You are on page 1of 4

НЕ.

аШАг%р T H J

6 al_27j

УКРАЇНСЬКИЙ ДНЕВНИК U K R A I N I A N D A I L Y

УРЯДОВИЙ ОРГАН ЗАПОМОГОВОї ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ OFFICIAL ORGAN OF THE UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION, Ьвс.
СОЮЗ В ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ АМЕРИКИ.

ТРИ ЦЕНТИ. Ч.- 2 0 4 . Джерзи С и т і , Н. Д ж . , пятииця, 2. вересня, 1927. VOL. XXXV. No. 204. J e r s e y City, N. J . , F r i d a y , S e p t e m b e r B. 1 9 Z 7 . ТТ-ШЕЕ (Сл-йЧТЗ.

ЌЕМАЛЬ ВИДАЄ ПОУЧЕННЯ КАЛІНІИ ПРО ЗАГРОЗУ ЗАіЯОХАНИй


АГІТАЦІЯ КОМУНІСТІВ ПРОТИ КАНДИДАТАМ H V ПОСЛІВ. ЕВРОПЕИСЬКОІ ВІЙНИ. НИЦІ. ШЛ! І БРАК У КОНСТАНТИКОПОЛІ .
КОНСТАНТИНОПОЛЬ, зо. У лондонськім „ Т а й м с і " пи Якийсь К'ачмарек,що проси ЗВЩТАМ-ПОЛЕТЯТЬ Д О АЛЄППО.
ЮНІЙНИХ РОБІТНИЧИХ БАНКІВ серпня. - - Ќемаль- П а ш а в и д а в ш е р и з ь к и й к о р е с п о н д е н т е л і д і в 15 л і т у в я з н и ц і Т у н е с , б і л я
у с в о ї м в и б о р ч і м м а н і ф е с т і п о - д у ю ч е п р о б е с і д у К а л і н і Н а , від- К а . т і ш а , з а в б и в с т в о с в о є ї ж і н - К О Н С Т А Н Т И Н О Н 0 Д Ь , З Ь с е р п н я . — п р и б у в тут о 11.45
РОДИНІ п е р е д п о л у д н е м а м е р и к а н с ь к и й л і т а к „ П р а й д о ф Д і -
учения для к а н д и д а т і в о і а пос- носно загрози є в р о п е й с ь к о ї ; ки, відсидівши свою кару, ж
ПРЕЗИДЕНТ ОДНОГО ТАКОГО БАНКУ ОСТЕРІГАЄ П Е Р Е Д тройт", кермований летунами Шлік і Брак. Згаданий літак вн-
лів д о т у р е ц ь к о г о п а р л я м е н т у , в і й н и : хоче покинути вязииці. Ч о м у і
Ка.тінін в и с т у п и в в М о с к в і з Б о у в я з н и ц і в і н д о р о б и в с я м а л е т і в з Б і л г о р о д у о 5 . 3 0 ѓ о д . р а н о . Н а л е т н ц ч і м полі,, м и м о р а н -
АГІТАЦІЄЮ. як м а ю т ь поступати, щ о б и ста-
ньої години, п р а щ а л о летунів в е л и к е Число ю г о с л а в я н с ь к и х
тн добрими репрезентантами промовою відносно загрозиі леиького майна як „ ф а б р и
вГ офіцирів. Б а г а т о югославянських літаків ескортувало „Прайд
Jjjapogy. П р и п и с и ті з в у ч а т ь : війни. Він в п с к а з а в н а с а м п е р е д к а н т " д і т о ч и х з а б а в о к і л я к а
НЮ Й О Р К , 31. серпня.-— Пітер Дж. Броді, президент юиій- о ф Д і т р о и т " д о самої б о л г а р с ь к о ї границі. Летуни Шлі і Б р а к
Г Н е у ж и в а й т е с т а н о в и щ а ' ж а л ь , щ о в м н о г и х к р у г а х н е ; ється', щ о в д о б і б е з р о б і т т я не
яого робітничого банку, з в а н о г о Ф е д е р е й ш е н Бенк енд Трост м а ю т ь о д н о б а ж а н н я , щ о б и не з м і н я т и с в о є ї м а ш и н и , а ж п о к и
п о с л і в д л я с'воїх, о с ' о б и с т и х а б о х о т я т ь в і р и т и в м о ж л и в і с т ь в і й н а й д е н і д е т а к о ї д о б р о ї т а т и
Ко., вислав д о всіх банкіѓрів у с е м у місті л и с т а , в я к і м п о в і д о м - не с к і н ч а т ь л е т у д о в к о л а с в і т а , с е б т о н е п о в е р н у т ь д о А м е р и к и .
фінансових інтересів. С о в і т с ь к и м С о ю з о м . Тії х о ї п р а ц і р а з о м з б е з п л а т н и м
ляс їх, щ о т а к з в а н и й т р е т и й І н т е р н а ц і о н а л у М о с к в і припору- З . К о н с т а н т и н о п о л я л е т у н и Шл і і Б р а к м а ю т ь в і д л е т і т и д о
2. К а н д и д а т и м у с я т ь з р с з и г - { с у м н і в и у м о ж л и в і с т ь в і й н и з о к о м і р н и м і х а р ч е м . У п р а в и т е л ь )
ЧІІВ с в о ї м п р и х и л ь н и к а м поборювати р о б і т н и ч і юнійні банки. вязниці в клопоті і питається Алеппо, віддаленого від Константинополя 800 миль. Опісля по-
н у в а т и зі с в о ї х с т а н о в и щ у в с і х ' в е Ка.тінін н е б е з п е ч н и м и ,
Лист г о в о р и т ь , щ о такий п р и к а з в и д а в „ т р е т и й інтерна- л е т я т ь д о П е р с і ї і Індії. ї х д о р о г а б у д е - п р о в а д и т и ч е р е з в'ели-
торговельних і фінансових під „Ми повинні", с к а з а в він, — в л а д и , щ о з р о б и т и з т а к и м а-
иіонал" п о с л і д н о г о м і с я ц я т а ш о в с ь о м у п р и к а з і „ т р е т и й ін- м а т о р о м а р е ш т і в . С р р а в д і не- кі п у с т и н і ; м а ю т ь в е н и ш е п е р е л е т і т и о к о л о 2 0 , 0 0 0 м и л ь , з а к и
прйємствах. у яких є заінтсре- „всѓми м о ж л и в и м и н а м серед
іерилніонал" приказав „робітничій (комуністичній) партії в п и к а м и , п р и п о м о ' ч и ч а с о п и с і в і л е г к а с п р а в а . А ^ е к о л и ' Кач- скінчать свій евітовий лет.
соване правнтельство`?
Заучених Д е р ж а в а х " п і д р и в а т и д о в і р я д о р о б і т н и ч и х б а н к і в , м а р к а п р о г о н я т ь , він г о т о в ш е У Константинополі о б а летуни мусять задержати`сь повних
3. М а ю т ь з а л и ш и т и н а в и ч к у к о м п а р т і ї і н ф о р м у в а т и р о б і т -
коли їй не в д а с т ь с я д о б у т и к о н т р о л ю над ними. Сей приказ раз о ж е н и т и с ь і щ е р а з у б и т и 24 годин, шо.би через а м е р и к а н с ь к и й ' к о н з у л я т о д е р ж а т и д о з -
б у т н н е п р и с у т н н м и на з а с і д а й - н и к і в ц і л о г о с в і т а , щ о н а б л и
буя п о м і щ е н и й виразно в комуністичній пресі т а в о ф і ц і я л ь - ж а є т ь с я в і й н а і щ о к а п і т а л і с т и - с в о ю жінку, щ о б и вернутись до віл в і д т у р е ц ь к и х в л а с т е й л е т і т и д а л ь ш е ч е р е з т у р е ц ь к у т е р н -
нях п а р л я м е н т у .
кім органі сеї партії. держави приготовляються) своєї улюбленої арештаігтсь- торію.
До листа додана копія сього приказў „третого інтерна- д о н а п а д у на н а с " . кої келії.
ПОСАДНИК МІСТА РОЗПО-
иіопалу" в М о с к в і . ЧАВ СТРАЙК. Ка.тінін, п ю є и р е д с і д а т е л е м ЛИТАЌ С Т . - Р А Ф Е Е Л Б А Ч Е Н О П О Н А Д І Р Л Н Н Д І Б І В . '
Ц е н т р а л ь н о г о В и к о н а в ч о г о К'о-
У Р Н Д З Д Е Р Ж А В В И С И Л К У О Р У Ж А Д О РОСІЇ. А І Ї Е Р Н С В И Т , В а л і н , ЗО. с е р п - м і т с т у , з а я в и в д а л ь ш е , щ о ` н а д - поїзд ловить злодія. ВІН М А Є ПРИЛЕТІТИ У 29 Г О Д И Н А Х Д о С В О Є Ї Ш Л И ,
ія. —- ї ї . Д . В и л л я м с , п о с а д н и к х о д я ч а в і й н а б у д е м а т и в и ї м - СЕБТО ОТАВИ.
Так у країні, д е лютувалЗі
НЕ П У С Т И В 150,000 КРІСІВ, З А К У П Л Е Н И Х В А М Е Р И Ц І . ( м е й о р ) с е г о м і с т а , щ о ч и с л и т ь ковіііі х а р а к т е р . Географічні к і л ь к а д е н н а р е в о л ю ц і я , ' В `Ав- Б Е Л Ф Е С Т , І р л я н д і я , 3 1 . с е р п н я . — Л і т а к Г е М и л т о и а і `МІн-
10,000 мешканців, розпочав границі не б у д у т ь м а т и у ній стрії, д е я к і с т о р і н к и ж и т т я на-
НАІНИНТОН. З І . серпня. — Д о американського уряду і.'ина „ С т . Р а ф е е л " б а ч е н о о 10-ій г о л . р а н о н а с х і д н і м п о б е -
страйк, домагаючись иіднессн- н і я к о г о значіння. Р о б і т н и к и бу-
віднеслися н е д а в н о к у п е ц ь к і а г е н т и б о л ь ш е в и ц ь к о г о у р я д у в дихані ідилічним настроєм. р е ж у Ірляндії. Він п о с у в а в с я в п е р е д д у ж е п о в о л и і летів у в и -
ія с в о є ї п л а т н і . д у т і , б о р о т ц с и у с в о ї х к р а я х , як
Москві з п р о с ь б о ю д о з в о л и т и н а в и в і з з А м е р и к и л а д у н к у 150,- Послухайте, щ о трапилося ші-` с о т і не б і л ь ш і й я к 6 0 0 с т і п .
З а я в и в він на з а с і д а н н ю м і с ь - с т о р о н н и к н С о ю з а С о ц і я л і с т и -
ІНЮ крісік, з а к у п л е н и х б о л ь ш е в и ц ь к и м у р я д о м в і д а м е р и к а и - ми д н я м и в . т ь о к а л ь н і м п о ї з д і У Лондоні мали послідні вісти п р о сей л і т а к о к о л о п о л у д -
к о ї р а д и с л і д у ю ч е : „ П л а т н ю 150- ч н и х Совітських Респуб.тик,
ських ф а б р и к а н т і в о р у ж а . на лінії Г р а ц - В і с . М о . і о д а г о - ня, у я к и х д о н о с и л о с ь , ш о в і н л е т и т ь п о н а д А т л я н т и к о м ; в і д
фунтів стерлінгів (около проти своїх земляків, щ о бу-
Д е п а р т а м е н т стейту п о в і д о м и в ф і р м и , які п р о д а л и се о р у - с п о д и н я Мухіч з а п р и м і т и л а па- т о д і н і ч о в ж е п р о Н ь о г о б і л ь ш е не ч у л и .
$750), які ви мені п р и з н а л и , я д у т ь с т о р о н и и к а й и б у р ж у а з і ї і р а з , щ о з в а г о н у щ е з її к о ш и к .
жа, ш о у р я д є п р о т и в и с и л к и о р у ж а д о Р о с і ї , б о с е п р о т и - О Т А В А , К а н а д а , 31. серпня. — В о з д у ш н і е к с п е р т и В б ч и е д я -
вже видав, а крім сего щ е дру- капіталістів. Симпатизуючі з
виться п о л і т и ц і у р я д у . Счи'Нила к р и к . П а с а ж и р и б а ч и - ють, ш о літак Ст. Р а ф е е л , серед нормальних відносин, коли
( 150 ф у н т і в с т е р л і н г і в . Х т о бур`жуазією е л е м е н т и у С о в і т - як к і л ь к а н а ц я т в х в и л и н т о -
Ді з а я в и у р я д у в и х о д и л о б и , ш о у р я д не м а є п р а в а з а к а з а - б у д е л е т і т и 100 м и л ь н а г о д и н у , п р и л е т и т ь т у т о к о л о 4 - о ї ѓ о -
іе б а ч и т и м о ї в и д а т к и , м о - с ь к і м С о ю з і б у д у т ь боротися вискочив з поїзду якийсь
ти т а к и й в и в і з , а т і л ь к и д а є с в о ю о п і н і ю . З с ь о г о д е х т о р о - динн з а в т р а пополудні. Цілий л е т після обчислення експер-
гіому п о к а з а т и , а п с р с к о п л - п о с т о р о н і п о р о г і в С о в . С о ю з а . д о б р о д і й з Гі КОШИКОм. Г
Гіить з а к л ю ч е н н я , щ о б о л ь ш е в и ц ь к і а г е н т и б у д у т ь с т а р а т и с я тів м а є т р е в а т и 2 9 г о д и н .
ється, щ о я в и д а в б і л ь ш е як З тої причини м а ю ч а наступи- п р о ц с к о н д у к т о р и , а під них
дістати о р у ж а п р о т и о п і і і і ї а м е р и к а н с ь к о г о у р я д у , а в р а з і На с л у ч а й н е с п р и я т л и в о ї п о г о д и п р и л е т и т ь т у т сей л і т а к
Т00 ф у н т і в с т е р л і н г і в " . ти б о р о т ь б а між н а р о д а м и при- нніст. Не надумуючися,
потреби підуть п е р е д а м е р и к а н с ь к и й суд. о к о л о 8 - о ї г о д и н и в е ч е р о м у ч е т в е р , 1. в е р е с н я .
„Мейор з Торквей, с к а з а в йме характер горожанської тьокомотива вернулась назад з
Дигтльомати у В а ш и н г т о н і р о б л я т ь зі з а к у п н а о р у ж а б о л ь - він дальше, „ я к е т о м і с т о чи- ( д о м о в о ї ) в і й н и : . поїздом і всіма пасажирами з а
шеіЛПДОИГ в Америці заклнтчення, ш о боліАвевнкем ніхто не ѓлить 41.000 м е ш к а н ц і в , о д е р - І.ТОДІЄМ. У'сі з у п и н и л и с ь перед
ПОЛЬЩА Д Е П О Р Т У Є РОСІЙСЬКИХ ЖУРНАЛІСТІВ.
продає о р у ж а в Е в р о п і . жує я к п л а т н ю 2,000 ф у н т і в ФАШИСТІВСЬКІ д и в о г л я д и . за.тізничою б у д к о ю і розпиту- С Т А Л О С Я С Е Н А Б . А Ж А Н Н Є С О В І Т С Ь К И Х ВЛАСТЕЙ.
стерлінгів, підчас коли я одер- ва.тн, чн не б а ч и в х т о з л с д Г я .
К о м і с і я и р н і т а л і й с ь к і м МІНІ- В А Р Ш А В А , Зѓ. серпня. — Польське правитеяьсГвЬ видало
к у ю л и ш е 150 ф у н т і в . Д у м а ю , Б а ч и л и . К о н д у к т о р и т а ггодо-
ЧУТКИ ПРО JHTAK РЕДФЕРНА. с т е р с т в і с и р а в е д . т н в о с т и , ск.та- п р и к а з ц і л о м у р е д а к т о р с ь к о м у ш т а б о в ѓ і р о с і й с ь к о г о тионар-
по я повинен о д е р ж у в а т и най- р о ж н і КИНулґСЯ з п о ї з д у в л і с ,
д а ю ч и н о в и й к а р н и й фашистів,- хічного часопису „Утро", виїхати з Польщі. ДогадУкѓѓься, щ о
МАЛИ Й О Г О Б А Ч И Т И Л Ю Д И НАД ВЕНЕСУЕЛЕЮ. ігепшс 500 ф у н т і в с т е р л і н г і в " . К У Д И В Т І К З Л О Д І Й . І ЗЛОвНЛН Гю-
ський кодекс, пішла я однім с т а л о с я се н а б а ж а н н я с о в і т с ь к о г о п р а в и т е л ь с т в а , Яке д о м а -
В А Ш И Н Г Т О Н , ТИ. с е р п н я . , — А м е р и к а н с ь к и й представник
параграфі за р а д о ю папи, який го р а з о м з к о ш и к о м , посадили г а л о с ь в і д П о л ь щ і прогнання усіх російських емігрантів, щ о
ЌЕМАЛЬ ВИДАВ ВИБОРЧИЙ згадав середновічннй кодекс, на поїзд і ВІДСТЙВИ.ТЃГ власно- є в о р о ж о настроєні до Совітського С о ю з а .
у півдедеино-американській републииі Венесуелі доніс д о де-
МАНІФЕСТ. а саме` самовбивців треба ка- р у ч н о на п о л і ц і ю . В Авс`трії, у
З г а д а н и й ч а с о п и с „ У т р о " з б и р а в г р о ш і на- о б о р о н у у б и й -
партаменту стейту, щ о ріжні л ю д и бачили в с у б о т у літак над
ра-т.г в я з н и ц е ю . Н е н е ж и в и х , а країні, щ о х о т і л а з а в о д и т и ко-
дельтою ріки О р і н о к о . З о г л я д у на т е , щ о в тій о к о л и ц і л і т а к КОНСТАНТИНОПОЛЬ, зо. н и к а р о с і й с ь к о г о п о с л а П. В о й к о в а , Б о р и с а К о в е р д и .
т и х . які х о т і л и п о п р а щ а т и с я з мунізм, залізничники є тої дум-
небувала рідкість, населенне зробило з а к л ю ч е н н я , щ о ее б у в с е р п н я . — „ Щ с ) 5 и докінчит'и Більшість з прогнаних журналістів звернулась з п р о с ь б о ю
н а ш и м ж и т т я м , а не б у л и в с и - і, щ о п р и в а т н а в л а с н і с т ь в а ж -
літак А м е р и к а н ц я Р е д ф е р и а , ш о вилетів з міста Бронсвика, в mine в е л и ч е з н е з а в д а н н я нідро- д о ф р а н ц у с ь к о г о п р а в и т е л ь с т в а , щ о б и п о з в о д и л о їм прнїха-
лі а б о не в м і л и . З а т с , щ о х о - ніша річ як залізничний поділ
Джорджії, в безперерпвну подорож д о Бразилії. д ж е н н я Т у р е ч ч и н и , не п о з в о . ш 1
ти д о Ф р а н ц і ї . Л а н ц і ѓ ( Ґ д а н ь с к ) в і д м о в и в ї м в с т у п у иа с в о ю
тіли його покинути, о б р а ж а ю - їзди!
Департамент стейту сейчас припоручнв поробити широ- мо на ніякі р і ж н и ц і г а д о к п о - т е р и т о р і ю , а н і м е ц ь к і в л а с т и т а к о ж не д у ж е р а д і є ї х п р и ї з д о в ѓ і
иаіпими улюбленими з е м - чи найцінніше л ю д с ь к е д о б р о до Німеччини. -
кі п о ш у к у в а н н я з а л е т у н о м у т і й околиці.
ляками", пишеті.ся у виборчім сидітимуть у в я з н и ц і . М а б у т ь
маніфесті турецького прези- на те, щоби ЗМІНИТИ СВОЄ пе- БОРОТЬБА ЗА ЧИСТОТУ
реконання і переконатися, яке мови. ЛЕВІН Н ЕПОЛЕТИТЬ Д О АМЕРИКИ, КОЛИ Г Е М И Л Т О Н І Ш И Н
д е н т а М у с т а ф и К е м а л я П а ш і , я-
ДИКИЙ ЗЛОЧИН Д Л Я ГРОША. ніі с а м е о г о л о ш е н о . ж и т т я с о л о д к е , а л ю д и які д о б - У Лондоні почала працювати ПОВДТЬ.
Д а л ь ш е г о в о р и т ь с я у тім ма- рі, п р и є м н і і... р о з у м н і . м і ж н а р о д н я комісія для дослі-
ТРОХ ПРИЗНАЄТЬСЯ Д О ВБИИСТВА ДЛЯ АСЕКУРАЦП. У ТАКІМ С Л У Ч А Ю Д У М А Є ВІН Л Е Т І Т И НА С Х І Д . ^ `'
ніфссті слідуи-че: „Виберіть дів н а д з а с о б а м и як зберігтц Л О Н Д О Н , 31. серпня. — Чарлз А. Левін з а л и ш и т ь свій
НЮ Й О Р К , З і . с е р п н я . — У в і в т о р о к с п о л у д н я на іі д е п о м о ї х п о с л і в і ' д а й т е мені н а г о д у ЯК КРАДЕ ЯКСА-ПЛЄВКЕВІЧ? ч и с т о т у ў ќ р а ' й ѓ с ь к о ї м о в и . М і ж - п л я н в е р н у т и н а з а д д о А м е р и к и л і т а к о м , к о л и Г е м и л т о и о в и і . .
на кінці Б с й 3 3 . В у л и ц і у Б р у к л и и і п л н в а ю ч е в з а л и в і т і л о м о - орез других чотири роки пра- І н т е н д а н т п о л ь с ь к о г о л ю б - и а р о д н я , б о нині а н г л і й с ь к о ю т
Мінкннови поведеться перелетіти ч е р е з Атлянтик. С е с к а з а в -
лодого чоловіка. Нюйорськнй кравецький робітник Лўіс ц ю в а т и на д а л ь ш у і к о р и с т ь Т у - линського університету Якса- м о в о ю р о з м о в л я ю т ь і в Ав-
він п р е д с т а в н и к о в и Есоіпіейтед Пресе, Що й о г о і н т е р в е н і ю в а в .
і о.тьдштайн.‚пізнав у ньому с в о г о сина, 22-літного Беняміна псччннн, через щ о з а п е в н и т ь с я П л е в к е в і ч д о п у с т и в с я на ш к о - с т р а л і ї і в А м е р и ц і і на ріж-
і'ольлштайііа. Поліція в з я л а с е з а п р о с т и й в и п а д о к т а не р о - їй в е л и к у і с л а в н у б у д у ч н і с т ь " . ду у н і в е р с и т е т у і з в я з а н и х ; них о с т р о в а х . У к о ж н і й країні У т а к і м с л у ч а ю д у м а є вій л е т і т и к у д и с ь на схід іипідпрм-
била з т о г о ф а к т у н і я к и х з а к л ю ч е н ь . . Р а з о м з т и м и.ІНІфеСГоМ о г о - н и м р і ж н и х о с і б м а л ь в е р з а ц і й б у д е о к р е м а к о м і с і я у п о с т і й - н я т н такий л е т , я к и й о с я г н е н е б у в а л и й р е к о р д , я к п і д о г л я д о м -
Тимчасом б р а т т я в т о п л е н о г о з а ж а д а л и від поліції, ш о б и і ш є н о т а к о ж л і с т у к а н д и д а т і в на с у м у 40 т и с я ч з о л о т и х . З а к и Р И Х в з а є м и н а х і з л о п д о н с ь к о ю ; віддалення так і витревалосги. Т а к приміром носиться Левін
вона в и п и т а л а с п і л ь н и к а в т о п л е н о г о , О с и п а Л є ф к о в і ц а . П о - до Н а ц і о н а л ь н о г о З і б р а н н я , я к о м п е т е н т н і ч и н н и к и спосте е о н и б у д у т ь ВИМІНЮВІ'ТН думки з г а д к о ю вернути до Н ю Й о р ќ у д о р о г о ю , якою летить т е п е р
, г
лінія т о д і н а г а д а л а с о б і , ш о м н н у в ш о ї п я т н и ц і х т о с ь з а т е л е - х и х в и б р а в с а м Ќ е м а л ь П а ш а реглиу м а л ь в е р з а ц і ю , Я к с а з і с п і л ь н о Д о х о д и т и а о з п г а л ь - „ П р а й д о ф Д І т р о й т . В к о ж н і м с л у ч а ю н а с а м п е р е д п о л е т и т ь
ф о и у в а в д о поліції, щ о він б а ч и в , як на з а л и в і Г р е й в с е н д т р о х виключаючи зпоміж н и х усі-, Л ю б л и н а т я г у д а в . пих в и с н о в к і в , які б у д у т ь -,бо- в і н д о К а р а ч і , щ о л е ж и т ь у Перськіѓй З а л и в і , 4 , 1 5 0 м и л ь Від'
людий в т о п и л о ч е т в е р т о г о . Поліція поробѓила вступне п о с п і ш - леиів р о з в я з а г ю ї і розігнано' в я з к о в и м и на всіх просторах Лондону. ,
гге с л і д с т в о т а щ е т о г о с а м о г о д н я а р е ш т у в а л а т р о х з г а д а н и х опозиційної партії. ЦІКАВИЙ п р і а с у д . англійської м о в и . Велику уча-
людий. Париська лава присяжних за гу з в е р н у т ь на чужинні `слова,
У згаданім маніфесті вихва-
, П о к а з а л о с я т о д і з їх з і з н а н ь , щ о в о н и всі т р и б у л и с п р а в д і судила злочинця Пйо, який в щ о п р о д и р а ю т ь с я д о м о в и . Ан- 2 O B 6 П О Л Я К І В С Т Р А Т И Л О П О Л Ь С Ь К Е Г0Р0ЖАНСТВО. "
іюється щ е партію Ксма.
7
на о д н і й л о д ц і м и н у в ш о г о ч е т в е р г а н а з а л и в і Г р е й в с е н д т а глїя, я к б а ч и м о , йде подекуди
з а я в л я є т ь с я п р о осягпсні ceioj авті підчас п р о г у л ь к и з а д у ш и в П Р И Ч И Н О Ю Є О Б С Т А В И Н А , ІДО НЕ С Л У Ж И Л И У ПОЛЬ-
т о вони бачили, я к Г о л ь д ш т а й н у т о п и в с я . М о л о д и й Рубін- за п р и к л а д о м Ф р а н ц і ї , я к а ма-
п а р т і є ю в протязі чотирох літ с в о ю приятельку і в полі с п а С Ь К І М ВІИСК'У. і
ігаль т о д і в и с т у п и в з о б ж а л о в а н н є м с в о ї х т о в а р и ш і в : в о н и на с м е р т ь , а л е р е д т и м ю ч и „ Ф р а н ц . А к а д е м і ю " 'нав-
іхи т а п р и о б і ц ю є т ь с я д а л ь
мали з м о в и т и с я в и й т и Г о л ь д ш т а й н а , я к и й б у в з о в с і м під в п л и - пинно с т е ж и т ь з а однопільні- В А Р Ш А В А , 31. серпня. — Польське правнтельство видало
ш е м и р н е в е д е н н я з о г р а н и ч н о і щ е пп 5 0 . 0 0 0 ф р . в і д ш к о д у в а н -
вом с в о г о с п і л ь н и к а Л є ф к о в і ц а . В о н и з а а с е к у р у в а л и й о г о н а с т ю л і т е р а т у р н о ї м о т и , її ч и - декрет, в якім постановляється, ш о в с і польські горожане,
п о л і т и к и і п р и с к о р е н и й р о з в и - ня д л я р о д и н и в б и т о ї .
величезну суму. 140,000 д о л я р і в , п л а т н у н а случай с м е р т и н а С т о т о ю та ясністю. шо не служили у польськім ВІйСку„ с т р а т я т ь польське г о р о -
тоќ д е р ж а в н и х б о г а ц т в , з яких
руки с п і л ь н и к а . В н е т в е р м и н у в ш о г о т и ж н і Г в з я л и в о н и Г о л ь д - ж а и с т в о . Н а пѓідставі з г а д а н о г б д е к р е - т у , о и Є л о 2 х ) В ^ т і о л ь -
усі м а ю т ь к о р и с т а т и . АРМІЯ ПИЯКІВ У В А Р Ш А В І .
ш т а й н а н а з а б а в ў і іа в і д т а к н а п р о г у л ь н у н а л о д к у . П і д ч а с н р о - ськич г о р о ж а н , м е ш к а ю ч и х п о з а границями Польщі, г о л о в н о
HHHNU.I У Б И ЙН И К У ЌНАСЬКОГО
г у л ь к и п о з а л и в і в о н и й в т о п и л и Г о л ь д ш т а й н а . С т р у г и в: й о г о Варшавська поліція оголо- у Н і м е ч ч и н і , які не с л у ж и л и у п о л ь с ь к і м в т й с к у , б у д у т ь у в а ж а -
з л ю д с ь к о г о ЗВІРИНЦЯ. шуе, скільки мешканців В а р -
СВЯЩЕНИКА І№ ДІСТАВСЯ
тнся д е з е р т и р а м и з п о л ь с ь к о г о війска й ие б у д у т ь могли ч и -
в воду І пќо Р у б і н ш т а й н , к о т р и й д і с т а в з а сей „ д ж а б " 250 д о -
Берлінська .поліція не всилі ш а в и б у л о п р и д е р ж а н и х у ми
НА в о л ю . слити на ніяку п о м і ч п о л ь с ь н и х к о н з у л я т і в з а г р а н и ц е ю . П о л ь -
лярів. . ` ;`,
Поліція з а д е р ж а л а всіх т р о х , ш о б и поставити їх на суд с х о п и т и я к о г о с ь з л о ч и н ц я , щ о н у л о м у р о ц і з а п я н с т в о в ѓтолі Часописи подають, щ о вбий с ь к і к о н з у л я т н б у д у т ь м о г л и в и д а т и Ти л и ш е к а р т и і л е и т и ч н о -
як обжалованих на вбийсгво. Чоловіка, щ о телефонував до ї з д и т ь н а к о л е с н и ц е ю і н о ж е м ц і й н и х ` а р е ш т а х . І так, п о л і ц і я н и к у к р а ї н с ь к о г о - п а р о х а в ѓ о р - сти ( т в ж с а м о с т И ) , на підставі я к и х б у д у т ь вони упраннені д і -

