You are on page 1of 4

ЦЕНТИ .

ТРИ

РІК

XXXV .

Ч

.

289.

.

Джерз и

Ситі,

Н.

Дж. ,

пятжшя ,

14.

жовти й

1927.

VOL,

XXXV .

No ,

#

4

Jerae y

City .

N .

J

F-Ufcy ,

Octobe r

14 , lB?7 ,

THRE E

СЕХТ Ж

ШЕ Ф ПОЛІЦІ Ї У КЛОПОТ` І ДАЛЬШ І ПЕРЕСЛІДУВАННЯ- 1 ПОЛЬСЬК А
ШЕ Ф
ПОЛІЦІ Ї
У
КЛОПОТ` І
ДАЛЬШ І
ПЕРЕСЛІДУВАННЯ- 1
ПОЛЬСЬК А
КУЛЬТУРА .
ФЕДЕРАЦІЯ ПРАЦІ ЗАКЛИКАЄ ДО
УКРАЇНСЬКИХ :
СЕЛЯ
Н
ЬР
О
-
`
f
ВИНД8ОР ,
Оит.
Ше ф
по-
ВАРШАВА .
— Поляки
звя к
ВІРЃНИКІВ
Н
А
БУКОВИНІ .
Ліції
у
Виндзор ,
пров .
ОнгеріО,
іди
завод и
хвалитися ,
щ
о
вони
Д
.
ТомпсоН,
попа в
у
клоніт.,Н а
„Боротьба "
з'11 .
вересн я
п
о
'несут ь
західн у
культур у
мі ж
засіданні
місько ї
рад и
алде р
(дає,
щ
о
пере д
Ітижнем
в
Гли-
неосвічені
й некультурні! наро-
1
ЗВЕРТАЄТЬС Я
ГОЛОВН О
ПРОТ И
МАИНЕРСЬКО Ї
м
і
ж
ЗАІ
^ОД
ИКАМ
Й
пѓот и
Т
Ф
Р
О
Л
Й
'
й
Д
ИКТАТОРА '
Є
м
а
н
К
.
В
.
Корі
предложи в
ре-
боц і
жандармері я
перевел а
(ди
східноЃЕвропи .
Я
к
ся
куль-
ЗАБОРОНИ .
мядг а
ОФІЦИ РІВ .
у
М АДРИД І
НАХОДЯТ Ь
СКЛАД И
БОМ
В
золюцію ,
щ
о
домагаєтьс я
ра -
вже
соти й
раз
трў е
за
„Бороть -
тура
виглядає,
видко
і
з
сліду-
ЛОС
АНДЖЕЛЕС ,
12. жовтня .
Нинішн а
сесія
конвенці ї
хунково`го
звіт у
з
опла тта спе - бою "
у
селян
Ткачук а
Нестора ,
ючи х
дани х
польсько ї
ўрадо -
ЛОНДОН ,
12 . жовтня .
Телегра м
н
3
Мадрит у
д
о
Двіл І
‚Американської
Федераці ї
Прац і
занималас я передовсі м
нитан-
ціяльних
приходів ,
які ,
після
Петр а
Войтка ,
Васил я
Тоненчу-
вої
статистики :
Н
ю
с
подають ,
щ
о
В Еснамії
мусит ь
Прийі и
д
о
політичної
ирі-
нем,
як
робітничи м
юнія м
боротис я
прот и
судови х
заборо н
ум
нього ,
ше ф
поліції
Томпсо н
і
ка,
(силя
Александр а
Винничука,
Ва-
П
р
и
кінці
минулог о
року )
зи
й
щ
о
престо л
корол я
Альфонс а
Xttl
загрожениА .
'
загалі, а
прот и
судово ї
заборон и
прот и
пенсилвенійських
май -
деяк і
поліційні
старшини ,
хо -
Кройтора,;Никола я
Пала-
припадал о
у`
Польщ і
и
а
ко ж
Еспангї ,
Нрім о
д
е
Ртвври ,
яка
иеце д
ти
м
нерів.
марќжа ,
й
ба-
вал и
соб і
д
о
кишені.
Окол о
1 2
Дениса, Головач а
а
них
100,00ц
мешканці в
7 7
шкі л
опиралас я
Власт ь диктатор а
на армії;
тепе р
опираєтьс я
головн о
н
а
поліції
й
Справ у
підня в
Л
і
Гол,
окружни й
провідни к
юні ї
майнері в
)гато
гщших .
Цілих
дв
дн
і
ві д
алдермантв
голосувал и
з
а
цьо-
і шинкі в
290
(салунів) .
жандармерії .
У
Мадрид і
віді
з
Огайо.
Він
да в
д
о
зрозумінн я
делегатам ,
щ
о
судов а
забо -
рана
д
о
вечера
жан-
ю
резолюцією .
Алдерма н
Корі
й
протизаговори ,
а
соти й
ос Ќ
і
рона.
видан а
прот и
робітникі в
підприємства .
Термине д
Ковл .
дарм и
п
о
хата х
обвинувачува в
тако ж
бушувал и
ци х
ВойТкб м
знущалися .
жандармері я
„Боротьби' '
селян,
а
сержант а
дрнд і
в
Оча х
ПОЛІЦІЇ відкривают ь
ЦІМ
склад и
бомб .
1
Ко., є драсгична ,
б
о
Суд
да є
підприємств у
прав о
викидат и
ро -
над
Петро м
щ
е
в
звір-
Джеймо а
Р
.
Вилкинсона ,
гол о
АМЕРИКАНСЬК А
ГАЗЕТ А
арештован о
в
Есііанії
500
осіб ,
замішани х
загоно р
прот и
ііііннків
з
компанійни х
домів ,
хоч
а
юній
гарантувал а
підпри -
ськйй
спосі б
У
де -
ву
міськог о
бюравідпвчатува и
диктатора ,
Лрім о
д
е
Рівери.
Найбільш е
арештован о
у.
ПРО. ВИСТУ П
іаАШИ Х
емству,
щ
о
комірн е
буд е
заплачене .
Підприємств о
взялос я
д
о
якнх
знайшл а
п
о
ня
палЬців.оВін`заявяй ) щ о
бу -
дгт
т
" `
Мадриді ,
Барцельон і
й
Вільбао .
Між
у
осі б
арештованиа ш є
богат о
майнерів
з
усяким и
безправним и
утисками ,
говори в
бесід -
кілька
чисел
домагатис я
і
публичног о
офіцерів .
.
З
,
инк;
вон о
жадал о
від
кождог о
чоловіка ,
щ
о
входи в
д
о
компа -
У
Сав г
Чесге р
Ню с
читаєм о
слідства,
якщ о
цейН8В,т
не
бу -
існувала,
j
Д
о
воєнног о
нінних
домів,
спеціальног о
Дозволу .
Не
тільк и
молочар і
мал и
слідуючутДОЙРННку
пр о
виступ }
де
задоволяючий ,
й'тако ж
до -
суд у
забрал и
одног о
селянина.)
мати
такий
дозвіл ,
щоб и
дорўиўват и
молоко ,
ал
е
навіт ь ліка-
(наших
Д4рлй:.м
млли и
ч
MarJBrrieW
е^етіендовання
ше -
й
Т
.
Луплякд .
$
ц
е
ПОНОВНИЙ
рі,
ш
о
відвідувалйхорих .
UKRAINIA N
SCHOO B
PLA Y
японський^дйпдьома т
г6во?ить і
щ
о
Ліг а
џ
фа
полЛіїї, '
ѓТоки
відбудетьс я
напа д
жандармерії ,
аб и
застра -
Остаточн о
справ у
боротьб и
прот и
заборон и
прот и
май -
НЕ
БУД Е
ПРОТИВИТИС Я
ПОВБРНЕЏН Ю
КОЛ
Ь
шит и
селян.
Кол и
нічого
ќром і
A
SUCCESS .
судов е
слідство .
исрів
відослан о
д
о
спеціяльно ї
конвенції
майнерськм х
делєга -
,‚Боротьби "
не
` знайшли ,
Ну -
Children
Stag e
Sho w
At
Мнеon
Алдерма н
Енсо р
домагавс я
БЕРЛІН',
12.
Японськи й
диплзюмат ,
МккВан т
гів
ш
о
ма є
відбутис я
в
ПИтсбург у
дн
я
14 .
падолиста .
стилися
н
а
провокацію .
Вон и
Theatr e
Tha t
Wen t
Ove r
королівсько ї
комісії
дл
я
роз -
бувши й
делега т
Ліги
Націй
у
Парижі ,
ска -
Конвенція
займалас я
довши й
час
справо ю
моряків ;
а
са -
післали
провокатор а
Франц а
Bit .
сліджеиия.`
чом у
дома м
нян -
л Іші ,
зав
в
розмов і
жовтня .
до
з дпеаникарям н
Німеччині
у
Токіо ,
о
Ліга
Націй
не
буд е
ме
питаннями,'я к
поправит и
Дол ю
моряків ,
я
к
запобігт и
нач-
Чобан а
мі ж
гурт-еелян,
щ
о
сто -
The children o f th e Ukrainian
ства,
розпуст и
і газардово ї
гр
ц
противитис я
поверненн ю
і амбасадо р
щ
деяки х
з
її
кольоній .
конанню
іміграиті в
під
видо м
моряків ,
я
к
завест и
бюр а
прац і
ів
в
неділю
сере д
села,
д
е
він!
дозволяєтьс я
провадит и
свої
1
School,
who
gav e
a sho w
a t
the)
Після
спів
Іші,
Ліг а
Наці й
одержал а
численні
звіт и
ві д
для
моряків ,
тощо .
витягнувш и
„Боротьбу " 6paB rWaco n Theatre Tuesda y evening,
чорні
діла
зовсі м
відкрито .
мандатови х
територій ,
у
яки х
говориться ,
щ
о
німецькаяўrtpa-
showed
that
they
