You are on page 1of 4

ПЕРЕД СТРАЙКОМПОРТОВИХ РОБІТНИКІВ

БРІЯН БУДЕ ПРОТИВИТИСЯ

ПОВІНЬ В ГАЛИЧИНІ

иж ЗНИЩИЛ А СОТК И СІП . СОТК И ТИСЯ Ч НАШИ Х БРАТІ В
иж
ЗНИЩИЛ
А
СОТК И
СІП
.
СОТК И
ТИСЯ
Ч
НАШИ
Х
БРАТІ В
ЗАЛИШИЛОС
Я
БЕЗ
І
ПІДПРИЄМЦ І
ВІДКИДАЮТ Ь
ДОМАГАНН Я
КОРАБЕЛЬНИ Х
НАФТОВ І
КОАШАШ І
З
А
ВІДКІІККАННЄ М
РАКОВСЬКОТО ,
`
ВАНТАЖНИКІВ .
А
МІЛЛЕРХ Н
З
А
ЗІРВАННЄ М
ДИПЛЬОМАТИЧНИ Х
І ДАХ
У
НА
Д
ТОЛОВОЮ ,
ВСІ
М
Ї
М
ГРОЗИТ Ь
ГОЛОДОВ А
СМЕРТЬ .
РАТУШ
О
Ї
Х
Н
Ю
ЙОРК ,
15. вересня . —
Представник и
ріжни х
корабель -
'
ВЗАЄМИН .
.
Щ
них
і вантажни х
підприємст в
відбул и
нині
збор и
в
справ і
до -
ПАРИЖ ,
16.
вересня.
Мінйле р
загранични х
справ ,
БрІ -
ЗЛОЖІ
М
НЕГАЙН О
Н
А
Т
У
ЦІЛ
Ь
ЖЕРТВУ .
ПЕРЕСИЛАЮЧ И
СВО
Ї
ЖЕРТВ
И
магаіп.
корабельни х
вантажникі в
підвнсшит и
їм
робітнич у
за-'
ян,
буд е
противитис я
домаганн ю
відкликання
амбасадор а
Ра -
.
плату
т
а
постановил и
відкинут и
всі
домагання .
Представник и
ковсьцого ,
кол и
с
я
справ а
прийд е
пі д
о бради
кабінету
міні-.,
4
4ЕРЕЗ :
юнії,
які
вели
переговори ,
діставш и
с
ю
відмову ,
заявили ,
ш
о
стрі в
у
с
ю
суботу .
вони
предложат ь її
на
збора х
юнії,
щ
о
відбудутьс я
в
понеділо к
OBYEDNANYE. P.O.Box411.
Philadelphia.Pa.
кажут
д
рано.
о
Раковський, . я к
крил а
ь
приятел і
о
пра -
в
ю
комуиістнчио ї
парті ї
й
є
Бріяна, належит ь
тільки
темио-рожевим ,
а
Юні я
корабельни х
вантажникі в мал а
з
підприємцям и
квн -
йог о
иаелідцик
мож е
бут и
дуж е
червоним .
тракт,
котри й
виходит ь
дн
я
ЗО.
вересня .
Робітник и
тепе р
за -
голосі
в
H ЛІГ А
E
ХОТЯТЬ ,
ШОБ
И
НА
-
Г
О
МІД К
І
І
В
ПРОТ И
НЕЗВИЧАЙНИ Й
МУЗИЧНИ Й
Американськ і
й
бритійськ і
нафтов і
компані ї
е
з
а
відкли-
жадал и
контракт у
на
нови х
умовах ,
а саме : 44-годннний
тиж -
ЦІЙ-.МІШАЛАС Я
У
ПРОГИБІ -
Ї
В
ПРОГІБІЦИ,
'
ЮВИЛЕЙ .
канне м
Ракбаськог о
чере з
те,
щ
о
щоб и
Совіт и
деиь
праці;
90
центів
на
годину ;
1
дол .
3 5
центів
з
а
годин у
о
-
Щ
Ю
.
і
сплачували
сві й
дові
Франці ї
він старається ,
нафто ю
щ
о
Раков -
БЕТТЛ ;
ЌРІК,
MHU І .
Перебу -
Німецьк е
міст о
Трансінге и
вертайму .
ськи й
ѓшвів
б
и
щ
е
дальш е
переговор и
u можливо ,
у
тій
справ і
н
а
неко -
ЖЕНЕВА ,
14.
вересня .
— Іваючи й
тутешні й
санаторії
буд е
обходити , у
сім
роц і
гіез`
Сере д
робітникі в
є
сильний
настрій
з
а
страйком ;
т
а
впе -
рист ь
бритійськи х
і
американськи х
нафтови х
компаній ,
як
і
Ірнбул а
ТУ
анна
Люїз а
Гросс.ІДр .
Poccm ,
головни й
` провід -
іаичайнмй .
ювиле й
устнфї '
гар-
ред
треб а
буд е
нюйорськн й
вантажника м дійти
д
о
якогос ь
по -
моглиб и
стратит и
рино к
збут у
дл
я
своє ї
нафт и
у
Франції.
"
предс і дат'е-л'ьк а
июйорськог о
''ми ќ
Протмсалоново ї
Ліги ,
зая-
монійкму яку
винайшо в
тамош -
розумікн я
з
вантажникам и
други х
портів .
Митлеранд,
бувши й
президен т
респубдики ,
є
з
а
безиро -
комітету. ,
жіно к
Модифікаці ї
вив,
щ
о
у
Злучени х
Держава х
ІІІІІ.
фабрикан т
іграшо к
(ааба -
;
волочнн м
зірвашге м
дцгільоматичних
взаєми н
з
Совітам и
й
Закона ' Во лстеда .
находитьс я
15
л
о
2 0
міліонів і
вок) .
Н
а
ті м
інетірулнеіґп
зро -
СТРАЙК 2,00 0 ВІЗНИКІВ ПОЖИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ.
з
а
відкликагшє м
францусіасого
амбасадор а
з
Москви .
Вон а
заявила ,
щ
о
прибул а
людей ,
іцр
мают ь
прав о
голос у
б
и
в
він
велики й
Matтоќ.
СТРАЙ К
ЗАГРОЖУ Є
СОСТАВ І
ПОЖИВ И
В
Н
Ю
ИОРКУ .
тут
я
к
делегатк а
згаданог о
ко -
й
які'
е
противникам и
npori.V-
В
ювілейн у
програм у
вхо -
Н
Ю
ИОРК ,
15.
вересня .
Кол о
дві
тисяч і
візникі в
і
шо -
ітету,
щоб и
Іїротивнтнс я
про-
Тїії.
З
тОі
причин и
взива є
ві
і
дитіі концерт ,
яки й
викона є
чи-
„КАЙЗЕР" ВІЛЬГЕЯЬМ ПРОРОКУЄ ВІЙНУ У 1937 РОЦІ.
ферів,
розвозячи х
пожив ў
дл
я
ріжни х
підприємст в
міста
Н
ю
тналькоголічном у
внее`ковн де -
„сухих "
д
о
завзято ї
борб и
в
о-
слени а
орхестра ,
складаючас я
ВІЙН А
БУД Е
Щ
Е
СТРАШНІША ,
Я
К
ПОСЛІДНА .
'‚З і
З
Норку,
вийшл о
на
страй к
з
а
зисш у
заплату .
легаті в
скандинав а
ких
країв ,
бооон і
Вісімнанцято ї
Поправ -
з
мистці в
гр
и
на
гармонійці .
А
ТРЕВАТИМ Е
ГОДИН .
Ч
Страй к
почавс я
о
чодин і
4.
сполудня ,
т
а
відраз у
підорва в
яки й
внесен о
на засідання х
Лі -
ки,
с^ебто
закон а
Волстеда ,
щ
о
КОПЕИГАІ'А .
15.
вересн я
Репрезентан т
копенгагсько -
достану
поживи .
Страй к
заскочи в
підприємці в
несподівано .
ги
Націй ,
б
о
боїтіягя,
щоб и
він
вводит ь
прогібїцію .
,
МУССОЛІН І
ПРОТ И
НОШЕ Н
з а гтроі`и-і
г
о
часопису
„Даген с
Ннгедер"
ма в
недавн о
р.озмову
а
бувши м
іс
перемінивс я
в
`рух
Н
Я
БОРОД И
ОФЩИРАМН .
німецьки м
цісарем
Вільгельмом .
Кайзе р
Вільгель м
заповів ,
5іцією .
ЩАСТ Я
ЛИНДБЕРГА .
НЕМА НАДЗВИЧАЙНОЇ ПОШЕСТй ДІЮЧОГО ПАРАЛІЖУ.
Муссолін і
заборони в
офіци- і
ш
о
нов а
світов а
війн а
вибухн е
1937
pou t
Буде-
вон а
щ
е
Вон а
сказала ,
щ
о
її
організа -
Н
Ю
ЙОРК ,
Н
.
Й
.
Секрета р
Д
Р
.
ГАРН С
Н
Е
БАЧИТ Ь
ОСНО В
Д
О
ЛЯКАНН Я
НАСЕЛЕННЯ .
р
а
м
і урядовця м
иосит н
боро -
страшніша ,
я
к
понередн а
у
світов а аиєна.
аб о
Вона ,
можливо ,
буд е
дія
вірит ь
у
іГовздержНість,
але
Н
Ю
ИОРК ,
15.
вересня .
Др .
Гарне ,
міський
комишене р
полковник а
Линдберга ,
ком .
ди.
Видаюч и
с
ю
заборон-, ,
ма в
треват и
лиш е
кільк а
днів
кільк а годим.
У
хаилі ,
як
вон а
не
у
прогибіцію .
