You are on page 1of 4

F.IBRAJFIIBJHFC

L:M 19 1

ISITRWBDN^ULJ

ИКГЛНМA H DAIL Y УКРАЇНСЬКИ Й Д№ВЃІЙ Ќ ОЃГА Н ЗАІЮМОГОВО І
ИКГЛНМA H
DAIL Y
УКРАЇНСЬКИ Й
Д№ВЃІЙ Ќ
ОЃГА Н
ЗАІЮМОГОВО І
ОРҐАНІЗАЦІ Т
ЎЌМІНСЬКИ Й
НАРОДНИ Й
OFFICIA L
OR"GAN
O f
TH E
UKRAINIAN
NATIONA L
ASSOCIATION ,
Ње.
3
СОЮ З
В
ЗЛУЧЕНИ Х
ДЕРЖАВА
Х
АМЕРИКИ .
РІК
XXXV .
Ч.
229.
ДЖЕРЗН СИТІ,
Н. ДЖ.,
ПБНЕІЇЛБК,
3 . ЖЬВГНИ Г
W27.
JERA#y
Т
Р
ЦЕНТИ .
City ,
fc.
J. ,
today,
ЬС-OBER 3 .
И
І#
Ѓ
ЃПОЛОВИН А хтшштїттщ^швш^
В СТ. ЛУИС! НАЧИСЛЯЮТЬ 90 УБИТИХ
ЧИСЛО
РАНЕНИ Х
ДОХОДИТ Ь
Д
О
ПІВТОР А
ТИСЯЧІ .
СТ.
ЛУИС ,
Мезуре ,
ЗО.
вересня .
Докдаднійш і
перечй -
СІСІІІІИ
жерт в
страшног о
торнада ,
ш
о
навістил о
с
е
міст о
в
чет -
В ЩШЩЩ
А
МНОМ
У
МІІІІРПОВ Й
УКРАЇНЦІ
,ц.р,
показують ,
щ
о
підча с
ньог о
погибл о
9 0
людий ,
а
кол о
ІНТЕРНАЩОНАЯ У
півтора
тисячі
віднесло
ріжні
тілесні
ушкодження .
Кол о
5,000
ILFEJW СЛР В
I
Є
УЗУРПА` Р
людий
лишилос я
бе з
дах у
над
головою .
Втрат и
матеріяльн і
, ТРОНЬКОГ
О
СТАЛІ Н
БУХАРѓ И
ГОЛОДОБ
А
СМЕРТ
Ь
В
ВН-М
`
РАТУЙТ
Й
НЕЩА
С
ТОРАМИ
рахують
на
50
міліонів.
РЃ ДИКТАТОРАМИ .
`
.
Ьездомних
люди й
примішен о
в
військови х
касарнях ,
а
PWA ,
ЗО.
вересня .
Презид'і я
Комуністичног
о
Іитерна -
Н
И
Х
БРАТЃ
И
В
РІДЙІ
М
К#А
Ю
І
ШЛІТ
Ь
TTLB-
Червоний
Хрест
кормит ь
їх
з
полевн х
кухонь .
ці'оналу
ухвалил а
ннключит н
.'Тьва
Троцьќог о
і?
М.
Войович а
Для
охорон и
румовн щ
т
а
ушкоджени х
домі в
прибул о
4
з комітет у
скзекутнвиог о
Комун .етичного
Інтернаціоналу.
ГАЙН
О
СВО
Ю
ЖЕРТВ
У
ЧБЙЌЗ
:
федеральне
військо .
Троньки й
І
Вон о в ич,
покл н капі
перед
дисп-пл^нарнмй
СУД,
II найден о
одній
школ і
тіл а
5
дівчат .
ЙВЗВаЛЙ tertepAtiHAH4 провідникі в комуністично ї
партії ,
И
.
ЄТА-
ВЎРР. Г О.Й і№ШBox 41Ў ШШТЬ Philadelphia. Pa;
ЛТНЙ
Й
БУХАРІНА,
„УЗУРПАТОРАМИ
й
бонапартистським и
дикта -
УМБOР BСПІЛЬНИYEDКNAВБИВСТВАNVE, !
І'ЕОЛЬОҐІЧН І
РОЗКОПК И
НА
+aiWMH" ,
бЄ
з
НІЯКОГ О уповажненн я
ВІІЃААРОАІТІ Х
МАС І
сказали ,
АРХИКНЯЗ Я
ФРАНЦ А
.МрГИЛіВЩЙН Е
'
СУД
ВИДАЄ
ЗАБОРОНУ ПРОТИ МАЙНЕРСЬКОЇ
ІЄНЃІ.
І
ПАРНЖ ,
ЗО.
вересйя .
-
щ
о
їх
не
зобовязу є
їх дисциплінарни й
СУД .
-
-
ФЙЙИМАИДА .
Вздов ж
мароканськог о
поб е
Ґеольог-ІЧАМ
NCJ3WHIM
на
.те-'
TPOUBKTINJ покликан о
пере д
диссиплінарпи й
- суд,
NE
АІА-

у'

ЗАКИДУ Ќ МАИНЕРА М ЗМОВ У ПРОТ И СВОБІДНО ї БІЛГОРОД , 28 :
ЗАКИДУ Ќ
МАИНЕРА М
ЗМОВ У
ПРОТ И
СВОБІДНО ї
БІЛГОРОД ,
28 : вересня.
-
В
режж а
у
Африці '
зареєсгрова -
рйторі ї
Могнлівщини ,
о
їх
критт ю
таййої
друкарн і
іі
ВИКЛЮЧЕННЮ
14
ОПОАИИІОИІСТІВ
л
v
ТОРГОВЛІ .
Ускюбі
уме р
40-літяйй
Ми.іан
.но
легк і
землстй,'си .
ГГо
цілі й
щ
розпочали , інрійандировані.
Аќі -
ИоЙўМсти-Аіѓ Л rttfJWHV ' .
І-:-:
М.
ЧОМ
‚І`: -
ІІМТСБУРҐ,
30 .
вересн я
Федеральни й
суд
вида в
прот и
ҐігаиоЬнч,
Франц а
кого, ; наслідНика
го
оде ц
з
убнйникі в
Франці ї
пануют ь
тепе р
страш -
деяїє ю
Наук КЬітка ,та
Курило ,
Н'а
суд і
боро'ни в
Троцьки Й
свої х
сторонників .
ироф
.
Прс -
мещерсько ї
юнії
заборон у
вмішуватися ` в
яки й
небуд ь
спосі б
Фердинанда ,
австріпсь -
іп
ЗЛИВИ
а.мног і
рік и
візбрал и
ТіоклаЛн
почато к
,ІМЯШІВНМ
^рат%ЙНїі^ОгО-,
М.
Шаров а
й
Ш
СерМриннІкова ,
як таких,
ЩО
-
V
проти
ведення
бизнес у вуглевн м підприємство м
Пнтсбур ґ
Тер}-
нрестол а
п
йо-
і
грозят ь
повінню.
розкопам-,
щ'о 'ши н
ііроиадять -
ОМИнЬгЬ
гіеІіЄвѓйсшаЮТЬ ТМ^І:
сгоронникі в
СтняІНв;
щ
о
укрива -
мнііе.і
Ков л
Корпорейшен ,
як
а
найма є
скебАв
т
а
закидў е
юнії ,
жен и
графині
Хотек .
с
я
під
доглядо м
відомог о
ін-
AiT t
СВСЙ
зЛбЧЙп і
під
пар т їй ноні
дисципліною .
ОРТІЙЗЙИМІ н е судить
„ У
нянішни х
шо
вона
не
да є
підприємств у
вест и
свобідно ї
торговлі .
Гігановн ч
у
спілці
нокій-
Жіи.
ѓео.іьог а
Вержиківськосо .
СЕСТР А
ВАНЦЕТТ І
ВЙЌАЛ А
ЧвсИх
сказа в
ТрЛ№Аи й
ніяка
ані
Корпорація
далі
пізнала
юні ю
за
відшкодовани є
в
сумі
іінм
Прііщіпо м
Убили
архикни-
З
а
к'оротќіій
Час
вж
е
знаТїдеио
з
ПОВОРОТО М
Д
О
ІТАЛІІ .
Не йидае
розпорядків ,
ал
е
виконує
лиш е
прнназн.
Том у
й
про-
:
нікшра
міліока
долярі в
з
а
те,
щ
о
мовля в
юній
перешкаджал а
зя
Франц а
Фердинанд а
й
спрн-
кілька
цікави в
та
цінних
гео -
зИДія
КчЛйуМсг-йЧйогб^
ИіВ^ипІіЬтіИлу
ие
стаяовит ь
.внйятку и .
НІО
Й0РК ,
29.
вересня.
-
підприємству
продават и
вуголь ,
б
о
йог о
добувал и
не юній ні
іинили
ти
м
чином
вибу х
4-ліТ-
'льогічиих
копалин.
У
лиш и
До-
Сестр а
Ваицетті ; виїхал а
з
ту-
робітники.
иої
Світово ї
Війни.
слідч а
парті я
BHHBiMavua
тери- І
МЕКСИКАНСЬКИЙ
УРЯД
АРЕШТУЄ
КАТОЛИКІ В
З А РЕВОЛЮ-
гешньог о
порту'
иароходо м
Щ0Ш
торїї
МОГИЛЇВЩЙІІИ
гЬнчарву ,
.
.
,
„Мавританія '
з
Ііоворотоі й
до
ЦІЙНУ
ДІЯЛЬНІСТЬ.
НЕЧУВАН А
СМЕРТНІСТ Ь
ДЃ -
глинЎ
т
а
сланмюВатнй
ніЩаник Л
ФРАНЦІ Я
ОДНАК-Н Е
ЗІРВ Е
ДИПЛЬОМАТЙЧНИ Х
ЙУАСМИН .
Італії.
Вон а
вез е
з
собо ю
в
Іта
ЛІОНА
ДОНОСЯТ Ь
ПР О
БИТВ У
З
ПОВСТАНЦЯМИ .
`
Т
Е
И
У
ЌАЛЬЌЎТІ .
І
f U e
ІАСТЬ
зМоі-у
'поширит и
ку-1'
^
3
СбВгТСЬКЙ М
СОЮЗОМ .
рну`.
у
які й
находитьс я
МЕКСИКО,
30.
вересня .
Мексиканськи й
уря д
арешту
-
ЛОНДОН ,
30.
