You are on page 1of 4
Т Р И Джерз и Ситі, іі-Дж. , середа , 21 , вересня, 1927. VOL.
Т
Р
И
Джерз и
Ситі,
іі-Дж. ,
середа ,
21 ,
вересня,
1927.
VOL.
XXXV .
РЃо.
219 .
Jerse y
City ,
N .
J. ,
Wednesday .
Septembe r
31 .
1927 -
THRE E
CENTS .
АМЕРИКАЗГОДЖУЄТЬСЯБРАТИ
ПОВІНЬ Џ ГАЛИЧИНІ
УЧАСТЬВТОРГОВЕЛЬНІЙ
ЗНИЩИЛА СОТКИ СІЛ.
СОТКИ ТИСЯЧ НАШИХ БРАТІ В ЗАЛИШИЛОСЯ БЕЗ
ПРАВИТЕЛЬСТВО У НА Ш
КОНФЕРЕНЦІЇ
ДАХУ НАД ГОЛОВОЮ. ВСІ М Ї М ГРОЗИТЬ ГОЛОДОВА- СМЕРТЬ. РАТУЙМО Ї Х
др.
СОН
НОВИМИ
В
У
И
Ф
У
ПРОВІДНИКАМ И
ПРОТИ -
КОМУНІС%ІЧНОГ О
ПРАВИТЕЛЬСТВА .
ХОЧ А
КОНФЕРЕНЦІ Ю
СКЛИКУ Є
ЛІГ А
НАРОДІВ .
ШАНГАй ,
19 . вересня.
У
Нанкінѓ
прийшл о
д
о
влад и
ВАШИНГТОН ,
19. вересня .
Американськи й
уря д
при -
нов е
націоналістичн е
правительств о з
сильн о
антикомуністич -
ііив запрошенн я
Ліг и
Народі в
д
о
участ и
в межинародні й
тор -
и
о
ю
закраскою .
Є
бон о
злукб ю
усі х
антикомуиістичнм х
мге-
говельній
конференції,
щ
о
ма е
відбутис я
в
жовти й
сьог о
рок у
І ЗЛОЖІМ НЕГАЙНОНАТУ ЦІЛЬ ЖЕРТВУ. ПЕРЕСИЛАЮЧИСВОЇ ЖЕРТВИ
ЧЕРЕЗ:
ментів
у
парті ї
Куомінтангу.
Др .
В
у
є
Міністром
затраничин х
в
Женеві.
справ ,
а
Со н
Фу
міністро м
фінансів
новог о
правительства .
Крі м
Америка
прггняла с е запрошеѓѓне ,
хоч а
вон о
походит ь
від
OBVEDNANVE. Р. О. Box 411. Philadelphia. Ра.
них
іменован о
ще
сімо х
міністрів
і
дв
а
додатков і
дорадч і
тіла.
Ліги,
тому ,
б
о
гга конференці ї
будут ь
говорит и
пр о
усуненн я
Заксиодатн а
вдаст ь
перейшл а
у
рук и
комітету,
зложеног о
з
прикрих
обмежен ь
імпорт у
т
а
експорт у
(привоз у
й
вивозу )
ГІНДЕНБУР Г
ЗАПЕРЕЧИ В
АМЕРИКАНЦ І
ВИТАЮТ Ь
НО
-
НЕДОРУЧЕН І
ПИСЬМ А
И
32
членів,
ш
о
заня в
місце
давног о
екзекутивно ю
комітету .
товарів
з
одног о
кра ю
д
о
другого .
ВИН
У
НІМЕЧЧИН И
З
А
ВОГ
О
АМБАСАДОРА .
посилки.
Нов е
правительств о
буд е
урядуват и
а
ж
д
о
конференці ї
Американський
уря д
буд е
представлят и
ґибсон ,
котри й
ВИБУ Х
ВІЙНИ .
парті ї
Куомінтангу,
яка`
відбудеться;
у
січні
1928
p.,
шоб и
за -
КОНСТАНТИНОПОЛЬ ,
18 .
Брав
недавно
участ ь
я
к
американськи й
представни к
у
роз -
Вашингтон .
- Управа^лрчт и
твердит и
дотеперішн ю
діяльність
правительств а
й
означити ,
ТАННЕНБЕРГ.
Східна Пру-
вересня .
Тутешн і
Американ -
оружііій
конференції.
Злучених
Держа в
повідомляє ,
яка
вон а
ма с
бут и
у
будуччнні.
ія.іѓм-і вересня .
Відбулос я
ці
витал и
з .ентузіазмом
Йоси -
щ
о
минулог о
рок у
ис
можн а
т
у
т
відкрит и
памятник а
в
чест ь
ф
а
Гру,
новог о
америкаггсько -
будо$рІ^итшЗ^Жліоні в
лис-
БОРА ПРОТИ ТИХ, ЩО ЛОМЛЯТЬ ПРОГИБІЩЙНИЙ ЗАКОН.
іобіді^^с^АГ^еіі%г ^
паді
Уо
амбасадор
а
дл я
ТуреччиніЃ .
ретини,'щ о
надавці
КАЖЕ ,
Щ
О
ВОН
И
РІВН І
БОЛЬШЕВИКАМ .
російськи'м и
ви'ѓсками.
Пр и
сій
В
протяг у
10
літ,
себт о
від
ви-
не
подал и
свої х зво'ротних
ад-
НЮ
ПОРК ,
19. вересня.
Сенато р
Виліем
Бора ,
голов а
нагод і
виголоси в
президен т
бух у
Світово ї
Війни
не
бул
о
рес,
а
адресат и
змінили
сво ї
а-
сена тво ї
комісі ї
заграннчни х
справ ,
виступи в
у
місячџнќ у
Німеччини
промову , у
якій
пу-
ту'т
регулярног о
представите.т я
Дреси,
так ,
щ'о
п
е
можн а
бул о
Сенчурі
Мегезін
з
і
статте ю
пр о
беззаконн я
я
к
пр о
недуг у
6 ҐАНКОВІ ВІДКРИЮ КОМУНІСТИЧНИЙ ЗАГОВІР.
бличп о
заперечи в
відвічаль -
Злучени х
Держав .
доручит и
і
м
заадресовани х
д
о
репуолик.
ість
Німеччини
з
а
розпочат -
Новий амбасадо р не ^уд е міг і
листів.
Недорученн х
ггоси-
Автор
ставит ь
н
а
одні й
дошц і
радикалів ,
щ
о
пробуют ь
т
я
Світово ї
Війніѓ.
Причин у
д
о
иредложит н
президентові !
Ке-І
л
о
к
бул о
у
минулім
році
50 0
ПОЛОЎШИ
конституційн і
забезпеченн я
прав а
власності! ,
т
а
бо -
промов и
Тінденбурга ,
як
і
молеві
Паш і
своїх
уповноваж- j тисяч,
П
Р
И
НАЇЗД І
Н
А
КОМУНІСТИЧН У
ГОЛОВН У
КВАТМР У
гачів, які
з
одног о
бок у
нападают ь на
радикалі в за
їх
ломаин є
догадуються,
дал а
присутність іііюючИх
папері в
чере з
те,
що
і
ВІДКРИТ О
ДИНАМІТ .
конституції,
а
на
други й
бік
самі
ломлят ь
постанов и
конститу -
американськи х
лєгіоністі в
у І Константинопол ь
н
е
є
вж
е
сто
ГАііКОВ ,
Китай ,
19.
серпня.
Арештован о
ту
т
кілько х
ІІІІ,
приміром ,
зако н
пр о
прогибіціќї .
Франці ї
й
невдач а
Ліѓ н
Наці й
пицс ю
Туреччини .
Він
`виїд е
нови й
комуністичних
агентів,
ш
о
старалис я
перевезт и
тайко м
14 0
ЗЕМЛЕТРУ С
В
ЯЛТІ .
довест и
д
о
згод и
на д
основа -
звідс и
д
о
Ангори ,
д
е
йог о
скринь
Німецького
вироб у
динамітуІ^Опісля
зроблен о
наїз д
на
ЛЕТНИЧІ
ПЕРЕГОНИ
ПОЧЕРЕЗ
АМЕРИКУ.
ЯЛТА ,
16.
вересня .
Вчера
и
д
о
інтернаціональног о
мн -
комуністичну
кватнру, де
відкрит о
щ
е
більш е
динаміту.
прийм е
міністе р
-заграиичнггх
КІЛЬКАДЕСЯТ Ь
ЛЕТУНІ В
БЕР Е
УЧАСТЬ .
себ-т о
у
четвер ,
ма в
місц е
н
о
ра.
`
Документи ,
як
і
тако ж
переловлено ,
мают ь
доказувати ,
справ,
Тевфі к
Ручді.
НК)
ИОРК ,
19.
вересня .
Нині
о
7.
годин і
ран о
почалис я
вий
землетру с
в
Ялті.
Підча с
щ
о
існував плян
висадити' у
возду х
стратегічні
місця
у
Ґанков і
Голосн і
й
радісні
оплеск и
пе-
з н
поля
Рузвелта ,
а
Дон ѓ
Айленді,
перегони
американськи х
землетрус у
обірвавс я
горішні й
й
у
поблизькі м
місті
Вучанг.
Відкрит о
тако ж
діяльні
комуні-
рсрнвал и
т
у
част ь
промов и
ОРГАНІСТ А
ПОВИ
В
ПОЛЬ -
летунів упопере к
Злучени х
Держав .
повер х
гостинниц і
„Россія 1 ' ,
стичні
осередки .
Приказан о
те ж
поусуват и
з
урядово ї
служб и
Гіндегібурга,
у
якій
він
дома -
ськог о
СВЯЩЕНИКА .
Вилетіло
в
то
й
час
з
пол я
25
летунів.