Вон а
иобою -
здоровля ,
заяву ,
не
якас ь надзвичайн а
вида в
щ
о
перечисленне
случаї в
занедужанн я
Ґрін
стверджує ,
щ
о
молоди й
він
сказати :
'ДЃокажіт ь
мен і
у
вибухне ,
могуч а
флиота ,
лодо к
одер -
ється ,
щ
о
реформатор и
Ліг и
на
діточий
паралі ж
да є
осно в
д
о
заключень ,
щ
о
в
околиц і
лету н
одержа в
ві д
хвил і
своє ї
цілім
світі
хочб и
одног о
вел и
жат ь
Інструкції,
при
бездротног о
телеграфу .
Торго -
Націй
схотят ь
своїм и
рішення ,
панує
пошест ь
сеї
недуги.
воздуищо ї
подорож і
д
о
Пари -
ког о
чоловіка ,
якийб и
носив ;
вельііі
фльот н
будут ь
знищен і
й
т
а
держава ,
ми
пр о
прогибіці ю
дурит и
на-
На
думк у
комишенера ,
діточи й
паралі ж
слабн е
в
цілому
ж
а
3,500,000
листі в
й
близь -
вус а
й
бороду" !
„ У
тім
случа ю
я
к
а
бул а
неприготован а
о
війни,
буд е
знищен а
а
протяг у
род и
світа,
як
се
зроблен о
вж
е
в
кроих Як
уж
е
доказан о
з
давна ,
ся
недуг а
'кождог о
другог о
ро -
ко
100,000
депеш .
Предкяа -
однак ,
пиш е
оди н
протифа -
4 8
годин.
У
тій
війні
стаиії літакі в і підводних
помоч і
безпроволочн о
д
будут ь
послўі увахис я
страшним и
газам і
Злучени х Державах ,
де
нем;
ку
проявляєтьс я трох а сильнійше ,
ал
е
се
щ
е
не
зггачить,
щ
о
ма -
дал н
йом у
тако ж
$1,000,000
шистськи й
часопис ,
„дучс "
й
ексильодуточи ми
як
н
а
морі ,
та
к
То і
яко ї
нрогнбіції ,
хоч
існує
на
па-
єтьс я
ту
д
о
діла
з
пошестю .
готівкою ,
н
а
случай,
коли б
Муссолін і
ошибається .
В
о
щ
о
буд е
слабший ,
потерпит ь
Він
сказав ,
1 суш) .
о
щ
світоі
пері
зако
н
Волстеда ,
забор о
С
я
недуга
ширитьс я
міст о
навіт ь ЃакефеЂер%Сйк у Фундаці
над
тепе р
поважн о
в
деяки х
канадійськи х
„дійсно' '
звінчавс я
пере д
філ ь
чиж
н
е
носил и
бород и
Сократ ,
держав и
безперестанн о
д
о
війни,
б
о
нічі
иріб,
прода ж
і
питт я
містах.
Приміром ,
Едмонто н
у канадійські й
провінції
Ал-
мово ю
камерою .
Инши х
бн
з
Плятон ,
Магомет ,
а
тако ж
Лін-
иншим ,
я
к
приготоваиня м
о
війни
є
безперестанні
спро б
адькрг о л і'і ш
х
напит к і в.
берті
просил о
ю
прийти
з`до -
несови х
'пропозиці й
одержа в
колмі ,
Ѓрен т
і Клівленд,- з
яких '
перелет у
океані в
средствами ,
поражќу .
приготовляютьс я
д
і випробуванн я
витревалосг и
удержан я
лр-
Домагання ,
щоб и
Ліг а
Наці й
помого ю
при
розе т ідах
попіиреннем
недуг и
в
цій
околицѓі.
на
6
міліонів.
Діста в
тако ж
дво х
послідни х
вибиран о
a'eaj
так а
у
воздусі .
Роблятьс я
тако ж
нові
експерименти` з
підвод -
розпочал а
боротьб у
з
алького -
14,000
пакеті в
і
зворотни х
ма -
раз и
президентам и
Злучени х
Ними
лодками,'торпедами ,
газам и
й
єкспльодуючим и
сред -
лізмом`,
постави в
перши й
у
ве-
рох
на
$10,000.
Держав" .
„Покажіт ь
на
світі"
ствами .
Говоритьс я навіт ь
пр о
ужитт я
отруйних
газі в
на
морі.;
ЗРІСТ ПАЧКОВАННЯ ІМІҐРАНТІВ ЧЕРЕЗ КУБУ.
(тесні.
1926
року ,
польськи й
мі-
не
значить ,
щ
о
тог о
нема
іі
не
ІМІҐРАЦІЙНИ Й
УРЯ Д
ЗАПОВІДА Є
ЗАОСТРЕННЯ .
ністер
загранични х
справ,
Ав-
ІМІГРАЦІ Я
д
о
ЗЛУЧЕНИ Х
було ,
але,
щ
о
говорячи й
не
густ
Залеський.
ВАШИНГТОН ,
15 . вересня .
Іміґраиійн і
урядник и
від -
ПРАВИТЕЛЬСТВ У ША№
І
ДЕРЖАВ .
зна є
пр о
се.
-
А
Муссоліні,
я
к
крилн,
ш
о
пачкованн е
іміґранті в
чере з
Кубу
почал о
послідни-
звісно,
пр о
богат о
річей,
щ
о
ЗЛУКУ НАЦІОНАЛІСТИЧНИХ
ВІДЛОЖЕНО.
ми
часами
прибират и
широк і
розміри .
Супрот и
сьог о
імігра -
Зі
звіту
департамент у
торгов -
РЕПСТРАЦІ Я
ЌРОВ
И
,
улй
й
є
на світі,
не
зна є
СТАЛОС Я
С
Е
З
ПРИЧИН И
РЕЗИҐНАЦІ Ї
МІНІСТР А
ційний
уря д
постаравс я
о
скріпленне
морсько ї
сторож і
мі ж
лі
довідуємося .
Щ
о
в
місяці
У
СТЕЙТ І
ДЖОРДЖІЯ .
СУДІВНИЦТВА .
Кубо ю
і
Злученим и
Державами .
червні
приїхал о
д
о
Злучени х
АТЛЯНТА , ГА . Губернато р ШАНГАЙ , 15. вересня. — К'онференцію
АТЛЯНТА ,
ГА .
Губернато р
ШАНГАЙ ,
15.
вересня.
К'онференцію
в
справ і
злўіЃй
Іміґрантів
панќуют ь
те ж
з
други х
острові в
Америки .
Пе-
Держа в
538,001
іміґрантів ,
а
ДОРОЖНЕЧ А
В
ПОЛЬЩІ .
Джорджі ї
Гардма н
підписа в
обо х
націоналістичних
Ґанков і
й Нанкінѓ
від-
ревозят ь
їх
скорим и
лодкам и
д
о
Флориди ,
д
е
їх
висаджуют ь
виїхал о
253,508
пегорожан ,
щ
о
проек т
закона ,
щ
о
заводит ь
Від
травн я
минулог о
ро -
ложен о
н
а
пізніше .
Мал о
правительст в у
се
статис я
з причини
резиґнаці ї
Ван ѓ
на
бере г
так,
щоб и
урядник и
сьог о
не
бачили .
С
я
достав а
ма є
означає ,
щ
о
зріс т
населенн я
ку
д
о
травн я
1927
рок у
доро -
загальн у
реєстраці ю
усіх
ме -
Чінг-Вей-я,
міністра
судівнинтв а
правительств а
у
Нанкінѓ.
дават и
пачкара м
грубі
приходи .
п
наслідо к
іміграції
виноси в
у
жнеч а
в
Польщ і
зросл а
біль ш
шканці в
стейту ,
щоб и
запобіг -
Кілька
наза д
міністе р
загранични х
спра в
прави -
тім
місяці
284,493
осіб.
Най -
як
на
5 0
прц.
Середн я
родин а
з
ти
мішани м
суиружсства м
OCI6J
тельств а
тижні в д`ому
ў`Нанкінѓ,
Ву,
заявив ,
щ
о
злука
обо х
правительст в
більш с
числ о
іміґрантів,'81,506 ,
ОБЖАЛОВАННЯ ЗА ПІДКИНЕННЄ БОМБИ.
тро х
осі б
видавал а
тоді-денн о
білої
раси
з
иурннами.
Дер -
є
доконано ю
справою .
прибул о
з
Канад и
йЗз
Мексик а
4
і
пів
зол. ,
нині
мусит ь
мат и
ВЎДУТ Ь
СУДИТ И
5
ОСІ Б
З
А
ВИБУ Х
БОМБ И
КОЛ О
СУДУ .
жавни й
уря д
ро зслідит ь
родо -
Конференція ,
щ
о
мал а
відбутис я
15. вересня,
мал а
рішит и
.
61,721.
Об і
сі
`держав и
не
під -
прожито к
найменш е
7
зол .
Н
Ю
ЙОРК ,
15.
вересня .
Велик а
лав а
присяжнидисуддй ѓ
від
кожног о
мешканц я
пере д
лиш е
пр о
особист і
зміни
й
політику
новог о
правительства ,
'
лягают ь
іміграційпи м
припи -
Вирина є
питання : звідк и
мают ь
повіту
Кинѓз
рішил а
п
о
короткі м
слідстві
поставит е
пере д
видаче ю
дозвол у
на
заключе н
а
тако ж
уложит и
пляни
мілітарног ч
наступу
н
а
північну
армі ю
'
1
с
а
м
дотичн о
квоти .
З
Німеччи -
брат и
житт я
всі
ті,
щ
о
1
суд
з
а
вироблюванн є
бом б
та
підложенн е
одно ї
з
них
під
брук -
ня
супружества .
Чере з
т
е
ві,
гроші , на
менше,,
пекінськог о
правительства .
