You are on page 1of 4

ПРИХИЛЬНИКИ СТРАЧЕНИХ ПЛЯНУ- ІДАЛЬШІ

І гЗАНЦЕТТІ.
ДЕМОНСТРАЦІЇ
ІПРЙЧИЙЇСТРАЧЕНН'Я-САЌКА
ПО і ДР.'НАЗАРУК
СЬКЕ ДУХОВЕНСТВО
АМЕРИЦІ.
ЛАЄ УКРАЇН-
В
ВАТІ

Р И М , 24. Серпня.
кии достои-
J
A6 АМЕРИКУ.

З а кіль-

НІЇЬ СВЯТЌОВАННЕ ЇХ ПАМЯТИ П А Р И Ж , 24. с е р п н я . " —


цусіжа поліція,
Фран- На початку серпня
р о з с т а в л е н а л віреннмн" в Берліні стали роз-
між „до- ка днів в и б е р е т ь с я д о Злуче-
них Д е р ж а в м о п с і н ь о р Ф р а н ц і -
РОЗВЯЗАННЯ Д Е Я Л Е Р І Н І РОЗПИСАННЯ НОВИХ'ВИБОРІВ.
великім числі 'по ў л и ц я х , с т а р а давати картонки), я к и м и „клуб ціско Марчетті-Сі{лваджіяні,
ПО ВСІМ КРАЮ І^іася запобігти Повторенню' гетьманців" запрошував
з а в о р у ш е н ь , які м а л и місце ми сходини д о ќаварці Ф р а н к е , д е
на с е к р е т а р Конгрегації Поши'реи-
ия В і р и . В і н б у д е п р е д с і д а т е -
Д А Б Л І Н , Ірляндія, 26. серпня. --- П р а в н т е л ь с т в о Косгрей-
ва п о б і л и л о при д о п о в н я ч и х в и б о р а х д о Д е й л Ерін у д в о х в и -
М А Ю Т Ь З О Р Г А Н І З У В А Т И „ Л І Г У С П Р А В Е Д Л И В О С Т И
ну.іої ночі, коли т о Спричинено мав в и с т у п и т и д - р Н а з а р у к т а лем з б о р і в директорів органі- борчих Округах. В однім `виборчім окрузі, д е передтнм п о -
ІМ. С А Ќ К А И В А Н Ц Е Т Т І " . '
великі ш к о д и по місті і принін- „ п о д і л и т и с я евоїми в р а ж і н н я - зації Поширення Віри. У Злуче- с л о м б у л а г р а ф и н я М а р к е в и ч з п а р т і ї 1. Д е В а л е р и , п р а в и т е л ь -
Н Ю ИОРК, 25. серпня. — Комітети оборони Саќка й Ван-
ло д о б о р о т ь б и з поліціцією ми з Америки". СХОДИНИ відбу- иих Д е р ж а в а х п о л и ш и т ь с я ' в і н стаєнний кандидат п о б и в о б о х кандидатів з партії Шин Ф а й - `
иетті в р і ж н и х м і с т а х А м е р и к и т а у р я д н и к и д е я к и х р о б і т н и - ,
Підчас б о р о т ь б и минулої' ночі лися 6.'серпня. до жовтня. мерів І Файенна Ф е й л . У другім окрузі в и б р а н о правительствен-
чих юній с к л и к у ю т ь д о с ь о г о м і с т а н а с л і д у ю ч и й понеділок н о г о к а н д и д а т а н а м і с ц е у б и т о г о в і ц е п р е з и д е н т а , К е в і н а О'Гиг,-
покалічено 200 осіб, між ними Др. Назарук старався гово-
і второк конференцію для в с е к р а є в о г о вілсвятковання памяти
10 поліцаїв. Ф р а и ц у с ь к і р а д и - р и т и с е і г з а ц і й н о , т а с е й о м у гінса.
страчених С а ќ к а й В а н ц е т т і . Л Ь В І В С Ь К І „ ' Н Е Б Е С Н І
кали р о з п о ч а л и з а в з я т у агіта в д а л о с я ТІЛЬКИ ТОДІ, КОЛИ с т а в Сейчас п б проголошенню прайнтельствекної побіди ге-
На сій к о н ф е р е н ц і ї м а ю т ь р а д и т и с я н а д т и м , я к д о к а з а т и П Т А Х И " .
ц і ю п р о т и , а м Є р Н к а і г с ь к и х .те` г о в о р и т и п р о у к р а ї н с ь к і ц е р к -
1
н е р а л - г у б е р н а т о р Вільної І р л я н д с ь к о ї Д е р ж а в и в и д а в пр`окля-
невинність о б о х с т р а ч е н и х т а я к п о ч т и т и ї х п а м я т ь . О д н а ч а -
і ї о н і с т і в і з а в з я л и с ь р о з б и т и ви іі с в я щ е н и к і в в А м е р и ц і . П о - Громадянин Кракова Курќс-j і м а ц і ю , я к о ю р о з в я з у е т вся п а р л я м е г п і с е н а т І р л я н д і ѓ і н а з н а ч у -
стина у ч а с н и к і в д у м а є п р е д л о ж и т и п л я н о р г а н і з а ц і ї , щ о м а є
їх к о н в е н ц і ю і НЄ д о п у с т и т и ї х к . т и к у ю ч и с я н а с в о ю д о к л а д н у вич з в е р н у в у в а г у у Л ь в о в і на є т ь с я н о в і з а г а л ь н і в и б о р и на 15. в е р е с н я , с. р. У
ткатися Л і г а С п р а в е д л и в о с т и і м . С а ќ к а й В Я н п е т т і . М а є в о н а
до походу ію улицях Порйжа, знакомість з українськими ка- один предмет; біля якого туге Р о з в я з а н н я о б о х з а к о н о д а т н н х тіл Іряяндії викликало з д и -
доказувати м і ж инчим „ ф р е й м o n " , себто, у р я д о в и й з а г о в і р
я к и й м а є в і д б у т и с я 19 в е р е с н я , т о . т и ц ь к и м и с'вящениками т а п р о х о д и л и б а й д у ж е . Булг в у в а ш г я с е р е д і р л а н д с ь к о г о `народу, ' о д н а к і р л я н д с ь к і полі'тики
проти с т р а ч е н и х .
к о л и т о „ в и к и н е т ь с я з м і с т а е ѓ п і с к о п о м , він т в е р д и в , щ о у - це п у ш к и Л і г и Д е р ж а в н о ї В о з т о я к у ю т ь се, як зручний маневр премієра Косгрейва, щ о б и
У - Б о с т о н і в и с т а в л е н о т і л а С а ќ к а й В а н ц е т т і на п у б л и ч н н й
б у р ж у ` а з і ю С-нків". П і д ч а с д е - к р а ї н с ь к і с в я щ е н и к и в А м е р и ц і д у ш н о ї О б о р о н и - т о ` нплгиках. н е с п о д і в а н о з а с к о ч и т и с в о ї х п о л і т и ч н и х п р о т и в н и к і в , я к і б у л и
вид у к а п л и ц і н а Г а н о в е р С т р . , в і т а л і й с ь к і й д і л ь н и ц і Т и с я ч і певні, ш о п о в а л я т ь його п р а в н т е л ь с т в о у жовтні, коли м а в бу-
м о н с т р а ц і ї м и н у л о ї ночі о п . і ь о - сс п р я м о .‚злодіГгня, б а н д и т и , причіплені д о телефонів. За
людий п р и х о д я т ь п о г л я н у т и н а т і л а . О б а т і л а м а ю т ь с п а л и т и
ВаИО г р і б „ Н е з н а н о г о ж О в н і р а " . г р а б і ж н и к и й п р о г и б і ц і й п і п р о - г р о ш і з цих п у ш о к , які о п о р о - т и н а н о в о с к л и к а н и й д о п е р в а щ о р о з в я з а н и н парлѓамент.
к сю н е д і л ю .
с т у п н й к н , я к і на в і в т а р і п р а п - жию'вав підчас телефонної Прихильники Косгрейва сподіються, щ о він-побілить при
ЗДЕРЖУЮТЬ ПОХІД МАЙНЕРІВ НА НЕЮНІЙНІ МАЙНИ. л я т ь С л у ж б у Б о ж у , а р і в н о ч а - р о з м о в и , в і н б а в и в с я гіо р е с т о - н о в и х з а г а л ь н и х ' в и б о р а х , у д н і 15 в е р е с н я і ' щ о ` й о г о б і л ь ш і с т ь
. АТЕНС, Огайо, 25. серпня. — Провідники майиерської ПОГАННЕСБУРГ, Полуднева к н о під вівтарем женуть горів- раиах у легкожіночім товари- у Д е й л Ерін т а к з б і л ь ш и т ь с я , ш о не б у д е б о я т и с ь п е р е г о л о с о -
юнії з д е р ж а л и п о х і д я к о ї т и с я ч к и ю н і й н и х с и м п а т и к і в з о к р у - Африка. Демонструючі про . — Вломішків, щ о розби- вання зі сторони своїх противників.
га Ѓ о к и н ь д о о к р у г а ІІомрой, д е майнери незорганізовані в ти страчення Саќка і Ванцетті кі.тька днів тому касу в
юнію. В с е й с п о с і б юнійні майнери хотіли повести агітацію СПалИЛи американський пра- садівничій школі у Замаретн-
иор на с х о д а х ратуша.
М У С С О Л І Н І - Р Е Ф О Р М А Т О Р . 'ГЕНЕРАЛ С У Н - Ч У А Н Г - Ф Е Н Г ПЕРЕКИНУВ СВоЮ АРМІЮ
іа ю н і є ю . юві, пізнали по відтисках
Похід здержали на границі повіту^ІІомрой у р я д н и к и о`- РИМ. - Преса з а в з я т о висту- М у с с о л і п і пе в д о в о л е н и й н а - п а л ь ц і в і ніѓ. Ц е т р и „ З а м а р с - . ЧЕРЕЗ РІКУ ННГЦЕ.

иружної м а й н е р с ь к о і юнії, б о т а к и й п о х і д м о ж е л е г к о дове- іє проти страчення Саќка і дмірннм зростом а р н с т о к р а - т и н і в ц і " , я к і нс н а в ч и л и с ь щ е КИТАЙСЬКІ РОБІТНИКИ СТРАЙКУЮТЬ У ФАБРИКАХ
стн д о з а б у р е н ь і п р о л и в ў ќ р о в и . Ш е р и ф п о в і т у П о м р о й у ж е Ванцетті. Джіорна.тє д'гталія тичних титулів і видав наказ грабити в рукавичках. АМУНІЦІЇ.
заприсягнув б у в б о г а т о „ д е п у т а т і в " , щ о б и „ в т и х о м и р и т и " п о - п и ш е : ‚ ‚ С м е р т ь о б ж а л о в а н и х не с к л а с т и с п и с о к у с і х р о д и н , я к і
ПЕКІНЃ, 25. серпня. — Генерал Сун-Чуанг-Фенг, щ о б о -
віт, я к б и п р и й ш л о д о з а в о р у ш е н ь . з а м к н е у с т м і л і о н і в л ю д е й , я к і м а ю т ь п р а в о н о с и т и ці т и т у л и .
У Т Е Ч А м. Б І Л О Г О З А
реться проти полудневих війск, перекинув с в о ю піантунгську
іе г о л о с н і й ш е п і д н е с у т ь с в о ї К о г о н е б у д е в с п и с к у , тоѓ'ї п і д
ЗБР`УЧ.
а р м і ю через ріку Янгце, недалеко С р і б н о г о о с т р о в а , щ о л е -
ЛЕТУН ВИБРАВСЯ НА 4,600 МИЛЬ МЗПЕРЕРИВНОГО ЛЕТУ. п р о т е с т и п р о т и ж а х л и в о г о м у - ' з а г р о з о ю 1000 д о 5000 л і р пе
ж и т ь по середині м і ж Нанкінѓом, а Чінг-Кіянг. Північний дик-
БРОНСВИК, Д ж о р д ж і я , 25. серпня. — Американський 27- іслпцтпа". з м о ж е наз'вати себе, б а р о н о м , Як відомо, минулого року т а т о р і г о л о в а Північного М і л і т а р н о г о С о ю з а , Цо-ЛІн, не ѓ о -
літний летун Павло Редферн вилетів звідси в безпереривиу г р а ф о м а б о к н я з е м ні н а б і л е т і , л а в а п р и с я ж н и х у Тернополі дився з тим п о с т у п ќ о м Сун-Чуанга і п е р е с т е р і г а в й о г о , щ о сей
п о д о р о ж д о м і с т а Р І о Де Д ж е и е й р о в Бразилії, себто в дорогу і н а ` К р а т и н і а б о а в т і п р и п о м о - з а с у д и л а на ш и б е н и ц ю с е л я н и - к р о к не в и й д е в к о р и с т ь північних а р м і й , б о п е р ш е д о в і в , він
4,600 м и л ь . Кол`иб й о м у в д а в с я й о г о з а м і р , т о с е б у д е найдов- ЖЕНЕВА. Власті! з а а п е - чі г е р б у . У р я д о в а л и с т а а р и с - з Березовиці велик'ої М и - вже д о порозуміння між націоналістичними п р а в и т е л ь с т в а м и
ша ч о ; д у ш н а подорож. іЮвалН д о у д е р ж а н н я с п о к о ю , г о к р а т і ї м а т и м е 8 , 0 0 0 родин хайла Білого''за те. :ио перес- в Ганков і Нанкінѓ, а р о друге у м о ж л и в и т ь м а р ш а л к о в и Фенг-
Американська в о є н н а ф л ь о т а в е д е д а л і п и л ь н і п о і н у к у - к о л и т о в п а с т а р а л а с ь З н о в а з а - п р и б л и з н о 4 0 , 0 0 0 о с і б ) . ав д.^угому до перечитаний Ю-Сіяиговн з а г р о з и т н з а х і д н о м у криловн північних а р м і й .
вания з а 7 л е т у н а м і г , щ о п р о п а л и н а Т и х о м у о к е а н і . В с і ш у - а т а к у в а т н а м е р н к а н с і . к и й к о н - Муссоліні є т а к о ж з а обме- комуністичну брошуру, Найви-
'В Пенсѓбу, в к о п а л ь н я х в у г л я 1 з а л і з а , н е д а л е к о М у к д е н у ,
каиня д а л і л и ш а ю т ь с я б е з в И с л і д у . зулят. Коігзулнт замкнено а б о - женням г р о м а д с ь к и х п р а в ж і - щий суд скасував цей присуд і
з а с т р а й к у в а л о 1 5 0 0 ш а х т а р і в , з а о х о ч е н і д о с е г о к о м у н і с т и чи и-
гато Американців покидає юцтва. Н е д а в н о . в о д н і й п р о - в т р а в н і ц. р . л а в а присяжних
Ми а г і т а т о р а м и . С п о д і ю т ь с я щ е , щ о с т р а й к и ш а х т а р і в п о ш н -
ЮНІЙНА КОНВЕНЦІЯ ПРО СУДОВІ ЗАКАЗИ В СТРАЙКУ. Швейцарію. На однім театрі мові військового т р и б у н а л у увільнила Б і л о г о від вини і ка- ряться у манджурській полосі, ш о б и зменшити припаси аму-'
СИРАКЮЗ, Н ю П о р к , 2 5 . с е р п н я . — К о н в е н ц і я с т е й т о в о ї видніла ілюмінована в и в і с к а : сказ'ав т а к е : „Гтідаю. щ о б у л о ри. Він в и й ш о в на в о л ю , а л е
пінії в м у к д е н с ь к і м а р с е н а л і г е н е р а л а Ч е н г - Ц о - Л і н а .
За%` причині б и д о ц і л ь н и м у ж и т и з а с о б і в , а- п о л і ц і я в н е с л а п р о т и н ь о г о н о -
Федерації П р а ц і з а й м а л а с я нині м а й ж е ц і л и й д е н ь с п р а в о ю
'ні". О д и н в е л и к и й с к л е п у м і - д о с у д о в и х р о з п р а в н е д о - пе д о н е с е н н я з д д е р ж а в н у з р а -
судових з а б о р о н , в и д а в а н и х підчас с т р а й к у .
Ьесідникн підносили р і ш е н н е Н о т а , судді з Г в а й т Плейігз,
` т і ш з п о в а в и в і с к у : „ Я к п р о т е с т иус к'а'ти ж і н о ц т в а , я к е ч а с т о ду і Білий, б о я ч и с я н о в о ї слід- БОЛЬШЕВИКИ РОЗСТРШИЛИ ДВОХ ГЕНЕРАЛІВ КОЗАКІВ.
іроти а м е р и к ` а н с ь к о ї нсспра- в в о д и т ь із с о б о ю у поважні чої вязниці, п е р е й ш о в З б р у ч , АННЕНКОВ І ЛЕНІСОВ БОРОЛИСЬ ПРОТИ БОЛЬШЕВИКІВ
котрий не з а х о т і в в и д а т и с у д о в о ї з а б о р о н и в ' с т р а й к у . П р о -
мовці з а к л и к а л и ю н і й н и х р о б і т н и к і в г о л о с у в а т и т і л ь к и з а
в с д л п в о с т и , не о б с л у ж и т ь с я т у т с п р а в и п у с т и й ( л е г к о д у ш н и й ) звідки очевидно серед тепері- ^В АРМІЇ К О Л Ч А К А .
ких а м е р и к а н с ь к и х п о к ў и - м є м е н т " . ш н і х в і д н о с и н д о Галичини ие
т а к и м и к а н д и д а т а м и на с у д о в і с т а н о в и щ а , я к і д а ю т ь з а п о р у - М О С К В А , 25. с е р п н я . — О ф і ц і я л ь и о Проголошен'о тут, щ о
ку, т о не б у д у т ь у ж и в а т и с в о є ї в л а д и п р о т и р о б і т н и ч и х ю н і й . М у с с о л і н і не с к р и в а є ` с в о є ї в е р н е т ь с я . Центральний Екзекутивний Комітет відкинув відклик генерала
Конвенція у х в а л и л а в сій с п р а в і в і д п о в і д н у р е з о л ю ц і ю . С я ю г о р д и д л я всіх, ш.хдумають Б. А н к е н к о в а і н а ч а л ь н и к а й о г о ш т а б у г е н е р а л а Д е і г н с о в а п р о -
- . - ` У': "І
резолюція тілько й значить, щ о офіціяльне юнійне попертя і н а к ш е я к вдів І с т о р и к Сальве- ти з а с у д ж е н н я ї х н я к а р у смерти і ш о сейчас п о т і м о б о х їх р о з -
ВАРШАВА. Польща. - СЙМ- Б А Н А Н И Б У Р Ж У А З Н А Ї Д А .
для п р и х и л ь н и х ю н і я м к а н д и д а т і в . принево.тений покинути стріляно.
затнќи Саќка і Ванцетті стара-
ѓталію з а свої погляди і п о з б а - МОСКВА.— Коли о д е н чужн- Генерал Анненков був диктаторо'м у Полудневім Сибірі у
тися силою вдертись д о аме-
влешгй п р а в г р о м а д я н с т в а , в н - иець п е р е б у в а ю ч и й в Москві 1918 р . і р а з о м з г е н е р а л о м Д е н І с о в и м , щ о б у в н а ч а л ь н и к о м
риканського посольства, однак

