You are on page 1of 4
ЛЕВИ Н У ПАПИ . IT. rfU ВЕРШИ , НОВИ Й ПРО - ПОВСТАННЄ В
ЛЕВИ
Н
У
ПАПИ .
IT.
rfU
ВЕРШИ ,
НОВИ Й
ПРО -
ПОВСТАННЄ В МЕКСИКУ ЗДУШЕНЕ
ІГАІІ^ІГТТ І
АІІМІ(СТВР ,
Ш
В
Ш
ЌА
Й
А ДЛЙСАКИ Х
ДАТУ-
РИМ , 3. жо'втня.
АмерНкжи
Бувший
Ііояьськнй
мїйіст'ер
ГЕНЕРАЛ А
СЕРАН О
й
ЙОГ О
13: ПОМІЧНИКІ В
РОЗ -
ськи й
летун-Чарл с
ЛЕВИН 'БЎВ - у
ЏТВНВ
,
`ШЕ
ШРТ
Х
-ІЌ{
закордогі^^спраь^і с
й
князь ,
СТРІЛЯТЇО.
понеділо к
на
атгдіЄнції
у
паПи
В
'ОДН
О
IRTRCFTFE.'
Евстахї й
Сапіг а
не
хоті в
пла
МНКСИКО,
4.
жовтня.— -
Мексиканськи й
федеральни й
у
-
П
і
я
VXI.
Відвідин и
пап и
стали- '
тит н
по'датків: Екзеісутс ф `ііало-
ЙТ№ И
І'іетр о
Петрови ч
-ВеріґІИ,
Те-ч"
Н
А
ЛІТАІ ^ 7 ^^УІ
Е
WR^MO -№^Є З
АЗОР И
И
рнд
вида в
нин і
коротки й
комуиіка т
пр о
здушенн є
революцій -
ся
тепе р
так і
модні,
щ
о
навіт ц
ж
и
в
рук у
Иа
їїого
меб.іі.
.
;
:
іперііііНніі
провідинќ
духоборів ,
J
T ^OEF ^yitiHil^ditt ,
`ІН^ївОД#і'І'ЬОЯ - В
ПАСЖХЯНРІМ .
моіо
руху,
яки м
проводи в
генера л
Серано .
Генерал а
й
йог о
"ЗКИД з
Левин ,
походження ,
рі-
ізаяви в
підчас .
с%ОґО
чтобуч у
і
ЖЗЃРДЕРНІ,
Нгмеччнна
4.
ИМЙІтнИ.'-
Ннлеттг
рВІасн
к
о
і
і
помічкиків
зловлено ,
поставлен о
на
суд,
засуджен о
на
шивс я
відвіда`ти
п'атѓу.
АвдіЄи-
Вінніпег у
іюсдсгввниќа м
пре-
АРХЗНКНЯЗ Ь
РУДОЛЬ Ф
Ќмерќќ и
лІтв к
'Юнкерс а
Ц-ГШ
з
5
пасажирами ,
мі ж
ЧМСКМИ
смерть` і
розстріляно .
ціп^Левина
у
ггапи
ттЛвала
ОД-^
щ
о
'він
Mat
ив`мір
зібрі т
находќѓьс я
одн а
віденська
акторка ,
панна - ДІлЛеиц.
'Шимота-
Другі
комунікат и
уряд у
подают ь
по.дроб`иці
повстанн я
наќ
дуж е
коротко ,
о
о
лиш е
3;
ми
літак а
Є
Фран ц
Луз е
й
1-нлф
ЧИтарке.
Перши й
а
ник,
себт о
(лзоѓх
духоборі в
ревом -
у
Ка -
І
І
гак:
Генера л
Серан о
бу в
капдидатом.;н а
уря д
президент а
ВІек -
'І"мгнутн,
чере з
те ,
Що.
говори в
ММлий`ВїДенсьКнй
ТеаТрйк
на
Лузе .
бу в
-пільото м
на
лїтак у
`ЬремеН,
ш
о
rtpoOyeft
у
серпн і
наді,
або- ж
у іРадпнськом у
Со -
сика.
Хоч а
він
кандидува в
прот и
генерал а
Обрегона ,
д
о
кот -
лише^напа ,
а
ЛевИн
зі
зверу -
ЦЬОЃГО
ђвул. Пра^'р , "деід о
часў і
ден
Америки .
Літа к
Д-123 0
за
держа в сЧг
v `АМЮІЄр-
Иозі,
й
створит и
одн у
великў'І
рого
партії належит ь теНерІшнИй
презЮДЄяг Каес ,
мим о
сьог о
шенн я
не
міг промсгйитн
ні
сло-
грай й
„лубЬчНу"
літератур у
пер елетіт и
дамі ,
звідк и
ЖИВ
вибратис я
елі дуючог о
дн
я
`у ЩНЄШ у
лоро -
духоборськ у
жйл^ніро.'рі й
к
а
v
ряд
дава в
йоіи у
повн у
зах-орон у
свобод и
слова ,
зборі в
і
ор -
(ва.
Пана
висказа в
вдоволення ,
џа
мЄж і
з
кафеШа-ѓЄнИо ю
СНИІ-
'ѓу.
Леѓўн и
Луз е
н
ШЃАРН Е -наміряипь
Летіти
рутоЧо
чере з
ЛІс-
ж
е
.
щ
о
йом у
їіошастил о
ѓѓже'
- аі.'ізаиії.
:
',
`
іцобаЧнт ь
чоловіка ,
яком у
по-
'Р?ѓкою,
ПгіШѓа е
нара з
уваг у
бону ,
Азср и
НовогЬунлкндІк .
іѓ,
сн е Діютьс я
долетѓѓ и
а
ж
Й
О
перенести
тзсік
духоборі в
з`
то?
Та
Серан о
видн о
бу в
і
сим
иевдоволений ,
а
йог о
товари -
веїіося-пере.тетіти
Атлянтик .
всієї
стРЛиііі:
Афіш а
запбвідає ,
МЙр^удН.
часѓини
Вірменії,
щ
о
`під
ТЎА )
ні
І стали
бунтуват и
федеральн е
війск о
прот и
уряду .
Уря д
за
-
Неаби`якў
,
№ніяцію :
трагедія і
ренчииою,
т
а
частан у
в
Ааер -
клнкав
Серана кільк а
разі в
перестат и
сво ю
агітацію ;
уря д
ра -
зам'ку
М$ИИЎВ} Г
з
'архИкнязем
ЧЕРВОНА
АРМІ Я
Џ
АНГЛІЇ .
бейджан у
д
о
Росі ї
чі
обеднат н
лиі.
йом у
відкликатис я
д
о
публично ї
опіні ї
т
а
віддат и
ціл у
Д
В
І
КЮОТЙІІЧИІ
И
Й
Ш
ЗЃ
WWW
.
^
V
0
А
з.р0сінсько Ю ^ОБОГКЖКОКЙ^^^ 6
'
^
їх
ѓправу
до
вирішенн я
пубдичии м
іолосованне м
`иарода.
ЛОНДОН .
-
ЧаеЧМіис
„'Мор-
КОЛЬОНІЕЮ.
^ГЕНДАРИОГО
ГОївОРИТЬС Я
ПР О
С
Е
У
ТАВІгІІМ
СЙВіТСЬКШ і
БЮЛЕЃЙИ І
0СТ
Ь
-о -ЕАІНЬС Я
‚,Г
^
п
,
Р
^
КЩБЯ,
{кольоніею .
ОсТаЄ№с я
OKOIJ
Та
Серан о
ві в
сво ю
агітаці ю
далі ,
б
а
навіт ь
публичн о
за-. ,
нйііг
Пост "
ѓпіше,'%іо-англїії -
ДЛ
Я
teCfl-.
,
u.--:
д
о
вісі м
Ще
тдасяч духобор^ 3
'
блук^є^ р
цьог о
часу-
між:
л
о
сім
являв,
ш
о
ві н
хоч е
вирішенн я
справ и
дорого ю
оружно ї
рос -
ські
комуНістН'ріиїИпн
cr'Bopii-
ПАРИЖ ,
4.
ЗАІТМНИЧЧИ К
жовтня . —
сгчзаннуські
-фядов і
крути
t
сильно
ців
а
интіпіх
чротях
іЩроп и
WZL^U
іі
і
Щ
ирани. Оногд і
йом у
вдалос я
намовит и
д
о
бунт у
чотир и
ком
-
т
и
чоВШ - -,,чере#пу
буД с
армію" ,
як
а
HM--. V
^1НАРОДОМ
В
^PCBKU
X
Г
У
поірнтован і
депешсцо
з
бюлетину ,
Ковна,
в
якій
подаєтьс я
зміст
тнйно-
селя н
у
перш е
-^УРММЕН.шіоаа
окол о
15^Є0- в
Канаді. В
одній)
маиії
мексиканськог о
гарнТзон у
в
міст і
Тореоні .
С
і
компані ї
офіійяльн о
називатися
1
го
совітськог о
щ
о
призначений
є
для
Інформаиі й
гроТЗі'Шці
каплиц і
'Капуцниі в
і
ко.тьонії
на
Україн і
t
окол о
4,-.
покинули
сво ї
касарн і
т
а
вийшл и
з
а
місто ,
не
маюч и
відваг и
І1-ОбіТничп-Лілі
-бувш'их
жов -
завраничяи х
совітськи х
дипльоматнчии х
місій.
У
тім
бнхнети-
стане
в
світлі
театральних .
0OQ
духоборів .
!
стрінутися
з
льояльним и
війсками .
Уря д
виста в
д
о
них
при -
І
нірів".
Офіція.тьне
знв'дпння
нІ
говориться ,
щ
о
у
Франці ї
ісѓѓнує
дві
агітаційні
комуністичні
ШмТт.
І
колії
.мал а
Віденська
Ворі'і н
переговорюва в
в
О-,
каз
вернутис я
д
о
послуху .
Богат о
офіцирї в
Вернулося ,
а
ті,
.Лѓѓи"
буд е
боротьб а
тірбт й
школи ,
ОДНА
у
Тюлені ,
а
друг а
у
Шербурзі .
Сі
школ и
взору -
сцѓйк а
„ЗрббиТ ь
касу",-т о
при-
тав і
З
МЖІСТРОАІ '^алізішц ь
До -
шо
ке
послухали ,
були
суджен і
з
а
зломанн є
вірносте .