З
них
д
о
міськог о
причім
стратил о
житт я
8
осіб,
при
Націоналістичнім
правнтельств і
давии х
комуністі в
тому ,
гався
осуд у
безсторогшоі` о
воздушного
порт у
в
Шикаґ о
прилетіл о
всег о
12.
Друг і
мусіли
ТРЕНТОН ,
H .
Дж. ,
18
вере-
а
ЗО
зістал о
покалічених .
Пр н
б
о
не
вірять,
щ
о
вони
ие
симпатизуют ь
з
комунізмом .
трибунал у
щод о
відвічальгю -
з
ріжних
причин
перерват и
переѓвий .
Оди н
з
них
пропа в
дее ь
сгія.
Органіст а
тутешньо -
заваленн ю
військовог о
шпига -
ВИСЛІД
ВИБОРІВ В ІРЛЯНДІЇ
ІДЕ НЕПЕВНИЙ.
сти
Німеччини
з
а
розпочаття
по дорозі
бе з
вістки.
Причино ю
та
к
богат о
невда ч
були
влив-
г
о
польсько-народно-католиць -
лю
погибл о
тр
и
особи ѓ
Пер е
Світової Війни. ПРАВИТЕЛЬСТВЕНН І ПАРТИ МАЮТ Ь поки-щ о ТРЬО Х
Світової
Війни.
ПРАВИТЕЛЬСТВЕНН І
ПАРТИ
МАЮТ Ь
поки-щ о
ТРЬО Х
ні
дощі.
ког о
костела ,
Альбер т
Кохано -
стра х
сере д
населенн я
тревц є
БІЛЬШЕ . — сподіються нових ВИБОРІ В
ПОСЛІ В
^
-
Перши й
прилетів - Лісл і
ЛДилер
зв іде.:- МліЃѓѓ, тгхѓ е ЃАгІ
Айоьі .
вич,
60-літній
мущипа ,
поби в
дальше .
Богато `
осі б
розїзджа -
НА
ВЕСНУ .
ЗОЛОТИ Й
ЛАНЦЮ Г
ЗАДУ -
тяжк о
й
покалічи в
парох а
ту -
єтьс я
н
а
ус і стороггтг.
Деяк і
у
-
ДАБЛІН ,
19,
вересня.
Ііоки-ш о
повний
вислід
виборі в
БОРОТЬБА
З Л ПРЕЗИДЕНТУРУ .
ш
и
в
ПОСАДНИК А
МІСТА .
тсшньо ї
ііезалежно-католиць -
тік.ти
піхото ю
в
глибин у
тгів-
в
Ірляндії
щ
е
Не
звісний.
З
дотеперішніѓх
обчислен ь
показу -
ШУКАЮТЬ
КАНДИДАТА ,
ЯКИ Й
МІГБ И
ПОБИТ И
АЛ .
ОМИТ А
кої
парохії ,
свищепик а
й
.
острова .
ється ,
щ
о
правителнствеині
партії
мают ь
71
послів; а
прнхиль -
.
бАЙТЕІі .
Німеччина ,
18.
ве -
НЮ
ИОРК ,
19. вересня.
Демократичн і
провідники ,
які
Ф.
Яйопчковського .
Побити й
Завдяк и
старання м
татарсь -
ники
Імоиа
д
е
Валєр и
68,
значит ь
о
Трех
послі в
менше .
рсснЯі
Незвичайно ю
смертю ,
противляться
Ал.
Смитови ,
зібралис я
ту
т
на
наради ,
щоб и
н
е
ксьондз і
щ
о
потерпі в
значн і
ког о
правительств а
Кримсько ї
З
менши х
посольськи х
груп
найбільш е
стратил а
робітни-
гадує
трагічну
смерт ь
допустити
д
о
того ,
щоб и
Ал.
Сми т
ста в
кандидато м
демокра -
потовчени й
й
покаліченн я
т
а
республик и
вислат ю
з
Москв и
ча
партія,
б
о
майж е
половин у
своїх
попередйи х
мандатів
у
танцюристк и
Ісидор н
Донке н
у
тнчиої
партії
на
демократі в назива є
уря д
президент а
Злучени х
Держа в
у
1928
році.
,
сильн о
перестрашився ,
лежит ь
й
Харков а
спеціядьн і
санітарні
парляменті ,
а
тако ж
фармерськ а партія ,
щ
о
ма є
досі
5
послів,
Парижі,
згинув
посадник
(ме -
Ся
груп а
себ е
„сухим и
поступовцями" .
у
ліжку . Войовничог о
оргаіііс-
відділ и
в
околиц і
навіщен і
зем -
а
попередн о
мал а
IX
11.
Лиш е
одн і
незалежні
не
стратил и
иі-
іор )
німецьког о
міста
байтен ,
гу
арештовано
й обжалурано
.тетрусом.
Н
а
Ќримі,
я
к
урядо -
чог о
з
попередньог о
числа
своїх
Послів.
гллсндт.
Посадни к
верта в
саме
ГРІЗЬБА
СТРАЙКУ КОРАБЕЛЬНИХ ВАНТАЖНИКІВ,
о
тяжк е
Побитт я
іі
покаліченн я
в
о
стверджено .
Збожеволіл о
з
і
Деякі
політики Сподіються, Що
нові
парляментарні
вибори
домі в
з
політичног о
віча,
кол и
НЮ
ЙОРК ,
19.
вересня.
Провідник и
юнії
корабельни х
й
зажадан о
запорук и
з
а
внпу -
страх у
кільк а
осіб.
відбудутьс я
слідуючо ї
весни.
несподіван о
йог о
шофе р
стра-
вантажників,
як
а
ма є
д
о
40,000
членів,
заявляють ,
щ
о
вони
за
-
іисішя
йог о
н
а
волю .
Посо л
Джатг Джінкс ,
щ
о
уратува в правительств о
Косгрей -
т
н
в
контрол ю
над
авто м
з
при-
раз
викличуть страй к
робітників ,
я
к
тільки
під'приємці
відки -
Священи к
Яйончковськи й
ва
усунувшис ь
ТУРЕЧЧИНАСПИНЯЄПОШИРЕННЯКОМУНГСѓТт `
Від
голосовання ,
страти в
не
лиш е
сві й
ггбсоль-
ікасі,
.мала
мушк а
путь домагання
робітників .
твердить ,
щ
о
Коханови ч
поби в
ПРАВОСЛАВН І
МОНАХ И
ський
мандат ,
ал
е
тако ж
і
свій
депозит ,
що
виносит ь
500
до -
впал а
йом у
д
о
ока.
Автомобіл ь
Перші
переговор и
покінчилис я
н
а
нічім.
Підприємці
від-
йог о
крісло м
і каменюкою ,
ко -
СПАЛИЛ И
СЕБ
Е
САМИХ .
перевернувс я
д
о
рова ,
а
зо.то-
кинули
домаганн є
робітникі в
піднести
робітнич у
заплат у
о
1 0
ли
він
увійшо в
д
о
костела ,
що -
тнй
ланцю г
посадник а
та
к
об -
Екатерипослав .
Монах и
центі в
гга
годин у
з
а
звичайн у
працю ,
а
б
1 5
центі в
з
а
годин у
би
відправлят и
богос.тужі
г.тужені
мотавс я
довкол а
йог о
шиї,
щ
о
варваринськог о
монастир я
в
„овертайму".
Причино ю
побитт я
Мі
АРЕШТОВАНН Я
КОМУНІСТИЧНИ Х АГІТАТОРІВ .
алоб у
осадни к
вдушився .
Шофе р
кутаїські м
повіті,
н
е
хотяч и
1
супротивлеші я
священик а
про -
КОНСТАНТИНОПОЛЬ . —
Туреччина ,
мим о
договор у
при -
осадник а
відніс
.інш е
лекш і
віддат и
свог о
монастир я
в
ру -
УРЯД УЖЕ БУДЕ ОБМЕЖУВАТ И ВИРІ Б ПРОМИСЛОВОГО
даж і
алькоголічни х
паппткі в
у
язні,
який
заключна я
з
Совітськи м
Союзом ,
н
е
дума є
дозво -
,
скалічення .
.
.
,,,
„.
.
червоноарМійцін ,
після
пивниц і
(бейзменті )
під
косте -
лити
пропаганд и
й
нищит ь
ус і
.
Т
АЛЬКОГОЛЮ.
признак и
большевизм у
свої м
крані.
лом .
Крики '
пиякі в
у
підко -
ЄБРАВІ'ВАгіНЯ
АМЕРЙЌАН-
шўлис
я у` сорОпі
і
і
спа.тт и
ВАШИНГТОН, , 19.
щ
вересня .
Др .
Дорен ,
прогнбіційнігїѓ
Недавн о
у
фабриц і
тютюн у
над
Босфоро м
сгельній
пивниц і
перешкаджа -
себ е .самих ,
майном .
разо м
з
церковнѓім
комишеиер,
заявив ,
о
федеральни й
уря д
дума є
в
короткі м
'
кілько х
н а поширеннях комуністичної
у
арештован о
о
робітників ,
ли,
Після
слів
священика ,
від -
,
ш
г;џ
у
Viipojij.
часі
завести
дальш і
обмеженн я
вироб у
алькогол ю
дл
я
про -
Разом ; '''спалилос я
осіб.
Tутіками
й
щ
мат о меланами ,
розкидал и
межи
робітниками ,
як
і
є
комуністичну
лІтераТугІу
й
оголо -
прав і
богослужегшя .
Соборі
15
мислових
цілий.
Мают ь
скількіст ь алькогол ю
обмежит и
о
яких
'тќѓ.
НЕВА ,
,1 %
вересня .
-
Об -
шения
з
заголовками : „Неха й
жив е
Ленін".
Лрсштопаних.-об -
Священи к
заяви в
дальше ,
5 до
10 міліонів
гальонів .
