You are on page 1of 4

СВОБОДА український дневник

SVOBODA U K R A I N I A N D A I L Y

УРЯДОВИЙ ОРГАН ЗАПОМОГОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ OFFICIAL ORGAN OF THE UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION, tec
союз в ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ АМЕРИКИ.

три центи. Ч. 218. Джерзи С и т і , Н. Д ж . , в т о р в ' к , 20; в е р е с н я , 1927.


J e r a e y City, N. J „ T u e s d a y , 2Л' 1 8 2 7 . . THREE CENTS.

ЗАКИДУНЗТЬ ПРОГИБІЦІІ.НИМ АГІТА- ПОЛЬСЬКИЙ С О Й М ПРОТИ


ПОВІНЬ В Г А Л И Ч И Н І
TOPAM КОРУПЦІЮ СУДІВНИЦТВА
сенатори свідками на суді. знищила СОТКИ СІЛ, сотки ТИСЯЧ НАШИХ БРАТІВ ЗАЛИШИЛОСЯ БЕЗ СОПЛІ І С Е Н А Т З А К Л Ю Ч И Л И УМОВУ віднс-сно

поправки конституції.
ілповідає процес проти ДАХУ НАД ТОЛОВОЮ. ВСІМ ЇМ ГРОЗИТЬ ГОІІОДОВА СМЕРТЬ. Р А Т У Ш ЇХ
І Н Д і Я Н О П О Л И С , 17. в е р е с н я . —
прогибіційного
Державна прокураторія
провідника др-а Ед- В А Р Ш А В А , 18. в е р е с н я . — П р е м і е р м і н і с т р і в , м а р ш а л П і л -
нарда Ш у м е к е р а , с т е й т о в о г о суперіндеита Антисалунової Лі- судський, п р и г о т о в а н и й є на зведення з а в з я т о ї б о р о т ь б и з
І ЗЛОЖІМ НЕГАЙНО НА ТУ ЦІЛЬ ЖЕРТВУ, ПЕРЕСИЛАЮЧИ СВОЇ ЖЕРТВИ
ги, за к о р у п ц і ю с у д і в и и ц т в а . В і н м а в п р о б у в а т и підкуплювати п о л ь с ь к и м с о й м о м , я к о г о з а с і д а н н я м а л и р о з п о ч а т и с я 13 в е -
членів и а й в и с ш о г о стейтового суду, ш о б и виратуватися від ресня. Б у д е се б о р о т ь б а , п о д і б н а щ о д о с в о г о . я т з я т н е д о т о ї ,
ЧЕРЕЗ!
в я з н и ч и о ї к а р и , на я к у й о г о з а с у д ж е н о за непослух суду.
П р о к у р а т о р і я з а п о в і д а є , щ о в о н а п о к л и ч е на с в і д к і в д в о х
я к а м а л а м і с ц е у м а ю 1926 р о к у , к о л и т о Г Н я с у д с ь к и й п о в а л и в
тодішнє правительство, р а з о м з президентом держави, Вой-
федеральний
З(ЛОЧ OBYEDIMAIWE,
ИННИЙ НАПАД НА СВЯP.O. Box41 і. Philadelphia.Ра.
сенаторів, б у в ш о г о американського амбасадора цеховським. Польські опозиційні партії рішилися перевести
в Мексику т а в и з н а ч н и х
стейту.
провідників
ШЕНИКА. републнканської
НАДЗВИЧАЙНА партії
ОБМЕЖЕННЯ ІМІГРАЦІЇ ДО СЕСІЯ
свою програму й обмежити диктаторську владу Пілсудського.
Польський сойм заключне умову з польським сенатом, у якім
БОРОТЬБА ЗА КАНДИДАТУРУ СЛІДУЮЧОГО РОКУ. ПбВІб. . боевідськї власти більшість м а ю т ь всеполяки, иайзавзятіші вороги Пілсудсько-

МГКАДУ РЕЗИІ КАНДИДАТУРИ НА ПРЕЗИДЕНТУР


НУЄЗ У. atc trcST'wpo д о к о н а й п о л ь с ь к о г о СОЙМУ.
одержали ісляндії. v !

зорянішого; нападу на гр.-


го. В і д п о в і д н о д о сеї у м о в и м а е б у т и - у х в а л е н а с л і д у ю ч а п о -
п р а в к а ПОЛЬСЬКОЇ конституції: „ С о й м і сенат м о ж у т ь самі р о з -
В А Ш И Н Г Т О Н , 17. в е р е с н я . — Д ж о р д ж М и к с о н , р е д а к т о р ВАРШАВА, Польща, ҐЗ; ве- Л О Н Д О Н , Aiir.Ti^,"---'. Л о н -
кат. с в я щ е н и к а у б е р е з і , с а м - респя. — Нииьки з і б р а в с я т у т в я з а т и с я й н а к а з а т и п е р е в е д е н н я н о в и х в и б о р і в , КОЛИ т о г о р о -
газети Ч е т е и у г а Н ю з , о п о в і с т и в л и с т , я к и й він д і с т а в в і д В и - д о н с ь к а пресіі , д о ђ о с и т і ч . щ о
б і р с ь к о г о п о в і т у , о. М е л ь н и к а . п о л ь с ь к и й да ухвала перейшла у котрійиебудь закоиодатній палатѓ. Ко-
ліема Менаду, 'визначного демократичного провідника, зятя сойм, скликаний м а л е н ь к а rij,g6jryiiOBji Іслгдідія.
покійного президента Вилсона, а в котрім Мекаду заявляє, Кілька осіб, з о р у ж е н и х у крі- п р е з и д е н т о м
си, в д е р л о с я д о иарохія.тьногб надзвичайну
-Мосціцьким на подібпр, цўі ЗлунсцГ , Держави, ли к о т р а б у д ь з о б о х з а к о к о д а т н и х п а л а т у х в а л и т ь р і ш е н н я
р о з в я з у ю ч е о д н о з з а к о н о д а т и и х тіл т и м с а м и м і д р у г е з а к о -
щ о він не д у м а є к а н д и д у в а т и в 1 9 2 8 . р о ц і н а у р я д президента сесію. вводить обмеження,,,іміграції
їмў ОКОЛО 1 годинѓі в ночі. иодатне тіло буде розвязане".
Злучених Д е р ж а в . ^ Президент Польщі ВВОЛИВ у Н с о д е н мііібіі д у м а т и , . , н ю не
Священик Мельник почав Крім п р а в и ц і в и с т у п а ю т ь проти Пілсудського т а к о ж І со-
Да Ню И о р к у з ї х а л и с я п р о в і д н и к и републнканської пар- тім с л у ч а ю вол іѓѓ 200 ПОЛЬСЬКИХ знайдеться богато охочих до
ція л і с ѓ и ( п е п е с і в ц і ) , я к і з а к и д у ю т ь П і л с у л с ь к о м у , ш о Ж И Т Т Є В І
тіі. — як к а ж у т ь г а з е т и , — на т е , щ о б и придумати способи, с т р і л я т и з р е в о л ь в е р а , о д н а к не п о с л і в , и р и н а л е ж н и х д о р і ж н и х і м і г р а ц і ї д о с ь о г о к р а ю . Тггм-
відносини р о б і т н и ч о ї кляси з д н я на д е н ь п о г і р ш а ю т ь с я , п і д -
як п о б о р ю в а т и А л . С м и т а . п о ц і л и в н і к о г о з н а п а д а ю ч и х . партій і с к л и к а в с о й м , хоч се- часом с п р а в а мається навід-
час к о л и великі п р о м и с л о в ц і й в л а с н и к и в е л и к и х з е м с ь к и х п о -
Т о д і н а п а с н и к и у д а р и л и й о г о іу Пбруе вм і 'пе рр о т иПві нл ис уйд спьрке м і е ро дПІЛ-
нак гв ло яр до ат е. В
з ае лриочбеоз тн ое ю ч, ищс лоо величі
безро-
сілостей щ о р а з більш б о г а т і ю т ь к о ш т о м бідніших кляс иасе-
к і л ь к а р а з і в п р и к л а д а м и к р і с і в , , руідшс ь к и й . зпова розігнати збні таи и'їхх фгг.тя
у Е в рдоі пб р і а лтак
а с я зважвез я Д
т оо .
ВЕЛИКА ВОЗ ДУШНА КАТАСТРОФА лення д е р ж а в и . О р г а н п о л ь с ь к и х СОЦІАЛІСТІВ „ Р о б о т н і к ^ п и -
7 ЛЮДИРІ ПОГИБЛО НА МІСЦИ, 5 ТЯЖКО РАНЕНИХ.
ПОвОДИЛЯ й о г о ца з е м л ю іі з і г у - І о й м , к о л н б сей Нос.тідпиіі
С хо- х о л а д и о ї Ісляндії й дійшлі
ше, щ о д е м о к р а т і я мусить бути ўдержана, і ш о всякі спроби
НК) БРОНСВИК, Ню Джерзі, 17. вересня. — Велитен-
щ а л и с я н а д НИМ у с т р а ш н и й ) V i e п р о в а д и т и с в о ю в л а с н у по-
спосіб, почім втекли у незвіснім
таких розмірів, що треба було
`ї о б м е ж и т и . А в т ` о н о м і ч н и й іс-
с и л о ю ввести ф а ш и т с ь к е з а к о н о д а в с т в о будуть мати як иай-
гірші наслідки.
сіжии л і т а к с и с т е м и Ф о к е р а , я к о г о в ж и в а л и н а л е т и и ч і м поли
напрямі. , л я н д с ь к и й с о й м , з в а н и й А.тгінг,
І ол.іі Ф і л д д о короткого воження воздухом цікавих людий,
впав к о л о 3. г о д и н и с п о л у д н г з 12 л ю д ь м и на с а д фармера
Тяжко раненого священика
король, шо шукає жінки б у в ігринсволений ухвалити за-
ФРАНЦУСЬКІ КОМУНІСТИ ЗАСУДЖЕНІ НА ВЯЗНИЦЮ.
ІІІенка к о л о Дюнелена.
Мельника відставлено до шпи-
ТА З Б И Р А Є р О С Т И Н И И
кон, щ о о б м е ж у є наплив нових
засуджено ЇХ ЗА підбурювання жовннрів д о
Семеро людий погибло при тому сейчас, а 5 других від-
таля.
ДіЗГадуЮТЬСЯ, щ о с е й н а п а д мотилі.
мігрантів.
непослуху своїй старшині.
нес.то т а к і т я ж к і п о к а л і ч е н н я , ш о л і к а р і гге м а ю т ь н а д і ї н а ї х
виздоровлення.
м а в п о л і т и ч н и й п і д ќ л а д . б о на- ЛОНДОН,
п а с н и к и не п о п о в н и л и н і я к о г о П р и б у в т у т на
16! вересня.
короткий час
ЗЛУКА ЮГОСЛАВІЇ З БОЛ- П А Р И Ж , 18. в е р е с н я ` — С і м о х ф р а г ш у с ь к и х к о м у н і с т і в з а -
с у д ж е н о т у т на в я з н и ц ю від 2 д о 4 літ і на з а п л а т у г р о ш е в и х
Підприємці на с ь о м у п о л и , які з а сей с е з о н п е р е в е з л и на рабунку. гриви з а підбурювання жовнірів до непослуху своїй старшині.
короткі лети к о л о 4,000 о с і б , о г о л о ш у в а л и від к і л ь к о х днів Свящ. Мельник є москвофі-
болгарський
ПД
І прибраним
король,
назвищем
борне,
гра- ГАРІЄЮ. Між засудженими є урядовці ^ " З е д а к т о р и комуністичних
. усіх д о в к о л и ч и и х г а з е т а х , ш о нині в о н и б у д у т ь в о з и т и
лигІ н е з в и ч а й н о д е ш е в о , б о в с е г о п о 1 центови за фунт „ ж и -
лю- Л
ОМ і м а б у т ь н а л е ж и т ь д о т. зв.
‚почпівих Русіиуф", щ о т о лу-
фа ЙМЬ
ІШСОСО#- К'ажуть, щ о Стсфагг Радіч з а я в и в р е п о р - часописів та секретар комуністичної Робітничої Федерації. За-
с у д ж е н і к о м у н і с т и не я в и л и с я в с у д і , з а п е р е ч у ю ч и й о г о ю р и с -
к о р о л ь ш у к а є ` за жінкою, хоч т е р а м преси, щ о х'орватська
ІІОЇ в а г и " . д а т ь с я з П о л я к а м и на ш к о д у він з а п е р е ч и в сс п и т а ю ч и м й о - п а р т і я , щ о п р н н а й б л н з і і і и х в и - дикнію та внесли відклик проти засуду. і
с в о г о народу. Як підозрілих о го представИТЄЛЯМ п р е с и й с к а -б о р а х з д о б у д е с о б і б і л ь ш і с т ь
СПРАВА ВБИЙСТВА ЛІКАРН ВСЕ ІДЕ ОТОЧЕНА ТАЙНОЮ.
прокураторія підозріває жінку вбитого, але МЄШКЯНЦ
ВІ
сей н а п а д а р е ш т о в а н о ш і с т ь о х
села берега.
з а в : „ Я п р и ї х а в на ферії, яких до ю г о с л а в я н с ь к о г о парлямен-
ВИСЛІД ВИБОРІВ В ІРЛАНДІЇ ПОКИ-ЩО НЕПЕВНИЙ.
не каже. в якій мірі. в ж е не м а в д о в ш и й ч а с . Н а м і - т у , х о ч е не л и ш е з а м и р е н н я , а-
П р А В И Т Е Л Ь С Т В Е Н Н І ПАРТІЇ й ОПОЗИЦІЯ МАЮТЬ
голосів.
ИВНЕ
ГЕМЕНТОН, Ню Джерзі, 17. в е р е с н я . — Маргарета Лі-
тяю п о л ю в а т и по в а ш и х б а г - ле т а к о ж і з л у к и Ю г о с л а в і ї з
іах і с т у д і ю в а т и в а ш у рослин- болгаріею. Король борис --
число
ліеидал, ж е н а д р - а В и л і е м а Л і л і е и д а л а , я к о г о , п і с л я її с л і в , у б и -
міжнародний гимн мира.
ли в и с т р і л а м и з р е в о л ь в е р а д в а н е в и с л і д ж е и і щ е досі Мурини,
іість. С п о к і й і В
Д
ІПОЧИНОК сес к а з а в Р а д і ч , з а д и в л я є т ь с я п р и - ДАБЛІН, 18. вересня. — Повний вислід в и б о р і в в Ірляндії
все, з а чим г.іядаю". К ' о р о л ь ильно на с ю с п р а в у й г о т о в ) не є щ е з в і с н и й , б о н а 152 п о с о л ь с ь к і м а н д а т и п р о г о л о ш е н о
протестує через своїх а д в о к а т і в проти д а л ь ш о г о з а д е р ж у в а к - л и щ е в и б і р 126 п о с л і в . І з т и х 1 2 0 в и б р а н и х п о с л і в п о л о в и н а
ПАРИЖ, Франція. Фран- однак більше здається л о в и т ь зречися престола, щ о б и лише
ня її п о л і ц і є ю й п р о к у р а т о р і е ю в в я з н и ц і . В о н а к а ж е , щ о в о н а можливнтн здуку Югославії а п р и и а л е ж и т ь д о п р а в и т е л ь с т в е к н о ї п а р т і ї й її с о ю з н и к і в , а
цуськигї міністер з а г р а н и ч н и х мотилі, як п о л ю є , б о між річа-
невинна в с м е р т и с в о г о м у ж а т а щ о п о л і ц і я ' не п о в и н н а її' з а -
держувати. -.
с п р а в б р і я и і м і н і с т е р о с в і т и мгт н а х о д и т ь с я с к р и п к а з кома-
болгаріею. друга половина до опозиції.
Д о т е п е р і ш н и й вислід в и б о р і в п р е д с т а в л я є т ь с я слідўќѓчо:
Тймчасом поліція й прокураторія кажуть, щ о жена вби-
В р р і о поТверди.ти
іароднього конкурсу
проект
на
м і ж - хамгг, а г о л о в н о
уло-
мотилямн.
число урядовців у совѓѓ 49 п р а в и т е л ь с т в е н н н х послів; ф а й е н а ф е й л ( п а р т і я д е В а л є р и )
того є луже в а ж н и м с в і д к о м і як т а к у поліція з а д е р ж у є в в я з -
нииі. Г а з е т и о д н а к д о г а д у ю т ь с я , щ о поліція має якісь підо-
ж е і ш я г и м н у м и р а . Гимн, я к и й
одержить першу нагороду, бу-
острах перед німеччи- ськім с о і р з і . 4 9 ; р о б і т н и к і в 1 1 ; н е з а л е ж н и х 10; ф а р м е р і в 4 ; Н а ц і о н а л ь н а Л і -
га 2 і о д е н і р л я н д с ь к и й р о б і т н и ч и й п о с о л .
зріггггя п р о т и в д о в и в б и т о г о , а л е к е х о ч е ш е ї х в и я в и т и , п о к и На т е р и т о р і ї С о в і т с ь к о г о С о Перепали провідники двох партій; робітничої T. Джагг-
не н а й д е на них п е в н і й ш н х д о к а з і в . Г а з е т и д о в і д а л и с я , щ о по-
д е в і д г р а в а т п с я в часі усіх о ф і - ною.
юза переведено спис совітсь- сон і ф е р м е р с ь к о ї Бакетер.
ція.тьннх т о р ж е с т в і у всіх цер-
ліиія не в і р и т ь з і з н а н н я м в д о в и , б о л і к а р д і с т а в в г о р л о не д в і Ф р а н ц у з ь к а р е п т и л ь к а в Ні- X правительственннх установ
квах по цілім світі, б е з огляду
кулі я к в о н а к а з а л а , а л е т р и . Д а л і п о л і ц і я м а л а н а й т и л и с т а мсччиггі „ М е н ш г а й т " п о ч а л а о- рпдників. З а г а л о м находить
я к о г о с ь е ќ г і д а д о ж е н и л і к а р я , в я к і й с у с і д п р о с и в її о г р о ш е -
на в і р о і с п о в і д а н н я .
с т а н н і м и , д н я м и д р у к у в а т и пе- ся у С о в і т с ь к і м С о ю з і 248,639 ФРАНЦІЯ НЕ ЗІРВЕ ДИПЛОМАТИЧНИХ ВЗАЄМИН З СШАМИ.
ву д о п б м о т у . П о л і ц і я ш у к а є з а д о к а з а м и , щ о ж е н а л і к а р я м а
Мі ж н а р о д и і іі конкурсовіѓ й
р е б о р щ е н і п о д р о б и ц і , щ о т о р - совітських у р я д і в . У тс число рішено дати д о зрозуміння совітському с о ю з о в й ,
ла і н т е р е с у сме'рти м у ж а , а л е п о к и щ о щ е н а т а к і д о к а з и ‚ н е ' ,
Г і

с у д о г о л о с и т ь н е б а р о м б.-пізніі к а ю т ь с я п.тяггів р е о р г а н і з а ц г не в ч и с л е н о с і л ь с ь к и х с о в і т і в
п о д р о б и ц і в і д н о с н о в и с о т и г о - н і м е ц ь к о ї а р м і ї т. з в . Р а й х с в е
щоби замісць раковського прислав к о г о и н ш о г о .
п о п а л а . П о л і ц і я й І Д ч е р к у е , ш о ж е и а л і к а р я м о л о д ш а на я к ц х р а з о м з їх к а н ц е л я р і я м и . В у ` М О С К В А , 18. в е р е с н я . — Я к д о в і д у ю т ь с я т у т , на с у б о т -
н о р а р у й умов'. р и . О ч е в и д н о д р у к у в а л а ї х на р я д а х і с о в і т с ь к и х у с т а н о в а х піній р а д і ф р а г ш у с ь к и х м і н і с т р і в р і ш е н о н е з р и в а т и д и п л ь о -
трийиять літ від у б и т о г о .