злочини.
Дмериці книжку „ Ф а - вступив до правительственно й о г о ш т а б у , с л у ж и л и у б і л о г в а р д і й с ь к і й а'рмії К о л ч а к а , ш о б о -
богатю з них а р е ш т о в а н о і п р и - Ш!
изм ї й о г о злочини". Книжка і го склепу і х о т і в купити бана- ролась проти б о л ь ш е в и к і в . По упадку Кблчака утйкли вони
нсрнено п о р я д о к . Амсрикансь-
п о ч и н а є т ь с я п р и с в я т о ю „ М у с ни, викликав своєю просьбою д о К и т а ю , д е їх д е р ж а н о ч е р е з к і л ь к а літ у вязниці. 'Випущені
К О Ґ О п о с о л ь с т в ' а і' американсь-
соліпіехіу м о й о м у го.`товио- з а в о р у ш е н н я , б о б а н а н и ,є з а -
РАПОРТ СТЕЙТОВОЇ КОМІСІЇ ПРО к о г о конзу'ля'ту', я к р і в н о ж і
з в я з н и ц і , з д а л и с ь в о н и на л а с к у і н е л а с к у с о в і т с ь к о г о п р а в и л "
му с п і в р о б і т н и к о в і " .
Присвята казаиою ї д о ю ,у С о в і т с ь к і й т е л ь с т в а , я к е - в і д д а л о ї х п і д в о є н н и й с у д , щ о з а с у д и в Їх1"ііб 1 9 - '
мешкання американського ам-
вколола д и к т а т о р а ' неабияк, Росії. д н е в н і й р о з п р а в і , н а р о з с т р і л . В часі їх п р о ц е с у п е р е с л у х а н о ,
б а с а д о р а б е р е ж е сильний від-
к о л и він в и д а в о к р е м и й обіж- Банани уважаеться у Совіт- с О т к и с в і д к і в , я к і з і з н а л и , щ о з г а д а н і Г е н е р а л и П е р е в Б д и л й ма-
ОЛБАНІ, Н ю Порк, 25. серпня. — Нюйорська стейтова діл п о л і ц і ї .
иик д о в с і х п о ч т о в и х б ю р , о п и - с ь к і й Р о с і ї „буржуазною їдо- сбві е к з е к у ц і ї воєнних браішів і селян у 1918—20 р о к а х . І"
кримінальна комісія в и д а л а р а п о р т зі с в о є ї праці, який під-
с у ю ч и в и г л я д цієї к н и ж к и , з и а - ю", я к о ї н е в а р т а спроваджу-
носить б о г а т о д у ж е ц і к а в и х п о я в .
П р о т е с т и р о б і т - к а з о м к о н ф і с к у в а т и її с к р і з ь , в а т и д о к р а ю . ' В і д ж о в т н е в о ї
' Н а й ѓ о л о в н і й ш е м о ж е в і д к р и т т я комісії се ф а к т , ш о майже,.,
МОСКВА.
КАТАСТРОФА В ЧАСІ ЯПАНСЬКИХ МОРСЬКИХ МАНЕВРІВ.
н н к і в і селі+н п р о т и с т р а ч е н н я під з а г р о з о ю с у д о в о ї к а р и . р е в о л ю ц і ї ў 1 9 1 7 р о ц і н і х т о не.
всі з л о ч и н и п о п о в н я ю т ь м о л о д і л ю д и , н е б і л ь ш е я к 25 л і т в і к у . В ЗУДАРІ МІНОНОСЦІВ З КРУЖЛЯКАМИ ГИНЕ
Саќка і Ванцетті поширились бачив щ е бананів у Совітськім

ареш
тув'али
Дальше кару смерти п р и м і и ю є т ь с я д у ж е рідко. На 4,380 з л о - 129 Ж О В Н І Р І В .
по цілім Совітськім С о ю з і . .V Союзі.
чинів, я к і м о ж н а б у л о п о к а р а т и с м е р т ю , в и к о н а н о с ю к а р у БАНДИТИЗМ. Т О Ќ Ю , 25. серпня. — С т р а ш н а к а т а с т р о ф а , у якій з г и н у л о
тільки в 10 с л у ч а я х . - Москві відбуваються численні
129 ж о в н і р і в , л у ч и л а с ь м и н у л о Ѓ н о ч і п і д ч а с м о р с ь к и х м а н е в -
мѓѓѓнѓи по фа'бриках, бюрах і Скннлові 4-ох
Звіт стверджує, щ о числр злочинів у стейті постійно росте. ДАР ДЛЯ „МАНЕКІНІВ". рів на Я п а н с ь к і м м о р і , к о л и м і н о н о с н і В а р а б і і А ш і з у д а р и -
нетнтуціях, на я к и х висказу- н ( з яких один е гЬспода-
д и с ь з к р у ж я я к а і и н Д ж і н ц у і ' Н а к а . В а р а б і з а т о н у в у 15 м і н у -
АМЕРИКАНКА ВМЕРЛА ВІД РАН. ОДЕРЖАНИХ ПІДЧАС НАПАДУ ється обурення проти виконай р е м на 12 м о р г а х ! ) з а р+жні Н е з а в и д н е ж и т т я т и х перись
т а х р а з о м з 12 о ф і ц й р а м и і 9 0 ж о в н і р а м и . М і н о н о с е ц ь А ш і н е
ня в и р о к у с м е р т и і у х в а л ю є т ь с я г р а б і ж і . П р о ч у в а ю ч н ѓ р е в і з і ю , к и х Дівч`ат, я к и х ` п р о ф е с і я —
' БАНДИТІВ У МЕКСИКО. резолюції, Осуджуючі „буржу- п о р о з к и д у в а л и в о н и п о к р а д е - в б и р а т и с ь і р о з д я г а т и с ь як м о
зістав так сильно ушкоджений як Варабі, але мимо т о г о зги-
нуло н а нім 2 7 ж о в н і р і в . З у д а р м а в м і с ц е підчас т е м н о ї б е з -
В А Ш И Н Г Т Й Н , 25. серпня. — Панна ‚Флореис АнДерсон з азгіих к а т і в " . ні р і ч и п о с у с і д н і х полях. Делі н о в и х с у к о н ь по, в е л и к и х
` м і с я ч н о ї н о ч і , к о л и уст с в і т л а н а к о р а б л я х п о г а ш е н о т а с е р е д
Лон А н д ж е л е с , к о т р у р а н и л и ' м е к с и к а н с ь к і б а н д и т и п і д ч а с н а - Б і л я ' В а р ш а в и н а й ш л и На з а л і - магазинах. їх ' п л а т а м і н і м а л ь н а .
Часопис „Правда" у редак густого диму з коминів кораблів.
иаду на п о ї з д у м е к с и к а н с ь к і м с т е й т і Н а я р і т і . п о м е р л а з р а н зничім ш л я х у т р у п а Почтової З в о р у ш е н и й їх долеіо парись-
торській статті лігше: „Відпо- Є с е в я ѓ е - д р у г а сегорічна к а т а с т р о ф а у Япані, а ш е с т и
у шпитали. у р я д н и ч к и , п о р і з а н о ї , т ю ж е м . - н и й ііііліярДер Р о з е и т а л ь , rr.fir-
Відаючи на б у р ж у а з н и й т е р о р , в т ф о т я з і семи літ.
Американський представник перед мексиканським урядом Між К а т о в и ц я м и і Р а д о м ом б і л ь ш и й сНіе.ціяліст в і д п е р е д ,
пролєтаріят дасть відповідь ре Підчас першої сегорічної катастрофи, щ о лучилась 3-го
з а ж а д а в в і д м е к с и к а н с ь к о г о у р я д у , ш о б и в і н ч и м с к о р ш е гго- в в і й ш л и д о О д н о г о ' в а г о н у баН- п р и з н а ч и в ' Ђ О , 0 0 0 ф р . я к н а г о -
волюпійною б о р о т ь б о ю ' І Зі серпня в наслідок екслльозії мін, згинуло 3 8 ж о в н і р і в .
к а р а в в и н у в а т и х та в и н а г о р о д и в р о д и н у п о м е р ш о Т . д и т и з м е т о ю г р а б і ж і ; ` ОДйн з р о д у д л я б і д н и х , „ м а і і е к і и і в " .
власть".
Учительки,'між котрими ї х а л а панна Андерсон, о п о в і д а - них п о с т р і Л е н И й п а с і т ж й р о м . ЦЮ с у м у д і с т а н е й а й г а р н і и ш е
ють, щ о н а п а д б а н д и т і в на п о ї з д п о ч а в с я к о л о 4 . г о д и н и н а д На п о ї з д з Х о л м а д о БерСсттд ^`одягйена з ііи`х п і с л я з а г а л ь н о - ОГОЯОШЕННЯ Д О К У М Е Н Т І В ПРО КИШІНІВСЬКІ ПОГРОМИ. ;

раггом. К о н д у к т о р с а м е р о з б у д и в ї х т а к а з а в ї м б у т и о с т о р о ж - М Е К С И К О СИТІ. .КоѓЃфе,- н а п а л а в а т а г а к і н н и х о п р и ш к т я ѓ о г о л о с у в а н н я .на щ о р і ч н и х -25-ЛГТНЯ Р І Ч Н И Ц Я В І Д П Е Р Ш О Г О П О П Ї О М У .


ними, б о р о з б и ш а к и н а п а л и н а п о ї з д . Т о в а р и ш к а п а н н и 'Ан- дерація мексиканських робіт- і з а б р а л а 100 кѓ. м а н у ф а ' к т у р и кінних гі'фегйнах',;ґран Прі" ^ К И Ш І Н І В , Бесарабія, 25.-серпня. — На весну слідуючого
дерсои к а ж е , щ о стрілянина в и г л я д а л а н а с в я т к о в а н н е с в я т а пиків 1
з а р я д и л а ' о д н о г о д и н н и й та 7 0 к ѓ . тютюну. B f і к і і ю ч и п е - Л ь о и і і і а л і п і д П а р и ж е м . А л е в о - ' р Ь ќ у в и д а с т ь с я т у т з б і р к у д о і г у м е н т і й , щ о в і д н о с я т ь ` с я д о жи-
Ч е т в е р т о г о Л и п н я . Д і в ч а т а п о с т а н о в и л и в с т а т и й в б и р а т и с я . І г е п е р а л ь н и й с т р а й к п о ц і л і й р е д п о л і ц і є ю , ч а с т Н н у д о б н ч і ' н а м у с и т ь ' н е ю п о д і л и т н с я з т о - , і і і в с ь к и х п б г р о м і в ; я к і м а л и м і с ц е п і Д ч а с П е р с ь к и х часів, hep-
Нагло Андерсбнівна п о в е р н у л а с я `на с в о ї й п о с т е л і . т а з а с т о г - і р е с п у б л и ц і . І І покинули на'дорозі. і варишками свого магазину. ш и й п о г р о м Ж и д і в `лучйвс'я у цВггнІ 1 9 0 3 р о к у і ' К н ш І Й І в і .
н а л а , щ о її п о с т р і л е н о . З її л і в о г о б о к у т'а п л е ч и й т е к л а к р о в .
Минуло кілька годин, з а к и м їй м о ж н а б у л о дати п е р ш у
п о м і ч . А ж н а с т а ц і ї М а с а т л я н і с т р і н у в її д р . ЧеглиГеи, л і к а р а м е -
р и к а и с ь к о г о к о н з у л я т у . О г л я н у в ш и її, л і к а р с к а з а в , щ о її р а н а
п о в а ж н а т а щ о в о н а н е м а є б о г а т о ш а н с і в на вилічеігнє. `Вона
й померла в місцевім Шпитали.
царем Миколою та його р о д и - п р и с л у ж и т и с я в ' б о р о т ь б і з мо
‚‚ЌРОДОВА МОРОКА" „ В и х о в а в у грудах Дух`а,
` Як `орла на скелі, п о ю . Він г о в о р и т ь : сквофільством, особливо в Га-
Тай б у я є в н а с `цо ц а р с т в і ' л и ч и н і ѓ а ііа З а к а р п а т т ю . З в и -
„ С и д и ; , И р о д е , на ц а р с т в і
, Більше як і р и с т а ррків^гбму шій редакції. В другій-редак-і Голий та веселий". чайно на Наддніпрянщині йо-
Р У Н # О Ну Ми UKRTLNUA ИЧІОВАІ AUACIATIAA. І—. і 3 Кривдою своєю,
н а У к р а ї н і з я в и л и с я п р и м і т н е - ції в і н б у в друкований, але, го.не дозволилиб ставити. ц а
MLT-D by LAITORLKL C O M M I T U . . д 1 не з н а й , .коли з а г и н е ш
ні т е а т р а л ь н і п р е д с т а в л е н н я , я - j-там б у л и п о р о б л е н і в е л и к і з м Г Ал`е Мосќрвщнна - Кривда, жаль, примірішк рукопису, ис-
Зі всею семею. І
кі з а л и ш и л и с я й д о с і с е р е д н а - н и : 1 И р о д с т а в у ж е т у р е ц ь к и м в с е ж не м о ж е п о л и ш и т и укра- реданий, К у л і ш о м д о Галичини,
Щ о години, щ о хвилини
ш б г о народу. Всі вбий мали султаном і М о
і гетьмансь- с к а л
їнського народу т а к не поко- 1
р е д а к т о р о в и „ П р а в д и " , не був
Бунту Сподівайся,
х а р а к т е р релігійно-моральний. кнми с е р д ю к а м и і т. д. ‚ Т о м у реннм та не знищеним. Вона в и д р у к о в а н и н і н а в і т ь оригінал
І с в о є ї навіт`ь тіні
А л е , б е р у ч и з а підстав'у я к и й він б а г а т о в т р а т и в не л и ш е з посилає своїх Москалів, щоби його десь загубився. До ц
БЯНІВІІЄТІСИ Ї А Т М І У ночі жахайся!"
а с

г г е б у д ь ф а к т з р е л і г і й н о г о ж и т - б о к у . Ѓѓбѓо н а ц і о н а л і с т и ч н о ї ан- зруйнували д о щенту українсь- д і й ш л а л и ш е копія, списана у


ggg тя, часто в тих інтермедіях з о тимосковської : тенденції, але кцй край т а скорили україн- Цей „ В е р т е п " ; я к б и б у в від- Г р и м а л о в і б і л я Тернополя.
2 Л 0 , б р а ж е н о с у ч а с н и й п о б у т п а р о - ггавітв і з б о к у х у д о ж н ь о г о . ський нарід. На це Москалі мий ранійше, міг би багато1
д а , й о г о п о г л я д и на т у чи нниіу Ц я neprua редакція „ И р о д о - п р о с я т ь ; щ о б и ї х „ м а т у ш к а ца- ч

справу, а частійіііе п р о т е с т вої М о р о к и " цікава ще й з т о г о р і ц а " з м и л у в а л а с я й не поси


п р о т и г н і т у , к р и в д и Гг и а с и л ь - б о к у , щ о з г о д о м К у л і ш з м і н и в л а л а н а таку, т я ж к у і б е з п а л і й
Ті, щ о диесь московсько-ляш,
етва. с в і й - п о г л я д на к о з а ч ч и н у , ну б о р о т ь б у . Все те, щ о Мос` Степан Мусійчуи.
За кожлу аміду адреси пдатиться Ібкдеятіж. І ким
Одною з улюблепійших і взаемовіднрсини України Taj к о в щ и н а з р о б и л а `з У к р а ї н о ю ,
За оголошення редакція неѓ відповідав. н а й б і л ь ш е р о с п о в с ю д ж е н и х се` Московщини, до якої почав Куліш характеризує такими
НЕ ДИВУЙСН, А ПРАЦЮЙ: Катам-щляхтг йдуть служити.

