You are on page 1of 4

У КРАЇ Н С М . И П Д НЕ: ВНИК U К.

R А 1 W Ѓ А N D A I L Y

ОРГАН ЗАГЮМОГОД-ОІ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ


OTflCLAL ORGAN Of THE MMMNIAN NATIONAL ASSOCIATION, loc
С О Ю З В ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ АМЕРИКИ. у

ТРИ центи. рік x x x v . Ч_ 2 8 4 . . Д ж е р з и Ситі, Н. Д ж . , еубвт$ї 8. жовтімц VOL. X X X V . --'ВІвь J M . %ПП СЌу, Џ. J . , Satorday, OcUbe r 8. 1027. 'flfcte'i#-fti

ФРАНЦІЯ о ф і ц і я л ь н о д о - І ^ Г С Ч Щ А Д і ^5,000 Р с д а ц Н А Й Б Ь Ш и Є УДООлгШНІ


ў'РЯД КАЄСА ЗНОВА РОЗСТРІШ . ‚ЧАГАЕТЬШ ВІДКЛИКАН-
, ` ня рашвськото.
.ЖЕРТВАМИ' П О В В Н Г КНИЖКИ.
Г а л и ч и н а , -г- Н а ггід-І У Ню-ІРЬги-у с т в е р д ж е н о , u t o J НРІП:Я1 НЕНН11 РИБАКАМИ ДО ПАЛИВУ ТАГУС ПРИЛЕТІВ
2 ГЕНЕРАЛІВ 113 ПОСЛІВ П Д Р к і Ж , 5. жовѓтня. Ф р а н - і е т а в і о б ч и с л е н ь ' з у с і х 3 - х с х і ^ н а й б і л ь ш е -по-ітятного к н и ж к о ю і
і ц у с ь к е п р а в и т в л ь с т в о і - з а в к а д а ' і я о е а л и ц ь к м х в о є в і д с т а , числлА є ќ н и ж н я ї ќ м ќ . Ч а р я в а А. Л и н
ЗВІДТАМ ' Н А ЛЕТНИЧЬ. ИОЛЕ У ЛІСБОИХ Ш
ГЕН. КІХАНО ГИНЕ ВІДВАЖНО. . .‚ІАСІіОНА, Аќ жовтня. Літак Юннерса Д- 1230, який сну-
(ло у р я д о в о ю дорогою в і д к л и - ( г р о м а д тевімденях п о в і н н ю в и - } д в е р ѓ а „ М а й " , і ‚ ‚ Є м е р Ґ е н т р Г , ^стявся` -яв- -веду у -`верв ``і1р5ю, -лрмеиии5ЯмК ЏМЛВЯШ де зел нву
М Е К С И К О , 6 . ж о в т н я . — М е к с и к а н с ь к и й уряд, здушуючи канни з П а р и ж а а м б а с а д о р а Ра- й ю е о т ь 4 2 9 . . З м а щ е н н я п о в і н н ю я к о ї А в т о р о м е С и н к я е р Лўіс. Тагус, а звідси відлатва він на япммне поле, коло ЛІСвоИИ.
повстання, з н о в а р о з с т р і л я в кількох визначних Мексиканців, ^ковського. С т а л о с я ее п о д в о - ^ р о д и н є 6 6 , 0 0 0 , г е б т о .юкбло`І Д о х і д з р о з п р о д а ж і ннижки Пільоти й пасаіммрн літ^ка НаяеИитйСя у як наилучші.м ду-
шо замісць вживати політичних виборів думали в ж и т и війско- р а з о в і м п р и я т е л ь с ь к і м н а п і м - ч в е р т ь м і л і о н а л і . а д г й . . П о л ь с ь : „ М а й " , ику п р о д а в т в е я nOcJ2.fl0ij шемиіи аастрою u у имвМІІА здоровлю, №хто з них не був ска-
1
воі р е в о л ю ц і ї . З п р о в і д н и к і в р о з с т р і л я н о 2- г е н е р а л і в т а U ч л е - ненню, щ о б и С о в і т и з а б р а л и ! к и й у р я д п р и з н а ч и в н а помт^І ї я к о ї п р о д а н о д о с і о к о л о 2 0 0 , - аВяиіиЙ. Кали МОГЄЛІ б Д О сариятлмва, виберуться ЮТЦИЙ 'у
ІІІВ р і ж н и х м е к с и к а н с ь к и х законодатних тіл. й о г о з П а р и ж а , а на й о г о місце{ ж е р т в а м повені 260,900 з о л о - в № - п р і # і р - и н і п ! . npiwie Линд- rw-ииню рано д е островйі ‚Сзврів, а звідтам до Нової ФуН-
У місті М е к с и к у розстріляно публнчно генерала Кіхана, прислали иншого амбасадора. ТИХ, СебТО ОКОЛО 2Є Т И С Я Ч І ДО' ' б е р г о в и и о н а д 4 5 т и с я ч дсТ.-я- ЯЯШІК, а онІсля до Нќі БІорку. `-`' .'.'- `
к о т р и й к о м а н д у в а в 2 6 . п о л к о м ` к а в а л е р і ї . . В і й с к о в и й суд над Сей к р о к 'правительства к о - дарів. рів, а двхід з книжки „Елмер
ним т р е в а в 7 г о д и н . О с т а т о ч н о й о г о з а с у д ж е н о , н а смерть та нечний р а з т о м у , щ о францу- Генѓрі" приніс її явторови
приказано сейчас виконати вирок.
НАСТУR НА І№КнНі
ська преса розпочала завзяту Синклеровн $150,000.
Н А Й Ш Л И СКАМЕНІЛІ Я Ч И , РІШАЮЧА БИТВА `№А ЗАЛГЗНИЧІ`М ШЛЯХУ, Щ О ВЕДЕ
П о г о с п р о в а д ж е н о з п і д м і с ь к о ? в я з н и ц і у аозницю в кампанію ироти` д а л ь ш о г о пе-
місті й т у т п о с т а в л е н о п е р е д д в а р я д и с а л д а т і в з набитими
Ш о м-лють ь т я ь ш е я к Д О С Т О Л И Ш КИТАЮ.
ребування Р а к о я с ь к о т О . у Па -
р у ш н и ц я м и . Н а п л о щ і б у л о к о л о т и с я ч і в і й с к а та 2 т и с я ч і г о -
т о о м і л і о і а в літ.,, скільки B ^agw.^o-
v
ПЕКІН, 6 . ЖОВТНЯ. — НЮнічпі й НоЯўИИеВі кнИМсМгГ ВІ%ѓН
р и ж і ,, а ц о д р у т е в и к л и к а л а йо-
ска .ведуть битву на залізннчім шляху Т 5 0 мЛяК віѓ'ніќлудне-
рожан. Засуджений поводився-незвичайно спокійно.. Він не ўяертіс-ь, гС^ітськівЬвлТади.' С Т А К Т О Ц К з л і ф . --VLFIO^
тільки, ш о н е . х о т і в с т а н у т и п л е ч и м а д е р о т с з р ѓ л ю ю ч ц х жов- я к а діє 3Bi.TOTa-Tptuaj^t3HiHoivyBa- іс'ор айоаеьмого у и і в е р ^ Ь е т у ^ `` WH^pSSM вий захід від Пекіну. Вислід сеї битви, віѓ с Т г Ф Ш Н ^ , р і в ш т в
дйИ.Кцт^'!іМбро- j
про йоли столиці Китаю, !1екгну. г !
нірів, а л е й к а з а в ї м підійѓти б л и м н е д о счбе. Відтак попра- ц р н я т е дьслиі п о р а д и Д ж о н т ирйМв- т у т особливіш" в я я я р и п е л в с ь к і м м і н і с т е р с т в і
щ а в с я з п р и б у т н и м и к о р е с п о н д е н т а м и г а з е т т а д а в знак, т е ^ р а н ц і ^ . ч ) о г о 'До Витай прийшло недалеко Ченг-тВгг, повздовж з а л І І - -
а м б ^ а . д о р а т Е р ^ в і д к с ч и п и н и ^ і і т ж ними е' гжЗД ШЩШНХ ІЇт` ^подає, що в
г о т о в на с м е р т ь . ` ни'Юго шляху ЃТе кін-Ганќо в залізни ці. У битв і бере участі, по
!
б е т а , - ў ' М о с к в і . , ' `який ` р а д и в - в і д - 1 - - в щ и и й р и б Ь а д й з у б , ч ц о м а ? ' П о л ь и и е ітонад```21 т и с я ч б о ж е -
Г р я н у л а с а л ь в а , і він у п а в н а з е м л ю , з 6 к у л ь м а в груди.
4 0 тисяч жовнірів з кожної сторони. , ^
кликати Ракояськоі`о. 185-міліоніе .тіт а т а к о ж лілія, вѓ.тьних; з :Иих т е т ь к п Ю т и с я ч
Мешканці Пекіну почасдн затревожилися, коли почули
ч

Тіло б и л о с я д о в г о в с у д о р о г а х , і комендант розстрілюючого мео л в и л а щ е ' п е р е д 150 м і л і о - нрмміщено'у заведеннях ,ХТ


в і д д і л у д а в ш е о д и н в н с т р і л з р е в о л ь в е р а в . г о л о в у , щ о б и він М літ. . - г
про битву. Заграннчне ѓлоро видало однак заяву до затраннч-
божевільних а решта ходить)
ие м у ч и в с я . В і д т а к ж о в н і р и з а б р а л и т і л о д о війскового шпи-
А и с д т с ь к и и УЧЕНИЙ ка- НЄї преси, запевнточу мешканців, що `Пекін не `має Чого бо- `
вмьігол Н е - т я ж к о тиќр % д е
тадя н а с е к ц і ю . Кореспонденти написали д о своїх газет, щ о Ж Е , Ш О ЖІНКА Б І Л Ь Ш Е ПО- йтися заняття нацтона.'Ис'птчинми в№скамн. ТаКож і маршал
догадаюіся, чому у П в л ь т і бо-
ДІБНА Д О М А Д П И . И № Р Д Б У Д У Є ФАБРИКУ A f t . : Чанґ-Тсо-Жн заявив, шо постарався о зЮйезпеЧення АИста з
генерал Кіхано п е р е п л а т и в з а с в і й в и с т у п п р о т и у р я д у ж и т т є м , ж е в і л ь н і ` п о р я д к и й божевПіь-І
інппи - : л` т о м о ь т л і в В БОРДО, У І ` т р ь о х сторін.' 'V
але з а п л а т и в с е п о геройськії. { н Ц Щ о а і и і с т и ч н і заісонй, коли
) Н Д О Н , о. Ж О В Т Н Я . - - А Н - ' СЬРАНІІІТ Чужинцям, що мешкають у Пекіні, не грозить ніяка н е б е з -
Глійсь`кий учений природник, М тисяч божевільних х о - {' З п е к а , б о н а х о д и т ь с я т а м п і д с ю Н о р у 5 т и с я ч ' ч у ж и н е ц ь к о г о Щ
КОНВЕНЦІЯ ФЕДЕРАЦІЇ др. Артур Томеон каже, щ о ПАРИЖ, Ф р а н ц і я . — Авто дить вільно а м о ж е навіть пре
в і й с к а ' й к о л и п р и й д е д о б о р о т ь б и між к и т а й с ь к и м и п о л і т и ч -
ЮНІИНІ п р о в і д н и к и п я т н у Ю Т Ь Б А Л А Ч К У - П Р О д о б р і ж і н к а щ о д о с в о є ї б у д о в и ті" м о б і л е в и й Н і л і о н е р Ф с і р д б у д у є цюе п о в с і л я к и х у р я д е Ў
ним'и п а р т і я м и , т о в о н а в і д б у д е т ь с я ' п о з а м у р а м и м і с т а .
ЧАСИ я к БРЕХНЮ. ла н а г а д у є б і л ь ' ш е м а л я ў , `як ф а б р и к у н о в о г о рода` а в т о м о -
мущина. У своїм викладі перед БІЛІЏ в Бордо, у Франції. Він
ЛОС А Н Д Ж Е Л Е С , 6. ж о в т н я . — Д ж а н ф р е й , с е к р е т а р д е -
королівською академією опер має п р о д а в а т и свої нові а в т о - СІЛЬСЬКІ ТРАГЕДЦ. .МОРДШйІіШШЙГвІ^
партаменту м е т а л е в и х юній у Ф е д е р а ц і ї Праці, виступив на
мобілі д е ш е в ш е л і д найдещев-
ВБИЙНИКИ Г Е Н Е Р А ь Т Е Г К О В А Ч Е В И Ч А у т і к л и д о ь о л г а р с
вВі с в о ї т в е р д ж е н н я п р о б і л і ` П а р у б о к із И Ѓ р х р а т О л е к с а
нинішній сесії к о н в е н ц і ї А м е р и к а н с ь к о ї Ф е д е р а ц і ї П р а ц і з ш і - І С Т Ш г Ю г о с л а в і я , 6. ж о в т н я . — Г е н е р а л а К о в а ч е в н ч а , ОЛС
Гтиу с х о ж і с т ь ж і н к и н а ї м а л п у 1
шйх автомобілів у Франції. Макар виїхав на роботу
кавим в і д ч н т о м п р о т е п е р і ш н є п о л о ж е н н е р о б і т н и ц т в а у З л у - н о г о з найспосібнійших Сербських `полководців, застрілилст.: з
на т і м , щ о у ж і н к и з в и ч а й н о Н а й д е ш е в ш и й ф р а н ц у с ь к и й ан- ' ф р а н ц і ї гголишаючи в селі с в о -
чеиих Д е р ж а в а х . д в о х и е з в і с н н х а т е н т а т ч н к і в , с а м е я к г е н е р а л в х о д и в д о ce.orflf `
ноги к о р о т щ і , а рямена д о в ш і , т о ^ о о і л ь к о н т - є 1 6 , 0 0 0 ф р а н - го л ю б к у , в д о в у Г р и и я к , з я к о
Бесідник д о к а з у в а в , щ о п е р е х в а л ю в а н н я републиканців,
як у м у щ и н и . Він с к а з а в да.ть- ків а б о $ 6 0 0 . 'дому.
хотів' женитись. В д о в а зг
т о м о в л я в т е п е р к р а й н а х о д и т ь с я у д у ж е д о б р і м с т а н і під ВбНВники, ш о д а л и три р е в о л ь в е р о в і стріли д о іеііедіала,
Ше, щ о н е м о в л я , , з а к н п а у ч и т ь - Ітой час надумалась- і ' д а л а на
е к о н о м і ч н и м з г л и д о м . , о п и р а є т ь с я н а с в і д о м і й або н е і ' в і д о м і й e Є п р а в д о п о д і б н о М а к е д о н ц я м и . Вони уТІкДи-не'зловлені з Істі-
eMswafm-f WKWP^^HH^ .. _ ѓ ? ^ Т
л
Ї М
' и , н ,
'- Е И
i s Awrowv^winTM Кру-і
брехні. Ф р ѓ й ^ к а з у в а С щ ^ т е п е р З%ЧенЙх^ІГе^^ 6 у Т і " г Ш ! б 1 я " т и : я п і д с ю п о р у ` правдогіЬдЩВо" Йа"Тюлѓарській
кожним оглядом малпу". Гпою. М а к а р п о п а в у р о з п у к у
найменче один мілібп р о б і т н и к і в , які з о в с і м не п р а ц ю ю т ь , а території. Ю г о с л а в я н с ь к е п р а в н т е л ь с т в о вИЗнаЧило`ТАІО.ООб' ' " 0

Менчестері й д е ' ц і к а в и й ' н а в і щ о с т р а т и в с т і л ь к и rpoin;i


