You are on page 1of 4

Дщ$зџ Ситі,' Н . Д м ц в т ч р а к , i t . ж о м на, 1927. N .

w 23В. J e r ^ Chy, N. J., ТоеЛу, ОстоЦг 1 1 , ІЗЃЃ? ТІШЇ С Ф П .


""

А М Е Р И К А Н Ц І ХОЧУТЬ ОБМЕЖУВАТИ ПІДВИЦІКУ П Л А Щ :


М Е Р Ц І В

.^ЧИНтЗ
У

ПАРИЖ, 7. жовтня. --. Щ ICIQH. ПА. - НА^^ІІИДАЧУ ^іМвдьці ^рдіматори BHnawy


ІМІГРАЦІЮ ДО МЕКСИКА француських „ б е з с м е р т н и х " І % К О Л А ^ Г І ^ . А Й Н И А П О Щ Д В $ А Я Е І ^ , Н А Й Б А Д Ь Ш Е число С Г І А ^ ц и х

АМЕРИКАНСЬКА Ф Е Д Е Р А Ц І Я ПРАЦІ З А Т А К И М З А К О Н О М .
(Найбільше, заслужених л ю 4 и а с п р о , т р а с и и у . с д і и т $ - ь . у к р а - ( ммееррцціівв вв.Берліні,
; : . Б е р л і н і , бБрР. о # Щ.І%И?,
37447,
їнськрго робітдрчка, М щ а й л - і:АА Б е р . Щ Ш Ч А А Е Гамбург 1 7 7 . і Б Е Р Е тшь Я А Џ Т Щ Т Р А І Т
дей) дістане Значну підвищќу" '"
Л О Н А Н Д Ж Е Л Е С , 8. ж о в т н я : — Р . е з о л ю ц і й н а к о м і с і я р і ч -
п л а т н і . Д о с і б р а л и в о н и л и ш е . Терлеммюго. Мих. Терленьішй.і Џ , Дявищід - 1 7 2 1 3 , . Дрезден
ноі к о н в е н ц і ї А м е р и к а н с ь к о ї Ф е д е р а ц і ї П р а ц і з а п о в і л а , ш о ' в о - оти-литгіи,
п о 1 0 0 ф р а н к і в м і с я ч н о . - К о л н } г г д а ш р в а а - - а з о м л к д ц щ и м р а о б і г `^-ІЩІІЯРЛ#ЕЬ.— 12704 ндй-
на в и р о б и т ь і п р е д л о ж и т ь к о н в е н ц і ї д о у х в а л е н н я р е з о л ю ц і ю ВАРШАВА,'9. жо#ткя- — Напруження між Польщею й
в а р т і с т ь ф р а н к а у п а л а в в я т е р о , т н и к о м , АЩРЮЩЧЖІ 'при має- ТТЬ{ с'цздевих uc-jy^ МІСТО.
і; с п р а в і і м і г р а ц ї ї д о А м е р и к и . .
‚‚безсмертні" були о д и н о к и м и , Ільовіанніс. л і г а й ^ м ь е ь к о г о . м б - ( Д е р т и й Б Р лищй. 7 7 . Най- ї і р е м і є р Й і і с у д ц ь к н й . Ц?`ЏЩ; У . с ц б о я у . а и о м і . д о ^ В н д ь м и ,
Після з а п о в і д ж е н н я ч л е н і в с е ї к о м і с і ї , Ф е д е р а ц і я П р а ц і м а -
лабн з а я в и т и с я н е з а о б м е ж е н и е м і м і г р а ц і ї з К а н а д и й М е к с и -
щ о н е д і с т а л и н і я к о і і п'гдВйшкиЗ С ї В - Американець, посогнув- є т а р щ а кр.ематорін збудована у т о а а р и с т а і з а д і у п н и к а м і м і ^ р а з а ^ р ^ ц щ ч і і р с с р р а в і м и л ѓ и х
кз, я к а , я к в і д о м о , с т о ї т ь т е п е р п о з а к в о т о ю , а л е м а л а б и п р о - Доперва тепер пригадала с о б і АіщсА,, т р у т н а Т е в в е л м с о г р . і # Т о і і : Ш8д сдоатеиер, має. сца- доіуих в і й к ќ о в и х , і. и и а і л ь м н х у р а д о в ш а т а . с е н ^ р д а а З Ж с л і -
п о н у в а т и с о ю з а м р о б і т н и ч и х ю н і й у К а н а д і т а М е к с и к у за-t На н и х ф р а н ц у с ь к а п а л а т а п о - . б а у п а л и з в и с о т у 6 0 с т і л . А - ЛЄНИХІ.МЄ^ЩВ — ИИ81. Німеч- і г с л с ь л о г р ^ . щ в к 7 л і т т а м у , . ^ з і і р д в и ^ З Д Н Я А В Н + Ь Н У д л я і щ Д ь -
жадати від с в о ї х у р я д і в з а в е д е н н я к в о т о в о г о і м і г р а н і й н о г о слів і француоькі академіки, мерркан$ць цоломмв.-с^обс'рсб' `ЩТ З . Австрією І Щавйдаріею ської` р . е с п у б л и к и . Ц і л л ю в и ї з д у . П и с і г д с ^ о Е с Г д р ` В и л ь н и є
тпкона д л я с в о ї х к р а ї н . себто „безсмертні." о д е р ж а т ь { Р А й nofM,- а Т е р д е ц ь к и л - я к о г о АЏЎ. иіфні 14fc кремят,ордй. Най- ; В З Я Т И у ч а с т ь у д е м о н с т р а ^ . П ^ И Л ^ а ^ ; ^ . н . MHjJMOi г н е т
12 д о л я р і в м і с я ч н е , т . е в т р о є а а б р д л н д о i c t O H t t K o r o ш п и т а ` .більше Ж А Д А Ю Т Ь Л Р О Т Е С Т А Н Г С И в Ч і и о д ^ ь к и ^ е н ^

МЕКСИКАНСЬКІ ВІЙСКА Д А Ш ГОНЯТЬ ЗА ПОВСТАНЦЯМИ.


б і л ь ш е , як м а л и досі лю',. у м е р т а м с л і д у ю ч о г о д н я , И Е С Г А М Е Н Т І , щ о б и ЇХ`.ио, СМАРХИ Хголрсить ПІІСЎМЩНЬг^овШф п р о м о в у і т р ^ т и Лщг^цьи.
Д$Вхороц Т е р л е ц р к о г о . . в і д б у в с ь ! С ^ Т Е Н М Ю І у К А Т О Д Ч К % , Ц Д ,л # ж е Положення на литон'сько}додьськім фронті м а є бути кри-
С Е Р Е Д З А В О Р У Ш Е Н Ь Р О С Т Е Б А Н Д И Т И З М . б., ж р д р н я . . П о м й и н к - і ю л м и і и ^ р д д д Щ случа^іт^^ід.ђм^у.цо тичие. У ПОСЛІДИИХ. кількох днях іірііходщь. там:' мрйше до
Ч

І І А Ш И Н Г Т О т г ? 8. ж о в т н я . — Агент мексиканського ^ене-


ѓродичів, щ о є ч л е н а м и У . . Higfti TYUIFLW ,WCBTM. гу}дяться щоденних ‚сутичок між^градіуи^ю сторржеію Обох деріќаь.
С о ю з а а також двох братів
рала ґ о м е с ^ з а я в л я є , щ о с ь о м у г е н е р а л о в і ї в д а л о с я в т е к т и пе-,
три сестри.
рсд ф е д е р а л ь н и м и війсками та щ о він з і б р а в у стейті Вера М о ж е н е B ^ I ^ H A I C ^ ' U F O .`мо-
В . ' й . Ѓі.
Крус д о 4 , 0 0 0 п р и х и л ь н и к і в т а п а н у є н а д д о с и т ь в е л и к о ю теѓ. д а зачісК'и „`а л я Г а р с о н " з а - НА О Б Х І Д Ж О В Т Н Е В О Ї ` Р Е В О Л Ю Ц І Ї П Р И Б У Д У Т Ь Р О Б П -
рнторією. Агент каже, щ о ґомес бореться проти Каеса, бо м а н д р у в а л а вже` навіть до Ки- ЌВІЗА В С О Ю З І НАРОДІВ.
НИЧІ ДЕЛЕГАЦІЇ ІЗ З А Г Р А Н Й Ч Н И Х ДЕРЖАВ." .
він б о л ь ш е в и к , — закид, який свого часу піднимали проти таю. Губернатор китайської
Katca к а т о л и ц ь к і є п и с к о п и . Під цим наголовком поззви . М О С К В А , 8. ж о в т н я . — Совітське правиіельстао риоить
провінції Чі-Лі (Пе-Чі-ЖОіів-, УКРАЇНСЬКІ УЧЕНІ. В БЕРЛІНІ
Серед повстань ріжних мексиканських генералів став у .даси стаття генерального сек- а р Ц о і у в а ^ Т і щ п р и щ т ` я 1150 у р в д о в Ш в і з а г р а н л ч ц и : ; ѓ о с ѓ е й
нічио-східиа китайська провій- М ќ о г о учених р с р б л и в о а У-
Мексику р о с т и б а н д и т и з м . Н е м а д н я , щ о б н е д о н е с е н о п р о я - ретаря евролейськрго ` нащо- в к л ю ч а ю ч і ї . у ' се'. р р Д і т ї ш ч і д е д є г а ц і ї і з .Длучснлх Д с р х . с : : , З с -
ція, через яку перегідиває р і к а ^ - , ^ ^ о ^ ^ Я Ь тепер V F C E P -
Врліетіщноро.-'ЌОВЃЌЕСЎ, др-а Е- л и к о ї Б р и т а н і ї . Ф р а н ц і й , і і і ` м е ч ч і ш и , Індії й и н ш я х к ^ а ї в , які'
кийсь н а п а д б а н д и т і в . Н и н і д о н е с л и п р о т а к і н а п а д и з 2 м і с т ; 7
Пеі-Го — зі с т о л и ц е ю П ^ І - ' Л І Л ^ в ц і л я х , с т у д і й , м і ж . и и ш ц - і в а л ь т д - А м м е а д е . - а , ЩщОо п е р е д б а п р и б у д у т ь н а о б х і д . Ж ц в т н е ц о ї р е в о л і о ш ї . П і с л я ЗЯММ соаіт-
підчас сих р а б у н к і в з а б р а н о з к р а м н и ц ь г о т і в к о ю 5 , 0 0 0 д о л я р і в . k
п о м ) ш і д а в д е к р е т , якіьм з а б р - 1м: н п р о ф л о р Г л я д ц г д е р . н з Х а р - с ь к о г о п р а в и т е л ь с т в а у д е н ь с в я т к о в а і ш я річниці р е з о а ю ц и
ч у є НАС,тідќи,веденая, дотепер.-
р о н и в жінкам носити к о р о т к е ' кова, щ о в берлінських, бібдіо-
шц...ої п о л і т и к и д е р ж а в с у н р о о т в о р и т ь с я н о в і . и у б л н ч ш з а в е д е н н я . І т а к о т в о р и І (.(.,, с . : ; к -
волосся. Губернатор передов-
ЗАГАДОЧНИЙ В И Ш У МЕШКАННЮ Р О Б І Ш І К Ш . тсках працює над. питанням, національних меншосгей т р м , ч н і : з а в е д е і ш я . у Л е н і н г р а д і й. М о с к в і , а т а к о ж .uy,;no;;i з а - ,
сім з в е р т а є т ь с я д о ж і н о к Пекі-
4 ОСОБИ ЗГИНУЛИ, Я К К А Ж Е ПОЛІЦІЯ; В І Д БОМБИ. ‚ ‚ Б е с а р а б с ь к е п и т а н н я під` ку Він. о с о б л и в о п і д ч е р к у є н е в і д - в о д и й р а ф щ е р і ї і і а ф т и в и н щ н х м і с т а х . О т в о р я т ь ге ж й о в і
ну і Т і є н т с і н у , . я к і як к а ж е
т о м і ц т с р и а ц і о н а д ь н о г о п р а в а " р р д ч е с т а н о а и щ е , . в я к і м нині н а у ч н і н к у л ь т у р н і інст.итуції, ш к о л и , ќ л ю б и , б } б л і с п г і . н , т е - `
Н Ю И О Р К , 8. ж о в т н я . — Н и н і о г о д и н і 3 . с п о л у д н я с л у - загальна думка найбільше
п р о ф е с о р Фінксльштаіін, д и р е - з н а й ш о в с я С о ю з Н а р о д і в від- а т р и й д і т о ч і . п р и т у л к и . З о р г а н і з у є т ь с я т^-ж ю в и л е й н : в и с т а і ѓ -
чиася в д о м і п і д ч. 4 1 6 . н а В е с т 3 5 . В у л . з а г а д о ч н и й в и б у х , я к и й з і п с о в а н і . З а б о р о н ю є їм п і д з а -
к т о р клініки в Х а р к о в і , щ о п р а - Нрсно ^політики' нацмѓндцостей. Ь к и , в к л ю ч а ю ч и у . се, н а у н к і в и с т а в к и А к а д е м і ї Н а ў в, у я к і ѓ Ќ '
коштував ж и т т я д в і ж і н к и , о д н у дитину т а о д н о г о мущнну. г р о з о ю найстрогіщих кар вти-
ц ю є ` н а д п и т а н н я м „ В и ш к і л на- Б р н а ц і о н а л ь н е у г н е т е н н н р і в - в о з ь м е у ч а с т ь 5 0 наугчдих т о в а р и с т в і 2 5 н а у ч н н х і н с нтуційТ.
Внбух т а к о ж п о к а л і ч и в б і л ь ш е а б о Л е н ч е , т я ж к о . 12 о с і б . пати собі коси і зачісувати во-
ш и х л і к а р і в " , т а п р о ф е с о р Л . н я є т с й з а г р о з і в і й н и , к а ж е Ам- Т е а т р и п р и г о т о в л я ю т ь спеціяльні прелставлеиня, а кінотеатріѓ
Вибух б у в т а к и й с и л ь н и й , щ о с т р я с ц і л и м б л о к о м . У не- л о с с я на н о в у м о д у . К н т а й ц і -
І. С е м е н і в , д и р е к т о р о б с е р в а - м е н д е д а л ь ш е . Ч о т и р н а й ц я т ь спеціальні фільми, пригадуючі жовтневу революцію-
далекому ш п и т а л и н а с т а л а е п р а в д і ш н а п а н і к а , я к у с л у ж б і ш п н - м у щ и п и , щ о д и в л я т ь с я на с в і т
т о р і ї , на-ІУкраїні, щ о і г р и ї х а в ` д о
очима новіших людей, вже т о ч о к В і л ь з о н а н е МАЛИ най
таля в д а л о с я н е п о к о ї т и т і л ь к и з т р у д о м . Б е р л і н а н а в я з а т и н а у к о в і від-
давно повтинали собі коси і м е н ш о к о в п л и в у на в и р і ш е н н я
Що с а м е с п р и ч и н и л о сей в и б у х , з певностќі с к а з а т и не ношешія між jjKpa'IHCBKHMHІ'й
X. Р А К О В Б Ь Ш ВАДЇЗДЖАС Д О М8СКВИ Н6 ОБХІД
можна. С п е р ш у д у м а л и , щ о с е б у л а м а ш и н а - д о в а р е н н я г о р і в - з а ч і с у ю т ь с я д'як м у щ и н и в ін- п р о б л е м и н а ц м е н ш о с т е й . ВелИ-
німецькими астрономами.
кн, але т е п е р п о л і ц і я п е в н а , щ о т а ќ ї ' д о м а ш н я д е с т и л я р н я , ших Культурішх краях. Мож- кою загрозою є ннні.ііропаѓаи-
хочбн як в е л и к а , н е з р о б и л а б й с т і л ь к и с п с у т о ш е н н я . О б ш у - ливо, що губернатор Чі-Лі но- да національна у большевикі%І Н Е П О В Е В Н Е В Ж Е Б І Л Ь Ш Е ДО. ф Р А к Н Щ . НА С Т А Н О В И Щ Е
сить іще косу... У К Р А І Н Щ В ПОЛЬЩІў котрих методи, переведення по- АМБАСАДОРА.
куючн д і м п і с л а в и б у х у , п о л і ц і я н а й ш л а н а п о д в і р ю б о м б у ,
і І того вона ВНОСИТЬ, Щ О д р у г а б о м б а вже. в и б у х л а . З н а т о к и М н о г о берлінських ч а с о п и с і в ; к а з у ю т ь И И И І . б о г а т і п л о д и . Н а - П А Р И Ж , Н. ж о в т н я . — X . Р а к о в с ь к н й в і д ї з д ж а є У т и х Д Н Я Х
вибухових м а т е р і й на поліції к а ж у т ь , щ о б о м б а з о в с і м п о д о б а е особливо р е п у б л и к а и с ь к о г о р о д и угнетені в і к а м и російсь- з ф р р м и і ї і на. о б х і д ж о в т и с в о ї р е в о л ю ц і ї ^ о д н а к н а з а д в ж е не
на б о м б и , я к і п і д к и д а н о в н ю й о р с ь к і с о б в е ї п і д ч а с д е м о н с т р а - 14-ЛІТНЯ ЖІНКА Д О М А Г А напрямку, принесли т о г о р о д а КНМ п р а в и т е л ь с т в о м , н и ш п р и по В Е Р Н Е . д о ФРЛМЦІІ

цій у с п р а в і С а к а й В а н ц е т т і . у ютатку з нагоди п е р ш о г о засі- б о л ь ш е в і щ ь к і м у с т р о ю одер- Щ е д а в м і й ш е з а п о в і в він, щ о п о ї д е д о Москви н а обхід ..