8 Канада належать висилати гроші дише на т. зв. Foreign Money Отгіаг. Будуть завтра щ е прощення
р е д н а ш о г о н а р о д у б у л а ` інтер` ставитися прихильно. словами Москалів:
Теаа+ои ‚Свободи": 498 Montgomery. Тел. У. Н Союза: 1838 МовЦоикТў! У н а р о д у вни просити.
м е д і я „ В е р т е п " , чяка п р е д с т а в В у с т а м о с к о в с ь к о г о ц а р я И- Т и д и в у є ш с я , мій д р у ж е ,
„Утомились ми боровшись Ті, щ о д н е с ь п л ю ю т ь , на всяк:
.тяла н а р о д ж е н н я Х р и с т а . З в и р о д а К у л і ш в к л а д а є т а к і сло'ва: Щ о На т е б е л ю д е г у д я т ь ,
ЗЧЕ, якаќѓ сѓтѓ, Із. т и м и х а х л а м и , Свої с в я т о щ і народні.
аі#НСНІ - я у о е о о А " , P. a BOX к J. чайно варіантів цього пред- „у{ б а г а т и й , я п о т у ж н и й , -

Д е р л и ми з них ц у п к р ш к у р у , Щ о з а в і р н е т в о є с л о в о Завтра того вЩлизати


ставлення була безліч, б о вони З а г р і б світ під себе. Тебе лають, тебе гудять? 4

Городи палили, В ж е н і я к не б у д у т ь годні.


СЛУШНА УВАГА к о м п о н у в а л и с я вгдповідгго до
ж а д а н ь т и х , щ о їх в и с т а в л я л и ,
Колиб сходи хто спорудив,
Т о д о с я г бгг й и е б а .
А Козацькими костями
Не дивуйся! Чи-ж не з н а є ш ,
Щ о за працю дія, народа
Б о ` х т о п р е д к і в с в о ї х слпвс
Б о л о т а гатили. І батьківську віру топче,
зобразити найбільш актуальні Всіх о д н а к о в а чекає
Один з членів У к р а ї н с ь к о г о Н а р о д н о г о С о ю з а , к о т р и й , події з життя, д а ю ч и 1
дієвим Так він с х а р а к т е р и з у в а в б о П о г а с и л и в с ю д и . . с в і т л о , За життя щ е т о м у крюки
Добра плата — нагорода?!
на ж а л ь , б а ж а є с о б і з а д е р ж а т и с в о є Імя в тайні, н а п и с а в л н - персонам висловлюв'ати думки жевільний м о с к о в с ь к и й імлері- І в церкві, і в ш к о л і . ' і В и т о ч а т ь з р а д н и ц ь к і очи.
Т и д и в у є ш с я , мій д р у ж е ,
‚ с т а , в я к і м з в е р т а є у в а г у членів на с п р а в у , в а ж н у д л я всіх п р и - авторів або опінію загалу. я л і з м , щ о п і д б и в під в л а д у сво- Тепер в темряві й тісноті І не б у д е їм прощення
Щ о други т в о ї недавні
хнльників С и р о т и н ц я при н а ш і й о р г а н і з а ц і ї : царя величезні простори С и д я т ь в о н и голі... Н і н а с і м , ні н а т і м с в і т і
Потішними і дієвими особа- Тебе судять і клеветять
„Справа йде гарно. Н і ч о г о й г о в о р н т и не м о ж н а , ш о г а р - чужих з е м е л ь та. міліони ріж- В ж е нічого опріч д у х у 1 їх рід увеСь п о к р и є с ь
ми в містерії „ В е р т е п " з а в ж д и За діла т в о ї і з і д в а ж н і ?
но.'Я ніколи не с п о д і в а в с я , с к а ж у о т в е р т о , ш о в о н а т а к б у д е н и х н а р о д і в . А' г о л о в н е У к р а ї - У хахлів немає. З р а д о ю „ в о вічні віки".
є ц а р И р о д , ч о р т , с м е р т ь , ан- Н е д и в у й с я ? З н о с и с м і л о
йтн. Видно, ш о л ю д и в і д ч у в а ю т ь потребу т а к о ї інституції т а А нам з д у х о м в о ю в а т и
гедн, в о л х в и , а т а к о ж іѓноді ну — Л ю д с ь к у м а т і р П р а в д у — Всі наруги ічгбиди — Шнкаго, Илл.. дня 12. серпня, 1927
вірують, щ о м и м о ж е м о її п о с т а в и т и . о к а й д а н н в та , Не с у д и л а д о л я ;
к р и в д а , п р а в д а т а инші І не ж а л ь с я , щ о з а п р а в д у
„ Д а в б н Бог, аби так думала більшість. Але п о к и щ о , як „ З а м і с ц ь неї к л и ч у Ч о р т а Поки сонця, поки світу,
.Десь вкінці' шестндесятнх Тобі чинять стільки кривди,
мені видиться, — а я х о д ж у б о г а т о межи н а ш и м и л ю д ь м и і І Ц о дня на п о р а д у . ' ПотдЧ$)го воля. На н а р о д н і й п и в і р і д н і й
років минулого століття
зиаюудобре, ш о вони думають, — щ о межи нашими людьми
кий. український пнсьменпнк Д р у г а .вірного немає, В СПРАВІ ОГОЛОШЕНЬ І ФОТО
щ е є б о г а т о у п е р е д ж е н н я д о сеї н о в о ї інституції. Н а й г о л о в - Чорт, - царський міністер, НайбільщсЧрначіиНя надає п

п і н ш е з т и х у п е р е д ж е н ь , щ о б и не с к а з а т и , з а б о б о н і в , п о х о д и т ь
И . К у л і ш н а п и с а в р е л і г і й н у мі с л у ж и т ь й о м у в і р н о т а в ж и в а є
К „ у о с т и духа націо.
Л І Ш ж в
Д
у
р у г о м вірним є ідея,
Ч
ЃРАФІЙ ЧЛЕНІВ І ВІДДІЛІВ ДО
стерію під ггзголовком „ П р о всіх з а х о д і в , За котру нераз й вмираєсь.
з т о г о , щ о ми в ж е м а є м о в Америці один сиротинець, і л ю д и щоби
д о в а М о р о к а " . В ній в і н з о б р а Ўкраїѓѓў, щ о б и с т е р т и й п а м я т ь
доконати ь н о г о . Д у х а н і х т о не в силі
н а Л
В сяка приязнь, особистість, КАЛЕНДАРЯ У, Н. СОЮЗА
й о г о зѓгають, і з о в с і м п р и р о д н о , як їм з г а д а т и с и р о т и н е ц ь , з j р , п а н у є вічгго.
г а с и т и в

то вони з а р а з подумають собі щось подібного до того, щ о


зив М о с к о в щ и н у під і м е н е м гг з Л И Ц Я з е м л і . Хоч би навіть і родини —
НА РІК 1928.
Кривди. Україну під іменем Д а л і в ц і й м і с т е р і ї К у л і ш в и Н е д р у ж б а с е — там д е х ' о д и т ь і
вони з н а ю т ь . їм з д а є т ь с я , щ о се м а є бути якесь „ з а в е д е н и є " „ Т а б і д а , щ о не б о ї т ь с я (водить проти Українців б о ІО - і д е ю У к р а ї н и .
П р а в д и . Г о л о в н а дія цієї місте-
в місті, о б г о р о д ж е н е високим муром, де діти б у д у т ь напхані, ' р о т ь б у ц а р я , К р и в д и т а М о с к а К а л е н д а р У. Н . С о ю з а , який
рії це б о р о т ь б а Кривдгг-Мос- Л о г о Г а й д а м а к а !
я к о с е л е д ц і в б о ч ц і . Н а д д і т ь м и б у д у т ь н а с т а в н и к и чи н а с т а в - З а п о р о ж с ь к и й д у х не з г и н у в дів, я к и м на д о п о м о г у п р и х о Н е д н а у й с я - ж , щ о д р у г и ті, розхс д и т ь с я v многих тисячах
ковгцннн з П р а в д о ю - У к р а ' ц ю ю .
шгчкіг, і д і т и б у д у т ь п о ч у в а т и с я т а м , я к у м о н а с т и р и , я к щ о У кормизі ляцькій, їдять: Чорт, Смерть і Жид. Але Сини Матери одної, прггмірпиків, е н а й л і п ш и м се-
Цар И р о д ' - - сс м о с к о в с ь к и й
не я к у тюрмі. Удержание т а к о г о сиротинця б у д е к о ш т у в а т и Т о й т е п е р вій ш к о д и т ь силі г а й д а м а к у - н е в м і р у к у в о н и неї Служать катови і зраді р е д н и к о м д о о г о л о ш у в а н ь по-
цар. Ч о р т - - його міністер.
богато г р о ш а кождоѓо року, і тому треба булоби х и б а удер- І повазі царській". Івстані перемогти. З переляку' Своєй Земленьки святої! мѓж а м с о и і г а н с ь к и м и ЎѓраЃнця-
Москалі — иродовс військо.
ж у в а т и к і л ь к о х постійних к о л е к т о р і в , а б о в л о ж и т и на членів Здавалося, щ о М о с к о в щ и н а ' Р П С
падає'трупой Жид, а Ш И М
Не д и в у й с ь і не б і й с я МИ Х Т О м а є я к и й б и з н е с , а з а -
П о б и в а ю ч и дітий, И р о д поби
постійний новий тягар. ОСТАТОЧНО доконала Т У Ч А С Т І Ў ' " " 0 Т , М
Д е Л С П 0 М
У ` г а
Правди в очи їм с к а з а т и ! й а м а

л е ж и т ь йому на тім, аби


к а

про
б и

вас у к р а ї н с ь к и х дітий і м а й ж е
„Так богато наших людий представляє собі сиротинець, .. , .... - ває Чорта, та торощить Як з а се т е б е вни с у д я т ь , н ь о г о з н а л о я к н а й б і л ь ш е лю-
виѓѓѓѓщўе її л ю д н і с т ь . А л е ратў'е
і т о м у не м о ж н а д и в у в а т и с я , щ о б о г а т о л ю д и й не с к л а д а є N к р а ї н и , Щ О б у л а п і д її в о л о - ' . ^ F
М о ж ' в і д в а ж н о на суд стати. дий, повинен д а т и с в о є
r

оголо-
в і д о с т а т о ч н о ї з а г н б е л и У к р а ї - д і і ш я м , а л е д у х її б о р о т ь б и з а - Р - с м е т ь g
ж е р т в . В о н и м о ж е й с а м і гге з н а ю т ь , ч о м у в о н и н е д а ю т ь , а с е Чей ж е з н а є ш , щ о у с ю д и шеггнє д о к а л е н д а р я У . Н . С о ю -
ну к о з а ц т в о , ' я к е зображено волю^алишився живим серед Для Кривди та Царя зиахо- Жиють виродки фальшиві,
я к р а з б у д е й п р и ч и н а . Т а к і у п е р е д ж е н і л ю д и й не б у д у т ь д а - за. Ц і н и Є в е л ь м и Приступні,
гайдамакою-невміракою. Тут запорожськггх козаків, яких Д """'У и т
РУ- ь
Р к а н , ж к а а

в а т и ж е р т в , а б о б у д у т ь д а в а т и , а л е не щ е д р о , п о к и м и , с в і д о м і Щ о їм С І Л Л Ю с т а ю т ь В ОЦІ з в а ж и в ш и , щ о н а к л а д б у д е ви-
козаки виведеш' постійними другий в о р о г України П о л ь щ а , Р и: с м е т

ч л е н и У к р а ї н с ь к о г о Н а р о д н о г о С о ю з а , не р о з в і є м о ї х у п е р е - Д і л а чесні й с п р а в е д л и в і . ' н о с и т и 2 0 , 0 0 0 п р и м і р н и м і в . Ці-


слугами Правди, а-Москалі прн
дження. Ми, щ о розуміємо справу добре, мусимо представити не з м о г л а д о к о н а т и так, як „ З н а ю кару, з н а ю муку Прецінь з н а є ш , щ о і в нас є л а с т о р о н а 34 кв. п а л і в , к о ш т у є
служниками царя Ирода т:
с и м л ю д я м , щ о є гіде д р у г і р о д и с и р о т и н ц і в , я к і в ж е м а ю т ь Московщина Малоросію. ' С т р а ш н і ш у ` від б о л ю : Зрадників лукавих внуки, $30.00; п о л о в й В а $15.00; чверть
своєї матери Кривди. і Правд;
у себе ріжиі з а п о м о г о в і організації других народів. Органі- 1 т о м у царевн лихо. Він з р о - Щ о б дивилися очима Щ о за юдин гріш готові $ 1 0 . 0 0 ; о с ь м а ч а с т ь $ 5 . 0 0 ; nfe'p-
зображена постаттю Матери
з а ц і я з а в о д и т ь с и р о т и н е ц ь т а к , щ о він с а м и й о п л а ч у є т ь с я . С и - спукою срвоііить:' На ц а р о д и ю в о л ю , Рідну Неньку дать,;на: муки. ш а і пс-слідна с т о р о н а ` в ' ч а с т и
Божої, а Кривда Москов'кою
р о т н н е ш . п о м і щ е н и й на ф а р м і . Б о г а т о м і с ц я , с в о б о д и . - Ф а р м а Щ о б в и . б а ч и л и , як л ю б о Т о - ж п р и й м а й усі к л е в е т и о г о л о ш е н ь п о $35.00. Хто хотів-
Остаточний висдід боротьбіѓ „ Ц а р я на в с ю г у б у ,
є рівночасно ш к о л о ю життя. Дитина вчиться нрацюючи. Народ веселиться Як заплати своєй міру би в своїм оголошенню помі-
такий, щ о к о з а ц т в о в єднанню' Т а ие в п о р а ю с ь у ц а р с т в і
- ' „ Т а к н и `сиротинець р о з у м і є м о ми всі, щ о к л а д е м о ш е д р о і' к р і в а в о г о п р е с т о ' л у І до більших ди` готуйся, с т и т и т а к о ж і ф о т о г р а ф і ю , чи
П р е ч и с т о ю п е р е м а г а є Кргп Із з а в з я т и м ч-,'бом".
г й р а д о , не ж а л і ю ч и , с в о ю к е р в а в и ц ю н а н а р о д н и й ж е р т в е и н и к . . Н і ж с не б о ї т ь с я ! Н е вдавайся у зневіру! т о с в о ю ч и с в о г о б и з и е с у , му-
Ми х о ч е м о м а т и інституцію, я к а п р и н е с л а б и н а ш и м с и р о т а м л
і У` Нрода й Москалів, В с е поникло й с м н р и л о с я Правда все була горою^ сНть п р и с л а т и з неї г о т о в у до
поміч, пашим членам полеќщу, н а ш о м у народови славу. Я пев- 'j С е г о т в о р у К у д і ш а не в і ї с т а ` п е р е д д е с п о т и з м о м ц а р с ь к и м . Тут поет д о х о д и т ь д о проро- Я к в і к и цілі д о в ж е з н і ; ' д р у к у к л і ш у ; к о л и ні, т о п о н о -
иий, щ о як ч и р о с к а ж е м о се н а ш и м л ю д я м , т о в о н и т а к с а м о . в л я л и ні р а з у , б о б у в д о остагі` А л е „ Ч у б " , с е б т о З а п о р о ж ц і ч о г о натхнення, яке сповнило` Ті, щ о нині д р у г и х с у д я т ь , сить к о ш т виготовлення такої
щ е д р о з л о ж а т ь с в о ю лепту після своїх сил." І ' ц ь о г о часу невідомим в He'p- не п і д д а ю т ь с я , б о к о ж е н з н и х : с я н а д о с т а н н і м московським З а в т р а б у д у т ь осуджені!,' кліші з ф о т о г р а ф і ї , т о значить,
щ о .його оголошепне буде о
стільки д о р о з ш е коштувати,
Каіріє Мелеќ Кундж. і і и х м у к . Х т о т у т в силі щ о А л і п е р ш и й б у в у р о з с т р і л ь н і й , в а є т ь с я д о н а с я к а с ь . т і н ь , а н е - і і к о л и м о г л а в о н а п о п а с т и с я с к і л ь к и в и н о с и т ь к о ш т в и г о -
зробити? т о в л е н н я з ф о т о г р а ф і ї друкар-
поривар з а собою товаришів, приятель ‚острілює її!" іміж Москалів? Вона наче зро-
ської кліші.
Старець здвигнув раменами „Алаг! Алаг!" кричали вони й Б у л а т е м н а ніч. П р и б л и с к у (зумі'ла н а ш у ц і к а в і с т ь і с т а л а

Залізний Алі. (З турецького).


