You are on page 1of 4

і д у і №

ЎЃВДОВИЙ
-
Ч К ^ А І Н ^ Ь К И И

ОРГАН ЗАПОМОГОВОТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИЙ


С О Ю З В ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ АМЕРИКИ.

4. 207.
Д Н Б В Н И К

Джерзи С ќ т І , :H.
НАРОДНИЙ

Д ж . , с е р е д а , 7. в е р е с н я , 1В27.

С О В І Т С Ь К И Й У Р Я Д О В Е Ц Ь А Р Е Ш Т И Б Е З КІНЦЯ.
VOL. XXXV.
OFFICIAL

No. 2 0 7 .

АНГЯІЯ ФШАтЗУ`Є П А Р Т І Ю
ORGAN

Jersey Crty, N.
U K R A I N I A N

OF T H E UKRAINIAN
D A I L Y

NATIONAL ASSOCIATION, UC

W-;clneacley, S e p t e m b e r 7 . 1 B 2 7 . T H R E E CENTS.
2
СЕНАТОР БОРА ПРОТИ Н о З Й Ч К И Б У Д Е
, о
О Б Ж А Л О В А Н И И
В Б И В С Т В О .
Варшавські газети новідом- гКОСіч^ЯВА. ЃУРАГАН і ПОВІНЬ В ГАЛИЧИНІ
ляють, ш о політична поліція у Д А Б Л І Н , 2. в е р е с н я . - Ч л ' с - С Т Р А Ш Н И Й -ТіУ^РАГАН - У С Е Л І Л ^ Ь і Л М . . Н і Т ^ А л В У -ВОЗДУХ
ВАРШАВА вересня. Варшавіп о п а л а н і б и т о н а с л і д ни п а р т і ї п р о ф . д е В а л є р и з а - 9
54 С Е Л Я Н С Ь К І Х А Т И .
Між Польщ'ею і Совітами мо- Центрального Комітету К П З У к и д а ю т ь К о с г р е й в о в и . ' щ о но-
НАЗИВАЄ СЕ О Б М А Н О М А М Е Р И К А Н С Ь К И Х Т А В И З И С К О М ` В А Р Ш А В А , 6. в е р е с н я , аа- М і с т о Т у р к а у К а р п а т с і , ' к В х г о -
ж е пр`ийти з н о в а д о п о в а ж н и х і п е р е в е л а ч и с л е н н і а р е ш т у в а н г о ` п а р т і ю ф і н а н с у ю т ь Анг.тій-
Ф Р А Н Ц У З Ь К И Х П О Д А Т К О В Ц І В .
p a x з а г р о ж е н е є в о д а м и , аго в и л л я л и з рікн Ч о р н о г о Черс-
д и п л ь о м а т и ч н и х н е п о р о з у м і н ь ня в к р у г а х в а р ш а в с ь к о ї у к р а - ц і ; Н е д а в н о м а в о д и н а н г . т і й с ь - '
В А Ш И Н Г Т О Н , 4. в е р е с н я . — С е н а т о р Б о р а , г о л о в а кСмі- м о ш а . Про великі ш к о д и доносять з многих о к о л и ц ь .
по причині в б и ѓ ѓ й у с о в і т с ь к і м їнської інтелігенції. А р е ш т о В а - кий м а г н а т д а т и п р а в и т е л ь с т в ў
істу з а г р а н н ч н н х с п р а в у с е н а т і , о г о л о с и в п у б л н ч н о с в і й л и с т , У станиславівськім воевідстві привернено залізничу к о -
посольстві польського п і д д а - н о - о к о л о З О осіб. Рівночасно' і К о с г р е й в а 150,000 ф у н т і в стер-`
який він н а п и с а в д о с е к р е т а р я ' с т е й т у К е л о г а в с п р а в і п р о е к т у мунїкацію, перервану недавноќ) повііпло. Село Ляцьке наві-
ного, Иоснфа Трайковнча. варшавська поліція норучи. л і ш ї в на в и б о р ч у кампан'ію.
уділити н о в у п о з и ч к у Франції. стйВ с т р а ш н и й г у р а г а п , який т р е в а в 1 5 мінуѓ і нірвав у в о з д у х
Сенатор виступає в листі проти проекту як проти визи- Згаданого Посифа Трайко- львівській поліції перевесі Премієр Косгрейв з обуренням,
арештування серед львівських Заперечив сей з а к и д і заявив, 5 4 с е л я н с ь к і х а т и й з н и щ и в ї х ДО т е н т у . З г а д а і г и й ѓ у р а г а н р о з -
ску Ф р а н ц у з і в т а о б м а н у А м е р и к а н ц і в . Він р а д и т ь а м е р и к а н - вича, іЮ-.іітнього м о л о д ц я , з а -
валнв т а к о ж 42 инші хати.
п р о щ е н о я в и т и с ь у р о с і й с ь к і м і У к р а ї н ц і в . Переведено вже р я д щ о в и б о р ч і ф о н д и й о г о партіїі
сі.кому урядови постаратися, щоби Франція наперед підліг- Вода' у ріпі Вислі підноситася щ о - р а з ВЯсше. V краківськім
п о с о л ь с т в і . К о л и він п р и й ш о в , а р е ш т у в а н ь у Л ь в о в і , але і м е н а ` , п о х о д я т ь в і д б и з н е с м е н і в ;
сала з г о д у в с п р а в і в и п л а т и ф р а н ц у з ь к и х в о є н н и х д о в ѓ і в , я к у в о е в і д с т в і н а в і с т и л а п о в і н ь 8 п о в і т і в і 140 г р о м а д і с п р и ч и н и л а
зроблено йому п р о п о з и ц і ю до- а р е ш т о в а н и х поліція д е р ж и т ь в Даблина, щ о ірляидськимгг у
зробила з А м е р и к о ю комісія міністра Берайжера. Ш К о д и 'на п і в т о р а м і л і о н а п о л ь с ь к и х з о л о т и х а б о $ 7 5 , 0 0 0 .
носити д о п о с о л ь с т в а п р о про тайні. Загалом арештовано 60 рожеицямн.
Ь о р а з а п о в і д а є , щ о в і н у ж н е с в о г о ' в п л и в у ді к о н г р е с і , ш о - Телеграми зі Л ь в о в а , у Галичині, доносять, щ о ЛЬВІВСЬКИЙ
т и б о л ь ш е н и ц ь к и й рух у Полі, осіб. С а м Імон д е В а л є р а м а в у па-
он в и с т у п и т и п р о т и п л и н у позички. в о є в о д а д і с т а в п о в і д о м л е н н я , щ о п о в і н ь з н и щ и л а б о г а т о сіл і
щі. Трайкович не з г о д и в с я н а У з в н з к у з в а р ш а в с ь к и м и а- долггсті в и ї х а т и д о А м е р н і д і .
м і с т о ч о к , та с п р и ч ' и н и л а в т р а т у ж и т т я 1 8 ОхкУ. У г р о м а д і Т в а -
се та в і д м о в и в с я т а к о ж б у т и р о - р е ш т у в а н н я м п п е р е в е д е н о реві- щ о б и м і ж "Тутешними Ірляпд-
ігиска п о в і н ь з а л л я л а 3 5 0 х а т . Ў д о л и н е ь к і м п о в і т і п о в і н ь з а л -
ВИБУХ БОМБИ В СУДОВІМ БУДИНКУ. сійськн.м ш п і о н о м V П о л ь и г , з і ю в льока.тн р е д а к ц і ї місячий ц я м и з б и р а т и ф о н д и на в н б о р -
л я л а 2 7 сіл і 2 м і с т о ч к а , Д в а М о с т В з а в а л и л и с ь , а `8 о с і б у т о -
ПОЛІЦІЯ Х В А Л И Т Ь С Я В І Д Я Р И Т Т Є М Ф А Б Р И К И БОМБ. мігмо т о г о , щ о о б і ц я н о й о м у Н а ц і о " й а р е ш т о в а н о с п і в - чу к а м п а н і ю у В і л ь н і й Д е р ж а в і
пилося. '`
И Ю Й О Р К , 5. в е р е с н я . ІЗ- В ч о р а р а н е н ь к о в у л и ч ц і м і ж велику платню. Він з а г р о з и в р о б і т н и к а ц ь о г о м і с я ч н и к а Кар- Ірляндії; т и м ч а с о м н е с п о д і в а н о
У п о в і т а х Т о в м а ч , К о с Г в і Г о р о х Г в ттоВіиь З Т Г І І Т іблкош
будинном б р у к л н н с ь к о г о с у д у а б у д и н к о м „ г а л і р е к о р д і в " в и - навіть, що оповіс'ть про t А р і о . Р а з о м з ним а р е ш т о в а - з а с к о ч и . т - 5 його .розвиваний
А

2 8 сіл, а 5 о с і б в т р а т и л о ж и т т я . У Ж а б ю с т о с е л я н с ь к и х х а т
йухла б о м б а . В и б у х н е п о т я г н у в з а с о б о ю ж е р т в у л ю д я х . польським властям. Коли і в й о г о п о м е ш к а н г п о б і л о - Д е й л 4Ірін і р о з п и с а н н я н о в и х
стоїть під в о д о ю .
Нині п о л і ц і я в ж е х в а л и т ь с я , Щ о в о н а в і д к р и л а н е д а л е к о ВИХОДИВ з посольства довг руського посла Тарашкевнча і виборів. Через те саме партія
л и ч а н і ш а . д - р а Х а в а . і к у , щ е д е В а л є ' р и не м а є г р о ш е й на Польський міністер рільпицтва Нєзабд'товськяй з а я в и в , щ о
від м і с ц я в и б у х у с п р а в д і ш н ю ф а б р и к у б о м б . В о д н о м у п р н - коритарем на в у л и ц ю , стрілив
працювив т е ж у редакції „ Н а Іниборчу кампанію, ірляндськиіі мимо повені тогорічні жнива у Галичині є о мпого лучші, я к
ватному м е ш к а н н ю к і л ь к о х М е к с и к а н ц і в і К у б а н ц і в н а й ш л а њ о г о хтось з кімнати. Т я ж
ціо". торішні.
нона, як к а ж е , в е л и к у м а с у п р и ч а н д а л і в д о в и р о б у б о м б . К а - покалічений молодець по респуб.тиканський комітет ў
N

же в о н а , щ о з н а й д е н о г о м а т е р і я л ў м о ж н а з р о б и т и я к и х д е - чав т я ж к о б о р о т и с ь з напасни Ревізія в „ Н а ц і о " та арешту- Ню Порќу вистав недавно


сять п е к о л ь н и х м а ш и н . Ќ р о м і с ь о г о н а й д е н о т е ж а н а р х і с т н ч н у ком а вкінці ВИВО.ІІК.ІН й о г о д о вання Арія н а р о б и л и у В а р ш а в і $15,000 на в и б о р ч у кампанію ПОВІНЬ НА БУКОВИНІ. `
літературу та к н и ж к у п р о те, як р о б и т и б о м б и , написану о д - зовнішнього корнтаря, де л ю політичнихвеликого колах Ірляцдії, а сгюдіеть- ПОВІНЬ ЗМЕЛА ШЛі МІСТОЧКА, ПОЗРИВАЛА ЃЧОСТИ
пим е с п а н с ь к н м п о л і ц і й н и м к о м і с а р е м . д н , щ о б у л и в ` п о с о л ь с т в і , ігочу- м у .та в и к л и к а л и
п о р у ш е н н я ся з і б р а т и щ е д а л ь ш и х $10,000. 1 ПОНИЩИЛА ДОРОГИ.
На о с н о в і с и х н а х о д і в п о л і ц і я а р е ш т у в а л а ш е с т е р о л ю - коро по собі наступаючі v всіх національних м е н ш о с т я х . П р е м і є р Косгрейв заявив у Б У К А Р Е Ш Т , 4; в е р е с н я . — Т а к о ж і Б у к о в и н у н а в і с т и л а
дни, а с а м е 4 М е к с и к а н ц і в , 1 К у б а н ц я т а 1 Н о р т о р і к а і ш я . ви с т р і л и . У с п о к о ю ю ч і з а я в и , щ о а р е ш т у - своіїї бесіді, щ о д е р ж а в н а п о - с т р а ш н а повінь, одна з найбільших у історії сего к р а ю . Я к
Оден з гостей, у в а н н я А р і я не є з в е р н е н е п р о т и ж и ч к а В і л ь н о ї Д е р ж а в и м а є б у -
щ о були п о д а ю т ь т е л е г р а м и , б е з п е р е р и в н і л о т і змели цілі м і с т о ч к а на

СМЕРТЬ ПРОВІДНИКА ПРОГИБІЦІОНІСТІВ. п о с о л ь с т в і , м а в б а ч и т и , гцо у - м е н ш о с т е й а н і У к р а ї н ц і в , а е т и н е з а л е ж н а в і д з а г р а н и ч н о г о - Б у к о в и н і , та п е р е р в а л и к о м у н і к а ц і й н і ш л я х и , т и х `ще д о с и .


рядовець посольства КудієН -звизанс з „ н а х і д к о ю " к о м у и і - г р о ш а . Т о м у є він з а т и м , не н а п р а в л е н о . У м і с т о ч к у К а р л и б а б а п о в і н ь з а л л я л а п е ч е р у ,
г віл Е Р , П Р О В І Д Н И К А Н Т И С А Л У Н О В О Ї Л І Г И , В М Е Р Н А Г Л О ^
з р а п н в с е б е с а м н о ж е м у л и ц е , ; т н ч п о ї е к с п о з и т у р и , н і к о г о не пожпчка, яка має буси в якій схоронилось 36 селян, з яких 24 у т о п и л о с я .
НА С Е Р Ц Е В И Й УДАР.
щ о б и м а т и в и м і в ќ ў , щ о він п е р е к о н а л о , б о , як п н ш е „ Д і - р о з п и с а н а у падо.тиеті с. р. б у - О б ч и с л я ю т ь , щ о с о т к и o c i 6 у т о п и л о с ь у ріж`них м і с ц е - .
s
Ь Е Т Е Л ЌРІК, М н ш и г е н , 5. в е р е с н я . — У с е н а т о р и Б е т е л К'ар.іо А р і о є н а й ч и с т і ш о ї
стріляв до Трайковнча в само- л я з і б р і ш а в и к л ю ч н о у Bi.it,- пестіях-Буковини. В о д а позабирала мости й понищила доро-
Ќрік н о м е р т у т н а г л о ю с м е р т ю в і д у д а р у с е р ц я В е й н В . Г в і л е р , в о д и н а ц і о н а л і с т о м і ц і л о ю с в о -
обороні. иііі Д е р ж а в і І р л я н д і ї . В і н м а є -ГИ; М а т е р і я л ь н у ш к о д у , с п р и ч и н е н у п о в і н н ю , о б ч и с л я ю т ь н а
іенеральннй р а д н и к А н т и с а л у н о в о ї Ліги, однії з п р о в і д н и к і в исн,хікою і м е н т а л ь н і с т ю
П о л ь с ь к і п р а в н и к н Є ТОЇ г а д - велике поважання до американ- 4О,0О0,Є0О л е ї в . ` 9
нрогибіційного руху в Америці. гакий далекий в с я к о м у к о м у -
З а й м а в с я ВІН п р о п а г а н д о ю п р о т и а л ь к о г о л і о в і д в ч а с н о ї
г, щ о с о в і т с ь к и й урядовець с ь к о г о гроѓна, о д н а к Вільна
іізмові. щ о й о г о Дреіптування
м о ж е бутн а р е ш т о в а н и й і 'су- Держава є молодим краєм і то- АНГЛІЙСЬКИЙ ЛЕТУН КОРТНІ ОСІВ У БСПАНІЇ,
молодости. Кпини о д н о г о п о л і т и к а , Що м о в л я в р о д и н а Гвіле- іід т и м закидомѓ е просто
дженнй з а вбивство, тнмбі.ть- му повинна с а м а власними си-
рів д о б р а М О Л И Т И С Я н а в у л и ц і , а л е н е в е с т и п о л і т и к у , з а п а л а ч и м с ь к о м і ч н и м . О т ж е зў т о г о Д У М А С П Р О Д О В Ж А Т И С В І Й Л Е Т Ч Е Р Е З АІОРИ
ие. щ о д о к о н а в з л о ч и н у на т а м и з і б р а т и п о т р і б н і г р о ш і па
йому т а к у . г о л о в у , щ о в і н ц і л е ж и т т я б о р о в с я , щ а б н д о к а - з и д и о , щ о всі ті в а р ш а в с ь к і а- Д О АМЕРИКИ.
юльськічм г о р о ж а н и н і . державну ножичку.
зати н е с п р а в е д л и в і с т ь с ь о г о о с у д у . З ч а с о м він ‚дійсно с т а в рештування, а також у Львові К О Р У Н Н А , Еспанія, 4. вересня. — Англійський летун, к а -
Польське правнтельство мов-
на чолі м о ѓ ў й о г о р у х у з а п о в н о ю п р о г н б і ц і є ю , я к и й п і д п и - за мнимий комунізм — е щ о пітан Ф . Т. Кортиѓ, щ о вилетів у минулу с у б о т у з П л и м а в т д о
і и т ь , о ч і к у ю ч и в и с л і д і в с.тід-
рали ц е р к в и ; н і х т о в і д а й с т і л ь к и н е п р и ч и н и в с я д о ц е р е в е д е н - найменше таємничою подією. КОМІСІЯ д л я РОЗСЛІДІВ ЗА- Н ю Й о р ќ у , мусів осісти на ѓалІційськГм п о б е р е ж у в Еспаиії,
тва, однак мало заявити, щ о
ня з а к о н а В о л с т е д а в ж и т т я , щ о Г в і л е р . Віті з б у д у в а в м о г у ч у Д:ін 17. ЛИПНЯ Ц. р. ГЄрНО ПАХІВ МІСТА. н е д а л е к о К о р у н ќ и . `Сильні в і с т р и у н е м о ж л и в и л и а н г л і й с ь к о м у
юльські горожане Чуснтгг ма-
проѓибіційну о р г а н і з а ц і ю А н т и с а л у н о в у Лігу, я к а п л а т и л а й о - льська політична поліція арс- летунови дальший його лет через острови А зори до Н ю .Йррку.
ТИ о х о р о н у б е з о г л я д у , я к і б и Ф р а н ц у з ь к е п р а в н т е л ь с т в о у-
му га й о г о ў с л у г и 2 0 , 0 0 0 д о л я р і в у р і к . штувала селян М и х а й л о Кунди- Я к - щ о б у д е с п р и я ю ч а п о г о д а д л я л е т у „ д у м а є К о р т н і `рро-
то потягнуло з а с о б о ю кошти тановило недавно оригінальну
Луия Бицу, о б о х Й тсрно- д о в ж а т и с в о ю в о з д у ш н у п о д о р о ж д о Ню Иррку. З Еспаиії
серед всяких обставин. комісію, яку назвати можна
пі.тьського повіту, під з а к и п о л е т и т ь він д о Ѓ о р т и н а о с т р о в а х А з о р а х , д е в с т а н о в и т ь с я ,
СМЕРТЬ ФІЛЬМОВОГО МАГНАТА. „Комісією для розсліду запахів
‚ержавиої зради за ширен- а опісля вибереться понад Новофунляндію д о Ню `йорќу.
М А Р К Ў С лов, колись С И Н Б І Д Н О Г О ІМІГРАНТА, міст". Зѓадана комісія занима-
АТЕНТАТ НА А М Е Р И К А Н - я нібито комуністичної є
П О М Е Р М І Л Ю Н Е Р О М . ється у спеція.іьнііі .тябораторії
іаганди. П р и в о д о м д о слідства
ГЛЕН К О В , Лонг Айленд, 5. вересня. — У своїй палаті по- СЬКОі О АТАШЕ У розслідом запахів, щ о занечи- ДОМАГАЮТЬСЯ ВІДКЛИКАННЯ РАКОВСЬКОГО З ПАРИЖА.
й а р е ш т у ц а і ш я К ' у н д и к а і Бггца
мер нині н а г л о ю с м е р т ю п і д ч а с с н у о д и н з н а й б і л ь ш е в п л и в о - Щують воздух Парижа. Вона Р А К С И К Л Л Й И З А П Е Р Е Ч У Є , ЩОВІЗВАННЯ Д О Р Е В О Л Ю Ц І Ї
ДРЕЗДЕНІ. ї ў л о цс', щ о в к ї л ь к а д н і в п е р е Д -
вих л ю д и й ф і л ь м о в о г о ' п р о м и с л у , М а р к ў с Л о в . розслілжує прібки воздуха ріж- ВІДІи.ЮСзЧТЬСЯ д о ФРАНЦІЇ.
гим, к о л и в е р т а л и л ю д и з п р а з -
Він р о д и в с я в Н ю Н о р к у 5 6 л і т т о м у я к сни б і д н о г о ж и - Д Р Е З Д Е Н , Н і м е ч ч и н а , б. в е - д і л ь н и ц ь П а р и ж а , а` т а к о ж і
гика в Ч е р н и х о в і д о д о м у , а П А Р И Ж , 4. вересня. — Б і л ь ш і с т ь ф р а н ц у с ь к и х часописів'
дівськоі о і м і г р а н т а з В і д н я . Він в ч а с н о . п о ч а в т о р г у в а т и ґ а - ресня. - В и к о н а н о тут атентат воз.тух инших европсйс'.міх
м і ж н и м и й об.а а р е ш т о в а н і , д о м а г а є т ь с я відклику з П а р и ж а с о в і т с ь к о г о а м б а с а д о р а X. Р а -
зетами. Опісля п р о б у в а в ріжні бизиеси, і н е р а з б а н к р о т у в а в . Секретаря а м е р и к а н с ь к о г о міст. Я к п о к а з у є т ь с я з д о т е п є -
хтось розкинув комуністичні к о в с ь к о г о , який підписав д е к л я р а ц і ю за Зчсесвітною с о и і я л ь -
Але з а . к о ж д и м р а з о м . в і н п о ч и н а в н о в и й б и з н е с , п о к и н а р е ш т і конзу.іяту Омеляна Штеіера. рішних розслідів комісії, т о в
в і д о з в и на д о р о з і , а Б н ц а під- ною революцією. У згаданій деклярації між нишим'гОворить-'
не ц о п а в , н а н о в е п о л е в н с т а в л ю в а н н я р у х о м и х о б р а з ќ і в . Т у т С е к р е т а р з і с т а в поцілений ку- Лєнінгпаді, пепеівоєннім Пет-
няв їх і в з я в з с о б о ю д о д о м у . ся: „ У с і чесні п р о л е т а р і у к а п і т а л і с т н ч н н х держава'х б у д у т ь 11