вироблюваног о
рабован о
ту
т
брѓат у
Амерн -
жаловаг ю
також ,
щ
о
відмовилис я
причинитис я
спѓи'ѓѓѓй
дат -
щ
о
він
повине н
бу в
донест и
Скількість
алькогол ю
буд е
залежат и
ві д
канку,
щ
о
подорожувал а
з
Інс-
ками
на
будов у
воздушно ї
фльот и
у
Туреччині.
'"`-
'
про
пиятик у
д
о
поліції
й
до -
1
СВИНСЬК А
ІСТОРІЯ .
запотребоваиия
промислу .
виробі в алькоголю ,
щод о
Промисловці ,
які
потребуют ь
дл
я
брук у
д
о
Мераѓѓў,
у
Тнролі .
магатис ь
арештовани й
органі-
своїх
хотілиб и
встановит и
раду ,
як
а
дава -
Згадан а
Американк а
їдуч и
екс-
сти,
одна к
не
хоті в
розгол о
Львівськ і
громадяни ,
щ
о
лю
лаби
урядов и
порад и
скількост и
потрібни х
алькоголів .
пресови м
потяго м
везла-з і
со -
су
сеї
справи ,
щ
о
не
принесла-
б.іять
ковбасу ,
мимохіт ь
здрі
б
о
ю
перлови й
нашийник ,
вар -
би
чест и
польські й
незалежні й
гнуться
від
свіжо ї
Новинки,
ш
о
МСЬІКОЇРАДИ МІСТА ЛЬВОВА
тост н
2000
долярів .
парохії .
-
кілько х
лі т
істнуоала
;
Краді ж
відкрит о
доперв а
на
РОЗВЯЗАННЯ
Львов і
ковЬаскя ,
яко
вживн.г
стані'т'
брснгіер ,
д
е
цлови й
у
-
15,00 0
ОСІ Б
СТРАТИЛ О
у
свої х
Вироба х
ШЛЯХОТНІНІОГО
стдство ПОЛІЦІ Ї рядни к перегляда в пакунк и мяса, Ні ж
стдство ПОЛІЦІ Ї
рядни к
перегляда в
пакунк и
мяса,
Ні ж
свинське :
конини.
ПОЛЬСЬК Е
ГОРОЖАНСТВО .
НА Д
ЗАГАДОЧНОЮ
СМЕРТ Ю ЛІКАРЯ.
згадано ї
Американк и
й
не
зтіай-
Згідн о
з
польським и
закон а
Ковбасни к
Новак ,
.
відоми й
УПРАВ У
МІСТ А
ОБНЯ В
УРЯДОВИ Й
КОМІСАР .
ш
о
в
нашийника ,
пр о
яки й
ї'ї
о
-
.
ЛЬВІВ ,
Галичина . - -
3
початко м
вересня
розвязан о
міську
ми
особи ,
щ
о
виїхали
з
Поль -
львівськи й
багатій ,
щ
о
попа в
му
сказал а
Американця .
рад у
міст а
з
причини
її
ганебно ї
господарю ѓ
публнч -
іці,
аб и
не
служит и
у
польські й
у
слідчу
вязнишо ,
має .
Як
пи -
БОЯТЬС Я
ПОПЕЛ У
З
ТІ Л
мим
грошем .
міст а
обня в
урядови й
коміса р
Іван.Стше -
ГЕМОНТОН ,
Н
ю
Джерзі ,
19.
вересня .
Поліція
й
проку -
армії,
тратят ь
польськ е
гор о
шуть ,
на
совіст и
щ
е
інші
нечис-
ПОКІЙНИКІВ .
лєцькитї.
Одни м
йог о
заступникі в
іменован о
неремнськог о
раторія, які
ведут ь
на
спілк у
слідств о
в
справ і
вбийств а
др .
Лі -
жанство .
В
протяг у
послідних
гті
справи :
спроваджува в
`
тем -
старост у
Д
о
помоч і
правнтельствеином у
ліендала,
ш
е
н
е
розікрил и
для
публіѓчного
відома ,
хт о
на
ї
х
Лондон .
Англійське
мініс-
літ
такггх
осі б
начислено
по -
ним
шляхо м
спірї ,
підроблю -
комісарев и
прибійну
раду ,
щ
о
складаєтьс я
з
3 2
чяе -
лумку
є
вбийинком .
терств о
вггутрішнггх
спра в
зая -
вер х
15,000,
у
тім
числі-
пона д
вав
документ и
ветеринарі в з
о
-
нів,
а
у
скла д
Львов а
Управ у
з
Р . Франковського .
додан о
яко ї
входит ь
Українец ь
Володими р
Децикеви ч
Прокураторі я
заявила ,
щ
о
вон а
задержит
ь
пан ю
Ліліен-
вило ,
щ
о
не
допустит ь
д
о
Лон
1
2,000 осі б
з
само ї
Варшави .
Усі
гляднн
свог о
непевног о
мяса,
і москвофі л
Михайл о
Бачинський.
лал,
жен у
вбитог
о
лікаря ,
під
високо ю
кавцією , здаєтьс я
в
сум і
доѓгу
попелу
з
тіл
Саќк а
й
Ван-
вони
стратил и
польське ,
гор о
яке
постача в
дл
я
війська,
то -
ПОХІ Д
АМЕРИКАНСЬКИ Х
ЛЄГІОНІСТІВ . —
У
ПОХОД І
2-,,00О долярів ,
ал
е
виразн о
каже ,
ш
о
задержит
ь
її
я
к
важног о
'цетті.
Англійські
консерватис -
жаиств о
ґоколн б
верѓтуѓѓн
наза д
гцо.
Я
к
не
як,
а
цієї
історії
20 тисяч
хоч а
її
те ж
ліція говорил а
саме зголосивс я
сусід
Коли
прокуратор а
свідка,
публичн а
оПінія
догадується ,
злочині .
одн а
одна к
властител ь курячо ї
щ
о
прокураторі я
БЕР
Е
УЧАСТ Ь
15
Д
О
ОСІБ .
т
и
бояться ,
я
к
видко ,
гге
лиш е
д
о
гТолт-щі,
будут ь
карані
а
'.видно,
щ
о
деякі
львівські
світ-
підозріває
о
близч у
участ ь
у
ПАРИЖ ,
19. вересня .
дуж е
величави й
йо -
живи х
і
здорови х
револкіціо -
втеч у
пере д
військово ю
слузк- -‚нарі
мают ь
свинськ е
щастя ,
В
Нині
нарешт і
виринул а
щ
е
особа ,
пр о
котр у
гіо-
хід
американськи х
лєгіоністів,
які м
взял о
участ ь
від
15
д
о
ггерів,
ал
е
тако ж
і
попелу
з
ї
х
бою,
одна к
ПОЛЬСЬКОГО
горо -
їх
клієнти
кінський
шлунок ,
вже
довше ,
не
подаюч и
імени.
Д
о
по'ліції
2 0
тисяч
лєгіоністів
разо м
з
й
сестрами .
Походов и
жаисѓв а
їм
не
привернеться .
і
кол и
так
довг о
видержали .
'
Вили с
Біч,
догадуючися ,
з
ним двогодинн у
фарм и
з
Вайн- '
приглядалос я
понад
одегг
Відбувся , тут
у
жінкам и
міліон
людей .
Усі,
щ
о
брал и
участ ь
ленда,
Ліліендалів,
щ
о
поліці я
хоч е
з
ним
у
поход і
американськог о
лєгѓон у
ўлицям и
Парижа ,
кидал и
п
о
говорити.
поліція
не
хотіл а
ним
говорити ,
тод і
він
лЏ
одній
червоній,
білій
або
сииій
квітці на
гріб
„незвісиог в
жов-
шов
до
й
мав
з
розмову .
НІра ^
щ
о
находитьс я
недалек о
„Тріюмфальног о
ЛуКа",
попі д
В
розмов і
з
газетярам и
він
признав ,
о
зна в
добр е
Ліліен-
який
переходи в
похід.
лала, жив
з
сварки . Від
ним
п
о
сусідськи,
хоч а
їх
щ
розмов и
трох а
част о
переходи -
Н
а
чол і
поход у
ЙШЛИ
маршало к
Фош ,
генера л
Першийѓ ,
ли
на
якогос ь
часу
їх
відносини
охололи .
.
Севед ж
1 другі.
ПОВІД
розпочавс я
окол о
пі к
д
о
друго ї
полй -
лудні, а
розійшовс я
кол о
5
годин и
КОЛО
катедрн
Нот р
Дам .

ТЕПЕРПРИЙМАЕТ

„SVOBODA " (LIBERT Y ) якб и НЕ ПЕПССТОСЬКІ ЗЯАІЗПИТППГ-іттпр^І
„SVOBODA "
(LIBERT Y
)
якб и НЕ ПЕПССТОСЬКІ ЗЯАІЗПИТППГ-іттпр^І
КАТЕРИНІ
JJ-ifl
ВЯЛЬНІ
ROUNDBD
1893
у
У ті й
брошур і
паводит ь
паїѓ
ЗАПРОПАЩЕНИЙ ГЕНЕРАЛ.
Ukrainian
newspaper
published
daily
except
Sundays
end
botUayi
ки,
котр і
підчас
переворот у
з з
вдпчност и
а
прилученн я
Ігнац
цілий
ря д
блуді в
та
про-
at
83 Grand Street, Jersey City,
H.
І
:
^
v
Пілсудськог о
застановил и
за-ГЛятвц" ,
а
радш е
Білорус и
до;
махі в
колишньог о
свог о
прия-
Owned
by
the
Ukrainian
National
Asso-iattoa,
Inc.
1
'(Оригінальна долась
до
„Свободи").
