You are on page 1of 55
Dù ¸n: Biªn so¹n tµi liÖu gi¶ng d¹y vÒ VÖ sinh chi phÝ thÊp vµ
Dù ¸n: Biªn so¹n tµi liÖu gi¶ng d¹y vÒ VÖ sinh chi phÝ thÊp vµ
Dù ¸n: Biªn so¹n tµi liÖu gi¶ng d¹y vÒ VÖ sinh chi phÝ thÊp vµ
Dù ¸n: Biªn so¹n tµi liÖu gi¶ng d¹y vÒ VÖ sinh chi phÝ thÊp vµ
Dù ¸n: Biªn so¹n tµi liÖu gi¶ng d¹y vÒ VÖ sinh chi phÝ thÊp vµ

Dù ¸n:

Biªn so¹n tµi liÖu gi¶ng d¹y vÒ VÖ sinh chi phÝ thÊp vµ bÒn v÷ng (Dù ¸n LCST)

M· sè: ASI/B7-301/98/679-024

§¬n vÞ tµi trî:

Thuéc ch¬ng tr×nh: Céng ®ång ch©u ¢u liªn kÕt víi Ch©u ¸ (EU ASIA link program)

C¸c ®¬n vÞ tham gia Dù ¸n:

Trêng §¹i häc X©y dùng Hµ néi (ViÖt nam) Trêng §¹i häc Tæng hîp Linkoeping (Thuþ ®iÓn) Trêng §¹i häc Tæng hîp Leeds (Anh) Trêng §¹i häc Kü thuËt Hamburg - Harburg (§øc) Chñ nhiÖm dù ¸n: TS. NguyÔn ViÖt Anh

Khèi Céng ®ång Ch©u ¢u (EU)

§Þa chØ liªn hÖ:

§T:

Bé m«n CÊp tho¸t níc, Khoa Kü thuËt M«i trêng, §HXD Hµ Néi §¹i häc X©y dùng Hµ Néi, 55 ®êng Gi¶i Phãng, Hµ Néi, ViÖt Nam. +84-4-869 83 17, 628 15 80. Fax: +84-4-628 15 80.

E-mail: lcst@fpt.vn, vietanhctn@hotmail.com

"The contents of this publication is the sole responsibility of LCST project manager and can in no way be taken to reflect the views of the European Union".

‘’Néi dung cña tµi liÖu nµy thuéc vÒ tr¸ch nhiÖm cña Ban chñ nhiÖm Dù ¸n LCST vµ kh«ng thÓ hiÖn quan ®iÓm cña Céng ®ång ch©u ¢u díi bÊt kú h×nh thøc nµo’’.

Xö Xö lý lý n n − − íc íc th th ¶i ¶i trong

nnícíc thth¶i¶i trongtrong sinhsinh hächäc

Gi¸o sDuncan Mara Trêng §HTH Leeds, V¬ng quèc Anh

700 × 300 m

Hå hiÕu khÝ: 300 × 300 m C«ng suÊt thiÕt kÕ:

30 000 m 3 / ngµy

Hå tuú tiÖn:

Hå sinh häc Andora Giai ®o¹n I Nairobi, Kenya -1980

C.suÊt thiÕt kÕ giai ®o¹n I vµ II: 80 000m 3 / ngµy 1992: Dandora

C.suÊt thiÕt kÕ giai ®o¹n I vµ II: 80 000m 3 / ngµy

1992: Dandora G.®o¹n II- s¸u ®¬n nguyªn bæ sung

1992: Dandora G.®o¹n II- s¸u ®¬n nguyªn bæ sung Giai ®o¹n II: x©y dùng thªm hå

Giai ®o¹n II: x©y dùng thªm hå sinh vËt kþ khÝ tríc tõng ®¬n nguyªn trong sè 8 C.suÊt thiÕt kÕ sÏ lµ: 160 000 m 3 / ngµy

Tr¹m xö lý níc th¶i T©y Melbourne, Australia

Ca’ng VÞnh Phillip

1667 ha WSP, xö lý ~366 000 m 3 / ngµy

Melbourne: 1 trong 3 hÖ thèng WSP “55 §«ng”