, священик пішов д о шпиталю, жінка засуджений убив свого те, щ о б и д а т и ф р а н ц у з ь к і й ш о - з в и ї м к о м с і л ь с ь к и й ' с о в і т і в , е матичиих в з а є м и н з С о в і т с ь к и м С о ю з о м і не п р о г а н я т и з Ф р а н -

займає місце. його


віністичній пресі ж и р д о черго- запитих 2,081,429 у р я д о в ц і в . П о ції а м б а с а д о р а Р а к о в с ь к о г о . К а б і н е т ф р а н ц у с ь к и х м і н і с т р і в

ІСТГЕМПТОН, К о н е к г и к а т , 17. в е р е с н я . — Н а в е с ь ч а с
КАТА.
в и х а т а к на Н і м е ч ч и н у т а ц а у- в и є Ч И С Л О у с і х с о в і т с ь к и х у р я
р я д , щ о п і д т и с к о м в а ж к и х е к о - д о в ц і в , в к л ю ч а ю ч и у се й к а н
р і ш и в дати л и ш е до пізнання С о в і т а м , щ о б и замісиь Р а к о в -
с ь к о г о прислали д о П а р и ж а я к о г о с ь ѓіншого д и п л ь о м а т а .
недуги с в о г о п а с т о р а Е д в и и а Ф і л д с а , к о н г р е г а ц і о н а л ь н а ц е р -
н о м і ч г п г х о б с т а в и н Ф р а н ц і ї йде^ ц е л я р і ї с і л ь с ь к и х с о в і т і в , в и н о Сим рішенням ф р а н п у с ь к о г о кабінету міністрів е н е з в и -
ква в М и д е л Ѓ е д е м і д о п у с к а є н а з а с т у п с т в о ж е н у п а с т о р а . М О С К В А , Р о с і я . - К'оли з а
на „ у г о д у " з н і м е ц ь к и м у р я д о м . с и т ь 2,208,361 осіб. З того чайно вдоволений московський часопис „Ізвєстія". Сей часо-
Пастор, каже, з а р я д ц е р к в и , н а б а в и в с я я к о ї с ь недуги, к о - с у д ж е н о г о на к а р у с м е р т и р о пис п и ш е , щ о „ с е рішення кабінету з а й м е провідне місце у
п о на м і с ц е с т р а ч е н н я , в и р в а в З р о з у м і л у п р о т е , щ о н а . з г а - ч и с л а 7 3 . 6 в і д с о т к і в п р и п а д а є
паючи для з а о щ а д ж е н н я церкві в и д а т к і в керницю для церкви бітника Рухнонського приведе історії є в р о п е й с ь к о ї д и п л ь о м а т і ї й при з а м и р е н н ю ц н в і л і з о -
віп с т о я ч о м у к о л о н ь о г о ж о в - І д а н і с т а т т і в і д г у к н у в с я п р а в и й на т . з в . Р о с і й с ь к у С о в і т с ь к у
власними р у к а м и . ваних д е р ж а в " . Д а л ь ш е п и ш е сей ч а с о п и с , ш о з а я в а Ф р а н ц і ї ,
нірови ќріс і п р о б и в ш т и к о м , п а р и ж с ь к и й „ Ж у р н а л ь " , який Ф е д е р а т и в н у Республѓіку.
оплив довкола МАНГЕТЕН ЗА 9 ГОДИН. ю б у в на к р і с і , в и к о н у ю ч о г о н а п і д с т а в і і н ф о р м а ц і й „ М е н ш щ о вона г о т о в а п е р е г о в о р ю в а т и з С о в і т а м и над заключенням
договору в справі изаїмної незачіпкн себе, прочистить а т м о -
Н Ю И О Р К , 17. в е р е с н я . — Б а й р о н С в м е р з , 2 5 - л і т и и й к а л і - з а с у д смертгг, г о л о в у м і с ц е в о ї , г а й т " в и к а з у є , щ о плян р е о р г а
ф о р н і й с ь к и й п.тнвак, з р о б и в щ е о д и н п л и в а н ь к и й р е к о р д , о- ЛІКВГДАЦІЯ П О В С Т А Н Н Я НА с ф е р у п е р е п о в н е н у г р о з о ю війни й з м е н ш и т ь н е б е з п е к у , в и -
Головної Політичної Управи нізації райхсвери слід у в а ж а
п.тнншн нині д о в к о л а н ю й о р с ь к и й о с т р о в М а н г е т е н з а 8 г о д и н кликану провокаційною політикою бритійського консерватив-
(чеки), Еггге.тьмана. П о в с т а л о ти м і л і т а р н о ю п і д г о т о в к о ю Hi-J УКРАЇНІ.
56 м і н у ѓ . Ш о б и с ь о г о д о к о н а т и , т р е б а п л и с т и 4 0 м и л ь . ного правительства.
з а м і ш а н н я , Р у х н о в с ь к о м у вир- меччини д о війни з П о л ь щ е ю .

ДВА САМОВБИВСТВА УКРАЇНЦІВ' В О Д Н О М У МІСТІ. в а л и ќріс з б а г н е т о м і сейчас


Т о ї с а м о ї д у м к и є ‚ ‚ А в е и т р " , я-1 Агенція Всходня повідомляє

ЕЛИЗАБЕТ, Ню Джерзі, 17. в е р е с н я . — П о л і ц і й н і ре- розстріляли.


кий стверджує у кінцевім ви- з К и ї в а , щО
с и о в к у : „ Д у м а т и , щ о Ф р а н ц і я д л я ліквідації повстаичттх- осе
д і я л ь н і с т ь Г. П`. У
КЕННЕКЕ ВІДЯОЖИВ СВІЙ ЛЕТ ДО ЯПОНІЇ.
корди с ь о г о м і с т а з а н о т у в а л и нині а ж д в а с а м о в б и в с т в а У к - а - р е д к і в д а л а д о в о л і з н а ч н і внс.ті- ЛІТАК „ГЕРМАНІЯ" СТОГТЬ Г О Т О В И Й Д О ЛЕТіУ,.НА І
йщів у сьому місті.
Михайло Балеч, 5І-літний Українець, щ о ж и в на 60 Ме-
НЕЩАСНЕ КОХАННЯ. на в и п а д о к н і м е ц ь к о - п о л ь с ь к о ї
війни з б е р е ж е н е в т р а л ь н і с т ь — ди. Р о з з б р о є н о к і л ь к а с о т повс-
СЛУЧАЙ Сї№ИЯТЛИВОЇ ПОГОДИ.
К О Л Ь О Н І Я , Н і м е ч ч и н а , 18. в е р е с н я . — К а п і т а н О т т о Кеи-
т а н ц і в . В б е р д ичівськім і вип-
; В Яаорниці, стрижівського значить рахувати Французіві
"кенік С т р . , п о м е р у 8. г о д и н і п і с л я т о г о , я к п о с т р і л и в с Я з ' р е - ц ь ќ і м о к р у з і в і д д і л и Г . П . .N'. неке, ш о м а в р о з п о ч а т и у минулу с у б о т у перелет з Ко.нюнії
тгов., м і с ц е в и й ж и д і в с ь к и й у дурнями".
о.тьвера в д о м і о д н о г о с в о г о з н а к о м о г о . з в е л и с п р а в ж н і бої для злікві- ч е р е з Індії, Я п о н і ю й А л е у т с ь к і О с т р о в и д о Америки, відло-
тель Ізраель Гох закохався в Французька права преса до
45-літна С о ф і я Г а д з а к п о п о в н и л а с а м о в б и и с т в о , в и п и в ш и дування повстання. В Шенетів ж и в с в о ю в о з д у ш н у п о д о р о ж , п о причині несприятливої пого-
щ 1 5 - л і т н і й с в о ї й у ч е н и ц і , 15 л і т м а г а є т ь с я в і д у р я д у з а г о с г р е и -
п о л і т у р и д о ч и щ е н н я б а р и , я к о ї в ж и в а л и в с а л у н і її м у ж а . В о - ці р о з с т р і л я н о якогось Кочс ди для його тяжко наладованого літака. Літак „Германію"
м о л о д ш і й , а щ о не м а в в з а ї м - ня п о л і т и к и с у п р о т и Н і м е ч ч и н и !
на п о м е р л а , з а к и м ї й д а н о п о м і ч . , нюка, обвинуваченого в ищіо н а л а д о в а н о в ж е г а з о л і н о ю й п р и п а с а м и їди й він м а є в и л е т і т и
J п о с т и , з а с т р і л и в її, а с е б е не- т а с к р і п л е н н я в і й с к о в о ї к о н т р о -
Цікавц, щ о в о б о х случаях поліція подала, ш о причиною нажі на к о р и с т ь П о л ь щ і . з Кольонії, коли л и ш е буде сприятлива д о лету погода.
розпуки були родинні незгоди. і безпечно пострідив.
С В О Б О Д А , В Т О Р О К , 2Q-RP В Е Р Е С Н Я 1927.' Ч. 21Г?.'
„SYOBODA" (LIBERTY)
‚ти, щоби п е р е й ш о в п а Й.ОГСІ. і л п р и я з н е н и х д е р ж а в , а при тій! П Т А Ш И Н А БЛАГАЄ ПОМОЧІ
POUNDED 1893
Ukrainian в л г є р і п е г published dally except Sundays a n a bc.Bda-1
at S3 Grand Street, Jersey City, N. J .
Owned by the Ukrainian National Association, Inc.
ЗАПРОПАЩЕНИЙ ГЕНЕРАЛ.
(Оригінальна допись до „Свободи"),
с т о р о н у , п р о г н а в В і т о с а , а ЙО- н а г о д і
му віддав властивий провід
{Польщі. Але Войцєховскі, кр-
подіставав ордерів, що;
в н и м и о б в і ш у в а в цілі груди.
Р о з п о ч а в він с в о ю к а р і є р у в
У ЛЮДИНИ..

Edited by Editorial Committee. л и ш и і й з е ц е р п е п е с о в с ь к о г о р е - а в с т р і й с ь к і й а р м і ї 'і п о к і н ч и в : ф а х о в и й німецький часопис


Entered as Second Class Mail Matter at the Post Office ot Jersey City, : - і. . шахерок, а коли голова міні- в о л ю ц і й н о г о м і с я ч н и к а „ P r ѓ e d - І
on March 30, 1911, under the Act of March 8, 1879. (технічну а к а д е м і ю в і й с к о в у у „ У м ш а в " м і с т и т ь о п и с цікавої
с т р і в т а к о г о д о п у с к а в с я , ѓб і ISWIT'VBHAABAHORO в Л о н д о н і , о т -
З а к и та допись дійде до Аме- Відня на артилерійськім ф а - пригоди одного німецького
Acceptance lor mailing at special rate of postage provided for in Section 1ЮЗ д р у г і м і н і с т р и та ї х п і д ч и н е н і
р и к и — мине півтора місяця від ' б у в ш и й т о в а р и ш П і л с у д с к о - к у л ь т е т і . П і д ч а с с в і т о в о ї в і й н и п р и р о д н и к а в г о р а х Г а р ц у . Вій,
of the Act of October 3, 1917, authorized July 31, 1918.
ч а с у , к о л и „ в л я ц ь к і й с т о л и ц і і і не б у л и л і п ш і . О д н и м с л о в о м , — н е з о р і є н т у в а в с я в с и т ў а - с л у ж и в в і н втакз в а н і м е в і д е н - з м у ч е н и й м а н д р і в к о ю , розло:
SUBSCRIPTION RATES: ПЕРЕДПЛАТА: ' в г о р о д і В а р ш а в і " — я кїїн а - Р о з д р я п у в а н о П о л ь щ у н я в с іції, а щ е й н а з в а в й о г о б у н т і в - ціЃѓнім б ю р і м і н і с т е р с т в а в і й н и , ж и в н а з е м л і к о ц у г л и б и н і лі-
THREE cents a copy. Поодиноке число три пепти. б о к и і в е д е н о ѓі, о ч е в и д н о , д о н и к о м .
One year $ 7.001 Нарік . . . . . . . 7 . 0 0 І з в а в п о е т О л . К о л е с с а щ е в 1888) котре займалося ш п і о н а ж е в і са, щ о б и с п о ч а т и . Н а р а з серед
SIX months і 3.7 5 На лів року . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . 7 5 p., л у ч и л о с я щ о с ь т а к о г о , щ о п о в н о г о б а и к р о ц т в а . І Супроти цего П і л с у д с к і В т і м б ю р і б у в в і н щ е і п е р е д лісн`ої Т И Ш И Н И п о ч у в р о з ѓі у .

Three mootha „ % 2.00


На три місяоі п џ ІІІІТГ , $ 2.00j в і д тої' х в и л і д а л о і д а є п о л ь - Т а ц е д у ж е в е л и к е питаннє, с п р а в д і з б у н т у в а в с я і у д а р и в в і й н о ю і в р. 1913 з і с т а в канѓта- л и в і к р и к и п т а ш и н и . Н е б а р о м
В Джерзи Ситі І Заграницею: с ь к і й п р е с і м а т е р і я л д о н а п о в - ін о д и н о к и м з а с о б о м п р о т и т о - ' н а В а р ш а в у . Було б и к р у -н о м - г е н е р а л ь н о г о ш т а б у . З а - п е р е д природником с і л а на
Foreign and Jersey City Rates:
На рік ..V...........$10.00' н ю в а н н я ц і л и х с о т о к ш п а л ь т . г о м і г б у т и л и ш е к р о в а в и й в і й т о і з н и м — к о л и би н а п о - Д е р ж а в в і н т у р а н г у і т о д і , к о л и з е м л і с а м и ч к а з я б л и к а і с т а л а
One.year Єіо.оо
О д н і ч а с о п и с и г р е м л я т ь „ Ь г о " , с к о в и й б у н т . Ч и не м о ж н а б у л о ) Вітосови і В о й ц є х о в Анст р і н к и п р и д і л и л и й о г о д о в и м а х у в а т и р о з п у ч л и в о крилі,-
SIX MONTHS і На пів року10 центів. . . . . . $ 5.00 ( з а
За кожду з платиться щ у р я д о м ) , другі „еопіга" через явну агітацію і пропа сќому надїхяли з П о з н а н я 2-ої б р и г а д и п о л ь с ь к и х л е г і о - ц я м и і цвірінькала таксамо
Three months ... .1
За оголошення,^едакція На три
не місяці
відповідає. $ 2.75 ( п р о т и у р я д у ) , а л е усі в о н и . о г а н д у отворити суспільности війска йому противні. Т а нів. Д р у г а б р и г а д а с у п е р н и ч а - р о з п у ч л и в о . , Поведеггня п т а -
т у т п р и й ш л и й о м у на п о м і ч ^ з а - л а з п е р ш о ю , д е б у в к о м а н д а и - ш и н н пригадувало ЗОВСІУ;
З Канади належить і ин гроші лише на т. зв.` Foreign-Money Order. с т а т о ч н о р а д і , щ о ї м л у ч и л а с ь о ч и і д о п р о в а д и т и м и р н и м с п о -
т а к а „ г р а т и с к а " , т а щ о м а ю т ь с о б о м д о санації відносин. лізничні робітники п е п е с о в Ч і і ;TQ,M П і л с у д с к і , з а в з я т и й в и з і г а - п о в е д е н г г я л ю д и н и , я к у стрі-
Телефон „Свободи": 49Я Montgomery. Те.т, У. Н. Союза: 1838 Montgomery.
іим в т е п е р і ш н і м „ о г і р к о в і м " ( п о л ь с ь к а п а р т і я с о ц і я л і с т и ч- в е ц ь чисто самостійницько" иуло якесь нещастя. Прн-
П і л с у д с к і о д н а к н а таке и е пі-
АДРЕСА: "ЗУОВООА", P. О. BOX 346. JERSEY CITY, N. J. ‚ с е з о н і в и п о в н ю в а т и цілі к о л ќ і м - ш о в . В і н зггав м а б у т ь з а н а д т о н а ) , к о т р і з а с т р а й к у в а л и , з д е р П О Л Ь С Ь К О Ї п о л і т и к и . р о д н и к в с т а в , щ о б и підійти д о
ж а л и цілий рух з а л і з н и ч и й і в п т а х а . Т а п т а х в і д л е т і в кі.тька-
д о б р е свої'х з е м л я к і в , з н а в ї х Друга бригада противно —
Т а з а к и о б г о в о р и м о т у інте- п р и р о д н и й н а х и л д о „ в а р х о . і ь - т о й с п о с і б н е д о п у с т и л и в о р о - нацять кроків і знову повто-
ОРГАНІЗУЙМО ДОПОМОГУ р е с н у с п р а в у — м у с и м о б о д а й с т в а " т а їх д о с в і д у в и к о н у в а н - ж и х П і л с у д с к о м у в і й с к д о В а р -
шави.
кокету'вала з Австрійками і сто-
я.та п і д в п л и в о м т а к з в а н о г о ^
р ю в а в ці р о з п у ч л и в і р у х и в су-

