You are on page 1of 22

DATE SHARES NAME

BUY RATESELL RATE SL Target hit


7/10/2010 BRFL 362 372/378/385 352
PROFIT LOSS
olqa/kjk ik.kyksV {ks= fodkl izdYi
leqnk; la?kVd ik=rk fuf’prh dfjrk
fuoMY;k xsysY;k mesnokjkaph ;knh
izdk’kd
dosZ lekt lsok laLFkk]
18] fgylkbZM] dosZuxj] iq.ks 411 052-
Email:Kinssbdk.research@gmail.com
Phone No. 020- 65007556/3
vtZ Nkuuhrwu fuoMysY;k mesnokjkaph ;knh [kkyh ?kksf’kr dsysyh vkgs- gh ;knh f”k{k.k]
vuqHko vkf.k izdYiklaca/kh vuqHko ;k fud’kkaOnkjs dsyh vkgs- vkiys uko ;knhr vlY;kl
ueqn dsysY;k rkj[ksyk dk;Z”kkGsP;k fBdk.kh osGsoj gtj jgkosmesnokjkadjhrk
lwpuk%
1- dk;Z”kkGsyk mesnokjkauh Lo[kpkZus ;s.ks visf{kr vkgs-
2- Hkkstukph O;oLFkk Lor% dj.ks vko”;d vkgs-
3- dk;Z”kkGse/;s izR;sdh 50 xq.kkaph ys[kh ifj{kk] xVppkZ o OkS;Drhd eqyk[kr ?ksryh
tkbZy- ;kapk ,df=r fopkj d:u vafre ;knh r;kj dj.;kr ;sbZy-
4- vkiY;k ukokiq<hy uksan.kh dzekad y{kkr Bsokok o rks iz”uizf=dsoj ?kky.ks vko”;d
vkgs-
4 dk;Z”kkGsph :ijs’kk%
09-30 rs 09-45 uksan.kh
09-45 rs 10-00 lwpuk o ekxZn”kZu
10-00 rs 11-00 ys[kh ifj{kk
11-15 rs 01-00 xVppkZ
01-30 rs 06-00 OkS;Drhd eqyk[kr
[kkyhy ;knhr vkiys uko ulY;kl fuoM >kysyh ukgh gs letwu d`Ik;k
dksBY;kgh izdkjpk laidZ lk/kw u;s;
knh iq.ks foHkkx
dk;Z”kkGsps fBdk.k %
Karve Institute of Social Service,
18, Hill Side, Karvenagar,
Near Vandevi Mandir,
Pune-411052.
S.No. Reg.No. Name of Selected candidate Date of Workshop
1 PN/0130 Abhang Usha Bhausaheb 15.11.2010
2 PN/0170 Ahire Harshawardhan Prabhu 15.11.2010
3 PN/0250 Ahire Mangesh Brijlal 15.11.2010
4 PN/0173 Ahiwale Chhaya Bapurao 15.11.2010
5 PN/0243 Alhat Ravindra Pandharinath 15.11.2010
6 PN/059 Amol Manohar Londhe 15.11.2010
7 PN/078 Anche Jyoti Revansiddh 15.11.2010
8 PN/0111 Andhare Archana Laxman 15.11.2010
9 PN/039 Anil Arun Magdum 15.11.2010
10 PN/0224 Arnali Meena Krushna 15.11.2010
11 PN/091 Auti Rajendra Ramdas 15.11.2010
12 PN/0199 Awale Tejashree Vasantrao 15.11.2010
13 PN/0100 Awantkar Dipak Dashrath 15.11.2010
14 PN/0214 Ayarekar Swati Vishwasrao 15.11.2010
15 PN/002 Badakh Archana Bhausaheb 15.11.2010
16 PN/0248 Badakh Archana Bhausaheb 15.11.2010
17 PN/0109 Badgujar Nanabhau Bhatu 15.11.2010
18 PN/0147 Bajare Vaman Sopanrao 15.11.2010
19 PN/074 Bansode Dilip Hirachand 15.11.2010
20 PN/0216 Bhandari Sudarshana Chandrakant 15.11.2010
21 PN/043 Bhausaheb Appasaheb Pandarkar 15.11.2010
22 PN/0186 Bhoite Bibhishen Namdev 15.11.2010
23 PN/090 Bhosale Lavhu Sampti 15.11.2010
24 PN/0278 Bhosale Nilesh Bhanudas 15.11.2010
25 PN/0119 Chavan Pooja Prakash 15.11.2010
26 PN/0208 Chavan Trushali Prabhakar 15.11.2010
27 PN/009 Chhaya Babpurao Ahiwale 15.11.2010
28 PN/071 Chinchure Pramod Chandrakant 15.11.2010
29 PN/0204 Dad Santosh Krishant 15.11.2010
30 PN/089 Darvatkar Shripad Suryakant 15.11.2010
31 PN/031 Dattu Babasaheb Shirsat 15.11.2010
32 PN/087 Deokar Atul Mohan 15.11.2010
33 PN/0258 Dhalpe Rupali Gokul 15.11.2010
34 PN/0116 Dhawale Nitin Dnyanshwar 15.11.2010
35 PN/0169 Diwate Sheetal Shantaram 15.11.2010
36 PN/003 Doddale Pratibha Aappasaheb 15.11.2010
37 PN/008 Dyanand Vilas Shinde 15.11.2010
38 PN/079 Gadawale Rafik Allabax 15.11.2010
39 PN/0175 Gaikwad Anuradha Maruti 15.11.2010
40 PN/083 Gaikwad Deelip Shivram 15.11.2010
41 PN/0142 Gaikwad Jagruti Pandurang 15.11.2010
42 PN/0153 Gaikwad Manju Arjun 15.11.2010
43 PN/0177 Gaikwad Rekha Namdeo 15.11.2010
44 PN/0178 Gaikwad Rutika Shashikant 15.11.2010
45 PN/0269 Gaikwad Sangram Harichandra 15.11.2010
46 PN/0126 Gavade Shankar Biru 15.11.2010
47 PN/0249 Gawali Vijay Bhagwanrao 15.11.2010
48 PN/0231 Ghadage Vanita Tukaram 15.11.2010
49 PN/0159 Ghate Jyoti Pundlik 15.11.2010
50 PN/0172 Ghatge Swati Nagesh 15.11.2010
51 PN/0187 Girase Bhagwansing Devesing 15.11.2010
52 PN/0227 Gore Biru Govind 15.11.2010
53 PN/0241 Goswami Shital Mohan 15.11.2010
54 PN/0156 Hiremath Rajashree Channayya 15.11.2010
55 PN/0161 Idate Satish Tukaram 15.11.2010
56 PN/0149 Ingle Reshma Shamrao 15.11.2010
57 PN/0138 Jadhav Ajay Jagannath 15.11.2010
58 PN/0202 Jadhav Datta Madan 15.11.2010
59 PN/094 Jadhav Nilesh Bharat 15.11.2010
60 PN/0164 Jadhav Rahul Vasantrao 15.11.2010
61 PN/0246 Jagadale Madhavi Shivaji 15.11.2010
62 PN/095 Jagale Salomi Mark 15.11.2010
63 PN/027 Jagdish Bhau Ghadage 15.11.2010
64 PN/0163 Jagtap Yogesh Baburao 15.11.2010
65 PN/0132 Jambhole Amol Devidasrao 15.11.2010
66 PN/0192 Janjal Sanjay Vishram 15.11.2010
67 PN/023 Jayshri Pandurang Bhosale 15.11.2010
68 PN/0239 Jogdandkar Sangeeta Shankar 15.11.2010
69 PN/0118 Kadam Panchsheela Sidram 15.11.2010
70 PN/0279 Kale Sunil Baban 15.11.2010
71 PN/0180 Kalel Vinayak Appa 15.11.2010
72 PN/028 Kaluram Vithoba Dangale 15.11.2010
73 PN/0260 Kamble Baban Arjunrao 15.11.2010
74 PN/0124 Kamble Kamini Vithal 15.11.2010
75 PN/0264 Kamble Manisha Sanjay 15.11.2010
76 PN/0207 Kamble Prabhakar Limbaji 15.11.2010
77 PN/0228 Kamble Reshma Valmik 15.11.2010
78 PN/0193 Kamble Sachin Bhimrao 15.11.2010
79 PN/0115 Kanki Chandrakala Narayan 15.11.2010
80 PN/062 Kasar Abhinandan Harishchandra 15.11.2010
81 PN/0128 Kasture Surekha Ashok 15.11.2010
82 PN/0220 Katkar Somnath Maruti 15.11.2010
83 PN/0151 Khadake Sunil Shamrao 15.11.2010
84 PN/0105 Khade Dhanaji Vitthal 15.11.2010
85 PN/0266 Khawale Jeetendra Ramesh 15.11.2010
86 PN/026 Kishor Sakharam More 15.11.2010
87 PN/049 Kishor Vishwanath More 15.11.2010
88 PN/0113 Kolage Anil Bhausaheb 15.11.2010
89 PN/0158 Kumbhar Pankaj Shankar 15.11.2010
90 PN/0176 Kundikar Manisha Shivaji 15.11.2010
91 PN/0108 Landge Risu Kundlik 15.11.2010
92 PN/073 Lashkar Machchhindra Kisan 15.11.2010
