You are on page 1of 4

Òóæèíñêàÿ Ïèñüìà 2 Êëóá 3 Ãîñòè 4

ðàéîííàÿ ãàçåòà ÷èòàòåëåé ñòð. íåñêó÷àåê ñòð. ñ îãîðîäà ñòð.


¹132 (9276)
ÂÒÎÐÍÈÊ
2 íîÿáðÿ
2010 ãîäà
Èçäàåòñÿ ñ 1935 ãîäà
ÐÎÄÍÎÉ ÊÐÀÉ
Îòîâñþäó
îáî âñåì ÊÅÄÐÛ ÍÀ ÔÎÍÅ ÔÎÊÀ Âûáîðû-2011

ÒÓÆÀ. Íà çàñûïêó ÿì ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ

Ôîòî Ñ. ÖÀÏÀÅÂÀ.
íà óëèöå Ìîëîä¸æíîé Óâàæàåìûå ó÷àñòíèêè
èçðàñõîäîâàíî ïî÷òè 300 èçáèðàòåëüíîãî ïðîöåññà!
òîíí ùåáíÿ, ïðèîáðåò¸í- Ïðåäñòîÿùèå âûáîðû äå-
íîãî íà ñðåäñòâà ñàìî- ïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî
îáëîæåíèÿ â ñóììå 100 Ñîáðàíèÿ Êèðîâñêîé îáëà-
ñòè V ñîçûâà, äåïóòàòîâ
òûñÿ÷ ðóáëåé. ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è
ÃÐÅÊÎÂÎ. Çà äåâÿòü ãîðîäñêèõ îêðóãîâ - âàæ-
ìåñÿöåâ ñîáðàíî 32,2 òû- íåéøåå îáùåñòâåííî-ïîëè-
ñÿ÷è ðóáëåé ñðåäñòâ ñà- òè÷åñêîå ñîáûòèå.
ìîîáëîæåíèÿ, êîòîðûå â Ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé
áîëüøèíñòâå ñâî¸ì èç- 45 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
ðàñõîäîâàíû íà áëàãîóñ- «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èç-
òðîéñòâî íàñåë¸ííûõ áèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà
ïóíêòîâ: Ãðåêîâî, Îòþãîâî, íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå
Ñîëîíóõèíî, Åâñèíî. Â ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè», ñòàòüåé 39 Çàêîíà
çèìíèé ïåðèîä âðåìåíè Êèðîâñêîé îáëàñòè «Î âû-
ïðîâîäèëàñü ÷èñòêà óëèö áîðàõ äåïóòàòîâ Çàêîíîäà-
îò ñíåãà, ëåòîì – îêàøè- òåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êèðîâ-
âàíèå îò ñîðíîé ðàñòè- ñêîé îáëàñòè», â ñîîòâåò-
òåëüíîñòè, à òàêæå ðàç- ñòâèè ñ Ïðîãðàììîé èíôîð-
áîðêà ñòàðûõ çäàíèé. ìàöèîííî-ðàçúÿñíèòåëüíîé
ðàáîòû Èçáèðàòåëüíîé êî-
ÏÀ×È. Âî Âñåðîññèé- ìèññèè Êèðîâñêîé îáëàñòè
ñêîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ â ïåðèîä ïîäãîòîâêè è ïðî-
ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñòàð è âåäåíèÿ âûáîðîâ äåïóòàòîâ
ìëàä. Ñòàðåéøåé æè- Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðà-
íèÿ Êèðîâñêîé îáëàñòè V
òåëüíèöå ñåëà, áûâøåìó ñîçûâà è äåïóòàòîâ ðàéîí-
ìåäèöèíñêîìó ðàáîòíèêó íîé Äóìû Òóæèíñêîãî ìóíè-
Çîå ßêîâëåâíå Ðû÷êîâîé öèïàëüíîãî ðàéîíà IV ñîçû-
31 äåêàáðÿ èñïîëíèòñÿ 91 âà â ìàðòå 2011 ãîäà, â öå-
ãîä, à Ñàøå Êàìåðíîé íà- ëÿõ îïòèìàëüíîé ñêîîðäè-
êàíóíå ïåðåïèñè èñïîë- íèðîâàííîñòè è ñîãëàñî-
íèëîñü ÷åòûðå ìåñÿöà. âàííîñòè ïðîâåäåíèÿ ìå-
Âîêðóã çäàíèÿ íîâîãî ôèçêóëüòóðíî- áëþäåíà âñÿ òåõíîëîãèÿ ïîñàäêè. ðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû
ÂÀÑÜÊÈÍÎ. Æèëèùíûé îçäîðîâèòåëüíîãî êîìïëåêñà âûñàæåíû Ãîä íàçàä áûë îðãàíèçîâàí ñóááîòíèê ïî ïðåäëàãàþ Âàì îðãàíèçî-
ôîíä áûâøåãî êîëõîçà 35 ñàæåíöåâ êåäðà. ðàñ÷èñòêå ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêè îò êóñ- âàòü ðàçðàáîòêó ïëàíà ìå-
èìåíè Êèðîâà ïî÷òè ãîä òàðíèêîâ è äåðåâüåâ, òåïåðü íà èõ ìåñòå çà- ðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ
Ñåðãåé ÖÀÏÀÅÂ çåëåíåëè áóäóùèå êðàñàâöû êåäðû. èíôîðìàöèîííî-ðàçúÿñíè-
íàõîäèòñÿ â ñòàäèè ïå- òåëüíîé ðàáîòû ñðåäè èç-
ðåäà÷è íà áàëàíñ Ìè- Ñàì ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûé
Èíèöèàòîðàìè àêöèè ñòàëè ãëàâà ðàéîíà, êîìïëåêñ óæå ñòàë ìåñòîì, îáúåäèíÿþùèì áèðàòåëåé â ñâîåé ñôåðå
õàéëîâñêîìó ñåëüñêîìó äåÿòåëüíîñòè è ïðåäîñòà-
ïîñåëåíèþ. Æèòåëè äå- ÷ëåí ïîëèòñîâåòà ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè íå òîëüêî ñïîðòñìåíîâ, íî è îáùåñòâåííîñòü,
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Â.À. Ìîòîðèí è ðóêîâî- â òîì ÷èñëå íåçàâèñèìî îò ïîëèòè÷åñêèõ âèòü åãî â îðãàíèçàöèîííî-
ðåâíè íå èìåþò âîçìîæ- ïðàâîâîé îòäåë àïïàðàòà
íîñòè ïðèâàòèçèðîâàòü äèòåëü ñåêòîðà ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è óáåæäåíèé. Íàïðèìåð, â ïîñàäêå êåäðîâ, êðîìå ðàéîííîé Äóìû äëÿ äàëü-
ñâîè êâàðòèðû, êðîìå òîãî, ñïîðòó À.Í. ×åñíîêîâ. Îðãàíèçàòîðîì àê- åäèíîðîññîâ, ïðèíÿë ó÷àñòèå ðóêîâîäèòåëü íåéøåãî ôîðìèðîâàíèÿ
áîëüøèíñòâî áûâøèõ öèè ñòàëî òóæèíñêîå îòäåëåíèå «Åäèíîé ðàéîííîãî îòäåëåíèÿ ÊÏÐÔ Á.Ì. Ìèêåðèí Êîìïëåêñíîãî ïëàíà ìåðîï-
êîëõîçíûõ êâàðòèð íóæ- Ðîññèè», à ñàæåíöû èç ñâîåãî ïèòîìíèêà è àêòèâèñò «Ñïðàâåäëèâîé Ðîññèè» À.Ñ. ðèÿòèé äî 15 íîÿáðÿ 2010
äàåòñÿ â êàïèòàëüíîì ðå- áåñïëàòíî ïðåäîñòàâèë Òóæèíñêèé ëåñõîç Òàéìàðîâ. À ñêîðî ïàðòèéíûå êîìàíäû ãîäà.
ÊÎÃÓÏ «Êèðîâëåñ». ïðèìóò ó÷àñòèå â ñïîðòèâíîì òóðíèðå, êî- Â. ÌÎÒÎÐÈÍ,
ìîíòå. ×òîáû êåäðû ïðèæèëèñü, áûëà ñòðîãî ñî- òîðûé åæåíåäåëüíî ïðîõîäèò íà ÔÎÊå . ãëàâà ðàéîíà.
ÌÈÕÀÉËÎÂÑÊÎÅ.
Ó÷åíèêè ìåñòíîé øêîëû ñ Îáðàòíàÿ ñâÿçü Èìååì ïðàâî
óäîâîëüñòâèåì çàíèìà-
þòñÿ ôèçêóëüòóðîé è
ñïîðòîì. Ó÷àñòâóÿ â îá-
ëàñòíûõ ãóáåðíàòîðñêèõ
ÄÅÒÑÊÈÉ ÒÅËÅÔÎÍ ÄÎÂÅÐÈß ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÏÀÑÏÎÐÒ ÏÎ ÈÍÒÅÐÍÅÒÓ
ñîñòÿçàíèÿõ, äâà êëàññà Ïî ñîîáùåíèþ ñïåöèàëèñòîâ óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé Ñ 1 àïðåëÿ 2010 ãîäà Ôåäåðàëüíàÿ ìèãðàöèîííàÿ
çàíÿëè 1 ìåñòî â îáëàñòè çàùèòû íàñåëåíèÿ, Äåïàðòàìåíò ñîöèàëüíîãî ðàçâè- ñëóæáà Ðîññèè ïðåäîñòàâëÿåò âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ
è îäèí êëàññ – ïðèçîâîå, òèÿ Êèðîâñêîé îáëàñòè çàêëþ÷èë ñ Ôîíäîì ïîääåðæ- ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã â ýëåêòðîííîì âèäå ñ èñïîëüçî-
â íàãðàäó ïîëó÷èëè 6 ìÿ- êè äåòåé, íàõîäÿùèõñÿ â ñëîæíîé æèçíåííîé ñèòóà-
âàíèåì Åäèíîãî ïîðòàëà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
÷åé.  ðàìêàõ Âñåðîñ- öèè, ñîãëàøåíèå íà ïîäêëþ÷åíèå ê åäèíîìó îáùå-
ðîññèéñêîìó íîìåðó äåòñêîãî òåëåôîíà äîâåðèÿ 8 – íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.