ілізннчнй
рух
'бувби
генерал
тел я
„Зюка" ,
я
к
ос ь
віддапне
Росії.
Edited
by
Editorial
Committee.
Гал.тер
приві з
прот и
ньог о
вр .
в
рукч
Сам
Пілсудскі
не
хоті в
бут и
II.
зголосився ,
супрот и
чог о
is
Second
Class MalT Matter at tbe
Post Office
oi
Jersey City,
H.
J.
рож і
йом у
познанськ і
війск а
і
міністерств а судівництв а
помніковца "
йіейштовіча ,
Р
ані
диктатором ,
ані
президен -
on
Marcb 30,
mi ,
under Hie
Act
ot March
8,
t879.
військови й
суд
,
і
поліція!
Генерал а
Остою-Загурськог о
Ідуже
легк о
могл о
бути ,
щ
о
Піл-
іміністерства
рільництв а
в
руки
т
о
м
держави ,
а
навіт ь
н
а
уря д
Acceptanc e LOT mailin g at
specia l rai e o f postag e provide d fo r i n
Sectio n
110 3
почал и
з
а
ним
шукати .
Пов- j
судскі
наложивб и
бу
в
головою .
монархіст а
НєзВбѓтовского ,
як
арештован о
в
кільк а
ден ь
п
о
o
i
the
ЛЕТ
of
Octobe r
3,
1917 ,
authorised
Jul y
31 ,
1918 .
президент а
міністрів '
висуну в
ставали
'
щ
о
дня
нові
його -
переведеннє-ухвал и
сойму,
щ
(перевороті
‚виконані м
Пілсуд-
Тай
так и
і
у
вуличних
бо`ях і
Іоу в
професор а
Бартля -
Ві "
к
а
0
SUBSCRIPTION
RATES:
ПЕГЕДПЛАТА:
лоски,.
-
де
він
подівся х
т
а
Президен т
д'ержави
ма є
право
І
ськи м
отж е
біл я
2 0
мая
1926
у
Варшав і
брал и
варшавськ і
пе-
ПООДИНОКЕ ЧИСЛО три ПЕЯТВ.
'зав
навіт ь
скликат и
сойм ,
а
ко-
Tbrea
cents
a
copy.
де
йог о
бачено :
ддні
мал и
пі-
ібез
сойм у
видават и
декрети
з
7 0о'р .
і
замкнен о
у
Вильпі,
в
тюр -
песівські
робітник и
визначн у
у-
One
year
і
7.00І
Нарік
.
.
ли
то
й
ра з
збунтувавс я
і
Барѓ -
л
ч
знати-йог о
в
одні м
з
ти
х
панів,
сило ю
законів ,
як
виданій-
дек.
Six months
$
3.75
На,пів року
.К.^ИЖ
3.75
мі
„н
а
Аггтоколю" ,
знані й
доб -
част ь
т
а
багат о
їх
полягл о
у
ля
`усунув,
тод і
са
м
Пілсудскі
На три
МІСЯЦІ
щ
о
відбирал и
йог о
пакунки
з
рет у
пресового ,
котри м
об.МГ-
2Л0
Tart,
months
$
a.oo
'
р
е
‚‚політичним" вязня м
щ
е
з
Ргих кровави х
змаганнях .
ста н
президенто м
міністрів,
а
m
В
Джерзи
Ситі і Затраницею:
двірця ,
якийс ь
паниськ о
ма в
ж
у
є
свобод у
преси,
І
T.
ILL
Foreign
and Jersey City
Rates:
царськи х
часів.
Розпочат о
от -
Пепесівці
попирал и
Пілсуд-
Бартл я
зроби в
свої м
заступни-І
На
рік
МОДО І
знов у
йог о
бачит и
на
якімс ь
А
One year
,
$ю.о о
ж
е
слідств о
прот и
ньо'го
з
а
рі-
ськоѓотому ,
щ
о
вз`агадТуважа -
На
вів
року
$
5.00
ком.
Тепе р
вже
сой м
не
мав
від- ^
двірц и
на лінії,
щ
о
вела
д
о
Даті-
За
велики й
нетак т
зі
сторони
Six
month s
t
S .o o
2.7 5
На
ТРИ місяці
$
2.75!
жігі
надужитт я
і
здєлкгг
і
та
к
ли
йог о
з
а
старог о
члена
своє ї
ваг и
зачинат и
соб і
з
сами м
Піл-
ціѓў,
куд а
звичайн о
добр і
л
ю
Three
months
t
Пілсу'дского
уважа є
п. Ігнац
ви
За
кожду `С.
зміну адреси
платиться
Ю
центів.
він
висиді в
у
слідчій
тюрм і
а
ж
партії :
він
ж
е
щ
е
пере д
20
ро -
судськи м
особист о
і
станул о
на
Іди
з
Польщ і
утікають .
кликанн е
вовка ,
з
ліса
у
формі
За
оголоше`ння
редакція не
відповідає.
суботи ,
шестог о
серпн я
каМи
належа в
д
о
головни х
пол ь
тім,
щ
о
уряду є
властив о
Бйр -
Поголоск и
росл и
^
кожди м
питання :
„стан ь
чи
седзець?!"
ських
революціонері в
Г
боєви -
З
Качали належить
висилати
гроші
лише
на
т.
зв. Foreign
Money
Order.
ц.
р
.
тель ,
а
Пілсудскі
сидит ь
соб і
в
дне м
нов і
і
чимра з
більш е
фан-
ків
та
й
са
м
особист о
бра в
у-
РАЛАТІ
Бель'ведерськї і
Кол и
іменно
в
минувшім
па
У
тім
дни
лучилос я
з
ним
по-
звід-
Телефон „Свободи': 498 Montgomery.
Тел. У.
К
Союза:
1838
Montgomery.
тастичні , а
та
частин а
польсько ї
'ічаст ь
в
одній
великі й
експро -
, 1 Є мовб и
з
а
кулісами,
кер -
Ічасти
щосьуакого ,
як
пар у
не-
долист і
скликан о
д
о
Варшави
та
м
АДРЕСА: "SVOBQPA", P. О. BOX 346.
JERSEY CITY. N- J-
преси,
щ
о
є
Пілсудськом у
во -
лріяці ї
російськи х
державни х
державо ю
т
а
про -
діл ь
передти м
з
генерало м
^оз -
сой м
на
нов у
сесі ю
а
президен і
ціло
ю
рожа ,
кинулося
з
одущевлен- , Г р О Ш е й
(пі д
Безданами) . —
Byef '
вадовським ,
п
о
котрог о
нри-
держав и
з
ласк и
Пілсудсіжог',
мишля е
там
на д
дальшим и
лля-
пям,
„годие м
лєпше
й
справи" ,
Ш
В
А
ЄІИІГА
їха в
з
Варшав и
д
о
Вндьнаспе -
Мосціцк і
е
одиноки й
з
пепе-
він
і
на
Сибірі
(звідк и
з
д
віц ь
Польскеи" .
к
)іУ
р
0
на
цей
незвичайн о
ї
й
смакую -
ціяльи о
висланий
офіци р
з
мі-
сївців,
щ
о
чогос ь
дохрапався! )
Сил а
республикансько ї
парті ї
в
Америц і
поляга є
головн о
б
у
в
вж
е
і
недалек о
втік),і нам ^ я
шибениці '
йом
у
одна к
залежит ь
не
ди
чий
жир ,
щоби ,
розвал -
ністерстаа
війніѓ
( а
міністром
у
„виѓворѓсќо м
крссгі "
в
Пе -
мав
відчитат и
посла м
прнпіі-
в
тім,
ЩО
вон а
припису є
американськи й
добрибу т
своїй
про -
ше
на
тім,
щоб и
Польщ а
так
ковуюч и
і
використуюч и
ці-
є
Пілсудскі!),
забра в
йог о
з
со-
тербурз і
і
ли
ш
удаюч и
варят а
ний
покли к
(„орСндзє") ,
і
о
текційні й
тарифі .
Ц
е
головни й
її
пропаганди .
Охорои -
як
він
розуміє ,
стал а
здорово ю
лу
ту
справ у
-
наробит и
д
о
Варшав и
і
тут
йо
діставс я
д
о
шпиталю ,
звідк и
воєнни й
марша л
(Зюк )
зажа-
ігому
митови ,
щ
о
не
впуска є
товарівѓ
з
чужи х
країв,
ві н
продуму є
тако ж
і
на д
її
польськом у
маршалќовѓ і
я
к
пусти в
на
вол ю
наказавш и
йог о
викра в
ліка р
д- р
Марке -
Ї'дав-від соЃѓмовог о маршал а Р;і-
завдячу є
отже,Америк а
ціле
богацтво .
Так е
проповіду--,
будучим ,
на д
її
становище м
мі ж
найбільш е
приќрости .
А'треб а
щоб и
н
а
други й
ден ь
я
внч,
щ
о
є
тепе р
професоро м
іая
розпоряднтн ,
щоб и
посли
і
ють
республіѓканські
лідери ,
аду т
доплив у
сво є
не звертаюч и
т
при
тім
ніяко ї
уваг и
г'ою, відві з
го
)лише,
вивс я
другим и
державами ,
на д
її
знати ,
щ
о
польськ а
прес а
ді-
в
бельведерські й
палат і
польськог о
університету
у
сенатор и
підчас
тог о
стояли.
гга
безмежн і
богацтв а
самог о
кра ю
а
и
а
світов у
війн у
і
час и
бсзпсченне м
ві д
небезпек ,
які
литьс я тепе р
головн о
н
а
два
ве-
у
Пілсудськог о
д
о
рапорт у
Львові .