він.і з р о б и в величезний м а є т о к , який р а х у ю т ь на к і л ь к а д е - т е ю - з з а д у , яка- с к а л і ч и л а й о г о рограді, чути головно запах


Оба а р е ш т о в а н і є в слідчій працювати активно над поваленням своїх пргвительств; усТ
сяті, м і л і о н і в , . д о л я р і в . М а в в і н п р и с м е р т и к о л о т р и с т а т с - п о в а ж н о , о д н а к не с м е р т е л ь н о . с т а р о ї о б у і в н , у Р и м і сггр, у В е -
тюрмі в Тернополі. жовніри у заграничних д е р ж а в а х , щ о не хотятн Нідпнратн у
атріц н у ‚ . ц і д і й , А м е р и ц і т а б у в п р е з и д е н т о м н а й б і л ь ш о ї а м е - Л т е н т а т ч и к , в и с о к о г о рост'у чо- їгеції гнилу в о д у , а у Севіллі
Своїх д е р ж а в а х т и х , ' ш о м а ю т ь на ціли ш и р и т и Н е в і л ь н и ц т в о , .
рикаіішюї фільмової спілки. ловік, утік д о т р а м в а ю й п р о - м а й ж е ч е р е з цілий рік ч у т и . з а -
повинні вступити у ряди Ч е р в о н о ї Армії, через те, ш о С о ю з
пав без сліду. х - . ю м я р а п ч е в о г о квіту ІЃ-
ЖЕБРАКИ. СОЦІАЛІСТИЧНИХ Радянських Реснублик є вітчиною всіх р о б і т - ^
Дрезденська поліція догаду-
ДИВНА СМЕРТЬ, еться, ш о атентат на Штеіера Жебраки є пошестю усього
никІВ".

топиться, Х О В А Ю Ч И С Я МИРНА ПРАЦЯ. Р а к о в с ь к и й о п р а в д у є т ь с я тепер у своїй з а я в і , щ о він, п і д - ,


Х Л О П Ч И Н А В І Д ІЮЛІЦП. б у в п і м с т о ю з а страчення. Сак- є в р о п е й с ь к о г о та азійського
п и с у ю ч н з г а д а н у д е к л я р а ц і ю , н е м а в на д у м ц і н а м о в л я т и д о
Н Ю П О Р К , 4. в е р е с н я . — В Іст Р і в е р , п р н к і н ц і Ч е т в с р - ка і В а н ц е т т і . Ш т е г е р б у в саме С х о д у . Галичина, а з нею Женевські спсція.тістн пові-
викликання р е в о л ю ц і ї у Франції. Він к а ж е д а л ь ш е , щ о декля- .
тої С т р . у Ь р у к л н н і , к у п а л а с я в ч о р а г р о м а д к а д і т и й , с к а ч у ч и т и м , щ о п р и и и м а в усі . д е л е г а ц і ' Л ь в і в н а л е ж а т ь т е ж т у д и . Д о д о м . т я ю т ь с в і т п р о н о в і в и н а х о -
р а ц і ю п і д п и с а в як член Ц е н т р а л ь н о г о К о м і т е т у Р о с і й с ь к о ї К о -
з тратви в ріку, з а б а в л я ю ч и с я , т о щ о . ' Н а г л о о д н а дитина к р и к - з п р о т е с т а м и у с п р а в і С а ќ к а і нині в нас не з н а т и , чи ж е б р а - всилі о п г о в н о переміии-
муністичної Партії. С я д е к л я р а ц і я . в і д н о с и т ь с я , після слів Р а -
нула: „ В т і к а й м о . П о л і ц і я йде". В с ь о м у місці н е в і л ь н о б у л о Ванцетті. В і д х в и л і с т р а ч е н н я н и і і а на- в у л и ц я х д о з в о л е н а з а - т и вигляд майбутньої війни.
к о в с ь к о г о , д о евентуальної б у д у ч о ї війни проти С о в і т с ь к о г о
купатися, і поліція н е р а з н а г а н я л а дітий з в і д т и , п о ш т у р к у ю - С а ќ к а і В а н ц е т т і у р я д н и к и а м е - к о н о м ч и ні. К о л и 1. с е р п н я ц . О д н а г а з о в а б о м б а , н а п о в н е н а
С о ю з а й не т н к а є т ь с я ніякої д е р ж а в и під т е п е р і ш н ю х в и л ю ,
чи їх п а л к а м и . ' рикаиського коизулнту о д е р р. один ж е б р а ќ н а с т и р л и в о д о я к и м с ь „ л е в і с і т о м " , у силі зпи
а т и м б і л ь ш е не т н к а є т ь с я в о н а Ф р а н ц і ї , я к а т е п е р п р о в а д и т ь ,
Т е п е р усі д і т и к и н у л и с я в т і к а т и , ќ р о м і о д н о г о 1 2 - л і т н о г о жували много листів з погроза- магався милостипі від одного ш и т и такі міста як П а р и ж а б о
мирну політику відносно Р а д я н с ь к о г о С о ю з а .
Оси па К а п о л і , к о т р и й з а м і с ц ь в т і к а т и , п і р н у в п і д в о д у . Д і т и , офіцира, офіцир казав й о г о а- Л о н д о н . — Якийсь Фошогг
шо задержалися, ш о б и п і д о ж д а т и на н ь о г о , в ж е й о г о б і л ь ш е рештуватн, а тоді юрба „від- ВІЛЬПЛЄ придумує електричну
не б а ч и л и . Й о г о т і л о д о б у л и п і з н і й ш е . била" жебрака з рук поліції. гармату, я к а стрілятиме б е з - ШжГБРМСУШУТІ.
Я С Л А НА СЕЛІ.
М и л о с е р д я л ь в і в с ь к о ї п у б л и к и ш у м н о т а б е з д н м и о ІОО-кілйвн- З КАРАЧІ ВІДЛЕТІЛИ Д О АЛЛАГАтІАД, А ЗВІДТАМ 'у
ДОСЛІД НАД УМОВИМ СТАНОМ ІЇОЛІСМЕНА-ВБИЙНИКА. В о к р у з і Винниці ц ь о г о р о к у є в д а н і м в и п а д к у гідне, н о х в а - к у л я м и на ф а н т а с т и ч н у д а - Д О ЌАЛЬЌЎТИ. '.
ф у н к ц і о н у є 33 д и т я ч и х ясел ли, а л е в і д о м о , щ о н а й б і л ь ш е лечінь з м а т е м а т и ч н о ю точні; К А Р А Ч І , Індії, 5. вересня. — П р и л е т і в туЃ л і т а к „ П р а й д
ЛІКАРІ П Р И З Н А Ю Т Ь Г Р Е Й Е М А Н О Р М А Л Ь Н И М .
Н Ю Й О Р К , 5. в е р е с н я . — Н а д о м а г а н н є а д в о к а т і в і н о й о р - с е л і . В с і я с л а и е р и б у в а ю т ь п і д н а с т и р л и в и м и ж е б р а к а м и `є пя- І с т ю . - , Оф fllTpoBT" з летунами Брак 1 Шлі. Через те, щ о день їх при-
ського полісмена Д . Г р е й е м а , - к о т р и й убив і - о б р а б у в а в плат- ДОГЛЯДОМ лікарів, ш о н р о в о - ниці т а пройдисвіти, яким л ю С л а в а Б о г о в і , щ о л ю д и -тіа- л е т у ѓ ѓ р и п а в На н е д і л ю , н а . п о л і д л я . о с і д к у л і т а к і в зііі^ралося
н и ч о г о П р е т а , я к о г о й о м у п р и п о р у ч е и о с т е р е г т и , р о ^ с л і д ж у - д я т ь т а к о ж с а м о с в і т н у р о б о т у д и д а ю т ь м и л о с т и н ю н а „ в і д ч і - р е и і т і р о б л я т ь вітпту- н е м о ж л и - б о г а т о Людей, А м е р и к а н ц і в і Англійців, щ о з ентузіяз'мом вй-
пали л і к а р і у м о в н х н е д у г у м о в и й с т а н о б ж а л о в а н о г о . П о к о - матерями. Проти м и н у л о г о - J п и е " , б о не м о ж у т ь в і д них о - в о ю . Н а . т р е т і й д е н ь п і с л яїїв и - тали ..шериканських летунів. З `Карачі відлетіли летуни ш л і і
ротких р о з с л і д а х з а я в и л и вони, щ о він з а х о в у є т ь с я н о р м а л ь - р о к у ч и с л о я с е л ид с е л і з н а ч н о б і г н а т и с ь . Ч и д о ж и в е м ' о Ч а с у , б у х у з Е в р о п и л и ш и т ь с я п у с т а - Брак д о місцевости Аллагабад, віддаленої від Карачі 925 миль,
но. Ч у т к и , б у ц і м т о в і н б е л е н д і в б е з п а м я т и , н е п р а в д и в і . Г р е й е м з р о с л о , щ о п о я с н ю є т ь с я у в е - к о л и б і д н и м и б у д е О п і к у в а т и с ь Jp^ в р р л і С а ґ а р и і т о д і в ж е м о - Де мри л е т і л и 0 3 . 8 0 п о п о л у д н і тогоЎ с а м о г о д й я . З н і д т а м Відле-
ІОИСІМ с п о к і й н і ѓ й т а м а є д о б р и й а п е т и т . Ч у т к и п р о й о г о г о а о - л и к і й м і р і с а м о д і я л ь н і с т ю с а - д е р ж а в а , р о з м і щ у ю ч и ї х п о з а - .
г
д б у д е . с п о к і н й ' о г р і т й с й в пі
Ж Н етв лі гак „ П р а й д о ф Д і т р о и т ^ ' д о К а л ь т г у Т я , д е п р и б у в у поне-
довий страйк т е ж не о п и р а ю т ь с я н а п р а в д і . JMOTO н а с е л е н н я . І^хистах? ( „ Д і л о " ) . ` і діл`ок в 11.40 р а н о . -
..SVOBODA" (LIBERTY) ' ваннн неюнійного матеріялў, а- м е н С т о в н К а т т е р з " не в і д з и в а в ѓ ш ќ и п р и з н а в а л и в с е г д а к а п і т
FOUNDED ЇЙЎ3 .
Ukrainian newspaper published daily except Sundays and holidays
СТАНОВИЩЕ ПРИХИЛЬНИКІВ СУДОВИХ ЗАБОРОН бо сказавши я с н і щ е , приказа- ю т ь с я з п о к л и к о м д о ' и и ш н " л о в и а в о р н з о р г а г г і з у в а т и с я
at 83 Grand Street, Jersey C l t y . N . J . но їм співділатн з такими усло- р о б ѓ г й и к і в , щ о б и їх п і д п и р а л и ц і л и з б і л ь ш е н н я у с п і ш н о ї І
Owned ѓу the Ukrainian National Association, Inc. іпдустріильний спір, — то чи винами, що підкопують` їх'eaa.-j В о н и н е д о м а г а ю т ь с я в і д д р у - к о м і ч н о ї п р о д у к ц і ї . Р о б і т н и к и
Edited by Editorial Committee. ^можуть робітники вірити, сну юнію. їм прнказано не слу- г и х р о б і т н и к і в , в і д м о в л я т и с ь ' в і р я т ь , щ о т а к и й с т а н є нічим
А т е п е р н а в о д и м о г о л о с пре- хатн власної совісти або не в і д у ж и в а н н я а б о о б р о р д ю в а н - б і л ь ш е , я к н о р м а л ь н и м р о з в н т -
щ о приказ судді е безсторон-

RATE3:
зидента Американське^ Феде- мати власної гадки. ня каміння, я к е ь н р а б л я є Бел-' ќ о м м о д е р н о ї індустрії і м „ .
ний і щ о він м а е - с г х о р о н ю в а т и

три центи
'-.
рації Праці, Ви.тієма Гріна.
Acceptance lor mailing at special rate of postage provided for In Section 103 д о б р о б у т усіх чинйиків даної ТІ заборони здержують ро- ф о р д К а т С т о в н К о . В о н и л и - д е р н о ї ц и в і л і з а ц і ї .
oi the Act of October 3, 1917, authorized July 31, 1918. Судівництво
в с і х ` а н ґ л ь о с а к - і н д у с т р і ї ? Ч и т а к а і н т е р в е н ц і я бітггиків в і д в и к о н у в а н н я сего, І ш с в і д м о ' в л я ю т ь с я в і д д Ь с т а в - К а п і т а л і п р о м и с . і б у д у т ь ор-
сонськггх к р а ї в , в т о м у числі й не в и д а є т ь с я т ю м о ч ю п р а ц ь о б о ч а с т о в в а ж а ю т ь с е б е - у п р а в - л ю в а і ш н й у ж и в а н н я к а м і н н я , ґ а н і з у в а т и с ь , б о ніякий крав
SUBSCRIPTION ПЕРЕДПЛАТА:
Three cents a copy. Поодиноке число а м е р и к а н с ь к е , д и в и т ь с я на п о - д а в ц е в и ? н е н и м и : З г а д а н і заборони з а - д ќ е в и г о т о в л ю є т ь с я к о м п а н і є ю , н е м о ж е м а т и у с п і х у в індустрі-
One year % 7.00 Нарік S7.00 передні рішення судів. С я прак- На протязі послідних місяців к а з у ю т ь р о б і т н и к а м з а н и м а - щ о д а є з а н я т т я ў ' с в о ї х к а м і - ЯЛЬНІМ с у п е р н и ц т в і , КОЛИ йоги
На п і в р о к у f 3.75 т и к а м а є я к н а й г і р ш і н а с л і д к и ,
видано замітні судові заборо- тися нормальною д і я л ь н о с т ю н о л о м а х л ю д я м , я к і п р а ц ю ю т ь ІНДУСТРІЇ НЄ П О З В О Д И Т Ь С Я зо;
Three months % 0. Н а т р и мГсяці
20 5 2.00
к о л и с у д м а є р о з в я з а т н іггду- ни п р о т и п р о м и б л р в и х ю н і й , я ' п р о м и с л о в о ї ю н і ї , як п р и м і р о м п р о т и ю н і ї Д ж о р н і м е н С т о в п г а н і з у в а т и . З д р у г о і ж сторони
Foreign and Jersey City Rates: В Джерзи Ситі і Заграннцсю:
стріяльні проблеми, бо іггду- кі п р е д с т а в л я ю т ь н а г л я д н о н а д в и к л и к у в а н н є м і п і д п и р а н н є м К а т т е р з . р о б і т н и к и д о м а г а ю т ь с я для с с
One year . Я 0 . 0 0 На рік . $10.00
стрія м а є в и р і ш у в а т и справи, у ж и т т я судових з а б о р о н . Пові- страйків з а піднесенням платні У с і й с п р а в і ' р о з х о д и т ь с я о б е . п р а в а о р г а н і з у в а т и с я і фуц.
Six monlhs ...% 5.00 (

щ о діються тепер, а б о перед- товий` суд полудневого д и с т і п о п р а в л е н н я м у м о в п р а ц і , да- н е з в и ч а й н о ж и з и е н і п р и н ц и г г и к ц і о н у в а т и я Ќ п р и з н а н а екоію-


а кои`лу зміну адреси іілаіигьеа It) центів. ' в и д і т и с п р а в и , щ о н а с т у п л я т ь . р и ќ т у у з а х і д н і й В і р д ж і н і ї в и в а н н є м м а т е р і я л ь г г о ї і м о р а л ь - — с е б т о п р а в о п р а ц ю в а т и , а б о мічгга а м е р и к а н с ь к а інституція.
Six months Я 7
3$
.
ОЛ ШИ.ШШЕМИН ЦЕДИКШИ „ е відповідає. Теперішнє століття характе- д а в в справі „ Р е д Д ж е к е т Kan- jnoi помочі страйкуючим това відмовитись п р а ц ю в а т и , ' д е у- Р о б і т н и к И ' Є - д а л ь ш е т о ї гадки,
Адреса: "ЗУОвОРА", P. О. BOX 346. JERSEY CITY, N. J 7 ризують як спілкову д і я л ь - с о л и д е й т и д Ковлдегг К о в к К о . " і р и ш а м і в і д м о в о ю у ж и в а т и м а - м о в и н и , с е р е д я к и х в і д б у в а є т ь - щ о к о н г р е с м а є я р а в о визнач в
На пів року S 0. ність. О р г а н і з а ц і ї п о ш и р и л и с ь забороігу проти деяких уряд- теріял, який в н р а б л я ю т ь р о б і т
SC с я п р а ц я , є д у ж е н с в д о в о л я ю ч Г т и ю р и с д и к ц і ю н и з ш и х феде-

ПРОГИБІІД.ІЯ РОЗНОСИТЬ СМРІД ПОЗА ГРАНИЦІ


Three months $ 27. 5
с к о р о т а к , щ о т е п е р м а й ж е ко- ників ю н і ї Ю н а й т и д М а й п В о р - { н и к н ` у к о м п а н і ї , щ о п о б о р ю є
жна г а л у з ь індустрії м а є с в о ю керз о ф Америка. С ю з а б о р о н у з о р г а н і з о в а н и х робітників. робітника.
а б о ц і л к о м н е д о п р и н я т т я д л я р а л ь н и х с у д і в . С с п р а в о о дер.
ж а в Конгрес через коиститущ.

