You are on page 1of 4

УКРАЇНСЬКИЙ ДНРб.ЯИК

УРЯДОВИЙ ОРГАН ЗАПОМОГОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ .УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ

три центи.

СОЮЗ В ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ АМЕРИКИ. 1

.

.

РІК XXXV.

4,221.

Джерзи Снтї, НІ Дж„ пятниця, 2.3. вересня. 1827.

 

U

K

R

І4

N

DAIL Y

OFFICIAL

ORGAN

O F THE

 

UKRAINIAN

NATIONAL

ASSOCIATION,

INC.

 

on.,

 

иім.иіьц--

ѓцім IIIHi

-^-М-дмдшаа^едаам-аадтЩ

   

-

-

1 "' 1

^"0 ЯЯЯr,?.j",v-,-,

12 УРЯДНИКІВ ОБЖАЛОВАНИХ ЗА ПЕРЕКУПСТВО

овш

СОТКИ СІЛ,

ь

VOL. XXXV.

No . 221 .

і

Jar-ay-СІЬу, N . J , Friday , September 23 . 1927 . THREE (LSNTS.

. ''.

СОТКИ ТИСЯЧ НАШИХ БРАТІ В ЗАЛИШИЛОСЯ БЕЗ

вг^иад

'

' ,.-

щ

'‚ѓі

Й

МАЛИ ДІСТАТИ ХАБАРІ НА ЗДО.ОО ДОЛАРІВ. ДАХУ ПАЛ ГОЛОВОЮ. ВСІМ Ї М ГРОЗИТЬ голодом СМЕРТЬ, РАТУ Ш Ї Х

кажуть, ЩР ЧЦіот$ ^о.$нггь доргтих промов.

