You are on page 1of 4

ТРИ Ц Е Н Т И .

" МЕКСИКАНСЬКИЙ ўрад кЩ ВІД#їђ, 9 жовтня,:

о^соло 9 г о д и н и в е ч е р о м , ` с а м е , Волга-,

ЩО БУНТ ПОКІНЧЕНИЙ ‚колц театри, ўлиці А .кофейні рія -має' в ж е г о т о в у відповідђ ‚І^РПАТСЬ^А І } Р Щ - " % Ї В
і б у л н п е р е п о в н е н і л ю д ь ь ^ и , д а в - н а у л ь т і м а т Ю г о с л а в і ї в с п р а в і V.- ^-.ШТТ -ДНСТД Ц " С Ь ^ , х , У - Щ ^ Щ } ^ И Ц Ь І СЕЛЯНОК БЕРЕ УЧАСТЬ У ІООСКОВ-^з
АРМІЯ ГЕНЕРАЛА ҐОМЕСА, РОЗБИТА В 6-ГОДИНН1И с я ч у т и .легкі{й з е м л е т р у с , я к и й р о з г о н е н и й банд; м а к е д о н с ь к и х ч и т е л і в з Р д д я и с ь к р ї У к р а ї н и ,
БИТВІ, ВТРАТИЛА 50 УБИТИХ. тревцв в с ь о г о З секунди. У ' п о в с т а н ц і в а б о ` ' к о м і т з д ж і . Cjc
'^УШ Ф . Ф Щ У Щ $ - в. І ^ О С д а , ЛО. ж о в т н я . — У м о с к о в с ь к і й в е л и к і й о п е р і 0 -
М Е К С И К О , 10. ж о в т н я . — Ф е д е р а л ь н и й у р я д М е к с и к а 0 0 - сті н а с т а в п е р е п о л о х . Б р , с а т о но'ту в и ш л е т ь с я І І О ѓ о с л а в і ї , к о .
^ - ь к и й кошірес ^ Н и и ^ Т с е л м о к .
лає в урядовім комунікаті, щ о федеральні війська розбили людей у псрестрасі п р з д б і г а л о л и о д о б р и т ь ` її . к о р о л ь Б о р и с , .ТИСЃІ " Є WFFI? ВІД Ф ЯССЬКИХ
І
^ ^ ^ м " ? у ^ с л "з' С^-ьиогу
п о с л і д и ў б а н д у б у н т а р і в , я к и х в і в г е н е р а л Г о м с е с , та ш о л сей з т е а т р і в і . к д $ а р е д ь `на ўлиці щ о у с ю се'реду-верне до В б . і - 1 ^ - р в а ^ ш ^ ' в ЩОЩ' рони
С о ю з а ^ з ajfHx"70'гіісоте^ ком^.^іг^
спосіб з л і к в і д у в а в п о в с т а н н я . Кількадесцть людей з і с т а л о , ѓ а р і ї . У ' д е п а р т а и е і т ѓ а х , щ о ч г—р а - ЛПЯФД$ФОТЬ Щ Щ $ Џ Я .в' д і -
ЃЗІ з Ь Р И С У Т Н И Х н а к о н г р е с і у і к о к має право г о л о с у в а н н я , а
Банду генерала ґ о м е с а , к о т р о ю п р о в о д и л и генерал Гомес л е г ш е а б о т я ж ш е о о к а л і ч е и и х . Дн й ч а т ь з Ю г о с л а в і є ю , й р о г о л о ЛШІЩ ' шќіл^ц'РЦТВО чеської
267 м а ю т ь голос дорадчий і право промо`ІЛЯТИ. Ціла саля на-
та й о г о т о в а р и ш А л ь м а к д а , а к о т р а м а л а д о 6 0 0 зоружеиих С т р а т ц спричинені аемдегру шено в о є ш ш й стан. Пішдсться нацменшості! з а часу радянсь-
рад, а т а к о ж е с т р а д а , прикраш'ені ч е р в о н и м и п р а п о р а м и . Н а
людий допали федеральні війська коло міста Аяѓвалюлько, с о м не є великі. там к і л ь к а компаній війська, кої ВладВ. Ч е с ь к е вчиТрдьстро
е с т р д д і містд№гьси `СЛЙ^`Ю^Т нап'ис ^російській, ук{мЛнеьИіВ,
в стейті В е р а К р у с , т а п о 6 - г о д и н н і й б и т в і р о з б и л и їх В а прах. щ о б и у д е р н ѓ а т и п о р я д о к і не-1упрох`ає с т а т и в о б о р о н і п р а р У-
б і я а д У а , Ш й , к а в к а з ь ' к і й і т у р к ^ а д с ь к і і ї і 'мовахЃ "^```"" з
На поли б о ю л и ш и л о с я з п о в с т а н ц і в 5 0 т р у п і в . Федеральні д о з в о л и т и б а н д а м п о в с т а н ц і в ; :раїЦської н а ц і о н а л ь н о ї ' м с н - п
К О Р О Л Ь Ю Р І И П Р О Т И К О - , ` ф р и в і т конгреси ЏІ
війська з а х о п и л и д а л ь ш и х 6 0 0 п о в с т а н ц і в , а р е ш т а розбрида- п е р е х о д и т и з о д н о г о # р а ю д о ш е ` с т и `'` в Чехословаччині:
Р О Т К О Г Р В О Л О С С Ю Ѓ Н а ` е с т ^ д ^ І ` з а с і л а ' п р е з и д і ' я ' к о н г р е с у , ' з л о ж а і а з 4 7 осій.
СЯ. . . - . ( ' ftepyroro. і . З в е р т а є м о у в а г у , лцсУ Ь в б і і и в о . Г о ^ в о ю і ' к р н г р е с у в и б р а н о К д я в д і і о ' г и і ` к о д в е в у , В І ^ ^ І ^ н -
С И М И дня'ми р о з с т р і л я н о далі д в о х генералів, о д н о г о к о - ЩАКМЬ в і д ч у і к і є м г , - ЧИМАіона.ль
ЛОНДОНА, 9 . жадпмя. нсрЛиі $ А Г О Р О Д , 9 , Ж О В Т І Ї ? . - Ш нНй' '`ЃШ ^ ' г ж а т і е ^ г ч^Ьти - ^ ^ ш к о , Л у н а ч а р с ` ь к и Й І ^ и д е з н д е і г т ` с б в і т с м и о ї - р е с п у б л н к ^
о г У р ^ р ' в ^ я . К р і м с ь о г о ' ' з і с і л и та'м с о в і т с ь к і крмАсарі С т а л ііїуЗ
лишнього сенатора та о д н о г о б у в ш о г о зелізничого директора.

СУД ПРО НАФТОВІ ТЕРЕНИ В „ТІПАТ ДОВМ",


Ґ Л І Й С Ь Щ Н І ` К о р о л ь ІІСгрІЙ:- Ўf.`-`НМ,
.любить,;коли жінки носять ко-
госларянська` ж а н д а р м е р і я ‚ в # -
крила у селі Р а д о в ї с т е Г н а б`ол- Ш Ђ І Щ ^ Щ О Щі^УЮ
и о и н ^ о ЏФУЃЏКУ чехословаць-
та-

Х о ч р е з о л ю ц і ї й р і ш е н н я к о н г р е с у не б у д ў ѓ ь м а н ; І:ІКОН-
р р т к о стрижене в о л о с с я { Г ' ч е - гарській. терито'рії, т р о х тіро- ќ б і ` б ЎРІЇЛУ".'. " - ' ^ '``
відників. повстанцівў убийни-. н о ї сили, о д н а к б у д у т ь м а т и в е л и к и й ' в п л и в на б у д у ч е л а н а ќ - ; .
НАИВИСШИИ СУД ВІДДАЄ УРЯДОВИ ВИШАХРОВАНІ рсз те приказав, щ о б и с^ужіш-
к і в гецер^та К о в ^ ч с ц н ч а . В ч`а- н р д д в с т в р . - - Ў -крнігресі б е р у т ь 'участь'` п е р е в а ж н о жійкн у с е -
УРЯДНИКАМИ МАЄТКИ. ці й . н а д в р р и ї д а м и у Б а к і и г е м
кортзлівсЬкТм п а л а ц у н е с м і л и сі п е р е с т р і л к и д в о х 'з' них зѓи-
З А К А А Й А Т В Д ПШТОІ№ р е д н і м 'віці, м і ж 2 5 а 3 5 р о к о ' м ж и т т я . 9 0 V i p b u e u r з ' п р й с у т ш п І
ВАШИНГТОН, 10. ж о в т н я . — П е р е д Найвисщим Судом с т р и г т и в о л б с я . Т і з ж і н о к , щ о ! и у л о від ж а н д а р м с ь к и х к у л ь , у
^Є$ЬСЦ Д Р BWM? ' И г л и о з і г Е П Т Т Т Н Н Ч И Ш Й ' у и щ ' в а н н я а л ` ь ќ о г о л і ч и и х Н а п н т к і в , г о -
иіовнб г о Д і в к и й т о м ў т р е б а н а д і я т и с я у х в а л е н н я р е з о л ю ц і ї ,
Злучених Д е р ж а в п о к і н ч и в с я нині п р о ц е с ф е д е р а л ь н о г о уряду вже с т р и г л и sсyо бvі ' ' V-
о бЩТШ в о л о с с^ я. ,Т р е т ь о г о арешту'вала ж а н д а р - І В и б о р ч и й б і й м а є т е п е р спС- о с у д ж у ю ч о ї п р о д а ж Лчтиття- г о р і в к и , я к у з і б р а н і ж і н к и у в а ж а -
за з в о р о т н а ф т р в и х т е р е н і в у та`к з в а н і й „ Т і п б т Д о в м і " , я к и й м у с я т ь и а н о в о з а п у с т и т и довге'{ Р м е І
- - б р а л а д о ' ї с т і п у у Ю - ціял'ьгю, п о акції ль`ордо _JPO-
Я й

ють найбільшим лихом Совітського Сониа.


підчас Г а р д и н ѓ о в о ї а д м і н і с т р а ц і ї Т а р д и н г і в м і н і с т е р в н у т р н п - ' в о л о с с я , а б о інакше стратят$ " ' А Є ` ' о о к а з а л о с я ^ щ о в і н ' - Т ' - т . т ? - ' -`- — м . .
, р о , м а в
. , т

них с п р а в Ф о л в и н а н я в . с п і л ц і н а ф т я р і в з і С и н к л е р о м н а ч о л і . зацяття v палацу. і е югославяр%іжиЬ'аліс ' 6 ' 6 C I R A P - i ! F - P - ' ^ . p


LM
v
e a
зфОстрснтш.` a u H C

У своїм кінцевім ореченкю Найвисший Суд заявив, ш р ським П


І ЊНИМ ^ епріі ї , М А Д Я Р . 0 ^ РОААІГТУ'ВІЬІИСЙ,-' ' `
м . ЖЖа ааняд іа бр м
п іІ д- .д- -аІнЙи. М І КОРОЛЕВА ПРИЙМАЮТЬ
міністер Ф о л ‚ д о п у с т и в с я н а д у ж и т т я с в о є ї в л а с т и т а щ о він з в е л и к и м т р у д о м 'УДАЛ'ось о ж а л і ю ч и Н І Я К И Х обіцянок ЛМЕРЙХДНСЬХІЛХ ЛЄПОНДРІВ.
лілав на ш к о д у у р я д у , коли віддав великі маєтки уряду д л я 2 0 Л 0 0 Ф Р А Н Ц У С Ь К И Х К О М У - б о р о н и т и й о г о п е р е д ^ с а м о с у ф о н д і в на а г і т а ц і ю . Й л а д н ї п а р
З КОРОЛІВСЬКОЇ ПАЛАТИ 4ДУТЬ ЛЄЃІОНАРі НА
використовування с п е ц і а л ь н о н а те з о р г а н і з о в а н і й спілці с в о - Н1СТІВ С А Л Ю Т У Є ПІЕРЕД дом'тоівпи. соція.т.-демократн стара- НРИНЯТТЯ Д р М Е И О Р А МІСТА.
іх п р и я т е л і в . С у д п р и з н а в ц і л и й к о н т р ' а к т м і ж у р я д о м а с и м и МАСКАМИ САЌКА Я ю т ь с я й т и д о ' вибо'рів' по' м'ож
носѓи бльоком. Комуністи Л О Н Д О Н , 10, ж о в т н я . — Англійський королі, і корале-, V
нафтярами одним о б м а н о м на ш к о д у уряду т а п р и к а з а в наф- ВАНЦЕТТІ.
і д у т ь д о в и б о р і в з- б е з п о щ а д - ва о р н н я л н у Б о к і н г е м п а л а т і частину американські- х лгііО- .
тярам з в е р н у т и всі т е р е н и урядови. НОВІ ЦІКАВІ ЗНАХІДКИ в '
П Д Р И Ж , 9. ж о в т н я . — Д в а Д - ною критикою'одних і других. нарів, щ о прибули д о Лондону. їх п р и н я т о у т р о н о в і й с а л і , ЯЎ
Суд п р и з н а в т е ж у р я д о в и величезні „танки", себто збір- ця,ть т и с я ч комуністів демон- Вже виходить па яв і продаж- король 1 королева подали руку к о ж н о м у з лєгіонаріі;. H
ники на н а ф т у , я к і п о с т а в и л и к о н ц е с і о н і с т и , і н е п р и з н а в їм ІІР^ОВІЙЙШ.'
струр.ало на п е р е д м і с т ю Пари- З Каіра повідомляють, і і о ність партій. -Ільтіо зі своїм К о р о л і в с ь к а п а р а з а і н т е р е с у в а л а с я п е р е д о в с і м сліпь,-з ж о н -
навіть з а н и х в і д ш к о д о в а к и я к а ж у ч и , ш о в і д ш к о д о в а н и є може ЖА, С т . Ќвін, п е р е д в и в і ш е ц и - звісн`ий а ` р х с о . л ь о г ,і є г щ і с т с ь - русскии' народним соєдннеиі- ніром з Ф и л а д е ф і ї , `Франком Ш н о б л е м , б у в ш и м ляГітнангом,
визначити тільки к о н г р е с , і т о R т а к і й в и с о т і , я к у к о н г р е с б у - ми м а с к а м и С а ќ к а й Ванцелгї. ќ и й міністір Г о в д р д К а р т е р по- єм" л и ш и в народних демокра- щ о стратив зір у битві недалеко Верден.
де в в а ж а т и з а в і д п о в і д н у . .Маніфестація ие м о г л а BIAS р о б и в н о в і ц і к а в і з н а х і д к и в тів, а ^ п о . к о к с т ^ а в щ н з ^ ^ у р ^ я - З к о р о л і в с ь к о ї п а л а т и пішли лєгіонарі на відвідини до
` ' .^""'‚‚'`^`?: . - ч ` ' ^ ` Г Ї " ` І ! к і в ц я м и , „ с о є д и н и в с я ' ` 'л б а г а - Ґілд Голл, де ї х прнняв Мейор міста Лондону`.' -
б у т и с я у' П а р и ж і ч е р е з з а б о р о - Т у т а н к а м е н о в і й . ` г . р о б н и ц і . Вдд-
тймн аграрами. Чеська влада Підчас недільної відправи п р о м о в л я в д о лєгіонарів енн-
КОНВЕНЦІЯ АМЕРИКАНСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРАЩ, п о л і ц і ї й т о м у в і д б у л а с я на н а й д е . н о щ е к і л ь к а к і м н а т у- ф а -
п е р е д м і с т ю П а р и ж а , Ст. Ќвін. рао'но,він г р о б н и ц і , з я к и х до'- стало розпускає з б о р и КурТя- скоп Лондону, який відвідав минулого року Злучені Д е р ж а в и .
Г О Р Я Ч А ДЕБАТА ЗА СПОСОБИ БОРОТЬБИ ПРОТИ ртворенб лише дві. Картер к і в ц я м ; є ц е в ж е п о з н а к и сй.ль- Він с к а з а в л е г і о н а р я м , щ о їх не учили в а м е р и к а н с ь к и х ш к Ь - `
Підчас маніфестації' прий-
СУДОВИХ ЗАБОРОН. ної руки п р о т и м а д я р с ч к о ї ір- д а х л ю б и т и А н г д і Ю , Я К се п о в и н н о б у т и , а л е п р о т и в н о , ї х т а м
ш.ло д о - б і й к и мі`ж демонструю- сподіється, щ о в тих NEOTBQPE-
реденти.Чку 'недавно з а п о в і в учено ненавидіти Англію. З т о ч к и п о г л я д у на д о б р о о б о х к р а ї в
гимн к о м у н і с т а м и , а п о л і ц і є ю , н и х к і м н а т а х н а й д е богат'о. р і -
ЛОС А Н Д Ж Е Л Е С , К { . ж о в т н я . — Н а нинішній с е с і ї шо- В і ц е г у б е р н а т о р , Ро'зеипаль. Т а к є се д у ж е с е р і о з н а с п р а в а . - —
я к а с т а н у л а в о б о р о н і ш о ф е р а , Жнйх д р к у м е н т і в п р о с т а р и й -
річної конвенції Американської Федерації Праці розвелася cdMo п о с т у п а є в о н а п р о т и у - _ Е п и с к о п закінчив зўаявою, ш о є т о ї г а д к и , ш о будучиина
вїхадщн у д е м о н с т р у ю ч у н и й б с н п е т . В з г а д а н и х дв.ох о -
горяча д е б а т а над п и т а и н е м , як м а ю т ь р о б і т н и ч і ю н і ї поборю- КраїнсьКої лінії к о м п а р т і ї , ; ' щ о цілого світа з а л е ж и т ь Від д в о х п о а я г л і й с ь к и г о в о р я ч и х д е р -
т о в п у не-'хотів п р и л у ч и т и с я д о т в о р е н и х кімнатах найдеио о-
вати с у д о в і з а к а з и , з в е р н е н і п р о т и р о б і т н и к і в у ч а с и с т р а й к у . п і с л я н е ї „ п і д л б м а г а л а б и про`- ж а в , які Повинні б у т и злучені з і с о б о ю л ю б о в ю , П р и я з н ю й
п о х о д у й. ч е р е з т е т о в п а х о т і л а к о Л б 2 0 с к р и н ь , с т а р а н н о з а м -
Дискусія розвинулася, коли резодюційна комісія конвер- паѓаніЬ' за майбутнім ирнлу- порозуміннямѓ `'ґ
з а в т а . П о л і ц і я кнених і з а п е ч а т а н и х . Ш е и і о -
стягнути його (

ііії п р е д л о ж и л а з б о р а м р е з о л ю ц і ю , в я к і й з а к л и к а є т ь с я ю н і й - ченням д о В е л и к о ї Укра'їни".