КРАЮ На три місяці


осібну організацію, включаю- потвердив т а к о ж апеляційний
.$ 2.75 ч н в с е р о б і т н и ч і ю н ї в Ю н і я
Щодо підприємства
суд і забо`ронив „Злученим Ко- ф о р д кат Стовн Ко.",'то феде- д с й приневолюється п р а ц ю в а -
„Бед- П р о с т о с к а з а в ш и , с о т к и л ю - ю Злучеггих Д е р ж а в .

Від коли в Злучених Д е р ж а в а х заведено прогибіцію, від м а є в и к о н у в а т и к о н с т р у к т и в н у п а л ь н я н и м Р о б і т н и к а м " о р г а - р а л ь н и й д и с т р и к т о в и й с у д в і д - т и на ггриказ с д у у , п р о т и їх в о -


т о д і її п р и х и л ь н и к и не п е р е с т а ю т ь г о р л а т и , щ о в о н а е в е л и к и й прислугу як ДЛЯ індустрії, таЌ и і з у в а т н ш а х т я р і в у д е я к и х ча- м о в н в с я с п о ч а т к у в и д а т и з а б о - на п е р е к і р їх п р о т е с т а м .
„сукцес": Чим більше доказів наводять проти т а к о г о з а к л ю - і д л я р о б і т н и к і в , і в о н а ш у к а є ‚стях В е с т В і р д ж і н і ї і . . з а б о р о ' р о н у , а л е о п і с л я п р и о с т а т о ч - С у д о в о г о ' п р и к а з ў в ж и в а є т ь с я
чеиня, тим б і л ь ш е вони к р и ч а т ь . н а г о д и , щ о б и с ю о б с л у г у вгг- н и в ї м м і ш а т и с я д о р о б і т н и к і в н і м п е р е с л у х а и Н ю в и д а в р і ш е н - д о в і д і б р а н н я ї м п р а в а к о р и -

М НТІГИ В ДІД
ЛВ
ІШ У
К о л и н а п л и в д о к а з і в н а її н е в д а ч і п е р е м і н и в с я в с і г р а в д і ш - конати. Ціле індустріяльне під- Р е д Джекет К о н с о л и д е й т е д ня, в і д к и д у ю ч е в н е с о к , б о ' м о в - с т а т и с ь в л а с н о ю економічною
ну л я в і н у , т о д і п р о г и б і ц і й н і з а г о р і л ц і с т а л и п о к а з у в а т и , т о н а
п р и є м с т в о о п и р а є т ь с я н а сгтів- К о в л і К о в к К о м п а н і ї а б о д о л я в не б у л о н а с е с л у ш н о ї п р и - с и л о ю , о д и н о к и м о р у ж е м , я к о -
с и х , т о на т и х як на г о л о в н и х в и н о в н и к і в „ н е п о в н о ї н е в д а ч і "
праці. П е р е д р о б і т н и к о м с т о ї т ь р'обітників, щ о с т а р а ю т ь с я о чинн. П р и а п е л я ц і ї се р і ш е н н я
прогибіції. Між тими причинами головне місце з а й м а л о пач-

ДИ^йтуГв
}ЛЯВ,
питашіє, як поступати серед р о б о т у у згаданій компанії. потвердив Апеляційѓѓнѓ'іѓ Суд.
кованне алькоголічких напитків з п о з а границі, головно з Кана-
ісігуючих в і д н о с и н . Очевидно, Н ю й о р с ь к е п і д п р и є м с т в о Ін- Н а й в и с ш и й С у д З л у ч е н и х Д е р
;

., у З л у ч е н и х Д е р ж а в а х не м о ж н а п е р е в е с т и в ж и т т я

оѓя р о бт
н
г икн
він м у с и т ь л у ч и т и с я зі своїмѓѓ т е р б о р о Р е п и д Т р е н з и т К о . до- ж а в з н і с сс р і ш е н н я і в и д а в з а -

к охор
о
ни Н Є-
п р о г и б і и і й н о г о з а к о н а як слід, б о з Канади п л и в е с п р а в д і ш н я
товаришами-робітниками. билося судової заборони, щ о борону. Р О Ч Е С Т Е Р . І Н . И . Тов Вільних К...

С П
Вр
аЄ
ДЛИВ О СТ
Н а
бо ГН Є Т
у. СЄ
повінь пачкованого алькоголю. Говорили вони: Якби так здер-

можууьу-жив
заків, від .316, ПОВІДОМЛЯЇ, що місяч-

ати
о з
н ч
ає п р
им у
с
ов
у п
р а
ц
ю
Правѓѓі п р е ц е д е н т и , с е б т о п о - ' н е п о з в а л я є ю н і ї з а л і з г г н ч и х р о - Ч л е н а м юнії Д ж о р н і м е н С т о в н
ж а т и доплив д о б р о г о а л ь к о г о л ю з Канади, то вже Злучені ний мітінг відбудеться в четвер, лня

л
в і
ь м
ні к
р аю , я
к
ий уп
р а
вляє
т
ь-
Д е р щ М й осягнулнби ідеал в с я к о г о прогибіціоиіста: с ѓ а д и б и п е р е д н і с у д о в і о р е ч е н н я , о д - 1 б і т н и к і в і ѓшитим з л у ч е н и м І К а т т е р з , о р г а н і з а ц і ї , щ о є з л у - . с и я 1927, ТОЧНО 8 в с р с

средсгва проти чером. Д о ж д . , й Ч Л

свя п
с лі я к
онс
т туцї і й ИкіВ
я
м
„сухим краєм". н а ќ , д и в л я т ь с я н а з а д , н а часиГними організаціям р а д и т и чсна з А м е р и к а н с ь к о ю Ф е д е р а У

KaTJn poTH
виріш

л а
с
ь
т пр авие
тл
ь
св
та з
алеж иь
т
В т і й с п р а в і в і д б у л а с я в ж е ггеодиа м е ж и и а р о д н а к о и ф е - щ д і в і д у а л ь н и х з у с и л ь , к о л и фг- щ о с ь , н а м а в д я т и д о ч о г о с ь а б о цією П р а ц і і п р о т и я к о ї суд

В
ДІ З О
ГД И ТИХ,Я И
КМ О
НО
регшія, я к а й м а л а на ціли з д е р ж а т и д о п л и в д о б р о г о а л ь к о г о - л ь о з о . ф і я п о с т у п у п р о я в л я л а с ь п е р е к о н у в а т и р о б і т н и к і в з ѓ а виміріѓв свій р о з п о р я д о к , з а б о (ського На
л ю з Канади в Злучені Д е р ж а в и . Власне недавно у В а ш и н г т о н і
й відбулася така чергова конференція мнтових урядів Канади
в г р а н и ц я х індівідуа.тьних п р а в . даної в и с ш е компанії. Т а к о ж р о н е н о п р а ц ю в а т и у к а м і и о л о
Д и в л я ч и с я н а п о п е р е д н і ор'е- з а б о р о н е н о т и м з а к а з о ц р о б і т - м а х п і д п р и є м с т в а Б е д ф о р д діяльггости зоргаггізова-
у лн
ь . Сим радрм п
й З л у ч е н и х Д е р ж а в . Н а ній а м е р и к а н с ь к і у р я д н и к и с к л а д а л и ч е н н я , с у д и з а б о р о н я ю т ь ю н і - ггнчій о р г а н і з а ц і ї ш и р и т и д р у - Стовгг К о . ї м з а б о р о н е н о п р а - н и х _р -о б і т н и к
Т И С
Т іІ в. v пGрEиUлUуUч у ювтоьнсоя членів внрівнатн свої вкладки, а м .
N N T I

на к а н а д і й с ь к и й у р я д в с ю вину з а а л ь к о г о л і ч н у п р о т о ч и н у , ш о ям с т а р а т и с я ` о х о р о н я т и інте- ковані п о в і д о м л с ш г я , листи, о _ ц ю в а т н в к а м і н о л о м а х Бед- щ е н великі фінансові к о ш т и ,


тече з Канади. Г о в о р и л и їм: З д е р ж т е сих пачиарів, а б и Злучені ресгг с в о ї х ч л е н і в , з а б о р о н я ю т ь п о в і с т к и і т . п. в ц і л н з о р ѓ а н і ф о р д К а т Стовгг компаггії ч е р е з я к и м и получегга їх о б о р о н а 3
П О З І Р ! Н Ю Й О Р К , Н . й. ПОЗІР!

править.
Держави могли виконати закон Волстеда.' навіть виконування ю н і Ѓ ш и х з о в а г г н я р о б і т н и к і в о б ж а л о в у - т с , щ о в о н и б у л и члеггамн ю н і ї , в с у д а х .
У В і д п о в і д ь на сей з а к о н К а н а д і й ц і підняли п р о т и З л у ч е - ф у н к ц і й . Ю н і я не п р о с и т ь д л я ю ч о ї к о м п а н і ї у п р о м и с л о в і й Однак згадана компанія стара-, Американська федерація
н и х Д е р ж а в н е с п о д і в а н и й з а к и д . Н а в е л и к у к о н с т е р н а ц і ю А м е - ‚себе о с н е ц і я л ь н і п р и в і л е ї , а ю н і ї . л а с ь п р и м у с и т и їх, ч е р е з у ж и т - П р а ц і с т а р а є т ь с я н а й т и я к е с ь
р и к а н ц і в з а к и н у л и вони а м е р и к а н с ь к о м у у р я д о в и , щ о се він не Т І Л Ь К И О п р и з н а н н я їй п р а в а о- Згговаж підприємство „ Д е к о - т я т . з в . рггт о ф і н д ж о н к ш о н , с р е д ` с т в о п р о т и л и х а судових
х о р о н ю в а т и інтереси тих, які Ібуде проголоціеннй як суспенлои.овн,
подбав здержати' пачкарство, і то пачкарство фалшоваггого рейтів Как Стовн Ко." одержа- п о с с р е д н о п р а ц ю в а т и д л я неї з а б о р о н . В о н а н а ч е р к н е плян
а л ь к о г о л ю в К а н а д у . З н а ч и т ь , л и х о л е ж и т ь не в н а п л и в і д о б -
р о г о к а и а д і й с ь к о г б а л ь к о г о л ю в Злучені Д е р ж а в и , але в иапли-
з а р а б Л я ю т ь на свій п р о ж и т о к ,
і які є о д н и м з чинників п р о -
ло судову заборону в дистрнк-
Товім суді у Н ю И о р к у п р о т и
у містах і місточках, де в ж и в а - законодавства, щ о буде мати
ється каміння Б е д ф о р д Ко. j^r-на
ціли. А м е р и к а н с ь к і р о -
ЙЗГ
- ЗБОРИ ^
ві б у т л е г е р с ь к о г о а л ь к о г о л ю в К а н а д у . С е б т о З л у ч е н і Держа-% дукції. р а д и юній будівельних робіт- Рішеггня Н а й в и с ш о г о С у д у б і т н и к и від д а в н а думали, щ о
ви вирабляють тільки ф а л ш и в о г о алькоголю, щ о а ж чаша пе- З а к о н и п р и з н а ю т ь юнію, т а ників у повіті Вестчсстері. піддержало старання компанії, прогитростове право Шерма-

деструктивних школі тих с LS


ВСІХ Ч Л Е Н І В І Д Е Л Є І А Т І В
релггваеться до Канади. Американський ф а л ш о в а н и й а л ь к о - суди своїм толковагшям з а к о - ; У тій з а б о р о н і з а к а з а н о ю- Р і ш е н н я п о с т а н о в л я л о , щ о сі н а б у д е п е р е ш к о д о ю д л я іггду-
УКРАЇНСЬКОЇ Ш К О Л И
г о л ь , п е р е п а ч к о в а и н й д о К а н а д и , п р о д а є т ь с я т а м п о т а к і й ціні, нів і с в о ї м и з а к а з а м и стара.тн- піям п е р е ш к а д ж а т и у ж и в а т и в каміноло.мські компаггії, які стрія.їьггого, економічного і
В ню И О Р К У

а
мих
щ о вЖ підриває зовсім з а к о т ѓ у торговлю здоровими алько- ся о б м е ж и т и у с п і ш н і с т ь т о г о м і с т і Н ю й о р ќ у п р н б у д о в і вгг- відмовляться наймати юнійиих рільничого розвитку. В о н о од- - - — відбудуться -—

ХЗ аборон . Управ
голічиими калитками. признання. Коли робітникам у робів обжадовуточої компанії. р о б і т н и к і в а б о не п р и з н а ю т ь ^ і аД к о гге п е р е ш к о д и л о з р о с т о внгагс л і д к і в S ^ F ^ ^ ^ T T ^

СД О
У'В
И
Як с к і н ч и т ь с я к о н ф е р е н ц і я й як п о с т а н о в л я т ь у р я д н и к и ф а б р и к а х і к о п а л ь н я х , які з н а - Се „перегакоджуваннн" відбу- гони у с в о ї х к а м г н о л о м а х , м о - поширению великого проми-
двох країв здержати сю нововідкриту проточину, ` п о к и щ о ю т ь силу своїх п р а ц ь о д а в ц і в і в а л о с ь в т о й с п о с і б , щ о юнійггі ж у т ь д о м а г а т и с ь від юнійних слу, а л е п р о т и в н о , в д о д а т к у 1 в
невідомо. На всякий случай, як к а ж е одна американська г а з е - п е р е к о н а л и с ь , щ о ю н і й є їх о- р о б і т н и к и а б о в і д м а в л я л и с ь у- р о б і т н и к і в у ж и в а т и їх к а м і н н я д о з в я з а н н я р у к р о б і т н и к а м , а б2 0о7 - ПрИКаЗШ
8. вступного, тож кожднй чл
та, вашингтонський уряд м о ж е вічно дурити Американців, щ о д и и о к и м спасенням, с к а ж е суд, жнв'ати м а т е р і я д у о б ж а л о в у ю - до будови і доставляти до привести ботзй одного новою кииди-
причинилося до с т и с н е н н я Ідата. — В. Гурянсьігий.
щ о ї м не в і л ь н о в з и в а т и р о б і т ч о ї компаггії, а б о пе хотіли Зброя просвіти пробиває
и р о г н б і ц і я е „ г а в л і н ґ с у к ц е с " , а л е не з д у р и т ь К а и а д і й ц і в . А в і д д а л е н и х о к о л и ц ь н а в і т ь ггро- і обмеження п р о м и с л о в и х В Ч Е Т В Е Р , 8. В Е Р Е С Н Я 1 9 2 7 Р .
всьо.
коли Канадійці б у д у т ь з н а т и ціну прогибіції, т о в ж е м о ж н а н и к і в д о п р г г с т у п л е ш і я д о юнії', і п р а ц ю в а т и п р и я к і и н с б у д ь бу- т н 'їх в о л і . С е є д и в н а д о к т р и - п і д п р и є м с т в . В о н о д у ж е стй-
сподіватися, щ о розумне переконанне перейде й через граии-
цю. Коли п е р е х о д и т ь а д ь к о г о л ь , т о переконання п е р е п а ч к у в а -
ти щ е л е к ш е .
а б о , щ о ї м не в і л ь н о с т р а й к у - ‚ д о в і , д е у ж и в а н о т а к о г о , м а т е -
в а т и , а б о , щ о нс в і л ь н о ї м ПО-і р і вл у . Юнії каменярів
я с н и т и д р у г и м , з а щ о в е д е т ь с я І з а н о не в і Д м а в . т я т н с ь в і д
прггка-
ужи-
н а . Р о б і т н и к и ие м о ж у т ь 'її з р о -
зуміти а б о з нею погодитись.-
Члени організації „ Д ж о р н і -
снуло

вN
УВкрпи
с.п
н
х
тц
ю
робітників,

сw
н я , в
дНіа
р.ѓ
о1N
д
Д,с,5
о
м уо
б
і-о
мимо

ї2
го, щ о робітників з а п е в и ю в а -
ТО'
Х т о 'о чгуожд и , м8 . 1в5о лвоемч е роормс ,

e Yokr
, . Y
гго, щ о с е не с т а н е т ь с я . Р о б і т - ' к р и в в іс абл он р`оУзкдрн. тНяагрноед. . Д о м у .

Д т
иі, щ о х
о
д
ил и
дітий до^школн зачинаю

Богдан Лепкий.