possessed
great -
на
допит и
поодиноки х
селян.
ва
кольоніям и
бул а
о
мног о
лучш а
ві д
теперішньо ї
управи ,
Л
И
Ш
ЕЛДЕР ЗДАСТЬСЯ
ПРОШШ.
iilent ,
an d that
they ha d evi
Всі
т
і
лайдацтва^жандарм е
я
к
у
виконуєтьс я
н
а
підстав і
мандатів ,
дани х
ріжним
держа -
ЖАЛОБ А
Н
А
ЛИТВ І
З
НАГО -
JenUv
given
show s
before,
a
рії
є
тим
маркантніші ,
щ
о
село
вам.
Одна к
вискави т
Іші
додав ,
щ
о
Німеччин і
повернут ь
лиш е
ПАНІ
ГРЕИСО Н
В1ДЛОЖИЛ А
СВІ Й
ВИЛЕ Т
ЧЕРЕ З
БУРЮ
.
Д
И
7
ЛІТНО Ї
РЦШИ Щ
ЗАГА
Р
they acted more like professionals
НЮ
ЙОРК ,
12. жовтня . —
о
Всі,
щ
о
цікавлятьс я
лето м
пан -
Глибок а
н
е
.лежить
н
а
терені
деякі
з
африканськи х
територій ,
одна к
ніяку
з
азійських .
БАНН Я
ВИЛЬН И
ПОЛЬЩЕЮ .
han
amateurs.
ни
Рут
Елде р
пона д
океа н
д
Европи ,
побоюються ,
щ
о
її
стрі -
стану
облоги .
Th e show consisted of the play- нула якас ь трагедія , б о д
Th e show consisted of the play-
нула
якас ь
трагедія ,
б
о
д
о
сьог о
час у
її
вж
е
н
е
бачил и
яки х
КОВНО ,
Литва .
10. жовтня .
ЏОНАЛЬНИЙ
КОНГРЕС
ПРОДАВЦІВ
МШ
Ш
ng o f a musical instruments, va-
28 з
годин.
Послідќ е
донесенн е
корабл я
пр о
неї
подавало ,
ш
о
.
З
нагод и
7-літної
річниці
ПРОПБІЩ Я
ЗРОСТА Є
В
riety o f dancig and singing, an d
її
літак
бачил и
яки х
40 0
мил ь
ві д
американськог о
берега .
З
а
гарбанн я
Польще ю
міста
за -
Виль -
'
ЗА
довшим и
спідницнми ,
АНГЛІЇ.
the players were
well mad e u
її
дол ю
побоюютьс я
головн о
тому ,
б
о
н
а
її
дороз і
панувал и
їш
й
околиці ,
ціла
Литв а
об -
p
in their pretty
'
КОРОТК І
СПІДНИЦ І
є
тяжки м
УДАРО М
дл
я
or
th e occasion,
вчора
й
нині
сильні
бурі .
ходил а
се
й
день
всенародно ю
ЛОНДОН ,
11 . жовтня-
АМЕРИКАНСЬКИ Х
БИЗНЕСМЕНІВ ,
Чере з
сі
бурі
пані
Грейсо н
відложнл а
свій
вилет .
'
жалобою .
В
полуднє
здержан о
Правительственн а
статистик а
wardrobe. There were 4 0 child-
ren in all.
' 12.
ПРАГА ,
Чехо-Словаччина ,
жовтня .
У
місті' РвйМЄН-
одн у
мінуту
увес ь
рух
і
пра -
виказує ,
щ
о
в Англії,
Шотлян -
бер г
відбуваєтьс я
сам е
тепе р
Інтернаціональни й
Конгре с
Йійо-
f Mr.
and
Mrs. H. Aschenk a the
цю
їТ ніібтугжла
хвил я
мовчан -
дії
й
Валі ї
пють`'мешканці
біль-
ДЕПАРТАМЕНТ
ПРАЦІ
ПРО ВИГЛЯДИ
ДЛЯ
РОБІТНИКІВ,
'
давці в
вовняни х
матерій .
Є
н
а
ні м
також
делегат и
з
і
Заучени х
directors have great experiepce
ки.
ше
молока ,
як
пива .
ЗАПОВІДА Є
БІЛЬШИ Й
ПОПИ Т
Н
А
ПРАЦЮ .
Держав .
Конгре с
з
одушевлеиня м
внесок
американсь -
fhis
line
o f work
a s they
are)
Крім
сьог о
уряджен о
богат о
Молок а
випивают ь
та
м
річ -
ВАШИНГТОН ,
12.
жовтня . —
Департамен т
Праці
пода є
в
ког о
делегата ,
Гвайтсайд-а ,
шоб и
вислатн
делегаці ю
both actors themselves and they
мітингі в
з
протестами .
Д
о
Лі -
но
850,000,000
гальонів ,
а
аль -
своїм
звіті
з
і
стан у
прац і
в
краю ,
щ
о
попи т
на
прац ю
постій-
д
о
Ру
де-л я
Пе,
приняв
Чарлз а
творці в паризьки х
спідниці.
моли
щоб и
старалис я
про -
have played at clubs and worked
Наці й
вислан о
протест и
когОлічних
напиткі в
749,531,-
довжит н
жіночі
но
зростає .
any
school
plays,
as
wil l
as)
прот и
загарбанн я
Вильн и
184
гальонів .
Ношення ,
коротки х
с`підниць
ма є
дуж е
некорисні
наслід-
Звіт
показує ,
ш
о
в
стейті
Н
ю
Иорк у
та
Н
ю
Джерз і
пану є
directed
the
same .
Польщею! '
,
,
Кол и
візьметьс я
гіід
увагу ,
ки
на
торговл ю
вовняними
матеріям и
чере з
те ,
щ
о
на
вшктг я
досить
поважн е
безробіття .
Стегіт
Огай о
те ж
доніс ,
щ
о
там
The
show
wa s given
a t
ih e
щ
о
число
мешканці в
си
х
кра -
жіночо ї
одежі ,
уживают ь
тепе р
о
2
ярд и
менш е
матерії ,
я
к
стан
праці
не
зовсі м
добрий .
Macon
Theatre
in
conjunction
ПРИВЕРНЕНН Я
ПРА В
ДГТЯЛЃ І
їв
виносит ь
43,970,000,
т
о
по -
передше .
Особлив о
потерпі в
и
а
ті м
ВОВНЯНИЙ промнс л
у
Злу -
Департамен т
праці ,
однак ,
робит ь
надію ,
щ
о
попи т
н
а
with
their
picture
program .
,
ІНТЕЛІГЕНЦІЇ .
кажеться ,
ідо
припада є
та
м
пе-
чених
Державах .
Делегат и
осудил и
теперішн ю
Моду
й
ріши -
працю
буд е
сьог о
рок у
зростат и
та
щотіоважног о
безробітт я
ресічно
на
одног о
чоловік а
19.5
МОСКВА .
Комісарія т
на -
ли
зробит и
натиск'н а
творці в
мод,'щоб и
розширил и
й
про -
сподіватися
н
е
можна .
гальоні в
молока ,
а
лиш е
17
га -
родно ї
освіт и
вида в
на
днях
рі-
КНЯЗІВСТВ О
ЛІХТЕНШТАИН І
льоні в
алькоголічни х
напитків .
РЕВОЛЬТИ В МЕКСИКУ ЗДУШЕНІ .
-
іення,
сило ю
яког о
буд е
при-
ПРОСИТ Ь
ПОМОЧ І
в
ияматис я
дітей
інтелігенції
д
о
АМЕРИКИ .
-
ПРОВІДНИК И
ГОВОРЯТ Ь
ПР О
П
ЗНАЧІННЯ .
сіх
совітськи х
шкіл .
J
МЕКСИКО ,
12.
жовтня .
Мексиканськи й
сенато р
Фелік с
19,573
БЛИЗНЯ Т
В
ОДНІ М
ВИБУХ ЯПОНСЬКОГО ВУЛЬКАНУ.
Щ:^
ВІДЕНЬ ,
11 , жовтня ,
--в
Кня
Д
о
се'ѓ
пор и
діте й
ІНТЄЛІҐЄН-
Палявісіні,
щ
о
тепе р
перебува є
на
вигнанн ю
в
Злучени х
Дер -
РОЩ.
зівств о
Ліхтенщтайн ,
щ
о
є
о
д
Lі Y
н
е
приймал и
д
о
ніяких
``
ВУЛЬКА Н
АСАМА-ЯМ А
ВИКИДА Є
З
СЕБ Е
ГУСТИ Й
жавах,
пода в
д
о
американськи х
газе т
цікав е
вяясиенн е
послід-
иою
з
найменши х
незалежнихі
'
БЕРЛІН , 12.
жовтня . —
У
Ні-
икіл.
Дл я
них
не
ісѓнувало'до -
ЧОРНИ Й
ДИ
М
І
БІЛИ Й
ПОГПЛ.
них
подій
у
Мексику .
держа в
на
світі,
звернулос я
че
меччині
родилос я
у
посліднімі
і
ніяк е
обмежен е
ЧИСЛО
ЧИ
та
м
ТОКІО ,
12.
жовтня .
Страшни й
підземний
гук
товар`й-
Сенато р
заперечу є
слов а
мексиканськог о
уряду ,
ш
о
ві й
рез
віденське бюр о
Есошіейтед І
році
19,573
близнят .
В
231
ро -
квота .
Ті^ьки
щасливш і
з
ни х
шив
ту т вибуховії
вулькан а Асама-Яма ,
щ
о
викида є
з
себ е
не-
теж
умішани й
у
повстанне .
Відта к
сенато р
представля є
спра -
Лрес с
з
апеле м
о
поміч
до 7 `А-
динах
вродилис я
трійники.
Пе!
діставалис я
д
о
школи.-Тепе р