Е Т Ь С Я Р О З В О Д У .
д а н н я с о й м у : „ . . . В у к р а ї н с ь к і м жа.-ІН п р а в о н а с в о б і д н и й р о з - р о к о в и н р е в о л ю ц і ї . Т е п е р в и к о р ж т а є ВІМ ту о б с т а В м и у , щоби
Д о суду в Ц а р г о р о д і з ѓ о л о - ( с е й м о в і м Ќлюбі п р и й ш л о вчс- вНток. Прреглядаючн акти со- з честю виїхати з Франції, однак назад в ж е туди не верне.
САМОВБЙЙСГВО ЗВІСНОГО ОПРИШКА,
с и л а с я 14-літня „ ж і н к а ' р д д о р о з к о л у . Л і в о г л а д и і к а л ь п а і о з а н а р о д і в , так ж а х з б и р а є
(
Ф р а н ц у с ь к е п р а в н т е л ь с т в о у послі дній своїй ноті, в и с л а н і й до
С К О Т П О В І С И В С Я В Т Ю Р М І . жадала розводу з чоловіком. партія Сельроб виступила з Д й в н т и 5 я на с т о с и ж а л о б , щ о Чічеріна, д а л о Й о м у д о в и б о р у а б о в і д к л и к а т и X. Р а К о в с ь к о г о ,
ШИКАГО, А жовтня. — У вязниці повіту Кук найдено С у д д я , п о ч у в ш и ' п е р е к а з а в , щ о Ќ л ю б у , б о в о н а не- м о г л а д і й т и с т о я т ь п р и к р и т і п о р о х о м і ч ѓ - а р , в . СУТУЧАКК н е с г ю в л е н н я с ь о г о бути- і І Р И Г о т о а а - ж И НА з ѓ р в а и н я
висяче на к л я м ц ґ д в е р и й в я з н и ч н о ї к о м н а т и т і л о в і д о м о г о о - Суді н е м а ч а с у н а . ж а р т и . , А л е д о п о р о з у м і н н я в і д н о с н о н а ц і - к д ю т ь , а ж С о ю з Н а р о д і в б у д е ддчдльоматичннх вааємиіі з Ф.раі.цісхх '
прншка Р о с е л а С к о т а , к о т р и й в и ж и д а в у т ю р м і в и к о н а н н я молода жінка обстоює п р и о н а л ь н о г о н а п р я м к у з п а р т і є ю л а с к а в в и р і ш и т и п р о б л е м у на-
кари с м е р т и з а в б и й с т в о . С к о т п о в і с и в с я н а в л а с н о м у , р е м і н ц и . с в о м у і п р е д с т а в л я є с п р а в у п о - У Н Д О - П о с л и , к о т р і в и с т у п и - ц і о н а л ь н у . ' М и м у с и м о , в ж е ни-
Скота а р е ш т о в а н о п о н а д 4 р о к и т о м у , як п і д о з р і л о г о з а ЛЕТИРКЕНННВЕ У-ВЕРСІЇ.
важно. Т о д і щойно виявлясть- ли, заложили илаапій ` ќ л ю б ЏІ. р о з г л я д а т и і ф о х а н н я иац-
напад на о д н у а п т е к у т а в б и й с т в о п р и -тій н а г о д і а п т е ч н о г о 4 П Е Р Е Л Е Т І В 8 0 0 М И Л Ь З Б А Г Д А Д У Д О Б Е Н Д Е Р A l i b А С.
с я , щ о її б а т ь к о - т о м у . 11 л і т о - в и к л ю ч н о к о м у н і с т и ч н о г о х а - м е н ш о с т е н , т а п о ч а с т и задо-
помічника М о р е р а . А р е ш т о в а н и й з а р а з п р и з н а в с я д о в и н и , в ` р л ь ц а г и " ` Ї І Н І б а ж а ш ш . бо K A P A 4 J , Ь р и т . Індії, В. ж о в т н я . — Н і м е ц ь к и й л е т ў и , л е Й т - „ ;
ж е н и в с я з в д о в о ю , " я к а м а л а р а к ї ї с р у . ( Б . T . 15. 9 . )
видно, д у м а ю ч и , щ о й о м у д а р у ю т ь ж и т т я . Т и м ч а с о м с у д з а р а з 4-лІтнього сина. О б о є пдстано- м й о ѓ о є іюіц^Віцо'ссей- у всіх нант Кеннеке, щ о , л е т и т ь до;` З л у ч е н и х Держлк черго і A a l w J :
з а с у д и в ш о г о на с м е р т ь . Т о д і а д в о к а т у п а в на к о л і н а й з і с л ь о - вилц п о ж е ш п и дітей- І звіячаві країнах, котрих щвдоврдшия п р и б у в д о - Бенде р А б б а с , , П Л В ^ у с в о ї ќі літайі
ЏАЙДОРОЗШЕ. КУПЕЛЕВЕ
зами в оч`ах с т а в п р о с и т и с у д д ю д о з в о л и т и о б ж а л о а а н о м у в і д - :
ібільЩДйГься ДО 3ARPO^WUUI: ЗО. в е р е с н я й о г о літак р о з т о р о ш и в с я недадеко Багдаду`. 'Від
діти турецький свящеьчЩ. Мо-І ЗАВЕДЕННЯ В БВРОПС
клнкати п р и з н а н ^ ` ^ о в и н и . С у д о с т а т о ч н о и а с е з і з р р л и в . , 1 , т о г о ч а с у р о б и в в і н на п р а в к и T B O F O - л і т а к а . Бен'дер Агт^ас в і д -
. т и в о , щ о ` т о бу'ло " н а й м о л о д -
Скота п о с т а в л е н о п е р е д п р и с я ж н и х с у д д і в , а л е сі призиалн.. .і Найбільше й наймодеріиііціе
г
ше цодруже в цілім с в і т і . Од- д а л е н и й є 8QO^^мильпід.Багдаду.-- Ін!!" .,
його в и н у в а т и м в б и й с т в а , а с у д з а с у д и в й о г о н а с м е р т ь .
наче Щ$ЬЏ Я № № Щ № № '
купелеве заведення а ^врояі ;' J ^ ^ 8 N J ^ I ^ H L ^ .
- П о ч а л а с я . д о в г а б о р о т ь б а п е р е д с у д а м и . П я т ь р а з і в у д а - л о с я і о с ь ц я ж і н к а з а ж а д а л : ѓЗўдує.'Берлін к о л о
в а л о с я обо`роііі С к А т а у н е в а ж н ю в а т и в и р о к и п р о т и н ь о г о н а
ріжних п і д с т а в а х , і' п я т ь р а з і в й о г о с т а в и т и н а р о с п р а в у , а л е
р о з р о Д у , т б м Ч ' , ' щ о . 'її ч о л о а і к
к о ї стѓадії. Б у д о в а м а є к о ш т у -
mTeTHiiCbV
У Львові,зявНвсн.ді,аиок л і д е -
в а т и б і л ь ш е т р ь о х м і л і о ц і а м а - є ю гідною, о ш у к а н ц і в , і з ` най-
` П О Щ А ГАКИ І М Е Ш І . ж тштщ
, -

занедбує і волитьУібзвитися Р О Д И Т Ь С Я - Н А Д О М А Г А Н Н Я ' А.МЕтРИКАНСНКИХ Б А Н К И Р Ш ѓ


за к о ж д и м р а з о м й о г о п р и з н а в а л и в б н й н и к о м і з а с у д ж у в а л и р о к . Басеіі, де' публика б у д е і $ІЛЬІЏЏХ ' с т о л и ц ь . В о н а ' б у л а '
х.д6пцями. а з а р а з о м - він д у ж е -Ь- В І Д Л О Ж И Т И НА ДВАѓ Д Н І П Е Р Е Г О В О Р И .
на с м е р т ь ! Р а з й о г о р о з с л і д ж у в а л и , ч и в і н н е б о ж е в і л ь н и й і ( м о г л а к у п а т и с я , д б в г ц й . па 6 0 П р о с т а , , в е с е ' # і д х ж е д о г і д н а .
з а з д р і с н и й і не п о з в р л я є , щ о б и В А Р Ш А В А , 8. ж о в т н я . — П о л ь с ь к е п р а в и т е л ь с т в а з г о д н -
признали з д о р о в и м н а умі. Т е п е р з н о в а а д в о к а т а м у д а л о с я д о - метрів а 22 метри щ и р о к и й . П Ѓ р и д у м а в в і н придіисн д о м а ш -
вона б а в и л а с я зі с в о ї м и т о в а л о с я на д о м а г а н н я а м е р и к а н с ь к и х баи^нрів, щ о , з а с т а и о н л и -
битися т а к о г о с л і д с т в а , а л е в л а с н е п і д ч а с р о з г л я д і в л і к а р і в . П р е д в и д ж у ю т ь н а й м е н ш е на ііього л з д у д л я в л а с н и к і в домів J ЮТЬСЯ над ўділенням 70,000,000 ііожички П о л ь щ і 1 ПОЛИШИЛО
рдщками, Нераз сперечалися і
Скот п о п о в н и в с а м о в б и в с т в о . `' .: . M f 7 0 0 ѓ о с т и й м і с ц я ' в о д н у п о р у . і х о д и в з Н И М И ВІД Д о м у д о `до- ' ї м щ е д в а дні на р о з г л я н е н и й т ю л ь с ь к н х к о м т р п р о п о з и ц і й , д о -
з а 'спільні ^ з а б а в к и . В і з в а н и й д о
Галєрії будуть служити д л я м у , п р о д а ю ч и л и с т о к п о Ѓ з о л . ‚ т и к а ю ч и х С Е Ї п о ж и ч к н . Н о в і п е р е г о в о р и в і д н о с н о згаданої n e t - '
суду' „ ч о л о в і к " с к а з а в , щ о ж і н -
БАНДИТИ ЖЦРТВАМИ БАНДИТИЗМУ. , публики видців. Скрізь представлявся я к делє ж и ч к и р о з п і н и ў т ь с я ў в і в т о р о к . Я к б а ч и м о , т о П О Л Ь Щ А НЕ . . п і д .
кд. й о г о х о т і л а б и л и ш е , а б и її
гат П0.1ІЦІЇ. У - п р щ ц д с а х а в т о р кинула'' щ е а м е р и к а н с ь к о ї пожнчки, як п о д а в а л и дзшіііиі т е -
К Л І В Л Е Н Д , О г а й о , 8. ж о в т н я . — В о д н о м у к л і в л е и д с ь к о м у в и х в а л я т и ; з р е ш т о ю врд, я к т о -
н е ж а л у в а в с о б і г у м о р у : приг Л Є Ѓ Р А М н, Л И Ш Е х о ч е в и т о р г у в а т и д л я С Е Б Е к о р и с н і н і і У М О Ц П Ц И . ,
парку н а й д е н о т і л а д в о х л ю д и й , п о д і р а в л е н і р е в о л ь в е р о в и м и с п о д а р д р м у , не м і г п о з ц о ^ и т и К Р У К К Р У К О В І ! О К А Н Е ВИ-
ЌОЗУВАВ і з а к а з у в а в комірникам
кулями. П о л і ц і я ; р о з п і з н а л а в ' ў б и т и х Ф и л а д е л ф і й н і в Д ж е ќ а їй. х о д д т ц в к о р о т к и х с у к о н к а х . ДЗАчОЙАб.
-нжні дигда, ц п р . `зустрічей` н а
Вравнштайна й Ернеста й о р к е л а , які, я к іеіже поліція, б р а л и ‚Том'у і ц р п о д р у ж е т а к е мрлц- ГЕНЕРАЛ Л Ю Д Е Н Д О Р Ф ПОКИДАЄ ЛЮТЕРАНСЬКУ ЦЕРИВУ. з.
З а ч и н а ю т ь польські пани ко ходах, співів у хаті, деморалі-
с у д . ` з в е р н у в с я 'до батьків,

Е
участь у р і ж н и х б а н д и т с ь к и х н а п а д а х ` ў Р о ч е с т е р і й Б о ф а л о . НАМІРЯЄ С Т В О Р И Т И Н О В У Ф А Ш И С Т С Ь К У ЦЕРКВУ,
кетувати німецьку демократію щ і ї , му^ики. п і д ч а с о б і д у . 2 0
Щ о б у л о , п р и ч и н о ю с ь о г о в б и й с т в а , поліція не з н а є . В о н а Щ О Б И ^ г і і з и а т ц ї х д^ м к у . Щ о й н о
відносно нових переговорів! тудерннх п р а в д л було обчн- ЯКУ З А Х В А Л Ю Є РІОГО Ж І Н К А . -
тільки д о г а д у є т ь с я , щ о в б и т і т е п е р р й з б и щ а к н п р о б у в а л и ж и - т о д і м о ж н а б у д е п о з в о л и т и " на
щодо-торговлі з Німеччиною. і е н и х і і а б е з к р и т и ч ц і с т ь Львів- ‚БЕРЛІН, А жовтня. — Генерал Людендорф, ш е ф воєнного
ти к о ш т о м д р у г и х б а н д и т і в ; a d н а н и х з а с е л ю т о п і м с т и л и с я . ррозвід або з а б о р о н я т и його.
Н а п е р е ш к о д і с т о я т ь ц л а , а які жих громадян, щ о звикли до ш т а б у а ч а с і С в і т о в о ї Війни, щ о п о війні, н е МАЮЧИ чічо луч-
1 ,, v , - . я ЧБЬІ.
' " ' - . . ' " І' . - " ' , З їх усунемо, ` к а ж у т ь ' п о л ь с ь к і ^ ж е сюіадцих і неясних при- шогрі^нкіробоіи, почав боротьбу з в і л ь н о м у л я я с т в о . м , юдде-
СНІГ П Р И Ч И Н О Ю О П І З Н Е Н Н Я Ж Н И В Я Р С Ь К И Х Я Г О Б І Г ^
СПАДОВИЙ ИАРЛСОЛЬ. пани,' заживемо дальше "писідЗ А л е д е я к и м таки, б у л о їзмом і католицизмом, злернувСя. тепер проти своЗ; нлдспої
1
У ЗАХ. КАНАДІ. -
братерськи, як оце ви-недавно іздб агато і вони почали проте (
л ю т е р а н с ь к о ї ц е р к ш і н з а я в и в , щ о в и с т у п и т ь з неї. Я к п р н ч н н у
В І Н Н І П Е Г , М а й . , 8. ж о в т н я . — У п і в н і ч н о - с е р е д у щ і й частц, У Берліні п і л ь о т Ш т р а й т в н - з р о б и л и з Ф р а н ц у з а м и , заклю, crypatH у дирекції поліції і ан пбдає в і н о б с т а в и н ' і , щ о в ж е в і д д о в ш о г о ч а с у НЕ г о д и в с я з
провінції А л ь б е р т и у п а л о ч о т и р и ц а л і сиігуі а н е у с т а л е и а по- с ќ о ч н е із літака з в и с о т и 4.300 чаючи з ними торговельний їтоді в и й ш л а вся справа наверх. догмами лютеранської церкви. Teneft залум,ує аін рснуватм
года у цілій с т е п о в і й К а н а д і е п р и ч и н о ю опізнення жнивяр; ї м . , д е р ж а ч и - в . р у к а х с п а д о в и й д о г о в і р , П е р е г о в о р и , д о п е р в а З а т о я ч а с д р т е п н и Д а в т о р па.- н о в у ф а ш и с т в с ь к у ц е р к в у , я к о ї о б о р о н ц е м 'і ї і р и д д ^ і ь н и к о м е
ських р о б і т . ‚ п а р а с о л ь , і п о 1 8 : м і н у т а х щ а з а ч и н а ю т ь с я в е с т и , а п р о ц е на р а г р а ф і в н а б р а в ч и м а л о з о л б - його д р у г а жінка, д ^ ф о н К.?мнІц, щ о ї з д и т ь з . в і д ч І Ѓ Т А Л І Ї , .й№`"
П о ц і л і й С а с к а ч е в а Щ й М в н і т о б І п а д а є в і д к і л ь к о х д н і в сніг;, сливо примаяив до землі. другий раз. тнх і чкурнув. Німеччині, ,та з а х в а л ю є о о н о в у м е р ќ а ў .
- 927. '`Л. 236.
— І % Ѓ "
,
R BBVOBODA" (UBEKTT) J д о з в о л е н и й І у стейті Ню Иорк. АСТОРІЯ. ІД. Ай, 1 ВУД.
,- - ROUBOIO I M
Недільні Представлення у`те- ( С А Й Д , Л . А й . В і ч е в и й комітет
О-гаІвІан`нанірарсѓ published dally except Sondivs and fcottdx-i
Hi 83 Grand Street, J e r s e y City, H. J .
„ С И Н І З А К О Н И " . атрах рукемнх образќів були І Ш Д Ш В Д І І О В Е Н А ; скликує иа неділю, 16. ж о в т н я ,
0 4 M ad by the U-r-tnian WaHonal Association, LAC. дозволені б е з спеціяльноге` зй- о г о д . 2. п р п о л у д н и П е р ш е Р ' а

Edited by Editorial Committee. йоподавства у Палудйавій! Д а - Д Ж К А Г О , Кал. В неділю, д н я т у н к в в е В і ч е в сали Чеського


Р У Злучених ЎДержавах ісдтіу- е ѓ р и ; Д о з в о л е н а т а . м у з и к а т ь л ь -
I n t e r . a as Secone Сіам Mill Matter at the Post Office ol Jersey`СНу. Я І котіі однак є з а б о р о н е н і ' у В ' ж о в т н я о г о д . 3 . 3 0 п о по.л. Нар.. ДОМУ П р и WOOLSEY 1 $ ь
ють в і д . д а й н а т . з в, „ с и н і з а - к и н а ц е р к о в н и х к о н ц е р т а х а б о І
oa Mirck ЗО, 1 9 1 1 . under the Act of M a r c b . 8 , 1879.
к о н и " , я к і п р и к а з у ю т ь м і ж ии- у П о м и н а л ь н у н е д і л ю . П е к а р )` е т ф а х Н ю Д ж е р з н , О к л е г о - ' в і д б у д - г ь с я п а р о х і я л ь н і Д ѓ а - COND A V E - ASTORIA. L. 1. ftp- . в

шим примусове свягковаНИя м о ж е д о с т а в л я т и х л і б а д о ' " В , Т е к с а с , М і г і с і п і й К е н т о к к і . д - р и 4 9 б О С П а в л і н а С т р . ві- ' Сестри: Коли у вас є з П

Господнього доміві але м о ж е п р о д а в а т и й о - 1 У - ^


неділі, а б о т . зв.. - ' У ч е в с п р а в і д о п о м о г и п о т е р п і в - І к р и х і т к и л ю д с ь к о г о милосерд,,
и с к о и з и н Я к т е ж

S U B S C R I P T I O N RATES: ГШРВДПЛАТА: ч а с о п и с і в шим в і д п о в е н і н а З а х і д н і й У- ‚ д л я н е щ а с н и х б і д а к і в у р і д н о м


Д н я , Л о р д е Д е й , ' Ті „ с и н і з а к о г о у с в о ї й п е к а р н і л У С Т Е Й Т І г к я ь в е н і ї видання
Three cents a COPY. Поодиноке число три
7ЛВ ни" є ріжні у ріжних стейтах, М е й н з т ' е х н і ч н о г о , о г л я д у ` в ` ( У н е д і л ю є п р о т и з а к о н н е , так, країні В і ч е с к л и к у є в і ч е в и й к р а ю , п о т е р п і в ш и х в і д повени,
1
O a e year . . . . . . Л , $ 7.00J Нарік . . . . . ^
tlx months T 3.7S На пів р о ї ѓ . -...V.A-......S 3^5 П Р ц іС х о ч е м о т у т г о в о р и - п р о т и з а к о н н о . ю ` р і ч ч ю д е р ж а т и -UO т у т -
0 Є НЕ м о ж н а д о м а г а т и с я к р м і т е т віА і м е н и Т о в а р и с т в , п р й х о д і т ь я к о д и н н а с е віче
Н а т р и місяці о т а о р е т й ч м я к е б у д ь п ї д н р И в м - { - - в О р о і у . г р о ш а з а о і о л о ш е н н в р з і й ш л и с я б у л и з а п о ч н й о м П р а в д и в о г о п р и я т е л я лишені, п І

Three.moeiha . . . . . . . . . T A.OOL ІТИ д о

. В Джерзн Ситі 1
Porcifo and JeTsey City Rates; К о л и б та'к`-в е т е й т ї . П е н с и л ь - с т в с , в и к о н у в а т и я к у б у д ь п р а г ^ г а з е т і ; щ о ^ Д р у к о в а н о - і ЬН?ЏЩ.; А ф р и к а н с ь к о г о Ќ л ю б ўб і д і п і з н а т и , р о з у м і й т е , щ о зи
Я 0 . 0 0 На рік З
4
. У Е І Л . . . . . . . . . ^
Й MONTHS . # I . . . . . . . I 5.oo На пів року . . . .
Т . Т М ^ ! ' ! ! Г 5 3 О венія ДІЙСНО х о - ѓ і л і г а ю д е п р и - ц ю а б о п о д о р о ж у в а т и , з и й ї м - ^ а - Ю - ^ Л ^ - і а й д д н я 5 . ж с і в п і я н а Іма з а п л е ч и м а , а У о л о д не паї.
д с р ж у в а т и с ь . ;,синіХ- з а к о н і в " ^ к о м х и б а ў д о б р о д і й н и х ц і W і д и л н с к л и к а т и в і - П р и х о д ѓ ѓ ь в с і я к о д и н На віч
ч и с л
Three months . 2 , 7 5 На три місяці . . ".'."" , " v $ 2 - 7 5 : СтЄйтіндЬіна ^ за яє
За кожду змін'у адреси платиться 10 центів. які' ухвалила л е г і с л я - а б о - з к о н е Ч н о с т и . У Нкх.'ГЄіі-ШГЏЏ ЛО ‚ а р т и к у л і в к о н е ч н о ї
тамоиитя' були слідуючі т о - б у д у т ь ПРОМОВЛЯТН`БЕСІДННКИ а
За оголошення редакція не відповідає. -ТУРА щ е в 1 7 9 4 p . , т о д у ж е не- ш і р м о ж н а п р о д а в а т и в н е д і л ю п о т р е б и , ч е р е з т е ї х п р о д а ж а в а р и с т в а : ' І З П а р о х і я ' г р , к а т . Н ю И о р к у і д р у г и х місцево
в'есело в и г л я Д а в б и ц і л и й 'не-1 м о л о к о ; х л і б і л і к и , - о д н а к з а - У н е д і л ю є п р о т и з а к о н н а . О д - Р о і к д . Тїр . Б о г о р о д и ц і , 'І. ` Бр. С Т Н Й .
г
^^Адреса^зуовог^
дільііий відпочинок. З г а д а н і ї к о н з а б о р о н я є в и к о н у в а н н я я - наќ дозволено е видавати ча- Пр. Богородиці, від, 259 У.'Н. -З`. Комітет.
з а к о н и з а б о р о н я ю т ь у тім с г е й - к о ї б у д ь п р а ц і , б и з и е с у а б о р о - е о п и с и ' й ґ р а т и в б е й с б о л . З С о ю з а , 3. У. А . . С С. Горожан