старалася
оборонити ш о ф е р а д і ю ї з н и х не о т в р р е і ю . Д у м а -
них р о б і т н и к і в д о б е з п о щ а д н о ї боротьби проти судових з а -
п р и й ш л о д о б і й к и м і ж ю т ь , щ о в них є д у ж е в а ж н і п а -
й тоді
КИТАЙЦІ ОБХОДИТЬ ТОРЖЕСГВЕННО 1 6 - Ш Ш У Р І Ш Р
борон д о р о г о ю з а к о н о д а в с т в а . Р е з о л ю ц і я к р и т и к у в а л а о с і р о
н е ю а д е м о н с т р у ю ч и м и , в ч'асі п і р у с н . КОМІТЕТ ДОПОМОГИ НДСЕ-
гтановище американських судів у сій"справі т а підчеркувала,
якої покалічено т я ж к о одного' Л Е Н Н Ю ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ.
що суди п о с т у п а ю т ь б е з з а к о н н о , к о л и п р и м і н ю к ж ь п р о т и ю- П О УСІХ К И Г А Ю 6
Ч А С Т Я Х ТЬСЯ ТОРЖЕСТВГННІ
поліційного бригадіра й 4 по- В І Д К Р И Т Т Я НА ЌРИМІ. Х( і И З НАГОДИ ПОВАЛЕННЯ МАНДЖУРСЬКОІ Лг
иій з а к о н и п р о т и т р о с ѓ і в . 14r.ro в е р е с н я На з а с і д і и і і і
..ііцаїв; т а к о ж к і л ь к о х комуні-- З А л у ш г и н а Кримі`'`повідом- ДИНАСТІЇ '( У У
Андрю Ф ю р у с е т , президент юнії м о р я к і в , в и с т у п и в проти п р ц н д і ї Ц К У к р а ї н с ь к о г о Ц(Ф
с ѓ і в п о б и л и п о л і ц а ї па.лкаЦи.і л й ' ю т ь , щ о п р и з а к л а д а н н і п і д - ШАНІ'Ай, 10. ЖЙВТНЯ. — Націоналістичне прааительстімр
р е з о л ю ц і ї як з а с л а б о ї ; в і н з а к л и к а в р о б і т н и ч і -юнії д о б і л ь ш е в о н огЬ $р$СЃд обго'ворювано
лаки 'Повелося їм у с п о к о ї т и з е м н о ї ц и с т е р н и н а т р а п Л е и о в р н т а н н я п р о 4 р і і с ) м о ѓ у по'тер- у Н а н к і и і о б х о д и л о торж.ЄСТЄЄідар І ^ Л І Т Д Ч У р І Ч Д Ч ^ . р ^ е д Л ^ і Й ^
р'ішучої б о р о т ь б и , я к р а д и т ь р е з о л ю ц і й . Я к ю н і й н і р о б і т н и к и
товпу. (т.лйбйні н а 7 а р ш і ш і в д о б р е з а
не з б е р у т ь с я н а в і д в а г у , Щ О Б И в и с т у п и т и п р о т и с у д о в и х з а б о - ` п і л о му від 'лбвейн насе.тіещію й ЬовалЄхши`.ифм$урськрї J^AjB^cT?i-` - ... ГКП^ДГ^Џ.
х о в а н и й в о д б г і р о в і д , провйДе-'І
рон р і ш у Ч Ь ; х о ч б и ` ' н а в і т ь с е м а л о Ї Х к о ш т у в а т и в я з н н ц ю , Т О з І,лУ. І',Щ.:х.і.;. 'Іахідіюї України. З с е ї Н$ЩХИ відбулося у Ш а н г а ю І Т Ш $ } . Ш Ф № , У
ийй Ѓ є м ў е н ц я м и . Ц е й в о д о п р о -
оротьби нічогб^Йе в и й д е , і а м е р и к а н с ь к і юнійні організації П О Л Ь С Ь К И Й ' П О Р У Ч Н И К Н І - І ї ї ї о Л А і І і п Л і І і і і і Я Й і. минулими. fjflM б р з д і у ч а с т ь китайські як І % р а н и ч н і f j g ^ ^ l . B ц и в і л ь н і
від.полу-чено з новим новонас
незадовго п о т р а т я т ь усі п р а в а і н а в і т ь з б и р а т и с я на к о н в е н ц і ю М Е Ц Ь К И М ШПІІГУHQM.-- . рокВмяН^.-ІНІАУВИИЙ ІІИНТЕТ д л ^ Й н н к и . ЏЩІБЏ Ц р и н я т т я в і д б у л и с я й ЩЩЦР "еДсц^во-
ним водопроводом. Проводигь
;

ўдуть МОГЛИ х и б а тайком"'у сутеідинах. "' дрООМОги ііасе.ленню Західиоі


'ЄВШГДЄНЙО '10б:600; ВІДЄр ІОДНІі `
У к р а ї н и . К о м ї ' Т С У ма'є' т й в с с т н J Т ? к о ж і н а т е р и т о р і ї Ц І в н і ч н о г р п р В в н . т і л ь с т в а sM. с т р л и і
що в.Тбруиї а р е Ш - т о в а н о - л і о л ь - цею І і е к і р в і д ' б у л и с я ^ п о д і б н ) т о ^ Ц е с х ^ з одним д ш ц і е а н н я т -
роботу- Ь с п р а і і і б о р у Ђ і . ^ е р т в
З Ш Д Н А В Б И Ш Д ПОЛІСМЕНА. ського поручника артилерії, РЕФОРМИ В ТУРЕЧЧИНІ.
і я к і і а й с к о р и і с п е р е с л а т и До- крм, и і о заміс'ць цвціодічзаіістичм^ - і р і я і і Ш ' З
РЕЙДЕР ДІСТАВ^ Щ Т Ю Р М И . Ю з е ф а .Ќопалю, ЯКІ'Й рббраі К е ж а л ь Б.ійиа Щ з д е ^ ж у е т ь з в і з д ц ю н а синім п о л і п о в Ц а в п р а п о р ` n l W w o r o Кктдю.
ц р м б г у т Ю т е р п . І л ќ м в і д пове#гі
ш п и г у н с ь к у р о б о т у д л я НІ.МСЧ- с я н а с в о м у - р е ф о р м а т о р с ь к о м у
Н Ю И О Р К , 10. ж о в т н я . — С т е й т о в и й с у д П о в і т у Ќ Ц І И С в и - ЗахідйЬї України.
д а в нині в и р о к п р о т и 1 8 - л і т ц о г о Б е н д ж е н и н а Р е й д е р а , з а с у - чини. Я к с т в е р д ж е н о , К с д а л я І щ д я х у . ^ ^ С и с т е м а т и ч н о й у п е р т а !
мав спільників-Поляків у п о л ь - - п р о в о д и т ь р е ф о р м и в европей-л Щ Н О В О Г О П О С Л А , Л И Ш Е П Р І # Ч
лжеиого за в б и й с т в о полісмена Мейера`па бруклинськім цвин- ` Н О В И Й Б А Р О Н Е Т ЕР.
1
ськім війську. Ќ о п а л ю лоста-ДсЬкоМу дусі, усуває nepefopo І С Т У П С Т В О ПОСЛА У Р Я Д Н И К О В И
тари. Н а р о с п р а в і п р о т и ц ь о г о присяжні п р и з н а л и й о г о б у д и
влягь м а б у т ь перед в о е н ч й й дн.у-кі століттями ділили Тур- .То'Вже знане.є, щ о коли ла П.6СОЛЬСТВА`„ІІЦАРЖД А^ЕР^ 7

винуватим убийства д р у г о г о степеня, а т о д і с у д д я дав їм д о -


Ків В і д и н ш и х народів. Toijiep с т і н к а л і т а є н и з ь к о п о н а д з р - МОСКВА, 10. ж о в т н я . — А в і г ѓ г і й с ь к а р ^ с п у б л и к а р і ш и л а
гану з а т е , щ о в о н и н е п р и з н а л и й о г о в и н у в а т и м в б и й с т в а п е р -
п і д п и с а в р о з п о р я Д б к , н а осно- млеЮ, т о ^ у д е д о щ , . щ о MCIHJ 0
і н о г о с т е п е н я , з а я к е н а л е ж и т ь с я к а р а см е р т и. Т е п е р с у д д я ^ к д и к і і А Т И .'.^В.9І(` . 'JJP^frB У Vft^'^v
І Р У Д Щ Щ А Џ № $ ШЕСУЛ№ ' Я р Ќ ) Т у р к ш й ^ О Ж Н Ь ; в а с Ч 5 і - ^ і и к і м к р и ќ й м з в і щ Ю о т ь Б У В і д к л и к а н н я а в с т р і й с ь к о г о п о с л а не с т о ї т ь . у ніякій з в я з н
видав в и р о к , я к и м з а с у д ж у є т ь с я Р е й д е р а на в я з н н ц ю в і д 5 0
' Е д Ц р і В и к о Д В т и з а . І І У Ж А А ^ у я - и н . ' - - -р- ю
- ^. Тецср в і д к р и л Й - " о д н о г1.о
и іЦе
літ д о д о с м е р т н о ї . Й о г о с п і л ь н и к 2 І - Л І Т Н Н Й Е д в а р д Р і д і д і с т а в з ф р а н ц у с ь к о - с о в і т с ь к и м неііорозумінням, але є наслідком не-
У М о р а в с ь к і м Б е р н і с т а в а й : ttMV про^рка, щ о . п р о ц о в і д у . е п о г р - ; в д б в о л е н н я у в і д е н с ь к и х у р я д о в и х у р у г а х з т е л е г р а м и , `ТСЩГ
50 л і т .
цими днями перед с у д о м о д и н 3 . . дў: на%ў, (^седжфю, ш о ПІІ;
иої п о с л о м в часі н е д а а н и х з а в о р у ш е н ь у Відні. Н а м і с ц е в і д -
с е л я н и н я к свїдб-к. Й о г о мали Н О В І № Н ^ Ш Є Ь К И И Г Ц Р - tea в е ^ ^ ц ^ у т о р і . ц і ќ о ^ і не к д и к а и о г о п о с л а н е п і ш л е А в с т р і я д р у г о г о п о с л а , л и ш е nopjf-
В И Н А Х О Д Ч И К Б Е З Д Р О Т Н О Г О Т Е Л Є Г Р А Ф У В А М ^ Р И Ш . з а п р и с я г и у т н . Він з а я в и в , ЩО ЛЯЛІЕНТАРНИЙ КЛЮБ. розпускиќ х в о с т а иа т і н с а м і м чить ведення с п р а в посольства урядиикови посольсіва, з а .
не п р и с я г н е , Б о ' в й о г о О К О Л И Ц І . Г П О І С Л И Ч у ч м а й , . К о з и и ь к и ц , м і с ц і . Ч а с о м ; . с і д а є на я й й ^ о м у
Н Ю РІОРК, Ю . ЖОАЇТНЯ. - - - . Н И Н І П Р И Ї Х А В до АМЕРИН^ЧТА- ‚ Щ а р ж д' а ф ф е р " . '
л ю д и вірять, щ о хто` ф а л ь ш и в у Братуііь, ‚ЛЦківка й сенаторі г о р і с і , и н щ Ц м разхі.м Ж і і И в ь -
лійськцй ІНЖННЄР Гуліедьмо МАРКОВІ, ВИАЮХОДИИК Веаідрот-
ного т е л е г р а ф у .
Маркові
ЖИКАРОДНІЙ
ЯРИЇХДВ до
радіовій
АиАерики, щ о б и
конференції
. іО
б р а т и у-ЙЙЃЬІ у
В ВАШИНПГОНІ та отвормти
-
ие-
присяг'не п е р е д с у д о м , г о й ц ь о -
гоЖ р о к у помре. С в і д о к м а в 70
л і т і ' л я к а в с я , щ о ко'ли о с ь - о с ь
щсдернак повідќмнлн мар-
ш а л к а польс.ького сойму^.Рдта
я, щ о з днем 9 вересня утвори-
$`У ^УМЧІ'} Ц$Т^ІТЩІІ
іцр пава` прйміитовалася д о н р і ^ І 0
ц а ^ я м у в й ^ у , щ о б и в і Т е р н'е
УЩЩЩІЇ ПОВЕРНУЛА ЏШ' І
п о м р е , 'Його' о д н о с е В м ц м е пб-j л ц ` с о й м о в и й к л ю б п і д -цааідрю Т У Р Ш , ІТЃАЛІЯ, 1 0 . ж о в т н я . — С і и ь о р а 'Л. В а н и е т т і , с е с м в ; '
в імени і т а л і й с ь к о г о ў р я д у Італійський Д І М п р и Колумоійсь- п е р е щ ^ а ^ а в ` ЇЙ р о з п у с к а т и ч ^ а ч е н р г о Џ І І а н ц е т т Г . п о в е р н у л а в ж е д о Італії, д о міста П е -
віріг-Ач'ЩО``ВіН п р и с я г ф а л ь ш н - „ У к р а ї н с ь к е - С е л я н с ь к о - р о б і т
кім університеті в Ню- И о р к у . ^ . кра^о'ту C a p j j p х в о с т а . З т о г о м е р ї д ж ж і о , щ о л е ж и т ь н е д а л е к о її р о д и н н о г о с е л а , Ф з л л е т т . в .
в о . С у д з р о з у м і в м о т и в и с г а р ( ЦиЧе СбЦІЯ'`істНчНе Обєднан
В и т а в й о г о в імени міста мейор В о к е р , називаючи його І
і ц я і з в і л в н и в й о г о в і д л р и с я ѓ н , џя` часу ‚%ластнтедь у в а ж а є сд^ю Ў т а з' п о п е л о м В а н ц е т т і й С а ќ к а н а х о д и т ь с я щ е н а г р а н и ц і
фаміліярно „Вилом". г т й ў ^ б р и Ц ба^о.мстрбм. ѓгалії, в М о д е н і . ` д е П О Л И П Ш П У С Я . т а к д о в г о , ДСНЦІ н е п р и й д е
у р я д о в и й д о з в і л н а с ц р о , м д ж і ? н н я її д о І т а л і ї .
гаяним д о Одної QotofMu ЗМ ОСТІЙНЙЦЬКОГО наЩонаЛнчлгоІ п р о г о л о с и л и ' свій огидний

`ЯМШТР
І О Ш Ф Ю IT-S
С к г . і а і и а . - ' І Р І Ѓ Ї t p a m j k e d OiUy axeept S a n (НўІ І
TL 44 G r i a d Street, Д в ш у City, N. J . .
(ишштту
січові т№,
Й ЄОБОРНОСТИ УКРАЇНИ
як вираз ідеї сгагеннмти (країнської
і ото тут серед
народу, у своїй-ііе своїй
ці, в о н и р о з г о р н у л и
Держави.
свого-чужого
столи- свідоме всього цьогр й
руху-
Стрілецтво ЩІаковИто

с в і й п р а - ф а н а т и ч н о с т а л о д о б о р о т ь б и с т и б о р о т ь б и з а с т в о р е н н я СВО.
„нейтралітет",
б у л о б і д і з у и з л и с я . Н е ї х вина в то-
с м і я о , му, щ о в н и х не б у л о свідомо-
або ѓомодемо-

r . a aa Sacone
OTHWACUM MailUKRXIBL-Ti
by НЃа Matter .dНацоваі
the Poet Oftce of . ' JHIE.
АааосННов; E U M - C I H . M" nop боротьби за у к р а ї н с ь к у з а с в і й і д е а л , п о з а я к и м д д я { є ї в л а с н о ї д е р ж а в н о с т и . Вони
он МагсЬ ЗО, 1 9 ПTRR
, B ttBHMbjf
O D R the СоямрЩеаь
Леї of Marcfc 8. І В Т У ( З н а г о д и д е с я т и л і т т я IX о р г а н і з а ц і ї у К и ї в і . )
EDTTE- всьо'го стріл`ецтва, чи д л я . к о ж - н е б у л и п р и г о т о в а н і д о такої
Mcc.pttoce for miiUai at ipeelii rate of p o s t t t t prorMcd for ID.Seettoo n o ' Велика р е в о л ю ц і я на в с ь о м у з а створення української дер- { д е р ж а в у .
Г t f c . l t c r of October W . 9 1 " , аи1Ьоігнм(1 ДвТу S f . - T S L K ^ - - (тереці б у в ш о ї Росії н а д а л а . П о ж а в и б у л а .ПІШІЇ з а с о б о м ,
: 'К^Го'стрільця з о к р е м а , о с т а в а - б о р о т ь б и . Т а к е пасивне відно-
a.Bej
да тільки ІЛ-рашиа, жорстокаІ{шення^до московських ЧЕРВО
SUBSCSIPTION KATES: тЖРІЩ!ЛАТА: рун із загально-російськимиj остаточною метою-
.Перші обс{^жні крощі з р о - с м е р т ь . Ц е С С о б ' є д н у в а л о e н и х о р Д б-у л о ц і ^ л к о в и т о льогіч- J

'Tt-r-e cents, a copy. Поохняове число три в j р е в о л ю ц і й н и м и г а с л а м и н а У- Т о ' м у , .щ'О'` в т і ч а с и партійні


D a . year .....$ Нарік I І#.тсраїні були ще`'гасла націо- д о г м и Щдгравдли.д`оловну р р - блено в тісному колі, з а м к н у - о д н о- б р а ц т в о , з в я з а н е к р у г о - и и м , б о в и п л и в а л о л о н о з того
S I X MONTHI На вів року
і . _ вального відродження ўкраїн- л ю в україііськ{й діаціональнійі т о м у в географічних м е ж а х р о ю п о р у к о ю , я к о ю б у л о ж и ѓ - с в і т о г л я д у н а с о ц і я л ь н і іігтерс-
A 1 . 0 0 Н а т р и місяці . . . . . . . . . . . . с и та н а ц і о н а л ь н у справу, щ
Твгее mootke . с ь к о г о н а р о д у ; М і ж р и м и ! од- р е в р Л ю ц і ї й н е . б у л о а а г а л ь н о ч г а л и ц ь к о - б у к о в и н с ь к и х н а р о - { { - , с е б т о і г а й д о р о щ и й д л я к о -
0
a я

Гогеідп and Jersey City flUteci В ІЬкерзи Ситі і джешдів. і жнрї люДини с к а р б . т о д і п а н у в а в с е р е д українських
.. .$10.00 н и м з н а й б і л ь ш р е а # ь т і х бу'ло . о б є д п у ю ч о ї самостійницько" військових м а с Дм здавалося
САМ YEAR I I O . O O На рік- . . . . . . . - . . ‚ . т ; . ; . . . . $ 5.00 так з в а н а „ ў к р а щ і з О й . я а р м і ї " . ; ЗГому й.перший зародок цій' С о б о р н а й Суверенна Ўкраї-
T A monthi ' І 5.00 На пів року ....і. ...І 2.75 д е р ж а в н о ї і д е ї , у к р а ї н с ь к і вій- Під т и с к о м ш а л е н о ї б о л ь ш с п в
-Зродилося це гасло серед ши- ськові маси поділялися т о ' И А в і й с ь к о в о ї ч а с т и н и н а з и в а в с я н а ^ б у л а д л я с т р і л ь ц я не п р и м -
Three n a o a t l U , . . За кожлу зміну 2JS На
. 1адреси три місяці
платиться 10 центів, д і цької агѓтації, що соціяльш
роких верств українських 'мас ‚‚революційно`- соціялістичнї „Галицько-БукованськиД Ку- х а . ч а с у , не я к е с ь а б с т р а к т н е
,3п оголошення гицикяк не відповідає н ь г е ст
здобутки революції З Прііхо
в о я ц т в а , . я к и і с т и н к т о в н е б а - е с е р і в с ь.кк іі ,, ее сс дд ее к двсью, т о на Р.' "- ^ '
к}вські, т о
оючи н а грувтї- гасло, а р е а л ь н е п и т а і ш я націо-
.(.ІІ „Свободи": 498 Montgomery. Tea.'У. Н. С о ю з і : 1838 Montgomery. д о м б о л ь ш е в и к і в загрожеиимн
іЦонального OKpeMoroV U не B
контр- революційні": с а м о с ѓ і й - еднрсти у к р а ї н с ь ю і х з е м е л ь , т а к а л ь н о г о ж и т т я й с м е р т и в с ь о - не будуть. Т о ж й ш л и з півно
Адреса; "ЗУОвОРА". P. О . в О Х 346, JERSEY CITY. N. J . . н и к і в С о Н Й І 0 Д І Л Ь Н 0 С Т Н
ііавистного, щ о нагадувато ста ' и і я . і і с т і в , енерівців українського на^д`о українськЬго народу. К о ж е н т а чі „ т а в а р і щ і с а ц і а л і с т н " . ! По
И н ш і ц е П з а л е ж в p , 8 C W й о г о м м е л ь в о н и
'ру Р о с і ю А л е ' я ќ і инш`і у к о а ' - -в`АД ^ - . стрілець б у в свідомий д а т і Й' т р е б и б о р о т ь б и з а національну
с о т м о г л и А О В Г О

ЧОМУ ПОСОЛ П А Щ У Ќ ПОКИНУВ КОМУНІСТІВ : їнські націонатьні г а с та того и ' я л ь н о ї програліи партії. На- . а свої- залишатися в того, щ о національна перемога ідею д л я них не було,
u r t x а м

Імя п о с л а А. П а щ ў ќ а ^ щ о б у в о д н и м з н а й в и з н а ч н І щ и К часу, в о н о щ е н е ' м а л о в с в о ї й и і о н а л н і и й світогляд, відно- Р к а х н е в е л и к о г о т е р е н ў у к р а ї н с ь к о г о н а р о д а е ' й о г о д е р ж а в н і с т ь д л я н и х р і в н о ж ж`


ш е н н я у к , н С Ь К 0 І

комуністичних лідерів в Польщі, відоме 1 тут в Америці. В о - і._7 ^ . , - . , . , г ^ З о „ , „ .