поліції, а к о т р и й п о д а в , щ о в і н є к а н т о р о м у б о ж н и ц і , н е н а й - у б и в а є м о л о д і д і в ч а т а . П р о ви- п е р е н о ч у в а л а в к о м і с а р і я т а х л и ц ь к о м у п о в і т і — я к о г о при- с т а т и с я и а п о л ь с ь к у т е р и т о р і ю , а л е л и ш е під у м о в о ю , щ о з г О -


6 4 , 9 0 0 В а р ш а в я к і в . Н а к о ж н и х с у д и л и н а с м е р т ьта,я к и й ч а с о - д я т ь е я с л у ж и т и у п о л ь с ь к і - - в і й с к ў іі т о с е й ч а с п о с в о ї м п о -
ієно. З а т е д о п о л і ц і ї з г о л о с и в с я о д и н р и б а к , я к и й ч у в к р и к . ѓ л я д ц ь о г о „ м о д е р н о г о " банди-
1 Ор м е ш к а н ц і в в п и в а л о с я д о в о о с т а в а в в т ю р м т в Я с л і — у- , в о р о т і л о П о л ь щ і . ПО в і д б у т т ю с л у ж б и в а р м і ї п р и в е р н е т ь с я
р о с п у к и , я к и й в и д а в ч о л о в і к , п о т о п а ю ч и й у з а л и в і к о л о л о д к и , І та п е р е л я к а н е н а с е л е н н я ѓ п о -
' р и т ь у ж е л е г е н д и . J безтями 6 — 7 пияків. І , - . тік н а д н я х з в я з н и ц і . їм з н о в а польське г о р о ж а н с т в о .
в якій пли{то ‚ т р о х Л Ю Д И Й .

ТЕПЕР ПРИЙМЄШ ЧЛЕ


„SVOBODA" (LIBERTY) ``-
POUNDED 1803
Ukrainian newspaper published daily except Sundays and holiday.!
ОПІР ЗА ДЕРЖАВНИЙ ПРАПОР У НІМЕЧЧИНІ Михайло Угорчак. у п р а в у огорОАини, котру' м о ж .
на с к о р о з б у т и з а , г о т і в к у . Б у .
a t ЯЗ Grand Street, Jersey City, N. J .
x

Owned by the Ukrainian National Association, Inc.


У .Німеччині в е д е т ь с я тепер всенародне голосування над у
МОЇ СПОСТЕРЕЖЕННЯ І ПОГЛЯД НА СПРАВУ дггнки п о в и н н і б у т и , м о д е р н і ,
у с я к и м и в и г о д а м и . Т а м повгіи-
з

- - ',.
; Edited by Editorial Committee,
Entered as Second Class Mail Matter at the Post Ortice of Jersey City, N. J
з а в з я т и й спір з а прапори, т е -
перішиій
республиканський
живанням прапорів буде також!
і Ідійсним в и с к а л о м г а д к и н і м е ц ь
СИРОТИНЦЯ-ЗАХИСТУ УКР. НАР. СОЮЗ А и а б у т и г а р н а ги к о л а
чатќового навчання
для
ДІТИЙ,
по-
п
on March 3 0 , 1911, under'the Act of March 8, 1879. т а к о ж ш к о л а промислова. Од.
давній м о н а р х і с т и ний чорно- KOFO народу про теперішнѓій
б і л о - ч е р в о и и й . С ю в н у т р і ш н ю р е с п у б л и к а н с ь к и й і д а в н і й , ці- з л о ж а т ь о з н а ч е н у н а в а п о ч а т - н и м с л о в о м : т р е б а , щ о б и там
б о р о т ь б у р і ш и т ь , з д а є т ь с я , все- с а р с ь к и й , р е ж і м . к о в а н н я цеї інституції к в о т у , б у л о в с е д л я в и г о д и й науки
Існованне і розвій усякого
SUBSCRIPTION RATES: ПЕРЕДПЛАТА: н а р о д н е г о л о с о в а и н я , я к щ о ні- С а м е т е п е р с п і р за уживай- підприємства, т и м с к о р ш е . н а ш і б а ж а н н я і м р і ї }тих, щ о т а м , б у д у т ь ж и т и . Тл-
МЄНЬШОРО чи
'сповняться. ч
One year
Six months
Three cents a copy.
S 7.00І Н і рік
$ 3.7S На пів року
Поодиноке число три центи. мецький
j консервативний
$ 7.00 б о р с п о в н и т ь свою г р і з ь б у .
$ 3.75
та- ня п р а п о р і в д о х о д и т ь д о к у л ь -
мінаційної точки. Консервати-
б і л ь ш о г о , з а л е ж и т ь від первіс-
ного лляну і започаткования
Беручися до будови
к о г о з а х и с т у н а м т р е б а і певно
С й р о - м о ж е м о й о г о м а т и , як сего
Коди міська р а д а в Берліні с т и н а д і ю т ь с я , щ о з и с к а ю т ь д л я т и н ц я - З а х и с г у , н а м т р е б а б р а - схочемо.
Three months ' 2 . 0 0 І Н а т р и місяці S 2.00 діла. Таке правило приняли
р і ш и л а б о й к о т у в а т и всі г о т е л і с е б е в м і щ а н н я к р а є в о г о ( ф е д е - и н ш і л ю д и ти примір від тих сиротинців, В слідуючих статтях поста-
Foreign and Jersey City Rates: В Джерзи Ситі і Заграницею: і цего нам т р е б а
й р е с т о р а н и , щ о не в и в і ш у ю т ь ! р а л ь н о г о ) правительства, а які у с п і ш н о р о з в и в а ю т ь с я . Т а - р а ю с я п р е д с т а в и т и епосіѓ, на-
One year $10 На рік $Ю.ОО І придержуватися. Це правило
р е с п у б л и к а н с ь к о т о прапора, тимсамим обсмішення Прусії, к и х є ч и м а л о в Америці, т а — б у т т я т а к о ї ф а р м и , місця, де
Six months S 5.00 На пів року $ 5.001 відноситься д о поодиноки`х ТО-
л и ш е м о н а р х і ч н и й , з а г р о з н в її п р а в и т е л ь с т в а та у п р а в и мі- н а ж а л ь - - в о н и не у к р а ї н с ь к і . т а к і ф а р м и н а й к р а с ш с д л я ма.
Three months З.т к $адреси
2. На гри місяці $ 2.751 в а р и с т в , б р а т с т в , г р о м а д цен-
платиться 1 центів. Т а к о ж н а м т р е б а б и з н а т и і п р о ш о ї ц і л и н а ` д а ю т ь с я , і як таку
провідник німецьких реакціо- ста Берліна, які д а л и п о ч а т о к
За оіолоінення рсла тральних організацій, в и д а в - ( т і і н с т и т у ц і ї , я к і п е р е с т а л и іс-
ггерів г р а ф В е с п а р т , щ о поста-j ц і л о м у с п о р о в і ѓ з а п р а п о р и . інституцію м о ж н а , удержувати
З Канади` належить т
Телефон „Свободѓ
г. Foreign Money Order.
радѓься, щоби в конституцій-' Т а к о ж берлінські готелі гроі
lontgomery. Тсл. У. Н. Союза: 1838 Montgomery. ній д о р о з і п і д д а т и с п р а в у з м і - з я т ь , щ о б у д у т ь с к а р ж и т и з а - } О с н о в у ю ч и д а н у і и с т и т у ц і ю ,
н и ц т в , б у р с , с и р о т и н ц і в і т . п. и у в а т и ,
про
та
недостачі
з яких, причин,
в тих, які
б е з т я г а р ў п о о д и н о к и х членів.