що найменче три мілірни робітників, ш о п р а ц ю ю т ь л и ш е н ь д и н а р і в ( о к о л о $ЃЃЗО) з а з л о в л е н и й йбийииків; З
р о з в о д о в и й - процес. Жінка в е - на п о в о р о т ? і п і д п а л и в -госпо-
частину часу. український посол ви-
ликого бйгача С л і п г е р а внесла д а р с т в о Крупи. У Кре^"
К о н в е н ц і я нині в и т а л а А л ф р е д а Ф а р м и л а , д е л е г а т а к а - , ступив з комуш- е т м т г а т ь ш щ
с к а р г у п р о т а н ь о г о на п і д с т а - х о в і ( ж о в к і в . п о в і т ) ч а і в ч н и а
нлдійськнх ю н і й . В и т а ю ч и й о г о , п р е з и д е н т А м е р и к а н с ь к о ї с т и ч н о і фракції. г о в о р я т ь , ш о троцькитч х о т і в о р г а н і з у в а т и
юго в.`кгіюго признання-, С а л о з а д у ш и л а с в о є н е м о в л и )
дерації П р а ц і Грій г р а т у л ю в а в анг'лійським р о б і т н и к а м , щ о , ч т ^ в ^ й й штерйащонад
ВАРШАВА, 16. в е р е с н я . — з р о б л е н о г о І в и ї м к о в і й х в и л и - т а " з а к о п а л а в з е м л ю ; з,а те д і
нони в и р и в а ю т ь к о м у н і с т и ч н е х а ф а з я з к о р і н е м . В і н г о в о р и в , Б Е Р Л І Н , 6. ж о в т н я . — 3 М о с к в и д о н о с и т ь , Щ О С т а л і н і .
У к р а ї н с ь к и й п о с о л д о в а р ш а в - ні. 6 л і т т о ѓ ї - С л і п г е р ї х а в н а с т а л а п і в т о р а м і с . в я з н и ц і .
щ о П е р с е л , о д и н З а н г л і й с ь к и х ю н і й них д е л е г а т і в н а а м е р н - й о г о с т о р о н н и к п в и д а л и у л ь т и м а т , у я к і м грозять Т р о и ь к о м у ,
с ь к о г о сойму Андрій П а щ у ќ к о р а б л і , яки! тонув-^ в остаіі-fЃriBTopa р о к у в я з т і ц і д і ѓ ѓ а в па-
каиський юнійний к о н г р е с у 1925. р о ц і , р а д и в а м е р и к а н с ь к и м З і н о в е в у , К а м е н е в у , Р а д е к у й д р у г и м л і д е р а м Опозиції о с т р и -
юні я м н а в я з а т и зносини з М о с к в о ю , а л е а м е р и к а н с ь к і юнії' не п о в і д о м и в м а р ш а л ќ а сойму, Р а - цій мент вій к л а в п р о щ а л ь н и й ) р у б о к Валўка і з СаЙкова, я-
ми к а р а м и , к о л и и е заперестануть своєї иіапельиої дймьно-
послухали сеї р а д и . Грін у п е в н я в , щ о а м е р и к а н с ь к і юнійні тая, щ о в и с т у п и в з к о м у н і с т и ч - л и с т д о сгііі жінки, в и с п о - кнй п і д ч а с с і л ь с ь к о ї з а б а в и п о -
стн п р о т и б і л ь ш о с т и комуністичної партії.
ної ф р а к ц і ї й в с т у п и в д о У к р а - в і д а в Ш и с ь Ь с в о ї х нглюбних р а н п в н о ж е м своїх п о б р а т и м і в ,
р о б і т н и к и н і к о л и не п і д у т ь під д и к т а т М о с к в и . Ф а р м и л о в і д т а к , Московськѓій ч а с о п и с „Правда" п и ш е , що у руках Сталі-
у своїй п р о м о в і о с т е р і г а в а м е р и к а н с ь к і юнії п е р е д т а к з в а н и м ї н С ь к о г о Ќ л ю б у . Я к причіину з р а д . Л и с т з ч и н и в ш у п л я ш к у і о О р а Ж е н и й , ш о й о г о в я х л г о ч н -
иа є Д о к а з и н а т е , щ о Т р о ц ь к н й с т а р а в с я зорганізувати нр-
с в о й о г о в и с т у п у п о д а в п о с о л к и н у в ў мор `. Д в а дні п і з н і ш е л и і з з а б а в и з а а в а и т у р и .
все-канадійським р о б і т н и ч и м к о н г р е с о м , `який с к л и к у ю т ь к о - в и й 4 - т я й І н т е р н а ц і о н а л . З п р о е к т о м такого Інтернаціоналу
муністичні а г е н т и . П а щ у ќ т е , щ о п р а ц я к о м у н і с т т т - й о г о с п а с л а р а т і в я и ч а л о д в а і Яо.тіцтя` н а й ш л а й т т у в а т ц і в т а - м а в в и с т у п и т и Т р о ц ь к н й й й о г о с т о р о н н и к н на зїзді комунь- '!
піої ф р а к ц і ї йде проти г о с п о - Сліпгер вер ўвся д о хати. На)є ќ н о г о в б и в с т в а у `Вуяьці Ма- с т и ч н о ї вартії'. С е а п с л і д п е б у л о причиною виключення з екзе-
д а р с ь к и х т а п о л і т и ч н и х і н т е р е - п р о т я з і 6 літ й о т о ж і н к а щ о р а з з о в є п ь Ю й , д е ' п о { я е р В і д п о б и т - кутивного квмітгету комуністичної партії Трвнького й Вой-
- ПШЩЬтВгВДПВДІ. .
сів у к р а ї н с ь к о г о народу. б і л ь ш е й о г с п і д о з р і в а л а , щ о т я 20`-літній п а р у б о к Г о . Т к а . Є
обі с т о р о н и л а г о д я т ь с я ^ д о о с т р о ї б о р о т ь б и . їх переписќи л загріннчимжи кому-'
й о г о часті ‚рЬтові'- п о д о р о ж і це б у в ш і п р я я т е л г в б и т о г о С е -
...і-
АТЛЕНТИК СИТІ, Ню Д ж е р з і , 6. ж о в т н я . — Нині п о к і я - П Л А Т Н Я ДЛЯ Р О Д И Н И з в я з а н і з л і б о в н н м н ' - історіяі-тйтв' і Р о м а х а ; Щ о ^ і Ь л и з - н и м
чндася тут дводнева конференція визначних американських .уВОЛКОВАх... п і . , . , м и . А ж о с ь ѓ і р о к а х я к и й с ь к а портхАгИќи з і Л ѓ і с у с ь д і Л н н у . з ш д ж е н и й н а с м е р т ь з д з л а ч ж у 1983 гащ. :
п о л і т л Ш ДТсДОІльннх д і я ч і в , п р и х и л ь н и х п р о г и б і ц і ї . Н в р а - ігітвн. п е р е с я в їйѓ п л я ш к у ВИ^)І
М О С К В А , 2. ж о в т н я . — Р $ і д ІЕЦЬКИИ' ПОЛЯК ВЕРНУВ КЕ'гЬКА ТИЖНІВ З А С К О Р О , "
л ж у в а л и с я . а я А ' і т и м , я к у д е р ж а т и далі п р о г и б і ц і й н и й з а к о н . ` л о в л м і у в мс іі, д е п а н і Слїгцѓср, ЩОБИ КЕ БУТИ ЗАСУДЖЕН+ІМ.
П о с т а н о в л е н о ї . Між и н ч и м в і д н е с т и с я д о всіх к а н д и д а т і в н а ' № Ш Ш ^ ' к о Й ^ Н ^ШШИЛІ
найдтла сп^ іідь свого ;
мужа
у р м д а е р е в н д в н г а , щ о б и вони, з а я в и л и с в о є с т а н о в и щ е в сій #Щ№ШК И Й и ' ' л о coBircif-'
написану в іертетбій годині':
СВІТЛО И ^ Т Г В Д А - ! ЛИНСК, 6. жовтня. — Сенат наігвисшегв німвяьюмго суду
КІМ: п о с л о в и . у В а р ш а в і , В о й к б - Нѓмец`ьжиіі ` ' ^ к л ^ ' . с Л е щ і я л і с т засуд смерти н а Поляка `
(Справі, "О - :В' На^підтянві ііеї с п о в і д и вона в і л внутрішніх недуг з н а й ш о в І намову де вбивства першого чоловіка своєї жінкіг. Засудже-
ву,-у висоті 2 2 5 р у б л і в м к я ч н о
В м і с т і Е л м а й р і , у с т е й т і № о И о р к , в і д б у л и с я річні збори вне`сла р о з в і о в у с к а р г у . ноаий спосіб прослідунаінія иий вернув до Німеч'щнн лише кілвка тижнів за скоро, щобн
родмчі В о й х о в п б у д у т ь . оДер-
стейтової організації Жіночої Х р и с т и я н с ь к о ї Ю н і ї Т в е р е з ос т и , внутрішнього стану людського уиикнутм кари з а свій злочин на підставі з а к о н а е нередаа-
ж у в а т и д о с м Є р т н у п л а т н ю y'-eu-j
які т е ж п о с т а н о в и л и в и с т у п и т и прн в и б о р а х с л і п у ю ч о г о року о р г а н і з м у . Щ о б и довідатнсд., я нвмню. Роговськнй намовив жінку свого б р а т а у У Ш році,'
с о т і 1 0 0 р у б л і в місячно. П Е Р Е К Л А ; БОГОСЛУШЕЬ-
в обороні заѓрошеної прогибіції.
НИХ КНИЖОК. кі: х и б и ч и а е д у г и ' м а е шлунок, щоби отроїла-сного чоловіка, а опісля оженмвсн з нею. Itlr
видумали манюсенькнй фото- ЗШ`ІІІЄ утік він до Польщі. Минулої осеин мрвув в і н до Ш м е ч -
Д Е Р Е В О ЖИТТЯ.
ІТравослаіІий митрополит! чнии л и ш е кілька днів з а скоро, щоби не бути к а р а н и м з а
графічний а п а р а т з елєктрич-
К А Ж Е , ЩО В И П О В Н И К А М И Є В Д О В А Т А Ѓ ѓ С У С І Д . Д о Берліна п о в е р н у в з дале Д і о н и с і й з і %їўвся до. п о л ь с ь - с в і й злочин на підставі нового закону, виключаючого кару з а
світлом, який будуть вао
МЕЙЗ ЛЕНДИНҐ, Ню. Д ж е р з і , в . ж о в т н я . — Н а п р и к а з . . к о ї п о д о р о ж ќ п о Індії німець- к о г о МІНҐСТІ їства і с п о в ї д а н ь з
дити в шлунок череа.рот і фо-
п р о к у р а т о р і ї а р е ш т у в а л а м і с ц е в а поліція я к виновників вбий- кий учений б а р о н Ґ а т т е р . 'Він п р о с ь б о ю I t o n асигнування
ло.г;ра%гва_ж^йхи:о.
с т в а д р а . Л і л і е н д а л а й о г о ж е н у та с у с і д а й о г о В и л н с а В і ч а . к к а ^ а в , щ о відкрив в Індії д е - к о ш т і ю н а і з Я л р д і - д р у к у-
р е в о ж и т т я . . Ц с д е р е в о покававі к р а ї к а М # х І І ' і і о г о с л у Ж б в в н х І "ЕПИСКОП гБУдаіГИП АЛЬБАНСЬКИГГ ПРЕМЇЄР HAXO- А
Б і ч , к о т р и й в і д я к о г о с ь .часу х о в а в с я в і д п о л і ц і ї , зголо- І вплив Музики Н а звірята.
Й ц м у м а г а р а д ж а ( к н я з ь ) краюі к и и ж о к . Я в і п о в і д о м л я ю т ь ЛИТЬСЯ ПОЗА ГРАНИЦЯМ-И АЛЬБАНН.
с и в с я ч е р е з с в о г о а д в о к а т а д о поліції. С п р а в у в б и й с т в а в і д -
І Д е ш а п у р и . М а є в о н о такі в л а ` В а р ш а в у -.і^істерство д о ц і є ї ) Доказа#в, щ о м у з и к а м а є ТІРАНА, А ль ба нія ,Ь. жовтня. --. Праве славно го єпископа
д а н о в ж е д о в и р і ш е н н я в е л и к і й л а в і п р и с я ж н и х с у д д і в , я к і - в ж е Гстивости, щ о коли слон їсть! 'іви.зосл прихиль- великий, в п л и в на звіря`та. Со`
й ВувШВГЄ альбанського преміера та ѓ п р і л о альбанського
л о с і р о з г л я д а л и с п р а в у ч е р е в 4 г о д и н и т а п е р е с л у х а л и . 2 8 свід- іазом з п о ж и в о ю його листе j j-баии с к а в у л і ю т ь і в й Ю т ь , і н д и - делегата до MTW Націй засуджено масімерТЬ..ПрИчнибЮ засу-
ків. П о к и щ о ` п р и с я ж н і щ е не винесли рішення в справі обжа- а б о о в о ч і , т о в і д м о л б д ж у е с ь . ки непокояться, ` в у ж і л а с к а в і ` ДЖЄИИМ є ггідттисання Ноліи Мвніфесту, у віекн міститься про-
л о в а н н я а р е ш т о в а н и х , а л е щодо сього н е м а с у м н і в у п о л г Т и м п о я с н я є т ь с я ; що. слон' иа )РАТЬ. Н е д а в н о в я а с т и т е л ь м о л о ЛПСЖ проти режіму Апиед ЗвЃу, шо доионав державного пе- .
Б У Т Л Е Ґ Е Р С Ь К И И „ К О Р О Л Ь " У Б И В ВЛАСНЎ'`ЎИЙЌЎ. Ідолі д о в ш е ж ц є , б о має н а г о д у 'чариЃ в Меклєнбургу купив' реворрту у 1924 роди й усунув від ШШЯИ Ф В І І НОЛІ. '
С И И С И Н А Т І . Огайо, бТ жовтня. — Джордж ' f l w ^ K o r p O f . в і д часу д о часу їсти листе це- ггп№юфон, якого вживає приі Сам ФЙР Полі й ВчлеяВк m e a a l e n j евзиевеиня АльПанії,
го н а з и в а ю т ь місцевим бутлегерським королем, перегнав свою (то дерева. Барон Ґаттер запев- доєниі коров. Його 'досвід ВИР' на смерть, нахжд-ѓгься під сю перу поза
няє, щ о б а ч и в н а в і х ь п р о б у , як к а з у є , Щ о норови стаюТь тоді
жінку, як вона їхала' а втом у с у д на р о з в о д о в и й процес, та

щ
с т а р и й слон в і д м о л о д н і в , коли! З ‚подиву ніби зачаровані
кількома вистрілами з револьвера покалічив Пі т а к тяжко, що
й о м у дали листя т о г о д е р е в а . спокійні і тим способом дають
в о н а скоро померла. Арештований поліцією, в і н к а ж е , шо
зайив^нв HHeiL-саного з а к о н а " , б а в о н а з і ^ д и і у в а и в , : і Д е ‚ ^ е в о ^ н а з и в а ю т ь І н д й Щ і ( Ч е к а є їх д }'о. много більше Мвлоќа, ніж І
його з одним федераітьнміѓ а г е н т о м . ‚„люкутате . емертна ^
неспокійні корови'.
Ш И А Ю Щ Р ^ № А мав нідѓв-сагги 18. червня с. p. BoaV
в я м в м н й мам4фесі, у якім вливається до революції Й д е ие-
в у федерааАю радянських соціялі-
ЖОВТНЯ, 4 9 2 7 .

MSVOBODAI ( І Ш Т А л і п ш е від нас с а м и х не м о ж е ! т в о р ч і с т ь : А ш к о д а З Ц ь о г о в е - Іќами та`Айришами, які т о на-


POUKDIO I S M лика. Бо молодше,- покоління ВрдЙ^ ЬУЯЏ. таисамо ; п о г н о е v
знати% п р о н а ш і т е р п і н н я , н е
Tjknldfia м - j p i p - r published duty except Sundiyl In'd fcolUU-"
it 83 Grind Street, J e r t t y City. И. J .
д о с т а т к и і в и м о г и , щ о ми` по мало що знає пр^.^.ТІ` ведикі других на`родів, ajfft вони зна-
і

Оегяей ЏУ the Ukrainian National A--octetJo-, Inc. винні с т а р а т и с я О л и щ е б б я - ІТр$^иощі, які'доводилося по- ли Лільш про себе й ' д л я г о г о
П и с ь м е н н и ц я Н а т а л і я Ќ о б - к л и ч і в там'ових і д е й , щ о пл#ин
4
' . Edited by Editorial Committee, " " с н и т и н а ш е п о л о ж е н н я `в су- І б о р ю в а т ь п е р ш і й п і о н і р ц і ж і - з д о б у л и с о б і с а м о с т і й н і с т ь .
ринська написала с о р о к кілька'-з заходу, ж и л а понад стан, у
спільности, і тим ч и н о м прй- ц о ч о г о р у х у в Га.іичині, не в м і є Т о в с ь ц , о с я г н у л и в о н и череч
І л і т т о м у о п о в і д а н н я „ П а ц і Ш у - 1 в а ж а а а "себе з а в и б р а н у в е р с т в у ,
rck 3(7, 1 9 1 1 , under t l u Act ot Маѓса S, 1 S 7 9 , ч и н и т и с я д о п р о я с н е н н я ду- '-р^ай-.ися В - „ д у х а ч а с у " ; п о п е р е - н а у к у ' у с в о ї й р і д н і й Ш к о л і . Не
мінська", в я к о м у з о б р а з и л а ( „ о і л а кісгЬ"), ИЬйтяще в і д б и - і
м о к і поглядів цілої суспіль Можемо прийти й не прийдемо
eC tea Act ol October 3, .191", aatkoriiad July S i , 1 9 П нам стареньку попадю, щ о з ' в а л а с я на попадянках. І о с ь з
носѓи, для котрої положення ^ ^ t c w H H C M , . . . д о в л а д и с к о р ш е , д о к и не 6v-
т я ж к и м с е р ц е м п р и д и в л я є т ь с я п о м і ж ни'х' в и й ш л а б у н т а р к а
IUBSCR.PTION RATES, ПЕРЕДПЛАТА: жінки в многих оглядах д е м о с п о с і б н і д о т о г о . Н а с три
тТе-ее caota a copy. Поодиноке Число т р е і „ п е р е в о р о т о в і . " який відбува- проти цих'пересудів і з а б о б о ` ще я к о ю с ь „ т е м н о ю водою м а ю т ь у н е в о л і н а ш і відвічні
Т Л 7 J X еться в ї ї ж т а к и . н а й б л и щ і й ро- нів. ЦЄЮ б у н т а р к о ю б у л а в л а -
O e e yaar T 7.00 во об.таціх", ч е р е з щ о б а й в о р о г и ч е р е з т Є , щ о п і с л я їх
Iix atoalka T 3.75 T L V M Л Колись, к о л и ЦІумінська сне а в т о р к а з г а д а н о г о о п о в і -
и н і

