You are on page 1of 4

ГУВЕР ПРОТИВИТЬСЯ КОНТРОЛІ

КРАЙ ПРОСИТЬ РАТЎНЌУ. ПОТОПАЮЧИЙ У ВОДАХ 1


ПОВІНЬ У ГАЛИЧИНІ, БУКОВИНІ
І УРЯДУ НАД ВОЗДУХОПЛАВСТВОМ ВИЛЛЯТИХ РІК КЛИЧЕ ДОПОМОГИ ВІД ІМІГРАНТІВ Й БЕСАРАБІЇ
ДВІ ТИСЯЧІ Л Ю Д Е Й Б Е З ДАХУ НАД ГОЛОВОК)
ВСЕЖ ТАКИ Т Р Е Б А П О Д Б А Т И П Р О Б І Л Ь Ш Е ЗАБЕЗПЕЧЕН- У Г А Л И Ч И Н І , А 100,000 У Б Е С А Р А Б І Ї .

ФИЛАДЕЛФІЯ, Џ вересня--До 06=


ня ЛЕТУНВ
І, ОСОБЛИВО КОЛИ ХОДИТЬ О Л
ЕТ
И ПОНАД
ЛЬВІѓВ, 'О. в е р е с н я . — 3 у с і х г а л и ц ь к и х п о в і т і в н а й б і л ь ш е
п о т е р п і в п о в і т к о с і в с ь к м й . П о в і н ь з р у й н у в а л а цілий п о в і т , я -

єднання У к р а ї н с ь к и х Організацій в
МОРЕМ. ч
к и й с т о ї т ь п і д в о д о ю . Д н і т и с я ч і лЮдЄй о с т а л о б е з д а х у н а д
г о л о в о ю , а 75 осіб втопилось у фндях води.
.ТИТЛ Р А К , А р ќ . , Ю. в е р е с н я . — 3 п р и в о д у т а к м н о г и х П і в н і ч н у часть Б у к о в и н и , з а м е ш к а л у У к р а ї н ц я м и , а а т о -
Америці наспіла т а к а радіотелеграма:
аеронлянових к а т а с т р о ф , яких ж е р т в о ю впали н а й к р а щ і ле-
гуии, п і д н е с л и с я г о л о с и , ш о б и д е п а р т а м е н т т о р г о в л і з а в і в уря-
пила ріка Прут, щ о т а к о ж виступила з берегів.
В о д а з а л и л а слідуючі повіти: чермодецький, сторожн-
л о в у к о н т р о л ю ггад в о з д у й і и о ю п л а в б о ю . С е к р е т а р т о р г о в л і
Повени знищили п о л о в и н у Гали-
Гувер з а я в и в , щ о вігг п р о т и в н и й т а к і й у р я д о в і й к о н т р о л і , б о
и е ц ь к и й , к і м п о л ю н г с ь к и й і щ і ж ш ш ь к и и . Щќо ди, спричинені
в о д о ю , величезні. Повінь з а т о п и л а т а к о ж великі просторії у
нона м о ж е н а р о б и т и б о г а т о ш к о д и . П і д п р и е м ч и в и й д у х , н а Б е с а р а б і ї . Ц і л и й х о т и н с ь к и й п о в і ї с т о ї т ь під в о д о ю . У Повені
чини.і Шкоди величезні. Сейчас потреба
якім п о б у д о в а н и й в с я к и й п о с т у п , п і д у п а в б и н а п о л и в о з д у ш -
ної п л а в б и і п р и п и н и в б и р о з в і й а в і я ц і ї . Б е з в і д в а ж н и х л е т і в
п о т о н у л о к і л ь к а с о т л ю д е й , а 100,000" о с і б п о л и ш и л о с я б е з -
домнимн. - . .
Линдберга і Б е р д а в о з д у ш н а п л а в б а б у л а би з а с у д ж е н а щ е
зорганізувати більшу допомогу,
нів! о г о л о в н о н а ф а н т а з і ю , а с е г о д н я є в ж е в о н а р е а л ь н о ю
дійсністю. К о л и х о д и т ь о н е б е з п е к и , я к і г ю л у ч е н і з в о з д у х о -

слати на адресу: Ц е н т р о б а н к , Львів,


СПРАВИ ВД
ІКЛИКУ РАШСЬКОГО НЕ ПОРУШУВАНО У
ЖЕНЕВА, У
п.тавсіво.м, т о в о н и в і д н о с я т ь с я г о л о в н о д о л е т і в ч е р е з о к е а н и
ПОАНКАРЕ З А П Е В Н И В ПРО С Е Т Е Л Є Ф О Н І Ч Н в БРІЯНДА.
1 ѓуѓ .дійсно т р е б а п р и с т о с у в а т и д о л е т і в б і л ь ш е з д о р о в о г о
11. вересни. — П а р и ж і р о з і й ш л и с я були по
роѓсўлќу та з а б е з п е ч у ю ч и х с р е д с т в . П о п р и н а г о р о д и з а тякі
Ринок 10.
газардні лети новині б у т и п о р о б л е н і р і в н о ж всі м о ж л и в і з а х о -
голоски, ш о француський кабінет міністрів р і ш и в д о м а г а т и с я
відклику амбасадора Р а к о в с ь к о г о . Тймчасом показується, щ о
ди для р а т о в а н н я л е т у н і в гга с л у ч а й н е б е з п е к и , щ о ї м с л у ч и т ь с я
сі п о г о л о с к и н е з г і д н і з п р а в д о ю . М і н і с т е р з а г р а н н ч н и х с п р а в
Децикевич, Ќость Левицький, Творидло.
на м о р и , б о на с у ш и т о р г о в е л ь н а а в і я ц і я в ж е т а к з а б е з п е ч е н а ,
щ о тут н е м а є н і я к о ї н е б е з п е к и . Д е н ь в д е н ь в і д б у в а ю т ь а м е -
Бріяид, що' перебуває у Женеві, мав д о в ш у телефонічну р о з -
м о в у з прем'ѓєром міністрів П о а н к а р е , який з а п е в н и в й о г о , щ о
рнкаиські л е т у н и о к о л о 1 0 , 0 0 0 м и л ь в ц і л я х т о р г о в е л ь н и х б е з
к а б і н е т м і н і с т р і в ц і л к о м не з а с т а н о в л я в с я н а д с п р а в о ю в і д -

НМ
исякого н е щ а с л и в о г о в и п а д к у .
І ЕЦЬКІ ПОСЛИ БУДУПТА
,
ЬДОК ВПЛИВВ
І ПОЛД
,
ЬСЬ-ОНСТРАЦЇІ БЕЗРОБІТ-
ЕМ клику а м б а с а д о р а Р а к о в с ь к о г о . Оден з міністрів м а в в п р а в д і

ТРОКМЕНИ ПОТВЕРДЖУЮТЬ СТРАЙКОВУ ЗГОДУЛ.ЕТТІИ АЕРОПЛЯНОМ НА ДУХОВЕНСТВА У НИХ ЎМОСКВ'І. кого


п о р у ш и т и на н а р а д а х с ю с п р а в у , о д н а к р а д а міністрів ' р і ш и л а
ц і л к о м не з а с т а н о в л я т и с я н а д є е ю с п р а в о ю .

І ВЖЕ ВЕРНУЛА ДО РОБОТИ. ЗАСД ІАННЯ. ПОЛЬЩ.І Б Е Р Л І Н , 10. вересня. До- Відповідь Поанкаре вповні вдоволила Бріянда, який ува-
жав с ю а ф е р у п о л а г о д ж е н о ю й т о м у з д и в у в а в с я , щ о її и а і г о -

БЛ
ІЬШС ІТЬ ВЗІНИКВ Б Е Р Л І Н , 9. в е р е с н и . Члени ВАРШАВА. . П о л ь с ь к і ча-
носятіутут з Москви:
' 3 о г л я д у на недостачу готів-
кн комісаріят (міністерство)
во порушено.

П К ) И О Р К , 10. в е р е с н я . — У с т н а з г о д а м е ж и провідниками німецького р е й х с т а г у (парли- с о н и с н п и ш у т ь , щ о при т е п е -


фінансів р і ш и в стягати д о х о д о -
ЛЕТУН
ЗБЛУДИЛИ ИОД
П Ш 'ЛІЗІДО
Й БРЗАКМРА
У ЯПОН.ЇІ І
РНУ'ТО
ИРО ЧЕРО
Е МУРИ.КУ Й МУСЛ
юнії т р о к м е г г і в а п і д п р и є м ц я м и в справі закінчення коротко- менту) б у д у т ь могли відтепер рішніх в и б о р а х д о громадсь-
внй п о д а т о к не при кінці року,

ВЕ
гревалого с т р а й к у б у л а предметом зборів трокменів. Збори ти на засідання, вправлі не кнх рад п о к а з а в с я д т а г л я д и о
як сс д о с і п р а к т и к у в а л о с я , але
потвердили згоду та прнказали юнії виготовити письменну цілком д а р о м , але за о д н у чет- у п а д о к впливів п о л ь с ь к о г о ду-
ЩО'МІСЯЧНО.
угоду. вертину. з в и ч а й н о ї ціни. Д о с ховеиства. 1 так у місточку
У М о с к н і црийШЛО д о ВСЛИ- ТОКІО, 12. вересня. — Летуни Шлі й Брак, вилетівши з
Підприємці з а я в л я ю т ь , щ о к о л о 75 процентів страйкуючих платили вони ли за з а л і з - ' С т р и ж о в і , над Вис.током, кан-
ких д е м о н с т р а ц і й б е з р о б і т н и х Ш а н г а ю , н е ў с п і л и с п у с т и т и с я и а л е т н и ч е іголе у К а с у м і і а у р а ,
трокменів у ж е повернуло до роботи. Після обчислення під-
чий тдікет, коли дндували н а двох собі прогин-
По д о в г и х п е р е г о в о р а х ум`ж Квєцінський і й о г о наймит. Д е - j Р о б і т н н ч о - с е л я и с ь к а 'інспекція 4 0 М И Л Ь ВІД Т О К І О . ПО д о р о з і н а п а л а ї х б у р я з г р о м а м и , т а к ,
сідання. них в и б о р ч и х ліста.х: декан
приємиів д о б у т к и с т р а й к а р і в у л о ж а т ь гга п л е ч і п у б л и к и коло рляментарним у п р а в л я ю ч и м І к а н перепав, а наймит в и й ш о в . н е с п о д і в а н о п р и й ш л а д шо в н а с л і д о к м р а к и з б л у д и л и з д о р о г и у к а н а л і Б`у и ѓ о й м у -
2 міліони д о л я р і в . к о м і т е т о м і міністром к о м у н і - j р а д н и к о м з ч е т в е р т о г о кола. ќлючений, щ о дві третині з а л о - с і л и в е р н у т и н а з а д і о с і с т и в О м у р і , н е д а л е к о Н а г а с а к і . Мри
Після н о в о ї у г о д и т р о к м е н и м а ю т ь д і с т а т и п і д в и ш к и 5 д о - цін п р и й ш л о д о п о р о з у м і н н я , У селі Р а ф а л і п ц і над С т и р о М г для б е з р о б і т н и х в и д а с т ь - тім в и ч е р п а л и с я у н и х п р и п а с и г а з о л і н и . В О м у р і м а ю т ь в о н и

ВИДАВФIО
SРДМІП
РОНВПРИ
ДГ
ОВЛ
АН
НРЯ НК
ОВОГО АВТА.
лярів у т и ж д е н ь . підставі я к о г о н і м е ц ь к і ПО- ѓтри в и б о р а х д о з а р я д у Каси ся н е п р а в и л ь н о . п е р е б у т и ц і л у ніч і д о п е р в а у в і в т о р о к р а н о в и б е р у т ь с я д о

НЛО
ІВІІ А О Я В
І,БЛ
ІЗА
Ь.ИМ ПОЧАВ РОБИТИ
слн, щ о м е ш к а ю т ь 4 0 кільоме- священик, т и н о ц у л о . . ь - . н . - с і п У з в я з и з тим рішено змсн- в л а с т и в о г о місця їх призначення, К а с у м і г а у р н .

ОШ ВТОМ
ДІТРОИТ, Мишиген,
О Ю. в е р е с н я . — Ф о р д і в місячний ор-
трів від Берліна, б у д у т ь могли Стефчгіка п е р е п а в П о л ь с ь к и й ш и т и з а п о м о г и д л я
вати аероплянів у Л ю ф т - священик, щ о б у в д о т е п е р всс- н и х . С е в и к л и к а л о д е м о н с т р а -
ганзі ио два рази к о ж н о ї сесії, ИОгучиМ п а н о м у тій інституції. безробітнихЦперед бюром
бсзробіт-

ЛЕВИН А
ЗЛИШИВ ДУМКУ ПЕРЕЛЕТТ
ІИ ОКЕАН
ган Ф о р д Н ю з п о д а є , які к о ш т и мусить понести ф а б р и к а Ф о р - платячіі за п е р е ї з д о д н у чет- У тім самім селі при в и б о р а х п о с е р е д н и ц т в а п р а ц і .
да, з а к и м п о ч н е в и р о б л я т и н о в и й
Г'азета п о д а є , щ о д о
автомобіль.
сього треба було перемінювати по-
всртгиіу звичайн'ої ціни. відбулися вибори до комітету
б у д о в и костела. П а р о х і я н с ціл-
Д е м о н с т р а н т и несли плякати
написами: „Геть робітничо-
РОБИТЬ ОДНАК ПРИГОТОВАНИЙ ДО ЛЕТУ до ІН
л о в н н у в с е ї м а ш и н е р і ї ф а б р и к и . Н а с е ' ф а б р и к а в и д а л а 15 м і -

ПЕРЕГОНИ
ліонів д о л я р і в ; з і с е ї с у м и в и д а н о к о ж д и й
БАЛЬОНІВ.
ііінло о д н о к о л о д о в и р о б у н о в о г о а в т а .
цент, з а к и м щ е ру- НАСЕЛЕННЯ ЛЕНН
ІГРАДУ.
Л Е И Г Р А Д , Росія.
ком з і г н о р у в а л и к а н д и д а т у р у с е л я н с ь к у і н с п е к ц і ю " . „ Г е т ь з
с в о г о п а р о х а й гге вибрали йо- „ Г о л о в н о ю П о л і т и ч н о ю У п р а -
Населен- го навіть звичайним членом ко- в о ю " . ( Ч р с з в и ч а й к о ю ) .
Л О Н Д О Н , I I . вересня: — Левин 1 його пільот Гннчклиф
з а я в и л и д н е с ь , щ о р і ш и л и не л е т і т и а ж е с е г о р о к у д о Ц ю И о р -
к у , ' з а т е п р и г о т о в л я ю т ь с я д о л е т у ' д о Індій. Г н н ч к л и ф о з н а ч и в
15 Б А Л Ь О Н І В Б Е Р Е У Ч А С Т Ь У П Е Р Е Г О Н А Х . ія Ленінграду, передвоєнного ітету. вже руту, якої м а ю т ь держатися підчас сього п е р е л е т у і є нона
Кінна п о л і ц і я з в е л и к и м тру-
Д І Т Р О И Т , 10. в е р е с н я . — 3 летннчого поля Ф о р д а виле-
гіло нині 15 б а л ь о н і в , щ о беруть участь у великих
П е т р о г р а д у , після с п и с у ггасе-
межина-
лення з Н)26 року виносить
ЛЕМ
ВИНТЬІ К
АЮ О
ЗА
НРЕ
ТХ
НА
ІТИТАКОЖ ДУ-
ЛЕТ.
дом розігнала
товпу. Арештовано
демонструючу
16 л ю д е й .
слідуюча: Відень, Будапешт, Константинополь, Ангора, Але-
ксандретта, Конія, Б а г д а д і Б а з р а , а опісля понад Перським

ІЬНИЙНЧ
ІГРО
ПЕРТ
ЕЬ
СТРАВ
Х
УС
.АД
УИТИКРАУ
КОВВ
.ІОЗДУХ
родних п е р е г о н а х з а н а г о р о д у Б е н е т а . Всі в о н и п о л е т і л и в 1,591,770 мешканців. Після на- з а л и в о м д о Діяск і Карачі, а звіДтам, ‚коли би вистарчндо га-

Б
ОІ-.ЖЕВЛ ЗИ И I
гоЗАРО
РУБ
Т
ІУ
ОН
К
С"ЬКОГ
Ш
ОСІТК
ЬО
Л
Т.РН
ОЬЛ
О
напрямі д о А т л я и т і й с ь к о г о о к е а н у та м а ю т ь о с т а в а т и в в о з д у с і ціональностн ж и в е тут 84 про- з о л і н и й не б у л о м у с о н і в ( п е р е м і н н и х в ` і т р і в ) , д у м а ю т ь л е т і т и
як н а й д о в ш е .

Італія, А н г л і я , Н і м е ч ч и н а , Ш в а й и а р і я , Ф р а н ц і я т а Б е л ь г і я .
цсггт В е л и к о р о с і в .
Представлені т а м є слідуючі д е р ж а в и : А м е р и к а , Еспаиія,. Жидів, ф ' В ‚процент Поляків.
5 процент

Л ю д е й инших н а ц і о н а л ь н о с т е й
ЛОНДОН,
Спроби перелетў
9.