Tertep
(війни
іѓ
фашизм у
й
уДЄржувіпн-
югьс я
на
звісній
комуністичній
школ і
Кронштадті .
їх
зав -
.
чина
йсна:
надт о
'багат о
лі т
остається
на
волі
лишен ь
горсточк а
нельояльни х
жовнірів .
і
і
я
поряд'ку
в
часі
похо'дів
і
де-,
НІНҐОМ
і
З
"міністро м
іміграці ї
ДАННИМ
T
навертат и
француськн х
морякі в
НА
комуніз м
і
ро -
розмбаіял й
грома -
монстрппій.
Форко м
в
справі.і^еіѓгуального' ,
австрійськ і
пошепк ПКИ и
ПР О
трагедію `
бит и
з-
них-діяѓльни х
комуністични х
агітаторів .
У
кожні й
з
і
дяни
І перенесений
європейськи х
д
у
а
'
а'встрійська
цей-,
шкі л
ма є
БУТИ.
1 5
студентів,
переважн о
робітникі в
і
морякі в
архикийзя ,
ЗАСЛІДУШЧІТЕВДЯПЬНІЙІШ
.
,
КАНАДИ.
'хоборі а
д
о
Ві н
є
за-
І-л
Г-
с
'.
І
в
обо х
згадани х
портах .
Подібн і `ШКОЛИ
основан о
у
:СавтЄМп -
зура'Не
дозво."ял а
її
розяснит и
І 'ІИУЬЛИКАНШ
ВИСУВ 'АЮТ Ь
КАНДИДАТУР У
ТУ
Ч
Ь
Е
РА.
ДЕЛЕГА Т
Щ
Е
Й
ІНЖИНІ Р
тим,
що б
ду'хобора м .дати
осв Н
ТОН,
В
АНГЛІЇ. Ч
'
-
В
ж
е
підча с
революці ї
стаяо-я с
ВАШИНГТОН .
4.
жовтня . —
На
збора х
провідникі в
репу -
ОШУКАНЦЕМ .
ту
й
культуру ,
ал
е
що б
вони !
И. "
Ч
;
. '
`-В '-'Ч;, '
'І%
%`
`'Й
ним ,
щ
о
дес'ятки
лі т
похорон и
6.1 пќанської
партії,
ш
о
відбуваютьс я
у
Вашингтоні ,
говорен о
Могли
зберегти.сві й
релігійний)
йіУгіійпічУ л
ШНІУІ Р
РППА І
ІІППІПТІП'ІІІ
Львів .
MAT
нову `
кримінальн у
ли
дій'сну
тайн у
смерт и
рл'
про
кандидатів
на
уря д
президент а
Злучени х
Держа в
підча с
кул'ьт
та
звичаї .
Дл я
вивченн я
ЯШ-іЯІПОп й
ЧЧЛМІНП Ш
ЬПГЇТІНІЦІ' , ПІПТІ П
ТТЯГИ П
ТЛЯВЯь.`ОНтЛ н
-ЕОЦМІЯИІЯ .
сепзацію .
Ци м
разо м
її
героє м
до.тьф а
і
заборонен і
-всі
кии ж
виборів
у
1928.
Коли б
Кулид ж
не
Иоттв
кандидуват и
в
трете ,
Г
ТЃУГО,
я
к
Це
Можн а
зробит и
с
е
'ИА^ЮТ^Я ,
ІЦ
О
ІЧУЙГТЧІНЧ І
ІЧФОЙІЯПИК И
ЗТЖЧ#ГЬ
„інжииір''
Юраш ,
який
„пра -
НИ,
щ
о
пОказ'аятісія
-
н
а
денн е
10
провідники
мал и
признат и
теперішньог о
секретар я тОргОв-
р
е
д
канал міських
духоборів ,
він)
`
І}ЂЊ З
Я
Л АВЕРА ДЧМ И .
цював'`
теж
LH B
варшавськом у
світло ,
и
е
МОГ.-Н
Дат и
одно ї
11
Гувера
найліпши м
кандидато м
парті ї
на
сей
уряд .
запроси в
'відомог о
ч
толсгбїв-
ЛОНДОті ,
4.
жовтин .
ГІртгвідняки робітничо ї
партії,
я-
ги
познанськом у
грунті
й
тому
вДололяючб ї
відпбвіди .
Д
о
т
е
ськог о
письменник а
Павл а
ІВА-
КОЇ
Рєѓна
кОНвЄНИі Н
сам е
тепе р
відбуваєтьс я
у
гілекггул,
стар а -
тепер
афера
розславит ь
знов у
атр у
посуне
Teijep
юр^ба,
щ
о
новнч а
Бірюкова ,
щ
о
тепе р
об -
ЮТЬСІІ
НЕ
уживат и
у
свої х
промова х
СЛОВА
СОЦІАЛІЗМ.
Дотепе р
КОНВЕНЦІ Я
АМЕРИКАНСЬКО Ї
ФЕДЕРАЦІ Ї
ПРАЩ .
Львов а
по
всіх
інших
„сто -
ІВзагалі'гтижок'Н е
читає ;
Посу
їзджа є
разо м
з
Веріґіном`духо -
,
НІОДНН
з
робітничи х
ііроводкрі в
не
згада в
Ш
Е
словечко м
пр о
РОЗГЛЯДАЮТ Ь
ПИТАНН Я
СУПЕРЕЧО К
МІ Ж
ЮНІЯМИ .
лицях".
Лєо н
`Юрац і
явивс я
у
не
в
надії,
щ
о
та
м
Ііббачит ь
_ КАНАДІ.
борськ і
кольрнїї ' в зах.
соціялізм .
Тако ж
замітно ю
е
обставина ,
ШО
відносн о
лібера л
і,-
ЛЄС
йЛ^ЖЄЛЕЄ,-4 е жовтня .
---
Ій^йгВуі^УЧгйс я
ту
т
`ЯШІШ'
І^ВРі#іу .
я
к
бфіиіял^ !
сггравжтЬЮго
Ру-дольфа;
`№Щ№`Њ : $ІЙІЊЋ^'`ШЯНОТО слова , в тпиб и
гШб^гвм'о-
річній
конвенції
Американсько ї
Федерації `
ПраЦІ
виступи в
се -
ний
делега т
іІАСТ-м ,
(Польськ . 1
зрештою ,
хт о
Нині
дивуєтьс я
^ИОГСФДУ 'во^осУ д
Сеї партії.
Загальн о
прот е
надііоться,
Ш
О
кретар
праці
Дейви с
з
довшо ю
промово ю
пр о
Потреб у
пола ,
Акц.
Спілк и
Телефонів) ,
при- !
Я
Е
ІІОЛЮЖ Е
(БУТИ
НАИІТ Ь
драм і
на
так у
тему,
нині,
коли
провідчики
робітникі в
хочут ь
заключит и
сою з
з
лібералами ,
юдження
суперечо к
мі ж
поодиноким и
юніямн
Федерації .
(о'дин
з
айстріі№вких
архнкня-
зпачений
нача.тьииком
КНЯЗЕМ ,
Щоб и
прн
їх
помоч і
прийти
знов а
ДО
ВЛАДИ,
як
правите.и,-
Секретар
Дейви с
далі
назва в
квотий й
Іміґраційинй
зако н
одного !
львівським и і
зів
ста в 'фільмовим
актором ?
відділу
ііри
управ і
ство
меншости ,
гіопнране
ліберально ю
партією .
Нови х
за -
найбільшим
законо м
Америк и
з
а
послідних
5 0
літ
т
а
хвали в
телєфонами .
Ві д
місяц я
переп-І ,
"Re
помож е
бут и
навіт ь
ќня-
таіиИИк -Виборів ; ИА.івіьггвеи^8
Англі ї
у
ТЙ 8
р
.
Щ
`-'`"у
іміг раиійну
політик у
Федераці ї
Праці .
(чповчдо
фабрик
и
збро ї
Арма'`ізем
.
кол и
хт о
ма є
таког о
,,ne-
На
конвенції
виступа в
з
промово
ю
тако ж
сенато р
Гайре м
КОНГРЕ С
АНГЛІЙСЬКО Ї
РОБІТНИЧО Ї
ПАРТ И
РІШИ В
'ІЬвові
на
посад у
головног о
ха "
як
бельґійськй й
насліДііик
РАД
Ю
У
ТУРЕЧЧИНА .
Іжансон,
відоми й
прихильни к
обмеженн я
іміграції.
ВИКЛЮЧИТ И
КОМУНІСТІВ .
інжиніра.
побивш и
вріх
своїх 'престо. ^
Він
відпроваджува в
Раді о
в
Туреччині
j чимра з
суперникі в
стирто ю
фахових!своѓ ю
жпЧку
і
її
сестру,
як
а
від-
ЛОНДОН ,
4.
ЖОВТНЯ.
Конгре с
англійської
робітничо ї
більш е
поширюється .
е
то -
СВЯЩЕНИ К
СТА В
Н
А
СУ
Д
З
А
ДВОЖЕНСТВО .
партії,
у
БлекПул,
ріши в
виключит и
з
парті ї
дипльомів ,
свідоцт в
і
найкра -
їз`дила
д
о
Парижа ,
на
дворець .
м
у
-
рік
мал и
Туреччині
усІхжоіИїМІйЙВ
щ о .відбуваєтьс я
'
.V
ОБОРОН А
КАЖЕ ,
ТЛ
О
ВІ Н
СТРАТИ В
ПАГГТЯТЬ .
щих
кваліфікаційни х
виказок . J-Обі
се'стри
ПііІілН
`бже
На
пе -
раді о
в
дом а
лиш е
деякі
ен-
ЧЛРЛОТ ,
Нор т
Каролайна ,
4.
жовтня .
Завтр а
почина -
Одна к
в
перши х
так и
днях
са-(рон ;
княз ь
забаривс я
щ
е
пр н
Голов а конгресу,
член
англійськог о
парлямент у
РЬбертс ,
тузіясти .
ННні
слухачі в
ра-
еться
тут
перед
стейтовн м
судо м
росправ а
прот и
Внлис а
робітник и
звернул и
у'вагу'авті .
Врешт і
йде
на
перон,
а
ииголоси в
остр у
промов у
ПРОТИ
комуністів ,
у
ЯКІЙ
нарікав,
щ
о
ДІя
в
евроПеТіЛ`кіті
Туреччи -
Джордана,
священик а
з
Коламбаса ,
в
стейті
Джорджії ,
Обжа -
з
фахови м
знанням
іижині-
ту
т
‚.цет)бер",
портієр ,
ие
хам е
вони
стараютьс я
розбит и
робітничу 4
партію.