ñèéñêèõ ñîðåâíîâàíèé
«Êðîññ íàöèé –2010» òðè 800 – 2000 – 122. Àëåêñàíäðà ÒÅÒÅÐÈÍÀ íèÿ â ïðåäåëàõ Ðîññèè; âûäà-
ìèõàéëîâñêèå ó÷åíèöû â Àëåêñàíäðà ÊÀÑÜßÍÎÂÀ ôèëüíûõ âåäîìñòâ. ÷à èíîñòðàííûì ãðàæäàíàì ðàç-
ñâîèõ âîçðàñòíûõ êàòå- Ïî óêàçàííîìó òåëåôîíó Áîëåå ïîäðîáíî îá ýëåêò- ðåøåíèÿ íà âðåìåííîå ïðîæè-
ãîðèÿõ ñòàëè ïðèç¸ðàìè. Çâîíêè èç ëþáîé òî÷êè äåòè è ïîäðîñòêè ñìîãóò çà- ðîííûõ ãîñóñëóãàõ ðàññêàçû- âàíèå; âûäà÷à èíîñòðàííûì
Òàíÿ Ñàçàíñêàÿ, 4 êëàññ Ðîññèè íà ýòîò íîìåð ÿâ- äàòü ïðîôåññèîíàëüíûì âàåò Íàòàëèÿ Ëåîíèäîâíà ×åñ- ãðàæäàíàì ðàçðåøåíèÿ íà âðå-
çàíÿëà 1 ìåñòî, Àíÿ Èçåð- ëÿþòñÿ áåñïëàòíûìè êàê ñ ïñèõîëîãàì ëþáûå âîïðîñû, íîêîâà, íà÷àëüíèê ÒÏÓÔÌÑ ìåííîå ïðîæèâàíèå è âèäà íà
ãèíà, 3 êëàññ, – 2 ìåñòî, ãîðîäñêèõ, òàê è ñ ìîáèëü- â òîì ÷èñëå êàñàþùèåñÿ Ðîññèè ïî Êèðîâñêîé îáëàñòè æèòåëüñòâî.
Àíÿ Ðû÷êîâà, 9 êëàññ, – 3 íûõ òåëåôîíîâ. Çâîíêè îòíîøåíèé ñî ñâåðñòíèêà- â Òóæèíñêîì ðàéîíå. Ïîëó÷åíèå ãîñóñëóã â ýëåê-
ìåñòî. ïðèíèìàþòñÿ êðóãëîñóòî÷íî ìè, ðîäèòåëÿìè, ó÷èòåëÿìè. - Äëÿ ïîëüçîâàíèÿ óñëóãà- òðîííîì âèäå, áåçóñëîâíî,
è ÿâëÿþòñÿ àíîíèìíûìè. Òåëåôîí äîâåðèÿ áóäåò ìè ïîðòàëà íåîáõîäèìî çàðå- èìååò ñâîè ïðåèìóùåñòâà,
ÊÀÐÀÂÀÍÍÎÅ. Íà íà- Îñíîâíàÿ öåëü ñëóæáû îêàçûâàòü äåòÿì è ðîäèòå- ãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ãëàâíîå èç êîòîðûõ - ñîêðà-
äîâåðèÿ – ïîìî÷ü âñåì îá- ëÿì êîíñóëüòàòèâíî - ïñè- www.qosusluqi.ru., íà àäðåñ ùåíèå ïðîìåæóòêà âðåìåíè
÷àëî ãîäà â ïîñåëåíèè ïîëüçîâàòåëÿ ïðèäóò ëîãèí è îò ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ äî âûäà-
ïðîæèâàëè 142 ÷åëîâåêà. ðàòèâøèìñÿ äåòÿì è âçðîñ- õîëîãè÷åñêóþ ïîìîùü è â
ëûì íàéòè âûõîä èç ñîçäàâ- ñëó÷àå ëþáîãî âèäà íàñè- ïàðîëü äëÿ ëè÷íîãî êàáèíåòà, ÷è äîêóìåíòà, ìèíóÿ îæèäàíèå
Ñðàçó äâîå (70 ëåò è 51 ïîñëå ÷åãî âñå ýëåêòðîííûå â î÷åðåäè.
ãîä), ïðîæèâàâøèå íà îä- øåéñÿ ñèòóàöèè, à ïðè íå- ëèÿ îñóùåñòâëÿòü ñáîð ñèã-
îáõîäèìîñòè âûñòóïèòü â íàëîâ î íàðóøåíèè ïðàâ ãîñóñëóãè áóäóò äîñòóïíû. Ñóùåñòâåííûì ïëþñîì Åäè-
íîé óëèöå, óøëè èç æèç- Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïî ëèíèè íîãî ïîðòàëà ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî
íè. Âñåãî ñ íà÷àëà ãîäà â êà÷åñòâå äèñïåò÷åðà è äåòåé è ïåðåäà÷ó èõ â
ïðèâëå÷ü ê ðåøåíèþ ïðî- îðãàíû è ó÷ðåæäåíèÿ ïî ìèãðàöèîííîé ñëóæáû ïðåäî- çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè
ïîñåëåíèè óìåðëè âîñåìü ñòàâëÿþòñÿ âûäà÷à çàãðàíè÷íûõ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã ìîæíî
÷åëîâåê, åù¸ äâîå ñìåíèëè áëåìû ñïåöèàëèñòîâ ïðî- çàùèòå äåòåé.
ïàñïîðòîâ ãðàæäàíèíà ÐÔ íî- ïîäàòü ïðàêòè÷åñêè íå âûõî-
ìåñòî æèòåëüñòâà.  òî âîãî ïîêîëåíèÿ è ñòàðîãî îá- äÿ èç äîìà, ñ ðàáî÷åãî ìåñòà,
âðåìÿ ìàëûøè â ñåëå,óâû, àâòîáóñîâ ïîñòóïèëè â øêîëû Òóæèíñêîãî ðàé- ðàçöà; âûäà÷à è çàìåíà âíóò- òî åñòü íå òðåáóåòñÿ ïîñåùå-
íå ðîäèëèñü, è íèêòî íå
ïðèåõàë íà ïîñòîÿííîå
ìåñòî æèòåëüñòâà.
À. ÊÀÑÜßÍÎÂÀ.
5 îíà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé öåëåâîé
ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ Êèðîâñêîé
îáëàñòè», â òîì ÷èñëå ïîëó÷åííûé íåñêîëüêî
äíåé íàçàä øêîëüíûé àâòîáóñ ÏÀÇ äëÿ Íû-
ðîâñêîé ñðåäíåé øêîëû.
ðåííåãî ïàñïîðòà ãðàæäàíèíà
ÐÔ; àäðåñíî – ñïðàâî÷íàÿ èí-
ôîðìàöèÿ äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö;
ðåãèñòðàöèÿ è ñíÿòèå ñ ó÷¸òà
ãðàæäàí ÐÔ ïî ìåñòó ïðåáûâà-
íèå ãîñó÷ðåæäåíèé.
Îñîáåííî ïðîöåäóðà îôîð-
ìëåíèÿ äîêóìåíòà ÷åðåç ïîð-
òàë óäîáíà ëþäÿì, ïåðååõàâ-
øèì ñ ìåñòà ðåãèñòðàöèè.
2 ¹ 132 2 íîÿáðÿ 2010 ãîäà ÐÎÄÍÎÉ ÊÐÀÉ
Ñîöçàùèòà

 2011 Ã. ÍÀ×ÍÅÒ ÄÅÉÑÒÂÈÅ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ «ÌÈËÎÑÅÐÄÈÅ»


Äåïàðòàìåíò ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Êèðîâñêîé îáëàñòè òðàäèöèîííûõ ìåòîäîâ ëå÷åíèÿ, áèëèòàöèè äåòåé-èíâàëèäîâ,  ÷èñëå íîâûõ ôîðì ïðåäïî-
ñ öåëüþ ïîääåðæêè èíèöèàòèâ è ïðîåêòîâ, íàïðàâëåí- ðåàáèëèòàöèè, ñîöèàëèçàöèè; ïîäâåðãøèõñÿ æåñòîêîìó îáðà- ëàãàåòñÿ âíåäðåíèå íîâîé òåõ-
íûõ íà ðåøåíèå ïðîáëåìû íàñèëèÿ è æåñòîêîãî îáðà- âíåäðåíèå èííîâàöèîííûõ ôîðì ùåíèþ, î÷åíü âàæåí â âîññòàíîâ- íîëîãèè äèñòàíöèîííîãî êîí-
ùåíèÿ â îòíîøåíèè äåòåé è ïîäðîñòêîâ, ïðîâåë êîí- êîíñóëüòèðîâàíèÿ ñïåöèàëèñòîâ, ëåíèè ïñèõîëîãè÷åñêîãî è ôè- ñóëüòèðîâàíèÿ ñïåöèàëèñòîâ, ðà-
ðàáîòàþùèõ ñ äåòüìè-èíâàëèäà- çè÷åñêîãî çäîðîâüÿ äåòåé.  áîòàþùèõ ñ äåòüìè-èíâàëèäàìè
êóðñ ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ «Áóäóùåå áåç íàñèëèÿ» ìè è èõ ðîäèòåëÿìè. õîäå ïðîåêòà ïëàíèðóåòñÿ ñî- è èõ ðîäèòåëÿìè. Êðîìå òîãî, äëÿ
ñðåäè ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëå-  1 ïîëóãîäèè 2010 ãîäà àïðî- çäàòü ìåæâåäîìñòâåííóþ êîìàí- îêàçàíèÿ ýêñòðåííîé ïñèõîëîãè-
íèÿ. Îäíèì èç ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà ñîöèàëüíûõ áèðîâàíà òàêàÿ íîâàÿ ôîðìà ðå- äó, ðåøàþùóþ âîïðîñû çàùèòû ÷åñêîé ïîìîùè äåòÿì – èíâàëè-
ïðîåêòîâ ñòàë îáëàñòíîé öåíòð äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ àáèëèòàöèè êàê èïïîòåðàïèÿ, èëè ïðàâ äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè äàì, ïîäâåðãøèìñÿ æåñòîêîìó
ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè, êîòîðîå ïðåäñòàâèëî ëå÷åíèå âåðõîâîé åçäîé. Äàí- âîçìîæíîñòÿìè è ïðîôèëàêòèêè îáðàùåíèþ è íàñèëèþ, íà áàçå
íà êîíêóðñ ïðîåêò «Ìèëîñåðäèå». íûé ìåòîä óíèêàëåí òåì, ÷òî îêà- æåñòîêîãî îáðàùåíèÿ ñ äåòüìè îáëàñòíîãî öåíòðà äëÿ äåòåé è
çûâàåò ïîñòåïåííîå èñöåëÿþ- - èíâàëèäàìè. ïîäðîñòêîâ ñ îãðàíè÷åííûìè
Êàê îòìåòèëè â äåïàðòàìåíòå íîãî ïðîåêòà «Ìèëîñåðäèå», ìå- ùåå, óêðåïëÿþùåå è ïîääåðæè- Íà áàçå ó÷ðåæäåíèÿ áóäåò âîçìîæíîñòÿìè ïëàíèðóåòñÿ
ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ, âñåãî â ðîïðèÿòèÿ êîòîðîãî íàïðàâëåíû âàþùåå âîçäåéñòâèå íà îðãà- îðãàíèçîâàíà ðàáîòà îòäåëåíèÿ îðãàíèçîâàòü êðóãëîñóòî÷íóþ
Êèðîâñêîé îáëàñòè íàñ÷èòûâà- íà ñîçäàíèå ìîäåëè êîìïëåêñ- íèçì â öåëîì. Íî ãëàâíîå äîñ- êðóãëîñóòî÷íîãî ïðåáûâàíèÿ äå- ñëóæáó «Òåëåôîí äîâåðèÿ».