М
вересня.
Атлантику
Англії д о А м е р и к и м о ж н а
Я ВАРШАВА,
ува-
з А М У НЦ
І.
Ї
І МИГАЯ.
ще д о Б о м б а ю .

П о л ь щ а , 10. в е р е с н я . — Н а с е л е н н я К р а к о в а
П о б і л г ш к о ч п е р е г о н і в б у д е ТОЙ, ШО полетить н а й д а л ь ш е живе т у т н е б а г а т о . У к р а ї н ц і в ж а т и з а покінчені. Левин зая- п е р е ж и л о ніч с т р а х у . В п р о т я г у 12 г о д и н г р о з и л о й о м у к о ж н о ї

М
ІГ ІРАНТВ І, ЗНАЮЧИХ АНГЛЙ
від в и х і д н о ї т о ч к и .
ЗРІСТ Ч И С Л А ІСЬКУ МОВУ.
В А Ш И Н Г Т О Н , 11. вересня. — Д е п а р т а м е н т п р а ц і п о д а є ,
вуисло'но м а б у т ь т а к о ж д о В е -
л.5Ніоросів, б о п р о них нс з ѓ а д у -
ється у згаданім списі насслен-
вив, щ о з а л и ш и т ь свій лет
Н ю И о р к у , к о л и д о 15. в е р е с н я всі
'буде сприятливої
до БУКАРЕШТ, Румунія.
діти є такі, щасливі, щ о б и
погоди. могли з а р о б л я т и вжс' у 6 році
- Не хвилі висадження у воздух через божевільного чоловіка. Артн-
л е р н с т Корпія, коли й о г о п о с т а в л е н о на в а р т і , з б о ж е в о л і в і ді-
ставшися д о середини,форту ґжембалув, почав бігати з заііа-
шо звіти з іміграції з а послідні місяці в и к а з у ю т ь з р і с т іміграи- П о в і д о м л я ю т ь т а к о ж з а в т о р и - ж и т т я великі гроші. Виїмок л е і ї и м с м о л с с к и п о м По б у д и н к а х ф о р т у й г р о з и т и , щ о к и н е

БОЛО
ЬШ
ЛУЕВИКНИ
А ЗЇЗНД
гін, які в м і ю т ь г о в о р и т и п о а и г л і й с ь к и .

ЗВ Е ДА
РЛ
АИ ДО-.
БІНІВ
Н а й б і л ь ш е іміграції п р и х о д и т ь т е п е р із М е к с и к а , я к е ско-
ро починає з а й м а т и місце Італії. З а н г л і й с ь к и х н а р о д і в тепер
т а т и в н и х ж е р е л , щ о т і , щ о ' с у б - с т а н о в и т ь ш е с т и л і т н і й румуггсь-
сидіюють перелет Кортпія й кий к о р о л ь М и г а й . Н е д а в н о у
к а п і т а н а Мек інтогпа, з котрих х в а л и в румунський' парлямент
с м о л о с к и п м і ж с к л а д и муиіції. Він в и с л а в л и с т д о к о м е н д а н т а
кріпости й д о м а г а в с я від нього, щ о б и п о в і д о м и в президента
республики, Мосціцького й премієра міністрів Пілсудського,

ДТІИ СТРАЙКАРВ ІІЬМНИ


Е ХОСЧК
УЕ
приходить сюди 45 процентів усеї
ТЬ
БІВ.ХОДИТИ В ШКОЛУ
іміграції.
М О С К В А , Росія. Жидівсь
п е р ш и й п е р е б у в а є у Корунѓѓі, в п о д і л ц и в і л ь н о ї л і с т и , щ о в и - ш о б и п р и б у л и д о К р а к о в а Гі п р о с и л и й о г о , а б и ї м в р у ч и в к л ю -

ПИТСБУРГ, II.з ДТ
Еспанії, а другий в Ірляндії, н о с и т ь 56 міліонів л е ї в річно. 1 чі в і д к р і п о с т и . О ф і ц и р а м , я к и х в и с л а в к о м а и д а н т , у д а л о с я
ка с е к ц і я ц е н т р а л ь н о г о к о м і т е -
просили о б о х летунів, щ о б и так 18 м і л і о н і в л е ї в з неї п р н - в к і н ц і п е р е х и т р и т и б о ж е в і л ь н о г о п о п е р е в е д е н н ю з НИМ к ' л ь -
т у к о м у н і с т и ч н о ї п з р т і ї не д а - г
залиш'или перелет океанў а ж п а д а є з г а д а н о м у королевѓѓ Ми кагодииних п е р е г о в о р і в . Вони п о к а з а л и йому на о с т а н к у
вересня. — К о л о сотки дітий с т р а й к у ю - д о з в о л у на з ї з д р а б і н і в , я-
'до с л і д у ю ч о г о м а я . г а є в и ; 20 міліонів д л я к о р о л с с ф а л ь ш о в а н у т е л е г р а м у , у якій містилася п р о с ь б а ' в і д м о -
чих м а й и е р і в п о к и н у л о ш к о л у в Г а л е т н і й , щ О б и н е х о д и т и н а КИЙ с к л и к а л и ж и д і в с ь к і в і р о і с -
науку з д і т ь м и с т р а й к о л о м і в .
ТТ
У Н
ИЕО
НЛП
ЬОЛЕПОМ
Ж
І КОНСТАН- повідні г р о м а д и до Ленінграду
вої в д о в и М а р і ї ; 4 міліони ре с ц і ц ь к о г о й П і л с у д с ь к о г о . Б о ж е в і л ь н и й о т в о р и в ї м д в е р і кріт

ІМ
Ю.І МАЛОЮ
г е н ц і й н і й р а д і , ; 7. м і л і о н і в к и я п о с т и , а т о д і ж о в н і р и к и н у л и с я на Н ь о г о й з в я з а в ш н й о г о , в і -
Страйк був в и п л и в о м з а ж а л е и н я місцевої поліції перед й^Москви. Причиною відмови
зарядом школи, щ о м о в л я в діти с т р а й к а р і в о б ќ ќ д у ю т ь камін-
АЗЄ д о з в о л у є підозріння, щ о орга
з е в и -регентови, Ннколаєви
с і м хтмісгнів к н я г и н і м а т е р і , О
і діслали його д о д о м у для божевільних.

нем д і т и й с т р а й к о л о м і в . Ш к о л а п о с т а р а л а с я о п о л і ц і й н у в а р т у
коло ш к о л и . Н а г л о в п я т и и ц ю в ш к о л і не я в и л о с я в е л и к е ч и с л о
літий, а з а р я д ш к о л и д і з н а в с я , щ о се б у л и д і т и с т р а й к а р і в .
СОВТІСЬКИЙ СОЮЗ ВИБУДУЄ ФАБРИКУ АВТОМО
нізатори зїзду симпатизують з
сіоиістичним рухом. Турецьке правительство, як
л е н і .

ХОТВІ ПОПОВНИТИ ЗА ХСОАЛМ


ОО
ДНВБ
И
А.ИСТВО,АЛЕ ВОДА БУПЛ
ОА
ДЃОРОЖ „ДУМКИ". Ц
}ЕРКВА У ВІДНІ ЗА ПФ
АЛ
ААТИ
БРУКА БУДЕ ВИРОБЛЯТИ О І.ОО АВТОМОБОЛВ
І
пода'ють англійські часописи,
наміряє приступити у короткім
часі д о будови-тунелю між 1

Н Ю А Р К , Н ю Д ж е р з і , 11. вересня. — Місцевий італійський


в МОСКВ.І
імігрант, 65-літний С а л ь в а т о р е Коскіено, п о с т а н о в и в ч о м у с ь д и т ь в с в о ю 20-ту
поповнити с а м о в б и и с т в о . П о ї х а в він д о Н ю И о р к у й т а м к и -
Д н я 15. с е р п н я „ Д у м к а " віѓѓз- К о н с т а н т и н о п о л е м а М а л о ю А-
п о д о р о ж . з і є ю , гцо б у д е л у п и т и д в а к о н
В о н а т е п е р в і д в і д а є . ) Ч е р к а с и , тииенти,- Е в р о п у ' й А з і ю . Г р о ш і
М О С К В А , Ю. в е р е с н я . — С о в і т с ь к и й С о ю з б у д е м а т и с в о ю
ф а б р и к у а в т о м о б і л і в . „ С о в н а р к о м " а б о Р а д а Наро`дніх К о м І -
сарів рішила вибудувати у Москві ф а б р и к у автомобілів, щ о
н у в с я в с т а в о к у Б р о н к с - п а р к у . В о д а б у л а х о л о д н а , і й о м у , не Дніпропетровське, Д и і п р е л ь - на п е р е в е д е н н я е л е к т р и ч н о ї з а - С о в і т с ь к е п о с о л ь с т в о у Від-
б у д е в и р о б л я т и р і ч н о 10,000 а в т о м о б і л і в . С а м е н е д а в н о в и -
б у л о п р и є м н о в б и в а т и с я . Т о м у с т а в к р и ч а т и 'о п о м і ч . П о л і с м е н с тан, Запоріжжя, М и к о л а ї в , л і з н и ц і м а є д а т и т у р е ц ь к а с п і л - ні д і с т а л о р о с і й с ь к у ц е р к в у у слано загранийќ) експертів, які м а ю т ь розслідитн, який рід
ка, а т а к о ж кілька німецьких віденському парку совітського
и и р а т у в а в й о г о з в о д и т а з а в і в н а п о л і ц і й н у с т а ц і ю , д е й о г о JXepcoH, А М С Р Р , В и н н и ц ю , Ko-j автомобілів надається найлучше для Совітського Союза.
і з я т ш і і Житомір, банків і промисловців. посольства в заміну за палату,
будуть судити з а намацане с а м о в б и и с т в о . Ура вас в, г о л о в а а в т о воѓ о п р о м и с л у , з а я в и в , щ о з б у д у в а н -
приділену австрійському но-
и я ф а б р и к и з а й м е т р и р о к и ч а с у , а на г е , щ о б и ф а б р и к а м о г л а
сольству в Москві.
в и р о б л я т и 10,000 а в т і в , т р е б а , п о в н и х п я т ь л і т ч а с у .
.3VOBODA- (LIBERTY)
С І Л Є В С Ь К И Й . В і й приєднався Д Ь Іо с т а п н і і Т з ч е р г и з а г а л ь н і й ц и - р и 1 .AS85.631 ? Ч о м у н п р . цеї о .
ч
POUNDED 1893
ІЛіа.пІап-newspaper published daily except Sundays-and hoiWayi обчислень Прушииського, але фрі щ е Поляки з воєвідстеа станньої методи` („відвалювап.

Б п
д
і польським
at 83 Grand Street, Jersey City, N. J . дійшов до і д е н т и ч н и х в и с л і д і в т е р н о п і л ь с ь к о г о ( 6 3 3 . 9 4 8 ) с т а - н я " ) не п р и и о р о в и в вій до з а -
- . Owned by the Ukrainian National Association, Inc. зовсім іншим шляхом. ш г с л а в і в с ь к о г о ( 2 9 4 . 3 8 1 ) і р е - г а л ь н о ї с'уми П о л я к і в и а у к р а -
Edited by Editorial Committee. Беручи з а основу своїх об- ш т и повітів ( Б і б р к а , Д о б р о - їнській національній території?
Entered as Second Ciass Лівії Matter at the Post Office oi Jersey City, N. J .
. on March JO, 1911, under the Act of March 8, 1879.
КШО -'.
Звичайно
І.
вважають
УКРАЇНЦІВ зовсім природно
с т а т и с - ганѓчна" п р а ц я ие м о г л а п о с п і -
— ця „ о р -
ЯРМОМ
ч и с л е н ь ц и ф р у 8 , 4 7 0 . 9 7 4 н а с е - м и л ь , Д р о г о б и ч , Г о р о д о к , Я в о - Т а ж т о д і і р а х у н о к б у в б н .теќ-
лення на всій українській на- рів, Л і с к о , місто Л ь в і в , повіті ш и й і догідніщий, а головно
тику стислою наукою, б о вона шати за польськими бажання-
Acceptance ior mailing at special rate of postage provided for In Section 1103 ціональній території, він ш л и - Л ь в і в , М о с т и с ь к а , Р а в а Руська,! б л и ж ч и й п р а в д и і дійсносте.
_ ol the Act of October 3, 1917, authorized July 3 1 , 1918. о р у д у є ц и ф р а м и , о т ж е найпев- ми. Т о м у недостачі в дійсному
(Голрси преси). х о м відіѓймання д о х о д и т ь д о Р у д ќ и , Р я ш і в , С а м б і р , С о к а л ь , От- н п р . з д о в ж С я н у є — п о с т а -
нішими і найдокладніиіимн да? укладі сил і відносин д о п о в н ю -
SUBSCRIPTION RATES: П№ЕДПЛАТА: ц и ф р и 4 , 5 5 2 . 0 3 5 У к р а ї н ц і в ' п і д С т . С а м б і р і Ж о в к в а ) л ь в і в с ь - т и с т и ц і — П о л я к і в 166.816, на
ними. І в о н о справді т а к б у л о в а л а ф а л ь ш о в а п а статистика.
Three cents a copy. Поодиноке число три центи. І П о л ь щ е ю . П е р ш ' у с ь о г о , в і д т і є ї к о г о в о є в і д с т в а 7 5 7 . 3 0 2 П о л я - Х о л м щ и н і і П і д л я щ у 5 8 0 . 1 1 0 , па
Т а к б у л о в р. 1890, т а к б у л о в
One year ! % 7.00 jН а р і к $7.00 би, к о л и б зібрані ц и ф р и відпо-
з а г а л ь н о ї с у м и в і д н и м а є в і н 6 8 0 к і в , с е б т о р а з о м 1 , 6 8 5 , 6 3 1 . А л е ) „ П О Л Ь С Ь К І М " П і д л я ш у 190.700,
Six months S 3.75 На ців року . . . . . . $ 3.75 в і д а л и д і й с н о с т и . А т и м ч а с о м р. 1900, т д к б у л о — ще на
т и с я ч Ж н д і в і 9 5 т и с я ч Н і м ц і в , п. В а с і л е в с ь к и й н е є такий з а н а В о л и н і 2 0 7 . 9 3 2 і в С х . Г а т и
Three months „ 1 2.00І, Н а т р и місяці $2.00 діється я к р а з навпаки. Нема' б і л ь ш у с к а л ю — в р. І 9 Ю . Од-
п а к в е р ш о к п е р е п и с о в о - с т а т и- Ч е х і в і Р о с і я н . Т а к и м ч и н о м н а х л а н и и й , я к т і , щ о п е р е в о д и л и ч и н і l,f385.AV.J, р а з о м 2,831.1Нч
Foreign and Jersey City Rates: н і ч о г о б і л ь ш с у м н і в н о г о , не`

і
В Джерзи Сіѓті і Заграянцею:
У к р а ї н ц і в , П о л я к і в і ` Б і л о р у с і в п е р е п и с н а с е л е н н я , і — „ у х и л я - Ч о м у з ц е ї цй^гуи н е „ в і д в а л і !
One year $10.00 На рік ..............$ІОЛО певного і фантастичного, як с т и ч н и х „ у с п і х і в " о с я г н у л и П о -
Six months $ S.oo На пів року $ 5JX) ст`атистика.
О с о б л и в о б о л ь ш е - л я к и в р. 1921, поширивши л и ш а є т ь с я 7,696.000 населення. ю ч и с ь від тенденційности" — ти'' половину (1.41Я594), а т„
В і д ц е ї ц и ф р и в і д і й м а є Л . В а - ц е д у с в н а ш у к о р и с т ь ч е т в е р - д і м и м а л и б У к р а ї н ц і в 5.401.
Three month-. За кожду змінуS адреси На три місяці
платиться 10 центівЗ $ 2.75 в н к и у в с і х п и т а н н я х с у с п і л ь - ' с в о ю в и н а х і д л и в і с т ь щ е й і
сілєвський 200 тисяч поліських тику Поляків (421.408), так, щ о ! 506.
редакція не відповідає. з а а ю б к и корнету- Волинь, ХолмщИну, Пїдляша
ного життя
від останньої загальної цифри Т а не в ц ь о м у д і ю . Поки-ще
I Канади належні зібраним
: на т. зв. Foreign Money Order. с т а т и с т и ч н и м П о л і с с я . У` висліді цеї неарівна-1 Б і л о р у с і в ( з а м і с Ц ь 3 7 4 т и с я ч ,
ються
відіймає 1,264.223 ( а не 1,685.
ми' тільки стверджуємо, щѓ
Телєфон „Свободи": 498 Montgomery. Тсл. У. Н. Союза: 1838 Mont-omery. м а т е р і я л о м , п р и в о д я ч и й о г о на н о ї а к ц і ї в и я в и л о с я , " щ о н а в с і й поданих польською - статисти-
631) і у висліді в и х о д и т ь ,
щ о п о л ь с ь к а н а ц і о н а л ь н а статистн-і
Адреса; "ЗУОвОРА", P. О. BOX 346. JERSEY CITY, N. J . І д о к а з в і р н о с т и с т а в л е н и х ними у к р а ї н с ь к і й т е р и т о р і ї п і д П о л ь - к о ю ) . О т ж е п а Ўќра'нѓців і По-
п і д П о л ь щ е ю ж и в е 4 , 5 5 2 . 0 3 5 У к а з р . 1 9 2 1 у в і д н о ш е н н і до' не-
т е з . О д н а к надмір статистичгго- щ е ю , території рівній третині лчків л и ш а є т ь с я 7,496.000.
країнців. польських народів взагалі, а у.
го матеріялў в С Р С Р д о в о д и т ь всієї сучасної П о л ь щ і , є в с ь о г о Тепер від одержаної цифри
ЧЕРГОВИЙ ПОЛИЧНИК РОБІТНИКІВ до того, щ о статистичній „пра тільки 3,897.233 Українців, себ- Українців і П о л я к і в Л . Васілев-
вдѓ ' п о ч и н а ю т ь в с е м е н ш е ві т о с т і л ь к и , с к і л ь к и їх б у л о пе- с ь к и й в і д і й м а є П о л я к і в з п о в і - ‚дослі'ду", не м о ж н а , в и й т и з
Слідкуючи за- цею м е т о д о ю країнців з о к р е м а
ф
є
а л ь ш и в а , щ о вона далека
наскрізь

БОЛЬШЕВИКАМ
!

