
каблев і телеграм и
і
ш
о
страчення
Саќк а
і
Ванцетті
наступит ь
хочб и
мі американських банкноті в ку-
за
7 пропавшим и
летўќами ,
а
вс е
ш
е
н
е
найшл и
і
найменчог о
длятого ,
шоб и
ратуват и
престі ж
Злучени х
Держа в
і
поваг у
З
А
ОБЄДНЛПІГЄ :
УКРАЇНСЬКИ Х
ОРГАНІЗАЦІ Й
В
АМЕРИЦ І
сникам н
паперу ,
які
иамасти п
сліду
ні
п
о
летунах,
щ
о
брал и
участі,
у
перегона х
д
о
Гоно -
американськи х
судів.
Том у
взивают ь вони
д
о
залишенн я
і:ся-
„магічним "
плином .
П
о
девя-
люлю,
ні
по
летунах,
щ
о
пішл и
шукат и
з
а
пропавшим и
й
самі
Семе н
Ядловський ,
заст .
предс ;
Др .
Лук а
Мишуга ,
секретар .
ких
дальши х
протесті в
і викликуванн я страйків ,
тво х
година х
с}творив
скрипку ,
пропали.
і
РИМ,
21 .
серпня.
Тако ж
і італійська преса
стратил а
на -
у
якій
па
місце
біли х
кусників
дію,
ш
о
дастьс я
уратуват н
жи`ѓти
Саќк а
і
Вапнені .
Часопи с
Ногат о
пошукувачі в
уж
е
навіт ь
стратил о
наді ю
т
а
дума є
паперу ,
найшлис я
правдив і
„Тевере "
пише :
„Віримо ,
щ
о
є
цілковит о
бе з
ніякої
корнет и
вертатися
домів .
Деяк і
знаток и
летництв а
критикуют ь
остр о
ФРАНЦІ Я
ЗМЕНШИТ Ь
ЛИШ Е
ВЕЛИК І
ВТРАТ И
ЦЕРКВ И
пятьдолярові амєриканські-бан-
мати
найменш у
наді ю
на
уратованн я
житт я
обо х
`вязиіі:
в
араижерів
летничих
перегоні в
з
і
Са н
Франциск о
д
о
Гонолюл ю
О
5,000
ОІСУПАЩИН У
АРМІЮ .
у
ВІРНИХ.
кноти .
Тепе р
поча в
намовлят и
Чарлставн".
одна ,
„Пополь о
ді
Рома",
вірить ,
ш
о
в
ие -
за
їх
недбальств о
в
зарядженн ю
всяки х охоронііігх
гредств .
ПАРИЖ ,
19. серпня .
Фран -
Поточе к
Лісовського ,
щоб и
НЮ
ЙОРК,
19. серпня.
-
редпослідній
шос ь
такого ,
ш
о
спричинит ь
цуськ е
правнтельств о
помим о
спробува в
тог о
самог о
з
і
1.350'
Презбитеріянськ а
церкв а
Зл у
дальш е
відложеннє
.Тише
хвилі' лучитьс я
екзекуції.
ПРОПАДАВ ЧЕРЕЗ 6
ДНІВ У ПІДЗЕМНІЙ ПЕЧЕРІ,
напор у
зі
сторон и
Англії,
Ні-
paW,
значит ь
нложи в
ЧЄних-Держав
пода є
в-
своїм
ЛОНДОН ,
протесто м
прот и
мсччнн и
і
инших
членів
Ліѓ й
ц.
1-і
д
о
йог о
скрипки ,
ДОБУВСЯ
САМИ Й
БЕ З ЗОВНІШНЬОЇ
допомоги.,
річнім
звіті,
щ
о
з
а
послідии ї
рішення
Найвисшог о
в
Демонстраці й з
Массачузет с
довг у
не. відбулися;
задл я
Націй ,
щоб и
майж е
цілковит о
прикрив
кусниками
білог о
па -
рік
завішено в
членстві
67,0гК
дощу .
Бритійські
вислали
телеграму.
ДО
го -
ЧЕТЕНУГА ,
Тенесі,
21 .
серпня.
Минувшог о
понеділка
внцофлт и
окупаційн у
армі ю
а-
ПЄру
J
форм і
банкнотів ,
пома -
вірних
сс ї
церкви .
Се .
однак ,
не
вериор а
Фуллера ,
21 . серпня.
Суду
трейд-унії
у
якій
в
імени
людськост и
домагаютьс я
о
-
вибравс я
Лорен с
Ешлі ,
геольо г
і
відкривеиь ,
н
а
росшуканн є
ііянтів
з
німецько ї
надренсько ї
стн в
магічним
"
плино м
і
че-
підбилос я
шкідлив о
на
злгаль -
свободженн я
Саќк а
і
Ванцетті.
печери
Ник-А-Джек .
Коли
він
н
е
вернувс я
д
о
дво х
днів 7 ,
відділ,
йог о
кав.
ЛіСОВОІ-киЙ з
початку
н
е
території ,
рішил о
'
зменшит и
инх
прихода х
церкви .
приятелі
й
знайом і
зорганізувал и
ратункови й
який
своќї
армі ю
на д
Рсно м
лиш е
о
пився
на
сс
бо
і
його
жінка
ІРЛЯНДСЬКИЙ
ПОСОЛ ВИЌЛЌІЧЕНИЙ З ПАРТІЇ,
ввійшов
д
о
печери
т
а
роби в
всякі
зусилля ,
шоб и
йог о
віднай-
5
аб
о
б
тися ч
жовнірів ,
а
не
я
к
рішуч о
то -
з
дівчини
ЗРОБИВСЯ
ти.
Вони
навіт ь припускали ,
щ
о
він
утопивс я
у підземній
ріці;
сьог о
домагалас ь
Англія,
о
Г2
хоті в
покликат и
по -
ПОСЛ А
ДЖІНКС А
ОБВИНЯЮТЬ ,
Щ
О
ВІН:
СПРИЧИНИ В
ХЛОПЕЦЬ .
шоб и
дістат и
йог о
тіло ,
вони
навіт ь
загатил и
с
ю
ріку,
щоб
и
тисяч .
ліцію .
відійшов ,
п
о
УПАДО К
ВНЕСКУ .
тіло
могл о
сплисти.
Та
всі
сі пошукуванн я
не
здалис я
на
џіщо ,
ох
сьому ` противилас ь і
навіт ь
Незиакоми й
днях
верну в
одна к
на-
Ціл а
окупаційн а
француськ а
Д
о
при
о
-
ДАБЛІН ,
Ірландська
Вільна
Держава ,
.20.
серпня .
Ка -
і
кони
остаточн о
стратил и
наді ю
н
а
йог о
віднайденне.
з
а
д
і
запроси в
Лісќовськог о
иа-
армі я
у
згадані й
території'
чи -
кружні м
цивільного , відділ у
в
суді
Лодз і
вилинул о
пітан
Вм .
Редмонд ,
парляментарнн й
голов а
партії
Національ -
Несподівано
Ешл і
найден о
нині,
як
він,
ослаблений ,
май -
питис ь
з
ни
м
забороненог о
в
слігть
70.000
жовнірів ,
підча с
'письмо
панн и
Белі
Нєвяжської ,
ної
Ліги
приняв
виступленн я
з
і
своє ї
партії
посл а
Джан а
же
без
сили
промовит и
слово ,
мандрува в
полями .
Як
йог о
на-
Америц і
напитку .
П
о
з.томани ю
кол и
англійськ а
окупаційн а
ар-
в
яком у
вон а
просит ь
дозволи -
Джінкса ,
яког о
несподівана
неприсутність
у
парляменті ,
Дей л
годували
пі д
доглядо м
лікаря ,
ві н
росповів ,
щ
о
він
найшо в
прогнбіційиог о
закон а
Лісовсь -
внносит ь
лиш е
6.200
жовні -
ти
їй
змінит и
сво є
ім
я
на
Бер -
Ерін,
спричинила
упадо к
внеску,
висказуючог о
недовір я
дл
я
під
земле ю
величезні
нові
печери,
які,
на
йог о
думку ,
будуть"
несподіваи о
зміни в
.сво ю
рів.
нард .
Просьб у
сво ю
обоснува -
правительств а
Косгрейва .
найбільшим
явище м
природ и
тог
о
род а
в
Америці .
Відворо т
гадку.
Він
згодивс я
ВЛОЖИТИ
Іімецький
міністер
заграний-
а
тим,
щ
о
в
ЇЇ
організм і
відбу -
Капітан.
Редмонд '
у
своїм
листі
остр о
осуджу є
посл а
відтяв
йом у
бу в
обва л
землі.
Він
уважавс я
вж
е
з
а
страченого .
свої
$І.`ЗбО
д
о
чорно ї
скрипк и
НИХ
спра в
Штрезема н
заяви в
лис я
великі
перемін и
і
вон а
Джінкс а
з
а
се ,
щ
о
пере д
голосовання м
полиши в
сал ю
парля -
Та
ту
т
відкри в
він,
щ
о
з
ним
бу в
дики й
кіт.
Кіт
на
ньог о
н
е
Поточќ и іі
ѓ
чекаЎн
на
вис.тід,
Франції ,
щ
о
Німці
виповнил и
зробилас я
мушиною .
Нєвиж -
менту ,
н
е
оправдавшис ь
н
і
пере д
сами й
Редмондо м
'ні