åòñÿ áîëåå 4 òûñ. äåòåé ñ îãðà- íîé, ìåæâåäîìñòâåííîé òåõíî- òîèíñòâî èïïîòåðàïèè çàêëþ÷à- òåé è ïîäðîñòêîâ ñ îãðàíè÷åí- Ïðîåêò «Ìèëîñåðäèå» íà÷íåò
íè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè. Îä- ëîãèè ðåàáèëèòàöèè, ïðîôèëàê- åòñÿ â òîì, ÷òî îíà ñî÷åòàåò àñ- íûìè âîçìîæíîñòÿìè îò 3 äî 18 äåéñòâîâàòü â 2011 ãîäó, íî ïîä-
íîé èç ïðè÷èí óõóäøåíèÿ çäî- òèêè íàñèëèÿ è æåñòîêîãî îáðà- ïåêòû ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêî- ëåò, ïîäâåðãøèõñÿ íàñèëèþ èëè ãîòîâêà ê ðåàëèçàöèè ïðîåêòà
ðîâüÿ äåòåé (íàðÿäó ñ ýêîëîãè- ùåíèÿ â îòíîøåíèè âñåõ äå- ãî è ôèçè÷åñêîãî ëå÷åáíîãî âîç- æåñòîêîìó îáðàùåíèþ. Ñ íèìè íà÷àëàñü óæå â ñåíòÿáðå 2010
÷åñêîé îáñòàíîâêîé, ñîöèàëüíî- òåé, à îñîáåííî - äåòåé è ïîä- äåéñòâèÿ íà çàíèìàþùåãîñÿ, áåç è íà÷íóò àïðîáèðîâàòüñÿ íîâûå ãîäà.
ýêîíîìè÷åñêèìè óñëîâèÿìè, äå- ðîñòêîâ ñ îãðàíè÷åííûìè âîç- ïðèìåíåíèÿ ëåêàðñòâåííûõ ïðå- ôîðìû ðàáîòû ïî ðåàáèëèòàöèè Ïðåññ-öåíòð Ïðàâèòåëüñòâà
ôîðìàöèåé ñåìåéíûõ ðîëåé è ìîæíîñòÿìè. ïàðàòîâ. Î÷åíü ýôôåêòèâíà ëå- è àäàïòàöèè. Êèðîâñêîé îáëàñòè.
íàðóøåíèåì ñòðóêòóðû ñåìåé- Ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿ- ÷åáíàÿ âåðõîâàÿ åçäà ïðè ðàç-
íîé èåðàðõèè) ÿâëÿåòñÿ íåóìå- ìè â ðåàëèçàöèè ïðîåêòà âûáðà- ëè÷íûõ îðòîïåäè÷åñêèõ çàáîëå- ÄËß ÑÏÐÀÂÊÈ. Íàïîìíèì, ÷òî êîíêóðñ ïî 12 íî-
íèå êîíñòðóêòèâíî ðàçðåøàòü íû: ïðîôèëàêòèêà æåñòîêîãî îá- âàíèÿõ: àðòðèòàõ, ïîëíîì è ÷àñ- ìèíàöèÿì â ñôåðàõ ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ,
êîíôëèêòû, è êîãäà åäèíñòâåí- ðàùåíèÿ è íàñèëèÿ â îòíîøåíèè òè÷íîì ïàðàëè÷àõ êîíå÷íîñòåé,
íûì ñðåäñòâîì èõ ðàçðåøåíèÿ äåòåé; îðãàíèçàöèÿ ìåæâåäîì- ìûøå÷íîé àòðîôèè, ñóäîðîæíûõ çäðàâîîõðàíåíèÿ, îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû, ìîëîäåæ-
ñòàíîâèòñÿ íàñèëèå. Íàèáîëåå ñòâåííîé ïîìîùè äåòÿì ñ îãðà- ñîêðàùåíèÿõ ìûøö, ðàññòðîé- íîé ïîëèòèêè. Ïî èòîãàì êîíêóðñà â êàæäîé íîìè-
óÿçâèìûìè êàòåãîðèÿìè äåòåé íè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè, ñòàâ- ñòâàõ êîîðäèíàöèè. íàöèè áûëè îïðåäåëåíû ïîáåäèòåëè.  2011 ãîäó 22
ÿâëÿþòñÿ äåòè ñ îãðàíè÷åííûìè øèìè æåðòâàìè íàñèëèÿ; çàùè- Ñïåöèàëèñòû ó÷ðåæäåíèé ñî- ó÷ðåæäåíèÿ-ïîáåäèòåëÿ ïîëó÷àò 40,3 ìëí.ðóáëåé
âîçìîæíîñòÿìè. òà ïðàâ äåòåé è ïîäðîñòêîâ ñ îã- öèàëüíîé çàùèòû îñîçíàþò, ÷òî ãîñïîääåðæêè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà. Ðàçìåð ãðàíòà,
 ñâÿçè ñ ýòèì âîçíèêëà íåîá- ðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè; êîìïëåêñíûé ìåæâåäîìñòâåí- âûäåëÿåìîãî íà ïðîåêò, ðàçëè÷åí: îò 250 òûñ.ðóáëåé
õîäèìîñòü ðàçðàáîòêè ñîöèàëü- ïðèìåíåíèå òðàäèöèîííûõ è íå- íûé ïîäõîä ê àäàïòàöèè è ðåà- äî ñóììû ñâûøå 1 ìëí. ðóáëåé.

Ãóáåðíñêèå âåñòè
Ïèñüìà ÷èòàòåëåé
Óñòàíîâëåí
çàêëþ÷èòåëüíûé äèàãíîç
ó ñïåöèàëèñòîâ,
ÂÎÒ ÒÀÊÀß Ó ÍÀÑ ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÖÀ!
«Ïóñòàÿ ïîñóäà ãðîì÷å çâåíèò»,- ãëàñèò ðóññêàÿ òèêîé (äîáðîâîëüíî, ïî ñâî- ëà. Äåòè
ïîñëîâèöà. Òàê è ëþäè. Îäíè («ïóñòûå»), åùå íè÷åãî åìó æåëàíèþ), ãîòîâèëèñü ê âñåãäà
ïîñòðàäàâøèõ íà îáúåêòå íå ñäåëàâ, ðàñòðåçâîíÿò î ñâîèõ äåëàõ, ïîðîþ è íå êîíöåðòàì, åçäèëè ñ êîíöåð- á û ë è
ñäåëàííûõ, è î ñåáå âñåìó ñâåòó. Äðóãèå òèõî, ìîë- òàìè ïî äåðåâíÿì. Ôàÿ âåçäå óõîæåíû,
«Ìàðàäûêîâñêèé» ÷àëèâî, íè÷åãî íå ðàçãëàøàÿ è íå õâàñòàÿñü, äåëàþò ïðèíèìàëà ó÷àñòèå. Íî
îñîáåííî ïî äóøå áûëè åé
àêêóðàòíû, ó÷èëèñü õîðîøî.