НЮ ИОРК , 2 1 вересня . — Пере д висши м судо м ведетьс
НЮ
ИОРК ,
2 1
вересня .
Пере д
висши м
судо м
ведетьс я
ВЕРДУН ,
Франція ,
21
вересня,
-
г
Американські
леПоні -
ЗЛОЖІМ НЕГАЙНО НАТУ ЦІЛЬ ЖЕРТВУ, ПЕРЕСИЛАЮЧИСВОЇ ЖЕРТВИ
ЧЕРЕЗі
І
тут слідство над
безправно ю торговле ю
молока .
СЛІДСТВО
звер -
стн
прибул и
днес ь
д
о
твердин і
Вердун ,
де
в
часі
світово ї
війни
нене головно
прот и
Гарі
Даішіѓера ,
яког о
звал и
царе м
моло -
богат о
з
їх
товариші в наложил о
головами ,
а
як
а
лиш е
завдя -
чарських
бутлегерів ,
т
а
прот и
12 скинених
урядників ,
як
і
бра -
кн
помоч і
Америк и
н
е
дісталас ь
в
рук м
Німців.
НИрц с
при -
ли
від
нього
хабар ќ
няття,
ўстроєного '
Містом
промовля в
преміе р
Поанкар е
т
а
ви -
На
суді
предложеи о
докази ,
щ
о
молочарськ і
бутлегег`н
ОВУЕОгШУЄ,
ИИТРОПОЛИТ диться ЗБУВШИМИ ЕВЛОПИ цар- РА-
ськими дипльоматами.
P.O.Box411.
ЦЦРа
,
Квалюва в
рол ю
Америк и
й
американськн х
жовнірі в
у
лослід -
заплатил и
ріжии м
молочарськи м
інспектора м
кол о
ЗО.ООО
до -
ній
війні,
у
якій
вони, у
значні й
мірі
причини лися
д
о
спільної
.гарів.
Провідни к
хабарникі в
Данціге р
признався ,
щ
о
ві`н
пла -
ПобІДН
над
Німцями . Цциязкь ,
з`аключена на полі
битв и
й
при -
тиа
урядника м
подарунки ,
ал
е
перечить ,
буцімт о
ві н
жада в
з
а
літературний КУТрК.
осінні як назакарпаттю. будуть сільські виѓл вибори І іі
печатан а
кровн )
ніколн
н
е
забудетьс я
й
Не
перервут ь
її
дрібн
і
се
від
них
яких
безправни х
учинків.
непорозуміння ,
викликані
илово ю
тарифо ю
аб о
домагання м
Дані я
є
єдино ю
країною ,
д
е
зворот у
довѓів .
Поанкаром у
дякува в
генерал
Першіні ,
одна к
ПОЖАР КАТОЛИЦЬКОЇ Midi В САСКАЧЕВАН1.
ну
скр`омну `плату лі д
дістають '
стежит ь
Мі ж
письменники
Гт початкуючі .
.тісту
уряду,
ц
fi,,js
йом у
н
е
дал и
довг о
говорити ,
б
о
лєгіокістн,
знетєрііедиален!
В
qficjj.ii
ма.юд^,відбут и
ПАРИЖ , 20ifecr4-- Мит -
письменники
постій
довгим и
промовам и дали
д
о
пізнаний,
щ
о
ие
приїхали
д
о
Фран- ;
ся
ид
.^рді^^.сі.Дьтіђк і
в
и
Ю СМЕРТ Ь
ДІТЕ П
ПОГОРІЛ О
НА
У
ВЕЛИКІ М
ОГНИ .
КИЙ
дбайлив о
з
а
роз
ції
слухат и
промов ,
ал
е
оглядат и
місця,
які
бесідники
вихва -
рополнт), .Е{лргі й
їск.тикав.,
тут
борн .
З
цьог о
привод у
пишут ь
ПРІИС
АЛБЕРТ ,
Саксакчеван ,
Канада , 21
вересня,
- ?
В
по -
витко м
талантів .
ними
є
дюют ь
у
свої х
промовах .
парад у п. егірині
пастирськог о
„Берцснські .
Лідове. А П Нрмійн" :
велілоќ
у
ночі
погоріл а
в
Ля к
д
е
Пльон ж
стояч а
осібняко м
не
тільк и
з
ім
е
Опісл я
брал и
лєііоніст н
участ ь
у
посвяченн ю
веж і
Домопг ,
.
листу ^діиждгегоро дсько ѓо.
ми-І
„Буд е
та
м
надуживанн я
у-
католицька місія
боваля . Підчас
пожар у
згоріл о
І
9
дітей,
одна
ггем, але
Сам е
тс
пер вписали на
поставлено ї
в
честь
400
тися ч
жовнірів ,
щ
о
ПОЛЯГЛИ
В
Оборон і
троподит а
і 'заступника
патрі -
рядово ї
власти,
розкндаші я
законниця
та
оди н
священик .
„урядов о
твердині
Вердун .
ярх а
Сергія ,
х
державног о
маєтку ,
теро р
і
Вістку
про
нещаст я
принесл а
велик а
лодка ,
-цо
вибралас я
платних"
молодог о
студента,
я
В
нараді
брал и
участь ,
крім
инші
напів
балканськ і
ме -
з
місії
до
Биѓ
Ривера ,
в Саскачеван і
п
о
припаси .
Вон а
ггриве-
ки
й
гге
вида в
щ
е
пѓѓодіто ї
кнц ж
духовенства ,
тако ж
і
бувш і
тодгг,
щ
о
зміряют ь
ію
тіль-
ДЕЩ пЕРЕСчіЦЬ Гой милЬ' ЏАТЏТЩ и перелетів
з.іа
зі
собо ю
4 6 дітей,
щ
о
виратувалис я
з
пожару .
С
і
ді- и
й
кн,
а
зверну в
на
себ е
уваг у
гга
царські
днггльоматн:
гра ф
Ко -
прот и
груп'
деструктігв-
оіговілалн
відорван і
факт и
пр о
пожар .
рисами,
розсіяним и
в
пресі.
-
ковцев ,
Гире,
Ковалевськггй,
С
3,568 в и
але
тако ж
прот и
всь 4 о-
Як
виходит ь
з
ї
х
оповіааггь ,
пожа р
почавс я
в
мешканн ю
У.
Р
.
СР Ц е .
є
^ЬрНя Д о
і`
давггицтв.
велик тепе а р
сума,
З
Ж$Р$Я
Н
^
годйійдх.
а-те
го ,
щ
о
є
'‚невигідн е
дл
я
-дя
хлопців.
Огон ь
скор о
обня в
ВИСОХЛІ
дошки .
В
мит ь
ціли й
Карташев , Глубковськнй ,
проф .
вузько ї
т
а
насильницько ї
пар -
‚'‚удиггок
стоя в
в
ргии .
Діти ,
т
о
дісталис я
з
горіючог о
лотиў
Зеньковськнії , редакто р
Стру- І
АНГОРА ,
Туреччина ,
21
вересня.
Ляйтйан т
О.
Кеннеке,
тіі'пгости".
на безпечне
місце,
чули
росггучдиві
койки,
ти
х
свО'Х
топарн -
вс
й
другі.
`
І нс
зовсі м
пропорціональп а
д
о
Німецький
летун,
Прилетів
свої м
літако м
„Германія "
л
о
Апго-
`
Вѓѓслід
нара д
покищ о
ггезвіс-
скількост и
видани'х
нимѓѓ
кни -
Так
Пишут ь
‚.Дідове
Новіли "
віін
і
товаришок ,
як
і
н
е
могл и
дістатис я
з
пожару .
Діт и
н
е
р
и
,
теперішньо ї
столиці-Туреччини .
Переле т
з
Кольоні ї
д
о
Аи-
п
р
о
урядов і
па'ртії,
котр і
„ма -
могли
нічим
помогт и
загроженим ,
б
о
від
горіючог о
дом у
6у -
ний.
г
жок .
Більшості ѓ
з
них ніхто
не
апарат
гор и
трева в
повни х
18
годин,
Так
ш
о
пересічно
летів
Кеннеке
ють
урядовѓѓії
держав -
мла
страшна
горяч .
З
а
коротки й
час весь
будино к
був'
купо ю
читає,
б
о
ц
е
літератур а
писана
100
Миль
н
а
годину .
чггслив
сво ї
втрат и
минулог о
нйй
маєто к
у
рука х
і всякі
цггші
ігарищ.
БУДЕННИ Й
ПР О
ПРИГОТОВ -
м
замовлення .
Коли
уря д
об -
`
У. ггятницю
ран о
вилетит ь
Кеннеке
д
о
Баори ,
у
Мезопота -
року,
каза в
зменшит и
сќіль-
можливости" .
А
тепе р
можем
о
Діти
в
місії
бул и
переважн о
ІНДІАНСЬКОГО
походження .
Мі-
ЛЕНН Я
Д
О
ВІЙНИ .
мії,
а
звідта м
д
о
Бомбаю ,
Калькуѓй ,
ИІангаю,
Токі о
а
опісл я
МОСКВА. —
Часопис ь
„Прав -
кість
друковани х
творі в
і
за
-
соб і
представити ,
я
к
будут ь
сісю управляли
тро х
законників-священиків , вісьмо х
закоќни ѓ
пона д
остро в
Сахалі н
д
о
Ал'яски` а
звідта м
д
о
Сен
Фраішіско ,
д
а
"
мастить
зві т
свог о
корес -
Мексико Сит і
місц ь
13 5
МІЛ.
аркуші в
місячн
о
виглядат и
ті
вибор и
дт я
бідцо -
гін
та
вісім
законниць .
й
НЮ
йорќу .
Кеннеке
й` йог о
товаргтшів
припи-
попдуігта
пр о
збор и
московсь -
вийшл о
ЦЬОГО
рок у
тільки
6 0
го
українськог о
закарпатсько -
Причина
пожар у
невідома .
тал и
турецьк і
авіатор и
й
урядники .
у
німецькій,
кої
молоді ,
з
нагоди
міжпарод -
міл.
Технічн е
Видавництв
о
про -
го
населення.
амбасаді ,
а
ночувал и
у
одні м
Вони 1 обідал и
готелі.
ньог о
дн
я
молоді .
ВОЗДУШНІ ПЕРЕГОНИ ПОЧЕРЕЗ АМЕРИКАНСЬКУ СУЩУ.
пону е
350,000
примірникі в
сво -
ФРАНЦІЄ ДОМАГАЄТЬСЯ ВІДКЛИКАНАЯ
РАКОВСЬКОГО.
.
—„Зібраи і
ІЦЛМИЯТИ
голосним и
їх
видан ь
ио
ішзтькн х
цінах
на
НИЩЕНН Я
ГУЦУЛЬЩИНИ .
побідниками вийшл и голмен і`мейерз.
є
оплескам и
делегаці ю
німець-
2-річннгі кредит ,
а
„Екоиоміче -
Положенн я
н
а
Гуцульщин :
кої
робітничої
молоді ,
а
са.тя
ска я