'
`
1 `' '
.
пи
прибул о
48,513
іміґрантів ,
з
заробляют ь
а
потрібу -
линський
су
д
5
мексиканськи х
{мігрантів .
Вс і
вони
заявили ,
зголошенн я
на.міреного
Ірляндії
28,054,
з
Англії
24,160,
ю
т
ь
щ
е
й одягтисьі?
Відповід ь
щ
о
вони j не
почуваютьс я
д
о
вини.'
зГгключення
^'супружеств а
з
Італії
17,297,
з-Польщ і
9.211,
ЧЕНҐ
КАЙ-ШЕК У ДОРОЗІ
ДО ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВ.
%
на
це
ла є
щоденн а
хронік а
са -
вінчання
мѓусить
минут и
н;
зі
Швеції
8,287,
з
Норвегі ї
мовбиаств, :
родиниа х
трагедій ,
-
ІД
Е
НА
ФРАНЦУСЬКІ М ПАРОПЛАВІ .
-
ПОТВЕРДЖЕНН Є
4
ПРИСУДІ В
СМЕРТИ .
з,
,
менш е
десят ь
днів.
Нагля д
на д
6,068,
з
Франці ї
4,405.
Десят ь
зловживан ь
і
крадіжей .
ТРЕНТО Н
Н
ю
Джерзі ,
15.
вересня .
Висши й
стейтови
й
иереведения м
сег о
закон а
ма є
КОЛОМБО ,
Цейлон,
15. вересня . —
Генерал Ченг
Кай-Шек ,
держав ,
які
мают ь
квотов е
пра-
суд
відкинув
прозьб у
о
визначенѓѓе
ново ї
судово ї
росправ н
мат и
.
Департамен т
Здоровл я
бувши й
комендан т
націоналістичних
війск
у
Нашим ,
виїха в
в
о
д
о
сто
іміґранті в .річно ,
н
е
для
4 осіб,
засуджени х
на
смерт ь
з
а
напа д
на
платіжног о
айс -
стейт у
7Гжорджія .
`ПРОПАЩ І
ЛИСТИ .
з
Шанга ю
й
їд
е
пі д
прибрани м
назвище м
у
треті й
клясі
на
-
прислал и
сюд и
ніяки х
іміграп-
крімово ї
компані ї
Рід а
т
а
вбнтт є
платіжног о
в
Нюарк у
в
лип-
француські м
пароплав і
Чекане є
д
о
Злучених
Держав .
Давмі -
тів.
Ним и
є
:
фраггцуськи й
Ка -
Дирекці я
парисько ї
почк и
ни
1926.
року .
ші
донесення,
щ
о
Ченг
Кай'-Шек
поверну в
д
о
Шанга ю
й
ма є
РІЖН І
РЕКОРДИ .
мерун ,
Етіопія ,
Мускат ,
Не -
мала'минулог о
рок у
5
міліоніві
знов а
обнят и
команд у
над
націоналістичними
війскамн ,
пока -
``
С
у
д
каже ,
щ
о
вон и
мусят ь
піти
на
електричн е
крісло,
хи -
пал ц
Танганаїка ,
Бритійськи й
предметі в
(листів ,
посилок) ,
-
У
Варшав і
прода в
якийс ь
о
залис я
неправдивими .
б
а
ш
о
рад а
помилуван ь
поручит ь
ї
х
помилувати .
Тоголянд ,
Навру ,
Нов а
Гвінея
ких.
-не
могл а
доручит и
аб
о
І
шуканец ь
наївном у
купцев і
з
й
Японія .
звернути .
Причина :
аб
о
адрес а
провінці ї
трамвай ,
котри й
їха в
СТАРИ Й
ЛІКА Р
ЗГИНУ В
В
ОБОРОН І
СВОЄ Ї
ЖЕНИ .
ти
виїхалн ,
аб
о
вис'илаючі
ж
КАНАДА, ФІНЛЯНДІЯ Й К
М У РАДІ ЛІГИ НАЩЙ,
вулицею ,
впевняючи ,
щ
о
це
йо-
ГЕМОНД ,
НЮ
Джерзі ,
15,
вересня .
Др .
Вилие м
ЛІлен-
НОВ А
MQBLA.
подал и
своє ї
адреси .
2 Міл.
л
и
г
о
власність .
Ошуканец ь
наіі-
БЕЛЬГІ Я
СТРАТИЛ А
СВО Є
МІСЦЕ .
Б
О
МАЛ І
ДЕРЖАВ И
дал ,
09-лІтний
ліка р
з
Милвила , в
дороз і
стейті
Н
ю
Джерзі ,
згину в
з
стів
треб а
бул о
спалити .
ш
о
в
свог о
„нотаря'` ,
яки й
спи-
Професо р
з
Реваі я
Едѓа р
д
е
ГОЛОСУВАЛ И
ПРОТ И
НЕЇ.
рук
убийників
на
самотні й
кол о
сеї
місцевости .
с
а
в
з
купце м
контракт ,
узя в
Воль ,
позаздри в
лаврі в
д-ров і
.
ЖЕНЕВА ,
15. вересня.
Збор и
Ліѓн
Націй
вибрал и
тим -
Від
жени
погибшог о
поліці я
довідалася ,
ш
о
підчас
одно ї
Д
В
І
ЖІНК И
ВРОДИЛ И
4 7
грош і
і
да в
йом у
адресу ,
д
е
ІДаменгофові ,
творцев і
сспе
часовим и
членами
Рад и
Ліги
Наці й
Канаду,
К'убу
й
Фіилян -
зі
звичайни х
соб і
автомобілеви
х
прогульо к
лікар я
в
околиц ю
ДІТЕЙ. ^
Має
на
други й
дсп ь
відобрат и
рант а
і
після
3 0
літ студій
при-
дію .
Кандидатур а
Бельгі ї
упал а
трьом а
голосами .
Голосувал и
гга
лікар я
напал и
дв
а
Мурйни .
З
револьверам и
в
рука х
вен и
соб і
трамвай .
Оди н
високи й
думав - нову
міжнародн ю
В
місточк у
Томбрід ж
жінк а
прот и
не ї
малі
держави ,
щ
о
уважают ь
Бельгі ю
з
а
занадт о
вскочили
н
а
ПОВІЛЬНО
їдучи й
автомобіл ь
т
а
прнказал и
жінц і
поліцінни й
урядовец ь
у
Буда -
яка
ма є
бут и
ш
с
лекш а
мс.рА , ,
як
е: -
Одног о
робітник а
вродил а
24-туі
лікар я
вийт и
з
авта ,
1
зара з
почал и
її
рабуват и
з
усі х
дорого -
злучену
з
великим и
державам и
й
ти
м
годосояаии# м
хотіл и
пешт і
грабн в
від
довшог о
час у
перант о
і
достуітн з
дл
я
якнт'г-
з
черги
дитину.
Тай м
чином)
пінностнй,
які
вон а
мал а
н
а
собі .
Ліка р
кинувся
к
а
ратўно ќ
перешкодит и
диктатур і
великих
держав .
багати х
купців ,
а
кол и
зрадив !
пшрши х
мас.
Покищ о
нЄвідо-
здобул а
рекор д
на д
жінко ю
о
д
жінці
і
об
а
Мурнн н
стрілил и
д
о
ньог о
з
Кулі
по-
сво ю
таємну
професію ,
щез .
м
о
:
ДЛЯ
ма с
яки х
чародій.`Адже
ног о
заліздичого .
урядовці {
.-
`
НАСЛдДНИ К
ВОЙКОВА .
пали
йом у
в
горл о
і
він
упа в
на
місті .
,
рант о
легк о
н'і
Американськи й
нурец ь
Еліясен'відомо ,
ш
о
еі
тог о
самог о
місточка,
як
а
ма є
ВАРШАВА .
15.
вересня .
—-
Уря д
С
P.
С
Р
.
поріши в
уж
е
Жінк а
стал а
борикатис я
з
напасникам и
т
а
кричати ,
пок и
добува в
на
дні
мор я
в
Каліфор-'вж.т н
тим,
знают ь
ѓолеѓїні'тільки 23-дітей.
Англійські газе,-
справ у
наслідник а
п
о
послі
Войков і
й
предложи в
`польськом у
не
зімліла .
Кол и
вж
е
прийшл а
д
о
себе ,
напасникі в
н
е
було .
нії
корабель ;
та
м
напа в
на
ггьо
європейськ і
моаи ,
передовсі м
т
и
підкреслюють ,
щ
о
ц
е
пер-
урядов и
внесення
н
а
ўділення
згод и
н
а
імеиокаиия
Дмитра .
Вон а
доволіклас я
д
о
недалеко ї
оселі
й
покликал а
поміч .
Чо -
г
о
рі д
морськог о
поліпа ,
з'
я - роман'ські.
за -
Hartp.
ді я
Славнії, Ши й
випадо к
вЗсторѓ ї
Англії,!
В
а
с
Вогомолов а
совітськи м
посло м
у
Варшаві .
БОҐОМОЛОР
-юві к
її
вж
е
не
жив .
Фармер и
з
околиц і
зорганізувал и
сейча с
іки м
він
боровс я
20
хвилин,
ЯІ.І
ї
х
н
е
знають , есперант о
н
е
що
дв
і
жінк и
вродил о
разо м
4 7
б
ў
а
шар ж
д'афе р
совітськог о
посольств а
у
Відні
Й
перши м
кілька
гру п
погон і
а
по судж у ют ь
з
втікачами ;
вж
е
й
арештован о
кількор о
(ки
вирину в
з
ним
на
поверхню .
є
таке
легке .
(діте й
і'
вс і
вон и
живуть .
Муринів,
яки х
о
ўчасѓљ
у
нападі .
