You are on page 1of 4

НЕ У Ш А Р У

‚УКрАІНСІЖИІЇ`ДІ№І
!$TTY O F I U W O I S

УРЯЛОвМЯ орган залогѓової орглнізаци український народний


с о ю з в :ілУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ АМЕРИКИ. ^аТ,

три центи. РІК XXXV. Я. G J : ' Л^КЕРІИ QhtI, ѓІ. ДЖ., СЕРЕЬ, 5. ЖОВТНЯ, `}`ЙЃ:

В Е Л И К А РЕВОЛЬТА В МЕКСИКУ
ТИСКОВІ ЧАСТИНИ ПРЙДУЧУЮТЬСЯ ДО ПОВСТАННЯ.
МЕКСИКО, 3. ж о в т н я . — Політична б о р о т ь б а за п р е з и д е я - В И С П А Л О О Б Є Д І І А Г І Г Ш 1 Ш Р ,

ру к Мексику м о ж е д у ж е легко перемінитися в міжканди-


т у

датську в і й н у , я к с е в и д н о
каилидатів, а с а м е генерали
з вісток, щ о двох
Арнульфо ґомес
презндіяльних
та Франсіско
Х І Д Н І Й У К Р А Ї Н І Я К ПЕРШУ` БіШт Ж Е Р Т И Ѓ В І Д Д М Е П К . У К П Ш Ц П .
ПОХОДОМ- ЧЕРЕЗѓ РІНГШТРАССЕ. "

Серано в и к л и к а л и п о в с т а н н я п р о т и с в о г о п р о т и в н и к а т а б у в -
т о г о президента, Генерала Обрегоиа. ^
ДАЛЬШІ Ж Е Р Т В И Н А Л Е Ж И Т Ь С Л Л Т И Н Е Ѓ A M Д О К Р А Ю Ч Е Р Е З Ѓ
. Й І Д Е І І В , 3. ж о в т и й . - Ніяке місто, з виїмком Берліна, не
о б х о д и л о т а к г о р ж т е т а е н н о 80-літні р о к о в и н и уродж" ГІнден-

к 0
у самій с т о л и ц і М е к с и к у з б у н т у в а л о с я нині п р о т и
л о 800 жовнірів та офіцерів та перейшли до протиурядової
уряду
OBYEDNANVE, Р. О. Ш И Й Philadelphia. Pa. б у р г а , я к Відень,; с т о л и ц я а в с т р і й а ж о ї р е с п у б л и к и .
О к о л о о т о т и с я ч ає№трійсьних ионеернатистівг. з г р о м я д н -
-

лиея перед давним цісарським п а л а ц о м і мнширувалн велн-


партії. П р о п о д і б н і в и б у х и п р и х о д я т ь в і с т к и з м і с т а Т о р е о н а ,
‚і стейті К о а г у л я - т а з м і с т а В е р а К р у с .
ІКРТИ'
1 7 МОРЯКІВ ВТОПИЛОСЯ'НА-УЧВНІ експю АМРРИ-!Д0 BOTFTRTWHORO ^Аиону- кнм г ю х о д о м через Рінгштрасее, х о т я ч и дати тим до пізнання
Ч О Р Г Я М ^ М О Р Г К А Н С Ь К О Ї ДЕЛЄ.ҐАШЇ ї І Р О Ф - ВАННЯ УКРАЇНИ. а и г і я н т а м і Л ід si Н а р о д і в . , ш о А в с т р і я б а ж а є з а у м и з Н ім еч -
президент Каєс признав, щ о ситуація поважна, але каже,
чМною, я к і й п р о ' т н г л я т ь с я як` а л і я н т и , т а к і Л і г а Н а ц і й .
ш о він м а є д о с и т ь в і р н о г о в і й с к а , щ о б ' и $ д у ш и т и всі р е в о л ю - М И К О Л А Ї В , Укра`їна. 1 жов-і ^ П І Л О К НА^ЮМЇНІІ `Наукові співробітники Ака
шнііі в и б у х и т а п р и в е р н у т и п о р я д о к і м и р . В і н к а ж е , ` щ о ф е - Іони. — В т о н ж л о е я т у т 17 м о р я - Д о ' к и ї в а з Полтави, прибуло демії'Нйук Каепов і Наваренќо
леральний у р я д в ж е в и с л а в війска на з д у ш е н н я р е в о л ь т . кі в в н а с л і д о к п е р е в е р н е н н я с о - д в о х п р е д с т а в н и к і в - а м е р и ќ а н ' о д б у л н - з а ' ц е л і т о 8 ` б о т а н і ч ни х
л

Ў В И Й М И Ќ ` Г Р А Ф А Р К О В Ж Л Й н % В И Й Ш О В ' НА'- В О Л Ю . '


Генерал О б р е г о н , к о т р и й є к а н д и д а т о м н і Г у р я д пр'езиден- вітськюга ч б а й д а к а (більшого^ської делегації, профспілок: ‚екскурсій для- вивчецня ф д ь о
М О Н А К і Я і Ь а в а р і я , 3. ж о в т н я : На підставі амнєетії, в н -
т.-і і п а р т і ї К а є с а , а к о т р и й в і д з н а ч и в с я в ж е н е р а з с в о ї м о р г а - lOBHaa" і і е д ^ ^ к о . : л е т р о в а Л а н - Д е л е г а ц і я ; - щ о м а є з а г о л о в н ў і р и . j с к е л я с т и х а д і х о л і р і?^ен-`1
д а н о ї п р е з и д е н т о м ; Г і н д е н б у р г о м. в я й ш о в н а в о - ч о г р а ф ' A p w o
мізаиійним т а л а н о м , ж е р т в у в а в у р я д о в и с в о ї у с л у г і і д л я з д у - черс.ліи.і: Ч о р н і м -МОІМІЯІВАЙДЯКІМЄТ^-вивчити економіку С Р С Р м ю ї . .^рцрюїннт^^И-РЕВОВІp-W-п-
Валлі, убийник радикального б а в а р с ь к о г о , ПШЧШ^Щ Курта
шеиня п о в с т а н ц і в . - иерев`ерйувея'н чаинмівѓьної б у і в п е р ш у .чергу сільське г о—спо 'ре#ьстану. Войи обїздилй-пів-
аАзтєіЛ.
МИТОВЕ НЕПОРОЗУМІННЯ МІЖ КШМ К ФРАИКЏЄЮ.
АМЕРИКА Д О М А Г А Є Т Ь С Я - С Т А Р И Ќ П Р А В - Н А Ч А С
рѓ.

ЩАСТІЃЌ rtttlt^GilO.
д а р с т в о , з а п р о с и л а д о с в о г о даф.Сдавівет4ю; ^wc^rH, ‚всю
Л л Й д у . к і л ь к о х а м е р и к а н с ь к и х ! МагнУІ.ЇОЛЬЧЬКУ о к р у і л у ^ т а к б ж
учених,`.економістів^ Д о Київаі г р а н і т и З а п о р і ж с ь к о ї , ОКРУГИ
Курта- А н с н е р а у б и в . г р а ф Д о к о В а л л і 21: л ю т о г о І О І В ` p . ,
й о л и ' в і н ; і ш о в з м і н і с т е р с т в а з а ѓ р а н я ч ни х сп р а в д о ' п а р В я м е п -
т`у. А р к о В а л л і б у в т о д і р а н е н и й о д н и м ж о в н і р о м з о х о р Ь н н о ї
переговорів. прибули п р о ф . Б р е б н с р спеція- (Дніпгіельстан). .
гвардії К у р т а Айснера
С Т . Л Ў І С , ЗО в е р е с н я . — Я к ліст з е к о н о м і к и с і л ь с ь к о г о го- Зроблено великий матеріял
В А Ш И Н Г Т О Н , 3. ж о в т н я . — Американський департамент
м и в ж е пис`али, н а в і с т и в м і с т о с п о д а р с т в а , гцюфІЃеор к о л ю м п о м р х о в к х т а к в і т к о ч и х р о -
ггейту п р и г о т о в л я є довшу ноту до` фраішуського уряду у ПІВІІІЧНІ ВІЙСКАСТРДТИЛН М Ш Т 8 - Ш Г А Н ,
Ст. Луіе,.Мо,, у дні 3 3 вересня б і й с ь к о г о університету і Чепс, сяиііах, а т а к о ж б я г а т . ? гірсь-
справі м и т а . С я н о т а м а є д о м а г а т и с я ' в і д ФРАНЦІЇ привернення Є G E ВА'ЖНИЙ Т О Р Г О В Е Л Ь Н И Й ОСЕРЕД`ОК' НА ПІВНІЧ
'страшний` гураган-цнклгюн, і завідувач, нюйорського бюраі ких видів. Зібраний матеріял
більніости давііих привілеїв., для американських товарів- у ВІД ЛЕКІНРУ.
Франції, а п а ч а с п е р е г о в о р і в у сій`` с п р а в і д о м а г а є т ь с я п р и в е р - кільчЬх' иінутвх п е р е м і н и в ) п р а ц і , с п е ц і я л і с т в Ч г а л у з і е к о - . с т з н е в- п р и г о д і п р н б о т а и і ч
П Е К І Н Ѓ , 3. жо'втня. — Війска провінції Шансі з д о б у л и від
нення для Америки становища найбільше упривілеованої резидендіќну ч а с т ь м і с т а у ку- J р о м і к н . н о м у р а й о н у в а н н і . У к р а ї н и ; moV
ПІВНІЧНИХ В І Й С Я - В В Ж Н Є місто КалЃан, щ о t найбіл'ьшим topго-
країни. .-. і пу г р у з і в . Т е п е р п о д а є н а м о- П е р е д т н м д е л е г а ц і я б у л а `на м а є значіння д л я сільського'
вельним осередком на`-північ в і д П е к і н ѓ у .
д е и з н а т н и ѓ ч и т а ч і в деякі п о - По.тгавіЦині, д е з і б р а л а мате- г о с п о д а р с т в а , б о Україна б у л а
К а л ѓ и н ` л е ж и т ь я к и х 125 м и л ь н а п і в н і ч н и й з а х і д в і д м і с т а

Р О М Ш . конкурс ha MM Т Ш ѓўдвом. д р о б и ц і п р о ц е й г у р а г ч ш і ш к о - р і я . і и гїро с т е н с і л ь с ь к о г о г о - . м а л о д о с л і д ж е н а б о т а н і ч н о , а


ди н и м спричинені. 1 т а к д о в і - с п о д а р с т в а , які б у д у т ь о п р а - і б і о л ь о г і ч н о з о в с і м не
дуємося, щ о ш і с т ь к в а д р а т о - цьовані д л я звіту, делєгаціі джена. ``
v дослі.
Пекінѓ, столиці північного п р а в и т е л ь с т в а . Місто е в а ж н н м - о с е -
р е д к о м на с и б і р с ь к і й к а р а в а н н і й р у т і . З д о б у т т я м і с т а К а л г а н
з а г р о ж у є північному правителЬству Г Й О Г О а о л и ц і ; Пекінгови.
ВЖЕ ДО МІСЯЦЯ ОГОЛОСЯТЬ, Х Т О ВИГРАВ КОНКУРС вмх м и л ь , а б о 2 1 0 б л о к і в ( с к в е - З л у ч е н и х Державах.
НЮ И О Р К , .'і$ ж о в т н я . — У р я д н ю й о р с ь к о г о п о р т у д і с т а в рів) найбільше заметќаної Перед відїздом з Полтави
на свій к о н к у р с б у д о в и м о с т а п о ч е р е з р і к у Г у д с о н м і ж В а - дільниці збурив до-іцеВту ѓУ- Б р е б н е р н а р о з м о в і з п р е д с т а в -
ПДРОСТАНЦ№ ДННіРЕЛІіи Ш Д Т О Т П РУІН СТАРННН8Г0 В АФРИЦІ.

У КЕНІЯ: Д Ж У Н Г Л Я Х Н А Й Д Е Н О С Т А Р И Н Н И И П А Л А Ц '
шингтон Г а й т е а Ф о р т Л і в ж е ц і л и й р я д к о н к у р с о в я х п р о е к т і в р а г а н ; 2600 родин"оста'ло`без,) ннками преси з а я в и в : СТАНУ ЗААОСІІЬ 150.(АЮ КІН-
иіо.`іосамої зелізноі б у д о в и . Ціни, подані конкурентами, в а г а - д а х у н а д г о л о в о ю , 84 о с і б с т р а - „У Полтаві ‚та'її околицях я СЬКИХ С И Л ДАСТЬ 350.008.
4 Ф МИЛЬ' Д О В Г И Й МУР. '
ються м і ж 2 2 і п і в м і л і о н а м и а 2 6 м і л і о н а м и д о л я р і в . Н Е ї і Р О Б Ь Б р Н Н В с ь н а ` С х і д н а А ф р и к а , 3 . жс.чвтня: — Е к с -
тило життя, а ранених .теѓше бачив щільне єднаннє проми-
Вислід к о н к у р с у б у д е о г о л о ш е н и й п р и кінці с ь о г о м і с я ц я . : З а ' п о ч а т к о в и ' м "тіроєкгом д о п е д и ц і я у ч е н и х в і д к р и л а У ' А К У Н Ь І - Г Х , н е д а л е к о ґ е з г , на п'обе-
тяжше` числять тисячі. В л а - с л о в о г о п р о л е т в р і я т у з селян
Цікаво, щ о у р я д щ е н е р і ш и в с я , я к и й ' М і с т б у д у в а т и : ч и н а 1 ж о в т н я 1 9 3 1 р4, т о б т о н а т о й і р е ж у К е н і я к о л ь о н і ї , Ў ' С Х І Д Н І Й А ф р и ц і , Р У Ї Н Н с т а р и и н о г о в е -
с т и - змоібгліз'учііа^^ ством. Ознайомившись з робо-
каблях, чи з л о ж е н и й ' з з е л і з н н х ` ш т а б : - ' ` день, коли пустять гідростан-j ликого міста.
числі 1500 осіб, а т а к о ж по-1 т о ю д о с в і д н о ї стації, з е м е л ь
ц і ю , на' ній. п о в й н н г п о с т а в и т и М і ж руїйамл щрѓодитЬея оборонний мўр, довгий
% миль,
ЗАНЕПАД ВІРИ СЕРЕД СТУДЕНТІВ, лякали до служби стейтовуі них органів, іосподарством
три турбіни по 50.000 кінських в е л и ч а в и й п а л а ц , ч у д о в о г а р н і к у п а л ь н і , - чудсгвт м о ш е ї ( М а г о -
міліцію ДЛЯ удержання поряд-' Цўкротресту, т о - щ о , я упев-
ПРОПОВІДНИК ВИЙУС САМУ ЦЕРКВУ. с и л к о ж н а . Р а з о м це д а с т ь 150.- меданські с в я т и н і ) , рідкі в и р о б и з м е т а л ю н инші сліди с т а -
ку, к о т р а п а т р о л ю є д е н ь і ніч j н н в с н . щ о п е р ш о ю причиною
ФИ.ІАДЕЛФАЯ, 3. ж о в т н я . — На врочистости 200-літної ІООО` кінсь'ких с и л . ринно`і і.-ультури.
річниці к о л е г і ї Л о г К а л е д ж , з я к о ї р о з в и н у л и с я в і д т а к П р и и с - по у.тнцдх-збуреуої дільниці. З ш в и д к о г о р о з в и т к у т о с п о д а р -
Проте, вже тепер зясуйалося, ЦВРИШг , л` -`-`
гонський у н і в е р с и т е т т а 6 д р у г и х к о л е г і й ; в и с т у п и в д р . Г . Г . . У к р а ї н ц і в , м е ш к а ю ч и х у С т . Л у - с'тва в С Р С Р е п л я н о в к т ь " . і ц а - т а к а с и л а с т а н ц і ї д о 1931 ГГГОИЛИІІ ,;
Гніт, с е к р е т а р т а н з в а н о г о ш к і л ь н о г о к о м і т е т у п р е з б и т е р і я н - іс, н е п о т е р п і в н і х т о , б о н і я к и й
року буде недостатня, б о д о М О С К В А , 3. ж о в т н я . — - М о с к о в с ь к а Найвнсш'а Рада Ф і -
У к р а ї н е ц ь ие м е ш к а є у т і й о-
ської н е р ќ в и н а п о л у д н и , з п р о м о в о ю п р о в і д н о ш е н ќ е а м е р и - РОЗУМНІШ ЗАКОН. цього року-в-районі Дніпрель- зи.чної К у л ь т у р и з а б о р о н и л а н а - б у д у ч а - к у л а ч н і - т у р н і р и : Я к
каиських с т у д е н т і в д о в і р и . колицї, яку з н и щ и в ' г у р а ґ а н .
стану з б у д у ю т ь багато^ нових причину с ь о г о з а к а з у п о д а н о , щ о т о г о р о д а турніри р о з б у -
Новий італійський карний
Бесідник к а з а в , щ о з в и ч а й н е с т а н о в и щ е ц е р к о в , щ о М О В - Заводів. - , г д ж у ю т ь ОрутальнГ інстинкти м і ж м о л о д ш о ю с о ь і т с ь к о ю ґене-
ляв с т у д е н т и д у ж е з а к л о п о т а н і н о в і й ш и м и н а у к о в и м и в і д к р и т - БУДЕННИЙ В Ю В И Л Е Й Н І Й кодекс зверта`ється суворо
р а ц і е ю , ѓА п е р е д о в с і м р о б і т н и к а ` м и .
п р о т и с е р е д н ь о в і ч н о ї м а н і ї п о - Виходячи з цього, виріши-'
тями та їх п і д р и в а н н є м в і р и , є з г р у н т у ф а л ш и в е . А м е р и к а н - ФІЛЬМІ.
єдинкг'в. Х т о п і ш л е п р о т и в н н - лН з б і л ь и ї и т и с и л у с т а н ц і ї , л ї о -
ські с т у д е н т и , на д у м к у д - р а С в і т а , д о р е л і г і ї з о в с і м б а й д у ж н і . М О С Ќ ђ Т А . — Г е н е р а л Б у д е н - к о в і о г к у н д а н т і в , з а п л а т и т ь з а с т а в н в п г и - з а м і с ц ь 3 - х т у р б і н 7.
На к о ж д и х д в і с т а с т у д е н т і в н а й д е т ь с я т і л ь к и о д и н , Я к о г о м о ж - АНГЛІЙСЬКІ ДІТИ В Е Р Т А № Т Ь З СОВІТСЬКОГО COHJ3A. F
ннй з г о д и в с я на с в о ю ; у ч а с т ь У цей „ ж е с т " 2000 лірів. Х т о Ц е д а с т ь 350.000 кінських сил.
на н а з в а т и р е л і г і й н и м ч о л о в і к о м . Д л я б і л ь ш о с г и р е л і г і я с е ф і л ь м і ‚ ‚ П е р ш а кіина а р м і я " ' в і з ь м е у ч а с т ь у п о є д и н к у б е з - Д н г п р е л ь с т а н 1931 р о к у м а т и - ХВАЛЯТЬ СВОБОДУ У СОВІТСЬКИХ ШКОЛАХ
пережитки с т а р и х в і к і в . Ф і л ь м а з в і с н а є з п о в і с т и к р о в ц і м , п о с и д и т ь к і л ь к а м і с я - м е м о г у т н і с т ь , щ о її с п о д і я а - I ГОСТИННІСТЬ, З ЯКОЮ ЇХ ІтРИЙМАЛИ.
Винуваті в т о м у в і д н о ш е н н ю с а м і ц е р к в и , які д у р и л и д р у - Г о р к о г о „ М а т и ` ' , я к у з а б о р о н е - ііів у в я з н и ц і . Х т о з р а н и т ь п р о - л й с ь т і л ь к и . н а 1 9 3 3 - - 3 4 р і к . Л О Н Д О Н ; 3. жовтня. — Ш е с т е р о дітей' англійських` к о -
гих і с е б е с а м и х , ш о с т у д е н т и с е р е л і г і й н і л ю д и . но у Ф р а н ц і ї . Ж о р ж Д ю а м е л ь т и в н й к а , м о ж е п о с и д і т и і п я т ь м у н і с т і В ; ШО в і д ч е р в н я п о д о р о ж у в а л и п о С о в і т с ь к і м С о ` ю з і ,
н а з и в а є с ю оЬільму „ а р х и т в о J ^ R . В и д к о , щ о і т а л і й с ь к і з а к о - вернули до' Англії с о в і т с ь к и м к о р а б л е м Ю ш а р . З г а д а н і д і т н з
ром nponar.fiiJA .'' M
' ' нода^ці таки д а л и перекона-
ЧОЛОВІК і що чо-і ЖІНКА,
х в а л я т ь собі дуже' шкільну с и с т е м у у совітських ш к о л а х , д е
ВВИЛА ВЛАаігЮГО СИНА, ВІДТАК ПРОБУВАЛА
І Є'НО'Т т і і с ь р о з у м н и м с л о в а м ф і л ь о - ТИРИ РОКИ Н Е розмовля- н е у ж и в а є т ь с я ) ц і л к о м п р у т а д о к а р а н н я дітей`, а ш к і л ь н у д и -

ВІДОБРАТИ ‚собі життя. ГЯЙГІИЦЬНИРТ СУДХДШШ#І с о ф а Ш о п е н г а у в е р а , я к и й дав-і .`.`, ' U W - I P C I J B T L L O .