А
л
е
декотр і
ќлюб и
заявилися
повоєнні,
в
яки х
сам е
Америк а
якра з
та
к
дуж е
збогатіла ,
коли
їй
в
розво ю
дальши х
„случаї в
дикі
„санаційним" ,
табори :
оди н
табо р
звут ь
Так
і
сталось ,
а
по
рапорт і
Пілсудск?
знани й
був-
мі ж
прот и
стоянк и
тай
і
в
npca
Европ а
знов а
попал а
в крайиу
нужду .
подій "
можут ь
грозити .
Звідс и
а
други й
„асаиа -
позісгд в
Розвадовск і
на
во.ть
пепесівцям и
під
іменем
„Зюка" ,
ІЛіднісся
з
то
ї
причини
гевалг.
В
спокійний
час
ніхто
над
тими
охоронним и
митам и
не
т
о
мі ж
інши м
і
піддержу -
ційним".
„Санаційні "
часопис и
ній
стопі,
хотя й
слідств о
ве
а
провідник и
їх
як
ос ь
нпр.
Пілсудскі
Однак'jtasVfeHa
го.топ-
застановляється ,
б
о
вони
відграют ь велику
рол ю
головн о
при
ванне
з
йог о
бок у
Петлюрівців ,
є
ті,
щ
о
стоят ь
Пілсудськн м
детьс я
прот и
ньог о
далі.
посл и
Дашйньск і
т
а
Мор^чсв -
чя:
запроси в
послі в
і
сеггг.то-
вибора х
на
президент а
держави .
Але
шуму .
случилос я
так ,
ш
о
вони
котри й
хоч е
„сану-
котри х
хотівб н
ужит и
яко
оди н
І
з
Загурськи м
як
кажем о
скі
це
найблнзш і
йбѓ о
прн-
рів
на
т
у
парад у
д
о
Варшаво. -
вже
тепе р
наробил и
великог о
Б
о
от о
Франці я
пішл а
з
а
вати",
відносишѓ,
в
з
таранів , що'ма є
розбит и
Ра -
сталос я
щос ь
подібного .
ятелі.
ког о
замку,'ал е
приказа в
по-
американськи м
приміро м
і
обтяжил а
американськи й
експор т
Польщ і
Навіт ь
пов-
дянськи й
Сою з
і
зробит и
з
ча-
Приїха в
з
Варшав и
з
мтггістер-
Цілко м
слуШію
отж е
споді -
ПОВИНОСИТИ з
до
Франці ї
новим и
високим и
цлами.
З
тог о
вийд е
дл
я
Аме -
за
заявив , -що
ўздоровит и
пануючі.
осібни й
редтн м
дотичію і
став
„Звйоггзек
напр з
стини
Радянсько ї
аУкраїии
ства
офіци р
і
забра в
йог о
з
со-
валис я
вони,
щ
о
ві н
тепе р
го -
рики
шкода ,
як
а
по
приблизні м
тільки
обчисленн ю
буд е
до -
салі
всі
крісла і
j
вн(!)
Жечнпосподітей" .
Нлс-
осібну ,
ві д
Польщ і
залежну ,
бою .
Коли
об а
приїхали
лрвн о
н
а
них
опиратисьм е
ходит и
річно
д
о
сото к
тисяч
долярів .
А
шкод а
т
а
буд е
щ
е
нів
йог о
звут ь
прот е
„направя -
правобічн у
„українку" ,
щ
о
бу-
Так
отж е
сараќ й
по-
на
ві.тьиенський .
двірец ь
тимбільше ,
щ
о
і
перше ,
взагал і
більша ,
б
о
з
а
Франціє ю
готов і
піти
другі
краї.
Америк а
знов а
камн "
і
з
ними
т
о
підчас
недав-
лаб и
„пшедмуржем "
прот и
мо -
сли
і
стояти ,
.ѓте
сто-
тізшічнй
у
Варшав і
перш е
міністерств о
Морачевсь -
як
країна
з
висок о
розвинено ю
індустрією
не
мож е
обмежит и
них
виборі в
громадськи х
в
сковськи х
„закусуф" .
пв
також
мусіли
сенатор и
і
Мосціцк і
з
цілим
вийшо в
прот и
иих
щ
е
оди н
кого-Дашинськог о
в
р.
1918
збут у
тільки
на
свій
ринок.
Вон а
мусить
експортувати .
Чере з
Станнславов і
заключн в
бу в
(своїм причотом ,
д
о
Пглсудсько-
А
л
е
Це
вж
е
інш а
справа .
Вер -
офіци р
і
всі
тр
и
поїха-
йог о
дуж е
щир о
як
о
начать -
те
не
мож е
вон а
глядіти
обояти о
на
цлові
баріерин а
ті
нові
сою з
галицьки й
радика л
г
о
включно .
Т
е
стояииє
не
ли
д
о
міста.
И
о
дороз і
ма-
ника
держав и
попирало .
таюч н
одна к
д
о
мето д
правлін-
мита ,
яким и
відгороджуют ь
себ е
другі
кра ї
від
Америки .
др.
Ле в
Бачинськигї.
Д
о
бул о
впрочі м
мукою,
ти
вони
заявит и
йому,
щ
о
за-
ня
Пілсудског о
щ
е
ра з
під-
Та
сподіванн я
їх
не
сповни-1
Респубдиканськ а
преса
дуж е
обурен а
кроко м
Франці ї
і
тог о
„санаційного" ,
пап-
б
о
відчитуванн є
велико ю
‚‚орендзя' '
трс-
везут ь
йог о
д
о
йог о
власног о
носимо ,
щ
о
він
свої х
старих,
немо в
обвіял и
якіс ь
домагаєтьс я
від
президент а
Кулиджа ,
шоб и
він
негайно
ско-
равяцьког о
табор у
налг -
помешкання ,
але
щоб и
в
поїте-
лись! Йог о
чужі
нові,
вітр н
і
він
окружи в
друзів -
пепесівців
„пусці л
в
вал о
лиш е
пят ь
мінут.
Але
не
-рнсга в
зі
свог о
прав а
І
підніс
цло
на
імпортован і
з
Франці ї
жат ь
передовсі м
ті
часописи,
ju 1
тім
діло ,
а
в
цім,
щ
о
бул а
ио-
діло к
( 8
серпня) ,
аб о
у
вівто-
себ е
майж е
в'иключно
самим и
тромбен" ,
а
вон и
ли
ш
баньк и
товар и
о
50 0 ,',. Другі
як
сплачуват и
сам а
знов а
глядят ь
на
справ у
холодніше .
Фран -
котрі
їдять'обрі к
з
диспозицій -
„наррдова" ,
цілко м
непот-
рок,
явивс я
д
о
Пілсудског о
д
о
чужим и
людьмгг, бе з
так
звано - ‚випулил и
з
великог о
здивован -
ція
поступил а
так,
поступа є
Америк а
супрот и
други х
країв.
ггого
жолоб а
п.
Пілсудського .
рібп а
„геца" ,
котр а
мусіла
ком-
рапорту .
На
це
мав
заявит и
За-
ѓ
о
„імєня" .
Гоняч и
з
а
мріє ю
Щ
Вон а
ма е
довг и
і
відбудуват и
край
з
повоєнно ї
Належит ь тут
передовсі м
„Гло с
промітуват н
Польщ у
неаби
лк
гурскі,
щ
о
він
вж
е
ту
т
( а
бул о
руїни.
Вон а
здан а
на
кредити.
Том у
не
диво ,
ш
о
стара -
перевест и
з'а
всяк у
цін у
„сана-
j
У
всяком у
раз і
так а
поведін -
„Польск а
збройна "
назверх ' .
це
на
вулицѓі,
щ
о
зветьс я
„Кра-
ється
не
вивозит и
з
кра ю
готівки ,
яко ї
та
к
дуж е
потребує .
Правди "
(призначен а
цію
по.тьскіх
стосункуф "
він
ка
„маршалќа " —.
бул а
найбіль -
головн о
дл
я
вій-
ковськ є
пшедмєсьцє" )
висяде ,
А
обмежу є
головн о
збу т
американськи х товарі в
в
торговл ю
найбільш е
шта відбилис я
тому,
б
о
Аме -
ис
гляді в
соб і
помічникі в
мі ж
ш
е
прикро ю
Ігнацов и
Дашинь -
сковггх
старшин) ,
„Пшегльон д
Впрочі м
п. Ігнац закнду є
сво-
б
о
хоч е
піттг
д
о
парні
впкупа -
рнка
обмежил а
збу т
французьки х
товарі в
Америці .
Вж
е
старпмя
товаригиамн від
кидан-
сќому ,
котри й
щ
е
в`р.
1925. на-
вєчорни "
та
„Епока" .
Є
їх
м
у
бувшом у
другов и
„Зюкови "
тнся.
Об а
офіцнр н
на
цс
зѓо-
сама
прогнбіці я
підтяла
тяжк о
фраггцуську
в
Аме -
впрочі м
більш е
та '
год і
їх
ня
бом б
аб
о
нападі в
на
почтов і
писа в
величезн е
славослові є
тако ж
і
провин и
супрот и
націо-
ди.тнся,
він
висів
з
авт а
і
від
тої
рипі,
бо
і. Франції
спроваджувал а
Америк а
вни
т
а
тут
всіх
вичислювати .
поїзд и
за.тізггичі
але
навпа -
дл
я
ньог о
під
заголовко м
нальни х
меншостей .
Це й
уступ
хвилі
всякий
слід
по
цім
про
лікерів,
а
знов а
охоронн і
американськ і
болюч о
він
добира є
їх
соб і
на.
„Вєльк і
члове к
в
Польсце" .
