You are on page 1of 4

І T H F LIBRARY OF T H E

ПОСТУПОВІ СЕНАТОРИ ОРҐАНІЗУ- ПОВІНЬ В Г А Л И Ч И Н І Ш л и


Д И
o n D y u u t i r u t
І Л І Г ^ Т Л П Н І І
О С И П Г Т О У Р П І І
О С И Л С І Г У Ь И Т

НЗТЬСЯ В БЛОК ЗНИЩИЛА С О Т К И {ІЛ. СОТКИ ТИСЯЧ НАШИХ БРАТІВ ЗАЛИШИЛОСЯ БЕЗ
ДОМАГАЮТЬСЯ НЕ ЗНИЖЕННЯ ПОДАТКІВ, А
9
УВИТІ И ПОКАЛІЧЕНІ ВЯЛТІ, КОМУНІКАЦІЯ З Д Е Р Ж А Н А .
ПОЛЕКШІ для ФАРМЕРІВ.
ДАХУ НАД ГОЛОВОЮ, ВСІМ Ї М ГРОЗИТЬ ЃПЛОДОВА СМЕРТЬ. РАТУЙМОЇ Х М О С К В А , 14. в е р е с н я . - ^ П і д ч а с н е д а в н ь о г о з е м л е т р у с у у
ВАШИНГТОН, 14. вересня. — Джералд Най, поступовий
К р и м ! з г и н у л о о к о л о 1 0 0 о'сіб, а б і л ь ш е я к 1 W 0 з і с т а л о п о к а -
с е н а т о р із Н о р т Д а к о т и , в и с т у п и в з з а к л и к о м д о д р у г и х по-
сѓупових сенаторів з о р г а н і з у в а т и в сенаті поступовий блок,
ЗЛОЖІМ НЕГАЙНО НА Т У ЦІЛЬ ЖЕРТВУ, ПЕРЕСИЛАЮ СВОЇ Ж Е Р Т В И ЧЕРЕЗ: лічених. М і ж у б и т и м и з г о д у ю т ь імя в и з н а ч н о г о м о с к о в с ь к о г о
інжиніра, Анарієвського й його сина. У Севастополі з а в а л н л к -
я к о г о иіл.тю м а є б у т и н е д о б и в а т и с я з н и ж е н н я
д о п о м о г т и ф а р м е р а м . Д о п е р в а , як дасться д о п о м о г у
податків, але
фарме- OBYEDNANYE. P. О. Box 411. Philadelphia. Pa. ся внаслідок землетрусу иисші поверхи т а м о ш н о ї обсерваторії.
Б о г а т о т а м о ш н і х м е ш к а н ц і в п е р е в о д и т ь д е н ь і ніч на б у л ь в а -
рам, буде можна знижитн податки.
р а х . Ў Х е р с о н і , н е д а л е к о С е в а с т о п о л я , з а в а л и л а с я з в і с н а з іс-
До сього блоку приступають передовсім републиКанці,
торії т а м о ш н я Грецька Вежа.
але б л о к н а р о б и т ь не м а л о к л о н о т у о б о м п а р т і я м , б о б у д е в і н Т У Р К И З А М К Н У Л И ДІМ Г Р И ВИМИРАЮЧИЙ НАРІД. І Н Е ХОЧУТЬ ПОЛЬСЬКОЇ Тисячі перестрашених туристів, щ о в т і к а ю т ь з над нобс-
критикувати політику о б о х партій у справі податків. У КОНСТАНТИНОПОЛІ. Цим народом{ є Айноси. Ко- ФЛЬОТИ.
лись з а м е ш к у в а л и вони Японію режжя Ч о р н о г о моря, спинили у с ю комунікацію з Криму.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ, із. Данцігський сенат звернувся П а р о х і д іліч п р и в і з д о О д е с и з Я л т и о к о л о 1300 в т і к а ч і в ,
і тепер збереглися ще на по.
БОРОТЬБА ЗА ПРЕЗИДЕНТЎІВ вересня. Минулої ночі ту-
лудкевім побсд ежу Сахаліну, до секретаріятў Сою^а Наро- які ф о р м а л ь н о б о р о л и с ь о м і с ц я и а к о р а б л і . К о л и к о р а б е л ь
МЕЛОН В І Д П Е К У Є Т Ь С Я ВІД ГЮЗА, АЛЕ НЕ ДУЖЕ. рецькчі поліція зробила наїзд
полудневій Кам іатці та з а х і д - дів з д о м а г а н н я м , а б и на ч е р - відплив від берега, п о л и ш и л о с я у порті тисячі осіб, ш о н е у-
ВАШИНГТОН. 14. вересня. — Секретар скарбу Мелон з а - на п а л а ц у І л д і ц у. К о н с т а н т и н о -
них і с х і д н и х п о З е р е ж а х остро- г о в о м у засіданні Ради Союзу спіли д і с т а т и с я на к о р а б е л ь .
явив п у б л і ѓ ч н о , щ о ч у т к и , б у ц і м т о він п у с т и в у р у х к а м п а н і н і йолі, щ о звісна є як д і м гри, й
ву Є з о . Останкіі цього н а р о д у р о з г л я н е н о с п р а в у , чи д а н ц і г - Н а й б і л ь ш е ш к і л у б у д і в л я х б у л о у Ь а л а к л а в і , де з а в а -
іа і м е и о в а н н є м Ч а р л з а Г ю з а к а н д и д а т о м р е и у б л п ќ а н с ь к о ї п а р - перевівши ревізію, замкнула
є щ е 15 т и с я ч . 2 о с т р о в і в тепе- ський порт має надалі бути для лилося д у ж е б о г а т о будинків. С т р а ш н і сцени мали місце п о
гіі на у р я д п р е з и д е н т а З л у ч е н и х Д е р ж а в , н е в і д п о в і д а є п р а в д і , к а с и и о , як т е ж і салі д о т а н -
рішНої Японії, і ОЛОВІІО з Ніп- П о л ь щ і и р й с т а н е ю воєнних ко- ш п и т а л я х і с а н а т о р і я х , д е в и н о ш е н о з л і ж о к и а ц і е м т і в на в у л и -
х о ч а він не м а в б и н і ч о г о проти, щоби Гюз був президентом. ців, щ о м і с ѓ и л и с я т а м .
п о и м у с і л й в о н и в и н е с т и с я Ті В І - р а б л і в , к о л и П о л ь щ а в ж е в и к і н - ці й б у л ь в а р и й д е в о н и п е р е в о д я т ь ніч і д е н ь . У п о в і т а х , щ о
Виконавчий уряд організацій ф а б р и к а н т і в в и г о т о в и в на К о н ц е с і ю на в е д е н н я с е г о д о - ках 2 — 1 1 н а ш о { ' с р н . Х а р а к т с - ч и л а свій в л а с н и й п о р т в Г л и н і . л е ж а т ь на п о б е р е ж ж у Ч о р н о г о м о р я , п о л о в и н а д о м і в л е ж и т ь
набдижаючуся конвенцію сеї організації резолюцію, яка ви- '.му г р и ft с а л ь д л я т а н ц і в о д е р - р и с т и ч н і р и с и Л й н о с і в : ќ р і п к а Д а і щ і г с ь к н й с е н а т д о м а г а є т ь - в р у ї н а х . Н а й б і л ь ш е п о т е р п і л и т а т а р с ь к і с е л а н а КрИмІ. Б о г а -
сказуе надію, щ о Кулидж дасться ще намовити до кандидо- ж а . і о о д н о і т а л і й с ь к е н і д п р и - п о с т а в а , ч о р н е б у й н е в о л о с с я , сн в с в о ї м протесті забраний то людей щ е й доси не хоче вернути до своїх домів.
иаиия на у р я д президента. ємство, о д н а к під у м о в о ю , що ра т е м н а в о б щ а , о ч и м е н ш е даіщігського порту польсь-
в с т у п д о касіига б у д е д о з в о л е - те`мні як ,у Я п о н ц і в і б е з моїѓ- к н х к о р а б л і в , б о Н Е х о ч е , щ о б и
ний лише, заграннчним тури-, гольського знзу, Обличчя
Л Е Т У Н И Ш Л П БРАК У ТОКІО,
ЖІНКА БУДЕ ПРОБУВАТИ ПЕРЕЛЕТІТИ ЧЕРЕЗ ОКЕАН. .j. ‚ко.тннебуль Ланціѓ став оссред-'
с т а м , а турецькі піддані б у д у т ь І чоса має є в р о п е й с ь к и й х а р а к
НЕ П О К И Д А Ю Т Ь Ш У К А Т И З А ‚ . О Л Д І'ЛОРИ" ' к о м я к о ї с ь війни П о л ь щ і з С У ) Р І Ш И Л И Н Е Л Е Т І Т И Д А Л Ь Ш Е , Л И Ш Е В Е Р Н У Т И К О Р А Б Л Е М
виключені від у ч а щ а н н я д о з ѓ а ' тер. Айноси є лагідної вдачі сідами. 7іагшіг це н і м е ц ь к и й
Р У З В Е Л Т Ф І Л Д , Лонг Айлеид, 1 4 . вересня. — СЮди при- Д О АМЕРИКИ.
д а н о г о д о м у г р и . В ч а с і н а ї з д у іесні, о д н а ч е п о в і л ь н і д о ро- т о р г о в е л ь н и й порт, який х о ч е
іхала с в о ї м л і т а к о м п а н н а Р у т Е л д е р , к о т р а м а є п р о б у в а т и с и - Т О Ќ Ю . 15. в е р е с н я . — Л і т а к „ П р а й д о ф Д і т р о и т " р а з о м
с т в е р д и л а поліція, щ о 80 від б о т и . Релігія їхня поганська, розвиватися в спокою з корис-
мн д н я м и п е р е л е т і т и б е з п е р е р в и ' з в і д с и д о П а р и ж а . Л е т і т и в о - з л е т у н а м и Ш л і й Б р а к о с і в т у т на л е т у н а . к і м п о л і . О б а ' л е т у н и
сотків присутних б у л и т у р е ц ь подібна д о шамцнізму. С п о с і б т ю для світової т о р г о в л і .
на має з к а п і т а н о м Д ж о р д ж о м Г а л д е м а н о м . В о н а , цидно, ріше- о п о в і л и п р и с у ш и м п р о с в о ї п р и г о д и в часі перелету з Ш а н г а ю
іддані. П о с а д н и к Констан- ї х н ь о г о ж и т т я п е р в і с н и й : жи-
иа л е т і т и , н е д и в л я ч и с я на цілий ряд трагедій, ш о стрінули д о Т о к і о . Н а й с т р а ш н і ш і сцени пережили вони перелітаючи л о -
тнноиоля заявив, щ о мимо то вуть з риболовлі і полювання,
^летунів над А т л я н т і й с ь к и м океаном. П О В С Т А Н С Ь К И Й Р У Х Н А над К и т а й с ь к и м морем, де саме мала місце с т р а ш н а ' б у р я .
г о т о м і с т о о д е р ж у в а л о 2 5 від- . ^ п о с ` л у т у ю ч н с ь в е л и к и м и п с а м и
К о р а б е л ь К а й л д о н о с и т ь , щ о м о р я к и к о р а б л я не переста- v РАД. БІЛОРУСІ. О б а летуни заявили т а к о ж , по д о в ш і й нараді з летунами
о т к ї в з д о х о д і в к а с и и а , в о н о У п р а в о ю з е м л і з а й м а ю т ь с я не-
ють ш у к а т и з а л е т у н а м и з . ‚ О л д І л о р і " , ш о п р о п а в п і д ч а с л е т у е к с п е р т а м и , щ о р і ш и л и з а к і н ч и т и свій п е р е л е т у Т о к і о Й д о А-
е м о ж е д о з в о л и т и на в и з и с к р а д о . М е ш к а ю т ь у п р о с т и х х а - З М і н с ь к а на Р а д я н с ь к і й
зі с т е й т у М е й н у Р и м . К а п і т а н к о р а б л я не п о к и д а є д у м к и , що мерикн п о ї д у т ь п а р о х о д о м та в і д і ш л ю т ь ним т а к о ж свій л і т а к .
т у р е ц ь к и х г о р о ж а н . В і ш а є м ц е г а х , п о б у д о в а н и х на м а л и х иа- Б і л о р у с і д о н о с я т ь д о п о л і ,
летуни в и с і л и в г у м о в і м ч о в н і т а щ о в о н и д е с ь п е в н о п л и в у т ь Н а їх р і ш е н н я з а л и ш и т и п е р е л е т Т и х о г о о к е а н у в п л и н у л а
ІСИНа з а к и д у ю т ь т а к о ж , щ о л я х . З д а є т ь с я , н і к о л и не в и т в о - к о ї п р е с и п р о п о ш и р е н и й п о в -
далеко від місця о с і л у на море. т а к о ж каблева просьба дітей Шлі-я з Дігройт і телеграфічні
іе з ' а п л а т и в з а у м е б л ь о в а ц - р и л и в о ш і с в о є ї , д е р ж а в н о с т и . с т а н с ь к и й р у х на в с ь о м у п р о
перестороги американських летунів. . ІЯЩТІ^
ют к а с т т а : Цим вимираючим народом за- сторі цієї республикн. Най
ПРИДУМАЛИ ДЕЛІКАТНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДО МІРЯННЯ ОТРУЇ авилиси учені, г о л о в н о пст- б і л ь ш рухливѓім на Рад. РІло
УБИйНИК ВІЦЕКОНЗУЛЯ роградська академія наук. Є в русі є п о в с т а н с ь к и й з а г і н от Т А Й Ф У Н І В И Л И В М О Р Я С П Р И Ч И Н И Ш $10,000,000 Ш К О Д И ,
В ВОЗДУСІ. П О Д А В С В О Є ІМЯ. ш о б и вчені а н т р о и о л ь о - К л и н а , я к и й 2 - г о м. м. н а п а в на
НАРД1Н1 Д Е С Я Т К И Т И С Я Ч ЛЮДЕЙ ОСТАЛО Б Е З Д А Х У Н А Д
ВІДКРИЄ Ч А С Т И Н У Р Т У Т И НА 20 МІЛІОНІВ Ч А С Т И Н . етиографи, етнольогн залогу Кайданова, р о з о р у ж и в
ПАРИЖ. ІЗ. вересня. У- ГОЛОВОЮ, А К І Л Ь К А С О Т ЗГИНУЛО.
НЮ Й О Р К , 14. в е р е с н я . — Генеральна Е л е к т р и ч н а Ко. ого- (
д. ріжних народів о- о д и н курінь 39 п о л к у та п о ѓ р а
л о с и л а , щ о її і н ж е н е р и відкрили незвичайно важний інстру- бнйник італійського вінеконзу- Т О К І О , 14. в е р е с н я . — П і д ч а с н е д а в н ь о г о т а й ф у н у ті в и -
снува.ти для цеї ціли окрему вав курінну касу й амуніцію.
мент д о м і р е н н я чистоти воздухў. Інструмент такий ніжний, ля Пардіні сказав поліції, що л и в у м о р я в Японії, на о с т р о в і К і ю ш ю , з г и н у л о 419 о с і б , а 2 3 1 3
комісію з осідком в Токіо, яка Червоних с т а р ш и н загін роз-
ш о він в і д к р и є , к о л и в в о з д у с і є о д н а ч а с т и н к а ж и в о г о с р і б л а зоветься Ді М о д у н ь о й м а є 25 з і с т а л о п о к а л і ч е н и х . Крім т о г о з н и щ и в т а й ф у н 1850 д о м і в , а
аняласиби д о с л і д а м и над цим стрі.тяв. З а ' К л и м о м вислано
на 2 0 міліонів частиш.. літ. В і н у р о д и в с я в І т а л і ї . В й о - н а р о д о м j я к а н н д а в а л а б и ча- карну е к с п е д и ц і ю в складі од- ЗООО з а л л я л а в о д а . Т а й ф у н д і й ш о в т а к о ж і д о с а м о ї с т о л и ц і Я -
Інструмент б у д е м а т и в е л и к е примінениє д л я п р о м и с л о в ц і в , мешканню найдено проти рисвячений д о с л і д а м ного куріня т а 2 -сотень міліції понії Т о к і о , д е м о р с ь к і филі з а л л я л и к і л ь к а т и с я ч д о м і в у д о -
які в ж и в а ю т ь ж и в о г о с р і б л а , а я к и х р о б і т н и к и . х о р у ю т ь через піистську літерату'ру Ді М о - 1 с о н н е сами в одній з е в р о - Д . 11. У. л і ш н і й ч а с т и м і с т а . ЗО д і т е й з і с т а л о п о к а л і ч е н и х , к о л и т а й ф у н
живе с р і б л о на ріжні с т р а ш н і г н и т т я - т і л а й з а г н о є н н я . ш . о , я к и й щ е д о с і и а х о д н т ь - ннаедй с ьАііі
кнх м о в і в мові ипон- з і р в а в д а х зі ш к о л и . З а г а д о м ш к о д и , впричинені т а й ф у н о м , о б -
с я у ш п и т а л і , не п о а в п р н ч н - с ь к і й . П е р е д ученИМИ стоїть ч и с л ю ю т ь н а 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 є н , а б о 10 м і л і о н і в д о л я р і в . К р і м с ь о г о
н. зали якої увив віцекон- итання: чи Ліпшої похо- ДЕРЕВО В РОЛІ КАТА. великі простори ўПравийќ піль с т о я т ь під в о д о ю .
ГАРНІ РЕФОРМАТОРИ. у.тя. дять з Европи, чи Евроией-
П О Л І Ц І Я А Р Е Ш Т У Є ЗА НЕМОРАЛЬНІСТЬ. ці з далекого Сходу, чи мо-
В центральній Африці росте
АТЛЕНТИК С И Т І , Н Ю Д ж е р з і , 14. вересня. — Поліція аре- ВИКЛЮЧЕННЯ ПРОВЩНИ- д е р е в о , яке н а з и в а є т ь с я ‚‚Гіипо- ТРАГІЧНА СМЕРТЬ ТАНЦЮРИСТКИ ЇСИДОРИ ДОНКЕН,
же Айноси є споріднені з
мане Манцінелли". Є воно
ні т у п а л а й п о с т а в и л а н а с у д з а н е м о р а л ь н і с т ь Е д в а р д а Г о н т л і , ків О П О З И Ц І Ї З К О М У Н І С - Полінезійцями. Вчений Жорж
справжнім деревом смерти. 1І Ш А Л И Ќ З А Ч І П И В С Я З А К О Л Е С О А В Т А И С П Р И Ч Г Ш И В ,
начальника так з в а н о ї „ л і г и д о б р о б у т у " , ш о під покришкою Т И Ч Н О І ПАРТІЇ У ПЕТРО- Монтаду після студій на 'місці
Його запах такий ого.том- Ў Щ О В И П А Л А HA T P O T V A P J З Л О М А Л А К А Р К .
релігійної та милосердної акції-мала ширити деморалізацію. ГРАДІ. д о к а з у є тісну з в я з ь між Лйно-
шуючнй, щ о л ю д е , які спо-
З ним а р е ш т о в а н о й о г о с е к р е т а р к у т а г о л о в н у помічницю. П А Р И Ж , 15. в е р е с н я . — З г и н у л а т у т т р а г і ч н о ю с м е г е т і ^ з в ^ -
с а м и й Є в р о п е й ц я м и . Т а к и м чи-
Хоча о б о є арештовані Мурини, вони мали богато прихиль- БЕРЛІН. - Центральний Копт- чивають в його тішѓ, т р а т я т ь с и а п о Ц І Л І М СВІТІ т а н ц ю р и с т к а , І с и д о р а Д о н к е н . В ч а й і з ^ - , и а в - . ( ( )
ном а й н о с ь к а раса б у . і а б ц чет-
рольний Комітет комуністич притомність, а то й
ннків сер'ед ЙЯЙХ..' . вертою білою расою (серед-
Т О М о д е н к і н ц е ь ш а л и к а , я к и й м а л а на ш и ї , з а ч і п н в с ' я з'а ќ о л е - '
юї партії рїШнь виключити а р а ю т ь . ' З а ц і к а в и в с я цим с о а в т а й с п р и ч и н и в , ш о т а н ц ю р и с т к а в и п а л а НЏГШОП^Р. Тіри-
земноморська, а.тьпенсько-вір-
АРМУНІСТИЧНОЇ „ партії слідую- ревом англійський учений кликані д р к т о р і с к о н с т а т у в а л и л и ш е с м е р т ь танЩіірвеаіки в н а -
САМСВБИйСТВО НА ВОДООАДІ НАЙЕГРІ. ділерів о п о з и ц і ї у Москві
менська і нордіиська).
Александер Клів і з о р г а н і з у в а в j слідок зломания карку. . ' '
СКОЧИЛА ПОЧЕРЕЗ ВОДОПАД. Дашковського. Фрумкіпа. іва окрему комісію для дослідів і с и д о р а Д о н к е н звісна була п о цілім світі як о с и о в а т е л ь к а
Н А Й Е Г Р І Ф О Л З , Н ю И о р к , 14. в е р е с н я . — К о л о 9. годи-`` нова, Л Е В Ќ К А , БелорВ й деякії` пі. В і д м і с ц е в и х людей нового клясичного танцю. ,
ни р а н е н ь к о б о г а т о л ю д и й , ш о о г л я д а л о в о д о п а д Н а й е г р у , б а - д р у г и х . їх о б в и н я ю т ь , щ о в о англійський учений довідався,!
чило, як я к а с ь ж і н к а с к о ч и л а з м о с т а н а Г о в т А й л е н д у в о д о - ии оріанізу.али страйки пс
Ц Е Б У Л Я як Л І К А Р С Т В О . ш о дерево виконує обовязки
пад. совітських фабриках, систе-j Ц е б у л я є не т і л ь к и и е о б х і д - ката. С п р о в а д ж у є т ь с я під ньо ІТАЛІЙСЬКИЙ `КОМУНІСТ СТРІЛЯВ Д О ФАШИСТСЬКОГО
матично ўстроювали тайні схо- ною п р и п р а в о ю до страв; вона ѓ о з а с у д ж е н и х на с м е р т ь і д е -
На с в и с т к у п а п е р у , н а й д е н і м н е д а л е к о т о г о м і с ц я , н а й д е н о №Ж,
імя й а д р е с у я к о ї с ь Д ж е с і Б и г а р з В о ф а . т о . З п о д а н о ї а д р е с и дитіи п о п р и в а т н и х м е ш к а н н я х м а є т е ж в е л и к і л і ч н и ч і п р и к м е - рево виконує с в о ю р о л ю без за-
киду. Є це б у д ь - щ о - б у д ь л ю д я -
Г И Н Е С А М від К У Л І П О С Т Р І Л Е Н О Г О ФАШИСТА.
поліція д о в і д а л а с я , щ о Д ж е с і Б и г а р п р о п а л а я к и й с ь ч а с т о м у і вели агітацію проти ц е н т - ' т и . Є вогга д у ж е д о б р и ' м с р е д -
назад та щ о вона к і л ь к а р а з і в з а п о в і д а л а с а м о в б и й с т в о с в о м у рильиого комітету к о м у н і с - с т в о м на з а к а т а р е п н я , з а ф л є г м - ний с п о с і б в б и в а н н я з л о ч н н - Р А В Е Н Н А , 14. в е р е с н я Комуніст, Л е о п о л ь д Міссіролі,
братови, в к о т р о г о домі вона ж и л а на поданій адресі. Т И Ч Н О Ї партії. І.тення і б о л і г о р л а . П р и и е д у - ц і в . Н е п о т р і б н а н і к ч е м н а н у- пострілив і покалічив на головнім сквері к о м а н д а н т а легіону
підлююча інстнтуцїя катів. Де- ф а ш и с т с ь к о ї міліції, Е . Мурі й с е к р е т а р я місцевої о р г а н і з а ц і ї
І ѓахвіддихових доріг добре t
НАЩЕПИЛИ М Я С О Н А МОЗОК. „ПРІГЕЛЬПАТЕНГ' ВІДЖИ- .ЇСТИп е ч е н у чи п р и с м а ж е н у це
р е в о це п о д і б н е д о н а ш о ї гру- ф а ш и с т і в , Р . Моріджі. Пострілений Моріджі виняв револьвер
ВОЛТИМОР, 14. вересня. — Д р . Волтер Денді, о п е р а т о р а о в о ч і й о г о п о д і б н і д о на - і д в о м а цільними стрілами п о л о ж и в т р у п о м атеитатчика ко-
ВАЄ. (булю. Діти повинні 3 — 4 р а з и
ш п и т а л и у н і в е р с и т е т у Д ж а н а Г а п к і н с а , д о к о н а в ниНІ н е б у в а л о ї ш и х я б л о к . Я б л о к а ці в и г л й - муніста.
Головного секретаря Ўкраїн- : т и ж и и їсти б у л к у зі с м а ж е -
в