л Л П а т До 'леї в л а с н о ї с у в е р е н - х Р ? . етнографічної т е - ж и т т я , а пбрлзка — була ціллю.
з и л н й о г о т у т е ш н і н а ш і б о л ь ш е в и к и щ е не т а к д а в н о т о м у п о риторії. Тому почали вклЮча-Тсмерть. В разі націонали
к ^ о г о ^ і т ц ю н а л ь н р г о ^ руху-, . . ^ д д .- . н е в і 0 г р а в а и
З н о в а п р и р о д н и м і льогічним
ріжних містах 1 наші люде мали нагоду послухати його бесід. ТИ д о с в о г о с к л а д у т і ' с в і д о м і р а з к и у к р а ї н с т в а ргрілецтво!
утворення своєї 'власної и е з а - д л я С С. б у л а необхідність ,
Отсей т о визначний комуніст, як доносить старокраєве „Ді- В ті ч а с и р е в о л ю ц і ї 1917 р о - е л е м е н т и з п о з а Г а л и ч и н и й Б у - м а л о л и ш е одну `втіху, щ о '
J - п е р т о ї : б о в о т ь б н з північним
лежної держави. ковини,
ло". п о довгій і глибокій внутрішній боротьбі заявив тепер ќ ў ' н е було українських війсь- щ о с т о я л и н а ґ р у н т і J вќ м о 'ил рі йанюячми з, авюо ш н ои т бь у здаупч`ио м
в і т пбо-
о -) :

Т р е б а одначе признати, щ о кових частин, якіб „ставилися української державности с у с і д о м , , ' щ о i t n e p с у н у в на У-


п р и л ю д н о , щ о він в и с т у п а є з к о м у н і с т и ч н о ї п а р т і ї . З а я в а т а остаточної мети, а не л и ш е р о т ь б и з а національну ідею. к р а ї н у . Т и м с у с і д о м в поглядах
в и к л и к а л а в е л и к у с е н з а ц і ю та в і д б и л а с я в к р а ю ш и р о к и м в і д - п і в с в і д о м о с т и , 'в і н с т и н к т і
нейтрально д о соціальної чи ' . з е е н н я В о н о м а л о п р и н е в д а л і м ` и и с л і - с т р і л е ц т в а , в і д п о в і д н о їх і д е
я к з а с 6 б у д 0 а б е з П Ч

г о м о н о м не тільки в комуністичнім т а б о р і , а л е й в національ- ш и р о к и х ьїас у к р а ї н с ь к о г о на-


клясової боротьби, а якіб ма- Щ „Й з д о б у т к і в р е е о л ю - ді б о р о т ь б и л и ш е в ѓ і з Ѓ у , ; ш о ` л ь о . - і ї н е б у д и „ т а в а р і щ і саціа
с с І Я Л Ь к

н!м. Я к п р и ч и н и с в о г о в и с т у п у п о д а є п о с о л П а щ у ќ т а к е : роду, ідея незалежности, х о ч


ли одну всео^оплюючу ідею: - ‚ с м е р т ь в б о р о т ь б і з а п е в н у іде- і с т и , а б у л и л и ш е чужі заво
7 } Л
п

І „Найважніщою причиною — каже посол Пащуќ — є те, м о ж е н с з о в с і м о ф о р м л е н а у

^^^^^^ЩТБУЬ^х
ю
боротьбу з а українську держя-.
,
.-^ц- ^.6Чковинсь.і с к р і Н л ю е її та о с в я ч у є м: ^т.Щ)сжцтс:?Ш
П о в о а свідо-
і я йо

Щ о с о й й о в а К о м у н і с т и ч н а ч Р р а к и і я б о р о н и т ь у к р а ї н с ь к и х І н - б а Ж а н н я в л а е н о ї . - д е р ж а в н о с т и в ш с т ь б е з о ґ л я д у н а та. ч и й о -
)
п о к о л щ ь . Гдея г у с т о „ бйда-.сгн упертої м і с т ь е 0

і е р е ѓ г в н е з п о г л я д у д о б р а с а м о г о у к р а ї н с ь к о г о н а р о д у , а 1н- Ііжила. Т р е б а д о г а д у в а т и с я , щ о І і
закріпить ‚ , с о ц і я . і ь и і ^ о б у ^ д а Щ Й " ^ ^ ^ ^ Полита к р о в ю б о р ц і в - с т а є в і ч - о ^ ' ; б ^ д г
: ж р с к о ї в р о б и а л а с с

І е р н а ц і о н а л ь н о г о к о м у н і з м у . Я в і р и в с п е р ш у , щ о о д н о з удру- в о н а т о б у л а д л я м а с ' т и м ж е - т ќ и р е в о л ю ц і ї " , ч и ні. Д і я гіих з ь к о - т е р и т о р д я л ь и о і в і й с ь к о в о ї 1

р е л о м , щ о д ^ ` ; ^ к й і Г ^ з м а х ` т о д і щ е не б у л о о і и н о к н м і і , з р р л и і з а ц і і в иою гневмірущою. т у н а д л ю д с ь к у ciwy й завал-


г и м м о ж н а ' J L j t o f l H T H , т о м у , щ о м а р к с и з м в л е н і н с ь к і й 4нтер- соборно-украін-
т і с т ь , з я к и м и ионис.;. ж м е н ь к а
н р е т а ц і ї с т а в и т ь с о б і в о с н о в у г а к к л я с о в е я к і п о в н е н а ц і о - у к р а ї н с ь к і й н а ц і о н а л ь н і й р е в о - п е р а т и а о м з б у д у в а н н я україи- " к у о р г а н і з а ц і ю , прибравши 8 .
ЛюцГі. Н а ж а л ь , а н а л і з у ю ч и м и - ськбї н е з а л е ж ц о ї д е р ж а в и , я к с о б і р а з о м з т и м н а з в у : , С і ч о - Л и с т о п а д - г р у д е Н ь 1 9 1 7 р'о- г е р о ї в , т а к д о в г і ) б и л и с я на m
р а л ь н е визволення. Та практика і тут, на терені сойму, І т а м , ?

лицях Кйїва, ббронючи його.


' д е ці і д е ї п е р е в о д я т ь с я в ж и т т я , п о к а з а л а і п о к а з у є р о з р і з м і ж н у л і р е в о л ю ц і й н і ч а с и , д о ч'асів к о н е ч н о ї м е т и у к р а ї н с ь к о ї н а - Ві С т р і л ь ц і ' . О т ж е С С . м а л и к у . З п і в н о ч и н а Ў к р а ш у н а с о -
т е о р і є ю а дійсністю. Слідкуючи з а відносинами 1 х о д о м подій ч е т в е р т о г о універзалу ) Цент- шональної революції. свиому конечність Ѓборотьби вуеться червона М о с к о в с ь к а я к с и м в о л с у в е р е н н о с т і ! т а со-
иа Р а д я н с ь к і й У к р а ї н і , я п р и й ш о в д о п е р е к о н а н н я , ш о с о ю з - р а л ь н о ї Р а д и , д о в о д и т І с я с к о н - .. . 3 `до певної перемоги з а націо- х м а р а тих, щ о „ н е с у т ь н а р о д а м б о р н о с т и української держави,
на р а д я н с ь к а к о н с т и т у ц і я є п л а щ и к о м , п і д я к и м в е д е т ь с я д а л ь - с т а т у в а т н , щ о п р о в і д н и к и у к р а - На ц ь о м у тлі д р у г о р я д н о с т и , . створення в с ь о г о - с в і т у в и з в о л е н н я з на- А п о т і м д а л і п р о в а д и л и тяжку
н а л ь ш ю т а з д

ше повне економічне і політичне, а навіть подекуди культурне їнського революційного руху так би мовити української.дер- ^ б о р н о ї самостійної держави, ціонального т а с 6 Ц і я л ь н Ь г о б о р о т ь б у д о п о в о р о т у Цент і

у з а л е ж н є и и я від М о с к в и . Всі б е з п е р е ч н о величезні н а ц і о н а л ь - г о в о р и л и н а р о д о в и , . щ о і д е я ж а в н р с т и , з я в и л а с я г р у п а ‚^Пи- к о м л р о м і с о в е постам р а б с т в а " . Т о м у в о н и м е ч е м Г р а л ь н о ї Р а д и в К и ї в , у в е с ь час


Т а к е б е 3

но-культурні здобутки Наддніпрянської України в останніх ро- б о р о т ь б и з а національне відро- царів Абсурду', як п р о з в а л и на ^ ІД а . в о г н е м н и щ а т ь т и х , ' Щ о с т о я т ь о х о р о н я ю ч и її у р я д , я к с и м в о л
Е Н Н Я Б О Р О Т Ь Б Н З А С Ю У і ф

ках осягнено з а в д я к и стихійному з р о с т о в і національної і с о - дження є л и ш е засіб д о збере- п о ч а т к а х світової війци н а ш и х І с о б о р н о ї С у в е р е н н о ї на ш л я х у ї х к р і в а в о г і а з і я т с ь - J у к р а ї н с ь к о ї д е р ж а в и , т а про-
ї н с ь і ( 0 Ї

ц і я л ь и о ї с в і д о м о с т и у к р а ї н с ь к о г о н а р о д у т а її н а т и с к о в і , н а ж е н н я т а з а к р і п л е н н я с о ц і я л ь -
Українських Січових С т р і л ь ц і в , , з . всіх р а - к о г о п о х о д у в к у л ь т у р н у Е в - б и в а ю ч и ї й ш л я х д о с в о є ї сто- Д ж а д И В Я З а л о с С

п р а в л я ч у ч у ж о - н а ц і о н а л ь н у е р а р х і ю . У с е й м о в і й К о м у н і с т и ч - иих з д о б у т к і в р е в о л ю ц і ї . Т о л - т и х л е г і о н е р і в , щ о п о в с т а л и з о м т а к о ж н о г о з о к р е м а . Б о р о п у . ' Н и щ а т ь т и х , щ о с т о я т ь Лиці.


ніи Ф р а к ц і ї М о с к а л і в н е м а , є з а т е П о д я к и . І о с ь я , б л и ж ч е к у в а н о н а р о д о в и , щ о у к р а ї н с ь - ПО ` п р а в і м б о ц і З б р у ч а в Г а л и - колиб у світовій війні була на ш л я х у м о с к о в с ь к о г о імпері ОГг^ьвтквї
пізназшм товаришів Поляків, п р и й ш о в д о пересвідчення, ш о кий) національний р е в о л ю ц і й - чині і несли з а с о б о ю к л и ч у - побідділа А в с т р о - Н і м е ч ч и н а , С і - я л і з м у , т а з н о в у п о н е в о л ю ю т ь
колнб у ПОЛЬЩІ повстала диктатура пролетаріату і вони прнй- н и й р у х зб`всім.'не Й а є с в о є ю к р а ї н с ь к о г о н а ц і о н а л ь н о г о в и - ч о в е Стрілецтво м у ф о б . н а л о - український нарід московській-
ди.'іі л и в л а д и , т о у к р а ї н с ь к е н а ц і о н а л ь н е п и т а н н я у П о л ь щ і к о н е ч н о ю м е т о ю с т в о р е н н я у а в о л е н н я та с т в о р е н н я ў к р а ї н - ж и т и г о л о в а м и з а з р а д у JMH б а г н е т а м и . ' Я к а с т р а ш н а о б - . Зрозумів.
р о з н и з у в а л о с ь би ними так, як р о з в я з у е т ь с я „ р и к а л і с т а м н " на країнської держави. З В И Ч А Й И 6 І 9 Д^ясавиостн. Л 0 1
а р і й с ь к і й д е р ж а в і . А з н р р ' а то,- л у д а , і р о н і я , н а с м і ш к а - н а д т и - С у д д я : Ч и р о з у м і є т е значін-
- - ќ Р а л . Україні. Я з р о з у м і в , ' щ о не м о ж л и в о п е р е в о д и т и п о в н е тим т а к т и к а п р о в і д н и к і в на`-1 з К о л и т і У . С С І . о п и н и л и с ь ^ .м .у„,, щ о в н ь о м у б у л и рівнож ми гаслами, щ о їх голосять
ня п р и с я г и ?
с о ц і а л ь н е в и з в о л е н н я н а р о д у під і н т е р н а ц і о н а л ь н и м и г а с л а м и , ц і о и а л ь и О г о р у х у не м о г л а п с - Н а `лівім 6 d n i З б р у ч а , п о ч у в а л и с т р і л ь ц і з П р и д н і п р я н с ь к о ї у - ч е р в о н і і м п е р і я л і с т и !
поки вій не д о б у д е п о в н о г о н а ц і о н а л ь н о г о р о з к р і п о щ е н н я . р е т в о р н т и і н с т и н к т о в н е п р а ѓ - в о н и с е б е чу`жими . щ о д о с о ц і - к р а ї н и , т о в о н и а т а к о ж з н и м и j М а й ж е всі українізовані вій- . Обвинувачений: Р о з у м і 'ю!
(

О т о ж с а м е , п е р е в і в ш и д о к л а д н о с в і й с в і т о г л я д , п і с л я г л и б о к о ї І і е н н я м а с д о с в о є ї д е р ж а в н о - 1 я Л ь н и х ` ` з м а г а н ь . ` у к р а ї н с ь к о г о ' і в с е с т р і л е ц т в о , в ра'зі п е р е м о - с ь к о в і ` ' . ч а с т и н и , щ о н а з а к л и к К о л и п р и с я г н у , т о ` в и п у с т я т ь


аналГ їй с в о ї х д у м о к І п о ч у в а н ь , я не з м і г с т о я т и д о в ш е н а с т а - с т и в с в і д о м е б а ж а н н я , х о ѓ і н - ! р е в о л ю ц і й н о ' г о р у х у , а л е о д - г и Р о с і ї , т е ж б у л о б о г о л о ш е н о Ц е н т р а л ь н о ї Р а д и п о в и н н і б у д и І`мене, а к о л и в і д м о в л ю с я Н Р В
-иившці комунізму 1 комуністом перестав бути. Свій крок я з р о - с в о є ї в л а с н о ї д е р ж а в и . А н о ч а с п о п б ч у в а л и с е б е од'нона- з р а д н и к а м и т а п о к а р а н е не г о р - с т а т и ' д і р о б о р о н и с в о г о рідно-" 'сягнути, т о з а с у д я т ь д о ареш-
` б и в після д о в г о ї і т я ж к о ї б о р о т ь б и у своїй совісті. Т е п е р мені б е з т а к о г о х о т і н н я Лема в н г л я - ц і о н а л ь и о з ц і л и м `українським л о . Н а в і т ь п р и н а й м е і і ь щ е м о - гокраюЧвід'червоної навали, і

І
лекше."
М у ж н а і х а р а к т е р н а ц е з а я в а . З м і с т ѓі д л я н а с ие н о в и й , б о
д і в на у с п і х в б о р о т ь б і з а
жавність.
дер- н а р о д о м . Н е `оформлений й не ж л и в о м у
о с т а т о ч н о с к р и с т а л і з о в а н и й ін- б е а п е р е м о ж ц і в т а п е р е м о ж е -
висліді війни: „мир ,
'W^Ѓ^`%^T-и
І ми в с е ѓ д а н е п о г о д ж у в а л и с я з к о м у н і с т и ч н и м и е к с п е р і м е н т а м и . Т о м у і в армії, серед ўкраїн- стиіікт у масах їх лридніпрян- них", Січовому Стрілецтву не gCl н а ш і дискусії, мрії, бажання-1-плини збудувати Сиротя-
в
над н а ш и м н а р о д о м . Але н о в и м с т а є д л я нас ф а к т , щ о т а к и й іського вряцтва, серед так з в а - ських б р а т і в щ о д о створення було'би л с к щ е . Б о в інтересах неиь-Захист У. Н. С о ю з а м о ж у т ь у в і н ч а т и с ь у с п і х о м лиш.
ній у к р а ї н с ь к и й к о м у н і с т п р и з н а є т ь с я - п у б л и ч н о . д о JHHX у к р а ї н і з о в а н и х , а б о щ о й н о в л а с н о г о н а ц і о н а л ь н о г о ж и т т я п р о т и в н и х сторін Австрії та т о д і , к о л и , м и т е в с е п і д о п р е м о щ и р о ю п р а ц е ю , , д і л о м . П і д сю
с в о ї х п о м и л о к і з а в е р т а є з д о р о г и . Т а к и й к р о к не` о с т а н е б е з . І о р г а н і з о в а н и х у к р а ї н с ь к и х вій- б у в у них в ж е цілком о ф о р м - Росії, л е ж а л о знищення навіть пору позитивна праця лежить у складанню, збиранню 1 при-
наслідків. і . .ськовнх частин, ідея б о р о т ь б и .ієною, закінченою ідеєю: з м а - о з н а к п р о я в у у к р а ї н с ь к о г о са- д б а н н ю я к н а й б і л ь ш е ж е р т в нќа б у д о в у Захисту..

` В а с и л ь Ііобрів. буде рушати звід- к а т и п с в і т . П р и н а й м н і ие б у д е ` . ќ о с ь , незвичайно - Мої х о т і л и й т и н а ' д р у г и й , д е н ь г о л о в і , н а ч е '.'не^ (у`.и н а м м а - г ссрібзно
ш на н о в е ж и т т я . гір`ше.' п р о г у в Т... ч с в я т а ; ал'е н а д в е ч і р ' п е р е д у м а - л о с ь , а ' ў р б с к о ш а х , у к о м -
Розіслав шинелю, горі- Раптово підвівся хорунжий Я д и в и в с я щ е я к и й с ь ч а с й о - ли. Ц е мене `турбувало в ж е . Не ф о р т і д е с ь п е р е ї х а т и . 'Покій-
НА НОВЕ ЖИТТЯ лиць, підклавши руіґйїіід голо- перетяг свою ковдру до-мене м у . в спину, з м і р я в й о г о д о в г о - р і ш у ч і с т ь , чтепевність я к а с ь мо- ч і і в ш и з Ч Е Р Е Е И К О М , я ЛІГ задо-
ву й з а с т и г б е з Дум, б е з т у р - . з т а є м н и ч и м в и г л я д о м н р и г о - т е л е с у с и л ь н у фіГУРУ Й ' п о т я г І-х п о д о р о ж н і х д р а т у в а л а M C H C J В О Л Е Н И Й , щ а с л и в и й н а б р у д н и й
бот, забувши п р о в с е иа с в і т і , т о в и в с я с л у х а т и п р о в т е ч у , я к у Д о б а р а к у . Т р е б а б у л о - о б м і р - ' й х о т і л о с я к и н у т і ї ї х , а й т и са- м а т е р а Ц ї і в т у ж м и т ь з а с н у в
с я ? О д ч и н і т ь д'вері, т а п о д в е -
Дивився в г л и б о ч і н ь с и н ь о г о в і н в ж е с о б і п о с т а в и в н а ч е р ѓ у і к у в а т и в с е д о д р і б н и ц ь , б о я к итдму. ДИТИНЯЧИМ, ЗДОРОВИМ сном.
рях, а коли хитатимуться,
і: т і к а л а . З к о ж н і ї н е б а й ігіовнимн г р у д ь м и д и х а в - д н я . Я діє ч е к а в т а к о г о ш в и д к о - ' п і й м а є м о с я — н е п е р е л и в ќ и б у - Я п р и з н а ч и в термін.- П я т о г о В 'кімнаті з н а л и всі п р о мої
хтось придержить.
'іірипік'ало сильніше, І`тсллнм, в е с н я н и м `-.`^Оняшним'І ѓо`` р і ш е н н я з й о г о б о і с у , т а й н е ' д у т ^ . . ‚ т р а в н я мусіли вируш'ити. наміри. З початку ВШЙАО'рювп-
- - Ай с п р а в д і ! а ж скрик-
дужче гомонів т а б о р , веселіте промінням, з м і . щ а і ^ а з , nAxoMjмислив к о г о с ь н а м о в л я т и йти з О г л я н у в к о м п а с , м а п у , з м і л и , а п і з н і ш е покинули — ніякі
н у в я, не п о д я к у в а в ш и з а п о р а - І
и т л я д а л и кй'іѓІќи. В і л ь н и й B J A J с м о л и , я к а цаходдлдася, на п о ќ - с р б о ю ` , а д е к о л и Т і , , т о г о х о ч е ' ; - _ р я в о ч и м а к у с о ч о к п а п е р у , з а ` д о к а з и н е ' А П ! і и в а л н н а мене й г