93 PN/0206 Lungare Hanmant Bhagawanrao 15.11.2010
94 PN/0270 Mali Shubhangi Shivaji 16.11.2010
95 PN/032 Mamta Vikas Patil 16.11.2010
96 PN/093 Mandwe Ashok Tekchand 16.11.2010
97 PN/0194 Mane Jalindar Vishawanath 16.11.2010
98 PN/0155 Mane Pradnya Dilip 16.11.2010
99 PN/0185 Mane Santosh Pandurang 16.11.2010
100 PN/045 Manisha Kailash Pajgade 16.11.2010
101 PN/0139 Mehetre Vishnu Ramrao 16.11.2010
102 PN/0154 Menasangi Santosh Daymgonda 16.11.2010
103 PN/0140 Mogal Yunnus Maula 16.11.2010
104 PN/0182 Mohare Rahul Arun 16.11.2010
105 PN/0237 Momin Reshama Babalal 16.11.2010
106 PN/0179 More Karbhari Shivdas 16.11.2010
107 PN/092 More Shivaji Tanaji 16.11.2010
108 PN/0210 Motgare Anil Mahadeorao 16.11.2010
109 PN/081 Nagale Madhuri Sahebrao 16.11.2010
110 PN/0259 Nagure Pranil Sharanappa 16.11.2010
111 PN/0165 Naikwadi Rohidas Bhausaheb 16.11.2010
112 PN/0247 Nimbalkar Savita Dnyanadev 16.11.2010
113 PN/057 Pallavi Bhimrao Mane 16.11.2010
114 PN/0184 Pangarkar Pooja Sampat 16.11.2010
115 PN/029 Parfulla Dinkar Bhopale 16.11.2010
116 PN/096 Patil Koutikrao Kisan 16.11.2010
117 PN/0245 Patil Manisha Vijay 16.11.2010
118 PN/0275 Patil Nanadkumar Babasaheb 16.11.2010
119 PN/077 Patil Tejaswi Bhagwan 16.11.2010
120 PN/0261 Patil Vaijinath Gundappa 16.11.2010
121 PN/0262 Patrang Manisha Jivanrao 16.11.2010
122 PN/0141 Pawar Kisan Haribhau 16.11.2010
123 PN/080 Pimpare Pramod Mohan 16.11.2010
124 PN/0183 Pokale Suman Vitthal 16.11.2010
125 PN/0218 Posham Kalpana Chandramohan 16.11.2010
126 PN/0225 Pujari Ashwini Govind 16.11.2010
127 PN/086 Purnale Ashish Subhash 16.11.2010
128 PN/061 Rahulkumar Tanaji Lokhande 16.11.2010
129 PN/005 Rajendra Balkrishna Baht 16.11.2010
130 PN/013 Rajkumar Ramkisan Hanavate 16.11.2010
131 PN/0112 Rathos Sagar Laxman 16.11.2010
132 PN/0160 Raut Santosh Macchindra 16.11.2010
133 PN/030 Rekha Panditrao Kothule 16.11.2010
134 PN/0144 Sable Mithun Malharrao 16.11.2010
135 PN/024 Sachin Harichandra Chavare 16.11.2010
136 PN/034 Sachin Mahaveer Jadhav 16.11.2010
137 PN/0117 Salavi Arun Chandrakant 16.11.2010
138 PN/0273 Salvi Arun Chandrakant 16.11.2010
139 PN/044 Sameer Allauddeen Mulani 16.11.2010
140 PN/0272 Samudre Janardhan Narhari 16.11.2010
141 PN/037 Sandip Uttam Kamble 16.11.2010
142 PN/056 Santosh Ganeshrao Kadam 16.11.2010
143 PN/063 Santosh Sidubhau Shinde 16.11.2010
144 PN/0280 Sareeka Suresh Kokane 16.11.2010
145 PN/088 Sarode Babasaheb Gorakh 16.11.2010
146 PN/0219 Sasane Poonam Dilip 16.11.2010
147 PN/014 Satish Vyankatrao Bansode 16.11.2010
148 PN/072 Sawant Chhaya Shankar 16.11.2010
149 PN/0276 Shahu Ujwala Ganesh 16.11.2010
150 PN/0162 Shaikh Mahajabeen Mehiboob 16.11.2010
151 PN/075 Shaikh Mukhtarahemad Mehibubso 16.11.2010
152 PN/048 Sham Vitthal Chovgule 16.11.2010
153 PN/007 Sheshrao Tejrao Kasture 16.11.2010
154 PN/0146 Shinde Archana Machindr 16.11.2010
155 PN/0205 Shinde Dnyandev Ramchandra 16.11.2010
156 PN/0107 Shinde Gauri Prakash 16.11.2010
157 PN/0271 Shinde Rukmini Parakash 16.11.2010
158 PN/0137 Shinde Sunita Atmaram 16.11.2010
159 PN/085 Shinde Tanaji Digamber 16.11.2010
160 PN/0148 Shingate Yuvraj Pralhad 16.11.2010
161 PN/015 Sidharam Chimaraya Mashale 16.11.2010
162 PN/055 Sitaram Gorkasha Dhas 16.11.2010
163 PN/0129 Sonawane Arjun Dhondiram 16.11.2010
164 PN/0181 Sonawane Santosh Bhikaji 16.11.2010
165 PN/0120 Sonawane Sonali Ramesh 16.11.2010
166 PN/0230 Sonkamble Prakash Gangadhar 16.11.2010
167 PN/036 Sugandh Venkatrao Palase 16.11.2010
168 PN/017 Suhasini Bhimrao Awate 16.11.2010
169 PN/022 Sunil Manik Bagade 16.11.2010
170 PN/0234 Surywanshi Anand Vithalrao 16.11.2010
171 PN/0267 Swami Vidya Shivraj 16.11.2010
172 PN/0166 Syyed Sunnabee Hasan 16.11.2010
173 PN/0242 Tadvi Ismail Ramesh 16.11.2010
174 PN/033 Tanaji Ambadas Kasbe 16.11.2010
175 PN/0127 Tate Arun Ranba 16.11.2010
176 PN/0254 Thete Vanita Shankarrao 16.11.2010
177 PN/0277 Thongire Madhukar Rambhau 16.11.2010
178 PN/0274 Tundare Parmeshwar Baburao 16.11.2010
179 PN/0157 Uplanchi Arti Ashok 16.11.2010
180 PN/052 Vaibhav Anandrao Kharat 16.11.2010
181 PN/060 Varsha Ramchandra Akade 16.11.2010
182 PN/0197 Vendait Anita Nawal 16.11.2010
183 PN/065 Vinod Rajendra Bhosale 16.11.2010
184 PN/0121 Waghmare Sahebrao Dada 16.11.2010
185 PN/004 Wagmare Kunal Kumar 16.11.2010
186 PN/047 Yogita Kashinath Kirtishahi 16.11.2010
187 PN/040 Zakira Ilahi Mutwalli 16.11.2010
;knh vkSjaxkckn foHkkx
dk;Z”kkGsps fBdk.k %
Dept. of Social Work ,
Dr.B.R. Ambedkar Marathwada University’s College of Social Work
Aurangabad
S.No. Reg.No. Name of Selected candidate Date of Workshop
1 AB/074 Aabase Dattu Shivaji 18.11.2010
2 AB/070 Aalure Mahesh Sopanrao 18.11.2010
3 AB/076 Aarak Sonaji Govinda 18.11.2010
4 AB/067 Akhande Somnath Tukaram 18.11.2010
5 AB/169 Amale Pravin prabhakar 18.11.2010
6 AB/165 Bade Navnath Bankat 18.11.2010
7 AB/132 Bbhamre yogesh madhukar 18.11.2010
8 AB/140 Bhatakar santosh kashinath 18.11.2010
9 AB/116 Bhise Vidya Ankurrao 18.11.2010
10 AB/114 Borde rahul Vilas 18.11.2010
11 AB/164 chavan vijay kapurchand 18.11.2010
12 AB/082 Chavhan Manisha Sambhajirao 18.11.2010
13 AB/094 Chavhan Vijay Kapurchand 18.11.2010
14 AB/075 Choudhari Komal Kevaldas 18.11.2010
15 AB/208 choudhary anita ramrao 18.11.2010
16 AB/068 Davle Ankush Ramnath 18.11.2010
17 AB/172 Deshmukh punjaji dattarao 18.11.2010
18 AB/016 Deshpande Ulka Ashokrao 18.11.2010
19 AB/151 Dhale archana kondiba 18.11.2010
20 AB/176 Dhale prakash kundlikrao 18.11.2010
21 AB/009 Dhongade Ganesh Vittal 18.11.2010