Жізнь "
40 0
тисяч
прим,
ФЕЛ Т
ФІЛД ,
Спокейн,,
Вашингтон ,
21 .
вересня .
Пере -
ста є
з
кожни м
дне м
гірше .
На -
се невідкличною'конечністю яќібудь переговори. заки РО.ЗІііЧНУТЬС ' Я
ПАРИЖ, 21
загуділ а
щ
е
ра з
оплесками ,
творі в
за
10
частѓѓѓѓу їх
ціни.
Н
е
вересня. —
Часопи с
Л
е
Матій
пише ,
щ
о
Фран -
гонн
літаків пона д
американськ у
суш у
вигра в
у
перші й
клясі
віть
на
закуплени й
кукурузяио ї
коли
молоди й
московськи й
все,
чог о
є
багат о
добр е
і
ція
повідомил а
офіціяльн о
совітськ е
правительство ,
щ
о
від -
s
летун
Голмен зі
Ст.
Пол,
в
другі й
клясі летун
Мейерз .
Перши й
муки,
як
а
є
щоденни м
кормо м
робітни к
привита в
генерала
не
все
дешев е
варт о
купува -
кликання амбасадор а
Раковськог о е невідклично ю
конечністю,
виграв надгород у
в
сум і
10,00 9
доларів ,
други й
5ДОЮ
долярів .
мешканці в
Карпат ,
Гуцу л
не
в
буденного" .
ти.
Зак и
розпіниўтьс я
якібуд ь
переговор и
щ
о
д
о
заключенн я
до -
Зара з
після
ни х
приїхал о
н
а
с
е
пол е
11 летунів.
Нинішні
силі
сьогодн я
спромогтис я
в
Опісля
промовля в
буденни й
говор у
пр о
взаїин у
незачіпк у
себе .
Крі м
сьог о
француськи й
-
перегони
не зазначилис я
ніяким и
нещастями ,
хоч а
летуни
опо -
наслідо к
нечуваиог о
обідола -
який
сказав ,
щ
о
імиеріяліс-
змбасадо р
Гербе ѓ Має домагатис я
від
Совітськог о Союз а
дат її
шенни
сіл .
Недуг и
ширятьс я
відають
пр о ггезвн"айно
зл
у
'погоду.
т
и
хочут ь
викликат и
війну
з
арештування в холм-
ЩИНІ.
певний
доказ ,
щ
о
наміря є
совісНо
прилержунатис я
договор у
;
щора з
більше ;
чахотка ,
котр а
ТАЙНА ВБИЙСТВА ЛІКАРЯ ЩЕ НЕ РОЗВЯЗАНА,
Совітськи м
Союзом .
Том у
трс -
З
1924
року
й
пе
буд е
мішатис я
д
о
ану грішни х
справ
Франції ,
'.
здава.тося б
п
а
Гуцудьщин у
ѓГе
б
а
так
зорганізуват и
приготов- ,
та'прикаж е
своїм
репрезентанта м
Третьог о
Інтернаціоналу,
прокураторія все ше обіцює арешт виновника.
ГЕМОНТОН, Н ю Джерзі ,
повнгига
мат и
приступу,
`ши -
тещі я
д
о
будучо ї
ВІЙНІЃ,
що б
щоб и
залишили ` усяку
діяльніст ь
у
Франції ,
що'
є
ворож а
те -
ритьс я
та
м
поголовно .
Уря д
ire
На
Холмщгш і
перевел а
полі-
кожни й
робітни к
иеренявся
перішньом у
державном у
устроеьи. '
21
вересня .
Ні
поліція
ні
про -
стар`ається
зовсі м
іт
и
в
помі ч
тична
дефеггзива
багат о
ареш -
свідомостќі ,
тцо
він
мусит ь
ко -
кураторі я
гге
виступил а
ш
е
з
і
заявою ,
ког о
вон а
вважа є
вину -
виснаженом у
населенню,
ал
е
тўван ь
п
о
ріжних
місцевостях .
нсчно
взят и
участ ь
у
тій
війні.
ватим убийств а
др- а
Ліліегтда.та
хоч а
кождоѓ о
дня
заповідал а
навпаки ,
йд е
н
а
йог о
зіщщен- '
МАРКОВІ ПРИБУДЕ ДО ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВ,
В
Тарногород і
арештован о
С
Тільки
тоді
робітники
буДутЬ
сензаційні
ревеляції.
Нині
те ж
з
прокураторѓ і
т
а
поліції
вітй-
ня.
Н
а
гуцудьсьД у
біднот у
Козицького ,
Кобу,
Макарев а
й
сподбн і
не
лиш е
боронит и
МАЄ взяти участь У світовій конференції радія.
шли
згідно
заповідження ,
щ
о
вж
е
завтр а
арештуют ь
вннов -
сиплягьс я
чимра з
то'нов і
кар и
инши х
Українців.
В
Рейовц і
а-
сво ю
соціялістичну
держав у
лика.
й
нові
податки .
Недавн о
нало -
рештован о
19-тнього
Урбайла .
ЛОНДОН. Ц
від
ворогів ,
ал
е
тако ж
і
пббі-j
вересщт.
Вицахідин ќ
бездроТдьбг р
Т^4^`.
Кого
сам е
сподіютьс я
арештувати ,
не
кажуть .
Поліція
ка -
жсц о
нови й
подато к
на.
гогг-
П
р
о
ареигтування
доходят ь
ві-
,
дит и
їх.
графу, італійсьѓкий `сенатор Марконї й диі^Мар , Mю№t^^г^i r л ,. 0 .
же
тільки
те ,
щ
о
дуж е
важни й
натя к
дл
я
розвилќ и
загадк и
чарї в
і
н
а
всіх,
щ
о
займаютьс я
домост и
з
ИНШИХ
місцевостей .
ігіі раз і
Біздротнр ї
ТелЄґрдфічцб. ї
Компанії ,
Келевей. ` бувши й
д и ѓлі гі-
.,-
„і
злочину
пода в
оди н
аноиімови й
(непідписани н
автором )
лист.
Подробиц і
і
причини
ськи й
міністе р Ьрч'т,
приїдўѓ ь
небаро м
до
З^у^н ќ
Дврусрв,
Поліційні
агенти
вибралис я
д
о
Нюарку ,
звідк и
се й
лис т
бу в
^цевідомі.
і
дйЕвчздед.`.;
іідцби
взЯт й
участ ь
у
Світодій КоДФі-р{-нцІї РІЦ$І, Як ? вГдб^ -
наданий,
для
пошукуванн я
автора .
:
даток. Іі^жннгТТ^цул
Має'па
о
-
положення
детьс я
4
ЖОВТНЯ.
"
політичних
Урмерик, 'а ММАІ0.ИІ вІА-г
сиові
цьог о
впла^уват ц
д
о
каси
Після
нляну'-'І ійркомрсвіти -
Галицьк а
преса
ѓготує
роз -
Келевей
вже
відпйи в
ма
пзроход і
ЗАХОДИ КОЛО ЗЛУКИ ПРОГРЕСИСТІВ І ДЕМОКРАТІВ,
g
ripa-j: пучливий
лис т
політичних
вяз-
держав и
пона д
150
золотих ,
Щ
теат р
ІПевченківці в
буд е
'
ВЯЗНІВ VЛЬВОВІ. '
нів
ІЗ
тюрм и
пр и
вул.
Батор о
цс
ДЛЯ
Гуцул а
таки й
ве'ликий
цюват и
в
наступном у
сезо н
скликують Конференцію для сеї шли до
roWa
го.
В
цій
тюрм і
находятьс я
п
о
гріш,
щ
о
пін
ніяк
не
буд е
в
силі
Дніпропетровськ у
іі
Запоріж -
літичггі
вязні
підозрені
в
ком у
ног о
загьтатггтн.
- ^vf.r:OlV.a-
жі.
Теат р
запроси в
на
головн о
ПЛН# Є
У
Четвер ,
22 вересня .
-
КЕНТОН ,
Огайо ,
2 1
вересня .
В
.
Дербни ,
демб -
нізмі``і
в
участ и
в
українській
го
режісер а
заслуженог о
режі
кратичної партії в стейті
Огайо ,
робит ь
заход и
кол о
скликан -
Сера
республик и
Каніна
й
дру -
війскові й
організації .
Деяк і
КАНАДА БАЖАЄ, ІДОБй ЗАСІДАННЯ ШЃІ НАДІЙ
ня
спільної
конференці ї
демократі в
і
прогресисті в
для
обду -
ЧИ
Н
А
ЧАС І
‚^ЗАБАВА" —
КО-
ШТОМ
гггм
режісеро м
бутоїна ,
поста -
них
сидят ь
уж
е
п
о
у
жпщ
`
мання
співпраці
пр и иаближаючихс я
пре$#діяльни х
виборах .
БІДНОГ О
"СЕЛЯН-
Ш
новшик а
пєсн
„Ричгі
Китай "
ўІ
слідстві
і
дос і
н
е
1 0 місяці в
одержалгг
щ
е
АННЯРАДИЛЦИ
Ґ:;-:'-;`
НАЦІЙ
-
Конференція
ма е
відбутис я
в
Шикаґ о
дес ь
у
перші й
ло -
СТВА ?
Меєрхольда .
Акторськи й
склад' (
актЎ обвинувачення.' А
щ
е
щирі
,
,
ддаУД^ТЬ^Я У ББРЛіНі: "
'
ловині
грудня.
Конференці я
н
е
буд е
нічог о
говорит и
ѓгро
иія-
.B
надзбручанські й
полосі
пр-
ТОЙ,
Щ
О
бу
в
раніш .
Крім
тог о
п
о
нинішннй
день
не
одержал и
ЖЕНЕВА ,
21
вересня .
Канада,
я
к
подають,-Носитьс я
з
ких кандидатів,
щоб и
н
е
розбиват и
започато ї
згоди .
чалцс я
маневри ,
в
яких
бер е
у-
мают ь
приїхат и
зі
Львова ,
Приятелі
шикаговськог о
мейора .
Томсон а
заповідають, ,
ві-^напіть приказ ў
ают ь
арещтуранггя.
У
гадко ю
запросит и
Рад у
Ліги
Націй,
яко ї
вон а
тепе р
є
членом. :
дозвол у
ко -
част ь цереважн о
кавалерія .
Щ-
дом і
актор и
бегщал ь
і
бази л
вязнсні
н
е
щоб И
відбул а
сво є
засіданн я
в
Отаві , столиц і
Канади.
Тако ж
що
вони
будут ь
старатис я
перт и
йог о
кандидадуват и
н
а
уря д
аич.
Ведутьс я
переговор и
і
ви-
мунікуватнс я
з
і
своє ю
ріднею,
н
р
б
то. 1 иічргб ,
щ
о
на.ці.і
„сусі.-