сципліну удерж'ують т: з в . ш к о л я р с ь к і ради. К Ь й ф ф ю р ї Р о -
4
П А QMEPTb НЕВИННОГО но я ф а в , m o в й г р я н а в п о ѓ - LOIAHAFLB Ї Ї -`; I M . 4 W
б е р т с , 1 2 - л і т н н й син в е л ш с ь к о г о ш а х т я р а , сказаѓН, lino він `гув-
НЮ П О Р К , . З . І І Ж О В Т Н Я . — 3 б р у к л и н е ь к о г о норвезького
ЧОЛОВІКА. д й й к у є тільки- д о к а з о м , щ о Ч о т и р и ' р о к и т р м у я п і з . н а в ' о- д ж у С о ю СоЮЗІ Н е н а ч е п р и н ц ' вал і йськнй. У с м в і т с ь к й х ш к о -
в т и т а л д л Ц з в а а а . нині, с п о л у д н я я к а с ь , жінкаѓ а м б у л я н с . К о л и
У 1 9 2 І ' .A СУД з а с у д и в на
хтось краще володіє з б р о є ю , {дня- а н г л і й с ь к и й ж о в н і р у Ц а р ' л а х у ч а т ь ІстеЯНТ` р Є с И т н И ц т п ^ ' а - т і Є ' fcTopiT наігтантгияіи рої№-
амбуляис з л і к а р е м п р и ї х а в н а п о д а н у а д р е с у , він з а с т а в т а м
— а ц е не, м а е у н і я к о г о в і д и о - г о р о д і я к у с ь В і р м е н к у і з а л ю - б І Т И И к і в ` . - У ч а т ь т е ж , щ о ч о л о в і к а н е с о т в о р и в Ь о г , а л е їйѓЎ
двох п а ц і є н т і в : п а н ю Г е л е н у І в р а н с ь к у т а її 1 6 - л і т и о г о с и н а смерть парубка Абламовича
б и в с я В Ній. В і р м е н к а р о з в е л а - в і й . п о х о д и т ь в і д м а л п н . О д н і й з д і в ч а т п о д о б а в с я н е з в и ч а й н о
Посифа. Мати п р и з н а л а с я с е й ч а с л і к а р е в и , т о вона д а л а си- із с е л а П о л я н к а , г о р о д е ц ь к о г о шення д о чести людини.
е я з і с в о ї м ' ч о л о в і к о м , п і ш л а з б а л е т ; я к и й в о н а ` б а ч и л а у л е н і н г р а д с ь к і м т е а т р і . К о ж н е з rtOt
нови о т р у ї , щ о б и й о г о в б и т и , б о в і н н е с п о в н а р о з у м у , а в і д - нов., з а г е . - ш о з а с т р і л и в місце-
Англійцем д о його батьківши- в е р т а ю ч и х дітей м а л о на с о б і ч е р в о н у к р а в а т к у з ійПИХЬкою
так з р о с п у к и с а м а з а ж и л а о т р ^ ї . ` в о г о г о с п о д а р я С т е ц я . З а с у д о- СКУРИВ СТО ПАПІРОЄІВ
ни і т а м ' з в і н ч а л а с я з н и м . . 3 a І з п о р т р е т о м Л е н і н а , п р е д с т а в л я ю ч о г о й о г о , я к п р о м о в л я є д о
Син у ж е б у в н е ж и в и й , а м а т и н а х о д и л а с я в н е б е з п е ц і , ж и т - с н о в у в а в с я на п о з н а к а х , щ о ;
гя. іѓ з а р а з з а б р а н о д о ш п и т а л я , а л е н а ч
її виздоровлення на- сильно обтяжували- Абламови
І ВМ№;
ч о т и р и ` р о к и о б о є не` п р о м о в и -
їли д о с е б е ні с л о в е ч к а , б о о д н о ! ІКМШ,
комуністичної молоді.
З А М А Х НА П О Л Ь С Ь К И Х М І Н І С Т Р І В У
С

дії б о г а т о н е м а . ' `—
Слідство поліції в и к а з а л о , щ о - в б и т и й м а т і р ю син н е б у в
божевільний, а тільки так с л а б о , р о з в и н е н и й умово.; щ о він на-
ЧІ'. в і н ж и в . з ж і н к о ю С`теця т р и
однім саксонськім місточ-

р о к и , к о л и ц е й б у в у в і й с к у , а' к у , Л і б н ш т а и н , з а л о ж н и к и
к о л ш СтеЦь вернувся, А б л а м о - текарський практикант, щ о
^ „ПОВ
и-
АТМ
^
PI
^
Z ІТООО^
. ^
о г о

жертвою заїмаку впав тягаровий ііоізд, що` ^


попередив пОїзд`міністрів.
віть не м і г б а в и т и с я з д і т ь м и с в о г о в і к у . М а г и б о я л а с я , щ о , н а (вич у т і к і з П о л я и к и ^ с а м е в но- протягу двох годин скурнтьі т и о ЇЇЧо о`вїК
Л ЛЮІ^ТЬ іи-
ЛЬВІВ;
1. ж о в т н я . — Н е д а л е к о Р а В й Р у с ь к о ї н а с т у п и в
случай її с м е р т й х л о п ч и н а л и ш и т ь с я б е з о п і к и , і с я д у м к а д о - с и л ь н и й з р и в на` з а л і з н и ч і м м о с т і , щ о в е д е ч е р е з р і к у С т р О г
чі, к о л и С т е ц я . н а й ш л и з я е т р ѓ сто папірос.в. . . ihv. А` вона в т р а т и л а ' с в о ю tv-
вела її д о с т р а ш н о г о к р о к у . А Ї к т и л е ж и т ь т е п е р у ш п и г а л и , п і в к у . 8 ' п о с л і д них в а г о н і в п е р е ї з д ж а ю ч о г о т я г а р о в о г о п о ї з д у
л е н и м . Нині в и й ш л а н а в е р х Він к і й с н о - и и г р а в з а к л а д батьківщину Д . т а к о ж 4

а рівночасно н а х о д и т ь с я п і д поліційним а р е ш т о м . _ с к у р и в с т о п а п і р о с і в , а л е в nil І у п а л о в р і к у . К о н д у к т о р , щ о наХодМвСя ў п о с л і д н і м в а г о н і ,


;
Правда: Стеця вбили Халмай і ^Івїрмрігеькя'' іи?рква й и к л ю ч и л а
г'одини п р в и г р а н н ю з а к л . т Д у погиГ) н а м і с ц и . Л ь к о м о т и в а і п е р е д н і а а ґ о н к п о ї з д у в и к о -
'Райтер з помсти за-якісь-осо-' 'її наслідком р о з в о д у , т о п о ч у - л і ї л и с я . М а ш и н і с т і п а л я ч т а к п о п а р и л и с я , щ о н е б а р о м п о -
ВГ.ИИНИКА Д І В Ч И Н И В И Н У Ю Т Ь З Я В Ь Й Й С Т В О Ж Е Н И . у м е р на у д а р с е р ц я .
бисті порахунки. Злочинці в а л а с ь усе- с а м і т н о ю і вќінці мерли.. ,
В У Д Б Е Р І , Н ю Д ж е р з і , 3. ж о в т н я . — П е р е д місцево'ю гю$-і', п р и з н а л и с ь д о 'вини; . А б л а м о - п о п а л а `у м е л я я х о л і ю , т а к т о ї 3 з л а д ж е н о г о слідства п о к а з а л о с я , щ о ў хвнлі, я к ніѓ-
ніскт, з а н я т о ю т е п е р р о з в я з к о ю Ь б и й с т в а д і в ч и н и Р о з и C f l M O ^ в н ч к а з а в н а с у д і п р а в д у , щ о З М І Н И Н А С Т А Н О В И Щ І Ш м у с і л и в і д д а ѓ й ' ї ї ' д о д о м у д л я с т у п и и ' Ш в н а м о с т і , м а в н и м п е р е ї х а т и п о с п і ш н и й поїзді-у.
якої ѓ І д о н а й д е н о в н е д і л ю к о л о о д н о г о м о с т у в о к д л и ц } , к р и т и ч н о И . о ч і н е б у в у П о л я н - ііервояо хорнх: . Т у т т а к о ж із якім н й о д н л и с я в і и е п р е з и д е н т Міністрів Б а р т е л ь , міністер к о -
Л И Ц Ь К И Х В О Є В О Д І в.
4

завилася пані С и л в і я ' М а й к е л з з Ф и л а д е л ф і ї т а з а ж а д а л а ` в і д ці. И о і о с в і д к а м с у д не пові- {ѓн'ќим й е м о г л а - г Т о р о з у м ї т и с я , м у н і к а н і й Р й м о ц в к и й і м і н і с т е р т о р г о в л і й` п р о м и с л у К е р я т -


поліції р о з с л і д у її п і д о з р і н н я , щ о Д ж о р д ж Я р ^ к о т р и й і т р и - ‚ І д и в . О с ь п р е г а р н и й п р и ч и н о к { Станнелавівеький в о є в о д а е поміг і вірменський т о в м а ч , Ггл.6йьтѓий.
Н

з н а в с я д о ' в б и й с т в а ' ѓга#ѓни С а р л о , в б и в т е ж с в о ю ж і н к у , я к а д о . п р о ц е с у С а ќ к а т а - В а н ц е т т і : і К о р ш в к у с т у п и в і с т а в . і м е н о - ^ в о к а з н Ш а ' л и ш е і т у р е ц ь к у Т я г й р о в н й поїзд случайио п у щ е н о на пів г о д ш ж скоццае


"ропала два роки` т о м у назад: { с у д рідко' м о ж е бути певний в а н и й ќ е л е ц ь к и м . в о є в о д о ю ; м о в у . Х о ч у т ь ` в і д д а т и її д о Я - в і д п о с п і ш и о г о - й с е ў д а т у в а л о п о л ь с ь к ќ х ^ а і і й і с т р і в . ^ и і с т р і н -
: :
Я р о , к о т р и й п р и з н а є т ь с я д о в о и й с т я а Р о з и С а р л о , з а я в л я є ; І щ о д о м н и з л о ч и н ц я , к о л и ` не) й о в о м ќ ц е . з в й м е ќ р а к і в с ь к и і Г к о ї с ь т у р М № к о ї р о д н й и , щ о б и і ,ііерфк-до-ВврИіави T^wj^^H^ '^R6^Tni^KTI
1
жінка й о г о п р о с т о покинула. { з л а п а в - й р г о у з а руку, в о є в о д а Мораввький. ' в и л і ч и т и із М е л я н х о л І ї . м а х у п е р е в е д е н о численні а р е ш т и .
і. 2 3 1 .

ЛрмсаанВ віковічною н Є Д 0 .
} м о ж е н а в і т ь т и м ч а с о в е с.пинен лею епергія нараду збудщіася
ня р о с т у п у н а у к и , а л е в о н а , я к
БУДЬМО БОДРІ! — і в ж е ` н е засне — і Ц Ь 0 Г 0

LI Grind Street, Jersey City, N. J . та ж й в а , м о г ` у т н я в о д а , п р о л о - ЏАЏ д о с и т ь - В о н а д о в е д е нас в


O-mad by the Ukrainian National АааосіаНсцуІвс, у (- 3 п р и в о д у т р а г і ч н о ї с м е р т и ; л и в е . Т а к т л у м а ч а т ь з а ќ О р д о м и т ь т а м и і п о т е ч е б у р х л и в о ї Тринацять літ минуло Т кождому разі д о кращого
Edited by editorial Conunlttee. п р о ф е с о р а Д . Щ е р б а к і в с ь к о г о , ном і т а к л и ш е н ь ц о ж н а це тлу- в п е р е д . . х в и л і , к о л и у г і г а и т н о м у з м а - а не д о г і р ш о г о , як б у л о перед
11 Matter at the Pott Office e l . J e r s e y City, N. J . я к и й в і д о б р а в : с о б і ж и т т я з м а ч и т и " , — г о в о р и т ь м і н і с т е р . ` Т я ж к а , п о т у ж н а л а п а м о с к о в - г а н н ю з і й ш л и с я д в і в е л и к і с у - 1 9 1 4 - т и м роком.
ї ї , ціЮаг Пик Act of March S, 1879. . . . . приводу Переслідувань з боку
М о ж е м о з і с в о г о б о к у упев- с ь к о г о ц а р а т у д а в и л а с о т к а м и п р о т и в н і сили й п о ч а л и ту_стра- О т ж е с в і д о м і т о ї активності!,
А с с е ц і а с е tot aaalliag at special rate of postsge providedforів Section i t 0 3 б о л ь ш е в и ц ь к о ї в л а д и , ў к р а ї н ' НИТИ С к р и п н и к а , Щ р з о в с і м lie р о к і в н а у к у . Н а м а г а л а с я в о н а ш с и н у г р у , я к о ї п о ч а т о к з а з н а - яка збудилась і живе і горнтќ
of t i e Act ol October 3, 1917, atUb.orl.Md July З і , 19Г8. с ь к и й м і н і с т е р о с в і т и С к р и г і - з а в д а ќ й ц і й з а я в і уче'них т а к о б е р н у т и її в з а с і б п а н у в а н н я (чив с т р і л д о а в с т р і й с ь к о г о п р е нині у н а ш и х с е р ц я х , т и м о х о т - ;

IUBSCE1PTI0N R A T E S ; . J 1 . - t ГіїРЕДПЛАТА: ник а и и о л о с и в д о в ш у п р о м о в у д у м ' а ю т ь з а к о р д о н о м , п р о ра-І в а д -підданими ц а р я . Х о т і л а с т о л о н а с л і д н н к а у' С л р а е в і , . а я - н і й ш е сповнюймо о б о в я з с г к ,


f Three centa a copy. Поодиноке число три ' н а пленумі центрального б ю р а
ї Л
д я н с ь к у д е р ж а в у . Він п р а в д и в о ) з р о б и т и в с ю н а у к у в Р о с і ї „ к а - кій н а імя с в і т о в а в і й н а - Т а кий на н а с З а к л а д а є з а к о н : л о .
O a . y.ir t 7.00 Н а р і к . . . . . . Z ^ T . $ 3.75 н а у к о в и х ў р о б і т н и к і в У к р а ї н и .
о п р е д ї л ю е п о г л я д не л и ш е тцх, з ь о н н о ю " , д е р ж а в н о ю , б ю р о - j г р а , я к а т р і в а , т а ч о т и р и р о к и б р о народу! Сповнюймо його
SU moatha $ 3.75 На пів року . . . . - . $ 2 . 0 0 з п р о м о в и ц ь о г о м і н і с т р а м,о-
щ о з а к о р д ' о н о м , а в з а г а л і л ю - к р а т и ч н о ю р у т и н о ю , а л е н і ч о і з ч у б к о м , а В - я к і р ` м о ж н и м с в і - 1 З ТИМ^бІЛЬШОЮ Вірою, маючи
:

Tfcree Montks a $ 3.00 На три Зжемо тепер дізнатися про те,


fereicn я в і J e r u y City Rates: В Джерзн Ситі 1 1 4 0 г п а
д е й д у м а ю ч и ќ , т и х , щ о з н а ю т ь г о не `'вдіяла. М а л е н ь к и м и з п о - т а с е г о ходило виключно на у в а з і , щ о колихвого і
"""^''І'?оо Р У ' у к р а ї н с ь к и х бу'чених
На рік . . . . . . . . . с - і с т о р і ю ` р о з в и т к у н а у к и . ' А л е І ч а т к у с т р у м к а м и в о н а д з ю р ч а с,вої ш к і р н і і н т е р е с и , п е в н е з і щ а с л и в и м з б і г о м о б с т а в и н .
. . . . . . . I 5.00 2.751 п о д а л а б у л а й о м у з й я в у , в я
Tare, шопt.i . На пів року Т а к и й п о г л я д н а р а д я н с ь к у пО-` л а - д е с ь в г л и б и н а х г р о м а д с ь - п о м и н е і и : я м у - Т ф а ї н с ь к и х „ п і д - ж д а л и с я и н ш і н а р о д и ,
між и н ш и м були такі слова:
- ' ` З а кожду зміну адреси На три ься
платиѓ місяці
10 центів.' ^''` л і т н ќ у в науќці з о в с і м не ба- к о г о ' ж и т т я й в останні р о к и ,‚ д а і щ ^ ` — п і д А в с т р і є ю і - Р о - від нас — т о певно діждемос
„Ми вимага'ємо, п и с а л в т і з у є т ь с і і л и ш е н а з а я в і у к р а ї н с ь - п е р е д в і й н о ю в и р в а л а с я ш и р о - с%ю — в і д с а м о г о початк'у „ з а ^ й о г о і `ми. Ш л я х и ўкраїна.'
За оголошення редакція не відповідає.
наукові робітники, — щ о б и е -
3 Канади належить висилати троиіі лише на т. зв. Foreign МоЌєў Order. к и х у ч е н и х , а в і н о п и р а є т ь с я на (Ким п о т о к о м с в о б і д н о ї у н і в е р - і н т е р е с у в а л а " й н а с — Ў к р а ї н - ш и р о к і і д о с й т ь ^ р о з г а л у ж і
ѓайно ц ю справу із самогуб- с и т е т с ь к о ї н а у к и , г р о м а д с ь к о - ц і в . Б о в е л а с я в о н а д щ а й ж е і т о ж . д о б р а д о л я м у с и т ь уж
Телефон „Свободи": 498 Montgomery. Тел. У. Н. Союза: 1838 `МопЦотегу. с т в о м б у л о д е т а л ь н о д о с л і д ж с - б е з ч и с д е н н и х ф а к т а х , ш о с в і д -
ч а т ь про т о й с т р а ш н и й гиет, ej го, міського та з е м с ь к о г о в в е с ь ч а с і н д н а ш и х , п о к у т ь - с к о р о і и а н и х в ч и н и т и спої
Адреса- "SVOiODA", P. О. BOX 346 JERSEY CITY, N . . J . но, я к органами прокуратури,
ч к и й п о п а л а н а у к а п і д б о л ь ш е - ш к і л ь н и ц т в а . Я к `не с т а р а л и с я (! с ь к и х т а п о д і л ь с ь к и х . н и в а х , б о с т а н и ц ю . S
так і установами т а організа-
в и к а м и . Т у т . м и н е с т а н е м о на- г а с и т е л і д у х а с в о б і д н о ї н а у к и , к о ш т у в а л а й к а с ч и м а л о к р о - Ю . ill.
ціями радянськими, громадсь-- розлитої н а д '.Єтрипою, ( „ К о л о м и й с ь к і В і с т и " ) .
МОНАРХІСТ ЯК ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ в о д и т и на ц е д о к а з и , а л е в о д - ріжні ц а р с ь к і м і н і с т р и Побе-
к н м и і т. і н ш . , ц е б т о я к о р г а н а - Іізонцом ѓ н а инших фронтах за
Іній з ` н а с т у п н и х с в о ї х с т а т ѓ е й д о н о с ц е в и , Ш в а р ц н , К а с с о та
Ц і л а Німеччина торжествтгнно свяіскувала минулої неділі ми п р о к у р а т о р х ь к о г о догляду, чужі нам ідеали,
80-літні ў р о д и н и в о є н н о г о г е р о я , а т е п е р і ш н о г р п р е з и д е н т а т а к і о р г а н а м и громадським'и". п е р е к а ж е м о - ті, н а м раНійШе {інші, н а л о ж и т и н а неї с в о ю б ю -
Гіндеибурга. Молода німецька республнка віддавала пошану невідомѓ факти ‚ і н а у к о в р ї ч р о к р а т и ч н у л а п у , т а ї м не щ а - І певно, щ о т а к а велитейСька ПЕРЕПИСКА^ЕДАКЩі,
Ц і с л о в а в р а з и л и ї х „ е к с ц е - п р а ц і б о л ь ш е в к ц ь к и х в ч е н и х . с т н д о . Н е п о щ а с т и т ь с я в тім" і г р а м у с і л а з а в а ж и т и н а с у д ь б і
відомому монархістови, який до послідної хвилі вірно служив
л є н ц і ю " й мд`ністра У в і н в и с т у - С к р и п н и к т в е р д и т ь , щ о „ л и - б о л ь ш е в и к а м . 1, во'ни н е з м о - в е л и к о м о ж н и х — і ` з а в а ж и л а .
к а й з е р о в и і який навіть тоді, коли к а й з е р а прогнано, -остав Ц С і К Л І Є Л Є Н Д , О . М и не зі,,,,
п и в з д о в ж е з н и м навчанням ень з а с е р е д н ь о в і ч ч я п о т р і б н е ж у т ь в б и т и живу, д у ш у , в б и т и ' ОДних с т е р л а з л и ц я з е м л і , о д -
в своїх повоєнних споминах вірнопідданчим Гогенцолернам, є м о н о в и х п о л ь с ь к и х законні,
наукових робітників п р о те, як було гасло а к а д е м і ч н о ї в о л і л ю д с ь к и й д у х , щ'о п р а г н е до-j н и х о с л а б и л а , а. д р у т и х - п і д н е -
будучи т о г о переконання, щ о одинока монархія м о ж е спасти {цо в х о д я т ь в о б с я г цивільної ,
себе треба поводити в проле для заобезпеченя науки від фев- волі, щ о прагне до поступу та сла `високо. #