дужно поминається або фал-


Ж И Т Т Я В АМЕРИЦІ, с л і в м и ч е с п с ^ и % - п р а в и т и са
T.r.. aooUu , I 2.00 " - б у л а м о л о д о ю , все й ш л о ўтоп- д а н н я - - - Н а т а л і я К о б р и н с ь к а ,
f
шиво розуміється наВіть; мі с о б о ю , й т о м у м у с и м о м а т и
" o r - ї ї в m i J - r i - y City Rates: Ю00 т а н н м ш л я х о м : - м о л о д і п о л о в и - яка. п о х о д и л а з о д н о ї н а й б і л ь ш УКРАЇНСЬКОГО н а д с о б о ю ї х к о н т р о л ` ю й вони
На рік людьми з инших оглядів з о -
Oaa year fio.oo На пів року . ДАЮ ч і Й Ш Л И н а б о г Ь с л о в і е . т ш о б и з а с л у ж е н и х для Галиіи`ќого
м у с я т ь п р а в и т и н а м и , б о -.^и на
.м ці УЛТЛТГ!!!"!! !^'.! І 4
ПОПІВСЬКИХ р о всі`м щ и р и м и і в с я к і й с у с п і л ь -
S U moatka v . . . . ; % 5.oo На три місяці з р о б и т и с я с в я щ е н и к а м и , я к їх- Відродженню
2 , 7 5
ГІАДЕЛФІЯ ПА. І р і д т е м н и й . Ч е р е з т е віддаін
ній ` К р и в д і в о р о ж и м и " .
Thrta month- За кожну зміну адреси2.7S платиться 10 центів. ні б а т ь к и , д і д и , п р а д і д и ; а м о - д и н — О з а р к е в и ч і в , б л и з ь к о Й М О Д І Т И Д О Р і Д Н О ї іі і а с п і д . в л а д у ' н а ш и х в о р о г і в ,
За ""оголошення редакція і відповідає. л о д і п о п а д я н к и виходили-, з а спорідненої з другОю т а к о ю і „ П е р ш и й -Вінок" І О К ШКОЛИ. ' щ о б и м и п і з н а л и са'мі с е б е , на-
р о д и н о ю — ОкуиевсЬкНмМ (Ііи-
З Канадиаіалежить висилати гроші лише па т., за. Foreign Money p r d a r . м і ж л о н а к а з у б а т ь к і в , д л я я- ціль осягнув. Т а к як перед йр- б у л и б і л ь ш о с в і т и . Т о м у не
сьменннк, тлнерал-.лікар — Д Р - П р и к р о п р и х о д и т ь с я мені п н -
Телефон „Свободи'Т-198 Мопі-отегу. Тел. У. Н Союза: 1838 Montgomery. ких- н а й б і л ь ш и м щ а с т я м б у в ІТО п о я в о ю т я ж к о б у л О ^ о б р н н - І м а р н у й м о а н і хвилини`, а берім
Я р о с л а в .і; в і д о м и й ді`яч, а д в о -
і "SVOBQDA", P. О. BOX ЗІД, JERSEY СГПГ. N. Л. з я т ь з і с т а р о ї п о п і в с ь к о ї сім'ї, с ь к і й н а й т и з р о з у м і н н я н а в і т ь , с а т и п р о с е , щ о т у т е ш н і г р о - с я д о п р о с в і т и , б о в` п р о с в і т і
к а т — д р . Т е о ф і л ь її т і + о ч н і
щ е й в додатку син декана. А { с е р е д с а м о г о ж і н о ц т в а , я к е щ е м а д я н е , щ о м е ш к а ю т ь у ц е н т р і л е ж и т ь у с я н а ш а с и л а й спа
браття). Вона з поміж г а л н и ь
о с ьЇЇд і т и В И Л О М Л Ю Ю Т Ь С Я 'З ц и х ) н е д а л е к о с т о я л о в і дтакихТ И м- і с т а , н е д у ж е і н т е р е с у ю т ь с я р і
кого жіноцтва -перша відчула сення.
с т а р и х з в и ч а ї в : с т а р ш и й с и н на пів, я к - , , п а н і ' Ш у м і н с ь к а " , післяі д н о ю ш к о л о ю , у я к і й б и ї х ді;
КУДИ ПОСИПАТИ? у п о с л і д ж е и н я - ж і н к и , п е р ш а ііід- Х о ч м о ж е м и в ж е нездатні ло
її п р е в е л и к е о г і р ч е н н я н е х о ч е псяви альманаху п о л о ж е ш і я т и навчилися рідної мови. Х о ч
Можна було припускати, щ о велика національна катастро- несла клич економічного уие-
йти на . б о г о с л о в і є , с т у д і ю є фі- зміннлося на к р а щ е . І ўкраїн-, з г а д а н а ш к о л а н а х о д и т ь с я ' у С ь в и с ш о ї науки, б о родилися и
ф а в к р а ю таки о б є д н а е Українців в Америці д о спільної акції, залежнення жінки, п е р ш а в з я -
л ь о с о ф і ю , а м о л о д ш и й 'запису с ь к е ж и ю ц т в о п і д п р о в о д о м ч о в і м д о м і в ж е ' д р у м й р і к ^ т о І в и х о в у в а л и с И п і д я р м о м ЛP^
а все иише, як о т наші гурткові розрахунки, відійдуть х о ч лася д о організування жінои,- ЏИХ н а р о д і в , а л е н а ш і д і т и ро-
еться на п р а в а ; с т а р ш а донька Кобринськоі одно з перших в
т и м р а з о м на десятий плян. Н а д і я т и с ь м о ж н а б у л о ц е г о т и м - тва для боротьби за повнопра- дуже маленьке число дітей хо-
не б а ж а є с о б і д е к а н о а и ч а , , т ' и ь - Австрії (поруч Ч е ш о к і Н і м о к ) д и л Н с і ? і в и х о в у ю т ь с я н а віл І,
б і л ь ш е , щ о й в к р а ю п о в с т а в спільний Краевий Комітет Д о - вність. В'своїх оповіданнях в о д и т ь д о н е ї т а к , щ о п р и й д е г ' ь с я н і й з е м л і , т о м у у' н и х в ж е ВІЛІ.
ки в и х о д и т ь з а м і ж з а с е л я я с ь - вносить до парламенту петицію
п о м о г и п о т е р п і в ш и м від повені, який з г у р т у в а в біля с е б е всіх, {на з о б р а ж у є ш к і д л и в и й в п л и в з а ч и н и т и с ю ш к о л у , б о н е в и н и й д у х , а ;КОЛИ п і з н а ю т ь т о н
к о г о сина, а м о л о д ш а заручу- в " с п р а в і д о с т у п у" ' ж і н о ц т в а д о
ќ р о м і комуністів, а з я к и м в в і й ш л о с е й ч а с в тісний к о н т а к т j ч у ж и н н о г о о с е р е д о в и щ а ` н а сві п л а т и т ь с я , у т р и м у в а т и у ч и т е л ь - нарід, з к о т р о г о в и й ш л и , через
ється з початкуючим богосло- вищих шкіл і взагалі уможли-
і н а ш е Обеднанне. Супроти цего відпав в ж е для н а ш и х соція- т о с л я д галицької інтелігенції, І с ь к у с и л у д л я так м а л і л ` о ч и с л а ! с в о ю рідну ш к о л у , т о с т а н у т ь
в о м ( ц це т о д і „не випадало'.') ;
( В л е н н я з д о б у в а т ^ о с в і т у ( в и п е -
дістичннх „ о б о р о н ц і в " закид, щ о Обеднанне п о с и л а є „панам", В с в о ї х ПЙЙмщях: к р и т и ч н о Й С З - Г І д і т е й . - Н е з н а ю , ч о м у у. н а с т а к а в о б о р о н і т о г о . і ш р о д р г . К о л і і
‚А в ж е н і я к } й н е м о ж е п р м і с т и . ' р с і і и л о м. ц , , Ш л ь о к ! ) І
а д в о к а т а м Ч! п о п а м , а в о н и с е л я н а м і р о б і т н и к а м , я к ц е в о н и г л я д а є с т а н о в и щ е ж і н к и ^GFTSJFTJ б а й д у ж н і с т ь в і д н о с н а в и х о в а й - м и о д н а к н е ^ п о ' д б а е м р . п р о сс,
ІЩ$У в го.і)овіУб.'ГЖ..мін^я' щ і ў ч к и С ь о г о д н я І ^ ќ Й м а ^ т ь т і са-
голосили з а часів д о п о м о г о в о ї акції голодуючим. Б о тепер нашої суспітьности. J.t' J ^ J
'яка хоче б у т у ч ч г г е л ^ к ^ ю - . ^ и ( н я ' . м о л о д о г о п о к о л і н н я у н а р б - т о 'ііе м о ж е ^ Й , П р . В с т а о ю с а м о - {

в ж е і сопія.-істіРі р а д и к а л и і націоналісти з г о д и л и с я п о с и л а т и мі п р а в а , Щ А К Л - м у і й и н и . А в б о ^ д н р х , д у с і ? К о л и н е п о д б а є м о !
В цім році минає сорок'літ?-
днть с о б і т т а р у ш к а Н А ' р у ч н о с т і й н і с т ^ м р і я т и , t^o п р и й д е час

Р
саме д о т о и е в м в и є в о г о К о м і т е т у , я к и й в и с л а в д о О б є д н а н н я ^ б Т в а ^ і ^ а а а і як'а в е л а с я , ѓ г р о р і д Н у ш к о л у т у т н а і м і ґ р а -
як з а х о д а м и Н. Кобринсь'коі
телєгвоміг з преханнєм зорганізовання помочі нещасним жер-
ю робото^,' п е р е х о д у Й ^ ' М лсТмуПсвіті, я у і Ц ' р а л о п е в н у ц і ї , то п і д е н а м а р н о н а ш т р у д , щ о н а ш і д Г т Н І т з и с м і ю т і . н а с з а
появилася перша у нас поваж-
твамШІііі.
ках всі сйої^гісреходІІ.в з в в ж ) р о л ю ' ` й у к р а ї н с ь к е ж і н о ц т в о 5гкНй п о н о с и м о т у т н а ч у ж и н і , т е , щ о і ю п р и р ю в о л й і т а ' і х ^ у ч и -
на книга (464 сторінок друку), 1 , : ,
зі агаданими непорозуміннями під п р о в о д о м Н. Кобринськоі. основуючи Народці Доми, Ч и . тися рідної м о в и . " '
Б о л Ь ш е в и к а м не д и в у є м о с я , к о л и в о н и . н а в і т ь т е п е р л а ю т ь в я к і й в с е н а п и с а н о жінк`ами.
з д і т ь м и , в а ж к о їй п о г о д и т и с я О т ж е - в о н о м о ж е с м і л и в о с к й - тальні, С і ч и й и н ш і у к р а ї н с ђ к і і В п и с у й м о т о м у , ш а н о в н і гро-
т и х , щ о п о с и л а ю т ь д л я „ б у р ж у а з і ї " , а не н а „ с е л я н с ь к о - р о б і т - С т р і ч а є м о т у т к і д ь к а н а ц я т ь і-
з т и м н о в и м „ д у х о м часу''. - 3ati.^ ш о ц і п р а в а 'це с п а л и з т о в а р и с т в а , б о д л я к о г о ї х о с - м а д я н е , с в о ї х д і т е й д о ш к о л и ,
ничі" р у к и . Ц е в ж е їх т а к а т а к т и к а і т у т нічого не в д і є ш . Н е мен галнцькіцг`жінок, а поруч)
С у ч а с н о м у ч и т а ч е в и в ж е т я - в о з д у х v , щ о й В О Н О - - в и д а л о н о в у є м о , к о л и н а ш а м о л о д ь н е б о в о н и н а ш квіт, і н а ш скарб
д и в у є м о с я , коли, п р о т и висилки г р о ш е й ч е р е з О б е д н а н н е а г і - н и х такі і м е н а Н а л д щ п р я н о к ,
тують ругенські конкордатниќй, які ненавидять Обеднанне ж к о зрозуміти отссй т и п б о р ц і в ' з а них. ' б у д е в и х о в у в а т и с ь , в у к р й ї и с ь т й ч е р е з т е - д о р о ж і м н и м и з о-
як Ганна Барвінок, Олена
за Ф р а н к а т а за в о р о ж е с т а н о в и щ е с у п р о т и п о л ь с ь к о - р и м с ь к о - ^ 1 п а д і , з о б р а ж е н о ї К о б р й н с ь . к о ю . П ч і л к а , Л е с я У к р а ї н к а , Д н і п р о - F Т о м у м и с ь о г о д н я з г а д у є м о ' к і м н а р о д н і й д у с і ? Щ о м и л и - ѓ л я д у н а н а ш е в л а с н е д о б р о .
г о к о н к о р д а т у . Н е д и в у є м о с я н а в і т ь С к о р о п а д щ у к а м , б о ж '`' Звідки взялися такі пересуди yj ва Чайка, Л ю д м и л а Старицька. „ П е р ш и й В і н о к " як ціний і с т о - і ш и м о п о с о б і ? Велике иічо ли Наука для дітей відбуваєть-
вони п и т а ю т ь с я С к о р о п а д с ь к о г о в Берліні, куди їм с л а т и ж е р - г а л и ц ь к о ї п о ц а д і ? .За т и х . д о - р н ч н и й д о к у м е н т , я к п о к а з ч й к ! ш и т ь с я , п о н а с . . к о л и н е п о д б а - С Я , К О Ж Н О Г О Д Н Я у Т И Ж Н І В І Д ").
тви ДЛЯ г о л о д н и х б р а т і в в к р а ю . Але з д и в у в а т и м о г л о б и не б р и х кілька д е с я т и л і т ь наше В ц і й к н и ж ц і — а л ь м а н а с і р о с т у н а ш и х с и л , я к в и я в п р о є м о е р о т е , щ о б и Н а ш і д і т и н а д о 7. г о д и н и в е ч е р о м у С і ч о в і м
о д н о г о , щ о с а м е з а „ і д е о л ь о ґ і ч н а " п р и ч и н а в т и х , щ о к а ж у т ь , ж и т т я , г р о м а д с ь к е й т о в а р и с ь - ( з а г о л о в о к : „ П е р ш и й В і н о к " ) б у д ж е н н я у к р а ї н с ь к о г о ж і н ў ц - у ч и л и с я р і п н о ї ; м о в и і р і д н о ї ; д о м і п р и Ф р е н к л и н і Б р а в н ул
щ о в о н и о д и н о к і „ о б о р о н я ю т ь " У к р а ї н у , а а г і т у ю т ь п р о т и в и - ке - о с н о в н о з м і н и л о с я . Ж и в е - пору'ч т в о р і в р і ж н и х а в т о р о к т в а д о н о в о г о ж и т т я . ` С ь о г о д н я І і с т о р і ї . М и р о д и ч і п о в и н н і п р и П р и 8 0 д і т . ь д і т е й Д о ш к о л и а у-
силки ж е р т в через Обеднанне навіть тепер, коли самі поснла- м о с в о ї м о к р е м и м н а ц і о н а л ь - п о м і щ е н і с т а т т і Н . К о б р и н с ь - м а б у т ь в ж е . н е м а є с е р е д н а щ о ї м у с и т и н а ш и х д і т е й у ч и т и с я п о ч и т е л ь к а дуже`' р а д о прийме
ю г ь ж е р т в и д о к р а ю н а р у к и т и х , я к и х н е д а в н о т о м у л а я л и и и м ж и т т я м - д и в и м о с я На с в і т к о ї : „ П р о р у х ж і н о ч и й в н о в і - с у с п і л ь н о с т и л ю д е й , щ о н е д о - у к р а ї н с ь к і ї , х о ч д и т и н і сгГочат- В а с і в і з ь м е В а ш і д і т и . п і д с в о ю
і д о я к и х в и с и л а є ж е р т в и р і в н о ж і О б е д н а н н е . Ч и не д и в н е ц е ? і л ю д е й с в о ї м и в л а с н и м и о ч и - щ и х ч а с а х ` ' , ‚ З а м у ж Н а ж і н к а с е - ц і н ю в а л и б и в а г и у ч а с т и ж і н о ц - ќ у б у д е т р у д н о с к л а д а т и р і д н і о п і к у .
Ш к о д а одначе тратити д а р м о час над вирішеннем цеї з а - ма, з і с т а н о в и щ а н а ш и х н а ц і о - р е д н о ї в е р с т в и ' ' , „ П р о п е р в і с н у , т в а в` п р а ц і н а в с і х ц а р и н а х на- ' б у к в и , а л е б е з м у к и н е м а н а - j
'Сходини родичів відбувають-
гадкн з т о ї простої причини, б о тут ніякої з а г а д к и нема, я к п а л ь н и х і н т е р е с і в , а н е ч е р е з ціль товарйствЬ р у с ь к и х ж і н о к ц і о н а л ь н о г о ж и т т я . Ц я ў'частої у к и .
Ся к о ж н о г о п о н е д і л к а у т и ж -
- н е м а н і я к о ї р о з у м н о ї п р и ч и н и . Н і х т о з п р о т и в н и к і в О б є д н а н н я ч у ж і , з а п о з и ч е н і о к у л я р и . Н е в С т а н и с л а в о в і " ( к р і м ц ь о г о її м а є в е л и к е з н а ч і н н я д л я Н о ж н о , К о л и н а ш і д і т и в и х о в а є м о в ні. К о л и к о м у щ о д о ' н е в п о д о -
не в и с т у п а є п р о т и н ь о г о з я к и м и с ь к о н к р е т н и м и з а к и д а м и , т а к б у л о к о л и с ь , к о л и м о ж л и в і о п о в і д а н н я : „ П а н і Ш у м і н с ь к а " г о н а р о д у , а д л я н а р о д ' у п о н е - у к р а ї н с ь к і м д у с і , т о д і б о г а т о б и , м о ж е о т в е р т о з а я в и т и с е
зверненими проти політичної програми, ідеольогії Обєднання були отѓакі „пані Шумінські". і „Tlaiwc^-дя"). в о л е н о г о т и м б і л ь ш е . Б о в і д д о б р о г о з р о б л я т ь в о н и д л я н^- а к о л и п о к а ж е т ь с я щ о с ь з н о -
чи х о ч б и й о г о ф і н а н с о в о ї г о с п о д а р к и , а н е в и с т у п а є т о А у , Т о д і п о п і в с ь к а в е р с т в а — оди-- V в с т у п н о м у с л о в і Н . К о б - в а р т о с т я ж ѓ н о ц т а а з а л е ж и т ь й) ш о г о н а р о д у . г о в к а з і в о к к о р и и г и і й і то у п р а -
щ о ніяких річеВих аргументів проти Обєднання нема. Є тільки нока освічена верства т о г о ча- ринська пише: в а р т і с т ь ч е р г о в о г о покоління.- М и м а є м о с в о ю гарну давну ва ш к о л и д у ж е р а д о застосу-
;
су — у в с ь о м у б р а л а п р и к л а д „ В и д а ю ч и „ Ж і н о ч и й А л ь - При цій нагоді годі з прикріс- історію, с в о ю д а в н ю літерату- є т ь с я д о них. Щ о д о
сліпа н е н а в и с т ь д о о р г а н і з а ц і ї , я к а л і т а м и н е с е н а с о б і у с п і ш н о ДІТОЧІІ.Ч'
важкий т я г а р о р г а н і з а ц і ї д о п о м о г о в о ї а к ц ї ї д л я р і д н о г о к р а ю . з польського панства, чи до-' манах" з самих ж і н о ч и х т ю н е з а з н а ч и т и о с ь ч о г о . М а - р у , с в о ю к у л ь т у р у , c a d e ? мНс- к н и ж о к , т о не к у п у й т е с а м і , б о
^ О т с е й у с п і х О б є д н а н н я є я к р а з сілдЮ в о ч а х т и х в с і х , щ о с а м і кладніще — з польської шляк- п р а ц ь , м и не г а д а є м о в і д ч у - єм`о п о в а ж н у с ќ і л ь к і с ѓ ь о с в і ч е - т е ц т а о й с в о ю н а р о д н ю т р а д н - у п р а в а Ш К О Л И п о с т а р а є т ь с я У
н е в с и л і б у л и такої о р г а н і з а ц і ї с т в о р и т и . Ч е р е з т е в о н и т е п е р т и с г а р а л а с я у в с ь о м у її н а с л і -
1 в ж у в а т н с я від м у щ н ѓ і н а п о л ї н и х ж і н о к , м а є м о п о в а ж н у ж і - ц і ю й т о м у не п о в и н н і б у т и п а - а д м і н і с т р а ц і ї „ С в о б о д и ' " б і л ь -
з такни- завзяттем п о б о р ю ю т ь Обєднанце, б о в о н а нагадує їм дувати. Ц і пересуди і з а б о б о - з а г а л ь н и й сіремлінь' і ізолю- ночу о р г а н і з а ц і ю „ С о ю з У ќ р а ' ) г н о є м д р у г и х н а р о д і в . ш у скількість н а і ї н о в і й ш о г о ви-
вічно їхню неміч. Ч е р е з т е р о з п о ч и н а ю т ь на в і ч а х чи мітінгвх к и й , п е р е н я т і в і д з а ц о ф а н о ї в а т н жііфча п и т а н н я в і д ин- їнок". А в с е ж д о с і немає К о л и б ми б у л и з н а л и п р о те, дання шкільн`их к н и ж о к , а учи-
сварню, щ о б и не слати грошей через Обеднанне, б о ї м з д а - І шляхти, яка жида виключно в ш и х с у с п і л ф н х з а в д а н ь . М и д о к л а д н о г о ж и т т є п и с у Н . К о - Іщ о п о с і д а є м о , т о с т о я . т и б и с ь - т е л ь к а р ` о з д а с т ь ї х д і т я м .
є т ь с я , щ о з р і с т О б є д н а н н я це їх у п а д о к . О т в а м І р о з в я з к а . "свойому колі, ненавиділа нових лиш п е р е ю нані, щ о н і х т о б р и н с ь к о ї , . а н і 'студії п р о м о на рівні^з Ч е х а м и , з П о л я - J Теодор Малиќ.
ХЛТШШШ—ШШШШШШШШШШШШШШШШШТ—ТШЯШШТЩЖ