тів" Н о в и й С а н ч , Г р и б і в , Ѓ о р л и - д и в а , н а я к і й о с н о в і п. В а с і л е в - - п р а в д и т а щ о с а м і п о л ь с ь к і
рити, а деякі комуністичні про-J ред війною в самій л и ш е Схід-
ський в і д і й м а є довільні ц и ф р и ‚статистики" всіх т а б о р і в (від
На конгресі англійських промислових юній, щ о в і д б у в а в с я відннкн, придивляючися б е з - ггій.Галичииі. Н а 8,470.974 в с ь о ці, Я с л о , К р о с н о , С т р и ж і в , Бе-
від загальної кількости „ о ф і - Прушииського д о Васілєвсько.
`сими днями в місті Единбургу, з а в д а н о к о м у н і з м о в н ш е о д и н иосередггьо д о п р о я в і в ж и т т я , го населення в о л н н с ь к о г о , т е р - резів, Я р о с л а в , П е р е в о р с ь к і
ц і й н и х " П о л я к і в н а п о о д и н о - г о ) її „ п о п р а в л я ю т ь " і т о „ в
болючий удар. п р о с т о м а х а ю т ь р у к о ю на м о в у н о п і л ь с ь к о г о , с т а н и с л а в і в с ь к о - Л а н ц у т в сумі 6 8 0 т и с я ч , л а с к а -
л ь в і в с ь к о г о ( б е з ' к і л ь к о х в о ц е д у ю ч и с у м у 1 3 . 4 0 2 в к о - ких т е р и т о р і я х . Ч о м у нпр. на к о р и с т ь " У к р а ї н ц і в . Ц е ствер-
На сьому конгресі генеральний секретаріят англійських ц и ф р , у в а ж а ю ч и її невірною,
т р е й д - ю н і й п р е д л о ж и в з в і т , ш о в і н не п р и з н а є п р о м и с л о в и х західних повітів) воевідств, ристь Українців із ааписаних в Л е м к і в щ и и і в і н „ в і д б и р а є " П о д ж е й н я є д л я н а с в а ж н е в сл-
фантастичною.
юній, які м а ю т ь зносини з м о с к о в с ь к и м и о р г а н і з а ц і я м и . далі Х о л м щ и н и , П і д л я ш а й П о - р у б р и ц і П о л я к і в . Д о д а л ь ш о г о І л я к а м 13.402 „ П о л я к і в " , з д о в ж м о м у принципі, б о ж статисти-
Щ е більш дивоглядно і фан-
К о л и с п р а в а п р и й ш л а на о б р а л и п о в н о г о конгресу, п о ч а - л і с с я т а к і л ь к о х п о в і т і в З а х і д - п о д і л у л и ш а є т ь с я ц и ф р а 6,816.- С я н у 16.816, на Х о л м щ и н і й чні д а н і н а ц і о н а л ь н о ї с т а т и с т и -
тастично виглядає статистика
лися горячі дебати. Між иншим Герберт Смит, т о л о в а Ф е д е - ної Г а л и ч и н и — 3,897.233 У к р а - 0 0 0 населення, і і П і д л я ш у 69.000, на „ п о л ь с ь к і м ' ' ки є о с н о в о ю .ріжних актів 1
у -визнавців „ідеалістичного
рації англійських майиерів виступив з острнм о с у д о м сих ан- їнців — ц е в ж е н а г л я д н а м е н - ' В с е р е д у щ і й ' ЃГаличині ( п о в . П і д л я ш у і н а В о л и н і п о ЗО т и - в ч и н к і в п о л ь с ь к и х з а к о н о д а т -
світогляду,,В. яких ц и ф р а грає
г л к ь к и х юній, ш о в д е р ж у ю т ь зносини з м о с к о в с ь к и м и юніями. шість, та щ е й'яка меншість, Л ю б а ч і в . ^ П е р е м и ш л ь і С я ц і к ) сяч, а в Сх. Галичині а ж 421.- них у с т а н о в і д е р ж а в н р ї екзс-
І р о л ю тільки'``тоді, к о л и вона
Вій г о в о р и в , щ о м е ж и сими юніями а комуністичними о р г а н і - т о н а у к р а ї н с ь к і й е т н о г р а ф і ч В а с і л є в с ц и и й в і д і й м а є в і д ц е ї 4 1 8 ? Ч о м у в о д н о м у м і с ц і п. В а - к у т и в и .
промовляє в їх користь. Тому
з а ц і я м и ріжниці властиво нема: одні й д р у г І „ с л у х а ю т ь п р и к а - ній т е р и т о р і ї . А т о д і в с і д о м а о с т а н н ь о ї з а г а л ь н о ї ' ц и ф р и 1 5 0 с і л є в с ь к и й л и ш е в т и н а є „ л и ш -
ЙхнЯ - в и и а х і д ч н а і с т ь звернена
зіа з Москви, та одні й другі м а ю т ь на ц і л і ? р о з б и т и англій- гання Українців м о ж у т ь б у т и т и с я ч П о л я к і в , ц е д у ю ч и 16.816 ки", в і н ш о м у ( н а Х о л м щ и н і і
в и к л ю ч н о на те, щ о б осягнути
тільки домаганнями толєрова- в користь Українців. Л и ш а є т ь - Підляшу) „ п о д в о ю є " кількість
Наші діти.
ськцй юнійний рух. В т о м у с а м о м у дусі г о в о р и л и другі бесід-
.пригожу для себе цифру. А — С т р и й к у , ч о м у в и д о иас
ники. н о ї м е н ш о с т і ѓ , а ї х д а л ь ш е й д у ч і с я д о д а л ь ш о г о п о д і л у 6,666.- У к р а ї н ц і в , п о д е к у д и відіймає
вже просто оргії недбайливос-
Коли прийшло до голосовання, то з а звітом генеральна- з м а г а н н я в з а г а л і не м о ж у т ь м а - 0 0 0 н а с е л е н н я . круглі цифри ( н а „ п о л ь с ь к о - с а м і не п р и х о д и т е ?
‚ти, тенденційности і ф а л ь ш і в -
г о с е к р е т а р і я т ў з а я в и л о с я 3 7 4 , 0 0 0 г о л о с і в , п р о т и 143,000. П р и ти під с о б о ю т в е р д о ї основи. му" П і д л я ш у і на Волрні), — Як цс сам, а з к и м ?
ництва відбуваються в ділянці В Х о л м щ и н і і Підляшу, в по-
При допомозі штудерної ста-
голосованию'всі звертали найбільше увагу, як голосували дс-
! національної статистики. МЗю- вітах заселених У к р а ї н ц я м и , С х . Г а л и ч и н і — н а л о б гга ш и ю — Бо мама завсіѓди гово-
л е г а т и м а й н е р с ь к и х юній, які підчас и е д а в н о г о с т р а й к у м а й н е - тистики осягається те, щ о тре-
ч и на м е т і з д о б у т и „ а р г у м е и с т а т и с т и к а п о д а є 580.110 П о - — в і д в а л ю є П о л я к а м ч е т в е р г и - . р я т ь , щ о в а с ч о р т и д о нас не-
рів діставали поважну допомогу з Москви, а котрий уряд м а є ба` б у л о осягнути та д о к а з а т и ну н а с е л е н н я з в е л и ч е з н о ї ц и ф - j с у т ь...
ти" в с в о ю користь, вони ста ляків, а л и ш е 69 т и с я ч Ўкраїн-
в собі б о г а т о комуністів. Та майнери заявилися з а зірваннєм — і с п р а в а скінчена.
раються викривити статистику ців. Л . В а с і л е в с ь к и й є схиль-
з н о с и н з М о с к в о ю а майнерські юнії в и р а з н о в и с т у п и л и п р о т и О д н а к ц я ш т у д е р н і с г ь з а п о - ний п о д в о ї т и к і л ь к і с т ь Ў к р а ї н -
обкроїти кількість інших паро-
припоручень свого секретаря комуніста Кука, який к а з а в їм
голосувати проти становища генерального секретаріятў.
j дів, а прибільшити с в о ю влас- сить такою ф а н т а с т и ч н і с т ю , ців х о л м с ь к о - п о л ь с ь к о ї обла- ПРИЯТЕЛІ ПОТРЕБУЮЧИХ ПОМОЧИ!
ну. Р о з п о р я д ж а ю ч и ‚ в л а с н и м щ о н а в і т ь самі П о л я к и п р и й ш - с т и і т а к и м ч и н о м на 69.000
ЗІрваине англійських п р о м и с л о в и х юній з М о с к в о ю б у д е Д о л о ж і т ь ц с г о л к у д о б у д о в и С и р о т и н ц я - З а х и с т у У. J.f.
адміиістраційно-списовим а п а - л н д о п е р е с в і д ч е н н я , щ о в с в о - з м е н ш и т и к і л ь к і с т ь П о л я к і в . І-
мати ДЛЯ МОСКВИ поважні наслідки. Б е з п о с е р е д н и м наслідком
р а т о м , в о н и л е г к о м о ж у т ь о- ї й р е в н о с т н п е р е б р а л и м і р к у . І д у ч н о б р а н и м с о б о ю ш л я х о м , С о ю з а , с к л а д а ю ч и ж е р т в у н а ц ю і н с т и т у ц і ю . К о ж д а ж е р т в а
б у д е те, ш о М о с к в і п е р е р в у т ь м а й ж е всі м о ж л и в о с т і ! в е с т и к о - п о ч а л и с ь к о р е к т и в и . Н а в і т ь ві- в і н в і д і й м а є в і д о с т а н н ь о ї з а - збільшує потрібний ф о н д будови..
сягнути намічену мету. -
муиістичиу а г і т а ц і ю таки в р я д а х с а м и х юнійних р о б і т н и к і в . д о м и й П р у ш и н с ь к и й , спираю- гальної ц и ф р и 6,666.000 суму П р о с и т ь с я в и п о в н и т и п о и и з ш і р у б р и к и , в и р і з а т и часті,
Від т е п е р к о м у н і с т и б у д у т ь м о г т и в е р т і т и із з о в н і . Д л я б о л ь - П о л я к и у ГаЛИЧИИІ, я к і під ч н с ь на віроісповідних даних, 511.110 П о л я к і в ( з а м і с ц ь 580. з ч а с о п и с и і р а з о м з ж е р т в о ю в и с л а т и с е й ч а с на а д р е с у :
ш е в н ц ь к о ї агітації се тяжкий удар. д е с я т о к л і т м а л и т у т м а й ж е нс- п і д н і с к і л ь к і с т ь У к р о ї и ц і в п і д ) 1 1 0 ) і л и ш а є д р д а л ь ш о г о по-
Щ е в а ж н і ш і н а с л і д к и п о т я г а є з а с о б о ю сей к р о к д л я обмсжену владу, старалися П о л ь щ е ю на ч о т и р и з п о . т о в и - д і л у 6 , 1 5 4 . 8 9 0 н а с е л е н н я . О п і с л я
престіжу, Москви. Сим рішеинєм англійські промислові робіт- д о к а з а т и , щ о ц я к р а ї н а не є ук- ю ю міліонів, о т ж е „ з легкої ід цггфри 190.700 Поляків Імя і надписко жертводавця.
ники видали перед с в і т о м т я ж к и й о с у д м о с к о в с ь к и х д и к т а т о - раїнеькою національною тери- р у к и " , не з в а ж а ю ч и на „ т в е р - польської" території Підляцщ
рів.. А н г л і й с ь к і р о б і т н и к и о с у д и л и м о с к о в с ь к и х в е р х о в о д і в я к торіею, тільки мішаним, поль- ;і" о ф і ц і й н і д а н і , , , п і д н і с " к і л ь - в і д і й м а є в і н 3 0 . 0 0 0 в к о р и с т ь
н и з ч і к п і і н т р и г а н ѓ і в , я к і не м о ѓ ў ч и д о б и т и с я д о з а х о п л е н н я с ь к о - у к р а ї н с ь к и м чи п о л ь с ь к о - і с т ь У к р а ї н ц і в на 6 0 0 т и с я ч . У к р а ї н ц і в . Т а к у с а м у ц и ф р у ц е - Назва у лиці і число дому.,
вп.4иВу,'в о р г а н і з а ц і я х , к о т р и х в о н и н е б у д у в а л и , з і б р а л и с я сі українсько - жидівським тере- Ліві п о л ь с ь к і чинники т е ж р о - д у є він в н а ш у к о р и с т ь і з в о -
о р г а н і з а ц і ї нищит'и. . До цього змагали вони били ухили від офіційних да- лииськнх Поляків (30.000 з
Певна річ, щ о т о г о р о д а п о л и ч н и ќ й с а м и х к о м у н і с т і в не п о с л і д о в н о , не л и ш е в с і м и з а - пнх , в д о в о л я ю ч и с ь круглою 207.932), отже до кінцевого по-
змінять. Чим б і л ь ш е вони б у д у т ь відчувати поличний, тим л ю - собами, насаджуючи польсь- ц и ф р о ю п я т ь о х міліонів У к р а - ділу л и ш а є т ь с я 5,816.932 на-
Виріжте цю часть з часописи, вложіть р а з о м з жертвою
т і й ш е вони з г а н я т и м у т ь с в о ю з л і с т ь на а н г л і й с ь к и х р о б і т н и к а х . к и й е л е м е н т , а л е іі в е д у ч и ио- і і ш і в . Т а в о с т а н н і х ч а с а х с в о - селенггя.
до коверти і вишліть.на адресу:
Т а с и м у ж е н і к о г о не з д у р я т ь . У с у п і з н а ю т ь , щ о с е т і л ь к и льонізаційну політику у відно- х однодумців почав поправля Т а не к і н е ц ь ц ь о м у ш т у д е р
пустий гнів б е з с и л л я . шенні д о У к р а ї н ц і в і Ж н д і в . Т а
ти відомий „ у к р а ї н о ф і л " Л . Ва- , І О му рахункові. Л и ш а ю т ь с я в U. Н . ASS'N. ORPHANAGE, P. 0. BOX 76, JERSEY CITY, H , J,

я набілився за чотири р о к и ! слід: б р а в у ч а с т ь в цілій к а м п а - І м л ю , як нас у м і с т а х і с е - 1 До в і й с к а . Я к б и