німецький нарід від н а ц і о н а л ь н о ї к а т а с т р о ф и , я к а с п а л а ў а права. Знаємо тільки, т о в І. -


тарській б а т ь к і в щ и н і . В сто- д о удосконалення. М о ж н а бо- А щ о ж нам п р и й щ л о з тоїі
н ь о г о п о п р о г р а н і й війні. І с к л а л о с я т а к , ш о я к р а з т о г о б е з - дальної д е :рржжйаввии"".. Так .
вах з а я в и учених п е р ш ecboroj л и ч и н і о б о в я з у є д а в н е австрін-
о с о б а м и , j гри ?.,MycHMo п р и з н а т и в кож-'
v

умовно великого німецького патріота 1 чесного монархіста ви- в о р н т ь міністер на Р а д я н с ь к і й } р о т и с я _ з фізичними


добачив Скрипник недовіри д о с ьке право з^лнмн^зміна.мн
брано президентом тої республіки, ш о повалила кайзера і з а - У к р а ї н і і м а є в е л и к у р а ц і ю . Б о м о ж н а ї х н и щ и т и ^ а л е ^ з д у х о м д і м р а з і , - щ о в і д 1. с е р п н я 1 9 1 4
с о в і т с ь к о ї в л а д и . В і н підозрі% Н а р о д н и Д ц Ш м ^ ^ ісорпораціею,
явилася проти монархії, і п о в о р о т у Гогенцолєрнів. т і л ь к и в с е р е д н о в і ч н и х часа-і, ч а с у , з п р с т у п р м л ю ^ і а ' н е в р о к у , д о нині з м і н и л а с я й д о л я
)

в а е в ч е н и х , ‚ щ г ^ . а о н н цжс; з г о р и я к у ' П е р е д , С ^ я . о м , з а с т у п а є уряд.


в ч а с а х с т р а ш н о ї і н к в і з и ц і ї , коѓ- с т а Ш ' Ш б ^ с я . ,ХЙі ‚ -
;
т українського народу. 1 скаже
Пнденбург, принявши важкий обовйзок президента,(`ні- В с і п о з в и ^ т й ^ у т ь н а р у х и пред
' з н а ю т ь , щ о ррзслияд'ваннеѓ о-.
мецької республнкн, відразу зорієнтувався, ш о це не тільки, л и в ч е н и м с т и н а н о г о л о в и з а б р т и ч н а ^сист'ема ' б Ч ш л п е в и ц ь к о і - . м о : з м і н и л а с я н а л і п ш е . Н е к а -
фІЦІЙНЄ.МОЖЄ бути ХИбНИМ І ТО;п о с и л я н о ї х на к о с т н р , б у л а нг$- г о п а н у в а н н я " а б с о л ю т и з м у , { ж е м о т и м , щ о у к р а ї н с ь к и й н а - с і д а т е л я . З б , у .дрваний Вашим
п о ч е с т ь , а л е н а д з в и ч а й н о в е л и к и й 1 в а ж к и й т я г а р , яКНй в і н т о в а р и с т в о м д і м , # у с і в , бути п-
н а к о р и с т ь в н н о в н н к і в с м е р т и у к а в т а к і м я р м і , я к в о н а с ь о г о - в ж е і ` в нійі. п о м і ч а ю т ь с я щ і л и р і д ` в ц і л ц м у д і ж д а в с я з д і й с н е н -
;

с х а р а к т е р и з у в а в в той спосіб, ш о далеко л е к ш е кермувати мі- ч е в н д ш ^ н а к о г о с ь , з а і н т а б улі.о


л і о н о в и . м я а р м і я м и і в е с т и ї х д о по б і д н о г о б о ю т а л е к ш е в и - Щ е р б а к і в с ь к о г о . Т а к и м винов- дня у совітів. Д о ч е к а л а с я й на- ни, ч е р е з які п р о с м о к т у є т ь с я н я с в о ї х . н а д і й , п р о т и в н о : У -
м а л е с е н ь к и м и с т р у м к а м и , a T O JІ к р а ї н ц і нині є п о д е к у д и у щ е в а ш і й , а б о на В а ш е т о в а р н е : в -
г р а в а т и б и т в и , я к в м і т и в д е р ж а т и л а д в д е р ж а в і , я к п о г о д и т и ннко.м є не ‚ т а к В и н н и ц ь к и й , і з - ш а р і д н а з е м л я , щ о н а ній з а -
В А м е р и ц і , а б о н а т о в . „Про
політичні в з а ї м н о п о б о р ю ю ч і с е б е п а р т і ї т а к е р м у в а т и д е р - з а я к о г о Щ е р б а к і в с ь к и й в і д о б пан`ували середновічні д е с п о - іі к р а п л и н а м и ж и в е ж и т т я п о . б і л ь ш о м у п о н и ж е н н ю й н е д о -
с т у п у й с в о б о д и . „ К р а п л и н а к а - л і , я к б у л и з а А в с т р і ї й ц а р с ь - с в і т а " `в В а ш і й м і с ц е в о с т і ! , а-
ж а в н о ю м а ш и н о ю . Б у д у ч и п р и к е р м і д е р ж а в и , в і н н а в л а с н і р а в с о б і ж и т т я , а к о м у н і с т и ч н а Іти. Д о ч е к а л а с я і і а ш а р і д н о з е м - ,
мінь д о в б а є " , але б о л ь ш е в и ц ь - і , , ^ внутрішня б о на. і м я я к о г о с ь ч о л о в і к а , як
о ч і б а ч и в ті н о в і р е с п у б л и к а н с ь к і с и л и , я к и х н е з н а л а м о н а р - п а р т і я , д о я к о ї Н а л е ж а в Виіі- л я т о г о т о д і , к о л и в ній з а п а н у - Р о с і ь А л е з а т с

ка система, х о ч м о ж е й к а м і н - і о м і с т ь т о ї с и д и в у ц е п р и в а т н а в л а с н і с т ь . Ц е не-
х і я , а я к і в н а й т я ж ш н х ч а с а х р а т у в а л и с а м е н і м е ц ь к у д е р ж а в у . и и ц ь к и й , т а в з а г а л і в с я с и с т е м а л и емісарі^. Моснви, т і є ї М о с д - { С н л а і С В Д

м о ж л и в е , ш о б и п о л ь с ь к а вла
І її в и р я т у в а л и . ` .- '` б о л ь ш е в и ц ь к о г о к е р у в а н н я на ви, я к а п о с л о в а х н а й б і л ь ш и х { на, а л е не г р а н і т о в а , с к о р ш е з к р а ї н с ь к о г о н а р о д у з р о с л а ,
д а м о г л а п р и м у с и т и з а п и с на
Німецькі м о н а р х і с т и д у м а л и , ш о П н д е н б у р г як п р е з и д е н т у к о ю . м о с к о в с ь к и х п а т р і о т і в т а вчс- п і щ а н и к а , а б о з р а к у ш н я к а , т и м с а м и м - з р о с л и ' і з а в д а т к и на)
о д н о г о ч о л о в і к а , с е к р е т а р я , але
буде тільки тінею, з а я к о ю б у д е стояти б у в ш и й к а й з е р , щ о В и й ш л о я к в тій н а р о д н і й них, с а м е т е п е р , по революції, чи в а п н я к а . к р а щ е майбутнє. Ніхто не з а -
в і д і й ш л а н а я к и х т р и с о т к и р о; п р а в д а в т і м т і л ь к и т а , щ о дім
він т і л ь к и у л е к ш и т ь м о н а р х і с т и ч н и й - п е р е в о р о т в - Н і м е ч ч и н і . п р и к а з ц і , щ о ‚‚на з л о д і ю ш а п - псречит,ь, щ о свідомість
' м у с и т ь б у т и на к о г о с ь заінта-
І з а в е л и с я . Т о м у т о монарх!стичні крайні о р г а н і з а ц і ї в і д м о в и - ка г о р и т ь " . Т о м у С к р и п н и к до- ків в л а д . С е б т о М о с к о в щ и н а са- А м е р и к а н с ь к і п р а в и л а ж и т т я . зперед` 13-ти літ п і д н е с л а с я д о
м е т е п е р п е ` р е ж и в а є я к р а з ч а с и ' ( б у л ь о в а н и й , а б о на товариство,
лися тепер навіть від офіціяльної участи в тім в е л и к і м святі, слівно говорит'ь таке: „ К о л и нині V o н е п о м і р н о ї в и с о т и , Ѓ
яке. ўстроїла Німеччина для с в о г о президента в день й о г о в з я т и т а к у п о с т а н о в у ( з . т і є ї ж і середновічча, повернувшись М р і ї -7-" х е с т р а т а ч а с у . п і д н е с л а с я т о м у , щ о у к р а ї н с ь - а б о н а я к у с ь о с о б у , а б о ня
8 0 - л і т н и х ў р о д и н , п о д і б н о , я к не в з я л и в н і й у ч а с т и і к р а й н і з а я в и н а у к о в и х р о б і т н и к і в . —J н а з а д д о ч а с і в п е р е д ц а р е м П е - кий народ, навчений ў Ч и н к а м и кілька осіб, е і б о м у с и т ь стаію
Н е ж д и щ а с л и в о ї хвилі,'T
н а ц і о н а л і с т и ч н і ш о в і н і с т и т а к о м у н і с т и . Т а м и м о ц е г о н і м е ц ь - Р е д . ) , я к „ В и м а г а є м о н е г а й н о , { т р о м . С а м е т е п е р н а М о с к о в п р и в е д и с о б і її с а м . с в о ї х ‚ . п о к р о в и т е л і в " , с а м пі в и т и с в о ю о с і б н у к о р п о р а ц і ю
к и й н а р і д в и д а в Г і н д е и б у р г а т а к , я к н е в и т а в щ е н і к о л и , н і я к о - щ о б б у л о у с у н у т о - т и х , х т о щ и н і , а ч е р е з неї і н а У к р а ї н і п а -
:
з н а в , щ о д о л ю д е р ж а в і наро- ' Т. П., М а й н е р с в и л , Па. Спра
го к а й з е р а . В и т а в не т і л ь к и Берлін, а л е ціла Н і м е ч ч и н а , витали' с т о я в на чолі у п р а в л і ш і е ^ К и ї п - нує о п р и ч и н а ч а с і в І в а н а Грі З і с т р а т і н е щ а с т ь т в о ї х — д і в в и р і ш у є б о р о т ь б а , і с а м в а , я к у В и п і д н о с и т е , в а ж н а , але
Німці зі всіх кінців світа. Витали й а м е р и к а н с ь к і Німці, пере- с ь к и м історичним, м у з е є м та з н о г о . Саме' т е п е р У к р а ї н а му вчися в и т я г а т и хосен. с т а в б о р о т и с я , н а в ч и в с я б у т и в ж е р і ш у ч о спізнена. З а такий
с и л а ю ч и й о м у д о л я р о в і чеки ( я к о т з Ш и к а ѓ в на 550,000), які щ о б п р и й ш л и л ю д е з н а у к о в и м сить п е р е ж и в а т и с т р а ш н у епоху. а к т и в н и м ( д і я л ь н и м ) `у с в о ї х к о р о т к и й ч а с н е м о ж н а "підго
с т а ж е м " , т о щ о ц е о з н а ч а є ? с е р е д и о в і ч н о г о г н е т у . П а н Ж и т т я т в о є б у д е т а к и м , я - мріях...
він п е р е д а в на д о п о м о г у н і м е ц ь к и м ‚ і н в а л і д а м і д р у г и м ж е р - товити відповідної програми і
т е а м с в і т о в о ї війни. Зі всіх сторін світа надсилали привіти, а л е Щ о наукові р о б і т н и к и н е м а ністср г р о з и т ь ч е к о ю т и м уче- ким ти собі й о г о сам с т в о р и ш . І чи т а активність, щ о про- скликати такий важний зїзд.
не б у л о їх в і д членів родини, б у в ш о г о к а й з е р а . В о н и не в и т а л и ю т ь д о в і р я , не м а ю т ь н і я к о ї з а н и м щ о п і д п и с а л и - з а я в у . Т а г

Н е д у м а й п р о р і ж н і с п р а в и , я в и л а с ь у' з б р о й н и х з м а г а н н я х ,
того старого монархіста. , л с л у г и ч і ие ц і к а в л я т ь с я ні н а - ні`-Чека, я к і р и м с ь к а і н к в і з и ц і я ,
а л и ш е п р о одну, а л е в ж е д о - чи т а , щ о т е п е р в и л а д о в у є т ь с я К и т а й ц і о г р а б у в а л и д в а ра
ні я к і і н ш і р е п р е с і ї п а н а м і н і -
Ч о м у ? В і д п о в і д ь на ц е м о ж н а з н а й т и х и б а в с л о в а х м і н і - і у к о ю , пі ч и м і н ш и м , а ц е м о ж е у т в о р е н н ю н о в о г о е к о н о м і ч н о - з и М о с к в у ; раз-у. 1137, а другий
с т р а , чи інШої в л а д и с в о б і д н о - к л а д н о .
с т р а з а к о р д о н н и х с п р а в Ш т р е з е м а н а , який підніс, щ о в е с ь ні- ( б у т и л и ш е н ь ш к і д л и в е . . . Зиа- г о й к у л ь т у р н о г о п і д л о ж а , — р а з у 1293 р о ц і .
г о р о з в и т к у н а у к и не с п и н и т ь !
мецький нарід с в я т к у є т а к т о р ж е с т в е н н о іменини Гіндеибурга і ч і н и я ц ь о г о т а к е , щ о істнуван- Д в а ц я т ь праць, виконаних у цс о д н а й т а с а м а активність,
Л и ш е впадтаьі нові` жертви, ли-
тому, ш о я к р а з з й о г о іменем в я ж е т ь с я закріпленне німецької {ня д е р ж а в и р а д я н с ь к о ї в г а л у - п о л о в и н і , не в а р т а с т і л ь к и , щ о Ідо я к о ї к и н у л а н а с с в і т о в а в і й - П і ш л и д у р а к а п о р а к и , так
республики. "зі н а у к о в о ї І н с т и т у ц і ї е ш к ї д - ш е б у д е т и м ч ' а с о в а п о в і л ь н і с т ь , о д н а п р а ц я , д о в е д е н а д о К і н ц я . 'і її д р с в і д т а Н а с л і д к и . він ж а б н а л о в и т ь .

ЗАМІТКИ ЛІКАРЯ ПРО ВИХОВАННЯ


(Під увагу нашим батькам 1 учителям).
з е т е — т ж %
лом тодішньої школи
те він о у в „ з л о ю д и т и н о ю " .
й через''буде мати таке
І п р и г н о б л е н е д и т и н с т в о , на
якиі
викривлене :
'домашнім вихованню, т а щ о
щтшш^^^ п р о в і д н и ц т в а гру'п. Й о г о плин
я к и й б и п р о т и д і л а в д о м а н а б у п р и н я т о й-а т о й с п о с і б з чисто
тим недостачам.
t i n б л у д і в не д а с т ь с я з з у в а Ж а - ' наукового становиска отворнв
Віденський психіятр ( т о й були завсіди відбитќою правќ Публичні ш к о л и в Австрії о телїґенцікч відвагу, самопев
т и . у тім с е р е д о в и щ і і д е еони, З початку не,богато л ю д е й він. двері д л я переведення в
щ о з а н и м а є т ь с я д о с л і д а м и н а д т е л ь с т в а , я к е їх' о с н у в а л о й у с н о в а н о у 1866 р о ц і , п о н е щ а - н і с т ь і н е з а л е ж н і с т ь л ю д и н и
у м о в н и й забуреннями) др. А д держу вало. повстали'. Д о п е р в а с е р е д нойо- ііітересувалося т о г о р о д а ідея- ж и т т я плинів д - р а Адлера.
Приватні ш к о л и с л и в і й війні м і ж Н і м е ч ч и н о ю п і з н і ш і м ж и т т ю . Й о м у з д а в а
фред Лдлер, автор І н д и в і д у м о ж у т ь т і л ь к и д о п е в н о г о с т е - й А в с т р і є ю . А в с т р і я б у л а п е - л о с ь , ш о л и ш е л і к а р с ь к а умі г о о к р у ж е н н я , т а к о г о я к ш к о л а , м и . Ч а с о м п р и й ш о в д о нього.^ Н о в и й ' у п р а в и т е л ь , віденсь-
альної Психольогії (наука про пеня змінити н е д о с т а ч і д о м о в о г о в и х о в а н н я ,к о т р и й с ь з б а т ь к і в , а б о к і л ь к и х ш к і л , у ч и т е л ь ` Ґ л е к е л ь , за
вплив д е р ж а в - р е к о н а н а , щ о т о п р у с ь к и й у ч и л і с т ь і д б а й л и в і с т ь з м о ж у т ь пе-
‚ д у ш у У п д а в о п и с т о г о , я к т р е б а ннх ш к і л , о д н а к , н а ж а л ь , п е - т е л ь в і д н і с п о б і д у . А в с т р і й с ь - р е м і и и т и т а к і д і т о ч і т ю р м ц с т а ю т ь я с н о п е р е д о ч и м а . Т а к к, о х у ч й т е л і в , ' . с а м і а б р з д і т ь м и . і н т е р е с у в а в с я т и м , щ о с т а р а я
Сњ в и и о в у в а т и - д і т и в ш к о л і і в р е в а ж и у ч а с т ь п р и в а т н и х ш к і л к и й утніт'Ѓ.їь м у с і в ` ч е р е з і . т е V в з і р ц е в і м і с ц я п р а в д и в о г о о б - приміром, дитина може про- Були с е однак д у ж е невдово- ся з р о б и т и др., Ддлєр. Також
}