À îíà óñïåâàëà âåçäå: è íà
 óïðàâëåíèå êîíâåíöè- ñâîå äåëî. Èìåííî òàêèì ÷åëîâåêîì è ÿâëÿåòñÿ ìîÿ
øêîëüíàÿ ïîäðóãà, îäíîêëàññíèöà Ôàèíà Àëåêñàíä- òðóäîâûå äåëà, òèìóðîâñêàÿ ôåðìå, è äîìà. Øèëà, âÿçàëà,
àëüíûõ ïðîáëåì àäìèíè- ïîìîùü ïðåñòàðåëûì. Äîìà âûøèâàëà êðåñòèêîì è ãëà-
ñòðàöèè Ïðàâèòåëüñòâà ðîâíà Ëåáåäåâà (Êèñêè÷åâà). Ìû âìåñòå çàêîí÷èëè
Ïà÷èíñêóþ âîñüìèëåòíþþ øêîëó â 1966 ãîäó. Ìíî- òîæå áûëî ìíîãî ðàáîòû, âåäü äüþ, óâëåêàåòñÿ ðóêîäåëèåì è
Êèðîâñêîé îáëàñòè ñåìüÿ ó íèõ áûëà áîëüøàÿ ñåé÷àñ. Äåòè åå äàâíî âû-
ïîñòóïèëà èíôîðìàöèÿ ãèå ðàçúåõàëèñü ó÷èòüñÿ â ðàçíûå ó÷åáíûå çàâåäå-
íèÿ îáëàñòè, åé æå ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ ïðèøëîñü (øåñòåðî äåòåé), â äîìå âñå- ðîñëè, òåïåðü Ôàèíà Àëåê-
îò íà÷àëüíèêà îáúåêòà ãäà áûë ïîðÿäîê, äåòè ñ äåò- ñàíäðîâíà çàíèìàåòñÿ âíó-
óíè÷òîæåíèÿ õèìè÷åñêî- íà ãîä îñòàòüñÿ äîìà, óñòðîèòüñÿ íà ðàáîòó òåõñëó- ñòâà ïðèó÷åíû ê êðåñòüÿí- êàìè. Ñòàðøèé Äèìà (ñûí
ãî îðóæèÿ «Ìàðàäûêîâñ- æàùåé â øêîëüíûé èíòåðíàò. ñêîìó òðóäó, áåãàëè â ëåñ Àíäðåÿ) æèâåò â Èâàíîâå, îíà
êèé». Òàê íà÷àëàñü òðóäîâàÿ çà ãðèáàìè è ÿãîäàìè. íàâåùàåò åãî, ëþáèò êàê ïà-
áèîãðàôèÿ ýòîé ïðîñòîé Âìåñòå ñî âçðîñëûìè ìû ìÿòü î ïîãèáøåì ñûíå, êàê
 èíôîðìàöèè ñîîáùà- è ñêðîìíîé æåíùèíû. óæå ñ 7 ëåò ïîëîëè ëåí, ñ ðîäíóþ êðîâèíêó. À äî÷êà
åòñÿ: óñòàíîâëåí çàêëþ÷è- ×åðåç ãîä îíà ñìîãëà 11 ëåò ðàáîòàëè íà ñå- ñûíà Àëåêñåÿ æèâåò ðÿ-
òåëüíûé äèàãíîç ó ÷åòû- ïðîäîëæèòü ó÷åáó, óåõàâ íîêîñå: ïîäãðåáàëè çà äûøêîì, ÷àñòî íàâåùàåò áà-
ðåõ ïîñòðàäàâøèõ ñïåöè- â ã. Èâàíîâî, òàì çàêîí- âîëîêóøàìè, ãðåáëè, íà- áóøêó. Áàáóøêà Ôàÿ äóøè íå
àëèñòîâ ÎÀÎ ÍÏÏ «Õèì- ÷èëà ïðîôòåõó÷èëèùå, ãðóæàëè íà âîëîêóøè ÷àåò â ñâîåé âíó÷åíüêå Äàøå.
ìàø-Ñòàðò», ðàáîòàâøèõ ïîëó÷èëà ñïåöèàëüíîñòü ñåíî. Êîíå÷íî, óñòàâàëè, Îíà ÷àñòàÿ ãîñòüÿ â øêîëå.
íà îáúåêòå 11 ñåíòÿáðÿ. ïðÿäèëüùèöû, ó÷èëàñü â íî ïî âå÷åðàì ñîáèðà- Äàøà - îòëè÷íèöà, è áàáóøêà
Äèàãíîç óñòàíîâëåí øêîëå ðàáî÷åé ìîëîäå- ëèñü ó êîãî-íèáóäü äîìà ðàäà åå óñïåõàì, íå ïðîïóñ-
Ïðîôöåíòðîì Ì×Ñ-144 æè è òðè ãîäà îòðàáî- è ñëóøàëè ïëàñòèíêè, êàåò íè îäíî øêîëüíîå ìå-
ÔÌÁÀ Ðîññèè è êëèíèêîé òàëà ïî ñïåöèàëüíîñòè. òàíöåâàëè, ìå÷òàëè î áó- ðîïðèÿòèå ñ ó÷àñòèåì âíó÷-
ÔÌÁÀ Ðîññèè - îñòðàÿ Ãäå áû îíà íè æèëà: â äóùåì. Ïîñëå øêîëû êè.
ïðîôåññèîíàëüíàÿ èíòîê- Èâàíîâå, â Ìàðèé Ýë, â æèçíü ðàñêèäàëà íàñ. È Ôàèíà Àëåêñàíäðîâíà -
ñèêàöèÿ ôîñôîðîðãàíè- Àðáàæñêîì ðàéîíå, â ñ Ôàåé ìû îêàçàëèñü äà- àêòèâíàÿ ó÷àñòíèöà êëóáà
÷åñêèì îòðàâëÿþùèì âå- Ïîêñòå: êåì áû íè ðà- ëåêî äðóã îò äðóãà. Íî ÿ «Âåòåðàí», îíà ëþáèò ïðàç-
ùåñòâîì ëåãêîé ñòåïåíè áîòàëà: ëàáîðàíòîì â çíàëà, ÷òî âñå ó íåå â äíèêè, ëþáèò ïåòü è ïëÿñàòü.
òÿæåñòè. øêîëå, íÿíåé â äåòñêîì æèçíè ïîëó÷èòñÿ, òàê êàê È êîãäà âñÿ äåðåâíÿ ñîáè-
23 ñåíòÿáðÿ ñïåöèàëèñ- ñàäèêå, ïðîäàâöîì, ó÷åò- ïîðàæàëà åå íåóòîìè- ðàåòñÿ â Èëüèí äåíü íà áå-
òû ÎÀÎ ÍÏÏ «Õèììàø- ÷èêîì, æèâîòíîâîäîì - ìîñòü â ðàáîòå, áåñêîðû- ðåãó ßðàíè, îíà îáÿçàòåëüíî
Ñòàðò» âûïèñàíû èç ëå- âåçäå îòëè÷àëàñü ñâîèì ñòíàÿ ãîòîâíîñòü ïîìî÷ü òàì, âìåñòå ñî ñâîèìè çåì-
÷åáíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, è â óïîðñòâîì è òðóäîëþáè- äðóãèì, äðóæåñêàÿ îò- ëÿêàìè. Ôàèíà Àëåêñàíä-
íàñòîÿùåå âðåìÿ îíè åì. Íåñëó÷àéíî áûëà êðûòîñòü. ß âåðèëà, ÷òî ðîâíà ëþáèò öâåòû. Îíè ó
ïðèñòóïèëè ê ðàáîòå. ïðèçíàíà óäàðíèêîì 9, 10, íèêàêèå íåâçãîäû íå íåå è â äîìå íà ïîäîêîííè-
 óïðàâëåíèè êîíâåí- 11 ïÿòèëåòîê, îòìå÷åíà ñëîìÿò åå. Òàê è âûø- êàõ, è â ïàëèñàäíèêå. Âîò òà-
öèàëüíûõ ïðîáëåì îòìå- Ïðèêàçîì Ïðåçèäèóìà ëî». êàÿ îíà, íàøà îäíîêëàññíèöà,
òèëè: ó÷èòûâàÿ, ÷òî â çàê- ÖÊ Ìèíòåêñòïðîìà
ëþ÷åíèè îòìå÷àþòñÿ ñèì- À ÿ ñ Ôàåé ñèäåëà çà ïðîñòàÿ è ñêðîìíàÿ æåíùèíà
ÐÑÔÑÐ. îäíîé ïàðòîé. Â øêîëå -òðóæåíèöà.
ïòîìû, õàðàêòåðíûå äëÿ Ïîñëå ìíîãèõ ëåò
ëåãêîé ñòåïåíè ïîðàæåíèÿ áûëà ïëàêñîé, è îíà ÷àñòî Ñåãîäíÿ ó Ôàèíû Àëåê-
ñêèòàíèé ïî ñòðàíå è Ñåíòÿáðü 1971 ãîäà, ã. ìåíÿ óòåøàëà. Î÷åíü ñàíäðîâíû þáèëåé, åé èñ-
(äâóõñòîðîííèé ìèîç, òîê- íàøåé îáëàñòè Ôàèíà Èâàíîâî, Ôàÿ Êèñêè÷åâà íà
ñè÷åñêàÿ ãåïàòîïàòèÿ ëåã- ñêðîìíàÿ, ïðèâåòëèâàÿ, ïîëíÿåòñÿ 60 ëåò. Ê ñîæà-
(óæå ñ ñåìüåé) âåðíóëàñü ñíèìêå ñëåâà. îäíîé óëûáêîé óæå óñ- ëåíèþ, íå âñå íàøè îäíî-
êîé ñòåïåíè òÿæåñòè è âå- äîìîé, â ä. Êèäàëñîëî, è ñ
ãåòàòèâíî-ñîñóäèñòàÿ äè- êîãäà íå îòêàçûâàåòñÿ îò ïîêàèâàëà. À ÷òî ñòîèëè êëàññíèêè ñìîãóò îòìåòèòü
1983 ãîäà äî âûõîäà íà ïåí- åå ÷åðíûå ãëàçà! Ïîñìîòðèò, òàêîé þáèëåé, ìíîãèå óøëè
ñòîíèÿ), ìîæíî ïðåäïîëî- ñèþ (22 ãîäà) ïðîðàáîòàëà â ïîðó÷åíèé, äîáðîæåëàòåëüíà,
æèòü, ÷òî ïîðàæåíèå ñïå- àêòèâíà. Ê 65-ëåòèþ Ïî- êàê â äóøó çàãëÿíåò, ñêàæåò: èç æèçíè ñëèøêîì ðàíî
öèàëèñòîâ ïðîèçîøëî íà êîëõîçå èì. Ëåíèíà äîÿð- «Íå ðåâè, âñå ïðîéäåò!» À (ïóñòü çåìëÿ èì áóäåò ïó-
êîé. ×ëåíû ïà÷èíñêîãî Ñî- áåäû çàíèìàëàñü ñáîðîì ìà-
óðîâíå çíà÷åíèé ïîðîãî- òåðèàëà îá ó÷àñòíèêàõ Âå- åùå ïîìíèòñÿ, ÷òî èç äîìà õîì). Ìû ïîçäðàâëÿåì íàøó
âûõ òîêñèêîëîãè÷åñêèõ äîç, âåòà âåòåðàíîâ Â.Â.Êîëîñîâà îíà ÷àñòî ïðèíîñèëà êàëà÷è, Ôàèíó ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
è Ò.Í.Äåðáåíåâà îòìå÷àþò åå ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
óñòàíîâëåííûõ äëÿ îòðàâ- â ñâîåé äåðåâíå». áóëî÷êè, âàòðóøêè, æàðåíûå Æåëàåì çäîðîâüÿ, ñàìîãî
ëÿþùåãî âåùåñòâà çîìàí. íåèññÿêàåìîå òðóäîëþáèå è ñåìå÷êè è óãîùàëà íàñ (òåõ, ãëàâíîãî áîãàòñòâà. ×òîáû â
äîáðîæåëàòåëüíîñòü. Ðàáî- Êàê èçâåñòíî, õàðàêòåð
Ïî åæåäíåâíî ïîñòóïà- ôîðìèðóåòñÿ â äåòñòâå. Âîò êòî ñèäåë ðÿäîì ñ íàìè: Ðàþ î÷åðåäíîé þáèëåé ÷åðåç 10,
þùåé èíôîðìàöèè ñ òàÿ â æèâîòíîâîäñòâå, Ôàèíà Çâåðåâó, Ôàþ Äåðáåíåâó, 20 ëåò ìû ñíîâà ìîãëè ïî-
Àëåêñàíäðîâíà èìåëà íå- ÷òî âñïîìèíàåò åå çåìëÿ÷êà Âèòþ Òþôÿêîâà, Ñåð¸æó Òå- çäðàâèòü äðóã äðóãà.