п ў о тп у А ояркр olemhhuui носи
секретаре м
посольств а
у
Лондоні.
„SVOBODA " (LiBERTY ) Петр о Перў и і Степа н Кяртак,!ю в у козацьки
„SVOBODA "
(LiBERTY )
Петр о
Перў и
і
Степа н
Кяртак,!ю в
у
козацьки х
шапках ; але
воЦ
ти
потреб у
негайноТ
допомог и
РАТУЙМО СВОЇХ БРАТІВ.
НО
МИНУЛОСЯ. Ще
Й СЬОІ`ОДГІЯ'
як
виділові ,
а
Дмитр о
Перўи ,
потерпівши м
ві д
повені
наши м
Іван
Ротќ о
й
Анна
Лепа к
як
ї
х
трібуют ь
таки х
екеперіментів,
братам .
OFUNDED8t93
заступники .
але
мабут ь
ця
акці я
сам а
собп-
Ратуйм о
свій
Рідни й
Край !
М
і
ж
тим и
селянам и
можн а
ю
положитьс я
д
о
гробу .
ТІЛІ,
Edited
b y
Editorial
Committee.
Б
о
ратуюч и
свої х
нещасни х
Велик а
повінь
в Галичині
всіх
і
н
е
врату є
нещасни х
І бул о
помітит и
гарн е
зрозумін -
ки
жал ь
мені
отце ї
ї
х
енергії
Bntered
aa
Second
Class Mall Matter at the
Post
Office
ol
Jersey City,
N.
братів ,
м
и
обороняємо ,
сво ю
робил а
стра`шної
шкоди .
Пото -
на-1 д у є
від
тяжки х
страждань .
-
on
МаѓсЌ ЗО,
1911 ,
under
the
Act
of
March a,
1879.
и
н
справи ,
а
заразо м
і
розумн е
За
Висовою -
й
Пантно ю
певію
рідн у
землю .
ками
вод и
залит і величезні
про -
Держав а
обовязан а
рівно ж
відношенн я
д
о
освітні х
і
екоио-
підуть` і друг
і
села ,
лиш е
Треба
стор и
нив,
щ
о
так
густ о
зроше -
допомагат и
свом у
населенню
в)
Ніхт о
н
е
сміє
^говорит и
й.
мічних
організацій ,
бо,
поста -
невпинної
і консеквентно ї
пра
ні
пото м
і
кров ю
наши х
рідни х
таки х
катастрофальни х
випад -
сподіватися ,
щ
о
Польщ а
сам а
Іновил и
негайн о
вибудуват и
На-
Ukrainian
newspaper
RA{ES: published
daily
except
Sundays
and
holidays
SUeSCRIPTION
ПЕРЕДПЛАТА:
братів-хліборобів .
ђсі
наслідки
ках.
Том у
і
польськ а
держав а
даст ь
допомог у
учхрОїнським
83 a
Grand copy. Street,
Jersey City,
N.
J.
родни й
Дім .
Зібран і
інтеліген-
Підойма.
Tkree
cents at
Поодиноке
чітсло
три
центи.
річної,
важко ї
д
о
нестями
пр`а-
обовяза'на
дат и
допомог у
тим ,
селяна м
тафобітникам ,
щ
о
вж
е
Owned
by
the
Ukrainian
National
Association,
Inc.
On в
year
t
7.00
Нарік`
,; $
7.00І
т
и
задержалис я
мі ж
ними
аж
до ,
ці
забрал и
бурхлив і
потоки .
ког о
вон а
захопил а
з`
сво ї
ла
гинуть
ві д
голод у
т
а
хоріб .
Six
months
% 3.7S
НЬ
пів
року
v
S
3.75І
івночі
т
а
співал и
Варо м
з
"
Вся
надія
нещасни х
робітникі в
бети ,
і
з
ког о
тягн е
в
сво ю
Пол'ьща,
щ
о
сам а
іге
ма є
живо -
Three months
f.
2.00
0
На
три місяці
S
2.00
ми
'майж е
всі
знані
українськ і
ПЕРЕПИСКГ
ЕДЩїі,
на
врожа й
хліба, на
можливіст ь
скарбниц ю
ріжні
податки .
го
цента
з
а
душею ,
як
а
жебра є
Foreign
and
Jersey City
Rates:
В
Джерзи
Ситі і Заѓранкдею:
народні
й
січові
пісні,
а
крі м
сяк-та к
иапів
голодни м
дотяг -
Польщ а
повиниа б
хоч
процен-
п
о
всьом у
світу
з
а
позичко ю
One year
$ю.о о
На
рік
.`.
S10.001
цьог о
кожни й
присутні й
там
ін-
нути
д
о
новог о
ррожаю ,
зни-
тн
віддат и
з
тог о
капіталу , я-
на
сво ї
адміністраційно-війсь -
Стрілець ,
Н
ю
Порк .
.,Wn
„ е
Six
months
t
S.oo
На
пів
року
$
5.00j
теліген т
обіця в
чергов о
у
вся -
щеНа.
Сотк и
тисяч
нашог о
на-
КИЙ
вон а
висмоктує`
з
укра'ѓй-
ков і
потреби ,
н
е
даст ь
допо -
Three
months
%
$
2.751
За
кожду
зміну адреси
2.75 На платиться гри місяці 10 центів.
ку
неділ ю
відвідат и
їхн ю
Ч
и
ва тої організації,
про
род у
залишилис я
бе з
шматк а
ських
земел ь
Галичини,
зїї
н
а
моп г
наши м
братам .
За
оголошення
редакція не
відповідає.
тальн ю
з
відчитам и
з
історії
Ідўете,
міг написати
то,го
хліба ,
бе з
даху ,
бе з
всяког о
ф
т
и
т
а
инших
природни х
б
а
Польщ а
щ
е
й
дос і
не
допо -
З
Канади
належить
висилати
гроші
дише
на
т.
зв. Foreign
Money Order.
географії ,
природи ,
господа р
скарбу .
Вчорашні й
і.бе з
тог о
гацтв.
1
пр о
т
у
допомог у
вж
е
могл а
паши м
людя м
в Галини-
ства ,
гігієни
і
т
.
и
.
Телефоі, „Свободи": j98 Montgomery, іе.т. У. Н Союза: 1838 Montgomery.
злиденни й
на ш
хлібороб-ссля -
Польщ а
заговорила .
Вж
е
п
и
ні,
на
Волині
т
а
Холмщин і
від`
Адреса:
"SVOBODA".
Р,
О.'вОХ
346,
JERSEY
CITY,
N.
J .
Д
л
я
ілюстраці ї
місцевих
об-
„отаманському
.,
нигг, сьогодн я
ста в
жебраком .
шут ь
пр о
т
е
польськ і
газет и
її
буват и
сво ї
роаорен і
війно ю
стави н
не
завадит ь додати ,
щ
о
галасують ,
щоб и
пере д
світо м
хат и
ь`тим
змушу є
сотк и
тися ч
Холо д
і
голо д
зазира є
у
вічі
Лемки ,
т
о
нарід 4 працьовити й
і
можемо повірити, щоби голо-
яку зѓа-
рола
письмо з такими Нікчемними
нападами, які лицювалиб хиба
шумовипню".
це шануючій себе і організацію
Хоч
людині
буває
й таке, щ о
показат и
себ е
ідеально ю
де р
нашог о
народ у
жит и
в
земл я
КОНГРЕС ОБЄДНАННЯ
солѓоќ
тисяч
наших ` бідаків ,
їх
щ
о
почат е
діл о
завжд и
дово `
жавою ,
такою ,
яко ю
вона
п
о
них
норах .
Вои.і
й
тепе р
и
е
жінок,
батьків,
старих ,
немощ -
дят ь
д
р
ладу .
Місцев е
ееілян-}
винна
бути,
але
яко ю
не
є.
Ко
зробит ь
нічого.
ннх
матере й
т
а
дітей.
Примар а
їство
вже й
горну-;
нспогамоваиа амбіція -`може
пхнути й на таку дорогу. Т, -
'ді вона буде вправді голосити
жну
тисячк у
злоти х
допомог и
Кол и
м
и
сам і
н
е
врятуєм о
Дня
26.
жовтн я
відбудетьс я
в Филаделфі ї
в Америці.
четверти й
Кон-
страшно ї
смерти
ві д
голоду,
лос я
д
о
тарного ,
а
най-
роздувают ь
вони
д
о
десяток,
свої х
браті в
ві д
загибелі ,
т
о
ні-
пере д війно ю
всьог о
дc^
ІДЄЙГГІСГЬ,
буде
ГОВОРИТИ
пр о
грес
Обєднанн я
Українськи х
Організаці й
Від
по-
хворо б
і
холод у
зазира є
кож -
більш е
економічни х
Ьрга -
д
о
сото к
тисяч ,
а
т
о
й
міліонів.
х
т
о
їх
не
врятує .
армію і інвалідів,
буде
Г)а
слідног о
Конгрес у
минуло
вж
е
три
рок и
1 тепер
згідно
з
ста -
ному
з
них
у
вічі. Воїнѓ 1
простя -
иізацій.
Бул а
ту
т
і
Філі я
Сіль -
Та
м
и
повинні
знати ,
щ
о
чити тільки
себе
і
свою
Голо с
Рідног о
Краю ,
голо с
туто м
Обєднанн я
зїдутьс я
знов а
з
і
всіх
сторін
Америк и
пред-
гают ь
тепе р
сво ї
руки
д
о
ща -
ськог о
Господаря ,
як
а
мал а
польськи й
уря д
нашом у
насе-
власну амбіцію
неї по-
Ітої
Землі ,
д
е
лежат ь
кост и
на-і
ставники
наши х
братств , товариств ,
клюбів,
Народни х
Домі в
сливих
своїх
заморськи х
братів ,
В
ж
е
повер х
60ДЗ членів,
'бул и
ленню
н
е
допоможе .