о п е р а ц і ї . В і н в и р і з а в б о л я к н а м о з к у та н а ш е п т і в ка я м у , у т в о - д а ю т ь д у ж е с м а к о в и т о , одиа- Ко м а н д а н т Мурі е н е б е з п е ч н о п о к а л і ч е н и й у ж и в і т , а М о -
ського Нац.-Дем. О б є д н а н н я н о ю - ц е б у л е ю , б о ц е б у л я чи-
рену ч е р е з ^ в н р і з а н и е , к у с о к м я с а з н о г и п а ц і є н т а . чс м а ю т ь - в с о б і в б и в ч у отру'ю. р і д ж і з і с т а в п о с т р і л е н и й в н о г у й й о ѓ р ж и т т ю не г р о з и т ь н і я к а
В о л о д и м и р а Ц с л е в н ч а з а с у д и - с ѓ и т ь к р о в . Н а ячмінь" на о ц
О п е р а ц і я т р е в а л а к о л о д в о х г о д и н , а п р и г л я д а л о с я ї й б о - л о с т а р о с т в о `в Ж н д а ч е в і р і - н а й к р а щ и м с р # д с т в о м п л а с т и - небезпека. Причиною атентатў є виключно ріжнння політич-
гато лікарів. н н х п о г л я д і в , т о м у щ о п о т р і л е н і не Знал'и ц і л к о м а т а к у ю ч о г о ,
І ш е н н я и з дня. 11. л и п н я 1 9 2 7 н а н а с и р о ї цебулі. К о л и к о м у с ь
КАТАСТРОФА ПОВЕНІ В а застрілений комуніст не знав пострілених. -
основі А, 1 1 - г о цісарсько-ав-J пускається к р о в з носа, т р е б а
СВЯЩЕНИК СТРАТИВ П А М Я Т Ь . ІНДІЇ.
с т р і и с ь й о г о п а р л я м е н т у з 1 8 5 4 к а р к о б л о ж и т и п л а с т и н а м и це
Н Ю Й О Р К , 14. в е р е с н я . — Д о м і с ц е в о г о ш п н т а л я Б е л в ю УКРАЇНЕЦЬ ЧЛЕНОМ ЕМІГРАЦІЙНОГО УРЯДУ,
( ! ) р о к у на п я т ь д н і в а р е ш т у з бу.ті. К о л и в к у с и т ь б ж о л а . л и - В Іидіях п і д ч а с п о в е н і в о л а
д о с т а в л е н о с т а р о г о ч о л о в і к а , я к и й не м і г с к а з а т и , я к він на-
з а м і н о ю н а с т о з о л . г р и в н и з а ' с м а р у в а т и з р а н е н е м і с ц е с о к о м п р о р в а л а таму в к а н а л і , ' щ о з а Л Ь В І В , Галичина. — На підставі розпорядку польської
зивається та звідки походить. По довгих д о п и т а х лікарі пе-
п р о м о в у , в и г о л о ш е н у н а в і ч у а ' з ц е б у л і . . Х т о ї с т ь цебу.тто, р о о с м о т р ю в а в в о д о ю окрузі, Б а Ради міністрів новим членом державної еміграційної Ради'ђв
рекоиалися. ш о се Т е о д о р Тинѓ, єпископальний с в я щ е н и к , к о -
Миколаєві над Дністром дня^биться неподатливим н а . з а р а з рода. З Г И І Г У Л О о к о л о тисячу І т р и р о к и 1927—І929 і м е н о в а н о д и р е к т о р а „ Н а р о д н ь о ї Topro- v

трий н е д а в н о п р о п а в б е з в і с т к и з д о м у с в о г о с и н а , с в я щ е н и к а
в Барлингтоні, в Ровд. Айленді. 10. грудня L926. -лігві н е д у г и . юдей.
1
елі", п. М и к о л у З а я ч к і в с ь к о г о :
С В О Б О Д А , ' П Я Т Н И Ц Я , 16-гб ВЕРЕСНЯ, 1927.^ Ч. 215."'

w
„SVOBODA (LIBERTY), Інж. Д м и т р о Андріевський.
` ` FOUNDED 1893 ' тім погибель
політична, і небезпекуїГбут- д;и,.тужність належна^з а д а ч е ю Нації, змістом
і ; р о л я м і ж н а р о д н я . Л и ш е - п р к а а г - тя. П р о с е т р е б а п а м я т а т и к о ж -
Ukrainian newspaper published daily except Sundays and holldayi

.
at 83 Grand Street, Jersey City, N. J .
Owned by the Ukrainian National Association, Inc.'
РОЗБУДОВА НАЦІЇ власного
)державн. їхні а р г у м е н т и п р о т и вщи с е з а н а р і ж н и й к а м е н ь на-
існування, я к нації
н о м у з н а с і з н а ш и х г у ртків.
Д о нині м и б у л и н е в і л ь н и к а - п і д б о ю - У к р а ї н и . Д о т о г б ж н е н а ш о ї д е р ж а в н о с т и ` е л ь о г і ч н и - ц і о н а л ь н о ї б у д о в и , м о ж у т ь л е і Б о ж а д н и й в и л о м н е м о ж е б у -
(

Edited by Editorial Committee. ми, з а с о б о м д л я д р у г и х , и г р а ш - д в о з н а ч н о о р і є н т у ю ч и с ь н а А - м и п і д с т а в а м и д л я н а ш о г о н а р е й т и д о р о з г л я д у с п р а в в и ў ти т о л е р о в а н и й в критичний


Entered as Second Class Mail Matter at the Post Office of Jersey City, N. J. К о ю , а не т в о р ц я м и і а к т о р а м и (дію, в о н а . с в і д о м о у х и л я є т ь с я ступу п а північ. т р і ш и ь о г о у к л а д у , с п р а в р е ж і - І м о м е н т Р о з б у д о в и , о д е н із я-
on March-30, 1911, under the Act of March 8, 1879. і с т о р і ї . А л е з р е ш т о ю ' б у л о т а к вія Европи. Отже не Москов- к и х нині п е р е ж и в а є м о . З а л і з н а
М о ж л и в о , щ о з в е р х н і с т ь М о му, .СОЦІАЛЬНИХ І е к о ц о м і ч н и х
Acceptance for nulling at special rate of postage provided for in Section 1103 не з а в ж д и , л и ш е останні віки. щ и н а і не в и с н а ж е н а П о л ь щ а с к в и н а д К н ї в о м м о ж е б у т и у п р о б л е м , якѓ з р е ш т о ю м і н я ю т ь - ' д и с ц и п л і н а , к а р н і с т ь , п і д п о р и j -
of the Act of October 3, 1917, authorized July 31, 1918.
1 наші історики нам скажуть, можуть від тепер Здобуті ( с у н е и а л и ш е п е р е м о г о ю К и ї в а )ся п о в с я к ч а с н о ї н е в п и н н о , я к і к овання другорядного засад-
SUBSCRIPTION RATES; ПЕРтіДШІАТА: щ о б у л и часи,., к о л и щ и т О л е г а І а т р и м . а т и г е г е м о н і ю н а С х о д і н а д М о с к в о ю . С е б т о н а ш а д е р н е м о ж у т ь м а т и о д н о г о у и і в е р - І н и ч о м у , о с о б и с т о г о загально-
Three cents a copy. Поодиноке число три центи. к р а с у в а в с я н а в о р о т я х Ц а р г о - ' Е в р о п и . Чи т о - ж т а к неймовір- жавиість, с а м е н а ш е н а ц і о н а л а с а л ь н о г о на всі часи рішення. му, п а р т и к у л я р н о г о основному
One year 1 7,ool На рік 7.00 р о д у . Ч и - ж т і , щ о в і з ь м у т ь с я й о , щ о в л а с н е У к р а ї н а , в и г і д н о ї
$ зўі-
Six months t 3
7.5 На пів року н е б у т т я з а л е ж и т ь в і д т о г о , ч и Які і в даний момент можугьі мусить бути законом. Тому і
$3.75
Three months „ і i.oo п о л о ж е н а п і д з г л я д о м с т р а т е - с п р о м о ж е м о с ь м и п р и б о р к а т и б у т и з а л а г о д ж е н і в ріжні спо-) з д у ш е н н я м і ц н о ю р у к о ю вся-
На три місяці . . . . . . . . „ . . . . $ 2.00 д о Р о з о у д о в и Н а ц і ї , в и б е р у т ь
foreign and Jersey City Rates: гічнйм, потужна е к о н о м і ч н о , М о с к в у , з а п р я г т и її д о н а ш о г о с о б и з о д н а к о в о ю к о р и с т ю д і я к и х відосередних змагань,
В Джерзи Ситі 1 Затраннцею: І сю п е р ш у ганебну можливість.,)
E
P" year ...M0.00 сильна своїми європейськими д е р ж а в н о г о в о з а . І н а ш похід) національного організме. з г л а ж е н н я х о ч б и і в і с т р є м ме-
Six months - 5. На рік . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1 0 . 0 0 а не д р у г у ? В тім разі в о н и по-
Three months $ 2. т р а д и ц і я м и , м о ж е с п о в н и т и с ю на північ м о ж л и в о вже с т а в під- ча в с я к и х в і д м і н , х о ч б и т о ні
На три
На пів року місяці ` $ 2.751'
5 59-9, к а з а л и б и с е б е н е г і д н и м и ні) Т а к м у с и т ь у к л а д а т и с ь н а ц і б -
місію, наколи с п р о м о ж е т ь с я г о т о в л ю в а т и с ь в і д т о г о . д г г я , ко- шл̀о в супереч „гуманностѓі'.
За кожду зміну адреси платиться 10 центів, с в о ї х п р е д к і в , ні н а ш о ї д о б и , с к о н с о л і д у в а т и с е б е в н у т р і ш - нальний проблем в головах
л и п е р ш и й у к р а ї н о ф і л ч и х л о п р а ц ь о в н и к і в Р о з б у д о в и : Т и х , ) „ д е м о к р а т и з м у " , „ ц р а в у на са
За оголошення редакція не відповідає.
тнія гвозмя тчоагсоу нмаі жс е сбле а тв янгоаюр ўм. иП
нру во -- н ь о ? М и г а д а є м , щ о с е в е л ь м и по.ман з а б а ж а в м а т и с в о ю л і м о р з н а ч е н н я " і Т. и. м у с я т ь бу-
З Канади тіалежить висилати Гроші лише на т. зв. Foreign Money Order. щ о годні вийти п о з а межі своїх
ш и н о ю і п о г а н о ю сучасністю м о ж л и в о ! В кожнім р а з і ті смі ітературу „для домашнього т и п е р е в е д е н і - в л о н і Нації. Вся
Телефон „Свободи": 498 Montgomery. Тел. У. Н Союза: 1838 Montgomery. о с о б и с т и х інтересів і поєднати
н а ш і сусіди р о з р о с л и с ь з а н а ш ливі, відважні, щ о в і з ь м у т ь с я вжитку", відрубну від м о с к о в - кі м і с ц е в і п р и в е з е н н я , „тісні
ї х ``в с в о ї й с в і д о м о с т и з б у т т я м
Адреса; "SVOBODA", P. О. 8QX 346. JERSEY CITY. N. J . к о ш т . В о н и т и с л и гга н а ш і т о - з а Р о з б у д о в у Н а ц і ї , н е м у с я т ь с ь к о ї . Х т о с к а з а в „ а " , м у с и т ь ) ші батьківщини'.', нехідь до
цілого. І ЃЄДИНО д а л ь ш а , оста-
ю ч а с н і м е ж і , в о н и в т я г а л и н а с п о д і л я т и д у м о к н а ш и х с а м о к а - с к а з а т и „ б " . Я к ті А н г л і й ц і , щ о східно чи . з а х і д н о у к р . куль
точна мета великої роботи має
у сферу своїх впливів, в о - стратів і з г о р и відпекуватись на початку загніздилися л и ш е турних і політичних тради-