22 AB/039 Dongare Mahadev Aashruba 18.11.2010
23 AB/053 Dounde Rahul Tarachand 18.11.2010
24 AB/080 Gaikwad Rajendra Arjun 18.11.2010
25 AB/049 Garad sadanand Madhavrao 18.11.2010
26 AB/128 Gavane Murlidharrao Parmeshwar 18.11.2010
27 AB/159 Gawai Nitesh Kisan 18.11.2010
28 AB/103 Ghare yashwant Ramlal 18.11.2010
29 AB/202 Gholve Megha Maruti 18.11.2010
30 AB/162 Gore Ganpat Gorekenath 18.11.2010
31 AB/006 Gund Santosh Sambhaji 18.11.2010
32 AB/056 Gurav Rameshwar Digambar 18.11.2010
33 AB/035 Hanavte Kubir Shravan 18.11.2010
34 AB/205 HANMANTH HIRAJI AMBULGEKAR 18.11.2010
35 AB/054 Hinge Chandrakant Shantaram 18.11.2010
36 AB/081 Hiwale Prakash Jagdev 18.11.2010
37 AB/181 hiwale vandana uttamrao 18.11.2010
38 AB/021 Ingale ganesh Nivrutti 18.11.2010
39 AB/129 Jadav Mithun Narayan rao 18.11.2010
40 AB/143 Jadhao [ushpa vishwanath 18.11.2010
41 AB/060 Jagalwal Rameshwar Kalyanrao 18.11.2010
42 AB/030 Jagtap Ashok Dnyandevrao 18.11.2010
43 AB/125 Janjak Vijay Ramdal 18.11.2010
44 AB/008 Jaybhaye Kailas Uttam 18.11.2010
45 AB/017 Jhadhv Madhuri Namdev 18.11.2010
46 AB/157 Jharekar prabhakar laxmanrao 18.11.2010
47 AB/137 Kadam balbhim bhagwan rao 18.11.2010
48 AB/124 kadam rupali shankarrao 18.11.2010
49 AB/134 kalasere santosh laxman 18.11.2010
50 AB/057 Kale Sandhya Vinayak 18.11.2010
51 AB/092 Kambale Rajkumar Ramrao 18.11.2010
52 AB/113 kamble suvarna bhimrao 18.11.2010
53 AB/195 khaire varsha balasaheb 18.11.2010
54 AB/133 kharate ramesh samadhan 18.11.2010
55 AB/097 Kharatmal Dipmala Mohan 18.11.2010
56 AB/032 Khillare Vijay Gagaram 18.11.2010
57 AB/167 khotkar sunil suryabhan 18.11.2010
58 AB/182 korde gopinath vithalrao 18.11.2010
59 AB/095 Korke Madan Shankar rao 18.11.2010
60 AB/058 Kotecha Nitinkumar Mangilal 18.11.2010
61 AB/024 Kulkarni Kalyan Rajabhau 18.11.2010
62 AB/199 kulkarni vinod vishnu 18.11.2010
63 AB/028 Lambole Nilesh Devidas 18.11.2010
64 AB/023 Lanke Vidhya suresh 18.11.2010
65 AB/026 Laul Om Rameshrao 18.11.2010
66 AB/139 lokhande gajanan laxman 18.11.2010
67 AB/093 Londhe Tatyarao Kashinath 18.11.2010
68 AB/188 mahalankar balaji vilasrao 18.11.2010
69 AB/141 mahale arvind shankar 19.11.2010
70 AB/036 Maske Dilip Yashwant 19.11.2010
71 AB/144 maske ganesh shriram 19.11.2010
72 AB/029 Mavkar Vinod Rajabhau 19.11.2010
73 AB/163 meshram shital fakira 19.11.2010
74 AB/015 Mire Bhagwan Gangaram 19.11.2010
75 AB/079 More Indubai Bhanudas 19.11.2010
76 AB/150 Morey Ganesg Mohansing 19.11.2010
77 AB/194 Nagargoje Girija Laxman 19.11.2010
78 AB/126 Nayak Sandip Babanrao 19.11.2010
79 AB/110 Neharkar kiran Namdev 19.11.2010
80 AB'119 Nikalaje Anil Bhujangra0 19.11.2010
81 AB/069 Paithan Kalpana Nivruttirao 19.11.2010
82 AB/045 Palkar Dnyaneshwar Haribhau 19.11.2010
83 AB/061 Pardeshi Pramila Rupchand 19.11.2010
84 AB/012 Parkhe Shashikant Uttareshwar 19.11.2010
85 AB/011 Patil Raju Umbarsing 19.11.2010
86 AB/156 patole nitin gulabrao 19.11.2010
87 AB/047 Patthe Narayan Devlal 19.11.2010
88 AB/107 pawar Bharat Shivaji 19.11.2010
89 AB/184 pawar khandu chandrakant 19.11.2010
90 AB/152 pawar sambhaji Pandurang 19.11.2010
91 AB/179 pawar santosh Ganpatrao 19.11.2010
92 AB/007 Radikar Pravin Prakashrao 19.11.2010
93 AB/180 Raut Shalini Ramdas 19.11.2010
94 AB/193 Rede Achyut Babasaheb 19.11.2010
95 AB/084 Rode Sambhaji Madhukar 19.11.2010
96 AB/204 Rodhe Madhukar sambhaji 19.11.2010
97 AB/104 Salunkhe Kuldeep Dhanraj 19.11.2010
98 AB/031 Salve Sanjay Daniyal 19.11.2010
99 AB/131 salve sudhir arun 19.11.2010
100 AB/122 salwe sarad marotirao 19.11.2010
101 AB/206 santakke shripal pradyumna 19.11.2010
102 AB/042 Sardar Jyoti Tukaram 19.11.2010
103 AB/046 Sarode Archana Shriram 19.11.2010
104 AB/121 sayed hadi bari 19.11.2010
105 AB/136 Sham Rathod Namdev 19.11.2010
106 AB/186 shastrakar jignesh madhukarrao 19.11.2010
107 AB/041 Sheikh Anis Ayub 19.11.2010
108 AB/115 Shejao Manisha Bhagvat 19.11.2010
109 AB/052 Shelar Dasu Bhanudas 19.11.2010
110 AB/005 Shinde Pravin Madhukar rao 19.11.2010
111 AB/048 Shinde Urmila Dnyandev 19.11.2010
112 AB/138 shiwajira0 pawar bharat 19.11.2010
113 AB/142 sirsat archana ganpatrao 19.11.2010
114 AB/158 sirsat rekha sanjay 19.11.2010
115 AB/153 sirsat sanjay mahadevrao 19.11.2010
116 AB/109 solakhe dipak bapurao 19.11.2010
117 AB/043 Sonwane Chitra Balasaheb 19.11.2010
118 AB/127 sukarrao jadav sujit 19.11.2010
119 AB/203 suradkar jyoti baburao 19.11.2010
120 AB/154 surve sharad baburao 19.11.2010
121 AB/086 Surywanshi Maruti Gyanoba 19.11.2010
122 AB/034 Swam vivek Vishwanath 19.11.2010
123 AB/002 Tambe Pankaj Babasaheb 19.11.2010
124 AB/168 Tapase Dinkar vitthal 19.11.2010
125 AB/174 Tayade Mahesh kumar suresh 19.11.2010
126 AB/200 Thillar bhawana bhaurao 19.11.2010
127 AB/105 Thorat Rina Pundlik 19.11.2010
128 AB/155 Ugale Milind Balasaheb 19.11.2010
129 AB/040 Ujagare Bharat Vittalrao 19.11.2010
130 AB/171 Valvi Mahendra yashwant 19.11.2010
131 AB/196 waghbije Nagnath Dattu 19.11.2010
132 AB/102 walekar shrikrishna Bhaskar 19.11.2010
133 AB/025 Walvi Ashok Tedagya 19.11.2010
134 AB/198 wankhade Ashok Bhaskar 19.11.2010
135 AB/106 Watane Amrapali vishwambhar 19.11.2010
136 AB/108 Wayak Kishor subhasrao 19.11.2010
137 AB/087 Wayal Kishor Subhashrao 19.11.2010
;knh vejkorh foHkkx
dk;Z”kkGsps fBdk.k %
“kkldh; vkS’k/k fuekZ.k “kkL= egkfon;ky;
(Govt. college of pharmacy)
dBksjk ukdk] vejkorh
S.No. Reg.No. Name of Selected candidate Date of Workshop
1 Am/150 Aarole Narayan ramlal 21.11.10
2 AM/090 Adhao Mangesh Gajananrao 21.11.10
3 AM/049 Ambhore Mahendra Laxman 21.11.10