Мусим о
і інвалі-
ш
и
х
батьків,
діді в
і
прадідів ,
і
други х
організацій ,
щоб и
застановитис я
над
тим ,
щ
о
зро -
які
гге
знают ь
й
н
е
відчувают і
вже
й
фонд и
призбирані ,
ал
е
знати ,
щ
о
Поляк и
дадут ь
до-
але
саму
і ради
жертвує честю других
лами
і організацією.
Назару-
бил о
Обеднанн є за
далі,
послідні
три
роки
та
по
якім
шлях у
треб а
взива є
нас
д
о
ратўнќу ;
Том у
мож е
тог о
страшног о
горя ,
я
війн а
знищил а
все.
І
Філі я
УП
Т
помог у
лиш е
тим,
щ
о
визи а
ківщина, як бачимо, має
своїх
йом у
поступат и
шоб и
зміцнити
і
поширит и
обеднанн є
відгукнімся
к
а
нег о
скоро ,
б
о
ким
тепе р
оповит а
Галицьк а
в
Горлиця х
зібрал а
вж
е
булаі
ють
себ е
Поляками ,
щ
о
станут ь
також
поважжГ число
бід -
нашо ї
іміграції
та
затіснитн
на ш
звязо к
з
рідиим
краєм .
допомог а
потрібн а
тепер ,
не -
Земля .
їм-
лрцслугуватися ,
аб о
вж
е
(тай
удержувала
Укр.
членіві^СД^иків,^ Малі вони: і
її
ал
е
всеж
таки
діти.
пііно ,
як
наискорше .
Хто
тільки
мож е
здобутис я
на
крихітку обективности ,
цей
Сподіватис я
яоратунк у
ві д
Зіяліа^г
Бурсу
в Горлицях.
Пмна-І ненькі .
ЄГ 1
" 0 ^
3
тим
и
1
прислужилися ,
щ
о
будут ь
у пі`
шкі'дливими
мусить
признати ,
щ
о
Обеднаннє,
ц
е
дійсн о
добр а
і
хосениа
тих.
браті в
р
краю ,
яких
мини-
длюватнся ,
аб о
вж
е
упідлилі
от.^ві.надія, що й тепер міс'це- 'явами
треба-буде
звести
зага.тьно-народна. організація ,
хоч
б
и
вж
е
з
тог о
згляду ,
щ
о
ла
страшна) дол я
повіні,
н
е
мо -
НА ЗАГР0Ш0МУ ФРОНТІ.
ве^культурне життя
ротьбу,
бож
якраз
вона
н
е
словами ,
а
н
а
ділі
через
дсвг і
літа
кождого `
місяця
жиа,.
б
о
знаємо ,
щ
о
вони
самі
Польщ а
буд е
допомагат и
ву
на ново
розвиватись.
о
Цьким іменем не може
допомага є
старом у
краєвѓі значними
матеріяльннм и
жертвами .
(Вісти
з
Лемківщини) .
ледви
живбтіють .
Воіш ж
зшг -
Обєднанн є
ма є
для
нас
особливш е
значіннє
щ
е
й
з
тог о
боку ,
ратуват и
лиш
е
тих,
щ
о
їй
по -
скільки воно
булоб
щені
війною
й
тяжко ю
бороть -
розвинулося,
коли
пічне зно-
А
щ е краще' к Рйватися
б и не ціла `зована
отаманщина.
про-
бо -
під стріле-
і не сміє
степова, здеморалі-
Л
о
тій
щ
о
вон о
дба є
про
захованн є
нашо ї
традиції,
бо ж
якра з
Обед -
трібні,
лиш е
тих,
щ
о
можут ь
Хто
цікавитьс я сьогодн я
жит-
б о ю з окупантом , який останні причинитис я д о скріплення
б
о
ю
з
окупантом ,
який
останні
причинитис я
д
о
скріплення
плеяда тут колись русских его-1 причині просимо надіслати нам
ианнє
своїми
закликам и
започаткувал о
свяч`кованггя
памят и
{тям
Лемків-селя н
в
Горличч'ині
рок и
своїми
податкамѓѓ
т
а
рі-
мосців та
їхніх і дяківських
си-
письмо
в оригіналі,
щоби ми
Першог о
Листопада .
Обеднанн є
уважає ,
щоб и
в
нас
віддаван о
польськог о
вплив у
н
а
ўкраїн`
т
о
й
запримітит ь
дуж е
відрад-
жїіимн
иншим и
законним и
й
кихь
належну
честь
тог о
род а
народни м
мученикам,
як
Ольз і
Веса -
ських
землях .
(бо; діти глздів-, могли
його
зміст
.-J 0 ^
провірнти
ний
факт ,
щ
о
українськ а
куль-
незаконними
поборам и
снстс-
рабовій ;
Обеднанн є
стоїт ь
н
а
сторож и
почитания
наши х
на-
Польщ а
в
свойом у
імперіял
иів-академіків
ські, які покінчили
школи,
то ,
^ ш
.
филаделфія. д
Д
ь
про
^
турно-освітн я
прац я
місцево ї
матичн о
обдира в
увес ь
на ш
іСя-
е
С
ціональних
геніїв,
а
свята
в десятиліття
смерти
Івана
Франк а
стичному
садизм і
ме ж
не
знає.
майже всі служать народові
українсько ї
інтелігенції,
це
є
у-
рід
т
а
заганя в
йог о
в
кут
еко-
якес
весліля
ь
ще
жив і
в
наші й
памяти . Обеднанн є
має
отж е
дл
я
на с
і
певног о
Вон а
з
особливо ю
насолодо ю
вірно), як, перед в,йною своїм
'''
чительств а
й
священства ,
що -
номічної
безпорадностіѓ .
іоті
годПИіС
в
род а
національно-виховнич е
значіннє.
залишит ь
мучитис я
й
загиба -
часописом
(за царськ
гроші)
_ L „„„ O T .
.' m ^- U1,, '
и
о
ц
с
мо
`
раз
т
о
більши й
приносит ь
хо-
Щ
о
мож е
дат и
нещасливи й
рашц,
А
д
о
тог о
в
програм і
Конгресу
Обєднання
бачим о
полаго -
тгг
всі х
тих ,
ког о
вон а
буд е
„Лемко", видавагшм у ^fiffijSf? МНЄВИ
се'н
і
щора з
т
о
дальш е
пошгг-
український
селянин,
робітник,
пра.С
цях, страшно нищили всяку на-
""
Х
'- и
К,ДСЃ Г
М
6
3
3
тим
,
,цоГ, "
лженнє
тако ї
важно ї
справи ,
як
реформ у
української
школ и
вважат и
своїми
ворогами .
От -
рюється .
чи
хт о
инший
в Галичині,
коли
в
Америці.
На
Конгресі
буд е
предложени й
плян
тако ї
рефор -
ж
е
найліпші
наш і
національні
й
Н а кожне
нашої
ш
у
освітн ю
економічн у
ЖЄНИЛИС
Я
3
Ук
Р
а
ї
"
^
Читал и
ми
недавн о
в
часопи-
сам
він
ледви
зводит ь
кінці
з
ми
і всілякі
другі
проекти ,
які
будутьчмогл и
мат и
для
май -
сили,
найсвідомійш і
люде ,
.ар -
цю.
отворення
тоді
" Є
М0ЖСМ
0
^ичн
о
сах
пр о
ділов у
економічну
й
о-
кінцями ?
Звідк и
наші
людѓі,
бутньог о
нашо ї
іміграції
немале
значіннє,
якщ о
вони
будут ь
мія
мирних
українськи х
бор -
читальні,
ч
и
Ц
Кружка І' гаПадаТН ^ а Т0Г0 ' хт 0 поступив
світню
прац ю
в
селі
Висовій ,
а
щ
о
в
кра ю
бачўте ,
знают ь
і
ухвалені
а
поті м
виконані.
На
Конгресі,
як
видно
з
програми ,
ців,
щ
о
обороняют ь
сво ю
зем .
сьогодн я
ділимос я
другою ,
ду-
Сі.тьського
Господар я
всі
ТЦ``^``"
0ГЛЯД0
М
И1,АКШС
`
відчувают ь
усе
страхітт я
голо -
л
ю
свої м
пото м
і
кров ю
ві д

1

будут ь обговорюван і питання наших відносин д о прибрано ї ж
будут ь
обговорюван і
питання
наших
відносин
д
о
прибрано ї
ж
е
відрадно ю
новино ю
з
Гор-
Л.
Б
.
ПІтсбург ,
Па.,
Не
буде -
академік и
(
а
бул о
ї
х
колись !
дних,
знищени х
своїх
братів ,
пітчини
і
то
ї
землі,
звідки
вийшл и
ми
самі,
згл .
наш і
батьки .
жорстоког о
ворога ,
будут ь
ко -
тнччнии,
а
т
о
новино ю
пр о
за-
м
о
помішуват и
ніяких
славо -
кільканацять )
набігал и
з
вели
зможут ь
знайт и
засоби ,
щоб
и
Все
те
важні
І цікаві
питання,
над
якими
варту є
застановитись .
иати
ві д
страшног о
голод у
й
снування,
чи
радш е
пр о
відно-
слові й
н
а
т
у
тему .
Дос і
мали
к
о
ю
ватаго ю
громи л
з
Бортно `
допомогт и
нещасним
страж -
По
тій
причині
ми
певні,
щ
о
наші
братств а
хоріб.
Бездушні ,
тупі
польські
ву
Пагіт-
ми
дуж е
сумні
досвід и
н
а
тім
г
о
й
Вапенног о
з
колам и
й
к
а
дальцям ?