Щ е не м а є м о точних відомостей ш о д о сили і р о з м і р і в злегка.-4ІАЧЕРКНУТИ т л о , на ќ о т ню засади, щ о „ к о ж д а рука п р о в о д і р о з п у ч л и в о г о цвірінь-


„Начельиего Комітету Народо-
т о ї н а ц і о н а л ь н о ї к а т а с т р о ф и , ш о в в и д і п о в е н і н а в і с т и л а н а ш р і м ц і л а т а к о м е д і я чи т р а г і к о д ' с о б і к р и в а " . А д о т о г о і с а м 1 так Пілсудскі побілив, а Ві- кання. Т а к птах запровадив
в с г о " . В тій д р у г і й б р и г а д і 6у-
р і д н и й к р а й Г а л и ч и н у . А л е й ті с к у п і т е л е г р а ф і ч н і в і д о м о с т і ! , м е д і я в і д г р а в а є т ь с я . Вітос його неаби як поблазиив І т о с і В о й ц є х о в с к і м у с і л и с п а с а - природника а ж д о свого гнп-
ли в л а с н е т о г о р о д а с т а р ш и н и ,
щ о д о нас в ж е дійшли, в к а з у ю т ь , щ о т у т м а є м о д о діла з Я к з в і с н о , в п о л о в и н і м а я м и і з п р о в о к у в а в . Т р е б а ж б о согїі ( т и с я б і г с т в о м . дЛ----Тут природніїќ побачив,
як Станислав Га.тлер т а З а г у р -
с т р а ш н о ю к а т а с т р о ф о ю . В ф н л я х в и л я т и х р і к м а л о з г и н у т и н у в ш о г о р о к у п о л ь с ь к и й - ѓ г о л е - І н а г а д а т и , і ц о П і л с у д с к і в т і м ча- Т е п е р о т ж е стаѓѓўло п е р е д па- щ о довКола..ХИДІ ма .вќій` було
сні. П е р ш и й з н и х — п р и в і в в
о к о л о 1 4 0 0 о с і б . В к о с і в с ь к і м п о в і т і в т о п и л о с я 120 о с і б , а в в и й маршал Юзеф П і л с у д с к і сі б у в л и ш з в и ч а й н и м п е н с і о - н о м м а р ш а л ќ о м п и т а н н є , щ о гніздечко, о б к р у т и л а с я змія. В
р. 1 9 1 9 з Ф р а н ц і ї п о л ь с ь к у л є
м і с т о ч к у К у т а х 4 0 . В р о з б у р х а н и х ф и л я х р і к и С т и р у м а л о з г и - з р о б и в п р н п о м о ч и в і р н о ї і'іо- к і с т о м , б е з н і я к о ї ч и н н о ї р о л і у р о б и т и д а л і ? Ч и о г о л о ш у в а т и п а щ і д е р ж а л а в ж е о д н о писк-
п'онову а р м і ю на, н а ш у з а г и -
н у т н п о н а д 1000 о с і б , а в Б о р и с л а в і ж е р т в о ю в и л и в у в п а л о м у ч а с т и н и в і й с к а д е р ж а в н и й д е р ж а в н і м ж и т ѓ т ю , а т а к е , с т а - с е б е д и к т а т о р о м і с а м о д е р ж - ля. В п е р ш і й хвилі природник
б і л ь ; д р у г и й — ц е в л а с н е героѓї
16 о с і б . В о д н С я н у з а л л я л и б і л я П е р е м и ш л я 3 9 с і л . М і с т о Г а - п е р е в о р о т і с т а в в т о й с п о с і б н о в и щ е л ю д и н і з т а к о ю ж и т т є - . ц е м , чгг з а х о в а т и б о д а й п о з о р и не з н а в , щ о р о б и т и . В б и т и па-
трагікомедії, щ о о с ь в ж е
л и ч з а л л я т е в о д а м и 1 ц і л к о в и т о в і д т я т е в і д с в і т а . ' В о д и в р і - в л а с т е й ў п а н о м п о л ь с ь к о ї р е - в о ю е н е р г і є ю і т а к и м п о ч и н о м , я.коїсь д е м о к р а т і ї . І , " " ' РЧДЂУ" л и ц е ю в у ж а не м і г , б о т а к з и и -
другий, місяць так незвичайно
ках мали піднестися о 4 метри понад нормальний стан. Рух за- публпки. я к у н ь о г о — не л е г к о б у л о с и - . н а д р у г е а с к л и к а н и м и ^ щ и в б и б у в і г н і з д е ч к о , щ о бу-
1 б е н т е ж и т ь п о л ь с ь к у пресу, а з а
лізинчий п о більшій части припинений, а телеграфічні полу- Н е п р и й щ . і о й о м у це л е г к о , д і т н з з а л о ж е н и м и р у к а м и у я - П р е д с т а в н и к а м п р е с ѓ , $Щ л о на тій г и л ь ц і . С а м и ч к а далі
чЬ і п о л ь с ь к у с у с п і л ь н і с т ь .
чешгя з і р в а н і . ' б о б о р о т ь б а т р е в з л а ч е р е з т р и к і м с ь С у . т є ю ф к у т а й с у п о к і й н о ..-"^„1 т і , щ о б о р о л и с я р о м о ї м жалілася. Природник добув
боці і ті, щ о виступали проти Юрій Горовенко.
В п р л в д і п о с л і д н і в і д о м о с т и п о д а ю т ь , щ о в о д и п о ч и н а ю т ь , дні і п р и н е с л а н е м а л о ж е р т в : д и в и т и с ь , я к р і ж и і „ ж у . т і к и " в н о ж а , о б в и н у в руЌУ хустиною,
с п а д а т и , а л е ц е н е з м е н ш а є в нічім т о ї с т р а ш н о ї ш к о д и , я к у біля чотириста убитих а біль роді Вітоса р о з д р а п у ю т ь т а мене — сповнили свій о б о в я з о к щ о б и забезпечитися від уку-
та повінь в ж е нанесла. Нема ніякого сумніву щ о д о цего, щ о ш е тисячі ранених. р о з в а л ю ю т ь це, щ о в і н з таким с у п р о т и в і т ч н н и " . гшения змії, і о д н и м м а х о м віл-
наш нарід в к р а ю о власних силах т о ї к а т а с т р о ф и не пере- Доперва будучі історики т р у д о м якось д о купи зліпив. В і н о т ж е н е м с т и в с я на н і к і м , тяв голову тадини, якої тіло
У М а с с е ч у з с т с ж і н к и , щ о бу-
несе. Т о м у т р е б а о р г а н і з у в а т и поміч п о з а Г а л и ч и н о ю . Д о т а к о ї П о л ь щ і будуть могли ви- К ' о л и ж — не д о в г о п е р е д в и - а л е в с е ж т а к и в с я к і г е н е р а л и з а р а з у с у н у л о с я на з е м л ю . Т с -
л и в л а с н и ц я м и р е а л ь н о с т е й , ті-
акції б у л а б з о б о в я з а н а , річ ясна, в п е р ш і й мірі П о л ь щ а . Н а лати безсторонний р о з с у д , б у х о м й о г о — як К а ж у т ь Непал- п о в а н д р у в а л н по перевороті пер п т а ш и н а кинулася врадува-
ш и л и с я , після Т. З В . „ О л д П р о -
с е о д н а ч е м и , Уќра'нѓці, о г л я д а т и с я не м о ж е м о . В і д п о в е н і н а й - чи вислідќи, результати тої - ,,pronuci.3MENT"-a — х т о с ь П і л с у д с к о г о д о т ю р м и . Б у л и ц е на до гніздечка й накрила
рине Чартер", привілеєм го-
б і л ь ш п о т е р п і л и н а ш і у к р а ї н с ь к і с е л я н е і їх д о л е ю П о л ь щ а т а к боротьби варті були так н а г а д а в В і т о с о в и , щ о т р е б а ті д о б р о д і ї , к о т р і з а б а г а т о м а крильцями решту М О Л О Д И Х , ІІС
лосування через протяг близь-
д у ж е т у р б у в а т и с я не с х о ч е . Коли б у д е щ о н е б у д ь р о б и т и , т о великих жертв. - П і л с у д - преці і П і л с у д с к о г о УЖИТИ, а т о ли м а с л а на г о л о в і , к о т р и х м а з в а ж а ю ч и з о в с і м на т е , щ о б і л и
к о с т о л і т , в і д 1691 д о 1780 р о
б і л ь ш е п р о л ю д с ь к е о к о , для рекдя.чи п е р е д з а г р а н и ц е ю . Т о м у скі с т а н у в був однак на с т а - іменно я к о м і н і с т р а війни а б о ніпуляції з р і ж и и м и д о с т а в ц я н е ї так б л и з ь к о с т о ї т ь л ю д и н а .
саме американським Українцям треба взятися негайно д о ра- новищи, щ о Польщі г р о з и т ь ш е ф а генерального ш т а б у — ми потрібних д л я війска річий
т ў и к о в о ї а к ц і ї , б о на а м е р и к а н с ь к и х У к р а ї н ц і в ц і л а н а д і я р і д - п о в н и й матеріальний і м о р а л ь - т о н а ц с в і д п о в і в В і т о с : „ П І л - — були в ж е з а н а д т о голосні.
н о г о к р а ю . Б о х т о ж ї х к р а щ е м о ж е в і д ч у т и , я к не ї х р і д н і ? пий р о з в а л , і щ о п і д т а к и м и м і - с у д с к і ю ж н а м непотшебни!" Д о т и х належав генерал Ж и
Д е с я т к и міліонів д о л я р і в з і б р а л и А м е р и к а н ц і на поміч п о - Ііістрами, я к х и т р у н Вітос та Цей висказ Вітоса дістався д о мірскі, проти к о т р о г о в ж е e U j НЕ ВЖЕ МИ МАЄМО БУТИ ГІРШІ?
т е р п і в ш и м від в и л и в у МІсісіпі. І д е р ж а в а з о р г а н і з у в а л а д о п о - й о г о п о п е р е д н и к и П о л ь щ а `зіс- п р е с и , а в с і т і о б с т а в и н и р а з о м д в о х че т р о х місяців в е д е т ь с я П о всіх місцевостях в Америці Ж и д и б у д у ю т ь з а х и с т и для
м о г у т а п е р е б р а л а дві т р е т и х в и д а т к і в , п о т р і б н и х на в і д б у л о - т а н е п р о с т о р о з к р а д е н а . С а м )так р о з л ю т и т и П і л с у д с к о і о , щ о карна розправа, а д а л ь ш е - п р и м і щ е н н я с и р і т і с т а р ш и х н е м і ч н и х л ю д и й . Н е в ж е ж ми пс
ву з н и щ е н и х д о р і г і о с е л ь , а м и м о ц е г о , я к в и х о д и т ь з і з в і т у таки Вітос, звичайний собі му він в „ К у р є р і П о р а н н і м " м а й - знаний в Галичині „ в є ш а т е л ь ' потрафимо збудувати бодай один могучий Сиротинець-Захисг
секретара торговлі Гувера, треба буде годувати щ е й через ж и к - с е р е д н я к з б. З а х і д н о ї Га. ж е п о с л і д н и м и с л о в а м и з г а н ь - Розвадовскі т а п а п Влодзі- У. Н. С о ю з а в А м е р и ц і ? П р и ч и н і т ь с я с в о є ю ж е р т в о ю д о т о г о ,
з и м у я к и х 46,00О о с і б , щ о з д а н і н а л а с к у Ч е р в о н о г о Х р е с т а . личини — став підчас кілька бий Вітоса. мєрж Остоя Загурскі. щ о б и м о ж н а б у л о я к н а и с к о р ш е з б у д у в а ' т и з а х и с т п р и У. Н .
К о л и ж т а к е діяється тут в Америці, т о чого б у д е м о ж н а иа- кратного свого МІНІСТрованні Т е п е р с т а н у л а с п р а в а на а б о - І власне т о й пан Остоя З а Союзі!
д і я т и с я п о б і д н і й Г а л и ч и н і . П о л ь щ а не к и н е т а м к і л ь к а д е с я т и людиною дуже богатою, діди або і Пі.тсудскому г р о з и л о , щ о гурскі с т а в п р и ч и н о ю т а к о г о
м і л і о н і в д о л я р і в на р а т ў н о ќ , б о н а в і т ь ї х н е м а є . Н а с е л е н н е , чем, а у купелевих місцях Кри к о ж д о ї ' хвилі з і с т а н е зрештов.ч- н е з в и ч а й н о г о к р и к у т а ґ в а л т у ,
ш о не потерпіло в і д повені, б у д е вправді р а т у в а т и других, ниці т а З а к о п а н і м м а є він . — Він у п с р с д и п о д н а к В і - щ о р о з с а д ж у є п р я м о ш п а л ь т и імя 1 надписко жертводавця.
а л е не б у д е в силі д а т и в і д п о в і д н о ї п о м о ч і . А я к п р и й д е з и м а , в л а с н і в і л л і . О п о з и ц і й н і ч а - т о с а , а з і б р а в ш и в і р н і с в о ї в і Ѓі - П О Л Ь С Ь К И Х г а з е т , п а н а в і т ь п о
н е ш а с т є дійде д о в е р х а . Т о м у т р е б а нам тут в Америці б р а т и - сопнсн польські вичислюють,
— хотів справу полагоди- Европі та а ж з а Ат.тянтиком, Число дому і ўлиця.
ся д о ш и р о к о з а к р о є н о ї р я т у н к о в о ї акції. Т р е б а д о л о ж и т н по з і б р а в ш и в с і й о г о пенсії`
ти п е р е д о в с і м б е з п р о л и в ў кро- р о з н і с с я г р і м к и м г о м о н о м .
всіх з у с и л ь , ш о б и п о всіх м і с ц е в о с т я х і п о всіх т о в а р и с т в а х о купи не м о ж н а б и а б с о -
Завізвав отже президента Генерал Загурскі був началь- В и п и ш і т ь повисші рубрики, в и р і ж т е ц ю ч а с т ь з часописи
б у л а п е р е в е д е н а н е г а й н а з б і р к а на п е р ш у п о м і ч п о т е р п і в ш и м ютно накупити і половини тл-
В о й ц є х о в с к о г о на міст і м е н и ггиком „ п о . т ь с к і х л ь о т н і ч и х с і л І р а з о м з ж е р т в о ю вишліть на адресу: '
від повені. Т р е б а з б и р а т и г р о ш і і сейчас їх висилати, щ о б и :их м а є т к і в . П р и й ш о в він д о
П о н я т о в с ь к о г о н а В.чслі і с т а - Збройних", в і д б у в а в р і ж н і „ в и -
інх лише п р и п о м о ч и ріжних
поміч дійшла д о к р а ю вже тепер, в н а й т я ж ш у хвилю. равсп й о г о по д о б р о м у н а м о в и - , ц є ч к і " д о всіляких з П о л ь щ е ю U. N. ASSN. ORPHANAGE, Р, 0. BOX 76, JERSEY CITY, N, J,

K. АНИШЕНКО. тину". О д а р к а - ж і каже: ( л а . Т і л ь к и н у д ь г а м е н е взп.т: j - А щ о - ж воно, б а б о ? Звід- са п о ї т ь з е ' в с т а в в о ч а ч . Я т в е р д о , н а ч е ЧУ


МОЛИСЬ. НІ
Вог в а м с т е ж к у ' д о м е н е в и й д у на г о р о д т а г л я н у ` н а в-МС к и ? схід сонця на с в о ю ц е р к в у ж и м я з и к о м с к а з а л а О д а р и і :