личезн у
мас у
густог о
чорног о
дИму
біли й
попіл.
Японськ і
ву
гак,
немовби,
головним и
Чиновникам и
повстанн я
були
ге
-
иерикИі
щоб и
сгі'поЬіідіЬі и Спа-
ресічя о
у
протяг у
4
літ
родило -
одна к
признал и
^одьщевик и
селяни,
о
парасолями ,
щ
занят і
є
цільними
й
роботами ,
від'
мусіли
закриватис ь
иерал
Серан о
й
генера л
Ґомес ;
котр і
об а
хотіл и
кандидуват н
сла
с е `т^нйвівств6 : 'перед
ааги -
ся
у Німеччині
15,000
злизня т
і
й
дітей
інтелігенції
людьми ,
Я-
щоб и
охоронитис я
попелу,
щ
о
пада'є
найіть
белл ю
й`'Й{тайною
нуждою .
олтк
^лш.рттьші№іїш^$№ѓ 0 " 11 '
`
ВОД,Л
Й
ДО6
У
`
200
трійнят.
ким
потрібн а
освіта^,,
у 70`мнл ь
віддаленНю
ві д
вулькана.'^ 1
,li
4 '
J,lf
"
" ortBf}ej
-.ur
х
З
апелю '
кзйвзівства
Ліхтен-
вати
уряд, військови м
повстанцем . Лля н
генерал а
Серан а
поля -
80 Шь`на ЩяІАШ`ШАШ`
- Асама-Ям а лежит ь
Вулька н
штай н
показуіється ,
щ
о
ПОВІНЬІ
гав
у
тому,
щ
о
він
хоті в
опертис я
н
а
прихильні м
соб і
війскові м
Токіо.
Поагідний
йог о
великий ІШ^%уІўШЏ^ ^
ЕСПАН К И,ІНТЕРЕСУ іотьс я
ПОВІЛ А
СОЦІЯЛ-ДЕЙІГОКРА-І
спричинил а
таЎ
Чтооді і
н
а
10 j
і
арнізоні.в
місті
Кернавака .
Т
а
кол и
генера л
приїха в
д
о
сьог о
ПОЛІТИКОЮ .
TIB
ПР И
ВИБОРА Х
В
ҐАМ -
н
о
ш
яши
ш
міліонів
швайцарськи х
франків ,
міста,
щоб и
почат и
повстанн е
ѓгроти
уряду ,
він
не
мета в
та
м
МАДРИ Д
У
нові м
еспан-
ВУРҐ У
И
КЕНІГСБЕРГУ .
УЛОЖИ В
ЙОГ О
ПРЕЗИДЕН Т
РЕСПУБЛИКИ ,
ЛІ .
ГА ^ІШІ .
а
б
о
.Я,90О,000.
своїх
жовнірів ;
с
е
мексиканськи й
уря д
довідавс я
в
ча с
пр о
ськім
Національні м
Зібранн ю
є
ВІДЕНЬ ,
12.
жовтня .
Австрі я
ма в
тепе р
новий
реіюу-
намірене
повстанн е
та
переві в
жовнірі в
у
други й
гарнізон .
БЕРЛІН ,
ІІ :
жовтня^ —
ПриІ
15
жіно к
посолками .
Ус і
вони)
блнканськии
гидіН,
яког о
заголово к
е
:
„Мій
рідни й
край" .
50.000
КАРБОВАНЦІ В
ЖЄРТ -
Повстанне
не
вдалося ,
а
провідник и
погинули .
муніципальних
вибора х
в
Гам-
Складаєтьс я він
з
5
а
ўдожи в
йог о
теперйииий
цре-
рішені
боротис я
з
а
жіночу
рів-
ВАМ.
ПОВЕН І
В
ГАЛИЧИНІ .
Про
значіние
повстанн я
говори в
те ж
бувши й
президент ч
бурѓ у
й
Кенігсбергу
побідили і
республики ,
верши ќ і в
Мих.
Гайніш ,
код и
бу
в
н
д
полюввННЮ
у
ноправність .
Мексика,
генерал
Обреґон .
Се й
каже ,
щ
о
повстанн я
не
можн а
соціял-демократи .
Вон и
разо м
Рад а
Народні х
Комісарі в
УС-
зиден г
Стирії.
називати
революцією ,
б
о
вон о
н
е
опиралос я
н
а
маси ,
ал
е
к
а
з комуністам и
мают ь більшіст ь І
РР,
вислухавш и
позачергов е
ЖЕНИТЬБА .
жовнірів.
Н
е
бу в
с
е
навіт ь
політични й
рух ,
а
прост о
тільк и
в міськи'х
обо х
радих.
повідомленн я
заступник а
голо-
аванту ра амбітни х генералів, які н е хотіл и піддат и питанн я
аванту ра
амбітни х
генералів,
які
н
е
хотіл и
піддат и
питанн я
ПОЛЬЩА
ОДЕРЖИТЬ АМЕРИКАМЄЬКУ
ПОЖИЧКУ- У
36,60 0
пар
пібралосяляннуло -
MBdf l
ви
Рад и
Народні х
- Комісарі в
свого
провод у
під
народн е
голосованне .
г
о
року ,
з
тог о
7,500
па р
роз-
І?УСРР
Єербиченк а
пр о
те{
як
е
САМОГУБСТВ О
ПРОФЕСОРА )
$62,060,000 .
велося .
45,300
Берлін
занотував !
КУЛАЧН А
БІЙК А
В
СУД І
З
А
ДОЗВОЛО М
СУДДІ .
Лихо
заподіял а
повін ь
ўкраїн`-
`САЛИЦЬКОГ О
У
КИЇВІ.
.
ДЕКРЕТО М
ПРЕЗИДЕНТ А
ОЗНАЧЕН О
КУР С
ЗЛРТОЃ б
(
новонароджених ,
а
45,500
по- `
ЮМА,
Арізона ,
12 . жовтня .
Пере д
стейтови м
судде ю
Іськом у
населенн ю
Галичини,,
'
Н
А
8.90
З
А
ОДНОГ О
ДОЛЯР а
%
мерл о
тамже .
Гарни й
по л
пр и
КИЇВ,
Україна, .
11.
жовтня .
сього
міста
ставал о
нині
тро х
людий ,
обжаловани х
з
а
вірло-
переказал а
потерпівшои у
иасе-
ВАРШАВА ,
42 .
жовтня .
Нині,
себт о
12. жоДОія,
підйи-
народженн ю
бу в
слабш е
заст у
Поповни в
ту
т
самогубств о
кигство.
Адвока т
обжаловани х
Фре д
Гуве р
говори в
підча с
ленню
ві д
імени
Уряд у
УСР Р
і
сан о
догові р
в
справ і
ўділення
Польщ і
пожичк и
у
нЌвОТІ
плений
з
а
мужеський .
Гор о
професо р
тутешньог о
саиітар -
своєї
промови ,
щ
о
міст о
ЮМ а
стоїт ь
отворо м
дл
я
всіх,
Ш
о
окрвиконќОмі в
допомог у
в
су
1м32,000,000.
Договір ,
підписали
репрезентант и
амермканЛко ї
жац-мущи н
о
1,70 0
но-бактеріольоґічног о
інститу-
мі
50.00 0
карбованців .
сюди
хочут ь
прийт и
пити
аб о
дЃрати
в
карти ,
а
не
дозволя є
сю
-
прибул о
горож а н
поповнил о
з
групи
банкмрів
і
польски н
міністер
фінансів
Чехонич.
біль`ше,
з
а
жінок.
Са-а
1
т
у
П
В
.
Салицький .
Причина {
ди
зайт и
людям ,
щ
о
шукаќЎть праці .
Д
о
сьог о
він
додав ,
що `
Г
Устален о
тако ж
вартіст ь злотог о
на
8.90
за
одног о
моубійст в
в
Берлі
самогусгв а
професор а
поки-j
поліційний
уря д
міст а
се
добр е
знає .
П'АСТУХ И
ВИКОПАЛ И
ГОР
-
Польськ а
прес а
висловлюєтьс я
з
признання м
про. сю
п
ні
1,773
осіб,
тог о
тро є
дітий
щ
о
невідома-.
_
Начальник
поліції,
який
бу в
н
а
суді ,
сейча с
попроси в су%.
НЕЦ
Ь
з
РИМСЬКИМ И
й
каже ,
щ
о
вон а
точку, у
л^рріі у
низш е
1 5
років .
Причино ю
са-
дю
о
дозві л
побитис я
з
адвокато м
з
а
с
ю
образу .
Судд я
зго -
ЯОНЕ
Т
АЖИ
.
щі.
Вартіст ь польськи х
становит ь зворотн у
боцді в
піднеслася
у,курсові й
і
моубійств а
звичайн о
родинні
лився: заряджен о
павз у
1
дан о
рукавиці ' адвокатов и
й
началь -
ПаСтухи,
пасуч и
худоб у
ѓЩ.
з
140
160.
-
ЇЛА іеа'ІЯЛ на
-
.
.
непорозуміння ,
нужд а
матеріѓ
в
кождд а
УКРАЇНСЬКІ Й
ха -
никовн
поліції.
По
тро х
мінута х
судд я
перерва в
бійку,
пргіз-.
полі
мі ж
селами
Куннн
і
Мізоч,
13 . жовтн я
має
вийт и декрет ч президент а
ИольцД,
щцл.ив -
Іяльна
і жуазни х
та
розбезченіст ь
,бур-
ТІ
ПОВИНН А
НАХОДИТИС Ь
павши
адвокат а
кращи м
борцем ,
а
лав а
присяжни х
судді в
викопал и
горнець,
у
якім
було`
си'нків.
Д
ЧАСОПИС Ь
„СВОБОДА" .
звільнила
обжаловани х
ві д
вини.
102
римськ і
монети.