9 hå sinh vËt hiÕu khÝ nh»m lo¹i bá FC vµ N

9 hå sinh vËt hiÕu khÝ nh»m lo¹i bá FC vµ N ‘Hå thø nhÊt cao
9 hå sinh vËt hiÕu khÝ nh»m lo¹i bá FC vµ N ‘Hå thø nhÊt cao
9 hå sinh vËt hiÕu khÝ nh»m lo¹i bá FC vµ N ‘Hå thø nhÊt cao
9 hå sinh vËt hiÕu khÝ nh»m lo¹i bá FC vµ N ‘Hå thø nhÊt cao
9 hå sinh vËt hiÕu khÝ nh»m lo¹i bá FC vµ N ‘Hå thø nhÊt cao
9 hå sinh vËt hiÕu khÝ nh»m lo¹i bá FC vµ N ‘Hå thø nhÊt cao

‘Hå thø nhÊt cao t¶i:

phÇn kþ khÝ s©u , phÇn n«ng h¬n ®îc sôc khÝ

‘Hå thø nhÊt cao t¶i: phÇn kþ khÝ s©u , phÇn n«ng h¬n ® − îc

Mçi hå réng:

200 × 1500 m

Chappelle Thouaroult, Brittany, Ph¸p

Ph¸pPh¸p: >2500 hÖ thèng WSP,

®®øøcc: >3000

(phôc vô

chñ yÕu cho sè d©n <2000)

USA:

~7500

sè d©n

<5000)

Hå sinh häc kþ khÝ, thêi gian lu níc 2 ngµy

Hå sinh vËt tuú tiÖn, lu níc 5 ngµy

Ginebra, Valle del Cauca, Colombia

vËt tuú tiÖn, l − u n − íc 5 ngµy Ginebra, Valle del Cauca, Colombia

MÝa ®îc tíi níc hå

Níc hå sinh vËt tuú tiÖn vµ hiÕu khÝ cã mµu xanh do t¶ot¶o sinh trëng trong níc hå

T¶o di chuyÓn ®îc vµ kh«ng di chuyÓn ®îc

T¶o tù di chuyÓn ®îc thêng cã mét hoÆc nhiÒu ‘roi’

− îc vµ kh«ng di chuyÓn ® − îc T¶o tù di chuyÓn ® − îc

ThuyÕt hç sinh vÒ vi khuÈn vµ t¶o

¸¸nhnh ss¸¸ngng
¸¸nhnh ss¸¸ngng
ThuyÕt hç sinh vÒ vi khuÈn vµ t¶o ¸¸nhnh ss¸¸ngng TÕ bµo míi T¶o O 2
TÕ bµo míi T¶o
TÕ bµo
míi
T¶o
O 2 CO 2 Vi khuÈn
O 2
CO 2
Vi khuÈn

TÕ bµo míi

BOD níc th¶i

quangquang hîphîp

T¶oT¶o dôngdông ngng llîngîng ¸¸nhnh ngng ®Ó®Ó ®®Þnh’Þnh’ carboncarbon dioxide,dioxide, oxyoxy s¶ns¶n phÈmphÈm phôphô ®®îcîc sinhsinh rara nnícíc::

îc îc sinh sinh ra ra tõ tõ n n − − íc íc : :

¸NH S¸NG

106CO 2 + 236H 2 O + 16NH 4 + + HPO 4 2- C 106 H 181 O 45 N 16 P + 118O 2 + 171H 2 O + 14H +

4 5 N 1 6 P + 118O 2 + 171H 2 O + 14H +
4 5 N 1 6 P + 118O 2 + 171H 2 O + 14H +
t¶ot¶o
t¶ot¶o

1 g t¶o s¶n xuÊt ~1.5 g O 2 t¬ng ®¬ng 1.5 g BOD u 1 g BOD 5

Sè liÖu tÝnh víi NT t¹i Mü

Sè liÖu tÝnh víi NT t¹i Mü * * = §Üa läc sinh häc
Sè liÖu tÝnh víi NT t¹i Mü * * = §Üa läc sinh häc
Sè liÖu tÝnh víi NT t¹i Mü * * = §Üa läc sinh häc
Sè liÖu tÝnh víi NT t¹i Mü * * = §Üa läc sinh häc
Sè liÖu tÝnh víi NT t¹i Mü * * = §Üa läc sinh häc
Sè liÖu tÝnh víi NT t¹i Mü * * = §Üa läc sinh häc