ДЕЗЕРТИР Р о к и м и н у л и , а к о л и я б у д у ніѓ Г а л и ц ь к о ї А р м і ї п е р е д і з а ' л а х з а к и д у в а л и д і в ч а т а ц в і - к у р і н ь т у т , н а д о р о з і , т о с т а ю
п а р у б о ч и т и ? Коли з а дівками Збручем, ділив д о л ю й недолю,тами,
Побачив мій І Ех, болить душа, болить!
' Х о т і л о б с я ці с т о г и з в о г н е м пу-
то мені з д а в а л о с я , з а р а з п е р е д мого` к о м а н д а н т а і стити... А т а п ш е н и ч к а наче
б і г а т и ? Т о д і , я к б у д у с т а р и й , б р а т і в , а по л і к в і д а ц і ї Армі щ о я а ж т о д і на с в і т н а р о - м е . т ь д у ю п о с . т у ш н о свій п о в о -
просить: я ваша... Ч у є ш ?
с и в и й ? Т а ж т о д і ж а д н а м е н е не с т р а д а в к і л ь к а м і с я ц і в в н е в о д и в с я , щ о я з б у д и в с я і з сну і р о т д о к у р і н я . Г е й , я к б и т а к
К о л и украї'нська в л а д а и р о г о - в о л ь н а , т о б у д е й б е з мене; б е з . — Мали ми щ а с т я в руках, та
с х о ч е . А т е п е р т о т а К а т е р и н а лі. З а в е с ь , ц е й ч а с в і н д у ж е з м і п о б а ч и в дійсне ж и т т я і р о з к і ш п о ч у т и щ е р а з , як с п і в а є к у - не в м і л и т р и м а т и і втік.то від
лосилл мобілізацію. Г'рнцька'одного вояка вонна буде. От.
л и п н е д о м е н е ! Н е п і д у нп н н в с я . п о б і д и . Бігме, к о б и щ е пере- рінь, я к кличе „ п о з і р " мій к о - нас.
Б а б а к а в з я т о д о війска. Не ми-j г о в о р я т ь , що американський
войну — фільософуе Гриць. Яка зміна з а й ш л а в д у ш і ж и т и о д и н т а к и й д е н ь , а т о д і не м а н д а н т !
ну л о к і л ь к а т и ж н і в а він з д е В і л ь з о н в и п и с а в т а к і п а р а г р ; - г - А к о л ь о н і с т и п л и в у т ь на
- Г у , ѓ у , ѓу!... д е с ь с т о г н е Г р и ц ь к а . х а й п о с в і д ч и т ь с а м а і ж а л ь у м и р а т и .
з с р т и р у в а в д о д о м у . М і с ц е в і мі ф н , а ж на 14 п у н к т і в , ш о в с і и а - —- А т и - ж т а к н е н а в и д і в с т а р - н а ш у з е м л ю я к з а р а з а , я к с а -
гармата, розсіваючи смуток його розмова:
ліціонерн арештували й о г о , р о д н м у с я т ь б у т и с в о б і д и і , ні' шин! р а н ч а ; н е м и н е кіль'ка' р о к і в , я к
с ў м е р к а х нічних... Правда, зазнав я горя
відставили д о кадри, але Г р и ц ь б и т о самі д л я себе. Грнцько, повернувши з поло Е; т о б у л о з а А в с т р і ї . М і й в с і д о н и х у н а й м и ' п і д е м о . П я д ь
Ч у є ш ! Б ю т ь г а р м а т и ! С ь о ну д о р і д н о г о с е л а , с т о ї т ь і з в о л і і в ш п и т а л і . А л е т и м б і л ь
з д е з с р т и р у в а в опять, його по- А-а! Щ о б и кожний нарід годня в ж е б л и з ш е як вчера. комендант українського курі з а пядерЧі в і д н а с з а б и р а ю т ь
ш е я вмію ненавидіти воро
своїми т о в а р и ш а м и , колишні- н я б у в я к р і д н и й т а т о ' . Я б и ` з а з е м л ю , т о ч а т ь 'її я к к е р т и ц і .
к а р а н о т ю р м о ю , а він не п о п р а - і ' а з д у в а в д л я с е б е . ѓ і в . В о н и п е р е м і н и л и д у ш у . м о
- А - а ! Н а ш і б і д а к и в і д с т у ми д е з е р т и р а м и , щ о т а к и не д а р а з п і ш о в д о його куріня.
вився і з н о в а втік до дому. Та " я т е п е р гге р о з у м і ю , я к я м і г п і д к о п у ю т ь с я п і д нас як лиси.
ѓ То значить, щ о Руснакн пають. лися в з я т и до війска а ж д о у
історія п о в т о р и л а с я чотири ра- б у д у т ь мати с в о г о цісаря і своє — А Катерини не ж а л ь ? — О н , б а ч и ш ? ` Н а ї х а л о їх,
- - Я к о с ь а ж с е р ц е б о л и т ь , п а д ќ у У к р а ї н и . С т о я т ь у с і на) к о л и с ь б у т и д е з е р т и р о м ? Т а к ' і— Е х , ч и ` о д н а К а т е р и н а н а
зн. В ту пору, коли його т о в а - панство. як.саранчі: р о з к р а л и землю,
к о л и п о д у м а ю , щ о н а ш е в о й т і м с а м і м місцѓі, Я К п е р е д д в о - с ь о г о д н я я г р и з б и в о р о г і в з у ( с в і т і ! Н а У к р а ї н і н е т а к и х б а
р н ш і к л а л и ж и т т я на п р е с т о л б а м и . Я к с о б і н а г а д а ю с в о ю а р б у д ують доми, стодоли,
О т ж е п о щ о мені й т и д о с к о б є т ь с я і н е м о ж е в д е р ж а - м а р о к а м и :
вітчнни, Г р и ц ь с к р и в а в с я в лі- в о й с к а ? Аиуж мене з а б ю т ь , чив.
міів^ я к п о ч у ю д е с т р і л е ц ь к у х л о п е , д и в и с я , та м о в ч и і облгг-
тися... але м о ж е Г о с п о д ь якось;
с і а б о в с е л і м і ж д і в ч а т а м и , не н а д р у г и й д е н ь п р и ї д е В і л ь з о н
г
Чи т я м и ш , як ми с т о я л и пісню, т о т а к и й мене т у с к бере, Парубки переходять біля зуй пальці.
д о п о м о ж е без нас — п о т і ш а є
бя;:;аючи в с т у п и т и д о війска, т а й с к а ж е в о р о г а м : „ Г а л ь ѓ ! Га- осьтут перед двома роками за
себе 'Гриць. щ о хочеться ридати, я к дити- панського двора, щ о п и ш а е т ь — О й , н е г о в о р и , б о мене
покушатн наново твердого во- України і радили, як т о ухили
ц і я д л я Р у с н а к і в ! " О т , на в о й - - Х о д і м д о д і в ч а т ; там з а ні, а б о й т и д е с ь н а к р а й с в і т а с я в с в і т л і м і с я ц я б а г а т и м „ п а - щ о с ь а ж з а с е р ц е х а п а є .
тися від війскової служби? —
я ц ь к о г о хліба... ні я к б и я з г и н у в , т о не п о б а - б у д е м о в с ь о л и х о . ш у к а т и своїх, стрільників і ви л а ц о м " , будинками, зеленим — Гей, гей, а к о л и с ь не хапа-
п и т а є Г р н ц ь к а Іван.
Тільки вечсрами, заслоне-'чивби України! Як щ е р а з зла — Ходім д о моєї Катерини з в о л я т и Україну. А к о л и ѓля- с а д о м і б е з ч и с л е н п и м и стога- л о , я к д е з е р т и р у в а в ? — А те-
Г р и ц ь к о х и т а є с у м н о г о л о - ну на в о р о ж е в і й с к р , щ о м а т и - м а г а з и н а м и . З а д в о р о м п е р з і в с і х б о к і в н а м в і т е р в о-
ні т е м р я в о ю в і д б и с т р о г о o K a j n a i o T b , т о щ е р а з з д е з е р т и р у ю

ноо
г.
— А по дорозі заспіваємо —
міліціонерів, дезертири сходи в о ю і з і т х а ю ч и в і д п о в і д а є : З- р у є н а ш и м и д о р о г а м и , т о а ж ві х в и д ю т ь н е з м і р и м і л а н и п ш е - л і . З н а є ш , з а м н о ю щ о ночі
А як д а д у т ь 2 5 б у к і в щ о с ь такого про мир, про з ѓ о
л и с я на в у л и ц я х на т и х у р о з м о - О й , т я м л ю ! Я к и й я б у в мені -кров к и п и т ь , - а ж руки п и ц і , д о с т и г а ю ч о г б жігѓа, ячме в г а н я ю т ь п о л ь с ь к і ж а н д а р м и ,
— Ну, т о д а д у т ь ! Я в ж е в н д Іу. Ой, так хочеться, щ о б и в ж е
в у . З д а л е к а д о л і т а л и т и х і г у р - т р и м а в 15, т о щ'е в и т р и м а ю 2 5 . р а з б у в к о н е ц ь т і й в о й и і д у р н и й ! Я б о я в с я йти д о вій- т р е м т я т ь , а б и з а д а в и т и х о ч од-4 Як море, як океан. хочуть затягнути д о війска. Я
ска. В і р и в в американські па- Г р и ц ь к о п о г л я д а є з а з д р и м о-) в ж е м і с я ц ь н е с п л ю д о м а , б о
коти гармат, червоною загра- — Шкіра вже привикла, ви- З а хвилину над тихим селом Я к нас в о р о г и мучили в
к о м на б а г а т і лани і г о в о р и т ь
в о ю с м і я л о с я п о л е б о ю на з а - г а р б о в а н а в п о в і т о в і й к о м а н д і . с т е л ' я т ь с я б е з с и л і з в у к и пісні,, р а г р а ф и , а т е п е р , я ` к . у Я а л а У- п о л о н і 'у таборах, т о м н п р и с я - к р и ю с я в лісі, т о в поли.
к р а ї н а , т о ні А м е р и к а ні ж а д і г о дальше:
ході, па в е л и к и х т е р е з а х в а ж н - А - а , в ж е в і п р о б у в а н а к о - щ о б у л а г и м н о м б е з с и л и х , лі- г а л и п і м с т у і ' м е н і з д а є т ь с я , щ о і А там у в і й с к у б і д а . У к р а -
л а с я судьба народу, а дезсрти- мандаѓѓтом з а л о г и , а в с б і л ь д о - нивих н а ш и х б а т ь к і в : д р у г а м а р й і не г л я н е в н а ш б і к ! д о т и м е н е ' б у д е щ о с ь п е ч и п і д ) ' Ц - Б а ч и т е ? Ц і л а н и , я к и м и ! и і с ь к н х р е к р у т і в б ю т ь , м о р д у
і
ри стояли лід тихими вербами вана шкіра. Я б о я в с я в і й с к а , а мені ніколи с е р ц е м , д о к и пр с п о т і ю прися- р о з н о ш у є т ь с я о д и н , б у л и б н а - ю т ь , н а з и в а ю т ь і н а в і т ь з а б о р о -
М и р в а м , б р а т т я , всім при-
і розмовляли: не б у л о н а с е р ц и т а к л е г к о , я к г и . Я б у в д у р н е н ь к и м я г н я т к о м , ` ' ` ц и ` З о л о т а п ш е н и ч к а , я к ў і н я ю т ь м о л и т и с я . п о у к р а ї н с ь к і ї .
А може зголоситися?
—-Знаєш, якось т о стидно де Але де т а м ! Я к подумаю,
носим,
М и р великий...
між с т р і л ь ц я м и ! Гей, гей, с в о я а т е п е р з м і н и в с ь у в о в к а . В и
а р м і я , т о не т е с а м е , - щ о а в - з н а є т е , я к б о л и т ь д у ш а з ж а -
неї д і д и ч п р о д а с т ь ж и д а м ,
прогуляє, булаб кормила бід- „ Є щ е
— . Щ е й силують співати
польська
пропе,І
гге з г і г г е л а "
з е р т и р у в а т и з н а ш о г о війска щ о щ е р а з м а ю м у ч и т и с я в ка- А на з а х о д і б а д ь о р о г р а є в о - стрійська! Т о так, я к н е б о і зе-
тоді, як инші б ю т ь с я ; але я'так сарні, р о б и т и зицирку, бити рожа артилерія могутній тан л ю з а в с і м , щ о м и в т р а т и л и . н и х с е л я н , щ о м р у т ь з г о л о д у . , Нє д а м и зємі".
;
м л я . К а ж у вам, щ о й у м и р а т и Х т о не т е р п і в для України, т о й
б а г а т о н а б і л и в с я з а А в с т р і ї кд підер", слухати капралів... б о ю і м о в г л у з у є із пісні б е з - не ж а л ь ! П р а в д а , н е м а л о я за- Якби була Україна, т о ти — А щ о б їм не д а л о дихати!
л о т р е н у , щ о мені а ж с т р а ш н о не в і д ч у в а є її в т р а т и . А -я`к я І Д а н и л с і т и , І в а н е , б у л и б и о р а - В о н и п о с е л а х к а т у ю т ь н а ш и х
— Е , т а к а ж у т ь , щ о п р и у- с и л л я й у т о м и .

якені серці такі


знав і біди. Але бувало, хоч яка вчера побачив
в е р т а т и ш е р а з на войну. країнськім войску трохи лек- . - - - к а л е н д а р і ''ли т у с в я. т -у з е м л е н ь ' к у , я к с в о - І ' м у. с і л и б с п і в а т и б а т ь к і в а м и

і,- м
Т о ї с а м о ї ночі з л о в и л а мілі- б і д а , як стрільці з а с п і в а ю т ь , т о г

— Т а й д о к и нам в о ю в а т и ? ш е як з а Австрії... ція с п л я ч о г о Г р и ц я н р и б о ц і т а к я к б и у ч о л о в і к а к р и л а В и „ Ч е р в о н о ї К а л и н и " ф о т о г р а ф і ї - ; о р е ш її д л я п о л ь - " ю а


-т а к т и
- ѓ ш е л а " ! Не дочека f c m e н ѓ

У'ќранл
Ц і л е ж и т т я , чи я к ? Д е т о м л е к ш е ! - _^ з а п е р е ; - К а т р у с і в с т о д о л і і в і д с т а в и л а р о с д и . А я к а т о ; р а д і с т ь в д у ш і сСТПІЛМІІЙ т р і л ь ц і в , -с Тт За Пр М шШ ин И , п р о ч и т а в , СЬКИХ с ь к и х naHiRпанів, N о д- FяLгRа- єE ш
, „ ї х , . к о р -ІЮТЬ.Ч!
' Д
ЛаСТк Б R Nо Rг , бЛ у, .д- е- з м і н а в
й т ь ! ! ! а с т ь

а ш , , м
— І щ о ми в и в о ю е м о ? Т е са- чує Г р и ц ь . Войско була під багнетом д о Стрия. j6y.ga тоді, як м и гнали в о р о - т о м и й ш л и з а З б р у ч , т ом и ш с в о ї м п о тбо м , а в о н и т е б е Ч краю.
м е , щ о з а А в с т р і ї : к о ж н и й в е р - ш е . і ь м а тпн б у д е ш е л ь м а . І
Грицько по відбутій вправі п о г Т г а 3 ам:Іто
р і Д і О Ї з с м л і
на
1 k В
с т а л о тяжко', 0 н а з и в а ю т- -ь М ГцІ"ИД-тсм"
, у с и т ь б у т и ! К о б и л и ш зі (

т а в б о с и й і г о л о д н и й д о д о м у , ч о р т , к а ж у т ь , із в о ' й с к а в т і к , не я з а п л а к а в і с л ь о з и у п а л и на Ой, т а к , т а к . 1 тамті ліси Л ь в о в а в і д н а ш и х провідників


к а л і к о ю , а б о з о в с і м не в е р н у в . в и д е р ж а в .
З а всі т р у д и . . з а к р о в , з а п л а т п - Най т а м у ж е другі т р о х и
п а в д о м а р ш о в о г а к у р і п я і: з а
т и ж д е н ь о п и н и в с я на фронті, е, з ^
Н

боровсаяз
и
С

а ^
т о й не
щ ^ к а л е н д а р , я к к а п л і р о с и н а Ни- б у л и б н а ш і , а т а к . п л а т и д і д и - , п р и й ш о в н а к а з р о б и т и
о т ь
Р
р а д ь

ву. Ой, к о б и т о щ е р а з в с е в е р - ) в И Б о г з н а кілько" за` д р о г і а . ч о


- всі станемо як один
пов-
, с т а н н я т о

З н е в і р е н и й в у с п і х и і с н р о б т я . Т а ж я к міг г н а л и д р у г и й р а з
, ли хрестом, а б о костурами. потрудяться. нулося! Кажу вам, щ о якби - А ті п а с о в и с ь к а ? Ѓ і р о д а - ' коцюбами д о
бу- б о ю Ь Б я 6 и

д е з е р ц и , В І Н п о г о д и в с я із судь- з а в о р о г о м , який в ж е ' б у в ' і а -


. - А Україна, як має бути — І я так думаю! Досить`то вернулась Україна, т о в тій хвн- naif одну к о р о в у , щ о б з а п л а т и - 1 .

