You are on page 1of 4

СВОБОДА УКРАЇНСЬКИЙ ДНЕВНИК U K R A I N I A N D A I L Y

УРЯДОВИЙ ОРГАН ЗАПОМОГОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ


OFFICIAL ORGAN OF THE UKRAlNfAN NATIONAL ASSOCIATION, b e
СОЮЗ В ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ АМЕРИКИ.

-Я LLEHTH. І % XXXV.
Ч.-200. Д ж е р з и - Си`ґі, Н . ДЖ., П о н е д і л о к , 2Й. # р П и я , НЙ7. No. 200. J c r s - y C i t y , N. 3. M o n d a y , A u g u s t 2 9 . 1927.

КОНГРЕС МІЖПАРЛЯМЕН- ВИНАРОДОВЛЮВАННЯ ЛУ- ЗАГАД-$а МІСТЕРА М Е Н -


ПОВАЖНІ ЗАВОРУШЕННЯ В МЕКСИКУ Т А Р Н О Ї УНІЇ. ЖЙЦЬКИХ СЕРБІВ. ` ФІЛДА,

ЗБУНТОВАНІ РОБІТНИКИ ЗАГРОЖУЮТЬ ЖИ'ТТЯ' ПА'РИЖ. 25. серпня. Роз`- з Число лужицьких Сербів, що, В о д н о м у л о н д о н с ь к о м у ЩПИ
АМЕРИКАНЦІВ. почався тут Конгрес Міжпарля ж н ю т ь у Німеччині над р і к а м и т а л і и а х б д н т ь с я дйнігий паці-
Є і
ментарної Унії в п'рисутности ' Е л ь б о ю і С п р е в о ю , - з м е н і и у - єНт: д о б р е HHxdBdHfriiAa д о б р е
В А Ш И Н Г Т О Н , 26. серпня. — В мексиканськім стейті Х а -
ліско п р и й ш л о д о п о в а ж н и х забурень. Радикальні робітничі
400 делегатів від Зо д е р ж а в . Го єт`ься з р о к у ігн р і к . К о л и с ь в о - о д й г Н е н и й б і л ь ш 50-літтгій м : АМЕРИКАНСЬКИЙ МІНОНОСЕНЬ тГЕ№СТРІЛЮЃТЬІСЯ
л о в о ю К о н г р е с у в и б р а н о П. Ду^ ни з а й м а Л й в е л и к і т е р и т о р і ї . щ и і і а , я к и й не з н а є п р о с'воє З П О Л У Д Н Е В И М И К Н Т А т Ч С І ^ І Н И ІяїЯСИАМИ. ^
синдикати, відай о б у р е н і страчениєм Саќка й Ванцетті, з а х о -
пилн к о п а л ь н ю А м п а р о , щ о н а л е ж и т ь д о А м е р и к а н ц і в .
меса, 'президента фраігцусько- С в о ю мову називають веидий-
ж и т т я нічогЬ- з а остаипіх 45 ШАНГАЙ,
26. серпня. — У
долині ріки Янгие починають
? о сенату. с ь к о ю . В П а р и ж і , Л о н д о н і й А - І'ЛП. В с і й о г о с п о м и і і й З у п и н и ` з н о в а ш и р и т и с ь з а м і ф а н й я і н е п о р я Д к и , як се м а л о м і с ц е м и н у -
Робітники заняли грізну поставу супроти Аѓмериканців
К о н ф е р е н ц і я п о т р с в а є ц і л и й ' м е р и ц і п о т в о р и л и с я ' „ Л і ґ и гіри-'лись у мСнті, к о л и в 1 8 8 1 p . `дз л о ї в е с н и , к ц л и Д о м о в а в і й н а м і ж п о л у д н е в и м и а п і в н і ч н и м и
і чиѓлійців, і всі з а м к н у л и с я в с в о ї х п о м а х і не в и х о д я т ь н а
т и ж д е н ь ; в часі конференції ятелів лужицьки'х Сербів", я- І Школі в МіНеаполіс, Minn., й о війскамн була як найзавзятіШа.
в у л и ц ю . 18 А м е р и к а н ц і в і 11 А н г л і й ц і ` в у т е к л о з о к о . т н н і ; вони
кажуть, ш о другі находяться в небезпеці життя.
д е л е г а т и р і ж н и х д е р ж а в підда` fknx метою є ' боронити цю го вдарили підчас ЗАБАВИк
' а- Війска генерала Сун-Хуанг Футѓа, коменданта північних
М е к с и к а н с ь к и й у р я д в и с л а в т у д и ф е д е р а л ь н і в і й с к атаз а - дуть проекти законів, які мо-Гі^рїЃГку народу перед націо-Іменем у голову. Неда'вно т о м у вій сі: в Ш а н т у н г , п о с у в а ю т ь с я в п е р е д , а о б о р о н а н а ц і о н а л і-
я в л я е , щ о він м о ж е д а т и с о б і р а д у з і з а в о р у ш е н н я м и . А м е р и - глиби бути приняТі у з а к о п о - п а л ь н о ю з а г л а Д о ' ю . С т а т и с т и к а 'п'ід прізвищем МеНфілда стичної армії в и д а є т ь с я щ о р а з с л а б ш о ю . Шпіонам північної
він
каиські у р я д н и к и побоюються революційних вибухів. д а в с т в о Иншігх д е р ж а в . К о н - ' з 1 9 1 0 р о к у п о д а в л у ж ' и ц ь к и х . ї х а в ко{ІАБ.іем н е д а л е к о С і я м ; армії удалось перетяти залізничий шлях між Шаигаєм та Нан-
г р е с м о н З л у ч е н и х Д е р ж а в П о р - ! С е р б і в у Ѓѓрусіѓ 6ђ,`530, а п е р е - Н е ж д а н о з й о г б н о с а п о л и л а с ь к і н г о м і ч е р е з ' т е п е р е р в а н о у с ю к о м у н і к а ц і ю і з д е р ж а и о WX
' т е р п о с т а в і ѓ в р е з о л ю ц і ю , д о м а - т і и с у 1 9 2 5 р о ц і и а ч и с л ю є ї х у - ' к р о в , в і н упОв``ІІА з е м л ю , й о г о ' ) п о л у д н е в и х в і й с к . Г е н е р а л С у н - Х у а н г - Ф е н г п е р е х в а л ю є т ь с я ,
РЕДФЕРНА БАЧИЛИ НАД КАРІБСЬКЙМ МОРЕМ,
СШКЬГЛІСТЬ щ о Ш а н г а й б у д е в й о г о р у к а х н а й д а л ь ш е д о 5. вересня.
1
гаючуси оѓріПШІння в и р о б у ! ж е л и ш е 3 8 , 8 2 0 . В с а к с о н с ь к и х ' з а п о м о р о ч и л о ' і коліѓ п р о ч у
СПОДІЮТЬСЯ Щ А С Л И В О Г О З А К І Н Ч Е Н Н Я ЙОГО г е р о ї н и , ' а тако'ж. п о с т е п е н н о г о І Л у ж и ц я х у 1910 р о ц і б у л о їх'нйв, його Н а с л і д к о м з а м і ш а н нзўупини
я прийшло д о нових перестрілок між
ПОДОРОЖИ. усунення продукції опія. 43,358, а в 1925 р о ц і 28,225.
1
ла`сь На 14--лѓтнїіі '``рсїці " с в о г о . ) п о л у д н е в и м и в і й с к а м н , а з а г р а н н ч н н м и в о є н н и м и к о р а Г і л я м и .
Делегат Німеччини і прези-
В Р О Н С В И К . Д ж о р д ж і я , 26. серпня. — Ріжиі кораблі, пла- життѓя. М і с т е р М е н ф і л д з а я ь і г а , ` П о л у д н е в і в і й с к а о б с т р і л ю в а л и т о р п е д о в у п о л у д н е в у
1
лодку-

ваючі н а К а р І б С ь к о м у м о р ю , д о н е с л и с ю д и , Що вони бачили


дент ніЬл^итзќогр парляменту ЖІНО-ЃИИ РЕКОРД. гцо н а в и в а є `С`ебе ДжерІпеи і щ о І з а б е л , Н е д а л е к о Н а н к і н ѓ і м і н о н о с е ц ь Н о а , к о л о м і с т а Ч і н К і -
Лєбе зве'рнув`ся до фраіщ. янг. О б а к'ораблі ВІДПОВІЛИ на з а ч і п к у с т р і л а м и з м а ш и н о в И х
літак Р е д ф е р н а , а м е р и к а н с ь к о г о л е т у Н а , щ о п у с т и в с я в б е з п о - точно памятае, як йбго вдари-,
делег'атів з просьбою, щоби Ц и м р а з о м , з д а є т ь с я , ис п р о -
ли камсііем у ' г о л о в у підчас к р і с і в і п р о г н а л и к и т а й с ь к у а р і й і ю з її у к р і п л е н ь . О б а в о є н н і
с е р е д н у д о р о г у зі с ь о г о м і с т а в Б р а з и л і ю .
Франція опорожнила щ е сего минаючий, а дійсно тривкий к о р а б л і п о в е р н у л и в ж е д о Ш а н г а ю , з і с в і ж и м и з н а к а м и ПІД
Літак, видно, летів з о в с і м д о б р е в напрямі д о голяндської Шістльігої з а б а в и . В с е 'те, щ о в і й
року Надренію, б о є се пер- Румунська природничќа C j e -
кольонії ґ у я н й . С е д а є н а д і ю , щ о Р е д ф е р н о в и в д а с т ь с я д о л е т і - з і і а є п р о с'ебе я к д о р о с л и й , по-FL с т р і л Ів.
Шою у м о в о ю для тревалого фаійя Маразіиеану, щ о працює
ти щ а с л и в о д о с й о г о м і с ц я п р и з н а ч е н н я . М а є в і н у ж е неоогато втбряє тільки з а пасажирами,,
мира. Й о м у в і д п о в і в с е н а т о р в Н а у к о в і м Інституті в П а р и ж і
д о р о г и , я к у м о ж е л е г к о з р о б и т и з а Ніч, к о л и не б у д е м а т и ні- Д ж у в е и е л . який с к а з а в , щ о Ні н а й ш л а спосіб, я к н а д а в а т и р а
Які з н и м ї х а л и ; в о н и казали,
щ о в і н назЃвав с е б е і и ж и н і р о м ,
ФРАНЦІЯ ГОДИТЬСЯ НА ЗМЕНШЕННЯ ОКУПАЦІЙНОЇ АРМІЇ.
яких п е р е н і к о д . м е ч ч и и а , д о м а г а ю ч и с ь о п о р о - д і о а к т и в н і п р и к м е т и ц і л і й низ-,,
жонатим, щ о має двоє дітей,
ВЕЛИКА БРИТАНІЯ ДОМАГАЄТЬСЯ ОДНАК ЗМЕНШЕННЯ
ж н с н н я Н а д р е н і ї і п о в і Г о г о з а - ці м е т а л і в п р и і г о м о ч і с о н я ш - , )
'Володіє кількома м о в а м и , і їде
ФРАНЦУСЬКОІ ОКУПАЦІЙНО! АРМІЇ О 10,000.
ПОКИНУЛИ НАДІЮ НА НАИДЕННЄ ПРОПАВШИХ ЛЕТУНІВ. мирення з Е в р о п о ю , рівночас- ного проміння. її виїмковий
в С і я м . Т е п е р він з а б у в ' у с і мо-
П А Р И Ж , 26. с е р п н я . — Т у т С П О Д І Ю Т Ь С Я , Ш О п р и й д е д о к о м -
ю зак.тючила д о г о в і р з Совіт- (талант відкрила кілька л і т то- промісу між Великобританією а Францією в справі зменшений
ВЖЕ С П Р А В Л Я Ю Т Ь П О М И Н К И ПО ЕРВИНІ. с ь к и м С о ю з о м , на П і д с т а в і яко- м у ї ї п р о ф е с о р к а п-ггі Кюрі,
виїмком англійської. Вій
ф р а н ц у с ь к о ї окупаційної армії в Надренії. Великобританія д о -
САН Ф Р А Н Ц И С К О , 26. серпня. — Американська ф л ь о т а н і ч о г о Не п а м я т а е з т о г о в С ь о
го обіцяє бути нсвтральнОю. відкрнвниця раду. Маразінеаггу м а ѓ а е т ь с я її з м е н ш е н н я о 10 т и с я ч , а Ф р а н ц і я х о ч е її з р е д у к у - `
вже с т р а т и л а в с я к у н а д і ю найти американських летунів, щ о іцо т р а п и л о с ь в і д йог'о
колиб Совіти заатакували ко- дістала під Парижем окрему вати л и ш е о 5 тисяч, але, як півофіиіяльно доносять. згодитьсяЃ
пропали підчас п е р е г о н і в д о Г а в а н с ь к и х о с т р о в і в . х л о п я ч о г о Ніќў: їй п р о в і й н у , . -
гось зі своїх сусідів. Францій л я б о р а т о р і ю при астрономіч- вкінці з м е н ш и т и с в о ю а р м і ю в Надренії о 8 тисяч ж о в н і р і в . `
Приятелі летуна ЕрвиНа, щ о п р о п а в , в и ї х а в ш и на п о ш у к у - ' п р о р о д и н у . Х т о він, щ е не
б а ж а є м и р а , а л е и е м и р а с е п а - ній б а ш т і в М е о и . В и н а х і д Р у - Між французьким а бритійсвким нравительством прийшло
ваі.ня п р о п а в ш и х , з б и р а ю т ь с я в і д п р а в и т и н а м о р ю п о н ь о м у
ратного в і д цілої Европи. Га- иунки дав би ключ д о розвязки) ствердили. до розбіжних поглядів щ о д о характеру окупації. Брнтїйське
цікаві п о м и н к и ; м а ю т ь в о н и с п у с т и т и з к о р а б л я н а м о р е к в і т и п р а в н т е л ь с т в о е т о г о погляду, щ о договір 'в Л ь о к а р і ю д а є
лом Франції є: „ О д н а Е в р о п а , о д н о ї з д і а й б і л ь ш и х т а й н п р и -
в тому місци, я к е він п о д а в , к о л и в и с и л а в б е з д р о т н у телеграму
з пр-сьОою о ратўноќ.
о д е н мир`'. роди. Це був би перший # випа- ПРИМХИ МІЛІЯРДЕРОК. Ф р а н ц і ї - п о в н е забезпечення і ш о окупація Надренії є л и ш е
' `` ` ' ` ` ' гдок Штучної продукції падіо- гарантією, щ о воєнне відшкодований буде заплачене; Ф р а н -
активної сили в лябораторії. У французькім місті Т у р ' а- цуське правнтельство знова є того погляду, щ о Німеччина
ПЕРЕГОНИ ЛІТАКОМ ДОВКОЛА СВІТА. ДОМИ - СОНІШНИКИ. П р и р о д н и й п р о ц е с - п е р е т в о р ю - р е ш т у в а л и в о д н і й ќ а в а р ц і під- не м а є нічого д о г о в о р е н и й щ о д о о з н а ч е н н я окупаційно'ї а р м і ї
Париські архітекти Лякіпері вання раду страшенне ск.тад- час о д н о ї б у ч і к і л ь к а о с і б . Між' в Надренії і щ о с ю справу, мимо д о г о в о р у в Л ь о к а р и о , м а -
ЛІТАК „ П Р А И Д ОФ Д І Т Р О И Т " Г О Т О В И Й ДО ВИЛЕТУ. Ж і б о з б у д у в а л и д і м , я к и й ний і д о в г и й : т р е б а 1700 л і т , а - с в і д к а м и , п р и в е д е н и м и на п о - ю т а р і ш а т и л и ш е самі аліянти. О д н а к (тритійське п р а в и т е л ь -
Г А Р Б О Р Ѓ Р Е Й С , Н о в а Ф у н л я н д і я , 26. с е р п н я . — С ю д и п р и - ПРИЗНАЛИ -„Білля' Т у р н е с о л ь " . бн п о л о в и н а якоїсь й о г о маси ліцію, була одна Молода д а м а . с т в о є п р о т и ц і л к о в и т о г о о п о р о ж и е н і і я 'Надренії і є 'тої г а д к и ,
ї х а в нині о Д к о п л о ш й н н и й л і т а к „ П р а й д о ф Д і т р о и т " , щ о б и по- Д і м Т О Й б у д е на в и с т а в і в ` Н і - п е р е т в о р и л а с ь о с н о в н о . М а р а - З її п а ш п о р т у в и х о и л о , щ о в о - щ о - брнтійськнй п р а п о р б у д е так -довго п о в і в а т и понад ` Н а д -
чати с в о ї п е р е г о н и д о в к о л а з е м л і . З б и р а є т ь с я в і н у д о р о г у , я к цеї. Ц і к а в и й є п о м и с л т о г о д о - з і н е а н у п о п а л а на с л і д , я к в і д - на А м е р и к а н к а і и е м е л ь д о в а и а . ' р е й і е ю . Як д о в г о П о в і в ' а т и таМ б у д е ф р а і ш у с ь к и й п р а п о р .
тільки п о г о д а н а с е д о з в о л и т ь . ц і л и й в і н п о м і щ е н и й н а р у - в е р н у т н - ц е й п р о ц е с і з о л о в а , в К о л и її с п и т а л и : щ о в о і і а т у т
хомій платформі, щ о пригадує, яке р а д перетворюється, добу- р о б и т ь ? вона відповіла, що'
БОРБА З'А ҐЕПУБЛИКАНСЬКИИ ПРАПОР В БЕРЛІНІ.
ж
Л е т у н и й о г о , Е д в а р д Ш л і та В и л е м Б р о к , хочуть побити
рекорд скорости в п о д о р о ж ќ д о в к о л а з е м л і , к о т р и й виносить л а д ж е н и й на з а л і з н и ч и х с т а - , в а т и радіоактивну енергію. приватна справа і що вона
28 і пів дня, а к о т р и й з р о б л е н о п о ч а с т и л і т а к о м , п о ч а с т и к о - ціях д о п е р е с у в а н н я паровозу Цей неімовірний винахід м у - не npmxq.Ta'у Ф р а н ц і ю з б и р а т и
ПРУСЬКИЙ ПРЕМІЄР МІНІСТРІВ ПОСТАНОВИВ ТТЮЙКОТУ-
раблем, п о ї з д о м і а в т о м о б і л е м . ' з одних шин на д р у г і . Елєкт- сить заждати щ е на п о т в е р - п о . т і ц і й н і п е ч а т к и . К о л и їй з а я -
ВАТИ ГОТЕЛІ БЕЗ РЕПУБЛИКАНСЬКОГО ПРАПОРУ.
ричггнй м о т о р функціонує з а джешія наукових слав. вили, щ о її арештують, вона БЕРЛІН, 26. с е р п н я . — П р у с ь к и й п р е м і е р м і н і с т р і в , Б р а в н ,
ГРІЗЬБА ВІЙНИ В ПІВДЕННІЙ АМЕРИЦІ. нотнсненням ѓўзика і так впро- втішилася, щ о нарешті перс- постановив б о й к о т у в а т и готелі, щ о не вивісять -републнкан-