У ТІТКИ МАРТИ
( У р и в о к з історичної повісти з часів В и г о в с ь м о г о
„Сотниківна").
в о р и в п и с е ц ь . „ Я т о б і не в о -

заќ, т а щ е сотенний осавул, мо-


„ Ч о г о ж ти тоді дуєшся,
р о г . Не р о з у м і ю , як д о б р и й к о - л о п у х на ж а р і ? "
„ б о ю с я , щ о б ' н е з в і я л а с я вій
ж е т а к д о я к о ї с ь о д н о ї ю б к и на. Х о ч часи н і б и т о спокійні
пристраститнсЯ. П р и л и п як д о т а к у х м а р а х г у г о т и т ь . С о т и й
може, так своїх людей о б о р о
нює, а полќовѓѓиќ т е ж д о с е б е к р а щ а
нс б о г а т о г о р н е , а л е щ о т о п о
д р у г и х п о л к а х б у в а є , ѓгехай Б о г т а к . с м е р д и т ь .
к р и є ! Т а ж там по два-три золо- скаль".
Taўjл
ifицібудуь т впсуваи
тс
„А ви г а д а є т е , щ о М о с к в а ' п е р ѓ ' ш и н и н а ш г е т ь м а н Укрлш

„ Г а р н е п і р я на в у д в у д і ,
Отѓак і Мо-
г
з а к р і п и в з а с о б о ю , т о й чужий-
ці т і с в о ї м и п о р о б и л и с я Ѓ ) " .
„ І п е в н о . Р и б а н и ў к а є , де
л и б ш е , а чоловік де краще".
Ганни ПИЛИП. А для мене т о в ка ч о г о с ь р а з - у - р а з д о п о л к у І'ѓі з д у ш і д е р у т ь " . „ П о к и здалеку', т о добре. „ К о л и б у н а с НВ$Ціс б у л о , т о
ночі к о ж д а кітка б у р а " ! к л и ч у т ь ; м о ж е вігг і д о д ` е т ь м а н а „Теперішний гетьман", — до Г р і ш м и сипле, с о б о л я м и обда-, к о м у з а х о ч у в а д о с я б чужого; а
Петрусь допав окульбачсно-.трусеві приходи.тасй, а для
„ О т воду в ступі товчсі ї з д и в , б о з а д о в г о б а р и т ь с я " п о в і в п и с е ц ь , — „ М о с к в и не р о в у є , а п у с т и н о г о в х а т у , т а к ) в ж е н і я к п о в і р и т и не м о ж у ,
го к о н я , ' щ о з а цей час п р е с п о - д р у г и х б у л а „ г р о м а д с ь к о ю т і т
гге б у д ь т и м о ї м пргггітслем, т а к „ А б о ж т о м и , с и н о н ь к у , де- л ю б и т ь " . він т о б і і н ш о ї з а с п і в а є . М о с к в а щ о б г е т ь м а н , р с й м с н т а р е м сво-
, п а с с я на с о т н и к о в і й л е в а - ' к о ю " , я к т о . к а ж у т ь , т о м у , б о -
зуби позбіравби" — с к а з а в і с я т ь л і т в і й н и не п е р е ж и л и ? Б о „ А Ю р а с ь ? — п и т а л и й о г о . н а в і т ь с т а р о м у Х м е л е в і с п о к і й - е ї д е р ж а в и бувши, г н у ж о м у па-
ді, і понва.`іав у с в о б о д у д о тіт- „ ї х м а м и р а з о м з нею в о д н і й „ В і н в а к а д е м і ї в ч и т ь с я . Ка- н о в м е р т и н е д а в а л а . В і н в ж с й н о в і п і д д а в с я " . . - . , І ....
Петрусь і р у к о ю махнув. ѓато л и х а зазнали, ой б о г а т о ! -:
кп М а р ѓ и . У ' н е ї гго в е ч е р а м з б і - ріці к о н о п л і м о ч и л и " .
А л е я к р а з т о д і т і т к а з б у б - А в с е ж такгг Б о г м и л у в а в і не- ж у т ь , щ о не д а л е к о я б л о к о в і д ) г о л о в и з н я т и и е м і г , а ц а р ч е р е з
р а л н с н ті з м о л о д ш и х с о т е н н и х К о з а к и п е р е ч и л и с я , ч и бу- „ І старий Х м е д ь н е з доброї
ликами і з п л я ш к о ю варенухи з один до своєї дівчини вернув, яблуні паде, а ' д и в и , як відко послів своїх все ч о г о с ь . д о м а
^ : а р ш и и , 'іїіо не' х о т і л и з а б і г а - де з'нову війна, чи не б у д е , скін- в о л і М о с к а д я м п`ідчинивси".
пекарні в и й ш л а . В а р е н у х а сві- хоч і ясир Т а т а р и б р а л и і пани (тився' ґався".
Т О u к о р ш . м у , х о ч з в і с н а річ, чн.ти с у п е р е ч к у , не д о г о в о р и в - А в ж е ж що.іИС з. д о б р о ї . О б -
ж а , з к о р і н н я м , п а х у ч а , а ж к о з а - в и в о з и л и ггаших к р а с а в и ц ь . С у „Ой щ о відкотився, т о прав- „Москалеві, хоч у р о д и ' ' т а ) скочиди й о ґ о в о р о р и . я к соба-
щ о д о б р о г о к о р ш м а гге п о п с у є ш и с я д о н і ч о г о , п о з а к у р ю в а л и
к а м у носі з а к р у т и л о . д ж е н е н е р о з г у д ж е н е . Т а к вогго . Ніраз у свого покійного їдай!"
т а к с а м о , я к з л о г о ц е р к в а не л ю л ь к и і на Х В И Л И Н У з р о б и л о с я к и з в і р а , а д о т о г о . с м е р т ь стала
,1 П е т р у с ь т у т ! " — с к а з а л а і з т о б о ю б у д с " . а б а т ь к а н е в д а в с я : ні т і л о м , , Т а к і д а т и ж б и ї м , щ о б в і д - д о о ч и й з а г л я д а т и , так і мусів
п а и р а в и т ь . А в с е ж т а к и мол'од- т и х о в с в і т л и ц і .
ш и м т р е б а п р и м і р зі с т а р ш о г о в р а д у в а н а т і т к а . В і н іѓ в р у к у , а „ Д а в б и це Б о г , т і т у с ю , щ о б д у х о м " . хотілося печеного леду!" Џ А л е к а ж і т ь в и ц е н а ш о м у чор-
„ М о в ч о к ; р о з б и в б а т ь к о ѓор-
б р а т н . ' А гцо с т а р ш и й їх, чи т а м , щ о ќ " . в о н а й о г о в г о л о в у гіогїілувала. в а ш е с л о в о т а Б о г о в і в у х о " — „ Т і л о м вігг с л а б и й , я к й о г о Найстарший і з т о в а р и с т в а , н я к о в і , к о л и в і н т а к на п о л і т и -
я к вогги к а з а л и : „ н а ш с т а р и й " , „ Я к ж е ж т н м а є ш с я П е т р у с ю ; і п о ц і л у в а в т і т к у в р у к у . п о к і й н и ц я м а т и . А д у х а д е м а в ) п і д с о т е н н и й , л ю л ь к у к у р и в , ці р о з у м і е " А - с я , я к я на м а р ш г -
Нараз: „грим щастя в хату"
себто сотник Тимохвін Осипо- причвалав Петрусь. щ о на З а п о р о ж ц е в і Г і р ц і чу- - А к о з а к и т е ж п о т і ш а л и й о г о , н а б р а т ь с я ? Б а т ь к о п о з а д о м о м с л у х а в і н а в у с м о т а в . Щ о л и ш п а н і " . .
^ внч Ш е л е с т , після смерти с в о - в а т и ? " я к к о т р и й з н а в . „ П О С Т О Ї М О з а б у в а в , а м а ч у х а р о з н і ж и л а ( т о д і , я к д р у г і в и г о в о р и л и с г і . в ін
„Вечір добрий; панове това- Т і т к а М а р т а Т о л о в о ю похгг-
р о з в е з л а й о г о . Д у ж е й о г о л ю - п о ч а в : „ К у д и м а х , т у д и м а х , а)
єї покійниці д у ж е с п о в а ж н і в , на р и с т в о ! " — гукнув, з г и н а ю ч и с я „Нічого доброго, тітусю. т о б о ю , Петрусю, не бійся! Я к т у в а л а , ж у р и л а с я . С а м а , хоч ко-
н і я к і з а б а в и не в ч а щ а в і з ч а р - у д в е р а х , щ о б нс г е п н у т и чО- С о т н и к щ е з п о л к у гге в е р н у в - j т р е б а б у д е , т о г у р т о м д о н а ш о - б и л а " . в с е б і д у п о з у б а х . Б о р о л и с я м и з а ч к а і з б і д н и х , а л е серце до
к о ю о б е р е ж н о ` п о в о д и в с я , т а к л о м о'б о д в і р о к , б о го с т а р о г о підемо і поќлонимо- ‚ М о ж н а п о д у м а т и , щ о в йо- з П о л ь щ е ю і в и б о р о л и М о с к в у , п р о с т о г о н а р о д у м а л а .
високий
і ті з й о г о с т а р ш и н , ш о х о т і л и б у в , я к х м е л е в а т и ч к а . „А Олеся?" і с я й о м у в п о я с , щ е й з а ко.п'Иа г о с е р ц і д і я л о с я , я к в о н а гга в о а як тепер станемо боротися з , Я к ж е т о `— п о ч а л а — ггро-
р о т я х п о в и с л а . Щ о він д о сво- М о с к в о ю , т о щ о т а к е в и б о р е -
собі в нього д о б р о ї слави при- „Доброго вечора.сотенному Петрусь спаленів. Вона злег о б х о п и м о , ш о б н а ш о м у т о в а с т о м у н а р о д о в і п о л і т и к и иа-
Д б а т и , п и л ь н о в в а ж а л и гга с е б е . о с а в у . т і ! " к а ш т о в х н у л а й о г о л і к т е м . р и ш е в і к р и в д и не р о б и в . С т а ѓ о б р а т а ч у в , к о т р и й т а к и м о- м о , п а н о в е ? "
ВІДПОВІЛИ й о м у : як б р а т и с я , К О Л И й о м у й ж и т и ие
І з а г а л о м , відколи гетьманува- ся м а є ш , к о з а ч е ! " р и й х о ч х м у р и й , а л е м я г к о с е р д - к а я и н и м у ч и н к о м з а п л я м и в „ У к р а ї н у ! " — в і д п о в і в П е т - І д а ю т ь . Н а й о г о г о л о в у як пе
„ Д і л о не п о г а н е , с о р о м и т и с я
т н ` с т а в І в а н И и ѓ о в с ь к и й . гу.тя- ний, а О л е с я В н ь о г о одиначка, с в о ї руки'' р у ь с і очі й о м у з а с в і т и л и с я .
„ М а ю с я , як ГОЛИЙ у к р о п и в і ! " нема" ч о г о . Ж е н и л и с я б а т ь к и , ;ЛЛЄ, так к а п а є . П р и г а д а й т е с о -
щ е ж и т т я припинилося, бо, як З а к о г о схоче, з а т о г о й піде". Т о м у й помер несподіваною Д а в б и ц е Б о г , т а н е з н а ю , чи{ б і , 1
„ Н а в ч и т ь лихо і з салом кор- женитимуться й діти, а що як іѓо. чернь за ііог-
т о к а ж у т ь , я к и й п а с т и р , т а к е гї смертю". здоліємо. Згоди нема".
Жі ї с т и " , в і д п о в і в с о т е н н и й пи- х т о с ь т а м т о б і в д о р о г у з а х о - А якщо, з а Кирилом Іванови- даиом лавою пішла. Сќіль-
с т а д о , . а п а с т и р цей м а б у т ь і „Бідний хлопчисько цей Ю - І підсотенний зітхнув, як ко
сець. „ Я к и й ж е т о з а я ц ь д о р о г у д и т ь ` т а к це н е р а з б у в а є . Н а чем с а м в о є в о д а p v x y потяг- хлопів вигибло в його
з р о д у пяніг.м не б у в , х і б а ігг`ко- р а с ь " , — з а к і н ч и л а з і т х а ю ч и в а л ь с ь к и й м і ш о к . „ Н е б у л о п і п о л к а х , СКІЛЬК'И ж і н о к і ді-
вашій милости перебіг?" ц і Бога покладайся; Бог більше не?"
д и П Я И О Р О в д а в а в , та'й т о не т і т к а . „ А н а ш а У к р а ї н а щ е б і д - І н е м а ! ѓ Ч о р н и й г г а р о д н а В и г о й - 'І т н й в и р і з а л и , а б о в я с и р пігна-
' Н е з а я ц ь , а медвідь, пано м а є , я к р о з д а в . О т в и п и й т е по „ З а коротка, щ о б до Запо-
добре. н і й ш а . З д в с і х т е р п и т ь . Г е й , Б о - с ь к о г о н а р і к а є , к а ж е , щ о ЏЩ " " і я к а ї м д я к а з а ц е ? Б о г д а н
ве". ч а р ц і " . ' , р о ж ц е в о ї Г і р к и д о с я г н у л а . B p y - J
Ж е , . Б о ж е , я к и й т о р а й у Hac) ш л я х и т ч і н е м о в д о П о л ь щ і т я - п р о с т а р ш и н с в о ї х ! і п р о ќ о -
-У т і т к и М а р т и , н а ш и р о к о м у , „ Р о з у м і є м о . Ц е мабуть Кири К о з а к и схопилися з місць. (баємо".
б у в б и , к о л и б н е Та війна, не цей гне, щ о . ж і н к а к о з а ч к а м и г о р - з а ц т в о п о д б а в ; а ш о т а к о г о до-
д у б о в о м у ослонѓ КІЛЬКОХ коза-j до Іванович з н о в д о сотників- „ З а в а ш е з д о р о в л я , т і т у с ю ! ' ,1 м е н і щ о с ь т а к з д а є т ь с я , щ о
р о з о р ` ) . Тисячі ц е р к о в п о п а ' д у е , щ о о б о є л ю д ь м и ж у ч о ї ві- б р о г о д л я черні .'.робив?"
ків сиділо, л ю б у ю ч и с я ч и с т о ю і ної х а л я в и с м а л и т ь " . ,1 з а в а ш е і з а О л е с и и е " , — j М о с к а л я м не в і к у в а т и м і ж и а
лили, тисячі міст і сіл я к б и я з и - р и о б с а д и л и с я . А в о н о т а к : я к -
світлицею, рушниками, гарно ‚Угадали". ІДодала тітка М а р т а , в р у ч а ю ч и ми". „ П е р ш е д л т с т . ' р ш и н , а тоді
к о м з л и з а в : к у д и н е г л я н ь —-! щ о с в о ї н е п е в н і , т а к ч у ж и х ш у
повишиваними', 'квітќами в гле- В е л и к е д і л о ! Н е б о р о н и к о з і ч а р к у Петрусе'ві. „ О л е с я , х о ч ‚'‚Досить пявки нассалися І
;
й на н и з и ч е р г а п р и й ш л а б и "
л и ш д и м а р і с г о р ч а т ь , л ю д с ь к і каеш.` А н е в ж е ж т о б і л я п о к і й -
чика`х п о л и в а н и х , , у з о р и с т и х і ;лїса. У п о д о б а л а д і в ч и н а М о с к а - в е л и к а п у с т у н к а , та н е з р а д л и - к р о в н , п о р а в і д і р в а т и " . — . . И Р І А Ю , VI-JATBKJ І . - ^ " - С - I U и і . І Я ПОКІЙ „Чг.'каЙ п с е , а ж к о б и л а з д о х -
н о г
з а п а х о м лиўварў, котрим б у в і л я , так ти другої п о ш у к а й . Вид- ва, В покійну с в о ю матір в д а л а - ,Ой щ о н а с с а л и с я ќ р о в и , т о Кістки б і л і ю т ь і с и р о т и , я к б е з - { $ Х м е д я ч у ж и н ц і в не б у л о ? ' н е ; т е р п ц ю н а р о д о в і не с т а в а -
А
п р и т р у ш е н и й в е с ь п і л ' ) . . С а м о ї н о , не н а ш о г о п о л я я г о д а , т а й с я . Т а я т е ж ж а р т а м и т а с м і ш к а - н а с с а л и с я . Д о с и т ь з л е перед) І о м н і с о б а к и с н у ю т ь с я . К а р а ) " вжеж, а в ж е ж " , п р и т а к - ло".
т і т к и не б у л о — в о н а в п е к а р н і , т і л ь к и " . м и т а к в м і л а с в о г о ч о л о в і к а с т а р и м Х м е л е м б у в а л о , а т Є п е р і Г о с п о д и я з а г р і х и н а ш і і з,а " У
л и
йому — „самої польської, „ О т о ж т о й е цей терпець.
як козаки казали: бублики.ви- Петрусь вовком п о д и в и в с я п р и ч а р у в а т и , щ о в і н д о нині н а щ е г і р ш е з р о б и л о с я . В с е я к і с ь j б а т ь к і в н а ш и х , т а й т і л ь к и ! " ` і н ^ я х т и с к і л ь к и , а Н і м ц і в , п р о Т е р п е н , . с п а с е н у м и х о т і л и б
н . т і т а л а . Т і т к о ю ‚'Марта л и ш Н е - и а н ь о г о . другЎ не гляне. `Олеся з а М о п о д а т к и плати" — нарікала „ З а н а ш і г р і х и н а ї з д ж а ю т ь Т а т а р і не з г а д у ю ч и ! " ' в і д р а з у . в н е б о в с к о ч и т и тай ш е
Н е м а є ш Шо т а к на м Є н е ` д н - с к а л е м не п о б і ж и т ь " . Ітітка М а р т а , „тай плати. Та
Л я х н
' " „ О т о ж і б а ч и т е . Я к о г о н ь ѓ а й в і р и м о п о п а м и к о т р і т и м не-
. П і я — долівка. ' в и т и с я , як ч о р т на п о п а " , го- Ц с в о н а мені с а м а к а з а л а ' ` щ е Т о б а ч и т е , н а ш с о т н и к я к с и ш , т о н е . й и т а є ш , з якоІ кри-
' ) Розор - руїна. н и щ в о д а , — г а с и ш ! К'олиб т с ( Д о к і и ч е н н є н а - с т о р ' о н і 3 - т і п ) .
207. - СВОБОДА, С Е Р Е Д А : 7-го В Е Р Е С Н Я , 1927.

‚Михайло У г о р ч а к . п р е д с т а в н и к и У. Н. С о ю з а б у ( р у ч н и к г р і - к а т , д і є ц е з і ї з а я в и в , J р я д і С е с т р и с и р о т и н ц я в Ф и - } я к и й г р і ш , щ о б и н и й д о к і н ч и т и цѓя М о ж е в з я т и у ч а с т ь , у т а к о -
4

д у т ь мати фінансову, контролю, щ о все м о ж е `бути.добре,' од-Гладелфїї з л о ж и л и ' с в о ю з а я в у ! будову, му с в я т і . С е в ж е б у д е д і л о м


МОЇ СПОСТЕРЕЖЕННЯ І ПОГЛЯД НА СПРАВУ в ‚заряді ц ь о г о " с и р о т и н ц я ^ і наќ з в е р х н і с т ь у т і м н а м і р е н І м ^ т а е р т о і щ и р о ; б о - п о
щ о в н і м б у д у т ь з а п е в н е н і мі- н а р о д н і м с и р о т и н ц і м а є м а т и к р и в и т и д у ш е ю ? Т а к с а м о не
щожг
Бувайте здорові.
священиків та парохій відпра-
витц урочисту поминальну

СИРОТИНЦЯ-ЗАХИСТУ УКР. НАР. СОЮЗА с ц я д л я с и р і т 'по ч л е н а х ' Ў . П . г р . - к а т .