ОРІЄНТАЦІЯ ПА ВЛАСНІ СИЛИ державного


запрягали нас д о свого наміру прибити український н ау з б е р е ж ж ю Індійського о к е
в о з а . І т о д л я Т р и з у б , к о л и н е н а в о р о т я х а н у і н е б а ж а л и п о ч а т к о в о ні
бути крітеріумом для кваліфб
кації і гаслом для вербування
цій - м у с я т ь б у т и
вій^ мірі відрадними
в одиако
для
Дійсним національним прокляттям стали для нас наші к а д р і в н о в і т н ь о г о л и ц а р с т в а У-
того, гцо м и с п і д л і л и , щ е Ц а р г о р о д у , т о н а К р е м л і в с ь к и х ч о г о и н ш о г о . як т і л ь к и в и г і д н о ремісників великого діла Р о з
„орієнтації". Д о в г о ю ниткою тягнуться вони через весь пе- країни. Я к колись З а п о р о ж ц і
стали рабами духом. Инак стінах. Х т о не х о ч е з а г и б а т и в т о р г у в а т и , з г о д о м с и л о ю річей б у д о в и Н а ц і ї . М и е о д н о ю на
ріод нашого історичного життя. Вже з а княжих і козацьких п и т а л и у н о в о п р и б у в ш о г о л н -
ше п р и н а ш і й ч и с е л ь н о с т и т о т р я с о в и н і , т о й м у с и т ь м а т и с и - б у д и з м у ш е н і з а в о й о в у в а т и ці- ц і є ю з б о г а т ь м а відміггностн-
часів о р і є н т у в а л и с я ми на Т а т а р , Т у р к і в , на М о с к в у т о В а р - ше, чи вірив він в Б о г а і св.
ѓ о б н і к о л и н е с т а л о с я . А л е с я л и не л и ш е н а т е , щ о б и в и д р и - ' л у І н д і ю , щ о з а г р о ж у в а л а ї'х- м и . В тім н а ш а к р а с а і с и л а .
ш а в у , я к н а ш и х „ с о ю з н и к і в " , х о ч ті с о ю з н и к и б у л и нічим Т р о й ц ю , так в н а ш Ѓ д н і Л и ц а р і
г а н ь б а кінчається, б о ми в ж е п а т н с ь з б о л о т а , - а л е т а к о ж зду- нім ф а к т о р і я м , і п х а т и с ь в с е
иншим, а тільки з а в з я т и м и в о р о г а м и українського народу, які Р о з б у д о в и Ниції м у с я т ь л и ш е О ч е в и д н о , оцо д л я сеї р о б о -
не в с т а н і н о с и т и я р м о . Д о т о ж а т и в і д і й т и в і д н е г о як н а й д а - д а л і а ж д о П е р с і ї , Т у р к е с т а н у
п р и х о д и л и н а У к р а ї н у т і л ь к и в т і й ц і л и , ш о б и з в і л ь н и т и її з ствердити, тдо вірять в потуж- ти т р е б а и н ш о ї п о р о д и людсн,
r o - ж м и с п о с т е р і г а є м , щ о п о ) л і . Ѓ і н а к ш е вігг з н о в у б у д е з а - і К и т а ю , щ о б и в т р и м а т и с ь п р н
о д н о г о я р м а , а накинути друге. З тими орієнтаціями не п о - и і с т ь н а ш о г о н а р о д у , в й о г о в с - як т а , щ о д о с и в е л а п е р е д в
мірі т о г о , як н а ш і сили з р о с т а - тягнений в надри т р я с о в и н и . морі, т а к і Україна, д у ж с прав
кінчили ми щ е й досі. Все щ е м а є м о в с е б е ріжні гуртки, щ о ликі м о ж л и в о с т и , раді чинно н а ш і м національнім житті, а
ють і т о т а к бли'скавично, сна Сі наші міркування і твер доподібно, щ о й н о зміцнивши
в и т и р а ю т ь п о р о г и п о П а р и ж і , Л о н д о н і , В а р ш а в і чи М о с к в і п о ч а с т и й т е п е р трнМііе''керму
га н а ш и х с у с і д і в з а н е п а д а є . Р о - д ж е н н я , х о ч я к л ь о г і ч н і а г о - с в о ю Д е р ж а в у н а б е р е г а х Чор- с п о в і д а т и с в о ю в і р у і г о д н і сй-
і в н с в о б о д ж у ю т ь н а ш бідний нарід „ о р і є н т а ц і є ю " на о д н о г о нашої політник В йвоїх руках`
с і я , гцо в з я л а с я б у л а л і п и т и і з л о в и о з г і д н і з т е н д е н ц і я м и ж и т - н о г о м о р я , б у д е приневолена бе віддати на с п р а в у Розб.удо- 1
з н а ш и х с у с і д і в чи н а я к у с ь и н ш у в е л и к у д е р ж а в у , щ о м а л а
ста д в а ц н т и е т н і ч н и х о д и н и ц ь тя і с у ч а с н о ї д і й с н о с т и , в ж а х - д л я о х о р о н и с в о є ї ' п о л і т и ч н о ї ) ви. Т о й ш л я х , я к и м Д О с е г о Т р е б а Л ю д е й с и л ь н и х д у х о м '`і'
би б у т и з а і н т е р е с о в а н о ю в самостійній українській д е р ж а в і .
є д и н у н а ц і ю , п і д о р в а л а с ь і нині й т и м е т ь с я і ті п р о г р а м и я к и м и м і ц н и х в б л е ю ї " а несем пѓред
нуть страхопудів і п о с т у п о в ц і в , ' д е ж н о с т и йти на Москву і ; а 1 1
В нас в Америці п р о п а г у ю т ь знова наші рутеиці'орієнтацію
головніші, здібніші, культурні
н е з а
к е р у в а т и м е т ь с я , н е м о ж у т ь ні І г о р д и х і в і д в а ж й и х . " Т и х , щ о
иа Р и м . б о М О В Л Я В , к о л и в е с ь н а ш н а р і д с т а н е к а т о л и ц ь к и м , сильних о б е р е ж н і с т ю і принцѓ- , підбой, як т о вона ро- остаточно збулись рабської
ші е л е м е н т и в і д неї в і д п а д а ю т ь .
ш н и т и
ч о г о з м і н и т и в п о с т а н о в і і в і д
то всемогучий Рим д о п о м о ж е українському иародови своїми але с л а б и х д у х о м . Т і л ь к о х мотивів в 5—11
б и л а 3 Н Н Ш
д а н о с т и т а к о г о н а ц і о н а л ь н о г о п с н х о л ь о г і ї і з д і б н і на в и с о к и й
И

в п л и в а м и в и с в о б о д и т и с я з н е в о л і і п о б у д у в а т и с в о ю в л а с н у З о с т а ю т ь с я п р и ній К а л м у к и т а л ю д е с и л ь н і с п р о м о ж н і в и с н у - j в і к а х . працівника. злет. Тих, щ о у м і ю т ь хотіти і


буряти, невелике п р и д б а н н я , в а т и д л я с е б е із с к р у т и і т р у д - 1 _ музика
самостійну державу. В с е с к
Ж н т т я - ж б о т в о р и т ь с я не пі- с в о є хотіння н а к и д а т и другим,
а ж у х ь н а М )

скорше небезпечна- д о м і ш к а г г о щ і в гговг п р и й ш л и м о р а л і і м а й б у т н ь о г о , я к о ю г о д і м о р о -


Та в с е т а к и т р е б а с к о и с т а т у в а т и в і д р а д н и й ф а к т , щ о н а ш )сдя п р о г р а м і в і н е з г і д н о Д о г - з а м і с т ь т о г о , щ о б и у р і з у в а т и
д л я с у ч а с н о ї - к у л ь т у р н о ї нації` етггкгг, як ї х в и с н у в а л и д а в н і Р и - .
ггарід т а к и з в і л ь н я є т ь с я з п і д в п л и в у т и х о р і є н т а ц і й . В у м а х ч и т и c o 6 j
мам,
Г О
а л е ж и т т є в и м і н с т и н к т о м ; в л а с н у о с о б у , а б и не п о ш к о д и -
Л О в у Д б о щ е к р а

Ся д о м і ш к а н а к о л и л и ш е в т р и м.тянс ч и б р н т і й с ь к і г р о м а д я н , е ,
д а л і с т ь , і п а ш и м о р г а н і ч н и м х о т і н н я м . ти с у с і д о в і .
наших з д о б у в а є звільна право горожанства одинока правиль- щ с н а м в а к и н у т ь в і С Т Т р е б а тих, яким
м а є т ь с я п р и м о с к о в с ь к і м н а р о - ггаших д н і в , т в о р я ч и с в і т о в г р е а к ц і й н і с т ь д у м о к і в и с у н у т ь З в и ч а й н о н а к о л и м и не у м і є м о ) ч у ж и й н а х и л р о з л я г т и с ь , р о з -
на д у м к а , ш о н і х т о д р у г и й не п о б у д у є у к р а ї н с ь к о ї д е р ж а в и ,
ді, щ е б і л ь ш е з н и з и т ь р і в е н ь ! к о н ц е п ц і ї ' p a x r o m a n a і p a x Ьгі-
к о л и м и с а м і її н е п о б у д у є м о , щ о н і х т о д р у г и й н е з а і н т е р е с о - п р о т и нас ідею С о ю з у Націй. хотіти, а б о не з в а ж у є м о с ь х о п р а в н т н с ь , р о з н і ж и т и с ь , а л е я-
його цивілізації, яка доси т а к і переводячи їх в ж и т - , щ ' до п е р ш о г о , т о я к би д а
ваггий в н а ш і й д е р ж а в н і й н е з а в и с и м о с т и , а т і л ь к и с а м у к р а - 0
Тіти, з а к о н и природи ч и н и т и кі ж и в у т ь в п о в с я к ч а с н і м гіа-
ш и р о к о к о р и с т а л а з н а ш и х р е - тя, к в о д і - ж у п а д у т ь п і д ї х т я - . д е к о ю не б у л а с я м у з и к а , д о неї
їнський нарід та щ о тільки сам український нарід о своїх вла- м у т ь і б е з нас. А л е є о ч е в и д пруженні, в гоні, в чині, в ш у -
с у р с і в і ж и в и л а с ь н а ш и м и сігла- г а р е м . т р е б а прислухатись, б а навіть)
сггих с и л а х з м о ж е в и с в о б о д и т и с я т а д о б и т и с я з д і й с н е н н я с в о -
А с и м і л я ц і й н а п о т е н ц і я 11о- н и м , щ о н а ш а в о л я є одним` і з к а н н і , в з м а г а н н і , в н е в д о в о л е н -

змом,
го національного ідеалу. В с я к а инша наука тільки р о з д р о б - Н а ш і д у м к и п і д к а з а н і н а м н с п л е к а т и її в д у ш і . И н а к ш е м и
л я к і в не л и ш е г е т ь ч и с т о з а н е - т и х ч и н н и к і в , щ о с к л а д а ю т ь с я ні і ж а д о б і п о д в и г у .
л ю е н а ш і сили і веде нас далі п о ш л я х у неволі і р а б с т в а . б у й н о ю ф а н т а з і є ю , б а ггавіть гге н е б у д е м г о д н і з р о з у м і т и с у ч а - Н с р о з ї д ж е и и х і н т е л е к т у а л і-
на вислід подій. І т о й , х т о уміє
О р і є н т а ц і я на власні сили в і д р о д ж у є т е п е р н а ш рідний п а . т а а л е й з р о д и л а в і д п о р и ў ^ н а д м і р о м с и л , гцо н у р т у ю т ь в ' с г г о г о і п р а ц ю в а т и нині д л я - які намагаються заміни
хотіти, важить більш в меха-
край. Б о о с ь щ о п и ш е „ Д і л о " : С е р е д н а й б і л ь ш е н е п р и г о ж и х силу в нас. Н а с т у п п о л ь с ь к о г о ! н а ш і й Нації, але с к о р ш е немн-1 м а й б у т н ь о г о . Д р у г и й з а к и д ми
ніці ж и т т я , я к и н ш и й , щ о з н а є т и в м е х а н і ц і ж и т т я в і ч н у б о р -

Ще ніколи н а р о д н я ж е р т в е н н і с т ь не д а л а т а к и х вислідів, як в
останніх літах. А діється це в добі нечуваиих злиднів. „ П р о - дібраний
пер, о с о б л и в о п о війні іде
н а ш и х міст з
n-iJcH,
о б с т а в и н „ Р і д н а Ш к о л а " і с т н у є в л а с н и м и з а с о б а м и н а р о д у . на н а ш і с т е п и п р и п и н и в с я , т е - ' н у ч о ю к о н е ч н і с т ю . Н а м з д а с т ь - з в е р н е м о н а ш и м о п о н е н т а м , я к і
щ о м о ж е і не з н а й т и с ь м і с - гге є в к у р с і с у ч а с н о ї н а у к и і ф і - І
л и ш е піддаватись х о д у подій. н ю і'невпинну зміну ж и в и х я-
Л и ц а р і Р о з б у д о в и Н а ц і ї м ув и щ
р у к ц я д л я д в о х в е л и к о д е р ж а в н и х л ь о з о ф і ї , щ о р у й н у ю т ь с т а р і i-jCHTb у м і т и х о т і т и і я с н о у я в л я
роєними
у м о в ѓ ѓ о ю с п е к у л я ц і є ю , у-
категоріями. Бо- в
с в і т а " не л и ш е д о с я г н у л а в е р ш и н п е р е д в о є н н о г о р о з в и т к у , а л е польських, і з п і д п о л ь с ь к о ї ‚ і д е й гга п р о с т о р о н і м і ж Б і л и м д ю з і ѓ п о с т у п у , ти собі найб.тизші наслідки них атрофувалась здібність
стала більш органічною, суцільною. Знищена д о тла коопера- культурної влади. Румуни намІа Чорним морем. З а те гово- Нам певно ніколи в цілому . с в о г о труду. Б і л ь ш т о г о , во імя д о чину, творчі змагання.
ц і я в и р о с л а н а н о в о . М о л о ч а р с ь к а к о о п е р а ц і я о с ' я г н у л а в С х . н і к о л и с т р а ш н і не б у л и і п е в н о ' р и т ь х а р а к т е р т о г о п л я ц д а р м у , б у д у т ь в і д о м і всі д ж е р е л а е н е р д а л ь ш о ї ц і л и в о н и м у с я т ь у м і -
Живлені переважно фанта-
Галичині в ж е м а й ж е м о н о п о л ь н е с т а н о в и щ е , а все те осягнено будуть. д е п о л о ж е н і К и ї в і М о с к в а . I не ѓіі в с в і т і . 1 г о д і б о я т и с я , щ о т и відмовлятись в і д хотін- з і е ю ; .вони не знають, що
без найменшої посторонньої допомоги. В містах і селах виро- Х т о м к t наіѓсильніщиі'г б і о - д у р н о М о с к о в щ и н а віддавна' спаливши камяггий вуго. ня ш к і д л и в о г о чн з а й в о г о робити з ф а к т а м и , ані як
стають народні, просвітні і кооперативні будинки, о с е р е д к и д ь о г і ч н о , ч и с е л ь н о і к у л ь т у р н о ї п х а л а с ь на У к р а ї н у . I д а л е к о л ю д с т в о з а м е р з н е гга з е м л і , національній р о б о т і і в т о н х ї творити. Не догматиків за-
все ж и в і ш о г о т е м п у н а р о д н ь о г о ж и т т я . Н а ц і о н а л ь н а с в і д о м і с т ь на С х о д і Е в р о п и ? П р и т і м i i e j e б е з г л у з д о ю непримирим
ж е б р а к гга с х о д а х . А д ж е в ж е с п о с і б с к у п ч и т и свою увагу, паморочених принціпамн, але
і політичне вироблення д о с я г а ю т ь своїх вершин. j б у д е м у в а ж а т и на р о з р і с т Р о с і ї і р о с і й с ь к и х і . м п е р і я л і с т і в ,
тепер навчаються викорнсто свої сили на р о з в о ю Н а - продуктивних, сильних, твор-
О т т а к т о о в л а с н и х с и л а х в і д р о д ж у є т ь с я н а ш н а р і д в с т а - JB А з і ї . А д ж е М о с к о в щ и н а с т а л а ' в о н и не х о т я т ь п о г о д и т и с ь з
в у в а т г г т е п л о т р о п і ч н о г о м о р я , ції, на її розрості. Т о й чих в р е а л ь н о м у житті мужів
р і м к р а ю , а з в і д р о д ж е н н я е к о н о м і ч н о г о , п р о с в і т н о г о і п о л і - . в е л и к о д е р ж а в о ю не п і с л я з а в о - І ш о ю с а м о с т і й н і с т ю . І н с т и н к т о м
а завтра може зуміють вловити хто візьметься д о розбудови, треба д л я Р о з б у д о в и Н ації.
тичного прийде рівнож і відроджениє української держави. йовагшя Сибіру, л и ш е після'І і к р о в ю п р е д ч у в а ю т ь в о н и


стоПі.С'гГотвп̀іеггий
в реторту снагу сонячного про мусить вірити, щ о ж и т т я потрі- А д ж е льогічні побудування,
міггя. Т а к і м о ж л и в о с т и н а ш о ї б у є Н а ц і ї ї ї б у й н о г о р о з в о ю х о ч як т о н к о і ` ш т } д е р н о в и п л с -
Нації невідомі достатно Т о д і вігг н а т у р а л ь н о покладе
теиі. '
ютьс
л
так грубо розмина

тинкт, ж
Б е р р і І ієни. к р а ю . С ь о г о д н я ми р а б и і у ш національну справу з а примат
В д я ч н а у с м і ш к а з н и к л а т а к пу р у к а в и ч к у заплатити с т і . з дійсігістю. Џ т о й час
сліджені, я к перші христіяне, с в о г о світогляду і й о м у будеі
с а м о с к о р о , я к б у л а з я в и л а с я . кггж щ о з а о д н у п а р у . ппостиіі інс-

ПАРА РУКАВИЧОК А х , п а н і , — п р о с т о г н а в вії


р о з п у ч л и в о — т а ж то. немож лиці купця.
Знову пробігла усмішка
а з а в т р а н а к и д а є м н а ш у в о л ю легко нести ж е р т в и ради Нації.
світові, як Наступник св. П е т р а В с і й с а м о ж е р ' т в і є п е в н и й ти.
ч у й н и й д о :. ѓ с у
пе и я ж у ч и с я .-и.оії-т ю , л с г -
Він т р о х и з д и в у в а в с я , як по-1 — Т о один рід р у к а в и ч о к так л і г в о . Н і к о л и н і х т о не к у п у є у в середні віки. Н а ш р о з у м т р а г і з м , як є т р а г і з м в с а м і й іс-
— А! т о знаменито, пані л о в п т ь і намацує тенденцію'
бачив, щ о д о його крамниці н а з и в а є т ь с я . Я г а д а ю , щ о вони нас о д н о ї р у к а в и ч к и . М о ж е м о годегг збагнути путей, я к и тоті життя. Скрізь де є колі-
Так справа полагоджена зов- жпттсвого процесу. Ссй то
в х о д и т ь Г і м н а з и с т к а зі ш к і л ь - ' в а м п о д о б а ю т ь с я . піде життя, що с а м о зія, стичність, борня, упадок, творчий інстинкт і його треба
п р о д а в а т и їх л и ш е п а р а м и . сім... Д у ж е р а д р ! В и хоті,
гмпровізує часто свої ш л я - підбой, гострий біль, — є елє-