Адреса: "SVOBODA", P. О. BOX 346, JERSEY CITY, N. J . ни н і м ' е ц ь к о г о д е р ж а в н о г о п р а - р я д м і с т а Б е р л і н а з а ш к о д и , які н а л е ж и т ь м а т и - п а у в а з і : с е р е д ) : доси животіють. Маю-
одні і другі інформа-
пору до вирішення всенарод- наробив бойкот згаданого з а - І я к и х
обставин т а к а інституція
ції, з м о ж е м о л е к ш е п о в ести
ПЕРЕПИСКА РЕДАКЦІЇ.
КОМУНІСТИ А СПРАВА САЌКА Й ВАНЦЕТТІ ним голосуванням. Нарід саме ряду т а й о г о урядників. Д е м о -

с в о ї х з о
м

б
а

о
е
існувати; ціди і з а в д а н н я
м а є р і ш и т и , ч и м а є з а д с р ж а - к р а т н у Б е р л і н і з а я в л я ю т ь паї і н с т и т у ц і ї , м о ж н і с т ь с п о в н е н н я с п р а в у
в я з а н ь ; ж е р е л о у п о в т
-нашого
о р я ю ч и
Сиротинця,
т о г о , ще
Від коли справа Саќка й Ванцетті набрала розголосу, від тнсь теперішніД^республикан- сс, щ о правдиві республиканці Внтннки з г а з е т ііадіслап:
т о д і в ч е п и л и с я її а м е р и к а н с ь к і й м о с к о в с ь к і к о м у н і с т и та д о - м с ь к и й п р а п о р чи п р и н я т и на п о в и н н і д е р ж а н н я , а д м і н і с т р а ц і я і т , п. ‚ - п р и н о с и т ь т я г а р і ш к о д у і н с т и П а в л о К р и ч к і в с ь к и й , Г е м т р е м к ,
постаратись о лісту
Н е р а з д о в о д и т ь с я нам 'чути, т у ц і ї . М о ж н а н а в ч и т и с я ч и м а л о М и ш и г е и .
к л а д а л и в с і х з у с и л ь , щ о б и з неї в и к у в а т и к а п і т а л д л я с в о є ї з а д п е р е д в о є н н ѓ і й м о н а р х і ч н и й т и х г о т е л і в і р е с т о ' р а н і в , щ о не
на п о м и л к а х д р у г и й л ю д и й .
партії. Демократична преса й прн- Хотять вивішувати р е с п у б д и - гцо ц е а б б и н ш е т о в а р и с т в о чи Г р . М - о - Л - ч , Д-І, К. Пр.,
К о м у н і с т и б у л и о д н и м и з п е р ш и х , які підняли крик,' щ о хнльггнкн т е п е р і ш н ь о г о р е п у б к а н с ь к и х п р а п о р і в і б о й к о т у - б р а т с т в о р о з л е т і л о с я ; що, д а н а ' Ч и т а ю б о г а т о п е р е п и с ќ и , я с ю с а м у п о д і ю в ж с б у л а в Сво-
к а п і т а л і с т и м у ч а т ь С а ќ к а й В а н ц е т т і гге з а т е , щ о в о н и в и н у - л н к а н с ь к о г о п р а п о р а л р и н я л и в а т и ї х с а м и м т а з а о х о ч у в а т и о р г а н і з а ц і я п е р е с т а л а і с н у в а т и , к а , п р и х о д и т ь д о комітету, І бодг допись.
в а т і , а л е з а т е , щ о вони а н а р х і с т и , — х о ч а к о м у н і с т и ч н і к о - сей вггзов б е з найменшого до бойкоту других. а б о щ о в л а с т и її р о з в я з а л и ; т а к о ж дописи в Свободі, і
Я - м О - к , Клівленд, О . — Обо-
місар) в Р о с і ї м у ч а т ь не д в о х , а л е д е с я т к и т и с я ч ЛЮДИЙ з а т е , с т р а х у й б а ж а ю т ь с о б і с е г о з Т и ж н е в и к ‚ Д е л ь т а м М о н т а г " щ о я к и й с ь - т а м с и р о т и н е ц ь чи: с п р а в і С и р о т и н ц я , ' і приходжу
щ о вони п р и з н а ю т ь с я д о немилих к о м у н і с т а м п о г л я д і в . В и - цілої д у ш і , щ о б и к о н с е р в а т и в а п е л ю є д о а м е р и к а н с ь к и х рес- б у р с а з і с т а л и з л і к в і д о в а н і ; щ о д о переконання, що б о г а т о р о н ц і п о л ь с ь к о - р и м с ь к о г о коп-
с т у п а л и в о б о р о н і а н а р х і с т і в к о м у н і с т и , х о ч а в Р о с і ї д е р ж а т ь ні н а ц і о н а л і с т і ѓ в и п о в н и л и с в о ю п у б л и к а н ц і в , щ о б и в о н и , л ь о - з н о в и н ш и й с и р о т и н е ц ь т я ж к о ч л е н і в р о з у м і є справу Сиро- кордату послугуглгидае'П'ут зви-
т и с я ч і а н а р х і с т і в у т ю р м а х „ ч е к и " , д е р ж а т ь не к о р о т ш е в і д п о г р о з у , б о т о д і п е р е к о н а ю т ь яльггі с в о м у р е с п у б л и к а н с ь к о - у д е р ж а т и і з з а н е д о с т а ч і ф о н - т и н ц я м и л ь н о . Д е х т о п р е д с т а в - чайггим о б м а н ь с т в о м . Н с в т о -
С а ќ к а й В а н ц е т т і , і м у ч а т ь х о ч а пули г і р ш е , і р о з с т р і л ю ю т ь сп, я к м а л и й в і д с о т о к н і м е ц ь - ї м ў п р а п о р о в і ѓ , п р и л у ч и л и с ь д о д і в а б о щ о ф о н д и , я к і д о т и ч л я є собі, щ о д е с ь - т а м у я к і м с ь ! м у питанне, чи ‚ Р и м ізаключпп
без ніякого суду. конкордати, себто угоди, з
к о г о н а с е л е н н я с т а н е п о їх с т о - І б о й к о т у в і д д а н и х м о н а р х і с т а м ний с и р о т и н е ц ь ладе д о р о з п о - м і с т і З л у ч е н и х Д е р ж а в м о ж н а !
Коліѓ С а ќ к а й В а н ц е т т і н а р е ш т і с т р а т и л и , т о м о с к о в с ь к і р о н і й т и м с а м и м з а к і н ч и т ь с я і б с р л і н с ь к н х г о т е л і в . д р у г и м и д е р ж а в а м и , але в то-
І р я д и м о с т и , не в Л и с т а р ч а ю ч і , а к у п и т и д і м н а с п л а т у і в ж е з а -
к о м і с а р і з М о с к в и з а т е л е г р а ф у в а л и , щ о в о н и г о т о в і п р и н я т и р а з гга в с е б е з к о р и с н а с в а р к а з а м у , я к у у г о д у в і н з а к л ю ч н і ї з
статті г`овориться, щ о х о ч ' х о т я ч и з б і л ь ш и т и ті фонди, раз приияти т р о х и сиріт тай
ггорохи „ в б и т и х а н а р х і с т і в " у К р е м е л ь , с е б т о в і д д а т и їм п о - д е р ж а в н и й п р а п о р . П о л ь щ е ю . В і д о м о , Рим заклю-
б о г а т о п е р в о р я д н и х г о т е л і в у ! т р е б а р о з ш и р и т и п р а ц ю с и р о - т а м ї'х т р и м а т и п і д в і д п о в і д н и м
ш а н у м а й ж е т а к у , як в і д д а ю т ь Леніггови. Д а р м а , щ о б о л ь ш е - чав угоди про п р а в а като-
Всенародне голосовання Б е р л і н і б о й к о т у є р е с п у б л ѓ і к а ѓ ѓ - ; т н н ц я т а з а д л я б р а к у м і с ц я с е - н а г л я д о м ; гцо т а к и й д і м м о ж н а
в и к и не п о т р е б у в а л и т е л е г р а ф у в а т и а ж в А м е р и к у п о п о р о х и
л о б и г о л о в н о р і ш и т и не с а м о с ь к н й п р а п о р , є б о г а т о и н ш и х г о пе м о ж н а з р о б и т и . з ч а с о м в и п л а т и т и і не т р е б а л и к і в з богато державами,
„вбитих анархістів", бо могли мати порохи анархістів убитих ч е к а т и , а ж з б е р е т ь с я 1 0 0 т и с я ч а х о т і в м о ж е м а т и т а к і уго-
п и т а н н я м о н а р х і ї , чи р е с п у б л и - п е р в о р я д н и х г о т е л і в , які ш а - Ч а с т о можна почути п р о ор- д и з у с і м и д е р ж а в а м и , але
у Росії самими таки б о л ь ш е в н к а м и . д о л я р і в . И н ш і д у м а ю т ь , гцо в
ки, а л е в и д а т и о с у д , п р о НІ- ю т ь с е й п р а п о р і і в і д з н а ч а ю т ь - г а ц і з а ц і ї , с и р о т и н ц і , б у р с и і т .
С я б о л ь ш е в и ц ь к а д в о л и ч н і с т ь , ся ф а р н з е й с ь к а о б о р о н а г о л о в н і й к а с і У. Н . С о ю з а є д в а с е йому не вдалося. Сс
мецький політичний режім у с я „ п р а д и в о ю ‚ р е с п у б л и к а н с ь - п., к о т р і г а р н о р о з в и в а ю т ь с я , н а в і т ь з о в с і м п р и р одна річ,
п р а в д р у г о ї л ю д и н и в и к л и к а л а обуренѓѓе в ц і л о м у к у л ь т у р н о м у МІЛІОНИ` д о л я р і в , т о ч о м у ж ;
передвоєннім і воєннім часі. к о ю гостннностю". сповняють точно і совісно свої
світі. Всі м а й ж е г а з е т и п о в т о р и л и к а р и к а т у р у о д н о ї п а р и з ь к о ї ц е г о не в з я т и 100 т и с я ч д о л я щ о він х о ч е з а б е з п е ч и т и права
В о с к а з а л о б и , чи н і м е ц ь к а р е в о - зобовязання супроти своїх
г а з е т и , в якій б о л ь ш е в и ц ь к и й кат п р и х о д и т ь д о т ю р м и м о - р і в ? Щ е инші с т р а х а ю т ь с я , щ о к а т о л и ц ь к о ї ц е р к в и в кождій
л ю ц і я з 1 9 1 8 р о к у повѓѓнѓѓа б у т и ч л е н і в , О п і к у ю т ь с я і д а ю т ь на
сковського „революційного трибуналу" й каже до а р е ш т о в а - у д е р ж а н н є С ' и р о т и н ц я б у д е б о - д е р ж а в і . Т а з т о г о щ е ` не в и х о -
мостом, чн я к р а з глибокою лсжну ўслугў тим дітям і сгар- д и т ь , щ о б и , з а к л ю ч а ю ч и такі
н и х : „ Я в а с с т р а т и т и нині не м о ж у , "бо я м а ю б р а т и у ч а с т ь в ѓ а т о к о ш т у в а т и і це стане тя-
демонстрації проти трачення Саќка й Ванцетті в Америці".
пропастю, щ о лучить, а згляд- ЧИ ЗНАЄТЕ ПРО СЕ? цям, к о т р и м д о л я с у д и л а ж и т и
г а р о м на членів. Д е х т о з п о з а у м о в и про права католгщькоі
н о гга в с е р о з д і л ю є т е п е р і ш н ю в захисті даної організації. Бо ц е р к в и , в і н о біцяв помагати
Ціла н е щ и р і с т ь б о л ь ш е в и ц ь к н х п р о т е с т і в т а їх п о к о р и - Населення землі п о д в о ю є т ь - ч л е н і в У. Н . С о ю з а п і д н о с и т ь ,
Німеччину від давньої, цісарсь- г а т о ггаших членів д о б р е про
стовуваннє с п р а в о ю для в у з к и х партійних цілий п о к а з а л а с я ся к о ж н и х 260 р о к і в . щ о с и р о т и н е ц ь в ж е є у Ф и л а т а к і й д е р ж а в і і у г н і т а т и поне-
кої. ц е з н а є . Ч л е н и , к о т р і п р о ц е не волеггі т о ю д е р ж а в о ю народи.
ще к р а щ е , коли американські большевицькі оборонці похва- делфії і т о м у друг'ого сиро-
лилнся в Е в р о п і , щ о вони з і б р а л и на „ о б о р о н у С а ќ к а й В а н - Ті, щ о у в а ж а ю т ь н і м е ц ь к и й В е л и ч н ѓ ѓ а о к е а н і в на с в і т і в н - з н а ю т ь , з а с т а н о в л я ю т ь с я В л а с н е в і д ц е р к в и , я к від мо-
т и н ц я не т р е б а .
цетгі" щ о с ь пів міліона д о л я р і в . Б о с т о н с ь к и й к о м і т е т о б о р о н и цісарський р е ж і м п е р е с т а р і л о - їгосить 324,000,000 кубічних в а ж н о над с п р а в о ю б у д о в и й р а л ь и о ї с и л и , з а я к у в о н а прсд-
удержання Сиротинця-Захисту! Після можности п о с т а р а ю с я ставдяється, м о ж н а
С а ќ к а й В а н ц е т т і в і д р а з у в и с т у п и в з п у б л и ч и о ю з а я в о ю , щ о с т ю , я к у т р е б а р а з на в с е в и - м и л ь . вимагати,
У. Н. С о ю з а , п р о який я к р а з д а т и п о я с н е н н я і в і д п о в і д ь на щ о б и в о н а гге к у п у в а л а собі
к о м у н і с т и з і б р а л и під к л и ч е м о б о р о н и С а ќ к а й В а н ц е т т і б о - чсркггути з н і м е ц ь к о ї історії і
Пчоли м у с я т ь в и с с а т и 3,00,- під СЮ п о р у н а ш а о р г а н і з а ц і ці в с і г о л о с и . привілеїв від ніякоа^ держави
г а т о м е н ч е , як в о н и х в а л я т ь с я , а з т о г о в і д д а л и на с п р а в у о б о - на все з а б у т и , с т о я т ь з а в ж н -
ООО цвітів, щ о б и ' з і б р а т н фуігт р о б и т ь старання. -Що п.тянова Щ о д о г о л о в н о ї к а с и У. Н. к о ш т о м п р а в поневолених на-
роии лишень д у ж е маленьку частину. Комітет о б о р о н и з а к и д ў е , вания республикапського пра-
меду. ний в і д л і т С и р о т и н е ц ь - З а х и с т І С о ю з а т о її не м о ж н а р у ш а т и родів^ Р и м уже нераз робив
п р и м і р о м , щ о н ю й о р с ь к и й к о м і т е т м а в з і б р а т и 7,000 д о л я р і в , и о р а . Д р у г і з н о в а , щ о в в а ж а -
п и У
ють цісарську владу головним Потреба около 4 фунти с в і - ! Р - И- С о ю з і б у д е з б у д о в а и а б у д о в у С и р о т и н ц я . П р о ц е к о н к о р д а т и , Р и м у ж е н е р а з ку-
а комітетови оборони м а в віддати всего 300 долярів. 0 ц с , , е м а
жого листя, щ о б и ' з р о б и т и " Р -Умніву; цего вже нераз були вияснення. Ка п у в а в с о б і привілеї для своїх
В сей с п о с і б с п р а в а С а ќ к а й В а н ц е т т і Причинилася д о т о - ж е р е л о м величі, сили й д о б р о -
фунт сухого чаю в и м а г а ю т ь ж и т т є в і о б с т а в ш ѓ и с а У. Н . С о ' ю з а є п р и з н а ч е н а п о п і в к о ш т о м п о н е в о л е н и х 1111-
го, ш о б о л ь ш е в и к і в щ е р а з р о с к р и т о як п о л і т и к а н і в , які бу- б у т у Н і м е ч ч и н и . т а и і д д с р ж к о -
ю її м і л і т а р н и х у с п і х і в у б е л и ' о р г а н і з а ц і ї і ч л е н і в . А л е к о л и г о л о в н о п а п о к р и ѓ ѓ є п о с м е р т - р о д і в , о д н а к Р и м щ е н і к о л и не
д у т ь у д а в а т и , ш о в о н и п р о т е с т у ю т ь п р о т и вчиггків, я к і й в о н и
с а м і п о п о в н я ю т ь хочкудгг ч а с т і й ш е , — щ о б и т і л ь к и н а л о в и т и
в к а л а м у т н і й в о д и ц і н е о б а ч н и х п р и х и л ь н и к і в т а н а т я г н у т и їх
і Війні, б а ж а ю т ь полученни!
д
В с е чорне'Ѓѓ б і л е п і р я п о х о - ' в о н о з д і й с н и т ь с я , ц е з а л е ж и т ь н о г о п о ч л е н а х .
з попередним р е ж і м о м . З т о ї д и т ь зі струся самця, а сиве з і . г о л о в н о від членів і відділів У Чи кущгти дім гга
купував собі привілеїв
С и р о т и в е л и к и м к о ш т о м , я к о т е є в слу-
таким