Союза. . - ч і
д і е ц е з і я в Америцѓ. д и в у є мене і це, щ о відділи
Т о д і п р е д с т а в н и к и світських члени У. Н. С о ю з а п е р е с т а л и
За ВиДіл чит. „ П р о с в і т а ^

Семен Безус, голова;


. С л у ж б у Б о ж у , на я к у п і д у т ь
вірні цісля с в о г о б а ж а н н я . П о
1
В 19213р. з і й ш л и с я на сіііль- о р г а н і з а ц і й в и р і ш и л и , щ о пай д а в а т и с в о ї ж е р т в и на с и р о т и - б о г о с л у ж е н и ю вірні всіх ц е р -
V
Д м и т р о Гуцул, секретар
- ' І п р и з н а ч е н е м і с ц е $ 2 , 0 0 0 , з г і д - ггу н а р а д у д о ф и . д а д е л ф і ї п р е д - к р а с ш и и б у д е в и х і д , коди, к о ж н е ц ь у Ф ` и л а д е л ф і ї , щ о вони ков б у д у т ь м о г т и зійтися на
Н одній з и о п е р е д н и х с т а т ѓ е й ? ` У н
ю к о н в е н ц і ї . П о в і д - с т а в н и ќ й ` с л і д у ю ч и х ` о р ґ а н і з а - ЛА о - . ' а ь ' г а ц і я в и ш л е д о с в о ї х т а к р а д о р о б и л и в р о к а х 1 9 1 8 ,
3 х в а л о
За т о в а р и с т в о І-Луг": с в я т о це я к члени ц е р к в и , а л е
1919 і 1920. Т р е б а памятати,' як У к р а ї н ц і .
ч згадав, щ о декуди д а ю т ь с я І ^ ' Р - ' ю ж е р т в и ч е р е з цій:- У . Н . С о ю з а , - У к р . Р о б і т . ч л е н і в п о в і д д і л а х о б і ж н и к -
л а х з б и

Семен Турчин, голова;


т р и р о к и і в і д с и л а н о ї х д о у- С о ю з а , Н а р о д н о ї П о м о ч и , П р о - п о т р і б н и м и п о я с н е н н я м ѓ : і щ о - щ о ч л е н и У. Н . С о ю з а є с в і д о - С . Ч.
чути I O . T Q C H , Щ О „ в ж е м а є м о П а в л о Прокопів, секр.
п р а в и к а т о л и ц ь к о г о с и р о т и н ц я в и д і ш г я , Г р . - к а т . Д ї є ц е з і ї і К а - б и ч л е н и н а д ц и м в і д г о л о с у в а - мі г р о м а д я н и і с т о я ' т ь ќріп`ко
один С и р о т и н е ц ь . у Ф и л а д е л -
в Ф и л а д е л ф і ї , п р о ' щ о з г а д у в а - т о л и ц ь к о г о С и р о т и н ц я С е с т е р ли ч е р е з р е ф е р е н д у м . П і с л я }'за с в о ї п р и в і л е ї . У к р . Н а р . С о -
фіі". Т а к и х г о л о с і в є д у ж е м а -
ію в С в о б о д і . - " чина св. Василія в Филаделфії, ц ь о г о представники організа юз прииимає в члени л ю д е й
іо, а п о х о д я т ь в о н и в і д о д и -
б е з р і ж н и ц і н а їх р е л і ґ і ю , п а р -
LEHIRFH VALLEY
іищь, ворожих
у. Н. С о ю з а .
Сиротинцеци
'а!'!ІЇ `
Як с в і д ч а т ь з а п и с к и , члени, і П а . О с к і л ь к и м е н і в і д о м о , на цій р о з ї х а л и с я д о м і в . ,
відділи з л о ж и л и : в 1918 -р. ради були в справі сиротинця і Щр- сталося з цею с п р а в о ю т і й н і чи'політичні переконан- З УКРАЇНСЬКОГО E X C U R S I O N
$ 3 , 8 0 3 . 1 1 , в 1 9 1 9 р . $ 1 , 3 9 2 , 0 8 , в - т а к и х н а р а д б у л б к і л ь к а . ГЇред- в и н ш и х о р г а н і з а ц і я х , м е н і н е - ия, з г і д н о з п р и п и с а м и і п р а -
Аби в ц і й с п р а в і не ш и р и л о
сн б а л а м у ц т в о п о А м е р и ц і , т'о
1920 р . $ 1 4 2 , 7 0 . Р а з о м ч л е н и і { с т а в н и к и з г а д а н и х в и с ш е о р г а - ` в і д о м о , о д н а к з н а ю , щ о г о л о в - в и л а м и с т а т у т а в і д д і л і в і У. Н .
відділи з л о ж и л и в тих т р о х ро- иізацій з в и д і л и ф и л а д е л ф і й и и й е к з е к у т и в н и й к о м і т е т У. Н . С о ю з а . , М и не м о ж е м о і не п о -
ШЯІГАМЕРИЦІ,
и чочу т у т її в и с в і т л и т и і ПІСл}я
ках $5,337.89. З головної., каси ський сиротинець у филадел-! С о ю з а . в и г о т о в и в в і д п о в і д н и й винні п е р е ш к а д ж а т и и н ш и м у
можности з г а д а т и п р о відпо-
У. Н . С о ю з а в и п л а ч е н о в т р о х ф і ї і ф а р м у в. Ч с с а п і к , М д . , я к і о б і ж н и к , і в и с л а в й о г о д о в с і х їх о р г а н і з а ц і й н і й п р а ц і . В А м е -
ню ИОРК, Н. И.
іііеіііін У. II. С о ю з а д о фила-
р а т а х - $ 2 , 0 0 0 , щ о р а з о м з р о б и - б у д и і є щ е іі д о с и п і д у и р а - і с в о ї х в і д д і л і в з п о я с н е н н я м и і р и ц і є д о в о л і м і с ц я н а р о з в і й Л а г о д я т ь с я д о С в я т а П е р ш о г о
ле.тфійського с и р о т и н ц я , я к и й з п р о с ь б о ю , щ о б и , кождий від- ьсяких організацій, однак на-
л о с у м у $ 7 , 3 3 7 , 8 9 , не в ч и с л н ю - в о ю угаданих. Сестер. З тих У Падолиста.
t католицький і о с т а є під п р о -
ч и т у т т и х ж е р т в , я к і ч л е н и У. о г л я д и н п о к а з а л о с я , щ о с и р о - д і л на с в о ї м м і т і н г ў ц ю с п р а в у ш о ю п о в и н н і с т ю , я к ч л е н і в У. " M A U C H C H U N K
видом С е с т е р В а с и л і в н о ќ . Н а - Дня 31. серпня відбулися в
Н . С о ю з а с к л а д а л и на з г а д а - т и н е ц ь у Ф и л а д е л ф і ї і п р и м і - в і д г о л о ' с у в а в і д а в с в о є р і ш е п - Н. С о ю з а , є: с п о в н я т и ч л е н с ь к і в а Н . Б О ROUND SUNDAY
поджу с а м і л и ш е ф а к т и . л ь о к а л и С і ч и й п р и 8. В у л . ` н а -
н и й с и р о т и н е ц ь п р и в с я к и х н а - щ е н н є с и р і т у Ч е с а н і ќ є з а м а - ггє. П о о б ч и с л е н н ю в и с л і д у г о - і о б о в я з к и , н а л о ж е н і н а н а с с т а - ' Т ТЃЏ SEPT. П . А 2 Л . .
U ж о в т и й 1 9 1 7 . р . н а X I V . г о д а х п о з а в і д д і л а м и У. Н . С о - ради в справі відсвятковання SpecUI Train—SUmW-i Tim.
.ті; щ о т р е б а т с в с е з р е ф о р м у - л о с о в а и н я п о к а з а л о с я , щ о в е - т у т а м и й у х в а л а м и конвенцій
гол. к о н в е н ц і ї У . Н . С о ю з а , я к а ю з а , с ь о г о р о к у р і ч н и ц і п р о г о л о Ліпи. Hudson Terminal 7.40 A. M.: Jer-
яких були членами. в а т и і п о с т а в и т и б і л ь ш е н а ' с т о - л и к а б і л ь ш к т ь ( м а л о не в с і ) т а г о л о в н о ї у п р а в и У. Н . С о ю - ш е и н я с в я т а З а х і д н о - У к р а ї н с ь L e y
J T L C I T X C H
W PI. S i t . ) 7.50 A. M.;
відбулася в Г а р и с б у р г у , П а . , в П о в и с г й ї ц и ф р и є н а и л у ч ш и м іу б і з н е с о в у ; щ о к о ж д а з а і н т е - в і д д і л і в У. Н . С о ю з а в і д к и н у л а Newark IEII.-abeth fc Meeker ARES.)
0 A

часі ііо.тагоджуваінія р і ж н и х д о к а з о м ѓгро ж е р т в и , я к і в п л и к о ї Р е с п у б д и к и д н я 1. п а д о л и - 5 т . V ^ ) ^ Поворот: Лиш. Mauch


р с с о в а н а українська організа- п р о п о з и ц і ю п л а н о в а н о г о спіль- C}mnk 5.00 P. M.
п р о с ь б на д е н н и й п о р я д о к в з я - н у л и з р а м е н и У. Н . С о ю з а д о с т а 1 9 1 8 . р о к у . .
ція м а є п р и ч и н и т и с я в і д п о в і д - н о г о с и р о т и н ц я . Були однак Білети до набуття в Exchange Place a-
то під у в а г у п р о с ь б у в і д у п р а - у п р а в и с н р о т н н ц я в Ф и л а д с л - Н а з б о р и з я в и л и с я п р е д с т а в - бо Journal Square. Телефон Інформа-
и и м и ф о н д а м и д о цеї с п р а в и , г о л о с и , и ю б У. Н. С о ю з з б у - і ційиого Бкзра, Montgomery 7000.
ни з г а д а н о г о с и р о т и н ц я з Ф и - ф і ї в т р о х з г а д а н и х в и с ш е р о пики 6 т о в а р и с т в з Н ю И о р к у
за щ о має мати нредставниц- д у в а в свій власний сиротинець.
ладслфії. П о п р о ч и т а н н ю
п р о с ь б и р о з в е л а с я н а д н е ю гго-
цеї ках. І тво в управі з р е ф о р м о в а н о г о По такім - м а й ж е однодушнім Г О Л О С И ЧИТАЧІВ З б о р и і ствердили, щ о проти
с в я с к о в а ш г я - ' С ь о г о с в я т а в е -
П О З І Р! J W W W
В ж о в т и й 1 9 2 0 р. `на X V . ѓ'б- с и р о т и н ц я с е с т е р Василі вирішенню, справа сиротинця д у т ь с я ріжні агітації: одні, щ о
важна д и с к у с ' і я , а п о п е р е в е -
л о в и і й к о н в е н ц і ї У. Н . С о ю з а , С е с т р и і з а р я д ч и к и з г а д а н о г о { с т о я л а н а м е р т в і й т о ч ц і а ж д о Д О B O X "TOBAPHtiVB WFCTX
.його зовсім н е т р е б а святкува- -.. ІЛ№ЯОШЛ ‚1'ГІвОй
1
деішю д и с к у с і ї з а п а л а у х в а л а , к а в і д б у л а с я в Ф и л а д е л ф і ї , к о - с и р о т и н ц я з а я в и л и , щ о с и р ц„ - h1Q9 O
Я І 5Vpn. , з н а ч и т ь д о A X VVII. ^ I гUо. IлUо Dв - 'ІЯ К П Р А Ц Ю Є С В І Д О М А Г Р О - ! т и другі, щ о й о г о не т р е б а
9. вересня ШР'№ГІЬІР-Ч#№
якою п р й и о р у ч е н о г о л о в н о м у м і с і я п р о с ь б п р е д л о ж и л а і и е - т и н е ц ь м о ж н а п о ш и р и т и ; щ о н о ї к о н в е н ц і ї У. Н . С о ю з а .
МАДА ПІДЧАС ВИБОРІВ. ‚СВЯТКУВАТИ, ЯК ПРОВІД НЕ ^ ^ В В Т Я И П Ш В №
скзекутивнОму к о м і т е т о в и У.' р с ч и т а л а ігросьбу від з а р я д у фінансову д о п о м о г у від кож- Після м о є ї опінії г о л о в н и й І
'ЖИТЬ ї м . ДЕКОТРІ ПОСУВАЮТЬ С В Я Т А 1-ГО ПАДОЛИСТА- '..
і і. с о ю з а в и п л а т и т и з г о л о в н о ї к а т о л и ц ь к о г о с и р о т и н ц я в Ф и - д о ї о р г а н і з а ц і ї з а р я д п р и й м е з у р я д У. Н . С о ю з а не м і г в с і й Я д і с т а в в і д з н а й о м о г о ,в селі ВОРОЖНЕЧУ ДО СВЯТА ТАК ДАЛЕ - J ^ , ^ ? С І
І ^ . _ J ^ " . ^ ! ! - ^ИІета
І 1 , Л 8 1 7 1
И Г

орґакізаиії у п р а в і к а т о - л а д е л ф і ї о з а п о м о г у в ф о р м і ц о д я к р ю — о д н а к д о з а р я д у і j с п р а в і н і ч о г о р о б и т и . X V . г о - П а л а г и ч а х о т с е й л и с т , я к и й м о - , Ню Иорку й і околиці і


линвќоѓ с и р о т и н ц я в Ф и л а - п е р ш о г о м о р ґ е ч у н а б у д и н к и к о н т р о л і к а т о л и ц ь к о г о с и р о - л о в н а к о н в е н ц і я У. Н З С о ю з а ж е д а т и д р у г и м ч и т а ч а м н а ш о ї к о , щ о н а в і т ь в і д м о в л я ю т ь а-.1ся отсею ' д о в г о ю прислати своїх
представників для спільного обгово-
р а н ж е р а м с в я т а галі.
дслфі - з а п о м о г у в с у м і . з г а д а н о г о с и р о т и н ц я . Н а д ц е ю т и н ц я п р е д с т а в н и к и с в і т с ь к и х ' у х в а л и л а п о м а г а т и с н р о т н и ц с - г а з е т и з р о з у м і и н є , я к н а ш на рення програми І організації свята тн
І Т а з б о р и в і д п о р у ч н и к і в т о - для вибору відповідного Комітету.
$2,000 у трох ратах, в 1 9 1 8 п р о с ь б о ю р о з в е л а с я ж и в а д и - о р г а н і з а ц і й не м о ж у т ь н а л е ж а - { в и в Ф и л а д е л ф і ї , о д н а к з з а - р і д з а х о д и в с я к о л о в л а с н о ї о Богато попередніх запрошень Това-
івариств постановили відсвят-
Р. $ІООО, в 1919 р . $500 і в 1920 с к у с ї я . Д е л е г а т и с т а в и л и с я д о т н , б о ц е п р о т и в и т ь с я и р а в и - с т е р е ж е н н є м . З а р я д і С е с т р и с в і т и й п о л і т и ч н о ї о р г а н і з а ц і ї к у в а т и с в я т о н е д и в л я ч и с я н а іствам повернулися назад до Січи
за невірних адрес. З б о р и ' відбу-
;`. $500 - з т и м , щ о У . Н . С о -ц е ї п р о с ь б и н е п р и х и л ь н о , з т о ї л а м к а т о л и ц ь к о ї ц е р к в и і с т а - ф и л а д е л ф і й с ь к о г о сиротинця Т о м у п р о ш у п о м і с т и т и сен лист
всі т і а г і т а ц і ї ' , в о р о ж і н а ш о м у дуться в Січовому льокалі під ч. 77
чоз має м а т и о д н о г о а б о б і л ь - п р и ч и н и , щ о з а р я д к а т о л и ц ь - т у т а м С е с т е р ч и н а с в . В а с и л і я . ц ь о г о з а с т е р е ж е н н я пе п р и н я - в г а з е т і . St. Mark. PI. (8 ўлиця).
національному святови. Збо'ри
їй Ўрад.
т е представників у ' з а р я д і з г а - к о г о с и р о т и н ц я в Ф и л а д е л ф і ї П о т а к и х з а я в а х п р с д с т а в н и - ли, д о с в о г о с и р о т и н ц я сиріт Іван Ш к в а р о к , постановили поробити заходи 206-?07
ДАНОГО сиротинця! не п р и и и м а в с и р і т п о членах ки в и с ш е з г а д а н и х с в і т с ь к и х п о ч л е н а х У. Н . С о ю з а д а л і не Шикаго. для приєднання для с в я т а біль-j
В г р у д н и 1 9 1 7 p., на з а с і д а и - У. Н . С о ю з а н а п р и м і щ е н г г є д о о р г а н і з а ц і й р і ш и л и на с в о ї х п р и й м а л и ( к а з а л и , щ о не б у л о місцев'их т о в а р и с т в , але)
' л и с т і м і ж ничи.ч п и ш е т ь с я : ,1
НАИНОВІИШІ ЗВІИКИ
ию ю л о в н о г о е к з е к у т и в н о г о с в о г о с и р о т и н ц я ; щ о н а в і т ь г о - з б о р а х у т в о р и т и с п і л ь н и й на - м і с ц я ) і в с ь о л и ш и л о с я п о с т а - р і в н о ч а с н о 3 т и м присутні на;
комітету У. Н . С о ю з а в и б р а н о л о в і ш й е к з . к о м і т е т У. Н . С о - р о д и н и с и р о т и н е ц ь в А м е р и ц і , р о м у . Ч л е н а м і в і д д і л а м У'. Н . Як ми в ж е з г а д а л и в и щ е , ' н а р а д а х делегати висказували-і ( Р О Л Ь К И ) НА П Я Н О
представників У'. Н . С о ю з а д о ю з а пс міг у тій с п р а в і з а р а - д о к о т р о г о м о ж н а б и нринима- С о ю з а о с т а в с я тільки о д и н ви- В а ш цінний д а р 20 д о л я р і в м и с я Пр и того, щ о б и д о акції
0 Т

заряду с и р о т и н ц я в Ф и л а д е л - д и т и , J I O M H M O Т О Г О , Щ О Г О Л О В - т и с и р о т и п о ч л е н а х і н т е р е с о - ц е в л а с н е щ о Й у х в а л і ? - о д е р ж а л и . П р о с и м о в і м е н и н а - п р и є д н у в а т и Ті о р г а н і з а ц і ї , я к і
фії, згідно з в и м о г а м и к о н в е н - н а к а с а , в і д д і л и і ч л е н и У. Н . в а н и х о р г а н і з а ц і й , я к і ц е й с н -1 п о на X V I г о л о в н і й к о н в е н ц і ї ш о ї чіиитт аа лл ьь нн іі і в с і х с в і д о м и х ' н е в и п о в н я л и -своїх н а р о д н и х
СУРМА
ційної у х в а л и . Ц и м и п р с д с т а в - С о ю з а д а в а л и п о в а ж н і ж е р т в и р о т и н е ц ь з б у д у в а л и б , н о г о у- У H С о ю з а в Р о ч с с т е р : БУДУ- у к р а ї н с ь к и х г р о м а д я н с е л а П а - б о в я з а н ь , п р и м і р о м н е в и '""'відоѓрані 3 0 си- на 4 руки, грають иа ціле
никами б у л и : Д . К а п і т у л а , К. н а ц е й с и р о т и н е ц ь , я к р а з в т і й д е р ж у в а л и і н и м р я д и л и ч е р е з в а т...и с„ в„ і й в .. л а с н и. -й С и р о т н н е ц ь - - , г и ч п р и н я т и в і д н а с щ и р у і л а д и д о к р а ю г р о ш и й , з і б р а н и х пяно. Хто бере 5 — одну даром. Хто
І й
бере 10 — 3 даром. Оферта добра
Кпрчів і С . Я д л о в с ь к и й . Д а . т ь - н а д і ї і в і р і , щ о с и р о т и п о ч л е - с в о ї х в і д п о р у ч н н к і в . П р е д с т а в - З а х и с т У; Т І . С о ю з а . р д е ч н у п о д я к у . М и в с і д у ж е і д н а р о д а н а п о д і б н и х н а р о. „д лиш иа короткий час Тих заійок нігде
В

шс рішено в и д а т и в і д о з в у д о п а х У. Н . С о ю з а б у д у т ь м а т и . розї`халися д о м і в і малѓи Ц е щ о я п о в и с ш е з г а д а в , є т і ш и м о с я , щ о всі Ви, д о р о г і н а - ! н и х т а х під обіцянкою щ о