Все ж
таки ,
залиџіа -
та
другі
організації ,
щ
о
остают ь
в
звязк у
з
Обеднаинем ,
і 'товариств а
возь -
урядники
не
лиш е
будут ь
пр о
Читальні „Просвіти " в
ній.
Пере д
війно ю
бул о
це
най-
мінями
в
руках ,
щрб и
всяку.на`
полю .
Бе з
сумніву
священик ,
ючи`
себ е
напівголодуючими ,
мут ь
у
Конгресі
громади ў
участь .
Коли
Обеднанн є
ма є
які
ходити
мим о
них;
ал
е
й
знуща `
їфащ е
зорганізован е
село.
Зав -
ш
у
організаці ю
вбит и
н
а
місці.
п
р
о
яког о
'згадуєт е
заслугуе.
вони
шос ь
дадут ь
тим,
щ
о
за -
хиби,
коли
хт о
хоті в
б
и
завест и
в
нім
якісь
реформи ,
т
о
як-,
тймутьс я
над
їх
надлюдським и
дякн
праці
та
м
тод і
молодог о
Але
нашіі
Українці
тод і
мим о
'на
призн'аннє
і
він
йог о
і
бе з
сулжсні
на
смерт ь
ві д
голод у
раз
тепе р
зближаєтьс я
на
це
відповідн а
пора .
Якра з
Конгре с
стражданнями .
Мовляв ,
„про -
патріота ,
учител я
п.
Орест а
О
цьог о
не
зражувалися ,
а
пра-
(того
в
народ і
ма є
і
буд е
мати,
й
пошестсй ,
ѓіо
мают ь
не
з
ка-
Обєднанн я
являєтьс я
ти
м
законни м
тілом ,
на
які м
ті
всі
справ и
кляті
гайдамаки ,
конайте" .
:гу.тяка,
який
тепер ,
як
старш и
цю
сво ю
вели
послідовн о
вп
с
якпі.0
видержит ь
н
а
свої м
стл-
меня
серця.
можн а
піднести
і
який
в
силі
всякі
реформ и
перевести.
Ту т
Ми
всі
добр е
знаєм о
польс ь
на
УГ А
караєтьс я
на
Чехосл о
ред.
иовищі .
е
властив е місце
для
критики
і
тут
буд е
можн а
поробит и
зміни,
Допомог а
т
а
буд е
дл
я
ни
х
ку
вдачу.
Мн
добр е
відчували
заччииі,
бул а
та
м
добр е
ведс -
А
нині
п
о
війні,
ХОЧ
т
і
лица `
Витинк и
надіслали :
Гр.
Ле -
б
о
все
те
буд е
залежат и
від
делегатів ,
щ
о
їх
вишл е
наш е
гро -
велико ю
жертвою ,
великим
на
її
на
наші й
власній
шкурі ,
а
т
о
аа
Читальн я Просвіт и
н
гарний
рі
зпі д
темно ї
звізд и
забрали -
біща к
з
Честер ,
Па.
і
Н
.
Н
.
з
мадянств о
на
Конгрес.
пружснням,
але
вона
н
е
наго
му
мусим о
відчути
й
зрозу м
Кружо к
Сільськог о
Господаря .
ся
з
Лемківщин и
й
пішл и
н
а
Ютіка ,
якорагзнуіютьПОМЧІ дляпотервлшіихвді
Н
.
й
.
Паитняне
мал и
вже
й
ггризбира-
товстіш і
парохі ї
н
а
схід ;
хо ч
гі фондгґ`иа
будов у
власно ї
ха-
пішл и
з
вівсяникі в
н
а
калач і
ги,
т
а
війн а
знищил а
все .
Д
а
н
Берѓмаѓѓ.
мі ж
„анахтемськи х
Мазепи п
Не
добр е
є денервуватись ,
ко
махнулас я
з
у`сієї
сили,
зак и
Учитель цей
справи в
Пантиян
ціђ",
т
о
все ж
оставил и
по
соб і
лн
маєм о
витягат и
ког о
з
ко р
ну.та
мені
руки
на
шию ,
а
га
р
МАЛИНИ
ПОВЕНІ .
на
народній
шля х
і
він
та
к
ще
денед е
смрід,
який
чути
ft
ча
дико ї
рожі.
По
кол и
мн
п
о
ні,
великі
малини
роздушил а
сказат и
викреса в
в
ФИЛАДЕЛФІЯ ,
ПА.
Спільні
досі.
Більшіст ь
одна к
Лемкі в
денервовані ,
то
вон о
не
вдаст ь
мені
на
плечах.
Т
о
бул о
дуж е
( З
шведського) .
народн ю
українськ у
ідею ,
яку
нарад и
Братст в
і
Товарист в
вже
зрозуміла ,
щ
о
заниматис я
ся.
Не
хочетьс я
мені
вірити,
щ
о
невигідне
положення,
але
зов -
вони
й
д
о
сьогодн я
в
том у
с
е
склику є
Тимчасови й
Коміте т
реформо ю
релігії,
це
є
рЄстав-
б
у
в
б
и
в
силі
освободит и
з
fci.M
не
дл
я
моє ї
жінки .
Зат е
дів -
М
о
я
жінка
і
я
таіі
дівчина
пі-
я
к
гною !
Ми
збирал и
невто м
ЛІ
ВСІ
Д
О
одног о
несут ь
дуж е
на
День
19: вересня ,
год .
8.
ве-
ровання м
царськог о
правосла -
корч а
князівну
Дик у
Рожсчку .
чина
врятувалася .
шли
недавно
на
малини.
Ми
зо-'по .
Ѓа
на
моє
невдоволення
по
гисоко.
черо м
в
Укр .
Горожанські м
вя
й
русофільства ,
т
о
велик а
Нарешт і
дівчина
освободнлась ,
Але
скільки
т
о
малин
бул о
тягнулис ь
були
в
найтоиші
яс-‚'бачив
я
,
щ
о
дівчина
затопл с
Отж е
дня
3-го
липня
ц.
р.
з
а
Ќлюб і
пр и
847
Нор т
Френклии
дурниц я
і
щ
о
громогласн і
„во з
хоч
н
а
корчі
ДИКОЇ
рож і
оста -
відраз у
тут !
Цілий
ліс
а
ж
чер-
ні
річи.
великі
соломяні
капе
на
в
думка х
таксам о
част о
кодами
й
праце ю
тутешньог о
С
т
^
З
а
Комітет :
Иі. Федюк ;
Д
.
ванія"
православно ї
рептильки ,
лнсь
шматк и
одягі в
і
шкір и
на
вонівся.
Ми
лазил и
рачки ,
зби-
люхн ,
а
зі
собо ю
взял и
два
ко
встромлял а
пальці
в
губ'у,
як
я
управител я
школ и
п.
Осип а
видавано ї
фондам и
Народньо -
Бойко ;
Т.
Гуцулаќ .
памяти ў
про
мене
і
пр о
неї.
ра.ти` обіруч.
Назбирал и
літру
пінки
і
літру.
у
коцінк.
Посудин и
Ці
наповня-
Мулькевичз^
відбулас я
віднов а
го
Дом у
Львов і
й
з
а
польськ і
'її'
Вкінці
прийшл и
мн
Гор а
метрів простопадн о
на
бері г
кошики .
Потім
щ
е
назбирал и
Я
боявся ,
шоб и
не
здибат и
лися
помало ,
але
певно.
літри.
Я
на-
цієї
гарної
колнсь'Читальиі .
У
злоті ,
а
з
а
дарм о
роз -
поклик и
В
СПРАВІ
допо -
Вестерґренів.
Вестергреш і
з
а
збира в
уж
е
бу в
піп
якоїсь
В! кількасо т
яруги.
спадад а
в
капетю х
дівчині,
а
вкінці
і
Ї
зе.тикін
кімнаті гр.
Степан а
Ни
‚силуваної
у
соткам и
п
о
тутешні х
селах,
мог и
ПОТЕРПІВШИМ
ВІ Д
і
мій.
раз
запримітят ь усе
комічне,
.'
Не
хочетьс я
вірити,
т
о
щот а
зібралос я
ціле
село,
і
т
о
знов у
ка-
ПОВЕНІ .
ДОЛИНУ.
В
щілині,
трох и
ННЖ
А
потім
прийшл а
ц
я
стара,
годі
.заперечити,
т
о
чоловік
ь
лісі
ховзк о
як
пі д ногами.
Я
,
н
і
пер ш
усього-
пантняиська
мо `
жуч и
словам и
велика` „рунда" }
її
редактора .
А
че,
побачи в
я
ку щ
чудови х
щ
о
т
о
д
о
net
належа в
цей
грунт.
Адміністраці я
„Свободи "
по-
середніх
літ,
який
збира є
ма-
чог о
и
е
підозріваючи ,
спинав-
чодь,
щ
о
вся
згуртован а
в
квар-
щ
о
щ
е
й
тепе р
денеде ,
я
к
в
тсмночервони х
малин.
Я
пр и
Була
сердита,
наче
оса.
Т
а
я
дае ,
т
о
супрот и
великог о
на-
лини,
вигляда є
трох и
комічно
ся
на
горбок ,
а
ж
ту
т
нара з
п
і
тетнім
церковні м
хорі,
гарн о
й
колишні й
резиденці ї
пав
живото м
д
о
землі
і
витя г
витягнув
їй
жал о
при
помоч і
ціональиог о
нещастя ,
як
е
в
ви -
Том у
я
вишукува в собі
най
д
о
шви
мої х
черевикі в
посуну `
уміл о
веденім
п. О.
Му.тькеви
атц а
у
Короле -
ѓѓўвся
д
о
самог о
берега .