на д о л я р и к и . п р и ч и н и м о ж н а н а д і я т и с ь , що ' с а м и ц і . і Н. С о ю з а . Ч и м с к о р ш е в о н и н е ц ь на с п л а т и , і д е Й о г о к у п и ч а ю ѓ г о л ь с ь к о - р и м с ь к о г о кои-
`ти, — це в л а с н е д у ж е в а ж н е к о р д а т у , д е в і н д а є благос.ю-
п и т а н н я . Я З г а д а в на п о ч а т к у в е н ь с т в о на п е р с с л і д у в а п п є s
цеї с т а т т і , щ о п е р в і с н и й п л я н м і л і о н і в У к р а ї н ц і в та в і д д а є на

ПРОМОВА ЕПИСКОПА ШТРОСМАЄРА НА ц е р к о в не з г а д у є п р о


с т в о П е т р а . Як б и ж
псршеіг- Але щ о мене н а й б і л ь ш е з д н - г л а в е и с т в а ?
першенст- вувало, т о м о в ч а н к а с а м о г о а- С к а р л і г е р , о д и н із н а п у ч е н і й
п о ч а т о к діла р і ш а є ` п р о
ваггнє інституції".
ієно- п о т а л у п о в а ж ѓ ѓ у ч а с т и н у с а м о ї
Сиротинець- таки католицької церкви.
ВАТИКАШІМ СОБОРІ во б у л о існувало, як би,
зом, церква
с л о - п о с т о л а П е т р а . К о л и б а п о с т о л ш н х м у ж і в , не п о б о я в с я с к а з а
м а л а в е р х о в н о г о П е т р о б у в т и м , ч и м м и й о г о т с - ти, щ о є п и с к о п с т в о с в . П е т р а
З а х и с т У. Н . С о ю з а
бути чимсь в роді виховничоі
повинен
У своїй агітації проти запо-
голову, непомильного в нав- пер н а з и в а є м о , т о б т о намісни й о г о п о б у т в Римі повинно-бу
рубси; це м а є бути виховни- м о г о в и х організацій агентіѓ
О д н о м е н е н а д з в и ч а й н о зДИ-ІПетрі. А с в . П а в л о , в а в т о р и т е т ч а н и ю , н е в ж е ж в е л и к и й а п к о м Ісуса Х р и с т а на землі зачислене до смішних
чий інститут у к р а ї н с ь к о ї м о л о д е я к и х а с с к у р а ц і й н и х підпри-
н у в а л о ; р о з д у м у ю ч ѓ і п р о це, я к о г о не можна с у м н і в а т и с ь , гол н а р о д і в з а б у в б и з г а д а т и в і н б е з с у м н і в у з н а в б и про с е г е н д . ( К р и к и : з а м к н і т ь й о м у у
діжи. Т а к а інституція повинна є м с т в послугуються всякими
сказав собі: коли б Петро був в посланню д о Єфесеїв г о в о - п р о ц е ? Але щ о я к а ж у ? Апос- к о л н ж він п р о це з н а в , т о ста, в и ж е н і т ь й о г о з к а т е д р и !
виховати з дітий-сиріт, а й з брехнями. О д н о ю з тих є як-
в и б р а н и й н а п о ю , чи б у л о б д о - р н т ь , щ о вона основана на т о л П а в л о н а п и с а в б н б е з с у м - ч о м у вігг ані р а з у н е д і Ѓ ѓ с т а ў в а в Достойні брати! Я готовий
таких д і т и й , к о т р и х р о д и ч і ж и р а з з г а д а н е Вами підсуваниє
з в о . т с н о д р у г и м а п о с т о л а м п о - „ п і д в а л и н і а п о с т о л і в і п р о р о - ггіву д о в г е п о с л а н н я про т а к я к п а п а ? В і н ж е м і г б и т а к дій- з а м о в ч а т и , а л е ч и не л у ч ш с на л ю д я м д у м к и , , щ о з а п о м о г о ві
ють, р я д и с в і д о м и х америкйгг
силатіг й о г о р а з о м з І о а і ш о м в ків, а у г о л ь н н й камінь сам lcvc в а ж н у с п р а в у . Коли б у д у в а с т в у в а т н в день пятьдесятггиці, т а к і м з і б р а н н ю , як н а ш е , п р о с -
ських Українців, які гордилиб- о р г а н і з а ц і ї н е п е в щ . На доказ
Самарію проповідувати Є в а н - Х р и с т о с " . ( Є ф . 11,20). тась церква, невже ж м о ж н а к о л и с к а з а в п е р ш у п р о п о в і д ь , л і д и т и у с е гга о с н о в і а п о с т о л ь - с ь о г о в о н и п о д а ю т ь , щ о у р я д
с я у к р а ї н с ь к и м імеггем, ў к р а ї н -
гелінд.і-'игга б о ж о г о ? „ П о ч у в - Т о й с а м и й а п о с т о л т а к м а л о б у л о з а б у т и її о с н о в у і ф у н д а а л е не з р о б и в т о г о ; гга с о б о с ь к и х п и с а н ь ? М и ж , д о с т о й н і
с ь к и м н а р о д о м , а й щ о б у с я ук- р о з в я з у є б о г а т о з а п о м о г о в и . ` :
А ті. д-мі п о с т о л и в Є р у с а л и м і , в і р и т ь у п с р ш е н с т в о П е т р а , щ о м е н т ? Т е п е р , к о л и в и не п р и з рі в Є р у с а л и м і , — а л е і т а м в і н б р а т и , м а є м о т а к о г о с,відка, п е - о р г а н і з а ц і й . Щ ^ д е я к і з а п о м о -
щ о С а м а р і я п р и н я л а с л о в о б о - о т в е р т о д о р і к а є тим, які к а - н а є т е , щ о а п о с т о л ь с ь к а ц е р к в а нс в и я в и в т о г о ; в А н т і о х і ї ,
ж е , п о с л а л и д о них П е т р а т а І о - ж у т ь : м и П а в л о в і , ми А п о л л о - б у л а є р е т и ч н о ю , б о ж п і х т о з а л е і т а м він п р о с е не
р е д к о т р и м у с і м и , гге в н к . і ю ч а -
г о в о Ючи с в я т і й ш о г о П і я IX, м у с и м о
раїнська суспільність була гор
д а з т а к о ї м о л о д і ж и . Т а к а і н с - г о в ї о р г а н і з а ц і ї їй) дістати (

доз-
т и т у ц і я п о в и н н а д а т и не л и ш е в о л у в і д с т е й т о в и х у р я д і в всс-
а ш г а " . ( Д і я и . A n . VIII, 1 4 ) . щ о і н а с не б а ж а є і не посміє так р и т ь ; т а к ж е с а м о в і н н е о г о л о с к д о н и т н с ь і м о в ч а т и ^ Т о й сві-
сові, так само, як і тим, п р и т у л о к і ф і з и ч н е в и х о в а и н є т и б и з н е с , с е п р а в д а , т а се не
ч

Щ о б ВИ п о д у м а л и , в и с о к о - :уть: ми Петрові. (Кор. - о р и т г т , т о ми повинні приз- ш у є с е б е п а п о ю ані в п е р ш і м , д о к , т о і с т о р і я .


г о

дітям, але й науку т а Знання, а р г у м е н т п р о т и всіх з а п о м о г о -


д о с т о і ї н і б р а т и , я к б и н а м б у л о Г, 1 2 . ) Я к б и П е т р о б у в и а м і с натгг, щ о ц е р к в а НІКОЛИ гге б у л а а н і в д р у г і м с в о ї м п о с л а н н ю д о Ч у ю з п р а в о г о б о к у слідуючі в с я к о г о р е м е с л а і в и с ш е о б р а в и х о р г а н і з а ц і й , а л е я к р а з ар-
в о т с ю хвилинну д о з в о л е н о піс- ш і к о м І с у с а Х р и с т а , т о с в . П а в к р а щ о ю , ч и с т і ш о ю і с в я т і ш о ю , ц е р к в и . Т е п е р , ч и м о ж е т е вн, с л о в а : „ Т и є П е т р о і на т і м к а -
зоваине-освіту, відносно д о ґуменг з а тими, якЃ такий доз-
л а т н с в я т і й ш о г о П і я IX. і и р е о - л о не п о с м і в б и т а к о с т р о д о я к в ч а с и а п о с т о л ь с ь к і , к о л и н е д о с т о й н і б р а т и ; п р е д с т а в л я т и менѓі збудую церкву м о ю " спосібностей дитини. Т а к и й віл д і с т а л и . С и м д о з в о л о м уряд
с в я щ с ш ю г о мопсіпьора П л а н - рікатгг т и м , я к і з в а л и с е б е Пет- б у л о п а п і в . ( К р и к и : Н е п р а в д а с о б і а п о с т о л а П е т р а , я к п а п у ? ( М а т . X V . ' ) " з а х и с т повинен не л и ш е ѓоду- п о с в і д ч у є , щ о в о н и виплатні.
тіє д о ц а р г о р о д с ь к о г о патріяр- ровимн. Той самий а п о с т о л , Н е п р а в д а ! ) Нс з а п е р е ч у й т е яЛ Коли вн х о ч е т е д о к а з у в а т и , Я г о т о в и й в і д п о в і с т и . н а . це, в а т и й у т р и м у в а т и н а л а с ц і не- З о в с і м т е с а м е д і є т ь с я з асеку-
ха 3 п р о х а н н я м , щ о б и він п р и - п е р е ч и с л ю ю ч н с т е п е І : І с л у ж с н - т о г о , м о п с і н ь о р Л я в а л ь . К о л г г ( Щ о П е т р о б у в п а п о ю , т о в н мої' д о с т о й н і б р а т и , а л е з а к и
мічних і незасібних с т а р ш и х раційними підприємствами:
єднався до римської церкви?

питання.
ня ц е р к в і , с п о м и н а є а д ю с т о л і в , х т о з в а с , д о с т о й н і б р а т и , с м і є п о в и н н і з а з н а ч и т и , що в і н н е п р и й д у д о т о г о , х о ч у п о з н а й о - ч л е н і в , а л е д а т и ї м і ч е с н и й з а - Б у л и й а с е к у р а ц і й н і п і д п р и є м -
Але туте щ е друге, важнійте пророків, єваигелистів, учите- думати, щ о т е п е р і ш н а церква, з н а в п р о се.
л і в і п а с т и р і в . Ч н ж м о ж н а , д о - з п а п о ю на ч о л і , є т в е р д ш а в
митн вас з вислідом моїх істо- робіток, с т а р ш и м чи м о л о д - сгва, які п о п а д а л и , а були т
Повернемо до початку рнчних дослідів. ш и м , а б и вогги б у л и н а с о в і с т и я к и м у р я д н е д а в д ѓ о з в о л у на
В Є р у с а л и м і з б и р а є т ь с я все- стойні б р а т и , д у м а т и ,

справи, Які р о з є д н у ю т ь
що
ленський с о б о р р і ш а т и п р о ті П а в л о , в е л и к и й а п о с т о л н а р о - ц е р к в а
св. вірі і чистіша в навчанню, ніж т в е р д ж у , щ о при ж и т т ю апос-
апостольська,
+іе з н а й ш о в ш и ж а д н и х с л і д і в с п о к і й н і , щ о с а м і с е б е
нехай т о л і в ц е р к в а н і к о л и не д у м а л а , п а п с т в а в а п о с т о л ь с ь к и х ч а с а х ,
в і р - д і з , з а б у в б и з г а д а т и п е р і щ і й т о й с к а ж е ц е о т в е р т о п е р е д ці щ о п о в и н е н б у т и я к и й с ь п а п а
ж у ю т ь . їли т о д і б у д е в е с е л і й т е б у л и п $ е н і .
с к а з а в собі: знайду те, чого дсосивати с в о г о віку. Т а к о г о чайно ђ^таких случаях,
Оѓтже
у д е р - в е д е ѓ ѓ н е б и з н е с ў , б о в о н и ис

факти
й тут, я

ііггх. Х т о с к л и к а в б и т о й с о б о р , с т е п е н ь т о г о с л у ж і н н я , п а п - им с в і т о м , б о ж н а ш с о б о р є К о л и ж х о ч е м о д о к а з а т и п р о - ш у к а ю , в літописях ц е р к в и . м х й с ђ ѓ н а м д о к о н ч е п о т р і б н о , п е р в Ѓ г р ^ у ^ с л у т а к щ о б и вони г

я к щ о Петро.був папою? Розу- ство, коли б паігство б у л о о с е р е д к о м „ з кот^фгт) шині с л о т и в н о , т о , м у с и м о кинути в о Таќ, я говорю отверто: Я шу- 'к т о f , я к ‚ н а й к о р о т щ і м ч а с і . Т а - п о с л у ж и л и І і р г у м е н т о м д л я з а -
міеться, св. Петро. в с т а н о в л е н е Х р и с т о м ? Т а к е з а - в а р о з х о д я т ь с я п о в с ь о м у сві- гоггь в с і с в я т і п и с а н н я , а б о ц і л х д з ліп'и'в .перші чотири сго- к и й з а х и с т м о ж н а з о р г а н і з у в а - м а н е і ш я н е з н і ю ч о ї с п р а в и л ю -
Х т о г о л о в у в а в б и на т і м со- б у т т я , є гга м о ю д у м к у , т а к с а - т у , в і д б і г у н а д о б і г у н а . Я п р о - к о м ї х з н е х т у в а т и . ліття христіянства і не т и п р н у: Н . С о к з з і , к о л и ч л е - д и н и . К о л и п о ч у є т е н а д р у г и й
б о р і ? Сй. П е т р о , а б о й о г о від- м о н е м о ж л и в и м , як неможли- д о в ж у ю : А л е ж я ч у ю із в с і х б о к і в : ч и ї його. ни і в і д д і л и п р и й д у т ь з п і д м о ` р а з п о д і б н о г о , рода агітацію
поручѓѓики. Х т о н а з н а ч у в а в б и вим є т е , щ о б и і с т о р и к о т с ь о г о Я гге з н а й ш о в аиТ н а й м е н ш о - н е б у в с в . П е т р о в Р и м і ? Ч и н е С п о д і в а ю с я , щ о н і х т о з в а с н е г о ю в ж е р т в а х і з л о ж а т ь т у су- п р о т и н а ш о ї ' о р г а н і з а ц і ї , б у д ь -
порядок собору? Св. Петро. собору з а б у в згадати б о д а й г о с л і д у , ані з г а д к и п р о п а п с ь - б у в в і н р о з н я т и й головою с у м н і в а є т ь с я в в е л и к и й а в т о р и - м у , я к у к о м і т е т п р о с и т ь , т о є: т е л а с к а в з я т и і м я с ь о г о агента
Так, але у с ь о г о т о г о . н е б у л о . о д н и м с л о в о м с в я т і й ш о г о П і я к у в л а с т ь а н і в о д н і м п о с л а н н ю н и з ? Ч и не н а х о д и т ь с я в -і т е т с в . є п и с к о п а і п п о н і й с ь к о г о , с т о т и с я ч д о л я р і в . , У д е р ж а н н є " а д р е с у т а п о д а т и її д о г о л о н -
А п о с т о л П е т р о б у в п р и с у т н и м IX. ( Г о л о с и : м б в ч н , є р е т и к у , с в . П а в л а , с в . Іоангга і с в . Я к о . с в я т і м г о р о д і к а г е д р а , з якої в е л и к о г о і б л а ж е н н о г о А в г у с - т а к о г о з а х и с т у н е б у д е т я г а - н о ї к а н ц е л я р і ї У к р а ї н с ького
на т і м с о б о р і , я к і д р у г і а п о с - м о ' в ч и ! ) ва;,св. Лука, істррик місіоиар він п р о п о в і д у в а в , і в і в т а р і , при тина. Т о й б л а г о ч е с н и й у ч и т е л ь . Народного Союза.
т о л и , і не він с к л и к а в с о б о р , а Успокігїтесь, д о с т о й н і б р а т и , с ь к и х п о д в и г і в а п о с т о л і в , та- яких він п р а в и в б о ж е с т в е н н у
р о м для ленів
св. Я к о в . я щ е не с к і н ч и в . З а б р р о н ю ю ч и к о ж м о в ч и т ь п р о ц е .
Ч и т а к м и п о с т у п а є м о в н а - мені п р о д о в ж у в а т и , . в и перед
літургію? . ч і цер-Г
ќ венс, т ьб у в с` слеакврае ткаартеомл имцеьлкиовї і. й с ь - с п о д а р ц і т а к и й зП
бе удержить. Згаданий
.Ч ;
а х и с т с а м се-і
р и у м і л і й Т о . Б і л ь ш ніж м е ч і о г о н ь і стрі-
Сиро-
Мовчанка тих святих мужів, Високодостойні брати! Твер- кого собору. В записках т о г о їла і к о с а .
т і й церкві? Чим більше, д о с - с в і т о м д о к а з у є т е , ѓДо т в о р и т е тинець-ЗахисТ У. Н. С о ю з а по-
послання котрих Творять Ідженн`я п р о п о б у т . с в . П е т р а в с о б о р у з н а х о д и м о т а к і с л о в а : j Небезпечне о р у ж ж е ж і н о ч а
тойиі б р а т и , я р о з с д і д ж у ю св. н е с п р а в е д л и в і с т ь ї зами'каєте ч а с т ь канони богонатхненого „ Х т о х о ч е в і д к л и к у в а т и с ь винен б у т и з б у д о в а н и й на ве-
Р и м і о с н о в у ю т ь с я в и к л ю ч н о на краса.
Писг.мо, т и м б і л ь ш е п е р е к о н у - у с т а н а й м е н ш о г о члена о т с ь о - п и с а н н я , — j б у л а б н е м о ж л и - Д И к і и
Ф а Р м і - неАалеко цент-
п е р е д а й Н ю . А л е . н а в і т ь к о л и б ) до тих, котрі знаходяться н а ` Ані м у д р і с т ь , н а у к а , ні с т а р ш і
юсь. щ о апостол Петро не г а с о б о р у . Я п р о д о в ж у ю : вою, я к коли б Т е р , описуючи він д і й с н о б у в є п и с к о п о м рим- д р у г о м у б е р е з і м о р я , т о й ніко
ральното міста, прн головній ІЛіта
л в . . ж п п с і т ^ п е р ш и м . МИ н а в ч а є - Св. а п о с т о л П а в л о ані в о д - і с т о р і ю Н а п о л е о н а , з а б у в бн с ь к и м , т о я к з т о г о е п и с к о п с т - л и не б у д е п р и и я т и й в ' ц е р к о в -
стейтбвій, дорозі, з доброю зе- Н е д а ю т ь п р о т и неї м і ц н о г о
мо, що Ц е р к в а о с н о в а н а н а с в . н і м с в о ї м п о с т а н н ю д о р і ж н и х ў н а з в а т и й о г о і м п е р а т о р о м ,
ітза Ой Можете дійти до його Пзг'звязь
в Африці". ' лізничою комунікацією. Земля І щ и т а .