îáúåêòà, ðàáîòû ïî óíè÷- è ïîäðóãà Í.Â. Ìóðæèíà
òîæåíèþ áîåïðèïàñîâ ñ ïëîõèå ïîêàçàòåëè, âñåãäà òåðèíà - ïîìíÿò ëè?) Äî ÷åãî ïðåêðàñåí äåíü
çîìàíîì íå îñóùåñòâëÿþòñÿ, ïðèñëóøèâàëàñü ê ñîâåòàì (Èãèòîâà): «Äåòñòâî ìû ïðî- ×åðåç ìíîãî ëåò ìû ñ íåé ðîæäåíüÿ! ×óäåñà, ïîäàðêè è
ïîä÷åðêíóëè â óïðàâëåíèè ñïåöèàëèñòîâ, ó÷àñòâîâàëà â âåëè âìåñòå: èãðàëè â ëàïòó, âñòðåòèëèñü. Íàøè ñûíîâüÿ öâåòû! Ñêîëüêî â íåì óëû-
êîíâåíöèàëüíûõ ïðîáëåì. ó÷åáå æèâîòíîâîäîâ, â îá- â øêîëó, â áîëüíèöó, â «øïè- ó÷èëèñü â îäíîì êëàññå. áîê, íàñëàæäåíüÿ, íåæíîñòè,
Íà îáúåêòå ïðîäîëæàåò ñóæäåíèè íàáîëåâøèõ âîï- îíîâ». Âìåñòå ïîøëè â ïåð- Ïåðåäî ìíîé áûëà óæå çà- ëþáâè è äîáðîòû!
ðàáîòó êîìèññèÿ Ôåäå- ðîñîâ íà ïàðòèéíîé ïîëè- âûé êëàññ. Ïóòü äî øêîëû áîòëèâàÿ ìàìà (îíà âîñïè- Ïóñòü ñîãðååò ïîíèìàíüå
ðàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ïî òó÷åáå (åå ïàðòèéíûé ñòàæ áûë íå áëèçêèé, ïîýòîìó òàëà òðîèõ äåòåé), êîòîðàÿ íå áëèçêèõ, ïóñòü íàïîëíèò äîì
áåçîïàñíîìó õðàíåíèþ è 22 ãîäà) âðåìåíè äëÿ îáùåíèÿ áûëî ïðîïóñòèëà íè îäíîãî ðî- âåñåëûé ñìåõ, ÷òîáû ïðîñòî
óíè÷òîæåíèþ õèìè÷åñêîãî «Ôàèíà Àëåêñàíäðîâíà, - äîñòàòî÷íî. Ìû äîïîçäíà äèòåëüñêîãî ñîáðàíèÿ, íå- ðàäîâàòüñÿ æèçíè, ÷òîáû
îðóæèÿ è ÔÌÁÀ Ðîññèè. ãîâîðÿò âåòåðàíû, - ÷åëîâåê çàäåðæèâàëèñü â øêîëå, äî- ñìîòðÿ íà çàíÿòîñòü, èíòå- ïðîñòî áûòü ñ÷àñòëèâåé âñåõ!
Ïðåññ-öåíòð Ïðàâèòåëüñòâà äîáðûé, ïîðÿäî÷íûé. Îíà ïîëíèòåëüíî çàíèìàëèñü ðåñîâàëàñü óñïåõàìè ñâîèõ Îò èìåíè îäíîêëàññíèêîâ
Êèðîâñêîé îáëàñòè. ðóññêèì ÿçûêîì è ìàòåìà-
÷ëåí Ñîâåòà âåòåðàíîâ, íè- äåòåé, ïîìîãàëà èì, êàê ìîã- À. ÃËÓØÊÎÂÀ (ÄÅÐÁÅÍÅÂÀ)
ÐÎÄÍÎÉ ÊÐÀÉ ¹ 132 2 íîÿáðÿ 2010 ãîäà 3
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Åñëè øëÿïêà êðàñíàÿ,
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Çäðàâñòâóéòå, íàøè þíûå äðóçüÿ!
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
ìíîãî áåëûõ òî÷åê,
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
ÊËÓÁ
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Ñåãîäíÿøíèé âûïóñê äåòñêîé ñòðàíèöû ìû ðåøèëè ïî- Çíà÷èò, äåëî ÿñíîå –
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
ÿäîâèò ãðèáî÷åê.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
ñâÿòèòü íåïîñðåäñòâåííî äåòñêîìó òâîð÷åñòâó.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Ãðèáû ðàñòóò â ëåñó
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
ÍÅÑÊÓ×ÀÅÊ
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Ðåáÿòà èç 2 «à» êëàññà âìåñòå ñî ñâîèì êëàññíûì ðóêî- ãóñòîì, â áåðåçíÿêå
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
è ïîä êóñòîì.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
âîäèòåëåì ÷àñòî ñîâåðøàþò ïðîãóëêè ïî ïîñ¸ëêó, â ìóçåé, à
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Ïðèõîäèì ìû èõ ñîáèðàòü,
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
íåäàâíî îíè ïîáûâàëè ñ ýêñêóðñèåé â ßðàíñêå. Îíè âíèìà- ÷òîá çèìó íàì íå ãîðåâàòü.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Äàíèë ËÎÁÎÂ
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
òåëüíû è íàáëþäàòåëüíû, âïðî÷åì, ïðî÷èòàâ ñòèõè, âû ñàìè
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Ñïÿò îïÿòêè, Ôîòîêîíêóðñ
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
ñäâèíóâ ïÿòêè â ýòîì óáåäèòåñü.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Ìåæ ïîëÿìè, â ïåðåëåñêàõ, -
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
íà ïåíüêå òðóõëÿâîì â ðÿä.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Äî âñòðå÷è â «Êëóáå íåñêó÷àåê».
Ñ ãðèáíèêîì ÌÎÈ ÄÐÓÇÜß- – ïîäáåð¸çîâèêîâ ðîé.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Íà ïîëÿíêàõ, òàì, ãäå
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
èãðàþò â ïðÿòêè,
ÆÈÂÎÒÍÛÅ
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Ïî ïîëÿíêå ÿ ïîéäó
ðåäêî, – ìóõîìîðîâ ñòðîé.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
îòûùè õîòü
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Ñ ïàïîé, ìàìîé ìû íàáðàëè
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
ïÿòü îïÿò! è ãðèáîê íàéòè õî÷ó.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
áåëûõ ïîëíîå ëóêîøêî!
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Àíÿ Ðàç – øàæîê! Äâà – øàæîê!
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Çàâòðà - ñíîâà çà ãðèáàìè,
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
ÃÐÀÁÎÂÑÊÀß
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Íó – êà, ãäå æå òû, ãðèáîê?
Ïàïà ñåë
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
ïîäðàñòóò íåìíîæêî!
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Äàøà ÍÎÐÊÈÍÀ
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
çà ñòîë Êàòÿ ÇÀÕÀÐÎÂÀ
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Íà äîðîæêó ìóõîìîð
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
ïîêóøàòü.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
âûøåë â øëÿïêå êðàñíîé.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Ïðèáåæàëè Ëèñòî÷åê ñ íåáà ïàäàë, êðóæèëñÿ è æåëòåë.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Ýòî çàéöàì ñâåòîôîð:
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Ïðîõîð À êàê óïàë íà çåìëþ, çàñîõ è ïî÷åðíåë.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
çäåñü õîäèòü îïàñíî!
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Ñãðåáó ÿ âñå ëèñòî÷êè, íà ãðÿäêó îòíåñó.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
ñ Êñþøåé.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Ïîä êóñòîì - ëèñû íîðà,
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Ïóñòü âûðàñòåò ìîðêîâêà, ÿ ñúåì è ïîäðàñòó.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
áåðåãèñü çàé÷èøêà! Êîò è êðûñà –
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
***
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Ðàçáåãàéòåñü êòî êóäà, âîò äðóçüÿ, Ïòèöû óëåòàþò â ò¸ïëûå êðàÿ,
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
ñåðûå ïëóòèøêè!
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Âñÿ êîìïàíèÿ Íàñòóïàåò îñåíü, ïîäðàñòàþ ÿ,
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
***  ãîä ó÷åáíûé íîâûé â øêîëó ÿ èäó,
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
ìîÿ.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Îñåíü ïðèøëà ê íàì ñíîâà! Òàì ìîè ïîäðóæêè è ìîè äðóçüÿ.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Ƹëòûì ñòàë ñòàðûé ñàä. Àíÿ ÂÈÄßÊÈÍÀ
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
È, óñòðåìèâøèñü ê þãó,
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
âíîâü æóðàâëè ëåòÿò. Ìàëåíüêèé ãðèáî÷åê çàëåç
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
âüåâ ñàäèòü. Ëèñà ïðèíîñèëà ïîä êóñòî÷åê.
