You are on page 1of 4

У К Р А Ї Н С Ь К И Й Д Н Б В Н И К

О K R А І П'І A N D A l L y
1 ІІЩІНІ н імамі ірііи .ііі.іі, „щ,, щ ииятџтим ц- „ ‚ ^
OfFIC1AL -ORGAN O F THE UJCRA INIAN NATIONAL ASSOCW.gjON, ^Цс. J

Д ж е р з н С и т 1 , = Н . Д ж . , . п о н е д і л о к , .10. ж о в т н я , ' '}џі. J e r ^ y ЧЯИу, N . J . , M o n d a y , O c t o b e r 1 0 . THREE CEWS.

b
.1978 j. Г Р О Ш Е В І ` С К Л А Д К И для Ж ЖІГНМ НА Ч О Д І . Ш А Р І КИ

`ѓі
% Д Г О ` П О М Е Н Ж Е С С Е Й Й``Ѓ '- К О Н Е К Р А Д І В .
1 'І.!'.
Ш А
'КОЛІ,
АЃМСТЕРДАМ, - Г о л я н д і я , У Лі}онннщі в СтїкІгЩЦИках
БОРОТЬБИ ПРОТИ СУДОВИХ ЗАБОРОНт р я к и , (жовтня. — Звісні г о л я н д е ь к і р ї ^ ; ПАРуж, 66. жодтая. ``ѓт ДоіНГг%ержав
щ о б у л и характаристді-4сеї ѓйори зібрано у Злуч#інќ й й н к у , - щ о б и а и л є т і ^ и м у в д д а с я .
' поліцай'` незнану ІКАИЛ Л
АДВОКАТ ЮНІЇ П О К А З У Є , Щ О С У Д О В І З А К А З И ПРОТИ } ч н о і р п р и к м е т о ю г о л я н д с ь к о г о Д"е р ж а в а х д л я ядів по л е - у ц а х . В о н а с к а з а л а , що н а з и в а є т ь с я 1
ПАННА Г Л Щ , П Е Р Е П Л И В Ш И ПО 15 Г О Д И Н А Х КАНАІІ? .
С Т Р А Й К І В М Н О Ж А Т Ь С Я . к р а є в и д у , з а и к н у т ь н е б а р о м з,} і Н е і о к с с с с р і . Й К о л і ` УЦАЛА № З ^ А й ^ Т И Н А АдЧГЛ^И^ЬІІІЙJ^fE3L
2 , 2 5 0 , 0 0 0 М а р і я Мелян. І.їде з Г р л о р о г о
лиця землі. . Д О Н Д О Н , 7. ж о в т н я . ' — 'Панна Г л і ц , 26-літйа а н г л і й с ь к а
ЛОС А Н Д Ж Е Д Е С , 7. ж о в т н я , — Н а . н и н і ш я і й ^ е с Ц р і ч н ц ї ( ‚ ф г щ і к і в . У с і х г р о ц д е й у ‚ . ^ р р п і і д о Щнрця.'Продавати 5 гусей,
т а й п і с т к а , п е р е п л и л а п о 15 годинах Amлійський канал. Випли-
коіівеішії А м е р и к а н с ь к о ї ф е д е р а ц і ї Праиі виступав з д о в ш о ю Зі з в і т у Т - в а О х о р о н и -Вітря- Амеруці ДУІ-І-ЮТЬ аЦрџуЦ Н а ' . з щ и т ^ ч о м у діє п р о д а л а e t
ла в о н а з р о г у і ріс Н с ц у Ф р а н ц і ї о 2.33 ѓ о д . р а н о , Ш fi.IO
промовою Говп Томрери з І Ц и к а г о , адвокат федерації, тр ків п о к а з у є т ь с я , щ о з 3,604 ві- д . щ них 3 0 міліонів ф р а н к и ' . (Реві Р у с ь к і й , в і д п о в і л а , що ц
прнплида до англійського берега, між Савт Форленд і зали-
представляв,конвенції,, що Федерація Праці повинна повести т р я к і в у 1923 р о ц і полишилось Щ и р і і і д і с т а и е б і , ц щ і е . З Ц е диѓ-
вом С т . Ліаргарет.
и а й г о л о в н і й щ у кампанію п р о т и с у д о в и х з а б о р о н . ' тепер лише 1978. Д а в н і - в і т р я - с т т ш т ж № А № Н - -зядалр ..поліцаєві підозрілим,
В и й ш о в ш и на б е р е г у п а л а в о н а ' б е з н а м и т и в р у к и с в о г о
ки з а с т у п а ю т ь т е п е р е л є к т р и ч - . т о м у ‚ а р е ш т ѓ у в а в жіірсу і . в і д с т а -
Ь е с і д к и к п о к а з у в а в на с т а т и с т и ч н и х д а н и х як послідними , учителя плнванни ( т р е й н е р а ) , с к а з а в ш и : „ Д я к у в а т и Б о г о в н , к
ні ф е р м е р с ь к і м а ш и н и .
часами м н р ж и л ц с я су,дррі заборони'.проти ‚ с т р а й к і в T f я к у - М а й ж е всі б е р л і н с ь к і г а з е т н у J ^ ^ ^ . ^ Т
притомна". -
шкоду в о н и р о б и л и р о б і т н и к а м у ї х б о р о т ь б і з а п о п р а в у до- іДьдові. Т у т а р е щ т . о $ а н а з і з н а -
прин`если в і с т к у о т а к о г о зм'і- Панна Гліц є 12 о с о б о ю а т р е т ь о ю ж і н к о ю , щ о п е р е п л и л а
лі. На й о г о д у м к у , а м е р и к а н с ь к і с у д д і ПРУТЬ тепер д о то`го, ІР. Л№К Д О Ц Е Д Д .ОСТЕРІГАЄ сѓу: ‚Тут прибули українські
ла, щ о .І називається Ма'рія Англійський канал. Є вона п е р ш о ю Англійкою, щ о переплила
щоби а м е р и к а н с ь к і з а к о н и з а б о р о н и л и з о в с і м страйк як сред- ,С^І,Т^ЦЙ союз. делегати, щоби передати
К л и м , а Кон^'Вкрала т о е ц р д а р е - сей к а н а л . П е р е д т и м з р о б и л а в о н а сім неудачних с п р о б п е р с - `
ство б о р о т ь б и . К о д и р о б і т н и ц т в о н е п і д н е с е б о р о т ь б и проти 14аІ^гЮдсідникови конференції
ііаі
Со-!
К о с т е в і Мщџ$іЩ: їй Зонові' п л и с т и к а н а л і д о п е р в а з а о с ь м и м р а з о м Ті с п р о б а у в і н ч а л а с я
Л в Н й О Н З - жовтня. - }Мелянов.і в Половім. ІКбні і б т і - j
іакого надужиття судів для клясових інтересів капіталістів, повйим успіхом. ' '"'-`' V ; ;`-
з ї з д ї . ^ б і т й и ч 0 ї г і Т Й р т і ї , - ЩОІІд о з у ' Н а р о д і в п і д п и с а ' н и й
г ; и пред-
тѓа п р о ' д а т и і Ж и д а м у Щ и р ц і .
то с к о р о с т р а й к с т а н е с п р а в д і беззаконним.
в і д б у в с я у'ЂШ$л,. бу'вший! сідннком Української Націо-
І^ЙОгііШѓ'а о к о л и ц і - Г о л о в р г о і ш џ - џ
Ќ'ромі с ь о г о п и т а н н я к о н в е н ц і я р о з г л я д а л а иинґшУ еідра- н а л ь н о ї Р а д и , т ї ^ р у щ е й в ч е м ,
робітничмй тірђиіер Щр'}ВЬ' ^1%У)рті, іконекр(ади, ^ підоз-J
ну о б е з п е ч е н н я р о б і т н и к і в . С п р а в у реферу'вав Дт.едрил, fliue-
н е л д ' з а Я в н в . - ї ц о в і н ні'"є - п р о - м е м о р і я л ' ; Д е м і ж і н ш и м и з а з н а - діння, Щ о К'лимов'а с т о ї т ь н а Г Р О З А З І Р В А Н Н Я Д Т Щ Л Б О М А Т И Ч Н Й Х В З А Є М И Н ЩЦ
п р е з и д е н т п і д п р и є м с т в а Ю н і о н Іншуренс Ко'.
тивний резолюції, в з и в а ю ч і й ч у є т ь с я , піо в і і і м . міл. У к р а - ЎЮГОСЛАВІЄЮ И Б О Л Г А Р І Є Ю .
Спенсер Мидер, с е к р е т а р р о б і т н и ч о г о о с в і т н о г о б ю р а , го- ю л і оргдійзораііої щайкн, яка
д о в і д н о в л е н н я в з а є м и н з С о ї н ц і в п р о т и їх ф л і і п р о т и с а - Б Ї Л Г О Р О Д , Ю г о с л а в і я , 7. ж о в т н я . — Ю г о с л а в я и с ь к и й
корив п р о п о т р е б у б о р о т ь б и . п р о т и к о м п а н і й н и х юній. м о о з н а ч е
І в порозумінні з жид. т о р г о в
, ш я ава п о с о л у С о ф і ї п о в і д о м и в б о л г а р с ь к е п р а в н т е л ь с т в о , щ о коли
вітським С о ю з о м . Закн д і ш к І 0 ЧР народів,
8 1 3 1 1 0 П ,
дямн к о і и г й ' у . Щ и р ц і . в о н о не підприйме відповідних мір, щ о б и п о р о з г а і щ т и банди
с о в і т с ь к е п р а в н т е л ь с т в о не з і р - і ^ Д жо#ггоке панован-
МЕКСИКАНСЬКИЙ УРЯД ДІЛІ РАЗСТРіЛЮВ .ПОВСТАНЦІВ. ве з Т р е т и м І н т е р н а ц і о н а л о м і И " П о л ь щ і , Р у м у н і ї і Ч е х о с л о - м а к е д о н с ь к и х п овстанців, т о Югославія зірве дипльоматичиі
нс д о к а ж е , щ о ` в о н о з р і к л о с я І в а ч ч
" " - Н а з в а н і ' д е р ж а в Ќ - ве- и зносини з Б о л г а р і є ю й відкличе серго посла з Софії. Ся п о г р о -
СМЕРТІ, БРАТА К О Л И Ш Н Ь О Г О Д И К Т А Т О Р А Г И Е Р Т И . Т Ь
БІДА Б Е З №Ш. за Ю г о с л а в і ї е наслідком в б и т т я генерала Ь'овачевича, яке
викликати світову революцію,'ЛУ супроти Українців теро-.,
М Е К С И К О , 7. ж о в т н я . — М е к с и к а н с ь к и й ‚ ф е д е р а л ь н и й у - И З Ю Ч Ж и л о с о б і на С л о в а ч ч и н і м о t фе % т и д і л о м б о л г а р с ь к и х . к о м і т а д ж і , а б о н е р е г у л я р н и х в і й с к .
р а д и в Мек Д о и е л д бути д у ж е ' Р У Ў політику, з ціллю ви
ряд в е д е д а л і з а в з я т у . к а м п а н і ю п р о т и всяких революційних о с т о р о ж н и м і п і д п р н н я т и у с і и а р о д о в л е н н п й о г о . П о с т а н о в и я о д с с у п р у ж е . Р.Уют м и н а л и , Югославянське пр^вмтельство замкнуло сербсько-бсдгар-
с ь к о - м а к е д о н с ь к у г р а н и ц ю , о б с т а в и в ш и 'її р і й с к о м і ж а н g a p -
рухів, в и н и щ у ю ч и б е з п о щ а д н о в с і х , щ о замісць вживати свого м і р и о с т о р о ж н о с т и п р о т и с о - в і д н о с н о ‚ д о г о в о р у з м е н щ о с д і т е й не б у л о . З а ч а л а с я н е з г о
права г о л о с о в а к н я , з б и р а є т ь с я в ж и в а т и оружа. Нині знова тами н е х т у ю т ь с Я .цддми д е р ж а - да м і ж ж і н к о ю а м у ж е м , б о цей мами, які з д е р ж а л и у с ю к о м у н і к а ц і ю , з винятком` п е р е х р д } у
в і т с ь к и х а г і т а т о р і в . П і с л я йо-
Македонію. Публнчна олінія у ЮгославГі домагається, щ о б и
розстріляно КІЛЬКОХ провідників, ш о в Мексику звичайно на- ѓ о г а д к и п р и з н а н н я С о в і т с ь к о - р а м и . М е м о р і а л ж а д а є п о і і р в н о Конче х о т і в б у т и б а т ь к о м . Щ о `
рп л и х у я к о с ь з а р а д и т и , к у п и п р а в н т е л ь с т в о з а ж а д а л о від Волѓарії видачі б о л г а р с ь к о г о ге-
ІНВЗЮТЬ с е б е генералами. го С о ю з а є н е м о ж л и в е , як д о в - переглянення п р с т а н о в ,
иерала Протогогерова, щ о має бути провідником македон-
Між у б и т и м и с ь о г о д н я п р о т и в н и к а м и у р я д у К а є с а є гене- г о він б у д е - з а н и м а т и с я а г і т а - с л і д о к к о т р и х у к р а ї н с ь к і з е м л і та ж і н к а в о д н о ї с л у ж н и ц і не-
ра.т Альфонсо д е ля Гуерта, б р а т славного колись провіиці- в і д д а н і прот.н в о л і ц а р о д а п і д и о в л я т к о , а щ о б и ч о л о в і к а п`- ськйх повстанців.
цією з а викликаннєм світової
ильного п р е з и д е н т а А д о л ь ф а Ѓ у е р т и , щ о к о л и с ь в і в у М е к с и - революції. п а н о в а і щ я П о л ь щ і і Румуні'ѓ т а р е к о н а т и , щ о т о її . в л а с н а ді:-
ку п о в с т а и н є п р о т и п р е з и д е н т у р и О б р е г о н а . С м е р т ь А л ь ф о н с а Ч. С Р. Д а д ь ш е ж а д а є т ь с я в г и н а , у д а в а л а , в м е ш к а н н ю п с - ЬРИШСЬКА РОБІТНИЧА ПАРТІЯ ПРОТИ СОВІТІВ,
Гуерти щ е н е в и я с н е н а я к с л і д ; о д н і к а ж у т ь , щ о й о г о с п і й м а л и меморіялі, іцобй конференція ритухн, родини. Та якось муж Г О Л О С У Є П Р О Т И Р Е З О Л Ю Ц І Ї З А р.оз.п6чАттям
РОСІЙСЬКІ РОБІТНИКИ ПРО-
федеральні в і й с ь к а з о р у ж е м у р у д і та р о з с т р і л я л и , а другі до- п р и г а д а л а ' Ч е х о с л о в а ч ч и й і на гаки с п о с т е р і г підступ, вніс по П Е Р Е Г О В О Р І В З С О В І Т С Ь К И М С О Ю З О М .
П И В А Ю Т Ь 20 ‚ В І Д С О Т К І В
посять, щ о я к йі "`. - ` г а л и ф е д е р а л ь н і в і й с ь к а , він п о ч а в с т р і - С е н - Ж е р м е н с с ь і о д й д о г о . в і р , мо-. д р н н я о р о з в і д , а' ж і н к у ПІЗВЙЕ `БЛЕКПУЛ, Англія, 7. ж о в т н я . — Бритійська робітнича
-ЗАРОБІТКІВ.
тяти д о ж о в н і р і в , а л е зги`нув" в і д ' ї х кульТ`` т р и м є з з о е з п е ч е н є ' а в т о н о м і я д о с у д у ` з а о'бман. Б і д н а ж і н к а п а р т і я п о в а л и л а н а в і д б у в а ю ч і й с я ѓу т к о н в е н ц і ї р е з о л ю ц і ю
Т і л о Г у е р т и с п р о в а д ж е н о ло Ногалес, у стейті Сонорі, та М О С К В А , 6. ж о в п і я . — „ Р а - З а к а р п а т с ь к и м У к р а ї н ц я м , я к с т р а т и л а ч о л о в і к а , т а з а т е д у Независнмої Парти, яка дом`агалася р о з п о ч а т т я нових.перего-
виставлено на п у б л и ч н и й вид з написю: Ось ще один генерал, б о ч а я Г а з е т а " д о і ю с и т ь , щ о р о - р і в н о ж п р о с и т ь с я к о н ф е р е н ц і ю . ж е ц о , і ю б и л а п р и б р а н у з а с.во ворів з Совітським С о ю з о м . Проти резолюції 'голосувало
бунтарів. б і т н и к и у Л ю д и н о в с ь к і й ф а б - в п л и н у т и на н а з в а н і д е р ж а в и , і і о . д и т и н у . 1,851,000, а з а . р е з о л ю ц і є ю 1 , 0 7 1 , 0 0 0 п р и с у т н и х .
рнці, б р я н с ь к о ї губернії, п р о - щ о б и воцн д о д е р ж у в а л и п о - П о с т а в л е н у резолюцію в і д к и н у т о и о промові К - Т. К р е м -
п и в а ю т ь щ о д е н н о 55,000 руб- с т а н о в відносно д о г о в о р у мен- па, щ о г о в о р и в в і д е к з е к у т и в н о г о комітету Р о б і т н и ч о ї П а р -
СУДДЯ НЕВДОВОЛЕНИЙ З ЛАВИ СУДДІВ ЗА ЇХ ` дір з з а г а л ь н о г о с в о г о д а р і б - щ о с т е й . т і ї . К'реми д о м а г а в с я в і д к и и е н и я р е з о л ю ц і ї з . п р и ч и н и . н е н р и -

ПОБЛЙЖЛИИСТЬ. що виносить 250,255,000) іід-ого р о д а н о т а т к у з Жене- В о в к и п о к а з н . т И е я в стр#й^ь- м и р и м о г о становища, яке заниАає К р м у н І а и ч н н А . і н ѓ у ^ ^


РУЃЛІВ. вн п р и н е с л и н а - п е р щ і й ч о л о в і й кім і д о л и н с ь к і м п о в і т і . О н о д і нал. Д л я п о п е р т я с в о ї х т в е р д ж е н ь п р о ч и т а в він в н'імки з н е -
ДАЄ ДОГАНУ ПРИСЯЖНИМ; Ш О Н Е ЗАСУДИЛИ сторрці Берлінер Т а г е б л я т , з ночи напали` в о в к и в селі Ж у - ч давиих промов Зіновєва-Лнфельбавма. х
#

Т а ґ е с ц а й - ЛИНІ на коні Прокопа ількова і


ВБИЙНИКА ПОЛІСМЕНА Н А СМЕРТЬ.
Германія, -Дейтше
К А Ж У Т Ь , Щ О Б О Л Г А Р С Ь К И Й
НЮ И О Р К , 7. ж о в т н я . — К о л и л а в а п р и с я ж н и х с у д д і в м і - т у н г . Р о т е ф а н е , т а м Ќ о г о д р у - АннТі Ґ р е н и н і з а ї л и к і л ь к а н а й -
К О Р О Л Ь С В А Т А Є Т Ь С Я Д О
гиевого с т е й т о в о г о суду предложила судді своє ореченнє в г и х д н е в н и к і в , ш о нині і н т е р е - ` ц я т ь ш т у к . На друг.у ніч в с е л і
дочки І Т А Л Щ С Ь К О Г О ^ ^ Ж Ж і о `ют
ѓправі в и н и Б е н д ж е м и н а Р е й д е р а , 18-літного вбийника поліс- с у ю т ь с я осо.б?інво у к р а ї ц с ь к и - $ р а т к і в ц я х заї.іи к о р о в у г р и ц е л