Д
(альше вуде). ‚Г повинна бути відповідна
^ . . Ф р а н к о . .
ГЯ
гТНИТДЯ, взѓіvиx и
яапін
онілдемонікригияіЛьвоуи
ГОЛОСИ ЧИТАЧІВ
еіІеа о-ц і м
іи омзоис
- і гБОДА, 2-го ВЕРЕСНЯ, 1927. ЮЧІЯПВОШЕ НШХЩВ

СоЬ
можливе, на бразлєтя, нара
‚танково іі4игагг.---нф
менники" ще й стид п р и н е с е ("травник ( „ т р е б а п е р е ш к о д и т и
ч
б іолльош
в іикйо в м
і ачеит об$а ткьок. о- ив,і-.і . н
Ц;іЗсбаурдяе І л
ПО С Ь М Є Р Ц І К А Д З О Н , А ЗА Августа (за життя лричисле- стві").
ц иь во ом у ,б, е щ
з жоебнис т в

н и й ' д о б о г і в ) гіе м и н у л а г а н ь - p r o h i b e n U ----- к а ж е р и м с ь к и й


жои.л и в , б е з ж е н -
Ч IT V і.^т
жиця єсьць
ба: дочка його а потім і внучка —— нз^ІГЛ`огтія іт(1аПнон оц
жили розпусѓним `життям. Ко- И о г а н н е с Єнсен.
НЄ. ДАДЗОН. ли думав про те, п о в т о р ю в а в
Гомеровий вірш: Коби-я був - ВІЛ І КІНЬ.
Ся польська і ю с л о в н ц п . при- ие ж е н и в с я і без ѓштамќів зі (Байка). ' и а е ь и г о } і в і г я е ц -фосіи .моявйил` v , u н в ж о г і о д - a o j . xdo
іішла мені на гадку по п р о ч н - й ш о в зі світа. Д о ч к у і внучку

N
(w
.ОН Uclnir.r,.РiЕНО
V coО
itrВАН
R cЯ
.)o).lr ' - вз^: 'ІеВЗll-ilOJ-''
ганігю п о с м е р т н о ї з г а д к и п р о г г а з и в а в с в о ї м и б о д я к а м и , а на
З а часів Г.зона, коли т о л ю д е

О(РТЛФ ЧН
ІЄ РД Н
‚-‚і и о. ІІеленського в б і с к у п в і т ь д у м а в н е щ а с л и в и й , чи не
НОВІ ВІКТОРА УКРАЇНСЬКІ РЕКОРДИ-
ѓькії газеті „Католицький в б и т и би рідну д и т и н у ? - звірята були о д н а к о в о розум-
і, в б и в с о б і у г о л о в у , іцо

цр
Провід". Ювеггаль ( р и м с ь к и й поет-са-
станеться подібний коневі.

кипк
,ого вкіаі идірв.
Хоѓ с ь о г о не знає, як о. П е ти рик — ж и в в останній поло-
поділювано голодів- З а мітло н б м у 'вже б у л о т о г о ,
ГЕІ{І ЃЯл! в и н і 1 - г о і в п е р ш і й п о л о в и н і '2-
щ о й о г о цін'ять, я к п о ж и т о ч н е
,ючхзїл'9ї!Н ітгоісн жіц
нами? Як й о г о родина т я ж к о ГО с т . п і с л я Х р . у Р и м і . Г а -
з в і р я Д Л Я р о б о т и , не в д о в о л я л а

Пвтоіра а̀(ол.віппч. gj(T u-tfpa


Гидувала, як п р я м о б е з куска І - (Вклав
ннв і в и с м і в а в глУпоту і демо-
й о г о її ч е с т ь , я к у п і д д а в а л и `йо- позірі — родимці филаделфії, кемден'.із, околицЃ
vH
i' JTavH
ird umnDH
vdM
iA
мни' проживала? Яѓк він нако-
непі мусів лишити жену іѓ ді
л і з а ц і ю т и х ч а с і в ) к а ж е , іцо
ж і н к и ч о л о в і к не в с т е р е ж е , на-
му як с в я т о м у волові Апісові, В НЕДІЛЮ, ДНЯ 4-го ВЕРЕСНЯ, 1927 РОКУ
-vj nitxnyHj n

юЯО рРітіШ
ро.р,;іеф
пін на 8-акроній ф а р д ї коло Авгвеаяіер Гатко в і т ь я к п о с т а в и т ь к о л о неї в а р -
Б а ж а в с т а т и с я г а р н и м і гнуч-
ким, як кінь, с к о р о х о д о м гар- ЗАХОДОМ
'hihvj
— ` '-и відбудеться
е
ТОВАРИСТВА „СОБОРНА УКРАЇНА"
ew
Ф и л а д е л ф і ї , а самий т о в к с я за т і в н и к і в . „ Х н т р а є ж і н к а і віл

А
ІЃН % )П р-іH..— ї.)Ф
'ірсСарноаі
ним, з п и ш н о ю г р и в о ю . Хотіі
ю л о д і в к о ю аж під П і т с б у р г ? Увряівсьхя г.чіідурНИХ з а ч и н а є . Х а й божеський
бути прикрасою і паном бога
ВЕЛИКИЙ ПІКНІК
Д.ітс по смерти о. Пе.тенсько
m ш л ю т ь й о г о родині кондо-
Алькид, иепобідимий
Г е к т о р грецьк'ий с т о я т ь на в а р -
Ахіль
тих левад і пасовищ. НА ФАРМІ

OHUhlDH
deп
ИОСИФА

lри
дїеанда а
МАЛЕНДЕВИЧА В ВЕСТВІЛ Г Р О В , . Н . ДЖ.

$зз н и ш xhboh зннзноігаїіаб


дійсно: завдяки виснажаю- Початок пікніку о 1-ій годині пополудни.
: є 11 І 11 і) І і і т е л е г р а м и , правлять ті ж і н о ч о ї к і м н а т и , в с е р е д и н і -
З пікніку половина Х И Н Єдоходу
чистого Н О Н И Я призначена на Інвалідів в Ст, Краю.
Мар,;., ІІе-Чі, вого оріестрв м і з к о в і й ѓграці з м і н я л а с я
Службу Б о ж у ; щ е . й дуковен- жінка буде пеститися з л ю б о в - Хто ис бачив сще того прегарного місця, то нехай на пікнік,
4
постепенно ціла його постать. пожалує, тимбільше, що на пікніку буде пригравати Січова з Фила-
гтву к а ж у т ь молитися за д у ш у н и к о м : Х о ч б и т н її с х о в а в з а
Кярвіола Г.ааалаікова Оріестра Т а к в о л о в і в д а л о с я з а н я т и мі
покійника. М 702 валами і мурами, і там прий- делірії. — Ќромі всякіќ забав .на пікніку жде учасників велика несподіванка.
Чи не милосерні С а м н р и т я ІМ-Гешт
. г
Н е п р о п у с т і т ь іагоди п о с л у х а т и п о в й с ш и х р с к о р - д е д о неї З е в с с з о л о т и с т и м д о -
сце коня.
Передовсім ходило про роги.
Хто схоче даром їхати` на пікнік нслай явиться перед Січовим домом
в Филаделфії иаo m IVFIG
Фрснклін
dau і Брови иул. ш г Лвід
ігон12.
о цдоu ( i1.- Qгодини
J H H T T Oпополудни,
J О де
д і в у в а ш о ї о с п р о д а в ц н рекордів В і к т о р а . щем". Уже Гомер сказав: Коли будуть очікувати На гостсД заордеровані і оплачені боси. Ї03-г
Телємаха питає богиня Ате-І они велика прикраса, т о д о б
В (АУ0 iffifiYl) IZ61 №Ћ№ І И ' BHV ЋШ 3H0U 8
За добру забаву, здорові иапитіаі і смачні перекуски ручить Комітет.
Дороговказ: Хто спізиигь на заордеровані Б о с и - ю може брати .брса Р
аданцє к а т а л ь о г даром. сином' Одисеи, б о ' р е б у л о би, щ о б и і кінь м а в Н Ф 1 Г З ЇH.
7 У Лж..
1 Г И Ф1їа ЯМаркст
H V Ж Стр.
O d O,40J і Я42О зі написом
W I M 4 D"CLAYTON" d ) i X н.ія
H V M H d 3 W Vі -заїде
рабські душі. Т е л є м з х р о г и . А л е це н і я к не д а л о с я
Кемден.

ѓ̀ў
іѓ,
ч
подібний д о нього, фарму И. Маледевіча на DELSEA ORIVE, SOUTH WESTVILLE G R B V C W J : . '
зробити, тому віл силою волі а {ц-о їде своїм автомобілем, то нехай їде з Кемдеті Бродвейом аж до.Внстві.і
Иа щ о центѓи ш к о д а , а н а щ о Є, Я
Т1 11Г^—` а'відтак скрутить на ліво на Delsea 1 НиШФІГЗШІФ Ж
Westville Grove, N. J . іаш

"f- V
CT
IOR TALN
KG
I machnie company,CAMDHN.N.J.
п р и м у с и в р о г и у с т у п и т и і - НС
десяток д о л я р і в не ш к о д а . Т а але вій ц ь о г о пе м о ж е знати. ,м а в у ж е їх. ` , J t M

ка нословиця п р и х о д и т ь мен М у д р е ц ь Б і я є (із П р і є ц е в й о - (


`ЯЩЦн Н`іні, м а в о д н о к о п и т о , 'пЃлі
и.і думку, к о л и я п р и г л я д а ю с я гіії, ж и в о к о л о 570-го р о к у р е - І .
жінкам у нашіЃ: м і с ц е в о с т и . С е - ред Х р . - один із т; зв. с і м о х
а —- ц ь о г о п р и в і л е ю ' ' з р і к с ' я `Щ
р е з и ґ н а ц і є ю . Т а к У с у н е н о і mo'j
L A B O R
ре" них п р о п ѓ и л а с я о р г а н і з а ` МудрЦІВ Г р е ц і ї ) — коли й о г о -
ріжиицю. Ноѓн лишилися такі,
щйна о х о т а : і Т о в а р и с т в о У -
х о т і л а б и другу просто зовсім
х т о с ь радився, чи має ЖЄНйТЙ-
які б у л и , не д у ж е д о в г і , а л е в с е (ДНЯ 5-го СЕПТЕМБРА)
СТАРИННІ ГРЕКИ І РИМЛЯНЕ ся, відповів: „Коли оже-'
ПОЗІР!
Укрнаїќи
країнських Ж і н о к с е р е д с е б е ' . б у л о їх ч о т и р и . Щ о д о г р и в и , т о
з н и щ и т и . Б е р у т ь с о б і свідків,
юрганізувалн; і часописі, Ж і -
з в и ч а й н о П о л я к і в , а о д н а з ні
ночу Д о л ю , щ о в и х о д и т ь у К'о- нависти д о так збрі
ПРО ПОДРУЖА. на
нся, т в о я жінка
а б о п о г а н а . К о л и б
буде
у д е г а
гар-
рна.І
в „є сподобалася
Д І І ; 1
в і неио-
, і я н а к і н с ь к а в а
ПОЗІР!
УКР. ГР-.К-`АТ-. `ПАНЮАРКІ
РОХІЯ ПОКОЛИЦЯ!
РИ ЦЕРКВІ СВ. ІВ. ХРЕСТИТЕ
юмиї, стали п р о н у м е р у в а т и ; і та.тася з П о л я к а м и , іцо вже н а ` м а т и м е ш СПІЛЬНИКІВ; КОЛИ ПО-

каже:
Д І С Т ; 1 В ( 1 І 1 0 І Ф А В Д А Н А Т І М С А М І М

постановили платити по 25 цей-


тлі під членкшгі н а просвітні ці-
с о б і газети р а з о м на п о р -
итають. Щ е А х в а л и т ь с я ,
Чи
леннтися?
мудрий ЧОЛОВІК повинен гана,
таким латанням Брат
ПОЛИШИТЬСЯ ДЛЯ тебе МІСЦІ
с л а в н о г о р и м с ь к о г о бе щ і т к а . Кінські в у х а з д а в а л и с ь І
ВОЛОССЯ, але тверде як
ВЕЛИКИЙ
В НЮАБАЛЬ ВРАЗ З ПРИНЯТТЯМ
РКУ, улаштовує в той день
,іи М о л о д е н ь к е їх т о в а р и с т в о , щ о вона щ о с ь у корті з и с к а є ,
ѓа вже б о г а т о д о б р а з р о б и л о , б о вона вже з П о л я к а м и , а П о -
з а й м а л и с я вже старннні н а р о д и ідника Ц Ш е р о н а
і п о г л я д и їх на ц ю с п р а в у бу- с в р б і д н е л о ж е НЄМЛАЙІЧОГО при-
.-Над
- j
'
д
к о р о т к і , в'олів!
о в ш J
й о м

т
у

а к і
з а н а д т о

з нагоди отворення нової церкви НА


ўстроїло неодні з б о р и , балі й ляків у в е с ь світ з н а є , і такі ли ріжні. Всі л ю д и з п р и р о д и є м н і ш о г о . Ч О Л О Ч І К , щ о хоче Л и ш и в с я щ е х в і с т . Т у т в і л ій-

39 M OR
T
O N STREET,NEWARK,N.
концерти, а чистий д о х і д з усіх шгчі дурниці. люблять свободу, незалеж- щ о с ь у ж и т т ю з р о б и т и , не п о - я к не х о т і в у с т у п и т и . К і н с ь к а
п і д п р и є м с т в п р и з н а ч у є на д о - пість, в о л ю ; для вдержання їх кечитися . мода була занадто смішна, та-

ВИНЄ
іІ
бродійні ціли, з котрих найва- Т а к .на вільній землі Ваіпинг- І^юносягь найбільші жертви як не всі б у л и ііротив к е д о в г е , п о в и с л е з з а д у в о л б с -
жниішою в в а ж а ю т ь вони с п р а - т о н а вилазить з н а ш о ї л ю д и н и
ву п о б у д о в а н н я д о м у для у к р а : р а б с ь к а
іиських інвалідів у Л ь в о в і .
душа. За
рнвду від с в о г о чоловіка вона
Та на жаль, м у ш у сказати з а б у в а є великі кривди, з р в б л е -
п о о д и н о к і л ю д е , так і цілі на-
маленьку
деякі с`вог,^ р о д у н е в о л е ю
б о ж чоловік і жінка злучились Аи,
подружа, б о ж
р о д н . Т о м ; п о д р у ж а вважали міл`и, щ о все на світі м о ж е б у

л с щ о прим, сонце
розу ся, наче к о с а у ж і н к и ! Ні, в с ь о -
г о т о в б у в в і д р е к т и с я , а л е ні-

пожи- хвоста. І ржання кінське з д а в а -


0 год. Ю-ій рано зачнеться Торжество церковне. Всі Братства, Товариства
1 Сестрицтва, свої 1 'чужі, зберуться коло старої церкви, 249
п о ж и т о ч н е і шкідне. Р о з у - ‚ к и л и с в о г о г а р н о г о , в о л о в о г о звідки в поході з бандою перейдуть до нової церкви, де відбудеться
слонлеіпіє нового престола. По Богослуженню всі Братства, Товариства і
;

Cбoлuiаrго-St,.
що межи н а ш и м и жінками є б о в л а с н о м у н а р о д о в и націо- цілЄ ж и т т я і л и ш е якась над- п иками
Точне,''але може бути ш к і д - л о с я . й о м у н е д о с т а т б ч н е , т о м у Сестрицтва відійдуть з бандою до ЧЕСЬКОЇ Г А Л І ( в о Ь е т и щ Н . І І ) на 17. ул.
' Ѓ Ї М таких жінок, які с к о р о пе- j пальними ворога: народа
зничанна причина м о ж е їх р о з - лнве. Б е з сонця нс б у л о б и иія-І де відбудеться спільне приняття.
л и ш и в с я для н ь о г о рик...
ПОТМ
І ЗАЧНЕТЬСЯ б А л ь.
Амбой.
ресталн платити вкладки, цѓка- ц у р а є т ь с я , щ о б и тільки с в о м у лучити. Т о й ф а к т нзаїмної за- к о г о жііття на землі. А л е с о н і - Від парохії промовить і оривитае зібраних ѓром. М. ШУМЕИКО.
1 так повстав осел!
витися публичною справою, землякови відомстити. Для
лежности. характеризує м о - шпі проміні м о ж у т ь б у т и і
На се велике свято і торжество запрашае всіх Українців місцевих і %
п р и х о д и т и на з б о р н , концерти, пімсти й завзяття н а п у в а є т ь с я же це й старнішиГі звичай, де вбивчі. Т о м у старинні уявляли околиці Ню йорќу, Джерзи Ситі, Ьайон, Елізабет, Пассайк, Перѓ УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ГРОМАДА В ПАСЕЙК, Н. ДЖ.
ПОЗІР ДЖЕРЗИ СИТІД ДЖ.)
ськии демократичнийВ НЕДІЛЮ, ДНЯ 4. ВЕРЕСНЯ (СЕПТЕМБРА) 1927
м о в л я в , п о щ о центи витра- В о й т к і в с в о є ю к е р в а в и ц е ю , а п о д р у ж а б у л о а к т о м к у п н а , так с о б і Апон-и ( б о г а с о н ц я ) з лу- Картерет і д р . - . 199.01.4-5
КОМІТЕТ.
іти. За американські театри о д н о г о цента ж а л у є т ь с я т и м у- із б о к у чоловіка, як і жінки. к о м і стрілами а Г о м е р пред- УКРАЇНСЬКО-АМЕРЙКАН- ўстроює
(Увага: До чеської Галі взяти Srrin-fieM стріткару або Sprin`-ПЄШ` 6Йс
й польські представлення країнським г е р о я м , щ о своя С л і д и н ь о г о б а ч и м о в І`омера. став.іяє його, як вииовиика за-

гакс
так не кажуть, а л е на українські к р о в п р о л и в а л и з Ц е м а в на д у м ц і р и м с ь к и й са- рази в `таборі Греків під Т р о - Ќ Л Ю Б
ѓ о - ш к о д а цента. Звідки вони . ѓ о с т і й н і с т ь . тириќ Ювеналь, коли говорив Т е с а м е можна сказати про Л а ф а е т Дистрикт в Джерзи
зачули? X г ^ а від П О Л Б - про к о г о с ь : ‚.Дурень, у ж е В іпт- її, і воду: Ц і Л є м е і т ї м о - Ситі, H. Д Ж .
ських знайомих і за ними н о в - Друже я р м о в с т р о м л ю є сціїі і. б у т и корисні і иікідні. ўстроює ПРОГУЛЬКУ НА НОВУ УКРАЇНУ
т о р я ю т ь , як гр;імо(Іюп п о в т о - кароќ і с в о б о д у с п о ю п р о д а є за Т а к с а м о п о д р у ж а . С т а р и н н а іс-
збірка по службі божій коло церкви під числом
ряе т е . щ о в н ь о г о н а г о в о р и т и .
Та щ е б і л ь ш и й ж а л ь мене о-
гортає, коли я д и в л ю с я , куди Б Р , С В . В О Л О Д И М И Р
відділ 65 Укр. Народ. С о ю з а
А ,
велике віно". С т о ї к и (грецькі
УВАГА! - ЕЛІЗАБЕТ, Н. ДЖ.! ф і л ь о с о ф и учителем їх був
ф і л ь о с о ф З с н о , щ о викладав в
Атенах у підсінні з к о л ю м н а м и
торія знає б о г а т о чесних жі-
П е н е л ь о п а (жінка О -
д и с ї я , вірна була й о м у , х о ч він
ВЕЛИКИЙ БАЛЬ 47 говп евеню, пасеик, н. дж.
П р и б у в а й т е всі! - - ' Прибувайте всі!