ііі- є
тисяч і
й
тисячі ,
так
щ
о
лованого
з
а
двоженство .
Обжаловани й
вижида є
суд у
в
стей -
pa
щос ь
не^в
порядку .
Дирек-и.ого . пустит и
и
а
перо н
без і
Робітнич у
Ліг у
учителів,
ш
о
находитьс я
під
впливо м
лі-
царгородськ і
доставц і
Не
є
ві
ювій
вязниці, б о
не
міг-аложит и
бейлу
в
сумі
10.000 долярів .
цін
почал а
тихце м
перевірюва- j іероиівки!
Біжитьйняц ь 'до
ав-4
воѓ о
крила
партії ,
виключен о
з
робітничи х
організацій .
Силі
постачит и
стільки
Матерь-
Мав
він оженитис я
дня
19.
серпн я
з
друго ю
жінкою ,
хоч а
ти
автеити'Піість
иредложениКітомат у
—-' а
ту
т
лишенько !
не:
ялів.
ДоТСпер
є
в
Тўр`еччіші
його
перш а
жінк а
щ
е
жи є
т
а
не
розведена , з
ним.
Оборон а
їй
свідоцт в
н.
інжиніра.
Вияви-{ма є
дрібни х
(не.
дурн о
він^
ШДИДАТ
Ш
ІТЩВКОГОШ
Щ
лиш е
одна
радіостація .
Є
вона
священика
каже,
щ
о
він
має
так
звану
амнезію ,
себт о
втрати в
лося ,
ш
о
всі
вони
сфальшован і
князь) .
Отж е
робит ь
т
е
саме ,
Д
Р
.
ШТРАВ С
ДИРЕКТО Р
БАНК У
ЗАЙМ Е
MICJi E
VStfTOT O
в
Осіїаиії,
Ѓб
мил ь
ві д
ІД-арг,р-
память.
щ
о
fOjiaTn
взагал і
д
о
„Техиіше`!
щ
о
в
таком у
раз і
роблят ь
усі
МАЛЦАНА .
'
-
-
роду . 'Ця^стлііі я ‚.НАЇДАЄ
виси -
і`охілЧ-лє`'
в
ЧЗІарльотеибурґ у
смертельниќй :
купу є
часопи с
БЕРЛІН ,
4.
жовтн'я.
НасліднцќЬм',
ТЬЙРЬГНО
згинувшог о
лає .
floe^HJFA
фил і
'виносит ь
-ВИ
Ч
И
МОЗО К
-СВІДЧИТ Ь
тне
ходив ,
ш
о
нікЬли'й'хгайстер-
(щаслив а
країн а
де
князі
жў-
Німецьког о
амбасадор а
у
Вашингтоці ,
М^ЛМАН? ; і$ЎДЕ
правд о -
1,200
МЕТР}^і Стаці я
називяєть -
Ш
Е
ДОЛИТАИИГІ'ММОВО І
РІВНОСТ И
ЖІНК И
З
V
нях
фірм и
Сіменс-Ш^в'рта .
не
пуют ь
часописи!) ,
міняє
в
то
й
подібн о
др .
Е
.
Штравс ,
директс^^Да%ш е
Банк "
у
Берліні.
,
-ИНБН
Ся
„Радќ}і}^гайбУл'' .
Тепе р
бу-
ЕІ,,
.
ЯІЩУЩИЯГО Ю
`
'`
працював ,
а
іцо
цѓкавїще .
щ
о
спосі б
гроші ,
вертаєтьс я
знову,
У
'Німеччині
думають ,
ш
о
Злучені . Держави ,
дуж е
#ед о
Йуйгть
Новугстацц а к в,.:АйРСфі.
'`НЮ
f#OTKjnJ.
жовтиЯ!---'ДІр . Дж .
Б.Ветер ,
професо р
пси-
в
-^сті
Шпандку 4
Нема ; Т Взага!пі
д
о
автомату ,
кида є
грі ш
а
згодятьс я
н
а
се ,
ШОБ Н
ВІН
бу в
насліднико м
барон а
АЬмоан а
У.,
('Кошти будов и -ргіНЄ'фрЬ 1 г)О,00б
хольвПЇ
(Иіуки
пр о
душўі'Иа''НюйорськІ м
університеті ,
ви -
фабрик и
зброї ,
-гііі
як
у
'Він
пб -
ѓатома'ѓ Ти'
чичіфк !
П
о
хвилі
рі-,
Вашинг'тоні.
Др .
Штрав с
є
онзнесмено м
і
досит ь
богати м
чо -
фу#ті в
сл`ЇЃТЛ'ііітѓів.
'КйЖу.ть
ш
о
дав
публичн у
заяв у
пр о
дослід и
на д
мозком '
пан і
Гален и
ґар -
рхлккувавс я
свідоцтвом ,
я
к
кер -
шивс я
княз ь
купит и
перонівќў і
ловіком .
Щод о
політични х
поглядів ,
TO
має
.ВЃИ
бут и
прйхнль -
т
о
`-буДе
пайси'ЛВНп.АА стаці я
на
ленер
професорам и
Корнеуіського
університету .
.
^
муючи й
ііц^инір.
Тепе р
поліція
J-прк
білєтові й
кас і
і
прийшов
і
НІІКОМ
прани х
німецьки х
партій.
.
ІЕ5.-ги.зькоЧіу 'СхоДі .
'Ѓаќса
"дл я
Як
відоме ,
професор и
`Корнелськог н
університет у
видал и
устійнює
перебі г
йог о
життє -
на
пЄрон
якраз ,
щоб
и
иомаха -
N
сітў'хйчів 'виносить
Г'4
турецй -
ореченне,
щ
о
мозо к
пані
мущйн ,
каже , ‚що
ґарденер ' зовсі м
на
мозо к
вж
мозк у
ие
Корнелськог о
пані
не
.гірши й
від
най-
вої
картини ,
як
а
—-
д
о
реч і
ка -
т
и
хустинкою ,
б
о
поїз д
.-вже
WFLFFAFBFT L
ШШ
В
IWTPTLRTI ,
кик
ЛірІВ
О
иіілтнгів)
оди н
кращих
мозкі в
переховувани х
сьом у
університеті.
жуч и
дуж е
бурлива .
Хаба'к-
відїздив .
Певн о
бул о
д"іому
не-
УСІ
БІЛЬШ І
ШПИТАЛ І
БУДУТ Ь
МАТ И
Д
О
РОЗІІОРЯДИ -
РАЗ
на`
все.
Великим и
карам и
Тепер др.
Вете р
хоч а
хори й
Можн а
сейча с
в1д-
терно ,
щ
о
найбїльш е
по'сад'
приемн о
але
не
менш е
хіба`
МОСТ И
ЛІТАКИ.
іКараєтіѓЄИ
ТН %
які
- слухіа'ЮТЬІ
ріжнити
від здорового ,
не
ї
розврю ,
нічог о
все ж
Паки лікарі
е
нера з
бачили ,
щ
о
займав'Юра ш
досіл ь
у
-
fto.li-
двірцеви.м
урядовцям ,
які
міой-
МЕЛБОРН ,
Австралія ,
4.
жовтня .
Австралійськ е
ОРАВИ-
потайки'.
Турецьк а
конеерва
мозок
ідіота
ріжиитьс я
богат о
ві д
дуж е
розумног о
ї'і
ж^дармерії !
.
и
о
післ я
исьогг^
ДОВІД.І.'ІИСЬ,
К'О-
тельсгв о
зорганізувал о
лікарськ у
обслуг у
прн
помоч і
АЕРОПЛЯ-
тері я
-аб о
Двруліел-гв н
даєі
чоловіка.
З
то
причини,
зі
стану
мозк у
можн а
судити
пр о
-
'.
г
о
не
хотіл и
впустнг п
бе з
nfe-
нів.
Усі
біл'ьші
шпитал і
ПО
Драю
будут ь
мати
до
РОЗПОРЯДИ-
Асіди у
і зах-ІАіх-
мувику ,
а
-ВИ-
стан
умовог о
і
ореченн е
лікарі в
унГвер-
мост и
ескадр у
літакі в
і
будут ь
получен і
при
ПОМОЧІ
БЧЗДРОТ -
,
СІЛЬСЬКІ
ТРАГЕДІЇ .
гитету
не
доказу є
пона д
те ,
ш
о
мозо к
ґардене р
"коИує
її
б}иестр а
муж`есвк а
і
ног о
телеграф у
з
малим и
місточкам и
у
глубииі
КРАЮ
й
зі
ста -
був
здоровий .
Яр о
якус ь
рівніст ь
з
мушииам н
ту
т
заключен ь
ЖійрЧВ.
Друг а
турецьк а
oipxe-j
42 : літній
Попелю х
із
Моло д
ціями
п
о
пустинях.
-
І
робити
не
ПРУ Т
ЗМІГІИ В
РІЧИЩЕ .
FCTPA
Дйруіі-Таяіти
гра є
лиш е
чина
(.тюбачівськог о
повіту )
Кол и
хтос ь
буд е
потребуват и
лікарсько ї
помочі ,
вишлеть -
схЧЙку
аіузйку.
Тріає
і
дЖез
"`Вся
низина
довкол а
HpyTaj
СМЕРТ Ь
МАТЕРИ і Щ О
ЗЃРОЇЛ А
СИНА .
^був
обурени й
тим ,
щ
о
йог о
с
я
тул и
лікарі в
у
літаці,
А
в
раз і
небезпеки ,
ГРОЗЯЧОЇ
ХОРОМЎ,
бенД ; із
Іл^ізкасинВ .
Стаѓдія-. по-
тест ь
Бирк а
на
старіст ь
оже.'
змінил а
свій
вигляд .
Люди ,
щ
о
Н
Ю
ЙОРК ,
-Г-
У
Кинѓ з
Кавнт і
Госпита л
помер -
перевезетьс я
йог о
літако м
д
о
найблизніо ї
стації.
д
а
є
і
ціНи
абіжа .