г
дома'.` Ц е ^яЬва н а у к о в і я в л я т и б с з ч я с - ї е й н і р о д и с т р а ' ля'ючі п о ч а т ќ и . В ‚ т о й с п о с і б п р ' о я в и л о с я „ т е п е р ( н е з в и ч а й н е
в а в с т р і й с ь к і ї Ў д е р ж а в і о с н о в у - с в о ї м . к р а ю ` с п р и ч и і О Д . Відрсѓ- р а в о в а н н я . В 1898 р . н а п и с а в ві
т о д а , я к а середня з н а х о д и т ь в в а л й релігійні групи й .тому Дження при. ‚ п р м р и і діруськнх п е р ш у с в о ю статт'ю, ху," о д н а к в і і о і і а н е ю т а к с т а - Іі і т я ж к о б у л о п о р о з у м і в а т и с я з , з а і н т е р е с о ^ а н н я п о м і ж у ч и т е -
ц і л і м с і і т і я я о ж е с т в о т т р и к л о н - м а л о в о н и ч и м р і ж н и л и с я Від! і д е а л і в й „ у с г і і ц і н о с т н " . Д о б п ' р е д с т а в л я є с в і й п о г л я д щ о д с і IfJSHHjo о'Ні^'уќзться^ЩО н і я к о г о р о д и ч а м и й в ч и т и ї х , я к м а ю т ь ) л я м и , щ о , ‚ у . ^ ч а ^ І , п о п е р е д н ь о ѓо
z

и и в і і с ' М п и і й Т М б б у д о в а н а т е п е р д е р ж а в н и х ш`кіл. з них н е м м Й я Ш м о з а у в а ж и - ( в и х о в у в а т и дітей, щ о б и т е в и - р е ж і м у ' - д е ^ а л ^ ( . я д д л е к о віл


рий вплив п р а в и т е л ь с т в а п р р відносин медицини д о ш к о л и с к а з а н е н о с л у ж и т ь нйй- х о в а н н я п р и и о р о в л ю в а л о с я д о - г

імповітн№- а в с т р і й с ь к а ш к о л а . Д а л ь ш е о п о в і д а є др. Адлєр, являвся л и ш е у напрямі ЗРЬЩ


у ш и р ш і м змислі. Він с а м е тоді лучшс наведений примір п о т р е б ` дітей, щ о ЮдзиачалИся`
к л і н і к и і к л я с %;ра.-Адлєра. че-
Д р . A^^,^єp б у в ч е р е з к і л ь к а м і - щ о к о л и в і н б у в м а л и м х л о п - ф о р м о в а н н я фахових курсів. р о з п о ч а в о с н о в н і щ е студіюва Коли з а м к н е т ь с я двері у до- спсціяльинми д у ш е в н и м и п р и р е з т е , щ о п о б о ю в а л и с я ,
с я ц і в у З л у ч е н и х Д е р ж а в а х і ц е м . а в с т р і й с ь к а f ш к о л а б у л а О д н а к і с е н е б у л о 'ві.цілости т и п с и х о л ь о г і ю й ` й с и х о т е р а м і , д е х т о с ь ж и в е , й п о с т а в и т ь - ќ м е т а н и . Ч е р е з ш к о л у - ` м о ж н а у р я д н е п о д і л я є й о г о ідей
т у т м а в на` т у т е м у в и к л а д и . в м с к а з о м ідеалів правитель ділом правительства. П р о м н пію ( н а у к у п р о лічення ду- ся п р и д в е р я х д в о х псів на сто- б у л о в в і й т и н а р а з в к о я т а к т з війні п о в
Н а п и с а в він р і в н о ж с т а т т ю n w j с т в а т а г о л о с и л а б е з у м о в н и й - с л о в і г р у п и д о м а г а л и с я луч- ш е в н и х недуг)'. рожі, т а щ е д о т о г о д в о х по- с о т к а м и `дітей. Н е з н е о х о ч е н и й л о с я , д-рови Адлєрови
н а з в о ю : „Уваги п р о вихован- послух бюрократичному уряд- шоѓр, т е х н і ч н о г о вишколения, J
Т р о х и , пізніше, назначено лісменів,' тоді чол`овік м о ж еі н е ' в д а ч е ю с в о є ї п е р ш о ї к л і н і к и , с^у н в а т И 22 умоао-гигієж
н я " „ в я к і й " п і д н о с и т ь , щ о вій н и ц т в у . Ш к о л я р м у с і й с и д і т и щ о б и у д е р ж а т и й о г о н а - р і в н і й о г о професором - доповняю Проходжуватися по хаті й сќа клініки " д л я дітей ПУб
в ж е від 3 0 л і т в п л и в а є на у ч и - ' с п о к і й н о , п о л о ж и в ш и о б і р у к и зі з р о с т а ю ч и м и ф а б р и ч н и м и ч и х к у р с і в н а р о д н ь о г о у н і в е р !`зати,.Що_він н е м а є н і я к о г о ф і - І р і ш и в він навчити учителів личних. шкіл. Усі управите
г

т е л і в в тім напрямі. щ о б и - з а - ; н а ш к і л ь н и й пульт. Не міг на п і д п р и є м с т в а м и й через ' ситету. -`" зрозуміння характеру д і т е й , т и х ш к і л б у л и й о г о ученні
з и ч н о г о с т р а х у . Ч о л о в і к не д р р .
д и в л я л и с ` в . н а с'вою у ч и т е л ь с ь - в і т ь п о р у ш и т и с ь . Т Ѓ о г о о б о п е р ш и й ш к і л ь н и й перелом пр'н п о м о ч і н а у к и п р о д у ш у д о к т о р а м и , вишколеними
Постепенно згромадив жить,- й о г о с е р ц е б е т ь с я пра-
ку п р а ц ю очим'а лікаря.. П о л о - в я з к о м було- ;повннуватися строгій академічній т р а д и ц і ї j к о л о с е б е б і л ь ш е ч и с л о с т у д е н п и л ь н о , в і н не ' п р о я в л я є н і я к и х ' ( п с и х о л ь о г і ю ) й п о з в о л и т и ї м п с и х о л ь о ґ и ( з а н и м а ю ч і с я
ження л і к а р я , я к і у ч и т е л я , е в и д а н и м п р и к а з а м і відносити- з р о б л е н о , с к о р ш е з а в д я к и м о - тів, які р'азом з н и м п р а ц ю в а л и п р и з н а к с т р а х у . У сім з а м к н е - п о с л у т у в а т и с я психбльогічНи- к о ю п р о д у ш у ) й 'виховн
м и ч у т л и в и м и о в у д д я м и , 'що "
д у ж е в и г і д н е , б о він с т о ї т ь п о с я з б о я з л и в и м п о в а ж а н н я м д о г у ч о с т и і н д у с т р і ї , я к п р о з о р - н а д п р о б л е м а м и п о в е д е н и й л ю , Нім і с т е р е ж е н і м д о м і ч о л о в і ќ ї К л і н і к а д - р а А д л е р а б у л а їв-
з а т е р т я м и й т р у д н о с т я м и , щ о icBoVo у ч и т е л я й п р а в н т е л ь - л и в о с т и п р а в и т е л ь с т в а . П р и м ў і д и н и . У . д д о л у ч ^ н ю . з с е ю к л я Аіуіггься т а к п е в н и м с е б е ќ б е з - п о м о ж у т ь ї м п р и и б р о в и т и с я ДО}н а ч е ш п и т а л е м , д е . м е д и к у-
е ' д о д м а й у ш к о л і . Д о к т о р при- І с т в а , я к е в і н р е п р е з е н т у в а в . с о в е о б р а з ў в а н н я в А в с т р і ї , сою`праваднв^Й'ШЛУ к л і н і к у п с ч н и м , щ о м о ж е г р а т и р о л ю і Д І Т С Й І Ї Х ОкруЖЄНИЯ; Читься, п р а к т и к у ю ч и . Навіть
н'осить з і с о б о і о н е л и ш е с п е Од'ноќ н а щ а с т я , с а м . д р . А д - м і ж ш е с т и м і . ч о т и р н а ц я т и м д о ' с п і в п р а ц і - у ^я`кій з а п р о ш а в і в і д в а ж н о ї л ю д и н и . О д н а к , к о
П р и й ш л а о д н а к в і й н а й в і д д о і п ' о р и з з и н щ и і д е р ж а в при
ц і я . і ь н е з н а н н я ! а л е т а к о ж с т а - т є р м а в ` п о в н у д і т о ч у с в о б о д у р о к о м з а в е д е н о п і д н а т и с к о м ш к о л и , які з п о ч а т к у м а й ж е л и х т о с ь о п и н и т ь с я с а м н а в у
і л о ж я л а т і п л я и н н а п і з я Д п е . В ї з д ж а л и , щ о б и в ч и т и с ь у тій
р а н н и й і т е р п е л и в и й н а ў ч и н и `І д о м а . Т и м с а м е р і ж и и ^ ^ я в і н р о б і т н н ч б - л і б е р а л ь н о - с о ц і я - П о м и н а л и м о в ч к и й о г о ' з а п р о - (лиці, в н о ч і , а б о ' к о л и х т о с ь п о
і а с і ўвійніѓ в п а Л о с т а р е ^ а с т р і и - і ќ л і я і ц і . П р а к т и ч н а н а у к а у тій
душевний настрій і . м е т о д у `рід с в о ї х ш к і л ь н и х т о в а р и ш і в л і с т н ч н и х г р у п , я к і . в и м у с и л и с и н й , о д н а к в і н н а п и р а в ' н а у ( б а ч и т ь Малу д и т и н у с е р е д н а -
с ^ ' Н р а в й т е л ь с т в о Л ^ В і д е н Ь клініці в і д б у в а є т ь с я п а з т и а
(Спосіб), які в м н о г о в а ж н і ш і ч е р е з т е ` п р а в д о п о ' д і б н о в і д - сей з а к о н , я к п о л е ќ ш ў д л я п р а - ч и т е л і в , щ о б и п р и х о д и л и До 'глої небезперси — сі`ред о б -
! с т а ^ ' " д у ж е г а р н и м г м і е ц е м . -Но- І н е в о ч е р е з д в і г о д н и й , з в и ч а й -
прй т р а к т у в а н н ю Людей, як при ч у в а в він б і л ь ш е . д і й м а ю ч о цюючих малолітків. 1
нього з тупими учениками, с т а в и н , щ о в и м а г а ю т ь н е так со^ЦіімістНчне п р а в и т е л ь - но з д в о м а а б о т р о м а дітьми.
п б в е д е н н ю ' у л я б а р а т о р і ї , під- ш к і л ь н и й у т и с к . В і н з н а є , Про j О д н а к , м и м о , з у с и л ь ^ о б І т - ` ї б о з д і т ь м и , щ о б у л и д у ш е в н о с а м о г о п р о я в у в і д в а г и , я к р а л - ї с т в о н а с т а в а л о Н а т е , щ о б и ав-1І и і д ч а с к о ж н о ї с е с і й П р а ц я `
ч а с в и п р о б у з а н н я т р у б о к а б о ) ^се л-епер д о б р е й з н а в . т о д і , к о н й к і в і л і б е р а л і в , ш к і л ь н а с и - п р и г и е б л е н і й о б г о в о р ю в а л и з h u e в і д в а ж н о г о п о ч и і г у а б о ді-
с т р і й с ь к і і д е а л и з м і н и л и с ь , а - {^ік л і н і ц і в і д б у в а є т ь с я п о в о л и . з
в а л ь ц і в . Р о б о т а , я к у в и к о н а в — х о д и в , д о ш к о л и , ш о не б у в с т е м а ` П о л и ш и л а с я , у с в о ї й ' о с - н и й ' с л у ч а і , щ о ' д о т и к а л и ї х у`- л а , т о д і п р о я в и т ь с я с а р а в ж - немнбгими учителя'ми - й при 4

т а к о ж м у с і л и з м і н и т и с я й` а в -
д р . А д л є р з і своїм'и помГчни- ‚-‚з.тою" д и т и н о ю . В і н н е б у вІнові а и с к а з о м п р а в и т е л ь с т в е н - чегіикіа. В і н п р и й ш о в д о пев- н і с т ь . в і д в а г и . Т а к с а м о м а є т ь с я невеликім фінансовім, випоса :
стрійські ш к о л и , ш о Вули вй-
ь'ами у в і д е н с ь к и х п у б л и ч н и х б р е х у н о м , н е к р а в , х о д и в п р а - і і н о г о і д е а л у : п о с л у ш н і д і т и ма- н и х . г а к л ю ч е п ь у с в о ї й п р И н а т права з Дитиною.- К о л и 'вона разником д е р ж а в и . жеиню. Усі} к л і н і к и у д е р ж у-
ш к о л а х , є д о к а з о м н а с е , щ е в й л ь н о д о ` ' ш к о л и , м и м о c e o e i j їй с т а т и с я п о с л у ш и и м и . ^ р я - н і й п р а к т и ц і . н а х о д и т ь с я Х а а л е к б , п о з а д о ` . і У ч и т е л ь Г л е к с л ь с ф о р м ' у д у ю т ь с я .4 д о б р о в і л ь н и х д а т к і в
д а с т ь с я о с я г н у т и ч е р е з с п і в з а в з я т о ї в і д р а з и д о неї. ‚`Він д о в ц я м и й-послущно`ю-арм'іє`ю. В і н п е р е к о н а в с я , п р и м і р о м , ! м о м , к о л и п о ч у т т я о х о р о н и в а в н о в и й шкіль'ний п д я л , я к и й Н а п о ч а т ќ у і с н о в а н н я т а к и ` :
п р а ц ю м і ж у ч и т е л я м и а -док- п р а ц ю в а в с о в і с н о й б у в . п е р е - , Р і д к о т о д і , . к а ж е д р . - А д о е р , м о - `цо ї'.с є'ЗГІДнЄ з п р а в д о ю , щ о і
зменійіглрся, тоді м о ж л и в о ю і о п і і р а в с я і ю п е р е к о и а н н ю ^ щ а к л і н і к б у л о с е к о р и с н е д л я них.
т о р а м и , які о б з н а к о м л е н і є с і ч н о д о б р и м ш к о л я р е м . О д - Іжна б у л о н а й т и Між й о г о п о - ‚ і н т е л і г е н ц і ` я - д и т и н и HQ з м і н я -
{ р і ч ч ю Є пізнат`'и ЇЇ т а к о ю , я к о - ' с й о б о д в А с а м в д о а і р я м а ю т ь бо.-`черевЗте-.вули вони незале-
душевними забуреннями. йона
н а к м и м о с ь о г о він м а в з а в с і д и в е с н н к а м и - такого, у я к о г о с с р - єтьгя` через ціле ж и т т я . Х а р а к -
V 9
`'
- В й с н о с т н . є : 4 e p e f буѓїЃ' д і л я ѓ ч и . - о б р а з о в а н н ^ під ж н і
#
в і д правительственногп
Н е м а м а б у т ь к р а ю , щ о м а й б и з л и й р е п о р т п о п р и ч и н і с в о ї х цн п у б . т и ч н а ш к о л а Не в и к л и - т е р и . д и т и н и fl'Kiopotaoro т р щ і я т ь ' л і т - д р . А д л є р з д а в а в н о в ц м р е ж і м о м . - П р и п о м о ч і в , , Л и в
У - Т?пер однак є обовяз %

так в і д п и х а ю ч і в і д с е б е ш к о л и , ‚ о б и ч а ї в " . В і н н е м і г п р и с т о с у { и а л а б й т ю н й в и с т н й д у х а б у н - і ѓ о ж і г г ь з м і н я т и с я . ВІН ВІДіфИБ


^ Ь б т , c n p a B j L ` а ' т о г о й з а п р р щ у З т а к О і ' О `щоіщ^џу -`у ^ н у б л і т ч н ѓ й і ќ о м ' с ^ ( ѓ Щ д к т в а з а о п і к у в а т и -
- м а л а . - А в с т р і я з'а ц і с а р с ь - в а т и с я д о о д о б р е н о г о ( а п р о - ту. 'також, щ о б і л е т а ч а с т ь .иедо Ц е учителів, а б и приходили й школі, доказѓував сей п е д а г о г с я н и ц и
^"'Й п о б і л ь ш и т и ї х .
крго режіму. Публичні ш к о л и б о в в н о г о ) шабльопу; він` К о л и Др. А д л є р с т а в л і к а - ' с :тач,гіир_.
т а ч , - я - с і пп і зан і ш е п р о я в л п ю т ь - п р а г д ю в а л и р а з о м з н и м , щ о б и у ш к і л ь н и х д і т е й в н л л е к а є т ь с я

j
'І 23І. " СВОБОДА, СЕРЕДА, 5-го

' З УКРАЇНСЬКОГО ЯК нОРҐАЯІЗУ№ТЬ ЛОМІЧ ДЛЯ "лин відав


ГОЛОСИ ЧИТАЧІВ Д е відкриття' п.іііденцоафрйкійіськйх`копалень ш . н ` г а не
ПОТЕРПІВШИ ДІЮВЕНН. J r o 4 B e r B R , Н. ft ТОЖ` ЗОП. СІМ. ви.
ЩЕ ПРО КОНКОРДАТ. ЖИТТЯ В АМЕРИЦІ. б у л а п р о д у ' к ц і я з о л о т а д у ж е в е л и к а , Щ о й н о під кінець 19-ро
36?. ПОВІДРШАЕ. МЮ ИЬШ ВЂЙІУДЕТІ-,
9-ГО;
"'А- "ОООЛУДЙМ-В
Іі ч. 2 1 2 „ С в о б о д и ` ' - з . 13 в е - і НЮАРК,Н.ДЖ. зіставлено ' т а к у " т а б $ я ц ю : . - ` Hudson Ave, Буяўть ОГОЦНІ
К гали па-лхГДльиИІ, tJB; того, Ьо
сігаакн JIJI
(о 3-Ж і одинѓ пополудни мав
;ччня п о д а в я к и й с ь ч и т а ч т а й - 1
'" МЕКСИКО, Н.П. В неділю 9 . жовтня 1927 р. В роках: Метіонін, ДОЛЯРІВ ; ТИСЯЧІ КЃ`` полагодж-нян. Прйситься явитись - -
і, п о с т а н о в и лольсд`ко-римсь- призначений час. "ї^вившийся ч.,... а сей мѓѓінѓ тікети. а довгуючі
ї'ї 4.G . ' А 7.1 'о г о д и н і 2 . 3 0 п о о б і д і , в У к р а - 1433.—1600.
, m i конкордату. В нас в Н ю ааплатигь кара 25 Њ г - Мвд.` Антовів овннііізаплатнтн свої
k
З життя наших 6,1 фармерів. 9.1 їнськім Д о м і , 5 9 Бікон стр. від- 1601.--1700. ссхретар. ' ` А В.'існль Тіавро, ПРЕ д е ;
Морќу д у ж е т и м л ю д е заціка- - 12.6 ' 19.6 1701,--,1800. xacltp; Івлп Инріг, сен
Недавно сему м а в я одно ді будеться заходом Заучених то- ЛАггКЕСТЕР. Н. ГТ.`ІЗр. . В а .
‚шлися і в с і л я к о п р о ц е б а л а . - 48.fr - 1803.—1870. с 0