4 AM/067 Ashfaque Shah Karim Shah 21.11.10
5 AM/118 Awakale Nilesh Devidas 21.11.10
6 AM/042 Bagade Ashok Vithalrao 21.11.10
7 AM/109 Bagade Namrata Digambar 21.11.10
8 AM/074 Bansod uttam Kondaba 21.11.10
9 Am/171 Baporikar archana mahesh 21.11.10
10 AM/107 Belorkar Sanjay Ramchandra 21.11.10
11 Am/045 Bergal Dattatraya Mahadeo 21.11.10
12 AM/138 Bhagat Aadesh Domaji 21.11.10
13 AM/098 Bhagwan Narayanrao Chavhan 21.11.10
14 Am/148 Bhandurge Naresh Rambhau 21.11.10
15 Am/154 Bhinde Jitendra bikasrao 21.11.10
16 AM/032 Bhondane Manisha Damodhar 21.11.10
17 AM/099 Bhone Kiran Shamrao 21.11.10
18 AM/059 Bhoyar Mahadeo Onkar 21.11.10
19 Am/160 Bhusari Sapna Subhas 21.11.10
20 AM/079 Bijwe Vishal Vijayrao 21.11.10
21 AM/023 Bulbule Ninad Satish 21.11.10
22 AM/124 Bvorikar Leena S. 21.11.10
23 AM/005 Dabhade Nanda Balkrishna 21.11.10
24 Am/145 Dahake Sandip manoharrao 21.11.10
25 AM/048 Deorao Madavi Sunil 21.11.10
26 AM/003 Dere Pravin Pralhadrao 21.11.10
27 Am/147 Deshmukh Ganesh gopalrao 21.11.10
28 AM/130 Deshmukh Shweta Shriniwas 21.11.10
29 AM/033 Devidas Gaikwad Chhaya 21.11.10
30 AM/134 Devidas Mahadeorao Dhage 21.11.10
31 AM/141 Dhanorkar Yogesh Uttamrao 21.11.10
32 AM/036 Dhuldule Pravin Pandharinath 21.11.10
33 Am/129 Dhule Milind Sakharam 21.11.10
34 AM/120 Dighade Jaishri Wasudevrao 21.11.10
35 AM/068 Dugale Vitthal Kondbarao 21.11.10
36 Am/157 Dyaneshwar bhagat ramrao 21.11.10
37 AM/063 Gaikwad Varsha Jivraj 21.11.10
38 AM/081 Gajbhiye Sandip Nagsen 21.11.10
39 AM/116 Galane Swati Rajkumar 21.11.10
40 AM/113 Gawali Archana Manohar 21.11.10
41 AM/038 Ghatol Ravikant Madhukarrao 21.11.10
42 AM/050 Ghavat Roshani Arjunrao 21.11.10
43 Am/173 Ghiye nilesh deoraoji 21.11.10
44 AM/021 Giri Amol Madhukarrao 21.11.10
45 AM/072 Gupta Ashish Ashok 21.11.10
46 AM/029 Hande Jyoti Namdeorao 21.11.10
47 AM/131 Haste Gopal Arjun 21.11.10
48 AM/008 Hatkar Santosh Uttamrao 21.11.10
49 AM/046 Ingale Suvarne Krushnarao 21.11.10
50 AM/086 Ingale Visnal Sadanandrao 21.11.10
51 AM/104 Ingle Prashant Dnyaneshwarrao 21.11.10
52 Am/162 Ingole sunita vitthalrao 21.11.10
53 AM/097 Jadav Devanand Januji 21.11.10
54 AM/007 Jaiswal Nitin Arjunlal 21.11.10
55 AM/064 Jawale Sujata Bhauraoji 21.11.10
56 Am/076 Kadam Sunil Vasantrao 21.11.10
57 AM/075 Kale Shivaji Ramdas 21.11.10
58 AM/070 Kamble Manik Madhukar 21.11.10
59 AM/132 Kamble rajesh kashinath 21.11.10
60 AM/010 Kamble Vardhaman Shesharao 21.11.10
61 AM/093 Kanade Ganesh Pralhadrao 21.11.10
62 AM/030 Kandare Shalutai Chokharam 21.11.10
63 AM/119 Karhale Vinod Prakash 21.11.10
64 AM/031 Khadekar Pawan Prabhakar 21.11.10
65 AM/054 Khadse Rahul Sukhdeorao 21.11.10
66 AM/095 Khandare Shrikant Damodar 21.11.10
67 AM/041 Khandhare Bharat Kashinath 21.11.10
68 AM/061 Khillari Sanjay Vishwanath 21.11.10
69 AM/111 Kiale Archana Rameshrao 21.11.10
70 AM/014 Ladulkar Sunil Madhukar 21.11.10
71 AM/039 Lahase Shaligram Shriram 21.11.10
72 AM/024 Madaghe Krantikumar Sharad 21.11.10
73 AM/142 Madhusudan Rupali Rajaram 21.11.10
74 AM/066 Mahale Deepak Sheshrao 21.11.10
75 AM/018 Malokar Rupali Rameshrao 21.11.10
76 am/158 Manohar babita janba 21.11.10
77 AM/069 Manwar Madhuri Dayanand 21.11.10
78 Am/127 Manwar Manesh Vasantrao 21.11.10
79 AM/044 Mendhe Dnyameshwar Pravin 21.11.10
80 AM/060 Merkar Baban Sakharam 21.11.10
81 Am/166 Meshram Amol 21.11.10
82 AM/043 Mhasal Ashok Dnyaneswar 21.11.10
83 AM/025 Mirge Tushar R. 21.11.10
84 AM/027 Mitkari Ragini Mahadeoappa 21.11.10
85 AM/034 More Roshni Sarangdhar 21.11.10
86 AM/004 Nakudkar Sudhakar Pandharinath 21.11.10
87 Am/155 Natfar kirti suresh 21.11.10
88 AM/056 Nawthalkar Rekha Wasudeorao 21.11.10
89 AM/080 Neel Prakash Manoharrao 21.11.10
90 AM/057 Nikhade Sudhir Ambadas 21.11.10
91 AM/089 Pachare Ashmini N. 21.11.10
92 AM/073 Pahune Vidya Bhimraoji 21.11.10
93 AM/091 Patil Supriya Shaligram 21.11.10
94 AM/015 Pudage Shubhangi Pundlik 21.11.10
95 am/169 Pund vidhya chandrabhanji 21.11.10
96 AM/103 Rahate Maya Mahadeorao 21.11.10
97 AM/137 Rahut Anil Kisanrao 21.11.10
98 am/164 Rajankar Jaydeo shankar 21.11.10
99 AM/140 Rajmalwar Swati A. 21.11.10
100 AM/087 Rangari Dharmesh Dadaraoji 21.11.10
101 AM/051 Raut Pratibha Sukhdeo 21.11.10
102 AM/094 Raut Shilpa Bhanudas 21.11.10
103 Am/112 Sable Bhagwan Bhanudas 21.11.10
104 AM/108 Sachin Raghunathrao 21.11.10
105 AM/100 Sagne Kirti Madhukarrao 21.11.10
106 am/175 Sakhare pramila babarao 21.11.10
107 AM/071 Sawake Mangesh Jayaram 21.11.10
108 AM/047 Shahare Bharti Anant 21.11.10
109 AM/055 Shelke Sunil Ramdas 21.11.10
110 AM/115 Shende Vandana Bhagwan 21.11.10
111 AM/013 Shende Vinod Sheshraoji 21.11.10
112 AM/085 Shinde Rupali Laxman 21.11.10
113 AM/016 Shiral Vitthal Baliram 21.11.10
114 AM/037 Sobhage Asha Muktaram 21.11.10
115 Am/170 Solanki Dnyaneshwar vithoba 21.11.10
116 AM/117 Sonune Vikas Ramprasad 21.11.10
117 AM/128 Tarhekar Chandrashekhar Shriampant 21.11.10
118 Am/082 Tayade Amol Vijay 21.11.10
119 AM/126 Telgote Vijay Baburao 21.11.10
120 AM/088 Thakare Kiran Uttamrao 21.11.10
121 am/168 Thakre Deoram Jayram 21.11.10
122 am/165 Thakre Gajanan Vasanta 21.11.10
123 AM/101 Thakre Sachin Nilkanthrao 21.11.10
124 AM/083 Thaokar Rajesh Pralhadrao 21.11.10
125 Am/163 Tikar Usha Ramesh 21.11.10
126 Am/174 Tiwari Vishal Deepak 21.11.10
127 AM/125 Uke Nivedan Motilal 21.11.10
128 AM/035 Ukey Akash Madhukkarao 21.11.10
129 AM/135 Vinchurkar Santosh Pandharinath 21.11.10
130 AM/001 Vishwakarma Rekha Anand 21.11.10
131 am/156 Waghmare sunil manikrao 21.11.10
132 AM/011 Wahule Anusaya Hiraman 21.11.10