яких-ігуже
не-
J
нився,
замісц ь
записат и
йом у
та
пані
Гелеиа
Івінська,
о
в
понеділо к
ўтроїл а
свог о
Гб-Літ-
бачил и
перші
нас'лідки
повені, І
'Терпел`иво
вижидаќўть
тортов -
"ого
сина
йосифа ,
4. жовтня ,
щ
відта к
а
у
розпуц і
н
а
ви
д
йог о
смерти
на-
`грунт.
Підча с
палко ї
розмовіі.ІКАЯСУТЬ,
щ
о
не
можн а
пізнати
цічз
глибині
Анатояі ї
ілі
І$рзЄ-
"илася
сам а
отруї .
иа
ц
ю
тем у
доебпе ю
вби в
Би р
ЕВГР Н
Ш
І
ВДОВ А
П
О
ОУН-ЯІ-СН И
У
ШУ
.
І
1
Ірумі.'Пі'сля
т0-0 ї
год .
`веч.
мсђк
Муж
помершої ,
І
кат
Івіиський
(американськ і
газет и
„спе -
К
У
,
з
а
ЩО
-сидітиме.л'ілн ш
пів -
елуЧати:
Берлін,
"Відг-нь,
ЗАПЕРЕЧУЮТ Ь
ВІСТК И
ПР О
ТЕ ,
4W )
ЗВМ#ЧАЛИСЯ .
"В'
туніть ?
йог о
1MB
н
а
ріжн і
способи )
каже ,
щ
о
йог о
жен а
лісу -
тор а
ропу.
У
ЛНцьиій l-o.TvJe
ріжних
місцях
пробил а
соб і
Москв у
і
Рий .
МОСКВА ,
Ч.
жоиткя .
-МАДА М
Сун -ЯТ -Cffl ,
ндяи .
пн-оско -
нулася
з
ум
а
чере з
игуіЛу,
з
а
свог о
сина ,
який
ма в
бути
не -
ІОІЛЯ
МостиСь к
19-літиі й
пару-
нов е
РІЧИЩЕ ,
б
о
стар е
прис и
ВАТЕЛЮ
КИТАЙСЬКОГ О
НМЦІОНАЛ І СТИЧНО ЃО
РУХУ ,
Я
Єнгн н
ЧЕИ ,
був -
спови а
розуму .
Клопот и
з
а
син а
докучал и
ї'й, `як
їй
прийшлос я
б
о
ќ
Правдю к
в
обороні.перед ! пане
каменюкам и
т
а
дере%н
Ш
И
Й
И-ІНІСТЕР
ЗАГРОТМЧНИ Х
спра в
ѓѓреви ТЕЛЬСТВ И
в
ГШЯКШТ,
ГДРИ-
Слоні
ростут ь
д
о
40
літ.
платити Високічптяати за
йог о
лічеиня.
Він
Ібатккрм ,
яки й
пнав.
з
а
ним`
з
пою.
Подеку'ди
щезл и
не
ТІЯЬ-J
.
бул и
ДОБЯМУ ,
на
КАВКАЗІ .
МІСИЃВ І
КОМУТІІЕТИ
іцннінл н
Ин
З
ОЇУ -
літкй ,
T КОТРИ Х 14-ЛттнИй
Син
Жнґнюнтглужі й
і
кімий ,
M W -
JBHJaew ^
пре^в ,
свог о
хати ,
Дерева ,
ал
е
й
бнтиїь )
ШЕВЛЕННЯМ.
ЕВРЄН
ЧЕН ,
Я
К
те ж
і
меда м
СУН-ЯТ-СЕН ,
ЗЕМЕРСЧУ-
-тітиа дочка
‚МВрія
те ж
тілесно
нездужає .
Ісмертельио.
`
"'лях,
разом
з
будівлями.
Знає-кума ,
зна є
пів
села.-
.
ю
т
ь
ПВГОЛОСК Н
ПР О
СВО Є
СУЯРУЖЕСТВ О
Й
КАЖУТЬ ,
жо'квдюрц -

жуют ь

як

ІІРНЯТЕЛІ.

І

ЖОВТНЯ, 1927. 1 СВОБОДА , ЧЕТВЕР ; 6-го „SyOBODA" (LlBEKTXt . ми, колис ь
ЖОВТНЯ, 1927. 1
СВОБОДА ,
ЧЕТВЕР ;
6-го
„SyOBODA"
(LlBEKTXt .
ми,
колис ь вдавалис я
^Наши м
.
FOUNDED
1І93
ШЛЯХ ДО ПЕРЕМОГИ
попередника м
нездіГГсненою
звіт
Окі'^іаЦа
aaw-p-ptr
published
dally
except
Sundiy-
фантазією ,
мрією .
А на'тих,,
що і
V
т
ч
З
,
`НІ 83 Grind Street, Jeriey
City,
H.
J.
каі
№єднання
1.
ПРИХІ Д
ставил и
соб і
з
а
завдання'здій 1 -
4
Owned: by
the
Ulcr.iDUB'N-Uoflal
Aisoctation,
Inc.
снення
таки х
утопійнй х
ідей,
1)перенос у
з
минудог о
місяця'
.
.
ЯІ3.9 7
Edited
by
Editorial jCoramittee.
`'
ш
і;3а місяць вересень, .1927).
Людськ е
життя'Ц е
вічна
бр-іконам ,
а
том у
літання
ц
е
по -
дивилис я
я
к
на
ианяків ,
я
к
на !
2 )
Прихі д
у
вересщд,
1927
.
1954.57
НИвіігеа м
Second CJaM Mill
Matter at the Pott
ОЙсе
pf Jerw y
Clty r N.
J.
ротьб а
з
а
кращ у
дол ю
люд :
рушенн^`Хс-іі самог о
Бога .
Ал е
o a
March 30,
i9ti ,
under
tha
Act
of
March S,
1879.
людеі і
божевільних .
З
ти
х
1110-
стдіа,
з
а
йог о
яосту п
на
шлях у
ні
жорстокі ,
тортур и
н
і
Кара
` V
_
j
Разом .
$2068 з;
нірів
сміялися ,
залякувал и
ЇХ
і
prorlded for In Section
1103
культур и
й цивілізаці ь
Як
ко -
смерт и
це
спинял и
герої в
духа .
tied July
31,
19U .
карали ,
ал
е
вони
відважн у
й
` II.
РОЗХІД :
arf a
боротьба ,
та
к
і
та.аймагае{
На
місце
`замучени х
ставал и
рішуч е
йшл и
напере д
та{пере -
а)
Висилк а
до
краю :
SUBSCRIPTIO N
RATES )
ПЕРЕДПЛАТА:
певних
жертв .
Кол и
простуді-
нові-
борці '
ще
н
більші й
кіль -
Тќѓеє
сепії
a
copy.
Поодиноке
число
гри
це— -
магалй .
`
.
1)
На
допомог у
потерпівши м
ві д
повені^ $ІбОр.ОО
D a e
year
, д
7ЛС-І
ювати
історійѓ людства ,
історію
кости ,
щ
е
біль ш
відважні ,
щ
е
В нашом у
сучасном у
наці-
2
)
Інвалід и
(Ді м
швалідів.$ІОО^ а
на
до- #
ІІГВіагг===ггі й
ВІХ
MONTHI
1
Г
окреми х
народів ,
т
о
м
и
поба -
біль ш
уп'ерті
в
свої й
боротьб і
нально-громадськом у житт ю
та
помог у дндалідйм
други х
$100 )
200.00
'На три мкюА
$
Ш
чимо,
щ
о
вся` Вона
окуплена
з
а
покопаний
природи .
в
прагнен`ню
створит и
сво ю
су-. І
3
)
Н
а
виданн я
революційно ї
літератур и
`- '
50.00
TOR.itn end
Ja(MT City
Kiies;
В
Джерая
Ситі і Заграницею:
І
численними
Жертвами.
Богат о відважни х
люде й
зги.
Ове year
.
вереину
держав у
стрічаєм о
м
и
.
4
)
Письменника м
.
Кобилянські й
і
-
110.0 0
На рік
ч-^-Ві й
v
Six month-
,` Подйвімся тільки, скільки тої
,,15
.
0
0
иул о
п
о
наказ у
`ріжних
ко{$Ь-
На
пів
року
^%ШЇ
такі ж
сам і
перешкоди ,
я
к
стрі-
другим )
75.00
{ГЬтм monthi
.
ГА.7 5
Иа три місяці
В
Z751
дюдей. кращих
умів, людства
новани х
деспотів ,
щ
о
з
зап о
чали
ї
х
инші
народи .
Том у
й
5
)
Висилк а
(телеграфічну, . І -
звичайн у
-
За.хожл у аміну АЛРЕСИ ПЛАТИТЬСЯ 10 центів.
загинуло від рук ріжних мрако.
Відд ю
‚‚Не
убий "
н
а
уста х
а
Шлях
на ш
боротьб и
мусит ь
бу-
вра з
з
письмам и
.
21.5 0
"АУОООРА" ,
P.
О.
BQ X 346.
JERSEY
CITY,, Jj3 j
бісів,
катів,
кастраті в
Людсько ї
хресто м
в
рука х
карал и
ї
х
т
и
Такий
як
у
других ,
б
о
життя,!
3
'
-
;
`-:У
-
-. ,
`
$184ИЗ Н
думки ,
які
з
а
вс е
те ,
щ
о
не
по - ( мученицько ю
.смертю.
А
скідь-
м
а
є
сво ї
незмінні
форм и
роз -
б
)
Коште ' удержанн я
канце'лярії
-
-
-
-`
-БО
Н
годжувалос я
з
їх назадницьки м
ки
вж
е
згинул а
і
гине
Ще
сего-
аитку.
в
)
Кошт а
дорог и
-.% -. Л
І
-
оо
ХТО ШИРИТЬ РЕНИГАТСТВО
:
Поглядом ,
аб о
з
то
ю
вірою ,
я-
дн
я
приміро м
в
летництв і
за-
Н
а
змін у
стари х
наши х
бор -
г
)
Почт'овд
скрййк а
:
,
-
-
-
-
-
.
-
^з .
-
-
.
-
4 1 ні
Праша в
еп.
Богачевськи й
Назарук а
в
„Католицькі м
ку
вони
проповідують ,
аб
о
са-
дляі невідповідних
приладів ,
чи
ців,
щ
о
вж
е
полягл и
в
бороть -
П
р
о водЃ '
я
к
великог о
провідника,
патріота ,
му -
мі
лиш е
ісповідують ,
карал и j а
вини
несприятливи х
атмбсфе- ч
б
і
з
а
наш у
державність , `паро-
ченнк а
і
героя .