сего тре-
ного т о р б о ю п і д п а х в ` о ю . Т а - Чи Шведи то паз - Щ е н і к о л и н і х т о не к у п у ѓтраву р у к а в и ч к у , п р а в д а ? О с ь плекати учасникам Розбудови
подумав, ш о може вона має ѓось звіряти? Можем лише в и м і р я т и , м е н т д р а м и . А в тім в л а с н е і п о -
вав о д н о ї р у к а в и ч к и ? — гтов- в о н а . . . Нації.
ь к у ш п н для своєї матери. навмання,' силу, роз- л я г а є ж и т т я , а не в рівносги,
. —- М і й б о ж е , я не з н а ю . Я п о - т о р њ т а в о н а я к н а й н е в и г ш і щ е . А л е г і м н а з и с т к а в з я л а як н а й Для великого діла
.др'3сі^стн5 Дірчина гге м а л а к а ж у в а м о д н у п а р у . гону сучасного нам руху потульнбсти, пасивности. Жит-
— Т о -дивне! А л е мені т р е б а л и п о в а ж і г і г ц е с в о ю ш к і л ь н у т о р б : тих, крму не'так у л е ж и т ь
нгішсигі# Jift 5умці, як л н П р и к л а д а т и - ж п р и н ц і п и м о р а тя ж о р с т о к е , с и л ь н е , в л а д н е
— Т а к . . . а л е я х о т і л а б и з н а - ше о д н о ї р у к а в и ч к и на п р а в у б у п і д п а х у : на с к о р . м й і і у ч і І х БЛГЇГАХТмін-
н - у л ^ б л е н и й с п о р т ; н а д ти, ч и ш в е д с ь к і р у к а в и ч к и т а к - р у к у . лі ч и д е м о к р а т и з м у д о стих прекрасне. Не серед супокою
— Д а р у й т е , пане. Ви каза. л і ш о м у д о б р о б у т і , S i r на'`узгі-
УЖИВАТИ' т е р п е л и в о с т и л ю д е й с а м о ш в е д с ь к і , я к ш в е д с ь к і сір- них сил, щ о р і ш а ю т ь в ж и т т і д о б р о б у т у , не ч е р е з у п о к о р е н -
Л ю б а п а н і , а щ о ж я м а ю щ о м о ж е т е п р о д а в а т и л и ш е па .іі'снні с е б е з ТаЌсунами Вс`есої-
так-собі для розривќи. ` Н а ц і ї , в с е о д н о , щ о н а м а г а т и с я ня ч и с а м о о б м е ж е н н я , д и ш е че
ники? зробити з дівою рукавичкою? рами, ви повторили ц е мені т у, які здібні змірі'тіі 'глибину'
накинути пляисті наші вира- рез бурі і муки, с а м о ж е р т в у
— А л е ж певно, пані - від- П а н і , не я д о с ь н і к о л и д о - — Л ю б и й пане, коли я купу двічи. А тепер даєте, мені,
хуцки. ' вагу Вічної Ідеї,'що п'втітен-
и о в і в к у п е ц ь н а її п и т а н н я — ш у к у в а т г г с ь иочатків т о р г о - ю р у к а в и ч к и , т о мене пе о б х о - flrpaey р у к а в и ч к у . . . З д а є т ь с я , ви підбой, великий гін і глибокѓі
ьям є Нація. Тих, щ о прагнуть
р у к а в и ч к и у н а с є . Я к і п а н і б а - в е л ь н и х з н а к і в . Т о гге д о в е д е д о д и т ь з о в с і м т е , щ о в и робггтгг- н е д у м а є т е д ь о г і ч н о , м у с і т и м у От власне проблеми одного упадќи, родиться Велике. Т о й
труду, подвигу, борні не ради
ж а ю т ь с о б і ? Ш в е д и ? Г л я с е ? . . . н і ч о г о . „ Т у р е ц ь к а " к а в а , -як в і м е т е з т и м и р у к а в и ч к а м и , я к и х піЃѓти д о иггшої к р а м н и ц і ! . . А л е п о р я д к у з н и щ е н а в е д е н и м и му- х т о з б а г н у в т р а г і з м ж и т т я , о р -
заплати, але ради насолоди бо-
— Г л я с е ? — с п и т а л а с я в о н а д о м о , т а к о ж п о х о д и т ь і з б р а я не к у п л ю . О с ь т е п е р р о з х о - ви м у с и т е п р и з н а т и , щ о в а ш а с я т ь с т о я т и в к у т і з о р у л і т а г а н і ч н у с п а й н і с т ь в 'їх п о в с я к ч а -
Якимі сній борні д о б р а і з л а , спорід- р о т и с ь і п е р е м а г а т и . Тих, ш о

nR
aH
і г л я н у л а н а ч е с в я т а . —- Я н е з и л і ї . рів Розбудови Нації.
диться про мого вуйка, який вивіска „Спеціяліст рукавичок'
х о т і л а б и носити р у к а в и ч о к , ви-) л я х а м и йти д о їх здійснення, неність світла й тіни, л и ш е т о й здатні б а ж а т и в е л и к о г о і пра-
ін в і д ч и н и в с к р и н ь к у і п о має л и ш е о д н у р у к у , о т ж е д л я т р о х и п е р е б о р щ е н а , к о л и ви н е шовати над малим. Тих, щ о ма-
к р о є н и х із ш к і р и н е в и н н и х к о к а з а в ' д і в ч и н і п а р у р у к а в и ч о к . н ь о г о о д н о ї Чи ч е р е з м о н а р х і ю , д и к т атуру годен уздріти, зрозуміти
не п о т р і бв нсои!л і п р о д а т и ггавіть о д н о ї о д -
зеігят. чи республіку, через, р е ж и м д е с т в о р и т и В е л и к е . В акті Р о з ють силу підпорядкувати себе
— Ні, — с к а з а л а в о н а . — Сі Цілком, безнадійно, р о з б н - нісенької... М о є п о в а ж а н н я !
м о к р а т и ч н и й , к л я с о к р а т и ч н и й б у д о в і ѓ Н а ц і ї є, б у л о й б у д е Вічному.
На у с т а х к у п ц я з я в и л а с ь у с риѓѓ к о л і р мені з а темигтй. тим голосом відповів купець: Ввічливо вклонилася і вий чи автократичний, т о питання; Щ о б и зуміли поставити над
покоююча усмішка: К у п е ц ь в и л і з н а д р а б и н у , у- б а г а т о т р а г і ч н о г о , але. п о суті
П а н і , я т у т н і ч о г о гге п о - ш л а з к р а м н и ц і . Д в і х в и л і піз- и н ш о г о п о р я д к у . Б о з р е ш т о ю )
—і Л ю б а п а н і , т о т а к л и ш е зяв и н ш у скриньку т а п о к а з а в , м о ж у , але ми м о ж е м о п р о д а в а - н і щ е к а с і е р к а н а т и р а л а о ц т о м самий акт є Вже великим. Б о усе творення нових питомих
б о г а т о в сій` п л о щ і ш л я х і в нім є в о л я Т в о р ц я В с е с в і т у . ф о рм нашого національного
к а ж е т ь с я . Бідні к о з е н я т к а , т о иншу пару. Т е п е р з н о в у сірий ти л и ш е п а р а м и .
купця, щ о л е ж а в на землі. життя б е з огляду н і приписи
звичайно старі цапи. всі в о н и в е д у т ь „ д о Р и м у " . С а - ; Н а ш и м б у д і в н и ч и м н е с л і д
к о л і р б у в їй з а я с н и й . Вігг у з я в Я д і й с н о не р о з у м і ю в а с , (З англійського переклав
— ' ` Ч о м у ж н а з и в а є т е ц е „ к і з із и н ш о ї с к р и н ь к и р у к а в и ч ќ ц і т и м б і л ь ш е , щ о я г о т о в а з а о д - м е ж и т т я ч а с т о н а к и д а є т о й з с т р а х а т и с ь с е г о т р а г і з м у , алеї з о в н і і д о г м и занесені зі с т о р о -
Іван П р о ц и к ) .
л о в о ю ш к і р о ю " , к о л и т о в дій- к а ш т а н о в о г о к о л і р ў . Ц е й к о л і р ) н и х , я к и й - г о д і б у Л о пер'едба- т р е б а н а с т р о ю в а т и с в о ї д у ш Ц ;н и . Т о д і л и ш е н а ш а д і й с н і с т ь
(чити. В н у т р і ш н і й у с т р і й н а ш о ї і на в е л и ч н и й л а д . забуяє багатими можливости-
с н о с т и ш к і р а з і с т а р и х ц а п і в : не п о д о б а в с я їй, б у в з а т е м н и й .
Т о нечесно. Він витягнув із під ляди чет-
Д е р ж а в и се лише оден із засо-j Р о з б у д о в а Нації в сучасній ми. Щ о б и з в а ж и л и с ь віддатись
— П р о щ у в а с . пані, к о л и в и в е р т у с к р и н ь к у і і г о к а з а в п а р у Ч И Н Е П Р А В Д А ? цілість, росові п а т р і о т и ч н о г о почуття
бів д о Р о з б у д о в и і нс м о ж н а стадії зумовлює е
с т а в и т и з а с і б в и щ е м е т и , я к не) е п а й к і с т ь , о д н о л ї т н і с т ь н а ш о г о ' з а п л і д н и т и н а ш у е т н і ч н у ма-
боїтеся, ш о цап з а молодий а рукавичок маслового колірў Обіцянками сироту І с т а р ш и х м о ж н а п о т і ш а т и , однак їх
б о ягня за с т а р е , т о я м о ж у вам В о н а с к а з а л а , щ о т а к і р у к а в и ч - п о т р е б и не з а с п о к о ї м о . Л и ш е в С н р о т н н ц м - З а х н с т і У. Н . С о ю -
с л і д ставити п о з а п о п е р е д у к о - н а ц і о н а л ь н о г о тіла. П е р с б у в а - су в е л и к и м б а ж а н н я м і сміли-
ня, а б о п л у г п о п е р е д в о л а . Б о е м б о п е р і о д с і н т е з и , п е р е т о н - в й м змаганням. Тоді лише ста-
показати шістьдесять и н ш и х к и з а с к о р о в а л я ю т ь с я . А л е з за, с и р о т и І с т а р ш і м о ж у т ь м а т и н а л е ж н у о п і к у і р о д и н н е п р и -
родів рукавичок. Отсі ж о в т і , м и л о с е р д я д л я б і д н о г о купця, мішенгге. В а ш а ж е р т в а п о м о ж е з б у д у в а т и п о т р і б н и й З а х и с т
- т о й с п о с і б а н і к і н ь не п о т я г н е ) л е н н я , період к р и с т а л і з а ц і ї , не м о ж л и в и м р о з в і й н а ц і о н а л ь -
в о з а , ані в о л о м не в и о р а т и п о - створення форм. Пізніше н о ї м а т е р і ї д о її с к р а й н ї х меж.
приміром, носять тепер д у ж е я к о м у з ч о л а к о т и в с я ггіт, в о н а п р и У . Н . С о ю з і .
І н а й б і л ь ш о ю нісенітницею,; нас п е в н о п р и й д е п о р а з р і з - М и певні, щ о ся н о в а п о р о д а
богато. х о т і л а в ж е в з я т и ці р у к а в и ч ' к и .
к о л и не з л о ч и н о м , н а м з д а ю т ь - н и ч к о в а н н я , р о з к л а д у , р о з п а д у . і`ордих, з а п а л ь н и х , т в о р ч и х У-
Я Пе р а д о н о ш у т е , щ о н о - В д я ч н а у с м і ш к а гтробігла п о
імя і иазвиско жертводавця. вигуки: коли „ т а к о ї т о " У- Але т о пізніще,' коли перебу- країнців в ж е н а р о д и л а с ь . Вона
сить богато людей. й о г о лиці.
к р а ї н и н е б у д е , ж а д н о ї У к р а ї н и д е м стадію р о с т у і з о с е р е д ж е н - щ е губиться ігежи відмерлими
Його усміх виглядав уже — Оім ніілінґів п а р а , — с к а -
--треба. На. с е т о в н у т р і ш н є з о с е р е - к л і т и н к а м и н а ш о г о н а ц і о н а л ь -
т р о х и в и м у ш е н о , в с е т а к и : . б у в зав купець.
т о усміх. Н е з л о м н и й у своїй Число дому і улнця. Місцевість. М у с и т ь р а з ' н а все б у т и у с т а - джегіця і м у с я т ь ^утй.ск`ерова- н о г о тіла, м е ж и з в а л и щ а м и і
Добре, — сказала вона —
терпедивости відповів: леною для нас ієрархія націо- уламками н а ш о г о політичного
я візьму одну.
В и п и ш і т ь п о в и с ш і р у б р и к и , в и р і ж т е цю ч а с т ь з часописи нальних вартостей, на чільнім
Отже волите Ш в е д і в ? — О д н у пару, протиў д у ж е . і р а з о м з ж е р т в о ю в и ш л і т ь на а д р е с у :
Ш в е д і в ? Щ о ж це з н о в у м і с ц і я к о ї м а є стояти в і л ь н и й ЮСЖЕГЗРЕАЛІ^^^ ^тих лав но-
— Ні, я кажу: одну, праву)
ТАКС?, ;
'а 0 . 1 . ад OHPHJHLLGE, P. О, BOX 76, JERSEY О Г У Д І , розвій, р о з р і с т Нації, вибуяння дно. Здійснення н а ш о ї історич-'спраглих,
ФШйс^^^ІІт
борцгв і гарячий віддих
жадібних подвигу,
Ті ф і з и ч н и х і д у х о в и х с и л , п о - ної' м і с і ї , а б о м і с і й є о с н о в н о ю м о л о д и х г р у д е й .
ГОЛОСИ ЧИТАЧІВ
тут я маю д о завйдування вам,
а б о ви м е н і ? К о ж д а р о б о т а м а є
УВАГА! -
'ЗАХОДОМ
ЕЛІЗАБЕТ, Н. ДО.!,
ЧЛЕНІВ СПІВ.
З УКРАЇНСЬКОГО ски і радість. Я б а ч и р - м і ж д У -
Ітсраїнцями вдоволений і весе-ний
к и м і в з н о с я т ь в и с о к о н а ш р і д - не з н а є , " щ о й о г о ч е к а є . ` Н і х т о
п р а п о р т у т н а з е и л и В а - з н а с не з н а є , щ о з н и м з а в т р а
свої приємні й прикрі сторони. л и й т а б а д ь о р и й настрій-. З д а - ш н н г т о н а . Ч е с т ь і ї х . п р о в і д и н станеться, щ о буде з його ді-

В СПРАВІ УКРАЇНСЬКИХ
Один любить одно, другий
ге. Х т о м о ж е с к а з а т и , щ о к р а -
дру-

ТОВАРИСТВА
Е л и з а б е т , II. Д ж .
БОЯН
ЖИТТЯ ^АМЕРИЦІ. Ється, щ о Українці були п е р ш и - а к а м ї
ми в поході і щ о д о вигляду,і:
точками і куди вони підуть? Ч и
може д о чужих приютів, д е ї х
БИЗНЕСМЕНІВ. ще? Д л я всіх о д н о г о щ а с т я пев- відбудеться двоє представлень щ о д о 'порядку і щ о ' д о поваги в и х о в а ю т ь в чужім дусі, в чу-

Се
тпан
ГАРВЕИ, ІЛЛ.
Я прочитав уважно д о и и с ь но нема, б о тоді, всі пхалибся і скількосіи. жій м о в і , звідки в о н и в и й д у т ь ,
В р а ж і н н я з ам. р о б і т н и ч о г о дня І
ЇЇ. Л І Б е з к о р о в а й и о г о в 1 8 8 . ч и - і д о н ь о г о .
І.Н С в о б о д и під наголовком Я хочу наконець звернути
ПТАШКА ЩАСТЯ (Лейбор Дей).
Вертаємо на с в о ю г а л ю . П о
о б і д і о г о д и н і 4. к о н ц е р т . Н а ш а
не з н а ю ч и у к р а ї н с ь к о ї м о в и , ні
і с т о р і ї с в о г о н а р о д у ні в і р и с в о - .
ecu в 3. діях зі співами і танцями, ПАСЕИК, Н. Д Ж . М у с і йїчх у к
б а, т ь к і в .
.Патріотизм ч и Т о р г о в л я " , т а увагу на одно. ' Чому наші Н е р а з з о д н о ї і т о ї с а м о ї мі аіузика під б а т у т о ю д. В о р а н ц я ,
д о б р е над нею з а с т а н о в и в ш и с я
постановив н а п и с а т и д о г а з е -
люди
кепського
люблять
бизнесмена
за одного
наки- КУМ М І Р О Ш Н И К сцевости появляються дописі з а г р а л а оцертуру з опери Кар- Поклик д о Українців в Пасейку,
за д о п и с я м и п р о р у х і ж и т т я мен і щ е к і л ь к а пісень, м і ж ин-
Дорогі Браття і Сестри з Па-
сенќу і о к о л и ц і ! З б л и ж а є т ь с я
Кліфтон і околиці. ,
і н, ш о я з н а ю з в л а с н и х с п о с т е - датцся ,ца . в с і х українських т а м о ш н и х У к р а ї н ц і в — а з дру- ш и м і у к р а ї н с ь к у в я з а н к у . . Ш и к а г о , Ілл.
с у б о т а 17. в е р е с н я . С е є на`ш, у -
ШАНОВНІ ГРОМАДЯНЕ!
рсжень п р о т і с п р а в и , я к і п о р у - бизнесменів? Ч о м у вони, з а - В НЕДІЛЮ, 18. ВЕРЕСНЯ 1927 г о ї з н о в н е м а ані ч у т к и . І к о л и Х о р Бандурист під батутою країиський день' з б і р к и на Си-
К о м і т е т злучених т р е х відді-
шив у своїй д о п и с и п . Б е з к о місць сказати т о м у ` неуко-
в ЩЌІЛЬНІЙ ГАЛИ НА S O U T H S T .
р о т и н е ц ь - З а х и с т п р и У. Н . С о -
нем`а в і с т к и з я к о ї м і с ц е в о с т и , д і р і г е н т а і д я к о у ч и т е л я д . І в а -
РОВАЙНИЙ. в и д о очигТ п п
рор о й о
йогог о х и
хиби.б и . П о ч а т о к о ѓод. 7.30 в е ч е р о м . т о з д а є т ь с я н а м , щ о т а м У к р а - сню І лів У. Н. С . а т о : Т о в . У к р . Січ, ю з і . С е й д е н ь м у с и т ь п р и н е с т и
н а С а в ч у к а — в і д с п і в а в ‚.пп і-`—- :

Зачну в і д т о г о , щ о п. Б е з к о - Кошиця „Ой зійшла зоря" в і д 182. У. Н . С о Ю з а ; т о в . нам як найбільше жертв. В и ,