У. Н. С О Ю З Д Е Ш Е В Ш И Й , А Н Е ДОРОЩИЙ ті у н е д і л ю п р о д а ж у ч а с о п и - б о т и ; я к і м а ю т ь с в і т с ь к и й х а - д р у г о ї . с т о р о н и в в а ж а є т ь с я 'за- с ь к и й К л ю б , 4. Б р . с в . Й е т р а і
сів, папіросів і цигар, с о д о в о ї р а к т е р ; не В і л ь н о т а к о ж п о л ю - б а в у н а п і к н і к а х н а р у ш е н н я м П а в л а , від.. J J 2 0 У. Н . С о ю з а , б. ПЕРЕПИІІШЕДАКЩІ,
ВІД ДРУГИХ води іі м о р о ' ж е н о г о . з вагн, бавитися або^управлатя законе.
Згідно Тов. В і л ь н а У к р а ї н а , , від. 139.
д у х о м ц е г о з а к о н а не в і л ь н о я к о г о б у Д ь р о д а с н о р т и . ` О т такі т о „ с и в і з а к о н и " і с т - У ' Н . Є о ю з а , Ь`, Б р . с в . П е т р а j іу К „ Е м б р і д ж , П а . К о л и вѓ,
Ми с в і д о м і ц е г о , щ о тегіер в ж е н е м а н і я к о ї а г і т а ц і ї п р о т и
би продавати газоліни й олн Н ю Й о р ќ у „ п е р ш и й д е ц ь н у ю т ь щ е в в і л ь н і й А м е р и ц і , і П Іааввллаа , ввіідд,. І б в - О . Р . - Б „ 7. C f - ^ б у л и н а в і ч у о д н и х п о г л я д і в .
У. Н . С о ю з а . Б о в е с ь с в і д о м и й н а ш з а г а л н а б р а в т о г о с л у ш -
н о г о п е р е к о н а н н я , щ о У. Н . С о ю з ц е с о л і д н а , н а р о д н а о р ґ а - ВИ; також н е в і т ь н о б и б у л о і з - т и ж н я н а п і д с т а в і з а г а л ь н о ї Н е м а сумніву, щ о в о н и не від- ч о в и й Атлетичний'-Клюб. так в и с и л а й т е д о п и с ь д о т о г о
и і з а ц і я , п о с т а в л е н а на сильній, б и з н е с о в і й п і д с т а в і . П і д б и з н е - ДИТИ у неділю д л я п р и є м н о с т е з г о д и , п р и з н а ч е н и й є на в і д п о - п о в і д а ю т ь д у х о в н ч а с у і є не- З а к о м і т е т : Т . П е л е х , О л . О - ч а с о п и с у , я к и й в і д п о в і д а є Ва
с о д и м з г л я д и м , с'ебто п і д з г л я д о м М А Т Е Р І Я Л Ь Н 9 Г О з а б е з п е ч е н - антами, хіба д о церкви. чинок і церковні діла" Й т о м у , р а з , т я г а р е м і н е п о т р і б н о ю пе- л е ш к о , П . Жовнірчак, П, Щ е р - ш и м поглядам.- М И М О славши
ия с в о ї х ч л е н і в , У. Н. С о ю з м о ж е с м і л о к о н к у р у в а т и з н а й - У с т е й т і и . о н е т и к а т м о ж н а у з ' а к о н з а б о р о н ю є , я к „ п о в а ж н е р е и л с о д о ю д л я м е п Г к а н ц і в п о о - б а т и й , В а с и л ь С а ґ а н , П . . Ф е р - В а ш и х б е с і д н и к і в , г а р н и х , пал
б і л ь ш о ю а`секураційною компанією. неділю р о б и т и б о г а т о е а к н х рі- Н а р у ш е н н я в і д п о ч и н к у й ц е р - і Диноких. с т е й т і в . Т о м у м о ж н а к а л ю к , ДМ. Т о м а ш і в с ь к н й , Д м . ких і р а д и к а л ь н и х селянсько
:

Та а г е н т и ч у ж и х к о м п а н і й , які з а х о д я т ь д о н а ш и х л ю д е й , ч е й , я к и х не, в і л ь н о р о б и т и м е - к о в н о ь с в о б о д и ` с у с п і л ь н о с т и " б у т и п е в н и м , щ о ї х з ч а с б м по- Г е н с ь о р с ь к н й . Л`.'. р о б і т н и ч и х п р о м о в щ о с ь там


п р о б у ю т ь в і д в е р т а т и їх в і д н а ш о ї ` о р г а н і з а ц і ї д у ж е ^ а С т о ` тим, шкаицеви П е н с и л в е н і ї . . К о л и с л і д у ю ч і р і ч н : с т р 1 л я і ш я , з п б - з н о с я т ь ц і л к о м , абЬ з н а ч н о зМі-. н е б у л о д у ж е д о л а д у , к о л и на
т о м о в л я в їх о р г а н і з а ц і я д е ш е в ш а Це в и д н о о т х о ч б н з т о г о г р о м а д а , у я к і й в і н ж и в е , на с е л к г в а н и я , з а б а в и , к і н с ь ц і 0 е - ^ Н я л , ь . _^ К Л І В Л Е Н Д , О . Д н я 5 ж о в т н я такім веліЙсім . _ ^ а н о на ВЩЩРЯІ г

_^Ме. Іутворено мЗапомоговкй Комі-


н і е м р а р в в і наді н а м в ф о р м і п о д я к и д і я л ь н и й ч л е н C o - ' д о з в о л и т ь , т о M O A W J Y ^ l t H у г п н н , гри
r
і Ннші публичНі с г ю р - 1 ^ . і Ћ с а н у в а ж н Ў FFIFFLYFTIK д о п о м о -
юза і б у в ш и й Г о л о в н и й Р а д н и й г р о м а д я н и н С т е ф а н Б а ю с . Вій''' н е д і л ю н а в і т ь н I F N V п о п н с и й в и с т а в и , несігіокіці УВАНІ в Східній Галичині T e f П о в е н н

га потерпгШйм г 5ід п о в е н і все


наќ м у з и к а , ТЌІ І всякі нерозумні заколочеішяі З е д н а я и х У к р а ї н с ь к и х О р ѓа ні-
пише таке: " 1
го $ 4 0 , з Ч-оРЬ'ио оплаченню
„ К О Л И раз мннувшої зими з а й ш о в д о моєї хати агент від граму тих кон спокою, торгрвлю, мануфактур зацій під п р о в о д о м Українсь-
К о ш т і в о с т ^ О ^ ^ ` $ 3 1 . 2 5 для
одпб`ї а м е р и к а н с ь к о ї а с е к у р а ц і й н о ї к о м п а н і ї і с т а в н а м о в л я т и , б у т и к л я е н ч н а а б о ) ру, ^ е х а н і ч н у п р а ц ю . Т о ` р г о в л й П Р И У К Р . Н А Р . о г о Г о р о ж а н с ь к о г о К л ю б у в с е л я н і Р О Б І Т Н И К І В в ^ р { і і е . `Кра
К
п

щоб- я з а б е з п е ч и в свої діти в й о г о компанії, я й о м у з а я в и в , з симфонічних і р м п о з и ц і й Р ч е - ограничсна є Л и ш е д о п р о д а - Клівленд, 0 - В с к л а д К о м ѓ ѓ е т у ще було би менше говорнги
шо м о ї д і т и в ж е о б е з п е ч е и і в с в о ї й у к р а ї н с ь к і й і н с т и т у ц і ї . р е з т е не в і л ь н о п р и м і р о м г р а ` ж і п о ж и в и , т ю т ю н у й р і ч е й СОЮЗІ. в х о д я т ь слідуючі о р г а н і з а ц і ї : ‚ п р о в і д в і ч н і к а й д а н и , п а н і в та
Тоді агент внсказав своє здивованне і подав, щ о ніяка, чу- ти в і й с ь к о в о г о м а р ш у Сузи, а подібного ' характеру. Розпо-, НЮ АЛЕКСАНДРІЯ, ПА. Б р . Укр. `Амер.' Пожичково-Будів-1 б у р ж у а з і ю , а з а т е охотнійшс
ж н н с ц ь к а а с е к у р а ц і я не м о ж е р і в н а т и с я з а м е р и к а н с ь к о ю , , яка д е с т е й т о в о м у в і й с ь к у й с т р і ; р я д к о м м і с ц е в о ї в . л а д н м о ж у т ь св. П е т р а і П а в л а , в і д . 8 2 У . Н . Нича С п і л к а , С т а р . ` П о ж Н ч к о в о - с я г н у т и д о к и ш е н і .
д е ш е в ш а від чужинецької. Він к а з а в мені п о к а з а т и а с е к у р а - лецьким. к л ю б а м вільно г р а т и б у т и д о з в р Л е н ї - т е а т р а л ь н і в н - С о ю з а , в і д о г р а є цредстаВлевнеІ Будівнича Спілка, Обўрії Бей- j

ційну полісу т а з а я в и в , щ о д о к а ж е с е й ч а с на п а п е р і , щ о він у н е д і л ю с т р і л е ц ь к і м а р ш і м і ж а _ в и і гр$ в бейсбол. „ У к р а ї н ц і н а А м е р и к а н с ь к і й З е - } ќ і н г Ко.,' Укр. П е к а р н я , Т о в . ' В . З - Д ж о л л і е т , їли. Олексі
О л е к с і й ч и Л е с ь ц с скорочені
має с л у ш н і с т ь . Я в и т я г н у в полісу' і с т а т у т С о ю з а з ш у ф л я д и 1 а 6 годиною пополудні, Згадані ''закони і н т е р п р е т у - млі", в су'боту, 15. жовтня; Г 9 2 7 . ; Б о р б а , Б р . с в . Д н м й т р Г я , Т о в .
і п о к а з а в а г е н г о в и табелькн, п і с л я я к и х п л а т я т ь , ч л е н и С о ю з а " Г у б е р н а т о р с т е й т у П о л у д н е - ється досить поблаяслнво, о д -
П о ч а т о к о г о д . 7-ій в е ч е р о м . С о к і л , в і д . У . Н . С о ю з а , С і ч і м е н а , я к і . п о х о ' д я т ь в і д одно-
с в о ї в к л а д к и . А г е н т т о й , п е р е г л я н у в ш и с т а т у т і табельки, н е м і г воі К ' а р о л а й н и з а п р о т е с т у в а в наќ в л а д а м о ж е п р и к а з а т и д е р - З а п р о ш у є т ь с я в с і х п р и й т и н а Г е т ь м а н с ь к а ^ - ' О к р у г а , Тов. Б о г о і т о г о с а м о г о і м е н и Алек-
с а н д е р . Т а к і самі скорочення
прямо з дива вийти, ш о н а ш а організація з а так малі оплати недавно проти ухваленого жатися стисло букви „синього се представленне. ян, Горожанський Клюб, Б р .
п о д и б у є м о у в с і х н а р о д і в і не-
може давати членам т а к велику матеріальну поміч з а ж и т т я ! с т е й т о в о ю легіслятурою з а к о закона"; колиб к о м у с ь дійсно св. Димитрія, Товариствб З а -
ма в тім н і ч о г о д и в н о г о . А ди-
т а щ е й в и п л а ч у є ц і л е п о с м е р т н е п о с м е р т и . С а м в і н з а я в и в На, щ о д о з в о л я є н а в с я к і не-- Х О Д И Л О о с т и с л е з а с т о с у в а н н я НАДІЯ. порожська Січ, Б р . св. Пет-
ВНЄ х и б а ц е , щ о В и т а м в гро-
мені н а в і д х о д і , ш о У. Н . С о ю з є н е т і л ь к и д е ш е в ш о ю а с е к у - д і т ь н і р о з р и в ќ и . Г о л ф є п р о т е „ с и н ь о г о з а к о н а ' ' , т р м н о г о р і - Ні д о л і ні в о л і у м е н е н е м а , ра і Павла, Бр. х е . Васи-
м а д і с п е р е ч а є т е с я над такими
рапійною о р г а н і з а ц і є ю в і д й о г о в л а с н о ї компанії, але в з а г а л і ще дальше заборонений т а м , чей, т е п е р доаволеііих, б у л и б и З о с т а л а с я т і л ь к и н а д і я . о д н а : лія Великого, Подільська Уќра-
дрібницями. К р а щ е подумайте
пай д е ш е в ш о ю а с е к у р а ц і є ю з і в с і х , я к і ї й о м у в і д о м і . " т а к с а м о як усяка п р а ц я й-бнз- заборонені, а їх пересгупсгва Надія вернутись щ е р а з на . ї н й , ` У к р а ї н с ь к и й Д і м , Сѓу і м е -
п р о п о т е р п і в ш и х в і д п о в е н і , а-
I це дійсна п р а в д а . Тільки з а в д я к и кількадесятьлітній п р а - нсс т а п р о д а ж а у с я к о г б р о д а к а р а н і . . У т і м п о с л і д н і м с л у ч а - ни Д м и т р а В і т о в с ь к о г о , . Р о б і т -
ІВкраїну, б о ‚ б е р і т ь т а ч и т а й т е я к у по-
иі, з а в д я к и п о ж е р т в о в а н н ю і б е з к о р и с н і й п р а ц і п і о н і р і в У. Н . товарів. Т а к о ж м.ожугь ЇЗДИТИ ю д у ж е б о г а т о поторпівби „Ку- П о г л я н у т ь і щ е р а з н а ^н`дну иичий Дім, Т о в . Івана Ф р а н к а ,
жИточну юіижку.
С о ю з а і тих всіх с о т о к а м о ж е й тисяч членів С о ю з а , щ о в ж е ПОЇЗДИ, Щ О п е р е в о з я т ь о в о ч і ні А й л е и д " . Н е д і л ь н и й б е й с б о л Бр." св. Николая,. С^стрицтво
. ' LЌP-ШУ.
з с а м о г о п а т р і о т и ч н о г о ч у в с т в а ' б е з к о р и с н о а г і т у в а л и з а С о - ' , а б о п о ч т у , а т а к о ж л ю д е й на є р і в н о ж з а б о р о і і е н и і і у д е я к и х - Там Н . 3. Преч. Діви Марії.
ж и т и , чи в м е р т и , м е н і . в с е В И Т Н Н К Н З г а з е Ѓ надіслали:
ю з о м , можна було поставити таку солідну інституцію, щ о з а б О г о с л у ж е н н я д о і з церкви, с т е й т а х ; т а к п'риміром у стейті
іодно: З б о р и с е г о К о м і т е т у у х в а л и - А н т і н К л и м з Кл'аріріілд, П а .
д е ш е в ш и й ЦК д е і н д е г р і ш д а є к р а щ е в і д д р у г и х о б е з п е ч е и н є . Щ е з р о ц і 1021 у в а ж а л о с я у М і з у р і - с у д п р и з н а в бейсбол
П о г л я н у т ь і щ е р а з - н а синій л и с х о д и т и с я н а с п і л ь н і н а р а д и В . Г р н ш к о з А л Л е н т а в н , П а . , Г.
Ч у ж и н ц і н е р о з у м і ю т ь ц е ї т а й н и , а л е р о з у м і ю т ь її т і в с і , щ о Полудневій Каролаі'ші п а р у - з а к о н н и м , б о він не є г р о ю , а
— ( Д н і п р о , ІІ У к р а ї н с ь к і м Н а р о д н і м Д о м і Л е б е щ а к з Ч е с т е р , Па., М. Юр-
стоять в С о ю з і і з н а ю т ь його історію. Це т р е б а мати най всім шенням недільного з а к о н а про- у етейті Тенесі є ' б е й с б о л д б з -
П о г л я н у т ь і щ е р а з н а с т е п , V п р и в е с т 1 4 - т і й у л й ц й к о ж д о ї ків з Р а ч е с т е р , Н . РІ.
на у в а з і і п е р е д а в а т и тим, щ о щ е не є в н а ш и х р я д а х . В А м е - д а ж а м о р о ж е н о г о н а в і т ь і в т а в о л е н и й ч е р е з т е , щ о він , щ е ' .' ( м о г и л ќ и с у б о т и р 8-мій ГОДИНІ вечером,
р и ц і не м о ж е ч о л о в і к о б і й т и с я б е з а с е к у р а ц і ї . С о ю з з і - с в о ї м и к і м с л у ч а ю , к о л и у в е с ь д о х і д не і с н у в а в , к о л и у х в а л е н о н е -
В останнє згадати палкії
новими р о д а м и з а б е з п е ч е н н я в і д п о в і д а є в п о в н і п о т р е б а м пе- й ш о в на Червоіип'. Хрест. д і л ь і ш й з а к о н і Т о м у не в х о д и в За Комітѓет:
(гадки... ЩІ ПОДЯКІ
ресічиого українського робітника. А коли т о г о робітника в С о - с т е й т і М е с а ч у з е т с ю р н д и у м е ж і згакоіга. О д н а к у. с т е й т і Ні- д о л і , НІ в о л і у м е н е н е м а , Андрей Т . Білінський, голова,
юзі нема, т о треба його притягнути і то головно в його в л а - 'чно осуджено гру у г о л ф , так Небраска суд рішив иавідво- З о с т а л а с я тілько надія одна. Стефан Королько, секретар, Я н и з ш е п і д п и с а н и й складаю
снім інтересі. , . ' ' о`.ью я к і г р у м у з и ч н о ї ' о р х е - рот., С п о ч а т к у б е й с б о л б у в не-1
Л е с я УкраТкка.1 В о л о д и м и р К о з ю к , к а с і є р . сердечну подяку Головному У
р я д о в и У . Н . С б ї о з а з а так
t'kope в и п л а ч е н ц є мені посмер
пу „ в і д ч и н е н и х д в е р и й " у і м м і - 'цілий- р я д з н а м е н и т о , ` в и ш к о л е - '-тїриііиІПу - ' З е д и н е н и х Д е р ж а в , с ь к о ю д Є р ж а в н о - п о л і т н ч н о ю т н о г б по' м о ї й ж е н і , М а р т і , шо :