пере д
нападав,' а
тільки
з
а
ним
слідив.
Ешл і
сліди в
і
з
а
котом,' і
н
а
згпядп о
на
подвоєнн я
свог о
всі
домаганн я
аліянті в
відно -
ськ у
оглянул и
тр
и
лікар і
і
головни м
орга`нізатором
партії.
основі
сих
обсерваці й
прийшо в
д
о
переконання ,
ш
о
він
мож е
гроша.'Поточе к
зажада в
одна к
сно
розброєнн я
і
том у
мают ь
ствердили ,
щ
о
вон а
дійсн о
зро -
добутися
з
підземно ї
неволі .
Ста в
він
роскопуват и
обва л
ло -
$500,
які
мал и
йом у
припаст и
прав о
домагатис я
значног о
билас я
мушиною ,
ш
о
навіт ь
п.гткою,
яку.
взя в
з
і
собою .
Я
к
довг о
с
е
тревало ,
він
н
е
мож е
подвоєни х
грошей .
О
9-ій
го -
ПРАВНТЕЛЬСТВО'З ГАНКОВ ПЕРЕНОСИТЬСЯ ДО НАНКІНЃ,
зменшенн я
аб
о
навіт ь
повног о
мож е
женитися ,
піддавшис ь
нс-
сказати.
Остаточн о
п
о
богат о
година х
тяжко ї
прані
він
до -
гпі
вечеро м
вложсп о
грош і
д
о
відкликанн я
окупаційно ї
армії.
величкі й
операції .
Су д
вво.тиві
ПРОВІДНИКИ
КУОМІНТАГУ
ОГОЛОШУЮТ Ь
ПР О
'СЕТ
ЗА -
бувся
ї
й
волю .
скрипки ,
в
якій
о
0-ій
годин і
Поанкар е
одна к
згодивс я
під-
нросьб і
Нєвяжської .
Вона
(тс -
ЯВЛЯЮТЬ ,
Щ
О
КОНФЕРЕНЦІ Я
ВІДБУДЕТЬС Я В
КІЮ-КІЯНҐ .
слідуючог о
ранк а
мал о
вж
е
бу-
.тикати
ли
ш
маленьк у
частин у
пер
в
Швай -
ГАНКОВ ,
21.
серпня.
Центральний
Екзекутивни й
Комі -
ти
$2.700 .
-Ціл у
Ніч
н
е
спа в
Лі -
армії,
б
о
хотя й
Франці я
пере -
царії
вій! ) скінчил а
техніку .
ХЛОПЕЦЬ ПОПАВ У КАНАЛ І ЖИВЕ.
ВОДА
тет
Куомінтангу
вида в
оповісти ў
пр о
рішенн я
перенесення
совський .
Кол и
іг аді йшл а
-6-та
ията
є
все
щ
е
духо м
Льокарна ,
КАНАЛОВА
НЕСЛА
ЙОГ О
ПІВ МИЛ І
ПІД ЗЕМЛЕЮ.
правительств а
з
Ганко в
д
о
Нанкінѓ.
У
своїй
заяв і
коміте т
взи -
годин а
і
Поточе к
не
по'явився,
а
тако ж
духо м
мир а
і
віднов и
вае
л
о
партійної
едности
і
д
о
опозиці ї
прот и
імперіялізм ў
І
отворіѓ в
Лісовськи й
скрипк у
і
дальшо ї
приязнії,
одна к
рівно -
ЗЯТЬ ВБИВАЄ ТЕСТЯ.
,
Н
Ю
ИОРК ,
21.
серпня. —
На
роз і
Трето ї
Евені та
53-ої
Ву -
мілітаризму .
найшо в
у
ній
замісц ь
своїх
гро-
часи о
кермуєтьс я
вон а
тако ж
і
лиці
попа в
підчас
забав и
в міський
підземний
кана л
7-літний
В
Мідков і
посперечавс я
Ми -
ш
с
й
і ‚.дороблени х
грошей "
ліг-
Рівно ж
оповіщено ,
ш
о
постановлен о
конференці ю
розваго ю
і
є
осторожна .
хлопчина
Антоні о
Дагостіно .
Дітвор а
сейча с
наробил а
крик у
хайл о
Попелю х
з
свої м
63-літ-
репрезентанті в
обо х
націоналістичних
відбут и
правительст в в
Нанкінѓ
шс
кусники
папер у
у
фор -
та
покликал а
поліцію.
Полісмени ;
поглянул и
в
кана л
та ,
н
е
ним
тесте м
Дизою .
і
Ґанков у
Кію-Кіянг.
мі
білі
банкнотів ,
Дмитро м
одна к
шч о
бі.ть-
найшовш и
хлопця ,
не
дуж е
т
о
довірял и
діточи м
оповідання м
Предме т спору : грунт.
Відсвар -
ніе.
Лісовськиі і
повідоми в
ссй-
РУМУНІ Я ЗАПЕРЕЧУ Є
АРЕШ- І
та
стали
шукат и
хлопц я
межи'знайомими .
Т
а
яко ї
пі в
милі
ки
прийшл о
Ло-бійки .
Попе-
час
місцеву'
поліці ю
пр о
усьо,
ТОВАНН Я
КОМУНІСТИЧНИ Х
ЗАСУД
НІ
СМЕРТЬ ШИ
Х
РОСІЙСЬКИХ УРЯДНИКІВ,
звідси,
в
гирлі
каналу
д
о
Іст
Ривера ,
винесла
каналов а
вод а
люх
разо м
з
жінко ю
кинулис я
щ
о
сталось ,
одна к
з
а
Поточ -
ШПЮНІВ .
хлопчину
живог о
н
а
воду .
Як,
хлопец ь
виплива в
н
а
ріку,
він
СОВІТСЬК І
ЦЛОВ 1
УРЯДНИК И
ДОПУСКАЛИС Ь
ОШУКАН -
н
а
старог о
Диз у
і
затовкли '
йо-
к
о
м
пропа в
усяки й
слід.
Полі -
вивал
легкий
крик
о
раѓўнок .
Д
о
ньог о
сейчас
кинулися
по- '
СТВ А
І
ПОМАГАЛ И
ПАЧКАРЯМ .
БУКАРЕШТ ,
Румунія,
19.
го
н
а
смерть .
Попелю х
арешто -
ція
`пок`ищо
робит ь
безуспішн і
лісмени
й пожарникн ,
які
та
м
і
ждал и
н
а
всяки й
случай ,
не
ма -
серпня.
—-
Румунськ е
міністер-
ванцй .
йог о
жінк а
АнНа
втік.тп.
пошукуванн я
з
а
ним .
ЛННСК,
Совітськ а
Пят ь
висигих
ючн
вже
велико ї
надії
на
йог о
виратування .
Вони
йог о
й
зара з
ств о
загранични х
спра в
запере-
білоруськи х
плових
Білорусь ,
урядників,
разо м
ї
х
шефо м
Жіковом .
витягнули
з
води .
чує
вістки,
поширен і
у
загра-
засуди в
тутешнѓій
су
на
смерть .
їм
ш
о
лопуска -
САМОСУД .
ничній
пресі,
Що
у
ріжних
час-
МАТ И
ВБИЛ А
СИНА .
лнсь
д
ошуканств , присвоювал и
соб і
20 . серпня.
з
„доказано ,
їм
повірені
грош і
і
пома -
16
ОСІ Б
РАНЕН О
В
ЗУДАРЕНН Ю
ТРАМВАЇВ .
тях
БесярабіГарештован о
вели-
У
Василеві, ,
томашівськог о
гал и
пачкаря м
перепачковуват н
ріжні
річи.
.
ГЕКЕНСЕК ,
Н
ю
Джерзі ,
21 .
серпня .
У
Тенафл і
зудари -
В
Рівном у
кол о
Коросн а
ж
и
ке
число
большевицьки х
шпіо -
повіту^ забит о
Катерину
Хитр'у!
'
Одинацят ь
инших
урядникі в
засуджено ,
на
вязнин ю
ві д
лися
з
і
собо ю
дв
а
воз и
трамва ю
з
тако ю .силою,
ш
о
передні
ла
незгод і
з
сином
Катерин а
Нів.
Влчст и
у
pv-
та
її
28-літног о
сина.
Обо є
в
о
одног о
д
о
10
років.
плятформ и
зовсі м
розбито .
Всі х
майж е
пасажирі в
забран о
за -
Ќлюкова .
її
20-літйий
си
н
бу в
муиська
преса
Букарешті , ані
е
н
мают ь
ніяки х
ни
були
відомим и
злодіями .
МОЄКВА ,
21.
серпня.
Совітськи й
Найвнаии й
Су д
засу -
раз
д
о
шпитал ю
в
Енгелвуд і
дл
я
лікарськи х оглядин .
Мі ж
ними
і
гулякою .
Онод і
підчас
супереч
відомосте й
пр о
якісь
масов і
а'
Місцеві
люд е
з'робили
над.
ни
д
и
на,розстрі л
Ор-
реш.товання
російськи х
комуні
найдено
19
осі б
покалічених,
тро є
тяжко .
Мотормені в
ареш -
и
вхопил а
револьве р
і
пол о
ми
самосу д
і
вбилц .
Є
ц
е
но-
з
а
трьо х урядникі в кавказько ї Кооперативно ї
ошуканств о
собі , фонді в
організації .
'жил а
йог о
н
а
місці
трупом .
І стичних
шпіоніі
знак а
повоєнног о
здичіння
товаио
з
а
ігевважну
їзду .
в
гані за ції
Шістьо х
инших
засуджен о
і присвоєнн я
н
а
вовниц ю
ві д
1
д
о
6
років .