ДВІ РЕП'УБЛИКИ ГРОЗЯТЬ СОБІ ВІЙНОЮ ЗА НАФТУ ваджує будинок


ротаційний
у повільний
рух. Ц е уможлив-
письмо і ХАРАКТЕР. живс
що
щось цікавого.
вона донька
Стверди-
американ-
с і . к у т о h p a r t O W ? T W n р о з п и с а в лНсТи д е С в о ї х тоТгйрИ(лів м і -
н і с т р і в , щ о б и Не б р а л и ў ч а с ѓ и у п у б л и ч н н х п р і г н я т т я х , які;,
Б У Е Н О С А И Р Е С , Аргентина, 26. серпня. — Між піидснно- лює виставляти кімнати дому Німецький пснхольоґ др. Ві- ського міліярдера Гаррісоиа. б у д у т ь в і д б у в а т и с ь у г о т е л я х , щ о не вивіся'ть р е п у б л и к а и с ь к о -
ачериканськнми републиками Парагвайом а Болівією може На д і л а и н я с о п і в ш и х промінів.' ліям Р о т о п у б л і к у в а в ггедавио го п р а п о р у .
прийти д о в і й н и з а д о с і н і к о м у н е в і д о м у о к о л и ц ю Ч а к о , в я к і й Ф о р м а `віллі м о ж е б у т и д о в і л ь - ц і к аву розвідку про вїдношен- .Міністри з г о д и л и с ь на п р о с ь б у п р е м і є р а І ї р а в н а і в і з в у т ь
недавно в і д к р и т о б о г а т і п о к л а д и н а ф т и . О б і р е п у б л и к и підно- иа, с т і н и к і м а т и м о ж н а й и й м а - ня у м о в и х с п о с ї б н о с т е и іителі-`
СТАГРІСТЬ НЕ РАДГСТЬ. урядників у своїх департаментах, щ о б и взяли участі, у оой-
сять претенсії д о с ь о г о о к р у г а т а в и с л а л и т у д и свої війска, тн,і Ксяцти-'МЄг.аінзму виносять ґентного чоловіка до характс- Ославлений контрреволюції коті. З г а д а н и й ` б о й к о т м о ж е мати поважні наслідки, б о л и ш е '
іццбн її з а н я т и . 2 0 . Д Ю ‚ ф р а н к і в , а в і л л я з у м е б - ` `ру й о г о п и с ь м а В і н т в е р д и т ь „ } г е н е р а л by.iaH'fearJfa.xbBiW,
н и и ідва готелі у Берліні, Еден і Е к с ц е л ь з Ю р в и в і ш у ю т ь репубди-Г'
тьоваіінєм КОШТУЄ 1 м і л і о н щ о в и с о к о о б р а з о в а н і л ю д е ду- щ о п е р е б у в а в т е п е р у П о л ь щ і канський прапор. - ^'ПКЧГ'г'
франків. Архітекти сподіються, мають д в а ц я т ь ' разів С к о р ш е , з д и т и н і в у ж е ма`буть з о в с і м , ббі
ЧИ ПРЙИЯТГІ ШАД ЖІНКУ, {ДО ВИКЙГА З ЏШ№`' що можна будеевнизйти Ніну Ніж н а ` п и ш у т ь це, щ о д у м а ` ю т ь . п о ч и н а є
' Б е р л і н с ь к и й п о с а д н и к м і с т а В е с е не в з я в у ч а с т и jyj.бі^цкеті
писати — польські) в честЬ н ю й о р с ь к о ѓ о мейора Вокера, устроййім Заходами
'ФАБРИКАНТ ПРО СВОЮ ЖІНКУ, ЩО ВТІКЛА БУЛА таких дом.в-соніипгиків. О т ж е то'му, іцо р у х ї х н і х ' м у с ќ у - в і р ш і . Я к а с ь Ш п и р к у в н а помі- А м е р и к а н с ь к о г о Ќ л ю б у , т о м у , щ о г о т е л ь , де в і д б у в а в с я б е н к е т ,
З ПОЛІСМЕНОМ. л і в н е в `Ьй.Ті й т и з і С к о р і с т ю ї х с т я л а б у л а н е д а в н о в о д н і й тіар- не в и в і ш у є ніколи р е п у б л и к а н с ь к о г р п р а п о р у , л и ш е м о и л р -
ПЛЕИНФІЛД, Н ю Д ж е р з і , 26. серпня. — Місцевий ф а б р н - д у м о к , НІ л ю д е м а ю т ь з Н Я ч а й - ш а в с ь і Я й газеті проти нього хістнчияй.
каит з е л і з а Д ж а н Б е й ч м а є т е п е р р о з в я з а т и т я ж к е п и т а н н є . П о - 9-ЛіТНИРР ГЕРОЙ.Но Н е г а р н е іѓ Н е ч н т к с П и с ь м о . с т а т т ю , в я к і й Н а з и в а є й`ого
ліція н а й ш л а й о м у ж е н у , ш о в т е к л а б у л а з м і с ц е в и м м і с ь к и м З а т е люде, яких ум с л а б ш е к р о в о ж а д н и м т а аааггту р н и к о м
Підчас пожару каМенйці
ПОМІСМЄНОМ Д ж о с е ф о м Д е в е р о м і Б е й ч м у с и т ь р і ш и т и с я , ч и роЗйИНЄиігй, н е м а ю т ь Прй п и - п р и г а д у є й о м у й о г о т а тар-
п р и н я т и її н а з а д .
Брукселі, столиці Бельгії',
літний хлопчик д о в і д а в с я , ш о
санні в е л и к о г о н а т о в п у д у м о к і с в к е п о х о д ж е н н я . У в і д п о в і д ь ОВІНЯЮТБ,^^РИИМУТ^ПЗУСИУІИ НАЛЕЖНИМИ Щ
К о л и г а з е т я р і п и т а л и с я й о г о , щ о він д у м а є р о б и т и , в і н з а - п о м е ш к а н н ю , в я к о м у вибух;)
ч е р е з т е ц і л у с в о ю е н е р г і ю й на ц е н а п и с а л а та с т а р а д и т и - - ПОЧЕСТЯМИ.
хитався, але відтак з а я в и в : Я к б и м о я ж е н а була п о к а я л а с я щ и - пожар, залишилася маленька
у в а г у ' з в е р т а ю т ь н а г а р н ^ у ф о р - н а в і р ш у п о л ь с ь к і й м о в і , в я- ББРЛІН, 27.
серпня. — Телеграми з Риги доносять, щ о
ро й с е р д е ч н о т а п р о с и л а б у л а м е н е п р о щ е н н я , т о я б у в б и її мування букв. гЗиходить, щ о к о м у з б и в а є з а к и д и ШпИркув- с о в і т с ь к е п р а в н т е л ь с т в о з а п р о с и л о д о М о с к в и Л у і д ж і ю Ваіт-
д и т и н а . Х л о п ч и к с к о ч и в в о-
подарував се, щ о в о н а в т і к а л а від мене з т и м полісменом. Т а М а з г а ї " м а ю т ь б у т и м у д р і ш і . ни і д о д а є , щ о він не с т и д а є т ь - цетті, сестру страченрго у Бостоні В а р т о л о м е я Ванцетті, і о б і -
гонь і виніс н е м о в л я , обтулив-
чи в о н а к а є т ь с я - ? Н а м о ю д у м к у , н і . К о л и її п о л і ц і я з а с т у к а л а , ши його в подушку. Сам дуже ся свого татарського noxb- цяло приняти ‚її з усіми належними почестями. У телеґрамі
в о н а п о д а л а ф а л ш и в е і м я FA п р о б у в а л а р а т у в а т и т о г о п о л і с м е - п о п а р и в с я . Т е п е р він л е ж и т ь у ЖИВЕМО В ГАРНИХ ЧАСАХ..д ж е і ш п і як.Татарин є „вірним говориться, ш б Луіджія Ванцетті прибуде в товаристві кіль-
на. сторожем і псом Польщі". Гар- иОх а м е р и к а н с ь к и х к о м у н і с т і в І в о з ь м е у ч а с т ь . у к о н ф е р е н ц і ї
ш п и т а л ю , де його відвідав пре- Союз товариств Хрес- Че'РВ.
Г а з е т я р і винесли в р а ж і н н я , щ о він хоч'е п о з и в а т и о р о з в і д . зидеит м і н і с т р і в і б о г а т о ин- т а п о д а є таку с т а т ' и с т и к у ' к а т а - н а к а р і е р а . для Поборювання „ б у р ж у а з н о г о терору' . 1
`
Полісмен с и д и т ь в м і с ь к и х а р е ш т а х , б о п р о т и н ь о г о в и с т у п и л а ших п р е д с т а в н и к і в в л а д и . Т о - с т р о ф в і д 1. Ж о в т н я 1925 Р. (
з процесом його жена. котра підчас його неприсутйости -роро- му, щ о молоденький, 'герой є
д о 1. жовѓтня 1926 Р. В А ф р и Ц і ) КОРАБЛІ — НЕВТЧДИМНІ. ІШРНЕШ ТИТУЛУ „НАРОДНОГО' АРТИСТА ШАЛЯЛІНОВЙ.
Х
д и л а й о м у д ц т и ц у О f t J ` 'Г , е :J Лі-u- рином убогих батьків, виріще-
ПІВІІ.17;'в АМЕРІЩІ 37,
в центр. В Ан`гдії'будують'кораб.ті, я- ІІІ.АЛЯПІН ОДЕРЖИТЬ НАЗАД СТРАЧЕНИЙ ТИТУЛ, КОЛИ:
ЗАСИІТАНЙГИ ПІД ЗЕМЛЕЮ ЧЕРЕЗ ЗО ГОДИІ(. " н о д а т и й о г о д о ш к і л на' К о ш т
АМЕРИЦІ
11,1 півд. АМЕРИЦІ 13,КІ в ж е у віддаль д в о х с о т м е т р і в ДКСТЬ КІЛЬКА КОГТЦЕРТІВ У С6В. СОЮЗІ.
ВУСТЕР, М е с е ч у з е т с , 27. с е р п н я В четвер, коло пів до
держави.
в Азії 46,
в ' Е И р о н і 125,'На Оке-ІІ с т й ю т ь с я невидними.. . ` Ш т у к а М О С К В А , т26. с е р п н я ; — Я к п о д а ю т ь талеѓрами, комі-
аііії 20. З ц ь О г о 34 З е ' м л е т р у с і в ; п о л я г а є на ` ц ь о м у , щ о на н о с і саріпт публНчибї освіти готов привернути Федоровн ШалЯ-.
7. г о д и н и в е ч е р о м з а в а л и л а с я б у л а к е р и и и я , я к у к о п а в Ф р е д
Лено. Не т р а т я ч и надії, г р о м а д а п о ж а р н и к і в , к о п а ч і в к а и а л о -
УКРАЇНСЬКИЙ МІЛЮНЕР. 2 ВУ.їЬканічні ВИБУХИ, 97
iioBi-ijй до к е р м и к о р а б л я в с т а н о в л ю - п і н о в и , с в і т о в о ї с л и в и с п і в а к о в и , у т р а ч е н и й т и т у л І.НароДнЬго
вого департам'енту т а д о б р о в о л ь ц і в п о ч а л а к о п а т и р і в н о б і ж - П р а ц і в н и к к і и а в Ч е р н і в ц я х , ; н е й , 74 б у р в і ї в і г - у р в р а и і в , 9 ю т ь п а р а л е л ь н о Скляні п л о щ и - j артиста". Мусить він однак повернути До С о в і т с ь к о г о С о ю з а
но д о с т а р о ї к е р и и ц і д р у г у , щ о б и в с е й с п о с і б д і с т а т и с я д о Л и с н я и с ь к и й , У к р а ї н е ц ь , о Д е р - гіосух, 19 пожеЖ,'9 ѓ о Л о д о в й х І ин п і д п е в н и м к у т о м , н а с л і д - 1 дати кілька концертів в користь російських робітників.
приваленого. Через 30 годин п р а ц ю в а л о 90 людий без перерви. ж а в п о в у й к о в і , щ о п о м е р в А- П о ш е с т е й , 3 л е д о а в а л и , 16 н а ї з - . к о м Ч О Г О к о н т у р ` и к о р а б л я р о з - Недавно надійшли були телеграфічні вістки, щ о Р а д а НА-
Коли д і с т а л и с я д о п р и в а л е н о г о , н а й ш л и й о г о и е т і л ь к и ж и - мерилй, с п а д щ и н у 5 м і . т і о н і в Д і в с й р а н ч і . З а о с т а н н і й р і к { в і в а ю т ь с я . - Д о б р е ; `в щ о б у д е , !
) родних Комісарів відобрала Ш а л я п і н о ви тит'ул „народного
в и м , а л е й с в і д о м и м . В о з д у ш н а м а с к а в р а т у в а л а й о м у ж и т т я ' д о л я р і в . Н а ш и м ч и т а ч а м п о ж е - і у с і Ці н е щ а с т я а р о с д и О о д н й У
я к д в а т а к і к о р а б л і , не б а ч у ч и , ' а р т и с т а " . М а л о с е с т а т и с я ч е р е з т е , ' щ о НІаХЯПІН с и м п л т н з у є
п е р е д у д у ш е н н є м к а г л и б и н і 4 0 стіп." , 'латиб таких „вуйків"... 'троє! себе зудариться? з .реакиійною^російтїьяою е м і ґ р а й і е ю .
ЇЇ'Ѓ ІІИІВІЧІШ.МИІІ ПІТИ 111 І№ IIII II і ІЃН
ГВИИЕОО ІЕТІ
(BJV-В-ЧІМ . В - . І М В " ЇВЬІІІВВЛ ЄВІІУ EXCEPT ІІАА`ІУА
AT в і ЯГВНЙ SLR.H, J . n . R 6y
t, И . і.
ЗА РЕВІЗІЮ МИРОВОГО ДОГО- ДВІ НОВІ КНИЖКИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ шкл
і
М-ВВАІ КУ I K . Ukrainian HattSfaal АІЮСІВІІАВ. ІВВ.
Edit I D ку I dl TO І 111 Commit IT..
ML TAEAA.1 ЄІАІІ MALL MATTER AT ЄНА Ѓ М І О В С Е AT ІВГВЕУ СИ-, И- А
НИ MARCH Зв, 1 9 1 1 , ИАЄЕГ U E ACT OT MARCH'Л,
ІВОРУ - В КОРИСТЬ УГОРЩИНИ. В АМЕРИЦІ.
ІЕTOIHUUIHC AT ВВАСІАІ RATE of PEIT-FE PRORLDEH TAR ЇЙ SECTLOA l i e l По наших школах в Америці ш к о л а х , я . м о ж у , н а п і д с т а в і к р а і н с ь к і й мові я щ е д о с и не
AF THE ACT el OCTOBER 3, 191T, ААІКОГІААЙ Н а г л о й не'сподівано п і д н я - ^ В і д п о в і л и на се питання тре-
довголітньої практики, пдка Ібачив.

0
у ч а т ь з т а к и х підручників, які
#НМШВІГТІЕМ А Л Т М - ПЕРЕДПЛАТА! лася в Англії ш и р о к а , акція з а ; б а ш у к а т и в з м а г а н н я х англій
д а н о м у вчителеви, а б о даній; зати і доказати. 1 я се радо Автор сих книжечок-ос;,і
I I ttSJ ревізію Тріянонського догово ського консервативного уряду
громаді, припадуть д о вподб- з р о б л ю ( с е м о ж у т ь з р о б и т и й ч е н и й ф а х о в и й у ч и т е л ь , ќот-
F.EO 3 J S РУ. з а к л ю ч е н о г о п і с л я с в і т о в о ї у т в о р и т и в с е е в р о п е й с ь к и й п р о
и н ш і , - у ч и т е л і ) , к о л и н а ш а
!?ВМ?ВІ $ J.75 би. Д е к у д и в ч а т ь н а в і т ь о б о - р и й з н а є , ЩО таке шкільний
В A.OO ІОО в і й н и м і ж д е р ж а в а м и а н т а н т и р а д я н с ь к и й б л ь о к - Т о м у о к о
в я з к о в о з підручників кацап ш к і л ь н а с п р а в а с т а н е в ж е н а п і д р у ч н и к і я к в і н м а є виг.тяда
M l latter e U r LATAA й Угорщиною. Підняв сю акцію англійського консервативного
ських, аби молоде н а ш е доко- тім ступні, щ о б у д е п е р е д ким т а к б и с к а з а т и — з вннн-
S
B MM ЦО.00 юоо о д и н з а н г л і й с ь к и х потентатів-І п о т е н т а т а преси побачило
ліннє"познакомилося я к слід д о к о г о г о в о р и т и . ' С е й ч а с у- н ь о г о і в н у т р і ш н ь о г о боку
TAA АВААЇКВ $ S.OO преси л о р д Р о т е р м е р , власник і ф и в д у У г о р щ и н и і при тім по .
в%и BAEAIHL ..t 2.75 ж е ие. з а г о р а м и , ' я к с в і д ч а т ь , З а ж ш н ь о г о боку: богат
m
— ЗІІЛЛРИНИКЯ 1
D a i l y M a i l " і б о - б а ч и л о її п е р е д о в с і м у п о л о - і з „ с в я т и м и р у с с к и м и б у к в а м и
п р и м і р о м ^ г О л о с и ч и т а ч і в ' п р о в і д п о в і д н и х і л ю с т р а ц і й , ЯКІ по
За кожду вміяу адреси пхатиться 10 центів.
г а т ь о х инш'их ч а с о п и с і в . Л о р д ж е і ш ю м а д я р с ь к о ї м е н ш о с т и в -ь ( й о р ) , t ( я т ь ) і т п . Ь ч и т е ^ н а ш е ш к і л ь н е п и т а н н є н а с т о -