п и ш у т ь в Г а з е т у п р о т и в с і х б и з - Вступ для старюих 35 L, діти 15 ц. їиці в з а г а л і `не ж и ю т ь , а ' к о д и -
ровайний к а ж е п р о ц і н и в у и е с м е н і в ? З т а к о г о п о с т у п о в а н - В супроводі фортепяна п-ии jYI. Лев- ж и ю т ь , т о н е в и я в л я ю т ь г о - с у п р о в о д і б а р і т о и о в о г о с о л я д . Ш е в ч е н к а , від.' 4 2 . У. Н . С . і т о в . н е с н і ч л е н и І ч л е н к и н і У . Н . С о -
ю з а всіх шдділів в Пасейку, па-
країгіських г р о с е р н я х . М о в л я в ^ виходить велика ш к о д а для ч и к
'крилќи п. І . Левчик. 1
р о ж а н с ь к о г о , народньо'го жит- Івана М а з у р и к а . О т е ц ь Кашу- ім. Івана Ф р а н к а , ВІД. 9 7 У. Н .
мятайте, щ о В а ш святий .обо-
український б и з н е с м е н б е р е з а українського бизнесу. Появита- „ ` „ Р -Р- Р Е
тя. Т а д у ж е ч а с т о в о н о 6 y e a e j б а в к о р о т к і й бесіді представ- С о ю з а , п о в і д о м л я є В а с , щ о aj
Ж К Е Р С Г А Б

такий самий т о в а р д о р о з ч е , я к с я т а к а д о п и с ь в газ`еті, т о п р о - ІЦИГТОГЗЙГ^ГЬСЯ'ГС, ЙвТ ^ я к р а з ` н а в п а к и . П р о о д н у з т а - л я є ц і л ь і в а г у о р г а н і з а ц і ї ТІЇ с ю с у б о т у , , 17. в е р е с н я , в я з о к н а к а з у є В а м -в с ю с у б о - відбу-j


Ч У Ж И Й бизнесмен. Як чоловік, ч и т а є її а б о д о в і д а є т ь с я п р о -jan.icinia. ` 21 ких' м а л и х у к р а ї н с ь к и х к о л ь о - з а я в л я є , щ о в і р и т ь , щ о У к р а ї н - д е т ь с я У к р а ї н с ь к и й Д е н ь , „ Т е ѓ , т у з а л и ш и т и д о м а ш н у п р а ц ю а
який самий е в б и з н е с і , і т о в неї не т і л ь к и н а ш ч о л о в і к . ' Д о - - . Комітет. н і й , з в і д к и н е б у л о д о с і ч у т к и , ці м і с т а Г а р в е й є щ и р и м и У К Р А - Д е й " д л я з б і р к и д л я в з я т и п у ш к у в р у к и і л і с т у і ви- Сиротин-і
бизиссі гросерняиім, п р о я к и і і х о ч у я я к р а з т у т д е щ о р о с к а з а - п щ я м и і не п і д у т ь д о р о г о ю , щ о ц я - З а х и с т у п р и У к р а ї н с ь к і м Н а - 1 й т и н а в у л и ц ю . І в и , укрѓаїнські.
видно говорить п. Б е з к о р о в а й - є не.мал о п о к у і щ ^ ^
С
ПЙЗІР! ДЖАМЕЙКА.І ОКОЛИЦЯ!т и . Є с е ю ко'льоніею м і с т о ч к о в е д е д о В а р ш а в и і М о с к в и , а пі р о д н і м С о ю з і Щ о - а С и р о т и дівчата-красуні, жертвуйте сей
иий. я скажу, щ о в і н т у т иомгѓ-. с т о р і в . Ч и в і н в і д т а к піде до ЗАХОДОМ КОМІТЕТУ БУДО Г а р в е й (25 м и л ь на полуднє в ї д і А У д о р о г о ю , н а я к у в к а з у є н е ц ь і Яка й о г о щ'ль, В а м в ж е
т ь
день праці для такої благород-
українського стору? Hi, в і н ВИ НАРОДНОГО ДОМУ В Ши'каго, Ілл.) Д о с і ся к о л в о н і я нам н а ш а н а р о д н а традиція. відомо. Шісцацята Головна ної ціли. Н е стидайтесь, а бе-
І.. ѓо гросерняних товарів! скаже: „ Д о українського стору ДИЧКАХ, ПОВ. РОГАТИН з о в с і м б у л а н е з н а н о ю н е тіль`- П у б л и к а . з а х о п л е н а й о г о . щ и р и - К о н в е н ц і я У. Н . С о ю з а , щ о від- ріть п у ш к у і ходіть з нею п о
, що в о н и п р о с т о в к о ж - я не піду, б о т а м п р о д а ю т ь гни- відбудеться к и в Амер`иці, а л е й н а м в ` Ш и к а - м и . е л о в а м и и а д г о р о д ж а є його булась в Рачестер,
у х в а л и л а вулиці. В и ж бачили в ж е в П а -

І мшіці м а ю т ь т а к у с а м у лі я й ц я й б а р а б о л і " . О т ж е я р а - С а м я,, х о т ь з'нав, щ о т а м д о в г и м и о п л е с к а м и . збудувати Сирсггинець-Захйст, сейку т е ѓ дей д р у г и х народно-


кр 1 НЕДІЛЮ, 18,ВЕРЕСНЯ 1927 п р и Ў. Н . С о ю з і П і з ц о м и д о стей, т о м у й д і т ь з а ї х п р и м і р о м .
джу тим, щ о пишуть дописи, ж и ю т ь Українці, то не вірив, Чотири дівчата`хочу Банду
Д о такого т о в а р у н а л е ж а т ь вони писали осторожгго. щ о б вони м о г л и б у т и з о р г а и і - Ірист, О л я К о ц о в с ь к а , С о ф і я Ві- с е г о д і л а в з я л и с я , Т А ' л і п ш е піз- З л і с Т о ю і п у ш к о ю ц р у к а х н е
приміром я й ц я . С е не з н а ч и т ь ! Щ о з а в и н и в о д и н б и з н е с м е н , т о ВЕЛИЧАВИЙ БАЛЬ з о в а и і і б р а т и я к у с ь у ч а с т ь чин- з и р к а н я к , Я р и н а М е д з и к і О л я ` як ніколи.. Д р у г і н а р о д и ма н о
минайте бизнесменів, л о є р і в і
ще, шо в к о ж д і м с т о р і п р о д а н а ц не п р и ш и в а ю т ь у с і м , д о в н - ,,.;B A R C A E M U M H A L L ну в н а р о д н і м ж и т т ю . З``' П а р у д а с п і в а ю т ь к в а р т е т ; С. М . ( 7 ќ . р і ж н і з а х и с т и і щ е б і л ь ш е других..
! ю

ють яйця по т а к і й ціні. Я к в о д - н н н е п р и ч а с н и м . Б а ч и т е д е я - І 1 в ўлиця A. JAMAICA A V E , RICHMOND А ж т у т д о в і д у ю с я , щ о У к р а в і л д е к л я м у в а в Ш е в ч е н к а „Ґои-ІЦ бу;ДУЮть, л и ш е ми, Українці, П о в і д о м л я є м о , щ о в naaBtMtuu
HILL, JAMALC, ' ( 1

нім с т о р і п р о д а ю т ь я й ц я п о к у с ь х и б у в у к р а ї н с ь к і м б и з - ‚ П о ч а т о к о 2 - і й т о д . ' п о п о л у д н и , В (
їнці м і с т о ч к а Г а р в е й З а п р о ш е н і т а в У м а н і " ; д . Т а т а р і в в і д с п і - ` - ^ М с т а є м о с ь п о з а д у і м и бід- з вечер О ѓод. 7..'30тбуд4ііа.мі-
пікшій ціні, т о се, т о м у , щ о т а м н е с і . т о к р а щ е с к а ж і т ь й о м у д о Вступ 5 0 центів. - взяти участь в міській параді, в а в кілька гумористичних к у п - ні і n p q н а с м а л о з н а ю т ь . Т о м у
іання Центральн.о.го-, ПОШТЃУ
нйця л і п ш і . Я й ц я „ и а м б е р . 1. о ч и й , я к с е н а п и с а н о в д е я к и х
З а п р о щ у ; т ь с я н а Ц}ей " б а л ь яку урядив мейор міста в ціли'летів. Ч о т и р и -дівчатка в у к р а - . р а д і й м о , щ о акція з а Сиротин- злучених віддьцвгіУьіНі. OJTTOEA
фрсш'.' усе д о р . о з ш і ‚ в і д „ ( Г . . . 1 . р е с т а в р а ц і я х : „ Я к в а м п о д о б а - з а г а л ь н о ї м і с ь к о ї в и с т а в и ( ‚ с к с - ї н с ь к и х с т р о я х в і д д а л и . п р е к р а - ц е м в ж е п о ч а л а с ь т а щ о ) п о - в г а л и уг^а.иісьме,і. п р а в о о о а в н
всіх о д н о с е л ь ч а н з `села Д и ч о к ,
сторндж". . . л а с я ї д а , с к а ж і т ь с в о ї м з н а к о - я к т а к о ж в с і х Г р о м а д я н з Дж^ позиції) — НА „ л е й б о р д е й " . С е й ` ` р у х н о ї ц е р к в и п р и г ф 7 ` Н о р с ААН^ЗГТІЛІ
(сио у р к а ' ш с ь к о г о к о з а ч к а і к о - ч а в с я рух п о відділах.
Подібне м а є т ь с я т е ж з і с і р - м и м ; я к в а м н е п о д о б а л а с я , м е і.й к‚ и і . На б а л ю б у д е
о к о 1 1 І ц
Довідуюся, щ о д о участи в ломнйку.. Щ е р а з співає; хор засіданню назначиться кождо-
і ‚-треба п р и с к о р и т и , і щоб ріж
никами. У нас, у К а н з а с С и т і , є с к а ж і т ь н а м " . Я к т а к и й б и з н е с - сій в и с т а в о в і й маніфестації' У- ш е р а з грає музикак о р о т к о м у ѓо, х т о і на котрій ўлиці буде- `
і гимном ними способами в
пригравати українська музика,
двоякі пачки, б і л ь ш і й м е н ч і . м е н т а к и не . ѓ ѓ о п р а в и т ь с я , т о , б у д у т ь с м а ч і г і н е р е к у с країнці місточка Г а р в е й з а п р о - ( ` „ В ж е В о с к р е с л а " т а вза'імними часі з і б р а т и потрібну суму і за- з б и р а т и .
при
більші всюди п о 7 ц е н т і в , м е н - п е в н о в н ь о г о н е б е р і т ь . А л е п е і ' р і і з а б а в к и сили і нашу музику тов. і м . ' п о д я к а м и к і н ч и т ь с я к о й ц е р т . А чат`и б у д о в у С и р о т и н ц я . В тій Кому неможливо прийти в
т м
За солідйу
ж н

чі по 5 центів. Ч е р е з т е ч о л о - б е р і т ь т і л ь к и в н ь о г о , а ў к р а ї н - о б с л у г у р у ч и т ь Шевченка, як рівнож і. хор п о тім відбувся баль, щ о тре- справі повинні п р а ц ю в а т и Іне п я т н и ц ю в е ч е р о м т о н е х а й з ѓ о -
вік, віо заплатив з а п а ч к у 7 ц е й - с ь к о г о б і ѓ з н е с у н е г у д і т ь . Н е , ‚іБандурист" від громади пра- в а в д о пізної ночи. . л и ш е члени У. Н. С о ю з а , а л е ї л о с и т ь с я д о п у ш о к в' с у б о т у 17.
Комітет.
тів, не може н а р і к а т и , щ о н о г о ХОЧе Х Т О І Ю П И Р А Т И у к р а ї н с ь к о - . ^ Н М Я М М М А А В М В В ґ'ос.тавної з Ш и к а і ' о п р и в у л . 1рі-І Г о д и т ь с я , ' з г а д а т и , щ о У к р а - не члени, всі У к р а ї н ц і , б е з о г л я - м.; хай п р и й д е і д о п а р о х і я л ь -
обманули на `2 ц е н т и , б о в д р у - Робей. " ' ' j їнці м і с т а Г а р в е й є м о ж е най- д у на політичні чи реліґійні пе- ної галі на в и с ш е п о д а н у а д р е -
гій крамниці с і р н и к и д е ш е в ш і . Іропозицію д о занрошенпя к р а щ е зорганізовані, б о наІОО реконання, С и р о т и н е ц ь - З а - су. В с у б о т у , д н я 17 в е р е с н я м а -
бо
Вони не дешевий, тільки ВІІІ к у - : двох шикаг`овських т о в а - українських родин Гарвей і Ф е - х и с т п р и У. Н . С о ю з і б у д е г о р - ю т ь з і й т и с ь в с і о 7 . 3 0 р а н о . К о -
ПИВ більшу пачку. риств дав гарвенським Ўкраїн- н і к с
. , л л
-, в с ь о г о є 10, щ о н е на'- дїстю цілого українського на- ждий дістане інформації і п о -
Правда, є д е к о л и р і ж н и ц я в МОЛОДЕЧОГО ЌЛЮБУ ц я м п`аш ш и к а г о в с ь к и й г р о м а - л е ж а т ь д о у к р а ї н с ь к и х Д } р ѓ а н і - р о д а на і м і г р а ц і ї . Б о г а т о з н а с т р і б н і річи д о з б и р а н н я ж е р т в .
ціні між т о в а р а м и в о д н і й г р о - ўстроюється перший PJ3 Л е с ь о Сисин,
Ш^Ш"^ ПОЗІР! ДЕНБУРІ, КОНН., ЯВЗІРІІд я н и н , д. Нико.та Ч и т в і н с ь к и й . з а ц і й . в д о к р а ю не верне і д у м а є
ж е