С а м і у ч и т е л і р о б л я т ь т а к о ж т а - . ніќй з а в о д я т ь І в ж е в Б е р л і н іі, ^ с т о я т и " .


прдруга. Бо'гато д і в ч а т б у л о в ' . д Я К в ^ д у м а в він Не п о -
о н а

ЗАМІТКИ ЛІКАРЯ П Р О В И Х О В А Н Н Н кі п о с т у п и у з р о з у м і н н к г й з р у ч М о н а х і ї й Ф р а к ф у р т і , в з а г а л і О д н а к в о н а й о м у й п а к у н к а І ккігммннааттіі,. н В ес ї, об .іггааллии тт оо ссю


юддии,, Т Тоо гг аа нн аа !' ББ ееза к' акп. еПд й2 о2х 2а ї5й к1р аZщ е " ; 1
(Під увагу нашим б а т ь к а м І учителям). и і м з а с т о с у в а н н ю м е т о д н о в и х у в с і х в а ж н і ш і с н і м е ц ь к и й м і - н е д а л а . М а б у т ь б о я л а с я , щ о б и і т у д и ; п р о с т о буХдо ю " н ео м
и олж. -лии -вло л и ц яі. , , . 1

Н і с т а к т

Х 4 І к л і н і к , щ о м н о г ѓ з н и х н е н о іс т а х . Д р . А д л є { в і д в і д а в н е д а в - в і н ' й о г о й е в к р а в . А б о . щ о с ь ) т у т , так п р я м о п р и й ш д в ш и з П о в е н " щ а с т я н а л и в В о л о д і . -


т р е б у ю т ь в ж е б і л ь ш е т и х клі-1 н а к л і н і к и у 1 азі, які- в з о р у - (тгодібне.
Коли д р . А д л є р р о з п о ч и н а в ! ду, тому, щ о й о г о слова м а ю т ь
пік. В о н и с а м і п о т р а ф л я т ь в ж е ю т ь с я н а й о г о л я н і . Володимир СавіТушкин ще,
с в о ю р о б о т у , б у в він т о ї гадки, ннше значіння у нього, як т о л -
р о з в я з у в а т и з а г а д к о в і питан- К о л и д р . АЛ є р р о з п о ч и н а в р а з п о г л я н у в н а н е ї і й о м у с т а
щ о з н а н н я - іт т е х н і к а ' , п е и х о л ь б - к у ю т ь с о б і ї х ' . т і , д о `яких в і н капелюха) лання і поцілувати. -
ня відносно в и х о в а н н я дітей, с в о ю р о б о т у . І Відні, віденсь-j ло якось д и в н о на д у ш і ! — Ох,
га й л і к а р я о б л е к ш а т ь і п о ш и - ' г о в о р и т ь . А в с т р і й с ь к і уч`ителі Б о ж е н ь к у мій, д у м а в В о - - . ' ч

коли такі питання лучаться. І ких д і т е й тоді не р о з у м і л и , з мій Б о ж е , д у м а в він с о б і , щ о з а л о д и м и р , т а к е мені `ще н і к о л и , 1 е
Р п
в е
і д б у л и с я г о л овні по-
рять сей..таорчий,процес, який в і д ч у в а л и т е , щ о ї м ДІЄ п л а т я т ь
С а м е т р п е р . н а д х о д и т ь , ч а с , ' ц и м и п о в о д и л і я л и х о , їх б и л и не л у ч в л о с я ! К о т р а з н и х є в л а - " ' д
` л , н : л :

з о в е м о о б р а з о м і н н я м . П о с т у п після їх з а с л у г і т о м у б у л и ие-
п о к а з а в с я с к в Д О и м , " як' с ь о г о в д о в о л е н і : Т е п е р однак, нео-
коли виховаіиія, дітей, . ‚ п і о ' т д к д о м а , як і з школі. Тепер ' ^ № ^ ; ! ^ сеиар моєю молодою жінкою.-! Д а в с я ч у т н # с р и к - ' ? і^іжні о к -
п с
і у в а т и с ь ' к о " ! Р л ^ Т 9 в у я : о т ь ' . . я ^ ь , . п р р б л є - н е л и ш е не к а р о т ь ї х т а к ж о р - ' Т а к с о н и ї і й л и ` Д й і с г а Ц і ї . М о Щ^ В і и - е т а в х о д и т и - в к і м н а т і п о -л и к и . V
м о ж н а б у Ж с п о д і в а т и с я . Т о , ди'н м і г б и б у в з д и в у
щ о м о ж н а б у з г р в и д і т и й чути ли учителі п р о с и .- Ш - - ' ' і - ` ' `-} 'іпн'ів.ажнниою
м ЛС
ф а з о ю } с т р ќ о , а л е н а та Н а с т г В Ш І і ^ Ж три, # о ц і й . В ^ П И М І И % ІД м і ^ м о л о д и м и д і в ч а т а м и . З а - Т а ж т о б о ж е в і л ь н и й , сякиії-
в и ш к 0 ' . і е и н я у ч и т е л і в . H 9 1 I O . r o - т е й ц і л к о в и т о ' м і ц и в с я Д _ „ . чи в С а в і т у и г к и н , і ц о ` ігаіВіа.чка г о в о р ю в а в т о д о о д н о ї , Т о д о J т а к и й " , крйЧаЙн:^^'І5Шй ќ и д а є т ь-
г
у школах^ІдвніиВе, а щ о м о - Раду, щ о б и понехати систему
т и п ў . у ч и і е л І м а ю т ь п . . с і д а т л чі и у ч и т е л і с з е і і і л я т ь і г а з о м з б л и ж а є т ь с я д о л в с р и й і - у і і о б и І д р у г о ї . А ц і г л я д і л и н а Н ь о г о с я На' в с і д і в ч а т а ' і ' М Ш ^ а ' Ж і і і - ,

ж и а б а ч и т и т е г ї е р , є н е н а ч е ч у - І р а п о р т о в и х к а р т о к . Д а в н і ш е у-
д о с в і д і ѓ р о з у м і н н я , я в . д о с і ' д о . т о г о , , щ о б и д і т и в и х о в у в а - ' в и й т и . Т а к о ж в і н ч з с т а к Т а м д о в о л і - н е п р и я з н о і н е показу-,,) к а щ е в б и р а є т ь с я , і д е . ' н е " с і л а
д о м . Д р . А д л є р к а ж е , щ о . к о л и і и т е л і п о с л у г у в а л и с я т и м и р;
посідав л и ш е ум лікаря. Се ста-їлися у такім ф ў ж е и н ю , я к е пр`и в и х о д і 'вони п і з н а л и с я . надзвичайного зацікав- д о стола, а він в ж е з другою
. в і н т е п е р в і д в і д у є с в о ї к л і н і к и , ц о р т о в и м и к а р т к а м и , я к спо`-
ю с я в ж ^ з в и ш к о ' л е н и м и у п о - 1 д о в е д е д о то'г щ о вони с+а- В о н и п і з н а л и с ь і П І Ш Л И ра- леиня. Т о д і В о л о д и м и р н а в і т ь ) з а ч и н а є ! " .
щ о ведуть: с в о ю п р а ц ю в ж е чс- с о б о м , щ о б и з а с т р а ш и т и д і т е й
вій ш к о л + в і д е с ь к и м и у ч и т е л я - н у т ь Нсзалежп ми, в і д в а ж н и - CJOU д а л ь ш е . І так с к о р б і б е з( д р і б к у н а л я к а в с я .
р е з д в а а б о `три р о к и , т о п р и н е в о л и т и їх б у т и р е в и і ш и - `Тепер зачалася веремія. В о -
м и , т а - - в о н о н е о г р а н и ч а є т ь с я м и й' м а ю ч и м и ю с е б е `довір'я з в о л і к а н н я в с е б у л о г о т о в е , щ о О т ж е , д у м а в в і н , я п р о ,л о д и м и р м і г в л а с т и в о в с е в
т е л ь о п и с у є й в и т о л к о в у є дея-!.ми у в и к о н а н н ю с в о ї х о б о в я з
л и ш е д о в і д е н с ь к и х п у б л и ч н и х ' Л Ю Д Ь М И , а д і т у ч а т ь с я б у т и В о л о д и м и р ' з а д в а д н і п і з н і ш е , ) п а в , я не' м о ж у м і ж н и м и н а й т и J
ж а р т о б е р в у г е , ' але він б у в ду-
ќі' с л у Ч а ї а у ч е н и к а м и т а к д о - , ^ к і в . Т е п е р у ч и т е л і с т о я т ь п р и
ќ л а д н о , щ о він л и ш е Слухає, 6ojTiM, щ о з а в д а н н я м у ч и т е л я є
учителів. Подібпбго рода к л і щ а с л и в и м и ДОЎ Й у СВІТІ в ж е їй о с в і д ч и в с я . Т р е т ь о г о д п я м о є ї ж і н к и же лютий. В замішанню вдарив
пішли вбни д о р а т у щ а і c e o e j А д о т о г о в с с г о стали крев- й о г о якийсь к р е в н я к ф л я ш к о ю
и е м а є 'нічого д о д а т и д о Т о г о . . з р о б и т и с в о ї х у ч е н н к і в щ а с л й -
ш о у'іитель с к а з а в ! У ч и т е л ь . м у - ^ в и м и у ш к і л ь н и х стінах і щ о б и М. С о щ е н к о . д і л о з а к і н ч и л и , ш л ю б о м . В о н и ці - н а н ь о г о к р и в о д и в и т и с я . п о г о л о в і .
вписались, а по вписанню р о з - Ч о г о л а з и + ь н о в о ж е н е ц ь як на
с и т ь л и ш е п о я с н и т и с в о ю р о - їх п о с т у п у н а у ц і б у в н а т у р а л ь - „Собака т у т у в а с може
ЯК ЖЕНИВСЯ ВОЛОДИМИР САВІ#ШКИН? Вйнулйся головні події. ^ ві ж е н и і'і і к и д а є т ь с я н а в с і д і в
б о т у т о в а р и ш а м д - р а А д л є р а , ний і н е в и м у ш е н и й . К о л и у ч е - визнатися? Понасаджували ко-
. 'Новоженці пішли сейчас до) чата?..
;-.які щ е Не.є о б з н а к о м . т е н і з т о - и и к о п у с т и в с я й з а н е д б а в с я в
г
ло мене ріжного б а б с т в а і я ма-
ў ц і , т о на з л и й р а п о р т з а с л ў - В о л о д и м и р .Савітуиікин м а - , щ і . дому матері. Т а м б у в вели- Володимир станув коло две- ю визнатисяГ'
` ' ю р о б о т о ю . У- ш к о л а х , я к і о с -
7 н а т о в п . Н а к р и в а л и д о с т о л а . р и й і с г о я і там д у ж ' е п р и г н о б
' и о в а к о з а п о ч и н о м д - р а А д л е - т у є ` у ч и т е л ь , а не- ученгіК, б о н е б у т ь з а Д у ж е п о с п і ш й в с я . ` Ц е А ц я ііанночА с т о я л а п е р е д
Аж тепер зявйлася молода,
Б у л о б о г а т о гостий, Т а к ска-; лений. - - `
р а . я к п о к а з у є т ь с я з і з в і т і в у- н а й ш о в в і д п о в і д н о г о с п о с о б у , - І б у л о п о х и б к д ю . М о ж н а б и с к а - ' Н и м У с в о ї м з м о в і м п л а щ і
1 ч