SjtJjSa ДО'ІТ^^^^
З а оголошеяав редакцій не відповідає. б у д ж у ю т ь д и т я ч у ф а н т а зіќ, ,
Р о т е р м е р з а я в и в , щ о У г о р щ и н і Ч е х о с л о в а ч ч и и і , а н е п`рим, у л я з в и ч а й н о п р о й о г о с а д к у д о - р і п к а х „ С в о б о д и '
у п р и є м н ю ю т ь суху догматиціќ
8 ЦИМИ належить ввсилатн гроші лише на т. зв. Porel-n Money 'Htlei с т а л а с я к р и в д а , і д о в і д н е ї в і д - Р у м у н і ї . БО У г о р щ и н а д у ж е
П о к и р і ш и т ь с я д е ф і н і т и в н о н а у к у ; в и р а з н е , ч и т к е і добір
-С-юбояи": 498 МоіЯсошегу. Тед. У. Н Союва: Ш 8 МовГсоа.гГ. р і з а н о б о г а т о у г о р с ь к о ї е т и о - б р е н а д а є т ь с я на. ч л е н а в с е е в - не п и т а ю т ь ; г р о м а д а й о м у п л а -
тить, т о ж він мусить виконува- справа шкільних п і д р у ч н и к і в не, п и с ь м о ( я к г р а ф і к а т а к
г р а ф і ч н о ї т е р и т о р і ї , та щ о с ю р о п е й с ь к о г о р е а к ц і й н о г о б л ь о -
IT - В У О И О П А " . Г . О . А О Х М О , J B R S K Y C I T Y , К А : її в о л ю ! по н а ш и х ш к о л а х в Америці, д р у к ) т а б е з д о г а н н е викінченій
кривду трсба направити, к у , о т ж е т р е б а її п р и г о р н у т и . А
А л е ж б о й ті українські чи п о з в о л ю , с о б і з в е р н у т и у в а г у в с я к и х п о д р о б и ц ь з технічного
П р и с і м х а р а к т е р н о , щ о л о р д ) Р у м у н і ї ' н с м о ж н а з а ч і п а т и , сТо
т а н к и ( о с о б л и в о б у к в а р і ) , я к и к о м п е т е н т н и х к р у г і в н а д в і ч и б о к у ( д р у к а р н я О . О . Васі.тілн
Р о т е р м е р з в е р н у в с я п е р с д о в - в о н а , які с у с і д к а Р а д я н с ь к о г о
РОБІТНИКИ Й СУДИ сім п р о т и Ч е х о с л о в а ч ч и н и , з а С О Ю З А , є д у ж е
и д у ю ч и їй., щ о в о н а у п і е т а є є ю в п о л і т и ч н и х р а х у н к а х в о
в а ж н о ю п о з и ц і м и п о с л у г у ю т ь с я н а ш і в ч и т е л і танки, я к і з л а д и в л ь в і в с ь к и й у- у Ж о в к в і с л а в и т ь с я с в о ї м и ви
по ш к о л а х СВІДОМИХ .у'країнсь- Ч и т е л ь , п. М и к о л а М а т в і й ч у к . д а в н и ц т в д м и ) .
к и х г р о м а д , не всі м а ю т ь о д н а - П о в н и й з а г о л о в о к сих ч и т а н о к З в н у т р і ш н ь о г ' о б о к у : сне те
м а д я р с ь к у м е н ш і с т ь . Н а с к і л ь к и р о ѓ ї в , Росії'. З а т е Ч е х о с л о в а ч -
Серед з а г а л ь н о г о шуму, який наробила с п р а в а С а ќ к а й кову дидактичну вартість. С е ссь-такий: м а т и ч ц е у г р у п о в а н н є матеріялў
акції л о р д а Р о т е р м е р а при І ч и н а ' в и д а є т ь с я б у д і в н и ч и м все-
Ванцетті, не чути б о г а т о других справ, не менче в а ж н и х . У запримічається щойно в прак П е р ш а К н и ж е ч к а . Українсь- (від н а й л е к щ о г о поняття і до
писують вагу в Чехословаччн-'європейського протирадянсь-
місті С и р а к ю з , у стейті Н ю И о р к , п р и м і р о м , в і д б у в а є т ь с я д у - т и ц і , п р и н а у ц і ш к і л ь н о ї д і т в о - ќні'ѓ повістково - ббразковий' щ о р а з труднійшого), в м і л е її
ні, в и д н о з т о г о , щ о з н и м з а к о г о б л ь о к у не д у ж е п е в н о ю , —
ж е в а ж н а к о н в е н ц і я Ф е д е р а ц і ї П р а и і т о г о с т е й т у , і н а ній і д е - ри. Д у ж е часто вчитель мусить) буквар. Видання д л я Злучених практичне підібрашіє пооди
пустився в дискусію чехосло- т о м у т р е б а її н а л я к а т и м о ж -
в легати п р о б у ю т ь р о з в я з а т и питаннє судових з а б о р о н , яке для п о п р а в л я т и , а и н о д і й з о в с і м Д е р ж а в А м е р и к и і д л я К а н а д и . н о к и х с л і в , р е ч е н ь і у с т у п і в Г.і
вацький міністер закордонних ливістю ревізії Тріянонського
американського робітництва представляє одну з найбільше з м і н я т и ці.ії у с т у п и ( п р о о р т о - З і л ю с т р у в а в п р о ф . О . К ў р и л а с . м е т о д и ч н е п е р е в с Д е н н є цілос-
справ Бенеш. д о г о в о р у
наболілих справ. ѓ р а ф і ю в ж е Ќ ' н е з г а д у ю ! ) , щ о - Н а к л а д о м В - в а „ Н о в а Ук р а ї н - т и з м і е т у . - 1 М П 1 1

Очевидно, се п р а в д а , щ о м и Акція лорда Ротермера ви-


б и з й о г о ііауки в и й ш о в в і д п о - }ська Ш к о л а і С к а " у Л ь в о в і ; О т е с б у л и б З а г а л ь н і приќме-
Справа так званих „інджанкшенів" тягнеться червоною п л и л а з т е п е р і ш н ь о г о м і ж и а -
рова конференція, означаючи

питься. потребу
м
відгіий у с п і х . С е в і д б и в а е і і с п вул. Б л я х а р с ь к а 8fl. Л ь в і в - т и ч и т а н о к п. М а т й і й ч у к а . Хо
т
ниткою через цілу історію а м е р и к а н с ь к о г о робітництва. В ,
Границі і м і ж п е р е м о ж е н и м и р'одгіього п о л о ж е н н я . І в о н а з а - в і д е м п о н а п о ' в а з і у к р а ї н с ь к о ї В і н и і п е г - Н ю И о р к . 1 9 2 7 . з тими читанками познак.;
історії к о ж д о ї р о б і т н и ч о ї юнії, а історії к о ж д о г о с т р а й к у , б а
д е р ж а в а м и і їх с у с і д а м и , не в в а - т и х н е , к о л и т е п о л о ж е н н я з м і ш к о л и , а й на у к р а ї н с ь к і й м о в і ,
навіть в історії к о ж д о г о юнійного провідника, згадується такі Д р у г а К н и ж е ч к а . Д л я д р у г о - м и т ь с я б л и з ш е і с т а н с з них у-
жалз на е т н о г р а ф і ч н і межі, д о к о т р о ї д і т в о р а с т а в и т ь с я з г о р о к у н а у к и . З і л ю с т р а ц і я м и ч и т и у к р а ї н с ь к у д і т в о р у , сси
„ і г г д ж а н к ш е н и " . Я к г р а д о б и т т я ѓІ з а с у х и в і с т о р і ї р і л ь н и ц т в а , У к р а ї н ц і з к о ж д о ї а к ц і ї , якѓ
„Право самовизначення" стало великим з н а к о м питання. Щ о О С И П А К у р и л а с а й Олени Куль- певно п о д я к у є щ и р о авторопи
т а к сі „ і н д ж а н к ш е н и " в і с т о р і ї р о б і т н и ц т в а . В ж и в а л и ї х н а п е -
правом тільки для переможців говорить п р о ревізі
м о в л я в — з а м о в а , щ о ч и ц ь к о ї . Д р у г е в и д а н н я . Л ь в і в - 1 з а т с , щ о з а в д а в с о б і труду і
рел до з б о р о н ю в а н н я робітникам з б и р а т и с я на з б о р и . В ж и в а - м и р о в и х д о г о в о р і в , м о ж у т ь б у
і їх с о ю з н и к і в , які в и з н а ч а л и , батько-мати вимовляють,
лц. о п і с л я д л я з б о р о н е н н я р о б і т н и к а м о р г а н і з у в а т и с я в ю н і ї . В і г ш і п е г - Н ю й о р к . 1927. Н а ќ - з л а д и в д л я у к р а ї н с ь к о ї ш к о л и в
нові д е р ж а в н і границі, як самі т и т і л ь к и в д о в о л е н і . Б о м и р о в і п и ш у т ь , т а к е - т о с л о в о т а к - т о -
Вживали иаконеиь для зборонювання в ж е зорганізованим л а д о м В - в а „ Н о в а У к р а ї н с ь к а А м е р и ц і т а к і п і д р у ч н и к и , яких
хотіли. В Тріяиоиськім догово- д о г о в о р и с к р и в д и л и и а й б і л ь -
в к н и ж ц і в о н о н а п и с а н е , ч и н а - Ш к о л а " ў Л ь в о в і , Б л я х а р с ь к а 8.' м и щ е д о с и н е м а т и .
ю н і я м р о б и т и с е а б о о н ге.
рі в і д У г о р щ и н и в і д р і з а л и не ш е у к р а ї н с ь к и й н а р і д , р о з д і л ю - д р у к о в а н е , ш г а к ш е , а в ч и т е л ь
В і з ь м і т ь , п р о ш у , о б і сі кни- Осип Стеткевич.
Н а ш о Гі ш е й нині н е в ж и в а є т ь с я ! І я к и м и п р и т о к а м и н е т і л ь к и ч у ж і з е м л і : С л о в а ч ч и н у , ю ч и в е л и ч е з н і п р о с т о р и у к р а в е л и т ь й о г о п и с а т и щ е н а и н
жечкн в руки, пригляньтеся їм
з а с л о н ю є т ь с я те в ж и в а н н е ! З в и ч а й н о ю н а г о д о ю для с ь о г о — З а к а р п а т с ь к у Україну, Х о р в а т і - їнських з е м е л ь м і ж в о р о г і в у ш и й спосіб... З тої причини ви
докладно, порівняйте з иншими
з б о р и юнії в с п р а в і с т р а й к у а б о пикетн с т р а й к а р і в . З в и ч а й н о ю ю і С с м н г о р о д , а л е при сім з а - к р а ї и с ь к о г о н а р о д у . Т о м у , чим х о д и т ь д л я в ч и т е л і в в е л и к а м о НАИНОВІИШІ ТЕАТРАЛЬНІ
нашими шкільними підруч
п р и т о к о ю — с т р а х , ш о р о б і т н и к и м о ж у т ь у ж и т и н а с и л л я п р о - х о п л е н о т а к о ж ч а с т и у г о р с ь к о ї б і л ь ш е б у д е з а х и т а н а п о в а г а р о к а , а д^іти д о н а у к и ў к р а ї н -
тн с т р а н к о л о м і в . Д л я т а к о г о с т р а х у з в и ч а й н о не т р е б а ф а к т і в , е т н о г р а ф і ч н о ї т е р и т о р і ї . мирових договорів, т и м ліп
ської мови знеохочуються.
пиками, а побачите лег
КНИШ З КРАЮ.
ше. к о , я к а і в ч і м с а м е ї х в а ртість.
в и с т а р ч а ю т ь до г а л и . В и д а н о з а б о р о н у на о с н о в і м а с о в о г о пи- 'і с ь о г о д о г л я д у Т р і я н о н с ь - ТАЙНА, трагедія у 5-ти діях (9
Всі х и б и д о т е п е р і ш н и х п і д - В і д с е б е я с к а ж у с м і л о , щ о п о осіб), Дмитро Нккодишин 40 ц.
к е т о в а н и я . Н е д а в н о в и д а н о з а б о р о н у , б о "юнія з а в з я л а с я з о р г а - кий д о г о в і р в и м а г а в би очевид- О д н а ч е т р е б а , щ о б и в с е . к о
ручників, уживаних п о н а ш и х дібних шкільних читанок і СОФІЯ ГАЛЄЧКО, гюса з життя
н і з у в а т и з а в с я к у ціну в с і х р о б і т н и к і в в о д н і й ф а б р и ц і . А р а з j п о р е в і з і ї , — к о л п - б і ш л о п р о л н г о в о р и т ь с я п р о п о т р е б у р е
У. С С в трох діях (6 осіб).
н а в і т ь на тій о с н о в і , ш о р о б і т н и к и , м о в л я в , не п о п р а в д і п р е д - JTO, щ о б и п р и в е р н у т и п р а в о с а - в і з і ї м и р о в И х д о г о в о р і в , п і д -

з
Микола Угрин-Безгрішния . . 30 ц.
ставили справу, за яку йшло в страйку. мовизначсння народів і повести нявся на м і ж н а р о д н і м полі
ПОЩЛУНОК ЮДИ, паса на чо-
держанні к о р д о н и з г і д н о з с т Сильний г о л о с з д о м а г а н н я м ре-
Тому й нема дивниці, щ о з о р г а н і з о в а н е робітництво в с е
д о б и в а л о с я скасоваиия судейського права в и д а в а т и такі з а б о - І нографічними межами.
р о и н . Т а сі з а х о д и п о к и щ о не в в і н ч а л и с я в е л и к и м у с п і х о м . Н а -
віз}ї т и х д о г о в о р і в , якими за-
Але в т а к і м в и п а д к у т р е б а би к р Г п о щ е н о у к р а ї н с ь к и й нарід.
вѓть Як д е с ь к о л и с ь т а к и й з а к о н . у х в а л е н о , т о о у д в і д т а к п р и - З М І Н И Т И нс т і л ь к и о д и н Т р і я - П р о с е , н а ж а л ь , у к р а ї н с ь к і о р -
- -.
НАИНОВІИШІ ШКІЛЬНІ КНИЖКИ
- . ' я- .--

ЯКІ М О Ж Н А Н А Б У Т И В К Н И Г А Р Н І С В О Б О Д И :
a - . ji і--
тири дП (5 осіб), С Бела

ГРІХИ МОЛОДОСТИ{ превесіела


комедія иа
лоднмир Мартнненич
3. дії (12 осіб), Во-
50 ц.

25 ц.
з и а в а в т а к и й з а к о н н е з г і д н и м з к о н с т и т у ц і є ю . З г г е т е р п е л и в - нонськиі'і д о г о в і р , а в с і м и р о - ґ а н і з а ц і ї п о н е в о л е н и х ўкраїн-
П Е Р Ш А К Н И Ж Е Ч К А ( Б у к в а р ) М . М а т в і й ч у к а . Ц і н а : . ^ . 4 0 ц . ДОСИДЖУВАЛА ПОСАГУ, абс,
влена таким п о с т ж г о в а н н є м судів и ю й о р с ь к а с т е й т о в а Ф е д е - ві д о г о в о р и — я к г о л о в н і т а к і ськігх з е м е л ь не' д б а ю т ь як с л і д . Д Р У Г А К Н И Ж Е Ч К А ( Ч и т а н к а д л я II. к л я с и ) . М . М а т е і й - ВЕСІЛЯ З ПОПРАВКАМИ, на
додаткові. П р а г а в с е р п н і 1927. З дії жарт зі співами і танцями
рація Праці у х в а л ю є тепер візватн робітників п о п и р а т и при чука. Ціна .'.......": . . 4 5 ц. Jill осіб), а Мартиневич 20 ц. ч

П р о ф . Д р . М. Л о з и н с ь к и й ,
Виборах с у д д і в тільки т а к и х к а н д и д а т і в , які л а ю т ь з а п о р у к у , Тому особливу увагу звер- Невдовзі маємо одержати ПОТЕРЧУК,
щ о не б ў ѓ у т ь в и д а в а т и с у д о в и х з а б о р о н п р о т и р о б і т н и к і в . Є т а с на с е б е ф а к т , ч о м у к о и с е р - Т Р Е Т У К Н И Ж Е Ч К У М . М а т в і й ч у к а , к о т р а є в ж е в д р у к у .
се п е р ш и й к р о к д о у ч а с т и з о р г а н і з о в а н о г о р о б і т н и ц т в а в п о - ватиВННЙ п о т е н т а т а н г л і й с ь к о Повисѓи і книжки б у д е м о в и с и л а т и тільки з а о д е р ж а н н є м
л і т і і п і . К о л и сей з а к л и к не п о м о ж е , т о р о б і т н и ч і ю н і ї в А м е - преси звернув власне увагу НІ
в к о ж д і й У К Р А Ш С Ь К Ш п а л е ж н т о с т и , а з о г л я д у на їх н и з ь к у ціну н і я к о г о о п у с ѓ у д а
рнні б у д у т ь п р и м у ш е н і т а к и на д о б р е в м і ш а т и с я в політику, Угорщину і виступив головно К А Т І П О В И Н Н А Н А Х О Д И - вати не м о ж е м о . З а м о в л е н я слати на адресу:
, 3 V О В О D А"
як с е з р о б и л и ї х т о в а р и ш і в А н г л і ї . , проти Чехословаччини ГИСЬ ЧАСОПНСЬ „СВОБО- „SVOBODA , , , v
8 3 G r a n d St., J E R S E Y C I T Y , N. J .
83 Grand S t , J e r s e y C i t y , N. J .

КУПЕЦЬ, ШВЕЦЬ, УЧИТЕЛЬ, ЛІСОВИЙ РОБІТНИК самою скорістю літом і зимою. В т і м р о ц і в і с і м н а ц я т ь л і т ш й В ж е т о д і з н а в Г а м с у н , щ о п е - б у в д у ж е х о р и й і п р и п . о б я е - так щ о з б і д о ю м і г п е п е ^ и м с
у н а п р я м і , який к о л и пр'ипав м о л о д е ц ь в и с т у п и в ‚ у п е р ш е на р е д ним і н ш а м е т а , як й о г о т о - ний. П і с л я п о в о р о т у д о Н о р в е - в а т и - Ў л а д и в к і л ь к а піти т в

І - СВІТОВОЇ СЛАВИ ПИСЬМЕННИК `


‚ л і т е р а т у р н і й п и в і , 1 8 7 7 р о к у в в а р н ш і в . А л е і', у т о д і ш н і м гії ж и в у В а л ь д р е с і і з а п і в т о р а п р о C K S ^
ѓПпп^кІІУ^
В ГаМСУ ПІЗНаВ Щ0 ВІ

Жр^нр^ЙуТ Г " ' "


„ В г о р і па г о р б к у б у л а ц е р к - Т р о м з е п о я в и л о с ь о п о в і д а н н я ж и т т і м а в Г а м с у н в е с е л і х в и л і , р о к у в и д у ж а в з о в с і м .
іидужав зовсім. ( П р о - Б є р і і с о н а й"івсенаУ.
цвинтар. Т о б у л а старені,- І „ З а г а д о ч н а л ю б о в н а п р и г о д а "„Бої
Ц е м а б у т ь у п е р ш е Г а м - ні п р н х о д и л о с ь і д а л ь ш е ж и т и а д е р е в л я н а ц е р к в а , ц в и н т а р
ті п о м і г п о я в і й о г о жит-`в б і д і . Я к и й с ь ч а с г о д і було був незасаджений, гроби всеІ
3
Н о р д л я н д у ' ` , а 1 8 7 8 в і р ш „ П о - б' у л и д о р о г о в и м и . р о б і т н и к а м и ,
б а ч
с г ш я " й оповідання „Бер-
Т 0 М у м

Б
и

Т%^ж`Њ% Р і
я і Гріидгузеи. Т о було в нашій С Г К ^ е : ПРАЩЃЃ Г ^ Е Г К О Г "
У
В

нГктакЗилгм
Г е
пису, п о д а ю ч и дати з і ' Ќліўта. б е з ц в ї т і в , а л е п р и с а м і м ц в и п - Р " . яких а в т о р о м був назва- п а щ а в с я 3
молодости, ми маіцикали д о р о - Р _ Америкою,
язновужитивХ ИСТ
д е р ж а т н в д о м а м а л о г о
в а 8

с в о г о ^жнття и о р в е ж с ь к о - т л р и і м м у р і р о с л и д у ж е г а р н і І "ии К щ т Педерсеи Гамсуид.