џџгџщтттшвщтштт

к ; СВОБОДА, ПЯТН№ІЯ, 14-го ЖОВТНЯ, 1927. JIVOBODA " (liBUaX l падщину ,
к ; СВОБОДА, ПЯТН№ІЯ,
14-го
ЖОВТНЯ,
1927.
JIVOBODA "
(liBUaX l
падщину ,
така
людин а
буде ^
анархії,
неслав и
й
нулсди".
ГОиИОІО
189J
лиш е
трох и
прихвалюват и
її,
а
Тепе р
не
знати ,
ќом у
вірити:
г except
НВіаАніаа ммрара г
paMlsbed
daily
Saadav i
(
ГОЛОС
И
ЧИТАЧІ
В
БРА
К
ПОЧУТТ
Я
at
88 Graad St ret t,
Jeri-y
Oty,
N.
J.
J
разо м
`зв
ти
м
підкреслювати ,
чи
докторові ^
Назарукови ,
-
Я
Рипа й
ЂЖ
thaU-гаІпІа н Rationa l Aaaoctattoe ,
1нс .
що,
мовляв ,
са
м
я
звичайн о
кнй
каже ,
щ
о
у
Полякі в
лад,
Bdtto4
by EdHDHal
CoaamHteo^
прот и
цього .
Ц
е
тому ,
щ
о
ско -
ГЛЯДІТЬ ,
КОГ О
ДАЮТ Ь
НА
М
і
дисциплін а
й
величаві
органі-
Трапляютьс я так і
натур и
лю-
Чу
практичну
роботу,:В0ДИ
ро-,
Jaa a
Ma U
Matte r a t th e
Poe t OMc e t
ропадщин а
е
факто м
`
ісѓную-
З
А
ПРЙМІР .
зацп ,
ч
и
польськом у
редакто-
)дей,
пр о
яки х
кажуть ,
щ
о
ў
ни х
злітаюяься ,
Вносячи '
деморалі -
і undar th e
TO. iAH .
Act
ot March a .
1879 .
чим ,
хо
ч
і
негативним ,
а
дл
я
ров и
й
послов н
д
о
сойму,
кот-
єн
te
auliiai at
ip.ciii rate of poctaga prorMe- ft
нема є
почутт я
реальности .
ааці Ю
в
лав и
тих,
ког о
слочат -
Наш і
гетьманці ,
особлив о
їх{
тако ї
людин и
вс і
факти,
е
не -
MLKT Act of October 3. t9i7 . aBtbortied Jnly 3
рий
твердить ,
щ
о
ўПольщ і
ро-
Єебт о
вон и
в
свої й
щоденні й
ку
бул и
втягнул и
д
о
себе .
учител ь
др .
Назарук ,
ђгжива-
зрозумілнм и
й
непожаДаннмн .
блен о
У
СОЙМОВИЙ ПОСОЛ. ПеВНО брав
свинства .
котри х
ВІН,
t KATES ;
ПЕРЕДПЛАТА:
праці ,
в
свої х
намірах ,
ідея х
та
Звичайн о
людин а
з
відсутні-
ють
усі х
можливи х
аргументів ,
k '
Three
c-n n a
copy.
Люд и
з
брако м
почутт я
ре -
ЯК
00 'ріжнй
х
концепція х
ве
числять -
7
с
т
ю
почутт я
реальност и
бува є
щоб и
переконат и
Українців ,
OJMfeer
$
7.00
альност и
В громадськом у
жит -
часть ,
а
ДО
котри х
тепер
так
375 'с я
з
фактам и
життя .
Так і
люд е І
На
під
рову
^
дуж е
активною ,
бо' н
н
е
стри -
щ
о
демократичн а
форм а
пр а
HI
Moa t HI
І
3.7
5
т
ю
Част о
бувают ь
надзвичайн о
I la
три
місо і
,
2,0
0
ї ро
признається .
Я
думаю,
думають ,
щ
о
так а
т
о
справ а
м
у
е
.критичн е
застановлени я
лінн я
д
о
нічог о
й
щ
о
вон а
на-j.
Тіѓ м
амВ М
$з .
о
о
В
Джерзи
Џ
шкідливим ,
деструктивни м
є-
Смгі A
S
ЩО
ПОСЛИ
ПОЛЬСЬКОГО
соіім у
j
повинна б
'йти
тільк и
так,
як
їм
)
н
а
д
ти
м
чи
инши м
явищем ,
аб
о
носит ь
лиш е
шкод у
суспільн о
Hfcip i
ан4
J.ti. y
Qty
Satan
лементом .
Кол и
-
вон и
мают ь
На
рік
своє ю
ідиростю'заслугуюті ,
о
"Ўм
о
ЗД-егься,
аб
0
тог о
хочеться .
питанням
Вон а
ніколи
н
е
шу -
сти.
Др .
Назарук ,
хо ч
са
м
жив і
О
м
year .І;
'
,
;io.o o
,На
пів
рову
.
які
здібност и
д
о
"реальної
пра-
бі
н
д
признання ,
а
твердження
.ТІВ
2І75
Вон и
то
ї
гадки ,
щ
о
дл
я
пере -
Ша
три
м'
'
Кас
Причинног о
звязк у
певно-
у
демократичні й
країні, ї в
хліб ,
Ш
MOOTHI
A
S.OO
т
о
такі
здібност и
можут ь
^L-pa
Назарук а
е
цілко м
ікр і
ведення
акції
досит ь
створит и
Пѓ# .
ntoaUu
За
кожлу зМІну Адреси платиться Ю
,Ц,?
5
аеитга. "
г
о
явищ а
зреальнйм и
обс+ави -
продуковани й
демократични- J
бут и
використан і
лиш е
тоді,
борщен ќ
Др .
Назару к
певно
не
якус ь
організацію ,
виголосит и
редакція не
відповідач
нам и
життя .
Пере`буваючи
у-
м
и
робітниками ,
покористову -
кол и
так а
людин а
поставлен а
признаѓт ь
того ,
а
коли
ставе
Телефон v C$Q6OMX': 498 Mont-omcry.
Tea.
У.
ft
Союза: 1838
Montgomery.
промову ,
скритикуват и
істну-
! вес ь
ча с
в
Мор`і
буйни х
фанта -
вавс я
свободо ю
слов а
й
пре-
иншою ,
зовнішко ю
сило ю
в
у-
соймови м
послом ,
т
о
з
певно-
Адреси:
"ЗУОВООА",
P .
О.
BOX 346,
"
ючі
організаці ї
т
а
инши х
лю -
І
а
людин а
н'е
Зна є
стри -
заґраќтовано ю
демокр а
з
і
й
так
мов н
необхідност е
реальної
с
т
ю
перши м
йог о
законопро -
це.вж е
сам о
пособ і
здій- '
дей,
м
у
летов и
свої х
мрій,
вон а
ні-
тично ю
конституцією ,
Т
С
роботи .
Робот у
так у
вон а
бу- j
єктоМ
буде ,
щ
о
коли
вж
е
ро
снить
ї
х
мрію .
кол и
н
е
мож е
розуміти ,
чом у
все ж
так и
уперт о
твердив ,
щ
о
д
е
переводит и
лиш е
пі д
тис -
бИТЬСЯ
СВИНСТВа,. ТО
НЄ
треба
і И
СВІТСЬК А
Ч
ДУХОВН А
ВЛАДА ?
Не
розуміюч и
обстави н
жи т
інш і
л`юди поступают ь так,
й
а
не
дуж е
рад о
промінявб и
Десят ь
ком
обставин ,
лиш е
тому ,
щ
о
п
р
о
них-бода й
говорит и
з
ио-
тя,
не
розуміюч и
законі в
і
при
так,
як
ї
здається .
Том у
вист у
демократични х
конституці й
ЗО'
„Всесічови й
Зїзд "
гетьманці в
в
Детрой Н
відбивс я
навіт ь
знаходитьс я
в
шора х
ч
и
т
о
сольськи х
трибун .
чин ,
щ
о
роблят ь
йог о
таким ,
а.1 паюч и
з
промовами ,
скажем о
оде н
монархістични й
нагай,
відгомоно м
в
краю .
Чере з
нег о
напита в
соб і
бід и
старокрае -
державних ,
ч
и
громадських ,
Василь Пухта,
не
инакшим ,
ї
м
здається ,
що '
на
так а
говорить `
Кол и
одна к
побачив ,
щ
о
иа -
в
„Українськи й Голос " з
пр о
пошановоин е
н
й
Перемишля .
Помісти в
він
от о
згаа -
чи
родинних .
все
йд е
дуж е
прост о
й
легко .
част о
красно,
захоплю -
Бріджпорт ,
Па.
р
о
д
на ш
в
Амернц і
тільк и
по -
к
у
резолюці ї
цег о
зїзду ,
зазиачуючи ,
щ
о
зїз д
підчеркнув
Навіт ь
в
свойом у
приватно -
Треба ,
мовляв , л'ише
найти
від-
ючо ,
з
певністю,
не
сміхаєтьс я
з
таки х
писань,
зро -
авторитет у
„світсько ї
і
духовноЃ '
влади .
З
а
т
е
му
житт ю
такі
люд и
живут ь
повідний
клич, відопвідн у
фор -
турбуючис ь
щоб и
Е
зумі в
відразу ,
щ
о
ух
о
рі д
збан -
побожн а
„Нов а
Зоря "
з
і
Львов а
назвал а редакторі в
„Укр .
Го -
Ілише
тод і
відповідн о
свої м
ре-
Д
а
й
нам ,
мати ,
доказати ,
мулу.
Том} і
вони
критикуют ь
промов і
бул а
бул а
ясна
ка
мож е
кожно ї
хвилі
урватис я
лосу "
брехунам и
і
фалшівниками ,
