You are on page 1of 4

Tieát 9 : LÒCH SÖÛ

CAÙCH MAÏNG MUØA THU


I. MUÏC TIEÂU:
- Töôøng thuaät laïi ñöôïc söï kieän nhaân daân Haø Noäi
khôûi nghóa giaøng chính quyeàn thaéng lôïi: …
- Bieát Caùch maïng thaùng Taùm noå ra vaøo thôøi gian
naøo, söï kieän caàn nhôù, keát quaû: …
+ Thaùng 8 – 1945 nhaân daân ta vuøng leân khôûi nghóa
giaønh chính quyeàn vaø laàn löôït giaønh chính quyeàn ôû
Haø Noäi , Hueá, Saøi Goøn.
+ Ngaøy 19 – 8 – 1945 trôû thaønh ngaøy kæ nieäm Caùch
maïng thaùng Taùm.
- GDHS töï haøo veà lòch söû choágn ngoaïi xaâm cuûa
daân toäc.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
-GV:Tö lieäu veà Caùch maïng thaùng 8 ôû Haø Noäi vaø tö
lieäu lòch söû ñòa phöông.
- HSø: Söu taäp aûnh tö lieäu.Tìm hieåu baøi tröôùc ôû SGK.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:

HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC


1. OÅn ñònh: - HS haùt
2. Baøi cuõ: “Xoâ Vieát
Ngheä Tónh” - Hoïc sinh neâu.
- Haõy keå laïi cuoäc
bieåu tình ngaøy 12/9/1930 ôû
Höng Nguyeân? - Hoïc sinh neâu.
- Trong thôøi kyø 1930 -
1931, ôû nhieàu vuøng noâng
thoân Ngheä Tónh dieãn ra
ñieàu gì môùi?
→ Giaùo vieân nhaän xeùt baøi
cuõ. HS laéng nghe.
3. Baøi môùi: Caùch maïng
muøa thu. Hoaït ñoäng lôùp.
Gv GT baøi:
- Gv keå chuyeän lòch söû.
Chuyeån yù: Döïa vaøo ñaâu
Ñaûng ta xaùc ñònh ñaây
thôøi cô ngaøn naêm coù
moät, ñeå chuùng ta tieán
haønh toång khôûi nghóa
giaønh chính quyeàn treân
caû nöôùc chuùng ta seõ + HS ñoïc thoâng tin ôû SGK ñeå
cuøng tìm hieåu “thôøi cô tìm hieåu vaø
caùch maïng”
 Hoaït ñoäng 1: Thôiø cô -TL: Ñaûng ta….
caùch maïng.
Muïc tieâu: Naém khaùi Thaéng.
quaùt tình hình.
GV yeâu caàu HS ñoïc phaàn
chöõ nhoû ñaàu tieân.
-HS trao ñoåi caëp ñoâi: Theo
em vì sao Ñaûng ta laïi
xaùc ñònh ñaây chính laø
thôøi cô ngaøn naêm coù
moät cho caùch maïng
vieät Nam?
GV: Cuoái naêm 1940, quaân
Nhaät keùo sang xaâm löôïc
nöôùc ta. Thaùng 3- 1945.
nhaät ñaûo chính Phaùp,
giaønh quyeàn ñoâ hoä nöôùc Hoaït ñoäng nhoùm .
ta.(hình aûnh)
- Giöõa thaùng taùm naêm
1945, Nhaät ñaàu haøng
ñoàng minh, chôùp thôøi cô - 1-2 HS thuaät laïi.
Ñaûng vaø Baùc Hoà ñaõ ra
leänh toaøn daân khôûi
nghóa.(hình aûnh)
- Chuyeån yù: C oäc khôûi + Ngaøy 18/8/1945, caû HN xuaát
nghóa dieãn ra ntn? Keát hieän côø ñoû sao vaøng, traøn
quaû ra sao? Chuùng ta cuøng ngaäp khí theâ caùch maïng.
tìm hieåu tieáp” khôûi nghóa + Ngaøy 19/8/1945 haøng chuïc
giaønh chính quyeàn”. vaïn nhaân daân Haø Noäi xuoáng
 Hoaït ñoäng 2:. ñöôøng bieåu döông luïc löôïng vaø
Muïc tieâu: HS neâu ñöôïc mít tinh taïi nhaø haùt lôùn thaønh
khí theá cuûa cuoäc Toång phoá. Ngay sau cuoäc mít tinh
khôûi nghóa Caùch maïng quaàn chuùng ñaõ xoâng vaøo
thaùng 8. chieám caùc cô sôû ñaàu naõo
- Yeâu caàu hoaït ñoäng cuûa keû thuø: Phuû Khaâm sai,