К О Р О Л Я .
мена М е й е р а , що погиб на бруклинському цвинтари даючи ми п и т а н н я м у П о л ь щ і т а Ру-' Мі-я. Л І С Б О Н А , 7. ж о в т н я . — Џ щ Ю н к е р с а Д . 1230 з а д е р ж а в -
Р у М . 6. ж о в т н я . — П р и ї х а в м у н і ї . ся Лісбоиі, столиці Португалії, з причини густо! мракн, що`
допомогу двом напаленим р о з б и ш а к а м и жінкам, і коли суддя
д у т болгарсь'кий к о р о л ь Борис. ие с п р и я є л с т о в и до о с т р о в і в Азорів- ` V
побачив, щ о присяжні п р и з н а л и п і д с у д н м о г о винуватим вбий-
ства д р у г о г о с т е п е н я , с у д д я с т а в о с т р о д о р і к а т и присяжним С е ` є . п е р ш а п о ї з д к а п а н у ю ч о г о СЛОВНИК ^ЕЗЄЙДРРТЦИХ' ЩЩШЩП$Ж$ НА си Хоч.німецькі р в і я т о р и мають нддмірлетіти через ^ W P H д о І
суддям, щ о в о н и не з а с у д и л и о б ж а л о в а н о г о в и н у в а т и м в б и й - д е р ж а в и , щ о б у л а у с р ю з і з Ні- товім К О Н Г Р Е С І П Р Е С И . Арбор Ѓ р е й с , у Н о в і й Ф у н л я н д і ї , це є внкліочеигДю с п р а в о ю , г

J Іариська' преса повідомляє,


ства п е р ш о г о с т е п е н я , з а я к е н а л е ж и т ь с я к а р а с м е р т и . меччиуою, по аліянтських щ о п о л е т я т ь в п р о с т д о Б е р м у д и , я к - щ о буде с п р я я т л Н в а по-, J
що фрщнАусько Академія нарс- Радянеький С о ю з бере т а
П о ж а л о в а н и й д і с т а н е тепер к а р у д о с м е р т н о ї в я з н и ц і . В і н к р а я х : Ч а с о п и с и д о н о с я т ь , иі,о ѓода. ЧяоТмќждО З
щ т і р і ш и л а п у с т и т и в с в і т н о в е І ^ ^ _ р ^ ^ ь н а срітігщии к о н с р с
має ще в і д п о в і д а т и .за рабунок. В и р в а в ш и с я від кари смерти, к о р о л ь Б о р и с ' х о ч е с'віітатисп г

ридання Енникльопедичного ІТАЛІЙСЬКИЙ ПОСОЛ ЗГИНУВ В НАСЛІДОК ;В03ДУШН0і


він уже признанні $удови' д о рабунку. - третрю ^o^^yi'wiwwow . Р І С . P.J Виси.ійють
;

?
юта Іє'зд^вова іАя ^ербськ І ^ І
и
1
в в и
""^ 0 в
'^77 р^От^РЩирж ОІЩО^ЄП^Љ^ ш щ т .
,г аJХhе тWи . ч ^iр,е з ттл .... РйЛ...7.дковтня. — -РобертоjpppHi,.пос$ріні ІтйАійсд-иого
ЗАВАЛИЛАСЯ ФАБРНЌА ПАПЕРУ, a
а , 'міг,
n Т-ЛІ- K
п і о ІІталія ку O W „безсмертні" потрібушалида колосилося Щ $і№ќ
м а є т ' ь с я ' з - б у в ' ш и м с в о ї м п р о а ж 50 д і т п р а ц і , щ о б и д і й т и л$икар на конгрес.
;bVu-pec п а р л я м е і і т у , в т р а т и в ж и т т я в н а с л і д о к у п а д к у л і т а к а . в ч а с і
:

є РОБІТНИКІВ зг^ш'Лір да.руюА#и. т и в н и к о м і є в о р о ж о настроє- л е д в и д о п о л о в и н и словника, ^дбзувдаср-між Џ.-Ц$ІЇ. 9Г На л е т у , н е д а л е к о Р и м у .


дораджу А Н Я були важні пита"- . ` П р е м і е р М у с о л і и і в и с л а в к о н д о л е н ц і й н у теліггрд^му д о р о -
Е Д Е Л Т О Н , Вискансин, 7. жовтня. — а одній з будинків на до свого бувшого с о ю з н и к а бО іНОВЄ ВИ-№ННЯ СКІЯНИЇЬСЯ"
г
І}ВЯ, а іменно^міждерждача жур- д и н и з г и н у в ш о г о т р а г і ч н о п о с л а у П а в і ї , у я к і й к а ж е , щ о п о -
фабрики паперу підприємства Кимберлі-Кларќ над р і к о ю Югославії ^ в с ь о г о на б у к в і М. Л ю д и , Щ о
налістнчча співпраця тр.автор- с о л Ф о р и і „ п р и н і с с в о є ж и т т я у ж е р т в і з а п р а в д и в и й ф р ц ж с т -
Факс у К и и б е р л Ґ з а в а л и л и с я д в і стіни й дві повали, п о х о р о н я - п р а ц ю ю т ь д л я р і ч н о с т и , н е від-
ське прцро. V" ськнй .іл^ал"
ючи п і д с в о ї м и р у ї н а м и п р а ц ю ю ч и х там р о б і т н и к і в . і ч у в а ю т ь , т о час з м і н я є навіть
Н А П Л И В НИІҐРАНТЇВ Д О
Д о с і д о б у т о з п і д р у ї н и 2 6 п о к а л і ч е н и х р о б і т н и к і в та від- те, Щ о вони творять.
Ч , К А Н А Д И . НАГРОВН! ПАМЛШИ КОШТОВНІ В ОДЕСІ.
с т а в л е н о д о ш п и т а л я . М і ж ними н а й ш л о с я ь р о б і т н и к і в у ж е `Пересічно три т и с я ч і іміграп- судять КОМУНІСТІВ.
ОДЕСА, У к р а ї н а , 7. ж о в т н я . — С о в і т с ь к і муніципальні
н е ж и в и х . Р а ѓ ў н к о в і в і д д і л и д а л і п е р е ш у к у ю т ь р у м о в и ш а та тів напливає до Канади кожно- П О Д В І Й Н Е життя. Ќотож і н и н і . с у д в т ь як н е власти в Одесі наложили великі оплати з а п р а в о старлешіп
шукають за ж е р т в а м и н е б у в а л о ї к а т а с т р о ф и . Д о в к о л а ф а б р и - ѓ о т'ижня. В і д п о ч а т к у т е п е р і щ - і' .Флоренції здемзскували ^сомуністїв. Знора.4. 10. .прих.о : н а г р о б ц н х п а м я т н и к і в - н а ц в и н т а р я х . С і . о п л а т и викЛ`нкалн им-;
ки с т о я т ь т и с я ч і ж і н о к і діѓтий. р о б і т н и к і в , в и ж и д а ю ч и в і с т о к н ь о г о ф і с к а л ь н о г о р о к у т. є в і д ( ц и м и
д щ н и ц аипадкЬво о д н у ! д и т ь н а п о р я д о к . - д н я лелдцснй слені п р о т е с т и , т а к з і о т о р р и и , н е а м а ц і в я к і г ц з о л є д а р с ь к н х
про д о л ю с в о ї х б а т ь к і в і м у ж і в . ' , І`, к в і т н я , п р и б у л о
д о К а н а д и ' с т а р у ж е б р а ч к у , я к у легке- ,пе- к о м у н і с т и ч н и й п р о ц е с в Л я й п кляс.^еор-ДАоючі кляси, свб-то непмдни.^усятьйда^тихи за с е
Через завалеќне ф а б р и к и треба буде перервати роботу; звиж 47,000 р е ї х а л о щѓо. її знало від діт ц і ѓ ў . Б у д у т ь с у д и т и к о м у и і с -
і м і г р а н т і в . , С е -є п р а р р І 5 0 рублів, ремісники 100 рублів, а р о б і т н и к и Й слугн
ч е р е з т е коло`ОДО р о б і т н и к і в о п и н и т ь с я б е з р о б о т и . ` б л и з ь к о 2 0 , 0 0 0 б і л ь ш е , чИм у у с е м і с т о . J A i c i i e e i т а ч у ж и н ц і т и ч н и х п о с л і р і і і м е ч ч и н и , Ф р и 50 р у б л і в .
' # тім с а м і м часі м и н у й ш о г о ро- і щ л о с е р д и л и - ь ніж її л а х м і т - л і х а , Е ґ е р т а , К'ине, Р е м м е л є ,
Ш У К А Ю Т Ь М А Є Т К У Р О З С Т Р І Л Я Н О Г О ШПИГА. к у . З і м і г р а н т і в з в и ж 2 0 , 0 0 0 з а - т т , а прохожі н а й ч а с т і ш е ки`. ^ Л і н д а у я , Пфайфера; ІІІдаіда, " ПИЯК, ЩО ВИПИВ Г0РІВКУ, ЕКСЩДУВдВ. '
Я Ю И О Р К І 7. ж о в т н я . — , До н ю й О р с ь к о г о с т е й т о в о ѓ о , с у - д е р ж а л о с я в.Онтеріо, пррчі до- дали дй'на'відчіпне г р і ш , - щ о б и : Щ т и к е р а та ранійшого посла j -VВЛРШАВА, 7. ж о в т н я . — О п о р і д а и м я п р о т е , щ о ЯІДДМК
ї х а л и до" М а н і т о б и . М і ж імі- Не г л я д і т и л а її с т р а ш н е око. Ш у м а н а т е щ а с т я д л я н і м е ц ь - пияка м о ж е запалитися, коли зіткнеться з огнем, п о к а з а л и с я
ду в н е с е н о п о з о в а с п а д о к Б о л ь О П а ш і , я к о г о в 1918 р о м і іроз-
стріляли ф р а н и у с ь и і в і й я - к а 3 8
ш п и г у н с т в о в корисна. .Никем- г р а н т а м и є р о з м і р н о м а л о лю- Щ р д к в и и а и л о с ь ? . Б у л а ц е ре- к и х с у д д і в , б о не з н а ю т ь , щ о п р а в д и в и м и . Д о к а з у є с е п о д і я , щ о с т а л а с я у Л о д д і .
чини. П о з о в п о д а л а й о г о в д о в а , я к а к а ж е , щ о Б о л ь о ` П а ш а л и - дей з Великої Британії. `Доси` реодягнена гарна м о л о д а жін почати з тими людьми. Воннж . ' О ден" ч о л о в і к , щ о з в а в с я С т о б б , в и п и в ш и п е в н у с к і л ь к і с т ь
шив в А м е р и ц і м а є т о к в а р т о с т и я к и х 4,000 д о л я р і в , Які п о і п р и ї х а л о 9 , 2 3 7 С к о т л я н д ц ї в , ка, щ о в е с ь з а р о б л е н и й г р і ш Л я к посли -є іммуиальні, а т у т горівки, х о т і в з а г а с и т и сірник, яким н а п а л и в цапірос.
е.іушности н а л е ж а т ь с я в д о в і й д і т я м Б о л ь о П а ш і . ` 1,1-52 В е л ш і в і 1 6 , 1 6 7 А н г л і й ц і в . р р з т р а ч у в а л а н о ч а м и п о р е с т о - т р ^ б а с у Д и т н , ' б р ж . в о н и з р а К о л и о г о н ь д сі ри и ка Жџ$я$я з ного в м, . б у х н у л а Л
іАМЦО
Публичний а д м і н і с т р а т о р проти'вить.ся с ь о м у п о з вовн н а М и н у в ш о г о р о к у м і ж і м і г р а н - р а н а х у н а й к р а щ і м т о в а р и с т в і . д ж у ю т ь р е п у б л и к у . Я к с у д д і п о л о м і н ь з й о г о рота.й в і и у н а в . б е з . п а м д а г и та m - б а р о м п о м е р . .
тій о с н о в і , що рдова по ш п и г у ‚ н а х о д и т ь с я п о з а г р а н и ц я м и j тами було стільки Бритійці^ (Сучасні йсоби заробітку є } В и й д у т ь з ц ь о г о п о л о ж е ц н ' я , Лікарські огдядичи ^ е р ц я л и к а ж ц и , щ о . й д г р . р р т , цим№ й
справді незбагнені!' п о к а ж у т ь нам н а й б л и щ і дні.
Амерцки. і що люйей з и н щ и х держав. і с р р м я в н й гдродід згорІли^ііа а ў ѓ л е .
HSTOBODA- (LIBEHTTJ YTORO В і т а , , т
що перекручує й
ROUHOLO 1193 С Т Р А Ш Н А ПЗКА ікорчнть людину так,, що жах) ЧЕТВЕРТИЙ КОНГРЕС ОБЄДНАННЯ
АГ publlshe- Ляііу except Sundiy!
I Grind Street, Jersey City, N. J . }на неї давитися, теж в більшо- На підставі 1 2 0 с т а т у т а О б є д н а н н я І у х в а л и Екзекугнвн
О-ГН#Й BY the ІІкгаіпіап Natjloaal As-ocUtlon, Inc. с т и . е н а с л і д к о м пиятиќ-и б а т ь - з дня 3 . серпня б. p., подається д о з а г а л ь н о г о відома, щ 0

Людська натура така, щ о т о в а р и с т в а пянидш, вони т и м ЧЕТВЕРТИЙ КОНГРЕС ОБЄДНАННЯ У К Р А Ї Н С Ь К И Х ОРГА-


Edited BY Editorial Coгоѓвit tee. ^олн вона звикне робити-щось понижують себе. Такі люди
Мя, не станемо т у т nJfyiuiej НІЗАЦІИ В А М Е Р И Ц І в і д б у д е т ь с я д я и 2 6 . Ж О В Т Н Я 1927 р.
terat м S-сопЯ Claii Mali Matter at t a . Pott Office ol J . n e y C (але
т о згодом починає зовсім тратять повагу й пошану В то-
o a Маѓсќ 30, T 9 T L , uoder the Act of March S, Ш9. ' с п и н я т и с я н а д т'им, я к у є т р д Ш ' в Филаделфії, П а м в галі А м е р н к а я с ь к о - У к р а ї н с ь к и х Горожаи
зле, а навпа- варистві. АЗ я к и м о г и д ж а ш а м ^
забувати, і ц о ^ е ;

І Й Е С Е И М С Н TEA MAUTEG AT APECIAA RATA OL P O M - E PROVIDEDTORLA SECTION П О З ну ш к о д у л ю д с т в о й з а г в л і , А п р и Н о р т ^ В р е н к л и н с т . , ' ч . 8 4 7 . К о н г р е с н а ч н е т ь с я т о ч н о о год.


OETLW A C T O R OCTOBER 3 , T A T 7 , AIRTHORKEA JALY 3T, Ж И . ки р а х у в а т и його т Ю о б х і д н о ю . с т а в л я т ь с а д о Н И Х чужі 'люди, ^ -„-грантам w Т а Ђ А 9 - т і й р а м о 1 б у д е т р е в а т и ОДЄЛ д е н ь .
V конечністю, а б о з в и ч а й н и м д і - j n p o - це й г о в о р и т и н е м а є ч о г о д . м ^ ериці
SUaSCKlPTIOM RATES: ТЕРБДПЛАТАГ ; V зокрема,' приносить t ПРОГРАМА КОНГРЕСУ:
Thraa caott a copy. Поодиноке ЧИСЛО три ПЕЯТН. Л О М , н а д я к и м и е т р е б а з а д у - М и ц е в и і , Іцо К о л и б х т о п р о т в с j п и я т и к а . Т ї р о ц е вже б у л о б а - ' 1) Отворенне Конгресу.
О . year 7 . 0 C НГрІи 5 7.00 м у в а т и с я . V ' - j f v v ^ - - . р е з я в ш й с ь '.побачив" себе Н Я
ѓато писано н сказано. М и хо'! 2) Звіт уступаючого Ўряду. .-' џ
TLX MOOT КІ 3.76
На пів року І : З Д 8 ,і Д о т а к о г о щ о д е н н о г о . з л а , ф і л ь м і к і н е м а т о г р а ф а п я н и М та ч е м о л и ш е н а г а д а т и н а ш и м л н м 3) Дискусія.
T H R E E Bootha . В З.ОО На три S S D ZZLA 2.00: щ о ч о р н о ю , п л я М о ю о п о в и л о п о ч у в з а п и с а н у Н А ' г р а м о ф о н і і д я м , щ о п р о ц е с т р а ш н е з Л о Hej
1

4) Р е о р г а н і з а ц і я О б є д н а н н я і зміна статута.
ГогеЦп іаі Заѓївў City. Rates: В Джерзн Ситі І Заграпнцею: ' ж и т т я н а ш и х л ю д и й , й а п е р ш е с в о ю р о з м о в у , т о В Е Л И К И Й від- tpflDa з а б у в а т и , а з . пнм т р е б а v

O A . YEAR . . I 1 0 . 0 0 На рік
SX Р е ф е р а т и :
._ ЛО.ОО м і с ц е т р е б а п о с т а в и т и з в и ч к у с о т о і е Л Ю Д И Й в і д р а з у внкуру
SU monthi S 5.oo Н А пів р о к х . . . V . - . . . . . . . . S 5.00 б о р о т и с я всіма з а с о б а м и . Тїия а) Плян реорганізації н а ш о ї ш к о д и в Америці.
Ни три ЩАШІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 2,7.5 д о б р е вивити. Багато нащ^хІвавбися від риятики. т и к а не л и ш е с т р а д і н а сама^по) м и
(Three MOQTAI Т..Џ 3 . 7 5 б) Практичні з а в д а н н я у к р а ї н с ь к о ї іміграції я Америці.
' За кожду зміну адреси платиться 10 центів. людий любить добре випити Та щ е б і л ь ш у шкоду" з і и ч к а
" 1

собі, а щ е більше страшназ,від в) П р и м і н е н и я у к р а ї н с ь к о г о і м і г р а и т а д о а м е р и к . житні