Нічог о
в
дивного ,
такими ж
точнісенько
жорстоко ю
смерт ю
борці в
з
а
ричних
умов
.
а
М
и
бачимо ,
джуютьс я
і
вж
е
народилис я
но-
НІ. ЗІСТАВЛЕННЯ :
словам и
писа в
д-р
д-р а
народног о
тім
і
недобитки
і мученика.
пр о
висвітлення
е
братів ,
о
гетьмансько ї ідеольогі ї
а
Назару к
пр о
еп,
Богачевського .
Прашал и
прогре с
і
цивілізацію .
щ
о
н
а
місцеЧ
впавши х
жертв і
ві.
Д
е
`були
ранійщелиш е
од
и
.$20ЬЬ З
Прихі д
в
місяц ю
вересни ,
1927;
.
.
д-р а
Назарук а
рівно ж
і
гетьманськи х
Січей,
рів -
Гляньм о
на
історі ю
творен -
стають'д о
гіраці,
д
о
боротьби {
ниці,
тепе р
стат и десятЌи,
а
д
е
1887.Г,
Розхі д
-
'
V;
'.'
,
3
,
.
и
о
ж
як національног о
геро я
Але
яких
сам е
`герой-
V
ня ріжними
народам и
їхніх
дер-
нові,
свіж і
сили.
бул и
десятки ,
та
м
тепе р
сотки .
сЬких
діл
д- р
Назару к
доконав ,
це
нігде
не
говорили .
Че -
ж
а
в
й
м
и
побачимо ^
яки й
тяж-'
В
останніх
кілько х
місяця х
Ми- ж
н
е
смієм о
глядіт и
н
а
Оста е
в
касі
Обеднаан я
з
кйще и
вересня ,
1927
;.
$ІЙІ.НІ
р
е
з
т
е
невдячна
рол я
тих
геройськи х
діл
мусит ь
кий
крівави й
шля х
пройшо в
загинул р
багато` '
прекрасних ,
тих,
щ
о
збоку ,
стоят ь
і
лиш е
І
Обеднакй е
Українськи х
Організаці й
в
Америці.
припаст и
на
нас.
А
робим о
ц
тому ,
щоб и
освідомит и
я
т
у
коже н
нарід,
пок и
осягну в
сер -
відважни х
й
добре,
вишколени х
дивитися ,
як
други й
бореться ,
горстк у
тих.нещасни х
наши х
щ
о
щ
е
остают ь
під
впли -
ю
державність .
Коли
ми
гово -
летунів'.
Т
а
невдач а
й
смерть ,
а
коли
він
досягн е
успіхів,
т
о
в
о
м
то
ї
рутенсько ї
гнилизни,
щ
її поширюєтьс я
в
Америц і
рим о
пр о
наш і
величезні
жер-
щ'о -стрінула,
одних ,
``викликає
тод і
К9ристуватись
незасл у
ЧЕТВЕРТпЙ КОНГРЕС ОБЄДНАННН
ПІД
покришко ю
і
католицьког о
грана -
т
в
и
на
цьом у
шляху ,
т
о
не
п
о
щ
е
більш е
завзятт я
т
а
запа л
у{женн о
чужбі о
працею .
М
и
та-
тнзму .
Б
о
д
о
чого
вж
е
т
гнилизна
доходить ,
видн о
хо ч
б
и
На
g
статут е Сн5еашбдая
підстав і
2 0
і
ухваяй ЕкЗеКуґив н
винні
ми
забувати ,
щ
о
цей
на ш
други х
Доконат и
те ,
чог о
не `
к
о
ж
повинн і
по'сил і
можливо -
гір
тій
науці,
яку
виписує
д- р
Назарук ,
а
яко ю
годуют ь
своїх
з
дня
3 .
серпн я
б
.
p.,
подаєтьс я
Д
о
загальног о
відома ,
н
ю
шля х
це
природни й
шля х
кож -
доконал и
ті,
щ
о
загинул и
тр
а
сти
й ` 'відповідно
обставинам `
читачів
американські
католицьк і
органи .
В
бразильські й
ЧЕТВЕРТИ Й
КОНГРЕ С
ОБ^А ІТТГІ Я
УКРАтТНЄЬКИХ
ОРГА
ног о
поневоленого '
народу.
гічною
смертю .
Нов і
відважн і
помагати ! тій
бороть'бі
й
чи
м
‚‚ПраиІ",
містить
д- р
Назару к
„Лист и
з
Америки",
в
яких ,
як
2б. 0 ЖОВТНЯ 192 7
НІЗАЦІ Й
В
АМЕРИ Ш
ВШУАСІЩІІЌ$
р
.
Пригадайм о
соб і
хочб и
тво -
лишают ь
свої х
стари х
батьків ,
нс
а
з
більш е
ii4c буде ,
тим' лекш е
бу-
ІЗ ай$ Ь
Р
бувало ,
представля є
наш е
житт я
в
Злучених
в
Филаделфїї ,
Па. ,
в
галі
Лмерикансько-УкраїнсьќИ х
Горожам
рення
німеідЬкої
держави ,
іта -
матерей ,
жіно к
і
діте й
і
йдут ь
де
активнійши м
борцям ,
ти
м
Держава х
односторонн о
і невірно.
Мі ж
инши м
твердит ь
він,
при
Нор т
Френкдин.ст. ,
ч.
847.
Конгре с
начнетьс я
точно
о
гол.
‚.іІйської,
румунської ,
навіт ь
А-'
д
о
дальшо ї
боротьб и
з
ириро -
скорш е
вони,
а
разо м
з
ними
щ
о
дуж е
богат о
Українців, покида є
в
в Америці
свій
нарід
т
а
9-тій
ран о
і
буд е
треват и
оде н
день .
мериканськи х
Злучених
Дер -
дою ,
щоб и
доконат и
те,
чог о
переходит ь
на
польське .
І
пиш е
числі
з
26.
серпня
192 7
р.
й
ми
досягнем о
нашог о
націо-
ПРОГРАМ А
КОНГРЕСУ :
жав .
Скільк и
т
о
ти
м
народа м
не
довершил и
попередники.
таке :
нальног о
ідеалу.
Будьмо `
акти-
довелос я
покласт и
зусиль ,
що -
1)
Отвореин е
Конгресу^ '
Ціле,
людств о
й
коже н
наріді
внимн
й
майн о
віру,
щ
о
немає.!
„Ніхт о
тим
про`пащим
і рахунку- не
знає .
Ба ,
е
вж
е
ту
т
би
утримати ,
оборонит и
т
а
2
)
Зві т
устугіаючог о
УряДу.
зокрем а
проходит ь
тяжки й
тих
завдань ,
яки х
б
и
на ш
н
а
польські
монахині
з
наши х
і польськ і священики .
І
ніхто
їх
тут
розвинут и
сво ї
держав и
д
о
ви -
3
)
Дискусія .
шля х ^упертої
бо'ротьби,
густої
рід.
не
доконав ,
немає
ти
х
об-
преиінь
„переслідуванням "
старості в
туд и
не
загнав ,
б
о
нема
щог о
щабл я
життя ,
у
4
)
Реорганізаці я
Обеднанн я
і
змін а
статуте .
засіяни й
жертвам и
бор`ців,
ставиќ,
які б
він
н
е
переборов .
тут
ніяког о
переслідування:
роби ,
щ
о
хочеш .
Чому ж
наш і
та
к
5
)
Реферати :
Візьмі м
галуз ь
науки
т
а
те-
жертвам и
'відважних
людей .
Буд е
охот а
дсгборотьб и
та
чин,
липнуть
до
чужог о
і тут ? Очеви'дно
їх
тягн е
туд и
лад ,
днсцнп -
а
)
Плян
реорганізаці ї
нашо ї
школ и
в
Америці .
рхніки.
Ми ж
тепе р
свідкам и
то -
ліна,
величавіст ь організації .
Туди
відходит ь
найспокійніщи й
Наслідкам и
ї
х
боротьб и
ко -
а
перемог а
прийд е
певно.
б
)
Практичн і
завданн я українсько ї
іміграці ї
в
Америці.
го,
як
чолові к
не
то ,
ш
о
ста в
і
найлучший
елемент".
-
`
рисѓуєтьс я
все
людство ,
корн -
#
в
)
Примінення
українськог о
іміґраит а
д
о
америк :
життя,
птице ю
в
свойом у
умінню
літа
стуетьс я
коже н
наро д
з
окре -
Добр е
оженився.
Мн
ќарочн о
навели
цей
уступ, .ро
ми
певні,
щ
о
инакш е
ні-
І
г
)
Автократі я чи
демократія .
ти,
але
далек о
полиши в
поза -
ма.
Звичайно ,
чим
більш е
пра -
х
т
о
не
повіри в
би
нам,
щ
о
так е
мож е
бут и
надрукован е
в
у
-
Петре,
ц
е
тво я
жінка ?
6
)
Ухва ленне
резолюцій .
ду
найбільши й
ле т
птиці.
Ді я
цьовникі в
т
а
борці в
н
а
шлях у
країнській газеті .
На
тім
примірі
бачим о
як
на
долоні ,
д
о
чог о
Так !
7
)
Уділенне
абсолюторі ї
уступаючом у
Урядови .
чоловік а
вж
е
немає
просторів ,
поступ у
ч
и
національног о
ви -
в
ж
е
докотилас я
рутенськ а
гниль
p Америці.
В
цілім
світі
відо -
—-
а
вухо )
Алс ж
вон а
слі-
8)
Вибі р
новог о
Уряду .
яких
бн
він
не
перелетів. A
npn j
зволсння ,
тим
скорш е
вони
до -
ма
вж
е
польськ а
господарка ,
відом а
вон а
навіт ь
в
науці
еко -
па
і
крива .
9 )
Внесення і запнтц
.
V
,
гадаймо ,
скільки
соток ,
а;
т
о
всршуют ь
сво є
завдання ,
н
с
-
номії,
в
якій
„польськ а
господарка "
це'ознак а
найбільшог о
Може ш
говорит и
голосно,
Стату т
Обеднанн я
підписали :
Українськи й
Народни й
Со -
мож е
й
тисяч
рокі в
людськ а
зважаюч и
начисленн і
жертви .
безладдя ,
а
в
д-ра
Назарук а
і
в
католицьки х
фанатикі в
покро в
б
о
вон а
і
глуха'.