nhoùm 4: Sôû Maät thaùm,…………
Neâu yeâu caàu thaûo luaän: + Chieàu 19/8/1945 cuoäc khôûi
Nhoùm 1+ 3Thuaät laïi cho nghóa giaønh chính quyeàn ôû Haø
nhau nghe veà cuoäc khôûi Noäi toaøn thaéng.
nghóa giaønh chính quyeàn - Cuoäc khôûi nghó giaønh chính
HN ngaøy 19/8/1945. quyeàn Haø Noäi toaøn thaéng.
Nhoùm 2+ 4:
+ Khoâng khí khôûi nghóa -Neáu khoâng giaønh ñöôïc chính
cuûa Haø Noäi ñöôïc mieâu quyeàn ôû haø noäi thì vieäc
taû nhö theá naøo? giaønh chính quyeàn ôû caùc ñòa
+ Khí theá cuûa ñoaøn phöông khaùc seõ gaëp nhieàu
quaân khôûi nghóa vaø thaùi khoù khaên.
ñoä cuûa löïc löôïng phaûn - Hoïc sinh thaûo luaän → trình
caùch maïng nhö theá naøo? baøy (1 _ 3 nhoùm), caùc nhoùm
(hình aûnh) khaùc boå sung, nhaän xeùt.
GV nhaän xeùt + choát
- Muøa thu naêm 1945, Haø + Cuoäc khôûi nghóa cuûa nhaân
noäi vuøng leân phaù tan daân HN ñaõ coå vuõ tinh thaàn
xieàng xích noâ leä. nhaân daân caû nöôùc ñöùng leân
+ Keát quaû cuûa cuoäc khôûi ñaáu tranh giaønh chính quyeàn.
nghóa giaønh chính quyeàn ôû + Tieáp thesau HN ñeán löôït Hueá
Haø Noäi?(hình aûnh) (23-8),roài Saøi goøn (25-8), vaø
Gv:Hình aûnh laù côø ñoû sao ñeán 28 -8-1945, cuoäc toång
vaøng tung bay treân noùc khôûi nghóa ñaõ thaønh coâng
phuû khaâm sai khaúng ñònh treân caû nöôùc.
ñieàu gì?(hình aûnh-1hs ñoïc)
+ Neáu khoâng giaønh ñöôïc
chính quyeàn ôû haø noäi thì
vieäc giaønh chính quyeàn ôû
caùc ñòa phöông khaùc seõ ra
sao? -TL:Vì nhaân daân ta coù loøng
+Trao ñoåi caëp ñoâi: yeâu nöôùc noàng naøn, coù tinh
thaàn caùch maïng, coù söï laõnh
+Cuoäc khôûi nghóa cuûa ñaïo saùng suoát cuûa ñaûng.
nhaân daân HN coù taùc -TL: CMT8 thaønh coâng mang laïi
ñoäng ntn ñeán tinh thaàn neàn ñoäc laäp cho daân toäc, ñöa
caùch maïng cuûa ND caû nhaân daân ta thoaùt khoûi kieáp
nöôùc? noâ leä.
+Tieáp sau HN, nhöõng nôi
naøo giaønh ñöôïc chính
quyeàn?(hình aûnh)
 Hoaït ñoäng 3: YÙ nghóa
lòch söû.
Muïc tieâu: HS neâu ñöôïc yù
nghóa lòch söû cuûa cuoäc
Toång khôûi nghóa Caùch
maïng thaùng 8.
- Hoaït ñoäng nhoùm 4: 1HS nhaéc laïi ND baøi hoïc
+Vì sao CMT8 thaønh coâng?

– Nhaän xeùt tieát hoïc.


+CMT8 thaønh coâng mang
laïi cho ñaát nöôùc ta, nhaân
daân ta ñieàu gì?(hình aûnh)

→ Giaùo vieân nhaän xeùt +


ruùt ra yù nghóa lòch söû:
- Caùch maïng thaùng
Taùm ñaõ laät ñoå neàn
quaân chuû maáy möôi theá
kæ, ñaõ ñaäp tan xieàng xích
thöïc daân gaàn 100 naêm,
ñaõ ñöa chính quyeàn laïi cho
nhaân daân, ñaõ xaây neàn
taûng cho nöôùc Vieät nam
Daân chuû Coäng hoøa, ñoäc
laäp töï do , haïnh phuùc .
 Cuûng coá.
-GV cho HS traû lôøi caâu hoûi
traéc nghieäm. Ruùt ND baøi
hoïc.
- Goïi hoïc sinh ñoïc ghi
nhôù SGK
4. Cuûng coá – daën doø:
- Daën doø: Hoïc baøi.
- Chuaån bò: “Baùc Hoà
ñoïc tuyeân ngoân ñoäc laäp”.
- Nhaän xeùt tieát hoïc

Related Interests