Планко .

Іван

них рока х робгтпяч ! „еднотя " руханкови м -товари - ІробЛЯТЬ
них
рока х
робгтпяч !
„еднотя "
руханкови м
-товари -
ІробЛЯТЬ НА
ВІЛЬНІМ ВОЗДУСІ СП.'.Й
знов у
пішл и
вго'ру
так ,
щ
о
те -
ство м
т
о
по
якімс ь
час і
забу -
льокальн е
свято ,
а
дальш е
по.
іі`ер вони
числят ь доросли х
му-
детьс я
і
пропаде .
вітов е
т
а
окружн е
і
а
ж
тоді
ДРУГА РУХАНКОВА РОБІТНИЧА РинеИ Ну АНа ЩсгаІнМв Hattaaal AnocUtteH, Іиа,
ДРУГА РУХАНКОВА РОБІТНИЧА
РинеИ
Ну
АНа
ЩсгаІнМв Hattaaal AnocUtteH,
Іиа,
і.иин,
доростеиці в
(підростќів )
І
тог о
щ
е
мало :
„Січ "
мусить;
важатьс я
їхат и
на
„Олімпіялу і
та
Хлопчиків
64.094
а
жінок ,
ЩА`
ky
leitorlaJ
СсаишїЇЇм.
тако ж
управлят и
спорт ,
а
пере
д
о
Праги .
доростено к
(дівчуриків )
та
дів -
довсі м
„футбол" .
Спорто м
най
А
л
е
щ
е
і
в
„Празі "
встаюті,
п
„ОЛІМПІЯДА'' ВПРАЗІ.
чато к
33.945,
отж е
разо м
круг -
лекш е
притягнетьс я молод е
по -
(день
виступ у
дуж е
раненько
і
л
о
майж е
стотися ч
членів.
Д
о
коління,
котр е
в
противні м
ви-
збираютьс я
на
„стадіоні "
т
а
і
в
і
Qcl.M r
і
,
1917,
ааАНогНаЯ Jaly
St ,
Hit .
,,Svazu " належал о
в
попередні м
падќ у
утопитьс я
в
англьосак -
роблят ь
пр и
музиц і
проб у
п
роц і
ІдТОІ
еднот .
ВДТІІі
ПЕРЕДПЛАТАі
к
о
ж
викона є
їх
точнісінько.
сонські м
(американськім )
мо-
маршу ,
розетуп у
т
а
вправ.
ВАШ
'ли ш
І
мя ь
Поодавок,
-
рі' і
буд е
дл
я
українськог о
на-
Дуж е
сумно,
гцо
люди ,
щ
о
У
сегорічній
пражські й
„О- j
Так е
є
можлив е
лиш е
з
люді,.
В
дня х
від
2.
д
о
6.
липня
с.
В
Г.ао
Нарік
-
род а
цілковит о
страчене .
вже
по
сім
рокі в
жиют ь
мі ж
Че
лімпіяді "
брал а
визначн у
МИ
ЛрОСВІЧЄНИМИ І ЗДИСЦНП
.
a
р.
включн о
відбулас я
в
Праз і
ІВѓай- виІ М
'Яќм
3.7S
часті,
американськ а
руханков а
А
л
е
вертайм о
д
о
цегорічно ї
друг а
„Олімпіяда" ,
себт о
здви г
х -ми ,
щ
е
не
пізнали
їх
влест и
ваним'и,
яким и
є
міські
зорѓя,
kv.-
-
В
а.оо
робітнич а
організація ,
щ
о
„Олімпіяди" .
Кажу :
цегорічної,
чеськословацьки х
робітничи х
,
в
о
ї
-ЎТИ-
Лле
ж
т
о
візован і
робітники .
Можливим
власне
біда,
зветься„Дєльиіцк и
(робітни -
б
о
і
на
першій ,
в
р.
1021,
бул и
щ
о
наші
браття ,
зосібн а
На.
отж е
буд с
і
в
наши х
американ-
руханкови у
товариств ,
звани х
чий )
амеріцк и
Соколь" .
Пов-
наші
Українці, а
т
о
зруханково ї
дніпрянці
бачат ь
і
не
вилять ,
а
ськи х
„Січах " але
як
дос и
.
.‚Дельніцке
телоивічн е
Єдно -
ста в
він
щ
е
1892
р.
чере з
відлу-
„Січи "
у
Відгги. Деяк і
інтересні
читают ь
н
е
тац
часопис и
Чехів ,
бул о
неможливи м
у
на-
Bj
кожлу аміну адреси
платитьса 10 ц
ти".
Ісѓнуют ь
т
і
товариств а
ченнє
від
загальног о
чеськог о
картин и
з
цеї
уОлімпіяди "
по
м
і
ж
котрим и
живуть ,
а
більш е
т
и
х
цілко м
старих ,
краеви х
сільсьќк`е
За
огодошенна
редакція
не відповідав.
вже
цілих
трицят ь
літ
і
є
во -
„Сокола "
в
Америці ,
а
т
о
че-
дав
д- р
К. Трильовськи н
в
св
о
московськ і „Рулі " та
‚.Новості",
‚Січах "
т
а
у
теперішни х
'„ЛУ-
ші
злучені
в
оде н
великий
со-
і
K-Hu t
ия-г-жить
висилати
гроші
лише
на
т
і Foreign
Mon o
Qrd.r.
р
е
з
реакційніст ь
сег о
послідио-
їй
„ЧорноЮрі" ,
яку
в
тім
часі
д
о
котри х
їх
‚‚зараз "
(сейчась )
ѓах".
Сільськ і
„Січи "
взагал і
„Сваз" ,
а
т
о
ві д
рок у
1903.
'ЗVOBOD A
P .
О.
BOX
346 ,
го.
Робітничи й
„Сокіл "
концеи-
видавав .
Ітак
і
пре!
доперв а
гцо
найборш е
в
полуд-
Робітник и
належал и
давнійш е
трўетьс я
головѓѓо
в
Н
ю
Порќ у
Цегорічгга
„Олімпіяда " —
цо
А
л
е
ч
и
гге
є
т
о
скандалом ,
ч
и
не
приходил и
на
місце
повіте-.
тако ж
д
о
чеськог о
„Сокола" ,
а-
і
ма є
ТВЕРЕЗИЙ СЕЛЯНСЬКИЙГОЛОС
бул а
великанськ а
маніфестаці я
ггс
є
національно ю
лха -
чотнрнацят ь
він
250.000 долярів !
під
Н
філій .
В
р.
зрадо ю
вог о
Окружног о
Січовог о
ле
коли
в
нім
зачад и
брат и
верх
1907.
постави в
сво ю
власн у
чеськог о
робітничог о
народа .
тнся
з
а
всяку
ціну
помі ж
вор о
Свят а
і
бе з
Генеральної
проби,
ріжні
реакційні
елементи
з
під
палат у
з
а
Тоїѓ
„В
СОЛІДАРНОСТ И
СИЛА "
таки й
наголово к
ма в
ре -
Досит ь
сказати ,
щ
о
учасники
й'
гін
нашог о
народа ,
котрі
і
ст
о
приступал и
д
о
вправ .
Супроти
прапор у
москвофіл а
Крамар -
ног о
дім
лежит ь
число м
525!
фера т
селянина
Яков а
Остафійчук а
з
Хімчииа,
який
він
внго -
приїхал и
вісімдесятьшіст ь
екс -
ва
критики
на
дай
цег о
отж е
н
е
могл о
бут и
і
Гіс-
т
о
робітництв у
годі
бул о
при
72
вулиці
в
ю
Иорку .
І
лосин
в
Косов і
дня
14.
липггя
иа
освітно-кооиератнвні м
зїзд і
пресовим и
залізннчим и
валка -
дацтв а
то
ї
бюрократі ї
сіди
пр о
прецизиіст ь
вправ,
належат и
д
о
то
ї
організації'.
І
не знаходят ь
їхньо ї
в
т
о
цегїтр
чеськословацьког о
о
Гуцульщини .
ми
(потягами) , не
числячи
вж
е
котр а
прост о
бандитськи й
х
о
ч
пересіч'но
вогги
всеж
таки
тепе р
„Сокіл " під
Шапнсро м
закраск у
свої м
гтачпль-
круга
в
Н
ю
Йорќу .
В
ті м
окр у
„Що
так е
Національний
Організм "
п'итає