*

Sè liÖu tÝnh víi NT t¹i Mü * * = §Üa läc sinh häc

* = §Üa läc sinh häc

X©y dùng hå rÊt ®¬n gi¶n, chØ cÇn ®µo ®Êt

Ph¶i lãt nÕu ®Êt cã ®é thÊm cao

• • chi chi phÝ phÝ − rÊt cao, xÐt vÒ vèn ®Çu t −

chichi phÝphÝ rÊt cao, xÐt vÒ vèn ®Çu tvµ chi phÝ VH&BD

- nhu cÇu ngo¹i hèi lín (kÓ ca’ mua t.bÞ, phô tïng thay thÕ)

- nhu cÇu ngo¹i hèi lín (kÓ ca’ mua t.bÞ, phô tïng thay thÕ)

®®ßißi háihái NhNh©n©n ngng nhnh nghÒnghÒ ®Ó ®¶m b¶o VH&BD tèt

KhKhngng lo¹ilo¹i mÇmmÇm bÖnhbÖnh ph©nph©n rÊtrÊt kÐmkÐm

chchØØ 9090 9999 %%

chØchØ 9099% ????

NNícíc thth¶i¶i thth««::

10 7 10 8 khuÈn coli / 100 ml

Lo¹iLo¹i 909099%99% nghÜanghÜa ::

DßngDßng thth¶i¶i ®®ÇuÇu rara ::

10 5 –10 7 khuÈn c«li trong 100 ml

NhvËy lo¹i bá 9099% gÇn nhkh«ng lo¹i bá g×!

SoSo nhnh gigi÷a÷a nnícíc thth¶i¶i trongtrong ®k®k nhinhiªnªn XLNTXLNT truyÒntruyÒn thèngthèng

b¶nb¶n lùalùa chänchän gigi÷a÷a ®®ÊtÊt ®®iÖniÖn::

ChiChi phÝphÝ muamua ®®ÊtÊt métmét khokho¶n¶n ®®ÇuÇu ttChiChi phÝphÝ muamua ®®iÖniÖn mÊtmÊt ®i®i vÜnhvÜnh viÔnviÔn

Çu Çu t t − − • • Chi Chi phÝ phÝ mua mua ® ®
Çu Çu t t − − • • Chi Chi phÝ phÝ mua mua ® ®
Çu Çu t t − − • • Chi Chi phÝ phÝ mua mua ® ®
• • T T ¶ ¶ i i tr tr ä ä ng ng ch

TTii trträängng chchÊÊtt hh÷÷uu cc¬¬ (BOD)(BOD) caocao kh«ng cã «xy hoµ tan

• ®é s©u tõ 1–5 m; tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn ®Êt – th«ng thêng 2–4 m

khkh««ngng ccãã ((hohoÆÆcc rrÊÊtt ÝÝtt)) tataoo →→ didiÖÖnn ttÝÝchch bbÒÒ mmÆÆtt khkh««ngng quanquan trträängng

T¶o:thêng lµ Chlamydomonas chÞu sulphide, t¹o líp máng trªn bÒ mÆt

chÞu sulphide, t¹o líp máng trªn bÒ mÆt v v Ë Ë n n h h

vvËËnn hhµµnhnh hhåå sinhsinh vvËËtt kkþþ khkhÝÝ

h h å å sinh sinh v v Ë Ë t t k k þ þ

• l¾ng c¸c chÊt r¾n cã thÓ l¾ng ®îc vµ

• ph©n huû kþ khÝ m¹nh (>15 o C) vµ lîng khÝ sinh häc (CH 4 & CO 2 ) sinh ra lín

HiHiÖÖuu susuÊÊtt lolo¹¹ii bbáá BODBOD && SSSS caocao

• Ho¹t ®éng t¬ng tù mét bÓ phèt hë

‘Biogas’: CH 4 , CO 2

líp v¸ng

‘Biogas’: CH 4 , CO 2 líp v¸ng líp bïn Kho¶ng 30% dßng BOD ®Çu vµo

líp bïn

‘Biogas’: CH 4 , CO 2 líp v¸ng líp bïn Kho¶ng 30% dßng BOD ®Çu vµo

Kho¶ng 30% dßng BOD ®Çu vµo tho¸t ra lµ biogas

C¸c vi khuÈn kþ khÝ cã mÆt t¬ng tù nhtrong bÓ phèt vµ c¸c bÓ ph©n huû kþ khÝ kh¸c ®ßi hái c¸c ®iÒu kiÖn m«i trêng gièng nhc¸c trêng hîp trªn (vÝ dô nh, pH >6,5)