ссрні а т о в а р а м и в д р у г і й . А л е За його то старанням в норозу-' У В е с т Г а р в е й є 2 в і д д і л и У. тут остати, тому стараймось рек.секретар Центрального Ко-
чому ся р і ж н и ц н ? Ч и т о м у , щ о
гросерник У к р а ї н е ц ь ? Н і , з о в -
КОНЦЕРТ нню з д в о м а з г а д а н и м и т о в а - Н. С о ю з а : від. 3 5 5 ім. Т. ф е в - про т а к у інституцію, б о ніхто; мітет.у з л у ч е н и х в і д д і л і в .
рнствами і з гарвенськими У - ченка, предсідателем його є гр —
гати других. - ЗАХОДОМ
сім пс від т о г о , а о с ь в і д ч о г о . С П О Л У Ч Е Н НИ ЙО ВЗО ЗБА СЖН ОМВ А - кра'шцямн м а в відбутися в Гар- і український б и з н е с м е н д . А.
Є в А м е р и ц і такі в е л и к і г р о - Як б у д е м о д е р ж а т и с я сих за- Н О Г О ТОВ. АМЕР. УКР.
ссрники, шо м а ю т ь н о 5, по' 10. сад, то п о м о ж е м о українським В СУБОТУ, 1 7 . В Е Р Е Ш Џ 9 2 7 по параді т а к о ж музичний Б о й к о , а с е к р е т а р е м д. Г р . Ар-
ПОЗІ?! IW ДЕРЗН СИТІ, Н. ДЖ. Щ
К'оли в к о м о р і п у с т о , В CONCORD1A H A L L #
концерт і баль. р`имі і т о в . і м . І в _ Ф р а н к а , в і д .
а то іі по 5 0 і п о 100 с т о р і в . Т а - бизнесменам, поможемо,укра-
с т у к а є д поо кдувпецряе м
й ., і з д о б у д е м о П о ч а т о к т о ч н о в 7 . 3 0 в е ч е р о м . і 335 У. Н. С о ю з а — предсіда- тов. Д А Р А Х І В Щ И Н А В З Л У Щ З тов. Н А Р О Д Н И Й ДІМ
ЇКСЬКНМ Цікавий був я дуже, щ о там
кіпі великий г р о с е р н и к к у п у є те.тем с е г о відділу е Н и к о л а й
товар в е л и к о ю с к і л ь к о с т ю , і н о - з часом пошану для українсько- В с т у п 5 0 ц е н т і в . країнці в `Гарвей` мо'жуть п о УКРАІНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКИХ ГОРОЖАН
Концерт сполучений з веселими коме- і, з н а н и й я к щ и р и й ў к р а ї н -
му він о б х о д и т ь с я д е ш е в ш е , і го бизнесу серед чужих. казати і кому я к р а з б у д е сси Гуцу —V- ўстроюють
діямн, а також виступить 8-літна дів- . ський працьовник; секретарем
к о н ц е р т , б о н е в і р и в , щ о б м;
нін може Й О Г О н а ц е н т а - д в а д е -
шевше пустити, я к м о ж е т о й
Дмитро Яремќо.
У к р а ї н с ь к а Ш к о л а п р и 106-ій
J;
````І?' ?. ,
ЛЯ Н
К

Наш Укр. Мол. Клкю доклад.IT всі:.


Т Р А
У-Р- Б У Д Е
?? 1 К О З А К А

леш.ка горстка Українців


н а Д- М а к а р н к , з Д ж о л і є т , І л л . . Є
Т Т
п о д і б н о г о м о г л а с п р о - У т а к о ж і т о в . „ П р о с в і т а " , я'ке
^ ВЕЛИЧАВИЙ БАЛЬ ^
гросерник, щ о м а є т і л ь к и о д и н - ЎЛИШ в ж е ОТВОрЄНа. ВПИСИ ДІ- сн,л, шоби заловолнтн публнку своїм щос:
В СУШУ, ДНЯ 17-ГО ВЕРЕСНЯ 1927 ТОКУ
Jзаймається українською шко-І
два сторн та к у п у є т о в а р Мен- т и й в і д б у в а ю т ь с я щ о в і в т і р к а і . ис ирнОу;
могтися.
В UKRAINIAN HALL, 188-160 M E R C E R S T R E E T , JERSEY CITY, N . X
чою с к і л ь к о с т ю . Ч и в і н У к р а ї - п я т н и ц і в і д ѓ о д . 6. д о 8 . в е ч с -
л о ю
їдемо 25 м и л в - д о р о г и з Ш и - - П о ч а т о к о год. 6-тій в е ч е р о м . - — - Вступ 5 0 центів. ^
Добру
нсць, чи П о л я к , чи Н і м е ц ь , ч н р о м , а б о м о ж н а г о л о с н т и с ь і д о 'ќаго д о Г а р в е й . Н а г о д и н у 9.30 ` У Ф е н і к с є т о в . с в . о . Н и к о ' ! І Запрашаємо всіх Українців місцевих і позамісцевих прибути на цей
Жил, чи А м е р и к а н е ц ь , хто с е к р е т а р я щ о в е ч е р а п о 6 . ѓ о д . р а н о с т а л и м и н а м і с ц і і н а п р е - -тая, в і д . 3 5 4 У . Н . С о ю з а , п р е д - баль, музика знаменита, здорові напитки і смачні перекуски. івт.гов,ю
він нс б у в б и , я к він м а є м а л о п і д ч . 2 0 4 Е . 1 0 9 - а ў л и ц я , д в е р і "АТ----ь-ЬТВТВТШ велике д и в о з а с т а є м о в с е го-(Сідателем е М. Тарандій, а сек- За веселу забаву ручить ДОМІТЕТ БАЛЕВИРЬ
крамниць, то він не м о ж е д а в а '5- 212,15, В У р а г в а ю закон забороняє. т о в е д о п о х о д у . Н а п е р е д і 'їде р е т а р е м II. В р у б л і ц ь к и й . П е р ш і
ти д е я к о г о т о в а р у н о т а к и х ці- З А .VIIPAB.V ШКОЛИ: п р о д а в а т и жінкам ю р я ч і (алі,- на к о н и У к р а ї і к щ ь , в гарнім з а - І к о л ь о п і с т и Українці осіли т у т ПОЗІР! ШЃ' БРУКЛИН, Н. й., І ОКОЛИЦЯ! =Т І)0ЯР!
пах. як в е л и к і г р о с с р н и к и Н е т р о С в и с т у н , к о го.іічні) трунки. п о р о ж с ь к і м CTJTOIO ( ж а л у ю , ш о JOKO.TO 2 0 л і т т о м у . П е р ш и м и ор- ЗАХОДОМ УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА РІДНОЇ Х А Т И
крашство тут ні п р и ч о м у . Я к б и ггс з н а ю й о г о і м е н и ) . З а н и м - г а ш ' з а т о р а м и і п і о г г і р а м и у к р а - і УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО Д О М У
якесь у к р а ї н с ь к е п і д п р и є м с т в о д у т ь українські прапори г`о-іїнської кольонії були: А. Бой- з НАГОДИ ПОСВЯЧЕННЯ ДВОХ ПРАПОРІВ, АМЕРИ-
зросло д о т а к о ї с и л и , д о я к о ї
зросли д е я к і а м е р и к а н с ь к і , ж и -
ОЗІР! МАЙНЕРЗВИЛ, ПА. І ОКОЛИЦЯ! ПОЗІР! ден а м е р и к а н с ь к и й . Д а л і іде на- к о , д . М и л е н ь к и й , д . П а к а ж і
ис м у з и ч н е т о в а р и с т в о і г р а є `д. М . Т а р а н д і й у Ф е н і к ' с , І л л .
КАНСЬКОГО і УКРАЇНСЬКОГО
, —: відбудеться
дівські, німецькі п і д п р и є м с т в а , В НЕДІЛЮ, Д Н Я 18-ГО ВЕРЕСНЯ 1 9 2 7 РОКУ Ідо п о х ' о д у . З а н а м и і д е ` ю д і в - і
Всі згадані в и с ш е г р о м а д я н е
" В Е Л . И К Е С В Я Т О
тоді й в о н о б у д е д а в а т и т о в а р . в л а с н е п о с т а р а л и с я о се, щ о У-(
І'З` відбудеться в Майиерзвнл, Па. чат і ж і н о к в гарних українсі получене З І

Величавим Концертом
по такій саме н и з ш і й ціні. А л е ких строях д е я к і з них з } к р а ї н ц і могли взяти участь ^
чи воцо м о ж е д о т о г о д о р о с т и , Ш и к а г о а деякі з Гарвей. Потім параді та показати себе перед,
як У к р а ї н е ц ь к р и в д ў ' # ь с я т е - г а р н о п а р а м и іде м а л а ш к і л ь н а А м е р и к а н ц я м и . Н а й б і л ь ш е п р а -
пер уже, щ о в і і і ' ' в у к р а ї н с ь к і й д і т в о р а ( н а й б і л ь ш е д і в ч а т к а ) в пі в сім д о л о ж и в д. А. Б о й к о . '
крамниці м у с и т ь з а п л а т и т и о д - Всі Українці м а ю т ь с в о ї д о м и і
синьо-жовтих та українськиx " , n ;
- "v-^ u , , ; a
ПРИ У Ч А С Т И Т Р О Х Н А Й Л І П Ш И Х Х О Р І В , А то- МІСЦЕВОГО
ного ц е н т а ' б і л ь ш е , ' я к у ч у ж і й ?
Як ми не р о з у м і є м о в а г и к л и
еѓ ПЕРШЕ ВСЕНАРОДНЕ ВІЧЕ народних строях, Іде ї х - з в и ж
50. Д а л ь ш е іде д в а т о в а р и с т в а
всі є г о р о ж а н а м и А м е р и к и т а
беруть живу участь і в амери-
ХОРУ
ХОРУ
„ Б О Я Н А " П І Д О Р У Д У Ю У Ч И Т Е Л Я П. В. С А В Щ Ь Ќ О Т О :
І М . М . Л И С Е Н К А з Д Ж Е Р З И С И Т І , н. д ж , п і Д орў-;
ча: „ С в і й д о с в о г о ! " , т о н с в і і о ќанській' політиці. Задумують
'країпського Народного С о ю - ДОЮ П. А . Г Е Л И , І Х О Р У „ Б О Я Н А " З И О Н К Е Р С , Н . И „ П І Д
сього н і к о л и не б у д е . М и в с е ще заснувати читальню, ама-
за з В е с т Гарвей, з своїми таб- О Р У Д О Ю У Ч И Т Е Л Я П. М . Ф А Р Ю К А .
будемо тільки д р і б н и м и купця в U N I O N H A L L ПРН Т Р Е Т І Й ВУЛ. ( H I G H - W A Y ) I L I N E S T R E E T . торський кружок т а українсь-
л и ц я м и , з и а п и с я м и , х т о в о н и є,
ко-американський горожансь-
ми. Ч о г о с ь г і д н о г о н е д о б е м о Б е с і д н и к а м и н а т і м в і ч у б у д у т ь : Г р о м . М . Х А Н Д О Г А , р е д а к т о р — і д е то'в. П р о с в і т а з . В е с т Г а р - В НЕДІЛЮ, ДНЯ 18-ГО ВЕРЕСНЯ 1927 РОКУ
‚ Н а р о д н о г о С л о в а " ; о . І в а н Гундяк, р е д а к т о р „ С і я ч а " і и н ш і . кий (ситізенський) ютюб. —
в е й і т о в . У. Н . С о ю з а з Ф е н і к с ,
Віче зачнеться точно о годині 3-тій пополудни. Д у ж е м а л о є самотних. Всі ма- ЎВЛАСНІМ НАРОДНІМ ДОМІ
Ілл., (передмістя Гарвей).
Щодо чистоти в українських ють гарні діти — а деяких діти ПІД 4 . 101 G r a n d Street, Brooklyn, N. Y.
В суботу, 1 7 - г о в е р е с н я , о г о д . 3 - і й П О П О Л . з а ч н е т ь с я в г а л и Вќіѓѓці і д у т ь у г р у п о в а н і в с Г У -
крамницях, т о т у т т е ж т р с б а ходять вже і д о висшої школи П ` О Ч А Т О К Т О Ч Н О О Г О Д И Н І 4-ТІЙ П О П О Л У Д Н И .
У к р . П р а в . Ц е р к в и , 40в F R O N T S T R E E T . П Е Р Ш И Н И В Е Л И К И Й краї'гщї і У к р а ї н к и з Г а р в е й ,
с к а з а т и , щ о під) т и м з г л я д о м v (гайскул). Є т а к о ж українські К А С А О Т В О Р Е Н А О Г О Д И Н І 3-тій З П О Л У Д Н Я .
Б А З А Р . В н е д і л ю , 1 8 - r o в е р е с н я , о ѓ о д . 12. в п о л у д н є , п і с л я їдуть гарно прибрані'авта і тро-
українські крамниці не г і р ш і поважні бизнесмени. Ц і н а т і к е т і в : П о $1.00 і 7 5 центів.
Поминального Богослуження в церкві, відбудеться в церковній ки у к р а ї н с ь к и х б и з н е с м е н і в . О - П О КОНЦЕРТІ БАЛЬ Д О ПІЗНОЇ НОЧИ.
від ч у ж и х . Я к м і ж ч у ж и м и є чи-
Галі С П І Л Ь Н И Й О Б І Д І закінчення Б а з а р у . О год. 3-тій П О Х І Д г л я д а ю с я і. о Ц а м не в і р ю . В п о - В а ж н и м є с е , щ о т у т н е м а ні До Українців і Українок з Бруклина, Ню Иорку, Джерзи Ситі, Ионкерс,
сті к р а м н и ц і , і є н е ч и с т і , т а к є Вудгейвен, Джемейка, Гемстед .Грінпойнт і з околиць: Зевмякн! Се перший
до Ю н і о н Г о л л н а В І Ч Е . ході і д е . о к о л о 3 0 0 учасників. о д н о г о у к р а ї н с ь к о г о їнтеліґен-
й між у к р а ї н с ь к и м и р і ж н і . І чу- УКРАЇНСЬКА- Ш К О Л Д В Н Ю Т Ю Р К У концерт такого роде с Америці. Тов. „Рідна Хата" закупило Народний Дім
З а п р о ш у є т ь с я на с е перше віч'е в Майнерзвил Українців з Ідемо` в середину, міста. Л ю б у - та а є тільки кілька сих так зва-1 для бруклинського загалу, тому провідники Народного Дому працюють стя-
жі і н а ш і к р а м н и ц і п і д л я г а ю т ь )
ўстроює ю т ь с я г л я д а ч і н а г л и м и с т р о я м и н и х п і в і н т е л і г е н т і в і сі в л а с н е с.до, шоби дім провадився' для загального духа народного. Будемо мати на-
під т а к у с а м у д е р ж а в н у к о н т р о С е й н т К л е р , Т а в е р С и т і , В і л л і я м с т а в н , Ф р а к в н л , М а г а н о й С и т і ,
н а ш и м д в і т о м — д і т о ч к а м и щ и р і п р а ц і в н и к и так г а р н о з о р - ѓоду почути наших солодѓіїв, шо розносять- нашу рідяу пісню. Перший раз
лю р і ж н и х ‚ ‚ ф у д - і н с п е к т о р і в " ГЄЙЗЄЛТОИ 1 ДРУГИХ ПОбЛИЗЬКИХ М і с ц е в о с т е й . 209,15
в Америці виступлять на сцені три хори, о к а ю 150 співаків. Тому Ьрухлип
Комітет: - ганізували громада'. Честь ї м !
т о щ о , які з а т и м д и в л я т ь с я , а б и радо очікує того дня.

НЕ
Л
Д
ЮІ , ДНЯ 1
Г8О
- ВЕРЕСНЯ 1927 Р
О
К
У
Тоді власне, коли у більших мі' Просимо всіх місцевих Українців і Українок, а також з околиці, на се
товар у крамниці б у в чистий
ю т ь с я всі г г а р о д и . Іде ц і л и й п о - с т а х , я к в Ш и к а г о , р о б і т н и ц т в о сгято прибути. Хай рознесеться гомін ло землі Вашінґтона, щоб почули го-
свіжий. Певно, щ о д е с ь є укра- лос рідної пісні стени України.
їнські к р а м а р і , я к и м ^ с я рЧон- хід складаючи'йся з одинайцять зіпсуѓє п р о п а г а н д о ю всяких ре-
троля б о г а т о не п о м а г а є , а л е народностей "-^'кожда з с в о є ю ліґійних Jra політичних нере-
В U L M E R P A R K музикою. ІДемо в а ж н і й ш и м ц всртггів, н е м о ж е д в и г н у т и с я і УВАГА! УКРАЇНСЬКА ПДСЕЙСЬКА ГРОМАДА УВАГАЃ
за се не м о ж н а в и н у в а т и всГх V-
к р а ї н с ь к и х ` б и з н е с м е н і в . Я к о- F T . 25HV A V E N U E , B R O O K L Y N , N. Y . в у л и ц я м и , ` а вкінці п р и х о д и м о п о к а з а т и с в о є ї с п і л ь н о ї с и л и , УРЯДЖУЄ
лші а м е р и к а н с ь к и й к р а м а р н е д о м і с ц я , ' д е м а л а в і д б у т и с я ці- б о н а ЗО т и с я ч У к р а ї н ц і в в Ш и -
П О Ч А Т О К О Г О Д . 10. Р А Н О . В С Т У П 5 0 і{. церемонія. Г о в о р и т ь ^ е й Ь р ќ а г о (як нас т у т о б ч и с л я ю т ь )
вдержить крамниці чисто,
ВЕЛИЧАВИЙ ПІКНІК
' ВпВДЩДО
Ш
ІВЕРЕШШ^
ми не в и н у е м о в с е г о бизнесу. міста. З г а д у є і У к р а ї н ц і в . ^ на д о н а й б і л ь ш о ї м а н і ф е с т а ц і ї , я-
Управа Школи відноситься до Українського Громадянства
Ч о м у ж ми в и н у е м о в с і х ў к р а ї н м і с т а Н ю Й о р ќ у з п р о с ь б о ю п р и б у т и на с е й п о с л і д н н й в сім ш и х серцях радість; Г о в о р я т ь І ка к о л и т у т б у л а ( 1 9 1 8 p.),Ста'-
с ь к и х б и з н е с м е н і в з а о д н о г о у-
#
р е п р е з е н т а н т и від п о о д и н о к и х л о 5 т и с я ч , т о є 16 п р о ц е н т —
році пікнік. ) . . .
країнського бизнесмена? Чи се г р у п : Г о в о р и т ь і відў У к р а ї н ц і в ! а в т а к і м м і с т і Г а р в е й м о ж е є
так с п р а в е д л и в о р о б и т и ?
Увесь ДОХІД призначений на т а к величаву ціль я к о ю єсть в а н г л і й с ь к і й - м о в і о. К а ш у б а , 2 — 3 ' п р о ц е н т , щ о не б е р е уча-
удержанне Рідної Школи. ' ' п а р о х п р а в о с л а в н о ї ц е р к в и св. сти в н а р о д н і й п р а ц і . і не с т о ї т ь
і чому ми т а ќ р о б и ' м о ? Х і б а українських організаціях.
ДОРОГОВКАЗ—DIRECTION: Таїш at ШПУ В. М. Т. Subway Station "Wt.it Тройці-з Ш и к а г о . Ж о р р т к о , але
зі з а в и с т и , щ о в і н р о б и т ь б и з -
виразно, зрозуміло і ярко пред- Честь Українцям міста Гарвей
пес. І щ о в т о м у є д о з а в и д у - End Line" Coney Ut.nd Train and gat off at 2Sth Ave. Station, Brooklyn, N. Y.
в а н н я ? В и р о б и т е ж и т т я i i a j Park at right hand. Malic HaU Entrance. — F a r . 5 cent. only.
ставляє У к р а ї н ц і в і і н ф о р м у а і Ф е н і к с , Ілл., щ о н е з а с и л л я - ^ПРОГУЛЬЌЎНЕ