бо ,
я
к
вон а
заявляє ,
геть -
альни м
можливостям ,
КОЛИ
ВО:
Шо
м
и
рідні
діти
у,
все
й
всіх,
добачуют ь
в
посту-
конкретна ,
реальн а
дум -
іі
мож е
забракнут и
засобі в
д
о
і
манські
Січовик и
поставил и
в Америці
духовн у
влад у
н
а
пер -
вічах, людин а
дуж е
велико ю
про`те ,
ідея,
жива ,
промовец ь
ни
знаходятьс я
в
шора х
ро`дин-
Т
и
х
великих ,
щ
о
з
а
правду
ка.
Такий ,
зверта є
повапн ю
тільк и
зле ,
ал
е
са
м
житт я
й
тод і
поча в
свої м
ди -
шім
иісцн,
ухвалююч и
резолюці ю
пр о
послу х
‚духовні й
і
ног о
життя .
Для.жіцр к
такимн і
Гинул и
н
а
свїлї.
уваг у
лиш е
на
те ,
щоб и
бул и
не
дают ь
ясног о
й
конкретног о
пльоматични м
носо м
крутит и
світській
владі". В
то
й
х
о
спосі б
хотіли
підчеркнути
гетьманц і
ѓ
бувают ь
чоловш М
f
f-ля
чоілО-
^
П
.
Куліш.
гучні,
захоплююч і
слов а
й
я
к
ллян у
практично ї
роботи .
Дл я
на
ус і
сторон и
й
поча в
роз :
і еон и
Америці,
щ
о
ставлят ь
духовн у
влад у
вищ е
світсько ї
найбільш е
їх, ігноруюч и
те ,
ч
и
liKi
BW)jpP^
o
WPH V
них
здаетьоя,.що.вс я
програм а
глядатис я
з
а
НОВИЙ
корнтом-ij
ж
н
е
ходил о
„Нові й
Зорі" .
будут ь
як
і
реальні
наслідки
з
ваєтьсИзгї Щ вплив у
другого ,
Я
й
плян
дальшо ї
прац і
са
м
со -
Прийшовш и
д
о
певних
заклю -
з „У#-
Голесу "
подал и
у
відповіли ,
щ
о
помид -
промови .
Ц
е
тому ,
щ
о
ві н
ві-.
почині№
жит и
своїм и
ілюзіям'и;
б
о
ю
знайдеться , і ср м
собо ю
на-
чень
і
розвідавшися ,
щ
о
так е
І буффіілк^м-флучайн а
і
еон и
були б
її
справили ,
ЯК
ОРҐАЖЗУ№ТЬ
ПОМІ Ч
ДЛЯ
рит ь
в
силу
слова ,
а
не
діла,
т
о
й
TC W
-ті
опада є
част о
в
тру -
родиться, , як
лиш е
буд е
скри-
корит о
знайдеться ,
тільк и
тре -
'
ібрну в
н
а
ц
е
увагу .
Б
о
„чейж е
н
е
будем о
вірит ь
в
сил у
гасла ,
част о
3QB-
дні
обставини .
ОќггіКемоз
кол и
тикоаан а фактична ,
реальна
р
о
б
а
ще
трошечк и
простійт е
ста
Голос"
бород и
вимикат и
і
голов и
роз -
сім
безгрунтовного .
людин а
матеріЯЛвНЄЛсвОВ`^Жит-
бот а други х людей . ти н а задні лапки , він сміл о
бот а
други х
людей .
ти
н
а
задні
лапки ,
він
сміл о
й
биват и
з
а
дурницю ,
я
к
ц
е
робил и
дв
а
монах и
московські ,
з
не регулю є згідн о з дох о Люди , в яки х браку є
не
регулю є
згідн о
з
дох о
Люди ,
в
яки х
браку є
почутт я
з
самопевніст ю
крикнув :
Цу р
Внлк с
Бері ,
Па.
Дн я
15.
жов-
котри х
оде н
казав ,
щ
о
маєтьс я
писати
„к
о
Хрисѓу" ,
а
други й
У
ког о
є
бра к
почутт я
реаль -
дами ,
скор о
нищит ь
се-
реальности ,
майж е
ніколи
н
е
вон а
Р ічей 'бе"матеріяльно7які б
вам,
хаотики !
Негідн і
ви ,
щоб и
тня
відбудетьс я
у
Внлк с
і,ері
„к
Хрнсту".
Редакці я
пода є
далі,
щ
о
пересунула'слов а
мимо -
ности,
фактичног о
стану
т
і
засоб и
працювали ,
аб
о
не
працюют ь
порядн а
людин а
дл
я
ва с
пра -
волі,
б
о
„м
и
вж
е
д
о
тог о
привикли ,
щ
о
коли
говорим о
пр
о
теґде й
призначени й
дл я
збір-
-
Фактично ї можливост и
й
в
пе-
.
Кол и
так а
лю-
велик
і
н
е
були
на
полі
буденної,
щоденно ї
р
е
цювала !
Хаотик и
ви
та
й
год і і
влад у
т
о
все
напері д
думаєм о
пр о
світськ у
владу .
Це ,
щ
о
м
н
виій
праці,
то
завжд и
робить ,
І
ки
жерт в
дл
я
потерпівши х
віл
'дина є
бизнесменом ,
т
о
скор
о
ально ї
праці.
Вон и
ввес ь
ча с
світські
( а
й
духовн і
також )
думаєм о
напері д
пр о
світськ у
повені
наши х
браті в
в Галичи-
а
б
о
проповіду є
не
те,
щ
о
р
о
,
а
коли
Дивіт ь
на
Поляків , у
них
лад ,
банк
ОТСХВ
живут ь
у
мріях,
у
фантазія х
влад так и
у
навчил а
нас
церковн а
влада ,
б
о
вон а
в
наши х
сно
потрібни м
є
и
ДІй-і' попад е
можливи м
ні.
Всі
Укранїці
з
міста
і
ок
о
у
них
дисципліна ,
у
них
ве-
лиш е
приватною ,
т
о
попада є
в
оча паск у
х
ішл а
завжд и
на
світсько ї
влади .
Н
е
будем о
сягат и
Д
л
я
ни х
здаєтьс я
зовсі м
про -
д
о
переведення
в
життя ,
ал
е
лиц і
повинні
причинитися
J O
личаві
організації !
Туд и
пере -
скрутн е
матеріяльн е
станов и
д
р
історії,
а
возьмем о
свіжі
факти ,
яки х
усі
ми
бул и
свідками .
сти м
і
легки м
створенн я
ново ї
те,
щ
о
йом у
здається ,
щ
о
йом у
цего ,
щоб и
збірк а
та
випала як
ходят ь
усі
чесні
ч
и
та
м
ще,
щ
о
приводит ь
те ж
д
о
ба н
Щ
о
діялос я
у
війні?
В
якій
держав і
н
е
йшл а
духовн а
влад а
організації .
Д
о
цего
треб а
ли -
хочеться .
Том у
част о
лиш
е
ба -
найкраще .
„поржондні "
„ругенці" ,
туд и
кроту ,
ал
е
вж
е
не
бизнесового ,
на паск у
світської ?
з
Христов у
Чом у
реформ у
Колярд?" . Таки х
о
Кільк о
прикладі в
навед е
„Нов а
Зоря" ,
де б
ше
зруйнуват и
істнуючу.
Дл я
жаюч и
бут и
оригінальним ,
н
е
й
я
ііду.
Сказа в
і
виконав .
У-
а
гонорового .
Так а
людин а
З
А
КОМІТЕТ :
духовн а
влад а
хресто м
в
руці
явилас ь
пере д
власт ь
імущим и
кожног о
виход у
з
певної
ситу-
таким ,
я
к
инші,
так а
людин а
сгрої в
іц
е
одн у
Пращальн у
ве-
змушен а
позичат и
соб і
засо -
0. М
.
Паздрій,
j
і
пригадал а
науку
пр о
братолюбі е
хотьб н
і
з
а
ації
вони
завжд и
мают ь
де -
голосит ь
сьогодн я
одн і
заса -
черу,
зї в
щ
е
трох и
аристокра -
б
и
д
о
життя ,
част о
ціно ю
по -
С Шопяк ,
ціну
мучеництва .
в
Станиславов і
духовк а
влад а
зачал а
скільки
пляиів,
дескільк и
роз -
ди,
завтр а
буд е
проповідуват и
тичиим и
зубам и
демократич -
нижувания
пере д
иншим ,
не
ма-
1.
Курій.
переводит и
календара ,
коли
цег о
зажада в
австрій -
рішень ,
але
всі
вони
стоят ь
по-
другі,
а
позавтр а треті.
Це
зна-
ног о
хліб а
і
відіхав,
вступаю -
ючи
при
тім
знов у
так и
реал ь
ський
намісник
примірі в
пода є
„Укр .
Голос "
за
реальни м
життям ,
вс і
вони
чить,
щ
о
в
тако ї
людин и
нема є
чи
п
о
ч дороз і
д
о
Берліна ,
д
е
ної
надії
віддат и
колис ь
пози -
більш е
І
додає ,
щ
„сучасн е
покоління
пережил о
доб у
крити -
спираютьс я
не
н
а
факти ,
а
н
а
стійности,
витревалост и
в
пе -
спіткавс я
з
і
своїми .
Пере д
ни-