133 AM/096 Wankhade Ashwini Pundlik 21.11.10
134 AM/105 Wathorkar Minakshi Suresh 21.11.10
135 AM/114 Wayle Satish Sitaram 21.11.10
;knh ukxiwj foHkkx
dk;Z”kkGsps fBdk.k %
frjIkqMs dkWyst vkWQ lksf”ky odZ]
flfOgy ykbZu] lxj iksfyl LVs”ku leksj] ukxiqj-
S.No. Reg.No. Name of Selected candidate Date of Workshop
1 Ng/97 Aade Dipak Kisan 16.11.2010
2 Ng/121 Aarse Dinesh Natthuji 16.11.2010
3 Ng/231 Ambade Rina Motiram 16.11.2010
4 Ng/234 Ambule Rajendrakumar 16.11.2010
5 Ng/211 Bable Ganesh Krishnaji 16.11.2010
6 Ng/221 Balpade Rajus Shalikramji 16.11.2010
7 Ng/225 Balsaraf Ashish 16.11.2010
8 Ng/021 Barsagade Rameshwar 16.11.2010
9 Ng/264 Barsagde Visharanti Haridas 16.11.2010
10 Ng/155 Bavre Sangamirta Namdeoraji 16.11.2010
11 Ng/202 Bhagwatkar Pravin Bhanudasji 16.11.2010
12 Ng/126 Bhalerao Sanjivini Ambadasji 16.11.2010
13 Ng/009 Bhalwrao Gouri Promod 16.11.2010
14 Ng/122 Bhandarkar Dipti Ranjitrao 16.11.2010
15 Ng/227 Bhange Vilas Kashiramji 16.11.2010
16 Ng/001 Bhaurao Hartolkar Yogita 16.11.2010
17 Ng/038 Bhosakar Vinayak Hiramanji 16.11.2010
18 Ng/71 Bobade Sukeshani Niranjan 16.11.2010
19 Ng/229 Bopche Devanand Sitaram 16.11.2010
20 Ng/006 Borkar Ashwini Harish 16.11.2010
21 Ng/032 Borkar Hemchand 16.11.2010
22 Ng/060 Borkar Raju Atmaramji 16.11.2010
23 Ng/125 Chamare Pravin Guntwantrao 16.11.2010
24 Ng/005 Charde Smita N 16.11.2010
25 Ng/102 Chaudhari Pankaj Rameshrao 16.11.2010
26 Ng/167 Chaware Rina Pundlikrao 16.11.2010
27 Ng/147 Chikate Nishant Ashokrao 16.11.2010
28 Ng/054 Chintamanrao Shambharkar Ritesh 16.11.2010
29 Ng/180 Chirutkar Chaya Govindrao 16.11.2010
30 Ng/112 Chore Jyoti Devaji 16.11.2010
31 Ng/152 Choudhari Bhojraj Janardhan 16.11.2010
32 Ng/254 Choudhari Eknath Ramdasji 16.11.2010
33 Ng/62 Choudhari Rajeshkumar Tejram 16.11.2010
34 Ng/86 Choudhari Warsha Manikrao 16.11.2010
35 Ng/034 Chunakar Sanghamitra Shamraoji 16.11.2010
36 Ng/137 Dahake Mudra Marotrao 16.11.2010
37 Ng/019 Dahake Rajesh Dewaji 16.11.2010
38 Ng/222 Dange Kirti Karu 16.11.2010
39 Ng/262 Dange Sarika Yogiraj 16.11.2010
40 Ng/110 Dawale Priti Shankarrao 16.11.2010
41 Ng/138 Dekare Rameshwari Ashok 16.11.2010
42 Ng/105 Devidas Ekbote Vandana 16.11.2010
43 Ng/67 Dhak Rekha Kisanrao 16.11.2010
44 Ng/243 Dhawade Shubangi 16.11.2010
45 Ng/189 Donde Jayatsna 16.11.2010
46 Ng/156 Fulkuwar Prakash Samudram 16.11.2010
47 Ng253 Gaidhane Dipak Dayaramji 16.11.2010
48 Ng/033 Gaikwad Santosh Haridas 16.11.2010
49 Ng/168 Gajbhiye Kamini Sadashiv 16.11.2010
50 Ng/90 Gawai Jayshri Shripan 16.11.2010
51 Ng/242 Ghagargunde Vinati Ashok 16.11.2010
52 Ng/145 Gharpande Sanjivani Narhari 16.11.2010
53 Ng/016 Ghodichor SashiKant Sorinda 16.11.2010
54 Ng/217 Ghopte Indira Devidas 16.11.2010
55 Ng/153 Godeshwar Archana Harilal 16.11.2010
56 Ng/79 Gohane Gajanan Bodkuji 16.11.2010
57 Ng/190 Gondane Sarika Ashok 16.11.2010
58 Ng/224 Gondane Vaishali Ashok 16.11.2010
59 Ng/128 Gondole Surendra Padmakar 16.11.2010
60 Ng/219 Gupta Hemlata Vinod 16.11.2010
61 Ng/246 Gurnule Sanjay Ganpatrao 16.11.2010
62 Ng/116 Halonde Narendra Damodharraoji 16.11.2010
63 Ng/69 Haribhau Rane Prashant 16.11.2010
64 Ng/058 Humane Shailesh R. 16.11.2010
65 Ng/044 Ikhar Sandip Rupraoji 16.11.2010
66 Ng/261 Kake Amol Gyaneshwar 16.11.2010
67 Ng/035 Kalambe Kishor N. 16.11.2010
68 Ng/183 Kale Aarti Raju 16.11.2010
69 Ng/88 Kale Dipak Anandrao 16.11.2010
70 Ng/119 Kamble Kavita Keshavrao 16.11.2010
71 Ng/181 Kamble Priya Shriram 16.11.2010
72 Ng/104 Kamble Pushpa Vikram 16.11.2010
73 Ng/140 Kamble Rahul Moreshwar 16.11.2010
74 Ng/204 Kamble Rakhi Marotrao 16.11.2010
75 Ng/248 Kamdi Sadhana Ganesh 16.11.2010
76 Ng/184 Kanekar Nagnath Shamrao 16.11.2010
77 Ng/263 Kanoja Farokh Abdul 16.11.2010
78 Ng/011 Karambhe Swati Dayaram 16.11.2010
79 Ng/053 Kate Nilesh Laxmanrao 16.11.2010
80 Ng/107 Khamborkar Jayant laxman 16.11.2010
81 Ng/172 khandare Nilesh Sahebrao 16.11.2010
82 Ng/61 Khapanwade Kawdu 16.11.2010
83 Ng/177 Khapanwade Milind Ghanpatrao 16.11.2010
84 Ng/82 Khapde Sandesh Warshketu 16.11.2010
85 Ng/163 Khelkar Ujjwala Purosottam 16.11.2010
86 Ng/028 Khobragade Babita Karamchand 16.11.2010
87 Ng/91 Kingaokar Sanjay Vitthalrao 16.11.2010
88 Ng/259 Kiran Aanandrao Nimaskar 16.11.2010
89 Ng/040 Kisan Kulsange Bhaurao 16.11.2010
90 Ng/223 Kochare Pravin Mahadeorao 16.11.2010
91 Ng/76 Kolte Vinod Haridas 16.11.2010
92 Ng/197 Korde Ashwaraj dhanlal 16.11.2010
93 Ng/256 Kove bhagyashree balkrushna 16.11.2010
94 Ng/251 Kowe bhavika balkrushna 16.11.2010
95 Ng/158 Kumbhare Babulal Mahadev 16.11.2010
96 Ng/203 Kurade Smita Suresh 16.11.2010
97 Ng/239 Lade sanjay dyaneshwar 16.11.2010
98 Ng/149 Ladge manik sibramaji 16.11.2010
99 Ng/015 Lalchandra Chawan Naresh 16.11.2010
100 Ng/171 Langewar sima sadan 18.11.2010
101 Ng/055 Mane Sandip Dipak 18.11.2010
102 Ng/73 Mankar Ravi Bhimrao 18.11.2010
103 Ng/178 Maragmawar Rashmi Ramesh 18.11.2010
104 Ng/150 Maske Bhupendra Shivpal 18.11.2010
105 Ng/029 Mate Rajni Manohar 18.11.2010
106 Ng/214 Meshram Archana Gopichand 18.11.2010
107 Ng/059 Meshram Baba Murlidhar 18.11.2010
108 Ng/84 Meshram Babita Rajaram 18.11.2010
109 Ng/187 Meshram Sarika Manikrao 18.11.2010
110 Ng/131 Meshram Sujata Harichandraji 18.11.2010
111 Ng/72 Mohade Manoj Kisan 18.11.2010
112 Ng/020 Moon Devanand Pandharinath 18.11.2010
113 Ng/154 More Archana Giridhar 18.11.2010
114 Ng/115 Motghare Gita Ganpatrao 18.11.2010
115 Ng/205 Mun Arvind Bhanudas 18.11.2010
116 Ng/75 Munghate Monika Gulabrao 18.11.2010
117 Ng/255 Murarkar Yashwat Bhaurao 18.11.2010