в с і х х т о м и , ч и ї д і т и . З н о в оп`Яе- ю т ь а ж и ю т ь ж и т т е м ў к р а $ с ь
.‚джабі", а я в бизнесі, — щ о ж . Управа Шкоди.

П
Н
п рр
НА Н О В У У К Р А Ї Н У
о ово гісОмні`буси
йуилтУ
ьькс рая а. вївсіх,'
ні ді ,бвупидрїещ
изтдльож
усчяабию
атсж
тильасі дяюзутю
дПьоча осоцїегейлїнкяеупндруіоол
т ги
і1.у2л-іьт к
івйиа .кг о
уНд
паи н
тс и
іл ув чз еапм
йоллю
ду доа н
вщіе$ау.
С В О Б О Д А. П Я Т Н И Ц Я , 1 6 - f o ВЕРЕСНЯ, 1927. Ч. 215.

наша домашня` муха. Вона м о - Ь ТРЕНТОН, Н. ДЖ. Тов. і'


ВІСГШЙТАГІІРЩУ;
еяіввяаМмояЬ
ша Хмельницької,,, від. V—. - - - = і
ж е - д в и г н у т и м а й ж е двічі стіпь-ІІ
що тягар її ті`ла, а саме ! СПЕЦІЯЛЬЦА ПРОГУЛЬКА домляе, т о мітімг відбудеться в 2 - І Й
дині поио.т. в ііеділю, дна 18. nepc.j
it,, `в іали.'Нар. Дому, 18 Woodlon
ХТОБИ З Н А В дещо за ІЬдрасксвно
Як ч о л о в і к з а в о й о в у в а в с о - 0.023 грама. Т а к о г о не в силі І
УКРАЇНЦІВ ДО ГАЛИЧИНИ
;
. На порядќ.''`нарад Сігравозданиє
бі в о з д у х При п о м о ч і летуггства. д о к а з а т и н а в і т ь н а й л і п ш і літа- коиЧр. комісії. Члеіш. шо заорали пу- Даниш або знає' де вона тепер :,НЛ.....
шки для збірки на Сиротинець, мають диться або Mat взагалі які піформ.І-
так рівномірно розсліджувано і - машина є з а тяжка. ірцнестн їх на ССЙ`М.ТІІГҐ. — В. І а с і й , ' ції про ню зволнгь донесѓи пр,, іе
лет звірят.' Обі ділянки ггідпо- З а т е л і т а к и п е р е в и с ш а ю т ь у-
В І Д І Д Е Д Н Я 12-ГО Ж О В Т Н Я ( О К Т О Б Р А ) 1927 екретар. У па слідуючу адресу: Box 17, Tr_U, В.

магали себе взаїмно. Будівни- к „летунів" звіринного світа kAPTEPET, І І ДЖ. Той. Запорож-
чі-техггіки, щ о б у д у в а л и
ки, вчилися
прнродпнкін (зоольог'ів)
від фізіольоґів
літа- щ о д о скоростіі лету. Л ю д е (пі
і л ь о т и ) б е з т р у д у Л С ` Т Н Т Ь 180 кі
і ігро- л ь ц м е т р і в н а г о д и н у . Н а й с к о - В
Е
ЛИК
ИМ ТА ВИ ДГН
ІИМ КОРАЬЛЕМ ька Січ ‚від 342, повідомляє всіх'сво- СТУДЕЙТ УНІВЕРСИТЕТУ займе,
х членів, що місячний мітінг відбу- я іишчаіиіям- укр. діісй .і уряджу ва
Ідеться в неділю, дия 18. вересня, в ям вистав. Адресу Ліс:'BOX W. 2
, , G E O R G E W A S H I N G T O ні
N "1-ій сполудня. Проситься всіх

Др-а СЕМЕНА ДЕМЙДЧУКА


ів явитись на ссй м'ѓіни, бо є ду- ljer-#у Journal, J e r t e y City, N. J .
ТИННО. рійшпіі птах наскільки є тут „ „ Ііажні справи до полагодження.
під п р о в о д о м з а г а л ь н о звісного всім а м е р и к а н с ь к и м Українцям Також проситься`.довіуючнх члеиівЧ
Б а г а т о сггеречалися н а д т и м докладні помірн до.губ, не-
вирівняти свої дощи, бо будуть С У М У З И Ч Н А 42 Т У Д І Я
громадянина
як в и с о к о м у ж у т ь п т а х и підле ресічгю л е т и т ь 86 кільометрів, ...... місяця. Під чдснТв.ко- їм. М. ЛЕОНТОгМтЧА
ш п а к , л а с т і в к а і м а н д рівний со- УКРАЇНЦІ ПОВИННІ ГРОМАДНО ПРИЛУЧИТИСЯ ДО СЕЇ ПІЧЛУЛЬКП.

АМЕРИКАНСЬКО У-КРАН
ІСЬКИХ Н ІСТИТУЦЙ
І
тіти. Д о в г о перецінювали ви трі будуть суспендовані сего мкяця. під проводом М. О. Гайворонськоп,
с о т у л е т у п т и ц ь . А ц і к а в е , щ е j кіл зроби'ѓм-, 7 4 , 6 5 Г б 9 к і л ь о м е т -
п т а х и не м о ж у т ь т а к в и с о к о п і д - j p j , г а й в о р о н мева 50 кільо
I 7AHAY GLOBE SERVICE A REALTY CORPORATION
Хто їде на ї рогульку або передає орудку, нехай голос игься за інформаціями сейчас д о . підписаних:
TEL. ORCHARD 8968.
NEW YORK, N, Y.
ИЛ.е більше ис будссь нринимаін мі- прийми, учнів що дня. ќромі НЕДІЛІ
спчиихх'вкладоку бо суспендувати і
іірннимати наново, то -тільни зОіль-
від 4. до 7. іцднни. v

B
30 E A S T 7th S T R E E T ,
ШГтГ :шус працю урядовії Тов. і У. H - . L o - 226 EAST 18th ST., NEW,YORK, N. Y
нятися, як навіть позірно тяж- метрів. Г о р о б е ц ь на годину - W _ або до Юза. — 1. Марковтіч, секр. (межи 2-гою а 3-тоіо Евеню).
кі, н е п о в о р о т г г і л і т а к и . в л е т и т ь щ о н а й б і л ь ш е 4 3 кілі
T. J. HBYCEY Я CO. ТНЕ STAB SAVINGS Я LOAN ASSN, РОВЕП. Н. ДЖ. Топ. Зі оди..від. 2U4.
Н а й б і л ь ш е п е р е м е т н и х ігТиц'ь м е т р и , а " і і а й с и л ь н і й ш і з н и х повідомляє своїх членів, шо спеши.п-
м а н д р у ю т ь на висоті 100 м е т - 54 Г)4 к к іі л
л ьь о
омм ее тт р
рии ,, сс к
крр ее гг у
улл ее ц
ц ьь (( яя -- - 329 SOUTH 4th S T R E E T , 2178 PROFESSOR S T R E E T , НИЙ мітінг иідбудоїься в суботу, дня :...... Р І `... :г, СіюЩяліст у всіх х
P H I L A D E L P H I A , PA., 17. веі)ссня, в 7-мій год. вечер, u гади ііях від.ояий, ух, но
ріт. Г і р с ь к і х р е б т и п е р е л і т а ю т ь с і р у б ) л и ш е 41 ' к і л ь о м е т р і в . І CLEVELAND, OHIO. церковній на Гренд ул. Проспться всіх івійша метода діяпюзн
низько, червоношийки й зяб- УВАЃЛ:—СЛІДУЮЧА ЗБІРНА ПРОІ`УЛЬКА ДО КРАЮ ВІДБУДЕТЬСЯ В ЗИМІ ПЕРЕД РІЗДВОМ, ДНЯ чісніи ввитись на означення ч а с . Х о
Т и м „ г і р ї п и м " л с т у н а м доріѓг-LJ 7-го ГРУДНЯ 1927 Р. НАЙБІЛЬШИМ КОРАБЛЕМ LEVIATHAN.
л и к и л е т я т ь л и ш е н а в и с о т і 3 0 щоЮГЬ с і і о м і ж
контр. комісія будс здавати снравоз- lh тї,. -BT?WJR YORK. N. Y
комах лише Ж Даѓніє з триквартальпої гоіподаркн и
М Є Ж И P . R K і L E U N G ION A V R -

^ннннннннннннаеннаЄннЄ
ніннннннннвннвнвнанн—нмннммннвнвваннаняавн
іеині
д о 80 метрів. У н а й л і и ш о м у ра- к о р а як с т р і л а ' ' нетля, щ о р о - ' Товаристві Також проситься членів,
щоби внлатнли свої налсжитости І'одішп: 10. ДО 12. ГРННО. б. до 8. вечер
г
зі більшість птахів може ПРИ ІТЬ )4 к і л ь о м е т р и , і в о д н і р у ' Снротіінець У. Н. Союза, шоби Ні Неділі 10. до Ід пополудни.
іуе, куди відступають воююч
н а г о д і ( а л е не підчас м а н д р і н - са.тки з с к о р і с т ю т о ч н о 5 0 м е т - „ВСЬРУД НОЦНЕЙ ЦІІЛИ...".
торони.
МІТІНТИ ВІДДІЛІВ УН

. ОНЗЗД товаішство ис остало позад.. Будемо
приќймати до У. Н. Союза без всіуп- к ХОЧЃЃЕ КУПИТИ АБО ПРО-
ки) піднестися на -.000 м е т р і в . р і в на г о д ш г у . Т а к с а м о с к о р о
( С ц е н а -з і д и л і ч н о ї ггєси: „ Р о с і , Куди очі в и д я г ь і куди хто'! ю ю . т о ж користаяте з нагоди. Котрий
Я! Д А Т Н дім, бизнес а б о фарму,
В і р л и м о ж у т ь П і д л е т і т и д о 3.- л і т а ю т ь і е д з и ( о в а д ) .

йде в г о р у , п і д н о с и т ь І па 7,000 ж е
м е т р і в . І іга т а к і й в и с о т і м о ж у т ь
Також
'`Ш м е т р і в , а б у в а є , щ о к о џ д о - щ е д о с и т ь ск'оро л і т а є ж у к , а ТО
рів і супів струя в о з д у х а , щ о б і л ь ш е як 2 5 кільометрів. О т -
і позірно така отяжіла ко- то
-ке щ е ЙТИ н а в з а в о д и з
Коли jednym dachem").

все м а ю і
іваггтуру їй іггше с в я т о ,
в и й д у на
гі.тьк
може.

. клвілдіді, О
іісто

ІСТЯ ѓ ѓ о п а с т и п а
-.
,
Поліціяитн н а с т у п а ю т ь н а пя-
т и в т і к а ю ч и м , а л е н а с т у п и т и гге
Можуть, б о ггяти в е с ь ч а с мггг- Тов. З а п оДЖЌРЗИ
р о ж а к а СИТІ. II. ДЖ. Ьр. св. О
Николай, від. 4, повідомляє своїх члс
рядник не буде на мітіш^- заплатить
кару І дол.. д член 50 цсігтів. — А. На-,
грсбецькнй. голова: НиколаЛ Моссора,
сскрстар...
ак хочете переслати гроші до-
лярами до своїх кревних або
залагодити якунебудь правну справу.
тѓѓися до: WALTER КО-
'STETSKI A CO.,3,, Inc., B U . M E . . ft Re.l
309 G.rro.NTOWN A...,
Eatata BROWER, 44T
pbii.a.ipbi., p..
тять v в о з д у с і . Січ, від. 251, ікніідомляе своїх членів, иів. що -місячні збори відбудуться г
ці. п т а х и задержалися якийсь персіонним конем. Д ж м і . і і , . С е р е д і д н я 2 9 . . ч е р в н я 1927.1
шо місячний МГІІНҐ відбудеться в не- суботу; лпя 17. вересня, точно в ѓод. ДОМИ - ФАРМИ!
ч а с (Мри - ц д м о ч і к р у ж л я ю ч о ю б д ж о л и о с ` г а ю т ь д а л е к о п о з а - Г о д и н а 2 3 ( о д н н а ц и г а в н о ч і ) Д . nb-рогоаипйеніа аа-
лю, дня 18. вересня, в школі паро- ІС-тій вечер, тому, бо по мітінгу І1ІДС-
На Академічній вулиці (у " Усміхається якийсь яльиій при Весг.7-ій ул.. и 1-ій год. і і о на баяь. Тож. просимо явитись .на СОТКИ ДРМ^^Рі.^ііітересІн
, л домщ иа
ТСтуЗНа б і л ь ш і й висоті не з а - роблять щонайбільше
П Р О С И , Ї Л И всіх членів явитись на сей час до Нар. Дому, 72 Моріс ` - продаж а б о а
іпнмІІіецоІніякого птаха. 18 і І З к і л ь о м е т р і в , р і ж н і м о - Л ь в о в і ) к р и к и , с в и с т и і піт- УОДовець,щосамеі.ад.,.шов. т у 1
м и т ѓ , Г,о маємо важні справи до ио- Иоснф Крайник. предс.; Глпва.
Але його товариш,"сивий продали ми домів 4' ии-1
І в і д д а л ь , я к у п т а х и в с и л і з р о - гглькн т р о х и б і л ь ш е я к 12 к і - пя с о т о к Н І Г . лагодженни. — Іван Ж О Л О І І Ч У К . сскр.
старший най, сумно киває ѓо Е Л И З А В Е Т , Н. ДЖ. Сссгр. Любов, шого-на з.гГальну 'суму $525,'900.0О
б і г т и б е з в і д п о ч и н к у , не е т а к а ьо.метрів, а б і л и й к а п у с т я н и к біжу подивитися: щ о таке. Д. 37. ПОНІДОМЛЯЇ. що трикварталь- Михаїла. від. 332, повідомляє всіх
ловою: ВСІ НАШІ КЛІЄНТИ тшовні їтадово-
великі, я к п р и р о д н и к и д о в г и й ш и є 9 к і л ь о м е т р і в . Т а к о ж м а є бачу: велику юрбу молодих ННІ1 миші відбудеться Ь 3-ій годині їх місцевих і позазіісцсаігх членів,, що аені а нашої ўслуги.
— і росо lego wszystkiego? пополуднії и неділю, дня 18. вересня, звичайний місячний мітінг підбулсть- Хто хоче скоро продати, купити, аа-
;ас г а д а л и . М е н ш і i n ИЙ х р у щ з р о б и т ь на годи`ну л ю д е й , щ о к у д и с ь б і ж а т ь , а з а У. п. Дому прн ФУЛТОН ул. На й. вересня, в гали лід костелом
А у т ь б е з в і д п о ч и н к у з р о б и т и іе не ц і л и х 11 к і л ь о м е т р і в , нею по.ііціянтн на к о н я х і на
N i e p o t r z d i n i e t y l k o draznii} zy . У нарад звіт конт'ролі і другі прн Somerset St. Обовязкоц кождогоі гімнѓи свій маєток, хай голоситьса до
. J n t r o znowti R O I O W zlot; важні справи до полагодження. Дов- члена иа сей мітінг явитись, бо є луже ас ` ^-
' коло 500 метрів. д о м а ш н я муха т р о х и б і л ь ш е як т р о т у а р і . гуючі мають прийти і иирівнатн свої важні справи до полагодження. Дов Ідіть там, де дістанете с к о р у
tipase!.. довТи; в противнім разі буду ті. cv- іі члени нехай вирівняють свої за чесну ўслугу.
Д у ж е с л а б о лѓѓають розгѓйно 7 к і л ь о м е т р і в . — Щ о таке? питаю пер-
спендоваін. НеявіівшнІІся член` зшіл`а- остн, щоби ііснаражатись тш су-
ш о г о стрічного. тить кари 50 ц., а урядник і л . — сііснду. Проситься тих членів, котрі V. BOHACHEVSKI,
л і т а ю ч и й к о р о п і м а л п а ‚‚.м Про найбільші простори Д О
А к а д е м і ч н а в у л и ц я п у с т і ї Анна Пограничпа. предс; Анп; "'
Літаючий корон („літаюч в силі з р о б и т и к о м а х и , ма.к S a i n ніс yviem! відпові- ще нс діьін жертви на Сиротинець,
іі п р и б и р а є с в і й б у д е н н и й в и - нсга, секр. ф , л щобн прине`сли хоч по І дол. иа Сн- PHIL., P . .
б а " ) м о ж е л і т а т и 120 метрів, з в і с н о . д а е в бігу і з н и к а є мені з о ч е й , . А Д - Л 4 Ч Я , ПА: Бр. св. Георгі, ротннеиь. Будемо прннішитн до Со-
й

ѓдид: скуќй і біди. "ід. 2ІО. ПОВІДОМЛЯЄ ВСІХ своїх членів юза і Братства без оплати вступного.
„ м а к і " ( щ о з р е ш т о ю не п а л е б і ж у і я . К у д и ? С а м не з н а ю , шо місячний мітінг відбудеться в не- — Петро ВсНгрнн, прсдс.;Тван Турян-
І алактіон Чіпка. Д Л Я КУТ№А або продажі до-
ж и т ь д о м а л и , а е спеціяльнок ,іе б і ж у , б о б і ж а т ь у с і : л ю д и ділю, ДНЯ 18. вересня, в годині 1-ій ськиіц кас; Николай Попадюќ, секр.
пополудни. Кожднй член зобовязаннй мів а б о з е м л і , я к р і в н о ж в с п р а -
поліція.
п о р о д о ю с с а в ц і в ) л и ш е в о мет
рів. Л і т а ю ч а риба летить р о з КРАСШЕ — %dowskie sprzcmierzency! Л Е М К І В С Ь К І П І С Ж .
ирніпн па час, бо е важні справи
полагоджспня. Внбсресь балсвиП ко-
мітсг і маємо богато інших
важних ло ві о б е з п е ч е н н я , г о л о с і т ь с я д о :
PETER KOWALCHYK,
і іншім летом, скачучи з висо
ВМЕРТИ - дереться д о поліціяіпїв я- справ. - В о . М. Ьоідана
. новіломляє 1 0 д С е ґ П ( ь с е к р
513 H U S S A S T . ,
Tel. U N D E N 3 2 2 2 .
LINDEN, N. J .
136—

Лишн
еь
т и 3 — 4 м^егрів, а „ м а к і ` ' о п а д а є с с ь х.топя к о л о мене. місцевих і иЬзамісисвих членів,
Ж е б и ТО пе ю р и , ж е б и не шо к ќ в а р т а л ь н и й мітінг відбуяеть
з в и с о т и 13' м е т р і в .
Ж и т т є с т а є с ь ііевгшосігмнм,
К і н н и й п о л і ц і я н т н а ї з д ж а є На Щ У Ч Н О С Т О .
коліѓ т і л о Знищене х о р о б а м и . І я л и ц і оі в суботу. 17. вересня в .од. 7-і. П О З'І PI — В Е Л И К А Н А Г О Д А H A
О т ж е і в т а к і м леті перевис В с е мене конем. ""ЄРОМ, в іалп Народ. Дому. 10 У К Р . К О Л Ь О Н І Ї В М І Л В І Л . Н . ДЖ.
ж у р б а і людина Т о б ѓ і я в и д і . і а н е н я в Г а м е р и ц і . нгдіш bt. CT6ojhi3Kom
ш а є ч о л о в і к з н а ч н о з в і р я т с с а в с т а є с я б а й д у ж н а ѓа п р н г г ю б л е Пане, я ѓуѓ нейтральний! Питання я а ю в и д і н н я , туга з а На продаж Ю-акрова фарма З ДВОМА
ло^полиг.мджснии, новими будінікамн. одеи дім з 5 ВЕЛИ-
0
к р и ч у м а й ж е рОЗТОЛОЧЄНИЙ
— 1 " " к "оправ- п р о р о ц ь к и м в і д г а д у в а н н я м н а - ких кімнат, другий 2 кімнагн, на Б У -
С 1 І Ш І ,
пою. Пийте б о г а т о води і по іепбинім к м ` Е І І І Е Т " ' о д о б , с

Т'о prOSZO ьіе r o z e j s e ! ! і с р о о в і м ки cr.iT-та. коѓра а.пягпу.іась вже че- ш о г о „ з а в т р а " такс с т а р е я к с а -
Ц і к а в о , скільки т я г а р ў м о - п р о б у й т е , С
П Р У Т К У І Ь - Т ь к а місяців, отже иа сім мітіц. к дпнкак громозволн. стсбельни па ,
П о п і д н о ѓ н коггя п е р е х о д ж у ' - ' f. МУСИТЬ буИі Полагоджена Д О И І . ю м а л к ї д с к і с т ь . О д і г и м і з н а й - нттукзі худоби, гарадж т і 2 а в г а . л к - ;

ж у т ь підчас лету двигнути ко- З а )с пміовєа йс,е ркдоеѓнўь$ккоу .в б а р д з в е л и - ч. .‚леї,,, повинні иирівнатн свої з'пс" .иікіій курник, знбудовапне на БСЗРО-