СИРОТИНА.
цизму ,
який
вся к
навіт ь
в
народні
маси .
Чи ж
дивно ,
щ
о
ми ,
іллюзії,
на
бажанн ю
лише ,
щ
о
реконанню,
в
слові
т
а
в
праці.
Отж е
людин у
з
брако м
наговори в
богат о
про !
діти
то
ї
доби ,
не
віримо ,
що б
нині
світськ а
влад а
ішл а
д
о
ду -
В-
не
ма є
пі д
собо ю
грунт у
дл
я
Не
маюч и
творчо ї
програм и
і
ві н
вся, включаюч и у
це
Сво
реальност и
громадянств о
хрвко ї
Каносси,
а
навпак и
бачимо ,
щ
о
духовн а
влад а
ходит ь
фактичног о
переведення
в
жит -
Не
то
й
сиротина ,
праці,
б
о
так а
мож е
повстат и
д
о
т
о
м
ставит и
в
певні
уМо -
до світсько ї
Каносси."
Ког о
рід
не
знає ,
-
лиш е
н
а
грунті
розумінн я
ре -
по- І М И
всіх
їх
г
о
сторонників, , подібн о
о
урльопника ,
щ
прийшо в
з
ви
провадит и
ре-
Як
бачим о
з
того ,
т
о
поз а
стилістично ю
формальніст ю
Том у
створен і
ними
органі -
чутт я
повинно
необхідност и
як
війска
та
й
говорив :
„Знаєте ,
У
кого ,
хатин и
альних
обставин ,
лиш е
на
грун-
альну
роботу ,
кажуть ,
взят и
ходит ь
тут
і
о
важніш у
справу ,
о
те ,
щ
о
стоїт ь
сегодн я
у
світ і
зації,
поки
ведут ь
боротьб у
з
й
худоб и
немає ;
ті
фактів ,
так а
людин а
ніколи
бувало ,
як
ідем о
н
а
екзецирк у
в
шори ,
аб о
вилучити
з
на
перші м
місци:
світськ а
ч
и
духовн а
влада ?
Справ а
т
а
вж
е
т
о
у
цілій
компані ї
я
оде н
тіль-
не
виявля є
ясно
своїх
переко -
громадськог о
зовсі м
життя .
Иншог о
Не
то
й
сиротина ,
`
давн
о
історіє ю
вирішена .
Середиовічн а
боротьб а
о
першен -
'ки м
небудь,
т
о
е
животіють ,
ки
кро к тримав" .
З
Берлін а
від-
нань,
я
к
кажуть :
своє ї
програ -
ліку
н
а
ц
ю
хороб у
не -
Хто
ходит ь
в
десятці,
ств
о
духовно ї
влад и
могл а
віджит и
щ
е
тільки
н
а
наші м
'Спочатк у
навіт ь
розвиваютьс я
тяжк у
хорих ` типі в
їха в
небаро м
д
о
країни,
д
е
па.-
ми.
Вон а
лиш е
робит ь
натяки,
має.
А
таки х
в
на с
убогі м
обійстю .
Підніс
т
у
боротьб у
у
в
Америці
еп
.
Бо -
ніб и
то ,
ростут ь
і
гомінк о
про -
У
ког о
свитин а
нує
„лад ,
дисциплін а
й
велича-
на
певні
політичні
концепциї,
не
бракує .
гачевський
прн
помоч і
горстк и
рутенці в
гетьманців , а
успіх и
вадят ь
сво ю
працю .
Але
скоро ,
Вся
латк а
н
а
латці.
ві
організації "
( а
д
о
організ а
чи
на
можливост и
иншо ї
праці,
т
о
ї
боротьб и
бачимо .
Попр и
паперов у
хиб а
нас
і
гетьманськ у січову
в
ре -
стрівшис ь
з
реальним и
обста -
ції
ма є
ві н
прост о
ґеніяльні
а
не
такої ,
я
к
роблят ь
другі.(Приказують ,
щ
о
хт о
мовчить ,
А
б
и
бул а
в
йог о
золюці ю
маєм о
повний
занн к
Духовног о
авторитет у
прак -
винами ,
особлив о
моли
вж
е
здібности ,
пр о
щ
о
свідчит ь
йо-
Наприклад ,
кажуч и
пр о
скоро -
То й
дво х
навчить .
Г`олова
т
а
руки ,
тиці.
треб а
проявит и
їм
сво ю
твор -
г
о
організаційн а
діяльніст ь
Т
Любо в
д
о
народу ,
Америці) .
Вол і
і науки,
7
Васил ь
Бобрів .
`Та
дол я
ніколи
не
бул а
при-
ми,
щ
о
наповнювал и
пяним
па-
хий
хліб, жувал и
д
о
бол ю
в
яс
цьог о
дядьк а
повинен
бут и
Він
н
е
`сиротина,
ятелько ю
д-р а
Назарук а
й
я
к
х
о
м
весняне
повітря .
Інах.
Відраз у
потемніл о
ЎІ
МИ
фрищтик ,
га ?
ч
и
ні ?
запи -
Він
родичі в
має :
^
у
минувшин і
та
к
і
ти
м
разо м
Ц
е
дес ь
і
в
нас,
н
а
Укра -
н
е
помітили,
я
к
заснули.
Про-
тав
я.
Вон и
дивилис я
н
а
мене,
Н
А
НОВ Е
ЖИТТ Я
Він^кра ю
дитина ,
ч
закпил а
соб і
тільки
з
нього ,
б
о
іні,
цвітуть тепе р
садки,
-
при
кинулися
ві д
собачої'
брехн і
не
розуміючи ,
пр о
щ
о
річ .
І кра й
.його
знає .
``
о
с
ь
послухайте ,
дорог і
читач і
гадалося .
щ
о
лунала
п
о
лісі.
Год і
розпо -
Яки й
фриштик ?
щ
о
пиш е
пр о
т
у
Польщу ,
ќот-
Стисл о
груди
щос ь
невідоме,
відати,
щ
о
м
и
відчули.
Мо в
— хропе !
Бач,
ірод,
Що б
звернувс я
з привітання м
п
о
Я
бу в
задоволени й
з
їхньог о
р
у
др .
Назару к
та
к
вихвалює ,
але
сподіванн я
чогос ь
краща -
скажені
зірвалис я
й
поперли
тоб і
заклало ! —
і
обуривс я
Л
—Іпольськи :
польск а
старокраєв а
газет а
г
о
‚було
поперед у
й
ці
надії
не-
лісом.
нерозуміння.
кий,
зараз-ж е
штовхну в
Ми -
— добри !
Дзен ь
„Пшияцєл ь
люду" ,
котр а
вихо-
ИЛІТІНҐИ ВІДДІЛІ В
У.Н.СОШЗЙ
відоиог о
перемогли .
Набли -
Стихло .
Передихнули.
І
о,
Ну,
сніданок.
колу
а
бік.
Той.скочив ,
ви.лун-
— панове !
Дзєн ь
добри ,
ґдз
є
дит ь
у
Краков і
й
є
органом і
жалис я
д
о
села,
pyp o
не
пізно
с
т
о
бісів
твої й
мамі,
в
десят ь
А
Вжеж ,
підхопил и
р
а
люгочи
здивован о
заспані
очи ,
ідзєцєѓ і
'
„Стронніцтв а
ХЛОПСКЄҐО",
І
И
Ш
Т
ср
.,к,да .
і.р
о.
й
могл и
нас
уздріти'.
Й
дійсно, (крока х
забрехало ,
й Помі-
обдивлявся 1 Тгавколо.
кобі
,
та
так ,
щ
о
з
о
м
оба .
Але
від'повіди
не
дочекався .
пиьолйч, від. 4. повідомляє своїх ч.іе-
лиш е
повернули
в
бічну
вули
котр у
редагу є
посо л
д
о
ЙСЖ?Щ^^ФУ^ЩМЬ
Г
Ї
аж
волосс я
подибилося .
Не
р
у
Давайте ,
кинем о
жеребок ,
иів:
ЙЬ
місяціWOIIH'.ЄіНву-іИися
в
тивш и
сміхілі н
зареготав -
Я неясно
махну в
рукою ,
а
т
о
цю,
'кудо ю
п
о
мойом у
розр а
ськог о
сойму ,
др .
Карол ь
Пе к
суботу,
15-го
жочич- .трчію, о
шилис я
з
місця
навіть.
Куди ж
ся.
ком у
на
експропріацію .
вариші''мо ї
вж
е
виринули
з
я-
хунков і
Нам
треб а
бул о
просту -
лякевнч .
У
ті й
газеті , число'39 ,
Й?ь
'MTF^SMF^^S
тікати?
.
Доженут ь
однаково .
Витягш и
тр
и
сірники,
я
од -
— мі -
Ну ,
вибира й
кожни й
ру,
щ
о
лежа в
пі д
насипом,
вати,
як
зачул и
голосну
розмо -
З
ДНЯ
2 5
Вересн я
СЬОГ О
року ,
ПН-
вирівнят и
сво ї
залеглости ,
б
о
Треб а
бул о
Йти,
а
н
е
сп
а
ломи в
кінці.
Найменши й
сірник
с'це,
спатимем ,
закоманду -
мелькнул и
на
полотні
й
зникли
тивнім разі будіть суспендовані .M
ше
други й
поси л
д
о
польсько -
ву.
Притискуючис ь
д
о
тину
ти!
— злісно
прошипі в
Т-
в'Укр. Нар. Ломі. :
зобовязува в
позбавит и
дядьк а
вав я. Рушил и
тільки
в глибину
ліса
й
'
на
другом у
боц і
в
лісі.
В
мит ь