й о ч и з в е р н у в на ліс, я к и й в и -
дно було з вікна:
ли з ним с е р е д г р а д у к у л ь . і н е п р и я т е л ь с ь к и х
Н е р а з б а ч и в я, щ о А л і не з в а - у д а в і м с в і т л і м і с я ц я —
к у л ь і п р н р о з к а з у в а т и таке, щ о м и н е в с и -
в и д н о ді б у д и п и т а т и с я її.
Т е к с т о г о л о ш е н ь м у с и т ь иа-
х о д и т ь с я в р е д а к ц і ї п о д е и ь 1.
' Н е зѓгаю як цс с т а л б с я . А л і , ж а в н а н е б е з п е к у , щ о б и л и ш е ‚ б у л о , щ о д о н а с п і д п л и в а є я Я В і р м е н к а й т а к и т у т е ш в е р е с н я б. р. Г р о ш і з а оголо-
той щ о я його .знав, був д о б - р я т у в а т и раненого. С т р а ш н и й к а с ь тінь — мусіла т я ж к о б о - — г о в о р и л а в о н а . — Мій ш е н н я н а л е ж и т ь п о с и л а т и рів-
М у з и к а м о я з в и ч а й н а . ЯІ згу;бу. а
рнй, чесний і с п о ч у т л и в и й . наступ р о з і р в а в н а ш у злуку : ротися проти струї. Н а р а з р о з -
б а т ь к о , м о ї б р а т и й у с я м о я рід- ночасно. О г о л о ш е н н я на кре-
все в с т а ю р а н е н ь к о , з б и р а ю ки М е н е з в о р у ш и л о це М о л о д и й п и с а р , щ о б у в т а - р е з е р в о ю . Ми мусіли о б х о д и д а в с я р ќ и й с ь ж і н о ч и й ' г о л о с . н я є п о т а м т о м у б о ц і . Н е з в а - д и т б е з ў с л і в н о н е б у д у т ь дру-
№№ДВІ' І ц в і т і в і п р и н о ш у їх м о ї й зав д о АЛІЯ: т и с я б е з н а й к о н е ч н і ш и х х а р ч і в , М о ж н а б у л о в и р а з н о п о ч у т и
к о ж з тої ОКОЛИЦІ, о з в а в с я тс-
ж а й т е на те, щ о м о ї б р а т и п р о - к у в а т и с я . ' -.
ПЄНЬЦІ і (с е с т р і . В о н и т а к л ю б - В і р м е н і , с и н у , цс с л о в о п е р і с о б і : цілими днями. Я переглядав кілька турецьких слівѓ „Рятуй-
л я т ь -цвітн. нагородить тобі Господь! м о ї р я д и і з а с т а в А л і я в е с е л і - ; т е ! Р я т у й т е ! Ч и в и Т у р к и ? A x j л и в а ю т ь к р о в , с е л а п у с к а ю т ь Тз Фотографії братств і това-
- - Правду кажете, бей-баба, д и м о м . Я б і д н а ч е с н а д і в ч и н а , я
Ц н л т н т и н а , щ о не м а л а н і я к о - щ о г о як' з в и ч а й н о . р я т у й т е ! " Всі чули ті с л о в а риств. Відділи У. Н , Союза, а
Н с б а р о м м а в я н а г о д у с п о в я т а к о ж моЖу присягнутіг, щ о р я т у в а л а м о ю честь п е р е д дики-
го вчителя, л и ш е одну природу, — Я к ^ ж е ж м а є ш с я , Алі""— р о з у м і л и . З а л і з н и й А л і с т о я в т а к о ж к р у ж к и співацькі і теа-
ггити А л і є в с б а ж а н н я . Г р о ш і ті А Л І б у в д о б р и й і л а г і д н и й на.
д о б у в а л а ч у д о в і звукѓѓ з с в о - с п и т а в я. б і л я мене. З а с к р е г о т а в з у б а м и ми з в і р а м и . М о ю ч е с т ь п е р е д а ю т р а л ь н і ^ ш к о л и , б а н д и , які суть
б у л а з а г у б и л а о д н а в д о в и ц я зі ч е я г н я т к о . П і д ч а с м о б і л і з а ц і ї
ПУ і н с т р у м е н т у . у ваші руки, бороніть мене! при в і д д і л а х У. H . С о ю з а (коли
Якась жінка просить
с ў х і д н о г о села. П ш л а на б а з а р , й о г о з а б р а л и д о в і й с к а . Х о ч ма — Як залізо, пане поручник.
Я с п и т а в it:
— Як називаєшся, дитино, який кружок, співацьке това-
а в м і ш к у б у л о в с е її д о б р о . т и і с е с т р а п л а к а л и , п і ш о в паї — Як ж е ж маєшся, Алі? — тўику!
відкіля т и ? Я відповів: — Добре, Алі, р и с т в о і т . п. н е є с т ь п р и в і д д і -
Т а к а з г у б а б у л а д л я неї іі д л я , в і й н у . П і ш о в веселѓѓи. Щ о с к а з а в я. ѓт Щ о ж в о н и з а п о д і я л и т о б і ѓ {
Н а з и в а ю с я Алі, а м о є р о - п о м о ж і м їй. л і У . Н . С о ю з а , т а к и х п і с л я у-
її д і т е й н а й с т р а ш н і Ѓ ѓ ш и м н е щ а - т і м р о б и в , я к і к о л и в е р н у в с я , З т о г о часу о с т а л о с я при ньо дитино?
динне село % Чінарліке. х в а л и не б у д е п о м і ш у в а т и с ь у
с т я м . р о з к а з у в а л и мені п р о ц ю не з н а ю . В г о р а х з я в и в с и я к и й м у ц е п р і з в и щ е . П і в - ж а р т о м В м и т ь гюздягнувся Алі, в и
Р а д н і п е р е б и л и с т а р ц е в і о- О ч н її р о з к р и л и с я ш и р о к о з к а л є и д а р и ) , х о т і л и б , а б и ї х ф о -
н е щ а с н у , щ о в о н а м а л о щ о н е рік т о м у . пів-повагом кликали так floroj
скочив із р о в а і кинувся у ф и
повідання: переляку: т о г р а ф і ї б у л и п о м і щ е н і в кп-
з б о ж е в о л і л а . Я п р и к л и к а в її д о ' лі. Ж і н к а не б у л а в ж е д а л е к о
Алі з Ч і н а р л і к е ? товаришЃ л є н д а р и н а 1 9 2 8 р і к , з в о . і я т ь їх
к е б е і в і д д а в їй г р о ш і . Алі б у в ill. від берега. Після недовгої бо- Щ о - м е и і з а п о д і я л и ? В н не
Старець розказував дальше: Б у л о т о при кіици т а м т о г о п р и слати на адресу „Свободѓѓ''
т а к о ж п р и т і м . Н е з н а ю , хт`о р о т ь б и зі с т р у є ю з я в и в с я з н о - ж і н к а і не п о л о н е н а моск.ов-
- - - Т а к , Алі з Ч і н а р л і к е . З т о - М о л о д и й п о р у ч н и к , щ о не- р о к у . З в е л и к и м т р у д о м в і д к и
нех б у в щ а с л и в і ш и й : чи ж і н к а , ву А л і ; у р а м е н а х д е р ж а в б і л у , с ь к д . ї Ч у з л у ч и л и м е н е з м о ї м и н а й д а л ь ш е і г о д е н ь 1 5 . серпня
гО ч а с у б а ч и в я А л і я ѓ м а й ж е д а в н о в е р н у в із ф р о н т у , пере нули м и н е п р н я т е л я з п е р ш и х б . р . Р і в н о ч а с н о п р о с и т ь с я прп-
щ о я к ` п о б а ч и л а ѓроцЃі, с к р и к ` ніжну істоту. Т о була молода, р і д н и м и і д е р ж а л и під з е м л е ю .
щодня. Я полюбив його. Три бив тамтому і став розказувати рядів. Неприягель стояв по
нуля з р а д о с т ц , чи. Алі, щ о з а - д у ж е гарна дівчина. Д о в г е , чор- Я мусіла т а н ц ю в а т и їм зовсім, слати з ф о т о г р а ф і є ю чек або
р о к и п і з н і ш е п р и й ш о в він р а з — П и т а є т е с я , щ о А л і з Ч і н а р - д р у г о м у б е р е з і ІУІюра'ду ( в е л и -
лився сльозами. н е в о л о с с я з в и с а л о ї й м а й ж е и а г а . Я танцювала з п л а ч е м , я к м о н і - о р д е р , в и п и с а н и й н а імя
ЛО м е н е й п о к л а в п е р е д меіге м і - л і к е р о б и в на ф р о н т і . М о ж у вам ка р і к а у с х і д н і й А н а т о л і ї ) . В)
д о землі. Дівчина б у л а непри` Д о в г о м о г л а . П о т і м вони поби` С в о б о д и " н а суму $10.00. Сі
иїочок. Я загляну'в: були в Л л є т о не б у в й о г о о д и н о к и й с к а з а т и ц с , б о я б у в т о ї п о ч і н а г о р а х т о п и в с я c H i r " ) . Б р у д н о
т о м н а . Т і л о б у л о п о р а н е н е . Я - л и с к л я н к и , з а т о ч у ю ч и с ь кину- г р о ш і у ж н е т ь с я н а покриттє
п ь о м у г р о ш і . Я ' з д и в у в а в с я , від- д о б р и й учинок. 1 то'му'не^було тім місці, д е він д е з е р т и р у в а в . ж о в т а в о д а т о ї ріки л е т і л а з ш у
к и й с ь в о я к у з я в в і д Алія н е щ а - л и с и ' н а мене. В ж е не з н а ю , я к к о ш т і в в и г о т о в л е н н я з фото-
КІЛЯ В у б о г о г о хлопчини в з я - н і о д н о г о , щ о с к а з а в б и з г і р д н е Щ о б и с к а з а т и п р а в д у , я н с б а - м о м гга Д І Л . В і р м е н с ь к і в а т а г и {
лисг. т а к і гроші. Здивування слово'`про Алія. Н е б у л о ` д и т и чив Алія, як з р и в а в цвіти, ли- попереду - р о с і й с ь к о г о
м о є з а п р и м і т и в х л о п е ц ь і с к о - ни, я к і й в і к б о д а й н е п о м і г з и с - ш е я к у б и в а в л ю д е й . А я к в і н к и д а л и с ь - н а н а ш і с е л а , т о п и л и
війска;
с н у і с т о т у і п о к л а в її н а п р и ч ї . м е н і в д а л о с я в р я т у в а т и с я . Н а ч е г р а ф і ї д р у к а р с ь к о ї к л і ш і . М і с ц е
Лікар був під рукою. Т о л е був) б о ж е в і л ь н а пігнала я д о ріки. 8 калєидари б е з п л а т н о .
Т у р о к , н а в і т ь не м а г о м е д а н е ц ь , Д е х т о з м о ї х - з е м л я к і в к р и ч а в Всі ф о т о г р а ф і ї мусять бути
ро сказав^ сти з г о р и т я ж к у в я з к у д р о в . у б и в т е п е р останій р а з , не'ї в с е в ќ р о в и , в о г н і і н у ж д і . Г о
л и ш е м а в на с о б і т у р е ц ь к и й од- Д у р н а д і в ч и н о , т а м п о д р у г о д о б р е о п а к о в а н і .
.- Т о не м о ї г р о ш і . Я н а й ш о в Алі б у в у б о г и й , а л е Д у ж е ч е - з в а д и ц е з л о ч и н о м . М о ж л и в о , ю с М ю р а д у к і л ь к а д н і в м і ш а в -
сггий. н о с т р і й ; Щ е н и н ї п и т а ю с я , ї м ў б о ц і є Т у р к и , в о н и р о з ш а р -
їх нині р а н о п а п о л і . щ о н а р о д н я м о в а н е `має іншо- ся з криком нещасних, щ о вми- Всі п и с ь м а н а л е ж и т ь адресу-
- БаЧиш, н е д а р о м к а ж у т ь : С т а р е ц ь з а м о в к . К а й м а к а м г о с л о в а н а те. Я з н а в А л і я в ж е рал`н с е р е д н а й с т р а ш н і ш и х мук.
„ Х т о р а н о в с т а є , т о м у Б о г да'є". к а з и ( н а ч а л ь н и к о к р у г и ) ѓ л я - д в а р о к и с к о р ш ' е . В і н б у в у м о - М о с к а л і ' ` п е р е й ш л и н а д р у г и й
}що
аж д о нас?
того чоловіка п р и в е л о `Тнають т е б е ! " Я не з в а ж а л а на їх' в д т и ;
слова, кинулася у воду. Тепер
!

К О Л И в к і н ц і п р и й ш л а д о се- у ж е з н а й д и с ь і М о с к а л і і с г О - , 3 V О В О О А"
Бог зіслав тобі тобі твоє кіз- и у в н а с т а р ц я з д и в о в а н о й п р о - їй ч е т і н а к а в к а з ь к о м у ф р о н т і . б і к , к р о в п е р е с т а л а п л и с т и . З
бурмотів до`себе: б е і р о з к р и л а о ч н , с п и т а л а с я : л и с т р і л я т и з а м н о ю . ІКулі з
мет ( щ а с т я ) . Тут з р а н е н о ніжну д у ш у Алія. т р у д о м п о з н о с и л и ранених. Я 83 Grand S t , J e r s e y City, N. J .
Де я? ` плюскотом падали у воду.
На це А л і : — А х , м і й Б о ж е , д у х л ю д с ь - Х т о з н а , ч и він із с о б о ю гге з в о - іне м і г у с и у т и . Х о т і в п е р е й т и с я !
- Ні, п а н е . Б о Ѓ п о к л а в м е н і к и й н е в с и л і з р о з у м і т и Т в о є ї д и в гЎою, щ о б и з д а в и т и в с о б і с ю д и Л т у д и , а л е . н а р а з р о з д а - ' і в в я Молода Вірменка скінчила
и а д о р о г у ці г р о ш і , щ о б и ви- м у д р о с т и . А л і , щ о т о м у к і л ь к а всі ні`жні п о ч у в а н н я . А л і буѓв д о своє оповідання. І знову сталаі
л о с я п я т ь ЧИ Ш і с т ь е г р і л і в . З а . ) . , д І В Ч И Н а г л я н у л а h a н а с у с і х
п р о б у в а т и , чи я ч е с н и й . Т о не літ із с л ь о з а м и р а д о с т и в о ч а х б р и й в о я к Ѓ т о в ' а р и ш , д р у г о г о ) р а з я в и в с я у м е н е в а р т о в и й
з а й ш л а с я в і д п.та^гу: і д р і ж а т и . М и в с п о к о ї л и 'її, п р и - Д о б р і приятелі.
д л я м е н е ті г р о ш і ; на Них з в е р н у в найдені г р о ш і , н а п а д а є т а к о г о п о ш у к а т и . с п о в і с т и в : „ Ч е р е з ріку перссу-і к р и л и п л а щ е м і к а з а л и їй с п а -
с л ь о з и Т О Г О , ХТО їх з г у б и в . ЯІ в с і х л ю д е й 'у я р а х і о г р а б л ю е ї х ; І — Б о ж е , ах Б о ж е ! Д я к у ю У к р а ї н е ц ь : Ч о г о вн, Жи-
Т я ж к а б о р о т ь б а , в о є н н і ггсв- ти. А л е в о н а все щ е к р и ч а л а :
б і д н и й , а л е не ВІЗІ.му Т О Г О , Щ О ТОЙСЇГМ, і ц о к о л и с ь с п о ч у т л и в о ї з г о д н і ѓ й й е в с и л і б у л и з л о м и т и ) ' і тобі! То я справді серед Турків! д и , п х а єтесь до А м е р и к и ЗР 1
‚Рятуйте мене! П о з в о л ь т е ме-
не є м о є . П Р О Ш У нас. І І О І И У - п о м а г а в н е с т и д і т я м т я г а р і , ни- його.ч С п о в н я в с в о ї о б о в я з ќ и . } ) Лрнедаана л АнатолП числили М и д о п и т л и в о , п о г л я д а л и о-; Українцями?
0Гб ТО МОЛОДУІ ні в т і к н у т и у з а п і л л я ! '
кайте власника і.зрсриіть йому вбиває богато серед страш- Коли дано приказ до MBcaWM
ПУ.ТІТ Д И Н О П Р И К А З д о г г а с т у п у , , ті C l f i l ,
1 0 П , ,
? Ь 9 ^ ^
П 0 Ч а т (
, 3

дінчииу. Ми.питалися себе, як


м
^" ' Ж и д: Ну, д о б р и й приятелі,
(КРНЕШ. ^ Д Е ) .
все д е р ж и т ь с я с в о г о ^приятеля.
ГОЛОСИ ЧИТАЧІВ .. Позаяк О. Gs. с у т ь ліпші ... тому СВОБСШ!СУБОТА,27
ѓо
. СЕРЯ
ГІгІ, 1927. шої молодіжи не м о ж н а буде
р о з в е с т и , з а к и не у н о р м у є т ь с я '
системи . українського
дяя` українського народу,
Не для агітації, а для примі-
шкіль- рў хочу піднести, щ о в усіх
ВИПРОБУВАНІ РАДИ.