ду навіть; д о т о г о б у в захоп- натикалися^ А а ` ^ ч и м неоправ-


в п р а в час к о з а ю і віддавали в е ‚рцттю д^хів. , " ' ,, ‚'що'` й' я , т о ч о м у ж . У д в о х - ' і вб-` " Р і ш е н ц ' й в т з к ^ фарбований рожевою барвою,
л е н и й б а ' ж а н н я м б у т и н'а гор^і,
Щ о . - в і д д і л я в К а л і ш ^ в і д - Ш м ^ ч - д у ю ^ у впе'ртість'.'
:
. ^`нян'Гму с ' о н ц е в і , , щ о н і б и вс`мі Скілько часу я так лежав селіще т а б е з п е ч н і щ с якос'ь. п й . т ж н и ю д і і у м ^ Ч о м у
ближче д о сонця, одночасно
Д а л о с я ' нїбіі р а д і л о , д и в л я ч и с ь і не з н а ю , х о ч г о д н і г и и к на к о с - ' М а л о ч о г о н е т р а п л я є т ь с я ' в д о - в л а с н е я р і ш и в іТи д о . ц і є ї к р а - ч и н и , й з і т х н у в ' , з п о л е к ш е ю , І к о л и рагіо я зник у"''Таборі, : : г

д о р і к а ю ч и , с о б і , щ о не м і г с а м
на н а щ а д к и з а п о р о ж ц і в , Я к о с ь і
додуматися.
т ь о л і ‚точно щ о ч в е р т і години р о з і . т і ш , а н е д о я к о ї с ь и н ш о ї г .я й н а ч е в ж е я б у в т а м . В л а ш т у в а в щ е і і ї х т о н е м и с л и в п р о о а л -
і д р о т и д з в е н ї л н не т а к с у м н о - в і д б и в а в , Щ и р о нсСучи ` с л у ж б у т о Ч нїсть м о г о р і ш е н н я , й лише,
Ц е в с е п р о м а й н у л о , -мов.бди- с а м і і е з н а в — з д а є т ь с я , й не с а к в и д л я ю і и ж о к ; и н ч и х р і ч е й ;

понуро, як в зимі. З а х в и л ю я в ж е на д а х у . Ok,


ІСатурновІ, 'коли ііочуя с в о є с к а р к а , у г о л о в і - й ' - с л і д о м з а ( в і д л о в і в б н , я к б и х т о - с п и т а в , н е - б у л о ; — к н ї і ж к и б у в м і й о д и к о л и в' о б і д я п о в е р н у в с я І
Н е з а б а р о м В е л и к д е н ь . Г о с - я к т у т г а р н о , н а ч е в с т е п у ж а і м я . Х о р у н Ж и й Т , . 1 - л е ж а в н е д а - тим в и й и к л о н о в е п и т а н н я : . „ А д в о м а ` хлібинами т а шматком
З а р а з ж е після Рнжського` ми-' В ? к и й скарб, :

и о д а р с т в а в с і х ч а с т и н г о т у ю т ь - м о г и л і — в с е в и Д н о . Т а б о р н а л е к о в і д м е н е . К о л и в і н ` ' в н л і з , я м о ж е в і н з к о н т р р о з в і д к и ? " A-j сала, у нових черевиках, що


р у П ' о л я к і в з М о с к а л я м и в ^ ю - Г " З а в т р а в и р у ш а т и . Б ' а ч у ч и ііс
. с я з у с т р і н у т и в е л и к е - с в я т о я к г о р і , з н ь о г о д о б р е в и д н о Ќ`а- з а н а с о л о д о ю в е с н я н и м п о в і т - л е ' в с е о д н о , Т . . . я з н а ю а . в і й с ь - виміняв ў т о в а р и ш а — ЙОМУ
д н л а с я д у м к а п р о в т е ч у . Л я х и п е в н і с т ь і о ш р и ш ш ; . я`' с к а з а в
'па іі л і п ш е , а б и н а й б і л ь ш е п о - . ц ш , а " з в і д ц і л я ; з б а р а к у , ' щ е ; } о д н а к б в о б у л о л и ш а т и с я в ТА-
р я м не п о м і т и в ! ` кової ціколи; пакости з р о б и т и мусілн р о з в я з а т й . т а б о р , ‚ н е ^ ѓ м ^ а б и м е н е с л у х а л и с я , а. ці -—І
д і б н е б у л о д о с в я т а на У к р а ї н і . л і п ш е . В п р а в о р у ч на . г о р і 3 a j б о р і - - - з р о з у м і л и , щ о балачки
-Гарно, правда?. с м а к у , (він не. м і г . ' ,, . т'ілько з причин м и р у з М о с к а - j я ^ т і і д у с а м . " П о г о д и л и с я й ніби!
С а м е по о б і д і в и с и п а л и к о з а к и ) д о л и н о ю село, сіре, непривітне,) п е р е т в о р ю ю т ь с я у дійсність.
ючи додав хорунжий. — Я к би — Т а к тн, значить, прилучв- л я м н . Фінансове становище задовольнилися' ^ - вони, оче
на п о д в і р я , розсілися п о п і д а л е з в і д ц і й в о н о в и г л я д а є кра- . — К у д и ж вИ в д е н ь ? — п о ч а в
н е ці д р о т и т а Анткн, б у л о б ) е ш с я д о м о є ї д у м к и , — - n p o j n b - П о к л я ќ { в , б у л о л и х е Й У Т Р И М У Ђ Р - ^ и і ц ю , р а д і б у л и п о з б у т и с я не-
б а р а к а м и ; ж м у р я т ь с я на сонеч- щ е , в е с е л і ш е . ' t Б о г д а н . — П о ч е к а й т е д о ночи.
зовсім добре. в и в н а р е ш т і я , т-г г а р а з д : Я к ц е т и т и с я ч і л ю д е й , н а м о ю д у м - ( п р і н і і м н о ї д л я н и х . с а м и х ' п е р і ,
ко, немов коти. Але б і л ь ш е хо- В д о л и н і , щ о п і д с е л о м , BCTTR — В день ліпше вибратися І
7, Мені не х о т і л о с я г о в Ь р и т й , з р о б и т и н а й к р а щ е , я з н а ю . ку, не^було ї м вигідно. -На`якусь ш у ч о с т и . . `
т1еться т о г о с о і ш я , т і к б о г а т о , с я с т е ж е ч к а , п р о с т у ю ч и д о се- т а б о р у , — в і д п о в ш я весело.
й я тільки зітхнув. , ` , .:. П л я н у м е н е в и ' р о б л е н и й o c r a - j п р я д і г і с т ь Л я х і в я не с п о Д і ) Пере'д саМпм с н о м з г ' а д а в я
іХіоби з а д и х н у т и с ь м о ` ж н а : л'а, й н а нііі л ю д е , м а л е н ь к і , н а - 9

О б н я в ш и с ь іііцно з друзями,
:

ЩЩ^ШЊГЙШІЇ' Ш
Ч

',— Т р е б а т і к а т и , М и к о л о , н а т о й н о -й- т р е б а ' л и ш п о ч е к а т и


' Я р о з у м і ю к о з а к і в , щ о н о в й - ч е ж у ч к и ; в и б л и с к у є р і ч е ч к а , а{ с т и с к у ю ч и п е р е п у с т к у й нсу-
н о в е ж и т т я , — п і с л я НЄДОВфї к і л ь к а д н і в , аби л і с - у б р а в с я т а и а с ^ с а м и х с о б і , н а в і т ь
ТЧІЗИ.ПІ а ж на д а х и , п о р о з с т н л я - б і л я г р е б е л ь к и б і л і є п і н о ю -

Ї^Ф'УІ
п е в н ено п і д т р и м у ю ч и торбину
гіавзи з а ч а в я ; — д о и н ч н х )( п о т е м н і л о Т Р О Х І Г . я л ь н о не підтримуючи: п р о т и . в н щ щ і - п а щ е к у : - Ч г ^ а ^ о
.т'и р у д і ш и н е л і й м а й ж е ѓОді м а л е н ь к і п о р о г и . Я п о в е р н у в ,
вчора-.
Цовертаються з одного боку на В лег'ко п р о з о р о м у т у -
Дѓругий. 1+амерз.лися в х о л ` о д - М А Н І С у л ь м е р ж и ц і , б л и щ е п р н
к р а ї в д о б и в а т ' и с я т р е б а . Т у т ) — А н е м о ж н а б Ще' Т Р Е Т В Д Г О ? щ е
ж и т и н е м о ж л и в о д а л і — о д н а В н ь о г о є г р о ш і ; о д я г — в с е ТА`- Т а к , м о г л о . с т а т и с я і з
'мука.. к и к р а щ е ,тайн е з а в а ж и т ь -Щ
.загального , ворог.а. „ ^ ^ ^ ^
:
Г ^
м -`І?"
" ‚'‚Майном",'рушив з а браму.
0О сМ ь ;' і р і ч е ч к а — з б і р н е міснс.
Я ' п р и й ш о в п е р ш и й . С і в н а ка-
^^^ЩЩ^ГТ г я п

них. ч о р н и х , б р у д н и х б а р ' а к а х І г о с т и н ц е в і ч о р н і ю т ь , н а ч е г н о й м і н н і , п о д и в л я ю с я в бік табо-


1
мсхковським,окупантам, ‚ ‚ ^ ф ^
ІргеВер з д а є т ь с я в о й и г О т о в Н и и к И , б а р а к и . Я з н а ю : т о 1Ди- --- Т а к у д и ж т и т і к а т і щ е і и ? х л Ь п е ц в д о б р и й . Ц е Л..., - Т И ру — ч и ие видно. Я к а с ь тріво-
г т р о к о в т и у т и ц і л е с о { Щ е ; т а ! б а п ю р н о —- т а м М о с к а л і , а д а л і в — з і р о н і є ю Відп6в.ів`Т..'. з н й е ш ` п е в н о , М а з е л и н с ь к о г Ь - - .Я^ н а м а ц у в а в г р у н т „ д е м в ` . . . и ^ ^ л о в д с и . Л я м п о ч К а Л е д - і н а

т а Н а ' д у ш } , а'ле ` з н е в і р и н е м а .
'З не д і с т а н у т ь .
Мене п о т я г л о т е ж
Тума'ні у ж е , с и н ь о м у к р а ї н а , к у -
н а д а х , YFJH меНе д а б н о т я г н е , д е н е м а рі і в` н ^ р1 :
Н а Німеччину-. Т а м т а б о -
яI кhиc. . '
е м а , а Н і м ,ц і — „ц, е і, Пі' оІ.Тл V ЧДобре,
Ф-`.

а л е к о л и , п і д в і в ш и с ь , о г л я н у в ` - ('Дротів, д е х о в а ' ю т ь с я с п О д і в а Н - Ц е к у л ь т у р н а н а ц і я . В с е о д н о , р ь к и ні Г у - г у . н і к о м у н і ч о г о .
. f , ‚ А здив

^ШІШ'^-^^^^^
О Д И В д о П о з н а н я , балакав з в н . м и г о т и т ь і' д о б р е , щ о н и т к а

7 1 "
:
` П е р е б и р а ю в г о л о в і німецькі
щ - і т о в с т а т а щ е й з а л і з н а , , р а з о м і 'р е ч е н н я , щ о з а т р и м а л и с я і т `
^ г г о Л к а . - З а м і с а ь ш и л а роаіглОс- - ' ш к а п и , й д у м а ю , щ о д о б р е М Ч Ч И 0 К ) т а к

с'я н а в к о л о , , т о п о б а ч и в , щ о ) я я л і п ш о г о ж и т т я . Г о с т и н ц е м у І ні дѓі ч о г о н е д о ч е к а є ш с я в та- й


^ м у т е ж сиаяги. ЖГ^-^^^^Т'- іищ''і0^ць.лроту;приі- е с е ' т а к и в ч и т и с ь . Н е пропа
а б 0 щ о

немає, к у д о ю в и д е р т и с ь . У в а ж - (той ж а д а н и й к р а й х у т к о б ї - 'борі. еться. І `-иД. К а л і ш а д о н і м е ц ь к о г о працюю.' В ' кімнгті' 1


йЃќого. д е ш .
ііо. о б і й ш о в ц і л и й б а р а к - t - h e - ж и Ѓ в а в т о . З а з д р і с н о ст`ало.
м а н і ч о г о , щ о могЛоѓЗ п О с л у - М о ж е в Н і м е ч ч и н у Ѓдул'ь — щ а -
жнти драбиною. jсливі.. Я стежу з а с а м о х о д о м ,
Помовчали. Десь^вннзу з б о - '

, „ т ' т
З а р о з м о в о ю не п о м і т и л и , я к
к у e o p i t ч у т и б у л о ^ о м а н д у , н а б і г л и ` х м а р к и ft з а х о в а л и S
очевнд.ю^очнНалася с с ^ ц е . ; П о ' х а д о д н і л о . . Т р ^ ^
f^SL^N-c!^J^^ Іярнмуснлаб.
З т а б о р у н е в и д н о б у л о ніко-
г о . О з и р н у в с я — Т . . . і Л - и й піл-
і м е н е х о д и л и з боку Жска-`'Воші ше
ТищепКЬ, - звернувся я
-злазити, й ї с т и ^ и о с я , ^ - ^ рано в и й ш л и й чекали аж л^`
:. д ђ з о в с і м м а т о д е ѓ њ к о г о к о з а - б у д и н к а м и С к а л ь м е р ж и ц ь . О ѓ - кільо- ;
ТоМ з а т о р о х к о т і л о п о Ь т Ѓ е Щ : у лісі. П о д и в и л и с я
Т И щ о ж т . н с й д е ш иа цпра- _- д побачення; ( во'станнє
о г р р і к , л и ш ѓ SHdB ` х л о п ' л я н у ч с я н а в к о л о : з е л е н і ю т ь ни- в и ? — з а п и т а в я т . . . ,, ДНтить- м е т р і в , І т а м . - Ш о т а м , я п е к о м у ^ а ' х о в і Г г р и с л ў ^ в с й ' ЇЇ і н а т 5 а р а к и , п е р е К р е с т н л н с я й
як ти ш і д р п п а в с я ? ' ви, з е л е н і ю т ь ' в е р б и над ' p i V ся-ж^ щ о б ш м у р - м у р , а н с п а р н , - з н а в , М у с і л о б у т и л і п ш е , а ц ь о , д б Щ З Й е д у ж е т а р н о ; ^ ^ м і й м о в ч к и р у ш и л и . З а ч и н а в падл-
X І- : ПЙ С ^ Ш А ^ Ь С Я ^ З Г У С І
:ін.:мСваіі апбаікпяоікокУ; щ е трошки, тиждень — П р а в д у т и к а ж е ш , Дйо .треба ті " ' Г О л о с , п І
н п в ї ^ п р о те, Щ о З в й і ' м о ж е н а с о в у в а л а с ь . мряка,
радісно.
J P a b a f c -буде). '
С В О Б О Д Ќ , С Е Р Е Д А , 12-го, Ж О В Т Н Я , 1927.

голоси ЧИТАЧ
В
І підвалину, н а якій опирається 1

А.
В ВІД
Д О М І С Ц Е В О Г О У Р Я Д У І Ч Л Е А І ^ ; - У , Н С О Ю З А В А М Е Р И Ц І .
ціла Північна Америка.
ДОРОГІ РОДИМЦІ, УРЯДНИКИ 1 ЧЛЕНИ!
Гнат Гаврилюк,
RFSR, . —
N

властитель блаватного' штору С п р а в а б у і о а и С Я р о т н н ц я - З а х и с т у У . Н . A L ^ a a ' ' з а і н т е р е с у в а л а ' щ и р о кі м а с и н а ш о ї е м і Т І К Н О Ж


З А К Л А Д А Й М О С О Ю З УЌРА-,) в Д ж е р з н Ситі, Н . Дж. г р а ц і ї ' ' п о в с і х м і с ц е в о с т я х , д е . л и ш е ж и ю т ь . н а ш і п о с е л е н ц і . ЦІЛКОМ п р и р о д н о , н а й б і л ь ш е ін-і
т е р е с у ю т ь с я ц е ю с п р а в о ю урядники, члени і ' п р и я т е л і ' У . Н. С о ю з а . П о п е р ш е , щ о н а м З а х и с т у БолІ в хребті можуть нічого з а в т р а м о ж е ЗНАЧИТИ
НІСЬКИХ Б И З Н Е С М Е Н І В . конечно потрібно, а подруге; щ о н а ш и м святим о б о в я з к о м є інтересуватися справами орґа- З н а ч и т и , о д н а ќ к о л и не п е р е - о п е р а ц і я . Ідийте бопатО Й 0 -
нізації, д о якої н а л е ж и м о , і с п о в н я т и чденські о б о в я з к и . - , - - -у : стають, коли чутте отялсіло- ди і попробуйте CQLD MEDAL
И,д д о в ш о г о ч а с у н а ш і лїо- В И Б О Р Ч А Р Е П С Т Р А Щ Я . !
Від мая 1926 p в і д к о л и ч л е н и п о в і д д і л а х У . Н . С о ю з а з а ч а л и с к л а д а т и ж е р т в и н а бу- t с т а , біль^ г о л о в и , несправність HAARJLEM O I L C A P S U L E S ( о р и і ї -
гплопно б і з н е с м е н и , б о г а - Виділ Українського Демократн-шо- д о в у С и р о т и н ц я - З а х и с г у У . Н . С о ю з а , - н а п о к л и к К о м і т е т у ‚ С и р о т и н ц я , в і д т о д і п о н и н і ш н и й
д
го Ќлюбу взиВие всіх горожан,'щоби 1 а б о бе^сонність по- ^ А Т І LEI Б'ЃИ нальпі і правдиві
',, пишуть, г о в о р я т ь і д у м а ю т ь ! І при ригісгр.іцП. якаса треі треватн ме від BO-J д е н ь п р и х о д я т ь д о г о л о в н о ї к а н ц е л я р і ї У . Н . `С. б і л ь ш і , і м е н ь ш і ж е р т в и , я к с в і д ч а т ь м і с я ч н і втараються—будь- ( З Д ) Я и М Я І Е О А Ў ѓІони д і л а ю т ь я к
Ю. до субот`ти 15. жовтня І з в і т и , д р у к о в а н і в С в о б о д і . К р і м з в і т і в ^ у` С в о б о д і д р у к у ю т ь с я в с я к і п о к л и к и в і д п б р д и н о к и х
справу о с н о в а н н я Союза
(October), Нодиваліг.місцс уродження ч л е н і в , В І Д Д І Л І В , Г о л . У р я д у У . Н. С . , . а т а к о ж в і д н е - ч л е н ї в , з к о т р и х к о ж д и й б а ч и т ь , щ о б у -
т е о с т о р о ж н и м і Н е - " А ^ ^ М Д А Я Ь В М , е іЇ Т ^ % Р м о ч е в и й с г і м у л я в т
Укр. Бизнесменів. гільки „ І Г І с г - W , а ніколи ..Au.tr .І хтоваине нирок і Ш Ш Е П Е Е Е І і помагають ниркам
д о в а С и р о т и н ц я - З а х ц с т у є н а . дорозі д о з д і й с н е н н я в н е д а л е к і й б у д у ч н о с т и . П р я м о к`ождийі
.‚Роіаоіі" або „Rumanla', `як цс зви м і х у р а є н е б е з п е ч - Динпь м іменем CoidfcUd-іт`а д р у г и м О Р Г А Н А М
Через те д у м а ю н а й в и щ а т е - іайио практвкувться. старається робити все можливе,'щоби з б і л ь ш и т и фонд б у д о в и Захисту. Ж е р т в и з б и р а ю т ь 1