(ло в о к о л и ц ю О с в і т о , Н. Р Ц і вариств в Нюарку,. Велике X : Великого, від, Н7. пойідомляе, що тря ^ г Ш И Т О Н , Н ДЖ. Тов: УироїисіКа
кають. П о д а в л я ю ч а б і л ь ш і с т ь
при сій нагоді відвідав т а к о ж -
1871—1880., V
- 1 8 8 1 . — 1 8 9 0 . `" , "':"'"'
213.5
.215.1 .-;
346.3
326.8
w країнське Віче, в с п р а в і несення г 1
1 ' м
квартальний мітШґ відбудесь о 12-тіІ Січ, від. 182, повідомляє, що звичав-
'годині в пол,, в неділю, дня 9. жовтня ний мітіиг віібудесь о 2-ІЙ ѓод. вооол.
шрить в те, т о т а к і с е к р е т н і
кількох Українців, які к о л и с ь 1891.-^1900. - v 632.3 п о м о ч и тим` н а ш и м б р а т я м в в гали парохіяльній при ЕШсоН Kd. в неділю, дня 9. жовтка, а.гали паро-
‚станови н о п р а в д і і с т н у ю т ь , ' Л 420.3 Буде трІТквартааьке справоздапне у- хіяльніЯ, 47 Hope Ave.,- Раі-аТс, N. J .
працювали'в углевих майнах.в 1 9 0 R - 4 4 905:4 'А ,1613.1 2427.2 ` старім краю, щ о цотерпіли від Иовпнпостю е кождого чдснл бути на
деякі не д о в і р я ю т ь т о м у . Н е 1У06. - - , 1 9 1 0 . . V 326Г.5: Й
ІОлифаш`і,' Па., і С к р е н т о и , ПўІ повін'и. е явившіѓйся член зайлатнть п 50) Mmnry, бо с важні справи до подаго-
у нправді т а к и х б а г а т о , а . Т і 191U-1915І tf.v. ^295.7 3456.1 % : -урядВик 1-.лоду - Н. Ті янов дження. Принимаемо нових-членіа до
`'а т е п е р Живуть на ф е р м а х к р На т е в і ч е п р о с и м о , в с і х У,- І . ' п р е д с . Л . Ќупер, секр-. Тов. і У. Н , С о ю з а Б ^ ^ М ^ Р Г .
т о є, не г о л о в н о т і , щ о д а ю т ь - і 1916.--Т920-.; : ' 2 7 8 0 . 8 ,.
4
" ' д о М е к с и к о , Н . й . З Ї } І Н я ' Ч а м к р а ї н ц і в з, Н ю а р к у і о к о . т и ц і . ного. Нзиаа_есь довгуючих членик ви-г
оі б а л а м у т и т и прислужникамі j
, С т і л ь к и д о л о т а і $ т а к і й Ціні" д о б у т о в п о о д и н о к и х д обах. Д І Т Р Ш Т . МЩІ Л`ОВ. ІМ. ЇВ. Фран- ршнатн свої залеѓ лі вкладки, бо в пво-
р і в н а і м а б у т ь д о в о л і уНВікйгй- а , від: )40;' іговідомлве вЄІх- своїх тнпнім разі будуть суснендоваві. -`М.
,п ѓенсько'го ' в л а д ' и к и . А л е н е о ' Комітет Злучених Українських X р,ч п р о д у к ц і я з б і л ь ш а л а с я , ц і н а з Ь л о т а н е в п а л а , В о с т а н н і х
на, б о у с і і ф а р м е р и , з яктгіііи''ї ленди^то_збори відбудуться в иеді- Шшірк, пці-Дс.;' Гр. Яськів, секр,
:е мені х о д и т ь . Я х о ч у в и с к а з а - Т о в а р и с т в в Н ю а р к у , Н. Д ж . д е с я т к а х л і т Д 9 - г 6 . с т о л і т т я все б і л ь ш е д е р ж а в з а в о д и л о у с е б е ю,-діія 9г.жовтн-г; о ЩЬ годині в по-і
`мав н а г о д у г о в о р и т и , б у л и в д о - з о л о т у м о н е т у , TQ'MV 'за п о т р е б о в а н н я з о л о т а б у л о ч и м р а з б і л ь - , лудне. ОЛонязком 'всіх члепів прибути
,і свою д у м к у п р о т і с е к р е т н і
воле`ні і п о д о р о б л я л и с я нема- Г Е М П С Т Е Д , Н. И. ш й ' Щ о й н р о е т а я н і м и р о к а м и — п і с л я війни — в п а л а в а р т і с т ь на озн'аченіЌ, чає б о маємо важні
постанов№ справи. Наше Тон. дає підприємство
лого маєтку. Найстарший фар- На спільних з б о р а х всіх У
з о л о т а ІІ п р о д у к ц і ї , х о ч н а й д е н о ' н о в і п о к л а д и , з о л о т а . П р и ч и - дня 15,'жовтня, в суботу. Кождия,.члеи ВІДОЗВІ
II першу ч е р г у з а з н а ч у , щ о на, ц ь о м у . т а к а , щ о п і с л я в ї й н н з о л о т а н е о д н а к о в о р о з д і л е н е повинен прийти; коди не буде прнсут-
мер, який сім років тому ку-їкраїнських Товариств і Брацтв
п постанови, які п о д а в ч и т а ' між поодинокими державами, Наслідком знижки вартости з о нґім,-тіке--і так мусить заплатити. Чи- Д О О Д Н О С Е Л Ь Ч А Н Р О С О -
пив т а м невелику ф а р м у н а в и б р а н о спільний т и м ч а с о в и й ! ` л о т а п о д о р о ж і л и життєві відносини. І пррдукція з о л о т а подо- стий дохід, зі cere- підприємства при-
!п . . С в о б о д и ' ' , б у л и д р у к о в а н і ' } ХВАТЦЯ, СКАЛАТСЬКОГО
с п л а т у , не тільки, с п л а т и в в ж е к о м і т е т , к о т р и й с к л и к у є ` З а - значений.на понищені повіню села в
р о ж і л а і т о м у н а с л і д к о м н е п ф п л а т я о с т и з а щ і ч н о 4огатюдКО' Галичині. Тож проснИо членів І всіх ПОВІТУ.
НАС В Америці і в краю. -
у в е с ь свіі'і^довг, а л е щ е й д в а гальні З б о р и ' н а д е н ь 8-го ж о в ` палень золота'. ' ``"` - ` -"V
Я їх сам ч и т а в в газеті - Н а чолі ‚ в с і х .'доставців- з о л о т а стоїть' т е р е р А ф р и к а , я к а .н.ірмикиі. -
р а з и д о к у п и в с о б і 'землі, т а к т н я в У к р . Н. Д о м і п р и Ю н і о н - Дорогі Браття й Сестриі
..Рлзсвет" і в д р у г и х . Ч и ` т і продукує б і л ь ш е як половину в с ь о г о з о л о т а . З а А ф р и к о ю
щ о нині м а є в и с ш е 100 а к р і в , (дел FRMIO. на год^ 7 в е ч е р о м І Наші земляки у Старім Кра-
секретні п о с т а н о в и д і й с н о н р а - й д у т ь ` З л у ч е н і Д е р ж а в и П і в н і ч н о ї А м е р и к и , а л е в о н и п р о д у - : І'ЛВСТОНБУРИ; ЯТКК. Б р . ` с
має т а к о ж .висше 20 коров, 5 ' д е вибереся сталий комітет Хрестіітела, від. 138, повідомшяе ю .^купили з а двіста долярів
НДІГВІ, не ннша с п р а в а . Я п р и - к у ю т ь - л и ш е ч е т в е р т и н у а ф т и р а К и с ь к о г о з о л о т а . Н а т р е т ь о м у ч.тенів, що трнквартальмнй мітінг'від-.
коііий, усі м а ш и н и г о с п о д а р с ь - о б р о б и т ь с я плян і спосіб м і с ц і с т о ї т ь А в с т р а Я і я , однаі^е її пртздудчція^паде з р о к у іїаѓ`рік. будеться о l-}й годині-палолудви Н п л о ' щ у під б у д о в у " читальні
міром б т о г о п е р е к о н а н н я , щ о
кі, т р о к , а в т о м о б і л ь і т . н. С е й с п р а в і д о п о м о г и п о т е р п і в ш й М П о т і м і д е М е к с и к о , К а н а д а і Р о с і и . Г-?осія д о ` к і ц ц я в і й н и стоял% неділю, дня 9.го жовтня, в гали Це.р- П р о світи. Біда й недостатки
нони правдиві. Ч у ю в і д л ю д е й , ) н а ' ч е т в е р т о м у м і с ц і , а л е к р і з а , я к у т е п е р п е р е ж и в а є в ж е TfK' конкій прй Groye St- Кождий член о- не п о з в о л и л и ` ї м . о д н а к з л о ж и -
ф а р м е р м а в д о р о с т а ю ч і діти і ' в і д повени в старім к р а ю . 3 . V бовязаинй прийти на має. бо е важні
то рутенські с в я щ е н и к и к а - д о в г р , к ї щ ^ ' л ^ чї, р з а д . Ф а х о в ц і ' к а ж у т ь , щ о с и б і р с ь к і п о к л а д и справи до іголагоджеиня. "Неявнішіий- і тії б і л ь ш е на ц ю ц і л ь я к 5 0 д о -
вони в р а з з ж і н к о ю значно й о - ^ р о ш у є т ь с я всіх д о численної
А`. гь людям, щ о б и п и с а л и д о з о л о т а . т а ' к і б о ' г а т і - і . в е л и к і , ' щ о к о л и б їх переняли ф а х о в і руѓ,
му помогли. Д р у г і Українці, участи. лярів.. Удаються т о м у тепер д о (

„Свободи" і д о м а г а л и с я п р о г о ки і і с б л и б ' г і б с ' л У г у в а т і і с я н а й н о в і й и і и м и . Т е х н і ч н и м и з а с о б е -


кі п р и й ш л и т у д и п і з н і й ш е , а б о . Комітет. нас, с в о ї х з е м л я к і в і п р о с я т ь о
юшешія' оригінального доку ми ^ Росія п е р е в и щ и л а ' б и в продукції з о л о т а лівд. Африку.
в яких були л и ш е дрібні діти, : 3 а і ю с л а н н і : д в і - д е с я т к и літ.; п р о д у к ц і я а о л о т а `в поойииОких ж е р т в и н а з г а д а н у ццл. П І д а и -
Њ и
" , ю т а к с д 0
' очевидно, м могли щ е так до- кідеям.ірредставідяЛаоя т а к '{по` ДООІЮ-унцій): . сгл` ; ' : - . , v . i a o v j ‚ЯЃ`Ш ЗйОЌИЙ'і^ИЄРУ'
іо^, повідомляє CBOJJ. чаенів. що звц- а н и й к о м і т е т ‚іжняхши.г-.%вер-
' с ;

MTJF:y I A v f e j Ж . J I j АВСТГЕІ ' ^ К ^ І Ш Д Н ' ^ С Й ' У І І І . ^ ' І І Й Й д . Лайііі зборіі відбуді^ься в недйію, дня т а є т ь с я до Й№` -^ічГпрось-
Jr-'1901-JS1Q :,
- 19П-19І5 І9І5
J.448 - 4.239 і ЗЯ26І
30.447 13.761; 7.2вві. I.miiJiJSIi'-M^U-Zrft-a''-.66.43A Кечмпн`й місцевіѓй
9-Vo'ЖовтИя, о год, 12.30-пополуднії.
місцевѓпч іі зз близької околиці б о ю о д а т к и Н А Ѓ В Т А Н У
близької оќрлиці ціль. в "л.оз-1 чіаві-і
1916-1920; j 41160! 17.246 Г. 7.581^1 З.ЩГ^ШУ ШЇ} ^9.797'f' 94.483 `вязково I.tae прибути на збо- Т и м и н а ш и м и ' л е р т в а м н " по-`` ;

ри і ні час, бо будуть важні і для всіх


л На п р о д у к ц і ю З о л о т а потрібно" б о г а т о л ю д с ь ' т о м н ш ш , а цікаві справи до полагодження. На к а ж е м о н а ш е - п р и в я з А и И Я "-'до
ж у р н а л і с т и ч н у ' карієру.
‚0.,-кА в т а й ж П о роз- „‚р.в-.і
з б і ж е . ' о т е є , з а здо т і опісля витсористаниіі енергії в о д и Д е нема людей, в о Д я н о ї а б о . ' ^
з б о р а х , б у д е й о збирати жсртвіі
-^-^
1 для с в о ї х р і д н и х - о к о л и ц ь ТАВ'лЮбЬв
їй` в Галичи-
г
п і в ш вйТву%іГв'
доволі оригінально. З а м о - Jе л е к т р и ч н о ѓ ї с и л и г т а м J з о л о т о д а й и і п о л я п е м о ж у т ь в и п л а т и - j w . На - у цить.}ііхто- з Укра ч

'оси і по усуненню
, австрійського ШМЄ-І
цісарів
3
л
Р М Є
йР И
Р У Р - лоду п р и й ш о в д о ‚Лондону, о о д е - , ж .г. ю т ь- Г 0 Ш ,, 1 ,„.,„
країнців
, и з .українців ж
не д о н а ш о ї в і т ч и ц и . П р о с и т ься
u l y И 1 л

т и с я . В н о в и х ч а с а х м а й ж е з о в с і м п р о п а л о п е р в і с н е р о м а н т и ч - к м і є відмовитися в'ш еться жертви^хоч слати свої ж е р т в и на 'руки n e t


„ вж богато а их М
^ Т "
0 Л
""^` О
' К О
б і й ш о в ' у с і редакції ш ^ ю ч н Д Ш Д О членам; би,
н е д о б у в а н н я з о л о т а . Л и ш е т о . т у т т о т а м м о ж ' н а - щ е с т р і н у т и 'пайменчої. . IIPNRANV--_R зложили по 1ю доляру п і г ^на . даного низше комітету.
Т К
A
B о д н а ч н е
дГиумеїїг.^ з яких s k тпиа пч іш e
в , зяокл оут ап. о в і с т я х , ' щ о т о м а л ' ь о в н и ч о о п о в і д а ю т ь п р о к о - 1 ^нротинець ^ "ц при
^ У. Н.'г Союзі, щоб
сповнили свій обовязок найдальиіЄі до Досі^ з л о ж и л и с в о ї л е п т и е л і - " ^ ^ м

ь шо в с і т і - т е р ж а в и т
' о
P 6 P м е й
І . т . и. п р о - т и
ніодного редакго- C T Q e
місяця листопада с. р.
х н л Гр. Гоніць- д у ю ч ' Ѓ д о б р о д і ї :
ь н о с т и в

з д р у г иU м, иU ^р іJж,н Zи д
, а
^ 'ю т
^ ь д о
Ра- В р о з п у ц і п і ш о в н а по'чту М Ц Є В 0 ф а р И К И кнй,
Д дредс;
О П. Гальма', секр. рск.
Петро` Федорович (мол.) $ 2 0 .
гайними у м о в а м и . Т а ќ ѓ `у- к е н о в а й н я . Н а ^ с і н о т а з е р н о фліт Стріт, д е є теж май- КЛІВЛЕлІД, О. Тов. Сокіт.-від. 336. М и х а ї л Г у ц а л ю к
п р и
... -20 ПОЗІР! УКРАЇНЦІ АНСОНІЇ, ДЕРБѓІ, GifHMDP І ШЕЛТОНІ ПОЗІР! ;

і істнувалй і м і ж н е б і ж к о ю х т о х о ч е т а к о ж к у п ц і в з н а й д е . редакції. Х о т і в пбвідо- ЗАХОДОМ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕІС-kAT. ПАРОХІУ В АНСОНІЇ, К О Н Н . , повідомляє своїх членів, `по місячні В а с и л ь В о з ь н и й . . . ж е в с і
. . . . 1 5
батька про свою невда- збори відбудуться'в неділю, дня 9-го
л и н ь к о ю А в с т р і є ю а Ри-^Т е п е р з а ч и н а ю т ь д е к о т р і ф а р - . І ^ — в ї д ^ у д е т . ь - я —— жовтня, о 1-ій год. попол., в Мали У. Н. й о с и ф Г і р н я к
м и т и
1 5
м е р и с і я т и там. л ю ц е р н у , , з чу т а п р о с и т и й о г о , а б и в и с л а в Дому. Проситься всіх членів прибулі
ють в о н и . т е п е р м . ж . Крім с ь о г о н а з б и р а в .він щ е
і Римом. З тих кон- —
к о ї д у ж е д

г р о ш і на п о в о р о т д о д о м у . Н а
о б р е с і н о
иа збори, бо е` важні, справи до пола-
годжсшія. — Гр. Стеђанех, 4гін, секр.' ж с р т в и у с у м і 5 д р Л ч р і в в і д о -
В Н Е Ш ДНЯ М О ЖОВТНЙІд27 РОКУ
П і д с ю . п о р у ж и в е т;а.м к і л ь - , . ,
, .і і о г о д и и і 3 - т і й з в о л у д н я якиЛ
б ю щ о ш і с а в

^^Г^Ш^- к а н а
У Р " ь к и х родин, и Ц Я Т Ь
. к а і с
ГЕРИ, ІНД. J O B . ЇМ'. Т. Шевченка, с і б ,
с в і й Л
імен не п о д а ю .
Н С Т ) с н д і в с о б і п о е с п о

в а ж и щ і р і ч и задержу а л е в о н Молблий
и чотовіќ
б а ж а л и б и и і о б и і
від. 100, поіГЦрмлве всіх свої'х членів, М а р к о П р е д и м і р с ь к и й
ц е f
$ 1 0
та...... К о л и с ь Ц І Л К О М ' У к р а ї н ц і в там
б і л ь 1 1 прибуло, 'І е
ие д у м а ю ч и г л и б ш е н а д т и м ,
' М о л 6 д и й Ч О Л О В , к

. ' Ш Ѓ В І Ч Е f H ` Петро Федорович (сгар.) 1 0


іілс па с в і т л о д е н н е в . б о т о д і м о г л и б и с к о р ш е о д е н п і д с у н у в к о т о в і п і д ніс п о ч т о в у Петро Заприлюк жертвував 4

оригінальній ф о р м і і цей j В LIBERTY HAlJ^cfAPA ЦЕРКВА) ПРИ Х ^ Л Ь Н И Ц Ь К О Г О


УЛИТЦ- ^TT^TK^^SLTS^.
на якім будуѓѓ,.обговорювані народні і церковні слрови,.А ПЕРЕДОВСІМ ний явитись иа сей мітінг і вирівііати о д н о г о л о л я р а . Р а з о м з і б р а н о
ент. А т е п е р в і н с х о в а - . 1 5 1 долярів, а недостае.ще 49
г о с ь д о р о б н т и с я Х т о s
СПРАВА ПС-СЛІДНОУ Н А Ш О Н А Л г ^ Ш КАТАСТРОФИ. СЕБТО ПОВЕНІ О ^ А Я Д
архівах. Відпис того до- іхався по марці язиком: раз-
`'- . . u I.AJIMMIIRH. . іСоюзовці, прийдіть, хоч раа ма .рік иа ' Д о л я р і в . З і б р а н і г р о ш і з л о ж е -
можна бу ДО в и д і с т а т и
Х О Т у
^ А И
" О Ї Х
У , другий, видно д о смаку а Т И 1 о г л я , , т н
була
і можна оуло. видістати, околицю,м о ж е і Пйй0 оо
М м ^ о л0ол Т
м у с о л о0дДккк ааа нвв пап У
ЃVM-І Х л о п - - п ь а Головний б г к і д ^ к т ^ м а м і ш н д р . ^ та пораді-мосіг. як^псшімвипд но н а р у к и М и х а й л а К о л о д і я ,
У.5
1