К і л ь к а л і т ж и в він у б р а т а с в О - гамивдуже.сумнщ,^бувІ9Їли,, з Jк а н с ь к у к у л ь т у р у . Д о п о в о р о -
му нубліцистові Понові м а л и н и , в е л и к і , с о ч и с т і , щ о О б а п е р ш і б у л и д р у к о в а н і в- щ о могли,дгстати, коли д и ш е щастило. Я був будже бід- ту
ш у к а В а н я т т Я ) а : і е м е н і

єї м а т е р и , щ о б у в п а с т о р о м у и е

`;` 'І.-ІКІМГІДКВІСТОВІ. В і н с а м п е -
Б о
бралн поживу із масної з е м л і . л е , а третє власним накла- мали г р о ш ц Т а коли м и Щ е и й я-ЛИШИ „ . r 3 Н -,j ^ па оИаЙтІ ьІ Жк ІгТвЦщІ Ши Ун у и ппо.міг
о м і г іГа.м-
ам- n
Нордлянді. Той вуйко був мо-
рег-дядав і контролював! м с р ц і в . Я зна'в к о ж н и й г р і б і І Д о м і з о щ а д н о с т е й п н с ь м е н н и г р о ш і , , Т а к о л и м и щ е ний, а л и ш е ч а с д о ч а с у д і с т а в с ў н о в і п р о ф е с о р -"Фредеріксен,
(же строгий, т а к и м о ж е дуже
. - і д е н життєпис. кожний напис, я б а ч и в , щ о ! ' " ` ... . к р і м т о г о м а л и г р о ш і , т о д і б у - к і л ь к а , к о р о н з а я к у ' ч а с о п и с и ў я к и й м а в в е л и к е ' П і д п р и є м е т в о
Гострий, а Гамсун говорить
хрести новопоставлені з ч а с о м . ' С
л іатме ор са от бноею з а нцііяккаивйи в к
а б 0
с яр ицтеиюк- л и т а н ц і д л я д і в ч а т , ц і л и й в е - с т а т т ю " . д л я в з а є м и н із с т а р и м краєм у
К п у т Г а м с у н п о х о д и т ь б е з - п р о н ь о г о не б е з г о р е ч і у н о в е -
хилилися і в к і н ц і п а д а л и в Д а л е к о ю н о р д л я н д с ь к о ю л і т е ч і р у с у б о т у . Г о с п о д и н я п р о д а - j . Г а м с у н п р о б у в а в т а к о ж д а - Ш и к а г о . Ф р е д е р і к с е н — к а ж е
п о с е р е д и о з н о р в е ж с ь к о г о се- Прнмара": „ Т о були тяжкі
б у р х л и в у піч. Х о ч на г р о б а х н е Р а т у р о ю . Т е п е р п і п и с а н н я в а л а н а м к а в утак,щ о з а б о г а т і - . і д ч и т и . ї з д и в п о н о р в е ж - Г а м с у н — б у в д ц в н а і д у ж е до-
в а т і в

л я н с ь к о г о р о д у . Д о 29-го р о к у часи д л я мене, богато праці,


бу.ТО ЦВІТІВ, ТО ЛІТОМ Ц І Л И Й л" е" 'ж а т ь д о"' н а й ' б і л ь ш и х р і д к о с - л а
1
з того. Потім- працювали містах і г о в о р и в п р о б р а л ю д и н а . П і з н і ш е він збанќ-
с ь к и х

ж и т т я судилось ііому т я ж к о б о г а т о б у к і в а р і д к о а б о й ні-


цвинтар заростав травою. Я тей порвежської ‚літератури. Цілий т и ж д е н ь , скільки б у л о Б-р-ісона і Стріндберга. З г а д у є ротував', а Г а м с у и и с міг діста-
з а р о б л я т и на х л і б у р і ж н и х з а - к о л и г о д и н а н а з а б а в у а б о р о з -
ч а с т о п е р е с и д ж у в а в там і п р н В 1879 р о ц і н а й ш о в м о л о д и й сили і т у ж и л и д о с у б о т и " . 1 про це у фантастично-комічнім ти й о г о адреси. Колиж-Гамсун
пяттях. При цьому т я ж к о бо- р и в к у . Т а к а д о л я п р о б у д ж у є У 80-их р о к а х р о з г о р і в с я - о п о в і д а н н і „ Н а м'андрівці".'- стрінув його в Парижі, „зачер-
слухувався вітрові, щ о д у в у поет прихильника в особі бо-
р о в с я з а о б р а з у в а и н я . Щ о ли- с к о р ш е н і ж в і н ш и х , л і п ш е си- еміграційний рух в північних т зиору в т р а т и в надію, щ о вонівся наче м о л о д а дівчина".
цій с т р а ш н о т в е р д і й т р а в і , щ о г а т о г о к у п ц я з К е р р і г г с ( в а

ше написав, п е відкидали йому т у о в а н и х дітей, почування, іцо Гамсун звернув йому ГРОШІ, я к

мені с я г а л а д о п о я с а . Н е р а з С а л ь т е н - Н о р д л я и д і ) К. Ц а л я , кр%ях. А м е р и к а м а н и л а е м і г - батьківщині може працювати .


у

через д е с я т ь літ. Н і о д и и лі- в о н и самітні і т и м с а м и м р о з в и рантів як країна с в о б о д и і в е - - ^ , ^ -Г а м с у н


серед такого вітру обернулася При його підмозі виїхав Г а м ! Л т е р а т у р
приїхав J x o K o n e n -
Н а щ о н е х о т і в

т е р а т у р п я й м е ц е н а т не з а и я в с я в а с с и л ь н і ш е я к у і н ш и х п о ч у ликнх можливостей. І Киўта бідувати як робітник - '


ф а и к а на ц е р к о в н і й б а н і і с к р с - с у н д о Г а р д е н г е р у , д е н а п и с а в 3 H 0 B V
г а г и і тут у 1888 році написав
ним. М а н д р у в а в Кнут Г а м с у н ваггия їх о с о б и с т о с т и . Дитина Гамсуна захопила еміграційна виемігрував д о А-
г о т а л а й п и щ а л а ж а л і с н о на о д н о о п о в і д а н н я . Ц с о п о в і д а й - т о м у
першу часта повісти „Голод'
в д р у г е

не з а д л я п р н є м г г о с т н , а щ о б и н а в ч и л а с я л ю б и т и с а м о т и н у і ф и л я . Він в и е м і г р у в а в ` Г 1882 „ . Прихильний йому ре- '


Пе
й^.
ціле п р н х о д с т а о " . ня, з р е ш т о ю н е з н а н е , я і с к а ж е
м е р и к
О д н о г о д н я в літі навідався
з а р о б и т и на п р о ж и т о к . природу". Гарний, пустинний р о и і . Г Р О Ш І н а п о д о р о ж д і с т а в ддааккттоорр
Кнут Гамсу-п р о д и в с я 4 - г о п р и б е р е ж н и й
с е р п н я 1839 р о к у в Л о м і
ґ у д б р л н д с д а л і в глибині Н о р -
-краєвид Норд- 1873-го р о к у . - с е б т о на чо-
(у ляиду д а в йому перші в р а ж ж - тнгиіацятім році ж и т т я - г в е р
д
сам Гамсун, "'називалося „Фрі-
а
Г а м с у н п и ш е про це: ‚.Тому, нувся Г а м с у н у с в о ю рідну о К о п е н г а г и і п р е д л о ж и в це опо-
"
:
. В о с е н и Г а м с у н п о ї х а в д о
п і д б а г а т о ї с%линки ( з г а д у є її г ` о л ь с т і
в о п о в і д а н н і ‚ ‚ М а т ѓ і Ф р е й р - бойт^гГ^п!?
,
.
„Дагблядету"

купця
ЛЯРС Гамсун д о Е д в а р д а БРАНТЕСА.
У 3 гЬ

Дббльовга.'фінансів, щ о тоді б у в иачаль-


а
міністр; - Ії ^? ^ нського
в і д а г ш я д и р е к т о р о в і Ґ и л ь д е н - ляид") з Гудбрандсдалю. Він і в у з а ч а л о с ь для Г а м с у н а в ним р е д а к т о р о м - ч а с о п и с у „По-
з Н 0

- б о г а т о ш о мій вуйкко держав мене к о л н ц ю 1


вегії). Й о г о прсдкн ґудбрандсдаль. Ту
поїхав кораблем іѓмснької ио-і Америці ріжноманітне Ж и т т я , л ѓ т і к е н " ( о р г а н у л Љ и х ) — і пе-
дальської накладні Ѓсѓелеві.
генерацій ж и л и б е з и с р е р и в - т а к г о с т р о , т о - п о м а л о с т а в а л о й о г о к о н ф і р м о в а н о і він станўі р а б е л м г о ї лінії, з р е ш т о ю - б е з - ' а л е ^ б у в уже фізично силь- редав йому н е р ш и й рукопис
н о на т і м д а м і м г о с п о д а р с т в і , м о є ю одинокою розрадою: за крамничною лядою. О с і н ю О д н а ч е д и д , Г е г е л ь в і д к и н у в о- п л а т н о , б о з с о б о в я з а в с я п и с а т и ' „ І Ш И Й , т о в с і н е в з г о д и н и п е р е - ‚ і Г о л о д у " . Ш в е д с ь к и й п и с ь м с н -
Т о м у т о і с о м К н у т Г а м с у н с к а - с к р и в а т и с я і п е р е б у в а т и н а са- 1 8 7 3 р о к у в е р н у в у р і д н у хату;. Оповідання. Гамсун утратив охо-
1

л и с т и з подорожі д о німецьких ходив лекше. З и м о ю 1886-7 ник А к с е л ь Л ю н д е г а р д , ш о т о -


з а в у 1910 р о ц і : „ Я з р і с с я зі м о т і . К о л и я р і д к о к о л и м а в у Н о р д л я н д і , а зимою дістав н е і ш о в д о н і к о г о і н ш о г о .
Часописів. 'був трамваєвим копдуктором госамого вечора був у Бранде-
з е м л е ю і лісом усімн коріня- с в о б і д и у годину, й ш о в я у ліс с т а н о в и щ е у крамниці на б а з а - З Копенгаги поїхав Гамсун
В А м е р и ц і п р а п ю в г в Г а м с у н ' ў Ш и к а г о . Д е я к і е п і з о Д и з Тих са, списав т е , щ о Брайдсс
м и . В м і с т а х ж и ю я л и ш е штуч-' а б о на ц в и н т а р і п о х о ж а в п о - рі Т р а н е й . Т у т п р о б у в о д и н р і к . з и м о ю Ї 8 8 0 д о Х р и с т і я і г і ї . Т у т н а Ф з р м а х , а п о т і м 6 V B к і л ь к а ч а с і в о п о в і д а є в н о в е л і „ П о б і - р о з к а з а в й о м у . п р о с т р і ч у з
ним ж и т т я м і з ќ а в а р ѓ і я м и іі ін- м і ж х р е с т а м и і н а г р о б н и к а м и , Н а д р у г и й рпЧчмав и е о д н о з а - п и с а в б е з у п и н у , а л е в с ю д и в і д ^ і т к р а м н и ч н и м П О М І Ч Ш І К О М в д а ж і н о к " . В і н б у в к о н д у к т о - Г а м с у н о м , я к а з р о б и л а н а и ь о -
ш и м и ДУХОВИМИ р о з р и в ќ а м и та м р і я в , р о з д у м у в а в і р о з м о в л я в н я т т я . , Ч е р е з о д н о л і т о б у в к и д а л и й о г о т в о р и . Г р р ш і вид Е л ь р о й , у Вісконсін. Т у - ь з а п і з - р о м к і н н о г о т р а м в а ю лінії Г а л - г о в е л и к е в р а ж ш н я .
ріжними видумками. Але г о л о с н о с а м і з с о б о ю " . П р и . м а н д р і в н и м к у р ц е м . 1 8 7 6 р о к у , ч е р п а л и с я . З н о в у м у с і в п е р е б - ііаі-ся з н о р ж е ж с ь к г і у . Ф і ќ ь м е ' н - с г е д , щ о й ш л а з о с е р е д к а м і с т а „ Б р а н д е с стрінув мене, іро-
з з е м л і " . І'а`мсунін б а т ь к о , б у в х о д с т в о б у л о д у ж е г а р н о ` п о л о - б у в Г а м с у н я к и й с ь ч а с н а н а ў - ' д я г и у т й с я з а р о б і т н и к а . Д и - н и : : о м К р і с т о ф е р о м Я н с о й о м . а ж д о . т о р г о в и ц і . Л і т о м 1887 нічно у с м і х а ю ч и с ь , т р о х и збсн-
в е с е л о ї , - . т о в а р и с ь к о ї в д а ч і . В ікене, к о л о с а м о ї - с т р у ї Г л і м и , ці у ш е в ц я в Б о д е , х о ч й о г о т а - р е к т о р б у д о в и д о р і г К р а г д а в У н ь о г о ж и в у ' 1 8 8 4 р о т ' - В о с е - с к л а д а в Г а м с у н г р о и г і н а з и м у т е ж е н и й ?

родина у б о ж і л а п о м а л о ' . Як-J иро^а,.


р і д н о м у Ч ' Є л і б у в він к р а в ц е м , а щ о в п а д а л а т у т д о м о р я . Ц я к а р о б о т а не в д о в о л я л а . Д в а Г а м с о н о в і
обложена к а м е н я м и найближчі р о к и ^ - - 1 8 7 8 пе- р о б і т н и к а в ' Т о т е н і ,
Кнутові б у л о три роки, родина м о р с ь к а струя, ш у м і л а я к день р е б у в а в у Б е (в Вестералепі — Г у д б р а н д с д а л ю . Т у т п р а ц ю в а в ! п о н і ,
місце д о р о г о в о т о -пі т о г о ж р о к у з а х о р і в н а r p v - я к р і л ь н м й р о б і т н и к и а в е л и к і й
г р о м а д і д„U
,
и . Лniv-m
ц о
і к а р і Пп р о р о к у в а л и "
п о ж и є
Га^су^- п ш е н и ч н і й ф а р м і Д а л р о м п л v
ш е всього два Півн. Дакоті. Спогади з тих
.іПодумайте'собі І-''почав
о п о в і д а т и — я к ' я ніші був в і н

- п е р е с е л и л а с я д о l ` a ` - а р е н , д е т а к ніч. ( і д е й д е н ь п л и л а Г . т і м а па о д н о м у з п і в н і ч н и х Л ь о ф о т - Г а м с у н роки.
1
міспЩ Крістофер Яисон і його часів .подає в оповіданнях „ Н а У редакції, . п р и й ш о в оден Нор-
еподівалііся з а ж и т и к р а щ и м на п і в д е н ь , д р у г и й д е н ь н а ніВ- с ь ќ и х о с т р о в і в , ) . ' Т у т n e p f u o r o . У . п о в і с т я х „ П і д о с ї н н и м и з о - в е ж и і Ь
жінка ўладили збірку в к о - прерії", „ З а х е й " і „Б'урлацькі І- " о т і в говорити
ж и т т я м . Г і і м а р е й л ' е ж и т ь і ф о т и ніч. в і д п о в і д н о д о пригіИиву і р о к у б у в з а н я т и й я к н а р о д н і й р я м и " і „Притишені з в у к и р и с т ь Г а м с у н а , щ о б и м і г в е р - дні". З п р е р і ї п і ш о в Г а м с у н о - - самособою він-мав РУ- м н о ю 1

Льофотських O C T J V M I B , . ‚ н е д а - ( в і д п л и в у . А л е в с е ш у м і в ЇЇ в і ч - І у ч н т о у г ь а д р у г о г о б у в п о м і ч - струп",- Г а м с у н п о м і с т и в с п о - тати у батьківщину. Г р о ш і сіню 1887 п; ПП М І И ^ ^ , ; . . і ч


леко Ііарвіќу. Чиелсіийіі роді І н п л и л а з тоюЛшком с у д о в о г о у р я д о в ц я . ^ мини з л і т с в о є ї молодости
ск тада.ти роми.
: люде. Гамсун Прискладав б у в трохи rpoutaj фокінчеинє на стороні 3-тій),
СВОБОДА, ПОНЕДІЛОК, 29-ГО СЕРПНЯ, 1927,

г о л о с и Ч И Т А Ч І В живЛений р у х з а історіями.
личних б і б л і о т е к а х , п о ч а в с я о-
В С П Р А В І С И Р О Т И Н Ц Я .
И о р к у , а п. І в а н о м Д о б р я н с ь -
ким. Українська Народна Гро-
ЯКА АГІТАЦІЯ П О Т Р І Б Н А
З УКРАЇНСЬКОГО 2 3 . , в к о т р і м її м у ж , В а с и л ь
Шуран, є кошовим. На похоро-
Оліен, Н . И .