МИРОНОСНИЦ
"роказав. Т а к н е з д у ж а ю , т а к - н а ш у о к р у г у - не в е с е л о мені Т и х і б а не з н а є ш ? - -сто поклонів земних, на з а — П р и с о г л а ш а ю ` т е б е в ми-
і у д ь г у ю . . . П и л ь н о г л я н у л а ш н о с ь с е р ц е с к н і є і н а ч е ВАЖКІ От хрест побий... хід сонця, на р у с а ч і в с ь к у пер- роносниці...
і е п е : с т р а ж д е н н а . А т а к е ж м и мені х о д и т и в землю тягне К'рнвобочиха п р о ш е п о т і л а кву — сто п о к л о н і в земних, О г Ь в т а л а с ь д а л і й додала:
е, т а к е х о р о ш е т а щ и р е . С п и ні на ї ж у , ні д о п и т в а . їж, м о я д и т и н о , м о л о д у р е д ь к у , Т і л ь к и , г о л у б о н ь к о , щ о б ніхто
- - Н с - с , т и в ж е до м о г о д і л а з а т е б е н а ч а с т о ч к у п о д а ю . . . мені в у х о :
а.та ‚‚Що-ж то з тобою, до щ о окроплена р о с о ю , т а мед.
не в с т р я в а й . С а м а г о р о х с і я л а , з а в с і х бідних т а п о к р и в д ж ' .Мати я к о с ь і п и т а ю т ь : — Пранці, м о я дитино. Те і не зггав і н е ч у в : б у д е м о свя-
с а м а й м о л о т и л а . Т о б і горохя-ІНИХ МОЛЮСЬ, і з а т и х , щ о в м о р і А в и й д е ш гга р і ч к у , м о л и с ь : т и т и в П е р е п р а в ц і к р и н и ц ю . . .
О д а р к о , ш о це з т о б о ю ? пер, м о ж е , з г а д а є ш з в і д к и ?
п и к и п е ч у , ну іі п о п о в і з п у д т а в б і д і п е р е б у в а ю т ь . . . і з а в о - -Була війна, була й рево- ‚Видибай, Боже, видибай". Н а А ти, покіль-що, занеси батю-
За тиждень т а к посунулась - Як п о голові ударила! Сіла
лам`... Т и з л и г а в с я з комуніста-jporil молюсь... і щоб війни не л ю ц і я , І с п о к і й д о б р и м л ю д я м х а й Г о с п о д ь м и л у є ! З а М и х а й я н а о с л і н і з а г о л о с и л а . З г а д а н е б і з н а ю т ь , д о к о г о ц я м о л и т ш ц і я к у с ь т а м к а ч к у . . Х в а л и т и
ми я т о б і не п е р е ч у й не с у - б у л о , і щ о б . . . прийшов, а про Михайла Господь поверне тобі
т о м с у м у є ш ? О х о - х о - х о , д е він, л а : м а к і т р а з в а р е н и к а м и , са- Г о с п о д а , ї х у в а с повний двір.
ДУХУ...
джу. М о ж е Г о с п о д ь веде тебе В ж е й не д о к а з а л а . П е т р о к о з а к , п о н е в і р я є т ь с я : чи з а У J-перняк... Т і л ь к и - ж і б у л о , щ о к р а с у з м а р н і л у ѓг д у ш і с т е ж к у Щ о б з а п и с а л и п а с б а т ю ш к а в
т а к о ю с т е ж к о ю д о с п а с е н н я д у - ' в е р н у в с я . Т а й що він міг с к а Д а с т ь Б о г - п о в е р н е т ь с я . країну б є т ь с я , чи д о к о м у н и д в і ч і . . . і з а ц с п р а н ц і . . . З а к а м я - п р о к а ж е . С п а с и б і т в о ї й м а т е р і м и р о н о с н и ц і . А т о - ж , с а м а з и а -
.Може з т о г о я к е с ь д о б р о з а т и ? . . . К а ж у д о н ь о г о : -Ні, х а й к р а щ е нс вертаєть- п р и с т а в , чн м о ж е п о г и н у в В п о - и і л а я. Ч у ю : т и х о б е р е м е н е з а з а п и р і ж е ч к и , а т о б і , д о ч к о , з а напреться І бабів і не
миру х р е щ е н о м у вийде. А про- Петре! я к в с т а н е ш , с и - ся. Буду в а м к а з а т и , я к на с п о - без хрнстіянської покути? руку Крнвобочиха і каже: качечку
приступиш... г

т е , х т о б н е п а н у в а в ha ц і м с в і - і ц у , т б в и м и й г о л і в к у . Т а я віді. Мені в ж е й не с о р о м н о й Х а й л е г е н ь к о з г а д а є т ь с я , ' ко. — Н е тужи, дочко, та пост; П і ш л а я... Щ о с ь м а т е р і з б р е О д а р к а в к л о н и л а с ь мені д о


т і , д о т о г о с в і т а й о м у з а с ь . . . —JE з а в о д і м и в с я . — І Ц о - т о в з а - не с т р т ш ш о . В и с н а ж и . т а с і щ е ж и в и й , а в ж е к о л и Г о с п о д ь х а й м е н е . Н а н е с л а віі'ша б а г а т о х а л а . П о ч а л а р о с я н у р е д ь к у їс- з е м л і , н а ч е с п р а в ж н я м и р о и о с -
Т а Нема-ж того світа, Х т о , в о д і . . . я н а с т а в и л а л і т е п л о з м я - п р и г а д у є т е , б а б о , я к копалні н о г о п о к л и к а в д о с е б е - ц а р - л и х а н а н а ш у У к р а ї н у ! , . В с я к о т и з м е д о м . Щ о д е н н о п о д в і с т і н и ц я д о г р о б у господнього.
тобі сказав? - Т а кого хочте т о ю в и ї с т ь т о б і всякуН н е ш а н ц і п о н а д Дніпром, ч е р е з с т в о й о м у небесне... го с т е р в а перебувало... п о к л о н і в б и л а . Н а ч е п о л с г ч а л . . . А ж н і я к о в о мені с т а л о .
спитайте. Н у , кого-ж: тебе, чисть. - F., м а м о ! обзива Переправќу та Козацьке? І І з а х л и п а л а с т а р а . І я х.тнпа- Б а б у с ю р і д н е н ь к а , — б л а В е с е л і щ е м е н і н а с е р ц і , і н о д і гі В ж е й не к а ж у т о б і , Оннсю,
чи оту стрижену чаплю, щоє т ь с я — я к б и ц е м е н і п е р е в е р - к о п а л а . Г а р н і б у л и з а р о б і т к и ю, т і л ь к и з іншої' п р и ч и н и . г а ю , — щ о х о ч т е б е р і т ь , а тіль- на пісню п о т я г н е , З а с п і в а ю як в и й ш л а я о д Іванків. Д о то-
Вам, розумним, девяту клепку; н у т н в а с на с в о ю в і р у . . . - П е - й в е с е л о б у л о . К о п а л а - н с ко-
Чи т о п р и с т р і т , чи дання, ки п о м о ж і т ь т а н і к о м у н е к а с е р ц е я к ^ к р у т н е т ь с я , а с л ь о з и r o - ж б о л і л о м о є с е р ц е з а н а ш
вставляла? Ну, х а й - н о спитаю!ревсртай! О с ь п о в е д у в а с іїа п а л а , а в г і а в мені в о к о о д и н са- як п о к о т я т ь с я . . . Д а л і : п о ч у в а ю г о р о п а ш н и й нарід... Т в о є лихо
— кажу д о матери, світ ме- ж і т ь . А т о — в к р и н и ц ю .
с а м о г о н а й р о з у м н і ш о г о в а ш о - ' з а в о д ; п о б а ч и т е т а м к а р т и н у п с р н я к . Т е . т е и ь - б е л е н ь —-, д е в Горлі щ о с ь харчить, в роті промайнуло... І м о л и л о серце:
ні в о ч а х п е р е в е р т а є т ь с я . . . — Ч у ж а біда для мене тай
г о к о м у н і с т а чи к о м і с а р а . Щ о ‚ в с і к и ї в с ь к і с в я т і з н е с л а в л е н і с е б е н а в а р е н и к и п о к л и к а л а
— О й , Г о с п о д и , з а с т у п и і.г.о- , м о я дитино: заспокійся.. наче ; сливи поприлипали. Д о перенеси ти, Г о с п о д и , всі скру-
(

в о н о мені с к а ж е ? Ч и в о н о т а м Т о д і в ж е п о в і р и т е . Н а й ш о г М а т и с а м е б а б у в а л и у до.тин- В е л и к у к р а с у д а в т о б і Г о с п о д і в і т р у п і д у . . . Г н и ю . Ж и в о ю г н и т и л ю д с ь к і т а н а н"ог.плечі т а `


б у л о , чи б а ч и л о ? ! . . . Н а б и л и і с ь к о ї У с т і : на ц і л и й т и ж д е н ь ! мидуй! Біжи, дочко, д о баби
чим п е р е в е р т а т и ! Ш о то во велику наругу послав — для А ч у л а я , щ о н а й к р а щ е п о іі п о к а р а й з а р а з . . .
му в г о л о в у — о т і п л е щ е . ни? І тебе, одказую, — м о ж вирядилися з дому. Н а в а р и л а Крнвобочихн: хай пошепче... І спасення т в о є ї душі... А, Бо- магає мироносна Марія . Є ѓ н
(ДАЛЬШЕ ГІЎДЕ).
ви з а ним... Т о й світ тіль н а з н е с л а в и т и . А щ о - ж з т о г о ѓ ь а р е и и к і в , п л я ш к у с а м о г о н у ш: і о т . п и р і ж е ч к і в о д н е с и — з а б а -
ж е - ж мій милосердний, скільки петська... В ж е я к ця не п о м о -
в дурних бабячих головах. Хіба о д цього сонечко світити С Ѓ Л ,
;
з а т у л и л а вікна хустча- бованих... т а й т у р я б е н ь к у ка-
д о мене х о д и т ь д і в ч а т о к і мо- же...
Х о ч і д у р н і , т а с в о ї м р о з у м о м п е р е с т а н е , чи о д з а в о д у п о ч н е н. Н а ч е з М и х а й л о м . . Н а д р у ч к у в і з ь м и . . . І " к л о н и с ь и и з е н ь - f ТЕАТРАЛЬНІ
лодичокі парубків і чоловіків. Скрявилась Одарка і
живуть. Д е т а м т о й р о з у м ? с х о д и т и ? . . . ч и м о ж е з о р і в н о ч і ЃЧИ р а з п р и в і в м о с к а л и к т о в а -
о д н і п о п і в с ь к і т е р е в е н і . — Д о - п о т е м н і ю т ь ? . . . — 3 в а м и не з б а -
Якби на т в о є думали, с т а в з а холола. Ч у ю , я к т у к о т и т ь КНИЖКИ З КРАЮ,
я накликала мосіговок. Послухала матери — побігла Т Н

бре: х а н попівські. Тобі стри- такаеш... — T o r o - ж бо... М:ІТ:^ з н о в д е с ь б а б у в а л и . до Кривобочихи. Привѓтна ста-
гатйлиб... Д о ф е р ш а л а ис с е р ц е . Ж д е , щ о я с к а ж у . ^ ^ П ^ Е Д Ь у 5-ТИ ДІЯХ (9
йдуть, д о К и ї в а не їдуть — д о . ОСІБ), ДМИТРО НИКОЛНШНН . . . . 40 Ц.
жена чапля сказала, щ о т о г о ра й така-ж ласкава т а набо І ч и т и в г а д а є ш , с е с т р о , ) СОФІЯ ТАЛЄЧКО, ПАСА з ЖИТТЯ
1 побігла рядити миронос- Неділь може через ш і с т ь або б а б й К р и в о б о ч и х и і не з а м о ж -
світу нема ти повірив. Меи ниць. Прикинула с о б і : Ониська, ж е н н а . Обдиви.тас.% м е н е т а й щ о я с к а з а л а м о л о д и ц і ? У. С С В ТРОХ ДІЯХ (В ОСІБ),
й яі-Зм з д і й м з ю я к о с ь с о р о ч к у ники, і куркулі т а й л а п а ц б н и ' МИКОЛИ УГРНН-БЕЗХРІШННЙ . . . 30Ц.
піп к а ж е , ш о т о й с в і т є У б а б а Інанчиха... п и т а є : — „ А ч и р я ч к а я к о г о ие — Г о с п о д ь тебе знає...
й о м у д а ю віри. Т а й сама бачу,
л я н ь с о б і на г р у д и . Щ о т а - з заводу навідуються... б о сам
В і в д я т и х о - л а с к а в о г л я н у л а
ПОЦІЛУНОК ЮДИ, ПЕСА НА ЧО-
ії.", і у х м п м и л а с ь о д б л і х ? Ні.
було?" — „ А пригадай".
Г о с п о д ь в е д е ї х д о м е н е , д л я
ТИРИ ДІЇ (5 ОСІБ), С БЕЛА . 50 ЇЇ.
щ о с о н е ч к о не п о д у р н о м у сві- н а О и и с ь ' к у : в т и х и х ч о р н и х о МГЩАНИ, ДРАМА НА 5 ДІЙ (28 О-
:

тить. Хтось керує світом. Т о


НІ 7 Лу.иаю п а л ь ц е м : т і л о я к т і л о , „ Н і , п а ч е не б у л о " . — „ А п р и - с п а с е н н я ї х н ь о ї д у ш і ; т і л о — ЕІБ). ВОЛОД. МАРТННЕВИЧ 35 н.
ІЧ'ах, я к і б е р е г л и о д в і ч н у т у г у
: п е , і с т е - -. н а ч е л а т а т т я н а г а д а й " . х в о р о б і , а б и д у ш у с п а с т и . Че'- ГРІХИ МОЛОДОСТИ{ П РЕВ ЕСЕЛА
виходить, ш о я з дурною голо Й ніжність української женщи-
З а с к о ч и л а д о Іванків не- ставу: такі в а м рожевені-к: кру-
ПригадУку: б у в чирячок., р е з с т р а ж д а н н я , д о ч к о , люди 3. ДІЇ (12 ОСІБ), ВО-
вою `розумніша з а тебе. Ти (ни, п о л и н у л а Х в и л я с к о р б о т и 25 п.
має старої д о м а ; десь бабує. А жа.іьця поп'д ш к у р о ю . Г . л д и .
йдеш д о заводу тн.на зборню) (та цс й у т а к о м у м і с ц і . . . т а к и а - п р о х о д я т ь , я к ч е р е з о г о н ь . . І В о с к о в с о б л и ч ч я о с в і т и л о с ь ла-
м о . т о д и ч к а - м о с к о в к а , я к почу-і іт п о я м о о б с и п а н о , д н а ш и ї `
— тільки й розмови: земля, Че в и р в а н о н і г т е м . . . а б о д у ж е Щ о - ж й о г о в світі б о ж о м у )
ла п р о мироиосниць, аж зат-' с к а в и м с у м н и м п о с м і х о м . 1-на-
хліб, гроші, глитаї, куркулі, р а ч о к т о г о кумедного .ізмнч{здряпнула. З неділю щ о с ь 'по- д і я т и ? че п е р е д а ю ч и т а є м н и ц ю , В і в д я ,
ремтіла о д радости.—„Візьміть'
пролетарі... Одна суєта земна. ѓ ѓ а . К ' о р о с т а ? Т а ні. Т і л о ч и с т е б у л о т а `й з а г о ї л о с ь с а м е . І н і - — О д ц і є ї х в о р о б и н е м а є л І - в а г а ю ч и с ь , п е р е к и н у л а П'ОГЛЯДІ ПОТЕРЧУК. пєса з і співами І
та візьміть, бабусю". Подумала
Я д о церкви йду — про д у ш у з в е ; ЇХ а к р у ж а л ь ц я v - з с е р е ч и м н е г н о ї л а — т е п л е н ь к о ю к і в , я к м о л и т в а . . . н а ' в е ч і р н і й ч е р е з с т а в , ПО р о з д о л у , д о з а -
с о б і : „ М о л о д а т и — не л и ч и т ь (
ОСІБ)- В. МАРТИИЕВИЧ
піклуюсь: і про свою, і з а по- .шин. Прити'снеш водичкою щораз обмивала.
зле .тимчасом: Г о с п о д ь славу з о р і , на р а н і ш н і й з о р і , к о л и РО- в О д у . . .
кіниого твого батька молюсь, ио-1 — О т бачі
собі т в о р и т ь і через малу ди-, в и л а з и т ь знов. Поламала - Щ о с ь с т а л о с я зі м н о ю не-
л а п а л а , п о д и в у в а л а с ь тай з а б у - І К р и в о б о ч и х а . .3VOB0DA"
а ) Литвини. — Авт. . с п б д і в а н е . . Ч о г о с ь П е т р о мені
83 GXFABCL ST, JERAEY CITY, R ' J .
С В О Б О Д А , Г І Т О Р б К , 2 0 г о " В Е р Е С Н Я . 1927.
:

рівноправности жінки).
ГОЛОСИ ЧИТАЧІВ ЧИ С Е Н Е ЩАСЛИВЕ І ПРИЄМНЕ Ч У Ї Ї Е ? БРІГС
К о м і с і я р о з п о р я д ж я е , міліо-

яодян.
новим буджетом і перевела
п р а ц ю в 2 8 к р а я х і 112 містах.
ЃЎМЕНЮЌ і Ж У К О В С Ь К И Й . В межах своєї праці довелося)
комісії стрінути з 6.500 типами,
Т я т в і й " б а т ь к о , дитиЯо, гге Коли вас в горлі скобоче, сей- 1 ви к а ш л е т е б і л ь ш е нім с т а р а
які мають з в я з о к з міжиарод-
д а р у ю т я ні с р і б л о м ні золо- час щ о тільки всталисьте рано непосмарована теліга скрипить
н о ю т о р г о в л е ю д і в ч а т а м и . Від-
том, тільки т я д а р у ю щастєм, і ті і аретка с т р а ш е н о не
юсно поширення т о р г о в л ї ие
здоровієм, щ о б й с ь була здо- до смаку. . ..`' Отснм складаю,щиру подяку
м о ж н а б у л о з і б р а т и — річ ясна
рова я к в о д а , в е с е л а я к в е с н а Укр. Н. Союзови, за його з а п о -
т о ч н и х д а т , с т в е р д ж е н о ди-
а богата як свята з е м л я . " м о г у , я к о ю д о п о м і г мені в и й т и
шень, щ о вони є у великих роз-
І я твоя м а т и , д и т и н о , дару- із т я ж к о г о положення. (
мірах,. ГІереваждо (продається
!,і ѓя щ а с т е м , з д о р о в л е м , до- Моя недугќ приневолила ме-
„білі иевільницѓ" в д у ж е модо-
не п і д д а т и с ь о п е р а ц і ї . О д н а ч е
Ѓтрою д о л е ю , а о с т а н н і кінцеві д і м в і ц і .й н а й б і л ь ш е з Е в р о п и

полину-
та операція д о в е л а мене д о
і тиі. ця м а т и г о в о р и т ь к р і з ь до Америки. Т о р г о в л ю перево-