- в Польщі за гроші
т а м 0 Ш І І Ю

нехай ГуМа.
` - лХл лоопп. .еццьь ,
КУПИТИ
г л а
Просимо численно" - 'Комітет. 231,34- Хто Ше
-г....... ІШГ+С С С Ю І т а м
з-М'ію к у п и т и , " - " і ц о дійсно м а в ПИСЬМЄИННЦЬКИЙ с х
„ гертнра. 6 0 8 R i d g e S i r . , A l l e n t o w n , JPa. "
к у п и т и . Т о м у Д у ж е ^, ламар, предс^ А. Цнбак, секр. Комітет' будови читальні
талант, у п а в па думку внкери-
‚.ожлнво, щ о з м і с т і т ь с е к р е - ^ коли там п р и ї д е , І Щ Ж Ї .
ю й І І 0
ПОЗІРІ ШМКАҐО-БР!ДЖПОРТ SO.! МЕНВІЛ, Н. ДЖ. J O B . Т..Шевчснкаі П р о с в і т и в ' А м е ` р и ц і : M a r k o P r e -
- о Документу добуто п,д- ! і е , а Г , ^ з а ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ від. 349, повідомлве" сврїх членів, щоЃ d i m i r s k i , г о л о в а , B o x 1 9 ? В ^ щ ,
'f ЗАХОДОМ РЩНОї ШКОЛИ У БРІДЖПОРТ-ШИКАГО. місячні збори відбудуться, в неділю,
СТАТТЮ К О Т А - ' . л 1$ . . т-- відбудеться " дня 9-ір жовтня, в годині 2-ій попол., Pa.-; Michael Hucaluk, касіер.
.0 про правдивість тих І ^ Ш ^ ^ ^ М ^ ^ ^ Т Ф ' Лібертн Галі. Просинься, неотягай- 6 0 5 R i d g e A v e . , A l l e n t o w n ) P a . }
Стіф Яблонський, Майќ почтознй`уряд
них постанов к о н к о р д а т у г о -
я к о г о у д е р ж у е
.‚.сь. товариші, до пИва; чим скорше і
Матковський, Майќ Яворський ` р - п р и ф л і т С т і т д л я в и г о д и n v
В НЕДІЛЮ, ДНЯ 9-ГО ЖОВТНЯ 1927 РОКУ , тим ліпше. Членів, котрі Ще^не зложн- P e t r o F e d o r o w y c z , с е к р е т а р , 2 4 0
юрить' сама з а с е б е ц і л а ц е р - ли жертви на Снротниець, проситься Mc. Q u e e n S t . , B r o o k l y n , N . Y .
Голдич. Імена сих ф е р м е р і в по- Стаття появилась в од- О ГОД. 4-тЖ ПОПОЛ НА УКР. ГАЛІ, 4 9 S 2 PAULINA S T . SO.
ковна польська п о л і т и к а , я к а
в л и к я : ч
зробити се на сім мітіигу. — Ілько
дав я менше б і л ь ш е в тім по- -, е т і наробила богато, ИІ1 3 ґ а 3 Шигнр.1, предс ; Дмктро Фсднна, секр.
ѓіде цілком о т в е р т о и а з н й щ е н - ПОЛЯРНИЙ ТИГР.
р я д к у , як к о т р и й д а л е к о в і д д н - г а л а с у . Т о в п и р е п о р т е р і в , ф о
не укр. г р е к о - к а т . ц е р к в и . Р и м ВЕСТ ПУЛМАН. ГЛЛ. Сесгр. 'Рожд.
на с к і л ь к о с о б і с е п р н г а - т о г р а ф і в і народу облягали Пресв. Богородиці, в і д 216, повідом- Тигра звичайно; знаємо як .
іробив Польщі м н о г о р і ж н и х ,. ' В'ГІРОГРАМ'У дЧОНЦЕРТУ У В І Й Д У Т Ь : , ляе ус'іх своїх членкинь, що річний т р о п і к а л ь н о г о з в і р а , з ' н и м
дую. Д ж о р д ж Тсціефанко з а р а з згаданий п о ч т о з ш і уряд, щ о б и у
‚.дарунків", як р о б и в їх к о л и с ь 'І. Реферат д-ра ВІ Клодшінькосо на тему} Значіння Рідної Школн для укр. мітінг відбудеться дня 9. жовтня, в не-
к о л о дипа, другі т р о х а д а л ь - п о б а ч и т и с л а в н о г о к о т а . Дій-, дітвори, уродженої в Америці. `.`Л`ч ` ділю, о 2-ій годині пополуднії. Про- н а р з р о с л и с я ' о б р а з и ` д ж а в а н -
і другим к а т о л и ц ь к и м д е р ж а - 2. Внступн школярів із Р.'Ні'на Бріджпорт. (яорн, деклямації). снться кожду членкиию явит ських і індійських джунглів. А
ше, а л е т а к о ж не д у ж е , б о наД; шло до того, щ о т о в а р и с т в о о-
вам. Ще за ч а с і в А в с т р і ї р и м - .1. Музнкально-вокальні пописи красшн$- укр. сил'з. Шнкаго. сім мѓѓінѓу, бо е важні справи
д а л ь ш и й з тих ф а р м е р і в живе хоронн звірят мусіло занятися Заряд Р. Ш. в Бріджпорт просить всіх свідомих Українців взати ^.-часть лагоджеішя. Неявнвшіся будуть кара. р і д т и г р а п р о д и р а є т ь с я а ж д о
ські кардинали не м о г л и б у л и в згаданому кояцерті. урядник 2 дол. — А. Оле- с н і ж н и х р і в н и н а м у р с ь к о ґ о С и -
м а б у т ь у с ь о г о 2 а б о 2 і пів ми- т о ю с п р а в о ю і з а о п і к у в а т и с я
вибрати к а р д и н а л а Рамполі' Після Концерту відбудеться В Е Л И Ч А В И Й Б А Л Ь щукгтіредс.; М. Карплюк, секр.
л і ЗІА д и п а . Я к б и х т о т у д и в н - б і д н и м к о т о м , щ о н а с м е р т ь з а - б і р у , о т ж е п о д и б а є м о й о г о ВІД
римським п а п о ю , х о ч в і н м а в на якому буде граѓн добірна м`.зик.і. — Дохід призначений на погреби!
бирався, т о найкраще нехай мучйвся би, колиб дійсно б е з ДЖЕРЗИ СИТІ. Н. ДЖ. Тов. Укр.І А м у р а ' д р С у м а т р и і в і д Т и х о г о
Рідної Школи в Ьреджпорт. ' - Ќлюб Поступовий, від. 70, повідомляє
та с о б о ю в е л и ч е з н у б і л ь ш і с т ь
в п е р е д л а п и ш е д о к о і р о г о н е - у п и н у Л И З А В п о ч т о в і м а р к и . А.- ` Комітет Р. Школи в Бріджпорт. своїх членів, Щоби прибулі на мітінг о к е а н у д о К а в к а з у . Н е м а т и ' г р а
голосів, т і л ь к и ч е р е з те', який відбудеться в суботу,, дня 8-го І л и ш е в , Т и б е т і , Афганістані,
б у д ь з т и х ф а р м е р і в на а д р е - л е м о л о д и й ^ н ^ р в і к так, ‚зачаїв
проти ц е г о і т н б о р у з а я в и в с я а в - жовтня 1927 р. о ѓод, 7-ій- вечером 'і
с у : M e x i c o , N. Y . , O s w e i r b C o . , , с в о ю ж у р н а л і ' с т і ^ ^ н у ќтріедру. гали гнд ч.' 72 Меріє ул. Кождий члей Б е л ю д ж и с т а н і і ^ р с і ї , Відпо-
сірійський ` щ ' с а р . А в с т " р і й с ь -
а я п е в н и й , щ о ^ н а с к і л ь к о їміі :о - 'iilfflo'ДІІІІКіИі е обовязаний tfym на тім мітіигу, бс
е -дуже важні` справи до полагоджен-
ВІДНО ДО Кркю; іОКівЛНЦІ, підсо-
кий уряд мав р і в п т У ж ' р і ш а ю ч и й
с
Б Р А Ц Т В О С В . А І І П ^ П Е Т ^ А ЃПАВ'ЛА
час позволить, воіш радо я о бйі від Гол. Уряду У. Н. Союза. ях та- ня і„ с п о с о б у життя з м і н я є т ь с я J
вплив прн і м е н о в а н н ю у к р а ї н -
кажуть, де можна добру фарму
жвв7гд ОЦ У.: г г.
г
г`пЯШШЮЬм І к
ќ о ж вибір комітету болевого. Для до- К р а с к а ш к і р и т и а - р а , в е л и ч и н а 7

ськкх е п и с К б г і і в ' і к т т ? ' ' А м е р и к и . Я, я л й и к и н я 6 p a n W B a с в . Ми -' 7


бра і розвою товарпства; кождий члені
купити з а малі гроіні, б о мноі`іі 7 , 1
повинен постаратися придбати на той т і л а , ^иґляд г о л о в и ; ,кѓому
Тому і г і ч о т Ч ) ' д и в н о г о ' к о л и Р и м і ХАЇЛА, ВІДІ"332- 'У. Н. С о ю з а мітіиг бод'ай одного нового ^кандида- п е д а н т и ч н і п р и р д д н и к и д і л я т ь
' А м е р и к а н ц і .і т а м ' і ^ р і з ж n o f
н своїй і ц е д р о с т и д л я П о л я к і в ! складаю сердечну подяку У - ' та в члени Товариства і У. Н. Союза,
Америці лиш`ають ф а р м и і вті- Џ, С У Б О Т У , Д Н Я 8 - г о Ж О В Т Н Я ( О С Т . } 1 9 2 7 Р О К У . в дв.'ійцятьпятьлітну річницю істно- т и г р і в на р і ж н і в е р с т в и , ' а п о
наділив їх т а к и м и с а м и м и п р и РЯДНИКАМ нашої ДОРОГОЇ орга-
к а ю т ь д о міст, а землю прода- В WHITE E A C ^ . A U L L l 3 3 5 NEWARK AVDnJE,_ JERSEY CITY, N. J . вання нашого товариства, а. тимсамнм п р а в Д і т о в с е о д н а к о в і
:
тягрил
н і з о ї і і ї , т у т н а ч у ж і й ЗЕМЛІ, щ о І - ю к а ж с м о , що ми всі стара`ємося про
пілсями, щ о ї х м а л и а в с т р і й с ь -
ють. з а безціП.' П о ч а т о к о год. 7 - і й в е ч е р о м . В с т у п 5 0 ц е н т і в . `'розвій і про будучќість нашого нав-`І Ч и м б і л ь ш е ` на північ п о -
кі цісарі, а н а в і т ь б і л ь ш и м и . В О б т е р л а с л ь о з и т а к мені і м о -
Приміром, Джордж Теле- в е с ь Прихід з сего Балю призначений на поміч рідним в старім краго, які! старшого і найсильнійшого товарн- д и б а л и тигра, ' т и м ясніша
ї м д і т я м - с и р о т а м т в и плативши потерпіли а часі повени або виливу, яка навістила наш- рідний край І я ѓ { , ства при У. Н. Союзі в Джерзи Ситі.
інтересі А в с т р і ї не л е ж а л о з н и - ' - Антін Оннсик, секр. Є його барва, а шерсть дов-
ф а н к о кўпив т а м на ліцитації 4
будову Дому Українських Інвалідів у Львові.
іцсннс У к р а ї н ц і в і у к р . г р е к о - ме^і п о с м е р т н у з а п о м о г у , в су-
другу ф а р м у , 43 акри; від Аме- Спеціяльно запрошується Хлопців і Дівчат, а "`" Т о р г о в ц і п е р е д о в с і м ВИ-
к.іт. ц е р в ќ и , а П о л ь щ а с т р е - М.і іООО д о л я р і в . С е н е звичайна ^ІТРОРП`,- МЕЦ1.'Тсів. Зап. Січ, ВІЦ,І
р и к а н ц я з а милі г р о ш і і хоче, Дорогі Браття і Сестри! Коли бачимо, }АС поміч таіс^еть 75, ігбвідомл`ие своїх членів, що мі-І с о к о ц і н я т ь с и б і р с ь к о г о і МЯН- .
мить ц і л о ю с и л о ю п а р и д о о д - поміч для мене бідної в д о в и і наших рідних, TqMу Комітет запрошує веіх ЙЄіќвих громадян і'всі Вратства,- 'сячний мітінг відбудеться в неділю, І д ж у р с ь к о г о т и г р а ! К р і м І н д і й -
І с п р о д а т и ч л У к р а ї н ц е в и з а 1,200 Товприства і Сестриігтва до наЙчислениМшОї ўчасЃи: Комітет дбкладае всіхЃ жовтня, о 1-ятодннІ пополуд-
иого і д р у г о г о . Ч е р е з т е т р е б а мо'їх д е с я т е р о с и р і т . Д а й Боже:
д о л я р і в , х о ч с я ф а р м а на й о г о зусиль, щоби сей баль був Єдоволяючнм для всіх, як,.старших тйк.і моаод- ни в галн.пгд І, 3464 СісоНе АУе: Двв- ц і в і К и т а й ц і в т а к о ж с и б і р с ь к і
ій було з Р и м у і б і л ь ш и х п р и в і - щ о б и н а ш Б а т ь к о , У . Н. С о ю з ших. Знаменита музик.-) буде пригравати американські танці для молодіжн. ГУІОЧІ члени, 'голи ие вир`івнають сво- п л е м е н а д о б а ч у ю т ь у т и г р а я -
д у м к у варта' 3,000 долярів. а старокраеін
-Ікраегп легкі " для — ршнх. БудхтьдпіигЛ навитќи і смачні перекуски. г'о довгу, будуть суспендовані. Прст-
ЛеїВ. ч . з р і с у м і л і о н и ч л е н і в і д а й BF)
П р а в д а , ні в М е к с и к о , Н . Pf., П^іійдіть, О .Я$вно, ТЌІ ие, пс^алусте. З а добру,! чесну заібаву РАЧИТЬ сііться всіх членів зійтись конечно на т^есь. б о ж е с г в р , в и щ е є с т в о . Б і -
П а в л о Д у р б а ю ні в н і я к о м у д р у г о м у м і с ц и p a - Ж Е , щ о б и У П Р А В А М Ў , Н . С о ю з а ) Ќбиѓтеѓ. мітінг, бо маємо богато важних справ р а р с н к і Т у и г у з и н і к о л и н е б у -
Ітак с к о р о і так д б а л о с п о в н я л а ілагодження. — Стефан Дідула,
re н е м а , а л е ` т а м о ш н і ' ф е р м е р и секретар. д у т ь г а в о р и т р г о л о с н о ` п р о ТИ-
ТНА д а л і с в о ї о б р в я з к и с у п р о т и гра і надали йому якесь спе-
к а ж у т ь , щ о я к б и в о н и так тяж-
kbjltHjvValjie-r к о п р а ц ю в а л и , у с е б е на ф а р м і ,
с в о ї х Ч л е н і в я'к с п о в н и л а С У - ж е р т в а п о м е р л а . ФІЛАДЕЛФІЯ. ПА.- Тов. Єдніеть-. ц і я л ь и е
від. ІвЗу повідомля`є всіх своїх членів;
імя, б о вірять, щ о
п р о т и мене. Тепер в і д з и в а ю с я І що місячиЃ. збори вц.будуться в кеді-і т и г р т о д і їх не з р о з у м і є . У . ї х
як п р а ц ю в а л и у м а й н а ќ , T# д ќ ѓ ' Й е легтсіовад^е^собі л е г к и х І ^ильно^ртруї, яка т в о р и т ь с я в ч

д о Вас дорогі Браття й СЕСТРИ


г
лю. дяггз-'гЬ'йсовіня, d 1-Ійтод. попо-
E x c u r s i o n вно булиби к р а щ е -дбрр$илнде б б л і в ' і ` т е р п і н ь Г З ч а с о м п е р е - ` s т і л і . П и й т е б о г а т о в о д и і л о - ІЬуйчк: џіЦпофТоиг Укр, Амер. Горо- ‚ к у л ь т і т и г р в і д т р а е ' м е н ш е -
Ставайте , г р о м а д н о ; . членами к о н а є т е с я ` , ї ц о ' л е г к и й ` б і л ь с е р о б ў и т ` е c o l d m e d a l h a a r l - e m жаіі, 8 4 7 Д і ^ а в к л і н ул. До полаго- б і л ь ш е т а к ў р о л ю , щ о у н а ш и х
я к у м а й н а х і булиТди м і у и , н и яження І` дуже' аазкці справи, тому о-
Б а т ь к а Со'юза,'`бо т о а найпіп-І п о в а ж н а н е д у г а . С т ` е р е ж і т ь с я OIL C A P s f c . o p H r i u a f l b H i і гіра-. бов'язком- е кождого члена бути на д і т е й д і д ь к о . Х т о в б є т и г р а , т о -
ці з а п е в н е н у б у д у ч н і с т - - .
Н^лїпше 7
огляда'ти" фармиіИ У^йсправедливійша орґа завчасу. іЛ`1ГіМКіі_1 ^ ' З н а м е ц и , ' - ї х . Також кождий член має` яви` ГО м у с и т ь п о ж е р т и і н ш и й т и г р
M H f f i )

на баль, котрий ўстроює паш,


Tgnep, коли щ е можна б а ч и т щ
ІПІЗАЦІЯ'` у Злучених ДерЖаваіі? б о г а т о случоях "СвШ# тий мояеВий` Товірнство.` — Григорій Франт, секр. — т а к в о н и в і р я т ь . Щ е б і л ь ш е
Дякую теж. членам братства СІ Т 1 б о я т ь с я т и г р о в б г о с л і д у у сні-
щ о йа з е м л й в р о д и л о с я ; пізні- 1
ойГга 'шо ^ ї й й а г в ^ м у я я и г і знаний, се',
ПАТЕРСОН. Н. Дж- Товк ім. Тараса г у . К о л и н а л о в а х н а д и б а ю т ь
OCTOBER Ш Ь Арх. Михаїла, щ о ТАК часто СЄ ООТХрХіГЛ, ШО-. . - В И ^ - ^ - " ^ . 'Т. Ь Г . . И . І , . . . д ж . IUD...-.
Цце, Я К сніг з е м л ю припаде, 1 О Т І

Spcciel Tr.in відвідували м о г о доро`гого му т и г р ї в слід, ж е р т в у ю т ь й о і і у


треба хиба спускатися на чу нипки понШіаю.ТЬ Д М в І т ь м і м е н е м C ^ M W U я к р е і Л е н х а , від. 64, повідомляє
tV. Hudson Term- й ту,Ч дняв 8. жовти
i n a l . 1 1 . S 5 P.M. Sat. ж е с л о в о , .
ЖА я к б у в ` х о р и й , ^ А п о с м е р т и
н е д о м а г а т и . -'Вони Й ^ ^ ^
у ^ ' " ' І
ДВД'столітгі В ѓ Ш п .І ^ '^
ч. 435ТМей ^Мейи "^і нд бруодс' дт й^ в с гФх ' п о л о
н г
А
к л а д у ч и ,ЇЇк а
в и п р о в а д и л и т л і н н і о с т а И к и НА
l.v. E-chan-e Place'
Sti., Jersey City,
Іван А р д а н . пачках. н е в и к и д а ю т ь п р а ^ ^ а о т и . т х , 35^75 ц. i S i J O . ч а т а н и х 'членів яЛтнся
— г и с я на оїначепия,
важні справи: дй лолагоджеяня. Не f-i
бо е с л і д і. К и т а й ц і т и т у л у ю т ь д о р о -
-
ІЛ член ЦІДЛЯГЗЃ а а р і — В. слбѓо тигра „генеральний ґ у -
місце 'вічного спочинку. Д а й
13.05 A. M.
Newirk' 1 2 . 1 0 AJH. Боісе, щоби ftanie Братство ` ЧИТАЙТЕ УКРАГНСЬКІ КНИЖКИ І ГАЗЕТИ БО Івившийся ригорчук, оредс.; М. Сас, м і г - . бернатор". Т и г р а з к а м і н н о ї
(Kll-abeth TT Meek-
Per Ave-.) Return-
„ С л а в а не п о л я ж е , р о з в и в а л о с ь в з і р ц е в о `Й щоби ЧАСТЕ ЧИТАНН^-ВСДЕ Д о ПРОСВІТИ. A n m t f ^ ВУЃІС Ідоби н а й ш л и а ж к о л о п о л я р - л
P. А Н Подається до вЬ
in-, Tv. Mt. Carm.-I. ` Не п о л я ж е , а р о с к а ж е , БУЛО опікуном к о ж н о г о У К Р В " і ----- ОС СИЛА.—ПИШІТЬ По НАйНовГВШгіІИЦІННИН'.доЇЇ? jnuAbmitt. мітінг Товарм- яої полоси. Природник Л і д е к е р
'15 P.M. Shenandoah, 4.SO P.M. Mah- їя`ця й У к р а ї н к и ТУТ, У Н А Ш І Й МІ
ANNY City, 5 . 1 5 P.M. Paileton P.Afc,
Шо д і я л о с ь в світі, І КНИЖОК. , ` ' ` 'ЃНін н и в ш ^ ' ^ к а ж е , шо тигр взагалі є п о л ш р -
Ч
Ьі-TFTH в Exchanje Place або Journal Чий правда, чия_кривда, сцевости. НО гали Трнннті ЌЛоб при Блекстовн ним сотворінням, а п о с т е п е и м о
SQUARE. Телефон Інформацтйного Вю- В КОЖДІЯ УІЧРАГНСЬКЇИ Х А П ПОВИННА НАХОДИТИСЬ Проситься`веіх членів явіггись.
Pi Mont-ome-y 700U'
` 1 чиї м и діти. . Марія Баліцька,
f " ' ІК, п$кдс; К. Ходоров-
еосе`лювався аж до І
(Т.Шевченко;). Р а р і т а и , Н. Д ж . ІІІ№ОЛИСЬ^д-С В О SO Д ЛЃІ `У` I. Пригода, секр. країв.
_ . ' , : - - _ : - , ' - - . - . а ' ;
Ч. 231.
СТГОБОДА`, С Є Р Е Д А , Б-RO ,Жт?УтяГ 1927:

‚МЙЕРЬЬЬГТШІТ`. Т р е б а `подИвЛяти пильність


скарбником Б у р а М а р к в а р д т а . г о б у л о к о л о ,50 о с і б . М у с с о л і - і к о н г р е с у для-
Серлінськиіѓ пролетарських л і -

