You are on page 1of 4

З УКРАІШШ$ІДУІІБІТШІОІ З

УРЯДОВИЙ ОРГАН ЗАПОМОГОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ
УРЯДОВИЙ
ОРГАН
ЗАПОМОГОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
УКРАЇНСЬКИЙ
НАРОДНИЙ
OFFICIA L
ORGAN OF.
TH E
UKRAINIA N
NATIONA L
ASSOCIATION ,
hie .
сою з
В ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ
АМЕРИКИ.
Т
Р
И
ЦЕНТИ .
Ч.
213.
Джерз н
Ситі,
H.
Дж. ,
середа ,
14.
вересня ,
Ш7 .
VOL.
XXXV .
Мо.
213
J.ra- y
С% ,
N . J, , Wednesday , Septembe r
14 .
1927 .
THRE E
CENTS .
І САМОГУБСТВ О
ВИЗНАЧНО -
ПОЖАР И
СПРИЧИНИЛ И
ЖІНОЧА `
ГРОМАДСЬК А
НАШЛИ РОЗБИШ ЛІТАК „ОЛД
ЃЛОРІ" БЕЗ ЛЕТУНІВ
БУРЯ ЗАДЕРЖАЛА „ПРАЙД ОФ
ГО
КОМУНІСТА .
$2в,90О,в00
ШКОДИ .
РАДА .
МОСКВА .
Повідомляют ь
ВАШИНГТОН .
11.
вересня. -
ЛЬВІВ.
Часопис и
доно -
Теодозії ,
на
Ќримі ,
щ
о
та
м
тто-
Пожар и
лісів
у.Злучени х
Де р
(сять,
щ
о
у
громад і
І
віздець ,
повни в
самогубств о
визначни й
жава х
спричинили
у
минулім
чорткіпсько ю
повіту,
жінкйі
сто
мил ь
ВІ
Д
МІСЦЯ ,
З
ЯКОГ О
ВИСЛАН О
КЛИ Ч
О
Ь
А
ЛЕ
І
У
Н
И
НАМІРЯЮТ Ь
ПЕРЕЛЕТІТ И
ТИХИ Й
ОКЕАН .
комуніст-ізрнелітєггко.
бу
в
році
26,900,000 'долярі в
шкодѓѓ
'виступили
з
власно ю
виборчо ю
о
ДОПОМОГУ .
ОМУРА ,
Японія , ,13. Вересня. —
Летун и
Шлі
й
Бра к
мусіли
через
довши й
-
час
членом
й
знищили'простір ,
щ
о
обійма є
лісто ю
при
громадськи х
иибо -
НК)
ИОРК ,
12.
вересня.
Корабел ь
Кайл
найшо в
розбит і
задержатис ь
в
Омурі ,
п
о
причині
бурі ,
ш
о
розшалілася. в
око -
Кримсько ї
Головно ї
Політич-
24,300,000
акрів.
Найбільш е
р
а
х
здобул и
ус і
мандат и
до ,
останки
одноплощнковог о
літак а
Ол д
Глорі ,
ш
о
вилеті в
бу в
і
стейт у місцево ї
лгшя х
МІЖ
Омуро ю
а
ТОкіо .
но'і
Управи
(давньо ї
чека) ,
а
у
лучаї в
пожарі в
бул о
у
громадсько ї
ради.
мниўвшог о
втірк а
з
Ол д
Орчард ,
в
стейті
Мейн
у
дорог у
д
о
О
б
а
летуни
рішил и
перелетіти
з
Токі о
д
о
Остров а
Мнд-
1918
році,
і
ю
занятт ю
Криму
Місісіпі.
7 2 відсоткі в
усіх
по -
Риму,
а
в
день
пізнійш е
клика в
з
океан у
о
сейчасов у
допомо -
вей,
ЩО
є відалений
о
24 0
мил ь
від
Токіо ,
а
Звідси
полетят ь
д
о
бо.тьфевикамн ,
переводи в
ма-
жарі в
спричинила
'исосторож -
КІНЕЦ Ь
ПОРУЧНИК А
ЗАХАР -
IV.
Літа к
найден о
ст
о
мил ь
ві д
тог о
місця ,
як
е
бул о
подан е
в
Гоиолюлю ,
а
з
Гонолюл ю
ДО
Сен
Френцнско .
Об а
летуни
ріши -
ові
розстріл и
офіцирі в
і'бур -
ність
людей ;
причім
курений
ЦЕНКА .
радіограмі ,
гцо
кликал а
о
допомогу .
Летуні в
гге
найдено .
ли
зігноруват и
пересторогу ,
щ
о
переАот
з
Токі о
д
о
Мидвен
жуазії,
як
і
схоронилис я
бул и
стоїт ь
на
пегушім
місци,
б
о
тво -
Корабел ь
Олд
Орчард ,
щ
о
найшо в
літак , вислани й
бу в
га -
Німецьк а
преса оповіда є
дое -
треб а
УВАЖАТИ дійсним
самогубством .
Мидвеи є
та
к
невеличка
а
Крим і.
5' иосліднім
часі
ді -
рнт ь
10 відсоткі в
усіх
СЛ
істою
.Мггрор, котр а
уряджувал а
цілий
лет.
Т
у
історію ,
скрит у
поз а
одни м
місцевіст ь
сере д
Тихог о
океану ,
Щ
о
її-ледвн
можн а
буд е
до -
ився
він
иа
нервови й
розстрі й
пожару .
звичайѓнім
іменем,
із
низки
сві-
стерегт и
підчас
ПЄрЄЛеТу.
s
нснхіитричній
клініці,
а
розстрі.ляннх-коктрреволю- .
КУЛИДЖ ПРОТИ (ЩІЯЛЬНОЇ СЕСІЇ КОНГРЕСУ.
Кримѓ.
ФАБРИК И
ГЛрЙМгТ у
СОВІТ -
ціонерів
радянськи м
урядом .
ЗАМИРДУВИННЯ
ІТДЛІИСЬКОГА ВІЦЕКОМЗУПЯ
У ПАРИЖІ .
РАДИВС Я
ВПЕРЕ Д
З
ПРОВІДНИКАМ И
КОНГРЕСУ .
Це
прізвищ е
поручники
Захар -
СЬКІИРвСІЇ .
ВАШИНГОН ,
12.
вересня .
Президен т
Кулид ж
відбу в
УВИИНИ К
Є
ІТАЛІЙЦЕ М
АНТИФАШИСТОМ .
ченка.
Вон о
скрива.то
молод у
ПИСЬМЕННИ К
БАРБІ С
НАИ -
вині конференці ю
з
і
сеиатоаи м
провіднико м
Кертисо м
т
а
кон -
З
Москвѓі
повідомляють ,
щ
о
ПАРИЖ ,
Незвісний
п
о
імени
чолові к
застрі -
жінку
і
з
Йіляхотсько ї
рідНі,
ш
о
в
НОВ У
БАТЬКІВЩИНУ .
І рссмено.м,
Тилсоном ,
провіднико м
ренубликанці в
у
палаті
пос -
комісія
праці
й
оборон и
дер-
лнв
тут
віцекоизуля ,
граф а
Карл а
Нардімі.
Вбий -
Єтисавет у
іваноВНу
Шу.тьц.
лін,
та
постаиовн в
післ я
неї
н
е
скликуват и
снецінльно ї
сесії
МОСКВА ,
11. вересня.
Зві -
жав н
ухвалил а
на
протяз і
дру-
ннк
прийшо в
12. серпня. —
італійськог о
о
д
коизулят у
з
протесѓо м
прот и
відмовлення
па -
доньк у
балтііісьИЬгО'
гегирала .
конгресу
пере д
звичайни м
часо м
скликанн я
в
грудин.
ггггй
француськи й
письменни к
гог о
господарськог о
рок у
збу -
шпорт у
йог о
жінці
на
вз'ѓзд
д
о
Італії.
Кол и
йом у
сказано ,
Т
Е
се
13
літ
боролас ь
вона`,
чи
т
о
як
О
б
а
провідник и
представил и
президентові! ,
Що
потреб и
барбі с
прибу в
недавн о
д
о
дуват и
в
центральній
Росії
16
виключн о
залежит ь
ві д
італійськог о
міністерств а
внутрішні х
жовні р
підчас
війни,
чи
як
во -
для
скликанн я
надзвичайно ї
сесі ї
нема .
Коли б
скликат и
конѓ -
Москви ,
будуч и
присутним
н
а
нових
фабри к
гарма т
і
цмуні-
.трав ,
зажада в
побаченн я
з
віцекоНзулем
1
ввійшо в
д
е
йо -
р
о
г
радянсько ї
влад и
„під -
рсс
для
вирішенн я
таки х
справ ,
я
к
допомог а
жертва м
повеи и
одни х
зборп.х
організаторів ,
Д
о
опрацьовани й
плянів
за-
го
кімнати
двом а
вистрілам н
з
револьвер а
положи в
йог о
тру-
"
ріки
Місісіпі,
т
о
конгре с
ставб и
зара з
сваритис я
з
а
змиженн є
заклика в
він:
„Совітськ а Росія!візврн о
російських
і
закордон -
зсме л ьнн м и
методами .
Пішл а
революц і ЙНІІ .4II
на
пом .
ВІЙНУ
доб -
податків,
а
се
малоб и
шкідливи й
впли в
на
бизнес.
е
моє ю
вітчішою ,
моє ю
дійс-!ни х
знавців .
Фонд и
н
а
будов у
рово.тьцсм` як
20-дітни
дівчина,
Арештовани й
мало-щ о
не
застріли в
поліцая ,
щ
о
йог о
зло -
п
о
ю
клисово ю
батьківшииою". І фабри к
ухвалені.^
j
Ніхт о
із
жовнірі в
і стариѓйѓѓ
не
вив.
При
арештовані м найден о
нашпорт , одтіак з
затерто ю
да -
СУПЕРЕЧКА МІЖ ЗЛУЧЕНИМИ ДЕРЖАВАМИ А ПАНАМОЮ.
Він
наміряє
полишитис я
дов- j
підозріва в
у
ній
жінки,
зак и
не
т
о
ю
й
назвиєком .
Убийни к
хоті в
oWear
подат и
свог о
назвнска ,
од -
ш
е
у
Совітські м
Союзі ,
тобѓѓ і
ГРОМАДСЬК І
ВИБОР И
Н
А
попал а
в
шпитал ь ранена.
С.ту ;
наќ
загальн о
думають ,
щ
о
є
італійцем ,
ворого м
фашист -
АМЕР .
СЕКРЕТА Р
СТЕЙТ У
ПРОТ И
ПОРУШУВАНН Я
бут и
нрпсутггим
на
свят і жОвТЃ-
жил а
в
гусарські м
полк у
і
ді -
ськог о
режіму .
від
яког о
не
вігг
мусів
витерпіти .
СПРАВ И
Н
А
ЛІЗ І
НАРОДІВ .
невої
революції .
I
ПОЛІССЮ .
стала
найвищ і
відзнак и
з
а
хо -
ВАШИНГТОН ,
12 . серпня .
Американськи й
секрета р
робрість .
Виздоровівшгг ,
знов у
j
Вѓѓбори
д
о
громадськи х
pa,jl
ПРИ
ВИБОРАХ В ЮГОСЛАВІЇ
ПОБІДИЛИ
ДЕМОКРАТИ,
стейту
Кело г
вида в
публѓічну
заяв у
в
справ і
недавно'ѓ
заяв
и
щезла ;
переходил а
з
одноЃ
60,000
КАНДИДА-І" а
Поліссю ,
щ
о
тепе р
тв
о
панамського
міністра
Моралес а
на
засіданн ю
Ліги
Народів ,
в
ІІЕРЕИАЛ О
РАДИКАЛ И
И
АНТИСЕРБСЬК І
ПРОВІДНИК И
}контрреволюційно ї
армії
д
о
Т
І
В
ПР И
ВСТУПНИ Х
УНіВЕр-'рпть
осібн е
воєвідство ,
в.дбу-
якій
Морале с
проси в
Лігу
оборонят и
суверенність
Панам и
як
ПОТЕРПІЛ И
ПОРАЗКУ .
другої ,
зак и
н
е
опинилас ь
н
а
СИТЕТСЬКИ Х
ІСПИТАХ .
Л
"
С
Я
МІ
Ж
1
1
2
7
Р
ВНЯ
'
Н
А
11
3
самостійної
країни
пере д
посяганням и
Злучени х
Держав .
БІЛГОРОД ,
12.
серпня.
Вибор и
д
о
сербськог о
пар -
Сѓѓбірі.
Звідт и
опинилас ь
п
о
громад ,
пѓо
входят ь
у
поліськ е
Келог
висказу е
здивоваѓѓне,
щ
о
Панам а
взагал і
витяга є
лямеит у
(Скупщини )
закінчилис я
побідо ю
демократів .
Ради -
оштські
і
обовязу -
ріжних
лригода х
у
Парижі ,
д
е
'івоєвідство .
вибор и
відбулис я
справу,
яка
загарантоваи а мсжииародно ю
угодо ю
між
Паіга-
кальна
партія,'яко ї
провіднико м
був
покійний
Пасіч,
а
тако ж
віднайшл а
рідн ю
т
а
знайоми х
ють
вступні
іспити
для
тих,
пѓо
‚ромадах .
З
тог о
у
АіЗ
таки х
мою
а Злученими
Державам ^
т
а
щ
е
д
о
тог о
пере д
Ліго ю
На -
7
1
хорватськ а
селянськ а
парті я
Радіча ,
потерпіл и
поразку .
По -
мал а
вигляд и
вийт и
заму ж
з
а
хочут ь
учитис я
иа
універснте-іромадах ,
де
розвязагго
грома д
родів,
яка
не
мож е
розсуджуват и
спор у
зі
Злученим и
Держа -
бід а
демократі в
скріпит ь теперішн є
центральн е
правительств о
американськог о
міліоггера.
Але
ті.
Пр н
тогорічни х
р
перепала, 1 повняЛЙ
іспитах
з
те.
ш
о
н
е
в
и
камгї, якід о
Ліги
не
належуть .
ШЃІ
ськ
і
а
д
н
черЄ
й
причинитьс я
д
о
заведенн я
більш е
демократично ї
управ и
середовищ е
великих
міст
і^оез-
більшіст ь
кандидаті в
гга.ТежнтоІ'
с'воїх
об о
краю .
При
Сих
вибора х
вибран о
д
о
скупщин и
перши й
раз
пред -
ділля
богати х
нудил о
її.
Зно -
з
причини
иеДостаточног о
npfi-j BH3K j B
серед-- кн
j
вісьмо х
громада х
т
а
ставішкі в
югославянськи х
меншостей ,
німецьких
і
угорськи х
-
МІЛІОН ДОЛЯРІВ ЗА ОДНУ БІЙКУ.
ву
щезл а
на
довго .
А
ж
тепе р
її
готовлени я
абсольвенті в
проминул а
означен а
х
д
е
послів.
Демократ и
вели
виборч у
кампаиію ,
виступаюч и
голо -
рідня
дізналас ь
пр о
її
смерть;
иіх
на
туто м
каденція
громадськи х
БОКСЕРСЬКИ Й
ПІДПРИЄМЕЦ Ь
ГАРАНТУ Є
С
Ю
шкіл . У Ленінграді
пр и
2600 0 ста
уні-ір а д "
вно
прот и
кўрупні ї
власт и
людьми ,
щ
о
занима -
комуіпкат у
про
кандггдатін
вступнім
СУМ У дл
я
ТАНІ .
із офіція.тьног о
розстрі л
ють
висш і
й надуживанн я
становища .
ЗахарчеНка .
верситетські м
іспиті
здал о
йо- !
щ
д
о
народнрст и
радних,
ШПЌАГО ,
12.
вересня.
Боксерськи й
промото р
Тек с
Ри -
0
оіошті І^НГТУШІ Ь питої шсліШ^
ю
з
вдоволяючи м
прн
тих
виборах ,
т
о
кард,
котрий
ўстрою є
дня
22.
вересн я
велик у
боксерськ
у
бій-
лиш е
5,000.
У
вислідом1 в н б р анн х
цілім
ку
в
Шикаґо ,
загараггтував
тяжком у
чемпіонов и
Джінов н
Та -
ло
874
рад'ий:
в
ПРИКАРПАТСЬКІ Й
РУС И
` БОЛЬШЕВИКАМИ.
вітськім
Союз і
перепал о
зага -
і:і
прихі д
у
сум і
1
міліон а
долярі в
з
то
ї
бійки .
Демпсі ,
против -
вибран о
:
527
Українців, 143
бі-
ХОТІЛ И
СПАЛИТ И
„ЧАРІВ -
ло.м
при
тогорічних
вступних
ник
Тані ,
дістан е
ВІД
Рикард а
щ
о
найменч е 450,00 9
долярів .
ДОМАГАЮТЬС Я
ЗВІЛЬНЕНН Я
З
ТЮРЕ М
ЖИДІВ-СІОНІСТІВ .
лорусин.ів.
114
Поляків .
30
Жн -
іспитах
60.000
кандидатів .
НИЦЮ" .
БАЗИЛЄЯ ,
Швайцарія ,
12. вересня. —
Пнтнайиятигі
Сіоні-
Зарібо к
чемпіон а
буд е
найвисшо ю
заплатою
,
яку
коли -
дів
і
60
радних
инши х
народно -
стичиий
Конгрес,
щ
о
саме' закінчи в тут
прот и
сво ї
наради ,
приня в
ре -
небудь
заплачен о
з
а
висту п
боксерови .
стей,
щ
о
замешкуют ь
Полісся.
В
громад і
Ставн а
(недалек о
УБИ
В
ДОЧКУ ,
Б
О
ОБСТРИ -
золюці ю
з
протесто м
нелюдськог о
переслідування
сіо-
СЕРЕД
вибрани х
радѓѓих
пере-,
жгороду )
нсі
мешканц і
гово -
Г
Л
А
СОБ І
ВОЛОССЯ .
иістичког о
рух у
домагаєтьс я
та -
важн у
бі.тьигість. б о
9 5
процен т
ри.ти,
jiTO
стар а
70-літггя
жеб -
ВИНАХІД ЧУТКОГО ІНСТРУМЕНТУ.
к
о
ж
від
совітськог о
у Совітські м Союзі.-Конгре с
звільнення
правительств а
арештовани х
становлят ь
хлібороби ,
а
лиш е
рачка
бончур-а,
т
о
чарівниця.
.'Њбіб.
18-літна
Ііерта
Гот -
ПРИЛА Д
ВІДЧУВА Є
ОДН
У
БІЛЮНОВ У
ЦАЛЯ .
сіоністів
і
припинення
дальшог о
переслідування
сіоністнчног о
5
процен т
купці,
ремісники
й
Нанднвовнжніш і
річн
рознові -
ліЃт, молод а
Жидівк а
з Томаше- І
НЮ
ИОРК ,
12.
вересня .
Лябораторі ї
(дослідні'робітні )
руху.
люде
піѓших
звань .
да.тн
в
селі
пр о
її
чари .
Були
обстригт и
соб і
во-і
телєфонової
компані ї
системи
Бел а
виставил и
н
а
публичний
Будже т
світово ї
сіоністичної
орг`анізації
Має
впносит и
у
Щод о
партійних
переконань ,
люде ,
щ
о
впевняли ,
будьт о
во -
лосся ,
я
к
с
е
тепе р
у
мод і
МІЖ j
вид
інструмент,
придумани й
інжинєро м
підприємств а
Чіофі ,
протяз і
слідуючи х
Двох
літ
632,00 0
фунті в
стерлптгів
($З. 160,-
ДІВЧАТАМИ
СПРОТИВИВСЯ
однак! г о
величезна`'більшість,
б
о
56 7
ни
бачили ,
як.
Бончур а
прохб -
котрим
можн а
змГрити навіт ь
одн у
біліонов у
частину
цаля.
Се й
ООО),
кожног о
року .
том у
її
батько .
К'оли
хгнмо
йо-
радиѓѓх,
уважа є
себ е
безпарті й
жалас ь
у
ночі
із
'
справдішні м
прилад
відчува є
те ж
піднесеѓѓне
теплот и
тіла
иа
одн у
мілірно-
сиротив ў
вона
таки
обстрн-(ними ,
а
лиш е
307
радних
при-
сатаггою.
Вкінці озлобленн я
па
УКРАЇНСЬК А
МОВ А
В
ГІМНАЗІЯ Х
Н
А
ВОЛИНН .
'`ЃТ'
.
ву
часті, степеня.
'
і
собі
волосся .
її
батьк о
так;
чНсл5М:
"
ГІС
"
(
)
тої.
аб о
иншоі
стар у
жебрачк у
бул о
так е
ве -
ЛЬВІВ ,
26.
серпня.
Управ а
волинсько ї
шкільної
округ и
`' Прилад- сей
буд е
мат и
велик е
значит е
для
розсліджуваи -
розгнівався ,
н
ю
уби в
її.
партії.
лнќе.-щ о
'вісім
парубчакі в
і
з
у
Рівнім
видал а
розпорядо к
на
підставі
обіжник а
мігйстерсгвн
магнетизму.
Щод о
освіт и
т
о
36 радни х
п
о
палицЯмн
вдерлос я
д
о
самітно ї
освіти ,
щ
о
на
всій
територі ї
воєвідств а
заводить , навчання
у
-
сідає
середн ю
освіту,
11
висш у
хдтншг
жебрачќѓѓ,
напали
н
а
СІЧОВИ Й
БАЗА Р
У
Н
Ю
країнської
мов и
в
державни х
польськи х
гімяввіяхі' Ф
роц і
-.'
ВИПРАВА ВИКАЗУЄ ГРУБУ ПОМИЛКУ НА МАПАХ.
освіту,
а
решт а
покінчила
лиш е
не),
звязат и
і
виволікл и
д
о
М
ЙОРЌ
У
ЗМІНЯ Є
ЛЬОКАЛЇЬ .
1927-8
пічнетьс я
се
обовязков е
навчання
в
перши х
грох.кля -
5,000
OGTPQ B
НАЗНАЧЕН О
Н
А
МАП І
Н
А
КВАДР .
МИЛ
Ь
публнчн у
школу .
Са.
Ту т
бідн у
жінк у
цривязал и
с
а
х
тричі
тижнево ,
згодо м
щорок у
в
одні й
внсші й
ќлисі.
Звісне
українське
піднриєм-
БІЛЬШЕ ,
Я
К
ВІ Н
МА
Є
Н
А
ДІЛІ .
д
о
дерева,
ігід _ нею
ўдожили
`
НУРЦІ
ДОБУЛИ
ПЕРШУ ЗОЛОТУ
МОНЕТУ.
НЮ
ИОРК ,
12.
вересня.
Виправ а
краї в великі
Потием а
в
підбігунові
тво
„Січови й
бавар "
перено-
стіс
дро в
і
зара з
підпалили.
ВІЙСЬКОВ А
СЛУЖБ А
краї відкрила
на
карта х
північних
похибки .
Остро в
спться
від
І. слідуючог о
місяця
Тепе р
хлопчиськ а
повтікали,
ШУКАЮТ Ь
З
А
$2.500,000 ,
ЗАТОПЛЕНИМ И
В
ЧАС І
ВІЙНИ .
в
ТУРЕЧЧИНІ .
бафина; приміром , має,
як
кажут ь географи ,
щ
о
берут ь
участ ь
на
нове,
більш е
місце:
на
Евн ю
Люде ,
щ
о
припадков о
бул и
гга
СЕВАСТОПОЛЬ ,
ќрим .
японськ і
нурці,
щ
о
шукают ь
ад
у
виправі ,
на
карт і
о
5,000
квадратѓѓних
мил ь
поверхн і
більше ,
Ей.
Нй
основі
найновіши х
поста
ловах ,
почул и
кри к
жінк и
й
у-
пів
міліогюм
стерлінгів
фунті в
($2.500,00) ,
які
находилис я
на
як
він
ма є
у
дійсности ?
'
.
Крім
великог о
подвійног о
нов
ѓгро
військов у
службу ,
в
ратувал й
її
ві д
нехибно ї
еме р
бритійськім
кружляк у
„Бле к
Принц",
найшл и
перш у
Золот у
Виправ а
переконалас я
пр о
с
похибк у
наочно ,
вїхавш и
стор у
є
та
м
щ
е
з
бок у
велик а
турецькі м
війську
мож е
ТО
Н
ти.
Прот и
парубчакі в
ведетьс я
монету .
На
монеті
находитьс я
напи с
в англійській
мов і
„Юрі
й
кораблем
Морисі,
яког о
вжива є
яки х
50
мил ь
у
н,
котр у
спеціяльн о
взят о
бутгг
звільненѓні
з
війська,
хт о
слідство .
і
IV",
і
дат а
„1821" .
глибину
на
простір ,
назначений
на
ю
виправа , іга
я
карт і
к
сўига.
на
школ у
музик и
як
рівно ж
на
заплатит ь
такс у
600
турецьки х
Монету
знайден о
п
о
вндобутт ю
двайцят ь
то
н
каміння
з
школ у
національних
танків.
фунтів.
Ц
ю
такс у
мусит ь
за
л
круждяка ,
щ
о
пійшо в
на
дно
в
часі
Кримсько ї
Війни
у
Балак -
Вислід
жни в
У
ГАЛИЧИНІ .
МІЛІОН ДІТИИ ДО ШКОЛИ В ОДНІМ МІСТІ.
ню
латит и
у
дво х
ратах .
Усі,
щ
о
І
лайські м
Заливі .
миш и
ЗЇЛ И
ВБИТ У
заплатят ь
так у
так'су,
служттти-`І
із
Тернопільськи й
воєвод а
ви-
нови х
БУДИНКІ В
ОТВОРЕН О
В
ИОРКУ .
ДИТИНУ .
"
мут ь лиш е шіст ь місяці в у вій- ДІТОЧЙЙ ПДРАЛІЖ ШИРИТЬСЯ В
мут ь
лиш е
шіст ь
місяці в
у
вій-
ДІТОЧЙЙ
ПДРАЛІЖ ШИРИТЬСЯ В РУМУНІЇ
Й УГОРІЩІНІ.
д
а
в
слідуючи й
зві т
пр о
вѓѓс`лід
НЮ
ИОРК ,
12. вересн я
Нині
отворен о
в міських
публи -
ІЬ`КУ.
Д
о
військової
служб и
і
В
Ма.тій'Осаді
(на
Закарнат -
жни в
у
Галичині :
житт я
ПОБОЮЮТЬС Я
З
А
РУМУНСЬКОГ О
чних
школа х
новий
шкільни й
рік.
На
наук у
в
сьом у
році
за -
Туреччиі й
обойязан і
всі
мущ и
ській
Руси )
найшл и
діти
діто-
Жнив а
в
Галичин і
випал и
^КОРОЛЯ-ДИТННИ .
писалося
в
школа х
міста
код о
`міліона
ст
о
тисяч
дітий.
ни
від
20--4 5
рок у
життя .
В
пі
чйй
череп
і кости.
З
крико м
сьог о
рок у
добре .
Відноситьс я
БУДАПЕШТ ,
12.
вересня .
В
Угорщин і
й
Румунії
вибу -
В
миќўвшом у
шкільном у
році
бул о
діти й
кол о
ст
о
тисяч
хот і
і саперськи х
відділах
слу
прибігл и
д
о
дом у
а
ї'х
родич і
се
д
о
пшениці ,
-жита ,
бур а
хла
епідемі я
діточог о
параліжу .
У
самі м
Ьукарешті ,
столиці
менче.
Сьог о
рок у
отворен о
те ж
13
нови х
шкільни х
будинків.
житьс я
10
місяців,
в
артилерії ,
повідомил и
поліці ю
пр о
те.
П
о
ків
і
бараболі .
Живлов і
ката
Румунії
занедужал о
на
с
ю
недуг у
300
дітей,
з
чог о
померл о
кінноті
і технічних
відділах
дв
а
ліція
вислідила,
щ
о
ця
дитин а
строфи ,
які
навістил и
Галичіѓ
„ПЛИВУЧИ Й
УНІВЕРСИТЕТ "
РОЗВЯЗАННИ .
вже
150.
С
я
недуг а
поширюєтьс я
п
о
усі х
по граничних
містах
бул а
народилася
Марії
Нодь ;
роки ,
гіри
жандармері ї
2' L .
ро -
Н
Ю
ИОРК ,
12.
вересня,
-
і
Хоч а
д
о
„пливучог о
універси -
знищил и
48
тися ч
reKTapiaj
Угорщин и
й Румунії.
Румунськ е
населення
побоюєтьс я
о
жйт -
ку,
у
марииарц і
тр
и
роки,
Аб -
вон а
закопал а
живцем '
дитину{
тету",
щ
о
мав
вести
науку
на
пливучом у
світ а
і дівчат , університе т
я
довкол а
корабл і
землі .
Пр и
гіорівнанттю
тепері ш
т
є
свог о
короля-дитини ,
б
о
на
згадан у
ус і
сольвеггти. середни х
аб о
висо -
Лвраиії,
зголосилос я
214
хлопці в
розвя -
біля
тину," де
гніздилися
миши .
них
зборі в
з
минулорічними,
діти
в
Букарешті .
Австрійськ е
правительств о
вислал о
ких
іпкіл
від
2- 6
місяців,
від-
іано
б
о
се
число
показалос я
з
а
мали м
дл
покритт я
кошті в
Миш и
о'бгризли
дитинку'а ж
д
о
теперішні
„виказуют ь
значну
я.іьну
медичн у
комісі ю
з
Віднй
д
о
навішени х
недуг у занепадают ь
спеиі-
о-
иогтідгго
д
о
.згнгггня.
університету.
І
Jкостей .
перевагу .
колиць .
'
,
сені епідеміє ю
.
5V0B0DA " (LIBERTY ) АРАБСЬК І ПРИПОВІДКИ . не ю володіт и То й буд
5V0B0DA
"
(LIBERTY )
АРАБСЬК І
ПРИПОВІДКИ .
не ю
володіт и
То й
буд е
світо -
всьог о
світ у
Росією ,
дійсн о
з
;
FOUNDE D
189 3
;
TECTAMEHTЦАРЯПЕТРА ПЕРШОГО.
вим
гегемоном .
Особлив о
Ро- ( часів
цар я
Петр а
стал о
маніє ю
Ukrainian
newspaper
published
daily
except
Sundays
and
hoHd-уИ
"
Людина ,
ц
е
міст,
п
о
яком у
at
83 Grand Street, Jersey City.
N.
J .
сія'мЬж е
стат и
таким ,
б
о
вон а
московськог о
народа ,
а
.манія
Owned
by
the
Ukrainian
National
Association,
Inc.
-
володі є
більшо ю
частино ю
Ее- '
се
тяжк а
недуга ;
хт о
ві д
неї
н
е
проходит ь
ус е
і
дббр о
її
Останніми
часам и
европей -
щоб и
жовнір и
буд и
завжд и
до -
Edited
by Editorial
Committee.
Іропн.
лічиться,
част о
гине.
зло!
ськ а
прес а
вс е
більш е
.уваг и
Оре` підготован і
д
о
служби .
Артикул и
10,
11,
12,
1 3
гово -
присвячу є
московськом у
імпе-
Д
о
цьог о
треб а
зазначити ,
Яка
душа ,
т`акий
язик .
рят ь
пр о
те,
я
к
Росія'повинн а
Іріялтзмовн.
Особлив о
питай-
щ
о
Росі я
з
а
останні
20 0
рокі в
Acceptance (or nulling at
special rate of postage provided for in Section
no J
провадит и
сво ю
політику,
що -
of
the
Act
of October
3,
1917,
authorized
July 31 ,
1918.
Страшн о
впаст и
у
кайдани .
Хоче ш
гасит и
огон ь
буд ь
Іиям
цим
цікавлятьс я
англійські
бул ц
18 0 рокі в
в
стані
війни,
б
и
сприятелюватис я
з
Австріє -
приготовани й
н
а
те ,
щ
о
попе-
Умират ь
в
неволі ;
{публіцисти
т
а
політики,
б
о
Ан-
ќод и
не
зовсішііьо ї
т
о
внутрі-
SUBSCRIPTION
RATES;
ПЕРЕДШАТА:
ю
та
Францією . - Спровокуват и
А
щ
е
гірш е
спати ,
спат и
чешся .
'
доводитьс я
без -
Three
cents
a
copy.
шньої .
На
одн е
покоренн я
Кав -
Поодиноке
число
три
центќ.
"глії найбільш е
посереднь о
Австрі ю
д
о
внкинення
Туркі в
з
спотикатис я
з
ро -
спат и
на
волі ,
-
One
year
$ 7.001
Нарі к
7.00І
каз у
пішл о
більш е
50
років.
Ц
я
Шука й
порад и
н
е
у
вченого,
Six
months
S
3.75
Европи ,
щоб и
поті м
оголосит и
сійським
імперіалізмо м
в
ми -
1
заснут и
на
вік-віки
точк а
заповіт у
блискуч е
внко -
Three months
. „
f
a.OOj
але
у
такого ,
щ
о
ма є
життєвий
невтраліте т
Константинополя ,
нудому ,
а
тако ж І
в
сучасному .
І
слід у
не
кинут ь
нана
н
е
лиш е
царям и
російсь-
Foreign
and Jersey City
Rates
досвід .
,
який
згодо м
легк о
захопить і
Кол и
большевики,
прийшли ,
д
о
Ніякого !
однаково —
One
year
.
.
ЯО.ООІ
На
пів
року
І
а7 5
кими ,
ал
е
також
і большевика -
Росія .
`
.
,
.
Six
months
%
влади ,
т
о
мі ж
инши м
гасло м
їх
j
Чи
жив ,
ч
и
загинув
.
Імй,
як !
д
о
останньог о
дн
я
г
а
Рос а
н
е
наповнит ь
йорожної
Three months
,
.
Я
Натри місяці
$
2.00І
бул о
тако ж
гасло :
„Гетц,імпері'
Коли
Австрії
н
е
вдалос я
ласуют ь
пр о
війну.
Т.
Шевченко .
керниці.
За
кожду
зміну адреси
платиться В ДжерзтЛСиті 10 центів. і
Заг'ранидею:
лізм".
Ал е
відраз у
напал и
Haj
спровокуват и
'
на
викинення
Артику л
третій
говорит ь
пр о
За
ого'лошення
реда'кція не
На
рік
відповідає.
J
землі
тих
народів,
щ
о
ранійш е
Туркі в
з
Европи ,
т
о
сам а
Росі я
необхідність
Росії
завжд и
бра -
На
пів
рок у
З
Канади
належить
влснлатн
гроші
ли'ше
на
т.
За.
Foreign
Money
Order.
входил и
в
скла д
Росії.
Жерт -
взялас я
з
а
ц
ю
робот у
й
цілим
ти
участ ь
в
ріжних
европейсь -
КАСОВИЙ ЗВІТ ОБЄДНАННЯ
ф
ю
шлях у
модерног о
імПсрі-
рядо м
війгг
дійсн о
перл а
Тур -
Адреса:
"SVOBQDA".
P.
О. BOX
346,
JERSEY
CITY,
N.
J .
кнх
переговора х
та
договорах ,
На
три місяці
S
2-75
ялізму
Московщини ,
підфар -
t
ків
н
а
самий
краєчо к
Европи ,
якої
натур и
вони
п
с
булиб ,
а
(
З
а
місяц ь
серпен ь
1927)
бованог о
комунізмо м
Гг
іитер-
але
Константинопол я
н
е
осяг -
особлив о
з
Німеччиною,
як
а
є
РАТУЙМО
.ПРИХІД :
націоналізмом ,
в
перш у
черг у
нула,
хо ч
бул а
у
сами х
ворі т
найблизшо ю
сусідкою,
щ
о
для
1)
3
перенесення
з попередног о
місяця` .
.$168.0.,
впал а
Україна,
а
з
а
нею
Грузі я
Росії
ма є
виключний
інтерес,.
Вся
американськ а преса
подал а
вісти
пр о
страшн у
повінь,
зѓо.-
2 )
Прихі д
в
серпни
та
инші
народи .
Лиш е
при
до -
Мабут ь
н
е
треб а
пояснювати ,
щ
о
навістила
на ш
рідний
край ,
Галичину.
А
тепе р
надійшл а
Тут
ж
е
звертаєтьс я уваг у
н
а
помоз і
держа в
'антанти
в
тяж -
щ
о
та
к
вон о
увес ь
ча
с
було ,
д
о
Обеднанн я
телеграм а
з
краю ,
в
якій
нас
повідомляють ,
щ
о
те,
щ
о
православн у
церкв у
тре-
Разом '
';
$1007.47
кій
кріваві й боротьб і
пощастн -
аж
д
о
Великої
Війни,
та
к
вон о
вся
майж е
Галичина заллят а родами .
Вод и
Сяну, Дністра ,
Пру-
б
а
зробит и
державно ю
зброєю ,
лос я
кілько м
народа м
створгї-
РОЗХІД :
та
т
а
Черемош у
позривал и
всі
мост и
т
а
позаливал и
сотки
сіл,
стал о
й
тепе р
пр и
большеви -
щоб и
при
її
допомоз і
виклика -
своі
держави ,
здійснити,
а)
ВИСИЛК А
Д
О
КРАЮ :
,
по
яких
сліду
не
стало .
Тисячі
люде й
згинул о
в
розбурхани х
Гжах.
ти
симпатії
в
инши х
правосла -
проголошен е
большевикам и
1)
Інваліди
`
-
.-$400.00
филях , а сотк и тисяч остал о бе з дах у і притулку, б
филях ,
а
сотк и
тисяч
остал о
бе з
дах у
і притулку,
б
о
вод и
н
е
Артикул и
четверти й
та
пя -
вних,
яких
поті м
легче
при -
„самоопредєлені є
'вилот ь
д
о
(Ді м
Укр .
Інвалідів
$300,
а
н
а
допо -
тільки
знищил и
все,
щ
о
остал о
на
полях ,
ал
е
понесли
з
собо ю
тий
подают ь
вказівки,
я
к
зни-
брат и
д
о
рук.
отдє.теггія''.
мог у
інваліда м
$100) .
хати,
худоб у
і
весь
доробо к
нашог о
селянина.
Потерціл и
ті ,
щнт и
польське^
королівство ,
а
Нарешт і
останній ,
14-тий ,
ар-
2)
Потерпівши м
ві д
повен и
;
150.00-
.
гцо
живут ь
в
гора х
на
Гуцульщин і
і
на
Зелені й
Верховин і
я
к
і
Цікавит ь
європейськ у
публі-
тако ж
обезсгг.тити
Швеці ю
та
тику л
говорит ь
пр о
те ,
щ
о
KO-j
3 )
Народни й
Ді м
В
Ярослав і
.юіа№йй .
і-
а
ті,
Щ
о
живут ь
и
а
Покутт ю
чи
Поділлю .
Катастроф а загальна ,
міліо-
цистиќў
тс ,
Щ
о
бо.тьшсвнць -
посіяти
мі ж
Швеціє ю
т
а
Дані-
ли
Росі я
досягне.своє ї
мети
н
а
,
4
) Революційни й
Фон д
Лі , 50.00
яка
п
о
побіжѓѓім
тільки
обчисленню
виносит ь
десятки
кий
уряд,
кол и
він
ста в
урядо м
е
ю
ворожнечу :
Сам е
таким ;
берега х
Балтійськог о
й
Чор
-
5
)
„Просвіта "
у
Львові`
.
Я`Лі
.'.ПП
50.0 0
ггів аолбтих .
П
`
т
Росії ,
н
е
зважаюч и
гга
сво ї
га
с
шляхо м
увес ь
час
провадилас я
ног о
моря ,
а
тако ж
н
а
Близь -
6
)
Політичні
вязн і
.-.--‚-і
.
А'- .
ЛЗО.ООіо-ѓ.АП
о
всіх
воєнних
злиднях,
п
о
грабунка х
дики х
Чеченців
ла,
протилежс і
бувшій `
моиар -
російськ а
політика
д
о
больше -
ком у
Сході ,
вон а
мусит ь
за -
7
)
Письменника м
3JMU-I1 I
-
і
МадярІв;` п о австрійськи х
е
знов а
і німецьких
реквізиціях ,
перейшо в
хії,
зовсі м
н
е
розходитьс я
виків
включно .
пропонуватгг
Австрі ї
та
ФраН-
8 Народни й
)
Ді м
В
Холм і
25.00
ш
на ш
нарід
і
Голгофт у
уќраїнсько-польсько ї
війни.
А
тепе р
царськи м
урядо м
у
свої й
між -
Артику л
шести й
т
а
ссмий
го-
ції
розділит и
помі ж
собо ю
па-
9 Ольз і
)
Кобилянські й
25.00
забира є
йом у
вод а
те ,
щ
о
осталос я
заховани м
пере д
народній
полгтицҐт а
вед еїї по .
ворит ь
пр о
те ,
як
тісггійше
звя-
нування над
усім
світом .
Коли ж
10)
Кошт а
писем
і
висилк и
9.5 0
$85ь.50
польсвким и
грабунками ,
данинами
і
коифіскатамн .
Голо д
і
лінії
імперіялізму.
затис я
з Німеччино ю
т
а
Англі
ті
держав и
н
е
погодяться ,
т
о
б
)
Удержанн є
канцелярі ї
:
.
25.00
край па
нужд а
станули
тепе р
пере д
соткам и
тисяч
наши х
бра -
У
звязк у
з
ци м
Б
.
Дж .
Д
е
е
ю
.
В
перші м
випадк у
радит ь
користуючис ь
страшно ю
сило -
в)'
Кошт а
дорог и
``і
12.0 0
гів
селян .
А
тог о
род а
Катастроф а страшн а
ѓге
тільк и
тим ,
ш
о
Моггтгомері
у
своїй
книзі
„Іс -
женитис я
наслідним
князя м
ю
велико ї
російсько ї
держав и
нес е
з
і
собо ю
голодов у
смерть ,
ал
е
загрожу є
щ
е
й`
тим,
ш
о
ш`юс
о
ф
Юропіеї г
Стейтсман-
принцесами
німецькими,
щоб н
напаст и
н
а
них
з
і
суш і
й
з
м`о-
Разо м
$893.50
прн
живи х
остали ,
як
і
н
а
повени
матеріальн о
н
е
потерпіли .
шіп"
публіку є
тестамсн т
мос -
тісно
звязат н
дв
а
царськ і
родѓі.
ря
Середземног о
та
Атлянтіт'г-
Б
о
з
то
ю
страшно ю
катастрофо ю
йдуть
в
парі
ш
е
й
тяжк і
хо -
ковськог о
царя
Петр а
Пер
-
В
другом у
випадк у
шукат и
тор-
ськог о
океану
й
покорити .
То -
ЗІСТАВЛЕННЄ :
роби .
Люде ,
позбавлен і
хліба,
дах у
над
голово ю
і
одежі ,
зму -
Прохі д
в
серпни
1927
. ,
.$1007.47
шого .
Це й
тестамснт,
го
-
говельног о
співділаггня
з
Аиґ -
ді,
мовляв ,
Росі я
стане
пано м
шеиі
жит и
в
таки х
санітарних
умовинах ,
як
і
мусят ь
нанести '
ворит ь
він ,
бу в
уперш е
над -
ліє ю
з
огляд у
н
а
Гі
сильну
всьог о
світу,
почутио
знищив -
Розхі д
893.50
на
кра й
пошести ,
ві д
яких
буд е
гинути
й
т
а
частин а
людиостн ,
руковаии й
у
француські й
фльоту ,
як
а
в
Росії
тільки
щ
о
ши
Німеччину
т
а
Англію.
шо
н
е
діткнена
катастрофо ю
повени.
Ми
бул и
ту
т
в
Америці
Оста е
вкасі Обеднанн я
з
кінцем
серпн я
1927
$113.97
пресі
в
181 2
році ,
а
поті м
народжувалася .
свідкам и
тако ї
власне
катастроф и
і
бачили ,
які
великі
зусилл я
Такі
фантастичні
мрії
вклада -
удруг е
в
1836.
Тепе р
докумеггт
Артику л
восьми й
важни й
дл
я
докладал а
ціла
нація,
щоб и
ратуват и
потерпівшн х
пере д
го -
ютьс я
в
запові т
цар я
Петра ,
я
-
Обєдианн е
Укр .
Організаці й
в
Америці.
цей
забутий ,
ал
е
йог о
треб а
України,
б
о
в
яі м
говориться ,
лодово ю
смертю ,
а
цілий
кра й
пере д
пошестями ,
особлив о
киі'г
він
закінчу є
таким и
слова -
відновити,
щоб и
зрозуміти ,
щ
о
щ
о
російське
правительств о
пере д
холерою ,
як
а
є
невідступним
товарише м
тог о
род а
не -
мгг:
„Ци м
шляхо м
вс я
Европ а
від
царя
Петр а
гї
д
о
останньог о
безоглядн о
повннс о
стреміти
щасть .
Дл я
нас,
Українців, те
нещаст є
страшне, щ е
старост и
й
з
иишог о
мож е
й повинна
бут и
підбит а
ПОЗІР ,
ЧИТАЧІ !
дня
імперіялістнчиа
політик а
д
о
закріплення
російськог о
па-
боку .
В
Польщ і
готов і
польські
використат и
т
у
ка -
під
російське
ярмо" .
Росії
проводитьс я
послідовн о
ггування
на
Чорном у
т
а
балтій-
Два
ра'зи
да є
той ,
щ
о
скор о
дає .
Н
е
відкладайт е
н
а
ко -
тастроф у
н
а
те,
щоб и
зломит и
на ш
нарід
в
йог о
опозиці ї
д
о
Кажемо, мрі я
й
фантазія ,
але
іі
пляново .
Навіт ь сучасні
боль -
сьќом у
морю ,
а
т'ому
д
о
знн -
лись ,
гга
пізиійше .
Колис ь
мож е
буд е
з
а
пізно .
Зложіт
ь
жертв у
польсько ї державности .
І
коли
уря д
буд е
дават и
яку 4 допомогу ,
коли
придивитис я
д
о
всієї
ро -
на
будов у
Сирс -тинця-Захисту _ У .
Н
.
Союз а
і вишліть
й
'на
шевик и
поступают ь
так
саме,
щеіш я
українсько ї
державнос -
о
ську
те
спішит и
т
буд е
дават и
її
головн о
таки м
селам,
щ
о
згодятьс я
а
поль -
сійської
політики, д о
тог о
месі-
ти.
ннзш е
-подан у
адресу :
-'-
як
заповіда в
ца р
Петро .
Навіт ь
школ у
в
себ е
чи
на
польськог о
війта,
і
т.
п.
З
н
огляд у
и
н
а
янств а
російськог
о
народ а
„бо-
колн б
цей
теста.мент
бу
в
кимс ь
все, а
головн о
з
чисто
людськог о
обовязку ,
мусим о
м
по -
Найбільш е
цікавий
для
суча-
гоносця",
як
е
проповідують )
Випишіт ь
слідуючі
інформації :
вигаданий
п
о
сметри
Петра ,
т
о
негайно
з
помоч ю
рідній
землі.
Наш а
рідня
та
м
аб о
сног о
Гг
передвоєнног о
імпе-
Москвинн ,
придивитис я
д
о
всіх
іі
тод і
він
ма є
велику
вартіст ь
вже
стоїт ь
пере д
голодовок )
смертю ,
аб
о
стоятиме .
Том у
хо ч
ріялізму
Росії
є
девятн й
арти-
гадо к
створит и
з
Москв и
тре -
Імя
і назвиск о жертводавця .
як
м
и
самі
обтяжеиі ,
хоч
я
к
нам
сами м
тяжко ,
дайм о
поміч.
б
о
знаменит о
характеризу є
р
о
кул
тестамснтў,
в
котрі м
гово -
тій
Рим ,
аб о
д
о
політики
ос -
;
Від
неї
н
е
тільки
н
е
може ,
ал
е
й
н
е
сміє
відмовитис я
ніхто,
міжнароднѓо
політику,
ритьс я
пр о необхідність
звер
танньсг о
Третьог о
Інтернаціо-
ніякий
Українець, який
вважа є
себ е
людиною .
і
; сіи ськ у
Артику л
перши й
заповіда є
НУІДИ
вс ю
сво ю
уваг у
н
а
опану -
налу
большевиків ,
т
о
довсдеть -
Число дому
і УИИЦЯ.
Місцевість.
ЗА
ОБЄГНАНН Є
УКР.
ОРГАНІЗАЦІЇ !
В
АМЕРИЦІ :
? необхідність
тримат и
росіґтсь-
вання
Константинополем ,
як
ся
згодитис я
з
тим ,
щ
о
поне-
С
Ядловський .
заст.
предс.
Др .
Л
.
Мишуга ,
сскр.
і
нарід
в
стані
вічної
війі
ключем
д
о
Індії,
б
о
хт о
буд е
волення
весі'
Европн ,
а
т
о
і
0. N. ASS'N, ORPHANAGE, P. 0. BOX 76, JERSEY CITY, N, J ,
Галактіон
Чіпка.
нок
віденськог о
‚суду,
а
відси-
Ц
ф
й
допомоз і
складо к
побуду-іно ю
і
поз а
сценою.
Купува в
слови х
розкошів .
Гоме р
каже ,
ЗІСШРОЖІ .
ськс жіноцтв о запалало ггепа- вав одн у камсггицю в Харкові ,
ськс
жіноцтв о
запалало
ггепа-
вав
одн у
камсггицю
в
Харкові , цвіти
і
роздава в
публиці,
а
щ
о
Перзефон а
зривал а
рож і
і
З МОЄЇ
ФІЛЬМИ.
вист ю
д
о
буржуазно ї
'поліції'.
відом у
вж
е
в
ги'лім
світ і
з
то.
вкінц і
сі в
на
авт о
(власн е
і
таке
крокуси .
Бог а
любов и
Ерос а
і
`Воно,
що р
дат и
^токаз
своїм
то,
щ
о
„ма є
вісім
поверхі в
і J славне
як
він
сам! )
т
а
роздава в
Ніоди н
не
відгра є
в
істо-
Грації
т
а
муз и
прикрашувал и
ніжним
інстинктам,
потруїл о
являєтьс я
українськи м
по
вулицях
автографи .
Підча с
народі в
тако ї
важ -
Грек и
рожам и
таксам о
пр и
Огіркови й
сезо н
і
йог о
вплив
перелетів,
трох и
впав,
нічого
багат о
бідни х
вояків,
офірую -
т
о
ї
поїздк и
вес ь
час
нанят і
пав-
цвіт
рії культур и
я
ної
ролі,
к
рожа ,
цариц я
цві -
народинах ,
смерти ,
пр и
пирах
і
на
фейлетоніста .
Ле т
чере:
не
заробив ,
ал
е
н
е
тратит ь
на-
чи
їм сніданок.
Нем а
т
о
як
жі-
Ц
е
прн
бил и
браво .
А
якийс ь
стар-
ТІ8.
жертва х
уживал и
рожі .
Н
а
ии-
океан
в
часі
доконанім ,
будучі м
дії.
.Та
найгірш е
вийшо в
Че м
ноче
серце
XX-
століття!
перши м
хмародером" .
Вкінці: „Дніпрельстан" . —
і
прекрасне,
прост е
зрозуміл е
ш
и
й
пай
сказа в
д
о
мене:
шом у
місці
говорит ь
Гоме р
про
Старогрецьки й
. перека з
ка -
і
небудучім .
Революці я
у
ВІ-
бер.тін.
Вігг
звизавс я
з
жидо м
Після
загальн о
світови х
гго-
слівце
означа є
так у
благодат і
Popatrz
sic.
pan
с
о
za
skan
рожани й
олійо к
і
пр о
Еос а
з
ж
е
,
щ
о
рож а
повстал а
з
каплі
дні
і
жіноче
серце.
Право -
Лєвіігом
і
щ
міг
від
ньог о
ві д
дій
н
е
можут ь
н
е
прийти
за -
д
л
я
України,
щ
о
серце
з
рад о
dal:
Widze ,
z
e
pa n
polak ,
t o
pa -
рожаним и
пальцям и
(Ео с
-
-
пін и
в
тій
ХВИЛІ,
ЯК
Венера-Аф -
пнс
обовязуючнй ,
ал
е
иедоз-
вязатися .
Хо
ч
перелеті в
оке -
гальн о
українські.
Ііогго
спра -
щів
тріскає .
А
що б
вон о
часом{
nu
powiem ! Gdzie i
by cos
podob-
ўп
о
-
родит а
вийшл а
з
морськи х
полений.
і Кепура. —
„Нов е
життя" .
тг,
хо
ч
залеті в
а
ж
пі д
Берлін,
вед.тиве
не
тільки` тому ,
щ
о
У
-
гге
трісло ,
„Дніпрельстан "
б
у
nejjfo zrobii
Hoiynski?!
.
ранішн я зірниця) .Хередо т
з
віда є
навіт ь
пр о
рож і
шісиа-
фил ь
і
н
а
берез і
впал а
н
а
зс -
Курокі
Вибор и
д
о
страти в
властив о
гга
ті :
країнців
є
4 0 міліонів
з
чимсь.
Ідўеться
поволі
і
з
а
пятьдссят ь
Я
зроби в
сумну
міну,
хо ч
р
а
цятьм д листочками ?
„саді в
ца-
м.тю.
Перськи й
пое т
Фірдовсі й
гром`ад'Т
досмертний ,
а
мило`
інтересі,
б
о
Левін
запевняє ,
щ
о
Те
„ з
чимсь "
ріжно
обчггс.тя-
літ
буд е
готовий.
дувавс я
в
серц і
і
хо
ч
сцен а
г^ула
ря
Мідаса" ,
а
Теофрас т
уж
е
в
каЖс,
щ
о
рож а
повстал а
з
кап -
--' ( І звучний
Зак и
гально
титул.
Чемберлі н
бе з
ньог о
бу в
б
и
ні
ється,
хоч
не
ма є
ггіякого вп.тн-
Отеє
з
і
спра в
загальн о
укр а
страшенн о
весела.
Хотілос ь
ме
Часа х
Олександр а
Великог о
на-
лі
Магомсда ,
я
к
він
вте р
чол о
перейд у
де ,
спра в
-
чог о
нс втяв.
Адж е
т
о
він
Л
е
ву
іга політику
-
чог о
дока -
гнських.
Перейдем о
д
о
спра в
ні
разо м
з
павпрам и
крикнути
писа в
прац ю
яр
о
„Рож і
і
їх
-
з
поту ,
кат и
стану в
пере д
Все-
світових,
загальн о укрг,-
летів,
а
Чемберлі н
тіл ь
з
о
м
ріжні
ок
у
загальн о
польськи х
й
собі :
„Ке п
гурра! "
ал
е
здер-j
плекання".
'
вишнім.
І Інший
грецьки й
пере -
їнських,
загальн о
польськіїў:,
ки
кермува в літаком .
Жи д
гро-
пащ і
і
Курок і
і
Кспура !
Перши й
ж
а
в
мен е
ві д
ЦЬОГО
старший )
каз
каже ,
щ
о
кор ч
рож і
зро -
чи
загальн о
галицьких ,
муш у
зит ь
тепер ,
щ
о
я
к
Чемберлі н
Але
самостійности .
прилучення.
мают ь Українці
Академі
геніяльний
голодомо р
з
япои-
Римлян с
Дшляхта )
з
а
часі в
пан,
яки й
рукам и
обтира в
ря -
днвс я
з
'жал ю
Артсмід и
і
сльо з
перш е
розказат и
загальн о
пр о
не
впоќрѓіться, т о він
са
м
ве р
ю
Нау к
і
правописн у
вогга покінчила
ггсдав
ськи м
назвиском ,
други й
ѓсні
сні
сльози .
пізнішог о
цісарств а
довел и
ро -
Ероса .
Індійський
перека з
к
а
,
себе.
не
д
о
Америки
корабле м
гго`
конференцію .
ильнитї
„рекляміст "
і
з
тенор о
ж
і
д
о
незвичайног о
люксусу
:
З
і
загальн о
галицьки х
спра в
же,'щ о
бо г
богі в
Вішггу
найшо в
Огірковиі і
.сезо н
бува є
н
е
Підбадьорен і
Американцям и
Конференц я
задумують ! чайн о
вдалас ь
нада'ви-
вим
голосом .
Ціса р
Неро н
спровади в
н
а
оди н
найбільш е
замітн і
громадськ і
одггу
з
і
своїх
жінок,
Пагоду ,
у
ті''ќ й
на
торгови щ
ч
и
в
ста -
Европейц і
і
собі
і рішення
Академі ї
мал о
Щодо Курокого .
Вігг
виде р
рибори .
Пройшл и
вон и
після
п
и
р
ро ж
і з Олександрі ї
а
гги-
цвіті
рожі .
Східни й
перека з
р
-
теіТинх
журналістів,
ал
е
й
у
перелітат и
океан.
З
Німеччини
щ
о
и
е
стали '
жав
кількіст ь
там
дггів
бе з
їд
и
велико ї
т
а
солідно ї
підготовк и
нішні
гроші )
н
а
яки х
ЗО
тисяч
повіда є
таке :
Мі ж
місто м
Вс -
фейлєтоністів .
Появляєтьс я
Hinj
вибираєтьс я
туд и
якас ь
жінка,
Але
комуиістичігий
обовязуючнми .
хусит
Р
і
пиття,
даюч и
себ е
оглядат и
з
а
з
нашог о
бок у
і,
можн а
сказа -
(доларів .
Рож і
ці
злітал и
на
уча-
фтсємом ;
і
церкво ю
н
а
цвіту.;
тоді,
коли
зникают ь
з
міста
а
те
покищ о
тільки
страшить .
чицький
ггаггисав статт ю
д
у
„Ві-
гроші
ти.
пройшл и
з
успіхом .
Там,
д
е
сників
пир у
нач е
сніг
і
з
пі д
чом у
пол і
ФлЂорідус і
мал и
раз
найкращ і жінки,
коли
в
калама -
Мож е
ц
е
й
ле т
тільк и
н
а
те,
що -
стах "
і
справ а
пішл а
о
ќоша ,
Щод о
Кейурп .
Він
видержа в
ми
бул и
в
біАьшости ,
роблен о
стелі.
Так у
сам у
штук у
зроб и
в
на
стосі
`дуже
p
a x
журналісті в
висиха є
вод'`.,
би
чолові к
купив, новіѓїѓ
капе `
т
там
д
о
комісі ї
кількось
та
м
днів
без^
рсклями,
компроміси ,
а
`де
в
меншостн ,
спалити, живце м
гарііу
римськи й
ціса р
Геліогаба.н
дівчину,
якій
нссправе -
а
голов и
стают ь
залізкам и
л
о
люх,
а
мож е
вогга
так а
погана,
Річицький-
зовсі м
правильно{
а.Тс
вкінц і
са
м
взявс я
за
не ї
і
т
о
там
очевидн о
н
е
можн а
було)
Спеціяльним и
апаратам и
ск
и
длив о
закидал и
розпусту .
Я
к
прасування.
Тоді
фейлетоніс т
як
тенісістка
Зузани а
Лєнґлє н
підмітив,
щ
о
заведенн я
двох,
так,
щ
о
аж
польським
газстамівиграти. Радних припало на ѓгасі
иен о
та
к
богат о
роЖі,
щ
о
дся-
ж
с
г
6
п
мусит ь
тако ж
ча с
д
о
часу
сп -
і
хоч е
в
то
й
спосі б
вийти
за -
нових
бук в
у
наші й
азбуц і
мо -
бул о
з
а
багато .
стільки,
щ
о
п
о
міста х
бул а
npp- j
ркі
гості ,
я`кі
скор о
н
с
могл и
ря-
їхат и
„н
а
село'',
д
е
жінки
да -
муж.
ж
е
мат и
шкідливі
наслідки'дл я
Курокі
і
Кепур а
обидв а
По' с — т о
посух а
п
а
кандидатів.`
Всі , л ?
"f"P 0
Цроснти
Бога ,
аб и
п
о
Ітуватнс я
втечею ,
Юдушнлнся
ють
теми,
а
ріки
вод у
д
о
пн-
З
Польщ і
те ж
мают ь
охот у
здобуткі в
революці ї
Мож е
п
о
ляки.
Перший ,
здається ,
крсв`
м
о
ї
зиаком і
засідаЮт ь
ни
ш
ai^ L
тН-І
^
оказат
н
сво
ю
,le8H
" '
під
тим и
цвітами .
.
и
сання.
-
деякі
летуни
попробуват и
ща -
мітио
змаліт и
внди в
на
село,
на
ияк
японськог о
'генерала,
який,
рада х
і
мают ь
досмертни й
^
Не
^
Трашим
о
Рож а
с
г
сталас я
відзнако ю
ріж-
На
ггещасгя,
дуж е
част о
о
-
стя.
Вон и
добр е
`спекулюють :
йог о
психіку
і
т.
п.
Однимтгло-
як
Дру-
тул.
А
я
Чом у
мс-іГ^ '
.
0
г
.
,
и
^
пога
с
ви ""-ла-н а
У`
шйж е
них. товарист в
і
орденів.
Пра -
гіркови й
сезо н
приносит ь
вели-
возьмут ь
певно
літака
з
фабр и
вом,
дв
і
нов і
букв и
можут ь
бу-
гий,
відомо , звавс я Ќуроцќі .
з
ліричний
Каруз о
Лодзі ,
'не
дол я
н
е
занесл а
д
о
Бродів, '
,
5
^
S
?
ГОрт У
по
.
лін
-
перемі-,
,
i
fnbp u
правлячи х
в
Англії
ку
скількість
поді й
в
світі,
‚ПлягеуЛяськевіч"
пр и
Іти
причино ю
контрреволюці ї
і
який
проїхавш и
рекламо ю
Ев -
Нарвірної ,
ч
и
іншог о
Кулико -
У
"
У
т
Р0Ж
'
'
3ad
Ш
дво х
ли ^Г-Упсрникі в
і
Yor k
ма-
кра ю
і
в
місті,
яких
не
можн а
перші й
невдачі
. і
вину
апарати. ' Страху ,
кол о
звалят ь
на
мрій
про
самостійність.
ропу,
завиТа в
і
Поза
її
грани-
Я
к
а-г в--,і,„
С
І
^
,и,
'
палаючи м
цвітом ^ iT0 ^ - .
1^.
X
ва?! ва?!
. .
Я
к
гапиг, гарно ,
Я
к
тюзкішноі^ к і
4
"
^
талаючад
и
Іли
за-відзнак и
біл у
f
червону
проминут и
бе з
уваг и
хо ч
б
и
нездалі
щоб и
Галичин а
посќл'ала
н
а
кон- !
ці
д
о
Львова .
Льві в
був'обо -
-
oynv,
nr.
-п).-шшНО
^
-
Л'
Т
—Чіпал и
шлу
І
НЄрВОН`
тільки
у
фейлетоні .
летуни
потопилис я
морі,
ференці ю
своїх
прац ь на
дфіеПатів,
ві -
ма
землякам и
рівно
захоѓѓде-
було б
тепе р
обертатис я
на
звук !
ТТ"Р-"У,
незалеречеіі у
вістк у ірожу .
таки й
ідилічним
пр а
Власне
ті великі
події
заста -
нема,
б
о
прецінь
Варшав и І
j домн х
з
пол і
українсь -
нир.
Перши й
відїха в
no- j
заклику :
„Пан е
раднику ,
пане
про-рож і
маєм о
зпере д
7.000
йоро м
веден о
кровав і
бо ї
біль-
вили
мене
вернутися
чим
скор -
жаде и
океа н
ие
випливає .
ког о
правопис у
і
визначних
мо -
тихо ,
соб і
заробивш и гроші ,
други й
радннку!'!"
'
,
.лі т
і
з
гробі в
старинни х
ЧудПїі'ше'я к
трицяг ь
лі т
^
ше
у
Льві в
і
списіт й
їх
,
шо Д
гге
Друго ю
подіє ю
світовог о
вознавців .
Вирішені,
питання,івідїхсів
гблОсно,
заробивш и
Однач е
н
е
дуж е
т
о
та
к
без -
кілько х
срібци х
монеТах,і '
ППР---,
і
Пропали
марно,
я
к
цьогорічні
значіння
ц
е
революці я
у
Відні.
ЯК.
Я
вж
е
згадував ,
піщл и
д
о
кол и
як
крім
гроше й
слав у
найбільшо -
ічно
стат п
‚озднйкоіі" ,
,
найден о
попр и
инші
nri
-'-J e
-
ро
^
огірки
по
львівськи х
огородах .
Поді я
ЦЯ
світов а
більше'
з
по-Jќoura ,
але
м
и
багат о
дечог о
До -
'
я
.
Bcrvmia
стату я
в
„Нові м Час:'
"рас и
і предмети,,
бул а
ioufe
-
^
ос ---УВ- -
'
В
наррД
п
Загальн о
світові
події
ц
е
ѓляд у
большевиків ,
б
о
ві д
неї,)
жен
а
відалис я
„пр о
наростаюч е
но -
ѓ
о
„реклямгста "
Я, ж
співакам и
кау(с
(розсТріленим и
грубим и
Рсок--
КллькаСот лі т
піз -
?ГаУГ^ 0ЖУ '
найкращ е
осщвува -
перелети
через
Атляптик:
Лінд-
дум}али' вони,
загориться ,
силь`
це
життя". '
І
найбільшог о співака
мі ж
рек-‚буквами) :
„Від
див
заюІІчелни
нію е
пили
в
Кита ю
і
дивн е
щ
о
Л
"
р0Ж
у
Ставяне
-
Найбільш е
лямкѓѓами.
і
Лігибср г . іщрстстів, зароби в
берѓа,
Чембер.тіна
-
Бирда .
к
о
замокл а
останніми
часами,
виберѓ е лѓама є
місця
дл
я
ком -
га
^ ж
у
Греці ї
ча й
і
з
жовтави х
P
f
f
плекают
ь
Болгари .
У
них
Отж е ѓбольшевик и
н
е
відбн-
Щ
о
то
й
Кепур а
и
с
вироб -
іі
змуршаві.і а
Европа .
Т
а
заяа -
промійвГ .
дн
я
пи-
^нсточкі в
рожі .
.ЩЛ '
пол я
засадж'ені
рожами ,
рают ь
камениц ь
ломовла'е.іти-
Каза в
себе.фотографув а
киї:;.!-,
жор
іЛгіем
назад .
Гщрд лнггся тимчасов о тільки
буди -
‚борі в
т
о
ще-ще ,
Значить: , д о
віл
але
дн
я
яи. `
њ
^о- .
.
(Рожани й
олійо к
т
о
народній
а
а
навпаки .
Да.тьше :
Урядт и
н
а
сцені ,
з
а
сценою ,
пі д
Сце^орі в
ал
і
ВПЇКСЯ
'
w
гі- Г
Р
У
болга
Р
с
ькн й
промисл .
'
DUHa
оутга
цвіто м
красИ
і'вмќ- .
`
;
'
0
(
пі д дирек- іт е життю ? З УКРАЇНСЬКОГО меж и собо ю згод и
пі д
дирек- іт е
життю ?
З УКРАЇНСЬКОГО
меж и
собо ю
згод и
завест и
не
`доб у
мав
наш
теат р
сам е
в
Хиб а
и
о
ua- f
ПОЗІР!
БРУШН, Н.
й„ І ОКОЛИЦЯ! ^
ПОЗІР!
ГОЛОСИЧИТАЧІВ
Евѓені д о
в
моѓди .
.
ціє ю
Іван а
Біберовнчб ,
,
кол и
ших-
селах ' не-
співают ь
зранку` .
І. ЗАХОДОМ УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА РІДНОЇ ХАТ И
ДОМУ
.
Тепе р
бесідни к
каже ,
щ
о
ві н
Jреференто м
театр ў
бу в
вечера ,
хиб а
житт ю
непе- '
ЖИТТЯВАМЕРИЦІ.
і УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГ О
мож е
всі
т
і
питання
вирішити .
'Олеснццький .
Мі ж
артистам и
j реиішуютьс я
співи
аі
сльозами ,
З ПЛІ ОД И ПОСВЯЧЕНН Я ДВОХ
ПРАПОРІВ,
АМЕРИ -
жартами?
Хиб а
Кропивниць-
Він
говорив ,
що
наш
прапо р
не
виступал и
тод і
Оеиповичева ,
КАНСЬКОГ О і УКРАЇНСЬКОГО-
ВЕЛИКЕ СВЯТО, '
ГОЛОСИ ЧИТАЧІВ
мож'е
бут и
синьо-жовтий ,
б
о
СТечиНеький,
Підвисецький .
І кий
зневажа є
закони , естетик и
БИНГГЕ мПТОН ,
НЮ
ИОРК.
V-Г-`-
ми
н
е
є
ніякі
Українці,
б
о
У
-
, Відбудетьс я
';.
. 3 .
""
-— —
'
`Я-.'
`
А С'
Ікряїнці
під
Полякам и
й
Німця -
НАШ Е
ТЕАТРАЛЬН Е
ми.
Наш
прапор , застав а
браті в
получене з
r Куоба с
T
L
RZ‚Лесь
пра-
фон і
людськог о
життя ,
пісень , і
у
МИСТЕЦТВО .
Руснаків,
є
ос ь
така .
I
вій'Ту т
`
Величавим Концертом витягну в російськи й прапор . Камійк а
Величавим Концертом
витягну в
російськи й
прапор .
Камійк а
Струмілов а
є
колис -
я
к
реформато р
ўкра ї
ого ,
^
^
ще.
вража є
на с
ве лиіф
віче
закарпатськи х
У
Зібран і
люд и
приплеснули ,
$сою
нашог о
театру,-
б
о
отц е
деатру .
що
російськи й
царськи й
пра
-
якра з
мина є
трист а
літ,
я
к
в'
трагедія ,
кол и
м
и
бачим о
її
в
країіЩІв. Гал я
бул а
набит а
бит
ПРИ УЧАСТИ ТРОХ НАЙЛІПШИХ
АТО:
МІСЦЕВОГО
nop
се
ї
х
застава .
хорів ,
цім
місточк у
н
а
торговиц і
ві -
Про
побутовщину .
контраста х
пісен ь
і
сліз,
добр а
. `
Зійшлис я
люде` з
цик л
о-
ком
ХОРУ „БОЯНА"
ХОРУ ЇМ. М. ЛИСЕНК А
ПІ Д ОРУДУ Ю УЧИТЕЛ Я
П. В.
САВЩЬКОГО;
Михайл о
Гудячо ю
діграв-перш е
представленн я о
-
і
зла,
поетично ї височин и
дух а
колиці. ' Було ,
певн о
багат о
й
З
виїмко м
пес
Випниченка
в
СИТІ ,
Н. ДЖ„
ПІ Д ОРУ -
д
и
н
монах .
Він скориста в
з
це -
J 'i
щоденно ї
проз щ
або
3 тидо- j гостей , `які
н
е
поїздили
з
і
За -
нас
нема є
оригінальног о
т
.
зв
.
ДОЮ
п.
А .ГЕЛИ, 1 ХОРУ
ОРУДОЮ
З ДЖЕРЗ И
„БОЯНА"
З ИОНКЕРС, Н. И. ,
ФАТЮКА.
ПІ
Д
що
ц
е
бу
в
ден ь
ярмарку ,
!ти?
Т
а
ч
и
н
е
близше ,
сказат и
карпаття .
УЧИТЕЛ Я П. ЇМ.
Європейськог о
репертуару ,
на-
кол и
у
місті
збираєтьс я
довол і
правду ,
ід
е
на м
д
о
- п --едсідател ь
отвори в
віч е
ща
драматичн а
література ,
ду -
АЛЕНТАВН ,
ПА .
нашог о
селянства.
Н
е
браќўва- і
ма
пісня,
кол и
м
и
серц я йса- j
чуєм о
В
НЕДІЛЮ, ДНЯ
18-ГО ВЕРЕСНЯ 1927 РОКУ
.
.тим ,
щ
о
каззв``заспіват и
аме -
ж
е
вбог а ;'Те‚
що'нам .
дал и
пер -
сих
контрастах ,
в
сій
мішанині, -
щ
"
?
національни йтими .
.
(
Українськи й
Ден ь
дл
я
Снро -
риканськи й
л
о
том у
глядачі в
на
щ
м
и
У
ВЛАСНІ М НАРОДНІ М
ДОМІ
драмаі7рг
игж
кол и
м
и
чуєм о
її
в
опері .
;
тинц я
У
.
Н
.
Союза .
о
бул пі о в
двомовг-е,г польське ,
житт я
iiapd-
а
відта к
якус ь
друг у
пісню ,
ЦЕ
під
ч.
101
Gr-md
Street,
Brooklyn ,
N .
Y- ^
ц
е
вс
е
д
е
вс е
пісні,
сам і
пісні,
чого. а
стовдеііию пів українськ . щ е
й
Дня
3 .
вересн я
відбувс я
ту
т
ДУ
И
Н
зі
співами
і танцями,. ШЏ^П
сітравді ніколи не
бу
-ГУ
"
н
е
TQ .
Ц
е
Р
к0ВН
У
ПОЧАТОК ТОЧНО
О
ОТВОРЕНА О ГОДИНІ
ГОДИНІ
ПОПОЛУДНИ.
бо
мона х
зібра в
ви`слови
й
по -
4-ті й
а
ш
а
вае '
Сейча с потім-ста в
"` сню -
говррити .
Українськи й
Ден ь
на
дохі д
Си-
зван а
побутовщина ,
КАСА
ЗПОЛУДНЯ.
3-тій
говірк и
одггого
й
другог о
на -
головни й
бесідни к
віча.
Напе-
ротннця-Приют а
пр и
українсь-
критика ,
як
а
ма є
змог у
бачит и
Цін а
тікетів :
П
о
$1.00
і
75
центів .
Други м
разо м
поговорим о
роду ,
й
та
к
зліпи в
ц
с
ггершс
р
е
д
сказа в
він,
щ
о
він
'дуж е
т
і
ПО КОНЦЕРТІ
БАЛЬ
Д О ПІЗНОЇ
НОЧИ.
'
кім
Народні м Союзі .
Ден ь
був
у
чужи
х
театра х
нов і
красі
зокрем а
пр о
успіх и
представлення ,
шиться ,
щ
о
та
к
богат о
зібра -
гарний,
і
наші
збирач і
добр е
До Українців 1 Українок з Бруклина, Ню
Иорку, Джерзи Ситі, Ионкерс,
'
.
.
штуки штуки , ,
вцсе вж е
прям прям о о
ла ла є є
щгшу.по- нашу.по -
представлен ь
в
Америці ,
і пр
о
лос я
народа .
Своїх,слухачі в
він
Вудгейвсн, Джемейка, Гемстед ‚Ґрінпайнт і з
околиць: Земляќн! Сс
перший
використал и
час .
Зібран о
по `
"
АЗИВАЕ
Щ^.
костюм и
т
а
характеризаці ю
і
зван і
скоморохи ,
т
а
давал и
п
о
:,іцср і
такою
родг. і:
Америці. Тов. „Рідно
Хата"
закупило
Народний
Дім
усе
сазива в
братам и
Руснака-
над
двіст а
долярів ,
з
а
що .
на -
гопачками" ,
т
а
кричить :
да
-
оруклннсько ю заіалу ,
том у
ііропілннки Народно ю
ДОМУ працюют ь
сти-ь
селах- і
п
о
церква х
представ -
,
, .
.
, ми.
Він
каже,щ о
віч е
скликан о
лежитьс я
подяк а
з
одно ї
сто -
вайт е
на м
красши й
репертуар ,
,:,),
ш.'.юн дім нровадивсч
для
загального духа
народного.
Будемо
мати
на-
зення,
головн о
з
церковног о
В.
Гасій,
Треитои.-Па .
^
н
а
ТЄ (
щоб
и
сказат
и
ЛЮДЯМ
(
0
а
колісн е
маєт е
оригінального ,
рон и
урядов и
міста,
щ
о
відніс-
к.ду
ПОЧУТИ наших соловіїн, що розносять
нашу
рідну
пісн'ю.
Перший
раз
V
'то
давайт е
тіерекладенНй.
Од -
вон и
з
а
нація
й
„щ
о
м
и
зна є
ся
Прихильн о
д
о
нашог о
діла ,
Америці ВИСТУПЛЯТЬ на сцені три
хори, около
150 співаків: Тому
Бруклии
І:
Західн а
церква ,
то
'
є
рим о
їмо".
Каза в
він ,
щ
о
брат и
Рус
а
з
другог о
бок у
тим
свідоми м
Про,
місцевих
У
нак.
мим о
цег о
всего ,
код и
у
і
Ўкраїн
католицька ,
впровадил а
прибути. Хай рознссеть
k U
наки
н
е
знають ,
з
якої
вони
нашом у
f{afp i
грают ь
безсмер -
Українця м
і Українкам ,
щ
о
до -
д
н
і
і'існ. стени
Ўкраї.
ЯК'
БИЗНЕСМЕНИ;
СІЮВИЯ
св'оїх, костелі в
щеїдалеќ о
ран -
ѓда?. Я
сал я
'
завжд и
нації,
б
о
,їх
угнѓѓали
Мадяри.
дожил и
своє ї
прац і
й ‚часту
для
,
тпог
о
НАРОДНИЙ
ют ь
сві й
шс
тог о
^рода
вистави ,
щ
о
;
{
.
Ста в
оповідати ,
я
к
ї
х
угнЃѓали
успіх у
діла .
‚иі'бі'и'сг-я
і.
овпсна
т
о
н
с
ЛІІШ
е
на
ОБОВЯЗОК.
НЮЙОРК І ОКОЛИЦЯ!
УВАГА'
представлял и
важниц і
цод п
зі
'
ЗСЦОЩБУ-
Мадяри',
і
н
а