1. В ч а с н о л я г а т и с п а т и , а л е , і . ,
и и ц т в а ц А м е р и ц і . З п о ч а т к о м ш к о л а х , ЃЌІ в е д у т ь с я п р и п а р а в ч ` а с н о В с т а в а т и з л і ж к а ; 3 г о -

н
а
ши
х
ЬЕЗ Ш К О Л И ПРОПАДЕМО. с е г о р о к у н а с т о р і н к а х „ С в о б о : ф і я х у к р а ї н с ь к о ї л р а в о с д а в `-ої д и н и с п а н н я п е р е д північчю

„дна
Як не п о м и л я ю с ь , т о л и ш е н ь
Свобода містить
братів
дописи
робітників
Ви м о ж е т е курити їх - д Н " ' п о м і ш у в а л и с ь т о л о с и ч й - j м е р к н и , м и маємѓ`, д и ш е , у к р а - в а р т у ю т ь ; б і л ь ш е , як 6 г о д и н п о
тачів в справі р е ф о р м и наших країнських дітей. Нема^наймен
ш к і л . Тепер, Б о г у д я к у в а т и , ба- шої тодєранції для чужих назв,
п і в н о ч і — . Г о л о в н
з д о р о в л я є: Вчасно лягай, д о -
о ќ ѓ засадою

Рано, в полуднй і вечер ч и м о , - щ а с я с п р а в а б у д е п р е д - н е м а в н а с анќ г р е ц ь к и х , -яні м о с в і т а в с т а в а й . " -г'


справі з о р г а н і з о в а н и й нашого
:
м е т о м н а р а д на Ч е т в е р т і м К о н с к о в с ь к и х дітей. З н а ч и т ь , щ о 2)‚.Кожного дня в одну і т у
приватного рідного шкіль-
иііцтва у Злучених Д е р ж а в а х , г р е с і О б є д н а н н я . В с я к і с п р а в и , д е є д о б р а в о л я , там м о ж н а о- с а м у п о р у в с ь о р о б и т и . Н а п р и -
у дописах т и х наші л ю д е вис- п е к у ч і , і в а ж н ї , б у д у т ь о б г о в о .ЯЙнути т е л и х о , я к е п р и н о с и т ь мір, в одну і ту саму пору вста-
р ю в а т и с ь н а к о н г р е с і , а л е , НІ ш к о д у вати, в т у с а м у п о р у їсти, іти на
казують г а д к и , якби рятувати українській народній
мою думку, справа наших шкіл справі. - прохід і в ту саму пору класти-
‚‚ашс молоде покоління, яке
е найважніща. Бо, поминувши ся д о ліжка.
іабувае у с е , щ о р і д н е , і в и и а -
теперішну б о р о т ь б у ' з а майно Якѓ т а м не б у д е віроісповд ЩО НАЛЕЖИТЬ ЇСТИ?
і-одоатюється, 1) М о л о к о . 2) Горох, біб, со-
церковних г р о м а д , — якої не дання н а ш о а д . ^ а д о д о г о поко-`
Усі инші народи, щ о з а м е ш - ч е в и ц ю . 3 ) Квасну капусту. 4 )
м о ж и а . л е г к о в а ж и т и , — м и м у л.іннн, т о всі `мц, п о в и н н і с т р е м і
:
кують З л у ч е н і Д е р ж а в и , обду-
с и м о д и в и т и с ь в б у д у ч н і с т ь . т и д о т о г о т з ц о б и в о н о не з б о г а - М я с о . 5 ) Р и б у . 6 ) С т р а в и з і з б і -
мали і п е р е в е л и в ж и т т я п л я н и жа. 7 ) Б а раболі. '
ЦКолй м и н е п е р е в е д е м о о с н о в - ч у в а л о ч и с л а ч у ж и х н а р о д н о -
т
л
я оснування-своїх приватних Не уживати`00" б о г а т о : л
ігої р е ф о р м и н а ш и х ш к і л , т о , е т а й . " _
рідних ш к і л . Вони ведуть у

щожри
о
бити,щ
об
и дово
г
я с к а ж у о т в е р т о : уся та б о р о т ь - о. і Г. 1 ) С м е т а н и . 2 Т М асла. 3 ) Си-
гих ш к о л а х с и с т е м а т и ч н о наў- ра. 4 ) Я є ц ь і 5 ) М е д у . .

т
и
?
ба уе варта і фунта клаків.При-
ч

к
у рідшії м о в и , н а в ч а ю т ь ді-
‚її, з в і д к и в о н и п р и й ш л и в А -
пустім, щ о всі г р о м а д и відбе-
руть з рук автократів своє цер-І Д у ж е рідко,
уживати:
а б о цілком не

С
Ч
Н

І
7^
мернку і з а щ і п л ю ю т ь у них к о в н е м а й н о ) Б у д е п о м і ж 'на 1) Камі- , 2 ) Г е р б а т и ( ч а ю )
іюбов і п о ш а н у д о батьків-
шим народой велика радість,, . крім зелевої. 3 ) Горівки. 4 ) Мі-
іцшги їх р о д и ч і в . А щ о ж р о б и -
СЬІ ии ,ІКар:
Айришів.І
б о всі б у д у т ь п е в н і , щ о т е май-1

^ ,:' Р и п и с на д о . в т о - н е р а л ь н о ї в о д и . 5 ) О ц т у .
С л , д ю ч и й п
'. У
`.м ми, У к р а ї н ц і ? М и з в и к л и
ио не п е р е й д е з л а с к и Р и м у в " О Д - Є Оден англій
чекати, щ о б и х т о с ь з а п а с з р о -
р у к и ІСЮ% католиків, Пив на здоровля.
бна к о ж н у н а р о д н у р о б о т у , а
Алеж стара імграція вічно н е ' т р е б а 8 годин,
І
2).} L n a T H

гакож, р о з у м і є т ь с я , і ш к і л ь н у .
б у д е ж и т и : Щ'о в а р т а ц і л а та Н а л
е ж і г т ь спати при отворенім Ж е н а : Я тут лежу хора `са-
Подібно, як у цілих Злучс-
б о р о т ь б а , коли ми н е ' б у д е м о ' ) ^ У ц а т и с ь р а н о у в о д і , ма,
В 1 К Ш
а т и не б о ї ш с я Б о г а цілу
3

инх Д е р ж а в а х , т а к с а м о і у на'с F, '


мати кому передати того май- Щ
"нсратуру О
н а ш о г о ніч п и т и у к о р ч м і ?
м а є т е

u б о с т о н і н і ч о г о не р о б и т ь с я у а г р о м а д ? А б е з с у м н і в у не б у - ! ! ' Т л а
"-ВДанням д о в г о М у ж: Не сердься, я п р а д о
4 ) П е р е д

іпкітьПіЙ с п р а в і . Наша рідна д е м о м а т и г і д н и х н а с л і д н и к і в " " ' " с т и к у в а т и с ь . 5) Ц і д ж и в л я ` т в о є з д о р о в л я . j' a f l

8) зах
уо
кд
ро
ам в
ді
длі
у С
О
школа у Б о с т о н і в послідних тої с п а д щ и н и , колії'не п о с т а в и - . у к о в а н о . 6) Н е ў ж и в а `
т и с ь

роках стрижино з а н е п а л а , саме

нїок В Ч ЕС
Т
ЕР
м о л н щ с н а ш и х ШЯ. ‚ т и . а л ь к о г о л ш . 7) Щ о д е н н о в і д

Н
ціці
вь
від х в и л і , я к д - р Н а з а р у к , з а

'п
Д'м УВАГАЃ С Е С Т Е Р , ПА. ^ У М Г А !

д
вб
іудеться
Б
Щ о б и не бути^блосЛовіИїмі . Ш Ч " " " - ^ н і вправи па
дозволам епіѓскопа, кинув г
я наведу слідуюче:'^Мо$вМ
1 воздус. Не позволя
мсті, н е з г о д и м і ж н а ш и х У к р а - т и а в і я т а м
недавно з одним у ^ р а Ш ' ќ и м Р перебувати і спати
у Бостоні. Місцеві Укра- ПЕРША РІЧ РАНО - ЗАКУЃІТЬ СОБІ О. С. ПОСЛІДНА РІЧ У ВЕ- - jrpeќo-католицькнм сзящени- с ш к а н н ю . 9) в
Перебувати п о м

інці, і а м і с ц ь ѓти з а с в о ї м хлоп- ком, який оповідав, щ о мусів я


н а й д о в ш е н а селі. 10) З м і н а -к

сі-ким р о з у м о м , почали свари-і


ЧІР - ЗАКУРІТЬ СОБІ О, G, КУРІТЬ ЇХ ВЧАСНО. КУРІТЬ ЇХ
підписати ганебну заяву, подик- " - W Т
Випочи- И С в о е з а я т т я

ѓвсі м
ж
і с о б о ю з а а г е н т і в на-1 ПІЗНО. КУРІТЬ ЇХ ВСЕ В МЕЖИЧАСІ... ВИ ДІСТАНЕТЕ ПРАВПИ- товану Римом. ' ` І кілька в а т и п о я к , м с ь ч а с і п о

С
П
Р
А
ВІ g^-"^ друи гй сео
г лт A nC
T
0oС

)ЯТА
т о г о відвічного ворога, Ляха,
ВЕ ВДОВОЛЕННЯ З КОЖДОЇ ДИГАРЕТКИ, А НЕ ЯКУСЬ КАРУ.
І д п ш 1 3
„ Ч о м у ж в и її п і д п и с а л и ? " _ - ) Заховувати впутріш-
.і про ріНиу ш к о л у , п р о навчай-, питаю. " и и с
У" кпі. 0
І

ня с в о ї х д і т е й з а б у л и . І т а к ук-1 БО В НИХ НЕМА ОДНОГО КАШЛЮ В ЦІЛОМУ ВАГОНІ. ЯК РАЗ ,Та в мене несвідома грома- ^ т т т ш ш т
^ т л

раінська д и т и н а не з н а є мови
НАСКРІЗЬ 100% ЧИСТОГО ВДОВОЛЕННЯ. НОВА МЕТОДА У-
D
в
да. В мене", — каже, — „навіть
своїх б а т ь к і в а з а п и т а н а , хто
пе можна споминати в церкві
вона є, в і д п о в і д а є п о а и г л і й с ь - МЯКІШАННЯ ТЮТЮНУ ЗРОБИЛА СЕ. ПОПРОБУЙТЕ ї, А ВОНА

^ЖГГі ^ьсш^иЃм
ки: „ Я не з н а ю " , а б о називає
ВАС ПРИЄДНАЄ ДО СЕБЕ! іться". .йорські Січи постановили ча своѓх

З,і Н
ТсіА Ф
АРМІ ВЕЛИЧАВИЙ ПІКНІК
себе П о л я к о м . З с е г о бачимо, л .. „ о ^ - . . V зборах дня 4. серпня ўстроїти в неді-
до ч о г о д о в о д и т ь борба,
розпочав д-р Н а з а р у к т а аґіта-'
яку
,РУСИНИ,
„А я к і ж У в а с л ю д е ? Lтю, дня в. падолиста, іаЗе свято з а -
Р у с н а к н , Г р і ќ й , в с е , гально-національного характеру,
В НЕДІЛЮ, 28. СЕРПНЯ 1927

Жадного кашлю в цл імі ваґоні


цо х о ч е т е , л и ш е не У к р а ї н ц і " . в н ю ИОРКУ,
ція з а г е т ь м а н о м , якого нам „ Ч и є в к о м і т е т і в а ш о ї г р о - Хвальні Товариства, заінтересппяні в ПАСТ
. ' ‚такім святі, прислати своїх відпооуч-
цілком не т р е б а і ЯКИЙ не с п а с е П о ч а т о к о г о д . 1-ій пополудни.
м а л и м о л о д і , т у т в и х о в а н і л ю - mode і л ь н і збори в т сп

тих д і т е й від вгшародовлеиня.


У к р а ї н и , б о н а р і д т о ї н а з в и б о - 'які П відбудуться
$ І ^ І ^ ^ вШсереду,
% Т І 31.Ш М
серпня.
Ї ^ Просимо Товариства, Брат-
Одна р і д н а ш к о л а , одна лише 8-ій ѓо
д. вечером в Сіновім льокали,
„Та t 77 Іст 8. Вул- 194 ства і Парафію, щ о б узяли я к
наука у р і д н і й м о в і м о ж е п р н - „Ну, ЗА КОМІТЕТ: н а й б і л ь ш у у ч а с т ь в сім пікніку.
ис м о ж е т е н а н и х о п с р -
чинитнсь д о т о г о , щоби наші М. Грииик. . Е . Ляхович.
тися?" ' , Весь дохід призначений на бу-
літи з н а л и п р о в і т ч и и у своїх дову а б о закуплення ўкраїн-
Не можу, бо вони т а к о ж а б о

OLD C O L D
:
батьків, про т с , х т о в о н и , я к о с ь к о ї х а т и в Чест`ер. Б у д е , п е р -
Р о ш е щ а б о Рутінієн, а б о Ѓрік".
ѓо н а р о д у д і т н і щ о б и нс з в а -
М і ж и н ш и м сей с в я щ е н и к о-
ПОЗІРІ NEWARK І вОКОЛИЦЯ! ? Ш Ш № І
орядна музика і свіжі напитки
лись іменем в о р о ж о г о ї м н а р о - та добра перекуска.
п о в і д а в м е н і , гцо о д и н ` ч о л о в і к з
лу, П о л я к і в . А л е , щ о б и удер- За добру'забаву ручить
й о г о г р о м а д и п о ї х а в д о сп. Б о -