λ λ V V = = L L i i Q Q /V /V g/m

λλ VV == LL ii QQ/V/V g/mg/m 33

== LL ii //θθ aa

ngng®®

V

V
V
V

L i

= L L i i / / θ θ a a ng ng ® ® V

Q

= L L i i / / θ θ a a ng ng ® ® V

LL ii = BOD ®Çu vµo mg/l (= g/m 3 ) QQ = lu lîng, m 3 /ng®

VV = thÓ tÝch, m 3

V/QV/Q == θθ (thêi gian lu níc, ng®)

l − u l − îng , m 3 / ng® V V = thÓ tÝch

c¸cc¸c gigi¸¸ trÞtrÞ thithiÕÕtt kkÕÕ lo¹ilo¹i λλ vv && BODBOD

NhiÖtNhiÖt ®é®é t.to¸nt.to¸n (( oo C)C)

T¶iT¶i trängträng BODBOD 55 (g/m(g/m 33 ngngµyµy))

%% BODBOD lo¹ilo¹i

10

100

40

10–20

20–25

20T – 100* 10T + 100*

2T + 20* 2T + 20*

>25>25

350350

7070

* Néi suy tuyÕn tÝnh (T = nhiÖt ®é, o C)

ThêiThêi giangian lluu nnícíc tèitèi thiÓuthiÓu

TÝnh θ a

MinMin θθ aa == 11 ngngµµyy

NÕu gi¸ trÞ tÝnh to¸n cña θ a <1 ngµy thi` lÊy θ a = 1 ngµy vµ tÝnh diÖn tÝch tÝnh to¸n dùa theo c«ng thøc:

AA aa == (Q(Q ×× 1)1)/D/D aa

Cho D a = 3 m

B©yB©y giêgiê tata tÝnhtÝnh LL ee

• chñ yÕu lµ do khÝ hydrogen hydrogen sulphide sulphide (H 2 S) • trong

• chñ yÕu lµ do khÝ hydrogenhydrogen sulphidesulphide (H 2 S)

• trong hå sinh vËt kþ khÝ, sulphates (SO 4 2 ) bÞ khö nhê vi khuÈn kþ khÝ khö sulphate (nh, Desulfovibrio spp.) thµnh sulphides (H 2 S, HS ,

S 2)

TTûû llÖÖ sulphidesulphide ttåånn tt¹¹ii ddííii dd¹¹ngng HH 22 SS phphôô thuthuéécc vvµµoo ®é®é pH:pH:

HS - S = H 2 S
HS -
S =
H 2 S

nh hëng cña ®é pH lªn c©n b»ng H 2 S – HS - - S 2- (hydrogen sulphidebisulphidesulphide)

Mïi (tiÕp)

HHåå ththêêngng khkh««ngng gg©©yy mmïïii khkhãã chchÞÞuu nnÕÕuu hhµµmm llîîngng

sulphatesulphate ((SOSO 44 22 )) <500<500 mg/lmg/l

kikiÓÓmm tratra hhµµmm llîîngng sulphatesulphate trongtrong nníícc ccÊÊpp tt¹¹ii ®®ÞÞaa phph¬¬ngng (max(max == 250250 mg/l)mg/l)

• do ®ã th«ng thêng kh«ng cÇn ph¶i kiÓm so¸t mïi, tuy nhiªn cã thÓ khö mïi b»ng c¸ch ®æ thªm v«i hoÆc bét natri cacbonat (Soda) ®Ó duy tr× ®é pH >7 (hoÆc t¹o vßng tuÇn hoµn níc tõ hå hiÕu khÝ, nhng c¸ch nµy tèn kÐm vµ cÇn b¶o dìng b¬m)