цей
б і л ь ш о г о щ е ослаблення я к рі-
плач, і МИМОВОЛІ слухаєш і д и т ь с я н б о - з о в с і м явно, at;о під
внож д о більшого фінансового
сльози в и с т у п а ю т ь д о о ч е й , бо п о к р и ш к о ю з а а и ѓ а ж о в а н ь д о т.
знищення.
її меігт ми д у м к о ю з. а р т и с т и ч н и х п р о д у к ' ц і й .
Я думав, щ о в ж е ніхто не
ні в р і д н е с е л о , і б а ч и м о нао-
З а й м а ю т ь с я н е ю м у ж ч и н и і д а с т ь мені п о м о ч і у т я ж к і м п о -
чно цей щирий плач матери`,
жінки, ‚посередники і власники ложению. О д н а к я помилився,
котра б л а г о с л о в и т ь р і д н у доч-
п у б л и ч н и х д о м і в ї , н е м я ю ч и я- б о У. Н . С о ю з с в о є ю щ е д р о ю
ІЛ іі і а р а з б м її т р а т и т ь , бо д о -
к о ї с ь с п е ц і я л ь н о ї б р г а н і з а ц і ї . у р у к о ю д о п о м і г мені с у м о ю $50.
чка пле з а своїм чоловіком. д е р ж у ю т ь с о л і д а р н о м і ж н а р о д - Ц я в е л и к а л ю д я н і с т ь , з я к о ю У.
Г
а
к говориться в рекорді, який А в тім в а ш т о в а р и ш г о в о р и т ь І ви звернулись до OLD GOLDS
)ні з в я з к н м і ж . с о б о Ю . " Г о л о в н и м Н . С о ю з в і д н о с и т ь с я д о с в о ї х
співав наш Талановитий м у з и к , вам, щ о курите недобрі та переконались, щ о в них нема
І д ж е р е л о м п о п и т у є публнчні п о т р е б у ю ч и х поратўиќў членів
Гумснюк, з а р т и с т о м Ж у к о в с ь - цигаретки џ к а ш л ю в цілому ВАГОНІ! д о м и , які т а к о ж в и ѓ м і н ю ю т ь д і в - п р и н е в о л ю є м е н е д о з л о ж е н и й
ким, під н а г о л о в к о м „ Ў к р а ї н - чат. Г о л о в н і ш л я х и т о р г о в л і сеї п р и л ю д н о ї п о д я к и . ' Д я к у ю
-Ілля " . ЖИВИМ , т о в а р о м - п р о в а д я т ь з рівнож і урядникам м о г о і від-
Другі й р е к о р д в і д і г р а є п о Е в р о п и д а П о л у д н е в о ї А м е п и - д і л у з а їхні с т а р а н н я в ціли в и -
іькіі . ‚ Г у ц у л к у " , д е смгг- ки, Є г и п т у т'і П і в н і ч н о ї ' А ф р и к и є д н а н н я д л я м е н е з а п о м о г и .
ітмічно у д а р я є о б с т р у н и т.г д о І н д і й . Тепер відзиваюся ' кількома
си, а м о л о д и й б у й н и й л е - Цілий ряд дівчат, заянгажо- словами д о т и х Українців, ко-
Гупул, під такт співає: в а н и х б у ц і м ' т о д о ' в и с т у п і в а р - трі щ е н е н а л е ж а т ь д о У. Н .
ть Г у ц у л . з Гуцулкою тай тистичних а б о законтрактова- С о ю з а , нехай вступають в ряди
ІІ вівці, коломийку ви- гггІЙ д о п р а ц і , п о п а д а є -до п у б - ч л е н ів й о г о , б о У. Н . Союз, е
с к о ч н о на с о п і л ц і " . Ця лїгчнйх f д о м і в ў П і с л я с п р а в о з - т о ю - г р а н і т н о ю с к а л о ю , б і л я ко-
і Гуцулка щ т а к живо- 1
д а н Ш ве'.тике ч и с л о ц и х н е щ а - т р о ї повинні з г у р т у в а т и с я усі УВАГА! - ЛУДЛОВ, М А С С !
: іі в м е р л о г о п і р в а л а б в с л и в и х п о п о в н я є с а м о г у б с т в о . Українці, щ о ж и ю т ь на а м е р и -
З А Х О Д О М Т О В А Р И С Т В А
іий в и р . В е л и к е ч и с т о д і в ч а т , які в п а - канській з е м л і . .
ІМ. І В А НМ А и хФа Рйл А оНі КРАи ,б а к ,
Тре м г її з р я д у й д е р е к о р д : л и ж е р т в о ю т о р г о в ц і в `Живим
„ В і в ч а р на с о п і л ц і " . Ц е й р с - товаром, походить з Польщі. в і д д і л 2 5 В
3 уУн с
к а
р к
. еНг ,
а рРи. С А
о юй л
з е
а н д!.
корд геж т а к п р е ч у д н о у.тожс- Щ о між ними не з а б р а к н е і відбудеться

OLD GOLD
ннй, щ о майже всю чарівну наших дівчат, які далися під-
природу
ш
с
Карпат зібрали
згадані а р т и с т и й в л о ж и л и
в цей р е к о р д . Т у т ч у є м о
ювейка іі б л е я н н я овець і цю
вис-

й со-
дурити всяким агентам — це
певне. З Польщу в и в о з я т ь дів-
чата а б о через Шлеськ д о Ні-
меччини і д о Франції ( б б і ц ю ю -
ВЕЛИЧАВИЙ БАЛЬ'
СУБОТУ, 24. ВЕРЕСНЯ 1927
нічно т у ж н о - м е л ь о д і й н у трим- ч и ї м там ' п р а ц ю і з а р о б і т о к )
П о ч а т о к о г о д и н і 6-ій в е ч е р .
біту Гі с к р и п к у т а к , щ о з д а є т ь -
оі. коли с л у х а є ш те, то чуєш
І ЛАДША І ЛІПША Ў Ѓ А Р Е Н А а б о ч е р е з Д а н ц і г д о ПоЛуднЄ-
вої Америки.
На б а л и б у д е п р и г р а в а т и о р х е -
Вступ 5 0 центів.

шум с т о л і т н и х я.тггць Ч о р н о г о - Справозданггя подає також


рн. Годі о п и с а т и в р а ж і н п я , я к е
цсіі р е к о р д в и к л и к у є на с л у х а -
ча. Т р е б а послухати с е ї ѓтісні;
ЖАДНОГО КАШЛЮ В ЦІЛОМУ ВАГОНІ всякі середники . б о р о т ь б и , і
першу чергу освідомдення й о
стра з Голийок.
Д о х і д з з а б а в и призначений
п і к у ггад м о л о д и м и д і в ч а т а м и . н а у к р а ї н с ь к у ш к о л у в Л у д л о в .
П р о с и т ь с я всіх д о численної
вона п р я м о в і д г а н я є ш у м ф н л ь
чужинецького м о р я й слухача участи; х т о прийде, певно н е
сотнарів важку гармату, якої
прямо н е с е н а к р и л а х рідних
ре" її „ Г е т ь м а н и " . Т а к тичігніі к а п і т а л , щ о о у д у т ь з н о - ЧОЛОВІК - ГАРМАТНА КУЛЯ. л ю ф а д о в г а сім м е т р і в , а о т в і р
Підслухане.
пожалує. -їв

п̀о (
я рідко чув у своїм життю, л ва с в а р и т и с я , к у д и і на які ру-
пісень у р і д н і сторони. Ч о л о в і к питає жінки Комітет.
Ділова голос милий, в и р а з н и й ки п о с и л а т и ті г р о ш і , я к и х щ е її м а є п я т ь д с с я т ь ц е н т г г м е т р і в
Дальшу Ж у к о в с ь к и й дуже А гцо, с т а р а , я к п о м р е м о ,
в промірі. Тридцять людей бу-,
і с и м п а т и ч н и й , щ о с л у х а т и х о - п е з і б р а л и . А л е на т а к і г о л о с и Т е п е р нема нічого неможли- Господиня (до вуличника):
влучно в і д с п і в а в М а р у с ю , д е л о з а н я т и х ч е р е з д в а дні, щ о б - лишимо наше добро? K 0 M V

ч е т ь с я ніч ї д е ш , і не с к у п и т ь с я . у в а г и з в е р т а т и ие м о ж н а . Т у т в о ю н а с в і т і , д о дгього ми Ч о м у ж ви нс п р а ц ю є т е , к о л и в и
пін к а ж е : . ‚ М а р у с ю , М а р у с ю і Д е в і н с п і в а є „ Н і Ж и д а ні т р е б а з а м к н у т и в с я к у д г г с к у с і - в ж е у с т а в и т и т о г о в е д и к а и а гга мі-1 " ^ У- - 3 в і с н о о м н а ш и м д , т я м

привиклії. А о д н а к о в о - ж голодні?
ще р а з М а р у с ю , я т в о є л и п е н ь - Л я х а в с т е п а х У к р а ї н и , д а й то, І о , .і б р а т и с я д о д і л а і з б и р а т и Є щ е б а г а т о р і ч е й , щ о н а с д и - сці. Г а р м а т а г о т о в а д о у ж и т - І — А я к у н а с не б у д с д і т е й ?
ко ѓ м а л ю в а т и м у ш у . З . м а л ю в а - б о ж е м и л и й " , а б о в „ Г е т ь м а - 1 ж е р т в и , 0 т Н И Й т и , , с м а е а , Вуличник: Т а я, пані, пробу,
ку. О с т а н н я п і д г о т о в к а , н'апру-!- — ДУР -
вують, мало того, щ о вндають- 0 вав раз п р а ц ю в а т и , але ще біль.
ти м у ш у , на с т і н і п о в і ш у , щ о - п а х " , т о с с т а к ч а р у ю ч о й о м у , Павло Дурбак. ж е н н я с е р е д с л у х а ч і в ; н і х т о н е " А п и т а т и ; як не б у д е д і т е й , т о
ся н а м н е й м о в і р н и м и . О т , х о ч - Іше зголоднів.
бн л ю д е з н а л и , щ о л ю б л ю М а - хоче направду вірити, щ о б и внуки з а б е р у т ь
виходить! Відспівав дна р б и той чоловік г а р м а т н а ку-
русю". Т у т д о б р о д і й Ж у к о в с ь - „продукція вдалася'`. У г о у
к о р д н й з а м о в к , а нам хоті-т д я , гцо п р о д у к у є т ь с я т е п е р в
кий в и х в а л ю є п о н а д в с е у к р а - ш к і р я н о м у одя'зі і м е т а л е в і й
с я б п о ч у т и щ е к і л ь к а й о г о ті,- Берліні.
інську к р а с у н ю Гг о б і ц ю є н а - ш а п ц і в х о д и т ` ь на л ю ф у і згги-
сень, як п р и м і р о м думи ко- СОЮЗОВЕ ТОВАРИСТВО

НОВІ РЕКОРДИ
ВІТІ. к у п и т и к о ж у ш и н у й ч е р в о - ' Н а з и в а ю т ь й о г о , , ж н в а г р а - кає
г
в ній. В с е я к з а ч а р о в а н е
Л Я
з а ц ь к і , які т а к ч а р і в н о м а л ю в а в Д ПОТЕРПІВШИХ н а т а " , а п р а в д и в е й о г о н а з а н с ь - г л я д и т ь н отнір г а р м а т и . Т а не-
ну с п і д н и ц ю її м а т у с і , з а ц е , щ о
Шевченко. ВІД ПОВЕНІ. У ґ о Ц а к х і н і . П о х о д и т ь з вж:е
н вродила таку б і л о л и ц ю . Н е й о г о в и с т р і л я т ь ? ! Вкінці —
В. Г а с і й , Т р е і г т о н , I I . Д ж . ) Х т о з н а с не в ч и т у в а в с я Перу, з південної Америки. И о - внстріл — гук - х м а р а д и м у і
місце т у т в и ч и с л и т и у с і р е к о р -
лині к а р т и н и , я к і м а л и м б р а т , і н ж ї н і р , з а б а ж а в п о - „ г р а н а т а " р о б и т ь вели'кий л у к у
лді, які в и д а л и ці а р т и с т и . Я
СЦЄ п і д ч а с в и л и в у р і к и М і с с і с и н с у в а т н с я ч и м н е б у д ь на с ц с -
хотів л и ш е з в е р н у т і ѓ у в а г у ш а - повітрі, перекидається і вска-
і і і х т о з нас` не б а ч и в , з я к и м ні чи на а р е н і . Т о м у в с т у п и в д о
новвнх читачів, які наслідки кує у н а с т а в л е н у сітку. „`Грана- У К Р А Ї Н С Ь К О Г О Н А Ц І О Н А Л Ь Н О Г О
Г Л Я Н Ь Т Е Н А ЖИДІВ І а п а л о м в Америці р о з п о ч а т о театру варєтс. В часі одної ;
приносить їх п р а ц я д л я н а ш о ї та" - це неушкодженнй прав- ' ^ К В А Р Т Е Т У .
поляків. с е й ч а с р а т у н к о в у а к ц і ю д.т робатичної продукції впав 1. ЗА ТЕБЕ, УКРАЇНОЧудово
— муз.відспівано
Людкевнча
суспільностіѓ. Т а к о г о р о д а р е - дивий „Уго". Обсипаний поро- хсстрн аранжував професор її. Уілнцький. І слухаючи
т е р п і в ш и х в і д повені. А тепер т р а п е з у і з л о м а в собі ногу. Му 2. ГЕИ НУ, ХЛОПЦІ, ДО ЗБРОЇ — аранж. Углицького}
корди в в а ж а ю д у ж е корисгги- Добре зробило Обєднані хом, окружений щ е хмаркою цю пісню мимо волі пригадується наше славне козацтво, що на ко'нях їде
І д о х о д и т Ь д о н а с г о л о с з р і д н о ї Сів т е ж а т и ч е р е з о д и и а ц я т ь мі , далеко в похід битись з в о р о г о м . . . Богато мрійНумер 1SS47.
надає ця пісня. Ця рек-o`p.tv
. . j . „За е Тебе, Україно". Цей гимн, що надіслав до нас професор
ми. о с о б л и в о д л я н а с , б о в о н и щ о н е г а й н о в и д а л о в і д о з в у
з е м л і , щ о Ѓ ѓ ї ї не м и н у л о т о
д ( ( м у е к м д 1 е В І І 1 l l i a n i k к л п н я
дійсно красою нашої музики і нашого мистецтва і повинна бутильвівської
в кожній
консерваторії п. Людкевич,
хаті, Хто мае чи.нс мае фонограф. спеціяльно написаний для американських Укра-
пас б і л ь ш е в я ж у т ь з р і д н и м с п р а в і д о п о м о г и п о т е р т і іиіїїйм сяців у ліжку, а тодг м а в час ^ д к у ^ д а
ю ч и с гучні'оплески
Я
їнцін, ЧУДОВО І красиво скомпонований, а Укр. Нац. Квартет відспівав його
страшне нещастє. п е р е д у м у в а т и над всім мож.ін-
краєм і з б у д ж у ю т ь в н а с п а т - в і д п о в е н і в Г а л и ч и н і , б і л я О б - публики;' "'' '" 1 на рекорд% орхестрою „ЧУМАКИ", аранж. Музику
— знаменито. П. Углицкого.
для орхестри написав про-
Н е м а ' т у ѓ д о в г о .-над чим''ду а н м і н е м о ж л и в и м . З а х о т і л о с я ,фесор
і,- -ПРОМЕТЕИ", муз. К. Стецеика.
II. Углицький. Починається цей Гимн баритоновим сольом, яке від-
ріотичнш'і н а с т р і й ; М и т о д і ч у - є д н а н н я гуртується
тливіще д а є м о ж е р т в и на р і д ж е р т в б л ю б и в е н а ш е г р о м а д я н -
н а й б і л ь ш ма`тіѓ. Т ў і ' т р е б а Vf5K
. CTn
.ot) на й о м у п о л у ч и т и я к о с ь с в о ї тех- Гармата іпжисіра.
м о ж е вист'рілити в п'овгтря-чо-
Цакхіні співан
j-.'.аЦявідомий
„Гей ну,
нзльного
всім співак
нова рекорда
хлопці,
Хору
п. Ординський.
відспівана
до зброї",
Ол. Кошиця
відомими співаками Українського Націо-
козацька старовинна
— Ординським, пісня.Давиденкоьц.Щн-
Гребенецьюім, Музику для ор- .
АоЩіШ і р т в і т н " я ї д г о л о нічні в і д р м о с т и з т е а т р о м - в а - том. Хто не чув „Промется" коли цей квартет співав скрізь по концертах, то
пий к р а й . Д л я м о л о д е ж и в о н и с т в о і м о ж н а н а д і я т и с я , щ о в л - Л о в і к Д н а 3 5 мстр',Ів ггѓЬру. А л е
д о в о ї смертгі.' "Ѓг^ба''виііяти : р є т е т а в и д у м а т и , я к у с ь с е н з а - зайдіть ло „Січового Базару" і послухайте. Його зміст нагадує л а м п р о
мають н е а б и я к е значіння, б о н о в і д г у к н е т ь с я Щ и р о і сим р а - 'дуже м о ж л и в о , щ о вдаться йо- долю нашої Неньки. Друга пісня „У Київі на риночку" відома всім і музику
кишені центи і ' н е г а й н о їх в и - цію, т о б і ѓ з а х о п л ю в а т и н е ю для неї спеціяльно ар'анжував професор Павло Ўѓлипкий з Харкова 1 який
ні ч а р у ю ч і пісні п р и в я з у ю т ь ї х з о м . Т а сам п о к л и к , ні с т а т т і ні- м у з б у д у в а т и щ е т а к у гарЧг
с.тати д о к р а ю . Т а к е м а л и н а п у б л и к у . Ц с й о м у в к і н ц і в д а л о - зараз перебуває у Ню Иорку де провадить спів.,3 цим квартетом. Відспівано
більше д о с в о ї х б а т ь к і в , як д о ч о г о не п о м о ж у т ь , я к н а ш і л ю ` що м о ж н а буде вистрілити нею цю рекорду по мистецькіѓ і хто мае фонограф, той може дістати цю рекорду
у в а з і члени н а ш о г о Т о в а р и с т в а ся. Він з б у д у в а в т а к у г а р м а т у , у нас. (ОІмЬ—N. 1 5 5 4 6 ) . . - ^ '
міського б р у к о в о г о життя. ди по місцях не нозьмуть`сн іло'віка на М а р с . Щ о може бу
Коли я грав у себе
разу весілля, с у с і д к а , С л о в а ч -
ка, с л у х а ю ч и його,
т у н к о в о ї а к ц і ї . Т у т т р е б а б у д е
З а п о р о ж с ь к о ї Січи, від. 367 У. цо м о г л а в и с т р і л ю в а т и у в о з - Г
о д н о г о с е й ч а с д о в е л и к о ї , п . т я н о в о ї р а - Н . С о ю з а в Р а ч е с т е р , Н. й . , я к і д у х
місячнім мітінгу, який від- б р а т Уго``ніѓ послужити
с к а з а л а : в е л и к о ї д о п о м о г и іїїт р е б а п о - б у в с я д н я І З Г в е р е с н я , в и р і ш н -
живого чоловіка, його
йому
ти в світі н е м о ж л и в о г о ?
Друга рекорда — Тенор Давиденко відспівав свої гумористичні півіі, а
також дует з п-нею Стеценко. Обидва співаки Хору Ќошнця, а п. м е т р а
композ. К. Стецеика, шо написав TL Давиденко богато разів
виступав на українських концертах зі своїми піснями і скрізь мав великий
успіх. Таќ``хто памятае, той замовить і цю рекорду. (ОкеЬ—N. 1 5 8 4 5 ) .
^p
lc-MeT.e'a'
тику ж и в у гранату. Ч е р е з 4
„Прі Б о г а ж і в а г о , т а с к а д з і с т е ч а т и н е г а й н о о р г а н і з у в а т и . Ц е внасигнувати з каси $50 як роки працювали вони безпе-
то д о с т а л і " . Я с к а з а в д е , вже було б и прямо нелюдскіс-
днесь п о ч у є т е в х а т і к о ж н о г о тю, к о л и б н а в і т ь та с т р а ш н а к а - п о в е н і в
С л о в а к а й к о ж н о г о П о л я к а ці т а с т р о ф а н е з в о р у ш и л а н а й - Т о в а р и с т в о р і ш и л о
Галич
и'ні
жертву для иотерпівших від реривно, розчаровуючиь часто
Ќ р о м і с етгоом у , я к б и п е р е в е с т и в д і л о
п е р е в о д и с в о ю д у м к у . І це ї м в д а л о с я . В і д
БОРОТЬБА З ТОРГОШІЕЙ
і ЖІНКАМИ.
Одна найновійша рекорда, котра буде осолодою в кождій хат,і а рекорда
чаруючі у к р а ї н с ь к і р е к о р д и , і б і л ь ш з а с п а л и х . Ц е б у в б и н а ш т и с е р е д с в о ї х ч л е н і в на т у ЦІЛЬ р о к у вже о б в о з и т ь інжинір св'о-
не н е а б и я к и й у с п і х д л я н а с . н е п р о с т и м и м и гріх, к о л и б м и Б о р ' о т ь б а з т о р г о а т е ю ‚‚жгг 15541 Колиб мені,. Господи
м і с я ч н у з б і р к у ч е р е з т р и м і с я ц і ю „ ж и в у г р а н а т у " та в и с т р і л ю є
Карі очи, — Марії Машир.,
булоби дуже п о ж а д а н и м , н е в и в я з а л и с я я к с л і д з т о ї ак- і всі ті ж е р т в и в и с и л а т и д о ` кра с в о й Ь г о б р а т а в п о в і т р я п е р е д з и м т о в а р о м " п р о в а д и т ь с я о
Друга дуже гарна нова рекорда а:
щ о б и н а ш і а р т и с т и в и д а л и ре- ції. Ц е б у в б и с о р о м п е р е д д р у - ю ч е р е з О б ^ д н а н и є в Ф н л а д е л т и с я ч н о ю ѓіублиќою. Сирія, сганніми часаміі під егідою
15542 О Україно
к о р д , чи в і д с п і в а л и н а р е к о р д і г и м и н а р о д а м и . Т о м у , н е ж д і м ф і ї . П а . Палестина, Єгипет, Португалія при допоп(рзі спеціяльних о р Ой видно село — М. Зазуляка.
б е з с м е р т н о г о на д а л ь ш і з а к л и к и і на прину- г.інів Л і г и Н а р о д і в . К о м і т е т , в п
поезію н а ш о г о В і р и м о , щ о н а ш і Ч е с н і С о ю - та Е с ѓ г а н і я о г л я д а л и в ж с ці ц і - В Січовім Базарі також все можна почути рекорди украінсмпт-, Шаля-
Івана Ф р а н к а : „ В і ч н и й р е в о л ю - к у , а ж е р т в у й м о н е г а й н ` о . !
ксамо каві продукції. Т е п е р в і д б у в а - )браний с в о й о г о часу для -про піна — Г. Шандро всьќого. Ось вони:
15538 Ой Дніпре мійѓ-Дніпре 15539 Коли розлучаються двоє
піонер", композиції Дениса ють б р а т и Ц а к х і н і с в о ю п о д о - с л і д ж е н н я цьог`о п и т а н н я , в и д а в
„ ‚ ч л е н и н а ш о г о відділу т а щ о Я в чужині загибаю. - Д е ти бродиш.
саме тепер справоздання, яке
Січинського. Ц е б у в б и н е а б и я - вже т е п е р на ѓтершу в і с т к у п р о братньою рож по Европі. - ` Инші рекорди, котрі варта мата: Г t
н е щ а с т є $15.000. љїй потерпів- ^ і ^ д о з в о л я є в г л я н у т и в ці с т р а ш - 15540 Укр-^іськнй танець 15534 Ой чомуж я не тзкнй -
кий у с п і х д л я н а с
ш и х Ж и д і в в Г а л и ч и н і . П о л ь - . ' - - У` в е л и к о м у ` ' ц и р к у - К а р л а `Га- ні в і д н о с и н и „ ц и в і л ' і з а ц і ї 2 0 - г о Гандзя, полька — Мандоліни Як зачую коломийку —
Я пригадую собі, яке вражіи- І 5 5 3 5 ОЙ `іі еогЗІ козак лепкий. Ѓўменюќ.
днім к р а ю .
з р о б и л о гга с л у х а ч і в , к о л и с ь к а п р е с і в А м е р и ц і п р о г о л о - ґ е н б е к а , щ о п е р е б у в а є т е п е р в (століття". К о м і т е т мав з р а м е і ш
П. Г р и н і в , А я тоа дівча люблю. — 15533 Червона Калина
на 2 5 - л і т н і м ю в и л е ю Ф р а н к а , ў ' с и л а р і в н о ж з б і р к у н а р а т ў н о ќ Берліні, представилася „ ж и в а Ліги Н а р о д і в о б о в я з о к ypery- Ѓўменюќ. ^ Тропак — М. Зазуавк.
з 3 6 7 . в. У Н С в Р а ч е с т е р , Н . й . лювати спробу боротьби 2 . 3 великою радостю подаємо до відома, щ о ВЖЕ ВИЙШЛА нова рекор-
-їьвові, відспівав х о р ц ю пісню. 'Галичини, я к польської землі. граната" широкій публиці
Х о р о м д и р у г у в а в п. Л ю д к е в и ч . С у п р о т и ` ц е г о м и , У к р а ї н ц і , не е с п а н с ь к і й м о в і : „ М а ю ч е с т ь т о р г о в л е ю ж і н к а м и , я к м і ж н а - да, на котру так довго всі очікували, котру відспівав квартет а хору Кошиця.
15543 Чуєш, брате мій
Д Е С Ь Д А Л Е К О . вам представитися:' Моє` р о д н ь о г о ' п и т а н н я . В р о ц і 1921 Ой луснув обруч. 4