заходом тов. будучс


нтіь в нюарк
жатіі р і д н у ш к о л у , н а с с т р е б а 1199 КОИІТЄТ.
гачевського питати про Украї-
понести я к і с ь ж е р т в и , а голов-
но, на ш к о л у т р е б а г р о ш а . Т о -
„Скажте мі, преосвящсний,

rductolНовP
а. найлEti
а
дгін
йіш
. а циґаретка
му б о с т о н с ь к і У к р а ї н ц і повшг-
питає той ч о л о в і к , ш т о м и є:
II, па м о ю г а д к у , з а л и ш и т и у-

o
ци Р у с н а к н , ци У к р а ї н ц і ? "
сякі н е п о т р і б н і непорозуміння, молодіжи будуть десятки тисяч з т а л а н о в и т а м о л о д і ж не увають випадки, щ о моглиб А ваш т а т о щ о б у в ? " — пи-
а з а с т а н о в и т и с ь н а д п р и д б а н - украї`нських д і т е й . А л е т а к о ж м а р н у в а л а своїх здібностей, п о в ш ш і б , т а ire х о ч у т ь . тає владика.
ням ф о н д і в і н а д о с н о в а н н я м б у д е м і ж н и м и б р а к у в а т и Д е - щ о б и п с з а к о п у в а л а с п о ю т а - В кожній громаді є бодай „Та Руснак". Г — — відбудеться
рідної ш к о л и ДЛЯ С В О Ї Х д і т е й . LorllUrd Co.,
с я т о к т и с я ч і в у к р а ї н с ь к о ї ' м о - л а н т у , ЯКИЙ м а с в і д Б о г а . I76B
горстка свідомих л ю д е й . Ті „А ваша мама?"
школа лодіжи. Між н а ш о ю м о л о д і ж ж ю бп- люде повинні с в о ю свідомість
^вЕлічдвтш
ДяТШгЕР
ІЩ
Щоби однак рідна „Так само".
принесла н а м к о р и с т ь , щоби Д о ш г з ч и х , ДО е л є м е н т а р н и х г а т о т а л а н о в и т и х х л о п ц і в і д і в - п о к а з а т и в т о й с п о с і б , щ о д а -
„Ну, то їдьте з Богом д о до-
4
20И5
паша д и т и н а в и н е с л а з н е ї н е ш к і л в А м е р и ц і м у с и т ь і т и к о - а т . Н е р д з д и т и н а р а д а б ітіг д о д у т ь с в о ї й д и т и н і н а г о д у з д о б у - у", — к а ж е в л а д и к а , — „ і
л и ш е з н а н н я ч и т а н н я і п и с а н н я ж н а д и т и н а . Чгг р о д и ч і х о ч у т ь , н щ о ї иГЌОЛИ, а л е р о д и ч і ЛИШ т и в и щ у о с в і т у і, я к т о к а ж у т ь , б у д ь т е т а к і с а м і я к в а ш і р о д и -
В НЕДІЛЮ, 1927 Р Ш
4
укрн
аїське запомогве Т
О
ВА
Р
ИС
Т
В
О
по у к р а ї н с ь к и , а л е також і н а - чи ні, з а к о н ї х п р и м у ш у є і ю с н - ч е к а ю т ь , щ о б ї х . с и н о п и . чи л е к ш и й кавалок хліба", та
тональну свідомість, м у с и м о (яати д и т и н у д о п о ч а т к о в о ї д о ч Щ . - . с к щ ч и н с і н Іб-іііі р і к ^ ж и т - д р у г и х р о д и ч і в з а о х о т я т ь д о П о ч а т о к т о ч н о а г о д . 10-ій р а н о Вступ 2 5 центів.
мати у т а к і й ш к о л і ф а х о в и х у - ш к о л и . О т ж е в т і й с п р а в і ис г я , г і н х а ю т й т у ' л и т и н у д о ф а б - т о г о с а м о г о .
к р а ї н с ь к и х у ч и т е л і в . Т о м у я є т р е б а а н і з а о х о т и , ані п р и н у к и , р я к п і д о м а й н и . Д л я д е я к и х
Сс в с е д і є т ь с я в rpo).f'aAJ,^K9iJ
і с ѓ н у є к о л о с о р о к літ^ІДк з а с о г
УВАГА! `" Ш ЙОРК І ОКОЛИЦЯ!
Шановна Українська Громадо! Товариство „Будучність"
старається, щ о б Вас.вдоволити і постаралось деяких несподі-
УВАГА!
Булоб д у ж е добре, коли б рок л і т с в я щ е г і и к и не м о г л и о-
за т и м , щ о б и я к н а й с к о р ш е б о з а к о н м а є п о т р і б н і з а с о б и б а т ь к і в н е м а $ільіовї г д р Д о с т и , с в і д о м і ш і л ю д е в к о ж н і й г р о - в а и о к на пікнік. Ц е м а в б и б у т и послідний пікнік с ь о г о р о к у ,
свідомити своїх -паоохіян, т о я ві'дділ ЗбГ У к р а ї н с ь к о г о Н а р о д н о г о С о ю з а іі Ь
скликати К о н г р е с в с п р а в і з о р - т а к о ї п р и н у к и , з я к о ю н і х т о не н а д т у , к о л и їх с и к о к п р и н е с е м а д і п о д а л и з п о ч а т к о м шкі.ть- т о не з а б у в а й т е , п р и х о д і т ь самі і п е р е к а з у й т е другим.
п и т а ю , щ о вони^`там р о б и л и ? ўстроює '
Дорбговказ: Деріть Hillside лжітиеЯ № 48 і висісти на Long і Liberty
гаігізоваиня р і д н и х ш к і л у А м е - б у д е ж а р т у в а т и . п е р ш у „ п е і і д у " ; -шТо б е р е п і д н о г о р о к у в и к а з у к р а ї н с ь к и х Ч о г о вони там` сиділи.^ Ч о г о Ave. і йти просто до кінця Yoly Ave., а відтак просто на пікнік.
рицг. Н а т і м К о н г р е с і о б г о в о -
реиоби справу
Ш к о д а л и ш е т и х М о л о д ц і в і с и н а , ч и рід`` д о ч к и к о в е р т к у . с т у д е н т і в у в и щ и х ш к о д а х , а
придбання` дівчат, які в ж е покінчили по- витягає і р о ш і і лає дитині а при кінци ш к і л ь н о г о р о к у ви-
ф о н д і в на т а к і ш к о л и , у ф о р м і ч а т к о в у ш к о л у і м о г л и б з а л и - $1.00 н а „ і у д т а й м " , а р е ш т у к а з т и х , і ц о П о к і п ч н Л н од`ин ч и
д о б р о в і л ь н о г о о п о д а т к о в а н и й , с а т и с я З д о в и щ и х ш к і л . Т р е б а к л а д е д о б а н к у . А я к ' в і ш і л с на д р у г и й с т с п е н ь н а у к и . М а ю ч и
вони т е п е р н а р і к а ю т ь і на русін-
ського біскупа' і на своїх пара
ф і я н , на я к и х не м о ж у т ь чнсли-
ти?. Видно, . щ о вони „освідом-
198-9 КОИІТЄТ.

ВЕЛИЧАВИЙ ПІКНІК
В U L M E R P A R K
як се р о б л я т ь н а ш і б р а т т я У к - с к а з а т и , щ о у в и щ и х а м с р и к а н - р о б о т у т р о є - ч е т н е р о д і т о ч о к , ` т а к и й в и к а з `з к о ж н о ї г р о м а д и , ляли"' с в о ї х п а р а ф і я н ч е р е з со-
FT. 25tt'AVFJ4UE, BROOKLYN, N. Y .
раїиці в Г а л и ч и н і , а т а к о ж з а с - с ь к и х ш к о л а х , — в ‚ . г а й с к у - т о в і н ц і л и й п а н . м н б з н а л и , я к с т о ї т ь с п р а в а з'а- рок л і т так с а м і с е н ь к о , я к е п .
в з я т и лах" і „ к а л е д ж а х " і уиіверсите-
В НЕДІЛЮ, Д Н Я 28-ГО СЕРПНЯ 1 9 2 7 РОКУ -
тановлеиобися звідки Бувають випадки, щ о роди- гальпо. Богачевський в одній р о з м о в і .
П а р к о т в о р е н и й о 10-ій год. рано. В с т у п лиш 50 центів.
ф а х о в и х у ч и т е л і в , та с в і д о м и х тах з а н а д т о м а л е ч и с л о н а ш о ї дійсно не можуть нќ`лати Здається, щ о ширшої аґіта — А т е п е р те г а н е б н е л і н и в с т в о
Музика перворядна, складаючася з 13-ти музикантів.
Українців, якіби повели т і м о л о д і ж и . Щ е не б у л о т а к о г о ;
а л е ц і ї з а Вищого освітою д л я на м с т и т ь с я . М е т а т ь с я не л и ш е на
своєї днтиі го і о.Ill На сім пікніку будуть, ріжні несподіванки. Р і в н о ж б у д е щ о с ь
школи так, щ о б и з них б у л а в и п а д к у в і с т о р і ї н а ш о ї ѓміѓр; с в я щ е н и к а х , як'і м у с я т ь л а м а т и
ц і к а в о г о для малих дітей. Т о в - а ‚ Д н і с т е р ви'асиґнувало відпо-
користь д л я у к р а ї н с ь к и х п о с е - ції в А м е р и ц і , щ о б и м и м о г л и '4воє с л о в о , — а л е щ о б і л ь ш е
в і д н у суму г р о ш а для з а к у п н а в с я к о г о р о д а з а б а в о к для дітей,
ленців в А м е р и ц і . щ о року подати в часописах шкідливе, мститься на народ-

L A B O R D A Y
котрі будуть роздані даром приходячнм до парку.
Тих к і л ь к а стрічок п о д а ю імена б о д а й двацяти, б о д а й де- ній с п р а в і . — П о ї д ь т е в т і о к о -
На пікніку будиться,принимати нових членів до Тов-а -Дністер" І х о
під р о з в а г у ч и т а ч а м „ С в о б о - ( с я т и н а ш и х м о л о д и х л ю д е й , щ о лиці Пенсилвенії, д е д о б у в а ю т ь ! У. Н. Союза б е з вагулного. Інтересуючі зво.тять зголюситжь до Секрета-
ли" і д у м а ю , щ о щ е п е о д е н т у - п о к і н ч и л и м е д и ц и н у , . п р а в а , іп'- т в е р д е в у г і л л я і у с ю Д и ви з н а й - ря Тов-а на пікніку, котрий подасть Ваві близші інформації. 196,8-9
дсте тисячі утграїнських „ Р о ш е - Д О Р О Г О В К А З — D I R E C T I O N : T - J c . . t . n y В. M. Т. Subw.y SuHon "W..t
теішіій У к р а ї н е ц ь , ч и т о р о б і т ж и н є р і ю , д е н т и с т и к у , чи и н щ и й End Lin." Coney I.land Train and GET off at 25th A.e. St.tfon, Brooklyn, N. Y.
,
і, ^Гр^Лв` ,.. і . , ‚ П о л я к і в " , і

Д(НЯ 5-го СЕПТЕМБРА)`


голос факультет. Поміж іміграіітамп
ник, чи і ц т с л і г с н т , з а б е р е Park at righL hand. Muiic Hall Entrance. — Ѓи`е S cent. only.
У тій с п р а в і і в и с к а ж е с в о ю д р ' у г и х н а р о д н о с т е й щ о року всякої'Я'Ншої'мари, між с т а р и м и
Цінну г а д к у і п о д а с т ь д о б р у п о д а є т ь с я с о т н Г імен мол'одої м о л о д и м и , — але м а л о Ў к р а ї н - ПОЗІР! П Л Е И Н Ф І Л Д , H. Д Ж . , І О К О Л И Ц Я ! а ПОЗІР!
раду. і н т е л і г е н ц і ї , а ` в н а с т аких ви- Ців! -` , .' '
З А Х О Д О М Т О В - А ІМ. І В. ФРАНКА. В І Д . 372 У. Н. С

оіол
-тн
ім
і
Ннкола Давискиба, п а д к і в д у ж е м а л о . Н а в і т ь кан`і- Т а н і ч о г о `не п о м о ж е п л а к а т и у ПЛЕИНФІЛД, ВІДБУДЕТЬСЯ
д і й с ь к і У к р а ї н ц і , ч и с л о м о `п'о- Т е п е р 3.ПрИВОДу ТОГО З л а , flKCJ
Бостон, Масс.
ОВІ'ЧУ менші від американсь-
ДРУГА ТОВАРИСЬКА ЗАБАВА (PICNIC)
р о б и л о с ь на п р о т я з і с о р о к літ.
ких, в и т а ю т ь щ о року сйоїх мо- В Н Е Д І Л Ю , Д Н Я 28-го С Е Р П Н Я , 1927 Р О К У
Т р е б а п о д б я т и , щ о б и те з л о nej
В ЛІСІ, під ДУБОМ,
л О д и Х л і к а р і в , а д в о к а т і в , уч`и- п р о д о в ж у в а л о с ь . Як н е б і д н а у-
до ШКІЛ. ГгрН Maple Ave., і Old R.rifcn Ro.d, у Плеинфілд Н. Дж.
тетів. А у нас? країнська ш к о л а в Америці, а !

Початок о годині 1 йі- пополудні. '


З п о ч а т ќ о ^ слідуючого міся` Не зашкодилоб, як би к о ж т р е б а п о д б а т и , щ о б и в о н а бо- Вступ 25 центів; діти даром.
американ-І н и й
ця п і ч н е т ь с я н а ' у к а в український часопис в А
ПОЗІР! -з.НВАРК І ОКОЛИЦЯ!'^s ПОЗІР!
д а й д і т в о р і д а л а - с в і д о м і с т ь , Програма забави:'Музика і танки від 1. пот-олудігі до Ю в ночі, товариські

УО
КР.К
Н
О
ГІТ
ВІ-.А
Р
К .Ню
Т ПАІР
.Ю О

ХІулашПРЙтовуєЦЕРВ̀КВІтой̀СВТеВ
.ь. крестителя
ських ш к о л а х . М і л і о н и д і т и й мсриці п о м і ш у в а в часті закли- пі о ц я д і т в о р а н е „ Ѓ р і к и " і н е забави, ловлення риби, „ А І а Ь . т . loon." і много інтересних несподіванок.
Шановні Громадянки і Громадяни! Отсею дорогою маємо честь вдруге

Н К
У д н
старшої молодіжи запррнять ки д о українських родичівѓ щ о „ Р у т е н и " і н е „ Р о ш е н " , а л е щ о запросити псі дооколичні Хвальні Тов-а і Бр-ва У. Н. С , У. P., С , Ќлюби
вінці і н и з ч і ш к о л и 1 б у д у т ь би посилали своїх дітей д о в и Р тил к р о в з ќ р о в и і к і с т ь з к о - і ціле українсь'ке Громадянство зі Савт Плеинфілд, Плеинфілд, Ровей. Перт
Амбой, Бавнд ЬРУК. Савт Б. Б.,- Ню Бронзвік, Рзрітан, Сомервіл, Іален,
через д е в я т ь м і с я ц і в - п і з н а в а т и щ и х ш к і л . К о ж н е т о в а р и с т в о , с т и , У к р а ї н с ь к а . Я ќ т а к в и х о в а - і Лінколн, Дуне-тен. Елізабет, Нюарк і околиці, — на нашу другу товариську

195
9
7,
ті т а й н и , я к и х д о ц ь о г о ч а с у н е к о ж н а п а р а ф і я , . к о ж н и й с в я щ е Картерет І 199,01.4-5 на, забаву. —тѓій певні, т о хто був на першій забаві в нас, 3-го дипня, приїде
с в і д о м а с в о г о п о х о д ж е н н я , `Ѓтепер в товаристві нових гостей, своїх знайомих і приятелів, щ о б справді :

з наП о
гдО
М
и
Т
І оЗтв
Ао
ЧН
рЕ
ен
ТЬ
нСяЯно БАв^о
Ьї. -̀церкв`и НА
знали. І ник, к о ж н и й у ч и т е с ь повинні КОМІТЕТ, у к р а ї н с ь к а д і т в о р а п і д е до^`ви- весело і здорово забавитись під тінню 100-літнього дуба. До танків яри-
Між тими м і л і о н а м и ш к і л ь н о ї ' д о л о ж и - ѓ и с в о ї х с т а р а н ь , щоби
'ШУ ВЕЛИКИЙ ВАЛЬ ВРАЗ З ПРИНЯТТЯМ I Srrin-fteW стрІткдѓУ 6o.Sprln-fielil't5oc граватн-Мс музика „Запороже" з Нюарку, закуски і напитки будуть здорові
щ и х ш к і л , т о з н е ї б у д е к о р и с т ь і смачні За добру забаву ручить — Комітет.

о
гд
: ВідвЮ
0звідки
1с.товлсннс
Сестриитва й
і-парохії
Сестрнцтва,
поході
новоќ)І промовить
відійдуть
рано
своїбандою
39
Зачнеться
престола.
і зде
MORTON
чужі,
бандоюіТоржество
привитае
відбудеться
перейдуть
зберуться
НодоSTREET, зіб'раних
Богосдуженню
ЧЕСЬКОЇ
до
спільне
коло
ионої
церковне.
NEWARK,
ГАЛІ ѓром.
старої
приняття.
церквіц
всі
(Bohemian
Всі
церкви,
Братства,
N.де М. ` ШУМЕИКО.
братства,
J .відбудеться
Н-41)
249
Товариства ул. і
Товариства
Court
на благо-
17. St.,
Y,DCJDXJ?J,rt, ..‚.УТЗХЛЛ, Z R - R V A_T3N-IIQ7I, I-^R.