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ІМІГРАЦІЇ s


г р а ц і й н і й п о л і т и ц і ' З е д и н е н и х н н х у ч е н и х ' с п е ц і я л і с т і в , ККІ т . ' ` с , принципу „ в і д ч и н е н и х і ќр'ізо`ю, а л е п р о с т о р о з л о м о м І б у л а ч л е н к й н е Ю в і д д і л у 112. У.
Держав. ^ - - ^ ДО-Я'^ . у н і ї . Н . С о ю з а . Т а к о ж с к л а д а ю не
В АМЕРИЦІ
В п а р і з ц и м й п о ч а л и п а ш і в а т и ; . а м е р и к а н с ь к и х і м м і ґ р а н - г р а ц І Г ' І І - В Є ' Н а в П а к и ' к о н т р о л ю - Ї ( ^ ^ H Д о д е т о ќ ` ч . } А Q u o t a М е н ш у ` п о д я к у "всім т и м члсн-
ІМІГРАЦІЯ, АМЕРИКАНІЗАЦІЯ І АСИМІЛЯЦІЯ И к и н я м ( с е с т р а ` м ) , м о ї м прияте-
в л а с т и п р и г л я д а т и с я і м м і г р а - тійі н е Л и ш е н ь н а Місци, т . є. в валй^ п р й п л и в н о в и х к о л ь о и і - ї У ` ? i i r m r i g r a t i o n f o r . Dorrii- п

n лям і з н а к о м и м , щ о в з я л и так
нійному питанню б л й щ е , а там Акерйці, але т е ж і у їхніх в л а - сТівща.'оснойї-певішх'на п е р е д i o n , ' b y Е. George Smith. Oct.
написав др. О.іександер С у ш к о . чисельну участь у похороні й
й с т а л и с л і д и т и т а с т у д і ю в а т и с н н х в і т ч й и а х . З а в д я к и т о м у І п е р е д у м а н и х й у х в а л е н и х но'рм,
У п і ш в і т б р а т ) . м - д е л є г а т а м иа ц ь о г о р і ч н и й з ї з д „ О б є д н а н н я " ,
й о г о о с н о в н о п о в с і м п р а в и л а м и а є м б НЯНІ- ц і л у н и з к у з н а м с - Н а й в а ж н і щ і з н и х б у л и слід'у- Т о г о р о д а п о С т а в л е Н н е і м м і в і д д а л и п о с л і д н у п р и с л у г у мо-
А ? г.'т т о радитимуть раду-над кращим завтра їй жені.
статистичної н а у к и , П о в о л і й к т б .нйпнеаннх КНИГ простеѓ ючі:. 1) р е г у л я ц і я імміграції на г р а ц і й н о г о питання п о т я г л о з а
.„ І американських Українців. С у м н о й п р и к р о ` МЕЙІІ"тут
;
з р о з у м і л и , у с і у . ^є^шнених; п р о у с і н а р о д и i V y c i р а с и з е м - о с н о в Ѓ з а к о н Ў а б с о р б ц і ї (т є с о б о ю к о н е ч н і с т ь с т в о р е н н я о
0
- ` ; ".nqn . Д е р ж а в а х , і ц р , „ t l i ^ , Im.nHgra- с п о м и н а т и п р о т й х СЕСТЕР, а
З г о Д о м о д н а п е і м м і г р а ц і й н е с о в а н н я й с и с т е м а т и з а ц і ї їммі- 1іо.п,,РгођІега is , 0 0 ^ o f v i t a l i n t e r : i ? U I S '
B o r a W T B O
Р M м а т е
У ' Л д а и ^ , я л г
іммі к р е м о г о , д о б і р н о в и ш к о л е н о г о )
ЙЃ; е л 4я с т и ч н о г о с т а т Н с т и ч н б - г о л о в н о п р І ' с е к р е т а р к у того
к Л и б и н б ю д у м к и та н а у к о в і с т ю . ѓ Ь а і г г і ч , ' і 2 ) на' о с н о в і б а - ,
ІИТИНІЯГ.СХЏЯБЧ . т у т , т . є. п а а - г р а ц і й н о - с т а т и с т и ч н и х п р о б . Т е M F R I F L ^ e r i c a n Tf^ople'V
He.^VCFYNATOTB в о н и м і с ц я т в о Д л я н с у новяприбулих` ` ` к о л ѓ о - і м м і г р а ц і й н о г о тіла' ще в ч а с н о с а м о г о в і д ^ л ѓ у ^ ' ` щ о сама не
м е р и к а н с ь к і й з е м л і , к о м п л і к у - . мів. С т а л о с я ц е н а с л і д к о м нео- ( і ў і м і г р а ц і й не . п и т а н н є е ДЛЯІ п о л о в и н и тільТќи . щ о ' - ' і і ^ ^ ^ А ^ п о х д р о -
Дйм н і і й к р а щ и х е в р о п е й с ь к и Ч А н і с т і в д о 'АВІАЩОІІНОГО на-І В середині Другої
иа$ися, а - т а м і ^ в и р о с т а т и д о д н а к о в о г о с т а н о в и щ а з г а д а н и х а м е р и к а н с ь к о г о н а р о д а питан J

іантропо- т а етно.льогів. Ц І Л И Й с е л е т а я у в і д н о ш е н н ю 4 9 % - XIX. с т . З ц и х ч а с і в і і ю х о - ні, я л е . щ е й Д р у г и х B U M O A I H -


розмірів першорядного націо- країн супроти імміграційного нєм життєвого значцція), а у
Р Я Д ц и х у ч е н и х , з а й м а є н и н і 5 1 % . Г о л о ' в н о з і с к р у п у д я т - ( д я т ь цінні с т а т и с т и ч н і ж е р е ' л а Іла, щ о б и Не й ш л и , ^бо Похорон
' ^ н а л ь и о т о х а р а к т е р у , — - а в п а р і п и т а н н я в з а г а л і - - ще на с в і с т а м и президента . Рузвелта) професорські катедри на йер^ністю питомою б р и т і й с ь к о - ' публікаці'ї і м м і г р а ц і й н і ї ќ ў в і д б у в с я в у к р а ї н с ь к і й право
з цим і п о я в и л и с я тут, по о б о х танку еміграційного руху в Е в п р о м о в и в увесь а м е р и к а н с ь к и й ШоряДїіих а м е р и к а н с ь к и х С Л А

б о к а х рівиика, д е с я т к и і сотні' ропі,


му б ю р о к р а т и з м о в і й б р и - J р я д і в К а н а д и і Бразилії,-- Д Л Я І ^ ' Й ^ Р - ' . Л Е й о г о відпр; 1 3

н а р і д ясно І Недвозїіачно, щ о Іверситбтах. И ; 0 Г р


тійській державній мудро- дЬслїднйка української е м і ѓ р а - Г 5 . ' ` . ' 'Комнцький.
`л-прсіитересних, б і т ь ш а б о мен- І т а к З є д и н е н і Д е р ж а в и r.TJJ- і м м і г р а ц і й н е п и т а н ц є є , п о п р и ,
З і с т а н о в и щ а н а у к и м а є у с е с т и п е р е с т е р і г а л и і п е р е с т е р і - ції д о А м е р и к и м а ю т ь вони Н а ю'нці м о г о , п и с а н н я клн- г

ше н а у к о в и х р о з п р а в та е т у д и й ділиі н а і м м ї ґ р а ц і ю у г р а н и ц і м о ж л и в о , к о н с е р в а ц і ю п р и р о -
те в е л и ч е з н е з И а ч і н н є , так` я к ) г а ю т ь Пильно з а х о в а н н я т а к о - 'безцінне значііінє і варђтість. ч у : Н е х й й ж н е н а ш батько У
' і м е н н о п`ро „ і м м і г р а ц і й н е іти- с в о є ї велитенської д е р ж а в и (.ќних б о г а ц т в к р а ї н и „ o u r m o s t
д о Т о г о ч а с у , як п р и з н а ю т ь с а г о в і д н о ш е н н я к а н а д і й с ь к і в.ла- Н . С о ю з І в з и в а ю т и х , щ о ще
тапня". Здебільша а в т о р а м и - п р о т я г о м усего Х І Х - o r o сголѓг- i m p o r t a n t problem" ( н а ш и м м ї а м е р и к а н с ь ` к і у ч е н і , ,,criscus-
їсти, п р и ч о м у н а л е ж и т ь о а з н а 'не с т о я т ь в У . Н . . С , х а й BCTV
ц и х о с т а н н і х к н и г б у л и у с я к о - т я ‚зі' с т а н о в и щ а ч и с т о л ю д с ь - н а й б і л ь ш в а ж л и в и м п и т а н н є м У
sions o n the subject o f imniigra (чиѓй, щ е д о ц и х 4 9 % „ ч у ж о - П о б о р о в ти` п е р ш у . с и л у , о а ю т ь д о н ь о г о ч и с л е н н о , за
го рода „суспільні і і р а ц ь о в н и - кого, й трималися принципу Ч $ м у ? Б о — як чі-таємо у од-
Ptiori W E R E 'П e c e s s a r t l y b a s e d `ЛІЃ%С І з е м ц і в " в ч и с л я л о с я і в ч и с л я - І П о б о р и ж і д р у г у ,
1 . .-. з кн щ е н е - п і з н о . Д О сестер віл
ки" C.social- workers"), д у ж е ' в і д ч и н е н и х дверий", І н о м у і з ' н а й б і л ь ш а в т о р і т а т и в - ly u p o n c o n j e c t u r e ' or p e r s o n a l Ще л ю т і щ у . ` В с т а н ь ж е , Б о ж о ! Ділу 1 L 2 ^ . ` { І : С о ю з а а п е л ю ю ,
Ает'ься п о н и н і ш н и й день
пасто пастори р і ж н о р о д і ш х а- принципу вільної, й нічим не них т в о р і в п о ц ь о м у п и т а н н ю В с ќ ў ю б у д е ш ' с п а т Н ,
o b s e r v a t i o n , sointimfcs u p o n p r e - т о х т о н н и х Французів (коли! щ о б и на б у д у ч е у в а ж а л и , кого
' .мерикансќкйх церковних сект, J о б м е ж е н о ї імміграції з Еврогін
— ‚ ‚ І Г Р О П OUR P O L I C Y IN DEALING JI j u d i c e " ( д и с к у с і ї ^ЧA т е м у іммі- в з а г а л і м о ж н а г о в о ' р и т и ^ А - О д слїз н а ш и х о д в е р т а т и с ь , ч и б и р а ю т ь н а ` " м і с ц е в и х уряд-
ІЃ н е р і д к о й п р о ф е с о р и в и з н а - 'ус'іх, які утііЮлН с ю д и „на во.ль- Сќррби забувати?..
WITH THE I M M I G R A N T - D E P E N D , TO A г р а ц і ї о п и р а л и с я , к о н е ч н о . ч Н -
м е р и ці п р о к о г о н е б у д ь я к п р о ч и ч о к , і в н б Н р а л и л и ш е таких.
чних а м е р и ч а н с ь к и х у н і в е р с и - і г у з е м л ю В а ш и н г т о н а " п е р е д я Сішрнлася душа наша,
VERY NOTEWORTHY EXTENT THE P R O - м а л о н а е д о г а д а х а б , о о с р б и с -
„автохтонів" з виключеинєм ^^У ? - В а р и т и с я коло н е д т ь

тетів. О Д Н И М Словом: повстал'а кНми н е б у д ь переслідудаішямн, " NATURE O F THE D E V E L O P - т і й о б с е р в а ц і ї , а ч а с г р - г у с т о л ч а Т я ж ќ д жйі-ь в окова'х!
ч^рйоііо-щќірих Іидіян...). Б а п о м е р ш о ї , у к о т р і й ц е р к в і м:и
п р е б о г а т а та п р е і и т е р е е н а „ЇМ. а б о н е д о г о д а м и „ с л ^ о М ч Ч р а - M E N T of T H E NATION ECONOMICALLY, , Г Боже, поможи` нам, ^ д п р а в и т и с я похорон. ЖС
упередженню). . ч .ляи'с ц е й о с я г а л о с я і о с я г а є т ь
м і г р а ц і й н а л і т е р а т у р а " , д о с т у - ю " : п о л ѓ ѓ и ч н и м и , р е л і ґ і ^ ц п м н , РОГІГІСАІІУ AND SOCLMLLY" ( В І Д ЦЬО- И н а к ш е п о с т а в и л и у с е б е і м Ся л е г к о в ц е й с п о с і б , щ о р і к - В с т а н ь н а к а т а з н о в у ! ^ІАІЌАЙЛО Л е ш и ш н н з сиротою
-няа л е г к о кожному, х т о лишень національними, а б о й економіЧ-
To, як ми ,поступаємо"з..іммї- ; міграційне питаннє `Канада . ріцно с п р о в а д ж у є т ь с я і з пере- Ш е в ч е н к о , - П с а л о м IX. чл. 3 3 ^ . в і д д і л у ' К л і в л е н д , О.
ц і к а в и т ь с я а м е р и к а н с ь ` к о ю ім- н н м и . З е м л і З е д и н е н и х Д Е Р Ж А В І
ГРІНТАМИ, з а л е ж и т ь в д у ж е з а - Б р а з и л і я . Обі ці.країіги, п е р ш а ілюднених островів1
Великої
м і г р а ц і є ю з я к о г о небудь куга б у д й просторі, експансія ріяь-
м і т н и х р о з м і р а х п о с т у п - і х а р а - н а п і в н І Ч І П Й . п і в к у.л и. Н а ш о ї ` з і - І ^ р и т а н і ї в і д п о в і д н е ч Н с л о ч и
п о г л я д у . П р о велике число` а- нича і п р о м и с л о в а з р о с т а л и в е - 367: л і т іде б е з перестанќу) Обчнрлено, щ о м і с т о Ню
к т е р р о з в и т к у н а ц і ї — . е к о н о - j млі а о с т а н н я на п о л у д е н н і й , { і г о к р о в н н х Англьо-Саксонів.) годинник в однім англійськім'
м е р і ' і - а н с ь к и х д о б р о д і й н и х ін л и т е н с ь к о з д н я н а д е н ь , — мі- ЙОрк відвідзге д е н н о найменше
м і ч н о , п о л і т и ч н о т а с у с п і л ь н о - н а п р о т и л е ж н и х с о б і к і н ц я х а - Т а к и м ч и н о м і т а к и м с п о с о б о м м і с т о ч к у ^ Н а к р у ч у ю т ь й о г о , за;
- с т и ѓ ў ц і й т а п р а ц ь о в н и к і в д.ляі с ц я д л я все н о в и х і ДЛЯ в с е сві- с о ц і я л ь н о ) . гостей.--ь-.-і
п і д м о г и і м м і г р а н т і в б у д е м о в а ж и х міліонів імміг`рантів б у л о М е р и к а н с ь к о г о к о ї п н н е н т у ^ в і д ` і з а х о в у є В е л и к а Б р н А н і я с в о ю ) П О М О Ж И ю й о с т о р о н к а , на- к і н ц н
В слід з а цим і війшла в чували зіавен-давна однаковоГчисельну р а с о в у перевагу в у котрого находиться величезна!
ннше. П е р е с і ч н о ї з в е л и ч и н и моря.
Ідоволі. Не диво отже, щ о з .та- ж и т т я С л а в н а ` „ t h e U n i t e d S t a t -
БОЛ`ЮЧО
БОЛЮЧО н е д о с т а ч у ' nр о- бf уt ч, ч
НЕПОГ-RAUV ^ хj ! i
1
J
с в о ї х „ К О Л Ь О Н І Я Х " , — з BIT- аменюка. (Морський КІТ.) Є так великпи
інтерсснр знати, т о КАНАДИ к о г о станўі у З є д и и е п и х Д е р - es I M M I G R A T I O N . C o m m i s i o n " , я ` C X

рук, п о т р і б н и х д л я в н к о р н с т у - і м к о і о х и б а а ф р и к а н с ь к и х , та! ів^.від і в а ж и т ь часто більше


Б р а з и л і я в и п е р е д и л и З є д и н е н і ж а в а х к о р и с т а л и щ е д р о усі па- к о ї т в о р і н н є з а к і н ч и л о с я - ш о й - і
вання безмірних просто бо- азійських. Остання спроба Ка- ЯК о д н у т о н у .
. Д е о ж ; і й и п о в а ж н о у н а у к о в о р о д н й усі р а с и п і л о ї з е м н о ї к у - ' 3 Щоб збудиті
І н о 1 9 1 0 р. З а с л у г и т і є ї , к о м і с і ї а н т в сво`їх н е л и т е н с ь к и х ' к р а - і г
ч
1
, сТатнстнч.іи.ч д о с л і д а х і м м і г р а - лі... Н і х т о і. не о г л я н у в с я , яќ на- і д л я н а у к о в о г о р о з р о б л е н н я ім- Мдй здгноро№гнНя ц е г о с т а р о
1
'f-eHHv вблю, треба м и р о м , Н а й б і л ь ш е з а м і т н о ю маи:;:-
Цінного' іттаци`я, щ о п р а в - раз п. В с е ж ѓ т а к и у з в а б л ю в а н н ю г ^ . ` І м м і ѓ р а ц і й т і о т о п р и г і ц н п у - ОМ.л-ою обух сталить,
п р и й ш л а , н е с п о д і в а н о м а й - м і г р а ц і й н о г о п и т а щ ж з найр`г-
т а п р и т я г у в а н н ю ДО с е б е у с я . в и к л и к а л а в у с і м англьо-сак- ч о ю д о п и с а п й я б ў л а машина,
да не т а к м,.:ке я к і с т ю с в о ї х ж е , п о р а „ н а с и ч е н н я " , ' л т а м і .Та добре--!чигострить сокиру. с п е ц і я л ь н о з л а д ж е н а . д л я .'Іі
жиородніщих кутів погляду і
, наукоиих 'публікації., н'е р а л - . ‚ п е р е с и ч е н н я ' ' . Л ГЦІЗОМ з т и м і к и м й г і д н и м и і н е г і д н и м и с п о - С О І К Ь К І М с в і т і й е л и т е н с ь к е гіо-
р о з у м і н н я , є н е о ц і н с п і . П і д її о- Т.1Й заходиться в ж е будить. - і ґ ^ Н У ' Ч а н к а , к и т а й с ь к о г о д с п -
Яїе ‚ і ш ш ш о к і с н о й б г о з а і и г е р е - м у с і в і п р и й т и к і н е ц ь ІІрИІЩИ- с о б а м і г і м м і г р і ш т і в в о н и не р у ш е н ќ е Та г р о з и т ь н и н і В Ж Е І ІІІевченко: Я не здужаю - . г ж а в й о г о м у ж а . , В й і і а м а л а ІЯікі
нікугічими. к р и л а м и

-Фнлами.вир^цвс^рималнся . ..СТАРОСВІТСЬКОГОІНЕ лйшепь впутрішно-канядщ- " 3 Щ

Щ І І Н Т Т -`А Й № `Щ
АЃІЇШПУ ' , . . `; V ;
' ; ,, - - ; . !` , 1
`
зТУ
М КРІА
П Н
ЇСЬК
Ш ОГІьО
И ОЃ, ЧОЛОВІЧЕ! В О Д Н І
мали Ви з а с о б о ю поміч І опі-

ЙоќНдаЮчи рІднийЗирай, ми:


л и ш и л и т а м . р о д и ч і в , знайомих', СУ ўі н у срюза- з . - ч..
Тц-б` к у р и в б і л ь ш е , я к куѓриш, Пр причині, щ р цигар'еткн, які щ ш я т е л і в ; Ь е в к о т р и хJ A K тру-
НЮ ИОРК, Н. Я . 1 спричинюють тобі такий ка-
однак таки не р о б и ш сего. д и б ``було н а м н а л а д н а т и н а ш е ! "Стефан Б а ю с ,
куриш, друть твоє горло.; шель, щ о часами д у м а є ш ціл-
хочуть в и д а в а т и н о в у г а з е т у в ч лЯе н ив й
і дз.ш 2е 9 4 пві д пРио сваенйи, й Н . чД
л ежн -
ж и т т я т у т на чужині...На кож-
ком заперестати курині. . Ї
Ню Йорќу. дім ќроді,! в і д ч у в а л и м и б р а к 2 9 6 в і д д і л у У. H . С о ю з а скла-
чиїйсь час т о м у н а з а д д і с т а в : батьківської іщікн і `любовн. даю'Щиру подяку всім уряднй-
. КАРТКУ, підписану п. Іваном V А л е н е т а к то" л е г к о п о в е р н у - к а м т о г о ж С о ю з Ѓ а а ў д і л е н н я `
-^брянським, як секретаремі рѓи с т р а ч е н е , а б о з н а й т и д о б р о - м е н і з а п о м о г и з Ф о н д у З а п о -
у.кма Українських Т о в а р и с т в го п р и я т е л я , 66 я к к а ж е п о - м о г о в о г о , у с у м і 5 0 д о л я р і в , Я%
І ! Порќу, в я к і й з а п р о ш у в а н о
Ю с л о в и ц я : в б і д і п і з н а є м о д о б - Д р у г у поіміч в ` ч а с і м о є Ѓ н е д у г и ,
‚‚‚ев- на з б о р и н а п я т ц и ц ю 1 6 . рого приятеля^`а батьківської! щ о т а к д о в г о держиться м$не..
вересня. З о г л я д у н а т е , щ о у любмй'і.за'.гроші не к у п и ш . Д а й Б о ж е , ` щ о б и У. Н . Союз
програму н а р а д м а л и в х о д и т и Але ш у к а ю ч і й .знайде. вростав кожного' місяця у
і к і читання, я к п е р е в е д е н н е в
т За дорТ)оюЩор-дбю
д о б р и х ; стільки н о в и х членів; СКІЛЬКИ
житте р е ф о р м и С о ю з а Т о в а - ; л ю д и й в с т у п и в я д о У. Н - Х о ю - в и п л а ч у є м і с я ч н о х о р щ и ч л е -
ристп, та у к р а ї н с ь к о ї Л и к о л и , я з а і в ній власне з н а й ш о в я то- Рівночасно взиваю тих,
„ішов на з б о р и . Я б у в п е в н и й , г о ' д о б р о г о і, щ и р о г о п р и я т е л я J щ о н е - є ` ч л е н а м и У . Н : С о ю з а ,
, П в теперішний ч а с збори З йог.о б о к у в і д ч у в а ю н а с о б і ! щ о б и в п и с у в а л и с я з а р а з і н е
‚н-внс не з м о ж у т ь Не п о р у ш и т и т у . о п і к у і б а т ь к і в с ь к у л ю б о в іі в і д т я г а л и с я , б о в и д а т ь , к і л ь к о
-‚тќих важних п и т а н ь , я к с п р а - ! дістаю щ и р у поміч в потребі. У. Н: С о ю з в и п л а ч у є щ о дня у-
мі урядження ііадолистового І т и с л у х а є ш , я к всі, т в о ї прня- А тн Щ Е не хочеш, попробува- .-Тяжќа недуга заатакувала сім хорим, щ о належать д о
І вони г о в о р я т ь тобі, щ о в них
гпятл та с п р а в и д о п о м о г и ж е р - , т е л і х в а л я т ь OLD COLDS ПО п і д ти їх! О Х , Ч О Л О Ѓ В І Ч ѓ І Ї т о к а - мене ї з а с т а в и л а - і р ќ и н у т н я р а - н ь о г о . Т а к ' с а м о д я к у ю міСце- „
нема к а ш л ю у цілому вагоні.
а м иовсни в Г а л и ч и н і , і с е
Т В
небеса, v жеться, ш о тільки жінки д у м а - ц ю н а д о в ш и й ч а с . _ В і д 4. м к я - в и м У р я д н и к а м , ' щ о з а н я л и с я
гене щ е б і л ь ш е з а с т а в и л о т а м ють все навідвороті . ців не г о д е н я з а р о б и т и н а , п р о - м о є ю с п р а в о ю й в и с т а р а л и с я ' "
. j жйто$:" р о д и н и , а Ў . Н . С о і о з ' я к д л я м е н е о з а п о м о г у О с т а ю ' а '
Як тільки п о ч а л и с я з б о р и , я щ и р и й Мій п р и я т е л ь ` б е з п р о в о - п о в а ж а н н я м , ` І' ' - `
відразу з д и в у в а в с я , щ о п р о в і д , л о ч н о п о с п і ш и в мені з д о п о - С Андрій З а я ц ь ,
.-‚борами о б н я в старий уряд. м о г о ю і ч е р е з урядйиків місце- . член 296 відділу,
Питався я с е б е : Х і б а м о ж е п е - вог'о в і д д і л у - 2 9 4 . переслав для
рсвееги р е ф о р м у , , С о к ї з а Т о в а - о е ї фамілії суму $100, а через н ю к - ^ а ^ , ^
ряств старий у р я д . , п р о т и к о - воїх урядників переслав мені
.лтштЬясог.
трого треба в е с т и р е ф о р м у ? А - р і ї с л о м с и м п а т ї
ІГІОЄН жід^нЃиЬ^"оТ^ - '
ле я скоро п о б . а ч ц в ^ щ о т у т н е ^ хгіГвчу
( с п і в ч уѓѓ'я,
т т я , ппооттііх: и І р о з р а д и , а Н е в с і з н а ю т ь ' , ' щ о с л а в ш і і'і,
ходить о пі$'ку р е ф о р м у , С о ю - `тим д д р м е н і йде й п о м і ч м о - н і м е ц ь к и й к о м п о з и х о р б у в т а .
за Товариств., П а н І. Д о б р я н с ь - ральну.` ' к о ж катеринкарем. A .#ал#еї-; .
кнй, який с к л и к а в з б о р и , к а - З к о н е ч н о с т и у д а в с я я Д о ; У . ц е о с ь т а к : К о л и Вагнер ‚ б у в
зав, що в л а с т и в о п о ч и н д о Н. С о ю з а з п р о с ь б о ю о заїІо- Берліні, м е ш к а в у с е в готелі
зборів дав пан д р . Л ь о н г и и Ц е - м о г у , бо` д о к т о р и І л і к у в а н н я „ Б е л ь в і " , -а п о п о л у д н и прохо-
гсльський, п р о ф е с о р презбите- пожерли м о ю ощадність, яку я ж у в а в с я сусідними вулицями,
піянського д у х о в н о г о семина- придбав з а кілька літ моєї пра- Р а з почув, - щ о катерннкар н а
ра u і . л у м ф і л д і ; н а й о г о п р и - ці. ' . п б д в і р ю к о т р о г о с ь д о м у грав
порученне п р е д с і д а т е л ь у д і л н п На цім м і с ц і с о т ж е складаю його „Льогенгріна". Т о його
слова панови п р о ф е с о р о в і ї , і сердечну подяку У. Н. С о ю з о в и 'врадувало, а л е сердився, щ о
сей дав д о р ш и й п о л і т и ч н и й р е - . і його урядникам з а уділену катеринкар грав д у ж е скорим і
ферат, котрий з а н я в ц і л и й в с - `помуч, і с п і в ч у т т я в м о ї й н е д у - темпом. Композитор прийшов
чір, так щ о т р е б а б у л о н а р а д и зі, а т о в а р и ш а м і ч л е н а м . . в і д - на л о д в і р я і с к а з а в К а т е р н и к а -
Г Л А Д Ш А І Л І П Ш А Ц И Ґ А Р Е Т К А
відложити н а д р у г и й т и ж д е н ь . д і л у 2 9 4 - т о г о за в и п л а ч у в а н н я р е в і , щ о грає д у ж е с к о р о . К а -
Промова п а н а п р о ф . Ц е г е л ь - мені т и ж н е в о ї х о р о ї з а п о м о г и теринкар видивився на нього,
ського мала н а ц і л и д о к а з а т и
зборам, ш о С о ю з Товариств ЖАДНОГО КАШЛЮ В ЦІЛОМУ ВАГОНІ Produ-t of P. UraUnA С о ^ Е . Ѓ 1760
і ч а с т е в і д в і д у в а н н я м е н е в,са-
н а т о р і ї . `і : ... ' І
а потім розсміявся..„Мене х о -
і чете вчити?; Х т о сказав, в а м , ч

МУСИТЬ в и д а в а т и в Ню Иорку . Я к великою і дорогою-є та що тане так-грається?" „Бо


t

газету. Д л я сеї- ц і л и в і н в і д с у - З ' `` s поміч для мене від нашої слав- т о я сам ў д о ж и в композицію. .
нув н'а бік н а в і т ь с п р а в у п о в е - в а н н я г а з е т и д о к а з у в а н о з н о в а ж д и й міг висказупати сво- Розкуйтеся, братайтеся В1ДКИ П О Х О Д Я Т Ь Ц И Г А Н Е ? - . н о ї о р г а н і з а ц і ї , я не в силі в и - Т о е з м о є ї ' о п е р и ,^boreHrpiH''.
іш якої д о м а г а л о с я к і л ь к о х у - в т о й с а м и й с п о с і б , щ о п е р ш и й б і д н о ft б е з с т р а х у с в о ю д у м - У ч у ж о м у к р а ю З ' ' . . ` ` сказати. `Значіння такої допо- Н а з и в а ю с я Ріхард Вагнер':. :

члеників з б о р і в ; п а н п р о ф . Ц е - р а з ; о т ж е з н о в а г о в о р и л и , щ о ку, г о л о ' с у в а т и п і с л я с в о є ї с о в і - ' Н е ш у к а й т е ; не ` п и т а й т е Німецький етнограф" Фелікс а й , х т о , п е - „Так? Н у , а , я к ж е ж т о м а є т ь с я


укра-1
м о г и П 0 Й Я а х н б т о

гельський с к а з а в , щ о с я , с п р а - н е м а в А м е р и ц і ні о д н о ї с т и . С я о б і ц я н к а р е ф о р м и з р о - Т о г о , щ о . н е м а є , .; Л ю ш а н у к н и ж ц і „ Н а р о д и , р а - р д и в - п о д і б н і н е щ а с т я 'як я . г р а т и ? " „ Ч и м о ж у в а м п о к а з а - е х 0

ва ще не п е в н а , н е п і д т в е р д ж е - ї н с ь к о ї г р у п и , я к а м а л а б и і д е - і б и л а дуже гарне в р а ж і н н я , І На н е б і , , а н е т і л ь к о си, м о в и " з а й м а є т ь с я з а г а д о ч - ? " „Коли.хочете..." І Вагнер Н е в і д р і ч к б у д е з а з н а ч и т И ) т и

на, і ше т р е б а з п о м і ч ч ю з а - - ю , і т а к д а л і . І і люди з великим зацікавлен- На чужому полі. ною справою походження ци- ^ ^ , д америќансь- гравЗ на катеринці в п е р ш е в 0 н а л е ж у 0

ждати. У с в о ї м д а л ь ш і м р е ф е - Г р . Т и м к о М і л є щ у к р а д и в . н є м в'ижидали слідуючої В своїй хаті — своя правда, ганів. У Франції гадали, щ о ци- ^ о р г а н і з а ц і й , в і д к о т р и х не ж и т т ю . К а т е р и н к а р н а с л у х у в а в и х

старався д о к а з а т и , щ о б у т и з видананнєм г а з е т и ду'Дйнці, на к о т р у назначено в ж е І сила, і в о л я ! г а н и п о х о д я т ь із Ч е х і ї , в А н ґ - т о м а т е ' р і я л ь н с ^ а л е і м о р а л ь - п и л ь н о . „ Т а к т о , и г р а ю т


раті він -
Ш е в ч е н к о : П о с л а н і є . глії в в а ж а л и ї х б а т ь к і в щ и н о ю
американські У к р а ї н ц і в е д и е с е ж е о с т о р о ж н и м . В і н п е р е ч н - ' д р у г е п р о д о в ж е н н є з б о р и ноі помочі н е д і с т а н е ш . ' А г е н т " н а тій катеринці т р е і і й рік, a
злу політику. В і н п е р е ч и с л я в у- с л и в ц і л и й р я д г а з е т , я к і в и д а - ' Та на слідуючу нятиицю з б о - (г.гипет. і а к с а м о г а д а т и в ь - - : к т о в а р и ш з відді- денно м о ж е яких пятьдесять ра п р и д в н е Я

з в а
сі' політичні о р г а н і з а ц і ї , в і д в а н о в Н ю Й о р ќ у : Г а й д а м а к и , р і в н е б у л о . Х т о п р и й ш о в ' н а БОГАЦТВО ЛЯПОНЦІВ. а н п , я к ц е д о к а з у є - - - у з і щири'мн с л о в а м и п о т і х и з і в ; а л е н і х т о не с к а з а в і щ е , щ о Л

иайдавнійших д о ц а й н о в і й ш и х , П р о л о м , Українську ' Г а з е т у . сей д е н ь д о галі, з а с т а в г а л ю І.Джітано". Деінде знову льо- а л с з


1 0 8 а д и
Ради, Ф е д е р а ц і ї , К о м і т е т и і т а к С і ч , Д н і п р о , і ш е д р у г і ; в с і в о - з а м к н е н у , а п р и в а т н о м і г д о в і - Говориться п р о вбожество в к а з у ю т ь н а ї х ні- Р Р '
к а мертвими-чи- т о п е подобається йому". Коліѓ
л ь н і н а з в и

С л а м и 2
далі, та казав, щ о в с і в о н щ б у - і н и п о п а д а л и , а з а д е я к і в ж е и ( д а т и с я , щ б з б о р и б у д у т ь с к л и - Л я п о н ц і в . Н е д а в н о W i . - a х а - а ар ке походження Р б ^ ^ к о т р о г о як не- побачив, щ о Вагнер м а є приго-
и т о Т Т С Б

.ти злі і ш к і д л и в і . Ч е р е з ' т е й з а б у т о , щ о в о н и і с ѓ н у в а л и к о - к а н і н о в і , у с у б о т у . В с у б о т у т а Л а п о н ц я в Л я в к к б я е р в і . ' д с - " вжива- У с 4 - " А - . кілька товлену в руці марку, злаггд-
о в о ц и г а н я к о г о
з а п л а ч — т о t e 0 з а

української д е р ж а в и н е м а , щ о я л и с ь і в е л и к і г р о ш і п о ї д а л и . з б о р и були. Д о - ведення з 0 о - була крамничка. Ж е р т в о ю ` о ѓ - , и Україні' Німеччині (Ці- ю Т ф о п а д е р а з на все. нів. „ Д о б р е ^ с р а т и м у в і д н и ш
т ь
Л І Т в п л а т и в

Америці б у л и т а к і з л і о р г а н і - Т а п р о т и с ь о г о виступили, ню в п а л и ш к і р и , ф у т р а , м а т е - г а й н е р ) і т д є м а б у т ь v з в я з и " ` "^-Р`-нзна вартість так, я к ви мені 'показали". Ко- 0 7 8 ч , м

заціі. О т ж е т р е б а т е п е р у ж е з а - з г і д н о пан Д о б р я н с ь к и й ' і рів з г о л о ш у є т ь с я с т а р ш і уряд,


р і я 1 нд .- . ...J,'
і в а р ' ' ,
т с н ' ' Z -
і ceqei, рідної,.української орга- лй Вагнер кілька'днів пізніше
Я П Л Я І І Д в о n C l r

снуяати н о в у , д о б р у о р ґ а и і з з - п р о ф . Д р . Ц е г е л ь с ь к и й . В о н и а н а з а п и т о д н о г о у ч а с н и к а , с ь к і п р і 4 , Ш
и к р а ^ Л т і н ^
с и с р і б м і К 0 "О`ѓув
доказували, щ о газета Н ю поясняють старі урядники, ш о І корон. Цілу, ш к о д у о м в я ж е т ь с я т е ж назва Д ж і н - ' - РКИ В с т у п а й т е в тбі сі ла ьмші е , з"вбу ок и т. 'е мВпроа днуев аб в с яо щ Д О р о г і 3 Є м л і :
цію. Rri у к р а ї н с ь к і г р у п и в А - вибраний на попередних з б о ш в е д с ь к и х В
ул в жее
И о р к о в и к о н ч е п о т р і б н а та щ о о б р а х о в а н а на . б і л ь ш е є 1 , 0 0 0 . -. подібні, якими назива- певної,.^славної і найбо- т а к е с т р а ш н о скоре. З н о в у при- р я д и
иериці не м а ю т ь т е п е р ідеї, рах,` с е не у р я д С о ю з а , а л е у.
ґ е н а {

І Н ю И о р к п о в и н е н ' с к а з а т и ці- а н г л і й с ь к и х ф у н т і в . ^ Г о л о в н и м ю т ь ц и г а н і в v б а л к а н с ь к и х дер^ ^ ' " ^ 0 ? - о р г а н і з а ц і ї У. Н: ш о

і ому т р е б а з о р г а н і з у в а т и т е в а - ряд д о переведення розпро готовив собі гроші, щ р б н на-


й дати амери'канським'лій американській Україні своє засобоіі удержання.Ляпонців є І б л и з ь к і м к о д і . Науко-` ^ ' _ -'. з , . С ю з а

риство ж а в а х
городити катеринкаря. Т а я к -
дек` Американсь.'.і. с л о в о , д а т и ї й . і д е ю . Н а д у м к у д а ж і т и к е т і в на с в я т о П е р ш о р е н і ф е р и , я к и х с х а д а д р д о д я т ь займалися циганами п е р е , З а и з и в а ю В а с , дорогі 'родим-
в о
увійшов на подвіря, побачив
---- - газета п е в н о ѓ о П а д о л и с т а . С т а р и й у р я д в е д о lO.OOq ш т у к . : К о р ш я т ь с я , - , ^ с т ї І Пот, М: И Г Д е Го- '. Р ^ а й т е . н а г о д и без- 4 ц , и е п о п

Українці не М а ю т ь н і я к о ї і д е ї . І с и х бесідників, д 6 в С
велику таблицю, причіплену д о
е з б о р и т а - 'зррйджує"Да.?йшу'
ані політичної а і і і ' ' р е л і г і й н о ї , І п о в е д е т ь с я . Я к ш е р о в ц і з б е
казав пай Ц е г е л ь с ь к и й . р у т ь н а виданнє г а з е т и 50,000
Я думав, щ о . б е с і д и ќ с к а ж е ) д о л я р і в , т о її б у д у ч н і с т ь з а п е в ^
Й
йскусію Џ
чий^єті'сй' с у п е р е ч Ќ ѓ ѓ з а т ^ ; Ш ' :
скупоютравоірі-яку- - в ж р е б у и ^ ^ в д - ^ г .
Њ$№ЏЗІШ№ : Ю Т Ь З П Щ . е н і г у а д а ю ь з н а ^
-‚гитстмячр і ш к і р и . ОпоЮдагигя'.нХ'рвТей^ б а ѓ ь к т к и н ^
: ^ ^ ?
^ . „ 'платного вступу з а . т и х кілька
г- ^ . ї ї .. тимад-р,
Т вступайте громадно
TOR$W%^^^4W^
й я К
к а т е р и н к и ; JHa т а б л и ц і б у л о в и - ,
п и с а н о : „ У ч е н и к Р і х а р да В а г ' .
нера'С - ^x-Au.Aiv, .
A d f c r t a

i f t

6 T C T B
1

W В а с

відразу, якої і^еї 'на'м т р и м а т н - н е н а , а щ о ш е р о в ц і ц і г р о ш і к а ж е , щ'б' г а з е п ` п о в и н е н в и д а , - I n W e o e K i e і в е д м е д і в у . Л я п - й і ї б у л н д е я к і - і ю л о Й і № Й й б - ' , ' ^