ю
з
,
Нровидіннє,
Народн а
Поміч ,
Згод а
Брацтв ,
Січов а
Орґаиі-
думк а
працювал а
над
тим ,
я
к
еп.
Богачевськог о
ц
е
взі р
ладу,
дисципліни
і
величавостн .
Кол и
придивитис я
на
всі
за -
заці я
(давня ,
негетьманська) ,
Ліґ а
Горожан ,
Ліг а
Ветерані ќ
здійснити
бажанн я
людин и
лі-
Польщ а
і
польськ і
костели
та
к
величаві ,
щ
о
нем а
по
їхньом`у
войованн я
людств а
н
а
ріжних
та декільк а
менши х
самостійни х
товариств . Всі
відділи
згада-
Лиш е
та
к
виглядає
.
дивд,
коли
тамтуд и
втіка є
від
українськог о
народ у
найспо -
тат и
я
к
птиця.
Здається ,
діляігках^ ^китѓ'і,
Т
О
доведетьс я
них
організацій ,
о
скільк и
складали ,
аб
о
-зложат ь
жертв и
на
кійнішнй
і найлучши й
елемент.
Мабут ь
ціла
наш а
літератур а
задл я
літання
людин а
в
свої м
скоистатувати ,
щ
о
майж е
ко -
П
о
улйц и
крутивс я
якийс ь
визвольн у боротьбў
и
видінародног о
податку ,
аб о
з
виразни м
не
видал а
н
а
протяз і
цілих
століт ь
таког о
ганебног о
доку -
поступі
положил а
найбільш е
ж
н
а
звичайн а
в
нашом у
житт ю
підозріли й
осібних.
Нара з
під-
зазначеннє м
на
певн у
ціл ь
в
краю ,
я
к
н
а
Рідн у
Школу ,
інва-
менту
апотеоз и
національног о
відступництва ,
апотеоз и
вся -
жерт в
з
бок у
люде й
могутніх
рїч,
ч
и
звичайні
обставин и
т
а
ходит ь
д
о
мене
і
хоч
зовсі м
не-
лідів,
боєв у
акці ю
І
т
.
п,,
мают ь
прав о
вислат и
делегат а
на
кнх
Вишневеньки х
і
други х
національних
ренегатів ,
і иншнх.почесте й
які
рад и
духом ,
смілих
відважних .
умов и
нашог о
життя ,
в
свої х
знакомий , витаеться' і
розпиту є
Конгрес .
'
наживи ,
сенаторськи х
крісел
покидал и
свій
Бул и
часи,
кол и
лиш е
з
а
од-
початка х
видавалис я неймовір -
пр о
се,
т
о
пр о
те
Кожди й
делега т
мусит ь
виказатис я
повновласт ю
свог о
-
нарід.
І
той
найгірши й
елемент,
щ
о
відходи в
д
о
Варшав и
ч
и
,
ну'`
висловлен у
гадку ,
щ
о
лю
-
ними,
неможливим и
д
о
осяг-Р `
_
'Слухайте ,
добродію !
Товариства .
Москви
„дл я
панств а
великого ,
дл
я
ЛВкомства
нещасного "
а
дина
мож е
літати,
карал и
мож -
нення.
Багат о
реальних
рїчсй,
питаюс я
можев и
хлібоїд ?
який
по
думц і
д-р а
Назарук а
відпада в
ві д
нас
тепе р
в
Америці,
иовладці
смертю .
Говорили ,
яким и
ми
тепе р
залюбк и
й
про -
(
Ні!
канЃе
він.
Я'л и
З
А
ОБЄДНАНН Є
УКРАЇНСЬКИ Х
ОРГАНІЗАЦІ Й
В
АМЕРИЦІ :
вважаєтьс я
„найспокійніщн м
і
найлучшнм "
елементом .
'
щ
о
ц
е
противитьс я
божи м
з
а
сто
користуємос я
як ‚буденні,,
ш
е
та
к
п
о
дурном у
виглядаю !
Семе н
Ядловський ,
заст .
предс ;
Др .
Лук а
Мишуга ,
^екретар .
‚Однак я закладаюсь , щ о по- дуччинї? " буд е мат и як наслі-
‚Однак
я
закладаюсь ,
щ
о
по-
дуччинї? "
буд е
мат и
як
наслі-
Прииагідно
обговорюва в
др .
протяз і
часу,
в
які м
трактова -
їй
її
по-
ЗАМІТКИ ЛІКАРЯ ПРО ВИХОВАННЯ
трафлю .
Я
докажу ,
щ
о
зумі ю
сс'док ,
щ
о
дитина
вглянс
у
сво є
Арлє р
з
деяким и
дітьм и
їх
по -
но
йог о
лагідн о
й
п
о
людськи .
ложення ,
витолкуван о ощибочн о
о
аб
представилос е
(Пі д
уваг у
наши м
батька м
І
учителям) .
зробити" .
Опісля
проси в
йог о
до j мож е
'.власне
життя ,
т
а
заразо м
тю-
хибќи,
коли
бачив ,
щ
о
може'с е
Яки м
ставс я
відваЖниМ
і
маю -
йоѓ р
невірно.
Кожн а
нормалі
( 2 )
др.
Адлєр,
щоб и
прийшо в
учителев и
побачити,
статис я
бе з
їх
пониження.
У
та-
ч`и
довір я
д
о
а
н
о
розвинут а
дитин а
є
в
сташ
ньог о
по
дво х
тижня х
і
сказав,
дитйі и
задивляєтьс я
н
а
себе.
ких
случая х
пбводивс я
він
ду-
йог о
відносини
товвришїв і
зрозуміт и
причину
свог о
иове-
Рівночасн о
з
основанням,го ,
через
тс,
щ
о
пр о
усі
подр о
їй
викона в
се,
щ
о
хвалився ,
щ
о
Кол и
д-ров и
АдЛерови
лучи
ж
е
осторожно ,
уважаюч и
на
на
сталися
себ е -хлопце м
-до
нормальні.
денн я
й
дійт и `до
вірног о
осуду
клінік'
вилучен о
регулярнихj6Hui
дотичн о
неї
довідавс я
BIAJ
виконає .
Тепе р
хлоп`ець
мав}
лося,
що'н е
міг
догадатися ,
слідки
того ,
іїіо
ві н
скаже .
свог о
власног о
життя .
кляс
усі х
дітей,
щ
о
е
поважн о
родичі в
і
учителів.
Блуд и
дітей,
кримінальників,
в
ж
е
означен у
мету .
С^е
мож е
кі
причини
викликал и
невідпо-
Знайшовс я
тод і
оди н
школяр ,
упосліджені ,
слабі
на
умі
й
з
а
При
перші й
н'агоді
уважа в
uirfj
нервови х
діте й
і
дорослих ,
.дише
перши й
крок,
одііак
с
с
є
З
гірчатку
працював , др.
Ад-
відне
поведення
-дитини,
каза в
щ
о
н
е
говорі`№
д
о
9врг о
учи
гиЯЩвм.З`а
таі№н
з
хибами
у
з
а
конечне
представит и
пере д
ких
причину
сумніву наслідко м
д
маєтьс я
відгада-
лер
у
Зчасом
визначен а
ціль,
,
д
о
яко ї
ма є
в
і
н
написаті е
кожном у
учени-
тел я
чере з
дв
а
роки .
Учител ь
'змислови х
оідТаітах, й
уґрупова -
очим а
дитини
цілу
справу ,
щ
о
т
и
,
е
бе з
не-
спрямуватис ь
ц`бго
змаганн я
одна к
своДй клініці ( счм1
'вишколив ;
В№, собі
Н'"
Кови
задач у
т
а
`тему:
„Перш а
сьог о
^лопц я
сказа в
д-рови (
х
Іпрацюванрг о : Йгќільіго'і6
'ио
ї
разо^'тіісяя - - n.Vftify,
ви -
І
дотикала ,
одна к
старавс я
Гі
пристосуванн я
о
суспільно-,
нічників,
якіснелн
йог о
роботќ
річ,
яку
я
памятаю" .
Ті
перші
Адлєрови, `
щ
о
„Яки м
н
е
віді-
радою ,
іе
понижувати ,
ал
е
дат и
ї
Часо м
послугчваводі
він
р
о
сти.
Так і
люд е
н
е
можут ь
най -
таксам о
як
.він:; Коли
віц
ро '
спомини
викликувал и
част о
зветьс я
д
о
ньог о
—і
й
щ
о
нема
J B
топ 'ЛЕНО 0 ' 6 '
у
публнчни х
шко -
зрозуміти ,
для
чог о
вон а
е
л
бото ю
у. класі,
щоб и
допом о
ти
дл
я
себ е
місця
у
реальніпи
почина в
свою; працю ,
бо: АІ-.
у-
поражаюч і
наслідки;
часом,,
як)
способ у
з
ним'
порозумілися" .
fia x
МАВ
др.
Адлє р
і
йог о
учи-
нива ,
аб
о
підла,
аб о
н
с
вик о
ѓти
дитині
найти
спосі б
позбу -
світ і
і
витворюют ь
дл
я
се %
чителів'бул о
то
ї
Г.ВДИЩ-ЩО ди-
;се
маєтьс я
справ а
з
дорослими ,
Учениќ
одна к
охотн о
прийшо в
телі
д
о
діл а
лищ е
з
фізичн о
Щ
ц
ў
е
своїх
обоцязків ,
я
к
примі
Тися
своїх
невдач,
аб о
свій
власний
світ.
}ше
учителі
можут ь
виховува ІII
з
таког о
першог о
спомин у
до -
д
о
`д-р'а
АдлЄра" й
`'говорив
з
умов о
‚‚н'ормальними' 1
дітьми .
р
о
м
учитель
у
робітні
поясня є
декуд и
уможливит и
учителеви
з
учениць
у клініці
д-раі
й
тимсамн м
вон и
були
несію-
рослог о
чоловік а
можн а
пояс -
ним,
та
бу
в
ВПОВНІІвдоволений .
-
Учителі
-утворили
о'рганіза-
практикуючом у
хЛопцеви,
я
к
вглянутн
у
житт я
своїх
вихо-
Адлера ,
іменем
Берта ,
мріялт?!
сібні
бут и
дійсним и
виховува
нити
цілий
йог о
спосі б
повр-
По
короткі й
розмові -
показ а
цію,
у
якій
вони
обговорювал и
направлят и
машину ,
.вказуючи ! ванців.