Ійог о
брошур и
є
так
інтересѓѓѓѓЃі,
пав
і род а
на
нншог о
торговлі . Франці я
відплачуєтьс я
тепе р
Аме -
віть
зпомі ж
людей ,
щ
о
мают ь
1
З
головнігїших
дневників,
щ
о
Однак ,
я
к
каж'е? пісня :
І
" 0
я
позвол ю
соб і
навести
риці
американсько ю
міро ю
і
заводит ь
в
себ е
те,
щ
о
завел а
дуж е
кепську
слав у
у
подьсь -
На
дііірпи
лиши в
він
бу в
зя
садят ь
всіми
силами
прот и
ПІД-
Його
ту
т
в
дослівні м
переќ-
Два
рочк и
промируло ,
в себ е
Америка .
кім
патріотичні м
світі,
як
ос ь
хіті ѓо м
'во ї
пакунки ,
ал
е
їх
ні-
(
судського ,
треб а
вичислити
ладі :
Коханн я
с
я
забуло"
.
нпр.
і
змі ж
та
к
звани х
„помггі-
Рад а
на
те
тільки
така:
знести
взаїмиі
надт о
високі
охо -
дібрал и
І,ІС
в
субот у
якіс ь
дв
а
„Варшавянку" ,
Жечпосподіту" ,
„В
доповненн ю
мої х
ува г
про
к'овцуф".
Є
т
о
ті
польськ і
па-
'
н
е
соловейк о
затьохкав ,
як
у
роіші
мита
і заќлќічити
з
Франціє ю
і
другим и
державам и
тор -
панн
-
-
звернувш и
квіт.
„Гло с
народу "
"(в Кракові) ,
т
а
політик у
помаєвог о
правитель -
, ВЗЯЛИ
щ
о
бул и
участ ь
щ
е
ті
й
пісн
гонельні
договор и
тог о
рода ,
яким и
одн а
держав а
відчинит ь
'
співають ,
ал
е
пан
Іѓ-.
І ос ь
тепе р
розпочинаєтьс я
„Пшегльон д
Пбзнаньскі".
„Робот -
-
царськог о
режіму у
відкрит -
на
ц
ревиенцко
загілакав-зату -
ств а
хоч у
ту
т
піднести
його
другій
ринок
збуту .
По
війні
всі європейськ і
держав и
мурами . Сегодн я
відмежу -
хрія":
Загурск і
ані
в
понеді-
Інтересне
є
становищ е
т
ю
памятинка^ )
поставленог о
жн
в
в
новій
ѓброшурі
під
заго -
відносини
д
о
національннх
мен-
налися одна
від
друго ї
цловнм и
всі вони
при-
лок,
ані
у
вівторок , ані
пізній-'Піка'' ,
орган у
пспесівці в
(полі ,
) нього
Я
застав
з
р
1918
інше' Л0ВК0
М
"
В
первшо и
рочніцен
шостей .
Мног і
уміркован і
на
ходят ь
до
ггерекоиання,
щ
о
так а
політик а
це
абсурд .
n
ше
д
о
рапорт у
у
Пілсудськог о
сько ї
партії
соціялістнчггої);.
саму підставу!
пшеврот у
майовего" .
віт ь
прихильник и
помаєво ї
по-
літикн
сподівалис я
якигос ь
по-
вих ,
снергічннх
крокі в
правѓі-
К.
АНИШЕНКО .
-
Пяний
Олекс а
багат о
дс-
лн,
а
в
деяки х
та
к
вон о
Гі
поѓ
тельств а
на
ці м
полі.
Марша л
ріжок
.
А
т
о
якос ь
клуночо к
, й
годі .
Ал е
погляне ш
такому
іого
каже
,
нило
закопане .
горох у
взяв.
.старцеві
на
ви
д
і
бачи ш
-
ХЙ-
`^Ќ
Ю
зна є
„креси", як
ніхто
МИРОНОСНИЦІ
Певно,
неодном у
мойом у
-
-
Не
т
е
мегге
з
а
серце
бе
Складчин а
парубоцька !
труєчоловік
.
чгг
себ е
дурить ,
І
ЬїШи
П
1
н
'
кол
и
"
е
б
У
в
ві
н
ЛР"'
свекор ў
впал а
на
очі
Саігька.
ре,
гцо грабували , —
поверну в
Пішо в
вернувс я
тихо-мир -
чи
других
хидьинко м
нацгональних
}ТИ -
Тільки
й
балачок ,
ѓпо
про
Сань-
ся
д
о
мене
Микита , —
а
а
те,
щ
о
но,
бе з
галас у
—-
в
покійгюг о
А
на
Саньці,
-
скаж у
тоб і
,сківв
о
імя
.
Польських
держав -
^
3 )
'.
Кол о
Олексиног о
цегельни-
отак а
бісов а
кро в
з
иролєт а
Дмитр а
вдався :
я
к
випє,
так
голубонько,- -
гор е
,НТЄрЄ
?
В
^
Тажт
о
ві
н
м
"
Ш.
перш а
ирЧхіетаріи.
З
а
Олексо ю
ка
щ
о
вечор а
хлопці
бються .
рігб^є.ебе
видає :
і
в
сіл'ьраді,
горещюси- . НН Х
-
ішо в
в
р.
1920.
на
Киї в
з
ве.ти-
спати.
Принюхуюсь:-н е
смер -
Вихопилась
дит ь
і
чорн у
пісню
співає
пішли
наш і
дядьки :
тепер,
Олекс а
завш е
пяшгй,
як
ніч
те -
в
ячейці.
Прийдіт ь
на
зборню :
М
м
.
Все-ТАКИ
КАЖУ
І
К
И
пляно
дит ь
самогоном
визв о-^нн я
Ўкраї-
t
бач у
Л
дяковог о
двору
пеоліо.
мна.
А
пр о
неї
чог о
вж
е
тільк и
х
т
о
більш е
репетує ?
Олек-
Щ
о
хоче ш
гадай ,
щ
о
хоче ш
-
Ч
и
НЕ СОРОМІ.,
ХТОЖ
НЕ ІШ
,
ТЗ
Ж
Т0
-
В
І
Н
VMS .
а
р.
1919
1
ПИЃЛ
Саггьк а
Тамаігськ а
може ,
однгг-двоє
не
топчут ь
д
о
не
казали
.
Ал е
мені'вон о
гй-
cq
д
о
Київа
де-
Ідумай
А
Саньк а
Таманськ а
в
ЗНАЄ,
ЩО ТВІЙ
БАТТКО
WW H B P
Г
ло
Р уси-
П
АОТЬХС
``.^`^' '
Господ ь
милує!
дума ю
! про .
.'.
завод у
от у
лапацьоиськ у
стеж -
дочого .
путат а
яког о
ком у
їхати ?
ИКІ -ооомм
ВОЗИЛИ?
а
и
оце ,
САХАР
Невж е
^
^^
0
Ю
поневолив
!
себе,
наче
навернуло
Одарк у ( к у ,
танній
цей
їнував
а
тоді
д
о
завод у
йшо в
ос-
Так
гр
д
з
а
годо м
і
йшл
Олексі
так ?
здибалђ-r j ВАЯ.--1 1 р' 0 ' т -
т
и
пошкодує ш
батюшц і
яко-"" '
'"'"' '
иьог
о
т
о
прец
і
LO
М
А
.мою,
а
ту
т
і Саггька
дорог у
пс
хазяї н
аб
о
зайда ,
як
о-
ТІЃ
ПОШТЃ--VPп ,
ЛО-г ^
:
^
`
V
T
-
Якос ь
оце
шкандиба ю
д
о
6а -
Пролета р
всіх
Таманський . Як
Таманському . Чог о
з
діда-прадід а
й
вер -
ммоі,
ѓЬсь
.
( к.теветал и ендецьк і
(вшсхполь -
реходить .
Але
гребл я
одна:
іду.
Олекса .
Та ,
кажу-ж ,
хазй"-
зар у
глип
па
Олексии
двір:-
ховода :
під
ограбувал и й спалили
па
йог о
комаігдою
за-
івона' причарувал а
і ргЗдиччя,
фуніика
ц1„ п .
.
'ські )
шовіністи , та
обвинувач` -
Чорне-пренорне :
оч
0
Зустрічаємось .
Олекса :
кол о
хижі
кі-
не
пізнала.
Рублен а
хат а
з
га
й
в
о
д
Ну
дивляться ,
иачс
провалля, .
-
Христо с
воскрсс,
баб о
л
о
па
горшк и
и цуцения
на
то-
ком,
зелено ю
бляхо ю
вкрит а
як
гляну
наш і
порядќѓѓ:
ру-
Сорочечк а
з
з
кропивяного'' )
Віялі ,
а
субото ю
будьт е
здо-
к
рішніх
сонячниках.
пропив ,
а
квартиран т
вистро -
кгг
сверблять .
Н
е
тако ю
повнії -
м
и
кол о
хат и
-
-
садок ;
на
ток у
полотна ,
спідничка
рябенька ;
ровснькі !
А
в
Олекси
дівчинка.
Ро -
ївся
т
а
й
хоч е
мен е
з
а
жінк у
І-
на
пролетарськ а
правда .
ожеред,
Корівк'тЦл
стар а
дран а
корсетк а
бе з
гап -
6
P
H
Воїстшг о
воскрес,
спаси-
с.то
соб і
дичкою :
бе з
матірнь о
бут и
Бачи в
Ічого
F
I
'
"
І
наче
б
т
о
в
приймц
Мину в
вж
е
рі к
ві д
маєвог о
я
людей :
Французі в і
телятко м
ремиґають .
лйків.
Н
а
голов і
F- '
біленьк а
бж
буд ь
а ти
здорова .
г
о
догляду.'Іноді '
на
селі
кттза-
Т
о
ти,
виходить ,
ще
дівуєш?. п с Р е -ороту ,
ал
е
ані
Українці,
а-
хочете
.'
А
Микита-Француз ,
щойн о
хусточка
Жидівськ а
наймич-
ли,
щ
о
пяний
Олекс а
вигна в
Куди
це
ви,
бабуню ?