.1 пора р и т я г н у т и П е в н і з а - Реґістрація у висше згадай) дні в.ід- На м і т і н г а х , весіллях, з а б а в а х , а й п о п р и в а т н и х д о м а х . У р я д ж у ю т ь . в с я к о г о р о д а п і д п р и е м -


ним. Щ о днесь м о - ZSTTXXV І ^ Г Й И S J J 1

іудесв від 5-тої до 10.30 вечером, а в ЖЄ ЗНАЧНТИ НІЧОГО них аптнмах, 35. 75 ц. і $ ї л о . тіла.. В псч..пачках.
. ;..,ч інеі з т о г о , щ о ' г о в о р и - `ўбот`,- від 7-мої рано д о 4 Щ О В У А . . с т в а , як: п р е д с т а в л е н н я , б а л і , пікніки і т: п . , - а - т а к о ж з а г а л ь н і з б і р к и п о р і а ш и х м і с ц е в о с т я х , так
Г І ; М У Щ И Н И J - І Ж Е Н Щ И Н И
з в а н і i . T e r - д е й с " , я к п р и м і р о м : в А л е н т а в н , И а . , Д о р е й н , О . , П а с е й к , Н . Д ж . , А м б р і д ж , П а . і т. д .
;! і писалось і п о ч а т и с п і л ь - „ C e r - д е й " м о ж н а л е г к о урядити в м і с ц е в о с т и , д е є о д и н або' б і л ь ш е в і д д і л і в У. Н . С о ю з а . П о НЕ ДОПУСТІТЬ, щоби иечиста кров нищила в
v працю д л я п о ш и р е н н я укр... РЬс#, NEW Yorb, N. 'ЎЇ'ЌЃгЩЏбФ всі і н ф о р м а ц і ї і п о т р і б н і р і ч и п и ш і т ь д о Д { о м ѓ ѓ е т у С и р о т и н ц я У . Н-` С о ю З а н а а д р е с у Г о л о в н о ї І
- І. ' т е злбгЮвле,
.Шкірна недуга осўла в а ш вигляд,
юрговлі й п і д н е с е н н я її д о т а - За ВИДІЛ УКР. ДЕМОКР. ЌЛЮБУ-. К а н ц е л я р і ї . .. - , '"с - " ` - ' З -`щ
Нервові клопоГн нищили вашу веселість,
клго уровеня, н а я к і м в о н а , В л и п н и с. р . д о к о ж д о г о в і д д і л ў ' Ў . Н . С в и с л а н о ' ' п е в н у с к і л ь к і с т ь п у ш о к , к н и ж о ч о к І' ` Яка нсОудь долеі лнвість нищіца ваше жи
Володиинр Юрковський. н

рГжиих д р у к і в з і н ф о р м а ц і я м и в ціли з б и р а н н я , і п р и д б а н н я ж е р т в на ф о н д б у д о в и З а х и с т у . тя через неувагу. t -


ТІ. серед и н ш и х н а р о д і в .
К о м і т е т С и р о т и н ц я с п о д і є т ь с я , щ о д о ц е ї ,пор,и к о ж д н й в і д д і л з р о б и в в і д п о в і д н и й П Л Я Н п і д ЛІЧЕННЄ для мущин і женщин оперте на виаии
Щоби могло п р и й т и д о я к о - П О З І Р ! П О З І Р 1 І осінь і зиму, як п р и д б а т и найбільніе ж е р т в на б у д о в у З а х и с т у цего року. і довголггній практиці ПЕВНЕ в своїм д
-І. спільного порозуміння П о ж а д а н и м б у л о б , а б и ц е й ч а с в и к о р и с т а т и 'хмЃ с п р а в и . В е ч е р і д о в ш і , х о л о д н і . К о ж д и й Ла^ню. — СКОРЕ, Н наслідках, -т ЛРі і
Л
Ф 1 Л А Д Е Л Ф І Я І ОКОЛИЦЯ!
між ізгз.лом у к р а ї н с ь к и х биў- т е п е р СИДИТЬ б і л ь ш е д о м а . Б і л ь ш е - ч л е н і в п р и х о д н т ь - н а мітінги. Всякі підприємства л у ч ш е в д а -
ФЛЮОРОСКОПІЧНА Е К З А М І Н А Ш Я ЛУ
ЗАХОДОМ ю т ь с я тепер, в осени і з и м о ю , ніж літом. Д л я т о г о н а л е ж и т ь п о д б а т и про ж е р т в и на Сиротинець.
„осменіс а у к р а ї н с ь к и м г р о м а - ЧАМИ ‚. . Е К С О Б І Й М А Є У Р И Н О В У , АН-
ТОВ. ІМ. І В А Н А Ф Р А Н К А , ` Д о т е п е р н а 3 8 6 і с н у ю ч и х відділів У . Н.` С . н а ‚ . . С и р о т и н е ц ь з л о ж и л и ж е р т в и , м е н ь ш і а б о Л І З А Ц І Ю ЌРОВИ.
іянством в А м е р и ц і , н а с е т р е - 1 Ц З ^ І б і л ь ш і , 323 відділи. Л и ш е 63 відділи щ е д о с и н і ч о г о н е . ж е р т в у в а л и , а л е є надія, щ о й в о н и
Укр. Народ. Союза ІОфіс і од.: денно до 8. вечер. Второк, четвер 1 неділю до І . пополудни
ґї- мати якусь с п і л ь н у ц і л ь , я - - дадуть свою жертву. - PHYSICIANS PAYING CUN1C, Dr. Bootb, Директор
відбудеться — Многі відділи'домаг'аються, щ о б и оголосити в Свободі, скільки їх відділ дотепер злб-
кесь спільне с г р е м л і і ш я д о о з - EAST 2 - о а ST., `ьщ U - І П Ц О - АЕЕИИ., MEW YORK. N. Y.
начекої м е т и . З н а й ш о в ш и т а - ж н в р а з о м в'сіх ж е р т в н а С и р о т и н е ц ь У . Н . С о ю з а . Щ о б и з а с п о к о ї т ц ї х в о л ю й о м и н у т и п о -

ку спільну м е т у , б у д е м о м о г л и
приступити с м і л о д о о с н о в а н н я
ВЕЛИЧАВИЙ БАЛЬ в т о р ю в а н н я ч а с в і д ч а с у , К о м і т е т С и р о т и н ц я ` - З а х и с т у ' У . Н . С р і ш и в д е с ь у г р у д н я ц. р . о г о л о -
с и т и з а п о р я д к о м в с і в і д д і л и У. Н . С о ю з а с к і л ь к и к о т р и й д а в у с і х ж е р т в р а з о м , м і с ц е в і с т ь - о - Ц І40Е.
с і д к у і с к і л ь к и д а н и й в і д д і л м а є ч л е н і в . П і с л я п о р я д к о в о г о ч и с л а б у д у т ь о г о л о ш е н і всі в і д д і л и ,
5 С У Ш У , 1 5 . ЖОВТНЯ 1 9 2 7 а також і т і , щ о щ е ж е р т в п е з л о ж и л и . Д Ц б б и ж е р т в ж а д н о г о ' в і д д і л у н е б р а к у в а л о і щ о б и п р и
ХТО ЗНАВ Ч И ВАМ ВДАСТЬСЯ КОЛИ НЕБУДЬ КУПИТИ
І. поширення у к р . т о р г о в л і .
До такого с п і л ь н о г о п о р о з у В'ЎКРАЇНСЬКІЙ ГАЛІ, І к о. .ж д і м в і д д і л і б у л а в и к а з а н а я к н а й б і л ь ш а . ж е р т в а в ь п о р і в н а н н ю д о ч и с л а ч л е н і в , к о ж д и й в і д - . З Е М Л Ю П ОТАКІЙ ЦІНІ "
д , л rf HHeH
849 N. FRANKLIN S T PAULA РА. ^ п о с т а р а т и с и п р и с л а т и с в о ї жертви AO к і н ц я ; р а д а л и с т а ц. p . ^
міння й о с я г н е н н я С П І Л Ь Н О Ї MC-J „ '` ' П р о с и т ь с я л а с к а в о всіх У іиків і Ч л е н і в . У . , Н . . ^ о ' ю з а о с п і в п р а ц ю в п р и д б а н н ю - ф о н д у
ти прийдемо т о д і , колій п р и с г у - Початок о год. 7Л0 вечером. б у д о ^ ^ . ^ щ ц р - З ^ х и с т у . У. 1 оѓюзц: Н е х а й н е ' б р а к н б и и ^ о ѓ є ^ а и д д і л у і ч л е н р , м і ж ЯЯ.р5Дро H S F " Н А Ш КАВНТИ ВЛОНҐ АЙЛЕНД " F J A -
пимо до о с н о в а н н я С О ю з а У к р . Впов. Родимці! Т о в а р и с т в а д а в ^ я м ^ ^ ^ . `

ЛОТИ ПО 95 ДОЯ.
;Т .йг.ПЖІ
з а п р о ш у є Б р а т с т в а і Т о в а р и М } K ^ t E f ^ P O T H H L W - 3 A X H C T y У . ‚ Ш І Њ Ю Ш Г ^ ` 1 1

Бизнесменів. }ой (.'ОВ . R


UA IOIU.c.RIQOTHQ'JT-O^.JC ... - - ,_. Б К Н Т -xir.U. M.Fs У О Ѓ ЎOЃ T
I'.I'.V0 З '.Л- JО1 0 " J J
с т в а та в з а г а л і всіх тих, щ о хо-
Знайдуться м о ж е ' " З ѓ а к ! , я к і цвєща`іао Михайло' У г р р ч а к ^ др ^ д е д а ` т е л ь ` .
ги

т і л и б и чесно з а б а в и т и с я . Ба.ле- ЗАнна Стадннк, містЬцрелсідателька .'. J


скажуть, щ о ў н а с м о ж е в ж е з а
вкй; к о м і т е т д о л о ж н т ь всіх сил, . Омелян Ревюќ, секре$. г

богато у с я к и х с о ю з і в і т о м у `-`- # . І . С е м е н Ядловськй`й, член


щ о б баль відбувся як найкрас- НА Г Р А Ц И Щ ЛИСТА Н Ю ИОРКУ
нашо він з д а в с я , щ о в і н буде Г р и г о р і й П и п ю к , член
ше, щ о б кождий був задово- - з а в д а т о к $25. р е ш т а на місячні сплати п о $2.00.
робити й як й о г о о р г а н і з у в а т и , Д ж е р з и С и т і, Н . Д ж . , І . ж о в т н я 1 9 2 7 . - :
ЛЄННЙ. 23 7
та кому в і д д а т и п р о в і д у н і м ?
Комітет. ЗАМІТКА: — П о в и с ш с письмо зістало в и с л а н е в р а з з місячними виказами д о кождого
ГОТОВІ У Щ І , ЕЛЕКТРИКА І ДРУГІ УЛІПШЕННЯ.
На се постараюся відповісти
відділу.У. Н. С о ю з а . Д о р о г а 160 ф у т і в ш и р о к а перетинає` н а ш і землі.
кількома с л о в а м и .
(SOUTHERN S T A T E PARKWAY)'
По перше, С о ю з Укр. Бнз- УВАГА! ЙОНГСТАВН, О.! УВАГА! І
58 міиути зелЬннцею до Ню Иорку 1 Бр ўклина.
І!с::.:ЕНІВ В А м е р и ц і конче по- БР. СВ. ІВАНА Х Р Е С Т И Т Е Л Я П о тих с л о в а х бесідник з в е р - при семій ўлиці, купленого з а j Місцевість висока, рівна і суха. Право власності! гарантоване. Bttnor
трібинй для п о р о з у м і н н я в цілі ВІДДІЛ 230 У. Н. Союза З
и у в у в а г у щ е і н а се, ч о м у ни- УКРАЇНСЬКОГО гроші з Українського Дня, щ о j и'пь сейчас понизити купон і пришліть д о нас. Мн т і " - . я о Р , і

ведення с в о є ї т о р г о в л і , щоби І "тформацГї і опис Масапек Центер та білети на переїзд. Все'те Вез
н і ш н е віче відбуваєсь в жидів- їх з і б р а н о д л я в д і в і с и р і т в і всяких зобовязань з вашої сюронн. ОТ.тядини земель кождого д..
І , ўстрок^
жати, як і де к у п и т и д о б р і ТО- Ж И Т Т Я В АМЕРИЦІ. ській г а л и , а не в г а л и У к р а ї н - старім к р а ю . Т а на ц ю с п р а в у і ч ^ неділі треба прийти до офісу нотара В . КРУГЛЯКА від 10. до 1
вари. аби м о ж н а б у л о продати і години рано. 234-
ського Народного Дому, в га-
по п р и с т у п н і й ціні, І ТИМ вдо- ВЕЛИЧАВИЙ БАЛЬ лѓ т о г о Д о м у , к о т р и й п о б у д у -
н е с т а в а л о ч а с у , щ о б и її о с н о в -
но п е р е г о в о р и т и . В с е ж т а к и ін-

151 Ave. А;
воляти вповні с в о ї х п о к у п ц і в . ' Н Ю ЙОРК, Н. И. вав український робітник, сво- герпелюючі домагалися прода-
По треттє, С о ю з У к р . В и з н е с - З СУБОТУ, 1 5 . ЖОВТНЯ ' 1 9 2 7 Віче в справі помочи потерпів- U т ` ^ к о запрацьований гро- жі ц е г о д о м у і н е г а й н о ї в и с и л -
меии не с м і ю т ь б у т и глухими ш н и від повені на Західній ш с м , а нині у п р а в а д о м у в і д к а - ки г р о ш е й д о к р а ю .
В ГАЛИ ЛИТОВСЬКІЙ, 3 е с ь д а т и к а ш с ь к и Г і
на такі живо д о т и н а ю ч і ` н а ш 6 2 8 FRANKLIN AVE., YOUNGSTOWN. Україні. У У Р куток
Іван Ж о в к і р , с е к р е т а р віча.
нарід справи, я к Укр. Рідна П о ч а я о к о ѓ о д . 6-ій в е ч е р о м . н а в і т ь на т а к і с х о д и н и як стіра-
Школа в А м е р и ц і , У к р . С и р о - Вступ для мущин 5 0 центів, З а х о д а м и К о м і т е т у Ў к р а ї н - 4 i н а ш и м б р а т а м . Бож в а n C M 0

тиіісць, інваліди и с т а р ц і . - д л я ж е н щ и н 25 центів. ських Товариств і Б р а ц т в в і д - , заплачено з а жи- ;


г р і ц І і я к и й
Прозріте, люде! День настав
По треттє С о ю з У к р . Б и з н с с - булось т у т віче в неділю 2 - г о г а л ю , повинен `остатися Просніться, — з м и й т е луду, Н А И Н О В І И Ш І УКРАЇНСЬКІ Р Е К О Р Д И КОЛЮМБІЯГ ^
Запрошується всі місцеві і позамі- д і в с ь к у

иеиів повинен б у т и а б с о л ю т н о сцеві Б р а т в а і Товариства жовтня, 1 9 2 7 , в справі збірки _ інституції. ` Р о з п р а в т е руки, будьте люде, У К Р . ОРХЕСТРА П. ГУМЕНЮКА. П. ГУА1ЕНЮК з укр. орхестрою
н а ш і й

27106F (Ой, дівчино, дівчинонько 2710MF (На сінокосі, коломийка


безпартійний, б е з ніякої' п а р -нів прибуті топ БАЛЬ. ТАКСАМО прн- грошевих жертв для потерпів- ^ а др у г о г о -бесідника поќли
Шевченко: Гус- (Коло гаю проходжаю. Козак-тропак.
гадуеться.
тійної с т о р о н н и ч о с т и а б о р е л і - відбудеться днядругий Масќовий Баль
2Є.ГПадолиста на
ш и І виливу рік в Галичині
х В д
кав предсідатель р . А. Івани- Е. ЖУКОВСЬКИЙ, баритон, Евген Жуковський, барітон.
Буковині. Хоч віче п р о г о л о і з акоип. орхестри:
гійного ф а н а т и з м у . У н а с п о - хід Сиротинця прн У. Н. Союзі. Отже шииа, пароха української пра- 27107F (Пише мені жінка `` ILTMF (Волоогга.
: забавитеся лошено як слід т а пороблено (Лист Г Краю.
винен бути о д и н о к и й , с п і л ь - приходіть всі я вославної церкви в Ню Иорку. Р О Б І Н З О Н КРУЗО Б У В ПИЯК (Від початку до кінця. -
заходи, щ о б и воно вдалося, на МИХАЙЛО ЗАЗУЛЯК, баритон, .-7083F .(Зраднюи.
ний клич: Т е р п е л н в о с т и й з а в - Сей бесідник в яркнх словах і М О Р С Ь К И Й РОЗБИШАКА. з акомп. орхестри: (Ши іруое, то добре.
іяттп у п р а ц і п о д а й нам, Ш Ч
"Р" У С
Р б
" змалював життя українського л о
^ Ь П Ш КА.
л и ш е п о в е х с о т М О Р С Ь К И Й
7108F (Ой зійди, зійди, ясен місяцю ^7(Ж9 (Полька Парубоцька
11
(Вальп Бандура
ки людей, с п і в ч у в а ю ч и х - г о р ю ; Англійський, історик проф. д у н а в с і х з н а х с в і т а (ЯК почуєш в ночи. П(№ .(Молотник . - - -
Організований С У. Б . наії П О З І Р ' - Д І Т Р О Й Т . Ф О Р Д С О Н ! Т Є Р Ш Н И Ю С В , Х Р Д Н И Х Т Ь 27109F (Розлука, ти. розлука (Змарнів Я
^ ^ ' ` почав' в і д недавно м и н у л о г о Р о в з в и д а в книжку, в якій го-
красше п е р е в о д и т и х л о п с ь к и м ШЃКБ^ШШІ^Ш
ЗАХОДОМ ЗЛУЧЕНИХ ВІДДІЛІВ
ків, м а т е р е и , б р а т ш т а сестер п а с е й с ь к --, .
о . г пориться, як повстала повістьл
о страй#у так то
(Повій вітре на Вкраїну.
Е. ЖУКОВСЬКИЙ, барѓѓон з акомп.
27092F (Ой, НЕ сп-ться, не л е ж и т ь с
(Родимий Краю.
в рідній б а т ь к і в щ и н і .
розумом, с е б т о в п р о с т и й с п о - У К Р . Н А Р . С О Ю З А І П Р О В И Д І Н Н Я м а л о п е р е й ш о в а ж в р і д н и й Ял ?е г е н д а п р о Р о б і н з о н а К р у з о . орхестри. J7095F (Журавель.
Віче провадив " ' І -г- отворив і .TI01F (Розвів (Школярі
сю. Усе з а ч и н а т и з д о л и н и , щ о ` уладжуеться 27099 (Майкові троблі
предсідатель Комітету т І Бо- ' . " Р ' " У К р а Л 8 Т У Ш Т Ч И Н У А Ш И Х 1 Д К И Ж К а р 0 б и Т Ь к і н е ц ь с я к і й (Задумковатнй.
би довести щ а с і и в о д о в е р х у ВЕСЕЛІ ПОЛТАВЦІ. (Діктом-ддаг
жемськнй, з а з н а ч у ю ч и ціль і ' ^ р і ш ` - романтѓиці, з якою звязане Н И Х б р а т , в к о т р и м в т е
І. Медов. генор в
У Джерзи С и т і , приміром`, В Е Л И К И Й Б А Л Ь Н І Й
Л