Ñòó÷àò äîæäè â îêîøêî, Ñêàçêà
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
øèøêè è çàêàïûâàëà èõ â çåì- ß åãî íàéäó è â ëóêîøêî ïîëîæó.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
óì÷àëîñü ëåòî âäàëü.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
ëþ. Ñîëîâåé ïðèëåòàë ñ ñå-
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Ìíå æàëü åãî íåìíîæêî, Ìíîãî – ìíîãî ñîáåðó
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
ËÅÑÍÛÅ ÄÐÓÇÜß ìåíàìè ëèïû. ¨æ ïðèêðåïëÿë
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
ñåìåíà áåð¸çû, à ïîòîì ðàñ-
è äîìîé èõ ïðèíåñó.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
è íà äóøå ïå÷àëü. êîëþ÷êàìè ÿãîäû ÷åð¸ìóõè,
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Îëÿ ×ÅÑÍÎÊÎÂÀ
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
À îñåíü òàê âîëøåáíî
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
ñàæèâàë èõ. Áåëêà ïðèïðûãà-
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
ðàñêðàñèëà ëåñà! Æèë - áûë Ñîëîâåé, è áûëî ó íåãî ìíîãî äðóçåé.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
ëà ñ æåëóäÿìè, à çàÿö ïðèí¸ñ
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Ïîñåëèëñÿ îí â íåêîåì ëåñó ñî ñâîèìè ðîäèòåëÿìè ñåìå÷êè äèêîé ÿáëîíè. Òàê Ó ëåñà íà îïóøêå, â òåíè
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Ó òîíåíüêîé áåð¸çêè –
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
áðàòüÿìè åù¸ â ñåðåäèíå èþíÿ. Èõ ãíåçäî áûëî â âñþ âåñíó è ëåòî òðóäèëèñü ñåñòðèö – áåð¸ç
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
è
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
ðûæàÿ êîñà!
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
óêðîìíîì óãîëêå ëåñà, ñêðûòîå îò ëþáîïûòíûõ Ñîëîâåé è åãî ëåñíûå äðóçüÿ. Ðàñò¸ò ñåìåéêà äðóæíûõ
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Ïàâåë ØÅÂÍÈÍ
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
ãëàç ãóñòûìè âåòâÿìè êóñòàðíèêà. Ïàïà è ìàìà Îñåíüþ îí ñîáðàëñÿ ñíîâà â êîðè÷íåâûõ ãðèáîâ.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
î÷åíü çàáîòèëèñü î ñâîèõ ïòåíöàõ è çàùèùàëè ñâî¸ ò¸ïëûå êðàÿ, à çâåðè îñòàëèñü
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
À ïîä åëüþ ò¸ìíîé ñèäèò
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
ñëåäèòü çà ñâîèìè ïîñàäêàìè.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
æèëèùå îò íåçâàíûõ ãîñòåé. ãðèá – áîðîâèê.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Âñþ çèìó îíè áóäóò ïðîâåðÿòü,
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Îí ëó÷øå âñåõ íà ñâåòå!
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Ñîëîâåé áûñòðî ïîäðîñ è ñòâî ãîëûõ ïåíüêîâ. Êòî-òî ñïè- íå âûäóë ëè âåòåð ñíåã, íå õî-
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
íàó÷èëñÿ çàëèâèñòî ïåòü ñâîè ëèë âñå äåðåâüÿ! Íî âåäü â ëîäíî ëè ñåìåíàì. Îí êðåïîê è âåëèê!
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
ïåñåíêè. Åãî ïåíèå ïîíðàâè- ýòîì ëåñó æèëè åãî äðóçüÿ. Âåñíîé ñíîâà âåðíóëñÿ Ñî-
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Åù¸ íàéä¸ì ìû ãðóçäè,
Ïîä íîãàìè øóðøàò
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
ëîñü ìíîãèì çâåðÿì. Êàê òîëü- Êóäà æå îíè ïðîïàëè? Ñåë îí ëîâåé íà ïðåæíåå ìåñòî è óâè-
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
âîëíóøåê öåëûé ðÿä,
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
ëèñòüÿ êî îí íàó÷èëñÿ ëåòàòü, òî ñðà- íà ïåí¸ê è çàïåë ñâîþ ñàìóþ äåë íà ìåñòå ïåíüêîâ ìîëî-
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
È êàê áóäòî ãîâîðÿò: çó æå íàø¸ë ìíîãî äðóçåé. ãðóñòíóþ ïåñåíêó. Ïåë äî ïî- äûå ïîáåãè. Ðàäîñòíî çàòðå- Ëèñè÷êè è îïÿòà ñêó÷àòü
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
«Âåòåð, âåòåð, íå ñðûâàé Ïîä åãî òðåëè âåñåëî ðåç- çäíåãî âå÷åðà è õîòåë áûëî ïåòàëî åãî ïòè÷üå ñåðäöå! Âñå íàì íå âåëÿò!
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
âèëèñü áåëî÷êè, çàé÷àòà, ìåä- óæå ëåòåòü èñêàòü íîâîå æèëè- åãî äðóçüÿ áûëè â ñáîðå îêî- Âèêà ÊÎÍÀØÈÍÀ
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
íàñ,
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
ùå, êàê óñëûøàë ñòðàííûå çâó- ëî èõ ëåñî÷êà.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
âåæàòà è äðóãèå çâåðÿòà.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Íå õîòèì ìû îáëåòàòü!» Ìíîãî åù¸ íóæíî âðåìåíè,
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Íî âîò íàñòóïèëà îñåíü, Ñî- êè. Ñîëîâóøêà âçëåòåë â íåáåñà
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Àë¸øà ÑÅÐÅÁÐßÊÎÂ
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
ëîâåé ñîáðàëñÿ â ò¸ïëûå è óâèäåë, ÷òî ñî âñåõ êîíöîâ ê ÷òîáû èç íåãî âûðîñ áîëüøîé
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Ñòîÿë íàø êë¸í êðàñèâûé
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
êðàÿ. Îí ïîïðîùàëñÿ ñî ñâî- íåìó ïðîáèðàþòñÿ çâåðè. ëåñ, íî çâåðè è ýòîìó ðàäû.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
î÷åíü, ðåçíûå ëèñòüÿ íàâîñòðÿ.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
èìè äðóçüÿìè è îáåùàë âåñ- Ñîáðàëèñü âñå ëåñíûå äðó- Èõ òðóä íå ïðîïàë äàðîì.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Ýòîò ëåñ îíè áóäóò áå- Âäðóã äóíóë âåòåð, ýòî îñåíü
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Ëèñòüÿ ïàäàþò, íîé âåðíóòüñÿ ñíîâà â ñâîé çüÿ íà Áîëüøîé ñîâåò.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
ëåñîê. Ñòàëè îíè äóìó äóìàòü, ðå÷ü è îõðàíÿòü, âåäü
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
ðàçäåëà æ¸ëòîå äèòÿ.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
êðóæàòñÿ,
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Ïðèøëà âåñíà. Ïîñëå äîë- êàê ëåñ âîçðîäèòü. ýòî èõ äîì. À íå-
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Òèõî íà çåìëþ ß ïîäíèìó âñå ýòè ëèñòüÿ
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
ãîãî óòîìèòåëüíîãî ïåðåë¸- Ïðåäëîæèë ¨æ ñíî- ïðîøåíûì ãîñòÿì
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
ëîæàòñÿ. âõîä â íåãî âîñ- è ñîáåðó â áîëüøîé áóêåò.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
òà ñ ïåðâûìè ëó÷àìè âåñåí- âà åãî âûðàñòèòü, è
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
ïðåù¸í!
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
íåãî ñîëíöà Ñîëîâåé ïîñïå- ÷òîá áûë îí ëó÷øå
Ëèñòüÿ âàëÿòñÿ êîâðîì – Ïóñòü â ìîåé ñïàëüíå
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
øèë â ñâîé ëþáèìûé ëåñîê... ïðåæíåãî. Ñòàëè îíè À ÷òî æå ëþäè?
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
êðàñîòà ñîõðàíèòñÿ çèìå
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Êàê æå îí áûë óäèâë¸í, êîãäà èç ñîñåäíèõ ëåñîâ Íèêèòà
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
â ëåñó êðóãîì! âìåñòî çíàêîìûõ äåðåâüåâ è ñåìåíà íîñèòü äà íà ÒÐÓØÊÎÂ, îò îñåíè ïðèâåò.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Ìàêñèì ÁÀÒÓÕÒÈÍ êóñòàðíèêîâ óâèäåë ìíîæå- ìåñòå ïðåæíèõ äåðå- ñ. Íûð.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Íèêèòà ØÈØÊÈÍ
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
ÒÀÌ ×ÓÄÅÑÀ,
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
ÒÀÌ ËÅØÈÉ ÁÐÎÄÈÒ
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
ðåêîðäîâ "Êëóáà íåñêó÷àåê"
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
(ïåðñîíàæè ñêàçîê À.Ñ.Ïóøêèíà)
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
øêîëüíîì âîçðàñ- 1. "Íàòâîðèëà ìíîãî ëèõà
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Íàòàøà Îáóõîâà â äî åëåíèå áîëüíèöû
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Ôîòî À. ÊÀÑÜßÍÎÂÎÉ.

îå îòä Ñâàòüÿ áàáà..."


1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
â äå òñê
òå ïîïàëà à ïëàêàëà. Â òî âðå-
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
êàê âñå äåòè, èíîãä , òàì ðàáîòàëà äîá- 2. «Âîò îäíàæäû öàðü...
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
è,
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
ìÿ, ïî ñëîâàì äåâî÷êè
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
îêî èòü äåòåé,
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
åë à óñï Ñòðàøíûì øóìîì ïðîáóæä¸í».
ðàÿ ò¸òÿ Êàòÿ. Îí à óì
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
ÿ Íàòà-
óâë å÷ ü èõ èãð àìè, çàíÿòèÿìè, à äëðèñîâà-
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
3. «Â òîò æå äåíü ñòàë êíÿ-
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
ûì ó÷èòåëåì
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
øè îíà ñòàëà ïåðâ
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
æèòü îí
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
íèÿ. íî ó÷èòñÿ âî âòî-
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
åø
Ñåé÷ àñ äå âî ÷êà óñï È íàð¸êñÿ: êíÿçü..."
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
ì ïðåäìåòîì íàçûâà-
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
ðîì êëàññå, ëþáèìûøå âñåãî åé íðàâèòñÿ
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
5. «Îí âèäèò ñóìðà÷íûé
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
åò ðèñîâàíèå. Áîëü õ, à ÷àùå âñåãî íà å¸
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
êóðãàí;
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
èçîáðàæàòü æè âîòíû
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
äè.