д р у г и й б і к в у л и ц і . с л а в п і ш и х „ п р о р о к і в б у д у ч и - ги, жнвий џліт нй`.уколо будови, ОВО-
махгг. Д ж м і л ь і б д ж о л а п і д ч а с К І М С М У Т К У . ; " " ' " " "гютнвпім разі буду її, на
, с , Г ,

л е т у м о ж у т ь д в и г н у т и пилок 'Довкола сторчать грубі, дов - - , ражсш на неприємності!. Нс явивший. і г и ' - б у в Н а с т р а д а м , щ о ж и в у чсвиА сал, акср 'стровбсрів і акср
блскбсрів. Ся ир.ма мусіпь ‚бутфн ПРО
1 п а л к и і т а к і с а м і н о с и . 0
ІНИКТ".О ," ' ' І ',- "" :
-'РЯД-, 1X V I .
, Г Н с т о
, , л і т т
К Іі . 1 О д и 5н н0і м е ц ь к иАй лана ДО'З тижнів з причини виїзду ДО
цвіту, щ о важить , стільки, як
ЗнаішІІ мочений Націо- краю. Услівя догідні, Голоситнсь ОСО
Жидівські студенти збилисі — ' Кравчук, предс; М.у ч е н и й п о д а в н е д а в н о ц і к а в і п о - бисто або листовно до:
:

т я г а р ї х в л а с н о г о т і л а ( д ж м і л ь нальниіі Середник в Го.іяндіі понад д о й ж д ж и к Ліс; м е н е п е з а - ,- - і . 1 , '


215-Н,
у г у р т і в и м а х у ю т ь , ч и м х т о м о - І л і е , дроби'ні п р о т о г о б у д ` ь щ о б у д ь '
в а ж и т ь т р о х и б і л ь ш е я к 0 . 2 ґ р а - 200 літ, T він вороі ОМ ниркових %иІЇ `К, `1і "Ь',''' "'ч' СК 1 M , , C C ; 1
JACOB MAN.
V всіх ж е . н е б у д е н н о г о ч о л о в і к а . М и х а й - R. F . D. A,. . . . . . . MILLVILLC, N . J -
Ма, б д ж о л а м а й ж е 0.05) г р м . ) . апніках. в ірех п ;лнонна.ч. ЇНу СИ п і д с о с н у в е л и к а М . ш } Е І St., Brooklyn. N. V.
— Rozwuj precz!! впросиў. НРОІНДИНС. P. ди. Сим повідом, л о Н о т р д а я і Т з н а н и й я к Н о с т р а -
П р а в и л ь н и й т я г а р п и л к у , с а м о Дігеіть за знаком Gold Med.l на кож- ляєтьси членні ВІДДІЛУ 177 . „ , , , І Т А Л І Й С Ь К І Г А Р М О Н І I.
дій пачці і неберіть імітацій. — K o l e d z y ! J a k biv k l o r y p r a y дам, славний своїми чотиро- М К ) Г

с о б о ю , є з н а ч н о менший і звгг- ний мігіш- за місяць'вересень, відб}`-


ч а й н о ие п с р е в н с ш а є 0 . 0 3 г р а -
мп.
Справжнім атлетом
в кождій У К Р А Ї Н С Ь К І Й Х А -
поміж T I П О В И Н Н А
hlizy — Pic.
Гурт прибирає грізну зачіп
Н А Х О Д И Т И С Ь ио-відиорну поставу. В повітрі
І даюѓ,
деться в суботу вечером
Світѓі о б и с о н ц е , х м а р и м у не юдині. Пригадаться членам місцс- в а в б у д у ч ч и н у с в о ї м суЧаснг:-
"і" лишень вкладки збираєтьсг
точно в 7-і( в і р ш а м и ( q u a t r a i n ) ' , п р е д с к а з у -

ва МГТІНІУ в означений час. Хто злеѓ к а м , к о л и — р о з у м і є т ь с я — й б -


ні м е н е м и л и й , л ю д е роз- коважнть, а принесе до секретаря д, м у з а т е . д о б р е з а п л а т и л и . Б о -
$ЯЃ
досліджуваними комахами є Ч А С О П И С Ь „ С В О Б О Д А " . запахло надпсутим трупом. 1
І'' ' Ja'MaTiiib кводра за рнлаинє
. ` І г в а р я ю т . двсрсй.. Крайпа пора зрозуміти і гато його пророцтв сповнило-
Н е ч а й н о паде як грім:
в лучности сні.а. МѓѓІНЃ відбуде'сь ся з о в с і м . Деякі й о г о н р о р о ц -
- Ніехаі Укр. Церковній Галі. -15 І'ІІкгііп ўлиці
Цс я р у ш и л а пр Прнгадується иозамісцевнх член їм т в а с я г а л и в д а л е к у будучиѓѓў.
ЯМ Х І
'!" - ' Л шлють свій іюзмст Т а к , Приміром, Нострадам`
гурту, І. Сов,з;і перед днем 20 . кож-
НЕДОПУСТІТЬ. шоби В м и т ь д о в к о л а мене п о р о ж - ,.,„ Old Goldїінгарсткн. ОМ І г " псяцн, па адресу 4 1
Volodymy. п р е д с к а з а в п о я в у Н а п о л є о н а і.
шс ідоровлі GOLD я нові і ліпші цнгнрсткн. без КА-1 1 воцшап ^
u
, Sr., I'rovidcnce с л о в а м и : „ Н е д а л е к о І т а л і ї у р о -
Шкірна недуга і ю , т і л ь к и кінсЬКИЙ з а д н х а є т ь - Виробляємо і сіцюваджуємо ріжні
Исрвоні клс КОНН. Тов. Любов, д и т ь с я - ц і с а р і б о г а т о к о ш т у в а -
С Р Ш к л я с ,,,0

ся на мене. дрс^к."^ . , ?Л " P І ' ' Роблені Італійські


Яка набудь а іілтіії'жи інм коіра небуіь др з 2 І Т Г И „ , , " " " ' Д " М Т Я Є своїх члспір. шо т и м е й о г о д е р ж а в а " . Ц і к а в е т а - АРМОНІї. ішйлїпші у світі. Десять
Ж

тя ч'ерс: - Я Українець, я невтраль- літ гарантЃі. Наші ціни є ннзші від всіх
ЛІЧЕННЄ для мўи .ПЕРІ. й! говорю д о нього (до к о ж є й о г о п р о р о ц т в о ѓгро с л а - ` інших.^Бсзіілатні інструкції для купу -
нона `цигапстк
і довголітній практиці ПЕВНЕ американської ѓод. пополуднії, б у щ е т о д і А н г л і ю : ‚.Лггг.тія б у -
тінню. СІфІМ: в наслідках ПРИ- ліціянта!). нерко.,..,,!, 127 Парк ул Просіїп.с'я R O A ^ A ' s S r S i C o T , r
туќпії. І'. I.ORILLJRD KC.Mti.niii. За Н Х ,
дс цслнкою д е р ж а в о ю , дужеі
тѓі І'. І.ОГІІІЇГ.І Компанія ібера.та ін` члени, прибути ш. час. бо є парі сцрав

ЌРОВИ.
СІ`УПНІ-: - Т о prohze ьіе r o z e j s e ! 1014 B l u e m . r f A v e . . 0 e p i . 4 L 2 1 . n

формації і досвід, маючи на „ці кінне- і ТЕ п , ; ! " " " " ' а о 1 :
м л .Г О Л Ж С
е т . г всіх Н Я
СНІСЛОО, ILL.
ФЛЮОРОСКОПІ ЧНЛ ЕкЗАМІНАіІЇЯ ЛУ З н о в у в т і к а ю і ц ІНШИЙ б і к нс уліпшсішя і виріб .тііішої пні ареѓ члс ІШ І членнць. ц і ,. . м о г у ч о ю , її а р м і ї маггдруватгг- л Л ) 1 И r o B f e

ЧАМИ ..UKC" ОЬІП.М.М. УРИНОВУ AHA- М,СЯЦЯ, D R FJ S м у т ь гго с у ш а х і м о р я х , a H o p


кн по мож.ппю н.ійяешсвіній ціні. ;
ЛІЗАШЮ
з о. вечер. Второк, четвер і неділю ло 1. пополудня
вулиці.
Тепер мені в ж е исгть, щ о ц евнслі.г г о т 'всего є теперішні ОМ STSSRIF^ - - ^-""
т ў ѓ а л ь ц і н е б у д у т ь т и м в д о в о - С К Л А Д Н А І ^ У Ч Ш О Ѓ О 100% Ш Р Я
E.Ubliihetl 1020
GOLD. Ви можете куриш О. G's. рано,
PHYSICIANS PAYINC CLINIC, Dr. 8ootb, директор з а з б і г о в і п ц е . П о л ь с ь к і с т у д е н - в полўине і вечер без обавн іригації лепі". К о л и Н о с т р а д а м з а п о в і в Т`у'сяЧЬ'тітЙйдиве, ім-
1 140 EAST 2 2 N D S T . , n-.r U . i n - t o n Avon.e. NEW YORK. і орла. Нс відіяпіНтс. л попробуйте їх портияаяв Ь-власної о
тгг — к о р п о р а н т н б ю т ь с я з ж и - сейчас, бо пнаќше ви ііропуститс най- І'ооінені, У. II. c. бо с с ю місяця вЬ К а т е р и н і М е д і ч і , щ о в с і т р и виробу — піре, лсріс,
д і в с ь к и м и , не м и ѓ г а ю ч и і п р о х о більше пдоволениє а КЎІ`СН'ИЙ, яке ко- лші.ісс. спис і гроші жертоодавців с и н и з д о б у д у т ь к о р о л і в с ь к у ціле і мох, качаче ціле
моглисьтс зазніітн. Чигайгс ою.то- мовної канцелярії У. Ц. С. — К І к о р о н у і ц е і ф о і Ь о ц т в о crtpari і мох, — готові ПОДУІІІ-
ж и х М о й с е е в о ї в і р и . О д и н в н л - шсння OLD Gold к нашій часописи. ПШік, предс; Н. Хабітісць. сскр'. власного ииробу;ОМО;нитки; сгем-
н о б у в ггавіть в и х р е щ е н и й , б о Витніть їх і заховайге, вони дадуть д і ѓ л о с я , з а з н а в а в в і д т о д і п о - поваш річн; срібло Roger's; свсдрн;

ІЕРЕС1Ш ГРОШЕМ ДО ХРДШ В ДОЛЯРАХ , , J c z u s M a r j a " ! А л е п о т і м такті міщуютьсч в нашій часописи,


міху і вдоволення для мис і
я к д і с т а в п а л к о ю , т о к р и к н у в : в.лішх знакомнх. Оіолошсніпі сі по- , В І ^ ^ ' ; Т "
,,, , ,, ,Я гїг г,,с
` і м `'- ^ р - ч - ч е с т е і і , г і д н и х м о н а р х а . К а р л о полотна
і. піл. 83, повідомляє своїх члсніи. V . ч у в с я щ а с л и в и й , щ о ' Н о с т р а житку. - - В с е найліпшої якости і ѓа-
на покривала; капи; ножиці і
много нншнх річей до домового у-

П А Ш П О Р Т И — К А Р Т И К О Р А Б Е Л Ь Н І , о зничайін збори відбудуться в пе д а м с х о т і в б у д и й о г п р и б і й н и м рантоване. Пишіть По біезплатний ілю-


д о д а в : Aj w a j ! " Л И Ю , дня 18. вересня, в Н Й ЃОД О . строванітй катальог до:
С Т А Р О К Р А Є В І С П Р А В И В С І Л Я К О Г О Р О Д А ,
Я цікавий, як в и п а л а б и т в а , нолуднн, в гали Тов. Ам. Укп Гопп л і к а р е м . Ч и м п о я с н и т и ц е й не-
КУПНО І ПРОДАЖ ДОМІВ В ОІЛАДЕЛФІІ І ОКОЛИЦІ, Р Е В М А Т И З М жан 847 N. Franklin St I L Z THE LIBERTY MDSE SALES CO.,
К О Н Т Р А К Т И К Р А Є В І І А М Е Р И К А Н С Ь К І
в ч и ю к о р и с т ь , які в т р а т и , я к и й Подивляюче домашнє средство ви- члени „рнпти на сей мітінг. б о ^ в а " з в и ч а й н и й талант, в г д г а д у в я н и я і - О- в о х I S 2 , S U . D.. New York City. p

плян н о в и х о п е р а ц і й . . . найдене одним, котрий його мав. на с ірава. а то вибір комітету на баль б у д у ч и н и ? — п и т а є т ь с я з г а д а
АСЖУРАЦІЯ Д О М І В І М Е Б Л І В ВІД ОГНЮ
В році 1803 я иабаіінвся мусќу — М . Ќлапко, сскр. ний н і м е ц ь к и й в ч е н и й . 1 він д у
І ќто має до подіто дження котру а тиснених сВрав, вехаЯ Фронт польських студсггтів
ляриого і сусіавного ревматизму. ПАСІ-ПК, Н. Д Ж Отсим повідом.тя-`
бвсго або писемно оголоситься до знаної в перед віаая м а є , щ о в ц ь о м у не б у л о н і я к о
КАВАЛКИ Д О Б Р О Ї З Е М Л І .

Т.
џ правдиво української канцелярії вотарівльно!:

J . H R Y O E Y ВЃ C O .
рогу
Штарка.
Академ

іної
іде п о п р и ц у к о р ш о В е л ь г г а д о Я тсрпів.``шо можуть зрозуміти ли-
і з а к р у ч у є д о шснь ті, шо його мали, через три ИепєгІ Р ГЬМ УЖПЬСЯ дня 18-го
літа. Пробував я средство за сред-
ством, однак пільга, яку я зазнав 237 Hope Ave. Проситься членів ипн-
. г, `
ѓо чуда. Н о с т р а д а м б у в ` л и ш с
аМ

о д , І 0 0 Л
" У Л П Н під ч. д у ж с с п р и т н и й , к м і в с х о п л ю в п - і
В LONG ISLAND,
близько Ню Порќу.
від них. була хвилева. В кішці бутн численно на мігіш ІШпІат т и ж и т т є в і п о я в и і в и с н о в у в а т и і . . . . S ^ J t o r p H T - , . 275 довжина Гл u

г0 чоиТИ F O U R T H S T R E E T , т Ш Ш Ш Р Н І Л . РА П и т а ю о д н о г о з ф р о н т о в и х . винайшов средство, яке вилічи " а л с ж і п о с г и . Рівнож на мігil.?v


т

буде приго.іошсію вистід збірки з Теѓ них щдПовіднІ г і п о т е з и ( з д о Uiua 5Д50. Нвгодц розночагн ѓодів-
— S p r a l i f r n y ісіг с о sin z o w i e ! мене цілковито. Сс средство я й
вав ГИЧ АГ і,ом, коѓрі терпіли най: Лей, котрий відбудеться дня 17 с м г а д и ) . А не с л і д також з а б у в а - } : лю КУТТІІЙ або отородрвіпіу. Також
відповідає. хоробу,гірше від мене, декотрі з ппі,'v "н г ?'Сирогншія-Захисту У Л О -ИХІОО иц степѓовій л'ороіі по
1

Ф р о і г т ж и д і в с ь к и х с т у д е н т і в них по сімдесять і вісімдесят ь літ йѓ І . " ' ? ' ` Р " Є Л У Є Т Ь С Я рівікіжі т и , щ о т а к с п р ї і р о ц т в о в п л й в а -


С О Ю М Г ЇЗОО. Бнзн-совий рі. ІООхІОО $КіОО
старі; результат був той самий, що всім членам ВІД. V, що кожди 1 член л о д у ж е н а л ю д и н у , я к о ї т о р ќ а ; J a подробицями пишіть до: 2П-

УКРАЇНСЬКА ГЕНЕРАЛЬНА АГЕНЦІЯ j непостійний. Вопи в о ю ю т ь біль-


ше` п а р т и з а н т с ь к и м с п о с о б о м .
моєю хоробою. Я хочу, щоб
цій терпляч'ий на мускулярний
і суставіиій (иухнонне в сустпвах)
л о с я і п о п и х а л о її д о е н е р г і й -
н и х ді.тіні, у б а ж а н і м н а п р я м к у ,
N. A. V O L G A R ,
2 2 5 W. 34th STREET, Room 1201,
— Я к в и й ш л а б і й к а ? — п н - ревматизм попробував мого цінно- NEW YORK CITY.
В ШИКАҐО таю. ѓо „Домлшного Срелсіва'` за його
подивляючу .силу гоєння. Не нрн-
— J e d e n c z y d w o c h , a nrozel сн.іайгс цента, лишень ііія і адресу,
- В. Лете,, предс; О. Свіѓтаќ, секр.
т и м б і л ь ш с , щ о д а н а о с о б а ві-
рить свито у сиовненни своїх ,,, .... ...... ѓ
rf ;. rrrrrrrr

Купуєте а б о п р о д а є т е д е щ о , з а й д і т ь д о нас. О д е р ж а в ш и фа- dziesieeVodwiozlo Pogotowie. B e а я вишлю вам. його даром на про- НЮ ИОРК, Н. ЃІ Бр. св Вотоанмн плинів. Будь п е в н и й , щ о о с я г
х о в у п о р а я у н е . о ш у к а є т е с е б е , а к у п и т е а б о п р о д а с ь т е д о б р е . dij i i a s p a m i e i a c ! бу. ІІО ЙОГО ВЖИТТЮ І пере конай - ра,від. ^..повідомля'є всіх 5 " і н ^ ш щ о с ь і с т а р а й с я п р о т е , і
нюся .шо воцо є тим ї о в ю ОЧІКУ- иів. шо місячні збори-відбудуться в п е в н о з д о б у д е ш " ! О с ь м а й ж е !
Контролюємо абстракти, робимо' кльозунгн при купнах. В і д с т у п а ю на бік; б о о б і а р вЯним Срелггком усунення т о ю ро. С`.ООГУ, дня 17. версаія, точїю н,л" в
вся т а й н а , щ о м і с т и т ь с я ў n p o - j
і г о т у ю т ь с я До р і ш а ю ч о г о у- да ревматизму, нншлстеумсні за не- ?-ІИ вечером, а, Укр. Нар. Домі. 2І7
Г

Т а к о ж ` в с і л я к і д о к у м е н т и , к о н т р а к т и , м о р ґ е ч і , д і д и . `Інсуренс ѓо Одікігсг Лолярп,'Ьдиак зіЮзу-мій- ' Ооовязком і кождоѓо р о ц т в а х і н р о п г о з а х . 1

дару. я Нс хочу, шгаіих ѓпоший, хиба:; справи я о ^ о ^ % ^ ,


і' в с я к і н о т а р і я . т ь н і п о с в і д ч е н н я . Ш і ф к а р т и з А м е р и к и , і х д о
П о л і ц і ї в р е ш т і Не с т а є т е р п вповні в дополеш прислати їх са- 1
не передавати місячних вкла-
Америки. Старокраєві справи — всякі краєві документи. мі. чи се нс справсд.Тйво?. Чого вам приноситн самим на збори Чте-
ц ю і в о н а ; р о з д і л и в ш и с и л и гга терпіти більше, ко'ли даєтьс`я вам Єврейські приповідки. Н Я І

П о с и л а є м о г р о ш і д о к р а ю в а м е р и к а н с ь к и х д о л а р а х — д в і п о л о в и н і ( П о г і я т ь л ю д е й ) , таку нагоду даром, ц с відтягайте. ни, котрі шс нс ` " - -


Пишіть днесь. 204—
д е ш е в о , с к о р о , під г а р а н т і є ю — на жаданѓѓе- т е л е г р а ф і ч н о . н а с т у п а є в і д р а з у на`' о б а т а б о - М . Г І С Н . J . C K T O N , 18 P. SLR-TFORD Б О Г 0
^ ^ Ж Є Ш ‚‚авчг-тися'
Заходіть а б о лишіть на адресу: ' 198— ри. . - ' , B I D , . , Syr-eir.., N. Y;
Р
У H " ^ ^ ^ учителів, більще в і д
К р и ќ й , с в и с т и , т у ѓ і і т н я . . . і к у - Mirk H. Jickson є" відвічальиий. Л
MICHAEL KLEM. 2016 W, CHICAGO AVE, CHICAGO, ILL р я в а в ріжні с т о р о н и с в і т а в к а - Повисша заява правдива. Ь^ЖГЇ55Г^ `Т — J c B o i x т о в а р н ш і в , а . щ с більшої н

від своїх учеників. rtltaH t S B S _