УКРА
Н
ЇСЬКА МОЛОДЬ НА ШНАР0РМ
( п р и й - іі н р И А м а В м с й о м у к а б і н е т і в П р о т я г о м д в о х т и ж н і ` в м і ж Л х і - л
На.остатљомуді.іенуИі
нято запрошення французьких' ‚ П а л я ц о Кіджі". Після р а п о р - д е л е г а т а м и п о ш и р е н о flWiku Ц Й ^ З^яидІІО в о н и г о д и н а м и ви-
К Н И Ш ' З КРАНІ,
м а

С Т О Ю В А Д Н . П О С Л І Д Н О Г О Т И Ж Н Я па
студентів відбути с л і д у ю ч и й т у Т ў р а т і , п р о о е р е б і г н р н г р е с у JiQ.OOO к н и ж о к - н а в с і х м р в а х ;
ТАЙМ, T P A R E I J ^ ^ w x t a K Ц У конгрес у Парижі. з м а г а н ь Балінські в и г о л о с и в ^п р о ф а ш и з м і й о г о д е р ж а в н у в у л и ц я х Б е р л і н а з н о т а т к а м и в
осіб); Дмиѓ ро Николиитн 40 ц. І руках і з а п и с у в а л и числа авто,
` П а р а л е л ь н о з п р а ц е ю к о н - ( к о р о т к у п р о т н # е ў , в я к і й ; д'яку- п р а ц ю . Н а ц і й д е л е г а ц і й п о ш И '
СОФІЯ ГАЛЄЧКО, песа з ЖИТТЯ Міжнародня'. ' Студентська. т о м державности, але т а к о ж - з мобілів переізджаючих попри
гресу відбувалися спортові в а в ' з а патронат, гостинність і рила б і л ь ш 3 0 0 примірників!
У. С. С в грох віях- (6 осіб)? Конференція, д о якої україись- „реальними ф а к т а м и " і дати протесту в у с п р а в і . Ш в а р ц б а р - них. Оаен- р о в е р о в и й торг,,.
змагання. Урочисте відкриття д о п о м о г ў конгресові. Муссолі-
ке студентство належить в і д змогу повної участи в коифе- в е л ь Н и й д і м , щ о б и з р обити
з м а г а н ь пр'ичтіало-`на н е д і л ю 8 . ни в і д п о в і в - н а й к р а щ о ю ф р а н - т а , . коло 70 кйиЖоќ проф.
1921Чроку, с к л и к а є свої кон- ренції в ж е існуючим opraftiaa- ц у с ь к о ю м о в о ю . У с в о ї й в і д п о - Ш у л ь г и н а „ У к р а ї н а ' ѓ ч е р в о н и й с о б і реіелиму, - о б і ц я в першом..,
г р е с и щ о р і ч н о в р ѓ ж н и х к р а ї - ціям. Проти `цього в и с т у п и в ; с е р п н я . - П е р ш о ю т о ч к о ю зма"- Щ о п р и н е с е 1 , 2 0 0 , ч и с е л а в т за
М Иіць%ни.. иа 5 дій (28 о- віди він т о р к н у в с я питання кощмар", кбло 50 чисел „ Н а -
ф р а н ц у с ь к и й д е л е г а т . З а ним: г а н ь б у л о ф ' е х т у в а н н я . ' Т ў р а т і
с.6),), Вс-яод.
Вол, ІМАРТИТЕВМЧ 35 н. н а х . Щ е н а к о н г р е с у У В а р ш а в і „ с т а р і . — молоді": „всі л ю д е ц і о " і п о д а р о в а н о ' р і ж н й м ДВ- н о т о в а н и х н а в у л и ц і , д а т и п
ГРіХіГМОЛОДОСГИі. превесела б у л о у х в а л е н о , щ о к о н г р е с 1927 ІЃ- п о л ь с ь к и й : М а д я р с ь к и й д е - в и й ш о в п е р е м о ж ц е м - з цеї б е з -
п о м и л я ю т ь с я , а л е м о л о д і м й - л є г а ц і я м працю п р о ф . Щ е р б а - в и й р о в е р . Д ( т и і в і д р а н а стоя
комедія на 3: дії (12 осЮ). Во- Кровної дуелі між .Італією
р о к у м а є в і д б у т и с я в Р и у і . Т р е - л е г а т ц і л к о м п р и є д н а в с я д б У? л № д ш п е р е х р е о г в я х д о р і г , 'не II
ЛбдМяр Мартиневнч . . . . ' — 25 ц. ‚ Ф р а н ц і є ю . С л і д о м - з а ц и м іта- ю т ь т у п е р е в а г Ў , щ о в н и х є іѓхв'ського „ У к р а ї н с ь к е ' м и с т е ц -
б а с т в е р д и т и , щ о к о н г р е с в Ри- к р а ї н ц і в і з в е р н у в с я д о ио.іь-

І
ДОСИДЖУВАЛА` ПОСАГУ або л у д н у ю ч и , т а з а п и с у в а л и чіп
І.Ційська` фут`больна дружина ще час для направлення своїх
ИЕСІЛН - З ПОПРАВКАМИ, на мі ' в и п а в Д У Ж Е Д О Б Р Є Г ^ е з у м о - с ь к о ї д е л е г а ц і ї з т а к и м и с л о - '
З дії жарт зі співами і таќцями здобула перемогу' над швай- помилок..." — Після спільної В І е ' після з а к р и т т я к о н г р е с у
в н о , ф а ш и с т і в с ь к а І т а л і я ‚'‚$до- в а м и : „ П е р е д Ю - м а р о к а м и - П о -
(II осігї), В. Мяртииевич 20 ц, Ц а р с ь к о ю ( Ю ' Д ) . С а м і р і ж н о - з н и м к и к і л ь к а д е л е г а т і в з в е р - 6 - г о в е р е с н я , у к р а ї н с ь к и й ДЄЛІ!-
б у л а з а в д я к и ц ь о м у к о н г р е е о л я к и т а к о ж не м а л и д е р ж а в ' и ,
ПОТЕРЧУК. песа зі співами` І Маиітнї з м а г а н н я т я г н у л и с я ці- н у д и с я д о М у с с о л і н і 'з п р о х а й - г а т 11. К о # е в н К к і в г П Е Р Е Д А В ' ї т а -
таипямн з народного життя (7 ві ч и м а л о н о в и х п р и х и л ь н и к і в але в о н и і с н у в а л и і з ними р а -
осіб), В. Мартиневнч 33 ц. с е р е д ч у ж и н ц і в . х ў в а л и с я всі. Ч о м у ж П о л я к и }лий т и ж д е н ь . У н е д і л ю 4 - г о в е н я м п і д п и с а т и и а п а м я т к у п р о л ї й с ь к о м у ' студЄ^сѓву ' .ІІчТШ

слати:
Замовлення разом з кале{китістю

‚ Д ` У ' О В О В ' А "

8 3 GRAND St.,
На
24-го серпня
ч а с відкриття конгресу)
прибуло більш
ЙЖ 4 0 0 у ч а с н и к і в , , щ о з а с т у п а -
J e w e y C i t y , N . J . ї'й З І р і ж н и х К Р А Ї Н . З Е в р о и е й -
з а б у в а ю т ь ц е т е г н ф У- в і д и о - р е с н я - в е ч е р о м у р о ч и с т о з а м к - в і з и т у ф о т о г р а ф і ї . П р и т і й н а - п р а п о р .
ш е і ш ю д о с т у д е н т с т в а ўкраїн- ііено

ту закінчену винесенням у х в а - (ремоѓла І т а л і я . У легкій атле- вим


цю .#першу
с ь к о г о . . . " В р е ш т і с п р а в у с т а т у сту'дентства". У п л и в а ш і ю п е - їнським д е л е г а т о м К р ж е в і і и к о - го с а л ю т о в а н н я прапбргамн уѓ

Мадярщина. У фехту студентства


п р о положення нашого країнський представник
(„Україна. О, жав
Після

роскішний
гліголоиіетій}
„ о л і м п і я д у г о д і в і н - з а ч а в р о з м о в у "з у к р а - в і д п о в і д н и х п р о м о в і в з а ї . м н о

1
Ш Т С Т І
ХТОВИ ШИЌННІ
ЗНАВ дещо за Параскевію
о д е р Давиш а б о знав- де вона тепер зиахо-
днться або має взагалі які інформа-
і т а л і й е і - к й й ІЦЙ про ИІБ зволить донести про
про потребу вибрати двох тиці
ц і в не б у л о НбгтВ'ежців, ЛНд`Ов-
в а н н ю ^ = ` І т а л і я ^ Ф у т б о л — Іта-1 з н а ю д у ж е д о б р е в с е , — я п о прапор. Таким чином гарно'
Ірляндців, Е с п а і щ і в , Г # _ р - ' - р е ф е р е н т і в , які м а ю т ь п е р е с т у -
Ж У Р Б А ПРО БУДУЧНІСТЬ лі я. К о ж е н з у ч а с н и к і в , щ о ^ з д о і н ф о р м о в а н и й пр'о п о л о ж е и - з р о б л е н и й шовковий 'жовГо-j
т у ґ а л ь ц і в , ^ л ь б а і щ і в х і ' Г р е к і в д і ю в а т и ті „ в и ї м к и " , ш о з р о -
- нс дав нам спокою. Вона нас яавиіь З ИМШИЯ ч а с т и н с в і т а п р и ї х а л и б л е л о до.си ч и т р е б а з р о б и т и , б у й п р п н а й м і п я т е м і с ц е в п о - н я . . . " ) б л а к и т н и й п р а п о р , п р и к р і п л е - І ПОЗІР,'добра нагода на "ўкраїні і. КИЇ
та каже-гаукати вам чогось такого', де ^иїмків"вщповідноІодй'иоки^ змаганнях, одержав Користаючи з побуту tT Р и - ний шнурами до м с т а л ь о в р ї ; кольопії в Шявгя, ШЯЛ. На проллє
мадибисьмо кусник хліба, без згяяду К а п а д і й ц і , А м е р и к а н ц і ( З л у ч е - і д о т и х
на се, чи в фабриках або майнах пам'ятну м е д а л ю ( п е р ш и й — , ріжні делегації р о б и л и ста- палиці з в и р і з а н и м з м е т а л ю ) 1 0 акрів землі при головній ДОРОИ.
Д е р ж а в и ) , Урагвайці, Бури пристосувати статут.
праця або і цілковите безробѓіття. к о м і с і я п'ід п р о в о д о м ' з о л о т у , д а л ь ш і - с р і б н і ) ` рання через свої посольства позоло'ченим гербом У к р ^ ї і г и близько церкви і Народного Дому !Ь,
Китайці. Прибуло 1 0 0 опрр-} Друг; Інформації і олосіться до: 2,1.'
собі зеняю в ПЕРШІЙ У № А І Н С Ь К І Й 1 П р о т я г о м усі п р о а в д і е н ц і ю у Л а п и Р й м е ь - в г о р і , з а й н я в м і с ц е ѓѓобіч п р а -
овців ( Ш в е д и , Естонці. Л о т и - БелЬґійця Бонне працювалаЬ Протягом у с х дн.в конгресу ONUFRY HNATIUK.
К О Л Ь О Н І Ї , на передмістю фабрично- с п о р ѓ о в и х з м а г а н ь в і д б у л а с я к о г о . 7-го в е р е с н я б у л и на а в - п о р і в ниіних націй.
го міста, МІЛВІЛ, Н. ДЖ. Кольонія ся; ші Ц а п ц і , П о л я к и , Ч е х и , М а д я - н а д ' с п р а в а м и т е х п і ч н о - о р г а и і - і с п о р ѓ о в и х з м а г а н ь в і д б у л а с я R. F. 0 , Чі Mlllvillr, N . J .
пе'не звичайна оселя, яких е в Аме р и А в с т р і і і і Ц , Б е л ь г і й ц і , Ф р а н - ' Я і ц і й і - і н м и . Т р е т я к о м і с і я С І. Н и з к а у р о ч и с т о с т е й в ч е с т ь
:
дієнііії т і ш о ж українські пред- Шо.
рнці тНеяч!, в-ќотри- властителі, крім ставникч М. Ковальський і П. ПОШУКУЮ СІІІЛЬНИКА AT) БІГШЕ
хатіци.ияМого більше не мають, Г`' ц у з и , А м е р и к а н ц і т а І т а л і й ц і ) . F.. в і д д а в н а м а є с л а в у ‚ ж о м і с і ї ж и п . ц і в . су бучерні, rgbcepHi-p ке^ді. ШТОР
від ї ї яѓг, правильно зорганізоване
р е а д ь і і о ї n p a u i ' V ^ o n a з а й м а - Найбільшою подією було Кожевників. Г і w
мусить маЃй капітал. Голоситнся пі.,
а І. в`-иотрім живе -зќоло 150 ук'раїн- П р о т я г о м - 2 1 - 2 5 серпня в і д , ;

ських родин,-де коисдий ґазда, крім б у в а л и с я з а с і д а н н я в и к о н а в ч о - , Єт,ься о р г а н і з а ц і є , ю і ; с т у д е н т ѓ е ѓ ц н я т т я у Б е н і т о М у х с о л і н і . З а г а л ь ц о . ^ б ^ у ч й , Н Е ' ; М О Ж Н Ь число: НІНИ- 'Н - 2.11 -.'
П О Д Я И
гарного дону і других будинків, має В і д ' У к р а ї н ц і в б у л и д р . Н и ж а н - и е П Р И З Н А Т И ' в е л и к о г о ѓір'опа- 297 ВДвГ STREET,
також кілька акрів плодовитої землі, о к о м і т е т ' у . О д н и м з г о л о в н и х к и х п о д о р о ж е й ^ Н Р М І Н О Ю с т у - С Н І С О В Е Е , FAA-ffV J H A S S .
з котрої, плекаючийрину або годуючи к і в ( у . к и й і П. К о ж е в н и к і в . В е ь о - г а н д н т и в г і О г о ` з н а ч і н н я цього
и т а и ь на т и х з а с і д а н н я х б у л о д е н т і в , в и с т і а в ^ е н н я м , м і ж н а р о .
Кури, має гарні доходи. С и м м а ю ч е с т ь з л о Ж Й т и п р и -
Праця тякож на міснн, бо коли в ве- д о м а г а н н я Ў к р а ѓ н ц і в п о с т а в и т и д н і в с т у д е н т с ь к и х п а ш п о р т і в і л ю д н у , с е р д е ч н у подяку^ У . Н: ДЯІОТУ^ИТІЄЛЬ З Ж А І Г іИІгеѓі

НАЙНОВІМШ ШКІЛЬНІ книжки


ликому-міоі треба нераз їхати до пра- п о р я д о к д е н н и й к о н г р е с у . т . н. Г о л о в а т р е т ь о ї
г комісії фортспяніст, може учити хор і музіи^.
ці і годину, а в майнах тільки іти піш- С о ю з о в н , а з ѓ л я д н о й о г о Г о - уряджувати театральні вистави і К„Н
ки, то з кольоігіі зайдемо ло неї за 2 0 с п р а в у „ н у м е р у є к л я в з у с " д л я Ш к о т М а к а д а м н а й б і л ь ш у л ю - л о в н о м у У р я д о в и , з а т а к с к о р е церт'и, учити діточу школу. КОТР.І І
до 4 5 міиут. У к р а ї н ц і в на п о л ь с ь к и х в и с о - б л е н а о с о б а в ц і л і й к о н ф е р е н українських парохій потрсбупалаб ;.
А в wicti Мілвіл, е вже кілька укра- ЯКІ М О Ж Н А Н А Б У Т И В К Н И Г А Р Н І С В О Б О Д И : виплаченігє мені п о с м е р т н о г о — Дякоумителя. прошу ГОЛОСИ І АС `І
їнськнх биїиесів, а можнвби їх ше в к и х ш к о л а х , с п р а в у н о с т р и ф і - ' ц і ї , а с е р е д У к р а ї н ц і в з н а н и й в сумі $7Б0 п о моїй покійній EUGENE KOROLISHIN, 47 Hop,
двоє TUBJRH мати, і яка тоді гарна гар- 1
аційних т р у д н о щ і в у П о л ь щ і ) я к о „ н а ш приятель" У к р а ї н ц і в П Е Р І ВА К Н И Ж Е Ч К А ( Б у к в а р ) М. М а т в і й ч у к а . Ціна 4 0 ц. AVE., P . n a i e , N. J . ЗИ-І
монШПа співпраця: українські фармері ж е і і і , Ф о т и н і Ш у р а и , п о м е р -
і українські бнзнесмсии — правдиве а с п р а в у т р у д н о щ і в , я к і р о - з а с т у п а в В а с и л ь О р е л е ц ь к и й і Д Р У Г А К Н И Ж Е Ч К А ( Ч и т а н к а д л я II. к л я с н ) . М . М а т в і й - Шій д н я 24' с е р п н я , 1 9 2 7 . ГРОСЕРНЯ I ДЕЛІКАТЕСЕH С Т О Р
УКРА б л я т ь П о л я к и у к р а ї н с ь к и м а б - Він з л о ж и в з в і т n p i f п р а ц ю ) ч у к а . Ц і н а Г. ч..45ц.
наведе. Р і в н о ж н а л е ж н у п о д я к у с к л а - на продйж, українська дільниця, ТОРГ
адресу с о л ь в е н т а м , щ о б а ж а ю т ь й е р - „ Ц е с у с ' - а в д і л й н ц і n o A o p o A e i " i , ^ K U I b H H r t С П І В А Й Н Й К , д р . Ф . - К о л е с с и
л
них справах, . 7 5 ц, д а ю ч л е н а м і у р я д н и к а М ' М і с ц е тиждневнй 3 0 0 До 4 0 0 долярів. ЗЃОЛО
властителя земель українській д о П о л ь щ і . К р і м т о г о з а - п а ш п о р т і в т а п р е д л о ж и в р е ф е - ; Б І Б Л І Й Н А І С Т О Р І Я , о. д - р а Я . Л е в и ц ь к о г о , Ч а с т ь 1 с т а -
льонП: в о г о Т о в . З а п о р . С і ч и , в і д , 23. шуватнсь иа адресу: 2: ` -11
становлявея виконавчий комі- рат у справі пансеновських па- р и й з а в і т ; ч а с т ь II н о в и й з а в і ї л... .- 8 5 ц. 8 4 0 S O . 20TH STREET, NEWARK, N. J .
ВАСИЛЬ МАТОЛИЧ, У И. С о ю з а , в 'Дербі-Ко'ни., з а
У

' N. Е . Ttk A G R E E N S T R E E T , тет над п р о т е с т о м у к р а ї н с ь к о - щ п о р т і в І п р и й м а в - діяльну У- і Невдовзі маємо одержати 2-гИй -ті
участь і послідиў прислугу)
P H I L A D E U - H I A : ЦЛ. го с т у д е н т с т в а . п р о т и кампанії, чіість У дискусії н а д ріжнйми
Т Р Е Т У К Н И Ж { ї Ч К У М. Матвійчука, к о т р а є в ж е , в друку. ку віддали при похоронах сво- Н А П Р О Д А Ж гросерняГвироблеп,
веде жидівська преса про питаннями. З постанов згадати
ПовисшГ. книжки б у д е м о висилати тільки з а одержаннем їй п о к і й н і й т о в а р и ш ц і , а м о ї й добрім місті на бизнес. Властнтс.
Н А Й Н О В І Л Ш І ЗВ1ЙКИ ТИ У к р а ї н ц і в п і с л я " т р а г і ч н о ї ' с л і д п о б а ж а н н я Д О к о м і с і ї ,
н а л е ж и т о с т и , а з о г л я д у на їх н и з ь к у ціну н і я к о г о о п у с т у д а - жені. (-продає з причини купденіія пгвого г,
смерти Г о л о в н о г о Отамана С . ' щ о б вона протягом слідуючого дтгку, продається дешево. Голосітьѓ
( Р О Л Ь К И ) НА П Я Н О вати не м о ж е м о . — З а м о в л е н я слати на адресу: А т е п е р кілька слів д о тих,
В . П е т л ю р и . П о л я ќ н п о с т а в и - 1 р о к у з о р г а н і з у в а л а п о д о р о ж у- по інформації: Січовий Базар, 10
.3VOBODA", 8 3 Grand St. JTERSEY СГТУ, N. J . щ о н е 'є щ е ч л е н а м и н а ш о г о AVer ML N M T YORLR; № , Y . 2Jo-i
лнся р і ш у ч о п р о т и з г а д а н и х країнсьНого х о р у ПО ріжйих