118 Ng/017 Murlidhar Bhongade Devendra 18.11.2010
119 Ng/022 Nagorao Khobragade Gita 18.11.2010
120 Ng/026 Nagpure Megha Prabhakar 18.11.2010
121 Ng/94 Nagrake Bharti Aajbrao 18.11.2010
122 Ng/103 Nagrale Pravin Aajabrao 18.11.2010
123 Ng/151 Nampallivar Chandrashekhar Bhujangrao 18.11.2010
124 Ng/78 Nanak Jubhalkar Lochan 18.11.2010
125 Ng/109 Narenware Mehenfdra Aanandraoji 18.11.2010
126 Ng/165 Naskine Pradip Gyaneshwar rao 18.11.2010
127 Ng/92 Nawakarkar Sunita Tukaramji 18.11.2010
128 Ng/045 Nerkar Abhishek Avinash 18.11.2010
129 Ng/130 Nife Nutan Manohar 18.11.2010
130 Ng/114 Nikam Dinesh Uttamrao 18.11.2010
131 Ng/196 Novid R.Bhadke 18.11.2010
132 Ng/049 Padvi Magan Surpan 18.11.2010
133 Ng/139 Panbude Vidya Nitbuji 18.11.2010
134 Ng/209 Pande Gajanan sadashivrao 18.11.2010
135 Ng/142 Parise Vinod Babaraoji 18.11.2010
136 Ng/240 Patil Naresh Vasudev 18.11.2010
137 Ng/93 Patle Promod Surajlal 18.11.2010
138 Ng/232 Pawar Prashant Laxmanrao 18.11.2010
139 Ng/120 Potdukhe Rupesh Rambhauji 18.11.2010
140 Ng/012 Prabhu Ganvir Nitesh 18.11.2010
141 Ng/170 Rahut Pushpa kisan 18.11.2010
142 Ng/70 Ramrao Nilesh 18.11.2010
143 Ng/185 Ramtek Ramkrishna Trymbak 18.11.2010
144 Ng/68 Rangari Amol Tukaram 18.11.2010
145 Ng/64 Rathod Santosh Mohan 18.11.2010
146 Ng201 Rathod Santosh Rupchandra 18.11.2010
147 Ng/77 Raut Bharat sitaram 18.11.2010
148 Ng/003 Raut Kalpana Sudhakar 18.11.2010
149 Ng/042 Raut Smita Premday 18.11.2010
150 Ng/166 Raut Vishal Nathiji 18.11.2010
151 Ng/85 Reckchand Bishes ji, 18.11.2010
152 Ng/258 Revatkar Sunil ramraoji 18.11.2010
153 Ng/056 Rokade Nilima Sudhakar 18.11.2010
154 Ng/133 Rokade Vaishali Nanaji 18.11.2010
155 Ng/106 Sahare Sarika Arun 18.11.2010
156 Ng/157 Sakhre Sunil Baburao 18.11.2010
157 Ng/95 Sambre Baivab Laxmikant 18.11.2010
158 Ng/111 sarbhau vjaymala gopichand 18.11.2010
159 Ng/052 Sawarkar Avinash Balkrushnaji 18.11.2010
160 Ng/249 Sawarkar Madhuri Ramdas 18.11.2010
161 Ng/257 sawarkar vishal narayanrao 18.11.2010
162 Ng/74 sawdekar rekha ashok 18.11.2010
163 Ng/031 Shambharkar Vinod Shripat 18.11.2010
164 Ng/024 Shandharkar Shravan Tarachandji 18.11.2010
165 Ng/250 Shekha Rijwana Gulam 18.11.2010
166 Ng/66 Sherkure vVinod Dadarao 18.11.2010
167 Ng/265 Sidam Gokul Bapurao 18.11.2010
168 Ng/96 Somkule Promod B. 18.11.2010
169 Ng/129 Sonatakke Sanjay wamanrao 18.11.2010
170 Ng/182 sonkuske swarna motiramji 18.11.2010
171 Ng/007 Sontakke Ramesh Tukaram 18.11.2010
172 Ng/230 Sutrapwar suchita digambarrao 18.11.2010
173 Ng/226 Tagde Narendra yadavrao 18.11.2010
174 Ng/100 Tajne Naresh wamanraoji 18.11.2010
175 Ng/018 Tamgade Jyoti D. 18.11.2010
176 Ng/136 Tarware Sanjay Pratap 18.11.2010
177 Ng/039 Tekade Dipti Laxman 18.11.2010
178 Ng/218 Tembhurne Jayant Dayaram 18.11.2010
179 Ng/160 Thakre Charushila uttamrao 18.11.2010
180 Ng/81 Thor Utkarsh Uttamrao 18.11.2010
181 Ng/247 Thul Pritibasudev Rai 18.11.2010
182 Ng/135 Timade shalu yadavraoji 18.11.2010
183 Nh/199 Tongse Ashlesha prakashrao 18.11.2010
184 Ng/041 Ukey Dinesh Bhaiyyaji 18.11.2010
185 Ng/047 Ukey Shailesh Shivshankar 18.11.2010
186 Ng/65 Umare Ekata Rushi 18.11.2010
187 Ng/208 Upam pramod namdeo 18.11.2010
188 Ng/99 Upre Abahy Balaji 18.11.2010
189 Ng/207 Uvkar Chandrakant pandurangji 18.11.2010
190 Ng/228 Vaidya Umesh Gangadhar 18.11.2010
191 Ng/63 Wadhai Naresh Krishna 18.11.2010
192 Ng/023 Wahane Reema Ashok 18.11.2010
193 Ng/252 Wankede Minakshi Vitthal 18.11.2010
194 Ng/113 Wodkhe Pallavi Ashokrao 18.11.2010
195 Ng/123 Yyede Dinesh Laxmanrao 18.11.2010
196 Ng/193 Zadey Sachin Rambhauji 18.11.2010
;knh ukansM foHkkx
dk;Z”kkGsps fBdk.k %
lkekftd “kk+L= ladwy]
Lokeh jkekuanrhFkZ fon;kihB]ukansMS.
No. Reg.No. Name of Selected candidate Date of Workshop
1 ND/110 Acharya Ranjit Milind 22.11.2010
2 ND/016 Aianile sachidanand govind 22.11.2010
3 Nd/141 Amin shekh mosin 22.11.2010
4 ND /128 Archana Maroti Kendre 22.11.2010
5 ND/23 Bansode Jaydeep bajirao 22.11.2010
6 ND/ 96 Belage Jagdish Vyankatrao 22.11.2010
7 ND/126 Bhagat Sanjay Hiraman 22.11.2010
8 ND/99 Bhakekar sachin Rambhau 22.11.2010
9 ND/006 Bhalekar sachin Rambhau 22.11.2010
10 ND/93 Bhalerao vivek Daniel 22.11.2010
11 Nd/149 Bidgar Anjana Prabhakar 22.11.2010
12 Nd/146 Borgemwar sandeep vithalrao 22.11.2010
13 ND/122 Chaphakande Balaji Vitthalrao 22.11.2010
14 Nd/139 Chaphle aruna uddhavrao 22.11.2010
15 Nd/148 Chikhalikar prasenjit satyajit 22.11.2010
16 ND/127 Dahake Rajesh Shaliram 22.11.2010
17 ND/130 Dahale Vijay Sakharam 22.11.2010
18 ND/28 Davane prakash bhojaji 22.11.2010
19 ND/54 Deokar vyankat namdeo 22.11.2010
20 ND/72 Deshmukh varsha ashokrao 22.11.2010
21 ND/60 Doibale Jjoti Babarao 22.11.2010
22 ND/111 Dubbewar Pravin Prabhakarrao 22.11.2010
23 ND/011 Dubewad Maruti Balaji 22.11.2010
24 ND/20 Dudhalkar Rajiv Rayaji 22.11.2010
25 ND/001 Dudhate Laxman Ramchandra 22.11.2010
26 ND/24 Gaikwad Ramesh Pandurang 22.11.2010
27 ND/35 Gaikwad sangram Harishchandra 22.11.2010
28 ND/21 Gangasagar Radheshyam Kishanrao 22.11.2010
29 ND/003 Ghodake sandip vilas 22.11.2010
30 ND/105 Ghule Rajabhau Munjaji 22.11.2010
31 ND136 Gore Ashruba Balasaheb 22.11.2010
32 ND/19 Gumalwad shriram laxmanrao 22.11.2010
33 ND/007 Hake vishnudas marotirao 22.11.2010
34 ND/49 Hatkar ranjay sayaji 22.11.2010
35 ND/104 Hippagare Hasanabee Laldesab 22.11.2010
36 ND/38 Hippagare sairbanu ladlesaheb 22.11.2010
37 ND/131 Jadhav Keshav Dadarao 22.11.2010
38 ND/106 Joshi Kunal Omprakash 22.11.2010
39 Nd/144 joshi kunal omprakash 22.11.2010
40 ND/77 Kadam Avdhoot bibhishanrao 22.11.2010