W
б о ю і сповняв свої о б о в я з к и як б р а в майже І всю нашу зе-

л. кидаю с е р п 'чи косу і йду ти з а випас д р у г о ї ! І(Докінченнє на стороні


С В О Б О Д А, Ч з т . О Р О Ќ , 13-го В Е Р Е С Н Я , 1927. ННИ
голоси ЧИТАЧІВ
Ч. 2Г2. „їТпископ'и
толицькі
священикам
руські,
приказують
постепенно,
г р е к о на-
своїм
неаа-
ви
ке діло для католицької
т а Для с в о г о н а р о д у ,
паний на силах, в и б р а в с я з а д -
церк-
вичер-

мітнб й уміло переводити об-,


ля поратовагщя здоровля до
ряд Святих- Тайн Сакраменту
рідного краю...
ПОСТАНОВАХ

у таиних
K O H K O H K O P - І ` н ' ш е під о д н и м в и д о м д л я вір
'них, я к це п р а к т и к у є т ь с я у
й Римській Церковній трали-
Свя
Ч и т а ю ті сердечні стрічки, і
такий мене ж а л ь обняв, щ о аж

дату?
ш о міститься
прослезився. Але — гадаю собі
ції; -
не буду завдавати серцю
„Свята^АпостодьсЬка Столи-
жалю, бо Др. Назарук підрепе-
ця з а к а з у є силою цего Койкоѓ-
руеться в старім к р а ю на здо-
П р и з н а ю с ь , гцо я в і д д о ш к и д а т у є п и с к о п а м руським-,тре``
роллю йдерне.
до д о ш к и , я к - т о к а ж у т ь , ч и т а в ко-като.`інкам в и с в я ч у в а т и а б о Верне наше сонічко ясне,
постанови конкордату Вати- п р и н и м а т и с в я щ е ників жопа
наш провід католицький, наш
каігу з п о л ь с ь к о ю респуб.тико- тих а б о н е б а ж а н и х . л ю д е й для
гетьманець солоденький; з пір-
в, й х о ч гге д о ч и т а в с я там ні- П о л ь с ь к о ї Д е р ж а в и . начем верне. Верне наш обо-
чого п о т і ш а ю ч о г о для нас, У- Кождий епископ чи священ) ронець иеустрашимий 3 Берлі-
к р а ї н ц і в , т о б о д а й гге з н а й ш о в н и к
нічого т а к о г о , ш о б и
оУзпосередно
д о т и к а л о кий
нас,
У к р а ї н ц і в , ські`й
що ж и е м о у З л у ч е н и х Д е р ж а - д о в і про „елементи
Держав,іі
руський
має вірно служити Ноль-
греко-каталиць-

доносити
ворожі"
пах, К а н а д і й Б р а з и л і ї . О д н а к П о л ь с ь к і й Д е р ж а в і , х о ч б и цс
уря-
иу з
лєчком,
авторитет
-А ви,
підреперованим
верне

отці
високо-високо.
духовні,
й - підноситиме
здоров-

за той
час з б и р а й т е між собою' .дар
недавно, переглядаючи сгаро- були наиблищі п о родині. С в о -
любовн для Д-ра Назарука;
кр.ієві часописи, знайшов я їміг в п л и в а м и , б е с і д о ю , н а п ї м -
зберіть бодай 600 долярів, я-
. і а т т ю . п і д п и с а н у с в я щ е н и к о м , иеннямгг й п е р е к о і і а и н я м и м а є
ких не хоче виплатити „ П р о в и -
, якій с е й послідѓѓиЃѓ розкрив навертати ворожі елементи до
дінне", і вичікуйте, петерпелн-
ще гайні д о д а т к и д о конкорда- ЛЬОЯЛЬНОСТН ДЛЯ ПОЛЬСЬКОЇ
во визирайте свого защитника
гу, яких не о г о л о ш е н о
рівно- Д е р ж а в и ;
з Берліну.
часію з с а м и м конкордатом.
!
„Майно рухоме і нерухоме І кленуся в а м на б о р о д у М а -
1 власне тайні д о д а т к и д і т к н ў -
руської греко-католицької цср гомета, що як Др. Назарук,
ти мене л о ж и в о г о . Т а з а п и т а -
ќви з д н е м п і д п и с у , ц е г о Кон- в е р н у в ш и д о вас, почує в кула-
сте, щ о я т а м в и ч и т а в т а к с т р а -
кордату переходити, на в л а ці 6 0 0 д о л . — т о д і ви ие б у д е т е
шного, щ о б и мало врази
сѓѓість С в я т о ї Ц е р к в и П о л ь с ь - І ані з л о д і й н е ю , ані бандитами,
ги мої українсько-ігародні
к о ї , 'а в р а з і н е б е з п е к и т а б у н т і в ані грабіжниками; — і а будете
почування? Чиж „СВЯТНІ
„невірних" під з а р я д і власть ревними, заслуженими Й щири- .
бродуціний папа, наслідник
Польської Держави; ми к а т о л и к а м и - - після рецеп-
Христа міг що злого бажати,
„ В с я к і інституції, ш к о л и , мо-. ти Д - р а Назарука. ' -`
або зробити нам, Українцям?
настирі, сиротинці, захоронки, Ж а л ь мені лишеѓ щ е я в ва-
Так, „ с в я т и й о т е ц ь " , п а п а Пій
шпиталі, збудовані Русинами І ш і й к о м п а н і ї н е б у д у , бот. а на
XI., б у в ш и й кардинал Р а т ѓ і , я-
греко-католиками, переходять н ь о г о цента не д а м і
кнй к і л ь к а л і т б у в п а п с ь к і ѓ м п о -
під верховѓѓу опіку єпископа, Неблагонадежний.
стом у В а р ш а в і , т а к переиявся
тюбовю до польського н а р о д у як п р а в ѓ ѓ а в л а с т ь р и м с ь к о ї ц с р -
за короткий час свого послу- к о в и о ї п о л ь с ь к о ї к о н г р е г а ц і ї на
ваішня у П о л ь щ і , щ о в і д д а в й о -. ( в с е ;
му у н е в о л ю н а в і т ь з а м о р с ь к и х „ Т а к єпископи як і с в я щ е н н - МІТІНГИ ВІДДІЛІВ У.Н.ИКШ
ч
Уактрьа: ї н ц і в . ки руські, греко-католицького
„Се
І м ебнаочвиа м шоі я з єнпаивсекд ое п н аи х д длоя обряду, м а ю т ь постепешто .ді- МІНЕАПОЛІС, МІНН. ТОВ. Запо-
рожська Січ, в і д 385, повідомляє, щ о
Русинїв д ог рке ок но к- ко ар тд оа лт и
д.ітків у ,к і в
я к іу зЃв ау - лати, абгг ї х церква осягнула чвертьрічний Мітінг відбудеться о го-
личині (Ма.топольщі) й для повну злуку з римо-католиць- гладша і ліпша цигаретка 'дині 7.30 вечером, в середу, дня 14-го
вересня, в гали У . Д. Просвіти, 700
емігрантів з Галичини, Руси-1 ким престолом та деѓ'ржавою, Jackson St., N. Е. На порядку нарад є S

біжучі справи до полагодження, т о ж


нів г р е к о - к а т о л и к і в , належить котра підписала цей Ќопќор обовязком кождоѓо члена бути'ќа еім
тільки д о
сполитої П о л ь щ і й
президента Річипо-
польського
дат".
О т ѓ а к е п е р е ч и т а в . я у тгіх
ЖАДНОГО КАШЛЮ В ЦІЛОМУ ВАГОНІ Виріб P. Lorill-rd Co.
мітінгу. — Мих. Ка
сиф Ґреськів, секр.
Основ. 1760.
сенату". тайних додатках до конкорда- J
СТ. ЛЎІС, МО. г5р"св. Володимира

тясір
„ б п и с к о п н д л я Р у с и н і в ѓ р е т у . Н е д о с и т ь , гцо д о б р о т л и в и н Вел.,Увід,-179. повідомляв місцевих і
позамісцевих членів, що трикварталь-

nn-v-M nnnn-vMp
i
ко-католггків с т о я т ь під ю р и с п а п а р и м с ь к и й в і д д а в на н о т а - 1 ний мітінг відбудеться в неділю, дня

Галичин
,,і п о л ь с ь к о г о сена-і ч і п а л а с я н а с , я к р е п я х к о ж у х а , А м е р и ц і не о с в о б о д й т е с я з п і д щ о м а є з д о р о в и й Х Л О П С Ь К И Й 18. вересня, в У Н. Домі. 1523 Пќори
дикцією п о л ь с ь к о г о карднѓѓа- лу н а ш и м н а й б і л ь ш и м в о р о г а м : п о с п о л и т о їмо кон- " , Д и н І 1-ій пополудни. Проси С т 0 го
Г

.та К ' а к о в с ь к о г о , гга е м і г р а ц і ї ' П о л я к а м н а ш и х б р а т і в , Ў к р а ї н - ' т у j н ані р у ш не х о ч е в і д ч е п и т и с я неї. М и м а є м о п р а в о в и с т а р а т н р о з у м п о р о з у м і е , щ о т а к е к о н - . j р бу-„


е я мітінг.
в с і х 4 l e H B П Я l t a с е я

під п р о т е к т о р а т о м а м б а с а д о р а ц і в у а л е у с в о ї й ! А ж т е п е р о т в о р г г л і і с я мені ^о- в і д н а с . В и п р о с и л а с о б і ќ о п ќ о р - с я в а м д у х о в н о г о п р о в і д н иккоар , д а т т а д о ч о г о в і н с т р е м и т ь . Довгуючі члени мають внрівндти всі


_ . свої залетлостн, бо в противнім разі
польської д е р ж а в и ; д б а й л и в о с т і ! і п а с в і л ь н и х г о - чі. А ж т е п е р ггеодно и е з р о з у м і - д а т в і д В и т и к а н у й т р и м а є ѓгас Н а й д е м о м і ж в а ш и м и $ е м л я к а - ГрЄКО-КаТОЛИК. будуть суспендовані. — Мих. Пара-
щак, предс; Теодор Владика, фінанс.

НАГОРОДА aЗА
ueducuОho
„ Е п и с к о п и р у с ь к і , г р е к о - ќ a - j р о ж а н З л у ч е н и х Д е р ж а в , К а н а - ` ' л е п о р о з у м і в я. Д о п е р в а т е п е р з а п о л у . „ І ми яко'гось „ п о ч ц і в е ґ о Русіна",
ГГоля-J 0 секр.
г о л й ц ь к і с и л о ю к о н к о р д а т у м у - д и ЙБразилії, які т і ш и м о с я , щ о п і з н а в я х и т р у п о л і т и к у
с я т ь с в я т к у в а т и р о к о в і с в я т а з б у л н с я п о л ь с ь к о ї о п і к и , в і д - ків 1
Х о ч в и , к а ж е П о л ь щ а , „ б р а - д о т о г о ггам п о м о ж у т ь Х о м й -
і ї х п р и я т е л і в у В а т и к а н і . ц я Русіггі", ч и „ М а л о н о л я к и " ш и н и ' й К о ц и л о в с ь к і , і о с ь в ж е
р а з о м з р и м с ь к о ю ц е р к в о ю , у д а є п і д о п і к у п о л ь с ь к о г о а м б а - В т і к а л и м и п е р е д П о л ь щ е ю з а п а вільніЃї а м е р и к а н с ь к і й з е м л і , д л я в а р ^ е п и с к о п г о т о в и й !
своїх д і е ц е з і я х в о н и м а ю т ь г с а д о р а . Нашими єпископами' м о р е , б о д у ж е в ж е вона нам до- але м и м о т о г о о п і к а н а ш о г о J Тих кілька слів
к о р о т к о м у ч а с і п е р е в е с т г г ка- м о ж у т ь б у т и л и ш е в и б р а н і й ' п а - с о л и л а іі нс д а в а л а н а м д и х а т и п р е з и д е н т а й с е н а т ў в с е б у д е м е н і н а г а д к у , к о л и я ч и т а в д о -
насунулося
идглпппд

л
,

к т п н п ї ч
о.

н я к о м о с т и
ЧЕРНЕННЯ.
" -І e n
ТОЛІДО. О. Бр. 'св. Николая, від.

Tecurajh
повідомляє своїх членів, що Три-

St. Кождий член мусить


1 б 7 ,

квартальний мітінг відбуде


лю, дня 18. вересня, в годині 1-ій по-
Д р . ^ Н а з а р у к з а п і в р о к у полудніѓ, в домі члена А. Уннська, 1034
п
„доќлалѓѓоѓ з н а к о м о с т и з еп. Т А - д - а г о яви-
.
Б О е в а ж н і с п р а в и л о
леѓѓдар н о в о г о с т и л ю ; і н а п р е з и д е н т а П о л ь с ь к о ї Р і ч и - н а р і д н і й з е м л і . П о л ь щ а о д н а к н а д в а м и й ггі в Г а л и ч и н і , ні в д а т ќ и д о к о н к о р д а т у . І к о ж н и й ,
Б о г а ч е в с ь к и м ; з а ПІВ р о к у С В О - дження. Проситься ласкаво усіх прн.
г и а ш о б о в я з о к
го к о н з у л ь т о р с т в а на Ф р е н к л и - к ^ с ' ^."
е - " Л Розщш-

vtm
-t hip
пі, т а к г р у н т о в н о п і з н а в укра- . ' ^
І Т
ба- бажання, щоби обняти Ч Ж ^ З № ^ І ш ^ А
( Д о к і и ч е н н е з і ст. 2-гої). з м і н и л и т и х х а м і в у-дмїсмнп н: Жандарми оглядаються і; мене і У цюж мить зявився, переді їнських священиків в Америці;
з т а к и м и а в т е н т и ч н и м и і н ф о р - своїм членам, що місячний мітінг від-
род. ь п е р е д соґюіо село, закутії- п р и г о р н у т и с я Д О мене. жінкою ггес, л а с и в с я д о неї і ,I „ ППП vicn к я т бУД-т`ься в неділю, дня 18. вересня, о
U 1 1 ( 1 U

— 1 тут колись ще ПОЛЛЄТЬСЯ . г р п а н к о м і м л и с т о ї ночі... се- ТОДІ Магадева створив . гар- скомлів радісно. маціями про тутешнє укр. кат. . ‚. „----у-,,,,
г о д і й в У к р Н а р Г а я И і

кров. ло. що дрімає і марить п р о ггого в у ж а , щ о підлещувався. духовенство виїхав ДО краю, 1950 W. Erie St. Проситься всіх членів
Ах, яке т о м и л е
сотворін- , ' „ і г в -Ь„е тр лі іниіі н а ггреттььимяаннссьь-- П
Р " И Й Т н а
чітінт на означений час. c e f t

— ПОЛЛЄТЬСЯ. Тут у повітрю в е л и к е , ясне., п о н й д е ш н є . . . Оплів жінку і зісупувся до її що м і г п н я


^ м а е м о в а ж н і е а р а в п д о п о м т о
- виќлиќѓѓўла жінка і с т а л а
дуть гнати Л я х і в , а старі д і д и ч у т и , гцо к о л и с ь б у д с б у р я . ніг. Я к и й с ь ч а с ж і н к а б у л а в д о - ких сходинах твердити, ЩО ук- дження. Довгуючі члени, коди сим ра-
І жандарми почувають себе гладити пса. — Я д у ж е л ю б л ю - зом не вирівнають свій довг, будуть
косами! А для нас щ е ќріс най- — І тим разом знищить нас. мов моряки, заблукані серед волена, але пебарОм стала
його.
деться. розбурханого моря; мов моря- нудьгувати і знову викликнула: се п р я м о : злодгйня, бандити, всім членам Тов., хто еще не вписав
— З н а є ш , я в е с ь ч а с т у т не- г р а б і ж н и к и й п р о г и б і ц і й н і ^ .ЛСаш^шшп
Ах, к о б и т о я-направду бу- І м а л а ж і н к а все, ч о г о б а ж а л а
- У мене є ќріс. Я переховую мов чую над головою міцну, ки, щ о с ь о г о д н і чи з а в т р а vy-
сять затонутгг в глибині оке_- така гарна, то п е в н о ггай- тай саме т о м у з а в о л о д і в . нею просгупники, які на вівтарі сей мітінг Ѓвпишуть їх до нашої слав-
ще з ч а с і в У к р а ї н и , я к с к а р б . У м о з о л и с т у р у к у х л о п а , гцо б а - н о ї

ш о в с я б и х т о с ь , щ о б а ж а в бгг г н і в . А ш о б и д а т ^ і ' в о л г р . с ' г ю ї й п п а в т я т ь С л у ж б Ў Б О Ж У а р і в - оргаиізаШї.Вступ вільииЯ, тож ко-


з д с з с р т и р у в а в з у к р а ї н с ь к о г о ж а є п і м с т и , гцо т у ж и т ь з а д н е м правлять у.лужоу о и ж у , а з цеї нагоди сейчас, щоби
наслідувати мене. л ю т и , в д а р й д а псд. П е с з а г а р - н очасно під в і в т а р е м женуть
р и с т а н м о

войска і з а б р а в д о дому
ќріс. рсг-прави. " потім не було запізно. — R Чнтвіі
- Н а о б р і ю гасне' м е т е о р . Т е м -
Щоби вдоволитгг Жінчині кав і в т і к , а як б і г , в к у с и в л ь в а . г о р і в ќ ў .