носиться
вон а
з
проектом ,
яки й
ма є
предложит и
на
засідай -
президента
Злучени х
Держа в
у
1828
роц і
мим о
сього ,
щ
о
він
значними 'акторами'Ўќра'ння-
б
о
не
вільн о
їм
ніпи,сахи,
ні
о
-
д
и
"
хочут ь
побрязкат и
трох и
ню
Ліги
НаиІй,
щоб и
В
повн е
засіданн я
Ліѓн
Націй
відбулос я
вирікся
охот и
кандидувати .
ми
руських
театрів .
дсржуват и
листів.
Т
С
сам,с
д
і
‚‚щабе.т^кон'',
якб и
и
а
кр^Ц-j
В далоб и
Отаві .
С
е
нагоду
американськи м
журналіста м
т им,
хлопчина застряг Укомині.
В репертуа р
у'війдуть такі
но-
єтьс я
з
часоцисям и
й.кнйжк а
-
товн а
зас}авка
не
відбивалас я
щ
о
симпатизуют ь з
Ліго ю
Націй
придивитис я
і
зблизьк аЇЇ ира -
І
UIH.f.
'
І'
песи :
„Вогон ь
та
сталь "
Вс -
дуж ^
болюч о
в
перш у
черііу
на
ДЖЕРЗ І
СИТІ, 22
вересня . —
Пані
Мері
Кенеді,
ш
о
живе
нсціягіова, '
„Іржа" ,
„Десят ь
нашом у
бідном у
селянинові
Майж е
певним
є
,
ц
ю
слідуюче
засіданн я
Рад и
Діѓм
Наці й
полрппцр о.іуч-^--у-.-чр,-и '-` -і"-‚Саме повідомляют ь
при
Першій
Стр. , почул а
підчас
прац і
в
кухні
вчор а
вечоро м
днів ,
щ
о
потрясл и
світом "
з
і
Шмаиь, -
відбудетьс я
у
Берліні.
чиїсь
крики
о
ратўноќ .
Крик и
бул и
дуж е
слабі ,
немовби_зду -
'‚'Маруся' з
Богус.їава" ,
„Дзв о
^ма.гания,
щоби'
примістит и Іхгківців ,
іц
о
т'оді,
колн'-уланські.
В-^О^А ^
увільнить НЕОДІЬНШДО У СВОід^.
_;
пт-
'
протектораті,
шені.
Прислухуючися
ї
м
блише ,
вон а
пізнал а
голо с
свог о
U
-
ни
Корнсвіля "
і
дв
і
пєси
нбвіт-ѓразо м
з
політичними
вязиями,'кон і
ббіда.ють! ,
безпощадн о
літного
сина
Юджіна .
Т
а
ту
т
показалося ,
ш
о
л^кщ е
бул о
ні -
иьо ї
українсько ї
драматургі ї дуправа
вязниц і
відкидає .
Бул и
стріхи ,
т
о
в
поміщицьком у
. . ДЦНДОН, 2 J вересня, -е^іа засіданню ЗакОИ#іІІ.5Пчої Hft- ч
знати, хт о
кличе
6
поміч,'
як
знайти ,
звідк и
кличе. ТребаІЧт^лгі
На
постійну
рббот у
д
р
театр у
вж
е
часті
голодівк и
й
тоді
у-
'двор і
нема ані
одног о
коня.
Та -
ди
Сісри
Ліон,
кра ю
на
західнім
побереж у
Африки ,
щ
ос -
довго
шукати ,
пок и
вон а
найшла ,
щ
о
він
клич е
з
комина .
запрошен о
молодог о
маляр а
прав а
н
а
один-дв а
дн
і
мі'няє
ре.-
jwa
т
о
вж
е
долспьк а
нашог о
се -
тає
пі д брмтійськи м Протекторато м
буд е
Тепер
мат и
стал а
кликат и
сусіді в
о
поміч .
Збіглис я
cyd -
іСанікова .
Сезо н
розпічнетьс я
жім ,
`'а
по
якомус ь
час і
давнііляНина
б
о
„па н
з
.
панем-зн а
внесок ,
абц^знест и
цідковит о
у
ті м
кра ю
о
зац`і$џ
џеаілміиита о з'дцЕ
поставлеим и
ди,
покликали
пожарників .
Пожарник и
вдерлис я
н
а
дах ,
ви- '
J
1-го
жовтня .
'`відносини
вертают ь
н
а
ново.
І
Січни,
1928 р.
Нови й
зако в
йўд е
анданм й
на т^'ЦЩИШ
`
'Ісєн)"
'фали
з
комина
кільк а
цего л
т
а
гакам и
витягнул и
хлопчину ,
міння
мі ж правительствам и Ведцкобр^тан џ
u
{Ўєр и
Дірн.
.
1
1
І
1111,1 '
який
був
застря г
зара з
на д
пічю.
З
міськог о
шпитал я
приїха в
амбуляис . Дійа р
огляну в
дотину
т
а
сказав :
„йом у
треб а
зара з
Ч. .З'Ѓ.' ' 25-го СВОБОДА,-ЩТН№ІЯ . ВЕРЕСНЯ , 1927. ' _ ^ОІЮ-ОА"
Ч.
.З'Ѓ.'
' 25-го
СВОБОДА,-ЩТН№ІЯ .
ВЕРЕСНЯ ,
1927.
' _
^ОІЮ-ОА"
(ІІ11ЕЯТТУ
вибора х
громадськи х
ві я
яла -
А
л
е
все ж
так и
так а
гіпотеза
мовнть ,
т
о
звичайн о
комяромі -
ІЮИКОЇО 1891
ЗАПРОПАЩЕНИЙ ГЕНЕРАЛ.
має
дуж е
мал о
правдоподібно-
т
у
є
себ е
я
к
кажут ь
„зараз "
стив о
провалився ,
а
комуніст и
СІѓП-,,,-,
пен-г-гег
publish.-.1
daily
except
Sundays
and
boUdifl
позискал н
а
ж
согюісЧися ч
го -
сти
з
а
собою :
Загурск і
бу в
за
Наддніпрянц і
„д
о
щенту" .
3 )
AT 83 Orahd Street, Jersey CHjr, N.
j
.
лосів.
Задушевна його думка
мало ю
фігурою .
Уж е
скор.
йог о
публичнй х
промо в
зви -
Owned BY
the Ukrainian HaOo-ul A-SOCLAUONY JAO.
' (Ор^ггінальва допись
до,
JbouovT).
ше
власн а
велик а
амбіція
не
^-
commrttee,
чайи о
окрі м
сварк и
на
протиВ-
^ d
Edit
b
y
ttorIl
l
;
ще
неупорядкован і
добр а
і
'
1 W
— д е
новий похиСна Київ, а-нгѓере-
позволил а
Йому
наразитис я
н
тчкі в
нічог о
позитйвногб; )
а
диктатура .
евентуальн е
понижени й при
ра-
`будуючого,
отвираЮчог о
Англії,
а
ві д
недавн а
і
Фра н
Подавш и
в
„Свободі' 1
цілий;
Д
І
о
д
о
цег о
можн а
ще
бу-
порт і
і
тому ,
втік.
Ві н
ж
е
Acceptance lor mailing at special rate of posta-e provided for In Sectton
of the Act of October 3, l9l7 , authorized Uuly 31.
it0 3
горизонт и
н
е
почуєте .
нові ї си
ції
кажут ь
йом у
у
том у
допо -
р
я
д
голосі в
преси
пр о
спра -
т
и
ріжних
думок ,
ал
е
у
всяко- j
(елужи в
пар у
рокі в
у
австрій.
І так
недавн о
б
о
б
серпняімагат и
йог о
заохочуват и
д
о
ву
‚‚запрбпащепог о
генерала "
му
раз і
Пілсудскі
ќсмирних
ча -
того .
Питанн є
одна к
велике ,
ч
и
ськїм
шпіомьиі м бюрі ,
отж е
вл
SUBSCRIPTION
RATES:
ПЕРЕДПЛАТА:
позволим о
соб і
тепе р
а
ц Калі-
р
.
приїха в
він
бу
в
д
о
Three
cent-
a
copy.
Поодиноке
число
три
центи.
сах ,
ДО
мирно ї
‚РОБОТИ, д о
ОР-
великоўкраїнському
СЄЛЯНННО
таки х
штучка х
знавс я
добре.
кільк а
ува г
з
на'шого
боку .
щ
а
па
свят о
рокови н
вимарш у
One
year
S
7.001
На
рік
S
7.00
гаиізяції
держав и
ненадаєтьСя .
в
пол е
зорґан'гзованог о
ни
м
і
ви
дуж е
припад е
д
о
вподоб и
Д
л
я
нас, Українців , є
такі
по-
Як
каж е
„Ќурє р
червони "
І
Six months
r
t
3.7S
На
пів
року
. f
.'
$
3.75
Він
є
революціонеро м
і
воя -
191 4
р. )
легіону .
(Калі ш
Ў
ЩЩ
І`нриїзд разо м
з
арміє ю
Пілсуд-
дії
ти
м
більш е
пожадані ,
що ,
т
о
з
Польщ і
утіка є
пересічної
Three months
1
2.00)
На
три місяці
:.,
. $
2.00
m
ком,
аб о
як
сам
себе' зве
„всцє -
Жиий
дл
я
нас
є
тим,
щ
о
там'ќа -
ског о
тако ж
і
давних'польсь -
як
бачимо ,
розпалюют ь
між
300
люде й
н
а
тиждень .
Foreign
and
Jersey City
Rates:
В
Джерзи
Ситі 1 Заграницею:
клн м
ризикантем" .
Заризик у
к
н
х
і московськи х
дідичі в
в
ці-j
Полякам и
в надзвичайни й
спо-
пятнайця- Л
тисяч'річно .
З
а
ко-
1
ралос я
інтернован е
. в
таборі )
One
year
$10.00
На
рік
$10.00!
ч
5.c
5JX
NITHS
Наддніпрянське
військ о
Петлю -
ли
'відбирання
ві д
селян
дав-
сіб
партійн і
спор и
і
иенавистн,
2.7-і
летим
злочинце м
ід
е
стежиий
ват
и
похгл
-
" а
,
Киів
'
^
и
п
mths
.
^
3
Иа
пів
року
S
5.00
Three г
HIVOT панських
грунтів!
А
пр и
ри
та
вимирал о
з
братньо ї
щ
о
вед е
д
о
очевидног о
осла-
лист ,
ал
е
все ж
таки
пят ь
тися ч
з
хвосто м
взяти м
пі д
себ е
За
кожду
зміну адреси
На платиться три місяці 10 центів. -
$2.7 5
польсько ї
ласк и
з
голоду ,
хо -
ворожнеч і
великоукраїпськог о
блення
цілог о
державног о
ор -
утікачів
позіста е
нерозслідже-.УТ^ Н
О?
W
N
За
оголошення
редакція не
відповідає.
цих
і незлоаленях .
ризнкува ?
п
е