ѓром .
Оста -
тих,
щ
приїхал и
звичай -
спосі б
нищит ь
і
чехізу е
Нашў і
виводил и
гарно .
нико м
має
чист о
мо -
зі
жив е
білЧГ
ЗО.ООО
Чехі в
т
а
фійчу к
1
відповідає :
Є
це
всі
національні
партії,
всі
верств и
ними
`
о
потятдми .
В
похо -
Закарпатськ у
Укрпїну?
і
попи-
На
потіх у
дл
я
нас
мушу
за.
Словаків .
1
стани
нашог о
народу ,
а
зокрем а
кожний
член
нації,
в
яког о
сквофільськ у
рає
сковськи х
теиців, меж и
ш
кацап
Прн
ді,
щ
о
відбувс я
дн
я
6.
ЛИП-
дуж е
горяч о
ріжних
мо -
Тай
щ
е
памятат и
треб а
на
значити ,
щ
о
і
віденськи м
ні-
бетьс я
українське
серце
т
а
в
яког о
жила х
пливе
українськ а
ня
вулицям и
Праги ,
у-
Пода ю
точн о
йог о
адресу,
6o j
емігрантів-чорносо -
отс ю
народн у
посдовицю :
турніѓрам і
кров.
Д
о
скріплення
організм у
поодиноки х
люде й
потрібні
част а
біл я
5 0
д
о
наро-
після
моє ї
думк и
коли
наші
котрим и
гра є
пер-
го
не
просят ь
тог о
з
а
турнерка м далеко ,
мецьки м робітггичим
дуж е
далеко
такі
средств а
як
добри й
харч ,
здоров а
вода ,
свіжий
возду
х
да,
в
тім
вж
е
і
взял о
60. тися ч
чужи х
частей
мают ь
бу-
у
рол ю
на ш
галицьки й
хрунь-
виносят ь
!"
А
так
менш е
Січи '
д
о
тог о
степен я
та
умірковани й
рух,
а
до
будов и
загальног о
Національног о
„ко -
двері ,
більш е і „Независим і
ти
м
і
ж
ними
і
112
Українців.
д- р
Вергун
з
Городка .
дійсн о
серіозним н
руханќ о
буд о
тогі д
з
участ ю
українсь-
який
бачим о
у
чеськи х
досконалості!,
бднота-
'Організм у
в
довір я
перші й
мірі
знання,
сильна
воля ,
спільні
думки ,
всіх
парада х
чеських
„Со -
внм н
(гімнастичними )
товар и
Наш
Шевченківськи й
Здвиг ,
кнх
подєбрадськи х
т
а
г'г
пра ж
рів.
Н
е
див о
отше, 1
що
всі
за -
нзаїмне
т
а
підстав а
економічна.
Цьог о
не
зробит ь
кіль-
колів "
він^ра є
перш у
ролю ,
ствам н
а
не
лиш е
блягого
в
ро -
щ
о
відбувс я
у
Львов і
1914
року,')
ських
українських
„Соколів " у.
.
‚граничн і
делєгат и
і
ѓосѓі
були
ка-одиниць ,
ані
верств а
чи
та
м
партія ;
до
цьог о
потрібн а
ма -
коли
тогі д
українські
,,Соколи "
ді
т
о
мусять)
тогіднім
пражські м
сокільські м
іислив
25
д
о
учасників )
'
зачудованік і
осліплсві
1
совО 1 участ ь
є
цілого
загалу .
Як
засобам и
д
о
осягнення
повис -
аЛодєбраді в
хотіли
на
сокїль-
взятис я безумовн о
назаруківськи х —
д
о
пильног о
здвизі .
—Ча с
б
и
вже
і
чест ь
ма-
походу ,
отж е
ЗО тисяч
половиѓѓў того .
А-'
„„„
-
,
,
,
„,.„
.
I красо ю
л
і
л
с
єднотаревськи х
л
т
пвл
вправ.
шої
ціли
між
нншими
прац я
освітно-кооперативна ,
а
як
так а
сьиі м
одвнз і
нест и
сві й
плекання
рухамќи.' А
кол и
так ,
ти!
л
е
кол и
б
и
не
та
ѓЛуп а
т
а
зло -
'Мабут ь
щос ь
більш е
совсршсв -
мйй
вон а
носити
ЗАГАЛЬНО-НАРОДНІ И
ХАРАКТЕР ,
а
не
синьо-жовти й
npono p
то
т
о
мусят ь соб і
дібрат и
платни х
Далек о
прихильнійиіе
і
т
о
чинна
світова
війна
т
а
не
тепе-І^
ног о
не
мо ж
соб і
подумати !
стоят и
під
впливо м
яко ї
буд ь
верстви^ч и
та
м
партії.
А
щ
о
чеськ а
сокі.тьськ а
старшин а
н'а
учителів-Чехів ,
б
о
ли
ш
п
о
ти
ч
рішггі ляцькі
переслідування
ми
активн о
прихильн о
відно
Треб а
одна к
піднест и
і
цс.
першоќ ї
і найважнійшо ю
ЗНАННЯ ,
осново ю
в
будов і
національног о
ор -
се
не
дозволила .
можн а
сподіватися ,
щ
о
справд і
би
тако ж
вж
цего
рок у
пост а
сяться
чеські
„Дєльніцк е
тєл о
щ
о
підчас
впра ц
масови х
бачв -
ганізму
являєтьс я
том у
д
о
цьог о
обовязк у
повни-
солідн о
вивчат ь
ваши х
Січов и
вили
певно
е
150.000 Січовикі в
д
о
Дивни м
отж е
є
незвичайно,
цвічне
єдноти "
д
о
нашої'
укр а
м
о
,
щ
о
нара з
т
о
ту
т
т
о
т:іу!
на
взятис я
наш а
свідом а
інтелігенція,
яко ї
завданне м
буд е
ків
вправ.
Я
к
вж
е
щос
ь
ро'бити
вправ !
щ
о
помі ж
нашо ю
українсько ю
інської еміграції.
Бул о
дуж е
ім
хтос ь
пад е
зімліли й
иа
землю.
обедиувати ,
централізуват и
всі
верстви
народу,
не
зважаюч
и
т
о
порядно ,
б
о
„Січ "
не
сміє
Але
дол я
інакш е
нам и
розп о
еміграціє ю
в
Чеха х
знаходя-.ься
тересннм
фактом ,
гцо
взагал і
в
Часгійш с
це
бачим о
у
жіно к
як
на
партійні
погляд и
чи
приналежності),
а
часо м
навіт ь
і
осо -
обмежитис ь
лиш е
на
політико-
рядил а
і
ми
мусим о
тепе р
нам а
ще
такі люди,
котрі за
всяку
ці
сегорічній
„Олімпіяді "
брал и
у
мущин ,
котри х
нерви' е
вза-
бисті
міжусобиці .
Б
о
мусим о
знати ,
щ
о
завсігд и
є
старшо ю
манств о
але
мусит ь
робиѓти
котр і
і
так
пол ь
ну
пхаютьс я
помі ж
чеськѓо
участ ь
лиш е
українські
„Січи "
галі
витревалінші .
справ а
загальн а
ніж
особист і
порахунки".
серіозну
січову
роботу !
Поті
ськ і
гат и „Лугами" ,
т
посіпак и
о
тут
т
о
там
без -
„Соколів" ,
хотя й
знают ь
а
ж
(
д
о
котри х
прилучилос я
і
кіль
-
Говоряч и
пр о
прац ю
українських
інтелігентів
на
Гуцуль -
Причнгго ю
ЦЄГО-Є
не
ли
ш
спс-
треб а
старатис ь ўстроїт и
ще
се`ѓ
перестаин о
розвязують !
НеМа
надт о
добре ,
який
укоаїножер -
кох
Білорусннііі),
Москалі в
щині,
пода є
гром .
Остафійчу к