Отсею д о р о г о ю складаю сер-


ні п р а щ а в п о к і й н у о . А . г - о т к о ,
Склепи, д е п р о д а ю т ь книжки,
зі з д и в о в а н н я м гляділи на не-
писі
Читаючи кожде число. часо-
Свобода, бачу, Ч щ о
м а д а в Н ю И о р к у з а к и д а є лі-
з в а н о м у , щ о він б е з п р а в н о не ЖИТТЯ В АМЕРИЦІ. паррх католицької церкви` в
дечну подяку Хвальному Уря-
дони У. Н . С о ю з а з а с к о р е і
ЯК АМЕРИКАНЦІ П Р И Є Д Н У - б у в а л и й д о с и з б у т і с т о р і ї , та з _ , х о ч е с к л и к а т и з б о р і в сеї о р г а л
Ансонії.
1
совісне виплаченнє нам по-
ють П Е Р Е Д П Л А Т Н И К І В . „. . - ' голосах читачів ‚вже виринула и ї з а ц і ї т а к а ж е , щ о в о н а не іст- Земля їй Пером.-
великим ентузгяамом заявляли - , ^ „ „ ^ ` П Е Р Т А М Б О О , Н. Д Ж . смертної запомоги з фонду мо-
Цим р а з о м п р и г л я н е м о с я , в я'- н у е , а- с а м и й з а р а д ж у є її м а й
я г і т я і і і а я

покупцям, щ о у них'на складі л б д е ч о г о . в і д д і л у У. Н. С о ю з а


кін с п о с і б а . м н р г г к а н с ь к и й ч а - в ж е н е м а т о г о р о д а к н и ж о к . _ - і А м е р и к а н с ь к і У к р а ї н ц і ц і к а в - иоМ. п о б л . п. д о ч ц і н а ш і й М а р і ї . .
сопне п р и є д н а в с о б і п р о т я г о м ) л я т ь с я п а р ц е л я ц і є ю в - с т а р і м П О Д Я К И
П о скінченню цеї кампанії'"исувател, розписалис-з бгльше Рівнож складаємо щиру по-
івох м і с я ц і в і і я т д е с я т ь і п я т ь краю.
з а п и т а в я при одній нагоді к о - І " ^ с ^ ^ " ` Р 0 Ш л Н ю д я к у у р я д н и к а м м і с ц е в о г о Від-
пісяч п е р е д п л а т н и к і в . Ц е н е а - ДЕРБІ, КОНЕТИКАТ. Ділу і й о г о ч л е н а м , з а ї х с п і в -
респодента висше з г а д а н о г о Ѓ Ѓ ^ Р " Ц - Г у р т о к місцевих Українців,' С и о т и с ь Ш е н е
А крон, О г а й о .
,пі який з д о б у т о к д л я ч а с о п и - , ., зібрали повних пятнайцять р о д о м з ЧЄрча'й околиці, в ро- чуття в часі н а ш о г о родинного
, ` і ОЛІЮЃ с т о р о н и , а з д р у г о ї
ч а с о п и с у , чи й о г о ‚ ч а с о п и с в' ' А И І , И
С м е р т ь пані Ш у р а н .
. L `- - _ т и с я ч д о л я р і в , а в ж е з и а й ш л и - г а т и н с ь к і м п о в і т і , в'. Г а л и ч и н і , а
Я підписаідХ`сютадаю сердеч- (смутку і з а послідний д а р у н о к
дгнсностгг с к о р и с т а в щ о з т о ї ^ ѓ ` у
сторони'замітне це, щ о ц е й .v.e щи з ся опткуци, щ о а г і т у ю т ь з а K V - Д н я 24. с е р п н я з а к і н ч и л а т у т ну п о д я к у . Пољ - У р я д о в и У. Н . п о м е р ш і й , а н е з а б у т н і й н а ш і й
- . . . ‚ у п - . о п у одержали на днях зі старого
f
кампани, чи л и ш е стратив
ііасопис у ж и в а в д у ж е г а р н о г о .-ЦрифиигіТоспнтал п о три- С о ю з а . ж . у д і л с н н е . мені з а п о - Ідочці.
пятдесять тисяч. В і и Ч . с м і х н у в - Г ^ Г ' Г ' і . к р а ю листа, щ о двірський об-
с п о с о б у д о сеї- ц ѓ і й , і т о м у , у -
сказав: „ М и D J F Y R T T I H . п р о^ С и рАо т н н^е і і ь . Г ц я ^к щ д Ж с п о ^- ш а р П о т і к і д е на п а р ц е л я ц і ю . т и ж н е в і й інедузі с в о є ж и т т я п. г
м о г и в - г о л ? ' к а с и У. Н . С в с у - Д о вас, родимц^-мешкаючі в
н а ж а ю ч и й о г о з а г і д н и й д о и а б і л ь ш е , я к м и д у м а л и , "бо л

с і б з і б р а т и в к б р о т ц і ' я к и х с т о К р а є в н й ` а д в о к а т Д р . : С е м е н Ф о т и и а Ш у р а н , ч л е н и ц я 23.. м і $ 2 а О ђ ' , к о ' т р і Чѓули д л я м е н е А м е р и ц і , ќ л і н і ў : В п и с у й т е с в о -


г

в а н н я Д Л Я н а с , У к р а и . щ в , ц и м приєднали с о б і ' Н я т ь д е - т и а к о л
в . моїм ї х д і т и й я к н а й б і л ь ш е д о м о л о -
и б а у ЃГладкий в Рогатині з а п р о п о н у - відділу Украї'нського Народно- великим- пбратунком
ю й о г о д о в і д о м а ш а н о . - с и т ь , п и т ь т и с я ч передплатніѓ- го С о ю з а . т а д і
п р и к р і м п о л о ж е н н ю п о д о в г о - д е ч о г о в і д д і л у У. Н . ' С
д і б щ - к $ Л ш іміѓрантам з тої околиці
них читачів „ С в о б о д и " . ків. З патріотичного огляду . взяти участь у закупні землі ` тревалій моїй недузі. Нехай У . Н . С о ю з з а мітлу м і с я ч н у
д :
Покійна походила
{ ш
зі села
у к а 7 и з а в і П О В І Д Ш Ш м і с

„Ню П о р к А.мерікан", неділь- м и т а к о ж б о г а т о . с к о р и с т а л и , - . ^ Л д у Ч н з а сим з а к л и к о м , м і с ц е Бортне, горлнцького, повіту,


ц
Всевишний С и
дозволить, щ о б вкладку виплачує далеко біль-
р о т и н е ц Ь і б о в А і и е

к
ІІІІ ч а с о п и с , щ о м а є о д и н м і д і - б о м и м о в о д і дали читачеви ' ' -вѓ- ѓ м і г р а н т и з Т о ї о к о л и ц і с к л и Г а л и ч и н і . Д о У к р а ї н с ь к о г о Н а - n a t o j y . Н . С о ю з з р о с т а в в с е щ у суму на случай смерти, як
р и Ц і є д у ж е б о г а т о г а р н и х т;.
,ц с т о тисяч передплатників, і д о р у к ‚ с т о р н о fioYo Р і д н о г о і з ^ околиць,- щ е м о ж е кали на неділю, дня I I . вересня родггого С о ю з а приступила в о - ' Щоб н е остало ніякого котра инша асеКурація в Аме- в с е

оголосив в п ѓ р а в ќ у на п я т ь д е - к р а ю ; бо, як довідуємося, то в с ь о г о р о к у , гга'З. г о д и н у с п о д у н а ЗО. ч е р в н я 1 9 2 5 . р о к у . В о н а У к р а ї н ц я , щ о н е н а л е ж а в б и д о р и ц і . Д л я т о г о в с і д і т и н а ш и х


1

снть т и с я ч д о л я р і в , з 4 т г г с я ч а - часі н а ш о ї кампанії проданої, ' „ д н я д о г а л і г р . І в а н а


v В а в е р ч а к а все г о р д и л а с я т и м , щ о н а л е ж а - щ и р о ї і сильної орґаніза- членів повинні бути вписані д о т а к

„ - . . . . Фкотре так зчаста згадують д о -


ми н а г о р о д . Перша нагорода поверх мілюн історій а.мери- з б о р и , на я к и х м а є т ь с я о б г о в о ла д о н а й с т а р ш о ї і н а й с и д ь н і й - Ц і ' ї -
1
е - ш У- Н. С о ю з , цінної, о р г а н і з а ц і ї , я к о ю є М о - я к н

писувателі. ,
иипосила п я т ь т и с я ч , а н а й н н з - каггського народу рити сю пропозицію. т о ї організації в'Америці, і в о - І Б р а т т я і Сестри, кличу д о лодеичй С о ю з У. Н. С
Т о м у м о я р а д а всім доп в а с :
ша пять долярів. Нагороди Кореспондент в ж е д а в н о ві- М . Вельнів. гга щ и р о , д е м о г л а , п р а ц ю в а л а г у р т у й т е с я в с ї п і д п р а п о р Стефан і Марій Лущишии,
вателям в справі Сиротинця:
призначено за влучне відга д і й ш о в від мене, а я в с е щ е для д о б р а організації. Б о н ќ бу-'У- Н."Союза, б о се рідний б а т ь родичі.
пишіть т а піддавайте гадки, в к о н а
даггия і п і д п и с а н н я під уміще стояв в'задумі, і ц е й миііріі д о б р е знагїа в цілій г р о м а д і чужій стороні, котрий
який спосіб зібрати потрібну
іюю фотографією одного ; проданих історій ш у м і в безна- т а т і ш и л а с я в е л и к о ю п о в а г о ю . п р и х о д и т ь з п о м і ч ю в кождій-1
ггам с у м у , а я к з б е р е м о , тоді
президентів. З л у ч е н и х Держав, етапно в моїх у ш а х . Боже'. Чи НЮ И О Р К , Н. И . Х т о її т і л ь к и з н а в , ш а н у в а в її з а х в и л і і в ж е т и с я ч а м ' в д і в , с и р і т ( Ф и л а д е л ф і я , ПО-,,. .f
г о в о р і м ѓгро к у п н о . tU

його і м е ш г , р о к у його урядо коли мій рідний нарід всту- '" н і ж н у в д а ч у ; ї ї ; с м е р т ь в р а з и - і к а л і к о б с у ш и в г і р к і с л е з и . Т а - Я, н й з ш е підписанагжона.чяе-
Щ о б и з і б р а т и ротрібну нам Процес між українськими о р г а -
иання, а т а к о ж іменіѓ ж е н и и р е пнть у сліди цего великансько- і г л и б о к о в с і х , : х т о її з н а в з а к о ж н е м е н ш у п о д я к у с к л а д а ю І и а М и х а й л а Г о р б а т о г а к і в } г і і 2 3 9
с у м у , ч и не д о б р е , б у л о б и д і нізаціями.
ііідента і так званої першої г о н а р о д у , чгг р о з к у п и т ь к о л и життя. У р я д о в і ї Бр. С о ш . св. Д у х а ^ в і д . Бр. св.-, Г е о р г і я в Ф и л , а д с л ф і ї ,
л и т и п р а ц к г н а сдсд'ттн. С т е й т о -
жени в Америці, щ о з а с т у п а л а , він х о т ь пів міліона с в о є ї p ^ У в н с ш і м суді ( „ С у п р і м К о р -
1
Покійна лишилш.м^жаг`АгЯЄт-І - - вистарання для засилаю- о т с е ю дорог.рю. ,ру- 8 9 8 М і н с 3 2

вий, домдеет м р б г г п о с т а р а т и с ь
в неприсутності!, жену прези- ної і с т о р і ї ? З д а є т ь с я , щ е б о ѓ а - т і " ) , в „ Н ю К а в н т і К о р т Г а в з ' Ч , в е р о д і т и й , , я к і в с і - Єеі,'.НЧйі вТнйаН мр! МнГ -' --помоги. бличну щиросердечну подяку в П , с е ї

о стейтоаггіі ‚‚„гег д е й " , к о т р и й


деита. то упливе води Дніпром у Чор- С п е ш е л - Т е р м П а р т І., в і д б у - У к р а ї н с ь к о г о Н а р о д н б г о Сою- Наталія Мончак, від себе самої і від-моїх йяте-
пртгггісби г а р н и й г р і ш .
В такий с п о с і б ч а с о п и с помі- не м о р е , з а к и м и з м о ж е м о п о - д е т ь с я в ч е т в е р І. в с р е С н я , " п е р - з а . М а л а в о н а п р и с м е р т и 31 члениця від. 295. ро дрібних діточок Головному
Тому, шаповні дописувателі,
щував о д н о г о т и ж н я фотоґра- д у м а т г г п р о т е , гцо р ` р б и т ь ц е й е с у д о в е п е р е с л у х а ѓ ѓ н е в п р о - літ. ':. 'І'`. `` У р я д о в и У. Н. С о ю з а з а у д і -
пишіть більше т а піддавайте
фії чотнрох президентів, а благородѓѓні'ѓ американський - цесі м і ж У к р а і ї г с ь к о ю Н а р о д - П о х о р о н и в і д б у л и с я д н я 2G.
г а д к и в лепня мені в иайпотрібнГйший
який спосіб зібрати
д р у г о г о ДНЯ фотографії чоти- нарід днесь, б о у нас щ е ніяке ното Г р о м а д о ю в Н ю И о р к у cepnnij- п р и с п і в у ч а с т і ! ч л е н і в Н ю а р к , Н . Д ж . час запомоги з фонду убогих в
б і л ь ш у суму Г Р О Ш А , а льокацію
ио- видаѓѓне, п о ч а в ш и в і д історії а і к у п н о д и ш і м
рох ж і н о к т и х п р е з и д е г г т і в , ц е н т р а л ь н о м у б у д у в а л а У к р а ї н с ь к и й Н а р о д - З а п о р о з ь к о ї С і ч и , в і д д і л у .. Я , п і д п и с а н и й ч л е н У. Н . С о
сумі $100.00.
:

члнши в і д В а ш и н г т о н а , а с к і н - с к і н ч и в ш и на
дешевенькій комітетовіѓ б у д о в и С И Р О Т И Н И
ний Д і м при Ш е с т і й ' В у л . в Н ю ' ќ р а ї н с ь к о г о Н а р о д н о г о С о ю з
юза і Т о в а р и с т в а ім. М . Г р у - Навістило мене нещастя, яке
чивши на К у л и д ж ў . Щ о б и ч и - б р о ш у р ц і , не
ПЕРЕВНСШАЛОІ Петро Мартинюк, ш е в с ь к о т о , в і д . ч. 2 1 9 в Н ю а р - р і д к о к о м у т р а ф л я є т ь с я . М у ж а
тачам у т р у д н и т и в і д г а д у в а н н я , д в а й ц я т ь Т и с я ч п р и м і р н и к і в ,
Б р у к л и н , Н. П . ку, Н . Д ж . , с к л а д а ю с е р д е ч н у м о г о , о д и н о к о г о ж и в и т е л я н а -
то к о ж н а ф о т о г р а ф і я б у л а д е - тай щ е д о с й м и ш і ї д я т ь ї х п о
що з м і н е н а : і таќ п р и м . В а - к н и г а р н я х , б о ч и т а ч і в дасть
УВАГА! НЮ ЙОРК І ОКОЛИЦЯ! УВАГА! п о д я к у ч л е н а м Т о в . ім. М . Г р у - ш о г о і т а т а н а ш и х п я т е р о м а -
ш е в с ь к о г о і Укр. Нар. С о ю з а леиьких дітей, забра'ли д о д о -
УКРАЇНСЬКЕ З А П О М О Г О В Е Т О В А Р И С Т В О ДНІСТЕР
шнштои мав волосся Лінкомь- - - Біг. САМОВБИИЧА ХВИЛЯ. за з а п о м о г у в сумі $75.00, яка! му для у м о в о х о р и х . Р а д и с о б і
О с ь , д е л е ж и т ь з а н е п а д на- відділ 361 У к р а ї н с ь к о г о Н а р о д н о г о Союза
іі.і, ніс д р у г о г о и ш и о г о п р е з н - б у л а д л я мене в е л и к о ю п о м і ч ю . не м о ж у д а т и , б о д і т и м а л е н ь -
Число самогубств в Польщі` ўстроює ,
деггта а б о р о д у т р с т о г о , о ч і ч е - р о д у , д е й о г о б і д н о т а , т а його Д я к у ю в с і м ч л е н а м в і д д і л у ч. кі, а ї с т и т р е б а , т а й ч и м о б г о р -
3
твертого. Читач мусів
тіг і складати
фій, щ о б и
части
одержати
вігтина-
фотогра- і^^тш^^Ш^Ш
п р а в д и - сіб заледви- десять' п о с і д а є іс-
заѓготованих самогубств, а в 3
ВЕЛИЧАВИЙ ПІКНІК Ш
. . . При тій нагоді з в е р т а ю с ь до! к у ю Б о г у за т у ю х в и л ю , в якій
.......ж `сз^чм
219 з а те, щ о у х в а л и л и с ю з а - нути голе тіло. Ч а с а м и г о л о д і
п о м о г у д л я мене. холод добре дошкулював. Дя-

вий віггляд президентів. З а торію свого народу, а нарід,


у к р а ї н с ь к и х р о б і т н и к і в і р о б і т - мій м у ж з а п и с а в с я в члени У.
1 9 2 5 р о ц і в ж е 3.90Ю. В р о к а х В U L M E R P A R K
цим п р а в д и в и м в и г л я д о м к о ж - щ о н е з н а є с в о є ї с л а в н о ї м и - н и ц ь , ж и в у ч и х в Н ю а р к у і п о Н. Сою`за. Щ о ж б и я б у л а т е -
1926 і 1927 ц е число щ е знач-1 П ' . 2 5 Њ AVENUE, . B R O O K L Y N , N. У.
ниѓі ч и т а ч м у с і в ш у к а т и в і с г о - цілій Америці, щ о б и с т а в а л и пер з р о б и л а , я к б и мій м у ж не
а ' ѓ і ѓ ў к а ю ч и н у в ш ш ш , щ е . c , u i - С Е Г О - т . -з в е р^н у л а? в ж е Zу в а гr у пZо л ь ^
рії 3.1'уч. Д е р ж а в ; ська
u П
Р а
В НЕДІЛЮ, ДНЯ 28-ГО —
к
о т в о р е и и й б 10-ій ѓ о д . р а н о .
1927 РОКУ
Вступ л и ш 50 центів. К
ЩЏ Українського' Народ- був заасекурований в С о ю з і ? 1 Е Н А М Н

за фотографією, ш у к а в рівно- за с о б о ю . І д у ж е в л у ч н о . ш г ш е преса. В о н а б і д к а є т ь с я над цим М у з и к а п е р в о р я д н а , с к л а д а ю ч а с я з 13-ти м у з и к а н т і в , ного С о ю з а , б о се є н а й с т а р ш а А ж с т р а ш н о п о д у м а т и ! З а д о -