Ѓідуть ті центи, з а о щ а д ж е н і на
усторюе ( с т о я ) . С т о ї к и вважали ф і л ь о -
після о б л о г и Т р о ї блукався В СУБОТУ, 10, ВЕРЕСНЯ 1927
українських п р е д с т а в л е н н я х т а довгі літа по м о р я х і псі д у м а -
відмовлені у к р а ї н с ь к и м і н в а л і -
с о ф і ю в с т у п о м ж и т т є в о ї муд- ли, щ о він у ж е згинув. Ж е н н -
В ГАЛИ укр. дому ІЕРЕСИЛКА ГРОШЕЯ ДО КРАЮ В ДОЛЯРАХ
дам. Д у м а є т е , щ о п і ш л и д о
банку на о щ а д н і с т ь ? Т а д е т а м .
Серед члеикинь т е п е р а ж ш у другий р о с т и , а чесноту н а й б і л ь щ и м
д о б р о м . Бідси стоїк,
В Е Л И К И Й щ о стро'ѓпи, незломний, рівно-
стільки
хів, щ о старалися з д о б у т и її
руку, п о з б у в а л а с я так, щ о ка-
зала б у д ь т о вийде з а м у ж з а

1581-60 MERCER ST",EJRSEYІ C


TIYмавб.о
СПРК
АА
СТАРОКРАЄВІ
РТИВСІЛЯКОГО РОДА.
ВИ
П А Ш І Ю Р Т И — КОРАБЕЛЬНІ

доваведенакн
ханоіввж
сшннн на зовіііш'иі вражіння) КУПНО і ПРОДАЖ ДОМІВ В ФІЛАДЕЛФИ і ОКОЛИЩ,

п
мить, бо д е с ь м а л е н ь к і д і т и по К О Н Т Р А К Т И К Р А Є В І в АМЕРИКАНСЬКІ

^ПІКНІК ^
билися, а о д н а ч л е н к и н я п о т я г казали, щ о лиі д р е ц ь е с м е р т н и й о д я г д л я с в о г о т е с т я н а с е н б а . т ь з а д о п л а т о ю 15 ц. АСЕКУРАШЯ Д О М І В І М Е Б Л І В ВІД ОГНЮ
пула другу на с к в а є р о ф і с . З а і.-іьннй, а щ о б и то'ї волі Лаертеса, одначе о д я г ніколи Д о численної у ч а с т и в сім ба- Что до полагоджеяиі котру Н спр#а,
П о ч а т о к о г о д . 6.30 в е ч е р . бистс писемно вголосктьс-і
втратити, не п о в и и е ц женити- не б у в г о т о в и й , б о щ о у т к а л а ЛИ з а п р о ш у є т ь с я в с і х У к р а ї н ц і в
арештувала' о д н а У к р а ї н к а д р у
Вступ 50 центів. , правдиво української ПТ№ЯШЯІ иотарйиьвоі: j .
гу Українку-, ' п о к а р а в с к в а є о а- ся. Г р е ц ь к и й с о ф і с т Лібаній дня, те п о р о л а в н о ч і ) , А л ь - і У к р а ї н о к .

ПРИ D
A
RK LANE,L
N
IDEN.N. J.
9 НЕДІЛЮ, 4. ВЕРЕСНЯ 1927 ( с о ф і с т и У в а г а : — З а к у п л е н і т і к е т н іпз
рештовану, а я к с я с к а р ж и л а с я , вчителі науки ви- к е с т і с ( ж і н к а А д м е т а , п р о д о в -
порадив їй з а а р е ш т у в а т и п е р - В УКРАЇНСЬКІМ ПАРКУ мови. державцостн і фільосо ж и л а й о г о ж и т я т а к , щ о ` в і д д а -
фії) жартівливо представляє
з а б а в у , к о т р а мала, ђ і д б у т и с ц і
к о т р о г о с ь із них, я к з г о т о в и т ь і і з . серпня на Л а ф а є т , , є д о б р і
воє власне, алс б о г и н я ПОЗІР! БАЙОН, Н. P . ! ПОЗІР!
Т. J . H R Y C E Y А CO.
шу, а він її п о к а р а є , . І У к р а ї н ' к а
арештує с в о ю п р о т и в н и ч к у , і П о ч а т о к о г о д . 1-ій п о п о л у д н і ѓ . м у ж а , щ о - з л о м а н и й п о д р у ж и м п і д з е м е л л я П е р з е ф о и а п у с т и л а ЗАХОДОРА КОРПОРАЦІЇ
УКР. РОБ. ДОМУ
скваєр к а р а є . І д у т ь „ к е й с и " з а Вступ 25 центів. ж и т т я м , с а м о б в и н у в а ч у є с е б е її н а з а д н а с в і т , а б о я к к а ж е
ўстроюється
На cell пікнік запрошується всіх п е р е д с у д д я м и , і д о к а з у є , щ о и н ш и й п е р е к а з : Г е р а к л ь в и р я -
.кейсами", і д у т ь д е с я т к и
-тирів на переводчикїв,
до-
а громадян в Елизабет. Н. Дж.. й око- з а с л у ж и в на кару смерти за те, Ь т у в а в її з п і д з е м е л л я — Г а д е с у
nonepeT
.Hoj. ВЕЛИЧАВИЙ ВАЛЬ Уав#КРSАЇН
OU СЬК
TH А ГЕstreet,
fourth НЕРАЛЬН А АГЕНЦа,ІЯЃА
рншшп_рні
‚тиці і сподіємось, що нк
Bofйли,
щ о оженився. В ж е в старині г о - Г р е ц ь к и й д р а м а т у р г
В СУБОТУ, 3-ГО ВЕРЕСНЯ 1927
Е. ST,. BAYONNE,N.J.
скваери по п а р у д е с я т о к д о л я - Евріпід
так і сим разом всі гарно даоанля
рів беруть. О д н а і'ѓ д р у г а з а ї л а - ся. Забава відбудеться без ріжниці
ї`й, за с п р а в е д л и в і с т ь не д б а є . погоду, бо і дощ хочби який в
щ о „ ж і н к а найбогат- драму
шин ц і м з р у й н у є , з м а р н у є най- Л ю к р е ц і я ( р и м с ь к и й
„Алькестіс")
переказ
в ГАЛІ ЃУПЕР ЌУПЕР В ШИКАГО
94-96 22nd
добре забудованії! галі нікому не к а ж е , щ о Л ю к р е ц і я — ж і н к а Початок точно о годині 7-ій вечером. К у п у є т е а б о п р о д а є т е д е щ о , з а й д і т ь д о нас. О д е р ж а в ш и фа^
шкодить і гумору не Зіпсує. Т а р к в і н і я К о л я т і н а п о п о в н и л а Вступ 50 цнт. Музика першорядна. х о в у п о р а д у не о ш у к а є т е себе, а купите а б о п р о д а с ь т е д о б р е .
За гарну забаву і повне задовол с а м о в б и в с т в о , К о л и її з н е с л а Проситься українську громаду о чи-
ие з напиткін і перекусок ручигь - Контролюємо абстракти, робимо кльо'зунґи при купнах.
СПЕЦІАЛЬНА ПРОГУЯЬКА ,ro.S Комітет.
чиннла у п а д о к р и м с ь к о г о м і і
:.тенну присутність. З і добру забаву
в и в С е к с т Т а р к в і н і й і т а к с п р и - )учіпь — Комітет. 202,4-5
Також врілякі документи, контракти, моргечі, діди. їнсуренс

УКРАЇНЦІВ ДО ГАЛИЧИНИ с а р с т в а в 5 0 9 р. п е р е д Х р . ) .
Г е р м а н с ь к і жінки' в т р а т и л и - Чо- ПАМЯТАЙТЕ НА РІДНИЙ КРАЙ!
і всякі потарія.тьні посвідчення.
Америки, Старокраеві справи — всякі краєві документи.
Шіфкартн з ѓАмерики і до

Прн кождій ігагоді збіфайте на: Рід-


ВІДІДВ ДНЯ 12-го ЖОВТНЯ (ОКТОБРА^-Ід^ f ловіків і дісталися в` неволю
ну Школу, Інвалідів, сиріт та політич-
М а р і я — р и м с ь к о г о п о л к о в о д - тих вязнів в старім краю.
Посилаємо гроші до краю в американських долярах

ВЕЛИКИМ ТА ВИГІДНИМ КОРАБЛЕМ' „GEORGE WASHINGTON' "


ц я і к о н з у л я (155—^86 р . п е р е д !
д е ш е в о , с к о р о , під г а р а н т і є ю — на жаданнє
З а х о д і в а б о п и ш і т ь на а д р е с у : .
телеграфічно.
іоа-,

Жпр
едвтиіписаних- сажн
г до
під п р о в о д о м загально звісного всім американським Українцям Хр.). Коли;не могли випросити,

СЕМЕНА ДЕМИДЧУЌА щ о б и в і д д а в ї х д о д і в о ч о г о чи-


MICHAEL KLEM, 2016 W. CHICAGO AVE., CHICAGO, ILL

ХтоАдіМеЕРна пр
ог
у
ль
ку аб
о пе
ре
да
є о ру
дцу
, не
х
ай г
о
лоси
т
ьс
и з
а н
ф
іор
ма
я
ц
м
іи с
е
йч
ас д
о
громадянина Д - р а 1
ну В е с т а л ь о к г - усі в і д і б р а л и належить краю

ИКАНСЬКО-УКРАІНСЬКИХ ІНСТИТУЦІЙ -
gi-HJ
УКРАЇНЦІ ПОВИННІ Г Р О М А Д Н О П Р И Л У Ч И Т И С Я Д О СЕЇ ПРОГІ'ЛрКИ.
собі 'життя.
OBYEDNANYE МАЛА ФАРМА ДЕШЕВО.

-tRТ
AH WAY
а-,А
І.N.ЃДJ. $3,500,
П р и р о д а не м о ж е з л ю д и н и М о ж е т е к у п и т и В І Д в л а с т и т е л я малд^ фа`рму, 5 . к і м н а т д і м ,

.ОН ОХ 411М ивГ


ЯЦН
створити безсмертну істоту, положена 5 хвиль від школи, к а р и Г д е е також фабрики, у місті
ZAHAY GLOBE SERVICE h REALTY CORPORATION але винагороджує ц е так, щ о
запевнює безсмертність (згл.
Ціна
місячної сплати. П и ш і т ь а б о приходіть д о :
г о т і в к о ю після з м о г и , р е ш т
аоо.г.4

ЧИТ
А Й Т
Е У
КРЬАЧ
їЕ
сЬД
К ІКН
ИЖК
И ІВТІИ
Г
ORCHMD 8 9 6 8
3 0 EAST 7 t h STREET, "W . NEW YOBK, N. Y. цілому людському родові. Mr. CZERW1NSKY, 2 0 6 BROADWAY^ Room 244, NEW YQRJC CITY.

БАНКИТИР УМЕР rЧ .А С
ТЕ ЧИТ АННЄ В Е Д
о ПРОС
а С о д о Т о м у л ю д е повинні з а к л ю ч у в а -
T , J, HflYCEY ft CO. — " Т Н Ѓ STAR SAVIH6S ft LOAN ASS'N,
320 SOUTH 4th S T B E E T ,
P H I L A D E L P H I A PA.,
УВАГА:-СЛІДУЮЧА ЗБІРНА ПРОГУЛЬНА ДО КРАЮ ВІДБУДЕТЬСЯ В ЗИМІ ПЕРЕД РІЗДВОМ, ДНЯ
7-го ГРУДНЯ 1927 Р. НАЙБІЛЬШИМ КОРАБЛЕМ LEVIATHAN. `
E С
НИЖОК. И ЛП
-
А -
И.Ш Т
І
CLEVELAND, OHIO.
П о Н
АЙ
НО
Й
ВІ
Ш И
зИ
2173 P B O P E S S O B S T B E E T ,

C
Іти п о д р у ж а ; т о м у з а к о н и в да-
І в н и х с у с п і л ь н о с т я х д о м а г а л и с я ' ні „ С в о б о д и
‚виразно заќлќічування цодружj
і у т р у д н ю в а л и , н а с к і л ь к и м о ж - 8к3о' G
^ V O B O D A " Л. ..,А
м еr дa іnяd Sзt r eсeіtл, ьJ сe rь aкeоyгС
о й уж, иNт .т яJ .
на три
1

дії.
В и с т у п а є в с і й ш т у ц і 14 о с і б . І
З а м о в лЦеіннна я 3 с5 л ца ет ни т ді во. к н и г а р -І
СВОБОДА, І'ИЯЃІ'НЙЦЯ, 3-ТЬ ВНРВ^НЯ, І 927.

ОІЮВІЩЕННЄ. , -ЛІКАР ВІДКРИВ ПРИЧИНУ


ПОЗІР! — Б Р І Д Ш Р Т , КОНН. ‚САМООПРЕДІЛЕНІЄ ВПЛОТЬ СОНЯШНІ КУПЕЛІ. ТИХ, ЩО БАЖАЮТЬ
Виділ Українського. Деійб
s СЕСТРИЦТВО ВОЛІ РІДНОМУ КРАВВИ. ТРАХОМИ.
ДО АТДЄЛЕНІЯ" НА ПРАКТИЦІ. к р а т и ч н о г о Ќлюбу почувається j
ПОКР. ПР. ДІВИ МАРИ д о о б о в я з к у п о в і д о м и т и місце-L Тих к у п е л і в не т р е б а ш у к а т и (Жертви переслані на край до Овал
`е с а м і м Н ю й о р ќ у н а н и р к о в і ! в Місяцю липни 1927 р.) Японський л і к а р відкрив ир„.
ўстроює
Н а т е р е н і СРСР є т а к и й кля- ві т о в а р и с т в а , щ о У к р а ї н с ь к и й ! н а м а п і . ROHU в с е б л и з ь к о н а с . х о р о б и м н и ў в ш о г о р о к у . Н е чину „єгипетського запалений
ПЕРШИЙ ВЕЛИКИЙ п т и к У к р а ї н и , гцо я к п і в е н ь з а -
Демократичний К . и о б у л а ш т о - `У м і с т і в г о р о д а х і на діточих
п о з в о л ь т е с т а ' т и с я і в и ж е р т в о ю ! 1. Ню Иорк. Впр. о Андрій 1- , очей". Д р г Г і д е й о Н а г у к і , яким
вує ` Б Е Н К Е Т - в неділю, дня 15. м а й д а н а х , иа с е л і а б о недалеко
с п і в а є — па т р и губернії чути, н е х т у ю ч и б о л і і н е д о м а г а н н я . `ванншин пересіли збірку від Укр, І с в о г о ч а с у ' в і д к р и в б а ќ ц и л і , які

ПГКНІК^ як к а ж у т ь т у б и л ь ц і .
лгшшя Иовчаггська
нині К о м а р н н с ь к и г К р а й о н ,
Ц е — ко-
волость,-а
Рі
СІЧНЯ 1928 p., б р $ t . M a r k s P l a c e , с е л а : в о г о р о д і , на п о л і , н а л е -
New York, в пятьлітиу річницю ваді.-1 людина
заснований Українського Де ж и в о ю істотою, ш о в морі'сві-
не є одиноко`ю)
П и й т е б о г а т о в о д и і п о п р о - Нрлпосл. Церюш $28.50, а-від се-
буйте # ч
бс-$.1.50 на Дім Інвалідів
2. Цектрадія, Па. д. Гр. Березів-
.кнй переслав від себе на інва-
30.00 викликують

КрИТТЯ баКЦИЛІВ ЖОВТОЇ upon:..


а теж причинився
хворобу скажевн-
д о p.,.,.