з а т и б р о д и н н е с в я т о : очїігувД-j г
в білій бдежі, з цвітами при
ч и т е л і в , н е м а н і я к и х т р у д н о - щ о б и з а о х о т и т и - у ч е н и к а у , ч и - з а т и , щ о В о л о д и м и р с в о ї й на- д е р ж а л а с я
г ру )ю міцно ? '-^ М,ожс б у д е все. дЬбрег-ду-
f ^ ` '-
‚ с т е й з ішхованням дітей, учи- тись. J! j - р е ч е н і й н а в і т ь д о б р е не п р и - І и і к і р я и и й д е р л ќ ' в г о р і , щ о б и л и ' н о в о ж е н ц і в . Імав`він, як с'ядуть д о с Т о л а . М о -
1 всякі дівчата і кавалєрн бі ж е А ж т е п е р ` з а ч а в с я к р и к , виск:
;
т е л і ніко.і'и не с к л а д а ю т ь л м Х и х Учитр.іі не л и ш е г о д я т ь с я на глянувся. Д о к л а д н о к а ж у ч и іге т ѓ р а т и т и рів о в а г и ' і н е в п а - ТО^ниясннться. К о т р а сяде,
і с т е р і я . Д і й шло д о того, щ о
з в і т і в п р о гіоВедення у ч е н и к і в ` і се', щ о в о н и є в ї д в і ч а л ь н і ; в о - в і н н е б а ч и в ї ї н і к о л и ' б е з к а с т и , .-Д, д р у г о к р у к о ю п р й т и - г а л и п о к і м н а т і , с т а в и л и с т о - к о д о , , м е $ ; , т о б у д е с ц р а в ж н я , .
jTtpceHi с т а л і ї В о л о д и м и р а в г -
т а м н е ч у є т ь с ' я ш к о л и п р о у- ни - н а в і т ь т і ш а т ь ' с я т и м . У ч й -л е л ю х а і п л а щ а , р о всі г о л о в - с к а л а п а к у н б ч с д ь ѓ р у д и й . ' А; л о в і н а к р и т т я й о т в и р а л и ф т я - ІГ)арно' б у л о б и , я к б и с і л а ` к о л о ;
1

}шки. І п и х а т и з х а т и .
п о к о р ю ю ч у - к о н с ч н і с т ь „ п о в т о - т е л і о є р в н я т і - є т е п е р и н ш н м )ні п о д і ї в і д б у л и с я , н'а в у л и ц і . ` і в - е л є к т р и м н і м т а м в а ю б у в , Мене о н т я р у с я в о ч ќ а . . . В к і н ц і
р ю в а н и я " у ч е н и к а м и т о ї с а м о ї ) д у х о м , Т е , щ о в о н и т е п е р ' і й а к - Ч А я к С а в і т у ш к и н п р ' и й ш о в з у М і е т ь с я , стисі Ш т о в х а н о . с е ` А В о л о д и м и р с т р а т и в у ж е в ім о г . і н б п о с а д и т и к о л о м е н е я - А в і н с к а з а в ; ‚ ‚ Д а й т е м е н і б^о-
кляси. п е р е д п о к о ю с в о ю м о л о д у жін- к у . п о т в о р у і я м а в ''би з н е ю ) І д а й Щ р з ї с т и . В і д р а н а і з з а т о ї
ше оцінюють достоїнство й п е р е д в е с і л л я м . з і с в є ю нареЧЄ' б е , і с к а ж і м п о і ^ в д і , т о не б у
к у з о ч и й . М о в б н н а в м и с н е о б - (ЖИТИ. Іаваитури я щ е н і ч о г о не їв!"
Кілька^ л і г т о м у н а з а д , к о л и - в а р т і с т ь с в о г о з н а н н я , о с о л о . н о ю д р м а т е р і . т о ї ж , і ц о б и ' і, л о гірйемне с т о і н я .
{сИочнля й о г о всякі д а м и ї с в о ` Теяер с і л и г о с т і д о с т о л . А л е кревні скинули Його, З І
;би в і н б у в с к а з а в - у ч и г б т я м д ж у с ї х . ж и т т я й з а о х о ч у є H п р е д с т а в и т и с я , представився _ Тоді В о л о д Аїр з м и л о с е р -
яки, г р а т у л ю в а л и й о м у І з а -
. „ В и с ь о м у в и н н і " , . в о н и б у л и - ;(до п р а ц і . не з д і й м а ю ч и п л а щ а . В п с - д и в с я н а д н е ю J М`аги-лроснла на милість Б о Я С х д ї і в
т я + н у л й й о г о д р і г і м н а т н . Такі жу. Щ о б и ; щ е не ф д а л и і щ р в й
би не ' з р о з у м і л и .його. . М о є Т е п е р о с н о в а н о в ж е 2 2 ќліні- р е д п о к б ю . ( Т а к с к а з а т и б в) „Сядьте к о л і н о , бу- з а в е л и й о г о д о к і м н а т и , г о в о На.-д`ругяй день П і ш о в г В о л о -
- т в е р д ж ' е н н я у ї х о Ч а х н е б у л о - ) к и -д-ра А д л є р а Ч и с л о у ч е н и - П е р е х о д і . - 4
. '. в а м в и г і д н і :
іце чекали. А л е ѓ о с т и й н е м о ж - І димир С а в і т у і і і к й н п о р о б о т і
б й вірне,- б о м о ї . с л о в а б у л и б И к і в з б і л у н а в т ь с я з кожни'м р о - р и л и . з нлМ ` с т и с к а л и , й о м у ' ру-1 № $ У Ф ' вдержеѓна в о я я ` д Ш і
А С в о ю н а р е ч е н у гіізнар В о — Ах Т - Х

а л а р Ь н а , д%'- к у , . в и п и т у в а л и й о г о , . д о Я К О І І ,Во ратуоіа,- щоби взяти р о з в і д .


викликали у них ї р і ш е з р а з у - Т к о м . л т а к о ж з б і л ь ш а є т ь с я й за л о д и м и р в елєктрнчнім т р а м - к у ю ! кинулися н а страви і напої. Трім н а в г г ь и е дивувалися.
м і н н я , я к с е р о з у м і в я . Я б у в - ч'нтересоваігня він н а л е ж и т ь партії І т а к двлв- f
Tertep з а т я ѓ л и ' В о л о д и м и р а !
роботою т и х ваю. Він с и д і в ў т р а м в а ю і по- Д е ш'чоі-о", сказали, „ ц е д і -
ч
То дайте ` І -Г^СИРА8ЯВВЇН ш е . - . '
б и б р е х у н о м , г о в о р я ч и м п р а в ; іиціл. З а рік,, з а д в а б у д е іх с т о . б а ч и в н а р а з п е р е д с о б о ю toaii- На` почесне 'місце. А к о л о ' H K O R O Jівтася. ч а с т ц і . Т а к і Справи тепер
ДУ, я к сЄ ч а с т о л у ч а є г ь е я , щ о тоді Ш к і л ь н а Р а д а `обійме ночку. Ц е п о г а н е Цйнеиятко.
-г' гіакунбк. П І Ь і т У мені Йо- Н а р а з п р и й ш л о В о л о д и м н - 1

поеаАин-`молоде дівчЬ. В Ь л р . Ьл д е н н і м п о р я д ќ ў " .


,„
ч о л о в і к б р е щ е Г т р в о р я . п ї п р а в - іпід с в і й ` з а р я д се` п і д п р и є м с т в о . Д у ж е ш и к о в и а . В з и м о в і м и л а - ' ѓГ,о на колініЃ, № в с Ь б І з'тд-І р о б і н а д у м к у , Ш о в і н в л а с т и в е - ) , ир'г.-янув-;на д і в ч и н ў ' і с т а -
о не р о б
І е . в а і . лекше^ к о т р а є його`.
-1 д а л и розвід. .`
^ ^ T ^ ^ k H a e .T. ^
ловців. Він д і с т а в к у л ю ЧЕРЕЗ
груди', а л е побіг далі. `$І№ђ`
життєва,сил'а була така веямиа,
що м і г б і г т и б і л у ц е яи,лді'і`Ог.л
І з Наіг'Ьбі' ( в д и с т р и і ч т і К і в у д н н и , а Щ о й н о , т о д і `'`юс його.,
В ' б е л ь г і й с ь к і м ` Њ н ѓ о ) вя'йтйла! з д о г о н и л и . о б е р н у в с я д о м а я В - : 4

а н г л і й с ь к а е ѓ с п е д н ц Ц . п і д . n p o - j сниќЃв. К о л и д і с т а в і щ е одиў '


в о д о м п о л к о в . ч ќ к а Фена",' щ о б и к у л ю у г р у д и , н у д и в с я , д а л і
д л я ^ ' Б р и т і Й с ь ^ о г о ' М у з е ю п о з - в т і к а т и — б і г ц і л о ї Пів .сбднни,
д о б у т и о д и н п р и м і р н и к г о р н - 'а п о т і й ^ и л і з н а д е р е в о . і т а м .
ля. Р о р н л і в тадм д у ж е " ` б о г е т б , в к і н ц і в б и л и й о г о . Бути` ќ и с о -
а л і с п т а к і г у с т і , - щ о м о ж н а 6 a v кий на 5 с т і п і 8 П а д ь ц і В . Р у В и Ч
ч и т и ТІФ$Я. себе л и щ е на кіяь- мав'незвичайно Д о в г і , ``а `йоги
ка м е т р і в , д а л е к с а , У .тих л і с а х е і д у З К е к о р о т к і . Г о р и л і не ж и ю т ь `
туНелі ^ м і ж ^ ^ н д у з з я м , високі стадами; звичайно з одним
три-ЧІТИРИ-етони. ПобудуЛсамцем, е 3—4 саццї з кількома

ВІДПОВІДЬ РЕДАКЦІЇ. ,
ва^ті-^і4імі"тор^нл,іл^ Не ж и ю т ь посушно :
п о л к . Ф е и - я е р е х о д и я т а к и м Ч у - ' н а однімѓ' м і с і ї } - А ж н ю т ь . Я К ко- .
гіелем, знече^я' надбіг ѓ д р о т и нІ о в и ќ й . СПЛЯТЬ де задержать-.
Малицький, Бетлегем, Па. ііього-.іориль із отвореяими і ' яри цьому витовкають ср-
І З и т р о б а н к , - Л ь в і в , Р и н о к ч. Руиадіи і р о з з я в л е н и м р о т о м . - БІ ЯІІУ у - т р а в і . ^ І а застріленім
сумно, щ о у в а с на- j Полковник л е д в и Щ о міѓ і щ е Jг д р и л ї н е б у л о ніодиогоЗгала-
на тому т л і б у л а с у п е р е ч - ристрілити, після ч о г о г о р и щ . ІnactV. Б і л і що черці кажуть,
пдповідь і в и я с н е н н є ц е г о J-утік. З а к р о в а в и м с л і д о к і ш л и Г і орилі вбили ч и м а л о . т у б о л ь -
ЃМО в редакційній статті.' FLOBIXIF а р и ч о м у б о г а т о пом'іч.- ців і жертви свої розшарпують'
перешліть, помістимо, Hj, б у л и `їм. к а р я я ќ и з т а м о Ш - ІҐорилі'на к у с н и П о я к о а н и к . Ф е н
іть т і л ь к и ч и т к о і н а о д н і й и ь і № ь ' п л е к № і у і ‚ ` В а і В а " . В к і н ц і кз' а ж е , щ о г о р и л і . є м а й к у т й , б о
А І й щ л и др^в'иЙЬкої г о р и - ( о к о - , ікол'и нападають, біжуть на
л о 9.000 сті^ над морем) і від- д в о х ' н о г а х , п р и ч о м у опира-
. П., Н ю Иорк. — Недавно
си в о д н і й до.`хині б а ч и л и б о г а - ію т ь с я н а л р а ќ у ^ ` р у к у , а - ф у
N ґіуло в н а с д в і с т а т т і в р о
т о ` г а М и ц ь Ѓ е т и л і в , ' щ о . н о с и л и Ід е р ж а т ь в и п р о с т о в а і ч у .
Я` національне і м я , з в і д к и
НІОЛОДИХ На п л е ч а х . Я к Л и ш е
-і взялося і як п о в с т а л о . Ч о -
з а п р и м і т и л и , л ю д е й , з а р а з п о в - Г н е в однім о т і м селі,
ІЕ читаєте т о ч н о ч а с о п и с и ? .
т і к а л и . С а м и ц і н і к о л и и е н а ц а - А с к р і з ь на славній.^крвїні^,^,.
Назва - - У ќ р а ш а ^ ` д ^ ж е д а в - даїоть, а все втікають перед Людей у ярйа зОпі^ли ^ і в й б и ,
ІІЯ
Ще в І п а т с ь к і М ' І л У г о п и с у з ife6fe3^ekc4o. З а т е о с т а в О д и н ) П а н и . д у к а в і З ' Ь е н в г ні`
3187 року ч н т а є м о І № р ' Л і в о б с - Щ р и Й ' Ш і е ц ь і $гав стежити $ -^`` Т.іШеичйтог
3 П И В 0
режну Ўкращу,' Р ЛУ
смерти п е р е я ` с л а в с ь к о г о князя
, Володимира Глібовича: „И ПОЗІР! УКРАЇНЦІ Д№ОНЃІ, ДЕРЕИ, СЕЙМОРІШЕЛТОН! ПДЗІР!

ікашася по н е м ' в с и П е р с я с - J ЗАХОДОМ УКРАЇНСЬКОЇ ГРКК.-КАТ. ПАРОХІІ В АНСОНП, конн.


ЛЛВІІИ; о не.м Украйна много.І -— відбудетьс'я — - t

постона". У р о ц і 1 2 1 3 ч и т а є м о
за Україну П р а в о б е р е ж н у , з
' В НЕДІЛЮ, ДНЯ 9-ГО ЖОВТНЯ 1927 Р О К У '.
приводу к н я з ю в а н н я Данила о годині 3-тій зполўдня .
ГЛ.ТІШЬКОГО: „Данило... їха з
братом і прня Б е р е с т и н и У г -
ровеск и В е р е щ и н и С т о л п е ,
Комов я всю У к р а й н у " . З в і д с и
бачимо, шо У к р а ї н о ю п о п е р е -
ду звалася не в с я н а ш а ` з е м л я ,
Ѓ П А Д І Л А І Л І П Ш А Ц И Ґ А Р Е Т К А