редакція не відповідає. п р и к о ж н і й н а г о д і й б е з н а г о - ДОбрЄ ВИПИТИ ПрЙнОСИТЬ ЗДО; т и х н а с л і д к і в , я ќ { п о в с т а ю т ь
Foreign Money Order. д и . П ю т ь в с е , щ о т і л ь к и п о п а - р о в л ќ . ь л ю д и н и . Т и с я ч Ѓ доріб! г) Автократія чи демократія.
З Канади яаяежить викидати гроші .чииіе на у Від неї. Я к б и кожен, щ о л ю б и т ь 6) Ухваленеє резолюцій.
Адреса: "^УОВООА", P. P . BOX 346, OTY, N. J . д е ї м п і д ру'ки- р і ж н і самогони зявляються, а б о я к прямий добре випити, підрахував за І
7) У діл е н н е абсолюторії уступаючому Урядови.
(муншайни), д ^ а т у р о в а н й й н а с л і д о к П и я т и к и , а б о з а в д я к и рік, скільки він в и т р а т и в ' - н а 8) Вибір нового Уряду. `
І п і р т , а л ь к о г о л ь ( ч а с т о чзтрун- т о м у , щ о л ю д с ь к и й організм, іятику, на т р о є н н є своі`о о р - 9) Внесення і ЗАПНЃИ.
ЗБЛИЖАЄТЬСЯ КОНГРЕС ОБЄДНАННЯ ' н и й ) і т . д., Н е д и в л я ч и с ь н а т е , з а т р о е н н й алькоголем, т а к і г а я і з м у та с в о ї х д і т е й , то` м и
Статут Обєднання підписали: Український Народний Со-
Минуло три роки від часу послідного конгресу р б е д н а и н я щ о в А м е р и ц і и р а в и т е л ь с т в о о с л а б , , щ о л е г к о . ч і п л я ю т ь с я певві, щ о н е о д и н , ж а х н у в б и с я
Ю З , П р о в и д і н н е , Н а р о д н а П о м і ч , З г о д а Б р а ц т в , С і ч о в а Органі-
І п р и х о д и т ь п о р а о б р а х у н к у трилітної діяльности цеї з а г а л ь - в е д е б о р о т ь б у з п и я т н к о ю , л ю - Й о г о р і ж н і х в о р о б и . А б о з н о в а в і д р о з м і р і в ц и х к о ш т і в , Ра-
ної а м е р н к а н с ь к о - у к р а ї н с ь н о ї Інституції. Ч е т в е р т и й Конгрес, заиія (давня, негетьманська), Ліґа Горожан, Ліга Ветераніќ
' д и п р и з в и ч а ю ю т ь с я т е п е р ш е і с а м а л е г к а х в о р о б а В т о г о , щ о з о м з тим н е з а ш к о д и л о б по-
щ о б у д е р а д и т и в Ф и л а д е л ф і ї дня 26 ж о в т н я , п е р е й д е в с ю т у б і л ь ш е п и т и , н і ж я к ц е б у л о ' а е , п е р е х о д и т ь в н а й т я ж ч у а рівняти, с к і л ь к и в и т р а т и в .він т а д е к і л ь к а м е н ш и х с а м о с т і й н и х т о в а р и с т в . В с і в і д д і л и згала-
діяльність і дасть вказівки щ о д о д а л ь ш о ї праці. Про те все до заборони. Звичайно й наші часто в смертельну х в о р о б у . О - н и х о р г а н і з а ц і й , о с к і л ь к и ' с к л а д а л и , а б о з л о ж а т ь ж е р т в и на
на, п о л і п ш е н н я с в о г о в л а с н о г о
д о в і д а є т ь с я о д н а ч е загал,, зі звітів, я к і б у д у т ь проголошені л ю д и т у т н е в і д с т а ю т ь в і д ин- с о б л и в о б а г а т о з т и х с у р о г а т і в , в и з в о л ь н у ' б о р о т ь б у в в и д і н а р о д н о г о п о д а т к у , а б о з виразним
життя, життя с в о ї х д і т е й та
в пресі. Ми з н о в а п о р у ш и м о т е п е р й н ш у с п р а в у . т и х . В инших культурних спра- щ о тепер п ю т ь наші люди, є зазначеннєм на певну ЦІЛЬ в к р а ю , я к на Рідну Щколу, інва-
СКІЛЬКИ д а в н а д о п о м о г у рід-
Без сумніву Обеднанне з д о б у л о собі в ж е між америкаи- вах ми плетемося в хвості дру- надзвичайно, шкідливими д л я лідів, б о є в у а к ц і ю і т , п., м а ю т ь п р а в о в и с л а т и д е л е г а т а на
ному краєві, рідному народові,
ськими Українцями право горожанства. А здобуло собі його гих народів, але в щ и я т и ц і з а й л ю д с ь к о г о організму. Тепер! Конгрес.
Ч И С В О Ї Й р і д н і в с т а р о м у краю
серед надзвичайно несприятливих обставин. Б о від с а м о г о по-
0
м а є м почесне місце. так б а г а т о в и п а д к і в `смертей " своїй рідій . ^ S S S S S I
ч
Кождий делегат мусить виказатися ловяовластю свого
М И П Е В Н , 0
чаѓлу.-його Істнування висувано проти н ь о г о всілякі з а к и д и не в д а є т ь с я д е дістати! від а л ь к о г о л ю . Так б а г а т о Е А І З -
‚Коли ' ^ І ^ Ш Й Ш ! ^ . Товариства: `" ОУЛ'іА-.
від сорому, д і з н а в и ш ^ ^ Л Р З В Д И
і підозріння, я#і могли легко вбнти ту інституцію в самім за- WPCB до'ТІ к о г о , в и п и т и , , т о - З Я - ` п о т и
та божевільства. Кожна ЗА ОБЄДНАННб'УКРАїНСЬКИХ С^ГАЯЙАІДІТЌ
И н о д і ‚ б у в а є , . ` щ о ` ' НА з а б а в і
родку. І тільки витревалостн, з а в з я т т ю т а ідейностй піснірів в о д я т ь с о б і л^оди р і ж н і САІЦО ' л ю д и н а , щ о н а п и в а є т Ь с я і м у С е м е н Я д л о в с ь к н й , з а с г . п р е д с ; Д р . Д ^ Д М и ш ў ѓ а , секретар
‚зберуть люде якусь пожертаў!
О б є д н а н н я т р е б а з а в д я ч у в а т и ц е , щ о та і н с т и т у ц і я в с т о я л а с я . г о й н і з а в о д и . З а т р а ч а ю т ь `ба сить` п а м я т а т и з а в ж д и , щ о ч а р - j
на н а р о д н і ц і д и . Ц с д о ' б р е , а л е
Ь о п р о б у в а л и іЃ р о з б и т и н е тіль'ки п о л і т и ч н і в о р о г и , а л е й т і , ѓ а т о часу, грошей, т а праці на ка т а ї т ь в с о б і о т р у ю , яка ` мої'
шо з а ч и с л я ю т ь себе д о націоналістичного т а б о р у . Щ е с в і ж а ріжні опяняючі варева. же й не принести .смерти відра^
колиб' д о цього, д о д а т я щ е ті Ч И Н Е ПРАВДА?
г р о ш і , щ о в о н и п р о л и л и на цій
п е р е д Нами к а м п а н і я , яку пове'дено п р о т и О б є д н а н н я з п р и - І н е м а в н а с ж а д н о г о п р и - з у , а л е п о в о л і так з н і в е ч и т ь о р - О б і ц я н к а м и с и р о т у і с т а р ш и х м о ж н а п о т і ш а т и , о д н а к їх
з а б а в і , т о н а п е в н о т о й д а р не
иолу п р о г о л о ш е н н я Обеднанням пошаиовання десятиліття няття гостей, чи я к о г о родин- гаиізм людини, що краща п о т р е б и н е з а с п о к о ї м о . Л и ш е ` в С и р о т и н ц н - З а х и с т і У . Н. С о ю -
то щ о подвоївсяб, а впятерив-
смерти Франка. Відома нам всім й т а б о р о т ь б а , яку повели н о г о с в я т а ,чи з в и ч а й н о ї з а б а - с м е р т ь н і ж д о в г і с т р а ж д а н н я . з а , с и р о т и і с т а р ш і м о ж у т ь м а т и н а л е ж н у о п і к у і р о д и н н е прм-
сяб. М о ж н а забавлятися й б е з
проти Обєднання сторонники гетьманської „Січи" з а те, ш о ви родинної, а б о г р о м а д с ь к о ї Ц е д л я того, х т о пе. Але чи м і щ е н н е . В а ш а ж е р т в а , п о м о ж е з б у д у в а т и потрібний Захист
випивки. Н а й б і л ь ш е чести з а -
ОбєднаннЄ не хотіло змінити своєї політичної л л я т ф о р м и т а а б о товариської, щ о б и ўчлени задумавсяч хтонебудь, щ о к о ж - п р и У.`зН. С о Ю з і .
с л у ж и л а б та л ю д и ' н а , щ о , з б и - І -
п е р е й т и н а г е т ь м а н с ь к у . А п р о в и с т у п и „ о б о р о н ц і в " чи б о л ь - к и д о б р е не п о п и л и с ь . Х т о й д е на, в и п и т а , н и м чарки є с т р а щ -
раючи ж е р т в у на яку небудьі Випишіть слідуючт інформації: х
ш е в и к і в в ж е Й не з г а д у є м о . 0 і д о Н а р о д н о г о Д о м у , . ч и и н ш о ї }на о т р у я д л я й о г о д і т е й ? КОМІ
ціль, д о неї д о д а л а б і т у кіль-
А прецінь м и м о ц е г о в с е г о Обе'днанне не т і л ь к и не р о з б и - галі н а з а б а в у , т о й , т я г н е з с о - р о д и т ь с я б б г а т о д і т с й - і д і о і т в , )
кість грошей, щ о малаб витра-
лося, але навпаки скріпилося і зросло. А причина тому тільки б о ю ф л я ш к у с а м о г о н у . Т а к о ж слабо, розвинених, п р и д у р к у в а - Імя і пазаііско жертводавця.
тити.нр купівлю трунків підчас
т а , щ о в с я а к ц і я п р о т и О б є д н а н н я п о з б а в л е н а с т і й н и х а р г у - п і к н і к и н а ш и х т о в а р и с т в п е р е {тих і т . д . , т о ц е в н а с л і д о к п и я -
забави. Б о ж можна бавитися і
ментів. Десятки тисяч зібраних і висланих з а посліди! т р и т в о р и л и с я в з б о р и щ а д л я пия тикй ^ ( а л ь к о г о л і з м у ) їх б а т ь -
без пиятики, особливо тепер, , Число дому і улнцц. $ . . ІМІсмевість.
роки ж е р т в стали самі с о б о ю ж и в и м . д о к а з о м т о г о , як хосен- т и к и . К о ж н и й , щ о д о б р е в и п и в , к і в . От о с т а н н і м и д н я м и в Н ю
к о л и н а в і т ь з а д о б р і т р о ш і неї
н о ю є ц я о р г а н і з а ц і я . К о л и ж з н о в а т е п е р м и м о ПЕЏУ в с е г о н а д р у г и й д е н ь з а м і с ц ь т о г о , И о р к у т р а п и в с я в и п а д о к , к о л и Виріжте ц ю часть з часописи, вложіть р а з о м з жертвою
можна дістати дійсного напит-
в и с у в а є х т о с ь я к і с ь з а к и д и п р о т и О б є д н а н н я чи м о ж е м а є щ о б и відпочивши стати` сві' мати отруїла шіснацятилітньо- д о к о в е р т и і в и ш л і т ь .на а д р е с у :
ку, а т і л ь к и з в и ч а й н у т р у т ќ у .
якийсь иншнй, кращий спосіб переведення консолідації аме- ж и м д о п р а ц і , п р о к и д а є т ь с я на г о ' с в о г о с и н а й`-себе с а м у , не
риканськнх Українців і кращий спосіб збирання жертв, х а й ранок а б о зовсім хворим, м а ю ч и с и л и з н е с т и т о г о , щ о її
U. N . ASS'W. О І № І Ш Д ^ Р . 0 . BOX 7 6 , J E R S E Y CITY, N . J ,
Сонце йде
в и с т у п и т ь з н и м и о т в е р т о т е п е р п е р е д К о н г р е с о м , а щ е к р а щ е д о р о б о т и не м о ж е й т и , а б о син н е д о р о з в н т н й ( і д і о т ) , М о -
I з а с о б о ю день. веде. ,
хай буде вибраний'делегатом на Конгрес і хай там предло- йде на р о б о т у р о з б и т и м , з м у - же саме з а й в а ч а р к а бать'ка.чи
I в ж е тії х р е б е т н о с и л і ,
ж и т ь с в о ї плани. Я к р а з т е п е р п о р а на т а к у р о б о т у . Я к р а з т е - ч е н и м . ` з т я ж к о ю г о л о в о ю . Я- матері привела матір т а сина П Р И В С Я К І Й Н А Г О Д І С К Л А -
п е р к р и т и к у й м о і р е о р г а н і з у й м о , б о я к р а з т е п е р є в і д п о в і д н а к а ж т о в т і х а з т о г о , щ о в ч о р з д о т а к о ї JCTPAM.HOJI; т р а г е д і ї . У ж е в о р у ш а т ь с я ц а р і . . .
д о цего нагода. Тепер е нагода усунути старих урядників, а він б у в п я н и й ? І ТіудГе Зір.гЙІ.Т Й _ ` ^ е м . ї г ! . . .
Крім вп`ливу алькоголізму
Т. Ш е в ч е н к о .
вибрати нових. Тепер можна заясніти з новими плянами, а як- Не з в е р т а ю т ь н а ш і л ю д и у б а т ь к і в н а п с и х і ч н с л к и т т я с в о - Д А Й М И S Ж Е Р Т В И Н А С И Р О -
щ о в о н и б у д у т ь д о б р і , К о н г р е с ї х п е в н о не в і д к и н е , б о н а К о н - в а г и и а т е , щ о п и я т и к а п р н н о їх д і т е й , , н е м е н ь ш е т а к о ж н е -
„Не хочу я лиха, а добра
грес приїдуть д е л е г а т и з ріжних місцевостей, з ріжних т о в а - сить велику матеріяльиу ш к о гативним є р і в н о ж ' в п л и в і на
братам і руській землі".
р и с т в . Н е б у д е ц е з ї з д я к о г о с ь г у р т к а чи м о ж е я к о ї с ь кліки, д у іі т я ж к о запрацьований фізичне здоровля` Нахил дити- ЗДДо вмієте доброго, того Т И Н Е Ц Ь - З А Х И С Т У К Р А Ї Н -
а з ї з д п р е д с т а в н и к і в н а й к р а щ о г о е л е м е н т у : Т о г о , я к и й н о с и т ь і г р і ш в и т р а ч а є т ь с я н а о т р у є н н я ни д о с у х і т б у в а є ч а с т о я к н а -
не з а б у в а й т е , .
на с в о ї х п л е ч а х в е с ь т я г а р п р а ц і н а д д у х о в и м і і д е й н и м в і д - с а м о г о с е б е . М а л о обход'ить слідок пиятики батьків. Стра- Ч о г о не вмієте, т о г о вчіть-
р о д ж е н н е м а м е р и к а н с ь к и х Українців. А такі' л ю д е в и р і ш а т ь `тих, щ о люб`лять д о б р е випи- ш н а падуча^ хвороба '(чорна ся". С Ь К О Г О Н А Р О Д Н О Г О С О Ю З А .
по с в о ї м н а й к р а щ і м р о з у м і н н ю . З . ' т и , т с , щ о п е р е б у в а ю ч и с е р е д х в о р о б а ) , а також „ т а н е ц ь с в я - („Рус`ька Правда").

І д і р е м о г у ч і З е д и н е н і - Д е р ж а в н у цілями, д о яких усі ми я к ч л е - І ш у е д о землі н а с у с і х , б о н н , б у т і щ а с т є г р я д у ч и х п о к о д і и ь ! с т о в а р и ш е и н я , в р о д і Т о в с


ОСНОВНІ П Р О Б Л Е М И УКРАЇНСЬКОЇ ІМІГРАЦІЇ ' я к и х з а с і к и р о з р и в а ю т ь с я п і д ніі бдНОї в е л и к о ї н а ц і о н а д ь н Ь ї і с к р і п л ю ю т ь нас, б о в а ж к а т а A VMU ^ ^.‚^.-...Г:.... . ^ J i . „ n - К " ' и д і и в

А к о л и т а к , т о с п и т а й м о і м и Р а ф а ї л а " , я к і о д н а ч е — на ж а л ь
н а ' п о р о м к а з о ч н о в е л и к и х м а с і с і м ї с т р е м и м о , н а д н а ш о ю з б і р - і б е з с Ь р д е ч і ю в и с н а ж у ю ч а п р а - с е б е ниііі щ и р о т а
В АМЕРИЦІ з о л о т а ? Я к а м а й б у т н і с т ь р о з - { й р ќ ) ' б у д ў ч ч й н о ю . Т о м у т о й ц я п о а м е р и к а н с ь к и х ш а п а х ви-1
НЕ л у к а в о : — д у ж е ч а с т о пЄреиінювалиси з
1
Якими шляхами б л у к а л и , д о б р о д і й н и х " у славно-явію
' написав др. Олександер Сушко. р и в а е т ь с я т у т і п е р е д нами, т р и ч і щ а с л и в т о й у нас', я к о м у ч е р п у е т а о с л а б л ю є " ф і з и ч н о
м и , а м е р и к а н с ь к і У к р а ї н ц і , е к с п л ь о а Л ц і й н і . ГиДкі т а часто
усіми нашими 'власними в а ж доля д о з в о л я є серед усього то морально. Вони ублагородню-
У привіт б р а т а м - д е л є г а т а м иа цьогорічний з ї з д „ О б є д и а і ш я " , д о с і , та я к и м и ш л я х а м и д у - г у с т о к р а й н о н е л ю д с ь к і в н к о р и -
и в и м н п р о б л е м а м и як,: о р г а г о ІіскЛа ' а м е р и к а н с ь к о ї м е т у Ш - ю т ь Нас, б о с т р а ш н а т а ' б е з п о -
щ о радитимуть раду над к р а щ и м завтра м а є м о м и Іти д а л ь ш е у н а ш о - с т у в а н н я н е щ а с л и в и х перссс
н і з а ц і я р і д н о ї ш к о л и , с е к у л я ш ' . н а й т и х в и л и н ув і л ь н о г о ч а с у , щ а д н а б о р о т ь б а і л ю т і т а б р а
американських Українців. му важкому, сирітському І ленців своїми рідними таки а
р и з а ц і я н а ш о г о з б і р н о г о гро- й відійти на б і к у з а т и ш ш е , т а т о в б і й ч і п е р е г о н и з а істнуван
ж и т т ю н а д а л е к і й ч у ж и н і ? Я - г е н т а м и - п я в к а м і ѓ і ; ' 'заттнслліїсп
м а д с ь к о г о життя, координація з д а л е к а від Шуму і гуку'усіх н е ; ' П р и б и в а ю т ь усі б л а г о р о д н і
Ч11КГ1 : -і - к а д о л я ж д е у б л и щ о м у . і їїк р і в а в н м н с л і д а і і ш Ў іІаМятй іга-
г
кинувши" після себе ніиќого, н а ш и х сусиільно`НацінбвІ`љни: вся приголомш'уючої" а м е р й ' ЛЮДІІЬКІ' п о ч у в а н н я , ВИПЛЄКУ;
- дтігз- .- д а л ь ш о м у , м а й б у т н ь о м у н а - іін н х п е р е с е л е н ц і в — однаково
чи м о ж е н а в ч и м о с я т а зіумі- с и л , б о р о т ь б а ' - з ^ Осіта'нками к а н Ь Ь к о ї б у д е н щ и н и — „ в і й т и J . р т ь Р б у р я і і ( ^ м б л ю б с т в а т`а і к а -
Зїзди і.на09ди я к и х і і е б у д ь є м о п е р е й н я т и в і д н о в о г о c e . т я ц Ь к Ь - ш л я х б Ц ь к о ' г о ярм'а,' у
J i
і' ШНХ д і т е й , я к і г о р о с к о п и н а - і в ч а с а х І М М І Г Р А Ц І Й Н О Ї горячќи
Н ttbt" т а призадумат`ИС'ь д о б у 'нйжййтт к о і п т о м ' ЏШОТО т л е ж и т ь н а м с т а в и т и н а б у д у -
yкpaї^^.;ьки^ т р ў и І о р г а н і з а и і й р е д о в и щ а у с е т с , щ о є в н ь о м у к е ' в а г і ^ я г л п ' б у л а н а с н е б і ж к а П е р е д ЂЕВІКБІБ' а і й н о ю , і в ча-
п р е і с п о д н а я " т в о й о г о „ я " '- б л и ж н ь о г о , й з В с л б і г ю т о т і пе- 1

н А м е р и ц і це в и ї м к о в о ЦІННІ іі ц і н н о г о т а в а р т і с н о г о , т а в с е ч е , та я'ка д о л я ж д е у с ю н а - САХ п і с л і і ' й е Л і ї ќ і і т вііптїі, ГО