Мо -
Т
о
тоб і
в мироносниц і
не
мож-‚" і
Білорусин и
не
відчули
ніякої
повернувс я
з
тог о
полону,
ко -
ќа
т
а
й
годі !
-
Т'а
й
мій
Петр о
щос ь
ка -
Дочку
па
моро з
і
вон а
в
куля х
ж
е
д
о
дяк а
писатися
в
ми-
`;
амін и
правительственно ї
сггстс-
пячко ю
їде.
зав
пр о
Олексу
Я
так а
рада ,
Дума ю
собі ;
награбастал и
в
ночувала
чи
т
о
брехал и
пр о
роносниці ?
-
-
Ні ,
н
е
дівк а
я
а
—- мати
.
}
м
н
управи'.
Самовол я
поліцій-
щ
о
він
в
ті
діл а
не
входить ,
а
завод і
всяког о
добра ,
а
удают ь
якогос ь
лапацоиа ,
що` на
квар -
-
А
пишуться ?
Сідайте ,
бдбо ,
підвезу
-
Нач е
затрПмтвта
Санька ,
але, н а ?
нагл
і
с
У
Д
н
т
а
вирок и
смер-
як
заво д
грабували ,
т
о
йог о
й-
бідиЎ
іфолєтарію .
Ц
е
в
на с
у
тиру
д
о
Олекс и
став,
а
СаньКу
Та
пишуться .
І
я
вписала
Трр
Ач,
бісово ї
душ і
комуна,
тверд о
сказала :
покритка
. І'" 1
є
вс
е
ще^часгимй ` проявами
зовсі м
не
було .
Оставс я
чистий
моді :
куркульн я
я
к
понадіва є
за
куховарк у
взяв
ся;
батюшк а
благословили
.
як
живе !
Тільк и
Й
хазяйств а
т
-
Петров а
полюбовниця!—}пўаличног о
житт я
на
„крссах".
пере д
людьм и
і
ііа
себ е
всяк і
стар і
жупан и
та
Звичайно :
глузувал и
з
без-
.—
Добре ,
дочко ,
коди
так.
було ,
щ
о
червив е
цуцення,
трох и
нс
вирвалос ь у
мене,
ал
е
Н
е
свит и
д
о
дво х
усів .
Старц і
та
талання
людського .
Вкупі
будем о
в
мггроносннцях
тепе р
подивіться-но!
Ну-у;
ва ш
Петр о
поспі в
уступќами , не
признаваніќѓм
Пригадую ,
якос ь
весно ю
на-
ходити
А
ти- ж
батюшц і
мо -
-Бо г
йом у
дав ,
сину.
на
готове :
кажуть ,
і
дню є
йлю -
- А ДИТИИА-ж
ДЕ?
думаю :
тепе р
пр о
все
дізнаюсь .
,,а
ЦІ9 яальн и х
пра в
Українцям
і
ші
дівки
в
хрещик а
грами .
Ка-
ж
е
б
сзхар у
однесла.
Врнн- ж
Микит а
як
загне :
чує
у
Саиьк и Таманської .
Зда -
помас -
(Дальше
буде).
згглись,
казилис ь
кол о
гамазе -
так
бідують
Добри й
Бог
з
.
таким
ється,
скор о
ва м
і
бабо ю
бу -
детеперішно правительство ї , а
ве
Білорусинам ` кермуєтьс я
системи держіѓться ,
котра
ю,
а
поті м
взялис ь
з
а
руки
і
-
Ні,
одказу є
Єаиька ,
Богом !
Я
к
Пісчанцг
заво д
грп-
ЏІЬ^А
но-о ,
ряба!
.
взагалі-удержат и
не" Дасться,
і
почади
в
журавля .
Діво к
со -
я
їм
випол ю
город".
Д
е
там,
то
й
бувалн ,
Олекс а
те ж
не
дрімав :
так
вибухают ь
вс е
чимра з
нові
Замовчал а
`я.
Микит а
цьмо -
рок.
Всі
в
корсетках ,
в
нами -
сахар
бороть -
пуді в
з
двісті
сахар у
кав
поставити , і-до
діста в
на
конячку ;
та
к
мов'чки
й
стах,
в
червоних
чоботях ,
"
а
'Аб`и
вс е
д
о
куп и
звязати ,
стрічками
вітер
завзятущ у національні
б и,
тюрм и
наповняютьс я
та
ро-
о
т
Бог
помі г
і
хатк у
базар у
приїхали .
шинко м
стар і
дід'и
сидять ,
істе жнив о
љ` я
большевицьки х
треб а
тобі,
Онисько ,
сказат и
і
корівк у
в
дві р
ввест и
т
а
щ
е
Повер'гулись
з
базару ,
жд у
ціпками
земл ю
копирсают ь
агітаторів!
:
о
с
ь
що
:
Го д
мож е
з
а
трицять ,
й
дочк у
замі ж
оддав :
Бо г
най -
Петр а
та
й
думаю ,
т
а
ft
думаю .
ще
теб е
в
нашом у
селі
не
б
у
на
молодня к
то
й
милуються
^
ЧИТАЧн
шов
і
дл
я
неї
— v-W" -
пару
Но ,
ряба
.
Надумал а
таки :
нічог о
йому-не`
А0ЗІР ,
„Систем а
не
якимис ь дрібним и
не
утиск у
дастьс я
UZJZ'JL^Nlfr
покійни к
свеко р
і
кажуть ;
Джикну в
конячк у
зятор о
скажу .
Мож е
са
м
колис ь
роз -
злагіднит и
у-
ло, як
в
наш е
сел о
забивс я
десь
.
.
і хќоті в
візок .
Каж у
д
о
Микити:'балакаєтася .
А
на
Саньк у
Та -
когось
Іступкамн;
вон а
придушит ь
і.ч дапацонів -
ото й
стари й
О
-
_
Д
.
р
манськ у
й ггіів мене'бере
-
не-
д нШра ш
дівк
а
0ле
Хто
вж
е
і
з
нашо
ї
ок
у
г
и
національног о
рух у
обо х
„крс-
У`
Два .
раз и
да є
той ,
щ
о
скор б
дає .
Н
е
відкладайт е
н
а
ко -
лскса
Таманський .
Хт о
вогго
и
-
-
.
т
а
гге
грабува д
завод :
хт о
нач е
й
ревнощ і
материнськ і
З
КСИ)і
а
дівк
п
Хоч
бс
з
иами
ЛНсь, иа
пгзнійще.
Колис ь
мож е
жертводавця. буд е з а пізгіо.
атожіт
ь
ікерта у
сових "
народів .
Рівно ж
І
ЯВ -
т вон о
о
і
тепе р
н
е
зняю .
л
а
_
^
^
.
скільк и
міг,
стільки
й
набрав :
Петра^
вже
ок
а
не
спускаю .
Пі-
ног
у
Тільк
и
в
^.будов у
Сиротинця,Захйет у
У.
Ц.СоЮз а
і
ВЙЩДГГЛЛ `
НИЙ
т
а
'безоглядни й
утиск,
се.юм,;кол о
багна,
поставітв - о -і^^ .
^
д
у
.
куркулі—возами ,
Пролєтарія —
'де
- -
прийде.
Іноді
ггаче
пирі -
и
и
ц
мают
ь
так
у
вр0
-^зшс
подан у
адресу :
'
^
практиковани й
прот и
комутті-
лсіх а
хиж у
и
ио.іав
х.іаяшіува-
-
^ м
.
К оли д
мішками
А
потім,
хт о
як
умів,
жо к
утече
разо м
з
Петром
Випишіть;слідуюч і
інформації :
Нсо
н
н
о
н
а
панськи
П
сті в
а
тепе р
і
прот и
польсько ї
тгг ;
літом
ро.ш в
цеглу,
л
в
зим -
сучо ї
пар и
Олекс а
-
-таки й
і
розпорядо к
да в
тому-Морока.: ;
Примітил а
нарешт і
шит
а
‚Незалежно ї
хлопсько ї
партії",
і
у
ХОЛІН,
де,
заводу .
Петр о
""^^дс-^угйв!
.
-
І добру .
Т
і
н
а
самого н
йог о
пе -
-!кол и
йд е
н
а
село ,
вже ц
щос ь
ІНЕ. побор е
цих напрямів,
котрі
каже':
це
"у.іа
и
нашом у
селі,
-
j
;
^ _ 0
Са м
кй-
ревсли ,
другі
до,Київ а
одтити -
т
а
візьм е
в
кишеню :
чи
окрай -
a
HOJI
O
с
ft
— -
колнб и
мал и
можніст ь
лє-
і
ІТ' ІНІЬН
УВІ
І зав,
я
к
пяни й
був,: '
.
}рид И
та
з
а
добр і
грош і
прода-ічи к
хліба ,
ч
и
горохвяни й
пи -
гальног о
істновання —
пересїа -
И.
Н . ISS'H.
ORPHANAGE, P. 0, BOX 76 , ІН
Ш
ВП
,
Н,) ,
либ н
бут и
небезпечн і
для
дер-
21.1. і{ СВОБОДА , СЕРЕДА , 21-г о ВЕРЕСНЯ , 1927 . жлпіґ`). Одиако ж
21.1.
і{
СВОБОДА ,
СЕРЕДА ,
21-г о
ВЕРЕСНЯ , 1927 .
жлпіґ`).
Одиако ж
дат и
„кресо -
ќўнќам и
ц
натовпі ,
губит и
то -
ОХ, РІДНИЙ КРАЮ!
місцях.
Туди .
відходят ь
слот і
тім``
народа м
приналежиі
їм
ГОЛОСИЧИТАЧІВ
jea p
т
а
мат и
другі
невигоди ,
те ж
старіст ь
і
та
м
кладутьс я
та
й
Тов .