вересня.
З
старії ў
промисловість . Могиліь-
ПАРИЖ ,
Н
а
нарад і
фраицуськог о
кабінету
половин а
попелу'`з
ті.та
бра -
вак
іут
2 9
католиків , яки м
закидў е
участ ь
аб о
активн у
нідпо -
кннжкй
пані
К.
Мсй о
П.
н.
„Гіи-
міністрів
Вріямовн ,
міністрови
заграничнй х
справу
" '
ЦННИ.
;
`'-ГГ
та
Ваицетті
і
пол'овина
поие -
дуськ а
маги",
довідуєтьс я
світ
Дуж е
ц`ікаве
т
а
вафтив е
ERA-,
повідомит и
совітськог о
міністра
заграничнй х
справ ,
5 ѓ
могу
Н заворушення х
прот и
уряду .
з
тіла
Саќка.
Вдов а
Саќка
про,-
странніу
смертніст ь
мі ж
щ
о
X.
Раковськн й
ЗО. вересн я
норучен о
Внчеріна,
не
е
вж
е
більш е
бажаною^освбоі о
на
ста -
В
стейті
Халіск о
знов а
знялис я
католицьк і
повстання .
З
а
іфйтт я
'зробили
^і-сольот н
задержал а
у
себ е
половин у
з
гііідуськнмн
немовлятами .
Та -
іюслідних
кілька
днів
у
битва х
з
федеральним и
жовнірам и
Квітка
т
а
Курпн.іо.
У
Дні^трои ф
іювищ і
совітськог о
амбасадор а
у
Парижі .
ібпел у
з
тіла
її
чоловік а
Гі
ио-
ж
і
оде н
урядник
департа -
икнуло
К9
повстанців .
Федеральн і
військ а
кажуть ,
ш
о
вон и
долині
вони
знайшл и
вел'ИКІ
Домаганн я
присланніГновог о
амбасадор а
замісц ь
Раков -
ювин у
з
тіла.ВанЦетті .
'
пту
здоровл я
у
Ќальќўті
по-
поклад и
ріж'них
Глин,
ваѓпняк'ів^
ськог о
означає ,
щ
о
Франці й
Н
Е
дума є
зриват и
дипльоматйч -
побілили
в
кожді й
битв і
з
повстаннями .
ни ВЗАЄМИН З тнерджу е факти , наведені у сій крейди, пісковий
ни
ВЗАЄМИН
З
тнерджу е
факти ,
наведені
у
сій
крейди,
пісковий
й
грайіто-
х
Совітськи м
Союзом .
Зірвашг ю
дипльрматични х
ФРАНЦУСЬКИ И
ВЧЕНИ Й
КІНЕЦЬ
ШКІЛЬНОГО
СТРАЙКУ.
а}ижці.
У
місѓі
Ќальќўті , у
П2 6
нейсів.
Вузьк а
смуг а
над
Дні-
взаєми н
протнвнтьс я
дуж е
рішуч о
Бріян .
яки й
не
хоч е
допу -
РЕН Е
МАРТЕЛ Ь
В
КИІВА.
т
а
РусаВою ,
стит-н. д о
кол и
СЬОГО,
роц і
вмирал о
ЗОН`
немовля т
На
тро'и
річкам и
Ля-
щоб и
Франці я
полишилася'н а
боці ,
підча с
1000,
з
ти
х
немо -
Д
о
Київа
-прйтхав
-францусь -
РЄПРЕЗЛНІАНІІК^ЏЙРСІ{ВІ,
^
до'йо ю
Л
Нсміє ю
да є
ріЖТтт`тіго-
Німеччин а
і(
Італі я
мают ь
свої х
ШИКАІ'О,
ЗО.
вересня .
У
Висші й
Школ і
Емерсон а
на
нлят
пбйерл а
од'на" трет а
иемак№и
Урядни к
навіть
МІІІ
вчений ,
чле н
франко-ра -
рнсиі
копалини.
В
Юркгвцях ,
а Англія
Америк а
й
ведут ь
торговл ю
з
Совітами .
і нині
ері.
Індіяна:
відбулас я
правильн а
наук а
всі х
предметів .
)диог о
Тижня.
депар -
дйнськог о
товариств а
куль,-
Ізраілівці,
ВбЛодівця х
здобу -
Уся
шкільн а
молодіж ,
щ
о
страйкувал а чере з
те ,
щ
о
д
о
шкод и
та.чеТгУЃ
здоровл я
твердить ,
рног о
зближенн я
і
проф .
ю-
паеть`ся
вапняк ,
у
Карќівці,
ШІЖ
Й
РОЗБИЛИ
СГНЕТРЕВАЛУ
КАСУ
У
ВАРШАВІ .
вписалося
24
Муринів ,
вернул а
на
науку,
я
к
заря д
школ и
зго -
іо
пр'ичиною
тако ї
нечуваної
гославянськог о
університету
Дзгнгові м
б'РОДИ
Букатинці
`
ливТя
виставит и
дл
я
Мурині в
осібни й
шкільни й
будинок .
ІАМЕРИКАНСІЖ#ОТАГГДАРДІСГЙЛ
КО.
ВТРАТИЛ А
$20,`В00.
смсртн'ости
є
убожеств о
гінду-
РеиС
Мартель . Мартел ь
приїха в
млинарські
жорна ,
точильні
ка-
Страйкарі
дозволил и
тро м
Муринам ,
які
вж
е
давнійш е
ВАР'ШАВА,
'
М
вересня.
Незловленим
лосі
вломника м
ськи х
жін'ок,
їх
темнот а
і
зав -
ознайомитис я
з
робото ю
Ук-
меиі
т
а
ніпи.
Як
по'казали
роз -
КАЕУ
почали
науку,
остатис я
на
дал і
в
школі .
Міський
уря д
визна -
удалос я
п
о
цілонічні й
прац і
розбит и
о^тревйду '
ааіе -
іасне
супружество .
раїнської
Академі ї
Наук,
зок -
копки,
Могнлівщин а
ма є
веди-
чив
ма
школ у
дл
я
Мурині в
15,00 0
долярів .
рнв-аііської
Стандар д
ОЙ Л
ЌО.
рема
з
історико-науковим и
гс-
іезні.
поклад и
найкращог о
М
і
ж
15
а
20
роко м
умира є
5
бон и
забралі ѓ а
далек о
у
розбито ї
кас и
$20,-000 в
готівці ,
Не
доѓля -
тановами .
В
звязк у
з
насту`п-
не
тільк и
ВЧЕНИЙ ПОКАЗУЄ
НА ВЕЛИКІ
ЗИСКИ
В
ЌЎКЎРУЗІ .
ѓіндуських
дівча т
на
одног о
нули 'однак
більшо ї
сумо
В банк`нотах
і
цІиїОіх
паперах ,
нроцесо м
вбивці
Гіетлю-
на
Україні,-
навіт ь
в
Союз і
І
хлгдпци,
виключн о
наслідком
КАЖЕ,
Щ
О
ФАРВГЕРА
МОЖУТ Ь
ЗАРОБЛЯТ И
ЛНЛгЯРД
жорнового ` пісќовця ,
а
вапняк и
які
находилис я
бічних,
переділках.
.
рн,
професо р
озіГайомитвї я
та -
іанкращ і
на
Україні.
пружеств а
у
дитинячі м
віці.
ДОЛЯРІ В
РІЧНО .
к
о
ж
з
матеріялам и
про
гр'ома-
Зііайден о
високо ї
^якости
по -
У
Бомблю ,
у
деяких
дистрик-
НЮ
ИОРК ,
30.
вересня .
—Н а
відбуваюч{ис я
ту
т
хемічйій
РОКОВИНИ
ляиську
війну
на
Україні
і
про
клади
кізельгуру ,
щ
о
йде
на
ви-
;ІХ
умира є
50
0
немовля т
н
а
виставі
виступив
Др .
О.
Р.
Свіні,
професо р
стейтово ї
Колегії
єврейськ і
погроми .
Всі
ці
Ма-
робництв о
порцеляни ,
на
шліх-
„СТАРИЙ ШГТШ
`ИІОНИ. з
1000.
незвичайн о
цікави м
відчйто м
пр о
моЖливост н
кра -
теріяли
буд е
використан о
у
туванн я
І
так е
ннш.
Лиш е
на
шого використовани я
кукурузи .
Він
говорив ,
ш
о
з
бадилл я
ку-
ТІШЙТІЃС Я
НАЙБІЛЬШ Е
БУКЕТО М
БІЛИ Х
РО
Ж
Л'-
І
фрапцусьь'ій
гцзеті.
територі ї
села
Озеринці в
є
по-
НАСЕЛЕНН Я
БЕРЛІНА .
курузи
можн а
вироблят и
дерев о
й
папі р
т
а
другі
вироби .
^
ВІ Д
АМЕРИКАНгатТВ.
Щ
иад
6.5 .
міл.
ѓгудів
покладі в
Приїхавш и
д
о
Франції,
проф .
БЕРЛІН .
Столиц я
Німсч-
На
його
обчислення,
американськ і
фармер і
моглиб н
кож -
ЙДРИЖ ,
зб .
вер'есня: —
‚.Старий тигр" ; КяЬмайсо ,
бувши й
Ф
цьог о
щниог о
кізельгуру .
-
Мартел ь
збираєтьс я
написати
іини
Берлін
числить
тепе р
.4
дого
року
додат и
д
о
свої х
приході в
цілий
міліяр д
долярі в
воєнни й
RIPIEWIEP
вересня
кілька
статѓе й
пр о
Донбас ,
яі.тіони.
мешканців .
Женщнн^ є
У
Ямпільськом у `районі'
гео -
за
самі
вироби
з
бадилл я
ќўкўризи .
ЛИНІ рбКоЬѓгяи урібдйн. Се й
ЩАШІП ббхбдг А у ^тВЄр , 21)
Ш
день
йереві в
він
у
дом і
свог о
при -
Київ,
Хирќів
і
загало м
пр о
па
г
а
й
більш е
о
32 0
тисяч ,
я
к
му_-
льог и
найтили
Тїокладн
гіпсу;
ЯТЕЛЯ
А.
Піетрѓ ,
Де
одержа в
ЦІЛІ
сѓос м
телєграм ,
з
ЯКИХ ИУШ
уков е
й
культурнежитгяУкр а
СУДДЯ
ПОСТРШЕНИЙ
У
СУДІ .