го
сойму,
Марія н
Цепля к
майж е
бігли,
спотикаючись .
Треб а
бул о
кращ е
хліб а
поживи .
Ві н
діставс я
Маряно -
гінѓ відбудеться
Моріс ул. — РІосиф Крайніїќ, пред,
Семен
Кусень, о
почал и
умощуватись ,
я
дігна в
наполохани х
хлопців,
статті
„Войн а
н
а
сеймови м
Зійшо в
місяць ,
МОЛОДИК
п
о
Василь Глива, кас;
кретар.
не
красти .
Певн о
в
сторож а
со-
"Ві.
Полишивш и
річи ,
ві н
зни к
як
зовсі м
близько , ‚майж е
над'щ
о
ледв и
дихали .
Де ж
так и
фронце "
мі ж
инши м
і
таке:
веселішало .
Гомон у
людськог о
баки,)
б
о
в
Німці в
бе з
соба к
у
кущах .
Рільник
сам е
відкла
головою ,
застукал а
сокира .
мо в
зайц і
перескочили ,
наче
не
не
чути
було .
„Я
є
послом ,
який
бажає ,
а-
ІРІ.-ПА .
Бр.
св.
Петра
і Павла,
кі
не
бува ,
переби в
Марян .
дав
скибу,
відходяч и
ві д
ліса.
40,
повідомляє,
ш
о
МІМ
Переглянулись,
наче
п
о
ко -
йшл и
й
н
е
томилися ,
За
годин у
вгледіли
стовп и
б
и
інституція,
у
котрі й
засіда ю
В
це й
ча с
знов у
забрехало ,
відбудесь
в
неділю.
звичайніш
16. жовтня, о
І
о
Нив а
бул а
довг а
й
часу
бул о
манді
й
з
серце м
сплюнули.
Гр -
в
зітхйул и
вільніше ,
т
а
залізниці .
Влівору ч
світивс я
тішилас я
я
к
найбільшо ю
пова -
3-ій пополудня, під
ч. 908
Гес,
І-.І.СІН.
майже '
кол о
нас.
Я
,
перемігш и
досит ь
дл
я
виконанн я
операції.
ловне . й
не
закурили ,
лишаючи! н е
надовго .
Чере з
півгодини
ПРОСИТЬСЯ
ВСІХ
Ч.1ЄНІВ
приіітн
на
СЕ
Острів .
Н е оглянулися,
біля
чорнів
як
оп
и
гою ,
щоб и
бул а
гордіст ю
дл
я
жах ,
вигляну в
і
в
туж
мит ь
іс-
мітінг
бо
е
дуже
важні
справи
до
о,Т
Запалил и
м
и
вдво х
з
Мико -
ц
ю
насолод у
н
а
пізніше ,
як!" "
вимірял и
лісо к
у
здов ж
нилися
переїзду .
З
а
пере-
тих',
її покликал и
котри х
Одна к
о
щ
о
д
о
житт я
говорення .
Н
е
явившийс я
чле н
аан
І
'
теричн о
розреготався . Цап ,
лою ,
мовчк и
дивимос я
на
дядь -
поперек.
Думат и
рушат и
далі
тить
кари
S1.00. а
урядник
$2.00
І
спат и
мал и
лягати .
їздо м
ліс,
ля к
розвіяв -
тих,
покликан о
д
о
шумо м
ломаюч и
сух е
паличча,
Юрчаи.
предс;
І.
Паровій,
КАС:
II
ка,
щ
о
точко ю
чорні є
на
черво -
не
бул о
чого .
З
обо х
бокі в
ѓ
а
-Виходило ,
близьк о
мал о
б
у
ся;
ліс
захистит'ь
думалося .
неї.
відважуюс я
тверд и
нітковський. секр.
.
зни к
у
кущах .
Компанійці
зди -
ній
ріллі.
ю
фгл н
шляхи ,
з
третьог о
по -
Ти
житло .
Розвидцялос ь
ти
м
ти,
ш
з
засіданн я
у
ті м
соймї )
Захотілос я
пити.
Підійшли)
вовано ,
мовчки ,
чиналос я
село .
очим а
розсміятися .
питал и
Н
у
!
Ось ,
тримайте ! —
Ма -
часо м
зовсім ,
небезпек а
п
о
ніхто
н
е
мож е
бут и
занадт о
д
о
будки ,
заглянул и
в
середи -
ся,
готов і
те ж
НАШИЙНІ Ї
ТЕАТРАЛЬНІ
Становищ е
бул о
безви'хідне.
р
я
н
кинув
торбу .
більшилась ,
але
зліст ь
перем о
гордим .
Б
о
то
й
сойм ,
яки й
бе з
ну.
Миготит ь
малесеньк е
полу-
Цап ,
бода й
б
и
він
здох !
В
цьом у
невеличком у
трикут -
гла
жа х
і
м
и
вийшл и
н
а
при-
А
ц
е
щ
о
в
тебе ,
пита -
слов а
протесту ,
бе з
одного !
мя
лямпки ,
ледв и
освітлююч и
КНИЖКИ
З
КРАЮ.
Ми
вс і
три ,
побравшис ь
з
а
инкові
треб а
бул о
днювати .
лісок.
Лісо к
кінчався.
Дорог а
юся ,
указуюч и
н'а
руку .
словечк а
осуд у
толерува в
JXop-J
невеличкий
стіл.
Н
а
столі
хлі б
животи ,
качалис я
п
о
землі .
ТАЙНА,
трагедія
у
5-Ш
діях
(9
Найшл и
яму,
нагребл и
торіш -
побігл а
влівору ч
в
долину ,
з
а
фанти х
і
Вітосів ,
Сіцінських.
і
ніж ;
видно,
сторо ж
вискочив .
не' можна .
о
дес ь
н
а
Накидк а
сукняна,' —
від -
осіб), Дмитро
Николмшин
40ц.
А
добр е
ти,
Маряне ,
зна-
ньог о
листя ,
притулилис ь
оди
н
яко ю
н
а
горб і
відраз у
пере д
Кухарськи х
і
Ѓрабськи х
і
ин -
хвил ю
лиш е
Думат и
повів
Л—кий ,
н
е
лишати ж
єш
порядк и
німецькі,
вж
е
СОФІЯ
ГАЛЄЧКО,
песа
8 життя
д
о
другог о
й-мов убиті
заснул и
нами
вирі с
замок .
Яког о
стиуію
ш
и
х
так
фатальн о
записани х
Ідовг о
бул о
Т
.
хут -
такў'
річ;
можн а
буд е
штан и
У.
d
С
в
трох діях
(6
осіб),
поча в
глузуват и
Микола .
т
у
ж
мить.
Та
віку,
ми
не
цікавилися. 'С по -'
зустрі-
у_
наші й
памят и
послів,
сойм,
кр
вскочи в
д
середини ,
вхо
-
.принаймні
пошити .
Н
е
збідніє ,
.
30 ц.
З
кожно ю
годино ю
ми'сміли-
дівалис я
кожн у
хвилин у
котри й
спусти в
заслон у
непа-
п
и
в
хлібину
т
а
якус ь
торб у
й
ми
бідніші.
ПОЦІЛУНОК
ЮДИ, поса
нв
чо-
віщали .
Д
е
мя'булй`
Трудн о
нути
„ворогів "
і
навіт ь
ди -
мят и
н
а
жирардів ,
н
а
газові ї
тири дН
(S
осіб), С
Бела
50 ц.
`ч;—
Хлопці ,
т
р
и
мандрівник и
зникл и
у
ста-
Внизу ,
в
долин і
куривс я
бул о
означити .
Йшл и
п
о
со
н
КІВДАНН, драма па 5 дій
(38
о-
вились, а
лиш е
зкос а
не
спогляда -
марк и
й
н
а
.инші
свинств а
й'
-усдіб а
о
т
салов і - кінець ,
це й
окраєць .
Ітому,
столітньом у
лісі.
Совіст ь
з
Ольмовц я
д
о
Сумер -
цю,
щ
о
вибилос я
зз а
ліса,
уми-
.сіб), Волод. Мартннееич
85ц.
ли,
ч
и
н
е
хт о
Бога , минули.
женетьс я
часом .
менш і
свинства ,
у
яки х
мачал и
f
'' `
Я
держа в
у
долон і
з
чвертк'у!
не
мучила,
ш
о
вкрадено .
Мож е
яким ,
н
е
перестаючи ,
те,
чистеньке.
L
ГРІХИ
МОЛОДОСТИ(
яренесела
Хвалит и
Вскочи -
І шля х
жиць ,
йШли
сво ї
рук и
деяк і
посли ,
таки й
хліба ,
яког о
на
тро х
бул о
вже'
востанн є
в
нас
забалакав `
звір ,
номел Ь
нм
з.
д
П
(12
осіб) ,
Во-
люде .
^
V
Треб а
бул о
вияснити .
Стали ,
сой м
заслугу е
н
а
т
е
лише ,
аб
и
лодимир
Мярткнеяич
25 о.
ли
в
перелісок
мо в
з
нори
занадт о
мало .
Почувалос я
до -
приспани й
-культурою .
Якб и
Певн о
на
ярмарок ,
по -
прислухалися .
їГрост о
прот и
ІОСИДЖУВАЛА
ПОСАГУ
аб о
виринула
і
залізниця :
сумна ,
о
-
вичеркнут н
йог о
сейча с
з
па -
бре .
Добр е
виспалися ,
ніхт о
не
власник
надійшо в
в
иен т
кра -
дума в
я
.
Ал е
треб а
бул о
його ,
ВЕСІ ЛЯ
З
ПОПРАВКАМИ, яв
н
а
с
якийс ь
ГОЛОС
щос ь
гукав .
динока.
мяти".
А
дальш е
пишетьс я
у
турбував ,