В
' Ш`'І
LIBERTY HALL (СТАРА ЦЕРКВА)
І 4-Е
ПРН
дай
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ЎЛИЦІ
на якім будуть обговорювані народні І церковні справи, А П Е Р Е Д О В С І М
` самі пограннчні к р а ї , к о т р і
СПРАВА ПОСЛІДНОІ НАЦІОНАЛЬНОЇ КАТАСТРОФИ, СЕБТО ПОВЕНІ
були блпщі д о П о л о в ц і в , а п о - Ж А Д Н О Г О К А Ш Л Ю В Ц І Л О М У В А Г О Н І В ГАЛИЧИНІ.
ті.м до Татар, т і к р а ї , д е п о т і м Prod"-t_oJ.p. L o r a U r a ' c o . , Eit. 1760 ' Головний бесідник громадянин др. Л у А м и ш у г а , редактор Свободи, v . `
сула Козаччина: В XVI столітті, Просимо численна я и ш і с ь , — Комітет. -''і'ЮІДе-
NEWARK І ОКОЛИЦЯ! ` = Ш ПОЗІР!
і особливо за к о з а ц ь к и х ч а с і в
МУХИ І ПРИРІСТ НАСЕЛЕННЯ. д р і б н і м у ш к и і небаро.м ціла можливе в короткім''часі од- Д і я 1920-го . р о к у теоретичне П Е Р Ш И Й Р А З Ц Е Г О ' С Е З О Н У ! — П Е Р Ш И Й РАЗІ
назва Україна, У к р а ї н е ц ь с т а - ф л я ш к а рої.`іася в і д м у х . Мож н о г о л ю д с ь к о г о , поколінняў мў- `обчислення 5,876-тирмч, дійсне
ла звичайною; У к р а ї н о ю з в а - ТОВАР'ИСТВО „ Б У Д У Ч Н І С Т Ь " В ' Н Ю А Р К У , Н. Д Ж .
на н а в і т ь б у л о о б ч и с л и т и , у я сів П е р л п о с л у г у в а т в с я чсторі- обчислення0^904 тисяч. Прдіб-
; тасп уся наша з е м л я , а ^ к р а ї н - .- ЎСТРОЮЄ
Славний англійський учепйй кім оідноіпейні часу до
р о з є ю . Т у т н а й ш о в він с т а т г і с т и ч - ні о ч и с л е н н я р о б и в д л я насе-
цямн усі н а ш і л ю д е . Т о м у й д р . П е р л є тод д у м к и , щ о насе- множувалася ця
м у ш а ч а з с у с - ні ` ' Ц и ф р и
не диво, що й т е п е р н а ш і п и с ь -
в Швеції, де від лення З л у ч е н и х Д е р ж а в , Анг- : В СУБОТУ, ДНЯ В-ТІО) ЖОВТдНЯ (OCT.) 1927 І Ш ' -
лення `можна п о р і в н а т и з вели- пільність. С к о р і с т ь р о з м н о ж у - 1 7 5 0 - г о р о к у п е р е в о д ж е н о п р а - дії`.і і н ш и х д е р ж а в . Т а к м о ` ч н д
менники та наше г р о м а д я н с т в о - П Е Р Ш О ' Р Я Д Н И Й '.
к и м з б і р н и м о р г а н і з м о м . Н а с е - в а н н п р о с л а с п о ч а т к у с т р а ш н о , вилт-ні переписи населення. J передбачити зріст населення
зовуть наш нарід у к р а ї н с ь к и м , лення росте і гине з тих але потім, відповідно до того Перл начеркнув,Урафічно Прн м і с т і ц і л и х к р а ї в . Р. т о незічше
нашу землю Україною, нашу самих' причин що і пооди- як йдляшка з а п о в н и л а с я м у ш а - п о м о ч і к р и в и х ліній д л я р о к у а г ^ . М А С К О В И Й Б А Л Ь = Т
нам б л и ж ч е біоітТогїчне право,
рідну мову українською, а нока- людина: Тісамї п р а в а чим н а р о д о м , усе більше з м с н - 1750 і 1 9 2 0 - г о приріст йаселен- 'що обовязує якзвіринний`світ, В УКРАЇНСЬКІЙ РОБІТНИ`ЧІЙ ГАЛИ
себе Українцями. природи правлять і поо- шувалася, а ж в к і н ц і з о в с і м у с - ня. ^ ц і к а в е ѓ , ті к р и в і ' лінії- п р и - так і людей. Згідно з цим пра- . 67-59 BEACON STREET. -' — . ' — — NEWARK, N, J .
д и н о ќ о ю л ю д и н о ю і цілим на- т а л а . . Потім ўЖе р о д и л о с я росту
Н а с е л е н н я Ў Й і в е ц і ї , ' %К вом населення, Злучених Дер- Початок^точно о год. 7 . 3 0 вечер. -.— В с т у п 4 0 центів.
селенням. Прим, якась п о ш е с т ь стільки мух у фляшЦі, с к і л ь к и і мух
у - ф л я ш ц і ' б у л и З зовЗ
є щ о й н о на середині с в о г о :
ЧИСТІЃЙ д о х і д п р и з н а ч е н и й н а д о б р о д і й н і ціли.
м о ж е з н и щ и т и як о д и н и ц ю т а к треба було для д о п о в н е н н я сім однакові'. Йа ^щ,.тр-
ПОДЯКА п р и р о с т у . З `кінцем Х Х - г о с т о - ЩИЛ { (
бали бл(дс п р и гра аатИ добірна - латиська' Орхестра^
ціле населення. Цікаву спро- т и х . які з д о х л и . З т о ї о б с е р в а - го т е о р е т и ч н о ѓ ^ ' п р а в и л а . о б -
ліття виносило би населення
1
бу робив др. П е р л із м у х а м и ції ц о ' ж н а б у л о п і л к е м ' д ц к л а д - числення шведського ѓійсв-
Злучених Д е р ж а в - 184.670 т и -
Я підписаний ч л е н т о в . і м . Т . для анальогії з життям людей. н о в и с л о в и т и п р а в о п р и р о с т у лецня в и н о с и л о би в 1800-тіМ
сяч, а с т о літ. п і з н і ш е 2 0 0 міліо-
Шевченка, в і д д і л 2 6 . у Т а м с , В . В і н з а м к н у в д в і м у х и у `нівліт- в цифрах. Тепер ходило би про' році 2,302 . т и с я ч інів а
і з тим спис'
Числом осягнуло би
Ва., складаю щ и р у п о д я к у Г о - р о в і й ф л я ш ц і , на д н і я к о ї б у л о те, щ о б и цю ‚теорію перенести і J населення В И К А З А В , !,347
кульмінаційну тонку. ти- Одначе
ловному У р я д о в и У . Н . С о ю з а досить сиропу з б а н а н і в . С а - п р и и о р о в и т и ^ д о п р и р о с т у н а - { с я ч . Д л я року 1 8 3 0 - г о т е о р е - ті о б ч и с л е н н я є Лиш'е т о д і м о -
за ўділення м е н і , з а п о м о г и з м н ч к а з н е с л а я є ч к а , , в и л я г л и с я селення. А л е щ о TQ б у л о би не- тцчне о б ч и с л е н н я : 2,'900 т и с я ч . ж л и в і , к о л и з а г а л ь н і ' ж и т т є в і
.‚Фонду З а п о м о г о в о г б " у с у м і у м д в и н и не з м і н и л и с я б и . Н а
( $75.00.' з а х и т а н н я т о г о б і л я н с у впли-^
НА ВІДКРИТТЯ Т Е А Т Р А Л Ь Н О Г О С Е З О Н У
Рівночасно відзиваюся до в а ю т ь кат'а'строфи, війни; " п о -
Вас, браття й с`естри- що- н е н а - ш е с т и ` І т ^ ' Я к ' В ' А м е р и ц і так і
У Ш Ї Н С Ь К Й Й Ш Н Й Ч И Й Ш Б ;
лежите ще д о У . .H. С о ю з а , в Швеції п р и р ^ ` И А У Е Л Е ^ и я від-
відоѓрав яперстк-у в.ТРДІЛ-і.дДях FFIFRWUM , ... ,
приступайте с е й ч а с . д о ^ . с е ї о р - б у в р б ' с я 'у,' н о б ^ О І т ь н н х у ` м о в ц -
ганізації, бо, ^‚д^йснріци, р і д н и й ``Щ#;без^н^яких"йо^сейь І W
батько не $ б ^ д ` а к п р р . ' с в о ю jjny, е г б д ж у е т ь с я ' З . І е б р е і н ч н и м
сіммю, як У. Н. С о ю з п р о т и х , передбачуванням. ' Середущу
що иалежуть д о с е ї о р г а н і з а - Е в р о п у , н а в і щ е н у в і й н о ю , Яг
ті й виповняють о б о в я з к н , я к ґ В НЕДІЛЮ- Д Н Я 9-ГО ЖОВТНЯ 1927 Ш ' ронію, навішувану'^ рій в рік
приписує с т а т у т . Д о р о г і Б р а т - земЬіетрсамуи, ` годі б р а т и як
В УКРАЇНСЬКІМ РОБІТНИЧІМ Д О М І V П О Ч А Т О К О Г О Д . 7-ій В Е Ч Е Р О М
тя й С е с т р и ! Ж и в и й ж и в е д у - примір д л я - т е о р е т и ч н о г о при-
66.64TIAAT 4 А ST, YORK, N . Y . . . В С Т У П 75 ЦЕНТІВ. . ,
мас і не мас на г а д ц і с м е р т и , я - р о с т у населення; м о ж н а це бу-
т$ерўть участь: ' ` де з р о б и т и щойно, як загоять-
ка нераз з а п л е ч и м а . Іде` ч б -
Одарка С Радінз І Су'лтан у. Ярос.тавськііЯ j Іван . 3 . ; В. Дклов ся.усі рани, з а в д а н і населенню
ловіќ д о р о б о т и здоровий і
Оксана`........ Троїцька J Андрій . Троїцький І -`Імоп. . . .
веселий, щ о б и з а р о б и т и н а к у - т и х к р а ї в п і д ч а с в і й н и й еНе- О Г Л Я Н Ь Т Е Л О Н Д О Н В Д О Р О З І
Режісер — Мелешко. — Дірігент — проф. ВЃ С Петров.
сник х л і б а д л я р о д и н и , а і ч и Ментарних к а т а с т р о ф . .
П О П Р Е Д С Т А В Л Е Н Н Ю БАЛЬ.
верве ж и в и й , т о т р у д н о с к а з а - - Д О Г А Л И Ч И Н И І, П О Л Ь Щ І
ти. Коли з г и н е , а н е обезпе-і
Чи `є і д о к р а щ е , л у ч щ е в с в і т і ,
' чнв свого ж и т т я , т о л и ш а є р о - і В Е Л И К А П Р О Г У Л Ь К А Н А Р І З Д В Я Н І С В Я Т А
Як'у купі ж и т и Ѓ '
диву без притулку . й куска ^
;3 б р а т о м . д о б р и м д ^ б р о певне! На гарнім п о с п і ш н і м корабди
хліба. Т о м у п о к и н е п і з н о о б е з -
печуйте с е б е й в с т у п а й т е 'до
ЩТ` ДО АМЕРИКИ I КАНАДИ П о ж и т ь , не д і л и т и ? ! ' '

У Н. С о ю з а , т а п о к а ж і т ь т и м ,
Що д у м а є т е п р о с в о ї х и а й б л и д -
ІЦ
"к і що з н а є т е , щ'о У . . Н З С о -
'оз, на с л у ч а й В а ш о ї с м е р т ц з а
СПРОВАДЖУЄМО не тільки рідяо горожан,
. ГГЕРЕСИЛАЄМО ДОЛЯВИ,даоЧРЙЮ-
" - ітедвгрвфІчно,доруч^чиажврІдн^село
СПОРЯДЖУЄМО контракти, повновласти і т. д.
ОСНУВАЛИСЬМО`І р о з в и в а є м о українську
%
ПРИГОТОВЛЯЄМО
4
кораблем GEORGE WASHINGTON дия I X
: жовтив 1827. ' ,
ПРОГУЛЬНУ

оселю
УКРАЇНЦІВ '

Н1Т1НГИ
Т. Ш е в ч е н к о .

Ш Д Д 1 Л Ю У.Н.СОГОЗД
і А К В І Т А Н І Я
w
rt^SOW
Пасажири в Савтгейптон поцйгп, спеціяльияьѓмо
тягом до Лондону, звідки всядуть на корабель я р о ,
Г 0
Т Р У Д И Ѓ

ѓтупить ї м ї х р і д н ь о г о б а т ь к а . JPK, Н. Т".,Отетгц по!-аегься


ѓ

ІьНОГО відома всім членам Укр сто до Гдаиьска, прибуваючи до` Галичини і Полџџ:
Василь Бусько, пару день" перед свіѓтами. V,
Запомогового Тов. „Дністер", від. 361.
секр^.26. відділу, що місячні збори відбудуться в субо- ^ П р б г у явигоду.'
ь к а відвч-детьо `ігЦ особистим нлглядо
недалеко Ню Порќу, де по дешевій ціпі можна набути землю і дім. ту, дня'8-го жовтѓня, тѓочно о годині досвідченого туристи. зі склаіу урядників Куиар
Т а м с , В. В а - . ЛіиПКЕЗРШКАИА
и. СЬм., ОБСЛУГА,
Fratoo-a, ВИГІІВАІЧЯСТІ КАБІНЌ, І^АІ
котрий полагодиті- ^
8-М, вечером в Уіѓр. Нар. Домі на ве- ніѓѓ а куіня.
П О Р А Д И Д А Р О М . лнкіі. іалв. На порйдку. дня bm ' форнааьноЄ-а, нолучеаі а по-орожею I
. КуЙТЬ СОбІ ПО ЗІГИЖЄНІЙ ЦІНІ ІЮВОІ
' Інсі
Українці, деб не жили, повинні відноситися 8 довірям До своїх!- Інституцій, де вигіднійше: справи. Тїроснться вриоути точно карту тепер, аЃ -аощадите(рщадите rpcmii"
гроші`' Уміі
``ні краю прекгУася'нй, роакіщ. означенім Ч8.СД. — Михайло- Олексій, кабін другої клвси: л -
СЛДУЮЧІ ДОЃІЛНІ ВШІЗДИ-
(ний, б о г а т и й !
Хто тебе нс н и щ и в ? Я к б и р о з - . НЮАР B E P E W V W . . ; . ...т. Л П Л л с а . і і С Л ^ #
М Ѓ ' Z A H A Y В І 0 8 Е S E R V I C E І B E A F C T Y С О В Р О Н А Ш В%'ВІД. Л`АВРЕТАНІЯ З . . . . . 29-го г
І казать ‚чайний мѓѓінѓ вибудеться о 8-ій годи-
"ро я к о г о н е б у д ь г о д н о г о І З О Е А Я Т Т Ш А Т В Е В Т , TEL. оиснАир-баба. В В І Ў Т О В К , Ж! %
bxJfizJwKi церковній, 49-51 Beacpn S ^ ,
'`І ( п а т а ф-HFVHRK: N. J . іїа порадќу 'нарад: Ло-
I J . H R Y G E Y ft C D , ' Т Н Е З Т Д В Ж Ќ ft І Л . Р ^ А
3 = 1
' ііч.потерпівиівм
norep-іящнм від НОТ!єні
повені V Ѓ - Х И Ч И - ,
'``торію 3 правду, ТО переля C U N A R D L H T E I
. . . ІХАТАІ 329 SOUTH 4th S T R E E T , ` 2173 P R O F E S S O E S T B J
`-аче п е к л о м о ж н а . - P H I L A D E L P H I A , PA., I " ' { І CLEVELA.BD, OBIO. .
`І Т . Ш е в ч е н к о .
СЛІДУЮЧА IH'OI УЛЬКА У^^Щ^^^^^ КОРАБЛЕМ LEVIATHAN 7-ГО ГРУДНЯ 1W7.
4

Ж І Р Т І. ЯК -МИ П О М Й Г И Я Л TTAPBMR 1 ' В Я И Ш І В Я Е Н Н І


1 І Ш
УКРАЇНСЬКИЙ АДВОКАТ
Я М

нолатолжув ВСПА справи ѓтравні чесно


1 совісно,
Дорогі Земляки
М и низщ е відписані в і д з и в а - Дописувач
Військоив тайна.
(коресномаент)
233 BROADWAY, N E W Y Q R K . N . Y є м о с я ' і і о $ а с , о д н о с е л ь ч а н с е - І а Н г л і й с ь к о ї Г а з е т и т о в о р и т ь т е -
if Н Ў І
`В К Р А Ю В Б Л И К А і Б О Щ О Н Е З Н И Щ И В
Д
Й Ш І О Ю ;
М О Р О З , Т О Д О М Ж Ч Й В Т Е П Е Р ГРАД ТА. СѓТРАШНА
З Л И В А , 1 В А Ш І РЏИМ . Ч Е К А Ю Т Ь Н А ПОМІЧ ВІД В А С .
А

БОСТОН, A L E C .
Д Я К О У - Ш Т І П Ь -адібиий ЛІ,
фвргепяніст, voiee учити ХОР І
урвджуавтй тептральні внпаві
ЦІФТІІ, УЧІШІ діточу
україиеью{х пврсѓхій-потрегімк
ШКОТ, і
WOOLWORTH BLDG., R O O M 2 2 3 4 - 2 2 9 6 . л а К о т у з о в а , і и д ѓ а е ц ь к о г о п о - л є ф о и і ч и о з к о м а н д о ю м і с т а в ) . Д л я гии`ерпівшнх від повені.
TEL.: WHIT.B-LL 4798 END 4799. . іівсиласмо ДОЛЯРН по зниженій, щиѓ аіОСІИШНО. і ТЕЛЄГРА-
віту, які м е ш к а є т е у С`иракюз, Д а м а с к у і г р о з и т ь : ^.3 причини страшнохо лихо,)
В е ч е р а м и в і д г о д . 7 д о 9 щ ^ ч . Ф о л т о и , О б о р н , ` К о г у с , Н. ЙІ, ФШНО і виплачуємо на послідиіа почті в ќраю. " - -
1
Д а к е поступовання с о б у СПРОВАДЖУЄМО крсвщіх і знаісоііііх до АМЕРИКИ Г КАНАДИ яке навістило Галичину, заря-
3 4 0 E A S T 17tb S T R E E T ,
Скрентои.` Па`.'й Клівлеіцг, рююче! Буду змушений доне- га помаговмо при впроблюваияю потрібних документів. (джено на т у ціль з б і р к у ў ц с р -
HEW УОЯАС, N . Y . `АТТЕСТАЦІЯ всіх нотаріяльних докз-мснтів т а ' полагоджувантоі
ASB'r-- 'Ь!.: 1^МЬИ.-іІ-Д 2193. з п р о с ь б о ю н р и й ` т и у п о м і ч р і - с т и м о й о м у д н е в і п і к о в і в Е р р о - СТАРОКРАЧФИ.Х СПРАВ. кві ‚ ( щ е 18 в е р е с н я с р . )
д и и м б р а г г я м . у с т а р і м . к р а ю . пі, щ о г е н е р а л , командуючий Продаємо ДОМіИГФАРМИ, ЛЬОТИ та ріжнородні бізнеси по дуже б р а н о $ 1 8 . 5 5 , 'які сейчас висла-
Н а ш і б р а т т я у с т а р і м краю}І м і с ц е в о ` ю з а л о г о ю , є... і д і о т о м ! приступних цінах. ' ч - 51

TFBFO
но до Обєднання в Филадел-

шлшвич А Д В О К А Т ! б у д у ю т ь Н а р о д н и й .Дім як дляѓ


Урядник тедєфону перебиває
х е б е с а м и х . т о к і і д л я т и х 'з н а с ^о с т р о :
{що.колись повернуть д о бать-
2300 W E S T CHICAGO AVENUE, ! к ч в щ и и и й п р о с я т ь о поідіч, в і л ь н о
О с т е р і г а ю вас, пане, щ о не
-видавати військових Щ`
277
.Голосітьсп у;:всіх слравах до дійсно українського Й О Т А Р І Я Л Ь І

. S
Е. ЮЉ STREET . Цаіж
JBKTPA йочовісііі поради та рстельііу ўслугу.