Одна-
десятькоронівки .
Щ
о
правда ,
ді
повен і
навістил о
наш у
рідну
недоступніші
лісисті
горби ,
лися
згор и
на
долин у
і
я
лежа в
чем, тай
майж е
вся
околичн а
у-
вій
та
Богут і
ширитьс я
бала -
І
малини
росли
з
а
низько ,
я
малини
н
е
бул и
таці
дуж е
де-
галицьк у
земл ю
т
а
супрот и
це-
наіігустіші
гущі
а
боязлив о
ви-
н'а
животі ,
бородо ю
д
о
пн я
д
е
країнська
інтелігенція.
т
о
причин а
в
цьому ,
міг
їх
.
шсві ,
але
нам
бул о
приємно ,
г.о,
щ
о
треб а
негайн о
оргаиізу -
минав
кожд у
протоптан у
сГеж-
рева,
а
3
трудо м
назбирані
ма
Зібранн я
отвори в
поважни й
щ
Чорнім ,
Юрчакевича , й
й
муцтао ,
о
ще
й тепе р
денед е
знайдеть -
Тоді
сказа в
ж:інцГсісти
ме-
щ
о
ми
так и
самі
назбирал и
ї
х
ват и
поміч ,
буд е
заведен а
в
ку.
Дл я
людей,
ш
о
привикли
до
.тиші
розлетілися
на
всі
сторо-
місцевий
селянин
Андрі й
Гли-
ся
звихнен а
одиниця ,
чи
який -
на
ноги,
дізчин у
з
а
собі.
‚СвободЃ '
стал а
рубрика ,
в
я-
асфальт у
і вигідних
сходів,
неІггц
світа.
досягнут и
я
схопи в
гіротестуча. т , і,
та
Вона.позрива -
я
за -
слабнут ь
і
за,
який
разо м
з
громад .
Сте-
там'„мученик" ,
дл
я
яког о
віра!
пасок,
хоч
як
зі-
Змучені
й
обшарпан і
вертал и
кій
даро м
будут ь
оголошуван і
згадуюч и
вж
е
авті в
і
ліфтів ,
є
,
Дівчина
'Скрикнѓула
радію"
паном
Ниидотом
належа в
і
те -
й
релігія
т
о
те
саме ,
щ
о
дл
я
ме-
ігхрув
її
чере з
беріг
опусти в
мн
д
о
дому .
Самособою ,
м
и
місц я
1
час
нара д
в
справ і
орга -
це
свог о
род у
поетичіїа
прнєм
життям ,
але
зара з
заволоділ а
пер
належит ь
д
о
найкращи х
нс
шабасов а
шапка.1
Ну,
та
й
на
діл
д
о
малин.
стрінулися
з
Вестергреиами .
Я
ні з овання
рату нќово ї
акції
для
ність
мандруват и
та
к
п
о
лісі.
над
собо ю
і
сказала :
представникі в
і народиі х
робіт-
вони
вводят ь
дл
я
сміх у
й
глу-
ІЛа
малини .
Т
а
поті м
н
е
мі г
сказав ,
щ
о
ми
купили
малини.
я
приємність, і Себто ,
ма в
б`ула
приємніст ь
лас ь
лася
ла
А
мо я
жінка
і
мали
певнеќ;
потерпівши х
ві д
повені .
Ого -
Ах ,
вивірка !
вивірка ! Хі,
хі,
ників-селян
у
Горличчині.
Го -
му
теперішньо ї
воєнно ї
й
пово -
внтягнутн
її
вгору.
Бул а
А
л
е
вони
не
вірили
меці. —
яж
зап у
я
.був
лошенн я
т
і
будут ь
короткі. ,
хі!
`
`'
.
лово ю
зібранн я
вибран о
о
.
О
енної
молод і
бородатого ,
як(
тяжка .
Я
чув,
щ
о
рук и
мав
великі
червоні
плям и
н
а
б
и
піо приємність,
колиб
Хто
хоч е
оголошувати ,
заклик,
Боже ,
яка
мила !
сказа.т{
лександр а
Стеранку ,
парох а
-
3 j 5
Лемк и
називають ,
єгомосц я
мені.
Хоті в
уж
е
опустит и
її
по -
колінах.
Радіст ь
Вестерґрені в
нс
така
проклят а
спека. А
мусит ь
и
е
робить ѓ
в
форм і
м
о
я
жінка.
Гладишова ,
одног о
з
иайкра-
тай
достарчают ь
адре с
бігтн
додом у
т
а
покликат и
ко -
бул а
щир а
і
невдаваиа .
л
моє ї
жінки
зменши-
платног о
оголошення .
Иноті м
засміялас я тако ж
з
в
о
щ
и
х
ту
т
бесідників
і
українсь-
j Льво'ва для висилки
на
Лемків- ,
го
іншого .
Алс
нара з
вон а
за- І
Перекла в
Е
.
Т
.
трох и
тому,
щ
о
вона
боя-
на,
довго ,
цілог о
серця.
Я`
не
ких
народовців .
Вігі
цінну
з
а
дарм о
ідиотичнн х
ґа -
вужів .
Вон а
більш е
піўка-
бачи в
ніде
ніякої
вивірки,
pi-j
а
о
зібрани х
кільк а гарних
виголосив {
пат-
зет,
яки х
сам и
не
читають ,
б
о
МІТІНГИ ВІДДННВ У.Н.СОЮЗА
вужі в
ніж
малин.
шуч о
вірю ,
щ
о
гет ь
у
цілій
о
НЕ ВЖЕ
МИ
МАЄМО ВУТН ГІРШІ?
ріотичиих
промов ;
промовлял о
сусід-
читают ь
польські . Звичайно ,
то
ї
Не
мож у
те ж
заперечити ,
щ
о
колиці
н
е
бул о
ніколи
ніякої
тако ж
умни є
люді "
в
ти
х
газетах )
РАЧЕСТЕР. Н. И .
Бр.
ев.
Иосзфата,
П
о
всіх
місцевостя х
в
Америц і
ЖИД И
будўяѓт ь
захист и
дл
я
мухи
і
бурчимух и
з`
усіх си.`
вивірки.
кілько х учителів з
ви
від.
217,
подає
до
відома
своїм
члс-
стаа. я кінцеву промов у
о
голо-
виписуют ь
ріжиі
смішк и
н
а
приміщенн я
сиріт
і
старши х
немічних
людий .
Невже ж
ми
е
ііам, місцевим і позамісцеаим. що
трн-
старалис я
зменшит и
нашу
при
Т
о
страшн е
обридлив а
наза д
сказа в дівчині ,
мої
більш е
пр а
с
и
в
.
Ю.
Плешкевич ,
паро х
з
і
квартальний
мітінг відбудеться
v ві-
Лемків ,
ВНписуЮть
н
а
місцев у
потрафим о
збудуват и
бода й
оди н
мрѓучи й
н
Сиротинець-Захис т
Ємність.
Мені
здавалося ,
начеб!
второк,
дня
20.
вересня,
о
ѓод.
7-мін
ця
Іні малини .
и
вон а
визбируват и
розсипа -
Маластова .
Збор и
закінчилися!
українськ у
інтелігенцію
ріжні
гали
де
звичайно. О-
У.
Н.
Союз а
в
Америці ?
Причиніться
своє ю
жертво ю
д
о
того ,
усі
комах и
з
цілої
околиці
гу-
Я
що -
молитво ю
„Бож е
Велики й
Єд и
вечером точно, в
бовязком
е кождого
члена
бутн
прн-
найпідліші
брехні,^
кидають )
щоб и
.можн а
бул о
я
к
наискорш е
збудуват и
захис т
У.
Н
.
діли
довкол а
мене,
.довкола
мо-
с%тннм
на
е
дуже
важ-
б
визбирал а
малини.
Тод і
при
?;- г -
ісм
мітінп', бо
ний",
як
а
на "зібраних
Пантнян
найнікчемніиїї
калюмнгТ,
а
пр и
нГ
справи
до
полагодження.`НаЃїв
а
-
Союзі !
.
`
-
єї
жінки
і
дівчини.
Але
ці
само -
вж
е
не
сміялася.
Зѓробила
дуж е
сильне
вражіння .
нгяшою
справою
буде
цьом у
„возванія ,
щРбтВ
Лемк и
над
статутом` Укр.
голосованнс
Нар. Дому, якиіі t
любн і
сотворіння ,
нс
люблят ь
А
ж
нара з
скрикнула `
болюч е
Д
о
Читальн і
вписалос я
60
чле-
Ідо
28-г о
рок у
всі
перейшли-н а
виготовлений.
Контр.
комісія
здаси,
на'щаст я
тютюну .
Як
вон и
вж
е
й
розиуч.,иво .
Стоял а
посере д
Імя
і надвиско жертводпаця.
селян
і
2 0 зпомі ж
священиків ,
присут-
справозданне
трнквартальне.
По
ра,
ІПравославє Й букам и та
камін-
останній
напоминвється
дсчиуючну
‚.занадт о
розібрал и
були
собі,
я
великог о
цвитучог о
корч а
ди-
ніх
гостей :
учите-
ням
виганял и
Мазепигщі в
з
членів, щобн онріпиали
свої
диїпи
ні
'закурив
люльк у
і
м
и
розтабо -
рожі .
Коб и
т
о
я
міг
5розу -
лів
і
лань .
Ісім
мітііігу.
б
о
буд}-ть
суспендовані.
Число дому
і ўлиця.
Місмсвість.
ІЛемківщини" . Повторюєтьс я
-
те,
)Члени,
котрі маіснч, літи
вписані
в
У
-
рилися .