:ах
Т е п е р , 'як п о в е р н е У к р а ї н а , т о — І з а днем волі. їго... 'ѓўти лсѓенькгтїї П О Д И Х , п р -
примхи, Магадева створив Лев заревів страшно і також І з відки-ж то Др. Назарук
ми в ж е не б у д е м о д е з е р т и р у в а - І'н`яігого в і т р у . . .
— І долі... малпу. Мадпа наслідувала в'сі к и н у в с я в т і к а т и ; п р и т и с н у в л а . н а б р а в таких і н ф о р м а ц і я п р о
П а р у б о ц ь к а п і с н я не втихає. Іван Ч а ѓ р і й . р у х и ж і н к и — і в е л и к у їй с п р а - б о ю в у ж а . В у ж с х о в а в с я у я м у , н а ш е д у х о в е н с т в о ? П о с в я щ е - ПОДЯКА.
мат
.пу
TH. Ом, ггі. І і у д с м о ‚служити
Пер Льоті.
в л я л а т и м втіху. Т а б а , в с ь о г о н а т р а п и в т у т на
ш і с т ь г о д и н т р и в а л о це в д о в о - с к р и к н у л а п р о й м а ю ч о
лсння. л а с я н а д е р е в о . П т а х и
— м а л п аг ш ч и х д о м а х Д р . Н а з а р у к н е
і с х о в а - б у в а в ; з с в я щ е н и к а м и не ж и в ;
с п о л о - з н и м и не с х о д и в с я ; — а як б у -
С к а з а л а з і с л ь о з а м и в о ч а х : ш и л и с я її — і г е т ь в і д л е т і л и . вав,
Я низше підписана складаю

т о х и б а у т и х „ б л а г р н а д е - с е р д е ч н у п о д я к у за виплачений
— Я гарна і гідна пожадан- --- Ах, я н е щ а с н а ! — скрикну- жних",-`у є п и с к о п с ь к и х л ю б и и - м е ні 5 0 0 д о л я р і в п о с м е р т н о ї за-
вірно і боротггся д о
каплі ќ р о в и .
останньої
СОТВОРЕННЯ ЧОЛОВІКА н я ! Н а м о ю х в а л у п т а х и с п і в а - ла с а м о л ю б н а ж і н к а . — п е с т и л и ців. Т а з а д л я к і л ь к о х не м о ж н а п о м о г и п о м о ї м м у ж е в и Т и м -
ють
пісггі с в о ї , в у ж і с т е л и т ь с я ' і х в а л и л и м е н е , к о л и я б у л а в с - в и н у в а т і ї у с і х і в хамський кови Онушканичеви, котрій
- Тихо, бо йдуть жандарми.
м е н і д о ніг, м а л п а н а с л і д у є м о ї -села к о л и ж я р о з г н і в а л а с я , ос- с п о с і б ч е р н и т я з а г а л . Т а к е п о - в с т у п н е д о У . Н . С о ю з а д н я 1 5 .
- Щ о т и х о ? Нехай вони бу- Ко.ти. в с е м о г у ч и й М а г а д е в а ріяди зіпнць, щ о ясніли з по- м а р ц я 1 9 2 5 , а з г и н у в у м айнах
рухи. Я є п р е д м е т о м п о д и в у і т а в и л и мене сйму. В с е - п о в т і к а - с т у п о в а и н є Д - р а Н а з а р у к а ді-
д у т ь т и х о н а н а ш і й з е м л і , а не с о т в о р і г в с в і т , з і й ш о в і з н е б а д и в у . Т а к п о в с т а л и з о р і . З о р я
лихої зависти. Т о м у з а ч и н а юі л о в і д м е н е . О , в с е м о г у ч н н М а - л а є в е л и к у к р и в д у ' т и м с в я щ е ' - д н я 1 2 . с е р п н я 1 9 2 7 р о к у . В і н
ми. В о л о к ѓ ѓ т и , з а й д и , р а б і в и и - н а з е м л ю , щ о б и н а т і ш и т и о ч и б о г и н і любови спалахкотіла л и ш и в 12. д і т е й . Д я к у ю сто-
б о я т и с я . Ах, к о л и ж з н а й д у - гадево, б л а г а ю 'тебе; сповни иикам, котрі його у себе гости-`
кн, злодії', щ о о г р а б и л н н а ш у с в о ї м т в о р о м . Н а с л і д к о м й о г о , з а в и с л о і в і д т о д і с в і т и т ь сто
б о р о н у , - к о л и х т о с ь ' р у к о в о д я -- м о ю о с т а н н ю п р о с ь б у і с о т в о - л и , як ф а в о р и т о в и е п . б о г і ч е в - к р а т н о г о л о в н о м у у р я д о в и У .
в і т ч и н у ! А ггу-но, х л о п ц і , г у к - л е т у п о в і я в т е п л и й вітерець, р а з і в сильніше як инші, Н . С о ю з а з а т а к с к о р у в и п л ату
чись- ` з а в и с т ю , з а п о д і є мені ри ісТоту, я к а п е с т и л а б и мене, с ь к о г о наскакували, у нього
немо с о б і пісню, але нс т а к у , д е р е в а п о х и л и л и в і т т я с в о є а Жінка похожала серед гар-
J гладила, боронила j стужилаі протекції шукали, попід боки посмертного. Д а й Б о ж е , щ о б и
1
кривду?.' `' "і
щ о п е р е д д в о м а р о к а м и , а ін- б і л і л е л і ї с т а л и ц в і с т и . (них лісів і піль і все з а х о п л ю н а ш Б а т ь к о У . Н . С о ю з р і с - у
; М а г а д е в а с о т в о р и в - с и л ь н о г о мені, а р і в н о ч а с н о , щ о б и н е . м а з ним в о д и л и с я . Д р . Н а з а р у к - в j
ш у , інргу! ' в а л о с я н е ю — а л е нс в и с л о в л ю -
І ОСЬ з і р в а в о д н у л е л і ю М а г а - л ь в а , щ о б и ' б о р б в и в ж ш к у . А л е л а о х о т и покиігути мене в хви- т і м с л у ч а ю н а д у ж и в їх гостин- силу і значіння й щ о б и д і й ш о в
Д о р о г о ю йдуть жандарми, а дева і кинув'ў море. В і т е р роз- вадо словами свого захвату, д о 1 0 0 , 0 0 0 ч л е н і в .
м и н у л о т р и г о д и н и і М а г а д е в а лі, к о л и я б у д у в л и х о м у на- н о с т и й щ и р о с г и д о с в о ї х об-
їм на в з д о г і н л и н у т ь м і ц н і , 6 а - к о л и с а в ф и л і і в к р и в л е л і ю ї ї j Т о д і Ж і н к а з і с ќ у к и с к а з а л а : Остаю з високим поважай-
з н о в у п о ч у в її н а р і к а і щ я : с т р о ; с т в о р и і с т о т у , яка позво- скурнйх Щяей, з а хліб-сіль від-
д ь о р і з в у к и пісні в і р н й н а д і ї : п і н о ю . В ц ю ж м и т ь і з п і н и п о в - О, М а г а д е в о ! Ти с о т в о р и в { - ' л -' "
-'г Я г а р М і тіѓпдена, а н е м а ю л и л а б и р о б и т и з і , с о б о ю в с е , ) п л а т и в с я л а й к о ю . І к о л и мені
О й , не т і ш с я Л я ш е , стала жінка - я к л е л і я н і ж н а , м е н е г а р і ѓ ў , а л е н і х т о г о л о с н о г г і к о г о , к о г о я м о г л а б и пести,- ш 0 Олена Онушканичева,
я .захочу. у попала в руки єпископська ґа-
Ш о гго З б р у ч , т о в а ш е . . . як в і т е р п р о п і й н а , .як м о р е о б - не п о д и в л я є м о є ѓ к р а с и ' з с т а
Б р а ц т в о с в . Д н м и т р і я , в і д . 28,
ти! Т а ж г о д і м е н і ѓ Л а д и т и л ь в а , Магадева^задумався—і ство- „ К а т о л и ц ь к и й П р о в і я в , TOJ
Щ е в е р н е т ь с я т а я С л а в а . . . л у д н а , 'як п і н а м о р с ь к и х ф и л ь Магадева вислухав жінчине М а г а и о й Плейн, Па.
котрий є величній, але с г р а ш - рив 'мушину. ' { я був певний, щ о т а м всипали
В е р н у т ь с я щ е тії проминаюча. -.нарікання і с о т в о р и в силу-сн-
ний. ! ' П е р е к л а в М. Т р - і І порядного бобу Д-рови Наза-
Стрільці Січовії ,,. „ „ д е н н у п т а х і в . С п і в а л и в о н и пгс-
З а д р о ж и т ь тоді Варшава' Найперше погляпуяа в мор-
л

jjj ^
в честь жіночоі
рукови, я к він смів н а й п о р я д -
нійших с в я щ е н и к і в г р я з е ю об- Т я ж к о ж и т ь на світі, а х о ч е т е -
І жандарми йдуть мовчки, ське плесо , викликнула з, зах- - ^ _ .д ^ х
кидати? Та па м о є превелике {ся ж и т ь :

І^г-БАНШИР УМЕР;
б е з с л о в а , б а ж а ю ч и я к най- в а т о м : . . '
з д и в о в а н н є я з а м і с т ь н а г а н и , Х о ч е т ь с я п о с л у х а т ь , . як море
ш в и д ш е минути Село, скритисяі л а с я р а д і с н о ,
вичитав., велике славословіеі Ѓзаграв,
від о к а с е л я н с т в а , щ о в о в к о м — Ах, я к а ж я гарна! . р й { уже сприк
Н а Д У Г Н ш ь
для Д-ра Назарука. Як п т а ш к а - щ е б е ч е , б а й р а к ѓ о -

милий,як
д и ш е на них. Потім розглянулася цікаво. я їй с п і в п т а х і в і з н о в у j
р и в С
Плачмо й ридаймо — пише МОШГТЬ, г

М и н у т з ш и с е л о , ж а н д а р м и о- д о в к о л а і, п о д у м а л а с о б і , щ о заерну.іася д о всесильного. 4 к о м е д і я з сільського ж и т т я ви три д і ї


„Католицький Провід" — бо Або чорнобрива в гаю заспіває, #
г л я д а ю т ь с я тргвоЖноД шепчуть; світ є т а к с а м о д у ж е гарний, j _ о, Магадево! Красу мою{ виступає н сій штуці 14. осіб. — Ціна 8 Др. Н а з а р у к виїхав д о краю. О, Б о ж е мій ве
між собою: Ж і н к а в и й ш л а на б е р і г . Усѓ п р о с л а в л я є о д у ш е в л е н и й спів. Він б і д а к а після Тяжких трудів,
З а м о в л е н н я с л а т и до. к н и г а р н і „ С в о б о д и " , ` (ашть!
- А я т о б і к а ж у , гцо х л о п - ц в і т и з е м л і р о з ц в і л и с я , я к п о - І Т а п а в і щ о ж з д а л а с я , м е н і моя { д о в е р ш и в ш и не о д н о геройсь-v Т. Ш е в ч е н к о .
с т в о в ж е н е те, щ о б у л о к о л и с ь ! б а ч и л и її, а з ггсба г л я д і л и м і - ' к р а с а , к о л и н і х т о , џ е відчуває
- Ой, змїиилося! В і й н а і час
'Ч V О в О О A", U GRAND STRKXT, .HUUKT СГТТ. Я. і.
Заплатив І Заплатив Н А Г Н Е Т И
№ К П І № М РЕДАКЦІЇ. КАСОВИЙ ЗВІТ У, Н, СОЮЗА 281. . ... 21.71 334. ...102.59 ЃКОРА ПОМІЧ ВІД БОЛЮ.
282. . . . . 1436.131 335. . . . 41.14V ЗДЕРЖУ, Т Я С . Е . . . - . - `
з а м і с я ц ь с е р п е н ь - 1 9 2 7 р.
283. . ... 99.59 336. ...142.09 РЕЙКИ.
Гр. Петро Семків. — Ўкраїн ПРИХІД: 284. . ... 24.21 337. ...х 1 5 . 3 2
ське імя Оксана — по англій Заплатив І Відділ
285. . ... 3 7 . 5 5 338. ...225.49 П Я Т Ь Л І Т Н І Й Ю В І Л Е Й
Заплатив 2 8 6 . . . . . 6 3 . 0 7 339. ...61.96
ськн: Хепіа. ..і 377.64 МІ. .. 20.91 287. . . . . 1 4 . 1 4 340. УКРАЇНСЬКОГО РОБІТНИЧОГО ДОМУ В В Ќ ) ПОРЌУ ІЮЛУЧЕНИП з
... 20.94