шмн.
У
місті
накоднтљу і
пона д
біля
сел'а
камійіі 1
Лядова ,
літографсь -
БОТАТЕ
БУЛО
з
і
.ЗЛУЧЕЙИХ ДЕРЖАВ:
АУД^І У А ЧЙІ І
тако ж
богат о
їии,
а
тако ж
запросит и
у країн-
18,000
шинкі в
(салунів) .
тсиії
а
тако ж
чудови й
Ж1іиѓА і ,СТРІЛ^Ш,,ДЙ,^ДД І
^
РАНИЛ А
ЙОГ О
ТЯЖКО .
квітів
від
своїх
і
авгертіканс'ьк-і.іг
'обожатЧлін.
ськи х
учени х
.ознайЬмитис я
з
обліцовочнц й
матерія л
у
сіені-
^ОЛТ,
;Ц ^ Х СИТІ
т
ЌПА.,
ЗО. ,
вересня
Якас ь
пані
СИ-
с. УФІЇШШИ-`і
Клемансо
найбільш е
букет ом ' білих
Ро ж
від 'м№ри -
.
робото ю
-
наукови х
-
устано в
тах
ЦІЛЮЩ І
РАДІОАКТИВН І
'"- І !
'
' Т МЧІП'ИЛ-- TT
моиз
стрілял а
ту
на
суд і
д
р
федеральног о
судд і
Т-.ІЛМСНА
Д
.
ќанськи х
франкськи х
радувавс я
лєгіонарів необмежен . і
Югославії .
запас и
'Мт№іТйИ
гар-
ВОЛ
И
Н
А
ВОЛИНІ .
.'Окансрна
ўа
пострілал а
йот о
тяжкд .
'Академійќ
Лмпськн й
разо м
нйй
ікітеріял
д`ля
Bi b -№ют'ь .
цементу
біля
Вона'стрілял а
д
о
нього`
тр
и
рази ,
і
кождй й
ќнегріл
поиі -
MMMH ЖМ
ДЛЯ '
ІНСПЕКТОРІ В
з
членом-крреспонденто м
.УАНіКУРС И
с.
В.
Яруцьких .
ШТС
Ш
ПРШЕШВ Є
лив його:
оди н
у
бедро ,
други й
у
стегно ,
трети й
в
коліно .
ЛІ -
Т
А
ВИКЛАДАЧІ В
ФІЗ-
приф .
Буркссро м
обїздил и
рі-
Не
менш
цііше
BIJ-крпття
карі
кажуть,
щ
о
якб и
не
те ,
щ
о
він
ма є
6 9
літ
т
а
щ
о
йом у
о
КУЛЬ,ТУРИ;
Б О ТАТО`
ІТОЛІРЃЙЧЙИХ
ВЯЗН1 В
I 3BH4AIWH X
ЗЛОЧИ І
ІЦ
_
жііі
місцевости .
Волині .
Досл ь
зроби в
проф .
Щербаківськиіі ,
комплікації
не
тяжко ,
він
вийшовб и
певно .
.'
ВИЙД Е
ВОЛЮ .
'
;;-В' ;
Щ
о
б
підготуввті і
кваяіфіко -
дження м
охоплен о
бул о
дж
е
ѓдо
знайшо в
дуж е
цікавий
три -
Н
А
Арештован а
внИовниия
каже ,
щ
о
вон а
пімстиляс я
на
суд-
ваннх
робітникі в
у
галуз і
фіз -
MOCftfeA,
3 U
вересня.
3
Лагод и
І
Б
pbi-їОвіги
їговТИсввї ?
рел а
околиц ь
Житомира ,
Ко
гпльоікйй
ттсуд .
Отж е
пору ч
лі
з
а
те,
щ
о
ві н
вида в
недавн о
дўЖ е
низьк е
відшкодованќ е
в
її
ку.тьтури
в
клгобах,
сельбудах.
революці ї
прог`ОЛ'о'СИТЬ
совітськ е
правнтельств О
у
СЛЬКРЮЧІМ
jteo.IBORIHHHX
розкопо к
треб а
ростишева ,
Новоград-Волин -
позві
проти
одног о
підприємства .
Вон а
каж е
також ,
щ
о
хоті -
амнестію ,
себ-т о
КАРИ.
СЯ АМЯЕСТІЯ
ріжних
загальн у
ДВРУВНІИЃЯ
фізкультурни х
звернут и
уваг у
на
розкопки'ар -
МІСЯЦ І
ЗАЯВИВ,
ськог о
і
Шепетівки .
З
них'
най-
лаОи
дістат и
в
сво ї
рук и
сенатор а
КйНґа .
Судд я
сами
й
ВЯЗНІВ,
зація х
і
т.
ор-
буд е
дотикат и
я
к
ПО`ЛІТИЧНІМ
ТИ
К
і
звичайни х
злочин- .
хеолвогічні.
Є`'чуткн,
ЩО -ту т
виш у
радіоактивність ,
щ
о
др -
"іо
вона
мусит ь
бут и
божевільна .
ганізуе
Всеукраїнськ і
органі-
и.,. Наркомсвіт а
однорі ч
ІНЙ,
ІТЯІ-пбі{ОДйть з
СЌЛЙЙ
аб о
ро`5ггНйк1В. -
.
і дуЖеі
богат о
стартганііх
ггамй-
{вягає
3 5
одиниц ь
Маха ,
знай
(НІ
курс и
фізкультур и
CANE тегіер
назначен о
спеціяЛЬНУ
комісію ,
як
а
ма є
- РЕЗГЛЯ-
і
` Краєзнавч е
товариство ,
я к TIM МАЄ
ЗА
ВБИЙСТВО
ЛІКАРЯ
ЛІЛІЕНДАЛА.
дсн о
кол о
Новоград-Волинсь- ,
Н
а
курси
1927-28 ^ ' d U
ѓі рий-
НУЃ И
нікільяому г роЦі.
осі б
о
засуд и
K^^FCTEJYFHY кар у
засудЖейнх ,
щ
о
засИован о
при
Держпляяг ,
кого, , в-.'групі
джере л
по
обо х
І
ЕМОНТОН ,
Н
ю
Джерзі ,
ЗО.
вересня . —
В
справ і
вбийств а
^ІПЛНЇБЃ
н е ДАВНО
ЌСУДЖЕНЬ
матиметьс я
віко м
від
І8
в'йда`Ні
щЬі о
н
и
смерт ь
У бўАучЧИиі.
Ко- .
яке
цікіавиться
археольсггіч-
бока х
річки
Случ. N Щод о
оа-
гра
Ліліендала
суд
вида в
стежні
лист и
з
а
БІчом ,
сусідо м
вби -
д
о
ЗО
років ,
щ
мают ь
практн -
місія
плямує
звіЛьнити
велики х
ггерестуиннк{в,
яких
злочини
ними
розкопками ,
знайд е
туті
імої радіоактивност и
Новоград -
того,
який
не
явивс я
на
кбнфронтацЬ о
з
і
свідками ,
а
відта к
БУЛИ
ЧНИЙ
стЯж
не
мен ш
одног о
ро -
ЦІННІ
наслідко м
злог о
соціяльног о
окруж е тѓќи,
у
ЯКІМ
Виро- '
дУж е
памятник и
брсінЗО-
Волинськ і
джерел а
в
багат о
постановив
обжалуваг и
Його
адвокат а
з
а
допомог
у
Бічов н
ку
по
фі`пл'льтурі ѓта
зага.тьно -
сѓВЛи:
`
^
вог о
"(і
ннш .
періоді в
лю
нашо ї
разі р
перевищают ь
своє ю
ра-
"
утечі;
освітню^`гіідгбтовю.'.
в
'обсягу
ертг.
Багато_ііікавог о
дадуть `
і
(діоактивніст ю
всі - відомі
до
Тепер
прокаротррі й
підносит ь
підозріння ,
що ,
мож е
Й
КРІМ
ЌРАКІЙГЛЛЙТ ^
ХРХИЕІТИСКО П
ИОЗВО Л Я Е
Н
А
^
профшкіл .
тог о
слухач і
розкопк у
стари х
цьог о
часу
на
Україні
джерела .
ююва
вбитог о
Мала
якус ь
участ ь
в
убийстві ,
б
о
найшлис я
свід -
МЯЧ:НИИ
повннЙі
задовольнит и
умова м
Слабш у
радіоактивніст ь
вияв -
ки,
які
запевняют ь
поліцію ,
щ
о
пан і
Ліліенда л
виїхал а
свої м
щ
о
до.
стану
зд`оровля
т
а
фі
NK
ІТШУ
ОВІД.
КР^КІВ , ЗО. ВЕРЕСНЯ. — ВЕЛИКИХ` ПАНІВ ЗВІЛЬНЯЄ
Ш
КАТОЛИЦГЛА
.`ієно'' У
ђода х
кол о
Коросгише -
автом
на
місце
злочин у
як
у
годин у
лередтим ,
я
к
с
е
виходи -
ііеркв а
САПІІА.
зичног о
розвитку.,
Всьог о
на
KRJWTYWC
С-Г.
посту .
архиЄПИСКОП
краківський ,
до -
ва.
Ці
дані
цілко м
підтвердили`
лоби
з
її. зізнань .
ЗВОДИВ
нй
ЙЯСІЙ СПРАВИ
КНЯЗЬ
чіеі
гіенкету ,
УРЯДЖЕНОГО в
чісТ
ь
курси
буд е
прййият о
бб'чо л
прявнлвність , передбаче'нь
про -
Поліція
все
щ
е
не
ИйЙшла
револьвера ,
з
котрог о
стріяя -
курсантів.
З
них
ВУРПС'відря -
kpUbyiiiiorb
ДО
+СракЮва
презірд'ЕИТА
МОСЦІЦЬКОГБ,
ХОЧ
В
Ш
^
фесор й
. БурКсср а
пр о
можли -
иі
до
лікаря,, а
яког о
найденн е іАюглебй
роавязат н
'загадќу
джа е
33
чол. ,
аб о
1,55%;
Ц
Ќ
c f
пя^йИця ,
себт о
пісни й
день, '
у
ЩЯ
нЄ`віЛьИ Ь
їст и
миени
х
Вість
зйаходженн я
радіракгив -
С
КНИЖКУ .
"бийства.
ЛКС Л
12
-TOVI.,
аб о
,20їГ 0 ,
ГДК
ctрав .