Част о
дава в
ві н
цілій;
всегд а
пр о
упірени х
лицарі в
Мами,
хо ч
соб і
Не
‚здавали
'
}дсиня
у
життю .
лося ,
щ
о `зі
згадани м
учеником
"
усі
справи , Дотикаючі
мал о
'Адлера
йог о
дітей,'на
џа
лихе
зложенн я
аб о
поста в
:лясі
написати
задач у
на
тем у
і
дам и
в
оксамитни х
тягнучи х
сьог о
справи ;
вон и
н
е
розум'
з
л
е
обходилис я
дома ,
а
щ
е
гір-
'"яки х
- звернутис я
уватуі
ення,
які спричиняють ,
щ
о
во-
Я
ним?'
к
.мож у
статис я
пожнто ч
Одног о
раз у
оди н
з
учителів
ся
сукнях;
ї
й
провиджувалося і
л
и
,
ЩО, завдання м
виховуиача
'ше
у
школі . Учител ь
не
ма в
тер -
д-р а
й
віддат и
їх
пі д
на належит о
не функціонує.
Він
ся
тем а
відверта є
ум
діт-
припровади в
д
о
д-р а
іАдлєра
холодне ,
горд е
лиц е
аяґлійс ь
є
вр`аЦЮвати-ійґД дальши м
ро`
Ілеливости
дл
ньог о
й
звідс и
опіку
асистентів
ліні-!лереконався,
щ
о
маті р
част о
вор и
від
-шкідливих
і
нічо
не
х.Єищя,
о
називавс я
Посн ф
кої
вивязалас я
я
атмосфера ,
королев и
#шсавети ,
нрн^
витко м
дитини.
Вон и
занима-
у
які й
ќах.,
{„псуе "
дітей
й
спричиняє,
варти х
стремлін ь
д
о
.хосенної
сказа в
пр о
нього ,
'гягаюча
крас а
троянсько ї
О
-
лися
лиш е
наукоќ ,
приписанії`
Він
не
мі г
природн о
роДвиватй`
З
початку , старавс я
з'осібн а
др . Ад-'.вони
не
хочут ь
вчитися,
б
о
ро-
діяльности.
j
Кол и
дитина
„безнадійн о
зіпсути й
хлопець" .
лени
та
бе з
числа
лиц ь
Го -
Предметів , - удержування м
кар
ся.
Чи м
довш е
говори в
з
ним
л
е
р
говорит и
з
кож-
бить'з а
.богат о
`для
них.
Вон а
украл а
щось ,
він
звичайн о
Гіоси ф
бу
в
не лиш е
Йог о
уперти м
ді-
{сі б
з
давньо ї
минувшини .
Пр и
ност и
й
писання м
рапортів.
учителями й ЇЇ
{др.
Адлєр ,
ти
м
біл'ьше
переко: '
ідю ю
дитиною ,
її
доводит ь
дітей
д
о
тог о
nepe?j
давав .
їй
я
к
завданн я
нюхом ,
але
нера з
зловил и
{гноблена
іі
нервов о
розстрое -
Богат о
учителі в
навіть
обра
нувався ,
щ
о
завини в
ту
т
учи.
родичами ,
б
о
побоювався ,
щ
о
конання,
щ
о
вони зможут ь
ус ю
написати :
Дл я
чог о
К'радіж
на
крадежі .
-Його
попросил и
на,
гляділа
вон а
з
а
Відрадо ю
ўІ
предложення м
показа
тел ь
і
щ
о
вин а
учител я
у
по -
не
можн а
довірят и
н
і
учителям ,
іди
випроситис я
ві д
правдиво ї
безкорисна? "
Є
далек о
написат и
задач у
на
тему :
„Мо ї
ииші м
століттю ,
б
о
УЇЇ'окру -
т
и
м
нови й
і
лучши й
спосіб,
ве?іеннЮ
з
‚хлопце м
бул а
біль-
ні.
родичам ,
щ
о
вони
зуміють )
'роботи
В
заниматис я
дурниця -
корисніши м
дивитис я
н
а
кра-
перш і
спомини",
йог о
післацо
женн ю
нїч о
її
не.
інтарссувадо .
зилис я
ї
як виховуват и
щ
ресувалис ь нови м способом
дітей.
Навіть
ті
і
ш
е
,
я
ќ
він
сподівався .
Одино-
мн
т
а
крутити,
подібно ,
як,с е
діж,
як
на
глуп е
трачени й
часу,
у
ВІДПОВІДНИЙ
спосі б
н
а
бли -
купити
часопи с
для`б$тька .
3fa'
iCBve сам е
причина,
Длячого'на -
-учителів,
о
потрох и
заіип
Іким спасенням
дл
я
Яќнм а
було^
житис я
д
о
дитини" .
Одна к
з
ча-
роблят ь
дома .
Він
нера з
пита в
за- j Ідексу.
яќ.
на
нарушенНя
карног о
кс--
місц ь
куяйт и
часопис ,
побі г
^ші
діЃй
стают ь
кримінальника -
ви
-
(переконат и
учителя,
щ
Ь
нале-
г Сом" переконавс я
з
він,
щ
о
луЯ-
хлопця :
„Я
к
богат о
-часу
К'оли
е
якась дитина ,
щ
о
вінчд о
дом у
свог о
иуйка
Й
ВН-
їми.
нервовими, ,
самогубцями .
ховування ,
жалувалися ,
ш
о
не
жит ь
у.
лагідніший . спосі б
по -
Ше
говорит и
дитиною ,
коли
бра .ЮО Ц
проворном у
хлопце -
є
перенята
страхом ,
тод і
мож -
проси в
собдтррх й
тісточок`,
я-
'Недостач а
суспільног о
співчут-і
маюх ь
час у
звертат и
особливу
ступат и
з ( 'хлопцем. 1
Др :
Адлє р
:вон а
зах'одитьс я
другим и
ви,
шоб и
змінити
сво ї
навнч-
на
зажадати,^ щоб и
ціла
кляс а
кі
він
прин`іс; свої й
марері.
йо -
т
я
вяжетьс я зчяеДосТаЧею
від- f
увагу,и а
кожн у
дитину,
маючи
(сказав
учителеви,-'іЦо
мусить!
.дітьіін.
б
о
тод і
діти
перепона-
ки,
навчитися
працюват и
само -
нааисал а
задач у
на
для .
тему :
‚‚Чо-
т
о
мат и
поділ`илася
ним
тіс-
ваги.
.Коли
хтос ь
не-
{пі д
свої м
наглядо м
З
О
д
о
40
{з'єднати
соб і
Довїр я
хлопця .
стійно,
пе-забираюч и
репотріб-
ГОІ я
-боюї я
й
чого? "
С
я
'JOTBCH,
іц
о
ніяки й
чолові к
„н
е
'точками
з
й назвал а його :
‚дЬро -
ієтьс я
у
себ е
дом а
почувО 1 -
сім
Він тод і
на
світі,
Ідїтей.
З
часо м
доперв а
поча-
Відношенн я
хлопц я
д
о
школ и
й
жиє
виключн о
са
м
дл
я
себе "
і
Н
о
час у
учителев и
й
свсА'м
тем а
да є
учителеви.'нагоду
го-ігий,думаючи й
любимець" .
Ві д
'війн е
жи -
переконуватися ,
що
ті.
ко
себ е
Самог о
мусит ь
статис я
щ
о
помилк и
-
кожно ї
окремо ї
шкільним
товаришам? "
Зв'и -
вори-и . пр о ''початќи' страх у
й
нитки
АійшлоЄЯ тепер'д о
клуб -
віє
у
ворожі м
є відважний .
краю ,
огорнени й
щ
е
ї
м
здавалос я т}ігаром,
зна-
Іільш е
щйре .
З
хлоЬце м
не
б
о
людин и
довнкают ь житт я
мно-
чайн о
дістава в
відповідь :
йопр
нас.тідки.У-'Torb
род а
за -
Наі'Вінвідвеійяув. я
ві д
свог о
страхом ,
Який
не
дозволя є
йо-
ч
н
о
облсьшуаал о
ї
х
робот}.
ѓат о
дастьс я
зробити ,
Коли'вінj
^гих-
і
том у
'обходит ь
загал. Ідин
день"
Тоді
яр'.
АД^ієр,
хо -
Ідвчах,
діт и
а зв'ернувся
д0мате{)І ;
м
у
розвинут и
у
відваг у
{Дивлячис я
на-хлопц я
аб о
дш-
буд е
застрашени й
й
зл
е
трак`
Хлопці в
І ^-дівчата
можна ;
тячи
утвердит и
йог о
у
^його
ю
т
ь
иримір и
- част р - пре}Цставля-
Свого ' цілого:`по-
батька ,
йрго : маті р заохочувала -
держа -
ІДр.
Адлє р
каже ,
себ е
ще ѓ він не
спіт-
1
j
очям а
вишколеног о
псн-
тоітайий.
Не
лиш е
не
требами -
Іпривраит и
щоби і
^ямо,
суспільства, 3. а -
'`спільно, '
пост'анові,
удавав ,
щ'о
не.ві -
ведення,
як і спричинив
страх ,
т
и
з
не ю
прот и
батьк а
т
а
ус і
к
а
в
ані
одно ї
дитини ,
яка б
чннку
не{ холЬога ` ,
вон и
бул и
встані
пі-
вони,
переконувалисіС
р^ТЬ ,
ГОВОРЯЧИ !
„О
.
Се
НЄ
ЄГМО-
т
а
як
і
вони
проявлял и
ві д
Свої
пізніші
похибк и
мал и
свій
т
и
йог о
ал
е
належит ь
бутиі'поррзуміл а
свог о
тпудного.
по-
знат и
дійсн у
дитин у
у
чверть
.-членами
жлнве"
дМЄпі
забралоб и
пр и
свог о
дитинства ,
а
с
е
знов а
початоЌ'ў
невідповіднім
до`ма-
(для
ньог о
ласкави м
й
симпа-йоження ,
кол и
Його
ї
й
налеЖитоІ
годин и
часу,
пізнат и
родинне
їзольованим и
- одиницями^
йінайменш е
-2.
тнжш ,
Щоб и
змі -
Ідасть
нагод у
вчйгѓсіеви
й
ро -
Шйім вед`енню
його .