Може хтЬ з українських Громадян,


РІДНОГО КРАЮ. ПОІМЕННИЙ МКАЗ ЖЕРТВ ДРІБНІ ВГОШЯЕННІ
ДО АМЕРИКИ 1 КАНАДИ КОДЄКТУЄМО спадки старім краю і
(або КОТРІЇ українська Громада в Злу-
ченмх Дсржаяах схотілабн прийти' з
омочиќ, Рідній Школі в Іаличиііі за місяць
НА СИРОТИНЕЦЬ-ЗАХИСТ ЎКР. НАРОД. СОЮЗА
ЃіРЙЙ^'У бнзнесово здібну дівчині
СлТРОВАДЖУЄМО Гіе тільки рідню горожан. рактичннм ` подарунком. В Америці 1927 РОКУ.
Америці; (або алову середиого віку до спіл'ки л,
илѓ І хліборобів; прсіарїіа лігочл гншікльопедія пііі ВІДДІЛ ібь ПСТСЙ ДМИТРО
наголовком „Книга ЗНАННЯ" ( „ в о о к Шевчук Константнії . Ібізнссу бучерия і гросерня. Го.іосіітц.
ПР.РЕСМЛАЄМО ДОЛЯРИ до краю звичайно ПРИГ`ОТОВЛЯЄМО ПРОГУЛЬКУ УКРАЇН'ЦІВ
кораО.іем GEORGE WASHINGTON дня 12. of Knowledge"). Ся книжка дуже НРП- Б Р . . Василіи в Амбрідж. Па. Ьуцовський Микола ся .л'истовно до ' 197-200
І телсграфічіи), доручуючи аж в рідне село.
жовтня 1927. І даласьби для популяризованім знап- WILLIAM plUOlUK
СПОРЯДЖУЄМО контракти, повновласти і т. д. -межіг українськими дітьми В Г а л # ІУКЕРТПІ.. . каси відділу і від частії
і і- і на иншнх'землях України. З о- членЎЃ проголошено. Шепчу і роман . 210 'FLSAH St., PhoenU-ille, Р,.
ОСНУВАЛИСЬМБ І р о з в и в а є м о українську оселю гляду на се, що Рідній Щколі тяжко Діслано лід членів SJW
закупити ею ЌНІЃЖКУ, американські У- Разом $3.00 `НА ПРОДАЖ 4-фпмі.іійинй дім „
ВІДДІЛ гге.
країнці аробнлпби знаненнту прислу- добрім порядку зі всімн уліпин`ннямі
гу своїм СТАРІТКРАЕВИМ браттям таюім Л.азурик, Тимофтсй $ Щ
k e.ертітн
i з'кпси відділу і від части близько елсцейтор СТаІіії коло Ьр.,,.
недалеко Ню Норку, де гго д е ш е в і й ціні можна Набути землю і дім. дарунком. Також добре булоДн дару Даньош Іван ,-'
членів проголошено. вЄЙ, БруклнН, Н . И Штор вирентов.
пати Рідній Школі американські нікіль Ліітпнн Иоснф ний на .2 роки з лісом, дім гакоа, і
П О Р А Д И Д А Р О М . ні підручники для будучої реформи Підуфалий Антін . ' - 3 0 , Л і йЃ'ЛІТІЮ'від членів к
рснтовлШій. Продам тпно і на доори,
Украянії, деб не жили, повинні відноситися з довірам до свої'х ІНСТИТУЦІЙ, де нигіднійшс: укриїнського шкільництва. услівяќ. Голосиіись:. і-'о-.
ХТО з американських Земляків ВІДДИЛ'Ш
A^GJAJ^ ^
ZAHAY GLOBE SERVICE Ь REALTY CORPORATION зробити тпкнй-дарушЛ,
ся до підписаного,
перевезе його зі собою до Старого'
щ^^Щ^ЩМ%іЩ
892 Park Avenu..
s. LABKOWICZ.
Brooklyn, N. Y
НАЧІРОДАІк фарма 140 акт,:
ЗО 'BAST 7th STREET, TEL. ORCHARD 8968. " N E W YORE, N. Y. Краю в жовтні 6. Р- Жертр'и з каси відділу і під части ПУРИН МЙ-ПЙЛО : ;
акрів чистої землі, решта п.ісовв і
Др. СЕМЕН ДЕМИДЧУК, члеііііі нроі олошеіііо. . С.ІГПІГСЧУК Т С Р Д О Р . і добрий ліс. дім U кімнат і 4 дрм і ,,
ЗО-Іст 7-ма ул„ Ню Иорк. Н. И. Діслано від членів . . .-$10.ТУ)ІГОРЯ^1тнч ' І М М М Л О іивюг, 8 кОгїовѓ, 2.коні .500 курнй. j
T. J. H RYCEY -fr CO., - A 6
V 0
- THE STAR SAVINGS Я LOAN№% іезроги, вся машшіерія фармерсі.к,
"до міста 2'милі. Піна $5,400. ппіпк.о.,
329 SOTJTTl. 4th STREET, 2173 PROFESSOR STREET, Гсзста ОпСкса $2.300. решта на легкі "сплати. І ол„
PHILADELPHIA, PA.,
СЛІДУЮЧА ПРОГУЛЬНА УКРАЇНЦІВ НА РІЗДЕО
CLEVELAND.'OHIO.
КОРАБЛЕМ L E V I A T H A N 7 - Ю ГРУДНЯ 1927.
„РОЗ В11" Максимович Стах
Гладун Фтгіма
. снѓися до:
W l l X SHOLGYN,
197-200

Гілікський ївші"
були Заручини, Весілля, ПОПРА̀ S37 Е. 12 St.^Room Т2, New York City
вини, ІІргіданн,
Ѓѓѓлата Теодор .
П е р е с у в н и й , Калина Василь (син Гриѓ.) тџи НА П Р О Д А Ж ГРОСЕРНЯ ҐБУЧЕРНЯ.

ДО ВІДОМА УКРАЇНЦЯМ, КОТРІ ТЕПЛО ІЇЮБЛЯТЬ Џт ЛОМАГ№МОШОМУ


Христинн, а тепер вийшла
ноиійша рекорда, котру
пай-
виду-
Стрівка Микола
' аннло Олекса
66
Ш
Филаделфія, Па.
бнінсс добрий, продається по причин,
хороби властителя, дільниця ўкраїв-
(сько-славянська. Голоѓнтися під ч
ЗБЛИЖАЄТЬСЯ ЗИМА, коли зимно немов залізними зимними пазура- КРАЃЃЇН зв' і в и с п і в а в к о м і к Н в ѓ е п Ж у - ^Я, и и з ш е . п і і п и с а н а членки- 164 PAVONIA AVE.. JERSEY CITY,
Квасниця Григорґй
ми обійме не одного Й силується виперти з цього дух, коли нема доброго І м і с ь к и й п. з . Розвід, Ч . 2 7 1 0 1 , н я У. Н. С о ю з а Бід. 2 3 9 в Ф и д а - ` N. J . , . ІЯ8-2
українського кожуха, щоби загрів кров, котра мусить бути завсігдн горяча, делфії, складаю сею дорогою)

,
'ВІДДІЛ вві.
НЮ ИОРгЧ, Н . И. ДРУГІ Н А И Н О В І И Ш І Н Л П Р О Д А Ж бизнес, гросерня і ѓ , ,
щоби побороти всяке лихо, а головно зиму.
. М . -ДИМНТІМАЖІВА Н МЕНВІЛ, щ и р у подя`ку - У р я д о в і ї У. Н. черня враз з помецікаинем в Налмеі
Нище підписаний хоче стати Вам, Родимці, до помочі: хоче одягнути На читальню „Просвіти" Р Е К О Р Д И С о ю з а з а „ВеЛикоднийд д а р у тон, Па., межи Укрпїпцями; бизнсс ви-
Вас, жену й Ваших дітей у теплий кожух, у якім Вн не будете боятися най- роблений, ціна приступна, хто КУПИН.
в Сќалаті старім. Жертви з кйси відділу . н о к " в в'иді ч е к а н а ' $ Б О , я к и й я, не пожа.іу....Г_.ДоснтнсЬгДр: 198-`і
лютійшої зими, а навіть спати у цім кожусі на північнім бігуні.
Роблені мною' кожухи е по дуже уміркованій ціні, двайцять процент
таніше, як у других. Ќромі цего старанно викінчені так, як вимагає ни- На с а з и в Б у д і в е л ь н о г о Комі
К0ЛЮ М БІї Жертви від части члені

Ді'слано в`ід ЧЛІЃіїІв


отр`имала в і д ' Г о л о в н о г о У р я -
д у яко запомогу з фонду убо-
Г Р И Г О Р І Й пишок,
1 8 9 Tllghm.n St., Allentown, P . .
Telephone . І 0 5 . .'' ;

иШліа пора. тету в Сќалаті Старім зібрав гих.


Р а з о м :S2.0Q
МИЯІМШ переробляю старі кожухи на нові, модерні; фарбую на ріжні ішзше підписаний на б у д о в у 27099 Майнові троблі і Ксйдою Д Е Ш Е В О ФАРАІА НА ПРОДАЖ АБО
(прн РомаНішшн Пап: І Б і д а rib л і с і н е х о д и т ь , л и ш е !
-S2.0Q В ЗАМІНУ НА ШМ.
кольори, акі хто хоче й любить, — з чорних роблю сиві, з сивих жовті, і т. п. B,IACNORO Н а р о д н о г о Дому п о л ю д я х , т а к ГЯ заиедужа. Прн головній дорозі, 3ТОЛідо міста
телефоні).
, Ласкаві замовлення прошу слати на попише подану адресу. Памятайтс ВІДДІЛ 'Ш. Стратфоол, стейт НЮ Иорк, , милі :,

і $І26.00. ,.2709S Танець „Прнсюл і т і а п р И к а з л і к а р і в м у с і л а п і т и до Склепу. Автрбрсіі neperuaav


на щире українське гасло: „СВІП ДО СВОГО". НЯ-
Датки ЗЛОЖИЛИ слідуюч ;
до шпиталю і з НАРАЖЕННЄМІ
цопри фарму. Земля чорна, ліс гр`.
ГРИГОРІЙ КОВЕРДОВИЧ громадяне:
27097 Гетьм; Н- Серенада. В. Ділов,
бас. J
біій. річка пливе через, фарму. Дво-
ж и т т я п і д д а т и с ь п і д о п е р а ц і й фзмілійний дім, 6 ріжних путанќіѓ,
98 ST. MARKS PLACE, (East 8 Street), N E W Y O R K , N. Y . Д . О л і й н и к $.50.00; М . Л у к і гІ 27096 Щось Жертви з каси відділу і від ч ний ніж. ' О п е р а ц і я у д а л а с ь господарчі знаряди і т. д. Потрібні ін
(Приго- членів проголошено,
звськнй. формації уділить українська фірма ре-
$ 1 0 . 0 0 ; п о $ 5 . 0 0 : Ѓ'і. Я р е м н ш и и , ‚.слано від членів ...ІІ 8.50 т е п е р т і ш у с я , щ о м о ж у п у б л н ч - альносгий: С Ф Е С О Л О В И Ч , Exch.n-e
Я. М а р к і в , Н . М а р к і в ; гго $ 2 . 0 0 : 1 НАИНОВІИШІ РЕКОРДИ но подякувати головному УРЯ` Realty Comp_ny, 41 Е . 7th St. (близь-
Разом 918.501 2. Eaiii).44ew Y6A С`лу. 1980:
П. Урбан, Олена С в е і щ і и ь к а , А. РОСІЙСЬКІ: Каеькіа Теодор SJ'-OOL д о в и У. Н . С о ю з а , ЯК т а к о ж у-
НАЙНОВІШІ УКРАЇНСЬКІ Лесняк, П. Гурі:ЛК,
т ю к , В: Х р у щ , Гї. Г о р б а т ю к ; п о )
С Г о р б а - 20106 Три деревні, двл села. Солдаць-
т Я
Хор.
Бойко Иоснф
Ѓанчариќ Лука
Кучерський Петро
-001
р я д н и н а м Б р . с в . Г е о р г і я , ЗА ї х
Н А П Р О Д А Ж ` фарма 50 акрів, прн
j-w т р у д і щ и р е д б а н н я з а с в о ї х стейтовій доррзі, 3 милі до міста, зе-

І РОСІЙСЬКІ РЕКОРДИ $ 1 . 0 0 : Ів. Р е д ч у к , Г. Х о ц я й , F.- 20105".Марш „Порт Артур", Орхестра.


м і л і я Г о п ч а р о в с ь к : , Ів. Т ў р а п і , . 2 о т
Нослідиип поцілуй, Гармон
Корннлюк ВаСнлі
Савечка П'илип
РобоЖинськнЙ Олекса
J.-00; ч л е н і в .
J-w
J.OD Буду, с т а р а т и с ь , о
мля першої кляси, 8 корв, 2 ялівки, J
'коні, всгіР-рармерська машинерія, при-
с к і д ь к і дається ду`же дешево, тілько $З,``оо,
І

Шпак Микола W моєї змоги, придбати як, половипа готівкою, решта на річні
Ст. Ганаско, О. Лукаш, І.і. НАИНОВІИШІ ПОЛЬСЬКІ Приборівський МорТнн 1.00 сплати.'Хто'би ходів купити сю it
КОЛЮМБІЯ Ш к в а р о к , Анд,.
В а р е н и ц я , О.
ОЛЬХОЕИЙ,
білиќ, П.
М.)
Г а н у - 18202 Поправний, відоѓрав
РЕКОРДИ:
Ѓўменюќ,
Городішький Іван
Рибак.Михайло
Кінаш Василь
І 0 0 б і л ь ш е ч и с л о ч л е н і в д о н а ш о - му ‚нехай голосііться
100 г о С о ю з а .
}ЛО
, C Z A J K A . R. F. D. З, І ітіііе, N. Y.