і І
або,каліцтво,
ляндії це т а к а - с а м а б а й к а , я к з а х . Індії.'В к о ^ д о м у ' р ' а з і іѓова
са. що в і н , ' я к в ж е н е с к а ж е , я - з б е р у т ь , п р о с е н е м а н а й м е н ч й - н а т и С о ю з Т о в а р и с т в , к о л и в ж е
це, щ о н а с е л е н н я іЛяпляндії,: т о ѓ а н і в близька до старинного
кої політики н а м д е р ж а т и с я , т о г о с у м н і в у . Д і я в и д а н н я г а з е - П О З И Л Я ' Щ І 3 Д І Т М й ? ! ГЕМТРЕМК, МІШ,!
ц и
ПОЗІР!
й о г о . д о с ь о г о кликали. В с е о р - дикі Люде, ѓнебезпечні племена, ‚санскриту.' Т а ц е н е з н а ч и т ь ,
хоча нам с к а ж е , я к о ї " ц е р к в и т и Не т р е б а н а в і т ь с е ї с у м и ; . T O B . ІМ. І В А Н А Ф Р А Н К А , В І Д . 146 У. Н . С О Ю З А
ганізація збере к р а щ е гроші, Ляпляндці загорілі 'лютерайн, а н е з а х о в а л и чисту і
держатися, б о п р е ц і н ь в і н п р о - щ о б и її п о ч а т и , в и с т а р ч и т ь з і - щ 0

Ц И Г
відоѓрав ———
дасть приказ людям пренуме- мають свої'школи, в яких учать
фесор б о г о с л о в с ь к о ї с е м и н а - б р а т и н а П о ч а т о к ' я к и х 5 , 0 0 0 перђцсну с в о ю м о в у . П р о т и в н о , :
рувати газету, т о щ о . Але пано- шведські вчительки. Вони не-
ріі. але він с е г о н е г о в о р и в , а д о л я р і в . Р е ш т у з л о ж а т ь п е р е д -
тільки д о к а з у в а в , щ о т р е б а з а п л а т н и к и у п е р е д п л а т і т а к у п -
. в е Д о б р я н с ь к и й і Цегсть'ськнй- р е н о с я т ь с я - р а з о м із .племенем^ ж и х м о в т и х країв, у яких жи-
вбгіи п р и н я л и д у ж е б о г а т о з ч у -
СВАТАННЯ НА ВЕЧЕРНИЦЯХ
ці адвертайзментами. Пан^нова. доказували, щ о т а к у і з м і с ц я н а місиуе й . у ч а т ь ' л я З Так потворили циганські - ` водевіл з співами і танцями в одній дії.
дожити г а з е т у , а в т і й г а з е т і
п р о ф . д р . Ц е г е л ь с ь к и й в и с к а - ' с п р а в у , я к г а з е т у , Не м о ж н а р о - п о н с ь к и ' х дітей у ш к і р я н и х наріччя, н е р а з з о в с і м ріжні м і ж
вже се в с е д а т и У к р а ї н ц я м , ч о -
зував певну надію, щ о вона з бити товариством, б о се спра- ш а т р а х . М і ж ,: ‚ м е ц ш а н ц я м н с о б о ю . Т о м у т е ж ' м а д я р с ь к і а б о В С У Б О Т У , Д Н Я 1 5 - Г О Ж О В Т Н Я 1 9 2 7 РОКУ
го вони не м а ю т ь . З В У. Н. ШКОЛІ. 2 3 4 0 McKAY, cor. HALLEСК, NORTH DETROIT.. .
початку буде виходити раз и а ' в а б И
а д з н е с о
бизнесова. Якб в а . Я к б и д а т и н а р о - ш в е д с ь к о ї Ляпляндії- .нема , а- румунські цигане з трудбмгЛИ-;
Що пропустив др. Ц е г е л ь с ь - дови п р а в о говорити" в справі нальф'абетів. Початок p . ѓод. -7^0 вечером. В с т у п 50 ц е н т і в .
кий, д о д а в а в г р . І в а н Д о б р я Н - і т и ж д е н ь а л е д у ж е с к о р о - п е р е 'ше м о ж у т ь зрозуміти російсь- L

ський. Сі б е с і д н и к и з а т я г н у л и м і н и т ь с я н а щ о д е н н у . ' П о к и в о - 1
газети, т о кождий
приказувати, як газету видава-
захотівби
к и х циганів, а в ж е з о в с і м не` Ж j--.
По представленню Б А Л Ь д о пізної нбчи.
Д о х і д призначений н а потерпівших Щ д т і о в е н и в Галичи-
справи т а к д о п і з н а , щ о т р е б а буде виходити раз на тюк р о з у м і ю т ь м о в и с в о ї х б а с к і й -
ти. О т ж е сю Справу н а й к р а щ е ських а б о еспанських побрати- ні, т о ж н е л т о в и н ` н б б р а к н у т и а н і о д н о г о У к р а ї н ц я . _зб,зв
було, в і д л о ж и т и з б о р и н а е л і - д е н ь , в і н б у д е її р е д а г у в а т и ЗАХОДОМ ТОВАРИСТВА 4
поведе приватна бизненесова мів. -Цигани л е г к о нагиналис'я " За.дрбру забаву ручить ' Комітет.
дуючий т и ж д е н ь . П е р е д р о з в я - ( б е з п л а т н о . ' їмЃ Т А Р А С А Щ Е В Ч Е Н К А
іспілка ш е р о в ц і в . З а будучність й-релігійно д о релігії народів,
заниєм з б о р і в ї ї . С а в і ц ь к и й з а - Сі п р о м о в и панів Добр$шс$- ВІДІІІЛ Ш У к р . Н а р о д . Со^оза НА ЦЕ, щоби' купити або заміняти дім, фарм
‚Дгазети н е м а щ о б о я т и с я , б о як через краї яких мандрували..
кликав з і б р а н и х , а б и д е р ж а л и ' І к о г о і Ц е г е л ь с ь к о г о т о е і - — ' в д о у д е т я -^ѓ$'`.``^ `'
ІІ т о в а р и с т в ' у Н ю ИбрісуІ' г
Цигани самі` називають еебе.
в тайні, щ о г о в о р и л о с я н а н а - ' з н о в а т а к д о в г о , щ о т ђ е б а ' б " у -
д а с т ь п о 5 0 д о л я р і в , т о бу^дуч-j П Е Р ЦІ Й Й .. ' Ѓ р о м ' ' а б с З , . р у М " , . щ о д о с Ь н а ї зайдгѓУ.гд#` Haujgro офісу. Полагоджуемо рівнож ріжнорсгдиі- тутешніѓ : і

радах. і л о ' с п р а в ў г а з е т и в і д л о ж и т и на 1 ; стаооќраєві `справи, пересилаємо гроші до старого краю в дол-ро.


!ність г а з е т и з а п е в н е н а , ѓѓІлім б л и ж ч і м с х о д і означає . вирЬбляемо повномочія і ни. - - 233-
Приходжу н о в а н а с л і д у ю ч у д р у г и й р а з , щ о б и т е п е р п р и

ОСЙ
ІИИЙБАЛЬ
З а р а з 'вибрано редакційний! ІЗйднсГ-рџмську д е р ж а в у , В і з а н - V#ALTER KOSTETSKi A CO., 1 - е , B u . i n e . . A R - l C t . t o R r ^ r . ,
нятницю. Людий з а п р о с и л и кінци з б о р і в перевести щ е в и 1309 GERMANTOWN AVBNUE. -Г ^ 1 _ _ PHUADELPHIA, P A
комітет з 7 людий т а дирек- (тію..Так походження циганів.І
тих с а м и х , ' щ о п е р ш о г о р а з у . б о р и , н о в о г о уряду'' С о ю з а . Tyrj
ціЮ з 5 ч л е н і в . Р е д к а т о р о м м а є і д о с і , не п е р і ^ т а л о б у ѓ й з а г а д -
За той ч а с у ж е н а с п і я И д о к л а ' д - т а к и з а р а з з а р я д ж е н о в и б о р и ,
(бути п а н п р о ф . д р . Льонгин: к о ю для. вчених.
НІИШІ в і с т к и з і с т а р о г о краю поставлено кандидатів, і ви- ХТОБЙ З УКРАЇНЦІВ В РОЧЕСТЕР, Н, Й,
В СУБОТУ, 1 5 . ЖОВТНЯ 1 9 2 7
Цегельський, а менеджером
про п о в і н ь , а л е з б о р и її н е р у б р а н о перших предложенихі в"-іїйБЕРТИ Г О Л . ` ` хотів набути -
пан Іван Д о б р я н с ь к и й , б о він
'пали. В ж е б у л и й т е л е г р а м и з к а н д и д а т і в . П . Т и м к о . М і л є -
просьбою о д о п о м о г у ѓ ; а л е н а щ у к , я к Н о в о Т в и б р а н й й п р е д с і - м а є в е л и к и й
ма'є д ооссввіідд' у:- у м е н а - } П о ч а т о к о г о д и н і 7-ій в е ч е р о м .
В с т у п 5 0 ц е н т і в .
п'орах п р о с е н і х т о й н е п и д а т е л ь п о д я к у в а в з а в и б і р ; о б і - і д ж е р с т в і ; б о ж в і н п р е ц і н ь є м е -
н а д ж е р о м д о м у У к р а ї н с ь к о г о Д о х і д з б а л ю п р и з н а ч е н и й .на:
Говорили з н о е а т і с а м і ' ц ю ю ч н - з б о р а м , щ о він у ж е б у -
Народного Комітету, щ о куп- будову Сиротинця. 'З і _ яиочувавби у вашійкор:
бесідники, н а пе'реміну пан д е дивитися з а . тим, аби СоЮз(
ленб з а г р о ш і , з і б р а н і д Л я смачні V п.-рекуски.
M ^ F ^ ЗапрошуєтЎься
J ^ ^ всіх^ ОЯ
^ б оМ г во тшо к^ уб ,л оа хл .е т у т е з д к т ь , И б о п е р е м і и я т и н а б і л ь ш і , т о н е х а й з г о л о с и т ь с я д о І
Іван Д о б р я н с ь к и й і п а н п р о ф . ' т о в а р и с т в ^ у в в е д е н и й після
щоби жерте в і й ) і и ' в У к р а ї н с ь к и й смачні і-ерекі-ски. ЗанрошуеТь даю п о н н з к і й ціні в і д ШІСТЬ д о л я р і в І в и с ш е . v ass-б
-'ф. Л ь о н г и и Ц е г е л ь с ь к и й . Г о - J д е м о к р а т и ч н и х засаА,
(День,, і . в і н н а в і й , д о с і у ' т о м у вік і
Українців Рарігаи,
Д Уві до" чисНенної з-ча-Ти-іби- і - л и ш 'дЄ х о т ь рдиЛ показала- Т а к о ж . д а ю л е к ц і ї на с к р и п к и , к л я р і н е т , ф л и т , к б р м т .
порили д о в г о , ї з н о в а ' т е с а м е , ! к о ж д и Г г ч л е н м а в р і в н і п р а в а з Гию-ямо прийти, в не псвкааувтс.-. І
домі ж и в е .
о п о п е р е д я о г о - р а з у , о`тже з д р у г и м и , щ о б и н і к о г о п р а в і З а дьаргі''забавучМ'чЮгь.

І `праву г а з е т и . ` П о т р е б у в и д а - й о г о н е п о з б а в л я л и , щ о б и ќб-
Присутйий
`. , " -.. . '- -'` . ' ` л`` -. 4
'^'^-.3rv - :
СВОВОДА, BTQgQK. Ц то ЖОВТНЯ, 1927.

ВЙВОРЧА--ЕПС-.АШЯ. ' . Н І Т І Н Г И В І Д Д Ш У.Н,СОЮЗІ ЯК З Ш А Є ШЖКОВД - Р Ш Є І В Ш Н Н І І


ч е н о "передати С т р . Г р о м а д і до
ВИДИ УкрДТдськсно Демократично-В Я К MM И Н Т Й П .
ге Ќлюбу ВЗИВАЄ-всіх горожан, щоби . ПРЛДУКДІЯ УКРАІІШ, `
1
^ в и с и л к и н а д і м у к р а ї н с ь к и х ін-J
ШІКАҐО, 1ЛЛ. Уряд Бр..св..О. Нм- залідій у Л ь в о в і . , Не дуже' т о давні часи,, п о л и У К Р А Ї Н С Ь К А Г Р О М А Д А І SI
колая, від. 183, повідомляє всіх членів, Українська книжкова палата^
(October), подавали місце уродження що три квартальний міт,інґ відбудеть- щ о з б и р а є й р ^ е с т ф у е в с ю д р у - ` ^Пеѓрўсик. з а в д я к и с т а р а н н я м п і г і е н і с т і в і Мо., пошукує учителя а б о ' , . П П
ТІЛЬКИ „UKR.ine", а нікаін ,.Austria", ся дня КЧуЖовтня, о'+од. 2-ій. іГопол.. зБРіСТОЛЬ, К С Ч Ш - до. провадження народної ЧИКО
..Г`оЦпсГ або „Rutninij". як цс звн- к о в а н у гдродукцікх У к р а ї н и , т е - в ч с џ и х п о ч а л и л ю д е к л а с т и від часу до часу давати концсрі
лі церковній. Обовязком е кьж-1
чайно практикується. члена' явитись мітінґ, оо п е р
н а с с й
пбщирює'. свою роботу Мало нас тут, а л е кождмй дав І І ц в и н т а р і д а л е к о в і д г у е т б з а - рќіедставлеінія. Першенство М. ІК

РЕГІСТРВЦІЯ у вйсйіе згадані дні від- жаі справи до полагодження: 1 ) Т И М , щ о р е є с т р у в а т и м е ііе т і л ь - м е ш к а л и х о с е л ь .


котрі володіють армійськоќ. .,
Зголошуючнхся проситься ,
-ІД -`тої До 10.30 вечером, а в д д а п о т е р п і в ш и х в і д п о в е н і . S М И К И З Р А К С , ПА.,
CJEBRY від 7-мої рано до 10.30 вече- ЬСЯ ДОПОЃІРПН Збірку на-СирОТИ- продукцію В е л и к о ї Украї- Засновування цвинтарів дов-
шсннями слати відразу свої ЌВАЛ
РОМ. В потребі інформації) звергайтесь) пець; 1 ) ДОВГУЮЧІ члени ^іають по- Є ще .вправдт такі с е р е д нас, Ц е р к о в н а збірка, ДЛЯ жерти
кождбто вечера рід Ч. 6 0 St. Merk'. латиш зллсглі доиги^Від .тітий вида- А й Б у к о в и н и , Г а л и ч и н и ТА к о . і а ц е р к б в і в і д п р а в а п о х о -
ок за членів не будесь приймачі, хи- З а к а р п а т т я . К Н И ' ж к о в а п а л а т а щ о н а в і т ь т о в е л и к е н е щ а с т є , , повені. ЙВЃС-
іа, т о член працює підчас мітінґў. ронннх о б р я д і в у ц е р к в а х є ті-
ЗІ-ВИДІЛ У К Р . . ' Ш М О К Р . Ќ Л Ю Б У Нсивігушийся член зап.таіить vapn 5 п р о в а д и т и м е т а к о ж С Т А Т И С Т И " В І К Р А Ю " 7 х ` н е з в о р у ш у є , а л е ц е В у к р а ї н с ь к і й r p . - к а т . ц е р к в і с ц о з в я з а н і ' з і д е о л ь о г і а ю х р н - ДЯКОУЧНІЕЛЬ
` г 0
ВОЛОДИМИР Юрковськнй, дол., А, иеповмііувавиіийся ссму розпо- н и й ' а н а л і з зареєстрованої
не п о в и н н о н а с з н е о х о ч у в а т и В
№ б р а н о н а д о п о м о г у п о т е р п і в - рття.нсь'кої в і р и . В п е р ш и х с т о -
співає` теноровим ю .
І`я.іковіі буде 'суспендований: — н а ш і й д о п о м о г о а і й `акції. Тре- все, щіі вхрднть .0 обсяі її.,.'
(-ДІЌЙ, пред`с.; Н . Подлянький. к.іс книжкової продукції, щ и м . в і д п о в е н і $ 1 9 . 5 5 і в і д о с л а - л і т г я х х р н с т і я н с т в а н і я к и й х р и ДЯХО-УЧЙТЄЛЯ. ЗГО'ЛОШСИНЯ Ііроц.,
Бабяк, секр. е Д и р е к т о р к н и ж к о в о ї ПАЛАТНІ б а л ю д е й ‚ п е р е к о н у в а т и всімні
`хто д а є ' , т о м у Й ? До О б е д н а н н я ^ д л я ` В И С И Л К И с т і я н и н і н е д у м а в щ е . , щ о б и ЇХќ на 'адресу:
ВВСЕЛА НОВИНА ДЛЯ КУРЦІВ Ф1ЛАДЕЛФ1Я. ПА. %. ^ГЕОРГІЇ, Х о т к с в и ч п о д а є с л і д у ю ч і в і д о - с п о с о б а м и , бо `Х УЧИТЕЛЬ.
' H P краю. `- п ^ ^ с м с ^ Т Ц - й о г о т і л о п о х о р о н е -
ЦИГАРЕТОАС від 239, ііовідомлн-т.'-имиімшааиий мі- буде дано. 1200 P W R B St, Waming-ON, D.i
тінг відбудеться її НЄШЦО, дпя !ь-го м о с т и п р о ч т о р і в н а і щ я книж-. А. Гальчак. дШ'в 'середині міста: Е р и с к р п ,
Qld. С о ї - сс нова ЦИҐАРЕТКА, КОТР жовтіїя{" І-'" - т . пополуднії В Домі к о в о ї п р о д у к ц і ї :
г0
` - ` ВЃ н а ш і й м а л і й м і с ц е в о с т и т а - Ш У К А Ю п важнів справ. МИЛ ,„
можѓѓе курити ЗРАНА АЖ ЛО НОЧІ БЕЗ Укр. Амер. Горожан. 847 Н.' Фрснклщ ки м а й ж е всі з л о ж и л и по с в о ї й J
к о т р и й в и б и р а в м і с ц е в і ч н о г о
Чорного, походи?ь. з fce.ia І ДІБШ. „,,
ірИТпцП вашого ГОРЛА С Е T ЦІЛКОМ УЛ. Справи ду`же важні, тому обовяз- 1
З а 120 р о к і в у к р а ї и с ь к о ї к н и - ' с п о ч и н к у і п и л ь н у в а в п о х о р о н - Схалат, Гвлидина. В 1908 р. перс
нова тютюнєва ЗМІЩКА, уприємнена ком кожаого члена бути Спромозі.
новою методою, ЯКА УСУВАЄ ІЦИПЛНІІЕ ВОЛОЉ Сегінь. секр. ж к о в о ї п р о д у к ц і ї на т е р и т о р і ї Т С Т П О Р Т , Н. И. Ц И Х з в м м а ї в , у в а ж а в л и щ е , ш.о- в Когус, Н.тИ: Тірошг. КОЛНБ при ,,
З б і р к о ю занялися` г р о м а д я - го хто знав, -або він, сам, НОВИЙ.,,
І `Лірітемнюе куренпе. В НИХ НЕМА КАШ- сучасної Україии б у л о випу- б н т і л о х р и с т і я ш ш а .не л е ж а л о ішсшс Підписаного. :
тю в цілому вагоні. ПЕРША ПАЧКА OLD Г Е Р К І М Е Р , Н . И. ТОВ. ЗИНОРОЖСЬКА щ с н о 2,531 н а з в у к р а ї н с ь к о ю н е : А. К а л а м і н і М . З а з у л я к . З і - З пікніку на край. WASYL KOWAL
ОаЦ'ї покаже ВАМ ДОРОГУ ЯК ДІСТІТЄСЬ Ч, ВІД. 192. ПОВІДОМЛЯЄ СВОЇХ ЧЛЕНІВ, брадо $іО і вислано до Обед-
б і л я т і л а по'ганина. Г р о б и , на
349 P-CK Stwot, НОІУОКЕ, М.„
вдоволення з курсння. ВОИА НЕРСКО- О ЗВИЧАЙНІ ЗБОРИ ВІДБУДУТЬСЯ в НЕ- м о в о ю , а на т е р и т о р і ї в с і є ї к о - На пікніку ц е р к о в н о ї ўкраїн- основі в и р а з н и х р и м с ь к и х за-
ігає в а с чому OLD GOLD ПРОДАЕСЬ ТАК ДІЛЮ. ДНЯ 1Б-ІО ЖОВТНЯ, 0 ЃОД. 2-ІЙ ПО- наішя.
масово І MAT ГАКУ ПОПУЛЯРНІСТЬ. НОВА ,ДНН. ПІД Ч. 222 KING Street, В СІТІ- і і ш и ь о ї Р о с і ї 3 , 2 1 3 . - 3 а о с т а н н і ської громади тутешній парох к о н і в , б у л и п о з а м і с т а м и , н а й -
фабрика випускає ЇХ МІЛІОНАМИ ЩО ДНЯ. ЮІОБІ. НОСИТЬСЯ ВСІХ ЧЛЕНІВ ЯИН- и ш с 3 з п о л о в и н о ю р о к і в в и - Ж е р т в у в а л и П О $ 5 : А . ' К а л а - А Л Е К С А Н Д Е Р ХИЛЯК
не з а б у в при з а б а в і з г а д а т и з а ч а с т і ш е п р и с і л ь с ь к и х д о р о г а х ,
Псрща РІЧ рано, ЗАКУРІТЬ П І А GOLD. .4 НА ОЗНАЧЕНИЙ ЧАС, БО є ВАЖНІ і у ш е н о и р о д у к і ї і ї Й і л я 6 , 0 0 0 м і н , І в . ` З і з і к ; ПО $ 2 : М и х . З а з у
ПОСЛІДІР РІЧ В ВЕЧЕР ЗАКУРІІЬ ТАКОЖ ІВИ ДО ПОЛАГОДЖЕНИЙ. Не ЯИИНШИҐІ.- ляк, Г . Д а н и л і в , Т . П і х ; П О $ 1 : .
рідний край. О т е ц ь М. Л е в я ц ь - і щ о б и пригадати м4ндрівнико- У К Р А Ї Н С Ь К И Й АДВОКАТ
O L D OOLD. КУРЃТЬ ЇХ ВЧАСНО. КУРІТЬ Ї.`І ЛСН ЇМ СЕЙ МІГІШ ПІДЛЯІАЕ КАРІ S0 н а з в у к р а ї н с ь к о ю м о в о ю . У к и й г о в о р и в п о а н г л і й с ь к и , б о ві с у є т у й о г о ж и т т я . Н а в і т ь ,ці- іолагоджуе ВСЯКІ СПРАВА ПРАВ НІ чесно
IIUHO,.BU все БУДЕТЕ ЇХ ЛЮБИТИ. ПО- І УРЯДНИК' 1 дол. - - М . ПОЛЃЃИЛО, М и х . К і н д є б а л к , :В. М о ч о р а д , І СОВІСНО.
іаяк Qfa. GOLDS є НОВІ ЦНГАРЕТКИ І ЛИС ПРЕДС; О . Ангел, КАС; Н. НІМИЙ, СЕКР. з в я з к у з ' к у л ь т у р н и м Ь у д і в п и ц - було доволі слухачів амери- сарі мали т у т свої г р о б и , при
гЗЗ B R O A D W A Y , N E W YORK. N у
Т І , т о н у ви ПОВИННІ КУРИТИ ЇХ КОЖ- Д . Ж у р а в е л ь , А. С т а с ю к , Ів.
т в о м на У к р а ї н і з н а ч н о збіль-
ДОГО ДНЯ. ‚ЧИТАЙТЕ ОІОЛОШСННЯ OLD П О Н К Ь Р С , Р). Т О Ї . ІЧОДІЛЬСЬКА ш и д а с ь в з а г а л і п о л і г р а ф і ч н і Ів. Л е н ь ч и к , А. Б о й к о , Т Г а р а - к а н с ь к и х , а п о т і м з а к і н ч и в п о м і р о м А в г у с т і Т и б е р і й п р и В і я WOOLWORU. BTDF., R J O M 2234-2238.
у