`НІС
бачимо ,
т
о
постанов и
католицько ї
церкв и
Дадутьс я
пнх
во д
на
Волині ,
щО
і^н
ви-
Оди н
столя р
заприсягну в варан т
Прот и
Віча ;
1ЬО
се й
гро -
КНС
9
чол., або
15% і
ВРФКІ
щ^масрВ у
популярн ‚‚Радйђськ у с.-г. е
кпи- СЕ- J
ЛЇЛШО
йаѓнутв : - ІНИЙШе
Ьриміюєтьс я
Ї
Х
Видавництв о
дл
я
простОнарод -
іив
убити
його ,
яќ
столя р
зажада в тронпі# ,
які
Йому
належа -
J слЛИ В
на
першом у
всесоЮз
6
чол.,
або-іО% і
л о ``У оповістил о
ж
к
у
українсько ю
конкур с
мово'ю .
яа
ѓГра-
'ди ,
А
Ійа^ие .
Ш
веВиіНІ^дНвнІв:
'
Џ'Я`
лися
за
роботу .
.
йом у
зїзді
в
Одесі.

Щ

229. ' ( 'Ч . '"СВОБОДА . ПСЖЕДІЛОК , 3-г о ЖОВТНЯ , І927 ,
229.
'
(
.
'"СВОБОДА .
ПСЖЕДІЛОК ,
3-г о
ЖОВТНЯ ,
І927 ,
„3VOBODA "
(UBERTTY ,
каиь,'мимо
щ о усі палаци'а зміняють біле'й лише виїмки
того ,
господир "
``^ііда ^
літературу,
- FOUNDED
U9 3
ПОДОРОЖНИК E,M. НЮМЕНЛРО совітський
Оддано на. ужиток робітниками' "
щ
о
ВисвѓглюватиіЬе
-дбсягнении
Окгаіаівя
new-PIPER
published
daily
except
SUNDIYJ
Ш
holkUyi
-одній
кімнаті
СПИТЬ
часо м
„Одна к
мимО. таког о
спосо -
с.-г:
кбоперац ц
за .
Ю
років.
at IS Grand Street,
Jersey City,
N.
J .
олбу ^жнття мают ь
„Сільськи й
`
Господар "
ГАДАЄ
. O#HM, by
the
Ukrttn.-a
Nstloiui
AsioeUittwr,i-C.
игістьдесят ь
аб о
й
сімдесят ь
вон и
найгар -
Edited
by Editorial
Committee.
сіб.
.ЖенЩшіи
сплять:'част о
yj
ціш і
опер и
і
театральн і
пред;,
влаштуйат и
д
о
10-тих
роковин
iat.r. a
at
Second
Class Mall Matter at the
Post Offlce
of
Jersey City, N.
J.
таки х
сами х
умовинах .
Супр у
ставлення .
Нігд е
в
еитГне-мо З
жовтн я
койкурс 4
н
а
найкращнц
Недавн о
поверну в
д
о
Шика,-
м
у
не'.'"вільно
ніио, щ
вивозит и
он
Marcb 30,-1911,
under
the
Act
of
Mtrck
8,
1879.
Л
Жества
дуж е
част о
н
е
можуть )
ж бачит и
н
а
лучшог о
театр у
а-
'комгос п
т
а
с.-г.
товариство ,
а
г
о
Совітськог о
Союза `звіо-`
з
краю '
Хлібороба
м
вільн о
за -
Accapunc# for aalBog at special rate of postsie
provided for la Sectloa
і 103
найт и
лт я
себ е
окремих'кімнат .
б
р
почут и
лучшо ї
музики.-Ггра-
тако ж
пристосуват и
о
свяг
держ`атр
дл
я
себ е
лиш е
тільк и
TTTU Act ol
October
3,
1917,
authorised July 31 ,
1918.
ний
прелегец т
і подорожни к
Е
.
Пятьдесят ь
а
часо м
і
біадш е
витель с ѓво
стараєтьс я
ПР О
О
'
Конкурс
на
д
найкращог о коош.
М.
Нюмен.
Переїха в
він
совіт -
землфт.тодів,
скільк и
потреб а
SUBSCRIPTION
RATES,
ПЕРЕДПЛАТА:
роди н
ужива є
то
ї
само ї
кухні.-
хорон у
кожног о
твор
у
щтуж я
ратнвног о
хлі,бозаготовннка .
ські
республик и
здов ж
і
лла-
їм
дл
я
особистог о
вжитку .
.
Tllre#
ceots
a
copy.
Поодиноке
число
три
цеќѓй.
-
„Нем а
та
м
купедеви х
кімнат .
Ісоткн
міліойів
долярі в
у
золо -
Харківськи й
музе й
рево.ію-
T 7Л0
Нарі к
-.- І
7.00
перек,
зробивш и
ІО тисяч
мил ь j
Правйтельств о
бер е
решту .
Ні;
Неодягнені
мущин и
0
жінки
(ті
видаєтьс я н а
артистичн у
кра-
О
"
ці і
длідготовля е
Ювілейн у
ВІК -
У" "
На
пів
року
і
.и .-.-ч
.
.піп-.S
3.75
дороги .
ком у
не
вільно
ніч'ого
імпорту -
Six months
$
3,75
купаютьс я
н
а
ті м
самі м
берез і
су
виконання" .
тавк у
д
о
10-Тнх
рокови н
жон І
На три
місяці
.„ .
$
2.00
Тепе р
пиш е
він
пр б
те,-
щ
о
І
ват и
з
заграниці .
.
В
Джерзн
Ситі 1 Заграннцею:
Three monlha
$
2.00)
рік
аб о
озер .
Нем а
у
ті м
нічо-
уатнм е
два
оси.в
m
т
а
м
бачи в
і
чув .
Між
инши м
Зат е
правнтельств о
занима -
На
рік
„.^м-
$10.0
0
Torei-n
tod
Jeru y City
Rrtes:
Т-О
особливого ,
кол и
бачиться ,
ня. Виставк а
них
відділи:
рерший ,
охоплю
На
пів
року
$
5.00
ПОДАЄ
ві н
таке ѓ
етьс я
усяки м
імпортом ^
екс-
One
year
NO.QO
як
сотк и
неодягнених
мущи н
ватим'е
ПЕРІОД"
липень-жовтен ь
На
три міагці
ь
$2.7 5
портом .
ПравительСтн о
заклю -
Six
month-
$
S . 0 0
‚'Мало
хт о
з
нас
ма є
прибли -
й
жіно к
проходжуютьс я
п
о
ті.м
1911
року'І други й
освітлюват и
За
кожду
зміну адреси
платиться 10 центіѓ'
чило
дбговори ,
н
а
підставі
я
-
Three months
$
3.7S
Ізно
дійсн'е
понятт я
пр о
тамо -
самі м
побережі .
^ -JP
ГОТУВАННЯ ДО 10-Х РОКОВИН
жовтня.
м
е
громадяноьк у
війну
на
`
.
За оголошення
редакція не
відповідає.
к
к
и
х
висила є
д
о
инши х
країр '
шні
відносини.
` Тамошн я
цен -
‚ѓНеморальність
між
молоді -
раїні.
З
Канади належить
висилг
нафт у
й
инші
продукти ,
а
та -
І
FOREIGN
І
}зура
є
більше ,
як
стисла ;
вон а
СЬОТЬ
ж
ю
є
загальна . Д Ь
при -
Найбогатшим . т а
`наицікаві
Адреса:
"ЗУОвОРА",
P.
О. вОХ
346.
JERSEY
CITY,
N.
J .
к
о
ж
спроваджу є
з
загранії-
є
перенят а
таки м
страхом ,
я
-
Керовник и
науково-дослід -
Ічицяетьс я пір міліона ігиќнх
ді-
'шим-ьіає
бут и
други й
відділ,
ці
машинері ю
й
инші
товар и
кий
ісѓнував'
у
Франці ї
в
хви -
них
катед р
відбул и
засіданн я
тей.
Велик а
Війна,
а
опісл я
бо -
бде
найбільш у
уваг у
ВІДДАЄТЬСЯ
потрібні
д
о
відбудов и
Совіт-
лѓміануванн я
терору .
Кожни й
під
головування м
а кадемнк а
'ШО
ПРО ЕТНОГРАФІЧНІ ГРАНИЦІ
ротьб а
між'червоним и
й`біли -
подія м
На
Україн і
підчас
ГРО
ськог о
Сбюза .
підозріва є
другого ,
ніхт о
ні -
Томін а
у
справ і
участ и
святку -
а
вкінці
голод ,
полишил и
мадянсько ї
війни.
Сере д
екс-
На
послідиих
збора х
Ліги
Націй
заскочил а
Польщ а
Лігу
„Правнтельство" ,
кажеі
Ню-
ком у
не
мож е
довіряти .
Тайн а І
вання
`Ю-тнх
рокови н
жовт -
л
о
соб і
пі в
міліона
сиріт.
Зѓа -
понаті в
є
низк а
цікави х
та
цін
резолюцією ,
в
якій
вон а
осудил а
війну
І домагалас я
договор у
а
мают ь
для
всіх
Ман,
„опираєтьс я на
державні м
поліція
є
дійсн о
тайною ,
навіт ь
невої
революції .
їдані
діт и
росл и
я
к
дикі
зві -
ни х
релік`вій ,
я
к
наприкла д
ПАР
держав ,
щ
о
є
членами
Ліги,
таког о
взаїмног о
забез -
капСгалІзмі".
Ус і
головні
пр
о
агенти
себ е
не
знають .
Случай-
Зясован о
форм и
участ и
в
рята .
Спал и
п
о
полях ,
ўлиця х
і
TIFTHI
т
а
повстанськ і
прапор и
печення,
який
ісѓнує
мі ж
Німеччиною,
Францією ,
а
н
а
під-
мисли
й
фабрик и
є
в
рука х
де р
н
о
сказан е
слов о
мож е
бут ц
святкуванні
наукови х
сил.
Бу -
д
е
попало .
Удержувалис я
.прн
Цим и
дням и
музе й
діста в
ИРА
ставі
яког о
Англія
і
друг і
держав и
стати
би ` воєнні
проти
то
ї
з
жави ,
як
а
є
власнико м
земл і
й
надіть
причино ю
кар и
емер-
дут ь
організован і
урочист і
житт ю
пр н
помочі ,
крадежі ,
й
повстаи
тих
дво х
держав ,
як
а
перш а
розпочал а
кр'оки.