часио з а д а т о ю , џ к о т р і м р о ц і п о е т О л е с ь :
с т а н о м річей і д о ш у к у є т ь с я йо- Н а сім пікніку б у д у т ь ріжні н е с п о д і в а н к и . Р і в н о ж б у д е щ о с ь і н а й л у ч ш а о р г а н і з а ц і я в Аме- п о м о г о ю С о ю з а м о я . ч о р н а б у -
урядував даний президент. 1 О, п р а в д а , мій н а р о д с м і ш - риці, яка м а є м и л о с е р д я н а д дучиість не т а к с т р а ш н о ю в ж с
ѓо причини. З а г а л ь н о стаєр- цікавого для малих дітей. T o e - а „Дністер виасигнувало відпо-
Гггнн б е з к р а є . . .
Кожний читач б а ж а в бути джується, щ о головна причина відну с у м у г р о ш а д л я з а к у п н а в с я к о г о р о д а з а б а в о к д л я дітей, б і д н и м и і п о м а г а є їм в неща- мені п р е д с т а в л я є т ь с я , б о х о -
перший, б о х о т і в в и г р а т и п я т ь Сліпий, торбатигї і чудний, с т ю і недузі. М о я ж е п а т а к с а м о тяй я с т р а т и л а м у ж а а Діти т а `
котрі будуть роздані д а р о м приходячим до парку,
тисяч д о л я р і в , т а с т а р а в с я як Він старцем з лірою блукає, ;ш а ов гв у- бмсвт -і в м ш а ш - і - м - я - ^ - ж с а М
И а
пікніку будеться прітималі нових членів до Ton-а -Дністер'` 1 до с к л а д а є щ и р у п о д я к у у р я д о в и та, а л е з а т о л и ш и в с я о п і к у н ,
найточніше виповнити всі д о - І навіть, — х т о він, — вігг ггс R К О Ж Л І И У К Р А Ї Н С Ь К І Й Х А - У
' т' С 0 Ю
ТТ" З Я В С Н 0 Г 0
- Інтересуючі зводять зголоситись до Секрета- Українського Народного Сою- званий Союзом, який й е л и щ
маТаіптя часопису. Почалось (знає, Н КОЖДІИ УКРАЇНСЬКІЙ ХА- ря т о в - а на пікніку, котрий подасть Вам близші інформації. і " Г З - 9 за. д б а є з а своїх членів, а л е і р о -
и
глядання з а к н и ж к а м и амери- Т а к и й . . . б е з п а м я т н и й такий... Т І " П^ О! В^ И
. ГН. Н А ^ . Н"А^Х О Д! ^И .Т. И^ С
. Ь
' К К , Ь К
^^^`", "і к " І "і , ':і. ; ^'і П . П 0T5.аkс 7eь В .лtм _^І
ДОРОГОВКЛЗ-DIRECTION: п , 1 3В-. 1 ' М.
І Н ФТ.
ОРМ SАuЦbІ Їw. y StoUon " W
Гринько Дорошенко, дину члена. M L

В. Гасій, ' ЧАСОПИСЬ „СВОБОДА".. Ж ^ Ь Г ^ ^ - - Ще раз дякую урядови С о


N Y

каиськоі історії п о всіх гтуб- ч л е н 2 1 9 в і д . У. Н . С :

Трентон, Н. Дж,
юза, урядови і членам місце-
в о г о відділу. Н е х а й Бог їм над-
дів встггх І я паче дурень ці- Гамсуи. і Л О ѓ К р л й вкінці віднайдено цю м . т і " ) на м о р а л ь н у шкоду, городить за їх щ и р е серце, яке
( Д о к і н ч е н и е з і ст. 2-гої). З Є

. ш о в на с т а ц і ю і післав десять в о н и всі п о к а з а л и д л я м е н е , — ( к р а м н и ц ю , Гамсуи виніс цілий сять чужггнці-туристи


к у п р и і Ю
Годиться іще зазначити, щ о
„ к о р о п . П о т і м верігув я д о д о м у для моїх діточок і могб мужа.
Ті у р и в к и „ Г о л о д у " , щ о ї х о б е р е м о к м и л а , з а г о р н е н о г о в с і л ь с ь к о м у г г о р в е ж с ь к о м у і г а с е - Г а м с у и , я к у ж е н а в с т у п і с к а з а -
КУПЕЦЬ, Ш В Е Ц Ь , УЧИТЕЛЬ, ; j , З щирою подякою
ч и т а в д а
` а м с у н в і д д а в Б р а н д е с о в і , б у л и с р і б н и й п а п і р і с т а в м і ж у с і х ленггю, щ о х о ч у т ь й о г о з е м л я - , , „ л ю б и в і н е л ю б и т ь п о д а -
і і ч Ь д а л і ч и т а в Я )
І 0 с

ЛІСОВИЙ РОБІТНИК, ЗАЛІЗ- . як я Олена Горбата.


т и м б і л ь
друковані у даиському часопи- роздавати свої скарби.
ш е в с т и д а в с я А
' к і в п е р е р о б и т и в „ н а р і д готе'- в а т и н і к о м у д а т і з с в о г о ж и т т я ,
НИЧНИК і - С В І Т О В О Ї С Л А - І Ґ І Ш О В Д
сі '‚Нгг Й о р д " у 1 8 8 8 р . В е с н о ю
О К І І Щ Я Я
В 1896 р о ц і в е р н у в Г а м с у н на
6 V B Ц І Л К О М
в л а с н и к і в і в е й т с р і в " . В в а ж а є ц с н е в а ж н и м , а ` також л е в и х
ви П И С Ь М Е Н Н И К .
зломаггий. С л у х а й т е 1890 р . в и й ш л а п о в і с т ь у ці- б а т ь к в щ і н н у . ' Б у в а в п о р і ж н и х „ н а ш а в н у т р і ш н я ' - п р ^ к ^ е т о це цікавитьс'я к н и ж к а м и , я к і П Р А В Д И В А БАРІКА П Р О
Він у з я в останню с т о р і н к у л і с г ь у истр'вдйќській м о в і . „ Г о - м і с т е ч к а х . Т о д і н а п и с а в д р а м а -
— , спокій, Ш М ^ , , ( № ' - Р - 0 З Д ОМОри п и с а л и п р о н ь о - З Д О Р О В Л Я . ,
з н и к а е

р у к о п и с у і с т а в ч и т а т и н а г о -л о д " ' Ь р б б й в ' Т а М с у н а с л а в н и м т н ч н у т р и л ь о г і ю „ П р и б р а м а ` х з м е н ш у ю т ь с я , ` н е б а р о М І і е "ѓ'о: В Р о с і ї Г а м с у н о в і т в о р и д у - г

О д е н Ч О Л О В І К м а в 12В л і т і н о т а

лос: ц .ЗїГЬдііим м а ' х б м - н е л и ш е в б о г а ч а " , „ Г р а ж и т т я " . „ В е ч і р - б у д е м о д у м а т і г л ш р і :


н і щ о і н ш е ж е р а д о ч и т а ю т ь , т о м у т о р о - б у в є щ е з д о р о в и й та і К р ї п к и й .
копне у к и ш е н і ! А л е цей р у к о -
Г о в о р и л о с я т а м п р о г о л о д - С к а н д и и а в і ї , а л е в ці'лому кул'ь- н и й х л і б " , г а р и ў п о в і с т ь „ В і к - п р о т'ур'истичне с ў п е р - с г й с ь к і н а ќ л а д ч и к и д а в а л и п и - Р а з ї х а л и л і к а р і і в с т у п и л и д о
гшс спочатку цікавив мене я к Л и ш е

н о ґ о б е з п р и т у л ь н о г о , безімен- турному світі. „ГсїлЬд" переќ- т о р і я " і велику в і р ш о в а н у - - . " ' . „ Х а й р а д ш е н а р і д у п -- сс ьь м


иеиьще яіСсам той чоловік. Я м ее н
ннни
икк оо в
в іі Л
Л єє в
в іі н
н оо в
в іі ввееллйиччеезз--І н ь о г о н а п и т и с я в о д и , т а з а с т а - m n B O

н о г о п и с ь м е н н и к а , я к т о вігг, л а д е н и й на в с і к у л ь т у р н і м о в и , д р а м у „ М у н к е н Всггд". В 1 9 0 2 цорвежську землю


р і д к о к о л и б а ч и в к о г отакп і д - ні с у м и г р о ш е й , а б и н а п и с а в д и й о т о , щ о в і н в с т о д о л і м о - р а в л я є

щ о б и и е г г о ч у в а т и гга д в о р і , у У к р а ї і г с ь к н й п е р е к л а д в и й ш о в в і д в і д а в Ф і н л я н д і ю , а в і д т а м з pр е ш т о ю х а й ббууддее ппррниххииллььгн и й Г а м с у н і в ж и т т є п и с . О д и н н а ќ - л о т и в . С е б у л и з н а к о м і д о к т о -


у ц а в ш о г о , як він. Не л и ш е , , щ о 3 C U J T o W х а н

ш к а р п и т к а х з а к р а д а є т ь с я пс у л ь в і в с ь к і й б і б л і о т е ц і „ В и д а в - п р и п о м о ч і д е р ж а в н о ї стггпен- у і , х о - ладчик д а в а в Гамсунові тисячу!ри з поблизького міста. Коли


іюго одяг б у в подертий ціл- д л я Ч Ж И І Щ в к о л и в о н и С

с х о д а х д о с в о є ї н у ж д е н н о ї но ничої С п і л к и " . К р і м т о г о на дії в и ї х а в д о Р о с і ї , ч е р е з M o c k - й, я - і к о р о н з а г о д и н у р о з м о в и , з Я-JBOHH у з урзі рл іил ис тсатраоргоог, о щ


ком. Але л и ц е ! Я , я к з н а є т е , , :о м о л о - ч у т ь а б џ н а р і д б у в т а к и

р и , де` в і н м е ш к а в , а л е д е я в н о у к р а ї ' н с ь к у м о в у п е р е к л а д е н о у і Кавказькі горн. Подорож ' - буд'емо о с у ш у в а т и


невразливий. Одначе л и ц е цієї тин неначе який м о л о д е ц ь , пи- В к и м е і М и

н е с м і є в е р н у т и , б о гге м і г з а г г - 'ще б о г а т о д р і б н і ш и х r a M c y - N O - I N O Р о с і ї о п и с а в у в е с е л о м у о - ч а р і , з а с а д ж у т з а т н л і с и ,
л ю д и н и в р а з и л о меггс. Я в з я в т а л и й о г о , щ о він р о б и в , щ о н а ш і М О

латитн чиншу. На столі знахо- внх оповідань. . ' п о в і д а н н і „ В к а з о ч н і й країнѓ". н і з у в а т и великий Норд-
й о г о п л і к п а п е р і в . Т о б у л о 0- т і л ь к и літ п е р е ж и в . А' с т а р и к К О Л Ь О

д и т ь листа і з н о в у скрадаєть'ся П і с л я „ Г о л о д у " с т а в Г а м с у н В 1 9 0 4 - о м у р о ц і в е р н у в зѓѓову Селяниѓѓ м о ж е дальше


повіданий. З а н а д т о д о в г е ні відповів: Я мав 4 докторів і л я н д

з м е ш к а н н я . Л и с т б у в від рс- д у ж е б о г а т о писати. Й о г о прн- на б а т ь к і в щ и н у . В е с н о ю т о г о ц долина лежить тут


о д н о ч и с л о „ П о л і т і к е н " —- 9 с в о ю аптику. П е р ш и й , мій д о к - р а ц ю в а х И і

дакції одного ч а с о п и с у , я к і й я т е д і к а з а л и , щ о в і н і д е с п а т и р о к у н а п и с а в п о в і с т ь ‚‚Мртґт- с п о к і й н о " ,


зараз побачив це — воно з а тор, т о в і р а в Б о ж е П р о в и д і в -
в і н п е р е д а в б у в с в і й р у к о п и с . в о с ь м і й г о д и н і , а в с т а є з а р а з ник". Ц е ю п о в і с т ю з а ч а в ц и к л ь і г а і к Гамсуи
повнило бн половину часопи ня, п о б о ж н е с е р ц е і ч и с т а с о - Б е з д о м н и й р о м а

_ Ч и т а є т о г о л и с т а при б л и м а ю - ПО півночі, щ о б и п и с а т и І н а р и с і в гз с е л я н с ь к о г о Ж " Т - І Ц г о р я ч и м ггрихйль- Т Я І

су. А на п о с т і й н и й ф е й л е т о н у вість; сей д о к т о р дав мені весе- В К Н І

л.ів це а в т о р о в і і х о т і в в і д д а т и j ч о м у с в і т л і в у л и ч н о ї л і х т а р Ѓ ѓ і , - Н о р в е ж с ь к и й п и с ь м е н н и к И о - Ц ь о г о ж р о к у написав з^грку ^


долині б у л о з а к о р о т к е . Я ска- л і с т ь . М і й д р у г и й д о к т о р , уо н и к о м ж И т т я т 3 3 я к о ї

ўќопис. У т і й с а м і й х в и л н п о - ‚ Й о м у с т а л о в і д р а д н і ш е . Р у к о - ran Б о є р о п о в і д а є , я к т о п и с ь - п о е з і й „ Д и к и й х о р ' . В Т 9 0 8 . p o - i ^ '.. щ и р а п р а ц я ; я не знай ніколи c a M в и Г і ш о в

п и с п р и н я т о і з а р а з в і д д а н о д о м е и н н к й й м и с ѓ ц і с х о д и л и с я в ці н а п и с а в п о в і с т і , ( ^ ж Щ д
б а ч и в я п о г л я д Прѓо о ч е й з з а л і н и в с т а а І М і й ^ ' е т и й Доктор, В 1 9 2 0 о ц і Ш В С С Ь к а

Б Н 0

н в і к е р а . З м о ї х у с т не-, м о г л а д р у к а р н і . париськіг". к а в а р н і „ Д е л я Р е - с е л я н с ь к о г о ж и т т я ) " Д " ` ; І м,я Щтокгольмі призна т о у м і р е н і с т ь ; я н і к о л и не їв, а к а д е 8 :

вийти в і д м о в а . , Я - в і д л о ж и в у с е „ К і л ь к а д р і б н и х з м і г г „ , , - к ї л ь - ж е и с " . З а х о д и в т а м 'г Г а м с у і в П р о д о в ж е н н я м т о ^ о в г с т и б у - . як н е б у в г о л о д н и й і н і к о л и н е н а г о

на б і к і с і в з н о в у д о п р а ц і . А л е к а п о м и л о к с п р а в л е н о . . . п а п и - К о л и п е р е х о д и в п о м і ж с Ѓ о л и А л и : , РоЗа.. I ^ U W - 'і с п е ц і я л ь н и м з а з н а ч е и - обїдався. Четвертий мій д о к - З

я
не міг п о з б у т и с я й о г о . Вираз саио з ` талантом.,, п о я в и т ь с я п р и д е р ж у в а в ш и р о к и й ' п Л а . ц , „ М і с т о , п о в ѓ с т ь и ж и ѓ г ^ " т р р , т о сон; я завчасу ішов спа- н я м н а й о г о п о в і с т ь і з ж и т т я

кого дріжучого, блідого лиця завтра... д е с я т ь корон". щ о б и не посгручати склянок, селе.щ.в „ЬлагословеиИя зем-, „Благословення зе- т и , а` д о с в і т а в с т а в а в ; с х о д я ч е
Е д в а р д Б р а н д е с : з н о в у усмі очи всіх зверталися н а г а р н у лг". Ц я о с т а н н я п о в ѓ с т ь T O J U I H - , _ _ _ _ сонце ніколи не з а с т а в а л о мене

ШКІЛЬНІ книжки
переслідував мене. В н ь о м у бу
іо щ о с ь , ч о г о я ие м і г с о б і п о х н у в с я збентежено ї сказав, п о с т а т ь п и с ь м е ѓ ѓ н н ќ а . З в и ч а й - п р п у л я р н і ш а з Г а м с у и о в и х . , в пбстели. М о я аптика, т о си
яснити. Т е п е р я р о з у м і ю ц е в і д к л а д а ю ч и на б і к з а п и с а н і ио сіДав с о б і Г а м с у и у к у т о ч к у Т о г о ж року з а м е ш к а в ^ а м - керннця з жерельною в о д о ю —
к р а щ е . Я к я в и й ш о в із р е д а к ц і ї л и с т к и ѓ і с к р и в а в с я з а г а з е т о ю . А л е бу- ун_у селі Гамарей, в якому с к а з а в старий. Н а ріжні недуги С

іабрав із с о б о ю й о г о о п о в і - в а л о . Гг таке, щ о з а п р о ш у в а в п р о ж и в свої діточі літа. А л е ч е р п а ю я з сеї` а п т и к и - к е р н и ц і


Чи розумієте, щ о . почу-
данггя, П о о б і д і с т а в я' ч и т а т и . в а в с я п р и б и т и м з а , т и х б і д н и х т о в а р и ш і в , д о п и р у . „ Б о ж е , я к у о г л я д у на з д о р о в л я м у с і в пе-, воду і будьто миюся, будьто 3

Ноно з а р а з ПОЛОНИЛО м е н е . V д е с я т ь к о р о н ? я страшну спрагу й а ю ! " с к а з а в ренесгися відси і т е п е р - ж я е на, ЯКІ М О Ж Н А Н А Б У Т И В К Н И Г А Р Н І „ С В О Б О Д І Ѓ , к у п а ю с я , та в а р ю с о б і з е л е н у


чим да`лі ч и т а в я , т и м б і л ь ш е раз один маляр.' На те Гамсун хуторі Нергольмеіг (недалеко П Е Р Ш А К Н И Ж Е Ч К А (український повістковиА Б у к в а р г е р б а т у з н е ї і т и м чин'ом від-
— Т а к , я це р о з у м і ю .
полонювалсг'воно мене. Воно кивнув вейтерові і сказав: міста грімстад у ' південній j п. М а т в і й ч у к а ) 4 0 ц. вертаю від себе недуги. Д о к т о -
В і н г л я н у в на мене
- б у л о не лигне т ' а л а н о в и т е , Колнб ви були прочитали'„Принесіть н а м двацятьпять Норвегії), я к и й к у п и в `собі. Д Р У Г А К Н И Ж Е Ч К А ( д л я дѓругої к л я с и , п . М а т в і й ч у к а ) 4 5 ц . р и в и с л у х а л и с ь о г о о п о в і д а н н я
б о г а т о іншого'. Т о б у л о щ о с ь і „ ^ І Ч Н Я В П О З У ^ Гамсун жиє з. родиною, й р а - Б У К В А Р , з л а д ж е н и й п. Д А н д р е й к о м в О ц . старця, а він в з я в ціп і д а л ь ш е
більше. Воно Потрясало м е н і . І Z Щ Г Г Ш І Р а з після снідання ВЗЯВ Г а м - ц ю є літературно, д о політики 6 У К В А Р ( Н а р о д н а Ш к о л а ) .., 30ц. молотив в стодолі, неначе який
було то щ о с ь і з Д о с т о е в с ь к о - Ц Є
- ^ Ч я в о н о таке д и в н е ? Р
- ' с ў и т о в а р и ш і в н а п р о г у л ь к у , не м і ш а є т ь с я . А л е ч а с д о ч а с у ^ А І Ж А . адѓѓ. 3 0 ц . жвавий молодець.
го. Я к я п е р е ч и т а в о п о в і д а н н я с п и т а , Я . - Який й о г о з а г о л о ^ з а м о в и в ш и на т е щ і л и й ряд во- п и ш е C R A J M O " ^ у р н у те- Ч И Т А Н К А , ‚ Й І Р Ю Г ^ А І Н Й ; L ! - ! ! ! ! ! І ! 2І
до половини, п р о ш и о л а мене І З І В , ш о б и д е с ь тим у місті вгд- му. Г а м с у н в к а з у в а в т е ж у ч а , ^ у р І Н И , написав L К . і ц в К О Ж Д І Й УКРАЇНСЬКІЙ ХА-
В О К ? д 1 с т о р і я К А б