так, я'к
експроп- -
лод у
і
всіляки х
хоріб. )
З
мужик а
мусит ь
так а
виправа !
гєиізм у
Польщі ,
то
ї
нової
тюр-
^^AXIJMAJ^SVC)II^^
взят и
знову ,
і
т
о
безумовно ,
в
,
-
І
Ірмщі ю
пі д
Берданами ,
аб
о
я
к
Велик і
сподіванн я
мал и
при-
м
и
народів .
,
Нічого
.отж е
дивного ,
коли,‚‚кро-шву
середЎ'
в
л'об.
хильник н
Писудськог о
н
а
ту '
Ц
е
одна к
н
е
да є
нам
права
ПНДЕНБУРГ ПРОМОВИВ
І помі ж
тим и
пятьм а
ти
^
чами іі90 6
року .
промову ,
як
у
він
ма в
пр и
ті й
В
наші м
інтересі'є,
щоб и
т
а
сидіт и
з
заложеиим и
руками
Ізггайшовся
і
генерал
л
нагод і
виголосити ,
І^виголо -
ка
виправ а
відволікалас я
я
к
і
жда'ти,
а
ж
вон а
сам а
зава-
В
тім
часі,
коли
в
Париж і
вита в
американськи х
ветерані в
коли
в
справ і
тамти х
Загурскі ,
чотири !
Однако ж
-- .
щ
о
таки й
„ри -
ЗИКАИГ" МОЖЕ` РОЗУМІТИСЬ НА
ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВИ, НА .
снв,
а з iJKHM ндслідком
по-
найдовше , так,
щоб и
м
и
і
в
литься .
J
ти'сячі
девятьсо т
девятьдесят ь
світово ї
війни
марша л
Фош ,
як
бугмиий
начальний
вож д
алі -
слухаймо ,
щ
о
каж е
пр о
не ї
Західні й
Україні
і
н
а
Великі й
НІ!
валім її
і мн!
t
девят ь
н
е
робитьс я
ніколи
ве -
янтськи х
війск,
бувши й
начальний
вож д
німецьких
війск,
а
„Гло с
Народу" ;
якнайбільш е
скріпилися.
ликог о
крику
і
хиб а
ли
ш
ви -
Рванн ю
помі ж
партіями ,
н
а
Юрі й
Горовенко .
теперішни й
президен т
Німеччини,
Пнденбург ,
взя в
участ ь
прн'
„Промов а
п.
маршал а
завел а
Тепе р
грозит ь
на м
небезпе -
їмков о
в
новинка х
газе т
посвячуванн ю
величавог о
памятник а
під
Таненбергом .
В
Па -
витьс я
дві-тр и
вісти
пр о
поя- , вишукуваіш ю
В аж-!Д е й . Н авиз
відповідни х
лю
-
неабия к
всіх
тих ,
котр і
мат и
ка,
щ
о
мі ж
Польще ю
і
Совіта -
"
^
н
'
місця !
Ос ь
во -
рижі
святкувал и
свят о
побід и
над
ворогом ,
себт о
на д
Німия -
наді ю
почут и
кол и
вж'е
не
про-
ми
прийд е
д
о
підписанн я
ѓа-)
нійших
убийникі в
ч
и
дефрав-' зьм ' м
Загурсь -
лиш
е
н
а
П
Р
-
-оевідств о
ПВШ^ДТЩІІ .
ми,
які
напали
на
фраицуськ у
землюк а
під
Таненберго м
свят -
рзіггійиого пакту,- д о
умови
даиті в
-
„гевалт "
з
львівське ,
котром у
з
а
началь -
мов у
політичну,
т
о
бода й
щось !
кували
рівно ж
свят о
побід и
над
Росією ,
щ
о
своїми
війскам н
'иик а
да в
звичайног о
соб і
гру-
такого ,
щоб и
відносилос я
д
о
не
зачіпат и
себе .
Ал е
ц
е
буд е
П.
Л„
Детройт ,
Миш .
До-
заливал а
німецькі, землі.
В
Париж і
однач е
святкувал и
п%бід-
ким? !
бог о
( В
значінню
маєтковім )
анормальни х
відносин
в
наші й
лиш
замнлюванн є
очей .
писи
не
можут ь
обертатис я
ві-
ннки,
як
і
побил и
ворога ,
щ
о
виклика в
світов у
війну,
а
пі д
Як
вж
е
з
голосі в
преси
ба -
Совети
СВОЄЇ
пропаганди у
обшарник а
подільського .
Щ
о
державі. "
ч
н
о
довкол а
особн^„Шерифа" .
Таненберго м
святкувал и
Німці,
які
остаточн о
мим о
свої х
чи-
чилн
шановн і
читач і
н
е
хо -
буржуазних державах
н
е
мо -
розумієтьс я
таки й
діти ч
н
е
то;
„Промов а
т
а
розминулас я
Треб а
тіисатяіяр о
.ріжні
спра-
‚-леіших-побід ,
війну
програл и
і підписали
верзальськи й
мнр ,
дит ь
ту
т
цілко м
, о
зловлснн є
жуть
і
не хотять
покинути, а
на
адміністрації
політичній,
аЎ
(ейбвні
з'
ШлЄЮ:
вона ,
нічого'н е
ви,
бо ж
громад а
не
жи є
тільки
в
якім
під
примусо м
признали , `що
вони
т
о
головн о
завинил и
Загурског о
`-т
ал
е
противн о
л
е
взагал і
н
а
справа х
україн-
Іказаіа ' лєгїонергі й
тїрб `
їх
О-
се
буд е
стало ю
причино ю
тай-
одним и
парохіяльннм н
мітін-
світов у
війну.
найбільшим.,крикуна м
ід
е
вла -
ськог о
населення? !
Він
цапГ-В-'
бовязкй ''ЗГЛЯАЬМ ' ДЕРЖАВИ, а
ног о
вороговаіш я
ци
х
держа в
гамн . Іг^Шггьпрожитт є
грома-
День,
в
якім
відбулися
ті
об а
торжества , набра в
значіння
сне
о
це ,
щоб и
ві)} щаслив о
у
-
себе ,
щ
о
Ундис-
суспільнсч.тН : не
(жа.тала
нічог о
прот и
Совітськог о Союз а
і
му-
іди,
а
мі ж
ти
м
і
-про
клопоти
з
ш
е
ї'ї
з
тог о
боку ,
ш
о
в
то
й
ден ь
заговори в
публичн о
з
при -
тік
та^задекувався" .
Але
вшех -
ідут ь
на
згоду .
Ал е
Ун-
сит ь
остаточн о
допровадит и
шерифом ,
тодІ'Гбудей о
МІСТИ-
род и
мовчалнвн и
президен т
Пнденбур г
і
т
о
в
справ і
вини
з
а
поляка м
і
хадека м
(клєрнка -
щ
е
в
кра ю
н
е
рішают ь
і
д
о
воєнног о
конфлікту .
Ал е
ТИ.
Прецін ь
маєм о
тепе р
епрл-
виклнканнє
світово ї
війни.
Ц
е
питаннє
дл
я
Німці в
дуж е
бо -
лам)
ід
е
головн о
о
це ,
щоб и
люче.
Від
довги х
літ
стараютьс я
вони
н
а
всі
бок и
доказати ,
при
тій
нагод і
„вибрат и
добр е
ќла д .`потішає
ТИ вже
дист н
вже
в.ість
шанс и
чггх
го
судскі
себ е
сам а
вістк а
пр о
ї
х
угодо -
про дальші ПЛЯНИ ПІЛСУДСКОГО.
ПОКАЗАЛОСЯ якраз, щ о ВСІ з'їздН
ЛЕГІОНЕРІВ дають маршалоеи
'чим
пізнійш е
ти
м
лучш е
дл
я
цу;
збірк и
`на
Ді м
інвалідів,
ма-
в
тій
хвилі
підкопал а
ї
х
П.
лиш е
нагод у
д
о
розрахунк у І
нас,
б
о
прецін ь
мож е
вж
е
раз
є
м
о
страшн у
повін ь
в
Галичії-
шо
Німеччина
н
е
бул а
виновнице ю
в
спричиненню
війни.
А
'пса"
Пілсудскому .
в
краю .
Ніяки х
засадни -
З
ЙОГО політичними
противии-
і
м
н
будемо
приготовані на
ні,
будем о
мат и
День'Першог о
тепе р
сам
президен т
Пнденбур г
заяви в
коротк о
і
категорич -
Чи
іще, Українців, ма є
це
мо -
ўступо к
на
річ
українсько -
грядущі
події!
камн ,
а
ЩО
цілко м
НЕ
є
BOHHJ
ІЛистопад а
і
ту
п
.
справи .
Ч
и
ио,
ш
о
німецький
нарід
вхопи в
з
а
оружж є
тільки
в
тій
ціли,
ж
о
боліти ?
В
жаде н
спосіб!.
т
а
білоруськог о
народ а
Піл-
нагодо ю
д
о
піддання
суспіль-
п
р
о
них
ніхт о
у
Ва с
не
думає ?
шоб и
боронит и
сво ю
рідн у
земл ю
пере д
наступо м
ворогів .
Н
а
й
соб і
Лящќ и
жерутьс я
ко -
н
е
робить ,
а
потіша є
Вправд і
це й
виступ
Пнденбург а
вважают ь
на
.зага л
внутріш -
ности (А ЗОСІБНА, легіонерам)
НОВИХ І ТВОРЧИХ думок".
А
тепе р
щ
е
пар у
слір
Щ
Р
.
П
.
`Поезі я
„Дезертир "
б
и
здорові ,
б
о
чи
м
більш е
мі ж
таким и
партіям и
як`пар -
задовг
а
і
тяжк а
свої м
змістом.
н
о
ю
німецько ю
справо ю
т
а
мим о
тог о
йог о
заяв а
відбилас я
справ у
Загурского .
.-.$й
собо ю
жертис я
будуть ,
ти
м
б
у
тія
звісног о
безхарактерніш а
широки м
відгомоно м
п
о
цілім
світі.
Ніхт о
не
знає ,
чом у
сам е
Остаточн о
виходнт ь
так с
( і
Щ
о
дос и
не
розяснсно ,
де
він
В.
С
Англійський
вірш
дут ь
слабші ,
ти
м
борш е
дове-
Даниловича ,
простог о
гохшта -
до
ТОГО
переконання
навіть
през.
Пнденбур г
вибра в
ту
хвил ю
д
о
виголошенн я
сеї
заяви ,
подівс я
ц
е
нічог о
н
е
зна,-
віддан о
д
о
ужитк у
дл
я
діточо-
плєр а
Стовпюка ,
аб о
я
к
Пет-
дут ь
Польщ у
д
о
розвалу .
І
ц
е
але
к
а
зага л
вважают ь