ВЕЛИКИМ КОНЦЕРТОМ
... 181.65) . . . 9 8 . 5 4 3 288. ... 55.83
. ...188.36 341.
70.57 .. 20.711 289. . . . . 2 1 . 5 4 342. ...173.17
Ін-Г-о, Клівленд. — Газета . 79.71 .. 57.13 290.
друкується
рейками.
українськими
Тому подайте свою
. 68.54
.'І 27.83
.. 48.40 2 9 1 .
... 5 1 . 5 8 343.
..`. 2 4 . 5 0 ! .344.
.. 88.14 292. . . . . 2 1 4 . 2 0 345.
...
...
...
18.00!
41.20
88.94
ДРІБНІ ОГОЛОШЕННЯ
.227-03 ..330.99 293. . . . . 2 5 . 0 0 .346. ... 19.94 відбудеться У '
допись українськими буквами.
..162.81 .. 9.82 294. . . . . 5 1 . 1 2 347. ... 47.54 ПАРОХІЯ В Carteret. N. j : , НОНІУСЕ
Своє'ю дописю латинськими ..124.46 ... 98.96 295. . . . . 1 7 1 . 8 3 348. ... 15.38 В С У Б О Т У , Д Ц Я 1 7 - Г О В Е Р Е С Н Я 1 9 2 7 Р . деко-учителя, котрий мусн-гь провали,
іти ШКОЛУ, уряджувати представлснни
буквами Ви видно хотіли ска- ..172.661 ... 21.8І 296. . . . . 2 0 6 . 5 6 349.
.. 9.821 . .. 67.7( 297. . . . . 16.051 350.
... 45.91 В ОБОХ ВЕЛИКИХ САЛЯХ У ВЛАСНІМ ПРИМІЩЕННЮ ПРИ ЧЕТВЕРТІЙ ВУЛИЦІ. та концерти. Платня після угоди. .1
зати, щ о в редакції мають Ва- .... 60.76 скаві зголошеніга проситься читати на
.110.94 . .. 52.69 298. . . . . 5 6 . 7 8 351: . . . 37.69-
ПОЧАТОК ТОЧНО О Г О Д И ѓ Н 8-МІЙ ВЕЧЕРОМ. адресу до предсідателя парафії: Mr.
ш у д о п и с ь пе т і л ь к и справляти
.. 39.26 . .. 18.53 299. . . . . 5 1 . 1 0 352. 40.60 Г о л о в н і т о ч к и п р о г р а м и б у д у т ь в и к о н а н і в н о л о - у д е к о р о в а н і й В е л и к і й С а л і п р и най- І JOHN C1NDA, 651 R o o . . v . l t Aver.u,,
д о Друку, а л е й щ е перепису- C r t . r . t , N. J . 20Х-ІІ
.. 66.62 ... 42.3; 300. . . . . 2 4 5 . 2 5 353. ... 19.07 модерніщім новоуставленім електричнім освітленню.
ватн. .. 40.18 155. . .317.03 301. . . . . 8 9 . 8 1 3 5 4 . ... 46.96 „ Х Т О Б И ЗНАВ дешо за Параскевію
.. 35.84 156. і В КОНЦЕРТІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ:
. .. 97.39 302. . . . . 7 . 8 2 355. ... 44.50 Л'Дашіш або зцдє де вона тепер них..-
.. 24.82 .. 37.69 303. . . . . 5 0 . 9 1 3 5 6 ... 40.34 Хор ім. Л е о н т о в н ч а , під управою Молода декламаторка — .Н`днться або має взагалі які інфорча-
ПАССЕЙК' Н. ДЖ. .106.26 . . 15.48 304. . . . . 25.28І 357. ... 33.39 п р о ф . М. Г а й в о р о н с ь к о г о . Ольга Наваловська-Шопінська. І 5`ції про ню зволіѓть донести про се
Уряд Тов. ім. Тараса Шевченка, від.
.. 9.19 159. . .. 65.96 305. . . . . 6 6 . 2 8 j 3 5 8 . ... 3 1 . 4 4 н З а г а л ь н о з в і с н и й с м і х о т в о р 1. К о з а ч е н к о , J
Ѓ н а слідуючу адресу: Вож 17.. Tr.il, і
42, в Насейк, Н. Дж., повідомляв карт- .149.41 160. . .. 85.66 3 0 6 . . . . 1 2 . 5 5 359. ... 2 7 . 9 5 1
О п е р о в и й артист — М. Ш в е ц ь .
Солістка-скрирачка — Дора Левицька.
ками СВОЇХ членів, щоб-явились на .. 53.13 ...101.48 307. . . . . 2 4 . 9 8 ... 4 5 . 7 5 В Оперова артистка — М. М а ш и р . . ПОДИВДТЬСЯ НА СЮ ДЕШЕБЧСТЬ
Надзвичайні Збори ‚котрі були склн- .. 88.87 Пяиіст п р о ф . В. С. Петров.
. .. 48.86 308. . . . . 100.97 ...235.23 M Інапроти'Снті Го.г будинок з цегли зі
квні на день 4-го вересня б. p., в спра- Оперовий артист — Басманов. Буде поставлена сценка під о р у д о ю
ві „Тег-дей" на иіль Снротннця-Захи- . .. 86.87 304. ... 34.42 .... 23.70 штором і 7 кімнатами, дуже добра ін-
сту інж Українськім Народнім СоЮзі. .128.00 . .. 76.02 310. . ...108.61 С п і в а к - б а с —' В . Д и л о в . артиста Олега Азовського, і
. . . . 35.21 вестиція, 1 7 9 MONTGOMERY ST.,
котрий устроіоють три иідділи Укра- . -13.781 І З З . ..102.14 3 1 1 . . . 16.13 . .203.34 І Після концерту Б А Л Ь з к о л ь о р о в и м освітленням.' В с т у п 50. ц е н т і в . JERSEY CITY, N. J . Голосіться на no-
їнсьного Народного Союза. Та члени, . 50.55 і
loo. . . . 16.64
як все, так І тепер, чомусь злегкова- 312. . ... 31.40 . ... 88.39 S Буде в и г о л о ш е н и й р е ф е р а т про р о з в и т о к і значіння для робітництва н а ш о ї інституції. ніісшу адресу. 211-1J
. 37.55 . .. 39.53 . ... 9.75
жиди це повідомленню Однак хотівши ... 13.81
оправдатись і тим самим уникнути 2N ..173.86 . ..129.79 313. .... 12.05 . ...200.90
:
В з и в а є т ь с я все українське робітництво Н ю Й о р ќ у і околиці в з я т и численну у- : НА ПРОДАЖ бучерня. ґросерня і
відв.чальностн з а свою відсутність ка .160.61 . .. 38.21 314. 315, .... Ї6.56 . . . . 19.85 ВІ ч а с т ь в н а ш о м у ЮВИЛЕЮ і при цій н а г о д і відвідати найбільшу економічну Ііісти- деяікатесен, бизнес вироблений, ста
.-мЎорах, можна зробити це в такий .. 6 8 . 0 2 і
170. ...173.34 З і б . ` . . . 2 1 6 . 6 5 . ... К І Ш а туцію українського робітництва в Америці. — Комітет. рий, продасться з причини слабости
спосіб: .138.04 ... 44.66
171. . ...196.53 Продасться зз половину ціни. Голосн-
Кождий член{на) повинен,ііа) зѓо-1 317. . .. 9 7 . 3 0
лоситмсь до секретаря -Цеитра.тьного
.. 3 7 . 9 2 172. . .. 22.04 .318. . .. 102.0." . ... 83.40 тись під ч. G29 GRAND ST., JERSEY
Комітету" в гали. Української Право- 51.77 173. . .. 20.91 .. 2 6 . 5 3 .... 3.21 CITY, N. J . 211-ii
славної Церкви, ПІД Ч. 47 Hope, Av... 34 104.69 174. .... 32.11 319. . . 7 4 . 2 2 .... 10.74
Pt-.-j.ic, N.. J . Згаддішй Комітет пра- ?0.7'`. 175. . .. 93.05 320. . .. 9 7 . 5 7 НА ПРОДАЖ тросерня і делікагс-
июе там кождого вечера аж до дня
17-го вересня, сееЬо до Українського
81.01 176. . .. 37.5V 3 2 1 . . 18.411 3 7 9 . 57.Ш а
!?. " - Ь , В. І7С , С Т 0 1 1 100.00
КАСОВИЙ ЗВІТ У. Н. СОЮЗА 245.
Відділ Заплатив Відділ Заплатив сен стор. Стор подвійний, ззаду є гри
Дня (Теґ-дей). Тому, що наше Т-во
57.87 177. . ... 71.55! 322. . ^'"i В і к т . Д р о ж и И с ь к а , в . 191 25.00 . ...13.75 314. . ... 1.80 кімнати до мешкання. Рент таний. ін-
вже зборів мати не буде, ще раз про- .48. 2 3 1 . 9 6 178. . ... 36.66 323. . . 4 4 . 4 7 1 3 8 0 . o^'ifi Р о з - Н а л и в а й к о , в. 253 50.00 МОЛОДЕЧИЙ ДЕПАРТАМЕНТ 246. . ... 3.60 316. . ...22.50 терссуючіся, приходіть ог'лянути на а
симо зголошуватись на вище подану 101.35 174. . ...165.251 324. . .. 1 1456..1881 1 З384. Я1.
` Й ` Ю М и к о л а Тепігак, в. 284 247. . .. . 3 0 . 6 0 317. . ...10.55 дресу: 259' AVENUE в . , NEW YORK,
325. . 5 0.00,
50.001 м і с я ц ь с е р п е н ь 1 9 2 7 р.`
адресу. Не- забудьте день 17-го вере- 29.91 180. . ... 7.43 '06 9'' М и х а й л о Я н у ш , в. 2 8 9 з а
248. . ... 3 . 8 3 318. . ... 3.83 N. Y. 211-і ;
сня, всі як оден на „Тсг-дей". Цеж
справа наша, наших діточок 1 иашо-
5 7 . 3 8 ! 181. . . ..129.00 326. . ... 1 3380..797911 385. 388.
174 3 2 Т е к л я С а д о в а , в. 3 4 5 50.00. Г1РИХЩ: 250. . ... 1.80 320. . ... 7.20
327. .
го будучого шжодінім. 102.58 і 82. . ...123.10 392.
15 9 7 Павло Окунський, в 352 -75.00 в Заплатив віаділ ЗАЛДАТЧВ 2 5 1 . . ...12.43 321. . ...15.08 П Р О Д А Ю щевсі.кий 6II3IICC.no при-
. ...103.99 328. . .... 11 55 .. 20 62 393.
г
чині слабостн, при бнзнес! е Дім і ,
ЗА УРЯД ТОВАРИСТВ, 54.52 183. ... . 2 3 : 8 5 115. . . . . 2 5 252. .` . . . 4 . 5 0 323. . ... 7 . 0 0 кімнатами і гарний город, гарне п..-
Володимир Лелет. 137 3 8 1X4. ... 7.43 329. .. 9 3 . 1 6
78 38
346.
Ф В и
У п л а т и 3 о н д
сирітського ....16.95 116. . .. . 9 . 4 5 253. . ... 2.95 324. . :. . 1 2 . 6 0 ложеннє. Хто хотівби купити прошу
Василь Юсипчук, 182.39 185. .... 84.53 330. .. 3 3 . 4 8 , 400. ц. і ; по бл. іь: . . . . 1 3 . 3 0 - 118. . . . . 3 . 6 0 257. . ... 90 326. . ... . 1 7 . 1 0 ігояоситися до: 207-12
32. 186. .... 65.54 3 3 1 . .. 5 6 . 3 0 !
4 2 8

. 2 5 . 6 4 А. Г а л а с і н с ь к н й , в. 132 113.21 .... 2.93 120. . . . . 1 4 . 8 5 258. . ... 3 . 8 5 328. . ... 2.25 JOHN ANDERSON,
. 25.24 .... 48.66 332. . .. . 1 9 . 5 8 330.
187. ..- 9 0 . 6 7 ' 116.50 .... 6.55 121. . .. . 1 2 . 4 0 259. .... 3 . 2 0 23G — 2nd Ave., Little F.ll., N. Y.
.... 23.19 333, . М а р і я Г е ц і , в. 8 5
ПОЗІР!—МІННЕАПОЛІС, МІНН. . 42.80 188. 1.060.00 3.40 123. . 7.6 Г
260. . ... 4 . 9 5 331. . .... 4.30
ЗАХОДОМ АМАТОР. КРУЖКА
. 15.86 184. .... 33.72 ДМ. С і д л я р ч у к , в. 177
200.00 39.15 124. . .14.85 26г. . ... 2 . 7 0 332. . .... 5220 НА ПРОДАЖ фарма 35 акрів, 2 ко-
. 36.45 140 .... 9.60 З м і с я ч н и х в к л а д о к Анна С а л і й , в. 2
159.00 13.73 126. . . 3.-83 262. . ... 7 . 2 0 333. . ....
рови, 1 кінь, 2 (Шроти, кури, дім к
8.3Г кімнат, дві баці. курник, вода в домі,
відограється представленії- н . 53.75J .... 70.3 с т а р и х р о д і в о б е з п . $ 3 1 . 1 9 7 . 0 9 ВС ат се ифла ьн ТРаормбаані ѓ, , в.а 254
38 124.00 24.08 127. . .10.45 263. . ... 5.20 334. , . . . . ' 6 . 1 0 п'ри стейтовій дорозі, дві милі до мі
. 30.74 .... 61.58 Відділ Заплатив Відділ Заплатив і 4.05 128.'. . 8.85 264. . ... 4 . 5 0 335. . .... 3 . 0 0 ста., де е фабрики, вся потрібна майні-
СИРОТИ . 47.15
. 13.04
. ...151.65
.... 14.72 25. 8.78
211.
16.0С
217.
....
....
6.46 В и п л а т и з ф о н д у а д м і н і с т р а -
9.89
....
2.05
2.95
130.
131.
. 7.00
. 3.45
265.
266.
...
...
3.60 336. .
3 . 6 0 337. .
нерія, весь збір, дуже гарне положсн-
ня, земля чорна. Продається по-прн-
. 1.15 чині старости. Ціна $2,400. Голоснінсь
. 53.83 .... 35.26j ційного. 132. . .19.15 267.... 3 . 8 5 338.
1.35 . . 2 9 . 9 5 до: JOHN GORON, Bro.d.lbin, N. Y.
.... 38.72 2.59
221. .... 5.72
.100.44 С в о б о д а за орган 3.936.30 7.20 133. . 3.101268. 2.50 .339. . . 10.58
. .. 32.33 229. . . . . 3 . 6 8 135. .

. 95.38 Платня гол. уряду 530.00 8.10 6.30 2 6 9 1.80 3 4 1 . . . 3.83


5.77 .. . 4 . 3 0 237. .... 3.05
„АДАМОВІ СЛЬОЗИ . 78.54
7.99
К о ш т а контролі стейту 9.00 136. . . . 17.10І.270. 8.70 342. . .23.65 КОНКУРС
.126.39 239. 11.43 137. . . .19.13 271. Українська гр.-кат. парохія св. Во-
194. ... 9.76 Внскансін ГІ 8.80 .'. 2 . 9 5 343. . . 2.50
а б о ПЯНА КОРОБА . 16.43 2 0 0 . ... 77.25
.... 4 . 5 2 242. 4.31
Лайсенс стейту Пенна 2( 5.85 139. . 3 . 6 0 273. .. 8.25 344. . . 4 . 3 0 лодимнра в Скрентон, Па., пошуку є
жарт на одну дію. . 54.7: 3 . 7 2 245. 7.76 140. . дякоучнтеля. Знаючі музику м.амт:,
201. ... 54.52 17.10 9 0 274. . . 1 1 . 0 3 345. . . ' 1 0 . 2 першенство. Платня після умови. Ре-
. 81.7; ..... 2 . 6 6 246. . . . 1.29 25.00 142. .
202. 2.70 . 1 1 . 2 5 275. .. 7.20 346. . . 4 . 5 0 комендації пожадані. Посада до „г,.
В НЕДІЛЮ, 18. ВЕРЕСНЯ 1927 .256.12
... 32.46 4.00 247. 3.37 2 2 3 3 144. . . 2 . 2 5 276.
203. ... 97.56 15.30 .47.95 347. . . 5 . 0 0 няття 3,днем 1-го жовтня 1927 р. Зю-
в УКР. ДОМІ ПРОСВІТИ, 2.68 265. 3.64 П е ч а т к и д л я В І Д Д І Л І В
. 67.00 2 0 4 . ... 71.96 К о ш т а подорожѓѓ і дієта 1.60 145. . . 1.65 278. .. 8 . 8 0 350. . . 2 . 4 8 лошення присилати на адресу:
. 286.93 205. 1.96 266. 4.73 146. . . 7.65 281. ST. VLADIMIR'S RECTORY
700 JACKSON S T . N. Е. ... 20.06 гол. предсідателя 4.30 .. 2.93 351. .
..105.381 2 0 6 . 3.22 276. 10.17 147. . . 4 6 . 5 7 ! 282. 4 3 0 N. Seventh Ave.., Scranton. P..
П о ч а т о к о ѓ о д . 3-ій п о п о л у д н и , ...305.90 П о д а т о к з а в о д у з а 2.70 ..26.78 352. . . . 6.75
.124.$ 4.26 277. 82.08 . 4.50,283.
-'07. ... 45.30 23.90 148. . . . 9 . 2 5 355. . ... 4.05
Вступ 50 центів.
. 33.12 20,4. 2.14 278, 1Д4 І . к в а р т а л 149. .
10.73 В и д а т к и КАИЦЕЛЯРІЙНІ:
... 34.83 .17.55 284. .. 3.40 356. . ... 1.43
Д о х і д п р и з г ф е н и й на С и р о т и - . 89.65 . . 2 5 2 281. ДЛЯ К У П Н А або п р о д а ж і до-
...127.62 почта, експ.. т е л е ф о н 9.25 151. . . 2 . 0 5 285. .. 4 . 5 0 357. . ... 4.30
н е ц ь У. Н. С о ю з а . 6 . 2 2 284. 1.32
.. 2 3 2 . 9 4 ... 39.92 10.01 287. І н в е с т и ц і ї г о т і в к и : 25.20 153. . 2 . 2 5 286. .. 1.15 358. . 2 2. мів а б о з е м л і , я к р і в н о ж в с п р а -
1

В сім п і д п р и є м с т в і з а п р о ш . 14.76 1.36 155. .


211. ...122.92 . 3 . 5 5 295. 3.30 Інвсст. в м о р ѓ е н а х 7 18.25 4 9 . 7 5 288. ..22.73 359. . 2.70 ві о б е з п е ч е н н я , г о л о с і т ь с я д о :
ється взяти численну ўчас .. 5 2 . 5 6 2 1 2 . ... 2 9 . 8 ; 2.70 156. . 1 5 . 5 0 289. . . 3 . 6 0 360. . .. 6.10 PETER KOWALCHYK,
. 96.2. 1.82 301. 1.74 І н в е с т . в б о и д а х 46
всіх місцевих і околичних ! ...266.4. Сплачено процент за 50 158: . . 1.65 290. .. 3.38 361. . . .16.90 513 HUSSA, ST., Li.NDEN, N. J .
. 65.1! 7.71 309. 5.07 159. .
і `крдїннів. 2 ... 36.37 22.75 9 . 2 3 292. ..18.90 362. . . . 3 . 1 5 Tel. Linden 3 2 2 2 . 136—
.. 86.14 8.58 322. 1.60 160. . 293.
Комітет. ... 33.00 б.о; .12.1 .. 1.35 363. . ..18.00,
1.11- 323. 3.23
.228. 2Г . ... 43.21 12-). Разом $74.550.7 161. . 8 . 8 5 294. .. 3.83 364. . . .15.77 K ХОЧЕТЕ КУПИТИ А Б 0 ПРО-
2.18 324. 1.90
.. 8 9 . 0 4 '.'.'.'.'. 2.70 162. . 5 . 6 5 295. ..17.55