таке :
„ З
того ,
щ
о
я
подав ,
ви -
ка,
як
бул о
цег о
року ,
і
на
пср-
мім и
кілька гімнастичних
„ака -
гаразд у
під
польськи м
обухом !
чий
лух
панує
зосібна
у
прявля-
І
слід у
ніяког о
не
було !
ходить ,
ш
о
та
наш а
інтелігенція
не
є
та
к
з
засад и
кепсько ю
ш
і
й
„Олімпіяді "
6
рокі в
то-
демій"
(бода й
на
сцені) ,
Ціл а
площа ,
занят а
під
сего-
чих
ЧеСЬкИх
сокільськн х
кру-
і я
нездарною ,
к
її
деяк і
демагог и
прости м
малосвідоми м
лю
-
КОЛИ
західн а
і
середќ а
Евр о
м
у
ал
е
передовсі м
змучений
бачит е
яког о
розмах у
набу
річну
„Олімпіяду" ,
обннмал а
ах.
Се,
шо
чеськ і „Соколи` '
мі ж
па
достарчил а
представникі в
д
я
м
представляють .
В
о
заслуг а
їхня
помі ж
нами
не
`словами,
дорогою ,
недостато к
потрібно-
де
ЦІЛИЙ
січови й
ру х
в
Америц і
тристатися ч
квадратови х
мет -
обо ю
„ти"
говорят ь
і
щ
о
на
пр .
з
кождоѓ о
народу,
т
о
цілий
Во .
але
діло м
доказана .
Том у
гге повиннос я
виступат и
прот и
ідей -
г
о
сну
а
далі
взагал і
збеігте-
Очевидн а
річ,
щ
о
на
такі й
а
рів.
Н
а
ті й
площ і
є
виставле -
подєбрадськ і
чесі.Кі
сокол и
є
сто ќ
заступал и
лиш е
самі
наш і
ііо-працвовито ї
інтеліген`ції
з
нерозсудно ю
критико ю
т
а
до -
жегшє
з
самог о
почуття ,
що
кадемії"
мусят ь
бут и
і
хор и
ггий
стадіон ,
т
о
є
чотиробік ,
об -
дуж е
чемні
для
наши х
еміѓран-
українські
Січовики !
корами ,
б
о
таки м
способо м
не
будуєтьс я
а руйнується.
А
інте-
десятк и
тися ч
люди й
глядять
декламації (зосібна такі річи як
нимаючи й
трибуни ,
а
посере -
тів
щ
е
нічого
не
говорить .
ЛІҐЄІШІЯ
повинн а
та
к
діл о
вести ,
щоб и
зага л
бу в
з
тог о
за -
Найкращи й
розві й
вика;
на
теб е
і
зауважат ь
безумовн о
„Па
Говерлі " Бабія ;
„Д
о
Укра-
дині
майда н
д
о
вправ.
То й
ман-
;
Чемні
вони
б
о
чемні,
але
дополений .
Д
о
співпраці
мусить
керуючис я
і особистим и
хтос ь
втягати
з
поглядами ,
вразливостями . Б о
з
одиниц ь
усіх
ста -
„Єдноти "
в
рока х
1919
і
1920,
кожд у
тво ю
помилку .
А
кожда
інсько ї
Пісні "
Р.
Купчггнськог о
д
а
н
є
обчислени й
на
десят ь
ти-
щ
о
їм
накажут ь
їх
иоскаофіль -
НІВ
і
верст в
народу ,
н
е
партійним и
ч
и
коли
т
о
бул о
1565
„Єднот" .
Ці
одиниц і
псу є
вражінпя
„Т-арасова
ніч"
Шевченк а
т
а
сяч
вправляючи х
і
тільк и
вла-
ські генерали з
І Іраѓн
те
вони
мож е
в
деяких
випадка х
мо -
лий
прості р
Чехії' і
Мора в
ноді
цілог о
помилк а
виступу ! Тс
о`тже
`пбчут-
,Смерть
О.
виконувал и
віль-
точно
виконуют ь
і
на
прика з
ж
е
бути-часо м
і
так,
щ
о
комус ь
своїми
поглядам и
І
лив
бу в
тоді
„Сваз "
на
13
„кр а
гетьман а Павлюка "
Колссси) .
сггс Єднотарі в
тє
відповідальност и
бентежит ь
ні
вправи .
Єднотаро к
бул о
особисто ю
вдаче ю
не
подобається ,
ал
е
д
о
робот и
на
народ -
ТН
ВИрСЧуТЬСЯ і СВОЄЇ МіЛІИ,
52
„акрўѓів",
д
о
котри х
зосібн а
жіно к
так
дуже ,
щ
о
т
-
З
вправам и
руханковим и
тре
при
вправа х
дещ о
меіптте. —
О-
нім
полі
ма є
здібності!
і
добр у
волю ,
чесність
і
сильног о
духа .
о
‚шпателю "
і наро д
евази й
Піе
т
ли
ш
своїх
„мальорускн х
належал о
власне
тих
1565
„Єд -
одна
т
о
друг а
пад е
в
обморс к
ба
получити
і науку
українськ о
дні
і
другі
вправлял и
в
гімна-
Д
о
тако ї
праці
будов а
цілого
погляди".
американськи м робітникам ,
з
яќ
національног о
організм у
конч е
з
Подебраді'в.
Чехи`
ггот" . На
жаль ,
уж
е
в
р.
1921,
са-
і
ня
землю .
Тод і
зара з
прибі-
го
національног о
танку
і
том у
стичних
убрання х
(чорн е
з
бі
потрібна
масов а
участь
загалу ,
не
зважаюч и
на
стан,
незвичайн о
ЗДНСЦИЛЛІНО-
ме
пере д
1-ою
„Олімпіядою" ,
гают ь
санітсти
і
з
помі ж
вправ-
треб а
бИ
спровадит и
чимскор-
.тим),
диш е
щ
о
мущнн и
задер -
верству
чи
та
м
і
солідарний,
а
хочб н
і
прийшл о
д
о
розкол у
через
ко -
ляючи х
виносят ь
на
рука х
таку
ше
д
о
Н
ю
йорќ у
з
Канад и
(Вії
жал и
гга
голоса х
сво ї
чорн і
ша -
Чи
не
варту є
і
нам,
взят и
соб і
.'критикував
(мі ж
своїми! )
роз -
упістів ,
котр і
позакладал и
со
Єднотарку ,
а
поті м
кладут ь
на
ні псѓу)
Васил я
Авраменка .
Ко
почк и
(бе з
дашка )
з
червони м
л
о
серця
ос ь
ті
-здорові
думки
нашог о
брат а
краю .
иорядк н
своєї
влади
- -
т
о
одна-
нош і
і
несут ь
д
о
санітарно ї
ком-
бі
осібні
товариства . В
послід-
ц
наука
танк у
не
буд с
злучена
денце м
та
червоно ю
гисрстяггою
л
нати,
д
е
вж
е
ждут ь
лікарі
З
кнстс ю
гга
перед Ѓ
Впрочі м
од -
мущинам н
лучаетьс я
цс
рідше,
ігострій
Єдиотарі в
є
дуж е
гар -
але
бува є
також .
Володими р
Штангей .
ця,
мордобої ,
брехн я
т
а
ПІД-
ггггй
хот я
поєдинчий .
Є
ц
с
прикупи в землі і ма в коров у — Брат, бе з чужо ї во
прикупи в
землі
і
ма в
коров у
Брат,
бе з
чужо ї
во ш
лабузшопаіш я
д
о
старших ,
-
-
Він
пригадува в
і
не
ра з
люби в
довг і
сірозеденковат і
штани ,
і
Першог о
головног о
дня
коморі—свої х
не
матимеш .
ось
щ
о
ніімбачи в
замолод у
із
повторюват и
недвозначн о
на
також
коротк а
чсмерк а
з
і
шну -
вправ,
в
неділю,
3
липня,