її
початко м
велико ї
німецько ї
акці ї
з
а
прихильник и
Пілсудськог о
по -
чить.
Я
к
я
вж
е
згада в
пят ь
г
о
журналу ,
яки й
небаво м
поч-
люрівці .
Але
вж
е
навіт ь
Ві -
виѓїде
лиш е
иа
корист ь
дл
я
по-
счеркнеинем
з
верзальськог о
договор у
клявзуд і
пр о
німець-
вол и
приходять )
щ
о
він
пере-'тися ч
злочинці в
утіка є
щ
о
ро -
т
о
с
пізнавс я
на
тім,
щ
о
це
ли
ш
не
виходити .
неволених
не ю
народів.
ку вину 'в спричиненню
світово ї
війни.
важн о
мовчит ь
трму ,
щ
о
не` ку
з
Польщ і
цілко м
безслідно .
піддурюванн є
себ е
самого ,
б
о
Говоритьс я
вж
е
від
до'вшого ,
Счеркненне
це ї
ќлявзул і
справ а
велико ї
ваги .
Б
о
н
а
ні -
Має
щ
о
путаьог о
сказати
.
А
мож е
забил и
йог о
так
я
к
Л.
Б
Гемтремк .
Витиикн
такі
хрупївськ і
парті ї
нікол и
не
часу
пр о
загроз у
війни.
Ал е
1
меиькій
вині
оперт а
кара ,
яку
наложил и
аліянти
н
а
Німеч -
І
да й
йом у
Бож е
здоровл я
Маттсотія ?
цікаві
тоді ,
КОЛИ
вон и
доносят ь
можут ь
'мати
рішаючог о
зна -
так
як
в
р.
1914
війна
прийшл а
чнну
в
форм і
територіальни х
втра т
і репарацій .
к
Щ
о
д
о
АЛЬ-
н
а
м
голоси ,
пр о
Україну,
укра-
за
це.
Вій
хоті в
свої м
"іерево `
Отж е
щ
о
д
о
цего,
т
о
Пі л
чінггя,
та
лиш е
компромітуют ь
д
л
я
ігас
о
десят ь
літ
заскор о
заці ї
і
Льотарингі ї
Німеччина
та
к
я
б
и
погодилас я
вж
е
з
їиськс
питаннє
ч
н
пр о
Ўкраїн-
рото м
допровадит и
д
о
„уздо -
судскі
з
а
розумни й
і
з
а
висок о
тих,
хт о
їм' —
я
к
ос ь
польсь -
так
і
тепе р
вон а
б
и
рівно ж
Франціє ю
щ
е
в
Льокарно ,
ал
е
не
можн а
тог о
сказат и
пр о
ггі-
ців
в
Америці .
ровлсння "
польсько ї
републи -
цінить
сво ю
історичну
рблю ,
кий
уря д
Щ
грошев о
пособляє .
прийшл а
о
десят ь
літ
з
а
ско -
мецькі кольонії ,
настоюют ь
Шлеск, Данці г
та
коридор .
І
о
т
тепе р
німецькі
ки,
ал
е
йог о
ціла
політика ,
що б
а
ж
на
так е
пускався ,
А.
Ш„
Детройт ,
Мнш. —
Тог о
ро
На й
тимчасо м
Польщ а
націоналісти
на
уряд ,
щоб и
розпоча в
акці ю
в
ціли
Сказавб и '-
'однак
хто :
зат е
зглядн о
бра к
`ПОЛІТИКИ
ДОВО-,
Ал е
і
Муссоліні'н е
спричи -
род а
передрукі в
звичайн о
не
добуттяти х
т
о
земель .
Ц
е
мал о
бут и
головно ю
причино ю
за -
внутрішн о
розкладаєтьс я
і
са -
Пілсудскі
зна є
добр е
своїх
По -
дит ь
атастиа о
д
о
чимра з
біль-`ни в
са
м
безпосередп о
смерт и
містимо ,
А
д
о
тог о
пр о
Р.
ЦІ.
яви
ПндеибурГа .
-
'
ма
себ е
ослаблює .
А
розклада -
лякі в
і
робит ь
з
ними,
щ
о
хоче .
шог о
хаосу.
іМаттеотія ;
вбил и
одна к
тог о
найкращ е
писатьі
в
то
й
спосіб
тись
і
ослаблюватис ь
мусит ь
Німеччина
являєтьс я після
слів
Пнденбург а
невинним
яг -
Отж е
і
це
велик а
помилка :
мо -
Пілсудскі
ненавидит ь
парля- . посл а
приятел і
Муссолінія
ува -
тоді ,
кол и
та
справ а
є
актуаль-
иятем.
Та ќ
вон о
цілко м
певно
не
є
.
Т
а
мим о
тог о
вин а
з
а
сві-
вона
вж
е
через
це,
щ
о
Пілсуд-
ж
е
бути ,
щ
о
ві н
'їх
зна є
і
ц
е
є
мегггарнзм
і
н
с
буд е
перт и
д
о
жаючи ,
щ
о
зроблят ь
йом у
цим
ною ,
Себто
головно в
часі,
ко-
тов у
війну
не
тяжит ь
одні й
тільки
Німеччині.
В
рівній
мірі
скі
заві в
фактичн о
диктатуру ,
дуж е
можливе ,
ал
е
цілко м
п
е
скори х
виборів ,
хот ь
вони
по-:пр'ислугу.
Отж е
—'
така'мо -
ли
наближаєтьс я
Коляд а
на
Р
.
завини в
тут
рівно ж
на
і імперіяліз м
щ
други х
держав .
Т
а
щоб и
с
е
а
демократі я
лишилас я
лиш е
уміє
дат и
соб і
з
ними
ради.
виниі
властив о
сЩе
цег о
рок у
жлйвіст ь
є
і
в
справ і
Загурсь -
Ш.
Тепе р
маєм о
справ у
повені
питаннє
вияснити,
треб а
буд е
е
довг о
ждати .
Бе з
проголо -
на
папері.
Добро ю
стороно ю
йог о
вдачі
відбутися.
Пр н
вибора х
він
ве -
кого .
Деяк і
ігеяснОстн
і
бпіз -
і
Дом у
Укр .
Інвалідів
у
Львов і
.
ренн я
тайних
урядови х
документі в
в
з
бок у
други х
держа в
годі
Мігб и
хт о
сказати :
в
персхо -
щ
о
він
мовчит ь
і
лиш
їга
ву с
ликих
трофеї в
н
е
здобуде ,
а
иення
в
стідстві. — даю'ть
ўвся -
а
рівно ж
Ѓсправ у
Р
.
Ш
.
в
Аме-
видати
остаточн е
рішенне
тій
справі .
відносини
‚мотає .
Алс
зат о
коли
про -
самі й
Варшав і
пргг
ігедавннх-ком у
раз і
богат
о
Д
о
Думання.
риці.
нотчикіп.
Ватаг а
перлась ,
а
ж
К.
АНИШЕНКО .
Зтпопізьки м
шляхо м
чер -
сачівці
млинці-печуть ,
т
о
в'Ді- ,
Щи'р о
всипал и
дідов і
і
п
о
земл я гула, з тюканням , виѓў- вод и і дай . ^ , v
земл я
гула,
з
тюканням ,
виѓў-
вод и
і
дай .
^
,
v
J
-`
^
-
^
П р ИГЛ яиу в
він,
бідолаха ,
наза д
д
о
Мо-
0
МИРОНОСНИЦІ
камн,
посвггстом
а
дід
а
Судорг л
перекосил а
обличч я
Вперш е
балакал и ."езаможни-
‚^^'^^
^
соб і
в Русачівці .
Кор -
ска.тів потрапив .
Знов :
з
а
чим,
Ониськи ;
зашкарубл а
рана
п
о
(
б
)
ки:
ІІЯКИ
вичистит ь
казали :
новіїй-б и
тай
годі.
зру б
Серед - ^Ш^Ш^^
у
^
тмт ь
йом у
-
чує, :
кол и
йог о
т
а
п
о
що?
Ді д
вж
е
н
е
бреше .
чала
точит и
сукровицю
.
Жі н
ставити .
Куркулі
нагадувал и
Тужливіш е
забевка в
по
ВМ ер-чорнобрив а
насіння
смажить , .а
правд у
каже .
Н
е
вірят ь
Мо-
Це
:
бул а
холоди
і
байд у
І
Спасибі ,
щ
о
не
спалили
ка
тремтіла . Тягл а
з
а
руку
Вів -
п
р
о
иолебствіе .
Ал е
й.мироно -
Ал
е
жа
відповідь .
Банди т
гря
киў`ї
Б.:ба
Вівд я
бул а
певна-,
тїй
душ і
в
Русачівк у
хиб а
н
а
крила х
скал ь
Московськи й
начальник
дю
сна
неділя
підскочнла,
а
д
о
Пе-,
кулако м
по
столу.
тільки,
походивш и
в
мироиос-
Н
е
пос'міла
баб а
Вівд я
гля-
перелетиш :
кордон,,н а
кождо-Ікаже :
Ховаймос я скоріше
.
Ц
е
т
реправк и
НІХТО
Й
н
е
навідався .
А'ну!
мать!
"
ігицях.
Ониськ а
знайд е
спокій
нуг а
на
сонце-^щ к
господній :
м
у
горбочку ,
в--сьжній
лощин і
_
Черкаси'`- щ%. ^ нарі д
саміі.яц`-
хит -
Та
н
а
сі м
пішла ^
ОннСьку
збил и
з
ніг
і
рірно'вагу.
Стииська бул о
зр
а
і
насту-
- поголоск а
свяТит ь
вичистит ь
схиійіл а
голов у
й
н
е
піднімаю -
сторожа .
З
одног о
бок у
ПА-
рий
.
Т
и
ховайся ,
а
я
ї
х
н
е
б
о
криниц ю
будуть .
А
`ко-
ІГИЛЙ
чобітьми
.
Важки й
уда р
діла
на
так у
пропозицію ,
а
по-
чиочеІУ ,
ПРИЙШЛЕ
ГІереправ -.ни -жолн ^
з
другог о
Мо -
гоїтьс я
у
HQJQ
,
юся.
`
ли
так ,
хтос ь
фкри `
рушниці
гупнув
н
а
груди
ста-
т!м
каза^та:
,
-
у. -, ;
:Г7Ь-!і
м-.
`-
` `'
:-;-'.-
скал і
в
косах .
Так а
була ў
них !
Сидит ь
ДІД
щ
день,н е
два,
а
Ониськ а
.киігулася
ч
в
кущі.
ииц ю
і
роі^Тягучи й
стон
пішо в
по
ха-
Ну,
як
йог о
в
таком у
виѓ
Ќоло 'кіі`й ^
Дідові ,
видно,
добр е
цілий
ріюч ^вио в
загоїлось
ВІвдя
прислухалася ,
щ
о
дієта-
неї.,.'
ставо к загатить ' ЌОЏЏ
,
ди:,стари й .снвпй
ді д
Васил ь
т
а
так и
припекло ,
б
о
якос ь
вночі
і
ті`.!.' .РЖсапка кшгулас ь
п
пі д
піч
ляді
па ЛЮДИ вийти? Та^й
чо-
е
я
наоселі.
О
д
школ и
чувся
со-
В