До -
будинків .
,ти,
том у
ніхто
н
е
жалується "
збор и
наукови х
робітникі в
і
том у
є досвідченим и
злодіями .
n o p
ців
домбровецьких ,
на ЧерНигівщин ц
Є
нове
рого
ю
цеї
резолюці ї
думал а
Польщ а
забезпечит и
сво ї
границі
Дюме н
приві з
а
і
собо ю
ок
о
„Люд е
вільних
зван ь
є
зде -
керовнккі в
катедр ,
На
яких
за-
і
запевнит и
соб і
помі ч Англії
і
други х
державн а
случай
її
вій -
Вон и
бул и
приневолені
красти ,
танськ а
зброя .
Є
цікаві
док^
клясОвані. Робітник и
усюд и
ма-
ло
200 9
світлцн,
зняти х
п
о
ці -
чидают ь доповід ь
пр о
значіння
ни
з
совітам н
чи .Німеччиною.
Ця
резолюці я
в
своїй
первісній
а
б
и
жит и
й
щ
е
дал і
роблят ь
т
е
менти,
наприкла д
оригінал
ДО
ю
т
ь
першснство .
Лікар'
не`
мо-
лім
Совітські м
Союзі .
Позн н
жовтневої , революці ї
в
частині
форм і
н
е
перейшла ,
а
ухвален о
тільки
резолюці ю
загальну ,
саме ,
И
І
.'
,.TRIVH
-
говор у
Централі-нрї
Ради
.
ж
е
занятйс я
чоловіко м
віл'ьно-j
м
а
в
він
їх
,
наражуюч и
и
а
н
е
розвитк у
науки,
Представ -
в
якій зазначено ,
ш
о
всякі конфлікт и
судами.
мі ж
членами
Ліги
повин -
Декотр і
.`з
ти
х
Діте й
уміще -
го
звання ,
зак и
не'`обслужи'тќе`
безпек у
сво є
життя ,
хо
ч
ма в
ники
окреми х
катед р
зачи-1
НЩЦФПЛ, що -ДярЯ'Й?? 5 Ѓ -Р
фікхв^в'тет^н,
орцгіі-іл .о-,.
ні'бут^и
п'олагоджені
мировим и
п
о
у
замках , які
перероблен о
у
впере д
-своїх
пацієнті в
робіт-
(дозвіл
від совітсько ї
влади .
Він;
сиротиіщі ,
одна к
обмеженн я
т-
ю
т
ь
доповіл и
пр о
Прот и
`ТОГ Польсько ї
рез'олюці ї
виступи в
дуж е
остр о
ан -
йому оде н
ників",
сказа в
днев
подорожу є
вж
е
рхол о
2 5
літ
по
івободилражнил и
їх
і
діти
вті-
сягнення
наук и
з
їхніх
галузе й
гЛИПівІМЯЩіЙИг№рѓ^$а гранични х
спра в
Чемберлейн .
Чом у
ц
е
гетьма^й ; ( ^ррр^?ьь:ог о
та
нйкар.
„Таксам о маєтьс я
річ
з
цілім
світі
( рбїхавш и
сві т
вж
е
кали,
щрб и
віднайт и
свої х
то-'З А
ДО
рокі в
жовтнево ї
рсволю -
так,--то,гн
знатиио о
якра з
в
послідиих
часа х
та
к
богат о
бул о
инші .
,
.
1
Л
і
п
їдою ,
таксам о
з
ўсім
иншим
1
сім
разів.
Бачи в
він
Росі ю
кіль-
вариші в
п
о
поля х
і
ўлицях". ,
4"-
Крі м
тог о
буд е
ррганізова -
мови,
пр о
англійсько-польськ е
зближенне .
Відповідаюч и
поль -
-
В
книжкові й
палат і
тепер
к
а
разі в
в
часі
панування
ц
а
„Совітськи й
Сою з
розда є
Подорожни к
Нюма н
каже ,
щ
о
но
виставк и
з
окреми х
науко-
сьќом у
делегатови ,
Чемберлейн
обороня в
англійську
миролю -
підготовляют ь
виДання
бібліо-
рів,
а
тако ж
бачи в
її
і
часі
ко-
часо м
концесії,
можут ь
примі
„бачн е
сотк и
хлопці в
і
дівча т
ви
х
питань ,
щ
о
характеризу -
бив у
політику
і
твердив ,
щ
о
Англія
д'ала
вж
е
дока з
того ,
щ
о
графічнаг б
цоказчик а
з
історії
муністичного
режіму .
Нюме н
о-
р
о
м
позволит и
на
ведення
п
е
скулеии х
пр н
соб і
й
сплячих,
ватимут ь
науков і
ДОСЯБИЕННЯІ
вон а
прот и
війни.
Вон а
з
власно ї
волі
взял а
в
оборон у
Бель -
жовтнево ї
революції ,
гро.".,
стеріга е
у
свої м івідчиті,
щоб и
карні ,
гіравительствениий
скле п
разо м
л
о
міськи х
канатах . Та
-
^
а
:
1
0
Р
ок,
в
1
проведен о
буде )
гію, а
міліоии
погибши х
у
війні
англійських
жовнірі в
є
нєзбн -
дянсько ї
війн и
т
а
радянськоѓ .
люд е
себ е
не
дурили,
щ
о
кому-
відмикаєтьс я
о
шесті й
годині
кож.мущин и
й
жінк и
сплят ь
РЯД
популярни х
лекцій .
Н
а
м
і
тим
доказо м
того ,
як
розумі є
Англія
гаранті ю
мир а
в
Європі .
будівництв а
на
Україні.
Показ-
ністичний
режі м
скор о
впаде,
ран о
й
та
м
находиться'оде н
'там
часом ,
разом ,
-ия.$
передбачен о
широк і
ек
с
Спеціально ї
однач е
гарантії
для
кождо ї
країни
Англія
дават и
чиќ
ма є
охопит и
докумснталь
бо
він
полишитьс я
та
м
довго'`.
робітник,
щ
о
мож е
обслужит и
щоб и
взаїмн о
скуплені
загрітися .
‚нурс П
з
поясненнями.
не
може ,
б
о
це
понад
її
сили.
ні
матеріял и
доби-1917—2 7
p.,
Він
говорить ,
щ
о
„колиб и
пе -
500
жінок ,
як
і
приходят ь
п
о
Н
а
засіданні
накреслен о
низ-
Резолюці я
прот и
війни
перейшла ,
хо ч
вс і
здавал и
соб і
„Богат о
осі б
з'аристбкратії ,
щ
о
їх
бул о
видан о
на
Україні,
ревсден о
всенародн е
голосу-
черзі
рядом .
Приватн а
пекарня`
рсу
конкретші х
заходів ,
щ
о
до`
справ у
з
того ,
щ
о
Польщ і
н
е
ходил о
о
якісь
високі
ідеали,
Яких
н
е
убит о
й
які
н
е
могл'и
РСВ Р
т
а
закордоном .
.

ат

вания, т о .^ќвідсоткі в населен- не мож е дістат и дозвол у на о
вания,
т
о
.^ќвідсоткі в
населен-
не
мож е
дістат и
дозвол у
на
о
т
ручен о
дл
я
проробленн я
окре-
о відвернення
війни
взагалі .
Вона
піднес'ла
резолюцію ,
щоб
и
виїхати,
можн а
бачит и
на
ули-j
дія
Союз а
заявилос я
би
з
а
ним.
воренн я
пере д
годино ю
дсс я
м
и
м
нау'ковим
робітникам., ^
показат и
себ е
перед
світом
таним
кошто м
в
добрім ,
миролю -
ц
і
як
просят ь
милостині,
аб о
іВін
пода є
'тако ж
причини
то
-
т
о
ю
й "мусить
бут и
замкнен а
о
бивім
невиннім
світлі,
а
далі,
щ
о
головніше ,
щоб и
забезие -
Українськ а
коопераці я
під ;
СЛОВО РІДНЕ!
як
входят ь
д
о
реставраці й
і
-
чити
з
а
собонг
загарбан і
нею
непоавн о
чужі
землі.
Але
й
від-
Г%
явища .
Пі д
владо ю
царі в
4
ѓод.
пополудні.
Крім
сьог о
просят ь
кусника
хліба .
силено
готуєтьс я
д
о
святќу -
О
,
слов о
рідне!
орле,
скутий!
робітника м
.ирислугу є
двого -
повід ь
Чемберлейн а
н
е
бул а
нічим
инши м
я
к
тільки
купо ю
Вслрне,'
аб о
з
російськ а
мужи-
З
а
покій
з
ванно ю
треб а
бу-
вания
10-тих
рокови н
жовтня .
Чужинця м
кинуте
на
сміх!
фра з
бе з
всяког о
реальног о
змісту.
Зат е
місце
реальног о
про -
Юѓне
мали
землі,
аб о
мали
ду-
динна
перерв а
на
обід .
ло
заплатит и 25
ранні
долярів-денно ;
Вукопспілк а
вида є
плякат ,
д
е
Співочи й
грі м
батькі в
моїх.
повідиика
мир а
заступи в
в
Англії
відоми й
письменник `
Бер -
ж
е
мало .
Першо ю
річчю
п
о
Приватн е
підприємств о
му -
на
одна к
бул о
тр
и
цалі
буд е
висвітлен о
зріс т
спожи в
Дітьм и
біезпамятно
забутий !
нар д
Шо ,
В питомий
йому
спосіб
розвязу е
він
квесті ю
будучо ї
жовтневі й
революці ї
бу в
поділ
сит ь числити
ЗО
процен т
доро з
`ібруду ,
одна к
не
бул о
водопро -
чої
коопераці ї
України
з
а
1 0
в Європ і війни дуж е просто . Він каже , щ о Англія могл
в
Європ і
війни
дуж е
просто .
Він
каже ,
щ
о
Англія
могл а
бул а
землі.
Тепе р
кожний,
хт о
лиш е
ш
е
,
як
виносят ь державн і
ціни, !воду.
Кав и
не
можн а
цілком, ді
років
Вида
є
тако ж
популярн у
О,
слов о
рідне!
Шу м
дерев !