БСРР, ш о м о к р а т и ч н о г о Ќ л ю б у .
Г

В НЕДІЛЮ, 4 .ВЕРЕСНЯ 1 9 2 7 in шукає пеќриѓ.ІЄН?ІН. ІЛІДІВ Г . . . . ' . . . . . . . . . . . . 5.00І


чицьког округи -- с н и ц і і с и ф і л і с а , н а й ш о в ТЕПЕР
1

в ВАРКУ В. ВЕНГРИНОВИЧА клином утиснувся в Київщину ВИДІЛ У . Д . К . На подвірі селянина вигріви СД^І!Л!М^Г9 ^ 3. Джерзн Ситі, Н. Дж. д. 1 Інко-
н а н і в е ц ь б а ќ ц и л і , щ о ВИКЛИКУ-
є т ь с я д о сонця і пес і кіт і ку ЛАЙ ІІігуро ПЕРЕСЛАВ зібраний за
та Чернигівшину. місяці май і червень податок 38.00 J ю т ь х в о р о б у о ч е й , з в і с н у ПІЛ
П о ч а т о к о год. 1. пополудня, ри п о р п а ю т ь с я у г о р я ч о м у пі
світової слави мочсвого стіму.іяі ^южнли по $1..50: А'ндрій Лютий,
В с т у п 2 5 центів. Т е р г г т о р і я л ь и о ц е й к у т о к не У В А Г А ! Н Ю А Р К - Н. Д Ж . К У В А Г А ! І с ќ у , о х о л о д ж у ю т ь с я к р и л ь м и ї Напіональний Середники Галяилп від имко С т т н с і Євка Дворніцька; н а з в о ю „ т р а х о м а " . Ц ю СЛ,-
1696. У.ваіх -штиках, три величини по $1.25:Лцін Жарський і Іван б і с т ь н а з и в а ю т ь . теж „ЄГИПЕТ-
На л е й пікнік с е с т р и ц т в о за менший з а о д и н з середніх ре- Отсим звертаємось до всіх членів з н о в у в и в е р т а ю т ь с я д о с о н ц я І'ар;иітвваннй. Підгорецькив; Семко Ленчуќ $І;
по 75: Ці' Ваонль Ґіль, Мнх. Ко- с ь к и м з а п а л е н н я м о ч е й " . ПОН,
п р о ш у є в с т х г р о м а д я н з б р и д ж йоггів . У к р а ї н и , м а є -ліси, л у к и , Української Православної Громади щ о б и с п а с е н н і с б н і ш н і п р о м і н і Дішігь 'за знаком Gold Medal на кож-
в Нюарку і П прихильників, шоб о г р і л и їх із у с і х б о к і в . Г о р о б ц і дій зтачді і не беріть імітацій. соноуький, Семко ІЧк, Стефан Кі- з а р а з л и в а . . 1 т . д у ж е трудно И НИ-
п о р т , з „Ню Гезії№н, С а в т П о р т в и п а с и т о щ о . цей.чЛсвко- Кулнч, СемкЬ Масаќ.
були ласка прийти гга Роман Булиќ. Ѓўрис Дячнк, Ми- ліч'иі^Йд^ ' г 1

і Стемфорд., ; Ж и в у т ь там звичайні полісь- інші п т а х и р о б л я т ь тесаме.


аїл Салюк. Левко Дума, Ів. Ста-
Боси будуть відвозити
деЃѓ в і д ц е р к в и , 34 Б і ч с г р .
-сі У к р а ї н ц і г о в о р я ч и
с ь к о ю м о в о ю . Тут почали вже
ўкраїн-
МАСОВІ ЗБОРИ
Н а в і т ь і ростини
до' с о н ц я ( с о н і ш и и к ) .
звертаються
!! Н О В И Н К А !! іславншин, Гриѓ. ПІемлій. Таці-
нна Кшачковська, Олекса Кухар
. Петро Маѓўра; по 50 ц.: Олекса
Т е п е р ; п о найд.еійпо БАЌЦИЛІ!
х в о р о б и , л е г к о в ж е б у д е НАЙТИ
ВразІ непогоди просимо всіх сі відкривати і українські школи Яцків, Василь Жарськнй, Іван БЬ- н а не'ѓ л і к , ч и т о такий, щ о вби
тиків зійтись на галю парафіяльну НА А людина? боїться сонця, за бовннк, Юрій ГУК. Гр. Ѓѓменюќ,
В с е л и х о ц и х п о л і с ь к и й Ук- Семко Сайчук, Яцко Осміяов- в а т и м е б а ќ ц и л і , ч и т а к и й , ЩО
спільну забаву. л о н ю є в к і н а , к о л и й д е вулгг
ра'тинів п о л я г а є в т о м у , щ о ні Р І Д Н О Ї Ш К О Л И ський. Яків Сай, Василь Мнкнт- через защіплеиня поможе ,.
цею, т о р а д ш е тістим боком, ка. Антін Тенюх. Андрій Сайчук,
не м о ж у т ь вогги д і с т а т и . п р а - іоби, б о р о н и . Б о ж е , не в т р а Д Іван Васько, Дацько Лорош, Ьв- м о м у о р г а н і з м о в і л ю д и н и ПІЇТ-
ПОЗІР! COHOES, N. U ПОЗІР! р а з на з а в ж д и н а з в а т и с я У` т н т н к і л ь к а к а п е л ь п о т у . Т у т Цими днями виходить в продаж
доким Баран; Николай Заянь, Ан- в о р и т и с к л а д н и к и ѓ які п о б о р ю -
краѓнцями, В ж е з а часи рево
В П О Н Е Д І Л О К , 5 . В Е Р Е С Н Я С . Р , дрій Буськр. Ізидор Васіілкж, Ма-
ють цю недугу.
БРАТСТВО п р и ч и н а б л і д и х л и ц ь д і т о ч и х рекобда Українського Національного ксим СтеТнІцькнй. Василь Гоїк.
люттії д е к і л ь к а ` р а з
визнавалт Квартету: Стефан Ќот, Іван М і т ь , Иоснф
СВ. ПЕТРА 1 ПАВЛА, (LABOR DAY) (маючих міських р о д и н ) ; т о м у За Тебе, Україно—муз. Людкевича. Кірат, Донька ЗахзреЙчук. Сте-
цей к у т о к з а с к л а д о в у ч а с т и н ) Гей ну, хлопці, до зброї — фан Гріца, Ангін Ярош, Андрій
відділ 57 У к р . Н а р о д . С о ю з а П о ч а т о к о гол'ині 12. в п о л у д н е . т о т а к б о г а т о малокровних і
т о Р С Ф Р Р , т о Б С Р Р , ПОТІа б л і д и х , ' с л а б и х на н е р в и і м я з и . аранж. Уі.іинькою. Мазур. Андрій Корни.То, Василь
ўстроює .{Ѓюри відбудуться` , 3 а Тебе, Україно". Исй гимй, що Малаиаќ, Павло І рабар, Андрій
П Е Р Ш И Й С Е Г О ЛІТА
з н о в у Р С Ф Р Р . В 1923 р о ц і б у л о
визнали за УСРР. Проте... зір- В ЛЬОКАЛИ ЦЕРКОВНІМ Л ю д я м с л і д н а с л і д у в а т и р о - падгеллн до нас професор львівської "ірат, Ннко.тай Леуш. Іван Борнк
стини і звірята: в и х о д и т и на
рвалорії п. .'їюдкевнч, спеніяль- Григорій Ірусевнч; по 25 ц.: О- ДРІБНІ ОГОЛОШЕННІ
в а л о с ь і зѓѓову ѓѓішло. В с я НА 179 COURT STREET. шнсаннн для американських У- ну-фрій Колісник. Иоснф Салвік і
нй Шустиксвич.
На сих зборах буде вибраний шкіль- с о н ц е і в т і ш а т и с я й о г о с п а с е н - країнців, МУЛОВО І красиво скомпоно- Інкато, Ілл. х Стефан І'ен-
но.міка К о м а р и и с ь к о г о р а й о н у вашій, а Укр. Пан. Квартет відспівай
ний комітет, ділом якого буде занятн- ю силою. ОЖИВЛЯЮЧІ соні-
на рекорд з орхсстрою — дна- сьорський пересіли на Дім Інва- КОТРА^ ГРОМА^РІОТІИЕБУЄ
скупчена в Ч о р н о б и л ю ( в 12 ся Рідною Школою в Нюарку. 204 ДОБРОГО ДЯКОУЧНТЕЛЯ?
І п р о м і н і в и п а р о в у ю т ь із п о - мснпто. Музику для орхестри н№и- лідів ^ і
ІВАН ОНИШКАНЙЧ. Ле'мко, р о ї , , .
В Н Е Д І Л Ю , 4 . В Е Р Е С Н Н 1 9 2 7 в е р с т в а х о д району ) і в Київі, ЗА ПАРОХ УйЯД: Зірно мертвої у зимі землі — в професор II. Углниький. Почини-
ься цей Г(ІІ.ІІІ барктоно.інм сольом,
5. Джодіет, Ілл. д. Иоснф Кр- нй .о Америці, а в м а в а н и й у а а р ю
о м у с п р и я є Д н і п р о . І пасе, іп переслав па кппжкн до Про- краю, шукає дякоу'ПМсльсько, і,„ ...
ѓ У К Р А Ї Н С Ь К І М ПАРКУ. А. Мудровський. з і л л я , т р а в и , ЛИСТЯ Й овочі, ;с відспівав відомий всім співак п. с

я в ж е 10 р о к і в т і л ь к и іі з н а є , Ординський. ди. По близив' інформ;тії дотично гм


Вступ 3 5 центів.
до п о д а є с к а р г и д о в с і х Ц і І К . Л031Р!І-- ГДРТФОРД, Ш і п р о б у д ж у ю т ь з в і р я т а , щ о з а - иГей ну, хлопці, до "зброї", козаць- го особи і фахового знання іншаѓ
голосіпнся на ад-`ccv:
в м е р л и Пули н а з и м у т в е р д и м і старовинна пісня. Музику для ор-
`На сей п і к н і к з а п р о ш у є т ь с я М і с ц е в а - в л а д а , а б и з а с п о к о ѓ ѓ й ' 2.00 J JOSEPH STETKEWICZ,
П А Р О Х І Я СВ. А Р Х . М И Х А Ї Л А с н о м . :стрн лранж`'вав професор II. Уі-
всіх У к р а ї н ц і в з К'огус, Т р о й , лицький. ЧУДОВО відспівано і слуха- АнсоНія, Конн. д. А. О. Мс-
ЛЄННЯ, п о ч а л а пріѓлу ўстроює SSI J e n e y Ave., J e n e y City, N. j .
б о д с р в л і т , О л б а н и , Кеслетон і й о г о д о б і л о р у с ь к о Ѓ н а ц і ї . П р и В е л и к и й в п л и в м а є с о н ц е nil ню пісню мимо волі пріпадуєть- рсшак переслав збірку від Комі-
ся наше славне козацтво, шо на коня) тсту сполу'чеіінх Укр. Братств і
алеко в-похід битись з ворогом. Товариств иа памятник Т. Ѓ. іііен-

ІЩ ПІКНІК^!::
околиці. перепнеў занотовували картку юдський.організм. Слабий ре НА ПРОДАЖ гросерня і де.іікаті
^HTTA в Києві $32.86. а иа дім 1ц.-
З а д о б р у музику, красну за б а т ь к о Українець, мати к о г г в а л є с ц е н т , к о л и в и й д е ЙІ Богато мрій надає ця пісня. Ця рскор- ілідів $22. Разом 54.86
сен стор. Стор подвійний, ззаду , І р

да дійсно є красою нашої му. кімнати ло мешкання. Рент ганий її


б а в у і п о р я д о к на пікніку р у У к р а ї н к а , а . в с і СИНИ Ти д о ч к и ю м мистецтва і нонннна,бу 8. Ню Иорк, Н. И. д. Томко 41
пересл. від себе на дім Інвалідів 10.00 тсресуючіся прнходіть огдяиуін ІІ.І
чнть - о ' - Білоруси: Т а крім т о г о , и Н Е Д І Л Ю , П . В Е Р Е С Н Я m ^ Z k T ' J S T r S S , іѓі хаіі. хі., має. чи не має фонограф.
9. Ореидж. Кошт. д. Ai.ni.i Дресу: 25В AVE. В., NEW YORK, N. 1
Зайді` і. до Січового Базару і ио-
Комітет. внесли цим щ е й національну П о ч а т о к о о ѓод`.
годі 22.. ппополудни.
о п о л у д н и . І^ила. Х т о н е з д у ж а є н а р е в м а - лухайте її. , 204' рівсі.ка іложнла від себе н:
т и з м , у с о н і н ш і дні чує п о л е ќ SICHOWY BAZAR, Інвалідін 5.00І
плутанину в родину, нічого' В CLASTONBURY ,,LIGHT HOUSE
не д о с я г а й . шу, недуга зовсім п е м у ч и т і 34 Ea.t 7th Street, New York, N. Y.
переслав збірку на ДЛЯ К У Л Н А а б о п р о д а ж і д о -
ПОЗІР! N E W A R K , N . J . ПОЗІР а висідати'" ' О Г О
' Д
' е
'Я К Ш К
" Р Н Н Є Д у Г Д У
Зложили по $5: Іван Магун. Гри-
юрій Магун і відділ 26 У. Н. С ;
м і в а б о з е м Л і , я к р і в н о ж в спра-
Н а р е ш т і в 1926 р. населення ТУТ є В А Ш А Н А Г О Д А . ві о б е з п е ч е н н я , г о л о с і т ь с я до-
З А Х О Д О М СЕСТРИЦТВА ‚же скоро минаються. Деякі е по $2: Микита Магун, Ннкола О-
в останнє звернулось безносе Богато літ курці Злучених Держ.і зарчук. Василь Бусько, Нойтко PETER KOWALCHYK,
при Укр. Правосл. Церкві Всіх місцевих Українців і ^ о."підемічні ( п о ш е с н і ) н е д у г и з н и ІЃЎКАЛИ і чекали ЗА цигареткою. кс Еаран, Василь Дрогомирецькнй;
редньо д о В У Ц В К - у з прохаг ВІЗ HUSSA ST., LINDEN, N. J .
в Н ю а р к у , Н. Д ж . ікають.Літом з о в с і м . Є п р и п о раб пс щипала ЯЗИКА, не і р и т и , по $І: Михайло дііпа. 'Василь Иі-
колиці сердечно з а п р о ш у є орла, і БАГАТО літ P. LorUIard С о т р а - T.I. Linden 3 2 2 2 . __
' в і д к а : „ К у д и н е з а х о д и т ь сон- ПУ іюбнла спроби З ріжногм ТЮТЮНУ па, Іван Млцонький і Іван Морлв-
1 3 6
ггям ггриєднатгг р а й о і г д о У С Р Р .
Нині п р о к л а д а є т ь с я з а л і з н и ц я
2OT КоМІТЄТ. ськнй.
'це, т а м з а х о д и т ь л і к а р " . Інш; шоб СТВОРИТИ га'ку цнгаретКу для ку-
II. Скрентон. Па. п. В. Захар- "
рячої ПУОЛИКИ. І'. Lorillard компанія ЛОВІДОМЛЕННЄ
ВЕЛИЧАВИЙ ПІКНІК —Чернѓігів Овруч через са
му П о в ч у . Ц с щ е б і л ь ш е під- У В А Г А ! Ф О Р Д С И Т І І О К О Л И Ц Я ! w Ш
П р и п о в і д к а к а ж е : ‚ ‚ П о т і н и с т о - знала, чого иублика хоче і ио їх,ках чук переслав збірку на Дім Іива-
tfmk п о х о о ш , н , , . в і з ріжних спроб в кіннії награфила па
Р
ЇУ змішќу в old Gold цнгарет- . Сте- РО5О^ТАП,ЬІЗ0А^
В P L A l N F I E L D , N. J . б а д ь о р ў е селян, але... віз і досі ' з а д е р ж у є т ь с я тричі стільки, що ї досі ви пе зазнали в котрій фана ІІеіращака, зложили Rдо $ 1 : прнступним цінам, робота гарантова-
т а м . Н а питання цікавих пред- З А Х О Д О М А М А Т . К Р У Ж К А І „ О осяяній с о н ц е м " . . нншій цін аре; ці. Old Gold є Іван Назар, Никола Марќ Маркевич, на. Давнійша адреса 1618 С.уи.А SI
В НЕДІЛЮ, 4. ВЕРЕСНЯ 1927 ге, чого хоче кождий курець. Ссбастіян Майнер, Стефан Петра- Тепер прошу гол.СНТИСЯ аоо писати:
с т а в н и ќ й м і с ц е в о ї в л а д и нідгн Василь Захарчуќ; ио 50 ц.:
В с т у п на з а б а в у 3 5 центів. Н а ш е ф і з и ч н е з д о р о в л я , і ду- Вони іиось новою. Old Gold се поча- SIMON SAWlCKY. ' "v
відають: цнгарстки. Old Gold Хрнстнна Назар і Гр. Теклишин. 4 9 2 S W . k . 6 , U St., Phil.d.l hi., P..
шевний стан д у ж с з а л е ж а т ь від 12. Толіоо, 0 . л. П. Розщіпкл
ОХ, НЕ ЛЮБИ ДВОХ
P

Вельмишановна Українська У к р а ї н а нс х о ч е п р и й м а т и . Bell Phone: Mich. 9741.