русачівськігі
церкві
СА^ьКа
ТА^АІІСЬКА.
Мнкнта-іперміз
московську
грани U ^ L I^^A 4AX S^JL C ^
Лапаио н
зайорза в
о
лаві,
ал
е
го?
Я
к
ї
х
баіідит
рубав ,
вони
бачи й
лай,
гомоніл и
й
виќри-
ДзвонилИ.
Рідко.
.П о ВМЕРЛІЙ!
в
ту- ж
мить
несамовит о
гук -
ФрйЦУа`Пас.коііячку-загор -
іолї з
і
д
о
польськоќТУ т ЙОГО'и^
є "'^
ь
ведут ь
його
мовч'али;
і
Михайлу-Архангел у
кувал и
люди .
П
о
лопацьонській ;
душі
.
і
.'-' , ` 1
.
-: ,
'.-,'-
1
йШйсяв:кожух,х ^
змчайй о
Лсл о
1
Щ
`
пан
в
Цуп:
стргпїінйГг
уда р
бомбо ю
ігачЄ`:заігіпило
і
вс я
небесНа
куделях? )
стежці
з
самогонни м
апарато м
Ще
в ЧЕТВЕР, до' схід сонця,
KOSAIIBKE.
Московськи грізн о й
насупився.
проломи в
ѓіому
голову
В
цей
пит:
Що б
уж
е
ді д
та
признав -
кумнатгіН
вод и
в
ро т
набрала .
Каж е
д
о
діда :
в
рука х
пробіг `
в
`
ліс
якийс ь
баб а
Вівдя ,
$ заступом^уі
руЦі,!
"
^'.6 т
і.
толок а
збирається !
с я,
щ
о
д
о
своє ї
Харктин и
ДО-
саме
мент
вискочи в
зпі д
печі
;Аіг-хй-хи!,
дядько ;
чийсь
парубо к
завер -
Т
и
лольськн й
шпиг
Вийшл а
н
а
розділ ,
мовб и
д
о
за-
.bwiae.:;AII
цазустріч
Дівд Г
биьався ,
аїоже,
якось-бКво -
Денис
5
Ониськ а
заќпхикала ,
а
у
Вів-
нувся
о
д
багн а
і,
побачивш и
про. ц е
м
и
довідалис ь
напевне.
во`ду,
ал
е
повернул а
н
а
п'асто-J
—'А'МИ
оц
р
з
Санькою
ради-
н
о
обійщлось ,
а
т
о
поча в
ви
га-
'
КОЛИ
ранко м
зійшлис ь
до '
д
і
о
д
такого
сміх у
лгурашк и
п
о
ЛИХО,
шугну в
у.
терен
Я
Теб е
повіш у
он
н
а
тій
вербі,
І.вень
та
Козацьке ,
що б
ніхт о
нС
мось, ' як,
тог о
кращ е
бути
,.Хотіл
и
дувати .
'
Деннсово ї
хати
люди ,
т
о
поба -
сп`ині лїзлн
Зрозуміл а
річ:
не-
Пробігл и
діт и
почал и
гу -
ш
о
в
ар
у
стоїть .
здибався ,
-
-
почвалал а ``в:Пе,-
будит и
Хранцуза .
чи.ііі
голі
скрівавлеиі
стіни
чистий
ду х
охоплюва в
Онись-
кати :
реправку .
-—
БудьТ е
здоров і
з
четвер-:
Бреше ;
ХЛОП'Ѓ -
сказа в
.
-
Ониська
лежал а
непритомна,
ќу.
Я
к
останній
засіб ,
Вівд я
за-
Баб о
Оиисько !
гов !
а
Бул о
росян о
і.тума н
сонноj
польськи й
начальник.; —
Всяп -
ѓом`
святим
.
Якос ь
сам ї
упра -
иар и
Черкасами звади Москалі наш
кріпаків.
Відгук
цього
є
на-
лапацо н
кона в
і
жахлив о
хар
-
пропонувала :
.
ѓђв!
Ідіть
додому-у !
При-ї-ха -
гойдавс я
в
стри ж
те
йом у
н
а
кобилі'" )
трвцять )
віть
а
художній 'російській літературі,
вимось ,
промовил а
стара ,
чав.
з
, .
.
.
П
і
п
буд е
молитис я
з
гга-
пастовн і Над
вже
у Пушќина {поема Љлтаьа"),
де
ска-
л
й
допро с
здій-м.а-а-ть !
Бабо ,
ием.
В
неб і
виспівува в
жай-
волових ,
а
н
а
закуск у
стільки ж
хай
спочива є
крзак
.
зано.про-
дочку
Кб Ч І -бен :
_
'.
Оксаікічзабнлась
під
піч
і
н
е
ми`
гов!
„M apu 1
вороно ќ
і
пролетм и
дикі
качки,
канчуКічз.по'пята х і.:. пуслй`Ть
до '
.
--"Ну ,
т
о
я
буд у
у
вас
з
а
ко -
крага .4J-^CCK--X вочереН". - ,
Авт.
Вилазила
звідти
-
-
А
піп
"поможе? !
Мож е
й
Разо м
з
дитячим и
вигукам и
ЛІСІ
дому
.
-ЗГ
3
'.
а`
в
козацьком у
куваА а
з
о
міеара,; — ді д Васил ь
взя в
у
ру-
Побачимо : держіть ,
пок и
не
за-
Д
о
того ,
заводчан и
розказу -
поможе ,
б
о
його'
щ
е
н
е
пору -
пішл а
лун а
в
ярах
загу в
у-за-;
.1).
Перука, —
-дат.
зуля`
Заклопотан о
посїтіШ'аЛи
`ки .відерця ,
ти;
Санько ,
пр о
вали,
щ
о
повертаючис ь
віючі
бали .
А
я
йому'
одробліо .
Зяѓб'-
воді
ЃЎДО`к.
Н
а
обід:
`
(ДІІЛТЕ буде).
Ha J
молод і
гречк и
бджіл'ки-тру-
копўі'ї
рівчак, а
ч
и
почне м
зди-
`А^ІЦОБ йраше прііставало
-—
Авт.
з.
заводу ,
бачил и
на
Голубово -
їтьс я
МОЯ
голова ,
Дени с
гичк у
Хоч-бк ` сьогодн і
прийшов^
довиці.
Ват и
воду .
,
му
шпилі
огонь .
Пішл и
туди :
привезе .
Оксанќ а
irk
`буряках
--'думал'а
Вівд я
пр о
сина,
по-
;Баб а
Вівд я
'перехрестилась
,!
Перехрестилис ь
і
сувор о
по -
пониѓли
закрівавленого ,
обсма -
заробить
.
Конешгго,
коли
свя-
глядаюч'и
н
а
далеки й
завод -
^`ІДарстя о
небесн е
і раб у
Б
о
чали
роботу .
ШАНОВНИЙ ЧИТАЧУ
СВОБОДИ
леНого
Дениса.
ті
нічог о
не
вдіял и
з
бандою ,
ськнн
димар ,
мож е
яку
по -
жрм у
Дмитру, ,
і
роб у
Божому :
-і-'П`ро--.Цю
криниц ю
мій
ді
Д
tcrni n
поможе
.
Хи-хи-хн
Ніхт о
в
селі
и
е
відваживс я
раду- б
дав .
Але.Д
хт о
та
м
за
!
Деіщсу
А
раб а
твог о
Пеѓр а J
розказував ,
а
дідов і
його'ді д
-
Коміте т
Стфоташя-ЗахистуУ . Н .
Союз а
числит ь
на
жс Р -
Рапто м
Оииська
стихла.
Про -
сказат и
Оннсьці,
д
е
Денис,
а
покривджени й
нарі д
ааступить-
засту'ПИ і збережи
.
що б
і
в
ко
казав .
Хт о
брехав ,
хто.
цравду і
тву^кождог о
читач а
Сіюбода .
Ие
Чекайте,
аж
д
о
Ва с
хтось
коли
вона
сама
йог о
згадувал а
іепотита,
вказуюч и
на
широк у
ея?
Сховавсй—врятувався
,
а
стопальиІ 'од
жар и
не
зомлів ,
ВрИЉ
е
ЏО
жертву .
рубрики.'витніт ь
ЦЮ
казав.
н
е
знаю .
От о
з
а
ко-'
-
- казали;
щ
о
сховався .
Оиись-'
'дор`огу'-.- ч Запоріжськн й
'шлях
jue
встиг
іцд б
н
а
ДнфУ-чї
не ў`гадів, і
Що б
част ь
з
часопис и
і
вра з
Вкповніть . ионизш і
з
жертво ю
здШлѓгь
н
а
нИзш е
подан у
зацьки м
ЛІСОМ
вН
бачил и
стра- :
ка
нікому
н
е
каз'ала,
я
к
сам е
у
вербах'.
.
Баб а
Вівд я
важк о
позіхнул а
машиновп н
па с
його ,
не ,
заче -
адресу :
шеянн й
рів,
а
на д
ровом ,
по
'
бую ,
а
все
пригадувал а
щ
о
Ц
е
воян !
Ц
е
'ті
самї!.: .
Ой ,
І—щ е
біль ш
стурбован а
й
за -
пив`.
Заступи ,
Господи ,
труден -
Козацьком у
шляху ,
стоїт ь
ком- j
І
як
скоїлос ь
тієї
ночі
коліѓ
тікаймо .
Вівде
б
о
я
к
запри -
клопотан а
пішл а
д
о
`х'ати.
пу
прр.тєтарію
-
-
і
о
д
`посміху
горськ а
пасік'а.
Та к
вон а
ст
о
розказувал а
своїй,
дочці,
я
к
мітять
людського ,
і
розум у
нам
дай ,
їть,
якра з
на
том у
місці,
д
е
qc o
треб а
займат и
рядки
н
а
буря -
З
гори,
в
село,
здійнявш и
ку-
дітя м
твої м
Нерозумним
О
д
дВлдсь
колис ь
границя :
Руса -
ках
ряву,
що-снл'и
нсслась'тсумедна
наглр ї
смерт и
ізбав
І
щире :
П
р
о
те,
т
о
треб а
вичистит и
чівка
МировЌ а
г.іольськс
ЧнслЬ дому
і .ўлиця.
`
'-
МЙое-Ість.'';' "
'''
"
Прийшо в
із
Оннськи ; огляну в
о
Стави ш
ді д
Ва -
н а КОНІ
кавалькада :
поперед у
серце
поверн и
людям'нашим
.
крини`цю
в
Переправні ,
балака -
царство , а'Долин а
московське,^ )
т
а
Дібрівка '
сндь`,
Срат
о-
Випишітьѓ повисш і
з
рубрики ,
виріжт е
ц
ю
част ь
j
часописи
вершви к
з
корогв'ою
в
руці,
а
а
л
и
разі в
з
о
тр
и
в
раді,
на
збор -
Не
встигло
баб а
Вівд я
вийти
я
коли
я
Ру -
І
разо м
жертво ю
вишліт ь
на
адресу :
.
.
v
.
v
се.тю
і
хату.
Сказа в
л
баб и
вершпнком .
в бричці,
якісь
па -
н
і
.
Щ
о
казатиѓ-ТрсОа !
В
ту
ру-1
и
а
колишн є
попов е
пол'е`, як
і
з
ВіплГл .
ни,
а
позад у
сотии-иївторя
кіп-
к
у
жита ,
а
в
НизькбДо.та х
3^-1
за
Дніпрови х
країн,
у
верба х
) а ,.^!