дуж е
легко
прнпинити
навіт ь
світов у
війну,
колиб
щ
е
в
1913
хоче,
мож е
мати
земл ю
дл
я
об-
щ
о
розумієтьс я
незвича й
стати,
б
о
не
вільн о
спроваджу -
брошур у
про'досягненн я
укр а
Музик а
зо
р
блакітнооких ,
роц і
бул а
оголосила ,
щ
о
вон а
виступит ь
оружн о
прот и
це ї
рібки,
одна к
це
на
власність. У
но
утрудня є
веденн я
підпрнєм -
ват и
її
з
заграниці .
`інської
споживчої ,
коопераці ї
Шовкови й
спів ,
степі в
широ -
держави ,
щ
о
перш а
розпічн е
воєнні
крок и
І
напад е
на
друг у
Совітські м
Союз і
усі
тепе р
рів-
ства,
а
крім
тог о
податк и
є
та
к
„Жінк и
роблят ь
соб і
сук`ні
т
а
мал у
кооперативно ї
Ўкра ї
-"'
FKHX,
державу ,
б
о
Англія
противн а
всякій війні.
Не
буд е
ніякої
війни
Москалі ,
Жиди ,
Українці,
високі ,
щ
о
приватн і
підприєм -
самі.
Н
е
мают ь
шовкови х
пан-
ни',
на
які й
зазначен о
коопер а
Дніпр а
мі ж
ними
леві й
рев !
в
будучности
заявля є
далі
Ш
о
—кол и
н
е
буд е
штучни х
Китайці,
Мурнни,
ідіоти,
ліню-
ці
з
бідо ю
можут ь
удержатися .
чіх, через
те,
щ
о
шовк у
не
віль-
тивн у
сітку
з
а
1 0
рокі в
рево -
оборонни х
мілітарних
границь ,
а тільки, гасниці
етнографічні,
учені,
ремісники
ус і
з
Наслідко м
сьог о
правитель -
и
о
імпортувати .
Мущина м
д
у
люції.
О`,
слово !
буд ь
мече м
моїм '
ма
є
б
о
як
довг о
не
буд е
етнографічни х
границь ,
та
к
довг о
шкод а
ств о
н
е
богат о
коцкурен -
(виїмком
правлячих ,
а
т
і
по -
же`тяжк о
купит и
нову
одіж ,
то-
і
Щ
о
б
відзначит и
10
роковин и
Ні,
сонце м
стань !
в
горі
спи -
говорит и
пр о
мир
в
Європі .
слідні
правлят ь
так,
як
правит и
му
зволікают ь
з
таки м
видат -
жовтня ,
управ а
Вукопспілк и
у
-
^нися.
Бернар д
Ш
о
письменни'к,
але ,
як
бачимо ,
дуж е
добр е
ви -
не
відважувавс я
навіт ь
цар .
Метќальн і
умовни й
п
о
мі -
ком ,
а
ж
док и
не
звисают ь
з
них
хвалил о
встановит и 4
стипендії
Ося й
мрій
кра й
і
розлетис я
знаєтьс я
і
на
європейські й
політиці.
Б
о
дійсно ,
бе з
етногра -
У
совіті в
ніхто
н
е
ма є
пра -
сатх
є
пожалуванн я
гідні.`Да -
лахміття .
Мущин и
н
е
роздя -
імени
10-тих
рокови н
жовтня .
Дощам и
судним и
на д
ним!
фічног о
розмежованн я
не
мож е
бут и
сталог о
мир а
в
Європі .
громадженн я
`грошей ,
піко-етьс я
відчуват и недостач а
меш -
гаються ,
коли
кладутьс я
спати ,
В
лінії
с.-г.
коопераці ї
„Сіль -
`
` M
О:
Олесь .
Татарам и
і
майж е
всі
історикам и на-
Н
вон и
пре д
К'азали
Диіпровцям ,
наш у
кров ,
Зелений
'`помага в
г
а
м
атмосферу .
Пі д
чйй_ впливГсарен ь
політичног о
бата .
'ДО ЗУСТРІЧ№
т а портретів
ставлен і
нашим и
дут ь
погулят и
у
Київ і
з
о
-три
наши м
катам,
сіючи
анархію ,
упа в
Зелений,
н
е
важно,- а
в
а
т
и
м
примусивши.`уміститис я
ціональним и
героями .
і
слов а
дні.
Хт о
казав ?
Ніб и
Петлюр і
протираюч и
стежк у
ворогам .
I
ж
н
е
те,
щ
о
він
вийшо в
з
пі д
в
на
Богат о
ворогі в
ма є Україна,
фак т
з
історичним и
починами ,
не
сказан о
ніде
про
ї
х
негатив -
Щ
о
ц
е
неправда ,
н
е
треб а
ц
а
дін
є
один ,
а 'найбільши х
ба
н
вплив у
укр .
питання' На
Ўкраї
так е
реставрації.`-Не дивлячис ь
жи в
відношення ,
корпу с
і
Роззявил и
пащ
і
ненажерлив і І датам и
л
t
цінним
дл я
історії, а-
ні
риси,
ніби
вон и
бул и
іде -
віть
розмови ,
а
от,
щ
о
Зелени й
дитів,з а
Петлю -
ні,
я
к
щ
о
можн а
та
к
вислбви-
збільшувався .
Н
е
Знаю ,
ЧОМУ
сусіди .
Точут ь
нож і
віковічн і
е
й
субєктивн і
вражінн я
`ма-
альиим и
людьми .
Винуватії
іс -
так е
говорив ,
повірит и
можна ,
ра
якиЗс заплати в
головою .
тись.
командантов и
залог и
не
лодо -
вороги .
Ля.х-розбійннк
ю
т
ь
не
менш е
вартостн ,
б
о
ф
а
торикі в
звичайн о
п
е
можн а
в
Ал е
длячого ?
Хиб а
т
о
є
д,
балас ь
ця
частина ,
т
а
не
р
томх-
ког о
шлях у
н
а
заході ,
а
біля
ќти
перемог ,
аб
о
поразо к
тому^б о
очевидн о
не
мал и
во-j зміцненн я
ні.
здобутків ?
Звичай -
В
ж
е
така'вдач а
чоловіка ,
щ
о
річ.
4
ньо( о
Г^'мун-гієна,
а
з
півноч и
бул и
наслідко м
лиш е
мал о
ни
д
о
того '
матеріялі в
1
фраз а
но ,
З
повстання м
Зеленог о
від-
кол и
ним
як
е
не -
Я
наводж у
ту
т
взаїмовідноси -
Москали^ ,
с.давинськнй
брат .
збройно ї
сили,
а
й
сплетінн я
з
рєс и
„Гетьма н
Дорошенко'` , 1
Лені н
та .
Троцький ,
щоб и
крилис ь трох и
очі
укр .
урядові .
нещастя ,
трапиться , з
шука є
забуття .
Оди н
що-н е
ѓдивлячись
Тнуккџ
`Укравші м
боротис ь
з
психодьогїчни х
причин,
як
і
ві
вложсн а
вуст а
останньом у
ко- j здобут и Лопулярніст ь ўнас ,
кн-
толііт ь
йог о
у
горілці,
ииший .
Побачили ,
щ
о
балачкам и
нічо-
н Н : Для'іЮго ,
на
можливи й
наЙЦ^'Команда
У-
B^PORJIMIR
Та^щ е
"пів
біди ,
я
к
дограл и
безумовн о
головн у
р
о
заков и
України ,
‚мЬж е
богат о ( пул и
„гасло "
„гра б
награ-
знов а
:
хоч е
повідат и
комус ь
не
вдіяти .
Треб а
бул о
біль ш
дарног о
KOpliyt a
'найшл а
по -
би,тільки.те, J a
т
о
(і свої."
.
ю.
Психольогічни й
стан.уча -
розказати .
Геть.МАЇ'г`Нарікае,
щ
о
блене",
а
Зелений
сказа в
Тр и
другодіуссвое
горе ,
не
пікавля-
рішучи х
засобів .
Чере з
т'е'зґа'-
трїбйи м
ѓнараду.
Пішо в
Чорноморськи й
Кі ш
сник а
є
`також
факт .
Н
е
п
о
н
а
українськ а
старшин а
„набува є
пільц`им:
„Киї в
тр
и
дні
буд е
ва-
чись-.читоінтересн о
кому.
Такі
д
а
ю
з
а
формуванн я
ДЄЯКЦХ'ЧІ
Чо'му
відігбсини
ств'ори.ін-
па
Чсрнигівщнну .
Богат о
ма в
каза х
т
а
переписц і
будуть-е у
хутори".
Я
к
набуває,'
на
жаль ,
шим" .
Яки й
ж
е
начальни к
мо-
і `ми,
Українці,
шукаєм о
слуха -
стин,
а
з
окрем а
корпус у
С.С .
ся,
ха й
ізібрвтне я -иа'
так і
скажут ь
старші , тай
не
багнеті в
т
а
шабель .
А
щ
е
біль -
дит и
історик и
пр б
укр .
виз -
не
сказано ,
т
а
пе
дуж е
тог о
й
ж
е
таке
сказати ?
Той ,
Хт о
н
е
чїв.
Том у
не
диво ,
щ
о
пишуть '
т
а
„Особог о
Ударног о
KOPNV-
мет а
ци х
спомині в
вияснити:
щ е 'оказалос ь
втікачів.
Розбігс я
вольн у
боротьбу !
ї
х
мало,
"тай
треба .
м
а
є
Сили
опануват и
підлеглії
л'юде
мемуари ,
спомини,
б
о
.cj^l,
,
.
``і;У.-
.""'.
' '` . 1
щ
о
та
м
бул о
на- горі. Отже ж
иа
`Кіш
сунут ь
Москал і
з
Чер-
занадт о
однобічн о
було б
скл а
Богат о
зявнлос ь отамані в
І
З
ми,
яки й
у
грабунк у
не
бачитьі
т
и
м
шляхо м
част о
густ о
М
Б
у
в
соб і
пол к
Є
.
СЃ,
яки й
п
о
-
j
нарад і
говорилос я
пигова .
дат и
історі ю
п
о
о'дних
писани х
упадко м
оперетковрг о
гетьм а
злого ,
для` яйог о
грабуно к
тіль-
чут ь
вилит и
свій
біл ь
після
пе -
ч
а
в
повстанн я
прот и
гетьмана ,
г
о
я
к
гіро
поважн у
проЧЗелеію-
На -
силу .
'ЃТ с
витриму є
ЗапорожськНй j
матеріялах .
на.
Зраз у
ж
Махн о
заняЬ
Кате -
ки
гулянка .