ЗЛОЧИНУ СТЕПУ,

самих дитячих років. Салдат - родн ю мудр у приказк у не- о чипа
самих
дитячих
років.
Салдат -
родн ю
мудр у
приказк у
не-
о
чипа
була
ие
кращи м
учите-
— А- а так , із свої х ру к та д рам н —
А- а
так ,
із
свої х
ру к
та
д
рам н
щоб и
мо ж
носит и
її
в
присўѓѓѓос`ѓи
президент а
чесно,
чортов у
мам у
отаки м
наопашки .
Пі д
чемерко ю
чср-
сарик а
відбулас ь
не'
розживешс я

Ма-

торжественп а

йому. W зара з станеш , лем: та м тільки він діста в иід- --Одні
йому.
W
зара з
станеш ,
лем:
та
м
тільки
він
діста в
иід-
--Одні ї
спосі б
о
л
Вовк а
ноѓн
годують ,
го-
юдії в
зба-
ка .
Але ж
пс
впійма в
не
каж и
твердженн я
свої х
життєви х
витися '
це
впійма
лубчику.
В
них,
як
сці
й
злодій .
висновків
і
остаточн о
офрр -
рішив.
Коли б
одного-.двгУх
пус-
І
справді,
поча в
жит и
по
ців,
бул о
н
о
Пожурилис я
вдво х
із
ста-
мив
свій
погля д
на
життя ,
яь
тнтіг
в ЗЄМЄЛЬННЙ
комітет
-
не
вовчому .
Робот а
злодійськ а
на
душу .
На
рою ,
покляли,
і
на
тім
справ а
на
категорію ,
щ
о
да є
розко ш
бійсь,
прнпиннлобся
а
т
о
ба -
заќ
ічнлась.
увійшл а
в
звичку.
Чи м
більш е
ресічно
від
найхнтрішн м
і
найсміливішим,
чатЬі
щ
о
ми
вівці,
а
не
грома -
бра в
тим
більш е
хотілос я
й
тн
дссятиіг.
І
,ї;і.
н'у
іі
їздять ,
п
о
нас !
II.
Спроб у
зроби в
на
товарише -
кортіло.
З
а
революці ї
нс
кинув
вогги
гге
та
к
хтось
Ь'громади:
їх
чоботя х
у
казармах .
Дру-
Темними
ночами
через
ви
ш
красти.
Піхто
не
вмі в
та
к
бра -
можгга
бул о
ѓо
раз у
очистив
у
„підфебе -
lie
дуж е
(лякай-но!
пики,
минаючи
шляхи ,
межами,
тн
з
економії,
як
Мартин .
Коли
від
ЦЬОГО
та
к
і"
сундучок
Відтоді
він
уз-
Казали,
ш
о
т
о
гукнув
бу
в
стернями
їздив
Марти н
Ски
не
стал о
економії,
поча в
у
сво -
заробітк и
нав
ще,
щ
о
грош і
дают ь
мож -
ryf?ffff іїн ЧЃ'кибенко.
бенко—добри й
господар ,
селян
брати :
в
жнив а
збі ж
те
жили,
аб и
липість
простом у
рядовом у

думати ,

щ

розжилися .