повеселішал о
на
ду -
діжки ,
ИСЯ
я
певен,
мігби
позбав и
8
д
Н
ще ѓ
аИ
саімиим і
нашим и
І
пересікт и
й
там,
уже. в
ліс, ,
щ
о
j
ІПіщди;!
на
нього .
Незабар'о у
тій
статті :
„С
е
боротьб а
jipo- 1
(It
осіб), В.
Мартинаи і
20 о.
Д
о
неї
треб а
бул о
пересікти
іііі.
Сутеніло. '
Звяз'али
тужч е
Богові,.що{вийь^ін а
ф
ліса,
з
яког'о
синів
на
горі,
можн а
бул о
сп
о
ЖИТ".' Дяк а
Л
т
и
тих,
щ
о
стояч и
стільк и
літ)
ПОТЕРЧУК,
Неса
89
СПІВАМИ
І
шлях .
Виткнулися
і
за'вмер-
клунки,
перехрестилис я
й
ру -
чивати.
йот о
та
м
н
е
було .
видн о
бул о
широк у
долину .
при
державні м
кориті ,
сам і
по-
,
лНІ
'-.
I
г
,
.
шил и
в
бі к
червоного^зарев а
Якос ь
дужч е
забажалос я
їс -
Недалек о -від
нас хліборо б
оче -
Рущнли.
Ось
і шлях.
Поста-
росгал и
в
пір я
й
прикрашал и
Прост о
д
о
нас
надходи в
чо -
заходячог о
сонц я
Вийшл и
и
а
Замовлення
разом
з
НВЛЕЖНТІСТЮ
ти.
Звернул и
з
дороги ,
щ
о
ви -
видіі-і'фав ,
пќаюч и
н
а
доб- '
за
І порідшало-людей, ,
'вали
глодом ,
вичекали ,
коли)
ними
свої х
близьки х
і
дальших !
;ЛШік.
Тїнат и
бул о
нікуди.
По -
їѓм:
гарний
німецький
гостинець ;
лас я
під
лісом,
умостилис я
пі д
рих,
німе,йької' пород и
коней.
посунули,
партійни х
товаришів ,
а
рівно -
рунялис Н
й
щоб -
не
видати,
я
обсаджени й
білим и
черешнЯ-і
g
^SVTJBODA "
соснам и
й
мовчк и
жувал и
СУЛ
А
`як
мислите ,
хлопці ,
у
часн о
пхал и
цілий
кра й
н
а
дн
о
(Коиепь буде).
83
Gran d
St^
JER-EY
City,
N .
J .
f-ro ЖОВТНЯ , 1927. ` Корерт , і в NPHCJJRUOCTH скарб - Розход и бул
f-ro
ЖОВТНЯ ,
1927.
`
Корерт ,
і
в
NPHCJJRUOCTH
скарб -
Розход и
бул и
такі :
Та
ніде
правд и
діти :
бул и
BJJtfftiPI ШД
WP f
J
ДЕРЖАННЯ.ИЯСБЛИ .
ЧЛЕЦ И
ШКІДЬ -
з
українськог о
Перекуска для дѓгей
.;
$10.35
j
нас
ас
і
і
лінюхи ,
лінюхи ,
ника. і
писар а .перечислити
на-
ног о
комітету
обовязан і
по-
щ
щ
о
о
не
не
взял и
взял и
уча-J ТЗЗЗ -ЗЗЗ .
уча-
_
.
ЗАХОДО М
У
КРАЇ
Кореспонденція
фіванс.
ІЯЧСВРЯ
ШІ
сти
в
збірці ,
ані
навіт ь
рвоїх
лежитіст ь
зложен у
у
ковертах .
могт и
підчас`
підприємства ,
Подорож
до Джерзи
Ситі
F
1.00)
ТОВ .
ЖЕРЕБЄЦЬК
А
ЛЮБО В
ЖИТТЯ
В
АМЕРИЦІ .
Ідітеќ
не
післали.
Вон и
виќр у
Щод о
першо ї
точки ,
Забра в
перебрати ,
п
о
обчисленню,
чи-
сіѓШ І
На
весілл ю
в
Олекс и
Боднар т
відділ
144
Укр .
Нар ,
Союз а
чувалис я
ві д
то
ї
патріотичної !
сйрв о
учител ь
гр .
Володимир і
сти й
дохі д
і
зложит и
у
шкіль -
чука
зібра в
Михайл о
Табачу к
`
. ВІЛБУДЕТЬВВ-А.
робот и
таки м
„розумним "
ap-j
Білоруський ,
котри й
попросившог о
скарбника .
Ч ЕСТЕР , ПА., И? отсі жертви ; О. Бодиарчук , йо- У. Н .
Ч ЕСТЕР ,
ПА.,
И?
отсі
жертви ;
О.
Бодиарчук ,
йо-
У.
Н
.
СОЮЗА .
ѓўментом :
„Мо ї
діт и
не
є
ціка-
присутни х
комітетбвих ,
Що б
В СУБОТУ,
15. :
На
закінчення
ѓр .
Михайл о
гр
сни
(молодий) ,
Стефанї я
I
а
я
старий ,
т
о
якос ь
не
па -
Збор и
Шкільног о
Комітету .
вон и
заопікувалис я
дітьми'бід-1
Дмитрикі`в
постави в
внесення,
(молодаЎ ;
Іл.
Мостови й
і
Марі я
схе".
Іних
батьків ,
які
не
в
силі
опла- і
щоб и
віднестися
з
просьбо ю
ВЕЛИЧАВИЙ БАЛЬ
Дн я
2-г о
жовтн я
б
.
'р.
відбу -
336 .
Марчу к
п
о
$1.00 ; дрібним и
дат-
тит и
і
тіє ї
мало ї
належитост и
до
всіх
товарист в
і
браст в
у
Мені
дуж е
мид о
подякуват и
.інся
збор и
Шкільног о
Коміте -
кам и
$ І 1.00.
Разо м
$16.00.
на
річ
шкоЛш;
а
навіть.що б
за -
Честер ,
що б
вони
всі
сво ї
зви .
ЗВІРКОВИИ'ДЕНЬ' У
В НАР .
УКР .
ДО^МІ
,
V І
ЏЛ
сі м
міс ш
всі м
ти
м
гро -
iv
в
ціли
обговоренн я
біжу -
Т
р
и
член и
У.
Н
С
МАЛИ ' в
ізвал и
таки х
батькі в
д
о
поси -
чайні
і
надзвичайн і
збор и
від-
ПАСЕЙКУ ,
Н.
ДЖ
.
аі7 . М
Е.
60 .
ST.,
NEW
YORK ,
N.
Y.
Ї
мадянам ,
котр і
в
якийнебуд ь
чих
спра в
відносно T
новоосно -
свої х
склепа х
пушк и
і
зібрал и
ання
свої х
діте й
в
українськ у
іб^'вали
у
галі
шкільній, з а
пев -
Почато к
О
ѓод.
8-ій
вечером .
спосі б
причинилис я
д
о
то
ї
за-
11.1Н,)
І
школи .
``День
17.
вересн я
ц.
р.
оста-
в
них:
Марти н
Мельни к
$5.00;
цжол у
зовсі м
безплатно .
н
о
ю
усталеною`оплатою ,
а
ти
м
гадьно ї
збірк и
ца
будов у
Си-)
Всту п
50
центів.
'`-`-
V,
ри
розпоча в
предсіДа- !
нетьс я
на,
дрвг о
в
намят и
па-
Михайл о
КМЕТ Ь
$3 .00 ;
СЕМЕН І
Внесення
принято .
"
і
чино м
ми
оплатимо, 4
бода й
у
Родимці ! Лучаетьс я
Вам
.п.фша
зі -
ротинця-Захист у
У.
H.
Сбюаа .
сейсі}ких
Українців,
а
головн о
,
КО
:
ітет у
Іва н
БОкаЙл о
Ко-
Михайл и шин
10
центів.
У
справі'добровільни х
жерт в
учител ь І льокаль .
части ,
наймлений
на
школ у
Ще
кращ у
подяк у
дістанут ь
члќнЩУ ,
Н-
то
наші м -мірѓі,
Союза.- У
й
день :
югко ю
промовою ,
завзиваюч и
Заслан о
д
о
Комітет у
Сиро.-;
Єава в сегоргчІЛм осшйім'^сезрмі, Не
можна- забавнінсь в товаристві зі зна-
На
річ
школ и
сказа в
вон и
ќолись-ві д ти х
українсь-І
відбувс я
в
на
до-
компіиЯ'де буде
приіравагп
першо-
ІСІХ
присутни х
д
о
здорової ,
тинц я
разо м
$272.92.
Волод ,
Білоруський ,
щоб и
ви-І
Внесення
ухвалено .
ких
с'иріт
і
немічних
старців ,
побачите-
ріжнозс
хід
СирЬтинця-Захйрт у
У. Н.
С.
юзважно ї
дискусії,
і
предло- :
Оте є
бувб и
сухи й
зві т
з
на-І
готовИти^кожньог о
місяц я
ЛІ-І
На
цім
закінчен о
збори .
котрі
знайдуть
притуло к
у
ті й
тім будемо
npiuw-
збіркови й
ден ь
(‚,т?г
де^І")^
у-
кив
порядо к
нарад .
шоѓ о
збірковог о
дня
вДІасей- j
сти
на
збиранн я
жерт в
на
у-
Мвти
член и
і
У
.
Н
Со -
нашій
гуманній
інституції:
Але.
Володими р
Білоруський ,
Гр.
Іван
Михальцевич ,
писа р
строєни й
заходам и
місцевих{ќў ,
ал
е
д
о
ньог о
годитьс я
до -
юаа.
ка
тц
при
Товарн е ѓпа
`ту
забав у
запроііуем о
країнськ у
школу ,
і
що б
усі
чле-1
найкращою
подяко ю
комітету,
відчита в
останні й
учитель .
відділів
У.
Н.
Союзц; . Тов.,їм.{да Т И
кільк а
заміток .
мабуть -
буде таки їх-власне :
рядна" музика,
рода забави