41 ND/31 Kadam dhnynoba vitthal 22.11.2010
42 ND/51 Kambale virappa balaji 22.11.2010
43 ND/70 Kamble amrapali vishwanath 22.11.2010
44 ND/133 Kamble Aniket Vishrao 22.11.2010
45 Nd/143 Kamble kuldip chandramani 22.11.2010
46 ND/74 Karande Sudarshan baburao 22.11.2010
47 ND/22 kasbe balaji yogiraj 22.11.2010
48 ND119 Kawade Anant Ankushrao 22.11.2010
49 ND/94 Khanapure Priyanka Prabhuraj 23.11.2010
50 ND/41 Khokale dilip narayan 23.11.2010
51 ND/008 kolke mahesh basweshwar 23.11.2010
52 ND/84 Kulkarni Shrikant ashokrao 23.11.2010
53 ND/86 Lone Arvind Baswanta 23.11.2010
54 ND/37 Lungekar balkrushna ramkrushana 23.11.2010
55 ND/33 Malge laxmikant kalyanappa 23.11.2010
56 ND/115 Mamade Dipak Baburao 23.11.2010
57 ND/56 Mamidwar vinod nandkishor 23.11.2010
58 ND/76 Manawatkar Sushil vinodrao 23.11.2010
59 ND137 Mogale Dhammanand Pandurang 23.11.2010
60 ND/43 More hiraman balajirao 23.11.2010
61 ND/90 Mudliyar Amar Anil 23.11.2010
62 ND/015 Mule anil vitthalrao 23.11.2010
63 ND/116 Muneshwar Niranjan sandip 23.11.2010
64 ND 113 Muneshwar Niranjan Santosh 23.11.2010
65 ND/81 Muneshwar rameshwar Deorao 23.11.2010
66 ND/009 Nagorao Khandoji Khokale 23.11.2010
67 ND/150 Namdeo sheshrao sonnar 23.11.2010
68 ND/68 Pampatwar Gajanan Harihar 23.11.2010
69 ND/34 Pandit bhimrao dhammapal 23.11.2010
70 ND/112 Paralikar Shailaja madhukarrao 23.11.2010
71 Nd/140 Patambar salukar kiran 23.11.2010
72 ND/100 Pawar Dhanraj vasantrao 23.11.2010
73 Nd/147 Pawar kashinath aapa 23.11.2010
74 ND/58 Pawar shankar sakharam 23.11.2010
75 ND/47 Pawar vasram pandit 23.11.2010
76 ND/132 Ranzani Mohammad Rizwan Mohhamand Akhatar 23.11.2010
77 ND/121 Rathod dattatray rajendra 23.11.2010
78 ND/108 Rathod rajendra Jaydeo 23.11.2010
79 ND/27 Rudnure vasundhara namdev 23.11.2010
80 ND/91 Salvi Milind Dnnyanobarao 23.11.2010
81 ND/73 Sathe Samadhan Waman 23.11.2010
82 ND/85 Shaikh janimiya Gousoddin 23.11.2010
83 ND/29 Shaikh samiroddin sheikh 23.11.2010
84 ND/92 Shaikh Yusuf shaikh banu 23.11.2010
85 ND/114 Shaukh Janimiya Gousoddin 23.11.2010
86 ND/012 Sheikh matin mehboob 23.11.2010
87 ND/103 Shingare Shrikant Jalindar 23.11.2010
88 ND/125 Shrikhande Govind Baburao 23.11.2010
89 ND 95 Shrungare Dipak Sadashiv 23.11.2010
90 ND/63 Swami Ashish Nagnath 23.11.2010
91 ND138 Thorat Sumedh Narayan 23.11.2010
92 ND/101 Ujgare Dharmaraj Manikrao 23.11.2010
93 ND/62 Vaidya sanjay arjuna 23.11.2010
94 ND/5o Wanjare arun ramdas 23.11.2010
95 ND/48 Warwatkar santosh sandipan 23.11.2010
96 ND/135 Zade Deorap Mahajan 23.11.2010
;knh eaqcbZ foHkkx
dk;Z”kkGsps fBdk.k %
egkjk’V m|kstdrk fodkl dasnz ¼MCED½
dksd.k Hkou]ikpok etyk] [kksyh dz-512]
lh-ch-Mh- csykiwj] uoh eqacbZ& 400614
S.No. Reg.No. Name of Selected
candidate
Date of Workshop
1 MB/038 Chawhan Mahadeo Ramchandra 23.11.2010
2 Mb/40 Devkate Ratmala Vishwanath 23.11.2010
3 MB/027 Dhole Sandeep Bhaidas 23.11.2010
4 MB/039 Gadhave Nirmala deoram 23.11.2010
5 MB/012 Gavit Vandana Vadya 23.11.2010
6 MB/028 Jadhav Umesh Bansinath 23.11.2010
7 MB/025 Koli Chandrashekhar Motiram 23.11.2010
8 MB/014 Kurangale Pramila Raghunath 23.11.2010
9 Mb/41 Musale Dinesh Dattatray 23.11.2010
10 MB/029 Patil Anil Devendra 23.11.2010
11 MB/023 Rane Kundan Sudhakar 23.11.2010
12 MB/018 Rathod Babu Sukhadev 23.11.2010
13 MB/021 Rathod Umakant Bhasu 23.11.2010
14 MB/020 Rathod Vithal Shahurao 23.11.2010
15 MB/001 Sharma abhay walmik 23.11.2010
16 MB/030 Shelore Vinod Shriram 23.11.2010
17 MB/003 Shukla sonu kamalnayan 23.11.2010
18 MB/022 Swami Ganesh Vaijanath 23.11.2010
19 MB/024 Thombe Shital Bhimraj 23.11.2010
;knh ukf”kd foHkkx
dk;Z”kkGsps fBdk.k %
Institute of Management & Research Technology ,
N.D.M.V.P.
Department of Social Work
Gangapur Road, Nashik 3
S.No. Reg.No. Name of Selected candidate Date of Workshop
1 NK/079 Anjale Dinesh Shriram 19.11.2010
2 NK/0199 Bachhav Dattatreya Ramdas 19.11.2010
3 NK/0195 Bachhav kaushalya chandrabhan 19.11.2010
4 NK/071 Badale Rakesh Shivnarayan 19.11.2010
5 NK/ 012 Badgujar Amol Ramakant 19.11.2010
6 NK/0145 Badgujar Anil Hari 19.11.2010
7 NK/086 Bagale Aravind Bhayaji 19.11.2010
8 NK/ 08 Bagul Rajendra Shivadas 19.11.2010
9 NK/054 Bansod Pradnta Bhimrao 19.11.2010
10 NK/047 Bhamare Deepak Hemant 19.11.2010
11 NK/0140 Bhamare Denesh Dilip 19.11.2010
12 NK/085 Bhatu Subhash Marathe 19.11.2010
13 Nk/211 Bhawsar Mahesh Laxman 19.11.2010
14 NK/0205 Bhoi baburao vishnu 19.11.2010
15 NK/0115 Bhosale Kuldeep Uday 19.11.2010
16 NK/0133 Bhosale Sandeep Vishwasrao 19.11.2010
17 NK/0159 Bodade Ramesh Deosing 19.11.2010
18 NK/029 Borase Yogendra Rajendra 19.11.2010
19 NK/048 Borse Sandeep Pandit 19.11.2010
20 NK/0124 Chaudhari Hemant Khandu 19.11.2010
21 NK/0118 Chaudhari Shital Ganesh 19.11.2010
22 NK/053 Deokar Amol Ashokrao 19.11.2010
23 NK/0110 Desale Gayatri Vijay 19.11.2010
24 NK/0113 Desale Punam Vijay 19.11.2010
25 NK/203 Deshmukh nlesh bapurao 19.11.2010
26 NK/067 Deshmukh Tushar Suresh 19.11.2010
27 Nk/216 Devrale Suvarna Ankush 19.11.2010
28 NK/033 Dhadga Pankaj Vasant 19.11.2010
29 NK/1 Dhanka eknath jaisingh 19.11.2010
30 NK/049 Dharane Uddhav Vasudeo 19.11.2010
31 NK/070 Dighe Kalpana Ramnath 19.11.2010
32 NK/0105 Dindalkar Jayashri Gopalrao 19.11.2010
33 NK/0160 Gaikwad Chandralekha Vishnu 19.11.2010
34 NK/0178 Gaikwad Vijay Mohan 19.11.2010
35 NK/077 Gambhire Abhijit Gopal 19.11.2010
36 NK/052 Gavate Hemant Jaywant 19.11.2010
37 NK/0123 Gavit Prakash Ukharam 19.11.2010
38 NK/6 Gavit raju baburao 19.11.2010
39 NK/0130 Gavit Ramesh Bansiram 19.11.2010
40 NK/0176 Girase Promodsing Divansing 19.11.2010