СУРМА
відоѓрані на 4 руки, грають на ціле
д о м а г а н ь . Після д о в г и х н а р а д ' к р а ї н а х , І ухвалу п р о Т Е , Щ О '
з у ч а с т ю г о л о в и у к р а ї н с ь к о ї д е - К о м і с і я МАЄ з в е р н у т и с я Д О Л і г и П Е Р Ш Ѓ І О Д И Н О К А В А М Е Р И Ц І У К Р А Ї Н С Ь К А М У З И Ч Н А
л е г п ц і ї д р а С т е п а н а Н и ж а н - Н А Ц І Й У-'справі т р у д н о щ і в , ЯКІ
:
ШКОЛА
с л а в н о г о У. H . С о ю з а , я к і Т о в :
Запор. Січи в Дербі,' Кони З А Х О Д І Т Ь H A НОВУ А Д Р Е С У Д О
Д о р о г і Б р а т т я А" С е с т р и ! В и С І Ч О В О Г С Б А З А Р У :
б у л и н а о ч н и м и с в і д к а м и т о г о SURMA в О О К A MUSIC CO. I N C
пяио. Хто бере 3 — одігу даром. Хто
бере 1 0 — 3 даром. Оферта добра
к о в с ь к о г о комітет у х в а л и в ут- р о б л я т ь с я
ворити мішану
тим
українсь'ко- студентом', к о т р і м а ю т ь ' н а н с е -
українським
;
УКРАЇНСЬКА н е щ а с т я , -Яке м е н е ' н а в і с т и л о
так несподівано. В и - т у т у Д е р ;
103 AVE. ML, NEW Y O R K , N. Y .
лиш на ч.-ороткий- час. Тих звіяок нігде
п о л ь с ь к у к о м і с і ю під" г о л о в у - н о в с ь к і п а ш п о р т и . '

ШТОРМ
по сторах не продають, купуйте про- б і й АНсонії з н а л и д о б р е м о ю
сто від видавця. цгінням ч л е н а - к о М і т е т у , Ш в а й - Ч е т в е р т а к о м і с і я не п р а ц ю -
поќ. жену, яка вона б у л а з д о
48. Ой вишеньки, черешеньки і і а р ц я Б о с х а р д т а . У к р а ї н с ь к а В А Л А . Б О ЇЇ' ф у н к ц і ї — в и м і н а
(Перед заручинами) S1.00 рова й хтобй то був сказав, щ о
49.- Заручини J It" делегація п і с л я т о г о , як ирези- КНИЖОК перебрала комісія
попа у ТАКИХ м о л о д и х літах, Б О
5 0 . Українське Весілля, ч. 1-ша.. 1.: д е н т С і! Е . , П о л я к Б а л і н с ь к і , { д р у г а . - v

5 1 . Українське Весілля, ч. П ѓ а . . }А з а л е д в н ў 31 р о ц і ж и т т я , п`ом


5 2 . Поправнни, часть перша 1( на з а с і д а н н ю п е р ш о ї комісії Ппта комісія з а й м а л а с я СПРА-
ре й осиротить четверо дріб
5 2 . Поправний, часть Друга 1 ( к о н г р е с у на з а п и т д р - а Н и ж а н - в а м и е к о н о м і ч н и м и І с а м о д о -
неньких діточок. Т о ж я кличу
` ТІ всі весільні за $ 5 . 0 0 . ковського про д о л ю українсь помоговими П г о л о в о ю Б У В -ПІД У П Р А В О Ю П Р О Ф . РОМАНА П Р И Д А Т К Е В И Ч А
ПІСНІ I ТАНЦІ. ЯКІ ВИЙШЛИ З О Е Ш S E V E N T H S T R E E T , ' F I W Y O R K - K Y . д о В а с , не г а й т е ч а с у , н е г о в о -
к о ѓ д д о м а г а н н я п о д а в у х в а л ў Чех Палечек.. У к р а ї н ц і в ЗАСТУ-
ПОПЕРЄДНО: TELEPHONE: DRY D O C K 2142, ріть, щ о для вас щ е д о с и т ь ча- 4 Г И F I R S T . A V E . . cor. 3RD S T .
к о м і т е т у і з а п р о с и в У к р а ї н ц і в ПАВ П е т р о К о ж е в н и к і в . Ўкраїн^
19. Не порі, не поре, зі р о з п о ч и н а є ч е т в е р т и й р і к н а в ч а н н я . П р и й м а є т ь с я у ч н і в н а су, б о в и щ е м о л о д і , а п р и с т у N E W - YORK, N Y.
д о у ч а с т и в м і ш а н і й комісії, у СЬКИЙ д е л е г а т ДАВ п р о с т о р и й V

20. Розлука, зі словами на А пайте з а р а з в члени Т о в . З і - Роботу виконує солідно. УМІРКОВЛ-


2 1 . КЬзачоіђ рояька по тан хвалила дати с в о г о представ ЗВІТ ПРО с а м о д о п о м о г о в у АКЦІ- н а у к у 'композиції, гармонії е л е м е н т а р н о ї теорії, ф о р т е п я н у , ні оплати. Платити можна ратамн
2 2 . Рах, иях, цяи, до таішю С К Р И П К И , В С І Х С Т Р У П ' Н И Х і Д У Т И Х і н с т р у м е н т і в . 228-9,31 п о р о ж с ь к о ї С і ч и й в ч л е н и У. Через 10 літ знають мене за пильне
н и к а д о т о ї к о м і с і ї . У к р а ї н ц і в ю у к р а ї н с ь к о г о с т у д е н т с т в а Й'
2 3 . На фнлях Думаю, вальц 4 Н. С о ю з а , з а б е з п е ч у й т е себе й виконування механічної РОБОТИ И
24. Зазу.чька, вальц на 4 руі заступав Петро Кожевників. предложив окремий реферат обсягу дсіпнстнки.
226.
5 . ВСЧорииіН,
Вечерниці, оперНі
опера, часть
ч . перша
ЛІ``ТА 1.50 1.75 В і н з л о ж и в з а я в у , щ о ў'країн- п р о п о л о ж е н н я У К Р А Ї ` н с ь к и х а б - с в о ю родину на лиху годину, Оглядини при помочі лучів
27. Хриетос боснрес . 1.25 б о н і х т о п е зна`є, ч и є з а в т р а . Рентгена ( Х - К і у ) ' даром.
28. Согласяа 1.25 с ь к а д е л е г а ц і я г о д и т ь с я на у- с о л ь в е н т і в . Г о л о в н о ю п о с т а н о -
.29. Уираїисіжі Відгуки, FIM, ВАЛЬЦ ч а с т ь у к о м і с і ї , а б и т и м п о к а - в о ю к о м і с і ї СЛІД у в а ж а т и с п р а - К о м у не н а р у к у в с т у п и т и в Д е р -
ОД-Ліа іа Дуииеж, НЕДОПУСТІТЬ, щоби нечиста кров` нищила І 6і д о ттдвариства,. так пеХаЙ
з а т и д о б р у в о л ю н а ш о г о сту- ву міжиаррдної студеіітської
3 1 , Ой під гавм зелененьким, бра- дАггства д о міжна.ррдньої срів- с а н а т о р і ї В ЦІВАЙ'царіїЗ.КРІМ т о - ІПкір^іа'лтеШт'-^'ісула ваш BlWWf, вступам д о Т о в . З а п . Січи від.
ля вявва лей дрКїнетіькнЛ . . . Нервові клопоти нищили вашу веселість, 0 7 У. Н . С О ю з в в А Н Є О М І Ї ; КонН.,
3 2 , Ой Пђіў я яугощ :-угои п р а ц і т а в и я в и т и ; ч и п о л ь с ь к е ГО у х в а л е н о с к а с у в а т игіятуК О - Яка ігебудь дблегліівість нииДила ваше жи
3 3 , ЛіЬбошІ, валиц і і с л о в а м и . . . с т у д е п т с т в о м а є т а к о ж д о б р у . ) ^ І С І Ю . а НА її HtijCne у т в о р и т и 1 тя через .неувагу. , ^ а б о й д о б р а ц т в а ім. Б о н ч е в с ь - б у в ш и й новаічник Б в р о п е й -
34.- р ѓ в е TS-СТОГНЂ-, зі словами . . . Л І Ч Е Н Н Є для мущнн і жснтцяц опертеііа зііапиюі к о г о , в і д . 10. У . Н; С о ю з а ; а л е
35,-З.МіовМі ѓСеред-ютеігу ‚широ- волю для пороблений заходів);,бюрр студентської самодопо- і ДовголітіГіЙ практиці. П Е В Н Е в своїм `Іх` с ь к о ї К л і н і к и їіа У н і в е р с и т е т і
у н а п р я м і у с у н е н н я в с і х а н о р - м о г и п р н С і 'П." ланню. — СКОРЕ В наслідках. — П Р И п р и с т у п а й т е , не' в і д к л а д а й т е н а
Зб.'.К'Нлкаі мазурќе
3 7 . Як м ч у ю коломийку, зі слоа. мальностей у положенню укра-
3 8 . Ой чомуж я не тйкий, зі слов. . . . . ї н с ь к о і м о л о д і в П о л ь щ і . П о л ь '
3 9 : Ой видн№ сеяо, пісяя У. С. С 1.00
40. Галичанка- і О Україно . . . ський заступник^ Пожарійські
К р і м з а с і д а н ь о к р е м и х КОМІ^
сій в і д б у л о с я 6 п л е н а р н и х з а -
і
СТУПНЕ в ціні.
ФЛЮОРОСКОПІЧНА ЕКЗАМІНАШЯ Л У .
4.W.M КС` ОбІПМАЄ УРИНОВУ AHA-
Л І З А Ш Ю ЏРОВИ,
завтра, щ о б и не булЬ
В и ж бачите, кількр тђ вжЃ сліз
обті`р в д о в а м і с и р о т а м .той
пізно.
СПЙШІЯІ
сідаИЬ к о н г р е с у . П е р ш е ' у р о ч и - лічИТь О С Т Р І ГГХ^ОНГЧНІ хо
4 1 . Бог предвічний, КОЛЯДА зі С заявив, щ о союз польського j 8. вечер. Второк, четвер і неділю до 1. пополуднніі с л а в н и й 'на'ш У. Н: С о ю з . В і н е
с т е з а с і д а н н я в і д б у л о с я в Ка- P H Y S I C I A N S P A Y I N G C L I N I C , DR. BOOTH, директор
Студентства радо даватиме ви' правдивим добродієм, поќро- д р ю б и М У Щ И Н і ЖЕНШПІІ
4 2 . Хриетос Родився, коля'да' п і т о л і в . п р и с у т н о с т и п р е д с т а - I 1 4 0 E A S T 22ND S T . , NE-R U - I N G T O N AVENUE, NEW YORK. N. Y.
словами 1.25 ясѓ{ення і р о б и т и м е і н т е р в е н ц і ї ! вителем і ояікутюм для вдів і ТАКОЖ шкірні і кровні
4 3 . Паяязя, весела танкова пісня 1.00 вникі'в і т а л і й с ь к о г о У Р Я Д У , п а р -
4 4 . Ревуха (Ой поїхав Ревуха), п е р е д у р я д о м у кожно'му о к р е - сиріт. Т О Ж е щ е р а з КАЖУ, не , ХОРОБИ.
тії ф а ш и с т і в , м і с т а І п р е с и . Г о -
мому' конкретному випадкові. НАЙНОВ1РПШ УКРАЇНСЬКІ Р Е К О Р Д И К О Л Ю М Б І Я відкладайте, а приступайте, за- ЕҐЗАМІНУЄ А Н Ч І. КРОВ.
' Є (І№вЛа'іі^'іи'Се- л о в о ю п е р ш о г о з а с і д а н н я 6ye,J
і.ООІ
Засідання покінчено тим, щ о
генеральний секретар Партії ' .
Е . ЖУКОВСЬКИЙ, барітон з а к о м а
орхестрн.
Евген Жуковський, барітон,
о ^ , - ,1 а к о ш ш
- орхестрн.
раз; :ЩЕ.,ТГИТ.,'ИЕВУОЙК
І собі купила, та за свої кожна сторона має подавати 27082F (Волокита. А я Від с е б е Ж Е Л А Ю У . Н: С о - межи 3-ою Евеню і Ьтіпж PUce.
. 1.001 ф а ш и с т і в , г о л о в а с т у д е н т с ь к о J27101F (Розвід ' 3 ГодннН:
г о л о в і комісії Б о с х а р д т о в і всі (Задумковатий (Лист З Краю. юзови як найкращого роавою
ЗвИИш висилаємо за готівку або С О. JtpynH, Т ў р а т і . Я к налезќііться ВЕСЕЛІ ПОЛТАВЦІ. 2 7 0 8 3 Р (Зраднидя. 10—1 :"4—8f в неділі від 10 12
D. — Хто пришле нам адресу власти- м а т е р і я л и , я'ких в о н а з а б а ж а є , в т а к и х в и п а д к а х , р і ж н і з а с т у - 27102F (Ой-Ч весела до-дому іду. щ о грубе, то добре. й щ о б й в к о р о т к і і і ч а с і н^ бу-
ОГЛЯДИНИ' ЛИШЕНЬ $2.00.
теля автоматичного пяна дістане..ка- а ' р і в н о ч а с н о д л я п р и с к о р е н н я ! (Сватаќне. 27089 (Полька Парубоцька л о ані одііого Українця,, ќот-
лендар на рік 1928 даром. Ціір ка- с п р а в и н а д с и л а т и м е к о п і ї м а - п н и к и в и г о л о ш у в а л и п р о м о в и , О. К. КИРЕТЮК.' (ВальЦ Бандіра
о т е п ж
р и й н е Н а л е ж а в б и д о т Ь ї СЛА'-
Х а р а к т е р н о , щ о з І т а л і й ц і в ніх- 27103F (Кучерява Катерина. , 27090- (Молотник
лендаря ЗО цЛпів.
терїяліе д о центрального сою- Біду собі купила. (Змарнів я віюї української організації.
ХтЬ з УіфаівцГ па проВІШгіТ абЬ в т о не п р о м о в л я в н н ш о ю м о в о ю
Ню Норку хоче `ќўпіѓти пяяо, заіцади- з у д р у г о ї Стор'они. , Ш ЃУ МЕНЮЌ, сольо на скрипці. 27092Р (ОЙ, не спиться, нележю-ьсв- ^ _ ^ Василь Шураи;
н і ж с в о є ю . Б а л і н с ь к і в і д п о в і в ' 27100F (думка 1 коломийка

НШПУКШУ
тн 200 долярів і дістати в презенті (РодимпЯ Кшію.
збитки ЄугпЙ, хвй-ШПие до н а с п Ь ІН- П р а ц я с а м о г о ) к о н г р е с у ‚дтере- у с і м м о в о ю ф р а н ц у с ь к б і о . Н а (Полька яДобуш" , 27095F (Журавель.^
ИАШГГУМЕНЮК, СОЛЬО. (Школярі. о ИСІЯ
в о д и л а с я в к о м і с і я х , , К о м і с і я падзвинайному пленарному за- Наші діти.
27098F („Гоп", вальц. 2 7 0 9 9 (Майяьві троблі
п е р ш а п і д г о л о в у в В і ч и я м П о л я - с і д а н н ю п р и й н я Г о . д і й с ц и м чле- (Танець прнсюди. (Діктом-даіггом.с.

І№
0

П. ЃЎМЕНЮЌ 3 укр. орхестрою. Ч д г о т и п л а ч е ш , Іва-


- я,- -`-' ' STETOIWT BAZAR,
ка Б а л і н с ь к о г о ` з а й м а л а с я п и - н о м ' к о н ф е д е р а ц і ї с т у д е н т с ь к и й ^ P I A P U S B R A S Є чимось ян-
-27104F (На сінокосі, коломийка ^ ATR ПАСА.- Є-сег меяйЯЯВГзбТрннк,
S U R M A B O O K A M U S I C C O . , INC., таинями- організаційвих' з і р а д ) с о ю з Злучених Д Е Р Ж А В Північ- Козак-тро пак. (Прашай моя син.
ВЧОря у д а р и в ^ - я ІА П - ^ И М Ю Г Л С Я аш; щоб сильно
І І О В ` AVTJ. A . , N E W Y O R K , N . Y. к о н ф е д е р а ц і ї . У т і й к о м і с і ї У - н о ї А м е р и к и . М а л т і и і - в и б р а н е І . _ E B f t H ЖУКОВСЬКИЙ. Українська Орхестра П.
і 2709вг (Ой, заивила червона калина. Барѓѓон Евгені Жукі Жуковсмгнй. сю?
к р а ї н ц і в з а с т у п а в д р . у Н й ж а д і - п р е з и д е н т о м н а п е р ш и й рій; І ) ` ._ ( Щ 0
найвюв, то твва., Івась:
к і в с ь к и і і . — ВІН з л о ж и в ш и р й - Г а ѓ н а ля й о г о з а с т у п н и к о м , НІ ;27084F (На весіллю, при вечері. 27093F (Забава
іолову.
к и й з в і т п р о з а г а л ь н е полоЖеіи- д р у г и й ' р і к н а в п а к и . , З а с т у п н и - ' (Ой, Козаче Білоусий.
4

27080- (Ой, не шуми,'луже. Т а т о : Т о ч о м у ж т и - вчор`а н е '


українських студентів у ками вибрані: Ґ р е с л е р (Дані- Чорні очн як терен. дорогий, на-
СТО^Ч^'І Я ^ ^ . ' палім і pep-
JSJ П о л ь щ і , Р у м у н і ї та на. е м і ѓ р а - і 0 і Р о з ь є ( Ф р а н ц і ї Б о с р й р д и і ! 27091 (Вівчар на сопілці. 1
27094F ((С... р й . .Джигуие. лічеян.
(До Почаева иа відпуст. ! -. х ,
ДВась: В о в ч о р а н е б у л о
ції. С в і й з р і т в і н з а к і н ч и в п о - ( Ш в а й и а р і я ) . Ч е х П а л е ч е к з а - (Коломийка..
кого в дома.
Новним підкреслевням з г а д а н о - , л и ш я в с й щ е на` один рік б е з ЯІрдайте повного катальоґа українських і російських ре-
го вже протесту студентства в и б б р г в . Ч е н е р а л ь н й м с е к р е т а - к о р д і в . П и щ п ь а б о т г р и х о д і т ь д о н а с . П р и ш л і т ь с т і с Р Е К О Р Д І В , Нахіиаьку.
п р о т и ж и д і в с ь к о ї пресової кам- рем аибраНо П о л я к а Поіќарій-. к о т р і х о ч е т е , а ми сейчас^вишлемо їх в а м з а п о с л ї п л ж п а В ѓ С Віддай-меяі, тим і0.вя,,
панії. В часі дискусії, з а б р а в с ь к о г о , а , й о г о .заступником О. D } ѓ В с і аамовлення виконуємо с к о р о і ретельно. З? За еІ Ц я т о б і в ч о р а - п б з и Ч и в . Т и ' к а ^
^ с л ' о в о український заступник в став Болгарин Гачев. Бельгієнь) зав, Що^петреВуені ї х тільки на І
МІШт A M E R I C A N R E C O R D C O . ,
квильку!
'вгірайі з м і н и с т а т у т у С І. Е . Д р . Боньє 'залишився директором . ар - - а - а ^ V E B U E . C O R N E R ВЛ SNMR, NEW YORK CITY
Н и ж а н к і в с ь к й й п і д н і с иот^юбу' ііеитралѓь`иого^ ЂКІР$, ЗаііісЦь — Це'правда!- В хвнльку но
fWlltUi J S Щ8ТV
32nd S T M E T . КОЛО,В.Ь A T W . ^ NEW YORK. N V
р а х у в а т и с я не т і л ь к и з м о м е н - .шГсота М а к -Ц
Доп
нальда обрано'^ ^ОТВВГЕНОГшлии Е Н Ь І ВЕЧЕРАМА - Г
` тім я в ж е їх не м а в п р и с о б і — 1
і д о т е п е р не м а ю . . .