êàð òèí àõ ïîÿâëÿþòñÿ ëîøà à ó áàáóøêè
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Ó íîã Ëþäìèëû ñïèò..."
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
ãîñòèë
Ýòèì ëåòîì Íàòàøà
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
äå òü ñâî-
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
èâ èë îñü óâè
â Ïà÷àõ, è åé ïîñ÷àñòëõ âîî÷èþ. Ó þíîé õó-
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
èõ ëþáèìûõ æèâîòíûÿëàñü ïåðâàÿ ïåðñî-
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
 âûäåëåííîì
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
æíèöû óæå ñîñòî ñóíêîâ, ïîñìîòðåòü
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
äî ñòîëáèêå:
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
íàëüíàÿ âûñòàâêà ðè
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
îäíîêëàññ-
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
íå òîë üêî
äè ëè
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
êîòîðóþ ïðèõî "Äëÿ ïîïà è ÷¸ðòà
äðóãèõ êëàññîâ.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
íèêè, íî è ðåáÿòà èç
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
þ ïð îô åñ ñè Íàòàøà
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
þ ñóùàÿ áåäà
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Íî ñâîþ áóäó ùó
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
âàòü ñ èçîáðàçèòåë ê-
ü-
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
ìå ðå íà ñâ ÿçû Õèòðûé ìóæè÷îê
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
íå íà
à ïðèçíàëàñü ïî ñå
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
íûì èñêóññòâîì. Îí òàòü â áîëüíèöå, ëå-
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
ïî èìåíè... "
áî
ðåòó, ÷òî ìå÷òàåò ðà îé æå äîáðîé è êðà-
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
÷èòü ëþäåé è áûòü òàê
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Ëþäìèë à Âà äè ìî à.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
âí
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
ñèâîé, êàê å¸ ìàìà,
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèëà Àëåêñàíäðà ÊÀÑÜßÍÎÂÀ
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
4 ¹ 132 2 íîÿáðÿ 2010 ãîäà ÐÎÄÍÎÉ ÊÐÀÉ
Âûñòàâêà
Îò âñåé äóøè Ïðîäîëæàåòñÿ
ïîçäðàâëÿåì
äîðîãóþ
è ëþáèìóþ
Ôàèíó
ïîäïèñêà
íà 1 ïîëóãîäèå ÃÎÑÒÈ Ñ ÎÃÎÐÎÄÀ
Àëåêñàíäðîâíó 2011 ãîäà  Òóæèíñêóþ íà÷àëüíóþ øêîëó ïîæàëîâàëè ãîñòè, äà
Ëåáåäåâó ñ 60-ëåòèåì!
Ìèëàÿ, ëþáèìàÿ, ðîäíàÿ, íà "ÐÎÄÍÎÉ ÊÐÀÉ" íå ïðîñòûå, à îãîðîäíûå.
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ òåáÿ ïî-
çäðàâëÿåì! Âûïèñûâàéòå áûëè ïðèçíàíû ëó÷-
øèìè.
Æåëàåì âñå, ÷åì æèçíü áîãàòà, è ÷èòàéòå «Îõ, ñ óòðà íàêóêà-
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî âäâîéíå,
Æåëàåì ñàìîãî ïðîñòîãî: ñâîþ ãàçåòó! ðåêàëñÿ» - àâòîð
Ïîæèòü ïîäîëüøå íà çåìëå. Íèêèòà Øèøêèí, 2 "à"
Ñïàñèáî, ìèëàÿ, çà âñå, êëàññ;
×òî òû íàì îòäàëà. Ñêàçêà «Ðåïêà» -
Çà äîáðîòó, ëþáîâü è ëàñêó, Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé Óëüÿíà Áèçÿåâà, 3 «à»;
Çà äàð ñåðäå÷íîãî òåïëà, ïîòðåáèòåëüñêèé êîîïåðàòèâ «×óäî–ëèëèè» -
Çà ùåäðîñòü ðóê âñåãäà "Çîëîòîé òåëåíîê"óñòàíàâëèâàåò Âàðÿ Øóë¸âà, 1 «á»;
â ðàáîòå, çàêóïî÷íûå öåíû íà ÊÐÑ ñ 1.11.2010 «Äðóæíàÿ ñåìåéêà»
Ñàìîîòâåðæåííîñòü â òðóäå, Êîðîâû ðóá.\êã
Âûñøàÿ óïèòàííîñòü 51=00 - Íàñòÿ Áåðåçèíà, 1 «à»;
Çà ìàòåðèíñêóþ çàáîòó Ñðåäíÿÿ óïèòàííîñòü 48=00 «à»; «Îãîðîäíàÿ êðàñàâèöà» -
Ñïàñèáî, ìèëàÿ, òåáå! Íèæå ñðåäíåé óïèòàííîñòè 37=00 «×èïîëëèíî è åãî Ðîçà Îíîñîâà, 3 «á»;
Ìóæ, ñûí, äî÷ü, ñíîõè, Òîùåé óïèòàííîñòè 30=00
Òåëêè äðóçüÿ íà ðàëëè» - «Ïóçûðü, ñîëîìèíêà è ëà-
ñâàòüÿ, âíóê, âíó÷êà
è ðîäíûå. Âûñøàÿ óïèòàííîñòü Ìèøà Ïðûãóíîâ, 2 "à"; ïîòü» - Èðèíà Áàãàåâà, 2
400 êã è áîëåå 56=00 «Êîòîï¸ñ» - Âîâà
350-400 êã 51=00 «à»;
Ôàèíå Ñðåäíÿÿ óïèòàííîñòü Òàðàñîâ, 1 «à»; «Êàêòóñ» - Ñàøà Àðìÿ-
Àëåêñàíäðîâíå 320-350 êã 46=00 «Âåñ¸ëûé ñòîðîæ» êîâà, 1 «á».
Ëåáåäåâîé Ðàñ÷åò â äåíü ñäà÷è ñêîòà. - Àíÿ Âèäÿêèíà, 2 Ôîòî àâòîðà.
ï. Êóæåíåð, óë. Çàâîäñêàÿ, 29.
Òåë. (83637)9-18-45, 89023263161. Àëåêñàíäðà ÊÀÑÜßÍÎÂÀ
Äîðîãàÿ
ñåñòðåíêà!
Ïîçäðàâëÿþ
Õîçÿåâà ïðåäîñòàâèëè èì
òåáÿ ñ þáèëååì! ëó÷øåå ìåñòî, â ïðîñòîðíîì
Íå ñòàðåé, íå áîëåé, 5 íîÿáðÿ â ÐÊÄÖ è ñâåòëîì êîðèäîðå âòîðîãî
Íå ãðóñòè è æèâè ýòàæà ðàñïîëîæèëàñü âûñ-
ñ 9.00 äî 14.00 òàâêà êîëëåêòèâíîãî òâîð÷å-
È ðàäóéñÿ ìíîãî ëåò.
Òâîé áðàò Ñåðãåé. âûñòàâêà-ïðîäàæà ñòâà äåòåé è ðîäèòåëåé «Ãîñòè
ñ îãîðîäà». Ýêñïîíàòàìè
âûñòàâêè ñòàëè ïîäåëêè èç
Ïîçäðàâëÿþ
äîðîãóþ ÆÅÍÑÊÈÕ ôðóêòîâ è îâîùåé, ÿãîä è ëè-
ñòüåâ. Ôàíòàçèÿ äåòåé è ðî-
ñåñòðó
Ôàèíó ÏÀËÜÒÎ äèòåëåé ïðåâðàòèëà íåçà-
òåéëèâûé ïðèðîäíûé ìàòå-
Àëåêñàíäðîâíó
Ëåáåäåâó ñ þáèëååì! íèæåãîðîäñêîé ðèàë â ðàçíîîáðàçèå ïîäå-
Óëûáàéñÿ âñåì è âñåãäà, ô-êè "Ñåçîí" ëîê: ëåñíàÿ ïîëÿíêà è êî-
Íå ãðóñòè, íå ïå÷àëüñÿ. ðîëåâà îñåíè, êðàñàâåö ïå-
Ðîäíàÿ, ñ÷àñòüÿ òåáå è óäà÷ Ðàññðî÷êà ïëàòåæà òóõ è õèùíàÿ àêóëà, ¸æèêè è
è ïðîæèòü ìíîãî, ìíîãî ëåò. ãóñåíèöû – âñåì õâàòèëî
Òâîÿ ñåñòðåíêà Ãàëÿ. ìåñòà íà âûñòàâêå.
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Îò âñåé äóøè ÒÓÆÈÍÑÊÀß Âñåãî íà âûñòàâêó áûëè
ïîçäðàâëÿåì ÐÀÉÎÍÍÀß ÁÎËÜÍÈÖÀ ïðåäñòàâëåíû ñåìüäåñÿò ðà-
íàøó äîðîãóþ èçâåùàåò: áîò, îäèííàäöàòü èç êîòîðûõ
Ôàèíó 5 íîÿáðÿ - ïîëíûé ðà-
Àëåêñàíäðîâíó
Ëåáåäåâó, áî÷èé äåíü, 13 íîÿáðÿ - êó. ßè÷íûå æåëòêè ðàñòåðåòü ñ ñàõàðîì è ñîåäè-
ïðîæèâàþùóþ âûõîäíîé. ÎÐÅÕÎÂÛÉ ÏÓÄÈÍÃ íèòü ñ îðåõîâîé ìàññîé è áåëûì õëåáîì, íàìî-
â äåð. Êèäàëñîëî, ÷åííûì â ìîëîêå, è ðàñòîïëåííûì ñëèâî÷íûì
ñ 60-ëåòèåì! Íà 150 ã ãðåöêèõ îðåõîâ - 3 ÿéöà, 250 ã ìàñëîì. Âñå õîðîøî ïåðåìåøàòü, äîáàâèòü âçáè-
Ñêîëüêî ïðîæèòî ëåò, áåëîãî õëåáà, 3/4 ñòàêàíà ñàõàðà, 1, 5 ñòà- òûå ÿè÷íûå áåëêè è âûëîæèòü â ñêîâîðîäó èëè
Ìû íå áóäåì ñ÷èòàòü, ÏÐÎÄÀÞÒÑß êàíà ìîëîêà, 100 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà. ôîðìó, ñìàçàííóþ ìàñëîì è ïîñûïàííóþ ñóõàðÿ-
Íî õîòèì â ýòîò äåíü Ìÿêèø áåëîãî õëåáà íàìî÷èòü â ìîëîêå, ìè. Âûïåêàòü 30-40 ìèíóò.