А в с т р і я , 'й з я к о г о ' т а к в а ж к о з с у м л і н н і с т ю та ч и с т о т о ю ред нашими очима правічне
важливі моменти у нашому таки заховаємо - ш у п і в т о р а м і л і о н о в у г р о і і а - л о в н о у й а м й т и т о ї . н а ш о ї імі -
як г о в о р и в в и з в о л и т и с ь нам навіть тут, на щ и р і с т ю д у м к и тако'ю, и а яку с в і т л о п р а в д и , к р а с и , с п р а в е а -
з б і р н о м у г р о м а д с ь к о м у життю. колись ч у д о в о геніяльиий Мац- д у н а а м е р и к а н с ь к і й е м і г р а - Г Р А Ц І Ї , `яку в о с т а н н і х кількох
вільній землі Вашингтона' одиниця у таких в и ї м к о в и х л н в о с т и , Л Ю Д С Ь К Ос т и т а м у д р о -
Д в о х ' д у м о к , в ц ь р м у ^ н е м о ж е ціій — „ л и ц е і д у ш у н а ш у в л а - ( б о р о т Ь б а з р у ' Т с н с т В о м і ќОн х в и л я х л и ц і е н ь м о ж е з д о б у т и - цП?' л і т а х в и к л и к а л и б у л и канадій-
бути. М у с и м о з г о д и т и с я о т ж е сну"...?
йти? ' О т ж е є п и т а н н я , ц а д я к и м и с ь к і в л а с т и . К о ' л р с ь , у слушніш
к о р д а т н и к а м и ) , — і т . д . , і т . ся, н а д ц и м : к у д о ю і ш о в я і іш-
і в цьому, щ о і цьогорічний Тому т о й тричі щаслива о- . у с і м н а м г о д и т ь с я п р и з а д у м а ч а с , п о д р о б и ц і т і є ї непросте
Д т о м о ж е сказати, вхадатн?... д. Усе т е п р о б л е м и т а к ве. ли у с і м и д о с і , й к у д о ю м у ш у ' J
'зїзд „Обедяаиня" та наради і й и ц я , ' щ о v м а є с т р о м о ѓ ў І т и с ь т и з а с т а н о в и т и с ь і м е н н о м о з л о ч и н н о ї е к с п л ь о а т а и і ї іќ`
Ш у м н е , б у р х л и в е т а т а к ін- л и к і і в а ж л и в і , щ о п е р е д н и м и п і т и я 1 п о в и н н і п і т и у с і м и в
переведені н а ц ь о м у з ї з д і cTa-j з д і б н і с т ь п е р е ж и в а ' т и в р я д и - т е п е р в и ї м к о в о п о в а ж н о , з р і л о , ш и х б е з т а л а ш і и х б і г ц і в із рід
тереснс а м е р и к а н с ь к е ж и т т я ! не м о ж е в т е ч и нині ніхто, х т о б у д ў я ч и н і ?
цуть т е ж немаловажним при- я к о - т а ќ о ц і к а в и т ь с я с у ч а с н и годи того рода „ в н у т р і ш н ю т а б е з п р и с т р а с н о . А ` т е п е р т о - ) й о ї та `не н а ш о ї з е м л і — иаши-
В о н о чудувало мене т а маНило Одиниця переживає того ро-
чинком д о з р о с т у н а ш о г о па- іСп'оВідь", т а т р и ч і і щ е б і л ь ш е м у , б о . б о ю с я , щ о „ з а в т р а б у д е м и в л а с н и м и таки Людьми-ша-
д о с е б е у в е с е л и х т а с о н я ш н и х м и , м н о г о в а ж н и м и й к а л є й д о с д а б е з ц і н н і М о м е н т и у. с в о й о м у ,
ц і о н а л ь н о г о б і л я и с у на д а л е к і й к о п о в о з м і н л и в и м и п р о я в а м и Щаслива і ця ‚ г р о м а д а чи т а м вже запізно... к а л я м и , в и п л и н у т ь н а верх, й
днях моєї молодости, воно не ж и т т ю в час`і п р и н а г і д н о ї а б о
чужині, т а причиняться чима- 1
`нація, я к а т е ж н а х о д и т ь с п о с о - н а ш е суспільство' довідаєтьс і
м е н ш е ц і к а в и т ь м е н е і нині, к о - л ю д с ь к о г о ж и т т я й п л я н о в о ї к о н т е м п л я ц і ї (р(
л о д о п р о я с н е н н я не о д н о ї т е м - би і нагоди д о подібних збір- П р о ре'чі, щ о н а ї х г о м і н покри-
ли т о , я к с к а з а в п р е г а р н о і ю -
і ю ї прогалини у нашому, дале-' Н а ж а л ь - - н е в п и н н а , ж а х л и - . д у м у в а і ш я ) ' — у с в о ї й п р и в а т - іѓшх „ в н у т р і ш н и х обрахунків е т ь с я с о р о м о м у с е н а ш е наиіо-
кійний мій в е л и к и й учитель, І П р и ч и н и v r a п е р е б і р наіиої е-
к о щ е не в п о р я д к о в а н о м у , е м і - ва т а б е з п о щ а д н а - ‚ б о р о т ь б а ній р о б ї т н і , а б о п і д ч а с в і д п о - с в о $ ї з б і р н о ї с о в і с т и " Б о ж н е пальне обаичче. ;
ван Фрйнко, „ в низ котиться м ї г р а ц і ї с л і д и л и м и — ' і Н ' у т , `В'
іряіітськрму життю. з а істнування", т Ь й гук, ш у м т а ч т і к у н а ` л о и і м а т е р и - п р н р о д и , у-лягає н і я к о м у сумнівовії, 'шо Инакще з американськими
мій віз", й я н е з а м і т і ю а б л и ж а к и р у ч и й в и р б у р х л и в о г о йме пережибііє того рода А м е р и ц і , , і т а м ; , у с т а р о м у , кра-
Усі м и , і ц о ; ' б е р е м о ' Я к у таку загал теж, подібно як і одини в л а с т я м и . Т і . , , з в е р н у л и с в о ю у-
ю , л и ш е н ь й о р и в о ч н о та п р и -
ж и в і ш ў участь у н а ш о м у гро- юся д о старости... ^ A L р и к а н с ь к о г о ж и т т я , й та в а ж к а б л а г о с л о в е н н і х в и л и н и — з в и - ця, д а є т ь с я л і р в а т и таксамо в а г у н а і м м і г р а ц і й н е питання
%ГЙеЧО- Н і я к о ї н а у к о в о ї Ш Т А Т Н І '
імадському ж й т п о - б у т т ю V^A- У моїй бібліотеці ВД#г'ні і щоденна праця За здобуття чайнб --'підчас, своїх більиіих легко збірним пристрастям, й
ї і е р н ц і , з н а є м о дуж`е д о б р е , я - т и с я ч і КНИГ. Ч и м а л о , д ў { ќ е чи- „ з о л о т о г о д о л я р а " Л і и т а м - Ц а б о м е н и і н х з ї з д і в , н а р а д та`'.у``` м о ж е т а к с а м о л е г к о я к ' і о д и
. О Т Ц Ч И О Ї К о м і с і ї , а н і т н м б і л ь и і е і д о в о л і в ч а с н о й з г о д о м створи
л и у с е б е ж и в і т а з н а м е н и т о у-
м а л о з IJHX — кітиги п о і с т о р і ї с я ќ о ѓ о р о д а н а ц і о н а л ь н и х , а інстнтуції, д л я -.сгЬкеіичя л р и -
ке безмежЬе морс праці, в а ж - простими словами — та'завзя- ниця зійти на манівці с а м о л ю б ладжені імміграційно-статисти-
р о д и та р о з м і р і в е м і г р а Ц і Д і л о ф
к о ї , З а в з я т о ї , в и т р е в а л о ї , Непе- с в і т а , е т н о л ќ о г і ї , с о ц і о л ь о й і . т а т с к р і в а в а б о р о т ь б а з а з д г і т а м і к л я с о в и х С в я т .
:
і

ч н і к о й і с і ї . Д о ц и х к о м і с і й ію-
С Г В А ТА З Б І Р Н О Г О С А М О О Б М А Н У Ц Я В И Щ А МИ НЕ С Т В О Р И Л Н ^ У Л И
р е р и в і ю ї та с и с т е м а т и ч н о ї грб-j П о р и н а ю в них д о д и а , , з а ч и т у - б у т т я к у с к а х л і б а д л я ссВе ' І Н е м а є с л і в , а б и о п и с а т и з н а - а там н е р а з `і н е м и н у ч о г о с а м о к л и к а л н в о н и ц і л и й ш т а б осію
мадської праці п е р е д н а м и ! ю с я д о піз`но^ н о ч і . . . Я к а ж д е с в о ї х н а й д о р о ш н х - - - п р й т у п - . ч ї н н я , в а г утау с ю б е з ц і н н у e h p - коли, а праці Д о к т о р і в Одесь-
рубства. Щ а с л и в е о т ж е т е є к о в а ; Б а ч и п с ь к о г о і и н ш и х ` л и - }вй'о вишколених a d h o c ўр`'
З в і д к і л я н а б р а т и н а м д о неї ро- б у д ў я ч и н а м і й р і д н и й к р а й , м і й л ю е ч и м а л о , н а ш у ч у й н і с т ь і т і с г ь т а к о г о р о д а д и с т и х , б л а - (

л ю д с ь к е с у с п і л ь с т в о , я к е у с в о - ш е и ь с т в е р д ж у ю т ь наіїіс; с у м н е д о в ц і в й у ч е н и х , й п р и ї х помо
з у м в и х , щ и р и х т а с о в і с н и х р'о- р і д н и й н а р і д , к у д Ь ю к о т и т ь с я н а ш о б с е р в а ц і й н и й з і р . У с е т с 'І г о р о д и и х т'а не з а т р б є н и х ї д д ю ч и д а л и н а м у р у к и ц і л и й ряд
йому п о х о д і д о к р а щ о г о з а в - пре.4УМІЇЕ д і л є т а н т с т в о ' у : ц ь о -
б і т н и к і в ? Я к п о в е с т и її р о з у м - П в р о п н , у в е с ь с у ч а с н и й с в і т ? в і д р и в а є о д н а к о в о ѓ Мене і В а с , л ю д с ь к и х п р и с т р а с т е й р о з в а `
т р а у м і є р і а р і ж я и т и ш л я х с в і - М у . і и п р я м ї . Н е д и в н н д я о т ж е п р е г а р н и х та п р е ц ш н и х наў ко -
По, п л я н о в о , с и с т е м а т и ч н о f a І Я к а ^ У д у ^ ч и ї і а ж д е Р я д я н с ь к и й о д и н и ц ю й з а г и л , т . `Е`, т р о м а - ж а н ь . Б о і ц о ж к Г й щ е Як не в о - в о - с т а г и с т и ч н и х к н и г т а публі-
. . Щ І Правди ВІД Ш Л Я Х У Т Ь М И І і В ЦЬОМУ, ЩО і ВПЛИВ` т а кой-
д о ц і л ь і ю , а б и к о ж н а п о ч а т а на- С о ю з ? Ч и м , ч и є ю п о б і д о ю з а - ду, в і д глнбиіої т а о с н о в і і і щ о і кацій.
мн а к ц і я ` у в і н ч а л а с я ` о с т а т о ч н о к і н ч и т ь с я цей` г р а п д і о з н и й бій-j 9 Й С

я к н а й к р а щ и м и у с п і х а м и ? К у - ` я к и й с а м е т е п е р , на н а ш и х т а - 3СІМ^ Т?И М., щ о .с тІо ї ^т ь Ш Й ! ^ Т І ^ т а . у б д ^ ^ с м е р т и р т а уміє р о з і б р а ф и Д О о Канади, чи Д Щ ^ (Дальше буде).


івнще
д о ю м и к о т и м о с я , я к а ж д е н а с : К й очв.х^ іде, а м о ж е piiua-^ п о н а д „золо'тим - д о л я р о м 7 І . р о л н ю ю т ь н а ш е . і ^ і і д і в і д у а ^ Тись ў в и б о ' р і Т А К И Х а б о И Н Ш Н Х ^ Е Н Н Х Д Е Р Ж А В , ч и д о % А Т Г І І
б у д у ч ч н и а ? Ч ц р о з п л и н е м о с я і є т ь с я , м і ж с т а р и м с в р ` о м , а НО- п о н а д с а м о ю одиницею, т . "ІЇ:' ` ! Ш ^ Т ^ Ї ^ ` ^ V ' ^ - j i П Р . Г м и Т Е Ж # маііи И І Щ ! (ЎДНА' ПАРА Щ У Р І В в и д а с т ь v
Т а ^ В о н н ^ у д М ь н а с з ' п р о ^ И и В д Г Щ а с л и в і , б о від у с е г о { ! не м а є м о по нинішішй день
Зкін т у т , ` у в с л и л ю д н о м у т а м и о - іўю, с т и х і й н о м р г у т н ь о ю , J I O - ЌЏЖ і д е й н и м и ц і н н о с т я м и люд- ПРОТИЃЎ 5 Л І Т : 940^69,969.1-''
с о н н я ю т у п і н и я , б о и е в ѓ о м о й . и т Р г ' о в л е ж и т ь т а к а а б о и н ш а Д У с г л На и д б ѓ м и д о с і МЬШШ
г о я ч н ч н о м у м о р ю а м с р и к а н с ь - л о д с ц ь к о ю с и л о ю н о в і т н і х к л и - с ь к о г б б у т т я , чи Т а м с Н а з ^ й ПРТОМКІВ. О Д Н А ПАРА ЩУРІВ у
ч і в ? К у д о ю к о т я т ь с я ^ м о г у ч і , ,Г ^ м а н і т н а будеиію №Дуииість. ц с ѓ ф ^ с й і л в с т в а ^ с і ф р м о г ^
- К О І О суспільства ;, с л і д у ие У Ф Г О Т Я Г У ` Р О К У , М Е Р Ќ Е , М А Т И . 870
l f t
. Тірибнває т а прнголОМ. в і д усего т о г о з а л е ж и т ь д о б р о - І немічні д о б р о д і й н і е М і г р а Ш
молодих ЩУРІВ. -
голоси ЧИТАЧІВ
х т о з, т и х ^ щ о р о з в а ж н о й с п р а т о ї - к р и т и к и , а с т а н е м о л у ч ш и -
В е д д и в о д у Ш і о т ь , не х о т і в ма- ми, а тоді й і у ч ш е б у д е нам
т и - а ним до'діла. поводитися.
; Встане Україна,
І розвіє тьму
Світ правди засвітить,
v

НЕВИЛС
і{^Л
Ґ
П Е Р С Ь К А ГГДГГИНА. гаадо і я и о т і с я 'і щ о в з а г а л і 'неЃ
' у ж и в а ю т ь ' м и л а , Ч о й 'не # ж е Ѓ
Діти юродюІД,-
П о д и в і т ь с я `на р і й т и х н А
А тепер щ о д о наших- бизнес- Н. Ќ о с т і в , . 1 п о м о л я т ь с я на волі О д и н чужинний подорожній приємне. Н а , с в о ю Вкраїну,
ГПРАВЕДЛИВШ КРИТИЩ менів. К о л и я к у п у в а в у них, т о Оз`о`н П а р к , H . " R Н е в о л ь н и ч і дѓти. описує свої пригоди З мандрів-, Після' з у п и п р и н е с л и п і л я в , т о ) у П о л ю б і т е ' . Щ и р и м с е р і м Щ ^
ТРЕБА ПІДДАТИСЯ. отверто казав їм, щ о добре, а
T. Шевченко.' Ки п о к р а ї н і ' л і в а і с о н ѓ с ^ е б т і і ) ^ д о б р е п р и п р а В Л Є н н й ! р и ж і з . В е л и к у р у ї н у !
Івтаючи
‚-‚.ТЧУ,
„Голоси' Читачів'^
Й ч о г о я н е в д о в о л е і ш й і щ о не j
що н а ш а „ С в о б о д а " , с т а є І.овннно у них д р а ќ т и ќ ў в а т и с я 176 т я г а р р в и х поїздів, а відїз-
( і
До Берліна іірйїзджае денно П е р с і ї . М и # й н ш и м '_'опмсур в і н м а л и м и к у с к а м и м я с а . Н і д е В{
с в о ю г о с т и н у в м і с т і І^рчанї, в `світі н е в м і ю т ь р и ж у т а к д о б р е )
Роаку^теся, братайтеся;!
1 в чужому краю
.‚йсио ' т р и б у н о ю н а ш о їп і в м і - І б о н е п р и н е с е ї м к о р н е т и , але д ж а е 159, п е р е с і ч н о 8 0 — 1 0 0 о- хоросаіґськїй провінційЦя про- приправити, я ќ в Персії.-Але Не шукайте, не питайте
Н а ' п е р е д м і с т я х Б е р л і н а є го-
попової іміграції З л у ч е н и х Івтрату. К о л и о д е н б у ч е р не х о - сей. 6 0 п о ї з д і в п р и н и м а є Б е р
у вінція м е ж ^ І з російським з а - т о к о ш т у є б о г а т о праці т а к а ^ Т о г о , щ о немає
роди, влаеніст^. діди'йв, котрі
ісржавах. П о м і щ у ю ч и ріжні т і в д а в а т и м е н Т т а к о г о . м я с а , я к лін л и ш е з п а к у н к а м и т а м о л о - к а с п і й с ь к и м ќ р а є м . Ни`ні Ко.чаИ п р и п р а в а р и ж у . П е р е д р а р е н І н а н е б і , а н е тіль`ки
ЯРИЙ`винаймають бідному: та
.ТЌИ про р і ж н і с п р а в и , „ С в о - я д о м а г а в с я , , п е р е с т е р і г я Й О Г О , І к о м , к о т р и м д о з в о л я є т ь с я в ї з - ц е б і д н е с'ело, б о я р ѓ о з н и щ ' и в н я ц , н а й м е н ш е ' д в а д н и н а п е - - `На ч у ж о м у п о л і . . .
с е р е д н я ц ь к о м у населенню.. Б і
„.ла стає н е н а ч е ` з е р к а л о м , а кстяи с е н е п о м о г л о п е р е с т а в ! Д ж а т и і д о ц е н т р а м і с т а , к о л ц і землетрус. 'Подорожника -за- ред, м а ч а ю т ь р н ж ў о х о л о д н і й ` В своїй хаті `своя і
дне населення управляє, тут го
. і м б а ч и м о у с і н а ш і п о х и б к и і я у н ь о г о ќ у р ў в а т и . В и д к о , ще т я г а р о в и м п о ї з д а м є
ік
призна- родбвину, а #огатціе цвіти- В прОсив` д о с е б е в г о с т и н у к о в о д і с я Л о т і м . р и ж в а р я т ь , щ 39 Ѓсила і воля'
и недостачі, а т а к о ж і у с е г а р - І 3' ДруГИМИ ПОКуПЦЯМИ^^Є^jjf; ч е н і о к р е м і д в і р ц і , - д е в о н и ^ с м і - ч а н с ь А ѓ и й - г у б е р н а т о р . Н а „ с т і л " в с і м з й а ^ Н Є - і І Р Д і в и с и п а ю т ь на' ' Т.
часі ж н и в ц ь о г о 'року в і д б у л о -
,!Е ІІ добре, щ о з а с . т у г у е н а n o г і а в в і н т а к я к з ѓ ^ н о ю , р9,иео`а- ю т ь
v
задержуватися., Таких А Л ^ А Н Ч ' о - а б о к р а Щ Є - с к е з а т я ` на .землю, дрўшляіе, ` щ о б и стекла в о д а
СЯ в - ц и х т а к з в а н и х
чпалу Пізнавши свої н е д о с т а , - ,Іррм п е р е с т а л и купувати yV н ь о - д в і р ц і в є в Б е р л і й і п о н а д д в а й - j п о с т ` а в и л и - в е л и к і п о с у д и н и з П р к и А і # ж ' К Ѓ о л и в а ю т ь д в і ч и а- INTERNATIONAL PAPfcR COMPANY.
B0
:. і м о ж е м о т и м л е к ш е н а п р а 'ѓо л Ю д е й він мусів своє під- ц я т ь . . Найбільш оживленим)
WMW .M
(Лявйнчолионі. - р „ закусками: варені Я Й бо трйчі-етуденою водокр і да
Г Л н м Н
New York', N. У. Auf.. З і . I92T.
є н ) не б о г а т о . л и ш е . $ , 0 0 0 с в я т П О К Р А Я И І А А рі
MI:ЇЇ ГЕ З Л О , ЩО ПОДЄКуДИ ВКО- п р и е м с т в о замкнути. .1 тому v
І ю т ь д о залізної м и с к и , де KOV-І ^ Р - - ч е т в е р 0 і С и
Директорів прогодосила з в і - 3

двірцем е Вустермарк. Денно' з цагодч закінчення.жнив,., де с ь к й г : панір), пражеНі


ршки`ться с е р е д нас`. П и ш у ч и ` с л у ш н о ' ц и щ е г р . Безкоровай п е р

п р и н и м а є цей д в і р е ц ь п о н а д 90 о с о б л и в о г у р т о в а н о . д і т е # , к о - 1 р і ш к и , г р а н а т о в і я - гдр пі-иплескуютьЯ п о Љ і ^


обі ш н р о й о т в е р т о п р а в д у ` в ний, що кожний цент робітни
м і ґ д а л И ) Г О
36, ,Н Х 1

тягарових поїздів. `` ,трі Йшди п о х о д о м вуличками у в и н о г о а - ` і М Ќмасл'ом. М и с к а з а м и к а є т е с я ТАК.` ?І .