K O1-ою
W B і AЕвеню
^ H I А)
U K NEW Y O R K , Н. Y .
ќн З і б р а н і в ц е р к в і н е ` б у л и
і:И—
іиготовані д о з б і р к и ,

іни 2. ж о в н н я с . р ^ в
т о м у (ГДІХ фА.5ІЖ1_- Пр.ШЛШІ ШФОРЯАШ.
к м а л о з л о ж и л и . З т о ї п р и - ІЦІІТЬ ДО У. О. ВО- 63, CR.NFOR'D, ?
неділю
, C H I C A G O , ILL. J щ о б и в ж е р а з з б у д у в а т и ту на- тайн!... 1', ' ' підачс С л у ж б и Б о ж о ї перевс ЗАХОДЃЃЬ НА НОВУ АДРГСУ ДО
ПВАХТНХУ# У ВСІ-, СУДАХ; ваАма- р о д н у с в я т и н ю , д е б н а ш і с е л я - д е н о з н р в а з б і р к у , н а я к і й ч е с н і СІЧОВОГСБАЗАРУ:
не й р о б і т н и к и м о г л и з і р о с в і - п а р о х і я н и з л о ж и л и ; ' $ 5 0 . 0 0 , я к і І S U R M A B O O K A M U S I C CO INC.
J f n r f a , B t - е г л и а ш а м -встонісг-м Фррнцуський міністер загр.
,
щатися.
КООТРАЮН ку П НА А ПРО- вислано р щ н о ж д о Обєднання.f
с і ф а в Бріяц хотів одного разу ХТО ЗНАВ Ч ИВАМ ВДАСТЬСЯ КОПИ НЕБУДЬ КУПИТИ 1 0 3 AVE. A , N B W YORK, N. Y. `У
іроваджуа с п а д к о в і ; Головно нросим комітет у Одно можна було запримітити,
полагоджу, старокраеві. С и р а к ю з , щоби, в ж е р а з вислав п е р е к о н а т и с я , я к п р а ц ю ю т ь й о -
З Е М Л Ю П О ТАКІЙ що слова з а в з и в а ю ч о г о AOJ
ITIT-ГІ-ВСУЮЧИМ.
ДЯА-г р е ш т у г р о ш е й , . к о т р і призначѓ- г о у р я д н и к и . П р и й ш о в в і н д о
жеі тви на т а к взнеслу ціль п о
о д н о г о бюр.г в товаристві од- ЃІОВИОМЛЯЄТЬСЯ ІІПІ'РІ . ,
но на т у ціль. . ' 1

Ш Ш І Ш П І І І-ЛОНГ А И Н А - . , ^ Я І
! U

діязли н а всіх ТфИсутних і K O - J моя нова аяресп е:


ТЕЛЕФОН: GЃ-BUU-СТ А В А І . п о г р зі: своїх д и р е к т о р і в , а л е
Ми у ГемтремУ і ' Д і т р о й Т ) ж д и й з р п а м я т а в с'обі т і с л о в а _ і ГЩТРО Ќ О С Т І В ,

ЛОТИ ПО 95 ДОЛ.
Др. К.Д . Б Ї Л И Ќ Миш., п о о т р и м а н н ю л и с т а ,о в б ю р і н е б у ' л о ні о д н о ї ж и в о ї '
„Я знаю дуже добре, ш Щ Оо IN НЄ (463 SOULB H H H ST., NEWARK N. J
УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР І ХІРУРГ р о з д у м а л ' и т у справ`у д о - душі. Коли прийшов д о другої
и а й д е с я ані о д н о ї о с о б и в п е р
Е Л Є К Г Г Р И Ч И І : ГІРИРЯДИ. бре і заснували 'жомїтет д л я кімнатки, з а с т а в п р и " с т о л і рд- ПО ПРИЧИНІ виїзду ДО ,Р,
УРЯДОВІ години: ВІН 12. до 1 - О Ї ' ного урядника. Але т о й ; спаві
кві, щ о б и н е с п л в ч у л а г о р я на- Лета мушу продатн фарму J ; -
A I L Б. ДО 8-ОЇ І після умови, збирання жерта. Д о комітету н і и х б р а т і в т а ѓ е с т е р в Г а л и ч и - ліс-оряе поле, дім. 8 кімнат, І К..
ЗИ ft. TAAB S T . . N E W YORK C M входять: М . Попик, І. Л у п и - т а к з д о р о в о , ` щ о її н е ч у в . Д и - НА ГРАНИЦІ М І С Т А ` И Ю И О Р К У ^`Н-грий, стайия^ лоа курннкн.
ні, т о м у в і р ю , щ о а н і о д н о ї о - { пливе через фарму. Ціна $2500 1
ш и н і А. ІТатра. ректор хотів його с к о р о збуди- ЗАВДАТОК $25. Р Е Ш Т А НА МІСЯЧНІ СРЛАТИ П О $2.00.
ХРОНІЧНА НЕДУГИ МУШИН с о б и не б у д е м і ж н а м и , щ о б и ситись д о :
М и кличе'м д о " В а с , о д н о с с л ь і ` і т н „ а л е Б р Ь ш с к о р о с т р и м а в йо- ROSE SHUROW.
1 ЖРНЩИН {була б е з с е р ц я а б о з а к а м с н і л о - В . F.-O. 3.' .' -QMAKERTOWN. Р,.
Вчу і'сцішно иайиовійшнмн МЕТОДАМИ чане села К о т у з о в а і возьміТься Ч ГОТОВІ ЎЛИЦІ, ЕЛЕКТРИКА І ДРУГІ УШПШЕННЯ. . серпя т а н е відчула стращ-
І П О Н І Г В К ) СКРРО В РІЖНН.`И,РОВЦИХ HC ДО праці й спільно працюймо ЛйнЙть! Хай спить. Б 6 як ` Д о р о г а 160 ф у т і в ш и р о к а перетинає наінг'оемщі. .
іў. Г А Л ? J A.P E D K X і
Ґ
ІРІША. ХР-ОШЧН
д л я Н а р о д н ь о г о Д о м у , 'схФ'Иу-' устане', то'й,цей д е ќ б а т и вТі'кне.
ного н е щ а с т я , с е р е д я к о г о на- ''голосин
на росі н,. загадьис
загадь іблекие. міхура (SOUTHERN STATE PARK.WAY) `
І О Ш Г Т І ` ослаблецце.
нірок, моч`е-ЯТіедомагапня, ревматизмзігі н а ш о г о І М О З К У ! У' н й с - н е по- 5 3 мінути зелізшщею до Ню Иорку і Бруклиіц.
ходяться з а морем наші рідні., (о ВХОДЯТЬ в ОБСЯ'Г РОБОІІ
жолудон, ю т г р і ш ш хоройи та грудні н а ш і с в о я к и ` наші` б л и ж н і . Я ві-
хоруете, яя можу в і п ш о б у т и п а р т і й . П а р т і ї л и -
' КІІИТІГ; 9І довго хоруете,
БІЇрЬдойІ^ігк'довгб
и eaW. Оплати умАрмованА. О ѓля ш ім' к о ж н о м у д о в п о д о б и , а бе- ^ б и ^ Й Ь І І : цевість висока, рівінз'Гсуха. Право ГЇ.тзсностіі гараніоване. Випов- рю, щ о кождий дасть з широ-
. сеіічас поннзший купол.Д прішіліть до нас. Мн вишлемо вам го с е р ц я і після с в о є ї змоги". 1ZQ9 WBai-aton. !
тЦідИч х в а л и т ь с я п е р е д б а н - ;-інформації'і `опис Млсапек Центср тл білети на переїзд.; Все те .без j
Ірімся Д О діла, як о д н а родина
киром: Мій син дуже, а л е т о зобояязань з вашої сторони. Оглядини земель ксокдого дня, ' 1 дійсно, підчас збірки кож-
помагаймо рідним брата: треба прнйтн До офісу нотара В. К'РУГЛЯКА і I. до' 12. ! Д Ж О У Ч І І Т Е Л Ь КВАЛІФІКОВ.1
дуже любить працю. Цілими д и й д а в а в п о щ и ` р о с т и , а д і т о ч - шукуе посад`и, добрий УЧИТЕ.І
D R . Z I N S Згаданий комітет просить ГОДНИЙ РАНО. 234-
. (ЛЕШЯЛІСТА. ОСНОВ 2 8 ЛІТ днями приглядавбнся працюю- к и б і г л и д о - с в о ї х р о д и ч і в і щ и - діри снт, режісер предст.нілми,
ідноссльчлн,- к о т р і мешкають бріІМ ГОЛОСОМ, НІСЦЄ OOIIIMS
рими словами просили: дайте,
1 1 0 . E A S T M H S T . N . Y . `ут, щ о б и п о с т а р а л и с я поро- КУПОН. Лпсиаві аголошения слати:
межи 4th AVE. U IRVINMO, R, 1 5 1 A V E . А . мамо, дайте, тату, хоч десять
умітись у тій с п р а в і , я к пома-
Денно: 9—8 веч. Неділі: 9—4 попе і Яазацско . . . : : цсцтів, хоч пять,.най я в і д с е б е
г а г и К о т у з і в ц я м . М о ж е т е папи- У страху. б л и з ь к а Д О - о ї уяиці
Ідам, най і я п о м о ж у т и м иеща-
у тііі с п р а в і н а а д р е с у В ч а с і в і й т і й ш о в l'-'foiiua доні Адреса . .
DR. М. S M I T H Dublin S i . , H a m t r a m c k , в і й с ь к о в о г о п е р е г л я д у , а т а т о J
NEW Y O R K CITY. сним діточкам, які стратили П О З І Р!
Перекіс свій офіс під ч. ORCHARD Л 7 7 Телефон . дах н а д голово'ю і находяться) Велика нагода купити 10-А,
Mich. A. P a t r a . р а д и в й о м у :
83 Е. 7TH S T . (межи 1. а 2..Евнею) ў т а к і м страшнім положенню. фарму на укр. кол.ьонії В МІІЬП
NEW YORK, N. Y. На початок з л о ж и л и свою — ѓА т и н е п р и з н а в а й с я , щ о 'J., а двома домами, один ПЯТЬ КІ
Укр. парохія в Бостоні ніко
Урядові години: 9 - Ю ; 12—2: 6—8. ж е р т в у на Н а р . Д і м : Т . С т а т ќ е м и т о р г у є м о с е л е д ц я м и , б о в о - ,а другий дві кімнати, ЃАРАДЖ.
Tel. Orchard 6072. 9 ЛИ не с т о ї т ь . п о з а д у ,
к о л и тріе- бе.`ІЬНЯ, КУРНИМ, СВІІНІІНК. ОІЮ
в и ч $ З , П . Л є т н і к $ 5 , 1. Л у ц и ни г о т о в і т е б е з а р а з а с е н т и р у -
ба дати на д о б р о д і й н і
ціли, сад, в гарнім положенні.) ПРИ ІОА
ш и н $З" . 4 . Т р а с к е в и ч $ 5 , А. в а т и д о п і д в о д н и х д о д о ^ !
Др. А. Л. С И З A P.
Доктор і Хірург, Спеціаліст у всіх хо- . С е м ч у к $ І . ` М . Г а л а б е р д а 5 0 ц., Ц ^ Ш К И Т И Р У М Е Р І Ж Ї Ї Т е п е р В о н а м е н ш д а л а я к з в и - дорозі, б л н м к о церква і МАР
ч а н іНО-.але Треба ВЗЯТИ ПІД роЗ-ІНіяа за все S5000, полоннн,. І ОТІЇ
робах і операціях від очий, ух, носа М . К о в т у н о в и ч 5 0 ц., Ф . С о л я - І
Г горла. Найновінша метода діпгнози Модна рецепта. в а г уv, т оо вг-оня
щ о н а м а є ттепео
е п е р СВОЇЃ
свої Warn, а 3 т

і ќўрації. т и ц г і к и й р 0 ц., А . П а т р а $ 5 , І. Комедія з сільського ж и т т я на три дії. _ S4S00...M.YOU' п`родати, БО І.


127 Е. 8 4 0 . S T . , NEW^YORK, N._Y. П о п и к $5,' М. П о п и к $ р , К. С в і й " ' П р и х о д и т ь х о р и й д о л і к а р я . клопоти, м а є великі с в о ї ви
. В и с т у п а є в СІЙ ш т у ц і 14, о с і б . — Ц і н а 3 5 ц е н т і в . . 'і КРАЌЇ. Голоснтись до:
М(ЖИ РІЃК І LEXINGTON AVE.. Лікар його `оглянув таи каже:
Години: Ю. до 12. рано, б. до 8. вечер. ц і ц ь к и й $ 1 , С Ч и с т у х $ 1 і С датки, бо вже більше як рік- ( 'JACOB- MAN.
З а м о в л е н н я сл'ати д о к н и г а р н і „ С в о б о д и " . .
Неділі 10. до 1. пополуднії. Т р а ч $ 1 0 . Д а л ь н і і - ж е р т в и зб'и- Ви потребуєте я к найбільше провадить процес з конкорда-
р а є м о і також о г о л о с и м о . р у х у ! З а п и ш і т ь с я б о д а й н а м і - В„ SКVОOЖB O Д ІDПA "У, К Р А Ї Н С8 Ь3 КGІRЙA NХD АSТt І, П О В ИJНEНRАS E YН АCХI TОYД,ИNТ. ИJС. Ь тннками, нищителями нашого 3 П Р И Ч И Н И -ННШОІО БПЗІИЧ`. НРПЧ,

АКУШЕРКА-МАСАЖЙСШ З д к о м і т е т : Л і П о п и к , І. Л у - с я ц ь д о п а р т і ї х л і б о ї д і в і в і з ь - ЧАСОГЖСо „ С В О Б О Д А". обряду. дам вбо з^мінйю кориеровііі'


Житомирського заведення поро діл міт'ь у ч а с т ь у ч о т и р о х х л і б о ї д - Рівнож всі Українці в Босто-
ішии, А. Петра.
Київського Зайцеоського. шпхталя. ських вічах...
В. В. 3HMULENSON, - - _ t мешкання, е ванна,, гез,
171 В. BROEDW.Y, 1-І Я., NOW TAR.( Д о о д н о с е л ь ч а н с е л а К о т у з о в а ,
TeL Orchard 8121 'підгаецьиого повіту! нання в и б р а л и к о м і т е т , ^жии в ф_ _ „уровані
Н А Й Н О В І Ш І УКРАЇНСЬКІ
л е н т а к с а 0

ПОРАДИ І ПОМІЧ Вірна правда... , ‚СТботу 5 ВАДОЛИСТА І. р . У р Я - на два авта. околиця дуже RAPIU. ИЕ-

Др.
УКРАЇНСЬКИЙ
Б. Т Р О Й
ДЕНТИСТ
Д О ^ г і Браття і Сестри!
Вже другий р а з відзиваємо
ся д о В а с з п р о с ь б о ю
Ворожка: Буде
помогти щ о перед вами здоймуть капе-
такий день,
РОСІЙСЬКІ РЕКОРДИ
..-W.J -І
Д Ж У Є Б А Я Ь Д Л Я ДОПОМОГИ П О - _ - - ,
Т Є Р П І В Ш И М - ВІД
W RF

П О В Е Н І В Г А Л И - блоки,
?—- І д а

Е (
л е к

В
о

1 Д М -ЊЬТ,
парку, ДО ШКОЛИ NIL; ft.IOKV,

замешкують МІШАНІ НАРОДНО-


г
v
" сти І Украшці, ИЕЧ-МІЮЧОК, ПРИВИ
збудувати Н а р о д н и й Д і м л ю х и всі л ю д е , я к їхати мете.
fe Котузові. Р о б о т а в ж е розтіо-
чалася. У тім домі б у д е місги-
Гість: К о л и ж ' с е буде?
Ворожка: Не скажу, бо не К О Л Ю М Б І Я
ЧНИІ.