К о л и б не в д а л о с я в і д с п і в а т и ' м о ж е м о оіггати п о з а д у н а ш и х
звисьќ, і в У ѓо Цакхіні, а нази- відбулася в Женеві к о н ф е р е н Обі пісні, досконалий концерт, пісня сумка 1 весела.
сю пісню х о р і д м , т о м о ж н а в і д - ' н а ц і о н а л ь н и х в о р о г і в , а м у с и - Д е љ д а л е к о , к а ж у т ь л ю д е , ЗаПОВІДОМЛЕННЯ:
всілякими рекордами Дна 24. вересня
заходіть Січовий
1 пишіть до Базар атвирае
Січового нотСічовий
Базару.
співати к в а р т е т о м ; с п р о б у в а т и і м о в с і м и с и л а м и п о в е с т и о д н у Є к р а ї н а , п и ш н а , г о р д а , , ють м е н е „ ж и в о ю г р а н а т о ю ' цѓя 3 4 д е р ж а в , я к о ї в и с л і д о м -рннйцестор 10S Аве. підприємство,
А. З тої нагоди черезякдва дні, 24. і 25. сего
Базар, українське котре, і другі Українці, дбає про
С ь о г о д н я я п о к а ж у - в а м іцоСь б у л а у м о в а , р а т и ф і к о в а н а всім. ; своїх костумерів Заряд приготує ріжиі несподіванки. Між і
1

м о ж н а і ц е б б у л о н а в і ч н у па- в е л и к у з б і р к о в у к а м п а н і ю д л я К о ж н и й там ж и в е щ а с л и в о моральне


славна орхестра й матеріальне піднесення-свого
П. Гуменюка народу.для
буде пригравати Заподіть
танців.доАртисти
кас: . з 117-22
Хору
Держиморда, держиморда. т а к о г о , щ о д о с і н а Ц і л о м у с в і т і д е р ж а в а м и с в і т а . Д о к о м і ' Ѓ Кошиця. М. Зазуляк, Евген Жуковський, панна Красновська також N.
SICHOWY BAZAR. ' 32-34 EAST 7th STREET, NEW YORK. Y.
будуть
мять Ф р а н к о в и . ` помочі нещасним жертвам по
уважають найбільш сензацій входять делегати п о о д и н о к и х , присутні і будуть забавляти гостей. (Січовий Базар, попри стор, мае овшир-
Прикііщи б у л о б п р я м о г р і - вені. М о ж л и в о , щ о н а в і т ь с е р е д Там усяк г о в о р и т ь правду иу салю спеціяльно для ріжних оказій; там може легко танцювати 100 пар).
н и м . А л е ви м а т и м е т е з м о г у са- держав, представники д е я к и х На це свято отворення нового великого стору, заряд зопрашае всіх своїх
" о м не з г а д а т и п р о с п і в а к а Д і - т о г о г о р я б у д у т ь в п а с щ е та- Не підкупними словами...
ми це оцінити". суспільних .організацій (між костумерів, як з Ню Иорку, так і околиці Хто мав охоту коли небудь при-
ю в а . Вігг в и д а в д в а р е к о р д и , а кі о с ї б н я к и , щ о с х о ч у т ь з г о р я Т а м з а правду щира дяка їхати до Ню Иорку з провінції, а не мав до кого, тепер має. Огляньте Н ю
н н ш и м и також м і ж н . с о ю з а д л я Иорк і запізнайтеся з людьми, з котрими варта заліз ватися.
Батогами, батогаги!... Н а а р е н і п о с т а в л е н о я к и х 6 0
іменно: „ О й Д н і п р е м і й Д н і п - р о б и т и љ т я . с е б е я к и й с ь п о л і
МІСЯЧНИЙ ЗВІТ сшовног1 Катерина, Кіча Юлія, Коза Яків, Бо- В місяцю серпни 1927 р. суспен-
(бенчак Катерина, Якимів Анна.
В. 368. Стойка М`ихаліиа.
ДОВАНО
В місяцю серпни 1927 р. відій-
ДІТИ СУСПЕНДОВАНІ:
В. '+І. Ропицька Юлія.
пМ
ІгД
ІІш
І Л
и
гДЕИ.
З № МОЖЕ ВНЖИВИТИ І
шМштлм В В І Д І П П Я Ш ВІПДГЃІ

мдш
РЕЩОВОГО СЕКРЕТАРЯ В.' 361. Р%мар Петро. шли з переступ. листами . . . .
В. 76. Бундюга'Михайло. Бундюга
Анна. -
ШИЇТ
В. .172. К'огут Андрій. В місяцю серпни 1027 р. відій- " В. 80. КирНіцькнй Антін. Кнрн'шьк.т З а г а л ь н о думають, щ о неба-
Ь.' У. Н. СОЮЗА ЧЛЕНИ СУСПЕНДОВАНІ:
шли до інших кляс обезп. . А
В місяци, серпни 1927. померли
Анна. Кнрніцька Анастазія. ЛазорчикІ р о м б у д е з а б о г а т о л ю д е й гга
Йоалііа, Лазорчик Олена, Лазорчик;
з а м і с я ц ь с е р п е н ь 1927 р. В. 10. Ганас Микола. Маргарета. землі. Берлінський географ'
В. 16. Амброзсвнч йосиф. Разом
В. 96. Васнлнк Павлниа, Василик І- А л ь б р е х т П е н к к а ж е , то. тепе X I N O - P A D S
В. ЗІ. Трохимович Василь, Трохи і кінцем місяця серпня 1927 р. пан. Васнлнк Михайло, Васнлнк Ва
НОВІ ЧЛЕНИ: мович Еілис.твета. в У. Н. Союзі бУДО повноліт- :иль, Васнлнк Анна. рішне число мешканців землі є
В. 34: Бенднрськнй Іван, Камінський ннх членів . . . . і 19 В. 102. Любінська Катерина, Любін л и ш е м а л о ю ч а с т и и о ю т о г о н а -
Інпн. j ська Розалія. ' Д О О Д Н О С Е Л Ь Ч А Н С Е Л А
В. 37. Чігер Марія. - ЗІСТАВЛЕННЄ ПІСЛЯ КЛЯС
В. 105. Богачевський Богдан, Бога с е л е і ш я , я к е з е м л я м о ж е в и ж и

Х
Т
О
БИ
В. I I . Міілннчак Лешко. Малннчак ЖУХОВА.
Сивенька Тсодора, Смо.тій Ро- Петро. І СУМ О Б Е З П Е Ч Е Н Н Я : . чевськнй Стефан. . вити і помістити. Теперішнє

0
8
0
.0
В. 109. Звіреќ Іван, Звіреќ йосиф, Дорогі Браття!

Л
Б
РІШОГОЛО
ЕН
ІпІ
В. 44. Постач ВІнцсигій. Иостич Ка- СТАРИЙ РІД.
Марія. терина. Звіреќ Олена. Звіреќ Володимир, Зві- н а с е л е н н я з е м л і в и н о с и т ь 1,800 (
В клясі Д. на $ 100 - Миќ о т р и м а л и л и с т В а ш а д -

12
5-491
рек Павло. міліонів д у ш , але Пенк твер-
В, 28. Кульбаба Іван, Кульбаба Ка- в. 45. Думинськнй Рома)і, Думан- В клясі А . ни $ 250 - -- В. 114. Ковач Іван. Іресований до Михайла Мареч-
ка Сіефанія. В к іясі А.А. на $ 500 5.760 В. 1.32. Ьілінська Маргарета. д и т ь , т о на з е м л і м о ж е жити З Н А В дещо за Параскс
Яношак Михайло. в. 59. Чупор Олена. В клясі В. на S 750 895 к а . В а ш л и с т с п р а в и в Нам в е - Даниш або знає де вона тепер щ .
В. 23. Дудиќ Анна. В. 206. Бураќ Анна. міліонів людей. Отже
Ь. 61. Марковнч Іиан., ^ В клясі С на. S i p В. 217. Гантшак Катерина., лику радість, з причини о б і т - дитьса а б о має` взагалі які інфорі`,
В. 38. Куташинець Феня. В. 65ЛІ Війка Іван. Іі клясі В.В. на $1500, -"50 ню.зволите. ловести про г-
.ВЃ39. Гусак Михайло. ЃУСІК Ќмідія, В. 219. Дармограй Віктор, Дармо- т е п е р і б і н е число населення
В. 69. Пліс Посиф. Пліс Маѓла В клясі С С . на $2600 'І грай Ольга. Дармограй Богдан, Дар- ниці в и с и л к и 1 0 0 д о л я р і в . Щ о ючу адресу: B o
x 17, Tr.il,
Тігктор ПеЃро. В. 72. Когут Іван. Пасічник Грніорій, т в о р и т ь л и ш е 20 проц. м о ж л и
в

В. .44. Льокай Гснрнк. Льокай .Марія. ОІУІ Розалія, Ласкос Іван. НОВІ'РОДИ: мограй Мирослав. за радість-у наших читальни-
В. 50. Сосяк Василь. В. 76т Биндюіа Олекса. Бнндюіа А- Обезпеченне платне по смерти з В. 221. і'снсьорська Анна, Гснсьор- в о г о м а к с і м у м . , С л а в н и й г е о г
ський Григорій. І'енсі,орсі,ка Стсі{ к ї в , а з а з д р і с т ь і з д и в у в й и и я у!
В. 57. Мазур Анна. іазія, Вийуіоиськнй Адам. Мапиі вкладками до 70 року життя. раф Альбйзій Фішер, якиѓ ПОТРІБНО практичного наборіцц.
В. 58. Кнігніцьма Олена. ія, Гснсьорськнй Семен. наших противників. Д о р о г і ка-друкаря для друкарні. Новин,
ин Л У К - . . . . справджував обчислення Пен-j
В. 59. Гошовська Анна. В клясі О- 500 на, $ 500 :. . ЗС В. 229. Нотко Іван. Иолко Мнхай.
в. 77. Філій Мцкола, БУКСІ ІВ; одќо Аіша; Полќо Франко. Б р а т т я ! М н т а к р о б и м о , я к В и мѓѓи добре набератн на лннот.ійнГ `і̀,
В. 63. ііархоляк Ол, І' S0. Кнрніцька Магдалнна, І', клясі О-ЮОО на SITJOO 1- ка, п р и й ш о в д о піакшнх висл del Jr t4, складати оголошення і ш „ .
в. 70. і; клясі О-1500 на $1500 , ' 5 В. 235. Андрнц Михайло. Анлрнц н а с п о у ч а є т е , щ о 'з п р о т и в н и - кого рода ннші друкарські РОБО;,, І ,
иіцька Теодора. Лааорчнк Анн ні Ін. Анлрнц Іііан. дів. На й о г о думку, м а к с и м а л ь -
В кіясі О-2000 на S2000 1 а м н о б х о д и м о с я і у ж е ч е м н о й заінтересовані нехай голосяіься в
ірчик Михайло.
11.̀н. і.
клясіІ-' 50 на $
5
0 И
в. 76. ВЄ.ІЬГУС Юрій, Бузец , Марії Іі. ЛІ. Нітонськни .Miixaii.il. В клясі 0-25ІЛТ НА S250D - В. 250. Слснк Юлія. Сленк Франко, слідуючу адресу: Т Ь . Chriitum ме,^
В. 77. Мацелюх Василь. денќ. Слснк Олена. ис.то н а с е л е н н е могло з ' т е р л е . і и в о с т ю . Т а м а є м о н а - . . - - e r Publuhing Hou.e, }ft 1 3 1 1 AU-
в. 84. Лутко Анна. В клясі О-ЇЧХЮ па Я 0 0 0
ІЃ. 91. Когюк Емілія. І`альч: В. 270. В.ІСЬКІ. Анна. Насько МихаІІ- в и н о с и т и л и ш е 6 , 2 0 0 м і л і о н і в . і
В. 85. Мамрич Марія. Обезпеченне платне по смерти з о, Васько Іван. Васько Ева. д й о , щ о в о н и п і з н і ш е з р о з у м і - b u m Ave, Clevel.nd, О. `пі
В. 96. Годнк Дмитро. в. 9.І Ќот Григорій.
Bj 97. Марчук Марія, Мель 4
вкладками протягом 20 літ. І'.. 316. Ќіќєнќо Зофія. Ќіќєнќо Іван П е н к і Ф і ш е р є д у м к и , щ о F . B - ю т ь , щ о в о н и з л е ч и н я т ь . Т І Л Ь -
В 94. Ноіриббііик Семен, Білі В.,-1,,