с о н і ш н ь о г о с в і т л а . Д - р , Є г е р о ' й моа.ете юму курптп ї'х рано, в'ио- переслав збірку на Дім Інвалідів 16.00 202-4 І - у -
Г р о м а д о ! С е с т р и ц т в о У к р . Пр`. Тут щось незрозуміло. Н с з удне і вс'іер беї облнн ірптанії іорлл. Зложили: по $1: Н. Скотинськнй,
п о в і д а є ц і к а в и й ѓтримір і з с в о І них нема кашлю в ЦІЛОМУ вагоні, М. Корновл. О. Петрншин. М.
Громади старається ўстроїти р о з у м і л і ш е ще й том; Бласеиькнй, І. Ку.іьматнцькнй, І.
І Н Е Д І Л Ю , 4 . В Е Р Е С Н Я 1 9 2 7 ѓ о в л а с н о г о ж и т т я . Вігг к і л ь к а нтаііте оіолЬпМЯНЯ Old'Go'ld в на- ‚Лоняк. к Х О Ч Е Т Е К У П И Т И А Б О ПРО-
забаву, щ о б вдоволити Вас як боку економіки й географічно
н а й к р а щ е . Н а пікніку б у д у т ь г о це ц і л к о м можливо й
в с я к о г о р о д а н е с п о д і в а н к и , б у ц і л ь н о . Є всі д а н і д л я ц ь о г о
В УКР. ЦЕРКОВНІЙ
прн 0th St., й 7th Ave.
ГАЛИ т и ж н і в в и с т а в л я в г о л у н о г у НІ
сонце (від коліна а ж д о чере
ва) і ревматичні жили зовсім
іій часописи. Вигніть їх і заховайте,
дадуть повно сміху І ВДОВО.тсннііі
;. Оголошеі
Н. Біленький, Ф. ЖУКО-
п с ц ь п
- - Розшіпка, Ю. Ліщу-к, Н.
Петрншин, Д. Івасюќ. М. К ^ - А -
Імальний; по 50 ц.: М. ЧорниЌ, Т.
‚Танасічук. Б. Уннсько. А. Унись-
..^.
Я
Д А Т И дім, бизнес або фарму.
як хочете переслати гроші до-
яо своїх кревних або
зааагодитн якунебудь правку справу,
Л Я р л м и

д е п р и г р а в а т и д о б і р н а м у з и к а , Ч о р н о б и л ь — під б о к о м . Чер- Будуть гратн найдобірнійші аматори. Ж - Ж ^ Ж И И С Ч ДО: WALTER КО-


устали. Зате там. д е нога б у ко, А. Крохмальний і М. Космнно.
. О Ю-ій г о д и н і б у д у т ь ч е к а т и гіигів - Режісер місцевий дякоучнтель. 13. Грінфілд, Масс. л. Анна Я - STETSK1 A CO.. Inc., B u . m e . . A Real
теж, Київ бли л а

на В а с а в т а б і л я ц е р к в и ,
безплатно перевезуть баї
Через Жари п р о х о д и т ь телє
г р а ф з Черніѓгова на Ч о р і к
чаток точно
ѓод. 7-ій в е ч е р о м , ' з а к р и т а ч е р е в и к о м , ж и л и л и -
енну участь як . j п ѓ и л и с я і н а д а л і . В і д т о д і п р о
М І
НАГНЕТИ нпини переслала на Дім Інвалідів 5.00
14. Шамокін, Па. д. Мнх. Коло-
дій переслав збірку па будову
.нсневпх Українців ф е с о р Є г е р не х о д и в ужт- в ч е " . г ' r . ^ $№і? У lo y 1
Сяиоці ...175.501 0

місце забави. Комітет. биль, з а р а з Дніпро, а потім п іібутн на це гаряС лсннє. І р е в н к а х , л и ш е у с а н д а л а х (ли- 15. Бейон, Н. Дж.^Впреп. Д - Р А. Л . С И З А Р
залізниця, щ о щ е більше зеі ^ - н ^ г ч а и а х ) ' , без панчіх; тепер жили Захарко перестап збірку на С П Е Ц І Я Л І С Т - ш - Х О Р І В очии,
НУ ШКОЛУ . 14.00 УХ НОСА І ГОРЛА.
з у є К о м а р и н с ь к и й р а й о н з Уі з н и к л и з цілої' н о г и , л и ш е о с ѓ а 16. Ню Иорк, Н. И. Збірі _
І С Т П О Р Т , Л . АИ.1 . посвяченню прапора Чорномор- D , , Ііриймае: л

ПОЗІР! Р О Ч Е С Т Е Р , Н, Й, р`аїною. v'A ГР.-КА


л н с я иа ц ь о м у Н е в е л и ч к о м у мі
Січи на Дім Укр. Інвалідів 132.00 Рано: 1 0 - 1 2 ѓод. Вечер. 6 - 8 ѓод.
ВН ПРЕЧ. с ц і , гцо б у л о з а к р и т е л и ч а к о м . Гартфорд, Кони.- д. Петро ?А І?'' ,. . і е р е д ўмовленняТ аі
в
к п, сл , п о п

'`Ти т р е б а я к и х к о м е н т а р і в ? . Ьрапяк переслав збірку на Інва-


В EASTPORT. - R T , F ^ . S T "N E W Y O R K C I T Y
КУКУРУЗЯННИЙ („Вісти"). Иовчанськнй. уряджує Луже корисні є сонішні ку
п е л і , к о л и м и щ е к у п а є м о с я в)
В ОДНІЙ X ВИЛИ ЕІЛЬ
УСУНЕНИЙ
-тілш '
18. Клівленд, О . д. Павло Ко-
вадь переслав збірку, зібрану на
35 41

І Т А Л І Й С Ь К І Г А Р М О Н І Ї .
В- Н Е Д І Л Ю , 4 . В Е Р Е С Н Я 1 9 2 7 . Вя звСудете, шо ќолвс^, паїв вагие-
ріці а б о в м о р і . Т р е б а в и й т и з забаві у п. Івана Полнвчака на
Щ ПІКНІК " в ВЕЛИЧАВИЙ ПІКНІК
З РІЖНИМИ НЕСПОДІВАНКАМИ
вќли, в и с у ш и т и с я н а с о н ц і , а
тв сейчас по надоасешів DC Sclioll's
^mo-pads ось як скоре усувають
воии весь Gi-ь. - KOJB нвгціт внвк
Інвалідів
19. Амстердам, Н . И. д. Тео`дор `
Сќіпќѓ ""` перестав збірку на краєві
іо 75І

В Г А Л И ШКІЛЬНІЙ НА НОРТ М І Т И Н Г И В І Д Д І Л І В У . Н . С Є К Ш НА MANOR — EAST PORT ROAD. п о т і м п о в т о р и т и цс щ е р а з а б о иевертввсь вікодп напово. Котв но-
. ззо
два р а з и . Але ц і л ю щ у силу сон- ві черевнќа ірвтують се иіепе нвир-
ГУДМАН Початок о год, 1-ій до пізна В ніч. во, Zino-pad усуве се ва одву аіч.
Ню Гейвен, Кони. д. ІІ
ця м о ж е м о в и х і с н у в а т и т а к о ж уѓрин переслав збірку но Рідну
ДЖЕРЗИ СИТІ. Н. ЛЖ. Тов. Укр До численної уч проситься всіх z
Школу, зібрану на концепті іѓ
Ч Н Е Д І Л Ю , 4 . В Е Р Е С Н Я 1 9 2 7 Клюб Поступовий, ВІЛ. 70. повілом.ія, (ОШіЧДИХ Ўкраїн т о д і , к о л и м и л е г к о з о д я г н е н і , ЉшЗ$ії' . ' ^ ; ! ' ^ г е - честь T. Шевченка . . . . innnl
— - УЛАДЖУЕ своїх членів, шоби прибули на над іріюрмна музнк а саме тоді, коли п р о х о ж а є м о - ДИ-ІШ Л;,.Д„І,КН. LL.CNF.-INI, IOBAI 21. Оборн, Н И. Впреп'.'а 7 1

пічайнии мітінг, якпй ВІДБУДЕТЬСЯ і Строцький пересл. збірку на Ді


КОМІТЕТ п о м о ч і УКРАЇН- .богу, дня 3-го вересня 1927, о год (ся п о в о л и цілими годинами, Іиналідін. зібрану підчас панахі,-
СЬКОМУ РОБІТНИЧОМУ 7-міЙ вечером в ГАЛИ Укр. Нйр. Лому к о л и с і г д и м о , а б о ' л е ж и м о иа ін в Укр. Гр. Кат. Церкві 42.00І
ч. 72 Моріс УЛ. Обовязком кождо- Р Е В М А Т И З М n r S c h o t t ' s
22. Наятікок, Па. Громадяни
УНІВЕРСИТЕТОВИ Х члена ( взяти участь в нарадах, БО Подивляюче домашнє средство вн- с о н ц і . О д я г не п о в и н е н б у т и т о - ложилн на Інвалідів замісць він-
уже важні справи ло полагод: найдене одним, котрий його мав. Х ' т о p a d s ця на гріб покійної п. Емиіії CTDV- нироОляемо і спроваджуємо г-іжні
З а п р о ш у є м о усі н а ш і Т о в а - Нс явившийся член БУДЕ ўкараний ді ні з а в у з к и й ні з а т е м н и й , л и
В році 1893 я набавився муску- тннської ЧОПЛІ Г Ж А Ш ? С И р і ' ч н о Я06!"" І1.'Мік`..кі
р н с т в а і Б р а т с т в а п р и б у т и і т и м за йою неприсутність, як також буле лярного і суставного ренмаітізму. ш е л е г к и й , в и г і д н и й і ясний, 23. Шикаґо, Ілл. Др. В. Сі'меноі `' ГАРМОНІЃ, найліпші У СВІТІ 'U-CH-I.
1

обонязлниіі до виповнення ухвал, які


с а м и м п р и ч и н и т и с ь д о п о м о ч і будуть ўќпалені на тім МІТ'ІНГУ. Ста- Я терпів, шо мо;куть зрозуміти .111- щ о б и н а т і л о м о г л о п а д а т и іч зложив на Народний Дім в ЛІТ гарантії. Наші ціни еннзніі т.'іі ВСІЎ
райіеся конечно прибути. Тому, що шеиь ті, що йоіо мали, ЧЕРЕЗ іри н а й б і л ь ш е п р о м ї н і О . ' НАИНОВІИШІ ТЕАТРАЛЬНІ 5 М ІНШИХ. Безплатні інструкцп ятя КУП'-
школі . сего року припадає диайнятьпятьліт- літа. Пробував я средство за срсд- 4 "ГЇВСУКЛИН, Н Й. д. Всюди ЮЧИХ. Лишіть по даров'ий катальоѓ
З а б а в а д о п і з н о ї н о ч і б е з о-) на річниця заложення нашого това- м, однак пільга, ЯКУ Я зазнав І Т о м у м і щ у х н п о в и н н і в н х о - КНИЖКИ З КРАЮ. мир Яськевнч переслав збірку на і і_ ЇЙ S - M W E L U CO.. Я Т Г А

риствл, старайтеся ПРИДБАТИ нових ІІИ-Х, ЂЎДЕ ХАЌЛЕПА, В ЌІНШІ Я італідш, зібрану на зборах` Бп Л

ѓ л я д у п а д о щ чи п о г о д у , д и т н на п о л е , на л е в а д у , на сон- ТАЙНА, трагедія у 5-ти діях ( 9 "


членів до Товариства і У. П. Союза, винайшов средство. яке вилічило Hp. Тройці, віл. 203 У. Н. С. . . . . 20 001
з тим покажете, ню стараєтеся о роз- мене цілковито. Се средство я да- ц е , а д і т и х а й б а в л я т ь с я н а м у - осіб), Дмитро Ннколишнн т.. 40 ц .25. Клівленд. О. д Мих. Гум.
зоя. є Комітет.
вій Товариства і У. Н. Союза. — Ан- вав богатьом, котрі терпіли на сю р а в і а б о на т е п л о м у п і с к у , щ о ' - СОФІЯ ГАЛЄЧКО, паса з .щипя
тцькнй переслав збірку на Дім
тін Оннсик, секр. хоробу гірше від мене, декотрі С с т о х Інвалідів, зібрану на забаві v РІо- E.TABLI.HED 1920
них по сімдесяті, і вісімдесяті, ; У- " Р ДЬгх І6 осЮ), С1СГІАД НАИЛУЧПЮГО 190% ПІРЯ
: б и в е р н у л и д о м і с т а такі з д о
старі; результат був той самий, що Wia-OJM Угрин-БезгрІпіниЯ . . . 30ц. Смита 11
о СЛ І Гуваче правдиве, ік-
УВАГА! МАНВІЛ, Р, АЙ, УВАГА! ЧЕСТЕР, ПА. ТОВ. Запорожська Січ, І з моєю хоробою. Я хочу, щоб J р о в і , о с м а л е н і , я к с е л я н с ь к і ' д і ПОЦІЛУНОК ЮДИ, паса на ЧО- Сиізаіооз, Н. а д. Аиті'н'я- ‚-тіортоване і власного
від. 388. повідомляє своїх членів, що кождий терплячий ня муску.шрннй тири дії ( 5 осіб), С БЄЯ 50 ц. І ворський перестав збірку на Ін- - в и р о б у — пірс, дерте,
ѓти. Т о д у ж е н е п р и р о д н е , гцо в
ТОВАРИСТВО місячний мѓѓінѓ відбудеться в неділю, і суставний (пух`ненне Іі сустанах) МІЩАНИ, драма на 5 дій (28 о- j валідів. зібрану на весіллюгігр. Wu і мох, качаче ціле
дня 4.. вересня, о 2-ій гол. пополудни. ревматизм попробуйав мого цінно- місті в ж е з о в с і м м а л е н ь к і дів- сіб), Волод. Мартиневич .- 85ц. Л а б а 14 741
. .і Чбх, — готові ПОДУ-UI-
Л . І Ч Х А Л Л А ДРАГОМАНОВА ТІрНсутність на сім мітінгу всіх членіи .Домвшного Средства - за його
подивляючу силу гоєння. Нс при- ч а т к а похожають з а к р и в а ю - ПЧХИ МОЛОДОСТИ( 27. Амстердам, Н. Я . 'з' Іі'іі'ИІЯ- ' ' ки власного виробу; DMC нитки; стем-
j бо е важна для Товариства комедія на 3. дії (12 „ поа^І '
1 На ф н к а e K o - e r ' сведр.і; Р Ч Н : v i 0 a

справа, а при тім просить членів прн- снлайте ЦЕНТА,' лишені, тЃая і адресу, і ч и с ь в і д с о н ц я п а р а с о л ь к о ю ! і ш м е д Ш нМартииевич
лодиішр а з 7 д І ї " ( І 2 С.Ї І ^ В о - " І віл 2(56 V гї `г "ѓ І. . T O a Н а no
S:

а я вишлю вам йою даром на про- _?,^ - P " - H w a ; капи; ножиці і


нестн довтуючнй 1 доляр на будову Сонішне літо д а є людині стіль-
Д
? Ж У В А Л А
або 21і Вест Гемпгон
201
д. M.IXAFL^- индго инших річей; до домового у-
Сиротинця, щоби вже паї скінчити бу. По його вжиттю і псрекоііан-
ТОСА
ГУ
- ВЕЛИКИЙ — ,шо воно є тим довго очіку- f^^JJPJF^W"' Щ 'Г - - ^ Р - " ' " В і
звірку р
на Дім 1 житку. — Все найліпшої якостн і га-
збірку за сей рік. Довгуючі члени м ки сили, щ о в о н а м о ж е п о т і м Інвалідів, зібрану на ПИ

нирівнзтн сво їзалеглосги, бо 4 средствоч усунення^того ро- ЇЇШ^ИИХ- ШТГЬ по безплатішй ілю-
б у т и в і д п о р н а н а н е п р и в і т н у о` (-11 осіб), В. Мартиневич 20-и гр. Антона В о , і " р о в а н н й цатальаѓ до:
противнім разі будуть сўеленђова Мі да ревматизму, вишлете мені за не- 1

ПІКНІК
г а т а 2 в 5

— Г. Мисишин, предс; А. Брингі Одного Доляра, однак зрозумій- С и г ь і н а г о с т р у з и м у . ПОТЕРЧУК, ікса зі співами І Р е а р м зібрано на допомогу Рідному THE LIBERTY MDSE SALES CO.,
М. Лмнтрнків, секр. я не хочу ваших гроший, хиба таіадми з народтг-го ЖИТТЯ (7
ви вповні вдоволені пристати їх са- Ѓ. A Box 1 S 2 , S u . D., New York City.
осіб), А М а р т и н е в и ч . . . . . . . . . 35 Ц. І
мі. Чи се не справедливо? Чого вам
J P E H T O H , Н. ДЖ. Тов. Вільні Ко терпіти ‚більше, ‚коли дається вам З а м о а а е н и я разом з належнѓістю
( с в т

від. 116, повідомляє своїх ЧЛС' таку нагоду даром. Не відтягайте. д о м и --. Ф А Р М И 1
п о л ь с ь к і ЛЕТУНИ.
НА ЛЄЙБО ДЕЯ і нленкинь, що місячний мітінг Пишѓть днесь. „ 204-— ..S V О В О D А " СОТКИ ДОМІВ, ф а р м і штересів на
відбудеться дня 4. вересня, о годин! Mark Н. Jackaon, 1 8 P. Str.tford ! Н е в м і є ш , не л і т а й — повиіі- 8 3 G r a n d Sty, Jeraery С Н у , N . J . продаж або в заміну.
‚ І В В Г Е С Н Й С Р , З-тій пополудни, в гали 839 So! U-oaJ Bld ., Syracu.e. N. Y. ні с к а з а т и с о б і п о л ь с ь к і в і й с ь - ІЮСЛІДНІМ РОЩ
І- St. Присутність всіх членів'е ко-іечпа, C

продали ми домів І ин-


^ Г А Л И Н А Р О Д Н О Г О Д О М У . ЇЖЕННЯОВ^ГЮЧІ "ЃИИ Ю Мдгіс IL Jackson є відвічальний. J к о в і л е т у н и , я к і ' в и ї х а л м з В а р -
оюго на загальну суму S 3 2 5 9 0 0 0 0

ДАРІМА'
л г и свої залеглости. В прот.чЮ-' Повисша заява правдива.! ш а а и д о Л і д и і и о д о р о з і з а б - 1
Н а пікнік запрашаСться- мі- і стратять право до Топ. І У. Н. ВСІ НАШІ КЛІЄНТИ т - і ю в й д ї ї ю в о .
—-. Будемо приннмаги л у д и л и на р а д я н с ь к у терито- лені s нашої услуги. —яяо-
с ц е в и х і тюзамісцевихчгосгий
В ЌЬЖДІИ У і Х Р А І Н С Ь К І Я Х А - ' Р І , 0
' " ^ . и ю с ь втікли, а піс- J^^on скоро продати, КУТТИГИ, ttr
йўде пригравати добірна Є ^ Љ Й ' % ` $ % ^ , ? ^ ^ мія-Т# свій маєток, хай голоситьса до
н
х е с г р а , б у д е с м а ч н а п е р е к у с к а ^ - - Союза, бо не всі члени -розу- ля т о г о о д и н а них з а л е т і в а ж ПОВІСТЬ
та свіжі н-пнтки - а , „ - . і " й , л в а г у
Сиротпиця. Секретар фінан- ТІ ПОВИННА НАХОДИТИСЬ 1 , 3
Литву. Прн осіданню роз- агшсала ОЛЬГА КОБНЛЯНСЬКА
""ІДІТЬ т а м , ДЕ ДІСТАНЕТЕ с к о р у
т а с в і ж і и а п и т к и , з а щ о ручить)совнй збирає шо місяця хоч ІТІГМЕІІЩ І чесну ўслугу. ч ^
204 Комітет ‚ ж е р т в и . . — О. Мнхальчишна, предс. бився апаратна тяжќю ранеио- Ціна $2.0а
v. B O H A C H K V S K I ,

і
С 1
" LLJ3EPKUTA. кас.; IL Стаднії-, секр. ЧАСОПИСЬ „СВОБОДА". ш а набути в Книгарні -Свобожн"
Л и т о в ц і а р е ш т у в а л и . ' 8 3 G r a a r f ST, Зщџту С И - ,
- Л V О в О О А ` ' N. А- 4 2 3 3 C--ra_--lo--. Ат.к, 'NUB, Pfc.