укр.
А аматорський кружок при
церкві рівнож л а г о д и т ь .
^^O^SSIFB^^^
(провіадчтіі

( N e W M k f N J
hrrepec. Ніна ПРИСТУПІИ.

Ітися Ч и т а л ь н я Просвіти, Луг, вільно. $+дуже гарне представлення, НА П Р О Д А Ж ЛОТИ


кооперативе і молочарня. Г і с т ь : Д а м щ е р и н с ь к о г о , ли- . Евѓен Жуковський, бар}ѓон, Ц д о х і д з н ь р г о п р и з н а ч у є на т у . В MURRAY HILL, N. J.
з акомпан. орхестри. - PHILIP J . BOWERS U CO.
,Ми зачали будову з малими ше скажіть! 27101F (Розвід , 2 7 0 S 2 F (Волокита. с а м у ціль.
продають л о т и . в `гарнім ПОЛОЖСИНО,
FIRST AVE., COR. 3rd S T . (ЗадумковіліП (Лист а Краю. Поможім нашим браттям землі гіетмііої клясн, протягом ЛВО' VI-
"юндами, а л е з д а є т ь с я не д о - Ворожка: Щ о буду з вами
_ N E W YORK, N. Y. 2 7 0 8 3 F (Зрадниця. -
Роботу виконує солідна Уміркопа- к і н ч и м о , Б О б р а к г р о ш е й а т у { р о б и т н т- д а в а й т е ! Т а к . О т ж е 27W2F (Ой і весела до дому іду.
ВЕСЕЛІ ПОЛТАВЦІ.
( Щ о г р у б е ^ яовре. ‚ с е с т р а м , щ о г і р к о т е п е р с т р и ж сяців продане понад 160 ЛОТІВ: , ИЧ
вже українські родини; ЛОТИ V)XL50.
і оплати. Платити можім ратамн. І У р я д т я г н е о с т а н н ю ш к і р у з і се- з н а й т е : б у д е ц е в д е н ь в а ш о г о (Сватанне. 2 7 0 8 9 (Полька Парубоцька д а ю т ь , б о в о н и б о р ц і з а ќ р а - а до того дешеві, пів МИЛІ ЛО NE.
'ерез 1 0 літ знають мене-за пильне О. Ю КНРЕТЮК. (Вальи Бандура Providedce, дві милі до Summit, ДІЙ-
щу долю, бо, поминувши
внконуиашін механічної роботи а лянинг. похорону.
X 27I03F (Кучерява Катерина.
2 7 0 9 0 (Молотник найцять миль до NEWARK, СТ.ШІЯ. IIIKO-
обсягу дент-істнки. І тому просим Вас, поможіть (Змарпів я н е щ а с т я , , я к е ї х т е п е р н а в і с т и - ла, срслепи, церкви блнзв-лт: ІЮЛОШ!
Біду собі купила.
, '. ОГЛЯДИНИ при помочі лучів збудувати Народний Д і м . С е П. ЃЎМЕНЮЌ, сольо на скрипці. 27092F (Ой, не стпіться, не- лезкиться. {ло, в о н и в е д у т ь б о р б у з н а . доволі пр rpii^Hrosa.vKer-ICM'RRE ' ' " L A
, . (Родимий Краю. грди,. прнвді--
п р к а д і т ь іі вереконзіітсся,
` П . . . „ А, пеі-
n.."^
також' буде памятка; для тих' СВІЙ Д О С В О Г О ! 27100F (Думка і коломийка -
27095F (Журавель. ` ; сильними наїзниками, а ^ з а х о -
ію не ЛИнелУетеІ'тІереїзл
- е
ДАРОЧ. ГО-
(Полька -Добуш"
к о т р і п о в е р н у т ь к о л и с ь д о к р а - j Асекурую і Кі асечу-. д е и - ' і Ш І к о я - р і ..ЕЃ п и л и н а ш к р а й . В о н и з н о с я т ь ! ^MKFTLь с О о WUlie-A С р . СЕОІГ.1 А.,,
ІІАВЛО ЃЎМЕНЮЌ, сольо.'
ходячі, ВСделті Ндо Джерзн, як 27вв№ (jXon", вальи. . Л ІЃ т я ж к е п е р е с л і д у в а н н я `унаїзни- `ау.Я^І, N. J . , або прііиллайіе
ЛАЛЙІЄ
Ч е р е з т е не Відкладайте` І
ш'д огйю, граду,'НрадежІ, пов'ен'і, ие- (Танець приситд.Н-, . .,і .. вігрост.д 'лоти, менаджер
с п р а в и але з б и р а й т е ж е р т в и , я' ю ків, з н о с я т ь н а р у г у і п о б о ї , а
ДР, М, МЕЙЗЕЛ щастя ав'га-іобілевого і т. п., я ќ ' р і в - П. ЃЎМЕНЮЌ з уіср.зіі-хестрокі: Д . Медав, тенор І
кі х т о з м о ж е д а т и , б о м у с и т е ! иож асекурую і'відновляю життєві гіо-``F27104F (На сінокосі, кслоцнйка
Козак-тропак.
2 0 0 9 6 F (Казбек.
(Прашайі
м и т у т у з а л і л л ю с п о к і й н е н ь к о Сj
п о л і т и к у є м о . К о л и б о р ц я м н е Tel. ТЯЦП-е-У'ТИОИ.
О . Ш Ш ^ , Д ?
:Н-4
з н а т и , щ о я к В и н е п о м о ж е т е ліси асекураційні в PRMBNTUL INI. COT, Українська Орхестря ТІ Ѓ ў м е т о ка. .
бувший иомічник Европей- ЕВГЕН ЖУКОВСЬКИЙ. .
нам, т о н і х т о н е п о м о ж е ! В о - цілім сссйті. Дасть вняснения і по- Барітон Евген Жуковський. J І ЗІм оВжС еІ Хм оС И
' Лп оСмТ оА гР тАиЙ М м О оС рЯ а П
лОьМн оО,Г ТТИО ЃІ
с ь к о ї ІОннікн н а У н і в е р с и т е т і J 2 7 0 9 6 F (Ой, зацвнла червона калина.
роги нам не поможуть. раду в укр. мові даром. Пишіть або Сопраію Р. Красновська. і Ї Й МАТЕРІ ЯЛ Ь Н О . `ЧІ
: OFT Е Ц 1 Я Л 1 С Т приходѓѓь всегда до 234 (Що найшов, т о твоє. 2 7 0 9 3 F (Забава в стодолі, Часть 1. `
Правда, щ о й коло Вас, Б р а т - 27084F (На весіллю, прн вечері (Забава в стодолі, Чаоть 2. о. м. К У Ч Е Р , в якій, костуцерів обслугусп.гя ПЕГ
Ідіяягь О С Т Р І і Х Р О Н І Ч Н І хо- ПЕТРА Ќ О С Т І В , - ІОй, КОЗАЧЕ Биоусий. Маруся Патрікова, сопрано,
шорядПо ft чемно. Прнхоліті. і "'е'
тя не є д о б р е , б о як з а ч у в а є м , п а р о х у к р . ц е р к в и в Б О С Т В Н І ; КННАЙГСС!.. W
р о Л - Щ Щ И Н і ЖЕНЩЙН;1
то в Америці безробіття, але
І 4 6 3 S O . 1 8 U L S T . , N E W A R K . N . J . 2 7 0 8 6 (Ой, не шуми, луже. а акомпан. орхестри. 119 S T . M A R K ' S PL. (Е. 8th ST.,
Чорні очи як тереіи
також шкірні і кровні'- _ 1 ., в с е т а к и л і п ш е і л е к ш е т а м : ж н ` 2 7 0 9 1 (Вівчарў на сопілці.
2 7 0 9 4 F (Ой, Джиг-лц.
1
' NEW YORK C I T Y .
(Коломийка. M. Квасниця, ВЛАСІНТС.І-
(До Почаєва на відпуст. ДРІБНИЧКИ З УСЬОГО
хороби. Щ ^ 1т ц , я к . н а м п і д ч у ж и м о п і к у н о м . У`Ќ P A I H C Ь K I
СВІТА.
Е Ґ З А М І Н У Є М І Ч І КРОв ' Т Тепер нарід пізнає, х т о " й о Ой, де ти була? — Іван Петляќ і Ѓ р и й м о Когут ..X..
N
I - J i r t H T H - М и започаткуємо вас
м у в о р о г , а х т о д р у г , я к тако'ж^ Ой, іду, іду. — Д Медовий, Тенор Н а й с т а р ш и й м е ш к а н е ц ь I p - Jїбизмесі і поможемо ломі шоб ВАМ УСІІІШН
Ой, не світи місяченьку. — Д. Медовий, Тенор
РАВИЬІ
о. Нетреба` ні капіталу НІ ЗНАННІ
I H
1 3 9 Е . 1 6 F S T . , H I W Y O M R L пізнає, ким забутий, к и м з а Ой, там на Йордані j— Евген Жуковський, Барітон л я н д і ї , Н і л Б о й л , п о м е р н а 1 1 5 - _ .іЦхааЦ,аГір весь час. .Можете '
МЄЖН 3-ОЮ ЕВЄЖО і IRVING PIECE. Ой, Дніпре, мій Дніпре, — Володимир Ділов, Бас т о м у р о ц і жидггя. — Ц і с а р Н е -
кутий в кайдани. '``І' х Ж м т Prodiitu, 5 6 2 BRO.DW.y, N R W ^
Ой, відси г'ора. — Еаген Жуковський, Барітон
Т о м у не ж а л у й т е п а р у ц е н т і в Повравини.— ЧВАСІЬ І. і II. — Орхестра П. і`умснюка . . ^ . . ^ ро к а з а в холодити вина в спе-
10—1; 4—8; в неділі' від 10—12. -.' . - І'" '
на т у ціль і с т а р а й т е с я н а м no^j СпШджак чорниа — Іван Петляќ і Грицько Когут . 27067F ц і я л ь н и х х о л о д і л ь н я х і з `снігу.
ОГЛЯДИНИ ЛНШЄНЬ $2.00. : Старість не радість. — ЕвгеН Жуковськіѓй, Баріѓон . . . . . . . . . .
м о г т и , п о мимо, т о г о , щ о В и в ж е ;.ЩедриЙ Вечір нині. — Евген Жуковський, Барітон к о ж д і й устриці Є НЄВС'.ИЧ- Н О В Е Ш Р Я НА ПОСТЕЛІ
Там на горі крута вежа. — Евьен Жуковський, Барітон ' _ - Не BW-файте ані цента ДОПО-
д о с и т ь д а л и `помочі д л я с е л а ( и ч к
1
а с к і л т к і с т ь м і д и . - - М а п ж і , и і н е ХісАнете ціп НОВОГО
Танцюйте, молодички: — Українська Орхестра Колюмбії `ГГШ^`
К о т у з о в а , о д н а к w o мас Нора- Українське весілля. — Ч а с т ь ! і I I . - - . Орхестра А Гуменюка . . . . . . 700Q2F' І л о л о в и н а мешканців iiiuocf.J . QwiiopJioro-. ІІІря на постел
С Т Е Ф А Н І. Є В Ў С Я К Во Вефлеемі. — Евгев Жукооськив- Барітоа і..-. - - - - - ' світа Живиться рижом. .-Ос-І Ь подушки, перини і ДРУГОГО
т ує я к и е б р а т и ' в ^ А м е р и ц і ; н а г
Д 0 І ш ю а р г о вжитку. ВИ здн'
І УКРАЇНСЬКІ ІІОГРЕБШКИ 1 Вся, родина на весілю. — Уічюіисіихае Орхестра Колюмб
^ іе р д н а н а д і я . - Н е ч я а д а в м н а Забраая-завр_лн. — Евгец }$уковсьіша, Бйрітоіѓ . . . . . ; і танній б і й г л я д і я т о р і в у ста- вуегеся, коли порівнаете ЙО-
І ринному Римі б у в у 400-ому - го з иншим. Ми оплатимо пе-
дусі- а л е в і р и м о , щ о . щ е ` з а с в і - 1
Р О С І Й С Ь К І ГМЄД-лмсу. в-ювояеняя гарантоване. ПО-
НЕ Б У Д Е Т Е МАТИ році. — ^ 200 ріжних р о д і в вад 12 літ н.бизпесі. Пишіть сейчас ПО
т и т ь 'сонце і в н а ш е В і к о н ц е . Л И С И Н И ! Бордер. — С Ф. Сарматов, Комиќ
' Д у м а є м , щ о Ви, Б р а т т я й Се- ДОКТОРА КДАРД, . П О Р Ќ Т В О - З х тм доля, моя.доля. — ' Д М е Л о в . Т ц ю р І б у р ц г г и н у г — Р а к о в е м я с о м а є ЖЧ^У`ИігИ-іису дешевостий і ІПАЗЦ"
Гармошка. — Д, Медов, Тенор піря. AMERICAN FEATHER A PILLOW
стри, не відмовите нашій прб- сся" покриває .тису голову но- ів собі 90 процентів води. DEPT. 901, NE.HVILLR.
Под вечер осенью пенастной. — Д. Медов, Тенор .
внм, густим волоссям, перери- Пошли девки в Дон купатся. — Д Медов, Тенор
сьбі, з а щ о з г о р и складаєм-}j — ташія ста р о г а вѓ . . . 2G089F К р і к е т є в ' Ќ и т а ю д у ж е уятрб-
і
. Обслуга чесна і дешев'А. ‚Как доживаєте? Полька. — Руск. Орк. Мсч`ква л е н о ю г р о ю . — П е р ш и х листе,-
У ДОСТАРЧУЕТЋСЯ автомобілі rmvl с е р д е ч н у п о д я к у . — t усуває лусгу-. Каџапскзя песиь. — Н. Назаров, Тенор 2Є0Я7К
весіля. хрестини і другі ока- Зя Комітет Народнного, Д о . ^ Ш вднний исеііиццві з Амем Маруся+отравіілась. — % Медов, Тенор " 2Я№ве а н х к о в е р т с г а Л и в ж и в а т и № З О ,
зії. Удавайтесь до свого! ВМ, Канади. Ур}ТВАІО, Полиці Полька, „СтрелочекН. — Русск. Орк. Москва ' І otjOteF р о к у . — К о н д о р ( с у п ) мо:;:еД
му в_селі Котузові: Василь) Тетя Фрося.-г-- С Ф. Сарматов, Комнк ..Г. _ ' Щ Т
ifatKy
ОФІСИ: шлють ПОДЯКИ за порісѓ волосся: Ш

1
1
7 Г М о S f c
і Г о л ђ , Г р и н ь к о П а р й б у с . Іжнти 40 днів без поживи. — У
Гї, ' СКт-NJ. ' протягом одного,- місяця. Ж а д а й т е п ц в н о г о к а т а л ь о ґ а у к р а ш с і і с и х і р о с і й с ь к и х ре-
Pel. Мопідет-гу 1-74 S - Доктора Кліра „Поріст ВоЛос- ч а с а х ЛІВкуля о д и н иевідьниіѓїЩ
НВ PRE.PECT A.., B.-ONNE.N. —ІЬИУ XABOIBHXDOM Ц МШГИЗОИ IMOD Ѓ Ш к о р д і в . П ш н ѓ г ь а б о п р в х о д і т ь д о н а с . П р и ш л і т ь с п и с р е к о р д і л
у Р и м і к о ш т у в а в н а нимішнТ'
! Теіе-фове 5 4 0 -аоа , ИВ H J H M -я, іѓќџ -я-г,,; `Щ ЛЛЯ всіх тіерплячих нл випадаяня' І к о т р і х о ч е т е , а м и с е й ч а с в и ш л е м о . ї х в а м з а я о с л і п л а т о ю (С
гроші ц е цілого доляоя. — Щ
`МПИВГАЉ" . . ` Ш волосся. '234v- } C f . D - ) . В с і з а м о в л е н н я в и к о ц у в м о с к о р о і р е т е л ь н о . ".- Ц
Листи просимо адресувати: ' Щ о б и дістати один к і л ь к а м )
ВЃ. XXAR'S LABOR А Т О Я Y, , ‚иаоньої` муки, Т Р Е О А ЗАСГЯТИД
І. В К О Ж Д І Й - У К Р Л Т С Ь К І И Х А - 589 G R O V E 8TMHBT, ІІКНАІНІАИ A M E R I G A H R E C O R D CD.,
І Ж й і ч м ї - т Ш р е с і ч н о ``ШІСТЬ тозааінг-і
ТІ П О В И Н Н А Н А Х О Д И Т И С Ь JFMVT C I T Y , N. A - j — MRU.J^

ЧАСОІІЇІСЬ „СВОБЬДА".
ІЋІМЛЬЧЮШЉЏЏ
Dep.. Sw. _ . v `
ЄН — ЯТІ ЏЧОЛЛ. }тиііх-метрнюемпі. - _ Японська
л Л в а не з н а є прял.нищ ^ ^ Ц З О

ТЃІ-