41 NK/5 Gosavi deepak bharatgir 19.11.2010
42 NK/0134 Gosavi Ravindra Kalugir 19.11.2010
43 NK/0162 Ingle Shankar Uttamrao 19.11.2010
44 Nk/209 Irke Mohan Tukaramji 19.11.2010
45 NK/0173 Jadhav Ashwini Devising 19.11.2010
46 NK/ 022 Jadhav Jayant Madhujar 19.11.2010
47 NK/0201 Jagtap Amol Deoram 19.11.2010
48 NK/055 Jagtap Rahul Pandit 19.11.2010
49 NK/040 Jagtap Rupali Panditrao 19.11.2010
50 NK/ 018 Jambhulkar Rani Ghanshyam 19.11.2010
51 NK/078 Jamdar Laxmichandra Waman 19.11.2010
52 NK/057 Kanjarekar Kailas Bhikarilaa 19.11.2010
53 NK/097 Kharkar Kishor Jaydeo 19.11.2010
54 NK/0193 khokle somnath devram 19.11.2010
55 Nk/215 kochure manohar ramesh 19.11.2010
56 NK/0103 Koli Ganesh Ananda 19.11.2010
57 NK/0141 Koli Satish Bhimrao 19.11.2010
58 NK/0117 Kotkar Punam Sudhakar 19.11.2010
59 NK/0136 Kotkar Sharda Sudhakar 19.11.2010
60 NK/0143 Kumbhar Dinesh Chimanlal 19.11.2010
61 NK/091 Kumbhar Prakash Tukaram 19.11.2010
62 NK/098 Kute Vijay Sudam 19.11.2010
63 NK/ 024 Lahane Shrikant Balasaheb 20.11.2010
64 NK/0132 Mahajan Manisha Magan 20.11.2010
65 NK/4 MAHAJAN RUSHIRAJ NIMBA 20.11.2010
66 NK/0119 Majaharali Abidali Sayyed 20.11.2010
67 NK/090 Mane Pravin Jalindar 20.11.2010
68 NK/0163 Mankar Nilesh Hiraman 20.11.2010
69 NK/034 Marsale Surekha Vijay 20.11.2010
70 NK/101 Mavli Devsing Bajya 20.11.2010
71 NK/065 More Arati Sunil 20.11.2010
72 NK/046 More Lata Vinodkumar 20.11.2010
73 NK/0185 Nikam kirankumar prabhat 20.11.2010
74 NK/087 Nikam Sudhir Jagannath 20.11.2010
75 NK/080 Nikumbh Amol Shashikant 20.11.2010
76 NK/0194 Nimbale Bhushan Pundalik 20.11.2010
77 NK/066 Nimkarde Vijaya Gokul 20.11.2010
78 NK/0144 Nitnaware Mohini Madhukar 20.11.2010
79 NK/056 Panpatil Dhammaratna Jibhau 20.11.2010
80 NK/083 Panpatil Vijay Bhagwan 20.11.2010
81 NK/0106 Paradake Chagan Kalusing 20.11.2010
82 NK/092 Patil Bhavana Pandurang 20.11.2010
83 NK/0112 Patil Dinesh Ramesh 20.11.2010
84 NK/0128 Patil Ishwar Ukha 20.11.2010
85 NK/ 026 Patil Jayashree Yashvant 20.11.2010
86 NK/181 Patil pramod shankar 20.11.2010
87 NK/139 Patil Prashant Uttamrao 20.11.2010
88 NK/104 Patil Rahul Devidas 20.11.2010
89 NK/059 Patil Raviraj Bharatraj 20.11.2010
90 NK/043 Patil Shriram Daga 20.11.2010
91 NK/168 Patil Shubhangi Laxman 20.11.2010
92 NK/045 Patil Yogesh Dagaji 20.11.2010
93 NK/191 patil yogesh rangrao 20.11.2010
94 NK/0154 Patil Yuvraj Bhila 20.11.2010
95 NK/060 Pawar Kavita Narayan 20.11.2010
96 NK/073 Pawar Narendra Ekanath 20.11.2010
97 NK/061 Pawar Prakash Devidas 20.11.2010
99 NK/0204 PAWAR SHIVDAS KASHINATH 20.11.2010
98 NK/042 Pawar Vilas Jaysing 20.11.2010
100 NK/0108 Rawandale Manoj Yashwant 20.11.2010
101 NK/0196 Saindane supriya pradip 20.11.2010
102 NK/ 028 Saner Niteen Madhuker 20.11.2010
103 NK/096 Sangle Sandip Ramesh 20.11.2010
104 NK/0186 Sapkale prabhakar shivaji 20.11.2010
105 NK/037 Savale Vinodkumar Shivaji 20.11.2010
106 NK/0137 Shelore Sandip Shriram 20.11.2010
107 NK/0165 Shinde Neelima Vilas 20.11.2010
108 NK/064 Shinde Ramchandra Pandurang 20.11.2010
109 NK/0200 Shinde vilas gangaram 20.11.2010
110 NK/7 Shinde yogesh madhukar rao 20.11.2010
111 NK/035 Sonavane Sonali Minanath 20.11.2010
112 NK/0171 Sonawane anil sharad 20.11.2010
113 NK/0158 Sonawane Hemant Dattatraya 20.11.2010
114 NK/041 Sonawane Kalpana Annabhau 20.11.2010
115 NK/039 Sonawane Sandeep Pandhirinath 20.11.2010
116 Nk/214 Sonewale sarita subhas 20.11.2010
117 NK/0146 Surve Anand Vasant 20.11.2010
118 NK/010 Suryawanshi Ravindra Gulabrao 20.11.2010
119 Nk/208 Tadavi Raju Arman 20.11.2010
120 NK/0188 Tadvi Amin Itbar 20.11.2010
121 NK/202 Tamkhane bhavana yashwant 20.11.2010
122 NK/0125 Thakare Parashram Kashiram 20.11.2010
123 NK/ 025 Ujagare Rohini Prasad 20.11.2010
124 NK/2 Valvi pankaj bharat 20.11.2010
125 NK/0151 Vasave Dilwarsing Sotya 20.11.2010
126 NK/069 Vasave Kirankumar Kamalsing 20.11.2010
127 NK/036 Vasave Suresh Motiram 20.11.2010
128 NK/076 Wagh Amol Dattatray 20.11.2010
129 NK/0111 Wagh Sandip Dadaji 20.11.2010
130 NK/ 013 Wagh Vijaya Suresh 20.11.2010
131 NK/0122 Walake Ramrao Shankarrao 20.11.2010
132 NK/0207 Wasave ashok bhimsing 20.11.2010
;knh dksYgkiwj foHkkx
dk;Z”kkGsps fBdk.k %
All India Local Self Government
Bagal Market, first floor,
Rajarampuri, lane no 1,
Above janata bajar, Kolhapur
S.No. Reg.No. Name of Selected candidate Date of Workshop
1 KH/50 Aatpadkar Dattatray Sakharam 23.11.2010
2 KH/035 Aawale Pravin Vasant 23.11.2010
3 KH/027 Bagul Jagdish vittal 23.11.2010
4 KH/001 Bhatkar Rajesh Babarao 23.11.2010
5 KH/047 Bondar Satish Devidas 23.11.2010
6 KH/007 Chumbale Vishal Shaligram 23.11.2010
7 KH/016 Done Shivaji Santosh 23.11.2010
8 KH/041 Harge Pralhad Chandrakant 23.11.2010
9 KH/014 Janrao Aanand Ramchandra 23.11.2010
10 KH/031 Kambale Arun Shankar 23.11.2010
11 KH/024 Kamble Shriram Pandurang 23.11.2010
12 KH/011 Kubadage Ganesh Sukhdev 23.11.2010
13 KH/52 kumbhar datttray vishnu 23.11.2010
14 KH/037 Mahajan Avinash chandrakant 23.11.2010
15 KH/015 Mane Mukesh Vittal 23.11.2010
16 KH/032 Patel Rais Babasaheb 23.11.2010
17 KH/039 Patil Vinod Vilas 23.11.2010
18 KH/044 Potdar Ujjwala Bharat 23.11.2010
19 KH/036 Punekar Bharat Pandurang 23.11.2010
20 KH/026 Sadhana R. Patil 23.11.2010
21 KH/030 Sangar(Raut) Aashish Ashok 23.11.2010
22 KH/045 Sangshetti Pravin Ashokrao 23.11.2010
23 KH/002 Shinde Kumar Aananda 23.11.2010
24 KH/022 Shinde Vinod Bapurao 23.11.2010
25 KH/033 Sonule Rohit Ashok 23.11.2010
26 KH/010 Tulaskar Tara Arunkumar 23.11.2010
27 KH/003 Velhal Amruta Arvind 23.11.2010