о с т а н н
Г7102Е (Oft і -весела до ДОМУ Іду.
'0096F (Казбек.
НА Д О П О М О Г У ЖЕРТВАМ ПОВЕНИ з н а ч і н н я піца Т І п к я ч у - т і . , ио і й хвилі стільки ш к о - б у л о н а з в и щ е д о с і т а к сиипа- (Сватаііне. ,
живе поверх с о т к а р і ж н о г о р о — (Пращай м о ї СИН. `
НА ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ J Q встид щоби НГТПИГ, Я
Р Р " . ^ о своїми тичного Робінзона. Автор Л и н а о б и л и І К
О. К. АОАРЕТЮК. ЕВГЬН ЖУКОЬСЬКИА
ла укр. б и з н е с м е н і в , я к і х о д я т ь 27I03F (Кучерява Катерина. 27096F (Ой, заќвила
самопас, не з в я з а н і м і ж с о б о ю Н{ЕДІЛЮ, 16. ЖОВТНЯ 1 9 2 . ^ ^ ^ с р ^ А Ї Ї Я Й - Б И С 1
^ И М И В О Д А
" " В С І С Т В Е Р Д Ж У
^ ^ ^ Р Є Л
^ С І М , Щ О ПР О^ Біду собі купила. (Що "
А Р Б Т А П и б
П. ЃЎМЕНЮЌ, сольо на скрипці.
ніяким порозумінням. Поза В ПАРОХІЯЛЬНІЙ ГАЛИ лих в Н ю И о р к у , т а к м а л е чи- " "
^ к и селянськ. -хотипом Робінзона К р у з о був Р і '7;00F (Думка і коломийка
П У С Т И Л И С 0 Т Н А Ж Е Р

свиїм власним, б и з и е с о м не о б - - ПРИ 3 4 6 4 с і с о т Т Е AVENUE. с А о з р о з у м і л о н а ш к л и ч Та в і д - І ^ ' " Р ^ ОлекЬандер Селкірк. (Ой, ие шуми, луже. (Полька Ліобуш"
Початок о годиш в-тій вечером. ч у л о ті с т р а ш н і т е р п і н н я н а ш и х р а ч у ПАВЛО ЃЎМЕНЮЌ, СОЛЬО.
Д 0
Р У - Н е . з а б р а к л о бе- Т о й С е л ќ і р к в и б р а в с я на д а л е - 0 Г Чорні очи як терся.
ходить їх н ї я к а о р ґ а н ї з а ц і я , иі- -7098F („Гоп", ввльц. (Вівчар на. сопілці
яка с т а р о к р а є в а і ^ . с ^ й т у ц і я , н е BCTJTI ДЛЯ мущин 50 центів, р і д н и х н а рідній, з е м л и с і д н я к о в и . р і ж н и х ' п р и к л а д і в т а кі м о р я і п р и г о д и , а л е п о д о -
- (Танець присќіди. ' на в і д ѓ -
p

цікавить їх н а в і т ь І Ў К Р . Сиро-
для женщин 25 центів. . j ТІ поезій славних українських по- розі розбийся''його кбрабе.ль і
. І , Ж а д а й т е Є н і в н о г о ? к а т а л ь о ґ а українсоких і р о с і й с ь к и х р .
тинець в А м е р и ц і , ріп т у т е ш н я .
6 ^ ^ % T ^ L ^ ^ ПШШК^ЖХ Н . в ' . № . и н ш и м н спїмнув п р о він M O M K W W І і т а й б м
` ‚нрдіві П и ш і т ь а б о п р и х о д і т ь д о нас. П р и Ш л г т ь ' с п и с р ` е к о р д і ,
т

К О Р А Б Л Я ' ` н М ' і ` . о т р і х о ч е т е , а м и с е й ч а с в и ш л е м о їх в а м з а п о с л і п л а т о ю і
Т Г
наших в краю.
ЙЖ^Й^ІЇЇ Р-Д-КТОрЛ.‚ПОЄЗІК) ПЄРЛН і к а ж е , ЩО я к р а з і і о з б и ш а щ ж о г о
П С Т І Л К
НАВІСТИЛА РІДНИХ СТАРІМ Р % Ш № . К
Рідна Школа.
^ Ш : ^ О ^ ^ ` ^ Ш
3 ^ Г 2 Й ^ И " Г кра- '" ^инх м о р я х ^ е р ^ ^ . - І 6 ) Всі з а м о в л е н н я в и к о н у є м о с к о р о і р е т е л ь н о .
Є Т Р Й у
І
і

Товариші Б и з н е с м е н и , д е ж с , д н и к В І а
ЗАБРАЛА водв, худоба потопилась, весь ДР зу звернув увагу шський народ, котрий оставсь чого ремесла призбирав % о №
Ваше серце, с о в і с т ь і р о з у м ? ВАДОЮ 'А К Я К
ТІ^ЗТМА Б Р
ПІИХО^ " 3
— М А Л Є
` ` " ^ 0
" Р " ^ " " ' 4
в найтящім положенню через кий м а є т о к , але як в е р н у в с я д о ; U K R A I N I A ' N A M E R I C A N R E C O R D C O . ,
Нарікаєте на в с і х і в с я , х о ч е т е , х о і ь в'части ПОМОЧИ їм. злучені' в і д д і - і т а з а з
, ш н а ч и в 0
т у + м у с и т ь бу- знищенне` й о г о 'з'добутків ' т а , Англії, п р о п и в його з а корот- $6 — ІлА AVENUE CORNER Stb STREET, NEW YORK C P
щоби У к р а ї н ц і к у п у в а л и ' ў В а с , лн ўладжу ЮТЬ підприємство, З котро-1 т и я к а с ь п р и ч и н а , ч о м у т а к е к о т р и й п р о с т я г а є р у к у д о н а с КИЙ ч а с . І.ІЛІЯ: 2 WEST 32nd STREET, КОЛБ Stb AVENUE. NEW YORK, N
1
OTBOPEHO ШЛИП ЕНЬ І ВЕЧЕРАМИ
але дати в і д с е б е п а р у д о л я р і в .'О ЧИСТИЙ ПРІІХІД ІДЄ НА СТАРИЙ К Р А Й . ' П Я 1 И .„ А ИІД-ГЛ аџ L-IIN Cinnir па - - . Г ._ І „ , ^ і
е л и к е м 1 с т о я к п ю
на укр. д о б р у ц і л ь , т о н а с е н е - Ѓому
ЮМУ обовязком
ОООВИЛ-.ИМ ІШЦІОНПЬИОІ чести,
r u m v n _ . - . u i Г^`-`, рюрк, де море, кличе: дайте -хліба, з а Щ о б и мати г р о ш і на д а л ь ш у
ма у Вас ні о х о т и , . ні г р о ш а . кождого Українця поперти се підпри- п ь . І ж и в у т г ь д е с я т к и т и с я ч Укр^аїн- д а й т е о д е ж и н у т а в і д б у д у й т е пиятику, почав писатѓи свої
емство. З а чесну обслугу ручить Ко

НАЙНОВШ
І І шкл
іьні книжки
ців, не с п і в ч у в
:
а є с е м у т а к в е л и - н а ш у з н и щ е н у хатину- Не б у л о ` від нього письменник'`Де
Ми самі с в і д к а м и , я к у д р у - МІТЄТ. ' І
і ЗА СПІЛЬНИЙ КОМІТЕТ-. кому болю, який терпить наш а галі людини, коТрйб п р и фо. Цілу романтичну - історію
гих народів, х о ч б и в з я т и з а Н

Іетро Данчишин, Петро Кізел, Пеі грабіжника очистив і підлра-


лримір Ж и д і в , п і д н е с л а с я ї х р і - Натинка. Григорій Ясінський, Іва р і д н и й н а р і д п а . р і д н і й з е м л и . т и х с л о в а х не с о к р у ш и л а с ь с е р і
Д а л ь ш е г о в о р и в бесідник, щ о т а н'е п у с т и л а о л Ь о в н з о - вив м о р а л і з а т о р с т в о м , . . . підпи-
дна торговля, а с е з а в д я к и ї х Ґнрлювський. ц е м

солідарностн ft ї х о р г а н і з а ц і ї , п р и й ш л и н а віче, щ о б и п о - цей. Д о к а з а л а ц е ж е р т в е н н і с т ь , с а в с я на к н и ж ц і я к а в т о р і в и - ЯКІ МО'ЖНА НАБУТИ В КНИГАРНІ СВОБОДИ:


Гтоворити п р о справи ѓўмані- с л і д у в а л а таки н а -Талі. Н а д а в її. Не здогадувався навіть,
їх свідомости н а ц і о н а л ь н і й j П Е Р Ш А К Н И Ж Е Ч К А ( Б у к в а р ) М, М а т в і й ч у к а . Цінр .....40ц.
L E L I I G H V A U E Y
m 0

культурній, ч е р е з я к і в о н и с т о - тарні, як помогти н а ш и м бра- касієра Комітету зложено щ о книжка ця б у д е клясичнии р у к и

т в о р о м , щ о надав з в о р о т сві- ДРУГА К Н И Ж Е Ч К А ( Ч и т а н к а д л я П. к л й с и ) . М . М а т в і й -


ять так б о г а т о в и с ш е в і д н а с . там, котрі з а д л я з л о ї г о с п о д а р - $636.75 (шТстьСої Трийцять
Тому, т о в а р и ш і бизнесмени, E X C U R S I O N ки п о л ь с ь к о г о уряду ч е р е з - в и - ш і с т ь д о л я р ї и і 75 ц^.`.з т о г о Товій літературі, Д е ф о з р о б и в ; чука. Ціна- 46 ц
лив головно підкарпатських готівкою:-$507ЯЗ а двклйрова- А^лдічезний маєток на .видав- :

шевці, к р а в ц і , р і з н и к и , в л а с т и - ШКІЛЬНИЙ СПІВАНИЙЌ, др. Ф . Колесси . . . . C . . . . . . . . . . . 7 5 ц.


рік: Д н і с т р а , Ч е р с м о ш а , П р у т а $129 окрім $14, 'що--вже є щ щ т а і п р и г о д Робінзона, хтЬ Б І Б Л І Й Н А І С Т О Р І Я , О. д - р а Я - Л е в и ц ь к о г о , Ч а с т а І с г а -
те.ті г р о с е р і й н и х ш т о р і в і ш т о - з н а ч и н е б і л ь ш и й , як й о г о ге-
Н 0

(Та и н ь ш И х р п и н и . л и с я в в е л и к і й н а д р ў ќ а х к о ^ г е т у - г о . Ь р а д и щ и н ;
Ь й й а а в і т ; част'ь I I н о в и й з а в і т .З`.' 8 5 ц.
Р В зі с о л о д о щ а м и й в с і и н і ш {

б і д і . П о в і н ь з а х о п и л а всі з і о р а - щ и р подякував-.аа такий ве- р о й на м о р с ь к о м у р о з б и ш а ц т -


`.кп. купці, к о л и х о ч е м о , щ о б и 0
NIQBOO:: г .
ні с к а р б и н а ш о г о с е л я н и н а і д и к и й дар.-, д л я ..синів У к р а ї н и в і . ^ ^ ‚ С п р а в ж н ь о м у а в т б р Є в і - С е Л '
нам д о б р е п о в о д и л о с я , с т а р а й - к і р ' к о в і н е д а в ні ценіга. Р о а ч а - -модоєг.! Невдовзі маем^ одержати
тц з нь н
о вщаинлі ал і твнсоі юз д. п о об ру от ю
к и. ' НИНІ
з а п р 'б-
а - JHY-вся
тастою п оч зиа нс ае б П
е ,? Кв кя та ф
з аовр мн іа, з ажеир-
мося й н а ш и м бралгам о с о л о д и - рованвй Селкірк,пустився зно- Т Р Е І н Т Ч О і И Ж Е Ч К У М. Матвійчука, к о т р а е в ж е в друку.
тн іх н е з а в и д н у д о л ю , б о . т и м TY. Ho-son fertn- с т а в с я н а ш ч о л о в і к в , к р а ю без' ДІВСЬКИЙ п р а п о р
3 1
ВИСЯЧИЙ,.на
ву- н а - м о р с ь к е ' р о з б и ш а ц т в о , Повисіпі книжки б у д е м о висилати тільки з а одержанќим
заслужимо с о б і на п о п е р т я т а ї l i . s s P.M. Sat. ^скл х л і б а , о д е ж и н и т а д а х у і стіні та к а ж е щ о з а м і с т ь , т о г о ,
tachange Place Кілька р а з і в в е р т а в д о Англії, н а л е ж и т о с т и , а з о г л я д у на їх н и з ь к у ціну н і я к о г о о п у с т у Да-
І .В KXEHA-ee
Sta., Jersey Place
City, І „ . „ J
. щ о б и нинішнє, віче відбувати
укр. з а г а л у в` А м е р и ц і . ' - пропивав здобуті таким.страш- ваго, не м о ж е м о . — З а м о в л е н я с л а т и на адресу:
12.05 A. M. Lv.н ви а др и гв оа л
л ао взо ю
к о. рВе но ед ма сд и е рл еовюа , n o - j в н а ш і й Ў ќ р а { й с ь к і м Д о м і п і д І
Також п о с т а р а й м о с я з о р ґ а - Hew-fk 12.30 A.M. ним способо'м г р о ш і , з н о в у ви-,
н а ц і о н а л ь н о ' с и н ь о - ж о в т и м J ..3VOBODA , M
І 8 3 GREBD St- ' ' JERSEY б Ѓ Ѓ , N. Jj^ .
ннувати п е р ш и й в і д д і л У к р . (ElizibethftMeetc- т и т а п о н е с л а ї х с в і т а м и . Н е їздив, а вкінці з о в с і м . .
ЬизнесменІв у Д ж е р з и G H T T I , а 1
er Aves.) Return- б р а к л о ` н а в і т ь і ж Н т т я . в л ю д я х . п р а п о р о м , м и М У С И М в і д б у в а т и
ing.^br. Mt. Carmel,
т им ч и н о м з а о х о т и м о - й д р у г і 4"tS J?.'M. Shehandoth, 4.50 P.M-. Mah- М н д е п о в и н н і у п о в а т и н а п о -
n o y Сну. 5.15 P^M. Нї-Ieton 6.00 P.M.
і п е р е п р о в а д ж у в а т и д б п о м о г о - П р а в д и в і ці р е в е л я ц і ї д о к а -
ву з б і р к у під сНньо-бГлою три- з у ю т ь н е з а п е р е Ч е н о : . п о п е р ш е ,
Т^ВАНКИТИР
м і с ц е в о с т и д о п о д і б н о ї о р г а н і Білстн вЗЄхсгііпге Place або Journal М І Ч " П о л ь с ь к о г о у р я д у к о т р и й ! Комедія 8 `сільського ж и т т я н а т р и дії.
ќ у г н о ю з в і з д о ю б р з а р я д У щ о н і к о л и `не. м о ж н а б р а т и Д о -
слції, я к а б е з ` с у м н і в у в и й д е н а S S S S . ТЧлефои'інформаіОйиоге Бю-
дасть стілько ліомочі, ато д а в
в часі г о л о д н о г о ч а с у . М и nev к р а ї н с ь к о ѓ о Д о м у н а м г а л і в і д - с л і в н р ф а н т а с т и ч н и х п о в і с т е й В и с т у п а є в с і й ' ш т у ц і 14 о с і б . . — Ц і н а 3 5 ц е я т і н .
користь не л и ш е . у к р . , б и з н е с
винні ч и с л и т и т і л ь к и н а н а ш і м о в л я е , П о з галі р о З н е с л о с ь ' з п р и д у м а н и м и г е р о я м и і при- Замовлення слати д о книгарні „Свободи".
менів, а л е й у к р . і г а р о д у я к п о
українські сили і д а т и сті.льки ^грімке:чГакьба! %- а декотрі з ! ѓ о д а м и ; подруге,- щ о літера^
сім т а к і п о д р у г і м б о ц і А т л я н Копаний мяч ( ф у т б о л ) є у- г
, 3 V O B 0 D A ^ , 8 3 Ctmni St, JERSEY СПУ, N. І .
скільки к л а д е н а нас. наш в л а - і п у б л Н к и д о ' м а г а л и с я в и я с н е н н я І т у р н і ^ к р а д і ж і д і я л и с я ще, й з а
п й с ь к о г о океануѓ, б о будемо любленою іграшиою Ескимо- ч К О Ж Л І И УКРАЇНСЬКІЙ ХАТІ П О В И Н Н А Н А Х О І І И Т И О
сний о б о в я з о к . 'справи Сиротинського 'Дому!Данила Дефо.
'віти у к р а ї н с ь к у т о р г о в л ю , с ю і ЧАСОПИСІ. . С В О Б О Д А".
ЗВІТ У. Н, C0W3A Відділ
'28ГГ.
282. .
18Л^
.167.72 335. .
В Ѓ
Заплатив
' 1
S
Виплати з

121 7 9 1 С в о б о д а з а о р г а н
З ЦІЙВОГО. Ї Ї Ѓ 3
Т 9 І І ТШТА MM спбдіваті^ся,
в жІе близько розвязки.
З р е ш т о ю ми (кінчив М а р к о
щ о питання uej
Ш 9 0 Я Я Е Н Н І
283. . .101.57 336. . ГТЩш-ІГГЯШТІПЯ ДО ІІТЩІМПГ.
1 5 . 3 2 І С в о б о д а за праці, ч и - . ні р о з м о в у ) ж и є м о в т ю я а т к о - j j, УКРАЇНСЬКА ГРОМАД V
ПРИЗЙД: 284. . ..'24.21 337. .
.. 3 7 . 5 5 ' 338. . .224.47 щенне і с в і т л о вій д о б і б е в д р о г н о ї т е х н і к и .ѓМи-, пошукує у ч н т д о або , Ч 1

ЗАВЛЛТНА СВАадй Дамагиві ... 6 1 . 9 6 П л а т н я г о д . у р я д у ^до проваджсшш народної , . т

286. .. 6 3 . 0 7 339. . Ще треба сподіватися великих


.!ЖЇ5 141. 19,91. ... 1 8 . 7 3 ' А д в о к а т з а праці при Марконія.
.... 175.90 287. .. 1 2 . 5 4 3 4 0 . . . переврротових в и н а х о д і в 'ўІ
142. . ... 57.26І купні р е а л ь и о с т и КОТРІ аолодіюіь ііиг.ІІЙСЬЬОИ, .,, '
....
....
72.47
79.71
143- :Ш ..
.191.40
26.32
341.
342.
.
. ...170.47 Кошта п о до р о жи і дієти
бсздротного
Світової `слави винахідник)
т е л е г р а ф у ; сена-
тій д і л я н ц і . В и н а х о д и , п'ро яку Зюлошукічнхся П Р О С Т Ь О І ,
144. . . . 53.09
.. 50.17 343. : ... 18.00 в справахорганіз. вдм і н е с н и л о с я т о м у д д а и я т ь - ; шенниціК-чаїИ відразу СВОЇ кі..,, ,(
....69.98 145. . . .; 5 0 . 8 6 тор Марконі одному англійсь- ції' до сскреіапя ШКІІЬНОЇ и^ц, і
291. . 344. . ... 42.39 Видатки' каицелярїйні: п я т ь літ назад''. СИЛЬ ЩУТІЛЯК, ІЗОО S. 3rd Si
.... 29.83 .. 28.02
146. . , .. 8 3 . 7 6 і
... 88.94 п о ч т а , е к е п . т е л е ф . і ін. кому журналістові! п о д а в ціка-
...205:59 292. . .. 2 1 6 . 1 345... LOUTI, Мо. --:т
147. . .335.08 ... 18.68 Інвестиція г о т і в к и ві подро'биці про свої найно
293. . .. 23.64 346. .
8 . . . . . 1 6 1 . 8 0 1 4 8 . . .. 9.82 ... 47.54 в бондах ' 51,246.00 ЧИТАЙТЕ! УКРАЇНЦІ! ДУМАІПі
294. . .. 44.10 347. . війші винаходи. Виявляється
8 . . . . . 1 2 4 . 4 6 149. . .. гіайкрпсша пора огляііуіи ф.,,,,,
цей с л а в н и й і т а л і є ц ь , який'! М І Т І Н Г Й ВІДДІЛІВ У . Н . С О Ю З А раїнській иольонГї близьќ-. З
49.64 348. . ... 15.38 П р о ц е н т на б о н д а х ' 416.67
10. . . . . 1 7 4 . 1 9 150. 295. . ..179.91 що
. .. 2 1 . 8 7 44.65
..... 9.72 296. . . .204.29 349. .рку, під і`одівїію дробу і ( І), W
151. . .. 6 7 . 7 0 у -своїй я я б о р а т о р і ї п р а ц ю є ти-, HH-Зеяля добра, `нагода для

І
14.
... 1 1 0 . 9 4
...
...
46.71
66.62
152.
153.
154.
. ..