„Просвіта " від.^312
У-
Н.
Розривалос я
серце
мо є
т
зоваиня" комунізм у —
права
а
не
боятис я
„улєгалі -
щос ь
варта .
С
е
те ж
прислуга .
IEHIGHVAUE
Y
гинуть.
Африканськи х
слоні в
у-
Союза ,
в
Сав т
Плеинфілд,
Я
к
пращацс ь
я
з
тобою ,
мій
це
було'-
ІОтж е
на ш
крамар ,
щ
о
підвез е
ж
е
давн о
н
старин у
Римлян е
БИЗНЕСМЕН И
А
ПАТРЮ
-
Н
.
Дж .
(краю !
Ли
в теперішній
Польщ і
майж е
това р
під
сам у
хатўі'нашому
чо-
освоюван о
дл
я
представлен ь
EXCURSIO
N
тизм.
І
Розривалос я
серц е
моє ,
шо
„революцією" ,
а
цег о
вла -
ловікови,те ж
зроби в
йом у
при -
Хвальни й
Заряде !
Посила -
у
цирку.
Тепе р
Бельгійц і
ста -
Н
а
куски.
І
бігме ,
щ
о
не
Знаю,
снс
уникає
помаев е
правитель -
чів, С Л У Г
У
,
те ж
йом у
заощади в
ча с
ю
жертв и
ві д
наши х
членів
в
раютьс я
плекат и
та
к
слонів
н
а
Чн
на
світі
щ
о
гіршог о
є, '
стпо,
котре
каже
пр о
себе ,
щ
о
v
стації
в
Конго ,
щоб и
їх
зовсі м
}
газет и
згодитьс я
З
І
МНОЮ,
ЩО
Ігроші ,
і
з
а
те
йом у
належитьс я
квоті.$14.50
(почту., оплачую
}'Як
туг а
з
а
тобою ,
мі й
краю !
-
заплата .
Як
йом у
то
ї
заплат и
сам,
б
о
нема
з
чог о
зриватиЎ
освоїти .
Кажуть ,
щ
о
ц
е
вдаєть -
ноно,
хотяіі
і
виплил о
з
рево-'рубрик а
Голос и
Читачі в
є
ду-
Ч
и
на
світі
щ
о
гіршого" е
не
дасте ,
то. він
тог о
не
буд е
Дуж е
тяжк о
зібратгг в
нас
біль-
ся,
але
лише, з
молодим и
сдо -
поиії,
ѓо
е`
„бе з
революційни х
ж
е
цікав а
дл
я
кождог о
читача ,
Пона д
біль,
кол и
тріскают ь
нами.
Індійські
робуч і
слони
коисеквенцій"
(наслідків) !
j Вона `
щ
е
булаб и
більш е
ціка-
робити .
А
схочет е
дат и
так у
за -
ш
у
сум у
на
Сиротинець ,
бо
ро :
(струнну
плат у
чужому ,
ал
е
н
е
свому , TOJ
(
щ
о
в
противенств і
д
о
афри -
„Воно
однак
не
уника є
навіт ь
ва,
якб и
кожди й
чита ч
узя в
со-
бот и
не
йдут ь
добре .
Пушк и
-MAUC
H
CHUN
K
Ті,
ЩО
серц е
вязал и
тво є
рканських
даютьс я
легк о
освої -
найдальше
йдучи х
ўступо к
дл
я
бі
з
а
обовязо к
написат и
зако-
з
а
знищит е
свог о
бизнесмена ,
а
який` Ви
я
да в
лиш е
д
о
дво х
шторів ,
бо
GA4M e n ROUND
SUNDAY
Відіткн и
мал,ої
д
о
трун и
попрет е
чужого .
Отж е
т
и
)
жиют ь
е
доказано )
п
о
польського
клерикалізму .
Ні-
жд у
справу ,
як
а
йог`о
іе`че' пече
аб
о
в
нас .більш е
українськи х
што
;
Љ
ПІТ
SEPT.
2Sth.
З
ВСІМ,
ЩО
рідне ,
кохан е
Своє.
т
у
т
патріот ?
Чом у
в
и
дорікає -
150
літ.
КОЛИ
не
почувал и
себ е
клєри- j
цікавить ,
рів нема.
Ма ю
надійѓ,
щ
о
неба'-
Special Train—St.nd.rd Time
Чи
н
а
світі
щ
о
гіршог о
є,
т
е
брако м
патріотизм у
другом у
кали
так
добре ,
я
к
власн е
по )
Сі
Голос и
Читачі в
ббгатр '
на с
THIU. Hudson
Termio.il 7.40
A: M.; Jer-
в
о
м
збер у
більше ,
бо
люд е
о-
sey City (Exchange PI. Sta. ) 7.50 A. M.;
Newark '(Elizabeth HI Meeker Aves.)
Коди.рвутьс я
сердечнії
струни.
юловікови ,
а
самі
йог о
не
ма -
маевім
перевороті .
Міністра
навчили .
Ч
и
ие
з
голосів`
чита -
біцяють ,
я
к
тільк и
робот а
тро-
КІЛЬК О
КІНОТЕАТРІ В
МА Є
Б.
Лепкий .
єте ?
Г-зртля
підозріваи о
майж е
о
чі в
почул и
ми ,
якт о
несправед -
8.20 А. M.e- Поворот; Лиш. Maucb
хи
поправиться .
Никола й
РОСІЯ ?
"
ik5,00
P.
M. (
,,
‚ масонство"!), а він власне вий-
ливо ,іц о
в
старі м
кра ю
над
свя-
Я
бачи в
мі ж
нашим и
людьм и
Савчак,
секр.
фін.
Білети ДО набуття в Exchange Place а
В
РСФСР .
є
тепе р
1.ОСО
кіне -
июв
клерикалам
на
стріч у
як
о
щениКом ,
яког о
удержу є
гро-`
немал о
таких ,
вміют ь
рах у
ДЕЩ
О
ПР
О
СЛОНІВ .
бо Journal Square.- Телефон Інформа-
nifliiorq, Бк,ра, Montgomery
7000.
матографів ,
а
3.000
мандрівних
міністер
просвіти
з
розпоряд -
мада ,
старшу є
дідич ,
щ
о
се
-ді-
вати ,
я
к
т
о
вон и
які
заробляют ь гг;
319.
І і, и
!
сво,м
Є
Дарія ,
перськог о
апаратів .
Із
кінематографі в
16
ком
про
внконуванн є
релігій -
дн
ч
нада є
йом у
парохію ?
крамарі .
таќ к люди ,
які
першог о
згаду є
історія,
щ
yj
Сестрицтв о
„Любов",.від .
17 7
процен т
належит ь
до
нолітич -
них обряді в
в школах ;
уря д
За -
не
з
Голосі в
Читачі в
пізнал и
завзялис я
ані
цент а
не
дат и
війні
-короля ,
о
слўнами ,
проти , македонськог о
Великого .
-вбийни к
`ре-
уби в
посіўѓўвавс я
а
У.
Н.
С.,,в
Провіденс,
Р
.
Ай .
иих
освітніх
комітетів ,
10
прои .
гпокоюе
всі
жаданн я
духовеѓѓ -
ми ,
якт
о
несправедливо ,
щ
о
в
більш е
з
а
пачк у
напіросів .
Вон и
сам е
ко -
до
професійни х
соќюзів,
1 4
г твп,
з
воно
помим о
цег о
усе
Америці ,
на
вільній
землі,
еііис- 'знають , дцо
дес ь
у
.місті
пачкі
Хвальни й
Заряде !
-—
Кол и
рол я
Олександр а
проц. ,
д
о
виконуючи х
коміт'с-
т
с
нарікає
т
а
виступа є
прот и
коп и
намагаютьс я стат и
иа
міс-
кошту є
1 цент
менче,
і
вони
ку
наш
відділ
одержа в
відЃќомі-
Славни й
англійськи й
гів,
8
проц .
д
о
кіноорганізаці й
бідної польської держав и
з
ріж -
це
старокраєви х
ДІДИЧІВ,
т
а
ря-і П У ють .л.нш.ри ь
там.
З
а
тог о
цеп
тет у
будов и
Сиротинц я
У
.
Н.
слонів
Содерлен д
осягну в
д
о
військови х
організацій ,
а
ними
новими
домаганнями ,
щ
о
ДИТИ
церковно ю
громадо ю
й
її
т
а
во,
ш
"ідуть
цілі
бльоки .
Пі
Союз а
покли к
д
о
збиранн я
кор д
у
лова х
на
слонів:
52
Проц.
д
о
ріжни х
інших
орга -
сягають
до
сото к
міліонів!
Ч
и
маєтком ,
а відсунути
па
бік
лю
-
!
Д
У
Т
Ь
пішки ,
в
дощ ,
навіть
у
зл
ЯК БУДУЄМО
СИРОТИНЕЦЬ У.Н. СОЮЗА.
жерт в
н
а
с
ю
наш у
народн у
ін-
їх
500.
Скільк'и
т
р
мусі в
він
нізацій
і-окреми х
людей .
ТО всьо робиться
в
ціли
побіди '
ву.^Напсу-ють
убрання ,
черевн-
Дий,
ЯКІ
маєто к
складал и
й
свп -
ституцію ,
т
о
відділов і
урядѓѓи-
нити
їх ?
Мяс о
з
труб и
слона
в
над
вшехполякам и
пр н
внбо -
ків, парасол я
на долара ,
аб и
за -
щеиик а
удержують ?
ки
скликал и
зара з
сиеціяльннй
смак у
похож е
на телятину.
Зре-
рах?
Запит
цей
є
дуж е
на
мі -
робит и
цента.
І
відта к
хвалять -
Подивімс я
тепе р
на
друг у
мітінг