3
$0
.0
0
ри, Н е п о р Параня. іпенко Вололнмнрг-. р о п а є в ж е на г р а н и ц і п е р е д н і - к и , н а ж а л ь , п а с щ е з а м а л о ; Н А І т Н О Д А Ж
ІЛЬ. Білиќ Яявіга, Деркач Акт В. '-.332. Кушмілєр йоснфа, Кушмі
В. 102. Сснчина Еленорл. В. 9а Дсминчнк Іван. І'-ІООО на ІЮОО :

трнфамілійний мурований І М
В. 127. Сукмановськнй Іван. цлясі І'-1500 на 51500 ер С`та шко. К'мнмідер Войтко, Куш` д н е н н я . В Е в р о п і є т е п е р 4 6 0 . - н а п а с к і л ь к о х є з а б о г а т о п р а - Л

В. 102. Люоіиський .Михайло. ілер Валко, КУШМІЛЄР ВОЛОДИСЛІІВ. в р а з з і ш т о р о м , б и з н е с ВИРОЃ,-


В. 136. Дичка Броиісланл. В. 105. Нилжіік Іван, Іюі ичсвськнй клясі Р-2000 на $2000 І 0 0 0 , 0 0 0 м е ш к а н ц і в . Ф і ш е р к а - ці. Н а й б і л ь ш е
Іі. 138. Соламлха Іван. В. 336. Гладиш Олекса. Гладиш О.іе- працює Ама-
клясі Р-2.500 на $2500..
В. 143. Лиляи Ева.
Володимир.
клясі І`-ЗООО на ж е , щ о Е в р о п а м о ж е в и ж и в и т г г , т о р с ь к и і і К р у ж о к ; у с в я т а ` т а - ЛЄНИЙ. ГОЛОСНТИСЬ: 21Я-21
В. 109. Звіреќ Михайло, Звіреќ Ан-
В. 145. Бойціп Василь. Обезпеченне платне за життя з наіібільше 560 міліонів. Інакше к о ж б у д у т ь 2 8 1 . MONMOUTH STBEET.
В. 147. Бішко Анна, Лобус грати представ-
Іі. П І Лукач Іван. вкладками протягом 20 літ. V CITY, N. J .
Ткџтянська Марія, Войтович Катерина, (Ендавмент). ш х ч а с т и х с в і т а . В А з й л е п н я . Б у д о в у ч и т а л ь н і з а ч н с -
В. 114. Ковач Василь. Ковач Юлія,
В. 161. Ќриса Марія.
В. 170. Сосніцький Микола
Гайдук Емма. Гайдук Стефан. клясі і:- 500 па $ .500 21 В. 3. Гарбовський Михайло. Гар- ж и є т е п е р 1 0 3 0 . м і л і о н і в л ю д е й , м о з а р а з п о с в я т а х . Т е п е р м и " А ІТРОДАЖ КРАВЕЦЬКИЙ Б І П -
В. 129. Бойко Роман, Пазан Григо- КЛЯСІ Ь-ЮОО НА $1000 `: бовська Марія. а м і с ц ь 1,500 з г л я д и о 1,700, я к і , щ е з а с т а н о в л я є м о с я ' н а д , т и м , І ПЕС І ГОЛЯРНЯ (барбср шап), 6
Ь. 177. Чех Иосііф. М ч

В; 181. Шевчук Ольга. Шевч _ клясі Н-1500 на $1500 В. 34. Рой Михайло. ІИАТ, ванна і-два шѓори, тг-осе іа $7501)
кола, .Гци`іовнй Франко.
В, ізб. Левпцький Василь. В клясі І`.-2000 на $2000 ` І'.. 50. ГреШКІВ Василь., Грєіикін Ан- і.о о б р а х у н к а м Ф і ш е р а і П е н - и н а м к у п у в а т и ` ц е г л у , ч и д е - ЃАбо прийму спмо-і-от 'сЛГІЛьгііік і І,.
В. 139. Іванкж Пос.іфиі. .,. , - клясі K-2S00 на $2500
В. 1.87. Кокііьтв Михайло. В. 149. Канцар Іван.
на. Грєінків Иоснф, Грешків Михайло, к а , м о г л и б и т а м ж й т и . , В, 'Азії р е в о , б о н е з н а є м о , я к а б у д е Глоситися до: І',: і
В. 193. Рўіши. Ілько, Руиілк Сара- клясі Е-ЗООО на SiOOO Грешків Іван, Грешків Ева. F. FREDERICK,
фнна.
В. 150. Сокоаовська Розалія. В. 160. Катода Іван. Ќатола Зофія, ч и с л о .населення дійшло' вже поміч від Вас Дорогі Брат 518-20 Faii-mount Avenue,
В. 158. Тнмо Олекса, Тимо Клтерн- .- Разом 19.80 Катода Володимир, Катода Петро. д о 7 2 п р о ц е н т м о ж л и в о г о н а с С - PhibjJelphi., P . .
В.' 2Т2. 1 Іаріік Л і т а К р і м ч и т а л ь н і н а м т р е б а

С
чо
і-
на. Корчннський Василь, Корчи,кька В. 182. Клініка Надя.
В. 22Я Юренко Марія. Зофія. .Мельник Домѓніќ. лешиТ. А ф р и к а й А в с т р а л і я е г р о ш е й н а с в і й в л а с н и й с к л е п
В, 239. Волос Іван. МОЛОДЕЧИЙ ДЕПАРТАМЕНТ, В. 282. Слободян Микола.
В. 11,1. Греченкж Денис. В.` J09. Якимів Василь, Якимів Оле т и м и ч а с т и м и с в ї т а , в я к и х пе- . ‚ к о о п е р а т и в у " . В ж е д о с и т ь н а м НА ПРОДАЖ ГРОЄЄРНЯ на 7-мі,.
В. 247. Г-рннииніи Іван, Івтпко В, 170. Фуркл Кагсрнна. НОВОВПИСАНІ ДІТИ:
снль, МЛЛКОВСЬКЦЙ Михайло. - і, Якимів Наталка. Якимів Анна. Яки- лицн. Іарна околиця, івировяеішіі Гни
В. 175. Житќа Поснф. Павлќи. ЮріЃї. В. 17. Гораќ Марія. Гораќ Анна. І о- u Ірина, Кіц Марія, Кіц О.на.і, Кін р е л ю д п е ш і я м о ж е щ о й н о нас- ж и д і в с ь к и х В И З И С К І В - Н а с к л е п нес, для Українця добра нагода Пр,..
Я. 267. Хошякий Іван.
В. 270. Оеьмілонсккл Илраскевія В. 176. МорОЗОВСЬКВ Сіефанія, Мо- рак Унасіазія, Гораќ Іван, Кораниць- ихайло, Кіц Поснф. Кіц Іван. Кіц т у п и т и у ф а н т а с т и ч н і й будудчи- У Ш И Є М О г р о ш і з А м а т о р с ь к о г о дається дешево. Голосіться до
озовськнй Омелян ' Базару по інформації і адрес
В. 271. Гулька Марія.
В. 276. Фі.ІКОННІ Михайло, Men
айло.
кніі .Михайло, Коранішька Марія. Ко- Василь.
В. 170. ЧУЛІІК Михайло. Дўіко Ми- ранініі.ка Кагерин.і. Кораннш.ка Анна,
1 Тсрлицька Анна, Гєрлішькии Мнхаіі-
до Терлицька Каісрина, ТерлнньКий
пі. Т у т е ш е в е л и ч е з н і п р о с т о К р у ж к а , Я К И Х д о с і м а є м о 3 0 0 І
ри, які ж д у т ь л ю д с ь к о ї праці
м о ж у т ь цю працю
зл. Т а к о ж у О ж а н н і
відповідно інтальню, але вони м а ю т ь своє
б у д у ю т ь 3 + Е. 7th Str-M,t
SICHOWY BAZAR,
New Yorb, N. V.

В. 283. Ра.ар Мараі.


В , 288. .'ЌТІЎЌ Семен. В. 24. Мнчаковськнй Ів: , Мича В. 146. Хомяк Микола. в и н а г о р о д и т и . В А ф р и ц і є 1 4 0
В. 206, Бураќ Р В. 239. Ковальчик Анна. д е р е в о , т о ї м л е к ш е її з б у д у в а
В. 289. Байдак Інан, Байдак і і'. 208, Павлніп Д Л Я К У П Н А а б о п р о д а ж і до-
1 Марія. Куіаииг В. .364. Малќо Михайло. міл. л ю д е й , а по о б р а х у н к а м ти.
рііва. ВоЙтовнч Василь, І'.ойтовіі В. 217 І`аііуш; Мнког мів а б о з е м л і , я к р і в н о ж в спра-
дор. нець Анна. Намісник Андрій. Панка м о г л о би т а м жити"2,300 Дорогі Браття, ми р а д и м о ві о б е з п е ч е н н я , г о л о с і т ь с я д о :
В. 291. Сидорко Іриюріи. В. 44. Бойко Стефан. д і т и В І Д І Й Ш О В Ш І З М О Л О Д Е Ч О -
Іармограй СтсфаП. міліонів. Ф і ш е р подає максі- В а м прснумерувати собі газе-

.'ї
В. 292. Длугаш Володимир В. 53. Кднмко Володимир. о
г ДЕПАРТАМЕНТУ ДО СТАРШИХ PETER KOWALCHYK,
В. 221. ГенсьорськиН Стефан, Ґе В. 59. Будник Сгсфанія.
В. 312. Голуб Ага нас м у м н а с е л е н н я А ф р и к и на 1,600 т у „ С в о б о д у " , а з н е ї б о г а т о
цн
і1.114к.а
сьорська Катерина. Ч Л Е Н І В У. Н. С О Ю З А : 813 HUSSA S T . , LINDEN, N. J .
В. 334. і`аврнлюк Іван. Залі В. 60. Марніионськпй Франко, Мар
В. 223. Добіш Іван. Анна, Марціновський Іван м і л і о н і в д у ш . Щ е к о р и с н і ш і у- д о в і д а є т е с я про паш край Tel. Linden 3222. 136—
Василь. К В. 2 3 5 . ЦЄИ.ІНЙ Павло. Керннч чиќ Ва-
В. 338. Марич Катерина. Г.іриііі.івськнй Пилип, Олійник Ми мовний для будучими є в Авст- про просвітннй pvx. Б і л ь ш е
Вікторія.
В. 341. Антоношнн .Михайло В. 243. Біняя Вапднслав. Грабінськнй `В. 91. Гальчлк Анна, Котюк Е ДОМИ — ФАРМИІ
В. 344. Камер Іван, Кухарськ. В. 72. Ключ Катерина. ралії. П о о б р а х у н к а м Пенка в пишсміо, л и ш е з д о р о в и м о Вас
'Імитро. В. 102. Сснчина Леоиор-з.
рія ‚КОГУТ Іван. В. 215. В. S3. Млланнж Михайло.
ІІ. іѓз. Куземчаа Іван. ` j - Л в с т р а л і ї м о г л о б и ж и т и стілі і ж е л а є м о д о б р и х у с п і х і в . Ж е р - С О Т К И Д О М І В , фарм 1 інтересів на
В. 351. УДУТ Мирослава В. 91. Кубані Лина. Кубант Марія. продаж або в замшу,
В. 94. Кручківспк.і Анастазія, Круч І і. 133. Г.іадуц Василь. ки л ю д е й , щ о т е п е р в Е в р о п і , т в и п р о с и м о с л а т и на а д р е с у в П О С Л І Д Н І М
В. 358. ПГхоцька Зофія. Рілзіг В. 247. Хрмц Павло. В. 147. Бішко Анна, Лоблс Марія, РОЦІ
кінський Іван.

н
І;
В. 248. Бсргацькнй Ів т и м ч а с о м в А в с т р а л і ї ж и є н а і і ь р г о с в я щ е н и к а : У р я д п а - продали ии домів'і нв-
В. 359. Мічед В. 266. Иитльований В. 95. І`ўрин Франко, І`ўрин Геновс ВоЙтовнч Катерина, Волянська Марія.
фл. В. 165. Дсмконнч МНхПй: в с ь о г о 8 міл. л ю д е й . В Північ р о х і я л ь н и й у Кирилівці , а б о шого на загалііну суму $ 3 2 5 , 9 0 0 00
фан. В. 181. Шепчуќ М-КОД.ч, Лановий
В. 120. Пудик Михайло. ОСІ НАШІ К Л І Є Н Т И вповні задово-
В. 360. Ќостю В. 268. І'емза Поснф, Євчин Васи. Ній А м е р и ц і с п р а в а п р е д с т а в на а д р е с у : Ч и т а л ь н я П р о с в і т и
В. 12.3. Гусениця .Марія. І усенішя Франко, ШСІІЧУК Одьіа.

Д
у
т
В. 361. Ннко. І рій орій. В. 270. ВасьКО Петро, васько Іван. лені з нашої ўслуги. .
Стефан, Гусениця Василь, Гусениця В. 239. Волос Іван. ляється меньше корисно, бс в Ж у х о в і . З^о хоие скоро продати, юттитн, з . -
В. 271. Гулька Марія. Олена. Г`ссннии Катерина, Гусениця В. 247. ГринНШИИ Іван. ігшяти свій маєток, хай голоситься до
Г. 362. Ку нліра В. 276. Дністрян Семен. Дністр іміграція спричинила в ж е деяк Дорогі Товариші!
Петро. В. .314. Стеці. Анна. вас
Каро.тнн.т, Ноніцькнй Іван. Череп Тс І'.. .338. .Марич Катерина. відхилення в економічних від В е л и к у р а д і с т ь с п р а в и л и н а м Ідіть т а м , д е дістанете скору
В. 364. Кравчук Сгсфпн. Кравчук одор. , В. 1.36. Дичко Анна.
В. 341. Лнтоіінііінк Махаіеі
Марія, Сайка Марія. В. 281 Павлів Іван. В. 142. БУТННЄШ- Андрій, Левчак
В. .351. ЯЦУСЬ Мирослава. носипах. Пенк подає маќси- америкаські часописи, а г о л о в - І чесну ўслугу.
В. 565. Шкурат Михайло. Рапаний В. 292. Стислонська Роз В. 146. Хомяк Микола. V. вО НАС НЕ VSК L
В. .362. Закуіинська Анна. уа.тьнс ч и с л о , я к е м о г л о б и ви- но у л ю б л е н а н а м и „ С в о б о д а " ,

іи
.'і. Оль,і.
Федор, Жмень Ілько. В. 296. Коціпак Стефан. В. 155. Ковальський Поснф.
В. 161. Ќриса Василь. В. 385. Віненгий Іван. - REEL E . i . t . BROKER,
В. 370. Завадський Данило. В. 298. СереіннА Поснф. ж и т и в П і в н і ч н і й А м е р и ц і , нџ у к о т р і й в ч и с л і 148 є з а з и в д о 4233 Сгішшіо%га А т . . . PhU.. P..
В. 371. Столольський Михайло. В. 304. Ваврів Семен. В. 191. Дримух Михайло, Дримуї ПОМЕРШІ ДІТИ:
Дрнму.х Дримух Петро. 1.100 м і л і о н і в , Я Ф і ш е р на 800 н а ш и х о д н о с е л ь ч а н , ` і в и к а з
В 385. ВІценто Іван. В. 319. ІІроняк Марія.
В. 39Я. Соломчак Розалія. В. 320. Шпагура Іван. ІЗ. 203. Корнова Марія. Коркова Сте- міліонів. Тепер жиє в Півн. ж е р т а . В е л и к а честь з а сс жер-
і}іан.
Коркова Васи.м.. Корнова Мнко к Х О Ч Е Т Е К У П И Т И А Б О ПРО-
ЧЛЕНИ ГІРШІ ЯТІ НАНОВО:
В. 18. Боджінськнй Стефан. Башта
ЛЦріЯ.
В. 324. Фнлипчук Анна.
В. 332. Кушмілєр Вален
В. 336. ІІотюк Василь, Левицький
Михайло. Гладиш Петро, Глалиін К`,
.
ла. Корнова Юлія.
В. 232. Пандрак Іван.
В. 235. Депќо Михайло.
В. 239. Кояальчик Анна, Ќриско І
ЗІСТАВЛЕННЄ:
А м е р и ц і 145 м і л . Д о с т о л і т в и - т в о д а в ц
е м і г р у в а л о д о П і в н . А м е р и к и б у д у т ь п о м і ш е н і з а с к л о м й о-
я м . ї х і м е н а

зі с а м о ї Е в р о п и 31 м і л . л ю д е й , с т а н у т ь д о р о г о ю п а м я т к о ю д л я залагодити якуиебудь правну справу,


й ж `
Я"
е р т в н ДАТИ дім, бизнес або фариў,
як хочете переслати гроші до-
лярами_до своїх кревних або
В. 38. Юськів Анна. н а ш и х ч л е н і в . П р о с и м ^ В а с г о " " ! ^ 7 " У У " г и с я х о : WALTER К О -
В. 338. Фслорчак Стефан, Федор'і і пан, Паї ірна Олена, Паї ірна Ірина.
Н

В. 63. Маховський Петро. місяцю ссрлнн 1927 р. приня- а з Азії 6 міліонів. Р

Марія. В. 217. Іінцнк Анна, Каммар Каіе р я ч о п р и с и л а й т е нам ч а с т о Ва- ^ І ! ? ^ f " 3 1 C O , n o


- B u . i n e A Re.l
В. 66. Лешно Іван.
В. 344. Р.'дванськнй .Михайло, Кої у рііка. „ M

В. 69. Бобик Михайло. місяцю серпни 1927 р. приня- Сонні привиди собак. ш у у л ю б л е н у „ С в о б о д у " . В о н а E-Uto Broker. 4 3 0 9 Cerm.ntown ARE
В. 252. Гузар Анна, Ѓудар (їдена
В. 81. Цілий Іван, БудагазіА Андрій. ІФранко. Іващук Омелян.
ІЗ. 85. Нішаќ Василь, Смереканнч В. 352. ІІасєка Павло, Ставний старинннй фільо- є дуже поучаюча й з р о з у м і л а
В. 354. Фрас Іван. В. 258. .МЎІРИЌ Петро.
Павло, Понко Іван, Мадай Марія, Ма- В. 259. Нар.даховськпй Стефан, Ііар з о ф А р и с т о т е л ь т в е р д и в , щ о со- для всіх. Н а ш милий гість
В. 359. Кардинал Текля.