С В Я
п о
сторах не продають, купуйте ігро-
відділів У. Н . С о ю з а а п р о с г , - нім п р и м і ш е н н є . І п р н б у т н н а с л і д у ю ч е з а с і д а н н е j о п е р т е н а ф а Ќ т а х , п р о МЮ б о - ( ш і з е м л я к и , д а л е к р в і д н а с , не Ч И С Т и й дохід буде'повернений' і від видавця.
бою о ж е р т в и в і д ч л е н і в і в і д - По переведенню ' ' дискусії'та спільно в и р і ш и т и б у д о в у , ѓ а т о н а ш и х ч л е н і в , з н а є . П о в --‚. з а б у л и с в о г о ррііддннооггоо ` с е л а і в с е І „ а о з н ' а ч е н у - Н Я П О Л Н У ! 4 8 ,
?ГІ.
якусь
я к х т
означену народѓѓу
ь
(Перед заручинами) . `. ..$1.00
ділів У. Н. С о ю з а на к а т о д и ц і . - п р и н я т о ухвалу, щоби цю т а к о г о сиротинця. ( т о р и в я ц е в с е т у т л и ш е д л я - й о м у х о ч е т е п р и й т и з п о м о ч ю ц і л ь . Д е л е г а т и п і д ч е р к у в а л и , 49. Заручини 1.00
кий с и р о т и н е ц ь у Ф и л а д е л ф і ї , с п р а в у г о л о в н и й е к з е к у т и в н и й J П о з ї ж д ж а л и с н п р е д с т а в н и к и ( т о г о , щ о б и о д и н и ц і , я к и м д о - Ч и т а л ь н я н а ш а в ж е м а й ж е г о - 50. Українське Весілля, ч. і - ш а . . 1.25
що т а к о м у н е х ѓ о в а н н ю д а н и х 51. Українське Весілля, ч. П - г а . . 1.25
Па. З в і д о з в о ю в н с н л а и о в і д п о - к о м і т е т У. Н . С о ю з а п о л а г о - з г а д а н и х в и щ е о р г а н і з а ц і й ( з т с п е р і ш п а праця С н р о т н н ц я - т о в а , т р е б а щ е п і д л о г и , і д о - н а р о д о в и о б і ц я н о к т р е б а п о - 52. Поправний, часть перша S... 1.00
відпі в и к а з и - д р у к и на с п и - д и в ; щ о б і надалі н а ш а о р г а н і - , в и н я т к о м сиротинця С е с т е р З а х и с т у У. Н. С о ю з а є с о л е ю к і н ч и т и ґ а н о к . А л е в с е р е д и н і к л а с т и к о н е ц ь . К о л и так д а л і 52. Поправний, часть друга 1.00
Ті всі весільні з а $ 5 . 0 0 .
сашіє і м е н ж е р т в о д а в ц і в . зація поігирала к а т о л и ц ь к и й В а с н л і я н о к ) і п о ч а л и в и к і н ч у - в о ц і , не ш и р и л и п о м і ж н а р і д і і д б у в а ю т ь с я в ж е к о н ц е р т и і п і д е , ' т о в с я д о п о м о г о в а а к ц і я
П І С Н І І ТАНЦІ, Я К І ВИЙШЛИ ,
Головний е к з е к у т и в н и й к о - с и р о т и н е ц ь у Ф и л а д е л ф і ї , з в а т и п л я н с п і л ь н о г о н а р о д н о г о І ф а л щ и в и х речей`. і представлення, с х о д я т ь с я туди ДЛЯ с т а р о г о к р а ю п р о п а д е . Ч е -
ПОПЕРЕДНО:
мітет У. Н. С о ю з а в и с л а в у тим однак застерсженнєм, щ о сиротинця. Підчас дебат відпо-j М е н і ц і л к о м не д и в н о , щ о з а - і л е н и , щ о б и у в і л ь н и х х в и л я х р е з т е , щ о м и н у в ш о г о р о к у о д -
н т а т и г а з е т и , f a ‚ щ о б и п о р а - на о р г а н і з а ц і я з а д е р ж а л ' а в с е - 19. Не пора, не пора, зЃ словами 1.Q0
20. Розлука, зі словами на 4 руки 1.00
д и т и с я у в с я к и х в а ж н и х с п р а - б е т р и с т а д о л я р і в , я к і м а л а в ш 21. Козачок, ролька по танцю . . .75
22. Pax, цях, цях, до танцю 75
( Д о к і н ч е н н е з і ст. 2 - г о ї ) . I п о н а д ними майнула велика, місць гетьмана письма підпису-: пиймо, панове т о в а р и с т в о , з а с л а т и д о к р а ю , в с я к і п і д п р и - 23. На филях Дунаю, вальц 90
г р і з н а т і н ь , а ж м о р о з п о з а ш к у - в а л а , а т е п е р , у г е т ь м а н с ь к о м у т у ю з г о д у , щ о б в о и а в н а с ІГИ- є м с т в а т о ї о р г а н і з а ц і ї н р о п а д а - 24.' Зазулька. вальц ва 4 руки . . . .90
В і д к о л и б у л и р о з п и с а н і пи- 25. Вечерннці, опера, часть перша 1.50
У ТІТКИ МАРТИ. ру п і ш о в . І г о л о в и к о з а ц ь к і п а л а ц у , м о в на л а с ц і с и д и т ь . А Ш І І И М к в і т о м п р о ц в і л а і щ о б б о р н , щ е в і д ц в і т н я , т о в ч и - ю т ь , б о л ю д и не м а ю т ь д о неї 26. Вечерннці. опера, часть друга 1.76
в н и з п о х и л и л и с я , в о л о с с я д у - ц е й п а л а ц п о к і й н и й г е т ь м а н б у - в і д т о г о ц в і т у п о ВСІЙ У к р а ї н і д о в і р я . Т о м у всі т і т о в а р и с т в а , 27. Христос Воскрес 12S
льии -все в і д б у в а л и с я ріові- 28. Со гласно . 1.25 ;

б о м с т а л о , н і б и ї х ч у б и в і т е р д у в а в і х т о й о г о з н а чиіі в і н , з а п а х то, я к о т е с н а ш і х а т и і щ п і р о ч н і н а р а д и , н а к о т р и х б у в а - і х о ч у т ь д а л і п р о в а д и т и д о - 29. Українські Відгуки, вальц . . . .75


бом т о р г у ю т ь " .
б у й н и й м е р в и в , д а р м а ` , щ о , на ц е й п а л а ц : р о д и н и , ч и б у л а в и . з е л е н и м и с в я т к а м и п а х н у т ь ! " л о н е р а з і д о 3 0 0 л ю д и й . В и б о - п о м о г о в у а к ц і ю я с н о т а с п о в - 30. Там за тихим, з а Дунаєм, пі-
„Поїш б о г а т о завин'или", — сня 1.00
д в о р і ніч с т о я л а т а к а п о г ї д і г а І скарб гетьманський Вигои- „За згоду!" н я т и с о л і д н о с в о ї з о б о в я з а н н я 31. Ой під гаєм зелененьким, бон-
почу.трся кругом. ‚'За ними ри д о р а д и г р о м а д с ь к о ї в і д б у -
супроти ж е р т в о д а в ц і в , як еони ла вдова ден дрібненький . . . 1.00
я с н а , щ о г о л к и м о ж н а б у л о з р і с ь к и й р о з к о п а в , іі.тіон т а л я р і в . „За згоду, панове!" лися в нас 26 і 27. червня. Ми 32. Ой піду я лугом, лугом . . . . г 1.00
більше г р і х у , я к з а м а л о т я м е н -
рати. кажуть, вибрав'`. „ З а з г о д у , з а в і р н у с л у ж б у д і с т а л и з і с в о є ї с т о р о н и в і д с п о в н я л и ї х д о с і , н е п о в и н н і з а - 33. Любощі, вальц зі с л о в а м и , , , . , L 0 0
Ііим н а р о д о м " . , . 34. Реве та стогне, зі словами . . . 1.00
„ А г а д а є т е —- п о ч а в п о х в и л і „ Н е д л я с е б е в и б р а в , а на в і й - н а ш о м у г е т ь м а н о в і й У к р а ї н і ! " в с і х г р о м а д я н н а ш о г о с е л а ЗО л р о ш у в а т и д о с п і л к и т и х , я к і Заповіт (Серед сѓелу .широ-
Т і т к а х о т і л а б о р о н и т и йоѓгів, с а м о ю с в о є ю п р и с у т н о с т ю му-
с о т е н н и й , — ш о З а п о р о ж ц і і ско, на о б о р о н у . У к р а ї н и " , — Вихилили чарки до дна. радних, а с т а р и й хрунів'ський у кого) . і . . . . . . - , . ,:ГУ"Г ^
бо п о б о ж н а б у л а . ' ' А л е - , ї й П о т - сять свято опоганити й запомо- Русалка, мазўркіі ; .9D
п р о т и с т а р о г о Х м е л и нс б у н т у - п е р е б и в її к о т р и й с ь . Нараз Петрусь рукою -мах- ряд громадський дістав лиш
русь п е р е ч и в . ‚‚Віра с о б о ю , а 37. Як зачую, коломийку, зі слав. ЇЛО
н у в ; . „ т с - с ! " гову акцію розбити. 38. Ой чомуж я не.такий, зі.слов. ІМ
в а л и с я ? Винесли й о г о на с в о - „ М о ж е в о н о й т а к , як ви ка- 10 р а д н и х . Н а ц и х х р у и і в г о -
п о п и с о б о ю " , -А к а з а в . — „ Н а - З б о р и п о с т а н о в и л и з а п р о с и - 39. Ой видно село, пісня У . С С Т Л Х )
ї х ' п л е ч а х у в е р х , а т о д і д а в а й ж е т е , — в і д п о в і л а , - а все т а к и П о в е р н у л и с я д о в і ќ й н і н а - л о с у в а л и л и ш п а н и з д в о р а і зі 40. Галичанка і О Україно . . . . . . 1.00
ші п о п и на і м й г е т ь м а н а м о -
к и д а т и в д і л . Б о т а к а т о в ж е у І - т р е б а б і л р о Л и н у и о к і й н и к а і fio- с л у х у в а л и . с т а ц і ї , з а н а м и г о л о с у в а л о ці- т н нюйорські товариства # на) 41. Бог предвічний, коляда зі сдо-
ляться у ' Ц е р к в і , а п о з а церк- . вами 1.00
н с г о в о л ю к р а щ е ш а н у в а т и " . „ Г р е б л е ю к о п и т а д у д о н я т ь " . ле с е л о . В и б о р и д у ж е з а і и т с р е - д р у г і з б о р и в с п р а в і в і д с в я т к о - 42. Христос Родішся, коляда зі
вою н и ш к о м - т и ш к о м д о п о с и . н а І - в д а ч а , щ о не л ю б и м о , щ о -
БП н а м х т о п о н а д г о л- оов у вР и „ Ч и не с о т н и к в е р т а є ? " с у в а л и б у л и ц і л е с е л о і в с і кра- в а н н я С в я т а П е р ш о г о П а д о л и - словами .'. 1.25
ВЬОГО ШЛЮТЬ". Я рП і! с"
П и 1 В и г о в с ь к и й д о р о д и н и на- 43. Гандзя, весела танкова пісня 1.00
„ М ' а б у т ь `він". сно т р и м а л и с я р а з о м . Т е п е р го- ста, т а встановили речинсцьі
44. Ревуха (Ой поїхав Ревуха),
„Так, т а к . В церкві пін, а в З а п о р о ж ц і хотіли й ' старого лежить".
сих н а р а д на д е н ь 9. вересня. зі словами 1.00
„ Х о д і м ж е с к о р і й ш н а з у с т - л о с у в а л и і в с і ж і н к и , щ о п о к і н
хаті д о н о щ и к . Т а ж ц е н е Б о ж і г е т ь м а н а с к и д а т и , т а к в і н н е „ А л е не т е , щ о ж і н к а й діти, З б о р и в і д б у д у т ь с я т е ж у С ч о - 45. Гречаники (Пішла мати на се-
річ ". їли 2 1 л і т ж и т т я . Д о г о л о с о - ло) , . ЇЛО '
слуги, а п р и с л у ж н и к и ц а р с ь к і , д а в с я . " паня ВиГовська, кажіть, ш о вім л ь о к а л и . 46. Біду собі купила, та з а своїІ
„Ходім!" ваиггя п р и й ш л о б у л о д у ж е б.
його а г е н т и й д с . т я т о р и ^ ) . „ А н і б и т о В и г о в с ь к и й П у ш х о ч е т е , т а к и з а в е л и к а паня. . 1.00 '
Р о з п р а ш а . т и с я з т і т к о ю М а р - г а т о жінок. В и б о р у на війта Між инчим дискутовано т е ж
к а р е в і д о б р о г о ч о с у нс д а в ? " М а б у т ь у короні х о д и т ь ; не б а
гою і побігли. щ е н е б у л о , т о м у щ о т с п е р і ш - к л о п о т и , які в и р и н а ю т ь д л я н а - Звійки висилаємо за готівку або С О .
) Делятор — донощик. ‚УГак, а л е З а п о р і ж ж а в с е т а к и ч и л а її, т а й не. з н а ю " . - Хто пришле мам адресу вдасѓи-
ний с т а р и й в і й т п о б а ч и в , щ е ц і о н а л ь и и х с в я т у Н ю И о р к у }
„ П р а в д а т в о я . Щ е - ч е р ц і не н е у г о в к а в і Л і в о б е р е ж ж а д а , " теля автоматичного пана дістане на-
„Князівна і хотілаби, щ о б у Т і т к а М а р т а д о в г о с т о я л а на! він в ж е не б у д е в и б р а н и й , т о м у ч е р е з ц е р к о в н и й п о д і л с е р е д лендар на рік 1928 даром. Ціна ка-
так, алс біле д у х о в е н с т в о , — щ е к и п и т ь . Б о г в і с т ь , як в о н о нас п о к н я з і в с ь к о м у б у л о " .
в о р о т а х і ж а л і а і и м о к о м диви- вніс р е к у р с ж о в о є в і д с т в а в Ста- г р о м а д я н с т в а . Д о с і б у в тут зви- лєндаря 30 центів.
з тим в е л и к а б і д а " . скінчиться. Попи бунтуються, Хто з Українці на провінції або в
„ А х і б а ж т о в н а с у д а в н и н у л а с я н а ш л я х , к о т р и м . и о ч в а л а н и с л а в о в і , щ о б и ці в и б о р и д о ч а й з в я з у в а т и с в я т а з я к о ю с ь
.‚Черці зі с т а р ш и н а м и т р и - М о с к в а грішми сипле, м і ж князі не сиділи і л ю д и я к о с ь Ню Иорку хоче купити пяно, защади-
ли к о з а к и . р а д и г р о м а д с ь к о ї у н с в а ж н и т и . ц е р к в о ю , с е б т о п р а в и т и ђѓге-
ти .200 долярів і дістати в презенті
мають, б о г е т ь м а н і с т а р ш и н и С т а р ш и н а м и є д н о с т и н е м а є ; бу-
жили і Київ н е ' х т о другий з б у „ Я к и й н а р о д ! В і д д і в ч и н и п'о Р у к у р с щ е н е в е р н у в , а л е м и р е д ц е р к о в н е б о г о с л у ж е ш г я в
монастирі ф у н д у ю т ь і с о д е р - л а в а не о д н о г о м а н и т ь . Б е з т а -
д у в а в , а к н я з і . В е л и к а , м е н і р і ч , ч а л и , а к у д ' и з а й ш л и ! Я к с т а л и всі п е р е к о н а н і , дцо р е к у р с ц е й о д н і й з у к р а ї н с ь к и х
4
ч церков.
ж у ю т ь їх, а л е г о р о д о в і й с і л ь - л а н н и й м и н а р о д , п а н о в е " .
к о л и б В и г о в с ь к и й к н я з е м з р о ` п р о У к р а ї н у б а л а к а т ь , т а к П е т - б у д е в і д к и н е н и й і Ми з а д в а К о л и т а к е б о г о с л у ж е н н я п р а в - 191—
ські п о п и , т а к ті н і б н с о б а к и з' Т і т к а М а р т а с л ь о з и з о ч и й у б и в с я , я к у д р у г и х д е р ж а в а х є р у с ь і п р о с в о ю О л е с ю з а б у в . т р и т и ж н і в и б е р е м о н о в о г о вій- л е н о в о д н і й ц е р к в і , т о в і р н і SICHOWY BAZAR,
виваленими Язиками д о М о с к а - т и р а л а . -У`` щ о б и н а с т і л ь к и з і і і д . М о с к в и І н е о д и н п р о с в о ю з а б у д е , я к іта з п о м і ж н а ш и х с в і д о м и х у д р у г и х к р и в д у в а л и с о б і . Щ о б и 3 4 Е м і 70, Street, New York, N. Y,
лів б і ж а т ь " . „НЕ ПЛАСТЕ, т і т у с ю , я к о с ь в о - в и з в о л и в , — в і д і з в а в с я П е т с у р м а з а с у р м и т ь . П о л е т и т ь в і т - к р а ї н с ь к и х р а д н и х . Х т о б у д е в п о к л а с т и к о н е ц ь с и м н а р і к а н
...Маловчені і х у д о ў м н і " . БУ^е",' русь. р о м і л и ш и т ь т е б е с а м с п о , - . я к н а с в і й т о м , т о м и В а м щ е н а п и ням, постановлено на будуче,
„ Н е х а р а к т е р н і ! " — д о д а в , со- в к о ж д і й УК'РАЇНСЬКІЙ XA-
„І п л а к а т и н е ж а л ь , я к є з а „ С в о є ю г о л о в о ю , а н а ш и м и мій м е н е л и ш и в . Н а в і т ь не з н а ш е м о . К о о п е р а т и в е н а ш а д о н а ц і о ц а ь н и х с в я т з ц е р к в о ю н е
темний к а н ц е л я р и с т і з і з л о с т и ц е р к о в н а Tl ПОВИННА НАХОДИТИСЬ
чим' р у к а м и м о ж е н а с в и з в о л и т и , — т и м е ш , д е ' і к о л и в і н г о л о в у с и т ь д о б р е р о з в и в а є т ь с я , та- з в я з у в а т и . Кожда
ногою стукнув. „ Я п р о це міг-
и н ш о г о с п о с о б у и е м а " , - - т в е р - п о к л а в . -І б у д е ш д к г а д к о ю 'бо- кож т о в а р и с т в о ‚.Луг", щ о є громада, як свобідна організа ЧАСОПИСІ, „СВОБОДА".
би в а м щ о с ь с к а з а т и , б о в кан- „Тітка Марта про запас пла
див п і д с о т е н н и й . „ I г е т ь м а н г р т і т и , д и в л я ч и с я н а т а к и х , я к т е п е р з а А і с ц ь д а в н о ї „Січи--'
цс.тярії не о д н о ч и т а в , п р о ЩО ч у т ь " .
м а б у т ь , т о з т а к о ю г а д к о ю н о - о т с і . й д і т ь , й д і т ь , м о ї Д і т и , к у зорганізувалось і є надія, щ о
л ю д и і не з н а ю т ь , а л е хочу „ П л а ч і т о ж і н о ч ' а рѓч'
буде добре стояти,-Аматорсь- Н Е К О Н Ч Е З Д О Р О В Д Н Е С Ь
вразника с в я т о г о Ь б и д ж а т и " . ' „ Я к ж е не п л а к а т и , д і т о н ь к и , с и т ь с я ; в с і п р и з н а к и в к а з у ю т ь ! д и . в а с д о л я к л и ч е " .
на т е . А л е я к ж е н а м н а М о с ќ а кий гурток грає часто пред Сќількіпо раз чується се нарікан- отруї з тіла. Вони потребують по-
„За покійного гетьмана Toroj д и в л я ч и с ь на т а к е б е з ю л о в я У вишневих садках
ставлення; цего' р о к у д а в с в я ре між людьми,''котрі виглядають мочи. Пийте богато води і`Нопро-
не б у л о З на т а к и й д і я в о л ь с ь к и й р о з о р . л і в с т а т и , к о л и в н а с с и н н а ш с т е с т і л и , з а г л у ш у ю ч и с м і ш -
s

т о Т . Ш е в ч е н к а і Ів. здорові? Се ішрікаитпияк раз може буйте Gold Medal baartem oil capsules
„ Б о п о к і й н и й г е т ь м а н т о б у - М о ж е м о ї с л ь о з и в м и л о с е р н о - б а т ь к а с т а є , п о л к о в н и к н а г е т ь - (ки і з і т х а н н я .
час в і д часу їде з представлен- бутн ' пересторогою ЩТУ"^Ш. ^^- У ^оригінальні і прав-
-іа с и л а ! Й о г о щ е й н а е м е р г о Б о г а з а в а ж а т ь щ о . А л е г а - м а н а , с о т н и к н а п о л к о в н и к а , „Десять літ війни, й"злидні Т Я ЏЛ

н я м и і на з ў г і д н і с е л а . З а г а л ь н о правдивої небезпеки. У # Щ Д І ГЩКЙ%Љ j- '' д и в і


` ' З н а н и й м о к

те.тьній п о с т е л і б о я л и с я . Н і к о - д а ю т ю ! З г о д и в н а с , п а н о в ` е , т р е б а , щ а с т я н е в б и л и - І в и ш н і . ц в і т у т ь ! В И Й С Т
собі, щ о й теперішний г о с и о д а р а а к е ж и т т я д о с и т ь тя- Незанедбуйтеж її. ^ W H I ^ ? 4 ^УЛЯПТВІЛ 1 6 9 6
му не п р о с т и в , з а л і з н о ю р у к о ю г е т ь м а н - н е б е з в и н и . згоди!" ' молодь кохається. Невміруща . Вбогатослучаяхза- ПОВШЯВВВ року. В трьох величн-
Oapyj
всіх з а ч у б т р и м а в " . I з а м о в к л и . Ћ ' т ќ а М а р т а п р и (сила т в о я , м о я ти з е м л е р і д н а жке, за .гріш д у ж е т я ж к о , т о м у е с ь , ш о нирки Д а ю т ь з а і м е н е и е ^ f J M ^ " над. запечатаний, ґа-
г е т ь м а н ш у з а м а л о він шанує. 5 1 і а ж у

„То була сила!" А, д о н е ї к о р о л е в а л и с т и п и с а - н е с л а щ е о д и н ѓ л е ў й ќ в а р е н у х и СЛІЗНИМИ о ч и м а гляділа н а і н а ш а р о б о т а коло читальні нефункиіоиують пра- G ^ , ^ J S S I У Г а д ' - рантовашгй, як пред.
„То була сила!" -^'зорішливе НЕБО. й д е т а к , п н н я в о , б о г о д і ЗІБРАТИ вильво у внкндднню Ж аптиках, 8 0 , 1 5 7 ^ ста-.лт4цг1.
. С В О Б О Д А . С Е Р Е Д А , 7-J-O В Е Р Е С Н Я . . 1927.