OJOLD в НАШІЙ ЧАСОПИСИ. ВИТНІТЬ СВОЇХ ЧЛЕНІВ, українськи. , Аппія, Домініціян при Вія Л я - T . I . : WHITEH.LL 4 7 9 8 END 4799.
заховайте, вони Д4ЯУТЬ НОВІЮ І РИ-КВАРТАЛЬНИЙ МІТІНҐ ПІДБУДЕТЬ- п р о д у к ц і я . К о л и 1914 р о к у на с и м , Ів. Б у ѓ р и й , І в . і А л е к с а н д - П і ш л и м і ж л ю д е й з к а п е л ю - тіна в Римі. В е ч е р а м и в і д ѓ о д . 7 д о 9 під ч.
І ВДОВОЛЕННЯ ДЛЯ ВАС І ВАШИХ ЗІ ІГСДІЛЮ. ДНЯ 16. ЖОВТНЯ, В 2-ІЙ Ю - т е р и т о р і ї У к р а ї н и б у л о випу- Р`ОВИ?, Мих. Пелевський_.зМ. С а -
МІЙ. Оголошення СІ ПОМІШУЮТЬ ПОПОЛДНИ В СИЛИ УКР. С Н ; . КЛЮ- вяк, М и х . Ш у л е р , С С д а в к о ,
х о м і з і б р а л и $10. О т е ц ь Л е - Перші христіянс хоронили 340 E A S T 17TB S T R E E T .
нашій .часописи.' 6У ПРН 29-JACKSON SI. УРЯД ВЗИВАЄ ВСІХ щ е н о 1 2 , 0 0 0 , 0 0 0 п р и м і р н и к і в , цький з л о ж и в $ 1 , а ѓ р о м . П. п о м е р ш и х - ' В о г о р в д а х а б о ce-J NEW YORK, N. Y.
ЛЕНІВ ЯВИТИСЬ І ВИРІВИАТН СВОЇ НАЛС- т о $ а 1 9 2 5 3 - 2 б р і к в ж е в н п у і ц е - М и х . С в е р г у л ь , Г . Б у т р и н , . M .
ЧІІТОСТИ. Є ВАЖНІ СПРАВИ ДО ПОЛАГО- Р е в т ь $ 1 . 1 5 . Т й й п о с л і д в и й з і - р е д п і л ь , а л е н а й ч а с т і ш е у т. з в . 2 2 2 . - - '"- U - i - M T O N 2193.
З а з у л я к , К А Т Е Р И Н А В і б л в ; , Т ; ' К і -
ЖСНКЯ, БО .ТОВАРИСТВО УРЯДЖУЄ ПРСД- но` ї і о і і ' ; і Т ^ 3 7 ) б О , 0 0 0 нримїрГіи`- L
( б р а в йде $ K W c U f J O T H A . i l . 3 5 н а і ^ т а к б м б а х , с е б т о в п і д з е м н и х t

.ІАВЛЕНИЄ І БАЛЬ ПА ДОХІД БУДОВИ ,СЦ- ісі"в. С т а т и с т и к а ^ . . К Н Ц Ж О . К д а є Й А Ш , С С е л е м а и , І в . П р у х н і ц ь - HOJ


РОТШЩЯ У. Н . С , ТОМУ ПРОСИТЬСЯ Я: 'іішалідів. д місцях молитви, д е збиралися
ВИТІІСЬ І РОЗІБРАТИ ТІКЕТИ ПІСЛЯ'УХВАЛИ, м о ж л и в і с т ь стежддт}і' з а " д р ' с я г - К и й ; П О 5 0 ц н т . : А. Т р у х а н . Д УЏШ№№Ф№Ї Ї$ЎЏЧНШ CTOP
АОПЕРЕДНОГО МІТІНҐЎ. БУДЕ ТАКОЖ, ВИ- н е н н я м в г а л у з ^ ‚ у щ а ї щ з а ц і ї Г і ч в а , Д в . Б а р а н , . М . Т О Р О П И Л О І
а е с е н
.М Л ь к а для відправи обрядів і де теж
ЗМІЦНЕНІ ИІР БА.ТЕВОЮ КОМІТЕТУ. — ГР. СКОРБАЧ, к н и ж к о в о ї п р о д у к ц і ї . ' К о л и М а р і я О с к о с ь к а , Є . Д а н и л о в и ч т о й ж е р т в а м а л а . Г р о ш і в и с л а н е р а з у д о в ж е з н и х і ш и р о к о
ПРЕДС; М. Мазур, КАС: В. МАНДЗІВ. $ Ф І . M A"

ЯКЩО ЧУЄТЕ БІЛЬ В КРИЖАХ


іаннір ТЯГАРІВ, ЯК ВАШІ КРИЖЕ
швидко СЕКР.
Д Ж Д Н С Т А В Н , П А . БР.
ДЛЯ. ПІД. 300, РОДАЄ ДО
СВОЇМ МІСЦЕВИМ І ПОЗАЎ
1 9 2 3 — 2 4 р о к у в і д с о т о к т и ' р а ж у М. К о л ь ц у н , М а р і я К о л ь ц у н .
українських ќнижок становив
49.5 в і д с , т о к н и ж к о в о ї ўкраїн
А. Каламін-
по д о О б є д н а н л я . розгалужених підземних ходах
І. М . М - ` { ч т о м і щ у в а л и т р у и и
с в о ї х одновірців. Коли вкінці
з
Я
Всіх
т і л а м и проситься
краяна
7-ГО
МУЗИЧНИЙ
ПІД
і як
і купити у свого.,
жовтня
Українців
А.
CROPз вБет.
прийти до СТОРУ
ЧИСЛОМ
що з' 680
КОННК
Бетлегем. Ib.,
музикиІВАНЕ- П
отвнр:

Ст.ЛЛ
і ОЇШКІ
їм-MHUUMHI, ЯК ..ПЕРСЕІУДА В. НАМ, ЩО БРІЃТСЬКИЙ МЃЃІНЃ ВІДБУДЕТЬСЯ с ь к о ї г ф о д у к ц і ї в 1 9 2 4 — 2 5 б у - скінчилися переслідування хри А . Коник був попередно З СІЧОВ
ЇІ крижі", або ЯК ДОШЌЎЛИ-. І6-І О ЖОВТНЯ 1927, В ГАЛИ ЦЕРКОВНІЙ л о 5 6 . в і д с , а в м и н у л о м у р о ц і А М С Т Е Р Д А М , Н. И. ДЕТРОЙТ, М И Ш . с т і я н , з а к а р і н н в с я в е л и к и й по- Базарем В Ню Иорку, ВИШКОЛЕІШІ
ЧЕРВОНОХРССНИЙ НА МЕЙПЕЛ ЕВЕ., 0 ГОДИНІ 1-ІЙ НАВЧЕНИЙ там, що ЛИШ ШНРОСІСЬ
.іудин. ТОМУ, ЩО Є ВАЖНІ СПРАВИ ДО 6 5 в і д с В е л и к о ї в а г и н а б у в а є З в е с і л л я н а п о т е р п і в ш и х в і д З хрестин на Рідну Школу ш а н і в о к для тлінних о с т а і п і і в справеддивостею ПРИТЯГНЕ ДО СЕБЕ .
ВИРІШЕННЯ, 'МАВ ВІДБУТИСЬ СПЕЦІЯ.ТЬНИЙ р о б о т а у к р а ї н с ь к о ї к н и ж к о в о ї п е р ш и х х р и с т і я н ( г о л о в н о м у стумсрів, т,ік і на НОВІМ МІСТІ ДХ?
Він піддержує О п о в е н і . Дня 18. в е р е с н я відбулися робити. Заходѓѓь і ПИШІТЬ НА
скули. Він постач, ТОГО МІГІНГУ. КОЖДИЙ ЧЛЕН МУСИТЬ п а л а т и в г а л у з і р а ц і о н а л і з а ц і ` ї Д н я 2 4 . в е р е с н я в і д б у л о с я - і х р е с т и н н в д о м і нашого ч е с н о - ч е н и к і в з а віру)_. О т ж е в с ю д и , дресу: . А. К О Н І Ќ ,
нічний масаж ЗА КОЖНИМ рухо ЙТИ. ЧЛЕНИ, КОТРІ НЕ ВОЗЬМУТЬ УЧА у к р а ї н с ь к о ї б і б л і о т е ч н о ї т е х н і ; в е
де с п о ч и в а л и такі тлінні остан-
усуваючи ТАКИМ ЧИНОМ ЗАСТІЙ В СІМ МІТІНҐЎ. БУДУТЬ ПОКАРАНІ ПІ сілля в г р о м а д я н и н а Луки Бе- г р о м а д я н и н а Іди А н д р у х о - ки, п о ч а л и б у д у в а т и п р е с т о л и 6 3 0 E V . N I STREET,
г о BEH-LEH,
иовляючн кружсніт КРОВП в ДІТКНЕ- СТЛТУТА АБО СУСПЕНДОВАНІ, Раз ТРЕ к н : П о ч и н а ю ч и з к в і т н я ц ь о г о н и с а , н а я к і м н е з а б у л и м о л о - І
них тќанках. Медицина ПРОНИКЛІ РОБИТИ ПОРЯДОК І КАРНІСТЬ. — СТЕ р о к у , к н и ж к о в а п а л а т а в и д а є ' Щ Ь - в и ч а
' ч л е н а В І у

( в і в т а р і ) , каплички, а нераз на Д О Б Р І Ф А Р М И П О ПРИСТУП


R С о ю

крізь шкіру та ЙДЕ ПРОСТО НА СЛАБІ С`ЇИВКА, ПРЕДС: ВАСИЛЬ ОЛЕЌСЮЌ к а р т к о в и й р е п е р т у а р у к р а ї н с ь - д я т а і ч е с н і г о с т Г з а ' н е щ а с н и х - з а Н
хрестинах б у в і наш ста- віть церкви. Потім, як повста а

болючі, скривлені мускули, ВПОКОЮЧ ЄР. СЦІЛСНИА ПЕТРО, СЕКР. НИХ ЦІНАХ.
біль, усуває нервове НАПРУЖЕННЯ коі к н и ж к о в о ї продукці'ї 6 A J I B в ріднім к р а ю і з л о ж и л и ;ренький п а т р і о т о. И . П е л е а д - в а л о все б і л ь ш е ц е р к о в , с т а р а
P Хтоби хотів купити фариў Г. ОКО.ІВ-
привертає спобідннй РУХ МУСКУЛІВ. Н Ю А Р К , Н . Ш К TON. ВІЛЬНА $22750 д л я ж е р т в п о в е н і вич Він т о , п о ж е л а в ш и р о д и - ^ Ц ^ ^ п , цях добрих Міст, як БІНПЕМПМІ.
Завжди питайте ЗА ‚'ІЖЛИСОІШ Ч Е Р - , ,Н;І, ВІД, 1о2, ПОВІДОМЛИ д а є м о ж л и в і с т ь б і б л і о т е к а м не з б і д ь ш и т н

Джансон_Снті, Еиднкат і Ооіго, ДЕ -


ноиохресним пластсром на червоній МІТІНҐ ВІДБУДЕТЬСЯ В 8-ІЙ ГОДИНІ г а я т и ч а с на с к л а д а н н я ц и х Г р о ш і в и с л а н о д о О б є д н а н - ч а ї ѓ п о т і х и з д і т о ч о к , з г а д а в .
Ж ! И
' -
добрі і урожайні, землі на ВСЯК`, ОО й п о м і в

І СЕРЕ. 12. : к а р т о к , а п о ш и р ю в а т и б і б д і о - ня. з а край та за нашу школу. З . , родовнну, Збіже, кукурузу і ДЕ КЛИ- х т і д а

І.`ЛМ ПЕРЌОННІЙ, 39 МО#ГОН СТР. (П НО` т о г о п р и в о д у з і б р а н о м і ж при-1 ^ -. більше провадќЃься мол'очарство І І.


Т ваві.
ВІЙ ІАЛН). Є НАЖИІ СПРАВИ ДОДШРІШЕН- г р а ф і ч н у р о б о т у ' , в и в ч и т и Й.,Руцкнй. дівля курнй, де є дрбрнй збут НА ОСИ-
ч е н и в

НЯ. ПРОСИТЬСЯ ЧЛСНІП, ЩОБ КОЖДИЙ т а ч а , т о - щ о . Щ о б . д о п о м о г т и - ! сутннми $10 на Рідну Ш к о л у і і кі продукти і молоко, нехай ГОЛОСНТ,.-
Др. К . Д. Б І Л И Ќ ПРИНІС З СОБОК, ЖЕРТВУ НА ПОГСРИІВ- переслано до Обеднання. Тепер т а к о ж сучасні ся "особисто або Листовно на МОЮ
У К Р А Ї Н С Ь К И Й Л І К А Р 1 Х І Р У Р Г ШИХ ВІД ПОВЕНІ В ГАЛИЧИНІ.. ВЗНВАЄСЬ б і б л і о т е к а м т а н а у к о в и м о р і а дресу, а я хождому дрм інформ.Ш.,
ЕЛбКТРИЧШ ПРИРЯДИ.
ЧЛЕНІВ ПЛАТИТИ СВОЇ ВКЛАДКИ НА МІТІН- ш ' з а ц і я м , к н и ж к о в а п а л а т а на П Л Е Г Л Н Ф И Л Д , Н . д ж .
Г і с т ь , j х р и с т і я н е ' с т а р а л и с я , щ о б и п о
або Покажу землі: 235-й
ІУ. БО ПОЗА МІТІНГО.М НЕ БУДЕСЬ БРАТИ с м е р т и їх т і л а п о м і с т и т и по Н . J . CHERNOK,
`У.ОКДОВІ години: від 12. до 1-ої. ВІД ПІКОЮ. - ІВАН ІІАКУН,, ПРЕДС. креслила видавати система Союзове товариство д л я по- 238 ROGERS A V E . , ENDICOTT, N. Y.
ВІД в. до 8-ої і після умови. ШУМЕЙКО, СЕКР. тичний щорічник а т а к о ж спе
ц е р к в а х . Д і я тої` ц і л и с к л а д а -
ги ж. LATH S T . , N E W Y O R K C M терпівших від повені. М И К И З Р А К С , ПА. ли ж е р т в и і фондації. Біля цер
Р О Ч Е С Т Е Р , Н. П. ТОВ. ВІЛЬНИХ діяльні видання з критичними
ЗАКІВ, ВІД. 316. ПОВІДОМЛЯЄ ЧЛЕНІВ, ШО н о т а т к а м и на м а с о в і к н и ж к и , ков хоронили також
Т о в , ім. Івана Ф р а н к а , від. А Д В О К А Т
МІСЯЧНІ ЗБОРИ ВІДБУДУТЬСЯ В ЧЕТВЕР, Жіноцтво для інвалідів. лей славних, заслужених для
D R . И. S M I T H ДНЯ 13. ЖОВТНЯ, В ГОДИНІ 8-ІЙ ВЕЧЕРОМ. н а у к о в у л і т е р а т у р у т о - щ о . П р и 3 7 2 . У. НІ С о ю з а , р і ш и л о п р и - віри. Х о р о н и л и їх в ц е р к в а х , у
ОБОВЯЗКОМ КОЖДОЮ ЧЛЕНА ЯВИТИСЬ
Переніс свій офіс під ч.
НА ЗБОРАХ.
Є
ЧЛЕНИ, КОТРІ ЩЕ НЕ ЗЛОЖИ- к н и ж к о в і й палаті о р г а н і з о в а н о йти на р а з і х о ч з н е в е л и ч к о ю Ж і н о ч е т о в а р и с т в о „ С о ю з
8 3 Е . 7TB S T . (межи I. а 2. Евнею) ЛИ ПО ДОЛЯРОВИ ДО ЦЕНТР. КОМІТЕТУ І б ю р о к н и г о о б м і н у з з а к о р д о - а л е ' щ и р о ю ж е р т в о ю д л я н а - У к р а ї н о к ' ` у л а ш т у в а л о к о н ц е р т п р е с т о л а х і в п і д з е м е л л я х . П о -
Б. ПЕЛЕХОВИЧ
NEW YORK, N. Y. ПА СИРОТИНЕЦЬ. ПРОСИТ.ЬСЯ СЕЮ МІСЯ- н о м , щ о м а є на м е т і п і д с и л и т и ш и х б р а т і в в к р а ю і п е р е с л а л о н а д о х і д і н в а л і д а м , з я к о г о ^ ч а т о к з р о б и в ' т у т ц і с а р К о н - -ЗОО WEST CHICAGO AVENUE,
Урядові години: 9 — 1 0 ; 1 2 — 2 ; 6—8. НЯ ЗЛИЛА ПІТИЃ Н А СИХ ЗБОРАХ БУДЕСЬ CHICAGO, ILL.
Tel. Orciiird 6072. ВИБИРАТИ ДЕЛЕГАТІВ ЛО ЦЕНТР. К.РМІТС- к у л ь т у р н и й з в я з о к . У к р а ї н и з д о О б е д н а н н я $ 2 0 д л я ж е р т в п р и й ш л о ч и с т о г о д о х о д у $ 1 0 0 , с т а н т и к : в і н з а м о в и в с о б і г р і б
ТУ НА 192Н Р. ЯК РІВНОЖ БУДЕСЬ ВИБІГ- ч у ж о з е м н и м и н а у к о в и м и і и с т и п о в е н і в Г а л и ч и н і . які в і д о с л а п о н а д о п о м о г у н а - J B ц е р к в і с в . а п о с т о л і в у Ц' а р г о ПТИКТМКУН.'У всіх судах; а а й и - 1