..
52.69
. .. 1 8 . 5 3
42.35
297.
298.
299.
300.
.
. ...
.. . . .
55.48' 35L
51.10
'. . . . 2 3 6 . 7 Q
ш
353.
. 1 6 . 0 5 350.

.
.'
. 60.76
. 38.14
. 39.15
. 17.
Разом

ЗІСТАВЛЕННЄ.
$68.162,43

v
хо й незамітио, останніми часа
ми
цаходами. Є то
о б д а р у в а в світ новими в и
апарати, про
„ С К Р Е Н Т О Н . ПА. Т О В .
В4ДГ'-260, ЗАПРОШУЄ ВСІХ
ВЃІХ ВІДДІЛІ'В У К Р . НАРОД. СОЮЗА, КО- "
ТРІ ІСЃНУЮТЬ В СКГИШТОМ. ЩОБИ з Л ;
НАДЗБРЃЧ^,
УРЯДИНЮВ ЗІ і щевця, ќравпя`, а певно НЕ ПОЖАv."',
ГЧАЮЧН МАРКУ КА
МУ, Во%
ВҐДПИВІЛІ.
137. Ewtport, N. у "
... 4 0 . 1 8 155. . ..314.57! Г о т і в к а з кінцем міс. ШЛИСЯ В СУБОТУ, ДНЯ 15. ЖОВТНЯ О 7-ІЙ;
... 43.22 302. ,.. 9.26 354. . і
' 458,901.07 які прилюдно щ е майже нічого ГОДИНІ ВЕЧЕРОМ, ИА НАРАДИ, Б О НАШЕ
156. . . . 1 0 0 . 3 7 44 5 0 серпня остала

Ж 303. . . . 5 0 , 6 9 355. . ТОВАРИСТВО ХОЧЕ ПОРОЗУМІТИСЯ ЗІ В С И


... 24.82 157. . .. 4 4 . 1 1 jg'gg Прихід за вересень 37,264.43 не з н а ю т ь . МА ВІДДІЛАМИ, ШОБИ ЗРОБИТИ МВСКРИИЙІ НАИНОВІИШТ ЗВІПКИ
...117.54 304. . . . 3 3 . 2 0 1 356. . ` - Ї Й У . Ні Е

158. . . 29.47
'. $ - 3 9 ' '
... 9.19 305. ... 65.08 357. . Мій остапдіій в и н а х і д , - n o j — - У К Р . ГОІ (РОЛЬКИ) Н А ЛЯНО
159. . . 64.81 40.1В Разом 496,165.50. ж

19 ...148.61 306. ... 15.71 358. - яднював Марконі — то є р а д і о - ` РОЖАІІСЬКІМ А ^ Ю Б І , 618 ^ U C K A W A N U - ;


160. . ,., 82.66 29.69 Р о з х і д за вересень А У Є Д — Е . ГРЕШЧУК, ПРЕДС.; I . ВЕЛИЧ-
20. ... 52.30 3 0 7 . . . . 2 4 . 9 8 щ . . м о р с ь к а л і х т а р н я . В о н а вже від
161. . .100.33 КО, К А С ; В . БУЛИНСЬКНЯ, СЕКР.
308. ...100.91
21. ... 88.87 162. . ... 48.86
... 34.42
360. . ! 4896 ' 235.
кількох місяців робить службу С У Р М А
... 27.52 309. 361. . .227.81 Г о т і в к а з кіпцем М№ 428,103.07 236.
163. . ... 89.65 В І Л К С Б А Р Р Е . П А . Б Р . СВ. І В . ХРЕ-
...128.00 310. ... 34.24 362. . ' 26.371 вересня о с т а є в місці д у ж е в а ж н о м у для,плав- відограаі на 4 руки, грають на
164. . ... 76.02 т ‚СТЦТЕЛЯ, ВІД. 223,- ПОВІДОМЛЯЄ СВОЇХ j U U (

... 43.78 311. ... 16.13 363. . 238. б и , а з П р и ч и н и б у р е й д у ж е НЄ- ‚ЧЛЕНІВ, ЩО МІСЯЧНИЙ ІИГГІНҐ ВІДБУДЕТЬ- ояно. Хто бдтре 5 — одну даром. Хю
165. . ...100.93
БІЛЯНС: І ^ ^ Ї Ї Г Ж '
ЩМІ "
... 46.96 12. ... 39.70 364. . безпечному над англійським бере 10 — 3 даром. Оферта добрі
26. 166. . ... 16.02 (239.
... 37.55 313. ... 13.81 365. . лиш иа короткий Аіас. Тих звійок нігде
27. 167. . ... 39.53 побережам, У С А В Т Ф о р д е н д . ДНЙ ЧДЕН ПОВИНЕН ПРЯЯТИ НА мігінг;
... 172.54 314. ... 12.05 367. . $428,103.07
‚її' ие продають, купуйте про.
28'. 168. . ...129.79 Кпяи Н-ІЧ М П П Р М В И С И Т Ь r v c r a ^ Д Р А В до ПОЛАГОДЖЕННЯ. б Д Е О С И І Ь С П

. ,162.36 315. ... 16.56 368. . 803,792.50


243 ГЎОЛИ н а д м о р е м в и с и т ь І У Ч А , ; ^ . - ПРОАІТЬСЯ ВИРІВНАРІ СВОЇ сто від видавця.
169. . ... 3 8 . 2 1
...205.93 . 94.20' Стан чинний О П Г У І 0 Ч 1

... ВАО? 316. 369. . 455,210.45


244. м р я к а , Т О Г О Д І ўЖИТИ н а в і т ь ' Д О В Г И . БУДЕМО ПРИ'ИИМАТИ НОВИХ ЧЛЕ- 48. Ой вишеньки, черешеньки
170. . ...173.59 .198.52 Готівка
... 98.53 370. . 30,869.36
245 (Перед задучішамц)
...130.39 171. . ... 44.66
317.
... 99.43 18.04 М о р г е ч і
найси.льнійшнх р е ф л е к т о р і в #ЊЖШЄШ І КУРІЙ, РЕК. СЕКР. І W І 49. Заручини ,0.,
C

... 39.42 318. 371. . 10,000.00


246.
172. . ... 20.51
}QQAQ Боид'и великих модерних морських 50. Українське Весілля, ч. І-ша.. : .
319. 372. . 247. М І Н Н Е А П О Л І С , M I W 1 Т О В . ЗАЛО`-
... 52.74 173. . ... 2 0 . 9 1 , Л Р Е А Л Ь Н І С Т Ь „ І У Т А П В И - . V I . V - VIFLWLRFL J - І А Ь Б І І Є - М Ш П Ь А І І И Л І Є , Л Н П П . Ю В . ЛИПО-51. Укр-ївськЄ Весілля, ч. ІІ-га.. Ц'і
...102.50 320. : : : Я 8 3 7 3 . . Ї 8 Разом $1,727,875.38 248. - а ч . . В І Д . 385,-ИОВІДБМЛЯЕ.ДЩО 52. ПопрааиЯЬ, часть псоша ІГ.І

Р#Љ ЏРЩ$
,
174. ... 32.11 лдхтарень. Уже кілька кільоме р 0 Ж С М ( а
321. ... 97.57 374. . 1250. р і в в і д б е р е г а НЄ ВИДНО Н і т р о х и звичайний мітінг вибудеться в .ѓод. . Попрввини, часть друга " " '
... 20.79 175. ... 92.U 5Л 8 Д Р - Р ; К А Н Я
5 2

3-2. 18.41 375. . е л є к т р н ч н б г о свїтлп W Т о - ^ - е р о м , rj. G J R I І927.


176. ... 35.70 `.`. 23.55 Ћ
.:: I F 177.
178.
!79.
...
...
68:52
36.66
...165.03
323.
124.
325.
...

...
. 1 1
44.47
3 .
..46.81
6 9
379.
380.
381.
.. 2140..7784 ,
. . 2 91 .6 1. 168
. . - К.Ш 9 6 . 5 9 Ф о н д посмертний $1,17
і
266,214.40 ї ї ї
С т і н д о в ж и н и :5 0 , 7 9 6 . 7 1 2 S„7
3 76 ,, 74 06 14 .. 25 1
5 E gЩ g{
0
ИУ Д Л ' Я ' к о р а б е л ь н о ї п л а в б и ду-. иі сдравн до полагодження тож обо-
на``Якої
СВІТЛО не в п . т и в а л и б и НІ м р я к а зволікають з плачсннем вкладок, що- 19. Не пора, не пора, зі слонами І о;
^ШШ^ШШРІІЯ,
піСНІ І . ТАНЦІ, ЯКІ В И П І і Ш
^НвАТЕРЕДН ^^^^^^^
- ' $ Ж 180. ... 7.43
326. ...140.27 Я84.
„ резерровий ні fivriH І я д і й с н о п о и д у м а в " прийшлії і заплатили ио час, щоби 20. Радлука, зі словами ня 4 руки IOJ б

327. ... 3 3 . 9 9 385. .203.33 7,568-55 о з д '


.... $9.31 181. ...130.6: „ запомоговий ні о у р я . і я д і й с н о п р и д у м а й ^ ОУЛ-А-д-Ь -исиЛкою 21. Козачбк,-ролькаЋо` таяпю . .
328. ... 16.53 388. ..176.46 20,642.71 п^о ч е р е Н И Х Н Е 3

.... '42.24 182. .120.18 „ адміністраЦ., ЗИЙ5 т а к у м о р с ь к у л і х Т а р Н Ю . Н а й - грошей до гол. канцелярії. — Михай- 22. Ўах, цяќ. цих, до ї а н ц ю . . . . . . 75
32 ', ...
І
15.02 392. .. 1 5 . 9 7 1 6 8 , 5 8 7 . 2 5 261'.
.... 95.58 183. . . 103.99 „ народний ; 6 . 7 5 ц і к а в і й ш е м а б у т ь у ц і й л і х т а р - ^ а н ю к З предс, Иосиф ^ і
, 1 ^ ^ ^ %
330. 93.10! 393. .. 24.96
54.39 184 . . 7.33 к о н в е н ц і й н и й - ;-22 ні т е , щ о в о н а н е с в і т и т ь . Р а д і - 4
— І25. ВЄнорМц, опера, часть перша ;
. ... 33.48; 3 9 6 . ... 78.38 Разом $1,727,875.38 2БЗ'
. ...149.04 185. ... 86.031 „ сирітський п в е ж і П П Ч Г Н Т Я Р Ллштит на ЛУДЛОВ, МАСС Тов. 7 0
ім. Ів. Ф р а ц - ^ в

. . . . 5 9 . 2 8 , 4 0 0 . ... 47.80
. ...176.90 186. ... 65.54
... 25.64 Т е о д о р Г р и ц е й , г о л . ' п р е д с 26-1. 4.30 о - в е ж а р о з с и л а є о е з у п и н у на ^ ПОВІДОМЛЯЃ ВСІХ СВОЇХ мі- . к а Ц І Д 3

... 32.79 . ... 90.47 401. 265.


187. ... 48.66 0 9", д у ж е в е л и к о м у п р о м і р і к о р о т к і сдевих і позаиісцевих ч`ленів, що зви- 28. Согласио
.... 25.24
В. Л е в ч и к , г о л . ч с а а і є р ; 266. Ч9П Є І Р К Т П И Ц Н І ѓби ті ^ я м і с п ь с в і т л а й""й відбудеться Ь суботу. 29. Українські Відгуки, вальц . . . ча М І І І Н Г
188. .... 22.94
З місячних вкладок 267. ' І'Іѓ. Р ФИЛі з а м і с ц ь с в і т л а . 7.^ С
р , м . 30. Там Л Є К
з а тихни; за Дунаєм, пі-Т Н Ч Н 1 т

. .. 42.19 189. . ... 33.72 Р. С л о б о д я н , г . Ф і н . с е к р 1 5 ж о в т и я 0 г о д и н і і е ч с 0

. 7 . 4 6 "`і фИЛІ РОЗНОСЯТЬ а з б у к у М о р - кождий член обовязкбьс має явитись І сия


... 15.86 190. .... 9.60 с т а р и х р о д і в о'безп. $31,091.28 268.
... 35.27 269. маесь обговорити справу членів, ла вдова ден дрібненькиП .
191. . . . . 7 0 . 3 ! ВІДДІЛ

54.
....
....
....
53.75
30.74
47.15
19 З . . . .
193.
194.
....
....
63.62
157.88)
1
ЗАПЛАТИВ, ВІДДІЛ'

.16.00 j 204.
195.
ЗАПЛАТИВ

6.
3.53
К А С О В И Й З В І Т У . Н . С О Ю З А 270.
М О Л О Д Е Ч И Й Д Е П А Р Т А М Е Н Т 273^
271.
18.70
g g 3

8 . 9 0 J 365.
'
Л 6
З р о п л а в , б а н а в і т ь з в и ч а й н е р и - котрі е зложили своєї жертви на Сн- 32. Ой піду я лугом, лугом
- 2 0 З Е „А
. .11.95 знаки М о р з е при помочі неве
1

м о р е . К о ж д и й іп 1027
8

а - ^ рік
2

і справу повени ЗЗ..Љобощі, вальц


. ^ ^ Р ^ ^ П ^ ^ Љ ' з І стогне,
а Снротннеиь, зводять при-і35. Заповіт (Серед степу шир
^ -
зі -словами..
зі ?словами
^ ^ І ? ^. . ^ ЏЂОЏ . г
Е Н Ь К И

.... 13.04 . 2.59 206. . . 1 6 . 7 2' з а місяць вересень 1927 р . 274.' 1 1 . 0 3 1367. шки зі собою на мітінс — кого)
55. 195 . . . . 3 5 . 2 6 ..11.25 личкого й дешевого апарату. пеџюЯці
, предс; Василь Босиќ,.рек. 36. Русалка, мазурка .
56. .... 53.83 196. . ... 42.48 ЛО.з.-з 2 1 1 . . . 6 . 4 6 275 7.20 368.
22 50 З ні в м о ж л и в л ю ю т ь й о м у секр. н а
^7. ЯК аачую коломийку, зі СЛОЗ 1 ОВ
к и

. 4.301 2 1 7 . ПРИХІД:
57. ....100.44 і 97. . . . . 3 1 . 2 8 276 4 7 . 9 5 1369. я38. Ой ч о м у ж н НЕ такий, зі СЛОН і.ОП
к с т и

. 7.99 221. і
5.72 , ЗАПЛАТИВ Вілліл 9 25 ' `ствердити Географічне
58. .... 99.72 198. . ... 55.77 ЗАПЛАТИВ 2 7 6 8.85 370. Р О В Б И . Н ДЖ. ТОВ. ЗГОДА, ВІД. 294, 39. Ой видно СЕЛО, ПІСНЯ У . С . С. ! ОН
.... 80.21 . 4 . 5 2 ' 220. . 3.68 ... . 2 3 . 6 0 j 9 5 . . .... `8.20 281 2.93 Ю7І . . 1 3 . 9 5 п о л о ж е н н я . Я в і р ю , щ о р а д і о - ПОВІДОМЛЯЄ ВСІХ своїх-МІСЦЕВИХ і ПО- 40. Галичанка І О УКРАЇНО ПО
59. 199. . ... 9.76
3.72 2 3 7 . . 3 . 0 5 . . . 1 6 . 9 5 j 96. -13-30 282 26.78 379. .. 3.83 морська ліхтарня до кількох замісцевнх членів, що звичайний 41. Б О Г ПРЕДВІЧНИЙ, КОЛЯДА ЗІ СЛО-
60. ....127.44 200. . .. 77.25 .інѓ місячний відбудеться дня 15-го 1 С
242. . 4.31 ВАМИ "
61. .... 16.43 201. .... 54.5: . 2.6( 12.85 97. .... 6.10 283 9 . 4 5 380. IFI'ON У^ Д . У д о р о з ш у й н е - жовтня в галії -церковній иа Гренд ул., 42. ХРИСТОС РОДИВСЯ, КОЛИДА ЗІ Л І Т С 1ІС а в н

. 4.4.' 245. . 7.76 98.


62. .... 54.72 202. . ... 30.02 2.93 - - 7.90 2 8 4 . . . . . . 3 . 1 5 384. - 2 6 55 д о с к о н а л у с и с т е м у " . о годині точно -7-ій вечером. Обовяз- СЛОВАМИ І-2.І
. 2 . 6 8 246. . 1.29 6 . 5 5 ком кождого члена явитись ф сей мі-
63. .... 81.75 L203. . . . . 95.90 2 0 . 7 0 285" . : . . . 4 . 5 0 385. 43. ГАНДЗЯ, ВЕСЕЛА ТАНКОВА пісня I.U0
. ...261.20 .... 69.461 . 1.96 2 4 7 . . 3.37 3.00 - - 6.10 2 8 6 1.15 3 8 8 . 14.40 ‚ ‚ З р е ш т о ю , — г о в о р и в д а л ь - тінґ. Довгуючі члени нехай вн'рівна- 44. Ревуха (Ой поїхав РЕВУХА),
1

204. ють свої ззлеглости, шобїі ненаражу. ЗІ СЮВАМН і№


3.22 265. . 3.64 31.28 . П.70 ш е М а р к о н і - - „ я м а ю д л я п у - ватись иа суспенду. Проситься тих
.... 67 65 .... 20.06) 23.20 2 8 8 22.73 396. 45. Гречаники (ПІШЛА МАТИ НА СЕ
....283.: 20(3 . . . . 3 0 5 . 1 5 . 4 . 2 6 266. . 5.35, ,13.28 - 3.85 289 3.60 401. 4.28 блики щ е одну н е с п о д і в а н к у . членів, котрі ше ііе дали жертви ня ЛО) , IWJ
. 2 . U 276. . 10.84' 2 4 . 1 8 1 0 4 . Сиротинець, щоби принести хоч П
. ...10J.04 207. .... 45.30 2 1 . 8 5 2 9 0 3 . 3 8 Недавно збудував я апарат, 46. БІДУ собі -упила, та з а СВОЇ
. ...121 "8
278. . 1.04 4.05 105. .... 9.45 сей мітінг. — А. Нагребеш ГРОШІ , 1U"
. ... 34.83
281. . 10.73 2.05 106. J2 g к и й я н а з в а в б и р а д і о - м а ш н н а ЮІЙ. ГОЛОВА; НИКОЛАЙ МОССОРА, СЕКР.
C J 5 9 g
ЗВІЙКИ ВИСИЛАЄМО ЗА ГОТІВКУ АБО С. 0,
.... 33.1-2 ....114.62 - - 5.00 з м і с я ч н и х в к л а д о к
.... 95.71 . ... 37.95
.13.4 284. . 1.32 2.95 107.' .... 6.65 П р о ц е н т в і д МОРГЄЧІЕ "675!60 писання а б о р а д і о г р а ф . М А - Е Н Т О Н , ПА. ТОВ. ВІЛЬНА ЎКРАЇ D. — ХТО ПРИШЛЕ НАМ АДРЕСУ ВЛАСТІ:
д о
С К Р

. ...237.59 . 3.5 287. ` 1.36 1.35 108. ... 8.10 _ ТЕЛЯ АВТОМАТИЧНОГО ПАНА ДІСТАНЕ КА
211. . ...122.92 шина ця — т а к о ж -дуже прос- НА, ВІД- 176, ПОВІДОМЛЯЄ ВСІХ СВОЇХ ЧЛС
. 1.82 295. . 3.30 7.20 109. ....'9.90 Разом ЗЄИДАР НА РІК 1928 ДАРОМ. ІІІНА М
.... 14.76 212. . ... 3 1 . 7 5 $3,570.98 Т О Ї KOHCTNVKIIII' VMO-,I--MMIOP Н
Ч- Щ О М І С Я Ч 1
" ЗББРШ ВІДБУДУТЬСЯ І
.... 53.18
309. '5.07 8.10 ПО. .... 90 ТОЇ КОНСТРУКЦІЇ— УМОЖЛИВЛЮЄ, СУБОТУ, ДНЯ 15. ЖОВТНЯ, О ГОДИНІ 7.30
ЛЄИДВРЯ 30 ЦЕНТІВ.
213. . ... 263.03
ХТО З УКРАЇНЦІ НД ПРОВІНЦІЇ АБО В
....
. ...
. ...
89.68
63.72
86.14
214.
215.
216.
. ... 36.3;
....
. ...
ЗЗ.ОГ
42.96
. 2.23
322.
323.
324.
.
.
.
3.64
1.60