• ÂÀÇ-21074, 2002 ã.â., öâåò Îðåøêè ïîäñóøèòü è ïðîïóñòèòü ÷åðåç ìÿñîðóá- "Íàøà êóõíÿ".
Ìû òåáå ïîæåëàòü:
Íå áîëåòü, íå ñòàðåòü, ôèîëåòîâûé, òåë. 89229406490;
Íèêîãäà íå ñêó÷àòü • çåìåëüíûé ó÷àñòîê, óë. Ïî-
È åùå ìíîãî ëåò ëåâàÿ, 9, òåë. +79101257775. ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ Êîëëåêòèâ ó÷èòåëåé è
Äíè ðîæäåíèÿ âñòðå÷àòü! ó÷àùèõñÿ ÌÎÓ ÎÎØ ñ. Ïà÷è
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì – ÎÎÎ «Àðõèòåêòóðíî-ïëàíèðîâî÷íîå áþðî», ÈÍÍ
Êèñêè÷åâû ÒÐÅÁÓÅÒÑß 4345109101, 612260, Êèðîâñêàÿ îáëàñòü, ã. ßðàíñê, óë. Êèðîâà, ä.10 êàá.7, òåë.2- âûðàæàþò ãëóáîêîå
(ã. Êèðîâî-×åïåöê). 30-48, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì ñîáîëåçíîâàíèå Ëþäìèëå
•ñâàðùèê, òåë.89123785634, 43:39:320203:12 ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êèðîâñêàÿ îáëàñòü, ßðàíñêèé
ðàéîí, êîëõîç èì. Êàëèíèíà âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ Íèêîëàåâíå Ðåïèíîé ïî
Ïîçäðàâëÿåì 89123351322. ãðàíèö è ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò Ôåäüêèí ïîâîäó ñìåðòè ìàòåðè
Àíàòîëèÿ Ñåðãåé Âàëåíòèíîâè÷. Àíôèñû Ìàêñèìîâíû
Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
Àëåêñàíäðîâè÷à ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîñòîèòñÿ 3 äåêàáðÿ 2010 ã. â 9.00 ÷àñîâ ïî àäðå- ÂÎÕÌßÍÈÍÎÉ.
Èãèòîâà Áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ ñó: Êèðîâñêàÿ îáëàñòü, ã.ßðàíñê, óë.Êèðîâà, 10, êàá.7.
C ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îçíàêîìèòñÿ ïî àäðåñó: 612260, Êèðîâ- Ó÷àùèåñÿ 6 êë. Ïà÷èíñêîé
ñ 85-ëåòíèì
þáèëååì!
ÏÐÎÄÀÌ ñêàÿ îáëàñòü, ã.ßðàíñê, óë.Êèðîâà, 10, êàá.7.
øêîëû è èõ ðîäèòåëè âûðà-
õîëîäèëüíèê á\ó, òåë. 2-14-73; Òðåáîâàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
Ïóñòü ñåðöå ñòàðîñòè óñòàíîâëåíèåì òàêèõ ãðàíèö íà ìåñòíîñòè è (èëè) âîçðàæåíèÿ ïîñëå îçíàêîìëå- æàþò ãëóáîêîå
òåëêó è êîðîâó (1 îòåë), òåë. 61-2- íèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîãóò áûòü âðó÷åíû èëè íàïðàâëåíû çàèíòåðå- ñîáîëåçíîâàíèå êëàññíîìó
íå ïîääàåòñÿ 14 (âå÷åðîì); ñîâàííûì ëèöîì ïî àäðåñó: 612260, Êèðîâñêàÿ îáëàñòü, ã.ßðàíñê, óë.Êèðîâà, 10, ðóêîâîäèòåëþ Ëþäìèëå
È íå ñòðàøàò ëåòÿùèå ãîäà. êîç (9 ì.), òåë. 61-2-16; êàá.7. (ÎÎÎ «Àðõèòåêòóðíî-ïëàíèðîâî÷íîå áþðî)- ñî 2 íîÿáðÿ 2010 ã. ïî 3
Íèêîëàåâíå Ðåïèíîé ïî
ïîðîñÿò èëè ÌÅÍßÞ íà çåðíî, äåêàáðÿ 2010 ã. âêëþ÷èòåëüíî.
Ïóñòü ðàäîñòíî è ñ÷àñòëèâî Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè è ïðàâîîáëàäàòåëè, ñ êîòîðûìè òðåáóåòñÿ ñî- ïîâîäó ñìåðòè ìàòåðè
æèâåòñÿ, òåë. 65-1-37. ãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö: 43:33:430701:210 – îáùàÿ äîëåâàÿ ñîá- Àíôèñû Ìàêñèìîâíû
ñòâåííîñòü ÑÏÊ (êîëõîç) "Çíàìÿ" Òóæèíñêîãî ðàéîíà Êèðîâñêîé îáëàñòè.
È ïóñòü çäîðîâüå íå ïîäâîäèò ÈÙÅÒ Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäè- ÂÎÕÌßÍÈÍÎÉ.
íèêîãäà. äåâóøêà íàïàðíèöó áåç âðåäíûõ ìî èìåòü äîêóìåíò óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíò î ïðàâàõ íà
Æåíà, ïðèâû÷åê äëÿ ñúåìà êâàðòèðû â ã. çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Àäìèíèñòðàöèÿ
ñûí, ñíîõà, âíóêè. Êèðîâå, òåë. 89127080536. Ìèõàéëîâñêîãî ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ ñêîðáèò ïî
ïîâîäó ñìåðòè
Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé êðåäèòíûé ó÷àñòíèêà Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
ïîòðåáèòåëüñêèé êîîïåðàòèâ "ÂßÒÊÀ"
Ó ÏÐÈÐÎÄÛ ÍÅÒ ÏËÎÕÎÉ ÏÎÃÎÄÛ (ÎÃÐÍ 1094313001848)
Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à
ÔÎÊÈÍÀ
è âûðàæàåò ãëóáîêîå
2 ÍÎßÁÐß 3 ÍÎßÁÐß 4 ÍÎßÁÐß èíôîðìèðóåò: ñîáîëåçíîâàíèå âñåì
Îáëà÷íîñòü îáëà÷íî îáëà÷íî îáëà÷íî ðîäíûì è áëèçêèì.
ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ËÈ×ÍÛÅ ÑÁÅÐÅÆÅÍÈß
Îñàäêè âîçì. äîæäü äîæäü äîæäü
Äàâëåíèå 751 ìì ðò. ñò. 747 ìì ðò. ñò. 732 ìì ðò. ñò. ïîä âûñîêèé ïðîöåíò Êîëëåêòèâ Ìèõàéëîâñêîé
Òåìïåðàòóðà íî÷üþ +3 +3 +5 Âûäàåì êðåäèòû ïîä çàëîã è ïîðó÷èòåëüñòâî. øêîëû ñêîðáèò ïî ïîâîäó
ñìåðòè áûâøåãî ðàáîòíèêà
äíåì +4 +4 +6 Êîíñóëüòàöèè ïî óñëîâèÿì âñòóïëåíèÿ â êîîïåðàòèâ: øêîëû, âåòåðàíà Âåëèêîé
Âëàæíîñòü 98% 97% 88% Îòå÷åñòâåííîé âîéíû,
Âåòåð þãî-çàïàäíûé þãî-çàïàäíûé þãî-çàïàäíûé
ã. Êîòåëüíè÷, òåë. (83342)4-36-94. Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à
Ñêîðîñòüâåòðà 4 ì/ñ 1 ì/ñ 7 ì/ñ Òðåáóåòñÿ áóõãàëòåð. ÔÎÊÈÍÀ
è âûðàæàåò ãëóáîêîå
Âîñõîä/çàõîä 07.07/15.56 07.10/15.54 07.12/15.51 Ñíèìó ïîìåùåíèå ïîä îôèñ, æåëàòåëüíî â öåíòðå. ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è
Ïóáëèêóåòñÿ ñ èíòåðíåò-ñàéòà rp5.ru - ïî ëèöåíçèè Ìåò. Îôèñà Âåëèêîáðèòàíèè (Met Office) Òåë. 89628992030. áëèçêèì.

Ãàçåòà âûõîäèò ïî âòîðíèêàì,


ÐÎÄÍÎÉ ÊÐÀÉ
ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: 612200, ï.Òóæà, Êèðîâñêàÿ îáëàñòü,óë.Ñâîáîäû, 3.
ÒÅËÅÔÎÍÛ: ðåäàêòîð, áóõãàëòåð (ïðèåì ðåêëàìû çà 4-5 äíåé äî ïóáëèêàöèè) - 2-24-33, îòäåë ïèñåì, ÷åòâåðãàì, ñóááîòàì.
Ó÷ðåäèòåëè: ñåëüõîçîòäåë - 2-24-32, êîìïüþòåðíûé îòäåë - 2-24-34. E-mail: gazeta_tuzha@mail.ru Ïå÷àòü îôñåòíàÿ, îáúåì 1 ï.ë.
Äåïàðòàìåíò èíôîðìàöèîííîé ðàáîòû Ãàçåòà "Ðîäíîé êðàé" çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
Êèðîâñêîé îáëàñòè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Êèðîâñêîé îáëàñòè -
ïî ãðàôèêó - â 14.00,
ÀÓ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "ÐÎÄÍÎÉ ÊÐÀÉ". ôàêòè÷åñêè - â 14.00
ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ ¹ ÒÓ 43-152 îò 27 àâãóñòà 2009 ãîäà. Òèðàæ 2028 ýêç. Çàêàç ¹ 1424.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð Â. À. ÂÀÃÀÍÎÂ. Äàòà âûõîäà: 01.11.2010
Èíäåêñ èçäàíèÿ: 52017 Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè ÀÓ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Îòå÷åñòâî", ã. ßðàíñê, óë. Ñâîáîäû, 21. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ïóáëèêàöèé ññûëêà íà èçäàíèå îáÿçàòåëüíà.