б л о к 3 і к і ш м ш
СООМагаючих Уділів Квм-
ОЧІ, п о б а ч и м о ; д е к о р і н ь н а ш о - обдятий`. кровавим його
г о р о д ц і в , з а б а в л я ю ч и с я в з а і м - 1б л о к а , кішмї`ш, в и н о г р а д ;
1
І щ о б и Р ѓ о н ь м і г припікати F АЗ. ^ " F ^ -П.роценту
^ ^ П - ^% % ) ^ віл:^
і і лиха і п о т р а ф и м о й о г о у с у - потом й тому не хоче він- тра „ П р о с в і т а " - - Ц Е н а й к р а щ и й н о . ` щ о ч у ж и н ц я н а й б і л ь ш е д и в у в а - у с і х б'оків. К о л и р и ж з а п і в г о - З б і р т і - 6% Спбмагаючвх Мділів Ком-`
паігії. з а б їжу чий квартал", платний
.(Vти. Коли І я ч а с а м и з а б и р а ю тити' його даремно й д а в а т и с ь ) в а р т о в и й н а р о д н ь о г о щ а с т я . л о у п р а в о в і р н и х м о г а м е д й и - ^ - ДННИ Спечений (душений); ЃДО-
пене В „ С р о б о д і " , т о р о б л ю ошукувати. Г р о м . К о в а л ь ч и к ф л я ш к а п р а в д и в о ї р о с і й с ь к о ї л я в а ю т ь його с о к о м : і з ^ р і а ш й х
не ѓому, ш о х о т і в б й і я п р и ч и - справедливо знова пише, щ о ввшлесЬ.. почтою. Книги змів не бу-
г о р і в к и . Н е т р е в а л о т о д о в г о , о в о ч і в . П і л я в є ) й о п р и х л і б н а й - Ш Ч замкнень 211Д6
витися д о в и с в і т л е н н я д е я к и х , н е добре поступав матір, яка 260.000 МЕТРІВ ПОЦІЛУЇВІ
ДІТОЧІ ТЕАТРАЛЬНІ КНИЖКИ: а п е р е к у с к и з н и к л и з і с т о л а . Д о ) OWEN SHEPARO,
ІВвичаЙніщою. стравою Персір.
недостач, щ о є щ е м і ж н а м и . н е посварить'дитини, що краде МАЛИЙ' ТРАГІКД5-ОСКО . . . 3 . 1 0 ці к і м н а т и в в і й ш л и д в а с л у г и , ' щ о Уісе-Preeldent к Тгеааагег.
Більше як 260 тисяч' метрів Т о м у , щ о П е р с и не з н а ю т ь в и -
Ікаємо з ж и т т є в о г о д о с в і д у , р і ч и у шторі. С е не добре Љ і я І п о ц і л у ї в j щжних обіймів СЛІДАМИ ТАРАСА (8 ос№) . . . 1 0 - в ' о л і ќ л и . в е л и к и й , б і л и й о б р у с , л о к ^ ї д я т ь ' п і л я в . т а к , щ о б е р у т ь
т о дуже н е п р и є м н о в и р в а т и з і - шторника, але шкідливе й ^ ^ к о н ф і с к у в а л и минулого року РУСАДІКА ДНІСТРОВА Г7 о с 1 б ) Л Д 0 а в н ь о м у , п е р с ь к и й х л і б „ н а й " , К у с о к х л і б а і Н а к л а д а ю т ь .На

ЯК ЩО ТРЕБА
и

псутий І б о л я ч и й з у б , а л е л у ч - самих родичів дитини, бр X T 0 F _ _ _ . " РІЗДВО МАРУСІ (в осіб) : . . ` . . . . 10 „ п о д і б н и й д о п а л я н и ц ь п і в ' м е т -


'Нього п а л ь ц я м и р и ж у : П о т і й
ШЕ ного в и р в а т и , я к т е р п і т и н а в ч и т ь с я красти д р і б н и ч к и , я п о н с ь к і ф і л ь м о в і ц е н з о р и : ви- К'ОЗАЦЬКІ ДІТИ (8 осіб) . . ' . - : . . І 0 „ р а д о в г и х . О б р у с . р о з п р і с т е р л и
краяли з о б р а з і в , які д о з в о л и - ДІТОЧЕ СВЯТО Д7 оНб) . . . . . . . . 1 0 „ п р й й ш р в и а с т і л т. з в . „ х о р е ж
піль, а б о з а р а з и т и щ е й д р у г і к о л и п і д р о с т е , в і з ь м е т ь с я й д о н а `землі, а-дхліб п о р о з к л а д а л и х е й м а " . Є т о б а р а н и н а п о с і к а н а В а м купити п о л о т н а силќу
л й представляти в я п о н с ь к и х ЗБИТОЧНИК (4 осіб) . . .
іуби. Таксамо не к о н ч е т о п р и - б і л ь ш и х , а ж в к і н ц і о п и н и т ь с я 10 „ к р а є м с к а т е р т і , т а к щ о б й п е р е д н а д р і б н і к у с ќ и , в а р е н а р а з б м
т а м , д е р о д и ч і я к н а й м е н ш е б а кіпотейтрАх'такГ'сѓденн, б о д л я ТАРАС, ДИТИНА (10 осіб) Ю^і ф і р а н о к , в о в н и чи білизни' м
емно п і д д а в а т и с я г р а ц і ї , о д -
Японц'я'н^Йа'іііиІ'б 'більше п р о - ІМЕНИНИ ВЛОДКА (8 осіб) . . A L F T ^ J СПЕЦІЯЛЬНО силќові
наќ, коли с ь о г о п о т р е б а , н е м а ж а л и б и с о б і т о г о . .
ЕТШ-Ч п б б { д W 4 W 6 , ' я к Ц і - .рОНЯШНИК (0 осіб) . . . . . . . -.. . . 1 0 V
і;

иншоі р а д и , я к n o M V j cІ аa т. и л і к а - Х в а л ю т е ж н а ш и х людей., щ о п
Ібо в и б о р у д і с т ^ е " ` 1 Р ^ ' :

ўітрк н а о ч а . х 'чузќЖ- АЮШІ` І О Н И Ќ СТРИБУНЕЦЬ (5 о с і б ) . . 1 0 „


зробити," Щ щО о "Ш І И Г А Ж Е , Б О б е р у т ь с я д з г Г т о р г о в л і й б и з н е - ' )тже на япотісвких ''бб'^з'аіс трВЧЕРИ І8 о с і б ) ' . . , 1 ^0X11''.^ГРНБІНШГЬЇ б Я р Љ т Щ р Ь ' - П ш ^ г і ^ е ь к у страву подали"на- THE R E A S O N A t o S i o r t E
10,
„мус" то в е л и к и й п а н і в і д н ь о с у , б о т и м п і д н о с я т ь с е б е , б о м о ж н а б а ч и т и , яіс`'ѓерой, якбїсь' б л я т і ^ Б ў л І ^ і И . і в а р я т ^ ' ї х Ў кінці: „ ч е л ь о н . к е б а б " . Є . то . 207 W-BH#S"str^.. ;
ЛЇСОВА КАЗНА (12 о с і б ) ' З 10
ѓо нема в і д к л и к у . К р и т и к и і л у ч ш е м а ю т ь с я матеріяльно,
д р а м и і й о г о л ю б к а простяга-
я
в о д і , д о я к о ї Д о д а Ю і ѓ І Г т І і о х и і р и ж п р и п р а в л е н и й я к `гїіляв Щ 7— Г н а т Гаврилкмс.,,.
дописуватсіі, щ о м і с т я т ь с в о ї і п р и н о с я т ь ч е с т ь с в о м у н а р о - ю т ь уста о д н о о д н о м у , Замовлепня`і ѓрођи слати д'о З перської зеленини (їіка у нас н а й л і п ш и м и к у с к а м и баранини,
видно
голоси у „ С в о б о д і " й с п р а в е д - д о в и , б о А м е р и к а б і з н е с о в и й як лиця н а б л и ж у ю т ь с я д о себе не росте): ш і н і д , е с ф а ш і ч , бар-Закінченням г о с т и н и б у в ц а р - І
. , 3 V O B O P A "
‚іиво та O T B E P T Q к р и т и к у ю т ь т е , к р а й і т о м у т у т н а й б і л ь ш е ч и - в з а ї м п о , але ніколи не м о ж н а д е ч і г ж д а ш '4 джасђари.' К б л и ; - г о р о д с ь к и й П і л я в - ( ц і л я в естам-
8 3 G r a n d St., J E R S E Y C I T Y , N. J . О Д И Н О К А
що бачать з л о г о , с е н е н а ч е т і с т я т ь с я й д у ж е п о в а ж а ю т ь т и х , п о б а ч и т и , щ о б и їх лиця так на- з у п а г о т о в а , д р д а є т ^ с я квасно- б у л і ) с о л о д к и й р и ж із м і г д а л а -
доктори, щ о о г л я н у л и з у б и а - щ о з а п и м а ю т ь с я б и з н е с о м . 3 б л и з н л и с я , а б и уста м о г л и злу- ѓ о м о л о к а і м а л у цитрину; я к о ї м и і сушен`ими с л и в к а м и . Після Б Е З П О С Е Р Е Д Н А
бо хоре тіло й р а д я т ь ї х в и р в а - С и р і й ц я м и , х о ч в о н и н е в е л и к і ч и т и с я в п о ц і л у ю — в тій „ н е - с е р е д и н у м у с и т ь с я ' в и к р о ї т и , б о О б і д у о б х о д и л и 'слуги г о с т е й і
ТИ К'оли не п о с л у х а є м о с п р а - Ч и с л о м , т у т ч и с л я т ь с я , б о в о н и ) б е з п е ч н і й хвилі н а б л и ж а ю т ь с я
НАЙНОВІШІ ТЕАТРАЛЬНІ Д О Р О Г А
в о н а г і р к а . С л у ж б а в і д к р и л а і п р и г о т о в л я л и ї м ц и г а р н и ч к и , в.
ведливого о с у д у д о п и с у в а ч і в і ч е р е з т о р г о в л ю с т а л и б о г а т н - д о о б р а з у в тім місці`цензорсь- КНИЖКИ З КРАЮ. накривки; по кімнаті р о з і й ш о в - 'кінці я к и х був 'жаріючий вўѓ :; д о
‚‚Свободи", т о д а м о найлуч- м и й в п л и в о в и м и . Д у м а ю т а - с я з а п а х . Ч у ж и н е ц ^ н е т е р п л я ч е лик; Д е я к і т о с т і ж а д а л и . о п і ю -
кї н о ж и ц і і н е м и л о с е р н о р о з л у -
шнй доказ', щ о н а м не х о д и т ь о к о ж , щ о н а ш і б и з н е с м е н ќ н с ч ў ю т ь з а л ю б л е н и х у н а й п р и є м - ж д а в а ж пр'инесуть тарілки ма, щ о к у р и т ь с я із с п е ц і я д ь н и х
ге, щ о б и в к о р і н е н е з л о у е у - п о в н і ш і з а б у в а т и - н а п о т р е б и нійшій хвилі. З а о д и н минулий СОФІЯ ГАЛЄЧКО, песа з жиѓга ' л о ж к и , А л е не д о ч е к а в с я , б о ц и г а р н и ц ь . Д о в г и м д р о т и к о м
ігути, але, щ о х о ч е м о д а л ь ш е с в о г о н а р о д у , б о ц е ї х о б о в я - рік японсь`кі ц е н з о р и о б р і з а л и У. С С в трох ліях ( 6 осЌЃ),
4
т о річи для П е р з а з о в с і м зайві. кладеться ќ у л ь о ч ќ у о п і ю м а на
ТЕ зло р о б и т и , а б о й о г о т о л є - з о к , н е т а к я к б и з н е с м е н і в , а л е так С О . О О О образів, яких за- Микола Угрнн-БезгрАшннй І.. ЗО ц. БЕЗ ПЕРЕСІДАННЯ.
Я к ж е ж їсти цю. ю ш к у ? Н е було^ о г о н ь , а ж напучнявіє. . Тоді
рув.іти між с о б о ю . Н е т р е б а я к У к р а ї н ц і в . Сам% з н а ю о д н р г о гальна д о в ж и н а виносила м а й - іЃншої р а д и я к ч е к а т и , щ о р о - в к л а д а ю т ь ' о п і й д о ц и г а р н и ц і , ! ` Слідуючі відіздн:
бути зарозумілим й у п е р т о б и з н е с м е н а у с т е й т і Н ю й о р к , же пять міліонів метрів. Т р е б а б и т и м у т ь и н ш і г о с т і . Й о г о с у - н а я к о ї к і н ц і V н а с а д ж е н а ба-if
МІЩАНИ, драма на 5 дій (28 о .
держатися с в о ї х п о м и л о к , б о з щ о в і д с т у п а є д а р о м с в о ю с а л ю признати, щ о цілунки в тих о б - сіб), Волод, Мартиневнч . . . . . З5'ц. с і д , т о в с т и й п о л к о в н и к і з ш и - ‚ н ь о Ч к а з м а л е н ь к и м Л І Т У А Н 1 Я . . . О к т о б е р 11
отвором.
тим піхто д а л е к о н е з а ї д е . на б а л і на н а р о д н і - ц і л ш С с
разах з а й м а л и великий п р о - ГРІХИ МОЛОДОСТИ С ПІзевесела р о к о ю ж о в т о ю с т я ж к о ю ч е р е з Н а о п і й к и д а ю т ь м а л е н ь к и й же- П О Л О Ш Я .. Н о в е м б е р
Бо от п о г л я н ь т е н а д - р а 4 1 а -
п р а в д и в и й 'інтелігентний биз-_
цент.
комедія на 3. дії (12 осіб), Во-
.тодимир Мартиневнч 25ц.
рамя вирятував його з прикро- вріючий вуглик. Л І Т У А Н І Я . . Н о в е м б е р 22.
несмен, щ о завсіди помагає г о п о л о ж е н н я . Р о з л о м и в п а л я -
зарука. Він, п о д і б н о я к і д е я к і П О ДАЛЬШІ ІНФОРМАЦІЇ Г О
с в о м у п а р о д о в и . Н а ш і л ю д е , п'і ницю, щ о лежала перед ним і
І нас, був у п е р т и й і з а р о з у м і - ЛОСИТИСЯ ДО МІСЦЕВИХ АҐЕВ
д у м а в , щ о н і х т о р і в н я й о т р в а е щ и , щ о в і н д і й с н о с в і й н е INTERNATIONAL PAPER COMPANY. в к и н у в її д о ю ш к и . Ч у ж и н е ц ь
Р в б о ц я щ и й рукам. ' ТІВ, А Б О ПИШІТЬ ДО:
му, щ о п о н а д н ь о г о н е м а р о - Л и ш е я з и к о м , а л е й- д і л а м и ,
NEW YORK, SEPTEMBER 28, Ю 2 7 . і собі з р о б и в так, а коли й о-
ЗАРЯД ДИРЕКТОРІО ПРОГОЛОСІМ КВАР- ПОТЕРЧУК, песа з і співами і
танцями з народного життя (7 ' ' станній з р о б и в так, ю ш к а ' в с я - Роботящим умам - І.А.І-
зумнішого ч о л о в і к а . В і й не х о - д е р ж а т ь с я с у п р о т и н е г о . і а с а - ТАЛЬНУ ЛИВІДСНЛУ ШІСТЬДЕСЯТЬ ЦЕНТІВ
осіб), В. Маріинсвич . . . . . . . . 35 ц. `кла в х л і б . Т е п е р к о ж е н в и т я г - Перелоги орать, 3.V а BRIO СЕ S T - NEW YORK, Н. Y .
ТІВ послухати справедливої ‚Свій д о свого" н є (60 С:) ВІД ПАЯ Звичайних УДІЛІВ КОМ-
ПАНП, ПЛАТНУ 15. ЖОВТНЯ 1927. ВПИСА- н у н р у к у і п а л ь ц я м и б р а в н а м о - Д у ї л а т ь , с і я т ь , - н е ' ж д а т ь ' ?
критики її т о м у в п а в ж е р т в о ю й о г о с т а л и м и п о к у п ц я м и . ІІИМ УДІЛОВЦЯМ ПРН -КІНЦИ 1-ГО НОВЕМ-
чеці куски хліба. П о їді к о ж д и й
CBOT! гордостн. С т р а т и в н е л и - К і н ч у с л о в а м и : П і з н а й м о в с і БРА, 1927. ЧЕКИ ВИШЛССЬ'ПОЧТОЮ. КНН- - Г посіщіе.жать —
В К О Ж Д І И У К Р А Ї Н С Ь К І Й ХА-
v

ГН ЗМІН НЕ ВЎДУТЬ ЗАМКНЕНІ. 23559 „S V O B O D J J V о б л и з у в а в г а р н о п а л ь ц і . Т о "є


ше становище р е д а к т о р а , а л е ^ с в о ї х и б и , н с п р о т и в м о с я с п р а - Роботящим РУКАЙГЧ. ;
O W E N SHEPHERD, Grand St,. 4
JertHy^ C i t y , N . J . } д у ж е о р и г і н а л м і е , а л е к о л и ТІ ` П О В И Н Н А Н А Х О Д И Т И С Ь
мусів кидати й А м е р и к у , б о ні- в е д л и в і й к р и т и ц і , к о р и с т а й м о з VICE-PRESIDENT И TREASURER ".З Т. ЩевчеИко. Ч А С О П И С Ь џСВОБОДАЃ.

р о з у м і в б и ше це, як ц ю г а р м а - те на те, як я вам д о в і р ю ,ма- „Візьміть половинуЃ'


. Аверченко. J від нас Ще`оден міліон, тоді ви С в о й о г о і м е н н в а м н е с к а ж у , а -
ту з м а й с т р у в а в б и х т о с ь дру- леньку тайну, щ о д л я в а с б у д е ні не г а д а ю " ; с к а з а в н е з н а - в и н а й д е т е з н о в у н о в у , к у л ю , 1

ле якби V ви мали х о ч трохи


ЗДОРОВИЙ л ю д с ь к и й РОЗУМ г и й і х о т і в її н а м п р о д а т и . . . А л е Ц і к а в а , а с а м е : я в ц н а й щ о в д л я ќ о м и й . „ Д р у г і д а д у т ь м е н і з а н о в и й п а н ц и р , ч и н е т а к ? ' '
б і л ь ш е розуму, як маєте, т о ви
так, к о л и в и самі`'... , охорони воздушногр корабля це навіть д в а " . ' .. І Безперечно" ` `
(Посвячується людськости). зрозумілиби, що я є просто
„ Д о всіх ч о р т і в ,кликнув проти гармати панцир, такий Так, так?" Зітхнув генерал. ''
з д о р о в и й л`юдський р о з у м ! З а е н е
н е з н а й о м и й , п л е с к а ю ч и в д о л о - с и л ь н и й п а н ц и р , щ о г а р м а т а н е Н е н а с и т н и й . . . О т ж е , П р о мене...І рал махав р у к а м и . ^ я'к
До міністерства війни одної „Такі...." - сказав, генерал, ні. Т а к я к б и т о пе б у л о в с е о д - з р о б и т ь н а н ь о м у н а в і т ь р и - Т у т м а є т е в а ш м і л і о ц і Б о ж е , . в и - в и р в а в с о б і цілий т е . з в а ш и м р о з у м о м є дуже` с к а ж е н и й

но! О т ж е п р о ш у , с к а ж і т ь мені:.сочки!..." . ., нас руйнуєте!..." Щ ( ж м у т в о л о с с я і.крикнув: погано, а ц е є власне причина,