И Н Д И Т А
н е с л а с я в і с т к а п о м а з у р с ь к н х т о ч н о .ріднаігдили К р а с н я н с ь к о - j i i ж а р т у є . В о н а н і к о л и ^ б у в а є
ХТО В ГАЛИЧИНІ ПАТРОНУЄ к о л ь о и і я х , щ о в К о з о в і м а є б у - го, з а б р а л и ‚са п о с т е р у н о к і з а - р а с м у ч е и а , б о з н а є ,
тгг ти'че. І х о ч а 1 2 . л и п н я б у в раз випустияи. Найближчого Працює; знає, щ о вона зовсім
Korj . Н а л с і у н с ь к і м маіідаці заїўр-1 "
д л я П о л я к і в д н е м р о б о ч и м ' , т о дня, с е б т о 1 3 x 7 . А н т о н і З а р е н ь - с в о б і д н а , щ о ї й п і х т о гге м а е і
к о т і в л і т и ќ . Пр`и к е р м і л е т у н . І
` у - т о в а р ѓ и с т в і к і л ь к о х ін- н і щ о д О г о в о р е н н я . З і с в а е ю '
проте дооколичні кольоггісни в е в і ч
в е с ь з а г о р н е н и й в ш к і р и , ті.ть- DtScholl's
Від якогось часу р о з п о ч а в с я явилися с к і л ь к о - ших н а п а в у К'озові надтоверта- р о д и н о ю і с в о ї м и т о в а р и ш к а
в К о з о в і ( б е р е ж а н с ь к о г о п о в і - сси.
в поважггій
П о д о р о з і з Юзе-фівки ю ч о г о з весілля В о л о д и м и р а м и т в о р и т ь М п а л ю с п е ц і я л ь н у і
ќи "ясні с т а л е в і о ч і с в і т я т ь с я Xino-pads
зпід ш о л о м а . їх зір летить ген
т у } ` б а н д н т н з м у цілім т о г о с л о - д о Козови напалм к і л ь к о х О л і й н и к а , п и т а ю ч и й о г о , ч и Birrj ќ л и с у , м а й ж е р і в н у в п р а в а х і з
ііонад збурені, хвилі океану, в
в а зн`ачінні, В я с н и й д е н ь к о т ь о - кольонісгів н а Іншій К у п е - ( П о л я к , чи к а б а н . А к о л и О л і й с т а р ш и м и . К о л и м а л е н ь к і д і т и
цезіг.аггу д а д и н у , д е с к р и в а є т ь с н і
н і с т и та д е я к і з м і с ц е в о ї п о л ь о - ра з Ю з е ф і в к џ і п о б и л и й о г о , н и к в і д ѓ г о н і в їі.г, щ о б уступили бавляться в улюблене „ м б а о "
мряці ціль п о д о р о ж і .
нії`нападають сцвкійпих грома- к а м и . К о л и ж він зго'досив-
д я н - У к р а ї н ц і в , р о з б и в а ю т ь г о - ся на п о с т е р у н к у в К о з о в і , й о
т о д і Н о ж е м - п о к а л і ч е н о ЙО:
голову. З а м ѓ ѓ и т и т р е б а , що) ла них, н а ч е б
старі зацікавлені с т а ю т ь донко-і
ііриглядалися-j
SEPTEMBER n t h і р я
За х в и л ю п і д і р в е т ь с я в нові,
л і т а к як е - і ю л о ш е н и й л е б і д ь і
ІИ6НІ ОГОЛОШЕННЯ
ловгг т а г г о с л у т у ю т ь с я н а в і т ь м у с к а з а л и : „ М у и і ц е . ж е в и П о п о л і ц і я в ч а с і а в а н т у р з а х о в у ' п а р т і ї ш а х і в . М о л о д ь м а ќ с в о ю

двглініи
.,,і
SpecUl Т ѓ и п
Standartl Time ^ п о м ч и т ь у сторону Європи.!
н о ж а м и . П о л і ц і я з а м і с ц ь вили- в л а с н у м о в у , с в о ї в л а с н і т а н ц і
ляк (він латинник), т о било со валася с к а н д а л ь в о ; тіросто п о - г
LY. Hudson Terminal 1 2 Midnight, Jer- І В с е г о т о в е . Т р е м т я т ь н а п н я т У Н А П Р О Д А Ж К Е Н Д И С Т О Р , „
в а т и на вдержання ладу т а п о ба м а й ж е с в о ю в л а с н у культу - sey City (Ехсііапке VI Sta.) 12.10 A.M.
бе на ч о л е - в и р ж и о н ц ь , ж е п`ан м а г а л а а в а н т у р ш г к а м . П р а в д а ,

H
pioicjCH чию є
7
ма, МсцікалЬниМн кімнатами,
р я д к у й а р е ш т у в а т и авант.урнн ру. Д о і ш х п р и м і р о м належить! Newark (Eliz. and Meeker Aves)' ц е р р и , з а т и С и е н і у с т а г о в о р я т ь с.#нянськ^о-а`мернканська. бизнес і
П о л я к ' . . . Т о г о с а м о д н я з г а д а н і І І а с е к а та Х а щ е в ї ч а п о з і р н о за- 40 A. M. Reluming L v
. Scranton в и р а з н о : Г ї р б і д а а б о с м е р т ь . .
ків — просто` підюджує д о а г р а иа ф л є т а х . Самі в и т и н а ю т ь 0 P. M.; Wilkes-Barre 6 3
.0 І.' M. Б Р И Й , продавіься' но. нриоині
б о й т и л о і Пасе`ќ -' М і х а . ю м Х а - б р а н о н а тѓару х в и л ь д о г р о -
1

Це Чембе'рлін!..
iimil.r Excurrion Sunday, Oct. ЙЗ. до краю. ніл
в а н т у р . І т а к : Д н я ЗО. ч е р в н я щ е в и ч е м п о б и л и б і л я ц е р к в и та м а д с ь к о ї к а н ц е л я р і ї ' , . а л е з а р а з с о б і ц і і н с т р у м е н т и , придуму-
Білети до набуття в Exchange Place За х ќ и л ю і і о ч і ш т ь с я і с т о р и ч - M O N T G O M E R Y S T . , JERSEY ClTv
відбувалися вибори до ѓром ють і п е р е д а ю т ь м е л ь о д і ї й у- бо Journal Square. Телефон Інформа-J
п о р і з а л и н о ж а м и П е т р а Г р а м и - іх в и п у щ е н о , не п і д і б р а в ш і ї в і д н и й л е т , я к о г о в и с л і д н а к о ж - N. J .
р а д и в Олеснпі. На в и б о р и при ч а т ь м о л о д ш и х . Ц і л е ї х ж и т т я ційного Ьюра, Montgomery 7ооо.
ка з Г с л е и к о в а . О п о д а л і к п р и них н о ж і в т а київ, я к и м и б и л и ний вігПадок в к р и є б е з с м е р т н і -
був постерунковнй Д . П. В о й то праця й с в о б о д а : а ж д о ча і Паї
г л я д а в с я т о м у п р е с п о к і й н о и о людей. В часі цього, п о г р о м у спо х о р о б р о г о летуна", p o s H e c d
тусь. Цей панок замісць держа- стерўнќовий Ясвкевіч, а коли постерунковнй Я с ь к е в і ч п р и - icy, я к д і в ч и н у п р о д а д у т ь ч о л о І взіііа
й о г о і м я и о в с ь о м у с в і т у . Та ч и
т и с я с в о є ї інстру ќ ц і ї , в м і ш у в а в - п а п а д е і ш і Т з а ч а в к р и ч а т и с т у п и в д о г р о м . С и д о р а , ггс з н а - в і к о в і , - т о д і в о н и н а ч е У р о б у ч Я К Д Ж Е Р О М - Д Ж Е Р О М П Р И И - j
ГІЛ-.КЧ його?!... слідуючу А Д Р Е С У :
ся д о в и б о р і в , в и с к а з у ю ч и с в о є ностеру-нковий Яськевіч ю ч и х т о вій є , і п е р е в і в у н ь о г о з в і р я т а , щ о с к о р о с т а р і ю т ь с я
шов Д О ПРИЗВИЩА
вдоволення, ш о між громадян-, иоранеиого Грнмяка бив р е в і з і ю . А к о л и в р у к а в і в і д і вже не з а з н а ю т ь б о г а т о щ а с т я . Ось ч е р е з м а й д а н ќ у р н в а ` я-
к а с ь к о т и т ь с я . К о т и т ь с я в C T O - J

положеќнї.і
с т в о м п о в с т а в р о з д о р . Він ска- б л ю з и н а й ш о в к у с е н ь з а л і з а , Мпалю говорила з Вебером Ќ Л Я П К А ?
прикладом в і д кріса! Дальѓнє
зав: „ Н а м п а р т і я У. П . I I . є д о - т і с а м і п о б и л и В а с и л я С в і т с н ь з а п и т а в . „ Т и П о л я к ? " .К'олиж н а р і ж н і т е м и , а л е н а Й р а Д ш і рону літака: б л и ж ч е , б.тЖче,' 1 над ‚Ііпсір..--.
Знаний англійський гуморист
орною цоуія 6 моргів а 2 морін л и
бра; вона, хоч большсвнцька, к о г о з О . і е с и н а п а л и ц я м и т а вій п р н т т к і і у . г . т о Я с ь к е в і ч с к а - п р о а в т а . б о н а б о г а т о ч у л а п р о Д ж е р о м - Д ж е р р м м а в у с в о ї м в р е ш т і з а д е р ж у є т ь с я п р р н і м . все поле в луже добрім
то д е р ж а в і не ш к о д и т ь , а л е ті н о ж а м и гак, щ о п о б и т о г о від- зав: „ Т и є щ е м а л і , д о теч'о. О т - ЦИХ з а л і з н и х з в і р і в , а не н а в к у Із к у р я в и в и с к а к у є я к е с ь м а л е , Хтоби хотів купити із близьких ,
імени д и в н е і з о в с і м не ані`лін
п а р т и з а н и в і д У Н Д О — о т ц с л і т а л и в о д о ю д о і і р и т о м н о с т н д а й желя.'^о в з і . к ш е м у , ч е х б і є ч и л о с я їй о г л я д а т и м а л ю н к и , р у д а в е с о т в о р і и н я б е з м а р Н н а р - сідських ссл, то най голосніьсм н
ське и р и з в й щ с : Ќляпка. Поча слідуючий адрес: Eliai Bomch, P. О
к л я т і в о р о ѓ н , б о в о н и х о т я т ь П р и т о к о ю д о п о б и ` т т я б у ю це, к а б а н у ф " . б о с л у х а т и , гцо и о д о р о ж н и к т о ќ т о г о п р и з в и щ а м а л о к о м у ки, але з а т е з в е л и к и м н о с о м , я Box 5 . , Co.ld.le. P . .
відірватися від Польщі". Даль- що Світсиькнй м а в гарасівку р о з к а з у в а в їй. Р а з із т а є м і ш ким з а г а ч у є з а бік л і т а к а ,
д о м и й . П о х о д и т ь `воно з Ма-
ше випитував, чому т о Олеся- при сорочці, б розпалі Хащс- чим в и р а з о м па лиці п о п р о в а - д я р щ и н и . ч . г - Гслтс фест, містер Ч с м
Підчас К о ш у т о иої
ни. не б у л и на в і ч у в К о з о в і ? 1
віч к р и ч а в я в н о „ б у д е м о к а б а - лила В е б е р а д о с в о є ї скрині й п р о т и г а б с р у б с ь к о ї р е в о л ю ц і ї в берліп. Я їду з в а м и !
Там, кажеу.була, правда, бійка, ВГООТИНІУ МПАПЮ - сказала, щ о т а к о г о цілоѓ 'Одна мить і літак підпімаєть- о баі)або.ть.^,ьі.уціг ^цн.'п о
ѓ
п і в б и т и , д о к и не в и б е м о ! " 1849. році п р о с л а в и в с я мо.їо-
т р о х и в а с ^ м а з у р и побили ка- та вогга щ е н е має, а л е м а є в ж е д н й т р и ц я т ь л і т н і й г е н е р а л а р ся у в й з д у х и , т а м а л е г р у б е с о - џ}яШГЧђШіа- иас
м і н н я м , а л е в о н и д у м а л и , щ о це
ТУРИНСЬКОЇ ДІВЧИНИ.
Тогсу с а м о г о д н я н а р и н к у щось. І з т р і ю м ф о м розвину, тгглєрії Ю р і й Кляпќа. В и д е р ж а в т в о р і п г г я в ж е н е п у с т и л о с я й о
віче ундѓќців і т о м у т а к е з а й ш - стояв спокійно ѓром. Михайло зпоміж засушених б а н а н о в и х на с в о м у с т а и о в и ш і п р о т и го. Т р и м а є т ь с я міцтго н а х р е б т і
л р . Ді'ѓ'я 1 1 . л и п н я ц. р . на м і - Краснинський. Коли авантурни П р и р о д н и к В о л ь ф ґ а н г В е б е р листків щ о с ь лискуче — д з в і чсиих р о с і й с ь к и х і а в с т р і й с ь л і т а к а , б о в о н о з тгеї п о р о д и ,
сті в К о з о в і напали Антоні Па- кикн з б л и з и л и с я д о н ь о г о , він о п и с у є в с в о ї х п р и г о д а х із п о - иок в і д байснк.ія. яка,' к о л и р а з в ч е п и т ь с я чиГго-
кнх війск д о о с т а н н ь о ї хвилі
сек і В о й т н л о Л л ь о й з и на ѓ р о м . п о ч а в у т і к а т и т а в т і к на п о д в ї - д о р о ж і п о А ф р и ц і м . і. г о с т и - Раз відвідала подорожник, п і д д а в с я щ ' о й п о т о д і , к о л и "го- госг. х р е б т а , , то в ж е ніколи нс 'ПРОДАЮ шенський бизнсс по
Івана Кунанця, побили'його, вні слаОости, прн бнзнссі t л і̀-
р я П а в л а Л і с е в и ч а . З а н и м по- цучу д і в ч и н и - м у р н н к и , щ о з в а - й о г о ш а т р і . Н е б у л о п р е д м е т у , г о т о в а р и ш а м о б і ц я н о а м п е с т і в і д ч е п и т ь с я ! — Т о ж и д Л е в і н . . кімнатами і іарннй горол. гарні
б о він, як к а з а л и , ,.кабан", бігли постерунк'овнй О с т р о в с ь і а с я М п а л ю . П л с м я ц и х а ф р и - я к о м у н е п р и п и с у в а л а б и ж н т - ю. П і с л я к а і и . у і я ' і і ї в т і к К д я и Він с ф і н а н с у в а в лет А м е р и к а ложеннї. Хто хотівби куінімі II
всіх кабанів треба повбивати. кий т а п о с т . ч. 5 7 2 з б е р е ж а н : к а н с ь к и х м у р и н і в усе веселе, у- тя. Ч и к а н н я г о д и н н и к а н а з в а , Е в р о п а , він в о с т а н н і й х в и л і р і лосіітнся до: 2.
ка д о Л о н д о н ` . Т а м т о д і і і п г JOHN ANDERSON,
П о л і ц і я , хоч у місці t п о с т е р у - г у р м о ю к о . і ь о г і с т і в . П р и б і г л и сс с м і є т ь с я , а ж а р т у є н а в і т ь у н а с л і д у в а и н я м л ю д с ь к о г о с е р н а к . і а д і ш к н р с д л о ж н в Ќ л я п ц і , ш и в с я п о ' ї х а т и с а м , б о д т н у ж 230 — 2nd A - . . . Little F.IU. I
н о к , на ж а л о б у п о б и т о г о в з а г а - на і ю д в і р я Л і с е в и ч а , а не м о ж у и а й п р и к р і щ і м положенні, б і - ц я ; к о л и ж В е б е р п и с а в па щ о б и д о д в о х місяців списав, Чемберлін й о г о „ в ш а х р у є `
л і ггс р е а г у в а л а . Д н я 12 л и п н я чи н а й т и Ќ д } е с н я н с ь к о г о , в б і г л и х л ю д е й н
на св. П е ѓ р а і П а в л а в к о з і в с ь - лн на п о д в і р я с у с і д а г р о м . Ц у ц у ш ' у " Як В е б е р у п е р ш е п і з н а в
кііі ц е р к в і б у в х р а м . П а в і д п у с т
а з и в а ю т ь в о н и ‚ ‚ в а - шині д о писання, д у м а л а ,
то
свої спомини. Щ о б и могти спо
музичний інструмент. Таи- кійно писати спомини, приняв. б е р е собі в с ю славуХ а йому'
як і ггс „ в г л а х р у є " , т о а и у
ДАРОМ ТЕРПЛЯЧИМ
ж з а -