Хиб а
так е
військо ,
режито ї
.трагедії.
1
н
е
треб а
а
налічува в
ві н
щос ь
близьк
о
ІЃрќинўа
віт ь
згадувал и
скількіст ь
К'орпус,
Харків,
від -
Не
треб
а
вважати ,
щ
о
хтос ь
риноолав і
зачавш и
„набуват и
армія ?
Ні,
банда,
а
начальни к
(здушуват и
себе ,
а
навпаки ,
да-1
Кол и хеть
170 0 —180 0
багнетів .
Хутори". 3flBHAHCb^Hrp^H, Ди -
нетів.
.Може
перебільшили ,
ба г-
а
:
кри в
дорогу,
на
Полтаву .
Бють- J описа в
вж
е
ту-ч и
инш у
подію,
її
безумовн о
бандит ,
`бо '
воя к
^^R^'-У^іУ
`
мо'же й
не
перебільшували ,
але
т
и
вол ю
сльоза м
ЎЇ В 0 Р И -'^ И
ся'Січ'овики', т а
не сила відпер-;Навпаки ,
чим
більш е
буд е
о-
бен'ки,
Семесенки` й
низк а
':Н-
навіть
не
подума є
пр о
насидь
лвоп'чний
стан
особ и
пі д
час
корпус ,
я
к
частину
найбільш е
вражінн я
бул о
таке ,
щ
о
д
о
о
-
ти
ворога .
А
на
півдні
в
Одесі
иисів,
тим
точиіщ е
т
а
ріжн о
щих .
НікоЛи
влад а
їх
не
знала ,
ств а
на д
мирним
беззбройни м
Тої
чи
иншо ї
події,
ц
е
також ) Іздасциплінован у
лишил и
в
Киї-
пераці ї
треба -
бул о
ставитися
з
аитанто ю
засіл и
білі
Мас `
маиігніщ е
буд е
освітлення
тог о
а
вон и
не
визнавал и
й
творил и
населенням,
хо ч
б
и
ним
були
цінний
фак т
в історії.диоже
цін- їві,
а
са
м
комаНдант,'полковни к
серйозно
калиќн
і
та
м
точиться-ўкраї н
чи
инщрг о
факту .
Ти м
лекш е
сво ї
діл а
згідн о
свом у
вихо-
Москал і
аб о
Лях и
ніщи й
з
а
факт и
на
тіацери,б о
'
ч
и
хорунжи й
Коноцалец ь
опи -
І
справді .
Н
е
лиш е
Зелено ю
ська
кров .
Тяжк о
Україні,
тяж-
істориков и
буд е
розбиратис я
в
вапн ю
т
а
психольогії.
з
них
модќна
скорџи;
довідаіи- і
нилсь
`йачальнико м
залоги,^
ного ,
дивізіє ю
треб а
було
к
о
козацтву . ',
дуж е
складних
обставина х
на-
Нервови й
настрій у
Київі. 1 не
с
я
правди .
Том у
н
е
треб а
еа-ч
Звався корпу с
Осадішм .
вважати ,
а
ус ю
округу ,
т
.
зи.
Н
е
сьогодн я
— завтр а
Киї в
поміч
почує,
ціональног о
відродженн я
Перекидання .
д
о
диво .
Україна,
мо в
мор е
бур-
гатися,
колѓі
забуті -
дати ;
тре .
Істбрія
ж
„Особог о
Ударн о
Трипілл я
з
околичним и
села-
золотоверхи й
ворож і
гар-
визвольно ї
боротьбн .
Щ
о
ба -
Москалів,
а
пізніше
д
о
Хливев й
годі
побачити^
втихо -
б
а
писат и
пр о
все ,
щ
о
щ
е
ли-І Г ^
Корпусу '
зачалас я
трох и
мн.
Б
о
т
о
не
таємниця,.щ о
ко-
мати .
1 ніби
у
ворога м
чить, козак ,
тог о
не
мож е
видї-
Українців,
н
е
Ьідчит ь
ви -
миреиня.
Навпаки ,
збільщуєть -
` Зеленого х
наза д
про`
ртам а
шилос я
в
иамяти .
-
'Пізніше.
Щ
е
з
а
гетьман а
.хапа і
л
и
запілл я
н
е
забезпечене ,
т
о
зитргскотілн` кулемети
в
Жит о
ти
генерал,
і
на
відворот .
'
сок у
ся
хвильовання .
л
и
уіср .
старщир
т
а
козакі в
т
а
шансі в
на'перемоѓ ў
чекат и
го-
мнрі.та-Бердичеві і
т
о
ворожи й
Кол и
пишут ь
про-мкийсь
спі-
на,
а
жидівськ і
ві д
Розсердивс ь
Зелений.
‚Не
до -
й
аамикал й
н
а
київські й
roanr
елемент,.вениѓости ,
иевдоволс -
зод ,
аб
о
якусь
поді ю
і
не
точ-
Трипілл я
кваліфікаці ю дух а
погроми
Умаи к
д
о
підтве,ржу-
вволил и
коней
ставит и
в
сана_-
Богат о
бул о
1919 .
('вахті.
.-,
``
ці
з самостійност и
укр.,
народу,
но
подают ь
дату,
не
роблять ,
ю
т
ь
йог о
бандитськ і
нахилн.І
році. 4
Говори в
``З
торія х
у
Пупѓі
Водиці,-заборо- 1
j^
j
a
навкол а
Уманя ,
балачок . в
Винничеик о
з
Поляками ,
а
З
а
два'.дні.д о
вступ у
с
.
Пе-
M
a
M
CT04K
М
о
в
відѓЎќ,
наче
луною `
оз-
великог о
блуду ,
б
о
безў
мо
Москвою ,
Директорі я
Антан-
нили
три.дн і
погулят и
у
Київі '
бачил и
‚^ітей "
Зеле -
тлюр и
у
Київ
вязн і
гавлтва'хти
Другог о
дн
я
ми ,
були
на
оЄ
м
п
е
вавс ь
Зелений
пі д
само ю
сто -
вно
найдуться,учаспик и
ЃОХ
по-
тою ,
Петлюр а
з
Тар -
т
а
„набут и
хутори".
Грозить^- 1 пог о
.обгоріл і
етовн и
т
а
голі
повстали ,
звільнилис я
і
заня -
двор і
1-г о
полк у
С
С
БУЛО
лицею.
дії,
йќѓ можут ь
завш е
виправи-
иааськи й
з
Деникіном,
полк.
тама н
Зелений
Петлюрі,
вчора-! комшіИ ; могд и
богат о
розказа -
Іли
ўде
Печерське;нізніщ е
лов- і
мрячн о
в. повітрі ,
н
е
ясн о
бу-
ти
неточности
і
ц
е
треб ц
ро -
Мельни к
з
Зеленим.
Наслідки;
шньом у
Боротьба ^
з
а
славні
діла., Кол и
б
и
Зе -
ста в
„Курін ь
Полѓгичних^яз -
л
о
й
на `душі.
Н
е
встигл и
МО-
)
Т
И
з
а
бити,
їі е
відкладаючи ,
а.'авто-
(Оалачок
усім
тепе р
в'ідомі,-
та
А
Якб и
Кожний
Українець,
щ
о
вод ю
відсунулась
назад--пом% , Лі;ІІИ - г
ро бир,ус е
т
е
ві д
свого ,
скалі в
нагнати ,
я
к
сво ї
Завору -
ив",
щ
о
перетворивс ь
поті м
В
І
рам
належит ь
їіріиняти
з
подя-
точ и
всім.
Пр о
щ
о
вмі є
хоч
та
к
сяк
писати
і
який
ста
засту'пила
. розум .
Т
а
;
^ о
булаб`,
одн а
л'иш.
Т
а
щи'лися.
Та м
тинялис я
а
ж
цілу
‚Особи й
Ударни й
Корпус" .
fcj a -
кою,
іііамятат и
на
те,
щ
о
мо^І
як (ІМСІІИ
полк.
Мельник
з Зеленим,
бачи в
на власні
оч
і
( а
не.
то ,
б
и
в
том у
лиш е
полягало .
Вид- !
ц
,
від ' імен'и`
Ўкраїн -
добу.Чого ?
Мож е
мал и
зібра -
ходивс я
Він
в
розпорядженн і і
ж
е
персональні
пережинання^
в
т
е
Господи ,
віси",
в
о
всякі м
ш
о
прийма в
участь),
змагання !
но,
у
психіці
Зеленог о
змаган- . ськог
Уряду,
Який
зради в
в
'
Тися
ўсі ?
Н
е
думано :
Кол и
та -
та
переживанн я
оточення
м
а
Слідчо ї
Комісії
К
О
0
Обурений
отама н
підняв
укр.
армії
з
а
самостійність,
на-
ня-до`вол і
займал и
н
е
значне
-9-9 ,
:
.
Роби в
сво ю
щкідлй і
Говори в
„Ти ,
раз і
цбв-І Головно венќа ї
РОб-т а
перевод і
к
а
частина ,
я
к
Курін ь
Особ .
Уд.
їх
У
КиївЃ
поча -
JJOTB
не
менш у
ц^гу.
` ,
RQll
ч ішсаи ,
б
о
ти
м
самим.ві н дяст'ь'І
пе
місце.
Н
е
пр о
Україну
йшл о
ў
робот у
іменем
укр.
народ у
стання
прот и
Укр.
Влад и д,
то
й
лася. в
а'рештів ^
Корпусу ,
яки й
в
оча х
команді-
в
матеріяли
історикам.
Мож е
Lf T n
Зеленом у
видно,
а
пр о
„хуто- ? и бояВс я
прибут и
до``уряду,
б
о
час,
коли
укр.
військ о
покину':
манців.Та к
б
и
р
а
Ос.адного
Корпус у
н
е
бу в
ІОВИТ И
.
час
зара з
щ
е
складат и
саму,
іс-і
матері-
тількі
Богат о
бачил а
Україна
в
а
ри".
А. мож е
слав у забрав-Пет#' нав . ^
такі дита
не
можуть '
ІІнСаипЯ ^овано ю
.шстиною,
з
а
торію ,
але
час
збират и
Тожків
ти
отамані в
в
часи-
б
о
люра? -
'ію.голівці
ітот.ладнти, В
то
й
час,
прибув ,
т о `значит ь
виходимо ,
Г` '
І
ѓ
{НОГИЛШЦІ
іюлтаднти .