Lß mæ trung t©m CYPRUS

BOD trung b×nh = 15002000 mg/

Hå sinh vËt kþ khÝ, Cyprus

sinhsinh vËtvËt tuútuú tiÖntiÖn

cã thÓ tiÕp nhËn níc th¶i th«: “hå sinh vËt tuú tiÖn XL s¬ bé”; hoÆc níc th¶i sau khi l¾ng (vÝ dô nhníc tõ hå sinh vËt kþ khÝ hoÆc hÖ thèng ‘cèng ®· t¸ch cÆn’): hhåå sinhsinh vvËËtt tutuúú titiÖÖnn bbËËcc haihai

xuÊt hiÖn rÊt nhiÒu c¸c lo¹i vi t¶o, phÇn lín di ®éng ®îc – Nång ®é chlorophyll a kho¶ng 5002000 µg/l. BBëëii vvËËyy nníícc hhåå sinhsinh vvËËtt tutuúú titiÖÖnn ththêêngng ((hohoÆÆcc phphi)i) mangmang mmµµuu xanhxanh ®®ËËmm

thuyÕtthuyÕt sinhsinh vivi khuÈnkhuÈn t¶o:t¶o: t¶o s¶n xuÊt ra O 2 , lîng O 2 nµy ®îc c¸c vi khuÈn dÞ dìng tiªu thô vµ ®Õn lît m×nh sinh ra CO 2 ®ù¬c tiªu thô bëi t¶o.

mét líp bïn máng díi ®¸y hå sinh vËt tuú tiÖn XL níc th¶i th« (ph©n huû kþ khÝ m¹nh & sinh ra CH 4 ).

GiGi¶m¶m BODBOD ®®ÇuÇu rara chñchñ yÕuyÕu nhênhê t¶ot¶o (70(7090%).90%). BODBOD “t¶o”“t¶o” nµynµy rÊtrÊt khkh¸c¸c biÖtbiÖt víivíi BODBOD “n“nícíc thth¶i”.¶i”.

T¶o s¶n xuÊt O 2 , chØ trong thêi gian cã ¸nh s¸ng ban ngµy cc¸¸cc mmøøcc bibiÕÕnn ®®ææii DODO hhµµngng ngngµµyy trongtrong hhåå::

i i DO DO h h µ µ ng ng ng ng µ µ y y

~10 cm

~80 cm

díi bÒ

mÆt

biÕnbiÕn ®®æiæi ®é®é pHpH banban ngngµy:µy:

• T¶o quang hîp - tiªu thô CO 2 • NÕu tèc ®é tiªu thô CO 2 nhanh h¬n tèc ®é cung cÊp CO 2 tõ qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt cña VK hoÆc tõ khÝ quyÓn th× c¸c ion Bicarbonate vµ Carbonate sÏ t¸ch ra:

2HCO2HCO 33 COCO 33 22 ++ HH 22 OO ++ CO 2 COCO 33 22 ++ HH 22 OO CO 2 ++ 2OH2OH

CO 2 bÞ t¶o tiªu thô; OHOH ttÝÝchch luluüü ll¹¹i,i, dodo ®ã®ã pHpH tt¨¨ngng llªªnn

• pH cã thÓ t¨ng lªn ®Õn h¬n 9, thËm chÝ tíi 10.

RRÊÊtt quanquan trongtrong trongtrong ququ¸¸ trtr××nhnh lolo¹¹ii trtrõõ vivi khukhuÈÈnn ccãã mmÆÆtt trongtrong phph©©n:n:

pHpH >9.4>9.4 nhanh chãng lo¹i trõ vi khuÈn trong

®ã cã E. coli ngo¹i lÖ chÝnh lµ

cholerae (vi khuÈn nµy sÏ bÞ sulphides trong hå

sinh vËt kþ khÝ lo¹i trõ).

Vibrio

§§éé ss©©uu ccññaa hhåå sinhsinh vvËËtt tutuúú titiÖÖnn

• Th«ng thêng 1122 mm (phæ biÕn lµ 1.5 m)

• NÕu <0.9 m, vÊn ®Ò sÏ lµ: thùc vËt níc (emergent plant) ph¸t triÓn vµ kÐo theo ®ã lµ muçi cã ®iÒu kiÖn s¶n sinh:

ph¸t triÓn vµ kÐo theo ®ã lµ muçi cã ®iÒu kiÖn s¶n sinh: <0.9 m Khe
ph¸t triÓn vµ kÐo theo ®ã lµ muçi cã ®iÒu kiÖn s¶n sinh: <0.9 m Khe