країни, я к о ї н а з в а м о ж е н а с н е к о л и п р о в і р и в р и с у н к и , — „ ц е
чому не м о ж е т е з р о з у м і т и , щ о
обходити, п р и й ш о в о д н о г о д н я г о д и т ь с я ц і л к о м ' ` Ў „ Ц е д і й с н о . Щ о з м і п и т ь с я н а р і ч и , к о л и я Генерал зловився з а голову: Винахідник зложив... гроше-1 „ Х а й вас чорт побере!... Щ е
це. ц і л к о м б а й д у ж е , ч и в а ш а
якийсь п а н з т а є м н и ч о ю м і н о ю т а ќ , я к в и к а ж е т е . З а я к у с у м у з а р а з з а с о б о ^ р . . з а п р у .деуврі, ,Га, чи х о ч е т е з р о б и т и мене` вий . переказ,, д о прпЄредних, ж и в и м ! Щ о б и ви в з е м л ю запа-
країна зруйнується змаганнями
і зажадав: . Z
., TTTJ п р о д а л и б и в и о т с е й в и н а х і д ? " КБСРЛЮ с о б і , B,yca,'. ,a(5ep^ft ,в, Л ќ о м б о ж е в і л ь н и м ? Т $ к п о с т ^ п о д а в г Г е и е р й Л Р В Н , І Р . у . к у й с т у - л и с я ! В и н а с з а м а н и л и в л а п к у ,
; r
в зброєнні з а десять літ, чи а а
„Ведіть м е н е д о . ^ р г о с ь , щ о „ З а оден мїліон!" й н ^ и й _ п ^ ц у , прийду щ щ АйткШ?г?і?,,-як в и , — це. н ^ е і с и р , . Л И В , - Р ^ ^ о к , д р - . щ е р е й . ' З яксц М И т е п е р не М о ж е м о вий-
десять місяців... Д у х л ю д с ь к о - '
на ч о м у с ь Р О З У М І Є Щ ^ . Хочу „ Д о б р е ! " сказав генерал і ЩЩЛЂ#ШІТЯ№ по`: Іш'кчеіадо,, ц е з л о ч и н н о . . . " ' ' ^ ІА.^ТАН^ЕІ'`ПАШТАВ Долоѓ}ѓ'? -т}иІ.-Ви и а с ' о г р а б о в у е т е ! В и с и -
с т и г о в о р и в з в а м и , а нн, д у р а к ,
йому С К А З А Т И " Џ О $ Ь . в а і і с н е " . обняв його. Тут маєте гроше- здороак.аіося з-вами, так як би Н е з н а к о м и й з м о р щ и в , ч о л а J ф н # р а л . ‚ ‚ Щ е х в и л и н к у , ! Ч и `ви Є а е т е н а ш у к р о в . . . Р у й н у є т е н а -
(
1
викидаєте його` за дверіT'Це
„Ма чому — ' р о з у м і є т ь с я ? " в и й п е р е к а з д о д е р ж а в н о ї к а - я в а с щ е н і і к р л и . ц е б`ачив? К о л и „`Не - п о с т у п а ю н і к о л и н е ч е с - ц е в н і ц ь о г о ? М а і о н а д у м ц і , т е , ` ш у к р а ї н у . . . ! ' Я к в и н а з и в а є т е -
з р е ш т о ю мене м а л о обходить,
- запитали й о г о . " . с и . К р у г л и й м і л і о н ! Д у ж е д я - це в а м з а в г о д н о , т о м о ж у в а м н о , ц с с о б і . З А Т Я М Т Е ! Щ о . в а м щ о п а н ц и р в и т р и м а є в с я к и й ся?, С к а ж і т ь п р и н а й м е н щ е ^ в о е '
б о к р ж д и й о с м і ш у є с е б е й руЙ-.
„На в о з д у ш н і й п л а в б і . Я з р о к у ю ! А я к б у д е т е щ о с ь м а т и , ц ю п р и є м н і с т ь з р о б и т и " . д а є п р а в о д о ‚ т а к о г о з а к ц д у ? г а р м а т н и й в о г о н ь ? і м я , щ о б и м и М О Ѓ Л И в а с л р о -
н ў е таиі я к м о ж е . . . А л е в и н е
бив винахід, я к и й х о ч у п р о д а - т о п р о х а ю " п р и й т и с ю д и . . . " . . `По п р а в д і г е н е р а л н`е б у в т а к Ч и м о ж е є м і й в о з д у ш н и й к о - Незнайомий - усміхнувся. к л и ц а т и на всіх р о з п у т т я х ! . . . ' '
маєте навіть досить. розгону,
„ Я ' м а ю в ж е т е п е р щ о с ь д л я у ж е с т р а ш н о д у р н и й і т о м у в і н р а б е л ь л и х и й ? В . і и є . з н а м е н и - „ З м о є ї гар`мати.? Р о а у м і є т ь - Н е з н а й о м и й п і д с к о ч и в . Й о г о
тн; такий в и н а х і д , щ о о з н а ч а є щ о б и принайменше відразу й
ся! , -'
п е р е в о р о т ц і л о ї в о є н н о ї т е х н і - в а с " с к а з а в х и т р о н е з н а й о м ' и й . т р о ш к и з а с т и л а в с я , б о с ц о с т е - т и й ! Ч и можеѓ, м о я г а р м а т а л и - о б л и ч ч я , ' нЗ - я к о м у
ч
дотепер
основно зруйнуватисяЃ М о є по-
кн. Х т о купить ц ю м о ю таЄм- Щ о с ь д і й с н о п о д и в у гідне!" р і г , щ о с к а з а в д у р н и ц ю . х а ? Ц е ж м и с т е ц ь к и й . т в ї р ! Н о г о „ Т а ќ щ о ѓгро ц ю с п р а в у м и г р а в с я п а с м і ш л и в и й у с м і х , с т а -
важання!..."
иицю, той б у д е м а т и р а з и а в с е „Що саме?" „ П р и з н а ю ! ` с к а з а в в і н з ' в а - О т ж е в і д м е н е х о ч е т е ? . ^ м о ж е м о ж е м о б у т и ц і л к о м с п о к і й н і ? " л о мр$#чним; й о г о д о ' л і ш н а гу-
. П о г цих с л о в а х тріснув незна-
в о р о г о м . - Я З Б У Д У В А В г а р м а т у , щ о з н и - г а н н я м . Н е о с т а є н і ч о г о я к ку- я в а м з р о б и в , я к у ш к о д у , у.и
„ Р о з у м і є т ь с я ! Т о ' з д а ч и т ь піді б а д р о ж а л а в і д с т р и м у в а н о г о
перевагу н а д с в о ї м ќомий з а с о б о ю д в е р м и й пі-
у м о в о ю , щ о ніхто не в и н а й д е гніву. „ М о ж е т е мене ганьбити,
Від тепер м і й винахід р і ш а й щ и т ь в д ш в о з д у ш н и й к о р а б е л ь п и т и в а щ у г а р м а т у , к о л и не х о - м о ж е о б м а н у в в а с ? " шо'в.з міністерства'війни одної
про п о б і д у й п о р а з к у " . в к і л ь к о х х в и л и н а х і т р т а к о с - , ч е м о , щ о б и в н п р о д а л и її д р у - „Ви повинні . . б у л и ' в'ідразу н о в и х . к у л ь з о с о б л и в о ю про- ї ќ і л ь к р в а м . х о ч е т ь с я " , с к а з а в
бійною сило`юЧ; . - л країни, якої н а з в а м о ж ? б у т и
у

Розуміється, щ о ц и м усі ду- н о в і ю , щ о він г о п н е на з е м л ю гим, — а це е ' в а ш е д о б р е пра предложиТй мені панцир!" хс-лодно.^.З'тоґті' не будете р о - д л я нас б а й д у ж н о ю ; . .
в т і ш и л и с я й ' п о в е л и н е г а й н о я к м і ш о к м`уки. В о з д у ш н и й к о - в о . К і л ь к о ? " „Дозвольте! — сказав з гори ; „ Я к ? І в и д у м а є ѓ $ - ц і л к о м по-
з у м н ї щ і , а Я".не'буду д у р й і щ и й ' . (Перекл. з м о с к . )
іахідника д о с т а р о г о п о в а ж - щ а б е л ь є ц і л к о м 'безсильний „МіліоН!?, - винахідиик.`г-` Воєнна штука, в а ж н о , щ о ї х х т о с ь в и н а й д е ? "
п р о т и цеї зброї". Г е н е р а л в и п и с а в п е р е к а з па а в о є н н а те,хі(ІКА ? о к р е м і , му- „ Б е з сумніву!" `
ного г е н е р а л а . 4
„ Б о ж е ' м и л о с е р н и й ! ' А л Є к о - t
г'енерал у т і ш и в с я нс м е н ш е ..Ну, а л е ж - м о в ч і т ь ! " к р и к н у в г р о ш і , п о к л е п а в в и н а х і д н и к а ) сйТь р о з в ч в а т и с я . . о р г а н і ч н о ,
п о плечу й о б і з в а в с я приязно кол^.хоче бути.здоровою'. Та-!ли,?"
як д р у г і , п о с а д и в в и н а х і д р и - г е н е р а л і з м о р щ и в ч о л о . Це`ви-`
Дійсно с л а в н и й к и х с к о к і в , я'к в и д у м а є т е , т у т і і ;,їх в ж е в и н а й ш л и ! " н а й н о в і ш і ш к і л ь н і к н и ж к и
к.і на н а й б і л ь ш е в и г і д н е к р і с л о , г л я д а с м е н і з а п а д т о H A 6 A T ^ A P t V „ A _ a e в и і

4 4
Чи не масте тепер ніякргсГст^йТмолодець!" бути не може;, _ І ; ,Хто?"
й запитав потому приязно: U l )

: і
, Е ѓ е ! З д а є т ь с я м е н і , щ о тѓіќ`'-1 Потім СИДІЛИ', Р б а хвильку і „Я!" 'ЯКІ Л О Ж Н А Н А Б У Т И В К Н И Г А Р Н І С В О Б О Д И :
„В чому власне, в е л ь й и ш а - д у ? Наперед робите 'ШЬно'
л „ Т а ж д о чорта. Таку гармату) мовчки. Ґ е ' ^ р а л і . . р ' о з д у м у в а ' в I , , J - i y , _ д о - ч о р т а ! Ч о м у ж вИІ П Е Р Ш А К Н И Ж Е Ч К А ( Б у к в а р ) М . М А Т В І Й Ч У К А . Ц І Н А 3 . . . . 4 0 ц .
повний п а н е , п о л я г а є в а ш в и - п р и д а т н и й в и н а х і д в о з д у ш н о г о 1

иахід, к о л и д о з в о л и т е з а П и т а к о р а б л я , а п о т і м розбиваєте) змайструвати!"...- ' .. } Н а п р у ж е н о , а в и г і а х і д н й к к у р и в ц Ь о г р tie к а ж е т е ? " -


й о г о н а т р і с к и с в о ї м и в л а с н и м и і- . „ Н у , - т а к в о н о з л е не е... спокійно своє цигаро. j ' „ Щ о ; ? Я в а м -^ЬгІЦу! J . i к у л і Д Р У Г А К Н И Ж Е Ч К А ( Ч И Т А Н К А д л я І . к л я с и ) . М М а т в і й -
ти? :
гарматами!" „ Н а все остато'чно є Џ світі .Властивсі генерал б у в б и щ е в ж е винайдені!".. чука. Ціна --- 'Аби.
Я збудував новий тип в о з
;,Не з н а ю , ч о г о тут т р е б а сти- спосіб"! 1
раз радо звернув йому у в а - ' " Г е н е р а л о б і з в а в с я з насмі- Ш И Л Ь Н И П СПІВАНИЙЌ, др. Ф . Колесси , . . 7 5 ц.
ДУШНОГО корабля, що мрже)
фиматися у воздусі цілий тиж- д а т и с я ? " . — , с к а з а в спокійної „ІЗсе т а к и я думаю, щ о о ѓу, ` щ о бул^бй Краще, коли хом: Б І Б Л І Й Н А І С Т О Р І Я , О . , д - р а Я . Л е в и ц ь к о г о , Ч а с т ь І. ста-`
скільки `можна бачити з в а ш и х
1
панцир предложивби хтось „ Т а к , таќ... X т е п е р Ще схо-
день, в з я т и л і л и й к у р і н ь в і й с ь - г і с т ь . ' р и й з а в і т ; `чосщЛ новий -завіт З 8 5 ц.
„ С а м і хіба признаєте, щ о во р і ,и. .с. у. н. .к„і. в_ ' ... другий, а л е в і н п о б о ю в а в с я , Ч е т е н а м ці н р в і к і ^ г і - у о д а т и . . .
ка й у с т о я т и с я проти` всякої 7

Невдовзі маємо одержати


г енНа т е х н і к а удосконалюється) ,,Так, так! Ця гармата с т р а ш - щ о незнакомий заявить знову, П р а в д а ? А як ми.купимо кулі,
'урі. Чи м о ж е т е купити того
т а к , щ о н і х т р н е м о ж е с п и н и т и , на з б р о я . А л е в с е ж т а к и " . . . І що- м о ж е с о б і `обголити вуса... т о в и з н о в у усмІ-Летеся і 'цам ТРБТУ К Н И Ж Е Ч К У ' М Матвійчука, котра е в ж е в друку.
ноздушного к о р а б л я ? "
с я на р а з розпочатій дорозі, Винахідник сів з н о в у на'свій ні,. Д і й с н о , п о щ о він м а є с е б е с к а ж е т е , і ц о ви. майте щеііаи-'
А коли генерал дав слойо че- ` Повисші хнижкн будемо висилати тільки з а ОДЕРЖАНМАМ
сти, щ о н е н в р у ш и т ь й о г о до к о л и - н е х о ч е о с т а т и п о з а д у йі с т о л е і г ь , п о г л я н у в н і б и н е в и н - щ'е. о с м і ш у т з а т и ` ' Й ' д о д а т к у ? _'. цир — панцир проти Ьатних
належитости, а д о г л я д у н а Ї Х н и з ь к у ціну ніякого онуету ДА-
у пригоді програти". н о на г е н е р а л а й х и т р о п р о и о -
1
- О т ж е він р і ш и в с я і с к а з а в : в л а с н и х к у л ь , ч и не т а к ? "
піря, т о д і в и т я г н у в тамтой : вати Л можемо. Замовлена елати м адресу: .
в 1

кишені о б ш и р н и й пакет і р о з „Гм... В т е о р і ї це безсумііів- ' в : „К'ілько?" ; .-‚I „Безперечно";,

ложив свої пляни й'рисунки. не, а л е в практиці... Нехай, я „ . . . а л е в с е т а к и : щ о в и `с`каже- - „МілюнІ` , { „ А к о л и ви з н о в у в и м а н ѓ и т е ^SVOBODA", ЙЗСХА^Л, Л И Е Т С Г Г Т . N. Д.
`.; -' "` , С В О Б О Д А , Д О И Е Д Ќ І Д К , .JP-Ео Ж О Й Ш Я . 4 9 2 7 .
;

__- п
.КНИЖКА ПРО,

W
rI C
flAQKHhA
; 'же термін „сяяння" ЗНАЧНО'

Ш р сонця та здоі. -1 з б і л ь ш у є т ь с я .
вважає,
й.діезмінною з д а с т ь - виносить 3 . Р 0 0 , 0 Ш Х Ю
що
Учений
повний вік
Н е р и с т І н а т я г н е д о Ю,д00 р о к і в , f а к о -
З Е М Л І ! лй л ю д с ь к е ж и т т я є л и ш е „ о д -
( 3 . 0 0 0 нодецна цвіль" на п р о т я з і .дрв-
с я ; Н А М у с в о ї х , Ф Р Р М А Х ; П р и р о - ‚ м і л і о н і в ) р о к і в , і ц я ц и ф р а ду-" і`их ві'ків з е м н о ї і с т о р і ї , Т О . . Ц И І
ЩЏКХ
Я , н и з ш е п і д п и с а н а , в д о в а 3fj
ді.тьми-сиротами с к л а д а ю , щ и -
' j .Праведники` перед судом
Р Л о н д о и і іщйи+.та д р ў ќ о ц і
сепзаційна книжка . п р о ЛНДІЮІІ
С у д д я ( д о з л о д і ї в і : — О т ж е і ,.Vrqth.er І і д і і а " . А в т о р к о ю к и и -
- И ' . ' . В Й № " . Д О Ц В І В . РА д о р г о м у ж е б л и з ь к а д о д і й с н о с т и . „цвільЧ всеж таки опановуВІ жки є К а т е р и н а ^ М а д ж о , яка бу-
) у ; л р д я к у Г о . ^ в і ю м у У Р Я Д О Р И як ю ви д і с т а л и с я д о т о г о м е і
ж и т т є в о м у щ л я х ў б а ч ц т ь ті са-Г Т а к и м ч и н о м , з а д о п о м о г о ю П Р И Р О Д У , п р о с т і р ^ час, ‚малює'
У . ' Н. Со`юза'VIA т а к с к о р у в и - г и к а н н я ? Г J^_y'i ла" д о в г о . в Л н д і ї І с т у д і і б в а л а т д - jJA-JI.POJI А Ж !
м
' І $ М Л - до-ніі}р.ті самі м о р я у р а н о в о г о годинника ми одер- о б р а з и д а в н ь о г о мйііулого й
Т а т о , м о ш н і з в и ч а ї . ' З к н и ж к и . п і з н а е г і 2-фамїЙйтиГ дім. ^ ^ к о д ч . ^ $ П Ї Ю
!

плату. п о с м е р т н о г о п о м о ї м му- Перший злодій: —


т а
‚ О к е а и и , т е с а м е с ^ н ц е . . . М и - ' ж а л и д о с и т ь т о ч н і і^ифри — с я г а є в Н А Й Г Л И Б Ш І ' таємниці мо всі х и б и і . н е д о м а м щ ц ч 400- r.opi,Mkfa a JERSEY CITY, N І
ну-Іо^жіщр, з й о г о радощами'З.ООО.міліоцір ррків для само- буття, "`-ѓ `
Ж Й В И , 'Мик'олі П у х а л е в и , Я К И Й п р о ш у с п р а в е д л и в о г о с у д у , м й 2-Ф:іміліЙний дім. ГОІІВКОКІ $200
г а д о к , м і л і о н о в о г о н а р о д у . Ч и т а ч л і у - ‚тосгться Аідю мярго Оільшедо с.ПРАД,іи.іі і
ч

ц о м е р дця 1 5 червня 1 9 2 7 , по не^малн ніяких лихих ЗАХОДАТЬ


до: НА.НОВУ АДРЕСУ Ц)
та-педалями,.а д 9 в к о л а нічого го початку творещія землі і В
(В :ЩФФ ' Л И Ш И В Ш И м е н е з ш і с т ь м а д і - О т і д е м о ` с о б і в у л и ц е ю п о д в а с и т ь з д р і г а т и с я н а в с ю ц ю д е - СІЧОВОГСS. БАЗАРУ: MILANOyyYCZ
н е ^ ў ^ и л # с ^ . Х о ч д а л е к о в { 1.5ДО м і л і ' о н і в . д л я і с н у в а н н я з е - генерацію,,біду; класову неод- W StTWot, ‚ Х м ^ - у С ' й у , N .
точкамді! С к л а д а ю Т А К О Ж щ и р у І пайцятій, д и в и м о с я — а вікно) SIWMA BOOK Љ. M U S I C C O . 'ж
гЛЙбцНу в і к і в з а х о д а т ь л ю д с ь м н о ї . ш к а р а л у п и . Ц и ф р и ' Д У Ж Е накові^ть і заскорузлість. За о'
у р я д н и к а м ' в т в о р е н е . . . ' Н е д у м а н ^ ч и довго..-)

І ЯК МЍП
О
МА
А
ГЄ
МО СТАРОМУ
подяку мідцевв^ 103 AVE. A . . NEW Y O R K , N v

цИн
ІіО№Ж
. итн
к г д у м к д (а.,час свідо'мого істо п о в а ж н і і б а г а т о м о в н і . -
людей виносить Спробуємо
" Д ^ Д О - Я О О р о к і в ) — з е м л я д о віку сондя, б е ї ' # - ^ і підста
Тепер перейти г тов. Б о г д а н а ^ Х м е л ь н и ц ь к о г о , ВТ ИЛ, І З Щ я ОдБоИ сПе РрИе М
д иК нН и
У ,В щВоІ б
Ки

в і д д і л - - 2 ? ! ^ У . . j Ц . С о ю з а і т и м тп еопдеарр яч аисеир едсутже ре е гнтеипіе^в он пі .р о с й ^


Н'Ог ,о с6нp'JІa ? ! A M H I ? { . 5 0 ЛІТ — СКАЗ^О
' І Љ И Ж Ц І — -ЗРСАЄЛО Н А С Е Л Е Н Н Я ;ІН- ПО П Р И Ч И Н І вийду ДО .
7
:

членам, щ о віддали послідиў - Суддя: А ти ш о там .ро-


Я Д Ц - Д І А 6 0 М І Л І О Ц І В Л Ю Д Е Й - Ц - І І іста мушу продати Ф А Р И , J ;
з а в ж д и У Я В Л Ю С Я л ю д я м так, ви д у м а т и , щ о д о ‚моменту у ' ` З Р І С Т БУВ НАЙБІЛЬШИЙ МІЖ`НАЙ-
їс орне поле, дім 8 кіииат, 1 к, ,.
Б ^ І Д Д БРУК, Н . Д Ж . прислугу.-, с в о м у ! т о в а р й щ е в и . 5 кўрий, стайия, два КУРНПКІІ ',
я к і . нам т е п е р . Н а д н е ю з а в ж д и т в о р е н н я ^ е м л і . — с о н ц е . п е р е й - бив? ' БІДНІЃИЦИМИ ЌЛЯСАМИ ІНДІЙЦІВ. гадає #лрсз .фарму. Ціна $Ѓ'ІЌ) І,,
с я л о ^ Т С `.САМСІ.промін.ясте с о н ц е ш л о д о в г у д о б у с т и с н е н н я з ту- ' '.! . 3 , - Ѓ'Дякую р і в н о ж н а ш о м у п о г р е б -
Д р у г и й з л о д і й : — 3, п р о ш у Тут т р е б а з а з н а ч и т и ; ' щ о діѓй
" M R . . ROSE ' S H U R O W . Т Н С Ь

- д ж е р е л о с в і т л я . т а т е п л а , "-^ М а н й о с г и , н а ш о т р е б а б у л о З п о с в я ч е н н я прапорів н а і н в а - н и к о в и , М а є р о в и , щ о п о т і ш а в 4 :
пана радника, т а к и цілком ‚не р о д я т ь с я м а й ж е .виключно " И . F..D. З, ft-.KER.OWN,
щ о ^ б у д ж у є д о Ж И Т Т Я всеі.жн-.'! 3 . 0 0 0 м і л і о н і в л і т , а - м о ж л и в о лідів. мене у нещастю. Дякую това-
в и н е н : я с т о я в п і д в і к н о м і т о л - щ е не з р і л и х р о д н ч і в ^ т о м у т а к і
рищам і краяцам покійника, —ДЙКОУЧИТСЛЬ ПСЧИУКУЄ Н .СЛ,,
ве.:. Х о ч і с н у в а н н я л ю д е й И А щ е з н а ч н о б і л ь ш е . .Дня 3 0 . іџп в і д б у л о с я свя- к у а а в м о м у т о в а р и ш е в і , щ о б и д і т и н е м о ж у т ь в и д е р ж а т и б о ` слівае теноровим голосом, ПРОИА'ш
з е м л і , з а в л у ч н и м в и с л о в о м о-, T e n f ' p п і д і й д е м о д о п и т а н н я Б а р д а к о в и , А. Г у л с є в и , І. Ќ о п -
т о :посвянування а м е р н к а н с ь - н е р о б и в ц ь о г о , б о з а м і с ц ь в д я - р о т ь б и , я к о ї в и м а г а є , м о д е р н е хор і ЗСЕ, ЩО пхрдіпь в ОБСЯГ І-
дног;о вченого, „ о д н о д е н н а ) п р о в і к с о н ц я з д р у г о г о б о к у ; к о г о і у к р а ї н с ь к о г о п р а п о р і в Т.іохови, С т е г н і ц ь к и м , щ о в і д - ' ЧНОСГ.И г о т о в і й о г о т д м у с е - ж и т т я . І н д і й ќ с ь к і . д і в ч а т а дяш-учіітеля. "Зголошения ПРОШ` М
м у - ін на адресу: 1

З ' ,
n ^ W I - ' , в с е ж т а к и м о ж е м о с т а с п р о б у є м о в и з н а ч и т и ч а с , к о , б р а т с т в а св. О . Н и к о л а я , від- п р о в а д и л и н е б і п і и к а н а ц в и н - р е д и н і й м и т н й п о м і р к у в а т и з а с я т і , в и х о д и т и з а м у ж в н а й м о - Д УЧИТЕЛЬ.
вити .питання п р о вік з е м л і ` та с о н ц е б і л ь ш е не з м о ж е . і с т 3 4 4 . . У . Н. С о ю з а . тар, ц а ВІЧНИЙ-.СПОЧИНОК. Ліри'
злодія... і так сталося' л о д ш й х р о к а х , м і ж 1 2 — 1 5 р о - І 1 2 0 0 P O . C H St., W U M I N - . O N , D,i
соНЦ`Й. Д о ц ь о г о у п о в а ж и я є н а с н у в а т и . т і а п е л ю ю д о В С І Х У к р а ї н ц і в
Принагідну промову виголо- к о м і т о ч а с т о з а 5 0 - л і т н і х ч о -- . Щ У К А Ю в,важкій СПРАВІ М Н Х , , , ; ,
ііад^вйЧайиий поступ природ З г і д н о ; з н а у к о в и м и о с н о в а с и в д . В о л о д и м и р Білоруський, і У к р а ї н о к , щ о б и приступали
л о і й к ц і . Т о м у т а к і м о л о д і м а т е .І.Чорного, походігн, ,З СЕЛА ГЛІБІН, н, м

н н ч и Х ' л і а у к , к о т р и ^ д о з в о л я є м и , щ о в с т а н о в и в . н і м е ц ь к и й у в з и в а ю ч и між и н ш и м присут- леии У. Н. С о ю з а , б о се є ' 'Сќала'т, ГаличИна.-В-І908 p. NEPEFN,,..,


р и п е р е н о с я т ь р і ж н і . т е р ц і н в я . BJKORYC, І И . : И . Прошу, КОЛИБ ПРО
н е ^ ь ) ( й ' с т а в и т и т а к і п ц т а ц - ч,е'ний - А й н ш т а й і і , - к о ж н е -ѓідо, І них д р ^ 5 і р к и на н а ш и х інвя- о д н а з н а й с о л і д н і й ш и х нащих Н О В И Й М У З И Ч Н И Й С Т О Р Т у т г о д і п е р е в е с т и , я к у н е б у д ь І го ‚ХТО з н а в , . а б о він сам. П О В І Д . , .
ннсше гіідписанбго. ' -п-.а
нй, а Л е Й д а є з м о г у р о з в я з а т н в і д д а ю ч и . е н е р г і ю у в и г л я д і С В І - І І о р
1 І Д
г а н і з а ц і й . В
Я с а м а н а л е ж у д о „СУ Р`МА " . р е ф о р м у , . б о Індійці в ц ь о м у е! .WAS^YL:KOWAL
Ї Х _ ЉЗ е` л и кVр ю . й м о в і р н і с т ю . тла чи т е п л а , одн.оііасно г у б и т ь І з і б р а н о $50 відіслано д о с в о ї м и д і т о ч к а м и . Т е п е р Дня'7-го жовтня А . Коник, отвирае о д н о з г і д н і і н е І Ю З В О Л Я Ю Т Ь М І ' 3 4 9 P . R K .$tre.t, HOLYOKE. M M .

tЃІќ}ќ т а к и , ' б а ж а ю ч и в і д п о J ч а с т и н у с в о є ї м а с и . Ц ю в т р а т у ‚ О б є д н а н н я .
(ГЧііГце .пиѓтаннѓі, н а м т р е б а М о ж н а в и г а д у в а т и , п р о с т и м п о -
УЏРЩЩЯ^ЯЬ.
Cj;AeMо 'р'аху'вати
якого
рік
моментў діленням. дцаючн,
землі
щ о в о н а до -' н и ш и н ; п о $ 1 . 0 0 1
Х^Првстаж,
я п і з н а л а , щ о т о є У . Н. С о ю з !
Ж е р т в у в а л и п о $ 2 . 0 0 : Ів. П е р - Я к б и не п о с м е р т н е , т о б и п е м а -
за щ о п о х о в а т и покійника і
р і в н ю є в і д д а ц і й енергії, поДгле-J В . О з і р а н с ь к р й , З В , . І ' ' 6 н с і - Ќ А , П п р и й ш л о б с я з г и н у т и з Дггочка-
музичний CROP.в Бетдегем. ПАВ
ПІД числом 6 3 0 Іване Ст. ш а т и с я в т і ї х з д а в е н - д а в н а у-
свячені звичаї. Н а в і т ь Гаиді
MPMLMECY NO
TF .КОРІІСРСШИЙ ДІМ
КІХ УНЙІЙЧІЙ-А К 0 ,
% Т Т О Ѓ І І Б . ' ? , -Т Ц--І
ПРРСІІТ^^ГШШДТН.ДО Р С Љ ^ ^ І І Й Д А Т І Т а ѓ о р є о д н а к о в о ї д у м к и
КРАЯНА І JTK ИГО З ЯУЛІІКІІ ПОТРІОІІО. Т,
І КУПИТИ У СВОГО". ' ' Г ' `О:- ц ь о г о .питання із своїми з е м -
Щ9Д0 І ..Ж-горі 4 ФАМІЛ...
І і Оучсрня; ТОРІ ЇЙ-, І
І'ЖЕГАРНІ 4 кімнат л

сонця. даоШіае.вас ДОТСПЕРІ- ній н а к в а д р а т х у т к о с т и ` с в ї т л а , П а с т у х , ; П . . , С т . ' $ р і у т , Н , К у ш - Ще р а з с к л а д а ю п р д я ку A.TKRJFLNIЃ-ВУВ ПОЯЕРЕДНО З СІЧОВІЇ! л я к а м и . Т а к . ц і н е щ а с н і . і н д і й с ь - ванна,' гез, СЛЄКІРИК,
LTCTPPOH, .тдксамо, Ці'рований ІАР.П.І
ІІЎІЗАРСМ В Н Ю Д Я Р Р К У , ВШЦКОДЕНИЙ
щ Й ^ с г р б н о М І ч н а наука, сонце що ЇЇ в и п р о м і н ю є щ о . ро'ку с о н - н і р , І в . Д а н ю к . і в . З І б о в і ч , ї в . в с і м , щ о б р а л и у ч а с т ь у п о х о - с п а с д и - на д в а т а ч г а , , о к а - . н ш дуи#С іарнл,,,-
НАВЧЕНИЙ ТАМ, ЩО ЛИШ ^ЦИРОСТЕЮ , кі д і в ч а т а х н е м о ж у т ь
Ь с в о є ю . п л а н е т н о ю с и с т е - цс.
П о д і л ю ю ч и ц ю ц и ф р у на Н а з а р , П. . В е н ґ р и н , М . П о к о т и - р о н і . Anna П у х а л ь , в д о в а ; СПРАВЕДЛИВОСТЕЮ ПРИТЯГНЕ ДО СЕБЕ КО- далеко паряу, до шііо.тіг-ПИІ одоі.
ІЗИЧІІОЇ з а г и б е л і . З аеркви два блоки, гпйгскул "ччші „
СТУИСРІВ, ТАК І НА НОВІМ МІСЦИ ДУМА( ;
N i W J W O X p e ^ U b l o c f l З нетрів я- к в а д р а т . х у т к о с т и світла, л о , Ів. Б р . и г ї д а , . Ю . Б р и г і д а , Ю . М а р і я , М и р о с л а в , I k ) ѓ д а й , В і р а РОБИТИ. ЗА.ХОЛІТЬ І ПИШІТ'Ь НА ТАКУ А-. 4 0 0 м і л і о н і в і н д і й ц і в б і л ь ш е я к блркн, замешкують МІШАНІ пар,,.ПІ,
КОЇІДЬ Т у м а и н о с т н п о д і б н о ї д о д е р ж и м о щ о р і ч н у в т р а т у м а с и Я р у ш , М . К у х а р с ь к а , В . К у х а р - Т а р а с , Д и и а , д і т и . ДРССУ: - 235-8
рбО міліонів припадає
сти і Українці, пеуміючою Р Ш ;
н а т . з в . провадити Иітерес. ЦІНА прнсіУіш
П

A. K O N I K ,
^іќ,' я ' К И Х м'и б а г а т о з у с т р і ч а є - с о н ц е м , я к а д о х о д и т ь д о 1 0 . 0 0 0 с ь к и й , П. М е л е ш ў ќ , М. Кульпак, 51 Grand St., B r o o k l y n , N. V G30 E V - M STFMT, BETHLEHEM, іпаріїв. їх к о ж д н й Індієць оми-
м о н а неб`і. Ц е н т р а л ь н і частини міліярдів тон. Знаючи масу сон Д. Федоруќ, КХ Гурняк, М. А р нає, вони засуджені з роду Б
тумаішости, згустившися, д а л и ця і поділяючи ЇЇ на щ о р і ч н у чан, Я . Д а н и л ю к , Т. С т е п , рід сповняти найгіршу службу.
ПОЧАТОК соНцю, а окремі боко втрату, ми о д е р ж у є м о час ж и г Віждіан,. Ст. Василишин, ті
Ів. Н О В І Р Е К О Р Д И П а р і ї не с м і ю т ь б р а т и води зі M M ЏІ Р !
ві згущення — планетам. ЦІЧЯ с о н ц я п а ІОО.ООО`міліонів р о - ' с к о р ц н ' к , % Ф . ЛДнкнтюк, Й. Фен- УКРАЇНСЬКОГО НАЩОНАЛЬНОГО спільної керниці, ані посилати ВЕЛИКА .НАГОДА КУПИТИ 10а
"зіущения, щ о в і д б у в а ю т ь с я п і д к і в . Таким чином ми о д е р ж а л и Д Н К і Елисавета Пристаж, Галн- КВАРТЕТУ. своїх дітей до щколщ в з а г а л і ФАРМУ НА УК'Р. КОЛЬОНІЇ В .МІН%ІІ
ВПАнвом сил всесвітнього) т я - ' м е ж у д л я м о ж л и в о г о в і к у сон- н а Ждіг, Аитонія С о р о м а н , М. 1. ЗА ТЕБЕ. УКРАЇНО — муз. Людкевича J.. З ДВОМА ДОМАМИ, ОДИН ПЯП. К
в о н и , не л а ю т ь н а г о д и д л я .по-
2. РЕИ НУ, ХЛОПЦІ, ДО ЗБРОЇ — аранж. Углицького А ДРУГИЙ ДВІ КІМНАТИ, ГАРАДА,,
ЖЩЮ, викликають стиснення ця. В о н о не м о ж е бути в нія- Д у б а с , П . Л е в к о в и ч , ЃЛ. К о г у т , Нумер 15547. ступу. Щ е йдіині їдять в і д х о д и бсльня. КУРНИК, СВИНШІК, ОВО
^ЧЙ`Тврії т у м а н н о с т и , при вели- к о м у РАЗІ старше над 100.000 Мнх. Песик, М. Попадюќ, Ів ` 4
„ З а Тебе, Україно . Цей ГИМН, ШО НАДІСЛАВ ДО НАС ПРОФЕСОР ЛЬВІВСЬКОЇ коровячі, бо корову вважають САД. В ГДРІГІМ ПОЛОЖЕННЮ ПРН ЃО.
‚Кому піднесенні т е м п е р а т у р и , м і л і о н і в р о к і в І м а б у т ь з н а ч н о П о ќ л і т а р , А н . П о к л і т а р ; ,Ів. Т у - КОНСЕРВАТОРІЇ П. ЛЮДКСВНЧ, СПЕЦІЯЛЬНО НАПИСАНИЙ ДЛЯ АМЕРИКАНСЬКИХ УКРА- святим звірем, а їїівідходи діч ДОРОЗІ, БЛИЗЬКО ЦЕРКВА І Нар
ЇНЦІВ, ЧУДОВО І КРАСИВО СКОМПОНОВАНИЙ, А УКР. НАЦ. КВАРТЕТ ВІДСПІВАВ його
^кінець-кінцем в я к и й с ь м о м е н т ! м о л о д ш е . Т а к и м чином нам по- райський $3.00; решта дрібни- ША РЕКО'РД`З ОРХЕСТРОЮ — ЗНАМЕНИТО. МУЗИКУ ДЛЯ ОРХЕСТРИ НАПИСАВ ПРО- ничйми! Вкінці Індійка к а ж е , ШИП ЗА ВСЕ $5000, ПОЛОГ.ИН.. ГОТІ
.центральне згущешЦ н а б р а л о І щ а с т и л о в и з н а ч и т и вік з е м л і та ми. Гфесор ІІ., УГ.шцький. ПОЧИНАЄТЬСЯ ЦЕЙ ГИМН БАРИТОНОВИМ СОЛЬОМ, яке ВІД- Q РЕШТА НА'СПЛАТИ, АБО ЗА ГОЛО
СПІВАВІ ВІДОМИЙ ВСІМ СПІВАК ЇЇ. ОРДИНСЬКИЙ. що Індія п о п а л а би в крайну
$4500.`МУШУ ПРОДАТИ. БО"ВНЇЗДЛ
.'‚ккраво означеної форми сон` с о н ц я . А л е н а ш і в и с н о в к и м о - „Гей иу, хлопці, до зброї", КОЗАЦЬКА СТАРОВИННА NICIW. МУЗИКУ ДЛЯ ОР- д е г е н е р а ц і ю і х а о с , к о л и б її п о КРАЮ. ГОЛОСНТНСЬ ДО:
; ця. З цього моменту ми й б у - ж у т ь б у т и п о ш и р е н і й иа весь ХЕСТОН АРАНЖУВАВ ПРОФЕСОР П . УГЛНЦЬК-Я. ЧУДОВО ВІДСПІВАНЕ, ' СЛУХАІ
-
кинули Англійці і колиб упра-
цю ПІСНЮ МИМО ВОЛІ ПРИГАДУЄТЬСЯ НАШЕ г ` - - КОЗАЦТВО, ШО НА КОНЯХ ЇДЕ' JACOB MAN'.
демо рахувати його вік. зоряний світ — взагалі. Мимо ДАЛЕКО В ПОХІД БНІНСЬ З ВОРОГОМ'... ВОГАТ МРІЙ НАДАЄ ЦЯ ПІСНЯ. Ц Я РЕКОРДА пу краєм передали Лндійпям. R . F..D. 4, ІМШгШе. !
СКРЕНТОН, ПА.
М о ж н а б у л о б і вік землі ра- великої ріжноманітности в роз- ДІЙСНО Е КРАСОЮ НАШОЇ МУЗИКИ І НАШОГО V :ГСЦТВА І ПОВИННА БУТИ В КОЖНІЙ

, . х ў в а т и . в і д р о м с н т у її` в і д о к р е - м і р а х т а яскравосте маса з і р о к ; Спить сном блаженних.