їздили,

як

усі,

вон а тонк а вовнян а сорочка . вимін а прапорі в мі ж амернкан-
вон а
тонк а
вовнян а
сорочка .
вимін а
прапорі в
мі ж
амернкан-
Очевидно ,
щ
о
пі д
ггею
є
ше
зви-
ським и
робітничим и
„Соколя -
і
в
усіх
односсл ь
чайи а
біла ,
ал
е
її
не
видно ,
ли -
jmh"
а
„Єднотарами" .
одні й
десятин и
ше білий, виложени й на черво - Бул о це на. майдані , пере д
ше
білий,
виложени й
на
черво -
Бул о
це
на.
майдані ,
пере д
дві р
припада є
пе
ну ,
ковігір ,
щ
о
має
н
а
перед і
ве-
гірезидіяльною
трибуною .
Амс -
чотирьо х
д
о
деся-
)лику чорну
краватку , завязан у
Черевик и
в
рйкаггські
делегат и
‚‚(оди.острін
господарювал и
дбайливо` ,
мащу . звичайні . таки й самий — .таще, ие.щапк н що б Наш і
мащу .
звичайні .
таки й
самий —
.таще,
ие.щапк н
що б
Наш і
американськ і
„Січи "
мог-
а
ширококрис і
каце,-}рхи)
еру-
о
вони
ли
б
и
приняти
подібн у
ношу ,
чили
старшин і
єдио.тарськт'й
а-
На
лиш е
щ
о
замісц ь
червоно ї
со
мериканськи й
зв'із^ист^пТ
пра
а
про-
рочк и
треб а
принят и
бід у
з
на-
nop ,
а
Єднотар і
вручили' ЇМ
іно -
к
до -
родиим и
вишивкам и на
мают ь
грудях .
ву
червони й
прапо р
з'
золоти м
цере-
Чех и
чорни й
ремінний
кожном у та В самог о Івана торік, як ра з людськ і поля. Додом
кожном у
та
В
самог о
Івана
торік,
як
ра з
людськ і
поля. Додом у
вертавс я
жа,
а
в зимќу,
щ
о
д
о
рук
плив-
велос я
жити .
1
так а
вж
с
робит и
тс,
щ
о
з
а
військови м
сам е
в
отс ю
пору,
те ж
бул о
тако ж
плутаним
шляхом ,
зав я
ло.
ггадпнсом.
Прн
цім
виголошен о
монія
стала ,
щ
о
ні
приступу
статуто м
сувор о
заборонялося .
пояс ,
а
у
нас
треб а
задер -
взят о
півкопи
дорідно ї
пінени
зуюч и
сво ї
сліди
у
замнслов а
коротк і
дв
і
промови ,
п
о
кот -
Хитр а
собака ,
як
сто
чо р
А
компані я
все
такі,
як
са-
Мартин
переконавс я
великій
жат и
темносиний
(яки й
нос и
ці
„банаткгГ '
( а
її'
всьог о
бул о
ті
петлі,
що б
ніхто
рих
об а
провідник и
поцілувал и
говорил и
пр о
ньог о
на
мі
'Любил
и
когос ь
обсміяти!
силі
грошей ;
з
а
бу-
ли
передвоєнні
наш і
„Січи") .
дві
копи) .
Посіяв
на
насіння.
с
я
її
гге
прослідив
.
не 4 довіда в
з
Ві н
дос -
у
них-^можгга
і
Прийшовш и j
сел і
треб а
себ е
публичн о
дубельтівки .
селі.
Т
а
злодіїв,
крім
Мартина ,
поглузувати .
Чуже ,
я
к
кажуть ,
ло` купити
і
пошану ,
довіря ,
ІГДо д о
шапо к
т
о
також
треб а
Закіі.м
діста в
тих
дв
а
пуди
по-
відў
своє ї
професі ї
знав ,
і
Вражіни я
бул о
дужеутарнг ,
і
щ
е
бул о
в
селі,
бо ж
яке
сел о
бачил и
під
лісом,
а
свог о
не
любов ,
і
честь
задержат и
чорн у
суконн у
(пе-
сіяти,
т
о
находивс я
т
а
нанро -
а
б
и
д
о
подв,іря,
а
та
м
пиі
добачал и
під
носом
публик а
ревіл а
з
одушевденггя.
не
має
їх? !
Перши м
злодіє м
додому ,
поча в
і
гга
проб у
редвоенну )
з
червони м
велики м
снвся,
б
о
то
ж
кожном у
хочеть-
пропало .
В
ньог о
клуня
велика,
а
музик а
відоѓрал а
америкаись -
звичайн о
бу в
Марти н
Скибегг-
вати,
`бо
жит и
було ,
:
ВчОра
з
вечор а
Марти н
за
й
шликом ,
з
червони м
перо м
на
ся.
Мусів
пообіцят и
вж
е
pyika-
густим
заметом .
Засгоронк и
кий
тими
т
а
чеськи й
і
словаць -
ко,
други м
Матві й
Сотник,
заробітк и
пішли
і
вз я
шов
д
о
ново ї
комори .
Гребну в
переді
і
січовою ,
осьмикін-
виці
виплести
голов і
комнез`а-
-
по
десят ь
кіп
улазить .
кИй.
Закарпатсько-українськи й
треті м
Гришк а
Стратій .
Ц
е
т
и
немає
де
в
сутужні
Своєму
госпо-
із
сѓтанк и
зерн а
і
розгорну в
на
котро ю
є
пр и
иу
Аркадійові,
аби-но
дав .
По-
Марти н
такий :
вж
е
коли
:
ти
м
разо м
помииула.-
королі,
а
з
а
цими
бул о
До
де
дарстві .
долоні .
Лягл а
кругляќками ,
як
з
(частою звіздою ,
перо.
пияте
сіяно
бул о
тих
два
пуди
на
нагляділи
руки
зроблять .
Не
ч
Нарешт і
щ
е
одн а
подробиц я
сятка
дрібни х
здодійчиків.
Во-
горошини ,
гга
долон і
загнічен а
найкращом у
клаптев і
пару.
доїсть.
Не
допє .
Ночі
ме
дос -
Почалос я
і
ту
т
замалого .
Ко-
Д
л
я
„Січовичок " д о
зв
поход у
тоїторжествеино ї
вимін и
mta-
ни
знал и
оди н
пр о
одного .
В
‚банатка" .
Підкису в
її,
любу -
Глядів,
як
о'ка
в
лобі.
Вимучи в
пить,
а
д
о
рук
допне .
Такі й
л
о
городі в
бул а
пшениц я
по-
треб а
задержат и
т.
.
„народ -
порів :
Ти х
робітничи х
Соколі в
них
сво я
організаці я
була,
ючись,
зжа в
у
кулаков і
і
знов у
нею
і
діте й
f
я?бс.
Як
достиг -
сильній
вдачі
можна б
позаз -
міщик а
Драгуновича .
Цілий
ний
стрій",
одна к
треб а
йог о
приїхал о
з
Америк и
кількасо'т,
скріплена
мовчазно ю
порукою .
вкинув
д
о
діжки .
Приємн о
від-)
дрити.
Що б
усю
ту.,
велетегг-
лан.
Н
е
ра з
у
думц і
зароджу -
сталит и
і
щ
о
д
о
красо к
і
щ
о
д
о
ла,
т
о
не
н
У
гра`бки
брав ,
а
однако ж
делегатів ,
щ
о
вручал и
Кажут ь
воро н
воронов і
окя
'чувати
"свою
статечність.
Лю- !
ську
енергію
п
силу
воді,
щ
о
вадос я
бажанн я
хоч
пятнацят-
форм и
і
ЛИШ
щод о
вишиво к
серпи,
стсѓків^д о
стебл а
щ
прапор ,
бул о
диш е
щос ь
шість .
не
виклю є
ота к
і
в
них.
б
и
в
„банатку" .
Як
в
молод і
ро'
ку
взяти .
„Хиб а
в
замітк у
бу-
ітреба
дат и
повн у
волю .
Тако ж
ганяв.
З
а
його
розрахунко м
її
щораз у
він
витрач'ає
на
зло `
Всі
вон и
я
к
оДин
мал и
пере д
У
ни
х
добр і
будівлі ,
ТИНИ
з
ки
парубоч і
солодк о
мліл о
в
думалося .
П
о
сиоп о
копа
повинна
бул а
дат и
д
о
дійство,
т
а
перевести
на
ко-
щод о
мужеськи х
стўрочок
собо ю
добр е
черевця ; мабут ь
Америц і
підгодован і
і
ви-
загатами ,
зл
і
собак и
на
привя -
грудя х
з
а
дівчиною ,
так
тепе р
рисиў
громадськ у
працю ,
ві,
по
дв
а
з
полукіпка,
і
хва-
тринацят и
пудів,
а
з
дво х
усталит и
ширин у
вишивк и
на
стаюч і
їм
доб -
зах,
щ
о
не
приступи .
Подвір я
тягнула
д
о
сез е
свої м
налив-
було б
ігудів
із.
двацят ь
.сім.
нього,
не
поганийб и
-вийшо в
