สรุปรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

เครือข่ายอำาเภอรามัน
สถานการณ์โรคสุกใส อำาเภอรามัน จังหวัดยะลา ปี 2551(1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2551)
รายงานผูป้ ่วยทั้งสิ้น 25 ราย คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 28.86 ต่อประชากรแสนคน

อำาเภอ

รามัน

ประชากร

86,637

โรคสุกใส

โรคสุกใส
สะสม ปี 2551

พฤษภาคม 2551

จำานวน

อัตราป่วยต่อแ
สนปชก.

จำานวน

อัตราป่วยต่อแสน
ปชก.

18

20.78

7

8.08

ที่มา : รง.506/507 ณ วันที่ 2 มิ.ย. 2551 งานระบาดวิทยาโรงพยาบาลรามัน

กด F11 เพื่อดูแบบเต็มจอ

สรุปรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
เครือข่ายอำาเภอรามัน
จำำ นวนผู้ ป่ วย โ รค สุก ใ ส อำำ เภอรำ มั น จั ง หวั ด ย ะลำ เปรีย บเที ย บ ปี 2545-2551
435

450
400
350

จำำ นวน ( รำย )

300
250

271
222

213

200
150

125
84

100
50

25

0
2545

2546

2547

ที่มา : รง.506/507 ณ วันที่ 5 พ.ค. 2551 งานระบาดวิทยาโรงพยาบาลรามัน

2548

2549

2550

2551

สรุปรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
เครือข่ายอำาเภอรามัน
แผนภูมิแสดงจำานวนผู้ป่วยโรคสุกใส แยกรายตำาบลอำาเภอรามัน จังหวัดยะลา ปี 2551
4

4

4

3.5
3

3

3

จำำนวน(รำย)

2.5
2

2

2

2

2

2

1.5
1

1

0.5

ที่มา : รง.506/507 ณ วันที่ 2 มิ.ย. 2551 งานระบาดวิทยาโรงพยาบาลรามัน

ตะ


ะล

โล
๊ ะห

อง
ซ่
อา


วงั
พญ

๊ะ
ยะ

ัง
บือ


โง
บา

ลอ

0

บา

0

เน
นิ ง

0

ท่
าธ

จะ
กว
ะ๊

ะร

เก

รู
บา
ตา

โก

ตื อ

ร๊ะ

0

ตอ

ลอ

กอ

กา

ลู ป

กา


กา
อเ
ยูบ
กา

0

0

0

การป้องกัน
• โดยการฉีดวัคซีนป้องกันไข้สกุ ใส
• นอกจากยา acyclovir แล้วแพทย์ยังสามารถใช้ยา varicella-zoster
immune globulin, or VZIG ซึง่ เตรียมได้จากนำำาเหลือง(
plasma)ของคนที่มีภูมิต่อเชืำอไข้สกุ ใสนำามาให้ผู้ที่สมั ผัสกับผู้ป่วยไข้สกุ ใ
ส และจะต้องให้ไม่เกิน 4 วันหลังสัมผัสโรค
แต่จะเลือกให้ในผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อน เช่น
ผูป้ ่วยที่ภูมิคุ้มกันไม่ดี
• เด็กแรกคลอดที่แม่เป็นไข้สุกใส
• เด็กคลอดก่อนกำาหนดที่สัมผัสไข้สกุ ใส

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful