You are on page 1of 4

ЦЕНТИ .

Т

Р

И

УКРАЇНСЬКИ Й

ДНЕВНИ К

UKRAINIA N

DAIL Y

ЗАПОМОГОЃЮ !

 

OFFICIAL

ORGAN

O f

'ГНЕ UKRAINIAN

NATIONAL

ASSOCIATION,

la c

АМЕРИКИ .

Ч.

214.

Джерз и

Ситі ,

Н.

Дж. ,

четвер ,

15.

вересня ,

1927

' VOL.

XXXV .

No .

214 .

Jerae y City, N . J.,

Thursday , Septembe r

IS .

1927 .

THRE E

3

CENTS .

БУТЛЕҐЕРСТВ О

ПР И

ПОМОЧ И

ГУБЕРНАТО Р

J

ВІДНОШЕНН Я

БЕСКИ Д

О

ЗАКАРПАТ -

ПР

„НАХІДНЕ "

I

САМИЙІМІҐРАЦІЙНИЙУРЯДПРОПО- ЛІТАКІВ .

НУЄЗМІНИЗАКОНА

ОБЛЕКШИТ И

13.

РОЗДІ Л

—Гар і

сами й

вересня .

щ

конгрес у

заявив ,

сесі.

о

ДУМАЮТ Ь

ВАШИНГТОН ,

іміграції,

мишшіер

пить на слідуючій

ційиого

закона .

РОДИНИ .

генеральний

уря д

зміни

Гол ,

іміґраційний

ко -

висту -

імігра -

з пропозиціям и

м

ЙОГ О

ЗНАЧІННЯ ,

ИЖН Е

ЗЕМЛЕТРУС НА УКРАЇНІ, ЌРИМІ .

Т Я Д О УКРАЇНИ . БРАИТОН , Англія, 10. вере сия. - - 3
Т
Я
Д
О
УКРАЇНИ .
БРАИТОН ,
Англія,
10.
вере
сия.
- -
3 Франці ї перевозят ь
д
о
Підчас
інформаційно ї
пол о
Англії
пр н
помочі
аеропляні в
рож і
чехословацьки х
журна ,
'французьки й
коняк,
аби
ухили
стів
п
о
Закарпатт ю
розмовля в
тис я
від
опла т
ввожени х
трунЎ
редакто р
„Вечер-а "
з
губерня
ків.
Окрі м
тог о
імпортуют ь
д
о
торо м
Бескидом .
Мі ж
нищи м

Англії

ти

сами м

способо м

губернато р

згада в

пр о

сво ю

Жидівськи й „.'Іюблінер Т у ЙКАВКАЗІ б.тят" оповіда є довг о
Жидівськи й
„.'Іюблінер
Т
у
ЙКАВКАЗІ
б.тят"
оповіда є
довг о
т
а
ліри
І
чно
правдив у
пригоду,
яка
тра
У
СЕВАСТОПОЛ І
Й
ОКОЛИЦ І
ПОВАЛИЛОС Я
пилас ь
у
Люблнн і
22-літаьом у
БОГАТ О домів.
бідном у
жидков і
Гершков і
Ка

рушевичсві .

львівськ а

Ті

„Хвіля" .

псредрукувалі

При'года

МОСКВА ,

ІЗ

Одесою ,

і

Кавказ у

.

оері`лю

пївнічне

землетру с

лобережж а

мав

місце

навісти в

Чорног о

в

ночі

потрясена я х. й дооколични х

Україну

Пап більш е

мі ж

мор я

й повторявс я шкод и підднхогіі х

від

Київо м

ронн

у'трьо х

спричини в

п

сто -

й

Крим .

Землетру с

насту лаючи х землетру с

о

соб і

у Севастопол і

шовк , а навіть жіночу готов у о- стрічу з Петрушевиче м у міні
шовк ,
а
навіть
жіночу
готов у
о-
стрічу
з
Петрушевиче м
у
міні
найбуденніш а
в
світі: дві
поль-
діж.
Літак и
є
тепе р
такі
деше -
стра
освіти
Бехинє .
В
розмов і
ські
аристократк и приїхали ка
щ
о
бутлегср н
менш е
тра-
остеріга в
Бески д
Петрушсвич
а
рито ю
на
базар .
Нара з
заприм і
Сі зміни відноситис я будут ь у перш у черг у д о родин ,
Сі
зміни
відноситис я
будут ь
у
перш у
черг у
д
о
родин ,
роз -
тять ,
кол и
ї
м
н
е
поведетьс я
пере д
українсько ю
пропаган -
чують ,
щ
о
нема
торбинки ,
де )
місцевостях .
З
ЯЛТИ,
на
Ќримі,
повідомляють ,
щ
о
по
цілім
Кри -
ділених
наслідком
квотовог о
закона .
Отж е
жінки
мужів ,
щ
о
тоді ,
коли
послугуютьс я
д
о
ю
н
а
Закарпатт ю
і
підкре-
спочивал о
1500
дол .
Гомін,
ме
мі
уся
телеграфічн а
комунікаці я
зістал а
перервана ,
а' ў
Сева -
моторовим н
човнами .
слив,
щ
о
„Українці
н
е
мают ь
тушня ,
поліція.
А
ж
д
о
карит и
живуть
законно
в
Америці ,
малиб и
прав о
приїздит и
сюд и
бе з
стополі
повалилос ь
богат о
домі в
і
лиш е
кебогат о
полишило -
прибиваєтьс я
бідни й
жидо к
огляду
на
квоту .
Дал і
діти
таки х
іміґранті в
малиб и
прав о
при -
жадног о
прав а
говорит и
іме- !
ся'
неушкодженими .
В
Одесс і
далис я
чут и
тр
и
потрясени м
на д
щ прода є
о
городину .
Н
е
хо -
іздити
д
о
своїх
родичі в
в
Америц і
дсА321-го
рок у
життя ,
а
н
е
нем
закарпатськог о
населення
сами м
ранком ,
потрясл и
уеіми
шибам и
у
вікна ќ
і
оояере -
МУЗЕ Й
САМОДЕРЖАВНО -
тят ь
йог о
пустити.
Це.'Гершко ,
гільки
до
18., як
тепер .
Наконец ь
прав о
д
о
приїзд у
малиб и
іе
ж
на
міжиародньом у
форумі ,
б
о
вертал и
меблі
які
у кімнатах . Землетру с
трева в
2 0 секунд.
Ме-
СТИ .
який
княжИіВ
жесто м
зверта є
родичі
законних
іміґрантів ,
удержуван і
Іміґрамтами .
Закарпатт я
ніколи
д
о
України
Шканці
перевели
найдених
1500
долі
Ше
одна
реформ а
малаб и
відноситис я
д
о
тих
іміґрантів,
В в.Іпатієвсь -
Р.катериибурзі,
не
належало ,
аігі
н
е
старалос я
цілу
ніч
Севастополя , Симферопол я
на
ўлицях .
Менш і
потрясений
далис я
чути
Київо м
кім
домі ,
ц
а
Сибірі,
и
с
убит о
м
о
:
„Дам а
бул а
Далі' цитує -
таќ в
схвильо -
які
приїхал и
сюд и
д
о
1921 .
рок у
нелегально ,
ал
е
ві д
тог о
час у
'ОЛИ
О
злук у
3 Україною" ,
і
а
Одессою .
О
8-мій
годині
ран о
у Симферопол і
тут
й Новоросійськ а
мі ж
далос я
чути
5
цар я
Никол у
II,
разо м
з
йог о
ваиа,
ш
о
зара з
прочуняла .
Вр а
показалися
корисним и
членами
суспільства .
Демонстративн а
заяв а
губср-
нови х
потрясене ,
щ
о
тревал н
окол о
3
секунди.
родиною ,
большевик и
рішил и
дувалась .
Вхо -
Супроти
других,
однак ,
незаконни х
іміґранті в
новий
за
-
натор а
не
відповіда є
правді ,
б
о
Засяла . Справді !
голов у
Осередко м
землетрусу ,
після
гадк и
учених,
бу в
Кавказ ,
д
е
оснуват и
„музе й
самодсржав -
пнла
кучеряв у
кон
мавби
придумат и
способ и
прискоренн я
ї
х
депортовання .
по
розваленн ю
австро-угорсь -
й тепе р
щ
е
продовжаєтьс н
проце с
творенн я
нови х
гір .
иости".
Пороблено -
старання,
г
о
жидівськог о
молодц я
Таких
іміґрантів,
як
раху є
іміґраційний
уряд ,
є
окол о
міліона .
моиархії
серед
ширркйх у-
щоб и
у
сей
музе й
передан о
усі
лува.та
йог о
в
чоло
„ОЛД
ЃЛОРІ "
НЕ
ДАЄ
НАДІ Ї
Н А НАЙДЕННЄ
ЛЕТУНІВ.
країнських
мас
н
а
Закарпатт і
ЗЕМЛЕТРУС
НЕ СПРИЧИНИВ
ЖЕРТВ
У ЛЮДЯХ
НА
УКРАЇНІ.
матеріяли ,
щ
о
дотикают ь
ло -
сердпа
пані
подякувал а
ПРИПУСКАЮТЬ ,
Щ
О
ЛЕТУН И
ПОТОНУЛ И
СЕЙЧАС .
залунал о
гасл о
злуки
з
Ўкраї- J
лідни х
рокі в
житт я
цар я
Ни -
жидівськом у
молодцеві ,
молод о -
і ПОНІ'
Велико -
щир о
пр и
а
І ДОМ И
ЯЛТІ,
НА
ЌРИМІ ,
ВАЛЯЧІС Я
УБИЛ И
КіЛІК А
ОСІБ .
НЮ
ИОРК ,
13
вересня.
Догла с
Мўир ,
кореспонден т
ґа -
ною.
І
та
к
вж
е
дня
8.
лис-опа -
кол и
11.
цьом у
додала ,
щ
о
„хоча` ' вії
МОСКВА ;
14.
вересия.
-^-3
Україї ш
повідомляють , Щ о
пІЙ-
зети Дейлі
Мнрор ,
котр а
організувал а
лет
тро х
летуні в
на
„Ол д
1918
р
.
велик е
віче
ўкраїн
час
землетрусу ,
щ
о
мав)та м
місце,
е
бул о
иІякИХ'`жертв'У
і
лорі"
І
Америки
в
Рим ,
телеграфу є
з
корабл я
Кайла,
о
ських
широки х
мас
сере д
вели-'Жид ,
т
о
прецінь
Врешт і
ві д
дтгх.
Лиш е
в
Ялті
згинул о
н
кільк а осіб.'убитп х
Діїі-
ваЛя`іи'Мися бу -
t
найдених
останкі в
літак а
можн а
вносити ,
ш
о
летуни
йог о
по -
ког о
одуиісвлення
рішил о
ВІ
чинил а
ру`ПДУ
калитк у
і
лс.тик о
ФАБРИК А
МАКАРАН У
У
дівлями .
тонулн
сейчас
п
о
опущенн ю
літак а
н
а
мор е
т
а
щ
о
надіятис я
дорватис я
ві д
Мадярщип и
сердним
жесто м
передал а
ж
и
ВИННИЦІ .
на
їх
найденнє
нема
основи .
злучитис я
з
Україно ю
й
вибр а
дівськом у
молодцев і
„нахідне'
Се
заключеннє
з
того ,
-що
одног о
кри -
ВИННИЦЯ ,
Радянськ а
Ўкра ї
л
о
дл
я
поширенн я
організаці ї
50
(пятьдесять! )
сотиків" .
Най -
та
найдено
дуж е
далек о
решт и
літака .
найден о
збірни -
і.
Відділ
місцевог о
иром и
Революційн у
Раду.
А
на
зїзді
цікавіш е
в
цій
історі
ка
газоліни
місти в
900
при -
ѓу
у
Винниці
поча в
будуват и
ЃУРАГАНІВИЛИВМОРЯВЯПОНЇІ
в
Хусті
дня
21.
січня
1919
p.,
в
цс
зливуваи я
жидівськи х
пускають.
ш
зроблен о
від
на літаку, який
о
сей
збірни к
розломи в
літа к
частину
Не
гальонів ; інжннєри
на
двоє .
нов у
фабрик у
макарану-,
як
а
якім
брал о
участ ь
42 0
лєгіти-
часописів :
скупим и
мо -
продукуватим е
100 0
пудів
(4 0
Кораоель
все
таки
н
е
покида є
дальшог о
шукання .
мооаних
а
кожно ї
громад и
по -
жут ь
бут н
аристо к
фунтів
пул )
макаран у
на
день.
слів,
ухвален о
тако ж
злук у
з
ратки.
На
банальній
обо х
якиміг
польськ і
наш у
гадку,
нагород і
Рівночасн о
будуєтьс я
та
м
ве -
Київом,
вибран о
„Руськ у
-
50
сот.
з
а
зр
о
СТРАШНІ
СПЕКИ
Н А СЕРЕДНІ М
ЗАХОДІ ,
іику
овочосушню ,
в
якій
буд е
країнську )
Народн ю
Раду "
й
зуміла ;
вон а
„нахідне " зовсі м
в
булл
повній
про-
ЗГИНУЛ О
ШЮ
ОСІБ ,
БОГАТ О
СІЛ
ЗАЛЛЯТИ Х
водою.
ь
ЛЮДИ Й
ЗГИНУЛ О
ВІ Д
СПЕК И
в
ШИКАГО .
сушитис я
600
пудів
садовин и
на
вислан о
д
о
Київа
делегацію .
порці ї
л
о
даног о
ЦІЛУНКУ.
КО-
ТОКІО ,
Японія ,
13.
вересня .
Недалек о
міста
Кумамото ,
доб у
ШИКАГО ,
13.
вересня .
Від
понеділк а
паку є
н
а
цілом у
І
ніхт о
инши й
;ік
са
м
амбіт -
ЛИЖ
Гершк о
не
бу в
вдоволени й
щ
о
віддален е
є
2 2 милі
від
Омури ,
шалі в
страшні ш
ѓураган ,
цілунко м
„ВУЗЬКИХ,
ніжни х
гередному
заход і
страшн а
спека .
Температур а
доходит ь
зви -
ій
і ласий
н
а
почестн
Бески д
звани й
тайфун
і
спричини в
вили в
моря ,
щ
о
поз'алива в
мног і
прн
помоч и
галицьки х
москво-
уст`',
„повине н
щ
е
домагатис я
чайно
до
ЧО степенів
Фаренгайта ,
а
тут
бул о
нині
кол о
і.
годн -
села.
Підчас
вилив у
мор я
й
ѓураган у
утопилос ь
ст
о
ос`іб,
а
бо -
АРЕШТУВАЛИ ,
А
ОПІСЛ Я
ВИ -
ни
сполудня
навіт ь
9 5
степенів.
філі в
і
инших
агентів
чеської
належних
йому
законн о
К
гат о
пропал о
бе з
сліду. Ся
страшн а
поді я
мал а
місце
недалек о
ПУСТИЛ И
ШУМСЬКОГО .
влади
перевели
„добровільн е
проц.
„пахідного".'Пригадуєм о
В
Шикаг о
згинул о
від
спеки
6
людий .
У
Ст.
Лўисі
й
в
Іцді-
Омури ,
де
сам е
задержалис я
американськ і
летуни
Шлі' й
Брак .
Паризьк а
емігрантські .
газе-
j прилучення
Закарпатт я з
ЧСР .
при
цій
нагоді
дві
подібні
істо-
яні
теж
були
випадк и
сонішні х
ударів .
Тако ї
спек и
в
сій
око -
Телеграфічн і
звідомленн я
подають ,
ш
о
крім
сто
осіб,
зги -
а
„Ваараждєніє " t
з
Україні
одержала !
рії:
МІСЯЦЬ
том у
жидівськ і
„а -
лиці
ш
е
не
записано ;
д
о
тог о
спек а
даєтьс я
головн о
в
знак и
нуло
недалек о
Кумамот о
ще
други х
1000
осіб,
а
окол о
1000
до
-
овідомлени я
Москви ,
щ
о
у
ристократи "
згубил и
піді
через
вогкість
воздуха .
мів
заллял а
з'
мор я
вод а
й
знищил а
ло-щенту .
САМ
РОЗПНЯВС Я
НА
ХРЕСТ .
Харков і
на
арештова -
Стрийсько ю
рогачко ю
у
Льво -
Нюро
погод и
заповіда є
спеку
щ
е
на
пар у
днів.
Депеш і
вилявш а
з
Осак и
подають ,
щ
о
тайфун ,
який
та
м
шалів ,
бу в
ю
провідник а
у
українсько ї
оио -
з
авта
торбинк у
з
десят-
28-літній
учитель
у
Берліні,
одни м
у
протяг у
кілько х
послідних
десято к
шці ї
комуністичній
партії.
ками
тисяч
долярів ,
як
і
Віллі
Різман ,
в приступі
боже -
літ.
Тако ж
і
місті
Нагасак і
богат о
більши х
будівел ь
знищи в
ВБИЙСТВО
ГОЛЬДШТАЙНА
ПЕРЕ Д
СУДОМ.
Дв а
дні
після
арештован я
Шум -
найшл а
бідна
служниця ;
во -
вілля
повісивс я
на
стіні
своє ї
тайфу н
і
з
мор я
вод а
Тако ж
І
збор и
риж у
на
остров і
Т
Р
И
ЗАГОВІРНИК И
ОБЖАЛОВАН І
ФОРМАЛЬНО .
ськог о
усі
харківськ і
фабрик и
впрвал и
ї`й
торбинку ,
невеличкої
віллі
в
Карльсгорс -
Кіюш ю
з найстрашніши х
у
вилявш а
потерпіл и
значн о
від
ѓураган у
й
води .
НЮ
ИОРК ,
13.
вересня .
Велик а
лав а
присяжни х
судді в
проголосил и
стра
побил и
Ми-
Була
НЄ-Іті.
Жінка
СТРАШНА
РІЗНЯ
ЛЮДЕЙ
У МІСТІ
ЧАНГТЕ.
Різмаи а
зов
-
у
суді повіту
Кинѓз
постановил а
поставит и
на
су
д
з
а
вбнйств о
безпека ,
щ
о
страй к
поширить -
нулог о
рок у
Париж і
арти -
ігого.
ішеног о
та
к
н
а
ВІЙСЬК А
„ХРИСПЯНСЬКОГ О
ГЕНЕРА ЛА"
ВИРІЗАЛ И
Беняміна
ґольдштайн а
йог о
бизнесовбг о
партнер а
Лєфковіца ,
і
на
донецьки й
адасейн.
Пс -
стка
Парізі с
н
а
сцені
стіні,
щ
о
розложсн і
руки
були
ОКОЛ О
80,(Ю0
ОСІБ .
Г'ріііберга
й
Рубінцаля ,
які
мал и
змовитис я
вбит и
Гольдштай -
рестрашен і
большевицьк і
ліде-
шну р
перел
100.000
привязан і
д
о
двох ,
вбити х
у
ПЕКІНІ',
13.
вересня.
Китайські
часопис и
доносят ь
тгро
на,
щоб и
дістат и
асекураці ю
н
а
йог о
житт я
в
сум і
70,0о 0
до -
ри
наказал и
тоді
звільнит и
фр.
йог о
і втік.ти безслідно .
у
згубил а
вартості !
найшо в
машиніс т
і
Ко'ли
страшн у
тисяч
мешканців' 1 лежит ь
масакр и
різн ю
мнОгнх
осі б
у
місті
Чакґте ,
щ
о
числит ь
стіну
цвяхів.
Щоб и
та
к
попов -
лярів.
Шумського ,
щ
о
й
сталос я
не-
звернув.
артистк а
спита-
300,000
у північній 'Части Провінції
Гонам.
іити
самогубство ,
мусів
ужит и
Росправа
ма є
відбутис я
вж
е
н
а
слідуючий
місяць.
ла
його ,
чи
хоч е
10.000
пагоро -
Сеї
безборонни х
військ а
скоМплікованог о
апарат у
з
і
Іди
ч
и
поцілунок,
він
заявив ,
маршал а
Фенг-Ю-Гсіянга , званог о
мешканці в допустилис я
генералом .
христіянськи м
куркі в
і
щойн о
я
к
придба в
ПРАВИЛ А
МОРАЛЬНОСТ И
Н
А
УНІВЕРСИТЕТІ .
щ
о
цілунок.
Вона!
гюнглуівє-
Причино ю
згадано ї
масакр и
мал а
бути
обставина ,
щ
о
члени
.
бажан у
позицію ,
відкинув
но -
ЗВІР І
СМІЮТЬС
Я
ТЕЖ .
МЕДИСОН ,
Вискансин,
13.
вересня .
Заря д
Вискансько -
ла
ног о
в
присутност и
всіх,
р
товарист в
„Небесни х
Воріт "
Списів "
убил и
кіль- ,
г
о
ю
лавочку ,
на
якіЃї'
стоя в
і
го
університету
з
дл я студентів.
З
вида в
початко м
рок у
правил а
морѓѓального
коли
машиніст вернувся
д
о
ха-
'ФИЛАДЕЛФІЯ .
9.
вересня.
к
о
х
жовнірі в
з
армі ї
„христіянськог о
і „Червони х
генерала" .
3
пі
мст и
`ЯКІ
так
повне.
Різма н
бу
в
вихован -
заховання
Мі ж
правилам и
вичисляетьс я
таю
Іти,
та
м
ждал а
на'ньог о
вж
е
ко -
Професо р
Темпе л
університету
се
убивств о
кинулися
жовнір и
Фенґ-Ю-Гсіянг а н а
безборонн е
J
ком
монастир я
на
Горішні м
пороки:
верт а
з
10.000
фр .
наг'ороди.
У
заяви в
недавцо ,
щ
о
твердм:ен-
населення
міст а
й
мордувал и
всіх,
бе з
огляд у
наві к
і
пол.
Під-
Ш.теську.
Волочеѓѓне
бе з
занятт я
дуж е
шкідливи й
звичай .
Курен-
середовищ і
велико ї
культур и
ня
проф .
лондонськог о
уніпср-
час
різні
мал о
згинути
від
30,000
д
о
80,000
людей. ,
ня
підступний
і
зрадливи й
звичай .
Проклинанн е
безпо -
всі
жест и
мают ь
інакши й
зміст,
ситст у
Аверменга ,
щ
о
лиш е
ѓі
А
ПОСАДНИК
ВІДНЯ
ПРОТИ
ДИРЕКТОРА
ПОШЩЇ .
трібне,
дурне;
всякого ,
щ
о
вжива є
проклонів ,
треб а
вважат и
жид и
чи
богати х
чи
бідних.
сміються ,
не
І
правдив е
ВЕРТАЮТ Ь
Д
О
ДОМАГАЄТЬС Я
ПУБЛИЧН О
ЙОГ
О
РЕЗИҐНАЦІЇ ,
П
О
низькою
т
а
вульгарно ю
людиною .
Гр а
в
карт и
захоплю -
Крім
гієн
сміютьс я
тажож
й
ин
ПОЛЬЩІ .
ПРИЧИН І
ЛИПНЕВИ Х
ПОДІЙ .
нічий
порок ;
нищит ь
час,
грош і
й
моральність .
Пиятик а
ші
звірі ,
а
навіт ь
жаби .
ВІДЕНЬ ,
ІЗ.
вересня .
Посадни к
(мейор )
міст а
Відня,
Послідиий
землетру с
у
Пале-
луже
шкідливий
порок ;
на
жаль ,
дуж е
популярний .
БАТЬК О
ВБИ
В
ДІЯТ Ь
Зай ц
публичн о
на
збора х
резиґнаці ї
днрек-`
СЃИНІ
спричинив ,
щ
о
богат о
РОЗВОД И
У
СОВІТСЬКІ М
ЧЕРНИЦЬ .
тор а
віденсько ї
поліції,
Шобера .
закида є
Шоберовн ,
ш
о
Жидів,
стративш и
майж е
увес ь
в
і
н
є
виключн о
відвічальний
з
а
поліціє ю
85
безбороН -
ЗЕЛІЗНИЧИЙ
ПОЇЗД НАЇХАВ
НА
ТРАМВАЙ.
СОЮЗІ .
свій
дорібок ,
вертают ь
наза д
з
Еспанськ а
газет а
„Ел ь
Соль "
них
осіб,
в
часі
липневих
Посадни к
Зай ц
висту-
30
ЛЮДИ Й
ПОКАЛІЧЕНИХ ,
ДВО Х
СМЕРТЕЛЬНО .
МОСКВА ,
8. вересня. —
У
С
о
Палестини
д
о
Польщі .
Верт а
повідомляє ,
щ
о
в
однім
мад -
п
а
є
рівночасн о
й
прот и
поча в домагатис я
Зай ц
вбитт я
заворушень .
теперішньог о
австрійськог о
прави -
ГОБОКЕН ,
Н
ю
Джерзі ,
13.
вересня .
Н
а
роз і
Вило в
Еве -
вітськім
Союз і
поширюєтьс я
ють
вони
одна к
не
тільки
д
о
ридські м
монастир і
батько'
од -
тельства,
зложеног о
з христіянськи х
суспільників,
з
др-о м
Зай -
ие
та
17.
Стр .
у
Вігоке и
наїха в
нині
кол о
5 .
годин и
сполудн я
тепе р
епідемія
розводів .
Піс -
Польщі ,
але` тако ж
на
Україну
з
виховано к
монастир я
плем
и
а
чолі,
як
е
не
хоч е `усунути
Шобера .
Він
сказав ,
щ
е
від
тягаровий
поїз д
зелізниці
Вес т
Шо р
на
переїзджаюч у
повпе -
ля
статистики ,
оголошено ї
у
й
д
о
Росії.
„Обіцян а
земля '
Вби в
пят ь
черниц ь
а
дв
і
зра -
хвилі убийств а 8 5 невинних
жертв ,
7500 осі б
з
буржуазі ї
перей -
рек
торів
стріткару .
Поїз д
відкину в
трамва й
н
а
1 5
стіп
ві д
„Красно й
Газєтє" ,
в
однім
л
и
показуєтьс я
непрмгожо ю
н;
нив.
`йог о
дочк а
бул а
свідко м
шло
д
о
соціал-демократів ,
а
13000
римокатолмкі в
покинул о
себе
та
погреба в
пасажирі в
пі д
купо ю
румовнща .
Кол и
лю
-
1
ше
Ленінграді
на
9,681
закл ю
замешкаѓт и
дл
я
Жггдів,
якоїс ь
події
у
монастирі ,
про
христіянсько-суспільну
парті ю
Др-а
Зайпля .
дий
добут о
з
румовнща ,
31
осіб`віднесло
тяжк і
чсиих
супружсст в
бул о
у
пер-
штучн е
творегпгя
жидівсько ї
щ
о
ї
й
сказал и
мовчати .
Ко`лиж
ЗАСУДИ
НА СМЕРТЬ
ШПІОНІ В
У СОВІТСЬКІМ
СОЮЗІ ,
ушкодження
тіла,
а
дво х
показалося , щО
з
них
так і
тяжкі ,
іцо
віда й
пімруть .
ш
и
х
пятьо х
місяця х
сьог о
рок у
держав и
Англіє ю
гге
дописує .
дівчнг а
виявил а
таки ,
щ
о
бачи -
9
ЗАСУДЖЕН О
Н
А
СМЕРТЬ ,
А
13
ИНШИ Х
НА
ВЯЗНИЦЮ .
Поліція
арештувал а
сторож у
рамп и
т
а
служб у
поїзду ,
що ?
7,255
розводів ,
значит ь
на
кож -
ла
у
монастирі ,
зат е
дівчину
ЛЄНІНГРАД ,
13.
вересня .
Алберт а
Гойера ,
провїдиик а
би
перевести
з
ними
допити .
них
чотир и
супружеств а
бул о
замќиўли ,
а
батьков і
сказали ,
шайк и
шпіонів ,
зложено ї
з
26
осіб,
який
заннмавс я
шпіов -
НАСЕЛЕНЙ Я
НІМЕЧЧИНИ .
т
р
и
розводи .
щ
о
дочк и
в
монастир і
вж
е
не-
ГРІЗЬБ А
СТРАЙК У
ВАНТАЖНИКІВ .
'
ство м
у
корист ь
Великобритані ї
від
1916
н
а
Причино ю
таки х
численних
Після
послідних
статистич-
ма.
Батьк о
повідоми в
поліці ю
НЮ
ЙОРК ,
13.
вересня.
—-
Нюйорськ і
корабельн і
вантаж -
смерт ь
чере з
розстріл .
Крі м
Гойер а
засуджен о
н
смерт ь
8
ин-
розводі в
є
обставина ,
щ
о
те -
них
звіті в
населення
Німеччини
і
ц
я
переконалася ,
щ
о
дівчина
ники
зажадал и
від
підприємці в
підвишк и
рхмігтничої
заплат и
ш
и
х
шпіонів , а
ІЗ
инши х
осі б
засуджен о
на
року,- засуджен о
а
вязнии ю
нід
6
мі -
пер
ііе
треб а
ііавіть
регіструва -
числит ь
62
міл.,
400
тис.
душ,
замкнен а
в
монастирі ,
в
страш -
v
та
грозят ь
страйко м
на
случа й
відмовлений.
сяці в
д
о
8 літ.
Чотир и
особ и
оправдано .
-
-
т
и
заключени х
супружеств ,
з
З
тог о
числа
є
40
міліонів
про-
и`ому стані.
Розлючени й
батьк о
Є
ї
х
у
сьом у
порт і
45,000.
Домагаютьс я
вони
підвисшеи -
'
Засуджен і
передавал и
чере з фінськог о
коизулЯ
свої
звіт и
виїмко м
п
о
селах,
д
е
задержав -
тестантів,
пона д
20
міліонів
ка-
застріли в
вист рілам и
з
револь -
ия
заплати' з
80
центів
на
годин у
на
9 0 центів;
Тепе р
з
а
„овертайм "
д
л
я
бритійськог о
посл а
у
Фінляндії . Y
ѓНіс
.звіта х
тгесанй х
яе -
толиків , 564,000
Жиді в
і
253,000
веру
пита черниць,
а
дв
і
зра-
I
ся
щ
е
сей
звича й
з`
огляд у
на
жадают ь
1
доляр а
3 5
центів
з
а
годину .
берут ь
п
о
1
до -
видими м
чорнилом
доносил и
вони
пр о
величину
совітсько ї
'
безвіроісповіднйх .
нив.
лярови
20
центів.
'-домагання
селян.
фльотн ,
скількість
воєнних
кораблі в
і
підводних
лодок.
11
.J' ,
` 1 К-ІШІ І

„SVOBODA "

(LIBERTY )

fOUNDHD 1893

Ukrainian newspape r publishe d dail y excep t Sundays and bolldi-.l

І Іїнж. Дмитро Андріївський. тинк т розбудуват и наш і при-Імих .
І
Іїнж. Дмитро Андріївський.
тинк т
розбудуват и
наш і
при-Імих .
1
він
творитьс я
вж
е
в про-!ложен і
в
них
можливости .
ВІД
родні '
можливости ,
віддатись'цес і
боротьб и
з
а
сповнення
за-тод
і
мусит ь
початис ь
їх
піду,
РОЗБУДОВА НАЦІЇ at 83 Grand Street, Jersey City, N. J . б е з ваганн
РОЗБУДОВА НАЦІЇ
at
83 Grand Street, Jersey City,
N.
J .
б
е
з
ваганн я
процесов і
росту, І дачі,
jnaf c
відступ ,
смерт ь
аб о
пере-
Owned
by
the
Ukrainian
National
Assoclatton,
Inc.
розгалуження ,
зміцнення.
Тоді !
р
рабств а
і
удтокоренігя
о
к
и
Edited
by Editorial
Committee.
не
упада є
лиш е
доти ,
доки
має
.дише
відбудетьс я
інтимне
пйЛзалишил и
глибок і
і
згубн і
слі-
Україна
зно а
на
роздорожі
.
морфѓѓою
етнічною
масою ,
розгі н
і
поступає , так
і
живий
Entered
u
Second
Class Mail
Matter at the Post
Office
oi
Jersey City,
N.
і єднання
національног о
дух у
ії
наші й
психольогії .
Укра -
отж е
вдасие
гге
бул а
Наці`
д
и
в
Як
бул а
вон а
в
дні
велико ї
рс-
on
March 30,
I9it ,
under
the
Act
of
March
8 , 1879.
організ м
н
е
занепада є
лише
етнічної
матерії.
іїиськ а
національн а
ід'ея
бул а
ею,
то
ю
живо ю
організова -
волюці ї
н
а
сЃході
Европи .
На -
Acceptance lor mailing at special rate of postage provided for in Section
1103
Ідоти,
док и
рост е
і розвиваєть-
н
о
ю
клітиѓѓною
суспільства,
Було.б и
гріхо м
прот и
приро -
загнан а
в
підполля ,
її
намага -
of
the
Act of
October
3,
T9t7, authorized July
3t ,
I9t8 .
ція
відбул а
з
а
сей
десято к
ро .
щ
о
є
творчою ,
активною .
Те -
дн
ставит и
межі
і класти
грані
'
и
с
ь
звест и
на
рівень
явища' в
ків
величезну
еволюцію ,
щ
о
в
Л
SUBSCRIPTION
RATES:
Д
е
точн і
меж і
нашо ї
Нації
і
пер
вогга
е
не ю
псих о
сем у
ггатуральггому
процесові ,
крайні м
раз і
незначног о
(дл
я
центи.
х
обставина х потрібувал а
Three
cents
a
copy.
яки й
її
етнічний
зміст ,
ми
того
льогічно ,
в
душах ,
ідеях
її
чу -
Всяк а
матерія ,
як
рослина,
ма є
домашньог о
вжитку) ,
в
гірші м
One
year
$
7.oo
Поодипок^нсл^тр А н
Нарік
На
.
$
7ло
б
"" ш и
сотк у
проб у
и
років .
Наці я
перен-
не
знає м
і
ніхт о
тог о
н
е
годен
пів
рок у
5 3.75
вогне м
і
мече м
і
ви -
тливіщн х
елементів,
ал
е
гге
є
сво ї
межі,
вон а
розвиваєтьс я
ретроградного ,
відємног о
(гай -
Six months
t
3.75
шл
а
Т
п
-
$
2.оо
;
сказати .
Том у
щ
о
маєм о
д
о
ді-
ще
доконаним ,
життєви м
фак -
д
о
певног о
ступня,
після
яког
о
дамаччина) .
Історі ю
нашог о
Three months
$
z.oo
ходнть
ие
ї
т
біль
ш
МІЦН0Ю
(
m
д
а
з
вічно
мінливо ю
категорі-
В
Джерзи
Ситі 1 Зограиюдею:
.
Porelgn
and
Jersey City
Rates
збитою
к
раиі
ш
Н
е
трм.
В
ній,
в
сій
масі
ві є
ду х
має
прийти
переродження .
Ал е
кра ю
плюгавлено ,
топтано ,
е
ю
життя ,
як
е
годі
убрати
в
бе-
One
year
$ю.б о
нації,
ал
е
їй
бракує ,
щоб и
бу -
годі
ї
й
накидат и
якус ь
міру,
и-Іиринижуван о
(російськ а
істо-
н а ПІВ року'!!!!!!!!!!!!!"!!!!. !
5.оо
лиш е
знайшл а
сво ї
зверхн і
рег и
а
не
з
теоретичн о
означс-
т
и
яіивим
організмом ,
фізич
накш е
вон а
н
е
даст ь
нормалѓі-
ріографія ,
роман и
Сєнкевича) .
Six
month s
$
s .o o
На
три
місяці
.$ 2-75
форми ,
ал е загартуві.тас ь
в
се -
нггм незмінни м
поняттям .
Одн о
ної,
питомо ї
організації .
Ду х
За
кожду
зміну адреси
платиться 10 центів.
редииі
і
виділил а
з
себ е
змер -
ног о
плоду ,
нѓѓаќше
вогга
ро -
Са м
українськи й
народ ,
втра -
Three
month".
$
2.7 5
ми
знаєм ,
щ
о
наш а
Нація
перс-
ітвіле, зпорохггявіле. Лукав і
під-
сам
п
о
соб і
н
е
ма є
форм и
ані
литі
лік,
карлів ,
ідіотів .
Мо -
тивш и
вір у
в
себе ,
піддавшис
ь
олошення
редзкція І
бува є
в
період і
кольонізаши -
напрямку .
Він
становлят ь опір,
віє
скрізь ,
а
ко-лод а
нація
се
жив а
примітивна'омані ,
містифікації ,
ніби
за
м
З
Канади
належить t
.
Foreign
Money
Order.
I
ступи
ворогі в
зуміл и
відорват и
ног о
напруженн я
і
в
стані
анут-
ли
йом у
з
а
ті-
матерія ,
повн а
можливости ,
я
-
кнувся
в
свої м
соромі ,
ущулі в
Телефон „Свободи":
19.4
Montgomery. Те.і.
У. Н. Союза:
1838
Montgomery.
'лиш е
незначну
частку
громадѓѓ,
рішиьо ї
кристалізації .
Прикла-
сні
межі,
він
рве,
трощить , ло-,ко г
путі
н
е
є
нѓќим
означені,
в
свої м
принижені.
Лиш е
сі
ос-
j
не
здолавшг г
розколот и
її
н
а
Адреса:
"SVOBODA", P. О. BOX 346.
JERSEY
CITY,
N.
J .
Н
дат и
нині
до` неї
догм у
етногра-
мить.
Тод і
він
е деструктивно ю
і Год і
ї
х
накидат и
ї
й
живосил .
танні
рок и
ві н
зваживс я
підіте-
части.
З
а
виключення м
ттевелн-
фічни х
границ ь
ч
и
расово ю
Треб а
мат и якнайдальші , скіль-
силою .
Лиш е
унявшгг
ног о
в
сти
чол о
і
знят и
бунт.
В
борн і
ког о
гурту,
щ
о
пішо в
в
Каггосу
походженн я
аб о
релігійної
ки
зі р
сягне,
перспективи ,
щ
о
НАЦІОНАЛЬНА КАТАСТРОФА
і
ќров и
здобу в
він гідність,
сві
ніби
на
якус ь
прощ у
та
ще
тих,
відповідні
форми ,
скерувавш и
прнналежности ,
булоб и
злочи-
д
о
політичних
можливосте й
її,
доміст ь
своєї,вартост и
і
прав о
щ
о
поняли
віри
улесливи м
Да -
йог о
у
відповіднім
напрямку ,
ном,
я
к
булоб и
злочино м
за -
не
вязатис ь
ггадто
шляхам и
бут и
гордим .
Але
отрут а
нал-
Стоїм о
пере д
ново ю
національно ю
катастрофою .
Б
о
та -
ігайця м
і
приня.ти
ї
х
згубног о
видобуваєтьс я
з
ггего
корисн а
ковуват и
ногу
дитин и
в
заліз
д
о
них.
На м
приступні
тенден-
лят а
ворогам и
п
вивітрил а
і,
к
о
ю
треб а
вважат и
т
у
страшн у
повінь , яка
навістил а
наш і
рід -
коня,
цілість нації зосталас ь
не-
праця .
А
то
ю
праце ю
є
розбу -
ції
житт я
і
н
а
підставі
ї
х
м
и
дотепер .
е
Вон а їгочасти
точит ь
і-г н
и
"
ч-рсвик .
Я
к
в
першім ,
так.
ні
села
в Галичині.
Щ
о
се
значит ь повінь
І
як
треб а
з
ти
м
ли -
Іпорушною .
Біль ш
тог о
скла
дов а
первісних
форм ,
розріс т
і
в
другі м
випадк у
на ш
вчинок
хом
боротися , бачил и
ми
найкращ е
п
о
тім,
як
бралас я
Амери -
їдоќки, що
дотепе р
виріжнялис ь
цивілізації,
поскільк о
с
я
ос -
може м
гороскоп и
гноїт ь
йог о
організм .
Переб о
підбива в
б
и
розві й
молодог о
бутт я
Нації.
членам-.ренням
остаточни м
в
наши х
ду-
ка
д
о
ратуванн я тих
нарід
розпочат о
всіх
згідн о
щ
взявс я сейчас
пропаганд у
збиран о
велику
нещасних,
о
потерпіли
ві д
виливі в
ріки
сере д
загалу ,
з
а
сих
десят ь
р
о
тання
сприя є
дальшом у
розво -
укладат и
Активни м
вдивлятис ь в
На -
напрямо к
лиш е
організм у
і чинив
б
и
йом у
прс-
нації
треб а
добр е
щ
х
раб а
мусит ь
початис ь
Роз -
Міссісіпі.
Вес ь
д
о
рятунково ї
акції.
П
о
всіх
ків
в
огггі
спільно ї
боротьб и
і
єві
життя .
Власне
відповідѓѓі
а
ту
далечінь,
в
яку
пряму є
будов а
Нації.
Вщеплення м
д
о
велик у
шкоду .
Адж е
нація
я
к
церква х
з
а
допомого ю
для
потерпів -
страждан ь
зросл и
в
націона.ть
форміѓ,
питом а організаці я
(рі-
ція,
добр е
затямит и
українськи х
груде й
самопоша-', т а
"асч а
плям а
розлазитьс я
ших ,
п
о
школа х
жертв и
мі ж
дітьми .
Всі
часопи -
не
тіло,
спаялис ь
і зіллялис ь
з
вгго
я
к
безперерѓѓвніст ь
і
пев-
їх
натуральног о
поступу,
н
и
і
сміливост н
муси'ть
вон а
j
вшир ш
доти ,
дрк и
в
неї
вистар -
си
повел и
одн у
кампані ю
з
а
допомого ю
(
в
сей
ним.
Українська
національна
ний
перебі г
хемічних
процесів )
тоді
можут ь
вогги розглядатис ь
позначатис ь
ггасамперед.
чит ь
снаги.
`Вона
творит ь
своє
спосі б
зібран о
вж
е
в
перши х
днях
міліони
долярів ,
з
а
які
мож -
свідоміст ь
і спільність
почутт я
і
є
ознако ю
живог о
організм у
на
бул о
розпочат и
ратўинову
акці ю
з
місця.
Отж е
Нація,
щоб и
бут и
жггтгє-
навкол о
себ е
і
обдивлят и
ува- ,
`НормальѓѓѓѓЃѓ
розріс т
Наці ї
н
І
тіл
о
і
з
Р-^кровних ,
ріжнома -
обеднлл и
у'сі
скалк и
нашог о
Є
стни
х
сам а
велик а ріжнгшя
бідний
окупацією ,
виливі в
уряду,
чигає
Так а
водян а
катастроф а навістила і
а
війно ю
країна.
з
це
на ш
рідний
край .
ж
н
о
перепони
І
дрібн і
камінці,
ж
е
н
е
відбитис ь
і
н
а
стані
"Нічни х
складників. Ч и
народ у
п
о
ріжних
материка х
МО
вою,
творчо ю
категорією ,
су
б
скажуть ,
щ
о
часн,,снх
пррцссів
Та
одн а
мі ж
рідним
крає м
Америкою .
Рідний
порозкиданих .
єкгом .
а
не
обєкто м
історії,
му-'ш о
лежат ь
н
а
шляху ,
bo- ж
н
е
цивілізації.
Багат о
чин-
за -
нашо
ї
край
і винищений
довголітно ю
т
а
польсько ю
сить
мат и
реальну,
реальну,
матеріальну,та к страшн о спіткнутис ь
матергяльну
на
ка -
складаєтьс я
гга
успі х
і
-
J
I і
о
т
збита ,
н
е
вважаюч и
п
а
нкі
в
m
знают
ь
а
Америк а
велика
і
богат а
Потерпівш і
від
оргаггізацію
і
т
о
властиву ,
ор -
мігші
б
а
навіт ь
впасти ,
накол и
іст ь
гг поступу.
Але
тре -
Дарма ! біоаьогіч.і і
принци-
поступо-
м
у
ч
и
політичні
розмежовашг я
і
ґео -
швидк
дем0Іфат
3
Міссісіпі
мают ь
за
собо ю
поміч
бок у
свог о
власног о
ганічну,
виділену
з
неї
самої,
а
є
сили
підвестись,
я
к
згубит и
ба
мужні х
зусиль,
шоб и
сг
графічні
віддалення,
внутріш -
а
уря д
над
наши м
старим
крає м
уря д
ггаїздника,
ш
о
не
накинену
їй
зовні .
напрямок ,
випустит и
з
овид у
„ик и
мал и
відповідні
чин-! вост и
обстави
-
^
з алсжитьв і д Ііа с,відна -
-
,
іњо
спаян а
Наці я
знов у
знай -
в
д
потенці
Ііашог
о
на
наш у
смерть .
Взаємоділанн я
дух а
і
матері ї
т
о
й
шпиль ,
гц
о
вказува в
пут ь
„ „
слушн і
умов и
дія -
свог о
з
з
ш.тась
н
а
перехрест ю
історич-
t
ц
и
Передкавка
Я
буд
е
Повінь в Галичині
уда р
партію ,
це
не
уда р
в
одн о
село
чи
оди н
повіт ,
це
є
у
всіх
на
очах .
Накол и
матері -
і
збігтис ь
гга
манівці .
В
жиггг- ж
ділення .
Д
о
культурног о
рал а
J
-^
Z
р
и
м
ш
і
х
шляхів .
Щ
о
ї'й
готу є
бу -
ськи
м
ч
и
аб
о
ч
и
К
не
водн у
верств у
нашо ї
суспільности,
це
не
уда р
в
якус ь
яльна
форм а
ігаправляє дух
,
б
о
є
певна
ієрархі я
вартостей ,
треб а
войовничог о
меча .
J
J
чаС тино ю
Ук-
дуччина,
ніхто
тог о
не
знає ,
а
-
щ
е
гаиічІІ0
Ю
а
тільки
уда р
в
цілу
націю,
бо
ж
сотки
тисяч
людей ,
щ
о
дух
творит ь
із інертної
матері ї
яку
не
вільно нехтувати. В про-
Без
си
х
дво х
наші
степи
не
бу -
-
Jj. лиш
ле
зага л
відчуває ,
щ
о
сучасний
е
й
географічнІ1
м
опинилися
бе з
дах у
на д
головою ,
виставлені
н
а
голодов у
форму .
В
тім
поляга є
містерія
тггвнім
раз і
житт я
жорсток о
и
б
розоран і
українським и
v -
к
стан
річей
є
лиш е
тимчасовий ,
Л
придатком .
Залежит ь
ві д
нас ,
смерть .
В
таки х
хвиля х
національної
катастроф и
мусит ь
за -
і
життя .
Ся
містерія
відбуваєть -
помститьс я
н
а
необачному .
j ходникам и
й
на
довг о
залиши -
(
чи
наш і
міст а
залишатьс я
мос-
битис я
в
наши х
грудя х
одн о
велике
українськ е
серце.
Ми
му-
,
-
'
.
ся
в
борні,
муках,
змаганнях .
дн
і
поді
що
CJQ
Державніст ь
і
Самостігѓііість лис ь
б
н
в
рука х
кочовників .
ковськб-польсько-жидівськимі г
сим о
забут и
гга
вс е
те ,
щ
о
на с
ріжггить ,
д
треб а
спосі б припиияла б
розпочат у
а
взятис я
о
ратуико -
В
такій
т
о
борні,
внутрішні х
і
є
тим и
шпилями ,
щ
о
д
о
них
Щоб и
нині
наш і
культурн і
с
н
на
порозі
пової
доб и
факторіям и
ч
и
станут ь
україн-
вої
акці ї
всі
я
к
один .
Злочино м
національним
вважат и
зовнішні х
змагання х
і
має
ста-
мусит ь
стреміт и
Україн а
в
с
ю
л
и
перестал и
буТи
погноє м
дл
я
Наколи
є правдою,
гцо
життя
ськими ,
ч
и
наш і
„національн і
тепе р
всяку
роботу ,
яка
в якийггебудь
з
осо -
тись
натхнення
нашог о
етніч-
хвилю .
С
е
є
аксіомо ю
в
свідо -
инших,
мусим о
розчистит и
пе-
людське
побудоване
на
сус -
бистих
чи партійних
порахункі в
ратунков у
акці ю
меншости "
станут ь
інтегра л
ь-
ного
тіла
духо м
нації.
Бе з
тог о
мостгг
кожног о
Українц я
гідно-
ре д
ними
шля х
з
пі д
уламкі в
пільнім
інстинкті,
який
тягне
д
л
я
краю .
ггою
частко ю
Нації,
ч
и
персй-
нема
Нації,
нема
Держави ,
не -
г
о
свог о
кра ю
і
свог о
часу,
ал
е
чужих,
наїздницьки х
культур ,
за
собо ю
свідому
організацію,
муться
нашим
національним
Обеднання,
як
наш а
загально-народн а
обєднуюч а
органі -
ма
Самостійности .
Буд е
меха -
пе
переста є
бут и
мето ю
наши х
а
рівн о
уневажнит и
сере д
чу`-і
зація ,
видал о
покли к
в
справі
допомог и
потерпівши м
від
п
о
найвищою
формо ю
є
;
і духом ,
ідеалам и
і змаганнями ,
нічна
зліпк а
осіб,
ш
о
служити -
н
а
стартьь .
тому ,
щ
о
дійсність
щ
е
жиггців
брехн ю
:
--
вени.
Вон о
1
вислал о
вж
е
тепе р
перш у
скромн у
допомог у
з
'Держава ,
нормал ь
і
ме
ггогноєм
дл
я
инших,
буд е
'
'чи
будут ь
н
а
наші й
землі
екс-
И?
відповіда є
глибоки м
праг-О'іих
ворогі в
наш у
ггекуль
Америки .
За
тим
поклико м
повинно
піти
солідарн о
все
україн-
втілення
Нації; сеї
основної
жи
чужоземн е
агентство ,
брехня,
нсішяМ
нашог о
зрешто ю
сам і
позит
УРО ю
ворожи х
ггам
зов -
ське
громадянств о
Америки,
а
в
перші й
мірі
члени
У.
Н.
Сою -
вої
категорі ї
суспільног о
бутт я
глум,
соро м
дл
я
України.
Му -
організму .
Д
о
них
пр о
національної о І турність. Мусим о
з
ма є
вийт и
і
закамаркі в
провіггціа-
"
,шиі
х
-и-т.
Адж е
могл а
Англія
за,
щ
о
н
а
своїх
пливут ь
плечах
звикл и
нести
львину
част ь
всіх
ти
х
людств а `в
сучасній
йог о
стадії,
сггмо,
щоб н
т
о
н
е
сталося ,
н
е
розбудов
а
Наці ї
в
сей
-їїзму
і
поставит и
сило ю
дух а
!
мат
и
Жнд
а
(Дізраслі) ,
щ
о
ста в
жертв ,
щ
о
з
Америки
д
о
краю .
Ми
певні,
щ
о
й
сим
ра -
т
о
є
правдо ю
і
друге.
А
власне,
лиш е
приняти
дух а
Нації,
але
іі
ний
момент .
Але
дл
я
змагат и
історич -
сповненн я I і
право м
меч а
наш
духови й
до -
ІД
Є0ЛЬ0Г
0 "
і втіленням
брнтій-
з старі м
о
м
супрот и
сеї
чесно
небувало ї
в
кра ю
катастроф и
наші
чле-
що`
суспільному
інстинкту
на -
затримат и
йог о
у
свої м
матс -
сеї
задач і
мусит ь
знайтис я
від-'робо ќ
на
належн е
місце
в
імпералізму ,
а
згермані -
ии
сповнят ь
і
гідно
свій
людяни й
і патріотични й
обовя -
шог о
народ а
браку є
вихован -
ріяльні.м
єстві,
відповідно
зор -
бниц і
цівілізоваии х
скар-і СЬКОг о
народів .
зован
і
міст а
поробн -
повідний
матеріяльни й
і
зложат ь
е
пропаганди ,
чуття, йог о
від
з к
о
і
негайну
жертв у
на
ратўно ќ
нашо ї
ніяких
тільк и
рідно ї
землі.
ня,
нашом у
краєв і
браку є
трів -
ґанізованІм,
здобутис ь
на
ті
сн-
Лиш е
в
той
спосі б
дальш а
Розбудов а
На-
ральИнй
підмет.
Щ
о
д
о
псршо -
Ц
е
ж
вж
та
к
велике
нещастє ,
щ
о
не
треб а
слів,
ніякої
кої
питомої'
організаці ї
в
фор -
ли,
щ
о
спаяют ь
нас
в
одн е
су-
го
т
о
йог о
нам
дал а
сам а
при
будов а
Наці ї
мож е
мат и
щоб и
йог о
змалювати ,
б
о
хт о
має
людськ е
мі
місцевої
державності! ,
в
якій
Роз- і л и _ с ь
трів-іЦ " н
кол и
с
ко -1и"сь
ч ? ськ имн .
піти
мож е
нормально ,
м
и
згор и
постави м
з
а
тіс-
цільне
тіло
і
дадут ь
нам
потрі-Ірода ;
мусимо-лиш е
уміти
при
кий
підмуро к
і
вигляд и
на
ма й
відчуває ,
а
хт о
тільки відчуває,
цей
не
відмовитьс я
би
жил а
й
творил а
Нація.
ні
географічн і
і
расов і
рямці.
бну
форму .
А
дл
я
тог о
мусимо(ложит и
д
о
ньог о
рук . Други{й
бутнє.
жертви .
Дотепе р
наш а
Наці я
бул а
а
-
Натоміст ь
відкинувш и
їх
,
не
розбуят и
в
соб і
життєви й
інс-
ж
е
мусим о
створит и
в
нас
с
а
А
л
е
створення м
своє ї
Держа -
вважаюч и
нй
ґвал т
кастраті в
і
вгг
і
здобуття м
справжньо ї
Са -
страхопудів ,
відкриєм о
далекі
мостійностгт
ї
почесног о
місц я
перспектив и
дл
я
розрост у
На-
в
колі
вільних
на-
виносити
малі
клунки
і
вќида
Публѓіка
збиралас я
щораз!щ о
сили:
і 'культурни х
Розбу -
ції
і
дам о
вихі д
тій великій
біо-
роді в
ти
їх
д
о
авт.
більше .
КІНОТЕАТР НА ВУЛИЦІ
Осел !
Ідіот!
бандит и
ЛЬОҐІЧНІЙ
сил і
і
том у
ідейному
дов а
Нації.
лиш е
оде н
з
е
-
Фільмови й
операто р
знов ,
Пучќин
розганя в
люде й
н
а
Вбивство !
g
напруженню ,
щ
о
зростают ь
в
тапі в
її.
гге обмежуєтьс я
Се
Треб а
ще ,
щоб и
цілий
закрутѓів
корбою .
всі
боки ,
сердився ,
ал
е
н
е
м
і
Втягнул и
йог о
д
о
банку.
лоні
Нації.
ітаціонЯяьний
організ м
знай-
Прош у
очистити
дорог у
Городовий
(полісмен )
Пуч -
-
-
Добре ,
добре !
дат и
соб і
ради.
каже
Побачи в
дво х
возних :
шовс я
в
умова х
сприятливи х
(Конец ь
будс) .
сказа в
д
о
полісмена.
Зара з
кин
стояв
напроти
банку
на
фільмови й
операто р
Тоді
фільмови й
операто р
з
а
крутить
виймал и
хустки
з
ус т
і
ггожи
д
л
я
дальшог о
розрост у
його ,
виїзджаємо .
Мусим о
спішити-
своїм
становищі.
Коротко
пе-
корбою .
крути в
корбо ю
і
сказа в
цямн
розтинал и
посторонки .
щоб и
йом у
гге
бракувал о
вол і
ся
щ
е
д
о
одног о
банку.
ред
третьою
годиною
три
авта
Пучќин
успокою є
публику
-
Товариші ,
прош у
станути
Неоподалі к
лежа в
касієр,
бл
і
руху,
аггі
жадног о
орган у
ч
и
Ю
Д
ВІ Д
тидїхз.тн
д
о
банкового
будшг-
Слухняний
Пучќин
знов у
р
о
онтам,
у
куті!
Візьм у
ва с
усіх
-
-
Алярмови й
сигнал
потрі б
окровавл е
складово ї
частини,
в
дан у
ісго
ку.
Два
задержалися
перед
са-
зігна в
публику.
гга
фільм .
Зблизьк а
зніѓмк а
м
о
ний
д
о
зніѓмки.
Розійтися !
Р
о
дий, дгепрнтомний ,
нни.
ричну
хвил ю
і
сере д
певних
об-
Я
низш е
підписани й
склада ю
мим
входом,
третє
на
протиле-
Ширше !
Ширше !
Зробіт ь
же
н
е
вдатися.
Прош у
н
а
бі;
ися.
панове!
Мож е
прнк.тю
Лікаря !
Лікаря !
крй -
станин
потрібни х
дл
я
повнот и
сердечн у
подяк у
головни м
у-
жному боці
вулиці.
В
остаииьо-
місце!
Нс
маєм о
часу!
дуж е
прошу !
ЧИТИ ся якийсь припадок, каліц-
чади.
йог о
життєви х
функцій .
В
про -
MV
була
якась
похожа
на
ліх-
рядника м
У.
Н
.
Союз а
з
а
уді -
тво!
Н
а
бік!
Н
а
бік!
В
госкіні
тарпю
машина
з
корбою.
Нара з
у
воггими плямам и
і
з
банку
вибіг
знанії
Люд е
Подалися
гурмо ю
Щойн о
тепе р
зрозумі в
ГІуч-
цесі
борн і
збуджуютьс я
прис-
касіер
подерті й
шапці ,
з
чер-
ленн є
мен і
50_
долярі в
з
„фонд у
псрато р
знов у
крути в
корбою ,
пізніше
і
та
к
будет е
оглядати .
кин.
Показува в
усім
довкол а
пані
сили,
вон и
ростут ь
ві д
сн
на лиці
і
з
тор-
бідних" ,
які
т
о
грош і
дуж е
мс-
Щос ь
десять
людей
висіло
з
вибитом у
вікні
стануло
Проїв ў
розійтися !
папі р
„Госкіна "
і
непевно ю
хо-
ли
спротивў .
Ра з
розбуркан і
б
о
ю
у
руці.
не
потішил и
й
поратувалгг
у
двох
авт.
З третього
вискочив
дво х
люде й
з десятки,
щ
о
прн-
Нара з
трісла
велика
шиб а
у
д
о
ю
пішо в
на
перши й
поверх.
вон и
запрагнут ь
труду ,
вима -
-
Пучќин!
-
крикнўи
вії
мої м
нещастю .
Да й
Боже ,
шо -
малий,
звітний
мужчина,
під-
їхали
автамгг
і
крикнули:
вікні
На
першом у
поверсі,
зс -
На
лавц і
біля
касовог о
ві -
гатимут ь
вжитку ,
приложеин я
б
и
наш.Батьк о У.
H.
Сою з
ріс
у
біг
д
о
Пучќина,
да в
йому
я-
із
усієї
сили.
Готове !
Зара з
верта є
деггаве
скло
вкрил о
хідник.
З
конця
з
решітко ю
лежа в
ўби -
їх.
Бе з
тог о
труд у
і
ново ї
бо -
кийсь
документ
і
сказав:
Та
люде,
щ
о
вибігли
з
а
ним,
сил у
й
значінн я
й
щоб и
завсіг -
Образ и
з
останньо ї
хвилі.
ќна
вихилилас я
перелякан а
гий
директор
.
ротьб н
вони
мал и
б
и
занеп а
вхопил и
йог о
в
поясі,
закину-
д
и
помага в
свої м
дітя м
і
ч.тс-
Товаришу-городовнй,
ма-
В
дорогу !
сказа в
опер а
голов а
й
закричала :
Переслуханий
Пучќин а
тре -
сти,
а
жив і
сили,
як
і
жив а
їсто -
н
а
м
у
нещастю .
Оста ю
з
вггсо-
єте
осьтут
декрет
із
.‚Госкіна"
ли
йом у
чорну
хустку
на
голо-
т
о
р
і
ста в
завзят о
крутит и
ко р
Злодії!
вал о
н
е
довго .
Замкнул и
йог о
та,
п
а
таки й
занепа д
н
е
(державний
кінотеатр).
Муси-
ву,
і втягнули
йог о
до
банку.
бою .
к
и
и
поважання м
на
коротки й
час
у
вязниці,
по -
Хтос ь
втягну в
тог о
чоловік а
дяться .
Д
о
того ж
житт я
тво -
те
негайно
зробити
кіиомато-
Випханий
груб о
портфель ,
Михайл о
Шавель ,
Як
гудить!
захоп.тюв а
тім
попавс я
на
лісѓу
безробїт-`І
наза д
д
о
середини,
поті м
роз -
ритьс я
з.
самог о
себе ,
проце с
графічиу
зіпїмку
банку.
Чекає
щ
о
йог о
касіер
випусти в
на
зе-
лася
товп а
наче
паровіз !
Брацтв о
св.
Димитрія ,
від .
28 ,
них.'
Але
з
червінцями
н
е
зра-
галися
револьверов і
стріли.
розвою ,
здійсненн я
якоїс ь
жит -
вас
богато
несподіванок
Лю-
млю,
підні с
оде н
і
з
шофері в
і
Операторов і
товариш і
бе з
Магано й
Плейн,
Па.
дивс я
нікому.
Схова в
ї
х
у
в
а
Фі
тьмовий
операто р -засміі
тєво ї
задач і
родит ь
нові
дал ь
д
е
будуть
бігати
Почуєте
всунув
під
сиджегшя
в
авті.
поспіху , пома.то
вийшл и
з
ба
н
зоггку
з
цвітами .
:я.
ші
задачі ,
як
ріст
одно ї
галузі
стріли.
Але
пе бійтеся.
Прогрл-
Т
о
добггча!
— крикнув
у-
всіл и
д
о
авт .
Одегг
і
з
ггих
Небаво м
настали
голодов і
вед е
д
о
появ и
нови х
численних
Я
низш е
підписан а
склада ю
ма
вимагає
нього.
Н
е
позво-
-
Розуміється ,
сказа в
радуваггий
операто р
і
крути в
приклеїв
дсі, банкови х
двере й
дггі.
Пучќи н
добу в
першого )
паростків . Отж е
чи
м
и
for o
хо -
сердечн у
подяк у
Товариств у
ляйте,
прошу
вас,
людям
иаб -
Пучќин
щ
о
управ а
кіиотеат-
скор о
корбою .
картку :
„бан к
замкнений'
червінця
з
і
сховк у
і
да в
жінці.
чем о
чи
ні,
жит%і
(Любов ,
відді л
29 8
У.
H.
Союза .
лнжатися ,
щоб и
гге
бул о
яког о
аплатнт ь
з
а
шибу !
.
Як
касіє р
ревів! -
сміявся
Жвави й
доброді й
щера з
з
а
Вернул а
перелякан а
з
а
яко ї
сил и
Нації,
покликан і до.
доконан і
потягнут ь
задачі ,
за
уділеіш я
мін і
запомоги ,
яку
припадку .
Декре т
держіт ь
прн
-
З
лихварськи м
процентом '
Пучќин.
-
-
А
т
о
чудове !
крути в
корбою ,
вложи в
апара т
чверт ь
години :
здобут і
можливост и
я
отримал а
ч'ерез
товариш а
собі,
покажіт ь
йог о
кому
слід,
Десят ь тисяч
„ґоскпю "
призна-
Так ,
відпов ш
фільмо -
д
о
чорног о
футералу ,
Івасю,
то
й
червінець
за
собо ю
ггові
задачі ,
вкажут ь
Д
.
згаданог о
то-
коднб
треба
було.
чи.то
на
варишу-городовий ,
кошт и
тог о
образу .
То-
вий
операто р
весело' —
то
й
об-
Пучкинов и
ковспт у
д
о
встроми в j
кишені
фальшивий .
Ніхт о
не
хоч е
при-
нові
мети,
створят ь
нов і
мо ж
вариства .
Федиша , член а
Таксам о
мі й
покій-
посуньтеся
Пучкиѓѓ зверггувся до
людей :
раз
матим е
незвичайний
успіх.
Тепе р
усі
тр
и
авта
відїхали
ѓ
у
нят и
його .
Люд е
сміютьс я
з
ме-
ливост и
і
родят ь
нові
труднощ і
н
и
й
дороги й
муж ,
отец ь
моїх
грохгг
вперед.
Зас.тонюете
ме-
Прош у
н
е
задержуватис я
ХЛопц і
знаменит о
справляють -
саком ,
даюч и
разура з
алярмовій
(не.
В
одні м
місці
погрожувал и
д
л
я
поборений.
ОтжЄ'виклика -
мали х
сиріток , -котрог о
забрс -
гі'.
екайте
цікаві! Люд е
а
ролжуют ь
Ва с
я
вж
е
зняв .
Лиш е
не
пу-
на
вулиці!
Йт и
далі
своє ю
д
о
ся.
Наче
справжн є
ограбленн я
сигнали!
навіть
мені.
ючи
с
і
сили,
муси м
згор и
зда -
(ла
неумолим а
смерть ,
ізз а
гро-
рогою !
Ту т
тепе р
роблят ь
публики.
бачит е
їх!
Які
Ібаику!
Пучќин
виияв
коверт ў
з
к
и
Пробувал и
міняти
червінці
в
ти
соб і
справ у
н
а
щ
о
йдемо ,
б
у
чере з
мо ї
мої х
сирітсж
у-
фільмов у
знимку.
Гей !
відсту-
ту
т
працюють ,
а
ж
Касієр
помалюва в
собі
пѓені
і
здумівся .
піши х
дільниця х
міста
Пять'
ставлюч и
наш і
вимог и
д
о
жит -
ста
дяку є
й
пись,
приятелю !
Треб а
підіж-
пріють,
вони
бавляться ,
заго -
морд у
червонилом !
тішивс я
У
коверт і
була
вязаик а
чер
шту к
удалос я
Пучкинові
пусти-
тя
нині,
мусим о
подумати ,
які
ІУ.
Н
.
Союзов и
й
товариств у Любо в
а
з
поданн я
мені
дати !
Ого'Пане ,
з тгапіроска-
дорогу .
`
^
Пучкйн.
вінців!
ти.
Та
за
пяти м
арештувал и
йо-
будут ь
наші
'прямуванн я
завт -
(запомог и
у
мої м
нещастю .
мгг?
Куди
це ?
Маєт е
дозві л
-
Самособою ,
люд е
нічого
-
Інакш е
не
мож е
бути !
Му-
Тепе р
банкови й
персона л
по-
-
а
вазоно к
і
з
решто ю
чер-
ра.
Инакш с
наш і
змаганн я
бу -
Анна
Дідух,
продавати ?
не
розуміють ,
не
орієнтуються !
цр
та
к
робити ,
шоб и
зов -
чав
крадьк и
визират и
кріз ь
ви-
вінців
забрали .
дут ь
сліпі,
рух и
непевні
і
ви -
члениц я
Товариств а
Люб ѓ
в,
Зачинаємо !
—-
каж е
жва -
каж е
Пучќин— а
я
к
ї
х
сва-
сім
поіюбал о
н
а
правду .
Ту
т
бит е
вікгго.
Тепе р
грродовн й
Пу,чкин
си-
падкові ,
а наслідки
нікчемні.
відді л
298
У.
Н.
Союза .
внй
добродій .
рити
-
образ а
чести! Ну,
далі
представлен о
грабуно к
лиш е
з
і
Уж е
кінець!
Відїхали !
дит ь
у вязниці.
Знов у
є
н
а
у
-
Меж і
нашог о
національног о
Тоді
ці,
щ
о
приїхали
двома і
далі!
1
зовні .
В
іншім
місці
оператори )
сказа в
ПУЧЌИН,
киваюч и
д
о
них
Ідержанні
держави .
автамгг,
війиглп
д
о
банкового !
В
банку
тймчасо м
стихло .
роблят ь
знимк и
в середині
бу -
рукою .
тіл а
і
нашог о
дух а
йде
далек о
Наш і
діти .
Перекла в
М.
ХирІвський .
Оўдітќ у
і
Лам
Ќпул и
з
а
собою'
!
Фільмови й
операто р
задержа Е
днику.
Відси
образ у лісдд.
'їдем о
робит и
не
означені.
Зрешто ю
еон и
мо -
В
банку
закипіло .
Двер і
ві д
др.срі.
Зпря з
роздавс я
аллрмо -
в
кожді п
УКРАШсьіаи
Батько :
Чекай ,
лайдаку,
корбу .
Алярмови й
сигнал
за -
(зинмку
доконаші я
жут ь
бут и
означен і
лиш
е
тод і
чинилися,
персона л
вибі г
на
ву
Вйй
сигнал.
я
теб е
навчу
курити!"
,
тих.
Небаро м
і
з
банк у
стал и
іі-рабежі.
ХАТІ
ПОВИНН А
НАХОДИ-
кол и
дійдут ь
кра ю
свог о
роз -
лицю ,
бі г
д
о
Пучќина
і кричав!
С и
н:
Не
треба ,
тат'уЃ
я
вже
іне ь
ЯАСОПИСЬ
.^ctfe.^'^
^
вмію.
j
ПППЯії Тут ещ е ра з перечитан о уважн о Допис ь п . Братус
ПППЯії
Тут
ещ
е
ра з
перечитан о
уважн о
Допис ь
п
.
Братус я
в
Укр .
Громаді .
ПРОТОКО Л
З
огляд у
на
протес т
відділу
316-го ,
в
котрі м
Дм .
Б`ратусь
І
- О.
Рекрут
говорить,
що
Л,
Братусь в
части
дописи
мов
рацію
і
що
б
у
в
члено м
і урядником,'щоб и
обминут и
дальши х
непорозу -
,
як
членові,
організації
можна
внсказатн свої
невдоволення,.
Хотяй
би
він
навіть
був
протнв
поглядів
більшостіі.
Дальше
говорить, huo
критику
п.
мшь
і
терт я
мі ж
відділо м
а'тол,
з
се-
І
з засідання
Екзекутив и
У.
Н.
Союза ,
відбувшогос я
дня
навіть
був
протнв
поглядів
більшості!.
Дальше
говорить,
що
критику
п.
ѓ
о
місця
стверджуєтьс я
факт ,
щ
виро к
апеляційно ї
і
итс,
ш
щ
о
отри -
ЗО-го
серпня ,
1927
р.
не повинен
був
того робити.
'
.
-
гол.
К.
К.,
яки й
зміня є
виро к
інстанції ,
т
о
є
,
м
а
в
з
головно ї
АйЦДАггГи-И
'.
п 4свідчаю, _
кас и
У. Н.
Сою -
,І`р.
Пипюк:
Не
думаю,
що
Братусь сс
зробив
зі
своєї
ініціативи;
він
Присутні:
Т.
Грицей ,
гол .
предсідатель ;
С.
Ядловський ,
суд у
гол.
уряд у
У.
Н
.
Союза ,
не
канцеляріє ю У.
о
першо ї
зміня є
одна к
і
н
е
Н. Союза ,
інстанції
мировог о
змінит и
мож е
за
посмертн у
запомог у
п
о
мо -
критикує , все
те ,
щ
о
було ,
аж
16
лі т
назад ,
пр о
щ
о
ві н
са
м
н
е
знає .
Ві н
статуті в
У.
Н.
Союз а
зложени х
конвенціям и
і
том у
гол .
Конт-
мснаджер;
Р.
Слободян ,
гол.
фін.
секрета р
і
1. Каштанюк ,
гол.
наводить
в
своїй
критиці,
що
Свобода
приймала
і попнрала ріжних
лю-
їй'
жен і
Паранц і
Беднарчукові й
днй,
а
колиб
Братусь знав
був
в
дійсности
обставини
16
літ
назад,
то
рольн а
Комі