<0.9 m

Khe tèi lµ n¬i tró ngô cña muçi

2 2 - - 3 3 – – 1 1 n n Õ Õ u

22--33 11 nnÕÕuu hhåå titiÕÕpp nhnhËËnn nníícc ththii thth««

[nÕu

nhiÒu h¬n, bïn sÏ ®äng l¹i gÇn cöa vµo cña hå (thay v× ph©n bè ®Òu díi lßng hå) vµ cã thÓ

lµm xuÊt hiÖn c¸c ®èng bïn nhá lµm t¾c cöa vµo hå]

ccãã ththÓÓ >3>3 11 nnÕÕuu hhåå titiÕÕpp nhnhËËnn ddßßngng ththii ®®ÇÇuu rara ccññaa hhåå sinhsinh vvËËtt kkþþ khkhÝÝ

ThiÕtThiÕt sinhsinh vËtvËt tuútuú tiÖntiÖn dùadùa vµovµo t¶it¶i trängträng mÆtmÆt BodBod

λλ ss , kg BOD/ha ngµy

λλ ss == 10L10L ii Q/AQ/A

C«ng thøc quan träng!

L i = BOD ®Çu vµo, mg/l * Q = lu lîng, m 3 /day A = diÖn tÝch hå, m 2 LLuu ýý ®¬n®¬n !!!!

* = g/m 3

TaTaii trträängng thithiÕÕtt kkÕÕ llµµ hhµµmm ccññaa nhinhiÖÖtt ®é®é: :

ngng thøcthøc thiÕtthiÕt chungchung::

λ λ s s = = 350(1.107 350(1.107 − − 0.002T) 0.002T) T T −

λλ ss == 350(1.107350(1.107 0.002T)0.002T) TT2525

− − 0.002T) 0.002T) T T − − 2 5 2 5 25 25 ° °

2525 °°CC

C¨n cø vµo:

(a) T = 8 ° C,

(b) T = 25 ° C, λ s = 350 kg/ha ngµy [Kinh nghiÖm cña TB Brazil]

λ s = 80 kg/ha ngµy [kinh nghiÖm ë Ch©u ¢u & NZ]

trtr××nhnh thiÕtthiÕt sinhsinh vËtvËt tuútuú tiÖntiÖn

1. TÝnh didiÖÖnn ttÝÝchch dùa vµo t¶i träng BOD [ = f(T)]

2. Lùa chän ®é®é ss©©uu (~1.5 m)

3. TÝnh ththêêii giangian lluu nníícc, kÓ ®Õn llîîngng nníícc baybay hh¬¬ii xÐt

4. TÝnh BODBOD chchaa llääcc ccññaa ddßßngng ththii ®Çu ra b»ng ph¬ng tr×nh bËc 1 (k 1 = 0.1 day 1 ) xÐt

5. TÝnh BODBOD ®·®· llääcc ccññaa ddßßngng ththii ®Çu ra ( = 0.3 × BOD cha läc)

Bay h¬i

ee == llîngîng baybay h¬ih¬i thùcthùc

= bay h¬i – lîng ma, mm/ ngngµyµy Nguån: BC cña tr¹m khÝ tîng thuû v¨n mm/ thth¸¸ngng

sinhsinh vËtvËt tuútuú tiÖntiÖn::

trong ®ã Q m = trung b×nh céng cña dßng ®Çu vµo Q i vµ
trong ®ã Q m = trung b×nh céng cña dßng ®Çu vµo Q i vµ

trong ®ã Q m = trung b×nh céng cña dßng ®Çu vµo Q i vµ dßng ®Çu ra Q e

trong ®ã Q m = trung b×nh céng cña dßng ®Çu vµo Q i vµ dßng
cña dßng ®Çu vµo Q i vµ dßng ®Çu ra Q e θ f = A

θ f = A f D/Q m

θ f = A f D/[(Q i + Q e )/2]

QQ ee == QQ ii 0.001eA0.001eA ff

θθ ff == 2A2A ff D/(2QD/(2Q ii 0.001eA0.001eA ff ))

ThêiThêi giangian lluu nnícíc tèitèi thiÓuthiÓu

MinMin θθ ff == 44 ngngµµyy

NÕu gi¸ trÞ tÝnh to¸n cña θ f <4 ngµy, ta lÊy θ f = 4 ngµy vµ tÝnh l¹i diÖn tÝch hå theo c«ng thøc:

AA ff == (Q(Q ×× 4)4)//DD ff

Cho D f = 1.5 m

BB

OO

DD

LL ee ==

LL ii

11 ++ kk 11 (V/Q)(V/Q)