д у м к а , гцо а в т о р д е с ь вганяє;, п о - І.ГОЛОД". найти крамницю, д е бачив я- с о п и с а х ( я к і в повістях: „ О с - ТІ П О В И Н Н А Н А Х О Д И Т И С Ь і

jrSVOBOOA", 83 GRAND Si., JkRSEf ШТї, Й. J,


місті і г о л о д у є . М н о ю з а в о л о . — А автор? у кесь.дуже д о б р е {-оалєтове ми- тання радість", „Благословення { ` ( і ЧАСОПИСІѓ- „ С В О Б О Д А " , І
І К А Р Т Й .
ги
В 1870-ім р о ц і ( п і д ч а с о б л о - .
Парижа Німцями)
Німецького поета
К л є м а н Г а й н е в и з в а н о р а з на Поєдинок,
ГаЙгірІха
ПОІМЕННИЙ ВИКАЗ ЖЕРТВ ВІДОЗВА ПИЛЬНУЙТЕ ВЕЛИКИХ Ь
со був бурмістром дільниці Коли поет і ш о в ітоєдинкувати- Ш % М Ш З С%ЛХ RKW- Жолудок-Нирки-Серце-Утроба.
НА С № О Т И Н Е Ц . Ь ^ А Х И С Т УКР. 'НАРОД. СОЮЗА
Монмартр. У т і й дільниці Ж И В І ся, п у с т и в с я з л и в н и й д о щ . Л и л о П о м о ж і т ь д е р ж а т и підставо-
Готрлсвий омнібус ушкодив
Віктор Пѓо (автор „Нуждарів' як з в с д р а . ,
з а м і с я ц ь л и п е н ь 192V 'року. в і о р г а н и з д о р о в и м и , п ю ч н Ѓю-
раз кілька скрайиих дерев Думл Ашіа ЇЛО т а т о в о д и і вжи'ваючи світової
„1793 рік", „Моимартрський — ВІДДГЛ 288.
Б а ч и т е , — с к а з а в Гайне,
саді Р е д і я р д а Кіплінга. Поет' КосоноцькнГі Михайло 1.00 Браття Поздимірці!
д з в о н а р " і т. д. О д н о г о д и я ч а л а п а ю ч и б о л о т о м — д о р о г а Тов. Дружина' князя Данила в Бо- Колісник Оіпфрій . . - - 1-60 л а в и сере'динка н а нйркн, у
з а р з написав листа д о власника З в е р т а є м о с ь д о В а с в с л і д у - т р о б у , MixVp і ^ м р ч е в і недоміі-
г о т е л ю , в я к о м у д о м а г а в с я від-
К л є м а н с о д і с т а в т а к о г о л и с т а ч е с т и б у в а є ч а с о м д у ж е б р у д н а , етон, Масс.
ід В і к т о р а П ѓ о :
Салюк Посиф.
МаксимС' гі-інпіькнй 1(00
' ю ч і й с ѓ т р а в і :
н
"ганіія.
щ к о д о в а н и я . О д н а ч е К і п л і п г не
„К'олі; П а р и ж ' м о ж н а о б о р о ` М о ж е в ж е і ВІДОМО 'Вам, щ о
одержав відповіли. Таксамо ВІДДІЛ 279.
й т и , то я н а в і т ь г о т о в у м е р т и К'ор:І 5сль п л и в А т л я н т і й с ь -
1 ( Разом $10.00 в н а ш і м с е л і істтгуе В і д 1 9 2 2 р.
б е з у с п і ш н и й б у в д р у г и й Кіп Псрбелішькин Посиф Бр. сп. РГосафата в ЗеЯнсйІл.'О.
г о л о д у і с п р а г и . Н а в і т ь з г о - к и м о к е а н о м . Н а р а з н а п а в tiaf Сгарушбк Еидокін . $2.00 кооііеративав.- А тепер маємо
л і н ѓ і в л и с т , т о м у в і н р і ш и в с я : ж у с я на те, щ о ц е б у д у п е р е - ньо`го в е л И к а н с ь к и й к и т . К о п і - 'Довгаичук Микола . . 2.00 Жертви з каси відділу --.--$
честь повідомити Вас, щ о в ї д
о с о б и с т о п о л а г о д и т и ц ю с п р а - б н р а т и с о р о ч к и . В с е т а к и м о ю т а н , щ о с т о я в н а к о м а н д а н т с ь - Пстрсйко Григорій . Жертви від части членів прого-
Штогрйн Стефан — лошсно. м а р т а б . p . . р о з п о ч а л а у НасрСіЬвиіій' МОЧЕВІ-J
ву. П і ш о в о т ж е д о власника г о ` п р а ч к у б у р м і с т р о в і к і м м і с т к у , у з я в д е р е в л я н ў , л а в - Даиііскиба Микола . ШІЯ Середѓ
іюручаю l.oaj ^.слано-від -л с в о ю і д і я Л ь Н і с т ь філ-ія М о л о У всіх нпті
т е л ю і с п и т а в й о г о , щ о він в.та` м о є ї д і л ь н и ц і . - В і к т о р П ѓ о . к у і ш п у р н у в н е ю ў к и т а . О д н а - Ярош Стефа'н Рлзом S3,00l ч а р с ь к о ї С п і л Ќ и . РПИТСІВЗЙИЙ як представлений.
Музика Петро
стиво собі думає. че к и т , х о ч п р о к о в т н у в л а в к у , Сі.іінський Данило . . МЬрозовський Атанас $1-О0J Дивіть 4 і знаком C o W M e d . l на ко
Т а п р а ч к а В і к т о р а П ѓ о ск; Китвішькйй Стефан Обі'Ііисше згадані інституції
н е нідсту п а в с я в і д к о р а б л я . К а - 'Берестецький Іван . . дій пачці і не беріть ійітацій.
— Пане К'плінг, с к а з а с з а л а К . т є м а н с о в і , щ о в о н а не Іваіпків А'нтін ЛЕВНТДИГИЯ Онуфрій з браку власного ДОМУ
п і т а п к и н у в ц і л у с к р и н ь к у п о - Мелмінчук Василь
в л а с н и к ГОТЄЛ`Ю в а ш перший м о ж е прати постове білля, б о
м а р а н ч у п о т в о р у . Ки'т п р о к о в т - Давискнба Алдрій . . ШІ т я т ь с я в к о м і р н і м .
л и с т п р о д а в я з а о д н о г о ф у и - не м а є з о в с і м В У Г Л Я . К л є м а н с о
т а , з а д р у г и й л и с т д і с т а в я вже к а з а в "видати їй м і ш о к н у ѓ л я і
нув і скриньку. В цій хвилі з а - З б р а к у власного д о м у нема I FLLLFL ' ЗІ Н Я
В І Д Д І Л 247.
хоч була о б л о г а міста примітив капітан, щ о о д и н ' К и - місця у нас, щ о б и вгдноврти
два фунти. Сподіюся, щ о аг П ѓ о
і т а е ц ь , я к и й с т о я в на п'алубі к о - Бр. св. Івана Хрестителя в- ВІлміНґ-
н а п и ш е т е мені щ е кілька т а к и х 1 Читальню Просвіти, 'котра пе-
ілдпѓнутн чисту с о р о тон, Дел.
(рабля, підсміхається глумливо ред війною тут-ісѓнувала. Тому П Р И Й М У бявнесовр здібну дівчнич-
листів і щ а я т а к и м р о б о м при-
і з к а п і т а н о в о ї р о б о т и . С е р д н - Жертви з каси відділу і від части
K v

с к л а д а ю с у м у , п о т р і б н у на т с , иіів проголошено. с в і д о м і г р о м а д я н и н а ш о г о с е л а вбо вдову седредиого віку ДО СПІДКИ .і ,


щОби вирівняти вам шкалу, з а -
'тий капітан схопив Китайця ..$2.00 Гусар Андрій взялися до будови в л а с н о г о 'бі'знесу бучернії І ґросерня. Голосити-
В гостннииці. І кину'в і й о г о к и т о в і ї , у п а щ у , я листовно до: 197-200
подіяну у в а ш о м у саді. ‚Третяк Микола д о м у , д е всі в и с ш е з г а д а н і у с т а
і П о р Є у г а л с ц ь . ЩО б у в на к о
1 WILLIAM DIUDIUK
- ь: Щ о ? печена V ‚члпськии Андрій Задорожниіі Тсодор . . н о в и б у д у т ь м і с т и т и с я . Х о ч н а 2 1 0 Hbjb St.,
Після т о г о Кіплінг п е р е р в а в пять долярів! Залішький Юрко PA.oertucville. P..
і'раблн, сгав докоряти капітано-
Залицька Матронл . . . се п о т р е б а великого капіталу
переписќу з власником готелю,! В с іі т е р: Так, п р о ш у пана В І Д Д І Л 248.
Архятко Павло
пішов слідами Ки` б о - к і л ь к а с о т д о л я р і в , м и м о то- НА ПРОДАЖ;. 4-фамілІйннй дім „
а в і д ш к о д о в а н и й не д і с т а в до І` і с т ь`: Я к ж е ж то іге м у д р о ' Тов. ім. Богдана Хмельницького в Цішнк Марія : l.OOJ 'добрім порядку зі в`сіми УЛІЃІИІЕІІІІЯМИ.
йця у пащу китові. О д н а ч е Котсвіл, Па. . г о ' г а я л и с ь м и д о д і л а , б о в і р и - близько "елевейтор СТАПІЇ коло Брод.
ішиі. Як можна вбивати такі д о р о ѓ
к и т в с с о д и о не д а в а в к о р а б л е в і Жертви з каси відділу і від части J.O0 ' ї - и а д і є м о е я , щ о в с і у р о ж е н ц і вей, Бруклпн, Н П. Ш т о р DUPEIITOU ^
W o

сотворіння!? Головка Аилсгазія . . . ІІІІІІ иа 2 роюі з лісом, дім також К И Ї


с п о к о ю . Тоді капітан прик. Янош Михайло і о о н а ш о г о с е л а ' И о з д и м і р а , д е H E J рсктованиИ. ПродамітїПИОіі на добрі:.; 4

к а в на п о м і ч ц і л у к о р а б е л ь н у Язловський Мііхдйло . і о о ж и л и б і д е т - r e п е р е б у в а л ч б , в і услівях. Г о л о с в і и с ц З . її) і


Сікора МарЦеля S. LABKOWICZ, . і
Н О В І Р Е К О Р Д И гу. К и т а в б и л и г а р п у н а м и 100 д о з в у т ь с я н а с е й п о к л и к д о в е -
ііриймл Стефан $1.00 Третяк Ната.тія '; ( і WrkRvfWift, ЂГЗОЙГП, N. Y
УКРАЇНСЬКОЇ О НАЦІОНАЛЬНОГО в и т я г н у л и на п а л у б у к о р а б л я . ІльнішькиП Дмитро 100 Архнгко Катерина - а и к о г о діла. Нехай серед`Вашо-
Ніішік Олександ'ер . . .
КВАРТЕТУ. ‚Як, ррзчствсртували к и т а Урбан Иосиф 100
Корнтко Дмитро IQOX . 1 . 0 0 Го ‚ р і д н о г о с е л а , д о р о г і Б р а т т я ,
Пак .Михайло 1.00 НА ПРОДАЖ фарма РСв-тогТІИ, :о
„ Ч У М А К И " , аранис П. Угянцкого. п а й ш л И ч В й о г о с е р е д и н і . . . Ки- Василь 1.00 Коритќо Софія і.ии с т а і г е - в е л и к и й п а м я т н и к ж е р т акрів чистої землі, решта п'асовнско
„ПРОМЕТЕИ", муз. К. Сісиенка. Дрань Петро `2.00 j добрий ліс, Дім 8 Кімнат і 4 дру`гі бу -
йця. Він с и д і в на л а в ц і і п р о ` вснностн поздимірськнх уро
Пя нова рекорда відспівана відомими співаками У'країнського Наніо-
давав Португальцеві П О К А Р А Й В І Д Д І Л 266. Б У Я . І ж е н ц і в . П р о с и м о Б а с , с к л а д а й - 'ідиякн, 8 корон, 2 коні ,500 кўрий,.'
' іпоги, вся машинерія, ФАРМЕРСЬКІ,
пального Хору О.е Кошішя - Ординським, Грсбенсііькнм, Давіідснком, Щи-
том. Хто не ЧУВ ‚‚Прометея'` коли цей ќварте і співав СКРІЗЬ но концертах, то Тов. їм. Івана Франка в Амстердам, міста 2 MH.TLJHHTO $5,400, готівкоь,
т е с а м і ж е р т в и , а г і т у й т е , з а о И2,300. решта И А латќі сплати. Год,..
зайдіть до ..Сімовое. І..пару`' і послухайте. Пого зміст нагадує нам про Н. Й.
долю нашої .Неньки. Друга пісня „У' Київі на риночку "'відома всім і музику Жертвіѓ з каси відділу і від Не з а б у в а й т е рідних х а т . х о ч у й т е д р у г и х д о -пересланий ``" 1 о : ... . .. I97-2IV)
.;ЛЛ неї спеціяльно аранжував професор Павло Уг.тиіікиЙ ., Харкова і` який ній проголошено. Жортв на Н а р о д н и й Д і м в^Поз- WILL .5aMOi;CYN.
` Славний гуморист Джером- Д е л и х о гіршає щ о днини... 537 Е. 12 St., Room 12, New York City
..арлз перебуває у Ню Иорку де пропадімь спіч а цим квартетом, відспівано
цю рекорду по мисіеиькн і хп, мас фопоіраф. юіі може дістати ню рекорду Д ж е р о м и е т р а т и в г у м о р у на- Не м о ж н а гаяти і хвилини, днмірі.
у нас. (Olceh—N. 1 8 5 4 5 ) . Разом $24.00, ѓНА ПРОДАЖ ҐРОСЕРНЯ ЃБУЧЕРНЯ,
віть підчас недуги,
Друга рекорда — Тенор Давнденко-відспівав свої гумористичні пісні, а Михалюк Василь . . . $1.00 П о к и щ е с т о г н е м е н ш и й б р а т . П е р е д а в а й т е с е п и с ь м о бнзнес добрий, продаєт`ься по причти
також дуст з п-не'о Стеценко. Обидва співаки Хору кошиця, а п. сестра і Р а з , я к м у с і в л е ж а т и в л і ж - Грицай Юрій -.-J-00 М. С т а р и ц ь к и й . р у к д о р у к , з ха'тц д о х а т и . Ч и
xopojjn властителя, дільниця ЎКРАЇН.
і.омпоз. ІС Сгеценка, що написав „Прометея". П. Давнденко богато разів ' ќ у , т о м у , щ о з в и х н у в с о б і б у в ГрицаП Емілія т а і г т е йо'го т и м , я к і с а м і н е Сіко^славяніѓькл. ГОЛОСИТИСЯ під ч
nnn-yn-B AN українських концертах зі своїми піснями і скрізь'.чан великий Тарнавськнй Михайло
успіх Так хто памятае. ГОЙ ЗАМОВИТЬ і цю рекорду. (Okeh—N. 1 5 5 4 6 ) .
праву руку, спитав з а ж у р е н о Бабак Гнат п р о ч и т а ю т ь , щ о б и с л б й а т о г о 'Гв4 P A V O N F A AVE., JERSEY CITY.
ОДНА Найновійша рекорда, котра буде осолодого в кождій хаті, е рекорда к а р я , я к и й в п е в н я в н о г о , щ о Бабак Катерина
Базариіцький Осип . . ЖАЛІБНИЙ Д Я К . п и с ь м а з а п а л и в с е р ц е -кожіїб-
15541 Колиб мені, Господи . п р и п а д о к не є н е б е з п е ч н и й : Вазаріііцькнй Посиф 1.00 му, щ о почуває себе членом
Карі очи, — Марії Машир. — А ч и , я к я в и з д о р о в і ю , І'арбузінський Антін 1.00 А д ц о тільки в церЌві д я к великої українсько'ї родини-
Комарянськнй Стефан 1.00 _ И ЗАМІНУ пА ДЃМ.
Друга дуже гарна нова рекорда е: N. „Іже" заспіває,
могтиму грати на фортепяні Ковальчук Михайло . . Села П о з д И м й р а . Прн ГОЛОВНІЙ дорозі, 3 милі до МІСЃІ
15542 О Україно — Алеж самособою!
В П Є В - 'Ковальчук Катерина . Бідна вдова у кутку Стратфо-д. а е й т Ню Иорк, МИЛІ
Ой видно село — М. Зазуляка. іКалюѓа Олекса В и т і , к о т р и м с у д ь б а н е п о с ДО СКДЄПУ. ЛВТОБОЄДІ П Є Р Е И га - - ,
няв лікар. ІЛесньовський Онуфрій М а л о не вмліває.
В Січовім Базарі також все можна почути рекорди українського Шаля- к у п и л а лучці`ої Д о л і . В и попри ФАРМУ. Земля чорна, ліс ІР
— А х , я к е ж т о д л я м е н е н е 'МетолінськГт Данило ЇЙ, РІЧКА ПЛИВЕ ЧЕРЕЗ ФАРМ`,. Д И ,
піка — Г . Шандровського. Ось вони:
15538 Ой Дніпре мій, ДНІПРЕ
Я в чужині загибаю.
15539 Коли розлучаються двоє
Де тн бродиш.
сподіване щастя!
І МЕДВІДЬ Григорій
РЄКУПНК Семен
ІРуцькнй Посиф Г.ОО
Аж завважив теє дяк,
Д о неЌ забрався.
котрі не в і д ч у в а є т е
гіросвітно
гноблень
5
АМІЛІЙИИЙ ДІМ, б РІЖНИХ буданм;
- к у л ' ь т у р н и х с в о ї х ГОСПОДАРЧІ знаряди і Т. Д. Псгтрібні іи
Инші рекорди, котрі варта мати:
— Яќто? Ч о м у ?
ІСюрко Теодор "— Ч о г о п л а ч е т е в и т а к ? — змагань.
ФОРМАЦІЇ удітійь УКРД.шськд фірма рс-
15640 Украл-ський танець 15531 Ой чомуж я не такий — П у , б о д о с і я не г р а в з о в ` 'Сќірко Анаст.чзія АЛЬНОСТНЙ: С ФБССГЛОВИЧ, t . e b . n f e
Тижек Тсодор Стару запитався. . ; R ^ l t y C a n W y . 4 1 Е . .7Ц, Д ь (йліп,.-
Гандзя, полька — Мандоліни Як зачую коломийку — сім на тім інструменті. В и Є ТІ, КОТРИМ КОНСТИТУЦІЯ ко 2. Енні), New Yorlc City. ІЗД-ІГ,
Нільчннський Микола ..
1.5535 Ой я собі козак лепкий. Гўменюќ. Вітќовський Тома — Я к н е п л а к а Т и М Е Н І — не забороняє просвіщатися і
А я тве дівча люблю. — 15533 Червона Калина Михлльчншнн Аина
І ўменюќ. Тропа`к — М. Зазуляк.
Стара баба каже, через npoceify- підноситесь D. М . С І
З ВЕЛИКОЮ РАДОСТЮ подаємо до відома, шо ВЖЕ ВИШИЛА нова рекор- Д А М І Ќ І в і д д і л 270. Коли мсне голос ваш висщс духово.
ч
стемповані річи. Ні
ДА, НА КОТРУ ТАК довго всі очікували, котру відспівав квартет з хору Кошиця. Бр. св. Івана Хрестителя, в Джерзн Аж за ѓоре вяже! Вн є ті, щ о придивилися сві- ШІГЬ по катальог до
15543 Чуєш, брате мій повість Ситі, Н. Д Ж - U K R A I N I A N B A Z A R,
Ой луснув обруч. написала ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА Жертви з каси відділу — Так колись моя коза т о в и і н а в ч и л и с я , щ о с п і л ь п и - : ва (- 4(1. ST.. N . , YORK. N. -
061riWHi,досконалий концерт, пісня сумна і весела. членів проголошено. На л е д у к р и ч а л а , ми с и л а м и м о ж н а д о к о н а т и ве-
Ціна $2.00. Діслано від членів $7.00
За всілякими рекордами заходіть і пишіть до Січового Базару. Січовий Можна набути в Книгарні- „Свободи" Я к т а м її з в і р и н а ликого діла. С п о д і є м о с ь тому,
Базар, це українське підприємство, котре, як і другі Українці, дбає про НА 'їТРОДАЖ
моральне й матеріальне піднесення свого народу. Заходіть до нас: 135—
„ 5 V О В О D А" Рат Відпу р о з д и р а л а . Д о р б г і Браття, щ о не в і д к а ж е -
1 8 3 СЛШШЛ S t . ITTMW City. N J Фарма .130 акрів, 60 чистої землі.
ДОМВШ BAZAR, 32-34 EAST 7th STREET, NEW YORK, N. Y. Ст. Руданськй'й. те нам с в о є ї п о м о ч и .
реЬгта добріш Л І С ' І RNRCOTTIICKO, ріка
І м е н а ж е р т в о д а в ц і в з а п и с а н і ‚пливе через фарму, добрі будинки.