и
то
й
час.Ьалос я
ц
е
і
п а RIRI.RMI-
,.
^
-д, '
к
-
"РПИОаа-Г`!
яли
.хавіір
прийшов .
Не
рогьб и
з
Ляхами ,
^^^^^
^
^ РКА ""`"
-
'
'
'; ( .;. ;
ПЛ^Х
Цокіюгеин е
и
а
сторон і
ЉШЉЃІ^^'#^^
іп^ІІікВШ^кИИИ^ИЬіі^' 1 ' 1
Л '"МІЎП^ІІ(^ ( `ҐЮШМ)ШII.f'?ifclІ
І'"І' }
Ч. 229- СВОБОДА.-ПОНЕДіЛОК, , 3-го ЖОВТНЯ , Д927 - ІНому, щ о кол и
Ч.
229-
СВОБОДА.-ПОНЕДіЛОК, , 3-го
ЖОВТНЯ ,
Д927 -
ІНому,
щ
о
кол и
прийд е
д
о
.ни х
знкшщини.
сил
обнят и
виховання м
своє ї
' V , КОМУНІШ
„НЕ
МОЖУ ПРОСТИТИ
МОИ-
инш і
сходил и
вщстугда'е л лр- !
Л
за.
слідуючі-тр и
дні ,
т
о
у
мі
голоси читачі в
власної' околнщ^то'^Ьда й
до -
cnPA W
НАС
ВИВІВ ІЗ
І^Н -`^І 1
?
СВЯТА
КНИЖКИ".
СЕЄВІ, ЩО
-
(Передру к
з
місячника`.
^^дай
'
%
точк у
буд е
вже `
$32 0
з
а
помогт н иншій.
'Раж'Лемківщи- :
канцелярію .
Але
те
вс е
н
е
при -
``
„Рідн а
Школа") .
Щорічн о
обходит ь
ЄГИПТУ" .
місц ь дотеперішні х $160.
Та
ко
на
тако ж
украї'нська земля .
І
як
уинюетьс я
д
о
піднесення
жн т
%
т
УКРАЇНЕЦ Ь
ОБКРАДЕНИ Й
`
: ."`"
'
`-
ч
'
ісий
нарі д
в
українсь-
місяці жовтн і
„Свя -
ли
ілаш
чолові к
прийшо в
в
о
-
там
треб а
рідног о
виховання!
.
тя.
Ту т
конеч'н о нам
треб а
вла-
Як
браг и
з
а
властив е
життя '
(іѓо-
книжки" .
ЦЦГАНКАМИ ^ВОРОЖКАМИ .
часі
(значені м
до'мешканн я
ци -
В
Ліск у
`Н.
пр .
тільк и
в
дро х
снбг о
дом у
з
і
салею ,
з
примі '
Нем а
мабут ь
н
а
світі
Іншог о
народ у
організован і
йог о
про- !
Стари й
кра`й
обходит е
ц
е
ґанок ,
н
е
заста в
вж
е
ї
х
та
м
родина х
діт и
балакают ь
п
о
у
-
Щ-ння м
дл
я
всі х
Товариотв ,
з
1
Іолаю
о
т
так у
поучаюч у
п
о
міста,
яком у
більш е
імпонува -
яви,
т
о
Лемківщина ,
і
сцят о
по
змоз і
торжественно,
з
більше .
С
я
о'бставина
виклика -
1 льокалям н
для
приватни х
шкіл .
її,,,
нќа
лучилас ь
у
Ст .
Лўіс, ,
й
ли
б
и
гроші ,
як
Каіро .
На
чол і
наш і
західн і
окраїни ,
чвигля -
краінськи,
а
Ти х
українськи х
відповідни м
рефератом ,
яки й
Для
здійснешія`тої.конечност и
ла
у
ньог о
підозріння . Напере -
і,р,,
яку
писал и
ту
т
американ- '
готелеви х
портіерів.адовідни- .
Ідає
щ
е
дуж е
.
недОкровно .
діти й
багато :
в хло'пячій
шко '
н
а
мет і
познайомит и
слу-
працю є
сам е
адвока т
І
кір
заказов и
циганок ,
загляну в
,:h.
і акти .
Пода ю
її
дл я
перс -
ків,.
драгомані в
(перекладчи -
Безпросвітн а
'тьма
залягл а
хлопців ,
а,
в-дівочі й
4 0
голова . jf^ae
хачі в
з
і
значінням
письма ,
кни-
Кружк а
др ,
Володими р
-Кон -
він
д
о
мішочк а
й
найшо в
там,
,;.
;чоі її
наши м
людям ,
аби
вже
УС^Щ^^Шђ.
(сільські
.громад и
й
ніком у
дівчат .
ШКОЛИ,
‚розумітѓься ,
жки
взагалі ,
К
У
ПЦІ
В
нач
е
виписано :
стантинЬвич . Для
зорганізован. :
з
и
вірит и
и
і
иереста .
їх
прогнати .
Міст а
міс-^
польські .
Катехи т
мусит ь
учит и
жки
з
окрема .
а українсько ї хни-1
„Як
ері
т
р
видерт и
я
к
найбіль -
ня
допомог и
на
т
у
ціль
він
по -
скост и
стоїт ь
косте л
з
рухли -
найперш е
укра'їнської
азбуки ,
З
'цим
свято м
звязани Й
о
-
ше^
грошей-Лід. дурног о
чужий -
роби в
Навіть
поважн і
заход и
в
ця?"
КожДоѓ О
чужинц я
і
вим
духовенство м
д
о
йог о
об -
і
вчить !
Охот а
співпрац і
з
„Рі-
'бовязо к
поширенн я
українсь -
Америц і
з
нагод и
свойого ,
не-
В а.тв
перед
чужинця
.^^ЙГ
Д
слуґи .
духовенств о
Ьсрї
ють
у
КаірІ
богачем ,
яког о
дно ю
Школою "
ви'кликал а
ПО-
книжки .
Всі"українськ і
то -
давног о
побуту .
У
теперішні й
Ц
треіба
обдурити .
В
Каір о
є
українську
шіграц . ю
^
у
великій
части ,
ц
е
щ
е
останн і {требу ' оснуват и'Кружк и
„Рід-'j
Івариства ,
союз и
і.т.
д
.
а
з
окр е
рдна
к
П0:Циганк
С
Л
І
Д
стадії
н
е
можн а
у
власній
хат і
гарн а
зима .
Пад е
там
день ,
дв
а
ше
в
нас
таки х
людей ,
F
,
^
^
наши м
людя м
!-з
русофілів ;
вон и
ч
и
т
о
з
і
зав-но ї
Школіі "
в,р :
1925 .
в^Сяно -
ма
вс і
читальні , „Пѓросвіти''
і
навіть
ніяко ї
ширшо ї
нарад и
Ідни
дощГ.Знан а
е.анекдота ,
я-
зятѓя ,
ч
и
з
і
сорому ^
чи
вперто-{ці ,
Г926.` в
'УстрикахДолїшиих ,
каютьс я
СВІДОМИМИ,
а
^
рбовязан і
в
том у
місяц і
заку -
даватис
я
скликати .
Шкільни й
плебісци т
'ќу
розпові в
оди н
богати й
жи А
с
т
и
держатьс я
дальш е
свої х ( а
15 .
травн я
1^27 -
відбулис я
агрютам и
а
кол и
no
-
^
пит и
в
Т-в і
„Просвіта Ч
бодай і
а
м
т
а
опісл
я
обсмішат
и
переведен о
в
кожні й
громад і
Кружка
свок у
земляков і
післ я
повор`о-
„русскй х
убіжденій" ,
н
е
зважа- - 1 - ш і
загальн і
збор и
о
якийс ь
дато к
н
а
-
-
-
_
(трох и
книжо к
дл
я
поповнення ,
себ
е
укра
ї
іми
ю
пс
розумієтьс я
безуспішно .
ту
з-Єгипту :
„Нічог о
іншого `
точи,
щ
о
тимчасо м
Москв а
від -
„Рідно ї
Школи "
в
Ліску ,
н
а
я
-
щль,
як
Рин у
Школу -ре д
американсько ю
публикЬю ,
при'. ‚свої х
бібліотек .
Основуютьс я
кооператив и
маю
так
за
зл
е
нашом у
пра -
далилас я
так ,
що
її
й
не досяг-!ки
х
заступа в
Головн у
Управ у
раю.
а
інвалідів .
;
.
'
Ц
е
сам е
можуть- і
повинн і
б
о
TdK
a
поді
я
дістал
с
я
д
о
а
допомоз і
п.
Мих .
Кульчицько- т
отцев і
Мойсееві , як
те,
щ
о
ви -
або
саме
тепе р
и
а
потер -
нути .
Української .
інтелігенції
І п.
Ле в
Ясінчук.
И
а
зборах ,
яви-
зробит и
Українц і
в
Америці ,
мериканськи х
часописей !
Ч
и
го,
яки й
з
рамен и
„Народно ї
вів
на с
'із
тако ї
гарно ї
країни,
иінших
від
повені ,
щ
о
заля -
дуж е
мало .
Світитьс я
п
о
кільк а
(лос я
3 2
учасників,
з
яки х
ус і
j
Можут ь
і
повинн і
ц
е
зробц -
н
е
ча с
вж
е
нам. позбутис я
і
ста -
Торговлі "
працю є
там
я
к
орґа -
як
Єгипет .
Цьог о
нікол и
не
мо -
,і,і
пиловийў
Галичини ,
т
о
державни х
урядовців ,
з
яки х ‚вписалис я
в
член и
„Рідно ї
ти
читальні,
товариства ,
сою -
рокраєви х
забобоні в
переста -
нізато р
кооператив и
н
а
Сяніч
чцсдо,
ж
у
йом у
простити" .
І`Мар к
Ан-
,
всі
нон и
викручуються ,
я
к
тепе р
п
о
всіх
редукція х
остан -
Школи" .
Невелик е
ц
е
зи,
ќлюби ,
школ и
і
т.
д
.
т
и
вірит и
усяког о
род а
ворож -
чин у
і Лісчину.
Якб и
та
к
біл ь
тоній`
гарн о
ВИСЛОВИВСЯ
„пр о
ѓо
кажуть.
сіном .
Одна к
ні
сок и
витискают ь
дл я
вдер -
але,
як ,
підні с
предсідннќ,ЇЙ
За
ча с
ві д
І
.
липн я
1926
р
.
к
а
м