Е. Ж У К О І Я - D M I H , барітон з акомп. 27090 (Молотник ля, Ів. б і л и ќ , В. Г р о б о в ѓ і й , Г Г 18201 В погідний печер майовий. І. У- Гайковий Григорій 1-00 З поваЖаннєм і з подякою
орхестри. (Змарнів я 1 ; , т о к ь к Іііановнч Юрій 1-00 М а р і я б а р н а . Гелефон: Сѓипи`-у б в в і .
Вонзли, Ів. Добрянськггй, Ів. І - ""- Кінаш Михайло . . . ' 1001
27I01F (Розвід 27092F (Ой, не спиться, не лежнться.
М а р у с е в н ч , Я . Д і д у х , С т . Фесо-1 Х т о б е р е н е м е н ш е я к 5 ре- Василюќ Михайло 1-991 Д р . К. Д . ' Б І ' Л И Ќ
(Задумќоватий (Родимий Краю. Ходоровсьюій К о а і , .
П. ЃЎМЕНЮЌ, сольо иа скрипці. 27095F (Журавель. ЛОвич, Д м . Ц і х , П . З а д о р е ц ь - к о р д і в , т о м у ц і л у п е р е с и л к у а ж УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР І^ХІРУРГ.
Самборський Лука . . .
271O0F (Думка і коломийка (Школярі. 0
Рогожин Семеіі^. Я , А н д р і й К у ` з е м ч а к , члегг в і д - Е Л Є К Т Р И Ч Н І ішряпя
КИЙ, ЇМ К у з ь м а ќ , Н . Х у е ц ь к н й , Д й о г о хати о п л а ч у є м о самі
(Полька „Добуш" 27099 (Майнові троблі Урядові години: Від 12. до 1-ої,
(Діктом-дактом. Гі. Н и т и м і р , Ст. Місеййч, М. В с
повігщі р е к о р д и по 75 цнт і
д і л у 6 1 У . `Н. С о ю з а , дякую
ВОЛОД, ДІЛОВ з акомп. архестр, від 6. до 8-ої 1 після умови.
27097F (Гетьманн. Д. Медов, тенор з акомп. орхестрн. Т с р е п д а , її. К о з у л ь к е в и ч . В. З а й д і т ь а б о з а м о в т е , а ми ви с е р д е ч н о н а с а м п е р е д г о л о в н и м ТІЇ Е. і fltb S T . , NEW YORK CTTY.
20096F (Казбек.
(Серенада Шевченко.
(Пращап мой сип. П р а в о р с ь к і н і . II. і і о к о т и л о , М . н і л е м о з а п о с л і и л а т о ю . Відділ 211. урядника'м У. Н. С о ' ю з а з а т а к
, ПАВЛО ЃЎМЕНЮЌ, сольо.
Українська Орхестра П. Гуменюка. Я р е м и ш и н , 1Ц. Ж у р а в е л ь , В . О - І Х т о в пас купує ре- Бр. св. Михаїла в Ст'еплетон, Н . И. с к о р е виплаченнє мені
7096F („Гоп", вальц.
Барітон Евген Жуковський. с м е р т н о г о у в и с о т і ІООО д о л я `
DR. M. S M I T H
(Танець прнсюди. л і г н ю к , М а . і а н к а В о й т о п и ч і П. кор'ди, т о м у д а є м о кнн- Жертви з каси відділу і від части I S C A S T 7th STREET. NEW Y O R K
Сопрано Р. Красновська. членів проголошено. р і в п о м о ї й ж е н і Анні, я к а на`
II. ЃЎМЕНЮЌ у уяр. орхестрою. 27093F С'.абанл в стодолі, ЧЛСТЬ 1. Ш а Й б ; п о 50 цнт.: Ів. Д о б р о - ж к у з і с л о в а м и д о р е - _ TCL Orckar- 6072
71CMF (На сіноносі, коломийка Діслано під членів $9.00 л е ж а л а д о в і д д і л у 3 0 3 , С е с т р и н ' - Говорить no TOafcc-й.
(Забава в сюдолі, Часть 2. ВОЛЬСІ.КИЙ, 11 В о д п а р , Н. Мі- кордів даром,
Козак-тропак. Маруся Патрікова, сопрано, т в а У с п е н і я Пре;ч. Д і в и М а р і РАЗОМ $ЯОО
ЕВГЕН ЖУКОВСЬКИЙ. лер, II. Дашкези;. Й, Дпци- П и ш і т ь на т а к у а д р е с у : і
з акомпан. орхестрн. Монастирсьгйій Григорій $3.00
.7096F (Ой, зацвкла червона калина. 2709-1F (Ой, Джиґуне. шин, Марія Лесько; Аб. Ґрііі- в Леррі, Па., і т а к с а м о дякую:
Юрків Григорій 2.00
(Що найшов, то твоє. (Коломийка. членкиням і у р я д н и ч к а м відді-
Наконечний Василь 1.00
270S5F (Українсько-Русс. Ту-Степ. Лавреитій М. Тимошук сольо на
б е р г 4 0 ц.; п о 2 5 ц,; II. С е н и ќ . SICHOWY BAZAR Совтан Теодор
л у 3 0 3 З а так ч и с л е н н у у ч а с т ь
XPOHWHI НЕДУГИ МУЩИН
Л.ОО
(Ой, піду я Шіхер Віхер. гармонії. Д м . С е н и ќ , С . С к о р о д л п с ь к и і і , 34 Е. 7lh S T . . NEW YORK. N. Y. Рсіиітннк Максим І ЖЕНЩИН
1.00
( Жидівочка. 20100F (Полька „Кукушка". в п о х о р б Н і м о є ї ж е н и і в з и в а ю ! лічу успішно иайновтшнмн методами.
Ґуль Теодор 'І'.ОО
Н. К а в е ц ь к й й .
.'7084Р (На весіллю, при^ечері (Вальс „Спящая Красивим" НА П Р О Д А Ж В а с , д о р о г і Р о д и м ц і , к о т р і щ е ) Помагаю скоро в ріжних кровних ие-
Цілу висше наведену суму (гутях, нервових і шкірних, хронічні
(Ой, Козаче Білоусий. Я Московський, цимбали сольо, ВІДДІЛ 217. н е є ч л е н а м и У. Н . С о ю з а , в п и нарости, загальне ослабленќе, міхура,
:7086 (Ой, не шуми, луже. з акомпан. рояли. ? 1 2 6 в и с л а в я дня 2-го серпня а 1-Ю акрів. 60 чистої зсм.
Чорні очи як терен. 20101F (Попу-рн і І РУССКИХ пісень, добрий ліс і пасовнско, ріка Бр. св. Иосафата в Ро'честер, Н. И . ' 4 { а ш о ї с л а в н о ї о р ґ а юѓрок, мочеві недомагання, ревматизм,
с а т и с я д 0
на а д р е с у к о о п е р а т и в и „Бу- жрлудок, внутрішні хоробя та грудні.
27091 (Вівчар на сопілці. ( Часть 1. іерез фарму, добрі Жертви з каси відділу і від части н і з а ц і ї У. Н . С о ю з а . Н е в і Д к л а Без ріжниці, як довго хоруете, я можу
(До Почаєва на відпуст. дучність" в Старім Сќалаті. членів проголошено. -
(Попўри із Русских пісень, на В інвентар 8 коров, 5 помочи вам. Оіглати умірковані. ОГЛЯ-
Евген Жуковський, барітон, Ч Часть 2. ' Д е м к о Олійник. добрий кінь, 250 КУ Діслано від членів $71.75 д а й т е , а л е з а п и ш і т ь с я с е й ч а с , иини даціеііта переводжу особиао.
з акомпан. орхестри. Анна Шатлеи (Петренко), сопрано, б о не з н а є т е , щ о В а с ч е к а є з а в - Поради і оглядини даром.
З ,ч і від міста.
І7082Р (Волокнѓа. з акомпан. .орхестрн. т р а , а н а ш У. Н . С о ' ю з О б т и р а і
$1,500. Дохід Стшяпськнй Іван
(Лист з Краю.
.7083F (Зрадниця.
20102F (Світить вісяць, з варіяціями
МДЬ ЯЗД.ОО тижиепо. Г Іванів Явдокія . с л ь о з и бідним ' в д о в а м і сиро- ЇЖ. Z 1 N S
(Полянка Півтораќ Марія С п е І І 1 д і с т а
І Його лічено через сім ЛІТ, І ) СТО' 1 - Ю8-200 там, т а д б а є про н а ш у д о л ю . . . - і , і ' - Рснов. 28літ.
(Що грубе, т о добре. Е. ЖУКОВСЬКИЙ, С КРАСНОВСЬКА '"`пе.чета Марія :::::; В
27089 (Полька Парубоцька 27105F (їзда на европляиі яло його родину тисячі долярі
говорячи вжс за страшні терпіння
WILLIAM М. McNICOL, . _ J B 4 Y K Явдокія 1.00 ПО Eujt 16th Str-at, New York, N. Y.
МЄНш 4th Ave, U Irvington K
Андрій Куземчак.
(Вальн Бандура (Пісня невільника. M.yn.rd BUILDING, J e w . l t City, Conn, Заяць Марія . . j к і р
Орлі. Бідакл, нераз,проклинав день, Захарко Варвар`а . Ценно: 9 A. At до 8 P. M. - Неділі
У К Р А Ї Н С Ь К І котрім родився на такі муки. З дИя на 9 A . M . до 4 P. M.
Захарко Анна
) й , д е т и була? — Іван Петляќ і Грнцько Когут 27067F день нидів і ставався що р;п слабшим І.
аж вкінші стратив усю надію на при- ' Благий Павло М я ѓ к о п о с т е л е н о , та т в е р д о ї
'й, ІДУ. ІДУ. — Д- Медовий, Тенор : Т` 27066F Нишўк Анастазія . . . 1.00 Г

їй, не світи місяченьку. - - Д. Медовий, Тенор ..J 27066F нсрнсннє собі колшіебудь здоровля. спати. " ` Д - р ' A.'' Л . СІ^З АР
Пробувано одного професора Заяиь Петро
їй, там' на Йордані. — Евген Жуковський, Барітон 27069F Аидрусів Аіпѓа
н, Дніпре, мій Дніпре. — Володимир Діяов, Бас
Н), Бас . . . 27073F ѓнџ, однак кождий з mix покрутив
го'ловою і нс міг збагнути, що се за Гайсак Стефан ......
)й.
їй, "відси гора. — ЬвгеиІівген Жуковський, Барітон . 27074F Качала Іван . . . І ПрйИмае: І
Іоправини. — Чвасгь 1. і II. — Орхестра II. Гуменюка 27070F хороба, так, шо він уваж На чужий коровай очей
помсршого. Однак, пе Ov.To ЙОМУ ще ЛуцнШнн Паранќќа . . Рано: 1 0 - 1 2 год, ВеЧер. 6 - 8 ѓод.
' пінджак чорішй. — Івпн Петляќ і Грнцько Когут 27067F
призначено пмер.тиі тяа м. НИЩУЌ ІЛІЯ поривай. ЇЛЗЕ№№ЃЧІ поперед, ўмовлення
Ітарість ие радість. — Евген Жуковський, Барітон 27072F
г.тядае, шо в ќінші натрафлено на Плек`ай Марія 109 E . 8 7 t h ST., NEW YORK CITY.
Цедрий Вечір нині. — Евгеи Жуковський, Барітон 27069F
27074F правдивий лік. П о ю тета приїхала Шевчук Татіянна . . .
Гам на горі крута вежа. - 4 Евген Жуковський, Барітон що тільки до Америки, а Гі муж, бу- Василина Андрій
анцюПте, м`олодички. — Українська Орхестра Колюмбії . . . 27064F У -дитини з а б о л ' и т ь r o . t o e a , а
7 0002F дучи доктором в старім краю, вона Бойкович Марія
Українське весілля. — Часть 1. і II. — Орхестра П. Гум'ептока ІІЇклпІй Катерина . . .
зо Вефлеемі. — Евген ЖУКОВСЬКИЙ, Барітон ,
сама де що розумілася на людських
хоробах. Скоро побачила хорого, від Тнмків Теодор
в м а т е р й серце... {

АШЕШ-МШИСТКА
іся родшіа на весілю. — Українська Орхестра Колюмбії 27064F разу знала, що йому, бракувало. То- Борќо Михайло ТЮРОДІВ I
‚ібрйЛп-забрали. — Евген Жуковський, Барітон , 27065F го самого дня післано'по лікарство на Чезецька Марія
солітера до Пітсбурга; можете дога, Качмарик Василь Малі д і т и — ' м а л а ж у р а , а ве-
Ж а д а й т е по`вного к а т а л ь о г а у к р а ї н с ь к и х і р о с і й с ь к и х ре- датнся.лке було здивованне для всіх, Лачів ДиеЛя і лНќі — в е л и к а і к ў р а .
о р д і в . П и ш і т ь ібо п р н х о д і т ь д о н а с . П р и ш л і т ь с п и с р е к о р д і в , колпсмерлячс лікарство на солітера Дсмковнч Апольонія .
викинуло хробака 65 фітів, котрий по- Дмитруќ Параскевїя .
.отрі х о ч е т е , а ' м и сейчас в и ш л е м о їх в а м з а п о с л і п л а г о ю ( С малу зїдав житте — ' "ухар Стефан
) чоловіка. С Ѓ І
). D ) . В с і з а м о в л е н н ' я в и к о н у є м о с к о р о і р е т е л ь н о . було тому два ти квасниця Марія
Мазуриќ Марко ,.
ЖУРБА ПРО БУДУЧНІСТЬ
екав трийцять пять фуі
Руда АігтонІна не дає ііам споио`ю. ВоНа ійс`даИять АДВОКАТ
UKRAINIAN AMERICAN RECORO CO., дякує за сей день, в котрім його
ѓа каже шукати нам чогось такого, де
чалнбнсьмо КУСНИК хіііба, без згляду
тета встугшла на сю сторону моря ' се, чи в ф а в р я и х а с ю ' А Й Й Й І М Е
іђ — 2 - а AVEMJE. CORNER 5th STREET, NEW YORK CITY
Тисячі мушнн, і дітий герпля , Т.І.: Yonker. 3002. Решітник Анна . . .
Семчйшин Теодозія ця. або і цітковите безробіття. І Й Л Ш К О В И Ч
РІЛІЯ: 2 WEST 3-nd STREET, коло Stb Ат.пгі., N e w YORK, N. "Y. чих лічиться безуспішно- - ріжні дру Re.. Tel.: Nep erh.n 1118. Стангрег Петро P IJJUI Й В Ь WEST CHICAGO AVENUl
ОТЙОРЄНО ЦІЛИЙ ЕЏЬ І ВЕЧЕРАМИ. „ , , ѓі хороби, коли Тх дійсний клопіт .
тдей потвір. солітер. Певними познака: Васьків Михайло fjjo СНГСАЧГХ), tt'U

ШКІЛЬНІ книжки
мв цего е відходячі части того пара ІВАН ДУЧИНСЬКИЙ Бандура Теодор 1.00
Практик'у. , Ш - .
зита. Другі симптоми е брак апетїЛу о УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК це не .Авнчайна оселя, Яќях е в Аііе-
с у я в х м Р м

виїмковим лакімством. обложений Я СТТИРІЇДАЧЙ '.'.'.','.'.'.'.'.'.'.`.'.'.'.У.ЬТДОІ НЕРЕЃМВДАІ-ММ Штрекѓів:


зик, вага, болі в крижах, членах і ь ВасНдишин КАТЕРИНА іш, РИЦІ .тисячі, в 'котрих властителі, крім вКіоіив-ЯЯІГОНІИААІН AJHAA І про-
ногах, заворот голови, біль голов`и
46 WASHINGTON STREET, Васькш, Катерина .C J 00 іхатинн нічого бьтьше не мають, але
Велнтовнч Іван ;.. УХ) Гмд 16 ліг прав`ильно зорганізоване се- ИН-; перепроваджу, спадкові
млости як порожняя жолудок. нидін YONKERS, N. Y.
ня, підкови попід очн. Жолудок отя ОЛЕКСИИ Семен `ІТОО Л?,.в котрім живе около 150 ўкраїн.
жілий, надутий, часами дається відчу Базів Іван ЃОО "-""X родин, де кождиР - - - - -
зѓо дѓму I др`угих ї
вати дивне буркотіння від жолудќі Гарасимчук Микола .-. 1.00
Я ф М О Ж Н А НАБУТИ В КНИГАРНІ „ С Ь и ь и Д Н " . до внутренностий. Знова чується якби Ковба Ваоіль `.. ЦХ)
щось підсувалося назад до горла. Па Квасниця ДМастазія . . . . . . . . І ОО
П Е Р Ш А К Н И Ж Е Ч К А (український повістковий Буквар (ЦЕНТ має жовту шкіру, тратить на в і Пакула Андрій 100
п. М а т в і й ч у к а ) 4 0 ц, А, мас немилий'віддих, спльову.у ш. Плюта Матвій tOO
хвилини, попадає в апатію, знеохот, ‚Стрьіець Григорій . . . N T R I W J I G E M A ^ _
Й Р У Г А К Н И Ж Е Ч К А ( д л я д р у г о ї к л я с и , п. М а т в і й ч у к і г 4 5 ц. до праці, завсігдн лінивий. Є відомо Кузь Михайло ці 1 годину, а в майнаќ тільки 'іти ППХІ-
Б У К В А Р , з л а д ж е н и й п. Д . А н д р е й к о м -., . 50 що епілептичні напади спричиняє цеї разі Архнтко А т і а ""Cjo 3 кол%оне зайдемо до неї -Т№АШСЬКНЯГІ
яотвір, котрий часто доростає понал Мурашко Розалія . . . ) 45 ігіиут. '
БУКВАР (Народна Школа) ..... ЗОц, ку прошу удатись До Мого А в М І П І МІлвІл. е вже кількп - - ф а .
`А) стіп. Коли досягне д о гортанќі! мо Теребушка Малаііка .
АЕ УДУСНТИ свою жертву. Позбудьг.`с, підприємства з повний дові- ісл {
Н-мщх бггзнесів. а.можіщби їх ще в
ЧИТАНКА, друга 30j-. Буянбвська Анна . . . . .
цего потвора сейчас, зоќн ніг,. РСМ. Я обслужу Вас чеснб' і Ганущак Юлія
Ч И Т А Н К А , 111. і IV 7бц. 1
.?^J ^„ З Д O I , o в я , ,
безповоротне Вишліт, совісно. Також доставляю Коник.Наталка
К О Р О Т К А І С Т О Р І Я У К Р А Ї Н И , І. К р и п я к е в и ч а
М А Л А І С Т О Р І Я У К Р А Ї Н И , н а п и с а в 1. К.
50tt
15 „
Я0.48 ва дозу L a x Ѓа П. іояи хо
іете ПАДБУТИСЯ цего страшної , ІГІІМ
автомобілі на .весілля, хре-
стипи 1 всякі {нші оказП. Об-
Лмитрів Яків
Воляќ Михайло :.: -
ІИТС Lixtan Є нешкідливий .ііаи... к , Гінашевсьіса Катерина . щ І.ОО , По ІифотА-іиП. уасЧх я н с а е пааеде.
КСІРОТКА І Є Т О Р І Я Б І Б Л І И Н А , С т а р о г о і Н о в о г о З а в і т а 6 0 ц. ЧИ у ВАС нема хробака Продасіьс. ли слута в день 1 в ночн.
. . LUO них ^ а в а к голоснтись на адресу
КАТЕХИЗМ ЯП ЇЇ у Royal Laboratory, 148 Neltnu Удавайтесь до' своїх, а ...
ПОЧАТКОВА ГЕОГРАФІЯ, Ст. Рудницького ... ^ ц . Id- Windsor, Opt. НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ до чужих. а Олекса . 1 2 9 Е . 7th ї
ПОСИЛКИ ДОДАЙТЕ 25 цетггів ОКРЕМО Ча ВАСИЛЬ МАТОЛИЧ,
не BIICILIAEMO. (C3I)
,-SVMA^II3WSTVM I. Е. 7tb 4 GREEN STREET, IEW І.УОЮС ЧАЃГ
РНП^ОЕІЛІИ,І`А.