LL ee ==

V/Q lµ thêi gian lu níc trung b×nh, ngµy (ký hiÖu: θ)

Trong sinhsinh vËtvËt tuútuú tiÖntiÖn XLXL bËcbËc haihai k 1 trong c«ng thøc tÝnh hiÖu qu¶ xö lý BOD thay ®æi theo nhiÖt ®é:

kk 1(T)1(T) == 0.1(1.050.1(1.05)) TT2020

theo nhiÖt ®é: k k 1 ( T ) 1 ( T ) = = 0.1(1.05

2020 °°CC

sinhsinh vËtvËt tuútuú tiÖntiÖn::

Ta ®· tÝnh ®îc diÖn tÝch, chän chiÒu s©u, tÝnh thêi gian lu níc vµ BOD ®Çu ra GiGiêê tata kikiÓÓmm tratra khkhnn¨¨ngng ssöö ddôôngng nníícc ththii sausau xxöö llýý ®Ó®Ó ttííii hh¹¹nn chchÕÕ chocho cc©©yy trtråångng (H(Hííngng ddÉÉnn mmííii ccññaa WHO)WHO)::

d d É É n n m m í í i i c c ñ ñ

1010 55 E.E. colicoli /100/100 ml,ml, 11 trtrøøngng giungiun/l/l (nhng 0.1 trøng/l ®èi víi trÎ díi 15 bÞ ph¬i nhiÔm)

1.1. Lo¹iLo¹i E.E. colicoli

Ph¬ng tr×nh tæng qu¸t:

NN ee == NN ii // [(1+[(1+ kk BB θθ anan )(1+)(1+ kk BB θθ facfac )(1+)(1+ kk BB θθ matmat )) nn ]]

Do kh«ng cã hå hiÕu khÝ nªn:

NN ee((facfac)) == NN ii // [(1+[(1+ kk BB θθ anan )(1+)(1+ kk BB θθ facfac ))]]

2.2. Lo¹iLo¹i trøngtrøng giungiun

Ph¬ng tr×nh:

R (%) = 100[1 exp(0.41θ + 0.0085θ 2 )], LÊy: rr == [1[1 exp(exp(0.410.41θθ ++ 0.00850.0085θθ 22 )])]

®Çu tiªn tÝnh víi Hå kþ khÝ (θ a ), sau ®ã víi hÒ tuú tiÖn (θ f ); sau ®ã:

LLîîngng trtrøøngng giungiun trongtrong nníícc rara khkhááii hhåå tutuúú titiÖÖnn == [(L[(Lîîngng trtrøøngng giungiun trongtrong NTNT thth««)) ×× ((11 rr aa )) ×× ((11 rr ff )])]

ChÊt lîng níc sau hå sinh häc

BODBOD chchaa llääcc hayhay ®·®· llääcc??

BOD ‘cha läc’ bao gåm c¶ BOD t¶o BOD ®·®· llääcckhkh««ngng baobao ggååmm ttoo

Läc qua giÊy läc GF/C (gi¶m c¶ BOD do

mét phÇn nhá kh«ng ph¶i lµ BOD t¶o nhng ta’o chiÕm tíi 7090% gi¸ trÞ cña BOD ®Çu ra)

Tiªu chuÈn chÊt lîng níc th¶i ®« thÞ (91/271/EEC) cu¶ Céng ®ång Ch©u ¢u:

th¶i ®« thÞ (91/271/EEC) cu¶ Céng ®ång Ch©u ¢u: §§èèii vvííii NTNT ®®ÇÇuu rara ccññaa hhåå
§§èèii vvííii NTNT ®®ÇÇuu rara ccññaa hhåå sinhsinh hhääcc:: ≤≤2525 mgmg BODBOD ®·®·
§§èèii vvííii NTNT ®®ÇÇuu rara ccññaa
hhåå sinhsinh hhääcc::
≤≤2525 mgmg BODBOD ®·®· llääcc/l/l
&& ≤≤150150 mgmg SS/lSS/l

Vietnam

NuNu««ii cc¸¸ nníícc ththii h×nh thøc t¸i sö dông níc th¶i phæ biÕn ö ViÖt Nam – do vËy thêng kh«ng cÇn hå hiÕu khÝ