рьаw
-p.b
-iP.. -
дай Василь.
В. 86. Білас Іван. Білас Анна.
В . 95. Кобрин Михайло.
В. .360. Дмитруќ Михайло, Фици даховська Иоснфа, Бардахоііськнй І Іє
тро, Гірняк володимир. Скороднкськ,
і 1927 р. с
б а к и м а ю т ь т а к о ж сни, п о д і б н о ч а с н и к
люде, а с в о є т в е р д ж е н н я по П у л ь ч а к о с т а в и в мас, по к о р о т -
нашої праці
4
Панько
Acr А Д В О К А Т

В. Т32. Баховський Іван.


В. 138. Коропатвз Анна.
В. 142. Москаль Роман.
В. 366. Бартнік Яків. Волошин Ва
^ ' 2 7 3 . ,.,
В. 276. Б.
1Н, Ницќо Посиф.
;. Вдалі
к Оль
В місяцю серпни 1927 р. вілій-
шлн з перестулннміГ листами
п н р а в т и м , щ о п с и у сні г а в к а кі.м п о б у т і , й п о в е р т а є д о В а с .
Д а й йому Б о ж е як найліпших
Б. П Е Л Е Х О В И Ч
В . 156. Гришук йосиф. Гришук Ана- Кагсрнна. В місяцю серпни 1927-р. відій- eee W I S T CHICAGO AVZNUE,
В. 28.3. Щербій Володимир.^. шдн ДО повнолітних членів . . успіхів І сил д о д а л ь ш о ї бо
сгіздаі В. 292. Черевеінко Поснф. CHICAGO, ILL.
ЩИТ. Гайдук Олекса. ЧЛЕНИ ВІДІЙШОВШІ З ПЕРЕ- В місяцю серпне 1927 померли ВОНИ С А М І ВИБРАЛИ. ротьби з темнотою; остане по
СТУПНИМИ ЛИСТАМИ: І',- 312. Сяячак Іван.
В. Д58. Щішко Снльвестср. Шішко В? т ' . Волос Іван. Воло.рКптсрн P. I.NRILLARD Компанія нойстаршл фа- нім на в с е г д а м и л и й с п о м и н . В і д )
Практикує у всіх c
Рдадлія. В. 1. Перчик Дмитро. іа, Волос Михайло, Волос Днасіаіія піка цнгареток, понад 167 літ. пита- н п с я neper ЛЯ
В. 34. Рой Микола. `В. 334. .Маган Іван. Магац Юрій. .Ма тиснчі а тисячі курців іл послідііий- н е г о д о в і д а є т е с я п р о в с е . У н а с
В. 36. Петрів Нас ѓя. ` `ац Катернќа. Маѓли Михайло. к і пів, що нони властиво люблять т е п е р п р и п и н е н а 1

В. 45. Крутий Стефан праця падкові


ifc-ZlJ. Олійник Ілько. НИШЎК Ілько В. 341. Кіба Сг.сх, Кіба Анна. Кібі ниЄаретці. Вони иідповїдолн, -исячѓ
В! Щ Касгизр Гарасим. В. 50. Лазарів Поснф, Грешків П Розалія. відповідало. Відтак Комп'анія, вло- т а л ь н і а ж д о о с е н і . ч Н я д і й ш р в справи; полагоджу, старок-равв!,
,П.253-Бойко Стефан. сиф, Ґр:шків Марії' В. 347. Горінь Микола. їла в них цілий свій 167-лгтшгЙ до- і а с з б о р у з с м л е п л о д і в . П і з н і ш е
- В: 230. Приякь Дмитро. В. 66. Лешко Іван. В. 359. Мічед Ііланч. ІІІумндо Мн- спід і по ріікннх спробах трафила
Ь . 235. Вільчак Марія, Апдрнц Юрій, В. 73. Брикович Лев. хайло. ЗМІШЌУ, котра є найбільшоќ), яку і праця наша буде провадитися.
Пульчак Григорій. В. їЃї. Гуцул Микола. В. 360. Ќостюк Анна. Ќостюк Іван, линсоудь вживано до цнгаретки. Є
В. 133. Мельпнчук Василь. Ми провадимо з а в з я т у боротг -
В. 237- Жнтник Марія, Пірс Анна, Критович Іван, Критович Марія, Крн- арстка. яку зроблено на ваше за-
гиЮиляііськнй Михайло, Жнтник Іиан. В. 144. Нуйценнч Михайло, Аилр`сі тович Михайло, Кригонич Стефан. ЛЄНИЯ без кашлю у цілому ваг бу з нашими ворогами, котрі
Я ' 238. Панкевнч Олекса, СтавннчнЙ Катерина.
В. 160. Ќатола Михайло, Лесів Мі
В. 363. Пилипів Стах. і у назваяо ОШ ОоШ тому, шоби .... е т а р а ю т ь с я . з і в с і х с и л н а м ш к о - КАВАЛКИ ДОБРОЇ ЗЕМЛІ.
ІЛЬКО, КамІнська Татіянна, Давискиба В. -364. Роборецький Василь, Ма сказати їх якість. OLD GOLD се цигарет-
- І Р ^ і БербеліцькнЙ Иоснф, Бербі
д
хайло. Михайло. ч ЗАГАЛЬНЕ ЗІСТАВЛЕННЄ: ка, котру можете курити рано, в по- д и т и . Р о з к а ж е В а м п р о с е П. В LONG ISLAND,
' 179. Голдак Анна, Шуп.тяк П. В. 365. Матчак Анна. лудне і вечер без обави іригації гор- близько НТо Ио-нгу.
265. Гориюп Лев. В. 384. Яворський Володимир.
З початком місяця серпня 1927 ла або щипання к язик. Читайте ого- П у л ь ч а к , щ о с т а л о с я з п л о щ е ю
В.' 182. Клнпк.т Михайло, Клипк р. в У. Н. Союзі було всіх Л лошсння OLD GOLD в нашій часописи. П І Д ч и т а л ь н ю , й я к і б у л и й и б о
5 0
.,. Фітів шяртпв, 275 довжина.
Анна. безпсчених 31.993 Витніть їх і заховайте, вони дадуть І Цша S350. Нагода розпочати юдів-
В. 183. Грубаќ Михайло. Грубяк . НАНОВО ПРИНЯТІ ДІТИ: В місяцю серпни 1927 р. прибу- ѓгойно сміху і вдоволення для вас р и Д О р а д и г р о м а д с ь к о ї . Т і ш и - лю курнй або огородовнну. Також
Костка. ло повнолітних членів ваших ліакомнх. Оголошення сі пом м о с я л у ж е , щ о В и п р а ц ю є т е з e?S.' 2 ?
х 1 0 0
иа стейтовій дорозі по
В. 18. Башта Олена, Павук Анна. В місяцю серпни 1927 р. прнбу- S300. Бнзнссовий ріг ЮОхІОО $1600.
В. 197. Шалапій Василь, Шаланги В. 85. Мадай Марія. Мадай Андрій, ься в нашій часописи.
Катерина. у с і х с и л н а д п о л і п ш е и н е м н а - , -за подробицями пишіть до; 211-
Мадай Василь, Мадай Іван.
В. 204. Римар Петро. В. 128. Савчин Ілько. Савчнн Іклі 3 кіпцем місяця серпня 1927 р. т о ї долі. Т а к о ж о д е р ж а л и ми N. A. V O L G A R,
В. 206. Слободян Анастазія. ЕЛЕФОН: СЃИПЕЃ СУ 6 8 8 1 .
С.ів'іин Григорій, Сшчнн Стефан, Саі в У. Н. Союзі було всіх обез- л и с т В І Д В а с з 2 2 . л и п н я , ќ о т - 2ЯВ W. 3 4 th STREET, Room 1 2 0 1 .
В. 209. Бобенчак Василь, Кін Пея чин Зофія, Д р . К. Д . Б І Л И Ќ

Е. гоѓле`тойѓ оѓт
ГЯкимів Іван, Кіц Катерина, Кіча Юьш, печених рий д о д а в нам сили до даль NEW YORK CITY.
І32. Баховський Володимир, Б; У К Р А Ї Н С Ь К И Й Л І К А Р І ХІРУРГ
trf 296. Бздпврчук Михайло, Беднар Коза Яків, Чубатий Олекса, Бобеџчак У В А Г А ЕЛЄКТРИЧЯІ ПРИРЯДИ. ш о ї б о р о т ь б и . Б у д ь т е певні, ш о
чук Анна. Kavepiiiia, Якимів Анна. ,
В. 210. Кочут Андрій. котру кождий відділовий урядник . Утадові ГСГ-ВНИ: від 12. ДО 1 - о ї ми таки діпнемо свого діла,
В . BSC, ' ` ^ і и я к Петро, Новак Ми- _. 158. ІІІішко Павле. член Українського 'Народного Союза
В .21.3. Ошуст Івлн, Воробець Юрій. В. 2.37. Житняк Иоснф, ЖипіякОлс ВІД 6. ДО 8-рї і ПІСЛЯ УМОВА.
тільки треба тррпеливости до
В. 248. Мартинк.к Петро. повинен пильно прочитати і до неї
В . ЗІС.чБратусь Дмитро. і. Житняк Зофія, Житіѓяќ Антін. , Sll I8TB ST., ПЕХРОТ№ЕМЛ
В. 277. Даиилюк Андрій. стисло застосуватися. ільтиої п р а ц і .
В . Ц0. Куречко Іван, Ќу`речќи 1р В. 269. Петриќ Марія, Петриќ Бог Так повнолітні ЯК І молодечі члени
П. 3 3 8 - Адамович Стелла. В. 282. Солтис Василь. Ні, Петриќ Анна, Петриќ Теодор, Ие У. Н. Союза, оголршені в рекордовіі Сердечно Вас здоровимо,
АГ. 363. ПІНДУр СтеЄаіі, Поло В. 342 .Олійник Іван.
Микаіз. ЧЛЕНИ ПОМЕРШІ:
.їйќ ІваН, Петриќ Петро. Петриќ Ми звіті за місяць серпень 1927 р. як су
хайло. Рудий Петро.
Oil. Ні. S M I T H В а ш Комітет.
В. 7. Сташнцька Анна. спендовані або виключені за нелла- Переніс свій ОФІС під ч.
В . 384. Кушіж. Андрій. В. .341. Пубнкайло Анна, Цубнкайли чеине місячних вкладок чи з інших З а Виділ чит. П р о с в і т а :
В. 18. Садовський Олекса. Іван. причин згідно зі статутом організації, 83 Е. 7th S T . (межи І . і 2 . Евнею) І М. Шелево, голова;
ЧЛЕНИ ПРИНЯТІ З ПЕРЕСТУПНИМН j В. 23. Шураи Фотина. В. 384. Кошіль Анна, Кошіль Марія, коли хотять і надальше бутн члеиамн NEW YORK, N. Y.' ' ,
В. 28. Онушканич Тимко. Кошіль Григорій, Кошіл '
Н. 46. Волошин Лука. У. Н. Союза, мусять зголоситися про- Урядові годний: 9—10; 12—2; 6 - 8 ^ , М . М а р е ч к о , с е к р . —j
В. 13. Олексишнн Яків. В. 63. Келяр Аіша. тягом сего місяця (вересня) ло сво- Tel. Orchard 6072.
Д І Т И П Р И Н Я Т І З П Е Р Е С Т У П Н И М И їх відділів і вписатися наново, запла- Ж у х ї в , д н я 2 4 . VII., 1 9 2 7 .
В . 38. Михаліиькнй Григорій, Мпхз
— ка Мелянія. В. І ІЗ. Лехмаіі Юрій. ЛИСТАМИ (КАРТАМИ): тнвшн всі свої вкладки і залеглости до П . С . Д н я 2 4 . л и п н я 1 9 2 7 . у-
місцевої касн па руки відділових у- ХТЮШЧПІ_НЕДТ-ТН МУЩИН
44. НІелок Андрій. В. 170. Кугіль Василь. В; 38. Михаліцький Теодор. покоївся в Бозі Никола Шеґда,
W. Мезій MjjH-br. В. 254. Вовк Петро. рядннків. Коли цега не .зроблять до
В. 65. Гарбовський Михайло, Гар- кінця місяця вересня 1927, то в жовтий -ѓчу у
, Грубяк Костка В. 293. Чоподайло Григорій. бовська Марія. - прихильник і улюблений член
аяяо. В. 296. Боднарчук Параска. 1927 року мусять виповнити нові Помагаю скоро в ріжних кровних не-

1f uSulf 8КЮ
в . 7а Мазій Олена, Мазій Анна, Ма- аплікації (просьби о приняттє), коли дугах, нервових і шкірних, хронічні н а ш о ї ч и т а л ь н і . Ч и т а л ь н я п о
зій Стсфанія. с-отять бути дальше членами У. Н нарости, загальне ослаблений, міхура
. 179. ГреіикІв`Марія, Грешків йо- ЗІСТАВЛЕННЄ: "як ЛнГіа, Г'рубяк Франя. н е с л а ч е р е з й о г о с м е р т ь в с л изй.1
З початком місяця серпня 1927 Союза, подібно як кождий новий кан- нирок, мочеві недомагання, ревматизм
. шків Василь, Грешків Ан- дидат. Ш знов члени, так повнолітні жолудок, внутрішні хороби та врудні в т р а т у ; т а к и х ч л е н і в у н а с , н а
197. Лазарів йосиф. р. в У. Н. Союзі було повно- на, Грешків Йосиф,-Грешків Михайло, -
С ІМ
:
217. Петгй Настя. літних членів 19.784 -`рсшків Іван, Грешків Ева. ма-олітні, котрі в місяцн серпіш Без ріжниці, як довго хоруете, я можу ж а л ь , м а л о .
Правильно. зорганізований

членські
237. Перчак^Дмитро. В місяцю 'серпни 1927 р. приня- 1927 —" листи, а єще помочи вам. Оплати умгркованЬ О г л ѓ
!

В. 312. Фецак Михайло, Феиак Іван, 1 р в з м і г п е р е с т у п„н- і іншого прав-

ДАМН
ІА"
. Чистух Семен. то нових '. 101 Феиак Иоснф. Фецак Андрій, Фенаќ д о с
зголосилися до и м аиии пацієнта переводжу о-юб-вето" л н нВоі ч чн н ай й оќ м лю у б П аІ м с няутвьа! в у НюІ

ким
пі Ьаенть., ЯкимГіО"л.е(і
Квастіця Анаст; " ' Петро, Фецак Марія. ,но ісѓнуючого відділу У. Н Союза, Поради ' И о р к у в ж е у 1747 році.
В місяцю серпні! 1927 р. прння-

f S K . Всробеш, Юрко. Ошуст Іван.


Ш
^ 3 2 7 . клтолл Михайло, Лесів Ми-
В 3 3 5 ГтаутМшго.-,
.1 д о р
"? Ф е
Р - к т а і я

В місяцю серпіѓй 1927 р. прння-


п
сертпі 1927 р. прпня-
то з переступними -лнстами...
В. Н27. Ќатола Іван, Ќатола Зофія,
Кадола Володимир, Ќатола Петро.
i t 342. Якимів
І мусять це' зробити в місяцн вересни

но, Якимів Наталка, Якимів Ірина, Я- права, і моглиби буін приняті тільки І
бо и твдругий
на ож місяць, т е
"і "Р^пгь п`ђі
1 9 2 7
DR.
Спепічлістп. Основ. 2Я в{т
Z I N S
І Першою дамою'„Білого До-

Ііат-S, Анна. Кіц Марія, Кіц Ольга Кіц ` м п,


Л0-аві нових аплікацій (просьб о му" у Вашипгтоігі б у л а пані
1 1 0 E A S T 16TH ST. M Y .

за
I ^ ` Я Ї І Я П а ш . . Чубатій' " ^ ТО 3 Ш , г а
'^ ' "" Х 0 б , Є Я
П
Михайло, Кіц Иоспф, КЩ' Іван, Кіц Ринятте).
w
HSVOBOD

A
Ебігейл Едамс, жінка другого}
О-якса. Якимів Івлн. Кіц. кщ 3 Разом V. ' 4th Ave. A Irvtnyiui
реќ. секр. Деішо^ 9 - 8 веч. Неділі: 9 - 4 п о п о д - . . п р е з и д е н т а З л у ч е н и х Д е р ж а в . 0 3 СЬяші S t , Jmrmf Qtr, N. X
- ПОВІСТЬ
. J вписала ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА
мма набутнНіна а Книга-гні
R2.ajj. ‚Свободн'`