РАТП ОБЕЛУІУ НА МАСЌОВИЙ БАЛЬ,' ш н м н е щ а с н и м і н в а л і д а м . Т о - . р о д і , я к у с а м у ф у н д у в а в . А л е MEM И^ЕГМЖЛЮШТ АБСТРАКТІВ;;


ТРНЙ ПІДБУДССІ туціяни та нропаґандувати В. Я р е м а .
ВИГОТОВЛЯВ КОИТРАНТМ КУПКА І проЗ
ХРОНІЧНІ НЕДУГИ МУЩИН ГУРЯНСЬКИЙ. ^ р и с т в о це з а д у м у є ў с т р о ї т и с п о ч а т к у хоронеиня покійни-
1 ЖЕНЩИН
кордоном наші наукові літера- XAAD; ПАРКПРОВАДЖУВ С В А а К о В I j
турні досягнення. Тепер, с к а з а в !Незабаром з а б а в у і дохід при-:ків у церквах належало до ви- СПРАВИ; ПОЛАГОДЖУ, СТАРО к р а п і
нааиовійшимі
О Скоро в ріжних кровних н. С Т Е М Ф О Р Л . К О Н И . ПОВІДОМЛЯСТЬ- І з н а ч и т и н а д о п о м о г у п о т е р п і в - ї м к і в , б у л о п р и в і л е є м в и б р а н - ВАГЕИТОМ І прочі справи. 191-1
4

ДУГАХ, нервових і шкірних, хронічї АРХ. ся,-ШО ТРИКВАРТАЛЬВИП МІТІНҐ БР. СВ. н а п р и к і н ц і Х о т к е в и ч , у к р а і н с ь - В У Н С А К Е Т , Р. АРІ.
Нарости, загальне ослаблений, міхур. МНХЛЇЛА, ВІД. 350, ВІДБУДЕТЬСЯ' 16. к а к н и ж к о в а п а л а т а р а з о м ш и м в і д повені. В т и х ш л я х о т - ців. З в и ч а й н и х смертельників
ЖОВТНЯ, В ГАЛИ ЦЕРКОВНІЙ. ПРИСУТНІСТЬ д е я к и м и и н ш и м и н а у к о в и м и З з а б а в и н а р і д н и й к р а й . ' н и х з а м а г а н н я х ц о в и н н і н а ш і ; х о р о н и л и в с е щ е п о з а м і с т о м ,
ВСІХ ЧЛЕНІВ КОНЕЧНА ДЛЯ ПЕРЕВЕДЕННЯ
УХВАЛ, ЯКІ ВЖЕ ДРУГИЙ МІСЯЦЬ НЕ МОЖ-
як Довго хоруете, я мож на БУЛО УХВАЛИТИ ЗАДЛЯ БРАКУ ЧЛЕНІВ, о р г а н і з а ц і я м и з а дорученням П р и весілній з а б а в і в ѓ р о м знайти щ и р е п о п е р т я за- J щ о щ е р а з з а з н а ч у в а л и відпо-
ж і н к и

Др. Б. Т Р О П
Оплати умірковяні. О І Л ` бо ІНАКШЕ УРЯДНИКИ БУДУТЬ "ЗМУШЕНІ Ж о в т н е в о ї к о м і с і ї п р и В У Ц В К М и х а й л а П р о р о ч ќ а з ' і б р а н о н а пѓтсбурських Українців, г а л у
і-ідні з а к о н и цісарів Т е о д о з І я і УКРАЇНСЬКИЙ ДЕНТІІСТ
дкшг ТЩІВЮА. переводжу особисто САМІ УХВАЛИ ПЕРЕВОДИТИ З МЕНШОЮ ЧА- п р о в а д и т ь в е л и к у р о б о т у щ о - з а з и в г р о м . Ч а г а р и н а $ 3 0 . 1 0 на
Ооради і оглядини даром. В- М. Юстиніяна. Щ о й н о Лев Муд-
ЧЛСНІВ. — МИХ. СИНІВСЬКИЙ,
ПРЕДС: СТЕАН КОРІВЧАК, сфеќр. до складання бібліографічного старий край.
Г
' р и й с к а с у в а в ці р и м с ь к і п р а в а
D R . Z 0 N S п о к а ж ч и к а з і с т о р і ї )Ков.тііевоі З б і р к о ю занядись: В. Патри- „ , І ВІДТОДІ м о ж н а б у л о д о с х о ч у !

Ш Основ 28 аЬ
БРІІДЖПОІЯ^ КОНЯ. Т О В . У К Р . СІЧ р е в о л ю ц і ї , г р о м а ^ н с ц к о ` ї в і й н и `ло і С Г у р б е л ь .
від. 59. повідомляє всіх СВОЇХ членів т д . р а д д д п с ь к о г ^ ^ ^ у д і в н н ц т в а на
ЧЛЕНКННЬ, ШО ЗВНЧАЙШІЙ МІТІНҐ ОІДБУ
Є Љ S T . N . Y . ДСТЬСЯ В СУБОТУ, ДНЯ 15. ЖОВТНЯ,, а ѓа Украї'пі з а 10 р ' о к і в .
ЛИ ЦСРКОВПІЙ, З'І BEACH ST., ТОЧНО' С
ѓод, 7-ІЙ ВЕЧЕР. Проситься ВСІХ членіџ
З і з б і р к и п р и з н а ч ' е н о п о $10, Џ№МЎИШІЯХ
.інвалідів, Рідиу`Школу і п и - ^
літнчиих в я з н і в
:ПА^"Т.ЗСТРАТ'
^ Щ О Т . `
НАРОДНІХ '

,' .
х б р о н н т и м е р ц і в у містЃ а б о

^ ^
^ ' І ї л а л е і ю . щ о мерців можна хо-
-

п р щ г т н . ц е а сусідстві церко`в, а
-оборах
49Н
!

N A S T M V E - cor. 3rd
а в 3 а

ST.
Г 0 м а д и Н а

р ` Щ У Ш ' $ . Y.
ПРИЙТИ ТОЧНО НА ЧАС, БО Є СПРАВИ ДО ' К н я з ь Ку.та й р К г и І і с і ѓ р а а п а ' н а с п е ц і а л ь н и х м і с ц я х , з в и ч а й -
Л

полагодження дія корясти товари- С ГУРБЕЛЬ. РОООТУ III1KOUVF С.СІДЬ'лр VviinL-f.n і.


СТВА І У . Н. СОЮЗА. ПРОСИТЬСЯ, щоби, Інспекцію вявйиціЗ У п р а в и т е л ь ' н а окружених' мурами а б о пло- иі О П Л А Т Г Т Ш Т Д І Ш ічожмв, РЗІАМН
Ж№№ НАГОДА Щ кождий ЧЛЕН на сім МІГІНГУ повідомне І в я з н и ц і м у с і в п о с т а в и т и в р я д ' т а м и . Т а к е ‚ к л а д о в и щ е н а з и в а - j Через Юл№а.иаюіь Мене ЗА ПИЛЬНЕ
уряд, ХТО скілько пікетів ВЖЕ розпро- виконування ме`ханічної РОБОТИ і.
дав. БУДЕ справа ДОПОМОГИ НАШИМ Щ К Е М П Б Е Л , D.I П О З І Р ! ШЕЛБУРН ФОЛС, М А С С усіх с в о ї х г о с т е й . К н я з ь с т а в їх л и р а є м , д е т і л а п о к і й н и к і в в и - обсягу дентистнкн.
П И Т И З Е М Л Ю П І Д С А М И М ! братам, ПОТЕРПІІІПШМ ВІД ПОВСНИ`Н Ѓа- випитуватися: ж и д а л и воскр.есення на С т р а ш - ОГЛЙДИНМ ПРН ПОМОЧІ лучів
личині. — І. ГЛИВА, ПРЕДС: В. ПІДЛУ- Рентгена ( X - R . Y ) даром.
А

С Е С Т Р . П Р Е С В . Д І В И МАРІЇ Д л я ж е р т в повені.
сьш(й, К А С ; М. Гальцевии, ‚теир. фін. Чим ти про.винявся? нім Суді. Щ о б и дістати місце
в і д д і л 119. У к р . Н а р . С о ю з а
НМ ЙОРЌОМ ДЕШЕВО ^ П р о ч и т а в ш н ті страшн+-вісти Нічим, князю! на цвинтарі, т р е б а було запла
ІСТОН, ПА, Тов. ім. Б. ХМЕЛЬНИЦЬ- ўстроює Т С а ? _ А т и щ Ь з р о б и в ? т и т и , з в и ч а й н о н а ц е р к о в н і ці
про, т е нещастє, щ о навістило
ДР. М. МЕЙЗЕЛ
к

- Й О Т И П О 9 5 Д О Л Я Р І В - кого, ВІД 137, повідомляє СВОЇХ ЧЛЕНІВ, В Е Л И К И Й присягаюся, щ о ли. Т о м у в ц о ч а т к а х і з цвинта-


Т О трнквартальннй .МІТІНҐ ПГДБУДЕТЬ- наиїу Галичину, п і ш о в я м і ж І Н і ц
- ого,
ся ДНЯ 16. жовтня о 2-ій ГОДИНІ ПОПО-
.туднн. Кождий місцевий, і З БЛИЗЬКОЇ
околиці ЧЛЕН обовяакоао має прибути
ОСІННѓІЙ ВАЛЬ фармерів-і з і б р а в $12, які в і д о - '
слав до_ Обєушания, як п е р ш у Џ Ну, ну!
Ш Ч О Г о ! рів користалн
Щойно пізніше т а к о ж нижчі
лише богачі.
б у в ш и й помічник Европей-
А Д А - С А П Е К Ц Е Н Т Е Ѓ
на збори і на час, бо І важні СПРАВИ В С У Б О Т У , 1 5 . Ж О В Т Н Я 1 9 2 7 . н а щ у ж е р т в у . - І дальшого: в е р с т в и с у с п і л ь н о с т і ! , б ажаю- с ь к о ї Клініки на Університеті
Л О Н Ѓ А Л Л Е Н Д , до, полагодження. Мшіувшого `
улйиі. електрика і др. улшшення. До- ухвалено, ЩО кождий члсіі має Ж е р т в у в а л и І в . ' М и х а л я к $ 5 ; — С к а ж и м е н і , щ о т и з р о - ч и с п о ч и т и в п о с в я ч е н і й з'емлі, С П Е Ц І Я ЛІ`С Т
6 ІТАЛІЙСЬКІЙ ГАЛИ
тити наймсньше одного ДОЛІ
рога ШИРІШН 160 фітів псретннае на- жертву за Д927 рік на будову Снро^ ПРИ 12th STREET. по $ 1 : Ю . Варга, Е в а Гречал, б и в ? ' с т а л и х о р о н и т и с в о ї х п о к і й и и - ! л і ч и т ь О С Т ' Р І і Х Р О Н І Ч Н І хо
Ш У землю. Близько парк і озеро, ЬЦ тннця-Захисту про У . Н. СОЮЗІ. Ді M u x . . Б а б е ц ь к и й , М а р і я Л у х - — Ніщо! кіа н а ц в и и т а р а х , але п р и ` ц ь о - р о б и М У Щ И Н і ЖЕНЩПІІ
МИЃЎТ поїздом з Н^о Иорку і Бруклн- минувщийкотрі члени не внповниніг ухвали ЗА П о ч а т о к о г о д и н і 7-ій в е ч е р о м . — А т н ? му мусіли д е р ж а т и с я суспіль-
рік тож порадииоі м у л с ь ќ а , Н. Н.; п о 5 0 цнт.: Т. також ш к і р н і І кровні
В с т у п д л я м у щ и н 5 0 цнт.
на. Місцевість висока, рівна і суха. з ними зробимо. — Сагатея. В а р т а , Ф . М о р д а с , Г . М о р д а с , — Я т а к о ж невинен! них ріжниць. Л ю д е й з вис ш и х
. предс. ' а д л я ж е н щ и н 2 5 цнт. хороби.
Цраао ваасоостн гарантоване. По іл- Підгайннй, секр. Від о д н о г о кінця д о д р у г о г о кругів х о р о н е н о б л и ж ч е ц е р к -
ІМих. Данило. — Р а з о м Ч - 2 Л 0 .
формації пишіть до - 235— Запрошуємо усіх Українців і Укра- не Д І С Т А В н н ш о ї в і д п о в і д н . Пі- ви, бідних дальще. Пізніше
ЕГЗАМШУЄ і КРОВ.
їиок місцевих і позамісцевих. Прнгра- їв. М и х а л я к . T H
- Н о т а р а В. КРУГЛЯКА, ватн буде периюряАна орхестра з Д І Й Щ О В Ќўза до ОСТАННЬОГО ВЯ- $ Ц Ш ^ п ^ к р а щ у а а т и цвинтарі, 1 3 9 Б . 1 6 S T . , I E W YORR
L I B A V E N U E A, N E W Y O R K CITY Д І Ю Ч І Т Е А Т Р А Л Ь Н І БЛтлер,
ЩЖ певно, шо не пожалуєте. Па. Прийдіть усі громадяни, а внѓ. МЄЖМ З-ow Е В Е Н Ю І LR.FAF PI.ce.
R засаджували серед гробів де-
' - ` ` ^ Т Д Orchard 7 1 7 Г . ГОДИНИ:
— А УЩОЖ Т И ?
ПОЇЗДКА НА ЗЕМЛІ ДЕННО, А В НЕДІЛІ ВІД І М А Л И Й Т Р А Г І К (5 ОСІБ) .... А . ІВД. З а добру' забаву і чесну обслугу рева, обсаджували могили.цві-
І О — І - 4 - А : В НЕДІЛІ В И ІО—ІЗ.
10. ДО 12. ВПОЛУДИЕ. С Л І Д А М И Т А Р А С А (8 ОСІБ) . - . . . 1 0 , , рулить .236
В ФИЛАДЕЛФІЯ, ПА. — Я крав, князю! тами, будувалігпамятйики. Гр-
Р У С А Л К А Д Ш С Т Р О В А { 7 ОСІБ).. Щ _ Комітет. Стрілецьке весілля. ' — Т н к р а в ? Ідиггься т у т з а п р и м і т и т и , щ о н а ;
О Г Л Я Д И Н И Л И Щ Е Н Ь $2.00.
Р І З Д В О М А Р У С І (В ОСІБ) 10- — Так, я в к р а в дві курки. .Україні щ е й т е п е р м о ж н а п о -
ДО,НИ-ФАРМИ! К О З А Ц Ь К А Д І Т И (8 ОСІБ) 10 В суботу, дня 24-го вересня,
Г о д і в л я з о л о т и х р и б о к є о д . ) в і д б у л о с я в е с і л л я б у в . чл. У. — К о л и т а к , т о Щ О т у т р о - д и б а т н г р о б и у в и ш н е в и х с а д ПЕТРО ЯРЕМА
С О Т К И Д О М І В Ў ФАРМ F ' Д І Т О Я Е С В Я Т О ( 7 ОСІБ) ЛО, бкш М І Ж тими п о р я д н и м и ках при хатах.
ПРОДАЖ АБО В ЗАМІВЎЃ Цим з в а ж н і ш и х п і д п р и є м с т в - у j Г. А. п. Г . Г р и щ и ш и н о г о з
З Б И Т О Ч Н И К (4 ОСІБ) .'. Ю,
Китаю. Рибки годується т а м п - и о ю С Ж у л к о в с ь к о ю . Весіл- л ю д ь м и ! З а б и р а й е я , , д р а б е ! І
Т А Р А С Д И Т И Н А ( 1 0 ОСІБ) ПРИКАЗАВ управителеві:
худою вепровиною, яку насам-
І
% ^ П І Л Џ У , СУМЎ $32.5,900.0(1; ЬМЕНИНИ ПЛОДЌА (8 ОСІБ) ..
Ш
л я я ц з і и т ч а й н с ^ ‚ Х і б а щ о було _л-вн - з а р а з Ч о г о чо. П у с г і ь

mmf
перед: с у ш и т ь с я на соііці^ а о т '
н е нВі? к і л ь к о х С т р ь а ь и і в і з а - . віка!
^JSFS^9^^^'0 С О Ш Ш І Н И І С (9 ОСІВ) СЛЯ т р е т ь с я н а п о р о ш о к .
Л О

у ч е ^ Р Ж - Т - . КУПИТ^-в.ІКОНИК СТРВ^ІВЦІХ№ОСІ^ для цего в е с ь ч а с в е с і л л я ѓре- , і., . .... '


МИЩГИ, CUIFT МАЄТОК,' ХАЙ. ГОЛОСИТ.СЯ де ПЕЧЕРИ (8 ОСІБ) міла стрілецвка пісня, Та цеї 3 `' ' '"л^П

^ Д І ^ ТАМ. Л Е АІСТАНЕТЕ СНОР^


Л І С О В А К А З К А ( U ОСМ) менш важне. Весілля замітнс П а зроблений весільних п е р
І Ч - Л Я У ЗЃЕЛЎЃУ. , Замовлення І гроші слати до:
П р и будові звичайВого літа- т % `ідо и а , н і м з г а д а н о ў к р а ї н - с т е н і в д л я англійських відда-
_А " ' ---r-' " ` " `" j"^..... чо.м..л.пп. oiMsya-. Ціна $2.08 '
- KOHACII'-VSKL ка.`ужцваеться 23 тисячі ш р у - сьюнсінваАідів. Сам б а т ь к о м о - ниць п о т р е б а к о ж н о г о р о к у МОЖНО яабупі _ КЮОНОНІ ;
ЄЛОЛЛ.^
боіїЧ TOO к у с н и к і в д е р е в а
І 7 0 0 К У С Н И К І В - - п - а я ' и оі і .лодоі
БОЌ'`
і м- о. -л^о-д иa й. -з‚л‚ слч. яТ йІ .аІи. -п‚ ло Лб ;і л
- п Ї І
ь щ е ^я к
,^„,
7 0 0 0 ф у н т і в щ и р о г Го ' ! .
„ ТПОП Ч . . „ - - : -
-Л v о Ь о „о А. ' Т ^
_ ^ ^. -

А-.., РЬІЬ. Рь. 8 3 Grmnd SC, JERAEY Cify, N . J. з р о б л е н н я о д н о г о перила.


Л

' 5 долярів,
Л u n

ярів, а гості з л о ж и л и ' з о л о т а - '


А

' В ? О'ммИ S t , і в г г а г Єіеу.