ХАТІ, ХТО МАЄ ЧИ ЯС МАЄ ФОНОГРАФ. ДОБРІ ФАРМИ П ОПРИСТУП-
мленкя з туманности, але з ба- приблизно близька до маси Н И Х ЦІНАХ. А
Пересилаю від себе $25 до ХТОБН ХОТІВ ЌЎПІЃТИ ФЗРМУ В ОКОП,.
гатьох .причин к р а щ е рахува- сонця, хилиться то в бікЗзбіль- ЦЯ НОВА РЕКОРДА ВІДСПІВАНА ВІДОМИМИ СПІВАКАМИ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІО- ВОЄННІ С У Д И В РУ-МУНИ.
Обєднання і призначую $і 5
ти й о г о з т о г о ч а с у , к о л и з.е- НАЛЬНОГО ХОРУ О Л . КОШНЦД — ОРДИНСЬКИМ. ГРЕБСНЕЦЬКПМ, ДАВИДЕЛКОМ, Щ И -
шення, т о в б.к з м е ц ш е н н ^ . Т о - J ІІ0ТС ПІВ1Ш)Х ВІД П0ВЄІ)ІІ А ТОМ. ХТО НЕ ЧУВ „ПРОМСТСЯ" КОЛИ ЦЕЙ КВАРТЕТ СПІВАВ СКРІЗЬ ПО КОНЦЕРТАХ, ТО В о є н н і с у д и в Р у м у н і ї не П Е - ДОБРІ І УРОЖАЙНІ ЗЕМЛІ Н'А ПСЧМ „ ; .
,МДя з ‚ р о з п е ч е н о ї к у л і , ч е р е з ЗАЙДІТЬ ДО „СІЧОВОГО БАЗАРУ" І ПОСЛУХАЙТЕ. ПРЃО ЗМІСТ НАГАДУЄ НАМ JIPO
By м о ж е м о з р о б и т и в и с н о в о к , у .
‚постійне охолоджецня, пере-
$ ) Г д л я і н в а л і д і в
ДОЛЮ НАШОЇ НЕЯМСИ. ДРУГА ПІСНЯ „ У КИЇВІ НА РИНОЧКУ" ВІДОМА -ВСІМ І МУЗИКУ рестають мучити у к р а ї н с ь к и ї -РОДОВИЙЎ. ЗБІЖЄ, ‚КУКУРУЗУ І ДЕ II.IL
Що в з а г а л . ж и т т я з . р о к , т о б т о д , БІЛЬШЕ ПРОВАДИТЬСЯ МОЛОЧАРСТВО І І
п Т І 1 І Г а г о д 1 з г а д у ю з а ДЛЯ ИСЇ СПЕЦІЯЛЬНО АРАНЖУВАВ ПРОФЕСОР ПАВЛО УГЛИЦКІІЙ З ХАРКОПА І ЯКИЙ селян Т робітників. З а ' п р и т о к у ' І ДІВЛЯ КУРНЙ, ДЄ Є ДОБРИЙ ЗБУТ НА Ч:.
т в о р и л а с я у н е б е с н е т і л о , . в к р и - п е р і о д їх с я я н н я , д о р і в н ю є д о Г Р О М А Д У . Є тут СИЛА У И Р А - ЗАРАЗ ПЕРЕБУВЙЄ У ПЮ НОРКУ ДЕ ПРОПАДИІЬ СПІВ З ЦИМ КВАРТЕТОМ.-ВІДСПІВАНО
с в о ю
ЦЮ РЕКОРДУ ПО МИСТЕЦЬКИ І ХТО МАЄ ФОНОГРАФ, ТОЙ МОЖЕ ДІСТАТИ ЦЮ РЕКОРДУ до переслідувания б е р у т ь ЛЄ; ПРОДУКТИ І МОЛО.КО, НЕХАЙ ІО.ІЧІІ:
,те т в е р д о ю ц і к а р а л у п о ю . Ч е р е з К І Л Ь К О Х д е с я т к і в т и с я ч м . л і о н . в j І^ЄЛІГЄНЦІЇ, . с що СЯ ОСОБИСТО АБО ЛИСТОВНО на мою .
ї н ц і в с и л а а Л У НАС. ( O K E H — N . 1 5 5 4 5 ) .
свої значно менші розміри
з с - рок.в....Можна н а м а л ю в а т и т а к у _ д а яку д р і б н и ц ю й х о ч а . з г о р н і ДРЕСУ, А Я КОЖДОМУ'ДАМ інфорч.ш
.
мля охо.ірнула куди раніш від картину ж и т т я . н а ш о г о сонця. .
т о г о ? К о ж д н П к а ж с м о я х а т а . ДРУГА РЕКОРДА,— ТЕНОР ДАВИДЕНКО ВІДСПІВАВ СВОЇ ГУМОРНСТИЧИІ ПІСНІ, А
ТАКОЖ ДУЕТ З ' П - Н С Ю СТСЦСИКО. ОБИДВА СПІВАКИ ІСОРУ КОШИЦЯ, А П. СЕСТРА
з н а ю т ь , щ о з а ц е не м р ж у т ь 3A4J АБО ПОКАЖУ землі: r
jg ,.
. Н І Я К О Ї б о т и н е в и д . Н . J^. -CHER.NOK,
сонця, але и останнє чекає т а - Із р о з р . д ж е н и х т у м а н н и х . м а с , КОМПОЗ. K . СТСЦЕНКА', ШО НАПИСАВ „ПРСШЕТЕЯ''. П . ДАВИДЕНКО БОГАТО РАЗІВ судити на кару, т о м у ч а т ь л ю -
„ І Ю р і в ( ю ж { і я к о г о у „ ВИСТУПАВ ИА УКРАЇНСЬКИХ КОНЦЕРТАХ ЗІ СВОЇМИ ПІСНЯМИ І СКРІЗЬ МАВ ВЕЛИКИЙ 228 ROGER- A V E . , EIUAICOTT, N. V
^ ^ м а - ^ о у і я —‚воно м а є ^ г а ч е р е з в с е с в і т н є т я ж і н н я , . у т в о - ж е р т в е н н о с т н . ўђНема к о ' м у ` дей с л і д ч о ю . в я з н и ц с ю - ,й по-

ВЗбРИГі
по- УСПІХ. ТАК ХТР ЙАМЯТАЕ, ТОЙ ЗАДІОВИГЬ і ЦЮ РЕКОРДУ. (ОкеЬ-^-Н. 1 8 8 4 6 ) . '
снути, а звідси
час,
висновок, щ о ' р ю є т ь с я . деяке
на п р о т я з і я к о г о с в і Т и т ь ^ о о т у п о в о стягає в с ю
СОНЦе, х о ч , д у ж е великий, а яка н о г о оточуУ. У т в о р ю є т ь с я „ „ ^
згущення,
^^П^^Х^'і що ....

д о
Р
Г а з е т И і т о и с 0 .
Одіи ішйновійша рекорда, котра буде осолодою в кождій хаті, в рекорда

`
15541 КОЛИБ МЕНІ. ГОСПОДИ
' КАРІ ОЧИ,
Друга дуже гарна нова рекорда Е :
— М А Р І Ї Машир.
боями. І так: 25 серпня

Сироти
процес

скаржив таки його


в
проти
Барбівцях,
відбув
гімназиста

гімназіяль-
якого
нитки до ВІ
", M
phi. Па-
нить по катальоѓ доі
С І

П р о т е м а т и м е к і н е ц ь , значить м о л о д а . розПече.іа- зоря, щ о „ ^ д н о б В 1 Д П д . . 15Я2 О УКРАЇНО НИЙ д и р е к т о р , щ о в і н ма`в ч и т а -


м о ж н а ставити питання п р о сяє білим світом, але ця д о б а - . . . . ^ ^ - „ '

ГЇпїГ
и ОЙ ВИДНО СЕЛО — М. Зазуляка.
.й розповсюднювати „Бо-
# о " і ќ , р о з у м і ю ч и під Цим ж и т т я не довга, 'зоря о с т и г а є , В Січовім Базарі також все можна почути рекорди українського Шаля-
'ротьбу". Суд був змушений у- Др. Б . Т Р О РІ
піна —Г Г. Шаидровськогб. Ось вони:
ЧЙс й о г о існування, як о к р е м о Л
г ЖвВТІЄ
- У Т а К 0
' ^ Д і - и т и х о , коли ж а л ь стискає 15538 ОЙ ДНІПРЕ МІЙ, ДНІПРЕ 15539 КОЛИ розлучаються двоє вільнити о б ж а л о в а н о г о л і д ви-: У К Р А Ї Н С Ь К И Й ДЕНТИСТ
ѓб, б л и с к у ч о г о н е б е с н о г о тіла. п Т Є
" Є Р
" а Ш Є c c
P^ - e П о
Д Р У И Х г р о м а д а х рух, Я в ЧУЖИНІ ЗАГИБАЮ. Де ти бродиш. ни, але Сирота ВІДПОКУТУВАВЦ
г о - сонце. П І С Л Я б і л ь ш - м е н ш д о в -
y
Деж знайти всесвітнього я к с с ь Ж І 1 Т Т Я ; п о ^ i Q ' Инші рекорди, котрі.варта мати:
слідчу вязіпЧцю.
^ШНІА, я к и й з м о ж е п о к а з а - г о г р часу, .іерез д а л ь ш е в и п р о - ^ І З ^ Ш , , 15540 УКРАЇНСЬКИЙ ТАНЕЦЬ 15534 ОЙ чомуж Я НЕ ТАКИЙ
v цас з с ь о мов- а
ГАНДЗЯ, ПОЛЬКА — Мандоліни Як зачую колоцнйку — 31. серпня проти селянина)
ти` У м в і к з е м л і і с о н ц я ? Щодо мшювдння енергп. с о и ц е . с т р с - ч н т ь С в с і х я з и к а х - . П о г ш ю . д у - 15535 ОЙ Я СОБІ крзаклепкий. ` " Гумсіист.
Івана Я в о р с ь к о г о з Заст.авноі
з Ь и л і , ^то Ш і і в л я є т ь с я , - щ о т а н е т ь с я щ е ` б і л ь ш е , виХодо-І nor.AH6,ji'pjjd ‚нас! Ж Е
А Я ТОЕ ДІВЧА люблю. — 15533 Червона Калина . 'і
Ѓўменюќ. - '`І' Тропак — М. Зазуляк. відбувся процес за' w) що.;
^XOflMiimJtf д і й с н о існує; Ц е й д ж у ю ч н с ь , набере чСрврЋОгоІ
Максим і'дух-, З Великою рад остю подаємо до відома, що ВЖЕ .ВИЙШЛА і жандарм з н а й ш о в , при ньому)
№ін)иіЧ` 'е '4^ак ^ в а н і р а д і о а к - і ф Л ь о ' р у . Ц п д о б а б у д е и а й д о в
І !,

да, на котру так довго всі очікували, котру відсаівав квартет д.;^ Боротьбу", його теж у вілЬ-
Іі'е^лємептті: у р а н , р а д і й , то- ш а . Д а л і о х о л о д ж е н н я в е д е д о 15543 ЧУЄШ, БРАТЕ мій . .., ! ,
і^Ій'.іцо ї х у ч е н і х е м і ч и о р о з і - п о я в и иа п о в е р х н і з о р і т в е р д и х
‚ ^ й л н і в цей с п о с і б ' п р и й ш л и щ д а х і в , щ о д а л і то' в б і л ь ш і й НОРТГ.ЄАДПТ.ОН, Л А .
О Й ЛУСНУВ ОБРУЧ.

Обі пісні, досконалий концерт, пісня сумна і весела.


нено від вини
просидів.^0 днів у слідчій т ю р
й кари, але віці
4ВК FnS
jTA
; VE,.
Д о о з н а ч е н н я в і к у ц и х пооди,- к і л ь - ф с т и , д о к и , ‚ в р е ш т і , в о н и За всілякими рекордами заходѓѓь І пишіть до Січового 'Базару. Січовий . JYORIC N. '
не з і й д у т ь с я д о к у п и і т о д і з о - Н а п о т е р п і в ш н х від повені. Базар, це українське Шдпрмсмство, котре, ЯК І другі Українці, дбав про Тої самої-`днини приведи д о і Роботу виконує roWww: ЎМІРКА
идкНх л ^ р в н і в . ^ моральне й цатеріяльне піднесення свого народу. Заходіть до нас: 117-22
воєнної тюрми Сидора 'jtyny-j й' оігал-н. ILnrtirm можна РАІА
'Такі о б р а х у н к и р о б л е н о б а - р я з г а с н е , ` в к р и в ш и с я т в е р д о ю Т о в а р и с т в о „Січові Стріль Через ТО літ зѓнають мене ЗА ПИЛ
итка з а т е , щ о з н а й ш л и п р и
r B f O р а з і в , ` м і ж ш ш и м и з ' ч ў р е з ш к а р а л у п о ю . О т с ' я д о б а с п о к о - ц і " , р і д . 44. У. Н. С о ю з а у х в а л и - S I C H O W F BAZAR — S U R M A B O O K Ь MUSLG CO,, Ж , виконування механічної РОИЖ
ньому кілька чисел ,;Бороть обсягу ДЄМТНСГІІКИ.
С т ^ ф а н д М а й е р а , к о т р и й в и р а - (ю, щ о к о л и с ь п р и й д е , б`уде^нзй- л о виасигнувати на п о ч а т о к зі 103 AVENUE A. — — — Т- — - NE^R YOBK, N. У. рглядшгн'.яри помочі лучів

ДР. М, МЕИЗЕЛ
би". Навіть сам воєнний суді
хував JBIK ураирвих руд 'на д о в ш о ю : 1.000 м і л і я р д і в р о к і в . c e q e i ка,си - $ Ю ' д л я поте)рпів- оРНнтганвЧХ-Raj) даром.
при д о п и т а х п р и з н а в Л у п у д я -
1.5J(k)C004O00 {І.500 м і л і о н і в ) А л е н а т о м у не к і н е ц ь , б о -як щих від повені і вислало їх д о
к о я і , щ о . в Г л і б о в і молуііа чита-rji
років. Т а к и й в е л и ч е з н и й ч а с це й с т а н е т ь с я — щ о в ж е сонце К р а ю через Обєднаннє-в Ф и л а -
-я „Боротьбу", але мимо цього
І м й н ў в з м о м е н т у у т в о р е н н я у-1 з г а с н е , в о н о з н о в у в с т у п а є в делфії.
НЕДвГІУСТАТЬ, щобн нечиста ќрвв гіпшпла ва з а л и ш и в його в слідстві.б у в ш и й п о м і ч н и к Европей
ранових руд до д о б и ^ ж и т т є в и й к о л о в о р о т , б о НІЧЦО
нашої П. Ленчуќ, секретар. "ше здоровле, ЦЯ нагінка В О Є Н Н О Г О суду с ь к о ї К л і н і к и на У н і в е р с и т е т і
т о б т о з т о г о м о м е н т у , к о л и у- на` с в і т і не г и н е . В с е с в і т не д о
4
Шкірна недуга псула паш вшдяд,
звернена головно проти укра- С П Е,ЦТ Я Л І С Т

плѓода
а Мрвина з г а с л и м с в і т а м ; ц е Ж В Т -
а А ' Нервові клопоти НИЩИЛИ вашу веселість,
'jWP нШ. Р --УП. -,І t

Як- небудь долегднвість нищила ваше жит- їнських селян. Д е с т в е р д и в Н Е -


М а є м о всі п і д с т а в и , в в а ж а т и ц ю т я , щ о в і ч н о р о з в и в а є т ь с я т а тя через неувагу. Л і ч и т ь О С Т Р І і Х Р О Н І Ч Н І х'
Ц И 4 К І У . дуже'.-їояною: І , г а с ч е , . и е з н а ю ч и ні п о ч а т к у , ні давннй процес 3 1 . серпня n p o - j
ПОСЛІДНА К У ЛІЧЕННЄ для мущин і женщин оперте па знанню! роби М У Т Д Е Н І.ЖЕНШПІ
ЧНЖ,,не ^ о ж р а тепер в и з щ Юнця. ` ' ' - і довголітній практиді. ПЕВНЕ в своїм ді- т и 6 с е л я н з З е л е н е в а `зџ т е . І
-?аідар — ѓСКОРЕ в іцслідках.. — ,ПРИ- т а к о ж шкірн^- і к р о в н і
ЧИТИ п б в н й й ' вік нашої плане- Врешті зупинимоійі ще І СТУПНЕ о і й Л -
що, Д О Н И д о м а г а л и с ь ,ni^4acj
хороби.
^ - % і с ж р и п ц і ї , і ц о б ,їх з а т я г н е н о
Т И , Н В Ї И Я А Ю Ч Н З МОМЕНТУ V R P . F L N " Y - СКІЛ^КН- Ч^СУ`НА землі 0
ФЛЮОРОСКОПІЧНА Е К З М 1 І Н А Ц г Я , Л У ^
ЃЃЗАМІНУЄ МІЧ і КРОВ.
відокремлення З т у м а н н о с т и у ісѓнує ж и т т я ? З н а є м о , щ о яри в ^ ^ Р А І И Щ ' р Г Б а є ш щ й суд прн-
1 3 ( 9 Е . ^ Т . , І Р У 0 Н К
Е
І к'да^ ^^Н
- в и г л я д і , г^з'овсй к у л і , я к а по-, ^ т е м п е р а т у р і З О ' — 5 5 " у ж е м о ж - СУДИВ к о ж н о г о а н и х на 10 д н і в
Межи 3 - о ю Еаемю і ІГУЬЖ РЬСЕ
тюрми, неначеб то Українці бу
ТІМ.^ІГЛМОДЖУЮНИСЬ, н а б р а л л лнве.житл'я (саме при такій ,
Гсд-нни:
ли з а б о р о н е н о ю на nit ю в Р у 1 0 - - 1 ; 4—8; в неділі ВІД 1 0 - 1 :
л о г н я і ю - р і д к о г о ѓ ґ а в у ? В и я в - т е м п е р а т у р і ж и в у т ь д е я к і по"-
0
муніі ' ОГЛЯДИНИ ЛгіШЕНЬ $2М.
І Ф Џ Ї Ь Ж Ш Г И ` дииіе родиводед`остіВіВ-Єловстонсь-
М А С А ПЕК .ЦЕ#Т-ЕР,
охолодження .через втрату те- крму паркові Північної Ам--ри- `-ЛОНҐ А И Л Е Н Д ,
Офіс, г`од.: денно до 8. вечер. Второќ, четвер і иеді-ір до 1. пополудки.1 Цілдю- врєннтіх судів е, що-,
І " І
j i ^ , через випромінення у сві- к и ) , з н а ч и т ь може:Мо в в а ж а л и
ўлиці, `ітєкірика і др. уліпиіення. Д.
Х Т О PHYSICIANS
Б И З У К РPAYING
140 EAST_22ND ST.,
А Ї Н Ц ІCJUNIC.
В В РOr.О ЧBOOTH,
N W UMHNTON A-ENUE,
Е С ТHЕдиректор
Р, H ,Й,
E W YOKK,. N.
б и свідоміщнх у к р а ї н с ь к и х .‚ро-.І
т б в у пр'остор'інь, `То д л я в о г н я - за иакїимальний термін життя р о г а штд^іпУ-ДНО фітііі педетіїнае на-,. хотів набути - бітників знищити, а других за-В
но-рідкої т а г а з о в о ї д о б и ж и т - ШУ. іі{млю. д З ^ ` ь ї о парк і озерр, 5 3
н а з е м л і ;бЧЮ м і л і о н і в р о к і в . Т Е ^ страшити.
тя.земйі д р ^ д е г й я відвести oviborp `с^ра^орую ть на 3 0 0 —ь
Mjfiyr р р и л ш ^ а ^ ю ЕЬІрку- Щ^Ш- Як подає чернр^уьіщі'ЦІ
' незначний термін, як порівня- 500 міліонів років. ТР^Щфџк{ь.- висрќа. лівна і суха.І
1
‚Лравс^ вдЛсїИсгя^і'араитЂване^ По і і е ж а н ^ р м ч р і я в ‚Г^ібоці за' „ Б о - J
Ти й о г о з п о п е р е д н і м ч и с л о м Таким чином, по обрахунку'
Іформації пишіть до -:
- - г # е ь о г о кілька міліонів років, вчених, земля ж и в е півміліяр- г-.атьб0Ю" у . ^ В р й і к а і Д В И т і й
Н о т а р а В. КРУГЛЯКА`, U o . Q E J J E M I I U T H н а б ^ ь ш і , то ндедй І Г О ^ М Ц І Ѓ ' Ч С Я Д О І Ш И Г М - ' нагоді його тяжко добила.)
Т р е б а з а з н а ч и т и , щ о в в е с ь ч а с д а р о к і в ; з` ч о г о т і л ь к ^ б О О . в б О . - :
`ІШШЬ^ШШ"^ .нд^-,00РШ9і.ів і с н у є л і о д д а а . ѓ а й ю д - Д В І AVENUE А', NEWiVORK C I T Y J д а ю п о н и з к і й ц і н і в і д ш і с т ь д о л я р і в і в и с ш е . v
З л о ч и н це тим с т р а ш н і ш и й , щ о !
;
.T.I. ORCB^FAL 7 1 7 7 І 1
Т а к о ж д а ю л е к ц і й н а ;скрипки, клярічет, ф л и т , к о р н е т . ЃЛІАІОА не'дежнть ра ‚.м^ііі"
. к л а д первшв, котрий в и д і л я є с г в о зі с в і д о м і с т ю с в о г о і с т о -

^іи'кШшів, оібоojseph avenue, romster, а ї.


в е л и ч е з н у к і л ь к і с т ь т е п л а , од- ричнОго м и н у л о г о л е д в и ѓ щ о ' ВИЇМКОВОГО стану, о т ж е цеяча-
с о п и с не є т а м з а б о р о н е н и й .