ЌаЃріє М е л е ќ Кундж.

Залізний Алі.
. раз;
наляг
здовж
чий
Я к и tie
на
пото
л:

п о каміі ш ю
аємний
Хвилю
потім
смуток - Аіша кличе мене! — ска-
й ш о в з а в Алі с а м д о с е б е ' і в і д в я з а в
переско- коня від дерева. Пігнав на кони і
Г о:
дішя
а.тьше впо.минала. йо

1 . Вони шукають за т о б о ю
н а д р у г и й б і к б е з р у ш н и ц і , не д а в а в т о в а р и - ' т е п е р в о н и 'в А х м Є д о в і й х а т ѓ д о м
і й ш о в д о о з е р а . П р и с т а в а в т а м ніяких приказів. їхав
м
буд

М
ѓ ќу т ьо с вуі тНиА Ш І Й - ЗОЛОТІЙ 4 ш И З І , ' лока

а ПРО МИХ - ў д е с т а .
Р С Г Г а

ТІІЃЯ ДО
І
т
8
НІМНВТ.'ІМИНТІІр
і яєць

Д
$50.00 тижнепо.

Щ
YMJJAIMBR.rileNlCOL,
,
і і'
'Я коров

SSSZ^Z 198-200
Б о ж е , а х БбЖе, вони в и й ш л и
(З турецького). к і л ь к а р а з і в , п о г л я д а в на д о р о - м і н и с т о ю с т е ж к о ю . О б о б і ч р о - СОрцях
Ж е р Т ВПОКОЛІНЬ,
И На НарОДНИЙ ЯКІ н а бДиІ рЙа тПЄ- и - ГМФЖЛ
- 4 о , готівкою
і 5 0 SLVSOO.Jewett
Buildu-t, ДохідCity, Conn.
вже відтам! Ідуть! Утікай, Алі! :

г у , щ о , в е л а у с е л о . Н а кінці с е - с л и г у с т о д е р е в а , ч у т и б у л о ш е р е с и л а т и н а л е жкиутльь тн ур а и а двр етс іум —


Втікай у ліс! У б ю т ь т е б е ! '
(Докінченне). л а були останки й о г о с п а л е - ' л е с т галузей, як кінь т о р к а в с я Комітет Будови Народного
Аішо, а б б ж т о людина,
р н с я г н у л н с я д і в ч и н і і с о - у б и в т и н е щ а с н у , щ о д о в і р я л а иої х а т и І т е м і с ц е , д е він н а - " щ о в м и р а є ‚і, л ю б о в и , н е є лЩ н Д о м у в Поздимирі,
{ ї м , щ о д і в ч и н і не с т а - н а м ? Д р а б е ! Д р а б е ! З а п л а т и з а ж а н д а р м і в . К а ж у т ь , щ о я-)
чеником? Я . прийшов сюди, П. О . К р и с т и н о п і л ь ,
НвіТЬСЯ.щного з л о г о . П і ш ' л е м о її, к р о в т в о є ї ж е р т в и ! кась непоборна сила тягне його
V Ч і н а р л і к е пія.тп в ж е п і в н і , щ о б и в м е р т и н а т в о ї м п о р о з і Пов`іт С о к а л ь , Г а л и ч и н а . Б Е Ш Ь С Е І ^ І Г І А
теуди с х о ч е , (— с т а р а л и с я м и З а ц и м о с т а н н і м с л о в о м с л і - в с е н а н о в о на м і с ц е т о ' г о з . т о - т о т у т т о т а м д о х о д и л о І р ж а Ќ ' Х а й і д у т ь ; ! ^ ДОРВГАІ
р о з р а д и т и її. — х а й л и ш е в о н а д у в а в у д а р і д о к т о р п о в а л и в с я чнііу. Х т о з н а , чи т о б е з м е ж н и й ня к о н я з п а р у ю ч о ї с т а й н і . Прийшли люде, зійшли д о Остаємо з поважашгем
е п і ч н е т р о х и , н а б е р е ч е р е з ніч на з е м л ю . - Л и ш е о д и н с к р и к ж а л ь з а в т р а т о ю р і д н о ї х а т и - Залізііий Алі п р и п и я в коня А і ш и н о г о садку з р у ш н и ц я м и в Комітет Ііудови Народного
с и л иа н а й б л и ж ч и й день. п р о ш и б воздух, потім усе за- и е з а б у т и й с п о м и н т о г о ДОМў В П о з д и м и р і :
д о д е р е в а в с а д к у А і ш і . П о т і м р у к а х . У с а д і не б у л о Д л і я , л и -
Всі п і ш л и на с в о є м і с ц е . Я т и х л о . Алі в и с к о ч и в із р о в а , з л о ч и н у п р и в о д и т ь й о г о с ю д и . п р и к л я к б і л я д в е р е й і с к а з а в : ш с жінка, щ о д е р ж а л а к о н я з а А и д р е й ГоЛНко, г о л о в а ; Г н а т
' т а к о ж п і ш о в е п а т и . Т а мій с п о все щ е з о к р о в л е н о ю з б р о є ю в Т у р ч и н релігійним п о ч у в а н н я м - Аішо! Аішо, т о я! п о в о д и . У її ніг л е ж а л а я к а с ь І-Бойко, се`кретар; ІЛько М е д а , Ѓ Д А Ш К А
чинок не т р е в а в д о в г о . Чийсь руці. привязаний до батьківщини
Аіша з я в и л а с я н а п о р о з і . ч о р н а Маса, я к е с ь л ю д с ь к е ті- ' Г Р Й Ц Ь КГоИІДа, І В А Й ' К о р ч у й ,
Справа опинилась перед во Можливо, щ о того почування Трівожно сказала д о Адїя:
:
БЕЗ ПЕРЕСІДАННЯ
к р и к з б у д и в мене. Щ е л е д в и с і ло, н голова спочивала` на ио- Ю і н м П р и " Є І У П А .
р т о . П р и й ш о в ж о в н і р і с п о в і - є н н и м с у д о м . Н е б а р о м п о т і м я не в т р а т и в А л і . С т у п а в ч и м р а з Т е б е ш у к а ю ' т ь , А л і ! Ч о м у г а х ж і н к и . З а р а з з а 'Ними п р о - - З а з г і д н і с т ь с е г о п и с ь м а п о - Слідуючі відіздн:
стйв мене: б у в р а н е н и й і п і ш о в д о ш п и т а - д а л ь ш е , п о г л я д а в иа ц ю д о р о -
ти пріИйшов? П р о ш у т е б е , й д и ! с т я г а в с я ліс. тверджує уряд громадський
— Д і в ч и н а к и н у л а с ь у ріку л ю . Я к и й п р и с у д в и д а в суд, не з серцем повним смутку і г
Л І і ^ А І І І Я . . . СЄрТіень 50.
Мене п о л о н и л о т в о є з о - Нараз люде почули рознуч- в Поздимирі.
і втопилася. знаю. І до нинішнього дня жалю. Е С Т О Н І Я . . . . В е ' р е с е н ь 20
лотс волосся, як м о ж у я йти, ливий г о л о с ЖІНКИ:
Я р о з в і д а в с я , щ о іі я к і з а з н а в я , щ о с т а л о с я з А л і е м . Н а р а з пристанув біля скель, А і ш о ? -Василь Ц а р , Л і і ^ А Й і у . . . ' О ќ Т о б е р 11.
— Алі, Длі, Х О Д И д о л і с а ! Х о -
раз з р о з у м і в усе. Ц я нещасна із я к и х в и т р н с к у в а . т а в о д а . С т о Тепер Аіша Побачила, щ о А- ди з і М Й О Ю . н а ч а л ь н и к г р о м а д и . П о д а л ь ш і інформації ѓс
дівчина, щ о рятувала свою IV. н а ч е п р и к о в а н и й , не в с и л і л і п р и ї х а в б е з р у ш н и ц і л У Т р і - .
Я к п о ч у л и ц с І М Я , всі ` й й с ѓ р і - . р о с и т и с я д о м і с ц е в и х агеі-
честь перед няними дикими б у в ні к р о к о м п о с т у п и т и с я . В в о ж н о с к р и к н у л а : тів, а б о п и ш і т ь д о :
Перед цими поважаними Jлили в т у ю чорну масу, Яку`жін-
М о с к а л я м и , в п а л а т е п е р ж е р т - л ю д ь м и , я к і т а к х в а л и л и А.тія, о ч а х й о г о п о к а з а л и с я с л ь о з и , А х , Б о ж е н ь к у , т и б е з р у і п - к а с т а р а л а с я ` з а т я г н у т и у Ліс. 'із Нас неволя, н а ш а доля,
в о ю п р и с т р в с т и д о к т о р а . Ц ь о г о всі и н ш і п о х и л и л и г о л о в и . К р о - в і н п р и п а в д о з е м л і і м о л и в с я н й ц і ! Д е ж в о н а ? !
'-'"'-'В. А.`-С, .
д е с і т т ь о х р у ш н и ц ь упал`и р і в н о - 'На-`світ породила, 8 BRIDGE S T . , NEW YORK. N. Y
д р у г о г о у д а р у не. в с и л і б у л а в а в а з а г а д к а , щ о ц і л у и а з у з а - Б о г у . П о д о б а в н а м а н д р ѓ в н и к а , Н а в і щ о м е н і р у ш н и ц я ? Н е ч а с н о с м е р т о н О с н і '`ЌУ.І і. ПоДражиила свободою,
В і р м е н к а п е р е н е с т и : к и н у л а с я в п о в н я л а с м е р т е л ь н и м м а р е в о М , щ о п і с л я д о в г о ї м а н д р і в к и у моису с т р і л я т и ! О б і п о с т а т і Із з о й к о м з н й ќ л н і І не вадоволвнила...
ріку й утопилася. ж а р к і й п у с т и н і н а п и в с я ож`ив- М. Ќостом арів.
усе щ е л и ш а л а с ь н е р з о в я з а - Ти покаявся, Алі? в ' б л й З ь к о м у лісі.
З д р у г о г о кінця п о ч у в я с х в и - н о ю . Н і х т о не м і г р о з г а д а т и л я ю ч о ї в о д и . З н о в у п р о с т я г н у в Я о т в о р и в м о є серце Б о BBBOBOBHJHBBI^OIIIL
На Д р у г и й д е н ь ' в и т я г н у л ' и J
л ь о в з н и й д о к т о р і в г о л о с і м и - тайни, щ о с к р и в а л а с ь у г л и б и н і р у к и з а ц в і т а м и , а д о с і й о м у г о в і . А б о Ж т о т и с а м а , А і ш О , н е л ю д е з л і с а т і л о А л і я й Aiiui. П Е Т Р Ь ЯРГЕВГА
' л о з в у ч н и й г о л о с Алі я, також А л і е в о ї д у Ш і . . з д а в а л с і в я , щ о г р і х о м б у л о б и Ш Б И Н А М О ^ Е Й І О К Е А Н І В . УІЙУ-АГОГЬІП^ІТ
г о в о р и л а , щ о Б о г п р о щ а є т и м , В о н и з г и н у л и в обійма'х.
ти`ми о ќ р о в а в л е н и м и руками
зворушений. Доктор говорив М и н а л и дні з а д н я м и . П р и ї ї ш - які просять у нього п р о щ е н н я ? j - 'Переклав ТЯ. 'Середа. СТІПЃ`
глумливо: ‚ДЦож таке честь я- доторкнутися чогойебудь гар-
ла весна. П р и р о д а р о з с и п а л а Північне Л е д о в С м о р е . . . 5,160
г і б г о . Але^Бог м и л о с ^ р н й й п р о -
коїсь Вірменки для Тебе, А л і ? с в о ю красу. Цвіти розкрива`ли А т л і г ^ і й с ь к и й ОЃКЕАН . . ; . і 2 2 0 0 ;

Чому клопочеціся т и м ? Тай як с в о ї п е л ю с т к и раннім раикоіи, МАЛА ФАРМА Д Ш Е Б О , Тихий океан . . . 12,960
смієш обиджатн о ф щ и р а за цю вкривали поля пишними барва- М о ж е т е Кутіитй в і д в л а с т и т е л я м а л у ф а р м у , ч5 к і м н а т я і і . Б а л т і й с ь к е м о р е 122:
ІівчйНу?" ми. Потічок у Чінарліке в е т ь с я К о л и він нічю п и в в о д у з до- Пролив ^рИнри 900 4

В Л Й
Алі з а к и п і в із л ю т и : у с е щ е т я к с а м о , н а б е р е г а х й о .іоні, с р і б Н е м і с я ч н е с я й в о п р о -
RAS^Y N J IH4 Й Ж ' , W 5
тX B
Ф-брНки у M I S Д Є Є T a K b i

R A H W A Y . N . J . Щ Н а $ 3 , 5 0 0 , г о т і в к о ю тіісЯя 3 M D R H , p e i u ^ a І2Ш К а р а ї б с ь к е м о р е 7,614


— Драбе! ТН не є ніякий о г о Ц В и т у т ь ц в і т и , в к о р ч а х д и - д и р а л о с Я к р і з ь л'иста д е р е в . ' Ц е І и і с я ч н г ^ п Љ і т и . Г т ш і т ь а б о п р и х о д і т ь д о :
:
"200 KHTAFT4FBKE - м о р е ` , Ч02є1
NEW
ф ї Ц и р , т и Н а в і т ь не ч о л о в і к ! Ц я к о ї р о ж і с п і в а є с о л о в е й к о , ( т а і т Л о , щ о д р і ж а л о ііа п л е с і ЦР- BTtQAOWAY, Roofa DH,,HEW V O R K С Ѓ Ѓ УМ . ексиканський заяив . . . 4.632Ж
дівчина ш у к а л а у нас рятунку, АЖ о д н о г о р а н к у з і й ш о в з а - д й , п о д о б а л о He, с'вітло ; о ч е й Японсвке море 7,3201
' Д о в і р я л а ч е с н о м у і м е н и н а ш о г о лізігйй А л і п а - д о л и з л і с и с т и х .А. .і ш . і з Ч і н а р л і к е . 'Алі й і д в і в г о Єередвемне море l'"fin дгійтгі
`^^^І АТМІШВ, щ о В і д д а л а с я г і р . М і ж т е м н и м и б р о в а м и д е - л о в у . ' Н а ^ н е б і с в і т и в п о в н о л и - Північне ( Н і м е ц ь к е ) м о р е ' З О О №ПШПЧШЧ
Г ВК
О з е р о Б а й кк ааллььссььккее' У.
. . . . .`.Ї3^
1 3 ,ОЖЩЎ^Т^ЬШ
K U , I W
a . S "R - S ^ ,`-1
^ аіл^ N
Т Й К № , 4 1 0 5 1 ж а г л и
n u u и о и ж' а^ л а г . т и о о к ам омрощрищниан, ашб 0 к а
, ощ ол и.'- ц и й б л і д и й м і с я ц ь . П р и г а д у в а в ! 000 ?,, ХА-
м н т е . ж о і і і5естро. Я к и м н р п в о м ц ю й о г о Н а д а в а л а г р і з н о г о і Аліеві й о г о білолиітю Аупу. `ЦІ'Н Н И Н І Індійський океан .'Ц'ІЗБ ^ І Ї О В Й Й И А ІттАХОДЙТИСЬ
Юхоцьке море 5,04,0 ЧАСбПИС^СВОБОДА".