Тепе р
наиравду
вперш е
міти,
як
вона
могл а
та
м
діста'-
Д
о
Виділу-
Читальні
вибрані
Ісаме,
я
к
війно ю
щ
о
в^
II
Союзі,
мають
оярікііатп
ві-тадкн
Випишіт ь
повинні
рубрики ,
виріжт е
ц
ю
част ь
з
часопис и
!.
н
е
ч`ув
я
нарікань ,
щ
о
люльк а
тися!
Т
а
факто м
було ,
щ
о
май -
місячні,
б
о
в
противнім
разі
їх
ви
о.
Ю.
Пле'шкевич,
я
к
ролрва;)
газетці
вступі,
бу
в
і
разо м
з
жертво ю
вишліт ь
н
а
адресу :
смердить .
ж
е
гбді
бул о
видісѓатис я
їй
п.
О.
Мулькевич ,
Лука-Нищот ,
емблем ,
д
е
Лемк и
чутах,.вИга-
І
Але
малини-були
тут,
бу.то
їх
відтам.
Степа н
Ротќо ,
Андре й
Глива,
ияли
колам и
пере д
„Лемко" , на
в
українськи х
коза -
сім мітінгў зйіілаГить. 1 д-.і. кари,
ўряднин 2 лол. Мих. БІнпцк вса.в",
прелс; Аіцрнд Ів-uin, секр
V. Н. ASS'N
ORPHANAGE P. о BOX 76 JERSEY CITY N
J
( треб а ўкарати , т о тільк и п о ру- ПОДЯКА . `
( треб а
ўкарати ,
т
о
тільк и
п
о
ру-
ПОДЯКА .
`
:
ш
9 ^
4
, ГОЛОСИЧИТАЧІВ
ЦІКАВО,
ПРО Щ О OL D GOLD
ЦИГАРЕТКА
ДУМАЄ
ці;
инш а
тілесна
кар а
н
е
иада -
`
низщ
е
шдписан
а
адеякиІв
І
в
СПРАВ І
УКРАЇНСЬКО Ї
відділу
23 2 У.
Н
.
Союз а
смла-
ШКОЛ И
В
АМЕРИЦІ .
Вии а
родичів .
да
ю
сердечну
подяк у
всім `
У- ,
мами ,
пере д
записо м
дитин и
д
о
рів,
як
і
мені
дуж е
придалис я
Під
довшог о
вж
е
час у
наш а
школ и
страшат ь
дитин у
учи -
мої м
Та .
‚міграція
почал а
поважн о
іггте-
теле м
і
школою ,
.діодібними
к
о
ж
дяку ю
місцевом у
відді-
ІЧ-СУ ватися
справо ю
українсь -
словам и .-Чекай, Михасю, підеш
лови ,
щ
прикрі м положенню .
й
постаравс я
о
дл
я
мене
‚‚‚і Нікол и
в
Америці .
та м тоб і учите'ль
д
о
школи ,
будеш
о
с
ю
запомогу .
Да й
побільшивс я
нови х
центів виплачу є
сво м
Боже ,
що -
Однак
в
декотри х
допися х
‚дасть" !
Н
е
т
и
більш е
б
и
У.
Н.
Сою з
щ
о
можна
завважати ,
щ
о
шановн і
збиткі в робити! " Дитин а
ц
е
чує
місяц я
о
стільки
членів,
юпггсувателі
берут ь
з
а
підсг а
в
і
д
мами ,
почина є
думат и
з
а
у-
скільки
кожно -
m
своїх
спостережен ь
тільк и
чител я
і
школ у
і-представля є
г
о
місяц я
потребуючи м
ПЌУСІ,
певну
місцевіст ь
і
якіс ь
co6 j
їх
як'Щос ь страшного .
Та ѓ
членам.
‚‚собливші
місцеві
обставини ,
упереджеќн е
дитин и
д
о
.‚Ѓю
сво ю
особист у
уразу .
Я
к
Марі я
Ріпк а
школ и
і
учител я
ма є
лих і
на -
„днп
гак
і
друг е
затемню є
за -
членкиня
23 2
відділу,
слідки. '
- —
-
л
.
гальггу
справ у
школи .
Хт о
бе -
Донора ,
Па. '
Буває ,
щгг^еяк і
члени
гро -
рсться обговорюват и
таку
важ
-
а——
_
.
мад и
мают ь
часам и
якіс ь
осо -
.-праву як справу школи , по - бисті порахунк и з учителеѓм: а -
.-праву як справу
школи ,
по -
бисті
порахунк и
з
учителеѓм: а -
Чог о
льох а
сумує ?
держат и
коптрол ю
на д
цинен б о з а укаранн е дитин и аб о своїми думками. У всіх
цинен
б
о
з
а
укаранн е
дитин и
аб о
своїми думками.
У
всіх
допися х
Чог о
ц
е
тво я
щос ь
подібного .
J
родич і
по -

льоха'так а

бачимо головно одн у піль: гю - сумна ? чиггають принагідн о
бачимо
головно
одн у
піль:
гю
-
сумна ?
чиггають
принагідн о
обкидат и
ставити
українськ у
школ у
в
А
-
учител я
( і
т
о
при
дітях)ііайо -
Та
я
к
не
ма є
сумувати ,
я
к
мериці
на висоті
науковог о
за -
гидиіщим и
словами .
Діди ,
на- !
свиня,
батьк о
свин я
й
вдаігггя. Виходяч и
з
цего ,
пода -
слухавшис я
її мат и
доволі, , приходять'щ
а
родин а
свині .
Л
ю і я свої скромні сностерешен - ІІИ і п.тяііи , як і вироби в
ю
і
я
свої
скромні
сностерешен -
ІІИ
і
п.тяііи ,
як
і
вироби в
н
а
про -

гга.другий ден ь д о школ и і за -!-нииииининияинияияни^^и

місць бачити пере д собо ю учи- гязі кільканайцятьлітиа ї учи -
місць
бачити
пере д
собо ю
учи-
гязі
кільканайцятьлітиа ї
учи -
теля,
бачать
„ворога "
сво -
№ОПОРЌ ,
Н. Й.
гельської
праці
тт у
в
Америці .
родичів .
Ч
и
можн а
надія- j
онов
и
ік
л
Про
потреб у
певно ї
системи .
Тися
послух у
ві д
таки х
дітей? .
ІКЖ К
Українського
Запомогово-
П
Як
а
кожді м
ділі,
та
к
і
ту
т
Ні!
Так і
діт и
стаютьс я
дуж е
ѓо
Товариства ‚Лністер" в Ню Иорку.
треба
мати
відповідну
систему.
ЧҐІИТГШНИИИ V-RNVNNKTINTK
UAV.
маючий мати місце дня
23.
серпня с,
р.
Першою і підставово ю точко ю зоиточпим и утруднюют ь наў- .
Першою
і підставово ю
точко ю
зоиточпим и
утруднюют ь
наў-
.
огляду
без-
Ulme
r
ParlC
)
Вгоо)і1)ГП
і
3
до нашо ї
переведення
реформ и
ку
други м
дітям .
Та к
я
к
часа -
переривного
дощу,
невідбувся.
шќати
повинн о
бут и
освідом -
ми
доведетьс я
таку
дитину л-г-'^ ^
^
.тснне
всег о
українськог о
гро
-
КО
вкгардти, вон а
приходит ь
д
о
були
тікети,
щ
о
Українське
Запамо-
иадянства
в
справі
школи .
ІІе -
Ш^^
т
-
батько ,
^ви -
^^^^^Щ
^
редовеім
ми'повинн і
зрозумі -
Чайно
мама
(.йде
ДО
учителя ,
і
с в,сім
.
р.
улаштувати першу
сезоні
JJgbK^
ги,
ЩО
„Школа "
ц
е
є
найпер -
т
о
підча с
науки ,
і
в
присугно -
^%^р%%
СТИ
Діте й
ПОЧИНа е СВарИТИС Я
3
Домі ,
217-21 9
Е'.
6t h
St. ,
N .
V.
‚сііх,
,
ша
! найважнійш а
інституція
і
vuu-p-e u
П
і
пѓі
ппч-иґ.іси
яі-
v -
На
сю
забаву-бадь прохається при- '
.УЧИТЄЛЄМ.
Ц
І
ВСІ
ПОХИОКИ
Я
К
у
.
І громадян міста
як
тако ю
повинні
ми ,
я
к
кож
-
ГРОМАДЯНО
К
чителг в
тй
к
г
родичг в
пс-виш н
Ню
Иорку
і околиці,
що закупили
ти-
лиіі зосібна
так
і
всі
загально ,
бут и
усунеігі.
М
и
повинн і
СПІЛЬ- ‚"т ЗА "
т
висш
ЗАП. згаданий Пікнік. „ДНІСТЕР"
е
21 6
УКР.
ТОВ.
щиро
іитересуватися .
Школ
а
В
НЮ
ИОРКУ:
нимѓѓ
силам и
виховувати ` наш і
повинна нас
лучнтгт
в
одн о
тіло ,
Михайло
Олеќсів, рек. секр.
діт и
на
свідоми х
членів
ўкраїн,-
без
огляду
на
партійні
ч
н
рс -
ськог о
народа ,
щоб и
вони,
я
к
лііїииі
переконання.
Наиіггм
о
-
'
ГЛАДША І ЛІПША
ЦИГАРЕТКА
виростуть ,
могл и
згадати ,
щ
о
бовязком
зрозуміти ,
гцо
школ а
мал и
добри х
родичі в
і
учите -
„РОЗВІД"
стоїть
всюди
в
кождоѓ о
паро -
,
лів,
як
і
дбал и
пр о
них
і
лрова -
да
на
першім
місціѓ.
Та ,
на
ЖАДНОГО КАШЛЮВЦІЛОМУ ВАГОНІ,
дил н
їх
д
о
світла
науки