ГППЛПАІІІТІАІШПJ

ІUJUIblfГІПІІ Dll

СВОБОДА` ,

ПЯТННЦЯ ,

33-.ro

ВЕРЕСНЯ ,

І927 ,

-'

Ший нас

,, А ^ и и У в ш и се " найважній - поважни й
,,
А
^
и
и
У
в
ш
и
се
"
найважній -
поважни й
гурто к
нюйорськи х

ЗШАЇНСЬШ

Іпоширюват и його . Товкс я дня-J „Післ я спільної речерГ від-

Січовиків .

клиЧі са м

пішо в

ПОЗИ' ! ПЕРІАИІБОй,Н,ДК!,

ШТЯШЕРИШ,

_`.

Н

Ю

ИОРК .

Н

.

П

.

,

 

0

1мн

безмежних'еге--провади.

 

йогс,

прітста-

ОСТАННІ,

НАЗА -

 

пах` Канади ;

 

до.оке -

ни.

півночи, дн я

20.

лип-

РУКІВЩИНИ .

 

міста ,

місточка,'ня ,

 

орхест -

,U0 9

27

УР^ува в

шдчити ,

пи,

розлука .

ВАЖНЕ

Маєм о

чест ь повідомити ,

щ

о

перевжслисьм о наш

офі с

ѓтаѓ

Ю 9и7 тіяірмо uifcaev р03СІма в

о;,зпГзвся заГЛГі " 0

3

Zn^ Ul'Zl.I тіам

РЄ

с

ЃїЇќ-. пр о ІЗ

Р Т0ВІ

^

я

тШ

пізнат и

е

відазви,. !

Дайтш -

Пікнік школи . — Заход и кор о видання ново ї газети . Минувшо ї
Пікнік
школи .
Заход и
кор о
видання
ново ї
газети .
Минувшо ї
неділі
відбувс я
в
Улме р
парк у
шкільни й
пікнік.
Дохі д
бу в
отж е
призначений

па

школу ,

люди й

ж е мало , б о люд и не докладно , о яку школ у
ж
е
мало ,
б
о
люд и
не
докладно ,
о
яку
школ у

дить ,

зарядо м

лицьк д

теперішн у

завестн-чист о

фесійн у

школ а

чи

народа,'ч и

парохі я

захоч е

а

школу ,

католицьк у

школ у

під

В і д HKor4Cb"4acy

єпископа .

парох а

місті,

по

о

нов а

рук а дордіно'го краю" .

розбуди в

Ілянд

німецький

забра в

з

корабел ь

собо ю

Др .

Наза -

неділю, дня, 1% ijuџ. Ьіал Н о.,іва''

В

S,

WEI L А С

0.

О

й

всі

м

А

т

Та й

о

чортам и

він

уряд-

Ників всіх місцевих - Товариств і

Братств в справі раѓўнково'ї акції для

потерпівших від попени в.Галичині і

і Ваверчака відбулися збори

е

справі . відсвятковання Народного

к

і

-

диво ,

і

щ

пр н

в

о

їх

Та й

А.

мі ж

і

іята в день 1. падолисть.

Вибрано Рятунковий Комітет,

_ j склад ввійшли: п.п. Іва'н Влверчак,

предс; Иоснф БЎќата, секр.; Рлгигорій

Бабин, кас ; Іван Когут, Григорій `Ден-

виї-

ович і Пилип Щуцький, контрольорн.

Збори ухвалили:

тирі . лебув$лЩй

тадихце м

Назарук .

вж

та

любит

"

правдн,у

ЙВРІ Р

авали

шЩ

І;

радиста ќ

пере д

J навіт ь

са

Д Д

замовля є

привіт и

укладає .

їх

виїха в

ь

соб і

пращання ,

др .

па -

на-

до^}ть'ха в

в)прецін ь

звідси ,

не

тільк и

найблизши х

тихцеѓм

супро -

приятелів .

накрутивши,'вод і

.и0'"аь,.„усд.,.о

давні м

Назарук .

всюд и

чмггну в

звича -

відоми й

накоїт ь І

Назару к

спільність

гцанню

кий

мерськ у

сит ь

заруко м

с,тьўнарод".,

приятелі в

легк о

пеклі

знайти .

знайшо в

Канадійськ у

соб і

українськ у

кіль-

су-

СЄЙ .

ч .

Љк^^^^'ю-^^'Лк.

ф і бул а тільк и 0НД В і а мож е т о кора
ф
і
бул а
тільк и
0НД
В
і
а
мож
е
т
о
кора бедьн а
у
орхестра .
„Пр и
звука х
орхестр и
наста-
Т
ЖНН
Х
рбзлука" .
Та к
пишуть .
Ц
е
л
а
р
'
б
о
не
тужні
а'
гро -
вж
е
П
авда
)
буд и
б
о
й
та -
бов
і
звук
н
с
е
бул о ду-) ШД Ч. 2ВЗ GROVE 8Г.-("-ч-" c - r t ro,) JBISE Y
бул о
ду-)
ШД Ч. 2ВЗ
GROVE 8Г.-("-ч-" c - r t ro,) JBISE Y Иїї,
Н.
і.
знают ь
ту
т
хо -
Н
а
ш
офі с
поміщени й
тепе р
близьк о
GROV E ST . TUB
S
STATION,
стріт
ка р
і
босів ,
д
е
кождом у
буд е
догідн о
прийти.
Просим о
під

т

лачк и

щ

м

о

а

о

е

ту

т

й

але

лежал о

в

в

на

останетьс я

мож е

като -

розбит и

місц е

її

н

а

кон-

наши х

її

свої м

клієнтів

запамятат и

приятелям .

соб і

наш у

нов у

Надіємось ,

будуччнн і

ру

як

дешев у

т

а

всі

і

обслугу .

щ

о

досі ,

а

будут ь

при