ПорузуМІн-
тизуват й
з
ним.
Кол и
х.топеиь
представився .
Кол и
лучитьс я
життя ' дитяяВта.оцінити'ВПЛИВ
з
них
‚пртає ,
ціла
суспіль-
нит`и
мо ї
павички.-. Я
певний ,
дича.м
вѓ линути
у
ї
х
душ у
т
а
ш
и
причини
йог о
упадку ,
знай-
Переконався,
Що
йог о
дальш е
найт и
дитину , щ о
не
хоч е
ність
Він-гбворЯ
в
часно
з
ди-
щ
о
ледви
чи
який
хлодіець
по
помогт и
дітя м
позбутис я
тих
щлос я
опісля
способи ,
шоб й
не
будут ь ч трактуват и
так ,
я
к
хат и
ТОГО,
Щ
О
ї
й
слу- .
показує ` До .ІР^ДНнног о
окруженн я
пр и
Ліною,
у'чюй
спосіб ,
неі^биртрафивб и Ѓсе,
зробігги" .
Тоді
ізворушаючіі х
їх кайдан.
Тем а
помогт и
хлопцев у
позбугисйіггередше ,
він
охотн о
перерва в
бр
у
доѓбру ,
Ьейчас
можн а
8
Р"^'
r OB 'lj y "ЌТІЃЃЃ
8
3
^ ^
м
Р
-кт - Р
У
дитини,
уде
ўге
At
знав ,
.ЧИНИ
що -
IIKV
врна
ШШ П
зробн-і Ф зло-
,„.J-, ІЗВЮІАЛН URT ,„FA, О N
Ч-„„-,,.„3 „
чим
н
сгат и
V
бу-.
своТ^лтіі х
иавичок .
,-
ю
мовчанку .
ПО -
довиті м
прич-hry
її n enoc .^V
ХОЧУ
^во
віднайт и
СВОБОДА , ЧЕТВЕР ' 6-ГО жбвТНЯ . 1927, Т ІІ.А Н ' ІЯНІІІ І І
СВОБОДА ,
ЧЕТВЕР '
6-ГО
жбвТНЯ .
1927,
Т
ІІ.А Н ' ІЯНІІІ І
І
Ў
,
І
'
голоси читачі
О-,
ментам и
`
і
'
м
:ї:=
З
И
т#!-іі!;гарл№иіьіш
і
еятзаьет,Н.дж.,іОКОШЦЛ І
yHtfl !
в
ЗАХОДО М
ВІДДІЛ У
СОЮЗ А
Том у
взиваю ' всіх
До 1
пра'щ
нредставлйютьі.иащу
церкв у
пе
ВЛАСНИ Х
ДІТЕЙ ?
БРАТСТВ О
СВ .
АРХ .
МИХАІЛА ,
ВІ Д
14 2
У
.
Н.
СОЮЗ А
УКРАЇНО К
В
ЧЕСТЕР ,
ПА
.
при
ті м
ділі,
щ
о
я
згадав ,
а
Бог )
р
е
д
репортерами '
американсь- `
Парлямент и
ріжни х
народі в
В
ЕЛІЗАБЕТ ,
Н.
ДЖ
.
Щ
О
Я
БАЧИ
В
І
ЧОГ
О
НАВ -
н
а
м
поможе ,
`При
кінці
додам ,
к
и
х
газет ,
а.посередн о
чере з
—`—
ўстрою є
Іднскутуют ь
на д
справою :
ч
и
відограеться
ЧИВС Я
В
ЧАС І
МОГ
О
ПО -
щ
о
повернувш и
з
краю,-поєѓв -
(них
і
пере д
американсько ю
су-
}вільн о
вагітній
матер і
позбути -
БУТУ
В
ГАЛИЧИНІ .
нови в
я
жит и
ощаднійше ,
що б
спільністю.
Т
а
н
е
лиш е
наш у
ся
плоду .
Виходят ь
пр и
цьрм у
„СВЕКРУХ А
ЯВДОХА "
^двай№ши
й
По
исребутт ю
2 4
лі т
в
Аме -
можн а
бул о
післат й
дещ о
у
церкв у
представляють,ор .
кой-
,зі
здоровног о
і
матеріяльног б
,чіці
відвіда в
я
CBQI
родинн і
стари й
край .
Тем у
я
купи в
со -
кордатники 1 н е
такою,
'яко ю
во -
І
Н
А
старост и
лі
т
заложення .
Примітивн і
народи ,
ВСУШ^ДІЙ8-П!.Ж()ВШДЕ^
^
б
і
мал у
скриночку ,
у
як
у
ки-і
І іііроии
у
старім
краю .
Кол и
Щ
на' повинн а
бут и
й
яко ю
була ,
В
НЕДІЛЮ ,
0 .
ЖОВТН Я
1927 І
яки х
іщ
е
не
захопил а
культура ,
В
ГАЛ І
УКР .
НАРОДНОГ О
ДОМУ ,
їда ю
заощаджени й
гріш . А
з
чо-
И
‚цбув
у
наш у
нещасн у
Гали ?
пок и
на
її
чол і
н
е
станул и
рим-
SUNDAY,
OCTOBER
9TH,
`
192 7
тако ж
займаютьс я
тіє ю
спра -
214-21 8
FULSTO N
STREET ,
`
ELIZABETH ,
N .
J.
г
о
я
ощаджую ?
`Люби в
я
ви -
В
ПОЛЬСЬКІ Й
ГАЛІ ,
ські
конкордатниќй .
Тако ж
і
у
-
міну,
у
свої`
рідні
околиц'і,
від-
вою .
Взагал і дикі
народи`.дуже`
Почато к
о
годин і
6-тІЙ
вечером .
Всту п
2
5
центів.
прн
2ND
AND
WIBON . Sbi
,
CHO-JAR,
P_ J
пити,
ал
е
ві д
тепе р
вс е
пю.мен-
Ікраїнеький
нарі д
представл и
цінять
народни й
-дитини,
ал
е
М.П
представивс я
мен і
Ьбра з
Ціни місць: крісла 1-рядні
30ц ч
крісла
Запрошуєтьс я
вс і
Іовариства ,
Братств а
і
Се -
ш е , дУІ$идаю
2 5
ц.
д
о
екриноч -
ю
т
ь
наш і
оо .
конкордатниќ й
не
2-рядні 35 ц. ДОШКІЛЬНИ Х жггия
15
ц.
вони
мают ь
те ж
причини,
за-,
ІІ.
ніког о
гор я
й
діўжди .
Сед а
стрццтв а
з'Елізабет ,
Н
.
Дж. ,
госте й
місцевих
і
по -
ки.
Ходи в
я
перѓДти м
д
о
5 0
ц
.
Початок
точно
о
7-ій
вечір.
п
і
д
таки м іменем,
яки м
він
себ е
д
л
я
яки х
убивают ь
дитину .
.
НЕ
пізнаігня.і Нем а
ніяког о
замісцевих .
Буд е
довол і
українські
і поодиноки х
добри х
напиткі в
і.смачної
перекуски,
Весь дохід, призначений на новоосно-
Ітеатру
рухомих ;
образќів,' а
те-
зове ,
ал
е
пі д
таким ,
яког о
те -
порядку. Дорі г
ніхто
не
напра -
ІШ^ІЇЗШЃЯ
ваиу українську народню
а
українськ а
музик а
буд ^
пригравати .
З
а
довр у
забав у
ручит ь
у
7ЧІПЕ
.^і
Лрим
,
ВІРМЕ
Н
1
СИ
Р
І
Й
"
І
В
№'` -
п
е
р
ходж у
д
о
15
ц.
так ,
щ
о
за-
п
е
р
ужива є
Польща ,
щ
о
зов е
-32
`
,
,
Комітет .
М
Ч
С
іі о
дорога х
самі
ями,
і
причин и
відграют ь
ту
т
.ощаджени х
3 5
ц
.
кида ю
д
о
Українців,'
цЦоти
ї
х
волі ,
ста -
рогою г^мадянн запрадмаемавсіх ^ Батьків,
поси-
лаючих
своїх
дітей
д
о
вкраїнської
важн у
ролю .
Кажут ь
тод і
пр о
цо
год і
возо м
пе
Р е1ха 'І^ К р ИНО чки .
З
а
чищенн я
череви -
р
о
ю
назво ю
Русинів.
школи, і ‚весь укриїнсьќнй за`гал у
Че-
жертвуванн я
дитини.
Иншо ю
юди
чисте
пекло .
Хт о
ві-( к і в
о
цдд^ і
юц. ,
a
тепе р
са
м
У
'надісланім
Нам
„Бостон-Ге -
стср і околиці на згадану іцк-faaj'.
О-
н
рить
у
пекло,
т
о
неха й
їд
е
д
MM
н
ю
ш
і
ошв
д
увага '
причино ю
вбиванн я
новонаро -
соб і
чищ у
черевнќії
а
Ю
ц.
ки
ралд "
читаєм о
пр о
посвячен-
;
аличиии а
побачит ь
щос ь
сто-
бовязкдм усе'нького вкраїнського Гро-
-
ЧеСТер е допомогти
свя-
джени х
діте й
є
те ,
щ
о
з
тіл а
. ЗАХОДО М
С
І
ЧН
И
В
Н
Ю
ЙОР Ќ У
д
а
ю
д
о
скрипки.
З
а
голення
н
я
каплиц і
українсько ї
церкви . І тому., ділу, ЛПколІ, а тін^еамим нашим
гірше
ві д
пекла .
Просвіт а
вбитог о
немовлят и
роблят ь
рі-
— -
відбудеться
плати в
я
20
ц.,
а
тепе р
са
м
го.
В
ті м
случа ю
не
називаєтьс я
y -SKffife i
цілком
підупала .
Д
о
школ и
ді -
жні 'ліки
надзвичайно ї
лічничої
люсь ,
а
2 0
ц.
іде
д
о
ск'рипочки.
країнців
Русинами ,
але
зат е
ї
х
с
я
тоЧН
0
0
7 - гра^нвчір. — Комітет,
В (осЃ. )
СУБОТУ ,
ДН
Я
8-Г О
ЖОВТН Я
192 7
РОК У
і
ГСН
н
с
посилають ;
б
о
з
а
непо -
сили.
Деяк і
марийськ і
пЛемена
В
то
й
спосі б
з
а
півтор а
місяц я
церкв у
називаќўть
си.іання
дітей
д
о