1.90
3.00
10.86
8.80
112.
113.
114.
...14.00

6.7.5
РОЗХІД:
$ Б Виплати посмертних з а п о м о г
п о бблл.. п . . п о п # :
ЩО п р и м і р о м ТЄКСТ ДИКТОВанин ВЕЧЕРОМ В У К Р . P O P . ' Ќ Л Ю Б І , 618 W.
У
пнсувати машина
Л О Н Д О Н І
- Р-"очасно може за-
ДО п и с а н н я ЧАСІ. — Р. РУБЛЬОВСЬКИЙ, СЕКР.
^%-J^F О ^ А Ч ^
-'
Н Ю ИОРКУ ХОЧЕ КУПИТИ ПЯНО, ЗЗШЛДН-
ТИ 200 ДОЛЯРІВ І ДІСТАТИ В НРСАКІ
ЗВІЙКИ СУРМА, ХАЙ ПИШЕ ДО НАС ПО ІН-
.12.35 326. . 5.17 5.85 115.
. ...219.00 217. . ...314.77 F. М а р і я М а з е п а , в . 3 6 9 93.00 У Бідні, Парижі або ММОоСсКкВв Іі ., О Л И Ф А Н Т , п Г І Г с в . КИРИЛА І Ме- ФОРМАШЇЛЗАМОВЛЕІАИЯ НА ЗВІЙКП, ГС
332. . 1.06 116. Q

.... 91.36 218. 17.10 КОРДИ, КНИЖКИ, КАЛ'ЕНДАРІ І ПО ПОВИН.І


. . . 2 5 5 . 8 6 Х:22 Т о м аі ЖЖо ол
лкк ее вв сс ьь к
киий й ,, в.в. 33 6 64 4 33 88 .. 00 00 П
ПЕе Рр Ш
ш Іі сс п
пр обби з ррааддііооггррааф
фоомм ТОДІЯ, ВІД. 86, ПОВІДОМЛЯЄ СВОЇХ ЧЛЕНІВ;
....143.25 219. 333. . 1.91 2.70
118.
‚-'^ б
ро и з
П
КАТАЛЬОЃ ПИШТТЬ иа АДРЕСУ: 191-
.... 50Л6
338. . 3.88 120. . . , б уу лл ии У зЗ О
о вВ сСіІ м
М V
уMд аUчNнI і Л' ДН иІ ГкГтОо Ив аНиПо ШО `ЗВИЧАЙНИЙ МІСЯЧНИЙ МІГІНГ ВІДБУ-
.... 6.16 220. . ...114.70
. 2.6 344. . 3.56
15.'75
121. 15-08 В
D

в и п лл ааттии з ф о н д у ааддмміінніісстт р а - „ ^ - Л ! Ї Й - п Д
У И К Т О В А
ДЕТЬСЯ В ИЕДЛЮ ДНЯ 16. ЖОВТНЯ, ЗАРАЗ И О
SICHOWY B A Z A R ,
.... 1.60 S U R M A BOOK A MUSIC CO., INC..
шГ`ПРІЛЛН'
.... 35.67 221. 12 40 ц
І ІіІ й
Йи НоП гГ о
Г ,:' в м о ї й Р О Б І Т Н І в Л о н д о н і , А м а - "О С У Б , БОЖЦЛ В ПАРОХІЯЛЬНІЙ НОВІЙ
. . . 2 8 7 . 2 5 123. Л Ж

222 . 2.01 346. . 2.04


ЧЛС- 1 0 3 AVE. A., H E W Y O R K , N. V.
....131.83
^S^^^^^^J^
4.75 9 00 ШИМИШ. шиин
нии д До
О п ПиИ сСаАнНнНяЯ, щ
ШоО б 6V 0 1 R o v

.... 22.40
. 4.48 124. ш у Tл H
и в П ^ ' " St. ПРОСИТЬСЯ ВСІХ R
Е ЛІ
50.13 223. 350. ` . 1.70 27. 2.70 ,4 85 С в о б о д а з а праці 349.50 І"!,""^"!!!ЯЯ ^ 1 ПІ . „ НІ! " В ' їїІЇ№РЖ БО

TZ^NLZ L^TI^Z
....150.97 120. в і л л і 0

224. .16.73 357. . 7.19 28. 23.90 І П л а т н я поміч'них сил 240.00 А"о-`о.села біля Лондо-
84. .... 76.16 . ... 13. 127.
225. . 2.04. 359. . 3.67 29. ... .17.55 '10 45 В
" Д А Т К И
канцелярійиі 17.02 Н
У- сполучені з а п а р а т о м при
.85. .... 14.79 .... 31-61 1 2S.
223 . 1.661 361. . 8.10 ЗО. .... 9.25 УКРАШСЬНИЛ ДЕНТНСТ
(86. 139:03 .... 19.01 430. 7 70 у п о м о ч і б е з д р о т н о г о т е л е г р а ф у , Р . ШО І К
В ТІМ МЇСЯЦИ МУСЯТЬ зложнтП
2-3. .10.581 372. . . 7.54 31. ....25.20
87. ....187.93
.... 106.25 228.
. ... 62.85 . 2.16 385. . . 8.83 34. .. .18,00
131.
6.30 Разом $737.52 записували текст б е з зікічннх ^^ШТЖЯВЯВ!
.... 45.04 . 2.00 132..
....
....
6.05
`2.54
....21р.92
229.
230.
231.
. ...205.71
. ...202.62.1
.... 54.58
З місячних вкладок
.:..
....23.65
5 0 rS3.
135.
.` 3 . 9 9 , 35.
36.
.... 2.70

.
3.45
"j- 2 8.10
2.50
БЗО серпня остала
4KTARJ1FHHP-
Г„о т_ і .в.к_а D з, Lк 7і нA цB е JмL TмHі сH . E '
N :
п
У ор
маидліоокс .т а
Тца ікїс в
У радіосгаиії в ОКСАОППІ.
$50,979л09 " о с о б о ю ,
а мО
о кЛОВИЛИ
с ф о р д і . текст
С а - СТУПИМО
Гн.
потрібні щ е уліп- Ш Н М И А Н М Н
Салайаха;з СІЏ`.
иими ПІСЛЯ СГАТУДА. — Г Р .
;

.3^ - О. Я5ЯЯ5!і Г М
Інняка, К А С , Й.

232.
... 56.25
нових родів обезп. $ 3 7 6 . 2 8 1 39.' . Б І О Й ; 136. 17 3 3 Прихід за вересень 3,'57'0.98 иіення,- а т г р а ц я та п о в и н н а
233. - і І- 4 0 . . . . . . 2 . - 7 G , 437. , 18лОО _ о-:- ^'ќінЧнтЙсй'Усп.'хом 'на п р б т я а і :

.... 32.72
234. ... 55.25
Р а з о м вці членів $31,467-16 .... З^ад-
К А Р Т И .
....lf7.35 ...129.67 . 3.60 Р- . а з о м
$54.550.07 ќільйох`'ЙсігцЉ ' ' " ` І " F ; Г , 1 , Н

.... ЇШ
235.
...114.51
Процент від бондів 1Д45.00 42. .....9,2 I . 5
$О Р о з х і д з а в е р е с е н ь _7' Ч З р е ш т о ю о т # т й р о б и , ўо ли- У ТЃІ Ѓ-Ч
236. оо а і І П р о ц е н т від м о р г е ч і в 3,516^87 43. Г42. . :^ N V ^ ^ n " " ^ 1
^ Уміркооа
....153^2 .... 4.50 ХЛОПСЬКИЙ параграф.
237. - 0
'Сплата моргечів 1,1^5.00 44. 144. . -12.15 _ . ` . I ше м о є побічн'е з а й і і я т т п . Н а й - ! : М' 0 П Л
Й ? . - Платити Мджна рата.ми
....-55.98 ..169.35 ... . 1 7 . 0 5 . Череа 1 0 'літ зйають мене за пильне
238. 45. 145. . 2 . 2 5 Г о т і в к а з к і н ц е м міс. 5 3 , 8 1 2 . 5 5 о і д ь щ е п о а ц і п р и с в я ч у ю п и т а й - Суддя: Вас обвинувачують о
...,150І89І ,. 7 8 Л 6 ... .12.38 виконування механічної р о б о т .
...Л52.29
239.
.182^6
Разом $ 3 7 , 7 6 4 . 4 3 46. .... 50 146. . ' і^бб вересня рстає ( н ю р а д і о ф у л ь для
4 Б І Л
к е р м у в а н н я , чинну з н е в а г у сусіда С т е ц а і и . обсягу дентистнкн.
240. 47. 147. . .45:22' ИНР. Огдадини прн помочі лучів
.... 74.99 . 15.37 .... 2.55 В о н о цікавить мене в ж е яких Щ о м а є т е с к а з а т и на с в о ю о- ..- Р с н т г е і а
CX-Rey) даром.
241. РОЗХІД: і 50. 148. .
.... 56.85 .... 5.00 . 4.50 і
С т а н ч и н н и й$53
: 55,ДЄСЯТЬ ' перешкода, борону? Л І Т В е л и к а
242. 51. 149. . 812
....285.13 .. 1 2 4 . 7 5 В и п л а т и п о с м е р т н и х з а п о м о г 1... 1.60 . 9.23 Г о т і в к а
1743. 52. 151. . 46,60000 "упиняє щ о
ужиткувати Обвинувачений: Я про жал-
.... бГШ .. 9 8 . 4 3 .... 75 . 2.05 М о р г е ч і
244. п о бл. п.: 53. . .... 153. . 1 2 , 2 0 1 . 0 0 б е з д р о т н и й т е л е ф о н , о с н о в у - н у Чинну з н е в а г у н е з н а ю ^ я
....17J337. .. 3 0 . 0 4 5.40 . 2.25 Б о н д и
245.

107,
..3133,47
196.27
246. ,
247. ООС C O L
Л у к а В о л о ш и н , в. 40
Ф о т и н а Ш у р а н , в. 23
P M A K 0
Д е й н е к а , в. 2 8 3
1,000.00 55.
7 5 0 . 0 0 56.
1 , 0 0 0 . 0 0 57.
. ....
. ....20.25
. ....
8.10

6.75
155.
15А
158.
.
.
. .49.95,
10.95
— —
$112,613.55 с х о п л ю в а т и вісти, виеилані р а - Степана кілька р а з і в л ю ш н е ю
Разом
j еться в тому, щ о кождий м о ж е енаю тільки, що потягнув
ДР- ML ИЕЙЗЕЛ
'№Ш П е т р о В о в к , в. 254 5 0 0 . 0 0 58. . ....10.25 159. . д і о ф н л я м и на і` п р о с т і р . В д ж н і п о к р и ж а х , б у в ш и й помічник Европей
248. . 9І001 Стан довжини:
^'АП М а к с и м О л е ќ с ю ќ , в. 55 8 0 0 . 0 0 59. . ...13.50 державні р о з м о в и або лриват-
т . ..^95.78 249. . 0
с ь к о ї К л і н і к и на Університеті

Ж:
-^-Оо І В а с и л ь ` М у л и ќ , в. 9 . 1,000.00 .60. 1 1

.. 2 5 . 2 7 250. . ... 20.70 Іван Піх, в. 102


. .... 1.35 . . . 9 . 03 00 Ф о н д па од сммі не іроттнриа й
(
ц.
$ 8 4 , 7 0 3 . 6 4 ні в і с т и г о д і т о м у так д о в г о
27,909.91 я
1,000.00 6 1 . . . . . 4 . 0 5 162. С П Е Ц І А Л І С Т
.І 3 8 . 1 0 251. . ...123.36 Ічюсилати радіофилями, поки ^ишне.
З о ф і я П о в а н д а , в. 10 1,000.00 62. . ... 8.10 163. ::.: І
,.154.33 252. . ... 46.72 Разом $112,613.55 вдасться винайти спосіб, С у д д я е З в к ц ВЙС з а п р и с я г н у , л і ч и т ь О С Т Р І і Х Р О Н І Ч Н І хо
М а р т а Л у щ и ш и н , в. 1 1 2 1,000.00 63. . ...26.55 164. ... 6.30
ЯЗ. . .. 8 8 . 1 5 2 5 3 . . . ... 67Л4І робц М У І Щ Ш і Ж Е Н Щ И Н
. 48.93 254. . . Д 0 7 . 7 7 64. . ... 6 . 1 5 165. ... 7 . 7 0 Т е о д о р Г р и ц е й , г о л . п р е д с щ о б и д а н і ф и л і м о и і а с х о п л ю - м у ш у в д с п о в ч и т и про . в а г у й'
Запомоги з фонду запоно 65. . .. . 3 2 . 9 0 166. . в а т и л и ш е ц я с т а ц і я , д л я я к о ї значіння і}грлрадв, також ш к і р н і і кровні
1 : . 2 К 5 0 255: . ... 64.44
... 3 . 6 0
... -1:58 В. Л е в ч и к , г о л к а с і є р ;
. 61.14 .. 3 0 . 4 0 ГОВОГОІ 167. . ... 245 с а м е ці в і с т и п р и з н а ч е н і . J С в і д о к : Ц е з л и ш н е , паяіе с у д - и
хороби.
. 7 1 . 1 4 .257.' .' . . ^ 6 . 5 7 Д м и т р о К у з я к , в . 10 ' ...13.95 168. . ..1Г _ Р. С л о б о д я н , г. ф і н . с е к р .
50.00 Ц е д а в н о з б у д у д а в ц а п а р а т , яги Мене вже р а з `за те` б у а и ЕГЗАДИНУЄ МІЧ I КРОВ.
. 7 1 . 1 8 258. ... 2.50 170. . ..11.YO
. .. 2 8 . 7 1 М и х а й л о Б р а . г а , в. 3 2 75.00 я к и й у м о ж л и в л ю є филі п о с й - і ^ ^ і ^ у д и !
. 3 7 , 8 9 ,259. . ..139.90 Семен Сухина, в. 8 7 75.00
З . 4,75 171. . ..
5Г'
2$' Н О Д И И Л І Т З И Ч Н И Р І С Т О Р
1 3 9 Е . 1 6 ^ " S T . , N E W YORK
. 1 4 0 . 1 2 260. 70. ...26.55 172. . .. 90 лати дальше в формі в я з к и й, ' '
. .. 2 4 , 9 0 М и х а й л о Р а ч о к , в. 131 75.0Q межи 3-ою Еаен#о 1 Irvmg РІ.с
. . 8 3 . 2 8 261. . А. Б р а н д и б у р а , в . 1 3 6 72. ..-.10.15 174. .. 4 . 3 5 „ С У . Р А І А М їло п е в н о ї м і р и к е р м у в а т и тими! 4
Години:
75.00 . . . 7 . 6 5

:: Ш
. ' 5 0 : 6 3 "262. . 73. 175. . . . 6 . 7 8 Дня 7-го жовтня А. Коннк 'филями. Тойѓ апарат важний, ЩЮРІІфМф в народній
Ю р і й М а н ь к о , в. 149 50.00 . . . 3 . 2 0 !176.
10—1; 4г-8: В -НЕДІЛІ ВІД 10—1:
50.00 7 4 :
. 9 К 7 4 : .2643. . - 2.06 музичний crop в Бетдагем, Па., школі. ОГЛЯДИНИ ЛИШЕНЬ $2.00.
М. С е р е д и н с ь к а , в . 1 7 7 . . . 1 7 . 8 0 І77. під числом вЗО Гііанс Ст. теж.із економічного боку: зао-.
.. 7 . 9 0
П а в л о Силіќ, в. 2 0 5 50.00 ...31:72 Ісіх Українців з Бстлегем і околиці щ а д ж у є д у ж е б а г а т о е д а р г і ї . ' І toamw; ' С к а ж и мені, сищсу
179. ..23.85

І
.. 5 0 . 9 8 М и к о л а М у л и ќ , в. 2 0 8 50.00 ...-7.65 181. . . 1 4 . 0 0 проситься прийти до стору і відвідати П Р И ц ь о м у у ж и в а є т ь с я д и ш е К О Л И п о м е р ' ш і л а ю т ь п о в с т а т и
.. 1 9 . 0 7 І. Т р а в і н с ь к и й , в . 2 1 7 75.00 ...2.95 краяна і як цдо з музнкн потрібно, то
182. . . 8 . 7 8 і кунюи у свого. корргких филь. Днсргія, ЯКОЇ З мертвих ? ^ ТЬЗТГІРО Я Р Е М А
.. 4 0 05 М и к о л а С е н ь к і в , в . 2 6 3
::№ 269.
. . ...
...
74 5А. 84 83 С т е ф а н Б а ю с , в . 2 9 4
66.13 Андрій З а я ц ь , в. 296 '
50.00
100.00
50.00
... І 2 8
... 7 2 0
... 5 . 2 0
А. Коник був попереДно з Січовим п о т р е б у є
Базарем ві Ню Иорку, вишколений Г
навчеиий там. ш о днш' широетаю і при
висилаюча стація,
цій Н о в і й с и с т е м і є сто
У Ч Ѓ И И . К І Лідчдс лнборів_еабо
р а - п Л є б і с ц и т у . п р о ш у сгтіиГисѓе-'
... 3 1 . 9 7 І^ТО. . . . 1 4 3 . 4 9 О л е к с а . С о л о д у к , в. 3 0 8 50.00 77. .
...11.70
189, . ' П‚ 2 . І. Б ^радедлиџосгею.притягне до себе ко-
...208.85 ... 3 4 . 4 0 Катер. Г о р б а л ь , в . 3 8 8 2 5 . 0 0 : 78. . ...14.40 191. . о п

2 . 8 0 сгумсрш, так і на новім місцн д-'має


з4в м е н ш а я к при ддвній систе- хита.
2 . 7 0 робігти. ЗѓхарЦь` 1 пишіть ли т а к ў а . м і . В я з к у ф ч д ь в в с н л а є , т ь с я
Щ . . . :6.7б 192.
....25.67 ... 7.13 В и п л а т и з фонд'у н а р о д н о г о : ЛО. . г о

...120,64 ... 79.92 Ж е р т в а м п о в е н и в Гд.- 81. . ..15ііі5 7 . 9 0 ^ - - 235-8:під.икимсь о з н а ч е н и м к у т о м , а ' ` ч І ж


AL K O N I K ,
..136.13

т
...141.89 лячині . 5 0 0 . 0 б 82. . 28Ь} 6 3 0 ЕТЕІИ STRNET, " Р , . і в і д б и р а т н ( л о в и т и ) їх м о ж н а " А Ь Е Ь І А Й шісолі.
3. Збібі ... 7 1 . 2 7 .
...103.62
...135.93
.‚-.МІ.29
272.
273.
274.
275.
-353-87 В и п л а т и ` з ф о н д у ‚ с и р і т с ь к о г о .

ІШЩ , - ; п о
І б л п :
Щ 2 . 5 0 .'
л'5П! Д
1

УКРАЇНСЬКІЙ В К
J т а к о ж л и ц і е п і д т и м с а м и м ' ку-

ХА-І 0
том. Ж , И

кємниџю поручену филям. Д о - Л І я б л о к ? І


Учителька: Коди наЉідііо-
Ц я д и т у ч Н а з а Н е а н ю е та- д і д н і щ а п о р а д о з р и в а н н я в са-
I B B Е . ?BK S T R E E T ,
139. ..32:20 197. . Щ р ПСШ11ЩІА Н А Х О Д И Т И С Ь J т е п е р і ш н і д о с л і д и (в у ж и т т ю є;
... 52.44 276. .. 8.381 Гр. Н а к о н е ч н и й , в . 2 9 5 . 5 0 0 . 0 0 !
Учеиик: Коли нема пса ані NEW тйтќ С П Т
Д40, ...60.49 . .24.75 1 9 8 . .
277. . 9 8 . 3 6 Т. П е т р о в и ч , в. 2 5 8 618.00
.. З і в З 200. .
.. 2.05 ЧАСОПИСЬ „СВОБОДА". вже більше апаратів) кажуть'садівника. і. зЗЗ ' ч
О В Ш 1ВВ
278. ..14.63 201. .
279.'
COS.
204. .