з д о о к о л н ч н н х сіл п о п р и ї . о и л и
п р и к а , р о з б и л и к о л о д к у в ХІ М п а л ю , с и д і л а в о н а б і л я ' с в о є н ю в а л а д о т а к т у у д а р у б у к в .
ті, п о б и л и к у р я т а на н о д в і р ю х а т и с е р е д б а н а н о в о г о ліску Вќінці В е б е р р а д и т ь тим, ш о Д ж с р о м а
Ќляпко запрошення
Джерома
пароха дасть тільки відсотки. Чембср-
в В о л с л і Лін Л е в і и а б а ч и т ь , а л е л и х и й
НА ПРОПЎЌЛИНУ
л ю д и . В ж е д е н ь п е р е д тіѓм р о з п і д п н е м с т а р о г о б а н а н у . М п а - РЬАРАО на пробу І юіижку про
і ПОШЩИЛН г о р о д о в и й ў . О с т а п о д о р о ж у ю т ь д л я п р и є м н о с т і ! , (в г р а ф с т в і С т с ф о р д ш и р ) , з а - на н ь о г о і н е о б з и в Ь е т ь с я . Л е -
л ю р о з к а з у в а л а ггодорожниі пропўќлину цілком безплатно.
щоби побували м і с я ц ь - д в а в м е ш к а в т а м і н а п и с а в у п р и він Чемберліна лсдви бачить,
СТЎАРТ A P L A P A O P A S е чимось mi-
ві с в о є г о р е . К р о к о д и л ь с х о п и в А ф р и ц і . Н е б у д е н і о д н о г о т а - п и с а н о м у р е ч е н ц і б а ж а н у к н и ж але в е с ь ч а с б а л а к а є д о н ь о г о . тім ВІД паса. Є се медичний збірник,
її с е с т р у п і д ч а с - к у п е л і — в о н а к о г о д н я , к о л и н а р і к а л и б и Містер Чемберлін, м о ж е б який приліплюється сам, щоб сильно
ќу. А л е і в п і з н і ш и х р о к а х , к б держати нутренностн в животі. — Н е
-
Н А И Н О В І И Ш І Ш К І Л Ь Н І К Н И Ж К И вжс ніколи не в е р н е т ь с я п о г а н у п о г о д у , а м у р н н с ь к и й ли . з м у ч и в с я б е з н а с т а н н і м'и ми так д о П а л е с т и н и ? на пасків, спружин або спряжок. То-
ЯКІ МОЖНА НАБУТИ В КНИГАРНІ С В О Б О Д И : з а л а м у р и н к а . А л е Я К в о н а ц е к у х а р п а р и т и м е л і п ш е я к я к и і м а н д р і в к а м и п о с в і т і , в.ертавсі му не зсувається, не тре тіла і не гнс-
те Кости званої „pubes". Тисячі осіб
П Е Р Ш А К Н И Ж Е Ч К А ( Б у к в а р ) М. Матвійчука. Ціна 40 ц. с к а з а л а ! П р о с ѓ о сила п р и цих н е б у д ь інший. А л е т р е б а сні час д о часу на т и х у парохіго — Ну!?... лічилося в хаті успішно, не опускаючи
словах, а коли а в т о р счудував шитися, б о щ е кілька л і т д ха у Волслі д л я відпочинку. Ко денної праці і успіх був навіть в най-
Д Р У Г А К Н И Ж Е Ч К А ( Ч и т а н к а д л я II. к л я с и ) . М . М а т в і й - НІ! , гірших випадках. Мягкий наче аксаміт,
чука. Ціна , ._45щ. ся, ч о м у в о н а р а д і є , г л я н у л а та дівчини Мпалю, щ о тепер л и ж п а р о х о б і н а р о д и в с я с и н — T o д о П о л ь щ і ! Ми там т а к , легкий до уживання, не дорогий, на-
н е з р о з у м і л о на н ь о г о великії- п о б у д о в а н а городженнй золотим-медалем і пер-
Невдовзі маємо одержати ^s- з т р а в и , п с р с м і 1854. році, о д е р ж а в у чест ик у П а л с с т Я і г і . шою нагородою. Процедура лічення
Т р Е Т У К Н И Ж Е Ч К У М. М а т в і й ч у к а , к о т р а є в ж с в друку. ми о ч и м а : п и т ь с я у к а м і н н и й д і м , а в о н а с л а в н о г о г о с т я і м я Ќ л я п к а яі натуральна, послідовно, пас статься
непотрібним. Удовіднимо то, шо гі- ,
Повисші книжки б у д е м о висилати тільки з а одержаннєм — К о л и моді с е с т р а в м г г р а є , с а м а м о ж е б у д е читати цей хресѓне ймення. Т о й т о сии — Hv?!... ворнмо, посилаючи Вам п р о б н у
н а л е ж и т о с т и , а з о г л я д у на їх н и з ь к у ціну н і я к о г о о п у с т у д а - — с к а з а л а в о н а — т о м и п р е о п и с її-жнття, а л е в ж с з о д я г п с - с т а в с я п і з н і ш е з н а н и м г у м о р и - — НН PLAPAO Цілком ДАРОМ. Напиши k
своє назвиеко 1 адресу на купоні і
в а т и не м о ж е м о . — З а м о в л е п я - с л а т и на а д р е с у : ціні, м у с и м о р а д і т и , щ о М И не на в м о д н у к р с п д е ш і ц і о в у с у к с ѓ о м , а п о с в о ї м х р с с т н і м б а т ь - — Ґ е в а л Т , а д е ж в и м е н е ве- вишліть почтою диесь. 257,69
..SVOBODA", 8 3 G r a n d St., J E R S E Y C I T Y , N. J . б у л и на її м і с ц і ! кові в и з н а ч а в с я сильним нахи- з е т е ?
PLAPAO LABORATORIES
Так думає Мпалю. л о м д о т о в а р и с ь к о с т і ѓ . Як.скігг — Берлін!.... і 3 0 7 Ї Stu.rt B l d f - St. U u U , Mo.
Муринка запросила подоро чив школу, б л у к а в від о д н о г о — A u d i gut І Х в о ї л ю д и !
Н А И Н О В І И Ш І , У К Р А Ї Н С Ь К І Р Е К О Р Д И К О Л Ю М Б І Я
. ЖУКОВСЬК'ИЙ, барітон з акомп. жпика д о себе. Г о р д о показўну з а н я т т я д о д р у г о г о . Б у в на пе Л і т а к п і д б и в с я в и с о к о , - ген
27090 ( M O J
орхестри. ' (Змарнів я у л а ЙОМУ с в р ю х а т у , з б у д о в а н у з реміну: книгарем, а к т о р о м , п о з а білі х м а р к ц , щ о я к с т а д о
2 7 1 0 1 F (Розвід 27092F (Ой, нс спиться, не лсжнться. Трави. Х а т а л е д в и в и з н а ч у в а л а - Отсим складаю п р и л ю д н у купцем і т. д., а вкінці з а д е р гусей л е т я т ь кудись...
(Задунковатий (Родимий Краю.
27095F (Журавель. с я с п о м і ж г у щ а в и н и , щ о о к р у - щ и р о - с е р д е ч н у п о д я к у Г о л о в - ж а в с я на с т а н о в и щ і в и д а в ц я Містер Чемберлін, можеб
H ЃЎМЕНЮЌ, сольо на скрипці, н о м у У р я д о в и У- ' і . С оюза за редактора
- 7 1 0 0 F (Думка 1 коломийка (Школярі. ж а л а її. В с е р е д и н і б у л а с т а р і мсгезіну „Ту-дей т р о х и н и ж ч е ! Я к би' ч о л о в і к ви
(Полька „Добуш" 27099 (Майкові троблі скриня, з д е р е в л я и н м н ф е т и ш а - ў д і л е н н я м е н і з а п о м о г и в с у м і З В И Ч І М І Н О п і д п и с у в а в с в о ї т в о пав, т о с м е р т і , на місці...

П
(ралви
і мой син.
ВОЛОД ДІЛОВ з акомп, архестр. (Діктом-дактом.
Д. Медов, тенор з акомп. орхестрн. МИ (божками, з предметами, 250 дол. з „Фонду Убогих". ри Д ж е р о м К. Д ж е р о м ,
'270S7F (Гетьмани.
(Серенада Шевченко. 20096F (Казбек. ЩО відзначаються чудодійноќ; Іііща у к р а ї н с ь к а твердій д у ж е гордггвся с в о ї м хрсстним Г о р о ю н с п р щ о ж і в і т р и і ЛІ-
ПАВЛО ЃЎМЕНЮЌ, сольо. с и л о ю ) . На свого рода е т а ж е р - У. П . С о ю з о б т е р в ж е не о д н о і м е н н я м , я к о г о і с т о р і ї н е з а б у - так і ю н и ж у є . лет л а д с а м и й о-
2709вР („Гоп", вальц. Українська Орхестра П. Гуменюка.
(Танець прнсюди. Барітон Евген Жуковський. ці с т о я л а ф . т н ш к а , зроблена с и р о т і с л е з у , п о м і г в ж с не вав ніколи з а й м а в о р о з к а з у в а - ейи. Хвилі, як розлючені-тиѓ-
І. П. Ѓ Ў М Е Н Ю Ќ з укр. орхестрою. Сопрано Р. Красновська. гарбуза, з горівкою власного одному покаліченому, і тому и, п і д с к а к у ю т ь у г о р у , Щоб ді-
J27104F (На сінокосі, коломийка 27093F (Забава в стодолі, Часть 1.
в и р о б у . У цій х а т і ж и в е М п а л ю ж е л а ю , щ о б и н а ш У . Н . С о ю з стати н свої з у б и смільчака
Козак-тропак. (Забава в стодолі, Часть 2.
Маруся (Іатрікова, сопрано, ще з. ш і с т ь о м а с е с т р а м и й б р а з р о с т а в в сотки тисяч членів і крилатого.
(Ой. з акомпан. орхестри. щоби м а й н о У. Н . С о ю з а по-
Wo тами і ч о т и р м а к о з а м и . Але в о — Містер Чемберлін, м о ж е б
27094F (Ой, Джиґуне. як П Р И Г О Т О В Л Я Т И Ч А Й
S-27084P (На весіллю, при' вечері (Коломийка. на почувається щ а с л и в о ю , ц і б і . і ь ш н л о с я в д е с я т е р о на к о - т р о х и в и щ е ? Так. б л и з ь к о від')
4,, ... (Ой, Козаче Білоусий. Лаврсігтій ЛІ. Тнмошук сольо на д і в ч и н а - М п а л ю . Ч о м у ж б и нс р и с ѓ ь у к р а ї н с ь к о м у з а г а л о в і ѓ .
Я к п р и г о т о в Ь я т и д о б р е ч а й в о д и . В ж с в о л ю с м е р т ь як з и м -
" - 2 7 0 8 6 (Ой, не шуми, луже. гармонії.
і'` Чорні очи тс терен. мала бути щ а с л и в о ю ? У р о з - Вгг, українські „ робітники
ц ь о г о ііцггі н а р о д и в ч а т ь с я ну в о д у .
20100F (Полька „Кукушка".

ТИТ.ь,
ч
і$Є7О0І (Вівчар на сопілці. (Вальс ‚‚Спявіая Красаница" м о в і з н й р е ч е н й м Д у . т с м не п е - й д е т е з д о р о в і д о п р о щ і , а л е не від Москалів. Чайник повинен
(flb Почагва на нідпуст. Я Московський, цимбали сольо, р с п н н я є їй т е л е ф о н , я к т о б у з н а є т е , ч и з д о р о в і д о м і в в е р - б у т и п о р ц е д я і ю в и й а б о - к а м і н -
Евген Жуковський, барітон, ЛітаЌ 'летить, летить, лс-
з акомпан. рояли. вае, к о л и к у л ь т у р н і д і в ч а т а ро; н е т е . Х т о з В а с є щ е не є ч л е П о г о треб'а н а с а м п е р е д о
з акомпан. орхестрн. 20101F (Ilonvpii із Русских пісень,
27082Р (Волоктгга. ( Часть І. м о в л я ю т ь ч е р е з т е л е ф о н і з н а н о м н а ш ' о ї о р г а н і з а ц і ї , У. Н г р і т и , а ч а й н і л и с т о ч к и л и ш е — Містер Чемберлін, завер-
(Лисѓ з Краю. (Попўри із Русских пісень, в ч е н и м и . Г о л о в а її п е - з а п р я т а С о ю з а , н е х а й в с т у п а є ч и м с к о р - т р о х и п о л и т и к и П я т к о м . Я к ч а й ,тай!
27083Г (Зрадниця. '
( Часть 2. іа м о д а м и , в о н а к у п а є т ь с я в рі ше, б о не з н а є , щ о м о ж е з а в - н а т я г н е ч е р е з к і л ь к а х в и л ь , д о -
(Що ігубе, то добре. Е . Ж У К О В С Ь К И Й , С. К Р А С Н О В С Ь К А Чемберлін! Чсмберліи! Ме-
І27089 (Полька Парубоцька ` 27105F (їзда на европляігі , ні, б е р е к у п е л і в намулі і щ статись. л и т и р е ш т у к и п я т к у . Х т о т а к ігі н е д о б р е . Ґ с в а - а - а л т !
(Вальц Бандура (Пісня невільника. в и с т а р ч а є їй. Володимир Яськевич, приправляє ч а й , п о с т у п а є .о- Летун приріс д о керми,
UKRAINIAN AMERICAN RECORD CO., Але Мпалю мусить і працю член в і д д , 2 0 3 . У. Н . С' щ а д н о а д і с т а є в с е с м а ч н и й на- в п я л и в у д а л ь . Т а м ж д е й о г о
8в — 2nd AVENUE. CORNER 5th STREET, NEW YORK CITY в а т и с а м а на хліб. М у с и т ь м о - ниток. Нс є д о б р е насамперед Е в р о п а а б о смерть. Левін з р е -
І ФІЛІЯ: 2 WEST 32nd STREET, коло 5th Avenue, NEW YORK. N. Y л о т и ( т о в к т и ) кукурузу г голокати н а й , б о і я к б у л и б и зщгно'вано пїддае.гься п р и з н а -
O T B O P E H O цілий Е Н Ь І ВЕЧЕРАМИ. ‚'ваіц б а н а н и . П р и а р р б о т і с п і в ЖУРБА ПРО БУДУЧНІСТЬ в чаго я к і з а р а з ќ и , т о з г и н у т ь і е н н Ю .
не дає нам спокою. Вона нас давить п і д ч а с в а р е н н я , а з р е ш т о ю д о -
" каже шукати нам чогось такого, де % — Овва! — думає, щ о я бо-
ілибнсьмо кусник хліба, без згляду бра с о р т а ч а ю не м о ж е б у т и юся смерти." Гроші в банку, і
на се, чн в фабриках або майнах е з а н е ч р щ е н а . К о л и б у ч а ю і- б у з а п о в і т з р о б л е н и й . С а л ь ц я з а -
праця або і цілковите безробіттѓі.

ВЕЛИКА ПОВІНЬ 0 ГАЛИЧИНІ А це-можна осягнути, кали купимо з а р а з ќ и , т о о і г о л і к у в а и н я не б е з г г е ч е н а ! . . .


собі землю в ПЕРШІЙ УКРАЇНСЬКІЙ б о г а т о п о м о г л о б и . Ч о м у так, а
КОЛЬОНІТ, на передмістю фабрИчно- Не г о в о р и в б і л ь ш е , б о н е міг,
го міста MjJIBIJI, Н. ДЖ. Кольонія ся, інакше слід запарювати
П р о м о в и в Щойпо тоді, як висі ;

це не звичайна оселя, яких е в Аме- ч а й ? Т р о х и г о р я ч о ї в о д и гга


РІКИ: Д Н І С Т Е Р , С Я Н 1 Ї Х Д О П Л И В И В И Л Л Я Л И Ч Е Р Е З Б Е З П Е Р Е С Т А Н Н І Д О Щ І І
риці тисячі,- в котрих властителі, крім л г г в а є т ь с я д о о г р і т о г о ч а й н и к а ли п і д Б е р л і н о м . К о л и в р а д у в а
П О З А Б И Р А Л И Х А Т И І Х У Д О Б У В Б О Г А Т О М І С Ц Е В О С Т Я Х , В Е Л И К І С Т Р А Т И В ЛЮ- хатини нічого більше не мають, але на т о в н а о к р у ж и л а л і т а к , Л е в і н
від 16 літ правильно зорганізоване се- т о М у , б о в х о л о д н і м в о д а ' о с т у - ЗАНИМАЄСЬ П О Х О Р О Н А М И
дях і Г О С П О Д А Р С Т В А Х ,
аз, в котрім живе около 150 україн- д и л а с я б и , а л и с т к и м а ю т ь л и - с т а н у в н а л і т а к у , в и п и я а ж и в і т В BRQNX, 0 R O O K L Y N , NEW
ських родин, де кождий ґазда, крім в д а р и в р у к о ю ' по п о р т ф е л ю : Y O R K І ОКОЛИЦЯХ
гарного дому і других будинків, має ще р о з в и н у т и с я . Л и с т к и не - T O f 129 E . 7th S T R E E T ,
П О С И Л К И Г Р О Ш Е В І Н А поміч В І Д І Н С Т И Т У Ц І Й , Б Р А Т С Т В І Т О В А Р И С Т В П О С И - також кілька акрів плодовитої землі, р о з г о р н у т ь с я а н і в з и м н і й й о - HEW YORK CITY
з котрої, плекаючи яоннуабо годуючи І`алактіон Чіпка.
I Л А Є М О Б Е З П Л А Т Н О ; Н А Т О М І С Ц Ь В С П Р А В А Х І Н Д И В І Д У А Л Ь Н И Х Н А И Д Е Ш Е В - кури, має іарїн доходи. ` д і , ані к о л и в о д и з а б о г а т о . В о -
1
2868
Праця також на місти, бо коли - ве- гггг п л а в а ю т ь т о д і л и ш е п о в о -
ШЕ J Н А Й С К О Р Ш Е А Ж в Р І Д Н Е С Е Л О . ликомў місті треба нераз їхати до пра-
ці і годину, а в майнах тільки іти піш- д і , н е д у ж е з м і н и в ш и с я . К о л и ж С в о я х а т а , с в о я с т р і х а -
По близші інформації голоситнсь до: ки, тр з кольонГі зайдемо до неї за 20 л и с т к и л е ж а т ь н а д н і ч а й н и к а свій.
до 45 мтнут. батечко, своя втіха.

GLOBE SERVICE Љ REALTY CORPORATION А в МІСТІ Мілвіл, е вже ісїлька укра- н а н у ч н я в і л і і р о з г о р н е н і , т о з а -

Е
Ш И Т О У М Е Р
іських бнзнееів. а можнаби їх` ще в р а з в и д а ю т ь із с е б е т і с к л а д о в і :
Z A H A Y
NEW YORK, Ц. Y. вое тільки мати, і яка тоді гарна ґарч Старі с к а ж у т ь на глум, а м о - к о м е д і я з с і л ь с ь к о г о життя
;'30 EAST 7th S T R E E T , т— O R C H A R D вава. волод книтиницькии, оиійна співпраця: українські фармеріі ч а с т и , я к і Л е г к о " р о з п у с к а ю т ь - ' на т р и д і ї .
скарбник. укражські би-несмени — праадиве'(ся і ці ч а с т и р о з х о д я т ь с я у к и - я о д и м т р е б а б р а т и н а у м .
ВАСИЛЬ З А Г А Є В И Ч , ' ТЕОДОР І. ГРИЦЕИ, ірашське місточко. В и с т у п а є в сій ш т у ц і 14 осіб.
секретар. , По.інформацЃі`Ю всіх висше наведе-
1 1 М Т І Ь СА. них справах, голоситнсь ла адресу п я г к у , я к и й г г і з н і щ с д о л и в а є - j Д о к и не н а м у ч и ш с я , д о т и не Ц і н а 35 ц е н т і в .
або до
Џ '829 SOUTHtthS T R E E T , властнте.-я земель В українс'ькій ко- мо. Т а к дістаѓѓємо сильний і н а у ч и ш с я , З а м о в л е н н я с л а т и д о кпигар-
льонЯ: 140-
- P A . ; , Т Н Е S T A R S A V H I S S Я L O A N Ш% ВАСИЛЬ М А Т О Л И Ч ,
ароматичций чай, а ' і н а к ш е ѓ 1
— — о — І .
НІ „ С в о б о д и " .
N. Е. 7Љ Ш GREEN S f t f c E T , п р и п р а в л е н и й . б у д е .слабий і ' Х т о сам с е б е ^ х в а д и т ь , , Л о й
2173 P F T O F B ^ S O R S T R E E T , РНI LAD ELP H1А, PA. -5 V O B O O A "
млявий. з Ш сусідів м а й
'^3 G r a n d S l r e e t , J e r # e y C i t y , N. J .
, ошо.