Ігить,
а
пятиацят ь
снопі в
д`а-
грудях,
щод о
десеи ю
(узору )
р
е
в
живеться і
запираєтьс я
відщлях у
на
чор-;
ним
золото м
Особ -
Іще
й
не
баривс я
із
возкою :
в
громадськи й
діяч ,
`аг
та
к
він
дуг ь
три-чотНрі ,
пуди"
пшениця .
^-^. дорог а а
(одна к
лишит и
рівно ж
повн у
во-
ні
брами .
Щ
о
8
них
робиться ( лио о
„банатка" .
Вон а
.
пятницю
т
а
су'боту
зжав ,
а
в
тільки
злоді й
карний
еле-
І
одно ї
ночі
з
жінко ю
перено-
не
підглянеш.
Кол и
їде
хт
о
хлгб^ гарни й
з
не ^
пампушки ,
неділю
взяв
у
Зот я
Другу
ко-
мент
на
селі.
У
деитиста .
-
,
сили
ряднам и
'через
вишник и
Вільні вправ и Єднотарі в
бул и
з
них,
так
ні
в
ког о
з
селя н
не -
вареники ,
кор ж
усе ,
й
к
сніг ,
р'ову,
б
о
-ма в
Одну,
і
поїхав.
Багат о
перевели
йог о
руки
цілу
півкопу .
Поті м
ѓЃЌось
ма-
дуж е
трудні
і
скомбіновані .
Деитист`
огляну в
прийшов -
має
таки х
ќоггсй
і
таки х
з
я
к
сонц е
ясне.
Лишні й
пуд
Треб.ѓбул о
більш е
я
к
однорі ч
Приїхав,
а півкопи
пшениці,
як
ріжнбг о
добра .
Чере з
це-й
за -
ґаЗйнер
з
економі ї
запропону -
дзвоно м
фурґотів .
Мчит ь
який
лишні й
карбованець ,
а
карбо-'но ї
прац і
передти м
щоби )
шом у
д
о
нег о
зуб и
і
говорит ь :
вода ч змила.
досади^.Д о
Мал о
не
заплака в
ж
и
в
смачно ,
а
бу в
бідним.
вав
йом у
з
половин и
соро к
пу-
з
них
п
о
сел у
віжк и
в
иа-
ванец ь
те ж
гроші ,
н
а
шлях у
не.
такі
трудн і
вправ и
вийшл и
ѓбез
—-
Дв а
зуб и
треб а
вирвати ,
б
о
р
теї
набрався,, щ о
кол о
тог о
^ост и
Батьк о
жебракував ,
бо-своєї ;
д
і
в
пнісииці
спродати .
Попро -
тяжку ,
дзвонит ь
бричк а
лихи м
Валяються .
І
полічив:
„Ст о
nv-
помилігіі
д
л
впіймФТ
він
тоді
ЗОВС.ІМ
зіпсуті .
А
скільк и
т
о
землі
було''чортма .
Са м
бува в
ЗІЙШЛО.
‚Закортіл о
дзвоном ,
"
0МИЛ
1
И
-
Авони
й
.
— -
справд і `ви-ІСуд е
к'оштувати ?
-і .
Дита е
пшениці
злодія,
вж
е
не
салдацько ї
служб и
поиевіряв - j ще.
Найшлис ь
компаньонщн -
рий .
Перши й
зу
б
два
лбля -
пустивби
з
рук.
По
слідові
ся
по
економія х
у
строках .
Не
ки.
р
и
,
а
другий ,
а
ХТЛ^і-ЧЇТИГТІЛЬ-
%
простежи в
.аж
до
села.
Дехт о
бачи в
він
дт и
себе^я к
кажуть, І
^Завелас ь
лиши я
копійк а
і
ки
доляра .
Т
о
nporWpeaT H
вказува в
‚ііа
Мартин а
Скибеи -
д'. м
і
,
1
то6
'
й
п
ш
' к н нварк и
(ві н
дав-
ті м
роблять і
академію' '
ѓ
просеітлої
‚години.
Тяжк а
пра-Ікраща .
одіж .
Чере з
піврок у
Н
Я
Т
о
й
другий ,
а
др У гн-. Р І з .
з
перши м
я
при і:
А
.
сел.
гомо„ о т :
U
мр і
.
„р а жнк.арку, .
.
'сцс^Г-
^
W
^.V-^
"
„а
я
СВОБОДА , ВТОРОК , 23-ГО СЕРПНЯ , 1927 . Ч. 195. ` КОГО щоденні м
СВОБОДА ,
ВТОРОК ,
23-ГО
СЕРПНЯ , 1927 .
Ч.
195.
`
КОГО
щоденні м
житт ю
малпуват и
д
і
мріяний
ра й
важк о
Працююче-
цюе,—впгючЗи^Іот.хлопець
Па н
Поля к
туд и
своє ї
ди- І щ
е
бут и
покровитель";
1
тЧаста-
настільки
гроша ,
аб и
сі
землі `
ВІД
ВЧИЛИСЯ ЧЕХИ,
голосиЧИТАЧІВ
го
хлопа .
тини
н
с
післав^бо ,
я
ќж
е
ц
е
ли-Іл й
инші
часи,
„цісарськ а клям-
купити,
бо ж
т
о
півтор а
тисич-
дича .
А ВІ Д
КОГО
МИ.
Кум е
Максиме ,
пита є
Ь не покінч^гІ.І^пВіл,їто 'примі
ќа"
н
е
дл
я
нас,
а
жиаі^їгреба .
ки
акрі в
з
а
175
тисяч
долярів ;
А зд
знов у
писарев і
в
місті
а
сусі д
а
я
к
та
м
вашом у
Іва-
З
традиціє ю
мўситї}СЯ"
ітђсяі
зірв .
зірвати.
а
с
е
велик а
квот а
і
м
и
її
н
е
ма -
валося ,
щ
о
він
комісар,- і
зві д
нові
у
місті
живеться ? —
Пев-
статьс я
в
якійсь
панські й
ін
Треб а
перетвори'тися
та
пере-
НЕ
ПРИСИПЛЯЙМ О
СПРАВ И
ємо .
О
т
і
лихо !
Але
коли
я
взя в
еЃля
утворилас ь
у
нас
послов и
У повіст и
фанта'стичній
ан `
'но,
щ
о
краще.я к
мені
і
вам .
Є
ституції .
1
-
S'
ft
родитись .
Треб а
здобут и
міста,
СИРОТИНЦЯ ,
все
докладн о
під
олівець' і
об -
і: .‚‚що
писар ,
т
о
комісар" .
глиїського
письменника
Велса,
урядником ,
ран о
позаміта є
`
Українськ а - інтел^енці я
мал а
т
а
не
чере з
помноженн я
арм і
числив,
прийшо в
я
д
о
переко -
З тог о
вийшл о
загальн е
зу -
В
послідних
часа х
розвинула-
коли
на`
Англі ю
Марсіян е
нап
канцелярію ,
а
опісл я
з
папер а
иепоборим у
відразу , ДО
ВСЯКОГО
послугачів ,
возних ,
дозорігїв,
нання,
що^Комітет ,
а
тако ж
У
.
божіння .
Папські
маєтки-пер'с -
ся
бул а
-дуже
ши-
пі.
ес е
нищил и
і
палили ,
в
ми
ходить ,
булк у
їсть
і
н
е
пріє
свобідггого
званн я
боялас ь
писарів,
котрі
згодо м
пере-
Н.
Сою з
і' усі
йог о
ч'лени,
пі д
ходил и
в
жидівськ і
руки.
Діди-.
рок а
в „Свободі "
а
агітація ,
радш е
сказат и
їсться така
розмов а
мі ж
двома, j
ніяким
услівє м
ніколи
і
нігде
так
з
косою ,
я
к
я
аб о
іі
ви
усяког о
ризика.і.
„Прийд е
не-
хрещуютьс я
з
Іванів,
Гриців ,
дискусі я
пр о
Сиротинец ь
У.
Н
.
щ
о
скріпис я
пере д
страшно ю
сходил и
н
а
посесорів ,
посе-
дута ,
нездібність'до`праці ,
тод і
Други й
знову ,
який-та м
Василі в
н
а
Яиів,
Гжегожі в
т
а
ліпшо ї
нагод и
не на'йдуть.
Союза .
Т
а
тепе р
т
а
дискусі я
сила
дою:
сор и
на
економі в
у
Жиді в
і
т.
д:
хоч
пі д
пліт"
Базиліх ;
лиш е
національн о
сні
Грицько ,
бу
в
щасливііций ,
б
о
А
чому ?
Бо ж
с
е
земл я
чиста,
слабне .
Отож ,
щ
о
на ш
наро д
бачи в
Щ
о
будем о
робити ?
ПрЬ-
Селянин
днов у
бачи в
доми х
промисло ќ
писарював .
ідеал
ремісників,
оброблена ,
з'величавими '
сада -
Видко ,
щ
о
м
и
в
початка х
я
тіануючої
верстви ?
Чвануш`
щасливог о
-житт я
безумовн о
ців,
купці в
і
т.
і.
падемо
ми,
яблоневимй ,
черешневими ,
Згодо м
Іван
прозвавс я
Яиом ,
когос ь
благор^одного
діл а
жи -
вість,
розтратність ,
відраз у
д
о
бросквиневими ,
а
також
богп -
а
Грнцьк о
ґжегожрм ,
пожени -
поз а
межам и
плуг а
і
ціпа
„Нема"таког о
злого ,
що б
н'е
А
ос ь
що :
сховаємос я
д
о
во
йи м іігтерввьємося,
а
поті м
сяко ї
фізично ї
( а
тако ж
і
д
о
т
о
будинкі в
з
хатами ,
як
і
мо -
лися. з Долькам и