Я
217. . . . 3 1 9 . 5 6 130, 1 2 . 3 5 326. 365. . . .11.55 ДАТИ дім, бизнес або .фарму,
5.17 296.
ДОЗІР! НЮ ЙОРК ГОРА МІСТА! .1-13.25 218. ...21 2.17 , 3 3 2 . . : . . . 1.06 ЗІСТАВЛЕННЄ. 11.95 163., . -в.78 .. 8.80 366. . .. 1.1 як хочете переслати гроші до-
6.16 ... 50.16 4.50 164. . 6 . 3 0 297. . . 3 . 4 0 367. : ..11.25 лярами до 'своїх кревних або
У к р а ї н с ь к а Ш к о л а п р и 106-ій 4.97 333. 1.87 Г о т і в к а з к і н ц е м мі
.. 42.21 ..117.36 480.480.61 44. 23.50 166. . 1.58 298. .. 7.90 368. . .. 7 5 залагодити якунебудь пралиў справу,
ў л и ц і в ж е о т в о р е н а . В п и с и ді- 2.16 338. 1.99 липня 1927 остал my
lVU82. УД-тяся до: WALTER КО-
.125.87 221. ...287.25 1 2 . 6 0 167. . 2 . 9 5 299. .. 2 . 7 0 369. . . . 2 2 . 5 0 STETSKI ot CO., Inc.. ви.Іп.м. A Re.l
.... 2 . 0 8 346. ..... 2.01 П р и х і д з а с е р п е н ь .52.971.18 I S
гий відбуваються щ о вівтірка і 2.60 222. ... 23.58 50 168. . 18.90 300. . . 1 6 . 4 5 370. . .. 9.25
4.48 350. . . . . 1.70
і я т н и ц і в і д г о д . 6. д о 8. в е ч е - ... 74.G6 2 2 3 ... 150.9; 2.55 170. . 11.70 3 0 1 . ..11.00 371. . ..13.95,
! Г ;:- 357. 7.19 Р а з о м 533.451
юм, або можна голоснтись і до ... 14.79 224. ... 13.81 6.55 171. . 2 5 302v .. 7 5 379. .
2.04 359. 3.67 Р о з х і д з а с е р п е н ь 74.550.72
. . . 1 0 2 . 9 8 1 225. ... 31.6 1.60 172. . 9 0 305. .. 2 . 5 0 380. . . 4.28
с е к р е т а р я щ о в е ч е р а п о 6. г о д . 1.66 361. 8.10 306.
...176.70 226. ... і9.0! 75 174. . 4.35 .. 5 0 ^384. . .13.30 ДОМИ — ФАРМИІ
ВІД ч. 2 0 4 Е . 1 0 9 - а ў л и ц я , д в е р і 15.13 366. . . 5 . 8 і Г о т і в к а з к і н ц е м м і с . С О Т К И Д О М І В , ферм 1 інтересів на
...106.25 227. 62.85 5.18 175. . 6 . 7 5 307. . . . 3 . 2 0 385. . .27.23
2.16 372. .... 7.54 с е р п н я 1927 о с т а е 458.901.07 продаж або в заміну.
І15. Ііа.і ... 605 22S. 4 3 . 9 8 195. 8.10 176. . 2 . 0 5 308. . . . 1 6 . 9 0 388. .
6.89 385. ...14.12 . 1 4 . 4 0 ПОСЛІДНІМ РОЦІ
, ЗА УПРАВУ ШКОЛИ: ... 9.54 229. 21.15 177. . 8 . 8 0 309. . .. 1.80 3 9 6 . .
..211.42 204 3.53 388. ... 3.99 БШЯНС: . 1 1 . 7 0 продали ми домів і ин-
...211.96 230. 6.75 179. . 2 2 . 5 0 310. . . . 4 . 0 5 401. .
" ` 11
Петро Свистун. . . 1 9 7 . 4 9 206. . . . . 1 6 . 7 2 . 4 . 2 7 нюго на загальну с у м у $ 3 2 5 , 9 0 0 0 0
91. ...207.82 231. .. 5 4 . 5 8 1 Стан чинний: 10. 181. . 1 4 . 0 0 ЗГ2. . .. 4.50 ОСІ Н А Ш І К Л І Є Н Т И -шовні аадово-
92. ... 15.49І 232. 13Д0 , 182.
;
. 9.00
І ОДОБРЕНІ МІЛІОНАМИ. 5 9 ? ? 1 3 місячних в к л а д о к Готівка. $458.901.07 леиі а вашої ўслуги.
93, . . . 3 2 . 7 2 233.
. 5 5 , 2 5 н о в и х р о д і в - ббезП. Моргечі 804.927.50 ІІ.с.1 . 4 . 8 Ь 183. 3.851 З м і с я ч н и х в к л а д о к $2.890.64 Хто хоче скоро продати, купити, ва-
Міліонц курців цигарсток зверну 94. ...178.22 234. ...... 8.10 'Б міютіьсвіЯ маетОк, хаВ roac-ситься до
' , до Old Gold цнгареток, позаяі 95. .129,67. Бонди ` 403.964.45
... 6 8 . 8 0 235. . ..... 27.00 Ш
я в Old Gold цигарстках те. з: Реальність 30.869.36 РОЗХІД:
` ^orс ?і Ід " ІДІТЬ ТАМ, Д Е ДІСТАНЕТЕ скору
Р а з о м

96. ...150.94 236. . від `членів 0 ,


`-`^```- А
$31.665.64 191. V.80
чим чекали і шукали. Заки P. LorHlar. Друкарня 10.000.00 W
компанія представила сю цигаретк) 97. . ... 45.74
237. . і е а і й Процент від моргечів З.ЗГ
32.40 192. .. 2.70 В и п л а т и п о с м е р т н и х з а п о м о г І ч е с н у ў с л у г у ,
ігуОліші, вона випробувала ГІ з тися 98. . ...149.87 238. . ' J S - J G Процент від бондів 1.070.00
Разо ... .`З.бО 193. . . 7 . 9 0 п о б л . п.: V. BOHACHEVSKI.
чамн курців цнгареток, щоб довіла 51,708.662.38
тясЬ, шо вони люблять у іінгарсдіи. 99. . . . . 1 5 2 . 5 4 . 239. . ...184.63
Я9#! З а р о б о к н а б о н д а х 521.22;
....13. 196. .. 2.95 В а с и л ь Ш е р е м е т а , а 239 38.00 R"J E . t . 1 . в'ѓоќ--,
По сШ пробі, яка гревала понад г'" 100. . ... 8 0 . 8 0 ! 240. . ...
Сплати моргечів
15.37 С п л а т а б о н д і в
742.50
С т а й д о в ж и н й: .... 2.50 197. .. 1.00 М . Д о б р я н с ь к и й , в . 1 8 5 2 5 3 . 0 0 4 2 3 3 Сютв.-itowa A v ^ , PbiU. p . .
роки, компанія дшіерва трафи та 101. . ... 5 6 . 8 5 1 4 . 4 7 8 . 7 8
241. . ... 69.60 .... 4.75 1У8. .. 2 . 5 0 Іі. К о н д р а с е в и ч , в . 3 1 7 13.0OJ
С и р і т с ь к і ч а с т и п о бл. п.:
..Міщќу, котра знаходиться в Old Gold 102. . ...288.76 242. . ...124.75 Ф о н д посмертний $1,161.286.68
... .24, 200. . .12.60 EAHBOHJ C r . r - . r c - . s e e 1.
ідапіреіках з таким, результатом, ще ... 63.63 П е т р о С і д л е ц ь к и й , в. 7 350.00 резервовий 2 6 4 . 1 5 9 . 8 5 72. .
дпесь не може настарчити їх для кур- 103. .
...172.551
243. . ... 98.43 Т е о д о р Куций, в. 269 125.00 .... 9.00 201. . . 5 . 4 0 Виплати з фонду адміністра- Др. K . J K . В Т Л И К
запомоговий 50.007.75
uhv "Old Gold Цнгаретки е роблені з 104.
WA-tniuoro тютюну. Вони не щнпд- 105.
.
...139.80
244. . ... 3 0 . 0 4 І в а н Д н я ќ , в. 7 2 400.00 адміністрац. 36.787.43
73. . .... 7 . 6 5 203. .. 6-55 Ц ЇЙного: У№АШСЬКНРҐПЛКАР 1 ХІРУРГ.
. 245. . ...119.92 74. . 204. . .. 2.00 П л а т н я п о м і ч н и х сил
КГЃЬ'.В язик ані не висушують горла. ...196.52 Л а в р . С о б о л я ќ , в . 155 300.00 народний 7.676.31 240 00 Е Л Є К Т Р И Ч І Ц ІТРИРЯДИ.
В них Нема кашлю в цілому вагоні. Ви 106. .
... 54.25 246. . .. 34:60
конвенційний 19.562.11
75. . 205. . . . 4 . 3 5 Видатки канцелярійні лові години: вДд 12. до і ч ) 1
107. . . ...222.79 76. . ....29.65
шиќєте курити їх рано, в полуднє . . . 1 0 0 . 8 6 , 247. Разом $52.971.181 сирітський 169.182.25
206. . ..40.70 від а до 8-ої І Після у м о в ^
вечср без обави іригації горла. Читай- 108. . 248. . ... 37.91 .... 7 . 6 7 207. . . . 2.70
те' оголошення Old Oold в нашій ча- 109. .
... 97.21 77. . ' ^ Разом $ 5 5 3 . 8 8 П І Е . і в і Ь S T - NEW YORK СГГГ.
еооиси. Витніть їх і заховайте, вони , . . 2 5 . 2 7 249. . ... 33.33 РОЗХІД: .... 2 . 9 5 208. . .. 2.25
дадуть повно сміху і вдоволення для 110. .
. . . 39.71 250. . ... 20.70
Виплати посмертних запомог Р а з о м $1,708.662T38J G O З .... 4.28! '209. . .16,00
ЗІСТАВЛЕННЄ:
вас f ваших знакомих. Оголошення сі 111. . ..155.82 251. . ...123.36 .... 7.20 212. . 4.75;
помішуються а нашій часописи. п о б л . п.: Теодор Г р и ц е й , г о л . п р е д с ! G ; - КДВДЛКИ ДОБРОЇ ЗЕМЛІ.
112. . .. 9 2 . 8 9 252. . ... 46.72 5.20 211. . 9 П О ' Л ' ` і в к а з к ш ц е м міс.
113 . .. 4 8 . 9 3 253. . її'{д.Ів. З а д о р о ж н н й , в. 2 4 8 1.000.00 В . Л е в ч и к , г о л . к а с і є р ; ....11.70 л и п н я 1
927 остала
111 4 0 Т е о д о р Х в а л и ќ , в. 7 750.00 83І. ; 212. 48.642.33 В LONG ISLAND,
114. . .. 2 1 . 5 0 2 5 4 . . Р. С л о б о д я н , г. ф і н . с е . . . 1 1 . 7 0 ) 213. ... 21 8 5 Ї Г І р и х і д з а с е р п е н ь 2 . 8 9 0 . 6 4 близько Ню Иорку.
П5. . .. 6 1 . 1 4 255.
П
kill е т
Р 0
С і д л е ц ь к и й , в. 7 1.500.00 85. . .... 6.75 214
. 7.45 ,
НАИНОВІИШІ ТЕАТРАЛЬНІ 116. . .. 71.14 2 5 6 . . ,. 3 0 . 4 0 - П е т р о С і н я в с ь к и й , в. 7 0 500.00 87. ....15.55 217
( г

а
34.2С Р з 0 м !LLIU1! Ь
^ и
ш и р
-и н

5 1 . 5 3 2 . 9 7 , .Ціна S J 5 0 . Нагода розпочатії годіи-


а 2
Должина И

117. . .. 7 1 . 1 8 257. . . 56.69 М а р і я К а ч м а р ч и к , в. 3 0 5 750.00 ОВ. М. S M I T H .... 9 0 218. Р о


38.05 - х і Д за серпень 553.88 лю курнй або огородоаину. Також
КНИЖКИ З КРАЮ. 118. . .. 3 8 . 8 2 258І . . 2 8 . 7 1 В а с и л ь Ќ у т і л ь , в . 170 500.00 .... 2.05 219, З.,38 L . -
Х
2 ? 1 0 0 на стейтовій дорозі по
ТАЙНА, трагедія у 5-ти діях ( 9 А н н а К е л я р , в. 6 3 1 .ООО:ОО Переніс свій офіс під ч.
. . . 3 2 . 4 0 ; 220. S 3 0 0 . Бизнесовня ріі ЮОхЮО 5160П
119. . ..141.77 259. . .141.79 90. . . . . . 1 4 т 4 0 ' Г о т і в к а , , з к і н ц е м міс.
осіб), Дмитро Николишин . . . . 40ц. 120. Т е о д о р Куций, в. 269 5 0 0 . 0 0 83 Е. 7th" ST. (межи 1. а 2. Евнею) ...24.30
J a подробицями ПАШІТЬ до: 211-
. .. 8 3 . 2 8 260. . . 24.90 NEW YORK, N. Y . 91. 221. ...,.12.15 с е р п н я 1927 о с т а є
СОФІІѓ ГАЛЄЧКО, песа з життя Ю р і й Л е х м а н , в . 113 1.000.00 ... 3.93 2 2 3 Л . . Л 22.50 N. A- V O L C A R .
121. . .. 5 5 . 8 5 261. . . 25.86 93-
У. С С. в трох діях (6 осіб), Т я м к о О н у ш к а н и ч , в. 2 8 5 0 0 . 0 0 Урядові години: 9 - Ю ; 12—2; 6—8. . . . 1 3 . 9 5 2 2 5 W. 34th S T R E E T , Room 1201.
Діикола Угрі-и-Безгрішний . . . ЗОц. 122. . .. 9 1 . 7 4 262. . . 41.07.
Ева П і н к а с е в и ч , в. 2 2 8 750.001 TeL Orchard 6072. 94. 224." ' '2.25 БІЛЯНС. - NEW Y O R K C I T Y .
... 7.20
ПОШЛУНОКВЮДИ. ікса на чо- 123: . .. 9 3 . 0 5 263. . . .50.98
М. Г о . Т і н с ь к и й , в . 2 8 8 1,000.00
95. 226. ..' 2 5 0
тири дії ( 5 осібЃ. С Бева 3 0 ц, 124. . .. 17.10 2 6 4 . . . 1 9 . 0 7
І в а н Д и я к , в. 7 2 500.00
96. ...13.25
227. .. 3.60 СТАД ЧИННИЙ:
ХРОНІЧНІ НЕДУГИ МУЩИН ... 5.20І Г о т і в к а
І М Ю І А Н И . драма на 3 дій ( 2 8 о- 125. . .. 8 1 . 5 8 265. . . 40.05
І ЖЕНЩИН
97. 228. .. 5.25 $50.979.09
. 74.72 С т а н и с л а в Х р и щ , в. 73 1,000.00 98. ... 7.90і
229. Моргечі
d o ) , Вол од. Мартииевич 3 5 ц. 126. . .. 9 7 . 7 7
Б о д н а р ч у к , в . 2 9 6 1.000.00 яічу успішно найновійшими методами .. 19.65 46.600.00
МОЛОДОСТИ{ превесела 127. . .. 5 7 . 1 8 267. ! . 37.90 Пар. Помагаю скоро в ріжних кровних не-
...20.70
230. Вонди 12.201.00
. . ` 5 4 . І 5 Л а в р . С о б о л я ќ , в. 155 5 0 0 . 0 0 .утах, нервових і шкірних, хронічні 99, ... 6.10 ..Г9.60
к ^ е д і я на 3. дії ( 1 2 осібЃ, Во- 128. . .. 3 6 . 8 3 268.
О л е к с а С а д о в с ь к и й , в. 18 5 0 0 . 0 0 нарости, загальне о с л а б л е н т , міхура, 100. ...23.40
231. . . 7 . 4 5
129. . . . 2 0 8 . 8 5 269. . . 32.90 102. 232. .. 4.50 Р а з о м $ 1 0 9^780.09
. 1 4 2 . 1 5 нирок, мочсві недомагання, ревматизм ... 3.85
130. . .. 2 4 . 1 7 270. .
Запомоги з фонду запомо- жолудок, внутрішні хороби та грудні і 03. ...22.05 233. .. 25
131. . . . 1 2 U 9 I 271. . . 34.13 Без ріжниці, як довго хоруете, я можу 104. 234. ,.28.35 Стан довжини:
7.13 гового: . . . 8 . 5 5
. ..143.11
4 . 9 5 235.
132. 272. . помочи вам. Оплати' умірковаиі. Огяя 105. .. 4.95
. .. 3 6 . 3 6 273. 7 5 . 0 0 вини пацієнта переводжу особисто.
... ІФонд посмертний
5 . 9 0 236.
Г Ю Т Е Р Ч У К , песа зі співами 1 133. 8 2 . 5 2 П а в л о М а т и ц я ќ , в. 1 106. . . . . .. 5.00 ,$82.232.29
. ..І07.42І 274. Поради і оглядини даром. адміністрац.
8 . 3 5 237.
4
134. ... 136.70 А н д р і й С в е т , в . 9 75:00 1 0 7 . ... ..16.65 27.547.80
ооо), в . мартииевич з з ц . 13! ,.135.28 275. . . . 75.11 М и к о л а С т о р о ж у ќ , в . 2 2 50.00 108. . . . . 9^.90 238.
разом з належитістю і 36.
..133.31 276. ...347.33 М и х . Іііовел, в. 28 50.00 DR. Z I N S 109. ; ... 9 0 239. 'Ж Разом $109.780.09
,. 4 6 . 8 8 277. ... 6 9 . 4 2 С т е ф а н М а т л а г а , в. 6 5 .50.00 110. . . . . 1 5 . 9 0 24Т.
Спеціяліста. Основ. 28 ah. ..- 7 . 9 0 Т е о д о р Г р и ц е й , гол, предс 129 E. 7 Л ;
.. 6 4 . 3 9 278. S W S ; ' і 12. . . . .
- межи B4thK Ave. J ІS irvin-ton"PL"l 5 . 9 0 242.
ц о

„ S V O B O D A " УЗ ... 4 9 . 4 6 П а в л о Р о м а н и ш и н , в. 7 6 5 0 . 0 0, .11.48


.. 4 5 . 6 9 275. ... 8 . 3 8 М и х а й л о Ч у п а , в . 101 243. В, Левчик, г о л . к а с і є р ; NEW YORK . С Ѓ Ѓ Ѓ
8 3 Gran-i 5 L , Jeraey City, N. J . 140 J?Ml Денно: 9 А. М. до 8 P. М. — Н е я і г 113. .
. .19.80
280. .ц 98.3^ К о ц о л о в с ь к и й , в. 165 50.00 9А^М.Д0 4Р.М. 114. . 6.75J 244 2.25 Р. С л о б о д я н , г. фіа секр. Tatl.-t-bci.fMt О т с . Ь - м ^ 2 B . 8 B